Page 1

Nru 13,710

Is-Sibt, 5 ta‘ April, 2014 €0.80 www.maltarightnow.com

NET Television

}ieda o[ra fl-udjenzi

L-og[la awtoritajiet tal-pajji] isellmu lill-pubbliku li n;abar quddiem il-Palazz tal-President wara li l-President tar-Repubblika Marie Louise Coleiro Preca [adet il-;urament tal-[atra

Impenn lejn l-g[aqda fost il-poplu – il-President Marie – Louise Coleiro Preca

Marie Louise Coleiro Preca qalet li l-[atra ta’ President tarRepubblika hi okka]joni talpoplu Malti u G[awdxi kollu. G[alhekk qed tersaq b’sens kbir ta’ umiltà, impenn u dover biex tkompli dak li nbena minn missirijietna. Trid ta[dem mal-poplu b’ri]q il-poplu kollu.

It-tis[i[ tal-g[aqda bejn ilpoplu kollu, hu wie[ed millprioritajiet li se jkollha tul ilpresidenza. Se ta[dem bis-s[i[ g[all-valur tal-g[aqda. Filwaqt li sa[qet dwar limportanza tal-kritika kostruttiva u tad-differenza tal-opinjonijiet, ]iedet li nkunu qed ng[ixu

f’pajji] demokratiku meta ng[arfu d-diversità bejnietna u l-multi kulturali]mu. Il-President Coleiro Preca enfasizzat l-importanza talg[arfien u t-tis[i[ tal-identita’ ta’ pajji]na. “G[andna naraw u ni]guraw l-identità tag[na li tag[milna ;ens uniku.”

Il-Kap tal-Istat imbag[ad tkellmet dwar ir-rwol tal-g]ejjer Maltin li jinsabu f’salib ittoroq ta/-/iviltajiet u [e;;et biex inkunu pont li jg[aqqad i/-/iviltajiet differenti li Malta hi mdawra bihom. g[al pa;na 5

G[al darb’o[ra NET Television re;a’ ]ied l-udjenzi tieg[u skont l-ist[arri; tal-Awtorità tax-Xandir ma[ru; fl-a[[ar ta’ din il-;img[a. Meta mqabbel ma l-istess ]mien is-sena l-o[ra NET Television ]ied l-udjenzi bi 2.7 punti per/entwali. Fl-istess ]mien Television Malta ]amm l-istess udjenzi filwaqt li ONE TV naqas b’9.6 punti per/entwali. Din i]-]ieda ti;i riflessa f’diversi programmi mxandra fuq NET Television fosthom l-a[barijet, il-programmi ta’ ;rajjiet kurrenti u divertiment. Fl-istess perjodu Radio 101 ukoll ]ied l-udjenzi tieg[u bi 2.1 punti per/entwali. F’reazzjoni g[al dawn ir-ri]ultati, id-diri;enti ta NET Television u Radio 101 irringrazzjaw lil kull min isegwi dawn l-istazzjonijiet tal-appo;; li qed ikomplu jag[tu lil dawn l-istazzjonijiet. Sindku tal-PL fix-Xag[ra

Iffa//jat b’akku]i kriminali

Is-Sindku Laburista tax-Xag[ra Joe Cordina qed jiffa//ja akku]i kriminali g[ax qabad u da[al fuq proprjetà privata biex jag[mel xog[ol ta’ konkos. Ara pa;na 32


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

2

LOKALI

Il-KKLPN jesprimi t[assib dwar a;ir mill-Bord tal-MEPA

In-nies ta’ Bir]ebbu;a huma rrabjati g[at-trattament li qed jing[ataw mill-awtoritajiet

Il-Port {ieles se jsir Tarzna - Il-Kunsill Lokali ta’ Bir]ebbu;a ‘Il-Port {ieles se jsir Tarzna’. Dan kien il-messa;; ewlieni ta’ stqarrija ma[ru;a mill-Kunsill Lokali ta’ Bir]ebbu;a, l-g[ada li l-Bord tal-MEPA, b’disa’ voti favur u tlieta kontra, approva lbdil tal-kundizzonijiet tal-permess ambjentali tal-Freeport. Dan biex fil-Port {ieles tkun tista’ tibda ssir manutenzjoni li tinkludi sandblasting u ]ebg[a fuq bastimenti u rigs ta]-]ejt li jid[lu fil-Freeport, apposta g[al dan ix-xog[ol. B[alma g[amel fil-laqg[a talBord tal-MEPA, il-Kunsill Lokali ta’ Bir]ebbu;a, flistqarrija, re;a’ sostna li qed jo;;ezzjona bil-qawwa li jid[lu rigs ta]-]ejt u vapuri g[attiswija fil-Freeport. Il-Kunsill Lokali Laburista qal li jekk din id-de/izjoni ma ti;ix revokata minnufih, se jikkunsidra passi o[ra li jista’ jie[u fl-interess tar-residenti. Fil-laqg[a tal-MEPA tal-

{amis, grupp ta’ residenti esprimew id-di]approvazzjoni tag[hom g[ad-de/i]joni talBord u sostnew li ;img[a ilu g[amlulhom il-bomba tal-gass u issa qed jag[mlulhom is-sulfarina biex din il-bomba titqabbad. “{arbattulna l-kwalità tal-[ajja f’Bir]ebbu;a u se tag[mlulna Tarzna o[ra f’Bir]ebbu;a”, sostnew ir-residenti. Intant, ilbiera[ fuq Facebook, filwaqt li rrefera g[all-istorja dwar din id-de/i]joni talMEPA, il-Vi/i Sindku ta’ Bir]ebbu;a, Kevin Barun kiteb il-fra]i Enough is Enough. G[al dan il-kumment tal-Vi/i Sindku, kienu bosta r-reazzjonijiet ta’ residenti ta’ Bir]ebbu;a li esprimew id-di]approvazzjoni tag[hom g[ad-de/i]joni talMEPA. Xi w[ud qalu li j[ossuhom minsijin u stmati [a]in. O[rajn fakkru li mhumiex /ittadini inqas minn /ittadini o[ra Maltin. Xi w[ud

irrimarkaw li l-pro;etti industrijali qed jitpo;;ew kollha f’din il-lokalità filwaqt li kien hemm min issu;;erixxa li ssir protesta, bil-Vi/i Sindku Laburista jirrispondi ‘u ta[sbu li se ji//aqlaq xi [a;a bil-protesta? G[alkemm g[andna ‘Gvern li jisma’. Hu wkoll sostna li l-kwistjoni mhix se tieqaf hawn filwaqt li qal li l-lokalità ti;i l-ewwel. Intant, entità o[ra, l-G[aqda Storja u Kultura Bir]ebbu;a kkundannat d-de/i]joni talMEPA u qalet li din l-attività filFreeport se tikkaw]a sfre;ju vi]iv u ambjentali f’Bir]ebbu;a kif ukoll inkonvenjent lir-residenti li di;à huma affetwati [a]in minn numru ta’ ]viluppi industrijali fil-lokalità. Kif kien irraporta dan l-;urnal f’Novembru li g[adda, ir-residenti ta’ Bir]ebbu;a ilhom jilmentaw fuq rigs ta]-]ejt li bdew jidda[[lu fil-Port {ieles mill-bidu ta’ din il-legi]latura.

Fi stqarrija l-Kulle;; Kunsilliera Lokali Partit Nazzjonalista (KKLPN) esprima t-t[assib tieg[u dwar il-mod kif qeg[da timxi malKunsilli Lokali l-Awtorità Maltija dwar l-Ambjent u lIppjanar, il-MEPA. Dan hekk kif g[al okka]joni wara lo[ra l-MEPA qeg[da tag[]el li tinjora kull t[assib u o;;ezzjoni mressqa minn Kunsill Lokali fuq xi pro;ett li jkun qieg[ed ji;i mbuttat mill-Gvern Laburista. Il-Kulle;; Kunsiliera qal li l-a[[ar minn serje ta’ e]empji se[[ il-[amis li g[adda meta l-MEPA approvat tibdil fil-permess ambjentali tat-terminal talPort [ieles sabiex fih ikun jista’ jsir xog[ol ta’ tiswija fuq Oil Rigs u n;enji marittimi o[ra. L-istqarrija tfakkar li l-membri kollha tal-Bord tal-MEPA ma[tura minn Gvern Laburista, g[ajr g[al wie[ed, ivvotaw favur dan il-permess minkejja lo;;ezzjoni mill-aktar /ara tal-Kunsill Lokali ta’ Bir]ebbu;a, inklu] talKunsillier tal-Partit Nazzjonalista Stanley Zammit. Il-Kulle;; Kunsilliera qal li l-[ru; ta’ dan il-permess ;ie biss ftit jiem wara li listess MEPA injorat ilmistoqsijiet kollha mressqa mill-konsultenti tekni/i talKunsilli Lokali ta’ Marsaxlokk u Bir]ebbu;a u tal-Kunsilliera Lokali talPartit Nazzjonalista f’dawn il-lokalitajiet Angelo Micallef u Stanley Zammit

dwar il-permess li permezz tieg[u l-gass g[all-power station il-;dida se jin[a]en fuq tanker fil-bajja ta’ Marsaxlokk.

Il-MEPA g[andha ta;ixxi fl-interess ta//ittadini Maltin u dan billi turi rispett lejn il-Kunsilli Lokali Il-KKLPN insista li lMEPA g[andha ta;ixxi flinteress ta/-/ittadini Maltin u dan billi turi rispett lejn il-Kunsilli Lokali li qeg[din hemm biex jirrappre]entawhom. I]id li huwa g[al kollox ina//ettabbli li Awtorità b[all-MEPA tg[addi minn fuq kull min iqajjem t[assib le;ittimu minflok tag[mel dak li hi responsabbli g[alih u tikkunsidra u tindirizza dawn lo;;ezzjonijiet. L-istqarrija tg[id li dan jikkuntrasta bilkbir mal-weg[da li saret minn Joseph Muscat ftit iktar minn sena ilu li l-Kunsilli Lokali jing[ataw vu/i fil-MEPA. Il-MEPA, sostna lKKLPN, hi mistennija sservi li/-/ittadini u mhux li tkun for/ina tal-Gvern.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

3

LOKALI

Simon Busuttil qal li l-Oppo]izzjoni tinsab wara l-President u g[alhekk appo;;jatha bil-vot fil-Parlament

Il-President tesprimi apprezzament g[all-appo;; tal-Oppo]izzjoni g[all-[atra tag[ha Il-Kap tal-Oppo]izzjoni esprima fidu/ja li Marie Louise Coleiro Preca se tkun President li ta[dem g[al kul[add biex tissa[[a[ l-g[aqda Id-diversità u l-impenn so/jali huma elementi li g[andhom ikattru l-g[aqda fost il-poplu Malti u jo[orgu iktar l-identità u l-valuri tal-poplu. Dan sostnietu l-President il;did ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca fl-ewwel laqg[at li kellha mal-Prim Ministru Joseph Muscat, mal-Kap talOppo]izzjoni Simon Busuttil u ma/-Chairperson tal-Alternattiva Demokratika Arnold Cassola. Il-laqg[at saru fil-Palazz ta’ San Anton u kienu l-a[[ar attivitajiet uffi/jali tal-President il-;did lbiera[. Il-Prim Ministru Joseph Muscat

qal li l-entu]ja]mu li wera l-poplu g[all-[atra ta’ Marie Louise Coleiro Preca b[ala president ;did g[andu jawgura tajjeb biex din tkun presidenza bba]ata fuq laspett so/jali u anki fuq l-importanza tar-rwol tan-nisa fis-so/jetà, sostna l-Prim Ministru. Filwaqt li qablet mal-po]izzjoni espressa mill-Prim Ministru, ilPresident Coleiro Preca qalet li rrwol tan-nisa fis-so/jetà g[andu jkun iktar vi]ibbli g[aliex fisso/jetà hawn [afna nisa validi li i]da g[andhom b]onn il-kurra;; me[tie; biex ikun persuni li jie[du d-de/i]jonijiet. Ilvolontarjat, sostniet il-President

hu wkoll sens ta’ g[aqda fis-so/jetà. Il-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil qal li dan hu kapitlu ;did kemm g[al Marie Lousie Coleiro Preca kif ukoll g[all-pajji]. L-Oppo]izzjoni tinsab warajk President u g[alhekk appo;;jatek bil-vot tag[ha fil-Parlament, sostna Simon Busuttil, li ddikjara li lvot tal-Oppo]izzjoni favur il-[atra ta’ Marie Louise Coleiro Preca sar bil-qalb u b’mod awtentiku. IlKap tal-Oppo]izzjoni esprima fidu/ja li Marie Louise Coleiro se tkun President li ta[dem g[al kul[add biex tissa[[a[ l-g[aqda. Il-President il-;did esprimiet

apprezzament lejn il-po]izzjoni tal-Oppo]izzjoni favuriha b[ala President ta’ Malta u sostniet li dan kien messa;; tajjeb. Marie Louise Coleiro Preca qalet li t[ares ‘il quddiem lejn [idma flimkien g[all-;id tal-pajji]. Hi qalet li l-g[aqda fost il-poplu g[andha tin]amm kuljum anki jekk ma jkunx hemm qbil fuq kollox. Dan hu importanti f’demokrazija, sostniet il-President. L-a[[ar laqg[a uffi/jali saret ma/-Chairperson tal-Alternattiva Demokratika Arnold Cassola li qal li din il-laqg[a tfisser li s6,000 vot li ;abet l-Alternattiva qed ikunu rikonoxxuti mill-

presidenza. Arnold Cassola rringrazzja lill-President g[al dan u qal li l-Alternattiva taqbel malelementi so/jali u favur il-foqra u l-batuti espressi mill-President. Nixtieq li s-6,000 votant talAlternattiva wkoll ikunu vi]ibbli fis-so/jetà, sostniet Marie Lousie Coleiro Preca, li kompliet li blistess mod temmen li kull kategorija tas-so/jetà g[andha tkun rappre]entata biex b’hekk il-pajji] jag[mel pass kbir ‘il quddiem fid-diversità u l-inklussività. Qabel iltaqg[et mal-mexxejja tal-partiti politi/i, il-President u s-Sur Preca ltaqg[u mal-[addiema tal-Palazz Presidenzjali.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

LOKALI

4

Il-quddiesa li tat bidu g[all-attivitajiet saret fid-Dar tal-Providenza b’simboli]mi sinifikanti

L-aspettt so/jali fi/-/entru tal-attivitajiet fil-[atra tal-President il-;did L-attivitajiet li kkaratterizzaw il-[atra tal-President il-;did tarRepubblika ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca kien karatterizzat mill-aspett so/jali u bil-parte/ipazzjoni ta’ nies minn kull faxxa tas-so/jetà, partikolarment dawk bi b]onnijiet spe/jali. L-attivitajiet uffi/jali bdew fis-2.15 p.m. meta l-PresidentMa[tur Marie Louise Coleiro Preca waslet fil-Pjazza ta’ {al Luqa fejn intlaqg[et millkomunità u rappre]entanti tallokal. Minn hemm l-attivitajiet komplew b’quddiesa solenni fid-Dar tal-Providenza s-Si;;iewi. G[al din il-quddiesa attendew Presidenti Emeritus, il-Prim Ministru Joseph Muscat, ilPrim Im[allef Silvio Camilleri, il-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil, il-Kabinett tal-Ministri kif ukoll impjegati tal-ministeri li fihom serviet Marie Louise Coleiro Preca fil-karriera politika tag[ha. Il-quddiesa kienet kon/elebrata mill-Ar/isqof ta’ Malta Pawl Cremona flimkien ma’ sa/erdoti o[ra fosthom in nNunzju Appostoliku Aldo Cavalli, l-Isqof ta’ G[awdex

Mario Grech, l-Isqof Aw]iljarju Charles Scicluna u l-Ar/isqof Emeritus :u]eppi Mercieca. Fl-omelija, l-Ar/isqof Pawl Cremona qal li l-fatt li l-quddiesa saret fid-dar talProvidenza hu messa;; li Marie Louise Coleiro Preca riedet tag[ti b[ala m[abba lejn il-faqar. L-Ar/isqof tkellem dwar limportanza tal-valur talim[abba u tal-ma[fra fost innies u g[amel riflessjonijiet dwar il-mod kif :esù ;ie fiddinja b[ala bniedem fqir. Hu enfasizza l-valur tat-tbatija u lmod kif :esù g[adda mittbatija propju g[aliex hu j[obb lill-bniedem. L-im[abba tfisser li tg[in lil dawk li qed ibatu, sostna lAr/isqof, li dan hu l-kuntest li n-nisrani jrid jg[ix il-[ajja tieg[u. Hu qal li l-Presidenza se tpo;;i lil Marie Louise Coleiro Preca f’po]izzjoni li minnha tista’ tg[in lill-persuni li je[tie;u l-appo;;. L-Ar/isqof irringrazzja wkoll lill-President George Abela g[all-kontribut li ta b[ala President ta’ Malta. Fis-Si;;iewi stess, ilPresident-Ma[tur Marie Louise Coleiro Preca ltaqg[et mal-

komunità fil-pjazza tar-ra[al biex minn hemm marret f’{al Qormi fejn kellha laqg[a simili b’numru kbir ta’ nies isellmu lil Marie Louise Coleiro Preca bi bnadar Maltin. Wara dawn il-laqg[at, bdew l-attivitajiet fil-Belt fejn Gwardja tal-Unur tal-Forzi Armati mmar/jat lejn Pjazza San :or;. Il-wasla tal-President-Ma[tur Marie Louise Coleiro Preca bdiet minn quddiem it-Teatru Rjal, propju quddiem Palazzo Ferreria, il-post li fih Marie Lousie Coleiro Preca serviet b[ala Ministru qabel in[atret President ta’ Malta. Minn quddiem Palazzo Ferreria, il-President-Ma[tur Marie Lousie Coleiro Preca mxiet ma’ numru ta’ tfal taliskola tul Triq ir-Repubblika lejn il-Palazz tal-President fejn kienet milqug[a mill-Ispeaker An;lu Farrugia. Fl-istess waqt fi Pjazza San :or; bdew jaslu d-dinjitarji lo[ra fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat li ng[ata s-salut mill-Gwardja tal-Unur. Warajh waslu l-President ta’ Malta George Abela u s-Sinjura Abela li ng[ataw is-salut nazzjonali u

ndaqq l-Innu Malti. Il-President spezzjona wkoll il-Gwardja talUnur g[all-a[[ar darba b[ala President ta’ Malta. Wara dawn i/-/erimonji lattivitajiet komplew fuq ;ewwa fil-Palazz tal-President fejn ilPresident George Abela, lIspeaker An;lu Farrugia u lPresident-Ma[tur Marie Louise Coleiro Preca da[lu fis-Sala talGran Kunsill fejn kompliet is-seduta Parlamentari. F’dan il-mument il-PresidentMa[tur Marie Louise [adet il;urament tal-kariga ta’ President tar-Repubblika ta’ Malta. Wara l-;urament, ilPresident Coleiro Preca indirizzat lill-mistednin fl-ewwel diskors tag[ha b[ala President ta’ Malta. Fi tmiem id-diskors hi sellmet lill-pubbliku mi;bur fi Pjazza San :or; flimkien mal-President Emeritus George Abela u s-Sinjura Abela. B’sens ta’ g[aqda, fil-gallarija tal-Palazz il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kap talOppo]izzjoni Simon Busuttil u /-Chairperson tal-Alternattiva Demokratika Arnold Cassola ng[aqdu mal-President ta’ Malta Marie Lousie Coleiro Preca biex sellmu lill-pubbliku.

Wara dan, il-President Coleiro Preca iffirmat l-istrumenti tal-[atra b[ala Kap taxXirka :ie[ ir-Repubblika u lOrdni Nazzjonali tal-Mertu kif ukoll is-S[ubija tal-Ordni tal-grad ta’ Kumpann tal-Unur. Hekk kif il-President Coleiro Preca [ar;et mill-Palazz, hi ng[atat is-Salut Nazzjonali u g[all-ewwel darba spezzjonat il-Gwardja tal-Unur. F’dan ilwaqt sar ukoll flypast millIskwadra tal-Ajru tal-Forzi Armati ta’ Malta. Skortata mill-kavallerija talpulizija, il-President Marie Louise Coleiro Preca u s-Sur Preca marru l-Floriana fejn ilPresident tpo;;iet kuruna tal-fjuri mal-Monument tal-Gwerra. Aktar tard il-President u s-Sur Preca waslu l-Palazz talPresident fil-:onna ta’ San Anton f’{‘Attard fejn g[allewwel darba ltaqg[u mal-istaff tal-Palazz Presidenzjali. Wara din il-laqg[a, il-President Marie Louise Coleiro Preca kellha laqg[at mal-Prim Ministru, mal-Kap talOppo]izzjoni u ma/Chairperson tal-Alternattiva Demokratika.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

5

LOKALI

Il-President Marie Louise Coleiro Preca tie[u l-;urament tal-[atra mill-Ispeaker An;lu Farrugia

Presidenza li tkun tarka tal-libertà, tad-demokrazija u tad-drittijiet umani minn pa;na 1

Kliem ie[or kien indirzzat lejn il-Maltin u l-G[awdxin li marru jibnu l-futur tag[hom f’artijiet o[ra u qalet li dawn g[andhom jibqg[u jg[o]]u lidentità Maltija kif g[andhom jag[mlu wkoll uliedhom. Marie Louise Coleiro Preca qalet li b[ala Kap tal-Istat se tkun impenjata u determinata li t[ares bi skruplu l-imparzjalità politika u tibqa’ ;;ib ’il quddiem l-isfidi tal-[ajja tal-familji fi sforz biex ikun hawn g[ajxien xieraq u dinjitu]. B’hekk biss jista’ jkun hawn poplu fer[an.

Il-poplu Malti hu poplu li jispira l-;enero]ità. G[alhekk hi l-intenzjoni ta’ din il-presidenza li ssa[[a[ il-volontarjat kif sar fil-presidenzi ta’ qabel, qalet il-President. Se jkun impenn tag[ha li tinvolvi s-setturi kollha tas-so/jetà. Il-President Coleiro Preca qalet li trid li din il-presidenza tkun presidenza li tisma’. Presidenza li tkun tarka tal-liberta tad-demokrazija u tad-drittijiet umani. Irriferiet g[al okka]jonijiet spe/jali li se jkunu qed ise[[u matul il-Presidenza tag[ha. Dawn huma l-lagq[a

ta/-CHOGM, il-presidenza talKunsill tal-UE u fl-2018 il-belt Valletta b[ala belt kapitali Ewropea tal-Kultura. Dawn g[andhom ikunu okka]jonijiet biex nuru lid-dinja min hu l-poplu Malti u G[awdxi. Impenn ie[or li se jkollha, qalet il-President Coleiro Preca hi dik dwar il-bidliet kostituzzjonali. Se tara li jitkompla xxog[ol li di;à sar s’issa biex ilbidliet kostituzzjonali li jassiguraw il-[ti;iet u l-aspirazzjonijiet ta’ so/jetà li qed tevolvi. Fl-istess waqt Malta g[andha tkompli tag[ti s-sehem tag[ha f’fora internazzjonali biex ise[[u l-bidliet li hemm b]onn

g[al dinja a[jar milli sibniha. Filwaqt li rriferiet g[all-problema tal-immigrazzjoni, IlPresident Coleiro Preca qalet li b[ala poplu g[andna nibqg[u konxji mill-umanità li trid tinwtera lejn dawn in-nies li jkunu qed ja[arbu minn gwerer u tbatijiet o[ra biex ifittxu g[ajxien a[jar f’pajji]i o[ra. Flistess [in, id-densità ta’ pajji]na twasslu jiddependi millg[ajnuna ta’ pajji]i o[ra. G[alhekk il-komunità internazzjonali g[andha tg[in lil pajji]i b[al Malta. Fl-istess waqt jin[tie; tkompli l-[idma biex jinstabu soluzzjonijiet fit-tul u anke jitkissru /rieki ta’ kriminalità.

Il-President Coleiro Preca qalet li hi temmen fiddjalogu li jressaq lill-poplu flimkien. {e;;et lit-tfal u li]-]g[a]ag[ biex ja[dmu bl-istess kura;; ta’ missirijietna. Appellat biex ting[ata aktar vu/i lit-tfal filwaqt li appellat lill-;enituri biex ma’ uliedhom isa[[u l-ambjent. Marie Louise Coleiro Preca qalet li l-impenn tag[ha se jkun biex tkun katalista g[allg[aqda. Temmet id-diskors tag[ha billi sa[qet li dak kollu li se twettaq se jkun lespressjoni tal-im[abba li g[andha lejn pajji]na.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

LOKALI

6

Festa Frawli fl-Im;arr tkun bejn l-10 a.m. u l-5 p.m.

