Page 1

1

Valoa päin!

/2013

Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti

» s. 10

Uusi kasvo Nina Rintala

Zeeland sai nuoren nälkäisen AD:n » s. 12

» s. 16

MaMa 40 v. » s. 6

Beatlesmaniaa matkailussa! » s. 26

3D valtaa järjen ja arjen » s. 28

www.mamary.fi

nonsordino


Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti

6

/2013

1

4 Leikepöytä MaMa – luovien liitto 40 v.

9 Juri Kovaljeff on uuden polven AD 10 Valoa päin!

12

Zeeland sai nuoren nälkäisen AD:n

14 Eläkeiäksi 72 vuotta? 16 Uusi kasvo Nina Rintala

18 Vieraalla maalla Kirje Hollannista

20 Syvät lihakset tukeavat istujaa Pilates ja David CoreZone täsmähoidoksi

22 MaMa-koru

24

Vedenalainen kasino – Design Petri Ruikka

26 Beatles-maniaa matkailussa! 28 3D valtaa järjen ja arjen 30 Pöpökammoisten työpöydällä 31 MaMa tiedottaa KuvITUS Anna Anundi

julkaisija: Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki, www.mamary.fi päätoimittaja Kaarina Pehkonen toimituskunta: Kaarina Pehkonen (Helsinki), Sanna Koivusaari (Turku), Ritva Rähmönen (Turku), Ville Laasonen (Turku) yhteystiedot: Pj. Kaarina Pehkonen 040 7626 286, kaarina.pehkonen@mamary.fi taitto: Focus Flow kansikuvassa: Janne Kunttu kannen kuvaaja: Sanna Koivusaari painopaikka: Ykkös-Offset (Vaasa) paperi: Galerie Art Silk 150 g / Gprint 115 g. ISSN 1799-425X (Painettu) ISSN 1799-4276 (Verkkojulkaisu).

Seuraava lehti ilmestyy syksyllä 2013.

2

1/2013

MaMa ry on ERTOn jäsenyhdistys

Pääkirjoitus

nonsordino

MaMa – 40 v. luovaa työtä ja muutosta PÄÄTOIMITTAJA Kaarina Pehkonen kaarina.pehkonen@mamary.fi Kuvitus Anna Anundi

40 vuotta sitten syntynyt Mainos- ja

vaan oman alan kehittyvän tekniikan

työpaikkoina alkanut nyt kasvaa voi-

markkinatutkimusalan ammattilai-

opiskeluun, jotta pysyisi ”kilpailuky-

makkaasti mm. tiettyjen vihaisten

set MaMa ry elää tänä päivänä jo kol-

kyisenä työmarkkinoilla” kuten asi-

lintujen valloitettua maailmaa.

matta muodonmuutostaan. Maailma

aa luonnehti eräs jäsen. Digitaaliset

MaMa on tehnyt kauan yhteistyö-

ympärillä on muuttunut, toimialat

ohjelmistot kehittyvät vuosittain uu-

tä myös oppilaitosten ja opiskelijoiden

kehittyneet ja uusia luovia aloja, am-

siksi versioiksi ja myös kokonaan uu-

kanssa. Vaikka jotkut oppilaitokset

matteja ja työnimikkeitä on synty-

sia syntyy. MaMa onkin jo vuosia

ovat työelämälähtöisempiä kuin toi-

nyt. Aivan yhtä paljon on muuttunut

laajentanut omalla kohdallaan käsi-

set, on työelämätietoutta hyvin vähän

toimintafilosofia,

näkökul-

tettä ”edunvalvonta” ottamalla toi-

opetussuunnitelmissa. MaMa voi an-

masta ja millaisista tarpeista tänään

mintaansa jäsentensä ammatillisen

taa näköalaa käytännön työelämään.

maailmaa katsellaan.

koulutuksen erilaisten kurssien muo-

MaMa haluaa vuoropuheluun, dia-

Vuosituhannen vaihteessa kehi-

dossa. Katsomme myös koulutuksen

logiin myös uusien jäsen- tai asiakas-

tys alalla suorastaan loikkasi eteen-

olevan jäsenen edunvalvontaa ja juuri

ryhmien kanssa. Mitä voisimme tehdä

päin uusmedian ja digitaalisuuden

siinä muodossa, missä jäsen sitä työ-

yhdessä? Mikä olisi sinun edunvalvon-

muodossa. Mukaan jäseniksi tulivat

elämässä tarvitsee. On jäsenen etu,

taasi? Ota yhteyttä!

uusmedia-alan ammattilaiset, myös

että hänen ammattitaitonsa pysyy ke-

MaMan nimeen. Uusmedia oli työ-

hityksen mukana. Vain hyvin harva

elämässä uutta muutaman vuoden

työnantaja kouluttaa henkilöstöään.

ajan alkaen sitten muuttua jokapäi-

Suureksi kompastuskiveksi kolmen

väiseksi ja melkein jokaisessa luovas-

päivän koulutussopimus muodos-

sa työpaikassa käytetyksi työtavaksi

tui nk. raamisopimuksessakin.

kenen

MaMan kolmas muodon-

ja työkaluksi, digimediaksi. Niin se sitten muuttui MaMan nimessäkin, ai-

muutos on jo alkanut jäse-

kaa seuraten.

nistön

Mitä neljän vuosikymmenen aika-

ikärakenteessa

ja

toimialojen laajentumises-

na on tapahtunut ammattiyhdistys-

sa. Tällä hetkellä yli puo-

liikkeen jäsenistölle? MaMalle jäsen

let MaMan jäsenistöstä

on asiakas. Tänä päivänä asiakasta

on 20–35-vuotiaita. Am-

kuunnellaan, asiakkaan kanssa pyri-

mattinimikkeiden

tään dialogiin. Asiakas tietää itse par-

jo kasvaa muotoilualan

haiten mitä hän tarvitsee, asiakas on

ja pelialan työntekijöiden

toiminnan keskiössä. Mitä se tarkoit-

kautta. Mainosalaa lähel-

taa käytännössä? Asiakkuuteen on

lä oleva hyvin visuaali-

luotava tiettyä arvoa jäsenelle ja sen

nen peliala on itsessään

arvon määrittelee jäsen itse.

jo

kohta

kir-

kolmisenkym-

Luovilla aloilla ne vallannut di-

mentä vuotta vanha ala-

gitaalisuus ajaa alan ihmiset jatku-

na, mutta suomalaisina 1/2013

3


leikepöytä

Kaunein

Jotain uutta, jotain lainattua.

KoonnEEt Kaarina Pehkonen ja Ville Laasonen

lastenkirja v. 2012

Ovatko tulevaisuuden talot ja autot sinisiä?

Ei kevättä ilman Suomen Kirjataiteen komitean valitsemaa Kauneimmat kirjat -sarjaa! Nyt esittelemisen arvoinen on ehdottomasti Lastenkirjasarjan voittaja:

Riemukkaissa kaupunkikuvissa riittää ihmeteltävää lapsille ja aikuisille. Kotikaupunkikirjana sivuilta löytyy

Karo Hämäläinen – Salla Savolainen

rakkaita, tuttuja juttuja, mutta yhtä hyvin teos toimii

Hurraa Helsinki! Ikioma kaupunki

vaikkapa oppaana lapsen Helsinki-matkalla. Tietoruu-

Graafinen suunnittelija Markko Taina Kirjainlaji Chaparral Pro, Franklin Gothic

dut, yksityiskohtia ja yllätyksiä pursuva kuvitus ja lapsille tarkoitetut tekstiosuudet tekevät matkasta löytöretken designin moninaiseen maailmaan – esineisiin, asuihin,

Oregonin osavaltionyliopiston tut-

Tämä erittäin vakaaksi määri-

säteilyä, mutta se vaatii enemmän

kijat ovat löytäneet uuden sinisen

telty pigmentti valmistetaan 1290

huolenpitoa. ”Sitä paitsi sininen on

pigmentin kaavan. Erittäin kiinnos-

asteen

yttriumista,

kauniimpi”, sanoo värin kehittämi-

tavaksi asian tekee se, että kysees-

mangaanista ja indiumoksidista. Se

seen osallistunut materiaalikemisti

sä on ensimmäinen epäorgaaninen

ei haalistu aikaa myöten.

Mas Subramanian.

kuumuudessa

siniväri yli 200 vuoteen. Tämä ke-

Rakennusyhtiöt ja autonvalmis-

miallinen yhdiste heijastaa lämpöä

tajat himoitsevat jo tämän uuden

tehokkaasti, joten se on täydelli-

sinisen eri sävyjä energiansäästö

nen pinnoite matalaenergiataloille ja

mielessään. Valkoinen väri heijas-

myös autojen maalaukseen.

taa edelleenkin paremmin auringon

Linkkivinkit Monipuolinen peliala

www.natgeo.fi

Pyörätuolillakin kansallispuistoon

SINUN SYDÄMESTÄSI KÄNNYKKÄSI SINUT TUNNISTAA

leikkipaikkoihin, leivoksiin...

Remedyn Max Pain -pelistä on tehty Hollywood-elokuva. Ei kylläkään kovin hyvää sellaista. Bugbear sai kunnian tehdä uusimman osan menestyksekkääsen japanilaiseen Ridge Racer -ajopeliin. Tämä kylläkin suututti

Peliala muistuttaa tietyllä tavalla mainosalaa. Sillä toimii

kovimmat fanit.

paljon eri kokoisia firmoja. Periaatteessa yksi ihminen voi

http://www.bugbear.fi/

tehdä hienonkin pelin alusta loppuun. Ja toisaalta alal-

http://www.housemarque.com/

la toimii paljon osa-aikaisia pelintekijöitä mutta harras-

http://remedygames.com/

teprojekteistakin voi poikia isoja juttuja. Pelifirmat voivat myös hankkia palveluita alihankintana, musiikkia, taus-

Koulutusta

tagrafiikoita, tekstejä.

Kajaani: http://www.kajak3d.com/fi/pelialan-koulutus Oulu: http://www.oamk.fi/oulugamelab/

Nyt se onnistuu, sillä keväällä 2013

Pieni kännykkäpeli syntyy vähin voimin ja nopeas-

Suomen luontokeskus Haltian lähi-

ti, isoimmat projektit vastaavat kansainvälistä elokuvaa

Kymenlaakson AMK: http://gamelab.kyamk.fi/

maastoon Nuuksioon on rakennet-

jo budjetiltaankin. Isoja nimiä: Frozenbyte, Rovio (Angry

Turku: http://www.turkugamedev.fi/?page_id=23

tu kaksi uutta rengasreittiä. Toinen

Birds) ja Supercell (Clash of Clans, päivän kuumin juttu). Pelikehittäjät ry

uusista on kahden kilometrin pituinen esteetön reitti ja se mahdol-

Pelialan linkkejä:

Suomen Pelinkehittäjät Ry on Suomen pelinkehittäjäy-

Sydämenlyönti tuottaa pieniä sähkö-

listaa

Playa Game Industry Hub Eteläsuomalainen pelikehittä-

ritysten yhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on toimia suo-

jännite-eroja, jotka voidaan mitata

lapsiperheiden,

jäyhteisö. http://www.playahub.com/

malaisten

pyörätuolilla

liikkujien

jopa

tai

rollaattorilla

peliyhtiöiden

yhteistyöelimenä,

iholta ja kuvata käyränä, elektrokar-

Apple aikoo käyttää sydämen

kulkevan lähtemisen luontoretkelle.

diogrammina. Jokainen syke koostuu

rytmiä tunnistukseen ja on ha-

Nuuksiossa ei ole ollut aikaisemmin

Finnish Game Jam

http://www.pelinkehittajat.fi/

useasta vaiheesta. Sydänsähkökäy-

kenut patenttia keksinnölle, jossa

esteetöntä reittiä. Pyörätuolilla kul-

Pelintekijöiden tapahtuma. Tapahtuma ainakin tammi-

http://www.pelinkehittajat.fi/jasenet.htm

rä kuvastaa eteisten ja kammioiden

mobiililaitteen käyttöoikeuden var-

kevaa suositellaan ottamaan kuiten-

kuussa. Gold Sponsorina Remedy (Max Pain jne.) Grand

toiminnan eri vaiheita. Peruskuvio

mentaminen

perustuu

sydämen

kin avustaja mukaan, sillä maaston

Cru ja Turun Ammattikorkeakoulu.

Gamemaker Suomi

on terveillä ihmisillä suunnilleen sa-

toimintaan.

Tunnistusmenetelmä

muodoista johtuen reitillä on kalte-

http://finnishgamejam2013.com/

Pelintekijöiden foorumi. http://gamemaker.fi/

manlainen, mutta yksityiskohdissa

minimoi tehokkaasti väärinkäyttö-

via kohtia sekä nousuja. Reitti on nk.

on huomattavaa vaihtelua. Niitä voi-

riskin. Menetelmän katsotaan olevan

vaativa esteetön reitti.

Vanhoja suomalaisia pelifirmoja

Neogames

daan pitää melkein sormenjälkien

melko luotettava. Tunnistus onnis-

Vanhoilla firmoilla ja niiden työntekijöillä lienee parem-

http://www.hermia.fi/neogames/

veroisina tuntomerkkeinä, joiden pe-

tuu 98,9 prosenttisella varmuudella.

rusteella henkilöllisyys on mahdollista määrittää hyvin varmasti.

4

National Geographic 2/2013

www.kauneimmatkirjat.fi

1/2013

Retki-lehti 9/12

toiminnan

edistäjänä ja edunvalvojana.

pi käsitys työelämän arkipäivästä. Uusissa nousevissa firLuontoon.fi/kansallispuistot

moissa eletään vielä huumassa.

