Page 1

หน้าที่ของ Form Form (ฟอร์ม ) จัดเป็นคอนโทรลหรือวัตถุ (Object) ชนิดหนึ่งของ Visual Basic ซึ่ง ความสาคัญของ Form ก็คือ เป็นที่จัดวางองค์ประกอบหรือคอนโทรลต่างๆ ประกอบกันขึ้นเป็น โปรแกรมที่ติดต่อกับผู้แบบกราฟฟิก (GUI : Graphics User Interface)

การจัดตาแหน่ง Form บนหน้าจอ ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 1. คลิกเมาส์ที่เมนูคาสั่ง View > Form Layout Window

1 2 2 1 3

2. หน้าต่าง Form Layout จะปรากฏบริเวณด้านล่างมุมขวาของโปรแกรม 3. สามารถคลิกเมาส์ลากย้ายตาแหน่ง Form บนหน้าจอ Layout ตามความต้องการ


คุณสมบัติ (Properties) ที่สาคัญของ Form Properties Name Caption BorderStyle Icon

รายละเอียด ชื่อของ Form ใช้อ้างถึงในโปรแกรม ข้อความที่แสดงบริเวณแถบด้านบนของ Form ลักษณะหน้าต่าง Form ภาพไอคอนของ Form

หมายเหตุ ค่า Properties สามารถกาหนดได้ในหน้าต่าง Properties และในส่วนของการเขียนรหัส โปรแกรมและบางค่าจะเห็นผลเมื่อรันโปรแกรมเท่านั้นเช่น Enable,Visible เป็นต้น

กาหนดในหน้าต่าง Properties

กาหนดในหน้าต่างรหัสโปรแกรม


เหตุการณ์ (Event) สาคัญที่เกิดขึ้นกับ Form Event Load Click DblClick

รายละเอียด เมื่อ Form ถูกเรียกให้ทางาน เมื่อคลิกเมาส์ที่คอนโทรล เมื่อดับเบิลคลิกเมาส์ที่คอนโทรล

หมายเหตุ การกาหนด Event สามารถทาได้โดยการดับเบิลคลิกเมาส์ที่ฟอร์มหรือคอนโทรล จะ ปรากฏช่องให้เลือกอยู่ด้านขวาบน ของหน้าต่างรหัสโปรแกรม

ความสามารถ (Method) ที่สาคัญของ Form Method Show Hide Unload

รายละเอียด เรียก Form ให้ขึ้นมาแสดงผล ซ่อน Form ที่กาลังแสดงผลอยู่ (Form ยังทางานอยู่) ปิดการทางานของ Form

หมายเหตุ การกาหนด Method สามารถทาได้ที่หน้าต่างการเขียนรหัสโปรแกรมเท่านั้น


ตัวอย่างการกาหนด Properties ที่สาคัญของ Form 1. กาหนด Properties ของ Form ดังนี้ 1.1. กาหนด Name(ชื่อ Form) พิมพ์ FrmTest1

1.1

1.2. กาหนด Caption(ข้อความที่แสดง) พิมพ์ ทดสอบ Caption ของ Form

1.2


1.3.

กาหนด BorderStyle(ลักษณะหน้าต่าง Form) โดย 1.3.1 คลิกเลือก 0-None (ไม่มีขอบ, ไม่แสดงที่ TaskBar ขณะทางาน)

1.3.1

1.3.2 คลิกเลือก 1-Fixed Single (ปรับขนาดฟอร์มไม่ได้,แสดงที่ TaskBar ขณะทางาน)

1.3.2

1.3.3 คลิกเลือก 2- Sizable (ปรับขนาดฟอร์มได้,แสดงที่ TaskBar ขณะทางาน)

1.3.3

1.3.4 คลิกเลือก 3-Fixed Dialog (ฟอร์มแบบ Dialog ปรับขนาดฟอร์มไม่ได้, ไม่แสดงที่ TaskBar ขณะทางาน)

1.3.4


1.3.5 คลิกเลือก 4-Fixed ToolWindow (แบบหน้าต่างเครื่องมือ ปรับขนาดฟอร์มไม่ได้, ไม่แสดงที่ TaskBar ขณะทางาน)

1.3.5

1.3.6 คลิกเลือก 5-Sizable ToolWindow (แบบหน้าต่างเครื่องมือ ปรับขนาดฟอร์มได้ , ไม่แสดงที่ TaskBar ขณะทางาน)