G[ada Festa Frawli fl-Im;arr

Kull sena, eluf ta’ Maltin u turisti j]uru din l-attività li fiha ma jkunux jistg[u jixtru l-frawli friska biss i]da wkoll prodotti mag[mulin mill-frawli

G[ada fil-pjazza tal-Im;arr se ssir Festa Frawli li hi organizzata mill-Kummissjoni Lejla M;arrija u mill-Kunsill Lokali tal-Im;arr bl-iskop li tippromwovi l-frawli, li hi frotta tajba [afna g[as-sa[[a tal-bniedem, b[ala prodott lokali tal-Im;arr. Din l-attività da[let fil-kalendarju agrituristiku ta’ pajji]na. Is-sena li g[addiet inbieg[u iktar minn disa’ tunnellati frawli friska u madwar tunnellata o[ra ta’ frawli li ntu]at flikel u fix-xorb. Kull sena eluf ta’ Maltin u turisti j]uru din l-attività u fiha ma jkunux jistg[u jixtru lfrawli biss, i]da wkoll prodotti mag[mulin mill-frawli. Se jkun hemm ukoll divertiment g[all-familja kollha inklu] rokna g[at-tfal, stand b’souvenirs tal-okka]joni, dawriet mar-ra[al fuq ferrovija jew ]wiemel u kompetizzjonijiet tal-cupcakes u tat-tpin;ija. Fuq il-palk prin/ipali se jkun hemm mu]ika u ]fin, u lmistiedna spe/jali jkunu Jackson Pipe Band, il-kor talG[anja tal-Poplu u l-folk group G[awdxi, Ta’ Sinnet.

Is-sena li g[addiet inbieg[u iktar minn disa’ tunnellati frawli L-attività ssir bejn l-10 a.m. u l-[amsa p.m. Se jkun hemmm bdiewa li jkabbru l-frawli jbig[u lprodott frisk tag[hom li jkun inqata’ mill-g[elieqi ftit [in qabel, kif ukoll is-sehem ta’ numru kbir ta’ voluntieri li kull sena jag[mlu din l-attività su//ess. Se jkun hemm servizz ta’ park and ride minn Ta’ Qali kif ukoll shuttle service ta’ karozzi tal-linja bin-numri 44, 38 u 225 diretti lejn l-Im;arr. Nhar il-{add 13 ta’ April NET Television se jxandar programm dwar din l-attività u se nsiru nafu l-valur nutrittiv tal-frawli kif ukoll kemm hi u]ata fil-k/ina Maltija din il-frotta.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

7

ANALI}I

Gvern li tilef il-boxxla so/jali f’G[awdex Le[en G[awdex

Din il-pa;na ilha ;img[at s[a[ tispekula dwar l-g[oli tan-nol talvapur tal-Gozo Channel. Wara ;img[at ta’ stennija, issa din la[bar ;iet ikkonfermata. In-nol tal-Gozo Channel mhux se jibqa’ kif inhu. Fi twe;iba fil-Parlament g[al mistoqsija li saret midDeputat Nazzjonalista Chris Said, il-Ministru Anton Refalo kkonferma li se ji;i introdott dak li hu mag[ruf b[ala priority boarding. Dan ifisser li mhux kul[add se jibqa’ j[allas l-istess biex jitla’ fuq il-vapur ta’ G[awdex. I]da min hu lest li j[allas iktar, jaqbe] il-kju. Fi ftit kliem, min g[andu lflus se jkollu /-/ans li jaqbe] lil min m’g[andux flus jew ma jifla[x i[allas i]jed, e]empju klassiku hu tal-mijiet ta’ [addiema u studenti li jaqsmu kuljum bil-vapur g[al Malta u lura biex imorru g[ax-xog[ol jew l-Università. Fi kliem il-Ministru Refalo stess, li f’Settembru kien /empel lil [addiema tal-Gozo Channel u ftit minuti wara l-vapur tal-Gozo Channel imur lura /-?irkewwa g[alih meta l-istess vapur kien di;à jinsab f’nofs il-fliegu, isservizz tal-priority boarding se jkun servizz ;did b’nolijiet differenti minn dawk normali. Innolijiet normali se jibqg[u l-istess. Wie[ed hawn jistaqsi jekk b’din is-sistema hux se jgawdu l[addiema G[awdxin li di;à g[andhom [afna tbatija biex imorru lejn Malta g[ax-xog[ol kuljum. Sistema ta’ dan it-tip kienet di;à tintu]a fi ]mien iddiversi gvernijiet So/jalisti talimg[oddi, u kellha titwaqqaf g[ax kienet wa[da in;usta. Tg[id din l-idea kienet parti mir-road map ta’ Muscat g[al G[awdex? Tg[id b’din l-idea se jin[olqu lpostijiet tax-xog[ol f’G[awdex g[all-G[awdxin? Wie[ed jifhem li l-biljetti ta’ dawk bil-priority boarding ikunu jiswew aktar. L-a[bar li kien qed

Sistema ta’ priority boarding kienet di;à tintu]a fi ]mien id-diversi gvernijiet So/jalisti tal-img[oddi, u kellha titwaqqaf g[ax kienet wa[da in;usta

isir st[arri; dwar il-possibbiltà li ji;i introdott il-kun/ett ta’ priority boarding kienet ]velata f’Jannar li g[adda minn din ilpa;na stess. Dakinhar kien qed isir kwestjonarju dwar jekk ilpassi;;ieri jaqblux li l-prezz talvja;; ji]died. Il-Ministru g[al G[awdex Anton Refalo ma kienx /a[ad. I]da issa jirri]ulta, minn dak li qal il-Ministru stess filParlament, li n-nol se ji]died – ladarba se jid[ol il-kun/ett talpriority boarding. L-istudju li sar ;ie jiswa madwar 9,500 ewro, u skont il-Ministru sar fost numru ta’ vja;;aturi frekwenti bejn Malta u G[awdex – fosthom [addiema, gradwati u studenti. Nixtiequ li issa l-Ministru Refalo jippubblika l-istudju li ;ie jiswa eluf ta’ ewro minn fuq it-taxxi tag[na [alli wie[ed ikun jista’ jag[mel ukoll anali]i tar-ri]ultati. Dwar dan l-istudju, kif ukoll id-de/i]joni li ttie[det, i/Chairman tal-Gozo Channel Joe Cordina waqa’ fil-muta b[al f’[afna affarijiet o[ra. Jidher li

dan ir-ra;el qieg[ed hemm biss g[all-paga u meta tistaqsih xi [a;a, jew ma jwe;ibx jew inkella jirreferik g[and il-Ministeru g[al G[awdex. Tassew li f’din is-sena dan il-Gvern tilef kemm ilboxxla so/jali kif ukoll l-identità tieg[u b[ala l-partit hekk imsejja[ tal-[addiema. Tfittex kemm tfittex fil-programm elettorali ta’ Malta Tag[na Ilkoll, ma ssib xejn dwar din is-sistema li jekk tkun sinjur, tista’ taqbe] il-kju talvapur tal-Gozo Channel! Il-[atra ta’ Justyne Caruana b[ala Segretarju Parlamentari u r-rispett lejn il-Qrati Wara li nhar is-Sibt li g[adda t[abbru ]ew; ri]enji millKabinett ta’ Joseph Muscat, dik ta’ Godfrey Farrugia minn Ministru tas-Sa[[a u tas-

Segretarju Parlamentari Franco Mercieca li qal lill-Prim Ministru biex ma jer;ax jikkunsidrah jekk jag[mel reshuffle, t[abbret isSibt stess ir-reshuffle permezz ta’ stqarrija tal-Gvern

Fost il-membri l-;odda talKabinett numru tnejn ta’ Muscat, insibu proprju lid-Deputat Justyne Caruana, li kienet t[alliet barra mill-ewwel Kabinett ta’ Muscat. Issa n[atret Segretarju Parlamentari g[ad-Drittijiet ta’ Persuni b’Di]abbiltà u Anzjanità Attiva minflok Franco Mercieca. Jidher /ar li b’din il-[atra Muscat qed jinjora l-fatt li quddiem ilQorti Kostituzzjonali ta’ pajji]na hemm kaw]a pendenti li tista’ teffettwa l-validità tal-elezzjoni ta’ Justyne Caruana b[ala membru tal-Parlament. B’din il-mossa Muscat jista’ jkun qieg[ed indirettament jippre;udika l-e]itu ta’ din il-kaw]a li tinsab quddiem l-og[la Qorti ta’ pajji]na. Il-kwistjoni qamet meta fla[[ar elezzjoni ;enerali, g[axar voti mitlufa tal-kandidat Nazzjonalista Paul Buttigieg setg[u g[amlu d-differenza fiddistrett ta’ G[awdex. Minkejja li fuq eluf ta’ voti, g[axra jistg[u ma jfissru xejn jew ikunu negli;ibbli, f’dan il-ka] dawn l-

g[axar voti setg[u g[amlu d-differenza. Dan ikkonfermah ukoll ta[t il-;urament il-Vi/i President tal-Partit Laburista u Kap talUffi//ju Elettorali Laburista, Louis Gatt, meta kompliet tinstema’ l-kaw]a li l-Partit Nazzjonalista qed jag[mel kontra l-Kummissjoni Elettorali dwar dan is-su;;ett. Louis Gatt qal li Paul Buttigieg kiseb 678 vot u meta kien se jaqa’ biex isir il-wirt minn fuqu, instabu g[axar voti neqsin, li marru fuq in-‘non trasferibbli’. Meta kien qed jixhed dwar ilpro/ess ta’ kull elezzjoni li ssir f’Malta, Louis Gatt qal li kull [a;a li dawk ma[tura mill-partiti jaraw b[ala irregolari, jinfurmaw lill-Kummissjoni Elettorali, i]da d-de/i]joni a[[arija dejjem tkun tal-Kummissjoni Elettorali. Il-Partit Nazzjonalista beda pro/eduri permezz ta’ Rikors Kostituzzjonali kontra lKummissjoni Elettorali dwar le]itu tar-ri]ultat elettorali f’]ew; distretti, it-tmienja u t-tlettax. IlPN qed jitlob li l-Qorti ssib li la;ir tal-Kummissjoni Elettorali ji;i dikjarat li jmur kontra d-dritt fundamentali ta’ elezzjoni [ielsa u ji;i indirizzat il-pre;udizzju li sofra l-PN u ]-]ew; kandidati billi ji;i korrett in-numru ta’ deputati eletti fil-Parlament biex ikun jirrifletti rappre]entanza proporzjonali. Dan ifisser li l-PN qed jitlob li jew dawk il-kandidati li ma kellhomx ji;u eletti, fosthom Justyne Caruana, ikollhom l-elezzjoni tag[hom iddikjarata b[ala nulla u g[alhekk ma jibqg[ux aktar membri parlamentari, jew inkella ji]diedu ]ew; si;;ijiet favur ilPN. Il-kaw]a tkompli fid-9 ta’ April li ;ej. }gur li l-fatt li Muscat ma stenniex l-e]itu ta’ din il-kaw]a juri l-arroganza u nuqqas kbir ta’ rispett tieg[u lejn l-awtonomija u l-indipendenza tal-Qrati ta’ pajji]na. lehenghawdex@gmail.com


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April 2014

8

OPINJONI

Gvern ta’ kafkaf Jekk huwa veru li l-Partit Laburista kellu road map dwar dak li kellu b]onn isir wara rreb[a elettorali, illum kul[add sar jaf li jew dik kienet gidba ta’ Joseph Muscat mill-bidu sala[[ar, jew appenna [adu l-poter f’idejhom irmew l-istess road map, jew l-esperjenza malajr uriethom li mill-kliem g[all-fatti hemm ba[ar jikkumbatti. Dak li ;ara f’dawn l-a[[ar jiem fix-xena politika Maltija hu bla pre/edent. Prim Ministru kellu jarmi l-pjani tieg[u g[ax wie[ed mill-Ministri importanti tieg[u ma fela[x jissaporti aktar l-umiljazzjoni pubblika u bag[at ir-ri]enja tieg[u bi spjegazzjoni li meta tag[sarha tmexxi lmessa;; /ar li dan l-istess Ministru mhux lest li ja[dem ma’ Joseph Muscat. Joseph Muscat ja;ixxi ta’ ;ifa I]da kellna pre/edent ie[or. Rajna Prim Ministru u Kap talPartit Laburista ja;ixxi ta’ bniedem ;ifa, bezzieg[ milli jiffa//ja

lill-pubbliku permezz ta’ konferenza stampa. G[al ;ranet s[a[ ma qal xejn dwar it-tibdiliet li kien im;ieg[el jag[mel minn Ministru tieg[u id f’id ma’ Deputat Laburista. U meta tkellem ta spjegazzjoni vojta. Qal li l-Ministeru tas-Sa[[a kellu b]onn ta’ input ;did. Mela l[atra ta’John Dalli falliet ukoll? Biex issa g[andna Ministru ie[or responsabbli g[as-Sa[[a tal-poplu li l-input tieg[u filMinisteru g[all-Ener;ija ;ie jaqa’ u jqum mis-sa[[a tal-poplu billi approva akkost ta’ kollox il[a]na ta’ gass likwidu fil-bajja ta’ Marsaxlokk. Dan mimg[ajr ma jaf rigward ir-riskji kollha involuti f’dan il-pro;ett g[ax listudji jew g[adhom ma sarux jew g[adna ma nafux ir-ri]ultati tag[hom. Joseph Muscat a//enna li lMinistru Konrad Mizzi se ja[dem fuq aspetti talimmani;;jar tal-Isptar Mater Dei. Allura qed jg[idilna fl-istess [in li s-sa[[a tal-poplu ;iet ridotta g[al Segretarjat Parlamentari.

Salvu Felice Pace sfelicep@go.net.mt

Ner;a’ nsemmi, li a[na konna blimpressjoni li John Dalli kien qed ja[dem fuq dawn l-aspetti. X’;ara? Fallew l-eks Ministru Godfrey Farrugia kif ukoll Dalli? Kollox ma’ kollox, nikkonkludu li Joseph Muscat g[amel fro;a u [addie[or kellu j[allas il-prezz ta’ din il-fro;a. Joseph Muscat l-awtur ta’ [afna ]balji

Muscat g[amel ]balji kbar f’dawn l-a[[ar ;img[at. Ilu

]mien twil jinbex li kien se jsir tibdil fil-Kabinett. {aseb li billi jo[ro; l-a[barijiet kif irid hu, u lil min irid hu, hu kien se jibqa’ /-/entru ta’ kull azzjoni sussegwenti. Kien qala’ kritika dwar dan ittip ta’ m;iba. L-istess Deputat Laburista Marlene Farrugia kienet wissiet pubblikament li la;ir ta’ Joseph Muscat kien qed jo[loq in/ertezzi u [sara lillpajji]. I]da Muscat baqa’ /ass b[as-soltu sakemm, kif jg[idu lIngli]i, the carpet was pulled from under his feet, ji;ifieri xi [add ;ibidlu t-tapit minn ta[t saqajh u ]elaq wa[da nobis. Dak ix-xi [add kien Godfrey Farrugia u s-sie[ba tieg[u Marlene Farrugia. Kif Muscat stenna lil Godfrey Farrugia jibqa’ ja;ixxi ta’ Ministru b’mod effettiv u kon/entrat meta lpoplu kollu kien jaf li Muscat ried iqa//tu minn hemm? Joseph Muscat bniedem immatur Muscat [are; ta’ bniedem

immatur, bniedem bla sensittività, bniedem ;ifa u, fuq kollox, politiku ta’ kafkaf. G[ax anke kif [ar;u l-a[barijiet, ing[atat limpressjoni li kollox sar bil-;iri u kollox sar biex kemm jista’ jkun ikun hemm l-anqas [sara lill-Gvern. Kif jista’ jkun li l-Whip talGrupp Parlamentari Laburista ng[ata [atra ta’ kelliem uffi/jali g[all-Gvern meta Carmelo Abela stess stqarr pubblikament li r-rwol tieg[u g[ad irid ji;i diskuss u kkjarifikat g[ax hu stess m’g[andux idea /ara ta’ dak li hu mistenni minnu. Jew kif wara s-sena u aktar Joseph Muscat g[adu ma ]ammx il-weg[da tieg[u li l-kodi/i taletika g[all-Ministri u Segretarji Parlamentari ji;i ppubblikat? Dan Gvern ta’ kafkaf, immexxi minn Prim Ministru dilettant li mo[[u biss flapparenza. Bla sustanza politika. Kont nistenna li almenu dan ilkodi/i kien ikun lest qabel ma sar it-taqlib fil-Kabinett. Mur ifhem.

Il-futur tal-UE fil-:ustizzja u l-Affarijiet Interni (2) Sar progress sinifikanti millprogramm ta’ Stokkolma li stabbilixxa miri ambizzju]i fl-2009. Minn dakinhar, is-Sistema Komuni Ewropea tal-A]il ;iet miftiehma, biex jitjiebu l-istandards g[al dawk fil-b]onn ta’ protezzjoni, li ti]gura trattament ;ust u uman ta’ dawk li jfittxu a]il fl-Ewropa kull fejn jaslu. Dan jinkludi, fost affarijiet o[ra, skadenzi komuni g[at-talbiet g[all-a]il u d-dispo]izzjonijiet ;odda g[all-b]onnijiet spe/jali tal-minorenni mhux akkumpanjati. Ir-rotta g[all-migrazzjoni legali ;iet imsa[[a, u issa hemm kundizzjonijiet aktar /ari g[add[ul u sett komuni ta’ drittijiet g[all-migranti e]istenti. Qafas g[all-politika talmigrazzjoni u l-a]il esterna talUE tqieg[ed fis-se[[ ukoll. Dan jippermetti lill-UE biex tinvolvi ru[ha b’mod komprensiv malpajji]i fil-vi/inat tag[ha u lil hinn u biex tikkontribwixxi g[allmixja tan-Nazzjonijiet Uniti u inizjattivi mmexxija mill-istat filqasam tal-migrazzjoni u li]vilupp. Schengen u l-vi]i Iz-zona Schengen – wa[da mill-kisbiet l-aktar popolari talpro;ett Ewropew – issa[[et iktar. Il-politika komuni tal-vi]a g[addiet minn modifiki kbar. Din issimplifikat id-d[ul ta’ vja;;aturi bona fide fl-Unjoni Ewropea li jikkontribwixxi g[at-

tkabbir ekonomiku tag[ha. Irrekwi]iti tal-vi]a g[al diversi pajji]i ;ew aboliti. Is-sigurtà interna u l-kriminalità organizzata Fil-qasam tas-sigurtà, le;i]laz-

zjoni u kooperazzjoni konkreta llum jipprovdu g[odda komuni biex jg[inu u jipprote;u sso/jetajiet u l-ekonomiji Ewropej mill-kriminalità serja u organizzata. Maria Portelli Aktar kooperazzjoni dwar l- marpor2489@gmail.com infurzar tal-li;i hi essenzjali biex tirrispondi g[at-theddid komuni b[at-traffikar tal-bnedmin, it-ter- Mobbiltà L-Ewropej qed ju]aw dejjem rori]mu, il-kriminalità elettronika id dritt tag[hom g[al moviment u l-korruzzjoni. liberu. B[alissa hemm kwa]i 14il miljun /ittadin tal-UE li jg[ixu L-isfidi ewlenin fi stat membru li mhumiex /ittaFil-komunikazzjoni ma[ru;a, dini tieg[u. Anki jekk i/-/ittadini il-Kummissjoni identifikat tliet ju]aw dejjem aktar id-drittijiet sfidi ewlenin futuri fil-qasam taltag[hom , dawn xorta jesperjenpolitika tal-:ustizzja: it-tis[i[ zaw diffikultajiet pratti/i u legali tal-fidu/ja, il-mobbiltà u t-tkab- meta jippruvaw igawdu mill-istbir. ess drittijiet li huma g[andhom fid-dar fi stat membru ie[or. Fidu/ja Il-politika tal-:ustizzja Il-fidu/ja re/iproka hija l-peda- g[andha tkompli, b[ala prijorità ment li fuqu l-politika tal-:ustiz- biex jitne[[ew l-ostakli g[a/zja tal-UE g[andha tkun mibnija. /ittadini tal-UE li je]er/itaw idFilwaqt li l-UE fasslet pedamenti dritt tag[hom ta’ moviment importanti g[all-promozzjoni ta’ liberu u jg[ixu fi kwalunkwe fidu/ja re/iproka, je[tie; li pajji] tal-UE. jissa[[u aktar biex ji;i ]gurat li /-/ittadini, professjonisti legali u Tkabbir m[allfin jafdaw fid-de/i]jonijiet Il-politika tal-:ustizzja tal-UE ;udizzjarji irrispettivament mill- g[andha tkompli tappo;;ja listat membru fejn ikunu ttie[du. irkupru ekonomiku, it-tkabbir u

Fil-qasam tas-sigurtà, le;i]lazzjoni u kooperazzjoni konkreta llum jipprovdu g[odda komuni biex jg[inu u jipprote;u s-so/jetajiet u l-ekonomiji Ewropej mill-kriminalità serja u organizzata tindirizza l-qg[ad. Ir-riformi strutturali huma me[tie;a biex ji]guraw li s-sistemi tal-:ustizzja jistg[u jwasslu ;ustizzja rapida u affidabbli. In-negozji je[tie; li jkunu kunfidenti; dawn se jkunu jistg[u jinfurzaw b’mod effettiv il-kuntratti u jimmani;;jaw litigazzjoni madwar l-UE, ming[ajr ma jiltaqg[u l-ostakli li g[adhom jikkonfrontaw illum. Ftu[ L-Ewropa

hija parti mid-dinja globalizzata u interkonnessa fejn il-mobbiltà internazzjonali hija mistennija li ti]died. Aktar nies se jkunu jridu j]uru, jistudjaw, ja[dmu jew ifittxu protezzjoni. L-UE se tiffa//ja bidliet demografi/i, l-urbanizzazzjoni, so/jetajiet dejjem aktar diversi u nuqqasijiet fis-suq tax-xog[ol. L-Ewropa se tiffa//ja l-konsegwenzi tal-instabbiltà f’[afna partijiet tad-dinja u b’mod partikolari tal-vi/inat immedjat tag[ha. Se jkunu me[tie;a avvenimenti b[all-Arab Spring

(Rebbieg[a

G[arbija) u l-kri]i pre]enti fis-Sirja li hi rispons xieraq u jsejja[ sforz addizzjonali biex ji;i evitat aktar telf ta’ [ajjiet ta’ dawk li jippruvaw jil[qu xxtut Ewropej. }viluppi fuq ilfruntieri tal-Lvant huma diffi/li biex wie[ed ibassarhom i]da se jkollhom impatt serju fuq ixxog[ol tal-UE.

Sigurtà It-teknolo;ija qed ti]viluppa malajr, filwaqt li tipprovdi opportunitajiet ;odda g[at-tkabbir

ekonomiku u bidla fundamentali tal-mod kif a[na nirrelataw ma’ xulxin. Dawn il-bidliet i;ibu wkoll sfidi ;odda tas-sigurtà. Is-cybercrime hi preokkupazzjoni li dejjem qed tikber, it-traffikar talbnedmin hu aktar u aktar sofistikat, kriminalità transkonfinali organizzata qed tie[u forom ;odda u t-terrori]mu g[adu theddida g[as-sigurtà. Hemm b]onn nutilizzaw ]viluppi fit-teknolo;ija biex jintla[qu dawn ir-riskji.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta‘ April, 2014

9

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR EDITORJAL

{abi spiss u qawwi minn Muscat Ir-ri]enji ta’ Ministru u Segretarju Parlamentari mill-Kabinett ta’ Joseph Muscat taw [afna lok g[al kummenti dwar dak li qed ji;ri fil-Gvern – dak li Muscat s’issa kien irnexxielu ja[bi u li, naturalment, jibqa’ jipprova ja[bi. U l-[abi qed isir marka ewlenija tal-Gvern li qed imexxi Muscat. Muscat ipprova ja[bi ]ew; ri]enji {abi, ibda mir-ri]enji. G[ax issa jirri]ulta li Franco Mercieca ilu li rri]enja l-;img[at, kif qal hu stess. Muscat [eba r-ri]enja tieg[u u ttama li bil-bdil fil-ministri li g[amel malajr in-nies ja[sbu li lil Franco Mercieca ne[[ieh hu, mhux irri]enja. {abi. Ri]enji mhux im[abbrin mill-Gvern L-istess ir-ri]enja ta’ Godfrey Farrugia. Muscat kien aktar [siebu jibg[at il-gallettini lill-;urnalisti milli jinforma lill-pajji] li kellu ministru li rri]enjalu. Fil-fatt, ir-ri]enja ta’ Godfrey Farrugia [abbritha Marlene Farrugia fuq Facebook, mhux ilGvern. {abi. {abi tal-kompromessi ta’ Muscat qabel l-elezzjoni Hemm ukoll il-[abi mill-pajji] tal-kompromessi ta’ Muscat qabel l-elezzjoni ma’ dawk li g[amel ministri u segretarji parlamentari. X’kien qal Muscat lil Franco Mercieca biex jikkonvin/ih jo[ro; mal-Labour, biex issa hu /ar li u]ah u remieh? Muscat [eba r-rifjut tal-President li jiffirma li;i U mhux fuq ir-ri]enji biss, Muscat ja[bi ta’ spiss. G[adu kemm kellna r-rifjut tal-President, li temm il-presidenza tieg[u lbiera[, li jiffirma li;i. Aktar importanti minn x’inhi l-li;i, hu l-fatt innifsu li l-Prim Ministru [eba li g[all-ewwel darba fl-istorja l-Kap tal-Istat Malti mblokka li;i. Ipprova ja[bi, imma nkixef u nqabad Kellu dritt il-poplu Malti jkun jaf b’dan? U kif! Imma Muscat ipprova ja[bi billi dewwem l-a[[ar stadju tal-li;i; li;i li l-a[[ar li ltaqa’ l-Parlament dwarha ilu minn Frar u kien jonqosha biss ftit minuti ta’ vot li hu formalità. Imma Muscat dewwem [alli ja[bi. B’xorti tajba, lill-Prim Ministru tal-[abi kixfitu t-Times. Muscat qed ja[bi u jg[atti lil dawk li xa[[mu biex serqu €100 miljun Il-maqlub tat-trasparenza, kif Muscat qed jag[mel fl-iskandlu kbir tat-tix[im biex elf ru[ serqu b’mitt miljun ewro elettriku u li Muscat, li fta[ar li jaf min huma, ra kif g[amel biex ja[bihom u jg[attilhom. Kif g[amel fil-ka] tal-Im[allef Farrugia Sacco jipprova ja[bi li qed idewwem kemm jifla[ biex l-Im[allef ma jitne[[iex qabel jirtira. Qed ja[bi x’kuntatti kellu qabel l-elezzjoni ma’ min se jibla’ miljuni kbar Kif jag[mel f’[atriet lil tal-qalba li Muscat qed jirrifjuta jg[id kemm qed jit[allsu minn flusna. Kif qed jag[mel fil-[abi tal-kuntatti li kellu qabel l-elezzjoni ma’ dawk b[al Henley & Partners li se jkunu qed jibilg[u miljuni kbar. Kif Muscat g[amel bl-idea tieg[u mill-bidu nett li ja[bi min huma dawk li jixtru l-passaport Malti.

