Page 1

1

/2010

Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti

Uutta! MaMa yhteistyössä TAKK:n kanssa » s. 24

Tytillä menee hyvin Lapissa » s. 12

Mukana auttamassa kehitysmaan naisia » s.8 Muutoksia kassan etuuksissa » s.20

www.mamary.fi

nonsordino


Pääkirjoitus

nonsordino Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti

4 Leikepöytä 6 Uusi kasvo

/2010

1

Kristiina Kalmi hyppäsi tuntemattomaan.

8 12

Kuin laittaisi rahaa pankkiin Naisten Pankki lainaa rahaa unelmien toteuttamiseen kehitysmaissa.

Bures dat manná – Hyvin menee Tytti Bräysy vaihtoi maisemaa ja alaa.

16 Vieraalla maalla Anu Hautalampi kirjoittaa elämästä Tansaniassa.

18 Nirsojen lasten herkkupaella Satu Lampi jakaa salaisuutensa.

20 Asiantuntijalta Esa Kivistö kertoo muutoksista kassan etuuksissa.

23 MaMa tiedottaa TAKK kouluttaa ammattitutkintoon.

27 Kevytkenkäistä

Asiaa sinulle, jäsen!

J

äsenten ammatillinen kou-

kumppaniksi Tampereen Aikuiskou-

samalla millaisista aiheista haluai-

lutus ei ole perinteises-

lutuskeskuksen (TAKK). Yhteistyön

sit jäsenlehdestä lukea. Nettisivut,

ti kuulunut ammattiliiton

tavoitteena on nyt syksyllä

tehtäviin. Se on ollut jo-

alkava audiovisuaalisen

kaisen oma asia ja siitä on

viestinnän tutkintoon

riippunut paljolti menestys työmark-

johtava

kinoilla. Jotkut työnantajat ovat kyllä

jonka voi suorittaa

huomanneet, että satsaus työnteki-

vaikka

jöiden koulutukseen on erinomainen

muskoulutuksena.

keino taata korkea laatu työssä ja sa-

Voit lukea aihees-

malla se on ollut keino sitouttaa hy-

ta lisää tästä lehdes-

viä työntekijöitä.

tä ja kevään aikana

koulutus, oppisopi-

haluaa

turvata jäsenten-

sä asemaa työmarkkinoilla ja on jo

TAKK & MaMa yhteis­työhön

Järjestämme edelleen myös päiväkursseja, mutta eri aiheista.

Seuraava lehti ilmestyy lokakuussa 2010.

2

1/2010

MaMa ry on Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTOn jäsenyhdistys

fokanavina.

Niissä

on

aina ajankohtainen tieto. Lehden tarkoitus on tuoda muuten MaMaa lähemmäksi sinua jäsenesittelyineen ja työpaikkajuttuineen tietoiskuja unohtamatta.

alan

kuitenkaan Anna

palau-

tetta! Ja jos mieleesi tulee uusi sopiva nimi tälle lehdelle, kerro sekin meille. Käyttöönotetun nimen keksi-

parin vuoden ajan järjestänyt jä-

julkaisija: Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki, www.mamary.fi päätoimittaja Kaarina Pehkonen toimituskunta: Kaarina Pehkonen (Helsinki), Jonna Asikainen (Helsinki), Valeria Gasik (Helsinki), Päivi-Mari Hietamies (Kouvola), Virve Konttas (Vaasa) yhteystiedot: Pj. Kaarina Pehkonen 040 7626 286, kaarina.pehkonen@ mamary.fi ulkoasu ja taitto: Jonna Asikainen ja Mikko Pitkänen, Mainostoimisto HINKU, www.hinku. com kansikuvassa: Tytti Bräysy kuvannut: Wilma Rautakangas painopaikka: Ykkös-Offset (Vaasa) paperi: Galerie Art Gloss 200 g / Matt 115 g.

jäsenkirjeet ja tiedotteet toimivat MaMan varsinaisina in-

myös nettisivuiltamme.

MaMa

AD Anu Niirasen tossut kertovat.

PÄÄTOIMITTAJA Kaarina Pehkonen kaarina.pehkonen@mamary.fi

senten ammattiosaamista tukevia

Lehtemme NonSordino on uudistu-

kursseja. Tänä vuonna harppasim-

nut, teimme tälle pienen face liftin-

mekin ison askeleen eteenpäin, kun

gin. Heitämmekin nyt pallon sinulle.

Tervetuloa mukaan uudistamaan

saimme

Kerro mielipiteesi lehdestä ja kerro

MaMaa. Pallo on heitetty!

koulutukseen

yhteistyö-

jä palkitaan.

päätoimittaja suosittelee

» Bures dat manná s. 12 » Asiantuntijalta s. 20

1/2010

3


leikepöytä Uskon, että kaikki keksi­misen arvoinen alkaa olla keksitty. Uusille innovaatioille on enää hyvin vähän tilaa.

Jotain uutta, jotain lainattua. koonnut Valeria Gasik, Päivi-Mari Hietamies, Kaarina Pehkonen, Petri Ovaskainen KuvituKSET Valeria Gasik

– Julius Frontinus, arvostettu insinööri Roomassa, 1. vuosisadalla jKr.

Hiilijalanjälki pienemmäksi

Sairaanhoitokortti Euroopan reissulle mukaan

Nuoret mamalaiset kohtaavat

kertainen ajatus löytyy

Matkalla voi sattua ja tapahtua. Ota

jäseniä!

taustalta myös Map Suo-

matkaasi Eurooppalainen sairaanhoi-

Kaapelitehtaan Hima & Sali-ravin-

Linkkivinkit Neuvot hukassa?

men pyrkimyksistä hillitä ilmaston-

tokortti. Sillä saa sairaanhoitopalve-

tolassa lauantaina 17.4. Ohjel-

jo löytäneet nettivideot opetus-

muutosta. Painotuote voidaan painaa

luja ulkomailla äkillisessä tarpeessa

sellaiselle paperille, jonka ostoilla on

samoin maksuin ja menettelyin kuin

tutustelua brunssin muo-

mahdollista hyvittää ilmastonmuu-

kyseisen maan kansalaiset julkisessa

dossa alkaen klo 12. Bruns-

valikoima opetusvideoita, käy

tosta. Tämä hyvitemaksu lasketaan

terveydenhuollossa. Kortti on mak-

sin jälkeen katsastamme

vaikka läpi InDesign CS4:sen

Pienistä puroista syn-

Tervetuloa mukaan tapaamaan

tyy suurta. Tämä yksin-

kokonaishiilidioksidipäästöistä, joita valitun

paperilaadun

tuotanto

ja

kuljetus ovat aiheuttaneet. Suorit-

MaMan

Kätevät näppäimet

ja

Tapaamme

massa

on

www.kela.fi

opiskelijaHelsingin

vapaamuotoista

valokuvataiteen

suton ja sen voi tilata netin kautta.

tamalla paperiostoksen yhteydessä

museon

Monet ovat

välineinä. Adobe TV:stä löytyy kaikki talon ohjelmistot kattava

TOP 5 pikanäppäimet tai opette-

näyttelyn. Koko iltapäivä on

le alusta uusi ohjelma!

jäsenille maksuton, mutta myös

http://tv.adobe.com/

kaverit ovat tervetulleita omakusIdeoita erilaiseen markkinoin-

kyseisen hyvitesumman saa oike-

Photoshop

uden merkitä painotuotteeseen il-

Haluatko säästää kaksi sekuntia uu-

mastosymbolin, joka kertoo tuesta

den tason luomisessa? Kokeile Ctrl/

ilmastonsuojelun

hy-

Cmd + Alt + Shift + N -näppäinyhdis-

väksi. Kysy mahdollisuudesta omasta

telmää. Ilman Alt-näppäintä ohjel-

Suomeen perustettiin Lasten Par-

Laita viestiin nimesi ja jäsennumerosi (löydät sen jäsenkortista). Ilmoi-

ta avartamaan ajattelua. Tääl-

painostasi. Symbolin käyttö ei maksa

ma pyytää nimeämään uuden tason.

lamentti

Perustajapaik-

tathan myös mukaan tulevan kaverisi nimen, hänen ei tarvitse olla jä-

tä löydät esimerkiksi kasvojesi

asiakkaalle penniäkään ylimääräistä!

Vinkki: Suurissa töissä seikkailessa

kakunta oli Tampere. Parlamentin

sen. Mukaan mahtuu 26 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Tapahtuman

muodon mukaan personoidut

Lisätietoja: www.mapsuomi.fi

myös välilyönnin painaminen hel-

toiminnalla tavoitellaan parempaa

vetävät MaMan nuoriso- ja opiskelijavastaavat Päivi-Mari Hietamies ja

fontit tai treenin jälkeen tas-

P.S. Valitsemalla vielä kierrätyspaperin,

pottaa elämää yllättävän paljon!

lasten oikeuksien tuntemista ja oi-

Jonna Asikainen. Nähdään Kaapelitehtaalla!

kuun litistyvän juomapullon.

edistämisen

tanteisesti (14 eur/hlö).

SUOMEN LASTEN PARLAMENTTI 9.11.2007.

tiin ja tuotekehitykseen

Ilmoittaudu osoitteeseen

10.4.

mennessä

Innovatiivisia uusia tuotteita ja

nuoriso@mamary.fi.

markkinointikikkoja maailmal-

Ideoita erilaiseen markkinoin-

keuksien toteutumista. YK:n lapsen

pienenee jalanjälkesi entisestään.

Word

oikeuksien yleissopimuksessa puhu-

Valokuvataiteen museon näyttelytiloissa 17.4.

tiin tai vain huviksi ja hyödyksi.

