Page 25

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

25

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

3

5

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

2

9

10

11

IT-TEMP Ftit imsa[[ab b’waqtiet xemxin VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ {afif mill-Punent Majjistru li jsir [afif g[al moderat BA{AR {afif g[al moderat IMBATT Ftit li xejn TEMPERATURA L-og[la 18˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 340.7mm IX-XEMX titla’ fis-07.13 u tin]el fil-17.05

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

Weqfin>1. }jara tal-qorti fuq post fejn ikun sar Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> 5. Ik[al, 6. Artab, 7. 16. Dubju, 17. Tebut, 18. A[]en. Weqfin> 1. Niffed, 2. Alpaka, 3. 13. Adulti, 14. Bajtar, 15. A//ent.

Sudoku : qieg[ed fil-kaxxi vojta nnumri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali talkwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Fa/li

Soluzzjoni Sudoku

delitt (6) 2. U;ig[ qawwi fis-sider, ;ej minn qalb marida (6) 3. :ieg[el lill-kelb jag[mel g[al xi [add (6) 4. Qolla tal-fu[[ar, b’g[onq dejjaq u bilwidnejn (6) 8. u 9. Li tilef lewnu bil-bi]a’ (5,5) 9. Ara 8. 12. L-ewwel ktieb tal-Bibbja, mag[ruf b[ala xog[ol Mosè (6) 13. ?a[da ta’ fehma qarrieqa 14. Arroganti t-tifla ta’ dari? (6) 15. {uta ta’ la[am bnin, jekk ]g[ira ng[idula /ervjola (6)

Bandu, 10. Dabra,

IL-:IMG{A L-og[la 18˚C L-inqas 12˚C

IS-SIBT L-og[la 18˚C L-inqas 12˚C

IL-{ADD L-og[la 18˚C L-inqas 13˚C

IT-TNEJN L-og[la 17˚C L-inqas 12˚C

UV

UV

UV

UV

UV

2

2

2

2

2

Temperaturi fi bliet barranin

18

Mimdudin>5. L-oppost tal-kobor (5) 6. Aktar makakk (5) 7. Massa;;jatura (5) 10. {abta u ……, ng[idu (5) 11. Jekk sewda, taf titfg[alna xi bexxa xita (5) 12. Skor/a fil-wi// ta’ [alib img[olli (5) 14. Ka]in kbir fir-Rabat, G[awdex (5) 16. Safa’, purità (5) 17. Tajra tal-pri]a li tara [afna mill-g[oli (5) 18. Dari kienu jag[mlu l-pas- turi bih (5)

IL-{AMIS L-og[la 17˚C L-inqas 11˚C

11.

Labra, 12. Adura, 14. Barma,

Bandal, 4. Abbona, 8. Abbu], 9. Abort, 12. Alwett,

It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: Malta 17˚ ftit imsa[[ab, Al;eri 22˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 10˚C imsa[[ab, Ateni 16˚C ftit imsa[[ab, Li]bona 14˚C imsa[[ab, Berlin 10˚ imsa[[ab, Brussell 10˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 19˚C ftit imsa[[ab, Dublin 7˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 8˚C imsa[[ab, Frankfurt 13˚C imsa[[ab, Milan 10˚C imsa[[ab, Istanbul 22˚C xemxi, Londra 11˚C ftit imsa[[ab, Madrid 10˚C imsa[[ab, Moska 3˚C imsa[[ab, Pari;i 13˚C imsa[[ab, Bar/ellona 13˚C ftit imsa[[ab, Ruma 14˚C xemxi, Tel Aviv 20˚C xemxi, Tripli 16˚C imsa[[ab, Tune] 16˚C imsa[[ab, Vjenna 5˚C im[assab, Zurich 12˚C ftit imsa[[ab, Munich 12˚C imsa[[ab, St. Petersburg 5˚C xita, Stokkolma 6˚C imsa[[ab

Tag[rif Poe]iji g[as-sit Facebook L-Akkademja tal-Malti

tistiednek tibg[at poe]ija qasira b’rabta ma’ okka]jonijiet spe/jali biex jidhru fil-pa;na tag[ha tal-Facebook, ng[idu a[na g[al Jum San Valentinu, Jum l-Omm, Jum il-Missier, lG[id, u l-:img[a l-Kbira. L-Akkademja tal-Malti te[tie; b’mod ur;enti poe]iji g[al Jum San Valentinu (poe]ija ta’ m[abba). Wie[ed jista’ wkoll flok jikteb poe]iji, jissu;;erixxi wa[da ta’ [addie[or. Importanti li wie[ed jibg[at poe]ija wa[da biss g[al kull okka]joni, tkun poe]ija qasira jew silta ta’ poe]ija dan biex ilpoe]ija tkun tista’ tid[ol fi slajd. Il-poe]iji li tag[]el iridu jappellaw g[al numru kbir ta’ qarrejja, kif inhi l-udjenza talFacebook. Il-bord editorjali g[andu ddritt ma jtellax il-poe]iji li ji;u ssu;;eriti. Applikazzjoni Ta[]i] Is-sej[a g[al Ta[]i] g[as-sena 2014 ;iet esti]a sal-24 ta’ Jannar g[al ]g[a]ag[ bejn it-18 u t30 sena. L-applikazzjonijiet ikunu a//ettati sa nofsinhar. Ilformat se jibqa’ simili g[al talewwel edizzjoni, ji;ifieri l-qofol

tieg[u se jkunu tliet seminars residenzjali, b’pubblikazzjoni u

/ertifikat li jing[ataw lejn la[[ar ta’ din is-sena. G[alkemm il-parte/ipazzjoni hi b’xejn, dawk mag[]ula huma mitluba jiddepo]itaw €50, li jing[ataw lura ;aladarba jkunu attendew it-tliet seminars. Kull min hu interessat, g[andu jibg[at lil info.youthmalta@ gov.mt jew lil ghaqdatalmalti@gmail.com. Fl-applikazzjoni tieg[u wie[ed g[andu jda[[al id-dettalji personali (isem u kunjom, data tat-twelid, indirizz postali u elettroniku, innru tat-telefown jew tal-mowbajl) Ta[]i] hu pro;ett ta’ kitba kreattiva tal-A;enzija ]g[a]ag[, b’kollaborazzjoni mal-G[aqda tal-Malti – Università u l-Fondazzjoni AWL.

2014 01 09