Page 1

Nru 13,776

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014 €0.80 www.maltarightnow.com

Transfers fost numru kbir ta’ Kapijiet tal-Iskejjel Primarji Il-Ministru Evarist Bartolo jinjora petizzjonijiet li saru biex it-transfers ji;u revokati Fl-a[[ar jiem, il-Ministeru talEdukazzjoni u x-Xog[ol ordna numru ta’ transfers ta’ Kapijiet tal-Iskejjel Primarji tal-Gvern f’dak li qed ji;i deskritt minn bosta g[alliema b[ala /aqliq li ma hemmx b]onnu, b’mod spe/jali fi skejjel fejn kienu mexjin b’mod tajjeb [afna. Fil-fatt, dawn id-de/i]jonijiet tal-Ministeru mmexxi minn Evarist Bartolo urtaw mhux ftit kemm lill-g[alliema kif ukoll lill-;enituri tal-iskejjel affettwati, tant li numru ta’ skejjel waslu biex g[amlu petizzjonijiet li bag[tuhom lillMinistru b’mod dirett, b’talba biex dawn id-de/i]jonijiet ji;u rtirati u /-/aqlia ma jsirx. Madanakollu, l-uniku twe;iba tal-Ministru kienet li “l-bidliet li qed isiru fi/-/aqliq ta’ Kapijiet talIskejjel, qed isir g[all-;id tat-tfal.” Fost l-iskejjel primarji li InNazzjon hu nfurmat li se jesperjenzaw bidliet fit-tmexxija tag[hom hemm dawk tal-G]ira, ta’ [al Lija, tal-Gudja, ta’ San ;wann kemm dik A kif ukoll B, dik ta’ San ;iljan kif ukoll ta’ [‘Attard. Mhux esklu] li hemm skejjel o[ra li se jesperjenzaw /aqliq fit-tmexxija tag[hom. Dan ir-reshuffle fil-Kapijiet tal-Iskejjel mhux qed jin]el tajjeb ma’ [afna ;enituri u g[alliema min[abba l-fatt li fla[[ar xhur, ukoll kien hemm numru ta’ bidliet. g[al pa;na 2

Paceville

In/ident stramb

Turist ;arrab ;rie[i gravi f’rasu wara in/ident li se[[ ilbiera[ g[al [abta tat-tlieta ta’ wara nofsinhar f’Paceville, San :iljan. L-in/ident se[[ hekk kif vettura double decker, li ;;orr it-turisti kienet g[addejja minn ta[t pont. Ara pa;na 3

L-Iraq

Il-militanti jkomplu javvanzaw

Il-militanti Islami/i fl-Iraq qed ikomplu jsibu ftit re]istenza hekk kif qed jie[du l-kontroll ta’ aktar bliet. Dan wara li [afna suldati Iraqini qed jippreferu ja[arbu milli jikkonfrontaw il-militanti. Ara Pa;na 15 Sparar

Champion tal-Ewropa

Ilbiera[ il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil g[a]el li j]ur numru ta’ organizazzjonijiet u g[aqdiet filantropi/i biex jurihom l-apprezzament u s-sostenn g[all-[idma tag[hom fis-so/jetá. Huwa fost o[rajn ]ar il-preparamenti g[all-maratona tad-Dar tal-Providenza, kif ukoll il-preparamenti g[al-Lifecycle Challenge u dawk tal-ALIVE2014. Ara pa;ni 4 u 5 (Ritratti> Joseph Galea)

It-tiratur ]ag[]ug[ Malti Nathan Lee Xuereb re;a’ po;;a isem Malta fil-g[oli meta reba[ il-midalja tad-deheb filKampjonati Ewropej tad-Double Trap tal-Juniors fl-Ungerija. Ara pa;na 25


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

2

LOKALI

T[assib fost il-;enituri tal-istudenti minn pa;na 1

{afna qed jg[idu li dan it-tibdil b[al donnu mhu se jieqaf qatt, peress li hemm Kapijiet ta’ Skejjel li ng[ataw transfer u baqalhom biss sena wa[da ja[dmu. Hemm o[rajn li ng[ataw l-inkarigu biex imexxu skola sentejn ilu, u g[alhekk ilpro;ett li ppjanaw g[at-tfal ta’ dik l-iskola partikolari, g[adu fil-bidu tieg[u. Ir-ra;uni wara dawn idde/i]jonijiet mhijiex mag[rufa u l-Kapijiet tal-Iskejjel ;ew infurmati biss b’telefonata li posthom

g[as-sena skolastika li jmiss se jkun qed jittie[ed minn xi [add ie[or, u huma se jintbag[tu biex imexxu skola o[ra. Sa issa g[adu mhux mag[ruf jekk fil-;img[at li ;ejjin humiex skedati li jit[abbru aktar bidliet fit-tmexxija taliskejjel primarji f’Malta, g[alkemm [afna qeg[din jisperaw li dawn il-bidliet ma jibqg[ux isiru daqshekk b’mod regolari, g[aliex fil-verità, listudenti, kontinwità jridu u mhux bidliet fin-nies li jmexxu l-iskejjel.

Il-Kamra tal-Kummer/ im[assba dwar kummenti tal-Ministru Konrad Mizzi

Il-Kamra tal-Kummer/ lIntrapri]a u l-Industrija qed tappella lil Gvern biex jer;a jikkonsidra l-po]izzjoni tieg[u li t-tariffi tal-ener;ija jkunu a;;ustati fissena 2015. Fi stqarrija l-Kamra talKummer/, l-Intrapri]a u lIndustrija innottat bi t[assib kummenti rappurtati fil-media li saru mill-Ministru responsabbli millEner;ija Konrad Mizzi. Skont dawn ir-rapporti, l-Ministru Konrad Mizzi qal li l-industrija se jkollha tistenna sas-sena 2015 biex isir it-tnaqqis fit-tariffi talener;ija. Il-Kamra tal-Kummer/ qalet li tifhem ir-restrizzjonijiet li qed jiffa//ja l-Gvern biex jag[mel lillEnemalta sostenibbli, imma ma tistax tinjora t-tnaqqis kostanti talkompetittivita` tal-industrija. Din saret kwistjoni li trid tkun iffa//jata bl-akbar ur;enza. Fl-istqarrija, l-Kamra talKummer/, l-Intrapri]a u lIndustrija qalet li din ir-realta`

kienet enfasizzata fid-dokument tal-Policy Industrijali li nediet hi stess. Din il-policy tidentifika lakbar oqsma ta’ t[assib g[as-settur fosthom il-b]onn ta’ ener;ija stabbli b’rati kompetittivi, l-ispejje] g[at-trasport u appo;; g[al investiment, fost l-o[rajn. Il-Kamra tal-Kummer/ irriaffermat il-po]izzjoni tag[ha li intervent f’waqtu biex tkun indirizzata n-nefqa fl-ener;ija g[al industrija, jservi b[ala sinjal /ar lil investituri li l-Gvern verament qed jag[ti prijorita` lit-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Dan b[alma qed ji;ri f’pajji]i u re;juni o[ra. G[alhekk il-Kamra talKummer/ appellat lil Gvern li jer;a jikkunsidra l-po]izzjoni tieg[u skont ir-rakkomandazzjonijiet li saru minnha f’Novembru li g[adda biex inaqqas it-tariffi b’effett minn Marzu ta’ din is-sena. Dan almenu b’rispett lejn dawk ilkonsumaturi fin-negozju li ju]aw [afna elettriku.

Din id-darba, Frans Ghirxi n[atar Senior Executive fil-Korporazzjoni g[ax-Xog[ol u t-Ta[ri;, l-ETC

It-tieni kariga g[all-eks editur tal-Orizzont Frans Ghirxi In-Nazzjon jinsab f’po]izzjoni li ji]vela t-tieni kariga f’sena g[all-eks editur tal-Orizzont Frans Ghirxi. E]att wara l-elezzjoni, Frans Ghirxi kien in[atar Segretarju Privat tas-Segretarju Parlamentari Franco Mercieca. F’Marzu li g[adda, Franco Mercieca rri]enja mill-kariga fil-Kabinett, u g[alhekk, Frans Ghirxi spi//a bla xog[ol. Madankollu, b[alma ;ara filka] tal-eks ;urnalist talOrizzont Owen Galea, li sa[ansitra qabel t[abbret b’mod

uffi/jali r-ri]enja ta’ Franco Mercieca, kien di;à ng[ata kariga fil-PBS, anke Frans Ghirxi ng[ata kariga o[ra. Din id-darba, Frans Ghirxi n[atar Senior Executive filKorporazzjoni g[ax-Xog[ol u tTa[ri;, l-ETC. Jirri]ulta li rrwol li qed jokkupa Frans Ghirxi huwa ta’ Assistent Personali talKap E]ekuttiv tal-ETC Philip Rizzo. Philip Rizzo n[atar f’din ilkariga f’April li g[adda wara li qabel l-elezzjoni ;enerali,

kemm-il darba kien jindirizza attivitajiet tal-Partit Laburista. B’hekk, issa l-Kap E]ekuttiv tal-ETC g[andu 63 sena, u lAssistent Personali tieg[u huwa sentejn akbar. Fil-fatt, Frans Ghirxi huwa pensjonant, tant li g[amel numru ta’ snin ma ja[dimx wara li kien irtira bl-età, i]da issa, wara li l-Partit Laburista reba[ l-elezzjoni ;enerali, Frans Ghirxi re;a’ da[al fiddinja tax-xog[ol, b’]ew; karigi ta’ fidu/ja.

L-Ewropa trid tinbidel – Manfred Weber, i/-Chairman tal-Grupp tal-PPE L-Ewropa trid tinbidel. Din hi l-lezzjoni ewlenija li [are; millelezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew jaqbel li jkun hemm a;enda dwar ir-riforma g[al furtur tal-Ewropea u se ja[dem mal-Grupp tas-So/jal Demokrati/i fuq il-ba]i ta’ programm ta’ [idma g[al Kummissjoni Ewropea l-;dida. Manfred Weber, i/-Chairman tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew qal dan fi stqarrija fiddawl tal-Kunsill Ewropew ta’

din il-;img[a u tal-kostituzzjoni tal-Parlament Ewropew il;img[a ta’ wara. Weber qal li fil-[ames snin li ;ejjin, l-Unjoni Ewropea trid tibni l-qafas adattat g[at-tkabbir u l-[olqien tax-xog[ol. Hu qal li biex dan isir je[tie; li jkun hemm ma;;oranza stabbli fil-Parlament Ewropew li tkun kapa/i ;;ib irri]ultati. Hu qal li din il-;img[a il-Grupp tal-PPE se jkollu lewwel ta[ditiet mal-Grupp tasSo/jal Demokrati/i biex ifassli lba]i g[al din il-ma;;oranza. Manfred Weber qal li l-mira

hi li jintla[aq ftehim fuq l-elezzjoni g[al president futur talParlament biex kull wie[ed iservi g[al nofs il-le;islatura. Hu qal li l-Grupp tal-PPE lest li jerfa’ r-responsabbilta` u jrid Parlament Ewropew b’sa[[tu li jfassal de/i]jonijiet importanti g[al [ames snin li ;ejjin. Manfred Weber qal li hu /ar li lGrupp tal-PPE irid li tinstab soluzzjoni dejjiema g[al kri]i li ma tkunx ibba]ata fuq il-polcies tal-img[oddi. Madankollu qal li mhux se jkun a//ettat tibdil filPatt ta’ Stabbilta` u tat-Tkabbir.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

3

LOKALI

Pan, the Goat God, kienet l-ewwel attivitá li l-Partit Nazzjonalista organizza b[ala parti mi/-/elebrazzjonijiet tal-50 sena mill-kisba tal-Indipendenza. Folla sabi[a attendiet kemm il-:img[a kif ukoll is-Sibt g[al din ir-rappre]entazzjoni xog[ol l-artist Malti, Ruben Zahra (Ritratt> Trevor Sollars)

Turist iwe;;a’ rasu mal-pont ta’ Baystreet Turist ;arrab ;rie[i gravi f’rasu wara in/ident li se[[ ilbiera[ g[al [abta tat-tlieta ta’ wara nofsinhar f’Paceville, San :iljan. L-in/ident se[[ hekk kif vettura double decker, li ;;orr itturisti kienet g[addejja minn ta[t il-pont tal-kumpless kummer/jali ‘Baystreet’. Jidher li wie[ed mit-turisti, li kien bilqeg[da fuq it-tieni livell tal-vettura, qam bilwieqfa. Dan wassal biex il-persuna [abbtet rasha mal-pont. Fil-post wasslu l-ambulanza u membri tal-protezzjoni /ivili, li taw l-g[ajnuna medika dak il-

[in stess. Bdew isiru wkoll ilpreparamenti me[tie;a biex ilpazjent jitpo;;a fuq stretcher apposta li jipprote;ieh minn /aqlieq matul il-vja;; tieg[u lejn l-isptar. Is-sitwazzjoni kkumplikat ru[ha hekk kif kien hemm b]onn ta’ apparat apposta biex jitni]]el minn fuq il-vettura g[olja. Il-pro/ess dam madwar sieg[a u l-pazjent ittie[ed l-isptar Mater Dei fejn qed jir/ievi lkura medika. Il-Pulizija g[addejja bl-investigazzjonijiet tag[ha dwar ilka].

It-turist jitni]]el mid-Double Decker wara pro/ess kemmxejn ikkumplikat

Mara fil-periklu tal-mewt Mara ta’ 46 sena tinsab filperiklu tal-mewt wara li sSibt waqg[et minn g[oli waqt li kienet fi Triq ix - Xatt , G[ajnsielem, G[awdex. Mill - ewwel investigaz zjonijiet irri]ulta li g[al xi

ra;uni l-mara li hi ta’ nazzjonalita’ Ingli]a, i]da residenti n - Nadur , G[awdex , waqg[et fi triq li tinsab madwar g[axar piedi aktar ‘l isfel mit-triq prin/ipali. Il-vittma ittie[ed immedjatament l -

Isptar ;enerali t ’ G[awdex permezz ta ’ Ambulanza Sbiex ting[ata l - kura me[tie;a, i]da peress li l-kundizzjoni tag[ha qalbet g[allag[ar hija ttie[ted l - Isptar Mater Dei.

