Page 3

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

3

LOKALI

Is-sidien tal-vapur Global One (ritratt) riedu burdnara tal-g[a]la tag[hom biex i[ottu l-gypsum abbord il-bastiment tal-merkanzija (Ritratt> Martin Agius)

Tony Zarb kellu jirtira milli jimblokka l-[att tal-vapur Global One fil-Port il-Kbir Matthew Bonett

Wara aktar minn 24 sieg[a tisbit tas-saqajn, il-General Workers’ Union (GWU) kienet kostretta li tirtira milli tibqa’ tinsisti li l-vapur tal-merkanzija ‘Global One’, li b[alissa jinsab fil-Port il-Kbir, jin[att mill-burdnara li tirrappre]enta hi, peress li l-li;i tippermetti li kwalunkwe vapur li jidda[[al f’pajji] membru talUnjoni Ewropea jkollu l-possibbiltà li jag[]el hu min i[ottu. F’dan il-ka], is-sidien tal-vapur Global One riedu burdnara talg[a]la tag[hom biex i[ottu l-gypsum abbord il-bastiment talmerkanzija.

Il-li;i tippermetti li kull vapur li jidda[[al f’pajji] membru tal-UE jkollu l-possibbiltà li jag[]el hu min i[ottu Il-kwistjoni bdiet fil-bidu ta’ din il-;img[a, nhar it-Tnejn filg[odu, meta x[in wasal il-[in biex jibda l[att tal-vapur, numru ta’ trakkijiet g[alqu l-a//ess g[all-Valletta Gateway Terminal bil-g[an li lvapur ma jkunx jista’ jin[att. Waranofsinhar, fil-post waslu anke l-pulizija tal-Rapid Intervention Unit, li mill-informazzjoni li

g[andu dan il-;urnal, kienu infurmati li kien is-Segretarju :enerali tal-GWU, Tony Zarb, li ordna biex it-trakkijiet jibqg[u pparkjati barra l-Valletta Gateway Terminal. Malli faqqg[et il-kwistjoni, ji;ifieri nhar it-Tnejn, In-Nazzjon mill-ewwel bag[at il-mistoqsijiet lil Tony Zarb biex tkun i//arata lpo]izzjoni tal-union. Madana-

kollu, l-uniku twe;iba li ng[atajna g[al erba’ mistoqsijiet differenti kienet li l-union qed tag[mel dak kollu possibbli biex tassigura ssigurtà u l-interessi tal-membri tag[ha. Sa nhar it-Tlieta filg[odu, ittrakkijiet baqg[u jimblukkaw la//ess, sakemm kmieni nhar itTlieta waranofsinhar, il-union tat id-direttiva lix-xufiera tat-trakkijiet biex jift[u l-a//ess. Wara dan li]vilupp, bg[atna mistoqsijiet lillGWU biex ikun i//arat g[alfejn din biddlet il-po]izzjoni tag[ha mit-Tnejn sat-Tlieta. Madanakollu, g[al dawn il-mistoqsijiet

dan il-;urnal baqa’ bla risposta. Kif wie[ed jistenna, il-[att ta’ dan il-gypsum sar fuq l-uniku silo li je]isti b[alissa, g[alkemm b[alissa g[addej ix-xog[ol fuq silo ;did li g[adu qed jinbena. Mill-informazzjoni li g[andu dan il-;urnal, jirri]ulta li l-union immexxija minn Tony Zarb issa [adet id-de/i]joni li l-burdnara li tirrappre]enta hi ma jibqg[ux ja[dmu fuq is-silo l-;did li qieg[ed jinbena b[alissa, u dawk il-burdnara li jag[]lu li ja[dmu fuq is-silo l-;did, ma jkunux jistg[u ja[dmu wkoll fuq is-silo lantik.

2014 01 09  
2014 01 09  
Advertisement