Page 1

Nru 13,641

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014 €0.80 www.maltarightnow.com

Illum fil-Parlament Ewropew isir id-dibattitu dwar il-bejg[ ta/-/ittadinanza Il-gruppi politi/i kollha fosthom is-So/jalisti jaqblu dwar ri]oluzzjoni li tikkritika il-bejg[ ta/-/ittadinanza Matthew Bonett minn Strasburgu

Illum hija ;urnata importanti g[all-poplu Malti u G[awdxi kollu hekk kif il-Parlament Ewropew se jkun qed jiddibatti liskema li tant qajmet furur mhux biss f’Malta i]da anke fl-Ewropa, li permezz tag[ha, l-Gvern Laburista Malti ta’ Joseph Muscat da[[al il-kun/ett talbejg[ ta/-/ittadinanza mhux biss Maltija, i]da anke dik Ewropea. Il-biera[ fil-g[axija il-Grupp tas-So/jalisti fil-Parlament Ewropew ing[aqad mal-Partit Popolari, il-Liberali u l-[odor f’ri]oluzzjoni kon;unta ta’ kundanna dwar il-bejg[ ta/-/ittadinanza. Ir-ri]oluzzjoni tinkludi kliem iebes fil-konfront tal-iskema talGvern Laburista u tenfa]izza lprin/ipju li d-drititjiet marbuta ma/-/ittadinanza m’g[andhomx jinxtraw jew jitpo;;ew g[allbejg[, ikun kemm ikun il-prezz mitlub. Ir-ri]oluzzjoni tappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tanalizza l-valur tal-iskema ta//ittadinanza fl-isfond tal-valuri Ewropej anke fl-isfond tar-rabta li hemm mal-UE. Din ir-ri]oluzzjoni, sostnew lEwroparlamentari Nazzjonalisti Maltin David Casa u Roberta Metsola tappella lil Malta biex liskema li se tintrodu/i tkun taqbel mal-valuri tal-UE u tesprimi t-t[assib tag[ha b[ala UE bilmod kif se tinkiseb i/-/ittadinanza Ewropea. Enfa]izzat ukoll li skemi b[al dik li se dda[[al Malta jimminnaw il-veru kun/ett ta/-/ittadinanza Ewropew.

Impeachment

G[andu jieqaf je]er/ita d-dmirijiet ta’ Im[allef

Il-Vi/i Kap tal-PN Beppe Fenech Adami qal li l-Im[allef Lino Farrugia Sacco g[andu minn jeddu jag[]el li joqg[od lura milli je]er/ita d-dmirijiet tieg[u ta’ Im[allef sakemm tittie[ed de/i]joni finali millParlament Ara pa;na 2

}bilan/

}ieda fid-defi/it Wara li bid-de/i]jonijiet me[uda fl-ewwel xhur tieg[u, Gvern Laburista wassal lillKummissjoni Ewropea biex tifta[ pro/edura ta’ defi/it e//essiv kontra pajji]na, l-a[[ar statistika uriet aktar ]ieda fid defi/it u d-dejn ta’ pajji]na. Ara pa;na 32 Franza

Kemm id-dibattitu kif ukoll il-vot qed isiru wara ftehim bejn il-gruppi politi/i kollha, inklu] il-Partit Popolari Ewropew u l-Partit So/jalista Ewropew li flimkien ma gruppi o[ra qablu dwar ri]oluzzjoni

David Casa u Roberta Metsola qalu li hu ta’ valur li din irrizoluzzjoni kienet appo;;jata wkoll mis-So/jalisti Ewropew flistess mument li l-PL f’Malta ppublika stqarrija li fiha qal li sSo/jalisti fil-Parlamenet Ewropew fehmu l-po]izzjoni ta’ Malta. Il-PL m’g[andu l-ebda idea x’qed ji;ri fil-Parlament Ewropew, sostnew lEwroparlamentari Maltin. Ir-ri]oluzzjoni approvata kis-

bet l-appo;; wara ;ranet ta’ negozjat diffi/li li fihom kienu involuti numru ta’ Ewroparlamentari minn gruppi politi/i differenti. David Casa u Roberta Metsola qalu li s-sitwazzjoni qatt ma kellha tasal s’hawn i]da l-insistenza tal-Pim Ministru Joseph Muscat biex akkost ta’ kollox ida[[al din l-iskema u jinjora kull oppo]izzjoni wasslet biex isem Malta kien kontinwament

‘Mument diffi/li’ g[al Hollande

im[amme;. Anki jekk Muscat g[a]el li jinjora lil dawk li kollha li pprovaw ida[[lu ra;uni, forsi issa jisma mill-partit tieg[u stess fil-Parlament Ewropew, sostnew l-Ewroparlamentari Nazzjonalisti Maltin. Huma komplew li minkejja l-attakki politi/i fuqhom huma se jibqg[u jiddefendu l-interessi talma;;oranza tal-poplu li topponi din l-iskema.

Il-President So/jalista Fran/i] ji]gi//a mill-a[[ar domandi dwar l-allegata relazzjoni tieg[u ma’ attri/i

ikompli f’pa;na 2

Ara pa;na 14


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

2

LOKALI

Lino Farrugia Sacco g[andu jag[]el minn jeddu li ma je]er/itax id-dmirijiet ta’ Im[allef sakemm tittie[ed de/i]joni finali mill-Parlament L-Im[allef Lino Farrugia Sacco g[andu minn jeddu jag[]el li joqg[od lura milli je]er/ita d-dmirijiet tieg[u ta’ M[allef sakemm tittie[ed de/i]joni finali mill-Parlament. Id-de/i]joni tal-Im[allef li jkompli g[addej bis-smig[ ta’ kaw]i mhix fl-a[jar interess tal-amministrazzjoni tal-;ustizzja u tkompli tnaqqas mir-rispett u l-fidu/ja li l-pubbliku g[andu jkollu fil;udikatura ta’ pajji]na. Dan qalu fi stqarrija Beppe Fenech Adami, il-Vi/i Kap talPN g[all-{idma tal-Partit u Kelliem tal-Oppo]izzjoni g[all:ustizzja, wara li f’rapporti li dehru fil-media ntqal li lIm[allef Farrugia Sacco g[adu g[addej bis-smig[ ta’ kaw]i pendenti quddiemu fil-Qrati tal:ustizzja. It-Tnejn filg[axija l-iSpeaker tal-Parlament An;lu Farrugia po;;a fuq il-Mejda tal-Kamra rrapport tal-Kummissjoni g[allAmministrazzjoni tal-:ustizzja, li sabet lill-Im[allef prima facie [ati ta’ m;iba mhux korretta.

B’hekk, fil-jiem li ;ejjin, ilParlament se jkun qed jiddiskuti mozzjoni ta’ impeachment, ji;ifieri tat-tke//ija tieg[u, minn Im[allef.

Farrugia Sacco g[adu g[addej bis-smig[ ta’ kaw]i Il-PN, fl-istqarrija tieg[u, qal li jqis id-de/i]joni tal-Im[allef li jkompli g[addej bis-smig[ ta’ kaw]i b[ala wa[da li mhix fla[jar interess tal-amministrazzjoni tal-;ustizzja u li tkompli tnaqqas mir-rispett u l-fidu/ja li l-pubbliku g[andu jkollu fil;udikatura ta’ pajji]na. Il-PN tenna wkoll l-appell tieg[u lill-Gvern biex il-mozzjoni ta’ impeachment titpo;;a fuq l-a;enda tal-Parlament fliqsar ]mien possibbli.

Il-PN tenna wkoll l-appell tieg[u lill-Gvern biex il-mozzjoni ta’ impeachment li beda Gvern Nazzjonalista titpo;;a fuq l-a;enda tal-Parlament fl-iqsar ]mien possibbli

Il-Prim Ministru jkompli jikkonferma kemm m’g[andux sustanza dwar l-immigrazzjoni rregolari

Il-Prim Ministru Joseph Muscat g[andu retorika u mhux sustanza meta jitkellem dwar l-isfida tal-immigrazzjoni rregolari

Waqt is-seduta parlamentari tat-Tnejn filg[axija, il-Prim Ministru Muscat ta stqarrija ministerjali dwar l-e]itu tas-Summit Ewropew illi pparte/ipa fih f’Di/embru li g[adda, fejn primarjament iffoka fuq l-immigrazzjoni rregolari. Fl-istqarrija tieg[u l-Prim Ministru Muscat ipprova jag[ti lil wie[ed x’jifhem li rnexxielu jikseb [afna g[al Malta, i]da fl-istess nifs kien hu stess illi kkonferma li ma kiseb xejn ;did g[al pajji]na. Fi kliem il-Prim Ministru Muscat stess: “Tg[iduli wasalna? Le ma wasalnix”, u “imma g[alissa dak jibqa’ biss kliem.” Allura wie[ed jistaqsi, x’kiseb e]att g[al pajji]na Joseph Muscat f’dan il-qasam minn mindu sar Prim Ministru? G[amlet dawn il-mistoqsijiet fi stqarrija Marthese Portelli, ilKelliem g[all-Affarijiet Ewropej tal-Partit Nazzjonalista. Marthese Portelli qalet li dwar il-mandatory burden sharing, ilPrim Ministru ma qalilniex jekk

kisibx ftehim ta’ mandatory burden sharing; ma qalilniex meta se jid[ol fis-se[[ ftehim ta’ mandatory burden sharing; IlPrim Ministru ma qalilniex x’volum se jkun qed i;orr kull pajji] fl-Unjoni Ewropea; ma qalilniex x’kienu s-su;;erimenti tieg[u b[ala volum g[al kull pajji]; u ma qalilniex kif se ji;i propost li ja[dem il-mandatory burden sharing. Dwar ir-rilokazzjoni l-Prim Ministru ma qalilniex ma’ kemm-il pajji] tkellem biex isir tali ftehim; ma qalilniex kemm-il pajji] kien hemm li a//ettaw li immigranti rregolari li jaslu Malta jistg[u ji;u rilokati f’pajji]hom; u l-Prim Ministru ma qalilniex min huma l-pajji]i talUnjoni Ewropea li qablu li immigranti rregolari li jaslu Malta ji;u rilokati f’pajji]hom. Marthese Portelli qalet li dan kollu jkompli jikkonferma kemm il-Prim Ministru Muscat g[andu retorika u mhux sustanza meta jitkellem dwar l-isfida talimmigrazzjoni rregolari.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

3

LOKALI

Diversi Ewroparlamentari minn gruppi politi/i differenti jiddikjaraw li huma kontra l-iskema proposta minn Muscat minn pa;na 1

Id-dibattitu fil-Parlament Ewropew se jsir illum waranofsinhar, bil-vot fuq ir-ri]oluzzjoni li se tkun il-qafas tad-dibattitu jittie[ed g[ada f’nofsinhar. Anke jekk il-ma;;oranza tal-Membri tal-Parlament Ewropew jivvutaw kontra li l-Gvern Malti jbieg[ i//ittadinanza Maltija, xorta wa[da d-de/i]joni finali tkun dik tal-Gvern li jmexxi Joseph Muscat. Il-{add li g[adda, waqt li kien qed jindirizza lill-attivisti Laburisti fil-{amrun, Joseph Muscat indika li jkun xi jkun le]itu tad-dibattitu u l-vot ta’ din il-;img[a, xorta wa[da se jibqa’ miexi fid-direzzjoni li qabad issena li g[addiet, ji;ifieri li jinsisti li /-/ittadinanza Maltija tkun g[all-bejg[. In-Nazzjon hu nfurmat li uffi/jali tal-Gvern ta’ Joseph Muscat, fosthom Kurt Farrugia u Glenn Bedingfield, b[alissa g[addejjin b’[idma kontinwa f’kuntatt ma’ Membri talParlament Ewropew f’attentat li jikkonvin/uhom biex kemm fiddibattitu tal-lum kif ukoll fil-vot ta’ g[ada jie[du po]izzjoni favur il-bejg[ ta/-/ittadinanza Maltija. Mill-informazzjoni li rnexxielu In-Nazzjon minn jikseb Strasburgul, jidher li dawn lattentati minn na[a tal-Gvern

Laburista Malti ilhom li bdew numru ta’ ;img[at i]da intensifikaw fl-a[[ar ftit sieg[at. Madankollu, l-Partit Laburista Malti ftit jidher li qed ikollu su//ess f’dawn l-attentati, u dan peress li anke l-Kap tal-Partit So/jalista Ewropew Hannes Swoboda, li fi Frar tas-sena li g[addiet, indirizza mass meeting tal-Partit Laburista u fa[[ar lil Joseph Muscat, [are; qatta’ bla [abel kontra l-iskema ta’ Muscat g[aliex fi kliemu, l-bejg[ ta//ittadinanza tmur kontra lprin/ipji u l-valuri Ewropej. Fl-a[[ar sig[at, il-Kap tasSo/jalisti Ewropej mar oltre minn hekk, u kkritika l-fatt li lGvern Malti qed joffri /-/ittadinanza Maltija lis-sinjuri, waqt li fl-istess [in qed jie[u po]izzjonijiet iebsin dwar l-immigranti rregolari. Ewroparlamentari ie[or li tkellem kontra din l-iskema huwa l-eks Prim Ministru Bel;jan Guy Verhofstadt, li hu wie[ed mill-mexxejja talLiberali, li ddeskriva l-iskema tal-Gvern Malti b[ala ‘;ennata’. Interessanti l-fatt li minbarra Swoboda, li hu l-Kap tas-So/jalisti, tkellem ukoll b’mod vo/iferu kontra l-iskema ta’ Joseph Muscat, Ewroparlamentari so/jalista ie[or mill-Olanda Dennis de Jong, li appella lill-istati membri

Skema riskju]a li takkomoda lil Henley and Partners Il-Kap tad-Delegazzjoni talPartit Nazzjonalista filParlament Ewropew David Casa qal li f’din il-kwistjoni kollha dwar il-bejg[ ta/-/ittadinanza, it-twe;iba tinsab mal-kumpanija Henley & Partners. David Casa qal li ma jistax jifhem g[aliex il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jie[u dawn ir-riskji kollha biex jakkomoda lil Henley & Partners. Hu kompla li l-Gvern g[adu jirrifjuta milli jippubblika l-kuntratt ma’ Henley & Partners i]da mill-ftit

li [are;, jirri]ulta li l-kuntratt hu wie[ed vanta;;juz [afna g[al Henley, ferm iktar minn o[rajn mag[mula ma’ g]ejjer filKaribew mag[rufa b[ala tax haven. Fost dawn il-vanta;;i hemm li l-kuntratt hu wie[ed ta’ 10 snin li jista’ jkun esti] g[al 10 snin o[ra. Dan minbarra li lflus mi;bura - li jammontaw g[all-miljuni ta’ ewro jin]ammu minn Henley & Partners sakemm il-pro/ess kollha jitlesta. David Casa jistaqsi g[aliex.

L-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza Maltija wasslet biex il-media internazzjonali rredikolat lil Malta b’diversi kummenti li jindikaw li Malta g[andha problemi kbar finanzjarji

tal-Unjoni Ewropea biex jipprotestaw kontra l-bejg[ ta//ittadinanza Maltija. Filwaqt li ddeskriva l-iskema b[ala wa[da ”mhux so/jali”, u sostna li l-istati membri g[andhom jheddu li ma ja//ettawx li/-/ittadini li jkunu xtraw i/-/ittadinanza Maltija. Kemm id-dibattitu kif ukoll ilvot qed isiru wara ftehim bejn ilgruppi politi/i kollha, inklu] ilPartit Popolari Ewropew u lPartit So/jalista Ewropew, wara li saru xi mistoqsijiet dwar liskema kif proposta mill-Gvern Malti.

Uffi/jali tal-Gvern fi Strasburgu jipprovaw jikkonvin/u MEPs favur l-iskema Sa issa, kemm lEwroparlamentari David Casa kif ukoll l-MEP Roberta Metsola ddikjaraw li lpo]izzjoni tag[hom kemm fiddibattitu kif ukoll fil-vot se tkun kontra li Malta tbieg[ i/-/ittadinanza tag[ha. Madanakollu, lerba’ MEPs tal-Partit Laburista g[adhom ma ddikjarawx b’mod uffi/jali l-po]izzjoni tag[hom, g[alkemm kollox jindika li se

jkunu qed jiddefendu l-iskema kif proposta mill-Gvern Malti, g[ad-detriment tar-reputazzjoni u l-kredibilita’ ta’ Malta. Id-dibattitu tal-llum qed iqajjem ukoll interess mal-media Ewropea, tant li diversi ;urnalisti jinsabu fi Strasburgu apposta biex jirrapportaw dak li se ji;i diskuss waqt is-sessjoni plenarja tal-llum waranofsinhar.

I/-/ittadinanza tag[na g[andha tibqa’ wa[da ta’ valur Fi stqarrija, l-kandidata talPartit Nazzjonalista g[allParlament Ewropew Helga Ellul qalet li filwaqt li b[ala bniedema fin-negozju, tifhem li l-Gvern irid jattira aktar investiment, fl-

istess [in ma tista’ ta//etta qal li /-/ittadinanza Maltija ssir wa[da ta’ valur. Hi sostniet li hi akkwistat i//ittadinanza Maltija, u tag[ti valur kbir, mhux monetarju, lil

din i/-/ittadinanza, tant li f’kull okka]joni li kellha, [admet biex sa[[et l-ekonomija tal-pajji]. Fl-a[[arnett, sostniet Helga Ellul, i/-/ittadinanza g[andha ti;i akkwistata u mhux mixtrija.

Muscat qed jag[mel [afna [sara lir-reputazzjoni ta’ Malta “Il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jag[mel [afna [sara lir-reputazzjoni ta’ Malta. IsSo/jalisti Ewropej huma imbarazzati bl-iskema tal-kollega tag[hom waqt li l-Partit Popolari Ewropej, u l-Liberali qed jikkundannaw apertament il-Gvern Malti fir-rizoluzzjonijiet tag[hom.”

Kliem i/-Chairperson talAlternattiva Demokratika Arnold Cassola fi stqarrija b’rabta mad-dibattitu filParlament Ewropew dwar liskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza Maltija li se jsir illum fi Strasburgu. Min-na[a tieg[u, id-Deputat Chairperson tal-AD u kelliem

g[all-Intern Carmel Cacopardo qal li l-iskema ta/-/ittadinanza hi tradiment tal-ispirtu tal-ftehim u l-impenn politiku ta’ Malta fil-ftehim taz-Zona Schengen u jista’ jkollha implikazzjonijiet kbar g[all-moviment [ieles, drittijiet tal-vot u programmi ta’ vja;;ar ming[ajr visa.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

4

LOKALI

Is-Sindku Laburista ta]-}urrieq, omm u bintha [atja li taw fastidju lil Daphne Caruana Galizia Is-Sindku Laburista ta]}urrieq Ignatius Farrugia, Maria Vassallo, li ]ew;ha jmexxi l-ka]in Laburista tarRabat u bintha Kimberly kienu mmultati 2,400 ewro kull wie[ed wara li nstabu [atjin li taw fastidju lill-artikolista Daphne Caruana Galizia, waqt il-festa ta’ San :u]epp firRabat fid-19 ta’ Marzu li g[adda. Il-Qorti preseduta millMa;istrtat Francesco Depasquale ordna wkoll lisSindku, lill-omm u l-bint biex ma jersqux jew ikellmu lil Daphne Caruana Galizia, g[ax inkella je[lu multa o[ra ta’ 1,000 ewro kull wie[ed. It-tlieta li huma ma nstabux [atja li [ebbew g[all-artikolista. Sadanittant Caruana Galizia ma nstabitx [atja ta’ malafama fil-konfront ta’ Maria Vassallo u bintha b’kummenti li g[addiet fuq il-blog tag[ha. Il-Qorti qalet

li l-kumment ma kienx malafama, u li waqt li n-nies g[andhom kull dritt itellg[u nformazzjoni fuqhom fuq is“ social media”, inklu] Facebook, nies o[ra kellhom kull dritt li jikkummentaw. Fis-sentenza tieg[u lMa;istrat Franceso Depasquale qal li mill-provi jirri?ulta li minkejja li Caruana Galizia pruvat tevita lil Farrugia, hu indikaha lil terzi, g?aldaqstant ma jirri]ultax li [ebb g[aliha. Minn na[a l-o?ra kien ppruvat li ta fastidju. L-istess multa u kundizzjonijiet ng[ataw lil Maria u bintha Kimberly Vassallo. Fir-rigward ta’ dawn it-tnejn il-Ma;istrat qal li mill-provi jirri]ulta li huma bdew jg[ajtu mag[ha, u g[ajruha [adra u ssemma kliem b[al “Malta Tag?na Lkoll”. Dawn be]]g[uha tant li l-istess Caruana Galizia setg[et to[ro; biss mill-kunvent tal-

patrijiet li marret tista[ba fih meta marru l-pulizija. G[al darb’o[ra ma rri]ultax li [ebbew g[aliha, i]da li tawha fastidju. Min-na?a l-o[ra l-Qorti ma sabitx lil Caruana Galizia [atja tal-ebda akku]a, hekk kif Maria u Kimberly Vassallo akku]awha b’libell dwar dak li kitbet fuqhom fil-blog tag[ha u ritratti tag[hom li Caruana Galizia u]at fil-blog. Il-Qorti qalet li dawn huma ritratti li jistg[u jinsabu liberalment u kienet de/i]joni tag[hom li jpo;;u dawn ir-ritratti fuq linternet. Depasquale qal li allura la wie[ed g[amel din l-g[a]la, jistg[u jkunu su;;etti g[al tali kummenti. G[al Daphne Caruana Galizia deher l-Avukat Joe Zammit Maempel, g[as-Sindku ta]}urrieq deheret l-Avukat Marion Camilleri filwaqt li g[al Maria u Kimberly Vassallo deher l-Avukat Chris Cilia.

Multa flok [abs dwar manteniment Il-Qorti tal-Appell bidlet sentenza ta’ xahar [abs fil-konfront ta’ mara li nstabet [atja li ma [allsitx manteniment lil dak li kien ir-ra;el tag[ha g[al multa ta’ 300 ewro. Nikolina Vella kienet ordnata t[allas manteniment wara li r-ra;el kien ing[ata l-kustodja tat-tfal. Dan kien se[[ fil-ka] ta’ separazzjoni li kellhom fil-Qorti fejn il-koppja kienet qablet ukoll li t-

tfal jalternaw ;img[a g[and lomm u ;img[a g[and il-missier. Fis-6 ta’ Mejju li g[adda Nikolina Vella kienet instabet [atja li ma kienitx qed t[allas g[all-manteniment. Il-mara kienet appellat mis-sentenza. Mill-provi rri]ulta li fl-2012, Vella waqqfet t[allas il-manteniment g[al sitt xhur u dak li kien ]ew;ha feta[ ka] kontra tag[ha. Hi kienet argumentat li waqt

dawn is-sitt xhur it-tfal kienu qattg[u aktar [in mag[ha milli ma’ missierhom, u g[alhekk ma kellha tag[tih l-ebda pagamenti. L-Im[allef Lawrence Quintano qal li mill-provi sema’ kif minn dak inhar kien sar ftehim li tit[allas is-somma ta’ 2000 ewro. Fuq il-pedana tax-xhieda rra;el qal li huwa kien ilu jing[ata l-[las g[at-tfal minn De/embru tal-2012.

