Page 1

€0.55

Numru 13,430

L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi jie[u b’idejn Simon Busuttil li nhar is-Sibt li g[adda kiseb aktar minn 50% tal-voti f’elezzjoni g[all-[atra ta’ Kap ;did tal-PN li fiha kkontestaw ukoll Ray Bugeja, Mario de Marco u Francis Zammit Dimech

Illum il-PN ja[tar lil Simon Busutill Kap ;did u jsellem lil Lawrence Gonzi minn Rebecca Borg

Illum il-Partit Nazzjonalista jibda kapitlu ;did fl-istorja tieg[u meta f’Kunsill :enerali straodinarju jele;;i kap ;did f’elezzjoni li fiha l-uniku kandidat se jkun Simon Busuttil li fl-ewwel elezzjoni g[al [atra ta’ Kap ;did

is-Sibt li g[adda, ;ab aktar minn 50% tal-voti tal-kunsilliera f’elezzjoni li kienet kontestata wkoll minn Ray Bugeja, Mario de Marco li kiseb it-tieni l-akbar numru ta’ voti, u Francis Zammit Dimech.

Matul il-;urnata tal-lum, ilbibien tad-Dar ?entrali tal-PN se jkunu miftu[a g[at-tieni round tal-votazzjoni fl-elezzjoni ta’ [atra ta’ Kap ;did tal-Partit Nazzjonalista.

Il-Gvern jirrifjuta jag[ti informazzjoni lill-Parlament minn Hermann Micallef

Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia rrifjuta li jag[ti informazzjoni mitluba millOppo]izzjoni dwar l-ismijiet ta’ persuni filMEPA li [adu sehem f’e]er/izzju biex kien determinat tnaqqis fit-tariffi talapplikazzjonijiet. Fil-[in tal-mistoqsijiet fil-bidu tas-seduta tal-biera[ filg[axija, id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi g[amel mistoqsija twila lillPrim Ministru Joseph Muscat dwar il-finanzi tal-MEPA.

g[al pa;na 2

Portugi] arrestat

L-Istati Uniti

Ftit inqas minn nofs kilo droga eroina tinstab f’kapsoli fl-istonku ta’ ra;el Portugi] li wasal Malta fuq titjira mit-Turkija

Jinstabu nisa li qattg[u s-snin mi]muma kontra l-volontà tag[hom fi Cleveland, f’Ohio

Ara pa;na 4

Ara pa;na 15

g[al pa;na 9


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

2 Lokali

Votazzjoni li tintemm fit-8pm minn pa;na 1

Roberta Metsola

Roberta Metsola f’erba’ kumitati tal-Parlament Ewropew Il-membru parlamentari Ewropea ;dida f’isem ilPartit Nazzjonalista, Roberta Metsola, in[atret f’erba’ kumitati talParlament Ewropew. Roberta Metsola, avukat li tispe/jalizza fil-li;i Ewropea, [adet post Simon Busuttil b[ala membru s[i[ fil-Kumitat talLibertajiet ?ivili, il:ustizzja u l-Affarijiet Interni; fil-Kumtiat Spe/jali fuq il-Kriminaltà Organizzata, Korruzzjoni u

l-{asil tal-Flus; il-Kumitat tal-Petizzjonijiet; u b[ala membru sostitut talKumitat tas-Suq Intern u lProtezzjoni talKonsumatur. Metsola kienet eletta filParlament Ewropew flimkien ma’ Claudette Abela Baldacchino u Marlene Mizzi f’elezzjoni ka]wali fl-24 April wara li Simon Busuttil, Louis Grech u Edward Scicluna ;ew eletti fil-Parlament Malti.

It-Temp

UV INDEX

8

IT-TEMP ftit jew wisq imsa[[ab u bil-possibilità ta’ ftit xita [afifa f’xi n[awi kultant VI}IBBILTÀ tajba IR-RI{ [afif g[al moderat mill-Punent g[allMajjistral, li jsir [afif l-iktar mill-Punent g[al-Lbi/ BA{AR [afif g[al moderat li jsir [afif IMBATT ftit li xejn TEMPERATURA l-og[la 24˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 426.4 mm IX-XEMX titla’ fis-06.04 u tin]el fid-19.53

Simon Busuttil irid jikseb il-fidu/ja ta’ ]ew; terzi tal-kunsillieri, skont l-istatut tal-Partit Nazzjonalista, biex illejla ji;i elett Kap talPartit Nazzjonalista u t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tg[addi f’idejh ming[and Lawrence Gonzi. Mat-t[abbir tar-ri]ultat ta’ din l-elezzjoni, ilkunsilliera tal-PN jag[tu wkoll tislima xierqa lil Lawrence Gonzi b[ala apprezzament u ringrazzjament g[as-servizz li ta lill-Partit Nazzjonalista u lill-pajji]na b[ala Prim Ministru u Kap tal-PN g[al dawn l-a[[ar disa’ snin. Fil-votazzjoni tas-Sibt li g[adda, 451 kunsillier mit-897 kunsillier li vvutaw f’din lelezzjoni vvutaw favur Simon Busuttil b[ala lKap il-;did tal-Partit Nazzjonalista. Skont l-istatut tal-Partit Nazzjonalista, flelezzjoni tas-Sibt li g[adda Raymond Bugeja ;ie eliminat wara li ;ab l-inqas ammont ta’ voti. I]-]ew; kontestanti l-o[rajn, Francis Zammit Dimech li ;ie fit-tielet post, u Mario de Marco li ;ie fit-tieni post, [abbru li kienu se jikkon/edu, biex b’hekk ma jipparte/ipawx fittieni round. Fl-ewwel reazzjonijiet tag[hom g[ar-ri]ultat tas-Sibt, kemm Raymond Bugeja, Francis Zammit Dimech u Mario de Marco lkoll iddikjaraw li se jibqg[u leali lejn il-Partit Nazzjonalista u anke lejn il-Kap il-;did u lesti li jg[inu u jservu lill-Partit. Diskors li spikka kien dak ta’ Mario de Marco, li ;ie fit-tieni post bi 345 vot, li [e;;e;

lill-kunsillieri biex l-istess fidu/ja li wrew fih, issa g[andha tintwera lejn Simon Busuttil sabiex ikun elett b[ala l-Kap il-;did tal-Partit Nazzjonalista. Dan hu dak li se jag[mel Mario de Marco nnifsu, li jivvota lil Simon Busuttil. Dan l-istess diskors ;ie rifless ukoll f’artiklu fuq il-;urnal Times of Malta tal-biera[, miktub minn Mario de Marco nnifsu. F’dan l-artiklu, Mario de Marco tenna li permezz tal-vot tieg[u tal-lum, se jkun qed jappo;;ja lil Simon Busuttil u re;a’ [e;;e; lill-kunsillieri biex minkejja l-preferenzi personali tag[hom, jivvutaw lil Simon Busuttil huma wkoll. B’hekk, sostna Mario de Marco, il-Partit Nazzjonalista jkun jista’ jimxi ‘l quddiem billi jsib l-g[eruq tieg[u, jer;a’ jibni l-istrutturi talPartit u jkun ukoll Oppo]izzjoni kredibbli talGvern pre]enti. Il-votazzjoni tal-lum se tifta[ fl-10am fid-Dar ?entrali tal-Partit Nazzjonalista fil-ka] ta’ Malta, u fil-ka] ta’ G[awdex fl-Uffi//ju talPartit Nazzjonalista tar-Rabat. Il-votazzjoni f’G[awdex tag[laq fil-5.30pm u f’Malta se tintemm fit-8pm biex b’hekk jibda mill-ewwel l-g[add tal-voti. Dan kollu ji;i fi tmiemu permezz tal-Kunsill :enerali bilproklamazzjoni tar-ri]ultat u d-diskorsi li se jsiru. Kemm Net TV kif ukoll Radio 101 se jkunu qed ixandru live dak kollu li se jkun qed ji;ri fid-Dar ?entrali tal-PN minn wara li tag[laq ilvotazzjoni. Ara wkoll pa;ni 16 u 17

L-istudenti G[awdxin g[adhom bla stipendju Il-Grupp Universitarji G[awdxin, il-GUG, fi stqarrija qed i[e;;e; lillawtoritajiet responsabbli sabiex isolvu is-sitwazzjoni tal-istudenti G[awdxin relatata mad-dewmien flg[oti tal-istipendju intitolat lill-istudenti G[awdxin, wara li r/evew diversi ilmenti mill-istudenti. I/-/ekk ta’ €400 jing[ata lill-istudenti G[awdxin kull

tliet xhur matul is-sena skolastika, g[al total ta’ €1,200. Fl-a[[ar ;img[at listudenti G[awdxin kellhom jir/ievu t-tieni /ekk, i]da lebda student sal-lum g[adu ma r/ieva xejn. Fl-istqarrija il-GUG qalet li tifhem li numru ta’ kwistjonijiet setg[u kienu lkaw]a g[ad-dewmien, i]da trid tfakkar li dawn i//ekkijiet huma ta’ g[ajnuna

g[all-istudenti biex i[allsu lkera tal-appartamenti f’Malta matul l-istudji tag[hom. Il-GUG qal li aktar ma ddum ma tissolva l-kwistjoni, il-problemi g[all-istudenti se jkomplu jikbru. G[alhekk qed jitlob biex jittie[du lpassi me[tie;a biex ilkwistjoni tissolva mill-aktar fis, filwaqt li appella biex ma jer;ax ikun hemm dan iddewmien.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena L-ERBG{A L-og[la 24˚C L-inqas 15˚C

IL-{AMIS L-og[la 24˚C L-inqas 16˚C

IL-:IMG{A L-og[la 25˚C L-inqas 15˚C

IS-SIBT L-og[la 24˚C L-inqas 16˚C

IL-{ADD L-og[la 23˚C L-inqas 16˚C

UV

UV

UV

UV

UV

8

8

9

9

8

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 22˚C xemxi, Al;eri 25˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 24˚C xemxi, Ateni 28˚C imsa[[ab, Li]bona 21˚C imsa[[ab, Berlin 21˚C xita, Brussell 21˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 32˚C xemxi, Dublin 15˚C xemxi, Kopen[agen 20˚C ftit imsa[[ab, Frankfurt 16˚C imsa[[ab, Milan 21˚C xemxi, Istanbul 20˚C xemxi, Londra 21˚C xemxi, Madrid 23˚C imsa[[ab, Moska 17˚C xemxi, Pari;i 19˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 22˚C imsa[[ab, Ruma 19˚C xita [afifa, Tel Aviv 26˚C xemxi, Tripli 27˚C imsa[[ab, Tune] 26˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 21˚C imsa[[ab, Zurich 20˚C ftit imsa[[ab, Munich 16˚C imsa[[ab, St. Petersburg 20˚C imsa[[ab

F

il-[ar;a ta’ il-Mument ta’ nhar il{add 8 ta’ Mejju ng[atat prominenza lil-laqg[a li l-Prim Ministru Malti Eddie Fenech Adami kellu mal-Prim Ministru Olandi] Rudd Lubbers li saret fir-residenza tal-Prim Ministru Olandi] f’The Hague. F’din illaqg[a l-Prim Ministru Malti kien akkumpanjat mill-Ministru g[allAffarijiet Barranin ?ensu Tabone. Rapport ie[or tratta seminar ta]]g[a]ag[ [addiema Nsara u li fih sar indirizz mill-Ministru g[all-Politika So/jali Louis Galea. Hu qal li sSo/jalisti kellhom rekord oxxen f’affarijiet importanti g[all[addiema.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

Parlament 9

Dmir l-Oppo]izzjoni hu li tiskrutinja l-Gvern Fl-a;;ornament tas-seduta tal-biera[, idDeputat Nazzjonalista Joe Cassar tkellem dwar il-Jum Dinji tal-A]ma /elebrat ilbiera[. Hu qal li l-Oppo]izzjoni qed tistieden lill-Gvern biex ifassal pjan ta’ strate;ija dwar l-a]ma fil-pajji] li hi kundizzjoni mifruxa [afna f’pajji]na. Din hi kundizzjoni mifruxa wkoll matul iddinja u g[alhekk [add ma jistenna xi programm biex ma jkunx hawn aktar a]ma i]da tkun kontrollata kemm hu possibbli. Joe Cassar qal li s-su;;eriment tieg[u jrid juri wkoll li l-Oppo]izzjoni trid tag[ti l-kontribut tag[ha. Id-dmir kostituzzjonali tal-Oppo]izzjoni hu li tiskrutinja lillGvern u g[alhekk trid tag[mel id-domandi tag[ha kif ukoll is-su;;erimenti. Id-Deputat Nazzjonalista qal li fis-60 ;urnata li g[addew mill-elezzjoni ’l hawn donnu li hawn min jippretendi li lOppo]izzjoni toqg[od kwieta u ma titkellimx. Joe Cassar qal li l-;urnal li jiddikjara ru[u ‘indipendenti’ l-orizzont g[amel editorjal s[i[ dwaru u kkritikatu g[aliex qed jiskrutinja lill-Gvern skont id-dmir li g[andu. Hu staqsa fejn jinsab l-iskrutinju tal-;urnali indipendenti veri. Joe Cassar staqsa x’kien isir kieku [ames snin ilu

meta ng[ata l-inkarigu ta’ Ministru baqa’ jara lill-pazjenti tieg[u. Id-Deputat Nazzjonalista Joe Cassar staqsa fejn kien Joseph Muscat [ames snin ilu biex jiddefendi l-pazjenti. Hu spjega ddieqa u l-u;ig[ tieg[u meta min[abba lkariga ministerjali tieg[u kellu jabbanduna l-pazjenti tieg[u. Hu qal li ma g[andux isir l-i]ball li g[amel il-Prim Ministru Joseph Muscat li qed jg[id li l-pazjenti tal-g[ajnejn huma importanti aktar mill-pazjenti tal-mard mentali. Id-Deputat Nazzjonalista qal li biex wie[ed jiltaqa’ mal-Ministru tas-Sa[[a qed ikun mitlub i[alli warajh il-mobile. }ied li t-tnaqqis tal-ispejje] li g[amel ilGvern s’issa huma fuq ]ew; pilastri li dalGvern qal li mhux se jmiss. Dawn huma fuq l-edukazzjoni u fuq is-sa[[a. Joe Cassar tkellem ukoll dwar l-impjieg ta’ g[exieren ta’ persuni minn barra //ivil li ;ew impjegati fil-Ministeri. Dawn l-ispejje] qed isiru g[as-skapitu ta’ tnaqqis ta’ spejje] minn sigurtà fl-isptar. Tne[[ew il-Pulizija meta huma l-Pulizija biss li jistg[u jikkontrollaw persuna agressiva. Id-Deputat Nazzjonalusta sa[aq li xejn mhu se j]omm lill-Oppo]izzjoni milli tag[mel id-dmir tag[ha.

{atriet iddettati biss mill-interess parti;jan Fl-ewwel a;;ornament tieg[u, idDeputat Nazzjonalista Ryan Callus tkellem dwar il-[atriet li saru mill-Gvern pre]enti. Hu semma l-ewwel il-[atra talIspeaker tal-Parlament. L-ewwel g[a]la titkellem dwar g[a]la minn fost ilMembri Parlamentari eletti. Imbag[ad titkellem dwar g[a]liet li jistg[u jsiru minn barra. Qatt daqs din id-darba ma kien hemm lopportunità li l-g[a]la tal-Ispeaker issir mill-Membri eletti. Din l-g[a]la ma saritx skont dak li tg[id il-Kostituzzjoni u flinteress tal-pajji] i]da saret biex tippa/ifika kwistjoni politika. Minbarra dan kollu ma kien hemm l-ebda konsultazzjoni mal-Oppo]izzjoni kif titlob il-Kostituzzjoni. Ryan Callus tkellem dwar il-[atriet li saru f’bordijiet u istituzzjonijiet o[rajn, fosthom, il-[atra ta/-Chairman tal-Gozo

Channel, il-[atra tal-Kumitat tal-Valletta 18 u /-Chairman tal-Enemalta. Minflok persuni li kienu dedikati g[al-karigi li kienu jokkupaw in[atru persuni g[assempli/i ra;uni li g[andhom twemmin laburista. Ryan Callus staqsa fejn hi lmeritokrazija li kienet imxandra ma’ wi// kul[add fuq il-billboards fil-kampanja elettorali. Ryan Callus irrefera wkoll g[all-[atra ta’ Kap ;did tal-Oppo]izzjoni li se ssir illum u qal li l-PN dejjem ta statisti kbar lill-pajji] u wieg[ed ukoll il-lealtà tieg[u. Intant aktar qabel fis-seduta tal-biera[, l-Abbozz ta’ Li;i li Jimplimenta l-Mi]uri tal-Ba;it g[adda mill-istadju ta’ Kumitat b’xi emendi wara sag[tejn ta’ diskussjoni u interventi mi]-]ew; na[at tal-Kamra tarRappre]entanti. Issa jmiss li dan l-Abbozz jg[addi mit-Tielet Qari biex imbag[ad ilmi]uri tal-Ba;it ikunu attwati.

L-Oppo]izzjoni titlob lista tal-persuni li proponew tra[[is minn pa;na 1

Michael Farrugia, is-Segretarju Parlamentari g[all-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva fi [dan l-Uffi//ju tal-Prim Ministru, wie;eb g[an-nom talPrim Ministru u baqa’ jirrifjuta li jag[ti dak il-[in jew aktar tard linformazzjoni mitluba millOppo]izzjoni Nazzjonalista. Kien id-Deputat Nazzjonalista George Pullicino li talab lisSegretarju Parlamentari jag[ti lismijiet tal-persuni li g[amlu pre]entazzjoni lill-Bord talMEPA biex seta’ jsir it-tra[[is fit-tariffi. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia qal li minbarra dawk ilpersuni li g[amlu lpre]entazzjoni kien hemm g[exieren ta’ persuni o[rajn li [admu fl-e]er/izzju li sar li lkoll taw sehemhom mill-esperjenza tag[hom. George Pullicino qal li jekk isSegretarju Parlamentari jsib diffikultà jsemmi l-g[exieren li kkontribwew, g[andha titpo;;a fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista talpersuni li taw il-pre]entazzjoni lill-Bord tal-MEPA. Michael Farrugia wie;eb li ma jkunx ;ust li jissemmew il-ftit persuni li g[amlu lpre]entazzjoni biex jie[du lprosit huma filwaqt li l-persuni lo[rajn ma jissemmewx. Meta d-Deputat Nazzjonalista George Pullicino insista li sSegretarju Parlamentari kellu ddover jag[ti l-informazzjoni mitluba, Michael Farrugia wie;bu li hu mhux se jkun ilpappagall tieg[u u mhux se jiddettalu hu kif iwie;eb ilmistoqsijiet. Intervjena wkoll fid-dibattitu lKap tal-Oppo]izzjoni Lawrence Gonzi li qal li ma jifhimx g[aliex is-Segretarju Parlamentari qed isib diffikultà jwie;eb domanda sempli/i. Mill-bankijiet talOppo]izzjoni, il-membri llum filGvern kienu jitkellmu [afna dwar trasparenza. Spjega li hu fl-

interess tal-poplu li jkunu mag[rufin il-membri li g[amlu lpre]entazzjoni u li [adu sehem fl-e]er/izzju biex ikun stabbilit jekk kienx hemm min kellu xi interess personali. Meta rrefera g[at-tnaqqis fittariffi, Lawrence Gonzi qal li g[alkemm hi xi [a;a li tintlaqa’ tajjeb minn min tefa’ applikazzjoni g[al ]vilupp, dan il-pass se jfisser li se ji]died issussidju me[tie; lill-MEPA u allura l-pi] se jintrefa’ mhux minn min qed jag[mel l-i]vilupp biss, i]da anke mit-taxxa ta’ kull /ittadin. Filwaqt li rrimarka li anke bittariffi g[oljin il-MEPA xorta kienet qed tirre;istra telf, Michael Farrugia baqa’, la ta linformazzjoni mitluba, u lanqas ma ntrabat li jag[tiha. Michael Farrugia qal li d-dejn tal-MEPA beda jin[oloq meta waqaf is-sussidju li l-Gvern kien jag[ti lill-istess Awtorità. Hu stqarr li minkejja li l-Gvern pre/edenti g[olla t-tariffi, id-dejn li kellha l-MEPA mhux talli ma naqasx i]da ]died. Dan kien b’ri]ultat tan-numru anqas ta’ permessi mitluba biex jin[ar;u mill-Awtorità. Gvern Laburista qed janti/ipa li bir-ro[s tat-tariffi, in-numru tal-permessi se ji]diedu. Bir-ro[s li t[abbar, hu stmat li /-/ittadini li se japplikaw g[all-permess se jiffrankaw madwar €2 miljun. Id-de/i]joni jekk hux se ji]died is-sussidju tal-Gvern lill-Awtorità tittie[ed meta jkun qed ji;i mfassal il-Ba;it g[all-2014. IlGvern pre]enti intrabat li jekk idd[ul bir-rati l-;odda jaqa’ ta[t i]€2 miljun, il-Gvern jag[mel tajjeb g[al dan in-nuqqas. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia assigura lill-impjegati kollha tal-MEPA li l-pagi jit[allsu u jit[allsu fi]-]mien li jkunu dovuti u, skont ilprogramm elettorali [add minnhom ma jitlef l-impjieg min[abba s-sitwazzjoni finanzjarja tal-MEPA.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

Lokali 3

Aktar ka]ijiet ta’ [akk u raxx fit-tfal, din id-darba fil-G]ira Wara l-ka] ta’ Scabies flIskola Primarja ta’ Birkirkara u li kien kkonfermat mill-Gvern ilbiera[, dan il-;urnal ir/ieva wkoll informazzjoni dwar ka] ie[or li aktarx huwa ta’ Scabies, din iddarba fl-Iskola Primarja talG]ira. Min g[addielna din linformazzjoni qalilna li g[al xi ra;uni, id-Dipartiment tas-Sa[[a dam jumejn biex bag[at in-nies tieg[u fliskola biex jinvestigaw u jiddi]infettaw il-post. B’rabta mal-istorja fliskola ta’ Birkirkara kelliem g[all-Ministeru responsabbli millEdukazzjoni, qal li f’din liskola primarja li tifforma parti mill-Kulle;; Santa Tere]a, instab ka] wie[ed ta’ Scabies fuq tifel li jinsab fit-tieni sena tal-primarja. Dan il-kelliem wie;eb

mistoqsijiet li ntbag[tulu u qal li l-Awtoritajiet tasSa[[a infurmaw lill-iskola b’dan il-ka] nhar il-:img[a u t-tifel ma t[alliex imur liskola.

Konferma li fl-Iskola Primarja ta’ Birkirkara hemm ka] ta’ Scabies L-g[ada s-Sibt filg[odu, wara ta[ditiet bejn l-iskola u l-awtoritajiet tas-Sa[[a saret laqg[a g[all-;enituri tat-tfal tal-klassi tat-tieni sena li g[aliha kienu pre]enti l-Kap tal-Iskola u l-g[alliem tal-klassi. Matul din il-laqg[a tqassam materjal preventiv lill;enturi.

Skont il-Ministeru, lAwtoritajiet tas-Sa[[a infurmaw lill-iskola li ttie[du l-mi]uri adegwati kollha f’dawn i//irkostanzi u ma hemm b]onn tal-ebda azzjoni o[ra, u l-iskola tista’ tkompli tiffunzjona b’mod normali. Il-konferma ta’ dan il-ka] ing[atat ukoll lil dan il;urnal mill-Prin/ipal talKulle;; Santa Tere]a, Frank Fabri li f’nota li bag[tilna, ippre/i]a li dan kien ka] wie[ed biss u kompla li kemm idDirettorat tas-Sa[[a kif ukoll id-Direttorat g[asServizzi tal-Edukazzjoni, [adu l-mi]uri kollha me[tie;a mill-ewwel, skont il-pro/eduri stabbiliti. In-Nazzjon saqsiet ukoll lill-Ministeru jekk hux minnu li kien rappurtat ka] simili ta’ Scabies fl-iskola

Lily of the Valley talMosta, ka] li millinformazzjoni li da[litilna, kien ilu g[addej g[al madwar tliet ;imghat. Minn

na[a tieg[u, il-Ministeru qal li kien infurmat millKap tal-Iskola li ma r/eviet l-ebda rapporti f’dan issens.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

4 Lokali

Ftit inqas minn nofs kilo droga eroina f’kapsoli fl-istonku Il-Pulizija g[amlet sejba ta’ ftit inqas minn nofs kilo droga eroina hekk kif ra;el Portugi] da[al Malta fuq titjira diretta mitTurkija. Ir-ra;el li g[andu 28 sena u li kien qed joqg[od f’lukanda f’Tas-Sliema, kien qed i;orr fl-istonku tieg[u mal-45 kapsola bid-droga eroina. Aktar st[arri; minn na[a tal-Pulizija wassal sabiex ti;i identifikata lpersuna li g[aliha kienet destinata d-droga, li hu ra;el ta’ 47 sena ta’ nazzjonalità Libjana residenti {al Safi. B’dan il-ka] ;ie infurmat il-Ma;istrat talG[assa li [atar diversi esperti biex jassistuh flinkjesta. Il-Pulizija g[adha g[addejja bl-ist[arri; tag[ha u ]-]ew; persuni huma mistennija li jitressqu l-Qorti b’akkui]i ta’ traffikar u importazzjoni tad-droga eroina.

