Page 1

Nru 13,744

Il-:img[a, 16 ta‘ Mejju, 2014 €0.80 www.maltarightnow.com

www.maltaahjar.com

Investiment

Nuqqas ta’ fidu/ja

Simon Busuttil qal li vot lill-kandidati kollha tal-PN ifisser vot favur Malta a[jar

Ruling favur trasparenza kif jixraq f’demokrazija L-Oppo]izzjoni kienet kostretta li titlob ruling mill-Ispeaker biex il-Gvern ma jibqax ja[bi informazzjoni dwar kuntratt li minnu l-kumpannija Henley and Partners se da[[al aktar minn 200 miljun ewro. Dan ir-ruling g[andu jing[ata mill-aktar fis.

Dan il-kuntratt, kif ukoll dak iffirmat mal-Electrogas, g[andhom ji;u ppubblikati ming[ajr dewmien. Dan l-appell sar mill-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil flintervent tieg[u waqt l-attivita’ politika f’San Pawl il-Ba[ar

b[ala parti mill-kampanja g[allelezzjoni tal-Parlament Ewropew. Simon Busuttil qal li mhux bi]]ejjed g[all-Oppo]izzjoni li lGvern jippubblika partijiet millkuntratti li ntalbu dettalji dwarhom matul il-jiem li

g[addew. Hu staqsa x’g[andu x’ja[bi l-Prim Ministru meta qed jg[id li jrid jippubblika partijiet biss minn dawn il-kuntratti. B’kuntratti li bejniethom hemm involuti 600 miljun ewro, il-poplu Malti g[andu d-dritt ikun jaf. g[al pa;na 5

Minn pre]entazzjoni talGvernatur tal-Bank ?entrali jirri]ulta li g[al ewwel darba, is-self tal-banek lokali g[al investiment naqas u l-akbar tnaqqis hu fis-settur tal-manifattura u fil-bejg[ mill-[wienet. Dan qed jirri]ulta minn nuqqas ta’ aptit g[al investiment min[abba nuqqas ta’ fidu/ja mill-investituri. Il-Vi/i Kap talPartit Nazzjonalista, Mario de Marco qal dan il-biera[ waqt konferenza tal-a[barijiet quddiem il-Bank ?entrali fil-Belt Ara pa;na 3

Pulizija

Kannabis fit-toroq

Il-pulizija qed tinvestiga sejba kbira ta’ droga [axixa f’numru ta’ central strips u roundabouts f’G[awdex. Is-sejba saret nhar it-Tnejn li g[adda, mhux millPulizija, i]da mill-[addiema talELC, li kienu qed jag[mlu xog[ol ta’ rutina f’dawn is-central strips Ara pa;na 32


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

2

LOKALI

Nofs verità tiswa daqs gidba Meta l-Prim Ministru qed ja[bi l-informazzjoni u jwie;eb biss b’nofs verita’ jkun daqs kieku qed jg[id gidba. Is-Segretarju :enerali Chris Said fl-attività ta’ San Pawl ilBa[ar qal li l-Prim Ministru g[addej b’kampanja ta’ [abi u jg[id biss nofs il-verità. Fil-kampanja elettorali ma qal xejn dwar it-tanker tal-gass fil-bajja ta’ Marsaxlokk b[alma ma qal xejn dwar il-privatizzazzjoni talEnemalta. F’diskussjoni mal-Kap tal-Oppo]izzjoni fuq it-televi]joni inqabad jigdeb meta l-ewwel qal li

l-kuntratt tal-power station ma kienx iffirmat imbag[ad g[ax pressat minn Simon Busuttil kellu jammetti li ;ie ffirmat. Issa qed jg[id li ma jridx jippublika l-kuntratti tal-power station u ta’ Henley and Partners u jag[mel dan biss fil-mument opportun. F’dan il-ka] tal-a[[ar re;g[et qed tintu]a t-tattika tal-Qorti kif sar filka] tal-impeachment tal-Im[allef Farrugia Sacco. Chris Said staqsa jekk hix se ssir tattika li biex wie[ed ja[bi informazzjoni ta’ importanza g[all-poplu, tintu]a l-isku]a tal-Qorti.

Is-Segretarju :enerali tkellem ukoll dwar is-sehem tal-PN millOppo]izzjoni. Kuntrarjament g[al dak li kien jag[mel il-Partit Laburista li fl-Oppo]izzjoni kien ja;ixxi b’mod negattiv biss u jg[id li jikxef il-pjani tieg[u biss lejlet lelezzjoni, illum il-PN fil-Gvern qed ikun miftu[ fil-kritika tieg[u, dak li hu tajjeb jg[idlu tajjeb u dak li hu [a]in ma jiddejjaqx jikxfu. I]da fl-istess waqt qed tkun Oppo]izzjoni kostruttiva bi proposti ta’ li;ijiet kif sar f’diversi okka]jonijiet anke f’din l-ewwel sena.

Chris Said staqsa jekk hix se ssir tattika li biex wie[ed ja[bi informazzjoni ta’ importanza g[all-poplu, tintu]a l-isku]a tal-Qorti

M’g[andu jkun hemm l-ebda sigriet mal-poplu

Michael Falzon qal kontra g[al dak mistenni, il-Prim Ministru Joseph Muscat mhux qed ja;ixxi bil-mod kif wieg[ed li kien se jag[mel qabel l-elezzjoni

Il-Gvern m’g[andu j]omm lebda sigriet mal-poplu. L-unika e//ezzjoni g[andha tkun fejn tid[ol is-sigurta’ nazzjonali. I]da anke f’dan il-ka], Gvern Nazzjonalista kien [oloq sistema b’kumitat li jinvolvi fih lill-Kap tal-Oppo]izzjoni biex jin]amm infurmat f’isem il-poplu. Dan qalu l-Perit Michael Falzon li kien mistieden flattività organizzata f’San Pawl il-Ba[ar. Michael Falzon qal kontra g[al dak mistenni, il-Prim Ministru Joseph Muscat mhux qed ja;ixxi bil-mod kif wieg[ed

li kien se jag[mel qabel l-elezzjoni. Hu staqsa g[aliex ilGvern irid ja[bi l-kuntratt talpower station u l-bejg[ talEnemalta fil-parti fejn hemm limpjant tal-BWSC. Dan ma jistax isir bil-mo[bi g[aliex trasferiment ta’ proprjeta’ talGvern trid issir b’ri]oluzzjoni fil-Parlament u b’kuntratt pubbliku. G[alhekk ma jarax irra;uni g[aliex il-Gvern irid ja[bi dawn il-kuntratti. Michael Falzon tkellem ukoll dwar id-de/i]joni tal-Prim Ministru li mhux biss jiddefendi l-a;ir ta’ Cyrus Engerer i]da

ddikjarah eroj. Kien ]baljat g[al kollox meta xebbah ir-reat li wettaq Cyrus Engerer ma’ dak li g[amlu l-Laburisti meta sfidaw l-awtoritajiet tal-Knisja fis-Snin Sittin. Joseph Muscat kien ikun aktar kredibbli kieku ammetta l-i]ball ta’ Cyrus Engerer u jirrikonoxxi li l-veru eroj f’din l-istorja kienet id-diri;enza tal-kumpanija fejn ja[dem dak li kien is-sie[eb ta’ Engerer. Din ma waqg[etx g[al dak li kien l-iskop tal-a;ir ta’ Engerer ji;ifieri li jtellfu xxog[ol min[abba t-tendenzi sesswali tieg[u.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

3

LOKALI

Nuqqas ta’ fidu/ja mill-investituri Minn pre]entazzjoni talGvernatur tal-Bank ?entrali jirri]ulta li g[all-ewwel darba, is-self tal-banek lokali g[allinvestiment naqas u l-akbar tnaqqis hu fis-settur tal-manifattura u fil-bejg[ mill-[wienet. Dan qed jirri]ulta minn nuqqas ta’ aptit g[al investiment min[abba nuqqas ta’ fidu/ja mill-investituri. Il-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista, Mario de Marco qal dan ilbiera[ waqt konferenza tal-a[barijiet quddiem il-Bank ?entrali fil-Belt. Hu kien akkumpanjat mill-kandidati talPN g[all-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Therese Comodini Cachia u Jonathan Shaw. Mario de Marco fakkar kif skont l-a;enzija tal-istatistika tal-UE, il-Eurostat, is-sena lo[ra Malta kellha tnaqqis ta’ 20 fil-mija fl-esportazzjoni, li hi log[la rata ta’ tnaqqis fl-UE u kellha wkoll tnaqqis qawwi filproduzzjoni industrijali. Il-bejg[ mill-[wienet - li hu indikatur talimportazzjoni - naqas bi 15 filmija li jfisser it-tieni l-ikbar tnaqqis fl-UE. Il-Vi/i Kap tal-PN qal li dan kollu qed iwassal biex tikber ir-

rata ta’ nies bla xog[ol tant li minn 6.2 fil-mija qabel l-elezzjoni telg[et g[al 6.9 fil-mija illum. Dan ifisser kwa]i 8,000 persuna ifittxu x-xog[ol. Hu qal li dan juri li mhux qed jin[olqu bi]]ejjed impjiegi g[all-ammont ta’ nies li qed ifittxu x-xog[ol. Filwaqt li qal li hemm setturi fl-ekonomija li sejrin tajjeb b[alma huma s-servizzi finanzjarji u t-turi]mu, Mario de Marco appella biex pajji]na jkollu ekonomija iktar diversifikata u biex il-Gvern jiffoka wkoll fuq il-manifattura u fuq irretail.

Malta kellha tnaqqis ta’ 20 fil-mija fl-esportazzjoni Sadattant, il-Kamra talKummerc, l-Intrapri]a u lIndustrija fi stqarrija b’referenza g[al dak li qal il-Gvernatur talBank ?entrali, l-Professur Josef Bonnici, qalet li taqbel matt[assib tieg[u dwar il-livelli dej-

Mario de Marco qal li l-bejg[ mill-[wienet - li hu indikatur tal-importazzjoni - naqas bi 15 fil-mija li jfisser it-tieni l-ikbar tnaqqis fl-UE

jem jonqsu ta’ self. Il-Kamra qalet li kuntrarju g[all-konklu]jonijiet simplisti/i li ssemmew fl-a[[ar ;img[at, hi konvinta li t-tnaqqis fit-talba

g[al self g[an-negozju, mhux marbut mar-rati tal-interessi. Il-Kamra tal-Kummerc qalet li filwaqt li l-banek lokali qed ikollhom talba qawwija g[al self

minn negozji ]g[ar u medji, ittalba g[al self minn negozji ikbar naqset u dan min[abba lin/ertezza u nuqqas ta’ aptit g[al investiment.

L-iswitchers g[andhom jibag[tu messa;; lill-Gvern

L-arroganza tal-Gvern sena biss wara li kiseb il-poter li qed dejjem ti]died hi ferm il-bog[od mill-weg[diet li saru qabel lelezzjoni ;enerali li g[addiet li se jkun hemm politika ;dida. G[alhekk issa hu ]-]mien li l20,000 votant li jissej[u switchers, li ja[sbu qabel jivvutaw, jibag[tu messa;; lill-Gvern Laburista u lill-Prim Ministru Joseph Muscat li l-elettorat ma jistax jittie[ed for granted.

L-opinjonista Martin Scicluna qal dan f’artiklu li kiteb lErbgha fuq it-Times of Malta bit-titlu, Time to send a message. Martin Scicluna qal li issa li waslet l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew hu ]-]mien li wie[ed janalizza dak li se[[ fl-ewwel sena tal-Gvern Laburista. Fost l-ikbar ]balji li saru millGvern hemm il-mod [a]in kif saret l-iskema tal-bejg[ ta/-

/ittadinanza Maltija li tefg[et dell ikrah fuq ir-reputazzjoni internazzjonali ta’ Malta. Kien hemm ukoll it-tradiment talweg[da tal-meritokrazija flappuntamenti mas-servizz pubbliku. Martin Scicluna kkritika wkoll il-mod kif l-og[la karigi fis-servizzi pubbliku u fil-politika barranija, fil-Forzi Armati, fil-Pulizija u fl-entitajiet kollha tal-Gvern intlew minn nies

Laburisti wara li tne[[ew nies kompetenti u dan wassal g[al governanza ineffi/jenti. Hu jikkrtika wkoll il-policies il-;odda tal-MEPA li qed jag[tu lil i]viluppaturi l-liberta` li jag[mlu li jridu, b’detriment g[all-ambjent f’pajji]na. Martin Scicluna jikkrtika wkoll lil Gvern dwar in-nuqqas ta’ rappre]entanza fi/-/erimonja talkanonizzazzjoni ta]-]ew; Papiet :wanni 23 u :wanni

Pawlu 2. Kritika o[ra g[all-Gvern hi dwar il-mod awtoritarju li [a dde/i]joni li jag[ti amnestija lil dawk li serqu l-elettriku bittbag[bis fl-ismart meters. Martin Scicluna jag[laq lartiklu billi jg[id li hemm nuqqas ta’ fidu/ja fil-Gvern u lgovernanza [a]ina trid tkun ikkastigata billi l-votanti fl-24 ta’ Mejju jibag[tu messag;; lil Gvern.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

5

LOKALI

Il-Gvern biddel i/-?ivil biex dawwru f’ka]in Laburista minn pa;na 1

Il-Kap Nazzjonalista qal li bi sku]a jew b’o[ra, il-Gvern Laburista qed ja[bi l-kuntratt ta’ Henley and Partners. Dwar dan il[abi jintqanqlu mistoqsijiet meta hemm allegazzjonijiet li din ilkumpanija ffinanzjat partiti politi/i biex jirb[u l-poter. “G[aliex qed i]omm kollox mistur?” staqsa Simon Busuttil. Dwar dan il-kuntratt, fil-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbli/i lOppo]izzjoni kienet kostretta titlob ruling tal-Ispeaker. Issa jistenna li dan jing[ata ming[ajr dewmien u jkun ruling favur it-trasparenza kif jixraq f’demokrazija. Simon Busuttil irrefera g[allkonklu]jonijiet li wasal g[alihom il-Gvern b’investigazzjoni interna dwar l-allegazzjonijiet ta’ favuri fit-tqassim ta’ medi/ini millispi]eriji. Hu qal li l-Ispi]jara Denise Ellul ma tkellmitx dwar allegazzjonijiet i]da dwar esperjenzi li kellha hi, fejn nies kienu indikati biex ji;bru medi/ini meqjusa out of stock. Il-Kap Nazzjonalista qal li hu mhux sodisfatt li l-investigazzjoni li saret kienet trasparenti g[aliex ma saritx b’mod indipendenti. Hu staqsa jekk sarux investigazzjonijiet dwar telefonati, dwar medi/ini indirizzati lejn /erti individwi. Staqsa wkoll jekk sarux investigazzjonijiet dwar allegazzjonijiet li sar tqassim ta’ medi/ini minn ka]ini. F’dawn il-ka]i l-poplu jistenna investigazzjoni serja li sserra[lu mo[[u. Simon Busuttil qal li r-ri]ultati dwar ix-xog[ol u l-investiment fil-pajji] ukoll ma jikkuntentawx lill-poplu. Xahar wara xahar ilqg[ad baqa’ ji]died u issa /-/ifri juru kif pajji[na g[andu l-akbar tnaqqis fil-bejg[ mill-[wienet kif ukoll tnaqqis fl-importazzjoni u lesportazzjoni. Issa anke lGvernatur tal-Bank ?entrali u lKamra tal-Kummer/ qed jesprimu t[assib. Dawn huma kollha indikaturi ta’nuqqas ta’ fidu/ja fl-investiment.

Il-Kap Nazzjonalista qal li lGvern qed jib]a’ mil-verita’ talfatti. G[andna wkoll Ministru talFinanzi li lanqas jaf li g[andu lobbligu li jag[mel id-dikjarazzjoni tal-assi, a[seb u ara kemm jaf is-sitwazzjoni fil-pajji]. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar il-mod kif il-Gvern Laburista a;ixxa fil-qasam ta/?ivil. L-ewwel [a;a li g[amel ilGvern Laburista hu li qa//at lillKap ta/-?ivil biex [atar fil-kariga attivist laburista. Qa//at ukoll lisSegretarji Permanenti li l-kariga tag[hom hi proprja biex ikun hemm kontinwita’ bejn le;islatura u o[ra. Il-Gvern biddel i/-?ivil biex dawwru f’ka]in Laburista. Illum hawn [afna [addiema fi/?ivil li minkejja d-dedikazzjoni tag[hom lejn is-servizz sabu lillGvern jitrasferihom min[abba diskriminazzjoni politika. Id-diskriminazzjoni mhix issir biss fil-konfront ta’ Nazzjonalisti i]da anke fil-konfront ta’ Laburista li mhumiex tal-qalba. Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista g[andu messa;; ta’ solidarjeta’ g[al dawn il[addiema diskriminati. G[andu wkoll messa;; g[al dawk il-kapijiet tad-dipartimenti li qed jitrattaw [a]in lill-[addiema. Il-PN lest i]omm lil dawn in-nies responsabbli g[ad-diskriminazzjoni li jwettqu. Simon Busuttil qal li wasal i]]mien li l-poplu jo[ro; biex jivvota. Il-PN qed jippre]enta lista ta’kandidati e//ezzjonali. G[alhekk jappella lill-poplu biex permezz tal-vot tag[hom iwasslu messa;;. Is-suldati tal-azzar g[andhom iwasslu l-messa;; li Joseph Muscat ma mexiex sewwa mag[hom meta xebba[hom ma’ Cyrus Engerer. G[andhom jag[tu messa;; bil-vot tag[hom dawk li Joseph Muscat tradihom meta se jankra tanker tal-gass fil-bajja ta’ Marsaxlokk. G[andhom jag[tu messa;; bil-vot tag[hom ilLaburisti ;enwini li qed jaraw lillPrim Ministru mhux jimxi b’mod tajjeb.

Il-vot tal-24 ta’ Mejju g[andu jkun ta’ messa;; /ar biex il-Gvern ma jibqax imexxi bl-istil ta’ b[alissa


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

6

QORTI

Intbag[at f’post fejn ix-xog[ol kien naqas Ir-ra;uni li ng[ata Norman Vella mis-Segretarju Permanenti tal-Ministru Manuel Mallia li kellu jitne[[a millPBS kienet li s-servizzi tieg[u fi [dan is-sezzjoni tas-sezzjoni tal-Immigrazzjoni huma essenzjali. Dan fid-dawl tal-fatt li xxog[ol f’din is-sezzjoni bidd[ul ta’ Malta fi]-]ona Schengen, x-xog[ol f’din issezzjoni ;ewwa l-ajruport ta’ Malta naqas u mhux ]died.

Partit Nazzjonalista g[all-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, huwa dejjem mexa kif suppost, anke bil-pariri li kien jag[tih Mario Cutajar, li n[atar Kap ta/-?ivil mill-Gvern Laburista. Dan [are; meta fil-Qorti kompla jinstema’ l-ka] ta’ Norman Vella quddiem ilKummissjoni dwar ix-Xog[ol, dwar it-tke//ija tieg[u millPBS. Il-kaw]a qed issir minn Norman Vella stess kontra l-Prim Ministru u l-PBS. Norman Vella Norman Vella fil-ka] li feta[ fil-ka] li feta[ kontra l-Prim Ministru Joseph kontra l-Prim Muscat u l-istazzjon tal-istat qed jikkontendi li saret Ministru politika Joseph Muscat diskriminazzjoni kontrih, wara li tne[[a millu l-istazzjon PBS. Vella qal li bejn Ottubru 2012 tal-istat qed meta ;ie “deployed” mal-PBS u jikkontendi :unju 2013 kellu x’jaqsam ma li saret 190 programm u programmi ta’ diskriminazzjoni Xarabank u f’dawk id- disa’ la kien hemm protesti jew politika kontrih xhur lmenti minn xi partit. Lanqas f’sitt snin Xarabank, la protesti u lanqas libelli ma da[lu konSadanittant minkejja l-attakki trih. li kienu jsiru minn xi oqsma talIl-ka] ikompli fl-4 ta’ :unju media dwar il-mod kif Norman li ;ej meta jkompli jixhed Vella, illum kandidat g[all- Norman Vella.

Min-naha tag[ha, l-avukat tad-Difi]a Josette Sultana qalet li l-Prosekuzzjoni ma rnexxilhiex tipprova l-ka] tag[ha

Isostni li ma kellux x’jaqsam Kenneth Ellul ta’ 39 sena, mill-Furjana u residenti Wied ilG[ajn, g[a]el li jixhed fil-;uri tieg[u stess wara li lProsekuzzjoni ddikjarat li m’g[andhiex aktar provi xi tressaq. Fost akku]i o[rajn, Ellul qed ji;i akku]at li flimkien ma’ persuni o[rajn ipparte/ipa filhold-up li fih ;ie aggredit l-eks Deputat Laburista Anthony Zammit fir-residenza tieg[u f’Ha]-}ebbu; sitt snin ilu. Quddiem l-Im[allef Lawrence Quintano, Ellul sostna g[al diversi drabi li hu ma kienx ipparte/ipa fil-hold-up f’Awwissu 2008, fejn Zammit kien issawwat u misruq b’eluf ta’ ewro f’o;;etti, li jinkludu

[ames arlo;;i li skont il-vittma flimkien jiswew 35,000 ewro. Ellul qal li l-ewwel darba li ra lill-Professur Zammit kien filQorti. Hu /a[ad ukoll affarijiet li ntqalu dwaru fil-jiem li g[addew, filwaqt li qal li xtaq jiltaqa’ ma’ Zammit biex ifehmu li ma kellux x’jaqsam mal-ka]. Ellul /a[ad ukoll li kellu filpussess tieg[u xi o;;etti taddeheb propjetà ta’ Zammit. Waqt il-kontro-e]ami, lavukat tal-Prosekuzzjoni Kevin Valletta, staqsa lill-akku]at jekk hux kul[add kien qed jigdeb, fejn anke l-vittma kien g[arfu. Hu attakka wkoll ir-rekord kriminali tal-akku]at. Min-naha tag[ha, l-avukat tad-

Difi]a Josette Sultana qalet li lProsekuzzjoni ma rnexxilhiex tipprova l-ka] tag[ha, l-aktar bix-xhieda tal-vittma nnifsu, li spi//a kkritika esperti medi/i ta’ /ertu esperjenza. Qalet li meta wie[ed iqabbel id-diversi ver]jonijiet tax-xhieda li ta l-eks Deputat Laburista, kien hemm diversi punti inkonsistenti. Fil-kontro-replika, l-avukat Lara Lanfranco qalet lill-;urati li l-a;ir tal-vittma mhux re/tar i]da g[ax il-Professur Zammit g[adu qed ibati mit-trawma kerha ta’ dak li g[adda minnu dakinhar tal-ka]. Sostniet ukoll li Zammit baqa’ dejjem kredibbli fix-xhieda tieg[u.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

7

LOKALI

L-avukat George Cutajar

L-attivitajiet qed isiru bl-iskop li l-anzjani ji;u nfluwenzati biex jivvutaw Lejber

Propoganda biex jikkonvin/u anzjani jivvutaw Lejber Hekk kif ninsabu ftit ;ranet ‘il bog[od mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-propoganda tal-Partit Laburista f’istituzzjonijiet tal-Gvern mhi taqta’ xejn. Ilbiera[ il-Partit Nazzjonalista, permezz tal-uffi//ju elettorali tieg[u, l-ELCOM, ilmenta formalment mal-Kummissjoni Elettorali wara li ;ie nfurmat li pazjenti li jiffurmaw parti millActive Aging Unit fl-isptar San Vincenz de Paul qeg[din ji;u nfluwenzati min-nurses u l-carers tag[hom biex g[ada l-anzjani f’din ir-residenza jivvutaw lillPartit Laburista. Dan g[aliex ilvotazzjoni f’San Vin/enz se ssir ;img[a qabel l-24 ta’ Mejju. F’ittra uffi/jali mibg[uta lillAvukat Ray Zammit, il-membru tal-Kummissjoni Elettorali li

jippresiedi s-Sotto Kumitat talKummissjoni responsabbli millvotazzjoni fid-djar u l-isptarijiet tal-anzjani, l-Uffi//ju ELCOM qal li ma jistax jifhem kif kumbinazzjoni fl-a[[ar ;img[atejn lattivitajiet f’din il-unit ]diedu mhux [a]in. Il-Partit Nazzjonalista qal li hu /ar li dan qed isir bi skop spe/ifiku u apparti bi]-]ieda flattivitajiet, l-anzjani qed jippruvaw jinfluwenzawhom b’kull mod – kif jidher anke mill-kulur tal-ilbies b’mod partikolari lbrieret, f’dawn ir-ritratti – biex jivvutaw lejber. L-Uffi//ju Elettorali tal-Partit Nazzjonalista, fl-ilment tieg[u li fih ikkopja wkoll lill-Kummissjonarju Elettorali Ewlieni Joseph Church, talab li jittie[du l-passi

me[tie;a skont il-li;i biex dan labbu] jitwaqqaf u qal li dan hu a;ir kundanabbli, u li numru ta’ anzjani jinsabu ma[kumin minn bi]g[a kbira min[abba din lim;ieba. Il-PN qal li hu nfurmat wkoll li f’din il-bi//a xog[ol hemm imda[[al Ronnie Zaffarese – li se jkun ir-rappre]entant tal-Partit Laburista f’San Vin/enz dakinhar tal-elezzjoni. Minbarra talba biex issir investigazzjoni u jittie[du passi skont il-li;i, l-uffi//ju ELCOM tal-PN appella biex kul[add jit[alla je]er/ita d-dritt tal-vot tieg[u b’mod [ieles kif suppost. Ir-residenti f’San Vin/enz li se jivvutaw g[all-Parlament Ewropew jammontaw g[al ftit inqas minn 1000.