Poista kaikki tekstimuotoilut nopeas-

taan kolmesta pääteemasta: osal-

Susanna Majuri: Vedentutkijan tytär // Antero Takala: Mindscapes 1930–2010

http://www.springwise.com/

Radio Säteily 6.–26.4.2010

ti maalamalla tekstin ja painamalla

listumisoikeudet, oikeus osuuteen

Muistojeni Pariisi // Kurkistus – Lapset valokuvaajina

Joka vuosi Lapin yliopiston opiskelijat

Ctrl + välilyönti. Oletko muuten huo-

yhteiskunnan voimavaroista ja oi-

Lisätietoa näyttelyistä www.valokuvataiteenmuseo.fi

järjestävät radion, joka kuuluu netis-

mannut ”Liitä määräten” eli Paste Spe-

keus suojeluun. Taustalla parlamen-

Tämä sivusto on luotu kaikkien

sä, sekä Rovaniemellä taajuudella

cial -komennon Edit-paletissa? Kun

tin perustamiseen oli myös v. 2006

asiakaspalvelijoiden henkireiäk-

104,4 FM. Tekijäkaartiin kuuluu opis-

liität netistä kopioitua tekstiä muo-

hyväksytty nuorisolaki, jonka tavoi-

toilettomana, säästyt linkkien pois-

te on edistää lasten kuulemista ja

Tiesitkö?

si, jotka joutuvat — usein päivit-

kelijoita koko yliopistosta, ammattikorkeakoulusta,

tolta.

osallistumista. Suomen Lasten Parla-

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa harjoittaa työsuhteen aikana

joissa asiakas on sekaisin / höl-

sekä elämän koulusta. Oleellisena

mentti toimii pääasiallisesti netissä

sellaista kilpailevaa toimintaa, joka työn luonne ja työntekijän asema

mö / ilkeä / tyhmä. Myös kaikki

osana radiota ovat myös ohessa jär-

www.lastenparlamentti.fi.

huomioon ottaen voisi vahingoittaa työnantajaa. On kuitenkin hyvä

sivustakatsojat voivat kertoa ko-

Rovala-opistosta

jestettävät teemalliset iltatapahtumat tanssahtelun muodossa. MaMa tukee Radiosäteilyä tänäkin vuonna. www.sateily.com

4

nuoria

1/2010

SANANLASKU UUSIUTUU

Puhaltaa yhteen hiileen = näpyttää samaa koodia.

Asiakas + aasi = aasiakas

täin — käsittelemään tapauksia,

Valtakunnallisen Lasten Parla-

huomata, että työntekijä saa vapaasti harjoittaa ammattiaan omiin ni-

kemuksistaan. Parhaat tarinat

mentin lisäksi on Suomessa tällä

miin tai toisessa työsuhteessa, mikäli tästä ei aiheudu vahinkoa työn-

julkaistaan sivuilla.

hetkellä yli kymmenen itsenäistä ja

antajalle. Työsopimuslain mukainen kilpailevan toiminnan kielto ei

www.aasiakas.net/

paikallista Lasten Parlamenttia.

myöskään velvoita työntekijää enää työsuhteen päätyttyä. 1/2010

5


uusi kasvo

Hypyt

tuntemattomaan Kristiina Kalmi tuli yritysmaailmasta järjestöasiantuntijaksi ERTOon, kun hänen edeltäjänsä Miska Keskinen siirtyi kohti uusia seikkailuja. Kristiinan vahvoihin taustajoukkoihin kuuluu mm. Lenni. Lenni pitää Kristiinan kunnosta huolta

Teksti Kaarina Pehkonen  Kuva Kaj Dahlström

K

Mistä sinut löytää vapaa-aikanasi?

jestöasiantuntijana voin hyvin mie-

Mitä mieltä olet tällaisesta lähes-

lin todeta matkan jatkuvan edelleen

tymiskulmasta jäsenasioihin?

luomaan

Kristiinalla nyt ta-

entistä mielenkiintoisempana!

Vaatii rohkeutta uudistua, pöllyttää

palvelumuotoja jä-

kana. Millainen kuva

vanhoja toimintatapoja, uskomuk-

senillemme; ura-

uudesta

Olet bisnesmaailman koulima.

sia ja tottumuksia. Mielestäni ERTO

palvelumme

syntynyt ja mitä muuta elämään

Nukutko yösi hyvin tehtyäsi

jo tänään osoittaa toiminnallaan

tarjoaa neuvontaa

kuuluu?

päivän töitä ay-liikkeessä?

edelläkävijyyttä ja uudistunutta lä-

työnhakuun, ura-

Heh, hyvä kysymys! Olen siunat-

hestymistapaa.

suunnitteluun

saminen sekä

Lennin, kanssa. Lenni on aivan upea

Kristiina, millaisten reittien

tu hyvillä unen lahjoilla ja nukun

On äärimmäisen tarpeellista tuo-

omassa työssä kehittymiseen liitty-

syrjäytymisen estäminen ovat hyvin

lenkkikaveri ja myös erinomainen

kautta tiesi toi ERTOon ja MaMan

yöni hyvällä omallatunnolla erittäin

da esille liiton todellista vaikutusta

vissä kysymyksissä. Tarjoamme mm.

ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja sekä

kunnon kirittäjä; ulos on lähdettävä

järjestöasiantuntijaksi?

hyvin.

ja arvoa työntekijän elämään, lähes-

myös mahdollisuutta hyödyntää il-

työntekijöille

kelistä riippumatta!

tyä aidosti jäsentä. ERTOn arvot – jä-

maiseksi Life coachin eli elämänohjaa-

lelle. Yhteisvastuullinen ja avoin ote

jan palveluja.

asioihin ilman jyrkkää vastakkain-

omaisesti myös kotona hyvän kirjan,

asettelua on hyvän työelämän kehit-

musiikin tai elokuvan parissa.

tämisen edellytys tulevaisuudessa.

työstä

on

Pyrimme myös uusia

kautta. Ennen toimenkuvaani ER-

sen tasapaino ja tietoisuus siitä, että

senlähtöisyys,

TOssa työskentelin pitkään MaMan

työskentelee aidosti tärkeän asian

asiantuntemus

edustamilla toimialoilla

eteen täydellä sydämellä ja tahdol-

– näkyvät mielestäni tänä päivänä

Miten esittelisit MaMan

laan.

vahvasti sen toiminnassa; palvelem-

työnantajapuolelle?

erilaissa

ja

dun

laateemat,

edistyksellisyys

Nykyään pääasiallisesti rakennustyömaalta;

että

rakennamme

yhdessä

kuten

työl-

puolisoni kanssa taloa ns. hartia­

lisyys,

tasa-

pankilla.

arvo, työkyky

ja

Mielestäni ratkaisevaa on olemi-

oikeudenmukaisuus,

Ty ö e l ä män

ja työssä jak-

Hyvin monipuolisten työtehtävien

työtehtävissä.

6

ERTO ja MaMa toimivat paremman työelämän puolestapuhujina.

järjestö-

työssä ERTOssa on

uukausi

työnantajapuo­

Minut

löytää

myös

päivittäin

lenkkipolulta kultaisennoutajamme,

Vapaa-aikanani

viihdyn

erin-

Mikä tekee sinut onnelliseksi?

Urani on koostunut ostamiseen,

Kun työ on mielekästä, ja allekir-

me henkilökohtaisesti jäseniämme,

ERTO ja MaMa toimivat aktiivisesti

Mikä on haasteellisinta työssäsi?

Oma perhe on ehdottomasti tärkein

myyntiin ja markkinointiin liittyvis-

joittaa yhteisesti ymmärretyt pää-

parannamme jäsentemme asemaa

paremman työelämän puolestapu-

Haasteellisuus

varmasti-

onnellisuuden tekijä. Myös työura ja

tä tehtävistä erityistavarakaupan ja

määrät, voi myös päivän päätyttyä

työmarkkinoilla ja valvomme hei-

hujana, työskentelevät työelämän

kin hyvin samankaltaisena, kuten

opiskelu ovat minulle erittäin tärkei-

media-alan yrityksissä. Toimin alalla

levätä yönsä rauhassa ennen uutta

dän etujaan työelämässä. Teemme

ja

kehittämisen

kaikissa työtehtävissä: kuinka prio-

tä. Kun tähän lisätään läheiset ys-

pitkään myös esimiestehtävissä.

työpäivää.

jatkuvaa työtä palvelumme laadun

puolesta.

tavoitteena

risoida ajankäyttö niin, että pystyy

tävät ja rakkaat harrastukset, kuten

Tie on kaiken kaikkiaan ollut

Työpaikkasi haluaa olla ay-liik-

takaamiseksi, ja kehitämme koulu-

on saavuttaa yhteisesti sovitut työ-

täyttämään kaikki itselle luotetut

musiikki ja lukeminen, ovat kaikki

hieno, ja nyt tuoreena ERTOn jär-

keen uudistaja ja edelläkävijä.

tustarjontaamme aktiivisesti.

olot ja edut.

vastuut mahdollisimman hyvin.

onnellisuuden ainekset kasassa.

1/2010

työolosuhteiden Keskeisenä

ilmenee

1/2010

7


«

Tavararivistön pitää olla tip top. Kambodzhalainen Kong Sam An perusti Naisten Pankin lainan avulla sekatavarakaupan, jossa myydään ruuan ja kosmetiikan lisäksi koulutarvikkeita.

Kuin laittaisi rahaa

pankkiin Naisten Pankki lainaa rahaa unelmien toteuttamiseen kehitysmaissa. Teksti Turkka Huhtala  KuvaT Kirkon ulkomaanapu

K

ong Sam An näkee unta moposta. Mopo helpottaisi

matkaa

torille

ostamaan

tarvikkeita Sam Anin pitämään kauppaan. Sam An on kolmikymppinen nainen, joka pyörittää olosuhteisiin nähden

menestyvää yritystä Kambodzhan rutiköyhällä maa­ seudulla.

Sam An on yksi Naisten Pankin myöntämien mikrolainojen saaneista kambodzhalaisnaisista. Hän kuului Naisten Pankin perustamaan paikalliseen kyläpankkiin, joka lainarahan myöntämisen lisäksi kouluttaa yrittäjyystaitoja. Ensimmäisellä lainallaan Sam An perusti maustekaupan, joka kehittyi edelleen muun muassa kenkiä ja koulutarvikkeita myyväksi sekatavarakaupaksi. Kiireapulaisina kaupassa ovat koulua käyvä tytär ja maataviljelevä aviomies. Kambodzhassa Naisten Pankki perustaa kyläpankkeja maaseudulle, missä rahoituspalveluiden tarjonta on vähäistä. Tavallisten lainojen saanti on usein mahdotonta, koska lainanhakijoilta puuttuvat vakuudet. Kyläpankeissa lainoja takaavat kaikki pankin jäsenet yhdessä. Kyläpankkien myöntämät lainasummat vaihtelevat muutamasta eurosta muutamiin satoihin euroihin.

