Page 1

โครงการสอนรายวิชา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ GUI รหัสวิชา 2201-2412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จานวน ชัว่ โมงสอนต่อสัปดาห์ ทฤษฏี/ ปฏิบตั ิ 4 ผูส้ อน นางสาวรัญจกร พื้นม่วง

ระดับชั้น ปวช.2 คาบ 3 หน่วยกิต

1. จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้ 1. เข้าใจคาสั่ง โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ของภาษา 2. วิเคราะห์การแก้ปัญหาเชิงขั้นตอนวิธีและออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย 3. สามารถสังเคราะห์คาสั่งในโปรแกรมภาษา ให้ออกมาเป็ นโปรแกรมที่ตอ้ งการอย่างมีผลสัมฤทธิ์ถูกต้อง 4. สามารถเขียนโปรแกรมจัดการแฟ้ มข้อมูล 5. มีกิจนิสัยและส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์ 2. มาตรฐานรายวิชา 1. วิเคราะห์การแก้ปัญหาเชิงขั้นตอนวิธีดว้ ยคอมพิวเตอร์ 2. ทาการสังเคราะห์เครื่ องมือและคาสั่งในภาษาโปรแกรมให้เป็ นภาษาที่ใช้งานได้ตามความต้องการ 3. เขียนโปรแกรมจัดการแฟ้ มข้อมูล 3. คาอธิบายรายวิชา ให้เลือกเรี ยนโปรแกรมภาษาแบบ GUI ตามความต้องการ โดยครอบคลุ มสาระสาคัญต่อไปนี้ ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธีในการแก้ไขปั ญหา การออกแบบ ส่ วนแสดงผลและการติดต่อกับผูใ้ ช้ การใช้เครื่ องมือ ในโปรแกรม โครงสร้ างและไวยากรณ์ ของการเขียนคาสั่ง การสังเคราะห์ เครื่ องมือและสั่งให้เป็ นโปรแกรมที่ ตอ้ งการ การสร้างโปรแกรมจัดการแฟ้ มข้อมูล


4. หน่วยการสอน หน่ วยที่ ชื่อหน่ วย

ชื่อเรื่อง

ชั่วโมง หมายเหตุ

1.1 การใช้สญ ั ลักษณ์ในการเขียนผังงาน

1

การเขียนผังงาน Flow Chart

1.2 หลักการเขียนผังงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 1.3 แบบฝึ กหัด รวมจานวนชัว่ โมง หน่วยที่ 1 2.1 ทาความรู ้จกั การคอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์

4

2.2 การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language)

2

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 2.3 ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming การเขียนโปรแกรม Language) GUI 2.4 แบบฝึ กหัด

รวมจานวนชัว่ โมง หน่วยที่ 2 3.1 เริ่ มต้นการใช้งานโปรแกรม Visual Basic

4

3.2 การกาหนดสภาวะแวดล้อมการเขียนโปรแกรม VB

3

การเขียนโปรแกรมบน 3.3 การเรี ยกใช้ แถบเครื่ องมือ, กล่องเครื่ องมือ, หน้าต่างต่าง ๆ และ ระบบปฏิบตั ิการ GUI Form Layout Window ในโปรแกรม VB 3.3 แบบฝึ กหัด รวมจานวนชัว่ โมง หน่วยที่ 3 4.1 การเข้าสู่โปรแกรม VB

4

4.2 การสร้าง Project ใหม่ และการเรี ยก Project เดิม 4.3 การกาหนด Properties ให้กบั From

4

เริ่ มต้นการใช้งาน Visual Basic 6

4.4 การเพิ่มการลบ Form ออกจาก Project 4.5 การสัง่ ให้โปรแกรมทางาน (Run Program) 4.6 การบันทึก Form และ Project 4.7 การออกจากโปรแกรม 4.8 แบบฝึ กหัด รวมจานวนชัว่ โมง หน่วยที่ 4 5.1 การสร้างและกาหนดคุณสมบัติของ Label บน Form 5.2 การสร้างและกาหนดคุณสมบัติของ Textbox บน Form