Imut l-avukat George Cutajar Bniedem stmat mill-klijenti u minn min [adem mieg[u – il-PN Tard l-Erbg[a filg[axija t[abbret il-mewt tal-avukat George Cutajar, fl-età ta’ 52 sena, wara battalja twila mal-kundizzjoni medika li kellu. Cutajar, li g[al ]mien twil kien attivist tal-Partit Nazzjonalista, kien ukoll vittma ta’ attentat ta’ bomba fis-snin tmenin. Hu kien jg[ix {‘Attard. Hekk kif t[abbret il-mewt ta’ Cutajar, kienu [afna dawk li sellmu l-memorja ta’ George fuq ilprofil tieg[u fuq Facebook. Fost dawn, diversi Deputati, kandidati u [bieb o[rajn fil-Partit Nazzjonalista, li [admu mieg[u g[al diversi snin. George Cutajar se jing[ata la[[ar tislima g[ada s-Sibt fid-9 a.m. fil-Kattidral tal-Imdina. Fi stqarrija, il-PN sellem ilmemorja ta’ George Cutajar u qal li jibqa’ mfakkar kemm g[all-[idma tieg[u fil-kamp legali b[ala

avukat kif ukoll g[all-attivi]mu tieg[u fil-kamp politiku. Il-PN qal li George Cutajar kien bniedem stmat mill-klijenti tieg[u g[as-servizz serju u b’dedikazzjoni li kien jag[ti, kif ukoll millkollegi tieg[u fil-kamp legali g[as-serjetà li biha kien iwettaq [idmietu. L-avukat Cutajar kellu fama ta’ ;entlom, li tkun taf fejn int mieg[u u li jissielet b’assidwità g[ad-drittijiet tal-individwu. Fil-kamp politiku, George Cutajar kien persuna ta’ prin/ipji sodi li kien jimmilita bil-qawwa g[al dak li jemmen fih. George Cutajar kien attivist fil-PN l-aktar fi ]mien meta f’pajji]na ddemokrazija kienet mhedda u meta kien diffi/li [afna li wie[ed jesprimi ru[u u jfittex dak li hu d-dritt tieg[u. Filwaqt li sellem lil George Cutajar, il-PN ta l-kondoljanzi lill-familja tieg[u.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

8

OPINJONI

B[a/-?irasa

Il-bijolo;ija g[adha tiswa’^

George Cutajar Nhar l-Erbg[a t[abbret il-mewt ta’

Ftit ;img[at ilu, waqt programm fuq radju lokali, il-panel kien ser jiddiskuti /erti aspetti tar-rwol tal-omm. Il-pre]entatur feta[ iddiskussjoni b’;est sabi[: sellem lil dawk in-nisa li ma jistg[ux inisslu, minkejja x-xewqa tag[hom li jsiru ommijiet. B’hekk wera rispett dawn il-persuni li kultant ninsewhom jew ninoraw it-tbatija tag[hom. I]da mbag[ad in[oss li ]balja fil-mod kif ikkonkluda din it-tislima, g[ax qal: “G[alija xorta wa[da intom kollha ommijiet.” X’ried jg[id e]att? Forsi l-[sieb kien li kull mara g[andha qalb ta’ omm u g[andha l-potenzjal li tag[ti din l-im[abba lil xi [add (b[alma ji;ri f’ka] ta’ adozzjoni). I]da l-kliem li u]a ma nftiehemx hekk. Pjuttost [oloq l-impressjoni li l-bijolo;ija mhijiex importanti. Li l-fatti o;;ettivi ma jg[oddux (f’dal-ka], jekk mara g[andhiex ulied jew le), i]da pjuttost huma relattivi, u jinbidlu skont ixxewqa ta’ dak li jkun u l-mod kif ju]a l-kliem. G[amilt riflessjoni simili meta kont qed naqra artiklu onlajn fil;urnal ingli] The Telegraph dwar il-fenomenu tar-rebbie[ tal-festival tal-kant talEurovision, Tom Neuwirth, li pparte/ipa bl-isem ta’ Conchita Wurst. L-artikolista Brendan O’Neill ikkritika l-fatt li l-bi//a l-kbira tal-kummentaturi, inklu]i ;urnalisti serji, a//ettaw li jirreferu g[al dan l-artist bilpronom femminili “hi” meta lfatt jibqa’ li hu fi]ikament ra;el (b[al [afna drag queens, artisti r;iel li jilbsu ta’ nisa waqt xi xow jew pantomima).

filg[axija sie[bi lAvvukat George Cutajar. Geroge kien bniedem umli. ?ajtier. Imma fuq kollox bla kantunieri. Mieg[u taf fejn int. Jekk ma jaqbilx mieg[ek jg[idlek. Jekk tfittxu ssibu dejjem. George kien ji;i l-Istamperija biex jag[ti. Mhux biex jitlob xi [a;a. Anzi [afna drabi George kien hemm g[all-Partit. U mhux ilPartit g[al Geroge. Fi ]minijiet diffi/li kont issbu l-Istamperija. Meta kellna l-inkwiet intern u kellna Deputati li riedu jwaqqg[u l-Gvern kien ikun mag[na lParlament. Ma kienx jitlef seduta. F’dawk is-seduti ta’ tensjoni x’[in kont no[ro; mill-Kamra kont insibu hemm. Fil-kuritur tal-Parlament. Jistenniena. George kien tabil[aqq ba[ri talmaltemp. Nag[ti l-kondoljanzi lillg[a]i]a familja tieg[u. Is-sliem George. U grazzi talli kont mag[na meta l-aktar li kellna b]onnok.

Il-Gvern mhux vera se jo[ro; ittanker mimli gass barra l-port. Qieg[ed jg[id hekk biex jer;a’ jipprova jqarraq bin-nies. Biex jixtri l-voti tal-Laburisti ta’ M’xlokk u B’Bugia ?ans

Dan Gvern li ;ie elett mill[afna biex qed igawdu l-ftit. Ta’ ;ewwa jiffangaw. U l-bqija jistennew. Tal-qalba jing[ataw leluf. U l-poplu jkollu jikkuntenta b’2/. Imbag[ad meta ssemmilhom weg[di mhux mi]muma jg[idulna “ag[tuna /ans”. Meta Laburisti ;enwini jmorru biex jinqdew jg[idulhom “ag[tuna /ans”. Meta Nazzjonalisti li fl-a[[ar elezzjoni vvutawlhom jg[idulhom li qed jag[mlu l-kontra ta’ dak li weg[du jg[idulhom “ag[tuna /ans”. Ara biex ja[sbu g[al xawwath-

Mario Galea mario.galea@teampn.org

om ma kellhomx b]onn /ans. Fl-24 ta’ Mejju /-/ans hu tieg[ek. Titilfux. {rafa

Ftit ;img[at ilu l-Prim Ministru kien qed jipprova jikkonvin/ina li l-vapur mimli gass ma setax isir barra l-port ta’ Marsaxlokk. Bqajna ninsistu. Imma baqa’ jg[idilna le. Meta 91% tar-residenti ta’ Marsaxlokk u Bir]ebbu;a qalu li ma jridux it-tanker mimli gass ;ol-port, Muscat qal li [a nota. Imma li l-Gvern kien se jibqa’ g[addej. G[ax skont hu t-tanker tal-gass ma setax isir barra l-port. Issa waslet l-elezzjoni talParlament Ewropew. U l-Gvern g[andu b]onn il-voti. Imma Laburisti f’Marsaxlokk u Bir]ebbu;a huma rrabjati. G[ax ma jridux periklu wara biebhom. U l-Prim Minsitru qabdu paniku. U f’daqqa wa[da biddel iddiska. U issa qed jg[idilna li aktar tard il-Gvern se jo[ro; ittanker mimli gass barra millport. Din gidba. Il-Gvern mhux vera se jo[ro; it-tanker mimli gass barra l-port. Qieg[ed jg[id hekk biex jer;a’ jipprova jqarraq binnies. Biex jixtri l-voti talLaburisti ta’ Marsaxlokk u Bir]ebbu;a. Onorevoli Prim Ministru, tista’ tid[ak bin-nies darba. Imma mhux it-tieni darba. Ri/eviment

Kont mistieden g[and ilPresident tar-Repubblika. Kien hemm kommemorazzjoni ta’ Jum l-Infermiera. Wara kien hemm ri/eviment. Kont qed nitkellem ma’ grupp ta’ infermiera. {in minnhom dort f’salt. U qlibt trej ta’ waitress. Imnalla kien fih pasti. Mhux tazzi. Inksirt. Sku]ajt ru[i. Imma infermiera li kienet ta[dem mieg[i l-Emer;enza b’[anxra daqsiex qaltli: “Mar kbirt, tlajt fil-Parlament imma bla grazzja kont u bla grazzja bqajt!” Aktar st[ajt. Imma kellha ra;un!

Il-kantanta Conchita Wurst Dan rajnieh anki fil-gazzetti Maltin li kollha tkellmu dwar il“kantanta Conchita Wurst” u “rreb[a tal-kanzunetta tag[ha”. Jista’ jkun li dan se[[ min[abba li Neuwirth esprima x-xewqa li meta jkun liebes ta’ mara g[andhom jitkellmu dwaru fil-femminil. U dan minkejja l-fatt li g[al xi ra;uni dde/ieda li j[alli d-daqna, biex iktar i]id il-konfu]joni dwar x’inhu u xi j[oss li hu! L-artikolista O’Neill rabat dan mal-fatt li llum il-;urnata, il;eneru (gender) jidher li sar g[alkollox l-g[a]la personali tal-persuna partikolari, ming[ajr ebda riferiment g[ar-realtà fi]ika u bijolo;ika ta’ dak li jkun. Fakkar li da]-]mien, meta

wie[ed jifta[ account fuq

Dun Brendan Mark Gatt brendissimo@gmail.co

Facebook, minflok is-sempli/i male jew female tradizzjonali, issa g[andu mal-[amsin g[a]la o[ra. O’Neill sostna li dan latte;;jament ma jag[milx sens, daqs kemm ma kienx jag[mel sens li kieku bniedem abjad jidde/iedi li minn issa ‘l quddiem g[andu jitqies b[ala iswed, jew vi/i versa. Emottivi u profondi

I]da forsi jkun hawn min jo;;ezzjona li l-argumenti dwar il-;eneru u s-sesswalità huma iktar emottivi u profondi, u jo[olqu iktar tbatija fil-[ajja talpersuna li tkun qed tit[abat mag[hom. Dan huwa punt ra;onevoli (g[alkemm ejjew ma ninsewx it-tbatija ta’ min isofri diskriminazzjoni min[abba razztu u l-kulur tal-;ilda tieg[u). Jg[idulna l-esperti li dawk li jbatu minn Gender Identity Disorder jg[addu minn ansjetà kbira u problemi serji marbuta mal-awtostima tag[hom u l-mod kif i[arsu lejhom infushom (u kif jarahom [addie[or). U dan iwassalhom sabiex ikunu jixtiequ jibdlu s-sess tag[hom permezz ta’ sensiela ta’ operazzjonijiet u pro/eduri

medi/i. Naqbel li dawn huma sitwazzjonijiet tra;i/i u li jist[oqqilhom [afna kompassjoni. U g[alhekk sin/erament lanqas in[oss li saritilhom ;ustizzja bil-persuna ta’ Conchita Wurst, jew li ]died lg[arfien dwarhom wara r-reb[a tal-Eurovision. Pjuttost nara lperformance ta’ Neuwirth b[ala marketing astut li la[aq l-iskop tieg[u, sa[ansitra minn qabel ma beda l-festival (u lilhinn mill-kwalità tad-diska). Il-famu]i bearded ladies Il-[asra hi li biex jag[mel dan,

Neuwirth iktar irnexxielu jsa[[a[ /erti sterjotipi. Fakkarna fil-famu]i bearded ladies (nisa bid-daqna) li fl-img[oddi kienu jkunu attrazzjoni f’xi /irku, meqjusa – ja[asra – b[ala skerz tan-natura, xi [a;a li tid[ak jew titka]a biha! Huwa proprju g[alhekk li fiddiskussjonijiet li jsiru dwar dawn it-temi u fil-li;ijiet li jin[olqu dwarhom, irridu nevitaw ]ew; estremi perikolu]i. Fuq na[a l-estrem li j[ares lejn il-persuni LGBTI b’bi]a jew mibeg[da u j/a[[adhom minn drittijiet le;ittimi. Fuq in-na[a l-o[ra l-estrem li jikkan/ella u jinjora kull differenza o;;ettiva ta’ bijolo;ija, trobbija u sesswalità. Biex dan ise[[, l-istakeholders kollha (ibda mill-politi/i) je[tie; li j[addnu atte;;jament ta’ smieg[ u djalogu ;enwin u trasparenti. B’hekk biss jista’ ji;i ]gurat il-;id tal-persuni li jaqg[u f’dawn il-kategoriji, tal-familjari u d-dipendenti tag[hom u tasso/jetà iktar wiesg[a wkoll.

Tom Neuwirth, jew aktar mag[ruf b[ala Conchita Wurst, ir-rebbie[ tal-Eurovision ta’ din is-sena u li b[alissa hu fi/-/entru tal-attenzjoni madwar l-Ewropa... id-diskussjonijiet dwaru huma varji u jqanqlu wkoll [afna mistoqsijiet


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

9

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

Aktar konfermi ta’ suq [a]in Ftit a[barijiet ta’ dan l-a[[ar kollha juru l-istess [a;a: in/ertezza u nuqqas ta’ fidu/ja fl-ekonomija Maltija. Dan qed jg[iduh i//ifri tal-gvern Malti stess u tal-Unjoni Ewropea, l-awtoritajiet ekonomi/i u monetarji u l-g[aqdiet tal-kummer/. Nibdew minn [afna /ifri differenti Mi/-/ifri trid tibda; il-mag[dud ma tistax tmerih. [afna settijiet ta’ /ifri differenti juru lil Malta l-ag[ar fl-Ewropa g[all-bejg[ fil[wienet g[al diversi xhur; juru tnaqqis fil-produzzjoni tal-fabbriki; juru qg[ad ji]died; juru li n]ilna ]ew; postijiet fil-klassifika tal-qg[ad fl-Ewropa; juru li sofrejna tnaqqis qawwi fl-esportazzjoni u fl-importazzjoni f’dawn l-a[[ar xhur; juru li qed nimpurtaw anqas makkinarju, anqas materjal biex jin[adem mill-fabbriki u anqas prodotti tal-konsum. Il-Gvernatur tal-Bank /entrali quddiem kumitat parlamentari Kollha /ifri inkwetanti dawn. Issa kellna wkoll sessjoni talGvernatur tal-Bank /entrali quddiem il-kumitat tal-Parlament dwar l-ekonomija u l-finanzi. Il-Gvernatur tal-Bank /entrali Malti hu wie[ed mill-gvernaturi tal-Bank /entrali Ewropew u dak li hu jg[idu – mhuwiex responsabbli lejn il-gvern Malti. Setturi importanti tal-ekonomija qed jissellfu anqas U l-Gvernatur tal-Bank /entrali ikkonferma b’aktar /ifri. Is-self li l-banek qed jag[mlu lis-setturi importanti tal-industrija, itturi]mu u l-kummer/ qed jonqos kontra x-xejra fl-Ewropa g[ax fil-pajji]i falluti biss qed jonqos is-self. Indikazzjoni [a]ina dwar l-investiment g[all-futur Il-Ministru tal-Finanzi pprova jben;ilha fl-istess laqg[a li s-settur tal-proprjetà qed jissellef anqas u li forsi huma l-banek li ma jridux jisilfu. Imma l-Gvernatur tal-Bank /entrali qal /ar li s-self qed jonqos fis-setturi ewlenin kollha u, billi s-self hu d-demm talekonomija – aktarx isir biex ikun hemm min ikabbar u jinvesti – dan hu sinjal [a]in g[all-futur. U qal ukoll li l-banek iridu jisilfu u jistg[u jisilfu g[ax g[andhom riservi qawwijin; huma n-negozji li ma jridux jissellfu. Il-Kamra tal-Kummer/ tikkonferma wkoll... Da[let ukoll fl-argument il-Kamra tal-Kummer/ li qablet malGvernatur tal-Bank /entrali u qalet li hawn in/ertezza fin-negozju, ditti importanti m’g[andhomx fidu/ja g[al li ;ej u dan qed jaffettwa l-oqsma prin/ipali: il-manifattura, il-fabbriki, it-turi]mu, ilkummer/ u d-distribuzzjoni li huma, dawn tal-a[[ar, setturi importanti [afna g[al pajji] li jimporta [afna milli jikkonsma. ... kif jikkonfermaw tal-[wienet> suq [a]in L-Oppo]izzjoni ilha tg[id lill-Gvern: ag[ti direzzjoni lillekonomija; mhux t[ajjar biss lin-nies jo[or;u ja[dmu trid, imma ;;ib l-industriji ;odda fejn se ja[dmu. G[ax ir-realtà [ier;a /ar mi/-/ifri uffi/jali Maltin u Ewropej, minn dak li qed jg[idu lawtoritajiet finanzjarji u ekonomi/i li m’g[andhom minn [add, minn dak li qed jg[idu l-g[aqdiet tan-negozju u minn dak li jg[idlek tal-[anut bil-Malti /ar: suq [a]in.

Muscat, Engerer u d-demokrazija

Il-billboards mit-taxxi tal-poplu

Kliem Joseph Muscat dwar issentenza sospiza ta’sentejn habs lill-ekskandidat tieg[u Cyrus Engerer, huwa tassew ta’ min jinkwetana. Lill-poplu kollu, mhux biss lin-Nazzjonalisti. Li jkollok Prim Ministru li jibdel f’eroj xi [add li jinstab [ati ta’ att kriminali wara appell li sar ta[t l-amministrazzjoni tieg[u, u bil-kliem li u]a b[al jag[ti x’jifhem li dan huwa parti minn xi komplott politiku, huwa ferm perikolu] g[all-istess demokrazija u l-firda bejn le]ekuttiv u l-;udikatura filpajji]. Bilfors jigi f’mo[[ok dak li kien ji;ri fi ]mien ir-re;im So/jalistaMintoffjan, meta kellek Prim Ministru li lejlet /erti kaw]i li fihom kienu mda[[la akku]ati Nazzjonalisti, kien jinfexx f’theddid dirett lill;udikatura li “jekk xi m[allef ma jaqdix dmiru g[ax ikun hemm Nazzjonalisti mda[[lin fil-ka] jiena nne[[ihom”! Dakinhar kellna l-ewwel ;urnalist li spi//a l-[abs fl-istorja ta’ Malta indipendenti.

Ninsab di]appuntat g[alla[[ar kif dan il-gvern qieg[ed ju]a flus il-poplu biex jag[mel promozzjoni lilu nnifsu u jirba[ partit politiku – il-Partit Laburista. Flus il-poplu g[andhom jintefqu g[all-;id tal-poplu kollu u mhux biex jie[u vanta;; il-partit fil-Gvern. Jekk hemm flus ]ejda x’jintefqu, lanqas nazzarda nissu;;erixxi li l-gvern g[andu jag[ti flus ukoll lill-Opo]izzjoni biex hi wkoll tkun tista’ twassal il-messa;; politiku tag[ha. Dan g[aliex flus il-poplu g[andhom jintefqu b’g[aqal u jekk hemm flus ]ejda, g[andhopm imorru g[al min hu l-aktar fil-b]onn – mhux g[al xi partit politiku

E. Mizzi San :iljan

Ma nafx kif is-So/jalisti Muskattjani jibqg[u jsemmu l-

€500

]ieda li nag[tat lill-a[[ar Kabinett Nazzjonalista, meta issa nafu bil-fatt, bi/-/ifri li lispi]a kull sena tal-ikbar kabinett fl-istorja ta’ Malta issa qed tiswa’ lill-poplu li j[allas it-taxxi mat-8.5 miljuni ewro aktar. Filwaqt li l - ispi]a tal Kabinett Nazzjonalista bil500 ewro b ’ kollox kienet tla[[aq 11, 605 , 294 ewro , b[alissa l - kabinett kbir ta ’ Muscat qed jit[allas 20,118,604 ewro. Imbag[ad g[andhom il-wi// jinsulentaw l - intelli;enza tag[na bir-ro[s ta’ 2 /ente]mi tal-petrol, u bil-Prim Ministru jridna nirringrazzjawh billi nivvutaw lill-partit tieg[u flelezzjonijiet Ewropej. F. Vassallo Birkirkara

M Attard In-Naxxar

€20 miljun g[all-kabinett ta’ Muscat

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bilposta (Ittri lill-Editur, InNazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt.