MEPA bla forza Wara ;urnata ta’ diskors imqanqal min-na[a tal-MEPA, u l-Kunsillieri kemm ta’ Bir]ebbu;a u ta’ Marsaxlokk u ma’ nies o[ra pre]enti, fuq ilkwistjoni tat-tanker, splodiet u lMEPA reb[et bis-sa[[a tal-ittra minn ta[t li bag[tila l-Gvern, fejn kellha toqg[od g[aliha u wriet kemm hi saret pupazz tieg[u u qieg[da toqg[od g[alkollox li jg[idilha hu, inkella ji;u mwarrba kollha. Edric Micallef, Kunsillier ta’ Marsaxlokk, g[ax tkellem kontra l-weg[da tal-Gvern, ke//ieh minn postu u minflok bag[tu barra, saddu u g[amlu Senior Manager (Operations) fit-taqsima tat-toroq fejn qatt ma kien u lanqas fix-xog[ol kif ja[dem. Dan bi stil Mintoffjan ta’ ]mien is-sebg[inijiet u t-tmeninijiet. Tiskanta tara l-Kunsillieri ta’ Marsaxlokk kemm kienu [erqana biex jib]g[u g[al nieshom tant li vvutaw biex ittanker jitpo;;a ;ewwa l-bajja, iktar milli barra, u issa li nqatg[et favurihom, biex jag[mlu festa flimkien fil-bajja, jistiednu lil tal-MEPA u lil dawk li vvutaw favur talli rebb[uhom id-dritt. Jalla l-MEPA tibqa’ tisma’ lewwel mill-Gvern g[al de/i]joni li tkun se tie[u b[alma [adet u

Il-ka;un tas-sitwazzjoni fi Franza u f’Malta hu ]-]ew; mexxejja So/jalisti

anki g[all-futur g[ax tib]a’ minnu. Hawn uriet kemm ma fadlilhiex sa[[a u forza fil-qadi ta’ dmirijietha g[all-;id talpoplu. G. Busuttil In-Naxxar

Min messu rri]enja

Il-President So/jalista Hollande ta’ Franza biddel ilPrim Ministru, u l-Prim Ministru So/jalista ta’ Malta Joseph Muscat g[amel reshuffle talKabinett wara r-ri]enja ta’ ]ew; ministri.

Il-verità hi li l-ka;un tas-sitwazzjoni fi Franza u f’Malta, hu ]-]ew; mexxejja So/jalisti, u g[alhekk huma messhom irri]enjaw mhux tefg[u l-[tija tas-sitwazzjoni [a]ina fuq [addie[or. Huma l-kaw]a tal-problema. Imma min hu minfu[ bih innifsu, ma jammetti qatt li ]balja. G. L. Camilleri Il-Furjana

L-ittri f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu fl-indirizz elettroniku alex.attard@media.link.com.mt jew fl-indirizz ta’ Media.Link Communications li jidher aktar ’l isfel fil-pa;na

25 sena ilu f’In-Nazzjon In-Nazzjon iddedikat l-ewwel fa//ata g[all[atra ta’ ?ensu Tabone b[ala l-President ;did ta’ Malta. Ir-ritratt tal-fa//ata juri l-aktar mument solenni ta/-/erimonja, il-;urament ta’ ?ensu Tabone b[ala l-Kap tal-Istat Malti, li kien amministrat mill-Ispeaker tal-Kamra tarRappre]entanti Lawrence Gonzi, fil-pre]enza tal-Prim Ministru Eddie Fenech Adami, membri tal-Kabinett, Deputati tal-Kamra u l-eks President Sir Anthony Mamo u l-eks A;ent President Paul Xuereb, fost [afna mistednin distinti o[rajn pre]enti g[al din i/-/erimonja.

Iktar milli nistaqsu x’qed jg[id Muscat, irridu nistaqsu x’qed ja[bi Muscat hu Prim Ministru li, aktar milli nistaqsu x’qed jg[id – is-soltu paroli bombastiku tieg[u – irridu nistaqsu x’qed ja[bi; il[abi spiss u qawwi ta’ Muscat.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#318 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

10

VOLONTARJAT

Dehra panoramika tal-Island Sanctuary li jinsab f’Tas-Sil;, Marsaxlokk

Mixja bil-klieb b’risq l-Island Sanctuary Gloria Bugeja gbugeja@islandsanctuary.com.mt

G[ada l-{add, 6 ta’ April se ssir mixja bil-klieb b’risq lIsland Sanctuary, f’Tas-Sil;, Marsaxlokk.

Il-mixja se ssir fl-akkwati madwar is-santwarju. Kul[add hu mistieden biex jie[u sehem bil-kelb tieg[u. Dawk li m’g[andhomx kelb imma jixtiequ jipparte/ipaw, jistg[u jibbukkjaw kelb mis-santwarju,

G[add ta’ ;riewi tat-twelid mi;burin flimkien iwennsu lil xulxin

billi j/emplu 79018901. Il-klieb tas-santwarju huma riservati g[al dawk il-persuni li m’g[andhomx kelb u l-ammont ta’ klieb li jistg[u jo[or;u missantwarju huwa limitat. F’dan il-ka] hemm b]onn ilkarta tal-identità. Ikun hemm donazzjoni ta’ [ames ewro minn kull familja li tattendi. Ir-re;istrazzjoni tibda fid-9.15 a.m. fis-santwarju u wara jittie[ed ritratt g[al kull parte/ipant, sid u kelb, li bih jipparte/ipa f’kompetizzjoni fuq il-facebook page tas-santwarju. Hemm premjijiet sbie[ kemm g[as-sid kif ukoll g[allkelb li jidhru fir-ritratti rebbie[a. Dawn jinkludu lill-klieb tassantwarju wkoll. Il-mixja tibda fl-10.30 a.m. u mistennija ddum madwar 45 minuta. Wara jkun hemm refreshments kemm g[all-kbar kif ukoll g[at-tfal. Il-klieb ukoll jing[ataw xi [a;a tajba. Il-bazaar u l-bookshop fissantwarju jkunu miftu[in bejn l-10 a.m. u l-4 p.m.

Wa[da mill-voluntieri tilg[ab ma’ wie[ed mill-klieb residenti fl-Island Sanctuary

G[al aktar dettalji dwar ilpremjijiet tistg[u ]]uru s-sit www . islandsanctuary . com . mt kif ukoll il-facebook page tassantwarju jew /emplu 79018901. Dawk li ma jistg[ux jattendu,

i]da jixtiequ jag[tu l-g[ajnuna tag[hom, jistg[u jag[mlu dan billi jibag[tu sms fuq dawn innumri: 50617368 – €2.33 50618082 – €4.66 50618935 – €6.99

Importanti li wie[ed jag[ti d-daqqa t’id tieg[u, anki permezz tad-donazzjonijiet, biex dawk li jmexxu l-Island Sanctuary ikunu jistg[u jissoktaw bil-[idma fejjieda tag[hom


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

11

NILTAQG{U MA’

Niltaqg[u mal-kandidati tal-PN g[all-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew f’Mejju

Kevin Plumpton Impenn b’dedikazzjoni u b’responsabbiltà Idde/idejt li nikkontesta lelezzjoni tal-Parlament Ewropew mal-PN g[al ]ew; ra;unijiet. L-ewwel g[aliex nemmen li lPN biss hu dak il-partit li dejjem kien konsistenti fil-politika Ewropea. It-tieni g[aliex nemmen li blener;ija u l-innovazzjoni li g[andi, kapa/i nservi kemm lill-

partit kif ukoll lill-pajji] fl-istituzzjonijiet Ewropej biex inkun verament tarka g[all-poplu Malti u G[awdxi. Jien l-i]g[ar kandidat tal-PN u min-na[a ta’ isfel ta’ Malta. F’dan id-dawl, il-[idma tieg[i fil-Parlament Ewropew, jekk inkun elett, se tkun iffukata proprju fuq i]-]g[ar, f’sens ta’ min g[andu negozju ]g[ir jew i]-

]g[a]ag[ li qed ifittxu impjieg wara li temmew l-istudji tag[hom. B’dedikazzjoni u b’responsabbiltà, kif wara kollox jixhed isslogan tieg[i, lest li nirrappre]enta bl-a[jar mod lillpoplu Malti u G[awdxi filParlament Ewropew, mhux biss fi Brussell, i]da b’kuntatt kontinwu f’Malta wkoll.

Min hu Kevin Plumpton^ Kevin Plumpton g[andu 30 sena, u mi]]ewwe;. Iggradwa fil-Psikolo;ija u l-Management fl-2005, mill-Università ta’ Malta. Wara sentejn ja[dem fi sptar privat, re;a’ da[al l-Università fejn studja l-Li;i u pre]entement jinsab fl-a[[ar sena jlesti d-Dottorat, filwaqt li jipprattika ma’ ditta legali. Kevin twieled u g[ex {a]-}abbar, filwaqt li kemm ilu mi]]ewwe; qed joqg[od i]-}urrieq. Kevin ilu sitt snin jag[ti s-

servizz tieg[u fil-Partit Nazzjonalista kif ukoll fillokalità ta’ {a]-}abbar. Il-[idma tieg[u fil-Partit Nazzjonalista bdiet fil-Ferg[a ta]-}g[a]ag[ hekk kif fl-2010 kien elett ukoll President tal-M}PN. Kevin kien ukoll membru tal-Amministrattiv u l-E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista g[al diversi snin, u serva wkoll b[ala Kunsillier fil-Kunsill Lokali ta’ {a]-}abbar, kif ukoll fil-Kumitat Sezzjonali ta’ din il-lokalità.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

12

A{BARIJIET TA’ BARRA

Ukreni akku]ati dwar terrori]mu IR-RUSSJA

Passi;;ier timxi minn quddiem tabella tal-Malaysian Airlines fl-ajruport internazzjonali ta’ Kuala Lumpur, f’Sepang, fl-Istat Malasjan ta’ Selangor (ritratt> EPA)

Tfittxija ta[t il-ba[ar g[all-ajruplan nieqes L-AWSTRALJA L-awtoritajiet li ilhom l-a[[ar ;img[at ifittxu g[all-Boeing talMalaysia Airlines li g[ab fit-8 ta’ Marzu li g[adda, bdew fa]i ;dida li qed titmexxa ‘ta[t ilba[ar’ u fejn qed jintu]a tag[mir mag[ruf b[ala pinger locater bliskop li tinstab il-kaxxa s-sewda tal-ajruplan. Titjira ‘MH370’, dakinar, sparixxiet minn fuq ir-radar waqt il-vja;; mill-Malasja lejn i/-?ina u lbiera[, vapur talqawwiet tal-ba[ar Awstraljani bl-isem Ocean Shield kien qed ji;bed il-locator li tni]]el sa 240 kilometru fil-fond tal-ba[ar. Dan waqt li vapur ie[or bil-kapa/ita-

jiet simili – l-HMS Echo – ukoll [a sehem f’dan l-impenn li (anki) kellu l-appo;; ta’ diversi ajruplani u vapuri o[ra. L-ajruplan li sparixxa kellu 239 persuna abbord li kienu qed jivvja;;aw minn Kuala Lumpur g[al Beijing. Sadanittant, l-awtoritajiet g[adhom jemmnu li lBoeing i;;arraf fin-nofsinar talO/ean Indjan anki jekk g[ad ma nstabux il-partijiet tal-ajruplan. It-tfittxija attwali qed jikkoordinawha l-awtoritajiet fil-belt ta’ Perth, lejn il-Punent talAwstralja, u meta l-vapur Ocean Shield u l-HMS Echo qed jippruvaw jindikaw il-pingers (li

jit[addmu bil-batteriji) tal-kaxxa s-sewda tal-Boeing. Intant, mag[ruf li l-pingers ma jittrasmettux aktar sinjali ladarba jg[addu tletin jum wara ‘in/ident’ u, g[aldaqstant, jidher li fadal biss ftit ;ranet g[allawtoritajiet biex forsi ja//ertaw indikazzjoni konkreta tal-ajruplan b’dan il-metodu. It-tfittxija, issa, qed issir ;o zona spe/ifika u skont l-anali]i ta’ data missatellita; bl-awtoritajiet ‘qed jittamaw li jaslu malajr g[al konklu]joni’ wara daqstant [idma li (g[alissa) ma pprodu/iet l-ebda provi konkreti rigward allegati ‘fdalijiet tal-Boeing ‘.

Is-Servizzi tas-Sigurta Federali tar-Russja (FSB) qalu li arrestaw talanqas 25 Ukren li huma akku]ati li ppjanaw l-attakki terroristi/i fl-istess ]mien (ix-xahar li g[adda) meta kien sar ir-referendum dwar il-futur tal-Krimea. Skont l-FSB, l-akku]ati huma membri tal-movimenti ultra-nazzjonalisti, i]da minkejja r-referenzi g[al ‘attakki li l-estremisti kienu qed jippjanaw kontra linteressi tar-Russja’, s-servizzi tas-sigurta tal-Ukrajna qeg[din ji/[du kategorikament li dan hu minnu. It-tensjoni fl-in[awi g[adha g[olja u mindu r-Russja g[aqqdet il-penisola tal-Krimea mat-territorju tag[ha . Fl-istess [in, inNATO tibqa’ ‘konxja’ millg[exieren tal-eluf tas-suldati Russi li huma skjerati tul il-fruntiera tar-Russja li tmiss mal-Lvant tal-Ukrajna.

U[ud mill-Ukreni arrestati huma akku]ati li ‘[adu r-ritratti tal-movimenti tat-truppi Russi’. Akku]i o[ra, mbag[ad, jirreferu ‘g[all-attentati tal-istess Ukreni biex jistabbilixxu l-kuntatti ma’ elementi estremisti fl-artijiet tar-Russja’. L-istqarrija tal-FSB sostniet li larrestati kienu qed jippjanaw lattakki fir-re;juni Russi ta’ Rostov, Volgograd, Tver, Orel, Belgorod, Kalmykia u Tatarstan, bejn l-14 u s-17 ta’ Marzu. I]da, l-Uffi/jali tal-Gvern talUkrajna wkoll qeg[din iressqu lakku]i spe/ifi/i fil-konfront tarRussja, u fis-sens li g[exieren ta’ a;enti tal-FSB kienu involuti flippjanar ta’ azzjonijiet kontra ddimostranti fi Kiev li kmieni fissena pprotestaw kontra l-amministrazzjoni tal-eks-President Ukren, Viktor Yanukovych, li hu alleat kbir ta’ Moska.

Il-militar Ukren waqt ta[ri; ;o shooting range, lejn il-Majjistral ta’ Kiev (ritratt> EPA)


www.maltarightnow.com

Ia-Sibt, 5 ta’ April, 2014

13

A{BARIJIET TA’ BARRA

Perikli ;odda asso/jati mal-kan/er L-ISKOZJA Studju ;did ]vela li n-nuqqas tal-i;jene tal-[alq u nuqqas ta’ regolarità fl-e]amijiet tas-snien jistg[u j]idu l-potenzjal tal-kan/er orali. Ir-rapport tal-International Agency for Research on Cancer sab ukoll li l-u]u e//essiv ta’ mouthwash (aktar minn tliet darbiet kuljum) ukoll jista’ j]id l-element ta’ sogru. L-istudju jibba]a fuq elfejn pazjent li huma morda bil-kan/er u 1,993 persuna li huma ‘su;;etti g[al kontrolli relatati’ f’disa’ pajji]i tal-Ewropa. L-istudju tmexxa mill-Istitut ta’ Leibniz g[ar-Ri/erka dwar ilPrevenzjoni u l-Epidemjolo;ija fil-belt :ermani]a ta’ Bremen, filwaqt li qed jappo;;jawh ir-ri/erkaturi mal-Glasgow

University Dental School. It-tipjip, il-konsum esa;erat talalko[ol u livell baxx ta’ status so/jo-ekonomiku huma stabbiliti b[ala risk indicators tal-kan/er li jeffettwa l-[alq u l-gri]mejn. Intant, Wolfgang Ahrens, li hu l-Vi/i Direttur tal-Istitut ta’ Leibniz, fisser ir-ri]ultati talistudju b[ala ferm importanti u qal li hemm konnessjoni bejn [afna mill-fatturi ta’ sogru. Id-definizzjoni ta’ nuqqas ta’ i;jene tal-[alq tinkorpora wkoll lin-nies li jo[or;ilhom id-demm mill-[anek regolarment. It-tabib, David Conway, tal-Glasgow University Dental School, i[e;;e; biex anki persuni li g[andhom iddentatura jmorru g[and id-dentist g[al check-ups regolari.

Erdogan jikkritika l-mandat tal-qorti dwar Twitter IT-TURKIJA Il-Prim Ministru Tork, Recep Tayyip Erdogan, ikkritika l-mandat tal-Qorti Kostituzzjonali li jne[[i l-projbizzjoni g[al Twitter waqt li sostna li hu ‘ma jirrispettahx’. Dan meta Erdogan innifsu kien insista g[all-projbizzjoni wara li recordings dwar allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni li jorbtu lilu u lil qrabatu bdew ji//irkolaw online. Filwaqt li l-Qorti [e;;et biex lawtoritajiet tat-telekomunikazzjonijiet fit-Turkija jne[[u l-projbizzjoni li tillimita l-espressjoni [ielsa, Erdogan qal li ma ja[sibx li din hi de/i]joni xierqa, minkejja li l-Gvern tieg[u hu impenjat li jimxi skont id-direttiva. Erdogan, li jiem ilu ddikjara ‘gwerra’ fuq il-media so/jali (Twitter), qal ukoll li filwaqt li l-Qorti qed tipprote;i

lill-kumpanija Amerikana, il-valuri morali u nazzjonali tat-Turkija qeg[din ikunu injorati. L-istampa Torka, intant, irrappurtat li mandat tal-qorti qed jinsisti wkoll g[at-tne[[ija ta’ projbizzjoni simili g[al YouTube, g[alkemm hu mifhum li numru ta’ filmati g[andhom jibqg[u ‘blukkati’.

Recep Tayyip Erdogan (ritratt> EPA)

Uffi/jali tas-sigurtà Afgani jwaqqfu l-vetturi fl-in[awi ta’ Jalalabad fost it-tensjoni ta’ qabel l-elezzjoni g[all-Presidenza. Fir-ritratt i]-]g[ir (isfel, fuq il-lemin) tidher il-foto;urnalista tal-Associated Press, Anja Niedringhaus, li tilfet [ajjitha fl-isparatura tal-biera[ (ritratt> EPA)

:urnalisti tal-AP vittmi ta’ sparatura lejlet l-elezzjoni L-AFGANISTAN }ew; ;urnalisti nisa malAssociated Press spi//aw vittmi tal-vjolenza fil-belt ta’ Khost wara li pulizija feta[ in-nar direttament g[al fuqhom. L-in/ident se[[ meta l-poplu Afgan qed i[ejji biex jivvota flelezzjoni tal-lum g[all-Presidenza u meta l-militanti tat-Taliban ilhom jheddu li se jag[mlu minn kollox biex itellfu dan il-pro/ess hekk li mhumiex i]ommu lura mill-vjolenza. Intant, il-foto;urnalista Anja Niedringhaus, inqatlet flisparatura tal-biera[ f’Khost (qrib il-fruntiera mal-Pakistan) u r-rapporti qed jg[idu li l-kollega tag[ha, Kathy Gannon, tinsab stabbli wara li spi//at midruba flistess in/ident. Il-qawwiet tas-sigurtà Afgani qeg[din jag[mlu li jistg[u biex jintensifikaw is-sigurtà madwar il-pajji], meta l-poplu qed jag[]el

President ;did minflok Hamid Karzai, li ilu fil-poter mill-2001, u li hu pprojbit mill-Kostituzzjoni milli jikkontesta g[al tielet mandat. Il-kampanja elettorali kienet fost l-aktar imdemmija fl-istorja tal-pajji] u l-osservaturi di;a qed jesprimu l-inkwiet dwar il-frodi waqt din l-elezzjoni. Sadanittant, hu mifhum li Niedringhaus u Gannon kienu qed jivvja;;aw mal-[addiema li qed jg[inu fl-organizzazzjoni tal-elezzjoni u li kienu qed iwasslu ddokumenti tal-vot lejn l-in[awi ta’ Tanay, li hu distrett ta’ Khost. In-nies li nzertaw fl-in[awi qalu li uffi/jal li kien qed jikkmanda taqsima tal-pulizija feta[ in-nar fuq il-;urnalisti li dak il-[in kienu qed jistennew sakemm il-konvoj tag[hom jid[ol ;o kumpless tas-sigurtà. L-istess uffi/jal tal-pulizija

mbag[ad /eda lill-awtoritajiet u hu mifhum li qed jin]amm arrestat, filwaqt li l-in/ident qed ikun investigat. Fl-istess [in, mhux qed ji;i esklu] li l-isparatura setg[et se[[et b’ri]ultat ta’ identità ]baljata jew min[abba li l-pulizija li kienu responsabbli mis-sigurtà fiz-zona ma kinux konxji millmovimenti tal-;urnalisti flin[awi. Id-distrett ta’ Khost jaqsam fruntiera mar-re;jun ta’ Waziristan, fil-Pakistan, u hu mag[ruf li l-militanti tal-grupp Haqqani (ibba]at fil-Pakistan) hu b’sa[[tu [afna hemm. Intant, l-elezzjoni attwali g[allPresidenza Afgana hi kkaratterizzata wkoll mill-akbar impenn militari mindu tke//a t-Taliban millpoter fl-2001 hekk kif hemm madwar 200,000 suldat stazzjonati madwar l-Afganistan biex jevitaw l-attakki fuq il-poplu.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

14

A{BARIJIET TA’ BARRA

X’aktarx li wettaq il-massakru f’dag[dig[a ta’ rabja L-ISTATI UNITI Kelliema g[all-Armata talIstati Uniti qalu li hemm possibbiltà kbira li s-suldat li din il;img[a wettaq il-massakru filba]i militari ta’ Fort Hood, f’Texas, kien involut f’xi argument qabel wettaq l-isparatura fl-in[awi li [alliet tlieta mejtin u sittax-il midruba. L-aggressur – li mbag[ad ikkommetta suwi/idju fuq ilpost – kien ikkonfermat b[ala Ivan Lopez, ta’ 34 sena, bil-kelliema jg[idu li g[andhom provi konkreti li Lopez, imwieled fi Puerto Rico, kellu kundizzjoni

psikolo;ika instabbli. Intant, it-teorija li [ar;et issa hi li Lopez – veteran tas-servizz militari fl-Iraq u li kien qed ikun analizzat g[all-kundizzjoni mag[rufa b[ala post-traumatic stress disorder – x’aktarx kellu xi jg[id ma’ suldat jew xi suldati o[ra e]attament qabel l-isparatura. Madankollu, sal-biera[ ma kien hemm xejn definittiv li jsostni din il-possibbiltà. L-isparatura f’Fort Hood, li damet xi g[oxrin minuta, ixxukkjat lill-Istati Uniti, b’mod partikulari lill-komunità politika.