Tifkira B’tifkira g[a]i]a ta’ Edward Bilocca mill-Gudja, f’g[eluq it-tletin sena mill-mewt tieg[u, illum it-23 ta’ :unju. Qatt minsi mit-tmien uliedu, u n-nisa u l-ir;iel tag[hom, neputijiet u pro-neputijiet. Ag[tih O Mulej il-Mistrie[ ta’ Dejjem


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

4

LOKALI

Il-Kap tal-PN Simon Busuttil iltaqa’ fost o[rajn mal-plejers tal-volleyball li se jkunu qed jipparte/ipaw fil-maratona tad-Dar tal-Providenza

Appell g[all-appo;; g[al kawzi ;usti

Simon Busuttil fa[[ar l-inizjattivi ta’ dan it-tip g[ax hemm b]onn li fil-pajji] ikun hemm iktar nies b[al dawn, li jag[tu minn qalbhom g[all-o[rajn

“Is-solidarjeta’ mhix sempli/iment opra ta’ karita’. Hija obbligu, biex fis-so/jeta’ tag[na nie[du [sieb lil min hu fil-b]onn.” Dan kien kliem ilKap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt ]jara li g[amel fid-Dar tal-Providenza waqt sessjoni ta’ ta[ri; g[al maratona tal-Volleyball. Simon Busuttil awgura millqalb lid-Direttur tad-Dar talProvidenza, Fr. Martin Micallef, u li]-]g[a]ag[ kollha li ja[dmu bla heda biex jin;abru l-fondi b’risq ir-residenti ta’ din id-dar, li fiha jsir tant ;id. Hu qal li hemm b]onn li fil-pajji] ikun hemm iktar nies b[al dawn, li jag[tu minn qalbhom g[allo[rajn. Pre]enti kien hemm ukoll ilkelliem tal-Partit Nazzjonalista

g[a]-]g[a]ag[ u l-Isport Robert Cutajar, flimken ma’ Stephen Spiteri, kelliem g[allOppo]izzjoni fuq ix-Xog[ol u dDrittijiet g[al Persuni b’Di]abilita’ u s-Sindku tasSi;;iewi, Karol Aquilina. Simon Busuttil ]ar ukoll membri tal-LifeCycle Challenge u tal-ALIVE2014 Challenge, filMosta, fost membri tal-Kunsill Lokali tal-lokalita’, fosthom isSindku Shirley Farrugia. I]]ew; g[aqdiet se jkunu qed jie[du numru sabi[ ta’ membri f’pajji]i barranin, biex permezz ta’ mawra bir-roti jin;abru lfondi. Fil-ka] tal-LifeCycle Challenge, din is-sena /-/iklisti se j]uru l-;appun, fi vja;; minn Fukuoka sal-kapitali Tokyo, g[al pa;na 5


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

5

LOKALI

Simon Busuttil ]ar ukoll membri tal-LifeCycle Challenge u tal-ALIVE2014 Challenge, fil-Mosta. I]-]ew; g[aqdiet se jkunu qed jie[du numru sabi[ ta’ membri f’pajji]i barranin, biex permezz ta’ mawra bir-roti jin;abru l-fondi biex jg[inu lill-[addie[or

Apprezzament g[ax-xog[ol ta’ solidarjeta’ minn pa;na 4

b’kollox 2000km f’10 t’ijiem, bil-fondi, b[al dejjem, imorru g[al pazjenti b’mard filkliewi. Avventura simili g[al ALIVE2014 Challenge, din iddarba b’mawra minn Praga sa Belgrade f’perjodu ta’ ;img[a. Mawra li se te[odhom flEwropa kontinentali, imma li se tkun qed tg[in g[exieren ta’

pazjenti morda bil-marda kiefra tal-kancer. L-appell ta’ Simon Busuttil mar g[al dawn in-nies, li mhux biss jag[tu donazzjoni, i]da jag[tu [inhom u sa[[ithom g[all-o[rajn. Iktar tard, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista g[amel ukoll ]jara f’San ;wann fejn, f’attivita’ organizzata mill-Kunsill Lokali, kellu /-/ans jiltaqa’ ma’

numru ta’ sidien tal-annimali. L-attivita’ saret fil-bini taliskola primarja ta’ San ;wann, u le[qet il-qofol tag[ha bit-tberik tal-annimali. F’kummenti lil dan il-;urnal, is-Sindku ta’ San ;wann, Etienne Bonello Dupuis, spjega kif din l-attivita’ tirrikjedi [afna preparamenti, filwaqt li rringrazzja lil dawk kollha li taw sehemhom. L-g[an tal-attivita’

Nies li jag[tu [inhom u sa[[ithom g[all-o[rajn kien li tin[oloq iktar promozzjoni dwar l-annimali u t-trobbija tag[hom u fi kliem is-Sindku, dan l-g[an intle[aq min[abba nnumru sabi[ ta’ parte/ipanti. Dawn i]-]jarat filfatt kienu parti minn sensiela ta’ ]jarat li

qed jag[mel il-Kap tal-Partit Nazzjonalista matul il-jum tal[add, bl-g[an li, f’dan il-jum ta’ mistrie[, ting[ata anqas emfa]i fuq il-politika u iktar emfazi lil filantropija u l-aspett so/jali tag[na l-Maltin.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

6

LOKALI

L-g[alliema bi t[assib serju dwar Klabb Sajf u Klabb 3-16 T[assib mill-Unjin talG[alliema, l-MUT, dwar l-inizzjattivi Klabb Sajf u Klabb 3-16, li l-Gvern joffri matul is-sajf. Fi stqarrija, l-MUT [abbret li f’isem il-Kapijiet tal-Iskejjel f’Malta bag[tet ittra lil Ministeru tal-Edukazzjoni u lImpjieg, fejn esprimiet numru ta’ preokkupazzjonijiet li jaffettwaw dawn l-inizzjattivi. Fi kliem l-MUT, Klabb Sajf u Klabb 3-16 huma inizzjattivi li qed jitwettqu b’nofs qalb min[abba li huma mifnija b’numru ta’ problemi. Jispikkaw il-kuntratti mal-kapijiet tal-iskejjel, li s’issa g[adhom ma tlestewx, ir-responsabiltajiet ;odda li ng[ataw lil kapijiet taliskejjel, meta x-xog[ol suppost jing[ata lil persuni o[ra, limpjieg ta’ [addiema fi Klabb

Fid-dawl ta’ din is-sitwazzjoni, l-MUT tittama li jittie[du passi serji u ur;enti biex din is-sitwazzjoni titran;a malajr kemm jista’ jkun Sajf li m’g[andhomx l-esperjenza me[tie;a, u l-arroganza ta’ /ertu koordinaturi tal-inizzjattiva, fost o[rajn. Fid-dawl ta’ din is-sitwazzjoni, l-MUT tittama li jittie[du passi serji u ur;enti biex din issitwazzjoni titran;a malajr kemm jista’ jkun. Intant, biex tiddefendi l-interessi tal-membri tag[ha, fl-istqarrija, l-MUT [abbret ukoll li lmembri tag[ha li mhux qed jipparte/ipaw f’dawn il-programmi mhux se jin]ammu responsabbli

tal-konsegwenzi ta’ din l-ittra, u ng[ataw struzzjonijiet biex ma jwie;bux telefonati jew emails li jafu jikkon/ernaw dawn l-iskemi, barra mill-[in tag[hom taxxog[ol. L-MUT ittemm billi tg[id li minkejja li dawn l-inizzjattivi g[andhom g[an tajjeb, ir-realta’ tibqa’ li jekk dawn jibqg[u jsiru ming[ajr [sieb jew investiment f’waqtu, l-inizzjattivi se jkunu qed jag[mlu [sarat kbar lis-settur edukattiv u l-infrastruttura edukattiva Maltija.

L-Imdina u {al Safi b’ar/ipriet u kappillan ;did Dun Anthony Cassar in[atar b[ala Direttur tad-Dar tal-Kleru, ir-residenza g[as-sa/erdoti morda u an]jani, u Ar/ipriet tal-Imdina. Dun Anthony ;ie ordnat sa/erdot fl-20 ta’ Lulju 1974. Fl1983 in[atar kappillan ta’ {al G[arg[ur fejn serva g[al tmien snin u fl-1991 in[atar kappillan tal-parro//a ta’ Kristu Re, Ra[al ;did. Fl-1998 in[atar kappillan tal-parro//a ta’ {a]-}abbar u fl2003 in[atar Prepostu Ar/ipriet tal-parro//a ta’ Sant Elena, Birkirkara. Il-parro//a tal-Imdina ti;bor fiha madwar 230 persuna f’100 familja. Intant Dun David Farrugia n[atar b[ala kappillan il-;did talParro//a ta’ {al Safi. Dun David ;ie ordnat sa/erdot fid-29 ta’ :unju, 2004. Huwa beda l-[idma pastorali tieg[u filparro//a ta’ {al Tarxien fejn serva g[al sentejn, sena

minnhom b[ala vi/i kappillan. Fl-2006 ;ie ma[tur vi/i kappillan tal-parro//a ta’ {al Luqa u rettur ta]-]ona ta’ [al Farru; fejn serva g[al erba’ snin. Tul dawn is-snin kien ukoll direttur spiritwali talKulle;; San Beneditt. Tul dawn l-a[[ar erba’ snin, Dun David serva b[ala Chaplain tal-Junior College, fl-Imsida, u b[ala sa/erdot fil-parro//a ta’ Santa Lu/ija. Dun David Farrugia twieled fl24 ta’ April, 1979. Huwa r/ieva ledukazzjoni primarja f’{al Qormi (San :or;), l-edukazzjoni sekondarja fil-Li/eo Mikiel Anton Vassalli tal-{andaq, {al Qormi, u l-edukazzjoni postsekondarja fil-Junior College, lImsida. Kompla l-istudju terzjarji fil-Fakultà tat-Teolo;ija flUniversità ta’ Malta. Il-parro//a ta’ {al Safi ti;bor fiha madwar 2,340 persuna f’721 familja.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

7

LOKALI

Jinfeta[ /entru ta’ tag[lim g[al tfal b’dyslexia u dyscalculia Il-Fondazzjoni Inspire [abbret il-ftu[ ta’ /entru ta’ tag[lim b’differenza, /entru li se jaqdi lil persuni li g[andhom diffikultajiet ta’ tag[lim spe/ifiku u anke diffikultajiet o[rajn g[al tfal li mhux bilfors g[andhom xi tip ta’ di]abilita’ fi]ika. Il-Fondazzjoni Children in Need se tkun qed tisponsorja dan i/-/entru ta’ tag[lim li se jiffoka biex joffri g[ajnuna lil tfal u ]g[a]ag[ sabiex jaffa/jaw u jirb[u diversi diffikultajiet fittag[lim b’enfasi fuq diffikultajiet fil-kitba, fin-numri min[abba dyslexia u dyscalculia. Dawn id-diffikultajiet jispi//aw biex jaffetwaw il-mod s[i[ li bih wie[ed jikkomunika ma’ [addie[or u hu g[alhekk li dawn it-tfal g[andhom b]onn lappo;; xieraq biex b[al [addiehor jil[qu l-miri edukattivi tag[hom. It-tfal li se jattendu dan i//entru se jkollhom diversi sessjonijiet fi gruppi jew inkella fuq ba]i individwali li se jkunu organizzati minn g[alliema kwalifikati u ta’ esperjenza, fiddjar jew inkella fi/-/entru ta’ tag[lim tal-Inspire f’Bulebel. I/-/entru se jkun qed jorganizza wkoll gruppi ta’ [idma u seminars sabiex il-;enituri u anke ledukaturi jir/ievu ta[ri; [alli jkunu f’po]izzjoni a[jar biex jg[inu lit-tfal jg[elbu d-diffikultajiet tag[hom. Ic-Chief Operating Officer ta’ Inspire, Antonello Gauci sostna li dan I/-/entru sar realta’ grazzi g[all-kontribut tal-Fondazzjoni Children in Need. Kontribut permezz tal-fondi mi;bura matul it-tieni sfida ta’ qdif bejn Sardinja u Malta li saret is-sena l-o[ra.

Biex it-tag[lim ikun iktar effettiv, it-tag[lim ta’ parti mis-su;;etti se jsir f’postijiet barra mill-klassijiet b[alma huma mu]ewijiet u postijiet o[ra marbuta mas-su;;ett

Programm ;did ta’ studji fl-Universita’ ta’ Malta Programm ;did talUniversita’ ta’ Malta qed joffri opportunitajiet kbar g[al persuni li m’g[andomx kwalifi/i jew qatt ma kellhom /ans jistudjaw fl-Universita’ jew o[rajn li ggradwaw imma ilhom li qatg[u mill-istudju. Dan hekk kif l-Universita’ nediet i/-/entru tax-Xjenzi u lArti Liberali li joffri firxa wiesa’ [afna ta’ su;;etti li jvarjaw minn ]mien il-Preistorja, listorja tal-univers, g[allfotografija, l-ambjent, i//inema, lingwi u [afna iktar. Su;;etti li jkopru mhux biss lil pajji]na imma wkoll kulturi o[ra minn madwar id-dinja.

Biex it-tag[lim ikun iktar effettiv, it-tag[lim ta’ parti missu;;etti se jsir f’postijiet barra mill-klassijiet b[alma huma mu]ewijiet u postijiet o[ra marbuta mas-su;;ett. Dan i/ - /entru joffri su;;etti miftu[a g[al kull eta ’ u li l - vanta;; tag[hom hu l - flessibilta ’ hekk kif min japplika mhux marbut li jag[]el minimu ta ’ su;;etti , jista ’ jadatta skont il - [in li g[andu u jimxi wkoll bil - pass tieg[u . Dwar dan il-programm ta’ studji tkellimna mad-Direttur ta/-/entru, Jean-Paul De Lucca. “Dan il-programm joffri

opportunita’ li hi flessibbli ji;ifieri dak li jkun jista’ jag[]el hu liema su;;etti jie[u u kemmil su;;ett jie[u f’mument partikolari u jsegwi dawn il-korsijiet li ;eneralment jing[ataw darba fil-;img[a g[al semestru.” G[alhekk hu possibbli li persuna tag[]el biss su;;ett wie[ed u jkollha biss sag[tejn fil-;img[a ta’ lectures. U min i[oss li se jbati biex jer;a’ jid[ol fid-dinja tal-istudju, i//entru jinsab impenjat li joffri appo;; biex dawn l-istudenti jer;g[u jiffamiljarizzaw ru[hom, “Il-flessibilita’ ta’ dan il-pro-

gramm jippermetti li meta int tkun g[aqqadt numru ta’ punti, krediti, jista’ jsarraf dawk ilpunti f’/ertifikat, diploma jew anki ba/ellerat fl-istudji liberali,” kompla De Lucca. U g[al dawk li l-istudju jbe]]aghhom min[abba le]amijiet, is-su;;etti ta’ dan i//entru ji;u assessjati skont ilprestazzjoni tal-istudenti f’xog[ol li jing[ata matul ilkors tal-istudju. L-applikazzjonijiet g[al dan i/-/entru di;a’ jinsabu miftu[a u wie[ed jista’ japplika fuq issit www.um.edu.mt. Anke ttimetable tas-su;;etti differenti di;a’ ;iet pubblikata.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

11

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

Il-vot mas-16 isir vot mal-20 Fost l-istituzzjonijiet imwaqqfin minn gvernijiet Nazzjonalisti biex jag[tu l-poter lin-nies, flok i]ommuh kon/entrat f’idejn ilGvern, kien hemm il-kunsilli lokali li qed jag[lqu 20 sena mindu twaqqfu meta kienu saru l-ewwel elezzonijiet tag[hom. Il-Kunsilli rnexxew u wrew... Il-Kunsilli Lokali f’dawn l-20 sena rnexxew u wrew kemm ilfilosofija tal-Partit Nazzjonalista li ma j]ommx il-poter f’idejn ilGvern, anzi jg[addih direttament lin-nies jew kemm jista’ jkun qrib in-nies, [admet u [admet tajjeb mhux fil-Kunsilli biss. ...kemm hi tajba l-filosofija tal-Partit Nazzjonalista G[alhekk il-Partit Nazzjonalista qatt ma ried li jidde/iedi lGvern x’tixtri jew x’tistudja jew fejn tonfoq flusek jew fejn tinvestihom; g[ax il-filosofija tal-Partit Nazzjonalista dejjem kienet li dan tidde/idih inti u mhux il-Gvern g[alik, b[al qabel. Istituzzjonijiet indipendenti biex jg[assu fuq il-Gvern G[alhekk il-Partit Nazzjonalista fil-gvern [oloq istituzzjonijiet indipendenti b[all-Ombudsman – ma[tur bil-qbil ta’ kul[add u li jg[asses fuq l-amministrazzjoni tal-Gvern stess – [alli dejjem tonqos il-kon/entrazzjoni tal-poter f’idejn il-Gvern. De/i]jonijiet kemm jista’ jkun qrib in-nies U waqt li l-amministrazzjoni tal-lokalitajiet trid bilfors issir minn istituzzjoni tal-istat, din hi eletta min-nies ta’ kull lokalità u b’hekk id-de/i]jonijiet jittie[du kemm jista’ jkun qrib in-nies minn dawk eletti minnhom f’kull lokalità. Idea tal-Partit Nazzjonalista li d-dritt tal-vot... Idea li kienet [ar;et mi]-]g[a]ag[ tal-Partit Nazzjonalista kienet li l-vot ikompli jitwessa’ g[a]-]g[a]ag[ ta’ 16 fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli. Hekk jew jekk ta’ 16 jekk ja[dmu jridu j[allsu t-taxxa u mat-taxxa suppost ji;i d-dritt tar-rappre]entanza. ... jitwessa’ g[a]-]g[a]ag[ ta’ 16-il sena Dan issa twettaq b’li;i li g[addiet xahar ilu bil-qbil ta]-]ew; na[at politi/i fuq din l-idea tal-Partit Nazzjonalista. U b’hekk i]]g[a]ag[ li se jkollhom 16 jew 17 jivvutaw fl-elezzjonijiet talKunsilli li jmisshom isiru s-sena d-die[la. [adu dan id-dritt u tilfuh mill-ewwel Imma ]-]g[a]ag[ li [adu dan id-dritt xahar ilu, ;imag[tejn wara tilfuh mill-ewwel g[ax il-Prim Ministru Joseph Muscat deherlu li issa n-nies g[ajjew jivvutaw u qabad u ne[[a l-elezzjonijiet tal-Kunsilli g[al din il-le;i]latura. Ikollhom jistennew sakemm ikollhom 20 jew 21 Mela l-eluf ta’ ]g[a]ag[ li kellhom jivvutaw mas-16 jew 17 fil-Kunsill g[all-ewwel darba – ]gur mhux g[ajjenin – issa jridu jistennew sakemm ikollhom 20 jew 21. Gvern li jippretendi li meta jfettillu jne[[i l-elezzjonijiet Dan hu l-mod kif Gvern li telag[lu g[al rasu ji;i jaqa’ u jqum mid-drittijiet l-aktar ba]i/i. Il-mod kif Gvern li ma kien iddejjaq xejn jiggverna kontra r-rieda tan-nies, issa jippretendi li meta jfettillu jne[[i l-elezzjonijiet.

