Page 1

Nru 13,757

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014 €0.80 www.maltarightnow.com

Enfasizzata l-importanza tal-kooperazzjoni bejn l-ewroparlamentari L-importanza li s-sitt ewroparlamentari Maltin ja[dmu flimkien u jikkoperaw fl-impenji tag[hom fil-Parlament Ewropej kienet enfasizzata waqt laqg[at uffi/jali li l-ewroparlamentari Maltin kellhom malPrim Ministru Joseph Muscat u mal-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil. Fi]-]ew; laqghat kien enfasizzat il-kontribut kbir li g[andhom x’jag[tu l-ewroparlamnetari Maltin, bil-Kap talOppo]izzjoni Simon Busuttil jenfasizza l-impenn li g[andu jkollhom l-ewroparlamentari biex ikunu fatturi ta’ bidla talmod kif issir il-politika f’Malta, biex din issir fuq livelli Ewropej. Fil-laqg[a f’Kastilja, il-Prim Ministru qal li din kienet elezzjoni li se timmarka bidla filpoplu Malti, g[all-fatt li kienu eletti erba’ ewroparlamentari nisa minn sitta. Joseph Muscat appella lillewroparlamentari Maltin biex minkejja li ;ejjin minn pariti differenti, huma jsibu l-mod kif ja[dmu flimkien. Fil-kumemnt tieg[u l-Kap tad-delegazzjoni Laburista Alfred Sant esprima limpenn tad-delegazzjoni Laburista li ta[dem favur l-interessi ta’

Qorti

Kollox f’idejn il-Qorti Kostituzzjonali Il-Qorti tal-Appell Kriminali preseduta mill-Im[allef Antonio Mizzi qalet li hija ma tistax tmur kontra sentenza mog[tija millistess Qorti u g[alhekk m’g[andhiex is-setg[a li takkorda l-liberta’ provi]orja fil-konfront tar-ra;el li allegatament qieg[ed il-[abs fuq xi [a;a li ma wettaqx Ara pa;na 5

Ukrajna

Misteru dwar l-osservaturi tal-OSCE

termina l-[idma politika. Lewroparlamentari Nazzjonalista David Casa spjega li filma;;oranza tal-ka]i, i]-]ew; delegazzjonijiet jaqblu bejniethom fil-parlament Ewropew.

Matul il-;urnata tal-biera[ kien hemm ftit ta’ misteru dwar l-erba’ osservaturi tal-OSCE li spi//aw pri;uniera tar-ribelli filLvant tal-Ukrajna. Ir-ribelli qed isostnu li [elsuhom filwaqt li lOSCE, apparti li qalet li ma setg[etx tikkonferma dan, ]iedet li kien hemm erba’ osservaturi o[ra minn tag[ha li g[ebu firre;jun.

g[al pa;na 3

Ara Pa;na 15

Il-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil enfasizza l-impenn li g[andu jkollhom l-ewroparlamentari biex ikunu fatturi ta’ bidla tal-mod kif issir il-politika f’Malta

Malta fil-Parlament Ewropej. Il-Kap tad-delegazzjoni talPN fil-Parlament Ewropew David Casa qabel malpo]izzjoni espressa mill-Kap tad-delegazzjoni Laburista u sostna li d-delegazzjoni tal-PN

se tkun qed ta[dem b’mod leali favur l-interessi ta’ Malta. David Casa sostna li dan ma jfissirx li ]-]ew; delegazzjonijiet mhux se jkollhom opinjonijiet differenti i]da l-impenn lejn ilpajji]i se jibqa’ l-fattur li jidde-


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

2

LOKALI

Therese Comodini Cachia fil-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar l-edukazzjoni Josef Vella, is-Segretarju :enerali tal-U{M u Paul Pace, il-President tal-MUMN g[amlu l-appell biex ikun relazzjoni aktar mill-qrib bejn l-MEPs u t-trejdunions

B]onn li l-Ewroparlamentari j]ommu kuntatt mill-qrib mal-MEUSAC L-Ewroparlamentari eletti g[andhom i]ommu kuntatt malMEUSAC u mat-trejdunions Maltin b’mod individwali g[aliex b’hekk ikollhom idejhom fuq il-polz ta’ dak li qed ji;i diskuss mir-rappre]entanti ta’ diversi setturi f’pajji]na. Kien dan l-appell li g[amlu numru ta’ rappre]entanti ta’ unjins Maltin waqt laqg[a talMEUSAC ma’ u[ud millMembri Parlamentari Ewropej eletti fl-elezzjoni tas-Sibt li g[adda. Fost dawk li g[amlu dan l-appell kien hemm Josef Vella, is-Segretarju ;enerali tal-U[M u Paul Pace, il-President talMUMN. Il-Membru Parlamentari Ewropew ;dida tal-Partit Nazzjonalista Therese Comodini Cachia sa[qet fuq l-importanza li l-imsie[ba so/jali jidentifikaw laspirazzjonijiet tag[hom g[annies li jirrappre]entaw. F’messa;; li bag[tet, Roberta Metsola, li ma setg[etx tattendi g[al laqg[a min[abba li b[alissa tinsab fi Brussell, qalet li fil-

[idma tag[ha se tkun qed tikkopera mill-qrib malMEUSAC. L-MEP Laburista Miriam Dalli tenniet l-importanza li b[ala rappre]entanta tal-poplu tkun taf x’inhuma t-temi ewlenin li jkunu qed ji;u diskussi fi [dan ilMEUSAC filwaqt li Alfred Sant qal li huwa interessat kif limsie[ba so/jali janalizzaw li]viluppi fil-pajji] u kif dawn jolqtu s-setturi li jirrappre]entaw. Matul il-laqg[a l-Kap talMEUSAC Vanni Xuereb fakkar ukoll li din il-laqg[a qed issir f’mument kru/jali meta lMembri Parlamentari Ewropej se jkunu qed jag[]lu f’liema kumitati se jkunu qed ja[dmu. Il-Ministru responsabbli midDjalogu So/jali Helena Dalli spjegat li din l-istedina g[allMembri Parlamentari Ewropej se tibda ssir f’kull laqg[a talMEUSAC g[ax il-Gvern iqis li huwa importanti li l-Membri Parlamentari Ewropej ikunu infurmati b’dak li jkun qed ji;i diskuss f’dan il-Kumitat.

Il-Kap tal-Oppo]izzjoni u talPartit Nazzjonalista Simon Busuttil se jitlob lillEwroparlamentari Nazzjonalista eletta g[all-ewwel darba ftit taljiem ilu, Therese Comodini Cachia, biex tkun membru talKumitat tal-Parlament Ewropew dwar l-edukazzjoni biex tkun tista’ ssegwi mill-qrib dan ilqasam u permezz tal-[idma tag[ha ;;ib ri]ultati g[al pajji]na. Il-Kap tal-Oppo]izzjoni innifsu [abbar dan waqt li kien qed jindirizza il-Konferenza ;enerali tal-Union tal-G[alliema. Din issena, il-konferenza tal-MUT kellha t-tema “Id-diffikultajiet li jiffa//jaw il-Unions tal-edukaturi Ewropej.” Simon Busuttil wieg[ed li filqasam edukattiv, l-Oppo]izzjoni se tikkopera mal-Gvern biex ilpjan edukattiv ta’ pajji]na j[alli effett fit-tul imma qal ukoll li lOppo]izzjoni g[andha ideat li se tipproponi u ta[dem biex ji;u implimentati g[all-;id ta’ dan issettur. Dan g[aliex lOppo]izzjoni tibqa’ tqis ledukazzjoni u l-g[alliema b[ala prijorita’ u su;;ett kru/jali u indispensabbli g[all-avvanz talpajji]. “Pajji]na jista’ jifta[ar b’pedamenti mill-iktar importanti fl-edukazzjoni u nittamaw li lGvern ikompli jibni fuqhom u jsa[[ahom,” sa[aq Simon Busuttil. Hu rrikonoxxa u rringrazzja lill-MUT tal-[idma tag[ha fli]vilupp so/jo-ekonomiku tal-

Simon Busuttil wieg[ed li fil-qasam edukattiv, l-Oppo]izzjoni se tikkopera mal-Gvern biex il-pjan edukattiv ta’ pajji]na j[alli effett fit-tul

pajji] f’g[eluq il-95 sena mittwaqqif tag[ha. Min-na[a tieg[u l-Prim Ministru Joseph Muscat, li ndirizza l-konferenza, ukoll tkellem dwar l-importanza li l-Gvern ikompli jibni fuq it-tajjeb li sar minn amministrazzjonijiet pre/edenti filwaqt li jibdel affarijiet li ma la[qux l-g[an tag[hom. Joseph Muscat qal li l-problemi ewlenin ta’ pajji]na huma listudenti li j[allu l-iskola kmieni, l-illitteri]mu, in-numeri]mu kif ukoll il-qasam vokazzjonali problemi li qed iwasslu biex min i[addem ma jsibx [addiema adattati bi]]ejjed g[ax-xog[ol. Fid-diskors tieg[u, il-kelliem ewlieni ta’ din il-konferenza, il-

Kap tal-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trejdunions Martin Romer tkellem dwar id-diffikultajiet li l-kri]i ekonomika, u nuqqas ta’ ppjanar politiku fittul, [allew fil-qasam tal-edukazzjoni madwar l-Ewropa. G[al din il-konferenza attendew ukoll il-Ministru talEdukazzjoni u x-Xog[ol Evarist Bartolo, il-Kelliem talOppo]izzjoni g[all-istess settur Joe Cassar, rappre]entanti taliskejjel, uffi/jali tal-unions Maltin kif ukoll numru ta’ awtoritajiet ewlenin f’pajji]na. Il-konferenza nfet[et mis-Segretarju ;enerali tal-MUT Franklin Barbara u kienet indirizzata wkoll mill-President tal-Union Kevin Bonello.

Il-ka//aturi jopponu r-referendum dwar il-ka//a fir-Rebbieg[a Filwaqt li jsostnu li ;abru eluf kbar ta’ firem dwar id-drittijiet tal-minoranzi, il-Federazzjoni Kaccaturi, Nassaba u Konservazzjonisti jsostnu li lGvern g[andu jiddiskuti din ilpetizzjoni fil-parlament g[aliex mhux ;ust li skont huma jsir referendum dwar il-ka//a firRebbieg[a. Huma qed jipproponu li g[andha ssir emenda g[al-li;i tar-referenda biex din ma tiksirx id-drittijiet tal-minoranzi. Din il-po]izzjoni kienet espressa mill-President tal-Federazzjoni Joe Perici Calascione waqt konferenza tal-a[barijiet li fiha hu attakka lil Arnold Cassola u

Carmel Cacopardo, lill-Birdlife, lil ]ewg kandidati tal-PN g[allelezzjonijiet tal-parlament Ewropew, lill-Fondazzjoni Gaia, lill-Alternattiva Demokratika u lin-Nature Trust. Perici Calasgione qal li l-PL di;a laqa’ l-istedina talFederazzjoni biex nhar it-Tnejn li ;ej jir/ievi l-petizzjoni i]da l-PN g[ad irid jag[ti l-po]izzjoni tieg[u lill-Federazzjoni. Il-ka//aturi u n-nassaba ma jridux ji]velaw g[alissa kemm ;abru firem u qed isostnu li g[andhom l-appo;; ta’ diversi g[aqdiet fosthom l-Asso/jazzjoni tat-Ti;rijiet ta]-}wiemel, ilkolezzjonisti tal-armi, asso/jaz-

zjoni ta’ ka//aturi min-New York, l-G[aqda }wiemel u Kultura, l-G[aqdiet tas-Sajjieda Dilettanti u Maltin, il-Malta Shooting Federation u bosta dilettanti tal-[amiem. G[all-Federazzjoni talKa//aturi u n-Nassaba ilkwistjoni tar-referendum hi wa[da dwar demokrazija u sostna li l-Federazzjoni lesta tie[u lpassi kollha me[tie;a fosthom dik li tie[u l-ka] qudddiem ilqorti kostituzzjonali. Il-petizzjoni kontra l-ka//a firrebbieg[a kienet deskritta millFederazzjoni Ka//aturi u Nassaba b[ala att ta’ vendikazzjoni kontra l-ka//aturi.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

3

LOKALI

{idma leali favur l-interessi ta’ Malta minn pa;na 1

Fil-laqg[a malEwroparlamentari fid-Dar ?entrali tal-PN, il-Kap talOppo]izzjoni Simon Busutttil tkellem dwar ir-rwol li g[andhom lEwroparlamentari Maltin biex jinbidel il-mod kif issir il-politika f’Malta. Simon Busuttil qal li l-a[[ar elezzjonijiet fl-Ewropa se j;ibu realta politika li fiha lPopolari u s-So/jalisti jridu ja[dmu iktar flimkien. Dan wara r-ri]ultati li kisbu partiti estremi. Il-Kap tal-PN sostna li

minkejja li din tista’ tkun sitwazzjoni ironika, fir-realtá, lPopolari u s-So/jalisti jistg[u jkunu determinati biex jinbidel il-mod kif issir il-politika. Filwaqt li rrifera g[allesperjenza tieg[u bhala ewroparlamentari qabel sar Kap tal-PN, Simon Busuttil qal li l-esperjenza Ewropea g[andha tqarreb i]-]ew; delegazzjonijiet Maltin biex isa[[u l-kooperazzjoni bejniethom. Flimkien mal-Kap talOppo]izzjoni kien hemm ukoll il-Kelliem tal-Partit Nazzjonalist g[all-Affarijiet Ewropej Marthese Portelli.

Mara titlef [ajjitha fix-Xatt l-A[mar, G[ajnsielem Mara ta’ 46 sena ta’ nazzjonalita’ :ermani]a tilfet [ajjitha fil-ba[ar f’G[ajnsielem, filpost mag[ruf b[ala x-Xatt lA[mar. Mill-ewwel investigazzjonijiet jidher li waqt li l-mara kienet flimkien mar-ra;el tag[ha fil-ba[ar waqt dive g[al xi ra;uni sabet ru[ha f’diffikulta’. Ir-ra;el tal-vittma talab l-

assistenza ta’ xi persuni li kienu vi/in. Il-mara ttellg[et lart u ;iet mog[tija l-ewwel g[ajnuna. Sfortunatament hi tilfet [ajjitha u ;iet i//ertifikata mejta fil-post. Bil-ka] ;iet infurmata lMa;istrat tal-G[assa li [atret diversi esperti biex jg[inuha flinkjesta. L-investigazzjonijiet g[adhom g[addejjin.

Tlieta l-isptar wara argument f’Paceville }ew; Libjani u Somalu ttie[du l-Isptar Mater Dei g[allkura wara li sofrew ;rie[i kkaw]ati minn arma li taqta’ f’argument li nqala’ kmieni l;img[a filg[odu f’Paceville. Fi stqarrija l-pulizija qalet li largument se[[ g[all-[abta tal[amsa u nofs ta’ filg[odu fi Triq San :org. Is-Somalu, ]ag[]ug[ ta’ tmintax-il sena residenti Santa Venera sofra ;rie[i gravi. L-istess kundizzjoni g[al-Libjan ta’ g[oxrin sena residenti s-Swieqi filwaqt li l-Libjan l-ie[or, li g[andu tletin sena residenti San ;wann sofra ;rie[i [fief.

Dan hu l-a[[ar minn sensiela ta’ in/identi li se[[ew f’Paceville f’temp ta’ ftit jiem. Iktar kmieni dan ix-xahar tliet ]g[a]ag[ kellhom b]onn kura medika wara ;lieda ma’ numru ta’ barranin. I]-]ag[]ug[ ta’ 18-il sena kien sofra ;rie[i [fief waqt li tnejn o[ra, wie[ed ta’ 19 u ie[or ta’ 20 kellhom b]onn il-kura medika wara li sofrew ;rie[i gravi, fosthom qtug[ ta’ arma bil-ponta u li taqta’. Iktar kmieni fl-istess ;urnata, ra;el ta’ 48 wkoll sofra ;rie[i gravi wara li qala’ daqqa ta’ tazza f’rasu.

Il-mixja telqet minn fejn il-Palazz tal-President fil-Belt Valletta u ntemmet [dejn Kastilja fejn rappre]entanti tal-grupp Soroptimist International of Malta ppre]entaw ittra lill-Prim Ministru Malti

Mixja biex titqajjem kuxjenza dwar il-ka] tat-tfajliet ma[tufa fin-Ni;erja Appell lill-Gvern Malti biex jag[mel pressjoni fuq il-Gvern Ni;erjan biex je[les lit-tfajliet L-G[aqda Soroptimist International of Malta organizzat mixja biex tqajjem kuxjenza dwar il-ka] tat-tfajliet ma[tufa u mi]muma osta;;i fin-Ni;erja mill-grupp estremista Boko Haram u biex tappella biex jin[elsu. Qabel il-mixja delegazzjoni ta’ din l-g[aqda, li kienet tinkludi wkoll lil Kate Gonzi, iltaqg[et mal-President ta’ Malta fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. F’din il-laqg[a l-President Marie Louise Coleiro Preca tkellmet dwar din it-tra;edja umana u fa[[ret limpenn ta’ din l-g[aqda li qed tispira [afna nisa li qed jispi//aw vittmi tal-vjolenza. Il-President fakkret fil-ka] tattfajla Pakistana Malala Yousafzai li sa[qet fuq l-importanza li t-tfajliet u n-nisa g[andhom ikollhom a//ess g[alledukazzjoni. Il-President Marie Louise

Coleiro Preca qalet li l-poplu Malti g[andu jkun kburi li pajji]na j[addan il-valuri taddrittijiet umani u qalet li lMaltin g[andhom id-dmir li jkunu solidali ma’ popli o[rajn li ma jgawdux l-istess drittijiet li ngawdu f’pajji]na. Fi tmiem illaqg[a l-President iffirmat ukoll il-petizzjoni li ssejja[ g[all[elsien ta’ dawn it-tfajliet Ni;erjani. Il-mixja telqet minn fejn ilPalazz tal-President fil-Belt Valletta u ntemmet [dejn Kastilja fejn rappre]entanti talgrupp Soroptimist International of Malta ppre]entaw ittra lillPrim Ministru Malti li fiha lg[aqda tappella lill-Gvern u lillParlamentari kollha biex jag[mlu pressjoni fuq il-Gvern Ni;erjan biex je[les lil dawn ittfajliet. L-ittra tappella wkoll lill-mexxejja dinjija biex jassiguraw li t-tfajliet u n-nisa jkollhom a//ess g[all-edukazzjoni.

Pre]enti g[all-mixja kien hemm ukoll il-Kelliema talPartit Nazzjonalista g[adDjalogu So/jali Claudette Buttiegieg u d-Deputat Nazzjonalista u Whip tal-Grupp Parlamentari David Agius li ttnejn li huma ffirmaw il-petizzjoni li qed titlob g[all-[elsien tat-tfajliet Ni;erjani. L-g[aqda Soroptimist International hija g[aqda volontarja internazzjonali li hija impenjata biex in-nisa u t-tfajliet ikollhom vu/i ugwali f’dinja fejn jistg[u jil[qu l-aspirazzjonijiet tag[hom. Sadanittant, b’rabta mad-drittijiet umani, il-Kelliema talPartit Nazzjonalista g[adDjalogu So/jali Claudette Buttiegieg se tkun qed tattendi g[al konferenza ta’ tlitt ijiem f’Londra li matulha se tkun qed tiffoka fuq il-glieda kontra labbu] sesswali waqt ]minijiet ta’ kunflitt.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

4

LOKALI

Il-prosekuzzjoni {ati li pprova jkorri gravi lil ttemm il-provi tag[ha ]ew;ha u lil binha Il-Prosekuzzjoni temmet ilprovi tag[ha fil-ka] tal-;uri li qed jinstema’ bil-mag[luq, hekk kif nhar it-Tlieta li g[adda missier ta’ 35 sena beda ji;i pro/essat u akku]at li stupra lil bintu, li fi ]mien li allegatament se[[ il-ka] kellha tmien snin. Tard il-{amis waranofsinhar xehdu l-omm u l-bint, l-allegata vittma li llum g[andha 16-il sena. Ir-ra;el qed ji;i mixli b’erba’ kapi ta’ akku]a, li ]ammha u ssekwestraha kontra l-volontà tag[ha u li kkorrompieha. Hu qed ji;i akku]at ukoll li ;ibed filmat tieg[u waqt att sesswali ma’ mara filwaqt li kien qed i]omm f’idejh tifla ta’ tliet snin. Issa, wara li d-difi]a ttemm il-provi tag[ha, jibdew is-sottomissjonijiet legali ta]]ew; partijiet, bl-indirizz finali tal-Im[allef Michael Mallia. Ilverdett mistenni li ji;i de/i] nhar it-Tnejn, f’ka] li fih l-ebda xhud, l-ebda isem u l-ebda ra[al jew villa;; ma jista’ jissemma fuq il-mezzi tax-xandir. Il-ka] hu dwar ka] ta’ stupru li kien se[[ fil-11 ta’ Ottubru, 2006. Dak i]-]mien il-Pulizija kienu r/ivew rapport ming[and omm li kienet qalet li bintha ;iet stuprata mill-missier. Il-Pulizija kienu tkellmu mattifla u mag[hom kellmuha wkoll xi social workers. It-tifla stqarret li f’diversi okka]jonijiet missierha kien jag[mel atti oxxeni fil-

pre]enza tag[ha. Sadanittant waqt li kienet qieg[da ssir l-investigazzjoni, ilPulizija sabet filmat fil-mobile tal-akku]at li kien in;ibed minnu stess f’Awwissu tal2006. F’dan il-filmat, ir-ra;el kien jidher involut f’atti sesswali ma’ mara filwaqt li kien qieg[ed i]omm lil bintha ta’ tliet snin f’idejh. Dan jidher li ;ie kkonfermat ukoll mill-akku]at stess li qal ukoll li l-mara ma kinitx konxja li kien qieg[ed ji;bed il-filmat. Il-Prosekuzzjoni mmexxija millAssistent Avukat :enerali, Philip Galea Farrugia u l-Avukat Nadia Camilleri qeg[din jakku]aw lil dan ir-ra;el b’erba’ akku]i li kollha j;orru pieni ta’ pri;unerija li w[ud minnhom jistg[u jitilg[u wkoll sa 30 sena [abs f’ka] ta’ [tija. Fil-fatt, l-ewwel akku]a hi ta’ stupru u vjolenza fuq minuri li sar minn ;enitur u fuq persuna ta’ inqas minn disa’ snin. Ta’ dan hemm piena ta’ pri;unerija li tvarja minn tliet snin sa 30 sena. It-tieni akku]a hi min[abba li ;enitur ]amm lil bintu kontra rrieda tag[ha u b’mod illegali f’diversi okka]jonijiet. Barra minn hekk, it-tifla kienet su;;etta g[al a;ir abbu]iv minna[a ta’ missierha f’età tenera. Ta’ dan, il-piena tvarja minn minimu ta’ 13-il xahar sa massimu ta’ [ames snin [abs.

}ag[]ug[ li llum g[andu 23 sena u li huwa mill-Fgura, ing[ata tliet snin probation wara li nstab [ati li pprova jikka;una feriti gravi fuq ir-ra;el tal-mara li kellu relazzjoni mag[ha u binha. Dan wara li hu ma a//ettax il-fatt li hi xtaqet ittemm din ir-relazzjoni. Il-ka] beda fil-25 ta’ :unju 20 1 2 , meta l - pulizija kienu infurmati li quddiem iz-zuntier tal - knisja tal - Kalkara kien se[[ in/ident u xi [add saq g[al fuq il-bankina. B’rabta ma’ dan il-ka], l-g[ada kien tressaq il-Qorti Ryan Stivala ta’ 23 sena. Ori;inarjament hu kien mixli bl-attentat ta’ qtil tat-tifel u tarra;el tal-mara li kellu relazzjoni

mag[ha, billi saq g[al fuqhom. Madankollu aktar tard l-Avukat :enerali rtira l-akku]a ta’ attentat ta’ qtil u Stivala ;ie mixli li pprova jikkaw]a feriti gravi fuq ir-ra;el u li kkaw]a feriti [fief fuq il-mara. Hu kien ;ie mixli wkoll b’sewqan perikolu], li g[amel [sara f’karozza u li g[amel [sara fil-proprjetà talmara. Mix-xhieda [are; li Stivala kellu relazzjoni ma’ mara mi]]ew;a, omm ta’ tifel ta’ erba’ snin. Hi xtaqet ittemm irrelazzjoni, i]da hu ma riedx, u kien [adha bi kbira [afna. Jum fost l-o[rajn mar quddiem id-dar tag[ha u meta hi ma fet[itlux, beda jag[ti fuq il-bieb ta’ barra b’/ilindru tal-gass.

Meta l-mara qalet lil ]ew;ha b’dak li kien se[[, idde/idew li jag[mlu rapport lill-pulizija. Huma u sejrin, kien se[[ lin/ident meta Stivala saq g[al fuqhom. Stivala dejjem /a[ad li l-intenzjoni tieg[u kienet li joqtolhom. Il-Ma;istrat Carol Peralta sab lil Stivala [ati li pprova jikkaw]a feriti gravi lir-ra;el u li kkaw]a feriti [fief fuq il-mara, kif ukoll li heddidhom, g[amel [sara fil-proprjetà tal-mara u [sara fil-karozza ta’ persuna o[ra li ma kellha x’taqsam xejn mal-ka]. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Robert Said Sarreo. G[al Stivala dehru l-avukati Franco Debono u Marion Camilleri.

Mhux [ati li kkorrompa tifla ta[t l-età Il-Qorti preseduta millMa;istrat Audrey Demicoli lliberat ra;el ta’ 49 sena minn Bormla li ma nstabx [ati li kkorrompa tfajla ta’ 16-il sena, minn Bormla wkoll, u li pparte/ipa f’attivitajiet sesswali mag[ha. Il-Qorti fid-de/i]joni tag[ha qalet li hemm dubji serji dwar il-kredibbiltà tat-tfajla u ta’ ommha. Dan g[aliex kollox jindika li kienet l-omm, u mhux it-tfajla, li kellha relazzjoni malimputat. Fil-fatt il-Qorti millprovi qieset diversi fatturi fosthom li kemm l-omm u x’aktarx bintha kienu jitolbuh biex jixtrilhom [afna affarijiet u li meta spi//a xott mill-flus heddewh, bl-omm tispi//a tag[mel rapport lill-Pulizija li kien qed jabbu]a minn bintha. Kien f’Mejju tal-2011, meta omm u bintha ta’ 16-il sena kienu marru jag[mlu rapport flg[assa tal-pulizija ta’ Bormla u l-omm allegat li r-ra;el imsemmi kien abbu]a sesswalment minn bintha. L-omm qalet li kienet issuspettat [a]in g[ax bintha kien qed ikollha [afna flus, meta din ma ta[dimx. It-tifla qalet li kienet tmur fiddar tar-ra;el u jkollha x’taqsam mieg[u, u ta’ dan huwa kien jag[tiha flus u rigali, fosthom laptop u anke taha diversi mobiles. Ir-ra;el kien /a[ad li kellu relazzjoni sesswali mat-tfajla. Hu sa[aq li r-relazzjoni tieg[u kienet mal-omm u mhux mal-

Ma kinitx l-ewwel darba li l-omm g[amlet rapporti fl-g[assa tal-pulizija u allegat abbu]i simili bint, u qal li f’diversi okka]jonijiet xtara rigali lill-omm u lil uliedha. Hu qal fil-Qorti li l-omm bdiet tirrikattah biex jag[tiha aktar flus i]da hu ma kellux minn fejn jag[tiha aktar. Min[abba dan irrikatt, ;ibed filmati waqt attività sesswali mal-mara, omm it-tifla, u dan biex hu jkun kopert. Filfatt ritratti minn dan il-filmat kienu esibiti fil-Qorti. L-omm /a[det li dik li tidher fir-ritratti kienet hi. Xehdet ukoll o[t l-omm, ji;ifieri z-zija tal-minorenni. Din qalet li darba minnhom, inneputija marret g[andha u qaltilha li ommha kienet qed tinsisti li jmorru jag[mlu rapport kontra rra;el. Qaltilha wkoll li ommha kienet qed theddidha li tke//iha mid-dar jekk ma tag[milx dak li kienet qed tg[idilha hi.

