Page 1

2009

2010
Namen en adressen School obs De Bron, locatie Bekestein Bekestein 50 3343 CB H.I.Ambacht tel. 078-6840336 e-mail: info@obsdebron.nl obs De Bron, locatie Tromplaan Tromplaan 49 3342 TR H.I.Ambacht tel. 078-6814420 tel: schoolwoningen: 078-6819426

Logopediste Mevr. De Beun - Blank Tel.06-10957558 Onderwijsbegeleidingdienst C.E.D. Zuid-Holland Zuid/West-Alblasserwaard Postbus 383, 3300 AJ Dordrecht tel. 078-6139100 Overblijven Locatie Bekestein: Mevr. J. van Stee tel. 078-6817417/06-42366569 Locatie Tromplaan: Mevr. M. van Vugt tel. 078-6840048/06-42353296

Het postadres luidt: obs De Bron postbus 243 3340 AE H.I.Ambacht Bovenschoolse directie Dhr. J. Schot tel: 078-6849156/ 078-6814589

Schoolartsendienst GGD voor de regio Dordrecht Mevr. J.G.W. Greaves tel. 078-6321832

Directeur Dhr. W.J. de Roon tel. 078-6840336 tel. 078-6814420

Schoolmaatschappelijk werk Stichting Opmaat Mevr. D. Vogel tel. 078-6831903 (dinsdag van 12.00 – 13.00 uur)

Medezeggenschapsraad Mevr. M. van der Leer (voorz.) tel. 078- 6822185

Rijksinspectie Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (Lokaal tarief).

Ouderraad M. van Oort (voorz.) tel. 078-6818507 Gemeentebestuur H.I.Ambacht Weteringsingel 1 3342 AE H.I.Ambacht tel. 078-6843111 


Activiteiten op alfabetische volgorde Activiteitencommissie Mevr. N. van den Berg; Mevr. P. Bol; Mevr. M. den Hartog; Mevr. P. de Koning-Houtepen; Dhr. H. Mastenbroek (penningmeester); Mevr. M. van Oort; Mevr. W. Rijnsoever; Mevr. M. van Schaik; Mevr. R. van Koeveringe; Mevr. N. Nederveen; Mevr. M. van de Heuvel; Mevr. S. de Visser; Mevr. R. Jansen; Mevr. B. van het Hoff; Mevr. S. Fitsch.

Zijn kantoor is gevestigd op: De Plaats 20A 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht tel.: dhr. J. Schot 078-6849156 e-mail: schot@dopo.nu Op de locaties van onze school is de dagelijkse leiding in handen van de directeur dhr. W. J. de Roon. Mevr. A. Legerstee is het aanspreekpunt op de locatie Tromplaan. Buitenschoolse opvang Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen bij wet verplicht te zorgen voor buitenschoolse opvang. DOPO heeft een overeenkomst gesloten met Kinderopvang-Ambacht dat zij die opvang voor ons verzorgt. Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 07.30 uur en naschoolse opvang tot 18.30 uur. Aanmelding geschiedt via KinderopvangAmbacht, tel.: 6820561 of via de website www.kinderopvang-ambacht.nl.

Adreswijzigingen Wijzigingen betreffende adres en telefoon graag direct doorgeven aan de leerkracht en aan onze administratief medewerkster Maria Doran tel. 078-6840336. Advies- en meldpunt kindermishandeling Zuid-Holland Crabethpark 24 2800 AJ Gouda Tel: 0182-680888 Landelijk nr. : 0900 1231230

Contactavonden De contactavonden zullen worden gehouden: • op 1 oktober 2009 voor de groepen 1 t/m 8; • op 1 december 2009 voor de groepen 1 t/m 3; • op 2 februari 2010 voor de groepen 1 t/m 8 met uitzondering van de groepen 3 op uit nodiging van de leerkracht; op afroep; • op 13 april 2010 voor de groepen 1-2 en de groepen 3; • op 3 juni 2010 voor de groepen 1 en de andere groepen op uitnodiging van de leerkracht.

Bovenschools Management De bovenschoolse directeur is de heer J. Schot. Hij voert taken voor drie scholen uit Beleidszaken m.b.t. financiën, personeel, onderwijsinhoud, leerlingen, onderhoud en beheer en organisatie vallen onder zijn directe verantwoordelijkheid. 


Via een aanmeldingsbrief wordt u t.z.t. van de definitieve data voor de diverse groepen op de hoogte gesteld.