}mien is-sajf ]mien il-volontarjat B[alissa l-e]amijiet jinsab fleqqel tag[hom. Hemm min qed jistudja biex fl-a[[ar ikun jista’ jgawdi s-sajf u s-sabi[ li j;ib mieg[u u hemm min qed jirsisti biex la jg[addu l-e]amijiet tibda [idma o[ra;. Tibda [idma ta’ volontarjat ma dawk inqas xxurtjati minnha. Ilkoll nafu kemm ix-xog[ol volontarju f’pajji]na g[adu

b’sa[[tu [afna. Nafu li g[ad hemm valur qawwi ta’ volontarjat fi]-]g[a]ag[ Maltin. Hu u sabi[ tara gruppi differenti g[addej f’[idma ma taqta’ xejn biex fl-a[[ar mill-a[[r ifer[u lil [addie[or. Wasal ]mien fost o[rajn ilmaratona tad-Dar talProvidenza fis-Si;;iewi. Maratona ta’ sport li g[andha lg[an li ti;bor fondi biex din idDar li tag[mel tant ;id fisso/jetá Maltija tkompli tiffunzjona u tag[ti l-a[jar servizz possibbli. B[alissa g[addejin la[[ar preparament b’mod par-

tikolari mill-plejers li se jkunu qed jag[tu sehemhom. Nappella lill-poplu biex ikun ;eneru]! Imma mhux biss g[addejin ilpreparamenti g[al maratoni o[ra... hemm ukoll il-LifeCycle, li wkoll g[andha g[an partikolari. Dan l-attivitajiet kollha juruna kemm dan il-poplu g[ad g[andu qalb kbira u li ja[seb f’[addie[or. Poplu altruist li forsi xi kultant i[obb il-pika imma dejjem issibu fil-mument tal-prova. T. Attard {a] }ebbu;

25 sena ilu f’In-Nazzjon Ir-reazzjoni g[all-a[bar esklussiva ]velata minn dan il-;urnal dwar l-g[oti tal-kuntratt lill-grupp ta’ seba’ kumpaniji Maltin g[allbini tal-ajruport internazzjonali ;did ta’ Malta, kienet wa[da mill-aktar po]ittiva. Malta u l-Libja iffinalizzaw ]ew; tipi ta’ ftehim li jsa[[u aktar il-kooperazzjoni u rrelazzjonijiet tajbin e]istenti bejn i]-]ew; pajji]i. L-ewwel ftehim hu dwar il-kundizzjonijiet ta’ twaqqif tal-ewwel suq fi Tripli li kien se jit[addem bejn il-MIMCOL u nNational Department Store tal-Libja. It-tini ftehim kien dwar twaqqif ta’ istitu g[at-ta[ri; industrijali li se j[arre; studenti mi]-]ew; pajji]i. Kien rappurtat ukoll li l-Bank ?entrali qal li s-Setturi prin/ipali fl-ekonomija Maltija qed ikomplu juru progress.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#318 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

Jinqatel I]raeljan minn sparar Sirjan L-I}RAEL

Suldat I]raeljan i;orr ballal tal-kanuni f’Quneitra fl-G[oljiet tal-Golan. (ritratt EPA)

Aktar bliet jispi//aw f’idejn il-militanti L-IRAQ

Il-militanti Islami/i fl-Iraq fi tmiem il-;img[a [adu l-kontroll ta’ belt o[ra fil-provin/ja ta’ Anbar – ir-raba’ belt li spi//at f’idejhom f’temp ta’ jumejn. Dan hekk kif qed ikomplu ji]diedu r-rapporti li l-militari Iraqi qed jippreferi ja[rab milli jikkonfronta l-militanti. Dan waqt li diversi pajji]i Ewropei esprimew it-t[assib tag[hom g[all-amont kbir ta’ /ittadini minn tag[hom li qed ji;;ieldu mal-militanti. Il-biera[ kien rapportat li lmilitanti Islami/i tal-ISIS kienu [adu l-kontroll ta’ Rutba, madwar 150 kilometru mill-fruntiera tal-:ordan. Aktar qabel huma kienu [adu l-kontroll ta’ qsim tal-fruntiera mas-Sirja f’Qaim u ]ew; bliet o[ra – Rawa u Anah - fil-Punent hekk kif komplew javvan]aw lejn Bagdad. Rutba tinsab f’post strate;iku tul ir-rotta bejn Bagdad u l:ordan Jidher li l-militanti iridu jie[du l-kontroll tal-provin/ja kollha ta’ Anbar fejn ilma;;oranza tar-residenti huma ta’ twemmin Sunni filwaqt li lma;;oranza tal-popolazzjoni

l-mexxej Suprem Iranjan kontra intervent militari Amerikan tal-Iraq hi ta’ twemmin Xiita. Sadattant l-Ayatollah Ali Khamenei, il-mexxej Suprem Iranjan, qal li hu kien kontra intervent militari Amerikan flIraq. F’dawn l-a[[ar ;ranet lIran qal li kien lest jikkoopera mal-Istati Uniti fil-konfront tattheddida li ]viluppat fl-Iraq. Il-Gvern Iraqi talab uffi/jalment biex l-Istati Uniti tg[in militarment biex twaqqaf lavvan] tal-militanti Islami/i lejn il-kapitali. Imma l-Istati Uniti minn wara l-kwinti infurmat lill-Iraq li jekk trid lg[ajnuna, l-ewwel irid iwarrab il-Prim Ministru Nouri alMaliki. Is-Segretarju tal-Istat Amerikan John Kerry mar lE;ittu biex jiddiskuti s-sitwazzjoni fl-Iraq u wara se jmur ukoll Bagdad.

}g[a]ug[ I]raeljan inqatel ilbiera[ minn splu]joni ta ’ bomba li kienet sparata misSirja lejn l-G[oljiet tal-Golan. Il-vittma kellu 15-il sena u kien iben impjegat mal-Armata I]raeljana. Kien hemm erba’ persuni o[ra li ndarbu fl-attakk. Din hi l-ewwel darba li persuna I]raeljana nqatlet minn sparar mill-gwerra /ivili fisSirja. Sadattant ]ew; Palestinjani nqatlu fi ;lied li nqala’ fixXatt tal - Punent is - Sibt filg[axija. Dan biex issa huma [amsa l-Palestinjani li nqatlu minn mindu l-I]rael ta bidu g[all - ikbar [idma militari f’dawn l-a[[ar g[axar snin fi sforz li jinstabu tliet ]g[a]ag[ I]raeljani li g[ebu fix-Xatt talPunent g[axart ijiem ilu.

L-I]raeljani qed isostnu li dawn it-tlieta n[atfu minn nies tal - {amas , g[alkemm s ’ issa ebda grupp Palestinjan ma [a r-responsabbilta g[al dak li ;ara u l-I]raeljani s’issa ma wrew xejnkonkret li l-{amas hu wara l-g[ajbin. B[alissa fix-Xatt tal-Punent hemm rabja kemm lejn il-militar I]raeljan min[abba l pre]enza qawwija ta’ suldati I]raeljani imma wkoll kontra lAwtorita Palestinjana g[aliex qed titqies kompli/i mal-militari I]raeljan. Ix-xahar li g[adda l-{amas ing[aqad fil - Gvern tal President Palestinjan Mahmoud Abbas. Pass li kien irrabja [afna lill-Gvern I]raeljan peress li l-{amas irid ilqerda tal-Istat I]raeljan.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

L-akbar kollezzjoni ta’ kpiepel tal-Pulizija IL-:ERMANJA: Andreas Skala minn Henningsdorf jippo]a b’xi w[ud mill-kpiepel tal-Pulizija fil-kollezzjoni tieg[u. Skala g[adu kemm tni]]el fil-Guinness Book of Records b[ala l-bnidem bl-akbar kollezzjoni ta’ kpiepel tal-Pulizija fid-dinja. (ritratt EPA)

Jissa[[u s-suspetti fil-kaptan IL-KA} TAL-MALAYSIAN AIRLINES

Jidher li l-Pulizija tal-Malasja huma dejjem aktar konvinti li lkaptan tal-Boeing tal-Malaysian Airlines kellu rwol ewlieni flg[ajbin misterju] tal-ajruplan fit-8 ta’ Marzu. Wara li tkellmu ma’ aktar minn 170 persuna, sorsi qalu li linvestigaturi fil-Malasja waslu g[all-konklu]joni li l-Kaptan Zaharie Shah ta’ 53 sena aktarx kien ir-responsabbli g[al dak li ;ara. L-inkjesta kriminali temmet linvestigazzjonijiet dwar it-239 persuna li kien hemm abbord lajruplan fuq it-Titjira MH370 minn Kuala Lumpur lejn Beijing imma l-unika affarijiet suspettu]i qalu is-sors, instabu rigward il-kaptan. Sorsi qalu li filwaqt li kien hemm diversi affarijiet li komplew issa[[u s-suspetti f’Zaharie, ma kien hemm xejn konklussiv li jikkonferma s-suspetti. I]da hemm files li lPulizija rnexxielha tikseb millflight simulator li kellu d-dar u li kien [assar li komplew inqanqlu suspett. Hawn jidher li l-investigaturi rnexxielhom isibu li hu kien prattika t-titjir tal-ajruplan lejn gzira remota f’nofs O/ean Indjan – teorija li tqanqlet filbidu tal-g[ajbin tal-ajruplan. Instab li hu kien qed jipprova lin]ul tal-ajruplan fuq g]ira ]g[ira u jidher li din tinsab flistess zona fejn se ssir it-tfitxija ;dida g[all-ajruplan. G[alkemm is-suspetti fil-konfront tal-kaptan qatt ma battew, l-investigaturi lanqas ma eliminaw g[al kollox suspetti wara lg[ajbin fosthom [sara mekkanika jew terrori]mu. I]da fil-ka] ta’ [sara mekkanika ma

Zaharie Shah

jirri]ulta xejn apparti li hemm b]onn il-kaxxa s-sewda tal-ajruplan biex jitwaddab dawl fuq din il-possibbilta. L-investigaturi Malajsiani s’issa kixfu r-ri]utlat tal-investigazzjoni tag[hom biss ma’ Gvernijiet barranin u l-investigaturi tag[hom. Din mhux l-ewwel darba li Zaharie kien is-suspettat ewlieni f’dan il-ka]. I]-]ew; ra;unijiet ewlenin g[aliex Zaharie kien qed ikun suspettat kien min[abba t-twemmin politiku tieg[u kif ukoll g[aliex kellu problemi serji fil-familja. Imma fi]-]ew; ka]i kien hemm ukoll nies qrib tieg[u li /a[du dawn lg[ajdut. Sadattant sa l-a[[ar ta’ :unju hu mistenni li jkun svelat fejn se ssir it-tfitxija ;dida g[aliha g[all-ajruplan. L-indikazzjoni hi li t-tfitxija se ssir aktar finNofsinhar mill-post fejn saret la[[ar tfitxija.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

17

A{BARIJIET TA’ BARRA

{allew li jsir spjuna;; L-UNJONI EWROPEA

Dokumenti sigrieti li kopja tag[hom inkisbu mill-media Dani]a jindikaw li xi pajji]i Ewropei qed i[allu lill-Istati Uniti tpo;;i tag[mir tal-ispjuna;; fuq cables biex isir spjuna;; fuq emails, telefonati privati u affarijiet privati o[ra fuq lInternet ta/-/ittadini ta’ dawn ilpajji]i. Ammonti kbar ta’ informazzjoni qed jin;abru permezz ta’ programm imlaqqam “RAMPART-A” skont dokumenti li [a mieg[u Edward Snowden u li nkixfu mill-;urnal Dani] Dagbladet Information. S’issa l-informazzjoni li [ar;et kienet tindika li pajji]i Ewropei kellhom xi forma ta’ kollaborazzjoni man-National Security Agency (NSA) Amerikana. Imma skont dan la[[ar rapport, hemm 15-il pajji] tal-Unjoni Ewropea li huma f’xi forma ta’ kollaborazzjoni stretta mal-NSA milli kien ma[sub s’issa. Din il-;img[a l-Og[la Qorti irlandi]a talbet il-Qorti Ewropea tal-:ustizzja biex tidde/iedi dwar ka] li nfet[a dwar ir-rabtiet bejn il-Facebook u l-NSA u li nfet[et minn attivisti favur ilprivatezza fl-Awstrja. Hemm possibbilta kbira wkoll li dak li svela Snowden jista’ jer;a’ jfe;; fis-summit li se jkollhom il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea din il-;img[a fi brussel. Il-;img[a li g[addiet, Peter Hustinx, ir-responsabbli g[allprotezzjoni tal-informazzjoni flUE, g[amel sej[a biex il-mexxejja Ewropei jassigura l-privatezza ta/-/ittadini tag[hom. Hu qal li l-allegazzjonijiet li qed isiru dwar l-ispjuna;; liq ed isir fuq l-Internet kien [e]]e] ilfidu/ja tan-nies f’kemm ilGvernijiet jistg[u jipprote;uhom mill-ispjuna;; bla b]onn.

