Page 1

Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti

2

/2010

Työuupumus uhkaa nuoria naisia » s. 8

Koulussa koulun sisällä » s. 12

Turkuun! Tervetuloa syyskokoukseen » s. 23

www.mamary.fi

nonsordino


Pääkirjoitus

nonsordino Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti

/2010

Eino Korkala vastaa uteluihin

8

na

Lju

ng b

lo m

2

4 Leikepöytä 6 Uusi kasvo

J K U VA

oh

an

Työuupumus herätti katsomaan asioita eri tavalla Johanna sitkutteli jaksamisen äärirajoilla kuukausikaupalla, kunnes eräänä aamuna tuli totaalinen stoppi

12 Koulu koulun sisällä Mainostoimisto Guru on ainutlaatuinen: se sijaitsee Turun ammattikorkeakoulussa

16 Vieraalla maalla Tiina Björk kirjoittaa työelämästä Lontoossa

KUVITUS Anna Anundi

18

Edullista hyvää Tuju tomaattikeitto lämmittää

20 Harrastuksena kauhu Juri Kovaljeffia viehättää kauhu

23 MaMa tiedottaa AV-viestinnän koulutus starttasi

27 Kevytkenkäistä Satu Mäen korkokengät kertovat

julkaisija: Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki, www.mamary.fi päätoimittaja Kaarina Pehkonen toimituskunta: Kaarina Pehkonen (Helsinki), Jonna Asikainen (Helsinki), Päivi-Mari Hietamies (Kouvola), Petri Ovaskainen (Oulu), Juri Kovaljeff (Rovaniemi), Virve Konttas (Vaasa) yhteystiedot: Pj. Kaarina Pehkonen 040 7626 286, kaarina.pehkonen@mamary.fi ulkoasu ja taitto: Jonna Asikainen kansikuvassa: Jenni Komulainen kuvannut: Marj Rautesalo painopaikka: Ykkös-Offset (Vaasa) paperi: Galerie Art Gloss 200 g / Matt 115 g.

Seuraava lehti ilmestyy keväällä 2011.

2

2/2010

Anna intohimon johtaa

K

PÄÄTOIMITTAJA Kaarina Pehkonen kaarina.pehkonen@mamary.fi

minä-

Gartnerin mukaan tulevaisuudessa

sekä ajasta ja voi työskennellä oman

kin olisin, jos olisin

rutiinityön määrä pienenee huomat-

sisäisen kellonsa mukaan.

jatkanut

tavasti ja sijaa saa entistä enemmän

uinka

hyvä

maalauskun

luovuutta, sopeutuvuutta ja jatkuvaa

Gartnerin mukaan uuteen työhön

minulla

osaamisen päivitystä vaativa työ. Ih-

liittyy myös se, että pitkiä projekteja

siihen oli, huokasi ex-kollega tava-

misen henkisen kapasiteetin merkitys

ei enää välttämättä suunnitella tar-

tessamme. Aikaa oli kulunut ja har-

kasvaa. Löyhä non stop -yhteisöllisyys

kasti loppuun saakka, vaan sitä mu-

rastus ruostunut. Ilahduin, kun tässä

palvelee tällaista työntekoa. Työtä

kaa kuin projektit etenevät. Opitaan

lehdessä kaksi henkilöä osoittavat in-

tehdään paljon omana yksilösuori-

aikaisemmasta ja luodaan sen pohjal-

tohimon merkityksen; toinen työhön

tuksena, mutta välillä tehdään töitä

ta uutta. Tekemistä leimaa innostus,

ja toinen harrastukseen liittyvänä.

ryhmässä. Koko ajan ollaan kuiten-

maailmaa luodaan uudelleen. Kaikes-

Samalla heidän kauttaan tulee esille

kin netin kautta yhteydessä muihin

ta tästä voi tulla kuitenkin myös hen-

uudenlainen asioiden arvostus: ihmi-

ihmisiin. Ihmistä ei enää ajakaan

kinen

nen tuntee olevansa parhaimmillaan,

pelkkä money, money, money vaan

tulee liikaa eikä sitä kaikkea pysty jä-

kun hän pystyy vapauttamaan lah-

myös henkinen tyydytys tehdystä

sentämään. Tämä uusi työmaailma

jansa ja parhaat ominaisuutensa, saa

sekä

haaste minkä työ tai tekemi-

voi joistakin ihmisistä tuntua myös

toteuttaa intohimoaan tekemäänsä

nen antaa. Myös työn ja vapaa-ajan

pelottavalta. Se vaatii sopeutumista

kohtaan.

raja hämärtyy. ”Mitä väliä sillä on,

ja myös omien rajojen määrittämistä.

tämä on minulla mukana aina” totesi

Sillä on kuitenkin paljon annettavaa

Työn luonne ja rakenne onkin muut-

eräs sisällönsuunnittelija Macinsä ta-

ja se voi viedä aivan uusiin ulottu-

tumassa ja se suosii rohkeita, muutos-

kaa. On toki nautittavaa, kun tuntee

vuuksiin, jos siihen uskaltaa suhtau-

kykyisiä ihmisiä. Tutkimustoimisto

tiettyä riippumattomuutta paikasta

tua intohimolla.

harrastustani intohimoa

ylikuormitus,

informaatiota

päätoimittaja suosittelee MaMa ry on ERTOn jäsenyhdistys

» Koulu koulun sisällä, s. 12 » AV-viestinnän koulutus

starttasi, s. 24

2/2010

3


leikepöytä Jotain uutta, jotain lainattua.

Kätevät näppäimet

koonnut Petri Ovaskainen KuvAT Petri Ovaskainen, Nopsa Travels, Valeria Gasik, Anna Anundi

Monesti tekstiä käsitellään

Persoonallinen ja rauhallinen majoitusvaihtoehto Turussa

Kliseitä & NIIDEN tekijöitä

nopeammin näppäinkomennoilla kuin valitsemalla toiminto valikosta. Tässä muutama ohje nopeuttamaan työskentelyä.

Mainostoimisto ID BBN listasi taankäytetty-

illustrator

Oletko ajatellut viettää aikaasi hil-

jä kliseitä. Listalle pääsivät kuvat

Illustratorissa

jaisuudessa? Tai oletko matkalainen,

kättelystä, monikulttuurisesta pa-

osittain suppeampaa kuin taitto-

joka viivähdät hetkisen Turussa? Jos

laverista,

ohjelma InDesignissa. Jotain näp-

vastauksesi on myönteinen, olet ter-

tyrkyttäjästä, meditoinnista kravat-

vetullut Turun Birgittalaisluostarin

ti kaulassa ja monesta muusta ku-

noin

vieraskotiin, jossa voit myös osallistua hiljaisen luostarin säännölliseen hengelliseen toimintaan. Luostarit ovat perinteisesti yl-

Aina ei tarvitse lähteä kauas, että pääsee matkalle

B2B-mainonnassa

Lego®-palikoista,

käden

tekstinkäsittely

on

päinkomentoja löytyy kuitenkin. Merkkivälien

tiivistäminen

Word 2008 (MAC)

väljentäminen

nopeas-

Lihavoit tekstin näppärästi komennol-

kuvista.

ti komennolla Alt + nuoli vasen/oi-

la cmd+b. Kursivoit komennolla Cmd

mielenkiintoi-

kea. Alt + nuolet ylös/alas muuttaa

+ I. Cmd + vaihto +W alleviivaa sanat,

nen sivujuonne löytyy linkistä yhden

riviväliä. Teksti kohdistuu vasem-

mutta ei välilyöntejä. Lyhyt ajatusvii-

kuvapankkikuvaajan

Listauksen

yksi

tapahtuu

ja

vapankkien kautta tutuksi tulleista

TULE LEFFAAN

esittelysivul-

malle, keskelle tai oikealle komen-

va, eli en-viiva, on useasti korvattu

MaMa

keskeytyksissä

Nopsa on voittoa tavoittelematon

le. Tanskalaisen Yuri Arcursin valo-

noilla Ctrl + Vaihto + L, R tai C (win) /

väärin tavuviivalla. Lyhyt ajatusviiva

leffaillan marraskuussa! Lue lisää

Suomessa useita vuosisatoja mutta

sosiaalinen matkatoimisto (non-profit

kuvaukseen keskittynyt yritys myy

Cmd+Vaihto+L, R tai C (mac).

on komennon alt+- takana.

tapahtumasta sivulta 26.

jatkuu jälleen Turun katolisen seu-

social travel agency). Sen tavoitteena

kuvien käyttölisenssejä pelkästään

rakunnan

yhteyteen

on nostaa esiin paikallista luksusta,

joka päivä noin 2000 kpl. Yrityksen

perustetussa nun-

”paksua”! Paikallinen luksus on yhtä

pääkonttori on Tanskassa, mutta toi-

kuin ekologiset, inhimilliset ja es-

mintaa on myös Afrikassa, Intias-

teettiset pienen mittakaavan palve-

sa sekä USA:ssa. Yrityksellä näyttää

lut ja tuotteet.