8

1/2010

1/2010

9


«

Jo 25 eurolla voi lahjoittaa ammatin, joka tuo hyvinvointia kokonaisille perheille. Naisten Pankin rahastoon on kerätty helmikuun 2010 loppuun mennessä jo yli puolitoista miljoonaa euroa.

pääoman kasvattamiseen, jotta lai-

– Apu jonka voimme antaa on toki

noja voidaan myöntää jatkossa yhä

pientä, mutta pystymme ainakin te-

useammalle alkupääomaa tarvitse-

kemään Naisten Pankkia tunnetuksi.

valle.

Haluamme omalta osaltamme tehdä

Sam An toteutti unelmansa moposta

myyntituloista

kertyneiden

säästöjensä ja kyläpankin lainan tur-

Rahan lainaamisen lisäksi naisille koulutetaan yrittäjyystaitoja

Naisten Pankki on Kirkon Ulkomaanavun

1/2010

Viestinviejistä

on

ollut

hyö-

vin. Säästöurakka vei vuoden, mutta

tyä, sillä mielenkiinto Naisten Pan-

nyt tarvikkeet kulkevat vaivatta to-

kin toimintaa kohtaan on kasvanut

rilta kaupalle. Sam An erosi kyläpan-

kiihtyvällä tahdilla. Rahalahjoitus-

kista, koska hän ei tarvitse pankkia

ten määrä on ollut alkuvuonna tup-

enää. Hän halusi antaa muille vähä-

lasti sen verran kuin viime vuonna

varaisille naisille saman mahdolli-

vastaavaan aikaan. Naisten Pankin

suuden kuin hänellä itsellään oli.

toiminnanjohtaja Riitta Vermas on erityisen

tyytyväinen

maakuntiin

Yhteistyö MaMa ry:n kanssa

perustettujen aluesolujen saavutuksista. – Jokainen haluaa kantaa korten-

30 000 ihmistä hyötyy lainarahan

ole, sillä esimerkiksi Kambodzhassa

MaMa ry tekee Naisten Pankin hyväk-

sa kekoon. Rahalahjoituksia tulee

mahdollistamasta

lainojen takaisinmaksuaste on ollut

si pro bono -työtä suunnittelemalla

nyt suuremmassa määrin muualta

liki 100%.

hankkeelle mainoksia ja tarjoamal-

kuin pääkaupunkiseudulta. Se takaa

toimeentulosta.

joka tukee kehitysmaiden naisten

Naisten Pankki tarjoaa hyvän alun,

yrittäjyyttä ja toimeentuloa. Nais-

mutta lainansaajat luovat lopulta

ten Pankin toiminnanjohtajan Riitta

itse hyvinvointinsa.

Lainarahaa annetaan vain nais-

la markkinointiviestinnän osaamista

Naisten Pankille hyvän kasvun. Suu-

ten omille yritysideoille. Lainan kyl-

korvauksetta. Yhteistyökuvio kirkas-

rin haaste on uuden ansaintalogiikan

Vermaksen mukaan raha lainataan

kiäisenä saa aina koulutuksen siitä,

tui Naisten Pankin kirpputorilla vii-

löytyminen rahavirran jatkuvuuden

naisille, koska heidän tukemisensa

Hyvä kiertää ja kasvaa korkoa

miten rahan saa kasvamaan. Nai-

me vuoden marraskuussa. MaMa:n

takaamiseksi, Vermas arvioi.

sille opetetaan luku- ja laskutaitoa,

puheenjohtaja

kirjanpitoa ja markkinointia. Näin

ja Naisten Pankin vetäjä Satu Meh-

– Lainan saaneilta naisilta kysy-

Naisten Pankin perustivat suoma-

varmistetaan, että kehitys on kestä-

tälä hahmottelivat yhteistyökuvion

tään, miksi he ovat lainan ottaneet.

laiset naisvaikuttajat vuonna 2007.

vää.

vuodeksi 2010. Kaarina Pehkonen on

He kertovat haluavansa mahdollis-

Rahoitus tulee pääosin yksityishen-

taa lastensa koulunkäynnin ja opis-

kilöiltä ja kuka tahansa voi lähteä

pankkien

kelun, jotta lapset saavat paremman

mukaan. Jo 25 eurolla voi lahjoit-

naisista tulee oman kertyvän pää-

– Kehitysmaiden äidit ovat avain-

elämän. Tätä kautta koko kyläyhtei-

taa Kong Sam Anin kaltaiselle nai-

oman kautta niin itsenäisiä, etteivät

asemassa. Kun heitä autetaan ja kou-

sön elämä paranee.

kautta

kuulunut Naisten Pankin tukijoihin jo aikaisemmin.

selle ammatin, joka turvaa jatkossa

he enää tarvitse Naisten Pankin ra-

lutetaan oppi siirtyy edelleen myös

Naisten Pankki on perustanut jo

itsenäisen toimeentulon. Parhaim-

hoja, Riitta Vermas laskee.

lapsille. Tällainen apu on konkreet-

yhteensä 177 vastaavaa kyläpankkia

millaan 25 euron sijoitus parantaa

kuudessa kehitysmaassa: Perussa,

useamman naisen elämää, sillä kun

lisesti

saa

Pehkosen mukaan MaMa:n apu

Nepalissa, Liberiassa, Kambodzhas-

laina on maksettu kyläpankille takai-

tarvittaessa uuden lainan yritystoi-

otettiin ilolla vastaan, sillä Naisten

sa, Etiopiassa ja Ugandassa. Noin

sin, summa voidaan lainata uudel-

minnan kehittämiseen entisestään.

Pankilla oli pula markkinointivies-

5000 naista on saanut lainan ja yli

leen. Luottotappioita ei käytännössä

Korkotuotot käytetään kyläpankin

tinnän osaamisesta.

Kun laina on maksettu tunnoltakaisin,

kyläpankilta

i is r ve ! a k on ä o ät iitt r e l

tista ja mitattavaa.

15

säästöohjelman

www.naistenpankki.fi

le

– Tavoitteena on se, että kylä-

Pehkonen

H

si vu l

tä ja kokonaisia kyläyhteisöjä.

Kaarina

aa

uskotaan auttavan parhaiten perhei-

kk

10

nen summaa.

Ku r

Kehitysmaiden äidit ovat avain­asemassa, sillä heitä kouluttamalla oppi siirtyy edelleen lapsille.

kehitysyhteistyöhanke,

tätä maailmaa paremmaksi, Pehko-

1/2010

11


Bures dat manná

Tytti työn touhussa. Gaafisesta suunnittelusta on hyötyä myös korujen muotoilussa.

- Hyvin menee Kun työpaikka lähtee, jää ihminen usein tyhjän päälle. Huoli tulevasta kalvaa mieltä eikä pitkä työttömyysjakso houkuta ketään. Yksi vaihtoehto työttömyydelle on vaihtaa alaa ja maisemaa, kuten oululainen Tytti Bräysy teki. Hän vaihtoi kaupunkimiljöön jyminän verkkaiseen kyläelämään ja luonnonrauhaan Lapissa. Teksti Maarit Itkonen  Kuvat Tytti Bräysy

S

yksyllä 2008 taantuma

- Minulla muhi monta vuotta aja-

keskukseen, Inariin, missä pystyy

teki tuloaan eikä tuo-

tus opiskella ihan konkreettinen kä-

opiskelemaan käsi- ja taideteolli-

tanto AD Tytti Bräysyllä

sityöammatti päivittäisen hiiren ja

suusalan perustutkinnon ja valmis-

mennyt töiden puoles-

näppäimistön käsittelyn sijaan. Ho-

tumaan korukivi- ja jalometallialan

ta hyvin. Pitkäaikainen

pea

kiinnosti,

artesaaniksi. Vaikka yhteishaku oli jo

työsuhde mainostoimistossa päät-

sillä sitä pystyy muokkaamaan ha-

mennyt, oli koulussa jälkihaku pääl-

tyi kahdeksan vuoden jälkeen ulos-

lutulla tavalla luovasti, kunhan tek-

lä sekä opiskelupaikkoja vapaana.

ostoon. Myös uudessa työpaikassa

niikat vain oppii. Kävin muutaman

tulivat

tuotannollis-taloudel-

kansalaisopiston hopeatyökurssin ja

kiinnosti eniten sijaintinsa puolesta

liset syyt eteen eikä työsopimusta

niiden jälkeen olikin luontevaa vali-

sekä mahdollisuus tutustua uuteen

koeajan jälkeen jatkettu sovittuun

ta tulevan alan käsityömateriaaliksi

kulttuuriin ja kauniiseen luontoon.

määräaikaan asti. Tunti- ja pätkätöi-

jalometalli.

Inarissa yhdistyivät pohjoinen ulot-

pian

tä vielä tarjottiin, mutta Tytti päätti tehdä jotain aivan muuta.

12

1/2010

työstömateriaalina

Päätöksen tehtyään Tytti otti yhteyttä

Saamelaisalueen

Koulutus-

-

Lappi

opiskeluympäristönä

tuvuus että toivottu opetus, joten olen todella iloinen, kun pääsin tän-

1/2010

13


Pohjoisen kaunis luonto antaa aiheita Tytin koruihin.

Tytti Bräysy,

37 v.

