Page 1

1/2013

MAGAZYN DLA MAM


SMAKI ZMI ŁOŚCI PORANNEMUSLI KOLEKCJ A FASZERUJDZI ECKO CZEKOLADOWE TOP1 0 LI SEK BAWI MY CZYTACI E MEMO AKCJ A CAŁAPRAWDA


I I I

SPI STREŚCI

JESI ENI 5 DO KSI ĄŻEK7 I NACZEJ9 BOBOFASHI ON1 1 DOBRĄMUZYKĄ1 3 FONDUE1 3 GDAŃSK1 7 ZORI GAMI 23 SI Ę 27 SWOI M DZI ECI OM?28

29 PI ELĘGNACJ A 31 O BLOGERACH 33


MARYSI A

O NAS MAMMAZINE. PL

Zmi ennok s z t a ł t nemus l ipowi nnopr z ek ona ćna wetz a t wa r dz i a ł y c hpor a nny c hni ej a dk ów.Po pi er ws z e,j es ts ł odk i e.Podr ugi e,moż ez a wi er a ćj a k i śs pec j a l ny ,t a j emni c z ys k ł a dni k( t y l k o ma mawi ej a k i ! ) .Po t r z ec i e,mani ec odz i ennyk s z t a ł t ,w k ońc u ba t oni kmus l ij es i ę na podwi ec z or ek , ni enaś ni a da ni ei t owml ek u!

www. bebeandcompany. pl

www. t eks t ual na. pl www. t eks t ual na. be

www. ar t at t ack. com. pl


MONI KA

BOGNA


SMAKIJESI ENI MOJETW ORYPRZETW ORY. BLOGSPOT. COM

Zt y c hwi nogr ont opewni ewi noby ł obyna j l eps z e,a l eby ł yt a ks ł odk i eit y l ei c hdos t a ł a m,ż e pos t a nowi ł a mz r obi ćs ok ,k t ór y m będz i e ws pa ni a ł y m doda t k i em do her ba t yw j es i enne i z i mowepopoł udni a . Ni ej es t em pos i a da c z k ąs ok owni k a , wi ęcz r obi ł a m gona j pr os t s z ąi ba r dz os z y bk ąmet odą . Wy s t a r c z yna m duż yga r neki dur s z l a kzgęs t ą" s i a t k ą " .

#5


SKŁADNI KINA OKOŁO 5LSOKU: ok oł o7k gwi nogr onj es z c z ewk i ś c i a c h c uk i erna1k gowoc ówod5 0do1 00gc uk r u( da ł a mt r z c i nowy) woda

PRZYGOTOWANI E: umy t ewi nogr ona , odr y wa myodga ł ą z k i , umi es z c z a mywga r nk u, doda j emyc uk i er( pr oponuj ę napoc z ą t k udoda ćpoł owę, z a ws z emoż nados ł odz i ćt użpr z edna l a ni edos ł oi k ów, c z y l i na1 k gowoc ówda ć5 0gc uk r u)podl ewa myowoc eodr obi nąwodyi got uj emynaś r edni m ogni u gdyz a c z nąpęk a ći pus z c z a ćs ok , z l ewa mygodos ł oi k ów, at oc ona mz os t a ni es k ór k i i pes t k i odc edz a mynadr obny ms i c i e s ł oi k i moc noz a k r ęc a my , ods t a wi a mydoos t y gni ęc i a , ż ebys i ęz a s s a ł y pa mi ęt a j c i e, ż ebys pr a wdz i ćc z yj es twy s t a r c z a j ą c os ł odk i , z a ni mz a c z ni ec i ez l ewa ćgodo s ł oi k ów, z a ws z emoż ec i edos ł odz i ćpos woj emu, j edna kni epr z ek r a c z a j c i et y c h1 00gna1k g owoc ówwi em j użzdoś wi a dc z eni a , ż ej es tt owy s t a r c z a j ą c ai l oś ć

Ma ma ,ż ona ,pr a c owni knapeł enet a tw br a nż yga s t r onomi c z nej; )1 6l i s t opa dabędęobc hodz i ć2ur odz i nybl oga ,z a k ł a da j ą cgoc hc i a ł a m " ur a t owa ćs i ę"ods z a l eńs t war ut y na , s a mazdz i ec k i emwdomu, mą żc a ł edni ewpr a c y , k ł opot ydni ac odz i ennego… i uda ł os i ę; )Dz i śbl oguj ę, bol ubi ę,boc hc ę,got uj ę,pi ek ęi pr z et wa r z a mc odz i enni e.W gł owi ewi el epl a nów,ma r z eń,pomy s ł ów,k t ór ek r okpok r ok ur ea l i z uj ę.J es t em s obąz a ws z ei ws z ędz i e!