menevän erittäin hyvin, vaikka ku-

läpitäneet

vieraskoteja.

luostariperinne

oli

Katolinen

naluostarissa. Luostarissa on tasoltaan

Linkkivinkit

tarjoaa

nuorisojäsenilleen

Hanki inspiraatiota. Vältä perspiraatiota.

kaan ei uskalla tunnustaa pitävän-

Luettavaa niin aloittelijoille

Suunnittelijan blogi

Testaa kirjoitusnopeutesi

tar-

dotuksia paikoista, jonne veisit par-

kuin ammattilaisillekkin

Sivustolta löytyy esimerkkejä,

Tehokkaasta kymmensormi-

vieraskoti

haimman ystäväsi, henkilöistä, jotka

klisee.idbbn.fi, www.arcurs.com

Tämän suomalaisen sivuston

ohjeita ja artikkeleita mainon-

järjestelmän osaamisesta on

kokous-

haluaisit matkaoppaaksesi sekä pai-

aiheena on graafinen suunnit-

nasta, valokuvauksesta ja

paljon hyötyä tekstityöläiselle.

tiloineen, televisiohuoneineen ym.

koista, joissa olet nukkunut makeim-

telu ja siihen liittyvät osa-alueet:

graafisesta suunnittelusta.

Ei sisällä treeniohjeita, mutta

Vieraskoti on avoinna ympäri vuoden

mat yöunesi.

typografia, sommittelu, värit,

Bloggaajana sveitsiläinen

itsensä haastaminen on aina

muotoilu, mainonta ja design.

graafikko Mirko Humbert.

yhtä hauskaa.

www.graafinen.com

www.designer-daily.com

finnish-speedtest.10-fast-

nykyaikainen 50

vieraalle

koitettu kirjastoineen,

Nopsa ottaa myös vastaan eh-

ja sisaret toivottavat tervetulleiksi

Oletpa kotoisin etelästä, poh-

niin ryhmät kuin yksittäiset vieraat-

joisesta, lännestä tai idästä, voit

kin ikään, kansallisuuteen tai uskon-

lähettää

tokuntaan katsomatta.

hialueellasi

ehdotuksia

kuvapankkikuvista.

Mike – Alfa – Matti – Aarne

fingers.com

lä-

On tilanteita, jolloin oman nimen

ainutlaa-

tavaaminen voi olla erityisen haas-

Pakkaussuunnittelijoiden

Luovan alan ihmisten LinkedIn

Luostari sijaitsee Turun ydinkes-

tuisista kohteista, joissa on aitoa

tavaa. Silloin voi ottaa käyttöön ra-

yhteisö

Sivuille on mahdollista luoda

Parta & linssit

kustan tuntumassa, etäisyys Kaup-

menoa, huikeita näkymiä tai hyvää

dioaakkoset. Ne ovat tapa ilmoittaa

Sivuilla voi nähdä uusimmat

portfolio ja markkinoida omaa

Kolmen tamperelaislähtöisen

patorille on n. ½ km, rautatieasemalle

syötävää. Keräämme myös listaa asi-

kirjaimia

trendit, löytää työpaikkoja ja

osaamistaan.

valokuvaajan kuvablogi. Tutustu-

noin 300 m, satamaan 2 km ja lento-

antuntijoista, jotka osaavat kertoa

välttämiseksi. Alun perin heikko-

keskustella alaa koskevista

www.behance.net

mismatkoja kuvajournalismin ja

kentälle noin 8 km.

lähiympäristöstäsi

ja radio- ja puhelinyhteyksiä varten

asioista. Sisältöä voi navigoida

www.kolumbus.fi/birgitta.turku/

matkaoppaissa ei lue.

tehty koodisto toimii nykyään hy-

mm. eri materiaalien ja käyttö-

Valikoituja makupaloja

vin myös arjen viestintätilanteissa.

kohteiden mukaan.

Designin, tekniikan, matkailun

Kukapa ei olisi joutunut tavaamaan

www.thedieline.com

ja kulttuurin alueilta.

index.fi.htm

Nopsalle

kliseisistä

sijaitsevista

sellaista,

mitä

Lue lisää aiheesta osoitteesta www.nopsatravels.com

sanoina

sähköpostiosoitettaan

sekaannusten

englanniksi.

valokuvauksen kentille.

www.partakuva.com

www.coolhunting.com

fi.wikipedia.org/wiki/Radioaakkoset

4

2/2010

2/2010

5


uusi kasvo

Minun kirjani Ammattilaisen

ERTOn asiantuntija Kristiina Kalmi kertoo mielikirjoistaan.

alkuloikka

Kirja, joka on aikoinaan tehnyt minuun lähtemättömän vaikutuksen, on kolumbialaisen Nobel-kirjailijan Gabriel Garcia Marquezin Sadan vuoden yksinäisyys. Se on hyvin

Uunituore MaMan jäsen Eino Korkala vastasi uteluihin elämästä ja haaveista. Teksti JA KUVA Turkka Huhtala

E

vertauskuvallinen ja väkevä tarina, joka sijoittuu kuvitteelliseen Macondon kylään Kolumbiassa. Kirja kertoo tarinan Buendían suvusta, sen seitsemän sukupolven

Missä teen työni ei ole tärkeää, vaan minne ja kenelle.

Graafikko Helsinki

6

2/2010

rättää tapahtumien ympäristön eloon poikkeuksellisen voimakkaasti ja lukijana voi melkein tuntea olevansa läsnä tapahtumien keskipisteessä. Sadan vuoden yksinäisyyttä on kuvattu kirjallisuuden klassikoksi, joka tiivistää koko latinalaisen Amerikan historian sotineen, työläisten joukkomurhineen, banaaniplantaaseineen ja

ino, oletko nyt unelma-ammatissasi?

Missä muualla kuin Suomessa voisit

En. Olen ammatissa, joka oli unelmani vielä

kuvitella työskenteleväsi?

jokunen tovi sitten. Unelmilla ja tavoitteilla

Työnkuvani käytännön toteuttamiseen tarvitaan pää-

dekkarit. Olen dekkareiden suurkuluttaja, ja viime vuo-

on sellainen taipumus, että ne muuttavat

asiassa vain työpöydän kokoinen pinta-ala. Missä teen

sina erityisesti pohjoismaiset naisdekkaristit ovat olleet

suuntaansa sitä mukaa kun niitä saavuttaa.

työni ei ole tärkeää, vaan minne ja kenelle. Jotta sai-

suosikkejani. Näistä mainittakoon ruotsalaiset Anna

Jos näin ei olisi, olisin kai tällä hetkellä mäkihyppääjä.

sin suunnittelemani viestin tarkoittamallani tavalla

Jansson ja Mari Jungstedt, sekä norjalainen Anne Holt.

Aivan kuten lapsena unelmoinkin.

läpi, kohderyhmän on jaettava kanssani samankaltai-

Kaikki mainitut osaavat viihdyttävien tarinoiden lisäk-

vallankaappauksineen. Toisena valintana mainitsen kokonaisen genren –

nen visuaalinen kulttuuri. Jos minut valittaisiin suun-

si luoda miellyttävän syviä ja inhimillisiä naishahmoja,

Mitä työ merkitsee sinulle?

nittelemaan kunnallisvaalikampanjan ilme Nepaliin,

joiden elämäntarinaa he kirjoissaan taitavasti kuljet-

Uskon, että parhaat ominaisuutensa, lahjansa ja intohi-

puolueelle kävisi varmasti kehnonlaisesti.

tavat eteenpäin. Sekä Jansson että Jungstedt  sijoittavat tarinansa Gotlantiin, ja heidän tuotantoonsa tutustut-

monsa pitäisi päästä vapauttamaan nimenomaan työs-

Eino Korkala, 25

kukoistuksesta ja tuhosta. Marquezin kirjoitustyyli he-

sä. Kun työssä pääsee haastamaan itsensä, se antaa

Kumpi on enemmän sinua,

helposti yhtä paljon takaisin. Käytännössä se tarkoittaa

yhteisöllisyys vai individualistisuus?

sopivassa suhteessa rahaa ja henkistä pääomaa.