Lähde: http://goo.gl/tseVK

Tieteen Kuvalehti 5/2013. 1/2013

5


MaMa

– luovien liitto 40 v. Kun Mama ry syntyi 1973, työelä-

oli enemmän töitä ja parempi palk-

oli vaativaa, sillä virhettä ei voinut

mässä oli paljon uudistettavaa. Oli

ka. Nuoren kaupunkilaisen mielestä

korjata.

kova kuri ja ahdistavat säännöt. Pot-

60- ja 70-luku olivat suomalaisessa

Vuonna 1968 Kekkonen valittiin

ta vastuulliseksi Kaarina Pehkosen

taisteltiin – ja voittajaa kadehdittiin.

haastattelussa Nonsordino-lehdessä

Koskaan ei voinut silti laakereilla le-

muista työtovereista, jos hän puhui

1/08. Samat kokemukset yhdistivät

vätä, sillä hyvinäkin vuosina potkuja

ammattiliiton jäsenyyden puolesta.

meitä, vaikka olimme kilpailevissa

sateli helposti.

Irtisanomiset olivat muutenkin ar-

toimistoissa.

kuja sateli lähes tyhjästä. Työnteki-

työelämässä ahdistavaa aikaa. Työn-

kolmannelle kaudelle Suomen pre-

jöillä ei ollut oikeuksia, pelkästään

tekijäoikeudet olivat olemattomat,

velvollisuuksia.

mutta velvollisuuksia riitti.

työnantajalle

punainen

kipäivää, jos sukset menivät ristiin

MaMaan liittyi sen ensimmäi-

Mainostoimistoissa

nosalan

jassa. Hyvä nainen saattoi saada jo-

ammattilaisia.

pihalle. Potkut saaneelle toimitettiin

pa enemmän palkkaa kuin mies.

irtisanomisajan palkka.

Työssä oli usein kiire ja päivät pitkiä.

si aika, kun offsetkoneet syrjäytti-

neeseen. En silti muista kenenkään

Valo ja kirkkaus tulvehtii sisään työelämän ovista

vät kohopainokoneet. Muun muassa

sanoneen, että työ revittiin työn-

1980-luvulla Urho Kekkosen tilalle

hankalat pahvimatriisit jäivät histo-

tekijän

tuli ”Manu” Koivisto.

riaan. Lehtien luovat tekstit kirjoitet-

tiin, että asiakkaalle tehdään työtä

Mainostoimistot kuivuivat, ei tip-

tiin kirjoituskoneilla ja toimitettiin

ja siitä saadaan vastikkeeksi palk-

paakaan enää alkoholia. Asiakkaat

kirjapainoihin ladottaviksi ja lado-

kaa. Palkka nousi, jos voitti jonkun

tulivat kokouksiin omilla autoilla.

tuista tekstipalstoista tehtiin sak-

mainosalan kilpailun tai oma tiimi

Elettiin kasinotalouden villejä vuo-

sitaitto.

käsin

sai miljoona-asiakkaan. Bonus- ja

sia. Suomalaiset vaurastuivat sil-

paikalleen ja painot painoivat lehden

lahjontajärjestelmään kuului muun

missä. Työskentelin yrityksessä ja

saksimallin mukaan. Kuville määri-

muassa ylimääräiset palkat, ulko-

mainostoimistossa ja näin sen va-

teltiin millimetrin tarkka paikka ja

maan matkat, aikakauslehtien ja

lon, joka virtasi työelämään. Jupit,

kuvan taakse piirrettiin vastaava ra-

kalliin Hesarin tilaukset, joku tuo-

glamour, kuluttaminen, rock ja tie-

jaus.

te... En muista nähneeni virallisia

Palstat

tuli

teipattiin

selkänahasta.

Ymmärret-

tokoneet tekivät Suomen virkeäksi.

palkkataulukoita tai -suosi-

vieras maailma. En

puhelinyh-

strong otti kuussa aimo askeleen

tista MATiksi vuonna 1974. Pääsin

tuntenut

tiön mainos- ja tiedotusosastolla.

koko ihmiskunnan puolesta. Muu-

mainostoimistoon eli huuhaa-alal-

joka olisi liitossa.

silmissä. Oli jupit, rock, glamour, ku-

Esimiehiä piti teititellä. Alaiset ja

taman vuoden päästä MaMa ry ot-

le, kuten silloin sanottiin. Siihen

Luovilla

lutusjuhlat ja tietokoneet.

esimiehet istuivat eri pöydissä lou-

ti ensi askeleensa. Se alkoi taistella

aikaan myös kerrottiin vitsiä: ”En us-

lä oli töitä. 1970-lu-

vaurastuivat

markkinatutkimusalan

Monet hankkivat sohvan työhuo-

tekoon

Valmistuin

Ihmiset

ja

uu-

Yrityslehtien

ERTO. Seuraavana vuonna Neil Arm-

sikymmen.

senä toimintavuonna satoja mai-

nätys oli 27 sekuntia irtisanomisesta

sidentiksi. Samana vuonna syntyi

erään

ja

miesten palkat olivat samassa lin-

Mainostoimiston ovi aukeaa

Työskentelin

naisten

esimiehen kanssa. Työpaikkani en-

tuksia luovilla aloilla.

Sen jälkeen tuli valoisa vuo-

Markkinointi-instituu-

Ammattiliitto

Ei pompottelevia esimiehiä. Työelämä oli asiallista,

oli

Palkankorotus seurasi kun voitti alan kilpailun tai tiimi sai miljoonaasiakkaan

meille luoville aivan ketään, ihmisil-

toverillista ja joustavaa. Ihmiset puhuivat ammattiliitoista julkisesti kuin leivästä. Ja leipää se tiesikin huonoina ai-

Lama iski 1990-luvun alussa kuin

naalla. Nuorten rouvien piti allekir-

luovan alan ammattilaisten oikeuk-

kalla kertoa isälleni, että työskente-

vun laman poikanen

puskista. Suomen syvin talouskrii-

joittaa sopimus, etteivät tee lapsia

sien puolesta.

len mainostoimistossa. Hän luulee

ei notkauttanut mainos-

si koskaan. Myös mainosala meni

viiteen vuoteen. Naisilta kiellettiin

yhä, että olen pianistina bordellis-

alaa paljonkaan. Työttömyys-

uusjakoon. Ajan merkkinä oli henki-

pitkät housut ja hameiden piti peit-

sa.” Markkinointi-instituuttia sanot-

jaksot olivat ylipäätään tosi lyhyitä.

lökohtaiset tragediat ja kasvavat lei-

tää

työnanta-

Työvälineet kehittyivät nopeas-

päjonot.

käytettiin jo minihameita ja rok-

Ammattiliitto oli punainen vaate

kouluksi. Ehkä siksi, että ala oli uu-

ja ja pomot katsoivat sormien läpi

ti. Sain 1983 työpöydälleni Perso-

polvet,

vaikka

vapaa-aikana

tiin kauniiden, rikkaiden ja tyhmien

Mainostoimistoissa

koina. Omat suomenruotsalaiset

esimieheni

pitivät hyvänä asiana, että henkilökunta järjestäytyy.

2000-luvun ilmiöitä olivat IT-alan

ki soi. Säännöt olivat vaikeita rokki-

Kun MaMa ry syntyi 1973 ERTOn

si, koulutus kallista ja tentteihin

suunnittelijoiden toilailuja. Kirjoit-

nal Computerin, PC:n. Työkoneisiin

huima kehitys, hype, kupla ja uuden-

sukupolvelle. Ja se palkka! Mies sai

joukkueeseen, siirryin tekstiiliteol-

pukeuduttiin viimeisen muodin mu-

tamista ja piirtämistä pidettiin ai-

tunkeutui MS-DOS, Windows, Page-

lainen lama.

parempaa palkkaa jo harjoittelija-

lisuuden palkkalistoille mainosteh-

kaan. Tyhmyydestä en osaa sanoa.

nutlaatuisina lahjoina, koska pomot

Maker, PhotoShop ja muita graafisia

na, kuin vuosia samaa työtä tehnyt

täviin.

Sen kompensoi iso palkka.

eivät osanneet tehdä niitä itse. Sil-

ohjelmia. Ostin ensimmäisten suo-

Hannu

malaisten joukossa kotiin oman ko-

Syntyi epätyypillisten työsuhteiden kirjo. MaMa palvelee jäsenistöään entistä yksilöllisemmin. Ja kehittyy itsekin työelämän mukana.

6

vaate.

Työntekijä saattoi tulla eristetyksi

la

TEKSTI Marj Rautesalo

osaava nainen.

loinen

mainosalan

guru

Tekstiiliteollisuudessa sai sinu-

Mainostoimistoissa meininki oli

Luovat työt tehtiin käsin, mut-

tella ylempiään, mutta väliovi erotti

kostea, jopa märkä. Kuuluimme lää-

Konttinen

todellinen

neen. Se maksoi 17 000 markkaa.

ta paremmasta ei osattu unelmoida.

tekstiiliteollisuusväen ja toimistovä-

kärien määrittämään märkään su-

lahjakkuus koostui kateudesta, kil-

Pian ostin seuraavan ja taas seuraa-

Henkilöstölehdet kirjoitettiin kirjoi-

en. Ihmiset olivat joko ovien toiselta

kupolveen. AD Björn Ekman, MaMan

pailuhenkisyydestä ja ripauksesta

van… Internet ja World Wide Web mullistivat maailman. Ihastuin niin,

sanoi,

että

tuskoneella ja monistettiin yritysten

puolelta tai toiselta. Ovien jakamat

entinen hallituksen jäsen, työsken-

luovuutta. Sillä mentiin. Paljon luo-

Suomi harppasi 1960-luvulla ur-

omissa monistamoissa. Kuvat piir-

ihmiset bilettivät vapaa-aikoinakin

teli myös mainostoimistoissa samoi-

via tiimejä, AD:ta ja copywritereitä,

että menin uusmediahypeen mu-

baaniin aikaan. Maalaiset muutti-

rettiin ja yritysten logot tehtiin raa-

eri porukoissa.

na vuosina kuin minä. Hän nimitti

samassa työpaikassa aiheutti kilpai-

kaan.

vat kaupunkeihin ja – Ruotsiin, jossa

pepiirroksina. Itkettiin ja tehtiin. Työ

mainosalaa villiksi ja vapaaksi, mut-

lua. Uusista asiakkaistakin joskus

1/2013

Ammattiliitto oli vielä 70-luvul-

Kun

tietokoneesta

tuli

digi1/2013

7


tietokoneiden huoltomiehiä, koodaa-

ton toiminta kehittyi harppauksin

jia, ohjelmoijia, web-suunnittelijoita,

jäsenistön

hienoja kuvia käsin, joutuivat hyllyl-

sovelluskehittäjiä... IT jakoi ihmi-

MaMan pitkäaikainen sihteeri Ulla

le, jos eivät ottaneet tietotekniikkaa

set kahteen leiriin: nuoriin osaajiin

Askola sanoi, että nykyään jäsenis-

käyttöön.

työväline,

lahjakkaat

AD:t,

kaikki jotka

mukana.

graa-

ja vanhoihin ei-osaajiin. Kokenei-

töä askarruttavat työsopimuskiemu-

fikoiden ammattikunta osin kato-

den työntekijöiden status muuttui

rat, vuosilomat ja ylityöasiat.

si mainosalalta. Meidän firmassa

yrityksissä ”liian vanhoiksi työelä-

ne siirrettiin eläkkeelle ennenaikai-

mään” uuden tekniikan myötä.

Näiden

taitavien

sesti. Siinä kilpailussa parhaat eivät voittaneet.

Sonera oli sen näyttävin mannekiini.

Eläkeläinen ja tietotekninen työvalmius

Ja 2000–2002 puhkesi IT-kupla.

Juri Kovaljeff Juri Kovaljeff aloitti mainosuransa 1990-luvun

Muistan kuinka uusmediahuuman

Olen nyt MaMan eläkeläisjäsen. Teen

– Minulla on noin 15-vuotinen kokemus mai-

aikaan Vallilan teollisuusalueella So-

yhä oman alan keikkaduuneja. Liiton

nos-, 3D-mallinnus- ja suunnittelualalta, myös

neet tekevät nyt työt. Työ ei vähen-

nera-miehet kulkivat niin polleina,

lakimiehen palvelut ovat käytettä-

yrittäjän näkökulmasta. Mainostoimistopuolella

tynyt,

muun

ettei jalkakäytävä tahtonut riittää.

vissäni, jos tarvitsen niitä.

olen tehnyt töitä graafisena suunnittelijana ja Art

muassa ”ladonta” ja taitto siirtyivät

Kaikkialla maailmassa uskottiin, et-

toimistoihin.

tä uusmedia kasvaa ikuisesti. Olihan

nipuoliset

se mullistava kehitys mutta todel-

vien ja tekstien tekoon. Opettelin

jon

lisuuden ja oletuksen välillä oli iso

50–60-vuotiaana

Silloin työvälineinä olivat tussit, rasterit ja väri-

kupla. Kun se kupla puhkesi, muun

verkkosivuja

Talouskriisi, IT-alan hype ja happivaje

muassa monia tunnettuja uusmedia-

tejä

yrityksiä katosi työelämän kartalta.

toimittajakursseja. Lisäksi olen osal-

Se kupla sai alan ihmisiä järjestäyty-

listunut MaMan järjestämiin koulu-

Ja yhtäkkiä 1990-luvun alkuvuosi-

mään. MaMaan kuuluu nykyään sa-

tuksiin nähdäkseni, mihin suuntaan

na tuli pimeys, lama. Suomen syvin

toja digimedian suunnittelijoita.

ollaan alalla menossa. Olen jatku-

Juri liittyi MaMaan vuonna 2005

vassa työvalmiudessa Suomen päät-

– Minulle liittoon kuuluminen on ollut itsestään

täjien toiveiden mukaan.

selvä asia. Hain netistä tietoa oman alan liitosta

sillä

kirjapainoista

Tämä vuosikymmen päättyi Berliinin muurin murtumiseen.

talouskriisi. Mainostoimistoja ja sen

Suomi liittyi Euroopan yhteisöön

asiakasyrityksiä kaatui kuin heinää.