#6


ZMI ŁOŚCIDO KSI ĄŻEK KIDSANDCOMPANY. PL

Kol ek c j abi bl i ot ec z ekKi ds &Co. z os t a ł as t wor z onazmi ł oś c i dok s i ą ż ek . Ks i ą ż k it o dl ana spr z y j a c i el enadł ugi ej es i ennewi ec z or y ,ot ul a c z edo s nu,j a kr ówni eż pomy s ł oda wc yni ej ednej k r ea t y wnej z a ba wy . Nowas er i aKi ds &Co.pows t a ł azc hęc iwy ek s ponowa ni ak s i ą ż ekw pok oj una s z y c hdz i ec i Ni c ol a s ai Ma t t eo, a byz a ws z eby ł yonenawy c i ą gni ec i ei c hma ł y c hr ą c z ek . Ki ds &Co.t opr os t ot aiel ega nc j aw j edny m.T of unk c j ona l nyni ez będni kr ówni eżw pok oj a c h Wa s z y c hdz i ec i .

#7


PORANNEMUSLII NACZEJ MONIKA PRYŚKO

Zmi ennok s z t a ł t nemus l ipowi nnopr z ek ona ćna wetz a t wa r dz i a ł y c hpor a nny c hni ej a dk ów.Po pi er ws z e,j es ts ł odk i e.Podr ugi e,moż ez a wi er a ćj a k i śs pec j a l ny ,t a j emni c z ys k ł a dni k( t y l k o ma mawi ej a k i ! ) .Po t r z ec i e,mani ec odz i ennyk s z t a ł t ,w k ońc u ba t oni kmus l ij es i ę na podwi ec z or ek , ni enaś ni a da ni ei t owml ek u!


SKŁADNI KI : 2 00gba k a l i i Pół s z k l a nk i ł us k a negos ł onec z ni k a Pół s z k l a nk i s ez a mu 1s z k l a nk apł a t k ówows i a ny c h 1 / 3s z k l a nk i s i emi eni al ni a nego Pół s z k l a nk i pes t ekdy ni 5ł y ż ekma s ł aor z ec howego 1 / 3s z k l a nk i mi odu 1 00gma s ł a 4ł y ż k i wody

PRZYGOTOWANI E: Ma s ł oor z ec howe,mi ód,ma s ł ozodr obi nąwodyr oz puś ćr a z em w k ą pi el iwodnej .Poł ą c z zwc z eś ni ejupr a ż ony minas uc hejpa t el nis y pk i mis k ł a dni k a mi .Wy ł óżnabl a c hępok r y t ą pa pi er em dopi ec z eni a ,doc i ś ni j ,byma s aby ł aj edna k owejgr uboś ć ,apot em poc z ek a ja ż os t y gni e, wł óżnanocdol odówk i , ar a nopok r ój wk os t k ę. Za l a nac i epł y mml ek i emk os t k amus l i powol i s i ęr oz puś c i , ami óddodaj ej s ł ody c z y . Ma l uc hom będz i es ma k owa ł o.

#10


KOLEKCJA BOBOFASHI ON BY EW ELINA KRAJEW SKA

Kol ek c j ak ok t a j l owaznut ąel ega nc j i,k t ór ąc ec huj eper f ek c y j ni ewy k ońc z eni ema t er i a ł u. Kok a r dk iw s t y l us i mpl y ,j a kimet a l owes uwa k idoda j ąc a ł ejs t y l i z a c j ini es a mowi t egour ok u i c ha r a k t er u. Ca ł oś ćus z y t azc i epł ejgr ubej dz i a ni ny .

Bobof a s hi ont obl ogmodowydl adz i ec i . J egoa ut or k aEwel i nas woj ąpa s j ędomodypr z el a ł anac ór k ęAl i c j ę. T owł a ś ni enani ej Ewel i napok a z uj e modower ewol uc j e,wk t ór y c hpr z eds t a wi awc a ł oś c i s t y l i opi ss t y l i z a c j i .Bobof a s hi onpok a z uj ej a kmodni ei s t y l owomoż naubr a ćs woj epoc i ec hy . Bl oger k apr oj ek t uj er ówni eżwł a s nąl i ni ęubr a nekdl adz i ec i podma r k ąBobof a s hi onbyEwel i naKr a j ews k a . Gł ówny mc el em pr oj ek t ów s ąs t y l i z a c j edl ama myi c ór k i .

#11


KOLEKCJA BOBOFASHI ON BY EW ELINA KRAJEW SKA

Kol ek c j ak ok t a j l owaznut ąel ega nc j i,k t ór ąc ec huj eper f ek c y j ni ewy k ońc z eni ema t er i a ł u. Kok a r dk iw s t y l us i mpl y ,j a kimet a l owes uwa k idoda j ąc a ł ejs t y l i z a c j ini es a mowi t egour ok u i c ha r a k t er u. Ca ł oś ćus z y t azc i epł ejgr ubej dz i a ni ny .