Nuorempana yhteisöllisyyden tärkein tehtävä oli luoda

kan alueelta; Matkalla Nykyaikaan (Karisto, Takala, Haa-

tuaan ei voi välttyä matkakuumeelta kyseiselle saarelle! Kolmanneksi mainitsen oppikirjan sosiaalipoliiti-

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Myöhemmin yhteisölli-

pola). Kirjan aiheena on suomalaisen yhteiskunnan

Oletko mielestäsi EU-kansalainen?

syydestä on tullut hedelmällisempää, koska en hae ryh-

muutos esiteolliselta ajalta meidän päiviimme ja sosi-

Eurokansalaisuus näkyy vain passissani. Suomalai-

mästä hyväksyntää, vaan samanhenkistenkin ihmisten

aalipolitiikan vaiheet osana tätä muutosta. Kirjassa tar-

suus on sen sijaan osa identiteettiäni. En tosin tunne

kanssa voi olla räikeästikin eri mieltä. Arvostan ihmi-

kastellaan yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksia

erityistä kansallisylpeyttä silloin, kun suomalainen

sissä sitä, että he jaksavat pureskella kysymyksiin omat

ihmisten elämässä, kuten esimerkiksi sitä, mikä on ollut

heittää olympiakeihään pitkälle, koska en ole osallis-

vastauksensa. Näistä kahdesta siis individualistisuus.

elintason kehitys ja kuinka elämäntavat ovat muuttuneet. Mielestäni kirja etenee poikkeuksellisen sujuvasti

tunut saavutukseen mitenkään. Sen sijaan kulttuurihistoriamme on pohjaton innoituksen lähde ja arvokas

Milloin olet onnellinen?

ja elävästi aiheessan, ja vaikkakin kirja on siis ensisijai-

työkalu suunnittelutyössä. Jos suomalaisuuteni näkyy

Hetkessä.

sesti tarkoitettu sosiaalipolitiikan oppikirjaksi, sopii se

ripauksenakaan työssäni, osallistun vastavuoroisesti

kenen tahansa yhteiskunnan ja elinolojen muutoksesta

sen ylläpitämiseen.

kiinnostuneen luettavaksi. 2/2010

7


«

Uupumuksen mukana työstä katoaa ilo ja mielekkyys. Moni tajuaa uupuneensa vasta sitten, kun hänelle ilmaantuu fyysisiä oireita.

Työuupumus herätti katsomaan asioita eri tavalla Masennus ja työuupumus uhkaavat yhä useampia meistä. Pätkätöiden kulta-aikana sairaslomalle ei uskalleta jäädä aivan pienestä syystä. Johanna sitkutteli jaksamisen äärirajoilla kuukausia, kunnes eräänä aamuna tuli totaalinen stoppi.

M

ainosalalla noin kymmenen hengen tiimissä työskentelevä Johanna, 31, aloitti

nykyisessä

työssään

pari

vuotta sitten. Tuolloin takana oli asuinpaikkakunnan vaihto sekä sa-

tunnaisia alan töitä, joita Johanna teki omalla toiminimellä. Uusi työ toisen palveluksessa vaikuttikin aluksi unelmapaikalta. Pian kuitenkin kävi selväksi, että työpaikalla kuohui pinnan alla.   – Jonkinlainen toimintakulttuurin murros oli käynnissä alusta asti. Työntekijät vaihtuivat koko ajan, mikä ei ainakaan helpottanut arkea työpaikalla. Uupumus hiipi pikkuhiljaa Johannan seuratessa tii-

Teksti Saara Autere  KuvaT Glenda Otero ja Saara Autere

minsä kaaosta. Hän kuitenkin tsemppasi, eikä osannut ottaa oireitaan vakavasti. Myös työkavereiden suhtautuminen epäilytti, vaikka Johanna ei ollutkaan tiiminsä ensimmäinen uupumuksesta kärsivä. – Olin väsynyt, flegmaattinen ja aikaansaamaton koko viime kevään. Välillä tuntui, että kunpa saisin viikon lomaa. En silti pitänyt tilannettani niin vakavana, että olisin ottanut vaikka pidennetyn viikonlopun vapaata. Tuntui, että muut olisivat vain ajatelleet, että mikä vika sinussa muka on. Kevään edetessä ystävät huolestuivat Johannasta.

8

2/2010

2/2010

9


Yhtenä aamuna uupumus selätti Johannan. Tämä ehti laittautua moneen kertaan, mutta itku ja voimattomuus veivät aina voiton.

Työuupumuksen kokeminen ei ollut negatiivista, vaan kohdallani hyvä herätys. Nyt osaan katsoa asioita eri tavalla.

10

2/2010

jaksaa eri tavalla.

«

kokeminen ei ollut negatiivista, vaan

Useampikin kehotti naista mene-

pelko siitä, että jos jää sairaslomalle,

mään lääkäriin, mutta sinne Johan-

heitetään töistä pihalle – ei ole varaa

– Meillä yksineläjillä on helpom-

na päätyi vasta siinä vaiheessa, kun

olla heikko ja haavoittuva. Miettiessä

min iltakaudet aikaa pähkäillä vain

ei enää päässyt kotoa töihin.

ja keskustellessa kirkastui kuitenkin

omia murheita. Kun voimat ovat vä-

kohdallani hyvä herätys. Nyt osaan katsoa asioita eri tavalla. Sairasloman

jälkeen

on

Etenkin naisten uhka

ollut

– Yhtenä aamuna olin meikannut

ajatus siitä, että olemme kaikki yksi-

hissä, sulkeutuu helposti kotiin, eikä

muutama kontrolli terveydenhoita-

varmaan viidesti. Purskahdin aina it-

löllisiä, minä kestän eri verran kuin

saa lähdettyä ulos tai tehtyä asioita,

jan kanssa, lääkärin Johanna on ta-

työssä käyvistä kokee jonkin

kuun ja vollotin meikit pilalle. Sitten

naapurin Tiina.

jotka veisivät ajatukset pois töistä.

vannut kerran.

asteisia työuupumuksen oireita,

aloitin meikkaamisen alusta, ja sama toistui.

Suomessa yli puolet

– Sekä lääkäri että terveydenhoi-

– Sairastumisen myötä suhtau-

taja sanoivat, että on turha verrata

tuminen omaan tilaan muuttui. Lää-

vuoksi töistä poissaolevista on

käri opasti, että jos oireet palaavat,

naisia.

Johanna soitti työkaverilleen ja

itseään muihin. Jaksamisemme on

Omat rajat löytyivät

kertoi tilanteestaan. Tämä ymmär-

rajallista, joillakin se loppuu aiem-

Tällä

menee

reagoi niihin. Tosin ei tilanne voi

si ensin, mutta vihjaisi puhelun lo-

min kuin toisilla, eikä kukaan jaksa

”ihan hyvin”. Sairaslomalta palates-

edetä niinkään, että jatkossa on ker-

pussa, että pääsisithän kuitenkin

loputtomasti.

sa työpaikalla tultiin vastaan, naisen

ran vuodessa työuupunut.

iltapäivällä töihin, sillä useampikin

Toisaalta

on

lohdullista,

että

hetkellä

Johannalla

niskaan ei kaadettu oitis kamalaa

kaksi kolmasosaa masennuksen

Uupumuksen oireena on esimerkiksi se, että työstä on

Työtahdin ja -tapojen muuttami-

kadonnut motivaatio ja ilo.

deadline painaa päälle. Johanna ei

masennus ja työuupumus on niin

työtaakkaa.

mukaan

nen onkin jatkon kannalta tärkeää,

päässyt.

yleistä. Tällöin niiden olemassaolo

työuupumuksen tai mielenterveyden

sairaslomalla tehdyistä muutospää-

– Lääkäri oli niin buukattu, ettei

tiedostetaan paremmin. Johanna on

häiriöiden takia sairaslomalle joutu-

töksistä tulee pitää kiinni. Johannan

ymmärrä itse olevansa avun

hänen vastaanotolleen päässyt heti.

kiitollinen myös siitä, ettei lääkäri

neet kokevat muita helpommin syyl-

suunnitelmissa on pitää itsestään

tarpeessa, vaan uskoo jaksa-

Terveydenhoitaja kirjoitti kuitenkin

ensimmäisenä tuputtanut pillereitä.

lisyyttä poissaolostaan.

huolta, tulevaisuudessa hän ei aio

vansa mitä vaan yrittäessään

sietää kammottavaa tilannetta töis-

toteuttaa epärealistisia

sä liian pitkään.

tavoitteitaan.