1995. Vuonna 2002 alettiin saada

Koko mainosala meni uusiksi. Luo-

palkat euroina. Tili tuntui tosi pie-

via, lahjakkaita ihmisiä jäi joukoit-

neltä.

Kotonani on tietokoneet ja moviestintäohjelmat

ja

laittamaan

tietokantoihin.

Kävin

nonnan

kuvituksia

käsitöinä,

ilman

tietokonetta.

teks-

kalvot. Hän tutustui tietokoneisiin vasta vuonna 1997. Yhä Juri luottaa luonnoslehtiöön ja kynään, vaikka tekee muuten työt sähköisin välinein.

elämän eri tilanteisiin sekä konkreettisesti tur-

lisäksi markkinointiviestinnän, me-

vaa, kun oma tietämys kiperissä tilanteissa ei ole ollut riittävää.

prosentista liki 19 prosenttiin. Leipä-

Hyppään MaMan syliin

dian, graafisen suunnittelun, sisälverkkoviestinnän,

Juri on toiminut MaMan hallituksessa kak-

jonot olivat uusi ilmiö katukuvassa.

Etsin parahiksi ennen lamaa itselle-

muotoilun, digimedian ja pelialan

si kautta graafisena vastaavana. Se on ollut aitio-

Pankkikriisien rinnalla oli lukuisa

ni ammattiliittoa. Sellaista, jota ei

suunnittelun ammattilaisia.

paikka nähdä, vaikuttaa ja olla mukana.

määrä henkilökohtaisia kriisejä.

tarvitsisi vaihtaa työn vaihtuessa.

Ulla Askola sanoi, että jäsenistöä

Mainosalalle ihmiset tulevat hyvin erilaisilla

Kaikki mainosalan irtisanotut ei-

Vaihdoin nimittäin työpaikkaa kuin

palvellaan entistä yksilöllisemmin.

koulutustaustoilla. Kaikki AD:t eivät hanki varsi-

vät palanneet alalle laman jälkeen.

paitaa: kirjoitustyöstä toiseen. Jois-

MaMa on ammattiliitoista ensim-

naista graafisen suunnittelijan koulutusta. Juri on

Mainostajan puolelle siirtyneistä tu-

sakin taitoin myös julkaisuja ja valo-

mäisinä alkanut tarjota jäsenilleen

oppinut alan töitä tekemällä ja taustalla on luovan

li kova luu mainostoimistoille. He

kuvasin. Minua neuvottiin ottamaan

ammatillista koulutusta. Se on alus-

alan koulutuksia. Taidelukio 1992 ja teknisen piir-

tiesivät

yhteyttä ERTOon ja MaMaan. Liityin

ta asti ollut suosittu ja arvostettu jä-

täjän koulutus 2000 ja audiovisuaalisen viestin-

jäseneksi 90-luvun alussa.

senpalvelu.

nän perustutkinto 2004 sekä säännöllisesti alan

Työttömyys nousi Suomessa 3,5

mainostyön

todellisuuden

ja mitä se maksaa. Se oli luovien ih-

löntuotannon,

misten välistä kauhun tasapainoa

Laman aikana meidän mainos-

Luin äskettäin verkkokeskuste-

pitkän aikaa. Osa siirtyi pysyvästi

toimistossa luovat siirtyivät osa-ai-

luja MaMasta. Joku sanoi, että MaMa

– MaMan järjestämät kurssit ovat tarjonneet

työttömyyskortistoon, osa freelan-

kaisiksi. Työskentelin pari päivää

on hampaaton. Olen kokenut käytän-

paljon hyödyllistä tietoa ja oppia oman ammatti-

cereiksi, pätkätyöhön, vuokratyöhön,

viikossa mainostoimistossa ja kol-

nössä, että ei MaMalla tarvitse olla

taitoni ylläpitämiseen.

projekteihin... Epätyypilliset työsuh-

me päivää Helsingin kaupungilla

kaikkia hampaita. Riittää, että ER-

– Työvälineet, eli ohjelmistot, ovat pitkään py-

teet tulivat jäädäkseen. MaMan sy-

viestinnässä. Sadat luovat joutuivat

TOlla on terävät kulmahampaat. Eli

syneet samana, tosin päivitettyinä. Iso muutos on

lissä on yhä enemmän niitä, jotka

jakamaan

työntekijän rinnalla seisovat ”kovan

tapahtunut, kun sähköisten medioitten suosio on

tarvitsevat etujensa valvojia.

työnantajan

luokan juristit”, kuten minulle ker-

kasvanut erilaisten mobiili- ja tablettitietokonei-

ran sanottiin.

den myötä. Kenttää pitää seurata tarkasti ja päi-

Informaatioteknologia

työviikon kesken.

muutaman ERTO

joutui

synnyt-

muun muassa ratkaisemaan, mi-

ti aivan uudenlaisia ammattikuntia:

kä työ on päätyö, mikä sivutyö. Lii-

1/2013

Juri 20 v. (1993) Suomea vavisuttaa syvä talouskriisi 1990-luvun alkupäässä. Syvempi kuin koskaan ennen. Yrityksiä ja mainostoimistoja kaatuu. Juri on käynyt taidelukion. 1995 Suomi alkaa nousta suosta. Juri tutustuu tietokoneisiin. MaMan jäsenmäärä kasvaa.

ja löysin MaMan. Liitosta olen saanut tietoa työ-

markkinatutkimuksen

tain työttömäksi.

ja

Työuransa alkupuolella Juri Kovaleff teki pal-

useita

MaMaan kuuluu nykyään mai-

Suomalaiset vaurastuvat ihan silmissä. Työelämässä on valoisat vuodet. Juri käy koulua ja haaveilee ammatista. MaMassa on eniten mainosalan ihmisiä.

Directorina vuodesta 2006.

ku-

koodaamaan

Juri 10 v. (1983)

talouskriisin ja IT-kuplan puhkeamisen välissä.

vähennettiin

yrityksistä

Juri Kovaleff syntyi tammikuussa 1973 ja MaMan perustivat maaliskuussa 1973 mainonnan ja markkinatutkimusalan työntekijät.

on uuden polven AD

viestintäväkeä. Ajateltiin, että ko-

Myös

8

työkuvioiden

Juri 30 v. (2003) Juri hankkii valmiuksia luovalle alalle. MaMaan liittyy uusmedia-ala.

ohjelmistokursseja.

KUVAT Juri Kovaleff

superpiirsivät

taalinen

Juri 0 vuotta (1973)

Juri 40 v. (2013) Juri juhlii 40-vuotispäiviään yhdessä MaMan jäsenistön kanssa. Hän on kuuluvut MaMaan kahdeksan vuotta. MaMaan tulee mukaan uusia luovia toimialoja.

vittää omaa ammattiosaamista. 1/2013

9


Muotoilijaopiskelit Eero Kovanen (vas.), Jarkko Oja, Jatta Kasvi, Nea Kosonen, Elisa Määttänen ja Heidi Mustalahti suunnittelivat oman kirkasvalolaitteensa.

Opiskelijoiden kirkasvaloprojekti sai nimekseen Ruumot, joka on vanha pohjanmaalainen sana ja tarkoittaa isoja tulia.

Jarkko Ojan suunnittelema Tube-valaisin on tulossa tuotantoon ja kauppoihin Innojokin valmistamana.

Miikka Mattsson tekee opinnäytetyönään oman Kirka-valaisimen jatkokehittelyä yhteistyössä Innojokin kanssa.

Purjekankaasta valmistettua Jenni Jokiniemen Ahoy!-valaisinta kehitetään eteenpäin yhteistyössä Innojokin kanssa.

Palautetta ja esiintymiskokemusta

en tuotteiden myyminen on todella

si kopion tunnistaa aina aidosta, to-

tärkeää, vaikka olisi kuinka taitava,

teaa Oja.

Kurssille osallistui yhtensä 22 opis-

opiskelijat toteavat.

kirkasvalosta: inspiraatiota oli haet-

Aidon tunnistaa

Ammattiliittojen edut kiinnostavat

tu origameista katulamppuihin. Val-

Millainen sitten olisi nuoren suun-

Omien töidensä kohdalla ideoiden

miista

nittelijan unelmatyö?

varastaminen ei opiskelijoita huole-

kelijaa ja jokaisella oli oma visionsa

Valoa päin! Teksti: Anna Korpi-Kyyny Kuva: Sanna Koivusaari

kahdeksan

pääsi mukaan Tukholman messuil-

– Tähän alkuun olisi hyvä saa-

le. Sieltä tarttui mukaan paljon pa-

da jokin kekseliäs tuote, joka ei ole

– Luotan siihen, että kun itsel-

lautetta, ja todennäköisesti ainakin

kauhean kallis. Hyvä esimerkki on

lä on päivämäärät tiedostoissa ja to-

yksi valaisin otetaan Innojokin vali-

Magisso-kakkulapio, joka on nuoren

disteet siitä, että kyseinen tuote on

koimiin.

suomalaisen

tuote.

esitelty messuilla, pystyisin todista-

– Oli todella hyödyllistä saa-

Magissosta on tullut maailmanlaa-

maan idean omakseni, jos kopio löy-

da palautetta koulun ulkopuolisilta

juinen hitti. Kun suunnittelijan nimi

tyisi, sanoo Kasvi.

henkilöiltä. Jotkut olivat melko kriit-

on tuttu, kuluttajat olisivat valmii-

tisiäkin, mutta se oli vain hyvä. Kri-

ta ostamaan kalliimpiakin tuotteita,

jat saavat apua ja neuvoja koulusta,

tiikki kohdistui lähinnä kirkasvalon

sanoo Kasvi.

mutta valmistumisen häämöttäessä

suunnittelijan

tekniikkaan, mikä taas avasi omia

Suomessa on vahva designperin-

silmiä siinä mielessä, ettei käyttä-

ne ja ajattomia tuotteita pidetään si-

ta.

Ongelmatilanteissa

opiskeli-

ammattiliittojen tarjonta on alkanut kiinnostamaan entistä enemmän.

Turun ammattikorkeakoulun muotoilijaopiskelijat sai-

meille lämpömuovattavaa UPM Grada -vaneria.

mämme vaihtoehto olekaan ainoa

joituksena. Muutama vuosi sitten

– Liittojen tarjoama tuki ja lain-

vat syksyllä tehtäväkseen suunnitella aivan uuden-

Saimme suunnittelutyöhön vapaat kädet – mate-

mahdollinen, sanoo Eero Kovanen.

markkinoille ilmestyneet kopiot de-

opilliset palvelut ovat tarpeellisia

laisia kirkasvalolaitteita. Ruumot-projektin parhaat

riaaleista lähtien, kertoo tuotemuotoilun opiske-

signklassikoista saavatkin opiskeli-

työelämässä. Ja jos työskentelee yk-

tuotokset esiteltiin Tukholman huonekalumessuilla yh-

lija Jarkko Oja.

joilta täystyrmäyksen.

sin, on hyvä, että on osa jotakin yh-

teistyössä Innojok Oy:n kanssa.

– Oma tuotteeni ei ollut aivan loppuun asti suunniteltu, mikä pa-

Valaisinten komponentit saapuivat marras-

lautti messuilla maan pinnalle. Tu-

– Luin lehdestä, että esimerkik-

kuussa ja joulukuun alussa prototyypit pitivät

levaisuudessa

kiinnittää

si Eero Aarnion Pallotuolit verhoilee

Turun AMK:n muotoilun koulutusohjelma etsi

olla valmiita esittelyyn. Muun opiskelun ohella

enemmän huomiota tekniikkaan ja

perheyritys ja valmistuksessa käy-

yritysyhteistyökumppania syksyn 2012 projek-

se tiesi pitkiä päiviä verstaalla.

suunnitella pidemmälle, lisää Jatta

tetään edelleen 1960-luvun teknii-

Kasvi.

koita. Näillä asioilla on arvoa, sanoo

täytyy

tiin ja otti yhteyttä valaisinalan yritys Innojok

– Haastavinta oli saada valaisin tuottamaan

Oy:hyn. Sen tuotemerkki Innosol on johtava kir-

tarpeeksi kirkasta valoa. Komponentit olivat

Messuilla opiskelijat saivat arvo-

kasvalotuotesarja Suomessa ja yrityksellä oli

melko suuria, joten kuvun sisään piti saada

kasta kokemusta myös oman tuot-

tarvetta innovatiivisille ideoille.

mahtumaan

teensa markkinoinnista.

– He toivoivat uusien materiaalien käyttöä, joten saimme sponsoriksi UPM:n, joka toimitti

10

prototyypeistä

1/2013

kaikki

tarpeellinen.

Valo

ei

myöskään saanut olla pistemäinen, opiskelijat kertovat.

Elisa Määttänen.

teisöä, opiskelijat tuumaavat.

Näköala työelämään!

huonompia. Niiden valmistuksessa

Opiskelijajäsenellä kaikki jäsenedut – ilmaiseksi.

– Koulutuksessamme ei ole juu-

säästetään hiukan jokaisessa osassa,

www.mamary.fi

rikaan esiintymiskoulutusta. Omi-

joten se ei ole sama tuote. Sitä pait-

– Kopiot ovat aina laadullisesti

1/2013

11


Teksti: Saara Malila Kuva: Sanna Koivusaari

MaMan opiskelijajäsen Janne Kunttu on tullut vahvistamaan mainostoimisto Zeelandin AD-tiimiä.

