Page 13

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

13

A{BARIJIET TA’ BARRA

Aktar minn 20 vittma min[abba l-kes[a L-ISTATI UNITI Il-morsa ta’ kes[a kbira li f’dawn l-a[[ar ;ranet [akmet lill-Istati Uniti [alliet 21 persuna mejta. Kien hemm xi w[ud li mietu min[abba l-kes[a kbira imma lma;;oranza min[abba in/identi tat-traffiku li se[[ew min[abba s-sil; fit-triq. L-aktar li ntlaqat [a]in kien ilLvant tal-Istati Uniti imma l-pajji] kollu kien effettwat sa[ansitra lg]ejjer tal-Hawaii fejn kienet re;istrata temperatura ta’ tmien gradi Celsius ta[t i]-]ero. Fost l-in[awi li ntlaqtu l-i]jed hemm Chicago fejn it-temperatura ni]let g[al anqas minn 24 grad Celsius ta[t i]-]ero. Fl-ajruporti madwar il-pajji], ilkes[a kkaw]at dewmien fit-titjiriet u sa[ansitra kellhom jit[assru xi titjiriet. Minn nhar il-{add salbiera[ kienu aktar minn 11,000 ittitjiriet li kellhom jit[assru

min[abba l-effetti tal-kes[a. Kien hemm diffikultà wkoll biex wie[ed jivvja;;a bil-ferrovija. Kien hemm ferrovija li spi//at we[let fil-borra b’500 persuna abbord waqt vja;; lejn Chicago . Il - passi;;ieri damu sig[at maqbudin f’temperatura ta ’ anqas minn 20 grad Celsius ta[t i]-]ero. Kien hemm ukoll ]ew; ferroviji f’Illinois u Michigan li wkoll spi//aw maqbudin fil-borra. Skont it-tbassir tat-temp, sa tmiem il-;img[a, din il-morsa mistennija tbatti u l-ma;;oranza taz-zoni milquta g[andhom jibdew jirre;istraw temperaturi ’l fuq mi]-]ero. Sadattant fi Queensland flAwstralja hemm mew;a ta’ s[ana li wasslet biex imutu aktar minn 100,000 farfett il-lejl. Madwar dan l-istat Awstraljan hemm temperatura ta’ madwar

40 grad Celsius u f’diversi bliet, il-friefet il-lejl qed jaqg[u missema. Dan qed jo[loq problema kbira ta’ sanità peress li l-awtoritajiet ma jistg[ux ila[[qu malammont ta’ [lejjaq minn dawn mejtin li hemm imxerrdin malart. Di;à kien hemm 16-il persuna li kellhom jing[ataw kura l-isptar min[abba mard relatat malfriefet il-lejl li spi//aw mal-art. Spiss, g[aliex imorru jmissuhom meta ma jkunux mietu g[alkollox, dawn jigirfuhom. Barra minn hekk, fi Brisbane u bliet o[ra beda jkun hemm problema min[abba l-intiena ta’ dawn l-annimali mejtin. L-uffi/jali qalu li l-effetti tals[ana kbira mistennija j[allu impatt negattiv fuq [lejjaq o[rajn u t-telfien ta’ dawn il-friefet illejl se jin[ass fuq l-ekosistema fi Queensland.

I}RAEL> Dimostrant I]raeljan jing[ata l-g[ajnuna minn suldat wara konfrontazzjonijiet malPalestinjani f’Qusra qrib Nabblusd, fix-Xatt tal-Punent. Dan wara li g[add ta’ Palestinjani [ebbew g[al grupp ta’ residenti Lhud u intervjeniet l-Armata I]raeljana biex te[lishom (ritratt> EPA)

Pospost il-pro/ess ta’ Mursi L-E:ITTU Il-pro/ess tal-eks-President E;izzjan Mohammed Mursi kien pospost wara li min[abba l-maltemp, il-[elikopter li kellu j;orru ma setax jitlaq. Nies o[rajn li kellhom jidhru lqorti fil-Kajr flimkien ma’ Mursi lbiera[ twasslu bil-[elikopter imma xi uffi/jali qalu li Mursi kien blukkat fil-[abs f’Lixandra

fejn qed jin]amm. Fil-Kajr i]da, ilbiera[ kien temp xemxi i]da l-uffi/jali qalu li t-temp madwar il-[abs ta’ Burj al-Arab f’Lixandra kein imsa[[ab u bir-ri[. Imma sorsi o[rajn qalu li t-temp ma kienx daqshekk [a]in li j[assar titjira u ebda titjira f’Lixandra ma t[asret min[abba t-temp.

Mursi u 14 o[ra tal-Fratellanza Musulmana huma akku]ati li fl2012 xewxu l-qtil ta’ xi dimostranti quddiem il-Palazz Presidenzjali. Mursi kien tne[[a mill-Armata f’Lulju tas-sena li g[addiet wara ;img[at ta’ dimostrazzjonijiet kontra t-tmexxija tieg[u. Il-pro/ess ;ie a;;orant g[all-1 ta’ Frar.

Xena tipika ta’ dawn il-;ranet fl-Istati Uniti, f’dan il-ka] f’Indianapolis, fejn f’dawn l-a[[ar ;ranet it-temperatura kienet ta’ madwar g[axar gradi Celsius ta[t i]-]ero (ritratt> EPA)

2014 01 09  
2014 01 09  
Advertisement