Diskussjonijiet mal-awtoritajiet Maltin dwar il-ka] ta’ Dalli minn Rebecca Borg

}ew; membri Parlamentari Ewropej tal-Partit tal-{odor, Bart Staes u Josè Bove jinsabu Malta biex jg[addu informazzjoni lill-awtoritajiet Maltin dwar il-ka] tal-eks Kummissarju Ewropew John Dalli. F’konferenza tal-a[barijiet ilbiera[ waranofsinhar, spjegaw lill-media li wara li kellhom laqg[a mal-Kabinett u mal-Ministru tal-:ustizzja, kienu se jg[addu provi lillKummissarju tal-Pulizija li Swedish Match gidbet dwar John Dalli. Huma se jg[addu rekording permezz ta’ USB tal-intervista li dawn kellhom ma’ Gabriellson lill-Pulizija, li fiha jing[ad li fi Frar ma kienx hemm it-tieni laqg[a. Dawn i]-]ew; MEP’s ;ew Malta wara investigazzjoni li g[amlu f’sitt xhur hekk kif raw li l-Parlament Ewropew ma kienx mg[oddi l-informazzjoni kollha u kien hemm nuqqas ta’ trasparenza f’dan il-ka]. Huma qalu wkoll li l-

}ew; membri parlamentari Ewropej se jg[addu lill-Pulizija f’Malta provi kif Swedish Match gidbet dwar John Dalli OLAF kienet qed tu]a sorsi ]baljati, u r-regoli proprja biex titmexxa din l-investigazzjoni ma ;ewx segwiti. Dan kollu, qalu Staes u Bove rrovina mhux biss irreputazzjoni ta’ Malta u talistituzzjonijiet Ewropej, i]da wkoll ir-reputazzjoni ta’ John Dalli nnifsu. Kemm Staes u anke Bove qalu li f’din il-kontroversja hemm imda[[al element politiku minn na[a ta’ Josè Manoel Barroso u g[alhekk qed jitfg[u l-[tija fuq Barroso. Huma rawha stramba kif John Dalli kien ordnat jirri]enja minn Kummissarju Ewropew f’temp ta’ nofs sieg[a u dan kollu qajjem splu]joni g[ax [add ma kien jaf li kienet g[addejja investigazzjoni. I]-]ew; Parlamentari Ewropej qed jitolbu li Barroso jispjega lilu nnifsu dwar l-a;ir

tieg[u u staqsew min se jkun qed i[allas g[ad-danni li saru lil John Dalli. Huma rrimarkaw ukoll li kif mexa lPresident tal-Kummissjoni Ewropea jmur kontra kull regola. Apparti li dawn i]-]ew; MEP’s qalu li din mhix ‘Dalligate’ i]da ‘Barrosogate’, huma semmew ukoll kif il-kumpaniji tattabakk ma kinux kuntenti biddirettiva l-;dida li kien beda ja[dem fuqha John Dalli fuq it-tabakk, u g[alhekk kien linteress tal-industrija tattabakk li tne[[i lil John Dalli mill-kariga tieg[u. Huma qalu wkoll li l-fatt li John Dalli kellu jitne[[a millkariga tieg[u daqshekk malajr ming[ajr mhi marbuta fuq lebda ba]i, juri kemm kien hemm interess mill-kumpaniji biex jitne[[a minn Kummissarju.

Il-President ikompli bi]-]jarat fl-iskejjel Il-President George Abela kompla bi]-]jarat tieg[u fl-iskejjel hekk kif ]ar St Cecilia’s Kindergarten f’{‘Attard, skola privata u lKindergarten ta’ St. Francis, fis-Si;;iewi li din tal-a[[ar hi mmexxija misSorijiet Fran;iskani. Din kienet okka]joni o[ra g[all-President Abela biex jiltaqa’ mal-istudenti /kejknin, jqatta’ ftit [in mag[hom u jara t-tag[lim siewi li qeg[din jir/ievu b’tant dedikazzjoni anke f’din il-fa]i tenera ta’ [ajjithom. Il-President esprima l-pja/ir tieg[u jiltaqa’ ma’ dawn it-tfal li tawh mer[ba mill-iktar sabi[a u anke malg[alliema u l-;enituri li kienu pre]enti. Ma setax jonqos li l-President George Abela jistieden littfal biex i]uru l-Palazzi tal-President u l-Kitchen Garden, kif ukoll biex jattendu l-attività ta’ Jum lOmm li se ssir nhar is-Sibt u l-{add li ;ej bit-tema “Mela darba....fil-Kastell”.

Ra;el fil-periklu tal-mewt

Ra;el ta’ 62 sena minn {al Qormi qed isofri minn ;rie[i ta’ natura gravi u jinsab fil-periklu tal-mewt wara in/ident li se[[ ilbiera[ fi Triq il-Vitorja, f’{al Qormi stess g[all[abta tan-nofsieg[a. Minn st[arri; preliminari tal-Pulizija jirri]ulta li rra;el safa milqut minn vettura tat-tip Toyota DYNA misjuqa minn ra;el ta’ 54 sena residenti {al Qormi wkoll. Bil-ka] ;ie infurmat ilMa;istrat Antonio Micallef Trigona li [atar diversi esperti biex jg[inuh flinkjesta dwar dan lin/ident. Il-Pulizija g[adha g[addejha bl-investigazzjonijiet tag[ha.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

Lokali 5

Jiddefendi l-[atra ta’ Jason Micallef minn Kenneth Xuereb

Is-Segretarju Parlamentari g[all-Kultura u l-Gvern Lokali Josè Herrera ddefenda l-[atra ta’ Jason Micallef b[ala Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018. Mistoqsi dwar il-[atra kontroversjali ta’ Micallef, is-Segretarju Parlamentari Josè Herrera g[amilha /ara li d-diretturi artisti/i ta’ Valletta 2018 se jie[du [sieb il-qasam kulturali. Ammissjoni indiretta minna[a tas-Segretarju Parlamentari li tag[ti le;ittimità g[all-mistoqsijiet li qamu dwar il-kredenzjali ta’ Jason Micallef fil-qasam tal-kultura. Dwar l-istess [atra ta’ Jason Micallef, li sorsi qalu lil IN-NAZZJON li Joseph Muscat u l-Uffi//ju tal-Prim Ministru lanqas biss kienu jafu dwarha, Josè Herrera qal li l-[atra ta’ Jason Micallef kienet “wa[da regolari u ma saritx minn wara dahar il-Prim Ministru”. Madanakollu, is-sorsi li tkellmu ma’ IN-NAZZJON sostnew li l-Uffi//ju talPrim Ministru saru jafu b’din il-[atra meta l-media rrappurtat dak li [are; millkonferenza tal-a[barijiet tal{amis li g[adda.

Mistoqsi direttament mill;urnalisti dwar il-kritika g[all-[atra tieg[u g[aliex mhux fost l-iktar persuni inti]i fil-kultura, Jason Micallef [arab milli jwie;eb u qal lill-;urnalista biex a[jar tiffoka fuq is-su;;ett tal-konferenza tal-a[barijiet. Sadanittant, INNAZZJON g[amel kuntatt mal-artist Kenneth Zammit Tabona, li kien fuq quddiem nett fl-appo;; tieg[u g[allPartit Laburista u fost irra;unijiet li kien jag[ti hi li l-Partit Laburista jag[ti limportanza me[tiega lillkultura jekk ikun fil-Gvern. Dwar il-[atra ta’ Jason Micallef, Kenneth Zammit Tabona ddefenda din il[atra u qal li g[andu jing[ata /ans. B[al Josè Herrera, Kenneth Zammit Tabona qal li l-aspett kulturali jinsab f’idejn tajbin grazzi g[ad-diretturi artisti/i kif ukoll g[all-fatt li l-eks Chairman David Felice se jibqa’ fil-kumitat. L-istess Kenneth Zammit Tabona deher die[el Kastilja nhar it-Tnejn g[al laqg[at. Mistoqsi jekk in[atarx f’xi kumitat partikolari, Zammit Tabona nstema’ sorpri] li l-laqg[a kienet mag[rufa, i]da [arab milli jwie;eb.

Is-Segretarju Parlamentari Josè Herrera flimkien ma’ Jason Micallef waqt il-konferenza tal-a[barijiet li ng[atat ilbiera[ fil-Belt


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

6 lokali

Fera gravi Pulizija Seba’ persuni waqt li kien mixlija b’serq g[addej il-mar/

ta’ aktar minn €143,000

Seba’ persuni ;ew mixlija li serqu b’€143,412 fi prodotti talikel mil-Lidl ta’ San :wann. Tnejn minnhom ammettew l-akku]a u tpo;;ew ta[t att ta’ akku]a filwaqt li fil-konfront tal[amsa l-o[ra bdew ilpro/eduri quddiem ilMa;istrat Tonio Micallef Trigona. Roderick Garica ta’ 28 sena minn Bormla, Andrea Buzza ta’ 23 sena millGudja, u Sammy Piscopo ta’ 23 sena minn Bormla, kollha [addiema tal-Lidl, ;ew mixlija b’dan is-serq ta’ prodotti. Mag[hom ;ie mixli David Abela ta’ 27 sena minn Bormla li ammetta bis-sentenza filkonfront tieg[u se ting[ata dalwaqt. Il-persuna l-o[ra Joseph Vella ta’ 41 sena minn Naxxar, li huwa sid ta’ [anut ammetta wkoll lakku]i mi;jubin kontrih. Sid ta’ [anut ie[or, Darren Xuereb ta’ 30 sena mill-Iklin ;ie mixli wkoll b[al l-o[rajn li laqg[u g[andhom [wejje; misruqin. Persuna o[ra li tressaq ilQorti kien Sandro Vella ta’ 33 sena minn Marsaskala, jinsab mixli wkoll li kellu fil-pussess tieg[u g[odod li ntu]aw f’dan ir-reat. Xehed Clayton Bugeja Camilleri f’isem il-Lidl, fejn qal li f’Otturbru 2012 kienet ;iet irre;istrata diskrepanza ta’ €40,000,

f’Settembru 2012 diskrepanza ta’ €89,000 u f’Di/embru tal-2012 diskrepanza ta’ €31,000 fir-rigward ta’ prodotti, b’kollox b’€143,412. Qal li xog[lu hu li jag[mel l-inventarju. Huwa kien involva ru[u g[ax induna li tilfu dawk il-flus kollha. Qal li vverifika l-affarijiet b’attenzjoni kbira u beda josserva li l-prodotti bdew ji;u ordnati bilgoff, fil-fatt bdew jordnaw aktar milli jinbieg[u. Huwa qal li kif induna b’dawn id-diskrepanzi tkellem mal-[addiema. Qal li tkellmu ma’ Andrea Buzza li dan qalilhom kif kienu qeg[din ji;ru l-affarijiet. Kienu qed jo[or;u /ertu palletts mill-[anut, jitfg[uhom fil-lifts u jdabbrulhom rashom. Sussegwentament kienu jin[ar;u mill-bieb talemer;enza u jo[or;uhom mill-car park fil-[inijiet ta’ billejl. Qal li kienu jbieg[u dawn il-palletts g[as-somma ta’ €700-il wa[da. }ied jg[id li kien /empel lill-Pulizija u flistess waqt kien tkellem ma’ Roderick Garica. Dan ma tantx ]vela affarijiet apparti li ammetta li darba [a palletta. Il-ka] ikompli fil-11 ta’ :unju. IlProsekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Roseanne Debattista.

Alessju Barbara ta’ 60 sena millGudja nstab [ati li waqt li kien filka]in ta’ ‘La Stella’ fil-Gudja waqt il-festa ta’ Santa Marija tal-2009, ikka;una feriti gravi fuq Kuntistabbli tal-Pulizija wara li aggredih fuq iz-zuntier tal-ka]in talbanda. Barbara nstab [ati li rre]ista bi vjolenza membru tal-Korp talPulizija g[all-[abta tas-2.30pm u li g[amel [sara fuq l-arlo;; li kien liebes l-istess Pulizija. Hu nstab [ati wkoll li kiser il-pa/i pubblika b’g[ajjat u ;lied. Quddiem il-Ma;istrat Antonio Mizzi, [are; li fil-Gudja fil-15 ta’ Awwissu, kien hemm mar/ li jg[addi minn quddiem il-ka]in talbanda ‘La Stella’. F’dan il-lokal hemm ]ew; ka]ini tal-banda u g[alhekk il-pulizija kienet ordnat li ‘La Stella’ jibqa’ mag[luq sakemm tg[addi l-banda tal-ka]in ‘Ta/?intura’ minn quddiem dan ilka]in. Dawn kienu arran;amenti bejn i]-]ew; ka]ini u l-pulizija sabiex ji;i evitat il-;lied bejn il-partitarji ta’ dawn i]-]ew; ka]ini. Il-bibien tal-ka]in kienu mag[luqin i]da ;ewwa kien hemm in-nies jixorbu, fosthom Barbara. Fil-vi/inanzi kien hemm diversi pulizija biex

ji]guraw li ma ji;ri xejn. Pulizija minnhom kien qieg[ed quddiem il-bieb biex ma jo[ro; [add qabel ma l-ispettur jag[ti lordni li kollox sew. :ara li f’daqqa u l-[in il-bieb tal-ka]in infeta[ u minkejja li l-pulizija kien qed jipprova j]ommhom, bdew [er;in. Xi nies [ar;u rrabjati g[al dan ilpulizija, Jonathan Farrugia, u bdew jargumentaw mieg[u. Wie[ed minn dawn in-nies kien Barbara. IlKunstistabbli Etienne Grima kien stazzjonat fuq iz-zuntier tal-Knisja li tinsab biswit il-ka]in. Kif ra li l-kollega tieg[u kien qed ji;i aggredit f’din il-manjiera, [alla postu u mar lejn il-ka]in. Hu tela’ ttara; ming[ajr diffikultà billi ma kien hemm ebda rassa ta’ nies, billi la[qu [ar;u mill-ka]in u spi//aw fit-triq. Il-Kuntistabbli Grima beda jferraq in-nies minn mal-kollega tieg[u u f’daqqa wa[da persuna mbuttatu g[al isfel. Il-Kuntistabbli Grima g[araf lil Barbara b[ala dik il-persuna li mbuttatu. Konsegwenza ta’ din lazzjoni, waqa’ lura, [abat malbalavostri li kien hemm f’tarf ittara; u waqa’ wi//u ‘l isfel fuq ilbalavostri li kienu nqalg[u minn posthom. Xi [add spi//a fuqu i]da hu ma jafx min kien.

Diversi pulizija marru jag[tuh lg[ajnuna u kellha tissejja[ lambulanza fuq il-post. Konsegwenza ta’ dan, ilKuntistabbli Grima kellu dislokazzjoni ta’ spalltu tax-xellug li ;iet klassifikata b[ala ferita ta’ natura gravi pemanenti. Dan sofra wkoll ferita ta’ natura [afifa fuq il“base” tal-[ames sebg[a tal-id xellugija. Il-Qorti qalet li Barbara kien a;itat [afna u anki Victor Calleja kien qed jag[mel minn kollox biex i]ommu kalm. Hu xehed li f’[in minnhom l-imputat u l-Kuntistabbli qabdu ma’ xulxin u waqg[u t-tnejn f’daqqa. Billi l-balavostri nqalbu, saret [sara ta’ €221 fil-propjetà talka]in ‘La Stella’. Dwar il-piena, il-Qorti qalet li dan g[andu kondotta tajba u g[alhekk m’g[andux jintbag[at il[abs. Hu ;ie illiberat bilkundizzjoni li ma jag[milx reat ie[or fi ]mien tliet snin u j[allas issomma ta’ €240 lill-Kuntistabbli Etienne Grima tal-[sara li g[amel fl-arlo;; tieg[u u tordna j[allas issomma ta’ €221 lill-ka]in ‘La Stella’, danni li saru fil-balavostri ta’ dan il-post. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Arthur Merceica.

Scicluna kien mar ]ar lill-vittma l-isptar

Godfrey Scicluna, ta’ 61 sena minn Ra[al :did, l-eks Kap tas-Servizz tas-Sigurtà, kien mar l-isptar biex jara lill-anzjan li hu stess kien tajjar bilkarozza. Dan [are; mix-xhieda ta’ Nathalie Cassar, bint il-vittma. Fil-Qorti qalet kif Scicluna mara jara lil missierha l-g[ada tal-in/ident, qalet li [asbitu membru tal-istpar g[ax ma kinitx taf min hu. Il-kumpilazzjoni ta’ Scicluna kompliet tinstema’ quddiem il-Ma;istrat Tonio Micallef Trigona fejn qed ji;i mixli li bi traskura;ni jew nuqqas ta’ t[aris ta’ regolamenti tat-traffiku kka;una feriti gravi fuq Raffaele Lughermo, anzjan ta’ 90 sena. Nathalie Cassar qalet li Scicluna kien qalilha li kien il-persuna involut f’dan l-a//ident u qalilha li m’g[andux demm u lanqas daqqiet mal-karozza.

Hi wara wrietu ritratt ta’ missierha. Cassar qalet ukoll li l-g[ada kien mar jaraha Scicluna u taha kuruna tar-ru]arju li l-Papa kien tah. Hi dakinhar urietu ritratti tal-mowbajl. Wie[ed mir-ritratti jaqbad xena fejn kien qed idewwieh wie[ed mittobba tal-istpar. It-tabiba Veronika Attard qalet li invistat lill-vittma u spjegat kif il-;rie[i kienu gravi. Dan g[ax kien hemm ksur fil-wi//, fosthom fl-g[ajn, u ;rie[i fid-drieg[ tal-id. Mi/-/ertifikat jirri]ulta li l-feriti kienu kollha fuq in-na[a tal-lemin. Qalet li kienet rat il-ka] filbidu u mbag[ad g[addietu lil tabib ie[or. IlProsekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Jurgen Vella filwaqt li l-Avukat Giannella Demarco u Michael Sciriha qeg[din jidhru g[al Scicluna.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

Lokali 7

Il-Gvern jissospendi l-iskema tal-parke;; f’Tas-Sliema bla konsultazzjoni

Il-Gvern kmieni lbiera[ wara nofsinhar [abbar li b’mod immedjat issospenda l-iskema ta’ parke;; bil-[in li kienet introdotta millKunsill Lokali ta’ TasSliema, u li fi stqarrija ntqal li qed tikkaw]a problemi g[al kull min jipparkja fillokalità. Il-Gvern qal li se jibda b’diskussjonijiet mal-kunsilli u mal-istakeholders l-o[ra kollha involuti u beda xxog[ol fuq pjan kompressiv dwar il-parke;; fiz-zoni differenti tal-pajji]. Din l-azzjoni ttie[det wara li l-g[alliema fl-iskejjel f’Tas-Sliema lbiera[ filg[odu strajkjaw g[al sieg[a bi protesta kontra liskema li dda[[let mill-kunsill. L-g[alliema da[lu g[ax-xog[ol sieg[a tard, b’[afna ;enituri jag[]lu li jibag[tu lil uliedhom l-iskola sieg[a tard ukoll. Dawk li marru l-iskola b[as-soltu fil[in in]ammu fil-grawnds tal-iskejjel sa x’[in intemm l-istrajk u setg[u jid[lu filklassijiet. L-azzjoni industrijali kienet ordnata mill-MUT, il-Union Maltija talG[alliema, li tard it-Tnejn filg[axija, fi stqarrija qalet li t-ta[ditiet li kellha malKunsill ta’ Tas-Sliema ma waslu mkien. Il-Union tal-G[alliema qalet li ltaqg[et ukoll malMinistru tat-Trasport Joe Mizzi, li se jiltaqa’ ma’ dawk kollha involuti, inklu] mal-Kunsill, dwar din ilkwistjoni. Il-Union qed tg[id li lKunsill injora l-preokkupazzjonijiet tag[ha dwar kif liskema l-;dida tal-parke;; fil-lokalità se tolqot lillg[alliema, li skont il-Union, qed ikollhom jo[or;u millklassijiet kull sag[tejn biex i/aqilqu l-karozzi tag[hom u jsibu parke;; ;did.

Intant, il-union irringrazzjat lil kull min wera lappo;; tieg[u wara li lazzjoni industrijali talbiera[ filg[odu kienet su//ess. Il-GWU u l-U{M ukoll [ar;u direttivi g[allgradi li jirrappre]entaw. Fi stqarrija separata, ilFOR.U.M tal-Unions Maltin iddikjara l-appo;; tieg[u g[all-azzjoni ordnata millMUT u appella lill-Gvern biex jannulla l-avvi] legali li ppermetta lill-Kunsill Lokali jda[[al fis-se[[ din l-iskema ;dida ta’ parke;;. Kif fil-fatt t[abbar li ;ara aktar tard fi stqarrija talGvern.

Il-Kunsill Lokali kien unanimu favur l-iskema Fir-reazzjoni tieg[u g[al dawn l-i]viluppi, is-Sindku ta’ Tas-Sliema Anthony Chircop ikkummenta li lGvern qabad u ssospenda liskema ta’ parke;; ming[ajr konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali. Kien biss b’sempli/i ittra li d-Dipartiment informa lill-Kunsill li din l-iskema ;iet sospi]a, minkejja li hi konformi mal-Avvi] Lokali 200 tal-2008. Ikkuntattjat mill-;urnal IN-NAZZJON, is-Sindku Anthony Chircop ikkonferma li din l-iskema ta’ parke;; ;iet introdotta bi qbil unanimu fil-Kunsill Lokali. Dan ifisser li anke l-membri tal-Partit Laburista u lkunsillier tal-Alternattiva kienu vvutaw favur din liskema b’vot li ttie[ed filKunsill ta’ Tas-Sliema. Fil-kummenti tieg[u, isSindku staqsa fuq liema ba]i l-Gvern insista li din liskema ti;i rtirata.

Il-profitt jinkludi €15-il miljun mill-operat ewlenin tag[ha tan-negozju

GO bi profitt ta’ €26.5 miljun

Il-kumpanija GO [abbret li s-sena li g[addiet kienet wa[da po]ittiva g[aliha hekk kif g[amlet profitt qawwi qabel it-taxxa ta’ €26.5 miljun, liema somma tinkludi profitt ta’ iktar minn €15-il miljun mill-operat ewlenin tag[ha tan-negozju. Fil-laqg[a :enerali Annwali tag[ha, il-GO espremiet kif dan hu titjib qawwi fuq it-telf tas-sena lo[ra, li kien ta’ iktar minn €45.2 miljun. Dan it-telf kien irri]ulta minn tnaqqis sostanzjali fil-valur tal-investiment f’kumpanija Griega, Forthnet S.A.

Matul din il-laqg[a ntqal kif il-;enerazzjoni ta’ flus kontanti baqa’ b’sa[[tu hekk kif il-Grupp i;;enera € 40.0 miljun mill-operat meta mqabbel ma’ € 35.1 miljun matul is-sena komparattiva. Minkejja l-ambjent ekonomiku diffi/li u kompetizzjoni iktar [arxa, il-Grupp ]amm pre]enza qawwija fissuq lokali u l-ispejje] totali, li jeskludu spejje] mhux rikorrenti, naqsu b’aktar minn €4 miljun, minn €108.8 miljun fl-2011 g[al €104.6 miljun fl-2012. Matul din il-laqg[a annwali t[abbar li l-bord qed jirrakko-

manda divident ta’ €0.10 netti mit-taxxa g[al kull sehem. Fl-2012, il-Grupp irre;istra ukoll profitt operattiv normalizzat ta’ €22.2 miljun meta mqabbel ma’ €23.7 miljun fl2011. I/-?ermen ta’ GO, Deepak Padmanabhan qal li GO se jkollha strate;ija f’postha biex taffa//ja l-isfidi. Min-na[a tieg[u, il-Kap Uffi/jal E]ekuttiv ta’ Go, Yiannos Michaelides qal li l-kumpanija hi impenjata biex issib modi a[jar biex taqdi lill-klijenti tag[ha u ttejjeb il-valur tal-azzjonist.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

8 Parlament

125 persuna b’di]abbilta’ ja[dmu mal-privat Kien hemm 125 persuna b’di]abbilta’ li nstabilhom xog[ol fis-settur privat permezz tal-iskema Employment Aid Programme. Dan qalu Evarist Bartolo, il-Ministru g[all-Edukazzjoni u x-

Xog[ol bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Charlo’ Bonnici. Il-Ministru Bartolo fisser li din l-iskema bdiet fl2009.