25 sena ilu f’In-Nazzjon In-Nazzjon tag[na tas-16 ta’ Mejju tal19898 tat prominenza lill-ftehim li l[addiema tat-Tarzna kienu se jgawdu minnu. Permezz ta’ dan il-ftehim, il-Gvern ta /-/ans kollu lit-tarzna biex tqum fuq saqajha u ma tibqax aktar pi] fuq il-poplu. Fi storja o[ra kien rappurtat li l-Prim Ministru Fenech Adami [abbar li kien innomina lill-Im[allef John Anastasi biex imexxi inkjesta dwar rapporti ta’ avvanzi ta’ flus li saru mill-Mid Med Bank qabel Mejju tal1987 u li fil-fehma tal-bord tad-Diretturi talBank, iqajmu suspetti fundati ta’ rregolaritá.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#318 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

10

OPINJONI

Malta A[jar b’xog[ol u b’opportunitajiet g[al kul[add Kull elezzjoni ;;ib g[a]la mag[ha. G[a]la bejn partit u ie[or. G[a]la mhux dwar ilpassat, i]da dwar il-pre]ent u lfutur. G[a]la mhux dwar ilgimmicks imma dwar is-sustanza. Elezzjoni ;;ib mag[ha g[a]la bejn policies u o[ra. G[axar snin ilu sse[ibna flUnjoni Ewropea. Infet[u opportunitajiet differenti u f’oqsma differenti, g[al kul[add. Illum it-tfal u ]-]g[]ag[ li qeg[din fis-sekondarja u s-sixth form ftit li xejn jiftakru lil pajji]na mhux fl-Unjoni Ewropea. U l-vanta;;i tass[ubija jmissuhom b’idejhom ... kuljum ... mill-interactive whiteboards fil-klassijiet g[all-laboratorji fl-MCAST, mill-programmi ta’ skambji g[all-]jajjar li jag[mlu f’facilitajiet mibnija b’fondi tal-Unjoni Ewropea b[al ;onna, impjanti ambjentali u heritage trails. Dawn huma lopportunitajiet tal-Unjoni Ewropea. Nie[u gost niltaqa’ ma’ ;enituri u tfal li jitkellmu b’entu]ja]mu dwar it-tag[lim fliskejjel. Il-;enituri jirrakuntaw kif dan illum hu differenti minn ]mienhom. Din hi l-politika talPartit Nazzjonalista: opportunitajiet g[al kul[add. Fl-Università tielg[a ;enerazzjoni ta’ ]g[a]ag[ Matlin Ewropej li g[andhom il-possibbiltà li jistudjaw f’Universitajiet

Ewropej. Opportunitajiet g[al kul[add. Il-[addiema ukoll setg[u jie[du sehem fi programmi ta’ ta[ri; finanzjati mill-Unjoni Ewropea u jbiddlu x-xog[ol tag[hom biex i]idu d-d[ul g[alihom u g[al familja tag[hom. Gvern Laburista mfixkel Il-Gvern Laburista tfixkel quddiem l-opportunitaijet li

Gvern Nazzjonalista ;ab g[al kul[add. X’;ara f’dawn is-sena u xahrejn li l-Partit Laburista ilu fil-Gvern? Kellu negozjat pakkett finanzjarju ta’ €1,128 miljun. Pakkett finanzjarju li l-Parlament Ewropew approva. U l-Gvern Laburista [ela sena u ma qalx lill-Unjoni Ewropea kif se jinvesti dawn il-flus. Fejn huma lpro;etti ;odda li qed isiru bilfondi Ewropej? [lief tkomplija ta’ dak li sibtu mibdi ma hawnx. U bil-pro;ett b’fondi Ewropej jin[oloq ix-xog[ol, imma lGvern Laburista [ela sena, u g[alhekk ;ab il-qg[ad. Illum 8,000 ru[ qed jirre;istraw g[axxog[ol. Fejn [oloq ix-xog[ol, [olqu mal-Gvern u g[al talqalba. [ela sena g[al min irid ja[dem. [ela sena g[al min qieg[ed jirre;istra. Il-programmi ta’ ta[ri; tefag[hom lura. Sena mo[lija.

Il-Gvern Laburista tfixkel quddiem l-opportunitaijet li Gvern Nazzjonalista ;ab g[al kul[add X’differenza mill-opportunitajiet li kien [oloq il-Partit Nazzjonalista g[al min irid ibiddel ix-xog[ol, g[all-persuni b’di]abbilità, g[all-anzjani li riedu jibqg[u ja[dmu. Waqt wa[da mill-laqg[at li kelli mannies iltqajt ma’ [addiem qalli li qabel l-elezzjoni weg[duha lilma ji]fen g[at-tifel. Qalulu “kif it-tifel jispi//a l-iskola [allih f’idejna”, u qalli kkonvin/ewh jivvota Labour. Illum jipprova jmur ikellem lill-istess persuna li sar Ministru u ma jsibux. Mhux jirnexxielu ikellmu. Is-sa[[a. Omm ta’ 58 sena, qaltli li f’nofs is-sena li g[addiet it-tabib ordnalha e]ami mediku. Tawha appuntament g[al xhur wara. Il-Gvern Laburista waqqaf il-ftehim li kien g[amel Gvern Nazzjonalista biex /ertu testijiet isiru fil-privat. U issa g[ax ;ejja elezzjoni re;a g[amel ftehim. [ela sena fissa[[a. Il-Prim Ministru aktar kien mo[[u kif se jimpika malex Ministru Godfrey Farrugia u mad-deputat Marlene Farrugia milli kien mo[[u fil-pazjenti. L-anzjani .... bil-politika talPartit Nazzjonalista dda[[lu servizzi ;odda u saru fa/ilitajiet ;odda, day centres, night cen-

tres..... Imma Joseph Muscat kellu prijoritajiet o[ra. [eba rri]enja tas-Segretarju Parlamentari g[all-anzjani u lpersuni b’di]abilita’. {ela sena g[all-anzjani u tal-persuni b’di]abbilità.

Roberta Metsola

Differenza /ara

rmetsola@pn.org.mt

Dawn huma e]empji li juru ddifferenza bejn il-politika talPartit Nazzjonalista u l-politika tal-Partit Laburista. Il-PN ja[dem g[all-opportunitajiet g[alik Fl-24 ta’ Mejju se nivvutaw fuq affarijiet li lilek, lill-uliedek, lill-;enituri tieg[ek jolqtuk Fil-Parlament Ewropew iddiskutejna programmi g[al SMEs; issa sta g[all-Gvern li jiehu vanta;; minnhom u jg[addihom lin-negozji ]g[ar u medji. Titkellem ma’ min titkellem jilmenta. Il-bejg[ qed jonqos. U sadanitant il-Gvern g[adu mhux ju]a l-fondi g[all;id ta’ min g[andu negozju. Fil-Parlament Ewropew approvajna li mis-sena d-die[la r-rati tal-mobile jor[su meta persuna tkun imsiefra. Dan hu ta’ vanta;; kbir g[al min isiefer ukoll fuq xog[ol u negozju. Fis-sa[[a ddiskutejna u qbilna

fuq id-direttiva tat-tabakk, biex jonqos it-tipjip, u aktar minn hekk biex ikun aktar diffi/li g[a]-]g[a]ag[ li jaqbdu dan ilvizzju. A[na rridu tfal, ]g[a]ag[, uliedek – il-poplu aktar b’sa[[tu. U l-Parlament Ewropew approva inizjattivi ;odda favur l-isportivi. Irridu n]idu l-kultura sportiva. Fil-Parlament Ewropew approvajna aktar fondi g[allprogrammi edukattivi, ta’ ta[ri;, u exchanges g[a]-]g[a]ag[. Dak li ji;i diskuss u approvat fil-Parlament Ewropew jolqot lilek. U int se tag[mel l-g[a]la min l-a[jar jirrapre]enta lilek. Il-Membri Parlamentari eletti fil-Parlament Ewropew f’isem il-Partit Nazzjonalista ja[dmu g[al opportunitajiet g[al kul[add. Dan b’kuntrast malGvern Laburista li qed ja[dem g[al tal-qalba u tal-qalba biss.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

11

ILLUM IL-:IMG{A

Fl-Ewropa> Taqtig[a g[al kull vot L-g[a]la ta’ min ser jie[u post José Manuel Barroso b[ala president talKummissjoni Ewropea g[all-ewwel darba ser issir mill-votanti tat-28 nazzjon tal-UE. G[al din il-[atra importanti l-pariti Minkejja li l-ma;;oranza talvotanti fl-Unjoni Ewropea ftit li xejn qed juru interess fl-elezzjonijiet ta’ dan ix-xahar g[allParalment Ewropew, min ser jivvota – jkun kemm ikun ilpersenta;; – ser jidde/iedi min ser imexxi l-Ewropa tat-28 g[all-[ames snin li ;ejjin. Kif ser ikun mag[mul il-Parlament Ewropew. Ser nidde/iedi fuq kollox min ser ikun il-President tal-Kummissjoni Ewropea li nistg[u nqisuha b[ala lKabinett tal-Ewropa. Minn ]mien g[al ]mien jsiru fost il-popli tal-pajji]i membri st[arri; tal-opinjoni li minnhom jirri]ulta li ser ikun hemm taqtig[a kbira bejn lakbar ]ew; formazzjonijiet politi/i fl-Ewropa: il-Partit talPopli Ewropej u l-Alleanza Progressiva tas-So/jalisti u Demokati/i. Sa ftit tal-;img[at ilu kien jidher li s-So/jalisti Ewropej kienu minn fuq bi ftit. Skont la[[ar st[arri; tal-opinjoni jirri]ula li l-Popolari Ewropej

Ewropej ewlenin qed jippre]rntaw ilkandidati tag[hom: il-Partit tal-Popli Ewropej, li minnu l-Parit Nazzjonalista jag[mel parti, [are; lil Jean-Claude Juncker, eks-Prim Ministru talLussimburgu filwaqt li l-Alleanza

qeg[din minn quddiem b’[ames Membri Parlamentari. I]da dan hu st[arri;. [afna jiddependi minn kemm persuni jo[or;u jivvutaw. ;ara wkoll li l-gruppi issa[[u jew iddg[ajfu skont min ing[aqad mag[hom. Ftit tal-;img[at ilu dDemokrati/i Taljani – il-partit ta/-/entru xellug ta’ Matteo Renzi – ing[aqdu mas-So/jalisti Ewropej biex sa[[ewhom. Id-Demokratici Taljani mistennija jele;;u 27 membru parlamentari Ewropew, li m’hemmx dubbju jag[mlu d-differenza. 751 Membru Parlamentari Il-popli tat-28 jele;;u 751

pajji] fl-UE Membru Parlamentari maqsuma hekk: il-:ermanja – 96 si;;u; Franza – 74; l-Italja – 73; irRenju Unit – 73; Spanja – 54; Polonja – 51; ir-Rumanija – 32; Olanda – 26; il-Bel;ju – 21; Repubblika ?eka – 21; ilGre/ja – 21; l-Ungerija – 21; ilPortugall – 21; L-Isvezja – 20;

Nemmen li t-ti;rija hi sal-barkun. Li kul[add irid ja[dem biex il-Maltin u l-G[awdxin jo[or;u jivvutaw. Ma ninsewx li mill-vot tag[na jiddependi mhux biss min ser jippre]entana fil-Parlament Ewropew i]da wkoll min ser ikun il-President tal-Kumissjoni Ewropea

Progressiva ta’ So/jalisti u Demokrati/i, li minnha jag[mel parti l-Partit Laburista Malti, [ar;et lill-:ermani] Martin Schultz, il-President ma tantx mag[ruf tal-Parlament Ewropew. Juncker ;ej minn pajji] ]g[ir b[al

tag[na. G[alhekk il-problemi talpajji]i ]g[ar b[alna jifhimhom ]gur iktar minn Schultz li ;ej mill-ikbar paji] tal-UE, u li m’hemmx dubbju jxaqleb lejn l-ekonomiji tal-pajji]i lkbar b[al dik ta’ pajji]u.

Pajji]na, l-i]g[ar pajji] fl-UE, jibg[at sitt membri fil-Parlament Ewropew. L-istess b[al ?ipru, l-Estonja u l-Lussimburgu

Joe M. Zahra joe.zahra@live.co.uk

l-Awstrija – 18; il-Bulgarija – 1 7 ; id - Danimarka – 1 3 ; il Finlandja – 13; is-Slovakkja – 13; il-Kroazja – 11; l-Irlanda – 11; il-Litwanja - 11; il-Latvija – 8; is-Slovenja – 8; ?ipru – 6; l-Estonja – 6; il-Lussimburgu – 6; u Malta – 6. Dawn huma maqsuma f’diversi gruppi, bl-ikbar tnejn ilPartit tal-Popli Ewropej li mistenni jtella’ 213 membru u sSo/jalisti u Demokrati/i Ewropej li mistennija jtellg[u 208 Membru Parlamentari. Hemm gruppi o[rajn, dawk fuq ix-xellug u dawk fuq i//entru lemin. Fuq ix-xellug insibu l-GUE-NGL – ix-Xellug Maqg[ud Ewropew u x-Xellug A[dar Nordiku li mistennija jele;;u madwar 51 parlamentari. Fuq i/-/entru lemin hemm ilKonservattivi Ewropej u rRiformisti li mistennija jele;;u 42 membru parlamentari u lEwropa tal-[elsien u d-

Demokrazija li mistennija jtellg[u 36 membru parlamentari. Hemm imbag[ad il-grupp ta/-/entru – l-Alleanza talLiberali u Demokati/i g[allEwropa li mistennija jele;;u 62 membru parlamentari u numru ta’ membri li mhuma affiljati fl-ebda partit li mistennija jil[qu id-97. Fil-Parlament Ewropew li ser jo[ro; millvotazzjoni tal-25 ta’ Mejju mistenni jkun hemm [afna ewroxetti/i li huma kontra lUE kif irid. Inklu]i kandidati li huma kontra l-ewro. It-tellieqa sal-barkun Pajji]na, l-i]g[ar pajji] flUE, jibg[at sitt membri filParlament Ewropew. L-istess b[al ?ipru, l-Estonja u lLussimburgu. L-a[[ar st[arri; li rajt jag[ti

tliet Membri Parlamentari kull wie[ed lill-Partit Nazzjonalista u lill-Partit Laburista. Fl-a[[ar Parlament Ewropew ilLaburisti kellhom id-doppju tan-Nazzjonalisti – erba’ Deputati kontra t-tnejn tal-PN. I]da [afna jiddependi minn kemm jo[or;u jivvutaw g[aliex ma rridux ninsew li fla[[ar elezzjoni ;enerali l-Partit Laburista kiseb ma;;oranza ta’

36,000 vot fuq il-Partit Nazzjonalista – l-istess ma;;oranza ta’ voti li kien kiseb fl-elezzjonijiet g[allParlament Ewropew [ames snin ilu. Jien konvint li l-Partit Laburista l-ma;;oranza li kellu xellifha. I]da hu impossibbli li tilifha. Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat, qieg[ed spiss jirrepeti li jrid jikseb ma;;oranza ta’ voti fuq il-PN. Muscat irid ida[[ak

Irid ida[[ak g[aliex dik ilma;;oranza g[andu ]gur. Nemmen li kien ikun iktar kredibbli kieku qal lin-nies tieg[u li jrid i]omm l-erbg[a Membri Parlamentari Ewropej li g[andu llum. It-ti;rija hemm qeg[da. Ti;rija g[an-numru ta’ Membri Parlamentari Ewropej li ser jirrapre]entaw lill-partiti f’dak il-Parlament. Nemmen ukoll li t-ti;rija hi sal-barkun. Li kul[add irid ja[dem biex il-Maltin u lG[awdxin jo[or;u jivvutaw. Ma ninsewx li mill-vot tag[na jiddependi mhux biss min ser jippre]entana fil-Parlament Ewropew i]da wkoll min ser ikun il-President talKumissjoni Ewropea.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 15 ta’ Mejju, 2014

12

A{BARIJIET TA’ BARRA

Rabja kbira wara t-tra;edja tal-minaturi IT-TURKIJA Il-Prim Ministru Tork, Recep Tayyip Erdogan, qed ikollu jiddefendi lill-awtoritajiet lokali dwar il-mod kif huma rrea;ew g[allakbar tra;edja li qatt se[[et ;o minjiera, fit-Turkija. Ir-rabja tal-poplu rrankat wara li mietu mal-282 minatur waqt lisplu]joni li se[[et ta[t l-art, flin[awi ta’ Soma, matul il-lejl talErbg[a – bit-Turkija, b[alissa, qed tosserva tlett ijiem ta’ luttu. Intant, l-awtoritajiet inkarigati mill-emer;enzi qed ikunu su;;etti g[all-kritika qalila minn kull qasam, bl-g[adab kontra lGvern ta’ Erdogan ji]broffa f’numru ta’ bliet, inklu]i Ankara u Istanbul. Dan meta d-di]astru fil-minjiera tal-fa[am enfasizza lkundizzjonijiet tax-xog[ol perikolu]i li jridu jiffa//jaw ilminaturi fit-Turkija. Fil-pre]ent, il-qraba tal-minaturi li g[adhom irrappurtati nieqsa qeg[din jistennew, sieg[a wara sieg[a, g[all-i/ken a[bar dwar l-

g[e]ie] mitlufa u waqt li jonqsu dejjem aktar il-prospetti li jittellg[u aktar [ajjin minn ta[t l-art. Il-Ministeru tal-Ener;ija Tork tenna li ma nstabux ‘aktar [ajjin’ f’perijodu ta’ mill-anqas tnax-il sieg[a u meta kien g[ad fadal mal-150 minaturi neqsin. B[alissa qed isiru wkoll ilfunerali tal-vittmi tal-isplu]joni li kka;unat in-nirien qattiela ta[t lart u li baqg[u jaqbdu anki salbiera[. Il-ma;;oranza tal-vittmi mietu vvelenati bil-carbon monoxide, u l-poplu Tork, issa, qed jistenna t-twe;ibiet dwar jekk il-Gvern u s-sidien tal-minjieri jistg[ux ja[tu g[al ‘sitwazzjoni ta’ sigurta mnaqqsa’. It-trade unions di;à [abbru strajk ta’ jum bi protesta dwar din it-tra;edja, bil-kelliema g[allunions isostnu li l-privatizzazzjoni tas-settur tal-minjieri kompliet tirrendi l-kundizzjonijiet taxxog[ol ‘jer;a’ aktar perikolu]i g[all-[addiema ta[t l-art’.

Yusuf Yerkel (xellug), ajjutant ewlieni tal-Prim Ministru Tayyip Erdogan, jattakka persuna li qed jin]amm mill-Pulizija, wara protesta li saret b’reazzjoni g[at-tra;edja fil-minjiera ta’ Soma. Dan ir-ritratt, b[alissa, qed iqanqal [afna rabja fit-Turkija. (EPA)

Mara tqila kkundannata li tinqatel bid-daqqiet ta’ frosta IS-SUDAN

Qorti fis-Sudan iddikjarat li mara lokali li tinsab fit-tmien ;img[a tat-tqala kellha proprju ‘salbiera[‘ biex tirrinun/ja l-fidi Kristjana u ssir mill-;did I]lamika, inkella kienet se tiffa//ja lpiena kapitali. Il-mara, Mariam Yahya Ibrahim, ta’ 27 sena, hi tqila bittieni tarbija, bl-akku]i fil-kon-

front tag[ha jibba]aw fuq l-apostasija u l-’adulterju’. Dan wara li hi i]]eww;et ra;el Kristjan b[ala xi [a;a li hi pprojbita g[an-nisa Musulmani u li, g[ajnejn lI]lami/i fis-Sudan, jirrendi ]]wie; proprju b[ala invalidu. Il-ka] ta’ Mariam kien l-ewwel wie[ed ta’ dan it-tip li tressaq quddiem qorti fis-Sudan, b’din il-

mara tintefa’ l-[abs dritt wara larrest tag[ha fi Frar li g[adda. Mag[ha kien arrestat ukoll binha ta’ g[oxrin xahar u fl-a[[ar xhur baqg[u ma tressqux l-akku]i formali fil-konfront tag[ha. Intant, Mariam lanqas ma g[addiet minn pro/ess tal-qorti xierqa, u wara li xi [add minn fost qrabatha kien irrappurtaha lill-Pulizija

‘talli ]]eww;et ra;el Kristjan’.

Qed jing[ad li Mariam Yahya Ibrahim ‘bilfors hi Musulmana’ min[abba li twieldet fis-Sudan u bl-att ta]-]wie; ma’ ra;el Kristjan qed jitqies b[ala azzjoni kriminali fil-pajji] partikolari. L-akku]a tal-adulterju timponi piena ta’ mitt daqqa ta’ frosta (li fil-ma;;oranza tal-ka]i jkunu

fatali); bl-akku]a tal-apostasija ;;orr sentenza tal-mewt spe/ifika. G[aldaqstant il-qorti ddikjarat li l-verdett kapitali g[al Mariam kellu jid[ol fis-se[[ ‘ladarba hi tasal biex twelled g[at-tieni darba’. F’dan il-ka], ma jkunx permess li ]ew;ha jie[u [sieb lil uliedhom ‘min[abba lfatt li hu Kristjan’.

Ultimatum mir-ribelli L-UKRAJNA Ir-ribelli li g[andhom il-kontroll ta’ Donetsk wissew lillGvern tal-Ukrajna li huma kienu ‘se jeqirdu kollox, fl-in[awi’ f’ka] li l-amministrazzjoni ma kellhiex tirtira lit-truppi tag[ha minn madwar il-belt, f’perijodu ta’ 24 sieg[a. Dan se[[ wara li xi sig[at qabel, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu, Sergei Lavrov, qal li l-Punent u n-Nofsinhar talUkrajna kienu di;a fi stat ta’ gwerra u li l-pajji] kollu kien f’xifer ta’ gwerra /ivili. It-twissija spe/ifika lill-Gvern ta’ Kiev saret minn Sergei Zdriliuk, il-vi/i kap tar-ribelli f’Donetsk, li qal li kellu l-mezzi biex iwettaq l-istra;i potenzjali f’din il-belt. Fi Kiev, sadanittant, kienu qed isiru l-isforzi lejn soluzzjoni g[all-kri]i, i]da ftit huma t-tamiet li l-impenji g[andhom i[allu lfrott mixtieq. Dan peress li r-ribelli ma bag[tu

l-ebda rappre]entant g[at-ta[ditiet partikolari, li [adu sehem fihom il-partiti politi/i, n-negozjanti ewlenin u l-Gvernaturi tar-re;juni Ukreni. It-ta[ditiet kienu deskritti b[ala ferm imqanqlin; bluniku qbil li ntla[aq kien biex

l-Ukrajna ‘tibqa’ kif inhi’. Dan kollu meta fil-25 ta’ Mejju, g[andha ssir l-elezzjoni g[allPresidenza tal-Ukrajna, b’numru ta’ bliet Ukreni tal-Lvant g[adhom sallum ta[t il-kontroll strett tar-ribelli.

:urnata Sqallija Agri Turismo u Shopping Organizzata mill-APAN Nhar is-Sibt 28 ta’ :unju G[al aktar informazzjoni /empel lil Euro Tours fuq> 2596 5555 # 2595 5229 # 21223295


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

13

A{BARIJIET TA’ BARRA

Ji]diedu l-protesti kontra /-?ina IL-VJETNAM

{addiem ?ini] inqatel u talanqas 90 persuna o[ra ndarbu fi protesti li dejjem qed jikbru kontra /-?ina fil-Vjetnam. Dan min[abba tilwima li hemm dwar t[affir ta]-]ejt mi/?ina f’ib[ra li l-Vjetnam isostni li huma tieg[u. Il-[addiem ?ini] inqatel wara li kienet attakkata fabbrika tal-[adid f’Ha Tinh. L-attakk se[[ ;uranta wara folla nies [arqu diversi fabbriki barranin f’park industrjali f’Binh Duomg.

Tul dawn l-a[[ar ;ranet qed isiru protesti kontra /-?ina ta’ kull jum fil-Vjetnam. Ilbiera[, l-Ambaxxata ?ini]a filVjetnam talbet li/-/ittadini tag[ha fil-pajji] biex ikunu b’seba’ g[ajnejn – it-tieni stqarrija simili f’daqs tant ;ranet. LAmbaxxata ?ini]a qalet li [addiema u interessi ?ini]i kienu l-mira ta’ vjolenza f’talanqas seba’ bliet u l-awtoritajiet Vjetnamiti biex jassiguraw il-protezzjoni ta/-/ittadini ?ini]i fil-pajji].

Marines Amerikani jaslu fi Sqallija L-ITALJA

Il-Gvern Amerikan [abbar li /aqlaq b’mod tempornaju 200 Marine lejn Sqallija mill-ba]i tag[hom fi Spanja. Mag[hom intbag[tu sitt ajruplani militari u /-/aqliq sar fuq talba tadDipartiment tal-Istat Amerikan Il-Pentagon qal li dan sar b[ala prekaw]joni min[abba t[assib g[all-inkwiet li hemm fitTramuntana tal-Afrika. G[alkemm ma kienx spe/ifikat xi pajji], sorsi Amerikani indikaw li dan kien min[abba lmod kif qed ti]viluppa s-sitwazzjoni fil-Libja. Il-Marines huma parti minn taqsima ta’ intervent rapidu ma[luqa apposta g[as-sigurta

tal-Ambaxxati Amerikani. Din in[olqot wara l-attakk fuq il-bini diplomatiku Amerikan f’Benga]i fil-11 ta’ Settembru tal-2012 li fi[ kien inqatel l-Ambaxxatur Amerikan Christopher Stevens u tliet Amerikani o[ra. L-iskop ta’ din it-taqsima hi li tkun minn ta’ l-ewwel li tintervjeni f’ka] ta’ kri]i fit-Tramuntana u l-Punent tal-Afrika. Il-Marines huma mill-Special Purpose Marine Air-Ground Task Force Crisis Response u huma ba]ati fi Spanja u r-Rumanija. F’Ottubru, madwar 200 Marine minn din ittaqsima kienu ntbag[tu lejn Sigonella f’Sqallija g[al diversi ;img[at, ukoll b[ala

prekaw]joni, wara li truppi spe/jali Amerikani qabdu membru ewlieni tal-al-Qaeda filLibja. Sorsi Amerikani qalu li dan i//aqliq ma sarx g[ax hemm xi theddida spe/ifika imma aktar g[aliex is-sitwazzjoni ta’ sigurta fil-Libja kull ma tmur qed tmur g[all-ag[ar. Il-Libja g[adha mifnija minn nuqqas ta’ sigurta min[abba lgruppi ta’ ir;iel armati li g[adhom j[ufu mas-saqajn. LErbg[a, is-suldati nkarigati missigurta tal-Prim Ministru Libjan imblukkaw l-a//ess g[all-bini bi protesta g[aliex ilhom ma jit[allasu.