Groep 5B: maandagmiddag en vrijdagmiddag Groep 6A: maandagochtend en donderdagmiddag Groep 6B: Maandagochtend en dinsdagochtend Groep 7A: maandagmiddag en dinsdagmiddag Groep 7B: donderdagochtend en vrijdagmiddag Groep 8A: maandagmiddag en vrijdagmiddag Groep 8B: maandagmiddag en donderdagochtend

Douchen Voor alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 is het verplicht om na iedere gymles te douchen. Eindejaarsfeest Donderdag 1 juli 2010 Fancy fair Vrijdag 16 april 2010 Gemeensch. Medezeggenschapsraad Vanaf 1 november 2002 is er voor de openbare scholen een GMR ingesteld. Voor onze school hebben daarin zitting:

Gymnastiekrooster hoofdgebouw en schoolwoningen Tijdens de gymlessen is het dragen van gymschoenen en gymkleding verplicht.

Gymnastiekrooster dependance Groep 3C: maandagochtend en donderdagmiddag Groep 4C: woensdagochtend en donderdagochtend Groep 5C: maandagochtend en vrijdagmiddag Groep 6C: woensdagochtend en vrijdagmorgen Groep 7C: donderdagochtend en vrijdagmiddag Groep 8C: maandagmiddag en vrijdagmiddag

Groep 3A: maandagmiddag en vrijdagochtend Groep 3B: woensdagochtend en vrijdagochtend Groep 4A: woensdagochtend en donderdagmiddag Groep 4B: dinsdagochtend en woensdagochtend Groep 5A: Donderdagochtend en vrijdagmiddag

Handvaardigheid Groep 6A op donderdagochtend; Groep 6B op donderdagochtend; Groep 6C op dinsdagochtend; Groep 7A op donderdagmiddag; Groep 7B op donderdagmiddag; Groep 7C op dinsdagochtend; Groep 8A op dinsdagmiddag; Groep 8B op dinsdagmiddag; Groep 8C op dinsdagochtend.

Dhr. R.van der Basch; Mevr. M. van de Leer; Mevr. M. Moesman; Dhr. K. Schiereck.
Informatieavonden (aanvang 19.30 uur) maandag 31 augustus alle kleutergroepen; dinsdag 1 september 3A, 3B, 3C; woensdag 2 september 4A, 4B, 4C; donderdag 3 september 5A, 5B, 5C; maandag 7 september 6A, 6B, 6C; dinsdag 8 september 7A, 7B, 7C; woensdag 9 september 8A, 8B, 8C.

Luizen Op school hebben wij een ouderwerkgroep die zorg draagt voor de uitvoering van de hoofdluiscontrole. Voor u is het belangrijk om te weten dat: • er na iedere vakantie een controle plaatsvindt; • u bij een constatering geïnformeerd wordt door de groepsleerkracht of de directeur; • er na twee weken een hercontrole in de desbetreffende groep plaatsvindt.

Kinderboekenweek Vanaf begin oktober besteden wij op school aandacht aan de kinderboekenweek.

Krokusvakantie De laatste vrijdag voor de krokusvakantie hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een continurooster tot 13.15 uur.

Methodes Veilig Leren lezen (nieuwe versie); Pluspunt; Taal Op Maat; Bij de tijd 2; Leefwereld (groep 3 en 4); Natuurlijk (groep 5 t/m 8); Een wereld van verschil; Klaarover; The team; Handschrift; Goed gelezen; Muziek voor de basisschool; Tekenvaardig, handvaardig en textielvaardig; Basislessen bewegingsonderwijs; Schatkist; Kinderen en hun sociale talenten; Wereldwijd geloven; Verstand van Nederland; Samsam.

Logopedie Aan het begin van het schooljaar worden geselecteerde leerlingen van de groepen 1 en 2 door de logopediste gescreend. Overige leerlingen kunnen voor screening aangemeld worden via de interne begeleiders.

MR-leden Oudergeleding: Mevr. M. v.d. Leer (voorzitter); Mevr. S. Riad; Mevr. M. v. Oort; Mevr. J.Hoogstraaten;

Kleuterfeest vrijdag 4 juni 2010 Kleuters Kleuters, die bij ons op school komen, mogen ’s morgens wat te eten en te drinken meenemen. Wat betreft het eten graag iets gezonds en wat betreft het drinken gaat onze voorkeur uit naar een pakje. Ook moet er op school een gymtasje aanwezig zijn met daarin gymschoentjes (graag zonder veters), een kort broekje en een shirtje. Op alles graag een naam.
Dhr. R. v. d. Basch. Personeelsgeleding: Dhr. K.Schiereck; Dhr. J. Jasper (penningmeester); Mevr. M. Moesman; Mevr. H. Visser; Mevr. K. v. Sliedregt.

De periode waarin dit plaatsvindt is van 7 t/m 17 oktober 2009. Postadres Het postadres van de school is: postbus 243, 3340 AE H.I. Ambacht. Post met een andere adressering wordt niet op school bezorgd en krijgt u retour.

Nieuwsbrief Via de nieuwsbrief en onze website www.obsdebron.nl zult u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen, die met onze school te maken hebben. De nieuwsbrief zal ongeveer 6 keer per jaar verschijnen. De website wordt wekelijks geactualiseerd.