Bobof a s hi ont obl ogmodowydl adz i ec i . J egoa ut or k aEwel i nas woj ąpa s j ędomodypr z el a ł anac ór k ęAl i c j ę. T owł a ś ni enani ej Ewel i napok a z uj e modower ewol uc j e,wk t ór y c hpr z eds t a wi awc a ł oś c i s t y l i opi ss t y l i z a c j i .Bobof a s hi onpok a z uj ej a kmodni ei s t y l owomoż naubr a ćs woj epoc i ec hy . Bl oger k apr oj ek t uj er ówni eżwł a s nąl i ni ęubr a nekdl adz i ec i podma r k ąBobof a s hi onbyEwel i naKr a j ews k a . Gł ówny mc el em pr oj ek t ów s ąs t y l i z a c j edl ama myi c ór k i .


FASZERUJDZI ECKO DOBRĄ MUZYKĄ MARYSIA KUNICKA

Za s t a na wi a l i ś c i es i ęk i edy śj a k i gus tbędz i emi a ł oWa s z edz i ec k ok i edydor oś ni e?Phi , py t a ni e, na pewnos i ęz a s t a na wi a l i ś c i e! J a k i eubr a ni abędz i enos i ł o, zk i mbędz i es i ępr z y j a ź ni ł o, j a k i es ma k i będąj egoul ubi ony mi ,k t ór ek s i ą ż k ibędz i epoc hł a ni a ł oj edny mt c hem,k t ór y m fil mom będz i e pr z y z na wa ćwł a s neOs c a r yi nak onc er t y , k t ór egoa r t y s t ybędz i ewy da wa ćos t a t ni epi eni ą dz e? Wt y mmomenc i e, k i edyT woj edz i ec k oj es tma ł e, ws z y s t k owT woi c hr ęk a c hdr ogaMa mo, dr ogi T a t o.T owł a ś ni eodt egoj es t eśbyz a r a ż a ćpot oms t wos woi m,na j l eps z y m wedł ugCi ebi e, gus t em. T oT yz dec y duj es zj a k i eobr a z ypok a z a ć ,w c odz i ec k oubr a ćij a k i mik s i ą ż k a mik a r mi ć .T oT y , wz na c z ą c y ms t opni u,z dec y duj es zj a k igus twy k s z t a ł c is i ęuT woj egopot omk a .Bomi moż e wk ol ej ny c het a pa c hż y c i abędz i epodda nenawi el ec z y nni k ówz ewnęt r z ny c h, k t ór ebędągus t mody fik owa ł y ,t ot eel ement yz a k or z eni one,s er wowa neodma ł ego,poz os t a nąj a k oba z a i ni ena r us z a l napods t a wa . T odot egodz i ec k obędz i ewr a c a ćwc hwi l a c hr el a k s u, t owł a ś ni et o będz i eoa z ąs pok oj u, k oj a r z ą c ąs i ęzbez t r os k i mi l a t a mi dz i ec i ńs t wa . Moj ar a da ?F a s z er uj dz i ec k odobr ąmuz y k ą ! Ni et y l k omuz y k ąk l a s y c z ną ,a l et eżk l a s y k ą ,k t ór aj es tpoj ęc i em wz gl ędny m.J ednidok l a s y k i z a l i c z ąPi nkF l oy dów, i nni TheDoor s . Dz i ec i , k t ór y m pus z c z as i ęs woj eul ubi onehi t y wdz i ec i ńs t wi epa mi ęt a j ąj enaz a ws z e. I zpr z y j emnoś c i ądoni c hwr a c a j ąwc z a s a c hdor os ł oś c i . Wi em,za ut ops j i .Moir odz i c enaok r ą gł os ł uc ha l iPi nkF l oy dów,Si monaiGa nf unk el a ,Chuc k a Ma ngi one,U2 ,Suz a nneVegi ,St i nga ,apóź ni ej Geor gaWi ns t ona ,L udov i c oEi na udi i Moż dż er a zf er a j ną .It a k ,t er a znamoi mi Podz i es ąt opoz y c j eobowi ą z k owe,azk a ż dy mk a wa ł k i em z wi ą z a nes ąws pomni eni a .Wł ą c z a m Des er tRos e,z a my k a m oc z yij edz i emyw pol s k i egór y , Wi ns t ont owa r z y s z yna m nat r a s i ewz dł użPół wy s puHel s k i ego.Ni et wi er dz ę,ż eni es ł uc ha m ws pół c z es ny c hhi t ów ini ez da r z amis i ępodr y gi wa ćnogąs ł y s z ą ck ol ej nyhi tpol s k i egodi s c o pol owr a di o. Al et oi nnyr odz a j muz y k i j es tmoi mmuz y c z ny mfil a r em. I c z uj ę, ż eni gdys i ęt oni e z mi eni .