Is-Sindku Laburista ta]-}urrieq Ignatius Farrugia li nstab [ati li ta fastidju

Sentenza sospi]a wara li tella ‘ fuq l-internet filmati tieg[u jag[mel atti sesswali Fotografu Fran/i] li tefa’ filmat tieg[u fuq l-internet jag[mel atti sesswali ma’ ]g[a]ugh mudell Malti ;ie kundannat sentejn [abs sospi]i g[al erba’ snin wara li ammetta li g[adda materjal pornografiku. Ir-ra;el, li joqg[od il-G]ira, ammetta quddiem il-Ma;istrat Edwina Grima li ffilmja atti mmorali bil-video jispi//a fuq linternet xi xhur ilu. L-investigazzjonijiet saru “Cyber Crime Unit” wara li dawn saru jafu li lvideo inkwistjoni kien spi//a jdur fis-“social media”. Kien nhar il-:img[a filg[axija li fi programm televi]iv “Dot Net” fuq Net Television, li l-

Ispettur Timothy Zammit kien iffa//jat b’tag[rif fuq dan il-filmat. Hu kien qal li l-pulizija se tinvestiga u jirri]ulta li fi ftit sig[at l-investigazzjoni tal-pulizija waslet g[all-mo[[ wara l-filmat u t-tixrid tieg[u. Qabel ma tressaq il-Qorti lfotografu Fran/i], ing[ata l‘police bail.’ Dan ifisser li lpulizija tkun [elsitu b’kundizzjonijiet, filwaqt li tkun qieg[da tissokta bl-investigazzjonijiet tag[ha. Mill-investigazzjoni li saret mill-Pulizija jirri]ulta li ]]ag[]ug[ Malti ma kienx jaf li latt tieg[u kien qieg[ed ikun iffilmjat.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

5

LOKALI

{lasijiet ta’ benefi//ji jinqasmu f’ pagamenti ]g[ar Ife;;u iktar benefi//ji li lGvern se jibda jag[tihom b’mod maqsum minflok b’mod s[i[ kif kien isir sa sena ilu. Ftit ta ’ snin ilu il - Gvern Nazzjonalista kien [abbar inizjattiva tal-Ba;it li biha l-anzjani li jkunu g[alqu 80 sena jing[ataw 300 ewro. Mi]ura li f’Ba;its su//essivi bdew igawdu minnha aktar anzjani hekk kif l-eta’ tni]]let lewwel g[al 78 sena imbag[ad g[al anzjani li jag[lqu 75 sena. Sa sena ilu, dan il-benefi//ju kien jing[ata b ’ mod s[i[ f’Jannar. I]da issa, l-Gvern Laburista dde/ieda li l-[las ta’ dan ilbenefi//ju jinqasam fi 1 3 - il pagament kull 4 ;img[at . Ji;ifieri f ’ Jannar , l - anzjani ir/evew biss pagament ta’ madwar 23 ewro. Diversi anzjani u pensjonanti qalu li din id - de/i]joni se to[loq tbatija g[alihom u g[al qrabathom. Iktar u iktar meta wie[ed iqis is-sitwazzjoni talmedi/ini out of stock u li [afna pensjonanti qed ikollhom jixtru l - medi/ina huma stess . Dan minbarra l - fatt mag[ruf li f’Jannar ikun hemm iktar ka]i ta’ mard u l-anzjani huma fost l-

iktar vulnerabbli fix-xhur taxxitwa. O[rajn qajmu s-suspett li lGvern qed jipprova jiffranka lflus minn fuq dahar l-anzjani. Dan g[aliex jekk il-beneficcju jinqasam f ’ pagamenti ]g[ar mifruxin fuq 13-il ;img[a, flok jing[ata s[i[ fil-bidu tas-sena, il-Gvern jiffranka l-flus jekk dawn l-anzjani imutu iktar tard matul is-sena g[aliex jieqfu lpagamenti li jkun g[ad fadal. Sadanittant, jidher li issa anki l - benefi//ju ta] - ]ieda g[all g[oli tal-[ajja tal-pensjonanti se jing[ata bl-istess mod. IlGvern Nazzjonalista g[all ewwel darba fl-istorja fl-a[[ar snin kien beda jag[ti ]-]ieda s[i[a tal-g[oli tal-[ajja, lillanzjani u l-pensjonanti, minflok ]ew; terzi, Min[abba xi diffikultajiet fissistema, jidher li d-differenza tal-g[oli tal-[ajja bejn i]-]ew; terzi u ]-]ieda s[i[a kienet se ting[ata f’somma s[i[a matul dan ix-xahar. I]da anki hawnhekk, il-Gvern Laburista idde/ieda li l-[las ta’ din id-differenza ma tkunx f’somma s[i[a i]da b’pagamenti ]g[ar kull erba’ ;img[at. [afna benefi/jarji ta’ dawn is-

Diversi anzjani u pensjonanti qalu li din id-de/i]joni se to[loq tbatija g[alihom u g[al qrabathom

servizzi so/jali li tkellmu mag[na lmentaw li saru jafu b’dawn id-de/i]jonijiet meta /emplu d-Dipartimenti rispettivi

malli sabu inqas flus fil-kont jew fi/-/ekk li r/ivew. L-istess kien ;ara meta l-Gvern [abta u sabta qabad u dde/ieda li anke

/-Children’s Allowance ma tibqax tit[allas f’pagament s[i[ fil-bidu tas-sena imma l-[las jinqasam f’erba’ pagamenti.

L-etika u l-im;ieba xierqa fil-[ajja pubblika huma priorità politika tal-PN Il-Partit Nazzjonalista ippubblika korrispondenza li ntbag[tet mill-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil lill-Ispeaker An;lu Farrugia dwar ir-Rapport Interim li sar mill-Kumitat Mag[]ul talKamra tad-Deputati dwar it-

twaqqif ta’ Uffi//ju talKummissarju u ta’ Kumitat Permanenti tal-Kamra dwar lIstandards, l-Etika u l-Im;ieba Xierqa fil-[ajja Pubblika. Fil-korrispondenza, Simon Busuttil stqarr li l-Oppo]izzjoni

taqbel mal-linji ;enerali talL-Oppo]izzjoni taqbel mal-linji abbozz ta’ li;i li ;ie ppre]entat ;enerali tal-abbozz ta’ li;i ma’ dan ir-rapport u j[e;;e; lillIspeaker biex iressaq dan labbozz ta’ li;i quddiem il-Kamra dards, l-etika u l-im;ieba xierqa tkun nadifa u mhux ma[mu;a,” tad-Deputati g[ad-diskussjoni. b[ala priorità politika g[aliex temm jg[id il-Kap tal“L-Oppo]izzjoni tqis l-istan- temmen li l-politika g[andha Oppo]izzjoni.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

6

LOKALI

L-MUMN tiddikjara tilwima industrijali mad-Divi]joni tas-Sa[[a Il-President tal-union talab ukoll laqg[a ur;enti mal-Ministru g[all-Edukjazzjoni fuq de/i]jonijiet dwar id-diploma fin-nursing Il-Union tal-Infermieri u lQwiebel, l-MUMN iddikjarat tilwima industrijali madDivi]joni tas-Sa[[a b’rabta malkwistjoni dwar l-assikurazzjoni tal-professjonisti fis-sa[[a. L-MUMN qed tinsisti li ma tistax ta//etta li l-Gvern jirriserva d-dritt li f’ka]i fejn jitwettaq a;ir kriminali, jirkupra ming[and l-infermieri jew ilqwiebel kon/ernati id-danni u lispejje] /ivili li jirri]ultaw minn dan l-a;ir. L-MUMN qalet li jekk ta//etta dan, l-infermieri u l-qwiebel jkunu l-uni/i impjegati tal-Gvern li jistg[u ji;u mitluba mill-Gvern i[allsu dan it-tip ta’ kumpens finanzjarju. Skont ilunion dan mhux biss huwa diskriminatorju imma anke illegali g[aliex skont ir-regolamenti tac-/ivil, l-ebda Segretarju Permanenti m’g[andu dritt jitlob flus ming[and il-[addiema. Il-Union tenniet li d-Divi]joni tas-Sa[[a ma titlobx kumpens simili lit-tobba u talbet biex ma jkunx hemm kejl differenti ma’ impjegati differenti fil-qasam tas-sa[[a. L-MUMN fakkret ukoll li linfermieri u l-qwiebel qed ja[dmu ta[t perssjoni anke

min[abba nuqqas ta’ infermieri fl-isptarijiet u tenniet li dan qed ji;i injorat mid-Divi]joni tasSa[[a u l-avukati tag[ha. L-MUMN qalet li qed tiddikjara tilwima u li tista’ tibda azzjonijiet industrijali ming[ajr avvi] ie[or i]da qalet li se tag[ti 72 sieg[a biex ti;i rtitrata l - po]izzjoni tad - Divi]joni tas-Sa[[a b’rabta mal-assigurazzjoni tal - infermieri u l qwiebel. L-MUMN infurmat lill-membri tag[ha li se tkun qed tag[mel laqg[at fl-isptarijiet biex ji;i de/i] x’azzjonijiet industrijali se ji;u ordnati. Il-union qalet li f’xog[olhom l-infermieri u lqwiebel qed jirriskjaw li jitilfu djarhom u affarijiet o[ra li g[andhom u qalet li dawn l-professjonisti tas-sa[[a qed ji;u trattati b[ala [addiema tat-tieni klassi. Sadanittant, l-MUMN bag[tet ittra o[ra, din id-darba lillMinistru Evarist Bartolo, li fiha il-President tal-Union, Paul Pace talab laqg[a ur;enti fuq idde/i]joni tal-Universita’ dwar studenti li qed isegwu id-diploma fin-nursing. Fl-a[[ar jiem dan l-;urnal

L-MUMN fakkret ukoll li l-infermieri u l-qwiebel qed ja[dmu ta[t perssjoni anke min[abba nuqqas ta’ infermieri fl-isptarijiet u tenniet li dan qed ji;i injorat mid-Divi]joni tas-Sa[[a

]vela li l-istudenti tad-diploma fin-nursing ;ew infurmati li jekk g[andhom xi resit pendenti, wara li fallew xi su;;etti fil-kors preparatorju, ir-resits se jkunu qed jag[mluhom fix-xhur li ;ejjin. Madankollu, dak li vera nkwieta lill-istudenti kien il-fatt li, wara li jag[mlu r-resits, anke jekk jirnexxilhom jg[addu, se

jkunu qed jit[allew ikomplu lkors fi Frar 2015, ji;ifieri iktar minn sena o[ra. L-MUMN ma taqbilx ma’ din id-de/i]joni g[al diversi ra;unijiet i]da qalet li liktar fatt preokkupanti huwa li b’din id-de/i]joni il-pajji] se jkollu inqas infermieri. Dan meta, qal Pace, in-nuqqas ta’ infermieri di;a’ hu problema

serja. Paul Pace kiteb li ma jistax ikollna Universita’ li bidde/i]jonijiet tag[ha t[alli impatt negattiv fuq il-pajji] u talab laqg[a ur;enti biex din il-materja ti;i solvuta malajr kemm jista’ jkun qabel ji;u mgerrxa aktar studenti mill-korsijiet tan-nursing.

Il-KSU favur l-istipendju g[ar-repeaters Il - Kunsill Studenti Universitarji hu favur li min jirrepeti sena jing[ata l istipendji i]da din il - mi]ura g[andha tkun implimentata b ’ mod meqjus u ma tispi//ax b[ala in/entiv biex studenti jirrepetu sena akkademika

i]da b[ala in/entiv biex l istudenti ikomplu bl - istudji tag[hom . Waqt laqg[a mal - Ministru tal - Edukazzjoni u x - Xog[ol Evarist Bartolo , il - KSU qal li dawn l - istipendji g[al stu denti li jirrepetu m ’ g[and -

homx jing[ataw b ’ mod awtomatiku i]da b ’ applikaz zjoni li fiha l - applikanti jg[addu minn pro/ess ta ’ skrutinju mill - Bord tal Maintenance Grants tal - istu denti . Il - KSU qal li fost il - kriterji

li g[andhom ji;u analizzati huma r - ra;unijiet g[aliex l istudent jew studenta kell hom jirrepetu s - sena u tin;abar informazzjoni dwar attendenza f ’ lectures , parte/ipazzjoni f ’ attivitajiet extrakurrikulari , u r - ri]ultati

miksuba . Dan , temm il - KSU , g[andu jwassal biex il - Gvern ikun jista ’ jag[mel dis tinzjoni ;usta bejn studenti li fallew min[abba diffikultaji et ra;jonevoli u o[rajn li fallew min[abba traskura;ni waqt is - sena akkademika .


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

7

LOKALI

{addiem ta’ TM jittajjar minn tal-linja Impjegat ta ’ Transport Malta ttie[ed l - Isptar Mater Dei g[all - kura wara li ttajjar minn karozza tal - linja waqt li kien g[addej minn Putirjal , ma;enb il - funtana tat - Tritoni . Ir - ra;el qed isofri minn

;rie[i gravi wara li kiser idu f ’ dan l - in/ident li se[[ g[all [abta ta ’ nofsinhar tat - Tlieta . Bl - in/ident kienu nfurmati l Pulizija mill - g[assa tal - Belt li qed imexxu l - investigazzjoni jiet .

Ra;el aggredit minn grupp ta’ ]g[a]ag[ Il-Pulizija qed tinvestiga ka] ie[or ta’ aggressjoni li se[[ fittmienja ta’ filg[axija tat-Tnejn – din id-darba fuq ]ag[]ug[ ta’ 29 sena li sa[anistra spi//a l-isptar wara li ;ie attakkat minn grupp ta’ ]g[a]ag[ li l-identita’ tag[hom mhix mag[rufa. Jidher li l-ka] se[[ hekk kif ir-ra;el kien qed isuq fi Triq l-

Imdina, f’{‘Attard. Hu twaqqaf minn dan il-grupp ta’ ]g[a]ag[ li bdew jiddie[qu bih u hawn ]viluppa argument li wassal biex ir-ra;el safa’ attakkat. Ir-ra;el mar fi/-?entru tasSa[[a ta’ Ra[al :did g[all-kura u minn hemm intbag[at lejn lIsptar Mater Dei fejn instab li qed isofri minn ;rie[i gravi.

Nirien jeqirdu karozza f’Bormla Il-Pulizija qed tinvestiga ka] ta’ [ruq ta’ karozza tat-tip Toyota Vitz gri]a li [adet in-nar g[all-[abta tat-tlieta u nofs ta’ filg[odu f’Wesg[et il-Knisja tan-Nativita’ f’Bormla. Fuq il-post waslu immedjatament membri tal-Protezzjoni ?ivili li kkontrollaw in-nirien li qerdu gpal kollox il-vettura. Fortunatament [add ma we;;a’ f’dan il-ka]. Dwar dan

il-ka] g[ad ma nfet[itx inkjesta sakemm l-investigazzjonijiet tal-pulizija jistabilixxu jekk dan kienx in/ident jew inkella lkarozza tqabbditx apposta. Sid il-karozza, Terry Muscat minn Bormla stess, fuq Facebook esprima d-dispja/ir g[al din il-[sara li saritlu filwaqt li stqarr li hu qatt m’g[amel xejn lil [add biex jist[oqlu dan.

Tfal tal-iskola kellhom ji;u evakwati min[abba dan l-in/ident

Evakwat it-Torri ta’ San Lu/jan Il-[addiema tal-Forti San Lu/jan f’Marsaxlokk, u grupp ta’ tfal tal-iskola li kienu qed i]uru l-post, ;ew evakwati millbini g[all-[abta tal-g[axra tatTlieta filg[odu wara li nar ]g[ir [akem il-bini.

Mill-ewwel indikazzjonijiet jirri]ulta li n-nar beda mis-sistema tal-arja kundizzjonata u nfirex tant li saret [sara anke f’xi g[amara. Minbarra dan, il-bini, li jintu]a b[ala /entru tal-akwakultura,

imtela’ bid-du[[an. {add ma we;;a’ f’dan lin/ident anke’ min[abba lazzjoni mmedjata tal-membri tal-Protezzjoni ?ivili li waslu fil-post biex ikkontrollaw innirien

Sur;ent aggredit minn Eritrean Membri tal-Korp tal-Pulizija sfaw aggrediti minn Eritrean wara li dan ;ie arrestat u kien qed jittie[ed lejn l-G[assa ta’ Birkirkara. Il-ka] se[[ g[all-[abta tattmienja tal-biera[ filg[odu fi Triq Emmanuel Schembri f ’ Birkirkara , meta l - pulizija waslilhom rapport ta’ hit and run fejn karozza [abtet ma’ o[ra imma baqg[et sejra. Wara ronda li saret mill-pulizija nsta-

bet karozza li taqbel mad deskrizzjoni tar - rapport u l pulizija arrestaw lil tliet Eritreani li kienu f’din il-karozza. Imma waqt li l - barranin kienu qed jittie[du lejn l g[assa, wie[ed minnhom kien aggressiv u pprova jigdem Sur;ent f ’ g[onqu . Hawn issej[et l-assistenza tal-membri tar-Rapid Intervention Unit li waslu fil-post biex jassistu lill-

uffi/jali. L-istess Eritrean baqa’ agressiv anke x’[in twassal fl-g[assa u kellhom jintervjenu numru ta ’ uffi/jali tal - pulizija biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni. L - Eritreani qed jin]ammu arrestati u interrogati dwar ilhit & run waqt li l-pulizija qed tinvestiga jekk huma g[andhomx biex i[allsu l - [sara min[abba li ma kinux koperti b’assigurazzjoni.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

8

LOKALI

L-Air Malta b’titjiriet lejn ajruporti re;jonali fir-Renju Unit Din is-sena l-Air Malta ser tibda s-sajf kmieni billi tibda’ taqdi firxa ta’ ajruporti re;jonali fir-Renju Unit minn April ]mien tajjeb biex i]]id it-traffiku g[arRebbieg[a u l-perjodu tal-G[id. It-titjiriet lejn u minn Birmingham, Bristol, Cardiff, Glasgow, Exeter u Norwich ser jibdew mit-8 ta’ April sat-28 ta’ Ottubru. Il-Kap Uffi/jal Kummer/jali tal-Air Malta Philip Saunders qal li din kienet risposta g[al ]ieda notevoli fid-domanda g[al vaganzi f’perjodi tas-sena l-aktar kwieti. “Din is-sena l-G[id ji;i tard, u g[alhekk idde/idejna li nressqu SmartCity Malta toffri l-infrastruttura tal-ICT l-aktar affidabbli u avvanzata fil-pajji]

Ji]diedu l-kumpaniji ;ewwa SmartCity Malta Matul l-a[[ar xhur, SmartCity Malta laqg[et aktar kumpaniji ;ewwa l-uffi//ji tag[ha minn setturi li jvarjaw minn ikel u xorb, midja, it-teknolo;ija talinformatika u l-komunikazzjoni (ICT) sa operazzjonijiet back office. Ir-ri]ultat hu ]ieda ta’ 7,000 metru kwadru mal-ispazju mikri ;ewwa SmartCity Malta. Fost dawn l-imsie[ba finnegozju huma Prestige Malta, Perfin Services Ltd., Ammcom Limited kif ukoll negozji talikel u x-xorb, Wejla minn Tartarun, Chocafe, Melita u o[rajn. Filwaqt li kien qed jitkellem dwar dawn l-i]viluppi, il-Kap E]ekuttiv ta’ SmartCity Malta CEO, Anthony Tabone qal, “Ninsabu kuntenti li qed nilqg[u aktar imsie[ba tan-negozju fi

[danna. Dawn mhux biss se jibbenefikaw minn dak kollu li g[andha x’toffri SmartCity Malta i]da wkoll mir-ri]orsi li jistg[u jakkwistaw mill-clusters tan-negozju f’Dubaj, li jinkludu, Dubai Internet City u Dubai Media City.” Fil-kuntest tal-ekonomija talg[arfien sostnuta mill-ICT, SmartCity Malta toffri l-infrastruttura tal-ICT l-aktar affidabbli u avvanzata fil-pajji], li hi kapa/i til[aq il-[ti;ijiet ferm tekni/i ta’ operazzjonijiet di;itali b’missjonijiet kriti/i. Ilpro;ett joffri wkoll flessibilità totali fejn jid[ol id-daqs talispazju g[all-uffi//ji, minn open plans kbar ta’ mijiet ta’ metri kwadri g[al unitajiet kompletament mg[ammra u lesti biex ji;u okkupati, imdaqqsa b’mod

xieraq g[al operazzjoni ta’ 6-7 persuni jew inqas. Id-disinn talopen plan jippermetti flessibilità g[al kumpaniji f’termini ta’ branding korporattiv, utilizzazzjoni tal-ispazju u tqassim talICT fi [dan l-uffi//ji tag[hom. L-unitajiet “Plug & Play” mg[ammra b’apparat, fa/ilitajiet u konessjonijiet tas-servizzi di;à installati, jippermettu lillkumpaniji biex jibdew l-operazzjonijiet tag[hom mill-ewwel, bi sforz u investiment mill-inqas. “Li wie[ed jinvesti fi SmartCity Malta jfisser li jinvesti f’netwerk globali b’sa[[tu ta’ business parks ibba]ati fissettur tal-g[arfien, li jag[tu lillintrapri]i a//ess b[al qatt qabel g[al varjetà ta’ swieq globali importanti,” ikkonkluda s-Sur Tabone.

‘il

quddiem il-bidu ta’ dawn loperazzjonijiet re;jonali g[al April minflok Mejju,” stqarr Philip Saunders. Huwa qal li permezz ta’ din i]]ieda fit-titjiriet ta’ tluq u ttnaqqis fil-[in tal-ivvja;;ar u lispejje] ta’ titjiriet diretti minn/lejn dawn l-ajruporti, ilvi]itaturi issa g[andhom aktar opportunitajiet li jivvja;;aw lejn u mill-ajruport li jinsab eqreb tad-destinazzjoni tag[hom jew ta’ fejn jg[ixu. L-Air Malta topera dawn isservizzi re;jonali b[ala suppliment g[as-servizzi skedati regolari lejn u minn Heathrow, Gatwick u Manchester.

6PM fost il-100 finalist tal-European Business Awards Il-kumpannija 6PM hija fost il100 finalist tal-European Business Awards li l-sponsor ewlieni

RSM tag[hom huwa International. Il-kumpannija hija fost l-10 finalisti g[all-premju fl-innovazzjoni mag[ruf b[ala UKTI Award for Innovation u issa jmiss li tikkompeti fl-a[[ar stadju talkompetizzjoni li qed issir quddiem ;urija. L-10 rebbie[a fil-kategoriji differenti se jit[abbru f’Gala Event li se ssir fis-27 ta’ Mejju 2014, f’Ateni fil-Gre/ja. Il-European Business Awards jag[tu premji ibba]ati fuq l-kwalitá, l-pratti/i tajba u l-innovazzjoni. Il-100 finalist intg[a]lu minn fost 372 kumpannija minn gurija mag[mula minn rappre]entanti ta’ negozji, mexxejja politi/i, akkademi/i u imprendituri.

Il-gurija issa se tag[mel intervista lir-rappre]entanti talkumpanniji finalisti, inklu] ilkumpannija 6PM. Il-Kap Ezekuttiv ta’ 6PM, Ivan Bartolo qal li jinsab sodisfatt li lkumpannija waslet f’dan l-istadju tal-European Business Awards hekk kif dawn il-premji jirrikonoxxu lill-kumpanniji l-aktar dinami/i. Il-kumpanija 6pm topera fis-settur tat-teknolo;ija tal-informazzjoni fosthom servizzi marbuta ma’ software fil-qasam tas-sa[[a u f’servizzi professjonali li jwasslu biex titjib l-effi/jenza. Il-Kap Ezekuttiv tal-European Business Awards, Adrian Tripp qal li l-kumpaniji finalisti huma e]empju /ar tas-su//ess fin-negozju. Hu zied li l-;urija kienet impressjonata billivell g[oli li kien hemm din is-sena u awgura lill-kumpanija 6PM f’din ilkompetizzjoni.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

9

LOKALI

Rikonoxximent lil dawk li ddistingwew ru[hom fis-settur tat-turi]mu f’G[awdex G[as-sitt sena konsekuttiva, l-Asso/jazzjoni G[awdxija tatTuri]mu, organizzat il-Gozo Tourism Awards 2013. L-iskop ta ’ dawn l - awards hu li jing[ata rikonoxximent lil dawk il-persuni, [addiema u anke negozjanti, li ddistingwew ru[ hom fix - xog[ol tag[hom fis-settur tat-turi]mu. Dawn l-awards jg[inu wkoll lil dawk li ja[dmu fis-settur tat-turi]mu biex dejjem jaraw kif jistg[u itejbu x - xog[ol tag[hom , xog[ol li jistg[u ikunu rikonoxxuti g[alih. L-awards ppre]entati din issena kienu l - Gozo Tourism Worker of the Year li mar g[and George Borg ta ’ Connection Caterers, George Sultana ing[ata r-rikonoxximent b[ala Young Gozitan Tourism Worker of the Year, u Joseph Spiteri ng[ata t Tourism Gozitan Entrepreneurship Award. L-Asso/jazzjoni G[awdxija tat-Turi]mu, ppre]entat wkoll l - award g[all - Lifetime Tourism Achievement. Rikonoxximent li ng[ata lil Victor Borg g[all-investiment u l-kisbiet li g[amel fis-settur tat-turi]mu f’G[awdex f’dawn l-a[[ar 45 sena. Pre]enti g[as - serata tal Gozo Tourism Awards 2013 kien hemm wkoll l-Ministru g[al G[awdex Anton Refalo li minn na[a tieg[u sostna li ssu//ess li G[awdex jikseb fitTuri]mu jfisser su//ess fl ekonomija ta ’ G[awdex g[aliex dan is-settur jiddetermina l - g[ejxien ta ’ [afna G[awdxin.