Asuinpaikka: Syntynyt Oulussa, nykyinen asuinpaikka Oulu / Inari Opinnot: Valmistunut Raahen Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusoppilaitokselta graafiseksi suunnittelijaksi 1997 artenomina. Aloittanut syksyllä 2009 opinnot Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa korukivi- ja jalometallialan artesaaniksi, koulutusaika n. 3 vuotta. Työhistoria: Työskennellyt eri mainostoimistoissa Oulussa 1998–2009 Luottamustoimet: MaMa ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2007. Ammattiliitoissa vuodesta 1992.

ulos astuttaessa niin lähellä ja mo-

yhdistämällä eri materiaaleja kuten

mietittynä taantumalla oli minul-

nimuotoisena. Retkeilyreiteistä voi

luuta ja kiveä. Yhteisesti keräämme

- Me voimme tehdä opintojen

ammattia, ei hän ole graafista alaa

le positiivinen merkitys, sillä tuskin

valita monenlaista ja kiivetä tuntu-

koululle kenkäheinää, juuria, pahko-

ohella tilaustöitä sekä omia töitäm-

tyystin unohtanut. Yli kymmenen

olisin uskaltanut jättää vakituista

reilla. Vaikka välillä kiire sattuisi is-

ja sekä kiviä myöhemmin työstettä-

me, osallistua esimerkiksi paikallisiin

vuoden työskentely jätti häneen läh-

työpaikkaa sekä palkkatuloa ja hypä-

kemään, niin ulkona liikkuessa mieli

väksi. Poronnahkoja käsitellään

tä uuteen ja tuntemattomaan. Ajoi-

rauhoittuu.

koulun tiloissa aivan tal-

tus oli oikea.

pohjoispuolella kiire on todettu aika

jojen

suhteelliseksi käsitteeksi.

sesta lähtien, mikä

Suurin muutos Tytin mielestä

napapiirin

ei välttämättä kaik-

neen askeettiseen huoneeseen. Myös asuntolan sijainti on syrjäinen, päi-

Opintojen edetessä opiskelijat työs-

Ilahduttavaa on ol-

vittäinen koulumatka tekee melkein

tävät pohjoisen materiaaleja, jalome-

lut kuitenkin nähdä

neljä kilometriä suuntaansa.

talleista hopeaa sekä Lapin kultaa ja

miten

puolijalokivistä mm korundia sekä

käyttöä porolle koko-

matka taittuu, jos vain pakkanen

granaattia.

naisuutena on olemassa.

sen sallii ja muistaa pukeutua oikein.

myös saamenkäsitöihin, kuten puu-,

Useimmiten kävelen ja vaikka se

juaistia

miellytä.

monenlaista

temättömän jälkensä.

lukilpailuihin. Lisäksi meillä

- Graafisen alan työt ovat niin

tarjotaan yrityksen pe-

paljon verissä, että tuskin niistä tu-

rustamiseen tähtääviä

len koskaan luopumaan lopullises-

Ideaalitilanteessa pystyn yhdistämään molemmat alat.

kien näkö- ja ha-

- Pyörällä tai potkurilla koulu-

myyjäisiin ja erilaisiin suunnitte-

alkumuokkauk-

Luonto antaa ainekset

asunnosta koulun asuntolaan, pie-

Myös

ti. Koulutöissähän kaikesta aiemmin

valinnaistunneilla voi

opitusta ja tehdystä on jo nyt ollut sel-

painottua niihin käsi-

västi hyötyä. Ideaalitilanteessa pys-

töihin, jotka edesaut-

tyn yhdistämään nämä molemmat

opintojaksoja.

tavat

omia

tulevia

Aika

näyttää,

alat esimerkiksi yrittäjyyden kautta. Eihän yhdellekään yrittäjälle ole

suunnitelmia. onko

haittaa markkinoinnin osaamisesta.

ammatista

Tämän vuoksi seuraan myös graafi-

myös

leivän antajaksi. Ensimmäisen luku-

sen alan kehitystä ympärilläni. Alan

pahka-, luu- ja sarvitöihin. Koulus-

koko tuotantoprosessiin, miten hy-

vuoden lähestyessä loppua hänestä

ohjelmat ovat käytössä viikottain

ajallisesti vie hieman kauemmin, toi-

sa painotetaankin ensisijaisesti saa-

västä ideasta työstetään valmis tuote

ainakin tuntuu, että suunta on oikea

luonnosten

mii se päivän rauhoittumishetkenä

melaiskulttuurin tuntemusta sekä

asiakkaalle asti. Yrittäjyyteen halu-

ja paljon on opittu, mutta rutkasti on

misen ja kuvankäsittelyn

metsätietä tallustaessa. Itse asiassa

perinteisten saamelaiskäsitöiden te-

taan panostaa, sillä valmistuttuaan

vielä sisäistettävää.

merkeissä

säät ovat kyllä kurjempia rannikko-

koa. Myös saamenkieltä opiskellaan

ammattia työkseen harjoittavat pe-

- Se on selvää, että opiskelua on

seudulla kuin täällä sisämaan Lapis-

pakolliset kaksi opintoviikkoa, mikä

rustavat usein oman yrityksen, jot-

jatkettava vuosia koulun jälkeen-

pi i r ust ustöiden

sa. Täällä lumi hävittää pahimman

tuo oman lisänsä kulttuurin sisäistä-

kut alkuun yhteistyössä toisten alan

kin, jos mielii osata alasta mahdol-

mukaan.

pimeyden melkein koko kaamosajan

miseen.

artesaanien kanssa tai osuuskunnis-

lisimman paljon. Tekemällä oppii,

- Perinteisistä saamelaishopea-

sa. Valmiita työpaikkoja jo toimivissa

joten minun täytyy miettiä huolel-

töistä voisin mainita riskun, kom-

yrityksissä on harvassa korukivi- ja

la tulevat työharjoittelupaikat omaa

siopallon

Me

jalometallialan ammattilaisille, ku-

opiskelua ja tulevaisuutta parhaiten

suunnittelemme myös omia tuotteita

ten toki tässä maailmantilanteessa

tukeviksi.

mihin askeleensa suuntaa. - Muutenkin luonto on täällä parasta antia. Se löytyy heti ovesta 1/2010

Toisaalta,

oli muutto omasta Oulun keskusta-

ja ilman lisävalojakin näkee kyllä

14

Vaikka Tytti opiskeleekin uutta

monellakin muullakin alalla.

ne opiskelemaan. Näin jälkikäteen

Tunneilla

ja

tutustutaan

lapinsormukset.

Opinnoissa

perehdytään

Tytin

tulevasta

puhtaaksipiirtäsekä

ystä-

vien iloksi tehtyjen

1/2010

15


vieraalla maalla Palstalla vaihtuvat ulkosuomalaiset pohtivat eroja ja yhtäläisyyksiä.

KYNÄSSÄ Anu Hautalampi

Tansaniassa ei ole koskaan

kertoa

kuuma

kotiorganisaationi UNDP:n

on

tärkeää

ja

eli YK:n kehitysohjelman työstä ja

kuuluu perusta-

sen tuloksista Tansaniassa. Kohde-

poihin.

ryhmä näille viesteille on työmme

asiaan leikkaami-

rahoittajat, ja pääasiallinen heidät

nen on tökeröä ja

tavoittava viestintäkanava on webbi.

tylyä.

Suoraan

Kyläläisten elämänlaadun parantuminen on motivoivaa.

laisen aamiaisen jä.

Palatessani

ilta-

Työmatkat kuljen polkupyö-

päivät kuluvat tietokoneella takoen.

rällä, mikä ei ole tyypillistä ulkomaa-

jäätelömyyjiä polkukärryineen, joi-

Sähkökatkokset ovat yleisiä, mutta

laisille Darissa. Helle ja välimatkat

den uumenistä löytyy suklaatuutteja

varavirtalaitteet tekevät niistä har-

saavat enemmistön turvautumaan

ja Boom 50-50 -nimisiä eskimoita.

Itä-Afrikan

mittomia. Työasioiden hoitaminen

ilmastoidun nelivedon rattiin. Pyörä-

helmi, Suomen pitkä-

puhelimitse ja kasvotusten on usein

matka työpaikalle kestää viitisentois-

Yllättävä yhtymäkohta Suomeen

aikaisin kehitysyhteis-

tuloksellisempaa ja sillä on myös

ta minuuttia ja kulkee japanilaisten

on Zanzibarin saarelta Itä-Afrikkaan

työkumppanimaa

ja

enemmän painoarvoa kuin Suomes-

rakennuttaman Selander-sillan yli.

levinnyt swahilin kieli, joka paikoin

keh-

sa. Toisinaan pääsen myös matkus-

Pyöräteitä ei Dar Es Salaamissa ole

näyttää

to. Maa, joka kuten muutkin Afrikan

tamaan ns. kentälle, tansanialaisiin

joten ajan osan matkasta ajotien reu-

tamme. Swahilin ja suomen eroava

alueet, on vetänyt puoleensa tutkijoi-

kyliin, joissa konkreettinen työ ta-

naa, jalkakäytävää sekä hiekkatietä

yhtäläisyys ilmenee yllättävissä ti-

ta, riistäjiä ja uteliaita. Mantereesta

pahtuu ja sen vaikutukset näkyvät ja

pitkin.

lanteissa. Me hikiset pohjoisen siir-

on käsityksiä, mielikuvia ja kliseitä;

tuntuvat. Kyläläisten haastattelemi-

savimajoista, nälänhädästä ja alkeel-

nen ja heidän elämänlaatunsa para-

Puolen vuoden työmatkojen aikana

joka hipoo välillä 40 ºC. Tansaniassa

lisista oloista. Sitä kaikkea siellä on,

nemisen todistaminen on ollut sekä

vastaani on tullut ainoastaan kak-

ei kuitenkaan ole koskaan kuuma sii-

mutta se ei missään nimessä ole koko

motivoivaa että antoisaa.

si naispuolista pyöräilijää. Muu pyö-

tä yksinkertaisesta syystä, että swa-

ansania:

swahilin

kielen

päivällä on kadunvarressa

ja

kuulostaa

kotimaisel-

totyöläiset tuskastelevat lämpötilaa,

räilijäkunta koostuu miehistä, joista

hiliksi sana ”kuuma” viittaa naisen

suurimmassa

osa kuljettaa mukanaan erinäisiä

privaattiosiin. Tyydymme täällä siis

Teen Tansaniassa vapaaehtoistyö-

kaupungissa Dar Es Salaamissa In-

myyntiartikkeleita kuten hedelmiä.

hikiseen ja sikalämpimään itseilmai-

tä, joka on Suomen valtion tukemaa,

tian valtameren rannalla on melko

Matkanteko pyörällä on välillä kuin

sussamme.