Il-Qorti qalet li dwar dan ilka] hemm ]ew; ver]jonijiet, i]da hemm dubji serji dwar ilkredibbiltà tal-omm u tat-tifla. Dan mhux biss min[abba l-komportament tag[hom huma u jixhdu i]da wkoll g[ax il-ver]joni tag[hom kienet kontradetta minn dik taz-zija tat-tifla. Il-Qorti qalet ukoll li millprovi li semg[et jirri]ulta li din ma kinitx l-ewwel darba li lomm g[amlet rapporti fl-g[assa tal-pulizija u allegat abbu]i simili. Dan iqajjem dubji li hi tu]a din l-arma kull meta jkollha kwistjoni ma’ xi [add. Hi g[alhekk ma sabitx lill-imputat [ati u lliberatu minn kull akku]a. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Jesmond Borg filwaqt li l-avukati Andy Ellul u Vince Micallef deheru g[ar-ra;el.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

5

LOKALI

Il-Qorti tal-Appell tg[id li ma tistax tbiddel sentenza tag[ha stess Saret ukoll talba g[all-[elsien tar-ra;el lill-President ta’ Malta Il-Qorti tal-Appell Kriminali preseduta mill-Im[allef Antonio Mizzi qalet li hija ma tistax tmur kontra sentenza mog[tija millistess Qorti u g[alhekk m’g[andhiex is-setg[a li takkorda l-liberta’ provi]orja fil-konfront tar-ra;el li ilu l-[abs g[al aktar minn sena fuq ka] ta’ abbu] fuq bintu, liema ka] [a ]volta o[ra wara li l-istess bintu qalet li kienet ommha stess li ;eg[litha tg[id li missierha abbu]a minnha. Aktar qabel matul il-jum lIm[allef Laurence Quintano astjena mill-ka] peress li qal li hu kien l-Im[allef li sema’ u kkonferma s-sentenza mog[tija millQorti tal-Ma;istrati fuq l-istess ka], fejn ir-ra;el kien ikkundannat sentejn [abs. L-Im[allef Quintano qal ukoll li b[ala Im[allef tal-G[assa ma setax jie[u kompitu ta’ dan ilka]. Sadanittant fuq l-istess ka], il-Qorti Kostituzzjonali preseduta mill-Im[allef Joseph R. Micallef qalet li se tidde/iedi l;img[a d-die[la fuq it-talba tal[elsien li saret minn ra;el li qed jis[aq li qed jin]amm g[alxejn il-[abs g[ax qal li bintu gidbet fuqu, fejn qalet li abbu]a minnha. Il-ka] quddiem il-Qorti talappell kriminali sar bil-mag[luq fuq talba tal-Avukat :enerali. Sadanittant saret ukoll talba g[all-[elsien tar-ra;el lillPresident ta’ Malta, din biex tit[assar is-sentenza. B’rabta ma dan il-ka] l-omm tressqet il-qorti u ;iet mixlija li tat xhieda falza. Sadanittant il-{amis, l-Qorti tal-Ma;istrati /a[det ir-rikors li sar mir-ra;el li qieg[ed jikkontendi li qed jin]amm fil-Fa/ilita’ Korrettiva ta’ Kordin b’mod illegali wara li bintu xehdet falz. Fid-de/i]joni tieg[u, il-

B’rabta ma dan il-ka] l-omm tressqet il-qorti u ;iet mixlija li tat xhieda falza, hu allegat ukoll li ;ieg[let lil bintha tg[id li missierha abbu]aha

Ma;istrat Aaron Bugeja qal li filwaqt li l-Qorti semg[et bosta sottomissjonijiet dwar il-ka], flistess waqt ma tressqu ebda provi u g[alhekk kollox kien jibba]a fuq diversi xhieda li taw is-sottomissjoni ;uramentata tag[hom f’inkjesta li saret millMa;istrat Consuelo Scerri Herrera. Madankollu , il - Ma;istrat Bugeja qal li din ix-xhieda ma kienitx prodotta b[ala prova u dan hekk kif kien spjegat li lpro/ess intbag[at lill-Avukat :enerali. Kien g[alhekk li huwa sa[aq li l-Qorti qed ikollha timxi fuq dak li ;ie rrapportat lilha u mhux fuq provi li n;iebu quddiemha. Min-na[a l-o[ra, il-Ma;istrat qal li r-ra;el kien instab [ati mill-Qorti tal-Ma;istrati u mill-

Qorti tal-Appell fejn l-pro/eduri ttie[du bba]ati fuq provi. Tenna li l-pro/ess spi//a e]awrit. Kompla jg[id li f’pajji]na m’g[andniex Qorti tat-Tielet Grad u sa[aq li din il-Qorti g[andha /erti poteri u parametri safejn tista’ taœdem. Il-Ma;istrat Bugeja kompla jg[id li biex ir-ra;el ikun jista’ jing[ata ra;un dan irid isir ;udizzjalment, ji;ifieri billi jitlestew il-pro/eduri kriminali li g[addejjin fil-konfront tal-mara u tal-bint li jinsabu akku]ati li xehdu fil-falz kontra dan irra;el. G[alhekk qalet il-Qorti, li sakemm ma ji;i de/i] il-ka] g[ad m’hemmx /ertezza li fil-fatt ixxhieda tat-tifla kienet falza. Staqsa wkoll jekk it-tifla hijiex se tibqa’ tg[id li din ix-xhieda

kinitx falza jew inkella hijiex bi [siebha ter;a’ ddawwar ilver]joni kemm-il darba jibdew il-pro/eduri kontriha. Il-Qorti fid-de/i]joni tag[ha qalet ukoll li r-ri]ultat ta’ inkjesta Ma;isterjali mhix sentenza ta’ Qorti u g[alhekk ma tikkonkludix li l-persuna hi [atja ta’ ;urament falz jew sper;ur. Minna[a l-o[ra, il-Ma;istrat Bugeja kompla jg[id li kemm-il darba lmara u bintha jkollhom jinstabu [atjin ta’ xhieda falza huma jkollhom jiffa//jaw il-konsegwenzi ta’ g[amilhom u g[assaram u l-[sara li kkaw]aw. G[aldaqstant mhux xieraq li qabel ma jkunu lesti dawn ilpro/eduri jaqbad u jie[u de/i]joni ming[ajr ma jkun hemm i/-/ertezza ;uridika li tistabbilixxi dan. Qal ukoll li lan-

qas kieku jrid, din il-Qorti ma tistax tassumi /erti poteri li j[assru de/i]joni li ttie[det minn Qorti ekwivalenti g[aliha jew og[la. Il-ka] kien spi//a quddiem ilQorti fis-sena 2011, l-ewwel Qorti kienet sabet lir-ra;el [ati u kkundannatu sentejn [abs. Irra;el appella mis-sentenza talewwel Qorti, madankollu f’sentenza li tat f’Mejju tal-2013, ilQorti tal-Appell Kriminali ikkonfermat is-sentenza tal-Ewwel Qorti. B’hekk, ir-ra;el beda jiskonta s-sentenza ta’ [abs. Madankollu, ir-ra;el baqa’ jsostni li huwa inno/enti. Sussegwentament, ;ew indikati diversi persuni li ttifla kienet fet[et qalbha mag[hom li dak li kienet allegat fil-konfront ta’ missierha ma kienx minnu.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

6

LOKALI

Il-Ministru Farrugia jg[id li kien l-Avukat :enerali li ta direzzjoni biex il-kaw]a taqa’ Il-PL applika biex jag[mel it-tiswijiet 12-il sena wara li se[[ il-[ruq

Anke jekk id-Direttur :enerali qal li kien ir/ieva, permezz ta’ email ming[and il-Ministru Michael Farrugia (dak i]-]mien Segretarju Parlamentari) direzzjoni biex tkun /eduta l-kaw]a fil-Qorti li kienet qed issir kontra l-Partit Laburista, il-Ministru Farrugia baqa’ jsostni li d-direzzjoni ng[atat mill-Avukat :enerali wara diskussjonijiet li saru dwar is-sitwazzjoni. Il-Ministru Farrugia kien qed jag[ti x-xiehda tieg[u quddiem il-Kumitat Parlamentari dwar ilKontijiet Pubbli/i li kompla jisma’ l-ka] dwar il-kuntratt talAustralia Hall. Mistoqsi kemm-il darba mi/Chairman tal-Kumitat Tonio Fenech, il-Ministru Farrugia baqa’ jsostni u jargumenta li ssitwazzjoni kienet toffri ]ew; po]izzjonijiet. Fuq na[a kien hemm il-possibbiltà li l-Partit Laburista j]omm l-artijiet f’Pembroke (inklu] Australia Hall) jew inkella jing[ata lura lbini tal-Freedom Press u l-artijiet tal-madwar. Fid-dawl tal-fatt li l-Gvern kien qed jippjana pro;ett ta’ importanza nazzjonali g[az-zona tax-Shipbuilding, l-Avukat :enerali ta direzzjoni li fi/-/irkostanzi setg[et tkun /eduta l-kaw]a. G[al aktar mistoqsijiet ta/Chairman dwar jekk [assx li kien ikun qed ja;ixxi b’aktar trasparenza kieku [alla l-ka]

quddiem il-Qorti jkun de/i] qabel tkun /eduta l-kaw]a, ilMinistru Farrugia qal li “jekk ta[seb li l-Gvern se joqg[od jistenna l-Qrati u pro;ett ta’ importanza nazzjonali jit[alla fuq lixkaffa g[all-gost, allura qed imorru lil hinn minn dawk li huma responsabbiltajiet.” Michael Farrugia qal li meta saru l-valutazzjonijiet finanzjarji, bil-kaw]a tkun /eduta, ilGvern kien se jmur tajjeb billi j]omm l-artijiet taxShipbuilding min[abba l-pro;ett nazzjonali filwaqt li l-Partit Laburista bl-artijiet f’Pembroke mar [a]in. Fl-ebda mument sa dan l-istadju ma ;ew ippre]entati quddiem il-Kumitat il-valutazzjonijiet li tkellem dwarhom il-Ministru Farrugia. Matul is-smig[ tax-xhieda quddiem il-Kumitat ;ie stabbilit ukoll li sal-1998 l-Australia Hall kienet g[adha tintu]a mill-Partit Laburista. Xi ]mien qabel lelezzjoni ta’ dik is-sena, din inqerdet bin-nar. Kien biss snin wara, minkejja l-obbligu kuntrattwali li j]omm il-proprjetà fi stat tajjeb, li l-Partit Laburista g[amel applikazzjoni quddiem l-Awtorità tal-Bini biex isiru xxog[lijiet me[tie;a. Filwaqt li n-nar li qered din l-istruttura se[[ g[all-[abta tal-1998, l-applikazzjoni tal-PL biex isiru ttiswijiet saret fit-2 ta’ Frar 2010, ji;ifieri madwar 12-il sena wara.

Tonio Borg wassal biex ;iet approvata d-Direttiva tat-Tabakk ta[t it-tmexxija tieg[u b[ala Kummissarju Ewropew

Tonio Borg jing[ata rikonoxximent mill-WHO Il-Kummissarju Ewropew tas-Sa[[a Tonio Borg ing[ata rikonoxximent mill-G[aqda Dinjija tas-Sa[[a, il-World Health Organisation, g[al dak li rnexxielu jag[mel permezz tad-Direttiva tat-Tabakk. Ta’ kull sena, il-WHO tirrikonoxxi numru ta’ individwi jew g[aqdiet madwar id-dinja g[all-[idma tag[hom fil-kontroll tal-u]u tat-tabakk f’dawk li jissej[u l-World No Tobacco Day Awards. Fl-edizzjoni ta’ din is-sena, il-Kummissarju Malti tal-Unjoni Ewropea Tonio Borg kien wie[ed mirrebbie[a ta’ dawn l-unuri. F’ittra li Tonio Borg ir/ieva ming[and id-Direttur Re;jonali g[all-Ewropa tal-G[aqda Dinjija tas-Sa[[a Zsuzsanna Jakab, saret referenza g[allpro/ess li wassal biex ;iet approvata d-Direttiva tatTabakk ta[t it-tmexxija tieg[u b[ala Kummissarju Ewropew. Dan il-pro/ess kien ikkaratterizzat minn kontroversja u

nd[il mill-industrija tat-tabakk. Ir-rwol ta’ Tonio Borg kien wie[ed importanti [afna wara li tressqu rekord ta’ 1,300 emenda g[ad-direttiva millMembri tal-Parlament Ewropew. Id-Direttri/i tal-World Health Organisation qalet lil Tonio Borg, bl-esperjenza politika tieg[u, u bl-impenn qawwi favur is-sa[[a ta/-/ittadini Ewropej, wassal sabiex il-li;i g[addiet ferm qabel mistenni, filwaqt li r-rwol tieg[u finnegozjati kien fundamentali biex ji;i assigurat li l-adozzjoni tad-Direttiva ssir bl-a[jar mod g[all-Unjoni Ewropea, u biex finalment id-direttiva ssir li;i u til[aq l-g[anijiet tag[ha, li ji;u salvati kemm jista’ jkun [ajjiet. Id-Direttiva tat-Tabakk introdu/iet mi]uri ;odda, fost lo[rajn li l-pakkett tas-sigaretti jrid ikollu 65% tieg[u mg[otti b’avvi]i ta’ sa[[a, waqt li twaqqfu g[alkollox sigaretti b’tog[ma, b[al dawk tal-minta.

InF’kummenti ma’ Nazzjon, il-Kummissarju Ewropew Tonio Borg esprima s-sodisfazzjon tieg[u g[al dan l-unur, filwaqt li spjega li lg[an wara d-direttiva hu li aktar nies jieqfu jpejpu. Fl-ittra ta’ rikonoxximent, intqal ukoll li Tonio Borg ]amm sod quddiem l-ind[il talindustrija tat-tabakk, u u]a lesperjenza tieg[u biex jibni madwaru alleanza li wasslet biex id-Direttiva ;iet adottata f’Marzu li g[adda. Minbarra lil Tonio Borg, din is-sena, dan ir-rikonoxximent ing[ata lil 36 persuna jew g[aqda o[ra madwar id-dinja, erbg[a minnhom fl-Ewropa. Dawn jinkludu lill-Ministru tas-Sa[[a Irlandi] James Reilly, il-Ministru tas-Sa[[a tal-Litwanja Andriukaitis, ilPrim Ministru tal-Moldova Leanca, u Alisa Margaret Rutter, id-Direttri/i tal-kampanja FRESH Smokfree firRenju Unit u l-Irlanda ta’ Fuq.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

7

LOKALI

Nhar it-Tnejn jibdew jintlaqg[u s-sottomissjonijiet g[all-Konkors Kanzunetta Indipendenza Waqt il-festi tal-Indipendenza li kull sena jkunu organizzati mill-Partit Nazzjonalista, jittella’ wkoll il-konkors kanzunetta Indipendenza. G[al dan il-g[an il-kumitat organizattixv, nhar itTnejn u T-Tlieta, 2 u 3 ta’ Gunju 2014bejn id-09:00 u s-19:00 flufficji ta’ Meda.Link Communications, se jkun qed jilqa’ s-sottomissjonijiet g[al

dan il-konkors. Il-konkors isir ta[t l-awspi/i tal-Partit Nazzjonalista b[ala parti mill-attivitajiet ta’ “50 Sena Nazzjon”. Il-Konkors huwa maqsum f’]ew; kategoriji: Kantanti Stabbiliti u Kantanti :odda. Kantanti Stabbiliti huma dawk li ;a [adu sehem fis-serati finali tal-Konkorsi Nazzjonali:

Il-konkors isir ta[t l-awspi/i tal-Partit Nazzjonalista b[ala parti mill-attivitajiet ta’ “50 Sena Nazzjon”

Kanzunetta G[all-Ewropa, Kanzunetta Maltija, Konkors Kanzunetta Indipendenza, G[anja tal-Poplu u Junior Eurovision. Bl-eliminazzjoni kantanti ;odda huma dawk li

qatt ma [adu sehem fis-serati finali ta’ dawn il-Konkorsi. Il-Kantanti jridu jkunu g[alqu 16 il-sena sal-21ta’ Settembru 2014. L-Organizzaturi j[abbru wkoll li se jkunu qed jorganiz-

Din ir-raddiena g[andha b’kollox 1,200 funtana u 4,000 gass

Sensiela ta’ Rekords fil-festa ta’ {al Tarxien Il-festa ta’ Marija Annunzjata li qed issir fi tmiem din il;img[a f’{al Tarxien se tkun attrazzjoni fiha nnfisha g[all-fatt li fiha se jsir tentattiv biex jinkiser rekord b’raddiena li fiha se jkun hemm l-akbar ammont ta’ elementi pirotekni/i. Ir-raddiena f’forma ta’ djamant qed tintrama fid-da[la ta’ {al Tarxien mill-G[aqda tanNar San Gabriel ta’ {al Tarxien u se tinxtg[el is-Sibt, lejliet ilfesta tar-ra[al g[all-[abta ta’ nofsillejl. B’1,200 funtana u 4,000 gass il-[sieb hu li din ir-raddiena li

ta[dem bis-sistema mag[rufa bhala Universal Joints tid[ol filMalta Records. Minbarra dan ir-rekord, f’din il-festa f’{al Tarxien din issena g[andhom jinksiru ]ewg rekords o[ra. Rekord tal-akbar ammont ta’ liedna li ntu]at filfesta...9,808 metru ta’ liedna armata fit-toroq tar-ra[al u rekord ie[or ta’ murtal kbir blakbar ammont ta’ beraq u [sejjes. Dan il-murtal se jin[araq mal[ru; tal-vara ta’ Marija Annunzjata nhar il-{add li ;ej, jum il-festa.

Ir-raddiena armata li llejla se tipprova tid[ol fil-Malta Records

zaw Konkors ie[or g[at-tfal ta’ bejn it-8 u l-15-il sena b[ala parti mill-Festi talInidipendenza. Ir-regolamenti se jkunu ppublikati fil-;ranet li ;ejjin.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

8

OPINJONI

Nifir[u u nirriflettu

Salvu Felice Pace sfelicep@go.net.mt

Dan mhux ]mien li nitilqu minn postna u ng[idu li la morna daqshekk [a]in f’dawn l-a[[ar elezzjonijiet, m’hemmx /ans li nirkupraw. Il-grinta ta’ mexxej qalbieni tintwera mhux meta kollox ikun sejjer sewwa, i]da meta jinqala’ lmaltemp u jibqa’ jaqdef sakemm jasal fil-port. Nibda billi nifra[ lill-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista

g[all-elezzjonijiet Ewropej g[ax tassew [admu fuq li [admu. Iva kien jixirqihom ri]ultat a[jar i]da l-poplu dde/ieda u li ;ara ;ara. Nifra[ b’mod spe/jali lil David Casa u lil Roberta Metsola talli g[al darb’o[ra se jservu lil pajji]na fil-Parlament Ewropew, u lil Therese Comodini Cachia g[ar-reb[a storika li rnexxielha tag[mel. Permezz tal-elezzjoni tag[ha l-g[an prin/ipali tal-Kap

tag[na Simon Busuttil, li a[na ntellg[u g[all-ewwel darba ttielet si;;u, intla[qet. Niftakar lil Simon Busuttil isemmi dan ilg[an meta kien g[adu kandidat flelezzjoni g[all-Kap tal-Partit. Ri]ultat di]appuntanti

Jekk ng[id li kellna ri]ultat di]appuntanti fl-elezzjonijiet fittermini tad-distakk bejnna u bejn il-voti li ;abar il-Partit Laburista,

na[seb li nkun qed nesprimi lopinjoni ta’ kull Nazzjonalist li g[andu tassew il-;id tal-partit b[ala l-mutur li janimah biex ja[dem f’dan il-partit kbir. {dimna [afna, [dimna f’/irkustanzi diffi/li [afna. G[ax mhux fa/li li ti;;ieled elezzjoni fuq skala nazzjonali meta tkun g[adek milqut minn telfa kbira ftit tax-xhur qabel. Il-kalendarju ma kienx f’idejna, kieku konna nistennew biex niffa//jaw lill-poplu. Ir-riformi fil-Partit Ir-riformi fit-tmexxija tal-Partit li bdejna, mhux biss g[adhom ma da[lux fis-se[[ fil-ma;;oranza

tag[hom i]da xi w[ud minnhom kellhom ji;u posposti min[abba dawn l-elezzjonijiet. Il-partit g[adu mhux riformat, kif qal tajjeb Simon Busuttil, dan huwa work in progress. Il-fatt li xejn mhu miktub filblat f’dak li ssu;;erejna b[ala riformi, din it-tieni telfa li sofrejna trid tixprunana biex nitg[allmu minn din l-esperjenza qarsa. Jekk pere]empju fl-istatut il-;did g[amilna su;;eriment li lpo]izzjonijiet kollha fil-partit iridu ji;u eletti, irridu nirriflettu jekk i/-/irkustanzi humiex dejjem favorevoli biex din ir-riforma tag[ti l-a[jar ri]ultati fil-partit dejjem u kullimkien. Kumment li g[amilli partitarju tag[na li tassew i[obb il-partit kien li l-Kap tag[na jrid jidher li g[andu kontroll s[i[ fil-partit u g[andu jkollu kull dritt li f’kull kumitat tal-partit f’kull saff ta’ awtorità, jag[]el persuni totalment leali lejh u lejn il-partit u jag[tihom poteri ta’ konsulenzi u li dawn jirrappurtaw lilu dwar landament tax-xog[ol li jkun qed isir f’dawn il-kumitati. Nafu b’esperjenza li d-demokrazija kultant twassal biex l-g[a]liet mhux daqshekk tajbin ise[[u. Aktar u/u[ ;odda

Kumment ripetut li sarli dwar la[[ar ri]ultat kien li numru kbir ta’ votanti Nazzjonalisti jridu jaraw bidla fl-u/u[. G[aliex tajjeb li nkunu onesti mal-partitarji u l-votanti tag[na u ng[idulhom li jiddispja/ina li nqasniehom meta konna fil-Gvern, i]da jekk l-u/u[ fil-partit jibqg[u l-istess, din lindiema ma tidhirx g[alkollox sin/iera. Il-votanti tag[na li baqg[u ddar ;img[a ilu g[amlu dan g[al xi ra;uni. Iltqajt ma’ xi w[ud minnhom u qaluli li veru kien hemm min g[amel [afna ;id, i]da l-;id malajr jindara, filwaqt li lu;ig[, forsi g[ax dak jew xi [add mid[la tieg[u, ma ng[atax dak li kellu dritt g[alih, dak l-u;ig[ itawwal. Mhux se jintesa malajr. Irridu nistudjaw b’reqqa kbira g[ala eluf tal-votanti tag[na telquna.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

9

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

Elementi interessanti fl-elezzjoni Ewropea Ir-ri]ultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fih [afna anali]i politika li trid issir, spe/jalment min-na[a tal-Partit Nazzjonalista, imma kien fih ukoll elementi o[rajn li ta’ min jinnutahom. Biex ma nibqg[ux l-a[[ar fl-Ewropa L-ewwel dwar l-g[add innifsu. G[andna sistema elettorali tajba li u]ajnieha g[al dawn l-a[[ar 100 sena bi rfinaturi. Imma ]gur jonqosha aktar irfinar: l-g[add tal-voti jrid ikompli jit[affef kif ;a t[affef fl-a[[ar 25 sena. U dan jiddependi fuq il-fidu/ja tal-partiti f’xulxin. Ikun tajjeb insibu soluzzjoni biex ma nibqg[ux l-a[[ar fl-Ewropa. Il-vot ja[mel in-numri kollha Il-vot innifsu rridu wkoll noqog[du

attenti kif nimlewh. IlPartit Nazzjonalista tenna g[al [afna drabi biex kull min jivvutalu jag[ti numru lil kull kandidat tieg[u. Kemm kellu ra;un! G[ax ilvanta;; ta’ 2,300 vot li l-Partit Nazzjonalista kellu fl-ewwel count g[at-tielet si;;u ni]el drastikament fl-g[add. Il-vot ja[mel in-numri kollha. G[arfien tan-nisa mill-elettorat kollu Mir-rappre]entanti tag[na fil-Parlament Ewropew, issa g[andna erba’ nisa minn sitta. Bla ma saret xi kampanja biex innisa jivvutaw lin-nisa, l-elettorat s[i[ – mhux in-nisa biss – fehem kemm hu importanti l-kontribut tan-nisa. }vilupp tajjeb [afna. Sant fuq is-si;;u li ssielet biex ebda Malti qatt ma jkollu Fuq livell aktar politiku, l-MEPs tal-Labour ikomplu bil-kontradizzjoni. Kollha kienu vvutaw kontra s-si;;u li [ar;u g[alih, u issa, dak li l-aktar issielet biex l-ebda Malti qatt ma jkollu si;;u fi Brussell u Strasbourg, mar g[alih hu. Kontradizzjoni b[al ta’ Muscat qablu. }ew; po]izzjonijiet, fejn qablilhom, li huma kontradizzjoni Alfred Sant se jpo;;i fuq is-si;;u li kien qal li je]isti biss biex jissa[[an. Karmenu Mifsud Bonnici, g[all-inqas, baqa’ konsistenti. Sant u Muscat g[andhom po]izzjoni fuq l-Ewropa; g[al wa[da tnejn. Kontra bi/-/ar; imma fejn qablilhom personalment, favur. U dawn mhumiex ]ew; po]izzjonijiet; huma kontradizzjoni kbira. {afna kwalità fil-[dax-il kandidat tal-Partit Nazzjonalista Il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista ma kellhom l-ebda kontradizzjoni. Anzi tara [afna kwalità fil-[dax li kienu. G[amlet xog[ol tajjeb [afna l-kummissjoni li kien waqqaf il-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, biex tag[]el il-kandidati li jridu jkunu l-wi// tal-Partit Nazzjonalista issa u fil-futur fl-elezzjonijiet. }vilupp li qed jibda jag[ti wi// ;did lill-Partit Nazzjonalista Immexxija mill-eks-Kummissarju Ewropew

Joe Borg, din ilkummissjoni g[a]let kandidati li jixirqu [afna lill-pajji]. U kienet ]vilupp tajjeb – anke jekk forsi sieket – fil-Partit Nazzjonalista. Dawk mill-kandidati li ma telg[ux ]gur g[andhom [afna aktar kontribut x’jag[tu fil-Partit Nazzjonalista u fil-pajji]. Ninkora;;uhom.

