Page 1

ศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 จังหวัดสิงห์บรุ ี โทรศัพท์. 0-3650-7129 /โทรสาร. 0-3650-7128 สรุปรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ครัง้ ที่ 7

วันที่ 18 เมษายน 2556

เรื่อง

สรุปรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556

เรียน

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสิงห์บรุ ี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสิงห์บรุ ี และปลัดจังหวัดสิงห์บรุ ี

1. ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ของวันที่ 17 เมษายน 2556 1.1 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รวม 3 ครั้ง 1.2 มีผู้เสียชีวิต รวม - ราย เป็นเพศชาย - ราย เป็นเพศหญิง - ราย 1.3 มีผู้บาดเจ็บ รวม 3 ราย เป็นเพศชาย 2 ราย เป็นเพศหญิง 1 ราย (1) สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงคือ มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย (2) ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ มอเตอร์ไซด์ (3) ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนใน อบต./หมูบ่ า้ น 1.4 ข้อมูลเปรียบเทียบผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ วันที่ 17 เมษายน 2556 ลาดับที่

รายการ

1. 2.

ผู้บาดเจ็บ (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย)

ที่

อาเภอ

1. 2. 3.

เมืองสิงห์บุรี บางระจัน พรหมบุรี

ผูบ้ าดเจ็บ (ราย) 1 -

สงกรานต์ 2555

สงกรานต์ 2556

2 1

3 0

ผูเ้ สียชีวติ (ราย) -

ที่

อาเภอ

4. 5. 6.

อินทร์บุรี ท่าช้าง ค่ายบางระจัน

หมายเหตุ ผูบ้ าดเจ็บ (ราย) 1 1 -

ผูเ้ สียชีวติ (ราย) -

1.5 มีการตั้งจุดตรวจ 6 อาเภอ รวม 42 จุด มีเจ้าหน้าที่รวม 730 นาย / 2. ข้อมูลสะสม…


-22. ข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 : วันที่ 11 เมษายน 56 ถึงวันที่ 17 เมษายน 56 2.1 มีผู้เสียชีวิต 2.2 มีผู้บาดเจ็บ ที่

อาเภอ

1. 2. 3.

เมืองสิงห์บุรี บางระจัน พรหมบุรี

รวม 2 ราย เป็นเพศชาย 1 ราย รวม 18 ราย เป็นเพศชาย 8 ราย ผูบ้ าดเจ็บ (ราย) 6 1 1

ผูเ้ สียชีวติ (ราย) 1 1

เพศหญิง 1 ราย เพศหญิง 10 ราย

ที่

อาเภอ

4. 5. 6.

อินทร์บุรี ท่าช้าง ค่ายบางระจัน

ผูบ้ าดเจ็บ (ราย) 6 1 3

ผูเ้ สียชีวติ (ราย) -

3. สรุปข้อมูลสะสม ผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 จังหวัดสิงห์บรุ ี ข้อมูลเปรียบเทียบสถานการณ์การเกิดอุบัตเิ หตุชว่ งเทศกาลสงกรานต์ 2555 สงกรานต์

ปี 2555

ปี 2556

จานวน (ครัง้ ) ปี

ปี

2555

2556

เปรียบเทียบ ปี 2555 กับ ปี 2556

ผูบ้ าดเจ็บ (ราย) ปี

ปี

2555

2556

(%)

เปรียบเทียบ ปี 2555 กับ ปี 2556

ผู้เสียชีวติ (ราย) ปี

ปี

2555

2556

(%)

เปรียบเทียบ ปี 2555 กับ ปี 2556 (%)

11 เม.ย 55 11 เม.ย 56

1

2

100

1

3

200

0

0

0

12 เม.ย.55 12 เม.ย.56

5

2

-60

7

1

-85.71

0

1

100

13 เม.ย 55 13 เม.ย.56

1

5

400

1

4

300

0

1

100

14 เม.ย 55 14 เม.ย.56

6

3

-50

9

4

-55.55

0

0

0

15 เม.ย 55 15 เม.ย.56

5

3

-40

5

3

-40

0

0

0

16 เม.ย 55 16 เม.ย.56

1

0

-100

1

0

-100

0

0

0

17 เม.ย 55 17 เม.ย.56

3

3

0

2

3

50

1

0

-100

22

18

-18.18

26

18

-30.77

1

2

100

/ วันที่ 11 เมษายน....