#13


MUZA DLA DZI ECKA MARYSIA KUNICKA

Za s t a na wi a l i ś c i es i ęk i edy śj a k i gus tbędz i emi a ł oT woj edz i ec k ok i edydor oś ni e?Phi , py t a ni e, na pewnos i ęz a s t a na wi a l i ś c i e! J a k i eubr a ni abędz i enos i ł o, zk i mbędz i es i ępr z y j a ź ni ł o, j a k i es ma k i będąj egoul ubi ony mi ,k t ór ek s i ą ż k ibędz i epoc hł a ni a ł oj edny mt c hem,k t ór y m fil mom będz i e pr z y z na wa ćwł a s neOs c a r yi nak onc er t y , k t ór egoa r t y s t ybędz i ewy da wa ćos t a t ni epi eni ą dz e? Wt y mmomenc i e, k i edyT woj edz i ec k oj es tma ł e, ws z y s t k owT woi c hr ęk a c hdr ogaMa mo, dr ogi T a t o.T owł a ś ni eodt egoj es t eśbyz a r a ż a ćpot oms t wos woi m,na j l eps z y m wedł ugCi ebi e, gus t em. T oT yz dec y duj es zj a k i eobr a z ypok a z a ć , wc odz i ec k oubr a ći j a k i mi k s i ą ż k a mi k a r mi ć . T oT y , w z na c z ą c y ms t opni u,z dec y duj es zj a k igus twy k s z t a ł c is i ęuT woj egopot omk a .Bomi moż ew k ol ej ny c het a pa c hż y c i abędz i epodda nenawi el ec z y nni k ów z ewnęt r z ny c h,k t ór ebędągus t mody fik owa ł y ,t ot eel ement yz a k or z eni one,s er wowa neodma ł ego,poz os t a nąj a k oba z ai ni ena r us z a l napods t a wa .T odot egodz i ec k obędz i ewr a c a ćw c hwi l a c hr el a k s u,t owł a ś ni et o będz i eoa z ąs pok oj u, k oj a r z ą c ąs i ęzbez t r os k i mi l a t a mi dz i ec i ńs t wa . Moj ar a da ?F a s z er uj dz i ec k odobr ąmuz y k ą ! Ni et y l k omuz y k ąk l a s y c z ną ,a l et eżk l a s y k ą ,k t ór aj es tpoj ęc i em wz gl ędny m.J ednidok l a s y k i z a l i c z ąPi nkF l oy dów,i nniTheDoor s .Dz i ec i ,k t ór y m pus z c z as i ęs woj eul ubi onehi t yw dz i ec i ńs t wi epa mi ęt a j ąj enaz a ws z e. I zpr z y j emnoś c i ądoni c hwr a c a j ąwc z a s a c hdor os ł oś c i . Wi em,za ut ops j i .Moir odz i c enaok r ą gł os ł uc ha l iPi nkF l oy dów,Si monaiGa nf unk el a ,Chuc k a Ma ngi one, U2 , Suz a nneVegi , St i nga , apóź ni ej Geor gaWi ns t ona , L udov i c oEi na udi i Moż dż er az f er a j ną .It a k ,t er a znamoi mi Podz i es ąt opoz y c j eobowi ą z k owe,azk a ż dy mk a wa ł k i em z wi ą z a nes ąws pomni eni a .Wł ą c z a m Des er tRos e,z a my k a m oc z yij edz i emyw pol s k i egór y , Wi ns t ont owa r z y s z yna m nat r a s i ewz dł użPół wy s puHel s k i ego.Ni et wi er dz ę,ż eni es ł uc ha m ws pół c z es ny c hhi t ów ini ez da r z amis i ępodr y gi wa ćnogąs ł y s z ą ck ol ej nyhi tpol s k i egodi s c o pol owr a di o. Al et oi nnyr odz a j muz y k i j es tmoi mmuz y c z ny mfil a r em. I c z uj ę, ż eni gdys i ęt oni e z mi eni .