Tutkimusten

Sairastunut ei välttämättä

lomaa siihen asti, että sain ajan lää-

– Kun mieli on maassa, niin työ-

– Ei ollut helppoa, kun tuntui sil-

kärille. Diagnoosini oli vakava työuu-

uupumuksessa on oireita myös ma-

tä, ettei itsellä ole oikeutta jäädä sai-

pumus ja masennus.

sennuksesta. Lääkkeet voivat auttaa,

raslomalle, koska muut jäävät silloin

– Vakava työuupumus on jo kä-

mutta eivät ratkaise ongelmia taus-

kurjaan tilanteeseen kiireen keskel-

sitteenä melkoinen monsteri, joka

Yksilöllinen kestokyky

talla, Johanna järkeilee.

le. Luovalla alalla ei myöskään ole

havahduttaa. Jälkikäteen olen tajun-

kyllä nuorena jaksaa, mutta

niin helppoa löytää korvaavaa työ-

nut, miten sekaisin olin – se on jo

työuupumus ei ole sidottu

Sairaslomalla Johanna oli kolme viik-

ajasta kuluu työyhteisössä, joten työ-

voimaa.

hyvä merkki paranemisesta.

ikään. Ei tarvitse tehdä 40

koa. Sinä aikana oli pakko rauhoittua

oloilla on todella vaikutusta jaksa-

Kaiken kokemansa jälkeen Johan-

ja miettiä asioita. Tilannetta ja omaa

miseemme. Johanna arvelee myös

na tiedostaa omat rajansa parem-

tilaa ehti puida myös ystävien kans-

elämäntilanteensa vaikuttaneen asi-

min.

sa. Keskusteluissa nousi usein esiin,

oiden kulkuun. Perheellisillä ihmi-

– Osaan sanoa ei ja tiedän, että

että monella Johannan ystävällä oli

sillä on yleensä kotona asioita, jotka

minulla on työajat, aina ei tarvitse

alasta riippumatta samanlaisia ko-

vievät ajatukset pois työelämästä. Jos

venyä. Sitä lääkärikin sanoi, työaika

kemuksia. Monella tuntui vellovan

vapaa-aika on mielekästä, työssäkin

on tietystä tiettyyn. Työuupumuksen

Iso osa työtä tekevän työikäisen

Helposti ajatellaan, että

vuoden työputkea uupuakseen.

Haastateltavan nimi on muutettu.

Masennusta ja työuupumusta on joskus vaikea erottaa toisistaan.

2/2010

11


Mainostoimisto Guru

Koulu koulun sisällä

Mainostoimisto Guru on yhden huoneen mainostoimisto. Sisustuksena on neljä työpöytää, kaikilla tietokoneet ja takana neuvottelupöytä. Seinällä roikkuu pitkä rivi tehtyjä töitä: lehtiä ja esitteitä. Guru on aivan kuin mikä tahansa mainostoimisto. Mutta Guru on ainutlaatuinen: se sijaitsee Turun ammattikorkeakoulussa.

M

Yhdessä luodaan painotuotteita,

opiskelijoilla on tuoreita näkökulmia,

Guru on toiminut

logoja, esittelyvideoita, sidosryhmä-

raikkaita ajatuksia ja intoa toteuttaa

t yöhar joit telu n

lehtiä,

niitä.

keitaana jo kah-

tikortteja,

deksan vuotta.

muuta.

– Gurun työntekijät ovat opis-

www-sivuja

ja

käynpaljon

Tapasin Gurussa graafisen suun-

Vaativaa päästä sisälle – ja vaativaa päästä ulos

nittelun lehtorin, Erkki Mikkolan. Hän ohjaa ja valvoo Gurussa visuaa-

luopintojensa ohella. Ammattiinsa

lista suunnittelua ja vastaa ad:iden

Erkki Mikkola kertoo, että mainon-

valmistuvat copywriterit, ad:t ja pro-

opetuksesta.

nan suunnittelun suuntautumiseen

toimivat

pieniä.

sisään otetaan joka toinen vuosi uu-

opintopisteitä ja arvokasta työkoke-

Teittinen ja Mikkola sanovat tunte-

sia opiskelijoita. Viime vuonna otet-

musta, kertoo mainonnan ja mark-

vansa kaikki opiskelijat, koska ta-

tiin 24 opiskelijaa ja ensi vuonna

Minna

paavat heitä sekä oppitunneilla että

arviolta saman verran. Keskimäärin

Gurussa.

opinnot kestävät neljä vuotta.

jektipäälliköt keräävät mainostyöstä

kinointiviestinnän

lehtori

Teittinen, joka on myös Gurun vastuuopettaja, oppilaiden ohjaaja ja valvova silmä. tyypillinen

Opiskelijaryhmät

ovat

- Kun tuntee opiskelijat ja heidän

Turun

ammattikorkeakoulun

vahvuutensa, projekteihin on helppo

mainonnan suunnittelun opiskelijak-

löytää oikeat tiimit. Tiimi muodos-

si pääsee ahtaan portin kautta. Opis-

kokoon-

tetaan aina asiakkaan toimeksian-

kelijoilta vaaditaan hyvää suomen

Minna Teittinen kertoo, että mainostoimiston

yhteyspäällikköä,

non perusteella. Kukin ryhmä hoitaa

kieltä, kuvallista lahjakkuutta, kau-

kaksi tai kolme ad:tä ja yksi copy-

oman asiakasprojektinsa alusta lop-

pallista ajattelukykyä, hyvää yleis-

writer. Toimistolla on ihan oikeita

puun saakka. Kaikki osallistuvat ide-

sivistystä ja korkeaa motivaatiota.

asiakkaita, joille tehdään aitoja töitä.

ointiin ja luovaan työhön, selvittää

Lisäksi alalla tarvitaan hyvää eng-

Toimeksiantoja tulee sekä ammatti-

Teittinen.

lannin kielen taitoa. Pyrkijöitä testa-

on

kaksi

lisilta yrityksiltä.

2/2010

ohjeistoja,

Gurussa

He

korkeakoulun sisäisiltä että ulkopuo-

12

graafisia

puolipäiväisesti ammattikorkeakou-

kelijoita.

pano Teksti JA KUVAT Marj Rautesalo

ainostoimisto

Opettajien mielestä Gurussa on

taan ja mitataan vaativilla, luovilla

kannustava työilmapiiri. Tuoreilla

ennakkotehtävillä ja pääsykokeilla.

2/2010

13


Mainostoimisto GURU

Minna Teittinen (keskellä) ohjaa työharjoittelijoiden työt. Jenna Tiilimaa (vas.) ja Jenni Komulainen työjaksolla mainostoimisto Gurussa.

Jenna Tiilimaa

Jenni Komulainen

mediatuotanto-opiskelija

AD-opiskelija

Kun Jenna Tiilimaa astuu huoneeseen, hän ottaa heti

Alun perin Jenni Komulainen halusi tekstiilisuunnit-

kättelyssä kaikki langat käsiinsä. Heti näkee, että huo-

telijaksi tai muotoilijaksi. Sattuma puuttui peliin, sillä

neeseen astuu junailija, tyypillinen projektien vetäjä.

Taideakatemian sivuilta hyppäsi viestinnän koulutus

Jenna on opiskellut projektialaa 3,5 vuotta. Opintoaineita ovat olleet pääasiassa markkinointi, elokuva- ja tv- ja uusmediatuotanto. – Kaikki mainonnan ja markkinoinnin kurssit ovat

Erkki Mikkola luettelee vielä lisää haasteita. Koulutus päättyy opinnäytetöihin. Hän antaa tehtyjen lopputöiden otsikoista esimerkkejä: ”Sanailusta bisnestä; blogit osana yrityksen

nen käynyt mediaviestinnän lukion Turussa. – Ennakkotehtävät tuntuivat tosi omilta, ne sujuivat luontevasti, sanoi Jenni.

olleet minun juttujani. Toinen on liikkuvan kuvan maa-

Jenni on opiskellut nyt 3,5 vuotta art directoriksi.

ilma, koska se antaa monenlaisia oivaltavia näkökul-

Viimeinen vuosi on menossa. Opinnäytetyökin on jo

mia.

visiona

mielessä. Mainostoimisto Gurussa Jenni ker-

markkinointiviestintää”, ”Maskun kunnan visuaalinen

Pieni mainostila tai mainoselokuva saa Jennan ihan

identiteetti”, ”Uuden yrityksen kustannustehokkaita

täpinöihin. Haasteena on rajallinen tila ja aika, jossa

markkinointitoimenpiteitä”, ”Hajota, rakenna ja hallitse

kuvan ja tekstin tiivis liitto sisältää asiakkaan sano-

– ad:n töitä on kiva tehdä. Toimistossa on rento

– disruptio huomiotaloustarinan luojana”.

man, herättää tunnetiloja ja merkityksiä viestin vas-

meininki. Olen taittanut Taideakatemian omia tapah-

taanottajassa ja aktivoi toimimaan.

tumakalentereita, suunnitellut esitteitä, julisteita ja

Turun ammattikorkeakoulun käyneen luovan ih-

Jenna on vetänyt projekteja mainostoimisto Gurus-

misen tie ihka oikeaksi oman alansa guruksi on toi-

ryttää muun muassa projektipistetiliään. Työtunteja Gurussa on kertynyt jo ainakin pari sataa.

kuvittanut. Kuvittajan työ on unelmahommaa, ominta

niin

sa syyskuun alusta. Hän on muun muassa vastannut

monipuoliset eväät työskennellä mainonnan, markki-

monista Turun ammattikorkeakoulun sisäisistä tuotan-

– Pitäisi jotenkin breikata ja tehdä oma tyylini tun-

noinnin ja media-alan eri osa-alueilla. Verkkosivuilla

noista. Hyvin mielenkiintoista oli vastata koulun ulko-

netuksi. Idoleita ovat sellaiset omintakeiset kuvitta-

ammattikorkeakoulu sanoo itse Gurun harjoittelujak-

puolisen yrityksen logosuunnittelusta. Tulossa on vielä

jat ja suunnittelijat, kuin esimerkiksi Maija Louekari ja

soja ponnahduslaudaksi työelämään.

eräs presentaatio, jossa turkulainen asiakas kilpailut-

Kustaa Saksi.

vottavasti

silkillä

päällystetty.

