Page 4

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

4

:URI

Li we;ibt li jien mhux [ati ma jfissirx li ma qtiltux... jien mhux [ati tal-intenzjoni - L-akku]at Martino Gatt Meta l-;uri ta’ Martino Gatt ta’ 65 sena mill-Mosta u residenti Bu;ibba da[al fit-tielet jum tieg[u, l-akku]at ammetta li kien hu li spara t-tliet tiri fuq Louis Ellul ta’ 34 sena minn San Pawl il-Ba[ar. Martino Gatt hu akku]at blomi/idju ta’ Ellul, li kien issie[eb tal-eksmara tieg[u Joanne Bajada. Il-qtil se[[ fit-2 ta’ Di/embru tal-2007 g[all-[abta tal-11.30am hekk kif il-vittma, Joanne Bajada u wliedha u wlied l-akku]at kienu [er;in millKnisja ta’ Pembroke wara l-quddies. L-akku]at, fil-;uri qed jiddefendi lilu nnifsu, kien qed jistaqsi xi domandi lit-tfajla li kienet int-

laqtet b’xi /omb meta hi kienet fil-vi/inanzi ta’ fejn sar il-qtil, fosthom fejn kienet meta hu spara t-tieni u t-tielet tir. Hawn l-Im[allef Michael Mallia, qal lil Martino Gatt, “int taf x’qed tag[mel? Qed tikkonferma li int qtiltu.” L-akku]at wie;eb, “li we;ibt li jien mhux [ati ma jfissirx li ma qtiltux, jien mhux [ati tal-intenzjoni, jekk kien f’xifer l-irdum u waqa se nwa[[al fl-irdun? Kien hu li da[al fil-periklu – hu da[al filperiklu”. L-Im[allef qal li t-tfajla li dak i]-]mien kellha 14-il sena u hemm divjet fuq isimha, minn dejjem qalet li mat-tieni u t-tielet tir kienet qed ti;ri u ma [arstix

lura. Hija qalet ukoll baqg[et t[oss xi ftit ta’ trawma fuqha spe/jalment sal-lum, li g[adha fid-dlam tib]a’, anke meta tisma’ xi [oss. Wara li l-akku]at li qed jag[milha ta’ avukat tieg[u nnifsu g[ax ma jridx avukat jiddefendih, nhar it-Tlieta wara nofsinhar qal li t-traskrizzjoni talmistoqsijiet li saru lit-tifla li ntlaqtet bi/-/omb u l-video ma jaqblux g[ax hu jiftakar x’domandi kienu sar fuq il-video, ilbiera[ filg[odu allega li l-video li ntwera lilu u lill-;urati fl-istess jum ma kienx wie[ed awtentiku u qal li d-domandi u r-risposti kienu differenti. Ma’ dan ma qablitx it-tfajla li

kienet fuq il-pedana tax-xhieda li qalet li dak hu l-unika video ta’ domandi li ttie[ed lilha sitt snin ilu u dawk kienu d-domandi u r-risposti li saru lilha millMa;istrat Saviour Demicoli u li hi wie;bet kif deher kollox filvideo. Martinmo Gatt kompla jinsisti li dak ma kienx l-istess video u beda jg[id li d-domandi u ddinamika tal-in/identi kif imwe;bin kienu differenti. L-Avukat Lara Lanfranco, f’isem l-Avukat :enerali, qalet li din hija allegazzjoni fa[xija g[ax il-Qorti qed ti;i akku]ata li qed tigdeb, meta sar kollox quddiem anke Ma;istrat sedenti. “G[andi dritt na[seb dak li qed

na[seb u jien ma ng[atajtx kopja tal-video”, qal l-akku]at. LIm[allef qal li t-traskrizzjoni kienet disponibbli kemm g[allavukat tal-akku]at dak i]-]mien, kif ukoll g[all-akku]at. F’digriet li tat il-Qorti qalet li lvideo sar b’mod regolari bl-assikurazzjoni g[ad-drittijiet tal-akku]at bil-pre]enza tal-Ma;istrat. It-traskrizzjoni ta’ dak kollu li sar ;ie re;istrat, awtentikat mill-istess Ma;istrat u mda[[al filpro/ess waqt il-kumpilazzjoni. Id-digriet kompla jg[id li lQorti m’g[andha l-ebda ra;uni g[aliex g[anda tiddubita mill;enwinità tal-pro/ess u ma ssib lebda ba]i g[al din l-allegazzjoni tal-akku]at.

Mar bil-[sieb li jara lit-tfal u spi//a biex qatel Wara li l-Prosekuzzjoni infurmat lill-Qorti li g[alqet il-ka] tag[ha, l-akk]at Martino Gatt ta’ 65 sena mill-Mosta u residenti Bu;ibba, mixli bil-qtil ta’ Louis Ellul fl-2007 f’Pembroke, idde/ieda li jixhed u qal li kien mar bil-[sieb li jara lil uliedu li kien priv minnhom, u spi//a biex qatel lis-sie[eb ta’ martu g[ax be]a’ minnu dak il-[in. “G[alija dan ma kienx omi/idju, i]da suwi/idju.....Kif tipprova timpedini mit-tfal g[al erba’ snin s[a[, l-aktar g[e]ie] u te]ori tieg[i. Jien g[alhekk i]]ewwi;t lil marti meta hi kienet ]g[ira, biex ikolli t-tfal. “L-akbar ;awhra li kienet g[alija we;;g[etni u wasslitni biex nag[mel dak li g[amilt. Ilvittma u l-mara g[amluli [ajti di]astru g[ax kont iddisprat biex nara lil uliedi. Anke meta kont il[abs, offrejtilha li n[allasha biex i;ibhomli, i]da dan xorta ma g[amlitux marti. “Baqag[li erbat ijiem [ajja u se nqattag[hom fil-[abs u lit-tfal ma nistax narahom u g[adni sal-lum im/a[[ad. Dan minkejja li l-Qorti tag[tni a//ess li narahom.

