Page 7

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

7

LOKALI

Realtà ta’ ]ieda fil-qg[ad li l-Gvern mhux jitkellem dwarha Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern Laburista fl-isforz li jg[atti u jdawwar ir-realtà dwar il-qasam tal-impjiegi, [are; jifta[ar bl-istqarrija ppubblikata mill-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika dwar is-sitwazzjoni tax-xog[ol f’pajji]na u naqas milli jag[ti l-istampa kollha kif pre]entata mill-Uffi//ju Nazzjonali talIstatistika. Fi stqarrija ffirmata minn Mario de Marco, Vi/i Kap g[all-{idma fil-Parlament u Kelliem g[all-Ekonomija, lInvestiment u l-Intrapri]i ]}g[ar; minn Tonio Fenec, Kelliem g[all-Finanzi; u minn Stephen Spiteri, Kelliem g[ax-Xog[ol u d-Drittijiet tal-

f’livell ta’ 7,200 bejn Jannar u Lulju tas-sena li g[adha kemm spi//at, bejn Awwissu u Novembru l-medja ta’ dawk jirre;istraw telg[et ’il fuq f’daqqa g[al 7,600 persuna. Il-PN qal li dan hu ta’ t[assib g[aliex kuntrarju g[all-isfidi kbar li pajji]na ffa//ja fl-a[[ar snin, issa m’hemm l-ebda ra;uni ;ejja minn barra minn Malta g[ala f’pajji]na kellu jkollna ]ieda f’dawk jirre;istraw, b’qab]a fl-a[[ar ftit xhur. Anke qribna, l-ekonomiji Ewropej qed jikbru, sa[ansitra dawk li sa ftit ilu kienu f’kollass. Dan kollu, sa[aq il-PN, qed i[alli impatt fuq is-sa[[a talkonsum tal-familji Maltin u

550 persuna aktar ifittxu x-xog[ol meta mqabbel mas-sena li g[addiet Persuni b’Di]abbiltà; tfisser li l-istatistika ppubblikata mag[rufa b[ala l-Labour Force Survey, turi li g[alkemm fl-a[[ar xhur pajji]na kompla jo[loq limpjiegi, mhux qed jag[mel dan b’rata b’sa[[itha bi]]ejjed biex ila[[aq mannumru og[la ta’ nies li qeg[din ifittxu x-xog[ol. B’ri]ultat ta’ dan qed ikompli ji]died il-qg[ad u jikber in-numru ta’ nies li qed jirre;istraw g[ax-xog[ol. Li

ma qalx il-Gvern dwar l-istatistika tal-NSO hi li fuq perjodu ta’ sena, issa hemm mal550 persuna aktar ifittxu xxog[ol meta mqabbel massena li g[addiet. ?ifri li [ar;u fl-a[[ar jiem juru xejra inkwetanti mhux biss ta’ ]ieda ;enerali filqg[ad imma wkoll ta’ rankatura fil-qg[ad spe/jalment minn Awwissu li g[adda. Waqt li dawk jirre;istraw g[ax-xog[ol kienu tista’ tg[id konsistenti

fisser kif mhux ta’ b’xejn li statistika o[ra ppubblikata mill-NSO turi li matul ixxahar ta’ Novembru, l-importazzjoni naqset b’xejn anqas minn 35% meta mqabbla malistess xahar is-sena li g[addiet. Dan jikkonsisti fi tnaqqis kemm fi provvisti industrijali kif ukoll fi prodotti tal-konsumatur, fosthom ikel u xorb. Dawn i/-/ifri juru l-kuntrast, qal il-PN. Il-Gvern Nazzjonalista rnexxielu jo[loq ix-xog[ol u jnaqqas ilqg[ad fl-ag[ar ta’ kri]i dinjija, filwaqt li issa, bl-ekonomija dinjija tikber u wara li wiret ekonomija Maltija miexja tajjeb, Gvern Laburista qed jo[loq il-qg[ad.