Lesti li ji]velaw l-abbu]i tas-CIA L-ISTATI UNITI

Il-membri tal-Intelligence Committee tas-Senat Amerikan ivvutaw biex jirrakkomandaw id-deklassifikazzjoni ta’ parti mir-rapport tal-istess Kumitat dwar ilmetodi ‘brutali’ li u]at l-a;enzija CIA waqt l-interrogazzjoni ta’ persuni suspettati dwar terrori]mu. Madankollu, l-uffi/jali qalu li jrid jg[addi ]-]mien sakemm iddettalji jo[or;u fil-pubbliku u partijiet tar-rapport li ;ew ]velati

di;à jsostnu li kien hemm drabi meta s-CIA ‘qarrqet’ bil-Gvern Amerikan rigward il-metodi talinterrogazzjoni, fi]-]mien meta George W. Bush kien il-President tal-Istati Uniti. Intant, waqt li l-Kumitat qal li rri]ultat tal-investigazzjoni hu xokkanti, is-CIA qed tikkontesta numru ta’ elementi, minbarra li qed tinsisti li r-rapport ‘fih l-i]balji’

Twissija dwar l-Ebola IL-MALI

L-ITALJA> Dan il-pajji] g[ada jfakkar il-[ames anniversarju mit-terremot terribbli li, f’April tal-2009, straxxna l-in[awi ta’ L’Aquila u bnadi o[ra fir-re;jun ta’ Abruzzo, meta kienu tilfu [ajjithom kwa]i 300 ru[. Ir-ritratt ta’ fuq juri l-knisja ta’ Santa Maria del Suffragio, f’L’Aquila, l-g[ada li din ;arrbet l-impatt tat-the]]i]a, u r-ritratt ta’ isfel ittie[ed din il-;img[a, fi ]mien meta r-residenti lokali g[addejjin minn perjodu ta’ riflessjoni filwaqt li jfakkru lill-g[e]ie] mitlufa (ritratt> EPA)

Il-Mali jinsab fuq alert min[abba l-virus qattiel tal-Ebola, fost rapporti dwar tliet ka]i suspettati qrib il-fruntiera malGuinea, fejn b’konsegwenza mietu mill-inqas 86 ru[. Dan meta n-nies li qed jivvja;;aw mill-in[awi tal-fruntiera lejn Bamako, il-belt kapitali talMali, qed ikunu su;;etti g[al kontrolli mill-aktar stretti b[ala prekawzjoni.

Fil-fatt, il-passi;;ieri fl-ajruport tal-belt qed jg[addu minn screening quddiem il-kameras tat-thermal imaging li jindikaw ka]i fejn persuna jkollha d-deni. Il-virus tal-Ebola, li jinfirex mill-kuntatti bejn in-nies, jidher li fe;; ukoll fil-Liberja, fejn ;ew irrappurtati sitt ka]i ta’ mwiet fost it-tnax-il ka] suspettat. Hemm ukoll ka]i suspettati tal-Ebola fi Sierra Leone.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

A{BARIJIET TA’ BARRA

15

Letterman i[abbar l-irtirar b’sorpri]a L-ISTATI UNITI

David Letterman, personalità mag[rufa fix-xena tat-televi]joni Amerikana u wie[ed mill-aktar TV hosts famu]i tad-dinja, [abbar li se jirtira mix-xena fl-2015. L-a[bar ing[atat b’sorpri]a minn Letterman innifsu, waqt recording tal-programm The Late Show with David Letterman. Ilprotagonist ilu 21 sena jmexxi dan it-talk show g[all-istazzjon CBS. Dan wara [dax-il sena b[ala pre]entatur tal-programm daqstant ie[or mag[ruf Late Night, g[all-istazzjon NBC. Waqt xandira diretta, Letterman qal li kien informa di;à lid-diretturi ta’ CBS li g[andu jirtira fi ]mien sena u la l-kuntratt attwali tieg[u jiskadi. Intant, hu ma naqasx milli jirringrazzja lil kull min [adem mieg[u tul is-snin, spe/jalment lit-telespettaturi li jsegwuh mid-djar tag[hom. Letterman hu mag[ruf g[allistil ta’ pre]entazzjoni inimitabbli u sar famu] fuq kollox g[all-intervisti ma’ karattri u personalitajiet ta’ fama internazzjonali. Intant, il-programmi tieg[u jinkludu s-segmenti komi/i, li jinkludu l-listi tal-aqwa g[axar elementi mil-lat umoristiku, minbarra features innovattivi b[al Monkey Cam – li fihom, xadina li jkollha kamera marbuta mag[ha toqg[od iddur mal-istudio, fil-[in tax-show.

David Letterman

IL-:ERMANJA> Alice Jay von Seldeneck tippre]enta ‘capsule’ tal-ispazju Sovjetiku f’Berlin, f’isem il-gallarija tal-arti li hi bba]ata fl-istess belt. L-in;enju inkwistjoni, fis-snin sebg[in, kien involut fi]-]ew; missjonijiet spazjali tal-programm ta’ Almaz u f’Mejju g[andu jittella’ g[all-irkant (flimkien ma’ diversi ‘control modules’ u varjetà ta’ lbies spazjali) li se jsir fil-belt ta’ Brussell, il-Bel;ju (ritratt> EPA)

Clinton ma jeskludix ‘]jara mill-aljeni’ L-ISTATI UNITI L-eks President tal-Istati Uniti, Bill Clinton, enfasizza li l-a[[ar skoperti dwar l-univers jissu;;erixxu li jista’ jkun li je]istu spe/i u kreaturi ;ejjin minn sorsi o[rajn g[ajr il-bniedem. Fil-fatt, meta kien qed jitkellem dwar il-[ajja ekstraterrestri fuq programm televi]iv, Clinton sostna li ma jkunx sorpri] li kieku l-aljeni j]uru d-dinja tag[na. Fid-diskors partikolari, Clinton – li kien mistieden fuq il-programm Jimmy Kimmel Live – qal li llum wie[ed jirre-

alizza li qieg[ed jg[ix f’univers li aktar qed jespandi u l-bniedem jaf ukoll li hemm biljuni ta’ stilel u pjaneti ‘hemm barra’. Hu rrefera g[all-fatt li, fla[[ar sentejn, iktar minn g[oxrin pjaneta kienu identifikati lil hinn mis-sistema solari tag[na u l-esperti ma eskludewx li dawn jistg[u jsostnu xi forma ta’ [ajja ‘;dida’. Meta, imbag[ad, Kimmel (ilpre]entatur tal-programm) insista biex Clinton ikun aktar spe/ifiku dwar l-e]istenza tal-

aljeni, l-eks President sostna li filwaqt li ma jista’ jg[id xejn b’/ertezza, ma jissorprendix ru[u fil-ka] ta’ ]jara ekstraterrestri. Bill Clinton esprima wkoll tama li ]jara potenzjali ta’ dan it-tip ma tibba]ax fuq il-konflitt u li l-affarijiet ma ji]vol;ux b[at-tema tal-film Independence Day (tad-direttur Roland Emmerich). Ftit wara li la[aq President tal-Istati Uniti, Bill Clinton kien [are; direttiva g[al ri/erka f’Area 51 – il-fa/ilità militari f’Nevada – biex ja//ertaw ‘li

ma kienx hemm aljeni flin[awi’. Dan meta anki saret revi]joni ;dida tad-dokumenti ta’ Roswell, li ddettaljaw allegata dehra ta’ UFO, li jing[ad li tmur lura sal-1947. Filwaqt li jis[aq li m’g[andux il-provi dwar le]istenza tal-aljeni, Clinton jemmen li kkonferma potenzjal li dan kapa/i tibbenefika bilkbir minnu d-dinja. Dan g[aliex skont hu, il-kun/ett ta’ xi inva]joni minn barra kapa/i jkattar u jsa[[a[ is-sens tal-g[aqda fost il-bnedmin kollha.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

16

LETTERATURA

L-g[anja u l-poeta “Madwarhom jg[umu friefet li jarmu d-dawl s[ab tag[hom, si;ar tag[hom, g]ejjer tag[hom, i]ommu fil-wi// sura o[ra ta’ inqas dawl – xi [add seta’ wkoll jid[ol f’tinda bi ]ball. L-istilel bilkemm kienu juru fejn qeg[din fis-sema safranija.

“}g[ar u mbieg[da minn din id-dinja mdawla. U d-dinja tibqa’ sakemm dawn il-bniet, jibg[u mqajma u j]ommu g[ajnejhom milli jing[alqu u l-qamar ukoll idda.” (Eudora Welty 1909-2001 ‘Moon Lake’) Esther jew Easter li isimha ma

tafx tiktbu fuq ir-ramel, tittie[ed flimkien ma’ tfal o[ra biex tg[addi ;img[a qrib lag millisba[ mitluf fil-[olqien li jbaqbaq bil-[ajja ta’ annimal u tfal. Hija ltima b[al xi tfal o[ra g[ax missierha telaq mid-dar, jew a[jar, [arab, trabbiha ommha, u trid issir kantanta. Kur]ità

Il-qoxra tal-ktieb ‘Dear Illusion’ ta’ Kingsley Amis

Im[arsa mill-kbar, it-tfal jiddevertu bejniethom, jaraw x’qed jag[mlu l-kbar g[ax bdiet tinbet fihom il-kur]ità. Filg[odu jqumu mad-daqq ta’ tromba. Wara jitmexxew qishom ri;ment. Jittie[du jduru, jin]lu fl-ilma. Esther ma tafx tg[um, tajjeb li titg[allem flok li toqg[od tara lil s[abha jibnu kastelli tar-ramel jew jinksew bir-ramel. Min isajjar g[at-tfal g[andu qattus li joqg[od jixxemmex imma kif jarahom, itir minn postu, imur mag[hom, jg[addi minn qalb l-g[ollieq qisu liebes

maskra, dejjem jara kif isib x’jiekol. Is-sempli/ità tat-tfal li jsibu dg[ajsa li l-kbar ju]aw meta jag[tu l-appuntamenti lil xulxin jew imorru jistadu. Id-dg[ajsa hi marbuta mal-moll. Kif se j/aqalquha biex iba[[ru fil-lag? G[anja lill-[olqien

Welty [olqot g[anja lill[olqien fejn jidhru ftit nies ]g[ar mill-g[ag[a fejn il-fer[ u l-istorbju malajr i/edu posthom g[addiqa u s-sikta min[abba /ajta. U ng[addi g[ax-xoghol ‘Dear Illusion’ ta’ Kingsley Amis (1922-1995) , missier Martin Amis, kittieb ukoll. “Kien dawl qawwi ta’ Lulju, ri[a ta’ frott di;à m[assar u le[en na[na[i donnu ta’ insetti akbar milli huma. F’dan il-jum ;urnalista tmur g[and poeta kbir biex tag[millu intervista. Mag[ha wie[ed tarritratti. Il-poeta jistqarr li jikteb bil-pinna jew bil-lapes jew xi [a;a li tag[mel marka fuq kull sura ta’ karta. Ji;uh f’rasu kliem u fra]ijiet li je[tie;lu jo[ro;hom b[ala kura skont parir tat-tabib tieg[u. Kull [ames snin jo[ro; ;abra ta’ poe]iji. Hekk mo[[u jibqa’ f’tieg[u. Fl-intervista j[abbar li se jaqta’ mill-kitba. Qabel it-tluq, il-poeta jag[ti lill-;urnalista poe]ija jisimha ‘Qatt Mitwieled’. Il-;urnalista tit[asseb. Il-kliem ;ewwa l-poezija ‘Dehra Qarrieqa G[a]i]a’ jista’ ma jkunx jirreferi g[al xi persuna imma g[al xi dehra ta’ m[abba, fer[, sbu[ija. Imma l-

Joe Cassar stcassar@gmail.com

poe]ija nkitbet g[aliha. Fiha kien hemm ‘g[ajta mewwieta ta’ hemm kbir’. :ie[ lill-poeta }mien wara, l-intervista

u lpoe]ija ji;u mitbug[a s[a[ f’gazzetta. So/jetà t[abbar li se tag[ti ;ie[ lill-poeta. Il-;urnalista u l-[abib tag[ha l-fotografu ji;u mistiedna g[a/-/erimonja. Ilmistiedna jing[ataw kopja ta’ ktieb ’L Hemm. Isiru d-diskorsi. Il-poeta jfisser li fl-isem [alla kelma barra. L-isem s[i[ kellu jkun Morru ’l Hemm. I]id, “Na[seb li fil-fond ta’ qalbi jmissni kont naf li ma kellix [ila. Li ma kienx hekk g[aliex ma kontx naqra l-poe]iji tieg[i meta kont inlestihom. Imissni qrajthom kemm-il darba, sewwa, biex nara u nag[mel [aqq.” Dan x’poeta kien?

{ajr lil Agenda Book Shop


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

17

FESTI

Ji]diedu l-attivitajiet marbuta mar-Randan ‘14 {al Qormi Kun/ert ta’ mar/i funebri mill-Banda tal-G[aqda So/jo-Mu]ikali Anici Nhar it-Tlieta, 8 ta’ April fis-7 p.m. il-Banda tal-G[aqda So/joMu]ikali Anici ta’ {al Qormi se tippre]enta programm ta’ mar/i

funebri u mu]ika minn films bibli/i bit-tema A Missa n Cruci. Dan il-programm se jsir quddiem il-ka]in tal-banda Anici u se jkun ta[t il-patro/inju tasSindku Rosianne Cutajar. IlBanda Anici se tkun ta[t iddirezzjoni tas-Surmast Joseph Vella. {al G[axaq Inawgurazzjoni ta’ vara ;dida fl-injam Nhar il-{amis 10 ta’ April fis7.30 p.m. fil-knisja parrokkjali ta’ Santa Marija f’{al G[axaq se ssir l-inawgurazzjoni ta’ vara ;dida fl-injam bis-sehem ta]]ew; baned ta’ {al G[axaq, Santa Marija u San :u]epp. I]-}urrieq Kun/ert ta’ mar/i funebri mill-Queen Victoria Ensemble Nhar il-{amis 10 ta’ April fis-7.30 p.m. fis-Sala Madonna

tal-Karmnu fil-Ka]in talG[aqda Karmelitana Banda Queen Victoria ta]-}urrieq se jittella’ kun/ert ta’ mar/i funebri mill-Queen Victoria Ensemble ta[t id-direzzjoni tasSurmast Alfred Farrugia. Kul[add mistieden jattendi. Wara, ti;i inawgurata l-wirja tal-:img[a l-Kbira bit-tema Rimpianto li qed tittella’ misSezzjoni }g[a]ag[ Karmelitani }rieraq. Programm ta’ mu]ika sagra mill-Banda tasSo/jetà Mu]ikali Santa Katarina V.M. B[ala parti mill-avvenimenti organizzati din is-sena biex ifakkru g[eluq il-150 sena mittwaqqif tag[ha, is-So/jetà Mu]ikali Santa Katarina V.M. flimkien mal-Ar/ipriet u l-kleru tal-parro//a ta]-}urrieq se jippre]entaw kun/ert ta’ mu]ika sagra li se jsir nhar il-{amis 10 ta’ April fis-7.30 p.m. fil-knisja ta’ Santa Marija f’Bubaqra, i]}urrieq. Il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun ta[t id-direzzjoni tas-

Surmast Josef Grech u se jie[du sehem ukoll is-sopran Frances Catherine Farrugia u t-tenur Charles Vincenti.

F’dawn il-jiem ta’ April qed isiru g[add ;mielu ta’ attivitajiet marbuta mar-Randan u li juru l-im[abba spe/jali tal-Maltin u l-G[awdxin lejn dawn il-festi

Joe Chetcuti joechetcuti@onvol.net

Il-Belt Victoria – G[awdex Sett ta’ mar/i funebri millBanda ?ittadina La Stella Is-So/jetà Filarmonika La Stella tal-Belt Victoria, G[awdex, g[adha kif ipprodu/iet fuq CD sett ta’ mar/i funebri fl-okka]joni tal-:img[a Mqaddsa. Is-CD tinkludi mar/i tas-surmast direttur Joseph Vella kif ukoll xog[lijiet ta’ Vincenzo Ciappara, Giuseppe Giardini Vella u kompo]ituri o[rajn. Iddisinn tal-qoxra tas-CD jirraffigura l-istatwa tal-Ecce Homo, xog[ol fl-injam ta’ Michael u Adonai Camilleri Cauchi li jinsab fil-Ba]ilika ta’ San :or;.

Il-jiem tal-:img[a Mqaddsa huma ;ranet impenjattivi g[allBanda La Stella. Is-Sibt 12 ta’ April hu skedat il-kun/ert ta’ mu]ika sagra fil-Ba]ilika :or;jana ta[t id-direzzjoni tas Surmast Joseph Vella u se jie[u sehem il-kor Laudate Pueri. Nhar il-:img[a l-Kbira lBanda ?ittadina La Stella se tipparte/ipa fil-pur/issjoni li tibda [ier;a fil-5.30 p.m. u fl-G[id ilKbir g[all-[abta tad-8.45 a.m. ilbanda se takkumpanja l-istatwa ta’ Kristu Rxoxt fil-pur/issjoni li to[ro; mill-Ba]ilika ta’ San :or;. Is-sett tal-mar/i funebri jista’ jinkiseb mill-ka]in tal-Banda La Stella g[all-prezz ta’ 12-il ewro. Aktar informazzjoni tinkiseb billi //emplu 79560250 jew minn info@lastella.com.mt. Kun/ert ta’ mar/i funebri mill-Banda tas-So/jetà Mu]ikali Santa Katarina V.M.

Il-Banda tas-So/jetà Mu]ikali Santa Katarina Ver;ni u Martri ta]-}urrieq nhar il-{add li ;ej, {add il-Palm, se tesegwixxi programm ta’ mar/i funebri f’Misra[ ir-Repubblika, i]}urrieq. Il-mar/i li se jindaqqu huma: Sulla Tomba ta’ Espedito Deguara, Alla Memoria Dei Miei Cari Genitori ta’ Emmanuel Cremona, Lacrime ta’ Antonio Miruzzi, Cipresso ta’ Angelo Melilli, Alla Memoria di Espedito Deguara ta’ Andrew Calleja, Addio Per Sempre ta’ G. Giappesi, Solitude ta’ Francis Falzon, Alla Perenne Memoria di Mro Francis Falzon ta’ Mario Testa, Stabat Mater Dolorosa ta’ Josef Grech, Sitio ta’ Alan Schembri u Ricordio (Leli Camilleri l-{orox) ta’ Mro Ray Sciberras. Il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun ta[t iddirezzjoni tas-Surmast Josef Grech. Il-programm jibda fl-10 a.m.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

18

RIFLESSJONIJIET

It-tbatija tal-umiljazzjoni It-test ta’ dawn il-jiem imqaddsa nafuh ikoll! Il-profeta Isaija [abbru b’tant qawwa u perswa]joni. “{aqruh, u hu qag[ad g[alihom bla ma biss feta[ fommu, b[al [aruf me[ud g[all-qatla, u b[al nag[;a mbikkma f’id min i;i]]ha, ma feta[x fommu. Bilforza u l-[aqq ne[[ewh; u min qag[ad ja[seb fuq xortih? Iva, qa//tuh mill-art tal-[ajjin, min[abba fi dnub il-poplu tieg[i kien midrub. U tawh qabar mal-[]iena, u mal-g[onja difnuh, g[alkemm ma g[amel ebda deni, u minn fommu ma [are; ebda qerq” (Is 53:7 -9). Dan it-test Messjaniku jit[addet mill-qaddej ta’ Alla li ;ie umiljat. Hu, li m’g[amel lebda [a]en, spi//a mal-ikkundannati! Hu, li ma qarraq b’[add, [a l-istess mewt maxxewwiexa. Jista’ jkun hemm umiljazzjoni e[rex minn din? Din is-silta, li tit[addet millqaddej ta’ Alla li jbati, g[adha tintise; f’tant [ajjiet ta’ nies flistorja mqallba u m[awda taddinja tal-lum. Quddiem l-umiljazzjoni li jg[addi minnha lbniedem, Mahatma Ghandi kien qal: “Kien dejjem misteru g[alija kif il-bnedmin jistg[u qatt i[ossuhom onorati millumiljazzjoni ta’ [uthom bnedmin o[ra.” Pri;unieri umiljati Xi ng[idu, pere]empju,

g[allumiljazzjoni kbira li g[addew minnha bi]ibilju ta’ pri;unieri fil-kampijiet tal-kon/entrament fl-a[[ar gwerra dinjija? Niftakar

li meta ]ort il-kamp talkon/entrament ta’ Auschwitz rajt b’g[ajnejja ]ew; travi kbar bejn il-barracks tas-suldati. Ilgwida qaltilna li ma’ dawn ittravi n-Na]isti kienu jg[allqu lil xi pri;unieri, [afna drabi fuq [a;a ta’ xejn. Anki l-istess fatt li f’Auschwitz barracks tas-suldati Pollakki, li darba kienu nbnew apposta mill-Gvern Pollakk biex bihom ikun jista’ jiddefendi lil pajji]u mill-g[edewwa fi ]mien in-Na]isti ;ew brutalment mibdula f’fabbrika tal-mewt kontra l-istess Pollakki u g[add ta’ nies minn ;nus o[ra mill-aggressur kiefer. Mhix umiljazzjoni kif post ta’ difi]a u protezzjoni jinbidel f’wie[ed ta’ aggressjoni u vjolenza? L-umiljazzjoni fi ]mien l-imperu Ruman L-istess nistg[u ng[idu fi ]mien ir-repubblika u l-imperu Ruman. Anki hawn l-umiljazzjoni kienet fl-aqwa tag[ha. Filfatt din kienet turi ru[ha f’g[add ta’ modi. Insemmi, pere]empju, il-mewta umiljanti tas-salib. Min jista’ jinsa l-mewta umiljanti ta’ Spartacus u s[abu r-ribelli li ssallbu mir-Rumani wara r-

rewwixta kbira li g[amlu u li damet tkarkar is-snin? Ma ninsewx li l-persuna li kienet tissallab g[erja mas-salib mhux biss kienet taqla’ kull tip ta’ tag[jir u insulti minn nies li kienu jg[addu minn [dejha imma wkoll kienet isservi ta’ ikel g[al /ertu tjur li fiha kienu jsibu pri]a tajba. X’festa kienu jag[mlu

Min jista’ jinsa l-kalvarju umiljanti li jg[addu minnu t-tfal wara li jsir mag[ruf li kien hemm tradiment

Patri Mario Attard OFM Cap frmarioa@gmail.com

minnha! Illum nifhem g[aliex il-ktieb tad-Dewtoronomju jis[et lillimsallab: “Jekk xi [add ikun [ati u jkun [aqqu l-mewt, u toqtlu u ddendlu ma’ zokk ta’ si;ra, t[allix ;ismu mdendel mazzokk, i]da idfnu dakinhar stess; g[aliex wie[ed imdendel hu ssa[ta ta’ Alla, u ma g[andekx ittabba’ ’l artek, li l-Mulej, Alla tieg[ek, se jag[tik b’wirt” (Dt 21:22-23). G[ax tassew l-umiljazzjoni ;;ieg[lek t[ossok mis[ut u mis[uta! S’issa t[additna biss fuq persuni li ;ew umiljati b’mod pubbliku. B[alma ti;i umiljata persuna li, filli g[addejja g[all-affari tag[ha, u filli ssib ru[ha akku]ata fuq xi [a;a u m/appsa fl-ewwel pa;na talgazzetta. G[idli ftit t[osshiex mis[uta. Tbatija fis-skiet L-aktar jekk tkun

inno/enti minn kull akku]a li akku]awha

biha. Il-[ajja turina li hawn ruxxmata persuni li qeg[din ibatu fis-skiet, inno/entement, [tija tal-i]balji ta’ [addie[or. Min jista’ jinsa l-kalvarju umiljanti li jg[addu minnu t-tfal wara li jsir mag[ruf li kien hemm tradiment fil-[ajja mi]]ew;a tal-familja tag[hom? G[idli int jekk dan it-tradiment jhe]]i]x familja mag[quda. Min se jse[[lu jfarra; il-qalb minfuda tat-tfal li, filli kellhom rashom mistrie[a li l-;enituri tag[hom kienu l-aqwa ;enituri tad-dinja, li mag[hom setg[u jafdaw [ajjithom, u filli nteb[u li wie[ed minnhom, forsi sforz fatturi o[ra li qatt ma ;ew ittekiljati bis-serjetà fil-familja, g[a]el jew g[a]let ix-short cut billi da[let f’relazzjoni pprojbita? Umiljazzjoni fl-iskejjel X’se jg[idu dawn it-tfal lil s[abhom tal-klassi meta jmorru lura fil-bankijiet tal-iskola? Kif se j[ossuhom quddiem il-bqija tal-familja tag[hom? Se jkollhom il-kura;; jg[idu li l-mamà g[andha l-[abib jg[ix mag[ha d-dar? Jew li l-papà, g[ax ilmamà telqet, issa g[andu [abiba o[ra?