Wara li tkellem il-poplu Bl-elezzjoni tas-Sibt li g[adda g[all-membri ;odda talParlament Ewropew, wara li tkellem il-poplu u ta messa;; li jista’ ji;i interpretat b’[afna forom, jispikka l-fatt li min qieg[ed jg[id li reba[, tilef u min qed jg[id li tilef, fil-fatt reba[. Iva g[ax jekk il-Partit Laburista f’din l-elezzjoni reba[ lill-Partit Nazzjonalista u l-partiti ]-]g[ar, jibqa’ l-fatt li rri]ultat li ;ab hu konferma ta’ dak li ;ab is-sena l-o[ra fuq mar;ini i]g[ar. Jekk wie[ed janalizza n-numri jsib li madwar tlieta u tletin elf votant (33,000) li s-sena l-o[ra taw l-appo;; tag[hom lill-Partit Laburista, din id-darba baqg[u d-dar. Millbanda l-o[ra, g[all-Partit Nazzjonalista li dejjem baxxa rasu g[all-verdett tal-poplu, insibu li wkoll tnejn u tletin elf votant (32,000) g[al din l-elezzjoni g[a]lu li joqog[du d-dar. Fuq skala nazzjonali, kwart ta’ dawk li ;abru l-polza tal-vot ma kinux interessati biex dik ilpolza jmorru jsarrfuha. Il-Partit Nazzjonalista kellu replika ta’ dak li ;ara s-sena lo[ra fuq mar;ini i]g[ar i]da g[ax qieg[ed jorganizza lilu nnifsu u huwa ddixxiplinat bittmexxija l-;dida, reba[ it-tielet

si;;u fil-Parlament Ewropew. Ng[iduha kif inhi, li kieku lPartit Nazzjonalista kien organizzat is-sena l-o[ra fuq l-istess livell li huwa organizzat illum, id-differenza ta’ si;;ijiet filParlament Nazzjonali ]gur li kienet tkun i]g[ar, b’]ew; si;;ijiet. L-element fil-Partit Laburista li japprofitta ru[u u jipprova jie[u vanta;; minn kull /irkustanza g[adu hemm. Dan ma jfissirx li hu approvat mit-tmexxija /entrali tal-Partit. I]da l-fatt li l-Partit Nazzjonalista qieg[ed jibni u jorganizza lilu nnifsu fuq ba]i soda, beda jag[ti l-frott. Naraw l-element fejn assistenta kummissjonarja elettorali f’isem ilPartit Laburistra ppruvat tqassam materjal ta’ propaganda waqt l-elezzjoni fid-Dar talAnzjani Madonna Tal-Mellie[a. Ma na[sbux u ma nemnux li kellha l-barka tat-tmexxija /entrali. I]da g[ax il-Partit Nazzjonalista huwa organizzat, dan il-ka] jew abbu] ;ie indirizzat u min wettaq ksur tal-li;i qieg[ed f’idejn ilpulizija. G[ad fadal triq twila x’nimxu i]da d-determinazzjoni hija lmotivazzjoni tag[na. Fi ]mien tmien xhur o[ra se nkunu qeg[din fl-aqwa kampan-

ja elettorali fuq ba]i lokali madwar nofs Malta u G[awdex. Iva, issa huwa importanti li sal-festi tal-Indipendenza li ;ejjin irridu nkunu lesti biex immorru f’kull dar Maltija u G[awdxija. Dan ilpro/ess irid jitkompla sentejn wara fin-nofs l-ie[or ta’ Malta u G[awdex biex min hemmhekk inkomplu bir-rankatura g[allElezzjoni :enerali li ;ejja. Minn dawn il-kolonni nappella lit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li kif kien dejjem il-protagonist g[all-kisbiet kbar li saru f’pajji]na hekk ukoll ikun il-protagonist g[all-;ejjieni. Nemmen li wasal il-waqt li nibnu moviment ta’ strate;ija ta’ fejn irridu nwasslu lil pajjizna kif ukoll lill-poplu tag[na fi]]mien li ;ej. Dan jista’ jitwettaq g[ax kif g[amilna fil-passat irridu nkomplu na[dmu biex nilqg[u g[all-isfidi li j;ib mieg[u l-futur. T. Cassar Birkirkara L-ittri f’din il-pa;na L-ittri f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu fl-indirizz elettroniku alex.attard@media.link.com.mt jew fl-indirizz ta’ Media.Link

Communications li jidher aktar ’l isfel fil-pa;na

25 sena ilu f’In-Nazzjon Hekk kif intemmet i]-]jara tad-delegazzjoni Al;erina f’Malta, In-Nazzjon tag[na kien irrapporta li l-Al;erija trid issa[[a[ il-kooperazzjoni ma’ Malta. Dan fost o[rajn bi ftehim apposta dwar it-tarzna kif ukoll il-bini ta’ vapuri Al;erini fit-tarzna Maltija. Kien rappurtat ukoll li sa nofs Mejju kienu applikaw 782 persuna g[al xi wie[ed mill-in/entivi g[all-[addiema li kienu t[abbru fil-ba;it. Fi storja o[ra kien rappurtat ukoll b’ritratt li l-Prim Ministru Eddie Fenech Adami kien pre]entat l-edizzjoni tal-magazine importanti Amerikan ‘Business Week’ li kellu sezzjoni dwar Malta. Fi storja o[ra kien hemm ritratt talwild il-;did tal-Ministru tal-Politika So/jali Louis Galea u martu Vincienne.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#318 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

10

OPINJONI

Dehra minn barra tal-bini tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu

:img[a wara l-elezzjonijiet g[all-Parlament Ewropew dak is-saba’ jipponta u jakku]a Votazzjonijiet g[allParlament Ewropew saru filpajji]i kollha tal-Ewropa. Stampa /ara di;à [ar;et. Sakemm jidher dan l-artiklu, ir-ri]ultat ta’ elezzjoni Ewropea f’Malta jkun di;à definit, imma jien u nikteb, dan g[adu mhux hekk: g[ad baqg[alna biex inkunu nafu minn reba[ is-sitt si;;u. G[alhekk dak li se ng[id mhux bilfors jg[odd g[al Malta. Imma barra minn Malta, di;à qed jit[addtu fuq it-tendenzi li [ar;u fil-bera[ kwa]i uniformament, u bdejna nippuntaw subg[ajna. X’inhu ji;ri? Tort ta’ min? Fejn sejrin? Kollu tort tag[hom Na[seb li dak is-saba’ ppuntat, dejjem f’mo[[na mindu Mikelangelo pin;a l-kreazzjoni b’saba’ l-Missier Etern, riesaq

lejn Adam g[adu nofsu bla [ajja. Mhuwiex saba’ li jakku]a dan, imma wie[ed li jag[ti l[ajja – sakemm ma rridux ng[idu li Alla qieg[ed i[e;;e; lil din il-[a;a bla [e;;a biex tqum, timxi u titkellem. Caravaggio ssellef dak

is-saba’ g[as-sej[a ta’ San Mattew, li turi twe;iba talAppostlu donnu qieg[ed jg[id: “Jien, Mg[allem? Lili trid? G[alija qed tg[id?”

Illum [add ma jrid joqg[od g[al [add. U ng[id jien, jekk ma rridux lil Alla jinda[lilna, kif se n[allu lil ta’ ta[tu jinda[lulna^ U hekk ma tista’ tkellem lil [add, ma tista’ tikkore;i lil [add, u nibqg[u nixxennqu g[at-trasparenza, g[all-;ustizzja u g[all-ir;ulija

J’Accuse

Ma ninsewx il-famu], J’Accuse ta’ Emile Zola fil-ka] ta’ Dreyfus li kien akku]at meta kien inno/enti. Din l-g[ajta ta’ Zola hija forma verbali tassaba’ li jipponta u jakku]a, wie[ed fit-tradizzjoni antika li ti;bor sa[ansitra lil dak is-saba’ li kiteb il-kundanna ta’ Belxazzar, fil-ktieb ta’ Danjel, jew kif jg[id Omar Khayyám fit-tradizzjoni Ingli]a ta’ Edward FitzGerald, tarRubáiyát: The Moving Finger writes; and, having writ, Moves on: nor all thy Piety nor Wit Shall lure it back to cancel half a Line, Nor all thy Tears wash out a Word of it. Kontra l-gvernijiet tag[hom Ir-ri]ultati ta’ bosta

pajji]i flEwropa juru /erti tendenzi, u ssaba’ li jippunta qed jimmarka

Norbert Ellul-Vincenti nibit2@gmail.com

bis-s[i[ kurrenti xejn pja/evoli. The Economist, jg[id li lGvern ta’ Franza huwa m[asseb, u li l-:ermanja se tibg[at fl-Ewropa g[all-ewwel darba grupp Ewroxettiku. Jidher (qed jg[idu) li l-votanti qed juru d-di]gust tag[hom lejn dawk li jiggvernawhom, u b’mod partikolari lejn l-Ewropa Mag[quda. Fl-Italja biss, kien hemm votazzjoni li turi favore;;ar tal-gvern pre]enti. Mid-dehra l-pajji]i kollha qed ibatu minn /ertu nuqqasijiet, b[alma huma l-g[oli ]]ejjed tal-[ajja u n-nuqqas ta’ xog[ol, g[al numru kbir talpopolazzjoni. Il-gwerer, jew ttheddida tag[hom, mhumiex

neqsin, u kul[add qed ibati minn nuqqas ta’ sigurtà fiddinja (u fl-Ewropa) b[alissa. Kontra l-emigranti illegali Kemm min[abba n-nuqqas ta’ xog[ol kif ukoll, g[al ra;unijiet ta’ ta[lit wisq radikali ta’ razez u kulturi, ;ej minn xmajjar ta’ emigranti li qed jaslu ta’ kuljum fuq xtutna, l-Ewropa qed turi avversità lejn dawn l-emigranti. Il-votazzjoni, jg[idu l-osservaturi, turi li qed jin[ass /ertu estre-

mi]mu lemini min[abba f’hekk. Insomma s-saba’ sar veru g[andu x’jag[mel. Jakku]a ’l hawn u jakku]a ’l hemm, g[ax a[na l-bnedmin, meta naraw xi

[a;a li ma tog[;obniex, iridu nsibu f’min se nwa[[lu. Daqqa nwa[[lu fl-Ewropa u daqqu nwa[[lu fil-Gvern u daqqa nwa[[lu fl-immigranti u daqqa f’dak u daqqa f’dik. L-aqwa li s-saba’ li jippunta jurina fejn nistg[u nwaddbu l;ebel u mbag[ad [allina nwaddbuh. {a ng[id wa[da minn tieg[i. Illum [add ma jrid joqg[od g[al [add. U ng[id jien, jekk ma rridux lil Alla jinda[lilna, kif se n[allu lil ta’ ta[tu jinda[lulna? U hekk ma tista’ tkellem lil [add, ma tista’ tikkore;i lil [add, u nibqg[u nixxennqu g[at-trasparenza, g[all;ustizzja u g[all-ir;ulija.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

11

OPINJONI

Juncker u Schulz> Issa t-tellieqa fid-dritta finali Issa li ;ie stabbilit il-bilan/ talpoter fil-Parlament Ewropew g[all-[ames snin li ;ejjin, il-kandidati ewlenin tal-partijiet dominanti g[all-President tal-Kummissjoni Ewropea qed iressqu interpretazzjonijiet kunfli;;enti ta’ kif il-[atra g[andha tippro/edi. ?entru lemin rebbie[ fl-elezzjonijiet Ewropej Nhar is-Sibt 24 ta’ Mejju 2014, il-Latvja, Malta u s-Slovakkja e]er/itaw id-dritt tal-vot tag[hom. Opinjoni pubblika wriet li millinqas kwart tas-si;;ijiet filParlament se jmorru g[all-antiUE jew gruppi ta’ potesta. 751 MPE ;ew eletti g[all-[ames snin li ;ejjin. Dawn l-elezzjonijiet se jimmarkaw ukoll g[all-ewwel darba l-influwenza fuq min se jkun President tal-Kummissjoni Ewropea. Il-mappa tal-Parlament Ewropew il-;did, minkejja lprevi]jonijiet ta’ xaqlib lejn illemin, s’issa g[adha ddominata mill-partiti b’g[eruq profondi. Ixxellug ukoll g[amel il-kisbiet tieg[u, kif ukoll g[amlu l-{odor. Fil-fatt il-parte/ipazzjoni kienet kemxejn iktar minn dik tal-2009. Il-mexxejja tal-UE jibqg[u m[assbin li l-UE qed tonqos milli twettaq l-appo;; popolari li te[tie; biex tivvalida l-ambizzjonijiet tag[ha, i]da g[al wie[ed, il-kandidat mi/-/entru lemin g[allPresidenza tal-Kummissjoni Ewropea, Jean Claude Juncker, reb[a hija reb[a – “Na[seb li fil-jiem u l-

;img[at li ;ejjin g[andna mhux biss niddiskutu postijiet u [atriet i]da g[andna niddiskutu fil-fond, u jien lest li niddiskuti s-sustanza prin/ipalment mal-Partit So/jalista, g[aliex m’hemmx ma;;oranza barra l-hekk imsej[a ‘koalizzjoni kbira’,” stqarr Juncker. I/-/ans li Martin Shultz jisfida lil Juncker g[all-og[la impjieg tal-Kummissjoni ;ie mfixkel mi//entru xellugi fejn intwera li kellu probabbilment japprova l-kontinwazzjoni tal-ftehim u l-qsim ta’ poter fi Brussell. Huwa mistenni li tibda [idma bla heda g[at-tmexxija tal-Kummissjoni. Filwaqt li l-passa;; talParlament tas-sessjoni li jmiss jidher lixx jista’ jkun battalja twila biex jidde/iedu dwar min jissostitwixxi lil José Manuel Barroso fil-Kummissjoni peress li diversi stati membri di;à rrifjutaw il-kandidatura, kemm ta’ Juncker kif ukoll ta’ Shultz.

L-anali]i tal-elezzjonijiet parlamentari Ewropej L-elezzjonijiet tal-PE, ntemmu fil-25 ta’ Mejju,

li se jwasslu g[al pajsa;; politiku aktar instabbli fl-UE. Kumpaniji

alleanza tal-NPE Ewroxetti/i biex ji]guraw li dawn jil[qu l-limitu tas-seba’ pajji] li hu me[tie; biex i]ommu g[addej il-grupp ;did filPE. Reb[a impressjonanti ta’ Nigel Farage fir-Renju Unit tista’ ma tkunx bi]]ejjed g[all-UKIP biex i]omm il-grupp jekk u[ud mill-membri attwali tieg[u ssie[bu mal-grupp ta’ Marine Le Pen. Assemblea polarizzata te[tie; ‘koalizzjonijiet tajbin’> Gruppi tradizzjonali ta/-

Jean-Claude Juncker u Martin Schulz> Issa tikkarga t-taqtig[a g[all-kariga ta’ President tal-Kummissjoni Ewropea

/entru lemin u /entru xellug m’g[adhomx i]ommu lma;;oranza assoluta ta’ si;;ijiet fil-PE, allura l-Liberali huma kru/jali g[all-PPE u s-So/jalisti meta jg[addu le;i]lazzjoni.

Il-mexxejja tal-UE jibqg[u m[assbin li l-UE qed tonqos milli twettaq l-appo;; popolari li te[tie; biex tivvalida l-ambizzjonijiet tag[ha ewlieni hi dubju]a, min[abba ri]ultat ta’ divi]jonijiet tag[hom interni kemxejn irrikon/iljabbli. Maria Portelli marpor2489@gmail.com

li qeg[din ifittxu li jintera;ixxu ma’ le;i]laturi tal-UE se jkollhom jadattaw l-istrate;iji ta’ promozzjoni tag[hom. Bilan/ tal-poter mhux mibdul> G[alkemm it-tliet gruppi

parlamentari ewlenin kollha tilfu s-si;;ijiet tag[hom, dawn ikomplu jikkontrollaw ]ew; terzi tassi;;ijiet fil-PE. Il-Partit Popolari Ewropew (EPP) /entru lemin jibqa’ l-akbar grupp fil-PE (b’214-il si;;u minn 751), segwit mi/-/entru xellug So/jalisti (191 si;;u), u l-Liberali (fi/-/entru) (b’64). Il-{odor (xellug) jibqg[u l-akbar forza politika bi 52 si;;u. Il-Partiti anti-UE mmiraw tajjeb> partiti Ewroxetti/i u

Nazzjonalisti kisbu spazju ampju mill-partiti prin/ipali. Dawn ilpartiti anti-UE jirrappre]entaw [afna forzi antistabbiliti etero;enji, u g[alhekk dan ilParlament se jkun aktar frammentat minn dak pre/edenti. IlBrittani/i Konservattivi tal-partit ECR huma b’46 si;;u, il-partit tal-lemin estrem EFD bi 38 si;;u, il-Grupp xellug estrem GUE b’45, 41 li mhumiex affiljati, u 60 MPE - il-ma;;oranza populisti - li ma jappartjenu g[all-ebda grupp politiku. B’mod ;enerali, il-partiti antiUE jistg[u j]ommu sa 25% tassi;;ijiet fil-PE. Madankollu, labbiltà tag[hom li jkollhom rwol

Turnout baxx filparte/ipazzjoni> G[all-ewwel darba mill-1979, il-konkorrenza elettorali ]diedet ftit g[al 43.1%. Madankollu, id-differenzi qawwija dehru madwar l-UE. Ilparte/ipazzjoni kienet baxxa flEwropa /entrali u tal-Lvant, fejn il-partiti tal-lemin estremi kienu partikolarment tajjeb, minkejja li pajji]i tal-Lvant gawdew minn fondi Ewropej peress li ssie[bu flUE. L-istituzzjonijiet tal-UE je[tie; li jirriflettu fuq kif tindirizza din is-sitwazzjoni paradossali. Gruppi ;odda me[tie;a jiffurmaw> Negozjati politi/i li jikkon/ernaw fejn se jpo;;u lpartiti ;odda u jekk il-partiti anti-

UE hux se jkunu jistg[u jiffumaw grupp politiku uffi/jali g[adhom fil-mixja tag[hom, u din g[andha ti;i finalizzata fis-27 ta’ :unju. Il-[ila tal-Parlamentari biex jiffurmaw gruppi parlamentari hi kritika g[aliex tikkundizzjonalhom l-a//ess g[all- finanzjament tal-UE u l-influwenza spe/jali fuq il-pro/ess le;i]lattiv. Il-Liberali jistennew vanta;;i sinifikattivi g[all-grupp tag[hom g[alkemm dan huwa pro/ess li finalment jista’ jag[mel [sara omo;enika u effettiva. L-EFD immexxi mill-Partit talIndipendenza tal-Gran Brittanja (UKIP) Nigel Farage, u l-Front Nazzjonali Fran/i] lemin estrem immexxi minn Marine Le Pen, g[amlu su//ess f’dawn l-elezzjonijiet. B[alissa qed jikkompetu g[all-

Madankollu, i/-/entru politiku tal-gravità huwa mistenni li jifrex fuq kwistjonijiet kontroversjali fejn kompromess se jkun impossibbli li jintla[aq. Dan il-pro/ess ta’ sejba fil-koalizzjoni jirrifletti s-sitwazzjoni nazzjonali li hi wa[da attwali fl-UE fejn [afna pajji]i tal-UE huma regolati millgvernijiet ta’ koalizzjoni. Tmiem lejn ‘ProBusiness’^ Il-mi]erja ta’ appo;; g[all-partiti anti-UE hija fil-parti l-kbira min[abba l-asso/jazzjoni tal-UE ma’ politika pro-awsterità wara l-kri]i ekonomika. Xi mexxejja tal-UE aktarx jorjentaw l-a;enda tal-UE lejn “Ewropa so/jali”, filwaqt li o[rajn se jkollhom it-tentazzjoni biex jimitaw l-Ewroxetti/i]mu ta’ dawk li reb[u l-elezzjonijiet. Dan kollu se jkun ta[t pressjoni biex inaqqsu linfluwenza ta’ Brussell fuq la;enda le;i]lattiva Ewropea. L-

a;endi ekonomi/i u kummer/jali tal-UE, b’mod partikolari dawk li jikkon/ernaw ir-relazzjonijiet transatlanti/i US-UE u TTIP, jistg[u ji;u definiti mill-;did u jsiru inqas favorevoli g[annegozji. Il-Kummissjoni tista’ wkoll ta[seb mill-;did fuq l-organizzazzjoni interna tag[ha, potenzjalment billi tassenja kompiti u oqsma ta’ politika bejn ilKummissarji individwalment.

Min se jkun il-President tal-Kummissjoni^ Bl-elezzjonijiet tal-PE konklu]i, ilPresident li jmiss talKummissjoni Ewropea (li hu ddrieg[ e]ekuttiv tal-UE responsabbli g[all-operat minn jum g[al

jum tal-UE) g[andu ji;i mag[]ul. Il-Kunsill (mag[mul minn rappre]entanti tal-gvernijiet tal-istati membri) dalwaqt se jassenja lPresident tal-Kunsill Herman Van Rompuy biex jibda diskussjonijiet mal-PE fuq il-pro/ess ta’ nominazzjoni. Wara dawn iddiskussjonijiet, il-Kunsill formalment iressaq nominat Presidenzjali li g[andu ji;i elett mill-inqas minn 376 MPE. :lieda bejn ilKunsill u l-PE fuq il-[atra hija mistennija min[abba l-interessi tal-MPE u l-gvernijiet tal-Istati Membri li jiffurmaw il-Kunsill. Il-Kunsill mhuwiex obbligat li jinnomina kandidat appo;;jat mill-PE; madankollu r-regoli l;odda jipprevedu djalogu strutturat bejn il-Kunsill u l-Parlament dwar l-g[a]la tal-kandidat. Biex jikkumplikaw l-affarijiet, il-PE hu internament maqsum fuq liema nominat fil-fatt g[andu l-appo;;. Il-/entru lemin EPP, li j[addan l-aktar si;;ijiet, qed jag[ti appo;; lil Jean-Claude Juncker, i]da lmandat tieg[u kien diskuss millfavorit So/jalist Martin Schulz. Il-PPE g[andu ma;;oranza dg[ajfa wara dawn l-elezzjonijiet, u [afna staqsew dwar il-kapa/ità ta’ Junker li jsawwar warajh ma;;oranza assoluta. Xi MPE qed jiffavorixxu pro/ess kompetittiv li fih il-kandidati parlamentari jridu juru l-kapa/ità tag[hom li jiksbu ma;;oranza assoluta warajhom. Dan jag[ti influwenza sinifikanti fuq il-pro/ess lill-gruppi politi/i o[ra, b[al-Liberali u l{odor. I]da dawn it-taqsimiet interni jistg[u jirrinfurzaw ir-reputazzjoni negattiva tal-PE f’g[ajnejn il-votanti tal-UE. Xi jfisser g[all ‘Advocacy’ ibba]ata fi Brussell> Il-pro/ess ta’ politika pubblika tal-UE x’aktarx li jkun volatili fix-xhur li ;ejjin. Organizzazzjonijiet li jwettqu negozju fl-Ewropa se jiffa//jaw in/ertezza konsiderevoli dwar il-mod kif il-PE u lKummissjoni se ji]viluppaw.

Huma se jkollhom jadattaw g[al bidla mid-dinamika kurrenti (misjuqa mill-PPE, Liberali, u lECR) g[al gvernar ta’ PPE # koalizzjoni ta’ Demokrati/i So/jali. Aktar minn nofs l-MPE huma ;odda u dan jirrifletti lill-MPE b’esperjenza msarrfa f’opportunità li jkollha rwol dominanti. B’mod ;enerali, is-sitwazzjoni hi mimlija riskju, i]da wkoll opportunità.

Xi jmiss> L-elezzjoni talPresident tal-Kummissjoni Ewropea mill-PE huwa stabbilit li sse[[ fis-16 ta’ Lulju. IlKummissjoni Ewropea ;dida se tidda[[al fis-se[[ u tibda tiffunzjona mill-1 ta’ Novembru 2014.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

12

TRADIZZJONIJIET

Matul il-pur/issjoni tal-Madonna ta’ Mechelen jispikkaw [afna l-kuluri u l-atmosfera ferri[ija li ;;ib mag[ha festa tradizzjonali

Titwila lejn wa[da mill-eqdem pur/issjonijiet fl-Ewropa – dik tal-Madonna ta’ Mechelen solenni mat-toroq ta’ Mechelen. Id-devozzjoni lejn l-istatwa mirakolu]a kibret hekk kif kull sena l-Madonna n;arret mattoroq tal-belt mill-abitanti rikonoxxenti. Fl-1876 l-istatwa kienet inkurunata f’isem il-Papa; sinjal tattag[rif uffi/jali ta’ disa’ sekli ta’ devozzjoni lejn il-Madonna ta’ Hanswijk. Il-pur/issjoni tibda kmieni, fit-tlieta ta’ waranofsinhar, bittaqtig[ ta’ qalb min[abba x-xita u l-maltemp tant komuni f’dawn in-na[at. Imma nhar l-1 ta’ Mejju tal-2005 saret fi bnazzi rari, ta[t ix-xemx s[una li sebb[et l-okka]joni, f’temperatura ta’ 30 grad. Il-pur/issjoni fiha tliet partijiet: l-istorja tar-ra[al ta’ Hanswijk, bil-mi;ja tal-patri Irlandi] Rombout li wasal Mechelen fis-seklu 7 fejn kien milqug[ b’mod kordjali, u l;rajja tal-bastiment li ;ab listatwa; episodji mill-[ajja talMadonna; u tag[laq bilpur/issjoni tas-Sagrament.

Joe Galea

Ta’ kull sena, fil-{add ta’ qabel il-festa ta’ Tlug[ is-Sema tal-Mulej, issir wa[da milleqdem pur/issjonijiet filBel;ju, fil-belt Medjevali ta’ Mechelen, fit-Tramuntana ta’ Brussell. Tissejja[ il-Pur/issjoni ta’ Hanswijk. Mechelen hi belt tradizzjonalment Fjamminga li l-abitanti tag[ha fuq i]-]ew; na[at tax-xmara Dijle jwasslu sa ]mien ir-Rumani. Fiha arkitettura Medjevali u darba kienet il-kapitali talBel;ju, ta[t Margerita talAwstrija. Illum Mechelen hi //entru reli;ju] tal-Bel;ju u sSede tal-Ar/isqof tal-Bel;ju. L-istorja tal-pur/issjoni twassal sas-sena 988 meta bastiment deher iba[[ar fix-xmara Dijle u mat-tag[bija kellu statwa talinjam tal-Ver;ni Marija. Qrib ir-ra[al ta’ Hanswijk il-bastiment inkalja u wara ta[bit g[alxejn biex jo[or;uh g[axxmara, ni]]lu l-istatwa l-art u minnufih il-bastiment i]]er]aq g[al ;ox-xmara. Kien sinjal li lMadonna riedet tibqa’ hemm.

Sfilata b’[afna floats L-isfilata hi mag[mula minn floats, misjuqin minn ]ew; ]wiemel daqsiex, bin-nag[al tag[hom i[abbtu fuq i/-/ag[aq tal-art. Il-floats tal-bidu jirrappre]entaw l-istorja tal-bastiment, imbag[ad jg[addu dawk tat-T[abbira tal-An;lu lil Marija, i]-}jara ta’ Marija lil Eli]abetta, it-Twelid ta’ :esù, i]-}jara tar-rg[ajja u tal-ma;i,

Il-marda tal-pesta Fl-1272 Mechelen

kienet im[abbta minn taqlib u wkoll mill-marda tal-pesta. Mag[fusin kif kienu g[alla[[ar, in-nies ta’ Mechelen irrikorrew lejn il-Ver;ni Mbierka u ;abu l-istatwa tag[ha fil-belt. Meta waqfet ilpesta, huma wieg[du li kull sena j;orru l-istatwa b’mod

Xena tipika ta’ rag[aj imexxi l-mer[la tieg[u waqt din il-festa tassew sabi[a u mhux tas-soltu li tmur lura [afna u [afna snin

g[al pa;na 13


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

13

TRADIZZJONIJIET

Is-sehem ta’ mer[liet mill-isba[ f’din il-pur/issjoni jo[loq ambjent tassew partikulari

Festival ta’ kuluri, mu]ika u ]fin li jattira eluf ta’ Bel;jani u turisti minn pa;na 12

il-Pre]entazzoni ta’ :esù fitTempju, :esù mitluf fit-Tempju, it-Tie; ta’ Kana, :esù jo[ro; g[all-missjoni tieg[u, jg[allem u jfejjaq, il-Misteru tal-G[id, u Marija Madalena t[abbar lill-Appostli l-Qawmien

ta’ :esù. Quddiem kull float ikun hemm [afna persuna;;i, tfal u kbar, bi lbies imlewwen u li jiddrammatizza l-episodju li jkun. Tiggosta lil tfal libsin ta’ an;li jkantaw fl-episodju tatTwelid ta’ :esù, lil San :u]epp inkwetat jistaqsi lin-nies pre]enti jekk rawx lit-tifel

tieg[u :esù meta dan ‘intilef’, lill-Madonna tfa[[ar lill-Mulej bil-Magnificat, u lil :esù [iere; minn wara l-blata tal-qabar u jin]el fit-triq. Ma’ kull float hemm kor, bil-membri libsin b’kuluri sbie[ u li jirrappre]entaw epoki differenti u allura stili varji ta’ kant.