Fil-periklu tal-mewt Pazjenti trattati b’arroganza wara li kkrolla saqaf fl-Isptar :enerali t’G[awdex Pazjenti li kienu fl Isptar :ene riferenza g[alih i]da din ma riditx tg[ajjat u ma riditx taf fil-Mellie[a Dawn re;g[u marru lura l out rali t G[awdex g[al trattament tifhem u aktar bdiet tg[ajjat -

}ew; persuni mill-Mellie[a we;;g[u, b’wie[ed minnhom jinsab fil-periklu li jitlef [ajtu, wara li waqg[u minn g[oli ta’ madwar ]ew; sulari u nofs meta /eda l-bejt ta’ ristorant li kienu qed ja[dmu fih fil-Mellie[a stess. Jirri]ulta li ]-]ew; persuni, ra;el ta’ 52 sena u ibnu ta’ 19-il sena, kienu qed jag[mlu xog[ol ta’ kostruzzjoni fir-ristorant ‘Half Way Inn’, meta g[all-[abta tan-12.30pm se[[ l-in/ident. I]-]ew; persuni n[ar;u minn ta[t ir-radam minn membri midDipartiment tal-Protezzjoni ?ivili u ttie[du l-isptar b’ambulanza g[al aktar kura. Filwaqt li l-kundizzjoni talmissier g[adha mhix mag[rufa, il-pulizija ;iet infurmata li l-kun-

dizzjoni ta]-]ag[]ug[ hi wa[da kritika u jinsab fil-periklu li jitlef [ajtu. Bil-ka] ;iet infurmata lMagistrat tal-G[assa, li [atret diversi esperti biex jassistuha flinkjesta. Il-Pulizija g[adha qed tinvestiga l-kaz. F’kaz separat, [addiem we;;a’ wara li kien involut f’in/ident f’impjant ta’ kostruzzjoni f’{al Far. Jirri]ulta li l-[addiem we;;a’ serjament idu wara li nqabditlu f’conveyor belt fl-impjant ta’ kostruzzjoni. F’kaz ie[or, tifel ta’ sentejn sofra feriti [fief wara li waqa’ minn g[oli mid-dar tal-;enituri tieg[u f’Birkirkara. Fortunatament, it-tifel waqa’ fuq xi [axix u allura sofra biss ftit feriti.

-

ur;enti kienu trattati b’arroganza minn nursing officer. Il-ka] se[[ il-:img[a li g[adda, 3 ta’ Jannar, fit-8.15am, meta pazjent G[awdxi li kien akkumpanjat minn martu, marru l-out-patients tal-Isptar :enerali t’G[awdex, fuq direttiva ta’ spe/jalista tal-g[adam, biex ir-ra;el jag[mel it-testijiet. Dan biex fis-7 ta’ Jannar ikun jista’ jag[mel operazzjoni f’ irkopptu. Huma tkellmu ma’ infermiera fil-grad ta’ nursing officer fis-sala, u hekk kif qalulha g[alxiex marru hemm, din bdiet tg[ajjat li mhux minn hemm kellhom jinqdew, li huma mhumiex miktubin u g[alhekk jistg[u jmorru ‘l barra g[ax mhux se jinqdew. Il-familja tal-pazjent bdew jispjegaw lill-infermier li dan kien ka] ur;enti u li kien bag[thom hemm l-ispe/jalista li wkoll g[amlu

.

,

.

Fil-pront [ar;u xi infermiera o[ra u anke tabiba u apparti li trattawha b’mod tajjeb offrew li jg[inuhom huma. Minkejja dan, in-nursing officer g[amlet g[al dawn l-infemiera l-o[ra u qaltilhom biex imorru jag[mlu xog[olhom u ma jinda[lux. Quddiem din is-sitwazzjoni, innursing officer bag[tithom l-isptar l-ie[or biex taqdihom hi wara li rrifjutat li //emplilha hi. Dawn ma kellhomx triq o[ra [lief li jmorru hemm. Meta marru din qaltilhom biex joqog[du bilqieg[da [alli hi //empel lin-nursing officer. Hekk g[amlet i]da din xorta bdiet

-

-

patients u malli waslu re;g[et bdiet tg[ajjat u l-mara ta’ dan ilpazjent bdiet tibki. Quddiem din is-sitwazzjoni, ir-ra;el ipprova jitlaq ‘il barra u qal lill-infermier li se j]ommha responsabbli g[al li jista’ ji;ri. F’dan il-mument [are; professjonist u pprova jikkalma s-sitwazzjoni billi [adhom mieg[u u b’mod jew ie[or ra kif g[amel u ;ab min jaqdihom. Fil-fatt ;iet taqdihom tabiba o[ra. Apparti hekk, fl-istess jum g[al xi l-10.45am mar xi [add jid[ol biex jag[mel l-ECG u qalulu biex ma jid[olx g[ax qed ta[sel l-art.

2014 01 09  
2014 01 09  
Advertisement