Page 1


Ñaây laø ñoà aùn ñaàu tieân söû duïng phaàn meàm Revit Architecture. Chôï trung taâm laø nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng mua baùn taáp naäp haøng ngaøy vaø noù laø hình aûnh raát quen thuoäc ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam. Do ñoù ñeå ñem laïi caûm giaùc thaân thuoäc cuõng nhö taän duïng toái ña vieäc thoâng thoaùng vaø chieáu saùng töï nhieân, ñoà aùn söû duïng phöông aùn maùi doác truyeàn thoáng keát hôïp vôùi khoaûng thoâng taàng lôùn ngay trung taâm chôï.


Vò trí khu daát chung cö naèm taïi quaän Taân Bình, tp HCM. Khu ñaát naèm trong khu coâng nghieäp cuûa quaän Taân Bình. Ñaây laø döï aùn nhaø ôû phuïc vuï cho coâng nhaân khu coâng nghieäp – ngöôøi coù thu nhaäp thaáp. Thieát keá phaûi ñaët vaán ñeà kinh teá leân haøng ñaàu. Do ñoù, caùc khoâng gian trong caên hoä phaûi ñöôïc taän duïng moät caùch trieät ñeå. Tuy vaäy caên hoä vaãn phaûi ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu toái thieåu cho ngöôøi söû duïng. Moät khoâng gian nhoû vôùi tieän nghi cao.


Beänh vieän naèm ôû quaän 2, tp HCm. Ñaây laø moät döï aùn beänh vieän tuyeán quaän vôùi quy moâ 150 giöôøng. Thieát keá ñôn giaûn vôùi caùc khoâng gian chöùc naêng ñöôïc lieân keát hôïp lyù vaø khaû naêng thoâng thoaùng vaø chieáu saùng töï nhieân ñem tôùi cho ngöôøi beänh moät moâi tröôøng ñieàu trò toát nhaát.


Döï aùn xaây döïng xí nghieäp gaïch men söù naèm taïi trong khu coâng nghieäp quaân 2, tp HCM. Thieát keá cuûa khu nhaø saûn xuaát chính ñöuoïc hình thaønh vôùi yù töôûng chuû ñaïo töø hình aûnh cuûa nhöõng con soùng. Khoái phuïc vuï sinh hoaït coâng nhaân vaø haønh chính ñöôïc boá trí ngay loái tieáp caän chính cuûa coâng trình vôùi thieát keá ñoái laäp vôùi khoái saûn xuaát chính phía sau => deã tieáp caän vaø taïo ñieåm nhaán cho toaøn coâng trình.


Beå bôi 2000 choã laø döï aùn thieát keá môùi khu theå thao taïi quaän Phuù Nhuaän, tp HCM. Coâng trình seõ trôû thaønh bieåu töôïng môùi cuûa quaän trong töông lai. Maùi beà bôi laáy hình töôïng töø nhöõng con soùng nhaáp nhoâ treân maët bieån. Beân döôùi laø heä thoáng khung giaøn naâng ñôõ. Nhöõng coät lôùn bao quanh ñôõ toaøn boä heä maùi cuûa coâng trình, taïo cho coâng trình hình daùng khoûe khaén, maïnh meõ. Maët ñöùng söû duïng heä lam kinh keát hôïp giuùp taän duïng toái ña aùnh saùng töï nhieân chieáu vaøo coâng trình ñoàng thôøi taïo hieäu quaû haáp daãn cho maët ñöùng.


Chung cö naèm treân ñöôøng Nguyeãn Löông Baèng quaän 7, tp HCM. Döï aùn chung cö cao taàng keát hôïp thöông maïi bao goàm 8 bolock, moãi block coù 2 taàng ñeá töông maïi vaø 19 taàng caên hoä. Chung cö ñöôïc thieát keá hieän ñaïi, sang troïng, phuø hôïp cho ñoái töôïng ngöôøi coù thu nhaäp cao.


Beänh vieän naèm taïi huyeän Löông Sôn, tp Nha Trang, tænh Khaùnh Hoøa, caùc trung taâm tp Nha Trang 15Km veà höôùng Baéc. Beänh vieän vôùi quy moâ 400 giöôøng ñöôïc thieát keá hieän ñaïi, sang troïng nhaèm höôùng tôùi phuïc vuï cho ñoái töông khaùch du lòch nöôùc ngoaøi vaø moät boä phaän daân cö tp Nha Trang vaø caùc vuøng laân caän. Nha Trang laø moät thaønh phoá noåi tieáng veà du lòch, beân caïnh ñoù khu ñaát coù vò theá giaùp bieån, giao thoâng deã tieáp caän. Do ñoù, vò trí naøy raát thích hôïp ñeå hình thaønh moät beänh vieän quoác teá hieän ñaïi.


Beänh vieän quoác teá Nha Trang höôùng tôùi muïc tieâu ñem ñeán cho beäänh nhaân chaát löôïng y teá toát nhaát cuõng nhö mang laïi taâm lyù thoaûi maùi, yeân bình nhaát cho beänh nhaân. Do ñoù, taát caû caùc khoâng gian chöùc naêng phuïc vuï beänh nhaân ñeàu ñöôïc boá trí theo höôùng toát, ñoàng thôøi taän duïng toái ña caùc höôùng nhìn ra view bieån, caûnh quan ñeïp saün coù. Beân caïnh ñoù, noäi thaát cuûa beänh vieän cuõng ñöôïïc thieát keá sang troïng, maøu saéc töôi saùng nhaèm taïo caûm giaùc thoaûi maùi nhö ôû nhaø cho beänh nhaân.


Trong caùc beänh vieän hieän ñaïi ngaøy nay, noiij thaát khoâng gian saûnh chính ñöôïc thieát keá raát tieän nghi, hieän ñaïi vôùi ñaày ñuû tieän nghi nhö saûnh moät cao oác vaên phoøng hay saûnh moät khaùch saïn cao caáp. Maøu saéc saûnh töôi saùng, taïo caûm giaùc thoaûi maùi, thö giaõn cho beänh nhaân tôùi ñieàu trò taïi beänh vieän. Ngoaøi ra coøn giuùp beänh nhaâm coù taâm lyù toát, khoâng coù caûm giaùc bò taùch bieät vôùi xaõ hoäi


Portfolio 08 13 tv  
Portfolio 08 13 tv