Rapportavonden De ouders worden uitgenodigd het rapport van hun kind(eren) in ontvangst te komen nemen en wel • op 19 november 2009 voor de groepen 4 t/m 8; • op 11 februari 2010 voor de groepen 3; • op 23 maart 2010 voor de groepen 4 t/m 7; • op 24 juni 2010 voor de groepen 2 t/m 7.

Optredens In november 2009 zullen de kinderen, die dat willen, de gelegenheid krijgen om voor de overige leerlingen een optreden te verzorgen in de hal van het hoofdgebouw of de dependance. In het voorjaar staat er een ouderwetse spelletjes-middag gepland voor de hele school.

U ontvangt een aparte uitnodiging met opgave van tijd en plaats. Schoolfotograaf De portretfoto’s worden gemaakt op 27-08-2009 (hoofdgebouw) en op 28-08-2009 (dependance). De groepsfoto’s worden in het voorjaar gemaakt.

Overblijven Het overblijven bedraagt € 2,00 voor vaste overblijvers. Per maand kunt u reserveren op een van te voren vastgesteld tijdstip bij de overblijfcoördinatrice. Incidenteel overblijven kost € 2,50 per keer. Het bedrag moet dan met het aanmeldingsstrookje in de overblijfbrievenbus gedeponeerd worden.

Schoolgrootte Het aantal leerlingen, dat op onze school les krijgt, bedraagt dit jaar 555, verdeeld over 24 groepen.

Projectweek Ook dit jaar wordt door de hele school weer aan 1 thema gewerkt.

Schoolreizen Deze vinden plaats op donderdag 11 en 18 juni 2010. 


Schoolverlaters Aan het einde van het schooljaar 2008-2009 hebben 78 leerlingen de overstap gemaakt van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

Voorjaarsvakantie: 20-02-2010 t/m 28-02-2010 Paasvakantie: 02-04-2010 t/m 05-04-2010 Meivakantie: 30-04-2010 t/m 16-05-2010 Pinkstervakantie: 22-05-2010 t/m 24-05-2010 Zomervakantie: 03-07-2010 t/m 15-08-2010

De verdeling naar het vervolgonderwijs zag er als volgt uit: Gymnasium 5 leerlingen HAVO/VWO 29 leerlingen VMBO-T/HAVO 28 leerlingen VMBO-K 13 leerlingen LWOO 3 leerlingen De Cito-uitslag van de eindtoets was in 2009 535,5.

Veiligheid Het team van leerkrachten zorgt voor een veilig schoolklimaat. Op De Bron zorgen we voor een goed evenwicht tussen sociale ontwikkeling, de omgang met incidenten en de zorg voor veilige voorzieningen. De preventiemedewerker speelt hierin een actieve rol.

Schrijven In de groepen 3 t/m 6 wordt door de leerlingen geschreven met een vulpen. In de groepen 7 en 8 mogen de kinderen een andere blauwschrijvende pen gebruiken. Dit mag geen balpen zijn.

Verkeersouder Een ouder van ĂŠĂŠn van onze leerlingen, Melanie van Oort is de vertegenwoordiger van onze school in het overleg met 3VO.

Sinterklaas Dit wordt gevierd op de ochtend van 4 december 2009.

Verlof Indien u verlof wilt hebben buiten de vakantieperiodes, dient u dit minimaal 8 weken van tevoren aan te vragen bij de directeur. Dit verlof mag alleen worden verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Ook mag verlof verleend worden in geval van gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden, die buiten de wil van de leerling of ouder zijn gelegen. Alle overige aanvragen zijn geen redenen tot verlof. In de gemeentegids staat nog meer informatie over dit onderwerp.

Studiedag Op woensdag 20 januari 2010 vindt er een studiedagplaats voor het hele team. De kinderen hebben op die dag dus geen school. Vakantieschema Herfstvakantie: 17-10-2009 t/m 25-10-2009 Kerstvakantie: 19-12-2009 t/m 03-01-2010
Verzekering De leerlingen zijn niet via de gemeente verzekerd. Dit is wel het geval voor de leerkrachten en dan alleen tegen (bewezen) wettelijke aansprakelijkheid.

Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind hierop geplaatst wordt, dient u schriftelijk bezwaar te maken bij de schoolleiding. Werkweek De groepen 7 gaan op werkweek in Heeze van 7 t/m 11 juni 2010.

Voorbeeld: Indien uw kind met een kapotte jas thuis komt en dit veroorzaakt is door een andere leerling, dan kunt u de ouders van dat kind aansprakelijk stellen voor de schade. De school staat hierbuiten of er moet bewezen worden dat de leerkracht nalatig is geweest.