928 meter installati mal-boreholes tal-bdiewa In-numru ta’ meters li ;ew installati mal-boreholes talbdiewa sal-a[[ar ta’ Frar li g[adda kien ta’ 928. Dan qalu Konrad Mizzi, il-Ministru g[all-Ener;ija u lKonservazzjoni tal-Ilma bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista George Pullicino. Bi twe;iba g[al mistoqsija o[ra li saret mill-istess interpellant, il-Ministru Mizzi [abbar li matul dan ix-xahar se jinbeda pro/ess ta’ tfassil tal-politika nazzjonali dwar lilma. Hu qal li permezz ta’ dan il-pro/ess se jkunu determinati t-timeframes.

Pro;ett ta’ tis[i[ fil-Katakombi ta’ San Pawl Il-pro;ett, b’fondi Ewropej, tal-Katakombi ta’ San Pawl fir-Rabat se jkollu investiment ta’ Œ2.4 miljun. Dan qalu Karmenu Vella, il-Ministru g[atTuri]mu bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Ryan Callus. Il-Ministru Vella fisser li l-kuntratt tax-xog[lijiet kbar fil-Katakombi ta’ San Pawl, b[ala parti minn pro;ett iffinanzjat millFondi Ewropej dwar lI]vilupp Re;jonali (ERDF), kien iffirmat fil-11 ta’ Frar ta’ din is-sena. Dawn ix-xog[lijiet, spjega l-Ministru,

mistennija li jkunu lesti fi 18-il xahar, ji;ifieri f’Ottubru tas-sena d-die[la. Barra minn hekk, b[alissa g[addejjin xog[lijiet ta’ skavi arkejolo;i/i f’dan listess sit li jammontaw g[al madwar Œ151,152 (inklu] il-VAT). Bi preparazzjoni g[al dan il-pro;ett s’issa ntefqu madwar Œ650,000 (inklu] il-VAT) fuq studji marbutin ma’ dan is-sit. Jonqos li tin[are; sej[a o[ra g[allofferti g[al xog[lijiet ta’ koservazzjoni, walkways u servizzi fil-katakombi, liema xog[lijiet huma stmati li jiswew Œ730,000 ewro (inklu] il-VAT).

Dar Malta se tibqa’ jkollha rwol diplomatiku b’ri]q l-interessi ta’ pajji]na

Dar Malta fi Brussell se tibqa’ tiffunzjona Dar Malta se tibqa’ ir-Rappre]entanza Permanenti ta’ Malta g[all-Unjoni Ewropea u l-Ambaxxata ta’ Malta fi Brussell. Dan qalu Louis Grech, Deputat Prim Ministru u Ministru g[all-Affarijiet Ewropej u t-Twettiq tal-Manifest Elettorali bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret midDeputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg. Il-bini ta’ disa’ sulari kienet inxtrat fl-2004

fost kritika qawwija mill-Oppo]izzjoni Laburista ta’ dak i]-]mien. Bi twe;iba g[al mistoqsija o[ra li saret millistess interpellanta, id-Deputat Prim Ministru stqarr li meta Malta jkollha l-Presidenza talUnjoni Ewropea, ir-rwol ta’ Dar Malta fi Brussell se ji]died u jkun ta’ importanza kbira. Hu qal li d-dettalji dwar dan ikunu ffinalizzati aktar ‘il quddiem.

503 applikazzjonijiet g[al [ru; ta’ li/enzji tax-xog[ol Il-Korporazzjoni g[axXog[ol u t-Ta[ri; b[alissa g[andha 503 applikazzjonijiet pendenti g[al [ru; ta’ li/enzji tax-

xog[ol g[al [addiema li ;ejjin minn pajji]i mhux membri tal-Unjoni Ewropea. Dan qalu Evarist Bartolo, il-Ministru g[all-Edukazzjoni

u x-Xog[ol bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Charlo’ Bonnici.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

10 Opinjoni

L-armi u t-torri ta’ {asan Xi ftit jiem ilu meta nneputi g[alaq seba’ snin, wie[ed minn s[abu, b[ala rigal, tah mantell, xabla, tarka u elmu ta’ suldat Ruman. Bla ma nonqos lejn it-tifel li ta[ r-rigal b[ala helm ta’ [biberija, jidhirli li kemm jista’ jkun it-tfal g[andhom jin]ammu ’l bog[od mill-armi, u kull ma jda[[lilhom f’rashom iddnewwa, b[all-films. Jien ukoll kont tifel, kelli xkubetta li tispara l-ilma flimkien ma’ revolver li fih kont inqieghed ittrikkitrakki, ni;bed il-grillu u l-arma kienet tfaqqa’ u minnha jo[ro; id-du[[an. Fl-Istati Uniti tal-Amerika qed issir [idma biex tra]]an xi ftit it-tixrid ta’ armi tannar. Il-President Amerikan Barak Obama ressaq li;i imma lanqas is-senaturi kollha tal-partit tieg[u ma vvutaw favur. Dan meta [afna joqtlu kiesa[ u biered, ukoll tfal. Lanqas ma jonqsu qattiela tfal. L-industrija tal-armi hi b’sa[[itha, g[andha gelgul ta’ flus biex tikseb il-voti g[al min i[ares l-interessi tag[ha. Nhar il-{add 28 ta’ April, /ertu Luigi Preiti, Taljan, meta l-gvern il-;did kien qieg[ed jie[u l-;urament, feta[ in-nar fuq il-pulizija, laqat tnejn minnhom, wie[ed, sa kemm qed nikteb g[adu gravi. Tfal u kbar, films u realtà, kapitali]mu bla toqla fuq ilkuxjenza. Margaret Drebble (1939-) tirrakkonta li omm tifel, li kien jismu Kevin, riedet tixtrilu rigal f’g[eluq it-tmien sena minn mindu ;abitu fid-dinja. }ew;ha jonfoq il-flus fixxorb, il-[olm ta’ ]g[o]itha mar, x’baqg[alha [lief dan it-tifel li jimlilha [ajjitha. “Dak li kienet t[oss g[attifel kien jifdiha mill-morr tal-[ajja, u kien jitfa’ ftit

No Man is An Island miktub minn John Donne

dawl fuq il-fabbriki suwed mibnija ;enb ma’ ;enb f’ringiela u l-oqsma mitluqa ta’ bini mwaqqa’ tal-belt.” Faddlet ftit flus, taf binha x’jixtieq b[ala rigal. Bil-mod il-modd , tittama li [add ma hu qed jaraha fejn sejra, tmur sa/-/entru tal-belt, [alli ssib il-[anut fejn binha kien ra ;ugarell sabi[. Fit-triq tiltaqa’ ma’ /erta Frances li twieldet f’din ilbelt, g[exet hemm g[al ftit u telqet lejn post ie[or. Bniedma tal-klassi tan-nofs li tg[allmet, [ajjitha mhux b[al dik ta’ omm Kevin. Francis tkellimha, omm Kevin tibqa’ sejra lejn il[anut. Hemm issib ra;el qed jag[mel prietka lis-sid. Ilpredikatur idur fuqha, ifissrilha x’g[andha tixtri lil binha. F’daqqa l-;ugarell jaqa’ fl-art u jitfarrak. G[alkemm omm Kevin mhux se t[allas hi g[alih it-tifel se jibqa’ b’xejn. (Gifts of War).

Hasan’s Tower Novella o[ra ‘Hasan’s Tower’ mi;bura ma’ dik fuq imsemmija. Koppja tmur g[all-qamar il-g[asel ilMarokk. Flus x’tonfoq g[andha, imma r-ra;el qed isir x[i[. Ma jridx li martu tonfoq flus f’dak li jidhirlu li huma [merijiet. Matul g[erusija ‘twila u [arxa’ t-tnejn kienu jg[idu kontra l-familji ta’ xulxin. Jew Marrakesh biex ikunu ’l bog[od minn kollox. Hemm il-larin; imdendel mis-sigar jaqa’ b’[oss imbewwaq ta’ m[abba f’ri;lejhom u l-binjiet huma lewn il-larin; ukoll u sbie[ quddiem is-sil; tat-tajjar tal-muntanji Atlas imbeg[din, fejn l-iljuni jimxu, imma g[alih ma hemmx sbu[ija, u huma hemm i;;ieldu b’mod li jni;;es g[aliex ma sabux ilPalazz ta’ Bahija, g[aliex hu

ma riedx u lanqas kien jafda gwidi, u g[aliex huma t-tnejn kienu be]g[u mit-tfal talkarfa.” Jiftakar kemm kien fera[ meta g[axar snin qabel kien

mar Tan;ier, bla flus, jg[ir g[at-turisti g[onja. Kien jara lbelt tiela’ bajda filg[odu minn ;ewwa l-ba[ar. G[addew g[axar snin. X’kien ;ralu? Il-koppja tmur tiekol f’restorant mag[ruf blisem ta’ Hasan’s Tower. La l-[anut kien ing[ata dan l-isem bilfors kellu jkun hemm xi binja qadima u sabi[a. F’Malta g[andna G[ar {asan, ili ma mmur, ma nafx hemmx xi [a;a qrib li ;;ib l-isem biex ti;bor it-turisti. Il-koppja fla[[ar issib dan it-torri. Tid[ol, il-mara trid tibqa’ tielg[a, ir-ra;el ried jibqa’ isfel. It-torri hu mimli nies talpost fer[ana, tfal ji;ru ’l hawn u ’l hinn. Ir-ra;el ja[seb flimg[oddi. Bil-mod il-mod jinteba[ li l-flus kienu qatg[uh min-nies. Kemm hu sabi[ it-torri qalb l-g[ajjat. St[ajlu qieg[ed fuq xatt ta’ ba[ar f’pajji]u. Iqum minn postu, jibqa’ tiela’, jfittex lil matru. U fl-a[[ar inressaq lejn ilqarrejja ktieb /kejken li jistg[u

minn Joe Cassar stcassar@maltanet.net

j]ommuh qrib is-sodda biex qabel ir raqda, li mhux dejjem ti;i tg[a;;el, jaqraw xi silta u j[arsu lejn id-disinji li fih No Man is an Island, prietka talpoeta John Donne (15711631) li hi kapolavur letterarju li kisbet fama meta Ernest Hemingway (1899-1961) tebg[a l-ktieb For Whom the Bell Tolls dwar il-gwerra /ivili Spanjola (1936-1939).

The Gifts of War tal-kittieba Margaret Drebble


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Apprezzament g[all-kisbiet ta’ Lawrence Gonzi Illejla l-Partit Nazzjonalista jele;;i Kap ;did, u g[alhekk Lawrence Gonzi jkun qed itemm il-kariga tieg[u b[ala Kap tal-PN fl-a[[ar disa’ snin li qattag[hom tista’ tg[id kollha jmexxi l-pajji] b[ala Prim Ministru. G[alhekk jixraqlu tislima kbira. Il-mexxej tat-trasformazzjoni ekonomika Tislima lill-Prim Ministru tat-trasformazzjoni f’[afna oqsma, imma l-aktar tat-trasformazzjoni ekonomika. Minn industriji qodma b[at-tarzna, illum ingawdu ba]i industrijali moderna ta’ fabbriki f’oqsma g[alkollox ;odda meg[junin b’g[aqal minn Lawrence Gonzi b’g[ajnuniet li jirrendu u li tahom ukoll lil industriji stabbiliti b[at-turi]mu u s-servizzi finanzjarji li g[addew minn rekord g[al ie[or. }ied 25,000 ru[ aktar ja[dmu

Minn meta sar Prim Ministru Lawrence Gonzi f’Marzu 2004 sa Di/embru li g[adda, i/-/ifri uffi/jali juru li n-nies ja[dmu f’Malta ]diedu b’25,000. Xog[ol li ]died bil-qawwi minkejja li fla[[ar [amsa-sitt snin, [afna pajji]i o[rajn g[otru filburraxka finanzjarja u ekonomika kbira li l-effetti tag[ha g[adhom jg[akksu [afna pajji]i. Ta’ ;ewwa nett fl-Ewropa bl-ewro Lawrence Gonzi hu l-bniedem li da[[alna sa ;ewwa nett fl-Ewropa bl-ewro. Il-Ministru talFinanzi tal-lum, Edward Scicluna, bil-kappell ta’ ekonomista, kien bassar li Lawrence Gonzi ma

kienx se jirnexxielu jipprepara lil Malta bi]]ejjed biex tkun tista’ dda[[al l-ewro fl-2008. Lawrence Gonzi rnexxielu, u llum fi bwietna g[andna l-

muniti u l-karti tal-ewro grazzi g[all-g[aqal u ddeterminazzjoni ta’ Lawrence Gonzi. }ew; biljun ewro gawduti mill-Maltin Id-disa’ snin ta’ Lawrence Gonzi b[ala Prim Ministru fissru negozjati darbtejn g[all-ba;it Ewropew li bis-sa[[a ta’ Lawrence Gonzi Malta se tkun gawdiet b’kollox ]ew; biljun ewro minn meta d[alna fl-UE sal-2020. U dawn kienu fondi li llum

qed narawhom u se nkomplu narawhom madwarna fl-infrastruttura, f’g[ajnuniet fil-qasam so/jali, f’in/entivi g[all-[addiema u g[all-g[aqdiet volontarji, u fl-ambjent. Xempju kura;;u] fil-Mediterran Lawrence Gonzi m’g[amilniex biss ta’ ;ewwa nett fl-Ewropa, imma wkoll g[amilna xempju kura;;u] fil-Mediterran meta fil-kri]i tal-Libja [a mill-ewwel in-na[a tal-poplu u mhux in-na[a taddittatur Gaddafi. G[ax dan hu l-karattru ta’ Lawrence Gonzi: lintegrità. Li nkomplu narawha g[ada f’oqsma o[rajn f’apprezzament xieraq tal-[afna li rnexxielu jikseb g[all-pajji] Lawrence Gonzi. Investiment qawwi fis-sa[[a u fl-ambjent Lawrence Gonzi kiseb ukoll [afna fil-qasam so/jali. Fis-sa[[a, kien il-Prim Ministru li wassal g[all-ftu[ tal-Isptar Mater Dei fi]-]mien miftiehem, u g[al investiment qawwi f’apparat modern u sistemi ta’ prevenzjoni tal-kan/er u sptar ;did tal-kan/er. Ra s-sa[[a mhux biss b[ala l-kura tal-mard imma

wkoll is-sa[[a po]ittiva. G[alhekk Lawrence Gonzi investa bil-qawwi fl-ambjent, u llum ingawdu infrastruttura ferm aqwa, spazji pubbli/i kkurati u miftu[in g[al kul[add, restawr ta’ [afna mill-wirt li [allewlna ta’ qabilna u [afna fa/ilitajiet sportivi ;odda. Fil-qasam tal-anzjani, beda servizzi ;odda g[allanzjani biex jibqg[u fil-qalba tal-familji tag[hom u wkoll jibqg[u ja[dmu waqt li jie[du ]-]ieda tal-pensjoni s[i[a. {adem g[al pajji] ]ag[]ug[

Lawrence Gonzi fehem li pajji]na jrid ikun pajji] ]ag[]ug[. Mill-pro;etti tal-Belt sal-edukazzjoni, Lawrence Gonzi qatt ma fehem lil Malta b[ala xi presepju imma b[ala pajji] modern li jrid jirkeb il;ejjieni. U g[alhekk investa bil-kbir fl-istudenti, f’istituzzjonijiet edukattivi ;odda, f’[afna aktar korsijiet u fa/ilitajiet fl-Università u fl-MCAST u f’eluf ta’ scholarships g[al min irid jistudja anke barra. Investiment fl-edukazzjoni li jg[aqqad ukoll maxxog[ol ;did li kien ;ej lejn Malta u li jirrikjedi [iliet spe/jalizzati biex i[allas tajjeb. Il-filosofija ta’ Lawrence Gonzi li kull Malti u Maltija jil[qu l-milja s[i[a tag[hom billi jitg[allmu, jit[arr;u u ja[dmu waqt li j[addmu l-[iliet li jkunu ]viluppaw. G[alhekk illejla l-Partit Nazzjonalista se jer;a’ jkollu lejla sabi[a. Tislima kif jixraq lil Lawrence Gonzi fi tmiem it-tmexxija tieg[u, u mer[ba kbira lill-Kap il-;did li l-kunsillieri tal-PN se jkunu qed jivvutaw g[alih – lejla ta’ ottimi]mu g[al li ;ej flaqwa tradizzjoni tal-Partit Nazzjonalista.

Il-;urnalisti g[andhom ikunu xhieda tal-verità Fil-messa;; tieg[u g[allJum Dinji tal-Komunikazzjoni So/jali li se ji;i //elebrat il{add, il-Papa Benedittu XVI, tkellem dwar kif il-mezzi kontemporanji tal-komunikazzjoni so/jali jistg[u jservu g[allevan;elizzazzjoni. Dan qed jing[ad fid-dawl tas-Sena tal-Fidi, u fid-dawl tal-impenn tal-Knisja flEvan;elizzazzjoni l-;dida. IlKnisja, anke f’Malta, qed tfittex modi ;odda u effettivi biex twassal il-messa;; talVan;elu, insemmi hawnhekk n-news portal u l-u]u tassocial media, fost l-o[rajn. Filwaqt li l-Papa jirrikonoxxi kemm dawn ilmezzi huma effika/i, jistqarr li jippre]entaw sfidi ;odda, spe/jalment g[al dawk li jixtiequ jitkellmu dwar il-verità u l-valuri, u aktar u aktar il-valuri tal-Van;elu. Dan g[aliex, sfortunatament, dak li l-aktar irie;i f’dawn il-mezzi ta’ komunikazzjoni so/jali, mhijiex il-verità li tirrifletti l-valuri intrinsi/i tar-realtà, imma lpopolarità li hi mag[quda malistrate;ija ta’ kif tkun b’sa[[tek fil-perswa]joni. Ji;ri li quddiem is-sa[[a tal-perswa]joni taqa’ kull lo;ika u kull argument. F’din is-sitwaz-

zjoni diffi/li to[ro; il-verità. Nixtieq li lkoll nifhmu li a[na rridu kunu qaddejja talVerità. Dan ig[odd l-aktar g[al dawk li g[andhom influwenza fuq mijiet ta’ eluf ta’ nies, b[alkom l-edituri u l;urnalisti. Jien in[oss li l-;urnalisti, b[al ;esù, qeg[din fid-dinja biex ikunu xhieda tal-verità. Dan hu li kul[add jistenna minnkom, li intom twasslu din il-verità, g[ax is-sewwa [abib Alla. Meta nirrappurtaw xi a[bar, l-ewwel dmir tag[na hu li nwasslu l-fatti kif ;raw. Kif di;a’ g[idt, f’okka]jonijiet b[al din tal-lum, jin[tie; li lewwel nirrapurtaw o;;ettivament dak li jkun ;ara, jew li jkun qed ji;ri, imbag[ad nag[tu l-interpretazzjoni tag[na. Importanti li min isegwi, jkun jista’ jag[mel distinzjoni bejn il-;rajja u l-interpretazzjoni tal-;rajja, biex inkunu fil-verità. It-tixrid tal-messa;;

Dan jg[odd aktar g[addinja tag[na, id-dinja tassocial media, fejn il-vu/i ;entili tar-ra;uni ti;i fgata mill-e//essività tal-informazzjoni. Is-sa[[a qeg[da f’kemm wie[ed ikun kapa/i

jattira l-attenzjoni u jxerred ilmessa;; tieg[u, kemm ikun kapa/i i[addem it-teknika biex jag[mel dan, u mhux bilfors f’kemm dak li qed jing[ad hu g[all-;id tal-bniedem, u g[alhekk g[all-qadi tal-verità. Il-Papa jg[id li g[alhekk fis-social media llum hemm b]onn li jin[oloq djalogu, u anke dibattitu jekk ikun il-ka], fuq il-ba]i tal-lo;ika u rra;uni, biex ilkoll nersqu lejn il-verità. Dan id-djalogu jfisser li jkun hemm rispett re/iproku g[all-opinjonijiet differenti fejn kul[add ikollu /-/ans li jsemma’ le[nu. Iddiversitá, inklu]a dik kulturali, tista tarrikina f’[afna aspetti tal-[ajja. Dan ifisser li jrid jing[ata //ans lil dawk li jridu jwasslu l-messa;; ta’ Sidna ;esù Kristu u l-valuri marbutin mad-dinjità umana kif jo[or;u mill-istess Van;elu, u mhux ji;u ma[nuqa qabel jibdew jitkellmu, kif ;ieli ji;ri. Il-Papa j[e;;e; lill-Insara biex jimpenjaw ru[hom bilqawwa kollha [alli lmessa;;; ta’ ;esù Kristu ji;i mwassal fid-dinja di;itali, g[aliex inkella jista’ ji;ri li jkun hemm min jibqa’

m/a[[ad milli jasallu dan ilmessa;;. Id-dinja di;itali mhijiex sempliciment spazju virtwali li wie[ed jista’ ju]a, imma hija l-esperjenza ta’ kuljum fil-[ajja ta’ [afna nies, spe/jalment i]-]g[a]ag[. Dan l-impenn tal-insara jista’ jie[u diversi xejriet, b[al ng[idu a[na l-qsim tal-esperjenza tal-fidi. Il-Papa j[e;;e; lill-Insara biex fuq dawn ilmezzi jirrakuntaw kif huma qeg[din jg[ixu l-fidi tag[hom u jispjegaw il-fer[ li jo[ro; minn din l-esperjenza. Iddinja di;itali tista’ tkun ilmezz biex insiru nafu bil[ti;ijiet ta’ xulxin u ng[inu lil xulxin kif jg[allimna Sidna ;esù Kristu. Dawn il-mezzi, g[alhekk g[andhom iservu kemm g[all-evan;elizzazzjoni, kif ukoll g[all-i]vilupp tal-bniedem kollu u tal-bnedmin kollha. Sagrifi//ji

Nammira lil dawk il-;urnalisti li jag[mlu sagrifi//ji kbar biex ikunu qaddejja tal-verità, jew biex ikunu qaddejja talevan;elizzazzjoni, u jikkontribwixxu g[all-i]vilupp talbniedem. Hemm min seta’ ;ie ikkritikat bl-a[rax biex jag[mel dan, imma ma’ be]ax

mill-Arcisqof Pawlu Cremona op

u baqa’ j]omm mas-sewwa. Fuq livell internazzjonali, anke g[aliex jien insegwi regolarment il-BBC, naf li jkun kien hemm numru konsiderevoli ta’ ;urnalisti li tilfu [ajjithom waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Ta’ min ifa[[arhom. Jien nitlob g[alihom u g[allfamilji tag[hom. Xi w[ud minnhom dan is-sagrifi//ju ta’ [ajjithom g[amluh g[all-qadi tal-verità. In[e;;i;kom f’isem Sidna ;esù Kristu, l-verità nnifisha, biex bil-qalb u lkura;; kollu nkomplu naqdu din l-verità.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

12 Opinjoni

Ir-rabta u d-differenza bejn it-Testment il-Qadim u l-:did Il-pellegrina;; li wettaqt dan l-a[[ar fl-Art Imqaddsa g[eni biex nirrifletti iktar filfond fuq xi aspetti tar-rabta u d-differenza bejn il-Lhud u lInsara. L-aktar post fejn din irrabta u d-differenza to[ro; g[ad-dawl hu l-Kotba Mqaddsa. G[al-Lhud dawn jikkonsistu f’dak li a[na lInsara nsej[ulu t-Testment ilQadim filwaqt li g[alina lInsara mal-Bibbja Lhudija hemm ukoll it-Testment il:did. L-isem Testment il-Qadim insibuh f’San Pawl meta rrefera g[all-kitbiet attribwiti lil Mosè (ara 2 Kor 3:14-15). F’dan il-passa;; l-Appostlu tal-;nus jit[addet mill-“qari tal-Kotba tal-Patt il-Qadim” (v 14) u wara jsemmi lil-Lhud “meta jaqraw il-li;i ta’ Mosè” (v 15). Mit-tmiem tat-tieni seklu ittifsira tal-espressjoni Testment il-Qaidm kienet t[addan fiha wkoll l-Kotba Mqaddsa tal-popli Lhudi, liema kotba nsibuhom ukoll fil-Bibbja Nisranija. Kuntrarju g[at-tendenza ta’ xi w[ud li ma jridux ju]aw itterminu t-Testment il-Qadim

u minflok jipproponu ie[or lEwwel Patt bil-g[an li jevitaw xi konnotazzjonijiet negattivi li t-terminu Testment il-Qadim jista’ jag[ti, ir-realtà turi li tterminu Testment il-Qadim hu dak li g[andu jintu]a. Dan g[aliex din lespressjoni hi bibblika u tradizzjonali. Barra minn hekk, il-Knisja tag[raf b’mod s[i[ l-importanza tatTestment il-Qadim b[ala lKelma ta’ Alla. L-espressjoni l-Ewwel Patt (b[alma nsibu f’Lhud 9:18) ma tirreferix g[all-Iskrittura i]da g[all-Patt tas-Sinaj. Huwa g[al dan il-Patt li jista’ jing[ad li Alla g[amel ‘qadim’ “meta tkellem minn patt ‘;did’” (Lhud 8:13). Minn hemm ’il quddiem ilPatt il-Qadim kellu jintemm. G[alhekk fit-Testment il:did hija l-espressjoni Primum Testamentum li g[andha konnotazzjonijiet negattivi filwaqt li dik tatTestment il-Qadim m’g[andhiex. Maqsuma fi tliet stadji