Din hi pur/issjoni devota. Mhix biss festival ta’ kuluri, mu]ika, ]fin u attrazzjoni turistika. Fil-fatt hi reklamata b’mod modest [afna. L-g[an prin/ipali hu radd il-[ajr g[al dak li Marija, bl-istatwa ta’ Hanswijk, g[amlet mal-abitanti ta’ Mechelen.

Wa[da mix-xeni tul il-pur/issjoni hi dik tat-twelid ta’ Kristu – wa[da mix-xeni f’sensiela ta’ xeni bibli/i ppre]entati f’din il-pur/issjoni

Kollox isir b’kalma u b’serjetà, b’attenzjoni min-nies li tippermetti l-le[en tal-flawt ta’ tfal /kejknin jista’ jinstema’. Lg[add kbir ta’ ]wiemel u ta’ nag[a; li huma sehem millpur/issjoni lanqas ma jtellfu minn din is-serjetà. {a;a tassew sabi[a li lpur/issjoni ta’ Mechelen tispi//a b’:esù Sagramentat, li tixbah lil dik ta’ Corpus Domini. Hawn ukoll hu evidenti r-rispett li f’na[at fl-Ewropa fejn is-sekulari]mu jin[ass sewwa, min hu Nisrani hu Nisrani konvint. L-im;iba devota tal-poplu waqt pur/issjoni bis-Sagrament hi sinjal tal-fidi fl-Ewkaristija. Aspett ie[or interessanti hu li f’din il-pur/issjoni jag[tu sehem lil diversi kategoriji ta’ nies: m’hemmx età, nazzjonalità, jie[du sehem bdiewa, studenti u nies g[olja fis-so/jetà, imma l-aktar li tolqtok hi linklu]joni ta’ nies b’di]abbiltà, madwar wie[ed mill-floats. Il-pur/issjonijiet tag[na f’Malta huma stil ie[or; forsi minn dik ta’ Mechelen nistg[u nitg[allmu li l-pur/issjonijiet huma kultura li twassal g[al qima reli;ju]a li tesprimi l-gost ta/-/elebrazzjoni. Jekk fil-bliet u fl-i[ula Maltin infittxu li lfesti tag[na jwasslu g[al fer[ ;enwin u g[al g[aqda filkomunità, dawn ma jibqg[ux biss ‘folklor’ imma jersqu kemm jista’ jkun lejn l-iskop tad-devozzjoni popolari.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

14

FESTI

Joe Chetcuti - joechetcuti@onvol.net

G[add ta’ festi mxerrdin ma’ Malta u G[awdex San :iljan

Il-festa ta’ Santa Rita

Illum qed tkun i//elebrata lfesta ta’ Santa Rita fil-kappella ddedikata lilha f’San :iljan. Il[in tal-quddies se jkun fis-6.30 a.m. u fit-8.30 a.m. Fis-7 p.m. tibda quddiesa kantata solenni li se jmexxi lProvin/jal Patri Raymond Francalanza OSA. Wara l-omelija jsir it-tberik tat-trabi u t-tberik talward. Fi tmiem il-quddiesa se jitkanta l-innu popolari lil Santa Rita u jsir il-bews tar-relikwa. Il-kant tal-festa se jitmexxa mill-grupp kari]matiku Emanuel tal-parro//a ta’ San :wann. {al G[axaq

San :u]epp

F’{al G[axaq qed tkun i//elebrata l-festa ta’ San :u]epp. G[ada, jum il-festa, fid-9 a.m. tibda quddiesa solenni li se titmexxa minn Dun Dillon Bugeja. Il-pane;ierku se jsir minn Dun Frans Abdilla. Fil-5.30 p.m. tibda quddiesa u fis-7 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ San :u]epp. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta lantifona u ssir Barka Ewkaristika. Se tie[u sehem l-orkestra u lkor Coro Bel Canto ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Hermann Farrugia Frantz. ’ : G[ada fil-11 a.m. jibda mar/ mill-Banda talG[aqda Mu]ikali San :u]epp ta’ {al G[axaq. Filg[axija se jkun hemm ]ew; baned mistiedna, ilBanda Santa Marija tal-Mosta u l-Banda Beland ta]-}ejtun. Festi ta

barra

{al Tarxien

Marija Annunzjata

F’{al Tarxien qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Marija Annunzjata. G[ada, jum il-festa, fid-9.15 a.m. tibda kon/elebrazzjoni solenni mmexxija mill-Vi/i Kappillan Dun Leonard Mintoff. Il-pane;ierku se jsir minn Patri Philip Cutajar OFM Cap. Fil-11.30 a.m. tibda quddiesa letta g[al ru[ is-Surmast Lorenzo Gonzi li kiteb u rregala l-antifona li tindaqq fil-jiem tal-festa. Fil-5 p.m. tibda quddiesa u fis6 p.m. g[asar solenni. Fis-6.45 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni blistatwa ta’ Marija Annunzjata, imbierka u m]an]na fl-1829. Se jmexxi Dun Leonard Mintoff. Fid-d[ul tal-vara fil-knisja jsir il-kant tal-antifona ‘Gabriel Angelus’ miktuba minn Mro Lorenzo Gonzi u ssir Barka Ewkaristika.

Il-mu]ika se titmexxa mill-Capella Bel Canto ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Hermann Farrugia Frantz. ’ : G[ada fis-1 p.m. jibda mar/ briju] mill-Banda tal-G[aqda Mu]ikali Marija Annunzjata ta’ {al Tarxien. Filg[axija se jkun hemm tliet baned mistiedna li huma l-Banda Fra Antoine De Paule ta’ Ra[al :did, il-Banda tas-So/jetà Mu]ikali Santa Marija ta’ {al G[axaq u l-Banda tas-So/jetà Mu]ikali Santa Marija tal-Qrendi. Festi

ta

barra

Gwardaman;a

Il-Madonna ta’ Fatima

Fi Gwardaman;a qed tkun i//elebrata l-festa tal-Madonna ta’ Fatima. G[ada, jum il-festa, fid-9 a.m. tibda l-quddiesa solenni mmexxija minn Patri Frans Micallef OP Provin/jal talPatrijiet Dumnikani. Fil-5.30 p.m. jibda r-ru]arju u fis-6 p.m. tibda quddiesa kantata bl-omelija. Fis-7 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa talMadonna ta’ Fatima. Fid-d[ul talpur/issjoni titkanta l-antifona u ssir Barka Ewkaristika. Il-kant se jkun mill-kor parrokkjali ‘San Tumas ta’ Akkwinu’ ta[t id-direzzjoni ta’ Mro Noel Ciantar. ’ : Illejla fis-7.30 p.m. jibda mar/ briju] mill-Banda tal-G[aqda Mu]ikali San :u]epp tal-{amrun. Fl-10.30 p.m. jibda ‘Ta’ Fatima Pyro & Musical Show’ – kun/ert live minn 16-il mu]i/ist ta[t id-direzzjoni ta’ Mro Sigmund Mifsud b’show tan-nar sinkronizzat u wirja spettakulari ta’ funtani ta’ nar u ilma akkumpanjati bil-famu]a waterfall. Wara jibda [ruq tal-log[ob tannar tal-art ma[dum millKumpless tan-Nar Our Lady of Consolation tal-Gudja. Dan hu possibbli bil-koperazzjoni talKummissjoni Festa b’kollaborazzjoni mal-Awtorità Maltija tatTuri]mu, il-Ministeru g[allKultura u l-Gvern Lokali u lKunsill Lokali Tal-Pietà. G[ada, jum il-festa, se jkun hemm mistiedna l-Banda Prince of Wales Own tal-Birgu. Festi ta

barra

Birkirkara

Il-festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova

F’Birkirkara qed tkun /elebrata l-festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. G[ada, jum il-festa, il-[in talquddies se jkun fis-6.30 a.m. fit-8 a.m. fid-9.30 a.m. u fil-11 a.m.

Fis-6 p.m. tibda quddiesa kon/elebrata solenni u se jmexxi Patri :or; Zammit. Se jie[u sehem il-kor tal-Knisja, San Fran;isk immexxi minn Clifford Cauchi. Fis-7 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’ Sant’Antnin li se titmexxa midDjaknu Patri Joseph Formosa OFM Conv. Fid-d[ul talpur/issjoni titkanta l-antifona u ssir Barka Ewkaristika. ’ : Illejla l-Banda Sant’Antnin ta’ Birkirkara se tibda mar/ briju] u g[all-[abta tad-9.15 p.m. tesegwixxi programm mu]ikali fuq il-plan/ier. G[ada, jum il-festa, fl-10 a.m. jibda mar/ briju] mill-Banda Sant’Antnin ta’ Birkirkara filwaqt li filg[axija se jkun hemm ]ew; baned mistiedna. Dawn se jkunu l-Banda talG[aqda Mu]ikali Immakulata Kun/izzjoni tal-{amrun li se takkumpanja l-pur/issjoni u lBanda tal-G[aqda Mu]ikali San :u]epp tal-{amrun li se tag[mel mar/ u programm mu]ikali fil-[in tal-pur/issjoni. Festi ta

barra

G[ajnsielem – G[awdex

Sant’Antnin ta’ Padova

Fil-knisja tal-Patrijiet Fran;iskani f’G[ajnsielem, G[awdex, qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. G[ada, jum il-festa, fit-8.30 a.m. tibda quddiesa pontifikali li se titmexxa minn Mons. Isqof Mario Grech. Isir it-tberik tal-[ob] ta’ Sant’Antnin. Fis-5.45 p.m. jibda l-kant tattieni g[asar solenni u se jmexxi lProvin/jal Patri Sandro Overend OFM. Fis-6.15 p.m. tibda quddiesa u se jmexxi Monsinjur Ar/ipriet Joseph Sultana. Fis-7.30 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova u se jmexxi l-Provin/jal tal-Ordni Fran;iskan Patri Sandro Overend OFM. Fid-d[ul lura fil-knisja ssir Barka Ewkaristika. Matul il-jiem tal-festa se jie[u sehem il-Kor ta’ Sant’Antnin immexxi minn Tony Galea bissehem tal-Orkestra G[ajnsielem Ensemble ta[t id-direzzjoni ta’ Mro Frankie Debono. ’ : G[ada, jum ilfesta, se jkun hemm il-parte/ipazzjoni tal-Banda Ite Ad Joseph talQala, il-Banda Mnarja tan-Nadur u l-Banda San :u]epp ta’ G[ajnsielem. Il-funzjonijiet kollha marbuta ma’ din l-festa se jixxandru fuq Festi ta

barra

Dettall mill-istatwa ta’ San :u]epp f’{al G[axaq

Radju Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. I]-}urrieq

L-a[[ar Erbg[a tal-Udjenza tal-Madonna tal-Karmnu

Fil-Knisja Parrokkjali ta]}urrieq nhar l-Erbg[a li ;ej 4 ta’ :unju se jsir l-a[[ar Erbg[a talUdjenza tal-Madonna talKarmnu. Fis-6 p.m. jibda r-ru]arju u fis6.30 p.m. tibda quddiesa li tkun bil-[sieb fuq il-Madonna u lLabtu Mqaddes. Se jmexxi Patri Pawl Gatt OP. Wara ssir /elebrazzjoni Marjana fuq l-artal talMadonna tal-Karmnu, jitkanta tTe Deum ssir Barka Ewkaristika u jsir il-bews tar-relikwa. Fi tmiem il-funzjoni mill-knisja jibda mar/ briju] mill-Banda talG[aqda Karmelitana Queen Victoria ta]-}urrieq ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Alfred Farrugia.

... u fil-Belt Valletta wkoll

Fis-santwarju tal-Madonna talKarmnu fil-Belt nhar l-Erbg[a wkoll se jsir l-a[[ar Erbg[a talUdjenza tal-Madonna talKarmnu. Fis-6 p.m. jibda r-ru]arju u fis6.30 p.m. tibda quddiesa li tkun bil-[sieb fuq il-Madonna u lLabtu Mqaddes. Se jmexxi Patri

Raymond Calleja O.Carm. Wara, issir funzjoni Marjana u /elebrazzjoni Ewkaristika.

Il-Belt Victoria – G[awdex

RockAstra – It-II edizzjoni

Is-So/jetà Filarmonika La Stella tal-Belt Victoria, G[awdex, [abbret it-tieni edizzjoni ta’ RockAstra, spettaklu mu]ikali mill-Banda La Stella ta[t iddirezzjoni tas-Surmast Sigmund Mifsud bil-partecipazzjoni ta’ g[add ta’ kantanti stabbiliti. Il-Banda La Stella qed toffri lill-pubbliku ;enerali l-opportunità li jer;a’ jg[ix din l-esperjenza nhar il-:img[a 6 ta’ :unju fid9 p.m. fi Triq ir-Repubblika filBelt Victoria. Peress li s-6 ta’ :unju hu lejlet btala pubblika, ilpubbliku jista’ jippjana a[jar li jaqsam il-fliegu g[al dan ilkun/ert li d-d[ul g[alih hu ming[ajr [las. L-G[asri – G[awdex

Kun/ert mu]ikali

Fl-okka]joni tal-festa titulari f’;ie[ :esù Ewkaristiku Salvatur g[ada fil-parro//a tal-G[asri, G[awdex, fl-10 a.m. se jittella’ kun/ert mu]ikali li matulu se ji;i inawgurat l-Innu l-Kbir lil :esù Ewkaristiku Salvatur, fuq kitba ta’ ?elestina Sciberras filwaqt li lmu]ika hi ta’ Mro Antoine Mercieca.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

Rapporti konfli;enti dwar l-osservaturi tal-OSCE L-UKRAJNA

Kien hemm ftit ta’ ta[wid matul il-;urnata tal-biera[ rigward losservaturi tal-Organizazzjoni dwar is-Sigurta u Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) li n[atfu pri;uniera mill-militanti favur irRussja fil-Lvant tal-Ukrajna. Il-militanti lbiera[ kienu qed isostnu li kienu [elsu l-erba’ uffi/jali tal-OSCE li kienu [atfu f’Luhansk imma l-OSCE qalet li ma setg[etx tikkonferma dan. Flistess [in l-OSCE qalet li kien intilef il-kuntatt ma’ erba’ uffi/jali o[ra minn tag[ha. Sadattant it-tensjoni fil-Lvant tal-Ukrajna m’hi qed tbatti xejn. Il-Ministru tad-Difi]a Ukren, Mikhailo Koval [abbar li t-truppi Ukreni issa kienu kisbu l-kontroll ta’ ]ew; ter]i tar-re;jun ta’ Donetsk kif ukoll parti kbira mirre;jun ta’ Luhansk. Ir-ribelli min-na[a tag[hom qalu li matul il-lejl bejn il-{amis u l-:img[a kien hemm bumbardament mill-armata fuq il-belt ta’ Sloviansk u matulu sptar tat-tfal kien intlaqat. Imma intqal li [add mit-tfal li hemm g[al kura ma ndarbu. Fi Sloviansk il-{amis ir-ribelli ni]lu [elikopter militari Ukren bil-konsegwenza li 14-il suldat Ukren inqatlu. Sadattant rapporti qalu li f’dawn l-a[[ar ;ranet fi/-?e/enja kienu waslu l-katavri ta’ madwar 40 ra;el miz-zona li kienu nqatlu fil-;lied fl-Ukrajna. Dawn kienu qed ji;;ieldu mar-ribelli fiz-zona

ta’ Donetsk. Ramzan Kadyrov, il-mexxej ta/-?e/enja, i]da qed ikompli ji/[ad li hemm ;ellieda ?e/eni flUkrajna. Dan minkejja li din il;img[a kienu r-ribelli stess li ammettew li kien hemm ?e/eni ji;;ieldu mag[hom u li xi w[ud minnhom inqatlu. Sadattant ir-Russja qalet li kienet se tipprovdi g[ajnuna umanitarja lin-nies ta’ Donetsk. Dan t[abbar minn Dmitry Peskov, il-kelliem tal-President Russu Vladimir Putin. Fi ]vilupp ie[or, t[abbar li Petro Poroshenko kien se jie[u l;urament tal-[atra fis-7 ta’:unju . Dan wara li reba[ l-elezzjonit al25 ta’ Mejju. Fis-6 ta’ :unju, hu se jkollu laqg[a mal-Prim Ministru Ingli] David Cameron waqt it-tifkiriet fi Franza ta’ DDay. Poroshenko wieg[ed li dawk responsabbli g[at-twaqqi[ tal[elikopter nhar il-{amis kienu se j[alsu ta’ g[emilhom. Il[elikopter twaqqa’ minn missila sofistikat Russa li tista’ tintu]a wkoll kontra l-ajruplani. Fil-;lied hemm involut taqsima mag[rufa b[ala l-‘Battaljun Vostok’, li hu mag[mul fil-parti kbira minn ;ellieda Russi. Dawn issa jidher li qed ikollhom xi ig[idu mar-ribelli Ukreni partikolarment fiz-zona ta’ Donetsk. Dan il-grupp kien ukoll imda[[al fil;lied fil-Gwerra tal-:or;ja fl2008.

Militanti mill-‘Battaljun Vostock’, li hu mag[mul l-aktar minn ;ellieda li [afna ;ejjin mir-Russja, quddiem il-bini tat-tmexxija ta’ Donetsk. (ritratt EPA)

20 sena [abs Ji]diedu l-vittmi f’Aleppo IS-SIRJA min[abba Facebook Din is sena biss f Aleppo dan it tip ta bombi Dan fost t[assib f diversi -

L-IRAN

Qorti f’Tehran kundannat tmien persuni g[al pieni li jvarjaw minn seba’ g[al 20 sena [abs, fost l-o[rajn talli kitbu affarijiet kontra r-re;im Iranjan fuq Facebook. B’kollox, it-tmien persuni ng[ataw total ta’ 123 sena [abs talli fost l-o[rajn insulentaw lillAyatollah Ali Khamenei, ilmexxej Suprem Iranjan, kif ukoll uffi/jali Iranjani o[ra u li xerdu l;ideb. L-a//ess g[al Facebook kif ukoll siti so/jali o[ra fuq lInternet hu mfixkel [afna fl-Iran g[aliex meqjusha immorali u anti Islami/i. Imma diversi ]g[a]ag[ sabu mezzi biex jg[elbu r-restrizzjonijiet li hemm. Rapporti minn dissidenti

Iranjani qalu li fost dawk kundannati kien hemm mara Ingli]a ta’ nisel Iranjan. Raoya Saberinejad Nobakht kienet arrestata fil{arifa min[abba kummenti li po;;iet fuq Facebook u ta’ dan kienet kundannata 20 sena [abs. Dan kollu qed isse[[ fl-isfond ta’ tilwim li hemm fl-Iran bejn lestremisti u l-moderati, b’dawn tal-a[[ar igawdu mill-appo;; talPresident Hassan Rouhani, dwar il-libertà ta’ a//ess g[all-Internet fl-Iran. Il-;img[a li g[addiet kien hemm sitt ]g[a]ag[ Iranjani li kienu arrestati wara li po;;ew video tag[hom ji]fnu g[allmu]ika ta’ Pharrell Williams “Happy” fuq YouTube.

kien hemm kwa]i 2,000 vittma min[abba attakki mill - ajru mir-re;im Sirjan. Minn dawn il - vittmi kien hemm 567 li kienu tfal u 283 li kienu nisa. Dan skont is-Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Spiss ir - re;im Sirjan qed ju]aw kontenituri kbar mimlija splussiv , imlaqqma barrel bombs, li qed jitwaddbu millajruplani , imma l - aktar [elikopters, fuq iz-zoni kontrollati mir-ribelli u f’Aleppo sar u]u kbir minnhom. Imma lproblema b’dawn il-bombi hu li wie[ed ma tantx jista’ jimmira u spiss jaqg[u fuq zoni residen]jali. Skont is - SOHR kull jum imutu 14-il persuna min[abba

-

Infatti Aleppo, l-ikbar belt Sirjana, hi x - xena tal- ag[ar ;lied fil-kunflitt Sirjan mill2012. Ir-re;im Sirjan wettaq diversi attakk kemm mill-ajru kif ukoll mill - art kontra Aleppo fit-tama li jg[eleb irribelli imma dawn s ’ issa g[adhom qed jirre]istu fil Lvant tal-belt. Skont is-SOHR aktar minn 162,000 persuna nqatlu f’dawn it-tliet snin ta’ kunflitt. Sadattant qed ikomplu r-rapporti ta’ massakri mill-militanti Islami/i li qed ji;;ieldu kontra r-re;im Sirjan. Is-SOHR irrapportat li kien hemm 15-il persuna Kurda , fosthom sebg[at itfal u tliet nisa, li nqatlu minn militanti Islami/i fil-Grigal tas-Sirjana.

pajji]i tal - Punent g[all ammont ta ’ /ittadini minn tag[hom li marru u qed imorru s-Sirja biex ji;;ieldu flimkien mar-ribelli, spiss i]da mal-militanti Islami/i. Fl - isfond ta ’ dan il - ;lied kollu, fit-3 ta’ :unju se ssir elezzjoni Presiden]jali filpajji]. Elezzjoni li mistennija tikkonferma lil Bashar al Assad fil-poter. {afna pajji]i qalu li dan il-vot se jkun farsa imma r-re;im Sirjan qed isostni li din se tkun i/-/avetta g[at-tmiem tal-kunflitt Sirjan. M’hemmx dubju li Assad se jikseb it-tielet mandat tieg[u ta’ seba’ snin f’elezzjoni li qed jikkontestaw ]ew; persuni o[ra imma li ftit li xejn huma mag[rufa fil-pajji].


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

IL-POLONJA. Parti minn triq li sfrundat b’karozza tal-Pulizija tat-Tifi tan-Nar f’Glucholazy wara xita qalila li kkaw]at [afna g[arg[ar fir-re;jun ta’ Silesia (ritratt> EPA)

Jikkomplika ru[u l-ka] tal-mara tqila m[a;;ra IL-PAKISTAN

Ra;el mill-Pakistan, li qed jitlob ;ustizzja wara li martu, Farzana Parveen, li kienet tqila, inqatlet billi kienet im[a;;ra quddiem l-Og[la Qorti ta’ Lahore, ammetta li qabel, kien qatel lill-ewwel mara li kellu. Muhammad Iqbal, ta’ 45 sena li ji;i r-ra;el ta’ Parveen, ammetta li kien qatel lill-ewwel mara li kellu biex ikun jista’ ji]]ewwe; lil Parveen. Hu i]da evita li jintbag[at il-[abs wara li l-familja tieg[u g[amlu u]u

minn kon/essjoni fil-li;i I]lamika u l-familja tieg[u [afritlu. IlPulizija kkonfermat li Iqbal kien qatel lil martu sitt snin qabel. Iqbal sostna wkoll li l-familja ta’ Parveen kienet qatlet lil wa[da mill-bniet tag[hom ftit tas-snin ilu. Hu sostna li lmissier kien avvelena lil o[t Farzana wara li kellu xi jg[id mar-ra;el tag[ha. Farzana Parveen inqatlet minn madwar 20 ra;el li ji;u minnha. Dan g[aliex kienu rrabjati g[al

dak li se[[. Il-ka] attira l-attenzjoni talPrim Ministru Pakistani Nawaz Sharif li ordna investigazzjoni ur;enti fil-ka]. Hu qal li dak li kien ;ara kien totalment ina//ettabbli. Il-provin/ja ta’ Punjab, fejn se[[ il-ka], hu mmexxi minn [u l-Prim Minisitru Pakistani, Shahbaz Sharif. Il-qtil ta’ Parveen hu stmat li dam sejjer 15-il minuta u beda hekk kif il-koppja waslet il-qorti

biex hi tixhed kontra missierha li kienet qed isostni li hi n[atfet u kienet sfurzata ti]]ewwe; lil Iqbal. S’issa l-Pulizija arrestat biss lill-missier, li qed isostni li bintu kien [aqqha tinqatel g[aliex kienet naqsitu mir-rispett. Iqbal qed isostni li l-missier ma baqax jappo;;ja ]-]wie; wara li talab dota akbar. Skont il-Kummissjoni g[adDrittijiet tal-Bniedem filPakistan, tul l-2013 madwar 900

mara nqatlu g[aliex tqies li naqsu mir-rispett lill-familja tag[hom. Spiss dan ise[[ g[aliex ikunu qed jinnamraw ma’ ra;el li ma jkunx dak li tkun xtaqet g[alihom il-familja. I]da l-osservaturi jemmnu li /-/ifra proprja hi ferm akbar. Barra minn hekk, filwaqt li listorja ddominat il-mezzi taxxandir internazzjonali, filPakistan ftit li xejn kienet rappurtata peress li mhix meqjusa b[ala xi a[bar kbira.

Rabja kbira wara l-istupru u l-qtil ta’ ]ew; tfajliet L-INDJA

Re;a’ hemm rabja kbira flIndja wara l-qtil brutali ta’ ]ew; tfajliet, li kienu ku;ini ta’ 14 u 16-il sena, f’Uttar Pradesh , li l - ewwel kienu stuprati minn grupp ta’ r;iel u wara spi//aw imdendlin ma’

si;ra mill-grupp. Missier wie[ed mit-tfajliet qal li meta mar g[and il pulizija g[aliex it-tifla tieg[u kienet g[ebet , dawn kienu waqqg[uh g[a/-/ajt. Tal-anqas tlett ir;iel, fos-

thom pulizija, kienu arrestati b ’ rabta mal - in/ident , u l familji tal - vittmi qalu li l pulizija rrifjutaw li jmorru jfittxu lit - tfajliet wara li indunaw li g[ebu. Qed ikun investigat ukoll pulizija ie[or

li seta’ kien kompli/i fil-ka]. Jirri]ulta li r-ra;uni ewlenija g[aliex il-pulizija rrifjutaw li jmorru jfittxuhom hi g[aliex kienu minn dik li titqies b[ala klassi baxxa. Tul din l-a[[ar sena fl-Indja

fe;;ew diversi ka]i xokkanti ta’ stupru, kemm ta’ tfal u nisa Indjani kif ukoll ta’ barranin. Min[abba r-rabja kbira li dawn il - ka]i qanqlu , il Gvern Indjan [arrax il li;ijiet.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

17

A{BARIJIET TA’ BARRA

Abbas u Peres g[all-Vatikan f’:unju IL-VATIKAN

Il-President I]raeljan Shimon Peres u dak Palestinjan Mahmoud Abbas se jmorru lVatikan fit-8 ta’ :unju biex flimkien mal-Papa jitolbu g[allpa/i. Dan wara l-istedina li kien g[amlilhom il-Papa Fran;isku biex jag[mlu dan il-pass ftit tal;ranet ilu meta kien l-Art Imqaddsa. F’April, it-ta[ditiet ta’ pa/i mmexxija mill-Amerikani kienu kkrollaw wara li fe;; tilwim ja[raq bejn i]-]ew; na[at. I]rael qal li ma kienx se jinnegozja aktar wara li l-Gvern Palestinjan ing[aqad mal-{amas, li jrid

jeqred l-istat I]raeljan. Dan temm disa’ xhur ta’ negozjati u ma jidher ebda [jiel ta’ xi inizjattiva o[ra. Il-Vatikan qal li l-laqg[a ta’ talba kellha ssir qabel Peres, li g[andu 90 sena, jirtira f’Lulju. Il-Papa kien sa[aq li din kienet se tkun laqg[a ta’ talb u xejn aktar. Peres hu mag[ruf li g[andu relazzjoni tajba ma ’ Abbas u f ’ Mejju kien ]vela li l - Prim Ministru I]raeljan Benjamin Netanyahu kien imblokka ftehim ta ’ pa/i li kien negoz jat bil - mo[bi fil - :ordan fl 20 11.