Ir-ritratti juri wa[dha mil-laqg[at li l-Ar/isqof Pawlu Cremona qed jag[mel waqt i]-]jara pastorali li qed jag[mel fil-parro//a ta’ Stella Maris, tas-Sliema. I]-]jara pastorali, li tinkludi numru ta’ laqg[at u /elebrazzjonijiet, bdiet nhar is-Sibt, 11 ta’ Jannar, u tibqa’ sejra sa nhar il-:img[a, 24 ta’ Jannar. Din hija l-ewwel ]jara pastorali tal-Ar/isqof g[al din is-sena. Fix-xhur li ;ejjin, l-Ar/isqof ser i]ur ukoll il-parro//i ta’ {al Qormi (San :or;), l-Imqabba, il-Balluta u Ha]-}ebbu;. (Ritratt> Photocity)

Is-So/jetà Filarmonika Impjegati tal-Air Malta jg[inu lill-Island Leone b’]ew; Sanctuary pro;etti ;odda Is - So/jetà Filarmonika Leone tar - Rabat G[awdex kienet ippre]entata b’somma ta ’ flus mill - Fond ta ’ Ko Finanzjament tal-Gvern. Dan il - fond kien twaqqaf minn Gvern Nazzjonalista biex jg[in lill - NGOs u lill - Kunsilli Lokali ja//essaw a[jar opportunitajiet ta’ fondi mill-Unjoni Ewropea. Is - So/jetà Filarmonika Leone r/eviet l - g[ajnuna finanzjarja g[al ]ew; pro;etti. Pro;ett li jinkludi installazzjoni ta’ lift, sistema ;dida ta’ dawl g[at - Teatru Aurora u software ;did g[all-qtug[ ta’

biljetti online g[al investiment totali ta’ [mistax-il elf ewro. U 1 5 , 000 ewro o[ra li g[adhom iridu jaslu , g[all pro;ett ta ’ installazzjoni ta ’ panelli fotovoltaji/i fuq il-bini tag[ha. Sadanittant , fil - bidu tas sena, it-Teatru tal-Opra Aurora [abbar li f’Ottubru li ;ej se jtella’ l-opra f’erba’ atti “Il Trovatore” ta’ Giuseppe Verdi. Opra li fiha u[ud mill-isba[ arji operesti/i li kiteb dan ilkompo]itur Taljan . L - a[[ar opra li saret fl-Aurora, u li kienet su//ess kbir, kienet lopra Falstaff.

Ix-xahar li g[adda, l-impjegati tal-Air Malta, il-linja nazzjonali tal-ajru, ;abru 630 ewro g[allIsland Sanctuary biex ikunu jistg[u jinxtraw ikel u medikazzjoni g[al 110 kelb. Il-flus ing[ataw matul ]jara lisSantwarju mill-impjegati tallinja tal-ajru, fejn ;ew milqug[a mill-voluntiera li ja[dmu bla heda fis-Santwarju u li dawruhom madwar il-bini. Yvette Camenzuli, wa[da mill-impjegati tal-Air Malta, li g[enu fil-;bir tal-fondi, qalet li n-nies g[andhom dejjem i]ommu f’mo[[hom li meta jadottaw annimal b[ala [abib, din hi responsabbiltà kbira li tinvolvi mpenn g[al [ajtek kollha.

The Island Sanctuary Association hi asso/jazzjoni volontarja u m’g[andhiex skop ta’ qlig[. L-asso/jazzjoni hi responsabbli mit-tmexxija talIsland Sanctuary. Wie[ed jista’ jsib aktar informazzjoni fuq is-sit elettroniku Sanctuary tal-Island www . islandsanctuary . com . mt jew fuq il-Pa;na ta’ Facebook “The Island Sanctuary Malta”. Din l-assistenza tag[mel parti mill-inizjattivi ta’ “Responsabbiltà So/jali Korporattiva tal-Air Malta”, li permezz tag[ha l-linja tal-ajru tappo;;ja l-organizzazzjonijiet li ja[dmu bla heda biex jassistu lill-komunità lokali.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

10

OPINJONI

Il-Gvern irid jieqaf jag[mel il-frejje; u ja[seb ftit qabel jag[mel kummiedji b[al dawk ta’ nhar il-:img[a u jarma reception ta[t tinda f’Mater Dei

Gvern li ma kienx ippreparat biex imexxi Fl-a[[ar jiem re;a’ kellna prova /ara ta’ kemm dan ilGvern m’g[andu ebda idea ta’ kif se jmexxi, spe/jalment f’setturi li huma importanti g[allpoplu tag[na. Meta nhar il-:img[a filg[odu qrajt bl-a[bar li l-Gvern kien qed jarma tinda quddiem Mater Dei biex din isservi ta’ reception g[all-pazjenti li jkollhom b]onn is-servizzi tal-isptar, [sibt li xi [add kien qieg[ed jilg[ab /ajta i]da ma kienx il-ka]. Dan il-Gvern issa qed juri blaktar mod /ar li dak li fta[ar bih qabel l-elezzjoni, u li allura g[andu s-soluzzjonijiet g[al kull problema tal-Gvern, kienet illu]joni jew gidba sfa//ata.

/ittadinanza kienet idea wa[da li marret [a]in g[al dan il-Gvern, illum qed naraw kif de/i]joni wara l-o[ra l-Gvern qed jie[u de/i]jonijiet li l-poplu mhux qed japprova. Aktar ag[ar minn hekk b’dawn l-idejat fjakki u li jirrapre]entaw mexxej nieqes millidejat, qed nibag[tu messa;; /ar lill-barranin li f’pajji]na m’hawnx direzzjoni fit-tmexxija tal-Gvern. B’Muscat fil-Gvern, pajji]na ;ej pajji] tat-tielet dinja. Dak li bena l-Partit Nazzjonalista f’dawn l-a[[ar snin qed jitfarrak ftit ftit mill-Gvern ta’ Muscat u vera ka] li de[lin gas down ;ol[ajt.

Joseph Muscat bla roadmap

Oppo]izzjoni kostruttiva Il-PN i]da mhux se jieqaf

Illum qed naraw kif firroadmap ta’ Muscat ma kien hemm qatt imni]]el li ftit jiem wara l-elezzjoni kien se jbig[ i//ittadinanza ta’ pajji]na u li se j]id is-sodod f’Mater Dei billi jarma tinda barra biex iservi ta’ reception g[all-pazjenti. F’inqas minn ftit xhur, dan ilGvern ]eblag[ fuq li ]eblag[ isem Malta mal-barranin u jekk kien hemm min [aseb li ta/-

u joqg[od jikkritika biss. In/anfru l-Gvern fejn qed isir [a]in i]da qed noffru s-soluzzjonijiet ta’ x’jista’ jsir biex ilGvern isolvi /ertu problemi li qed ja[muh u li qed jaqbduh paniku dwarhom. A[na m’a[nix Oppo]izzjoni li noqog[du nie[du gost meta laffarijiet ikunu sejrin [a]in, i]da Oppo]izzjoni serja li toffri lalternattivi u li trid tkun ta’ spal-

Wasal i]-]mien li dan il-Gvern jammetti quddiem kul[add li ma kienx lest li jiggverna. Xtaq biss li jmexxi g[aliex kien iddejjaq fuq il-bank tal-Oppo]izzjoni. Issa li qieg[ed imexxi jaf bi]]ejjed li l-affarijiet m’humiex daqshekk fa/li daqs kemm [aseb David Casa david.casa@europarl. europa.eu

la g[all-Gvern fl-a[jar interess nazzjonali. Il-Gvern irid jieqaf ikun supperv u jrid jifhem darba g[al dejjem li g[andu jikkonsulta mal-Oppo]izzjoni f’oqsma li huma importanti u li jikkon/ernaw il-[ajja ta’ kuljum tag[na lkoll. Il-Gvern irid jieqaf jag[mel il-frejje; u ja[seb ftit qabel jag[mel kummiedji b[al dawk ta’ nhar il-:img[a u jarma reception ta[t tinda f’Mater Dei. Possibbli li [add minn Kastilja ma’ [aseb x’kienu se jkunu rriperkussjonijiet? Fuq kollox il-Prim Ministru jrid jieqaf u g[al darba jerfa’ rresponsabbiltà u mhux qed jid-

her li qed ifarfar min din idde/i]joni li jkun hemm tinda daqs li kieku ma kien jaf b’xejn. Prim Ministru artifi/jali

Sur Prim Ministru ieqaf tkun artifi/jali u ibda mexxi kif suppost. Meta jsiru affarijiet tajbin hu l-mertu, kif taf tag[mel i]da meta jkun hemm affarijiet li jmorrulek ]mer/ tipprovax titfa’ fuq [adie[or biex int tibqa’ tidher sabi[. Il-Prim Ministru jipprova jag[ti l-impressoni li hu ma kien jaf b’xejn u malli sar jaf ordna li titne[[a t-tinda! Min se jemmen din il-ver]joni Sur Prim Ministru? Kemm qed ta[sbu be//un il-poplu Malti? F’pajji]na g[andna tmexxija amatorjali u li tie[u d-de/i]jonijiet skont kif jiktbu l-bloggers

fuq l-internet u dak li jg[idu nnies fit-triq. Kieku kien hemm sentiment po]ittiv dwar din ittinda, Muscat probabbilment kien jie[u l-mertu hu u jwarrab lill-Ministru tas-Sa[[a, i]da la darba l-istorja marret ]mer/ xe[et lill-Ministru responsabbli f’dawl ikrah u hu farfar mirresponsabbiltà anzi [are; ta’ eroj billi taparsi ma kien jaf b’xejn u waqqaf it-tinda. Wasal i]-]mien li dan ilGvern jammetti quddiem kul[add li ma kienx lest li jiggverna. Xtaq biss li jmexxi g[aliex kien iddejjaq fuq il-bank tal-Oppo]izzjoni. Issa li qieg[ed imexxi jaf bi]]ejjed li l-affarijiet m’humiex daqshekk fa/li daqs kemm [aseb. Min jaf x’se tkun il-farsa li jmiss ta’ dan il-Gvern!


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

11

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

L-Abort

Prim Ministru li mhu jemmnu [add fuq il-bejg[ ta/-/ittadinanza

Tajjeb li fuq dan is-su;;ett imorru f’ras il-g[ajn u kul[add irid jammetti li Alla BISS huwa sid il-[ajja, u [add ma’ jista’ jne[[i l-[ajja ta’ [addie[or, u g[alhekk hija [rafa, hija gidba li wie[ed jg[id il-mara g[andha dritt fuq il-persuna tag[ha, allura g[andha dritt tag[mel abort. Kieku kelli nistaqsi lil dik ilmembru Ewropea Edith Estrella, jekk xtaqitx li ti;i maqtula meta kienet fil-;uf ta’ omma ]gur li kienet tg[id li ma xtaqitx. Sfortunatament l-Abort qed ji]died fid-dinja u na[seb anke f’art twelidna, qed nag[mlu dak li jfettlilna, qed inkunu egoisti ma rridux ir-responsabilita’, u ta’ dan qed inbatu bil-kbir, kemm depressions jg[addu minnu dawk li jag[mlu abort, g[ax in-natura ma ta[frilniex. Ejjew napplikaw ir-regola tad-deheb li tag[tina l-Kelma t’Alla, li tg[id, “Dak li nixtieq li [addie[or jag[mel lili nag[mlu jien ma’ [addie[or. Nixtieq jiena li meta kont fil;uf t’ommi ma ni;iex maqtul? Iva, mela jiena ma noqtolx il[addie[or.” Il-bniedem jg[affe; fil-[ajja g[ax ma jirriflettix, ma ja[sibx x’ji;ri wara, kemm fil-kuxjen-

Il-Parlament Ewropew illum jiddiskuti l-bejg[ ta/-/ittadinanza Ewropea li l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat [dax-il sena ilu la riedha g[alih u lanqas g[al [add imma li issa jrid ibig[ha lil kull min i[allas. Bejg[ mo[bi

Dan hu bejg[ li Muscat [bieh minn kul[add qabel l-elezzjoni meta llum nafu – kif ammettew s[ab Muscat stess – li di;à kienu ltaqg[u ma’ min irid jixtri /-/ittadinanza u mal-kumpanija privata barranija Henley and Partners li se tkun is-sensara m[allsa. Ras iebsa

Dan hu bejg[ li Muscat da[[lu b’ras iebsa fil-Parlament f’Novembru meta g[al kull emenda mill-Oppo]izzjoni biex i//ittadinanza tkun tist[oqq biss lil min ikollu rabta vera ma’ Malta, il-gvern ta’ Muscat effettivament wie;eb: il-ma;;oranza tieg[i u nag[mel li rrid. Waqqa’ lil Malta fil-baxx Meta d-dinja kollha ]]uffjettat bil-gvern ta’ Muscat – u b’Malta – g[al dal-bejg[ ta’ xi [a;a li qatt m’g[andha tinbieg[ – l-identità tag[na u l-ugwaljanza ta’ bejnietna – u meta kien /ar xi [sara enormi g[amel lil Malta, Muscat taparsi ddiskuta. Konsultazzjoni taparsi

Taparsi; g[ax Muscat [alla l-iskema wa[da ta’ bejg[ u lanqas biss sema’ minn dak li qal il-Ministru tal-Finanzi tieg[u lillEwroparlamentari: li passaporti kellhom jing[ataw [amsin biss fis-sena lil min jist[oqqlu g[ax ikollu rabta ma’ Malta billi jkun joqg[od hawn u jkun [oloq l-impjiegi hawn. Edward Scicluna ta ra;un lill-Ewroparlamentari Edward Scicluna lill-Ewroparlamentari qalilhom li g[andhom ra;un imaqdru l-bejg[ ta/-/ittadinanza. U r-ra;un tag[hom hu akbar g[ax Muscat [alla kollox kif kien. Anzi, il-kumpanija sensara se jkollha aktar sa[[a mill-gvern Malti stess fil-bejg[ talpassaporti – [a;a li lanqas l-ag[ar pajji]i fid-dinja m’g[amlu. Muscat lanqas emendi fil-Parlament ma ressaq. Lil Muscat mhu jemmnu [add fuq i/-/ittadinanza Li Muscat bidel xi [a;a fuq i/-/ittadinanza mhu jemminha [add: ■ m’emmnuhx il-Laburisti - st[arri;iet tal-fehma pubblika juru li issa ]diedu g[al ]ew; terzi n-nies kontra l-bejg[ ta//ittadinanza; ■ m’emmnuhx id-Deputati Laburisti s[abu li diversi minnhom jistqarru fil-mag[luq u mhux li huma kontra; u ■ m’emmnuhx s[abu s-So/jalisti Ewropej li numru sew minnhom qed imaqdruh bil-kbir, inklu] il-kap tas-So/jalisti Ewropej, Hannes Swoboda, li Muscat stess ;abu Malta fl-elezzjoni biex jitkellem f’mass meeting tal-Labour in-Naxxar. Bir-ra;un Bir-ra;un imqadru l-bejg[ ta/-/ittadinanza s[ab Muscat. Din hi l-[sara li g[amel Muscat lil Malta bir-ras iebsa tieg[u fuq ilbejg[. G[ax [add ma jista’ jaqbel li Malta ssir pajji] mibjug[, kif g[amilha Muscat, b’dak kollu li jfisser pajji] mixtri.

za u kemm fin-natura. Ejjew in;ibu quddiem g[ajnejna x’;id kbir kienet titlef id-dinja li kieku omm il-beata Mother Tere]a idde/idiet li toqtol ittarbija tag[ha fil-;uf. Kull persuna li titnissel fil;uf, hija unika, imprezzabbli, irrepettibli, prezzju]a, allura ejja n[alluhom ji;u fid-dinja dawn il-kreaturi /kejknin, nitg[allmu mill-annimali, g[ax fuq dan is-su;;ett l-annimali jg[allmu [afna, u hekk ng[ixu

skond il-qalb t’Alla, u jkollna l-veru pa/i fil-qalb tag[na. Carmel Caruana San :wann L-ittri f’din il-pa;na

L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, InNazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt.

25 sena ilu f’‘il-Mument’ Fil-[ar;a tal-gazzetta il-Mument tal-15 ta’ Jannar tal-1989 kienet rappurtata bi prominenza ]-]jara tal-Prim Ministru Malti Eddie Fenech adami, fl-Indja. Din i]-]jara kienet deskritta b[ala su//ess. Il-Prim Ministru mexxa delegazzjoni li fost o[rajn kienet iltaqg[et ukoll mal-Prim Ministru Indjan. Fi storja o[ra kien rappurtat li kienu bdew il-korsijiet ta’ ta[ri; g[all-[addiema. B’kollox mitejn [addiem kienu se jibdew igawdu minn dan it-ta[ri;. T[abbar ukoll li f’Malta kienet se ssir laqg[a tas-CSCE, Konferenza dwar isSigurtá u l-Koperazzjoni fl-Ewropa. U fi storja pjuttost stramba kien rappurtat dak li qalet gazzetta Amerikana fejn Malti kien rappurtat li qam mill-mewt.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

12

ANALI}I

Il-Kunsilli Lokali lura fil-mira tal-Gvern Laburista Din is-sena kien bi[siebni nikteb artiklu dwar l-20 anniversarju mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali u nfa[[ar il-[idma li saret matul is-snin minn mijiet ta’ individwi eletti u [admu biss[i[ b’mod volontarju. I]da meta ;ejt biex nikteb lartiklu, indunajt li ntbag[tet /irkulari mill-ministeru fejn informawna li b[ala Kunsill mhux biss tali l-allokazzjoni fissena ma ]diditx talli sa[ansitra naqqsuha. Is-servizzi jog[lew i]da mhux il-fondi Il-Kunsill kull sena jir/ievi fond mill-Gvern biex jintu]a biex il-Kunsill jag[ti s-servizzi me[tie;a fil-lokal, flus li ta’ spiss ikunu mi;bura f’sezzjoni-

jiet fejn dawn iridu jintefqu e]empju f’pagi tal-[addiema, manutenzjoni, toroq u affarijiet o[rajn. Jien onestament [sibt li b[ala Kunsill il-fondi allokati se ji]diedu meta tikkonsidra millinqas ]ew; fatturi ba]i/i, i]]ieda fil-popolazzjoni tal-lokal u fuq kollox l-g[oli tal-[ajja blaktar mod wiesa’. Ma nistax nifhem kif [afna Kunsilli ]diedu fid-daqs u kibru finnumru ta’ kunsilliera, li jirrifletti l-kobor fid-daqs tal-popolazzjoni f’dik il-lokalità partikulari, i]da l-allokazzjoni fil-ba;it g[all-Kunsilli Lokali baqg[et listess. Hawn ni;i biex na[seb li allura flok ninvestu fil-Kunsilli Lokali qeg[din innaqqru lfondi minn Kunsill u nag[tuhom lil ie[or u b’hekk tkun [loqt ]ew; problemi flok solvejt wa[da g[aliex wie[ed jaf li l-ispejje] ta’ servizzi li Kunsill jid[ol g[alihom matul is-sena qeg[din ji]diedu u mhux jonqsu. Nie[u e]empju wie[ed biss. Il-kuntratt tat-tindif, li ja//erta toroq nodfa u akkoljenti, meta ng[ata erba’ snin ilu, ikun ta’ prezz partikulari i]da meta dan jiskadi u jer;g[u jid[lu offerti ;odda tinduna li l-ir[as prezz ikun ferm og[la minn dak ta’ erba’ snin ilu. Ovvjament il-pagi jog[lew, lg[oli tal-[ajja koll flimkien malispejje] relatati ma’ materjal u fuel u dan il-kuntrattur irid jag[mel tajjeb g[alih fl-offerta. Allura kif tista’ tkun sostenibbli l-affari meta l-Gvern flok i]id lallokazzjoni kulma jmur qieg[ed inaqqasha? Nisfaxxaw l-istituzzjoni {a naslu f’punt jekk nibqg[u sejrin hekk li l-Kunsilli Lokali

B’inqas fondi jfisser inqas servizzi mill-kunsilli lokali b’deterent fost o[rajn ta’ servizzi ba]i/i fosthom ta’ tindif

se jduru fuq il-poplu li jirrappre]entaw u se jg[idulu li /erti servizzi se jieqfu biex jag[mlu tajjeb g[al servizzi aktar ba]i/i u essenzjali fosthom tindif u ;bir ta’ skart. Servizzi o[ra li jgawdu minnhom il-familji, tfal u anzjani jistg[u ji;u kkunsidrati li jinqatg[u min[abba l-fatt li fondi ma hemmx. Il-Kunsilli ja[dmu b[all-ekonomija taddar, meta l-paga tkun baxxa dik se tu]a biex tixtri l-affarijiet essenzjali u t[allas xi kontijiet u ]gur li m’intix se ssiefer jew tmur xi weekend break xi mkien. Il-bi]a’ tieg[i jibqa’ li jekk ilGvern Laburista se jibqa’ sejjer hekk se nispi//aw nisfaxxaw ilKunsilli u ji;ri kif kien ji;ri 20 sena ilu, li biex ikollok bozza u servizzi effi/jenti trid tmur

Irridu ninvestu fil-Kunsilli Lokali b’aktar fondi u mhux innaqqsuhom. Jekk il-Gvern Laburista ma jemminx fil-Kunsilli, allura jista’ jibqa’ f’din it-triq [alli fi ftit snin i;ibhom g[arkupptejhom titkarrab g[and Ministru jew deputat u l-istennija ma tkunx biss ta’ ftit jiem i]da ;img[at s[a[ u xhur. Il-Kunsilli Lokali jmissu rrealtà ta’ kuljum li r-residenti jg[addu minnha, u jag[mlu [ilithom biex dawk il-problemi jkunu solvuti mill-aktar fis possibbli, fejn dejjem hu possibbli, g[ax il-burokrazija g[allKunsilli te]isti wkoll, la g[adhom mhumiex mija fil-mija awtonomi.