CZEKOLADOW EFONDUE BOGNA BOJANOW SKA

Pomi mo j es i eniz aok nem,wc i ą żws pomi na myl et ni es ma k i !Na da lr oz s ma k owuj emys i ę wc z ek ol a dowy mf ondue,k t ór yw poł ą c z eni uzul ubi ony miowoc a mi :bor ówk a mi ,ma l i na mi , ba na na mi ,c z yj a bł k a mi ,j es ti dea l ny m podwi ec z or k i em,w wa k a c y j ny ms t y l u.Ni ez a pomni j c i e ok ol or owy c hdoda t k a c h! F onduec z ek ol a dowet os z y bk iipr os t ypomy s łnawy k wi nt nypodwi ec z or ekc z ydes erdl a ni es podz i ewa ny c hgoś c i . T ut a j ni et r z ebaby ćmi s t r z emk uc hni , ż ebywy s z ł oi dea l ni ei s ma c z ni e. Moż ec i eek s per y ment owa ćz es ma k a mi i doda t k a mi . Zr obi ćs ł odk i epr z y j ęc i ewdomu, ogr odz i e c z ynaba l k oni e. Des erul ubi onypr z ezduż y c hi ma ł y c h. Al ec z emumni et oni edz i wi . . .


ZOBACZ,JAKI ETO PROSTE:

#16


TOP1 0GDAŃSK MONIKA PRYŚKO

#17


#18


#19


#20


#21


KOLEKCJA BOBOFASHI ON BY EW ELINA KRAJEW SKA

Kol ek c j ak ok t a j l owaznut ąel ega nc j i,k t ór ąc ec huj eper f ek c y j ni ewy k ońc z eni ema t er i a ł u. Kok a r dk iw s t y l us i mpl y ,j a kimet a l owes uwa k idoda j ąc a ł ejs t y l i z a c j ini es a mowi t egour ok u i c ha r a k t er u. Ca ł oś ćus z y t azc i epł ejgr ubej dz i a ni ny .

Bobof a s hi ont obl ogmodowydl adz i ec i . J egoa ut or k aEwel i nas woj ąpa s j ędomodypr z el a ł anac ór k ęAl i c j ę. T owł a ś ni enani ej Ewel i napok a z uj e modower ewol uc j e,wk t ór y c hpr z eds t a wi awc a ł oś c i s t y l i opi ss t y l i z a c j i .Bobof a s hi onpok a z uj ej a kmodni ei s t y l owomoż naubr a ćs woj epoc i ec hy . Bl oger k apr oj ek t uj er ówni eżwł a s nąl i ni ęubr a nekdl adz i ec i podma r k ąBobof a s hi onbyEwel i naKr a j ews k a . Gł ówny mc el em pr oj ek t ów s ąs t y l i z a c j edl ama myi c ór k i .


LI SEKZORI GAMI EFOREVENT. PL


1 .Pot r z ebuj es zk wa dr a t owej k a r t k i pa pi er u. J auż y ł a m poma r a ńc z owegok wa dr a t uowy mi a r a c h2 0x2 0c m.

2.Odwr a c a s zk a r t k ęk ol or owąs t r onądodoł u.

3.Zgi na s znapół .

4.I z nowuz gi na s znapół .

5.Za gi na s zgór nyr ógt r ój k ą t apol ewej s t r oni edo pr a wej .

#24


6.Odwr a c a s zk a r t k ęi t os a mor obi s zzdr ugi mr ogi em. Za gi na s zgozpr a wej s t r onydol ewej .

7.Moc noz a gi na s zws z y s t k i ek r a wędz i e.

8.T r z y ma s zwr ęk ut r ój k ą t , wi er z c hoł k i em dodoł u, apods t a wądogór y . Zna j dźr óg, k t ór ys k ł a das i ęz3 wa r s t wpowi ni enby cpoT woj ej pr a wej s t r oni e. Za gni j godol ewej s t r ony , ż ebyk r a wędźs t y k a ł as i ęz e ś r odk i em t r ój k ą t a .

9.Roz wa r s t wi a s zz a gi ęt yr óg. Wi dz i s z , ż er ógma3 wa r s t wy . Zewnęt r z newa r s t wyt obędąus z y , a ś r odk owat opy s z c z ek . Za gi na s zś r odk owąwa r s t wędo doł u, t wor z a cpy s z c z ekl i s a .

1 0.L ewyr ógt r ój k ą t az a gi na s zdopr a wej s t r ony t wor z ą cogon. L i s ekj es ts k ońc z ony . Moż es zgo pos t a wi ći podz i wi a ć , a l bodor y s owa ćoc z y , nos , wą s y .

#25


KOLEKCJA BOBOFASHI ON BY EW ELINA KRAJEW SKA

Kol ek c j ak ok t a j l owaznut ąel ega nc j i,k t ór ąc ec huj eper f ek c y j ni ewy k ońc z eni ema t er i a ł u. Kok a r dk iw s t y l us i mpl y ,j a kimet a l owes uwa k idoda j ąc a ł ejs t y l i z a c j ini es a mowi t egour ok u i c ha r a k t er u. Ca ł oś ćus z y t azc i epł ejgr ubej dz i a ni ny .

