Page 18

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

18

ATTWALITÀ

Il-;enituri g[andhom inisslu fit-tfal, sa minn eta’ /kejkna, im[abba u apprezzament lejn il-[ajja li hi sabi[a [afna u meravilju]a

Sticker fuq bumper ta’ karozza jsalva [ajja ta’ tarbija Ruth Vella thankful2bcatholic@gmail. com L-1 ta’ Jannar g[al [afna minna hu jum mill-aktar spe/jali

mhux biss g[ax spiss inqattg[uh

mal-qraba jew il-[bieb, imma wkoll g[aliex g[al [afna minna jfisser “bidu ;did”, “/ans ie[or” biex insiru nies a[jar jew nag[mlu affarijiet ;odda. L-1 ta’ Jannar, g[al mara

Amerikana “Debbie”* u t-tarbija tag[ha, ukoll kien “bidu ;did” – wie[ed mill-isba[. Beda b’mod mill-aktar ikrah b’Debbie tid[ol fil-karozza tag[ha u ssuq lejn post fejn isir

l-abort. Kienet tqila u de/i]a li tag[mel l-abort imma fl-istess waqt donnha l-kuxjenza nigg]itha jew almenu xejn ma kienet sejra kuntenta, kienet sejra b’qalb tqila. Fi triqitha i]da, grazzi g[al bumper sticker sempli/i, b’kulur wie[ed u [ames kelmiet, dawret il-karozza lura lejn darha. Labort m’g[amlitux u flok ilmewt, g[at-tarbija tag[ha f’dan l-ewwel jum ta’ din is-sena 2014, Debbie g[a]let il-[ajja. Sena ;dida tfisser bidu ;did Is-sena g[adha tibda imma l-

;ranet igerbu u allura g[al min g[adu ma [ax ir-ri]oluzzjoni li jiddefendi l-[ajja u ji;;ieled kontra l-kultura tal-mewt inklu] abort, issa hu l-waqt li

L-edukazzjoni fid-dar mill-;enituri tnissel g[eruq profondi fit-tfal li g[andhom jitg[allmu japprezzaw is-sabi[ tal-[ajja

je[odha! {a;a ]g[ira tista’ tag[mel id-differenza kollha u jekk t[alli f’idejn [addie[or flok [a;a tag[milha inti stess jista’ jkun li fil-fatt ma ssirx; [asra g[ax tkun opportunità mitlufa! G[axar affarijiet li inti tista’ tag[mel 1. Interessa u eduka ru[ek – Hekk kif tixg[el it-televi]joni biex tara x’inhu ji;ri fid-dinja ta’ madwarek jew tifta[ ilgazzetta biex tara x’inhu ji;ri fil-futbol, il-Formula 1 jew kwalunkwe [a;a o[ra li tinterressak, interessa ru[hek f’a[barjiet dwar x’inhu ji;ri fid-dinja fejn jid[lu stejjer dwar il-[ajja, l-abort, l-ewtanasja u [wejje; relatati. g[al pa;na 19

Kienet tqila u de/i]a li tag[mel l-abort imma fl-istess waqt donnha l-kuxjenza nigg]itha jew almenu xejn ma kienet sejra kuntenta... sakemm fit-triq iltaqg[et ma’ sticker imwa[[al ma’ bumper li kellu messa;; po]ittiv

2014 01 09  
2014 01 09  
Advertisement