IL-:ERMANJA> Ajruplan militari tat-tip F-16 tal-Qawwa tal-Ajru Griega illesti biex jitlaq mill-ba]i tal-ajru ta’ Jagel. Dan waqt manuvri militari tan-NATO mlaqqma Jawtex 2014 li fihom qed jie[du sehem 4,200 suldat minn 12-il pajji]. (ritratt EPA)

Twitter jiddomina l-kampanja elettorali L-ELEZZJONIJIET G{ALL-PARLAMENT EWROPEW

Hekk kif g[add fadal anqas minn ;img[atejn g[all-elezzjonijiet g[all-Parlament Ewropew, jirri]ulta li ]ew; ter]i mill-kandidati madwar l-Unjoni Ewropea li se jikkontestaw dawn l-elezzjoni qed jibba]aw [afna mill-kampanja tag[hom fuq l-Internet bissit tat-Twitter jiddomina. In-numru ta’ Membri Parlamentari Ewropei li qed ju]aw it-Twitter biex iwasslu lmessa;; tag[hom f’dawn l-a[[ar snin ]died sew. Fl-2011 kien hemm 34 fil-mija tal-Membri Parlamentari Ewropei li w]aw dan is-sit. Sa April ta’ din issena, i/-/ifra kienet ta’ 68 filmija (520 minn 766 Membru Parlamentari Ewropew) li kienu attiv fuq Twitter.

Barraminhekk, anali]i li saret uriet li Marine Le Pen, il-kap talpartit estremista tal-lemin Fran/i], il-Front Nazzjonali, hi laktar popolari. Sal-14 ta’ Mejju hi kellha 281,000 persuna jsegwu l-messa;;i tag[ha fuq Twitter li huma mag[rufa b[ala Tweets. Wara hemm Jean-Luc Melenchon, wie[ed mill-mexxejja tal-partit estremista tax-xellug Fran/i], il-Partit tax-Xellug, bi 202,000 persuna jsegwu[. Fit-tielet post hemm l-Ingli] Nigel Farage bi 128,000 segwa/i. Farage hu l-mexxej talUKIP u jrid li r-Renju Unit to[ro; mill-Unjoni Ewropea. Fir-raba’ post hemm Eva Joly, Ma;istrat Fran/i] imwielda fin-

Norve;ja u Membru Parlamentari Ewropew g[allPartit tal-{odor. Hi g[andha 106,000 se;wa/i fuq Twitter. Din g[andha l-istess ammont ta’ se;wa/i daqs il-President talParlment Ewropew u l-kandidat So/jalista g[at-tmexxija talKummissjoni Ewropea, Martin Schultz. I]da osservaturi fakkru li wie[ed ikun popolari fuq Twitter ma kienx ifisser li wie[ed ikun qed jag[mel [afna xog[ol filParlament Ewropew. ?ifri mill-Votewatch Europe, li tg[asses il-votazzjonijiet, juru li l-aktar politi/i popolari fuq lInternet spiss ma jattendux [afna sessjonijiet tal-Parlament Ewropew.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

ELEZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

15

Id-differenza bejn An;lu Farrugia u Cyrus Engerer G[all-paroli, lil Joseph Muscat ma jaqilg[u [add. Bil-paroli, Muscat jg[id li hu kontra l-omofobija – il-mibeg[da u lpre;udizzju kontra l-gays, li jirrispetta l-Qrati u li jrid l-accountability. Imma fejn jid[lu tal-qalba, ilprin/ipji ta’ Muscat isiru b[a/chewing gum: jigdimhom, jonfo[hom, i;ebbidhom u mbag[ad job]oqhom. Muscat bl-istess valuri tal-[ati ta’ reat omofobiku Cyrus Engerer, il-[ati f’ka] ta’ reat gravi ta’ tpattija omofobika

kontra vittma gay u li tilg[ab fuq il-pre;udizzju kontra min hu gay, imexxi l-Kunsill Konsultattiv LGBT biex jara li dak li wettaq hu ma jsir qatt u minn [add. Imma Muscat lill-[ati [allieh fil-karigi kontradittorji tieg[u, g[ollieh u ddikjara li “g[andna listess valuri.”

Attakk fuq il-Qrati u fuq l-Avukat ;enerali

Hu u jfa[[ar u jg[annaq lill[ati, Muscat kien qed jattakka wkoll lill-Qrati u lill-Avukat :enerali li kien hu li appella f’dan il-ka] fl-a[[ar ta’ :unju li g[adda, meta Muscat kien di;à ilu kwa]i erba’ xhur fil-Gvern. L-Avukat ;enerali appella f’isem il-Pulizija li kienu mmexxijin mill-Kummissarju ma[tur minn Muscat stess. Muscat ke//a Deputy Leader fuq kumment dwar appell li reba[ Il-kontradizzjoni kbira ta’

Muscat to[ro; meta wie[ed iqis it-tke//ija ta’ An;lu Farrugia minn Deputy Leader Laburista fuq kumment kontra Ma;istrata. U l-kumment li kien g[amel An;lu Farrugia kien fuq ka] li reba[ fl-appell, mhux b[al dalka] fejn il-Prim Ministru qed jat-

takka lill-Qrati f’ka] li tal-qalba tilef fl-appell. Tg[anniqa u fo[rija vs ’cold-blooded murder’ F’dan il-ka], Muscat lil min hu tal-qalba wara li tilef il-ka] fl-appell tah tg[anniqa u fo[rija, imma lil An;lu Farrugia wara li reba[ ka] fl-appell

Muscat g[amillu dak li An;lu Farrugia stess kien iddeskriva b[ala ’cold-blooded murder’.

’Accountability’ zero Qabel l-elezzjoni ;enerali, Muscat wieg[ed l- accountability, li kul[add jerfa’ r-responsabbiltà t’g[emilu, u li jda[[al kultura tar-ri]enji. Imma fil-ka] ta’ Cyrus Engerer, la se[[et irri]enja l-aktar ovvja, dik tal-[ati ta’ reat omofobiku mill-Kunsill u mill-Ministeri li suppost ja[dmu kontra l-pre;udizzju anti-gay, u lanqas ma tke//a.

An;lu Farrugia kien tke//a minn Vi/i Kap tal-Partit Laburista g[ax g[adda kummenti kontra Ma;istrata... illum Joseph Muscat jimxi mod ie[or... il-ka] dwar Cyrus Engerer jixkex il-maskra ta’ Joseph Muscat... kontradizzjoni wa[da wara l-o[ra...


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

16

ELEZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-qraba tar-residenti fi sptarijiet u f’San Vin/enz de Paule li se jivvutaw kmieni, jistg[u ji;bru l-identification tags Il-Kummissjoni Elettorali [abbret li, fejn ser issir il-votazzjoni bikrija f’San Vin/enz de Paule nhar is-17 ta’ Mejju, flIsptar Monte Karmeli u fl-Isptar ;enerali ta’ G[awdex nhar it-22 ta’ Mejju, dawk il-qraba talvotanti li applikaw g[al permess spe/jali sabiex jid[lu firResidenza jew Sptar fil-jum talvotazzjoni biex jg[inu lill-qraba tag[hom jaslu mill-Ward tag[hom saz-zona tal-votazzjoni, g[andhom mit-Tlieta 13 ta’ Mejju ji;bru l-identification tag tag[hom mill-Uffi//ju Elettorali, Evans Building,

Misra[ Sant’Jiermu, Valletta. Il[inijiet huma mis-2.00 pm sas7.00 pm. Il-Kummissjoni Elettorali qalet ukoll li fil-jiem rispettivi tal-votazzjoni, f’San Vin/enz de Paule, fl-isptar Monte Karmeli u fl-isptar ;enerali ta’ G[awdex, ikunu jistg[u jid[lu biss nies awtorizzati u li jkollhom l-identification tag ma[ru; millKummissjoni Elettorali. Fl-isptarijiet Mater Dei u Karen Grech, fejn ma hemmx residenti re;istrati b[ala votanti, l-identification tag mhix me[tie;a.

Gvern bl-ifqar standards ta’ tmexxija demokratika — Therese Comodini Cachia Gvern Laburista qieg[ed jimmira g[all-ifqar standards ta’ tmexxija demokratika billi jibqa’ jimmina istituzzjonijiet li j[arsu lin-nies minn abbu]i ta’ poter. ara snin li l-poplu Malti u G[awdxi gawda minn a//ess g[al istituzzjonijiet indipendenti mill-Gvern u li setg[u jinvestigaw jekk ilGvern kienx in;ust mag[hom, illum il-poplu Malti u G[awdxi qieg[ed jara lill-Gvern Laburista li j[ossu og[la minn kul[add u su;;ett g[all-ebda investigazzjoni. Dawn l-a[[ar ;ranet ;ew mikxufa ]ew; de/i]jonijiet ta’ Gvern Laburista li juru li g[alih it-trasparenza u

Jidher li dan lill-Gvern Laburista ma jog[;bux u ma jridx li jkun hemm xi membru tal-Armata li jitlob investigazzjoni dwar l-u]u talpoteri ta’ dawk li l-Prim Ministru Muscat u l-Ministru Mallia stess [atru fl-Armata. A[seb u ara kemm dawk luffi/jali li ;ew maqbu]a u mkasbra biex tal-qalba jag[mlu long jumps se jie[du ;ustizzja minn ta[t dan il-Gvern.

Therese Comodini Cachia

l-kontabbiltà ma jg[oddux. Il-Ministru Mallia jinsisti li membri tal-Armata ma jistg[ux ifittxu l-g[ajnuna tal-Ombudsman L-istqarrija li ;iet ippubblikata mill-Uffi//ju tal-Ombudsman jumejn ilu turi kif il-Ministru

Manuel Mallia ma jridx li l-[atriet li g[amel hu fl-Armata u t-tmexxija l-;dida tal-Armata li g[azel huwa u l-Prim Ministru Joseph Muscat ti;i investigata millOmbudsman. F’dan ir-rigward il-Gvern Laburista jrid i[awwad il-borma ming[ajr tfixkil. Waqt dibattitu fil-Parlament il-Ministru Mallia nsista li membru tal-Armata ma jistax imur g[and l-Ombudsman biex dan jinvestiga in;ustizzja li tkun saret. Dan minkejja li l-Armata stess ilha snin marbuta b’ordni talArmata stess li tat lil kull membrutag[hom d-dritt li ji;;ieled abbu] kontra tieg[u bl-g[ajnuna tal-Ombudsman.

House Business Committee jg[id le g[al investigazzjoni millOmbudsman Il-Kumitat dwar ix-Xog[ol tal-Kamra /a[[ad lill-membri tal-Armata minn garanzija li lbord tal-ilmenti imwaqqaf mill-Gvern

Laburista huwa verament indipendenti u imparzjali u mhux hemm g[al tal-qalbabiss. Dan il-bord tal-ilmenti kien imwaqqaf mill-Gvern Laburista sabiex jinvestiga hu stess (mhux l-Ombudsman) ilmenti ta’ in;ustizzji fi ]mien qabel din lAmministrazzjoni. Fit-8 ta’ Marzu il-kelliem talOppozizzjoni Jason Azzopardi ressaq mozzjoni quddiem ilHouse Business Committee sabiex dan formalment jitlob lil Ombudsman jinvestiga l-metodu ta’ kif qed ja[dem il-bord talilmenti ma[tur g[all-Armata. Din il-mozzjoni ;iet mi/[uda. Il-Gvern Laburista g[al darba o[ra tilef i/-/ans li juri bil-fatti u mhux bil-kliem li jemmen fittrasparenzau kontabbilità. Minflok il-Gvern Laburista wera li huwa ma jridx iwettaq standards Ewropej g[at-t[aris tad-drittijiet tan-nies u g[allprotezzjoni tan-nies minn in;ustizzji.

Il-Gvern Laburista g[al darba o[ra tilef i/-/ans li juri bil-fatti u mhux bil-kliem li jemmen fit-trasparenza u kontabbilità. Minflok il-Gvern Laburista wera li huwa ma jridx iwettaq standards Ewropej g[at-t[aris tad-drittijiet tan-nies u g[all-protezzjoni tan-nies minn in;ustizzji.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

17

ELEZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Ta[t Gvern Laburista kibret il-problema tal-waiting lists Fl-ewwel sena ta’ Gvern Laburista l-problema tal-waiting lists re;g[et bdiet tikber minkejja li Joseph Muscat kien wieg[ed pubblikament li kellu roadmap /ara g[al din l-isfida. Pere]empju g[all-ewwel darba mill-2008 ’l hawn, il-waiting list g[all-operazzjonijiet tal-katarretti re;a’ beda ji]died flok jonqos. Il-Gvern ta’ Muscat g[andu wkoll problema ta’ ffullar flIsptar Mater Dei, tant li l-aktar statistika turi li minn Novembru 2013 sa Frar 2014, 1,600 pazjent t[alla fil-kuritur tal-Isptar. Parti mit-tort ta’ dan hu l-fatt li lGvern waqqaf kull forma ta’ inizjattiva mal-privat fl-ewwel sena tieg[u, u huwa biss ftit ;ranet ilu li l-Gvern re;a’ beda jipprova jarma dak li ]arma. Il-kura u d-dinjità tal-pazjent g[andhom ikunu l-ewwel kunsiderazzjoni tag[na u huwa g[alhekk li l-Partit Naz-zjonalista ippre]enta mozzjoni filParlament biex pazjenti li ma je[dux il-kura fil-[in ikunu jistg[u jibbenefikaw millprovvedimenti tal-Cross Border Healthcare Regulations u jag[]lu jekk jag[mlux l-intervent tag[hom barra minn Malta jew b’mod privat lokalment. IlPartit Nazzjonalista se jipproponi li dan isir billi ji;i emendat l-Avvi] Legali 389 tal-2013, li sal-lum jeskludi g[alkollox lis-settur privat lokali. Il-Partit Nazzjonalista dejjem

huwa po]ittiv u anke millOppo]izzjoni qed ja[dem qatig[ biex ikollna Malta A[jar. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-isptarijiet privati li joffru servizzi tas-sa[[a g[andhom jitqiesu b[ala s[ab fis-sistema tas-sa[[a u jkollhom irwol ewlieni kemm fit-tfassil kif ukoll fit-twettiq tal-politika tassa[[a ta’ pajji]na. Illum idDirettiva dwar id-Drittijiet talPazjenti fi Cross Border Healthcare tistabbilixxi d-dritt li /ittadini tal-Unjoni Ewropea jirrikorru g[al pajji] ie[or Ewropew u jing[ataw rifu]joni fuq il-[las li g[amlu jekk ilpajji] tag[hom ma jistax ji]gura li l-intervent me[tie; minnhom jing[atalhom fil-[in u bl-aktar mod dinjitu]. F’dawn il-jiem il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni fil-Parlament biex jidda[[al ilprin/ipju li pazjent li jkun intitolat li jibbenefika mill-provvediBorder menti tal-Cross Healthcare Regulations ikun jista’ jag[]el bejn jekk jag[milx l-intervent barra minn Malta jew fil-privat lokalment. Il-Partit Nazzjonalista ppropona wkoll li jsir qafas ta’ ftehim fit-tul mas-settur privat sabiex jintla[aq ftehim g[al prezzijiet [afna aktar kompetittivi u jkun hemm vi]ibbiltà /ara tax-xog[ol u l-pipeline talattività li se jkollhom a//ess g[alih l-operaturi privati lokali. L-isptarijiet privati lokali

Joseph Muscat ma kellu l-ebda roadmap g[all-qasam tas-sa[[a

g[andhom jing[ataw a//ess g[al investment aid biex ikunu jistg[u jag[mlu l-investiment ne/essarju biex jil[qu l-optimal capacity tag[hom f’dan l-operat. Dawn il-proposti se jippermettu li l-pazjenti jgawdu minn servizz tas-sa[[a [afna aktar konvenjenti u b’[afna iktar dinjità. Teknikament din il-mi]ura m’g[andhiex titqies b[ala spi]a ;dida fuq il-Gvern g[aliex se jibbenefikaw minnha biss dawk il-pazjenti li xorta kienu se jibbenefikaw minn trattament barra minn Malta.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li din il-mi]ura se to[loq benefi//ji kbar g[all-pazjenti f’pajji]na u tista’ tkun game changer g[all-operat talqasam tas-sa[[a. Dan mhux biss g[ax se tikkontribwixxi sabiex jitnaqqas drastikament i]-]mien ta’ stennija g[all-pazjenti i]da wkoll li tintu]a lcapacity fis-settur privat li b[alissa tinsab wieqfa, titnaqqas il-pressjoni fuq l-Isptar Mater Dei u b’hekk tittaffa lproblema tal-iffullar, u tippermetti wkoll li ri]orsi li b[alissa huma u]ati g[al dawn l-

interventi issa jibdew jintu]aw biex ji;u indirizzati oqsma spe/jalizzati. Din hi proposta o[ra li turi kemm il-Partit Nazzjonalista hu Oppo]izzjoni kostruttiva u innovattiva, u huwa bba]at fuq ittwemmin tal-Partit Nazzjonalista li pajji]na jista’ jimxi [afna ’l quddiem jekk issettur privat jitqies b[ala sie[eb ewlieni f’dan is-settur. Din hi [olqa o[ra fil-politika ta’ kunsens li biha l-Partit Nazzjonalista qed jindirizza lqasam tas-sa[[a, g[al Malta A[jar.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

18

ELEZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-PN jag[mel investiment akbar fl-isport Gvernijiet immexxija millPartit Nazzjonalista dejjem taw importanza kbira lill isport u lit-ta[ri; fi]iku fid-

diversi dixxiplini sportivi . Hekk jibqa’ jag[mel il-Partit Nazzjonalista li jixtieq li jara aktar investiment fl-infrastrut-

turi sportivi mxerrda f’Malta u f’G[awdex. Fl-a[[ar g[axar snin fil-pajji] saru avvanzi kbar f’dan ir-rig-

ward u l-mira llum tal-Partit Nazzjonalista hi li fis-snin li ;ejjin, grazzi wkoll g[allpakkett finanzjarju li Malta kis-

bet mill-Unjoni Ewropea g[asseba’ snin li ;ejjin sal-2020, isir investiment akbar f’aktar fa/ilitajiet sportivi.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

19

AVVI}I PN

Il-Kelliema Ewlenin tal-PN Simon Busuttil simon.busuttil@teampn.org

Kap tal-Oppo]izzjoni

Mario de Marco mario.demarco@teampn.org

Kelliem g[all-Ekonomija, l-Investiment u l-Intrapri]i ]-}g[ar

Beppe Fenech Adami Kelliem g[all-:ustizzja beppe.fenechadami@teampn.org Chris Said chris.said@teampn.org

Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista

?ensu Galea /ensu.galea@teampn.org

Deputat Speaker u Kelliem g[all-Agrikultura u s-Sajd

David Agius david.agius@teampn.org

Whip tal-Grupp Parlamentari u Kelliem g[all-Gvern Lokali

Fredrick Azzopardi Deputat Whip u Kelliem fredrick.azzopardi@teampn.org g[as-Servizzi tas-Sa[[a u l-Edukazzjoni f’G[awdex

Giovanna Debono Kelliema g[al G[awdex giovanna.debono@teampn.org George Pullicino Kelliem g[all-Ener;ija george.pullicino@teampn.org u l-Konservazzjoni tal-Ilma Tonio Fenech tonio.fenech@teampn.org

Kelliem g[all-Finanzi

Joe Cassar joe.cassar@teampn.org

Kelliem dwar l-Edukazzjoni

Jason Azzopardi jason.azzopardi@teampn.org

Kelliem g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali

THERESE COMODINI CACHA. Il-[bieb ta’ Therese Comodini Cachia se jorganizzaw Pre-Election Gathering nhar is-Sibt, 17 ta’ Mejju fidDar /entrali. Trasport jitlaq fis7pm. Prezz 5 ewro. Jattendi lKap Simon Busuttil. G[al aktar

informazzjoni /emplu 79425907 jew ibg[at e-mail fuq campaign@comodinicachia.eu . STEFANO MALLIA. Il-[bieb ta’ Stefano Mallia se jorganizzaw Pasta Night u lejl ta’ divertiment bis-sehem ta’ Freddie Portelli fl-a[[ar attivita’ talkampanja organizzata mill[bieb tal-kandidat, nhar is-Sibt 17 ta’ Mejju fit-8.30pm fliSplash & Fun Park, f’Ba[ar i//ag[aq. Jattendi l-Kap tal-Partit Simon Busuttil. Prezz 10 ewro. G[all-biljetti /emplu 99242992. RAY BUGEJA.

Il-[bieb ta’ Ray Bugeja se jorganizzaw Coffee Morning nhar it-Tlieta,

Il se jorganizzaw Coffee Morning nhar it-Tlieta, 27 ta’ Mejju filLukanda Suncrest, il-Qawra. Prezz 6 ewro. Trasport fit8.30am. Biljetti ming[and ilhelpers jew /empel 21 666736 / 99841333.

Carm Mifsud Bonnici Kelliem g[all-Affarijiet Barranin carm.mifsudbonnici@teampn.org Clyde Puli clyde.puli@teampn.org

Kelliem g[all-Familja u s-Solidarjetà So/jali

RAY BUGEJA.

Mario Galea mario.galea@teampn.org

Kelliem g[all-Anzjani

Robert Arrigo robert.arrigo@teampn.org

Kelliem g[at-Turi]mu

Charlò Bonnici charlo.bonnici@teampn.org

Kelliem g[all-I]vilupp So/jali, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima

Stephen Spiteri stephen.spiteri@teampn.org

Kelliem g[all-Impjiegi u l-Persuni b’Di]abbiltà

Michael Gonzi michael.gonzi@teampn.org

Kelliem g[ad-Drittijiet tal-Annimali

Toni Bezzina toni.bezzina@teampn.org

Kelliem g[at-Trasport u l-Infrastruttura

Antoine Borg antoine.borg@teampn.org

Kelliem g[all-Presidenza tal-Unjoni Ewropea 2017 u l-Fondi Ewropej

Kelliem g[all-Kultura u l-Komunikazzjoni

Claudette Buttigieg Kelliema g[ad-Djalogu So/jali claudette.buttigieg@teampn.org u l-Libertajiet ?ivili Ryan Callus ryan.callus@teampn.org

Kelliem g[all-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni tal-Pro/essi Amministrattivi

Robert Cutajar robert.cutajar@teampn.org

Kelliem g[a]-}g[a]ag[ u l-Isport

Kristy Debono kristy.debono@teampn.org

Kelliema g[all-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku

Albert Fenech albert.fenech@teampn.org

Kelliem g[ar-Ri/erka u l-Innovazzjoni

Claudio Grech claudio.grech@teampn.org

Kelliem g[as-Sa[[a

Paula Mifsud Bonnici Kelliema g[all-Kompetizzjoni paula.mifsudbonnici@teampn.org u d-Drittijiet tal-Konsumatur Marthese Portelli Kelliema g[all-Affarijiet Ewropej marthese.portelli@teampn.org

NORMAN VELLA. Il - [bieb ta ’ Norman Vella se jorga nizzaw laqg[a fil - ka]in tal Partit ta ’ [a] - ]ebbu; nhar it Tlieta 20 ta ’ Mejju fit - 8pm . Wara l - laqg[a jkun hemm bibita . Kul[add mistieden jattendi .