Mhuwiex umiljanti li jridu ja//ettaw, kwa]i bilfors, li issa g[andhom mamà u papà ;did u ;dida? Aktar u aktar meta lmamà u l-papà tag[hom

g[adhom [ajjin? Mhix umiljazzjoni din? Mhix forma ta’ aggressjoni pulita? Qatt da[lilna f’rasna l-impatt li din it-trawma familjari t[alli fuq l-i]vilupp tat-tfal? X’se jsir minnha l-kura psikolo;ika, so/jali u spiritwali tag[hom? Imma anki f’dawn is-sitwazzjonijiet diffi/li, b[alma hija lumiljazzjoni, il-fidi Nisranija g[andha t-twe;iba tag[ha x’tag[ti. Il-Beata Tere]a ta’ Calcutta tg[id: “Nitg[allmu lumiltà meta na//ettaw l-umiljazzjonijiet bil-fer[.” G[al u[ud, dan ;enn. I]da, g[al dawk li jemmnu f’:esù Kristu, dan hu lfejqan tassew! Kemm hawn min sab is-ser[an ta’ qalbu u d-direzzjoni ta’ [ajtu meta fittex lillMulej fl-umiljazzjoni! Is-salm 62 jg[idilna: “F’Alla biss il-mistrie[ ta’ ru[i: ming[andu ti;ini s-salvazzjoni. Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tieg[i, hu l-kenn tieg[i, xejn ma j/aqlaqni” (62:2-3). L-umiltà vera hija meta nibqa’ nitlob minkejja l-mew; qalil tal-umiljazzjoni. Mela, fl-umiljazzjonijiet tieg[ek, itlob, ir/ievi s-sagramenti, ag[mel il-;id. B’hekk lumiljazzjoni tieg[ek isservik biex tikber fl-g[erf u fil-qdusija. Anzi, tag[tik l-aqwa rigal: tant kemm timtela bil-Mulej :esù li tibda tg[addih lill-o[rajn!


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

19

RIFLESSJONIJIET

Russell fil-Krimea Il-fatti li ;raw dan l-a[[ar u li re;g[u wasslulna ;ewwa djarna ismijiet li ftit a[na mid[la tag[hom , b[all Ukrajna, il-Krimea u r-Russja, ;eg[luni niftakar mhux biss f’din il-parti tad-dinja imma wkoll f’xi avvenimenti o[ra. Ftakart fil-gwerra tal-Krimea u f ’ xi [a;a li ;rat l - ewwel darba f’din il-gwerra u li llum nistennewha li ssir kull meta sfortunatament tfaqqa ’ xi gwerra. Il-gwerra tal-Krimea Il-gwerra tal-Orjent, jew kif nafuha a[jar, tal-Krimea, bdiet fl-1853 bejn l-Imperu Russu taz-Zar Nikola I u l-Imperu Ottoman , Franza , ir - Renju Unit u r-Renju ta’ Sardenja. Kollox beda meta Franza u r-

Russja ma qablux dwar min kellu jie[u [sieb il - postijiet sagri tal-Insara li kienu jinstabu fit-territorju tal-Imperu Ottoman , li kien di;à beda riesaq ;mielu lejn it-tmiem. Meta l - imperu Tork qabel ma’ dak li riedet Franza, irRussja attakkat lit-Turkija. IzZar qatt ma basar li t-Torok kienu sejrin jid[lu fi gwerra min[abba ra;unijiet mhux I]lami/i , imma l - fatti kienu mod ie[or minn kif [aseb izZar. Franza g[enet lit-Torok imma dan ma kienx bi]]ejjed. Il-Gran Brittanja da[let f’din il-gwerra min[abba l-bi]a’ li rRussja tesaq lejn il-Mediterran u g[alhekk ing[aqdet ma ’ Franza. Aktar tard da[al filgwerra r-Renju ta’ Sardenja. Il-gwerra ntemmet fl-1856. It- Times ta’ Londra L-aktar gazzetta influwenti fl-Ingilterra bla dubju ta’ xejn minn dejjem kienet it-Times. Din bdiet to[ro; fl-1785 blisem ta’ The Daily Universal

Register imma tliet snin wara biddlet isimha g[al The Times. Il - livell tal - gazzetta minn dejjem kien wie[ed g[oli u limportanza ewlenija kienet linformazzjoni malajr lill-qarrejja. Fil-gwerra tal-Krimea li qeg[din isemmu din il gazzetta kisbet id - dritt li [addiem minn tag[ha jmur mas-suldati Ingli]i fuq il-kamp tal-battalja biex ikun jista’ jirrapporta dak li jkun qieg[ed ise[[. Illum ma naraw xejn stramb f’din l-affari imma sal-1853 lebda ;urnalist ie[or, la Ingli] u lanqas mhux, qatt ma kien mar jirrapporta x’kien qieg[ed ji;ri fit-taqbid tal-e]er/ti tal-pajji].

Fr Reno Muscat OP renosop@gmail.com William Russel L-Irlandi] William

Howard Russell beda ja[dem mat Times ta’ Londra fl-1844, meta kellu 24 sena. Kien ]ag[]ug[ [afif u mimli ener;ija. Kien ji;ri madwar il-belt ta’ Londra sabiex ji;bor l-a[barijiet interessanti li jkunu se[[ew. Id - diri;enti tal - gazzetta nteb[u bil-[ila ta’ dan Russell u meta ;iet ix-xoqqa f’moxtha bag[tuh mas - suldati fil Krimea. B[alma kienet minn dejjem il - politika ta ’ dan il - ;urnal Ingli] , l - imparzjalità u l indipendenza ji;u l - ewwel . Minkejja li Russell kien mar ilKrimea mal-e]er/tu Brittaniku, qatt ma [asibha darbtejn biex jikkritika lill-;enerali xju[ li kienu jmexxu l - gwerra ming[ajr ma kellhom tag[rif sewwa fuq it-teknika tal-gwerra g[al dak i]-]mien modern. L-g[an tieg[u ma kienx li juri kemm hu b ’ sa[[tu l - Imperu Ingli] imma li jwassal e]att x’qed ji;ri. L-artikli tieg[u ma tantx ;ibdu simpatija tas-suldati Ingli]i u spiss kien isib ru[u maqlug[ ’il barra millgruppi tag[hom. Kien ikollu jiekol wa[du g[ax [add ma kien ikun iridu [dejh bil-bi]a’ li dan il-;urnalist je[odlu xi tag[rif minn mo[[u u j;ibu fl-inkwiet. {add ma kien iridu fit-tinda mieg[u u g[alhekk kellu jag[mel kwa]i sentejn jorqod u jg[ix f’tinda g[alih wa[du. Minkejja kollox , Russel jibqa’ msemmi b[ala l-ewwel korrispondent tal-gwerra. Illum lanqas biss no[olmu li ;urnalist fil-gwerra jrid jg[ix mas-suldati. Kienu l-fatti li se[[ew dan la[[ar li fakkruni f’dan il-bniedem li forsi mhux mag[ruf wisq ma’ min mhux mid[la talistorja tal - ;urnali]mu , imma inti li qieg[ed taqra, bil-;urnal f’idejk xieraq li tkun taf b’dan il-bniedem li ta sehmu g[allprogress tal - ;urnali]mu fid dinja.

Qraba tal-vittmi abbord l-ajruplan tal-Malaysia Airlines li sal-lum baqa’ ma nstabx b’dulur g[al [afna u [afna nies

It-titjira li g[adha misteru Minn ]mien g[al ]mien ji;ru fid-dinja [wejje; li jfakkruna kemm a[na ]g[ar, u kemm hu ]g[ir il-post li nokkupaw fil;rajja tal-bnedmin. Nie[du t-titjira 370 talMalaysia Airlines. :img[at wara li dan l-ajruplan g[eb minn fuq ir-radar /ivili, g[adna ma nafux x’sar minnu. Sparixxa. U sparixxa b’tag[bija ta’ 239 persuna fuq vja;; minn Kuala Lumpur sa Beijing. G[all-ewwel g[edna, “Dan kif jista’ ajruplan jisparixxi ming[ajr tra//a, illum, fis-seklu tag[na tant bravu?” U fil-fatt, wara xi jiem sirna nafu li ma sparixxiex g[alkollox, f’daqqa wa[da. Ma ng[idux li ssatelliti jaraw kollox? Ma nisimg[ux li l-militar dejjem attent g[al xi ajruplan jew missila li jimmina//jaw is-sigurtà talpajji]? Nafu xi [a;a U fil-fatt, l-istorja bdiet tikklerja, hekk kif l-entitajiet involuti bdew jitkellmu. L-ajruplan sparixxa minn fuq ir-radar tat-traffikar /ivili wara sieg[a fl-ajru. Imbag[ad sirna nafu li l-magni Rolls-Royce, dejjem jittra]mettu informazzjoni, kullimkien, u lpilota m’g[andux possibbiltà li jitfi din it-tra]missjoni. Barra minn hekk, nafu li l-ajruplan dam itir seba’ sig[at (jew erbg[a) wara li xi [add tefa’ llinja ta’ komunikazzjoni, u li minflok lejn il-Lvant, mar lejn ilPunent, li tela’ fl-ajru 45,000 pied, aktar milli kien suppost g[al Boeing 777-200, li ni]el g[al 23,000 hekk kif kien qed iqarreb lejn il-g]ira ta’ Penang. Mela nafu [afna fuq din it-titjira. Jidher li min kien qed isuq kien jaf sewwa l-possibbiltajiet tieg[u, u ma riedx lil min ikun jaf

is-sentiment, ikattar il-possibbiltajiet koroh li jg[addu minn mo[[na. A[na g[andna kontroll ta’ [ajjitna? Jew hemm “kbarat” fiddinja, li jmexxu huma, jg[ollu u jbaxxu l-prezzijiet kif iridu u kif jaqbel lilhom, banek li jilag[buna u jsiru sinjuri minn fuq flusna, poteri li ]gur mhux se jaqsmu ;idhom ma’ kul[add, g[orrief li Norbert Ellul-Vincenti dak li jafu j]ommuh g[alihom, nibit2@gmail.com “hbieb” li ju]aw “il-[biberija” biex jinqdew bina? Dawn huma mistoqsijiet li ji;u x’kien se jag[mel u fejn sejjer. Nafu li tar fit-tul, u nafu li l-mili- f’mo[[ l-individwu, imma anke tar, barra awtoritajiet o[rajn jafu b[ala pajji], a[na li a[na pajji] i]jed ukoll. Min jaf l-Amerikani ]g[ir, nintilfu qalb qawwiet hekk x’jafu? U /-?ini]i, u l-Indjani u kbar fid-dinja. o[rajn. Piraterija g[all-qlig[ tal-flus? Kontijiet ta’ [ajjithom Dan mhux sentiment g[alkolAtt ta’ terrori]mu? Tnizzel, forsi bi ]ball, minn xi poter militari? U lox ;did, g[ax a[na, li nemmnu l-239 ru[ ta’ fuqu kif jid[lu f’din f’Alla tal-Van;elu, nafu li ix-xena, x’sar minnhom, jew g[andu radar fuqna l-[in kollu, x’kienu bi[siebhom jag[mlu imma radar li bih Alla j[obbna u jag[mlilna l-;id. Imma hemm bihom? radar ie[or, li jsegwina fuq linternet, jaf x’niktbu fuq faceMistoqsijiet Mistoqsijiet tal-bi]a’, li jekk book, jiftakar l-I.D. tag[na u lma ji;ux imwie;ba, aktar se passwords li nu]aw, jissemma’ lkonversazzjonijiet tag[na fuq j[allu mistoqsijiet imdallma. Jid[ol fina sens ta’ disperaz- Skype, jaqra l-e]ami tad-demm li zjoni, minn banda g[ax in[ossu g[amilna, u kien mag[na meta lilna nfusna karta tal-log[ob tbellahna. Ilum il-bnedmin ikollhom f’idejn il-kbarat tad-dinja (fillog[ba tal-poter jew tal-[a]en), u jag[mlu l-kontijiet ta’ [ajjithom minn banda g[ax nafu li l-kbarat ma’ bnedmin o[ra, mo[bija, jafu affarijiet li mhux qed jaqsmu fuqana, setg[ana, u min jaf min mag[na. Il-misteru oskur ta’ dan huma?

Nafu li g[andu radar fuqna l-[in kollu, imma radar li bih Alla j[obbna u jag[mlilna l-;id. Imma hemm radar ie[or, li jsegwina fuq l-internet, jaf x’niktbu fuq facebook ... jaqra l-e]ami tad-demm li g[amilna, u kien mag[na meta tbellahna


Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

www.maltarightnow.com

20

RANDAN 2014

G[add ta’ attivitajiet tal-:img[a l-Kbira f’{al Qormi Is-So/jetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan flimkien mal-Kummissjoni }g[a]ag[ Bastjani]i se torganizza diversi attivitajiet marbutin mal-:img[a Mqaddsa. Is-Sibt 5 ta’ April ‘Pesach’, l-ikla bir-rit Lhudi, organizzata mill-Kummissjoni Nisa Qalbisti fi [dan is-So/jetà

Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan fil-Ka]in Pinto fis7.30 p.m. Il-{add 6 ta’ April fit-8 p.m. ‘Riflessi’, programm ta’ mar/i funebri, mu]ika sagra u riflessjonijiet fil-kripta tal-knisja parrokkjali San Sebastjan. Kul[add mistieden. Id-d[ul huwa b’xejn. Wirjiet Mill-{add 13 ta’ April sas-Sibt 19 ta’ April> ‘Calicem Salutis’ ‘Calicem Salutis’, wirja ]mien il-:img[a Mqaddsa

g[al li lKummissjoni }g[a]ag[ Bastjani]i flimkien malKummissjoni Kultura fi [dan isSo/jetà Filarmonika Pinto, Banda San Sebastjan A.D. 1862 ikunu qeg[din itellg[u fil-Ka]in Pinto. Din il-wirja se tkun maqsuma f’]ew; partijiet – /enaklu fuq stil Lhudi u wirja ta’ vari u diversi platti artisti/i tas-smid. ?enaklu fuq stil Lhudi bi statwi lifesize

G[al sena o[ra se jkun armat i/-/enaklu fuq stil Lhudi, propjetà tal-K}B u li hu tant imfittex mid-dilettanti tal-:img[a lKbira. Dan i/-/enaklu se jkun

armat f’wa[da mis-swali filKa]in Pinto. Din is-sala flimg[oddi kienet tintu]a b[ala forn u llum hi proprjetà tasSo/jetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan. Dawn l-istatwi lifesize huma xog[ol l-artist Qormi, Stephen Borg. Wirja ta’ vari u platti artisti/i tas-smid Il-parti l-o[ra tal-wirja se tkun fis-Sala San Sebastjan Martri, filparti ta’ fuq tal-ka]in. Hawn wie[ed se jkun jista’ jammira sett ta’ vari ma[dumin mill-artist G[awdxi Pawlu Aquilina. F’din il-wirja se jkun hemm ukoll g[all-wiri diversi platti artisti/i tas-smid ma[dumin b’tant dedikazzjoni minn Kevin Bonnici, ammiratur tas-So/jetà. Xi [a;a innovattiva din is-sena se tkun li l-pubbliku se jkun jista’ j]ur il-kappella li tinsab fis-sede tas-So/jetà u li hi ddedikata lillQalb Bla Tebg[a ta’ :esu u ta’ Marija. Drama ‘Il-Kundanna’ –

mill-[sieb ta’ Marija Madalena, organizzat mill-Kummissjoni Kultura Qormi flimkien malKummissjoni }g[a]ag[ Bastjani]i. Rappre]entazzjoni [ajja, fix-xelter ta’ ta[t l-G[assa tal-Pulizija ta’ {al Qormi fi Triq il-Kbira, li jag[milha fa/li biex artistikament il-vi]itaturi jid[lu fil-fond tal-[sieb tal-karattru ewlieni aktar ma huma jid[lu filfond tax-xelter. Din il-produzzjoni g[andha kitba ta’ Oliver Cassar u direzzjoni artistika ta’ M’Grace Cassar filwaqt li tinkorpora s-

sehem ta’ madwar [mistax-il attur fosthom Sonia Muscat Casha u Nicole Falzon fil-partijiet ewlenin. ‘{asel Idejh’ – Ponzju Pilatu [asel idejh... u fl-istorja talumanità, f’diversi sitwazzjonijiet il-bniedem kemm-il darba [asel idejh...? Rappre]entazzjoni [ajja u ori;inali ta’ ftit minuti b’kuntest g[al ]minijietna, filKa]in Pinto fejn l-udjenza pre]enti tipparte/ipa wkoll. Kitba u produzzjoni ta’ Doris Zammit. Dati u [inijiet tarrappre]entazzjonijiet: {add il-Palm – mill-10 a.m. sa 12 p.m. {amis ix-Xirka – mis-6 p.m. sa 12 a.m. Il-:img[a lKbira – mid-9 a.m. sa 12 p.m. It-Tnejn 16 ta’ April mit-8 p.m. ’l quddiem. Memento Mori – kun/ert ta’ mar/i funebri li se jittella’ filKa]in Pinto. Kul[add mistieden u d-d[ul huwa b’xejn. Mixeg[la 2014 Il - Kummissjoni }g[a]ag[ Bastjani]i ta’ {al Qormi, g[arraba’ sena se tag[mel mixeg[la spettakolari fil-lejl ta’ {amis ix - Xirka , fuq iz - zuntier tal Knisja Parrokkjali ta ’ San Sebastjan f’{al Qormi. L - g[an ta ’ din il - mixeg[la

hu li jin[oloq ambjent uniku ta ’ skiet , ;abra u riflessjoni permezz ta ’ eluf ta ’ xemg[at li jkunu qeg[din jiffurmaw episodji jew simboli marbutin mal - :img[a Mqaddsa sabiex jg[inu li dak li jkun jipprepara ru[u qabel ma jid[ol fil - knisja parrokkjali sabiex jag[mel il -

visti . Fost l - episodji li ;ew ippre]entati fis - snin li g[addew insibu l - wi// ta ’ Marija Addolorata , :esù mg[obbi bis - salib u l Golgota . Il - preparamenti g[all mixeg[la ta’ din is-sena jinsabu fl-aqwa tag[hom, u ftit ;ranet o[ra kollox ikun ippreparat biex dawk l-eluf ta’ xemg[at jitqieg[du b’dedikazzjoni fuq iz-zuntier tal-knisja parrokkjali… imma jkun jonqos int, li ti;i tara, tapprezza u b’dan il-mod ng[inuk tid[ol fi

spirtu ta’ ;abra biex tirrifletti fuq dan il-lejl qaddis. {add il-G[id

Nhar {add il-G[id wara li lquddiesa tat-8.15 a.m. to[ro; ilpur/issjoni bil-vara artistika ta’ Kristu Rxoxt mill-knisja parrokkjali, akkumpanjata millvalzi tas-So/jetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan li ddur mat-toroq tal-parro//a, bla[[ar ;irja g[al fuq iz-zuntier qabel ma tid[ol fil-knisja. Qabel id-d[ul tal-pur/issjoni jsir ittberik tal-figolli.

L-A[[ar ?ena fil-Museum tas-subien fin-Nadur

Dettall mill-A[[ar ?ena li se tittella’ fil-Museum tas-subien fin-Nadur, G[awdex

B[alissa qed isiru l-a[[ar t[ejjijiet biex fil-jiem li ;ejjin tittella’ dik li hi mag[rufa b[ala lA[[ar ?ena tas-Sinjur. Din se tittella’ fil-Museum tassubien, in-Nadur. Se jkun hemm mejda tal-Appostli u se tkun imsej[a ‘I/-?ena tas-Sinjur :esù’. {mistax-il statwa lifesize xog[ol l-artist Naduri James Azzopardi f’ambjent tipikament bibliku li jinbidel minn sena g[al o[ra. Il-frott, il-[xejjex, [wejje; u o;;etti esibiti huma wkoll relatati ma’ dawn i]-]minijiet. Qed jitqassam ktejjeb ta’ tifkira fost il-vi]itaturi li j]uru din il-

wirja waqt il-[inijiet tal-ftu[. Il-wirja tkun miftu[a minn {add il-Palm sal-:img[a lKbira. Fit-13 ta’ April, {add il-Palm, mid-9.30 a.m. sal-11.30 p.m. u mit-3 p.m. sas-7 p.m. Mill-14 sas-16 April mis-6 p.m. sad-9 p.m. Fis-17 ta’ April, {amis ixXirka, mis-6 p.m. sal-11 p.m. Fit-18 ta’ April, il-:img[a lKbira, mid-9 a.m. sat-3 p.m. u mis-7 p.m. sad-9 p.m. (Tinfeta[ ukoll filg[odu g[allgruppi li jkunu G[awdex – /emplu 21555297 jew 99866777).


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

RANDAN 2014

21

Kun/ert g[al ]mien ir-Randan mill-kor Santa ?e/ilja G[ada l-{add, 6 ta’ April, ilkor Santa ?e/ilja tar-Rabat, G[awdex, se jtella’ serata o[ra spettakolari g[al dan i]-]mien tar-Randan u l-:img[a Mqaddsa. Mill-festi tal-Milied sal-lum, [add minna ma kellu idu fuq ]aqqu, jistenna xi perjodu partikulari biex niltaqg[u u nibdew il-provi, anzi! Hekk kif g[addew il-festi talMilied, e]attament nhar it-Tlieta, 7 ta’ Jannar, tajna bidu g[al sensiela ta’ provi g[al din is-serata mu]iko-letterarja.

Matul is-serata se nitfg[u [arsitna lejn il-misteru talfla;ellazzjoni ta’ :esù, u g[alhekk tajnieha l-isem ‘Christe flagellis’. Is-serata se tkun im]ewqa b’motetti sagri fuq stil Gregorjan, siltiet mu]ikali o[ra fosthom kompo]izzjoni mu]ikali ori;inali tad-direttur mu]ikali tag[na, is-Surmast Antoine Mercieca. Se jkun hemm spazju g[al-letteratura ta’ Mary Meylak, poetessa G[awdxija u Rabtija, kif ukoll lejn tmiem is-serata se tintwera pre]entazzjoni

awdjovi]iva biex tkompli tg[in lil dawk kollha li be[siebhom jonorawna bil-pre]enza tag[hom fir-riflessjoni personali tag[hom. G[alhekk, g[al iktar informazzjoni nissu;;erilkom i]]uru lpa;na tal-kor fuq facebook Kor Santa ?e/ilja A.D. 2013 fejn titla’ informazzjoni minn ]mien g[al ie[or, i]da bla dubju, l-a[jar [a;a hi li ti;u fil-knisja ta’ San Fran;isk, ir-Rabat, G[awdex, g[ada l-{add, 6 ta’ April, il[ames {add tar-Randan, fis-7 p.m.

‘L-G[adu’> Dramm g[al dan i]-]mien tas-sena g[ada fir-Rabat Ir-Randan hu ]mien ta’ riflessjoni li g[alkemm fih infakkru l-Passjoni ta’ Sidna :esù Kristu, hawn [afna familji li jg[addu mit-tbatija li taf toffri l-[ajja. Id-dramm ‘L-G[adu’ ta’ Dario Nicodemi, hu storja li min[abba ]ball fi]-]g[o]ija tad-Dukessa Anna, din tibqa’ tg[ix bir-rimors matul [ajjitha. Anna, omm Roberto, dejjem ]ammet sigriet il-passat tieg[u minkejja li wiret it-titlu ta’ Duka ming[and missieru. {uh il-Konti Gaston kien jg[ix fil-palazz malKontessa ommha. Roberto kien jiddubita dwar l-im[abba t’ommu imma Gaston kien dejjem jikkalmah.