Zeeland sai nuoren nälkäisen AD:n – Juuso soitti!

eli viimeistä vuotta. Kokemusta on

erinomaisena työyhteisönä ja työn-

selitys,

kertynyt myös koulun omasta mai-

antajana, jossa ihmisiä ei polteta

miksi 25-vuotias Janne Kunttu on

nostoimisto Gurusta, jossa tehdään

loppuun. Jannen Helsinkiin lähte-

tullut vahvistamaan mainostoimisto

mainonnan suunnittelua oikeille asi-

neet opiskelukaverit ovat jopa ihme-

Zeelandin AD-tiimiä.

akkaille.

telleet, että Jannen työpäivä oikeasti

Siinä

yksinkertainen

Mainosalalla parhaimmat teki-

Kurssikavereista

kaikki

muut

päättyy viiden, kuuden aikoihin.

jät noukitaan jo koulusta. Zeelan-

ovat jo muuttaneet töiden perässä

– Terveessä työyhteisössä on kir-

diin Jannen kutsui toimiston osakas

Helsinkiin. Toimistoista erityisesti

java joukko ihmisiä, joilla kaikilla on

ja neuvonantaja Juuso Enala.

Hasan&Partners ja mainostoimisto

oma roolinsa, mutta jotka kaikki us-

Bob ovat työllistäneet nuoria turku-

kaltavat heittäytyä auttamaan ja tu-

laisia.

kemaan toisiaan. Luottamus lisää

Janne on Zeelandissa jo toista kertaa. Ensimmäinen etappi kes-

luovuutta ja tehokkuutta.

ti puolisen vuotta, ja sitten opiskelut

– Helsinki imee koulutetun väen,

taas kutsuivat. Nyt keston pituudes-

koska pääkaupungin mainostoimis-

ta ei ole tietoa. Työ Turun Zeelandis-

tojen maine on niin hyvä. Ja se taas

suunnittelijan pitää hallita myös yhä

sa kiehtoo.

johtuu suurista asiakkaista, jotka

nopeammin kehittyvä tekniikka.

– Täällä on niin paljon kokemusta ja potentiaalia. Ison salin AD:t ja

osaavat vaatia ja ostaa luovaa työtä,

Luovuuden

lisäksi

mainonnan

– AD:n on osattava yhä enemmän: on 3D-animaatioita, mobiilia,

Janne arvelee. Kevään aikana Janne yrittää saa-

iPad-sovelluksia. Lisäksi pitäisi pys-

da työn ohessa valmiiksi opinnäy-

tyä ymmärtämään verkon valtavat

– On ollut mahtavaa seurata, mi-

tetyönsä mainonnan suunnittelijan

ja koko ajan kasvavat mahdollisuu-

ten AD Teija Himberg tekee työtään:

henkilöbrändistä. Haaveissa on ke-

det. Aika innokkaana, mutta samalla

kuinka hämmästyttävän hyvin hän

hittyä jatkuvasti ja löytää oma tapa

nöyränä sitä tässä lähtee uraansa te-

pystyy vaihtamaan vaikka käynti-

tehdä työtä.

kemään, toteaa Janne.

copyt

vastaavat

tehokkuudeltaan

monta henkilöä, Janne kehuu.

korttien leiskauksesta suurten kon-

Haluaisin

tehdä

konsepteja

kuinka

alusta lähtien, luoda brändejä. Luo-

Juuso huristelee potkulaudallaan he-

vien ilmeiden suunnittelu hyvässä

rättelemään meitä ajattelemaan hiu-

kaveriporukassa olisi todella hienoa,

kan toisin.

Janne sanoo.

septien

suunnitteluun.

Ja

Janne opiskelee Turun taideaka-

Janne korostaa paljon hyvää työ-

temiassa AD:ksi valmistavalla Mai-

yhteisöä

nonnan suunnittelun linjalla neljättä

tekijänä.

12

1/2013

hyvän

mainonnan

Zeelandia

hän

osa-

Zeeland Oyj • Perustettu 1999 • Työntekijöitä Suomessa 96, Tallinnassa 9 • Liikevaihto 9,7 miljoonaa euroa

Näköala työelämään! Opiskelijajäsenellä kaikki jäsenedut – ilmaiseksi.

www.mamary.fi

pitää 1/2013

13


Eläkeiäksi 72 vuotta?

Sitruunapizza

opintojen aloittaminen.

1 pizza (8–12 palaa)

31.12.2011 miesten kokonaiseläke oli keskimäärin 1.610 euroa kuukau-

Pohja 2,5 dl lämmintä vettä

dessa. Naisten kokonaiseläke oli 1.258 euroa eli 78 prosenttia miesten koko-

3 tl kuivahiivaa

naiseläkkeestä. Työuran aikana nai-

1 rkl hunajaa

sen euro on 82 senttiä ja eläkkeellä siis 78 senttiä. Eläketurvakeskuksen

Sanna Koivusaari

tekemän

laskelman mukaan 1975 syntynyt maksaa työuransa aikana 21 % enem-

Palkansaajien, työnantajien ja hallituksen on luottoluokittajia ja julkisuutta kiinnostavan eläkeikäkikkailun sijasta keskityttävä aidosti työurien pidentämiseen.

P

n. 7–7,5 dl durumjauhoja 1 tl suolaa

män eläkemaksuja kuin 1945 syntynyt. Vastineeksi 21 % korkeammista

Sanna aloitti vuoden alussa Maman

eläkemaksuista saa 1975 syntynyt yli

hallituksen jäsenenä ja on kiinnos-

Täytteet 3 rkl oliiviöljyä

13 % huonomman eläkkeen.

tunut muun muassa ruoanlaitosta.

4 murskattua valkosipulin kynttä

Edellä esitetyistä ongelmista yksi-

Oheinen hauska resepti löytyi ame-

1 paketti tuorepinaattia

kään ei ratkea eläkeikää nostamalla.

rikkalaisesta blogista ja kuulosti niin

Opintoja kehittämällä, työttömyyt-

erikoiselta, että hän päätti kokeilla.

1/4 tl suolaa

tä vähentämällä ja työelämää pa-

1/4 tl rouhittua mustapippuria hieman muskottipähkinää

Katai-

sä. Ongelmia ovat työuran alkami-

rantamalla voimme pidentää työuria

Mitä teet työksesi?

sen hallituksen ohjelmassa

sen viivästyminen, työuran aikainen

vuosilla ja täyttää julkisen talouden

Olen

toistetaan kolmikantaises-

työttömyys ja työkyvyttömyys. Em.

lompakkoa miljardeilla. Noita miljar-

landissa Turussa. Perinteisen print-

ti sovittu tavoite pidentää

ongelmiin keskittymällä saavutetaan

deja ja vuosia ei ole pakko repiä nuor-

timateriaalin

aitoa työurien pidentymistä.

ten selkänahasta.

verran digipuolta, sillä suoritin verk-

170 g vuohenjuustoa

koviestinnän ammattitutkinnon pari

2 sitruunaa, ohuesti siivutettu, siemenet poistettu

vuotta sitten.

raastettua parmesaania sirotteluun

ääministeri

Jyrki

työuria keksimällä toimia työuran alkuosaan, keskelle ja loppuosaan.

Vuonna 2011 alkoi noin 47.000

AD:na

mainostoimisto lisäksi

teen

Zeejonkin

Viimeisten vuosien aikana on onnis-

vanhuuseläkettä ja noin 23.000 työ-

Juri Aaltonen

tuttu pidentämään työuria yli kah-

kyvyttömyyseläkettä. Eli kahta van-

puheenjohtaja

della vuodella. Työuran alkuosaan

huuseläkettä

tai keskelle ei ole onnistuneita toimia

työkyvyttömyyseläke. Vanhuuseläke

Opiskelin lukion jälkeen kemian la-

kohdistettu, mutta silti julkinen kes-

alkoi keskimäärin 63,5 vuoden iässä

borantiksi, mutta ala ei kiinnostanut.

kustelu käydään lähes yksinomaan

ja työkyvyttömyyseläke 52,1 vuoden

Lähdin Englantiin lapsia hoitamaan

eläkeiästä.

ikäisenä. Vuoden 2006 ja 2011 välise-

ja jäin sinne opiskelemaan: suoritin

Eläkeiän alarajan nostaminen yh-

nä aikana keskimääräisen vanhuus-

ensin Foundation Course Art and De-

dellä vuodella pidentää työuria arvi-

eläkkeelle siirtyneen työura piteni

signin ja sen jälkeen BA Honours Vi-

olta neljä kuukautta. Em. tarkoittaa,

2,1 vuotta. Samassa ajassa työkyvyt-

sual Communicationin.

että kolmen vuoden työuran piden-

tömyyseläkkeelle siirtyneiden työura

tämistavoitteen uudistaminen pel-

piteni vain vuodella.

kohden

alkoi

yksi

Vapaa-aika:

muuttamalla

Vuonna 2010 vanhuuseläkkeel-

Harrastan liikuntaa, kuten Body-

le jääneistä 40 %:lla oli yli 40 vuoden

Combatia ja BodyPumpia. Pari ke-

deksällä vuodella 72 vuoteen.

eläkeikää

työura. Noin 10 %:n työura oli alle 19

sää sitten kävin melontakurssin ja

On älyvapaata uimataidotonta sy-

vuotta. Työttömyys lyhentää työuria

yritän käydä melomassa muutaman

väsukellusta tavoitella työurien pi-

keskimäärin noin 3 vuotta ja työky-

kerran kesässä. Tykkään käydä elo-

dentämistä

vyttömyyseläke noin 11 vuotta.

kuvissa, matkustella ja kokata kaik-

pelkästään

eläkeikää

nostamalla. Eläkeiän nostaminen ei

Suomessa

korkeakouluopiskeli-

kea uutta.

joista neljännes on yli 25-vuotiaita.

kä toteuta tavoitetta työurien piden-

Yksi syy ikääntyneisiin opiskelijoihin

Mikä tekee sinut onnelliseksi?

tämisestä.

on pitkät valmistumisajat, alle puolet

Perheen ja mahtavan ystäväpiirin

opiskelijoista valmistuu kahdeksassa

ole vanhuuseläkkeelle siirtymises-

vuodessa. Toinen syy on myöhäinen

1/2013

Shutterstock

korjaa eläkejärjestelmän virheitä ei-

Työurien pituuden ongelma ei

1 rkl mascarponea (tai muuta tuorejuustoa) 1 rkl raastettua parmesaania 4 siivua prosciuttoa

Koulutus:

Toimihenkilöliitto ERTO

edellyttäisi eläkeiän nostamista yh-

kästään

14

1 rkl oliiviöljyä

kanssa vietetty vapaa-aika. Lisäksi minulla on kiva työ ja mukavia työkavereita.

Yhdistä vesi, hiiva, hunaja ja oliiviöljy isossa kulhossa. Sekoita hyvin lusikalla ja anna seisoa noin 10 minuuttia. Lisää 6 dl jauhoja ja suola, ja vatkaa lusikalla, kunnes taikina on hyvin sekoittunutta ja tahmeaa. Lisää loput jauhot ja vaivaa taikinaa muutama minuutti käsin. Lisää taikinaan hieman oliiviöljyä ja laita se nousemaan lämpimään paikkaan. Peitä kulho keittiöpyyhkeellä. Kun taikina on noussut, kaada se jauhotetulle pöydälle. Muotoile taikinasta kaulimella tai käsin pohja ja laita se pellille leivinpaperin tai pizzakiven päälle. Peitä liinalla ja anna levätä 10 minuuttia. Kuumenna uuni 225 asteeseen. Kuumenna oliiviöljy isossa paistinpannussa ja lisää valkosipuli. Kuullota noin minuutin ja lisää pinaatti hyvin sekoittaen. Kypsennä noin 5–6 minuuttia ja lisää mascarpone ja parmesaani. Sekoita, kunnes seos on kermamainen. Mausta suolalla, pippurilla ja muskottipähkinällä, ja anna hetken jäähtyä. Hiero pizzapohjan päälle hieman oliiviöljyä ja kaada pinaattiseos tasaisesti taikinan päälle. Lisää proscioutto ja murustettu vuohenjuusto. Asettele päällimmäiseksi sitruunaviipaleet ja sirottele parmesaania. Paista uunissa noin 25–30 minuuttia ja anna jäähtyä hetken ennen tarjoilua. Alkuperäisessä reseptissä käytettiin Meyer lemonseja, joka on sitruunan ja mandariinin sekoitus. En tiedä, saako niitä Suomesta, mutta itse käytin tavallista sitruunaa ja syödessä puristin mehut haarukalla pizzan päälle ja poistin kitkerän kuoren.

1/2013

15


uusi kasvo

Teksti: Anna Korpi-Kyyny Kuva: Sanna Koivusaari

melko juohevasti, ehkä olen oppinut

Joulumerkki on vuoden tärkein

suunnittelemaan näitä oikealla ta-

Reilun kymmenen vuoden aikana

valla, hän hymyilee.

Rintala on suunnitellut viisitoista

meisimmät projektit ovat jo sujuneet

erilaista merkkiä. Joulumerkki-tilaus on tullut 10 vuoden välein: näin eri

Vuoden projekti Koko projekti briiffistä valmiiseen

– Olen suunnitellut niin paljon

merkkiin kestää yleensä reilun vuo-

talviaiheita, että väriskaala tuntuu

den.

olevan aina sama: tummansinistä ja

Palautetta

ja

muutosehdo-

tuksia luonnokseen antaa Itellan

kuin

Postimerkin julisteen

lk kl

lk kl

1

lk kl

1

lk kl

1

lk kl

punaista, Rintala nauraa.