Il-[bieb ta’ Ray Bugeja se jorganizzaw Coffee Morning nhar il Erbg[a, 21 ta’ Mejju f’The Diamond & The Landmark, Qormi fid-9am. Prezz 5 ewro. Mistiedna spe/jali Benny u Tonia. G[al aktar informazzjoni /emplu 21 444404 jew 99011122.

Il-[bieb ta’ Ray Bugeja se jorganizzaw Coffee Morning nhar it-Tnejn, 19 ta’ Mejju f’ Crystal Palace, G[awdex fl-10am. G[al aktar informazzjoni /emplu 2 1 444404 jew 99011122. ]

Francis Zammit Dimech francis.zammitdimech @teampn.org

20 ta’ Mejju f’The Diamond & The Landmark, Qormi fid9am. Prezz 5 ewro. Mistiedna spe/jali Benny u Tonia. G[al aktar informazzjoni /emplu 21 444404 jew 99011122.

RAY BUGEJA.

JASON AZZOPARDI. [bieb ta’ Jason Azzopardi

IS-SI::IEWI. Il-Kumitat Sezzjonali tas-Si;;iewi se jorganizza ikla fil-Ka]in tal-Partit b’risq il-pro;ett ta’ dan l-istess ka]in, nhar il-;img[a, 30 ta’ Mejju fis-7pm. Prezz 10 ewro.

G[al aktar informazzjoni /emplu 27461207.

AVVI}I O{RA BALZAN.

Il-Kumitat Sezzjonali PN jav]a li qed jilqa’ tesseri ;odda kif ukoll ti;did ta’ tesseri ta’ kuljum fil-Ka]in PN {al-Balzan bejn il-5pm u t-8pm. G[al aktar informazzjoni /empel fuq 99848644 Il-Kumitat Sezzjonali PN jav]a li l-Bar tal-Uffi//ju PN qed jitmexxa minn Management ;did. Qed ikun miftu[ kuljum sa tard filg[axija, u s-Sibt u l-{add jifta[ fid-9 a.m. Qed ikunu servuti wkoll appetizers. L-ISLA.

G}IRA. Il-barman tal-ka]in talpartit fil-G]ira, kull nhar ta’ {add bejn l-10am u nofs in-nhar qed joffri lill-klijenti tieg[u xorb b’nofs prezz li jinkludi varjeta ta’ appetizers. Il-barman jixtieq jfakkar li qed jilqa’ bookings g[al kull tip ta’ ikliet. G[al aktar informazzjoni wie[ed jista’ j/empel 79948484.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

20

PERSONALITAJIET

ISIMHOM MINQUX FL-ISTORJA (17)

Florence Nightingale> L-infermiera li ddedikat lilha nnifisha b’im[abba g[all-pazjenti Ommha kien jisimha Frances Nightingale, wild familja ta’ merkanti Ingli]i. L-omm kienet tie[u gost tag[milha ma’ nies li kienu mag[rufin u stmati fil-qasam so/jali. ]ew;ha kien William Shore Nightingale, ra;el g[ani u sid ta’ bosta artijiet. Fl-ewwel nofs tas-sena1820, il-kopMinn età bikrija, Florence Nightingale [asset ;ibda lejn ilfilantropija. Bdiet timpenja ru[ha f’g[ajnuna lil nies fqar u morda fil-villa;; li kien hemm qrib il-qasam tal-familja tag[ha. Ta’ 16-il sena, bdiet t[oss li Alla riedha tiddedika [ajjitha g[al xi xog[ol partikolari, i]da ma kinitx ]gura f’liema qasam. Bil-mod il-mod, bdiet titrawwem fiha xewqa li tiddedika ru[ha g[al [idma b[ala infermiera. Madankollu, il-;enituri tag[ha qalulha li kienu j[ossu li din il-professjoni ma kinitx adattata g[al mara tal-klassi u lisfond tag[ha. Ma ridux i[alluha tit[arre; b[ala infermiera. Qalulha li dak li kienu qed jistennew minnha kien li ti]]ewwe; ma’ xi [add li kien adattat g[aliha u tg[ix il-[ajja li kienu jg[ixu n-nisa tal-klassi tag[ha dak i]-]mien. F’dik l-epoka, tfajla tal-istatura so/jali ta’ Florence Nightingale kienet tkun mistennija ti]]ewwe; ra;el tat-tajjeb, mhux tid[ol g[al xog[ol li lklassi so/jali ta’ fuq kienet t[ares lejh b[ala xog[ol baxx. Biss Nightingale [asset li ma kellhiex tintrabat ma’ drawwa simili. Meta, ta’ 17-il sena, saritilha proposta ta’ ]wie; minn Richard Monckton Milnes, li kien kunsidrat b[ala ;entlom adattat g[aliha, qalet ‘le’. Stqarret li g[alkemm i]-]ag[]ug[ kien jolqotha intellettwalment u romantikament, in-natura morali u attiva tag[ha kienet tin[tie; tip ta’ sodisfazzjoni li me setg[etx issibu f’ddan it-tip ta’ [ajja. It-tfajla baqg[et tinsisti dwar l-g[a]la tag[ha li ssir infermiera. Meta rawha daqstant ]gura minnha nfisha, il-;enituri tag[ha /edew. Fl-1851, hija marret Kaiserwerth, fil-;erman-

pja kienu qed jag[mlu vja;; flEwropa. Fit-12 ta’ Mejju, waqt li kienu Firenze, twilditilhom it-tieni bint tag[hom. Ma damux wisq biex g[a]lulha isimha. Semmewha Florence, g[all-post fejn fet[et g[ajnejha g[all-ewwel darba. Kienet bint li, meta kibret, ma tantx kienet

t[obb tidher b[alma kienet ommha, i]da r-rieda tag[ha kienet wa[da soda [afna. Bis-sa[[a tal-[e;;a u determinazzjoni li kellha, da[let g[al xog[ol iebes [afna fl-isptarijiet militari filKrimea u saret famu]a. Kellha mertu kbir u distint biex il-professjoni ta’

infermieri saret wa[da rispettabbli g[an-nisa. Ispirata mill-fidi, iddedikat [ajjitha biex taqdi lill-fqir u lill-marid. Kienet strumentali biex flIngilterra bdew ise[[u pratti/i a[jar fil-kura tas-sa[[a. Kienu sistemi li, ma]-]mien, bdew ji;u ikkupjati fi bnadi o[rajn.

Charles Buttigieg kb@erremme.com.mt

ja, g[al ta[rig ta’ tliet xhur b[ala infermiera fi sptar Luteran. Fi tmiem it-ta[ri; tag[ha, Nightingale irritornat Londra fejn kisbet xog[ol b[ala infermiera fi sptar tan-nisa f’Middlesex. It-tmexxija tal-isptar tant kienet imressjonata tajjeb bil-[idma u l-impenn tag[ha, li sena wara li kienet bdiet ta[dem hemmhekk [atruha supretendent. Nightingale xammret il-kmien sew fir-responsabbiltà ;dida tag[ha. L-isfida ma kinitx [afifa. Inklu] g[aliex maxxog[ol normali fl-isptar fejn kienet, riedet t[abbat wi//ha wkoll ma’ mxija ta’ kolera filbelt u kundizzjonijiet sanitarji fqar li kienu jikkargaw it-tixrid tal-mard. Hija [admet kemm fel[et biex tissa[[a[ l-i;jene. Il[idma tag[ha wasslet biex irrata tal-imwiet fl-isptar tonqos, g[alkemm ix-xog[ol iebes li kienet qed twettaq beda j[alli lmarki tieg[u fuq sa[[itha. Kienet is-sena 1853. Il-Gwerra tal-Krimea kienet fuq l-g[atba. L-isfond tal-gwerra Il-Gwerra tal-Krimea (Ottubru 1853 - Frar 1856) tissejja[ hekk g[aliex l-iktar li kienet mi;;ielda kien fuq il-penisola Krimeana. L-i]jed li ;ew wi// imb wi// kienu l-Imperu Russu

Florence Nightingale

u dak Ingli]. Fl-istess [in, malIngli]i kien hemm il-Fran/izi u t-Torok ta’ Ottoman li, minn Jannar, 1855, bdew ji;u appo;;jati wkoll mill-armata ta’

Minn età bikrija, Florence Nightingale [asset ;ibda lejn il-filantropija. Bdiet timpenja ru[ha f’g[ajnuna lil nies fqar u morda fil-villa;; li kien hemm qrib il-qasam talfamilja tag[ha

Sardinia-Piedmonte. Il-gwerra kienet ka;unata minn konflitt li kien g[addej bejn il-qawwiet ta’ dak i]-zmien dwar il-Lvant Nofsani. Tnisslet l-i]jed minn insistenza tarRussja li t[ares ir-Russi Ortodossi li kienu jiddependu mis-sultan Ottoman. Fattur ie[or ma;;uri kien tilwim li fe;; bejn ir-Russja u Franza

dwar il-privile;;i tal-Ortodossi Russi u l-knejjes tal-Kattoli/i fil-postijiet mqaddsa talPalestina. Appo;;jati mill-Ingli]i, itTorok ]ammew sod kontra rRussi meta dawn, f’Lulju, 1853, okkupaw l-in[awi mal-fruntiera Russa-Torka li llum huma mag[rufin b[ala r-Rumanija. g[al pa;na 21


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

21

PERSONALITAJIET

Florence Nightingale> Mal-pazjenti dejjem [admet b’im[abba u b’impenn kbir... kien x’kien il-ka] tag[hom

Florence Nightingale> Fil-qadi tad-doveri tag[ha l-pazjent kien ji;i fi/-/entru ta’ kull [idma minn pa;na 20

F’Londra bdew jaslu l-a[barijiet ta’ mwiet u korrimenti kontinwi fost l-eluf ta’ suldati Brittani/i li ntbag[tu g[all-;lied fil-Ba[ar l-Iswed. Sal-1854, ilg[add ta’ suldati Ingli]i li kienu spi//aw fi sptarijiet militari filKrimea kien qabe] it-18,000. Fost l-infermieri li kienu jridu jie[du [siebhom ma kienx hemm nisa. Ir-ra;uni kienet li lesperjenza tal-img[oddi ta’ infermiera nisa fi sptarijiet simili kienet wa[da li ma [allietx impressjoni tajba. Min[abba f’hekk, l-uffi/cju tal-gwerra f’Londra ma fittixx li jkollu wkoll is-servizz ta’ infermieri nisa fil-Krimea. :ara, i]da, li wara l-hekk imsej[a ‘Battalja ta’ Alma’ ilpoplu Ingli] qam fuq tieg[u g[ax [ass li l-attenzjoni li kienet qed ting[ata lis-suldati Brittani/i li kienu jimirdu jew ji;u midruba kienet dg[ajfa. Dan g[aliex minn dak li saru jafu, l-iktar permezz tal-mezzi ta’ komunikazzjoni so/jali, kien jidher li kien hemm problemi serji ta’ nuqqas ta’ attenzjoni medika suffi/jenti. Dan

Kellha mertu kbir u distint biex il-professjoni ta’ infermieri saret wa[da rispettabbli g[an-nisa. Ispirata mill-fidi, iddedikat [ajjitha biex taqdi lill-fqir u lill-marid min[abba li l-istaff fl-isptarijiet kien wisq inqas minn dak me[tie;, u kienu je]istu kundizzjonijiet sanitarji u umani talmist[ija. Florence Nightingale fet[et g[ajnejha bera[. Ittra storika Is-Segretarju

Ingli] talGwerra dak i]-]mien kien Sidney Herbert. Lil Nightingale kien jafha. Inkwetat kif kien dwar il-qag[da prekarja tal-kura tas-suldati Brittani/i fl-isptarijiet militari fil-Krimea, tard fl1854 bag[tilha ittra. Talabha torganizza grupp ta’ infermiera biex imorru l-Krimea jg[inu fejn u kif hemm b]onn. Quddiem Nightingale kien infeta[ bieb g[al impenn straordinarju. F’qasir ]mien, Nightingale ;abret flimkien 34 infermier minn ordnijiet reli;ju]i differenti. Ftit jiem wara, kienet qed tmexxihom fi vja;; bil-ba[ar

lejn il-Krimea. Qabel telqu, kienu spjegawlhom ma’ xiex kienu se jiltaqg[u. Biss qatt ma basru x-xeni orribbli li kienu se ji;u wi// imb wi// mag[hom meta jaslu Scutari, fejn kien hemm l-isptar tal-ba]i Ingli]a f’Kostantinopli. L-isptar kien f’in[awi fejn iddrena;; kien qed ini;;es l-ilma u jeffettwa wkoll il-binja tal-isptar. Diversi pazjenti kienu bil[mie; tag[hom im[olli mag[hom, mitluqin fuq stetchers ’il hawn u ’l hemm fis-swali. Il-;rieden u l-insetti kienu j[ufu madwarhom. Kien hemm nuqqas serju ta’ provisti ba]i/i b[alma huma faxex u sapun, waqt li n-numru tal-morda u l-korruti kien qed dejjem ji]died. Il-qag[da kienet tali li sa l-ilma kien qed jing[ata bir-razzjon. Kien hemm iktar suldati li kienu qed imutu b’mard li jittie[ed b[at-tifu u lkolera, milli bil-;rie[i diretti tal;lied.

Fost l-ewwel [idmiet tag[ha, Florence Nightingale fittxet li tikseb numru kbir ta’ broxkijiet u bdiet t[e;;e; lil kull min seta’ jag[ti daqqa t’id, inklu]i pazjenti li kienu inqas batuti, biex jie[du sehem f’operazzjoni ta’ tindif tal-isptar mill-art sassaqaf. Nightingale nnifisha bdiet tiddedika l-[in kollu tag[ha g[allkura tal-pazjenti. Bil-lejl, kienet tg[addi minn sala g[al o[ra, iddur korrut wara l-ie[or, b’lampa f’idejha. Is-suldati laqqmuha b’g[o]]a b[ala The lady with the lamp – Il-mara bil-lampa. O[rajn kien u jsej[ulha “LAn;lu tal-Krimea”. Ir-riformi li Nightingale ispirat u mbuttat tejbu [afna l-fa/ilitajiet sanitarji fl-isptar. Stinkat ukoll biex is-servizzi lill-pazjenti jitjiebu kemm jista’ jkun [alli l-kwalità tal-[ajja tag[hom hemmhekk tkun a[jar. Fil-k/ina introdu/iet sistemi li kienu jwie;bu tajjeb g[all-

[ti;iet tal-pazjenti li kellhom b]onn dieta differenti. Stabbiliet ukoll laundry fejn ilpazjenti nfushom setg[u ja[slu [wejji;hom u l-lo]or li ju]aw. G[al dawk li kien jinteressahom, bdiet klassi ta’ tag[lim u fet[et librerija. Ix-xog[ol li sar bl-impenn s[i[ tag[ha u dawk li kienu qed jg[inuha wassal biex l-imwiet fl-isptar naqsu b’]ew; terzi. Florence Nightingale re;g[et lura l-Ingilterra fl-1956. [ames snin wara, fet[et skola g[atta[ri; tal-infermieri fl-Isptar San Tumas ta’ Londra. Wara tta[ri; tag[hom, l-infermieri kienu jintbag[tu fi sptarijiet madwar l-Ingilterra, fejn kienu jg[addu lill-o[rajn dak li jkunu tg[allmu skont il-mudell ta’ Nightingale, li kitbet ukoll kotba ta’ siwi kbir. Nightingale mietet fit-13 ta’ Awwissu, 1910, fid-dar tag[ha, f’Londra. [afna g[adhom iqisuha b[ala l-pijuniera fil-professjoni moderna tal-infermieri. Wa[da mill-kwotazzjonijiet tag[ha tg[id, “[add ma jista’ jimma;ina x’inhuma l-orruri talgwerra”.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

22

TV#RADJU

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[al Sports News fis-6>45, A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 0740 Anali]i tal-:urnali< Avvi]i tal-Mejtin u Angelus fit-07>55)

08>00 08>05 09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 14>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show Hitsteria A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>55 18>00 18>30 19>00 20>30 22>00 23>00 00>25 01>20

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ajk Rockna Fuzzbox - George Galea Talk Time Newsdesk (r) Wavelength (r) Mu]ika kontinwa

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel

06:10 - A.N.T. Farm 06:30 - Cars Toons 06:35 – Jessie 06:55 – Jessie 07:20 - Good Luck Charlie 07:45 The Suite Life on Deck 08:05 - Dog With a Blog 08:30 - Shake It Up! 08:55 - Austin & Jessie & Ally All Star New Year 09:15 - A.N.T. Farm 09:40 - Good Luck Charlie 10:05 The Suite Life on Deck 10:25 Jessie 10:50 - That’s So Raven 11:15 - Hannah Montana 11:35 - Hannah Montana 12:00 - Wizards of Waverly Place 12:25 - Wizards of Waverly Place 12:45 - A.N.T. Farm 13:10 – Jessie 13:35 - Dog With a Blog 14:00 - Jessie 14:25 - Jessie 14:50 - Austin & Ally 15:10 - Mako Mermaids: An H2O Adventure 15:35 - A.N.T. Farm 16:00 - Mickey Mouse 16:05 - Robin Hood 17:25 Cars Toons 17:30 - Austin & Ally 17:50 - Cars Toons 17:55 - Mako Mermaids: An H2O Adventure 18:20 - Violetta 19:05 - Liv & Maddie 19:30 - Jessie 19:50 - Dog With a Blog 20:15 - Mako Mermaids: An H2O Adventure 20:40 - Austin & Ally 21:00 - Shake It Up! 21:25 - A.N.T. Farm 21:50 Good Luck Charlie 22:10 Wolfblood 22:35 - Wolfblood 23:00 - Violetta 23:40 - The Hive 23:50 Art Attack Nickelodeon

06:15 - The Fairly OddParents 06:40 - The Fairly OddParents 07:05 - The Penguins of Madagascar 07:30 SpongeBob SquarePants 07:55 SpongeBob SquarePants 08:20 Dora the Explorer 08:45 Umizoomis 09:10 - Tickety Toc 09:28 - Little Kingdom 09:35 - PAW Patrol 10:00 - Go, Diego, Go! 10:25 - Olive the Ostrich 10:50 - Bubble Guppies 11:15 - Winx Club 11:40 Totally Spies! 12:05 - T.U.F.F. Puppy 12:30 – iCarly 12:55 Victorious 13:20 - Big Time Rush 13:45 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 14:10 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 14:40 - The Penguins of Madagascar 15:05 - The Penguins of Madagascar 15:30 - SpongeBob SquarePants 15:55 - Rabbids Invasion 16:20 Marvin Marvin 16:45 – iCarly 17:10 - Big Time Rush 17:35 - Totally

Spies! 18:00 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 18:25 The Penguins of Madagascar 18:50 The Fairly OddParents 19:15 - Robot and Monster 19:40 - Victorious 20:05 - iCarly 20:30 - SpongeBob SquarePants 20:55 - Avatar: The Legend of Aang 21:20 - Avatar: The Legend of Aang 21:45 - Big Time Rush 22:10 - The Penguins of Madagascar 22:35 - The Penguins of Madagascar 23:00 – iCarly 23:25 iCarly 23:50 - Victorious Jim Jam

06:05 - Monkey See, Monkey Do 06:15 - Barney and Friends 06:45 Angelina Ballerina 07:00 - Nouky & Friends 07:05 Rubbadubbers 07:15 – Oswald 07:30 - Fluffy Gardens 07:37 - Fluffy Gardens 07:45 Jarmies 08:00 - Kipper 08:10 Kipper 08:20 - What’s The Big Idea? 08:25 - What’s The Big Idea? 08:30 - Gazoon 08:35 – Snapatoonies 09:00 - Heroes of the City 09:15 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 See the Sea 10:05 - Lots & Lots Of... 10:20 - Bob the Builder 10:30 Fireman Sam 10:40 - Thomas and Friends 10:50 - See the Sea 10:55 Nouky & Friends 11:00 – Rubbadubbers 11:10 – Pingu 11:15 - Tiny Planets 11:20 – Pingu 11:25 - Clay Play 11:30 - Monkey See, Monkey Do 11:40 - Barney and Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:17 - Fluffy Gardens 12:25 – Jarmies 12:40 - What’s The Big Idea? 12:45 - What’s The Big Idea? 12:50 - Heroes of the City 13:05 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 - Kipper 13:40 Kipper 13:50 – Gazoon 13:55 - Clay Play 14:00 – Snapatoonies 14:25 My Animal Friends 14:40 - See the Sea 14:45 - Lots & Lots Of... 15:00 - Fluffy Gardens 15:07 - Fluffy Gardens 15:15 - Jarmies 15:30 Angelina Ballerina 15:45 - Monkey See, Monkey Do 15:55 - Barney and Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 - Igloo-Gloo 17:00 Bob the Builder 17:10 - Fireman Sam 17:20 - Thomas and Friends 17:30 - See the Sea 17:35 - Monkey See, Monkey Do

Vu/i Missjunarja

– Radju Marija, fid-21:00

Il-programm ilaqqana’ ma’ missjunarju li tul [ajtu jg[addi minn esperjenzi paradossali fil-[idma appostolika tieg[u. Dan hu l-Agostinjan patri :or; Bezzina li fl-1961 jintbag[at f’La Goulette fit-Tune]ija, pajji] G[arbi Musuliman, [ames snin wara li l-pajji] jikseb l-indipendenza. L-epoka hi wa[da bierda g[all-Ewropej u g[all-Insara. Il-Gvern Tune]in ja[taf u jissekwestra g[add ta’ knejjes u jibdilhom f’Moskej, jisfaxxa 16-il parro//a mit-22 li jkun hemm fil-pajji] u jipprojbixxi li jsiru funzjonijiet litur;i/i fil-bera[ u li jindaqqu qniepen. Dan u aktar waqt il-programm tal-lejla. TVM

07:00 – TVAM 09:00 – Niskata 11:15 – Servizz minn Malta u Lil Hinn Minnha 11:30 – Gadgets 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 – TVPM 14:00 – A[barijiet 14:05 – TVPM 16:00 – A[barijiet 16:05 – Teleshopping 16:20 – Servizz minn Malta u Lil Hinn Minnha 16:30 – Teleshopping 16:45 – It-Triq 16:50 – Labrats 17:20 Xplahhmal[ajt 17:35 – Waqtiet 17:40 – Madwarna 18:00 – A[barijiet 18:10 – MENU 18:55 – Madwarna 19:30 – Pellikola 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tattemp# rapport finanzjarju 20:45 – Xarabank 21:45 - A[barijiet fil-qosor 21:50 – Xarabank 23:15 – A[barijiet. TVM 2 07:00 – News 09:00 – TVAM 11:00 World’s Best Destination 11:50 – It-triq 11:55 – Waqtiet 12:00 – MENU 12.45 - Malta u Lil Hinn Minnha 14:15 – Tuffihat migduma 14:45 - Servizz minn Malta u Lil Hinn Minnha 15:00 World’s Best Destination 15:50 Niskata  18:00 – Sports Panorama 19:30 – Waqtiet 19:40 - World’s Best Destination 20:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:40 – Seven ages of Britain 21:40 - Headline News 21:45 - Tuffihat migduma 22:15 – Pellikola 22:45 – Madwarna 23:00 News in English. 23:10 – Mr Fisherman One 07:00 -

Breakfast News 08:50 – Liquorish Daily Snippet 09:00 - Sieg[a }mien 10:15 – Vivantes 12:30 - ONE News 12:40 – Kalamita 17:00 – Teleshopping 17:30 - ONE News 17:35 - Liquorish Daily Snippet 17:45 Teleshopping 18:00 – In D House 19:30 – News Point 19:30 - ONE News 20:20 – Energija pozittiva 20:40 – Ieqaf 20 minuta 21:00 – Attivita’ Politika 21:00 – Fresh & Funky 23:30 - ONE News. Smash

07:00 – A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura 08:40 – A[barijiet 09:00 – {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 10:50 TSN Teleshopping 13:10 - AtoZ

Teleshopping 14:20 – A year to remember 15:10 – 1046 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ Barra 18:15 Bingo 75 18:40 – Teleshopping 19:00 – A[barijiet 19:30 – {abbejtek 20:30 – Forum 21:30 – Dokumentarju 22:00 – A[barijiet 22:30 - Poker. Raiuno

