Το μυστήριο των Χριστουγέννων - Απόσπασμα -

Page 1

η λ γ ο β ρ ά Β Λίζα Πε : Γιώργος η σ η φ ά ρ γ ο Ε ικον

τ ρ ίδη ς


τα

ι

κα

bë jë

κατ

α φέ ρ ν

ω

m iri

(α λβανικά)

yapab il

ρώ

Unë mund ta

të kë

e e fair l x u je pe λ λικά)

d

κα

t oi

ι τα

I can

μπορώ

(το υρκικά)

(γα

ο ρώ

κα ι τα

κατ

φέ ρ

α

o zrobić ęt

mo g

γλικά) (αγ

καταφέρνω

μπ

νω

ρω

) σικά

то

2

νι κ α)

г у сделат

ьэ

Я мо

μά

μ

ω ν ρ έ φ α τ α πο ρώ κ α ι τ α κ

po t fa ce

(πολωνικά)

(

μπ ο

(ρ ο

υ


eu posso fazer isso

κ αι

τ

ακ

ικ ά)

ω meg tud om

ώ μπορ

έρν

μπορώ και τα κα ταφ

voin t

en dä s h e

ογ α

λ

ατα φέ

ρν ω

μπ

lni iná cs

τ (πορ

) ικά (φι λανδ

ο ρώ

κ αι τα κ

έ ρν ω

(βο

υλ γα

ρι κ ά)

ρώ κ αι ο π Μ

τ

ατ Κ α

ταφ

t de

υ

τ ι α ρώ κ

do hacerlo ue

p

(σο

μπ ο

kan göra ag

j

ηδ ικά )

ά) νι κ

έ ρν ω

(ισ

πα

ακ

ατα φ

ρν ω

αι τ

έ αταφ

ώκ μπορ

(ου γ γρικά)

α κ α

ρν τ (ου

ού)

3

α φέ ρ ν ω


μένο με ω ρ ε ι Αφ

νεραϊδοπριγκίπισσές μου ς ι ε τρ στις ε ν α, α μ ι α, σ α τ ασ α

www.anelanda.gr Επικοινωνήστε με τη συγγραφέα στα κοινωνικά δίκτυα και στο blog της:

ΑΝ

/lvarvogli

, έ β α ια β , ι κα

@drlizavarvogli

ΕΛ

Α Ν ΤΑ

στον πολυ γαπημένο μου

Αν τρέ α!

Λίζα Βάρβογλη Το μυστήριο των Χριστουγέννων ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Μπανούση ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ελένη Τσελώνη ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Εντύπωσις

Copyright © κειμένων Λίζα Βάρβογλη, 2015 Copyright © εικόνων Γιώργος Πετρίδης, 2015 Copyright © Mamaya Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., 2016 Έτος 1ης έκδοσης: 2016

ISBN: 978-618-82121-0-7 Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόµου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιη­ θεί και ισχύει σήµερα) και τις διεθνείς συµβάσεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανοµή, εκµίσθωση ή δανεισµός, µετάφραση, διασκευή, αναµετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, µηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκµετάλλευση του συνόλου ή µέρος του έργου.

www.mamaya.gr e-mail: info@mamaya.gr

οοσο

ν τη α γάπ η α ρ έ απ

Επισκεφθείτε το site του βιβλίου:

Mamaya Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Κόδρου 19, 152 32 Χαλάνδρι Τηλ.: +30 210 68 96 875 Fax: +30 210 68 96 877

τόοοο

Facebook: www.facebook.com/mamayabooks Twitter: www.twitter.com/mamayabooks Pinterest: www.pinterest.com/mamayabooks Instagram: instagram.com/mamaya_books