IL-POLONJA> Protesta waqt il-funeral tal-eks-President il-:eneral Wojciech Jaruzelski li sar ilbiera[ f’Varsavja. Il-poster b’wi// Jaruzelski g[andu l-kliem ‘Traditur mog[ti ;ie[ minn Putin’. Jaruzelski miet fil-25 ta’ Mejju, ta’ 90 sena (ritratt> EPA)

Andrea Bocelli vittma ta’ in;ann L-ITALJA

IL-:ERMANJA> Parti mill-pur/issjoni tad-Demm Imqaddes ta’ :esù li saret ilbiera[ f’Weingarten. Din hi kkaratterizzata mill-fatt li dawk li jie[du sehem fiha jag[mlu dan fuq ]iemel. B’kollox, [adu sehem mal-2,000 persuna u din hi kkunsidrata l-ikbar pur/issjoni ta’ din ix-xorta (ritratt> EPA)

L-istilla tal-opra Andrea Bocelli spi//a vittma ta’ in;ann bi nbid li nbieg[ f’ismu. Dan wara li hu kien ingannat biex ja//etta li jinbieg[ inbid f’ismu i]da rri]ulta li l-inbid ma kienx ta’ kwalità tajba, minkejja li kien qed jinbieg[ bi prezz g[oli [afna. Il-ka] inkixef wara rejds li g[amlu l - Pulizija fir - re;jun tat-Toscana. Intqal li l-inbid kien ta’ kwalità inferjuri [afna imma fuq il - fliexken kien

hemm it - tikketta ‘ DOCG ’, spe/i ta’ garanzija li l-inbid hu ta’ kwalità tajba. Ma’ dan linbid kien hemm ukoll tipi o[rajn ta’ nbid b[al Brunello di Montalcino u Chiantis, li kienu foloz. Bocelli flimkien ma’ [uh Alberto huma sidien ta’ kumpanija tal-inbid [dejn Pisa u jipprodu/u madwar 300 flixkun kull sena. Min[abba dan il-ka] qed ikunu investigati sitt persuni.

Merkel fl-ewwel post IL-:ERMANJA

Il-Kan/illier :ermani] Angela Merkel g[al sena o[ra spi//at fil-qu//ata tal-lista tarrivista rinomata Forbes tal-aktar nisa influwenti fid-dinja. Merkel kienet fl-ewwel g[axra tal-klassifika g[axar darbiet f’dawn la[[ar [dax-il sena. Tul dak ilperjodu spi//at fl-ewwel post disa’ darbiet. Warajha, fit-tieni post, kien hemm Janet Yellen, l-ewwel mara li qatt in[atret biex tmexxi l-Federal Reserve, il-Bank ?entrali Amerikan, u wara, Melinda Gates, mart Bill Gates,

il-fundatur tal-Microsoft. Firraba’ post hemm Dilma Rousseff, il-President tal-Bra]il u wara Christine Lagarde, ilKap tal-Fond Monetarju Internazzjonali. Hillary Clinton, l-eksSegretarju tal-Istat Amerikan, tinsab fis-sitt post, ]ew; postijiet qabel Michelle Obama, ilFirst Lady Amerikana. Jirri]ulta li g[axra fil-mija tal-1,645 persuna li hemm fillista tal-Forbes tal-aktar nies sinjuri g[al din is-sena, huma nisa.

L-INDJA> Mara mi]]ew;a tg[annaq dik li hi mag[rufa b[ala s-si;ra ta’ Banyan f’Bhopal waqt il-Vat Savitri Puja, il-festa dedikata lill-qima lil din is-si;ra. F’din il-festa, nisa mi]]ew;a jitolbu biex l-ir;iel tag[hom jg[ixu fit-tul u jag[mlu ;urnata sawm u qima g[as-si;ra (ritratt> EPA)


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

18

A{BARIJIET TA’ BARRA

{ofra ta’ 14-il biljun ewro fid-d[ul tal-Gvern FRANZA Il-Gvern Fran/i] qed i[abbat wi//u ma’ [ofra ta’ 14-il biljun ewro fil-finanzi pubbli/i wara li kkalkula [a]in kemm kien se jda[[al flus mit-taxxi matul issena finanzjarja li g[addiet. Minn mindu kien elett sentejn ilu, il-President Fran/i] Francois Hollande ]ied lincome tax, il-VAT u t-taxxa fuq il-kumpaniji. Dan wassal g[al d[ul ta’ 16-il biljun ewro matul l-2013, ftit aktar minn nofs l-ammont ta’ 30 biljun ewro li kien bassar li kien se jda[[al Hollande minn dawn ittaxxi. Il-Qorti tal-Awdituri, li tanalizza l-kontijiet tal-Gvern, qalet li l-Gvern Fran/i] tant mar ]mer/ fit-tbassir tieg[u, li issa qed jitqanqal dubju serju dwar kemm hu tajjeb it-tbassir g[al din is-sena. Dawn i/-/ifri [ar;u ;img[a

wara li l-Prim Ministru Fran/i] Manuel Valls lissen kliem ta’ kritika g[at-taxxi li impona Hollande. Hollande hu meqjus b[ala lanqas President popolari Fran/i] fl-istorja moderna u lkriti/i jsostnu li t-taxxi li introdu/a xekklu l-i]vilupp ekonomiku fi Franza. Minkejja li kien elett min[abba rabja kontra l-mi]uri ta’ awsterità, Hollande xorta kellu jimplimenta sensiela ta’ mi]uri ta’ awsterità, fosthom ]ieda fit-taxxi. Fl-istess [in l-i]vilupp ekonomiku kien dg[ajjef u lqg[ad la[aq i/-/ifra rekord ta’ 11 fil-mija fi tmiem is-sena li g[addiet. Fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena, l-ekonomija Fran/i]a ma rre;istrat ebda ]vilupp.

Il-Costa Concordia aktarx se jin[att f’Genova L-ITALJA Jidher li ttie[det de/i]joni biex il-vapur tal-passi;;ieri, ilCosta Concordia, jin;arr lejn Genova fejn se jin[att. Jidher ukoll li uffi/jali Taljani dde/idew li l-vapur, li g[adu barra l-g]ira ta’ Giglio wara li kien inkalja hemm f’Jannar ta’ sentejn ilu, jibda jin;arr fl-20 ta’ Lulju. G[all-ewwel kien hemm il-

possibbiltà li l-vapur jin;arr lejn it-Turkija biex jin[att imma kien qed isir sforz biex din il-bi//a xog[ol issir flItalja. Wara laqg[a tas-sidien talvapur kien de/i] li l-vapur jin[att fl-Italja. Il-;arr talvapur se jkun f’idejn Titan Micoperi, il-kumpanija li [adet [sieb li ttella’ l-vapur millqieg[.

?IPRU> Ritratt, ma[ru; mill-Ministeru tad-Difi]a Ingli], tar-Red Arrows waqt ta[ri;, imlaqqam Exercise Springhawk, f’Akrotiri f’?ipru. Il-grupp ta’ ajruplani aerobati/i jinsab stazzjonat fil-ba]i tal-ajru Ingli]a ta’ Akrotiri g[al xahrejn qabel ma jibda l-ista;un tal-wirijiet fis-sajf. Dan is-sajf se jkun il-50 wie[ed li fih dan il-grupp mir-RAF se jag[ti l-wirijiet u min[abba f’hekk, sar xi tibdil fid-dehra tal-ajruplan Hawk li jintu]aw. Mill-ewwel wirja tar-Red Arrows fl-1965, il-grupp ta aktar minn 4,500 wirja f’55 pajji] (ritratt> EPA)


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

19

LETTERATURA

Il-[ajja, l-im[abba, ix-xju[ija u l-mewt “Jien kittieb min[abba li jien nieqes mill-kura;;. Is-seng[a tieg[i hi dik ta’ sa[[ar imma tant nitgerfex meta nipprova nag[mel il-bu]ullotti li kelli nsib kenn fis-solitudni tal-letteratura. “I]-]ew; [idmiet, hu x’inhu jwasslu lejn il-[a;a wa[danija li ;ibditni minn mindu kont tifel li [biebi g[andhom i[obbuni i]jed” (silta mill-bijografija ta’ Gabriel Garcia Marquez miktuba minn Gerald Martin). Il-kittieb Gabriel Garzia Marquez, mag[ruf b[al Gabo li fl-1982 reba[ in-Nobel g[al-letteratura miet fis-17 ta’ April li g[adda. Il-luttu fl-Amerika Latina g[all-kittieb Kolumbjan li kien qed joqg[od fil-Messiku kien kbir daqs i/-/elebrazzjonijiet li saru fl-1982. }ew; ver]jonijiet Fl-20 ta’ April

il-gazzetta Taljan La Repubblica ;abet dak li nkiteb fit-Times ta’ Londra l;urnata ta’ qabel li l-kittieb fla[[ar snin ta’ [ajtu kien qed jikteb rumanz minkejja li fl-2005 stqarr li mhux se jikteb i]jed. Kiteb ]ew; ver]jonijiet, ma kienx jaf liema se jippubblika. Ilqraba jixtiequ li jxandru kollox, hekk jew hekk il-qarrejja ta’ Marquez huma miljuni. Sa fejn niftakar, il-kittieba Taljana Melania Mazzucco firrunanz Il Bacio Della Medusa xandret ]ew; ver]jonijiet ta’ tmiem. Ir-rumanz ta’ Marquez hu msejja[ Niltaqg[u f’Awwissu. Il-;rajja ta’ Ana Magdalena Buch li ta’ kull sena, dejjem filjum tas-16 ta’ Awwissu tmur lejn il-g]ira fejn hi midfuna ommha biex tg[idilha minn xiex g[addiet matul it-tnax-il xahar li jkunu g[addew. G[amlet dan il-vja;; sena wara sena kull 16 ta’ Awwissu g[al 28 sena: “Re;g[et marret fil-g]ira l-:img[a, 16 ta’ Awwissu bil-lan/a tas-sag[tejn ta’ waranofsinhar. Kienet liebsa qmis b’dammi Sko//i]i, jeans, ]arbun tas-sajf bla takkuna, umbrella ]g[ira tal[arir, u b[ala bagalja bor]a li tintu]a f’xatt il-ba[ar.” Il-kittieb b’dan ir-rumanz ried jag[laq issensiela li beda fl-1985 Im[abba fi ]mien ta’ Kolera u ssokta fl1992 bi Dwar l-Im[abba u Xjaten O[ra.

Joe Cassar stcassar@gmail.com

Gabriel Garcia Marquez

L-im[abba ta’ Florentino Ariza u Fermina Daza Fl-ewwel rumanz jirrakkonta lim[abba ta’ Florentino Ariza u Fermina Daza. Skont il-bijografu ta’ Marquez fuq imsemmi, il-kittieb “rabat ismu mhux biss malim[abba, ;ibda, tbissim, ward, mu]ika, ikel, [bieb u familja u [wejje; li jixxiebhu, imma wkoll in-nostal;ija u [arsa lura lejn iddrawwiet tal-imgoddi fit-triqat u xmajjar ta’ ]mien li g[adda: irri[a tal-gwava u l-aroma tat-tifkira. Dawn il-virtuijiet popolari kienu se j[alluh i[allat il-kurrenti suwed li dejjem kellu f’rasu mitura, qalb kitba ta’ se[er.” It-tieni rumanz, qasir [afna, jibda f’jum ta’ Di/embru fi ]mien

kolonjali meta kelb jibda jigdem in-nies, fosthom tifla b’xag[ar a[mar, Serva Maria li se tag[laq tnax-il sena. Missierha u ommha ma [abblux rashom li jrabbuha kif xieraq. Il-qarrej isib ru[u qalb kunventi b’da[liet mo[bija u e]or/i]mu. L-e]or/ista qarrej g[atxan qabel ma ji;i mqabbad biex jara jekk it-tfajla kenitx ma[kuma mix-xitan jo[lom biha ;ewwa kamra, b[al dik li kien studja fiha fi Spanja. Pajsa;; miksi bis-sil;

Jaraha t[ares lejn pajsa;; miksi bis-sil;. It-tfajla qed tiekol lg[eneb li tiekol kemm tiekol minnu qatt ma jispi//a. Imma jekk l-g[eneb jintemm it-tfajla tmut. Minkejja l-ottimi]mu ta’ Marquez ir-rumanz hu mnebba[ minn diqa min[abba dak li ;ara

Jien kittieb min[abba li jien nieqes mill-kura;;. Is-seng[a tieg[i hi dik ta’ sa[[ar imma tant nitgerfex meta nipprova nag[mel il-bu]ullotti li kelli nsib kenn fis-solitudni tal-letteratura

fl-Amerika t’Isfel fl-1889. Il-kittieb ra dalma g[ax fehem li kollox kien sejjer lura. X’;ara mirRivoluzzjoni Fran/i]a u millIllumini]mu?

Meta kittieb jitlaq mid-dinja u ma jiktibx i]jed il-qarrejja li j[obbuh jer;g[u jibdew ifittxu xxog[lijiet tieg[u. Fis-suq talkotba hawn ix-xog[lijiet kollha

ta’ Garzia Marquez. G[all-ewwel darba ;ie f’Malta, ‘Il-:rajja ta’ Ba[ri Nafragat’ li lkittieb xandar f’sensiela filgazzetta Kolombjana El Espectador fl-1955 u li wara ;iet mi;bura fi ktieb fl-1970.

{ajr lil Agenda Book Shop


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

20

RIFLESSJONIJIET

L-abbu] fil-benefi//ji so/jali – [tie;a ta’ ;lieda effettiva kontra dan il-kankru perikolu] Is-solidarjetà mal-batut m’hemmx isba[ minnha. Pajji]na g[andu l-grazzja li kull gvern li mexxieh tul l-istorja tieg[u g[araf il-[tie;a li /-/ittadini l-aktar dg[ajfa u bla le[en ji;u meg[juna biex jg[ixu b’dinjità daqs kull /ittadin ie[or. Minn hawn in[oloq il-kun/ett tal-benefi//ji so/jali. F’Malta je]istu g[add ta’ benefi//ji so/jali li lkoll kemm huma jipprovdu g[ajnuna lil diversi persuni li huma filb]onn. Fost dawn insemmu allowance g[at-tfal, il-leave u lbenefi//ji tal-maternità, benefi//ji f’ka]ijiet ta’ mard u g[ajnuna medika u kif ukoll pensjonijiet. B[alma ji;ri f’kull [a;a li hawn ta[t is-sema, [a;a daqqa tintu]a tajjeb u daqqa [a]in. G[all-grazzja ta’ Alla hawn min tbierek minn dawn il-benefi//ji l-g[aliex waqt il-b]onn ing[ata l-g[ajnuna li kien jin[tie; u hekk it-tbatija tieg[u jew tag[ha ttaffiet. Madankollu je]istu /ittadini li huma predaturi. Ji;ifieri nies li jridu j[axxnu bwiethom minn fuq dahar ilpoplu [abrieki tag[na. Nies li quddiem l-istat jippre]entaw ru[hom b[ala morda u g[alhekk intitolati g[all-benefi//ji so/jali imma mbag[ad, b’mod illegali, g[andhom introjtu ie[or. Hekk bwiethom qeg[din jit[axxnu g[as-spejje] ta//ittadin onest li qieg[ed jeg[req l-g[araq ta’ ;binu biex jaqla’ l[ob]na ta’ kuljum. Serq sfa//at

Taqblu mieg[i li dawn huwa serq sfa//at. U xi [a;a trid issir biex dan l-abbu] jitwaqqaf minnufih. Nixtieq hawnhekk nag[ti e]empji kemm kull amministrazzjoni governattiva li kellu pajji]na rrikonoxxiet dan labbu] ikrah u insolenti. Hekk ng[idu a[na, fidDiskors tal-Ba;it tas-sena 2005 nsibu miktub hekk: “Matul issena d-die[la se nkunu qeg[din nindirizzaw g[al darb’o[ra labbu] mill-benefi//ji so/jali. Fis-snin li g[addew sar e]er/izzju b’su//ess li jindirizza l-abbu]i marbuta ma/Children’s Allowance u w[ud mill-benefi//ji mhux kontributorji. Issa jmiss li tkun riformata ssistema kollha li tirregola l-applikazzjonijiet g[all-pensjoni talinvalidità. Be[siebna wkoll nattakkaw l-abbu] ta’ min ja[dem ming[ajr ktieb tax-xog[ol u jkun qieg[ed jirre;istra.

Wa[da mill-problemi komuni fl-abbu] tal-benefi//ji so/jali hi l-g[add ;mielu ta’ ommijiet li jiddikjaraw li missier it-tarbija tag[hom mhux mag[ruf. Bla dubju li l-istat g[andu jille;i]la biex din is-sitwazzjoni – li [afna drabi hi abbu] sfa//at – titnaqqas kemm jista’ jkun

Patri Mario Attard

OFM Cap

frmarioa@gmail.com

Se nbiddlu l-li;i, biex, min ikun qieg[ed jirre;istra u jinqabad ja[dem, ma jkunx jista’ jirre;istra [lief jekk jag[ti prova li jkun [adem bi qlig[ g[al perjodu ta’ sitt xhur wara dik iddata u jkun tilef ix-xog[ol mhux tort tieg[u. Barra minn dan, dawk li qed jirre;istraw ikunu obbligati li jattendu korsijiet ta’ ta[ri; organizzati mill-ETC u, jekk jirrifjutaw, jinqatg[u mir-Re;istru. Dan kollu se jkun imsa[[a[ b’li;i komprensiva dwar l-abbu] tal-benefi//ji u l-frodi li be[siebna nressqu s-sena d-die[la.” Abbu]i u in;ustizzji Fid-diskors tal-Ba;it ta’ din is-

sena hemm ukoll referenza /ara g[all-abbu]i li qeg[din jitwettqu minn xi w[ud li b’;ustizzja mhumiex intitolati g[all-benefi//ji so/jali. “Nafu li hemm abbu]i fir-re;istrar u dan se ni;;ilduh. Dan g[aliex serq b[al dan mhux ;ustifikabbli g[al min

Hawn ma’ saqajna nies li jridu j[axxnu bwiethom minn fuq dahar il-poplu [abrieki tag[na. Nies li quddiem l-istat jippre]entaw ru[hom b[ala morda jew bla xog[ol u g[alhekk intitolati g[all-benefi//ji so/jali imma mbag[ad, b’mod illegali, g[andhom introjtu ie[or hu bie]el, onest u j[allas ittaxxa.” Meta jindirizza s-su;;ett dwar it-tkabbir ekonomiku, li g[andu l-mira li jil[aq lil kull /ittadin, id-diskors jemfasizza li “l-benefi//ji so/jali g[andhom jit[allsu lil min verament [aqqu sabiex [add ma jaqa’ fir-riskju talfaqar.” Il-Knisja ma baqg[etx b’idejha fuq ]aqqha quddiem sitazzjoni in;usta b[al din. Fil-fatt lIsqof ta’ G[awdex, Monsinjur Mario Grech, semma kemm-il darba fuq il-[tie;a li l-abbu] mill-benefi//ji so/jali g[andu jieqaf minnufih. Bi]]ejjed wie[ed isemmi lfamu]a Ittra Pastorali Knisja qrib il-Morda, li l-Isqof Grech kitibha fl-okka]joni tal-festa ta’ Marija Mtellg[a s-Sema tal2013. Wara li fisser kif il-medi/ina hija g[as-servizz tal-bniedem, lIsqof ta’ G[awdex ;ibed il-widnejn ta’ dawk li qeg[din jabbu]aw mis-sistema tal-medi/ini b’xejn li joffri pajji]na.

Nuqqas morali gravi “Huwa fatt po]ittiv [afna li f’pajji]na l-istat joffri s-servizz mediku bla [las, imma ;ieli ji;ri li jkun hemm min jabbu]a minn din is-sistema. Huwa nuqqas morali gravi li wie[ed jie[u medi/ina b’xejn mill-isptar biex imbag[ad ma ju]ahiex jew jg[addiha lil [addie[or. “Jonqos ukoll min ming[ajr [tie;a jinqeda bis-servizzi tassa[[a li joffru l-isptarijiet u lklini/i. Meta ji;ri dan, inkunu qeg[din in/a[[du mis-servizz lil min verament je[tie;u. Wie[ed irid ikun tassew bla kuxjenza jekk is-servizzi fil-qasam tassa[[a jkollhom ri[a ta’ kummer/.” F’diskors li g[amel lillFederazzjoni G[awdxija g[al Nies b’Di]abbiltà f’Di/embru li g[adda, l-Isqof Grech ;ustament sejja[ g[at-tmiem tal-abbu] li qieg[ed isir mis-sistema tal-welfare. Huwa in;ust li wie[ed jg[id li g[andu xi forma ta’ di]abbiltà bil-g[an li jie[u lbenefi//ji li hemm marbuta mag[ha meta fil-fatt dan

mhuwiex il-ka]. Fid-diskors tieg[u l-Isqof Grech qal li “min qieg[ed jie[u sehem f’din il-prattika korrotta qieg[ed jesplojta lil dawk li laktar g[andhom b]onn g[ajnuna biex i[arsu ’l quddiem b’kunfidenza”. L-Isqof Grech issokta jg[id li l-awtoritajiet ma jistg[ux jag[lqu g[ajnejhom g[allabbu]i li hemm fil-pre]entazzjonijiet ta’ /ertifikati li ji//ertifikaw “di]abbiltà imma;inarja”. Fid-diskors tieg[u l-Isqof Grech g[amel sej[a biex ikun hawn aktar infurzar strett tal-li;ijiet tal-impjiegi. Ni;;ieldu l-abbu]i Fl-a[[ar nett, fid-dokument ma[ru; mill-Caritas Malta li jifli kif il-mi]uri tal-ba;it 2014 jolqtu lill-familji Maltin bi d[ul baxx, imsejja[ ‘LImplimentazzjoni tal-Ba;it 2014’, jg[id li “Caritas Malta tag[raf ukoll li l-abbu]i mill-

benefi//ji so/jali g[andhom ji;u mi;;ielda anke bil-proposta ta’ mekkani]mu tal-ittestjar talmezzi finanzjari (means testing)”. Filwaqt li l-li;ijiet kontra labbu] mill-benefi//ji so/jali u linfurzar tag[hom huma importanti, ejjew b[ala stat u Knisja na[dmu flimkien fl-edukazzjoni u l-promozzjoni tal-;ustizzja u s-solidarjetà. Fuq kollox, ejjew infiehmu lill-poplu li nkun karitattiv ukoll meta ma nisraqx il-benefi//ji so/jali li jappartjenu bid-dritt lill-membri dg[ajfa tas-so/jetà tag[na.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

RIFLESSJONIJIET

21

Is-sa/erdozju u /-/elibat... ter;a’ tikkarga l-kwistjoni dwar jekk i]-]wie; g[andux jibqa’ mi/[ud Ftit tal-jiem ilu ntbag[tet ittra lill-Papa Fran;isku. Nimma;ina li jaslulu mijiet ta’ ittri kuljum imma din kienet partikolari u sirna nafu biha g[ax ixxandret fil-;urnali u fuq mezzi o[ra. Din kienet ittra minn 26 mara Taljani li kellhom jew li g[ad g[andhom relazzjoni ma’ xi sa/erdot. Fiha huma talbu biex i/-/elebat, ji;ifieri l-obbligu li sa/erdot ma ji]]ewwi;x, jitne[[a g[alkollox u b’hekk kemm huma kif ukoll il-[afna nisa o[rajn li jinsabu fl-istess qag[da tag[hom ikunu jistg[u jirregolaw [ajjithom. Huma talbu lill-Papa jipprova jifhem minn kemm tbatija jg[addu min[abba l-qag[da irregolari tag[hom. Min se jitfa’ l-ewwel ;ebla^ Bl-ebda mod ma

rrid ng[id li sa/erdot li qieg[ed f’relazzjoni qieg[ed fit-triq it-tajba, imma rrid nag[mel b[alma tg[allem il-Knisja, irrid nikkundanna l-att imma mhux lil min jag[mlu. Fa/li wie[ed jiskandalizza ru[u meta jisma’ jew jiltaqa’ ma’ ka]i b[al dawn, imma xi dritt g[andna a[na ni;;udikaw

bla ma nkunu nafu l-istorja kollha – mill-bidu nett sal-a[[ar nett? Tajjeb li n]ommu f’mo[[na kliem :esù: Min huwa bla dnub jitfa’ l-ewwel ;ebla. Min se jkun dak ilpru]untu] li jitfag[ha l-ewwel ;ebla?

Napprezza li kien hemm 26 mara li wrew kura;; u tkellmu biex forsi jekk ma jitne[[iex i/-/elebat ji;u rran;ati s-sitwazzjonijiet li j;ieg[lu lis-sa/erdot ji]vija, forsi s-superjuri jistenb[u..

Ambjenti li ma jg[inux

Ftit ;img[at ilu kelli okka]joni nsir naf xi kappillani Taljani. Dawn qaluli li huma kappillani ta’ r[ula fil-muntanji, ir[ula maqtug[in mill-kumplament tad-dinja. Fil-parro//i tag[hom ma g[andhomx vi/ijiet, huma luni/i sa/erdoti. Imma;inaw sa/erdot li jum wara jum, ;img[a wara ;img[a, xahar wara xahar u sena wara sena jg[ix f’xi ra[al b[al dawn wa[du. Bog[od mill-familja, bog[od minn kul[add. L-ewwel persuna li toffri lil dan issa/erdot ftit tal-[biberija ]gur li se ja//ettaha. Jista’ jag[ti l-ka] li din il[biberija tibda b[al dik li kien hemm bejn San Fran;isk u Santa Kjara u tispi//a b[al dik ta’ Romeo u :uljetta. L-ittra lillPapa hija xhieda ta’ dan.

Fr Reno Muscat renosop@gmail.com

Mhux hekk biss Semmejt il-kappillani li jg[ixu wa[edhom imma l-problema mhix tag[hom biss.