07:08 Unomattina (Jinkludi t-Tg1 fis7:30am, fit-8am, fid-9am, fid-9:30am, u fil-11am) 10:55 – Player 11:05 Unomattina 11:25 - Unomattina Magazine 11:44 - Unomattina 12:00 La prova del cuoco 13:30 – Telegiornale 14:00 - Tg1 Economia 14:10 - Verdetto Finale 15:20 - La vita in diretta 16:50 Parlamento Telegiornale 16:58 Previsioni sulla viabilita` 17:00 - TG 1 17:10 - Che tempo fa 17:12 - La vita in diretta 18:50 – L’Eredità 20:00 – Telegiornale 20:30 - Flavio Insinna Affari Tuoi 21:10 - Carosello Reloaded 21:15 - in Roma Si può fare 23:34 - TG1 60 Secondi 23:35 - TV7 00:40 - TG1 NOTTE 01:10 - Che tempo fa 01:15 Cinematografo 02:05 - Sottovoce 02:20 - Rewind - Visioni Private Remo Bodei 02:50 - Il piacere dell’onestà Raidue 07:05 - Kung Fu Panda Nemici per la pelle 07:23 - Cartoon Flakes 07:30 Winx Club - Golden Auditorium 07:50 - Cartoon Flakes 07:55 - Ultimate Spiderman Electro 08:15 - Due uomini e mezzo La rosa bianca 08:35 Desperate Housewives I segreti di Wisteria Lane 10:00 - Tg2 Insieme 10:30 - Meteo 2 10:32 - Tg2 Insieme 10:50 - Elezioni Europee 2014 Messaggi autogestiti 11:00 - I Fatti Vostri 13:00 Tg2 giorno 13:30 - TG 2 Eat Parade 13:50 - TG 2 Sì, Viaggiare 14:00 - Detto fatto 16:15 - The Good Wife In bilico 17:05 - Elezioni Europee 2014 Tavola Rotonda Confronto tra le liste candidate 17:45 - TG 2 Flash L.I.S. 17:50 - Player 17:55 - TG Sport 18:15 - TG 2 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 – Infiltrati 19:40 - Squadra Speciale Cobra 11 Gemelli diversi 20:30 - TG2 21:00 LOL :-) 21:10 - Virus Il contagio delle idee 23:00 - Elezioni Europee 2014 Intervista a tu per tu con i rap nti delle

liste candidate 23:30 - TG 2 23:36 - TG 2 Punto di vista 23:45 - FILM La Pantera Rosa 01:10 - Parlamento Telegiornale 01:20 - Hawaii Five – 0 02:05 - Meteo 2 02:10 - Appuntamento al cinema 02:15 - L’Ottavo Nano Raitre 07:00 - TGR Buongiorno Italia 08:00 – Agorà 10:00 - Elezioni Europee 2014 Messaggi autogestiti 10:10 - Mi manda RaiTre 11:10 - TG3 Minuti 11:15 Elisir 11:58 - Meteo 3 12:00 - TG3 12:25 -Pane quotidiano 12:50 Ciclismo: Giro mattina 13:10 - Il tempo e la Storia Emilio Salgari: la grande avventura 14:00 - TG Regione 14:18 TG Regione Meteo 14:20 - TG3 14:49 - Meteo 3 14:50 - TGR Leonardo 15:00 - TG3 LIS 15:05 - TGR Piazza Affari 15:10 - Player 15:15 - Ciclismo: Giro d’Italia 2014 Giro Diretta 7? tappa: Frosinone - Foligno ( 214 km ) 17:15 Processo alla tappa 17:45 - Ciclismo: Giro d’Italia 2014 Giro Diretta 7? tappa: Frosinone - Foligno ( 214 km ) 18:05 Aspettando Geo 18:20 - Meteo 3 18:22 - Geo 19:00 - TG3 19:30 - TG Regione 19:53 - TG Regione Meteo 20:00 - Blob 20:10 - Pane quotidiano 20:35 - Un posto al sole 21:05 - Sfide I nostri avversari amatissimi (Germania) 23:05 - La tredicesima ora Le scelte che hanno cambiato la vita 00:00 - TG3 Linea notte 00:10 - TG Regione 00:13 - TG3 Linea notte 01:00 - Meteo 3 01:05 TG3 Chi è di scena 01:20 Appuntamento al cinema 01:25 Magazzini Einstein Paolo Soleri: una città per salvare l’uomo 01:55 - Fuori Orario. Cose (mai) viste 02:05 - Dégage! Si barrica. Canale 5 06:00 – Prima pagina 07:56 – Borse e monete 08:45 – Mattina cinque 11:00 – Forum 13:00 – Tg 5 # Meteo.It 13:41Beautiful 14:05 – Grande fratello 14:10 – Centovetrine 14:44 – Uomini e donne 16:05 – Grande fratello 16:15 – Il segreto 17:10 – Pomeriggio cinque 18:50 – Avanti un altro 20:00 – Tg 5 # Meteo.It 20:40 – Sriscia la notizia 21:11 – Il Tempo del coraggio e dell’Amore . Film 23:50 – Grande fratello 00:50 – Tg 5 01:09 – Rassegna


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

23

TV#RADJU F living

01:30 - Teleshopping 04:00 - Night Transmission 07:00 - Teleshopping 08:00 - Drama 09:00 - Nintrefa L’Fuq 10:00 - Jien u Int 12:00 - Teleshopping 13:00 - F Living Magazine 15:00 Teleshopping 16:00 - Fil-Gnien ma’ Melo 16:30 - Madagascar 18:00 Teleshopping 20:30 - Belle Donne 22:30 - Teleshopping 23:30 - F Living Magazine Xejk 07:30 –

Just for Laughs 07:45 – Total Request 09:45 – Football Daily 09:50 – Shout Out 10:00 – Love & Romance 10:45 – Telemarket 11:45 – Just for Laughs 12:00 - Kontra r-Rih (r) 13:30 – The 80’s 14:00 – Jazz Pop Rock Concert 15:00 – The 90’s 15:30 – Tele Market 16:30 – Hits 16:50 – Shout Out 17:00 – Audio Video Clips 17:45 – Maltese Music 18:00 – Total Request 20:00 - Just for Laughs 20:15 – Shout Out 20:30 – Frux 22:00 – Counrty 23:45 – The 60’s and 70’s Melita More 09:00 - Grey’s Anatomy 09:45 - Private Practice 10:30 - Criminal Minds 11:15 - Supernatural 12:00 – SMASH 13:00 Days Of Our Lives 13:45 - Grey’s Anatomy 14:30 - How I Met Your Mother 15:00 - Private Practice 15:45 Criminal Minds 16:30 - Suits 17:15 Psych 18:15 - Days Of Our Lives 19:00 - Mike & Molly 19:30 - GO ON 20:00 - Whitney 20:30 – Glee 21:15 SMASH 22:00 - First Knight 00:10 – Whitney 00:40 - The Mentalist 01:25 How I Met Your Mother 01:55 - Fringe La5

06:55 – My Life 07:45 – Centovetrine 08:15 – Televendita media shopping 08:42 – Centovetrine 09:25 Televendita media shopping 09:25 – Vivere 10:02 - Tempesta d’amore 11:00 – Beautiful 11:30 - Centovetrine 12:00 - Extreme makeover home edition 12:05 - Non ditelo alla sposa 14:00 – Open Space 14:05 – Una mamma per amica 15:00 – Che Trucco 15:30 – Clinica Veterinaria 16:00 – So you think you can dance 16:50 - Non ditelo alla sposa 18:20 - Extreme makeover home edition 19:20 – Glee 20:20 Open Space 20:20 – Una mamma per amica 21:10 – The vampire diaries

23:00 – Uomini e Donne 00:05 - So you think you can dance 02:10 - My Life Go Stars 08:00 - Glorious’39, 10:10 - The Middle, 10:40 - Parental Guidance, 12:30 - The River Wild, 14:20 - Casino Royale, 16:50 - Legally Blonde, 18:30 Good Morning, Vietnam, 20:30 - The Big Bang Theory, 21:00 - Lost in Translation, 22:40 - Fire with Fire, 00:15 - Storage 24, 01:40 - Good Morning, Vietnam, 03:40 - Glorious’39, 05:45 Casino Royale, 08:10 - CLOSE BBCEntertainment 06:00 - Nuzzle and Scratch: Frock and Roll 06:20 - Green Balloon Club 06:45 - Nina and the Neurons: In the Lab 07:00 - Balamory 07:20 - Nuzzle and Scratch: Frock and Roll 07:40 - Green Balloon Club 08:05 - Nina and the Neurons: In the Lab 08:20 - The Weakest Link 09:05 - My Hero 09:35 The Café 10:00 EastEnders 10:30 – Doctors 11:00 - Incredible Journeys With Steve Leonard 11:50 - The Weakest Link 12:35 - The Café 13:00 My Hero 13:30v The World’s Toughest Driving Tests 14:20 – EastEnders 14:50 - Doctors 15:20 - The Weakest Link 16:05 - Incredible Journeys With Steve Leonard 16:55 - My Hero 17:25 - The Weakest Link 18:10 - EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Casualty 20:00 - Alan Partridge’s Mid Morning Matters 20:30 - Getting On 21:00 - Incredible Journeys 21:50 - The Diamond Queen 22:40 Mad Dogs 23:25 - Alan Carr: Chatty

Man

MGM Channel 06:00 - Scream Blacula Scream 07:35 The Raven 09:00 - Burn! 10:50 - Joey 12:25 – Rage 13:55 - Making Mr. Right 15:30 - Beat Street 17:15 - Defiance 18:55 - Access Code 20:20 - Road House 2: Last Call 21:45 - MGM’s Big Screen 22:00 - Out Cold 23:30 - S.F.W. Diva Universal 06:00 - Ironside 06:55 – Kojak 07:55 McBride: Dogged 09:28 - Great Women 09:50 – Ironside 10:50 Quincy, M.E. 11:45 - Great Women 11:55 - McBride: Requiem 13:28 - L’ amante Sjorgren 13:50 - ER 14:50 JAG 15:50 - Law & Order 16:45 -

Great Women 16:55 - McBride: Semper Fi 18:31 - Great Women 18:50 - JAG 19:50 - Quincy, M.E. 20:50 - Great Women 21:00 - ER 21:52 - ER 22:44 Great Women 22:50 - Strong Medicine 23:45 - Strong Medicine Discovery Channel 06:00 - How It’s Made 06:25 - Storage Hunters: Score of the Century 06:50 Auction Hunters: Sin City Shootout 07:15 - Ultimate Survival: China 08:10 Man, Woman, Wild: Tasmania 09:05 Gold Divers: Under the Ice: Fractures on the Mend 09:55 - Dirty Jobs: Down Under: Deadly Snake Wrangler 10:50 How Do They Do It?: Crash Testing/Books Etc/Margarine 11:15 How Do They Do It? 11:40 - How It’s Made 12:10 - How It’s Made 12:35 Mega Builders: Arctic Ice Crusher 13:30 - Overhaulin’: 1965 Impala 14:25 - Street Customs: Dourdan Charger 15:20 - Container Wars: Secret Stash 15:50 - The Liquidator: Heads...Or Tail Between Legs 16:15 - Deadliest Catch: I Don’t Wanna Die 17:10 - Auction Kings: ’65 Mustang; Vintage Lunch Boxes 17:40 - Storage Hunters: Big Money, No Whammies 18:05 - Auction Hunters: Ice, Ice, Baby 18:35 - Baggage Battles: Daredevils 19:00 - How It’s Made 19:30 - How It’s Made: Dream Cars: Wiesmann MF5 20:00 - Deadly Islands: Devil’s Island 21:00 - Human Body: Ultimate Machine: Strength 22:00 - Deadly Dilemmas 22:30 - Bear Grylls: Extreme Survival Caught on Camera: Snow 23:00 - Superhuman Showdown: Skill Discovery World 06:00 - Long Way Down 06:50 - Dakar Rally: Frontline to Finish Line 07:45 Altered Statesmen 08:35 - Three Men Go to New England 09:30 - I’m Alive 10:20 - Ned’s Head 11:10 - Showdown: Air Combat 12:05 - Life on Fire 12:55 - Long Way Down 13:50 - Bush Pilots 14:45 - Altered Statesmen 15:40 Showdown: Air Combat 16:35 - I’m Alive 17:25 - Life on Fire 18:20 - Best Evidence 19:10 - Dakar Rally: Frontline to Finish Line 20:05 - Long Way Down 21:00 - Best Evidence 21:55 Chernobyl: Life in the Dead Zone 22:50 - The Making of Mandela 23:45 - Long

Way Down

07>00 08>30 09>00 10>00 12>00 13>30 14>00 14>05 15>30 15>45 16>45 17>00 18>00 18>05 18>30 19>30 20.00 20>10 21>00 22>00 22>05 23>00

Sport fuq il-Cable Eurosports 1 10:30 - Live: ISU Grand Prix, Figure Skating 11:45 - ISU Grand Prix, Figure Skating 12:45 - ISU Grand Prix, Figure Skating 13:15 - Live: ISU Grand Prix, Figure Skating 14:35 - FIFA Under 17 World Cup Football 15:45 - Live: FIFA Under 17 World Cup Football 18:00 - Live: FIFA Under 17 World Cup Football 21:00 - WATTS 21:30 Timbersports 22:00 – Timbersports 22:30 - Boxing Eurosports 2

06:00 - UEFA Under-21 International Championship Futsal 07:00 - UEFA Under-21 International Championship Futsal 08:00 - UEFA Under-21 International Championship Futsal 09:00 - Freestyle Skiing 09:45 Freestyle Skiing 10:30 - Judo 11:00 UEFA Under-21 International Championship Futsal 12:00 - UEFA Under-21 International Championship Futsal :Live 13:30 UEFA Under-21 International Championship Futsal 14:00 - UEFA Under-21 International Championship Futsal :Live 15:30 UEFA Under-21 International Championship Futsal 16:00 - UEFA Under-21 International Championship Futsal :Live 17:30 UEFA Under-21 International Championship Futsal 18:00 - UEFA Under-21 International Championship Futsal :Live 19:30 ISU Grand Prix, Figure Skating :Live 20:15 - ISU Grand Prix, Figure Skating 20:45 - ISU Grand Prix, Figure Skating :Live 21:45 - FIS World Cup Alpine Skiing 22:15 ISU Grand Prix, Figure Skating :Live 23:30 - Fight Club GO sports 1

Rockna

– Radio 101, 19:00

Il-programm tal-lum, Rockna, flimkien mal-pre]entatur Michael Bugeja, se jkollu mistieden ewlien lill-grupp The Kite Project. Dan il-grupp ta’ ]g[a]ag[ ri/entement [ar;u CD li fih ta[lita ta’ elementi awdjovi]wali mill-aqwa, ta’ b’xejn li hu kkunsidrat b[ala pro;ett interessanti li fih ;abra ta’ mu]i/isti minn ;eneri diversi u li flimkien [olqu xi [a;a mhux tas-soltu.

NET News Malta A[jar Malta A[jar - Djalogu Eli in the morining Telebejg[ Flimkien NET News (ikompli) Flimkien Telebejg[ Teeny Break Telebejg[ Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla .net NET News .net Malta A[jar Malta A[jar - Djalogu NET News Malta A[jar NET News

07:00 - PGA European Tour - Open de Espana - Day 1 12:00 - ATP Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia - Quarter Finals (part 1) :Live 18:00 - Trans World Sport #1411 19:00 - UEFA Champions League Magazine Programme 31 19:30 Barclays Premier League - Week 39 Premier League Review 20:30 Ligue

1 - Round 37 - The Ligue 1 Show 21:00 - ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’Italia - Quarter Finals (part 2) :Live 23:00 Vincennes Horseracing 02:00 PGA European Tour - Madeira Islands Open – Highlights 03:00 Barclays Premier League - Week 39 Liverpool v Newcastle Utd 05:00 Serie A - Round 37 - Roma v Juventus GO sports 2 11:30 -

PGA European Tour - Open de Espana - Day 2 (part 1) :Live 13:30 - Milan Channel 15:30 PGA European Tour - Open de Espana - Day 2 (part 2) :Live 17:30 - Milan Channel GO sports 3 20:35 - RaboDirect Pro12 – Playoff – tbc :Live 22:35 - Inter Channel GO sports 7

07:00 - Vincennes Horseracing 10:00 - Ligue 1 - Round 37 – Highlights 11:00 - Barclays Premier League - Week 39 - Tottenham H v Aston Villa 13:00 - Serie A - Round 37 - Hellas Verona v Udinese 15:00 - Barclays Premier League - Week 39 - Premier League Review 16:00 Serie A - Round 37 - Sampdoria v Napoli 18:00 - PGA European Tour - Open de Espana - Day 2 22:00 ATP Masters 1000 - Internazionale BNL d’Italia - Quarter Finals 06:00 Trans World Sport #1411 GO sports 8

09:00 - Vincennes Horseracing 12:00 - Ligue 1 - Round 37 – Highlights 13:00 - Barclays Premier League - Week 39 - Tottenham H v Aston Villa 15:00 - Serie A - Round 37 - Hellas Verona v Udinese 17:00 - Barclays Premier League - Week 39 - Premier League Review 18:00 Serie A - Round 37 - Sampdoria v Napoli 20:00 - PGA European Tour - Open de Espana - Day 2 00:00 ATP Masters 1000 - Internazionale BNL d’Italia - Quarter Finals 08:00 Trans World Sport #1411


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

25

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

7

9

10

IT-TEMP Il-bi//a l-kbira xemxi VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ Ftit qawwi mill-Majjistral li jsir moderat g[al ftit qawwi BA{AR Moderat g[al qawwi li jsir moderat IMBATT Baxx mill-Majjistral TEMPERATURA L-og[la 23˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0mm Xita mill-1 ta’ Settembru 504.8mm IX-XEMX titla’ fis-05.57 u tin]el fit-20.00

11

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

Mimdudin>5. u 6. Min ji;bor lantikitajiet (10) 6. Ara 5 7. u 16. L-a[[ar ktieb tat-Testment il-:did li fih San :wann jirrakkonta rrivelazzjoni li kellu (10) 10. Tellajt mill-art (5) 11. Xahar (5) 12. Ikel b[an-nu[[ala g[at-ti;ie; (5) 14. Imqabbdin mal-G[enuq tal-;lekkijiet (5) 16. Ara 7. 17. Dulur, diqa (5) 18. Ma [allejtx ;did (5)

18

Weqfin>1. Fenek ]g[ir (6) 2. Kinset kulma kien hawn (6) 3. Tajra tal-passa (6) 4. Bomba tal-festa (5) 8. u 9. Ma jifla[x sew u li hemm il-bi]a’ li jmut (5,5) 9. Ara 8. 12. Divani (6) 13. Maktur abjad li l-qassis jilbes ta[t ilpjaneta (6) 14. Statwetta ]g[ira filpresepju (6) 15. Mhux imbag[bas (6)

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin>- Ejjew, 6. {aw[a, 7. Balla, 10. Baffi, 11. Inter, 12. Tarja, 14. Jav]a, 16. {sara, 17. Ba[ar., 18. Orfni. Weqfin> 1. Gerbeb, 2. Awda/i, 3. I[alli, 4. Maktur, 8. Sfura, 9. Stiva, 12. Tromba, 13. Assurd, 14. Jorbot, 15. Amorin.

Sudoku Kulma trid tag[mel hu li timla l-kaxxi vojta bin-numri mill-1 sad-9 ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3.

Soluzzjoni Sudoku

IL-:IMG{A L-og[la 22˚C L-inqas 14˚C

IS-SIBT L-og[la 23˚C L-inqas 13˚C

IL-{ADD L-og[la 23˚C L-inqas 14˚C

IT-TNEJN L-og[la 23˚C L-inqas 17˚C

IT-TLIETA L-og[la 23˚C L-inqas 18˚C

UV

UV

UV

UV

UV

7

8

8

9

9

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: Malta 20˚ xemxi, Al;eri 22˚C xemxi, Amsterdam 15˚C imsa[[ab, Ateni 23˚C xemxi, Li]bona 27˚C xemxi, Berlin 14˚ ftit imsa[[ab, Brussell 14˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 33˚C xemxi, Dublin 16˚C imsa[[ab, Kopen[agen 14˚C xemxi, Frankfurt 13˚C imsa[[ab, Milan 21˚C xemxi, Istanbul 22˚C xemxi, Londra 19˚C xemxi, Madrid 24˚C ftit imsa[[ab, Moska 20˚C imsa[[ab, Pari;i 15˚C xemxi, Bar/ellona 20˚C xemxi, Ruma 22˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 28˚C ftit imsa[[ab, Tripli 23˚C ftit imsa[[ab, Tune] 22˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 10˚C im[assab, Zurich 12˚C imsa[[ab, Munich 10˚C imsa[[ab, St. Petersburg 13˚C imsa[[ab

Tag[rif Avvi] g[all-;enituri Il-Kunsill Nazzjonali talIlsien Malti u d-Dipartiment tatTmexxija tal-Kurrikulu jistiednu lill-;enituri li wliedhom huma studenti fl-iskejjel primarji jew

sekondarji biex jattendu kors qasir fil-kitba bil-Malti. Dan hu mmirat g[al dawk il;enituri li jixtiequ jsa[[u lg[arfien tag[hom fl-ortografija u jg[inu lil uliedhom fil-homework tal-Malti. Il-kors huwa bla [las u se jing[a]lu l-ewwel 25 li japplikaw. Min jattendi l-laqg[at kollha jing[ata /ertifikat ta’ attendenza mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lMinisteru tal-Edukazzjoni u xXog[ol. L-applikazzjonijiet jag[lqu llum il-:img[a 9 ta’ Mejju. Avvi] minn Puttinu Cares Puttinu Cares jav]a li l-programm ta’ g[ada s-Sibt 10 ta’ Mejju ta’ Sibt Familja li jixxandar fuq Net Television, fis-13:30

se jkun iddedikat biex jin;abru fondi b’risq Puttinu Cares. Dawk kollha li se jsewgu dan il-programm huma mitluba jag[tu donazzjoni biex hekk Puttinu Cares ikun jista’ jg[in lil aktar persuni morda bilkan/er li jkunu je[tie;u kemm il-kura kif ukoll g[ajnuniet finanzjarji.

Im[abbra t-tieni edizzjoni tal-Malta Jazz Contest Il-Malta Jazz Festival f’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Valletta 2018 jippre]enta ttieni edizzjoni tal-Malta Jazz Contest. Din il-kompetizzjoni tag[ti l-opportunità lil solisti ]g[a]ag[ Maltin biex ido-

qqu quddiem ;urija distinta internazzjonali b[ala parti minn dan il-jazz festival annwali presti;ju]. Il-kompetizzjoni se ssir nhar il-{add 20 ta’ Lulju fil-Forti ta’ Sant’Iermu fil-Belt Valletta u hija miftu[a lil solisti jazz ta’ nazzjonalità Maltija sal-età ta’ 35 sena. Il-parte/ipazzjoni hija bla [las. Ir-rebbie[ se jipparte/ipa fl-edizzjoni ta’ Notte Bianca 2014, u fl-edizzjoni tal-Malta Jazz Festival fl2015, u f’festival barra minn Malta. Dawk li jixtiequ jipparte/ipaw g[andhom jibag[tu CV u re;istrazzjoni ta’ mp3 ta’ silta mir-repertorju tal-jazz standards jew kompo]izzjoni ori;inali permezz ta’ email fuq isabelle.gatt@maltaculture.com. Se ssir selezzjoni preliminari li tirri]ulta f’lista ta’ finalisti. Iddata tal-g[eluq g[as-sottomissjonijiet hija l-10 ta’ :unju 2014. Ir-ri]ultati tas-selezzjoni inizjali ji;u notifikati fil-bidu ta’ Lulju.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

KLASSIFIKATI G{AT-TWELLIJA {a]-}ebbug

DAR fi/-/entru bi tnejn tassodda, tnejn tal-banju, k/ina, salott, airconditions u bejt. Blg[amara b’kollox. €15,000 (Lm6439) u kera €580 (Lm249) fis-sena. ?emplu 79005509 jew 77484205.