1.3.6

1.1. กาหนด Icon(ภาพไอคอนของ Form) โดย 1.4.1 คลิกเลือกที่ Form

1.4.1

1.4.2

1.4.2 คลิกเลือกที่หน้าต่าง Properties หัวข้อ Icon คลิกปุ่ม 1.4.3

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป


1.4.3 คลิกเลือกที่ช่อง Look in : เพื่อเลือกที่เก็บภาพ Icon (ตัวอย่างเลือกจาก C:\ProgramFiles\Microsoft Office\Office\form\ )

1.4.4 คลิกเลือกที่สัญลักษณ์ Icon ที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม

1.4.4

1.4.5 จะปรากฏสัญลักษณ์ Icon ที่มุมบนขวาของ Form และแสดงที่ส่วน Task Bar(ต้อง กาหนด Properties หัวข้อ Style เป็น 1-Fix Single หรือ 2-Sizable เท่านั้น)


ตัวอย่างการกาหนด Event ที่สาคัญของ Form 4.กาหนดคาสั่งตามเหตุการณ์ให้กับ Form ดังนี้ 4.1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ Load ของ Form 4.1.1.ดับเบิลคลิกที่ Form จะปรากฏหน้าต่างรหัสโปรแกรม(Code) 4.1.2.คลิกเลือกเหตุการณ์ Load 1.1.2

1.1.3

4.1.3. พิมพ์คาสั่ง MsgBox “ขณะนี้เกิดเหตุการณ์ (Event) Form_Load” 4.1.4.กดแป้นพิมพ์ F5 (Run โปรแกรม หรือคลิก ที่แถบเครื่องมือด้านบน) 4.1.5. จะปรากฏกล่องแสดงข้อความ “ขณะนี้เกิดเหตุการณ์(Event) Form_Load” 4.1.6.คลิกที่ปุ่ม เพื่อปิดกล่องแสดงข้อความ

1.1.5

4.1.7.หยุดการทางานของโปรแกรม คลิก ที่แถบเครื่องมือด้านบน 4.1.8.ดับเบิลคลิกที่ Form จะปรากฏหน้าต่างรหัสโปรแกรม(Code) 4.1.9. ลบคาสั่ง MsgBox “ขณะนี้เกิดเหตุการณ์(Event) Form_Load” ออก เพราะในการ ทดลองเหตุการณ์ในหัวข้อต่อไป ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นี้ 4.2.เมื่อเกิดเหตุการณ์ Click บน Form 4.2.1.ดับเบิลคลิกที่ Form จะปรากฏหน้าต่างรหัสโปรแกรม(Code) 4.2.2.คลิกเลือกเหตุการณ์ Click


1.2.2

1.2.3

4.2.3.พิมพ์คาสั่ง MsgBox “ขณะนี้เกิดเหตุการณ์(Event) Form_Click” 4.2.4.กดแป้นพิมพ์ F5 (Run โปรแกรม หรือคลิก ที่แถบเครื่องมือด้านบน) 4.2.5.คลิกเมาส์ 1 ครั้ง บริเวณพื้นที่ของ Form จะปรากฏกล่องแสดงข้อความ “ขณะนี้เกิด เหตุการณ์(Event) Form_Click” 4.2.6.คลิกที่ปุ่ม

เพื่อปิดกล่องแสดงข้อความ

1.2.5

4.2.7.หยุดการทางานของโปรแกรม คลิก ที่แถบเครื่องมือด้านบน 4.2.8.ดับเบิลคลิกที่ Form จะปรากฏหน้าต่างรหัสโปรแกรม(Code) เลือก Click 4.2.9. ลบคาสั่ง MsgBox “ขณะนี้เกิดเหตุการณ์(Event) Form_Click” ออก เพราะ เหตุการณ์ในหัวข้อต่อไป ไม่สามารถใช้ร่วมกับเหตุการณ์นี้ได้( Click ใช้ร่วมกับ DblClick ไม่ได้ เพราะคาสั่งในเหตุการณ์ DblClick จะไม่มีโอกาสได้ทางาน) 4.3.เมื่อเกิดเหตุการณ์ DblClick บน Form 4.3.1.ดับเบิลคลิกที่ Form จะปรากฏหน้าต่างรหัสโปรแกรม(Code) 4.3.2.คลิกเลือกเหตุการณ์ DblClick

1.3.2

1.3.3


4.3.3.พิมพ์คาสั่ง MsgBox “ขณะนี้เกิดเหตุการณ์(Event) Form_DblClick” 4.3.4.กดแป้นพิมพ์ F5 (Run โปรแกรม หรือคลิก ที่แถบเครื่องมือด้านบน) 4.3.4.ดับเบิลคลิกเมาส์ บริเวณพื้นที่ของ Form 4.3.5.จะปรากฏกล่องแสดงข้อความ “ขณะนี้เกิดเหตุการณ์(Event) Form_DblClick” 4.3.6.คลิกที่ปุ่ม เพื่อปิดกล่องแสดงข้อความ