Minkejja li hemm sa/erdoti li huma marbutin bil-[ajja komunitarja, sfortunatament din il[ajja ma g[adhiex toffri dak li kienet toffri ftit de/ennji ta’ snin ilu. U hawn ner;g[u n[abbtu wi//na mal-istess problema. Min ilumu lil dak il-patri li filkunvent jispi//a dejjem wa[du g[ax kul[add mg[obbi bixxog[ol, jekk isib min joffrilu biex jo[ro; mieg[u u huwa ja//etta? Min ilumu lil dak il-patri li jixba’ ta’ kull filg[axija jiekol

[ob] bil-butir g[ax ma jsib xejn i]jed x’jiekol u ma jistax imur jixtri xi [a;a g[ax il-pocket money tieg[u huwa inqas minn ewro kuljum, jekk imbag[ad isib minn jistiednu jmur jie[u xi [a;a mieg[u d-dar u dan ja//etta? Min ilumu lil dak ilpatri li jkollu appuntament xi mkien u jrid jitlaq xi sieg[a u nofs qabel g[ax karozza ma g[andux, u jsib xi wa[da ttih rikba u je[odha? B’inqas minn ewro kuljum lanqas g[al tallinja ma jservuh a[seb u ara kemm ikun jista’ jaqla’ taxi! U hekk jibda l-inkwiet, lewwel is-sa/erdot ji;i offrut dak li jkun im/a[[ad minnu fid-dar, [biberija, kumpanija, ikel u [ti;ijiet ba]i/i o[ra, imbag[ad jg[addi g[at-tieni pass, [afna drabi mhux g[ax ikun irid imma

g[ax huwa wkoll uman. U meta ji;ri hekk hija sfortuna kbira kemm g[al dak issa/erdot, kemm g[al dik il-persuna l-o[ra kif ukoll g[allKnisja in;enerali. Imma jekk ikollna nwaddbu ;ebla, lil min inwaddbuha, lil min waqa’ jew lil min [alla s-sitwazzjoni mi]era li ;ieg[let lil dak issa/erdot ji;i f’dak li ;ie? Jien ma nwaddab ;ebel lil [add g[ax naf li wara dak li jidher dejjem ikun hemm storja, dejjem ikun hemm dik l“G{AX”, dik l-“IMMA”. Napprezza li kien hemm 26 mara li wrew kura;; u tkellmu biex forsi jekk ma jitne[[iex i//elebat ji;u rran;ati s-sitwazzjonijiet li j;ieg[lu lis-sa/erdot ji]vija, forsi s-superjuri jistenb[u.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

22

TV#RADJU

06>00

Bon;u 101 Weekend (b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 08>30 Anali]i tal-:urnali)

09>00

A[barijiet

09>05

Wara l-Breakfast

10>00

A[barijiet

10>35

Il-Fatti Kollha

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12.30

Mil-Lenti }ag[]ug[a

13>30

Italomix

15>00

A[barijiet fil-qosor

15>05

Skor (b’waqfiet g[all-A[barijiet fl-16>00 u fil-17>00)

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>30

Hits Parade

20>30

Country Music Club

21>00

Fuzzbox Saturday Special

22>30

Il-Fatti Kollha (r).

Dietro le linee nemiche - Italia 1, 00>05

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel 08:05 - Good Luck Charlie 08:30 - Dog With a Blog 08:55 - Austin & Ally 09:15 – Jessie 09:40 - The Sword in the Stone 11:00 PrankStars 11:15 - That’s So Raven 11:35 - Dog With a Blog 12:00 A.N.T. Farm 12:25 - Jessie 12:45 Austin & Ally 13:10 - Good Luck Charlie 13:35 - Mako Mermaids: An H2O Adventure 14:00 - Dog With a Blog 14:25 - Liv & Maddie 14:50 Shake It Up! 15:10 - Austin & Ally 15:35 - A.N.T. Farm 16:00 - Good Luck Charlie 16:20 - Jessie 16:45 Dog With a Blog 17:10 - Liv & Maddie 17:30 - Mako Mermaids: An H2O Adventure 17:55 - Good Luck Charlie 18:20 – Violetta 19:05 Austin & Ally 19:30 - Jessie 19:50 - Dog With a Blog 20:15 PrankStars 20:40 - Shake It Up! 21:00 - Austin & Ally 21:25 A.N.T. Farm 21:50 - Good Luck Charlie 22:10 - Wolfblood 22:35 Wolfblood 23:00 – Violetta 23:40 - The Hive 23:50 - Art Attack. Nickelodeon 07:55 - Go,

Diego, Go! 08:20 Winx Club 08:45 - The Fairly OddParents 09:10 - Sanjay and Craig 09:35 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 10:00 The Legend of Korra 10:25 - Turtles 10:50 - SpongeBob SquarePants 11:15 - Winx Club 11:40 – iCarly 12:05 - Sam & Cat 12:30 Victorious 12:55 - Big Time Rush 13:20 - Marvin Marvin 13:45 SpongeBob SquarePants 14:10 SpongeBob SquarePants 14:40 - The Penguins of Madagascar 15:05 - The Penguins of Madagascar 15:30 - The Fairly OddParents 15:55 - iCarly 16:20 - Big Time Rush 16:45 Victorious 17:10 - Life With Boys 17:35 - SpongeBob SquarePants 18:00 - Turtles 18:25 - The Penguins of Madagascar 18:50 - Sanjay and Craig 19:15 - Marvin Marvin 19:40 - The Haunted Hathaways 20:05 Sam & Cat 20:30 - SpongeBob SquarePants 20:55 - Avatar: The Legend of Aang 21:20 - Avatar: The Legend of Aang 21:45 - Big Time Rush 22:10 - The Penguins of Madagascar 22:35 - The Penguins of Madagascar 23:00 – iCarly 23:25 – iCarly 23:50 - Victorious.

Jim Jam 07:37 -

Fluffy Gardens 07:45 – Jarmies 08:00 - Kipper 08:10 – Kipper 08:20 - What’s The Big Idea? 08:25 - What’s The Big Idea? 08:30 – Gazoon 08:35 – Snapatoonies 09:00 - Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - Princess Castle 10:5 -0 See the Sea 10:55 Nouky & Friends 11: 00 Rubbadubbers 11:10 – Pingu 11:15 Tiny Planets 11:20 – Pingu 11:25 Clay Play 11:30 - Monkey See, Monkey Do 11:40 - Barney and Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:17 - Fluffy Gardens 12:25 Jarmies 12:40 - What’s The Big Idea? 12:45 - What’s The Big Idea? 12:50 - Heroes of the City 13:05 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 – Kipper 13:40 Kipper 13:50 Gazoon 13:55 - Clay Play 14:00 – Snapatoonies 14:25 My Animal Friends 14:40 - See the Sea 14:45 - Lots & Lots Of... 15:00 - Fluffy Gardens 15:07 - Fluffy Gardens 15:15 - Jarmies 15:30 Angelina Ballerina 15:45 - Monkey See, Monkey Do 15:55 - Barney and Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 - Igloo-Gloo 17:00 Princess Castle 17:50 - See the Sea 17:55 - Slim Pig 18:05 - Heroes of the City 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - What’s The Big Idea? 18:50 What’s The Big Idea? 18:55 - My Animal Friends 19:10 - See the Sea 19:15 - Lots & Lots Of... 19:30 Monkey See, Monkey Do 19:40 Barney and Friends 20:10 - Clay Play 20:15 - Kipper 20:25 - Slim Pig 20:35 - Connie the Cow 20:45 Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 - Heroes of the City 21:40 What’s The Big Idea? 21:45 What’s The Big Idea? 21:50 - Tiny Planets 21:55 - Pingu 22:00 - Bob the Builder 22:10 - Fireman Sam 22:20 - Thomas and Friends 22:30 See the Sea 22:35 - Rubbadubbers 22:45 - Slim Pig 22:55 - Connie the Cow 23:05 – Kipper 23:15 Benjamin’s Farm 23:20 - My Animal Friends 23:35 - Clay Play.

Waqt titjira biex tkun pruvata l-kamera l-;dida tal-ajruplan, ]ew; piloti jg[addu minn zona fejn kienet qed issir attività militari sigrieta. Il-militar [aseb li kien ;ie mmarkat, spara missila u waqqg[uh. L-g[adu beda jfittex lill-piloti. Wie[ed instab u nqatel i]da tibda ka//a s[i[a g[all-pilota l-ie[or. Tid[ol id-diplomazija u l-Amerikani fuq stand by biex jidde/idu jmorrux isalvawh. Min jaqbel u min le. I]da xi [add irid jag[mel xi [a;a. Min miet u min tilef il-kariga li kellu? TVM 07:00 -

A[barijiet 07:30 - Great Romances 08:00 - Malta u lil hinn minnha 09:30 - Click 10:00 - MEA 10:30 - Madwarna 11:00 - World’s Worst disasters 12:00 - A[barijiet 12:10 - Paqpaq Lifestyles 12:45 - Sibtek 14:00 - A[barijiet 14:15 - Sibtek 16:00 A[barijiet 16:05 - Luxdesign 17:10 Ta[t l-art 17:45 - Kelmag[all[ajja 18:00 - A[barijiet 18:10 - Paqpaq on Test 18:20 - Gadgets 18:55 - Animal Diaries 20:00 - A[barijiet 20:45 - Film 21:45 A[barijiet punti ewlenin 21:50 - Film 22:30 - True Stories 23:20 - A[barijiet 23:30 - Sibtek. TVM 2 08:30 - Great Romances 09:00 - Click 09:30 - MEA 10:00 - G[awdex illum 10:30 - Tuffi[at Migduma 11:00 Bijogafiji 12:00 - Great Romances 12:30 - Meander 13:00 - GFA Round up 13:30 - Ti;rijiet Biss 14:00 - Lonely Planet - Best in Asia 14:30 - Starboard 15:00 - Paq Paq Motor Sports 15:30 -

MSV Life Top Entrepreneur Awards 2014 16:30 - Gadgets 17:00 - Mr Fisherman 17:30 - Paq Paq Lifestyle 18:00 - World Cup Magazine Programme 18:30 - Quddies minn ta’ Pinu G[awdex 19:15 - Paq Paq on Test 19:30 - Lonely Planet - Best in Asia 20:00 - Great Romances 20:30 - A[barijiet g[al persuni neqsin mis-smieg[ 20:40 - Realta’ 21:40 - A[barijiet Punti ewlenin 21:45 Kurrenti 22:05 - Malta u lil hinn minnha 23:15 - A[barijiet bl-Ingli] 23:20 - Malta u lil hinn minnha. Smash 07:00 – A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura 08:40 – A[barijiet 09:00 – {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 10:50 TSN Teleshopping 13:10 - AtoZ Teleshopping 14:20 – A year to remember 15:10 – 1046 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ Barra 18:15 Bingo 75 18:40 – Teleshopping 19:00 – A[barijiet 19:30 – {abbejtek 20:30 – Forum 21:30 – Dokumentarju 22:00 – A[barijiet 22:30 - Poker. One

07:15 - Kif Inti? 08:30 - Breakfast News 10:00 - Telebejg[ 11:00 - Sieg[a ]mien Weekend 12:10 - Telebejg[ 12:30 - One news 12:40 - Looks 13:45 Dak li jghodd 15:00 - Triq Wahda 16:00 - Living Room 17:30 - One news 17:40

- Pink Panther 18:20 - On D Road 19:10 - Lottu 19:30 - One news 20:30 Saturday Xpress 22:00 - Bin 61 22:50 PopCorn 23:30 - One news. Raiuno 07:00 -

TG 1 07:05 - Parlamento Settegiorni 08:00 - TG 1 08:18 - Tg1 Dialogo 08:25 - UnoMattina in famiglia 09:00 - TG 1 09:04 - UnoMattina in famiglia 09:30 - TG 1 L.I.S. 09:33 UnoMattina in famiglia 10:15 - Che tempo fa 10:20 - Linea Verde Orizzonti 11:15 - Unomattina Storie Vere 11:45 La prova del cuoco 13:30 - Telegiornale 14:00 - Easy Driver 14:30 - Linea Blu Stromboli 15:30 - Le amiche del sabato 17:00 - TG 1 17:10 - Che tempo fa 17:15 - A sua immagine 17:45 - Passaggio a Nord-Ovest 18:50 - L’Eredità 20:00 Telegiornale 20:30 - Carosello Reloaded 20:35 - Calcio: Irlanda – Italia 23:04 TG1 60 Secondi 23:09 - Film Wasabi 00:40 - TG 1 Notte 00:50 - Che tempo fa 00:55 - Applausi 02:10 - Sabato Club Film. Il console onorario. Raidue 07:00 - Zorro - Occhio per occhio 07:20 - Zorro dalla parte dei Peones 07:45 - Lassie - Operazione valanga 08:05 - Lassie raccoglie la sfida 08:30 Lassie - Basta un amico 08:55 - Sulla Via di Damasco 09:35 - Meteo 2 09:40 Voyager Factory Inside the world 10:40 - Cronache animali 11:30 - Mezzogiorno In Famiglia 13:00 - TG 2 Giorno 13:25 - Dribbling 14:00 - Voyager Factory 15:40 - Sea Patrol - La resa dei conti 16:25 - Sea Patrol - Attentato all’ambasciatore 17:10 - Sereno Variabile 18:00 TG2 L.I.S. 18:03 - Meteo 2 18:05 Film. Un principe tutto mio 3 - A Royal Honeymoon 19:35 - Il commissario Rex – Rapimento 20:30 - TG2 20.30 21:05 Playdate - Il segreto dietro la porta 22:40 - Luther 23:40 - Rai Player 23:45 - TG 2 00:00 - TG2 Dossier 00:45 - TG2 Storie. I racconti della settimana 01:25 TG 2 Mizar 01:50 - TG 2 Cinematinee’. Raitre 07:10 - Ai confini dell’Arizona 08:00 - Un colpo di pistola 09:30 - L’Elisir del sabato 10:40 - TGR BellItalia 11:10 TGR Prodotto Italia 11:40 - Ciclismo Giro d’Italia Giro mattina 12:00 - TG3 12:25 - TGR Il Settimanale 12:55 - TGR Ambiente Italia 14:00 - TG Regione 14:18 - TG Regione Meteo 14:20 - TG3 14:45 - TG3 Pixel 14:50 - Meteo 3 14:55

- TG3 L.I.S. 15:00 - Player 15:05 Ciclismo Giro d’Italia Giro Diretta 20 tappa: Maniago - Monte Zoncolan ( 167 km ) 17:15 - Ciclismo Giro d’Italia Giro Diretta 20 tappa: Maniago - Monte Zoncolan ( 167 km ) 17:50 - Tv Talk 18:55 - Meteo 3 19:00 - TG3 19:30 - TG Regione 19:53 - TG Regione Meteo 20:00 - Sardegna chi-ama Musica e cultura per ri-costruire il futuro In diretta da Cagliari 23:05 - TG3 23:20 - TG Regione 23:25 - Un giorno in pretura 00:29 - Meteo 3 00:30 - TG3 00:40 TG3 Agenda del mondo 00:55 Appuntamento al cinema 00:57 - Cara cara # Faccia a faccia 02:07 - Très tristes, tigres#Tre tristi tigri. Canale 5 09:10 – Supercinema – Con Break 10:30 – Melaverde 11:00 – Forum 13:00 – Tg 5 # Meteo.It 13:40 – Dallas 14:40 – Cake -Ti amo, Ti mollo...Ti sposo # matrimonio da copertina 16:31 – Rosamunde Pilcher :Sopra le nuvole 18:50 – Avanti un altro 20:00 – Tg 5 # Meteo.It 20:40 – Striscia la notizia 21:11 – Australia 00:20 - Tg 5- Speciale 01:20 – Tg 5 # Rassegna # Meteo.It 02:00 – Striscia la notizia – La voce del insolvenza 02:36 – Le due facce dell’amore. Rete 4 07:20 – Zorro 08:55 – Hunter

07:20 – miami Vice 09:55 – Blue beach paradyse story 10:45 – Ricette all’Italiana 11:30 – Tg 4 # Meteo.It 12:00 – Detective in corsia 12:55 – La signora in giallo 14:00 – Lo sportello di forum 15:30 – Nuove scene da un matrimonio 16:12 – Ieri e oggi 16:45 – Poirot : Sipario -Carte in tavola 18:55 – Tg 4 # Meteo.It 19:35 – Il segreto 20:30 – Tempesta d’amore 21:30 – The Mentalist 00:02 – Instinct 01:11 – Tg 4 Night news 02:27 – Ieri e oggi in tv special. Italia 1 07:10 –

Hannah Montana 07:55 – True Jackson 08:45 – Glee 10:45 – Superstruck – colpita una stella 12:25 – Studio aperto # Meteo.It 13:02 – Sport mediaset 13:40 – La Bomba 15:45 – Facciamo Fiesta 17:50 – Urban Wild 18:30 – Studio aperto # Meteo.It 19:00 Vecchi Bastardi 19:20 – Piccola peste 21:10 – Spy kids 22:55 - Chiambretti supermarket 00:05 – Dietro le Linee Nemiche 01:55 - Sport mediaset 02:20 Studio aperto -La Giornata.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

23

TV#RADJU F. Living 07:00 – |Teleshopping 08:00 - F. Living Magazine 10:00 - Belle Donne 12:00 – Teleshopping 15:00 – Teleshopping 16:00 – Fil-;nien ma Melo 18:00 - Teleshopping 20:30 – Saturday night 21:30 - Bejnietna 23:30 - Fil-:nien ma’ Melo 24:00 Madagascar 01:30 - Teleshopping. Xejk 07:30 –

Just For Laughs 07:45 – Total Request Show 09:45 – Football Daily 09:50 – Shout Out 10:00 – Love and Romance 10:45 – Tele Market Deals 11:45 – Just for Laughts 12:00 – Top 10 13:30 – The 80’s 14:00 – Local Angle 15:00 – The 90’s 15:30 – Tele Market Deals 16:30 – Hits 16:50 – Shout Out 17:00 – Jimpurtani 17:45 – Maltese Music 18:00 – Total Request Show 20:00 – Just for Laughs 20:15 – Shout Out 20:30 – Just for Laughs 21:55 – Football Daily 22:00 – Music Documentary 23:00 – Video Clips 23:45 – Tele Market Deals. La 5

06:55 – Vivere 07:15 - Televendita media shopping 07:30 – Centovetrine 08:05 – Televendita media shopping 08:30 – Centovetrine 10:50 – Mamma che torta 11:21 - Clinica Veterinaria 11:55 - Open space 12:07 - Extreme makeover home edition 13:30 – X-Style 14:00 - So you think you can dance 16:35 - Bye Bye Cinderella 17:05 – Blue beach paradyse story 18:20 – Cambio casa, cambio vita 19:05 Open space 19:10 – Una Top Model nel mio letto 21:10 – Baci a la carte 23:05 - So you think you can dance 01:45 - Blue beach paradyse story 02:45 - Extreme makeover home edition. Go Stars 07:40 - Fun

Size, 09:05 - The Count of Monte Cristo, 11:15 - The Wolverine, 13:20 - The Princess & the Frog, 14:55 Drew Peterson: Untouchable, 16:20 The Hunters, 17:45 - Smashed, 19:05 Pretty Woman, 21:00 - Line of Duty, 22:00 - The Heat, 23:55 - Gangster Squad, 01:45 - The Hunters, 03:10 - Fun Size, 04:35 - Smashed.

Melita More 09:00 - Private Practice 09:45 Private Practice 10:30 - Private Practice 11:15 - Private Practice 12:00 - Private Practice 12:45 - SMASH 13:30 – Glee 14:15 – Glee 15:00 - Glee 15:45 - Glee 16:30 - Glee 17:15 - Mike & Molly 17:45 - Whitney 18:30 - Chicago Fire 19:15 - Grey’s Anatomy 20:00 - How I Met Your Mother 20:30 - Amazing Race 21:15 - Game Of Thrones 22:15 Spartacus 23:15 - Suits 00:00 - GO ON 00:30 - Dallas 01:15 - Alcatraz. BBC Entertainment 06:00 - Jackanory Junior 06:15 Little Human Planet 06:20 - Green Balloon Club 06:45 - Nina and the Neurons: In the Lab 07:00 - Balamory 07:20 - Jackanory Junior 07:35 - Little Human Planet 07:40 - Green Balloon Club 08:05 - The Weakest Link 08:50 Doctor Who 09:35 - The Mimic 10:00 - The Job Lot 10:25 - The Bleak Old Shop of Stuff 10:55 - Last Woman Standing 11:50 - The Café 12:15 - The Café 12:40 - The Weakest Link 13:25 Doctor Who 14:10 - Casualty 15:00 EastEnders 15:30 – EastEnders 16:00 EastEnders 16:30 - EastEnders 17:00 The Café 17:25 - The Café 17:55 - The Café 18:20 - Last Woman Standing 19:15 - Doctor Who 20:00 - Being Erica 20:45 - Alan Carr: Chatty Man 21:3 -0 DCI Banks 22:15 - Sean Lock Live 23:10 - Threesome 23:30 - Hunderby MGM Channel 07:00 - Android 08:20 - The Organization 10:10 - Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen 11:45 - The Return of a Man Called Horse 13:50 MGM’s Big Screen 14:05 - Full Moon High 15:40 - Joey 17:15 - Far North 18:45 - My American Cousin 20:15 Moonlight and Valentino 22:00 - Number One Fan 23:30 - The January Man. Diva Universal 06:00 - Law & Order 06:55 - Law & Order 07:50 - Law & Order 08:50 Kojak 09:45 - Kojak 10:40 - ER 11:30 – ER 12:20 - Great Women 12:30 Wolff’s Turf 13:25 - Wolff’s Turf 14:20 - Great Women 14:45 - You Belong to Me 16:25 - Great Women

16:45 - Downton Abbey 18:50 - Great Women 19:00 - Miss Marple 20:50 Great Women 21:00 - Downton Abbey 22:48 - Great Women 23:00 - Father Brown. Discovery Channel 06:00 - How It’s Made 06:25 - Fast N’ Loud: Low Riding Lincoln 07:15 Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: Race to the Games 09:05 - The Real Hustle: Celebrity Scammers: The Inheritance 09:30 - The Real Hustle: Celebrity Scammers: The Diamond Geezer 09:55 - The Real Hustle: Undercover 10:25 The Real Hustle: Undercover 10:50 How We Invented the World: Skyscrapers 11:40 - How We Invented the World: Cars 12:35 - How We Invented the World: Planes 13:30 - How We Invented the World: Phones 14:25 How It’s Made 14:55 - How It’s Made 15:20 - Strip the City: Earthquake City San Francisco 16:15 - Building The World Cup 17:10 - MythBusters:

Deadliest Catch Crabtastic Special 18:05 - Crash Course: Young v Old 18:35 - Crash Course: Safest Place to Sit 19:00 - Fifth Gear 20:00 - The Car Chasers: Hot Rods and Hot Models 21:00 - Container Wars: Last Laugh 21:30 - Auction Kings: Fortune Teller Scale; Baseball Cards 22:00 - Flip Men: Bee House 22:30 - Storage Wars Canada: Safes n’ Snakes 23:00 Salvage Hunters. Discovery World 06:00 - Alaska: Surviving the Last Frontier 06:50 - Alaska: Surviving the Last Frontier 07:45 - Alaska: Surviving the Last Frontier 08:35 - NASA’s Greatest Missions 09:30 - Man on Earth 10:20 - The Aviators 10:45 - Mystery Cars 11:10 - The Aviators 11:35 Mystery Cars 12:05 - The Aviators 12:30 - Mystery Cars 12:55 - Don’t Drive Here 13:50 - Don’t Drive Here 14:45 - Bush Pilots 15:40 - The Kennedy Detail 17:25 - The Presidents’ Gatekeepers 18:20 - Into the Unknown With Josh Bernstein 19:10 - Dakar Rally: Frontline to Finish Line 20:05 Bush Pilots 21:00 - Legend Detectives 21:55 - Best Evidence 22:50 - Joanna Lumley’s Nile 23:45 - Final 24.

07>00 08>30 11>30 12>30 13>30 14>00 14>05 16>00 17>00 17>30 18>00 18>05 19>10 19>30 20>15 20>30 21>00 23>00

Sport fuq il-Cable Eurosports 1 10:30 - ISU Grand Prix, Figure Skating :Live 11:45 - ISU Grand Prix, Figure Skating 12:30 - ISU Grand Prix, Figure Skating 13:15 - ISU Grand Prix, Figure Skating :Live 14:45 - FIFA Under 17

World Cup Football 16:00 UEFA W o m e n ’ s Champions League Football :Live 18:00 - FIFA Under 17 World Cup Football 19:00 - ISU Grand Prix, Figure Skating 20:00 - ISU Grand Prix, Figure Skating 21:00 - FIFA Under 17 World Cup Football 22:00 – Boxing 23:00 - Superkombat Fighting Championship Kickboxing :Live Eurosports 2 07:00 - European Tour Snooker 08:00 - To Be Announced 14:00 - To Be Announced 20:00 - To Be

Announced

GO sports 1 07:00 - Best of Football 2013 # 2014 09:00 - Premier League Legends - Peter Schmeichel 09:30 Best of Football 2013 # 2014 11:30 Best of Football 2013 # 2014 13:30 PGA European Tour - PGA Nordea Masters - Day 3 :Live 17:30 Barclays Premier League - Goals of the Season 18:30 - UEFA Champions League 2013 # 2014 Season Review 19:15 - RaboDirect Pro12 – Final - Leinster v Glasgow :Live 21:15 - The Championships Wimbledon 2014 - Mixed Doubles Final 23:45 - PGA European Tour - PGA Nordea Masters - Day 3 04:00 - Best of Football 2013 # 2014 06:00 - ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’Italia –

Highlights

GO sports 2 16:00 - Aviva Premiership – Final - Saracens v Northampton Saints :Live 18:00 - Milan Channel

Playdate - Il segreto dietro la porta

– Raidue, 21>05

Emily Valentine, tag[mel [bieb mal-;irien il-;odda, i]da aktar ma beda jg[addi ]-]mien, aktar bdiet tinduna li dawn qed ja[bu xi sigriet kbir. Meta t-tifla tag[ha twe;;a’ b’mod ‘a//identali’ meta kienet mat-tifel tal-;ar il-;did, Emily bdiet tfittex aktar fil-fond.

NET News Telebejg[ Chit Chat (r) Jekk Jog[;obkom Sibt Familja NET News (ikompli) Sibt Familja Ta[t il-lenti (r) Rafiki (r) Nis;a Maltija NET News Sibtilfidi Tlug[ tal-Lottu NET News G[alik fl-Ewropa Nis;a Maltija Miss World Malta 2014 NET News

GO sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 10:00 - Aviva Premiership - Semi Final - Northampton Saints v Leicester Tigers 12:00 - Aviva Premiership - Semi Final - Saracens v Harlequins 14:00 - Best of Football

2013 # 2014 16:00 - The Championships – Wimbledon Official Film 2007 17:00 - Best of Football 2013 # 2014 19:00 - Best of Football 2013 # 2014 21:00 - Best of Football 2013 # 2014 23:00 Aviva Premiership – Final - Saracens v Northampton Saints 01:00 - Best of Football 2013 # 2014 03:00 - Best of Football 2013 # 2014 05:00 - Best of Football 2013 # 2014 GO sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 12:00 - Aviva Premiership - Semi Final - Northampton Saints v Leicester Tigers 14:00 - Aviva Premiership - Semi Final - Saracens v Harlequins 16:00 - Best of Football 2013 # 2014 18:00 - The Championships – Wimbledon Official Film 2007 19:00 - Best of Football 2013 # 2014 21:00 - Best of Football 2013 # 2014 23:00 - Best of Football 2013 # 2014 01:00 Aviva Premiership – Final - Saracens v Northampton Saints 03:00 - Best of Football 2013 # 2014 05:00 - Best of Football 2013 # 2014 07:00 - Best of Football 2013 # 2014 Malta Stars 08:00 - BOV Premier League 2013-14 (r) 10:00 - Melita GFA 1st Division 2013-14 (r) 11:45 - Men’s MHA Cup 2013-14 (r) 13:10 - Malta Basketball Association (r) 14:35 Malta Rugby Football Union (r) 16:10 - FXDD FMA 2013-14 (r) 17:30 - Melita GFA 1st Division 2013-14 (r) 19:20 - Men’s MHA Cup 2013-14 (r) 20:45 - BOV Premier League 2013-14 22:45 Malta Basketball Association (r) 00:10 - Malta Rugby Football Union (r) .