Il-poplu g[andu jsemma’ le[nu Issa jekk il-Gvern verament jemmen fil-;id li dawn l-stituzzjonijiet qeg[din jag[mlu, allura

g[andu mhux biss ma jnaqqasx l-allokazzjoni i]da j]idha biex tirrifletti r-realtà tal-lum. Jekk ma jemminx fihom u jrid li j]armahom ftit ftit allura qabad l-aqwa triq u fi ftit snin se j;ibhom g[arkupptejhom u fla[[ar mill-a[[ar mhux ilKunsill jew il-kunsilliera li se

Clinton Sammut clintonsammut@gmail.com

jbatu, i]da r-residenti adulti u tfal. Fl-a[[ar mill-a[[ar wie[ed irid jirrealizza li l-elezzjoni tasal u l-votant li jbati jsemma’ le[nu permezz tal-vot li issa anke dawk ta’ 16-il sena jistg[u semmg[u le[inhom.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

13

LIL HINN MINN XTUTNA

Ir-Russja> Irid ire;;a’ lura r-ri]ultat tal-Gwerra Bierda (2) :img[a ilu bdejt nanalizza lfatt li l-Ukrajna spi//at ma ffirmatx il-ftehim ta’ asso/jazzjoni kummer/jali mal-Unjoni Ewropea. Rajna kif dan ma kellux tifsira u effett negattiv g[all-poplu talUkrajna biss, imma g[andu jkompli jifta[ l-g[ajnejn dwar laspirazzjonijiet neo-espansjonisti/i tar-Russja, tal-President awtokratiku Vladimir Putin, li qed jag[mel [iltu kollha biex, bis-sewwa, imma anki biddnewwa, ire;;a’ lura, jirriversja r-ri]ultat tal-Gwerra Bierda, li effettivament fisser it-tmiem talimperu Sovjetiku Komunista Russu. Bid-dnewwa, g[ax meta ma jasalx bil-konvinzjoni jibda jirrikorri g[at-theddid u rikatti, kif rajna, appuntu fil-ka] talUkrajna. Beda f’Awwissu, meta r-Russja imponiet restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni fuq prodotti Ukrajni, li l-Ukrajni mill-ewwel fiehmu li kienet twissija biex ma jisse[bux flUnjoni Ewropea. Uffi/jali tal-gvern tal-Ukrajna b’mod espli/itu ddeskrivew dik id-de/i]joni b[ala tog[ma ta’ kif setg[u jkunu r-relazzjonijiet ekonomi/i bejn i]-]ew; pajji]i, kemm-il darba l-Ukrajna tie[u l“pass suwi/ida” li tiffirma l-ftehim ta’ kummer/ [ieles malUE! Infatti kemm il-Ministru talAffarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov, kif ukoll id-Deputat Prim Ministru Dmitri Rogozin, wissew li l-Ukrajna kienet tag[mel ]ball kbir kieku qablet ma’ relazzjonijiet aktar mill-qrib mal-UE, u anki lill-UE stess biex toqg[od attenta fil-qrubija, l-avvi/inament tag[ha lejn il;irien tar-Russja. Bl-Ukrajna r-Russja hija imperu Il-;eostrate;ista

Pollakk Amerikan Zbigniew Brzezinsksi – sa qabel dan l-a[[ar ikkritika l-fatt li l-mexxejja Ukrajni jidher li /edew g[all-pressjoni politika ta’ Moska – fi ktieb kien qal li bl-Ukrajna r-Russja hija imperu, i]da ming[ajrha ma tistax tkun. Fil-fatt kienet parti vitali talkumpless militari-industrijali Sovjetiku, u Putin dan kollu jidher li fehmu sew. G[adu mhux /ar bi]]ejjed kemm Janukovic se jkun servili lejn Moska aktar milli huma b[alissa l-Belarus jew ilKa]akstan. }gur però li lUkrajna tista’ tkun il-;awhra filkuruna neoimperjali ta’ Putin, ilprovin/ja indispensabbli li tir-

Joe Calleja jocal@me.com

Moska (il-Ka]akstan u lBelarus), jew urew il-[sieb li jag[mlu dan, b[all-Armenja, ilKirgistan u t-Ta;ikistan, xorta wa[da s’issa ma qatg[ux l-irbit ma’ xi wa[da jew aktar millentitajiet tal-Unjoni Ewropea, lIstati Uniti u /-?ina, u qed jirre]istu [afna mill-inizjattivi ta’ Moska, anki quddiem tattiki goffi Russi biex ji;bru lura l“mer[la” lejn l-Unjoni Doganali u ’l bog[od mill-UE, lil dawk li g[adhom qed jittitubaw. Wie[ed g[andu jiddubita kemm ir-Russja g[andha ssa[[a ekonomika, ideolo;ika, politika u anki demografika ssostni lilha nfisha b[ala pol ekwivalenti g[all-Ewropa, wisq inqas g[a/-?ina, fil-kontinent Ewro-Asjatiku. Di;à w[ud mill-istati eksSovjeti/i fl-Asja ?entrali qed i[arsu dejjem aktar lejn i/-?ina, partikularment g[al skopijiet ta’ kummer/ u investiment, imma wkoll b[ala lqug[ kontra Moska. Flimkien mas-Summit ta’ Malta f’Di/embru 1989, il-waqg[a tal-{ajt ta’ Berlin baqg[et is-simbolu tat-tmiem tal-Gwerra Bierda, u l-isfaxxar tal-Unjoni Sovjetika …li Putin de/i] li jirxoxta

restawra l-patrimonju kburi Sovjetiku li hu tant jiftakar b’nostal;ija. G[alhekk huwa dejjem attent, jekk mhux ukoll ossessjonat, g[al kull vanta;; strate;iku li jista’ jitfa//a. Ja[seb b’mod intelli;enti, kawt u kostanti dwar dawn l-affarijiet. Tant hu hekk li kultant nibda na[seb li, stranament, f’din ilbattalja ;eopolitika g[allEwrasja, tidher li hija biss Moska li qed te[odha b’serjetà totali, u filwaqt li jirfina l-manuvri ta’ diplomazija koer/iva, flistess [in Putin jipprova jifred u jimmanipula lill-avversarji filPunent. Fil-fatt bejn dawn l-alleati g[adu jispikka n-nuqqas ta’ unità – bil-President Obama, pere]empju, mhux konvint g[alkollox minn dak li (b[alma ktibt ;img[a ilu) kienet wissiet Hilary Clinton. Irritat mittnaqqis tal-infiq fuq id-difi]a

Putin ta bidu g[al programm ta’ riarmament ta’ aktar minn 500 miljun ewro mifrux fuq g[axar snin, filwaqt li skont stima li saret se jkun qed i]id in-nefqa g[ad-difi]a b’25 fil-mija matul din is-sena biss tal-Ewropej, Obama beda jiddedika aktar attenzjoni li/-?ina, u jappella lill-Ewropej biex jag[rfu jdabbru rashom aktar. B’kuntrast, Putin ta bidu g[al programm ta’ riarmament ta’ aktar minn 500 miljun ewro mifrux fuq g[axar snin, filwaqt li skont stima li saret se jkun qed i]id in-nefqa g[ad-difi]a b’25 fil-mija matul din is-sena biss. Propaganda anti-Punent Il-propaganda [arxa antiPunent li Putin ]ied fid-do]a internament, f’pajji]u wara l-

insulti li qala’ fit-toroq ta’ Moska fl-2011-12, toqg[od perfettament mal-istrate;ija barranija, internazzjonali tal[olqien ta’ entità awtokratika dominata mir-Russja, bejn lEwropa u /-?ina. Il-pern tieg[u fil-Lvant huwa ffukat l-aktar fuq is-s[ubija strate;ika u ekonomika li jipproklama u jippromwovi ma’ dawk li ja[sbuha b[alu f’Beijing, fi/-?ina. Minkejja dan kollu, xaqq dawl kultant jitfa//a: anki dawk li ng[aqdu fl-Unjoni Doganali ta’

Theddida mi/-?ina Fit-tul it-theddida reali g[allinfluwenza tar-Russja ;ejja mi/?ina mhux mill-Punent mibg[ud. Imma jekk min-na[a talEwroasja ter;a’ titressaq il-fruntiera aktar lejn il-Punent – fejn il-fruntieta e]istenti qed isservi ta’ [arsien g[ad-demokrazija, g[ad-drittijiet tal-bniedem u talminoranzi, tas-suq [ieles, ta’ di/enza fl-iggvernar, tal-libertà tal-espressjoni u assemblea –

din tkun telfa strate;ika kbira g[all-Punent. Lanqas il-membri fl-Unjoni Ewropea l-aktar qrib dik il-fruntiera ;dida ma jistg[u jkunu siguri minn tentattivi ta’ tixwix u penetrazzjoni. B’hekk Putin irid jirriversja r-ri]ultat tal-Gwerra Bierda. L-aljenazzjoni, in-nuqqas ta’ kura;; u determinazzjoni talPunent g[enuh mhux ftit filpjanijiet tieg[u. Se jkomplu jag[mlu dan fil-futur?


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

14

A{BARIJIET TA’ BARRA

L-iskandlu ta’ Hollande jisraq ix-xena FRANZA Il-President So/jalista ta’ Franza, Francois Hollande, ilbiera[ fassal il-pjani tieg[u g[all-ekonomija waqt konferenza tal-a[barijiet f’Pari;i, u meta l-allegazzjonijiet dwar il-[ajja privata tieg[u baqg[u jqanqlu ‘interess akbar’ – almenu f’g[ajnejn il-;urnalisti u l-osservaturi minn kull qasam. Hollande tenna li l-kri]i ekonomika kienet wa[da ‘profonda u fit-tul’ u li pajji]u g[andu jikseb lura s-sa[[a li tilef. Dan meta l-ekonomija ta’ Franza ilha taqleb g[all-ag[ar ta[t is-So/jalisti, b’Hollande jo[ro; dettalji ;odda dwar ‘patt tar-responsabbilta’ propost li jintrodu/i tnaqqis fit-taxxa g[all-kumpanniji, li, mbag[ad, iridu jimpenjaw ru[hom biex jinga;;aw aktar [addiema. Madankollu, mistenni li Hollande se jkollu jibqa’

IL-PAKISTAN> Ra;el fil-belt ta’ Karachi jbieg[ it-ti]jin ikkulurit waqt li l-Musulmani f’dan il-pajji] u madwar id-dinja ji//elebraw l-Eid-Milad-ul-Nabi, jew a[jar g[eluq snin il-Profeta Mohammed< il-fundatur tal-I]lam (ritratt> EPA)

Jitkellem dwar ‘l-orrur’ tal-abort IL-VATIKAN Il-Papa Fran;isku [are; blakbar kundanna (s’issa) dwar labort kemm ilu jmexxi l-Knisja, fejn qal li l-prattika g[andha titqies b[ala sintomu ta’ ‘kultura tal-[ela’ li ma tivvalutax il[ajja tal-bniedem. Il-Kap tal-Kattoli/i qal li wie[ed g[andu j[oss ‘sens talwa[x’ kulmeta ja[seb fis-sitwazzjonijiet fejn in-nies jag[]lu biex itemmu t-tqala, u

bid-diskors tieg[u jirrifletti listess ton a[rax li kienu u]aw il-Mexxejja (tal-Knisja) ta’ qablu kulmeta ttrattaw issu;;ett tal-abort. Il-Papa [are; bil-kummenti waqt id-diskors annwali, bittema ‘l-Istat tad-Dinja’, liddiplomati/i li huma akkreditati mal-Vatikan, u fejn anki rrimarka dwar ‘il-[sieb terribbli li qed iberren dwar dawk it-tfal,

ilkoll vittmi tal-abort, li qatt m’huma se jaraw id-dawl taxxemx’. Ftit tax-xhur ilu, l-Papa Fran;isku ammetta li kien naqas milli jittratta fid-dettall l-aspetti tal-abort u l-kontra/ezzjoni, i]da spjega, dakinar, li ma j[ossx li hu importanti li jressaq dawn il-kwistjonijiet kontroversjali ‘il-[in kollu’ waqt iddiskorsi pubbli/i li jag[mel.

jwie;eb id-domandi dwar lallegazzjonijiet tal-;urnal Closer li jiem ilu ‘]vela’ li lPresident qed ikollu relazzjoni mal-attri/i tal-films, Julie Gayet. Hollande, intant, ammetta li qed jg[ix minn ‘mument diffi/li’ u qabel wie;eb g[ad-domandi tal-;urnalisti kien tkellem di;a dwar ‘in-nuqqas ta’ rispett g[all-privatezza tieg[u’. Hu, lbiera[, irrifjuta li jwie;eb dwar ir-rapport ta’ Closer fejn qal li ‘laffarijiet privati jridu jkunu ttrattati fil-privat’. Intant, is-sie[ba tal-President, Valerie Trierweiler, tinsab l-isptar fejn qed tbati ‘bix-xokk’ dwar dak li ]vela l-;urnal u fejn mistennija tibqa’ rikoverata g[all-jiem li ;ejjin. Fl-istess [in, Hollande qal li g[andu ji//ara, ‘l quddiem, jekk Trierweiler g[adhiex qed i]]omm l-istatus ta’ First Lady ta’ Franza.

Barnier dispost li jmexxi l-Kummissjoni L-UNJONI EWROPEA Michel Barnier, il-politiku Fran/i] li qed imexxi r-riformi bankarji fl-UE, qal li hu lest biex jikkuntesta g[all-Presidenza talKummissjoni Ewropea wara li jsiru l-elezzjonijiet g[allParlament Ewropew, f’Mejju li ;ej. Intant, biex dan isir, je[tie; li lPartit Popolari Ewropew (PPE) – b[ala l-entita ewlenija ta/-/entrulemin fl-Ewropa – tinnomina lil Barnier g[all-kariga, meta dan ilFran/i], b[alissa, g[andu responsabbilta b[ala l-Kummissarju talUE g[as-swieq interni. Il-Kummissjoni Ewropea qed

titmexxa mill-Portugi], Jose Manuel Barroso, u skont l-a[[ar rapporti, Jean-Claude Juncker, leks Prim Ministru talLussemburgu hu wkoll interessat fil-kariga ta’ Barroso, li di;a serva g[al ]ew; mandati ta’ [ames snin kull wie[ed u li mistenni jwarrab f’Novembru. Il-gazzetta Fran/i]a Le Figaro, intant, talbet lil Barnier jekk jistax jikkonferma l-kandidatura tieg[u g[all-Presidenza tal-Kummissjoni u fejn hu wie;eb li ‘lest jikkommetti lilu nnifsu f’ka] li jintg[a]el millPPE’.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

L-ISTATI UNITI> Dehra ta’ karozzelli mi;budin mi]-]wiemel fl-in[awi ta’ New York. Is-Sindku ;did tal-belt, Bill de Blasio, impenja ru[u biex iressaq le;islazzjoni li tipprojbixxi dan il-mezz tat-trasport li, skont hu, qed jesponi li]-]wiemel g[al element ta’ sogru mhux ne/essarju. Intant, is-sidien tal-’horse-drawn carriages’ mistennija jikkuntestaw il-le;islazzjoni li g[andha ‘twaqqafhom milli jaqilg[u l-g[ajxien tag[hom’ ladarba tkun implimentata. (ritratt> EPA)

Jivvutaw g[all-Kostituzzjoni ta[t sigurtà stretta L-E:ITTU

Il-poplu E;izzjan [are; jivvota f’referendum g[al Kostituzzjoni ;dida, fost stennija kbira li l-e]er/izzju jwitti ttriq g[al elezzjonijiet ;odda. Il-votazzjoni, li hi mqassma fuq jumejn, qed issir ta[t sigurta stretta, bi/-charter ;did g[andu jie[u post il-Kostituzzjoni li g[addiet ta[t Mohammed Morsi, l-eks-President I]lamiku tal-E;ittu li kien twarrab millArmata f’nofs is-sajf. Intant, il-militar qed jittama li l-poplu jg[id ‘iva’ lillKostituzzjoni ;dida g[aliex b’hekk ikun qed jesprimi lapprovazzjoni g[at-tne[[ija ta’ Morsi. Fl-istess [in, il-Fratellanza Musulmana ta’ Morsi – li lawtoritajiet E;izzjani, llum, qed jalludu g[aliha b[ala ‘moviment terroristiku – ibbojkottjat il-vot fost inkwiet dwar vjolenza potenzjali. Qabel bdiet il-votazzjoni kienet se[[et splu]joni vi/in

bini tal-qorti fid-distrett ta’ Imbaba, fil-Kajr, i]da ma rri]ultaw l-ebda vittmi. Madankollu, rapporti o[ra rreferew g[all-qtil ta’ persuna waqt dimostrazzjoni ta’ protesta kontra r-referendum fl-in[awi ta’ Bani Suef, lejn in-Nofsinar talKajr.

Kampanja mxaqilba lejn na[a wa[da L-aktar aspett li qed jispikka waqt il-votazzjoni hi proprja lmorsa tas-sigurta intensiva li qed imexxi l-Ministeru talIntern E;izzjan u meta mal200,000 pulizija, g[exieren ta’ taqsimiet inkarigati mi]-]amma tal-ordni u mal-200 gruppi g[all-kumbattimenti huma stazzjonati fid-diversi zoni talpajji].

Intant, l-osservaturi barranin qalu li l-kampanja favur ilKostituzzjoni ;dida kienet pjuttost ‘imxaqilba lejn na[a wa[da’, bit-Televi]joni u rRadju tal-Istat ixandru lmessa;;i konsistenti ta’ appo;; g[al dan i/-charter. Mill-banda l-o[ra hu [afna aktar diffi/li li wie[ed jara ttabelluni bil-messa;;i li jirrifjutaw il-Kostituzzjoni ;dida, u meta mifhum li spi//aw arrestati numru ta’ attivisti li ppruvaw jippromwovu materjal kuntrarju. Il-Prim Ministru provi]orju tal-E;ittu, Hazem Beblawi, fisser ir-referendum b[ala ‘l-aktar mument kritiku’ g[al pajji]u u wara li l-Kostituzzjoni ;dida tfasslet minn kumitat li kien jinkludi ]ew; membri biss tal-partitit I]lami/i. L-awtoritajiet filKajr qed isostnu li l-abbozz ;did ja//erta ‘aktar drittijiet’ lin-nies, minbarra li hu pass kru/jali fittriq lejn l-istabbilita.

Mara E;izzjana turi subg[ajha mmarkata bl-inka wara li vvutat g[all-Kostituzzjoni ;dida fid-distrett ta’ Abassyia, fil-Kajr (ritratt> EPA)


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

IL-MEDDA TA’ GAZA> Suldati jippuntaw il-pistoli waqt parata tal-qawwiet tal-Hamas fil-Belt ta’ Gaza. Ir-rapporti qalu li l-Ministeru tal-Intern tal-Hamas, il-moviment I]lamiku Palestinjan li jokkupa l-artijiet ta’ Gaza, qed ifakkar il-[ames anniversarju tal-gwerra ma’ I]rael li damet g[al tlett ;img[at (bejn is-27 ta’ Di/embru tal-2008 u t-18 ta’ Jannar tal-2009) u li kienet swiet il-[ajja ta’ ‘l fuq minn elf Palestinjani ( ritratt> EPA)

Tabiba kkundannata dwar il-bejg[ tat-trabi

Imutu l-mijiet fl-g[arqa ta’ ferry

I?-?INA

IS-SUDAN T’ISFEL

Tabiba ?ini]a ng[atat sentenza tal-mewt sospi]a – u li fi//irkostanzi mistennija tinbidel g[al wa[da ta’ pri;unerija g[al g[omorha – talli kienet tisraq ittrabi li jkunu g[adhom kemm twieldu u tbieg[hom lit-traffikanti tat-tfal. Zhang Shuxia nstabet [atja dwar is-serq u l-bejg[ ta’ sebat itrabi fl-in[awi ta’ Fuping, filprovin/ja ta’ Shaanxi, bil-qorti ti]vela li din it-tabiba kienet tikkonvin/i lill-;enituri ta/-

/kejknin biex ‘i/eduhom’ wara li pperswadiethom li t-trabi kienu qed ibatu minn mard serju. Hi normali fi/-?ina li s-sentenzi tal-mewt sospi]i jispi//aw skuntati f’termini ta’ pri;unerija g[at-tul ta]-]mien u g[alissa m’hux /ar jekk it-tabiba g[andhiex tappella mis-sentenza li ng[atat u wara li nstabet [atja, fost o[rajn, minn abbu] tal-etika professjonali u so/jali. Intant, Zhang kienet bieg[et

it-trabi (fosthom it-tewmin) littraffikanti bejn Novembru tal2011 u Lulju tal-2013; b’sitta minn dawn i/-/kejknin isalvaw u bit-tarbija l-o[ra (tifla) tispi//a tmut. I/-?ina tinsisti dwar il-kontrolli stretti tal-popolazzjoni u g[aldaqstant, il-parti kbira talkoppji ?ini]i jista’ jkollhom tfajjel uniku. Dam meta hemm ilpreferenza qawwija g[al trabi subien li jkunu b’sa[[ithom minn kull aspett.

G[erqu ‘ l fuq minn 200 /ivili – inklu]i nisa u tfal – waqt in/ident bil-ferry fuq ixXmara Nil u li se[[ waqt li lvittmi kienu qed ja[arbu mill;lied fil-belt ta’ Malakal li tipprovdi a//ess ewlieni g[azzoni ta]-]ejt fir-re;jun. L - a[[ar rapporti mill in[awi qalu li r-ribelli kienu qed javvanzaw fuq Malakal, u meta l - ;lied bejn dawn ir ribelli u l-qawwiet tal-Gvern

tas - Sudan t ’ Isfel , sallum , irri]ulta f’aktar minn 350,000 refu;jat. Jidher li fil-[in tal-g[arqa, l-ferry kien mg[obbi ]-]ejjed bin-nies u mifhum li ‘ma salva [add’ f’dan l-in/ident. Matul il-;urnata tal-biera[ se[[ew il - battalji [orox f’Malakal – li hu kkontrollat mill-qawwiet tal-Gvern – u lmadwar, u meta l-belt spi//at i//irkondata mir-ribelli.

Se jing[alqu /entri g[ar-refu;jati L-AWSTRALJA L-Awstralja g[andha tag[laq erba’ /entri g[all-immigranti waqt li l - Gvern tal - Prim Ministru Tony Abbott jippersisti bil-politika kontroversjali fejn, fost o[rajn, qed idawwar lura d-dg[ajjes tar-refu;jati, minbarra li j]omm lill-barranin li qed ifittxu l-kenn politiku ;o /entri remoti ‘il hinn mit-territorji /entrali. Il - Ministru Awstraljan responsabbli mill Immigrazzjoni , Scott Morrison, qal li d-de/i]joni dwar dawn i/-/entri g[andha tiffranka mill - anqas $80 . 4 1 miljuni fis - sena , filwaqt li tenna li /-/entri inkwistjoni

‘ kienu

qed jiswew il - flus sostanzjali minkejja li huma ta’ daqs relattivament ]g[ir’. Hu kompla li dawn il-fa/ilitajiet qatt ma tqiesu fuq ba]i permanenti u g[aldaqstant m ’ g[adx hemm il - [tie;a tag[hom fid-dawl tal-politika li tikkon/erna n-network ta//entri g[all-immigranti. L - ammonti tar - refu;jati li qeg[din jaslu l - Awstralja jispikkaw b[ala issue li ;;enerat it-tensjoni bejn dan il-pajji] u l-Indone]ja u bilpolitika Awstraljana dwar ilfruntieri anki tqanqal il-kritika min - na[a tan - Nazzjonijiet Uniti.

IL-MA?EDONJA> Residenti liebes kostum ibba]at fuq il-karattru ta’ ritwal antik jie[u sehem f’/elebrazzjoni karnivaleska g[al Jum San Vasilij, fil-villa;; ta’ Vevcani, li jinsab xi 170 kilometru ‘l bog[od mill-kapitali Skopje. Il-Karnival ta’ Vevcani hu fost l-aktar manifestazzjonijiet popolari qalb il-villa;;i fir-re;jun tal-Balkani u meta ja[sbu li din it-tradizzjoni tmur lura g[al aktar minn 1,400 sena (ritratt> EPA)


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

17

A{BARIJIET TA’ BARRA

L-iljuni vi/in il-qerda L-AFRIKA TAL-PUNENT

St[arri; ;did qed juri li lammont tal-iljuni fl-Afrika talPunent ‘naqsu g[al livell katastrofiku’ u meta mifhum li g[ad fadal biss madwar 400 firre;jun. Minn dawn hemm anqas minn 250 iljun matur li kapa/i jirriprodu/i u g[aldaqstant ]died ukoll it-t[assib li l-ispe/i jista’ ‘jisparixxi g[al kollox’. L-iljuni fl-Afrika tal-Punent huma ;enetikament distinti millo[rajn fiz-zoni l-o[ra tal-kontinent Afrikan, bl-istarri; talorganizzazzjoni Panthera jinfirex fuq sitt snin fi sbatax-il pajji] – mis-Senegal sanNi;erja. Intant, kelliema g[al Panthera insistew biex l-iljuni fl-Afrika tal-Punent ikunu ddikjarat b[ala spe/i li spi//at ‘f’periklu kritiku li tispi//a’.