sillä olen yksi Suomen YK:lle vuosit-

helppoa, ainakin näin perusvaral-

tietokonepelistä, tielle saattaa tulla

tain rahoittamista vapaaehtoisista

lisen, ja aiemmin maanpäällises-

porteista syöksyviä autoja, hiekka-

Tavalliset

(UNV, UN Volunteer). YK:n vapaa-

sä infernossa eli Delhissä asuneen

kasoja, koulubussista tulvivia lapsia,

vat ilmaisut ovat universaalin sym-

ehtoiset tekevät työtä YK:n eri jär-

suomalaisen näkökulmasta. Dar on

kuoppia ja ylikasvaneita puunok-

paattisia kaikkialla. Dar Es Salaamin

jestöissä kaikilla saroilla, YK:n eri

aika turvallinen, kaupunkilaiset ys-

sia. Hiki kirpoaa, mutta pyöräily pai-

keskustan ökyhotellista ei saa lat-

toimialojen asiantuntijoina, hallin-

tävällisiä,

ilmasto

kallisten keskellä on myös iloista ja

tea, mutta listalta löytyy kyllä Café

nollisissa tehtävissä ja viestinnässä.

suotuisa, merinäkymät kauniita ja

piristävää. Autot seisovat ruuhkajo-

Late. Ylisanojen käytöstäkään ei ole

paikalliseen elämämenoon sopeutu-

nossa, kun pyörällä voi ajaa vapaas-

paikallisia yrittäjiä varoiteltu. Toi-

minen suhteellisen mutkatonta.

ti eteenpäin.

saalta mikä vetoaa paremmin kuin

Sopeutuminen

paljon

Matkan varrella tapaan kadunkul-

malaisessa kulmaparturimossa lu-

ja asiantunteva, eikä ehkä sinänsä

omasta asenteesta, kyvystä joustaa

massa pyöräkorjaamoa pitävän Lu-

vattaisiin moista extravaganssia?

edusta tyypillistä tansanialaistyö-

ja avoimuudesta, sekä halusta oppia

caksen, joka aina huutaa iloisesti

paikkaa, jos sellaista onkaan. Pes-

ja opetella paikallista kieltä, tapa-

”Mambo”, mitä kuuluu. Lucaksen lä-

tini kulkee nimellä Communications

kulttuuria ja hötkyilemätöntä läs-

histöllä istuu usein aamuisin äiti

Specialist ja pääasiallinen roolini on

näoloa.

lapsineen myymässä tuoretta intia-

Elämä

Koska työskentelen YK:n alaisuu-

Tansanian

päiväntasaajan

sesti

kansainvälinen,

koulutettu

arjessa

vastaantulvi-

Spectacular haircut salon? Missäpä suo-

dessa, on työyhteisöni lähtökohtai-

1/2010

pää, joka on yksi tansaniap er u selement t e -

Työntekoni vastaa siis pitkälti vies-

totuus.

16

chapati-lei-

tinnän toimistotyötä Suomessa ja

T

Kirjoittaja on MaMa ry:n jäsen ja työskentelee tällä hetkellä YK:n vapaaehtoisena viestintäasiantuntijana YK:n kehitysohjelmassa (UN Development Programme) Tansaniassa.

laistyyppistä

riippuu

Kuulumisten

vaihtaminen

Lisätietoa ja UNV-paikkoja:

» formin.fi » unvolunteers.org » undp.org

1/2010

17


Nirsojen lasten

herkku-

R

uuan suhteen ronke­

nulla muutamassa ruokalusikallises-

keksi odottamaan vuoroaan. Et tarvit-

leiden lasteni ollessa

sa öljyä kunnes ne pehmenevät. Itse

se erityistä paellapannua. Tavallinen

pieniä

välttä­

kiehautan vihanneslohkot vesitilkka-

Ø24 cm paistinpannu käy hyvin. Jos

ideoida

sessa 5–7 minuuttia.

käytät enemmän riisiä, pannun pitää

koin

mät­tömäksi

paella

Herkkupaella voittaa maukkaudessa ja terveellisyydessä niin äidin lihapullat kuin mummon lihamakaronilaatikonkin. TekstI ja kuva Satu Lampi  KuvITUS Valeria Gasik

Kun vihannekset ovat pehmeitä, lisää tilkka vihanneslientä ja soseuta

herkkupaella ei seuraa orjallisesti pe-

tehosekoittimessa. Näitä vihannek-

Kaada pannulle tai kattilaan muu-

rinteisiä espanjalaisen paellan kaano-

sia ei nirsoinkaan muksu enää kaive-

tama reilu ruokalusikallinen oliiviöl-

neita. Tarkoitus oli saada jälkikasvu

le lautasenreunalle. Riisi imee kaiken,

jyä ja anna lämmetä hetki. Kuullota

ahmimaan terveellinen ja runsaasti

eikä kukaan edes huomaa syövänsä

öljyssä minuutin verran valmiiksi kuo-

vihanneksia sisältävä ateria, ei ryh-

vihanneksia.

rimiasi valkosipulin kynsiä. Kaada

Jätä valmis vihannessose odotta-

tyä gourmet-cheffiksi.

maan vuoroaan. Mittaa 2–2,5 kahvikupillista raa-

18

1/2010

valmiiksi mitatut riisinjyvät pannulle valkosipulin kynsien kanssa. Kuullottele riisiä öljyssä juuri sen verran,

kaa riisiä valmiiksi lautaselle. Kuori

Käytän paellassa paloiteltua broilerin

valkosipulin kynnet. Jätä ne kokonai-

Kaada kattilasta melkein kaikki

rintafileetä. Muuta lihaa ei välttämät-

siksi tai puolita. Jätä kynnet ja riisi

kuuma liemi riisin päälle. Neste alkaa

tä tarvita.

odottamaan vuoroaan.

välittömästi kiehua. Lisää esipaistet-

että se kostuu.

Yhdessä lihan kanssa paellaan so-

Esipaista paloitellut lihapalaset.

tu liha ja mahdolliset paprikanpala-

pivat myös katkaravut ja pienet sim-

Voit maustaa ne jo edellisenä iltana

set ja sekoita hieman. Tarkista maku.

pukat, jotka lisätään paellaan vasta

tilkalla öljyä, suolalla ja murennetuil-

Anna kiehua hiljalleen n. 20 min.

aivan lopussa. Ruodoton kala käy

la lihaliemikuutioilla. Silloin öljyä ei

Sammutettuasi lieden anna riisin

myös lihan tai katkarapujen kump-

tarvitse enää lisätä pannulle, paitsi

seistä kannen alla vielä 5–10 min. Vie-

paniksi.

jos liha tuntuu kovin kuivalta ja tart-

lä nytkään paellan ei tarvitse olla ko-

tuu pannuun. Lihan ei pannulla tar-

konaan kuivaa. Seistessään riisi voi

vitse paistua läpikypsäksi.

hyvinkin vielä turvota. Jotkut pitävät

daan käyttää myös kalkkunan, sian,

1–2 kypsää punaista tomaattia 1–2 vihreää, kartion muotoista ohutseinästä paprikaa 1 iso punainen paprika 1 pieni sipuli 2–3 valkosipulin kynttä 250–400 g broilerin rintafileitä pilkottuna 2–2,5 kkp puuroutumatonta riisiä 1 tlk valmista vihannes-, kana- tai kalalientä 1–3 liha-, kala- tai vihannesliemikuutiota 1 laakerinlehti ½–1 tl paellamaustetta suolaa (maun mukaan) ripaus muskottipähkinää sahramia neitsytoliiviöljyä (tai muuta oliivi-, auringonkukkarypsi- tai soijaöljyä) 1–2 sitruunaa

kattilaa.

Kevyesti broilerilla

Broilerin tilalla tai rinnalla voi-

Herkkupaella

olla suurempi. Voit käyttää myös isoa

paellan, josta pitäisi-

vät niin aikuiset kuin lapsetkin. Siksi

tai naudan lihaa. Eräs tuntema-

Jos laitat aikuisia varten paellaan

paellasta, johon on tarkoituksella jä-

ni espanjatar loihtii paellan vaik-

myös punaista paksuseinäistä pap-

tetty liikaa lientä. Espanjassa sitä kut-

ka paloitellusta lampaanviulusta tai

rikaa, pilko se isoiksi lohkoiksi, jotta

sutaan nimellä arroz caldoso.

naudanmaksapalleroista.

Kekseliäs

palat on helppo noukkia lasten lauta-

Paella tarjoillaan sitruunalohko

kokki tekee paellan melkein mistä ta-

selta pois. Pehmennä paprikanpalasia

lautasen reunalla. Jokainen puristaa

hansa ja onnistuu erinomaisesti.

jokunen minuutti pannulla oliiviöl-

omasta lohkostaan annoksensa pääl-

Maukas paella syntyy myös pelkis-

jyssä. Sen jälkeen jätä ne odottamaan

le sitruunamehua niin paljon tai vä-

tä vihanneksista. Lisämakua saadaan

seuraavaa vaihetta yhdessä lihan

hän kuin tahtoo.

vihanneskuutioista tai valmiista vi-

kanssa.

Ylijäänyt paella on yhtä herkullis-

hannesliemestä. Paellaan sopivia vi-

Mittaa kattilaan tarvittava neste.

ta vielä seuraavanakin päivänä. Kyl-

hanneksia ovat mm. tuore artisokka,

Jokaista riisi-kahvikupillista kohti lai-

män paellan voi lämmittää mikrossa

tuoreet vihreät pavut, vihreät ja/tai

ta 2–2,5 kupillista valmista vihannes-

tai pannulla.

punaiset suuret paksuseinäiset papri-

lientä. Haihtumisen vuoksi on hyvä

kat sekä valkosipulin kynnet.

lisätä ylimääräinen puolikuppia vettä.

Loppuvinkki:

Kaada valmis vihannessose katti-

Kun on oppinut tekemään sellaisen perus-

Sitten kokkaamaan

laan liemen kanssa. Sekoita joukkoon

liemen, jonka mausta koko perhe pitää,

teelusikallinen jauhettua sahramia,

voi korvata riisin esimerkiksi makaronilla.

Aloita paellanteko vihanneksista. Ha-

ripaus muskottipähkinää, ½-1 tl pael-

Paellamaustetta kannattaa kuitenkin käyt-

lutessasi kuori tomaatit. Poista vih-

lamaustetta, 1 laakerinlehti ja liemi-

tää vain paellaan.

reistä paprikoista siemenkodat, kuori

kuutio. Laita kattila liedelle kunnes

Perusliemeen voi toki keittää myös

sipuli ja pilko kaikki kolme lautaselle

seos melkein kiehuu. Jos haluat vält-

perunoita ja porkkanoita ja lisätä vaik-

tai kulhoon.

tää suolaa, korvaa liemikuutio ja suo-

kapa terveellisiä kikherneitä tai linssejä.