Nemmen li Alla se jg[ini.....jien ;ejt f’din is-sitwazzjoni g[aliex qalbi marbuta mat-tfal u tg[allimt li f’din id-dinja ma tridx tag[mel te]ori g[ax twe;;a’.” Martino Gatt qal li qabel Louis Ellul, martu kellha relazzjoni ma’ ra;el ie[or u kienet anke tie[du ddar. Qal li hu minnu li wara hu sfratta xi ftit u beda jmur kullimkien, inklu] il-casinò. Fuq mistoqsija ta’ wie[ed mill;urati, l-akku]at qal “nixtieq li kont jien li spi//ajt il-vittma”. Il;urat staqsieh jekk jiddispja/ihx ta’ dak kollu li g[amel seba’ snin ilu, u qal “iva, huwa miet darba, i]da jien se nkun mejjet g[al dejjem”. Dwar il-;urnata li fiha se[[ ilqtil, l-akku]at qal li fil-;urnata ta’ qabel kera karozza kif kien i[obb jag[mel kull weekend g[ax suppost fil-weekend it-tfal kienu jmorru g[andu. Dan beda jag[mlu meta ne[[a l-karozza u mar joqg[od Bu;ibba fejn hemm diversi problemi biex wie[ed jipparkja. Kien idde/ieda li jmur g[allka//a fil-Bidnija fejn kien ra karozza tal-Pulizija u ftit wara

telaq. L-g[ada l-{add filg[odu, 2 ta’ Di/embru, 2007, kellu [sieb li jmur g[all-ka//a. Kif stemba[ biex jie[u kolazzjon ftakar li ttifel kien /empillu biex je[odlu listatwi. Kien i[obb il-festi u qal li xejn xejn jara t-tfal g[ax ftit kien jarahom.

Kompla jg[id li l-indirizz fejn toqg[od il-mara tieg[u qatt ma tag[tulu. Mar lejn Pembroke u ttfal ma rahomx. {aseb li kien se jarhom fejn il-bandli, g[ax jaf li ibnu kien i[obbhom il-bandli. Minnufih sema’ karozza tieqaf warajh u kif g[addew induna li

Baqag[li erbat ijiem [ajja u lit-tfal g[adni sal-lum ma nistax narahom - L-akku]at Martino Gatt

Kellu sku]a tajba li kien se jara lit-tfal g[ax kien mi;bud lejhom u l-akbar te]ori li g[andu. Qal li ssenter kien [allih fil-karozza, li ]gur li kien ]ball minn na[a tieg[u. {allih hemm g[ax [ari;lu minn rasu u dde/ieda li jmur jara t-tfal. Però kellu daqsxejn bi]a’ minn Louis Ellul, li kien sajjied. {are; g[all-[abta tas-7.30am. u xtara l-gazzetti min-Naxxar, u re;a’ ni]el il-Mosta g[ax kien g[adu l-[in. Ftit tal-[in wara waqaf Ba[ar i/-?ag[aq, ikkarga s-senter [are;, imma ma sparax.

kienu wliedu, l-eksmara tieg[u ssie[eb tag[ha u nduna li kienu sejrin lejn il-knisja. Mar jipparkja aktar vi/in ilknisja u kif ra lil Louis Ellul jaqsam it-triq, rah jimbotta lil ibnu. Peress li kien heddu qabel, be]a’ xi ftit minnu. Hu g[atta ssenter g[ax kien hemm in-nies. Hu qallu li kien qieg[ed hemm biex jara t-tfal. Meta rah bis-senter jista’ jkun li l-vittma be]a’, pero hu be]a’ wkoll g[ax ma kienx jaf x’g[andu fil-karozza. Kif da[al fil-karozza, l-akku]at

qal li sparalu l-ewwel tir, u dan mar g[alih mg[a;;el u rrabjat u pprova jbe]]g[u u spara tir ie[or fl-g[oli biex ma jolqtux. Ma kellux l-intenzjoni li jolqtu, i]da mattir x’aktarx li /aqlaq is-senter u laqtu f’g[onqu u waqa’ fl-art. Tant [aseb li ma laqtux, li Ellul kien waqa’ fl-art g[ax be]a’. Hu qal li ra lil martu u lit-tfal ;ejjin u qalilha, “mur itlaq bit-tfal”, u din [arbet lejn il-knisja. Dak il-[in hu dde/ieda li jitlaq lejn il-karozza tieg[u u tbieg[ed [afna minn mieg[u, u fettillu li jispara tir ie[or mill-bog[od ming[ajr lintenzjoni li jolqtu. Hu qal li kieku hu kellu l-intenzjoni li jmur g[alih u mhux biex jara t-tfal, dan kellu garaxx San Pawl il-Ba[ar fejn ;ieli rah hemm u kien imur hemm fil-garaxx, isibu wa[du u mhux imur Pembroke fejn it-tfal. “Jien dejjem l-ewwel it-tfal li dejjem /a[duni minnhom”, tenna lakku]at. Huwa qal li kemm-il darba lmara tieg[u u l-vittma g[amlulu rapport biex jitfg[uh il-[abs. Qatt ma kellu l-intenzjoni li jie[u mieg[u l-arma

2014 01 09  
2014 01 09  
Advertisement