ρ ά β ογ λ η Β α ζ ί Λ

Μυστήριο! Πού εξαφανίστηκε ο σάκος με τα δώρα του Αϊ-Βασίλη; Είμαι η πριγκίπισσα Ανελάντα και αυτός είναι ο μεγάλος μου αδερφός ο Μάξιμος ο τρομερός! Εντάξει, στην πραγματικότητα δεν είμαι πριγκίπισσα, απλώς μου αρέσει να φοράω τη στολή και την τιάρα και να κρατάω το σκήπτρο. Και ο Μάξιμος δεν είναι τόσο τρομερός, είναι σαν όλους τους μεγάλους αδερφούς του κόσμου. O Μάξιμος έχει έναν παπαγάλο, τον Μπίτου, που μιλάει. Οι δυο μας είμαστε οι κυνηγοί μυστηρίων. «Το μυαλό δουλεύει και σκέφτεται σωστά και λύση βρίσκει σε μυστήρια μεγάλα και μικρά!»


«Ανελάντα, Μάξιμε, ελάτε! ΜΥΣΤΗΡ ΙΟ στο χωριό του Αϊ-Βασίλη! Επείγον!» Ο Άγιος Βασίλης ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το ταξίδι του για να μοιράσει τα παιχνίδια που έφτιαχναν όλη τη χρονιά. Όταν πήγε να πάρει τον του… ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΑΚΟΣ! Η κυρία Αϊ-Βασίλη, ο μικρός γιος του, τα ελαφάκια, τα ξωτικά, όλοι έψαξαν για τον σάκο του Αϊ-Βασίλη, αλλά δεν τον βρήκαν πουθενά!

σάκο

6


Πού πήγε ο σάκος; ΜΥΣΤΗΡ ΙΟ! Ποιος θα το λύσει; «Οι Κυνηγοί Μυστηρίων!» φωνάζει ο Αϊ-Βασίλης. Αρπάζω την τσάντα με τα σύνεργα λύσης μυστηρίων και με τον Μάξιμο φεύγουμε για τον Βόρειο Πόλο. Κανένα στοιχείο! Ο ένοχος ήταν προσεκτικός.

7


«Ευτυχώς, έχω κάτι να βάλεις μέσα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά του κόσμου, Αϊ-Βασίλη», λέω και του δίνω τη μεγάλη τσάντα με τα ροδάκια που παίρνει η γιαγιά στη λαϊκή. «Ευχαριστώ, Ανελάντα», λέει ο Αϊ-Βασίλης. Όταν επιστρέφουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας… ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ! Εξαφανίστηκε! Ποιος την πήρε;

8


«Ανελάντα, δες! Μια μακριά μαύρη τρίχα της κακιάς μάγισσας! Αυτή είναι ο ένοχος!» «Πάμε στο κάστρο της να πάρουμε τον σάκο του Αϊ-Βασίλη!» λέω αποφασιστικά.

9


Οι Κυνηγοί Μυστηρίων είναι εδώ! Αυτή τη φορά η Ανελάντα κι ο Μάξιµος πρέπει να ταξιδέψουν µέχρι τον Βόρειο Πόλο για να λύσουν ένα νέο µυστήριο. Κάποιος έχει κλέψει τον σάκο του Αϊ-Βασίλη και δεν µπορεί να κουβαλήσει τα παιχνίδια για να τα µοιράσει στα παιδιά! Ποιος σαµποτάρει το έργο του Αϊ-Βασίλη; Γιατί δε θέλει να µοιραστούν τα δώρα στα παιδιά; Μυστήριο! Οι κυνηγοί µυστηρίων Ανελάντα και Μάξιµος είναι εδώ και θα το λύσουν µε το µυαλό και την καλοσύνη τους! Ένα παραμύθι με μυστήριο και περιπέτεια για αγόρια και κορίτσια 3-9 ετών από την εκπαιδευμένη στο Harvard ψυχολόγο Δρα Λίζα Βάρβογλη, που προάγει την αυτοπεποίθηση, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τη συνεργασία και τη θετική σκέψη.

www.anelanda.gr ISBN 978-618-82121-0-7

www.mamaya.gr e-mail: info@mamaya.gr

ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ: 10010


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.