Page 19

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

19

ATTWALITÀ

Appo;; lil tfajliet li jo[or;u tqal barra mi]-]wie; minn pa;na 18

2. Bi kliemek wassal messa;; favur il-[ajja - Tkun g[and talgrocer, fil-post tax-xog[ol, ilka]in jew fuq iz-zuntier talKnisja u tisma’ xi [aga li tistona jew li mhix favur il-[ajja: tkellem! U]a l-[lewwa imma toqg[odx lura milli tg[id il-fatti g[ax jekk persuna ma tist[ix twassal messa;; kontra l-[ajja, se toqg[od tist[i int titkellem favur il-[ajja? 3. Jekk tu]a s-social media, u]a dan il-mezz biex twassal messa;; favur il-[ajja. Ta’ mitt elf [a;a bla sens nag[mlu share fuq facebook, twitter u min jaf kemm i]jed mezzi ta’ komunikazzjoni so/jali je]istu, allura biex nag[mlu share ta’ xi [a;a favur il-[ajja se noqog[du na[sbuha? Lilek je[odlok nofs sekonda biex tag[mel share u messa;; li taqsam int jista’ jmiss qalb persuna bi [sieb differenti minn tieg[ek! B’kelma, lil bniedem ittellg[u s-sema u b’kelma tista’ titfg[u f’qieg[ l-infern 4. Qatt titka]a bi tfajla li tkun [ar;et tqila barra ]-]wie; u jekk tisma’ lil xi [add jitka]a tkomplix mieg[u. Jekk jista’ jkun, waqqfu. Minn diversi studji li saru jidher bi/-/ar li wa[da mir-ra;unijiet g[aliex tfajliet jag[]lu labort hi biex ma ji;ux fi lsien innies jew biex ma j;ibux lillqraba tag[hom fi lsien in-nies.

Hu mag[ruf ukoll li numru bla g[add ta’ tfajliet jag[mlu l-abort

g[ax il-;enituri tag[hom, jew qraba o[ra, g[all-istess ra;uni, ji;ifieri biex ma ji;ux fi lsien innies, i;eg[luhom. Tfajla tqila lappo;; te[tie; u mhux min joqg[od jg[id fuqha! 5. Fejn tara jew tisma’ bi tfajla tqila, spe/jalment barra ]-]wie;, offri kelma ta’ ;id jew appo;;. Tfajla tqila barra ]-]wie; aktarx tkun xebg[et tisma’ kritika u pani;ierki. Allura flok dawn, int kun qalbek tajba mag[ha! “Bon;u,” tbissima u kelma tajba jew ta’ kura;; fejn tista’ ag[tihielha u jekk taf jew t[oss li jista’ jkun li jkollha b]onn xi appo;; materjali, irreferiha g[al nies li jistg[u jg[inuha jekk g[alik mhux possibbli li tg[inha b’dan il-mod.** Kun persuna attiva 6. Wassal messa;; favur il[ajja lill-qraba u l-[bieb tieg[ek, spe/jalment lit-tfal. L-edukazzjon favur il-[ajja tibda fil-familja. Jekk g[andek it-tfal jew inneputijiet, minn età /kejkna g[allimhom jg[o]]u l-[ajja. 7. Hu sehem f’attivitajiet favur il-[ajja. Fejn sa[[tek tippermetti, is-sehem tieg[ek f’attivitajiet favur il-[ajja jg[odd u huwa importanti. Mur u [u lil kemm tista’ qraba u [bieb mieg[ek! 8. Politi/i li ma jirrispettawx il-[ajja, ikunu ta’ liema partit ikunu, urihom bi/-/ar li l-vot tieg[ek mhumiex se je[duh. Ilvot tieg[ek jixraq lill-persuni li jiddefendu l-[ajja f’kull stadju: mill-kon/epiment sal-mewt naturali. Persuni li jipproponu jew

Fejn tara jew tisma’ bi tfajla tqila, spe/jalment barra ]-]wie;, offri kelma ta’ ;id jew appo;;

jaqblu mal-abort, l-ewtanasja jew [wejje; o[ra kontra l-[ajja lvot tieg[ek ma jixirqilhomx. 9. Ikteb fil-gazzetti jew semma’ le[nek f’diskussjonijiet fuq ir-radju u#jew it-televi]joni Mo[[ kul[add g[andu, u jekk tixtieq tag[milha imma tib]a’, ilbidu biss li hu iebes! U]a mo[[ok u qalbek, strie[ fuq Alla u kliemek ikun [elu u sod! L-g[axar u l-aktar [a;a importanti 10. Ag[mel kollox bi spirtu ta’ m[abba u jekk int Nisrani, itlob – “Platti j/ek/ku” kien kiteb San Pawl f’ittra minn tieg[u dwar

opri tajba mhux akkumpanjati bi spirtu ta’ m[abba, u hekk hu. Li kellna nag[mlu dan kollu jew i]jed imma ma jkollniex lim[abba, x’jiswa? Verament inkunu biss storbju bla sens! G[al min hu Nisrani, tajjeb li niftakru wkoll li kif tg[id l-istess Kelma t’Alla, “g[alxejn jit[abtu l-bennejja jekk is-Sid ma jibnix id-dar” u l-istess il-[idma tag[na favur il-[ajja! Ma nistg[ux nippretendu li se naslu ming[ajr l-Id t’Alla u allura lanqas ma nistg[u nonqsu fittalb favur il-[ajja. * Isem fitizzju li l-persuna li rrappurtat l-istorja l-ewwel u]at biex i]]omm il-privatezza talpersuna. ** F’Malta l-g[aqda Gift of Life toffri l-g[ajnuna lil nisa u tfajliet li jkunu tqal, kuntatt: 21418055 jew email: hope@lifemalta.org, f’G[awdex, Dar :u]eppa Debono toffri residenza u g[ajnuna lil tfajliet u nisa Maltin u G[awdxin li jkunu tqal u b]onn l-appo;;. Kuntatt: 21552595 jew email: info@darguzeppadebono.org

Meta tfajla to[ro; tqila jkollha b]onn ta’ [afna g[ajnuna u inkora;;iment... aktar u aktar jekk it-tqala ma tkunx programmata

2014 01 09  
Advertisement