Espanjalaiset tekevät yleensä ns.

la jollain muulla tai jätä kokonaan

Kikherneet vaativat perunoita pitemmän

sofriton, eli paistavat vihanneksia pan-

pois. Jätä myös kuuma liemi vielä het-

keittoajan. 1/2010

19


asiantuntijalta

Muutoksia kassan etuuksiin ERTOn työttömyyskassan johtaja Esa Kivistö kertoo vuoden alussa tapahtuneista jäsenetuuksien muutoksista.

eikä 1.1.2010 alkaviin koulutuksiin makseta koulutustu-

Ansiopäivärahan määrä

kea vaan nämä etuudet korvataan työttömyysetuudel-

Ansio-osa lasketaan siten, että ansio-osa on 45 % päi-

la, johon henkilöllä olisi oikeus työttömänä ollessaan.

väpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos palkka on kuu-

Työttömyysetuutena maksettavat päivät kerryttävät

kaudessa isompi kuin 105-kertainen perusosa (aiemmin

työttömyysturvan 500 päivän enimmäisaikaa.

90-kertainen perusosa), on ansio-osa tämän rajan ylit-

Jos koulutuspäivärahalla opiskelu on alkanut en-

tävältä osalta 20 %.

nen 1.1.2010, voidaan työttömyyspäivärahaa ja koulu-

Korotetun ansio-osan prosentit ovat 57,5 % ja 35 %.

tuspäivärahaa maksaa yhteensä enintään 565 päivältä.

(aiemmin 55 % ja 32,5 %). Muutosturvan ansio-osa 65 %

Jos koulutustuella opiskelu on alkanut ennen 1.1.2010,

ja 37,5 %. (aiemmin 65 % ja 37,5 %)

maksetaan koulutustukea opiskelun päättymiseen asti.

Vuonna 2010 ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta tehdään 3,5 % lakisääteinen työeläkemaksuvä-

Työllistymistä edistävät palvelut ovat: Työttömyyskassan johtaja Esa Kivistö

Teksti Esa Kivistö  Kuva Arja Kuittinen

hennys (vuonna 2009 vähennys 4,5 %).

- julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukainen työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja omaehtoi-

Korotettu ansio-osa

nen koulutus

Korotettua ansio-osaa maksetaan jatkossa seuraavissa

- työelämävalmennus tai -harjoittelu

tilanteissa:

- työ- ja koulutuskokeilu

1. Työttömyyden alkaessa

- maahanmuuttajien rinnasteisen toimenpiteet

a) henkilölle, joka on ollut työsuhteessa vähintään 3

- kuntouttava työtoiminta.

vuotta yhden tai useamman työnantajan palveluk-

Peruspäiväraha

taavasti ajalta, jolta henkilölle on maksettu alennettua

Peruspäivärahan ja ansiopäivärahan perusosan sekä

sairasajan palkkaa. Tarkastelujaksoa voidaan jatkossa pi-

Etuuden yhtenä edellytyksenä on, että työllistymistä

lapsikorotuksen määrät pysyvät ennallaan vuonna

dentää myös työllistymistä edistävien palvelujen ajoilta.

edistävässä toimenpiteessä oleva henkilö on työnhaki-

sessa, jokaista 500 päivää kohden työttömyyden alkaessa yhteensä 20 päivältä. -

Korotettua ansio-osaa ei makseta, jos henkilöllä on

jana TE-toimistossa. Etuutta pitää myös jatkossa hakea

oikeus korotettuun ansio-osaan pitkän työuran pe-

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat

etuushakemuksella. Työllistämistä edistävien palvelu-

rusteella ellei korotettua ansio-osaa ole maksettu

1) työvoimapoliittinen aikuiskoulutus,

jen ajalta etuutta maksetaan myös tilanteissa, vaikka

vähintään yhdeltä päivältä pitkän työuran perus-

Yksi työssäoloehto

2) omaehtoinen opiskelu, työkokeilu,

siihen ei olisi oikeutta, jos se johtuu korvauksettomasta

teella, jonka jälkeen henkilö täyttää uuden työssä-

Työssäoloehto lyhenee ensimmäistä kertaa päivärahaa

3) työharjoittelu ja työelämävalmennus,

määräajasta, omavastuuajasta, työssäolovelvoitteesta,

saavien kohdalla 43 kalenteriviikosta 34 kalenteriviik-

4) työ- ja koulutuskokeilu,

tarveharkinnasta, ammatilliseen koulutukseen liitty-

koon. Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun hän lä-

5) maahanmuuttajan kotouttamistoimenpide, jonka

västä rajoituksesta tai odotusajasta.

hinnä edellisen 28 kuukauden aikana on ollut vähintään

TE-toimisto on rinnastanut 1) tai 3) kohdassa tarkoi-

2010. Myöskään ulosoton suojaosuudet eivät muutu, vaan pysyvät samansuuruisina kuin vuonna 2009.

34 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävässä työssä.

tettuun palveluun, ja

Uutta työssäoloehtosäännöstä sovelletaan niihin hen-

6) kuntouttava työtoiminta.

Ylläpitokorvaus maksetaan kaikkiin työttömyysetuuksiin, jotka edistävät työllistymistä.

Uusi työssäoloehto nollaa kertymän

2. Pitkän työuran päätyttyä eli kun henkilö on menettänyt työnsä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla ja hänellä on ollut

Työllistymistä edistävä omaehtoinen opiskelu

kilöihin, jotka ovat työskennelleet vuonna 2010 vähin-

oloehdon -

työssäoloaikaa yhteensä vähintään 20 vuotta ja kas-

tään yhden työssäoloehdon täyttävän työssäoloviikon.

Omavastuuaika

Omaehtoiseen opiskeluun osallistumisen ehtona ole-

Myös jäsenyysehdon edellytys on 34 kalenteriviikkoa,

Omavastuuaikaan luetaan myös ne päivät, joilta hen-

vasta 10 vuoden työhistoriavaatimuksesta luovutaan.

kun se aiemmin on ollut 10 kuukautta.

kilölle on maksettu työttömyysetuutta työllistämistä

Omaehtoinen opiskelu voidaan katsoa työllistymistä

edistävien palveluiden ajalta. Etuutta maksetaan näis-

edistäväksi palveluksi seuraavilla edellytyksillä:

sä tilanteissa omavastuuajan estämättä.

- Opiskelija on vähintään 25-vuotias

päivää). Jos henkilö on hankkinut oikeuden 150 ko-

- TE-toimisto arvioi opiskelun tarkoituksenmukaiseksi

rotettuun ansio-osaan ennen lain voimaan tuloa,

- Opiskelu parantaa olennaisesti mahdollisuuksia työl-

voidaan vanhan lain mukaista korotettua ansio-

Aiemmin työttömyyspäivärahaa saaneilla tarkastelujakso on ollut 24 kuukautta ja 1.1.2010 se pitenee 28 kuukauteen. Tämän vuoksi aiemmin päivärahaa saaneen henkilön tarkastelujakso ulotetaan enintään 1

Sovitellun päivärahan enimmäisaika

päivään tammikuuta 2008, ellei tarkastelujaksoa ole

Sovitellun päivärahan enimmäisaika poistuu ja sovi-

syytä pidentää.

teltua päivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan estä-

Yrittäjien työssäoloehto lyhenee 24 kuukaudesta 18 kuukauteen. Palkansaajan työssäoloehtoon voidaan

mättä edellyttäen että 500 päivän enimmäisaika ei ole

on ollut tähänkin asti. b) Voidaan maksaa enintään 100 päivää (aiemmin 150

osaa maksaa enintään 150 päivää. 31.12.2010 asti

listyä avoimilla markkinoilla - Opiskelusta sovitaan työnhakusuunnitelmassa tai

vuoden korotettua ansio-osaa maksetaan vuoden 2009 yliteprosenteilla, mutta uuden taitekohdan

työllistymissuunnitelmassa.

(105-kertainen) perusteella ja 2011 alkaen vuoden

tullut täyteen. Etuutta

lukea yrittäjän työssäoloehdosta 10 kalenteriviikkoa

san jäsenyyttä vähintään 5 vuotta. a) Samat edellytykset kuin korotetussa ansio-osassa

voidaan

maksaa

enintään

24

kuukautta.

omaehtoisesta

opiskelus-

2010 voimaantulleiden yliteprosenttien perusteella.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Edellytykset

maksettavat etuudet

ta maksetaan työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta.

3. Työllistymistä edistävien toimenpiteiden ajalta

Työllistymistä edistävien toimenpiteiden ajalta makse-

Ylläpito­korvaus on 9 euroa päivässä. Jos koulutus jär-

a) Voidaan maksaa enintään 200 päivältä

pidentämisek-

taan työttömyysetuutta 1.1.2010 lukien. Vuodenvaih-

jestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella, on ylläpito-

b) Voidaan maksaa myös palvelujen väliseltä ajalta, jos

si laajennetaan. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää vas-

teen jälkeen ei siis enää makseta koulutuspäivärahaa,

korvaus 18 euroa päivässä.

(aiemmin 11 kalenteriviikkoa). Tarkastelujakson pidentäminen Hyväksyttäviä

20

syitä

tarkastelujakson

1/2010

täyttävästä

palvelujen väli on enintään 7 kalenteripäivää 1/2010

21


mamatiedottaa c) Toimenpiteestä on sovittava työllistymissuunnitel-

- Jos henkilö aloittaa koulutuksen ja hänelle makse-

massa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa

taan korotettua ansio-osaa aktiivitoimenpiteen ajal-

suunnitelmassa

ta, voidaan 20 päivän korotettu ansio-osa maksaa,

-

Työssäoloehto nollaa kertymän

kun koulutus päättyy, vaikka pääsääntöisesti koro-

-

Maksetaan aktiivitoimenpiteen ajalta, jos ei ole

tettua ansio-osaa 20 päivältä maksetaan työttömyy-

kevätkokouskutsu MaMa ry:n kevätkokous, johon kaikki jäsenet

Rantapuistoon ja osallistutko yhteiseen iltaoh-

- Korotetun ansio-osan maksaminen 20 päivältä aloite-

ovat tervetulleita pidetään lauantaina 24.4. al-

jelmaan (DesignForum ja MaMa´s Cafe).