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

24

TV # RADJU

Cara cara | Faccia a faccia – Raitre, 00:57

Eluf ta’ ewro f’rigali x’jintreb[u waqt l-a[[ar programm Sibt Familja

Très tristes, tigres -Tre tristi tigri – Raitre, 02:07

Spy Kids – Italia 1, 21:10

U[ud mill-membri tat-tim kbir tal-produzzjoni ta’ Sibt Familja, il-varjetà televi]iva tas-Sibt waranofsinhar, se jkunu fost il-protagonisti waqt il-programm tal-lum. Bi pre]entazzjoni ta’ Ray Attard u Debbie Scerri u produzzjoni ta’ Spiteri Lucas Entertainment, matul il-programm tal-lum jag[tu sehemhom diversi artisti li [admu f’dan ilprogramm matul ix-xhur li g[addew, kif ukoll dawk li ja[dmu minn wara l-kameras. Jag[tu sehemhom il-membri tal-banda tal-maestro Mark Spiteri Lucas, il-kantanti Ludwig Galea, Neville Refalo, Krista u Ivan Spiteri Lucas, u l-komiku Toni Busuttil. Matul il-programm se jsiru kompetizzjonijiet bir-reb[ ta’ rigali li jammontaw g[al eluf ta’ ewro. It-telespettaturi huma m[e;;a jipparte/ipaw u jittantaw xortihom matul l-a[[ar programm Sibt Familja g[al din l-iskeda. Se jintreb[u numru kbir ta’ rigali li se jrebba[ lil bosta telespettaturi.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

26 PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{

Limiti tar-Rabat

}EW: tomniet art bil-veduta tal-ba[ar u tal-kampanja. ?emplu 99428000.

Paola

MAISONETTE arju]a [afna f’area kwieta bi tnejn

KLASSIFIKATI tas-sodda, salott, k/ina, kamra tal-banju u bit[a. ?emplu 99428000. G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

Il-{amrun

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bil-bit[a, dawl, ilma u toilet. Bil-permess Class B. ?emplu 77200983.

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, plumbing, kisi normali, kisi bil;ibs, ]ebg[a u gypsum boards, e//. Stima b’xejn u xog[ol blesperjenza. ?emplu 79091057.

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

Tiswijiet

AVVI}I

G[al kull xog[ol

TA’ magni tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront. ?emplu 99422268 jew 21416705. G{ALL-BEJG{

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u

gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Sufan

CORNER tal-cane, bill-wallunit kbira u l-inkwatri kollox pari;;, f’kundizzjoni tajba [afna. Prezz €450. ?emplu 79220368. JIN{TIE:U

Nutrition Malta

TIXTIEQ tiggwadanja l-flus billi ta[dem mill-kumdità tad-dar tieg[ek? Nutrition Malta qed ifittxu nies biex jippromwovu prodott ;did fuq l-antiageing. ?empel 99579579 jew ibg[at email fuq nutrition4every1 @gmail.com

It-trabi tal-SCBU g[andhom b]onn id-demm tieg[ek, tibqax lura


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

25

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF Mimdudin> 1. u 9. Namrata tal-img[oddi (6,6) 4. Espert li jie[u [sieb il-moda f’kull sta;un (8) 9. Ara 1 mimduda 10. {a;ar prezzju]i mag[mulin 12. 13. 14. 17. 18.

20. 21. 27. 28. 29. 32. 33. 34. 35.

minn mineral kristallin iebes bla lewn (8) Bomba bla tarf! (4) u 28. Beda jg[ix xi [a;a (5,5) Qawwi b[alma ;ieli jkun itte jew il-kafè (4) Kelma li twe;;a’ l-qalb (6) u 20. Minn sarima jo[ro; isimha! (6) Ara 18. Korrut (6) {sieb, intenzjoni (4) Ara 13 mimduda (5) G[erq tad-demm g[and Salvina? (4) Inda[al fejn ma jesg[ux (8) Kreatura tal-ba[ar li tinqabad fil-kopp minn maxxatt (6) In-nies ta’ qabilna (8) Li jiswa legalment f’battalja navali, Dumink! (6)

Weqfin> 1. B[alma huma ]-]rin;ijiet, il-wi]g[at u rettili o[ra (7) 2. Imxandar fuq ir-radju jew fuq it-televixin (8) 3. Telfien tas-sensi (4) 5. u 15. Berbaq kulma kellu (6,5) 6. Bi//a g[odda li biha tillixxa (4) 7. Ra[al f’G[awdex (6) 8. {uta li nixtruha pprofumata (6) 11. u 26. Mill-e[]en, mill-ag[ar (6) 15. Ara 5 wieqfa 16. u 24. Element metalliku iebes, mog[ti forma u mmartellat (5,6) 19. Tal-wa[x, li tistkerrhu (8) 22. B[al diskors li ma jkunx isarraf [afna (3,4) 23. Ittama bi [rara (6) 24. Ara 16 wieqfa 25. Mist[i, umli, tal-;abra (6) 26. Ara 11 30. Isir [afna minnu fil-ballijiet (4) 31. Ilbies xikk, bil-pompa kollha (4)

1

2

3

4

9

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Spi]eriji li jift[u g[ada VALLETTA: Chemimart Ltd., Licensed at 3, Freedom Square (Currently operating at 20#21, Triq ir-Repubblika); IL-{AMRUN: Thomas’ Pharmacy, 796, Triq il-Kbira San :u]epp; {AL QORMI: Tal-{las Pharmacy, Triq il-{elsien; BIRKIRKARA: St. Anne Pharmacy, 24, Misra[ Sant’Elena; TAL-PIETA’: St. Anthony Pharmacy, 56, Triq San :u]epp; TA’ :IORNI: Spi]erija Mer[a, Shop 2, Triq Lapsi; TAS-SLIEMA: Victor’s Pharmacy, 9, Triq it-Torri; {‘ATTARD: St. Mary Pharmacy, 2, Triq Antonio Schembri; L-IM:ARR: St. Mary Pharmacy, M;arr Dispensing Chemists, 71, Triq Sir Harry Luke; BU:IBBA: St. Simon Pharmacy, 8, Dawret il-G]ejjer; SANTA LU?IJA: Sta. Lucia Pharmacy, 1, Misra[ Dorell; IL-BIRGU: Vittoriosa Pharmacy, 9, Triq il-Mina l-Kbira; MARSASKALA: San :wakkin Pharmacy, 1, Triq Sant Anna; I}-}EJTUN: John J. Borg Pharmacy, Triq ilKostituzzjoni; {AL SAFI: Pasteur Pharmacy, Triq it-Tellerit; ISSI::IEWI: St. Nicholas Pharmacy, 1, Triq il-Parro//a; {ADDINGLI: Spi]erija Carmen, 1, Triq Misra[ is-Suffara; VICTORIA: Abela Pharmacy, 42, Triq G.P.F. Agius De Soldanis; G{AJNSIELEM: G[ajnsielem Pharmacy, Pjazza Indipendenza. Mobile Blood Donation Unit G[ada l-{add 1 ta’ :unju 2014, ser ikun hemm il-mobile blood donation unit fil-Kunsill Lokali l-Im;arr. Il-[in g[all-g[oti taddemm ikun mit-8.30am sas-1.00pm. :entilment nitolbu biex tin;ieb il-karta tal-identità.

Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin> 1. Xpakka, 4. Preparat, 9. Mimdud, 10. Assassin, 12. Anna, 13. Spija, 14. Dejn, 17. Tajbin, 18. Fus, 20. Eku, 21. Glorja, 27. Nsib, 28. Qroll, 29. B]ar, 32. Astratti, 33. Marokk, 34. Arrestaw, 35. Slaten. Weqfin> 1. Xammart, 2. Armonija, 3. Ksur, 5. Riskju, 6.

5

Pjan, 7. Rasset, 8. Toninu, 11. u 26. Appell, 15. Tikka, 16. Suflè, 19. Orizzont, 22. Afrikan, 23. Indaga, 24. Mistur, 25. Grotta, 30. Mans, 31. Mall. Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, In-

Nazzjon, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, Tal-Pieta PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. L-a[[ar premju ntreba[ minn E. Izzo, 4 Batalic Court, 128 Triq Hughes Hallet, Tas Sliema.

Rapport tat-temp

UV INDEX

9

IT-TEMP Ftit imsa[[ab li jsir ftit jew wisq imsa[[ab VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ Moderat g[al ftit qawwi mill-Majjistral, li jsir [afif g[al moderat mill-Punent BA{AR Moderat li jsir [afif g[al moderat IMBATT Baxx mill-Majjistral TEMPERATURA L-og[la 25˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0mm Xita mill-1 ta’ Settembru 506.5mm IX-XEMX titla’ fis-05.48 u tin]el fit-20.11

Il-[amest ijiem li ;ejjin

IS-SIBT L-og[la 25˚C L-inqas 17˚C

IL-{ADD L-og[la 26˚C L-inqas 17˚C

IT-TNEJN L-og[la 24˚C L-inqas 18˚C

IT-TLIETA L-og[la 23˚C L-inqas 19˚C

L-ERBG{A L-og[la 25˚C L-inqas 18˚C

UV

UV

UV

UV

UV

9

9

9

8

8

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: Malta 23˚ ftit imsa[[ab, Al;eri 30˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 16˚C ftit imsa[[ab, Ateni 24˚C xemxi, Li]bona 20˚C xemxi, Berlin 18˚ xemxi, Brussell 15˚C imsa[[ab, il-Kajr 42˚C xemxi, Dublin 15˚C imsa[[ab, Kopen[agen 21˚C xemxi, Frankfurt 13˚C imsa[[ab, Milan 25˚C sabi[, Istanbul 24˚C imsa[[ab, Londra 14˚C imsa[[ab, Madrid 21˚C imsa[[ab, Moska 21˚C imsa[[ab, Pari;i 18˚C imsa[[ab, Bar/ellona 18˚C xita, Ruma 23˚C xemxi, Tel Aviv 35˚C xemxi, Tripli N\A, Tune] 26˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 13˚C im[assab, Zurich 12˚C xita, Munich 10˚C imsa[[ab, St. Petersburg 16˚C imsa[[ab


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

27

SPORT RUGBY LEAGUE

Malta Origin jirb[u s-Super Cup Malta Origin.........................38 Stompers...............................34

Malta Origin: (D. Groves 4, P. Debono, S. Keep tries; S. Keep 7 goals) Stompers: (M. Spiteri 2, M. Attard, A. Camilleri, D. Cerketa, J. Ellul, A. Frizzi tries; M. Attard 3 goals) Referee: A.Markovic

F’log[ba mhux daqstant entusja]manti li ntlag[bet fil-ground tal-Melita, Malta Origin g[amlu bi]]ejjed biex g[elbu lil Stompers u reb[u l-ewwel unur tar-Rugby League dan l-ista;un, il-MRL Super Cup meta [ar;u rebie[a 38-34. Din il-log[ba laqqg[et kontra xulxin li/-Champions tas-sena lo[ra kontra r-rebbie[a tat-Tazza f’dik li issa jidher li qed issir rivalita` kbira bejn it-tnejn fejn Stompers kien ukoll l-a[[ar tim li reba[ il-kampjonat lokali qabel Malta Origin l-ista;un li g[adda. Imma kien il-prop Daniel Groves li g[amel id-differenza hekk kif il-plejer Ingli] kiseb erba’ tries u [adem bla heda fid-difi]a kif l-istess g[amlu s[abu. Pete Debono u Branton Bonello wkoll kellhom wirja mill-aqwa g[ar-rebbie[a u l-isfidanti diretti tag[hom Dragan Cerketa u Malcolm Attard kienu fl-aqwa tag[hom.

Matul il-log[ba ]-]ew; na[at donnhom kienu ferm e//itanti u bdew ji]baljaw affarijiet ba]i/i fil-log[ba b[alma huma passa;;i, da[liet u [tif tal-ballun waqt li kellhom biss try wie[ed kull wie[ed u sal-mistrie[ l-iskor kien 22-18 g[al Stompers. Imma meta kien fadal biss kwarta g[al tmiem il-log[ba, Stompers tilfu lill-attakkant internazzjonali Malti Malcolm Attard wara li we;;a’ l-minkeb u kellu jo[ro;. Ftit wara kien it-Taljan Alesandro Frizzi li tni]]el fir-rapport tar-referee talli ta’ daqqa bissieq lil plejer avversarju u bl-iskor 30-30 seba’ minuti mit-tmiem kien Sam Keep li skorja minn penalty minn 35 metru u po;;a lil Malta Origin fil-vanta;;. Wara dan Malta Origin g[amlu try o[ra u a//ertaw mir-reb[a anke jekk fil-[in li kien fadal g[at-tisfira finali Stompers kisbu erba’ punt li i]da ma kinux bi]]ejjed.

42 jit[arr;u man-nazzjonal

Sadanittant il-kow/ nazzjonali Anthony Micallef beda bilpre-parazzjoni tieg[u mat-tim nazzjonali. Jonathan Wallace li ng[aqad mal-klabb ta’ London Broncos dan l-a[[ar hu wie[ed

Azzjoni mil-log[b atas-Super Cup bejn Malta Orihin u Stompers

Malta Origin rebbie[a tal-ewwel unur tal-ista;un (Ritratti> Matthew Scerri)

mill-plejers fl-iskwadra. Malta se tkun qed tie[u sehem fil-Kampjonati Ewropej C tarRLEF bl-ewwel impenn ikun ixxahar id-die[el kontra l-Gre/ja fit-28 ta’ :unju f’pajji]na waqt li tliet ;img[at wara it-tim Malti, li hu rrankjat fit-22 post fi-dinja, imur fir-Repubblika ?eka g[al konfront ie[ior diffi/li. Il-kow/ nazzjonali [abbar

skwadra ta’ 42 plejer li tinkludi tliet plejers mis-Super League, wie[ed minn Queensland Club u 25 mill-kampjonat nazzjonali li beda l-;img[a l-o[ra fejn Gozo RL issorpendew lil Stompers. Minkejja li fl-iskwadra g[andu tliet plejers professjonali Joey Grima, Sam Keep u Clifford Debattista, il-kow/ nazzjonali rrifjuta li jpo;;i lit-tim tieg[u b[ala favoriti. “Dejjem hu sabi[ li jkollok dawn il-plejers mieg[ek u nixtieq li jkunu kollha disponibbli imma g[ad irrid nara jekk dawn hux se jkunu mieg[i g[al log[ba wa[da biss jew kollha. Sejja[t skwadra li fiha l-aqwa talent li g[andna disponibbli fil-kampjonati lokali u anke barra imma se jkunu 17 li jin]lu jilag[bu u mhux wie[ed jew tnejn individwali,” qal Micallef. Jonathan Wallace li n-nanniet tieg[u huma Maltin, iddebutta g[al Malta 18-il xahar ilu kontra d-Danimarka fir-reb[a 74-12 f’Copenhagen u l-plejer il-;did tas-Super League, qal li kien unur kbir g[alih u qed jimmira li jirrepetih. Joey Grima hu wie[ed minn

dawk li g[en biex jikber ir-Rugby League f’Malta sa mill-ewwel log[ba fl-2005 u dan l-a[[ar in[atar kow/ ta’ Broncos. Huwa qal li dejjem hu unur g[alih li jilbes il-flokk nazzjonali. L-iskwadra kollha li qed tipprepara g[al dawn l-isfidi hi din:

Mitchell Barbara (Hemel Stags), Justin Barlogio (Washington DC Slayers), Danny Burke (London Skolars), Adrian Cutajar (All Saints Toongabbie Tigers), Danny Galea (Widnes Vikings), Shaun Gambin (Wentworthville Magpies), Daniel Grima (St Clair Comets), Corey Harland (Parra Junior Eels), Jake Lynch (Folly Lane ARLFC), Jonathan Wallace (London Broncos), Matthew Mizzi (Central Queensland Capras), Andy Muscat (Eccles Roosters), Chris Parker and Paul Parkinson (Gateshead Storm), Nathan Portelli (Gold Coast Titans), Jarrod Sammut (Wakefield Trinity Wildcats), Aaron Weston (Hills Bulls), Tyson Freeman, Dylan Frendo and Jean-Pierre Zarb (Eagles RL), Clifford Debattista, Mario Mercieca and Mark Portelli (Gozo RL), Clint Agius, Matthew Booth, Christian Briffa, Branton Bonello, Jeremy Dela, Pete Debono, Michael George, Sam Keep, Joe Paolella and Dillon Urry (Malta Origin RL), Malcolm Attard, Julian Caruana, Dragan Cerketa, John Ellul, Matthew Spiteri, Matthew Von Brockdorff and Ed Willis (Stompers RL), Roderick Attard u Darren Edmunds (Team Pit RL).


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

26

SPORT

JUDO

Isaac Bezzina pass bog[od mir-Ranking Ewropew Il-Judokas Marcon Bezzina, Murman Korchilava u Isaac Bezzina g[adhom kemm [adu sehem fil-European Cup ta’ Londra li hu avveniment tarranking waqt li [adu sehem ukoll f’kamp ta’ ta[ri; intensiv b[ala preparazzjoni g[alLog[ob tal-Commonwealth. Fil-European Cup [adu sehem 264 judoka minn 27 pajji] u ttim Malti kien immexxi millkow/ Lamberto Raffi. Isaac Bezzina [a sehem filkategorija tad-90kgs li fiha [adu sehem 24 atleti. L-ewwel log[ba tieg[u kienet kontra Michel Verhagen mill-Olanda li eventwalment reba[ il-midalja talfidda f’din il-kompetizzjoni. Isaac beda jikkontrolla lil Verhagen sew, i]da f’nofs illog[ba, sofra Wazari (10 punti) u mbag[ad Ippon (100 punti). Fir-repêchage, Isaac kien imissu kontra l-Brittaniku Alan Mineards. Bezzina irnexxielu jikkonkludi l-log[ba f’inqas minn minuta meta tefa’ lil Mineards g[al Ippon b’Uchimata (teknika ta’ tefg[a mill-koxxa ta’ ;ewwa). Illog[ba g[as-7 post kienet kontra Mateja Glusac mis-Serbja.

Glusac reba[ 1 deheb, 2 fidda u 6 bron] fit-3 kategoriji talEuropean Cups (Kadetti, Junior & Senior). Il-log[ba kienet bilan?jata, bl-ebda attakk serju u ]-]ew; Judoka r?evew 3 shido (sanzjonijiet) kull wie[ed. Kieku wie[ed mil-atleti safa’ shido ie[or, kien ji;i skwalifikat. F’nofs il-[in tal-kuntest, Bezzina g[amel ]ball li wassal biex Verhagen tefa’ lil Isaac g[al Ippon. Isaac b’hekk waqaf fid-9 post, pass biss bog[od milli jid[ol fil-Lista tar-Ranking Ewropew tas-Seniors. 17-il Judoka kkontestataw ilkategorija tat-63kgs. Marcon Bezzina kellha l-ewwel log[ba kontra t-Taljana Martina Epifani, li wkoll [adet il-midalja tal-fidda. Hija rnexxielha tni]]el lil Epifani fl-art u tipprova tid[ol g[al wa[da mit-tekniki preferiti tag[ha billi tifga lill-avversarja. I]da r-referee ma tax bi]]ejjed [in lil Marcon biex tikkonkludi. Fl-a[[ar sekonda, Epifani irnexxielha tikkontrolla lil Marcon mal-art f’osaekomi (mwa[[la fl-art) u b’hekk tilfet il-kumbattiment. Fl-ewwel log[ba tag[ha firrepechage kienet kontra l-

Ingli]a Kirsty Kee. Marcon kienet imwissija 3 darbiet u fla[[ar minuta, tilfet din il-log[ba b’osaekomi wkoll. Il-kategorija tal-81kgs kien liktar kontestata bi 33 atleti. IlMalti Murman Korchilava tela’ f’pool diffi?li. L-ewwel kompetizzjoni kienet kontra l-Fran?i] Dimitri Gomes Tavares, li di;à kien reba[ 2 midalji tal-fidda u 2 tal-bron] f’European Cups Ewropej tas-Seniors. G[at-tielet darba f’dan l-avveniment, lewwel avversarju ta’ Korchilava wkoll reba[ il-midalja tal-fidda. Gomes Tavares rema’ lil Korchilava g[al Yuko u mbag[ad g[al Ippon, biex [are; rebbie[. Fil-log[ba tar-repêchage, Korchilava kien imissu kontra lBrittaniku Tom Reed li g[andu esperjenza internazzjonali kbira u s’issa reba[ Grand Prix, fidda u bron] fil-Kampjonati Ewropej U23, u diversi midalji o[ra. Din lesperjenza wriet fis-superjorità tieg[u fuq Korchilava, meta reba[ il-log[ba. It-tliet Judokas Maltin wara marru Antalya g[al kamp ta’ ta[ri; intensiv, li g[alih attendew bosta Timijiet Nazzjonali Ewropej mill-aqwa.

Isaac Bezzina (ritratt> Gabriella Sabau)

TRASFERIMENTI LOKALI

Steve D’Amato vi/in li jirritorna ma’ {amrun Spartans

L-U17 ta’ Valletta FC fi Sqallija Ilbiera[ filg[odu t-tim ta]]g[a]ag[ ta’ ta[t is-17-il sena mill-Valletta FC Youth Nursery mar Catania fejn se jie[u sehem fl-ewwel edizzjoni tat-Torneo Etna Sud. Valletta jinsabu fi Grupp A,

flimkien ma’ US Palermo, FIGC Catania u CC Belpassi waqt li fi Grupp B hemm Reggina Calcio, Calcio Catania, FC Honka u Ragusa Calcio. Mal-wasla fi Sqallija, id-delegazzjoni Beltija kellha tiltaqa’

wkoll mal-kow/ Roberto Donadoni. Il-log[ob kollu se jkun live fuq is-sit www.torneoetnasud.it kif ukoll fuq Antenna Sicilia u numru ta’ stazzjonijiet tar-radju Sqallin.

D[ul fit-Tielet Divi]joni tal-MFA Il-Malta Football Association qed tilqa’ applikazzjonijiet minn klabbs interessati li jie[du sehem fil-kampjonat tat-Tielet Divi]joni organizzat minnha

stess matul l-ista;un 2014-15. L-applikazzjonijiet li jridu jinkludu wkoll kopja tal-istat u lista tal-membri tal-Kumitat flimkien mal-karta tal-indenti-

ta` rispettiva tag[hom, iridu jaslu g[and is-Segretarju :enerlai tal-MFA sa mhux aktar tard mill-:img[a 6 ta’ :unju.

Il-kow/ Steve D’Amato, li lista;un li g[adda mexxa lil Rabat Ajax fil-Kampjonat BOV Premier jinsab f’diskussjonijiet biex fl-ista;un li ;ej immexxi lil {amrun Spartans. Minkejja li d-diskussjonijiet g[adhom g[addejjin, D’Amato jinsab vi/in li jiffirma kuntratt ta’ tliet snin mal-Ispartans. Jekk D’Amato jin[atar b[ala kow/ ta’ {amrun din g[alih tkun it-tieni avventura ma’ dan it-tim, wara li xi sta;uni ilu kien mexxihom fil-BOV Premier wara li kien ing[aqad mag[hom ming[and il-klabb ta’ Melita. {amrun Spartans ;ejjin minn sta;un diffi/li li matulhu sfaw relegati, u bi plejers ]g[a]agh prodott tan-nursery tag[hom qed jittamaw li jag[mlu ritorn kemm jista’ jkun malajr flEwwel Divi]joni. Matul il-karriera tieg[u D’Amato mexxa timijiet o[ra fosthom Mosta u g[amel xi ]mien ukoll fl-istaff tekniku tal-klabb ta’ Qormi FC.

Steve D’Amato hu ferm vi/in li jer;a’ jibda jmexxi lil {amrun


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

29

SPORT TRASFERIMENTI

Sheringham kow/ tal-attakkanti ma’ West Ham Liverpool jil[qu ftehim dwar Lambert L-eks attakkant Teddy Sheringham re;a’ sie[eb lil West Ham United b[ala kow/ tal-attakkanti. Sheringham li g[amel tliet sta;uni f’Upton Park bejn l-2004 u l-2007, sie[eb l-istaff tekniku ta’ Sam Allardyce bil-mira li lklabb itejjeb l-offensiva tieg[u. Il-Hammers skorjaw biss 40 gowl l-ista;un li g[adda u lErbg[a akkwistaw lill-attakkant Ar;entin Mario Zarate biex jg[inhom jindirizzaw din ilproblema. “Kuntent li qed nirritorna malklabb. Kelli xi offerti sa minn meta waqaft mil-log[ba u ma [assejtnix li kien wasal ilmument. Imma meta waslitli din l-offerta [assejt li hu ]-]mien idejali g[alija,” qal Sheringham li g[andu 48 sena. Sheringham li kien reba[ lunur tal-aqwa skorer tal-Premier League u skorja 147 gowl flog[la divi]joni, kien lag[ab ma’ Allardyce ma’ Millwall fit-tim tal-Youths u ilu jaf lill-manager tal-Hammers g[al aktar minn 30 sena. B[alissa qed jikkonkludi lkwalifikazzjonijiet tieg[u b[ala kow/ tal-Hammers. B[ala plejer, Sheringham reba[ i/-Champions League, tliet darbiet il-Premier League u FA Cup ma’ Manchester United wara li kien trasferit minn ma’ Tottemnham fl-1997. Wenger i;edded il-kuntratt Il-manager ta’ Arsenal Arsene Wenger ;edded il-kuntratt tieg[u mal-Gunners bi tliet snin. Dan ifisser li issa l-Fran/i] se

jkun marbut mal-klabb sal-2017. Wenger, li g[andu 64 sena ilu ma’ Arsenal sa minn Awwissu tal-1996. Minn dakinhar ‘l hawn Arsenal reb[u tliet darbiet ilPremiership u [ames darbiet lFA Cup. Dan l-ista;un Arsenal temmew stennija ta’ disa’ snin ming[ajr reb[ ta’ trofew hekk kif reb[u l-FA Cup kontra Hull. Barra minn hekk, huma ikkwalifikaw g[as-17-il sena konsekuttiva fi/-Champions League. Lambert ma’ Liverpool

Liverpool [adu fuq kuntratt ta’ sentejn lill-attakkant internazzjonali Ingli] Rickie Lambert ming[and Southampton. Il-plejer ta’ 32 sena li hu stmat li g[alih Liverpool [allsu £4 miljuni, llum se jag[mel l-e]ami mediku. Southampton jistg[u jitlfu wkoll lil Adam Lallana, Morgan Schneiderlin u Dejan Lovren li g[alihom hemm interess minn bosta klabbs o[ra. Il-le;;enda ta’ Southampton Matthew le Tissier talab lill-partitarji biex ma jilmentawx mittluq tal-plejers. “Ejja nistennew [alli naraw kif il-flus li se jda[[al il-klabb millbejg[ ta’ dawn il-plejers se jkunu nvestiti fi plejers o[ra u kif se nkunu nidhru meta jibda lista;un. Jien kont sirt regolari fit-tim meta telaq Danny Wallace ma’ Manchester United,” qal Le Tissier. Shaw u Man Utd

Manchester United re;g[u fet[u n-negozjati ma’

Southampton dwar id-difensur Luke Shaw. Is-Saint di;a` rrifjutaw offerta ta’ £27 miljuni g[all-plejer ta’ 18-il sena li kien prijorita` sa minn qabel tke//a l-manager David Moyes ix-xahar l-ie[or. Dan l-a[[ar id-difensur Patrice Evra ;edded il-kuntratt b’sena o[ra imma United xorta qed ifittxu plejer li jrid jimla din ilpo]izzjoni fis-snin li ;ejjin. Gracia kow/ ma’ Malaga

Malaga malajr [adu azzjoni biex jimlew il-post vakanti ta’ Bernd Schuster u [atru b[ala kow/ lil Javi Gracia fuq kuntratt ta’ sentejn. Gracia li telaq lil Osasuna wara li ;ew relegati minn La Liga l-ista;un li g[adda, se jkun qed jie[u t-tmexxija l-;img[a ddie[la wara li Schuster [abbar ittluq tieg[u fis-16 ta’ Mejju. Il-kow/ ta’ 44 sena g[amel biss sta;un wie[ed ma’ Osasuna u ma kienx kapa/i j]omm lit-tim milli jitlef postu mill-og[la divi]joni. Gracia se jkun pre]entat uffi/jalment fit-3 ta’ :unju. Solskjaer rassenjat Il-manager ta’ Cardiff