IL-FILIPPINI> Residenti fil-villa;; ta’ Marayag, lejn in-Nofsinar tal-pajji], jippruvaw jirkupraw almenu parti mill-proprjeta li nqerdet waqt sensiela ta’ g[arg[ar u valangi tal-art li anki [allew numru ta’ maqtula fl-in[awi (ritratt> EPA)

Jinqatel fi/-/inema wara argument ja[raq L-ISTATI UNITI Ra;el residenti ta’ Florida li kien qed jara film fi/-/inema spi//a maqtul b’tir ta’ arma wara li baqa’ jinjora t-talbiet ta’ ra;el ie[or li kien qieg[ed bilqieg[da warajh biex ma jkomplix jibg[at il-messa;;i minn fuq il-mowbajl tieg[u waqt il-film. Il-vittma, li kellu 41 sena, miet

l-isptar, u mifhum li l-aggressur tieg[u – ta’ tletin sena akbar minnu – hu eks-uffi/jal tal-pulizija. L-argument ta’ bejniethom se[[ fil-kumpless ta’ Wesley Chapel, lejn it-Tramuntana ta’ Tampa, u meta ]-]ew; ir;iel kienu akkumpanjati bin-nisa tag[hom

Ir-rapporti qalu li l-vittma, Chad Oulsen, kien baqa’ jinsisti li jibg[at l-SMSes lil bintu /kejkna u bl-aggressur, Curtis Reeves, ikompli g[addej bl-argument wara li kien [are; ifittex il-manager tal-kumpless u re;a’ rritorna wa[du. Mifhum, intant, li l-mara ta’

Oulsen ukoll sfat feruta flisparatura li qajjmet paniku enormi fil-kumpless ta/-/inema, u sakemm il-membri tal-udjenza spi//aw evakwati mill-qawwiet tal-li;i. L-istess kumpless, g[alissa, qed jin]amm mag[luq, u bl-investigazzjonijiet qed ikomplu.

L-UKRAJNA> Dimostranti jkellmu lill-pulizija g[al kontra l-irvellijiet waqt dimostrazzjoni qrib il-Parlament ta’ Kjev. Il-veterani tad-di]astru nukleari ta’ Chernobyl (tal-1986) u l-veterani tal-Gwerra tal-Afganistan, fil-pre]ent, qed jipprotestaw dwar tnaqqis fil-pensjonijiet u l-[las g[all-kura medika li qed jippjana l-Gvern Ukrajn g[al matul is-sena (ritratt> EPA)

:urnalist iddikjarat ‘non grata’ IR-RUSSJA :urnalist Amerikan spi//a pprojbit milli jid[ol ir-Russja, u meta l-a]jenda li timpjegah qed issostni li l - a;ir inkwistjoni qed jikkostitwixxi ‘abbu] fundamentali tad-dritt g[all-espressjoni [ielsa’. David Satter, eks-korrispondent tal - Financial Times f’Moska u llum konsulent ma’ Radio Free Europe#Radio Liberty, ipprova j;edded ilvisa g[ar-Russja waqt li kien qed jivvja;;a barra l-pajji] u fejn kien infurmat li l-awtoritajiet f ’ Moska dde/idew li huwa ‘persona non grata’. Intant , m ’ hux /ar jekk Satter spi//ax ipprojbit g[al ra;unijiet politi/i, meta llum, fir-Russja, hemm ‘arja ta’ sensittivita kbira ’ qabel l Olimpjadi tax - Xitwa jibdew fil - belt ta ’ Sochi , ftit tal ;img[at o[ra. Fl-istess [in, numru ta’ korrispondenti qablu li Satter ilu ]mien mag[ruf b[ala kritiku tal - Kremlin , bl - Ambaxxata Amerikana f’Moska, lbiera[, tressaq protesta diplomatika dwar it-trattament partikolari ta’ dan il-;urnalista.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

18

MADWARNA

Ktejjeb tat-tpin;ija dwar il-wirt artistiku reli;ju] tax-Xewkija It-tfal mix-Xewkija li qeg[din fit-tielet u r-raba’ sena tal-primarja issa jistg[u jitg[allmu i]jed dwar il-wirt artistiku reli;ju] ta’ ra[alhom permezz ta’ ktejjeb tat-tpin;ija li g[adu kemm ;ie ppubblikat millKunsill Lokali tax-Xewkija. L-idea ori;inali li ti;i mxandra serje ta’ kotba ta’ tpin;ija fuq din il-lokalità – mag[rufa li]jed g[ar-Rotunda Monumentali li nbniet fis-seklu l-ie[or fil-;ebla Maltija – biex jitqassmu lit-tfal ta’ etajiet differenti, kienet ta’ Monica Vella, is-Sindku pre/edenti. Bl-g[ajnuna tal-kittieb Raymond C. Xerri u grazzi g[ad-disinni [elwin li pprepara l-artist ]ag[]ug[ Xewki Paul Falzon, fl-a[[ar ;img[at dan ilpro;ett immaterjalizza ru[u biex hekk issa t-tfal Xewkin g[andhom f’idejhom l-ewwel ktieb fis-serje. Fl-erbg[in pa;na ta’ din il-

Il-qoxra tal-ktieb dwar il-wirt artistiku reli;ju] li wie[ed isib fir-ra[al tax-Xewkija,

pubblikazzjoni t-tfal jistg[u jikkuluraw l-istampi imma wkoll jaqraw tag[rif interessanti dwar aspetti differenti tal-wirt

reli;ju] fix-Xewkija, kif irrappre]entat f’opri differenti tal-arti li bihom jifta[ar dan ir-ra[al, b[alma hi l-iskultura fina talknisja parrokkjali l-qadima, ilkwadri ta’ Gioacchino Loretta u Francesco Zahra, ni/e/ qodma li kienu j]ejnu dan ir-ra[al, l-istatwa titulari ta’ San :wann Battista ma[duma minn Pietru Pawl Azzopardi, u, ma jistax jonqos, il-binja impressjonanti tar-Rotunda imtellg[a frott lg[araq u l-g[aqal tax-Xewkin. Is-serje – li g[andha l-g[an li tlaqqa’ lit-tfal sa minn età /kejkna mal-wirt storiku, artistiku u kulturali tax-Xewkija – tkompli fis-snin li ;ejjin b’kotba dwar aspetti o[ra ta’ dan ir-ra[al li jista’ jifta[ar bi storja twila u g[add ta’ mkejjen interessanti. Kopji jinkisbu mill-Kunsill Lokali tax-Xewkija fi Triq itTorri Tingi, ix-Xewkija. Tistg[u //emplu 21558822 g[al aktar tag[rif.

Dettall mill-;nien mill-isba[ li jinsab f’dik li hi mag[rufa b[ala Villa Bologna

}jara kulturali f’{al Lija u {al Balzan

Il-President ta’ Malta u s-Sinjura Abela kienu l-mistednin spe/jali ta’ kun/ert organizzat mill-Ambaxxata Russa f’Malta bil-kollaborazzjoni ta/-?entru Russu g[ax-Xjenza u l-Kultura. Dan il-kun/ert sar fl-okka]joni tal-Milied Russu li kien i//elebrat fost il-komunità Russa li tg[ix f’Malta.

It-tielet mis-sensiela ta’ ]jarat kulturali se tie[u lill-parte/ipanti biex jaraw diversi siti ta’ interess, fl-in[awi ta’ {al Balzan u {al Lija. F’din i]-]jara li se ssir il{add, 19 ta’ Jannar tul in-nofstanhar ta’ filg[odu, fost l-o[rajn se n]uru Villa Bologna. Din inbniet fis-sena 1745 minn Fabrizio Grech b[ala rigal tat-tie; lil bintu Maria Tere]a li ]]ew;et f’April tal-istess sena. Ma jonqsux ukoll waqfiet bi spjegazzjonijiet dettaljati filknisja l-antika tas-Salvatur kif ukoll il-mu]ew tal-parro//a ta’ {al Lija. Dawn i]-]jarat kulturali li jsiru kull xahar huma organizzati mill-Kunsill Malti g[allKultura u l-Arti u issa saru parti mill-kalendarju ta’ attivitajiet li bosta jkunu qed jistennew kull

sena biex ikabbru t-tag[rif tag[hom dwar il-patrimonju u dak kollu li hu Malti. It-tluq g[al din i]-]jara ikun minn [dejn lukanda ewlenija fil-Furjana fid-8.45 ta’ filg[odu u l-prezz tal-biljetti hu €12 g[all-kbar u €10 g[all-anzjani u tfal. Il-booking jag[laq f’nofsinhar tal-lum l-Erbg[a, 15 ta’ Jannar 2014 jew qabel jekk jil[qu jimtlew il-postijiet kollha. Luffi//ju tal-booking f’230 Triq ir-Repubblika, il-Belt (ftit ’l isfel minn Pjazza San :or;) ikun miftu[ mit-Tnejn sal:img[a bejn it-8.30am u t3.30pm. Aktar informazzoni tista’ ting[ata permezz tat-telefon billi //emplu 21232515 jew 21245168, ibag[tu email fuq noel.damato@maltaculture.com

Mill-Kexxun t’Isfel - ;abra ta’ novelli minn Alfred Palma Il - kumpanija Bronk Productions se tippubblika g[add sabi[ ta’ kotba ;odda li, b[all-kotba kollha l-o[ra li din il - kumpanija [ar;et s ’ issa , ]gur li se jolqtu l-gosti kollha tal-qarrejja Maltin u G[awdxin.

Fost dawn il-kotba se jkun hemm l-ewwel ;abra ta’ novelli, stejjer qosra u kitbiet o[ra miktubin minn Alfred Palma bejn is-snin 60 u llum. Din il-;abra, bl-isem MillKexxun t’Isfel, ti;bor fiha 25 minn dawn il-kitbiet, u[ud

minnhom komi/i g[all-a[[ar waqt li o[rajn jafu jisiltu demg[a ta’ diqa. F’[afna minn dawn il-kitbiet mhux tas-soltu isaltan l-element satirku, li l-awtur ju]a blaktar mod fin u li jnigge], bil[sieb li l - messa;; tieg[u

jasal; f’o[rajn wie[ed isib elementi qawwija ta’ wa[x u ta’ misteru; o[rajn huma /ini/i g[all-a[[ar. I]da l-aktar element li ]gur g[andu jattira lill - qarrejja huwa l-mod kif Palma, b[alma g[amel fir - rumanzi notorji

tieg[u Overdose , A[frilna Dnubietna u Tqanqil , jid deskrivi [afna mis - sitwaz zjonijiet fir - rakkonti tieg[u b’mod mill-aktar skjett, bla tlaqliq u bla kantunieri, fatt li jirrendi dan il - ktieb adattat biss g[al qarrejja maturi.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

19

MADWARNA

L-Alcatel Onetouch POP C5 disponibbli ming[and GO

Pittura ta’ Mattia Preti esebita fl-Accademia di San Luca f’Ruma Fl-okka]joni tal-400 anniversarju mit-twelid ta’ Mattia Preti, li g[alkemm twieled f’Kalabrija qatta’ la[[ar snin ta’ [ajtu f’Malta, ;iet restawrata pittura mill-isba[ ta’ San Luqa jpin;i lill-Ver;ni li ssebba[ il-Knisja Fran;iskana tal-Belt Valletta. Dan kien pro;ett tarrestawrazzjoni mir-restawraturi Sante Guido u Giuseppe Mantella. Dan il-kapulavur iffirmat mill-artist F(ra).M(attia).P(reti).F(ecit) u datat 1671 dalwaqt se jkun esibit fl-Accademia di San Luca f’Ruma u fil-Palazzo Vescovile fi Crotone, f’Kalabrija, grazzi g[al sponsorship ta’ trasport u assigurazzjoni minn numru ta’ kumpaniji mag[rufa g[allim[abba tag[hom lejn il-kultura artistika Maltija. Lassigurazzjoni kienet iffinanzjata b’mod kon;unt bejn GasanMamo Insurance u lMalta Tourism Authority permezz tal-Ambaxxata Maltija f’Ruma bl-g[ajnuna ta’ Island Insurance Brokers. It-trasport kien iffinanzjat mill-Fondazione Montecristo. Julian Mamo, id-Direttur Mani;erjali ta’ GasanMamo Insurance, enfasizza l-impenn kontinwu tal-kumpanija tieg[u li tag[ti l-kontribut tag[ha biex ji;i salvat wirt artistiku Malti

Dettall mill-pittura mill-isba[ ta’ Mattia Preti li turi lil San Luqa jpin;i lill-Ver;ni Marija

konformi mar-responsabbiltà so/jali korporattiva talkumpanija. “Huwa b’dan il-[sieb li GasanMamo Insurance offriet mill-ewwel l-g[ajnuna meta kienet ippre]entata b’dan ilpro;ett importanti,” qal Julian Mamo. Barra minn hekk, hu esprima s-sodisfazzjon tieg[u li mhux biss qed jg[inu lill-Knisja ta’ San Fran;isk fil-preservazzjoni

GasanMamo Insurance u Island Insurance Brokers jikkollaboraw biex tkun esibita f’Ruma l-pittura ta’ San Luqa jpin;i lill-Ver;ni ta’ Mattia Preti

Hekk kif jibda joqrob il-Milied l-impjegati ta’ Vodafone jkunu m[e;;a ja[sbu aktar f’dawk fil-b]onn u din is-sena ma kinitx differenti mis-soltu. Ittellg[et si;ra tal-Milied fil-canteen ta’ Vodafone b’talbiet differenti: ‘kaxxa ilma’, ‘biskuttini’, ‘5 pakketti g[a;in’ e//. Is-si;ra tant kienet ta’ su//ess li ;iet im]ejna darbtejn. L-impjegati g[amlu l-g[a]la tag[hom u ;abu l-affarijiet l-uffi//ju. L-ikel kollu se jing[ata lill-Fondazzjoni Alleanza li se ti]gura li din is-sena [add ma ji//elebra l-Milied wa[du. Dan il-Milied g[aqqdu persuni f’daqqa g[all-ikla tradizzjonali talMilied biex b’hekk ikun g[al darb’o[ra jum spe/jali g[al [afna minn dawk li jit[allew wa[idhom f’din il-;urnata. L-impjegati ;abru wkoll €400 fi flus b[ala kontribut g[al dan lavveniment.

ta’ dawn ix-xog[lijiet spe/jali tal-arti, i]da l-espo]izzjoni tag[hom f’pajji]i o[ra se tippromwovi aktar il-kultura Maltija b[ala destinazzjoni turistika. Min-na[a tieg[u, Lawrence Pavia, id-Direttur Mani;erjali ta’ Island Insurance Brokers, kien [erqan biex joffri lkompetenza tal-kumpanija flassigurazzjoni tax-xog[lijiet artisti/i f’dan il-pro;ett. Hu semma li dan hu r-raba’ pro;ett relatat ma’ Mattia Preti g[al din is-sena wara li kien involut ukoll ma’ wirja ta’ Heritage Malta fil-Palazz talBelt Valletta kmieni din is-sena u re/entement ma’ ]ew; wirjiet

o[ra ta’ Mattia Preti li saru xXewkija f’G[awdex u fi]}urrieq. “Dawn it-tipi ta’ pro;etti mhux biss huma fil-linja talkompetenza tag[na i]da jidhru b’mod prominenti fil-vi]joni talkumpanija li tappo;;ja l-kultura u l-arti, xi [a;a li Island Insurance Brokers g[amlu mittwaqqif fl-1989. Bi]]ejjed ng[id li matul is-snin il-kumpanija appo;;jat lill-artisti billi kkummissjonajna xog[lijiet ta’ arti u b’appo;; g[all-wirjiet b[al din,” qal Lawrence Pavia. Il-pittura hi mistennija lura Malta f’nofs Frar 2014 u se tie[u postha mill-;did fil-Knisja ta’ San Fran;isk fil-Belt Valletta.

L-Alcatel Onetouch POP C5 issa hu disponibbli ming[and GO. Bi prezz ta’ €119, lismartphone jinsab disponibbli b’xejn ukoll g[all-klijenti talGO li japplikaw mal-Limitless Flex plan. L-Alcatel Onetouch POP C5 g[andu skrin ta’ 4.5 pulzier Full Wide Video Graphics Array (FWVGA) li jtejjeb lesperjenza tal-utent meta jkun qed ju]a l-internet tal-mowbajl, jara film, jew jilg[ab. Minbarra dual core processor, kamera ta’ 5 mega pixels u velocità ta’ internet ta’ 21 mbps, l-ismartphone di;à g[andu g[add ta’ applikazzjonijiet popolari installati fih. Inklu]i mal-ismartphone hemm numru ta’ g[odda li jag[mluha fa/li g[all-utenti biex jirran;aw ir-ritratti tag[hom qabel ma jippubblikawhom fuq il-midja so/jali. Navigazzjoni sempli/i tifforma wkoll parti minn din lesperjenza ;dida peress li lutenti jistg[u ja//essaw fa/ilment il-widgets bi swipe fuq in-na[a tax-xellug jew fuq in-na[a tal-lemin g[all-applikazzjonijiet. Aktar dettalji dwar l-Alcatel Onetouch POP C5 u l-Limitless Flex plan ta’ GO jinkisbu mill[wienet kollha ta’ GO, mirresellers esklussivi, permezz tal-Freephone 80072121 jew fuq is-sit www.go.com.mt.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

20

ATTWALITÀ

‘A Libyan Lamma’ Wirja ta’ xog[lijiet artisti/i dwar il-Libja wara r-rivoluzzjoni tal-2011 Wie[ed mix-xog[lijiet esibiti fil-wirja interessanti ‘A Libyan Lamma’ li fiha qed jie[du sehem sitt artisti Libjani

Fil-Kavallier ta’ San :akbu fil-Belt Valletta g[adha kemm infet[et g[all-pubbliku wirja b’xog[lijiet kontemporanji ta’ sitt artisti Libjani bit-titlu ‘A Libyan Lamma’. Il-wirja, li kienet inawgurata mill-Ministru g[at-Turi]mu Karmenu Vella, tittratta l-kun/ett tal-Libja b[ala pajji] wara r-rivoluzzjoni tal-2011, f’perjodu Malta kellha wkoll sehem attiv bl-assistenza li tat lill-poplu Libjan. F’dan il-kuntest, din l-esibizzjoni g[andha wkoll sinifikat akbar u qed tag[ti l-opportunità lil diversi artisti Libjani li jesebixxu g[all-ewwel darba lkapa/itajiet artisti/i

tag[homf’Malta. Fost ix-xog[lijiet tal-arti li qed ikunu esibiti hemm skulturi mag[mula minn materjal ri/iklat li ntu]a fil-gwerra b[allbullets tal-metall, pitturi u disinni ta’ immigranti fi triqithom lejn l-Ewropa kif ukoll ritratti li juri mumenti partikolari ta’ /elebrazzjonijiet privati ta’ nisa Libjani. Il-wirja qed tittella’ bilkollaborazzjoni ta’ Noon Arts, fondazzjoni li g[andha l-g[an li tinkora;;ixxi artisti ;odda kif ukoll dawk stabbiliti biex jippromwovu x-xog[lijiet tag[hom f’forom differenti f’diversi pajji]i. Il-wirja tibqa’ miftu[a sas-16 ta’ Frar 2014.

Il-wirja tittratta l-kun/ett tal-Libja b[ala pajji] wara r-rivoluzzjoni tal-2011... f’perjodu meta Malta kellha wkoll sehem attiv bl-assistenza lill-poplu Libjan

Esebit ie[or fil-wirja minn sirtt artisti Libjani


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

21

XJENZA

FameLab Malta> tibda t-tfittxija g[al vu/ijiet ;odda fil-qasam tax-xjenza Kif ikunu jafu l-pjanti li ntmissew? Kif il-kabo//i j]ommu s-s[ana fix-xitwa? Kif jinbidel il-virus? G[aliex l-ir;iel g[andhom in-nipples? Dawn u mistoqsijiet o[ra kemxejn strambi imma importanti li jkopru l-aktar aspetti xjentifi/i affaxxinanti u mhux tas-soltu jistg[u jservu b[ala su;;etti g[al kompetizzjonijiet ta’ FameLab Malta u School Lab. Il-British Council, in-National Student Travel Foundation (NSTF) u r-Research, Innovation and Development Trust (RIDT) tal-Università ta’ Malta ng[aqdu ma’ FameLab, li torganizza l-ikbar tfitxija internazzjonali g[al vu/ijiet ;odda fil-qasam tax-xjenza u l-in;inerija, biex jag[tu x-xjenzjati u ri/erkaturi ]g[a]ag[ f’Malta lopportunità li juru l-[iliet tag[hom waqt din l-attività. Din hi t-tieni darba li Malta qed tie[u sehem f’FameLab, kompetizzjoni internazzjonali li ssir f’aktar minn 20 pajji] flEwropa, l-Asja, l-Afrika u lIstati Uniti fit-tfitxija g[allaqwa komunikatur tax-xjenza g[al din is-sena. Minbarra l-kompetizzjoni FameLab Malta, il-British Council u NSTF nedew School Lab 2014. Din il-kompetizzjoni tistieden l-istudenti ta’ bejn Form 1 u Form 4 biex jo[olqu kun/ett tax-xjenza u jippre]entawh fuq vidjow. Din lewwel edizzjoni ta’ School Lab

g[andha l-g[an li tispira lillistudenti biex jitg[allmu u jitkellmu aktar dwar ix-xjenza, filwaqt li tag[mel l-esperjenza tag[hom f’su;;etti xjentifi/i fliskola wa[da aktar kreattiva u divertenti. FameLab Malta u School Lab qed ikunu organizzati bl-appo;; tas-Segretarjat Parlamentari g[ar-Ri/erka, l-Innovazzjoni, }g[a]ag[ u Sport, Microsoft, APS Bank, Vodafone, u Stage Malta. Lejn aktar kontestanti Il-Kummissarju G[oli Ingli] Rob Luke nieda l-kompetiz-

zjonijiet FameLab Malta u School Lab waqt konferenza stampa li saret fl-Iskola Sekondarja tas-Subien ta’ Santa Margerita f’Bormla. Luke qal: “Il-kompetizzjoni tas-sena lo[ra ta’ FameLab Malta kienet su//ess kbir. Din is-sena rridu mmorru ferm a[jar, anki b’aktar kontestanti. G[alhekk, jekk qed ta[dmu fil-qasam tax-xjenza, fit-teknolo;ija, l-in;inerija jew il-matematika, nixtiqukom tinvolvu ru[kom. Li tag[mlu xxjenza [ajja g[al dawk li mhumiex xjenzjati fi tliet minuti biss, hija talba kbira. I]da lim[abba u l-entu]ja]mu jg[inu. Nixtieq lill-kontestanti l-isba[ xewqat.” Is-Segretarju Parlamentari g[ar-Ri/erka, l-Innovazzjoni, i]-}g[a]ag[ u l-Isport, Stefan Buontempo qal li f’Malta huma

biss 15 fil-mija l-istudenti li jistudjaw ix-xjenza fil-livell terzjarju skont statistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat tal-2011 filwaqt li l-medja Ewropea hija ta’ 23 fil-mija. Il-Gvern qed ja[dem biex dan in-numru ji]died u jkun vi/in tal-medja Ewropea permezz ta’ inizjattivi varji. L-in;inier bijomediku u lecturer fl-Università ta’ Malta Owen Falzon kien reba[ l-edizzjoni tas-sena l-o[ra ta’ FameLab Malta u wasal mala[[ar g[axar pajji]i fil-finali talkompetizzjoni ta’ FameLab International f’The Times Cheltenham Science Festival flIngilterra f’:unju 2013. Waqt il-konferenza stampa Owen Falzon sa[[ar lil dawk prezenti meta ppre]enta l-kun/ett rebbie[ tieg[u fi tliet minuti. Promozzjoni lix-xjenzjati ]g[a]ag[ Il-Kap E]ekuttiv tal-RIDT