Muutosturvalisä

taan aina alusta, kun henkilö täyttää työssäoloehdon

kaen klo 11.00 kokoushotelli Rantapuistossa,

Muutosturvalisää maksetaan työllistymistä edistä­

uudelleen.

Ramsinniementie 14, 00980 Helsinki. Kevät­

MaMa

kokous on luentojen osalta yhteinen muiden

teiskuljetuksen

ERTOlaisten yhdistysten kanssa.

matkakulut

oikeutta muutosturvan ansio-osaan

den alkaessa

vien toimenpiteiden ajalta, joista on tehty työllistymissuunnitelma. Näitä toimenpiteitä ovat mm. julkisesta

Lisäpäiväoikeus

työvoimapalvelusta annetun lain mukainen koulutus,

Vuonna 1950–1954 syntyneillä on oikeus lisäpäiviin, jos

työkokeilu, työelämävalmennus sekä kuntouttavasta

henkilö on täyttänyt 59 vuotta ennen päivärahan enim-

Kokoushotelli

työtoiminnasta annetun lain mukainen kuntouttava

mäisajan täyttymistä. 1955 jälkeen syntyneillä on oi-

yhteiskuljetus bussilla.

työtoiminta.

keus lisäpäiviin, jos henkilö täyttää 60 vuotta ennen

Muutosturvan ansio-osaa maksetaan myös toimenpiteiden välisiltä ajoilta, jos aika on enintään 7 päivää. Muutosturvan ansio-osaa ei makseta työnhakuun

ry

kaan

enimmäisajan täyttymistä. Eli ns. eläkeputki siirtyy

Ohjelma

nykyisestä 57 vuoden 1 kk:n iästä 58 vuoteen ja yhteen

10.30

kuukauteen.

Rantapuistoon

järjestetään

tarjoaa

kokouslounaan

Helsingissä

halvimman

sekä

kakunta

kuitteja

vastaan.

Junaliput

11.00–12.15

Lounas

on saanut oikeuden työllistymisohjelmalisän 20 omaeh-

koska ansiopäiväraha nousee 1.1.2010 taitekohdan

12.15–13.00

ERTOn kuulumiset,

toiseen työnhakupäivään ennen uuden lain voimaantu-

nostamisen vuoksi (105-kertainen peruspäiväraha vs.

loa, voidaan työllistymisohjelmalisää maksaa 31.3.2010

ERTOn koodi 708743 viite 1100.

90-kertainen peruspäiväraha).

Tervetuloa keväiseen Helsinkiin!

Kiasman edestä

Luvassa on kokousta, taide-elämyksiä ja kahvilakeskusteluja.

pj. Tapio Huttula 13.00-–13.45 Työurien pidentäminen,

asti. Vuorottelukorvaus

Edunvalvontayksikön

Kokouksen esityslista

johtaja Markku Salomaa, STTK

1

Kokouksen avaus

Korotusosien maksamisjärjestys

Vuorottelukorvauksen määrä lasketaan työttömyys­

14.00–

MaMan kevätkokous

2

Kokouksen laillisuus ja

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa yhdelle henki-

etuudesta, johon ei sisälly työttömyyspäivärahaan

15.30–16.00

Iltapäiväkahvit

päätösvaltaisuus

lölle kaikilla edellä mainituilla perusteilla henkilön ti-

maksettavia korotusosia.

3

lanteen mukaisesti seuraavalla järjestyksellä:

Kokouksen järjestäytyminen

3.1

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

VÄLIAIKAISET MUUTOKSET

Varsinaisen kokouksen jälkeen MaMa jär-

3.2

Valitaan kokoukselle sihteeri Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Lyhennetty työviikko. Kun työaikaa lyhennetään lo-

jestää jäsenilleen käynnin DesignForumissa,

3.3

- Jos muutosturvalisää on maksettu enimmäisaika ak-

mautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä,

Erottajankatu 7, 00130 Helsinki. Näyttelyssä on

3.4

Valitaan ääntenlaskijat

tiivitoimenpiteen ajalta, ei henkilöllä ole oikeutta ko-

maksetaan työttömät päivät täyttä työttömyyspäivä-

esillä Grafian Vuoden Huiput 2009, eli mainon-

4

Kokouksen menettelytavoista

rotettuun ansio-osaan aktiivitoimenpiteen ajalta (Ei

rahaa. Poikkeus koskee vain lyhennettyä työviikkoa te-

nan ja graafisen suunnittelun vuoden parhaat

voi siis saada 200 muutosturvalisäpäivää ja 200 päi-

keviä henkilöitä. Säännöstä sovelletaan lomautuksiin,

työt.

vää korotettua ansio-osaa)

jotka sijoittuvat ajalle 4.1.2010 - 2.1.2011. Palkanalennus. Jos palkkaa on alennettu määräai-

jossakin keskustan kahvilassa. Paikka ilmoite-

perusteella (aktiivitoimenpide), tämän jälkeen mak-

kaisesti ja palkanalennus perustuu työsopimuslain 7

taan kevätkokouksen yhteydessä. Kokouksen

setaan työttömyyden alkaessa maksettavaa korotet-

luvun 3 §:n mukaisiin irtisanomisperusteisiin tai työ-

jälkeiseen ohjelmaan osallistuminen on luon-

tua ansio-osaa 20 päivältä ja viimeisenä korotettua

paikalla tuotannollisista ja taloudellisista syistä teh-

nollisesti vapaaehtoista, mutta kaikki ovat ter-

ansio-osaa 2 kohdan perusteella (pitkä työura ja työ-

tyyn henkilöstöä koskevaan kirjalliseen sopimukseen,

vetulleita.

suhde ovat päättyneet tuotannollisilla ja taloudelli-

määritellään ansiopäivärahan perusteen oleva palkka

silla perusteilla)

palkanalennusta edeltävältä ajalta.

korotettuun ansio-osapäivään, ei ole oikeutta 20 päi-

päättäminen 5

Esityslistan hyväksyminen

6

Käsitellään toimintakertomus

Taidenäyttelyn jälkeen pidetään MaMa´s Cafe

useammalla perusteella, maksetaan ensin 3 kohdan

Sovelletaan palkanmäärityksiin, joissa käytettäisiin vuosina 2010 tai 2011 ansaittua alennettua palkkaa.

voi

tilata VRYritysmynnistä ennen matkaa nu-

Nykytaiteenmuseo

tuu kokonaan eli jatkossa ei makseta “lisäpäivälisää”,

- Henkilöllä, jolla on oikeus pitkän työuran vuoksi 100

mu-

kotipaikkakunta-Helsinki-kotipaik-

ta asemalta;

haun ajalta lukuun ottamatta tilanteita, joissa henkilö

- Jos henkilöllä on oikeus korotettuun ansio-osaan

korvaa

kulkuneuvon

Bussikuljetus lähtee

Ansiopäivärahan korotettu määrä lisäpäiviltä pois-

tua ansio-osaa ei makseta.

yh-

merosta 030-723702 ja lunastaa ne omal-

liittyvän valmennuksen ajalta, eikä omaehtoisen työn-

- Jos henkilöllä on oikeus muutosturvalisään, korotet-

ja

vuodelta 2009 7

Käsitellään tuloslaskelma ja tase vuodelta 2009

8

Päätetään vuoden 2009 alijäämän/ ylijäämän käytöstä

9

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Ilmoittautumiset

hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

Erja Paajaselle p. 045-2393663 tai sähköpostilla 10.huhtikuu-

10

Muut esille tulevat asiat

vän korotettuun ansio-osaan ellei hänelle ole mak-

ta mennessä. Kerro mahdollinen ruokavalio-

11

Ilmoitusasiat

settu vähintään 1 päivä korotettua ansio-osaa pitkän

si, tuletko yhteiskuljetuksella Kiasman edestä

12

Kokouksen päättäminen

etunimi.sukunimi@luukku.com

työsuhteen perusteella ja hän on sen jälkeen täyttänyt uudelleen työssäoloehdon

22

1/2010

1/2010

23


mamatiedottaa

mama tiedottaa

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO TAKK rakentaa MaMan jäsenille viikonloppukoulutuksena suoritettavaa ammattitutkintokoulutusta.

Ilpo Tolvanen, Harri Nurmio ja Tuike Ekroos

kehittämisen ja valtionosuus- tai oppisopimuskoulutuk-

tainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomi-

sen, jolloin kustannukset jäisivät osallistujille kohtuul-

oon aikaisempi osaaminen. Tällöin voi suunnata opis-

lisiksi. Lisäksi se antaa erinomaisen mahdollisuuden

kelua niihin asioihin, joista tarvitsee eniten tietoa.

kokemusten vaihtoon ja verkostoitumiseen.

Teksti Kaarina Pehkonen  Kuva Jussi Mattila Ketkä ovat kouluttajia?

dollisuuksista TAKK:ssa, suurin ryhmä vastaajista on

IT: Tutkinnosta ja osasta koulutusta TAKK:ssa vastaa

saanut tiedon entisiltä opiskelijoilta. Uskon, että aikai-

alalla pitkään ollut Harri Nurmio ja koulutuksesta pää-

semmin alaa meillä opiskelleet ovat kokeneet opiskelun hyödylliseksi, koska ovat kertoneet siitä tuttavilleen.

MaMa järjesti jäsenilleen Helsingissä ja Tampereella

dessä ERTOn ja MaMan kanssa tarkemmin MaMan

asiassa vastaa Tuike Ekroos, jolla on tuore alan koulu-

viime vuoden aikana muutamia Illustrator CS4 –kurs-

jäsenistön koulutustarpeita ja niin tämä kuvio alkoi

tus ja monipuolinen alan hallinta.

seja ja Flash–kursseja. Kursseille saapui jäseniämme

hahmottua.

muualtakin Suomesta kuin kurssipaikkakunnilta ja Mitä koulutus sisältää?

kursseja toivottiin lisää.

Kun opiskelijoiltamme kysytään, mistä he ovat saaneet tiedon audiovisuaalisen viestinnän opiskelumah-

Harri on koulutukseltaan lisensiaatti, jolla on myös

Mitä missä ja milloin?