Zwemmen Het schoolzwemmen begint op maandag 1 september. Het schoolzwemmen is onderdeel van de lessen lichamelijke oefening en is niet hetzelfde als particuliere zwemlessen.

De school sluit voor de schoolreizen, werkweken e.d. een schoolreisverzekering af. Dit betekent dat de leerlingen en de begeleiders verzekerd zijn. De eventueel uit te keren bedragen zijn echter gelimiteerd.

Bij de groepen moeten twee ouders in de zwemzaal aanwezig zijn om mede toezicht te houden op de kinderen. Bij het “kleuterzwemmen� worden de leerlingen spelenderwijs vertrouwd gemaakt met het water (watergewenning).

Het is daarom zinvol dat u als ouder nagaat of uw kind goed en in voldoende mate verzekerd is tegen aansprakelijkheid en ongevallen.

Het mee- en voorzwemmen voor de groepen 1 en 2 is als volgt verdeeld: De eerste week van het schoolzwemmen is het meezwemmen.

Vierdaagse schoolreis De groepen 8 gaan van 25 t/m 28 mei 2010. kamperen in Loon op Zand.

Voor de kerst-, mei- en zomervakantie wordt er voor- en meegezwommen. De leerlingen laten dan eerst zien, wat zij in de afgelopen periode hebben geleerd en daarna kunnen de ouders en/of familieleden meezwemmen.

Voorleeswedstrijden De voorleeswedstrijden starten na de herfstvakantie.

Als de groep van uw kind om 08.15 uur met de zwembus naar het zwembad vertrekt, bent u verplicht om uw kind voor deze tijd op school af te leveren.

Website De school beschikt over een website: www.obsdebron.nl. 


Zwemrooster maandagochtend 08.30 - 09.00 uur 4B (4a); dinsdagochtend 08.30 - 09.00 uur 3A;(4a) 09.00 - 09.30 uur 3B; vrijdagochtend 08.30 - 09.00 uur 3C; 09.00 - 09.25 uur 1/2A; 09.25 - 09.50 uur 1/2C; 09.50 - 10.15 uur 1/2F; 10.15 - 10.40 uur 1/2G; 10.40 - 11.05 uur 1/2D; 11.05 - 11.30 uur 1/2E; 11.30 – 12.00 uur 4C. Zwemvervoer De bijdragen per kind voor het zwembusvervoer bedraagt dit cursusjaar ₏ 40,00. U betaalt voor maximaal 2 kinderen.
Namen en telefoonnummers C. van Assendelft tel. 0180-845265

J. Jasper tel. 0180-420670

M.V. Broeder tel. 078-7853215

I.Kemp tel. 078-6812569

H. Coolen tel: 0629011968

C.J.M.H. Kouijzer-Naalden tel. 078-6822401

P. Dijkgat-van Gameren tel. 078-6818804

E.M. Kurpershoek-van Eijk tel. 010-2033177 M.M de Kruis-van Meggelen tel. 078-6817951

M. van der Graaf tel. 078-7852324

R. v.d. Laan tel. 078-6125609

E.J. Groen in ’t Woud 078-6318106

A. Legerstee Tel. 078-6815197

M. Groeneveld-Baas tel. 078-6817967

C. Leyten tel. 078-6821140

W.A. de Haan tel. 078-6818095

M.J. Moesman-Becks tel. 078-6814438

A.M.N. Hageman-Ligtmans tel. 078-6175573

A. van Mourick Tel. 078-6818763

C.H. v.d. Hoeven-Doe tel. 078-6818854

I. Nieuwenhuys-van den Boom tel. 0180-622106

A. van Horsen tel. 06-21612127

A. Pelt van-Bremer tel. 078-6817266

J.J.L.M. Huijgens-Termorshuizen tel. 0164-855690 10


A.H. Podt-Korsten tel. 078-6840822

R. de Vries tel. 078-6819530

M.A.C. Puszkar-Steketee tel. 078-6819207

C.K.M. van de Walle tel. 078-6122591

A.L.M. Reinders-Lammersen tel. 078-6816467

M. van der Wel tel. 078-6820416

W.J. de Roon tel. 078-6814097

S.J. Zegers-de Visser tel. 078-6814560

C. Scheffers tel. 078-6102011 Onderwijsondersteunend personeel:

K. Schiereck tel. 078-6181158

M.E.C. Doran tel. 078-6196218

J. Schot tel. 078-6814589

L. Huisman tel. 078-6819068

K. van Sliedregt-van Munster tel. 078-6820610

P. den Toom tel. 078-6815370

M. Stok tel. 078-6813394 L.Termijn tel. 078-6813475 E. Valk-Kooijmans tel. 0180-424168 H. Visser-v.d. Giessen tel. 078-6815703 L. Vogel tel. 078-6193936

11


Aantekeningen

12

Jaarinfo 2009-2010  

Jaarinfo obs de Bron 2009-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you