Wilfred Kenely qal FameLab tipprovdi opportunità e//ellenti biex tippromwovi xjenzjati ]g[a]ag[ u r-ri/erka tag[hom. “Nemmnu bis-s[i[ fl-g[an ta’ FameLab, li jag[ti pjattaforma lil xjenzjati ]g[a]ag[ minn fejn jistg[u jikkomunikaw ix-xjenza u pro;etti tar-ri/erka tag[hom. Il-kontestanti mhux biss jippre]entaw il-progress xjentifiku tag[hom lil udjenza ming[ajr sfond xjentifiku imma li jistg[u jikkomunikaw dak li qeg[din jag[mlu. Li tag[mel ix-xjenza

a//essibbli u attraenti permezz ta’ komunikazzjoni tajba tg[in lejn il-[olqien ta’ fondi pubbli/i g[ar-ri/erka li hu konformi malg[anijiet tal-RIDT.” Il-kontestanti se jkollhom tliet minuti biex jippre]entaw kun/ett ta’ xjenza jew in;inerija u jag[tu ta[dita ta’ tliet minuti quddiem ;urija. Kull membru tal-;urija se jevalwa lpre]entazzjonijiet finali fuq tliet kwalitajiet ewlenin: kontenut u pre/i]joni xjentifika, /arezza tal-komunikazzjoni, u kari]ma. Il-provi g[al FameLab ser isiru fl-Institute of Applied Sciences fl-MCAST fil-5 ta’ April 2014. Il-parte/ipanti li g[andhom minn 18-il sena ’l fuq jistg[u jirre;istraw onlajn permezz tassit www.famelabmalta.org.mt Il-finalisti minn Malta se jkollhom i/-/ans li jie[du sehem f’Masterclass matul tmiem ;img[a ma’ espert Ingli] filmidja u komunikazzjoni. Il-premju rebbie[ se jikkonsisti fi vja;; kollox im[allas lejn lIngilterra biex ir-rebbie[ jikkompeti u jirrappre]enta lil Malta fi/-Cheltenham Science Festival bejn it-3 u t-8 ta’ :unju 2014. Ir-rebbie[a tal-passat ta’ FameLab ivvja;;aw madwar iddinja, [adu sehem f’festivals, fi programmi fuq stazzjonijiet nazzjonali tat-TV u radju u flimkien ma’ attivitajiet pubbli/i baqg[u g[addejjin bir-ri/erka tag[hom. :eneralment il-finalisti kollha

jsiru parti min-netwerk globali ta’ komunikaturi tax-xjenza. School Lab Il-kompetizzjoni dwar komunikazzjoni tax-xjenza bil-vidjow hi miftu[a g[all-istudenti bejn Form 1 u Form 4 fl-iskejjel sekondarji kollha ta’ Malta u G[awdex. L-istudenti jistg[u jiffurmaw tim ta’ bejn tnejn sa

[ames persuni u jippre]entaw su;;ett xjentifiku fuq vidjow li jkun interessanti u divertenti. Ilvidjows g[andhom ikunu ta’ bejn tliet minuti u [amsa, u g[andhom ikunu mtellg[in fuq YouTube u l-link tintbag[at flimkien maddettalji tal-parte/ipanti fuq is-sit www.famelabmalta.org.mt/scho ol-lab Id-data tal-g[eluq g[as-sottomissjonijiet tal-vidjows hi t-30 ta’ Marzu 2014. Il-;udikanti se jag[]lu 10 finalisti u l-pubbliku ;enerali se jkun jista’ jivvota g[all-vidjow favorit tieg[u sad9 ta’ April 2014. Ir-rebbie[ finali se jintg[a]el waqt NSTF Science Expo, li se ssir bejn is-7 u l-10 ta’ April 2014. Il-premjijiet se jing[ataw lill-aqwa timijiet filwaqt li l-parte/ipanti kollha jir/ievu /ertifikat. G[al aktar tag[rif dwar ilkompetizzjonijiet ta’ FameLab Malta u School Lab, wie[ed jista’ jibg[at imejl lil famelab@famelabmalta.org.mt (g[al FameLab) jew schoollab@famelabmalta.org.mt (g[al School Lab).


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

22

TV#RADJU

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[al Sports News fis-6>45, A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 0740 Anali]i tal-:urnali< Avvi]i tal-Mejtin u Angelus fit-07>55)

08>00 08>05 09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 14>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show Hitsteria A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>55 18>00 18>30 20>00 22>00 23>00 00>25

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The 60’s Sound Fuzzbox - Christian Azzopardi Talk Time Newsdesk (r) Wavelength (r)

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel

07:05 - Dog With a Blog 07:30 Shake It Up! 07:55 - Austin & Ally 08:15 - A.N.T. Farm 08:40 - Dog With a Blog 09:05 - Jessie 09:25 Wolfblood 09:50 - The Suite Life on Deck 10:15 - A.N.T. Farm 10:35 Austin & Ally 11:00 - Shake It Up! 11:25 - That’s So Raven 11:45 Jessie 12:10 - Good Luck Charlie 12:35 - Dog With a Blog 13:00 Wolfblood 13:25 - Gravity Falls 13:50 - Jessie 14:10 - Violetta 15:00 - Code 9 15:20 - Austin & Ally 15:45 - Wolfblood 16:10 - Jessie 16:30 - Dog With a Blog 16:55 - Dog With a Blog 17:20 - Violetta 18:05 - Jessie 18:30 - My Babysitter’s a Vampire 18:50 - Wolfblood 19:15 Gravity Falls 19:40 - Shake It Up! 20:00 - Austin & Ally 20:25 - A.N.T. Farm 20:50 - Good Luck Charlie 21:10 - Wizards of Waverly Place 22:00 - The Suite Life of Zack & Cody 22:45 - Sonny With a Chance 23:05 - Sonny With a Chance 23:30 - The Suite Life on Deck. Nickelodeon

07:05 - Winx Club 07:30 SpongeBob SquarePants 07:55 - The Fairly OddParents 08:20 - Go, Diego, Go! 08:45 - Umizoomis 09:10 - Tickety Toc 09:28 Little Kingdom 09:35 - PAW Patrol 10:00 - Dora the Explorer 10:25 - Little Kingdom 10:35 - Olive the Ostrich 10:50 - Bubble Guppies 11:15 - The Fairly OddParents 11:40 - Totally Spies! 12:05 - T.U.F.F. Puppy 12:30 - iCarly 12:55 - Victorious 13:20 Big Time Rush 13:45 - SpongeBob SquarePants 14:10 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 14:40 The Penguins of Madagascar 15:30 SpongeBob SquarePants 16:20 Victorious 16:45 - iCarly 17:10 Big Time Rush 17:35 - Totally Spies! 18:00 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 18:25 The Penguins of Madagascar 18:50 - The Fairly OddParents 19:15 Robot and Monster 19:40 Victorious 20:05 - iCarly 20:30 SpongeBob SquarePants 20:55 Avatar: The Legend of Aang 21:45 Big Time Rush 22:10 - The Penguins of Madagascar 23:00 - iCarly 23:25 - iCarly 23:50 – Victorious. Jim Jam

07:00 - Nouky & Friends 07:05

-

Rubbadubbers 07:15 - Oswald 07:30 - Fluffy Gardens 07:45 Jarmies 08:00 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:25 - What’s The Big Idea? 08:30 - Gazoon 08:40 - Wobblyland 08:45 - Igloo-Gloo 09:00 - Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - See the Sea 10:05 - Lots & Lots Of... 10:20 - Bob the Builder 10:30 - Fireman Sam 10:40 - Thomas and Friends 10:50 See the Sea 10:55 - Nouky & Friends 11:00 - Rubbadubbers 11:10 - Pingu 11:15 - Tiny Planets 11:20 - Pingu 11:25 - Tiny Planets 11:30 - Monkey See, Monkey Do 11:40 - Barney & Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:25 - Jarmies 12:40 - Mio Mao 12:45 - What’s The Big Idea? 12:50 - Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 - Kipper 13:50 - Gazoon 14:00 - Wobblyland 14:05 - IglooGloo 14:20 - Benjamin’s Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 See the Sea 14:45 - Lots & Lots Of... 15:00 - Fluffy Gardens 15:15 Jarmies 15:30 - Angelina Ballerina 15:45 - Monkey See, Monkey Do 15:55 - Barney & Friends 16:25 Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 Igloo-Gloo 17:00 - Bob the Builder 17:10 - Fireman Sam 17:20 Thomas and Friends 17:30 - See the Sea 17:35 - Tork 17:45 - Dougie in Disguise 17:55 - Slim Pig 18:05 Heroes of the City 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - What’s The Big Idea? 18:50 - Nouky & Friends 18:55 - My Animal Friends 19:10 - See the Sea 19:15 - Lots & Lots Of... 19:30 Monkey See, Monkey Do 19:40 Barney & Friends 20:10 Wobblyland 20:15 - Dougie in Disguise 20:25 - Slim Pig 20:35 Connie the Cow 20:45 - Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 - Heroes of the City 21:40 - What’s The Big Idea? 21:45 - Pingu 21:50 Tiny Planets 21:55 - Pingu 22:00 Bob the Builder 22:10 - Fireman Sam 22:20 - Thomas and Friends 22:30 - See the Sea 22:35 - Dougie in Disguise 22:45 - Slim Pig 22:55 Connie the Cow 23:05 - Tork 23:15 - Benjamin’s Farm 23:20 - My Animal Friends 23:35 - Nouky & Friends 23:40 - What’s The Big Idea? 23:45 - Wobblyland 23:50 Barney & Friends.

Revolver – Raidue, 23>15

Jake Green (Jason Statham) issib lilu nnifsu fil-[abs u jrid iqatta’ sebg[a snin minn [ajtu hemm. I]da biex tkompli tikkomplika ru[a l-bi//a jrid iqatta’ dawn is-sebg[a snin fl-i]olament flimkien ma’ ]ew; [absin o[ra wie[ed fuq il-lemin tieg[u u l-ie[or fuq ix-xellug, ]ew; [absin deskritti b[ala anonimi u strambi fil-karattru. Matul dawn is-snin Jake jinduna li ]-]ew; pri;unieri l-o[ra wie[ed espert fi/-./ess u l-ie[or imbroljun mill-kbar. Matul dawn is-snin bdew iqassmu karti u noti fuq dawn is-su;;etti u Jake jivvintaw wa[da millakbar mod kif triffroda i]da qatt ma rrealizza kemm din setg[et kienet kbira, g[alinqas g[al ammont ta’ ]mien wara. Darba fost l-o[rajn dawn i]-]ew; pri;unieri dde/idew li ja[arbu u jie[du lil Jake mag[hom, u hekk g[amlu i]da lil Jake [allewh warajhom u serqulu l-flus li kellu fil-mo[ba. Jake [assu tradut minnhom i]da qatt ma rahom wi// imb’wi//. X’jag[mel Jake wara li jisskonta s-sentenza? Issibhom lil dawn i]-]ew; imbroljuni? TVM

07:00 – TVAM 09:00 – Niskata 11:00 – MEA 11:30 – Venere 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 – TVPM 14:00 – A[barijiet 14:05 – TVPM 16:00 – A[barijiet 16:05 – Teleshopping 16:50 - History Hunters 17:20 – Xpla[[mal[ajt 17:35 – Waqtiet 17:40 – Teleshopping 18:00 – A[barijiet 18:10 – Pureè 18:55 - G[andi xi Ng[id 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:45 – Merlin 21:45 - Headline News 21:50 Pellikola 22:45 - Paq Paq lifestyles 23:15 – A[barijiet 23:30 – L-irkant; Valletta. TVM 2

07:00 – News 09:00 - TVAM (r) 11:00 Oceans 11:50 – It-Triq 11:55 – Waqtiet 12:00 – Pureè 12.45 - GFA Round Up 13:15 – Ruggers 13:45 – Mixage 14:15 - Paqpaq Lifestyles 14:45 - Servizz minn Malta u Lil Hinn Minnha 15:00 – Oceans 15:50 – It-Triq 16:00 - Niskata (r) 18:00 – Click 18:30 - GFA Round Up 19:00 – Ruggers 19:30 – Waqtiet 19:40 – Oceans 20:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:40 - Mixja ta’ poplu 21:40 - Headline News 21:45 - Madwarna 22:15 G[andi xi ng[id 23:00 - A[barijiet blIngli] 23:05 - Dot EU. –

ONE

07:00 - Breakfast News 08:45 – Teleshopping 09:00 - Sieg[a }mien 10:30 – Teleshopping 11:15 - Aroma Mattina 12:30 - ONE News 12:40 – Kalamita 16:15 – Teleshopping 17:00 – Sal-:ister 17:30 - ONE News 17:40 Kif Inti? 19:10 - Aqrali Storja 19:30 ONE News 20:15 - X’affarijiet dawn! 20:40 – TX 21:45 – Hazzard 22:45 Bin 45 23:30 - ONE News. Smash

07:00 – A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura 08:40 – A[barijiet 09:00 – {abbejtek

10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 TSN Teleshopping 13:00 - AtoZ Teleshopping 14:20 - Ma’ Majsi (live) 16:10 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 18:40 – Teleshopping 19:00 – A[barijiet 19:30 Dokumentarju 20:30 - D Bride 21:30 M’intix Wa[dek 22:00 – A[barijiet 22:30 - Poker. Raiuno

06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis07:00, it-08:00 u d-09:00) 09:30 - Tg1 Flash 10:00 - Unomattina storie vere 10:30 - Unomattina verde 11:00 - Tg 1 11:30 - Unomattina Magazine 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:20 - La vita in diretta 16:50 Rai Parlamento 17:00 - Tg 1 18:50 – L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Affari tuoi 21:10 - Un matrimonio 23:15 – Porta a porta 00:20 - Tg 1 notte 01:00 – Sottovoce. Raidue

06:40 – Cartoons 08:35 - Settimo cielo (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti

vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 E…state con costume 13:50 - Tg 2 Medicina 14:00 - Pasion proibite 15:50 - Detto fatto 17.00 - Cold case (TF) 17:45 - Tg Sport 17:50 – Milano. Calcio: Tim cup ottavi di finale 18:15 Tg 2 notizie 18:45 - NCIS (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 20:55 - Napoli. Calcio: Tim cup ottavi di finale NapoliAtalanta 23:00 - Tg 2 notizie 23:15 Revolver. Film 2005. Raitre

07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 Tgr Buongiorno regione 08:00 – Agorà 10:15 - Mi manda Raitre 11:15 – Elisir 12:00 - Tg 3 # meteo 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12.45 - Pane quotidiano 13:10 - Il tempo e la storia 14:00 - Tg regione

14:20 - Tg 3 15:05 - Tgr Piazza affari 15:10 - Terra nostra (TN) 16:00 Aspettando Geo 16:40 – Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg 3 regione 20:00 – Blob 20:15 – Sconosciuti 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Chi l’ha visto? 23:15 – Report 24:00 - Tg 3 linea notte 02:05 - Fuori orario. Canale 5

08:00 - Tg 5 mattina 08:40 - Mattino cinque 09:10 - Tg 5 - Ore 10 11:00 – Forum 13:00 - Tg 5 13:40 – Beautiful 14:10 – Centovetrine 14:40 - Uomini e donne 16:10 - Il segreto (soap) 16:55 Pomeriggio cinque 18:50 - Avanti un altro! 20:00 - Tg 5 telegiornale 20:40 Striscia la notizia 21:10 - I Segreti di Borgo Larici 23:10 - Revolutionary road. Film2008 01:30 - Tg 5 Notte # Meteo. Rete 4

07:20 - Miami vice (TF) 08:20 - Hunter (TF) 09:45 - Carabinieri (fiction) 10:50 - Ricette all’italiana 11:30 - Tg 4 12:00 - Diagnosis murder (TF) 13:00 - Murder she wrote 13:55 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Hamburg Distretto 21 (TF) 16:35 - My life – segreti e passioni 16:45 - Tootsie. Film 1982 18:55 - Tg 4 19:35 - Il segreto (soap) 20:35 - Tempesta d’amore (soap) 21:10 - Rizzoli &Isles (TF) 23.05 - The closer (TF) 23:55 - Dentro la notizia 01:35 - Laura a 16 anni mi dicesti si.Film 1983. Italia 1

07:00 - Friends (sitcom) 08:40 - Un mamma per amica 09:10 - Everwood (TF) 11:25 - Dr House (TF) 12:25 Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 – Cartoons 14:55 - Big bang theory 15:50 - Two and a half men 16:40 How I met your mother 17:35 - Covert affairs 18:30 - Studio aperto 19:20 CSI Miami (TF) 21:10 - Le iene show 00:30 - Attil il flagello di Dio. Film 1982.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

23

TV#RADJU F. Living

07.00 - Teleshopping 08:00 Ipokriti 09:00 - Design Workshop 10:00 - {in g[al Kollox 12:00 Teleshopping 13:00 - F Living Magazine 15:00 - Teleshopping 16:00 - Bejnietna 18:00 Teleshopping 20:30 - Belle Donne 23:30 - F. Living magazine 01:30 Teleshopping. Xejk

07:30 – Just for Laughs 07:45 – Total Request 09:45 – Fottball Daily 09:50 – Shout Out 10:00 Love and Romance 10:45 – Tele Market Deals 11:45 – Just for Laughs 12:00 – Frux (r) 14:00 – Golden Oldies 15:00 -The 90’s 15:30 – Tele Market Deals 16:30 – Hits 16:50 – Shout Out 17:00 – audio video clips 17:45 – Maltese Music 18:00 – Total Request Show 20:00 – Just for Laughs (New) 20:15 – Shout Out 21:55 – Football Daily 22:00 – Local Angle 23:00 – audio video clips 23:45 – Tele Market Deals.

the Summer Wine 09:45 - Moone Boy 10:15 - EastEnders 10:45 Doctors 11:15 - Alone in the Wild 12:05 - Tess of the D’Urbervilles 13:00 - The Weakest Link 13:45 Last of the Summer Wine 14:15 Moone Boy 14:40 - EastEnders 15:10 - Doctors 15:40 - Alone in the Wild 16:30 - Tess of the D’Urbervilles 17:25 - The Weakest Link 18:10 - EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Alone in the Wild 20:00 - One Foot in the Grave 20:30 - Absolutely Fabulous 21:00 - Stella 21:45 - Alan Carr: Chatty Man 22:30 - The Office 23:00 - The Shadow Line. MGM M0vie

07:55 - Thrashin’ 09:25 - Italian Movie 10:56 Yours, Mine and Ours 12:45 - The Idolmaker 14:40 - The Winter People 16:20 MGM’s Big Screen 16:35 - Gator 18:30 - The Heavenly Kid 20:00 Secret Admirer 21:40 - Hoodlum 23:50 - Silent Victim. Diva Universal

13:10 - Una mamma per amica (TF) 14:00 – Non ditelo alla sposa 15:00 – The taste 15:30 – Il cibo si fa bello 16:30 Fashion style day time 16:45 – Extreme makeover home edition 17:40 – Spose extralarge 18:30 – Non ditelo alla sposa 19:30 – Heart of Dixie (TF) 21:10 – |Forgetting Sarah Marshall. Film 2008 23:00 – Fashion style 00:10 – Uomini e donne (Talk show).

07:00 - Quincy, M.E. 08:00 Movie 09:35 - Fede Cieca 09:50 Kojak 10:50 - Quincy, M.E. 11:45 - How To Keep Your Day Job 12:00 - Movie 13:35 - La Prima Legge Di Newton 14:00 - Strong Medicine 14:50 - ER 15:45 Meglio Se Stai Zitta 16:00 Quincy, M.E. 17:00 - Movie 18:40 - Screwdriver 19:00 - Strong Medicine 19:50 - JAG 20:50 Great Women 21:00 - Father Brown 21:57 Father Brown 23:00 - Agatha Christie’s Poirot.

BBC Entertainment

GO Stars

07:00 - 3rd & Bird 07:10 - Poetry Pie 07:15 - Balamory 07:35 - Nina and the Neurons: In the Lab 07:50 - Green Balloon Club 08:15 - 3rd & Bird 08:25 - Poetry Pie 08:30 The Weakest Link 09:15 - Last of

06:50 - Cinderella man 09:10 Live and let die 11:10 - The pregnancy project 12:40 - Charlie Bartlett 14:15 - Joyful noise 16:10 - The dark knight rises 18:50 - The wrestler 20:35 - Parks &

La 5

Recreation 21:00 - Babel 23:25 In the valley of Elah 01:30 - The sixth. Discovery Channel

07>00 08>30 10>00 12>00 13>30 14>00 14>05 15>30 15>45 16>45 17>00 18>00 18>05 18>30 19>30 20.00 20>30 21>30 21>35 22>00 22>30 23>00

NET News .net (r) Eli in the morining Telebejg[ Flimkien NET News (ikompli) Flimkien Telebejg[ Teeny Break Telebejg[ Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla .net NET News .net Premier NET News Distinti Rafiki G[alik fl-Ewropa NET News

06:50 - Baggage Battles: Shock & Awe 07:15 - Ultimate Survival: Romania 08:10 - Gold Divers: Under the Ice: Leads to an End 09:05 - Gold Rush: Slippery Slope 09:55 Moonshiners: A Shiner’s Last Stand 10:50 - How Do They Do It?: Brewery; Playing Cards; Gulfstream 11:15 - How It’s Made: Dream Cars: Jaguar F-Type 11:40 - MythBusters: Dive to Survive 12:35 - Extreme Engineering: Saving New Orleans 13:30 - Fast N’ Loud: Amazing Impala 14:25 - Overhaulin’: Bill’s 1965 Mustang Fastback 15:20 - You Have Been Warned: Muthas of Invention 16:15 - Car Vs Wild: The Pirate Coast 17:10 - Ultimate Survival: Belize 18:05 - Auction Kings: Space Oddities 18:35 Auction Hunters: Ton’s Driller Instinct 19:00 - How It’s Made 19:30 - How It’s Made 20:00 - Gold Rush: Queen of Diamonds 22:00 - Jungle Gold: Deal With the Devil 23:00 Yukon Men: The Race for Fur.

Sport fuq il-Cable

Discovery World

Eurovision 1

06:50 - Classic Car Club 07:15 The Road to Le Mans 07:45 Trashopolis 08:35 - Bizarre Foods 09:30 - I Shouldn’t Be Alive 10:20 - Bone Detectives 11:10 - Clash of the Dinosaurs 12:05 - Trashopolis 12:55 - Classic Car Club 13:20 - A Racing Car Is Born 13:50 Shadow OPS 14:45 - Tattoo Hunter 15:40 - Clash of the Dinosaurs 16:35 - I Shouldn’t Be Alive 17:25 - Greatest Tank Battles 18:20 - Trashopolis 19:10 - Classic Car Club 19:35 - A Racing Car Is Born 20:05 - Tattoo Hunter 21:00 - Greatest Tank Battles 21:55 - Royal Inquest 22:50 - Fugitive Strike Force 23:45 - Bone Detectives

08:30 - GTA Next Level 08:45 World Series by Renault 09:35 FIFA U#17 World Cup Football 10:35 - FIFA U#17 World Cup Football 11:35 - International Championship Snooker 13:00 WATTS 13:45 - FIFA U#17 World Cup Football 14:45 - FIFA U#17 World Cup Football 15:45 - UEFA Youth League Football (Live) 18:00 - FIFA U#17 World Cup Football 19:15 - FIFA U#17 World Cup Football 20:30 - Brothers in Sport 21:00 - Wednesday Selection 21:05 Riders Club 21:10 - CIMB Asia Pacific Classic, US PGA Tour Golf 22:10 - Golf 23:10 - Golf Club 23:15 - Rolex Middle Sea Race, Yachting 23:45 - Yacht Club 23:50 - Wednesday Selection. Eurosport 2

07:00 - College Football 09:00 UEFA U#21 International Championship Futsal (Live) 10:30 WATTS 11:00 - UEFA U#21 International Championship Futsal (Live) 12:30 - WATTS 12:45 - GTA Next Level 13:00 - UEFA U#21 International Championship Futsal (Live) 14:30 - J League Football 15:00 - UEFA Women’s Champions League Football 16:00 - UEFA U#21 International Championship Futsal (Live) 17:30 - The Euroleague Basketball Show 18:00 - EuroCup Basketball (Live) 19:45 - WATTS 20:00 - This Week on World Wrestling Entertainment 20:30 - Pro Wrestling 21:30 - Boxing 23:00 Scottish International Open Bowls. Malta Stars

08:00 - Melita GFA 1st Division 2013-14 (r) 09:40 - Men’s MHA Cup 2013-14 (r) 11:00 - Malta Basketball Association (r) 12:25 Malta Rugby Football Union (r) 14:00 - BOV Premier League 201314 (r) 16:00 - FXDD FMA 2013-14 (r) 17:20 - Melita GFA 1st Division 2013-14 (r) 19:00 - Football Nurseries 19:35 - FXDD FMA 201314 21:00 - Malta Rugby Football Union (r) 22:35 - BOV Premier League 2013-14 (r).