Opetushallituksen pedagoginen pätevyys ja näyttötut-

IT: Koulutus on tarkoitus aloittaa syyskuussa 2010 Tam-

kintomestarin koulutus.

pereella niin, että keväällä tehdään esittely- ja startti-

Toinen Tampereen kursseista pidettiin Tampe-

Harri Nurmio (HN): Kyselyn perusteella eniten kaivat-

Tuike puolestaan toimii alan yrittäjänä, on valoku-

reen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK), jonka koulu-

tiin tuoreiden Adoben työkalujen koulutusta etenkin

vannut toista vuosikymmentä nykyaikaisilla välineillä

tuspäällikkö Ilpo Tolvanen kiinnostui kursseistamme

paino- mutta myös verkkoviestintään liittyen.

ja on aikaisemmin toiminut mm. IT-alalla sekä myyn-

Koko koulutus rakennetaan modulaarisesti verkko-

antaen ystävällistä apuaan käytännön järjestelyissä.

IT: Tutustumme myös uusiinkin välineisiin. TAKK:n

nin että tekniikan puolella eikä painoalakaan ole vie-

oppimisympäristöön, jolloin materiaalit tehtävineen

Lopulta keskustelimmekin jo mahdollisesta yhteistyös-

kotisivuilta (www.takk.fi) Tieto- ja viestintätekniikan

ras.

ovat koska tahansa tavoitettavissa ja koulutuksen mu-

tä pitempien kurssien muodossa ja niin alkoi yhteistyö

koulutuksista löytyy lähiaikoina tarkempaa sisältöä ja

TAKK-MaMa-ERTO.

muita tietoja ja osallistujilla on matkan varrella mah-

Miten varmistetaan, että koulutuksiin

dollisuus vaikuttaa sisältöön.

osallistuvat saavat juuri heille sopivaa koulutusta

suaalisen viestinnän ammattitutkinto, jonka opiskelu

Miksi yli vuoden kestävä tutkintoon

Tuike Ekroos (TE): Itse yrittäjänä ja aikuisopiskelijana

lä näkymin opiskelijalle maksettavaksi jää noin 500 €

kestää viikonloppukoulutuksena n. 1,5 vuotta.

tähtäävä koulutus?

tiedän, ettei aikaa ole koskaan liikaa. Opiskelijat odot-

puolentoista vuoden ajalle.

tuksen ovat suunnitelleet TAKK:sta koulutuspäällikkö

IT: Alalla menestymisen oleellinen edellytys on uusi-

tavat saavansa opiskeluun käyttämälleen ajalle täyttä

Opetushallituksen ammattitutkinnon suorittami-

Ilpo Tolvanen sekä opettajat Harri Nurmio ja Tuike Ek-

en välineiden tehokkaat ja monipuoliset käyttötaidot.

vastinetta. Koulutuksemme sisältämät aiheet ovat ajan-

nen mahdollistaa suorittajalle ammattitutkintostipen-

roos. Annetaan heidän itse kertoa mistä kaikki lähti ja

Yksittäisten koulutusten kustannukset nousevat usein

kohtaisia ja sisältävät tänä päivänä vaadittavia keskei-

din (nyt 365 €).

mihin siinä päädytään.

melko korkeiksi ja monella ei ole mahdollisuutta osal-

siä ja tuoreita kokonaisuuksia. Oma lähestymistapani

Myös MaMa ja ERTO ovat myös sitoutuneet tuke-

listua arkipäivinä koulutuksiin.

opetukseen on käytännönläheinen ja ammennan pal-

maan opiskelijoita, kumpikin 100 euron stipendillä/tutkinnon suorittaja, eli taitaa jäädä voiton puolelle.

Yhteistyön hedelmänä on tällä hetkellä suunnit-

Koulu-

Loistava juttu, Ilpo Tolvanen (IT)!

Jäsenistölle tehdyn kyselyn perusteella päädyimme

jon omista työkokemuksistani. Kouluttajafilosofiani on,

alustavaan runkoon, jossa tavoitteena on Opetushalli-

että jokainen koulutuspäivän jälkeen on kunkin opiske-

IT: Kaikki lähti liikkeelle siitä, että kun TAKK vuokrasi

tuksen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto.

lijan lähdettävä kotiin matkassaan jotain uutta. Koulu-

tiloja MaMalle, niin minä ihmettelin, kun yhden päivän

(http://www.edu.fi/julkaisut/maaraykset/naytot/audio-

tukseen liittyvät tehtävät lähtevät osallistujien omista

takia porukkaa kurssilla oli ympäri Suomea ja koulut-

visviestat.pdf)

ajankohtaisista tarpeista.

24

1/2010

Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen oman osaamisen

HN:

Jokaiselle

opiskelijalle

Mitä kaikki maksaa? IT: Koulutuksen hinta on vielä hieman auki, mutta näil-

Miten tämä projekti lähti liikkeelle?

tajakin Oulusta asti. Niinhän me sitten selvitimme yh-

kaikkiaan noin 25 lähipäivää la ja la/su päivisin.

kana pysyy, vaikka välillä ei pääsisikään paikan päälle.

eikä aika mene hukkaan?

teilla MaMan jäsenille TAKK:ssa suoritettava Audiovi-

kierros tarvittaessa eri paikkakunnilla. Koulutusta olisi

laaditaan

henkilökoh-

Lisätietoa koulutuksesta

» www.mamary.fi

(huhtikuun lopulla)

1/2010

25


mamatiedottaa

kevytkenkäistä

Tällä palstalla analysoidaan mamalainen kenkien perusteella. TEKSTI JA KUVA Turkka Huhtala

Mestarin kanssa ”face-to-face” (2/2009) herätti muistelemaan

Patsas, joka pysäytti Tämä patsas pysäytti minut Ruotsissa Kristinehamnissa

MILLAISELLE JÄSENMATKALLE SINÄ HALUAISIT?

Vänern-järven rannalla.Totemimainen patsas kohoaa 15 metrin korkeuteen ja on huikaiseva näky rantakalliolla. Patsas näkyy kauas järvelle. Siinä on jotain alkukantaista ja voimakasta. Patsas on Picasson tekemä, kuvaa

MaMa on tehnyt jäsenmatkoja melkein joka vuo-

hänen vaimoaan Jacquelinea. Anneli Lind

si Skandinavian, Baltian tai Euroopan maihin. Ensi kesäksikin on suunnitteilla jäsenmatka, mutta nyt

kiloma, kulttuuria, hyvää ruokaa – vai onko se joku

Äänestä lehden paras juttu

nähtävyys, bussimatka…? Monenko päivän matka?

Kerro meille mikä juttu sinua

Kuinka kauas? Mikä olisi paras ajankohta? Toteutu-

miellytti eniten uudistuneessa

neella jäsenmatkalla MaMa ry sponsoroi jäseniään

NonSordinossa. Lähetä mielipiteesi

matkan hintaa 100 eurolla/jäsen.

osoitteeseen palaute@mamary.fi 30.8.

haluammekin kysyä sinulta mikä olisi kohde. Minne haluaisit matkustaa ryhmässä? Onko se kaupun-

Mukaan matkalle voi ottaa ei-mamalaisen seura-

mennessä. Kaikkien äänestäneiden

laisen, joka maksaa itse täyden hinnan. Tiedotamme

lähettäneiden kesken arvomme

matkasta nettivullamme. Vastaa www.mamary.fi/pa-

Vastuullisen matkailijan käsikirja.

laute 22.4. mennessä. Rakennetaan yhdessä mukava matka!

WEBLYYTI ja -TYTTI PALVELUKSESSASI 24H

NONSORDINOLLE UUSI NIMI

Anu Niiranen art director

36 Nämä tossut on tarkoitettu sil-

Nämä huopatossut kuuluvat sel-

Näillä tossuilla ei ole käyttö-

Osoitteessa www.erto.fi/kirjaudu voit hoitaa jäsenasioi-

NS? Mainio? Mojova? The Lehti? Anna uudistuneel-

västi käsityöläiselle. Omistaja tun-

ikää, koska ne ovat omistajansa

ti

tasi. Voit päivittää tietojasi jäsenrekisterissä, maksaa

le NonSordinolle osuva nimi ja osallistu nimeä-

tee ne myös nimellä popottimet

kanssa

Niiden

lukee Öölanti, mikä viittaa skan-

vaikka jäsenmaksuja ja tulostaa jäsenmaksutodistuk-

miskilpailuun!

ja töppöset. Niiden kärjet pitävät

elon tielle voi ainoastaan sattua

dinaavisiin arvoihin. Puhtaus ja

sen. Vain se, että pidät itse yhteystietosi ajan tasalla

ehdotuksen

pientä suhinaa, kun yläkerrassa

nälkäinen susikoira, joka pistää

pohjoisen viileä

takaa sinulle kaiken jäsenelle kuuluvan informaati-

palkitsemme kahdella

tehdään ankaraa ajatustyötä. Kun

tossut parempiin suihin. Ne ovat

vaavat myös omistajaansa. Kuten

on; sähköisen jäsenkirjeen, lehden, tiedot eduista,

Finnkinon

älynväläys syntyy, tossunkärjet

omistajalleen niin rakkaat, ettei

omistajansakin, ne viihtyvät mie-

tapahtumista, koulutuksista. Voit myös katsoa mis-

la. Voit lähettää meil-

eivät pysy liitoksissaan kun pottu-

niiden käyttöä tarvitse perustella

luiten lämpimissä sisätiloissa.

sä vaiheessa on työttömyys­kor­vauksesi tai maksujen

le ehdotuksesi 15.5.

varpaat juhlistavat erävoittoa.

edes seurapiireissä.

käsittely. Kun tarvitset tietoa, katso ensin voivatko

mennessä osoitteeseen

Lyyti ja Tytti auttaa!

palaute@mamary.fi.

26

1/2010

Parhaan keksijän

leffalipul-

erottamattomat.

työkäyttöön.

Tavaramerkissä

tyyneys, ne ku-

1/2010

27


28

1/2010

NonSordino_1_2010  

Naisten Pankki lainaa rahaa unelmien toteuttamiseen kehitysmaissa. Muutoksia kassan etuuksissa. MaMa yhteistyössä TAKK:n kanssa. Markkinoin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you