Supermarket

FI?-/entru tar-ra[al. ?emplu 79634271.

PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI Il-{amrun

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bil-bit[a, dawl, ilma u toilet. Bil-permess Class B. ?emplu 77200983.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, plumbing, kisi normali, kisi bil;ibs, ]ebg[a u gypsum boards, e//. Stima b’xejn u xog[ol blesperjenza. ?emplu 79091057.

Kiri ta’ Bar

IL-Kumitat ta’ Santa Venera Lightnings F.C. jilqa’ offerti g[all-kiri tal-bar. }mien sal-24 ta’ Mejju 2014. Regolamenti mill-ka]in. ?emplu 99882588.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

TA’ magni tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Sufan

CORNER tal-cane, bill-wallunit kbira u l-inkwatri kollox pari;;, f’kundizzjoni tajba [afna. Prezz €450. ?emplu 79220368.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

27

SPORT MOTOGP

Min se jwaqqaf id-dominju ta’ Marquez^ Fi tmiem il-;img[a jirritorna l-MotoGP bil-GP ta’ Franza f’Le Mans u l-mistqosija fuq fomm kul[add hi min hu kapa/i jwaqqaf id-dominju tassewwieq ]ag[]ug[ tal-Honda Marc Marquez. Wara li sta;un ilu reba[ it-titlu proprju flewwel sena tieg[u li kien qed jikkompeti fil-MotoGP Marquez kompla minn fejn [alla u anzi kompla jitjieb u din is-sena, s’issa, reba[ erba’ Grand Prix wara xulxin. Ta min jinota li l-ewwel Grand Prix li reba[, dak talQatar, reb[u anke jekk kien g[adu ma irkuprax sew minn operazzjoni. Minn wara l-Grand Prix tal-Qatar Marquez ma [arisx lura u reba[ il-GP talIstati Uniti, tal-Ar;entina u la[[ar wie[ed li sar ;img[atejn ilu ta’ Spanja quddiem il-pubbliku tieg[u stess. B’dawn is-su//essi kollha Marquez bena vanta;; komdu ta’ 28 punt f’ras il-klassifika bleqreb rivali tieg[u jkun Dani Pedrosa, wkoll fuq Honda. Fittielet post tal-klassifika wie[ed isib lill-veteran Taljan Valentino

Rossi tal-Yamaha b’39 punt inqas minn Marquez. Il-lider talkampjonat ilu ma jkollu vanta;; kbir fuq ir-rivali tieg[u sa mill2005. Ironikament, dakinhar kien Valentino Rossi li wara erba’ tlielaq kellu vanta;; ta’ dan it-tip f’ras il-klassifika. Marquez di;a’ hu s-16-il aktar sewwieq li reba[ GP fl-istorja tal-MotoGP u dan hu rekord impressjonanti meta wie[ed iqis li Marquez g[ad g[andu biss 21 sena u ilu jikkompeti filMotoGP inqas minn sentejn. Bir-reb[a li kiseb fi Spanja ftit ilu Marquez sar ukoll l-ewwel sewwieq fl-istorja sa mill-1971 li reba[ l-ewwel erba’ Grand Prix tal-ista;un. L-a[[ar li g[amel dan kien [add [lief ille;;endarju Giacomo Agostini. Barra minn hekk, jekk wie[ed jinkludi l-ista;un li g[adda, Marquez sar ukoll l-ewwel sewwieq sa mill-2011 li kiseb [ames pole positions konsekuttivi u jekk g[ada waqt issessjoni ta’ kwalifikazzjoni jikseb il-pole, jikser ir-rekord li attwalment qieg[ed f’idejn

Casey Stoner. Il-Grand Prix ta’ Spanja kien l-uniku wie[ed li kien fadallu jirba[ Marquez biex ikun reba[ f’kull /irkwit li hemm fil-kalendarju. Jekk nhar il-{add Marquez jirba[ fi Franza jsir l-i]g[ar sewwieq li jkun qatt reba[ [ames Grand Prix konsekuttivi fuq livell ta’ MotoGP. B[alissa dan ir-rekord ta’ erba’ reb[iet konsekuttivi hu f’idejn l-Ingli] Mike Hailwood li kiseb dawn ir-reb[iet lura fl1962. Sena ilu fi/-/irkwit ta’ Le Mans Marquez kien beda millpole position imma ma g[arafx jiddefendi l-ewwel post u spi//a t-tielet filwaqt li l-GP kien intreba[ minn Dani Pedrosa li spi//a quddiem Cal Crutchlow. Nieqes mit-tellieqa ta’ nhar il-{add se jkun Danilo Petrucci li g[adu qed jirkupra minn operazzjoni wara li we;;a’ serjament f’sessjoni ta’ provi f’Jerez fi Spanja. Petrucci hu t-tielet sewwieq li matul il-;img[a li g[addiet lie operat. Flimkien mieg[u ;ew operati anke Stefan Bradl u Pedrosa.

Jekk nhar il-{add Marc Marquez tal-Honda jirba[ f’’Le Mans fi Franza jkun reba[ f’kull /irkwit li hemm b[alissa fil-kalendarju tal-MotoGP

“Sena ilu irba[t g[all-ewwel darba fi Franza, anke jekk Le Mans hu /irkwit diffi/li. Nemmen li l-akbar ostaklu fi Franza hu ttemp,” qal Pedrosa f’kummenti ftit jiem qabel it-tellieqa. “Sena ilu tg[allimt [afna minn din it-tellieqa. Nittama biss li din is-sena ma tkunx xita

g[ax ittellef [afna,” qal Marquez. Wara l-Grand Prix ta’ Franza, il-Grand Prix li jmiss ikun dak tal-1 ta’ :unju fl-Italja. Intant, tard l-Erbg[a filg[axija [ar;et l-a[bar li Marc Marquez ;edded il-kuntratt tieg[u malHonda b’sentejn u se jibqa’ mat-tim sal-2016.

ATLETIKA

TAZZA TAD-DINJA

Mo Farah se jikkompeti fil-Log[ob tal-Commonwealth

Kovac isejja[ [amsa ;odda

L-atleta mir-Renju Unit Mo Farah ikkonferma li se jie[u sehem fil-Log[ob talCommonwealth li se jsiru f’Lulju li ;ej fil-belt ta’ Glasgwo flIskozja. Fi stqarrija li ippubblika fuq il-profil elettroniku tieg[u Mo Farah qal li g[adu mhux de/i] f’liem kaegorija se jikkompeti. Farah, li g[andu 31 sena reba[ ]ew; medalji tad-deheb waqt lOlimpjadi ta’ Londra fil-kategorija tal-5000m u tal-10,000m i]da xahar ilu iddi]appunta meta

Il-kow/ nazzjonali tal-Kroazja Niko Kovac sejja[ [ames players li qatt ma lag[bu mat-tim nazzjonali biex jiffurmaw parti mill-iskwadra provi]orja li se tikkompeti fit-Tazza tad-Dinja. Dawn huma l-goalkeeper Oliver Zelenika, l-attakkant Duje Cop u l-midfielders Marcelo Brozovic, Ivan Mocinic u Mario Pasalic. Nikola Kalinic t[alla barra biex jag[mel spazju g[al Cop wara li dan tal-a[[ar impressjona aktar minnu hekk kif skurja 22 gowl f’32 log[ba ma’ Dinamo Zagreb. Fil-fa]i talgruppi l-Kroazja se tafftonta lillBra]il, lill-Kamerun u lillMessiku.

spi//a fit-tmien post fil-maratona ta’ Londra. Bla dubju l-fatt li atleta tal-kalibru ta’ Mo Farah se jie[u sehem f’dawn il-Lo[ob h a[bar mill-aqwa g[all-organizzaturi li xhur ilu kienu [adu a[bar [a]ina meta Jessica Ennis-Hill irtira mil-Log[ob min[abba li qed tistenna tarbija. Mo Farah se se jkun qed i[ejji g[al dawn il-Log[ob billi jie[u sehem fid-Diamond League fi Glasgow li se jsir fit-12 ta’Lulju, 11-il jum qabel il-bidu tal-

Log[ob. Jekk Farah jie[u sehem fil-5000m jikkompeti l-{add 27 ta’ Lulju filwaqt li jekk jie[u sehem fl-10,000m jew l-1500m jikkompeti l-:img[a l-1 ta’ Awwissu. Fil-Log[ob tal-Commonwealth tal-2006 li kienu saru f’Melbourne fl-Awstralja Mo Farah kien spi//a fid-disa’ post fil-kategorija tal-5000m filwaqt li erba’ snin wara ma kienx [a sehem fl-edizzjoni li kienet saret f’Delhi fl-Indja.

L-iskwadra

Goalkeepers: Pletikosa (Rostov), Subasic (Monaco), Zelenika (Lokomotiva). Difensuri: Bubnjic (Udinese), Corluka (Lokomotiv), Lovren (Southampton), Pranjic (Panathinaikos), Schildenfeld (Panathinaikos), Srna (Shakhtar), Strinic (Dnipro), Vida (D. Kyiv), Vrsaljko (Genoa). Midfielders: Brozovic (Dinamo), Badelj (Hamburg), Kovacic (Inter), Kranjcar (QPR), Mocinic (Rijeka),

Modric (R. Madrid), Pasalic (Hadjuk), Rakitic (Sevilla), Cruz Campos (Getafe), Vukojevic (D. Kyiv) Attakkanti: Cop (Dinamo), Eduardo (Shakhtar), Ilicevic (Hamburg), Jelavic (Hull), Mandzukic (B. Munich), Olic (Wolfsburg), Perisic (Wolfsburg), Rebic (Fiorentina) Il-Bel;ju jaffronta lill-Istati Uniti Proprju fl-ewwel jum tatTazza tad-Dinja, ji;ifieri l{amis 12 ta’ :unju, il-Bel;ju u l-Istati Uniti se jilag[bu log[ba ta’ [biberija fi grawnd vojt f’Sao Paulo. Qabel din il-log[ba ]]ew; timijiet di;a’ se jkunu lag[bu tliet partiti o[ra bi t[ejjija g[at-Tazza tad-Dinja. IlBel;ju se jilg[ab kontra lLussemburgu, l-I]vezja u tTune]ija. L-Istati Uniti se tilg[ab kontra l-A]erbaijan, itTurkija u n-Ni;erja. Fil-fa]i talgruppi l-Istati Uniti g[andha

grupp diffi/li hekk kif trid tilg[ab kontra l-:ermanja, lPortugall u l-Ghana filwaqt li lBel;ju jrid jilg[ab kontra lAl;erija, l-Korea t’Isfel u l-Al;erija.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

28

SPORT

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Illum il-kampjonat internazzjonali g[al sewwieqa nisa Malta rappre]entata minn Lorraine Cunningham Kenneth Vella L-aktar ]ew; ti;rijiet importanti li jsiru llejla fil-korsa talMarsa se jkunu heats li jiffur-

maw kampjonat g[al sewwieqa nisa minn diversi pajji]i Ewropej. F’dan il-kampjonat, mag[ruf b[ala Ladies International Championship, Malta se tkun rappre]entata minn Lorraine Cunningham. Dawn is-sewwieqa se jie[du sehem f’]ew; heats fuq distanza qasira ta’ 2140m u li se jibdew fit-8.25pm u fid-9.15pm rispettivament. Is-sewwieqa li se jie[du sehem huma:

Lorraine

( Malta)

Cunningham

46 sena. Din issewwieqa sal-lum reb[et [ames ti;rijiet u tnejn minnhom waslu fl-a[[ar ;img[at b’]iemel tag[ha stess, P.A. Surprise. Hija kellha su//ess ie[or ewlieni f’ti;rija internazzjonali, il-MaltaSundbyholm Amateur Race fl2008.

Ilaria Vecchi (Italja) 37 sena. Fil-karriera reb[et g[axar ti;rijiet. Ibba]ata fil-korsa ta’ Arcoveggio f’Bologna u fost ir-reb[iet li kellha nsibu wa[da g[al sewwieqa nisa li saret f’Cesena ftit tas-snin ilu. Patricia Gordin (}vezja)

imwielda fl-1972. Ibba]ata filkorsa ta’ Solvalla u kellha ]ew; rebhiet. L-ewwel wa[da fit-12 ta’ Ottubru 2002 b’Cullinan fil-korsa ta’ Mariehamn.

Monica Sahlgren-Fromell

(}vezja)

63 sena. Fil-karriera reb[et 70 ti;rija. Din hija bba]ata fil-korsa ta’ Jagersro. Fit-13 ta’ Mejju 1999 reb[et ilfinali KGB-Priset b’King Of Chic g[al sewwieqa dilettanti. Reb[et ukoll l-unur tal-a[jar sewwieq dilettant fl-I]vezja fl2005 u l-2006. }aret pajjizna diversi drabi u anki rnexxilha tie[u sehem fi 11-il ti;rija li reb[et tnejn minnhom permezz ta’ Ronnie Pride fl-1996 u Dust N’Bones fl-2002.

Pamela Westgeest (Olanda)

26 sena f’Novembru. Sal-lum reb[et disa’ ti;rijiet. Ibbazata fil-korsa ta’ Duindigt u fl-2013 reb[et il-Malta Ladies’ International Race f’pajji]na permezz ta’ Ackaturbo.

Paula Rasanen (Finlandja)

27 sena. Ibba]ata fil-korsa ta’ Kuopio. Reb[et b’kollox 44 ti;rija fil-karriera u fl-2010 reb[et kampjonat monte` f’pajji]ha stess permezz ta’ Laaserin Kuva. Is-sena l-o[ra reb[et fl-Oulu u l-Fegat Europa Cup li sar f’Aalborg l-Olanda.

Heli Kantonen Heikkila

(Finlandja) 34 sena. Ibba]ata fil-korsa ta’ Forssa. Reb[et 17il ti;rija fil-karriera u fl-ewwel ta’ Dicembru 2007 fil-korsa ta’ Tampere fil-Finlandja waqqfet

rekord g[al ]wiemel cold blood ta’ tliet snin permezz ta’ Nahkaparturi.

Alenka Pirc

( Slovenja)

Imwielda fl-1985 reb[et sitt ti;rijiet u bba]ata fil-korsa ta’ KD Krim. Reb[et kampjonat g[al ]wiemel ta’ sentejn fl2005 u kampjonat Sloven issena li g[addiet.

Charlotte

( Danimarka)

Berg

51 sena. Normalment tie[u sehem f’ti;rijiet fil-korsa ta’ Bornholm u sal-lum reb[et 71 ti;rija. Fost dawn insibu ssu//ess fil-Bornholm Derby fl20 ta’ Lulju 2004 b’Herculine u dan barra reb[iet o[ra finNorve;ja, fil-Finlandja u lEstonja.

Samantha Stolker (Olanda)

25 sena. Ibba]ata fil-korsa ta’ Duindigt. Reb[et b’kollox 7 ti;rijiet, fosthom wa[da internazzjonali fil-11 ta’ Awwissu 2013 g[al sewwieqa nisa li saret fil-korsa ta’ Forssa filFinlandja bi]-]iemel Vivaldi.

Natalia Abdalla (Estonja)

35 sena. Issuq f’ti;rijiet filkorsa ta’ Talinn u reb[et b’kollox 89 ti;rija. Fost dawn insibu d-derby tal-Estonja fl-2006 u lCriterium fl-2011. Reb[et ukoll ti;rija internazzjonali g[al sewwieqa nisa fil-korsa ta’ Solvalla fl-I]vezja

Sophie

Blancheterie

(Franza) 34 sena. Ibba]ata firre;jun ta’ Sud Est. Reb[et 325 ti;rija, reb[et it-titlu tal-aqwa

sewwieq dilettant Fran/i] tliet darbiet fl-2004, l-2011 u l2013. F’Malta ipparte/ipat darbtejn f’]ew; ti;rijiet li saru fis-26 ta’ Ottubru 1997 fejn kienet ittrijonfat b’Benito d’Arc fi klassi A1 u spi//at ir-

raba’ b’Actuel Du Matin fi Klassi B. Intant il-kumplament tatti;rijiet se jag[tu l-bidu g[al tliet kampjonati g[al ]wiemel Fran/i]i wkoll fuq l-istess distanza qasira. Dawn huma l-Prix d’Enghien tal-klassi Gold, ilPrix De Cabourg tal-klassi Silver u l-Prix De Cagnes Sur Mer tal-klassi Bronze. Lewwel ti;rija, heat tal-klassi Bronze, tibda fis-6.30pm.

Lorraine Cunningham (Malta)

Ilaria Vecchi (Italja)

Patricia Gordin (}vezja)

Monica Sahlgren-Fromell (}vezja)

Pamela Westgeest (Olanda)

Paula Rasanen (Finlandja)

Heli Kantonen Heikkila (Finlandja)

Alenka Pirc (Slovenja)

Charlotte Berg (Danimarka)

Lorraine Cunningham (Malta)

Natalia Abdalla (Estonja)

Sophie Blancheterie (Franza)

Tbassir

I Ti;rija. Heat Prix De Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2140m. Win – Pacha De Sassy. Place – Quartz Du Lupin, Napol De Mai. II Ti;rija. Heat Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2140m. Win – Rubis d’Olivier. Place – Okapi Des Dimes, Quibus. III Ti;rija. Heat Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2140m. Win – Quoly. Place – Partisan De Bouere, Recif Du Layon. IV Ti;rija. Heat Prix De Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2140m. Win – Obscur De Busset. Place – Titus Du Rib, Quipo De Billeron. V Ti;rija. Heat Kampjonat Internazzjonali Sewwieqa Nisa. Klassi Copper. Dist – 2140m. Win – Loulou De La Rose. Place – Divinis, Monte Cinto Mag. VI Ti;rija. Heat Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2140m. Win – Rasting Celina. Place – Quick Et Rare, Pirate d’Urzy. VII Ti;rija. Heat Kampjonat Internazzjonali Sewwieqa Nisa. Klassi Silver. Dist – 2140m. Win – Darling Sjohammar. Place – Lucas Ness, Andri Boko. VIII Ti;rija. Heat Prix d’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2140m. Win – L’Ideal De Fersan. Place – Quermes Rush, Reader JYL. IX Ti;rija. Heat Prix De Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2140m. Win – Ostheo D’Havetot. Place – Seigneur Du Dropt, Orio De Marancourt. X Ti;rija. Heat Prix d’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2140m. Win – Pile Ou Face. Place – Ollico Pellois, Quioco Dry.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

29

SPORT KUMMENTI WARA L-FINALI TAL-EUROPA LEAGUE

‘L-aqwa tim fil-grawnd spi//a tilef’ “Kienet finali e//itanti anke jekk ma ;ews skurjati gowls. Laqwa tim fil-grawnd spi//a tilef. Minn na[a tieg[i ma nistax inmaqdar lill-players u se no[or;u mill-granwd b’rasna mg[ollija. Issa rridu ninsew dak li ;ara u nikkon/entraw fuq il-finali ta’ nhar il-{add li ;ej.” Dawn kienu l-ewwel kummenti tal-kow/ ta’ Benfica Jorge Jesus wara li t-tim tieg[u tilef 42 bl-g[oti tal-penalties fil-finali tal-Europa League kontra Sevilla. Il-partita kienet wa[da bilan/jata u intemmet fi skor ta’ 0-0 wara 120 minuta log[ob. G[al darba o[ra Benfica naqqsu milli jirb[u f’finali ta’ kompetizzjoni Ewropea u issa jridu jikkon/entraw fuq il-finali tattazza domestika ta’ nhar il-{add.

“L-injury ta’ Sulejmani affettwatna [afna. Kellna xi players sospi]i li kienu jkunu importanti illejla. Is-sostituzzjonijiet li g[amilt kienu kollha sfurzati imma l-players wie;bu bl-aqa mod. Minn na[a tieg[i nawgura lil Sevilla ta’ dan issu//ess,” temm jg[id Jesus. Benfica din is-sena reb[u l-kampjonat u l-Leage Cup u nhar il{add g[andhom /ans jiksbu t’Treble’ domestiku jekk jirb[u kontra Rio Ave.

lesti jsofru u t-tim dejjem baqa` mag[qud. L-istaff tal-kow/ing tal-goalkeepers g[amel xog[ol mill-aqwa ma’ Beto.”

- Jorge Jesus, kow/ ta’ Benfica

“Din hi kompetizzjoni li l-partitarji tag[na j[obbuha g[ax di;a’ konna irba[niha darbtejn. It-tim kien ilu sentejn ma jilg[ab f’kompetizzjoni tal-UEFA u

b’hekk ridna nag[mlu xi [a;a spe/jali. {dimna kemm fla[na g[ax [assejna li kellna responsabbilta` nirb[uha,” temm jg[id Emery.

