Page 24

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

24

TV # RADJU

The Golden Compass – Rai tre, 23>50

L-avventura ta’ Lyra tibda qrib id-dar tag[ha meta semg[et diskussjoni g[addejja minn ta[t l-ilsien minn parti/ella straordinarja. Din ilparti/ella taraha biss b’apparat apposta i]da minnha nnifisha hi

ma;ika. Parti/ella li l-qawwa tag[ha setg[et tg[aqqad flimkien diversi universi. X’kien ir-rwol ta’ Lyra f’dan kollu? G[aliex intg[a]let Lyra? U fuq kollox, x’parti/ella kienet din?

The Big Show Radio 101, 12>30

Il-programm li rnexxielu jkabbar l-udjenza tieg[u mhux biss lokalment i]da anke internazzjonalment, wie[ed isib li anke persuni residenti l-Ingilterra qeg[din jisimg[u dan il-programm u dan nafuh min[abba lfatt li Martin Sapiano, lpre]entatur simpatiku, jaqra emails li jkun ir/ieva ming[andhom. The Big Show barra li joffri ta[lita u varjeta’ s[i[a mu]ikali li tappella g[al gosti ta’ kulhadd, kapaci b’mod uniku i[allat illingwa Maltija u dik Ingli]a biex jo[loq bilan/ g[al dawk li jkunu qeg[din isegwu u fl-istess [in jkunu jistg[u jibqg[u jifhmu

x’inhu g[addej. Matul il-programm jing[ata tag[rif dwar fatti li jkunu qeg[din ise[[u madwarna kemm fil-pajji] i]da ukoll barra minn xtutna, issiru telefonati biex ji;bdu saqajn in-nies u fuq kollox ikun hemm g[exieren ta’ premjiet x’jintreb[u f’kull programm. Premjijiet li jvarjaw minn ikliet sa weekend breaks fl-aqwa lukandi li g[andna f’pajji]na. The Big Show hu garanzija mhux biss ta’ divertimenti i]da garanzija li jbiddilek l-burdata [a]ina g[al wa[da po]ittiva u li tkun lest li tiffa//ja kull problema f’[ajjtek.

Isolvu ka]ijiet antiki Cold Case – Rai due, 17>00

Sezzjoni fil-korp tal-pulizija huma mqabbda apposta biex jinvestigaw ka]ijiet antiki li jkunu g[adhom mhumiex ri]olti. Ka]ijiet li sa[ansitra jmorru lura sa 50 sena u dan isir mhux biss biex jinqabad min hu l[ati tal-omi/idju i]da biex issir ;ustizzja kemm mal-qraba tal-vittmi u mal-vittma nnifisha. Il-ka]ijiet ta’ investigazzjoni huma interessanti spe/jalment meta tintu]a tteknolo;ija moderna, aktar effettiva u effi/jenti, li dak i]-]mien tad-delitt ma kinitx te]isti u b’hekk il-qattiel seta’ ja[rab mill-;ustizzja.

2014 01 09  
2014 01 09  
Advertisement