Bobof a s hi ont obl ogmodowydl adz i ec i . J egoa ut or k aEwel i nas woj ąpa s j ędomodypr z el a ł anac ór k ęAl i c j ę. T owł a ś ni enani ej Ewel i napok a z uj e modower ewol uc j e,wk t ór y c hpr z eds t a wi awc a ł oś c i s t y l i opi ss t y l i z a c j i .Bobof a s hi onpok a z uj ej a kmodni ei s t y l owomoż naubr a ćs woj epoc i ec hy . Bl oger k apr oj ek t uj er ówni eżwł a s nąl i ni ęubr a nekdl adz i ec i podma r k ąBobof a s hi onbyEwel i naKr a j ews k a . Gł ówny mc el em pr oj ek t ów s ąs t y l i z a c j edl ama myi c ór k i .


BAW I MYSI Ę? BOGNA BOJANOW SKA

Czar ujzdzi ecki em,Si er r aMadr e,29, 90pl n T woj edz i ec k oma r z yot y m,ż ebyz os t a ćc z a r odz i ej em? Za t emt odl ani egos z a ns a , a bypoz na ćni ej ednąma gi c z ną s z t uc z k ę.A moż ena wetpr z y got uj epok a zc z a r ów gdy doj dz i edowpr a wy ?

MakeaMask,Mudpuppy,59pl n Dz i ec iuwi el bi a j ąs i ę pr z ebi er a ć ,z z es t a wem Robi my Ma s k ima j ąs z a ns ęnapr z emi a nęw pi ęk nąwr óż k ęl ub ni eus t r a s z onego pi r a t a . Pomy s łw s a m r a z na na dc hodz ą c eHa l l oweenl ubws z el k i epr z y j ęc i adl adz i ec i .

Czekol epki ,E. Wedel ,29, 90pl n T oś wi et na ,k r ea t y wna z a ba wa imoż l i woś ć t wor z eni a c z ek ol a dowy c hr óż noś c izbi a ł ej , gor z k i ej l ubml ec z nej c z ek ol a dy . I dea l nypomy s ł naj es i ennepopoł udni a .

Memor y,OMM Desi gnMemor y,55pl n Kt ór edz i ec k oni el ubi Memor y , adot egoj eś l i ma myt a k i e c udowne i l us t r a c j er odz i nna gr at oj es z c z e wi ęk s z a pr z y j emnoś ć .

#27


CZYTACI ESWOI M DZI ECI OM? REGULARNIE,CZY TYLKO CZASAMI? STRONĘ,BAJKĘ CZY CAŁE TOMY?

Rozr ywkiMi koł aj ka,NaPods t awi eksi ążekGości nny' egoiSempego, ZnakEmot i kon,39, 90pl n Mi k oł a j ek j a kz a ws z e peł en ener gi iik r ea t y wny c h pomy s ł ów.T y m r a z em wpa dłna pomy s łor ga ni z a c j i r oz gr y wek o puc ha rt a t y ,c o wi ęc ejgoś c ik ol egę zz a gr a ni c y .Al eboha t erni eby ł bys obą ,gdy bypodr odz e ni es pot k a łr óż ny c hpr z ec i wnoś c il os u.T enma ł yur wi s k ol ej nyr a zdos t a r c z awi el upowodów doś mi ec hu!Dz i ec i z a c hwy c ąi l us t r a c j ewk s i ą ż c e,r odz i c ówj użpewni eni ec o mni ej .

Pr zepr as zam,czyt us t r as zy?,Mar ci nPr zewoźni ak,Papi l on,1 9, 90pl n T użni eopoda l mi a s t a , a l ej edna kda l ek oods z os ys t oi bi a ł y dwor ekzwy j ą t k owy mimi es z k a ńc a mi ,k t ór z ymi es z k a j ą w ni mj użodk i l k us etl a t .Gdypoj a wi a j ąs i ęi nt r uz ir obi ą ws z y s t k o,a byus uną ći c hzwł a s negodomu.J es tt oni e l a dawy z wa ni e.Ks i ą ż k at r z y maw na pi ęc i uidos t a r c z a mł odemuc z y t el ni k owi pewnej doz ydr es z c z y k uemoc j i . W s a mr a znana dc hodz ą c eHa l l oween!