1

1

lk kl

1

lk kl

on

ja ei hiisku. Joudumme odottamaan

Julis-

syksyyn, jolloin ensi vuoden posti-

suunnittelu

suunnittelu.

tetta katsotaan kaukaa, mutta siitä

Ilmestymispäivä:

lk kl

merkit julkistetaan.

van kuten postimerkissäkin. Merkki ei saa olla liian pelkistetty, ettei siitä tule tylsää, mutta tietenkään siinä ei saa olla liikaakaan yksityiskohtia, hän selvittää. Rintala aloittaa suunnittelutyön yleensä suoraan ko-

08.03.2010 Utgivn

ingsdag • N:o

10008-07-2009

• Design Nina

Rintala

IKIMERKKI on postimerkki, jonka vastaa voimassa arvo ja myyntihint olevan 1. luoka a FIXVÄRDE n kirjeen postim 50 gram maan aksua och försä MÄRKET är ett frimärke, vars asti kotim aassa värde ljningspris mots (ei Ahve nanm Se käy sama narvo aalla ). inrike varar gällande iseks i osam aksuk s porto (inte på 1 klass posti lähet yksiin si myös muih in Åland) upp till . Det kan också 50 gram. användas som motsvarande porto på andra postf örsändelser. www.pos ti.fi/ post imer kki

pitää erottua yksityiskohdatkin – ai-

Vuoden 2012 kaunein merkki

1

Seuraavista projekteista kuvitta-

Taidetomikunta. –

1

kuvittajien näkemys pääsee esille.

Itella: Joulupukin kirje 2008–2010, kuvituksia

Nina Rintala liimasi postimerkin viimeksi joulukorttiin. – Onhan se vieläkin aika hassua mennä ostamaan omia postimerkkejään Postista, hän myhäilee.

neella. Tallilyhtyä varten hän haki inspiraatiota netistä ja omasta jou-

Postimerkki kuin juliste Graafinen suunnittelija, kuvittaja Nina Rintala on tehnyt postimerkkejä jo reilut kymmenen vuotta. Hänen Tallilyhty-merkkinsä valittiin viime vuoden kauneimmaksi.

lukorttiarkistostaan ja mietti samalla, miten perinteisestä

aiheesta

1

lk kl

sai-

lk kl

lk kl

si erilaisen. Hän päätyi

lk kl

1

lk kl

kuvaa-

1

lk kl

lk kl

maan lyhtyä hie-

1

lk kl

Ilmestymis

man alaviistosta.

päivä: 08.03

.2010 Utgiv

ningsdag

IKIMERKK vastaa voimI on postimerk ki, jonka assa oleva 50 gram arvo ja myyn maa n asti n 1. luokan Se käy kotim aassa kirjeen posti tihinta FIXV sama ÄRD maksua (ei post ilähe narv oisek si och försä EMÄRKET är osam aksuAhve nanm aalla tyks iin. ett frimä ljningspr ). inrik ksi myö rke, vars is mots es port s muih värde varar in Det o kan också (inte på Åland) gällande 1 klass upp användas på andr som mots till 50 gram. a postf örsändelse varande r. porto www.pos ti.fi /pos time rkki

– Tein luonnoksen

Kuvittajalle Vekkulit kasvikset -postimerkit olivat erilainen projekti. Postimerkki1 arkkiin kuului lisävarusteena arkillinen 1 1 erilaisia tarroja, joilla itse postimerkkiä tai lähetystä pystyi muokkaamaan. 1

päivässä

• N:o 10008

-07-2009

• Desig

n Nina

Rintala

ja meinasin pudota tuolilta, kun Taidetoimikunnasta tuli palaute, että

Rintala on työskennellyt mainos-

kuvasti, jotta se pysyy yllä.

toimistoissa vuodesta 1989 lähtien.

Postimerkkien suunnittelu sai al-

Postimerkkien suunnittelu on haus-

kunsa, kun Rintalan entinen opet-

kaa vaihtelua päivätyölle.

taja

– Postimerkkejä suunnitellessa

Lahden

muotoiluinstituutista

ehdotti häntä työhön.

se on tässä, älä muuta enää mitään, hän muistelee.

1

lk kl

1

lk kl

1

lk kl

koko postimerkkiarkin ja keräili-

– Ensimmäinen suunnittelemani

on minulle se rakkain työskentelyta-

postimerkki on sirkusaiheinen, ja si-

jöille tarkoitetun ensipäiväkuoren ja

pa. Taitoa pitää myös harjoittaa jat-

tä väännettiin kyllä tosi paljon. Vii-

-leiman.

1/2013

lk kl

la suunnittelee muun muassa

pääsen tekemään kuvituksia, mikä

16

1

Itse merkin lisäksi Rinta-

1

lk kl

Itella: Vekkulit

1

lk kl

1

lk kl

vihannekset –

postimerkkiar Ilmestymispäivä:

1

lk kl

kki, leima ja ma

ksikortti 2010

08.03.2010 Utgivn

ingsdag • N:o

10008-07-2009

• Design Nina

Rintala

17 Nina Rintala


v

vieraalla maalla Palstalla vaihtuvat ulkomailla asuvat henkilöt pohtivat eroja ja yhtäläisyyksiä. Teksti: Tiina Suomalainen

set vanhemmat suhtautuvat rennon sallivasti. Alle 4-vuotiaiden lasten päivähoito on tolkuttoman kallis-

Kuva: Juha Suomalainen

ta, joten lapsia hoidetaan enemmän kotona. Täysin tyypillistä on, että

Kirje Hollannista

perheen molemmat vanhemmat tekevät 4-päiväistä viikkoa. Tietenkin

Kevään 2013 kurssit

on myös perheitä, joissa on vanhoilliseen tapaan kotiäiti ja vain isä käy töissä. Hollannissa asunnon sisusHollantilaiseen tyyliin pyörällä kulkee koko perhe

tusta ei muuteta kokonaan, kun lapsi syntyy, vaan lapsia pidetään hyvin-

MaMa ry:n jäsenenä olet tervetullut tutustumaan fiMUG ry:n toimintaan ja osallistumaan kevään 2013 kursseille jäsenhintaan, vain 60 euroa/ päivä. Ilmoittaudu mukaan: fimug.fi/kauppa (merkitse viestikenttään ”MaMa ry”)

Vanhan sanonnan mukaan kannat-

lillä kaipaan työkavereiden läsnäoloa

hitaampaa ja ei ole koko ajan kiire

kin vanhoiksi asti leikkikehissä ja

taa varoa mitä toivoo, koska saattaa

ja ns. ‘aikuista seuraa’, koska vietän

jonnekin. Elämästä osataan nauttia.

pinnasängyissä.

saada sen. Voin sanoa tuon sanonnan

suurimman osan ajasta kotona pien-

Keskiviikkoisin ja lauantaisin käy-

pienestä pitäen odottamaan ja py-

pitävän paikkansa ainakin omalla

ten lasten kanssa.

dään markkinoilla ja perjantaisin

symään paikoillaan. Olen monesti

muutto-

on ’shopping night’. Kaikki muut il-

ihmetellyt alle 3-vuotiaiden hollanti-

pitkään pohtineet ulkomailla asumi-

stressaamisen jälkeen olivat helpot-

lat vietetään kotona perheen kanssa

laislasten kärsivällisyyttä.

sen mahdollisuutta ja kun se yllättä-

tuneet. Ollaan vihdoin täällä ja sitä

illallisen parissa tai harrastuksissa.

vä ja sopiva tilaisuus sitten vihdoin

tunnetta, kun kaikki on uutta ja tun-

Koti on hollantilaisille tärkein ajan-

sesta olen myös itse hyvin innois-

avautui, oli päätös lähdöstä helppo

tematonta on vaikea kuvailla. Kaikki

viettopaikka ja se näkyy. Pihat ovat

sani. Ja sehän on tietenkin pyöräily,

• Mac-peruskurssi 13.4., Helsinki

tehdä.

• iMovie-kurssi, 13.4., Mikkeli

kohdallani. Olimme perheen kesken

Ensimmäiset

fiilikset

Lapset

Hollantilaisten

opetetaan

• Garageband-kurssi, 23.3., Helsinki

lempiharrastuk-

• iPhone/iPad-kurssi, 23.3., Oulu

on auki, mitä tahansa voi tapahtua.

mitä mielikuvituksellisemmin ko-

mikä on täällä tyypillisempää kuin

jo-

Voi tavata mitä mielenkiintoisim-

risteltuja samoin kuin kodit. Suuris-

autoilu. Pyörällä pääsee joka paik-

kutsutaan.

pia ihmisiä ja käydä uusissa paikois-

ta ikkunoista pääsee tirkistelemään

kaan ja parkkipaikka löytyy mis-

• Mac-peruskurssi, 13.4., Oulu

Mieheni sai post-doc paikan Wage-

sa. Matkustaminen on helppoa ja

naapurin perheen elämän menoa

• Wordpress Mac-käyttäjille 20.4., Helsinki

ningenin maatalousyliopistosta, joka

halpaa. Julkisilla pääsee nopeasti ja

melkein väkisin.

mukaan vaikka kaksin kappalein,

täällä tunnetaan tuttavallisemmin

edullisesti mihin tahansa Hollannin

Hollantilaisilla on hullu suhtau-

kuten omassa pyörässäni. Olen näh-

WUR:ina. WUR on iso työllistäjä ja se

kaupunkiin, naapurimaihin ja vaik-

tuminen säähän. Näin suomalai-

nyt pyöriä joissa vauvan autonistuin

• iPhone/iPad-kurssi, 27.4., Mikkeli

onkin alansa arvostetuimpien jou-

ka kauemmaksikin. Saksaan on vain

sen silmin se vaikuttaa siltä, koska

on kiinnitetty tarakalle ja siellä vau-

kossa. Työpaikka oli vähintäänkin

kivenheiton matka ja Pariisiinkin

säähän ei varauduta pukeutumal-

va pomppii mukavasti mukana. Kol-

• Mac-peruskurssi, 4.5., Mikkeli

vastaanottamisen

vain 500 kilometriä.

la oikein. Vauvoilla ei ole pakkasel-

me lasta ja vauva mahtuvat ihan

• Mac-jatkokurssi, 4.5., Oulu • Mac-jatkokurssi 18.5., Helsinki

Päädyimme ta

myös

Alankomaihin,

Hollanniksi

arvoinen.

Muu-

tahansa.

Lapset

saa

helposti

Kotitalomme on tyypillinen kol-

la hattuja tai vedenkestäviä kenkiä

hyvin pyörään, jossa on iso laatikko-

monella

mikerroksinen rivitalo jyrkkine hol-

ei suosita, vaikka täällä tuntuu sata-

mainen matkustustila edessä ja sii-

tavalla. Paperitöiden kanssa ei tar-

lantilaisine portaineen. Ihastuimme

van ihan koko ajan. Kysyessäni syy-

hen saa myös sadesuojan. Pyöräily

vinnut tapella kunhan toimitimme

taloon heti. Se on tilava ja meidän

tä tähän minulle on usein vastattu:

on turvallista, koska pyörätiet ovat

pyydetyt tositteet yhteyshenkilölle.

perheemme tarpeisiin täydellinen.

”Hollannissa säästä ei koskaan tie-

hyvin suunniteltuja ja erossa muus-

Talon takana on pieni puutarha.

dä”. Talveen kuitenkin suhtaudutaan

ta liikenteestä.

tossa yliopisto avusti paljon, mikä helpotti

maahanmuuttoa

Lähtö oli aikamoinen repäisy nelihenkiseltä perheeltä. Lapset ovat

Pihla 3 vuotta ja Otso 1,5 vuotta

suurella innolla. Kun ensi lumi sataa

vielä pieniä ja järjestettävää oli pal-

ovat sopeutuneet nopeasti ja hyvin.

maahan, niin aikuiset ja lapset otta-

kiaan

jon. Siirryin nopealla aikataululla

Lasten mielestä on hauskaa vaih-

vat käyttöön pulkat ja kelkat. Syykin

Kiehtova maa ja suomalaiselle hy-

täyspäiväisestä markkinatutkimus-

taa kerrosta ja kiivetä portaita ylös

innostukseen selvisi nopeasti. Usein

vin erilainen. Nähtävää ja koetta-

alan toimistotyöntekijästä osa-aikai-

ja alas. Hollanninkielinen päiväko-

lumi suli pois jo seuraavana päivänä

vaa on paljon. Lapsiperheelle helppo

seksi etätyöntekijäksi. Työnantajan

ti tuotti Pihlalle paljon päänvaivaa

tai viimeistään muutaman päivän si-

ja mukava maa tulla. Suomeenkin

joustavuus oli positiivinen yllätys,

ja turhautumista, mutta kuukaudes-

sällä. Olen seurannut huvittuneena

pääsee lomalle edullisin hinnoin. Mi-

koska etätyön tekemisen mahdol-

sa sekin harmitus poistui kokonaan.

naapureiden lumitöiden tekoa ja tei-

käs täällä on ollessa Keski-Euroopan

lisuus vieraasta maasta ei ole aina

Päiväkodissa on rento päivärutiini,

den suolaamista, kun lunta oli maas-

sykkeessä ja siellä missä tapahtuu.

itsestään selvä asia. Etätyön tekemi-

johon lapset voivat itse vaikuttaa.

sa vain sentti ja seuraava päivänä se

Tätä reissua en varmasti unohda

suli pois.

koskaan. Hollantiin tutustumista ei

nen on ollut yllättävän mukavaa ja

Olemme myös tykästyneet ren-

todella joustavaa. Tietenkin aina vä-

toon kulttuuriin. Elämän meno on

18

1/2013

Lastenkasvatukseen hollantilai-

Alankomaista ei ole kaiken kaikmitään

pahaa

sanottavaa.

