Issuu on Google+


“Çarýk” her þeyden önce gerçek bir hayatýn öyküsü; yaþamlarýný deðiþtirmek ve çocuklarýný daha iyi þartlarda okutmak için köyden kente göçen bir ailenin öyküsü... Eleþtiri: Kýmýz BOZKIRMamak Halk Gazetesi Ocak 2012