Aspett ie[or importanti fli]vilupp tal-Kotba Mqaddsa hu dak li jinqasam fi tliet

Kuntrarju g[at-tendenza ta’ xi w[ud li ma jridux ju]aw it-terminu t-Testment il-Qadim u minflok jipproponu ie[or l-Ewwel Patt bil-g[an li jevitaw xi konnotazzjonijiet negattivi li t-terminu Testment il-Qadim jista’ jag[ti, ir-realtà turi li t-terminu Testment il-Qadim hu dak li g[andu jintu]a

stadji. L-ewwel nett te]isti kontinwità mar-rivelazzjoni tat-Testment il-Qadim. It-tieni nett, te]isti differenza. U, fla[[ar nett, te]isti wkoll firda netta bejniethom. {a nie[du b[ala e]empju l-ideAa ta’ Alla li jg[ix fost il-poplu tieg[u permezz tat-Tempju. L-ewwel kisba kien itTempju ta’ :erusalemm li bena s-Sultan Salamun. Madankollu g[alkemm dan itTempju kien mill-isba[ xorta wa[da baqa’ imperfett. Filfatt malli nfeta[ Salamun inteba[ b’dan u qal lill-Mulej: “Imma, tg[id, tassew li Alla se jibqa’ jg[ix fuq l-art mag[na l-bnedmin? Ara! Lanqas biss is-smewwiet – u s-smewwiet tas-smewwiet – ma jesg[uk, a[seb u ara dan id-daqsxejn ta’ tempju li bnejtlek jien!” (1 Slat 8: 27). Dnubiet il-poplu It-Tempju ta’ Salamun i;;arraf min[abba d-dnubiet tal-poplu. Tant hu hekk li lLhud spi//aw e]iljati. Meta ;ew lura mill-e]ilju t-tempju re;a’ nbena. Biss dan il-bini mill-;did ma kienx it-temmija tal-pro;ett ta’ Alla g[allpoplu tieg[u. It-Tempju nbena b’mod materjali mill-bnedmin u, b[ala tali, ma setax ikun iddar ta’ Alla. Din id-darba it-

Tempju kien g[al kollox differenti minn dak li kien ta[t il-[akma tas-Sultan Salamun. L-idea mxiet lura minflok ’il quddiem. Mhux ta’ b’xejn li l-profeta {aggaj irrimmarka lil-Lhud li ;ew lura: “Min g[ad baqa’ fostkom li ra dan it-tempju fil-glorja li kellu qabel? U issa kif qeg[din tarawh? F’g[ajnejkom mhux

minn Patri Mario Attard OFM Cap frmarioa@gmail.com

messjani]mu ta’ :esù kellu xejra kompletament differenti minn hekk. Mid-djalogu tieg[u quddiem Pilatu jidher /ar li ssaltna ta’ :esù m’hijiex ta’ din id-dinja u lanqas m’hi marbuta ma’ xi poplu partikulari. forsi qisu xejn?” ({ag 2:3). Il-profeta [abbar intervent min-na[a ta’ Alla. U dan lintervent ;ie mitmum fi Kristu permezz tal-misteru tal-G[id. Kien g[alhekk li :esù [abbar lil-Lhud: “{ottu dan it-tempju, u fi tlett ijiem ner;a’ ntellg[u” (:w 2: 19). Immedjatament wara ]ew; versi l-Evan;elista jfisser: “I]da hu tkellem fuq ittempju tal-;isem tieg[u” (:w 2:21). Id-differenza mittempju tat-Testment il-Qadim hija bil-bosta. Fl-a[[ar nett din iddifferenza ssir ukoll superjorità. San Mark jikkummenta li t-tempju li :esù t[addet minnu “ma jkunx mibni bl-idejn” (Mk 14:58). Il-;isem imsebba[ ta’ Kristu huwa l-g[amara ta’ Alla. Hekk tg[idilna l-Ittra lill-Kolossin: “Fih hemm tg[ammar il-milja s[i[a taddivinità fil-;isem” (Kol 2:9). It-tielet aspett fiddiskussjoni dwar ir-rabta u ddifferenza bejn it-Testment ilQadim u l-;did hu lmessjani]mu ta’ :esù. Ilpoplu ta’ I]rael kien qieg[ed jistenna Messija politiku li kellu je[lishom mill-[akma tal-barranin li [akmuhom. Il-Messija kellu jkun esklussivament marbut ma’ I]rael, il-Poplu Mag[]ul. Il-

Xhieda tal-verità “:esù wie;eb:… ‘Is-saltna tieg[i m’hijiex ta’ din iddinja. Li kieku saltnati kienet ta’ din id-dinja, il-g[ases

tieg[i kienu ji;;ieldu biex ma ning[atax f’idejn il-Lhud; imma tabil[aqq saltnati m’hijiex ta’ hawn’. Pilatu qallu: ‘Mela int sultan?’ U :esù wie;eb: ‘Qieg[ed tg[idu int: jien sultan. Jien g[alhekk twelidt, u g[alhekk ;ejt fid-dinja biex nixhed g[all-verità. U kull min i[obb il-verità jisma’ le[ni’” (:w 18:36-37). Anki l-kitba li tpo;;iet mas-salib, “:esù ta’ Na]aret Sultan tal-Lhud,” tixhed ilqawwa tal-messjani]mu ta’ :esù. G[all-Lhud li aspiraw li s-saltna ta’ David kellha ti;i mwaqqfa mill-;did f’din id-dinja g[ad-dehra u lpre]entazzjoni ta’ :esù msawwat u inkurunat bixxewk minn Pilatu huma /a[duh. “Sallbu!... A[na ma g[andniex sultan [lief lil ?esari!” (:w 19: 15). X’ironija! Ir-rabta u d-differenza bejn it-Testment il-Qadim u l-;did g[andha tressaq lil-Lhud u lill-Insara biex jitg[allmu i]jed minn xulxin kif g[andhom jaqraw u jinterpretaw il-Kotba Mqaddsa.

It-Tempju ta’ Salamun i;;arraf min[abba d-dnubiet tal-poplu. Tant hu hekk li l-Lhud spi//aw e]iljati. Meta ;ew lura mill-e]ilju t-tempju re;a’ nbena. Biss dan il-bini mill-;did ma kienx it-temmija tal-pro;ett ta’ Alla g[all-poplu tieg[u


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

Ittri 13

Nissa[[u ta[t tmexxija ;dida

Grazzi Sur Editur Permezz tal-;urnal INNAZZJON, nixtieq nesprimi l-apprezzament g[axxog[ol b’lealtà assoluta li ta lill-pajji] u lill-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi kemm dam iservi filkariga ta’ Kap tal-PN u Prim Ministru ta’ pajji]na. Lawrence Gonzi se jibqa’ mni]]el fl-istorja ta’ pajji]na b[ala l-Prim Ministru li mexxa lill-pajji]na fl-ewwel snin tas-s[ubija fl-Unjoni Ewropea. Se jibqa’ mfakkar ukoll g[all-[idma imprezzabbli u e//ellenti li wettaq biex pajji]na ssie[eb ukoll fiz-zona ewro.

Jibqa’ wkoll il-Prim Ministru Malti li minkejja l-maltemp kbir internazzjonali fejn ikkollassat lekonomija u waqa’ s-settur dinji finanzjarju, Malta rnexxielha ma tikkrollax u laqg[et l-isfidi kbar u komplejna no[olqu x-xog[ol u l-qg[ad ma splodiex. Dan hu mertu kollu talpolitika li fassal il-PN. Lawrence Gonzi serva b’lealtà s[i[a u ta’ dan ilpajji] kollu g[andu jkun grat filwaqt li jibqa’ japprezza l-[idma politika li wettaq.

A. Borg

{al Qormi

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), bil-fax (numru 2124 2886 — Attn. Alex Attard) jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com. mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u l-indirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u l-Editur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm il-punt tag[ha.

Sur Editur Il-messa;; li g[amel il-kap tal-PN Lawrence Gonzi nhar is-Sibt li g[adda wara li t[abbar irri]ultat tal-elezzjoni g[all-Kap il-;did tal-PN, jimliena bil-kura;; u l-ottimi]mu g[as-snin li ;ejjin. Kif qal Lawrence Gonzi, i]-]mien li g[andu quddiemu l-PN tul din il-le;i]latura, se jkun ta’ sfidi kontinwi. Sfidi li matulu l-partit irid ikompli jissa[[a[ ta[t tmexxija ;dida. Illum, Lawrence Gonzi jg[addi t-tmexxija talPartit Nazzjonalista lill-kap elett ;did fil-votazzjoni li ssir illum l-Erbg[a hekk kif il-kandidat Simon Busuttil se jkun g[all-approvazzjoni talkunsilliera tal-PN biex jele;;uh b[ala l-Kap ;did tal-Partit wara li fl-elezzjoni tas-Sibt kiseb aktar minn 50% tal-voti tal-kunsilliera. Dan hu mument ie[or importanti fl-istorja tal-

PN wara l-pro/ess li g[adda minnu l-PN fl-a[[ar ;img[at g[all-[atra ta’ kap ;did. Elezzjoni li wriet il-maturità politika tal-PN. Elezzjoni li permezz tag[ha, il-PN qieg[ed jibda miexi t-triq biex jikseb lura l-fidu/ja tal-elettorat bi tmexxija ;dida. Dan hu ]mien li qieg[ed jo[loq entu]ja]mu ;did fil-PN biex jer;a’ jibda ja[dem biex jakkwista l-fidu/ja tal-elettorat biex ikun jista’ jiggverna u jkun ta’ servizz g[all-poplu Malti u G[awdxi. Nawgura mill-qalb lill-kandidati kollha li offrew is-servizz tag[hom fil-pro/ess tal-g[a]la tal-kap, g[aliex kollha kienu konxji li wie[ed biss seta’ jntag[]el u li xorta mxew b’lealtà assoluta lejn xulxin u lejn il-PN.

C. Cassar

{al Tarxien


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

14 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt IS-SIRJA L-ITALJA

Isir il-funeral privat ta’ Andreotti f’Ruma Il-funeral tal-eks Prim Ministru Giulio Andreotti, senatur g[al g[omru u li influwenza l-politika Taljana g[al g[exieren ta’ snin, sar ilbiera[ fil-Knisja ta’ San Giovanni dei Fiorentini ta’ Ruma u qrib id-dar tal-familja Andreotti. I/-/erimonja kienet wa[da privata u li g[aliha attendew il-qraba, distinti, politi/i u persuni o[ra li kienu vi/in tieg[u. Dritt wara l-a[bar dwar mewtu, nhar it-Tnejn, fl-età ta’ 94

sena, kien sar mag[ruf li ma kellux isir funeral Statali g[al Andreotti, li tul [ajtu serva wkoll fi Gvernijiet rispettivi b[ala Ministru g[all-Intern; g[all-Affarijiet Barranin u g[ad-Difi]a. Intant hu jibqa’ mag[ruf b[ala ;gant tal-eks Partit Demokristjan li fl-a[[ar ta’ [ajtu spi//a jbati bi problemi tan-nifs u bilkundizzjoni tieg[u taqleb ‘drammatikament g[allag[ar’ fil-;img[at ri/enti.

Attakki li ‘mhumiex a//ettabbli’

Il-Prim Ministru tat-Turkija Tayyip Erdogan qal li l-a[[ar attakki tal-ajru I]raeljani fuq Damasku ‘ma kinux a//ettabbli’ filwaqt li tenna li l-aggressjoni anki provdiet opportunità lill-Gvern tas-Sirja biex ja[bi l-qtil li qed iwettaq ‘huwa stess’ f’artu. Meta tkellem fil-Parlament ta’ Ankara Erdogan sostna li lazzjonijiet tal-I]raeljani ma kellhom l-ebda sku]a li setg[et tag[tihom ir-ra;un – bil-grupp tal-militanti X’iti Hezbollah, li hu bba]at fil-Libanu, jtenni li l-attakki mill-ajru ta’ I]rael (fis-Sirja) kienu inti]i biex jag[tu stimolu lir-ribelli Sunni I]lami/i li qeg[din ji;;ieldu biex iwaqqg[u lir-re;im ta’ Damasku. Madankollu l-Hezbollah –

alleat tal-Iran u li ;;ieled gwerra ma’ I]rael fl-2006 – baqa’ sieket dwar lallegazzjonijiet tal-I]raeljani li l-attakki tag[hom fuq is-Sirja kon/entraw fuq missili li kienu qed jitwasslu lejn l-artijiet talLibanu u g[and l-istess grupp ta’ militanti Lebani]i. L-I]raeljani qalu li l-attakki ta’ nhar il-:img[a u l-{add ma kenux inti]i biex jinfluwenzaw il-gwerra /ivili fis-Sirja i]da biex ‘iwaqqfu lmissili Iranjani milli jaslu g[and il-Hezbollah u g[al u]u potenzjali kontra I]rael’. Fi ]viluppi o[ra, isSegretarju tal-Istat Amerikan John Kerry lbiera[ kellu ta[ditiet, f’Moska, malPresident tar-Russja Vladimir Putin u fejn qallu li pajji]hom

g[andhom l-interessi komuni fis-Sirja, fosthom ilpromozzjoni tal-istabbilità re;jonali u impenji li jevitaw il-firxa tal-estremi]mu. I]da filwaqt li Kerry qed jipprova jnaqqas mid-di]gwid ma’ Moska rigward is-Sirja, ir-Russi ]ammew malpo]izzjoni ori;inali rigward ilPresident Sirjan Bashar al Assad u ma jridux jappo;;jaw il-pressjoni tal-Istati Uniti inti]a g[ar-ri]enja tieg[u. Intant, il-Ministru Iranjan g[all-Affarijiet Barranin Ali Akbar Salehi wissa dwar konsegwenzi imprevedibbli f’ka] li jaqa’ r-re;im ta’ Assad u fejn tenna li soluzzjoni politika ‘biss’ tista’ tevita kri]i totali g[ar-re;jun kollu.

IT-TUNE}IJA

Ifittxu l-militanti qrib l-Al;erija

L-Armata u l-Pulizija tatTune]ija lbiera[ kienu qeg[din ifittxu g[exieren ta’ militanti suspettati b’rabtiet mal-moviment terroristiku AlQaida u bil-President Tune]in Moncef Marzouki anki jivvja;;a lejn l-in[awi biex jissorvelja l-i]viluppi u f’sinjal ta’ kemm l-impenn qed jitqies b[ala kru/jali. Kelliema g[all-Ministeru tal-Intern f’Tunis qalu li kien hemm numru ta’ militanti filbelt ta’ El Kef minbarra ammont akbar (ta’ militanti) fiz-zona remota tal-Muntanja Chambi lejn il-Punent talpajji] – fejn fl-a[[ar ;img[at se[[ew diversi konfronti bejn pulizija u militanti. Mifhum li l-militanti flin[awi tal-muntanja jinvolvu numru ta’ Tune]ini u Al;erini, bl-istampa ta’ Al;eri – li kwotat sorsi tas-sigurtà – ittenni li l-Armata ilha fuq alert min-nhar it-Tnejn bliskop li ma tippermettix li xi militanti jinfiltraw g[allAl;erija mit-Tune]ija. Rapporti o[ra minn Tunis qalu li ‘t-terroristi’ g[adhom qeg[din ja[]nu l-armi u jridu jibdlu l-in[awi ta’ Muntanja Chambi f’ba]i g[all-attivitajiet tag[hom. It-Tune]ija – fost l-aktar pajji]i sekulari fid-Dinja G[arbija – qed tinkwieta dejjem aktar dwar attakki fi [danha li l-awtoritajiet qeg[din iwa[[lu f’elementi radikali I]lami/i. It-theddida ta’ dawn ilmilitanti tapplika anki g[arre;jun partikulari, meta gruppi ta’ armati qeg[din jie[du vanta;; min-nuqqasijiet fissigurtà interna ta’ pajji]i li segwew il-bidliet ta’ spiss kaoti/i minn dittatorjati g[al amministrazzjoni bi stil aktar demokratika.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15

Amanda Berry titbissem f’dan ir-ritratt (xellug) li ttie[ed snin ilu u qabel in[atfet fl-età ta’ sittax-il sena. Ir-ritratt tan-nofs juri l-attività qrib id-dar ta’ Cleveland wara li l-pulizija g[alqu l-a//ess g[all-in[awi, waqt li fuq il-lemin jidher ritratt ming[ajr data ta’ Gina DeJesus li l-a;enti tal-FBI bdew ji//irkolaw ladarba hi ;iet rappurtata nieqsa (Reuters)

L-ISTATI UNITI

Tliet nisa minn Ohio jinstabu qawwijin u s[a[ snin wara li sparixxew ta’ età adolexxenti Il-Pulizija ta’ Cleveland, f’Ohio, qed i]omm tlett ir;iel ta[t arrest u li qed jg[inu l-ist[arri; tag[hom wara li tliet nisa li kienu sparixxew b[ala adolexxenti – u f’ka]i separati – daqs g[axar snin ilu, instabu [ajjin ;o dar tal-istess belt. L-awtoritajiet, matul il-lejl tat-Tnejn, semg[u g[all-ewwel darba b’din id-dar wara li r/evew telefonata ur;enti ming[and wa[da min-nisa – Amanda Berry – li sekondi qabel kienet in[elset minn ra;el li joqg[od qrib ir-residenza inkwistjoni u li qal li mar biex jag[ti l-g[ajnuna wara li sama’ t-twer]iq. Skont rekording tat-telefonata li qed ji//irkulaw ilpulizija u li ntbag[at fuq l-Internet, Berry tinstama’ titlob bil-[niena g[all-g[ajuna u fejn tg[id li ‘kienet ilha nieqsa g[al g[axar snin u li issa qed t[ossha [ielsa’. Qabel dan l-i]vilupp drammatiku kwa]i kul[add kien qata’ qalbu li se jer;g[u jaraw lil Berry [ajja wara li din litteralment ‘sparixxiet’ fil-jum qabel g[alqet sbatax-il sena f’April tal-2003 – u fejn dehret g[all-a[[ar darba waqt li kienet qed tispi//a mixxog[ol ;o ristorant tal-fast-food. Intant, i]-]ew; nisa li nstabu mag[ha kienu identifikati b[ala Gina DeJesus, ta’ 23 sena, li g[abet fl2004 fl-età ta’ erbatax-il sena hi u miexja lura d-dar mill-iskola u Michelle Knight, li kellha bejn tmintax

u dsatax-il sena meta sparixxiet fl-2002. Waqt li l-a[bar tas-’sejba inkredibbli’ ;riet ma kullimkien, in-nisa g[addew minn e]ami medika u instabu f’kundizzjoni ‘sodisfa/enti’ – tant li t-tobba esprimew fer[ ‘g[al dan it-tmiem mhux tas-soltu fejn jid[lu ka]i b[al dawn’. It-tlett ir;iel arrestati li qed jin]ammu b[ala suspettati b’konnessjoni mal-[tif u ]-]amma tan-nisa kontra l-volonta tag[hom huma a[wa li g[andhom bejn il-50 u l-54 sena. It-tlieta setg[u jinqabdu grazzi g[all-informazzjoni li provdewlhom it-tliet nisa ladarba n[elsu. Wie[ed mill-ir;iel hu identifikat b[ala Ariel Castro, li kien ja[dem b[ala xufier ta’ xarabank maliskejjel pubbli/i ta’ Cleveland u li mifhum li huwa lproprjetarju tad-dar li serviet b[ala ‘kumpless ta’ pri;unerija’ g[an-nisa. Sadattant l-a[bar dwar is-sejba ta’ Berry, DeJesus u Knight intlaqg[et b’/elebrazzjonijiet fi Cleveland u spe/jalment fiz-zona residenzjali partikulari fejn jg[ixu [afna nies ta’ ori;ini Latina. Meta l-pulizija marru fuq il-post setg[u jaraw bandiera ta’ Puerto Rico mdendla mal-fa//ata taddar ta’ Castro u waqt li l-folol tan-nies li n;abru flin[awi laqg[u kull karozza tal-pulizija bl-applaw] u /-/ap/ip.

Ir-residenza li tinsab ‘fuq fomm kul[add’ hi anki vi/in tal-in[awi rispettivi fejn ja[sbu li n[atfu n-nisa u l-pulizija temmen li t-tlieta baqg[u mi]muma ‘hemm ;ew’ tul is-snin kollha li damu nieqsa. Filwaqt li /-/irkustanzi tal-[tif u l-pri;unerija tag[hom jibqg[u im/ajprin, l-awtoritajiet di;à bdew ji]velaw xi dettalji u fejn ilbiera[ indirizzaw konferenza tal-a[barijiet spe/jali. Waqt it-telefonata ‘911’ Amanda Berry kienet ]velat l-isem tal-allegat aggressur li [atafha u fejn spjegat li hu kien telaq mid-dar filwaqt li [e;;et lillpulizija ‘biex imorru fuq il-post mill-aktar fis qabel jirritorna’. Hi anki indikat li kienet taf li l-g[ajbien tag[ha ng[ata prominenza kbira mill-istampa. Il-;ar li mar jag[tiha l-g[ajnuna u li jismu Charles Ramsey qal li wara li kien g[en lil Berry biex ti]gassa l-bieb tad-dar, din imbag[ad ‘[ar;et minn hemm flimkien ma’ tifla /kejkna’ – bil-pulizija aktar tard tis[aq li nstabet tifla ta’ sitt snin fir-residenza. Filwaqt li ma ;ewx ]velati aktar dettalji sal-[in li morna g[all-istampa, qraba ta’ Amanda Berry qalu li hi ‘]velat li g[andha tifla’ u b’rapporti fl-istampa internazzjonali jsostnu li l-qraba anki ‘konfermaw’ li Amanda welldet tarbija waqt li kienet qed tin]amm fid-dar kontra l-volonta tag[ha.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

16

Feature

Feature 17

Ray Bugeja minn Joe Mikallef ritratti minn Martin Agius u Joseph Galea

F’dawn il-jiem il-Partit Nazzjonalista qed jikteb pa;na o[ra mill-aktar importanti flistorja glorju]a tieg[u – pa;na li tikkon/erna l-elezzjoni tal[atra tal-Kap il-;did. Il-Kap il-;did li se jkun elett illum se jkun is-seba’ kap fl-istorja talPartit Nazzjonalista. Meta wie[ed janalizza lpro/ess kollu li se jwassal g[all-[atra tal-Kap il-;did, bla dubju ta’ xejn li jkollu jislet bl-aktar mod partikulari lingredjenti tal-maturità politika u l-ir;ulija kbira li spikkaw f’dan il-pro/ess demokratiku. Ray Bugeja, Simon Busuttil, Mario De Marco u Francis Zammit Dimech, li kienu protagonisti f’din it-tellieqa

Ray Bugeja, Simon Busuttil, Francis Zammit Dimech u Mario de Marco flimkien waqt l-attività ta’ nhar il-:img[a li g[adda filg[axija – bla dubju ta’ xejn attività mill-aktar storika li uriet is-sa[[a tal-Partit Nazzjonalista

Simon Busuttil

g[all-[atra ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista, ]gur li se jibqg[u msemmija g[all-mod mill-aktar korrett li bih ipparte/ipaw f’din it-tellieqa li l-ewwel fa]i tal-elezzjonijiet saret nhar is-Sibt li g[adda. Total ta’ 901 vot eli;ibbli mi;bura mill-Kunsillieri talPartit Nazzjonalista setg[u ntefg[u fl-elezzjoni tas-Sibt. Fil-fatt minn dan l-ammont kien total ta’ 897 Kunsillier li tefg[u l-vot tag[hom. Il-voti kollha kienu validi. Ir-ri]ultat ta’ dik l-ewwel elezzjoni kien: Ray Bugeja – 47 vot, ji;ifieri 5.2 fil-mija tal-voti eli;ibbli; Simon Busuttil – 451 vot, ji;ifieri 50.3 fil-mija tal-voti eli;ibbli; Mario de Marco 345 vot, ji;ifieri 38.5

Mario de Marco

Illum jin[atar il-Kap il-;did tal-Partit Nazzjonalista fil-mija tal-voti eli;ibbli u Francis Zammit Dimech – 54 vot, ji;ifieri 6 fil-mija tal-voti eli;ibbli. It-tieni sessjoni ta’ din lelezzjoni se ssir matul il;urnata tal-lum fejn il-

