Page 30

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

30

SPORT

WARA L-APPELL

Is-sospensjoni ta’ Agius titnaqqas g[al tliet partiti L-assistent kow/ ta’ Valletta FC Gilbert Agius kellu s-sospensjoni tieg[u imnaqqsa minn sena g[al tliet partiti wara li l-appell tieg[u kien milqug[ mill-bord tal-Appelli tal-MFA. Agius kien ;ie sospi] sena sas-26 ta’ Di/embru 2014 millKummissarju tad-Dixxiplina talMFA wara l-in/ident li kellu filpartita li Valletta tilfu 2-1 kontra Naxxar Lions. Madankollu Agius appella mis-sentenza, liema appell instema nhar it-Tnejn li g[adda u kien assistit mill-President ta’ Valletta Victor Sciriha b[ala delegat u t-tim manager Jerry Ellul. Il-bord laqg[a l-appell tieg[u naqqaslu s-sentenza g[al tliet partiti biss flimkien ma’ multa ta’ 40 ewro imma nforma bid-

de/i]joni lis-Segretarju ta’ Valletta FC kwa]i tliet ijiem wara. Agius di;a` skonta log[ba minn din is-sospensjoni u issa se jkun jista’ jirritorna fuq il-bank ta’ Valletta lejn l-a[[ar ta’ dan ix-xahar. Barra dan, b’din id-de/i]joni Gilbert Agius se jkun ukoll jista’ jirritorna g[al-log[ob b[ala plejer fil-Kampjonat tal-GFA mattim ta’ Xewkija Tigers. Floriana ming[ajr Caruana u Borg

Sadanittant ilbiera[ ilKummissarju tad-Dixxiplina ssospenda tliet plejers talPremier g[al partita kull wie[ed. L-ag[ar li marru kienu Floriana li se jkollhom lil

Christian Caruana u Clyde Borg jitilfu l-log[ba kontra Balzan nhar is-Sibt waqt li Mosta se jkollhom lil Bojan Kaljevic sospi] g[al kontra Hibernians. Mill-Ewwel Divi]joni, Diego Cucciardi ta’ Msida SJ ;ie sospi] ]ew; partiti u Dejan Vukovic u Timmy Fleri Soler ta’ Lija Athletic, John Nwoba u Yessous Camilleri ta’ }ebbu; Rangers, Christian Cassar ta’ G]ira Utd, Andrew Amato ta’ St. Andrew’s, Clint Micallef ta’ }ejtun u Aleksandrs Cekulajev ta’ }urrieq log[ba kull wie[ed. Mit-Tieni Divi]joni kienu sospi]i log[ba kull wie[ed Dale Camilleri (G[arg[ur), Gilbert Camilleri (Mdina K), Reuben Vella (Mellie[a) u Toriano Singleton (San :wann), waqt li

Gilbert Agius

mit-Tielet Divi]joni l-Assistent kow/ ta’ Attard Joseph Galea kien sospi] ]ew; partiti u log[ba

kull wie[ed Noel Bilocca (G[axaq), Ryan Theuma (Sirens) u Gerland Ancilleri (Sta Venera).

TRASFERIMENTI

Martin Deanov jing[aqad ma’ {amrun Spartans

Rodolfo Soares

Il-midfielder offensiv Martin Deanov ing[aqad mal-klabb talEwwel Divi]joni {amrun Spartans sa tmiem l-ista;un. Deanov li f ’ Malta lag[ab ma ’ bosta timijiet fosthom Pieta ` Hotspur , Balzan u Bir]ebbu;a St . Peters kien ferm vi/in li jing[aqad ma’ Xewkija Tigers imma wara li

kien ippre]entat, re;a’ ng[ata r-release min[abba li ma kienx eli;ibbli li jilg[ab f’G[awdex b[ala plejer lokali g[aliex m ’ g[amilx sentejn f ’ nursery f ’ G[awdex skont ir - regola menti tal-GFA. Deanov ilbiera[ attenda g[allewwel sessjoni ta’ ta[ri; ma’ {amrun Spartans.