Koulusta

saa

taa muutaman mainostoimiston.

Opettajat kertovat ylpeinä, että mainostoimis-

– Se on tärkeä tapaaminen muun muassa idean

to Guru valmentaa työelämään suoraan osaajia. Opis-

myymisen kannalta.

kelijoiden sijoittumista on seurattu ja he ovat saaneet

osaamista.

Jenni tietää, että työelämä on nopeatempoisempaa kuin Gurussa. Hän uskoo oppivansa siellä enemmän, kun on useita erilaisia asiakkaita yhtaikaa. Hänen mie-

hyvin oman alansa töitä. Opiskelijoiden mielestä har-

Ideoiden myyminen ja siinä kehittyminen on myös

joittelu oikeiden asiakastöiden parissa on ollut paras-

Jennan opinnäytetyön aiheena. Valmistuttuaan puolen

Ensi keväänä värikäs Jenni kolkuttaa työovia. Eikä

ta, mitä koulu on heille tarjonnut. Gurusta on saanut

vuoden kuluttua Jenna haluaisi yhteyshenkilön tehtä-

siinä haasteessa mainostoimisto ole mitenkään ”paha

viin mainostoimistoon tai mainoselokuvayhtiöön.

juttu”.

hyvän uraportfolion omien työhakemusten tueksi.

14

silmille. Ehkä alitajuinen juttu, sillä Jenni oli jo sitä en-

2/2010

Moni opiskelija ottaa uraportaidensa ensimmäiset askeleet Gurussa.

lestään vasta työelämä kertoo totuuden alasta.

2/2010

15


vieraalla maalla Palstalla vaihtuvat ulkosuomalaiset pohtivat eroja ja yhtäläisyyksiä.

Portfolio ja positiivinen mieli KYNÄSSÄ Tiina Björk TOIMITTANUT Kaisa Pietikäinen KUVITUS Anna Anundi Kirjoittaja on 36-vuotias Associate Creative Director, joka työskentelee Lontoossa digitoimisto AKQA:ssa. Hän harrastaa elävän mallin piirtämistä, pilatesta ja teatterissa käymistä.

L

Brittiläiseen

sopeu-

on työntekijöille yhteinen full English

tuminen oli helppoa Skotlannissa

breakfast läheisessä ravintolassa, to-

työilmapiiriin

opiskelemisen jälkeen. Suomalainen

sin minä valitsen mieluummin ter-

ahkeruus ja tunnollisuus sopivat yri-

veellisemmän aamiaisvaihtoehdon.

tykselle, jossa tehdään kovasti töitä ja jossa tavoitteena on aina ylittää

Joka palkkapäivää edeltävänä per-

asiakkaan odotukset olivatpa projek-

jantaina

ti tai budjetti minkä kokoiset tahansa.

kaikille teemadrinkit, ja työnteki-

Olen myös päässyt yli suomalaisil-

jät viettävä muutenkin aikaa yh-

le tyypillisestä hiljaisuudesta, jota

dessä. Lähipubista löytyy harva se

ontoo, sykkivä miljoo-

mukanani kuin portfolio ja positiivi-

nakaupunki,

mo-

nen mieli. Elettiin vuotta 2000 ja di-

kansainvälisestä

nen

on

työkokemuksesta

ilta jonkinlainen porukka, ja perjantaisin

Työtehtäviini kuu-

Rekrytointifirmat etsivät niille uusia

luvat luovan työn myynti asiakkaille,

Eräänä aurinkoisena kesäkuun aa-

oman tiimini joh-

asenteella pääsee yllättävän pitkälle.

muna puhelimeni soi, ja minulle en-

taminen,

Itse päädyin tänne muutaman mut-

tuudestaan tuntematon rekryagentti

teen antaminen ja

kan kautta, mutta nyt olen asunut

tarjosi haastattelua akqa-nimisessä

innostaminen sekä

toimistossa. Suostuin heti, vaikken

yhteydenpito

ollut sellaisesta firmasta ikinä kuul-

kien asiakasprojektien

lutkaan.

meitä

täynnä.

olen

tavannut

täällä töissä. akqa tun-

gitoimistot olivat kovassa nousussa.

jos-

on

tävistäni

työntekijöitä; töitä oli paljon tarjolla.

Kuopiosta,

pubi

Suurimman osan lontoolaisys-

malaisuutta?

veilevan unelma. Sen

alkaa

tarjoillaan

märtää. Kukaties työkaverini ovatkin

haa-

osapuolten,

palaut-

kaikniin

tuu yhdeltä suurel-

AKQA tuntuu yhdeltä suurelta perheeltä.

Haastattelua edeltävänä iltana is-

jienkin kanssa. Pyrimme luomaan

tuin nettikahvilassa kuuma kahvi-

innovatiivisiä, erilaisissa sähköisis-

opistoon

on hyvin kansainvälistä

porukkaa.

Siksi

työpaikan

sosiaaliset kontaktit ovat monelle erityisen tärkeitä. Useat

Lontoossa todella harvinaista.

kuppi kädessä lukemassa yrityksen

sä medioissa toimivia käyttöliitty-

Minun on vaikeaa vertailla britti-

Internet-sivuja.

asiakaslis-

miä ja ratkaisuja. Omassa tiimissäni

läistä ja suomalaista työskentely-

meisenä

voitin

tansa oli vaikuttava: Microsoft, bmw,

on art director, kaksi senior designe-

kulttuuria, kun olen asunut lähes

kansainvälisen RSA Student Design

Orange, KitKat... Olin todella innois-

ria ja copywriter. Asiakkaina meillä

koko aikuisikäni ulkomailla. Silti

Awards

pakkaussuunnit-

sani enkä voinut uskoa onneani, kun

on mm. Nike, Xbox 360, Jamie Oliver

kaipaan hitusen suomalaisuutta jo-

telun kategoriassa. Voitto avasi mi-

haastattelun jälkeen minulle tarjot-

ja Nokia.

kaiseen päivään. Joka aamu kun au-

nulle työpaikan Tokiosta Shisheidon

tiin suunnittelijan töitä heti seuraa-

pakkaussuunnitteluosastolta.

valla viikolla.

Työpaikallani kannustetaan työ-

ja luen Hesarin sivuilta päivän Vii-

paikkaliikuntaan. Meillä on tarjol-

vin ja Wagnerin. Meillä on myös eng-

la edullinen kuntosalijäsenyys sekä

lantilaisen avomieheni kanssa uuden

opiskeluvuotenani -kilpailun

Kun

vajaan vuoden määräaikainen pesti

kaisen tietokoneeni hörppään kahvia

päättyi, tuntui luonnolliselta palata

Nyt olen työskennellyt akqassa jo

takaisin Britteihin ja etsiä töitä pää-

yli kymmenen vuotta. Meitä on Lon-

työsuhdepolkupyörät.

työ-

kodin remontointi meneillään. Pi-

kaupungista.

toon toimistossa vajaat 400 henkeä,

kavereideni tapaan minäkin kuljen

haan on suunnitteilla moderni ulko-

ja työntekijöiden keski-ikä on 25–30

useimmiten työmatkani pyörällä. 12

rakennus, johon täytyy ehdottomasti

vuotta. Työilmapiiri on ammattimai-

kilometrin matkaan menee 40 mi-

saada oma sauna!

Lontoossa minulla ei ollut muuta

» www.creativerecruitment.co.uk » www.adrem.uk.com » www.majorplayers.co.uk » www.roome.co.uk

ta perheeltä, meillä

suunnittelua, ja sille tielle jäin. Vii-

Heidän

Rekrytointitoimistoja Englannissa:

ta, joka on alalla ja erityisesti

nia-ammattikorkeakoulussa. Lähdin graafista

”Kannattaa etsiä työpaikkoja rekryfirmojen kautta tai ottaa suoraan yhteyttä kiinnostaviin toimistoihin. Suunnittelijalla on hyvä olla portfolio ja CV netissä, ja firmoja voi lähestyä sähköpostitse. Useimpien toimistojen nettisivuilta löytyy tieto siitä, kehen kannattaa olla yhteydessä, jos on työnhakuaikeissa.”

neet talossa yli viisi vuot-

strate-

vaihtoon Skotlantiin, Dundeen yliopiskelemaan

Tiinan vinkit työnhakuun Lontoossa

työntekijät ovat viihty-

gien kuin teknisten toteutta-

sa opiskelin ensin muotoilua Savo-

toimistossa

brittiläisten ei ole aina helppoa ym-

hektisyys voi pelottaa, mutta hyvällä

Tarinani

2/2010

nuuttia; saman verran kuin junalla kulkiessa. Kerran kuussa meillä

oppineet ymmärtämään suo-

täällä yli kymmenen vuotta.