IL-:ERMANJA> Mument mill-ftu[ is-Sibt filg[axija tar-rexta “Il-{abib t’Alla” waqt it-22 edizzjoni tal-festival ta’ Stoertebeker f’Ralswiek fuq il-G]ira ta’ Rugia. Il-festival hu dedikat lil pirata li kien i;;ieled mad-Dani]i fl-14-il Seklu kontra l-I]vezja. (ritratt EPA)

Il-Papa jisskomunika lill-mafju]i L-ITALJA

Hemm sodifazzjoni fl-Italja wara d-dikjarazzjoni tal-Papa Fran;isku nhar is-Sibt, meta skomunika dawk li huma membri tal-mafja, partikolarment dik tar-re;jun ta’ Calabria mag[rufa b[ala ‘Ndrangheta. Il-Papa g[amel attakk qawwi kontra l-mafja hekk kif ]ar ilqalba tal-kriminalita organizzata f’Calabria u ddikjara l-membri kollha tal-mafja b[ala skomu-

nikati mill-Knisja Kattolika. Aktar qabel il-Papa ]ar misssier tifel ta’ tliet snin li kien inqatel f’Jannar b[ala tpatija. Il-mafja ta’ Calabria hi meqjusha b[ala wa[da millaktar b’sa[[ieta fl-Ewropa u tikkontrolla t-traffikar talkokaina fl-Italja u fl-Ewropa. Il-Papa kundanna bil-qawwa l-qtil tat-tfal min[abba l-mafja. Hemm t[assib li ]-]jara tal-Papa

f’Calabria tista’ tqanqal reazzjoni [arxa mill-mafja imma kien hemm [afna li fa[ru dan ilpass u l-b]onn li s-so/jeta turi li ma tib]ax mill-mafju]i. Imma o[ra wissew li bl-a;ir tieg[u, ilPapa kien po;;a lilu nnifsu filmira tal-mafja. Il-Papa ]ar ukoll il-post fejn f’Jannar ukoll kien inqatel sa/erdot issawwat sal-mewt minn mafju]i kif ukoll il-[abs

ta’ Castrovillari fejn [afna minn dawk maqfula ;ewwa jinsabu l[abs min[abba reati ta’ mafja. Dan il-vja;; tal-Papa kellu wkoll l-iskop li jfakkar fil-problemi li qed ikollhom i]]g[a]ag[ biex isibu x-xog[ol u b[ala konsegwenza x-xibka talmafja. Ir-rata ta’ qg[ad firre;jun ta’ Calabria fost i]]g[a]ag[ hi ta’ aktar minn 56 fil-mija - l-og[la fl-Italja.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

18

A{BARIJIET TA’ BARRA

Se jkun projbit il-bejg[ tal-khat IR-RENJU UNIT

Minn g[ada t-Tlieta, fir-Renju Unit se jkun illegali li wie[ed ibieg[ il-khat, pjanta li hi popolari fost il-kommunita Somala u ta’ pajji]i o[ra Afrikani u li lkonsum tag[ha jag[ti l-istess effett ta’ /erti drogi fuq il-bniedem. Il-Pulizija Ingli]a qalet li sabet appo;; kbir fost il-kom-

munita Somala biex il-bejg[ ji;i dikjarat illegali. Din il-pjanta di;a hi illegali f’[afna pajji]i Ewropei kif ukoll l-Istati Uniti u l-Kanada. Il-konsum tal-Khat, spiss billi wie[ed joqg[od jomoda, iwassal biex ma]-]mien wie[ed ikollu kilba kbira g[aliha u tikkaw]a wkoll problemi fis-sa[[a.

Minn nhar it-Tlieta, dawk li jinqabdu fil-pusses tal-khat qed jissugraw multa ta’ 60 Lira Sterlina filwaqt li dawk li jbieg[u l-khat qed jissugraw 14il sena l-[abs u multa kbira. L-awtoritajiet Ingli]i taw bidu g[al kampanja biex jinfurmaw lin-nies dwar dan il-bdil fil-li;i u l-appo;; li hemm fi/-/entri

tal-kura tas-sa[[a biex wie[ed jg[eleb dan il-vi]]ju. Rigward dan l-i]vilupp kien hemm protesti favur u kontra. Filwaqt li dawk kontra li l-khat isir illegali qed isostnu li il-konsum ta’ din id-droga hi tradizzjoni f’/erti kommunitajiet Afrikani. o[rajn wissew li l-konsum ta’ din id-droga tikkaw]a

problemi mentali u fost l-o[rajn wie[ed jitlef kull [e;;a fil-[ajja. Theresa May, is-Segretarju tal-Intern, qalet li dan il-pass kien se jpprote;i lill-membri vunerabbli tas-so/jeta kif ukoll jibg[at messa;; /ar madwar id-dinja li r-Renju Unit hu post ostili g[at - traffikanti tad droga.

L-ISTATI UNITI> ‘Peanut’ il-kelb li reba[ il-kompetit]joni annwali tal-aktar kelb ikra[ fid-dinja li saret waqt is-Sonoma-Marin Fair f’Petaluma f’Kalifornja. (ritratt EPA)

Se jsir illegali li jing[ataw /itazzjonijiet minn fuq is-CCTV IR-RENJU UNIT

Mill-{arifa li ;ejja, se jkun illegali li jing[ataw /itazzjonijiet g[al parking [a]in permezz tas-CCTV, il-cameras tas-sigurta. Il-kunsilli lokali fir-Renju Unit se jkunu projbiti li jag[tu /itazzjonijiet g[al parking [a]in jekk mhux direttament minn warden. Dan biex jinqata’ labbu] li qed ikun hemm. Barraminhekk, is-sewwieqa se jkunu m[e;;a jappellaw i//itazzjonijiet li jing[ataw fost lo[rajn bl-introduzzjoni ta’ skont ta’ 25 fil-mija jekk jappellaw /itazzjoni i]da jfallu fl-isforz tag[hom. Il-Gvern Ingli] jemmen li min[abba l-[afna restrizzjonijiet fuq il-parking, dan qed i;errex in-nies milli jmorru jixtru peress li jkun impossibbli li jsibu parking u g[alhekk qed jirrikorru dejjem aktar g[ax-xiri minn fuq l-Internet. Kull sena fir-Renju Unit, mijiet ta’ eluf ta’ /itazzjonijiet jin[ar;u wara li s-sewwieqa jinqabdu jipparkjaw [a]in minn fuq is-CCTV. Skont ir-re;oli ;odda, /itazzjoni minn CCTV se tkun tista’

tin[are; biss jekk ikun hemm parking fil-bus lanes, barra liskejjel jew tul rottot spe/jali, b[al dawk allokati lill-ambulanzi. Eric Pickles, is-Segretarju g[all-kunsilli lokali, qal li kien esagerat l-ammont ta’ /itazzjonijiet li jing[ataw permezz tal-cameras. Imma l-kunsilli lokali wissew li dawn ir-regoli ;odda se jnaqqsilhom id-d[ul u b[ala konsegwenza, anqas flus biex jinvestu fit-titjib tat-toroq. Skont /ifri uffi/jali, kull sena fl-Ingilterra jin[ar;u disa’ miljun /itazzjoni min[abba parking [a]in. Hu stmat li bejn l2008 u l-20013, in;abru 310 miljun Lira Sterlina minn /itazzjonijiet li n[ar;u permezz tasCCTV. Skont il-li;i, il-kunsilli lokali fir-Renju Unit jistg[u ju]aw isCCTV meta hu difi/li li fil-post jintbag[at warden u suppost ma setg[ux jin[ar;u /itazzjonijiet min[abba dak li jkun intlema[ minn fuq is-CCTV. I]da rri]ulta li fejn jintu]aw is-CCTV hemm qab]a kbira fi//itazzjonijiet li jin[ar;u milli filpostijiet fejn m’hemmx.


www.maltarightnow.com

IIt-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

23

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

11

9

10

11

12

13

14

IT-TEMP Xemxi VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ Il-bi//a l-kbira [afif mix-Xlokk BA{AR {afif IMBATT Ftit li xejn TEMPERATURA L-og[la 31˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0mm Xita mill-1 ta’ Settembru 508.7mm IX-XEMX titla’ fis-05.46 u tin]el fit-20.22

Il-[amest ijiem li ;ejjin

15 IT-TNEJN L-og[la 31˚C L-inqas 21˚C

16

IT-TLIETA L-og[la 33˚C L-inqas 21˚C

L-ERBG{A L-og[la 34˚C L-inqas 23˚C

IL-{AMIS L-og[la 31˚C L-inqas 23˚C

IL-:IMG{A L-og[la 29˚C L-inqas 21˚C

UV

UV

UV

UV

UV

11

11

11

10

10

Temperaturi fi bliet barranin 17

Mimdudin> 5. Arbulat (5) 6. Ta[lita ta ’ ik[al u isfar (5) 7. :agaga (5) 10. Nibdlu d-direzzjoni (5) 11. Fil-kampanja jaqbe] fl-g[adajjar (5) 12. G[asfura kbira tixbah lil korvu (5) 14. .… u [amra: il-bandiera Maltija (5) 16. Bi//a flus Russa ta’ mitt kopek (5) 17. Ikel imrejja[ g[as-sajd (5) 18. Ma [allejtx ;did (5)

18

Weqfin> 1. B[alma jkun tumur mhux perikolu] (5) 2. Tibqax i]]ommu i]jed (6) 3. Miktub im[arbex (6) 4. u 15. Sistemazzjonijiet ta’ fjuri, pere]empju (1, 2) 8. G[odda tal-bajjad, li jiksi u jka[[al bih (5) 9. Passi;;ata (5) 12. Is-si;ra li l-weraq tag[ha j[obb jieklu ddud tal-[arir (6) 13. Ivvenerat (6) 14. La[am ta/-/anga mg[olli (6) 15. Ara 4.

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-biera[ Mimdudin> 5. E[xen; 6. Azzar; 7. ?apsa; 10. u 11. Ra;el sewwa; 12. Barka; 14. Valur; 16. Suflè; 17. Lieva; 18. Dazju. Weqfin> 1. Gerger; 2. In[all; 3. Nassas; 4. Grotta; 8. I;bru; 9. Swali; 12. Bagoll; 13. Avukat; 14. Validu; 15. Re;jun.

Sudoku Bejn [afifa u moderata: qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Soluzzjoni Sudoku

It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: Malta 29˚ xemxi, Al;eri 29˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 19˚C sabi[, Ateni 27˚C imsa[[ab, Li]bona 19˚C ftit imsa[[ab, Berlin 18˚ ftit imsa[[ab, Brussell 21˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 31˚C xemxi, Dublin 18˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 17˚C ftit imsa[[ab, Frankfurt 22˚C ftit imsa[[ab, Milan 28˚C sabi[, Istanbul 22˚C ftit imsa[[ab, Londra 23˚C xemxi, Madrid 28˚C imsa[[ab, Moska 17˚C imsa[[ab, Pari;i 24˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 27˚C imsa[[ab, Ruma 27˚C xemxi, Tel Aviv 28˚C xemxi, Tripli 34˚C xemxi, Tune] 34˚C xemxi, Vjenna 24˚C xemxi, Zurich 25˚C ftit imsa[[ab, Munich 23˚C xemxi, St. Petersburg 17˚C ftit imsa[[ab

Tag[rif Sensiela ;dida ta’ [ar;iet dwar il-Litaniji Marjani Mill-[ar;a ta’ April-:unju 2014, ir-rivista Marjolo;ika Madonna Ta’ Pinu se tibda tippre]enta temi mnebb[a millinvokazzjonijiet sbie[ li lKnisja tag[mel lill-Omm Imbierka fid-diversi Litaniji Marjani tag[ha, l-aktar filLitanija Lawretana, dik it-talba sabi[a li ma]-]mien [afna draw jitolbu biha fi tmiem ir-Ru]arju Mqaddes. Din mhix l-unika Litanija Marjana li nsibu fit-tradizzjoni g[anja tal-Knisja, imma m’hemmx dubju li hi l-aktar wa[da popolari u u]ata. L-istil litaniku hu metodu ta’ talb qadim ferm fil-[ajja talKnisja. Fil-fatt f’din il-[ar;a g[andna xalata ta’ artikli studjati li jag[tuna l-isfond storiku, teolo;iku u anki litur;iku talLitanija. Il-Biblista Mons. Lawrenz Sciberras jurina kif il-Litaniji ;ejjin mit-tradizzjoni antika Lhudija, waqt li l-litur;ista Patri Anton Farrugia OFM ifissrilna kif dawn ]viluppaw malmedda tas-snin fl-ambitu litur;iku. Min-na[a l-o[ra, Dun Samuel Grech, li qed jistudja lMarjolo;ija f’Ruma, jag[tina l-

istorja interessanti tal-Litanija Lawretana. Mhux ta’ min i[alli barra lVestis Honoris, litanija bilMalti lill-Ver;ni Mbierka miktuba mill-qaddis Malti Dun :or; Preca u li jixirqilha iktar g[arfien g[all-;miel profond tag[ha. Sensiela interessanti li wkoll tibda minn din il-[ar;a hi dwar il-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard, li b[alissa f’G[awdex g[addejja l-Inkjesta Djo/esana dwar il-virtujiet eroj/i tieg[u. Dun Daniel Xerri, Vi/i Postulatur tal-Kaw]a tal-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni ta’ dan issa/erdot min-Nadur, jislet millkitbiet sbie[ ta’ Dun Mikiel riflessjonijiet marbuta masSantwarju Ta’ Pinu, li hu tant kellu g[al qalbu u nistg[u ng[idu li qieg[du fil-qalba talispiritwalità sa/erdotali tieg[u. Abbonament fir-rivista Madonna Ta’ Pinu jista’ jinxtara jew ji;;edded g[all-prezz ta’ €8 billi wie[ed jikkuntattja lill-Editur ‘Madonna Ta’ Pinu’, ?entru Kulturali Marjan, Ta’ Pinu, l-G[arb, G[awdex GRB 1704 (tel: 21556187; email: tapinupublications@tapinu.org).


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

24

SPORT

ASMK

Camilleri u Zahra Champions tal-Motocross u l-Enduro Fi tmiem il-;img[a l-ASMK organizzat l-a[[ar attivitajiet bil-muturi mis-sezzjonijiet Enduro u Motocross. L-a[[ar attivita` Enduro saret fil-Barriera Ta’ Wied In/ita f’{at-Attard. Din itti;rija Enduro fil-barriera tfasslet fuq korsa twila 3.7 kilometri u [adu sehem numru ta’ kompetituri maqsuma fittliet klassijiet, dawk ta[t it250cc, iktar minn 250cc u sezzjoni g[at Trials. Fi Klassi A, James Zahra fuq Yamaha kellu taqtieg[a kbira ma’ Joseph Scicluna fuq Honda. Kien Zahra li reba[ din il-klassi quddiem Scicluna filwaqt li Ian Scicluna temm it-tielet. Klassi B kienet dominata minn Matthew Gauci fuq KTM li spi//a l-ewwel quddiem Alex Sant Fournier filwaqt li fittielet post da[al Matthieu Salomon. Fi Klassi C reba[ Andrew Albanozzo fuq Montesa, reba[ quddiem Manuel Camilleri. Ir-rebbie[ overall tal-;urnata re;a’ kien James Zahra li b’hekk ;ie nkurunat champion tal-Moto Enduro filwaqt li Matthew Gauci spi//a runnerup. Camilleri Champion g[as-seba’ darba Fil - Motocross fil - kumpless

Sportiv f ’ Ta ’ Qali , fi Klassi A kien hemm sfida bejn Clayton Camilleri u Paul Muscat it - tnejn fuq KTM . Camilleri reba[ l - ewwel heat u waqa ` fit - tieni wa[da meta kien qed jokkupa l ewwel post , izda irkupra taj jeb u temm it - tieni . Fit-tielet heat Camilleri kellu jikkuntenta bit-tieni post ukoll biex b’hekk Muscat reba[ din il-klassi quddiem Camilleri. Fit-tielet post spi//a Edward Ciantar fuq Kawasaki. Fi Klassi B il-Fran/i] Pierre Jordan fuq KTM iddomina u reba[ quddiem Kyle Camilleri fuq Suzuki. Clayton Camilleri temm Champion g[as-seba’ darba wara li dan l-ista;un reba[ seba’ kompetizzjonijiet minn tmienja u ;ab 197 punt. Warajh fit-tieni post spi//a Paul Muscat b’179 punt. Intant l-Asso/jazzjoni approvat ]ew; dati g[al attivitajiet spe/jali. Is-Sibt 26 ta’ Lulju se tkun organizzata ‘Endurance Race’ bil-Karozzi Autocross. Waqt din l-attvita se ssir ukoll attivita` bil-muturi Motocross u Enduro fil-korsa f’Ta Qali. Data o[ra importanti hi lattivita` bil-karozzi f’G[awdex li mse ssir bejn l-20 u l-21 ta’ Settembru. L-attvita` se tkun b’risq ‘Dar L-ARKA’.