City Ole Gunnar Solskjaer i[oss li ftit hemm x’jista’ jag[mel aktar biex i]omm lill-attakkant Fraizer Campbell milli jitlaq lill-klabb. L-eks plejer ta’ Manchester United u Sunderland skorja disa’ gowls l-ista;un li g[adda hekk kif il-klabb tilef postu millPremier. Wara r-relegation, Campbell hu wie[ed mill-aktar plejers li

“Se tibdew tarawni spiss Malta” L-eks captain ta’ Inter Javier Zanetti ]vela li se jibda j]ur pajji]na spiss min[abba l-ftehim li g[adu kemm iffirma mal-Awtorita’ Maltija tat-Turi]mu li bih sar uffi/jalment ambaxxatur ta’ pajji]na. Zanetti qal dan waqt li kien qed jindirizza lill - ;urnalisti lokali waqt konferenza tal a[barijiet li saret il - biera[ f’{al-Luqa. Zanetti qal li jinsab e//itat [afna g[al dan ilpro;ett u jittama li jkun lewwel wie[ed minn sensiela ta’ attivitajiet li jista’ jkun involut fihom f’Malta. L-eks player internazzjonali

Ar;entin irringrazzja lillawtoritajiet Maltin u lill-pubbliku kollu Malti tal-ospitalita’ u qal dan dan jimlieh b’kura;; g[all-futur. Zanetti kellu lewwel sessjoni ta’ fotografija madwar Malta hekk kif wi//u se jibda jintu]a f’kampanji publi/itarji tal-MTA. Fuq il-Fondazzjoni ‘Pupi’ hu qal li l-g[an ta’ din il-fondazzjoni hi li tg[in tfal inqas ixxurtjati fejn b’kollox ‘Pupi’ tag[ti g[ajnuna lil madwar elf tifel u tifla fil-periferija ta’ Buenes Aires. Meta mistoqsi jekk il-kamp ta’ ta[ri; li se jkun qed imexxi f’dawn il-jiem hux se jibda jsir

kull sena Zanetti ma ikkonfermax dan imma fl-istess [in ma eskludiex li jibqa’ jsir. Hu ]ied jg[id li hu dejjem ta’ pja/ir g[alih meta ja[dem mattfal. “ Jien u Cambiasso kellna skola tal-football f’Milan u kull darba li kont nattendi g[al xi sessjonijiet dejjem [adt pja/ir g[aliex it-tfal ituk sodisfazzjon” temm jg[id Zanetti. Zanetti se jkun qieg[ed imexxi kamp ta’ ta[ri; li g[alih se jattendu madwar 165 parte/ipant. Is-sessjonijiet ta’ ta[ri; bdew il-biera[ u se jintemmu g[ada u dawn se jsiru fil-grawnd tal-Luxol.

qed jissemma li jista’ ji//aqlaq flimkien ma’ plejers b[al Steven Caulker, Gary Medel u David Marshall. It-tim promoss ta’ Leicester City qed jing[ad li hu nteressat f’Campbell u Solskjaer jemmen li g[amel minn kollox biex i]omm il-plejer ta’ 26 sena malklabb. “Issa m’g[adx g[andu kontroll. Irid ikun Fraizer li jidde/iedi xi jrid. Jekk ikollu offerti forsi jag[]el li jibqa’ filPremier League. Kellimtu u jaf kemm nixtiequ jibqa’,” qal Solskjaer. Inzaghi e//itat

Filippo Inzaghi qal li jinsab e//itat bil-prospetti li jmexxi littim tas-Serie A Milan imma ]vela li ma kien hemm ebda progress fin-negozjati. Il-kow/ ta’ 40 sena li g[amel l-a[[ar 10 snin tal-karriera tieg[u b[ala plejer ma’ AC Milan, mistenni li jie[u post Clarence Seedorf. Inzaghi hu l-kow/ talPrimavera ta’ Milan u qal li jkun kuntent li jibqa’ kow/ tat-tim U19 jekk ma jkunx hemm ]viluppi. “Ovvjament in[ossni e//itat b’dak li qed naqra. Min ma jkunx e//itat b’dan? Milan huma [ajti u l-istorja ta’ [ajti. Waqaft nilg[ab g[al Milan imma nag[mel kulma jg[iduli. Issa naraw x’se ji;ri. Jien impjegat ta’ Milan sal-2016. Stajt tlaqt imma ridt nibqa’ g[aliex g[andi kuntratt hawn. Din hi t-triq li se nsegwi. Jekk nir/ievi xi a[bar tajba, tajjeb. Jekk le in[ossni

kburi li nibqa’ mmexxi lil dawn it-tfal,” qal Inzaghi li nsista li ma sema xejn aktar dwar in-xnig[at li hemm fuq il-futur tieg[u. “G[alissa ma naf xejn aktar minn dak li hemm miktub fil;urnali. Jien impjegat ta’ Milan u jekk jitolbuni nie[u r-rwol inkun kuntent [afna. Imma jekk le se nibqa’ kow/ tal-Primavera kif dejjem g[amilt. Jekk ma jkunx hemm ]viluppi, se mmexxi t-tim tal-Youths fit-turnament Dossena li g[alih qed nippreparaw b[alissa,” qal Inzaghi. Lampard lest biex jirtira Il-midfielder Frank Lampard

jinsab mentalment preparat biex jirtira hekk kif qed tikber lin/ertezza dwar u l-futur tieg[u ma’ Chelsea. Il-plejer ta’ 35 sena jintemmlu l-kuntratt mal-klabb fi ftit jiem o[ra u tpo;;a fuq il-lista tal-plejers li l-klabb irid ine[[i flimkien ma’ Samuel Eto’o u Ashley Cole. G[alkemm mhux esklu] li jista’ jing[ata kuntratt ie[or, linternazzjonali Ingli] kien qed jissemma li jista’ jsie[eb lil Harry Redknapp ma’ QPR jew anke fil-MLS. “Ma nafx jekk hux se nibqa’ ma’ Chelsea l-ista;un li ;ej. Nixtieq li nkompli g[al sentejn jew tlieta o[ra imma jkun tajjeb li ntemm fuq nota po]ittiva. Dan ifisser li g[ada nkun plejer liberu. Kull plejer ikun jaf kemm se jdum jilg[ab u minn meta g[alaqt 30 bdejt nipprepara mentalment g[al din il;urnata.”

– Zanetti, eks captain ta’ Inter

Javier Zanetti, eks captain ta’ Inter wieg[ed li se jkunu diversi ddrabi li se j]ur pajji]na


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

30

SPORT

TRASFERIMENTI LOKALI

Pieta` Hotspurs jitilfu lil Kooh Sohna Raphael Alain Kooh Sohna [alla lil Pieta’ Hotspurs FC wara li r/ieva offerti ming[and numru ta’ klabbs barranin minn erba’ pajji]i differenti. Madankollu Raphael qed jiddiskuti biss ma’ ]ew; klabbs li serjament jixtiequ jiffirmawh mag[hom. Kien Raphael Kooh Sohna stess li fuq facebook [abbar li kien se j[alli lil Pieta` wara ]ew; sta;uni mill-aqwa li matulhom kien strumentali g[as-su//ess tat-tim fejn skurja 46 gowl. L-Ista;un li g[adda Pieta` reb[u l-Kampjonat tal-Ewwel Divi]joni b’mod konvin/enti u kisbu wkoll post fil-Kampjonart Premier g[all-ista;un li ;ej. Kuntattjat minn dan il-;urnal il-President ta’ Pieta` Joe Sammut qal li Sohna kien wera x-xewqa li jsie[eb ma’ klabb barrani u huma kienu g[amlulu lofferta tag[hom. Peress li l-plejer baqa’ ma tahomx risposta, Sammut qal li taw data li fiha xtaqux jidde/iedi [allu fil-ka] ilklabb ikun jista’ ja[dem fuq akkwisti ;odda. Sammut qal li wara li g[alaq i]-]mien stipulat ir/evew ittra ming[and Sohna li rringrazzjahom tal-esperjenza li kellu mag[hom imma kien se jkompli b’esperjenza o[ra barra minn Malta. Sammut qal li b[alissa l-klabb qed ifittex attakkant ie[or minflok Sohna u jinsab f’negozjati ma’ ]ew; Ar;entini u ]ew; Bra]iljani li qatt ma lag[bu Malta. Mansueto kow/ ma’ Qormi L-eks kow/ fi/-?entru Tekniku tal-MFA Josef Mansueto se jkun il-kow/ ta’ Qormi FC g[all-ista;un li ;ej.?

Mansueto jkun mg[ejun mill-eks plejer internazzjonali Rupert Mangion b[ala assistent tieg[u. Matul Mejju, Mansueto kien ukoll parti minn grupp ta’ 17-il persuna li attendew kors talUEFA Elite Youth A Diploma offrut mill-MFA. Din hi wa[da minn sensiela ta’ de/i]jonijiet li l-Kumitat ta’ Qormi qed jie[u b’[arsa lejn ilfutur. Fil-fatt il-klabb ;edded b’sena l-kuntratt tal-attakkant Alfred Effiong. In-Ni;erjan kien strumentali biex Qormi ]ammew posthom flog[la divi]joni tal-futbol Malti b’19-il gowl fl-ista;un li g[adda u temm fir-raba’ post tal-aqwa skorers. Is-sena li ;ejja Effiong mistenni jikseb ukoll i/-/ittadinanza Maltija. Abdilla assistent ta’ Agius

Darren Abdilla n[atar b[ala lassistent kow/ ta’ Gilbert Agius ma’ Valletta FC g[all-ista;un li ;ej. Il-[atra tieg[u Abdilla hu wie[ed mill-kow/is promettenti ]g[a]ag[ u g[andu wkoll li/enzja A waqt li l-ista;un li g[adu kemm intemm kien ukoll Head Coack man-Nursery ta’ Paola Hibs u kien ukoll assistent kow/ mat-tim tal-kbar ta’ Hibernians fi ]mien Michael Woods. Offerti g[al Jake Grech Il-plejer tan-nazzjonal ta’ ta[t is-16-il sena, Jake Grech, kellu tliet offerti fl-a[[ar sentejn biex imur g[al prova ma’ Brescia Calcio. L-offerti tas-sena li g[addiet

waslu ftit jiem biss qabel Jake kellu l-e]amijiet tal-Matsec, u

Josef Mansueto li mistenni jing[ata t-tmexxija s[i[a ta’ Qormi FC

g[alhekk g[a]el li jkompli jiffoka fuq l-e]amijiet. L-iktar offerta ri/enti minn Brescia waslet xahar biss qabel il-fa]i finali tal-Kampjonati talUEFA li saru f’pajji]na. Dan minbarra li Jake kien g[adu kif irkupra minn injury fl-g[aksa. Kien g[alhekk li l-MFA, bi qbil mal-istess Jake, il-;enituri tieg[u u l-klabb ta’ {amrun Spartans, irrifjutaw din it-talba biex il-plejer ma jissograx li jer;a’ jwe;;a’, kif ukoll biex ma jitlifx ;img[a importanti mill-preparazzjoni g[al dan it-turnament. Din id-de/i]joni jidher li [alliet il-frott g[aliex wara prestazzjonijiet mill-aqwa tul il-kampjonat tal-UEFA, numru ta’ klabbs urew interess fit-talent Malti. Intant Grech wasal lura pajji]na lbiera[ wara li g[alla[[ar tlett’ijiem kien qed jag[mel prova mal-klabb ta’ Virtus Etnella. Ince u Sliema Wanderers

Sliema Wanderers jinsabu f’negozjati mal-ekx plejer ta’ Manchester United u Inter fost lo[rajn biex dan ikun il-kow/ tag[hom g[all-ista;un li ;ej fkimkien mat-Taljan Alfonso Greco. Dan l-a[[ar Sliema la[qu ftehim ma’ konsorzju mil-Lvant Imbieg[ed biex isa[[u l-istrutturi tag[hom u jkunu aktar kompetittivi. Din il-;img[a Paul Ince kien flimkien ma’ ibnu Tom f’Milan fejn qed jing[ata li ibnu se jiffirma ma’ Inter. Leighton Grech ma’ B’Kara L-attakkant ta’ Birkirkara Leighton Grech se jibqa’ mal-

Edgar Degabriele u ibnu Jurgen, il-plejer promettenti ta’ Hibernians. Edgar se jkun qed imexxi lil Senglea Athletics

Raphael Kooh Sohna li mhux se jkun qed jilg[ab fil-Premier ma’ Pieta`

Karkari]i g[all-ista;un li ;ej fuq de/i]joni tal-kow/ Paul Zammit. I]-]ag[]ug[ Malti qatta’ lista;un li g[adda b’self ma’ Qormi u kien importanti biex ilklabb a//erta post fil-Premier. Kien g[alhekk li wara li analizza l-prestazzjonijiet mill-aqwa ta’ Grech, il-kow/ Zammit talab li lplejer ikun parti mill-iskwadra tieg[u g[all-ista;un li ;ej. Degabriele ma’ Senglea

Senglea Athletic FC [abbru li ntla[aq ftehim mal-kow/ Edgar Degabriele biex imexxi lit-tim matul l-ista;un li ;ej. Degabriele li hu missier Jurgen Degabriele, il-plejer ]ag[]ug[ ta’ Hibernians di;a` kien fuq il-bank tat-tim ta’ pajji]u St. George’s FC u anke Fgura United. Intant Mellie[a SC ikkonfermaw lil Dennis Fenech b[ala kow/ tat-tim tal-kbar u Brian Bartolo b[ala l-assistent tieg[u u kow/ tal-minors. Il-plejer Marokkin Tarik Abdalla, li sal-ista;un li g[adda kien jilg[ab ma’ Mtarfa FC fitTielet Divi]joni, ma’ Qormi filFutsal u ma’ Imrie[el Cuore Bianconero fi Swan League, qed jinteressa numru ta’ klabbs f’pajji]na u jinsab bla kuntratt. Il-plejer ta’ 26 sena qed i[ares lejn il-possibilta’ li jing[aqad ma’ klabb tal-Ewwel Divi]joni. Madankollu d-diskussjonijiet g[adhom fil-bidu tag[hom.

Darren Abdilla assistent ta’ Gilbert Agius

GIRO D’ITALIA Il-lider Quintana jirba[ id-19-il tappa Il-liders tal-klassifika ;enerali Nairo Alexander Quintana Rojas reba[ id-19-il tappa tal-Giro d’Italia biex b’hekk kompla kabbar il-vanta;; tieg[u f’ras il-klassifika. Fit-tieni post wara Quintana wie[ed isib lill-Kolombjan l-ie[or Rigoberto Uran Uran filwaqt li tTaljan, Fabio Aru tela’ fit-tielet post hekk kif il-biera[ spi//a fittieni post fit-tappa li kienet time trial individwali. Il-Giro ji;i fi tmiemu g[ada filwaqt li llum issir l-20 tappa li se tkun fuq distanza ta’ 167km. I/-/iklisti jibdew f’Maniago u jtemmu f’Monte Zoncolan.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

31

SPORT TAZZA TAD-DINJA

Del Bosque jitlob g[all-a[[ar sforz mill-plejers Il-kow/ nazzjonali ta’ Spanja Vicente Del Bosque talab l-a[[ar sforz minn na[a tal-players wara sta;un impenjattiv. Il-kampjonat Spanjol ;ie de/i] proprju fla[[ar ;urnata fejn Atletico Madrid ;ew inkurunati champions hekk kif fl-a[[ar log[ba ;ew draw kontra Barcelona li spi//aw tliet punti ta[thom. Fit-tielet post spi//aw Real Madrid, ukoll tliet punti ta[t Atletico Madrid. Barra minn hekk, Atletico u Real kienu involuti fil-finali ta/-Champions League fl-24 ta’ Mejju. “Il-ma;;oranza tal-players kellhom sta;un imprenjattiv [afna. Jien qed nitlobhom la[[ar sforz, anke jekk naf li hu diffi/li. Waqt it-ta[ri; qed jag[tu l-massimu biex fit-13 ta’ :unju, fl-ewwel log[ba, jkunu fl-aqwa kundizzjoni,” qal Del Bosque. Fil-fa]i tal-gruppi Spanja tilg[ab kontra l-Olanda, /-?ile u lAwstralja. L-ewwel log[ba tag[hom se tkun kontra lOlanda, it-tim li fl-2010 lag[ab kontrihom fil-finali tat-Tazza tad-Dinja li saret fl-Afrika t’Isfel. S’issa Del Bosque g[adu qed jistenna biex jara jekk l-attakkant ta’ Atletico, Diego Costa, hux se jil[aq jirkupra mill-injury li sofra fl-a[a[r log[ba tal-kampjonat kontra Barcelona. L-istess Costa kellu j[alli l-grawnd wara biss disa’ minuti fil-finali ta/Champions League g[ax re;a’ [ass l-u;ieg[ fil-groin. Player ie[or li g[adu mhux /ert hux se jil[aq jirkupra hu Jesus Navas ta’ Man City. Del Bosque g[andu sa nhar it-Tnejn li ;ej /ans biex i[abbar il-lista ta’ skwadra finali li se tikkompeti fil-Bra]il. Fl-istess waqt Del Bosque ]vela li Alvaro Negredo ta’ Man

City x’aktarx se jkun jifforma parti mill-iskwadra finali, anke jekk ma kienx mg[ajjat mat-tim li l-biera[ lag[ab partita ta’ [biberija kontra l-Bolivja. G[al log[ba kontra l-Bolivja Del Bosque sejja[ lill-winger ]ag[]ug[ ta’ Barcelona Gerard Deulofeu u jekk ikun hemm xi players li ma jirkuprawx Del Bosque qal li Deulofeu x’aktarx ikun mg[ajjat mal-iskwadra finali g[all-Bra]il. Prandelli ottimist Il-kow/ nazzjonali

tal-Italja Cesare Prandelli qal li hu fidu/ju] li l-attakkant Giuseppe Rossi jil[aq jirkupra g[at-Tazza tad-Dinja. Il-player ta’ Fiorentina irritorna g[al log[ob fl-a[[ar fa]i tal-ista;un wara erba’ xhur barra b’injury f’irkopptu. “Minn kif sejrin l-affarijiet ninsab ottimist li se jirkupra. S’issa it-testijiet medi/i li g[amel Rossi kienu po]ittivi. Fl-a[[ar tal-ista;un lag[ab g[al sieg[a s[i[a waqt log[ba u barra minn hekk ilu g[axart ijiem jitt[arre; b’mod regolari,” qal Prandelli. Rossi hu mistenni jilg[ab parti mill-partita ta’ [biberija li se tilg[b l-Italja llejla fi Craven Cottage kontra l-Irlanda u skont Prandelli dan se jkun test importanti g[all-eks player ta’ Man Utd. Rigward il-preparazzjoni g[atTazza tad-Dinja tul dawn l-a[[ar ;img[atejn Prandelli qal li hu ferm sodisfatt bl-affarijiet li ra. “Kienet fa]i fejn tlabna lill-players biex jag[tu l-massimu u fa]i fejn waqtha evalwajna kemm jifil[u jsofru l-players. Bejn wie[ed u ie[or kull[add qieg[ed fl-istess livell ta’ kundizzjoni fi]ika,” spjega Prandelli.

Il-kow/ nazzjonali ta’ Spanja Vicente Del Bosque talab l-a[[ar sforz minn na[a tal-players tieg[u wara li kellhom sta;un ferm impenjattiv

Tabarez ifittex sostitut ta’ Suarez Oscar Tabarez, il-kow/ nazzjonali tal-Urugwaj qed jesperi-

menta biex ifittex player kapa/i jimla l-vojt li jista’ j[alli lattakkant Luis Suarez jekk dan tal-a[[ar ma jil[aqx jirkupra g[atTazza tad-Dinja. :img[a ilu lattakkant ta’ Liverpool we;;a’ waqt sessjoni ta’ ta[ri; u kellu jkun operat u s’issa l-ewwel rapporti qed isostnu li Suarez se jitlef tal-anqas l-ewwel log[ba minn Grupp D. Fil-fa]i tal-gruppi lUrugwaj jilg[ab kontra l-Costa Rica, l-Italja u l-Ingilterra. Lewwel log[ba tal-Urugwaj se tkun dik kontra l-Costa Rica. Jidher li l-players li qed jissieltu g[all-post fit-tim huma Diego Forlan, Christian Stuani u Abel Hernandez. Il-Costa Rica ming[ajr Saborio L-attakkant tal-Costa

Rica Alvaro Saborio se jitlef it-Tazza tad-Dinja wara li sofra ksur f’siequ l-leminija. Saborio, play-

er ta’ Real Salt Lake se jdum barra mill-azzjoni madwar erba’ xhur u din hi daqqa ta’ [arta g[all-Costa Rica li se jkun ming[ajr player li mat-tim nazzjonali sab ix-xibka 32 darba f’93 dehra. It-trio ta’ Real mal-Portugall It-tliet players ta’ Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Pepe u Fabio Coentrao ing[aqdu mal-kumplament tal-iskwadra li b[alissa qed t[ejji g[at-Tazza tad-Dinja b’kamp ta’ ta[ri; fil-belt ta’ Obidos fil-Portugall. Dawn it-tlieta ing[ataw per-

mess biex jie[du ftit jiem ]ejda ta’ mistrie[ wara li kienu involuti fil-finali ta/-Champions League ta’ ;img[a ilu. Ronaldo ma [ax sehem f’sessjoni ta’ ta[ri; min[abba li kien kemmxejn mi;ug[. Il-winger ta’ Real Madrid hu wie[ed minn erba’ players, Meireles, Almeida, Amorim u Joao Moutinho, li b[alissa qed jirkupraw minn xi injuries

[fief. Dawn il-[ames players mhux mistennija jilag[bu fillog[ba ta’ [biberija ta’ llum kontra l-Gre/ja. Fil-fa]i tal-gruppi l-Portugall se jilg[ab kontra l-Istati Uniti, lGhana u l-:ermanja bl-ewwel log[ba tkun fis-16 ta’ :unju kontra l-:ermani]i. Telfiet g[all-Kamerun u l-Honduras Il-Kamerun u l-Honduras,

]ew; timijiet li se jkunu qed jie[du sehem fit-Tazza tad-Dinja sofrew telfiet kontra l-Paragwaj u kontra t-Turkija f’partiti ta’ [biberija. L-Afrikani tilfu 2-1 kontra t-Paragwaj u issa l-log[ba li jmisshom se tkun l-ewwel wa[da mill-fa]i tal-gruppi kontra l-Messiku fit-13 ta’ :unju. Aktar kmieni din il-;img[a l-Kamerun kien reba[ partita ta’ [biberija bi skor ta’ 2-0 kontra l-Ma/edonja. Fil-log[ba l-o[ra t-Torok g[elbu lill-Honduras 2-0. Fil-fa]i talgruppi l-Honduras se jilag[bu kontra l-I]vizzera, Franza u lEkwador.

TENNIS – OPEN TA’ FRANZA

Radwanska eliminata

Radwanska (fir-ritratt) sfat eliminata b’telfa kontra Tomljanovic

It-tennista numru tlieta fiddinja Agnieszka Radwanska sfat eliminata b’telfa ta’ 6-4, 6-4 kontra l-Kroata Ajla Tomljanovic. Radwanska qatt ma waslat sa aktar mill-kwarti tal-finali f’Pari;i imma madankollu fuq il-karta hi tennista ferm aqwa minn Tomljanovic. Din tal-a[[ar tinsab fit-72 po]izzjoni f’dawk li huma rankings mondjali u filkarriera tag[ha reb[et biss darba kontra tennista li tinsab flewwel 30 post tar-rankings mondjali. Tomljanovic bniet vanta;; ta’ 5-1 u Radwanska qatt ma irnexxielha tirkupra.

Din hi t-tielet sorpri]a fil-kategorija tan-nisa wara li fil-jiem li g[addew ew eliminati Li Na u Serena Williams. “Wara li ;ew eliminati Li Na u Williams qisu kul[add qed jemmen li jista’ jirba[ kontra kwalunwke avversarju. Ir-Russa Maria Sharapova sabitha fa/li biex reb[et 6-0, 6-0 kontra Paula Ormaechea. L-Awstraljana Samantha Stosur kellha wirja mill-aqwa hekk kif g[elbet lil Dominika Cibulkova 6-4, 6-4. Simona Halep g[elbet lil Heather Watson 6-2, 6-4 f’[in ta’ sieg[a u 20 minuta. Fir-rawnd li jmiss

issa Halep tilg[ab kontra lIspanjola Maria-Teresa TorroFlor. Fil-kategorija tal-ir;iel innumru tnejn fid-dinja Novak Djokovic g[adda g[ar-raba’ rawnd hekk kif g[eleb lil Marin Cilic bi skor ta’ 6-3 6-2 6-7 (7-2) 6-4. Minkejja li waqt il-log[ba kien hemm mumenti fejn Djokovic g[amel ]balji banali, l-esperjenza tieg[u kienet bi]]ejjed biex g[enitu jg[addi g[all-fa]i li jmiss. L-I]vizzeru Roger Federer ukoll g[adda g[ar-raba’ rawnd meta g[eleb lil Dimitry Tursunov 7-5 6-7 (7-9) 6-2 6-4.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 31 ta’ Mejju, 2014

32

LOKALI

IL-BRA}IL> L-ajruplan Boeing 737-800 li fih se jivja;;a t-team nazzjonali tal-football tal-Bra]il waqt it-Tazza tad-Dinja li se ssir fl-istess Bra]il. It-tpin;ija hi ta’ ]ew; artisti mag[rufa Bra]iljani, Gustavo u Otavio Pandolfo, mag[urf b[ala ‘Osgemeos’. (ritratt EPA)

L-i]bilan/ fil-finanzi tal-Gvern ji]died fl-ewwel terz tal-2014 Bejn Jannar u April, ji;ifieri fl-ewwel terz tal-2014, li]bilan/ fil-finanzi tal-Gvern ]died b’aktar minn 55 miljun ewro biex issa jinsab fil-livell ta’ 238 miljun ewro. Fl-ewwel erba’ xhur tal-2013, l-i]bilan/ fil-finanzi pubbli/i kien jammonta g[al 183 miljun ewro, ji;ifieri fuq perjodu ta’ sena ]died b’aktar minn 30%. Statistika uffi/jali tal-NSO, l-

Uffi//ju Nazzjonali talIstatistika, turi li l-i]bilan/ ]died g[ax minkejja li d-d[ul tal-Gvern u n-nefqa ]diedu t-tnejn, i]-]ieda fl-infieq hi ferm akbar minn dik fid-d[ul. Dak li da[[al il-Gvern bejn Jannar u April 2014 ]died bi ftit aktar minn 53 miljun ewro (6%), filwaqt li n-nefqa ]diedet b’108 miljun ewro (11%). I/-/ifri tal-NSO juru li flewwel erba’ xhur il-Gvern

da[[al i]jed mill-Income Tax, mill-VAT u mill-Bolla. Madankollu, tidher nefqa akbar f’dik li hi l-ispi]a rikorrenti, ji;ifieri fost l-o[rajn g[all-pagi ta/-?ivil, filwaqt li g[all-kuntrarju n-nefqa fuq pro;etti kapitali naqset. Bl-istess mod, naqas ukoll l-ammont li l-Gvern nefaq fuq benefi//ji so/jali. L-NSO jg[id ukoll li d-dejn nazzjonali issa jammonta g[al

Fuq perjodu ta’ sena ]died b’aktar minn 30% kwazi 5,300 miljun ewro, li jfisser ]ieda ta’ 359 miljun ewro fuq l-istess perjodu tal-2013. Ri]ultat ta’ dan, ]diedu wkoll linteressi li kellu j[allas il-Gvern fuq id-dejn tal-pajji].

media•link COMMUNICATIONS

In-Nazzjon 31 ta' Mejju 2014  

In-Nazzjon 31 ta' Mejju 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you