• iPhoto-kurssi, 20.4., Mikkeli

Mamalaisen kurssimaksu

60 €/pvä

KurssipaiKat: HelsinKi Musiikkikoulu Malmi-Itäkeskus,

Viljatie 4 D, 00700 HelsInkI, www.musakoulu.net/opetuspaikat.html MiKKeli Mikael-koulu, liuskekatu 1, 50130 MIkkelI Oulu kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 OUlU, kulttuurivalve.fi

fimug.fi/kauppa

hopeinenomena.net

Suomen Apple-käyttäjät fiMUG ry

voi kuin suositella. fiMUG_ilmoitus_MaMa_110x225_032013.indd 1

19

16.3.2013 12.55

1/2013


Teksti & kuvat: Soili Hämäläinen

Syvät lihakset tukevat istujaa

kaikille toiminnallisista selkäkivuista kärsiville, mutta myös vakavampiin vaivoihin. – Ongelmana voi olla välilevyn pullistuma, skolioosi, kuluma tai rappeuma – harjoittelu sopii, koska liikkeet tehdään hitaasti nikama nikamalta kivun sallimissa rajoissa. Koko ajan itse kontrolloidaan missä

Pilates ja David CoreZone täsmähoidoksi

kohtaa pitää lopettaa, ennen kuin kipu tulee esille.

Alaselkää väsyttää, hartiat ovat ju-

selän kannatteluun tarvittavaa kun-

la myös pilatesta ohjaava Elina Kor-

missa, lapojen välissä pistää – tuttu-

toa? Niissähän tehdään valtavasti li-

jansalo.

ja vaivoja istumatyöntekijälle. Mutta

hastyötä.

Fiksu treenaa etukäteen

Jonkin aikaa pilatesta harras-

Jos omalta paikkakunnalta ei löydy

miksi ne jatkuvat, vaikka hankin uu-

– Ei pidä uskoa, että se, joka tree-

tettuaan voi ikään kuin löytää uu-

CoreZonea eikä pilatestakaan, kan-

den tuolin, pöytä on juuri oikean kor-

naa hulluna on kaikkein parhaim-

sia lihaksia, kun keskivartalon ja sen

nattaa hakeutua kuntosalille tai fy-

Pilates Lantion nosto

kuinen ja jumpassakin kävin juuri?

massa kunnossa. Nykyään ihaillaan

lihasten tuntemus lisääntyy. Hel-

sikaaliseen hoitolaitokseen ja pyytää

Jännitä syvät vatsalihakset ja nosta lantio hitaasti ylös. Palauta lantio ni-

– Rankaa tukevat lihakset eivät

kaikkea, mikä näkyy ulospäin, mutta

lävaraisuutensa ansiosta laji sopii

harjoituksia syvien lihasten vahvis-

kama nikamalta keskiasentoon. Liike lisää voimaa syviin vatsalihaksiin.

jaksa kannatella, sanoo fysiotera-

totuus on, että voi olla vaikka kuin-

kaikille, myös kuntoutukseen louk-

tamiseksi. Tuloksia voi odottaa noin

Kuvassa Pilates-ohjaaja Elina Korjansalo.

peutti Elina Korjansalo Liikuntakes-

ka kovassa kunnossa fyysisesti ja

kaantumisen tai leikkauksen jäl-

kuuden viikon kuluttua harjoitte-

kus GoGo Hermiasta Tampereelta.

näyttää vahvalta, mutta selkä voi ol-

keen.

lun aloittamisesta. Loppua treenille

la rikki.

lähes jokaisella paikkakunnalla.

– Syvien lihasten pitäisi pystyä

Pilates-tunteja

järjestetään

ei näy, sillä selkä vaatii liikuttamis-

varsin-

– Jos tekee liikettä vauhdikkaasti

kin jos tekee päätteellä työtä monta

käyttää pinnallisia keskivartalon li-

tuntia päivässä. Se vaatii lihastyötä,

haksia, jotka on tarkoitettu räjähtä-

Selkäihme CoreZone

ennen kipujen ilmaantumista. Siis

voimaa syvimpiin vatsalihaksiin ja

vää voimaa vaativaan työhön. Mutta

Suomalaisen David Health Solutions

jos olet 25-vuotias ja istut paljon, ota

rankaa tukeviin lihaksiin.

nimenomaan syvät lihakset ovat ne,

-yhtiön kehittämät viisi helppokäyt-

tavaksi treenata syviä lihaksia aina-

mitkä jaksavat meitä kannatella,

töistä CoreZone-selkälaitetta voisi-

kin kerran viikossa, vaikka selkä ei

Korjansalo painottaa.

vat olla ratkaisu satojen tuhansien

vielä oireilisikaan. Säästyt vanhem-

suomalaisten

pana monilta vaivoilta.

kannattelemaan

kroppaa,

Siis kun selkä väsyy ja kipuilee, se tarvitsisi enemmän liikettä.

Yleensä

tapahtuu

kuitenkin

juuri päinvastoin: koska tietyt asen-

ta jatkuvasti.

selkävaivoihin.

Aloittaa kannattaisi kuitenkin jo

Lait-

not ovat aiheuttaneet kipua, ihmiset

Pilates

teita löytyy kuitenkin vain noin 20

liikuttavat selkää mahdollisimman

Saksalaisen Joseph Pilateksen luoma

loista Suomessa. Päämarkkina-alue

vähän.

pilates on kehonhallintamenetelmä,

on Saksa.

kuntosalin tai liikuntakeskuksen ti-

– Ihmisen selkärangan kuuluu

jonka tavoitteena on vahvistaa var-

– CoreZone-penkit on suunnitel-

liikkua, taipua eteen, taakse ja si-

talon keskialuetta. Liikkeet tehdään

tu niin, että niillä ei pysty tekemään

vuille. Kun sitä ei liikuteta, aineen-

hitaasti oman luonnollisen hengityk-

väärin, jos saa oikean ohjeistuksen

vaihdunta vähenee välilevyissä eikä

sen tahdissa.

liikkeisiin. Viidellä laitteella voidaan

tule luonnollisia myötäliikkeitä, ja

– Pilateksessa keskitytään alase-

treenata selkärangan kaikkia tärkei-

selän käyttö passivoituu lisää, Kor-

län luonnolliseen asentoon, otetaan

tä liikesuuntia, eikä koko treeniin

jansalo selittää.

syvät vatsalihakset käyttöön ja ren-

mene kuin 20 minuuttia, kertoo Eli-

toutetaan pinnallisia yliaktiivisia li-

na Korjansalo. CoreZone-harjoituksien

avul-

Syvien lihasten metsästys

haksia. Liikkeitä vain sen verran kuin pystytään tekemään hallitusti.

la

Mutta miten on mahdollista, että

Aloitetaan helpoista harjoituksista ja

liikkumaan luonnollisesti, aineen-

rankka treenaaminen salilla ja hiki-

vähitellen lisätään vaikeutta, mutta

vaihdunta käynnistyy ja verenkier-

jumpatkaan eivät riitä pitämään yllä

ei maitohapoille asti, kertoo GoGol-

to pysyy vilkkaana. Harjoittelu sopii

20

1/2013

saadaan

koko

Lisätietoja: Syvät selkälihakset http://tinyurl.com/dxz55ak Selkäpotilaille apua pilateksesta http://tinyurl.com/cqulgm8 David CoreZone esittelyvideo http://www.youtube.com/ watch?v=UP0TRAkQWWU

selkäranka

Pilates Ristiin rastiin Ristiin rastiin -liike lisää alavatsalihasten voimaa sekä rintarangan liikkuvuutta. Lähtöasennossa toinen käsi on edessä ja jalka takana. Vaihda

GoGo Liikuntakeskus Tampere http://www.gogo.fi/

uloshengityksen aikana käsi taakse ja jalka eteen, ja anna katseen seurata käden mukana. Kuvassa Pilates-ohjaaja Elina Korjansalo.

1/2013

21


MaMa-koru

2. palkinto

4. palkinto

Niina Ketonen & Reetta Vahanen: VoiMa

Essi Leppänen: Ote

Hauskalla nimellä ristitty VoiMa-koru oli kuten tekijänsä

Ote on kaunis rannekoru, joka selvästi herättää mie-

ilmaisivat muotokieleltään jatkuvuutta henkivä.

lenkiinnon ja on tarina itsessään tuoden mieleen mo-

Tytti Bräysy 40 v, graafinen suunnittelija, koruseppä ja taidekäsityöläinen, Inari

MaMa-korun suunnittelukilpailuun tuli koruehdotuksia kahdeksalta osanottajalta. Kilpailun taso oli hyvä, aihetta oli käsitelty laajalti. Koruja oli suunniteltu niin naiselle kuin miehelle. Voiton vei Petri Ovaskaisen suunnitelma Viestintuoja; sama aihe toistui kaulakorussa, solmioneulassa ja kalvosinnapeissa. MaMan 40-vuotisjuhlakoru on to-

sarvimateriaalien parissa. Oman li-

ja taidekäsityöt pääasiassa hopeas-

teutettu Tytti Bräysyn koulutyönä

sänsä muotokieleen on tuonut aikoi-

ta ja muista metalleista, mutta myös

oululaisen Petri Ovaskaisen kilpailu-

naan Kanadan Igaluitissa suoritettu

graafinen suunnittelu. Pohjoisessa

ehdotuksen mukaisesti. Koru on juo-

kolmen kuukauden opiskelijavaih-

on hyvä olla monta rautaa tulessa,

tettu yhteen kahdesta osasta, jossa

to, sekä 2013 maalis-huhtikuussa

joista

päällimmäiseen on sahattu MaMan

tapahtuva

Siperian

kertyy. Aiemmasta ammatista graa-

rajattu logokuvio. Lopullisesta versi-

Taimyriin, jossa voi tutustua mam-

fikkona on paljon hyötyä korujen

Materiaaliksi oli valittu hopea ja nahka. Nahkaan

nenlaisia asioita mm sitoutumisesta, yhteistyöstä ja

osta on teetetty 40 kpl valusarja, joka

mutin luun kaivertamiseen ja mui-

suunnittelussa ja oman kädenjäljen

stanssatussa MaMa-monogrammissa voi nähdä myös

jatkuvuudesta. Koru toimii eri materiaaleista toteutettu-

on leimattu ja kiillotettu. Koruun voi

hin paikalliskäsitöihin.

markkinoinnissa. 12 vuotta mainos-

numeron 4, joka kunnioittaa Mama Ry:n neljää vuosi-

na ja käy arkeen ja juhlaan. Valitettavasti tämäkin koru

on

alalla on sen verran verissä ettei sii-

kymmentä.

on sarjatuotantoon liian työläs ja hintava valmistettava

suorittanut yrittäjyyskoulun tutkin-

tä mielellään kokonaan luopuisi, kun

non

kerran osaamista on.

halutessaan kiinnittää nahkanauhan tai hopeaketjun ripustuslenkillä. Tytti valmistui v. 2012 korukivi-

opintomatka

Kädentaitojen

ohella

Tytti

liiketoimintasuunnitelmineen.

kohtuullinen

kuukausiansio

Hieno idea oli vain materiaalivalintoineen liian monimutkainen ja kallis toteutettava. Myös rannekorun

sekä vaatisi prototyypin testaamisen lukkoineen ja materiaalivahvuuksineen.

ja jalometallialan artesaaniksi saa-

Tarkoitus on perustaa korualan yri-

MaMan jäsenenä Tytti on ollut

mitta olisi ollut vaikea sovittaa eri vastaanottajia ajatel-

melaisalueen

koulutuskeskuksesta

tys Paarma design opintojen pää-

20 vuotta ja jatkaa tulevaisuudessa

len. Myös käytännöllisyys puhtaanapidon ja kestävyyden

5. palkinto

Inarista, mutta jatkaa lisävuoden

tyttyä. Nimen alkuperä tulee äidin

yrittäjäjäsenenä.

suhteen olisi ensin testattava ja aikataulu ei siihen riit-

Aleksi Revonkorpi: MaMa-rintakoru

täydentävillä opinnoilla puu-, luu- ja

tyttönimestä. Päätoimiala ovat korut

tänyt. 3. palkinto

Anu Minkkinen: Palmio

Tytti on arvioinut kilpailutöiden 5 parasta:

Petri Ovaskainen: Viestintuoja Korussa MaMan logo toimii koristeeKaulakoru naiselle

na ja aihe tukee korun nimeä Viestin-

Samaa korua voi käyttää myös rintakoruna. Ketju vaihdetaan neulaan.

tuoja, mikä MaMa jäsenilleen haluaa Solmioneula ja kalvosinnapit miehelle

olla. Kuvion puolesta koru on iätön ja toimii viestinä, mutta ei ole liian mainosmainen.

Viestintuoja

Viestintuoja, kuva voittajakorusta (kaulakoru, solmioneula ja kalvosinnapit)

Kuva: Petri Ovaskainen

1. palkinto

Palmiokoru olisi ollut hyvin toteutettavissa hopeasta

Kyseessä on hauska rintakoru, joka on luettavissa myös ylösalaisin. Sen käyttö sopii niin miehille kuin naisille ja olisi toteutettavissa hopeasta edullisesti, jos kyseessä olisi kaulakoru. Rintakoru vaatii neulamekanismit, jotka olisivat työläämmät toteuttaa.

Koru oli toteutettavissa hopeasta niin, että sarja-

sarjatuotantoja esim. kaulakoruksi. Siinä tapauksessa

tuotanto valamalla, korun numerointi ja kiillotus on-

MaMa olisi hieman muuttanut ristikkokuviota pujottau-

Toisinpäin katsottaessa reunan piikki hieman häirit-

nistuu. Korusta tehdään kaulakoru sen toimiessa sekä

tumaan toistensa lomitse. Se olisi kuvannut paremmin

see tekstin toimivuutta. Koruista kannattaa aina elimi-

miehille että naisille.

yhteistyötä ja verkostoitumista.

noida kaikki osat, jotka tarttuvat helposti kiinni, muuten

Koru olisi toiminut hyvin molemmilla sukupuolilla ja

ne jäävät käyttämättä.

ollut ajaton. Vertaus MaMaan tosin jää vähemmän visuaalisesti näkyväksi.