Intant G]ira United [abbru li kienu taw ir-release li]-]ew; barranin tag[hom is-Serb Nikola Tasic u t-Taljan Emiliano Polanco. Soares g[al-Libanu Intant jidher li d-difensur

ta’ Hibernians Rodolfo Soares se jitlaq il-klabb biex imur jilg[ab

ma’ klabb fl-og[la divi]joni filLibanu. Is-supporters klabb ta’ Hibernians illum se jkun qed jorgnizza attivita` ad unur dan il-plejer fil-ka]in talklabb fis-7.30 p.m. It-tluq ta’ Soares se jwassal biex Hibernians issa jfittxu plejer ie[or barrani tal-livell tieg[u biex jimlew il-vojt

L-MFA u l-FXDD jil[qu ftehim g[al sentejn o[ra L-FXDD, kumpannija Amerikana tal-iffinanzjar u investiment li fl-2010 kienet li/enzjata mill-Awtorita` Maltija tas-Servizzi Finanzjarji biex topera f’Malta se ter;a’ tkun lisponsor uffi/jali tat-timijiet nazzjonali Maltin tal-MFA kollha, inklu] dak tan-nisa u dawk talkategoriji ]-]g[ar g[as-sentejn li ;ejjin. Il-ftehim kien iffirmat ilbiera[ waqt konferenza tal-a[barijiet mill-uffi/jali tal-MFA ilPresident Norman Darmanin Demajo u t-Te]orier Ivan Mizzi u Fiona Soler Finance u Operation Manager u Michael Schembri, Compliance Officer tal-FXDD. Norman Darmanin Demajo qal li dan l-isponsor ‘Platinum’ (kif qed jisejja[) hu ta’ benefi//ju kbir g[at-timijiet nazzjonali Maltin. Huwa qal li tliet snin ilu meta kien avvi/ina lill-FXDD biex jg[inu lit-tim nazzjonali, qatt ma stenna li kumpannija kbira u barranija b[al din kienet se tilqa’ mill-

B[ala apprezzament tal-fidu/ja tag[hom il-President tal-MFA Norman Darmanin Demajo ippre]enta flokk nazzjonali bl-isem F. Soler miktub fuq wara lil Fiona Soler Finance u Operation Manager talFXDD (ritratt> Martin Agius)

ewwel din il-proposta. Hu qal li FXDD rat potenzjal qawwi kif tirreklama lilha nfisha

permezz tat-timijiet nazzjonali madwar l-Ewropa kollha u lqofol intla[aq bil-polza

favorevoli li kellu t-tim Malti g[all-partiti tat-Tazza tad-Dinja fejn Malta ltaqg[et kontra timiji-

et kbar b[all-Italja, d-Danimarka u r-Repubblika ?eka. Huwa qal li l-avventura tat-tim nazzjonali tal-kbar din is-sena tibda fit-23 ta’ Frar meta jittellg[u l-poloz ta’ kwalifikazzjoni g[all-Kampjonati Ewropew 2016 fi Franza u awgura li t-tim Malti jer;a’ jkollu polza sabi[a mhux biss g[addilettanti Maltin imma anke g[all-isponsors. Huwa semma wkoll l-isfida li se jkollha l-MFA aktar tard din is-sena meta se torganizza g[all-ewwel darba lfinali tal-Kampjonati Ewropej tal-UEFA ta’ ta[t is-17-il sena. Waqt li rringrazzja lill-FXDD g[all-fidu/ja li qed turi fl-MFA, Darmanin Demajo kkonkluda li din is-sena l-isponsorship hu ftit aktar minn dak tas-sena l-o[ra. Fiona Soler qalet li l-kumpannija g[arfet l-isforzi kbar tal-MFA li tikkultiva u tippromwovi anke lfutbol fost i]-]g[ar u dan qed jg[in lill-kommunita` Maltija. Dawn huma wkoll l-istess valuri li t[addan il-kumpannija.

2014 01 09  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you