Kunsillieri jridu jivvutaw lilluniku kandidat g[all-[atra ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista – Simon Busuttil. Dan g[aliex wara l-elezzjoni ta’ nhar is-Sibt, Ray Bugeja kien eliminat, filwaqt li

Francis Zammit Dimech u Mario de Marco [abbru li kienu se jikkon/edu u g[ahekk ma kinux se jikkontestaw ittieni sessjoni ta’ din lelezzjoni. Fl-elezzjoni tal-lum Simon

Mument waqt il-Kunsill :enerali tas-Sibt li g[adda meta ?ensu Galea, i/-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali, kien qieg[ed jaqra r-ri]ultat fi tmiem l-ewwel sessjoni ta’ votazzjoni

Busuttil jin[atar Kap tal-Partit Nazzjonalista billi j;ib 66 filmija tal-voti mitfug[a. L-Istatut tal-Partit Nazzjonalista jg[id /ar u tond li f’elezzjoni ta’ Kap tal-Partit, biex ikun iddikjarat elett, il-

kandidat irid i;ib ]ew; terzi tal-voti mitfug[a u jekk wara l-ewwel elezzjoni [add millkandidati ma j;ib ilma;;oranza me[tie;a, allura jkun eliminat il-kandidat li jkun ;ab l-inqas numru ta’

Mario de Marco u Simon Busuttil jg[annqu lil xulxin f’mument mill-aktar kommoventi waqt is-sessjoni tas-Sibt li g[adda tal-Kunsill :enerali, pre/i]ament wara li Mario de Marco [abbar li kien se jikkon/edi u hekk ma kienx se jissokta bil-kontestazzjoni tieg[u g[all-[atra ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista

voti u ter;a’ ssir elezzjoni o[ra bejn il-kandidati li jkun baqa’. Din il-pro/edura tibqa’ ti;i segwita sakemm kandidati i;ib il-ma;;oranza ta’ 66 filmija tal-voti mitfug[a. F’diskors li Lawrence

Francis Zammit Dimech

Gonzi, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista, g[amel nhar isSibt bil-lejl wara li t[abbar irri]ultat tal-ewwel elezzjoni, qal li dan hu mument meta lPartit Nazzjonalista qed jifta[ kapitlu ;did. “:ejjin battalji kbar quddiemna u l-partit Nazzjonalista jirba[ dawn ilbattalji b[alma reba[ ilbattalji fis-snin li g[addew. B[alissa hu l-mument li lPartit Nazzjonalista jissa[[a[ ta[t tmexxija ;dida u a[na nweg[duha appo;;, solidarjetà u lealtà s[i[a.” Kumment ie[or kien ta’ Paul Borg Olivier, is-Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista, li qal li dan hu mument importanti [afna g[all-Partit Nazzjonalista. “IlPartit Nazzjonalista issa g[andu jing[aqad flimkien wara l-Kap elett. Issa jmiss li

jitlesta l-pro/ess statutorju biex dan il-Kap elett ikun konfermat. “Din il-[idma g[andha ssarraf biex il-Partit Nazzjonalista jkun forza politika b’sa[[itha li sservi b[ala Oppo]izzjoni denja g[all-pajji]. Dan it-ti;did filPartit g[andu jwassal biex ilPartit Nazzjonalista jkun tassew partit li jkompli jkun ta’ ;id g[all-pajji].” Kif ;ara nhar is-Sibt li g[adda, anki l-elezzjoni tallum se titmexxa minn Kummissjoni Elettorali li /Chairman tag[ha hu ?ensu Galea. Illum il-votazzjoni se ssir bejn l-10 a.m.u t-8 p.m. fid-Dar ?entrali f’Tal-Pieta’, filwaqt li f’G[awdex se ssir flUffi//ju tal-Partit Nazzjonalista fir-Rabat bejn l10 a.m. u l-5.30 p.m.

Is-sala fejn tlaqqa’ l-Kunsill :enerali tal-Partit Nazzjonalista nhar is-Sibt li g[adda filg[axija ippakkjata bil-Kunsillieri attenti g[ad-diskorsi li kienu qed isiru fi tmiem il-votazzjoni tas-Sibt biex hekk illum l-istess Kunsillieri jer;g[u jivvutaw biex ja[tru l-Kap il-;did tal-Patit Nazzjonalista – is-seba’ wie[ed fl-istorja glorju]a tal-Partit Nazzjonalista


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra IR-RENJU UNIT

Ir-Re;ina se titlef il-laqg[a tal-CHOGM G[all-ewwel darba mill-1973 ir-Re;ina Eli]abetta mhix se tattendi l-laqg[a li jmiss g[all-Kapijiet tal-Gvern talCommonwealth (CHOGM) li ssir f’Novembru, fis-Sri Lanka, u fejn se jirrappre]entaha binha, il-Prin/ep Karlu. Kelliema g[all-Palazz ta’ Buckingham qalu, sadattant, li qeg[din jirrevedu lammont tal-ivvja;;ar fit-tul li jinkwadra

fil-programmi tar-Re;ina; il-Kap talCommonwealth li llum g[andha 87 sena. Il - Kap tal - Monarkija kull sentejn tiltaqa ’ mal - Mexxejja ta/ - CHOGM biex jiddiskutu l - issues globali u korrispondenti jaqblu li r - Re;ina ma kenitx se tidde/iedi ‘ kif ;ieb u la[aq ’ biex ma tattendix g[al -

laqg[a ta ’ Sri Lanka. L-i]vilupp, minbarra li sorprendenti, anki jfisser mument sinifikanti g[allPrin/ep (Karlu) ta’ Wales minbarra li pass simboliku li kapa/i jindika pro/ess ta’ transizzjoni fil-Monarkija – g[alkemm ‘huwa ]gur’ li Eli]abetta m’g[andha l-ebda intenzjoni biex twarrab minn Re;ina.

Ir-Re;ina Eli]abetta

IR-RENJU UNIT

IL-FILIPPINI

I[e;;e; biex il-pajji] jo[ro; mill-UE

Imutu l-:ermani]i fi ]broff ta’ vulkan

L-eks Ministru tal-Finanzi Lord Nigel Lawson sejja[ biex ir-Renju Unit jo[ro; millUnjoni Ewropea fuq ba]i li ‘lgwadann minn dan il-pass jeg[leb sew lill-impatt talispejje] involuti u l-effetti negattivi’. Lawson, li serva mill-1981 sal-1989 b[ala Chancellor of the Exchequer fil-Gvern Konservattiv tal-eks Prim Ministru Margaret Thatcher, bassar li ‘ma jkunux ta’ konsegwenza’ l-bidliet li jirnexxilu jwettaq il-Prim

Ministru attwali David Cameron fit-tentattivi tieg[u biex jinnegozja mill-;did ittermini tar-relazzjonijiet tarRenju Unit mal-UE. I]da kelliema fl-Uffi//ju talPM Britanniku f’10 Downing Street (f’Londra) g[amluha /ara li David Cameron jibqa’ fidu/ju] li l-istrate;ija tieg[u ‘g[andha twassal g[al ri]ultati. Dan meta Cameron, illum, qed jiffa//ja s-sej[iet biex iressaq ‘il quddiem irreferendum imwieg[ed dwar lis[ubija ta’ pajji]u fl-UE.

Erba’ :ermani]i u gwida Filippin mietu fl-i]broff ta’ vulkan li [akimhom huma u telg[in mieg[u – u b’tal-anqas sebg[a o[ra jindarbu mill-effetti tal-is[aba tal-;mied u l-blat li bew;et mill-vulkan g[al madwar minuta. Il-vulkan – il-Muntanja Mayon – tinsab 330 kilometru lejn ix-Xlokk ta’ Manila, il-belt kapitali tal-Filippini, u r-rapporti qalu li l-vittmi nqabdu ‘fi splu]joni ta’ ;mied’ u fejn anki ni]let ‘xita ta’ blat’ fuq l-in[awi. Mifhum li madwar g[oxrin persuna li kienu telg[in malmuntanja nzertaw qrib [afna tal-qu//ata fil-[in tal-i]broff li se[[ kompletament g[all-g[arrieda u ming[ajr l-ebda forma ta’ twissija. Il-Muntanja Mayon ]bruffat tal-anqas 48 darba mindu bdew jin]ammu r-rekords, bl-aktar ]broff qattiel ise[[ fl1814 fejn kien sewa l-[ajja ta’ aktar minn 1,200 persuna.

IL-KOREA TA’ FUQ

Tonqos ftit mit-tensjoni Il-Korea ta’ Fuq irtirat ]ew; missili li jwasslu fuq distanzi medji minn sit ma;enb il-kosta fl-in[awi tal-Lvant u fejn ilkomunisti sa ftit ilu dehru li kienu qeg[din ja[dmu ‘bi skop aggressiv’. Il-pass jindika tnaqqis ta’ tensjoni fil-Peni]ola Koreana u wara nkwiet li r-re;im fi Pyongyang kien qed i[ejji attività bil-missili b’konsegwenza tat-theddid ri/enti tieg[u kontra l-Istati Uniti u l-Korea t’Isfel. Il-Korea ta’ Fuq di;à

esprimiet rabja g[as-sanzjonijiet ;odda tan-Nazzjonijiet Uniti li ;ew imposti fuqha wara li wettqet l-a[[ar prova nukleari – bi Pyongyang i]id id-do]a talostilità dwar e]er/izzji militari kon;unti bejn l-Istati Uniti u lKorea t’Isfel liintemmu ftit taljiem ilu. Intant, l-a[bar li l-missili tne[[ew mis-sit [ar;et qabel summit li kellu jsir f’Washington bejn il-President Amerikan Barack Obama u lPresident tal-Korea t’Isfel Park Geun-hye.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

A[barijiet ta’ Barra 19 FRANZA IL-LIBJA

Ministru jirri]enja mbag[ad jibdel il-[sieb Il-Ministru tad-Difi]a Libjan Mohammed alBarghati lbiera[ irtira offerta ta’ ri]enja, sig[at biss wara li [are; jg[id li kien qed iwarrab bi protesta g[all-assedju ta’ ]ew; ministeri tal-gvern minn persuni armati. Sa dak il-[in kollox kien qed jindika li Barghati kellu jkun l-ewwel Ministru talKabinett li de/ieda li jwarrab b’sens ta’ frustrazzjoni dwar il-kri]i u fejn tenna li ‘ma ja//etta qatt li l-politika titmexxa bis-sa[[a tal-armi’. Intant, l-a[[ar rapporti qalu li l-Prim Ministru Libjan Ali Zeidan ikkonvin/a lil Barghati biex ma jirri]enjax u fejn skont kelliema fi Tripli ‘talbu wkoll biex jikkunsidra ssitwazzjoni li jinsab fih ilpajji]’. L-amministrazzjoni Libjana attwali g[addejja mill-;did mill-in/ertezza u t- tensjoni, sentejn wara rrewwixta li qa//tet ir-re;im tal-eks dittatur Muammar Gaddafi u meta l-gruppi armati ma jridux ji//aqalqu

mill-in[awi tal-Ministeri (rispettivi) g[all-:ustizzja u l-Affarijiet Barranin fi Tripli avolja l-Parlament /edielhom g[ad-domandi biex jipprojbixxi kwalunkwe uffi/jal g[oli li serva ta[t Gaddafi milli jokkupa post fil-Gvern. F’ka] li l-li;i ;dida ti;i implimentata bis-s[i[ jista’ jitwarrab il-Prim Ministru Libjan u numru kbir ta’ uffi/jali, f’sitwazzjoni li ‘tannulla’ l-funzjoni talGvern transitorju li di;à qed ja[dem b’diffikultà. Membri tal-Parlament qalu li l-le;islazzjoni ;dida biex jitwarrbu ‘l-eks kollegi ta’ Gaddafi’ tista’ tkun applikata g[al erbg[in fost il-200 deputati u meta w[ud mid-dimostranti armati jridu li Zeidan iwarrab minnufih. Kelliema g[all-Parlament Libjan jammettu, intant, li l-Gvern m’g[andux ilkapa/ità biex itemm dan listat ta’ assedju fi Tripli u li jridu jkunu l-gruppi talarmati li je[tie;u juru linizjattiva biex jitilqu millin[awi.

I[ares lejn reshuffle Il-President So/jalista ta’ Franza Francois Hollande wieg[ed li jie[u passi xierqa filkonfront ta’ Ministri li ma j;ibux ir-ri]ultati u meta qed jistinka biex jirba[ lura l-appo;; fost poplu urtat dwar il-weg[diet ‘antiki’ tieg[u biex ikattar ix-xog[ol u li g[adhom ma ssarrfux fil-konkret. Ir-rati tal-appo;; g[al Hollande huma fost lag[ar g[al kwalunkwe Mexxej Fran/i] mitTieni Gwerra ‘l hawn u dan ilbiera[ informa lill-;urnal Paris Match li l-Ministri se jkunu evalwati ‘fuq dak li jwettqu’ u bl-istess ‘kejl’ li hu nnifsu kien talab lill-elettorat biex ji;;udikah bih. Hollande u l-Gvern So/jalista tieg[u qeg[din jitolbu g[al ]mien biex jaraw ‘il-frott tarriformi’ wara li l-President, nhar il-{add, kellu jiffa//ja l-protesti tal-massa fit-toroq fl-g[eluq l-ewwel sena ta’ poter. Hu spjega li jinsab aktar lest g[al ‘tmexxija bid-digriet’ bl-iskop li l-mi]uri tal-futur jid[lu fil-li;i aktar malajr u meta anki lest biex iwettaq bidliet fil-Kabinett li ja//ertaw limplimentazzjoni ta’ riformi ekonomi/i. Skont Hollande ‘ir-reshuffle se jsir fi]-]mien opportun’ u meta l-poplu qed jistenna r-ri]ultati fl-oqsma tax-xog[ol, il-konsum u ledukazzjoni. Dan meta l-President qed ikompli jitlef ilpopolarità man-nies u b’rata aktar mg[a;;la minn ta’ kwalunkwe President Fran/i] ie[or u fejn illum, skont l-a[[ar anali]i, din ni]let g[al 25 fil-mija. U bl-ekonomija ta’ Franza die[la f’ri/essjoni, Hollande anki qed isibha diffi/li [afna biex ira]]an l-ispinta fil-qg[ad (li la[aq l-10.6 fil-mija) sal-a[[ar tas-sena.

Il-President Francois Hollande... telf ‘rekord’ ta’ popolarità (Reuters)

Il-ma;;oranza tal-votanti Fran/i]i llum jemmnu li Hollande ma g[andux awtorità xierqa fuq Kabinett fejn deputati xellugin b[all-Ministru g[all-Industrija Arnaud Montebourg (li jopponu g[all-globalizzazzjoni) ji;;ieldu fil-miftu[ ma’ Ministri o[rajn aktar disposti g[all-politika ta/-/entru.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

20 Attwalità

G[arfien akbar g[ar-riskji fil-post tax-xog[ol L-EU-OSHA [abbret lg[axar rebbie[a matul ilkonferenza Ewropea “Innegozi ]-]g[ar u s-sa[[a u ssigurtà fuq il-post taxxog[ol: l-isfida: lopportunità”, li ;iet organizzata l-g[ada tal-Jum Dinji g[as-Sa[[a u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xog[ol (it-28 ta’ April) mill-Presidenza Irlandi]a tal-Unjoni Ewropea f’Dublin. G[all-ewwel darba l-EUOSHA tat premjijiet kon;unti kemm lill-mani;ers kif ukoll lill-impjegati, u dan huwa konformi mal-Kampanja li g[addejja b[alissa dwar ilPostijiet tax-Xog[ol li j;ibu ’l quddiem is-Sa[[a dwar issu;;ett ta’ “Na[dmu flimkien biex nevitaw irriskji”. “Il-benefi//ji ta’ politika tajba fir-rigward tas-sa[[a u s-sigurtà fuq il-post taxxog[ol xorta g[adhom ma ji;ux rikonoxxuti dejjem fillivell tal-kumpaniji individwali fl-Ewropa, u spe/jalment fost il-mikrointrapri]i u l-intrapri]i ]g[ar u medji,” qalet Dr Christa Sedlatschek, id-Direttri/i talEU-OSHA. “Din ilkompetizzjoni wriet li huwa possibbli li anki kumpanija b’seba’ impjegati biss jista’

Ir-rebbie[a g[all-impenn ta’ g[arfien akbar u prevenzjoni mir-riskji fil-postijiet tax-xog[ol

jkollha soluzzjonijiet ta’ prevenzjoni innovattivi, kif kien il-ka] b’wie[ed mirrebbie[a Spanjoli li ng[ataw premju,” kompliet tg[id. “Nixtiequ nuru li l-ideat u l-kun/etti li ]viluppaw irrebbie[a tal-Premijiet ta’ Prattika Tajba jistg[u ji;u applikati f’industriji differenti fl-Istati Membri kollha kif ukoll f’tipi ta’ organizzazzjonijiet differenti ta’ kull daqs,” sa[aq László

Andor, il-Kummissarju Ewropew g[all-Impjiegi, lAffarijiet So/jali u lInklu]joni. L-g[arfien ta’ soluzzjonijiet innovattivi u tal-a[jar prattiki fl-Ewropa g[andu jwassalna biex ni]viluppaw aktar il-politiki tas-sa[[a u s-sigurtà g[allfutur. Ir-rebbie[a ta’ din ledizzjoni kienu mistennija li juru tmexxija mani;erjali

b’sa[[itha u parte/ipazzjoni attiva tal-[addiema fis-sa[[a u s-sigurtà. L-organizzazzjonijiet jirrappre]entaw varjetà wiesg[a ta’ setturi, b[al pere]empju l-kura tas-sa[[a, il-bejg[ bl-imnut, u lagrikoltura. I/-/eremonja kienet okka]joni g[arrebbie[a biex jiskambjaw ilprattiki tajbin tag[hom, b[attnaqqis fl-in/identi filproduzzjoni tal-karozzi fit-

Turkija, dwar kif ittejbet ilbenesseri tal-persunal f’kumpanija teknolo;ika filFinlandja jew kif il-[addiema tal-industrija tal-[alib Irlandi]a identifikaw riskji fis-settur tag[hom u indirizzawhom. Matul l-avveniment, l-EUOSHA fa[[ret lil g[axar kumpaniji o[ra. Ktejjeb ;did li ;ie ppubblikat illum jippre]enta l-inizjattivi tala[jar prattika li implimentaw.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

Letteratura 21

Il-poe]iji ta’ :an Anton Vassalli mi;bura minn Oliver Friggieri Malta University Press ippubblikat il-volum IlPoe]iji, ktieb eleganti li jinkludi l-poe]iji bil-Malti mi;bura tal-poeta mag[ruf tas-seklu dsatax :an Anton Vassalli, li g[ex bejn l-1817 u l-1868 imma li l-[afna poe]iji tieg[u bil-Malti ma kienu g[adhom qatt ma n;abru sa issa, minn mewtu ’l hawn. Il-poe]iji issa ;ew mi;burin g[all-ewwel darba millProfessur Oliver Friggieri, li ilu jistudja lill-poeta u ilu ji;bor il-poe]iji tieg[u g[al diversi snin. Il-volum jinkludi numru ta’ xbihat rari u minsija ta’ :an Anton Vassalli, impin;ijin minn kontemporanji, kif ukoll stampi o[rajn marbutin malpoeta, fosthom dokumenti u manuskritti. :an Anton Vassalli, avukat u Professur talLetteratura fl-Università ta’ Malta, twieled, g[ex u miet u

kien midfun fil-belt Valletta. Indifen fil-knisja tal-Madonna tal-Karmnu. G[alkemm minsi kwa]i g[al kollox, huwa meqjus normalment b[ala lpoeta Malti l-aktar importanti tas-seklu dsatax u tal-bidu tas-seklu g[oxrin, u hu mag[ruf l-aktar g[all-poe]ija ‘Tif[ira lil Malta’, li f’dan ilvolum hi inklu]a flimkien ma’ varjanti tag[ha. Il-Professur Oliver Friggieri mhux biss ;abar il-poe]iji tieg[u kollha bil-Malti, imma kiteb studju dettaljat [afna fuqu b[ala poeta u fuq il-wirt poetiku li [alla warajh, li lProfessur Friggieri jinserixxi fid-dettall fil-kuntest wisq usa’ tal-kultura letterarja Taljana, li kienet prominenti [afna f’Malta matul is-seklu dsatax. L-introduzzjoni ta’ Friggieri tinkludi bijografija qasira talpoeta, mibnija fuq tag[rif mog[ti minn ]ew; kittieba

kontemporanji tal-poeta, li huma Paolo Cesareo u Achille Ferres. Il-volum jinkludi l-versi narrattivi, il-liri/i, il-[rejjef versifikati u l-poe]iji satiri/i, li kollha jag[tu kwadru [aj tal-[ajja fil-belt Valletta u f’postijiet o[rajn fil-g]ira matul is-seklu dsatax. ‘Il;ifen Tork’, l-itwal poe]ija narrattiva ta’ Vassalli, hi ppre]entata bi studju twil waqt li hi analizzata wkoll b’[afna noti ta’ natura storika u stilistika. Bil-pre]entazzjoni ta’ dan il-volum importanti u uniku ta’ aktar minn tliet mitt pa;na, Malta University Press tittama li tag[ti [ajja lillfigura ta’ wie[ed mill-membri distinti tal-istaff akkademiku li ta kontribut importanti filqawmien tal-letteratura Maltija. Il-ktieb :an Anton Vassalli – Il-Poe]iji hu

Il-qoxra tal-ktieb ‘Il-Poe]iji’ bil-poe]iji ta’ :an Anton Vassalli li n;abru g[all-ewwel darba minn Oliver Friggieri

prodott b’mod eleganti [afna minn Midsea Books Ltd., Valletta, u huwa stampat mill-Gutenberg Press Ltd., ilGudja. Il-ktieb jinsab g[all-

bejg[ g[and il-librara ewlenin f’Malta u f’G[awdex, u wkoll online minn Sierra Books: www.sierra-books.com.

L-Eku tas-Sirena> Rumanz ;did ta’ Charles Micallef St John

Il-qoxra tar-rumanz ;did ‘L-Eku tas-Sirena’

Xi j;ib u jlaqqa’ flimkien lill-familji Bajada u Magro? }ew; familji differenti g[al kollox minn xulxin, bi stili ta’ [ajja kompletament opposti, b’kuntrasti kbar bejniethom u sitwazzjonijiet diffi/li. Ir-rumanz ;did ta’ Charles Micallef St John, ‘L-Eku tasSirena’ ji]vol;i storja ta’ ]ew; familji li tibda minn ftit wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Bil-ma;ija ta’ kitbietu, lawtur je[odna lura fi]-]mien biex lill-qarrej ida[[lu filfond u jlaqqg[u ma’ dak li sawwar lill-familja Bajada mix-Xg[ajra u l-familja Magro minn {a]-]abbar. I;ib lill-qarrej wi// imb wi// mat-tra;edji li ]-]ew; familji jg[addu minnhom, ming[ajr ma jitlef bilkapa/ità naturali li g[andu biex jo[loq sitwazzjonijiet umoristi/i wkoll. Kollox ma’ kollox, Charles Micallef St John jo[loq bilan/ li permezz tieg[u, il-qarrej isibha diffi/li li jitlaq il-ktieb minn idejh. Toni Bajada ra;el sempli/i, b’delizzji ftit li xejn, g[ajr lossessjoni g[all-ba[ar u l-

[ut. Missieru, Karmnu, mekkanik tal-karozzi prim kien ferm aktar fuq ru[u; ji;ri man-nisa Ingli]i, jixxala u jg[ix g[al-lum. Sakemm iltaqa’ ma’ Grazzja, so/ja talM.U.S.E.U.M. I]da l-istorja ma bdietx b’Toni u lanqas b’missieru… L-istorja ta’ Toni mhix wa[da komuni. Tfulitu msawra biss bil-fantasija li jibqa’ jg[ixha sal-a[[ar. Issigrieti ta’ Toni jinfet[u bera[ ma’ kull pa;na talktieb, li b’ritmu mexxej jakkumula tensjoni pja/evoli li tibqa’ sejra sal-a[[ar paragrafu tal-ktieb. Charles Micallef St John irnexxielu g[al darb’o[ra permezz ta’ dan ir-rumanz ;did tieg[u, ‘L-Eku tasSirena’ jikkontribwixxi volum letterarju ie[or,

miktub b’/erta passjoni, b’sin/erità, bi stil mexxej, kultant romantiku u inno/enti i]da b’lingwa;; mill-aktar miftu[ u skjett. Wara s-su//ess tas-saga f’erba’ volumi, ‘Suwed Ulied il-Lejl’ u s-satira moderna ‘L-Olimpjadi tad-Dag[a’, Charles Micallef St John jirritorna b’rumanz ie[or miktub b’pinna matura, versatili u fuq kollox ori;inali. ‘L-Eku tas-Sirena’ se jkun g[all-bejg[ fil-;ranet li ;ejjin ming[and il-librara ewlenin. Dawk li jixtiequ jibbukkjaw il-kopja tag[hom minn qabel g[all-prezz spe/jali ta’ €10 jistg[u jag[mlu dan billi jikkuntattjaw direttament lillawtur billi j/emplu 79429886 jew jibag[tu e-mail lil cmicallefstjohn@yahoo.co.uk


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

22 Passatemp

Tisliba

1

2

5

Kur]ità

3

4

6

7

8

9

11

14

15

16

Problema ta’ ra;unar

17

Mimdudin:

18

5. Folja ta’ ktieb (5) 6. Qajjem paniku waqt ;ita wara l-bidu ta’ April? (5) 7. Fiha l-ikel i]omm g[al [afna ]mien (5) 10. Tag[tih lag[qa wara l-o[ra sakemm jispi//a (5) 11. Tella’ l-[wejje; fuq bejt biex jinxfu (5) 12. Tajra tal-pri]a li fid-dlam tifta[ par g[ajnejn daqsiex! (5) 14. Issepara (5) 16. Lewn is-sema (5) 17. Tiekol sa ma’ tag[mel hekk (5) 18. In-nannu kien isajjar fuqu (5)

Weqfin:

1. Tag[tih lil min taqbe] g[alih (6) 2. Qasam id-drapp (6) 3. L-g[ajta tieg[u tkexkex lannimali l-o[ra tal-;ungla (6) 4. Xog[lu fuq il-ba[ar (6) 8. Jintlibes minn fuq u minn ta[t (5) 9. A[bar ;ejja minn xarba? (5) 12. Ji]nu kemmxejn aktar milli suppost (6) 13. Vapur hekk ma ji//aqlaqx (6) 14. Fallimenti li mhux ta’ min jifta[ar bihom (6) 15. Dmirijiet (6)

Din hi logic problem f’forma ta’ bi//a poe]ija u g[alhekk trid tit[alla kif inhi. Ni]]el fil-lista l-isem, x’xorbot u x’kielet kull tfajla. “Someone was eating cheese while quaffing soda! Lynne drank Martini. Who at popcorn? Rhoda? Janey ate walnuts, but ignored the brandy. Someone ate crisps with gin – that wasn’t Mandy. Betty ate rasings. Who drank vintage port? Now solve the puzzle! Careful – don’t get caught!