1.3.6

4.3.7.หยุดการทางานของโปรแกรม คลิก

ที่แถบเครื่องมือด้านบน

ตัวอย่างการใช้ Method ที่สาคัญของ Form มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. สร้าง Project ใหม่ คลิกที่ เมนู File > New Project เลือก Standard EXE 5.แทรก Form อีก 1 Form โดยมีขั้นตอนดังนี้ 5.1.คลิกที่เมนูคาสั่ง Project > Add Form 2.1

5.2.คลิกเลือก Form แล้วคลิกที่ปุ่ม


2.2

5.3.จะปรากฏ Form2 เพิ่มขึ้นอีก 1 ฟอร์ม

2.3

6 ทดลอง Method ของ Form ดังนี้ 6.1.Method Show ของ Form 6.1.1 ดับเบิลคลิกที่ Form1 จะปรากฏหน้าต่างรหัสโปรแกรม(Code) 6.1.2. คลิกเลือกเหตุการณ์ DblClick 3.1.2

3.1.3


6.1.3. พิมพ์คาสั่ง From2.Show 6.1.4. กดแป้นพิมพ์ F5 (Run โปรแกรม หรือคลิก ที่แถบเครื่องมือด้านบน) 6.1.5. จะปรากฏหน้าต่าง Form1 แสดงบนหน้าจอ 6.1.6. ดับเบิลคลิกเมาส์บนพื้นที่ของ Form 1 จะปรากฏหน้าต่าง Form2 ขึ้นมาแสดงแทน (เนื่องจากคาสั่ง Method Form2.Show) ข้อสังเกต ผู้เรียนยังสามารถนาเมาส์ไปคลิกเลือก Form1 ให้กลับมาแสดงได้ 6.1.7. หยุดการทางานของโปรแกรม คลิก ที่แถบเครื่องมือด้านบน 6.1.8 ทาขั้นตอนในข้อที่ 3.1.1 ถึง 3.1.3 โดยเปลี่ยนคาสั่งเป็น Form2.Show vbModal

3.1.8

6.1.9.Run โปรแกรม จากนั้นดับเบิลคลิกบน Form1 จะปรากฏ Form2 ขึ้นมาแสดงแทนโดย อยู่บนสุดและไม่สามารถกลับไปคลิกเลือก Form1 ได้อีก (เป็นผลมาจากคาสั่ง Method Form2.Show vbModal) จนกว่าจะปิด Form2

ของ Form 6.2.1. ดับเบิลคลิกที่ Form1 จะปรากฏหน้าต่างรหัสโปรแกรม (Code)

6.2. Method Hide

6.2.2. คลิกเลือกเหตุการณ์ DblClick 3.2.2

3.2.3

6.2.3. พิมพ์คาสั่ง From1.Hide 6.2.4. กดแป้นพิมพ์ F5 (Run โปรแกรม หรือคลิก 6.2.5. จะปรากฏหน้าต่าง Form1 แสดงบนหน้าจอ

ที่แถบเครื่องมือด้านบน)


6.2.6. ดับเบิลคลิกเมาส์บนพื้นที่ของ Form 1 ฟอร์มจะหายไป (เนื่องจากคาสั่ง Method Form1.Hide) ข้อสังเกต โปรแกรมยังทางานอยู่แต่ Form1 ถูกซ่อนการแสดงผล 6.2.7. หยุดการทางานของโปรแกรม คลิก ที่แถบเครื่องมือด้านบน 6.3.Method Unload ของ Form 6.3.1. ดับเบิลคลิกที่ Form1 จะปรากฏหน้าต่างรหัสโปรแกรม(Code) 6.3.2. คลิกเลือกเหตุการณ์ DblClick 3.3.2

3.3.3

6.3.4. พิมพ์คาสั่ง Unload From1 6.3.5. กดแป้นพิมพ์ F5 (Run โปรแกรม หรือคลิก ที่แถบเครื่องมือด้านบน) 6.3.6. จะปรากฏหน้าต่าง Form1 แสดงบนหน้าจอ 6.3.7. ดับเบิลคลิกเมาส์บนพื้นที่ของ Form 1 ฟอร์มจะหายไปและโปรแกรมจะหยุดการ ทางานด้วย (เนื่องจากคาสั่ง Unload Form1) ข้อสังเกต โปรแกรมจะหยุดการทางาน ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้คาสั่งดังนี้แทนได้ เช่น คาสั่ง Unload Me และคาสั่ง End

บทที่ 9 การสร้างเมนู Form  
บทที่ 9 การสร้างเมนู Form  
Advertisement