Revolutionary Roads - Canale 5, 23>15

Dan il-film li hu me[ud mir-rumanz ta’ Richard Tates hu mdawwar madwar koppja ]ag[]ug[a li tg[ix fi Connecticut f’nofs is-snin [amsin, u li kienu qeg[din jag[mlu l-almu tag[hom biex isolvu l-problemi ta’ bejniethom filwaqt li jkomplu jkabbru li]-]ew; uliedhom. X’ji;ri? Jirnexxilhom isolvu dawn il-problemi? U jekk le x’;ara?

Melita Sports 1

08:00 - Bundesliga (r) 09:55 Bundesliga (r) 11:50 - FA Cup (r) 13:55 - America’s Cup: World Series (r) 16:00 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 18:05 - Bundesliga Highlights (r) 19:00 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 19:30 - Bundesliga (r) 21:25 - European Le Mans Series 2012 (r) 22:30 - 2012 Alpari World

Match Tour (r) 00:35 - FA Cup (r). Melita Sports 2 12:00 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 14:00 - Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:05 FA Cup (r) 17:10 - 2012 UIPM Pentathlon (r) 18:15 - America’s Cup: World Series (r) 20:20 Bundesliga (r) 22:15 - Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 00:50 - FA Cup (r). GO sports 1

07:00 - Barclays Premier League Week 22 - Tottenham H v Crystal Palace 09:00 - Heineken Cup Round 5 - Gloucester Rugby v Munster 11:00 - Ligue 1 - Round 20 – Highlights 12:00 - Serie A -Round 19 - Torino v Fiorentina 14:00 Barclays Premier League - Week 22 Premier League Review 15:00 Ligue 1 - Round 20 - OSC Lille v Stade de Reims 17:00 - Barclays Premier League - Week 22 Manchester Utd v Swansea City 19:00 - Trans World Sport 20:00 Barclays Premier League -Premier League World 20:30 - Serie A Round 19 - Sassuolo v Milan 22:30 Barclays Premier League - Week 22 Newcastle Utd v Manchester City 00:30 - Vincennes Horseracing 02:30 - PGA European Tour - Volvo Golf Champions - Day 3. GO sports 7

07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 PGA European Tour - Volvo Golf Champions - Day 3 13:00 - Serie A Round 19 - Livorno v Parma 15:00 Barclays Premier League - Week 22 Southampton v West Brom Albion 17:00 - Heineken Cup - Round 5 Toulon v Cardiff Blues 19:00 - Ligue 1 - Round 20 - AC Ajaccio v Paris Saint-Germain 21:00 - Serie A Round 19 - Inter v Chievo 23:00 Barclays Premier League - Premier League World 23:30 - Trans World Sport 00:30 - Serie A - Round 19 Sampdoria v Udinese 02:30 Barclays Premier League - Week 22 Fulham v Sunderland. -

GO sports 8

09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 - PGA European Tour - Volvo Golf Champions - Day 3 15:00 Serie A - Round 19 - Livorno v Parma 17:00 - Barclays Premier League - Week 22 - Southampton v West Brom Albion 19:00 - Heineken Cup - Round 5 - Toulon v Cardiff Blues 21:00 - Ligue 1 - Round 20 AC Ajaccio v Paris Saint-Germain 23:00 - Serie A - Round 19 - Inter v Chievo


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

24

TV # RADJU

Attila> il flagello di Dio

ILLUM FUQ NET TELEVISION

– Italia 1, 00>30

F’dan il-film ma[dum lura fis-sena 1982, jitratta dwar ilmisavventuri ta’ Attila u lgrupp barbaru tieg[u meta darba fost l-o[rajn kollha f’salt idde/idew li jaqbdu l-armi f’idejhom u je[duha konra l-

Imperu Ruman f’Milan l-antika. X’ji;ri minn dan l-grupp barbaru? X’tag[milhom il-qila Rumana? U fuq kollox g[aliex it-titlu jg[id ‘il-fla;ell ta’ Kristu’? X’g[andu x’jaqsam dan kollu?

Tootsie - Rete 4, 16>45

Michael Dorsey hu attur bla xog[ol b’reputazzjoni impossibli u [a]ina g[all-a[[ar. Bil-g[an li jsib xog[ol u jkun jista’ jsostni ru[u u l-pro;ett ta’ sie[bu, sab [wejje; ta’ mara u bl-isem ta’ Dorothy Michaels sab parti fi drama. Dorsey tant kemm jid[ol f’dan l-irwol li donnu jintilef fih, beda idur ma’ kullimkien u

j[ajjar jinkorra;;ixxi n-nisa biex ma jibqg[ux ja//ettaw dak kollu li jg[idu l-ir;iel i]da jie[du r-riedni f’idejhom. I]da f’salt wie[ed il-problemi bdew iffe;;u u dan sar meta bdiet tid[ol l-im[abba, l-;ibda ta’ Dorsey u l-;ibda ta’ Dorothy u terzi persuni o[ra. X’;ara? Minn beda jg[o;bu u x’g[amel?

Premier – NET Television, 20>00

Illum fuq is-sufan ta’ Premier, il-mistiedna spe/jali ta’ Hermann Bonaci u Frida Cauchi se tkun Tiziana Calleja. Tiziana Calleja hi mill-Marsa imma toqg[od {‘Attard.

Minn eta ’ ]g[ira bdiet tkanta u tirre/ta u b ’ determi nazzjoni li tkompli u tirnexxi , kellha ta[dem fis sajf biex t[allas l - e]amijiet ta ’ Trinity College biex ;abet

degree fil - kant . Tiziana [adet sehem f’diversi programmi televi]ivi fosthom b[ala Narcisa f’Gizelle u b[ala Ms Mora fil-programm g[at-tfal Xpla[[mal[ajt.

mill-Bel;ju. Ikompli mad-diskussjoni se jkun hemm Pierre Galea, li hu parti mill-organizazzjoni AAA u xog[luhu li jsalva l-annimali filperiklu u se jirrakonta stejjer partikulari li spi//aw b’wi// il;id grazzi g[all-intervent f’waqtu.

It - telespettaturi huma m[e;;a jibg[atu l - sms bil mistoqsijiet tag[hom li dawn ikunu mwie;ba mill parte/ipanti filwaqt li wie[ed ukoll jista ’ ju]a s - sit Facebook biex jara’ l-informazzjoni jew jibg[at il-mistoqsijiet tieg[u.

Rafiki – NET Television, 22>00

Il-programm Rafiki llum mag[kom it-telespettaturi g[allaktar tag[rif u informazzjoni utli g[al kuljum. Fil-programm tallum se jkun hemm numru ta’ mistiedna fosthom Thoams Boivin li hu resident il-Bel;ju u li se jkellemna dwar il-kelba tiegpu Havana li ;ibha mieg[u


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

25

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

2

9

10

IT-TEMP Imsa[[ab b’[albiet tax-xita lokalment birrag[ad, li jsir ftit jew wisq imsa[[ab b’[albiet tax-xita i]olati. VI}IBBILTÀ Tajba minbarra f’xi [albiet tax-xita IR-RI{ [afif g[al moderat mill-Punent g[al-Lbi/ kultant ikun moderat, li jdur mill-Punent g[all-Majjistral BA{AR [afif g[al moderat lokalment moderat IMBATT Baxx mill-Punent TEMPERATURA L-og[la 15˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.3mm Xita mill-1 ta’ Settembru 343.8mm IX-XEMX titla’ fis-07.12 u tin]el fil-17.11

11

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

Mimdudin>5. Krema tal-[alib, tajba fuq il-;elat (5) 6. Warrab biex tfaddal (5) 7. Metall verament ir[is (5) 10. Gravidanza (5) 11. Injama twila (5) 12. Ag[mel xog[lok (5) 14. Din tag[tina l-g[asel (5) 16. Mhix inno/enti (5) 17. B[alma kien Pavarotti u issa g[andna lil Joseph Calleja (5) 18. Ag[laq [alqek! (5)

18

Weqfin>1. u 12. Ftehim g[al xi laqg[at bil-postijiet u l- [in (12) 2. Si;ra li tag[mel weraq imdaqqas u frott bl- g[anqud (6) 3. Ma]un jekk bih! (6) 4. B’qalb u fehma wa[da (6) 8. Friska trid tkun dik li tag[ti lit-tfal (5) 9. In;azzajt ru[i u sirt bi//a r[ama! (5) 12. Ara 1. 13. I//irkondata (6) 14. Mhumiex misjurin (6) 15. Tul ta’ sena (6)

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin>- 5. u 6. Ar;entiera, 7. Dieta, 10. Leali, 11. Ta;en, 12. Eqreb, 14. ?atta, 16. Dlonk, 17. Dannu, 18. Rigal. Weqfin>- 1. Dawwal, 2. Intimi, 3. Statut, 4. }arbun, 8. {ajra, 9. A;ita, 12. Emenda, 13. Ballun, 14. ?entru, 15. Annali.

Sudoku Bejn [afifa u moderata:

qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

L-ERBG{A L-og[la 15˚C L-inqas 10˚C

IL-{AMIS L-og[la 16˚C L-inqas 9˚C

IL-:IMG{A L-og[la 17˚C L-inqas 9˚C

IS-SIBT L-og[la 18˚C L-inqas 10˚C

IL-{ADD L-og[la 18˚C L-inqas 12˚C

UV

UV

UV

UV

UV

2

2

2

2

2

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: Malta 16˚ xemxi, Al;eri 16˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 6˚C xita, Ateni 15˚C imsa[[ab, Li]bona 16˚C im/ajpar, Berlin 5˚ imsa[[ab, Brussell 6˚C xita, il-Kajr 20˚C ftit imsa[[ab, Dublin 5˚C imsa[[ab, Kopen[agen 4˚C /par, Frankfurt 5˚C imsa[[ab, Milan 5˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 13˚C xemxi, Londra 5˚C xemxi, Madrid 10˚C imsa[[ab, Moska -9˚C imsa[[ab, Pari;i 8˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 13˚C imsa[[ab, Ruma 14˚C xita, Tel Aviv 20˚C imsa[[ab, Tripli 19˚C ftit imsa[[ab, Tune] 14˚C xita, Vjenna 5˚C imsa[[ab, Zurich 4˚C xita, Munich 3˚C xita, St. Petersburg -9˚C imsa[[ab

Tag[rif }ew; /elebrazzjonijiet organizzati mill-Moviment ta’ Kana

Nhar is-Sibt 18 ta’ Jannar, lAr/isqof Pawlu Cremona O.P. se ji//elebra Quddiesa g[al dawk il-koppji li ]]ew;u matul l-2013. Din i/-/elebrazzjoni ser issir fil-Konkatidral ta’ San ;wann, il-Belt Valletta, fis-6:30 p.m. Filwaqt li fil-15 ta’ Frar, lAr/isqof se ji//elebra Quddiesa li g[aliha qed ji;u mistiedna lkoppji g[arajjes li se ji]]ew;u din is-sena. Din se ssir fil-Konkatidral ta’ San ;wann, il-Belt Valletta, fis6:30 p.m. Dawn i]-]ew; /elebrazzjonijiet huma organizzati mill-Moviment ta’ Kana. Buffet Breakfast organizzat mill-Mission Fund

Soluzzjoni Sudoku

Il-Mission Fund se torganizza Buffet Breakfast Mellie[a Holiday Centre fid-Danish Village, nhar il-[amis 30 ta’ Jannar, 2014. L-attivita’ tibda b’quddiesa fid-09:15 fis-Sala De Rohan tallukanda stess u fl-10.00 Buffet Breakfast. Il-parte/ipanti jkunu lura fil-lokalita’ tag[hom fis13:30. Il-prezz g[al din l-attivita’ hi

ta’ 10 Ewro biss (ming[ajr transport). Min g[andu b]onn transport irid jav]ana. G[allbooking /emplu l-uffi//ju fuq 21413664 mit-Tnejn sal-;img[a mid-9am sas 1pm jew billi i//empel lil Charles Decelis fuq 21575351jew fuq il-mowbajl fuq 99885078. Lezzjoni pubblika dwar Frans Baldacchino (Il-Budaj)

L-Istitut tal-Istudji Maltin talUniversita’ ta’ Malta g[andu lpja/ir t[abbar li qed iniedi sensiela ta’ konferenzi pubbli/i dwar aspetti varji tal-kultura u lidentita’ ta’ pajji]na. L-ewwel wa[da minn dawn se tkun dwar Frans Baldacchino ilBudaj: is-sehem tieg[u fil-wirt tal-g[ana Maltija. Il-kelliema, Marced Zahra Sacco, se tibba]a d-diskors tag[ha fuq ri/erki ori;inali li hija wettqet g[at-te]i tag[ha flIstudji Maltin. Il-konferenza se ssir fis-sala tal-Kunsill Lokali ta]-]ejtun, nhar il-[amis 23 ta’ Jannar 2014 u tibda fis-6.30 p.m. Jintrodu/i lill-kelliema ddirettur tal-Istitut, il-Professur Henry Frendo. Il-pubbliku huwa mistieden jattendi u d-d[ul hul b’xejn.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

26 PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI Il-{amrun

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bilbit[a, dawl, ilma u toilet. Bilpermess Class B. ?emplu 77200983.

KLASSIFIKATI G{ALL-KIRI

AVVI}I

{a]-}ebbu; ’il barra minn Triq l-Imdina

Ni]barazzaw – trasport – kull xog[ol

GARAXX basement 40 pied x 50 pied, jista’ jintu]a g[al gym, store, uffi//ju e//. ?emplu 79211659.

ALL CLEARANCE TRANSPORT innaddfu djar, fabbriki e// minn kull tip ta’ skart anke materjal tal-kostruzzjoni. Innaddfu ;onna. Nag[mlu

qlug[ ta’ madum tal-art u talkmamar tal-banju. Tindif u tiswijiet ta’ bjar, tik[il u tibjid, gypsum, xog[ol ta’ alterazzjonijiet fuq l-antik, bdil ta’ soqfa, e//. Servizzi bil-high-up. Xog[ol b’esperjenza kbira. ?emplu 79081719 jew 21433352. www.allclearancemalta.com

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

TA’ magni tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera,

lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Sodda Sufan

TAS-suede, 60” wiesg[a blistorage. Prezz €400 jew leqreb offerta. ?emplu 99808356.

Tombla sheets

B’numri kbar u kuluri differenti. Kalendarji kbar tat-2014, 29/m x 42/m. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici Printing Press) – 3

Triq Melita, il-Belt Valletta.

Kif issibuna – min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur etc u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

27

SPORT SWAN

Senglea G u Valletta SP ikomplu bl-isfida Wara waqfa ta’ tliet ;img[at min[abba l-festi komplew ilkampjonati tal-Fahrenheit Freight tas-SWAN b’erba partiti mill-Ewwel Divizjoni fejn intemm l-ewwel round. Il-leaders Senglea Gunners Tutto Sport g[elbu lil Lija-Iklin Mr Clean 1-0, bis-seba’ reb[a konsekuttiva u g[andhom punti massimi. Valletta St. Pauli Mint g[elbu lil Zejtun AFC 2-0 u baqg[u tliet punti ta[t il-leaders Senglea Gunners Tutto Sport g[elbu lil Lija-Iklin Mr.Clean f’partita li ]-]ew; na[at riedu lpunti b’Lija-Iklin issa maqtug[a

barra mill-;lieda g[at-titlu. Kien fil-41minuta li Senglea marru skorjaw il-gowl de/i]iv minn Carmel Formosa u issa jistennew il-konfront kontra lBeltin b’/ertu trankwillita`. Valletta St.Pauli Mint friski mir-reb[ tat-Tazza tal-Milied g[elbu lil Zejtun AFC fejn ilgowlkiper ta’ }ejtun Ivan Parnis wettaq bosta saves stupendi. Valletta laqtu tliet darbiet illasta qabel ma’ fis-60 minuta marru fil-vanta;; meta xutt ta’ Warren Zerafa kien salvat parzjalment u mir-rebound Glenn Barry mill-vi/in ma ]baljax. Fl-

64 minuta l-Beltin g[alqu llog[ba b’gowl ta’ Antonio Camilleri. Dingli Eagles g[elbu lil San Gwann Knights 3-2 u [allew lill-istess San Gwann ankrati fla[[ar post. Partita movimentata fejn fit23 minuta Dingli fil-vanta;; minn penalti ta’ Saih Ezzadden Muftah. San Gwann g[amlu reazzjoni u fit-28 minuta Rennie Peregin g[amilhom 1-1. Fl34minuta Dingli mill-;did filvanta;; minn Warren Scicluna. Fit-tieni taqsima David Smith g[amel l-iskor 2-2, biex

sdakemm fid-59 minutaDingli skurjaw il-gowl ta’ reb[a permezz ta’ Jeffrey Azzopardi. G[arg[ur Bushwackers g[elbu lil Tal-Qroqq Versity Kasco 3-1. G[arg[ur kienu superjuri tul il-parita kollha u bnew vanta;; doppju minn Ryan Privitera fil11u fit-18- il-minuta. Fid-59 minuta Antonio Privitera g[amilhom 3-0 sakemm Tal-Qroqq Versity f’attakk i]olat kellhom penalti u mill-11il-metru Noel Tabone naqqas l-iskor. Mit-Tieni Divi]joni saru ]ew;

log[biet fejn Cospicua Dynamos u Mrie[el Cuore Bianconero li qed jisfidaw flimkien mal-leaders Ta’ Giorni Wolves, kisbu rebb[iet denti/i. Cospicua Dynamos g[elbu lil Ba[rija AFC 2-1b’gowls ta’ Shaun Farrugia u Christian Bugeja wara lial Ba[rija kienu fet[u l-iskor minn Darren Martinelli. Fil-partita l-o[ra Mriehel Cuore Bianconero g[elbu lill;irien Fleur-De-Lys b’gowls ta’ Darik Mohammad Abdalla u James Galea. Fleur-De-Lys naqqsu l-iskor minn Claudio Formosa.

L-akkademja tat-Table Tennis qed til[aq l-g[an tag[ha wara tmien xhur Tmien xhur ilu, l-Akkademja tat-table tennis TopSpin, fet[et il-bibien tag[ha g[all-istudenti . Illum din l - iskola saret wa[da mill - aktar popolari f’pajji]na, fejn jit[arr;u diversi studenti, li jvarjaw kemm fil-livell ta’ log[ob, kif ukoll fl-eta`. Qabel tmiem l-2013, TopSpin Table Tennis Academy organizzat l - ikla annwali fejn ;ew ippremjati listudenti kollha li reb[u f’turnaments matul is-sena. Barra minn hekk , l - Akkademja ppremjat diversi studenti o[ra, fosthom lil dawk li l - aktar urew titjib fil-log[ba u l-aktar dedikati. Waqt l-attivita` annwali, ilHead Coach tal-Akkademja u

tmien darbiet Champion ta’ Malta , Edward Baldacchino kellu kliem ta’ tif[ir g[all-istudenti li attendew u g[all im;ieba professjonali li juru. Huwa sa[aq li dawn huma lfutur ta’ Malta, u g[alhekk jinsab [erqan b’dan il-pro;ett li beda tmien xhur ilu. Fis-sajf li g[adda, flimkien mal-erba’ kow/is l-ohra - Alex Soler , Matthew Micallef , Dorianne Magri u /-Champion pre]enti ta ’ Malta Daniel Bajada, l-Akkademja g[andha kow/ ie[or mill - Polonja , Milosz Przybylik li kien parti mill-iskola tas-sajf tal-istess Akkademja . Edward Baldacchino kompla li dan ilkow/ing mhux se jkun esper-

jenza ta’ darba, i]da hu pjanat li jin;ieb kow/ ie[or aktar tard din is-sena biex l-Akkademja tkompli tg[in l - istudenti tag[ha. Barra minnhekk , ta ’ min wie[ed isemmi r-ranking turnament tal-Akkademja li se jsir is-Sibt 22 ta’ Frar. Il-log[ob ikun fil - kumpless tal - iskola Santa Monica , f ’ Birkirkara , wie[ed mi]-]ew; postijiet fejn isir it - ta[ri; tal - Akkademja , flimkien mal-kumpless l-ie[or fil-Belt. G[al aktar informazzjoni , fuq il - log[ba u l Akkademja , wie[ed jista ’ j/empel fuq 99 470 278 jew i]ur is - sit elettroniku www.topspintabletennisacademy.com.

James Galea Jr (nofs), Mario Zammit u Nicky Carabott flimkien mal-kow/is Joe Attard u Frans Bugeja.

Muscat jirba[ sparatura Skeet Joe Muscat kien ir-rebbie[ overall tal-MSSF Skeet Trophy organizzata mill-Federazzjoni Maltija tal-Isparar fir-ranges tag[ha fil-Bidnija. L-isparatura kienet fuq 50 plattina bl-a[jar sitta jg[addu g[as-semi-finali fuq 16-il plattina u 16 o[ra g[all-midalji. Joe Muscat [are; rebbie[ meta laqat 42, 11 u 11 segwit minn Bozidar Dimitrov b’45, 11 u 10 waqt li Jason Sciberras reba[ il-bron] b’44, 8 u 12. Mir-raba’ sas-sitt post spi//aw Silvio Attard b’40, 10 u 11, Paul Sant b’45 u 8 u Noel Scicluna b’42 u 7. Galea Jr. jirba[ it-Trap

It-tfal li attendew g[all-akkademja flimkien mal-kow/is

Intant James Galea Jr kien irrebbie[ overall tal-Qormi Trap Trophy li saret fir-ranges talQormi Shooting Club. L-isparatura kienet fuq 50

plattina bl-a[[ar sitta javanzaw g[as-semi-finali fuq 15-il plattina u mbag[ad 15 o[ra g[allmidalji. Galea li g[adu tiraturi talJuniors ferm promettenti [a sehem ma’ tiraturi Seniors u b’esperjenza u kien hu li [are; rebbie[. Brian Galea kien l-a[jar tiratur fl-ewwel fa]i meta laqat 46 segwit minn James Galea b’44 u Paul Formosa bi 43. Fis-semi-finali James Galea laqat 12 u mbag[ad 13 flisparatura g[all-midalji biex temm l-ewwel quddiem Mario Zammit bi 12 u 9 rispettivament waqt li l-bron] intreb[et minn Nicky Carabott li laqat 10 u 13. Brian Galea kellu jikkuntenta bir-raba’ post b’10 u 12 quddiem Paul Formosa u Jean Pierre Mifsud li laqtu 8 minn 15 fissemi-finali


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

28

SPORT

IL-FIFA BALLON D’OR

Ghedin g[a]el lil Pirlo u Briffa lil Iniesta It-Tnejn filg[axija saret is-serata finali li fiha Cristiano Ronaldo reba[ il-FIFA Ballon d’Or g[at-tieni darba wara ssu//ess fl-2008 u waqqaf ilmonopolju tal-Ar;entin Lionel Messi li reba[ l-unur erba’ darbiet konsekuttivi. G[al dan l-unur ivvutat 184 kow/ nazzjonali, 184 captain tat-timijiet nazzjonali u 173 rappre]entant tal-media. Din kienet ir-raba’ darba sa minn meta lunur tal-A[jar Plejer tal-FIFA u l-Ballon d’Or mog[ti minn France Football kienu amalgamati flimkien fl-2010. Ronaldo kiseb 1,365 punti, quddiem Messi b’1,205 u Ribery b’1,127 punti. Il-kow/ nazzjonali ta’ Malta, it-Taljan Pietro Ghedin b[ala laqwa plejer g[a]el il-konnazzjonal Andrea Pirlo, segwit minn Lionel Messi u Cristiano

Ronaldo. B[ala plejer g[al Malta vvota l-vi/i-captain Roderick Briffa li g[a]el lil Indres Iniesta` b[ala lewwel preferenza li tag[ha jie[u 5 punti, Zlatan Ibrahimovic li [a 3 punti u punt g[al Philipp Lahm ta’ Bayern Munich. Charles Camenzuli b[ala membru tal-AIPS kien ir-rappre]entant tal-media sportiva Maltija u dan g[a]el lil Franck Ribery b[ala l-ewwel preferenza, Cristiano Ronaldo u Zlatan Ibrahimovic. G[all-unur tal-kow/ tas-sena Briffa g[a]el lil Sir Alex Ferguson, Jupp Heynckes u Jurgen Klopp; Ghedin g[a]el lil Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes u Antonio Conte waqt li Camenzuli g[a]el lil Jupp Heynckes, Sir Alex Ferguson u l-kow/ ta’ Spanja Vicente Del Bosque.