Fis-sena 1837, fl-Istat ta’ New York biss di;à kienu nfet[u 118-il bank, 1,746 uffi/ini talposta, 2,876 klinika tat-tobba, 15-il kumpanija tal-assikurazzjoni u 11-il linja tal-ferrovija. Kienu ji;u stampati 257 gazzetti differenti kuljum, u 62 minnhom kienu jda[[lu lkelma ‘New York’ b[ala parti mill-isem tal-gazzetta.

Sudoku

– Alfons qum minn hemm…

Alfons qed tismani… Alfons..s..s waslet il-mamà!

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> 5. Armla; 6. Imrar; 7. Fjakk; 10. Rikeb; 11. Marfa; 12. Perit; 13. Pizez; 16. Ramon; 17. Isqra; 18. Italo. Weqfin> 1. Ma;;ur; 2. Tajjeb; 3. Bikkem; 4. Sraqna; 8. Xkora; 9. Prezz; 12. Pja/ir; 13. Trapan; 14. Prosit; 15. Zokkor.

Soluzzjonijiet

G[at-tfal

Moderata: qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Dawk bin-nri 4 u 9

13

Problema ta’ ra;unar

12

Mandy: soda – cheese Betty: brandy – raisins Janey: port – walnuts Lynne: martini – popcorn Rhoda: gin - crisps

10

Il-mostri ‘tewmin’ {amsa bi tlieta

Fost dawn id-disa’ mostri hawn tnejn li huma xorta u qed insej[ulhom ‘tewmin’. Liema huma?

{amsa bi tlieta

Kif se ti;bed tliet linji dritti li jistg[u jirkbu lil xulxin biex il-[mistax-il ta// fuq dan il-bord jinqasmu f’[ames gruppi ta’ tlieta.

Sudoku

Il-mostri ‘tewmin’


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Elezzjoni g[all-Kap :did tal-Partit Nazzjonalista NET Television, 20>30

Insegwu direttament dik li g[andha tkun il-konferma ta’ Simon Busuttil b[ala l-Kap il-;did tal-Partit Nazzjonalista. G[al tag[rif ta’ x’sar is-Sibt li g[adda u dak li se jsir illum, ara l-pa;na tan-nofs ta’ dan il-;urnal. Chit Chat NET Television, 15>40

komuni mit-triq. Jirri]ulta li dan, minkejja li ;ieli xellef difru mal-;ustizzja, ikollu talent kbir. Foodies NET Televi-sion, 14>05 Peress li nhar il-{add li ;ej hu Jum l-Omm, fil-programm tal-lum ix-chef Sebastian Mifsud flimkien ma’ Silvana

Callus se jag[tu diversi ideat adattati g[al din l-okka]joni. Fost o[rajn se jsajru qlub tal-g[a;ina sfiljurata mimlija b’ingredjenti tal-Mediterran, ti;ie; ]g[ir servut b’pi]elli kif ukoll insalata tal-fjuri, torta tal-frawli kif ukoll di]erta tal-banana u t-toffee servuta ftit differenti mis-soltu. Facciamo un salto all’Avana Canale 5,21>10 Sina Bugeja

B[ala mistiedna g[all-programm tal-lum se jkun hemm Gianluca Bezzina (fir-ritratt hawn fuq ma’ w[ud mit-tfal), li ftit tal-jiem o[ra se jkun qed jirrappre]enta lil Malta fil-Eurovision Song Contest, u o[tu Dorothy Bezzina, li wkoll nafuha b[ala kantanta. It-tfal jistaqsu g[add ta’ mistoqsijiet biex isiru jafuhom aktar mill-qrib u anki jag[tu l-awguri tag[hom. Ma jistax jonqos li naraw ukoll lil Gianluca jinterpreta l-kanzunetta Tomorrow, li biha se jkun qed jie[u sehem fil-Eurovision. Step Up Italia 1, 23>15

Il-[iliet tal-;enituri fit-trobbija tal-ulied Malta Llejla - NET Television, 17>00

Enrico Briganano u Aurora Cossio

(it-tnejn fir-ritratt hawn fuq) huma fost il-protagonisti f’dan il-film komiku Taljan li n[adem fl-2011. Meta kul[add ikun jemmen li Vittorio miet, jintlema[ f’video li jkun in;ibed ri/entement f’Havana. {uh imur

Illum ikun ikkomemorat ilJum g[all-Protezzjoni tat-Tfal. G[aldaqstant id-diskussjoni waqt il-programm ta’ Stephanie Spiteri se jiffoka fuq is-su;;ett tal-[iliet tal-;enituri fit-trobbija tal-ulied.. Il-mistiedna fl-istudio se jkunu Sina Bugeja, Uffi/jal E]ekuttiv Ewlenija

ifittxu hemm u jkun determinat li ma jer;ax lura lejn l-Italja qabel ma jsibu. Autumn in New York La 5, 21>10

Film drammatiku Amerikan li n[adem fl2000 b’re;ija ta’ Joan Chen u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Wimona Ryder u Richard Gere (it-tnejn fir-ritratt hawn ta[t), kif ukoll lil Anthony La Paglia u Elaine Stritch. Naraw x’ji;ri meta ra;el ta’ mezz’età jie[u grazzja ma’ tfajla ta’ 22 sena li wara jirri]ulta li tkun it-tifla ta’ eks ma[buba tieg[u.

Channing Tatum u Jenna Dewan (it-tnejn fir-ritratt hawn fuq) huma fost l-atturi prin/ipali f’dan il-film mu]ikali Amerikan tal-2006. Prima ballerina fi skola presti;ju]a, b[ala partner ta]-]fin g[al show tal-a[[ar tas-sena skolastika, tag[]el ;uvni

Malcolm Tortell

Al momento giusto Canale 5, 24>00

Kasia Smutniak (fir-ritratt fuq il-lemin) u Giorgio Panareillo huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film Taljan tal-2000. Tnejn ikunu ja[dmu flimkien ma’ stazzjon televi]iv u hi jkollha grazzja mieg[u i]da bla ma turih.

tal-Fondazzjoni g[as-Social Welfare, Rosanne Cassar li hi social worker mal-A;enzija Appo;;, Lorraine Polidano li hi Leader fis-Social Work Services tal-A;enzija Appo;; u Malcolm Tortell, psikoterapista. Produzzjoni ta’ Paula Fleri Soler g[al FMJ Productions.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

24 TV#Radju

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club - Ron Briffa u Toni Busuttil A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05 11>55 12>00 12>30 13.00 15>00 15>05

A[barijiet fil-Qosor Mu]ika ma’ Mark Garrett Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti - Manuel Cauchi The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00 u fil-17>00)

17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 Familja Wa[da (jinkludu 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u lAngelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 - Newsline 12:45 - Qari bilMalti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bullettin tal-A[barijiet 18:15 Intermezz Mu]ikali 18:40 - TV Hemm 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari tar-Rumanz (r) 20:30 - Il[na mi/-?par 21:05 Mu]ika u Sport 22:00 L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 - Ru]arju 24:00 Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - Bon;u Bon;u Bon;u (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 One News) 09:00 - Kartolina 10:00 - The Morning Show 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:30 - A[na 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Klassika 15:25 Djarju Kulturali 15:30 - Drive Time 16:00 - Mhux g[at-Tfal Biss 17:00 - Rush Hour (jinkludu 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 A[barijiet Sportivi) 18:15 - Dirett Lokal 18:45 - IdDjarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 ONE News 20:00 - LArgument Ikompli 20:15 Connect Africa 22:00 - Dash Wednesday 24:00 - Ta[t Sema’ Kwiekeb. RTK - 103 FM 06:30 Pierre & Co on RTK (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet filQosor 09:05 - Paperscan 09:15 - G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan ilMulej 12:00 - RTK Bullettin 12.15 - Sehemna fl-Ewropa 13:00 - RTK Qosor 13:05 Su//essi u aktar (jinkludi 14:00 BBC News) 15:00 - RTK Qosor 15:05 - Rumanz 15:30 - G[and

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-dar RnB Time - William Cauchi Fuzzbox - Christian Azzopardi Night Style - Joe Vella

in-Nutar 16:00 -BBC News 17:00 - RTK Bulettin 17:15 Fatti (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Ru]arju 19:25 - {sibijiet mal-Melodija 21:00 - {add B[alek 22:00 Il-Qaddis tal-Jum 22:05 Ru]arju 22:25 - Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 08:30 - Il-Balomba 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 Bis-Sassla u bil-Brevjar 10:00 BBC News Update 10:06 Mhux Kelma Bejn Tnejn 11:00 Classic FM 13:00 - Anali]i tal;urnali (r) 13:30 - Meta l-Mo[[ Isir Palk 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Il-{rejjef, l-G[erf u lMa;ija 20:00 - Ouside Lectures 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt (jinkludi fid-09:00 {ajjitna) 11:00 - Katina [elwa li tg[aqqadna mas-sema 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju ta’ San :u]epp 13:00 Qari tar-Rumanz 13:30 - Shalom 14:30 - Qari ta’ Rumanz 15:00 -

Kurunella {niena Divina 15:30 - X’g[adek titftakar millKateki]mu 16:00 - Il-Kura;; Nofs il-Fejqan 17:00 - Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 - Quddiesa 19:00 - Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 - Vexillum 20:30 - Qari tar-Rumanz (r) 21:00 G[ajn ta’ :id 22:00 - Sejja[li u Jien Inwie;bek 23:00 - {ajjitna (r) 23:30 - Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 - Bay Beats with Simon B 20:00 - Ben Glover 22:00 Toby’s Wall of Sound 24:00 Paul van Dyk. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il-{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 - 101.8 Favourites 12:00 - A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 - Calypso Drive 19:00 - Let’s Go 21:00 Nitbissmu ma’ Calypso 23:00 Those were the days 01:00 L-g[a]la tieg[i naqsamha mag[kom.

Principe azzurro cercasi (Princess Diaries 2) Film komiku Amerikan tal-2004 li n[adem b’re;ija ta’ Garry Marshall u g[andu b[ala atturi ewlenin lil Anne Hathaway u Chris Pine (it-tnejn fir-ritratt hawn fuq), kif ukoll lil Julie Andrews u Hector Elizondo. Il-Prin/ipessa ta’ :enovia tkun g[adha kif g[alqet 21 sena u biex tassigura li ma titlifx it-tron, ikollha ti]]ewwe; fi ]mien qasir. Tg[id issib is-sie[eb ideali g[aliha? TVM 07:00 - TVAM 09:00 - TV Hemm (r) 10:20 - Journey from the Centre of the Earth 11:25 Great Escapes of History 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) TVPM 16:00 A[barijiet 16:05 - (ikompli) TVPM 16:30 - }ona 18:00 A[barijiet 18:10 - Waqtiet 18:15 - Sa[[tek l-ewwel 18:25 Telebejg[ 18:40 - TV Hemm 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Dreams (ep. 23) 21:45 Sherlocks (ep. 5) 23:15 - A[barijiet fil-qosor 23:30 – Paq Paq (r) 00:15 - TVPM. TVM 2 07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:00 - 3 pointer 11:30 Sensilhena 12:15 - G[awdex illum 12:45 - Greatest Escapes of History 13:15 - Amazon with Bruce Perry 14:05 - Sa[[tek lewwel 14:15 - Sensilhena 15:00 - 3 pointer 15:30 - Greatest Escapes of History 16:00 Oceans 16:50 - Wirt, Arti u Kultura 17:20 - Waqtiet 17:25 Bondi + 18:30 - Il-{arsa ta’ Ru]ann (ep. 6) 19:00 - 3 Pointer 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 - Oceans 20:30 - A[barijiet bl-Ingli] 20:35 - Waqtiet 20:45 - Realtà 21:45 Lenti 22:30 - Qatra Inka 23:00 Ti;rijiet biss. ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Sieg[a }mien 10:00 Teleshopping 11:00 - Aroma Mattina 12:30 - Teleshopping 12:45 - Kalamita (jinkludi ONE News fis-13:30) 16:20 Teleshopping 17:30 - ONE News 17:35 - Liquorish (daily update) 17:40 - Sal-Gister 18:10 – Teleshopping 18:25 - LOOKS 19:10 - Super 5 19:30 - ONE News 20:15 - Klassi G[alina 21:00 - TX 22:10 - Mad-Daqqa t’G[ajn 23:15 - ONE News 23:45 - Kalamita (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 -

{abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 14:20 - 1046 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 - Teleshopping 19:00 News 20:30 - Il-Parlament talPoplu (live) 21:30 - CNI 22:00 News 22:30 - Motordrome. Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00 u d-09:00) 10:55 - 152˚ Anniversario della Costituzione dell’Esercito Italiano 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 La vita in diretta (jinkludi Tg1 fil17.00) 18:50 - L’eredità 20:00 Tg 1 20:30 - Affari tuoi 21:10 Rosso San Valentino (fiction) 23:15 - Porta a porta 00:50 - Tg 1 notte 01:25 - Sottovoce. Raidue 06:40 - Cartoons 08:35 - Le sorelle McLeod (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Detto Fatto 16:10 - Senza Traccia (TF) 17:45 - Tg 2 Flash L.I.S. 17:50 - Tg 2 Sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold Case (TF) 19:35 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Principe azzurro cercasi. Film 2004 23:05 - 90˚ minuto – Serie A 00:50 Tg 2 notizie 01:10 - Tg 2 Parlamento 01:20 - Flashpoint (TF) 02:05 - Il posto dell’anima. Film 2003. Raitre 07:00 - Tgr buongiorno Italia 08:00 - Agorà (attwalità) 10:00 La storia siamo noi (dok) 10:50 Codice a barre (attwalità) 11:30 Buongiorno Elisir (attwalità) 12:00 - Tg 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - Diario italiano 13:10 - Lena, amore della mia vita (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:05 - Tgr piazza affari 15:10 - 96˚ giro d’Italia 17:15 - Processo alla tappa 18:05

- Geo & Geo 19:00 - Tg 3 20:00 - Blob 20:10 - Celi, mio marito! 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Chi l’ha visto 23:15 - Le storie di Chi l’ha Visto 24:00 Tg 3 linea notte 01:05 - Rai Educational 02:05 - Fuori orario. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro (attwalità) 08:50 - Mattino cinque 11:00 Forum 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful 14:10 - Centovetrine 14:45 - Uomini e donne (talk show) 16:05 - Amici 16:50 Pomeriggio cinque (attwalità) 18:50 - The Money Drop 20:00 Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - Faccio un salto all’Avana. Film 2011 24:00 - Al momento giusto. Film 2000 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 06:50 - T.J. Hooker (TF) 07:45 Miami Vice (TF) 08:40 - Hunter (TF) 09:50 - Carabinieri 6 (TF) 10:50 - Ricette all’italiana 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 Lo sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 (TF) 16:35 - Oceano rosso. Film ’55 18:55 Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Quinta colonna il quotidiano 21:10 - The Closer (TF) 23:15 - Bones (TF) 01:00 Tg4 01:20 - Music Line speciale 02:25 - I viaggiatori della sera. Film ’79. Italia 1 07:00 - Zeke e Luther 07:50 Tutto in famiglia (sitcom) 08:40 - Una mamma per amica (TF) 10:30 - ER - medici in prima linea 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 Cartoons 16:10 - Smallville (TF) 17:55 - The Middle (sitcom) 18:30 - Stud io aperto 19:20 CSI NY: Scena del crimine (TF) 21:10 - Step Up 3D. Film 2010 23:15 - Step Up. Film 2006 01:20 - Sport Mediaset 01:45 The Shield (TF). ).


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07.15 - F. News 07:30 - Dawl tal-:urnata 08:00 - {in g[al Kollox (r) 10:00 - Cross Roads 12:00 - News 12:30 - Nies B[alna 13:00 - Niskata 15:00 Teleshopping 17:30 - Nintrefa ’l Fuq 18:15 - News 18:30 (ikompli) Nintrefa ’l Fuq 19:45 F. News 20:30 - Nies B[alna 21:00 - Bejnietna 2 23:00 News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshoping 12:00 – Pop Concert (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 The 90s 14:30 - The 00s 15:00 Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Total Request Show 20:00 The 60s & 70s 20:30 - All That Jazz 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 14:00 - Gossip Girl 14:45 - The OC (TF) 15:30 - Samantha chi? (TF) 15:55 - True Jackson, VP (sitcom) 16:35 - Friends (sitcom) 17:45 - Extreme Makeover Home Edition 18:30 - Amici (soap) 19:35 - Gossip Girl (TF) 20:25 - Dr House (TF) 21:10 Autumn in New York. Film 2000 23:15 - Uomini e donne 00:20 Amici (talent show). BBC Entertainment 07:15 - Penelope K, by the way 07:25 - Tweenies 07:45 Teletubbies 08:10 - Fimbles 08:30 - My Family 09:00 - Rev. 09:30 - The Weakest Link 10:15 - EastEnders 10:45 - Doctors 11:15 - Silk 12:05 - Lark Rise to Candleford 12:55 - My Family 13:25 - Full Circle with Michael Palin 14:15 - The Impressions

Show with Culshaw and Stephenson 14:45 - EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - The Weakest Link 16:30 - Silk 17:20 - Lark Rise to Candleford 18:10 - EastEnders 18:40 Doctors 19:15 - The Weakest Link 20:00 - My Family 20:30 After You’ve Gone 21:00 - Silk 21:50 - One Foot in the Grave 22:25 - Alan Carr: Chatty Man 23:10 - Spooks. TCM 07:25 - Conagher. Film ’91 09:25 - Bhowani Junction. Film ’56 (A) 11:15 - 4 for Texas. Film ’63 (A) 13:10 - East Side, West Side. Film ’49 (A) 15:00 -

Jeremiah Johnson. Film ’72 (PG) 16:40 - Blackboard Jungle. Film ’55 (X) 18:20 - 20,000 Years in Sing Sing. Film ’32 19:35 - The Sheepman. Film ’58 (U) 21:00 Our Mother’s House. Film ’67 (AA) 22:45 - Hit Man. Film ’72 (X). MGM Movies 06:45 - The Purple Rose of Cairo. Film ’85 (PG) 08:05 Hunter: Return to Justice. Film 2002 09:25 - Hunter: Back in Force. Film 2003 10:50 - Where Angels Fear to Tread. Film ’91 (PG) 12:40 - Mr Wonderful. Film ’93 (15) 14:20 - Zelig. Film ’83 (PG) 15:40 - Smile. Film ’75 (A) 17:30 - MGM’s Big Screen 17:45 - The Mechanic. Film ’72 (A) 19:25 Late for Dinner. Film ’91 (PG) 20:55 - Big Screen Legends 21:00 - In the Best Interest of the Children. Film ’92 (15) 22:35 Valley Girl. Film ’83 (15). GO Stars 06:45 - The Wiz 08:55 Secreteriat 11:00 - Damages 11:50 - The Guardian 14:10 Breach 16:05 - Chinatown 18:20 - The Living Daylight 20:30 - Parks & Recreation 21:00 - Shadow Dancer 22:45 Wild Bill 00:30 - 4.3.2.1. 02:30 - The Guardian. Diva Universal 07:00 - Wolff’s Turf 08:55 Law & Order 09:55 - Kojak 10:55 - Quincy, M.E. 11:55 JAG 12:55 - ER 13:50 - Agatha Christie’s Poirot 15:50 - Kojak 16:53 - Law & Order 18:50 JAG 19:50 - ER 20:50 - Great Women 21:00 - Blonde 22:45 Kilokalorie 23:00 - ER. Discovery Channel 06:50 - Wheeler Dealers:

Volkswagen T3 Transporter 07:15 - American Chopper: Woodstock 40th for Bethel woods and Ringling Bros Bike 08:10 - Dirty Jobs: Soo Locks Technician 09:05 - Deadliest Catch: A Slap in the Face, or a Kick in the Butt 09:55 Ultimate Survival: Bear’s Top 25 Man Moments 10:50 - How Do They Do It? 11:15 - How It’s Made 11:40 - Mega Builders: Gautrain: The Fast Track South Africa. Carfellas: 12:35 - The Decision 13:05 - A New Lot. 13:30 - Wheeler Dealers 14:25 American Chopper: Silver State Choppers 15:20 - Mythbusters: Voice Flame Extinguisher 16:15

- Dirty Jobs: Reindeer Farm 17:10 - Deadliest Catch: Cain and Abel 18:05 - Ultimate Survival: Georgian Republic 19:00 - How It’s Made: Blister

Packs # Deli Slicer # Oysters # Weathervanes 19:30 - How It’s Made 20:00 - Gold Rush: Bedrock Blowout 21:00 - Gold Divers: Don’t Tell Me to Chillax 22:00 - Coal 23:00 - Deadliest Catch: Landlocked. Iris 13:40 - Metroland. Film ’97 15:35 - Romanzo popolare. Film ’74 17:35 - Mark il poliziotto. Film ’75 19:20 - A-Team 20:10 - Hazzard (TF) 21:05 - nato il quattro luglio. Film ’89 23:40 We were Soldiers - fino all’ultimo uomo. Film 2002 02:15 L’ospite d’inverno. Film ’96. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - How I Met Your Mother 11:30 - Gossip Girl 12:15 Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - Enlightened 14:15 - Hollywood Buzz 14:30 Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 - Private Practice 16:45 - The Mentalist 17:30 - SMASH 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Criminal Minds 20:00 - Mike & Molly 20:30 - How I Met Your Mother 21:00 - 2 Broke Girls 21:30 Whitney 21:55 - 30 Rock 22:30 - VEEP 23:05 - Top Gear 00:10 - Person of Interest 00:55 - True Blood. Biography Channel Hardcore Pawn: 10:00 - Stolen Gold? 10:30 - Banned for Life. 11:00 - Mick Jagger 12:00 Hoarders: Kathleen # Margree 13:00 - Storage Wars Texas: Texas Sold ’Em 13:30 - Parking Wars 14:00 - Dance Moms: From Ballerina’s to Show Girls 15:00 - A Gypsy Life for Me. Hardcore Pawn: 16:00 - Stolen Gold? 16:30 - Banned for Life. 17:00 - Hoarders: Kathleen # Margree 18:00 - Pregnant in Heels: Baby Bump Bridezilla 19:00 - Storage Wars Texas: Texas Sold ’Em 19:30 - Parking Wars 20:00 - Pregnant in Heels: Clueless. Hardcore Pawn: 21:00 - Stolen Gold? 21:30 - Banned for Life. 22:00 - A Gypsy Life for Me. Hardcore Pawn: 23:00 Motor Mouth 23:30 - Cold Blooded Robbery.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:30 - Gazoon 08:40 - Wobblyland 08:45 - Igloo-Gloo 09:00 Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - See The Sea 10:05 Lots & Lots 10:20 - Bob the Builder 10:30 Fireman Sam 10:40 - Thomas and Friends 10:55 Baby Antonio’s Circus 11:00 - Rubbadubbers 11:10 - Pingu 11:15 - Tiny Planets 11:20 - Pingu 11:25 - Tiny Planets 11:30 - Monkey See Monkey Do 11:40 - Barney and Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:25 - The Mighty Jungle 12:40 - Mio Mao 12:50 - Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 - Kipper 13:50 - Gazoon 14:00 - Wobblyland 14:05 Igloo-Gloo 14:20 - Benjamin’s Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 - See The Sea 14:45 - Lots & Lots 15:00 - Fluffy Gardens 15:15 - The Mighty Jungle 15:30 - Angelina Ballerina 15:45 Monkey See Monkey Do 15:55 - Barney and Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 - Igloo-Gloo 17:00 - Bob the Builder 17:10 - Fireman Sam 17:20 - Thomas and Friends 17:35 - Tork 17:45 Dougie in Disguise 17:55 - Slim Pig 18:05 Heroes of the City 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - Benjamin’s Farm 18:55 - My Animal Friends 19:10 - See The Sea 19:15 Lots & Lots 19:30 - Monkey See Monkey Do

07>00 09>00 10>00 11>00 12>00 14>00 14.05 15>25 15>40 16>35 17>00

19:40 - Barney and Friends 20:10 - Wobblyland 20:15 - Dougie in Disguise 20:25 - Slim Pig 20:35 - Connie the Cow 20:45 - Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 - Heroes of the City 21:40 Pingu 21:45 - Tiny Planets 21:50 - Pingu 21:55 Tiny Planets 22:00 - Bob the Builder 22:10 Fireman Sam 22:20 - Thomas and Friends. Disney Channel 07:20 - Good Luck Charlie 07:45 - Doc McStuffins 08:00 - Winnie the Pooh: Tales of Friendship 08:05 - Mickey Mouse Clubhouse 08:30 - ANT Farm 08:55 - Jonas 09:15 - So Random 09:40 - Hannah Montana 10:05 - Sonny with a Chance 10:25 - Kim Possible 10:50 Shake It Up 11:35 - Wizards of Waverly Place 12:25 - Austin and Ally 12:45 - Jessie 13:10 ANT Farm 13:35 - So Random 13:55 - Disney Fairies 14:20 - Good Luck Charlie 14:45 - Jessie 15:10 - Shake It Up 15:35 - ANT Farm 16:00 Austin and Ally 16:15 - Have a Laugh 16:20 The Suite Life on Deck 17:10 - Cory in the House 17:30 - Wizards of Waverly Place 17:55 - That’s So Raven 18:20 - ANT Farm 18:40 - Good Luck Charlie 19:00 - Have a Laugh 19:05 - Jessie 19:30 - Wizards of Waverly Place 20:15 - So Random 20:40 - Hannah Montana 21:00 - Jonas 21:25 - Sonny with a Chance 22:10 - Wizards of Waverly Place.