16

nen mutta rento – töissä on hauskaa eikä esimiehiä tarvitse jännittää.

Monien

2/2010

17


Edullista

hyvää Mausteinen keitto lämmittää mieltä pimeänä syysiltana ja ilahduttaa herkuttelijaa vahvoilla mauilla. Teksti JA KUVA Jonna Asikainen KUVITUS Anna Anundi

O

piskeluaikoina

kuk-

karossa

ei

vält-

tämättä

ole

liioin

ylimääräisiä koita,

koli-

joten

joskus

maukkaan ruoan laittaminen pienellä budjetilla on suunnittelua vaativaa.

Kasvisruokailijalla

voi

olla

toisin! Ympäri vuoden on saatavilla erinomaisia aineksia todella edullisesti ja erilaisten makuelämysten kirjoa kasvattavat mitä erikoisemmat mausteet idästä ja lännestä. Itse suosin paljon keittoja, sillä ne ovat helppoja tehdä ja niitä on kätevä tehdä isommallekin porukalle samalla

duttamista n. 10 minuuttia. Maistele

Tuju tomaattikeitto (2–3:lle)

keittoa ja lisää vielä vähän sokeria tai

2 rkl oliiviöljyä 3 valkosipulin kynttä kuivattua chiliä 2 isoa punasipulia 1 tlk luumutomaatteja (n. 400 g) tai tomaattimurskaa vettä 2 luomukasvisliemikuutiota 4 palaa paahtoleipää 1 rkl sokeria tai hunajaa

happamuutta. Soseuta keitto sauva-

PINNALLE Crème fraiche Viilentävää salsaa (ohje ohessa)

hunajaa pehmentämään tomaattien sekottimella pehmeäksi. Lisää pinnalle crème fraicheä ja lusikallinen viilentävää salsaa. Tarjoa hyvässä seurassa. Huom! Mikäli käytät tuoreita tomaatteja, käytä niitä n. 800 g. Anna keiton hautua vähän pidempään.

Viilentävä salsa

kertaa. Plussaa on, että moni keitto vain paranee oltuaan jääkaapis-

Kuullota kattilan pohjalla valkosipulit

sa muutaman päivän. Tämä keitto

keskilämmöllä ja lisää niihin chilijau-

maistuu kylmänäkin. Kokeile suosik-

hetta makusi mukaan. Kaada jouk-

kiani ja tykästy tomaattiin!

koon kuutioitu punasipuli ja anna sen pehmetä. Chilin on hyvä antaa hautua hetki, niin sen maku vahvistuu. Lisää pilkotut luumutomaatit liemi-

1 sipuli 1 valkosipuli 1/2 kurkku tuoretta ruohosipulia mintun lehtiä öljyä suolaa

neen. Kaada joukkoon vajaa tölkil-

18

2/2010

linen vettä ja anna hautua. Kun vesi

Pilko kaikki ainekset yhteen kulhoon.

kiehuu lisää joukkoon luomukasvis-

Sekoita joukkoon öljyä ja suolaa.

liemikuutiot. Leikkaa paahtoleivis-

Anna muhia jääkaapissa tovi en-

tä reunat pois ja pilko sisus palasiksi

nen tarjoilua. Lisää keiton päälle tai

käsin. Lisää ne keittoon ja jatka hau-

tarjoa sellaisenaan leivän kera. 2/2010

19


Millaisia muotoja kauhuharrastuksesi on

Olet ollut myös hyvin aktiivinen toimija

elämässäsi saanut?

kauhun tuottajana.

Vaikka olen elokuvien suhteen suht’ kaikkiruokainen,

Olin mukana perustamassa kauhu- ja kulttielokuviin

on lähellä sydäntäni ollut kauhu-genre, jota harrastin

keskittyvää Gorehound-lehteä v. –90. Kauhualan pien-

erityisesti nuorempana. Kauhuihastukseni ei rajoitu

lehdelle oli tilausta ja se kokosi yhteen harrastajia ym-

vain elokuviin, vaan olen myös kerännyt 70-luvun kau-

päri Suomen. Lehden toimituskunta perusti -92 Dark

husarjakuvia kuten Shokkia ja Draculaa ja tehnyt paljon

Fantasy ry:n, jonka avulla harrastustoiminta järjestäy-

kauhukuvituksia harrastajalehtiin. Olin myös muka-

tyi entisestään erilaisten tapahtumien myötä. Yhdistys

na sisustamassa kauhuravintolaa Helsingissä 90-luvun

järjesti kauhuelokuvanäytöksiä ja keskustelutilaisuuk-

alkupuolella. Tein sinne luonnollisen kokoisia nukkeja

sia erilaisten elokuvafestivaalien yhteydessä pääta-

tunnetuista kauhuhahmoista.

voitteenaan taistella silloista videosensuuria vastaan. Yhdistys luovutti vuonna 1998 hallitukselle sensuuria

Suhtaudut harrastukseesi intohimoisesti, mutta

vastustaneen adressin, joka sisälsi 20 000 nimeä. Kolme

myös analyyttisesti. Mikä kauhussa viehättää?

vuotta myöhemmin aikuissenruurilaki muuttuikin ja yhdistyksen toiminta hiipui osittain tavoitteen saavut-

Varsinkin kauhuelokuvissa kiehtoo mahdollisuus heit-

Harrastuksena

kauhu Graafikko Juri Kovaljeffia viehättää kauhuelokuvat. Niiden kautta hän pääsee mukaan maailmaan mitä ei arjessa kohtaa. Harrastus on vienyt hänet jopa taistelemaan aikuissensuurilakia vastaan – ja voitokkaasti. HAASTATTELU Kaarina Pehkonen KUVA Juri Kovaljeff

20

2/2010

J

tamisen myötä.

täytyä turvallisesti toiseen maailmaan ja tuntemuk-

Sensuurin poistumisen alkuvaiheilla tuntui ihmeel-

siin, joita ei arjessa kohtaa. Vaikka nykyään tehosteet

liseltä, että työllä ja tuskalla ulkomailta hankittu eloku-

ovat aivan toista luokkaa kuin ennen, löytyy monesti

va ilmestyi Anttilan hyllylle suomitekstein!

vanhoista elokuvista silti enemmän oivallusta ja rosois-

Kopioniteenä aloittanut Gorehound kasvoi vähitel-

ta tunnelmaa. Kauhun kuvamaailmaan myös tottuu, se

len salonkikelpoiseksi elokuvalehti Hohdoksi, joka sit-

on aika itseään toistavaa. Aina silloin tällöin ilahdun,

temmin sulautui Episodi-lehteen. Päätoimittajana on

kun joku elokuva onnistuu vaikuttamaan!

edelleen yksi Dark Fantasyn perustajista.

Onko Suomen ”kauhutarjonta” ollut mielestäsi

Mutta aika kuluu ja ei kauhukaan ole enää samaa

riittävää?

kuin ennen – eikö?

Ennen kuin internet toi elokuvien hankkimisen mahdol-

Tietty sosiaalinen yhteisöllisyys on siitä kadonnut in-

liseksi kotisohvalta, täytyi harvinaisemmat nimikkeet

ternetin mahdollisuuksien myötä, se konkreettinen

hakea itse maailmalta. Kansainvälinen vaihto- ja osto-

tekeminen: kirjeenvaihto, matkailu, kirpputorien, di-

kulttuurikin oli silloin voimissaan. Tähän vaikutti Suo-

vareiden ja huoltoasemien vuokravideovarastojen ko-

meen 80-luvun puolivälin tienoilla sorvattu Euroopan

luaminen

tiukin videolaki, joka rajoitti aikuisten elokuvakatsontaa

leffahyllystä. Silti toivotan teknisen edistyksen terve-

lastensuojelullisin perustein. Kaikki elokuvateattereis-

tulleeksi. Työtä sai nimittäin tehdä, kun piti korvata

sa esitetyt k-18 elokuvat julkaistiin videolla leikattuina

Italiasta hankitun kauhuelokuvan dubattu ääniraita

uri, mistä sait sysäyksen

k-16-versioina. Harrastajat pitivät yhteyttä kirjeitse sekä

englanninkielisellä kaksia videonauhureita käyttäen.

kauhuharrastukseesi?

erilaisten pienjulkaisujen avulla ympäri maailmaa. Eri-

Ennen dvd-levyn tuloa ehdin myös makustella lp-le-

koisiakin tapauksia tilanne aiheutti: Martin Scorsesen

vyjen kokoisia Laserdisc-levyjä, jotka jäivät pian cd-le-

Taksikuski löytyi Suomesta leikkaamattomana k-16 -ikä-

vyn kokoisen korvaajansa jalkoihin. Nyt puhutaan, että

Olen

aina

ollut

viehtynyt

elokuvis-

sekä

keskinäinen

kisailu

komeimmasta

on

luokituksella, kun taas Englannissa elokuva oli julkais-

dvd-formaatin korvaajaksi aiottu Blu-ray olisi myös jää-

Tappajahain mainoskuvat ja julisteet 70-luvul-

tu vain leikattuna. Itsekin ostin eräästä Citymarketin

mässä lyhytaikaiseksi elokuvien katselun ja jakelun siir-

la. Pikkupojasta niissä oli jotain ihmeellisen kiehtovaa

alelaarista toistakymmentä Taksikuskia, jotka menivät

tyessä netin kautta tapahtuvaksi. Itse suhtaudun tähän

ja jännittävää! Jo kauan ennenkuin näin lopulta Tappa-

Britteihin hyvällä hinnalla!

epäilevästi. Uskon, että vielä löytyy kaltaisiani leffa-

ta.