22

1/2013

1/2013

23


Jättinäyttö on kooltaan 33 neliömetriä ja siinä on huima resoluutio: 4 x full HD

Vedestä VJ-keikkoihin

ta vievät myös erilaiset opetustyöt.

Petri Ruikka on valmistunut vuonna

livevideo-workshoppeja.

Hän vetää muun muassa erimittaisia

dessa. Hänen mukaansa still-kuvilla ja printillä on oma asemansa tule-

hän opiskeli elokuva-alaa Englannis-

Woland Oy on luovuuden laskutusosoite

sa, Southampton Solent Universitys-

2011

mainostoimis-

muotoaan ja nykyisessä TV-mainon-

sa.

to Woland Oy on toiminut jo usei-

nassa hän näkee uhkakuvia, koska

ta

ihmiset katsovat entistä enemmän

suunnittelun korkeakoulun medialaboratoriosta maisteriksi. Sitä ennen

Petri Ruikka puhuu pienillä kir-

vuosia

lukuisten

gitalisoituu. TV tulee muuttamaan

tuotantojen

sarjoja

ner Gaala -konsertin visualisoinnin

on enemmän tuotantoyhtiö ja suun-

kautta.

lisäksi

ja

nittelutoimisto kuin mainostoimisto.

– Mainostajat joutuvat mietti-

orkesterille

– Printin ja muun vastaavan te-

mään strategioitaan uudelleen. Esi-

tehtiin tiiminä laaja konserttivisu-

keminen on usein aikataulu-, re-

merkiksi sosiaalinen mainonta, joka

alisointi. Se esitettiin Finlandia-ta-

surssi- ja prosessikysymys. Eipä silti,

voi olla hyvinkin epäsuoraa, on var-

lossa. On mielenkiintoista ajatella,

sekin kiinnostaa. Mutta meiltä tila-

masti kasvavassa määrin tulevai-

että suomalaista tanssia, oopperaa

taan useimmiten liikkuvaa kuvaa tai

suuden juttu.

ja teatteria elävöitetään myös video-

installaatioita.

Helsingin

Helsingin

Juhlaviikoille

Kaupungin

suunnittelulla.

V

rekisteröity

vaisuudessakin, vaikka maailma di-

kotipesänä. Petrin mukaan Woland

jaimilla isoista töistä. Porin Wag-

Petri

Ruikan

venyminen

hansiin projekteihin vaatii laajan

lee myös erilaiset festivaalit, tapah-

osaavan verkoston. Sellaisen luotto-

tumat ja bändit ja toki myös brändit

joukon kokoaminen on ollut vuosi-

Suomessa ja maailmalla. Googlet-

en työ.

tamalla löytyivät ainakin Flow ja

– Kahden miehen mainostoimis-

Pikseliähky. Petri Ruikka on ollut ra-

to ei pystyisi näin isoihin juttuihin

kentamassa Pikseliähkyn menestys-

ilman verkostoitumista. Joka kerta

tä organisaatio- ja kuratointitasolla.

pitää miettiä, mitkä työkumppanit

maattiyhdistyksen Casino Helsinki

Petri Ruikka pitää kiinni projek-

Se on ollut vuosia Pohjoismaiden

sopivat

no on videotaidete-

julkisti marraskuun lopussa medi-

tien kaikista langoista. On luova joh-

suurin elektronisen taiteen festivaa-

hön ja mitkä työt tehdään in-house.

os Casino Helsingin

an edustajille Petri Ruikan videoins-

taja, vastaava tuottaja, ohjaaja ja

li. Flow-tapahtuma on musiikin ja

Kun vastaava projekti polkaistaan

isolla videoseinällä.

tallaation

valvoo

kangasvalinnoista

kaupunkikulttuurin festivaali. Pet-

käyntiin, siihen tarvitaan esiintyjät,

Se on ohjaaja Petri

Videoteos esitettiin pari päivää myö-

vaatesuunnitteluun ja jopa meikkei-

ri Ruikka on esiintynyt miltei joka

kuvaaja, pukusuunnittelija, maskee-

Ruikan luoma, kuvaa ja ääntä yhdis-

hemmin suurelle yleisölle. Kasinon

hin. Petri usein myös leikkaa videon

vuosi tilaisuudessa videotaiteilijana.

raaja, animaattorit sekä äänisuun-

televä teos. Tuotannon laskutusko-

asiakkaat ovat voineet ihailla teos-

itse ja tekee värimäärittelyt, kuten

Flow on loistava näyttämö rakentaa

nittelija ja yhä useammin myös

tina on suunnittelutoimisto Woland

ta joka ilta keskiviikosta lauantaihin

tässäkin vedenalaisessa videoteok-

bändien ja muiden taiteilijoiden ima-

projektikohtaiset tuottajat.

Oy, jonka Ruikka perusti pitkäai-

kello 23.00.

sessa.

goa.

Vedenalainen

kasino.

kaikkea

parhaiten

kyseiseen

– RAY:n Hinriikka Lindqvistin

Ruikka oli jo toteuttanut keväällä

Työpuheissa vilahtelevat myös

lundin kanssa. Päätyönä tehdään

ja Tomi Nuottamon kanssa pohdit-

vedenalaisvisualisoinnin Porin Wag-

Canal+, Helsingin Kaupunginteatte-

visualisointia, videosuunnittelua ja

tiin, millainen teos kasinon tilaan

ner Gaala Sinfonietalle ja halusi jat-

ri, TTT-teatteri Tampereella, Aalto

Mainosmaailma uudistuu

liikkuvaa grafiikkaa.

sopisi. Teimme muutaman ehdotuk-

kaa RAY.n teoksessa vedenalaisen

Yliopisto ja Gulbenkian Säätiö Lis-

Lukijoita

taiteili-

sen, joista yhtä alettiin jatkojalostaa.

estetiikan tutkimista.

sabonissa, joka toimii taiteiden, hy-

mitkä työvälineet taipuvat kuvik-

ja Petri Ruikka uudistaa mainonnan

Projektin tuotanto kesti vain parisen

– Kasinon suuren resoluution jät-

väntekeväisyyden

koulutuksen

si Petri Ruikan käsissä. Pääasiassa

kieltä ja ilmettä. Ja olen sitä mieltä,

kuukautta. Prosessi oli luovassa mie-

tinäyttö oli mielenkiintoinen paikka.

alueella. Viime vuonna yksi mielen-

käytössä on Adoben paletti: After

että portfolio on kaunis.

lessä hyvin erilainen verrattuna pe-

toteuttaa samantyylinen teos, ohjaa-

kiintoisimmista töistä oli Stockman-

Effects, Photoshop ja Premiere. Vi-

rinteiseen mainostuotantoon, olihan

ja sanoi.

nille tehty näyteikkunainstallaatio

deosuunnittelussa tarvitaan myös

Awake. Osansa Petrin luovasta ajas-

Qlab- ja Modul8-ohjelmistoja sekä

luovuuden

Postiluukusta putosi mielenkiintoinen

24

aamiaiskutsu: 1/2013

Raha-auto-

kyseessä tilausteos.

ja

varmaankin

nettipalvelujen

työ-

kaisen työkumppaninsa Henrik Ax-

Liikkuvan

erilaisten

tu-

Petri Ruikan puheessa vilahte-

kasi-

edenalainen

Petri Ruikka uskoo, että ulkomainonta muuttuu aivan lähitulevaisuu-

2011 Aalto-yliopistosta, Taiteiden ja

Teksti & kuvat: Marj Rautesalo

Hippotizer-mediaserveriä.

kiinnostaa,

Kasinon portaita alas syöksyy vauhdilla vesimassa, joka peittää kasinon kokonaan veden alle. Jostakin ilmestyy keskelle valkoinen vaahdoke, joka muuttuu värikkääksi vesitanssijaksi. Sitten kuvaan tulee vuorollaan useita taidokkaita tanssijoita. Video teki minuun suuren vaikutuksen. Vaikka en itse uimaan päässytkään, kokemus oli virkistävä. Kuvassa myös tekijä ja taiteilija Petri Ruikka.

1/2013

25


Beatles-maniaa matkailussa! Legendaarisen pop-yhtyeen fanit matkaavat yhtyeen synnyinseuduille vuodesta toiseen. Teksti & kuvat: Beatles-fani Tuukka Hämäläinen

The Beatlesin historiaan liittyvät paikat sijoittuvat ympäri vanhaa satamateollisuuden synnyttämää

Valtaosan urastaan The Beatles toimi Lontoosta kä-

työläiskaupunkia, ja vaikka niitä onkin dokumentoitu

sin, minkä vuoksi paljon Beatles-turismia suuntautuu

kattavasti moniin teoksiin, ovat kiertoajelut hyvä vaih-

myös sinne. Kaikkein olennaisin nähtävyys on tieten-

toehto. Näistä vanhin ja olennaisin on tietysti Beatles-

kin Camdenin kaupunginosassa sijaitseva Abbey Road,

albumin ja -elokuvan mukaan nimetty Magical Mystery

jonka suojatie on yhtä kuuluisa kuin levytysstudiokin.

Tour.

R

Vuonna 1931 perustetun Abbey Road Studiosin

Pari tuntia kestävällä Beatles-kiertoajelulla pääsee

edessä kulkeva suojatie tuli tunnetuksi vuonna 1969 il-

näkemään kaikki keskeiset paikat: Paul McCartneyn,

mestyneen Abbey Road -albumin kansikuvasta, jossa

John Lennonin ja George Harrisonin lapsuudenko-

Beatles-nelikko on harppomassa tien ylitse. Niinpä fa-

dit, Penny Lanen, Strawberry Fieldsin portin ja monta

nit suuntaavat vielä tänäkin päivänä sankoin joukoin

muunta paikkaa. Loistava matkaopas Neil Brannan on

pienelle suojatielle ja syöksyvät liikenteen sekaan otta-

yhtä viihdyttävä kuin ammattitaitoinenkin, eikä Ma-

maan omia ylityskuviaan.

gical Mystery Tourilta tosiaan Beatles-informaatiota

Abbey Road -studio on sekin nähtävyys ja rakkaus-

jää puuttumaan. Pysähdykset avainpaikoissa tarjoavat

viesteillä kirjaillun portin edessä on lähes aina uteli-

mahdollisuuden myös kuvien ottamiseen.

aita turisteja. Hieman etelämpänä sijaitsee myös The

Kaiken keskellä on tietenkin Beatlesin legendaari-

Beatlesin oma kauppa, jossa riittää tungosta heti au-

nen esiintymispaikka The Cavern, jonka yläkertaan on

keamisesta lähtien. The Beatlesin Apple Corp. -yhtiön

rakennettu näyttävä Hard Days Night Hotel. Beatles-

valmistamat viralliset fanituotteet eivät ole halvim-

teemainen neljän tähden hotelli tarjoaa huoneesta riip-

masta päästä, mutta valikoimaa riittää ja tuotteet ovat

puen huokeaakin asumista, sekä useamman baarin ja

myös tavallista bändikrääsää laadukkaampia.

ravintolan Beatles-drinkkeineen. Kaikkialla raikuu tietysti The Beatlesin tuotanto.

ikkaan historian ja kauniin maaseudun

Maaginen mysteerimatka Liverpoolissa

ohella yksi Englannin turismin valtti-

Liverpoolin

Beatles-turismin

ti lähes 300 keikkaa 1960-luvun alkupuolella, itseasias-

korteista on The Beatles. Vuosina 1960-

vetovoima on valjastettu tehokkaasti. Satamaan ra-

sa suljettiin ja purettiin vuonna 1973, mutta sittemmin

70 toimineen ja maailman valloittaneen

kennettu The Beatles Story -museo on tietysti keskei-

se on rakennettu uudelleen. Viikottaisen, erittäin us-

rannikkokaupungissa

The Cavern Club -kellariklubi, jolla The Beatles soit-

yhtyeen historia kulminoituu monissa

simpiä, mutta anniltaan yhtyeen historiaa kronikoiva

kottavan The Beatles -tribuuttiyhtyeen konsertin lisäk-

erityisesti yhtyeen synnyinkaupungissa Liverpoolissa,

museo on itseasiassa melko vaatimaton kokemus, eten-

si klubilla on muitakin teemaan sopivia keikkoja, sekä

sekä tietenkin Lontoossa.

kin suhteessa hintaansa.

matkamuistopuoti.

26

Abbey Road on kaiken keskus

1/2013

1/2013

27


Tällä palstalla esittelemme mielenkiintoisia uutuuksia; Teksti & kuvat: Marj Rautesalo

ideoita, yrityksiä, ihmisiä

100 materiaalia – titaanista paperiin Jo nyt pystytään valmistamaan tuotteita yli 100:sta erilaisesta materiaalista, esimerkiksi titaanista, betonista, polyamidista, alumiinista, ruostumattomasta teräksestä, kullasta, hopeasta, lasista, nylonista, polykarbonaatista, keramiikasta, valmiiksi värjätystä kip-

3D

sistä ja puulta näyttävästä MDF-muovista. Salokannel vakuuttaa, että yksittäiset, monimutkaiset ja reikäiset tuotteet ovat edullisempia kuin kaupassa. Tinkercadin sivuilta tilattuna kymmenen

VALTAA JÄRJEN JA ARJEN

kahvinsulkijaa maksaa 20 senttiä kappale. Silmälasikehykset maksavat 20 euroa. Eri materiaalihinnoista voi pyytää tarjouksen. Silmälasikehykset kiinnostivat itseäni eniten, sillä kauniit mallit maksavat kaupassa tinanappeja ja Tuotteita voidaan 3D-printata eri materiaaleista; paperia, muovia, metallia...