19>00 19.10 19>30 19>45 20>30

23>00

NET News Telebejg[ Newsroom (r) L-Istampa Kollha (r) .NET NET News Foodies (b’waqfa g[al NET News fit-15>00) Telebejg[ Chit Chat Telebejg[ Malta Llejla (b’waqfa g[al NET News fis-18>00) Bozza tal-Mija Tlug[ tas-Super 5 Lift NET News Elezzjoni g[all-Kap :did tal-Partit Nazzjonalista (edizzjoni spe/jali ta’ NET News) NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - The Grid

08:45 - Porsche Super Cup Motor Racing 09:00 - UCI World Tour Cycling 10:15 - World Champ. Snooker 12:00 - UEFA European U#17 Champ. Football 13:00 - Get Ready for Roland Garros 13:15 - UCI World Tour Cycling 14:30 - Breaking Weapon Freestyle 15:30 WATTS 16:00 - UEFA European U#17 Champ. Football: Group Stage (live) 19:45 Wednesday Selection 19:50 FEI World Cup Equestrian 21:50 - FEI Classics Series 22:50 - Riders Club 22:55 PGA Tour Golf 23:50 - Golf Club 23:55 - Month Selection. Eurosport 2 07:00 - UCI World Tour Cycling 08:00 - Lamborghini

Super Trofeo Motor Racing 08:30 - World Champ. Snooker 10:00 - WATTS 11:00 - UCI World Tour Cycling 12:30 - J League Football: Day 10 (live) 14:30 - UCI World Tour Cycling: Giro d’Italia: Stage 5, Cosenza - Matera (live) 17:30 Get Ready for Roland Garros 17:45 - The Grid 18:00 - J League Football 18:30 - WATTS 19:00 - Breaking Weapon Freestyle 20:00 - UCI World Tour Cycling 21:30 - Pro Wrestling 22:30 - This Week on World Wrestling Entertainment 23:00 - Boxing. GO Sports 1 07:00 - Serie A: Rd 36: Roma v Chievo 09:00 - Barclays PL: Wk 35: Man. C. v WBA 11:00 - ATP Masters 1000: 2013: Mutua Madrid Open: Rd 2 (live) 22:00 - Serie A: Rd 36: Sampdoria v Catania (nr live) 00:00 Trans World Sport. Barclays PL: 01:00 - PL World 01:30 Wk 35: Fulham v Reading. GO Sports 2 18:00 - Serie A: Rd 36: Pescara v Milan (live) 20:00 - Milan Ch. Serie A: Rd 36: 20:45 - Inter v Lazio (live) 22:45 - Cagliari v Parma (delayed). 00:45 Milan Channel. GO Sports 3 20:45 - Barclays PL: Wk 35: Chelsea v Tottenham H (live) 22:45 - Inter Channel. GO Sports 4 20:45 - Serie A: Rd 36: Atalanta v Juventus (live) 22:45 - Juve Ch. GO Sports 5 20:45 - Serie A: Rd 36: Siena v Fiorentina (live) 22:45 - Serie A: Rd 36: Palermo v Udinese 00:45 - LFC TV.

GO Sports 6 20:45 - Serie A: Rd 36: Torino v Genoa (live) 22:45 - Serie A: Rd 36: Bologna v Napoli 00:45 - MUTV. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA European Tour: Volvo China Open: Day 3 13:00 - Serie A: Rd 35: Napoli v Inter 15:00 - Barclays PL: Wk 38: Sunderland v Stoke C. 17:00 - Ligue 1: Rd 35: Paris St-Germain v Valenciennes 19:00 - Trans World Sport 20:00 - Barclays PL: PL World 20:45 - Serie A: Rd 36: Bologna v Napoli (live) 23:00 - Barclays PL: Wk 38: Wigan Ath v Swansea C. 01:00 - RaboDirect Pro 12: Rd 22: Leinster v Ospreys. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 - PGA European Tour: Volvo China Open: Day 3 15:00 - Serie A: Rd 35: Napoli v Inter. Barclays PL: Wk 38: 17:00 - Sunderland v Stoke City 19:00 - PL Review. 20:00 - FIFA Futbol Mundial 20:45 - Serie A: Rd 36: Palermo v Udinese (live) 23:00 - Ligue 1: Rd 35: Paris St-Germain v Valenciennes 01:00 - Barclays PL: Wk 38: Wigan Ath v Swansea C. Melita Sports 1 08:00 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: (r) 09:20 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: (r) 10:45 Volleyball Champ. League Magazine The Big Hit (r) 11:20 Bundesliga (r) 15:10 - FA Cup (r) 17:15 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 19:20 - Bundesliga (r) 21:15 - FA Cup (r) 23:20 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: (r) 00:45 - America's Cup: World Series (r). Melita Sports 2 12:00 - America's Cup: World Series (r) 14:00 - Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:05 - FA Cup (r) 17:10 - Bundesliga (r) 19:05 - America's Cup: World Series (r) 21:10 - Swedish ATG Horse

Racing V65 Race Meetings 23:45 - Bundesliga (r) 01:40 FA Cup (r).

Malta Stars 08:00 - Malta Basketball Assoc. (r) 09:30 - Malta Rugby Football Union (r) 11:10 - Malta Handball Assoc. (r) 12:35 MFA Futsal League (r) 14:00 BOV PL (r) 16:05 - Football Nurseries (r) 16:40 - Malta Basketball Assoc. (r) 18:10 MFA Futsal League (r) 19:35 -

Malta Rugby Football Union 21:15 - Malta Handball Assoc.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

26 Klassifikati PROPJETÀ G{ALL-BEJG{

VETTURI/ DG{AJJES

AVVI}I

Bu;ibba

Cabin Cruiser

FJORD 8mtrs, b’]ew; magni diesel, fiberglass. €15,000. ?emplu 99822224.

G[al kull xog[ol

APPARTAMENT l-ewwel sular, b’]ew;t ikmamar tas-sodda doppji, salott, living u k/ina, kamra tal-banju u boxroom, gallarija quddiem u fully furnished. Prezz €80,000 jew leqreb offerta. ?emplu 79211466.

G{ALL-BEJG{ JEW KIRI Il-Marsa

GARAXX jew store, 115 pied twil u 24 pied wiesa’, bil-bit[a, dawl, ilma u toilet. Bil-permess Class B. ?emplu 77200983.

Classic Ford Capri Mk1

SENA 1968 13HP, kundizzjoni perfetta. €6,500. ?emplu lil Mario Muscat fuq 79902212 jew 21444984.

Pajero

FOUR seater tal-1996, kulur blu. €5,300, f’kundizzjoni tajba. ?emplu 79295595.

TA’ bini ;did, alterazzjonijiet fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa, xog[ol ta’ membrane, kisi u tibjid, kontrabjut u tqeg[id ta’ katusi. Offerta spe/jali fuq il-liquid membrane. ?emplu 79407292.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, plumbing, kisi bil-;ibs, ]ebg[a u gypsum boards, e//. ?emplu 77433390.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

Prof Ahmed (Il-medju famu] Afrikan)

KRI}I ta’ m[abba, attrazzjoni ta’ klijenti, g[all-[ajja ta’ kuljum, soluzzjoni immedjata g[all-problemi tieg[ek. Ri]ultati garantiti g[al dejjem. Su//ess fuq dak kollu li g[andek tag[mel. Spe/jalista tal-im[abba. Sfortuna, disperazzjoni, problemi ta]-]wie; u l-protezzjoni fl-affarijiet tan-negozju ji;u solvuti fi ]mien rekord. Diskrezzjoni assigurata u ri]ultati sorprendenti. 100% SU??ESS GARANTIT. ?emplu g[al appuntament fuq +35699953499 (nitkellem blIngli] u bil-Fran/i]). Ni;i id-dar bl-appuntament. Mis-7 a.m. – 9 p.m. Sliema, Malta.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Blir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Tombla sheets

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici Printing Press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-na[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tattie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e// u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

JIN{TIE:U Opportunità

BIEX ittejjeb il-po]izzjoni tieg[ek, jin[tie;u mastrudaxxa bl-esperjenza, full-time u overtime kuljum. Paga u kundizzjonijiet tajbin. ?emplu lil Casaform Furniture fuq 21#27447266 jew 79466368.

Jekk se ssuq ... Tixrobx


L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

27 SWAN – KO S#F

Valletta SP u Lija#Iklin fil-finali Il-favoriti netti li jg[addu g[allfinali tan-Knock-Out tas-SWAN, ma iddi]appuntawx. Fl-ewwel semi-finali /-Champions renjanti Valletta St. Pauli Peugeot g[elbu lil Zejtun Waterline Rest 4-0 u s-Sibt li ;ej se jfittxu li jwaqqfu rekord fi [dan lasso/jazzjoni, biex hekk jirb[u l-a[[ar unur ikunu reb[u l-[ames tazzi, Dan wara li aktar kmieni dan l-ista;un reb[u wkoll il-kampjonat tal-Ewwel Divi]joni, s-Super Cup, ir-Ray Bartolo Memorial Cup u t-Tazza talMilied. Il-finalisti l-o[ra se jkunu Lija#Iklin AFC li fis-semi-finali l-o[ra g[elbu lil Fleur-De-Lys 4-1. Lija#iklin qed ifittsu li jirb[u l-ewwel unur sta;jonali wara li fil-kampjonat tal-

Ewwel Divi]joni spi//aw fit-tieni post ma’ Dingli Eagles fejn iridu jilag[bu decider g[al min ser jispi//a b[ala runner-up tal-kampjonat. Fl-ewwel semi-finali Valletta St. Pauli Peugeot g[elbu lil Zejtun Waterline 4-0. Zejtun taw kollox u g[al xi [in g[arfu jaqsmu l-log[ob, imma l-Beltin kienu superjuri. G[al din il-partita ]-]ew; na[at kellhom g[ad-dispo]izzjoni l-a[jar formazzjoni. Kien fl-20 minuta li ssolitu Glenn Barry feta[ l-iskor b’xutt mill-ewwel. Il-Beltin komplew jamministraw ilpartita u fit-30 minuta kabbru l-vanta;; meta b’azzjoni personali Zvezden Vukovic avvanza u wara li qabe] tliet difensuri tefa’ fis-saqaf ta’ xibka.

Fit-tieni taqsima Zejtun g[amlu reazzjoni u kellu jkun il-gowlkiper Belti Ludvic Fardell li salva f’]ew; okka]jonijiet xuttijiet ta’ Jean Galea u Marjos Muscat. Fit-63 minuta l-Beltin kabbru liskor permezz ta’ Zvezden Vukovic li minn azzjoni ta’ corner ma ]baljax u kiseb doppjetta personali u fit-68 minuta ssi;illaw r-reb[a b’gowl ie[or ta’ Antonio Camilleri. Referee: Sebastiano Gambuzza. Fit-tieni semi-finali Lija#Iklin AFC g[elbu lit-team mit-Teni Divi]joni Fleur-De-Lys 4-1 biex issa g[andhom ]ew; finali quddiemhom, in-KnockOut kontra Valletta St. Pauli u ddecider g[al min se jispi//a fit-tieni post tal-klassifika tal-Ewwel Divi]joni

kontra Dingli Eagles. Partita bla storja g[ax Lija#Iklin AFC kienu superjuri g[al Fleur-De-Lys u wara biss 13-il minuta Andrea Spiteri po;;ihom filvanta;;. Lija#Iklin komplew jiddominaw u fit-22 u l-31 minuta skurjaw darbtejn o[ra permezz ta’ Andre Scicluna. Fit-tieni taqsima Lija#Iklin naqqsu [afna mir-ritmu u Fleur-De-Lys bdew jo[or;u mill-qoxra difensiva u fil50minuta naqqsu l-iskor permezz ta’ Bernard Darmanin li x-xutt tieg[u kien imxellef minn difensur ta’ Lija#Iklin. Fl-a[[ar [inijiet fis-67 minuta Lija#Iklin issi;illaw ir-reb[a b’gowl ie[or ta’ Andre Scicluna li kiseb tripletta personali. Referee: Sandro Spiteri.

Nominazzjonijiet g[all-kumitat ta’ Roma Club Malta Roma Club Malta 1973 qed jilqa’ nominazzjonijiet g[al [atriet ta’ President, Segretarju :enerali,Te]orier u Membri tal-Kumitat il-;did li se jservi g[as-sentejn li ;ejjin: 2013#15. Dawk interessati g[andhom ikellmu lis-Segretarju :enerali fuq 77011010 jew graziellabencini@gmail.com sa mhux aktar tard minn nhar il-{add 2 ta’ :unju,2013. Kull min jixtieq japplika g[al xi kariga imsemmija, irid ikollu proponent u sekondant u jkun regolari fil-[las tal-membership. Il-formoli tal-applikazzjonijiet jintbag[tu lis-Segretarju :enerali “Valleydew”,Triq Wied Mejxu,Ta’ l-Ibra;;, Swieqi. Il-Laqg[a :enerali Annwali se ssir il-{add 16 ta’ :unju fl-10 a.m fis-sede tal-klabb li jinsab fi Triq Tunis, Pembroke. Il-Kumitat attwali jixtieq javza wkoll li jilqa’ emendi ghallIstatut sa nhar il-{add 2 ta’ :unju. Ta’ min wie[ed isemmi li lElezzjoni ser issir permezz ta’ votazzjoni minn dawk pre]enti biss. Intant dawk kollha interessati li jitilghu Ruma g[all-finali tatTim Cup biex jaraw id-derby flimkien mal-kontin;ent talklabb,g[andhom jag[mlu kuntatt mill-aktar fis possibbli malPresident Ray Sant fuq 99884660.

Toly FC huma /-Champions tal-Kampjonat tal-Industries Soccer Association dan l-ista;un wara li fl-a[[ar log[ba tal-kampjnat g[elbu lil Actavis 2-0 biex spi//aw b’total ta’ 24 punt, [ames punti aktar mill-eqreb rivali Actavis. Din is-sena f’dan il-kampjonat li jintlag[ab fil-ground tal-Imsida, [adu sehem disa’ timijiet u Toly rnexxielhom jirb[u l-kampjonat bla telfa. Barra dan it-tim g[adu bi/-/ans li jirba[ unur ie[or meta s-Sibt imissu jilg[ab fil-kwarti tal-finali tal-Anniversary Cup kontra Methode, tim li temm il-[ames fil-kampjnat bi 13-il punt.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

28 Sport BOV III DIV.

Gowls fit-tieni taqsima MTARFA.............................2 LUQA SA.............................0

F’log[ba tipika ta’ tmiem il-kampjonat Mtarfa temmew sta;un sodisfa/enti meta g[elbu lil Luqa SA 2-0 b’]ew; gowls fit-tieni taqsima. L-ewwel taqsima kienet ferm interessanti bi]-]ew; na[at jilag[bu futbol sabi[ u jo[olqu [afna /ansijiet ta’ skor ukoll i]da l-goalkeeper ta’ Luqa Paul Psaila kien determinanti b’g[add ta’ saves li ]ammew lillavversarji milli jift[u l-iskor. Fit-tieni taqsima Mtarfa komplew ]iedu l-isforzi u wara li Psaila wettaq save ie[or mill-aqwa fuq xutt ta’ Mohammed Abdilla, Mtarfa finalment marru minn fuq fit62 minuta meta l-veteran DODA HARUNA skorja wara azzjoni personali. Mtarfa g[alqu l-log[ba minuta mit-tmiem meta PAUL AZZOPARDI kellu ;irja tajba u wara li dar malgowlkeeper xe[et fix-xibka Mtarfa D - Vella, A. Micallef, G. Cumbo, J. Fenech, L. Wingfield, D. Haruna (S. Galea), S. Peplow, D. Mohammed Abdilla (C.

Grima), F. Azzopardi (R. Sciberras), J. Munjao Mwema, P. Azzopardi Luqa SA - P. Psaila, A. Psaila (W. Bruno), G. Azzopardi (M. Coleiro), J. Good (S. Gatt), C. Marney, N. Slavchev, M. Theuma, O. Cassar, T. Cauchi, T. Cassar, E. Thorton. Referee - Sebastiano Gambuzza

Attard jumiljaw lil Qrendi ATTARD..............................5 QRENDI...............................0 Wara tliet telfiet konsekuttivi Attard irritornaw g[ar-reb[ meta fl-a[[ar log[ba g[elbu lil Qrendi 5-0. Wara 14-il minuta Attard fet[u l-iskor meta xutt filbaxx ta’ JULIAN IWEKE g[eleb lil Zammit. }ew; minuti wara Attard irduppjaw meta Iweke qassam lejn ROSEN FILIPOV li skorja mill-vi/in. Fl-20 minuta Iweke falla /ans taddeheb meta kien kompletemanet ]markat quddiem il-lasta. {ames minuti fit-tieni

taqsima Attard ing[ataw penalty wara li plejer ta’ Qrendi mess il-ballun bidu. Mill-11-il metru NIGEL SPITERI ma falliex. }ew; minuti wara freekick ta’ Filipov u daqqa ta’ ras stupenda ta’ MICHAEL MANGION g[ar-raba’ gowl ta’ Attard. Hawn kien hemm reazzjoni tajba ta’ Qrendi li kellhom [afna /ansijiet ta’ skor i]da lgoalkeeper Luke Attard ma /eda qatt. Minflok gowl meritat ta’ konsolazzjoni ta’ Qrendi wasal il-[ames gowl ta’ Attard tmien minuti mittmiem meta JURGEN GAUCI sab ix-xibka b’xutt sabi[. Attard - Luke Attard, L. Mangion, C. Caruana (M. Muscat), J.C. Cachia (R. Caruana), J. Gauci, M. Mangion, C. Ciantar, R. Filipov, N. Spiteri, J. Iwueke (M. Scerri), J.P. Scerri Qrendi - B. Zammit (G. Micallef), F. Cassar, S. Scicluna, J. Muscat, C. Gatt, S. Sultana, C. Farrugia, D. Mula (S. Galea), M. Ciantar, S. Sammut, J. Bugeja (C. Vassallo). Referee - Sandro Spiteri

}ejtun Red Stars huma /-Champions il-;odda tal-kampjonat tal-MAFA wara li reb[u 12-il log[ba minn daqstant partiti u spi//aw il-kampjonat b’vanta;; ta’ 13-il punt fuq l-eqreb rivali Valletta St. Pauls. Il-{add li ;ej }ejtun jilag[bu fil-finali tanknockout kontra Marsa White Stars. Intant il-MAFA tfakkar lit-timijiet interessati li jissie[bu mag[ha biex jag[mlu kuntatt ma’ David Abdilla, Segretarju fuq 79000099 jew permezz tal-email mafa1955@gmail.com. Wie[ed jista’ ukoll ja//essa l-pa;na tal-Facebook www.facebook.com#MAFA1955

BASKETBALL

Floriana ma jing[atawx it-Tazza proprja

Floriana Francesco Fenech li l-{add 28 ta’ April reb[u g[allewwel darba fl-istorja tag[hom wara 35 sena, il-Kampjonat nazzjonali tal-basketball tal-ir;iel, ma ng[atawx it-Tazza proprja li j]ommu g[al sena b[ala rebbie[a tal-kampjonat. Fil-fatt il-pre]entazzjoni li saret kienet biss ta’ tazza wa[da ittazza li l-klabb Champion lokali jkun jista’ j]omm g[al dejjem. Jirri]ulta li din it-tazza proprja ta’ Champions tal-Basketball, lanqas lil Athleta A to Z Electronics ma kienet ing[atat fl-a[[ar sentejn. Kelliem g[al Floriana BC qal li milli jidher il-Malta Basketball Association ma tafx fejn tinsab it-tazza proprja. Floriana g[elbu lil Athleta 3-2 fuq serje ta’ [ames partiti biex [adu x-xettru ming[and l-istess Floriana u kitbu pa;na storika fl-istorja tal-klabb tag[hom.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’Mejju, 2013

Sport 29

Il-FIFA ta;ixxi kontra r-razzi]mu Il-FIFA pproponiet lintroduzzjoni ta’ uffi/jal ]ejjed fl-istadiums biex joqg[od g[assa g[al in/identi ta’ razzi]mu kif ukoll ]ew; kategoriji differenti ta’ sanzjonijiet g[al timijiet li lpartitarji tag[hom i;ibu ru[hom b’mod diskriminatorju. L-uffi/jali l-;odda jridu “jiddentifikaw atti li jistg[u jkunu ta’ diskriminazzjoni bilmira li jtaffu l-pressjoni minn fuq ir-referee,” qalet il-FIFA fi stqarrija. Dawn se jg[inu wkoll jin;abru provi g[allkumitat ta’ dixxiplina. L-ewwel laqg[a tat-task force tal-FIFA kontra rrazzi]mu pproponiet ukoll li lewwel offi]i jew dawk minuri ji;u kastigati b’sanzjonijiet anqas [arxa b[al li jilag[bu bil-bibien mag[luqa, twissija jew multa. In/identi serji u dawk li jkunu nstabu [atja aktar minn darba jintaqqsulhom il-punti, jitke//ew mill-kompetizzjoni jew ji;u relegati.