Marta, bint in-Nutar Regnualt, u Fiorenza bint M Lumb, ikollhom grazzja ma’ Roberto. Gaston kien jg[ir u wa[[al f’rasu li [add ma j[obbu [lief ommu. Marta, li kienet taf /erti sigrieti mill-uffi//ju ta’ missierha nnutar, bdiet tirrikattah b’dawn issigrieti. Roberto xorta m’a//ettax li tkun martu, anzi wasal jg[id lil missierha biex ma j[allihiex ti;i aktar id-dar. Roberto, fuq li qaltlu Marta, beda juri /erti nervi u rabja, u [add ma seta’ jifhem g[aliex. Ried isiefer g[ax [ass li mhux milqug[ iddar. Roberto jaffronta lil ommu fost l-iskantament tag[ha dwar listorja tieg[u. Jidde/iedi li jmur

Pari;i g[all-gwerra flimkien ma’ Gaston. :urnata wa[da ji;i l-ku;in tag[ha, il-Kardinal Guido, meta jir/ievu l-a[bar tal-mewt ta’ ... Dan id-dramm ;ie ppre]entat madwar 34 sena ilu g[all-konkors teatrali fl-Im;arr, {al Lija u rRabat. ‘L-G[adu’ se ji;i ppre]entat mill-G[aqda Drammatika Rabat g[ada l-{add 6 ta’ April fis-Sala Parrokkjali tar-Rabat fis-7 p.m. Jie[du sehem Antida Agius, Manwel Galea, Mary Scerri Abela, George Agius, Joe Borg, Joanne Fsadni, Frankie Fenech, Leanne Bugeja, Tony Fenech, Maria Xuereb u Jurgen Sciberras.

L-atturi li se jie[du sehem fid-dramm ‘L-G[adu’ li se jsir g[ada fir-Rabat


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

23

TV#RADJU F. Living

07:00 - Ashram 09:00 - F. Living Magazine 10:00 - Belle Donne 12:00 - Teleshopping 13:00 Niltaqg[u 15:00 - Teleshopping 16:00 - Bejnietna 18:00 Teleshopping 20:30 - Tie; tal-{olm 21:30 - Bejnietna 23:30 - Fil-:nien ma’ Melo 24:00 - Madagascar 01:30 - Teleshopping. Xejk

07:30 - Just for Laughs 07:45 - Total Request Show 09:50 - Shout Out 10:00 - Love and Romance 10:45 Teleshopping 11:45 - Just for Laughs 12:00 - Kontra r-Ri[ (r) 13:30 - The 80s 14:00 - Local Angle 15:00 - The 90s 15:30 - Teleshopping 16:30 Hits 16:50 - Shout Out 17:00 - Local Issues (r) 17:45 - Maltese Music 18:00 - Total Requests Show (live) 20:00 - Just for Laughs 20:15 - Shout Out 20:30 - Just for Laughs 21:55 Football 22:00 - Music Documentary 23:00 - Local Issues (r) 23:45 - The 60s and 70s. Smash

09:30 - Teleshopping 13:00 - FilK/ina ma’ Farah (r) 14:00 - Er;a’ Lura 15:30 - Dokumentarju 16:00 M’intix Wa[dek 16:30 - D bride 17:30 - A[barijiet ta’ barra 18:15 Bingo 75 18:40 - Dokumentarju 19:00 - A[barijiet 19:30 - Nursery Stars 20:30 - Forum 21:30 Dokumentarju 22:00 - A[barijiet 22:30 - Poker. Melita More

09:00 - Private Practice 09:45 Private Practice 10:30 - Private Practice 11:15 - Private Practice 12:00 - Private Practice 12:45 SMASH 13:30 - Suits 14:15 - Suits 15:00 – Suits 15:45 – Suits 16:30 Suits 17:15 - Mike & Molly 17:45 Whitney 18:30 - Chicago Fire 19:15 - Grey’s Anatomy 20:00 - How I Met Your Mother 20:30 - Amazing

Race 21:15 - Game Of Thrones 22:15 - Spartacus 23:15 - Suits 00:00 - GO ON 00:30 - Dallas 01:15 - Alcatraz

Diva Chennel

08:35 - G.I Joe: Retaliation 10:25 A Dog Named Christmas 12:00 The Dark Knight Rises 14:45 - The Guardian 17:00 - Family Weekend 18:50 - Jack Reacher 21:00 - The Amazing Spider-Man 23:15 Shakespeare in Love 01:15 - The Sixth Sense 03:00 - A Dog Named Christmas 04:40 - Jack Reacher.

06:00 - Law & Order 06:55 - Law & Order 07:50 - Law & Order 08:45 Tre Moglie 10:35 - SMS 10:40 - ER 11:30 - ER 12:20 - Wolff’s Turf 13:15 - Wolff’s Turf 14:15 - Mary Higgins Clark: Try to Remember 16:00 - Rare Books and Manuscripts 16:15 - Strong Medicine 17:05 Strong Medicine 17:55 - Miss Marple 19:43 - La Prova 19:50 Miss Fisher’s Murder Mysteries 20:53 - Great Women 21:00 Downton Abbey 22:20 - Bernard and Doris

BBC Entertainment

Discovery Channel

06:00 – Tweenies 06:20 Teletubbies 06:45 - Bobinogs 06:55 - Show Me Show Me 07:15 Tweenies 07:35 - Teletubbies 08:00 - Bobinogs 08:10 - Show Me Show Me 08:30 - The Weakest Link 09:15 - David Copperfield 10:05 - Rev. 10:35 - Friday Night Dinner 11:00 The Omid Djalili Show 11:30 - My Hero 12:00 - Doctor Who 12:45 Me and Mrs Jones 13:15 - David Copperfield 14:10 - Casualty 15:00 - EastEnders 15:30 - EastEnders 16:00 - EastEnders 16:30 EastEnders 17:05 - Friday Night Dinner 17:30 - Friday Night Dinner 17:55 - Friday Night Dinner 18:20 Doctor Who 19:10 - David Copperfield 20:00 - Being Erica 20:45 - Alan Carr: Chatty Man 21:30 - The Town 22:20 - Stewart Lee’s Comedy Vehicle 22:50 Pramface 23:20 - Me and Mrs Jones 23:50 - Ideal

06:00 - How It’s Made: Gears, Scissors, Leather Watchbands 06:25 - Rides: Ultimate Off-Road 07:15 - Fifth Gear 07:45 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: World Class Stadium 09:05 - The Real Hustle 09:30 - The Real Hustle 09:55 - The Real Hustle 10:25 - The Real Hustle 10:50 - World’s Scariest...: Animal Attacks 3 11:40 - World’s Scariest...: Craziest Weddings 12:35 - World’s Scariest...: Flights 13:30 - World’s Scariest...: Animal Attacks 14:25 How It’s Made: Canvas Wall Tents, Peace Pipes, Cannons 14:55 - How It’s Made: Hunting Decoys, Canned Tomatoes, Lassos 15:20 - Penn & Teller Tell a Lie: A Head of Hair Can Lift a Mustang 16:15 Dynamo: Magician Impossible: Walking on Water 17:10 - How Do They Do It?: The Social Network; Zubrowka; Aerial Cable Car 17:40 - How Do They Do It?: Skydiving Suits; Surstromming; Hemp-Crete 18:05 - Crash Course: 50k Smash 18:3 -5 Chasing Classic Cars: Back to the Beach 19:00 - Fifth Gear 20:00 - Flip Men 20:30 - Game of Pawns: Call Your Shot 21:00 Baggage Battles: Space Case 21:30 - Auction Hunters: Separation Anxiety 22:00 - You Have Been Warned: Kings of Carnage 23:00 Ice Cold Gold: David and Goliath

Go stars

MGM Channel

07:00 - The Extreme Adventures of Super Dave 08:30 - The Care Bears Movie 09:40 - Mac and Me 11:20 Bio-Dome 12:55 - MGM’s Big Screen 13:10 - Golden Gate 14:40 Convicts 16:15 - Memories of Me 18:00 - Pieces of April 19:20 Livin’ Large! 21:00 - The Couch Trip 22:35 - Network

The Dark Knight Rises – Go Stars, 12>00

Wara tmien snin, il-belt ta’ Gotham ter;a’ tispi//a fil-mira tal-periklu, periklu li Batman flimkien malkummissarju tal-pulizija Gordon ippruvaw jeqirdu qabel. Batman ikollu jer;a’ jfe;; biex jiddefendi lbelt u lin-nies li jg[ixu fiha, li b’ironija kbira jikkunsidraw lil Batman b[ala l-g[adu tag[hom meta filfatt hu mhux hekk.

07>00 08>30 11>30 12>30 13>30 14>00 14>05 16>00 17>00 18>00 18>05 19>10 19>30 20>15 20>30 21>30 21>35 22>00 23>00

NET News Telebejg[ Chit Chat (r) Jekk Jog[;obkom Sibt Familja NET News (ikompli) Sibt Familja Ta[t il-Lenti (r) Rafiki (r) NET News Sibtilfidi Tlug[ tal-Lottu NET News G[alik fl-Ewropa Iswed fuq l-Abjad NET News (ikompli) Iswed fuq l-Abjad Premier (r) NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 1

08:30 - Live: ISU Grand Prix, Figure Skating 09:45 - ISU Grand Prix, Figure Skating 10:30 - ISU Grand Prix, Figure Skating 11:15 - Live: ISU Grand Prix, Figure Skating 12:45 - FIFA Under 17 World Cup Football 14:00 - Live: UEFA Women’s Champions League Football [Live] [N] 16:00 - FIFA Under 17 World Cup Football 17:00 ISU Grand Prix, Figure Skating 18:00 - ISU Grand Prix, Figure Skating 19:00 - FIFA Under 17 World Cup Football 20:00 - Boxing 21:00 - Live Superkombat Fighting Championship Kickboxing Eurosport 2

Week 34 - Premier League Preview 13:45 - Barclays Premier League Week 34 - Manchester City v Southampton LIVE 16:00 - Barclays Premier League - Week 34 - Newcastle Utd v Manchester Utd LIVE 18:30 Barclays Premier League - Week 34 Chelsea v Stoke City LIVE 20:45 Serie A - Round 32 - Inter v Bologna LIVE 22:45 - Milan Channel GO sports 3 14:30 - Heineken Cup - Quarter Final Munster v Toulouse LIVE 17:00 Heineken Cup -Quarter Final -

Clermont Auvergne v Leicester Tigers LIVE 19:00 - Inter Channel 20:00 Ligue 1 - Round 32 - Toulouse v LOSC Lille LIVE 22:00 - Inter Channel

06:30 - UEFA Under-21 International Championship Futsal 07:30 - World Cup Qualifier Football 08:30 - World Cup Qualifier Football 09:15 - World Cup Qualifier Football 10:00 - World Cup, World Tour 11:00 - Summer Grand Prix Ski Jumping 12:30 - FIS World Cup Alpine Skiing 13:30 European Tour Snooker 15:30 - World Cup, World Tour 16:30 - UEFA Under-21 International Championship Futsal 17:30 - Summer Grand Prix Ski Jumping 19:00 - World Cup Qualifier Football 20:00 - World Cup, World Tour 21:00 - UEFA Under-21 International Championship Futsal 22:00 - Total KO 23:00 - Total KO

Barclays Premier League Week 34 - Cardiff City v Crystal Palace LIVE 18:00 - Ligue 1 -Round 32 - Paris Saint-Germain v Stade de Reims LIVE 20:00 - LFC TV

GO sports 1

GO sports 6

07:00 - Barclays Premier League Week 33 - Sunderland v West Ham Utd 09:00 - Ligue 1 - Round 32 Olympique de Marseille v AC Ajaccio 11:00 - Barclays Premier League Week 33 - Liverpool v Tottenham H 13:00 Trans World Sport #1405 14:00 - Formula 1 - Bahrain Grand Prix, Sakhir - Practice 3 LIVE 15:30 - ATP Master 1000 - Sony Open Tennis, Miami – Highlights 16:30 - UEFA Champions League - Magazine Programme 25 17:00 - Formula 1 Bahrain Grand Prix, Sakhir – Qualifying LIVE 18:30 - Trans World Sport #1405 19:30 - Heineken Cup Quarter Final - Ulster v Saracens LIVE 21:30 - Formula 1 - Bahrain Grand Prix, Sakhir – Qualifying 23:00 Heineken Cup - Quarter Final Munster v Toulouse 01:00 Vincennes Horseracing 03:00 Barclays Premier League - Week 34 Hull City v Swansea City 05:00 Ligue 1 - Round 32 - Paris SaintGermain v Stade de Reims

16:00 - Barclays Premier League Week 34 - Hull City v Swansea City LIVE 18:00 - MUTV

GO sports 2 12:30 -

Barclays Premier League Week 34 - Premier League Match Pack 13:00 - Barclays Premier League -

GO sports 4 16:00 -

Barclays Premier League Week 34 - Aston Villa v Fulham LIVE 18:00 - Serie A - Round 32 - Chievo v Hellas Verona LIVE 20:00 - Juve Channel GO sports 5 16:00 -

GO sports 7

07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - Barclays Premier League - Week 33 Fulham v Everton 11:00 - Aviva Premiership - Round 18 - Newcastle Falcons v Worcester Warriors 13:00 Serie A - Round 31 - Udinese v Catania 15:00 - Trans World Sport #1405 16:00 - Barclays Premier League - Week 34 - Norwich City v West Brom Albion LIVE 18:00 Formula 1 - Bahrain Grand Prix, Sakhir - Practice 3 19:30 - Barclays Premier League - Week 34 -

Manchester City v Southampton 21:30 - Football’s Greatest 22:00 Serie A - Round 32 - Chievo v Hellas Verona 00:00 - Heineken Cup Quarter Final - Clermont Auvergne v Leicester Tigers 02:00 - Ligue 1 Round 32 - Toulouse v LOSC Lille 04:00 - Barclays Premier League Week 34 - Cardiff City v Crystal Palace 06:00 - ATP Masters 1000 Sony Open Tennis, Miami – Highlights


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

24

TV # RADJU ILLUM FUQ NET TELEVISION

The Couch Trip – MGM Movies, 21>00

Sibt Familja – Net Television, 13>30

Auction Hunters> Separation Anxiety – Discovery Channel, 21>30

Il-kantanta Annabelle Debono, l-awtri/i Cher Vella, kif ukoll l-atturi Alan Fenech u Michelle Zerafa, se jkunu lparte/ipanti tal-game show divertenti waqt il-programm tallum ta’ Sibt Familja, il-varjetà televi]iva tas-Sibt waranofsinhar. Fil-programm tal-lum, li

Sibtilfidi – Net Television, 18>05

Solving History With Olly Steeds – Discovery World, 21>00

Ing[aqdu ma’ Massimilliana de Martino, g[al programm ie[or Sibtilfidi. Matul il-programm ting[ata [arsa fid-dettall lejn lEvan;elju ta’ g[ada segwita minn riflessjoni. Flimkien malpre]entatri/i jing[aqdu diversi mistiedna fosthom ]g[a]ag[ li jag[tu l-opinjoni tag[hom u l[sibijiet dwar it-tema mag[]ula.

g[andu pre]entazzjoni ta’ Ray Attard u Debbie Scerri, u produzzjoni ta’ Spiteri Lucas Entertainment, minbarra llog[ob mal-mistednin, jirritorna l-VIP interview. Din id-darba lprotagonist se jkun Joe S. Grech wie[ed mill-membri tal-grupp le;;endarju Malti New Cuorey u kittieb ta’ w[ud mill-

kanzunetti tal-istess grupp. Tissokta l-varjetà mill-banda tal-maestro Mark Spiteri Lucas, flimkien mal-kantanti Neville Refalo u Ivan Spiteri Lucas, kif ukoll l-attur Toni Busuttil li jkompli jqanqal tbissima bilkomi/ità tieg[u. Dan u aktar illum waqt Sibt Familja.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

25

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF Mimdudin>1. Tag[mel kumpliment waqt li tkun qed tiekol xi [a;a (6) 4. Kotra ta’ nies /rie/er (8) 9. Ma tax kas li s-sinjora qatg[et rasha barra! (6) 10. Li m’hemmx dubju dwaru (8) 12. Li qamu [afna flus (4) 13. Kwantità kbira (5) 14. Statwa bil-pedestall (4) 17. Konna nixtruh ming[and tal-la[am mimli demm u ]bib (6) 18. Wie[ed li jsajjar (3) 20. Flissjoni (3) 21. Ilbies tal-Karnival (6) 27. E]ami bil-fomm u mhux bil-kitba (4) 28. Xkiel (5) 29. Il-bjar ifuru b’dan ix-xahar! (4) 32. Entu]ja]mat tant li ma jibdilx fehemtu malajr (8) 33. Miljun g[al miljun darba (6) 34. Qoffa b[al bixkilla fonda (8) 35. Issib [afna f’pinzell (6) Weqfin>1. Bexxaq xufftejh biex juri li kien hieni (7) 2. ?eramika, fu[[ar, xaqquf jew terrakotta (8) 3. Xejn mhu komuni (4) 5. Mi;ja fil-bidu tal-avventura? (6) 6. Jimxu mag[ha kwa]i n-nisa kollha (4) 7. Frott g[amla ta’ qniepen ]g[ar (6) 8. Mg[ammar bin-nies (6) 11. Min jilg[ab mieg[u jista’ jin[araq (3) 15. Li ;ej minn Alla (5) 16. Nies hekk, nies bla qalb (5) 19. Frattarju] (8) 22. Ikel preservat fil-[all (7) 23. Ittajjar il-flus (6) 24. Bejn Di/embru u Frar (6) 25. Tal-;ens ra;el (6) 26. M’g[andekx g[alfejn tg[idli g[ax …… (3) 30. Ag[ti lil min jiekol (4) 31. Kapa/ità (4) Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin>1. Irkant, 4. Sfidu/ja, 9. Tonqsu, 10. ?ittadin, 12. Bdil, 13. Diski, 14. Alan, 17. {awwel, 18. {ut, 20. Raw, 21. Klikka, 27. A;ir, 28. Xelin, 29. Polo, 32. Dinamiku, 33. Skossi, 34. Stradika, 35. Armata. Weqfin>1. Inteba[, 2. Kontinwu, 3. Nisa, 5. Friski, 6. Data, 7. ?edola, 8. Annuna, 11. {in, 15. Beraq, 16. Rubli, 19. Ikkonsla, 22. Anonima, 23. Qaddis, 24. Pinnur, 25. Mekkuk, 26. Rix, 30. Smid, 31. Skur.

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Spi]eriji li jift[u g[ada VALLETTA: Empire Pharmacy (Branch), 46, Triq Melita; IL{AMRUN: Chemimart International Pharmacy, 650, Triq il-Kbira San :u]epp; {AL QORMI: Drugshop Dispensary, Vjal De La Cruz; BIRKIRKARA: Mackie’s Pharmacy, Triq L. Casolani, Ta’ Paris; L-IMSIDA: Deby’s Pharmacy, 1, Misra[ il-Barrieri; LIBRA::: Kryton Chemists, Triq l-Ibra;;; TAS-SLIEMA: Stella Maris Pharmacy, 34, Millner Street; {AL BALZAN: Medica Pharmacy, Triq in-Naxxar; IL-MOSTA: Grognet Pharmacy, 41, Triq il-Kostituzzjoni; IL-MELLIE{A: Brown’s Village Pharmacy, Main Street; SANTA LU?IJA: Maddalen Pharmacy, Shop 2, Binja tal-Faqqani, Dawret it-Torri; KALKARA: Kalkara Pharmacy, 8, Misra[ l-Ar/isqof Gonzi; MARSASKALA: St. Anne Pharmacy, Triq il-Qaliet; {AL G{AXAQ: St. Philips Pharmacy, Triq i/-?eppun; {AL SAFI: Safi Pharmacy, St. John Street c#w Bieb il-:arra Street; IS-SI::IEWI: Menelo Pharmacy, Triq it-Tabib Nikol Zammit; IR-RABAT: Ideal Pharmacy, 63, Triq il-Kbira; VICTORIA: Abela Pharmacy, 42, Triq :.P.F. Agius De Soldanis; G{AJNSIELEM: Lauretana Pharmacy, 36, Triq l-Im;arr.

Mobile Blood Donation Unit

G[ada l-{add 6 ta’ April 2014, se jkun hemm il-mobile blood donation unit fl-Oratorju tal-Kun/izzjoni, il-Mosta. Il-[in g[allg[oti tad-demm ikun mit-8.30 a.m. sas-1 p.m. :entilment nitolbu biex tin;ieb il-karta tal-identità.

Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores

Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, InNazzjon, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. L-a[[ar premju ntreba[ minn L. Mifsud 30#3, Triq Il-Katidral, TasSliema.

Rapport tat-temp

UV INDEX

6

IT-TEMP Ftit jew wisq imsa[[ab b’[albiet i]olati tax-xita VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ Ftit qawwi g[al qawwi mill-Punent li jsir qawwi mill-Punent Majjistru BA{AR Moderat g[al qawwi li jsir qawwi IMBATT Baxx mix-Xlokk li jsir mill-Punent TEMPERATURA L-og[la 18˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0mm Xita mill-1 ta’ Settembru 491.3mm IX-XEMX titla’ fis-06.45 u tin]el fis-19.25

Il-[amest ijiem li ;ejjin

IS-SIBT L-og[la 18˚C L-inqas 13˚C

IL-{ADD L-og[la 18˚C L-inqas 13˚C

IT-TNEJN L-og[la 20˚C L-inqas 13˚C

IT-TLIETA L-og[la 21˚C L-inqas 13˚C

L-ERBG{A L-og[la 21˚C L-inqas 13˚C

UV

UV

UV

UV

UV

6

6

6

6

7

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: Malta 19˚ xemxi, Al;eri 18˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 13˚C im/ajpar, Ateni 19˚C imsa[[ab, Li]bona 14˚C xita, Berlin 11˚ xemxi, Brussell 14˚C imsa[[ab, il-Kajr 25˚C xemxi, Dublin 12˚C imsa[[ab, Kopen[agen 7˚C imsa[[ab, Frankfurt 21˚C imsa[[ab, Milan 15˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 18˚C xemxi, Londra 14˚C imsa[[ab, Madrid 16˚C ftit imsa[[ab, Moska 4˚C xita, Pari;i 14˚C imsa[[ab, Bar/ellona 20˚C ftit imsa[[ab, Ruma 17˚C imsa[[ab, Tel Aviv 21˚C xemxi, Tripli 23˚C xemxi, Tune] 21˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 16˚C im[assab, Zurich 15˚C imsa[[ab, Munich 18˚C imsa[[ab, St. Petersburg 4˚C imsa[[ab.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April 2014

26 PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

KLASSIFIKATI G{ALL-KIRI I]-}urrieq

{ANUT (Class 4) fi Vjal lIl-{amrun Indipendenza, i]-}urrieq, fejn ilGARAXX jew store, 115-il pied parke;; mhux problema, ideali tul u 24 pied wisa’, bil-bit[a, g[al uffi/ini, salon, e//. Dirett dawl, ilma u toilet. Bil-permess ming[and is-sid. ?emplu Class B. ?emplu 77200983. 79431926 jew 79306052.

L-Imsida – ta[t il-Manchester Club fi triq prin/ipali

AVVI}I

G{ALL-BEJG{

Tiswijiet fil-pront u fil-post

G[amara antika

{ANUT bil-permess Class 4, TA’ fridges, freezers, washing jista’ jintu]a g[al confectionery machines, tumble dryers u dehu, e//. B’sitt xhur garanzjew g[al u]u ie[or. Talba ta’ €10 midifiers ija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as kuljum. ?emplu lis-sid diretta- prezzijiet. Stima b’xejn minn ment fuq 99440293. qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Settijiet tas-sodda

F’kundizzjoni tajba. ?emplu 27578075.

€195.

Vari tal-:img[a l-Kbira

TA’ magni tal-[jata. G[al service MA{DUMIN bl-idejn skont itu tiswijiet fil-pront. ?emplu tradizzjoni Maltija. Settijiet bi prezz baxx. ?emplu 21495253. 99422268 jew 21416705.