Ot oj es tPar yż,M.Sasek,Dwi eSi os t r y,32pl n J eś l ic hc ec i ez a br a ćs woj e dz i ec k o w podr óżj es z c z e t a ńs z ąni żt ąt a ni mil i ni a mil ot ni c z y mi–pol ec a myś wi eż ą poz y c j ę wy da wni c t wa Dwi e Si os t r y .Ot oj es t Pa r y ż pr z enos ina j mł ods z y c hw na j wa ż ni ej s z ez a k ą t k iMi a s t a Świ a t eł . Wa r t oodpoc z ą t k us z c z epi ćwdz i ec k uc i ek a woś ć ś wi a t a iz a mi ł owa ni e do poz na wa ni a nowy c h mi ej s c . Dobr z ewi emy , ż epodr óż ek s z t a ł c ą , r ówni eżt epa l c empo ma pi el ubok i empot ek ś c i ei dobr ej i l us t r a c j i . Wt owł a ś ni e wy pos a ż onaj es tk s i ą ż k aOt oj es tPa r y ż–w pr os t y ,a l e r z et el ny s pos ób pr z ek a z uj e wi edz ę na t ema ts t ol i c y F r a nc j i .Poz y c j aobowi ą z k owadl ami ł oś ni k ów pa r y s k i ego s t y l u! #28


MEMO MARYSIA KUNICKA

Ma mydl aWa sś wi et nąz a ba wę, MEMO. Wy s t a r c z yj ewy dr uk owa ć , poc i ą ći j użmoż nas i ęba wi ć ! T oc oz a c z y na my ? www. ma mma z i ne. pl / downl oa d/ memor y . pdf


AKCJA PI ELĘGNACJA AGATA KOCHANEK

Dobr api el ęgna c j a ,f r a j dadl az my s ł ów,c ośdl ana j mł ods z y c h,c ośdl ama myi naj es i ennąa ur ę. Moj ea k t ua l neT op5 . Comi es i ą cpoj a wi ąs i ęt unowoś c i , a k s a mi t nek ons y s t enc j e, ni es a mowi t e z a pa c hy ,pi ęk neipr z y da t nedr obi a z gi .Będz i eopi el ęgna c j iima k i j a ż u,oma ł y c hiduż y c hs ubi ek t y wni ei ods er c a . Gdymi j a j ągor ą c e,l et ni edni ,ni et y l k oz mi eni as i ęna s t r ój ,a l et a k ż ena s z as k ór awy ma ga s z c z egól nejuwa gi ,a bymogł apr z es t a wi ćs i ębezs z ok unac hł odni ej s z ąpor ęr ok u.Sk ór apo c z ęs t y c hk ont a k t a c hz es ł ońc em j es tmoc ni ejz r ogowa c i a ł a ,na j ejni ek or z y ś ć dz i a ł a j ą ogr z ewa nepomi es z c z eni aok i eps k i ejwi l got noś c i .J es ts pr a gni ona ,c z ęs t oz a c z er wi eni ona ir oz dr a ż ni ona .J a kni gdypot r z ebuj et er a zodż y wi eni ais z c z egól nejt r os k i .Dnis t a j ąs i ęc or a z k r ót s z e,as ł ońc ezdni anadz i eńt r a c is woj ąs i ł ę.Zni k aopa l eni z na ,abi a ł a waz i mowac er a s pr a wi a ,ż es k ór awy gl ą danaz męc z onąibl a dą .Dnis ąc hł odni ej s z eis k r a c a mypoby t yna ś wi eż y m powi et r z u,powi nni ś mypos t a wi ćnas i l nąpi el ęgna c j ęw domuiz na l eź ćpr oduk t y , k t ór ena mj ąuł a t wi ą .Na wi l ż a j mys i ę,z a r ównoodwewną t r zj a kiz ewną t r z .Ci a ł opot r z ebuj e wz moc ni eni awa r s t wyl i pi dowej –s k ut ec z nebędąma s ł ai ma s k i doc i a ł a . Choćz dr owa , gł a dk a ij ędr nas k ór apowi nnaby ćz a r ównoodpowi edni ona wi l ż ona ,odż y wi ona ,j a kina t ł us z c z ona , zk os met y k a mizt ejos t a t ni ejgr upypos t ępuj myos t r oż ni e.Sąoneni ez będneini ez a s t ą pi one, mus i myj edna kuwa ż a ć , byni es powodowa ł yz a t k a ni apor ów. Sk ór at wa r z ypol ec i ej es ts z a r a , ma t owa ,c z ęs t ozpr z eba r wi eni a mi ,pot r z ebuj ewi ęck os met y k ów odz i a ł a ni ur oz j a ś ni a j ą c y m, r oz ś wi et l a j ą c y m ipobudz a j ą c y m mi k r ok r ą ż eni ew na s k ór k u.Dz i s i ej s z ez es t a wi eni ez a wi er a poz y c j e, k t ór epomogąwdobr ej , z dr owej pi el ęgna c j i c a ł egoc i a ł a .