Varhaisimpia

elokuvamuistojani

jahain, olin tehnyt siitä piirroksia ja askarrellut kolmi-

Tanskasta ja Hollannista sai edullisesti leikkaamat-

ulotteisen hain kartongista, joten aikamoinen vaikutus

tomia kauhuelokuvia. Italiasta ja Portugalista löytyi

lapseen mainoskuvilla oli. Nykyään hyllystäni löytyy

hieman harvinaisempia nimikkeitä. Ulkomailla eloku-

itseoikeutetusti elokuvan 30-vuotisjuhlajulkaisu.

via sai ostaa suoraan vuokraamon hyllystä.

faneja, jotka haluavat jotain konkreettista käsiinsä.

2/2010

21


mamatiedottaa

Hauskuutta työntekoon

Jos kaipaat piristystä työpöytäsi ääreen, tuunaa työvälineitäsi ja panosta erikoisiin hiiriin. Tervetuloa Turkuun, jäsen!

KOOSTANUT Jari Simonen KUVAT Valmistajien kotisivut

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN KUVITUS Anna Anundi

Panimoravintola Kouluun! Tervetuloa MaMa ryn sääntömääräiseen syyskokouk-

ESITYSLISTA

seen ja koulutukseen lauantaina 13.11. Kokous pide-

01 Kokouksen avaus

tään Panimoravintola Koulussa, os. Eerikinkatu 18,

02 Kokouksen järjestäytyminen

20100 Turku. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!

03 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 04 Kokouksen menettelytavoista päättäminen

Aloitamme kokouksemme lounaalla klo 11.30. Sen jäl-

05 Esityslistan hyväksyminen

keen Aalto yliopiston tekijänoikeusasiamies Maria

06 Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Elisabeth Rehbinder (otk) puhuu tekijänoikeuksista ma-

07 Päätetään hallituksen jäsenten ja

malaisilla aloilla. Luennon jälkeen pidetään syyskokous

sääntömääräisine valintoineen. Kokouksessa valitaan

08 Käsitellään talousarvio vuodelle 2011

seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle hal-

09 Päätetään hallituksen jäsenmäärästä

tilintarkastajien palkkioista

WarMouse Meta

Langaton USB autohiiri

Sydämen muotoinen timanttihiiri

lituksen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtaja. MaMa

10 Valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset

Hiirien Kuningas? Tässä hiiressä on

Tällä hiirellä työskentely sujuu tur-

Jos työntekoon haluaa lisää luksus-

tarjoaa lounaan ja kahvin sekä maksaa jäsenen meno-

18 nappia! Käyttöopaskin on 57 si-

bonopeudella. Autolla voi ”ajaa” 10

ta, on syytä ottaa käyttöön tämä.

paluumatkan Turkuun halvinta kulkuneuvoa käyttäen.

11 Valitaan hallituksen puheenjohtaja

vun mittainen. Käy sekä Window-

metrin päähän koneesta, niin että

Hiiren pinnassa on koristeena yli

siin että Linuxiin.

yhteys säilyy. (Bigger Ant, Kiina)

400 tekojalokiveä.

Ilmoittautumiset 5.11. mennessä

(Ann Fung Ky, Kiina)

Kokousvastaava Erja Paajanen

13 Ilmoitusasiat

p. 045 2393 663

14 Muut asiat

Sähköposti: erja.paajanen@mamary.fi

15 Kokouksen päättäminen

www.warmouse.com

22

2/2010

jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

12 Valitaan yhdistyksen tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

2/2010

23


mamatiedottaa

mamatiedottaa yhdessä koulutuksen alussa. Koulutuksen loppusisältökin alkaa rakentua osallistujille tehdyn kyselyn perusteella. Kaksi kokonaisuutta korostui selvästi: graafinen suunnittelu ja www-sivujen tekoon liittyvät asiat, etenkin Flash. Lisäksi tutustumme www-julkaisuohjelmiin ja rakennamme mainonnan ja markkinoinnin kokonai-

AV-VIESTINNÄN KOULUTUS STARTTASI

suuden. Mitä kurssi maksaa MaMan jäsenelle? Osa kurssilaista on oppisopimuksella. Se maksaa 200 €. Osa kurssilla on ns. omaehtoisena, ja siinä kurssimakKUVA Jonna Asikainen

su on 800 €. Lisäksi molemmat maksavat Opetushallituksen tutkintomaksun 50,50 €. Kun ottaa huomioon MaMan ja ERTOn tuet (200 €) ja ammattitutkintostipendin (tänä vuonna 365 €), niin siinähän osa pääsee voiton puolelle. Harvemmin tällaista koulutusta on tarjolla ja sokerina pohjalla on, että osallistujat saivat varsin edul-

Mamalaisille räätälöity viikonloppukoulutus vetää opiskelijoita ympäri Suomen.

lisen tarjouksen koko CS-paketista. Milloin takk aloittaa seuraavan vastaavan kurssin? Meillä on rajattu määrä omaehtoisen koulutuksen paikkoja, mutta oppisopimukseen se olisi helpompi saa-

Teksti Kaarina Pehkonen  KuvITUS Anna Anundi

Kurssilla unohtuneet kielioppisäännöt palautuivat

da. Olemme pohtineet seuraavan kurssin aloittamista jo tammikuussa, mutta en uskalla sitä vielä kirkos-

Harkitsematon sanajärjestys aiheuttaa monitulkintai-

sa kuuluttaa. Viimeistään syyskuussa 2011 aloitamme

suutta ja tahatonta komiikkaa, opetti viestintäalan guru

Syyskuun toisena viikonloppuna 18 kurssilaista ympä-

teutuksessa opiskelijalta vaaditaan itsekuria, jotta opet-

av-ammattitutkintokoulutuksen.

asioiden

Marsa Luukkonen mamalaisille 29.5.2010 Helsingin Pää-

ri Suomen kokoontui Tampereen Aikuiskoulutuskes-

telee oleelliset asiat, seuraa ja osallistuu verkkokouluun

varmistuessa tietoja www-sivuillemme ja sinne ilmes-

postin tiloissa. Puolipäiväinen kurssikokonaisuus opetti

kukseen (takk) aloittamaan Audiovisuaalisen viestinnän

sekä rakentaa tutkintoaan.

tyy lähiaikoina myös lomake, jonne voi ehdottaa asioita

selkeän tekstin tekemistä ja muistutti kuulijoita muun

ko. koulutukseen liittyen.

muassa pilkun paikan tärkeydestä. Teoreettisesta sisäl-

ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta. Koulutuksen suunnittelussa käytettiin perinteisestä poikkeavaa toi-

Millaisilta työpaikoilta nämä kurssilaiset ovat?

mintatapaa, sillä sen sisältö rakennettiin MaMan jäse-

Osallistujia on moninaisista työpaikoista ja joukossa

nille tehdyn kyselyn perusteella. Myös kurssin toteutus

on myös yksityisyrittäjiä eli mahtavaa osaamista ja ko-

poikkeaa tavanomaisesta, sillä koulutuksen koko sisäl-

kemusta löytyy. Tämän hyödyntäminen ja verkostoitu-

töä ei ole vielä lyöty lukkoon. takk suunnitteli sisällön

minen tuo kaikille lisäarvoa osallistumiseen.

juhannukseen 2011 saakka, mutta loppusisältö vuoden 2012 alkuun saakka määräytyy kurssilaisten tarpeiden

Miten kurssi eroaa normaalista koulutuksestanne?

mukaan. takkin tieto- ja viestintätekniikan koulutus-

Normaalisti tähdätään yhteen tutkinnon osaan eli pe-

päällikkö Ilpo Tolvanen vastaili kysymyksiin.

rinteiseen julkaisugrafiikkaan tai verkkoviestintään.