Clayton Camilleri segwit minn Paul Muscat fuq muturi KTM

BASKETBALL

Il-Kampjonati Ewropej U#16 f’Malta Wara [idma intensiva, ilMalta Basketball Association attirat lejn pajji]na i]-]ew; kampjonati Ewropej talBasketball ta’ ta[t is-16-il sena, tal-ir;iel u n-nisa li se jin]ammu bejn it-30 ta’ :unju u l-5 ta’ Lulju fil-padiljun f’Ta’ Qali. Dawn il-kampjonati jsiru ta[t laswpi/i tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Basketball Ewropew (FIBA Europe). Malta se tipparte/ipa fi]-]ew; kategoriji. Il-MBA tinsab ottimista li ttimijiet nazzjonali Maltin

g[andhom jiksbu ri]ultat presti;ju]i. Il-pubbliku mistieden jattendi g[al-log[ob f’Ta’ Qali u jag[ti s-sostenn tieg[u li]-]ew; timijiet Maltin. It-team tat-tfajliet immexxi mill-kow/ Sandro Farrugia se jkun mag[mul minn:Sophie Abela, Danielle Agius, Nicole Agius, Raisa Calleja, Kirsty Caruana, Lara Caruana Montaldo, Kristy Galea, Emma Magrin, Kimberly Pirotta, Marie Elise Pollacco, Laura Vella, Noelene Vella

It-tim tal-ir;iel li se jkun f’idejn ilt-Taljan Gabriele Alesse li g[andu dawn il-players: Paul Attard, Benoit Bartolo, Isaac Bonett, Kurt Camilleri, Kurt Cassar, Alec Felice Pace, Matthew Gouder, Thomas Grech, Francesco Mifsud Bonnici, Luca Stefanovic, Julian Wait u Reuben Xuereb. Fil-kategorija tan-nisa Malta se tkun qed tilg[ab kontra :ibilta`, Wales, Andorra u l_iskozja waqt li tt-im tal-ir;iel se jilg[ab kontra Andorra, Wales, San Marino u :ibilta`.

MFA

Il-plejer tas-sena tal-MFA jkun mag[ruf il-:img[a Nhar il-:img[a l-MFA se tkun qed torganizza tieni edizzjoni tal-MFA Awards fejn ji;u ppremjati dawk il-plejers individwali li jkunu ddistingwew ru[hom matul l-ista;un. Din is-sena s-serata se ssir flistadium nazzjonali u ;ew mistiedna madwar 800 per-

suna. Fost l-unuri li se jkunu qed jing[ataw, apparti dak l-aktar mistenni tal-a[jar plejer tasSena tal-MFA, mag[]ul millKampjonat Premier, hemm dawk tal-Fair Play, l-A[jar Plejer fil-Kampjonati talYouths, l-a[jar plejer

}ag[]ug[ u l-a[jar plejer filKampjonat tan-Nisa, u dawk tal-Ewwel, it-Tieni, it-Tielet Divijoni u fil-Kampjonat G[awdxi, kif ukoll l-aqwa skorers ta’ kull divi]joni u kull kampjonat. Se jing[ataw ukoll l-unuri tal-a[jar plejer barrani, il-kow/

tas-sena, il-gowl tas-sena, unur mog[ti mill-President tal-MFA u rikonoxximent lir-referees. Is-serata finali li se ddum madwar sag[tejn se tixxandar dirett fuq TVM 2 u se tkun pre]entata mill-;urnalisti Christian Micallef (Net TV), Pamela Schembri (One TV) u

Rodney Vassallo (PBS). Fost dawk li se janimaw is-serata se jkun hemm kantanti b[al Gaia Cauchi u Federica Falzon. Ta’ min jirrimarka li matul lista;un li g[adda kien hemm ]ieda ta’ 10% fil-kampjonati kollha tal-MFA, fosthom ]ieda ta’ 9% fil-kampjonat Premier.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

25

SPORT SPARAR

Xuereb Champion Ewropew tal-Juniors fl-Ungerija It-tiratur ]ag[]ug[ Malti Nathan Lee Xuereb re;a’ po;;a isem Malta fil-g[oli meta reba[ il-midalja tad-deheb waqt filKampjonati Ewropej tadDouble Trap tal-Juniors flUngerija Xuereb laqat darbtejn 28 minn 30 fl-ewwel ]ew; rounds u mbag[ad kompla bi straight , 26 u 24 g[al total ta’ 136 minn 150 plattina.

B’dan il-punte;; Xuereb ikkwalifika g[as-semi-finali u flimkien ma’ tliet tiraturi o[ra laqtu 26 kull wie[ed. Madankollu Xuereb reba[ ixshoot-off biex spara g[allmidalja tad-deheb flimkien malBritanniku James Dedman. Hawn il-Malti deher ferm kunfidenti u laqat 26 o[ra minn 30 kontra t-22 ta’ James. Dan kien mument ie[or mem-

orabbli g[all-kow/ Jimmy Bugeja li kien qed jassisti lil Nathan Lee Xuereb. Fost dawk li fer[u pubblikament lil Nathan Lee Xuereb g[al dan is-su//ess kien hemm isSegretarju Parlamentari g[allIsport Chris Agius, il-kelliem tal-Oppo]izzjoni g[all-Isport Robert Cutajar, kif ukoll ilFederazzjoni Maltija tal-Isparar u l-Kumitat Olimpiku Malti.

Nathan Lee Xuereb (xellug) flimkien mal-kow/ Jimmy Bugeja

POOL

EURO CUP

}ew; reb[iet g[al Malta

Log[ba de/i]a fl-ewwel taqsima

Malta kellha bidu po]ittiv filKampjonati tad-Dinja tal-Pool fi Blackpool fl-Ingilterra. It-Tim Malti tal-ir;iel beda b’reb[a 147 kontra Reunion Islands bi Stephen Mangion, Wayne Bonnici u Josef Gafa jiksbu tliet

reb[iet kull wie[ed. It-Tim Malti ta’ l-Over 50 feta[ b’reb[a 5-4 kontra l-Afrika t’Isfel B. Fil-kampjonati individwali tal-Over 50 Alfred Attard u Tonio Mifsud ikkwalifikaw g[at-tieni fa]i.

FORMULA 1

Rosberg jeg[leb l-isfida ta’ Hamilton Is-sewwieq :ermani] Nico Rosberg g[eleb l-isfida ta’ sie[bu Lewis Hamilton biex reba[ il-Grand Prix tal-Awstrija f’doppjetta o[ra tal-Mercedes. B’din it-tielet reb[a dan lista;un, Rosberg kabbar ilvanta;; tieg[u f’ras il-klassifika g[al 29 punt fuq l-istess Lewis Hamilton. Anke jekk ma reba[x, irri]ultat li kiseb Hamilton kien mill-aqwa, spe/jalment wara li beda t-tellieqa mid-disa’ post. Fit-tielet post fl-Awstrija spi//a Valtteri Bottas talWilliams li kien beda mit-tieni post. Felipe Massa tal-Williams, li beda mill-pole temm ir-raba’ waqt li s-sewwieq tal-Ferrari Fernando Alonso spi//a fil[ames post. L-Awstraljan Daniel Ricciardo tar-Red Bull, rebbie[ fl-a[[ar Grand Prix li sar filKanada spi//a fit-tmien post filwaqt li l-ista;un di]astru] ta/champion renjanti tar-Red Bull Sebastian Vettel, kompla wara li kellu jirtira wara 37 dawra min[abba [sarat. Il-:ermani] issa jinsab fil-[ames post filklassifika, 105 punti ta[t Rosberg. Il-Grand Prix li jmiss se jsir rRenju Unit fi/-/irkwit ta’

SLIEMA..................................2 VALLETTA...........................4 Sliema W: H. Bonello, C.

Cassar, L. Martinelli, J. Mifsud, M. Potezica, M. Scerri, C. Gatt Baldacchino, R. Dalli, P. Xuereb, M. Ciantar, A. Xuereb Sost: G. Zammit, I. Meli, A. Salama, S. Ohawuchi, G. Aquilina, P. Barbetti, C. Psaila Valletta: M. Bartolo, J. Caruana, L. Alliyu, H. Alkamali, S. Arab, S. Bajada, D. Dos Santos, L. Cremona, Y. Camilleri, A.Zahra, A. Nafti

Sost: Y. Cini, I. Azzopardi, R. Camilleri, R. Fenech, R. Briffa, L. Montebello, I. Zammit Skurjaw: A. Nafti 38’, L. Alliyu 43’, 45’, L. Montebello 73’ (V), M. Potezica 49’, 87’ (S) Referee: A. Azzopardi Valletta kisbu reb[a fa/li ta’ 42 kontra Sliema f’log[ba fejn sa tmiem l-ewwel taqsima kienet di;a’ de/i]a g[ax il-Beltin kienu di;a’ qed igawdu vanta;; ta’ tliet gowls. B’din ir-reb[a Valletta qeg[din temporanjament filqu//ata b’erba’ punti wara d-

draw li [adu fl-ewwel log[ba kontra B’Kara. G[al Valletta iddebutta d-difensur Hamid Alkamali. Sliema kienu tim ferm differenti minn dak li reba[ lewwel log[ba kontra Hibs. Il-Beltin bdew tajjeb u fi tmiem l-ewwel taqsima da[lu jistrie[u 30 minn fuq bil-gowls ikunu skurjati minn Natfi u Alliyu b’dan tala[[ar jiskurja doppjetta. Kwarta mit-tmiem kien Montebello li skurja r-raba’ gowl ta’ Valletta filwaqt li r-risposta ta’ Sliema kienet ]ew; gowls ta’ Potezica.

FUTBOL LOKALI

Drago jer;a’ jmexxi lil Naxxxar L. Matthew Mamo

Is-sewwieq tal-Mercedes Nico Rosberg ji//elebra r-reb[a flAwstrija

Silverstone fis-6 ta’ Lulju. Kif spi//aw: Nico Rosberg (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Williams), Felipe Massa (Williams), Fernando Alonso (Ferrari)

Klassifika

tas-sewwieqa:

Nico Rosberg (165), Lewis Hamilton (136), Daniel Ricciardo (83), Fernando Alonso (79), Sebastian Vettel (60)

Dione Drago se jer;a’ jkun qed imexxi lil Naxxar Lions filKampjonat Premier. Dan kien konfermat waqt il-Laqg[a :enerali Annwali ta’ Naxxar Lions, li saret ilbiera[. Drago kien irri]enja ]ew; log[biet biss qabel tmiem l-ista;un li g[adda u kien ;ie sospi] 10 partiti wara li tke//a fit-telfa 1-0 kontra Qormi, liema sopensjoni se jkun qed i;orr mieg[u ukoll g[al dan l-ista;un. Waqt id-diskors tieg[u, Drago qal li fl-a[[ar xhur kellmuh diversi investituri barranin li wrew interess fil-klabb. Madankollu qal li ma kienx ikun g[aqli li jintrabat ma’ xi [add f’dan il-punt. Tenna li d-Direttur :enerali ta’ Vittoriosa Stars, Felice Bellini kien ikkuntattjah u wera’ nteress li jissie[eb ma’ Naxxar. Fil-laqg[a sar mag[ruf li lklabb a//etta art mog[tija millGvern biex ikun jista’ jibda milliktar fis possibbli l-pro;ett talgrawnd u l-fa/ilitajiet tal-klabb. Drago rringrazzja kemm lillOnorevoli Michael Farrugia u lill-Onorevoli Robert Cutajar li dejjem kienu disponibbli biex

jg[inu lill-klabb Naxxari u li grazzi g[alihom din il-[olma setg[et issir realta’. Drago kompla li l-g[anijiet talklabb huma li jkompli jibni fuq it-tajjeb li sar fl-ista;un li g[adda u tissa[[a[ in-nursery. Matul il-laqg[a intqal ukoll li l-barranin Aleandro Reano, Pablo Doffo u Gilmar Da Silva Ribeiro ;ew konfermati g[al sta;un ie[or. Mag[hom, se jing[aqad Emmanuel Ibok Edet, akkwist ie[or wara dak ta’ David Fenech ming[and Nadur Youngsters. Naxxar mistennija jkompli jsa[[u l-iskwadra u g[addejjin diskussjonijiet ma’ ]ew; plejers lokali o[ra. Fil-jiem li ;ejjin se jaslu f’pajji]na erba’ Bra]iljani g[al prova mal-klabb. Bezzina jibqa’ President ta’ Hibernians Intant fil-Laqg[a ;enerali Annwali ta’ Hibernians FC,

Tony Bezzina ;ie konfermat President tal-Klabb g[as-36 sena konsekuttivi. Bezzina beda jmexxi l-klabb fl-ista;un 1978-79 u ta[t ittmexxija tieg[u Hibs reb[u bosta

unuri. Bezzina hu l-aktar president li ilu jokkupa l-kariga flistorja tal-futbol Malti. F’messa;; qasir, Tony Bezzina rringrazzja lill-membri u l-partitarji kollha tal-appog;; li dejjem sab u qal li l-investiment li jixtieq jara fil-klabb g[andu jkun fit-tfal tan-Nursery. Fl-istess laqg[a kien konfermat ukoll li l-kow/ Branco Nisevic. President ie[or konfermat fil-kariga kien George Galea li se jkun qed jer;a’ jmexxi lklabb ta’ Mosta FC. Floriana jaqtg[u d-dejn Intant waqt il-Laqg[a :enerali ta’ Floriana FC t[abbar li l-klabb irnexxielu jaqta’ d-djun kollha li kellu u jinsab konformi marregolamenti biex tin[are; illi/enzja tal-MFA. T[abbar li lklabb qed ja[dem fuq pro;ett ta’ s[ubija ma’ klabb tas-Serie A flItalja. Kif mistenni, kemm il-

President Riccardo Gaucci kif ukoll il-kow/ Giovanni Tedesco ;ew konfermati flimkien malmembri kollha tal-istaff tekniku. Fi tmiem il-laqg[a n[atar ilkumitat g[all-ista;un li ;ej.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

26

SPORT

GRUPP B

L-Olanda u /-?ile fi sfida g[all-ewwel post L-Olanda u /-?ile, minkejja li t-tnejn a//ertaw post mal-a[[ar 16 minn Grupp B illum fis-6 p.m. se jkunu [erqana li jaraw li jag[lqu l-impenji fil-fa]i talgruppi b’punti massimi u fl-istess [in jevitaw il-possibilita` li jiltaqg[u kontra l-organizzaturi l-Bra]il fit-tieni round. Louis Van Gaal se jkun sfurzat jag[mel xi tibdil fliskwadra Olandi]a u dan jista’ jaffettwa r-ritmu tal-log[ob li rajnihom joffru fl-ewwel ]ew; partiti. Imma l-Olandi]i g[andhom skwadra adatta g[at-tip ta’ formazzjoni li qed jilg[ab biha lmanager il-;did ta’ Manchester United u g[andhom jippruvaw jisfruttaw il-linji jekk i/-?ileni jinqabdu fuq quddiem. Bruno Martins Indi sofra minn concussion kontra l-Awstralja u dan jista’ jwassal lil Van Gaal biex idur g[at-tattika ta’ 4-3-3 u jag[mel tibdil fit-tim wara li a//erta l-kwalifikazzjoni. Jekk dan ise[[, Blind u Jamaat imorru fil-po]izzjoni tradizzjonali tag[hom ta’ difensuri laterali waqt li Sneijder jista’ jkun sagrifikat f’po]izzjoni aktar impenjattiva ta’ tliet midfielders fejn mieg[u qed jittamaw li jkunu qed jilag[bu wkoll

Wijnaldum, Clasie u Fer. Memphis Depay g[andu jibda max-xellug wara l-impatt li kellu fl-a[[ar [ar;a waqt li Klaas-Jan Huntelaar jista’ jmexxi l-attakk fin-nuqqas ta’ Robin van Persie li jinsab sospi]. Minkejja li mhux se jilg[ab Van Persie qal, “Nemmnu f’xulxin u se mmorru g[ar-reb[a kontra kwalunkwe tim. Mhux importanti ma min nilag[bu. Issa jmiss i/-?ile u se mmorru g[ar-reb[a. G[alkemm nafu li nistg[u ni;u draw u nirb[u lgrupp, xorta se mmorru g[arreb[a. Na[seb hu a[jar g[alina li nirb[u l-grupp g[aliex rajt partiti fejn il-Kroazja lag[bu mal-Messiku u l-Bra]il u g[alija kienu partiti simili. G[alhekk m’g[andix favorit. Importanti li ni;u l-ewwel u mbag[ad naraw x’ji;ri wara,” qal Van Persie. Imma biex l-Olandi]i jkomplu jibbrillaw, iridu jilag[bu bl-istess intensita` ta/-?ileni u dan jista’ jwassalhom biex jit[abtu fil-midfield. Robben u Sanchez mistennija jer;g[u jkunu l-plejers importanti fit-timijiet rispettivi tag[hom u b[al dejjem, filkontra-attakki. I/-?ileni jafu li Arturo Vidal qed ikompli jilg[ab bl-u;ig[ g[alkemm ma tkunx sorpri]a

L-Olandi] Klaas Jan Huntelaar (it-tieni mix-xellug) li mistenni jibda minflok is-sospi] Van Persie, ji//ajta ma’ Dirk Kuyt fil-Flamengo Stadium ta’ Rio de Janeiro

jekk il-kow/ Sampaoli j[oss li jkun a[jar li jserr[u ftit u floku jibda f’Jorge Vadlivia. Il-kow/ se jkun qed ifittex wirja o[ra organizzata u b’xog[ol ma jaqta’ xejn kif lag[bu biex eliminaw lill-holders Spanja fil-log[ba pre/edenti. G[alhekk wie[ed jistenna li ttibdil ikun minimu.