L-g[oti tad-demm m’g[andux vaganzi. Ag[ti d-demm illum


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

27

SPORT ASMK

Abela u Zammit jiddominaw fl-Autocross Il -11- il - programm mill Autocross tal - Kampjonat Pasta Poiatti organizzat mill ASMK kien dominat minn Melo Zammit u Josef Abela . Fi Klassi A ikkwalifikaw g[all - finali Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo , Melo Zammit fuq Ford Escort , Josef Grech fuq Ford Fiesta , Gordon Johnson fuq Peugeot 205 , Philip Joe Vella fuq Vauxhall Nova u Vince Farrugia fuq Volkswagen Polo . Mat - tluq ta ’ din il - finali kellhom [ru; tajeb Zammit , Galea , Grech u Johnson li baqg[u flimkien tul l - ewwel 200 metru sakemm ftit qabel it - tieni kantuniera Johnson mar fuq quddiem . Lejn tmiem ir - raba ’ dawra il - lider Johnson inqalg[etlu r - rota ta ’ quddiem u kellu jirtira mit tellieqa . Hawn kien Galea li mar fuq quddiem , po]izzjoni li i]das okkupa g[al ftit [in g[aliex inqabe] minn Zammit li

mbag[ad baqa ’ jiddefendi l ewwel post sat - tmiem fejn spi//a qudiem Farrugia u Grech rispettivament . Fil - Finali Klassi B ikkwali fikaw Jason Martin fuq Volkswagen Polo , Ryan Scerri fuq Opel Corsa , Josef Abela fuq Vauxhall Nova , Philip Grima fuq Ford Escort , Kurt Sammut fuq Ford Ka u Malcom Borg fuq Opel Corsa . Abela , Sammut u Scerri kell hom tluq tajjeb u kien Abela li [a l - ewwel post u baqa ` fuq quddiem b ’ wirja spettakolari li biha kiseb l - ewwel reb[a tieg[u dan l - ista;un . Abela kien segwit minnn Sammut u Scerri rispettivament . Fil - Finali Gozo Autocross Domenic Zammit fuq Alfa Sud kellu [ru; tajjeb segwit Gordon Johnson fuq Peugoet 205 segwit minnn Christian Mark minn Joseph Agius u Joseph Galea fuq Fiat Ritmo waqt il-finali Vella it - tnejn fuq Ford Fiesta . Ftit qabel tmiem it - tieni tielet post spi//aw Zammit u Autocross u Motocross . Il Programm jibda fl -1 2pm . Iktar dawra Agius qabe] lil Zammit Vella rispettivament . L - attivitajiet tal - ASMK se informazzjoni fuq is - sit elet u minn hemm baqa ` fl - ewwel post sat - tmiem . Fit - tieni u fit - jkomplu g[ada bis - sezzjoni troniku www . asmk . org . mt

L-G[:S tiltaqa’ mal-MFA

Dan l-a[[ar il-Kumitat E]ekuttiv tal-G[aqda :urnalisti Sports g[amel ]jara lillPresident tal-MFA Norman Darmanin Demajo ftit jiem biss qabel il-kampjonat tal-UEFA ta ta[t is-17 -il sena. L-G[:S estendiet l-awguri tag[ha lill-MFA u offriet lg[ajnuna u l-koperazzjoni me[tie;a g[al dak li hu meqjus b[ala l-akbar avveniment ta’ sport f’pajji]na g[al din is-sena. Il-President tal-MFA Norman Darmanin Demajo irringrazzja lill-midja tal-isport u rrimarka li dan il-kampjonat tal-UEFA ta’ ta[t is-17-il sena hu l-ikbar avveniment internazzjonali li lUEFA qatt fdat lill-MFA bih minn meta pajji]na issie[eb filUEFA. Fil-laqg[a kienu diskussi diversi su;;etti o[ra marbuta mal-[idma tal-;urnalisti talisport. Pre]enti kien hemm ilKap E]ekuttiv Bjorn Vassallo u t-tliet Vi/i Presidenti Dr. Chris Bonett, Alex Manfre u Ludovico Micallef kif ukoll is-Segretarju :enerali Joe Gauci.

Sport lokali g[al tmiem il-;img[a Illum MFA Victor Tedesco Std – 4pm. BOV Premier. Relegation Pool. Qormi v Rabat A., 6.15pm. BOV Premier. Championship Pool. Sliema W v Balzan Centenary Std – 4pm. BOV Premier. Relegation Pool. Tarxien R v Naxxar L., 6.15pm. BOV Premier. Relegation Pool. Floriana v Vittoriosa S. Charles Abela Std – 4pm. II Div. G[arg[ur v Si;;iewi., 6.15pm. II Div. Kirkop Utd v Mqabba. Luxol Std – 4pm. II Div. Fgura Utd v Dingli S., 6.15pm. II Div. Pembroke A. v Mdina K. Sirens Std – 4pm. II Div. Marsa v San :wann, 6.15pm. II Div. Mellie[a v Marsaskala

GFA Sannat Std

RUGBY

2pm. II Div. Kordin – 2pm. Nation Cup G[ajnsielem v Sannat L., 4pm. Div 2A. Malta v Olanda. II Div. G[arb R v }ebbu; R. G[ada SWAN }ebbu; Grd- 1.45pm. KO. MFA Ta ’ Qali – 4pm . BOV Mqabba AFC v Dingli E., 3.15pm. KO. Ba[rija AFC v Premier. Championship Pool. Mosta v Birkirkara ., 6pm . Mrie[el CB Qormi Grd – 1.45pm. KO. BOV Premier. Championship Senglea v Valletta SP., 3.15pm. Pool. Valletta v Hibs Luxol Std – 4pm . I Div . KO. Lija-Iklin v San :wann K Pieta` H. v }urrieq. 6.15pm. I MAFA Kulle;; St Margerita – 2pm. Div. Melita v Bir]ebbu;a SP. Victor Tedesco Std – 4pm. I KO Kwarti tal-Finali. Valletta SP v Valletta S., 3.45pm. KO Div. St Andrews v }ebbu; R., Kwarti tal-Finali. Marsa WS v 6.15pm. I Div. {amrun S. v G]ira Utd Mqabba RA. Centenary Std – 4pm. III SPARAR Bidnija – 12pm. Horace Div. Qrendi v Luqa SA., 6pm. Micallef Trophy. Sparatura III Div. Mtarfa v Santa Lucia Charles Abela Std – 4pm. Trap. –

III Div . Kalkara v Marsaxlokk., 6.15pm. III Div. Swieqi Utd v Xg[ajra T Sirens Std – 4pm. III Div. M;arr Utd v Ta ’ Xbiex ., 6 .1 5pm . III Div . Attard v G[axaq

YFA Rabat Grd

9am . U 1 7 . Pieta v St Andrew., 11.15am. U17. Sliema v {amrun., 2pm. U 1 7 . Valletta v B ’ Kara ., 3.45pm. U17. San :wann v Mosta

GFA Gozo Std

3.45pm. KO. Kwarti tal-Finali. Vittoriosa L v }ejtun RS.

HOCKEY Kordin – 9am. Decider tal-

kampjonat nazzjonali. Qormi vs Floriana YS

SPARAR Bidnija –

1 0am . Horace Micallef Trophy . Sparatura Trap.

ASMK Ta’ Qali – 12pm. Ikomplu l-

attivitajiet tas - sezzjoni Autocross u Motocross.

BASKETBALL

2pm . I Div . Ta’ Qali – 4.30pm. Lig I Relegation Pool. Oratory Y v Div. (I). Athleta v Si;;iewi Ker/em A ., 4pmn . TI:RIJIET Championship Pool . S . K TA}-}WIEMEL Victoria W v Victoria H. Marsa – 1.45pm. Issir l-14–il MAFA laqg[a tas-sena fuq disa’ ti;rijiKulle;; St Margerita – et kollha g[al ]wiemel tat-trott. –


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

28

SPORT

NISA – TAZZA TAD-DINJA 2015

Impenn diffi/li g[at-tim Malti fl-I]vizzera Illum fl-4 p.m. t-tim nazzjonali Malti tan-nisa immexxi millkow/ Pierre Brincat u l-assistent tieg[u Mark Gatt se jkun qed jilg[ab partita o[ra mir-round preliminari g[at-Tazza tad-Dinja tal2015 li l-finali tag[ha se jsiru filKanada. Ir-tim Malti llum se jkun qed jilg[ab fl-I]vizzera fir-raba’ log[ba tieg[u min Grupp 3. Dan il-konfront qed jitqies b[ala diffi/li mmens g[at-tfajliet Maltin. L-I]vizzera jinsabu flewwel post tal-grupp b’punti massimi 12, wara erba’ reb[iet kontra l-I]rael, d-Danimarka, isSerbja u l-I]landa. F’dawn

il-partiti l-I]vizzeri skorjaw 17-il gowl , disg[a minnhom fir-reb[a 9-0 kontra s-Serbja u g[adhom ma qalg[u l-ebda gowl. It-tim Malti g[all-kuntrarju jinsab ankrat fl-a[[ar post flewwel esperjenza tieg[u f’din ilfa]i fejn ;arrab tliet telfiet konsekuttivi u g[adu qed jistenna li jiskorja l-ewwel gowl. Wara telfiet kontra l-I]rael, idDanimarka u s-Serbja t-tim Malti ftit kellu /ans jipprepara kif me[tie; g[al din l-isfida kbira peress li l-plejers kienu mpenjati mal-klabbs tag[hom u l-bi]a’ hi li l-kundizzjoni fi]ika tal-plejers b[alissa mhix fl-a[jar tag[ha.

Barra dan il-;img[a d-die[la ttim Malti jer;a’ jkun impenjat f’pajji]na, din id-darba kontra l-I]landa. Biex tkompli ti;i [a]ina g[al Brincat, se jkollu nieqsa lil Kirsty Feasey, ModdyAnn Refalo, Michel Zuber u Stephania Farrugia li kollha jinsabu mwe;;g[in waqt li Gabriella Zahra u Charlene Zammit g[alkemm jinsabu maliskwadra huma dubju]i. Min[abba f’hekk Brincat kellu jinkludi tliet plejers ]g[a]ag[ fliskwadra, Jade Flask, Alishia Sultana u Shona Zammit li se jkunu fl-ewwel esperjenza tag[hom f’partita daqshekk importanti.

Kolox jindika li t-tim Malti se jilg[ab biss partita difensiva bittama li jipprova jillimita l-[sara kemm jista’ jkun kontra l-attakk qawwi tal-I]vizzera. Fil-fatt luniku attakkant li g[andu Brincat fl-iskwadra hi biss Ylenia Carabott li l-probabbilta` hi li se tkun i]olata fl-attakk bit-tama li forsi tirba[ xi ftit fawls meta jkollha l-ballun [alli tati ftit nifs lil s[abha. L-iskwadra li hemm flI]vizzera hija din: Gowlkipers: Janice Xuereb (B’Kara), Maria Assunta Farrugia (Luxol Raiders) Difensuri: Alicia Sultana (B’Kara), Gabriella Zahra (B’Kara),

Grupp 3 Kif Jinsabu

L R D T F K Pt

}vizzera I]rael Danimarka Serbja I]landa Malta

4 4 0 0 17 0 3 2 0 1 5 6 3 1 1 1 6 4 5 1 1 3 6 15 2 1 0 1 2 3 3 0 0 3 0 10

12

6 4 4 3 0

Ann Marie Said (Gozo), Charlene Zammit (Hibernians), Jade Flask (Kikopr Utd), Rebecca D’Agostino (M;arr Utd) Midfielders: Rachel Cuschieri (B’Kara), Kim Parnis (B’Kara), Nicole Buttigieg (Gozo), Mandy Debono (Hibernians), Dorianne Theuma (Hibernians), Shona Zammit (Kirkop Utd), Brenda Borg (M;arr Utd), Natasha Pace (M;arr), Antoinette Sammut (M;arr) Attakkant: Ylenia Carabott (Hibernians)

BOWLING – KAMPJOANTI TAL-MEDITERRAN

WATERPOLO

}ew; referees Maltin L-ebda su//ess fil-Mixed Doubles Ilbiera[ l erba bowlers pin filwaqt li Abela u Caruana rispettivament fil kategorija tas Singles Maltin li qed jie[du sehem fis Scicluna ;abu total ta 2 82 pin impenjati barra Illum tibda l fa]i ta kwali 7 il edizzjoni tal Kampjonati Il midalja tad deheb fil -

-

-

}ew; referees lokali talWaterpolo, membri tal-Malta Waterpolo Referees Association, ing[ataw ]ew; impenji o[ra internazzjonali biex ikunu referees f’partiti barra minn xtutna. Peter Balzan illum jinsab Catania fejn se jikkontrolla llog[ba mill-kampjonat Taljan bejn Muri Antiochi ta’ Catania u t-tim minn Siraku]a, Ortigia. Ilpartita se tintlag[ab fit-3 p.m. f’Catania.

Intant Massimo Angileri jinsab f’Aberdeen fl-Iskozja fejn qed jikkontrolla partiti ta’ qabel il-Kampjonati tal-Commonwealth kif ukoll mill-istess kampjonati li fihom se jkunu qed jie[du sehem timijiet b[allIngilterra, l-Iskozja, Wales, lAfrika t’Isfel, Singapore u New Zealand. F’dawn il-kampjonati qed jie[u sehem ukoll it-tim nazzjonali Malti mmexxi minn Karl Izzo.

Ir-referees Maltin Massimo Angileri u Peter Balzan

1 -

-

tal-Mediterran f’:ibiltà kienu kollha fl-azzjoni fil-kategorija tal-Mixed Doubles. Sfortunatament, il-koppja Joanna Attard u Neil Sullivan u Sue Abela u Justin Caruana Scicluna spi//aw fis-sitt u fis17-il post rispettivament. Attard u Sullivan ;abu total ta’ 2377

’ 1

-

-

. mill-

Mixed Doubles intreb[et ewwel koppja ta’ Franza li ;abu 2416 pin. F’din il-kategorija kien hemm dominju s[i[ ta’ Franza li anke reb[u l-fidda permezz tat-tieni tim tag[hom. Fit-tielet post spi//aw ilGriegi. Ta min jiftakar li flewwel jum Abela u Attard reb[u l-midalja tad-deheb u tal-bron]

-

.

-

-

fikazzjoni g[all-finali talMasters li ssir g[ada. Abela u Attard, wara l-log[ob li intlag[ab s’issa qeg[din fittielet u fil-[ames post u b’hekk g[andhom /ans tajjeb li jikkwalifikaw. Mhux l-istess jing[id g[all-ir;iel fejn Caruana Scicluna qieg[ed fl-14-il post u Sullivan qieg[ed fil-15-il post.

RUGBY – DIV 2A

Malta taffronta lill-Olanda Illum fis-2pm f’Kordin, it-tim nazzjonali Malti tar-rugby se jilg[ab partita minn Divi]joni 2A tal-Kampjonati tanNazzjonijiet Ewropej kontra lOlanda. Dan se jkun l-ewwel impenn g[all-Maltin din is-sena. It-tim Malti b[alissa jinsab fit43 po]izzjoni fid-dinja u l-21 flEwropa, waqt li l-avversarji tag[na jinsabu fil-31 post fiddinja, u qed jimmiraw li jkunu promossi fl-Ewwel Divi]joni B. L-Olanda ji;u promossi jekk

jirb[u wa[da mill-partiti li g[andhom f’dawn il-[mistax hekk kif wara l-impenn ma’ Malta llum, ;img[a o[ra jilqg[u lill-Kroazja. Il-kow/ nazzjonali ta’ Malta Damian Neill g[andu g[addispo]izzjoni tieg[u 12-il plejer minn skwadra ta’ 28 li jilag[bu f’pajji]na. Neill jista’ jag[mel u]u wkoll minn erba’ plejers ;odda ibba]ati fir-Renju Unit. Wie[ed jista’ jg[id li t-tim nazzjonali Olandi], se jibda xi

ftit favorit. L-iskwadra Olandi]a ilha Malta minn nhar l-Erbg[a tipprepara g[al din il-log[ba importanti. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom ilMaltin, fid-9 ta’ Novembru kienu reb[u 37-18 kontra lKroazja. Fl-istess jum, l-Olanda reb[u 34-25 kontra l-Litwanja. Il-log[ba llum se tkun lewwel minn ]ew; impenji g[attim nazzjonali li s-Sibt 12 ta’ April se jmur jilg[ab ukoll fl-I]vizzera.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

29

SPORT FUTBOL FIR-RENJU UNIT

Chelsea jistg[u jitilg[u temporanjament fil-qu//ata Il-Programm Premiership

Man City v Southampton (1345) Aston Villa v Fulham (1600) Cardiff v C. Palace (1600) Hull v Swansea (1600) Newcastle v Man Utd (1600) Norwich v West Brom (1600) Chelsea v Stoke (1830)

G[ada

Everton v Arsenal West Ham v Liverpool

It-Tnejn

(1430) (1700)

Tottenham v Sunderland (2100)

The Championship

Wigan v Leeds Barnsley v Brighton Blackburn v Ipswich Blackpool v Yeovil Bournemouth v QPR Charlton v Reading Doncaster v Birmingham Huddersfield v Bolton Middlesbrough v Derby Nottm Forest v Millwall Watford v Burnley

League One

Bradford v Oldham Brentford v Notts County Bristol City v Preston Carlisle v Swindon Colchester v Tranmere Coventry v MK Dons Crawley v Crewe Gillingham v Rotherham Port Vale v Walsall Sheff Utd v Leyton Orient Shrewsbury v Stevenage Wolves v Peterborough

League Two

Accrington v Northampton Wimbledon v Bristol Rovers Burton v Plymouth Bury v Exeter Cheltenham v Southend Chesterfield v Newport Morecambe v Mansfield Oxford Utd v Fleetwood Portsmouth v Hartlepool Rochdale v York Torquay v Scunthorpe Wycombe v Dag & Red

Premier Sko//i]

Dundee Utd v Celtic Kilmarnock v St Johnstone Partick Thistle v Hearts St Mirren v Motherwell

It-Tnejn

Hibernian v Aberdeen

Championship Sko//i] Dumbarton v Alloa Falkirk v Cowdenbeath Hamilton v Dundee Morton v Livingston

I Div

Airdrieonians v Dunfermline Brechin v Ayr East Fife v Stranraer Stenhousemuir v Arbroath

II Div

Albion v East Stirling Clyde v Annan Athletic Elgin v Queen’s Park Peterhead v Montrose Stirling v Berwick

Chelsea jistg[u jitilg[u temporanjament fil-qu//ata talPremiership jekk illum jirb[u kontra Stoke. Madankollu iridu jistennew ir-ri]ultat tal-partita ta’ g[ada bejn West Ham Utd u Liverpool biex jaraw jekk irReds hux se jkunu mill-;did liders tal-kampjonat. :img[a ilu t-tim ta’ Brendan Rodgers kellu wirja mill-aqwa kontra Tottenham 4-0 u g[allewwel darba jinsabu fl-ewwel post tal-kampjonat. Min-na[a tag[hom Chelsea, li b[alissa jinsabu ]ew; punti ta[t Liverpool tilfu 1-0 barra minn darhom kontra Crystal Palace. Wara l-partita l-manager Jose Mourinho qal li issa l-;lieda g[ar-reb[ tat-titlu hi bejn Liverpool u Manchester City. Dawn tal-a[[ar jinsabu erba’ punti ta[t Liverpool imma b’]ew; partiti inqas. B’hekk jekk City jirb[u ]-]ew; log[biet li g[andhom jirkupraw ikunu huma l-liders tal-kampjonat. Chelsea mhux biss iridu jie[du t-tliet punti imma jridu jwettqu reazzjoni wara li fi spazju ta’ ;img[a tilfu kontra Crystal Palace kif ukoll kontra PSG flewwel leg tal-kwarti tal-finali ta/-Champions League. Fi]]ew; log[biet it-tim ta’ Mourinho deher fjakk u kontra Stoke irid juri titjib biex jie[u lpunti massimi. Stoke ;ejjin minn reb[a1-0

G[ada Liverpool se jkunu qed jippruvaw jiddefendu l-ewwel post meta jilag[bu kontra West Ham

kontra Hull u attwalment jinsabu fl-10 post. Fl-ewwel rawnd talkampjonat Stoke reb[u 3-2 kontra Chelsea b’gowl fl-a[[ar sekondi ta’ Assaidi. G[ada Liverpool, l-aktar tim li g[addej minn vena tajba flIngilterra mg[ejjun mil-ammont kbir ta’ gowls ta’ Luis Suarez fejn sar l-aktar plejer ta’ Liverpool li qatt skurja fi sta;un wie[ed, jilag[b kontra West Ham. Suarez s’issa skurja 29 u dan meta l-Urugwajan kien sospi] fl-ewwel sitt partiti talPremiership wara li sta;un ilu ing[ata sospensjoni ta’ 10 log[biet talli gidem lil Ivanovic ta’ Chelsea. Suarez jinsab tliet gowls bog[od milli jwaqqaf rekord tal-

aktar plejer li skurja gowls fi sta;un wie[ed fil-Premiership bi 38 log[ba. Suarez jinsab sitt gowls bog[od mir-rekord talaktar gowls skurjati fi sta;un ta’ 42 partita. West Ham Utd, fla[[ar [ar;a reb[u 2-1 g[and Sunderland. Wara draw 1-1 fl-Emirates kontra Arsenal, Manchester City llum ikunu mpenjati fl-ewwel log[ba tal-programm kontra Southampton. Is-Citizens jafu li virtwalment jistg[u jkunu huma l-liders tal-kampjonat u llum jibdew favoriti li jie[du t-tliet punti fl-Ettihad Stadium. Fl-ewwel rawnd tal-kampjonat Southampton kienu [adu draw 11 kontra Man City u t-tim ta’ Pellegrini ma jistax jer;a’ jfalli.

Man City se jkolhom b]onn reb[a qabel il-konfront dirett kontra Liverpool f’Anfield. Illum i/-champions Manchester United jilag[bu g[and Newcastle, tim li fl-ewwel rawnd reb[ilhom 1-0 f’Old Trafforf. It-tim ta’ David Moyes b[alissa matul il-;img[a kellu wirja mill-aqwa kontra /Champions Ewropej Bayern Munich fi/-Champions League bi draw 1-1u l-moral tar-Red Devils hu g[oli. Log[ba ta’ interess illum se tkun dik bejn Everton u Arsenal. Dan se jkun konfront dirett. Everton jinsabu erba’ punti ta[t Arsenal. Dan l-a[[ar il-Gunners ]vijjaw u mill-a[[ar [ames log[biet reb[u biss wa[da.

FUTBOL TALJAN

Juventus determinati li jwettqu reazzjoni I/-Champions u liders Juventus, nhar it-Tnejn iridu jwettqu reazzjoni wara t-telfa 20 barra minn darhom kontra Napoli. Fi spazju ta’ ;img[a ddistakk min ma’ Roma fit-tieni post, naqas b’sitt punti u issa lGiallorossi jinsabu tmien punti ta[t Juventus wara li t-tim ta’ Garcia reba[ 2-0 g[and Sassuolo u 4-2 kontra Parma fost il-;img[a. B’dawn i]-]ew; reb[iet, ittamiet ta’ Roma li jil[qu lil Juventus komplew jikbru, spe/jalment meta wie[ed iqis li g[ad fadlilhom jilag[bu kontra Juventus fl-Olimpico. Roma g[ada jilag[bu g[and Cagliari u jekk jirb[u jistg[u jmorru temporanjament [ames punti ta[t Juventus imma b’log[ba aktar. Dan jaf jitfa’ pressjoni fuq Juventus li dan l-a[[ar qed jidhru g[ajjenin. It-tim ta’ Antonio Conte, wara li l-{amis kien impenjat fir-reb[a 1-0 fil-kwarti tal-finali tal-Europa League kon-

tra Lyon jilqa’ f’Turin lil Livorno li ;ejjin minn draw 2-2 kontra Inter. G[al Juventus, ittelfa kontra Napoli kienet biss ittieni wa[da fil-kampjonat u mistennija jie[du t-tliet punti kontra t-tim fit-18-il post. G[alJuventus il-midfielder Arturo Vidal se jkun sospi] imma jekk jirb[u jkomplu jibnu fuq ir-rekord tag[hom stess li s’issa hu ta’ 15il reb[a konsekuttiva f’darhom. Livorno g[andhom b]onn ilpunti biex jipprovaw isalvaw posthom fl-og[la divi]joni. G[ada Roma se jfittxu l-[ames reb[a konsekuttiva meta jilag[bu kontra Cagliari li ;ejjin minnn telfa 2-1 kontra Torino fi tmiem il-;img[a. Roma mistennija jie[du l-punti massimi kontra tim li mill-a[[ar [ames log[biet reba[ biss darba. Napoli, wara r-reb[a kontra Juventus jilag[bu kontra Parma, tim li qed jitlef log[ba wara l-o[ra. Parma kienu ilhom ma jitilfu 17-il log[ba imma f’temp ta’ [mistax

tilfu tliet log[biet konsekuttivi kontra Juventus, Lazio u Roma. Napoli jinsabu disa’ punti ta[t Roma u l-President De Laurentiis wieg[ed lill-plejrs bonus kbir jekk jirnexxilhom jispi//aw it-tieni. Parma se jkollhom lil Lucarello sospi]. Log[ba ta’ interess g[ada se tkun bejn Fiorentina u Udinese. Il-Vjola ma tantx qed ikunu konsisteni u fl-a[[ar [ames log[biet reb[u biss tnejn. Fl-a[[ar [ar;a Fiorentina iddi]appuntaw 0-0 kontra Sampdoria filwaqt li Udinese reb[u 1-0 kontra Catania b’gowl tal-veteran Di Natale. L-istess Di Natale we;;a’ serjament u se jitlef mhux biss il-log[ba kontra Fiorentina, imma anke dawk li jmiss kontra Juventus u Napoli. It-Tnejn imbag[ad, Milan jilag[bu g[and Genoa u rRossoneri jittamaw li jkomplu minn fejn [allew mir-reb[a kontra Chievo. Genoa tilfu 3-0 fla[[ar [ar;a kontra Verona.