5

การใช้ Control ใน VB6

5.3 การสร้างและกาหนดคุณสมบัติของ Command Button บน Form และการใช้คาสัง่ Msgbox 5.4 การสร้างและกาหนดคุณสมบัติของ OptionButton CheckBoxบน Form

4


หน่ วยที่

5

ชื่อหน่ วย

การใช้ Control ใน VB6

ชื่อเรื่อง

ชั่วโมง หมายเหตุ

5.5 การสร้างและกาหนดคุณสมบัติของ Control ComboBox และ Control ListBox บน Form 5.6 การสร้างและกาหนดคุณสมบัติของ Drive ListBox Dir ListBox และ File ListBox บน Form 5.7 แบบฝึ กหัด รวมจานวนชัว่ โมง หน่วยที่ 5 6.1 ชนิดของข้อมูล (Data Type)

8

6.2 ตัวแปร (Variable)

6

ชนิดของข้อมูลและตัว 6.3 ค่าคงที่ (Constant) แปร 6.4 แบบฝึ กหัด

7

8

ตัวดาเนินการ (Operator)

ประโยคคาสั่ง (Statement)

รวมจานวนชัว่ โมง หน่วยที่ 6 7.1 ตัวดาเนินการ (Operator)

4

7.2 แบบฝึ กหัด รวมจานวนชัว่ โมง หน่วยที่ 7 8.1 ประโยคคาสัง่ (Statement)

4

8.2 ประโยคแบบเงื่อนไข (Condition Statement) 8.3 ประโยคแบบวนซ้ า (Iteration Statement) 8.4 แบบฝึ กหัด รวมจานวนชัว่ โมง หน่วยที่ 8 9.1 การสร้างโปรแกรมที่มีหลายฟอร์ม

12

9.2 การสร้างฟอร์มแบบ Multiple Document Interface

9

การสร้างเมนู

9.3 การสร้างฟอร์มลูก (Child Form) 9.4 การสร้างเมนูบนฟอร์ม MDI 9.5 แบบฝึ กหัด รวมจานวนชัว่ โมง หน่วยที่ 9 10.1 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI

10

การออกแบบและ พัฒนาโปรแกรม

12

10.2 การ Package โปรแกรมเป็ นไฟล์ Setup 10.3 การติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ 10.4 แบบฝึ กหัด รวมจานวนชัว่ โมง หน่วยที่ 10 สอบปลายภาค รวมทั้งสิ น

12 4 72


5.เกณฑ์ การประเมินผล ระดับ ปวช.

ระหว่างภาค(คุณธรรม:คะแนนเก็บ):สอบปลาย ภาค

ระดับ ปวส.

ระหว่างภาค(คุณธรรม:คะแนนเก็บ):สอบปลาย ภาค

ทฤษฎี ปฎิบัติ ทฤษฏี+ปฏิบตั ิ

60(20 : 40) : 40 80(20 : 60) : ทฤษฎี 20 : ปฏิบตั ิ 80

ทฤษฏี ปฎิบตั ิ ทฤษฏี+ปฏิบตั ิ

40(20 : 20) : 60 60(20 : 40) : 40 ทฤษฎี 60 : ปฏิบตั ิ 40

6.คุณธรรมจริยธรรมทีต่ ้ องการ (เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา บูรณาการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) ความมีวนิ ยั ในตนเอง ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความเป็ นคนช่างสังเกตุ ความใส่ ใจในการทางาน ความรัก ความสามัคคี ความสนใจใฝ่ รู้ ความมานะพยายาม ความมีน้ าใจ

7. ตารา / เอกสาร ทีใ่ ช้ ประกอบการสอน 1. ชื่อ การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิ GUI ผูแ้ ต่ง ฝ่ ายวิชาการ สานักพิมพ์ ส่ งเสริ มอาชีวะ, สนพ. ศูนย์

............................................................ผูส้ อน ............................................................หัวหน้าแผนกวิชา ............................................................ผช..ฝ่ ายวิชาการ ...........................................................รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ

โครงการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ gui