Formazzjonijiet probabbli: Olanda (4-3-3): Cillessen, Janmaat, Vrij, Vlaar, Blind, Guzman, Jong, Wijnaldum, Robben, Depay, Huntelaar ?ile (3-4-1-2-): Bravo, Jara, Medel, Silva, Mena, Aranguiz, Diaz, Isla, Vidal, Sanchez, Vargas

Grupp B

Spanja v Olanda ?ile v Awstralja Awstralja v Olanda Spanja v ?ile Awstralja v Spanja Olanda v ?ile Olanda ?ile Awstralja Spanja

1-5 3-1 2-3 0-2

L R D T F K Pt 2 2 2 2

2 2 0 0

0 0 0 0

0 8 3 6 0 5 1 6 2 3 6 0 2 1 7 0

I/-Champions Spanja jridu jitilqu b’dinjita` I/-Champions renjanti Spanja u l-Awstralja se jkunu qed isellmu t-Tazza tad-Dinja tal-2014 fil-Bra]il b’konfront dirett fejn it-tnejn iridu jevitaw l-a[[ar post fil-grupp u b’hekk itemmu l-impenji b’dinjita` f’partita minn Grupp B li wkoll se tibda fis-6 p.m. L-Awstraljani kienu sfortunati li tilfu kontra l-Oran;jo lErbg[a, imma t-telfa kontra lOlanda kienet tfisser tmiem ittamiet tag[hom li javanzaw. Is-Socceroos impressjonaw fil-Bra]il u l-mira hi li jirritornaw lura pajji]hom fuq nota po]ittiva kontra /-Champions tad-Dinja u ja[sdu lill-partitarji madwar id-dinja. Spanja sfaw eliminati wara telfa o[ra 2-0 kontra /-?ile li ddominaw il-partita. Fil-Bra]il, it-tim ta’ Del Bosque kien ferm bog[od mill-a[jar tieg[u u lkow/ ta’ esperjenza issa mistenni li jag[mel tibdil biex jintrodu/u plejers aktar friski u almenu jmur lura b’dinjita` u b’dik ir-reb[a li tant fittxew flewwel ]ew; partiti. Dan ifisser li wie[ed g[andu

Rapporti lbiera[ qalu li Cesc Fabregas kellu argument ma’ Del Bosque waqt it-ta[ri;

jistenna tim ferm differenti Spanjol minn dak li lag[ab bih Del Bosque fl-ewwel ]ew; partiti. Gerard Pique hu dubju] wara li tilef it-telfa kontra /-?ile waqt li David De Gea hu barra. Ilprobabbilta` g[alhekk hi li fillasta jibda l-gowlkiper Pepe Reina. Barra dan Del Bosque probab-

bli li jilg[ab b’tim aktar offensiv b’Koke, Cesc Fabregas u Santi Cazorla possibilment jibdew mill-bidu. Fl-a[[ar sig[at kien hemm rapporti ta’ tilwima waqt itta[ri; ta’ Spanja bejn Del Bosque u Cesc Fabregas li lag[ab biss 12-il minuta filBra]il. Kien rappurtat li wara dan l-argument, Fabregas kien

mibdul ma’ Xabi Alonso mill[dax li probabbilment se jibdew illum. Imma d-difensur Albiol qal li dan kien argument ]g[ir dovut l - aktar g[all - frustraz zjoni. “Ma rajt xejn differenti. Na[seb li kien dovut g[allfrustrazzjoni tat-tim li ;ejna eliminati u xejn aktar,” qal ilplejer ta’ Napoli.

Intant is-sospensjoni ta’ Tim Cahill hi daqqa ta’ [arta enormi g[all-Awstralja wara li kellu ismu me[ud kontra /-?ile u lOlanda. Postu probabbli jie[du Adam Taggart g[alkemm anke Mathew Leckie jista’ jilg[ab f’dan ir-rwol jekk i[oss li hemm b]onn. Mark Milligan hu dubju] min[abba injury imma Ivan Franjic hu disponibbli. Madankollu Ryan McGowan g[andu j]omm postu b[ala difensur lemini wara wirja mpressjonanti kontra l-Olanda. Il-pronostiku i]da jindika li Spanja almenu g[andhom imorru lura d-dar b’reb[a li g[andha tibda /iklu ;did.

Formazzjonijiet probabbli: Awstralja (4-2-3-1): Ryan,

McGowan, Wilkinson, Spiranovic, Davidson, McKay, Jedinak, Oar, Bresciano, Leckie, Taggart Spanja (4-1-4-1): Reina, Alba, Ramos, Albiol, Juanfran, Busquets, Mata, Fabregas, Koke, Cazorla, Costa


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

27

SPORT GRUPP A

Il-Bra]il je[tie; wirja aktar konvin/enti Wara wirja di]appuntanti kontra l-Messiku, il-Bra]il jaf li probabbilment irid bilfors jirba[ l-a[[ar log[ba tal-grupp illum fl-10 p.m. kontra l-Cameroon biex jibqa’ fl-ewwel post ta’ Grupp A u qed jittama li jag[mel dan b’distakk konvin/enti g[aliex anke d-differenza ta’ gowls tista’ tkun fattur importanti jekk il-Messiku jkollu jeg[leb lill-Kroazja fl-istess [in. Il-Cameroon kif [afna stennew, t[abtu matul dan it-turnament u l-a[[ar log[ba tag[hom mhix fa/li lanqas g[at-tim ta’ Volke Finke li se jkun qed jilg[ab biss g[all-unur u b’moral mhux daqstant po]ittiv. Il-Bra]il g[andu japprofitta mit-tilwim li hemm fil-kamp talAfrikani u b’wirja aktar konvin/enti milli wrew s’issa, g[andhom ja//ertaw reb[a komda. Hulk jista’ jer;a’ jkun disponibbli wara injury li sofra

fit-ta[ri; anke jekk Scolari jista’ ma j[ossx il-b]onn li jossograh kontra l-Cameroon li fuq il-karta jidher tim inferjuri. Fred ukoll jista’ jara postu mhedded wara wirja xejn impressjonanti kontra l-Messiku u floku Scolari g[andu lil Jo, ]ew; plejers li i]da huma ferm identi/i. Imma jekk Scolari jidde/iedi li jserra[ xi plejers, m’hemmx dubju li plejers b[al Fernandinho, Hernanes, Willian u Bernard qed jistennew li lkow/ ja[seb fihom. Wara t-tieni wirja di]appuntanti fit-turnament, wie[ed jistenna li l-Cameroon jag[mel tibdil fl-iskwadra. Alex Song hu sospi] wara karta [amra banali kontra lKroazja waqt li Benoit AssouEkotto jista’ ji;i kastigat millmanager tat-tim wara argument li kellu mal-kollega Benjamin Moukandjo. Samuel Eto’o jibqa’ dubju]

Grupp A

Bra]il v Kroazja Messiku v Cameroon Bra]il v Messiku Cameroon v Kroazja Cameroon v v Bra]il Kroazja v Messiku Bra]il Messiku Kroazja Cameroon

3-1 1-0 0-0 0-4

L R D T F K Pt

2 1 1 0 3 1 4 2 1 1 0 1 0 4 2 1 0 1 5 3 3 2 0 0 2 0 5 0

min[abba injury u g[alhekk lattakkant veteran Pierre Webo se jkun qed jikkompeti ma’ Aboubaker biex jibda mill-bidu fuq quddiem. Formazzjonijiet probabbli> Cameroon (4-1-4-1): Itandje, Nyom, N’Koulou, Nounkeu, Bedimo, Matip, Choupo-Moting, Enoh, Makoun, Salli, Webo` Bra]il (4-2-3-1): Cesar, Marcelo, Silva, Luiz, Alves, Gustavo, Paulinho, Willian, Neymar, Oscar, Fred.

Il-Bra]iljani Neymar, u fl-isfond Hulk, li t-tnejn jistg[u jkunu pre]enti kontra l-Cameroon

Id-destin tal-Kroati hu f’idejhom Wara t-telfa 3-1 kontra lBra]il, il-Kroazja rkupraw tajjeb kontra l-Cameroon b’reb[a 4-0 li [alliet id-destin jekk javanzawx jew le f’din it-Tazza tad-Dinja, esklussivament f’idejhom. Imma biex jag[mlu dan iridu jirb[u lisfida tal-lum fl-10 p.m. kontra lMessiku li g[andu reb[a u draw. B’hekk il-Messikani jridu biss jevitaw telfa biex ikunu huma li ja//ertaw posthom fit-tieni fa]i. Il-Messikani taw wirja difensiva mill-aqawa kontra l-Bra]il nhar it-Tlieta u l-kow/ Miguel Herrera mhux biss li aktarx li j]omm l-istess skwadra imma qed jistenna l-istess wirja. Dan ifisser li Javier Hernandez ikollu jer;a’ jibda minn fuq il-bank u mbag[ad jid[ol aktar tard fillog[ba jekk ikun hemm b]onnu, kif g[amel kontra l-Bra]il. Il-gowlkiper Guillermo Ochoa kellu wirja e//ellenti kontra lBra]il u salva kulma kien indirzzat lejh. Madankollu [afna qed jistennewh li llum jag[mel l-istess kontra t-theddida ta’ plejers b[al Olic, Perisic, Mandzukic u Rakitic. Mario Mandzukic kellu ritorn mill-aqwa fit-tim Kroat u skorja doppjetta waqt li reba[ ukoll tke//ija kontra l-Cameroon. M’hemmx dubju li Kovac g[andu jer;a’ jibda bih kontra lMessiku. Mateo Kovacic kien relegat

Il-gowlkiper Messikan Guillermo Ochoa li jekk jer;a’ jkollu wirja b[alma kellu kontra l-Bra]il, allura l-Kroati se jkollhom il-problemi

g[al fuq il-bank biex da[al Sammit fil-midfield u ma tkunx sorpri]a jekk jer;a’ jibda b[ala sostitut. Ming[ajr problemi ta’ injuries, Niko Kovac probabbilment i]omm l-istess skwadra li lag[ab biha kontra l-Afrikani g[aliex jaf li reb[a biss tista’ tpo;;ih mala[[ar 16. L-istilla Kroata tal-mument, Ivan Rakitic qal li t-tim irid

jag[ti log[ba perfetta biex javanza. Rakitic li g[andu 26 sena hu konxju mit-theddida talMessiku imma fidu/ju] li lKroati kapa/i jiksbu r-reb[a li jridu. “Ovvjament g[andhom tim tajjeb [afna kemm fid-difi]a kif ukoll fl-attakk u lag[bu tajjeb ukoll. G[andhom ideja tajba kif jattakkaw u ppreparaw kollox b’mod perfett. Se tkun diffi/li [afna g[alina imma

b[alhom a[na wkoll irridu navanzaw u se na[dmu iebes. Nittama li l-Messikani jkunu nkwetati bina [alli nag[mlu log[ba perfetta u rridu nkunu lesti. G[andna rispett kbir lejhom imma rridu na[sbu li se nkunu a[na li navanzaw.” Minkejja l-kapa/itajiet difensivi tal-Messiku, l-Kroazja xorta mistennija jsibu x-xibka almenu darba u dan jista’ jkun bi]]ejjed

biex jarahom jg[addu mal-a[[ar

16.

Formazzjonijiet probabbli> Kroazja (4-2-3-1): Pletikosa, Corluka, Srna, Lovren, Pranjic, Modric, Rakitic, Perisic, Sammit, Olic, Mandzukic Messiku (3-5-1): Ochoa, Moreno, Marquez, Rodriguez, Layun, Guardado, Vazquez, Herrera, Aguilar, Peralta, Santos.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

28

Tista’ tkun de/i]a bil-munita It-tieni tim li jikkwalifika minn Grupp F jista’ jkun de/i] bil-munita. Is-Sibt l-Ar;entina g[elbet lill-Iran 1-0 biex g[addiet g[all-fa]i li jmiss filwaqt li matul il-lejl tas-Sibt in-Ni;erija reb[u kontra l-Bo]nijaHer]egovina u b’hekk dawn tala[[ar ;ew eliminati u se jkunu lIran jew in-Ni;erja li jg[addu g[all-fa]i li jmiss. L-Iran issa jmisshom jilag[bu kontra lBo]nija u n-Ni;erja jilag[bu kontra l-Ar;entina. Jekk lAr;entina tirba[ 1-0 u l-Iran jirba[ 1-0 dawn it-tnejn ikunu b’punti indaqs u anke differenza ta’ gowls indaqs. Barra minn hekk il-konfront dirett ta’ bejniethom spi//a fi draw ta’ 0-0. Hu g[alhekk li jekk dan ise[[ il-FIFA tidde/iedi min jg[addi bejniethom jew b’polza jew inkella bil-munita. Ta’ min jinnota li qatt fl-istorja tat-Tazza tad-Dinja ma kien hemm tim li ;ie eliminat bil-polza. L-uniku darba li intu]at polza kien fit-Tazza tad-Dinja tal1990 meta dak i]-]mien millgrupp kienu jg[addu tliet timijiet. F’dak il-ka] il-polza intu]at biex tiddetermina min bejn lIrlanda u l-Olanda spi//a fittieni u fit-tielet post.

SPORT MIT-TAZZA TAD-DINJA

Il-Costa Rica irrabjati g[all-FIFA Seba’ plejers e]aminati g[ad-doping wara l-log[ba tal-Italja Skont rapporti fil-;urnali Taljani l-istaff tekniku, il-kow/ u l-plejers tal-Costa Rica kienu ferm irrabjati wara li seba’ plejers intalbu biex ji;u e]aminati g[ad-doping wara l-partita kontra l-Italja. Il-Costa Rica kisbu post mal-a[[ar 16 meta nhar il:img[a g[elbu lill-Italja 1-0 u wara l-log[ba seba’ plejers tag[hom ;ew ittestjati g[addoping. Skont ir-regoli ]ew; plejers minn kull tim huma l-massimu li jkunu ittestjati imma l-FIFA riedet tittestja [ames plejers o[ra li qabel ma bdiet it-Tazza tad-Dinja kienu g[adhom ma ;ewx ittestjati. Is-seba’ plejers li ;ew ittestjati kienu l-captian Bryan Ruiz, il-gowlkiper Keylor Navas u Celso Borges, Christian Bolanos, Marco Urena, Diego Calvo u Michael Barrantes. F’kummenti li ta l-kow/ talCosta Rica wara l-log[ba qal, “G[alfejn ji;u ittestjati seba’ plejers meta normalment ji;u ittestjati tnejn biss? Meta tkun tim li tilg[ab bil-qalb u ma tieqafx ti;ri g[al kull ballun, jibdew jissuspettaw [a]in fik.