Laitamme

lue lisää

» www.takk.fi » Koulutus » Tieto- ja viestintätekniikka

» Tutkintoon valmistava

löstään huolimatta kurssi antoi myös aihetta nauruun, kun Marsa esitteli ylläolevan otsikon kaltaisia esimerkkilauseita lehdistä. Kurssin tärkein anti oli oppia tekemään asiat huolellisesti, sillä Marsan sanoin “koskaan ei ole aikaa tehdä kerralla hyvin, mutta aina on aikaa

Kurssin suorittaminen viikonloppu- ja etäopiskeluna näyttää olevan suosittu konsepti. Opiskelijoita on ympäri Suomea. Kahden tavoitetun kurssilaisen kokemukset ovat myönteisiä.

hoitaa huonosti tehdystä aiheutuneita lisätöitä”!

Markkinointiviestinnän uudet vähimmäispalkkasuositukset nyt verkossa

Kyselyn perusteella lähdimme heti tarjoamaan kou-

”Tarvitsen työssäni tällaista osaamista, koska

Millaiset olivat kurssilaisten aloituspäivän tunnelmat?

lutusta molempiin osaamisaloihin. Se tietysti aiheut-

työnkuvani tulee laajenemaan. Kurssi vastaa odo-

Odottavan innostuneet! Ensimmäisenä päivänä käytiin

ti kustannuspaineita, mutta mielestäni on nykypäivää,

tuksiani. Opettajat ovat ammattitaitoisia ja opetus

läpi ammattitutkinnon perusteita, koulutuksen sisäl-

että julkaisuja tehdään usein yhtä aikaa molempiin ym-

on hyvää. Nyt kaikki tästä eteenpäin on vain omas-

töä sekä takkin verkkokoulutoteutusta. Koko koulutuk-

päristöihin. Opiskelijat voivat edelleen valita kumpaan

ta itsestäni kiinni. Tämä on ideaalitilanne minulle,

Erityisalojen Toimihenkilöliitto erto ry suosittelee, että

sen runko, suurin osa materiaalista ja kaikki tehtävät

keskittyvät, mutta suurin osa haluaa perehtyä molem-

että voin opiskella viikonloppuisin. Arkipäivisin se

markkinointiviestinnän alalla työskentelevien palkko-

ovat verkkoympäristössä, jota opiskelijat voivat käyt-

piin. Usein on niin, että vaikka kuvittelee osaavansa

ei työn vuoksi olisi onnistunut” sanoo espoolainen

ja korotetaan yleisen ansiokehityksen mukaisesti 1,7 %

tää internetin kautta koska tahansa. Lisäksi heillä on

jonkin asian ja kun menee kurssille, niin näkee asioi-

Susanna Uski. Myös nokialainen Niina Pietikäi-

1.10.2010 alkaen. Verkkosivuiltamme www.mamary.fi

mahdollisuus käydä arkisin klo 8.30–20.30 takk:n opin-

ta uudessa valossa ja tutustuu myös muiden toiminta-

nen on tyytyväinen: ”Aikaisempi koulutustaustani

voit tarkistaa päivitetyt tiedot korotetuista vähimmäis-

torilla, jossa on laitteet ja ohjelmistot sekä käyttää etä-

tapoihin. Hienoa on, jos osallistujat löytävät itselleen

on erilainen, joten tämän kurssin ansiosta työmah-

palkoista. Palkat ovat vähimmäissuosituksia. Henki-

käyttöjärjestelmän kautta ohjelmia. Korostan sitä, että

sopivat käytännöt. Lähiopetuspäiviä on noin kerran

dollisuuteni tulevat parantumaan.”

lökohtaisen palkan nostamisesta voi jokainen sopia

vaikka aina ei tarvitse olla paikalla, niin tällaisessa to-

kuussa lauantaisin ja sunnuntaisin. Kellonajat sovittiin

24

2/2010

suoraan työnantajansa kanssa. 2/2010

25


mamatiedottaa

OPISKELIJAT & NUORET

kevytkenkäistä

Tällä palstalla analysoidaan mamalainen kenkien perusteella.

Kerro meille, millaiseen toimintaan haluat mukaan: nuoriso@mamary.fi

TEKSTI JA KUVA Turkka Huhtala

leffailta: The Social Network Tervetuloa mukaan viettämään leffailtaa muiden nuoriso- ja opiskelijajäsenten kanssa! Tapaamme Helsingin Kinopalatsissa (sali 4) torstaina

18.11. klo 17.45. Valkokankaalla pyörii Facebookin perustajan Mark Zuckenbergin tarinan kertova The Social Network. Näytös on tarkoitettu ainoastaan alle 35-vuotiaille MaMan jäsenille. Tapahtuma on maksuton ja siihen voivat osallistua kaikki alle 35-vuotiaat sekä opiskelijajäsenet. Mukaasi voit tuoda yhden ystävän. Maksu ei-jäsenille on 2 euroa. THE SOCIAL NETWORK Eräänä iltana vuonna 2003 Harvardin opiskelija ja ohjelmoijanero Mark Zuckerberg istuu tietokoneensa ääreen ja ryhtyy työstämään uutta ideaa. Kuumeisen bloggaamis- ja koodaussession seurauksena saa alkunsa maailmanlaajuinen sosiaalinen verkko ja viestinnän vallankumous. Ja vain kuusi vuotta ja 500 miljoonaa kaveria myöhemmin Mark Zuckerberg on kautta aikain nuorin miljardööri... mutta nuoren yrittäjän ällistyttävä menestys on samalla omiaan poikimaan vaikeuksia niin henkilökohtaisessa elämässä kuin lainopillisella sarallakin. Lisätietoa www.finnkino.fi

Leffan jälkeen siirrymme Teatterin Kellobaariin, jossa MaMa tarjoaa jäsenilleen juoman. Paikan päällä voit jututtaa tilaisuuden järjestäjiä ja kysellä mieltä askarruttavista työelämään liittyvistä asioista.

Ilmoittaudu mukaan 16.11. mennessä osoitteeseen nuoriso@mamary.fi. Laita viestiin nimesi ja jäsennumerosi (jäsenkortista). Mukaan mahtuu 74 henkeä. Tapahtuman vetävät MaMan nuoriso- ja opiskelijavastaavat Päivi-Mari Hietamies ja Jonna Asikainen. Nähdään!

Kaapelitehtaalla viihdyttiin MaMan nuoret kokoontuivat Helsingissä lauantaina 17.4. yhteisen brunssin ja näyttelyhetken merkeissä Kaapelitehtaalla. Paikalle tuli yli 20 henkeä nauttimaan iltapäivän tarjonnasta ja tutustumaan muihin mamalaisiin. Moni kysymys sai vastauksen ja MaMan nuoriso- ja opiskelijavastaavat tulivat tutuiksi. Tapahtuma sai positiivista palautetta, joten näitä tapahtumia tulee jäsenillemme myös tulevaisuudessa.

26

2/2010 1/2010

Satu Mäki opiskelija

39

Nämä ovat määrätietoisen naisen

to säilyttää hänet virkeänä. Koron

varmasti paikkansa ylähyllyllä.

kengät. Naisen, joka ei pelkää teh-

korkeudesta päätellen nainen kai-

Näillä kengillä on paikkansa nai-

dä ratkaisuja. Nämä kengät jalassa

paa suorituksistaan kunniaa, mut-

sen elämässä. Ei keskipisteessä,

pidetään hauskaakin. Määrätietoi-

ta ei halua olla tietoisesti seurueen

mutta aina käden ulottuvilla.

nen nainen tietää, että hauskanpi-

keskipisteenä. Näillä kengillä on

Satun blogi: misshill.com

2/2010

27


Tuo työkaverisi jäseneksi Saatte kumpikin 20 euron lahjakortin! Mamalaisen etuja •

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Jos joudut työttömäksi, et putoa pelkän peruspäivärahan varaan, vaan saat ansioihisi suhteutettua työttömyyskorvausta.

Työsuhdeneuvonta Saat henkilökohtaista palvelua työsuhdeneuvonnasta kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Kurssit ja koulutuspäivät Voit osallistua edullisesti MaMan ja ERTOn järjestämiin koulutuksiin, joissa voit kehittää ammatillista osaamistasi ja joista saat hyödyllistä työelämätietoa.

Ilmainen vapaa-ajan matkustajavakuutus

Alennuksia useista ostopaikoista

ERTOn ja MaMan jäsenlehdet

Lisätietoja ja liittymisohjeet: www.mamary.fi

28

MaMa on ERTOn jäsenyhdistys.

2/2010

NonSordino_2_2010  

Työuupumus uhkaa nuoria naisia. Koulu koulun sisällä: Mainostoimisto Guru Turun ammattikorkeakoulussa. Tervetuloa syyskokoukseen Turkuun!...