Ma maik obi et a .Es t et k aek s t r ema l na ,z a c z y na j ą codmody ,na dz i ec i ęc y mś wi ec i ek ońc z ą c .St a r as i ęz na l eź ćba l a nsw r óż ny c h dz i edz i nyż y c i a , pr óbuj ą cł ą c z y ćul ubi onąpr os t ot ęzba r wny m dz i ec i ęc y m ś wi a t em, k t ór egok r ól ową j es tj ejc ór k aJ ul k a . Pr owa dz ibl oga o t ema t y c ek os met y c z nol i f es t y l e' owej ,gdz i e pi s z eo pr oduk t a c h,k t ór ez nais z c z er z el ubi .Pi s z edl aos ób pos z uk uj ą c y c hr z ec z ypi ęk ny c h,wy j ą t k owy c hi c i es z ą c y c hok o. Dz i el is i ęt a k ż edoś wi a dc z eni a mi ,k t ór euł a t wi a j ąi upr z y j emni a j ą c odz i enneż y c i e.

#31


MAC Li ght f ulMoi s t ur eCr eam,1 90, 00pl n Roz j a ś ni a , na wi l ż a i oc z y s z c z a . Zmni ej s z a opt y c z ni e c i eni e i wy r ównuj ek ol or y ts k ór y , będą cpr z yt y mi dea l ny mk os met y k i em pod ma k i j a ż .Uż y t ys a modz i el ni ez a pewni as k ór z emi ęk k oś ć , gł a dk oś ćiz a uwa ż a l ni epr omi ennywy gl ą d.Ma r k aMACz na na gł ówni ez pr oduk t ów ma k i j a ż owy c h pr oponuj ec or a z wi ęc ej uda ny c hk os met y k ówpi el ęgna c y j ny c h.

BombCosmet i cs,Masł odoci ał az30% Shea KokosowaPl aża,39, 90pl n Bomb Cos met i c st ok os met y k i bez dwóc hz da ń bombowe. Opr óc z ni ez wy k ł y c ha r oma t ów,w opa k owa ni a c hz na j dz i emy pr oduk t yo ś wi et ny m dz i a ł a ni u.Pol ec a ms z c z egól ni eboga t e i odż y wc z ema s ł adoc i a ł a .Moi m ul ubi eńc em j es twer s j aCoc o Bea c hz3 0%z a wa r t oś c i ąna t ur a l negoma s ł aShea-nowa t or s k a wa r i a c j anat ema t t r a dy c y j negok ok os azdoda t k i em c y t r us ów.

Phar macer i s,Żeldel i kat nydomyci a,28, 00pl n Żeldel i k a t nydomy c i ac i a ł aigł owydl adz i ec i-dobr ypr oduk t2 w1 dl a na j wi ęk s z y c hwr a ż l i wc ów w ba r dz opr z y j a z nejni ebi es k i ejbut l i zwy godny mdoz owni k i em.Za pewni abez pi ec z nąpi el ęgna c j ępr z y j ednoc z es ny m dok ł a dny moc z y s z c z eni u,j użod pi er ws z y c hc hwi l ż y c i a .

Cet aphi lMD Der mopr ot ekt or ,30, 00pl n ma r k aba r dz odoc eni a napr z ezs pec j a l i s t ów, k t ór ąwedł ugmni e k a ż dypowi ni en s pr óbowa ć .Zc a ł ejs er i is z c z egól ni epol ec a m Ba l s a m do t wa r z yic i a ł a .Powoduj e gł ębok i e idł ugot r wa ł e na wi l ż eni e s k ór y , bez uc z uc i a t ł us t oś c i . Del i k a t noś ć i s k ut ec z noś ćt os ł owa i dea l ni eopi s uj ą c eba l s a mi c a ł ąs er i ę.

Bl i s t exMedPl us,1 2, 00pl n ma r k ani ebezpowodus z t ur mem z doby ł apol s k ir y nek .Na t en momentpos i a da m ws z y s t k i ej ej pr oduk t yi poz os t a j ęi m wi er na . J es i eni ą pol ec a m s z c z egól ni e s z t y f t Medpl us - s k ut ec z ni e r egener uj e,na wi l ż a , na t ł us z c z aipr z y nos iul gęs pi er z c hni ęt y m us t om.

#32


CAŁA PRAW DA O BLOGERACH

Paul i naSt ępi eń Bl oger k ai v l oger k a , a ut or k abl ogu l i f es t y l e' owegoDomowa . TVi bl oguk ul i na r nego Kot l et . TV. Bl oguj eopodr óż a c h, got owa ni u i c odz i ennoś c i . Sz c z ęś l i wama ma , ż ona i k obi et a . J es tj edną zna j ba r dz i ej r oz poz na wa l ny c ht wa r z ypol s k i ej bl ogos f er y .

#33


PRZYGOTOW ANIE: Bogna Boj anowska Moni ka Pryśko Marysi a Kuni cka Marek Li pi ński

W W W. MAMMAZINE. PL

MAMMAZINE I Listopad 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you