Plejers ta’ Costa Rica ji//elebraw ir-reb[a fuq l-Italja

Jekk trid il-FIFA tista’ tittestja lit-tim kollu, inklu] lili. Nittama li nibqg[u nirb[u u jibqg[u ja[sbu [a]ina fina.” Dwar dan tkellem ukoll l-eks plejer le;;endajru tal-Ar;enti-

na, Diego Maradona li wkoll ikkritika lill-FIFA u staqsa g[aliex ma sarux testijiet fuq seba’ plejers Taljani minflok fuq seba’ plejers tal-Costa Rica. De Rossi dubju] Il-midfielder Taljan

Daniele De Rossi hu dubju] g[al log[ba ta’ g[ada kontra l-Urugwaj. De Rossi lag[ab il-log[ba kollha kontra l-Costa Rica imma wara l-log[ba lmenta minn u;ieg[ fil-pexxul. Hu mifhum li De Rossi se jitlef il-log[ba u minfloku x’aktarx jilg[ab il-midfielder ta’ PSG Marco Verratti. Biex jg[addu g[all-fa]i li jmiss it-Taljani jridu almenu draw. Rooney jitlob apolo;ija L-attakkant Ingli] Wayne Rooney g[amel apolo;ija pubblika wara li t-tim tieg[u safa eliminat mill-fa]i tal-gruppi. L-

}omm il-bog[od mit-TV Apparti t-teknolo;ija tal-linja tal-gowl, li hi wa[da mill-aktar bidliet li qed tissemma f’din itTazza tad-Dinja g[aliex issa verament wie[ed jista’ jiddetermina jekk il-ballun ikunx qabe] il-linja tal-gowl jew le, hemm novita` o[ra li ma tantx qed jitkellmu fuqha daqstant. Dan hu l-isprej li qed ju]a’ rreferee biex jimmarka d-distan-

za li l-plejers iridu j]ommu millballun waqt freekick. Imma apparti r-referees, huma bosta lpartitarji li da[lu fl-ispirtu tallog[ba u qed jag[mlu u]u minn dan l-isprej (permezz ta’ foam tal-le[ja). Il-mira hi li j]ommu persuni o[ra bog[od mittelevi]joni waqt il-log[ob mitTazza tad-Dinja kif g[amel dan l-individwu fir-ritratt bil-g[an li

l-mara t[allih jara l-partita bilkwiet. Anke t-tfal, li [afna minnhom ;ew imwissija li dan il-foam tallej[a jista’ jag[mel [sara fuq ittwapet, sabu mezz kif ju]awh fuq barra u fil-;onna u l-parks fejn qed jilag[bu l-futbol qed jag[mlu l-linji b[al dawk tarreferee. Insomma veru ka] li ttfal jimitaw dak kollu li jaraw.

Ingilterra sofriet ]ew; telfiet konsekuttivi, kontra l-Italja u kontra l-Urugwaj u b’hekk, la[[ar log[ba kontra l-Costa Rica se tkun biss formalita`. Fi stqarrija li ippubblika lattakkant ta’ Man Utd fuq ilprofil elettroniku tieg[u qal, “Ninsab ferm di]appuntant li nqlajna kmieni mit-Tazza tadDinja. Jien u s[abi kellna fidu/ja kbira li konna se mmorru tajjeb imma sfortunatament laffarijiet ma marrux kif xtaqna. Nitlob sku]a lil dawk il-partitarji li ;ew jag[tuna l-appo;; tag[hom il-Bra]il u lil dawk li segwewna mid-dar.”

Intant, g[al-log[ba kontra lCosta Rica l-kow/ Ingli] Roy Hodgson mistenni jag[mel xi tibdil. Luke Shaw jista’ jibda fid-difi]a minflok Leighton Baines filwaqt li Ross Barkley mistenni jibda mill-bidu f’formazzjoni ta’ 4-3-3. G[al darba o[ra Adam Lallana u Jack Wilshere se jibdew minn fuq ilbank. Shaqiri di]appuntant bil-kritika Il-midfielder offensiv }vizzeru Xherdan Shaqiri jinsab di]appuntant bil-kritika li ir/ieva tul dawn l-a[[ar jiem rigward il-prestazzjonijiet tieg[u fit-Tazza tad-Dinja. L-I]vizzera reb[et l-ewwel log[ba kontra l-Ekwador imma fit-tieni log[ba tilfu 5-2 kontra Franza u l-midja }vizzera sostniet li l - plejer ta ’ Bayern Munich s ’ issa g[adu ma weriex il-log[ba li hu mag[ruf g[alih. L-I]vizzeri issa jmisshom kontra l-Honduras u biex

jg[addu jridu j;ibu ri]ultat a[jar minn dak tal-Ekwador kontra Franza. “Fit-tim g[andna diversi plejers li kapa/i jkunu de/i]ivi, mhux jien biss. Nemmen li lkritika li qed nir/ievi m’hix wa[da ;usta. Meta l-affarijiet ma jmorrux tajjeb ma jkunx ]balja plejer wie[ed biss imma t-tim kollu. Kontra Franza lg[abna [a]in u kollha kemm a[na kellna wirja fqira,” qal Shaqiri.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

29

SPORT GRUPP F

Odemwingie jelimina lill-Bo]nija NI:ERJA …...........................1 BO}NIJA-HERZ ............... ..0 Ni;erja: Enyeama, Ambrose

Emuobo, Oshaniwa, Mikel, Yobo, Omeruo, Odemwingie, Onazi, Emenike, Babatunde (Uzoenyi 75’), Musa (Ameobi 65’)

Bo]nija H.: Begovic, Mujdza, Lulic (Salihovic 58’), Besic, Sunjic, Spahic, Hajrovic (Ibisevic 57’), Medunjanin (Susic 64’), Dzeko, Pjanic, Misimovic Imwissija: Mikel (N), Medunjanin (B) Skorja: Odemwingie Referee: Peter O’Leary (NZ) Peter Odemwingie skorjaw luniku gowl li ta reb[a linNi;erja, gowl li jfisser li ddebuttanti fit-Tazza tad-Dinja lBo]nija-Her]egovina ;ew elimninati minn Grupp F. L-attakkant ta’ Stoke City skorja fl-ewwel taqsima u ta lewwel reb[a lin-Ni;erja f’finali tat-Tazza tad-Dinja sa mill1998. Il-gowl wasal wara biss seba’ minuti li l-attakkant tal-Bo]nija, Edin Dzeko kellu gowl in;ustament im[assar g[al offside li ma kienx. In-Ni;erja issa jg[addu mal-a[[ar 16 jekk jie[du mqar punt kontra l-Ar;entina jew jekk l-Iran jonqos milli jirba[ lillBo]nija. Il-gowl de/i]iv ta’ Odemwingie wasal biss xhur sa minn meta rritorna fl-iskwadra Ni;erjana wara nuqqas ta’ sentejn min[abba tilwima mal-kow/ Stephen Keshi. Konxji mill-fatt li riedu reb[a biex jiibqg[u fil-kompetizzjoni fl-ewwel dehra tag[hom, ilBon]ija/i attakkaw mill-bidu imma kienu vulnerabbli fid-

difi]a b’Odemwingie, John Mikel Obi u Michael Babatunde kollha jfallu /ansijiet kmieni g[an-Ni;erja. Il-Bo]nija g[al mument [asbu li kienu marru fil-vanta;; meta Dzeko da[al g[al su;;eriment ta’ Pjanic imma l-atakkant ta’ Manchester City kien im/a[[ad mill-bandiera tal-offside. Filmati tal-azzjoni wrew /ar li kienet de/i]joni ]baljata. Is-Super Eagles approfittaw mill-ispazju li bdew isibu u Emmanuel Emenike ssupera lil Emir Spahic mal-lemin qabel

xe[et cross lejn ODEMWINGIE li g[eleb lil-gowlkiper sie[bu ma’ Stoke, Asmir Begovic bilballun jg[addi minn bejn saqajh u jispi//a fix-xibka. Pjanic iddistingwa ru[u b’serje ta’ passa;;i imma Dzeko ma rnexxielux japprofitta mixxog[ol e//ellenti tal-midfielder ta’ Roma u falla /ansijiet qabel il-mistrie[. In-Ni;erjani assorbew [afna mill-pressjoni kmieni fit-tieni taqsima imma kienu effettivi filkontra-attakki u marru vi/in li jkabbru l-iskor meta Babatunde

u Emenike mpenjaw lil Bergovic li wettaq saves kru/jali konsekuttivi. Il-Bo]nija komplew jippressaw imma s-sositut Vedad Ibisevic li kien da[al u skorja kontra l-Ar;entina, [ela /ans tajjeb meta rema cross barra minkejja li kellu [afna spazju fil-kaxxa. Sekondi g[al tmiem il-partita, fil-[in mi[jud, Dzeko wkoll falla /ans tajjeb bil-gowlkiper Ni;erjan Vincent Enyeama jxellef mal-lasta qabel il-ballun ;ie mtajjar.

Ir-referee u Messi g[amlu d-differenza Il-kow/ tal-Iran, il-Portugi] Carlos Queiroz ilmenta millfatt li t-tim tieg[u ma ng[atax penalty fit-telfa 1-0 kontra lAr;entina minn Grupp F u spi//a sofra l-gowl tat-telfa fil91 minuta. Filmati tat-televi]joni wrew bi/-/ar li Pablo Zabaleta kien waqqa’ lil Ashkan Dejagah filkaxxa wara disa’ minuti fit-tieni taqsima imma r-referee misSerbja Milorad Mazic, [alla llog[ob g[addej. “Kuntent [afna bil-prestazzjoni li taw il-plejers tieg[i. Ma

nistax inkun di]appuntat. Tajna lezzjoni ta’ umilta`. Kien hemm ]ew; personalitajiet li g[amlu d-differenza. L-ewwel wie[ed ir-referee. Kien penalty /ar. Ittieni kien Messi. Meta til[ab kontra Messi taf li jista’ jag[mel id-differenza fi kwalunkwe [in. Kien gowl brillanti,” qal Queiroz. Il-kow/ tal-Ar;etina Alejando Sabella g[araf il-fatt li t-tim g[adu jfittex il-bilan/ wara battikata o[ra kontra l-Iran. “Qed infittxu l-bilan/ u mhux fa/li. Kienet log[ba iebsa. L-

Iran lag[bu log[ba kbira u kellhom i/-/ansijiet fit-tieni taqsima. Irrid nifir[ilhom. Messi kien tajjeb u baqa’ jippersisti. Lattituidni tieg[u hi li dejjem ifittex il-gowl,” qal Sabella. Anke Messi kien tal-istess opinjoni tal-kow/ tieg[u. “Fortunatament konna kapa/i nie[du l-punti fl-a[[ar. L-Iran g[alqu tajjeb u t[abatna biex sibna l-ispazju. Irridu nkomplu nitjiebu. A[na l-ewwel nies li nafu li l-livell li qed nilag[bu bih mhux dak li kapa/i noffru,” qal Messi.

Odemwingie jiskorja l-gowl tar-reb[a g[an-Ni;erja u jelimina lill-Bo]nija

Grupp D

Ar;entina v Bo]nija H Iran v Ni;erja Ar;entina v Iran Ni;erja v Bo]nija H Ni;erja v Ar;entina Bo]nija H. v Iran

2-1 0-0 1-0 1-0

L R D T F K Pt

Ar;entina 2 2 0 0 3 1 6 Ni;erja 2 1 1 0 1 0 4 Iran 2 0 1 1 0 1 1 Bo]nija Her]. 2 0 0 2 1 3 0

– Carlos Queiroz

Wettqu reazzjoni “Konna ilna 16-il

sena ma nirb[u log[ba g[all-partitarji tag[na u kellna na[dmu iebes g[al din. Il-Bo]nija hu tim ta’ kwalita`” qal l-attakkant Peter Odemwingie li l-gowl tieg[u ]amm lin-Ni;erja jittamaw f’post mal-a[[ar 16. “Kuntenti li wettaqna reazzjoni wara dak li [asbu n-nies li kienet prestazzjoni fqira flewwel log[ba. Kien importanti [afna li nirb[u llum. “Minn issa l-quddiem irridu n[arsu biss il-fuq. Nittamaw li

dawn it-tliet punti jg[inuna naslu sat-tieni round.” Il-kow/ tal-Bo]nija Safet Susic qal, “M’g[andix x’jiddispja/ini. Kul[add jinsab imdejjaq, di]appuntat u silenzju]. {asduna bil-velo/ita` u l-movimenti tag[hom. Probabbilment riedu jirb[u dik il-ftit aktar milli ridna a[na. “:ejt mg[arraf li l-gowl ta’ Dzeko kien validu u ma kienx offside. Imma dan mhux lewwel u lanqas se jkun l-a[[ar ]ball tar-refereee u mhux biss fit-Tazza tad-Dinja.”


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

30

SPORT

Il-gowlkiper Afinkeev (fuq) meg[lub mix-xutt tal-Bel;jan Origi (lemin)

GRUPP H

Il-Bel;ju jer;a’ ma jimpressjonax imma jikkwalifika BEL:JU.................................1 RUSSJA..................................0 Bel;ju: Courtois, Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vermaelen (Vertonghen 31’), Witsel, Fellaini, De Bruyne, Mertens (Mirallas 75’), Hazard, Lukaku (Origi 57’) Russja: Akinfeev, Kozlov (Eshchenko 62’), Ignashevich, Kanunnikov, Glushakov, Kokorin, Berezutskiy, Shatov (Dzagoev 83’), Samedov (Kerzhakov 90’), Fayzulin, Kombarov Imwissija: Glushakov, Alderweireld (R), Witsel (B) Skurjaw: Origi 88’ (B) Referee: Felix Brych (:ER) Il-Bel;ju kiseb reb[a 1-0 fla[[ar minuti kontra r-Russja biex g[adda g[all-fa]i li jmiss. Din kienet it-tieni darba li l-

Bel;ju reba[ bi tbatija wara li dik 2-1 kontra l-Al;erija. Il-Bel;ju g[amel tliet tibdiliet mit-tim li g[eleb lill-Al;erija. Lawturi ta]-]ew; gowls kontra lAl;erija, Mertens u Fellaini bdew mal-ewwel 11 hekk u [adu post Chadli u Dembele rispettivament. Thomas Vermaelen beda fid-difi]a minflok Vertonghen. Il-captain talBel;ju Vincent Kompany la[aq irkupra minn u;ieg[ fil-groin li [ass waqt sessjoni ta’ ta[ri;. Ir-Russi g[amlu ]ew; bidliet mill-ewwel log[ba kontra lKorea t’Isfel. Il-gowlkiper Igor Akinfeev ]amm postu bejn illasti minkejja l-i]ball kbir li g[amel kontra l-Koreani. Fl-ewwel taqsima l-Bel;ju kien kemmxejn a[jar mir-Russi fejn il-plejer ta’ Napoli Mertens beda jo[loq [afna periklu fuq illasti ta’ Akinfeev. Madankollu kienu r-Russi l-ewwel li [olqu /ans permezz ta’ Faizulin li ra x-

xutt baxx tieg[u salvat minn Courtois. Fl-14-il minuta waslet risposta tal-Bel;ju meta De Bruyne g[amel [arba fil-midfield u g[adda lejn Mertens li kien altruwist u minflok qassam lejn Lukaku imma l-cross kien imblukkat. Fl-20 minuta re;a’ kien Mertens li kellu /ans meta spara xutt minn tarf il-kaxxa li spi//a ftit barra. Bir-reazzjoni tarRussja ma tasalx il-Bel;jani baqg[u jippressaw u din iddarba Mertens kellu xutt salvat. Tliet minuti wara r-Russi ipprotestaw g[al penalty meta Kanunnikov qabe] lil Alderweireld fil-kaxxa u twaqqa` imma r-referee :ermani] Felix Brych ma saffar xejn. Fit-32 minuta d-difensur Vermaelen li kien beda minflok Vertonghen we;;a’ u kellu jkun mibdul minn Vertonghen stess.