Il-Programm Chievo v Verona Inter v Bologna

G[ada

Lazio v Sampdoria Cagliari v Roma Atalanta v Sassuolo Catania v Torino Fiorentina v Udinese Parma v Napoli

It-Tnejn

Juventus v Livorno Genoa v Milan

Serie B

Trapani v Bari Siena v Brescia Latina v Carpi Avellino v Cittadella Empoli v J. Stabia Varese v Palermo Pescara v Reggina Modena v Spezia Padova v V. Lanciano Cesena v Novara

G[ada

Crotone v Ternana

(1800) (2045) (1230) (1500) (1500) (1500) (1500) (2045) (1900) (2100)


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

30

SPORT

KAMPJONAT BOV PREMIER

Tkompli t-tellieqa bejn it-tnejn ta’ fuq Ilum tibda d-29 ;urnata talKampjonat BOV Premier bl-aktar partiti li jispikaw se jkunu g[ada mi/-Championship Pool fejn ikunu fl-azzjoni Valletta u Birkirkara, i]-]ew; timijiet f’tellieqa g[ar-reb[ tal-kampjonat hek kif i]-]ew; timijietqed iwie;bu g[al xulxin. Il-Karkari]i reb[u 1-0 kontra Balzan, anke jekk kellhom liddifensur Joseph Zerafa imke//i filwaqt li Valletta g[elbu ostaklu delikat meta reb[u 2-0 kontra Sliema. G[ada Birkirkara jmisshom kontra Mosta u warajhom Valletta jiltaqg[u kontra Hibs. B[alma se[[ ;img[a ilu, ilKarkari]i jistg[u jift[u vanta;; temporanju ta’ [ames punti fuq Valletta. Dan l-ista;un Mosta, minkejja wirjiet mill-aqwa li kellhom fil-kampjonat g[adhom qatt ma reb[u kontra Birkirkara. Fi tliet partiti pre/edenti, t-tim ta’ Pawlu Zamit skurja disa’ gowls u ;arrab biss tnejn. Fl-a[[ar darba li ltaqg[u B’Kara reb[u 4-0 f’log[ba li fiha spikka l-Bra]iljan Jhonnatthann. Joseph Zerafa li kien feta[ l-iskor kontra Mosta fla[[ar konfrontm, se jkun qed jiskonta l-ewwel minn ]ew; partiti sospensjoni. Mosta i]da, li kienu kapa/i jtellfu l-punti lil Hibernians il-

;img[a l-o[ra, se jkollhom lillgowlkiper Omar Borg u Bojan Kaljevic sospi]i u dan jista’ jkollu effett fuq it-tim li qed jittama li jie[u l-ewwel punti tal-ista;un lil-liders. Reb[a g[al Mosta tkompli tqarribhom lejn it-tielet post li b[alissa hu okkupat minn Hibernians. Waqt li B’Kara se jkunu qed jippruvaw jeg[lbu lil Mosta flistess [in qed jittamaw ukoll f’xi favur ming[and Hibernians li jie[du l-punti kontra /-champions Valletta. Dawn tal-a[[ar se jkunu ;ejjin minn reb[a kontra Sliema biex it-tim ta’ Paus issa ilu 12-il log[ba ma jitlef. Dan l-ista;un Valletta g[elbu lil Hibs darbtejn filwaqt li tilfu darba. Ri/entament, fl-a[[ar konfront bejniethom Valletta sabuha fa/li jirb[u 3-1 kontra Hibs f’mument li t-tim ta’ Nisevic kien deher li tfixkel. Id-difi]a Beltija trid toqg[od attenta mill-attakk ta’ Hibs li hu l-aktar wie[ed qawwi fil-kampjonat b’total ta’ 69 gowl. Bla dubju l-akbar theddida g[al Valletta se jkun Edison Luis dos Santos li qed jokkupa l-ewwel post tal-klassifika tal-aqwa skorers b’19-il gowl u mieg[u hemm ukoll it-theddida Obiefule. Minkejja li Valletta jidhru g[addejjin minn forma a[jar

Il-Programm Ilum Victor Tedesco Std Relegation Pool 1600 Qormi v Rabat A (0-0,0-0,3-0) Championship Pool 1800 Sliema W v Balzan (3-0,1-0,4-0) Centenary Std Relegation Pool 1600 Tarxien R v Naxxar L (0-2,1-3,2-1) 1815 Floriana v Vittoriosa S (2-1,3-1,3-1) G[ada Ta’ Qali Championship Pool 1600 Mosta v B’Kara 1800 Valletta v Hibs

(1-3,1-2,0-4) (2-1,2-3,3-1)

minn dik ta’ Hibs wie[ed ma jridx jinsa li Hibs, ri/entament taw gambetta lil-liders B’Kara meta reb[ulhom 1-0. Nieqes minn din il-logb[a fuq sospensjoni hemm Jonathan Pearson ta’ Hibernians. Intant illum Sliema jridu jwettqu reazzjoni kontra Balzan wara li ;arrbu t-tielet telfa fl-a[[ar erba’ partiti. A[bar tajba g[allWanderers hi li se jirritorna Stanley Ohawuchi li kien sospi] kontra Valletta. Balzan se jippruvaw jevitaw telfa o[ra fi/Championship Pool. Minn meta inqasmu l-punti Balzan ma reb[ux log[ba anke jekk fl-a[ar [ar;a kontra B’Kara offrew sfida denja. Sliema g[andhom lil Vignaroli u Vladavic sospi]i. Illum ukoll fil-Victor Tedesco

Fi Frar Birkirkara kellhom wirja dominanti kontra Mosta u reb[u 4-0

Stadium tintlag[ab partita o[ra, din id-darba mir-Relegation Pool fejn Qormi jilag[bu kontra Rabat li matematikament huma relegati. Tajjeb wie[ed jiftakar i]da li millerba’ punti li kisbu l-Magpies tul sta;un s[i[, tnejn minnhom waslu kontra Qormi. Rabat se jkollhom lil Joseph Caruana sospi] filwaqt li Simone Raffaele Quintieri u Gabriel Da Silva huma sospi]i g[al Qormi. Fis-Centenary Stadium Tarxien jilag[bu kontra Naxxar u Floriana kontra Vittoriosa. Il-:irbin baqg[u fil-periklu li jkunu relegati meta [adu draw 1-1 kontra

Tarxien. B[alissa Vittoriosa g[andhom 15-il punt, [ames punti inqas minn Naxxar. B’hekk, filwaqt li Vittoriosa se jkunu qed jippruvaw jirb[u g[all-ewwel darba dan l-ista;un kontra Floriana, jistennew ukoll favur ming[and Tarxien. :img[a ilu Floriana /edew lewwel post tar-Relegation Pool lil Tarxien wara li tilfu kontra Qormi u kontra Vittoriosa se jkunu qed ifittxu li jirritornaw g[ar-reb[. Tarxien se jkollhom lil Karl Pulo u Carlo Mamo sospi]i filwaqt li Naxxar se jkunu ming[ajr Gilmar Da Silva Ribiero.

LA LIGA

It-tlieta ta’ fuq kollha fl-azzjoni llum

Wara li matul il-;img[a lag[bu kontra xulxin fi/-Champions League, Barcelona u Atletico Madrid illum jilag[bu kontra Real Betis u Villarreal rispettivament fil-kampjonat. David Villa ta’ Atletico (xellug) mistenni jie[u post dDiego Costa li hu imwe;;a’.

L-ewwel tliet timijiet li qed jokkupaw l-ewwel tliet postijiet fil-kampjonat Spanjol se jkunu kollha fl-azzjoni llum. Il-liders Atletico Madrid jilag[bu f’darhom kontra Villarreal filwaqt li Barcelona, li qeg[din punt ta[thom jilag[bu fil-Camp Nou kontra Real Betis. Real Madrid, li qeg[din fit-tielet post tliet punti ta[t Atletico jilag[bu barra minn darhom kontra Real Sociedad. Wie[ed irid jara kif Atletico se jkampaw ming[ajr l-attakkant u laqwa skorer tag[hom Diego Costa li we;;a’ ;img[a ilu. Dan il-player li s’issa skurja 33 gowl mistenni jin[ass [afna. Jidher li post Diego Costa se jimlih David Villa, player li ]gur m’huwiex nieqes mill-esperjenza. Matul il-;img[a Atletico kienu impenjati fl-ewwel leg tal-kwarti tal-finali ta/-Champions League proprju kontra Barcelona u [adu draw tajjeb ta’ 1-1 barra minn darhom. :img[a ilu wettqu rimonta mill-aqwa meta skurjaw tnejn wara li keinu 1-0 minn ta[t kontra Athletic Bilbao. Minn na[a tag[hom Villarreal

se jkunu jridu jie[du l-punti biex ikomplu jaspiraw g[all-post flEwropa. B[alissa qeg[din punt biss ‘il bog[od mill-Europa League u seba’ punti ta[t Athletic Bilbao li qeg[din fir-raba’ post. Villarreal ma tantx qed ikunu konsistenti u fil-fatt mill-a[[ar [ames log[biet reb[u biss log[ba. Biex wie[ed ikompli jenfasizza fuq kemm se tkun diffi/li g[al Villarreal li jie[du t-tliet punti [arsa lejn l-istatistika turi li Atletico Madrid g[adhom bla telfa f’darhom fil-kampjonat. Real Madrid, wara l-wirja millaqwa li kellhom matul il-;img[a fi/-Champions League kontra Borussia Dortmund issa jdawru lattenzjoni fuq il-kampjonat fejn jilag[bu kontra Real Sociedad, tim li qieg[ed fis-sitt post. Fi tmiem il-;img[a Real reb[u 5-0 kontra Rayo Vallecano f’partita li fiha spikka l-winger Gareth Bale. G[at-tim ta’ Ancelotti mhux se tkun fa/li biex jie[du t-tliet punti kontra tim li f’darhom tilfu biss darbtejn minn 15-il log[ba. Il-kow/ ta’ Real Madrid Carlo Ancelotti qal li l-winger Cristiano

Ronaldo mhux se jilg[ab g[ax g[andu b]onn jistrie[. L-istess Ancelotti qal li Ronaldo se jirritorna fit-tim nhar it-Tlieta li ;ej fit-tieni leg kontra Borussia Dortmund. Illum ukoll se jkunu impenjati Barcelona u dawn se jilag[bu kontra Real Betis. Il-Katalani ;img[a ilu reb[u 1-0 barra minn darhom kontra Espanyol grazzi g[al gowl ta’ Lionel Messi. Fuq il-karta t-tim ta’ Gerardo Martino jibda favorit li jirba[ kontra t-tim li qieg[ed fil-qieg[ tal-klassifika u li hu kwa]i di;à /ert mill-fatt li se jkun relegat.

Ilum

Il-Programm

A. Madrid v Villarreal Barcelona v R. Betis R. Sociedad v R. Madrid R. Vallecano v Celta Vigo

G[ada

Málaga v Granada Elche v Getafe Sevilla v Espanyol R. Valladolid v Valencia

It-Tnejn

Levante v A. Club


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

31

SPORT ?IKLI}MU – TOUR TA’ MALTA

Di Salvo u Steward jibqg[u fuq quddiem Ilbiera[ tkompla t-Tour ta’ Malta bit-tieni stadju fi/-/irkwit ta’ San Martin fuq medda ta’ 100 kilometru g[all-Elite u ta’ 60 kilometru g[all-kategoriji l-o[ra. Giuseppe Di Salvo ta’ Team Maggi baqa’ jokkupa l-ewwel post fil-kategorija Elite hekk kif fit-tieni tappa rre;istra [in ta’ 2.27.08’. Francesco Pizzo ta’ Citta Di Mister Bianco tela’ jokkupa t-tieni post fil-klassifika overall hekk kif g[amel [in ta’ 2.27.09’. Tom Stockdale ta’ Team Solidaro Warn Youth issa qieg[ed fit-tielet post fil-klassifika overall wara li g[amel l-istess [in ta’ Pizzo. Etienne Bonello ta’ Team Greens kien l-ewwel Malti li da[al meta dan spi//a fid-disa’ post u fil-klassifika overall qieg[ed fit-tmien post.

Fil-kategorija tan-nisa Mathilde Pauls ta’ Fusion RT kellha la[jar [in, dak ta’ 1.36.59’ biex b’hekk telg[et fit-tieni post filklassifika overall. Fl-ewwel post ta’ din il-klassifika hemm Mathilde Mathjsse ta’ Bonito Squadra Corse li fit-tieni stadju spi//at it-tielet b’[in ta’ 1.37.13’. Joanne Blakely ta’ GB Cycles da[let fit-tieni post b’[in ta’ 1.37.04’ biex issa tinsab fit-tielet post fil-klassifika overall. Danica Bonello Spiteri ta’ Team Greens kienet l-ewwel Maltija li temmet it-tieni stadju f’[in ta’ 1.37.29’ biex issa qieg[da fil-[ames post fil-klassifika overall. James Steward ta’ Bonito Squadra Corse baqa’ fl-ewwel post fil-klassifika overall tal-Masters meta lbiera[ spi//a fit-tielet

post b’[in ta’ 1.33.57’. Isegwi lil Steward fit-tieni post fl-overall hemm Giuliano Montedori ta’ SS Grosseto li reba[ it-tieni stadju b’[in ta’ 1.32.23’. Steward Wilson ta’ Bonito Squadra Corse spi//a fit-tieni post b’[in ta’ 1.33.56’ biex b’hekk qed jokkupa t-tielet post fil-klassifika overall. Illum it-Tour ikompli f’G[awdex bit-ti;rija tibda minn quddiem il-korsa ta]-}wiemel f’Tax-X[ajma bi/-/iklisti jmorru lejn in-Nadur u jg[addu mill-By-Pass tax-Xewkija g[al 12-il darba fl-Elite u tmien darbiet fil-kategoriji l-o[ra. It-Tour jintemm g[ada bl-a[[ar tappa li tkun time trial individwali o[ra fil-By-Pass ta’ {a]-}ebbu; u tibda fid-9 a.m. Wara kull tappa ssir il-pre]entazzjoni.

James Steward ta’ Bonito Squadra Corse (fin-nofs) baqa’ fl-ewwel post fil-klassifika overall tal-Masters wara li lbiera[ spi//a fit-tielet post (Ritratt> Janice Dunn)

KAMPJONAT BOV – L-EWWEL DIVI}JONI

Msida jikkundannaw lill-{amrun Spartans MSIDA SJ..................................2 ST.GEORGE’S........................0

Msida SJ – J.M. Vella, G. Gesualdi, M. Borda, F. Gusman (K. Saliba), L. Cassar, M. Caruana, D. Attard, A. Azzopardi, R. Assio’o, S. Magro (A. Laudisi), S. Banzio (D. Cachia). St.George’s – T. Galea, E. Amaira, J. Sevasta, J. Farrugia, A. Bonello, C. Grech (O. Giordano), J. Gerada, D. Sammut, M. Abdul Razak (R. Zerafa), K. Tanti, J. Bernardo Mariano (A. Ellul) Referee – Stefan Pace

Msida kisbu reb[a fa/li ta’ 2-0 fuq St.George’s biex mhux biss g[amlu pass ie[or importanti biex jevitaw ir-relegation, i]da ikkundannaw matematikament lil {amrun Spartans li sta;un ie[or se jkollom jilag[bu fit-Tieni Divi]joni. Il-log[ba kienet bla storja fejn

Msida a//ertaw b’]ew; gowls kmieni. Bidu mill-aqwa ta’ Msida li kwa]i a//ertaw mir-reb[a flewwel kwarta b’]ew; gowls skorjati minn ROBERT ASSIO’O wara seba’ minuti u minn SHAWN MAGRO li skorja ttieni gowl seba’ minuti wara. L-ewwel reazzjoni Bormli]a waslet fil-35 minuta meta Abdul Razak b’xutt bid-dawra impenja severament lill gowlkeeper Vella. Is-Saints iddominaw l-a[[ar minuti tat-taqsima anki jekk tilfu lil Bernardo Mariano li kellu jinbidel, u Gerada kien im/a[[ad minn [ar;a kura;;u]a ta’ Vella. Fit-tieni taqsima l-log[ba kienet iktar qisha log[ba ta’ [biberija minn wa[da kompetitti-

Sinjali po]ittivi minn Schumacher

Wara xhur s[a[ f’koma, ille;;enda u eks champion talFormula 1 Michael Schumacher “wera mumenti ta’ konoxxenza” skont l-a;ent tieg[u. Sabine Kehm qalet fi stqarrija lill-media li l-eks sewwieq “kien qed jag[mel progress” u li huma g[adhom “fidu/ju]i”. Schumacher kien sofra injuries serji f’rasu waqt in/ident li kellu meta kien qed jiskijja flAlpi Fran/i]i fid-29 ta’ Di/embru 2013. “Ninsabu fuq in-na[a tieg[u f’din il-;lieda twila u diffi/li, flimkien mal-istaff ta’ tobba fi Grenoble. Nirringrazzjawkom mill-qalb g[as-simpatija kontin-

wa tag[kom u fl-istess [in, g[al darb’o[ra nitolbukom tifhmu li mhux be[siebna ni]velaw id-dettalji,” temmet l-istqarrija. Ikompli d-dominju tal-Mercedes Id-dominju tal-Mercedes

qed ikompli hekk kif Lewis Hamilton u Nico Rosberg irre;istraw l-aqwa u t-tieni l-aqwa [in rispettivament fl-ewwel u fittieni sessjoni ta’ provi liberi g[all-Grand Prix tal-Bahrain. Issewwieq tal-Ferrari Fernando Alonso irre;istra t-tielet l-aqwa [in fi]-]ew; sessjonijiet filwaqt li /-champion Vettel tar-Red Bull iddi]appunta.

va, fejn Imsida komplew jikkontrollaw il-partita biex [adu tliet punti. }ejtun jistennew biss il-kundanna GUDJA U...................................1 }EJTUN C.................................0

Gudja U – M. Xerxen, R. Buhagiar, C. Fenech, M. Brincat, C. Farrugia, G. Chircop, A. Ewurun (B. Saliba), G. Debattista (A.F. Scozzese), M. Groves, P.P. Sammut, R. Dalli }ejtun C – R. Debattista, A. Farrugia, S. Aquilina, C. Magro, K. Abela, J. Spiteri, D. Borg, G. Delia (M. Scicluna), A. Cekulajevs, A. Carabott (E. Vella), P. Mirceta. Referee – Karl Frendo Cumbo.

}ejtun huma prattikament relegati g[at-Tieni Divi]joni meta sofrew it-tmien telfa konsekuttiva meta kienu

meg[luba minn Gudja 1-0. }ejtun kellhom bidu tajjeb fejn Gers Delia falla /ans tad-deheb wara tliet minuti. Iktar ma beda g[addej il-[in iktar il-log[ba bdiet issir bilan/jata u pjuttost konfu]a, fejn minkejja l-impenn qalbieni ta]-]ew; na[at, il-log[ob muri kien woe[ed verament fjakk. Wara nofs sieg[a freekick sabi[ ta’ Mauro Brincat u intervent tajjeb ta’ Debattista li kien qed jilg[ab minflok is-sospi] Aga. It-taqsima ntemmet bi freekick /entrali u fjakk ta’ Cekulajevs li Xerxen salva fa/ilment u daqqa ta’ ras mil-vi/in ta’ Abela li spi//at f’idejn il-goalkeeper ta’ Gudja.

Fis-57 minuta Debattista wettaq save brillanti meta salva xutt minn ta[tu ta’ Matthew Groves fl-ewwel azzjoni tat-tieni taqsima. Erba’ minuti mit-tmiem il-gowl rebbie[ skorjat mis-sostitut SCOZZESE li fajjar ;miel ta’ xutt minn 25 metru li spi//a fir-rokna ta’ fuq tax-xibka. Kif Jinsabu L R D T F K Pti

Pieta H 20 }ebbu; R 21 Melita 20 Lija A 21 Gudja U 21 St.George’s 21 Birzebbuga SP21 St.Andrew’s 20 G]ira U 20 }urrieq 21 Msida SJ 21 }ejtun C 21 Hamrun S 20

14 13

9 9 9 8 8 8 7 7 7 4 4

4 3 5 5 4 7 4 4 5 3 2 2 6

2 5 6 7 8 6 9 8 8

50 46 33 39 34 32 34 44 25 11 30 12 29 15 23 10 23

18 32 24 34 33 34 35 39 26 33 37 57 36

46 42 32 32 31 31 28 28 26 24 23 14 10


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ April, 2014

32

LOKALI

Joe Cordina ffa//jat b’akku]i kriminali Is-Sindku Laburista taxXag[ra Joe Cordina qed jiffa//ja akku]i kriminali g[ax qabad u da[al fuq proprjetà privata biex jag[mel xog[ol ta’ konkos. Saru wkoll diversi atti ta’ vandali]mu fuq l-istess proprjetà privata permezz tal-u]u ta’ kuntrattur imqabbad mis-Sindku Cordina nnifsu. In-Nazzjon jista’ jikkonferma li l-ka] se[[ bejn ix-xhur ta’ Lulju u Awwissu tas-sena lo[ra u l-proprjetà tinsab fizzona tal-bajja ta’ G[ajn Barrani fil-limiti tal-lokalità tax-Xag[ra stess. Diversi sidien ilmentaw li huma kienu di;à wissew lisSindku Cordina, anke permezz ta’ ittra legali, biex ma jag[milx xog[lijiet fil-proprjetà privata tag[hom, i]da dan baqa’ g[addej bix-xog[lijiet b’abbu] ta’ poter. G[alhekk listess sidien ma kien fadlilhom l-ebda triq g[ajr li jie[du passi kriminali personalment kontra s-Sindku Laburista biex ma jkomplix jag[mel [sara lill-proprjetà tag[hom. Cordina, li n[atar Chairman tal-Gozo Channel mill-Gvern ta’ Muscat, kien se jikkontesta l-a[[ar elezzjoni ;enerali malPartit Laburista, imma kien irtira l-kandidatura tieg[u fl-a[[ar, meta faqqa’ l-iskandlu tat-tix[im g[ax-xiri ta]-]ejt mill-Enemalta. G[amel ]mien ukoll iservi b[ala Amministratur talFinanzi tal-Partit Laburista – kariga li kien [atru fiha direttament il-Mexxej Laburista, u llum il-Prim Ministru, Joseph Muscat, wara emendi li kienu

saru g[all-istatut tal-Partit Laburista. Fi Frar 2013, ftit qabel l-elezzjoni, kien irri]enja minn din il-kariga wkoll, dejjem b’rabta mal-istess ka] ta’ tix[im. L-informazzjoni li kiseb dan il-;urnal dwar Joe Cordina tg[id li fuq dan il-ka], li fih Cordina qed jiffa//ja akku]i kriminali, di;à g[addejja kaw]a fil-Qorti Kriminali ta’ G[awdex li bdiet tinstema’ fil-25 ta’ Marzu li g[adda.

Is-Sindku Laburista tax-Xag[ra ma jwe;ibx il-mistoqsijiet

Minkejja dan, i]da, la Joe Cordina u lanqas il-Kunsill Lokali b’ma;;oranza Laburista li huwa jmexxi, ma wie;bu mistoqsijiet li bg[atnielhom biex nikkonfermaw dan il-ka]. Fl-email tag[na staqsejna lisSegretarju jekk jistax jikkonferma li s-Sindku Cordina g[andu akku]i kriminali pendenti kontra tieg[u, x’inhuma e]att lakku]i, meta bdiet il-kaw]a, x’inhi l-po]izzjoni tal-Kunsill fuq dawn l-akku]i, u jekk isSindku ja[sibx li l-po]izzjoni tieg[u hix tenibbli jekk verament hemm akku]i ta’ natura kriminali fil-konfront tieg[u. Imma dawn id-domandi li

In-Nazzjon jista’ jikkonferma li l-ka] li fih hemm involut Joe Cordina, se[[ bejn ix-xhur ta’ Lulju u Awwissu tas-sena l-o[ra u l-proprjetà tinsab fiz-zona tal-bajja ta’ G[ajn Barrani fil-limiti tal-lokalità tax-Xag[ra stess

bg[atna lis-Segretarju E]ekuttiv tal-Kunsill Laburista Ivan Attard, baqg[u bla twe;iba. IsSegretarju rreferiena g[and isSindku u talabna nikkuntattjaw direttament lilu fuq l-indirizz personali tal-email tieg[u jew fuq il-mowbajl. Imma s-Segretarju E]ekuttiv wie;eb ukoll li sa fejn jaf hu, m’hemm l-ebda akku]a kriminali kontra Joe Cordina, qabel

ma qalilna biex jekk nafu b’xi [a;a u nixtiequ informazzjoni dwarha, inkellmu lis-Sindku. Dan jista’ jfisser li minkejja li s-Sindku verament g[andu dan il-ka] g[addej kontrih, g[a]el li g[al xi ra;uni ma jinfurmax lill-Kunsill. Imma minkejja li bg[atna listess domandi, bit-twe;iba tasSegretarju tal-Kunsill inklu]a, lis-Sindku Laburista, dan baqa’

qatt ma wie;eb il-mistoqsijiet tag[na.

media•link COMMUNICATIONS

2014 04 05  
2014 04 05  
Advertisement