‘Ridna nag[mlu xi [a;a spe/jali’ Il-kow/ ta’ Sevilla

fa[[ar lillplayers tieg[u g[al mod ta; kif bih sofrew til il-log[ba kollha u iddefendew bil-qalb. “Il-log[ba kienet bilan/jata u lejn l-a[[ar Benfica g[afsuna kemmxejn. Il-players tieg[i kienu

Il-finali kollha Il-finali kollha tat-Tazza UEFA u l-Europa League sa minn meta [adu post it-Tazza tal-Fieri 1971-72 1971-72 Tottenham H. v Wolves 1972-73 Liverpool v B. Moenchengladbach 1973-74 Feyenoord v Tottenham Hotspur 1974-75 B. Moenchengladbach v Twente E. 1975-76 Liverpool v Club Bruges 1976-77 Juventus v Athletic Bilbao 1977-78 PSV Eindhoven v Bastia 1978-79 B. Moenchengladbach v Red Star B. 1979-80 E. Frankfurt v B. Moenchengladbach 1980-81 Ipswich Town v AZ Alkmaar 1981-82 IFK Gothenburg v SV Hamburg 1982-83 Anderlecht v Benfica 1983-84 Tottenham Hotspur v Anderlecht (Tottenham reb[u 4-3 bil-penalties) 1984-85 Real Madrid v Videoton 1985-86 Real Madrid v Cologne 1986-87 IFK Gothenburg v Dundee United 1987-88 Bayer Leverkusen v Espanyol (B. Leverkusen reb[u 3-2 bil-penalties) 1988-89 Napoli v VfB Stuttgart 1989-90 Juventus v Fiorentina 1990-91 Inter Milan v AS Roma 1991-92 Ajax Amsterdam v Torino 1992-93 Juventus v Borussia Dortmund 1993-94 Inter v Salzburg 1994-95 Parma Juventus 1995-96 Bayern Munich v Bordeaux 1996-97 Schalke 04 v Inter (Schalke 04 reb[u 4-1 bil-penalties) 1997-98 Inter v Lazio 1998-99 Parma v Olympique Marseille 1999-2000 Galatasaray v Arsenal (Galatasaray reb[u 4-1 bil-penalties) 2000-01 Liverpool v Alaves 2001-02 Feyenoord v Borussia Dortmund 2002-03 Porto v Celtic 2003-04 Valencia v Olympique Marseille 2004-05 CSKA Moscow Sporting Lisbon 2005-06 Sevilla v Middlesbrough 2006-07 Sevilla v Espanyol (Sevilla reb[u 3-1 bil-penalties) 2007-08 Zenit SP v Ranges 2008-09 Shakhtr Donetsk v Werder Bremen 2009-10 Atletico Madrid v Fulham 2010-11 Porto v Braga 2011-12 Atletico Madrid v Athletic Bilbao 2012-13 Chelsea v Benfica 2013-14 Sevilla v Benfica (Sevilla reb[u 4-2 bil-penalties) * Reb[u bil-goals away Mill-1997-98 il-final bdiet issir fuq log[ba wa[da

3-2 3-2 4-2 5-1 4-3 2-2* 3-0 2-1 3-3* 5-4 4-0 2-1 2-2 3-1 5-3 2-1 3-3 5-4 3-1 2-1 2-2* 6-1 2-0 2-1 5-1 1-1

3-0 3-0 0-0aet 5-4aet 3-2 3-2aet 2-0 3-1 4-0 2-2aet 2-0 2-1 2-1 1-0 3-0 2-1 0-0aet

Jose Antonio Reyes (xellug) ta’ Sevilla fi dwell g[all-ballun ma’ Guilherme Siqueira ta’ Benfica

TAZZA TAD-DINJA

Il-Honduras u l-Messiku i[abbru l-iskwadra finali Il-kow/ nazzjonali talHonduras Luis Fernando Suarez di;a’ [abbar il-lista finali ta’ 23 player li se jkunu qed jiffurmaw it-tim li se jikkompeti fit-Tazza tad-Dinja. F’din l-iskwadra hemm sitt players li jilag[bu firRenju Unit. Bi t[ejjija g[at-Tazza tadDinja, fid-29 ta’ Mejju lHonduras se jilag[bu log[ba ta’ [biberija kontra t-Turkija filwaqt li fl-1 ta’ :unju jilag[bu o[ra kontra l-I]real. Sitt ijiem wara jilag[bu l-a[[ar log[ba ta’ [biberija kontra l-Ingilterra qabel imorru l-Bra]il fejn hemmekk, fil-fa]i tal-gruppi jaffrontaw lil Franza, l-Ekwador u lill-I]vizzera. Intant, il-kow/ tal-Messiku Miguel Herrera wkoll [abbar illista ta’ 23 player li se jilag[bu fil-Bra]il. Il-Messikani, fil-fa]i tal-gruppi se jilag[bu kontra lBra]il, il-Kroazja u l-Kamerun. Ta min jiftakar li nieqes milliskwadra Messikana se jkun hemm l-attakkant ta’ esperjenza kbira Carlos Vela li [abbar li ma kienx lest jikkompeti fil-Bra]il. L-attakkant ta’ Man Utd Javier Hernandez se jimla post dan ilplayer, anke jekk ma tantx

lag[ab minuti mar-Red Devils li tul dan l-ista;un kienu ta[t ittmexxija ta’ David Moyes. Lakbar sorpi]a fl-iskwdra Messikana hu bla dubju d-difensur veteran ta’ 34 sena Carlos Salcido. Dan il-player, li lag[ab kemm fit-Tazza tad-Dinja tal2006 u tal-2010 ma kienx qed ikun utilizzat mill-kow/ attwali Herrera. L-iskwadra tal-Honduras> Goalkeepers: Noel Valladares, Donis Escober (both Olimpia), Luis Lopez (Real

Espana)

Difensuri: Brayan Beckeles (Olimpia), Emilio Izaguirre (Celtic/Scotland), Juan Carlos Garcia (Wigan), Maynor Figueroa (Hull City), Victor Bernardez (San Jose Earthquakes), Osman Chavez (Qingdao Janoon), Juan Pablo Montes (Motagua) Midfielders: Arnold Peralta (Rangers), Luis Garrido (Olimpia), Roger Espinoza (Wigan), Jorge Claros (Motagua), Wilson Palacios (Stoke), Oscar Garcia (Houston Dynamo), Andy Najar (Anderlecht), Mario Martinez

(Real Espana), Marvin Chavez (Colorado Rapids) Attakkanti: Jerry Bengtson (New England Revolution), Jerry Palacios (Alajuelense), Carlo Costly (Real Espana), Rony Martinez (Real Sociedad)

L-iskwadra Messikana: Goalkeepers: Jesus Corona

(Cruz Azul), Alfredo Talavera (Toluca), Guillermo Ochoa (AC

Ajaccio)

Difensuri: Paul Aguilar, Miguel Layun (Club America), Hector Moreno (Espanyol), Diego Reyes (FC Porto), Francisco Rodriguez (Club America), Rafael Marquez (Leon), Carlos Salcido (Tigres) Midfielders: Hector Herrera (FC Porto), Jose Juan Vazquez (Leon), Juan Carlos Medina (Club America), Carlos Pena (Leon), Isaac Brizuela (Toluca), Luis Montes (Leon), Marco Fabian (Cruz Azul), Andres Guardado (Bayer Leverkusen) Attakkanti: Oribe Peralta (Santos Laguna), Javier Hernandez (Man United), Raul Jimenez (Club America), Alan Pulido (Tigres), Giovani dos Santos (Villarreal)


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

30

SPORT

KAMPJONATI EWROPEJ U17 - GRUPP A

Malta ttemm l-impenji b’telfa kbira kontra t-Torok

TURKIJA...............................4 MALTA..................................0

Turkija - Tarık Cetin, Bahadir Ciloglu, Burak Bekaroglu, Ertugrul Ersoy, Sabit Yilmaz (Dogus Can Incedere 41’) (Alican Özfesli 61’), Birhan Vatansever, Enes Unal, Emirhan Aydogan, Hayrullah Alici, Mehmet Celik, Ugur Tezel Malta - Azzopardi, Buckle (Spiteri 61’), J. Borg, Guillaumier, Friggieri, Grech, C. Borg (Corbolan 79’), Mbong, Beerman, Meli, Scicluna (Galea 80’) Skurjaw – Hayrullah Alici 43’, 58’ (T), Fatih Aktay 70’, 76’ (T) Referee - Jonathan Lardot (BEL)

It-tim nazzjonali Malti ta’ ta[t is-17-il sena temm l-impenji tieg[u fi Grupp A talKampjonati Ewropej b’telfa ta’ 4-0 kontra t-Turkija, tim li b[al Maltin, ukoll kien di;a’ jaf li hu eliminat qabel ma bdiet din ilpartita. Il-Maltin, wara l-wirja po]ittiva fit-telfa ta’ 5-2 kontra l-Olanda, kienu qed jittamaw li jiksbu l-ewel punti li kienu jkunu stori/i i]da l-qawwa tal-

avversarji Torok kienet wisq g[at-tim ta’ Sergio Soldano. Ta min jinnota li pre]enti g[al din il-log[ba kien hemm il-Kap tal-Oppo]izzjoni u talPartit Nazzjonalista Simon Busuttil. Kienu l-Maltin li kellhom la[jar bidu filwaqt li fit-tieni taqsima t-Torok ]iedu r-rittmu u skurjaw erba’ gowls. Quddiem pubbliku numeru] f’Ta’ Qali Malta [ar;u aggressivi u marru vi/in li jsibu x-xibka permezz ta’ free kick dirett ta’ Jake Grech li kien salvat tajjeb minn Tarik Cetin. Minn na[a tag[hom itTorok irrispondew b’/ansijiet ta’ Enes Unal li ra t-tentattiv tieg[u jkun salvat mill-goalkeeper Azzopardi filwaqt li ftit minuti wara Emirhan Aydogan kellu xutt li mar barra. Fit-tieni taqsima l-andament tal-log[ba inbidel kompletament u fit-43 minuta t-Turkija marret

fil-vanta;; meta s-sostitut Aktay g[adda lejn ALICI li mill-vi/in ma ]baljax g[al skor ta’ 1-0. Kwarta wara t-Torok ]iedu mal-iskor meta l-istess ALICI approfitta minn inde/i]joni tad-difi]a Maltija u spara xutt fir-rokna ta’ fuq taxxibka. Wara li ipprovda assist flewwel gowl, AKTAY din iddarba kien hu li sab ix-xibka meta fis-70 minuta skurja gowl mill-vi/in. L-istess player g[aqqad doppjetta u g[amilhom erbg[a g[at-tim tieg[u sitt minuti wara meta skurja minn rebound wara li x-xutt ta’ Ertugrul Ersoy kien [abat mal-mimduda. ‘Tlifna [afna /ansijiet ta’ skor’ “Dan ma kienx il-mod li ridna ntemmu l-avventura tag[na f’dawn il-kampjonati. Fl-ewwel

taqsima lag[bna tajjeb u hekk

Caption – Il-Malti Mbong (fin-nofs) imdawwar minn Emirhan Aydogan (xellug) u Burak Bekaroglu (Ritratt> Martin Agius)

kif bdiet it-tieni taqsima qlajna ]ew; gowls banali. L-attakkanti twal tat-Turkija [olqulna problemi. Hu frustranti l-fatt li to[loq [afna /ansijiet ta’ skor u ma tiskurjax. Madankollu, jien

kburi li l-players dejjem taw ilmassimu tag[hom, anke meta kienu erba’ gowls minn ta[t.” Dawn kienu l-ewwel kummenti tal-kow/ Sergio Soldano fi tmiem il-partita.

L-Olanda tirba[ il-grupp INGILTERRA........................0 OLANDA................................2

Ingilterra - Howes, Kenny, Ledson, Gomez, Fry, Mitchell (Moore 68’), Onomah, Brown, Egbo, Cooke (Roberts 59’), Sims (Armstrong 47’) Olanda - van Osch, ter Avest (van der Meer 74’), Veendorp, Verdonk, van de Beek, Schuurman, Paal (Slabbekoorn 67’), Owobowale (Van der Moot 67’), Nouri, Savastano, Ould-Chikh Ammoniti – Kenny 54 (O) Skurjaw – Verdonk 45’ (O), Van der Moot 68’ (O) Referee - Alexander Harkam (AUT)

Segun Owobowal tal-Olanda (xellug) isegwi lil Joseph Gomez tal-Ingilterra

B’reb[a ta’ 2-0 kontra l-Ingli]i, l-Olanda reb[et Grupp A biex issa fis-semi finali ta’ nhar il-{add tilg[ab kontra r-runner up ta’ Grupp B filwaqt li l-Ingli]i jilag[bu kontra l-Portugall, rebbie[a ta’ Grupp B. Il-partita bejn l-Ingilterra u l-Olanda kienet biss formalità min[abba li l-grupp

kien di;a’ de/i] bit-Turkija u Malta jkunu jafu di;à li huma eliminati. Minkejja li l-Olandi]i kienu di;a’ g[addew g[all-fa]i li jmiss dawn lag[bu kwa]i bl-istess tim li g[eleb lil Malta fil-log[ba pre/edenti filwaqt li l-Ingli]i g[amlu seba’ tibdiliet mill-a[[ar [ar;a tag[hom. Wara bidu kwiet, l-Olanda kellhom /ans ta’ skor meta Owobowale ra x-xutt tieg[u jmur ftit barra. L-akbar /ans tal-ewwel taqsima wasal g[and l-Ingli] Joshua Sims li i]da ]balja kompletament ix-xutt tieg[u minkejja li kien f’qag[da tajba ta’ skor. Hekk kif bdiet it-tieni taqsima lOlandi]i marru fil-vanta;; fil-45 minuta meta Calvin VERDONK fajjar xutt minn 30 metru ‘l bog[od li ma ta l-ebda /ans lillgoalkeeper avversarju jsalva g[al

skor ta’ 1-0. Wara dan il-gowl kien hemm reazzjoni minn na[a tal-Ingilterra li ippruvaw jag[mlu l-iskor indaqs permezz tas-sostituti Adam Armstrong u ta’ Patrick Roberts imma l-Olanda mhux biss iddefendew sew imma sabu gowl ie[or li Issi;illa l-partita. Kien fit-68 minuta meta s-sostitut Van der MOOT, li kien ilu biss fil-grawnd inqas minn minuta, li bir-ras g[eleb lil Howes g[al skor finali ta’ 2-0. Ta min jinnota li din kienet l-ewwel telfa li sofrew lIngli]i f’dawn il-kampjonati, inklu] ir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni. F’kummenti li ta l-kow/ Olandi] Maarten Stekelenburg dan qal li l-fatt li t-tim tieg[u spi//a fil-qu//ata tal-grupp se jag[ti spinta mentalment l ill-players li issa jridu jilag[bu fis-semifinali.

Alcantara se jitlef it-Tazza tad-Dinja Il-midfielder Spanjol ta’ Bayern Munich Thiago Alcantara se jitlef it-Tazza tad-Dinja min[abbali re;a’ sofra injury fl-istess irkoppa li ilha ttih problemi g[al dawn la[[ar xhur. Alcantara, li ing[aqad ma’ Bayern ming[and Barcelona fis-sajf li g[adda /arrat il-ligamenti ta’ irkopptu u minbarra t-Tazza tad-Dinja se jitlef ukoll il-finali tat-tazza domestika :ermani]a ta’ g[ada kontra Borussia Dortmund.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

31

SPORT FUTBOL

KAMPJONATI EWROPEJ - GRUPP B

Platini jibdel fehmtu Wara snin u xhur jg[id li hu kontra l-u]u tat-teknolo;ija filfutbol il-President tal-UEFA Michel Platini jidher li bidel fehmtu. Waqt seminar li sar filjum tal-finali tal-Europa League, Platini qal li hu favur itteknolo;ija i]da biex ikun verifikat jekk il-ballun qabisx il-linja jew le u mhux biex ikun verifikat jekk playerx kienx f’po]izzjoni ta’ offiside jew le. Fil-passat Platini kemm-il darba kien sostna li hu kontra l-u]u tat-teknolo;ija, fejn kien isostni li n-nefqa biex wie[ed jinstalla sistemi ta’ cameras fil-grawnds hi g[olja [afna biex jittran;a xi ]ball ‘rari’. “Meta ;ejt ma[tur President ridt li fil-grawnd ikun hemm aktar ‘g[ajnejn’ biex ikun hemm inqas ]balji u kien g[alhekk li fil-kompetizzjonijiet tal-UEFA g[amilna u]u minn [ames referees. Minn

54 federazzjoni li jaqg[u ta[t ilkappa tal-UEFA, 35 minnhom qed ju]aw din is-sistema fil-kampjonati domesti/i tag[hom u u dan hu sinjal li [ri;na b’idea tajba,” qal Platini. “Bl-inklu]joni tat-teknolo;ija referee se jkun mg[ejjun f’ka] fejn ikun in/ert jekk il-ballun da[alx jew le imma nemmen li g[andna nieqfu s’hemm u mhux nu]aw it-teknolo;ija g[al kull [a;a ta’ xejn b[al per e]empju biex naraw jekk players ikunx offside jew le,” kompla jg[id Platini. Filwaqt li Platini jidher li qed jibdel fehemtu dwar dan issu;;ett, minn na[a tieg[u lPresident tal-FIFA Sepp Blatter minn dejjme kien favur l-u]u tatteknolo;ija u fil-fatt, waqt itTazza tad-Dinja li se tibda fi ]mien xahar se jkun hemm sistemi installati f’kull grawnd.

INGILTERRA

L-ista;un negattiv ta’ Man Utd se jiswihom £30m Il-Vi/i Kap E]ekuttiv ta’ Manchester United Ed Woodward ]vela li l-fatt li t-tim ma ikkwalifikax g[al kompetizzjonijiet Ewropej se jiswa’ lillklabb madwar 30 miljun lira sterlina. Man Utd spi//aw fisseba’ post u tul l-ista;un ke//ew lill-kow/ David Moyes li kien ilu biss 10 xhur imexxi lit-tim. Ryan Giggs in[atar b[ala kow/ temporanju u issa Man Utd mistennija j[abbru min se jkun ilkow/ il-;did g[all-ista;un li ;ej fejn l-Olandi] Louis Van Gaal hu l-akbar favorit li jmexxi lirRed Devils. Kemm Woodward kif ukoll is-sidien tal-klabb, ilfamilja Glazers ma ikkumentawx dwar min se jkun

GIRO D’ITALIA

Reb[a g[al-lider Matthews

L-Awstraljan Michael Matthews ta’ Orica, li hu l-lider tal-klassifika overall reba[ is-sitt tappa tal-Giro d’Italia biex b’hekk kompla kabbar il-vanta;; li g[andu fuq l-eqreb rivali tieg[u Pieter Weening. Matthews, fl-a[[ar kilometru g[eleb l-isfida tal-Bel;jan Wellens u tal-Ingli] Evans li spi//aw fit-tieni u fit-tielet post rispettivament.

il-kow/ il-;did imma ikkonfermaw li fi ]mien qasir se tit[abbar id-de/i]joni. Woodward qal li l-g[an prin/ipali g[all-ista;un li ;ej hu li l-klabb jikkwalifika g[a/Champions League, kompetizzjoni li ti;;enera flus kbar. Woodward wieg[ed li matul issajf Man Utd se jakkwistaw players ta’ kalibru g[oli biex jer;g[u jibdew jissieltu g[arreb[ tat-titli. Meta kien mistoqsi dwar kemm ir/ieva Moyes b[ala kumpens, Woodward qal li dan kien inqas minn 10 miljun lira sterlina. Id-d[ul mill-isponsors ]ied b’43.5% filwaqt li ddejn ni]el b’4.3% u attwalment jammonta g[al £351.7m.

L-Iskozja fis-semifinali b’wirja kbira }VIZZERA ............................1 SKOZJA .................................3

}vizzera – Kobel, Bajrami, Schättin, Selmanaj (Huser 32’), Kryeziu, Alpsoy, Arnold (Kutesa 67’), Cani (Babic 55’), Sow, Oberlin, Al. Ajeti Skozja – McCrorie, Wardrop, Breslin, Cameron, Jules, Thomson, Nesbitt, Ballantye (Kelly 30’), Sheppard, Wright (Wighton 25’), Miller (Hardie 27’) Ammoniti – Jules (S), Ballantye (S), Arnold (}), Sow (}) Skurjaw – Wighton 45’(S),Sheppard 56’(S) Hardie 63’ (S), Oberlin 20’ (}) Referee - Aliyar Aghayev (A}E)

L-Iskozja g[addiet g[as-semi finali tal-Kampjonati Ewropej ta’ ta[t is-17-il sena b’reb[a ta’ 3-1 kontra l-I]vizzera. L-Isko//i]i, li

qeg[din jie[du sehem f’dawn ilkampjonati g[at-tieni darba flistorja tag[hom, wettqu rimonta wara li kienu gowl minn ta[t biex issa fis-semi finali tal-{add li ;ej jilag[bu kontra l-Olanda. LIskozja kellha b]onn minn talanqas draw biex tg[addi g[assemi finali imma dawn kienu g[qli u fittxew it-tliet punti. Fl-20 minuta l-I]vizzera, meritatament marru fil-vanta;; b’gowl ta’ OBERLIN imma dawn ma g[arfux jiddefendu dan il-vanta;;. Fit-tieni taqsima landament tal-log[ba inbidel u lIsko//i]i ;abu d-draw ara biss [ames minuti mill-ftu[ ta’ din ittaqsima b’gowl tas-sostitut

WIGTHON. It-tim Sko//i] kompla jattakka u fis-56 minuta SHEPPARD po;;a lill-Iskozja g[all-ewwel darba fil-vanta;;. Ma[suda b’dan il-gowl, lI]vizzeri ma kellhomx risposta u re;g[u kienu l-Iskozja li sabu xxibka. HARDIE issi;illa kollox b’gowl fit-63 minuta. Fit-72 minuta l-I]vizzera kellhom /ans inaqqsu d-distakk meta ing[ataw penalty imma Boris Babic ra ttentattiv tieg[u jkun salvat millgoalkeeper Robby McCrorie. Issa la darba g[addew g[as-semifinali l-Isko//i]i jilag[bu kontra lOlanda, tim li iddomina fi Grupp A u kiseb tliet reb[iet minn daqstant partiti.

Il-Portugall b’punti massimi :ERMANJA..........................0 PORTUGALL........................1

:ermanja - Konigsmann, Clasen, Bader (Besuschkow 75’), Gimber, Boeder, Bektic (Kammerbauer 22’) , Sauerland, Ferati (Porath 34’), Henrichs, Ochs, Fiore-Tapia Portugall - Fabio Duarte, Ruben Dias, Pedro Rodrigues , Francisco Ferreira, Diogo Izata, Goncalo Rodrigues (Yuri Ribeiro 17’), Pedro Empis, Joao Carvalho (Ruben Neves 35’), Pedro Delgado, Luis Mata, Buta (Alexandre Silva 57’) Ammoniti – Buta 50’ (P), Diogo Izata 13’ (P) Skurjaw – Pedro Rodrigues 51’ (P) Referee - Andreas Ekberg (}VE)

Il-Portugall kiseb reb[a minima ta’ 1-0 fuq il-:ermanja biex b’hekk temm l-impenji tieg[u fil-grupp b’punti massimi u issa nhar il-[add, fis-semifinali jilg[ab kontra l-Ingilterra. Ta min jinnota li l-Portugall u lOlanda huma ]-]ew; timijiet li reb[u t-tliet partiti li kellhom u bla dubju huma l-akbar favoriti g[al dan it-turnament li qed isiru f’pajji]na. Barra minn hekk

Pedro Delgado tal-Portugall (lemin) jipprova jwaqqaf lill-:ermani] Benedikt Gimber (Ritratt> Domenic Aquilina)

il-Portugall hu l-uniku tim fitturnament li g[adu ma ikkon/ediex gowl. Qabel il-log[ba l-:ermani]i kienu g[adhom b’/ans li jg[addu g[all-fa]i li jmiss i]da li kieku reb[u kontra l-Portugi]i xorta wa[da kienu jkunu eliminati la darba l-Iskozja g[elbet lill-I]vizzera fil-log[ba l-o[ra tal-istess grupp.

L-uniku gowl tal-Portugi]i wasal 11-il minuta mill-bidu tattieni taqsima u dan kien skurjat minn Pedro Rodrigues. Grupp B

Kif Spi//aw *Portugall *Skozja

LRD T FK P

3 3 0 0 4 0 9 3 2 0 1 4 3 6 :ermanja 3 0 1 2 1 3 1 }vizzera 3 0 1 2 2 5 1 * Il-Portugall u l-Iskozja fis-S#F


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 16 ta’ Mejju, 2014

32

LOKALI

Id-droga nstabet kemm fir-Rabat G[awdex, kif ukoll fil-lokalitajiet ta’ Marsalforn, ix-Xewkija u anke G[ajnsielem

Tinstab il-[axixa fir-roundabouts u s-central strips ta’ G[awdex Matthew Bonett

Il-pulizija qed tinvestiga sejba kbira ta’ droga [axixa f’numru ta’ central strips u roundabouts f’G[awdex. Is-sejba saret nhar itTnejn li g[adda, mhux millPulizija, i]da mill-[addiema talEnvironment Landscapes Consortium, l-ELC, li kienu qed jag[mlu xog[ol ta’ rutina f’dawn is-central strips. Il-Pulizija ma kenitx f’po]izzjoni li tikkonferma llokalitajiet li fihom instabet din id-droga, g[alkemm In-Nazzjon

hu nfurmat li d-droga nstabet kemm fir-Rabat G[awdex, kif ukoll fil-lokalitajiet ta’ Marsalforn, ix-Xewkija u anke G[ajnsielem. Skont l-informazzjoni li g[andu dan il-;urnal, kollox beda meta l-[addiema tal-ELC bdew jag[mlu x-xog[ol li ssoltu jag[mlu fuq dawn is-central strips u rroundabouts, meta bdew jissuspettaw li w[ud mill-pjanti li kien hemm, ma kinux pjanti normali, i]da kienu pjanti tal-kannabis. Kien g[alhekk li ssej[et ilpulizija, fejn irri]ulta li nstabu

Kien hemm aktar minn 200 pjanta tal-kannabis mijiet jekk mhux eluf ta’ pjanti tal-kannabis f’dawn is-central strips. Il-pulizija ma kenitx f’po]izzjoni li tg[idilna kemm kien l-ammont ta’ droga li nstabet, i]da kkonfermat li l-ammont huwa wie[ed sostanzjali. Skont linformazzjoni li g[andu dan il;urnal, u[ud mill-pjanti sa[ansitra kienu twal 10 /entimetri. Is-sejba tad-droga saret f’sitt central strips u roundabouts

fl-erba’ lokalitajiet f’G[awdex. Malli l-pulizija sabet u kkonfermat li dawn il-pjanti kienu talkannabis, issej[u fil-post esperti li [adu aktar minn 200 pjanta biex je]aminawhom u jaraw x’inhi l-ori;ini tag[hom. Il-Ma;istrat tal-G[assa Paul Coppini, li qed imexxi l-inkjesta, ordna li l-kumplament tal-pjanti jinqerdu. Kif anke ;ie kkonfermat mill-

Pulizija, sa issa g[adhom ma ;ew arrestati l-ebda persuni b’rabta ma’ dan il-ka], u mhux mag[ruf lanqas x’kien l-iskop li l-kannabis tin]era fil-[amrija tas-central strips u r-roundabouts f’G[awdex.

media•link COMMUNICATIONS

2014 05 16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you