-3รายชื่อผูบ้ าดเจ็บ วันที่ 11 เมษายน 2556 1. นายสมภาร แป้ น สุ ว รรณ อายุ 47 ปี ผู้ ขับขี่ร ถบรรทุ ก เกิ ดเหตุที่ บ้านถนนตก ต าบลบางระจัน อาเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ถนนกรมทางหลวง สายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี สาเหตุเมาสุรา, หลับใน 2. นางพรเทพ พรประสิทธิ์ อายุ 30 ปี ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่ท่าข้ามใต้ ตาบลโพสังโฆ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ถนนกรมทางหลวง สายบางระจัน – ท่าช้าง สาเหตุตัดหน้ากระชั้นชิด 3. นางเช้า เดชชม อายุ 52 ปี ผู้โดยสารรถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่ท่าข้ามใต้ ตาบลโพสังโฆ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ถนนกรมทางหลวง สายบางระจัน-ท่าช้าง สาเหตุตัดหน้ากระชั้นชิด วันที่ 12 เมษายน 2556 1. นางวิมล ปานจันทร์ อายุ 60 ปี ผู้โดยสารรถบรรทุก เกิดเหตุที่บ้านท่างาม ตาบลท่างาม อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนกรมทางหลวง สายเอเชีย สาเหตุตัดหน้ากระชั้นชิด วันที่ 13 เมษายน 2556 1. นายอดุลย์ ภู่แก้ว อายุ 46 ปี ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่บ้านไร่ ตาบลน้าตาล อาเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี ถนนในอบต./หมู่บ้าน สาเหตุเมาสุราล้มเอง 2. นางนิตยา พันธ์เพ็ชร อายุ 37 ปี ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่บ้านไร่ ตาบลน้าตาล อาเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี ถนนในหมู่บ้าน สาเหตุตัดหน้ากระชั้นชิด 3. ด.ญ.กฤษณา ตรงวานิชนาม อายุ 12 ปี ขับขี่จักรยาน เกิดเหตุตาบลต้นโพธิ์ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนในอบต./หมู่บ้าน สาเหตุตัดหน้ากระชั้นชิด 4. นายพนัส สนั่นเวียง อายุ 25 ปี ผู้ขับขี่รถตู้ เกิดเหตุที่บ้านพวน ตาบลบางน้าเชี่ยว อาเภอพรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี ถนนกรมทางหลวง สายเอเชีย สาเหตุ หลับใน วันที่ 14 เมษายน 2556 1. นายทองสุ ข ด้ ว งวงษ์ อายุ 78 ปี ผู้ ขับ ขี่ ร ถมอเตอร์ ไซค์ เกิ ด เหตุ ที่ บ้ านพระทราย ต าบลต้ น โพธิ์ อ าเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนในหมู่บ้าน สาเหตุตัดหน้ากระชั้นชิด 2. นางสุชาดา สุขะ อายุ 32 ปี ผู้โดยสารรถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่บ้านบางตาย่อง ตาบลม่วงหมู่ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนกรมทางหลวง สาเหตุตัดหน้ากระชั้นชิด 3. นางสาวอรุณี ตะพานแก้ว อายุ 41 ปี ผู้โดยสารรถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่บ้านบางตาย่อง ตาบลม่วงหมู่ อาเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนกรมทางหลวง สาเหตุตัดหน้ากระชั้นชิด 4. นายบุ ญสุข แสงสุรินทร์ อายุ 60 ปี ผู้ขับขี่รถกะบะ เกิดเหตุที่บ้านตลาดโพธิ์ ตาบลสิงห์บุรี อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ถนนในเมือง(เทศบาล) สาเหตุเมาสุรา, ตัดหน้ากระชั้นชิด วันที่ 15 เมษายน 2556 1. นางสุมาลี นาถวงษ์ อายุ 41 ปี ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่บ้านบางมัญ ตาบลบางมัญ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนในหมู่บ้าน สาเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง 2. นางพัชรี กลีบเมฆ อายุ 45 ปี ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่บ้านอินทร์บุรี ตาบลอินทร์บุรี อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนในหมู่บ้าน สาเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง 3. นายสมหวัง ก้อนทิม อายุ 39 ปี ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่บ้านหมู่ที่ 2 ตาบลอินทร์บุรี อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนในหมู่บ้าน สาเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง / วันที่ 16 เมษายน...


-4วันที่ 16 เมษายน 2556 (ไม่มีอบุ ตั เิ หตุ) วันที่ 17 เมษายน 2556 1. นายโมกข์ วงษ์นาค อายุ 61 ปี ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุทวี่ ัดโตนด หมู่ที่ 4 ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนในหมู่บ้าน สาเหตุรถมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย(ล้มเอง) 2. นายมนัส ช่างฉวี อายุ 55 ปี ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่หมู่ที่ 8 ตาบลถอนสมอ อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ถนนในเทศบาล สาเหตุรถมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด (รถมอเตอร์ไซค์ชนรถมอเตอร์ไซค์) 3. นางสาวสุภัชชา สุขประเสริฐ อายุ 26 ปี ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่หมู่ที่ 6 ตาบลชีน้าร้าย อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนในหมู่บ้าน สาเหตุรถมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย(ล้มเอง) รายชื่อผูเ้ สียชีวติ วันที่ 12 เมษายน 2556 1.นางอรสา พึ่งสุข อายุ 26 ปี ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่หมู่ที่ 6 ตาบลโพกรวม อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนกรมทางหลวง สายเอเชีย สาเหตุตัดหน้ากระชั้นชิด วันที่ 13 เมษายน 2556 1.นายคูณสันต์ แซ่ล้อ อายุ 41 ปี ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุที่วัดเทพมงคล ตาบลโรงช้าง อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนทางหลวงชนบท สาย สห 005 สาเหตุเมาสุรา, ขับรถเร็วเกินกาหนด

สรุปอุบัติเหตุ  

สรุปอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สรุปอุบัติเหตุ  

สรุปอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Advertisement