3D-printteri lisää materiaalia kerros kerrokselta valmistaessaan tuotteen. Tulostus kestää tunteja.

maltaita. Pekka Salokannel on suunnitellut omansa. Hyvännäköiset, muovista tehdyt. Jos kehykset suunnittelee biohajoavasta muovista, ne voi heittää biojätteisiin, kun muoti muuttuu. Ihmisen kasvoista on tulossa mallinnos. Sen avulla näkee, mitkä kehykset sopivat omiin kasvoihin parhaiten. Tarjoilufriikeille idea! Miten olisi yksilölliset vieraskattaukset, kuten pöytähopeat, keraamiset astiat ja kukkamaljakot. Jos astiat tekisikin jostakin maissitahnasta, ne voi syödä, jos kokki ei onnistu.

Teollinen muotoilija Pekka Salokannel Tinkercad Oy:stä luennoi MaMan vuosikokouksessa 3D-mallinnuksesta ja printtauksesta. Kokoukseen osallistui tavallista enemmän yhdistyksen jäseniä. 3D-tuotteista on puhuttu jo pitkään. Oli korkea aika tutustua aiheeseen, sillä 3D mullistaa tulevaisuudessa meidän kuluttajien elämän.

3D-tuotanto kuulostaa yksinkertaiselta. Ensin tarvitaan idea. Se jalostetaan svg-ohjelmassa vektorigrafiikaksi ja lähetetään verkon kautta 3D-tulostimeen. Tulostimesta tulee ulos valmis tuote. Se on myös malli ja työkalu mahdollista lisäprinttausta varten. Illustrator- ja Photoshop-töistä tehdyt svg-tallenteet voi kiikuttaa Tinkercadiin, joka tuottaa oikeanlaista materiaalia tulostuspalveluun.

Pekka Salokannel on suunnitellut itselleen muoviset silmälasikehykset ja printannut ne 3D-tulostimella.

Isot tuotteet ja innovaatiot

– Tinkercad ohjaa käyttäjät 3D-printtauspalveluihin

Isot tuotteet tulevat vielä toistaiseksi kalliiksi. Tinker-

Pekka Salokannel esitteli mamalaisille 3D-printattuja

miset ovat saaneet aikaan. Mind to design in minutes on

saumattomammin kuin mikään muu 3D-ohjelma maa-

cadin suurin työ, joka on omalla 3D-koneella tulostettu,

tuotteita: metallisen jakoavaimen, pussinsulkijan, sil-

Tinkercadin iskulause. Sivuilla olevat lessonssit opasta-

ilmassa, mainostaa Salokannel.

on 15 x 15 x 20 cm kaiutinkotelo. Maailmalla on tutkit-

mälasikehykset, korvakorut, paperipainon, pöytäkellon

vat käyttäjää visuaalisten vinkkien avulla. Suunnitte-

ja joitakin lasten olioita. Salokanteleen mukaan jokai-

luun tarvitaan vain aloitusilmoitus.

Verkossa on lisäksi useita ilmaisia suunnitteluohjelmistoja, joilla voi rakentaa oman tuotemaailmansa.

tu talojen seinäelementtien tulostamista. Kokonaiseen taloon on vielä matkaa. Toteutuneista ehkä suurin työ

Jo-

Tinkercadin asiakas saa yhden suunnittelutyön il-

pa kuusivuotias poika on tehnyt 3D-ohjelmalla vaa-

maiseksi, myös opettelu on ilmaista. Jos suunnitte-

tivia tuotteita. Jäin epäilemään, että isä on arkkitehti

lukärpänen puraisee, 20 dollarilla kuukaudessa saa

väkseen

ja lapsella synnynnäinen kyky nähdä esineet ja van-

tehdä 100 suunnitelmaa. Salokannel sanoo vinkkinä,

le tehtiin uusi leukaluu. Vanhasta leukaluusta tehtiin

hempansa kolmiulotteisena. Suunnittelijalla pitää olla

että omat luonnokset kannattaa tallentaa pilvipalve-

mallinnus, joka printattiin. Se on osittain ontto ja rei-

erehtymätön materiaalintaju. Ja snaju, miten materiaa-

luihin, ettei oma kone täyty. 3D CAD sopii erityises-

käinen, siis kevytrakenteinen. Printatun luun ympäril-

li käyttäytyy pidemmällä aikavälillä.

ti mainontaan ja markkinointiin. Ne mainoslahjat! Ja

le voi kasvaa oma kudos. Leukaluu tehtiin titaanista,

Tinkercad on 3D-palvelu ja -ohjelma

Kaikista ei tule 3D:n aikana teollisia muotoilijoita.

yksilölliset palkintomitalit! Muun muassa Mozilla-pal-

koska sitä elimistö ei hylji. Myös hammaslääketiede

Jos on mononäkö ja monokyky luoda, ei synny kuin piip.

kinto on printattu 3D:nä samoinkuin elokuvista tutun

käyttää 3D-printtausta implanteissa.

Tinkercad.com on suora linkki 3D-tilauspalveluihin.

Salokanteleen mukaan se ei haittaa, koska apua saa.

Ironmanin puku.

Yrityksen sivuilla on valmiina tuotteiden aihioita ja

Markkinoille saattaa tulla kokonaan uusi ammattiryh-

– Joidenkin asiantuntijoiden mielestä 3D-tekniikka

Toisten suunnittelemia tuotteita ja aihioita voi käyttää

mallinnoksia. Niitä saa vapaasti käyttää, mutta ei myy-

mä, 3D CAD -osaajat, jotka toteuttavat asiakkaiden vi-

on keksintönä suurempi asia kuin Internet, sanoo Pek-

ja kehittää kuin omiaan. Pekka Salokannel sanoo, että

dä. Siellä on myös valmiita tuotteita, joita tavalliset ih-

sioita.

ka Salokannel.

kukaan ei osaa vielä siihen kysymykseen vastata.

sella suomalaisella on muutaman vuoden kuluttua jotakin 3D-tekniikalla tehtyä. – Muotoilu demokratisoituu. Tuotanto on siirtymässä kuluttajille, sanoo Salokannel. Tee se itse -ilmiö on heräämässä aivan uudella tavalla.

28

1/2013

Pekka

Salokannel

kannustaa

kokeilemaan.

on kolme metriä korkea taideteos. Se on huippujuttu, että lääketiede voi käyttää hy3D-printtausta.

Eräälle

vanhalle

naisel-

Luovia ihmisiä jää askarruttamaan tekijänoikeudet.

1/2013

29


mamatiedottaa

Pöpökammoisten työpöydällä Teksti Jari Simonen Kuvat Jari Simonen, valmistajat

Näppäimistöt, hiiret ja kosketusnäytöt ovat tunnetusti bakteeripesiä. Hygienian yhteys työterveyteen on itsestäänselvyys, ja käsidesi onkin vakiovaruste monissa työpaikoissa. Silti, tutkimusten mukaan jopa 20% sairastuu flunssaan vuosittain,

O T ER v. 45

synttärijuhlat Linnanmäellä lauantaina 8.6.2013 Ku

va

An

na

An

un

MaMan keväässä on luvassa monenlaista mukavaa Lintsille, leffaan, koulutuksiin, 40v-juhliin ja kokoukseen.

* Koulutukset

4.5. klo 12–16 ADOBEN CS6, uudet ominaisuudet ja tehokas käyttö, Helsinki, Iso Roobertinkatu 20–22, MJK MaMan jäsenten hinta on 45 € ja ei-jäsenen 85 €. Ilmoittautuminen: www.mamary.fi

di

18.5. klo 10–15 Miten markkinoin osaamistani, Helsinki, Mannerheimintie 8? Scandic Marski, kurssi itsensä työllistäjille yhteistyössä STTK-yrittäjien kanssa. Katso tiedot: www.mamary.fi

ja 80% työntekijöistä on joskus ollut töissä sairaana. Ei ihme, että mikrobi-invaasion torjumiseen kehitetään aina vain uusia välineitä.

*

1. Näppäimistöimuri

Leffaliput sinulle ja kaverillesi

Tuo kaverisi MaMan jäseneksi, saat itsellesi ja uudelle jäsenelle molemmille kaksi leffalippua. Ja se on helppoa: kaverisi täyttää jäsenhakemuksen www.erto.fi/jasenhakemus ja sinä ilmoitat omat yhteystietosi sekä hankkimasi jäsenen yhteystiedot MaMan sivuilla www.mamary.fi/otayhteytta. Leffaliput postitetaan toimittamaasi osoitteisiin. Sitten vain nauttimaan leffoista!

«

Näppäimistöimuri poistaa ruoanmurut ja muut roskat. Vaihdettava harjaosa ja LED-valo, toimii USB-virralla. Shenzen Calibeur Industries Ltd. $5.99 www.amazon.com

2. Siivoushyytelö

Katso Naisten Pankin bisnes-enkelikampanja: www.naistenpankki.fi

Kevätkokous ja MaMan 40-vuotisjuhla samalla reissulla! Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimediaalan ammattilaiset MaMa ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään la 11.5.2013 klo 10.00 Hotelli Vaakunassa, Asema-aukio 2, 10. krs, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 06. Käsitellään MaMa ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 07. Käsitellään tuloslaskelma ja tase vuodelta 2012 Käsitellään toiminnantarkastajien lausunto 08. Päätetään tilinpäätöksen alijäämän/ylijäämän käytöstä

10. Ilmoitusasiat 11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa juhlimaan 45-vuotiasta ERTOa Linnanmäelle! Ota mukaan perheesi ja muut tärkeät henkilöt! Juhlan kunniaksi saat ERTO-rannekkeet koko porukalle 10 eurolla per henkilö. ERTO-rannekkeella Linnanmäen Pohjoismaiden suurin laitevalikoima on vapaasti käytössänne.

Ilmoittautuminen on jo käynnissä! Varmista paikkasi! http://www.erto.fi/ajankohtaista/lintsi

Kokouksen alussa kahvi/tee ja suolaista syötävää. Lounas tarjotaan iltapäivän juhlan yhteydessä. MaMa korvaa kokoukseen osallistujille matkakustannukset halvimman kulkuneuvon mukaan. Kokouksen jälkeen on etukäteen ilmoittautuneilla mahdollisuus osallistua

Linnanmäelle 8.6. * koko porukka 10 eurolla per henki Linnanmäki on varattu meille mamalaisille ja kaikille ertolaisille yksityiskäyttöön la 8.6. klo 10–13. Ilmoittaudu mukaan ja katso lisätietoja: www.erto.fi/ajankohtaista/lintsi

MaMan 40-vuotisjuhlaan, joka alkaa saman kerroksen ravintolassa, tilausravintola Kaarre klo 13.00. Ilmoittautumiset 26.4. mennessä www.mamary.fi / Kevätkokous ja 40-vuotisjuhla tai sähköpostilla kaarina.pehkonen@erto.fi / 040 762 6286. Ilmoita myös mahdollisista ruokarajoituksistasi.

Tervetuloa kevätkokoukseen sekä juhlimaan 40-vuotiasta MaMaa!

«

30

40-vuotis juhlavuotemme kunniaksi MaMa haluaa olla tekemässä hyvää paitsi jäsenilleen myös hiukan laajemminkin. Ryhdyimme Naisten Pankin bisnes-enkeliksi eli kuukausilahjoittajiksi. Meille pienellä summalla on suuri vaikutus kehitysmaiden naisille ja heidän perheilleen. Kuukausilahjoituksen lisäksi ohjaamme 40-vuotisjuhlastamme saamamme huomionosoitukset myös Naisten Pankille.

09. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

Linnanmäki on varattuna ertolaisten yksityiskäyttöön lauantaina 8.6.2013 klo 10–13.00. Portit aukeavat klo 9.30. Juhlaohjelmaa on tiedossa sekä ohjelmalavalla että ympäri puistoa. Silikonipohjainen siivoushyytelö kerää pienroskat näppäimistöltä. Saatavilla kirkkaissa neonväreissä. Puhdistaa myös hiiret, kännykät, kamerat ja kaiutinritilät. Super Clean. $9.96. www.expertisland.com

* MaMa bisnes-enkeliksi

1/2013

1/2013

31


Työttömyyden alkaessa sinulta edellytetään tietynpituista työttömyyskassan jäsenyyttä saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa. Ammattiliitton liittyessä liityt samalla myös kassaan sekä saat päälle kaikki liiton edut, joita et saa työttömyyskassasta. Yksi liittyminen – kaksi jäsenyyttä! MaMa ry on oikea osoite sinulle, jos teet duuniasi markkinointiviestinnän, -tutkimuksen tai digimedia-, muotoilu- ja pelialan työpaikassa tai opiskelet kyseisiä aloja. Free-pohjaltakin onnistuu.

MaMalaisten etuja • Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Jos joudut työttömäksi, et putoa pelkän peruspäivärahan varaan, vaan saat ansioihisi suhteutettua työttömyyskorvausta. • Työsuhdeneuvonta. Saat henkilökohtaista palvelua työsuhdeneuvonnasta kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. • Kurssit ja koulutuspäivät. Voit osallistua MaMan ja ERTOn järjestämiin koulutuksiin, joissa voit kehittää ammatillista osaamistasi ja joista saat hyödyllistä työelämätietoa. • Ilmainen vapaa-ajan matkustajavakuutus • Alennuksia useista ostopaikoista • ERTOn ja MaMan jäsenlehdet Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen, digimedia-, muotoilu- ja pelialan ammattilaiset MaMa ry. Lisätietoja ja liittymisohjeet: www.mamary.fi

MaMa on ERTOn jäsenyhdistys.

Nonsordino 1/2013  

Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti.

Advertisement