Il-proposta se titressaq quddiem il-Kungress tal-FIFA li se jsir fil-Mauritius fi tmiem ix-xahar. Ir-referee Ingli] Howard Webb, wie[ed mill-membri tal-panel, qal li l-uffi/jali tallog[ba mhux dejjem setg[u jkunu konxji dwar dak li jkun qed ji;ri barra l-pitch. “Ninsabu quddiem nett u lewwel referenza g[all-plejers. Jekk xi plejers jew uffi/jali ji;bdulna l-attenzjoni li j[ossu li tkun razzista jew diskriminatorja, allura g[andna obbligazzjoni li nirrispondu u r-referee dak li jag[mel. Mhux dejjem inkunu nafu x’inhu ji;ri fl-istands. Wie[ed irid i]omm f’mo[[u li dak li nag[mlu b[ala uffi/jali tal-log[ba hu li neliminaw minn mo[[na g[al kollox ilfolla g[aliex inkunu rridu nikkon/entraw fuq il-log[ba nnifisha. Qed nippruvaw nikkon/entraw fuq xog[olna u ma rridux min itellifna,” qal Webb. Webb qal li r-rwol il-;did

g[andu jkun moqdi minn xi [add “li jaf tajjeb xi jfisser att diskriminatorju fl-istadium u b’hekk jista’ jiggwida lilluffi/jali tal-log[ba. Jista’ jkun xi [add b[al koordinatur talground, xi [add fl-istand li jie[u l-aqwa po]izzjoni jew idur mal-ground biex i[oss x’ikun qed ji;ri.” Il-UEFA [ar;et linji gwida erba’ snin ilu fejn irrimarkat pro/edura ta’ tliet passi f’ka] ta’ in/identi razzisti u po;;iet pressjoni kbira fuq ir-referees. Hija qalet li r-referee lewwel irid iwaqqaf il-log[ba u jitlob biex ting[ata l-a[bar fuq il-PA system tal-ground. Ittieni pass ikun li jissospendi llog[ba g[al perjodu ta’ [in u finalment jabbandunaha. Dawn ir-regolamenti g[adhom ma ;ewx adottati filkompetizzjoni Ewropea talklabbs u f’Marzu l-UEFA qalet li se “tappo;;ja bis-s[i[” lir-referees li jinfurzawhom. “G[alfejn din il-pro/edura ma da[litx fis-se[[ ma nafx,” qal Webb, li ma kienx involut

f’partita fejn s’issa [assu li kellu jwaqqaf il-log[ob. Webb kien involut f’log[ba mill-Premier League Ingli] g[and Swansea City f’Di/embru li matulha Sebastien Bassong ta’ Norwich City lmenta mieg[u li kien qed ji;i abbu]at minn persuna fil-folla. Ir-ra;el kien arrestat u wara akku]at. Din it-task force tinkludi wkoll lil Kevin-Prince Boateng ta’ AC Milan u Jozy Altidore ta’ AZ Alkmaar li ttnejn kienu abbu]ati b’mod razzjali din is-sena. Madankollu l-FIFA qalet li [add mi]-]ew; plejers ma [a sehem f’din il-laqg[a min[abba impenji mal-klabbs. Is-Segretarju :enerali talFIFPro Theo Van Seggelen, Marcel Mathier, Chairman talKumitat tad-dixxiplina talFIFA, Claudio Sulser, eks Chairman tal-kumitat ta’ etika tal-FIFA u Piara Power, kap tal-Asso/jazzjoni Ewropea kontra r-razzi]mu l-FARE, ukoll huma membri fil-panel.

MUTURI

Marquez ikompli jimpressjona L-Ispanjol Marc Marquez kellu l-a[jar [in f’;urnata unika ta’ testing wara lMotoGP ta’ Spanja li saret fi//irkwit ta’ Jerez. Is-sewwieq ta’ 20 sena u leader pre]enti tal-klassi MotoGP li kiseb tieni post kontroversjali fit-ti;rija tal{add wara li sforza lillkompatrijott tieg[u Jorge Lorenzo fl-a[[ar kantuniera, g[amel l-a[jar [in tal-;urnata fuq Honda ta’ minuta 38.824 sek. Huwa temm quddiem issewwieqa tal-Yamaha lBritanniku Cal Cruchtlow u Lorendo bis-sewwieq talTAZZA FRAN?I}A

Is-S#F posposta min[abba l-maltemp Is-semifinali mit-Tazza Fran/i]a li kellha tintlag[ab ilbiera[ bejn Troyes u Bordeaux ;iet posposta g[all14 ta’ Mejju min[abba riskju ta’ xita qliel fir-re;jun. Dan ikkonfermatu l-Federazzjoni Fran/i]a. Troyes tinsab fl-Aube, wie[ed minn tliet postijiet firre;jun ta’ ChampagneArdenne fi Franza minn fejn [ar;et twissija mill-uffi//ju meteorolo;iku dwar g[arg[ar. Is-semifinali l-o[ra bejn Evian Thonon Gaillard u Lorient mistennija li tintlag[ab normali llum.

Honda u rebbie[ tat-ti;rija tal{add Dani Pedrosa, ir-raba’. Frisk mit-tielet ti;rija tieg[u fuq il-podju f’daqstant ti;rijiet, Marquez kien l-ewwel wie[ed li [are; mill-pit hekk kif it-tim tieg[u [adem fuq l-elettronika u x-Chassis. G[al perjodu qasir Lorenzo kellu l-a[jar [in

imma kien id-debuttant li mar quddiem fit-tieni sieg[a biex g[amel l-a[jar [in tal-;urnata. Crutchlow li kien qed isofri minn slie[ wara waqa’ kerha li kellu s-Sibt temm anqas minn frazzjoni ta’ sekonda a[jar minn Lorenzo. Valentino Rossi kiseb il-

[ames l-a[jar [in fuq Yamaha segwit minn sewwieq ie[or tal-Honda Alvaro Bautista u ]]ew; sewwieqa tad-Ducati, Andrea Dovizioso u Nicky Hayden. Ir-raba’ round millKampjonat tal-MotoGP se jsir fi Franza fid-19 ta’ Mejju.

SNOOKER

Duncan Bezzina Champion g[at-tieni darba

Duncan Bezzina li jilg[ab mal-klabb ta’ La Vincitrice tal-Isla reba[ ilkampjonat nazzjonali tassnooker organizzat millMalta Billiards & Snooker Association meta fil-finali huwa g[eleb lil Alex Borg ta’ Juventutits Domus, }ejtun 6-1. Din kienet ittieni darba li Bezzina reba[ dan il-kampjonat wara dak tal-2010. Il-finali ntlag[bet fil-147 Snooker Hall, fil-{amrun u kienet ikkontrollata mir-referee Bruce Licari. Sadanittant b[alissa g[addej il-log[ob mill-fa]i tal-gruppi tal-kampjonat nazzjonali tal-Billiards. Ilkampjonat jintemm nhar il-:img[a 17 ta’ Mejju meta tintlag[ab il-Finali.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

30 Sport U*BET FA TROPHY

Valletta u Hibs jiltaqg[u fis-S#F

Ryan Fenech ta’ Valletta u Clayton Failla ta’ Hibs fl-azzjoni l-{add li g[adda. Dan id-dwell se jirrepetu ru[u fis-semifinali tat-Trophy (Ritratt> Joseph Galea)

Valletta u Hibernians se jkunu qed jer;g[u jiltaqg[u kontra xulxin fi spazju ta’ ftit jiem wara li ttellg[u kontra xulxin fissemifinali tal-U*Bet FA Trophy. Dan ifisser li ssemifinali l-o[ra se tkun bejn Qormi u l-uniku klabb li fadal mill-Ewwel Divi]joni, Lija Athletic li se jkunu qed jilag[bu flewwel semifinali l:img[a 17 ta’ Mejju, jum qabel lisfida bejn Valletta u Hibernians. Ori;inarjament is-semifinali kienu skedati g[all-:img[a u s-Sibt 10 u 11 ta’ Mejju f’Ta’ Qali imma min[abba d-decider g[ar-reb[ talKampjonat bejn Hibs u Birkirkara nhar is-Sibt, tressqu b’;img[a. Biex waslu mal-a[[ar erbg[a Valletta bdew b’reb[a 3-1 kontra {amrun Spartans, 2-0 kontra /Champions G[awdxin Nadur Youngsters u 3-0 kontra Rabat Ajax. Hibs li b[at-timijiet l-o[ra talPremier da[lu fit-tielet round eliminaw lil Mosta 2-1, reb[u 4-0 kontra Gudja United u ssuperaw 3-0 li/Champions tat-Tieni Divi]joni }ebbu; Rangers.

Qormi li huma favoriti li jkunu fil-finali ta’ din il-kompetizzjoni g[attielet darba fl-a[[ar [ames snin, bdew b’log[ba diffi/li 5-2 wara l-[in barrani kontra Pembroke imma rkupraw tajjeb fir-raba’ round meta eliminaw lil Birkirkara 2-1 u filkwarti tal-finali ssuperaw lil Balzan 1-0. Lija Athletic min-na[a tag[hom bdew l-avventura fit-tieni round f’Ottubru b’reb[a 3-1 fuq Si;;iewi u wara eliminaw ukoll lil G[arg[ur 2-1, wettqu sorpri]a kbira meta eliminaw lil Floriana 1-0 fir-raba’ round u filkwarti tal-finali ssuperaw lit-tim talEwwel Divi]joni St. Andrew’s 1-0. Intant sar mag[ruf li d-decider g[ar-reb[ tal-Kampjonat is-Sibt li ;ej bejn Hibernians u B’Kara se tibda fis6 p.m. u mhux fil-5 p.m. kif kien ori;inarjament skedat.

U*Bet FA Trophy Semi-Finali Il-:img[a 17 Mejju

Qormi v Lija A. Is-Sibt 18 ta’ Mejju Valletta v Hibernians

Il-FIFA tissospendi lil Chuck Blazer Il-membru tal-Kumitat E]ekuttiv tal-FIFA Chuck Blazer kien temporanjament sospi] anqas minn xahar wara li kien akku]at bi tmexxija finanzjarja [a]ina fir-rwol tieg[u b[ala Segretarju :enerali tal-CONCACAF. L-Amerikan ta’ 68 sena li mistenni jirri]enja millKumitat E]ekuttiv fit-30 ta’ Mejju, ;ie sospi] mill-kumitat ta’ etika tal-FIFA b’effett immedjat. Il-FIFA qalet li d-de/i]joni ttie[det min[abba “diversi ksur tal-kodi/i ta’ etika minn Blazer”. L-a[bar waslet anqas minn ;img[a wara li membru ie[or tal-E]ekuttiv tal-FIFA, Vernon Manilal Fernando ta’ Sri Lanka ;ie sospi] tmien snin fuq im;iba skorretta. Blazer u l-eks President tal-CONCACAF Jack Warner ix-xahar li g[adda kienu akku]ati “bi tmexxija frodista” mill-Kap talKumitat ta’ Integrità. David Simmons ippre]enta l-Kungress tal-CONCACAF fil-Panama b’rapport dettaljat dwar allegat tmexxija finanzjarja frodista mill-President Warner u l-eks Segretarju Blazer ba]ata fuq dokumenti u intervisti ma’ 38 persuna. Simmons qal li Blazer ir/ieva aktar minn $20

Chuck Blazer

miljun b[ala kumpens millCONCACAF, inklu] $17 miljun fi [las ta’ kummissjoni. Hu qal li Blazer [adem bla kuntratt mit-18 ta’ Lulju tal-1998 u l-kumpens tieg[u kien diskuss biss tliet darbiet fil-Forums tal-CONCACAF f’21 sena. Ir-rapport qal ukoll li ma sab “ebda ra;uni valida” g[all-kiri ta’ appartamenti w]ati minn Blazer f’Manhattan u qal li lAmerikan kien ipprova jixtri proprjetà fil-Bahamas fl2007 g[al madwar $4 miljuni mill-fondi tal-futbol.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

Sport 31 FRANZA

Leonardo sospi] provi]orjament Leonardo il-biera[ kien sospi] provi]orjament millkummissjoni tad-dixxiplina tal-Federazzjoni Fran/i]a, sakemm din l-istess kummissjoni te]aminha bir-reqqa lka] tieg[u. Dan wara in/ident li se[[ bejn id-Direttur Sportiv ta’ Paris St. Germain Leonardo u r-referee Alexander Castro. Filmati televi]ivi wrew lillBra]iljan Leonardo jid[ol f’Castro bi spalltu x-xellugija fit-tunnel tal-Parc de Princes wara d-draw 1-1 ma’ Valenciennes il-{add. Leonardo /a[ad li mbotta lir-referee u qal li ;ie mbuttat fuq Castro mid-delegat tallog[ba. “{a ng[idilkom xi [a;a. Jien kont il-bniedem li ;ejt attakkat u se nitlob li d-delegat ji;i sospi],” qal ilBra]iljan. Fil-log[ba tal-{add iddifensur ta’ PSG Thiago Silva ;ie muri karta [amra diretta talli mess lil Castro waqt li kien qed jikkontesta de/i]joni fit-42 minuta tal-log[ba tal{add. Din kient id-disa’ karta [amra ta’ PSG dan l-ista;un – aktar minn kwalunkwe klabb ie[or fl-og[la Kampjonati fl-Ewropa – waslet ;img[a wara li David Beckham u Marco Verratti tke//ew fir-reb[a 1-0 g[and Evian bil-goalkeeper Salvatore Sirigu wkoll

TENNIS

Murray jit[abat

Fit-tieni jum tal-Open ta’ Madrid il-Britanniku Andy Murray kellu jit[abat biex g[eleb lil Florian Mayer 7-6, 7-6. Is-seed numru tnejn Roger Federer avvanza wkoll g[al round ie[or b’reb[a fa/li fuq Radek Stepanek 6-3, 6-3. F’log[biet o[ra Tommy Robredo g[eleb lil Marcos Baghdatis 6-4, 6-2, u Juan Monaco g[eleb lil Janko Tipsarevic ukoll f’]ew; sets ?IKLI}MU

Battaglin jirba[ ir-raba’ stadju Enrico Battaglin reba[ irraba’ stadju tal-Giro d’Italia minn Policastro sa Bussentino fuq distanza ta’ 246 km. Battaglin tat-team Bardiani Valvole reba[ wara sprint fla[[ar metri fil-konfront ta’ Fabio Felline ta’ Androni Giocattoli u Giovanni Vicsconti ta’ Movistar. It-Taljan Luca Paolini

]amm il-flokk ro]a ta’ leader tal-Giro fejn g[andu vanta;; ta’ 17-il sekonda fuq Rigoberto Uran li jinsab fittieni post. L-Ispanjol Benat Intxausti jinsab fit-tielet post distakkat b’26 sekonda mil-leader, u hu segwit minn Vincenzo Nibali, Ryder Hesjedal u Bradley Wiggins li jinsab 34 sekonda wara l-leader Paolini.

Id-Direttur Sportiv ta’ Paris St. Germain Leonardo

jing[ata ]ew; partiti sospensjoni tal-involviment tieg[u fil-;lied li nqala’ wara llog[ba. F’Novembru Leonardo kien ;ie sospi] ]ew; partiti millKumitat ta’ Etika talFederazzjoni talli kkritika lir-

referee wara li Mamadou Sakho kien tke//a fil-log[ba g[and Montpellier. PSG jinsabu fl-ewwel post fil-kampjonat b’74 punt segwiti minn Olympique Marseille seba’ punti ta[thom meta fadal tliet partiti.

SERIE A

Erbà timijiet jissieltu g[ar-raba’ post

Ladarba s-serie A intreba[ minn Juventus, l-attenzjoni ddur fuq l-erba’ timijiet li qed jissieltu biex jispi//aw firraba’ post u b’hekk jilag[bu play-off biex jikkwalifikaw g[a/-Champions League. Juventus reb[u 1-0 kontra Palermo u b’hekk a//ertaw mid-29 Kampjonat fl-istorja tag[hom u issa g[ada jilag[bu barra minn darhom kontra Atalanta. Dawn se jkollhom lill-midfielder Pogba nieqes wara li tke//a fl-a[[ar minuti kontra Palermo. Fiorentina, Roma, Udinese u Lazio huma l-erba’ timijiet li qed jissieltu g[ar-raba’ post. B[alissa Fiorentina jinsabu r-raba’ u fi tmiem il;img[a tilfu fl-a[[ar minuta kontra Roma. Il-Vjola g[ada jilag[bu barra minn darhom kontra Siena. Illum Roma jilag[bu f’darhom kontra Chievo u jekk jirb[u jil[qu lil

7-6, 6-3. G[addew ukoll g[al round ie[or Giles Simon, Tommy Haas, Stanislas Wawrinka, u Mikhail Youzhny. Fil-kompetizzjoni tan-nisa Serena Williams seed numru wie[ed g[elbet lil Lourdes Dominguez Lino 6-2, 7-5. G[addew ukoll Svetlana Kuznetsova, Anabel Medina, Sabine Lisicki, u Marion Bartoli.

Fiorentina b’61 punt imma b’log[ba aktar minnhom. Udinese, fil-[ames post punt ta[t Roma, jilag[bu g[and Palermo. Fi tmiem il-;img[a Udinese reb[u 3-1 kontra Sampdoria u jekk jeg[lbu lil Palermo mhux biss i]ommu ttamiet li jispi//aw mal-ewwel erbg[a imma jitfg[u lillIsqallin f’ba[ar ta’ nkwiet. Lazio, sitt punti ta[t Fiorentina xorta g[adhom b’/ans ]g[ir li jispi//aw malewwel erbg[a meta fadal tliet log[biet g[at-tmiem. Wara li reb[u 6-0 kontra Bologna, issa Lazio jilag[bu g[and Inter li g[addejjin minn kri]i fejn fi tmiem il-;img[a tilfu 3-1 kontra Napoli. Jekk Inter jitilfu kontra Lazio u Catania jirb[u kontra Sampdoria, lIsqallin jaqb]u lil Inter fittmien post. Napoli g[andhom b]onn reb[a biex ikunu matematikament /erti li se jtemmu l-

ista;un fit-tieni post u fuq ilkarta jidher li se jie[du l-punti massimi meta jilag[bu g[and Bologna. Milan, it-tielet ukoll jidher li mhux se tkun diffi/li g[alihom li ji;bru t-tliet punti kontra Pescara, l-ewwel tim relegat fi tmiem il-;img[a b’telfa 4-1 kontra Genoa. Intant f’log[ba li ntlag[bet il-biera[ fl-Olimpico, Rome kienu ma[suda minn Chievo li reb[u 1-0 b’goal ta’ Thereau fid-90 minuta.

Il-Programm Ilbiera[

Roma v Chievo

Illum

Atalanta v Juventus Bologna v Napoli Cagliari v Parma Inter v Lazio Palermo v Udinese Pescara v Milan Sampdoria v Catania Siena v Fiorentina Torino v Genoa

FUTBOL

Il-FIFA tistenna attendenzi rekord Sqarrija tal-FIFA l-biera[ [abbret li l-edizzjoni taxxahar id-die[el tat-Tazza talKonfederazzjonijiet li se ssir fil-Bra]il se tkun wa[da rekord f’dik li hi attendenza fejn di;à kienu mibjug[a 600 elf biljett minn total ta’ 826 elf biljett li [ar;u g[all-bejg[. It-Tazza talKonfederazzjonijiet se tintlag[ab bejn tmien pajji]i birrappre]entanza tar-rebbie[a tal-konfederazzjonijiet kollha. Id-Direttur tal-Marketing tal-FIFA Thierry Weil qal li peress li x-xog[lijiet fl-istadiums dam [afna ma tlesta, lallokazzjonijiet tas-seats talistadiums kellu jdum ma jsir. Minkejja dan hu qal li l-FIFA tinsab ferm sodisfatta bil-

bejg[ s’issa fejn di;à nbieg[u 588,178 biljett. G[al-log[ba tal-ftu[ fi Brasilia bejn il-Bra]il u l:appun di;à nxtraw 58 elf biljett. I]da mhux il-log[biet kollha qed jattiraw daqshekk interess fejn l-inqas attraenti s’issa hi l-log[ba bejn Tahiti u Ni;erja fejn s’issa nxtraw biss 10 elef biljett. Il-FIFA qalet ukoll li millbiljetti mibjug[a s’issa, 97 filmija nxtraw minn /ittadini Bra]iljani. Fl-a[[ar edizzjoni tat-Tazza talKonfederazzjonijiet erba’ snin ilu fl-Afrika t’Isfel kienu nbieg[u 584 elf biljett g[as16-il log[ba li ntlag[bu g[al medja ta’ 36,555 spettatur kull log[ba.

FUTBOL INGLI}

Daqqa ta’ [arta g[al Wigan

0-1

Wigan Athletic sofrew daqqa ta’ [arta kbira meta kienu meg[luba f’darhom minn Swansea 3-2, biex il-finalisti talFA Cup issa jinsabu f’qag[da ddisprata fil-klassifika u jinsabu favoriti li jkunu relegati flimkien ma’ Reading u QPR. Espinoza feta[ l-iskor g[al Wigan qabel l-intervall i]da Rangel kiseb id-draw fil-50 minuta. McCarthy re;a’ kab-

bar l-isperanzi ta’ Wigan tliet minuti wara i]da serje ta’ ]balji fid-difi]a ppremjaw lil Swansea li skorjaw permezz ta’ Shechter u Tiendalli. F’log[ba o[ra millPremiership Manchester City g[elbu lil WBA 1-0 b’goal ta’ Dzeko fl-ewwel taqsima.

Ri]ultati

Wigan v Swansea Man City v WBA

2-3 1-0


L-Erbg[a, 8 ta’ Mejju, 2013

32 Lokali

Il-[idma tal-armata f’Fomm ir-Ri[ ilbiera[ tard waranofsinhar u li kienet meg[juna wkoll mill-Guardia Costiera Taljana u anke ajruplan li ttajjar minn aircraft carrier Amerikana (Ritratt> Paul John Bonanno)

Btala f’Malta tintemm fi tra;edja minn Robert Cremona

Il-Forzi Armati Maltin (FAM) ilbiera[ wara nofsinhar tellg[u millba[ar il-katavri ta’ ]ew; nisa li lprobabbiltà kbira hi li huma tnejn mill-[ames Fran/i]i rappurtati nieqsa nhar it-Tnejn. Il-katavri nstabu g[all[abta tal-5pm ‘il barra minn Fomm irRi[. Minn informazzjoni li kiseb INNAZZJON jirri]ulta li l-katavri tannisa ;ew lokalizzati mill-istess [elikopter tal-FAM, li kien g[addej bit-tfittxija f’dawn l-in[awi tul ilkosta tal-Punent tal-g]ejjer Maltin. Din il-[idma damet g[addejja numru ta’ sig[at, u wara li ttellg[u millba[ar il-katavri ttie[du minn Fomm ir-Ri[ bil-hearse tal-Pulizija. Fil-post waslu wkoll membri mit-Taqsima Forensika. Bil-pre]enza qawwija ta’ Pulizija

Jinstabu ]ew; katavri femminili ‘l barra minn Fomm ir-Ri[ u tkompli t-tfittxija g[at-tlieta li g[adhom nieqsa fil-post, l-ambjent pittoresk ta’ Fomm ir-Ri[ inbidel kompletament partikolarment bil-[sejjes tal[elikopter li beda jittajjar fiz-zona. Ixxena kienet wa[da ta’ swied il-qalb, bix-xemx nie]la fl-orizzont toffri ftit tama li setg[u jinstabu t-tliet persuni l-o[ra li g[adhom nieqsa. B’hekk, din il-btala tal-[ames turisti Fran/i]i, f’[akka t’g[ajn inbidlet fi tra;edja. Kien kmieni matul il-;urnata talbiera[ meta l-Pulizija u l-Forzi Armati Maltin komplew bit-tfittxija g[all-Fran/i]i li ;ew rappurtati nieqsa matul il-lejl ta’ qabel. Jirri]ulta li

huma kienu qed jivvja;;aw abbord jott li tul il-;urnata tal-{add waqaf ‘il barra mill-bajja tad-Dwejra, f’G[awdex. Jirri]ulta li l-{add filg[axija dawn il-Fran/i]i ni]lu mill-jott tag[hom u qabdu dg[ajsa ]g[ira biex da[lu jieklu x-Xlendi f’ristorant partikolari. It-temp il-{add ma kien wie[ed sabi[ xejn, tant li diversi nies li tkellmu mag[na qalu li l-ba[ar kien imqalleb. Minn dak il-[in, il-yacht master li hu Spanjol, ma re;ax sema’ b’a[barhom u g[amel rapport lg[assa tar-Rabat G[awdex.

media•link COMMUNICATIONS

Il-persuni rappurtati nieqsa kienu b’kollox [amsa – ]ew; koppji u tfajjel ta’ 15-il sena. S’issa, l-indikazzjonijiet juru li minn dawn il-persuni nstabu tnejn mejtin. IN-NAZZJON hu infurmat li lawtopsja fuq dawn il-katavri se ssir dalg[odu stess, fejn g[andha ti;i konfermata wkoll l-identità ta]-]ew; vittmi nisa. L-inkjesta qed titmexxa mill-Ma;istrat Josette Demicoli midDistrett t’G[awdex. Il-Fran/i]i kienu qed iba[[ru abbord il-jott bl-isem ‘El Pirata’. It-tfittxija g[all-bqija tal-persuni qed issir ukoll bl-u]u ta’ ]ew; patrol boats, [elikopter u ajruplan tal-Armata. Qed jipparte/ipaw ukoll il-Guardia Costiera Taljana, u anke ajruplan li ttajjar minn aircraft carrier Amerikana li tinsab stazzjonata fi Sqallija.

2013_05_08  

2013_05_08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you