Il-goalkeeper :ermani]a Nadine Angerer, l-a[jar plejer mara

Pele` ing[ata Ballon d’Or b’rikonoxximent g[al g[omru

Il-kow/ nazzjonali talIngilterra Rod Hodgson, g[a]el lil Ronaldo, Ibrahimovic u Robin van Persie u l-captain Ingli] Steven Gerrard g[a]el lil Ronaldo, Messi u lil sie[bu ma’ Liverpool Luis Suarez. Il-captain Taljan Gianluigi Buffon g[a]el lil Pirlo, Ronaldo u Messi u l-kow/ Talajn Cesare Prandelli pprefera lil Pirlo, Lahm u l-attakkant Pollakk Robert Lewandowski. Wara l-premjazzjoni sar mag[ruf li la Ronaldo u lanqas Messi ma vvutaw lil xulxin fost l-ewwel tlieta fl-g[a]la tag[hom. Ronaldo vvota lil Radamel Falcao b[ala l-ewwel preferenza, segwit minn Gareth Bale u Mesut Ozil waqt li Messi g[a]el lil s[abu ma’ Barcelona, Andres Iniesta, Xavi u l-Bra]iljan Neymar.

Cristiano Ronaldo – Plejer tas-sena g[at-tieni darba

Jupp Heynckes it-treble li reba[ ma’ Bayern Munich qabel irtira wasslu biex ing[a]el kow/ tas-sena

Zlatan Ibrahimovic ivvutat g[all-isba[ gowl tas-sena

Silvia Neid l-a[jar kow/ ta’ tim tan-nisa


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

29

SPORT FORMULA 1

Raikkonen jibda l-[idma mal-Ferrari Kimi Raikkonen kellu l-ewwel jiem ta’ [idma fir-ritorn tieg[u mal-Ferrari hekk kif l-Iscuderia bdiet il-preparazzjoni g[allista;un 2014 fi/-/irkwi ta’ Maranello. Il-Finlandi] li sie[eb lil Ferrari wara nuqqas ta’ erba’ snin li matulhom g[amel sentejn fir-rally mondjali u sentejn nal-Lotus F1, g[amel l-ewwel jiem tieg[u malin;iniera ja[dem fuq is-simulatur. “Hu tajjeb li rritornajt g[axxog[ol. Bdejt billi qed nipprova nidra l-ewwel sistemi ;odda u pro/eduri li se nkunu qed nu]aw din s-sena. Minn dan il-lat is-simulatur hu utli [afna,” qal Raikkonen. Is-sewwieq li kemm il darba stqarr li xejn ma jinteressah aktar milli jsuq fl-og[la livelli, insista li qed i[ares il-quddiem lejn l-iskeda ta’ din il-;img[a hekk kif qed jer;a’ jibda jesperjenza lil Ferrari g[all-ewwel darba sa minn meta kien sfurzat barra mit-tim fl-2009 biex jag[mel wisa’ lil dak li se jkun sie[bu dl-2014 Fernando Alonso. “Hu veru li hemm [afna xog[ol xi jsir imma xog[ol ferm differ-

enti milli kien isir fil-passat,” qal il-veteran li g[a]el li j]omm innumru 7 dan l-ista;un sempli/iment g[aliex kien innumru li kellu s-sena l-o[ra. “G[alija dawn il-jiem f’Maranello huma wkoll opportunita` li nkun mat-tim u ng[addi ftit aktar [in mal-[afna [bieb li g[andi hawn,” qal Raikkonen li se jibqa’ ja[dem fuq is-simulatur sal-lum bi preparazzjoni g[allewwel testijiet uffi/jali f’Jerez fi tmiem ix-xahar. Intant il-Britanniku Max Chilton [abbar li g[al din is-sena g[a]el li jsuq bin-numru 4 mattim tal-Marussia, b’Vettel i]omm in-numru 1 u s-sie[eb il-;did tieg[u Daniele Ricciardo binnumru 3. L-uniku tim li g[adu ma [abbarx is-sewwieqa u n-numri tag[hom g[al din is-sena hu lCarterham. Is-sewwieq u n-numri konfermati s’issa huma dawn: Red Bull – 1 S. Vettel, 3 D. Ricciardo Mercedes – 44 L. Hamilton, 6 N. Rosberg Ferrari – 14 F. Alonso, 7 K.

Raikkonen Lotus – 6 R. Grosjean, 13 P. Maldonado McLaren – 22 J. Button, 20 K. Magnussen Force India – 27 N. Hulkenberg, 11 S. Perez Sauber – 99 A. Sutil, 21 E. Gutierrez Toro Rosso – 25 JE Vergne, 26 D. Kvyat Williams – 19 F. Massa, 77 V. Bottas Marussia – 17 J. Bianchi, 4 Max Chilton Caterham – Mhux mag[rufa Luttu g[al Button

Sadanittant t[abbret il-mewt ta’ John Button, missier i/Champion tad-Dinja tal-2009, Jenson Button. Hu mifhum li miet ka;un ta’ attakk tal-qalb. Huwa kellu 70 sena. John Button ukoll kellu karriera ta’ su//ess fit-tlielaq fir-rallycross matul is-snin 70. Huwa kien ukoll ferm popolari fil-paddock tal-F1 fejn attenda g[al numru kbir ta’ ti;rijiet li g[amel ibnu sa mid-debutt mal-Williams fis-sena 2000.

Kimi Raikkonen beda ja[dem fuq is-simulatur f’Maranello

Jin]el il-valur ta’ Man Utd Il-valur tal-klabb ta’ Manchester United naqas b’250 miljun sterlina fi ]mien xahar min[abba l-bidu [a]in li kellu ttim fl-2014. Man Utd, li issa g[andu valur ta’ 1.5 biljun sterlina, tilef l-ewwel tliet partiti tassena u l-ewwel reb[a waslet isSibt li g[adda kontra Swansea. Ir-Red Devils kien ilhom ma jitilfu tliet darbiet konsekuttivi sa mill-2001 u tliet darbiet fi spazju ta’ ;img[a sa mill-1992. Barra hekk, Man Utd kienu ilhom ma jitilfu l-ewwel tliet log[biet tas-sena sa mill-1932. Man Utd jinsabu fis-seba’ post tal-klassifika tal-Premiership u kollox qed jindika li mhux se jiddefendu t-titlu li reb[u f’Mejju. It-tim immexxi minn David Moyes ;ie eliminat millFA Cup u tilef l-ewwel leg tassemi finali tal-League Cup 2-1 kontra Sunderland.

INGILTERRA

INGILTERRA

Mike Jones mhux se jirreffja

Jones immultat

Mike Jones mhux se jirreffja fil-Premier League Ingli] fi tmiem il-;img[a wara l-wirja kontroversjali li kellu fir-reb[a 2-0 ta’ Man City fuq Newcastle. L-uffi/jal minn Chester kien ta[t kritika wara li rrabja lill-manager ta’ Newcastle Alan Pardew billi [assar il-gowl tad-draw ta’

Cheick Tiote g[al offside ferm diskutibbli. Il-manager ta’ City Manuel Pellegrini wkoll ma tantx fa[[ar lir-referee fl-anali]i tieg[u u issa r-referee se jkun biss ir-raba’ uffi/jal g[al-log[ba tas-Sibt bejn Sunderland u Southampton. Jones ikkonsulta mal-assistent

Ron Ganfield u dde/ieda li Yoan Gouffran li kien f’po]izzjoni ta’ offside kien qed jintervjeni mallog[ob. Jones kien ukoll kritikat g[adde/i]joni li [a li jwissi biss lil Mapou Yanga-Mbiwa li [alla lil Samir Nasri bi [sara fil-ligamenti wara da[la kerha fit-tieni taqsima.

FUTBOL

Imut l-Isko//i] Bobby Collins L-eks midfielder internazzjonali Sko//i] u eks plejer ta’ Celtic , Everton u Leeds United, miet ilbiera[ fl-eta` ta’ 82 sena. Collins li kellu statura ]g[ira u kien fih biss [ames piedi u 3 pulzieri kien mag[ruf b[ala l’Wee Barra’ mal-partitarji ta’ Celtic matul is-snin 50. Kien mibjug[ lil Everton g[al somma rekord tal-klabb ta’ £23,500 fl-1958 u /-Chairman pre]enti Bill Kenwright jg[id li l-Isko//i] bidel il-klabb. Eddie Gray li kien jilg[ab mieg[u ma’ Leeds qal li Collins kien “l-aktar plejer influwenti” fl-istorja ta’ Leeds. Collins kien akkwistat minn

Don Revie g[al £25,000 fl-1962 u kien strumentali biex wassalhom g[all-promozzjoni flEwwel Divi]joni l-antika u kien mag[]ul plejer tas-sena millg[aqda kittieba sport g[all`1965 meta Leeds spi//aw runners up fil-kampjonat u l-FA Cup. Wara injury serja kien mar jilg[ab ma’ Bury, Greenock Morton, Ringwood City, Melbourne Hakoah, Oldham Athletic u Shamrock Rovers. Collins, li lag[ab 31 darba mal-Iskozja kien ukoll kow/ ma’ Huddersfield Town, Hull City, Barnsley u darbtejn ma’ Leeds fejn b[ala plejer lag[ab 167 log[ba u skorja 26 gowl.

“Id-da[la u d-daqqa fuq Nasri kien jimmeritahom assolutament karta [amra. Illum ma kellna lebda g[ajnuna mir-referee. Ma tax goal g[aliex kien hemm plejer offside u din hi l-unika [a;a li Newcastle jistg[u jilmentaw minnha llum – imma kien offside,” qal Pellegrini.

L-attakkant ta’ Stoke Kenwyne Jones ;ie immultat ;img[atejn paga mill-klabb talli naqas milli jattendi g[al-log[ba kontra Liverpool. Stoke tilfu 5-3 u tard is-Sibt filg[axija Jones informa lill-kow/ Mark Hughes b’messa;; li ma kienx disponibbli g[al-log[ob. Il-{add filg[odu Jones ma ng[aqadx mal-kumplament tattim u wara l-log[ba Hughes, qal li Jones ma kienx disponibbli. Il-kuntratt ta’ Jones fadallu sitt xhur biex jiskadi u jidher li dan ix-xahar se jitlaq lill-klabb. – L-attakkant Ingli] Jermain Defoe qal li jemmen li g[andu /ans jikseb post fliskwadra nazzjonali, anke jekk minn Frar se jibda jilg[ab flIstati Uniti ma’ Toronto. Defoe, li g[andu 31 sena g[alissa se jibqa’ jilg[ab ma’ Spurs u fit-28 ta’ Frar jing[aqad mat-tim Kanadi]. “L-importanti li nilg[ab futbol regolari. :ieli lg[abt fit-Tazza tad-Dinja u nista’ nikkonferma li g[al plejer tal-futbol l-aqwa [a;a hi li tilg[ab fit-Tazza tad-Dinja,” qal Defoe. DEFOE

Bobby Collins


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a, 15 ta’ Jannar, 2014

30

SPORT

TENNIS – OPEN TAL-AWSTRALJA

L-ebda problemi g[al Federer, Nadal u Murray Roger Federer issupera ss[ana qawwija hekk kif beda ttriq li tista’ twasslu g[ar-reb[ tal-[ames Open tal-Awstralja tieg[u b’reb[a fuq James Duckworth. L-Ispanjol Rafael Nadal ukoll ftit t[abat biex g[adda g[at-tieni round. L-I]vizzeru Federer li g[andu 32 sena g[eleb lill-Awstraljan 64, 6-4, 6-2 u mieg[u ing[aqad ukoll fit-tieni round Jo-Wilfried Tsonga li elimina lil Filippo Volandri 7-5, 6-3, 6-3. Nadal lag[ab biss set wie[ed li reb[u 6-4 kontra l-Awstraljan Bernard Tomic li mbag[ad irtira g[aliex qal li kien ime;;a’, de/i]joni li wasslet g[al ibbuwjar u tisfir mill-folla pre]enti. Il-Britanniku Andy Murray rrimarka r-ritorn tieg[u fi Grand Slam b’reb[a 6-1, 6-1, 6-3 fuq il:appuni] Go Soeda u g[adda g[at-tieni round minkejja li kien g[adu lag[ab biss ]ew; log[biet kompetittivi sa minn meta rritorna minn operazzjoni f’Settembru. Murray seed nru 4 [a 87 minuta biex g[eleb il-plejer li ma kienx seeded u issa jilg[ab kontra l-

Fran/i] Vincent Millot. John Isner kellu debutt anqas feli/i meta s-seed nru 13 irtira we;;a’ fil-log[ba kontra Martin Klizan. Isner kien we;;a’ rkopptu fit-Tazza Hopman filbidu tas-sena imma reba[ turnament f’Auckland fi New Zealand il-;img[a l-o[ra. Madankollu rtira meta kien 30-0 minn ta[t fit-tielet set wara li kien tilef l-ewwel tnejn. L-Awstraljan Lleyton Hewitt ukoll iddi]appunta meta kien eliminat minn Andreas Seppi 76, 6-3, 5-7, 5-7, 7-5 bil-plejer tal-lokal jidher ferm g[ajjien f’temperatura ta’ 42 grad wara erba’ sig[at log[ob. {afna plejers ilmentaw li llog[ob mhux se jitwaqqaf meta jkun hemm s[ana tremenda u dan jista’ jwassal biex ikun hemm konsegwenzi gravi. IlFran/i] Gael Mofils g[eleb lil Ryan Harrison 6-4, 6-4, 6-4. Intant i/-champion renjanti fost in-nisa, Victoria Azarenka kellha tit[abat imma xorta kienet qawwija g[al Johanna Larsson u reb[et 7-6, 6-2.

Rafa Nadal g[adda g[at-tieni round wara li l-avversarju rtira fi tmiem l-ewwel set

Ir-Russa Maria Sharapova sabitha fa/li biex eliminat lil Bethanie Mattek-Sands meta reb[itilha 6-3, 6-4. L-eks numru 1, id-Dani]a

Caroline Wozniacki wkoll g[addiet g[at-tieni round meta g[elbet lil Lourdes Dominguez Lino 6-0, 6-2 f’66 minuta. It-Taljana Francesca

Luis Garcia jirtira mill-futbol

Luis Garcia meta kien ma’ Liverpool

L-eks player ta’ Liverpool Luis Garcia [abbar li irtira mill-futbol fl-eta ta’ 35 sena. Fi stqarrija uffi/jali fuq is-sit personali tieg[u Garcia irringrazzja lill;enituri, lill-qraba, lill-[bieb u lil ]ew; kow/is li [adem mag[hom, Rafael Benitez u Pako Ayestaran. Il-player Spanjol beda l-karriera tieg[u fl-akkademja ta’ Barcelona u Liverpool kienu akkwistawh f’Awwissu tal-2004 g[as-siomma ta’ madwar sitt miljun lira sterlina. Garcia dam ma’ Liverpool sal-2007 u matul dawk it-tliet snin Garcia lag[ab 121 darba u skurja 30 darba. Garcia jibqa’ mfakkar g[all-kon-

tribut li ta meta Liverpool reb[u /-Champions League fl-2005. Dik is-sena Garcia kien skurja gowls kru/jali kontra Juventus u Chelsea fil-fa]i tan-knockout filwaqt li Liverpool kienu reb[u lfinali bl-g[oti tal-penalties kontra Milan. Minbarra /-Champions League, ma’ Liverpool Garcia reba[ l-FA Cup, il-UEFA Super Cup u l-Community Shield. Wara li [alla lil Liverpool Garcia lag[ab ma’ diversi timijiet fosthom Atletico Madrid, Racing Santander, Panathinaikos u Puebla u Pumas,it -tnejn timijiet mill-Messiku.

Schiavone kienet eliminata misSlovakka Cibulkov li mag[ha g[addew ukoll Jelena Jankovic u l-Pollakka Radwanska fost lo[rajn.

TAZZA TAD-DINJA

Sterling jista’ jie[u post Walcott

Il-captain ta’ Liverpool Steven Gerrard qal li jemmen li lwinger ta’ Liverpool Raheem Sterling jista’ jie[u post Theo Walcott fit-Tazza tad-Dinja. Waclott se jitlef it-Tazza tadDinja wara li we;;a’ f’partita kontra Newcastle u Gerrard jemmen li Sterling s’issa impressjona bi]]ejjed biex ikun parti mill-iskwadra nazzjonali Ingli]a. “G[idt lil Sterling li jekk jibqa’ jilg[ab hekk sa tmiem l-ista;un g[andu /ans kbir li jkun mag[]ul minn Roy Hodgson,” qal Gerrard.


www.maltarightnow.com

L-Erbg[a 15 ta’ Jannar, 2014

32

LOKALI

Il-Gvern jipprova jg[awwe; il-fatti dwar ix-xog[ol biex jg[atti xturu It-twissija li to[ro; mi/-/ifri tal-Uffi//ju Nazzjonali talIstatistika, li kkonfermaw ]ieda ta’ aktar minn 630 persuna jfittxu x-xog[ol fl-ewwel sitt xhur biss ta’ tmexxija Laburista, jidher li ma swiet g[al xejn, hekk kif il-Gvern qed jibqa’ jfittex kif idawwar il-figuri biex jag[ti stampa, li filwaqt li tidher sabi[a, m’hi se tipprovdi ebda kenn g[al dawk li tilfu xog[olhom jew li jixtiequ jid[lu g[all-ewwel darba fid-dinja taxxog[ol imma ma jistg[ux isibu mpjieg. Sa[aq dan il-Vi/i Kap g[all[idma Parlamentari u Kelliem g[all-Ekonomija, l-Investiment u l-Intrapri]i ]-]g[ar Mario de Marco fi stqarrija b’reazzjoni g[al mod kif il-Gvern qed jipprova jdawwar il-fatt. Fid-dag[dig[a tieg[u biex idawwar il-fatti mag[rufa, ilGvern qieg[ed jipprova jag[mel attentat ta’ revi]joni]mu storiku dwar l-impjiegi mas-settur pubbliku. Il-fatti juru li gvernijiet Nazzjonalisti se jibqg[u mfakkra g[all-[olqien u t-tkabbir tas-settur privat, filwaqt li /ekknu s-set-

tur pubbliku. Tul l-a[[ar ]ew; le;i]laturi, gvernijiet Nazzjonalisti naqqsu mas-6,000 impjieg mal-Gvern. Fl-a[[ar sena s[i[a ta’ Gvern Nazzjonalista naqsu mal-1,000 persuna o[ra u sa[ansitra kontra dak li qieg[ed jallega l-Gvern flistqarrija ppubblikata llum, anke bejn Jannar u Frar ta’ qabel lelezzjoni ;enerali li g[addiet, kien hemm tnaqqis fl-impjiegi mal-Gvern. Mario de Marco qal li dan ittnaqqis huwa kontra r-realtà li qed naraw illum fejn sa Awwissu 2013, l-a[[ar xahar li g[alih hija disponibbli l-istatistika dwar dan is-su;;ett, l-impjiegi mal-Gvern kienu re;g[u ]diedu b’aktar minn 1,000 job. Dan kien ikkonfermat mi//ifri ppubblikati dwar id-defi/it u d-dejn, li juru, li fl-ewwel erba’ xhur ta’ tmexxija Laburista, ilpagi mas-settur pubbliku ]diedu b’xejn anqas minn 22 miljun ewro – riflessjoni fir-realtà, mhux ta’ ]ieda fil-pagi i]da ta’ ]ieda sostanzjali ta’ impjiegi mal-Gvern, g[an-nies tal-qalba. G[all-Partit Nazzjonalista

Il-Prim Ministru Joseph Muscat, flok ja[dem biex ji]gura aktar opportunitajiet g[al kull wie[ed u wa[da fostna li tixtieq tassew ta[dem, qed jiknes il-problema ta[t it-tapit u ja;ixxi daqslikieku ma ;ara xejn

m’hu ta’ ebda sodisfazzjon li jisma’ li xahar wara l-ie[or aktar persuni qed ji]diedu mal-lista tal-qg[ad. I]da l-Prim Ministru Joseph Muscat, flok ja[dem biex ji]gura aktar opportunitajiet g[al

kull wie[ed u wa[da fostna li tixtieq tassew ta[dem, qed jiknes ilproblema ta[t it-tapit u ja;ixxi daqslikieku ma ;ara xejn. L-appell tal-Partit Nazzjonalista, sostna Mario de

Marco, hu biex il-Prim Ministru Muscat jieqaf jilg[ab din illog[ba perikolu]a u llum qabel g[ada jag[ti priorità lil din irrealtà li qed ikollhom jaffrontaw il-familji Maltin u G[awdxin.

Nofs biljun ewro dejn aktar fuq il-familji Maltin u G[awdxin Wara li bid-de/i]jonijiet me[uda fl-ewwel xhur tieg[u, Gvern Laburista wassal lillKummissjoni Ewropea biex tifta[ pro/edura ta’ defi/it e//essiv kontra pajji]na, statistika ppubblikata mill-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika il-biera[ kompliet turi li minkejja ]ieda fid-d[ul g[all-Gvern, id-defi/it u d-dejn ta’ pajji]na qed ikomplu jikbru sostanzjalment u bla kontroll.

Tonio Fenech il-Kelliem talOppo]izzjoni g[all-Finanzi qal li din is-sitwazzjoni tkompli tispjega l-g[a;;la li g[andu l-Prim Ministru Muscat biex jimplimenta l-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza biex isolvi l-problemi li qed jo[loq bit-tmexxija tieg[u, u j[allas g[all-mijiet ta’ weg[di li g[amel fil-kampanja elettorali. Fit-tielet kwart tas-sena, iddefi/it ]died g[al aktar minn 94 miljun ewro, minn 57 miljun

ewro fl-istess perjodu fl-2012. Dan wassal biex id-dejn ta’ pajji]na kompla jikber – b’]ieda ta’ aktar minn nofs biljun ewro aktar mill-istess perjodu fl-2012. Mill-istess statistika, jo[ro; li n-nefqa tal-Gvern ]diedet bi 22 miljun ewrofuq salarji fi tliet xhur biss – ]ieda ferm aktar mg[a;;la minn dak li se[[et fl-a[[ar snin. Dan jikkonferma dak li qal ilPartit Nazzjonalista dwar i]-]ieda ta’ jobs mal-Gvern g[an-nies tal-

qalba kif ukoll biex jg[atti l-prob- u G[awdxin biex i[allas g[alllema dejjem tikber ta’ qg[ad. pja/iri li qed jag[mel man-nies Tonio Fenech qal li frott l- tal-qalba. inkompetenza fit-tmexxija, Gvern Labursita di;à g[abba lillfamilji Maltin u G[awdxin b’nofs biljun dejn aktar COMMUNICATIONS –ming[ajr m’g[andu xejn x’juri g[alihom. Minkejja ]-]ieda fid-d[ul talGvern, id-dejn ta’ pajji]na kompla ji]died. Il-Gvern qed ida[[al idejh fil-bwiet tal-familji Maltin

media•link

In-nazzjon 15 ta' Jannar 2014  

In-nazzjon 15 ta' Jannar 2014

Advertisement