Minuta mill-mistrie[ wasal lakbar /ans tar-Russi meta Glushakov tefa’ cross perfett lejn Kokorin li da[al bejn ]ew; difensuri u ra d-daqqa ta’ ras tieg[u tmur ftit barra. Fit-tieni taqsima r-Russi tjiebu ftit u mal-54 minuta Glushakov idde/ieda li jipprova x-xutt minflok iqassam. 20 minuta mittmiem illog[ba [adet il-[ajja u Glushakov re;a’ kellu /ans imma g[al darba o[ra t-tentattiv tieg[u mar g[oli. Fil-81 minuta r-Russi marru vi/in li jift[u liskor meta Eshchenko kellu xutt li spi//a ftit barra. }ew; minuti wara l-Bel;ju kienu sfortunati meta minn free kick ta’ Mirallas il-ballun [abat mal-lasta. G[al darba o[ra t-tim ta’ Wilmots mar vi/in li jiskurja u din id-darba kien Hazard li ir/ieva ming[and Mirallas imma x-xutt tieg[u kien imblukkat. }ew; minuti mit-tmiem wasal

anke tahom xi flus. Muntari kellu log[ba tajba kontra l-:ermanja, log[ba li intemmet fi draw ta ’ 2 2.Waqt il-log[ba kien hemm partitarju li da[al fil-grawnd u Muntari mar jo[or;u bilkalma kollha. Il-midfielder ta’ Milan kien ammonit u b’hekk se jitlef la[[ar log[ba mill-fa]i tal-gruppi kontra l-Portugall.

Gerrard g[adu inde/i] Il-captain Ingli] Steven

Gerrard qal li g[adu mhux de/i] dwar jekk hux se jirtira minn mat-tim nazzjonali Ingli]. Fl-a[[ar jiem, wara li l-Ingli]i ;ew eliminati mit-Tazza tadDinja kien hemm spekulazzjonijiet fil-;urnali Ingli]i li Gerrard se jirtira u jiffoka biss fuq ilklabb li jilg[ab mieg[u, dak ta’ Liverpool.

Log[ob g[al-lum Grupp B 18.00

Arena da Baixada Curitiba Awstralja v Spanja Referee: Nawaf Shukralla (BAH)

Grupp B 18.00

Arena de Corinthians Sao Paulo Olanda v ?ile Referee: Bakary Gassama (GAM)

Grupp A

Muntari jag[ti flus lill-foqra Ftit jiem qabel il-log[ba kontra l-:ermanja, il-midfielder talGhana Sulley Muntari ]ar il-belt ta’ Maceio fir-re;jun ta’ Alagoas u g[en lill-foqra billi tahom xi flus. Il-kow/ tal-Ghana Kwesi Appiah ta permess lil Muntari biex il-{amis li g[adda jmur Maceio fejn hemmekk tkellem mat-tfal, [a ritratti mag[hom, iffirmalhom fuq il-gerijiet u

il-gowl de/i]iv tal-Bel;ju. Hazard beda azzjoni mill-;enb u qassam lejn in-nofs lejn ORIGI bl-attakkant ta’ Lille ma ji]baljax. Origi kien da[al minflok Lukaku li kellu log[ba kwieta. Din kienet l-ewwel darba f’dawn l-a[[ar tmien log[biet li l-Bel;ju ma ;arrabx gowl fitTazza tad-Dinja.

“ Tkellimt mal - manager Hodgson biex itini /ans na[sibha dwar il - futur tieg[i mat - tim nazzjonali . Mhux se ng[a;;el biex nie[u de/i]joni g[ax din hi de/i]joni importanti f ’ [ajti li rrid nag[mel . Din se tkun de/i]joni li mhux se nie[u wa[di i]da li rrid nitkellimha ma ’ diversi persuni ,” qal Gerrard .

22.00 Estadio Mane Garrincha Brasilia Cameroon v Bra]il Referee: Jonas Eriksson (}VE)

Grupp A

22.00 Arena Pernambucho Recife Kroazja v Messiku Referee: Ravshan Irmatov (UZB)


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

31

SPORT

Islam Slimani jid[ol tajjeb bejn ]ew; difensuri Koreani u b’xutt tajjeb ipo;;i lill-Al;erija fil-vanta;;

GRUPP H

L-Al;erija b’pass importanti lejn il-fa]i li jmiss KOREA T’ISFEL..................2 AL:ERIJA............................4 Korea t’Isfel: S R Jung, S Y

Yun, Y G Kim, H M Son, C Y Park (Kim Shinwook 58’), Y Lee, J C Koo, K Y Han (DongWon Ji 78’), S Y Ki, C Y Lee (Keun-Ho Lee 64’), J H Hong Al;erija: Mbolhi, Bouguerra, Halliche, Mesbah, Feghouli, Brahimi (Lacen 77’), Medjani, Slimani, Bentaleb, Djabou (Ghilas 73’), Mandi

Imwissija: Kook-Young Han, Lee (K), Bougherra (A) Skurjaw: Slimani 26’, Halliche 28’, Djabou 38’, Brahimi 62’ (A), Son HeungMin 50’, Ja-Cheol Koo 72’ (K) Referee: Wilmar Roldan (KOL) L-Al;erija kisbu reb[a ta’ 4-2 kontra l-Korea t’Isfel biex telg[u fit-tieni post ta’ Grupp H u issa jistennew l-a[[ar log[ba kontra r-Russja fejn draw ikun bi]]ejjed g[alihom biex jag[mluha g[all-fa]i li jmiss. B’din it-telfa l-Korea t’Isfel sfaw eliminati. Il-Korea ta’ Isfel ni]lu jilag[bu bl-istess tim li [a draw ta’ 1-1 kontra r-Russja filwaqt

li l-Al;erija g[amlu [ames tibdiliet mil-log[ba mitlufa kontra l-Bel;ju. Ta min jinnota li l-assistant referee tal-log[ba kellu jkun Humberto Clavijo imma dan tne[[a mit-tim tal-uffi/jali talpartita. Fil-log[ba bejn il-Messiku u l-Cameroon, Clavija [assar ]ew; gowls tal-Messiku g[al offsides ine]istenti. Il-Messiku xorta wa[da spi//a reba[ 1-0. Minflok il-Kolombjan Clavijo, l-assistant referee tallog[ba tal-Al;erija kien Christian Lescano millEkwador. L-Al;erija [ar;u mal-ewwel fuq l-attakk u wara biss ]ew; minuti Feghouli qabe] difensur u spara xutt li g[adda ftit barra. Fir-raba’ minuta l-Al;erini ;ew im/a[[da minn penalty /ar meta Kim waqqa` lil Feghouli fil-kaxxa imma r-referee Roldan ma saffarx. Il-Koreani kienu ine]istenti u fid-disa’ minuta l-Al;erija kellhom /ans ie[or, din id-darba permezz ta’ Slimani imma dan ra d-daqqa tar-ras tieg[u ta[bat mal-;enb tax-xibka. L-ewwel reazzjoni talKoreani waslet wara kwarta log[ob meta Son Heung-min

reba[ corner imma minn dan ilcorner dawn naqqsu milli jkunu perikolu]i. Fit-22 minuta l-Al;erini kellhom /ans meta Medjani kellu xutt li mar g[oli. Kien fis-26 minuta meta l-Al;erija fet[u liskor permezz ta’ SLIMANI li da[al tajjeb bejn ]ew; difensuri u g[eleb lil Mbolhi g[al skor ta’ 1-0. Hekk kif il-partitarji talAl;erija kienu qed ji//elebraw pront wasal gowl ie[or tat-tim tag[hom ]ew; minuti wara. Din id-darba kien HALLICHE li skurja b’daqqa ta’ ras b’sa[[itha. Fit-38 minuta lAl;erija g[amluhom tlieta meta Slimani tefa’ cross lejn DJABOU li ma ]baljax. Hekk kif bdiet it-tieni taqsima waslet reazzjoni minn na[a tal-Koreani u fil-50 minuta SON HEUNG-MIN approfitta minn inde/i]joni fid-difi]a Al;erina u naqqas id-distakk b’xutt fil-baxx li g[eleb lillgowlkiper avversarju. Dan ilgowl ta fidu/ja lill-Koreani li seba’ minuti wara setg[u g[amlu l-iskor 3-2 meta free kick ta’ J H Hong kien maqlug[ minn fuq il-linja. Hekk kif il-Korea t’Isfel bdew jemmnu li setg[u iwettqu

rimonta wasal il-gowl li qatlilhom kull tama. Fit-63 minuta dawn kellhom azzjoni ta’ kontra attakk u BRAHIMI kien ilplejer li ikkonkluda fix-xibka biex g[amel l-iskor 4-1. G[al Brahimi dan kien l-ewwel gowl tieg[u bil-flokk nazzjonali. 20 minuta mit-tmiem il-Korea skurjaw u g[amlu l-iskor 4-2 permezz ta’ Ja-Cheol Koo li kull ma kellu jag[mel jitfa’ f’xibka vojta. G[all-Al;erija din kienet lewwel reb[a f’dawn l-a[[ar tmien partiti li lag[bu fit-Tazza tad-Dinja. Barra minn hekk, lAl;erija s’issa huma l-aktar tim Afrikani li skurja gowls f’din ledizjoni. Ironikament, fi]-]ew; edizzjonijiet l-o[ra li [adu sehem fihom, ji;ifieri fl-2010 u fl-1986 kienu skurjaw biss darba. Din kienet l-ewwel darba li lKorea t’Isfel tilfet kontra tim Afrikan fit-Tazza tad-Dinja. Fil-partiti pre/edenti dawn kienu reb[u kontra t-Togo u kontra n-Ni;erja. Il-log[ba talbiera[ kienet it-tieni darba li lAl;erija u l-Korea t’Isfel iltaqg[u kontra xulxin. Fl-1985, f’log[ba ta’ [biberija li kienet intlag[bet fil-Messiku l-Korea t’Isfel kienu reb[u 2-0.

Kif Jinsabu

Grupp H

Bel;ju Al;erija Russja Korea t’Isfel

L R D T F K Pt 2 2 0 0 3 1 6 2 1 1 0 5 4 3 2 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 3 5 1

Konna a[jar mill-Bel;ju – Fabio Capello “Lag[bna a[jar mill-Bel;ju u kellna ]ew; /ansijiet kbar ta’ skor. Tlifnihom filwaqt li huma skurjaw. Dak hu il-futbol u ninsab dispja/ut bir-ri]ultat.” Dawn kienu l-ewwel kummenti talkow/ tar-Russja Fabio Capello wara t-telfa ta’ 1-0 kontra lBel;ju. Bir-reb[a l-Bel;ju g[adda g[all-fa]i li jmiss u rRussja, minkejja li s’issa g[andhom biss punt xorta wa[da qeg[din b’/ans li jikkwalifikaw. Ir-Russi issa jmisshom jilag[bu kontra l-Al;erija. Minn na[a tieg[u l-kow/ talBel;ju Marc Wilmots qal, “Kienet log[ba diffi/li imma ksibna dak li ridna. Kellna wirja mill-aqwa u Origi, plejer li g[ad g[andu 19-il sena hu plejer millaqwa b’futur mill-isba[ quddiemu.”


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 23 ta’ :unju, 2014

32

SPORT

Waqt il-[in mi]jud fil-log[ba bejn il-:ermanja u l-Ghana li ntemmet 2-2 minn Grupp G, l-attakkant :ermani] Thomas Mueller u John Boye ta’ Ghana [abtu ras ma’ ras. Ir-referee saffar g[al tmiem il-log[ba imma ]-]ew; plejers baqg[u fl-art bit-tobba jo[or;u ji;ru biex jag[tu l-kura. L-ag[ar li mar kien l-attakkant :ermani] li deher biddemm nie]el ma’ [addejh. Imma wara l-log[ba l-kow/ Joachim Low waqt li kkonferma li Mueller kellu qasma fuq g[ajnu l-leminija, qal li ma kellu xejn gravi u mhux se jdum wisq barra. Fir-ritratt l-attakkant Miroslav Klose jidher jag[ti l-ewwel g[ajnuna lil Mueller bir-referee jirritorna biex jara x’g[andu.

Maradona re;a’ tilef il-gowl ta’ Lionel Messi

Diego Maradona jidher i[alli postu fid-90 minuta flimkien ma’ bintu Giannina u spi//a ma rax il-gowl ta’ Messi kontra l-Iran

Wara li ma t[alliex jid[ol biex jara l-ewwel log[ba tal-Ar;entina kontra l-BoznijaHerzegovina (g[aliex ipprova jid[ol minn bieb [a]in) u spi//a tilef ir-reb[a 2-1 tat-tim ta’ pajji]u, Diego Maradona naqas anke milli jara l-gowl ta’ Lionel Messi li tahom reb[a 1-0 fuq lIran. Dan minkejja li din iddarba kien pre]enti g[al-log[ba. Dik li l-eks captain u kow/ talAr;entina [aseb li kienet sospensjoni mill-FIFA imposta fuqu, tne[[iet fil-[in biex seta’ jattendi g[al-log[ba kontra lIran. Flimkien mat-tifla tieg[u Giannina (li g[andha tifel ming[and l-attakkant Ar;entin Aguero), Maradona ra 90 minuta tal-log[ba kontra l-Iran imma mbag[ad deher iqum minn postu u jitlaq ftit biss qabel Lionel Messi skorja l-gowl de/i]iv tal-log[ba fil-[in mi]jud. Ritratti fuq is-sit so/jali ta’ Maradona j[alli l-ground qabel it-tisfira finali wasslu biex f’pajji]u qed jissejja[ ‘MaradonaMufa’ (is-sa[ta ta’ Maradona).

It-Tazza tad-Dinja tal-2010 erba’ snin ilu fl-Afrika t’Isfel kellha dik li baqg[et tissejja[ ‘is-sa[ta ta’ Mick Jagger’ u jidher li f’din l-edizzjoni hu Maradona li g[andu dan ilmag[mul fuqu fil-Bra]il g[aliex g[adu ma rax gowl minn tlieta li skorjaw l-Ar;entina. Dawk li huma superstizzju]i sa[ansitra qed jissu;;eruxxu li l-eks stilla Ar;entina issa verament m’g[andux jit[alla jersaq lejn ilground fejn ikunu qed jilag[bu l-Ar;entina. Fl-Afrika t’Isfel, kull wie[ed mill-erba’ timijiet li kien ]amm mag[hom Mick Jagger, kienu eliminati meta mar jarahom. Huwa appo;;ja lill-Istati Uniti vi/in Bill Clinton u kienu tilfu 21 ma’ Ghana. Wara mar jissapportja lill-Ingilterra li kienu eliminati 4-1 mill-:ermanja. Minn hemm mar jappo;;ja lillBra]il fejn g[andu tifel ta’ nazzjonalita` Bra]iljana u anke dawn tilfu 2-1 kontra l-Olanda. L-a[[ar tim li ]amm mieg[u flAfrika t’Isfel kien l-Ar;entina li kienu meg[luba 4-0 mill:ermanja. Intant Maradona dde/ieda li

jara l-log[ba bejn l-Urugwaj u l-Ingilterra fuq it-televi]joni flimkien ma’ xi [bieb u crew tal-camera ta’ stazzjon Ar;entin. Mir-reazzjoni tieg[u g[allgowl ta’ Luis Suarez fl-84 minuta, il-bniedem li skorja b’idu ilgowl li g[arraq lill-Ingilterra filkwarti tal-finali tat-Tazza tadDinja tal-1986, ftit jidher li g[ad g[andu ammirazzjoni lejn lIngli]i. Wara l-log[ba, fil-kolonna tieg[u fit-Times of India, Maradona kiteb hekk wara rreb[a tal-Urugwaj 2-1. “L-istess storja ta’ dak li seta’ kien. Gerrard u d-difi]a Ingli]a g[andhom jie[du l-[tija ta]]ew; gowls tal-Urugwaj.”

media•link COMMUNICATIONS


TRANSFERS FOST NUMRU KBIR TA’ KAPIJIET TAL-ISKEJJEL PRIMARJI Miller

23 – 6 – 2014

In-Nazzjon 23 ta' Ġunju 2014  

In-Nazzjon 23 ta' Ġunju 2014

Advertisement