Page 11

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

11

KALENDARJU AWWISSU 2013

Il-Ministru Anton Refalo /empel lill-kanvasser tieg[u wara li tilef il-vapur u dan ordna biex il-vapur imur lura

Kontroversji marbutin mad-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Ministri tal-Gvern u l-vapur ta’ G[awdex Ix-xahar ta’ Awwissu hu xxahar li fih il-vaganzi tas-sajf jil[qu l-qofol tag[hom u wkoll numru ta’ fabbriki jag[lqu g[al perjodu qasir mag[ruf b[ala shutdown. Dan hu wkoll ]mien meta s-safar tal-Maltin ji]died. Politika Fil-bidu

ta’ dan ix-xahar ilPartit Nazzjonalista [abbar tibdil li sar fix-Shadow Cabinet, tibdil li se jg[in fil-[idma u leffi/jenza tal-Partit Nazzjo-nalista fl-iskrutinju ta’ [idmet ilGvern filwaqt li kull membru parlamentari jkollu rwol attiv fit-tfassil tal-politika lokali. Darryl Luke Borg ;ie arrestat intortament b’rabta ma’ serqa li saret f’{’Attard u hu kien inno/enti. Dan il-ka] [a spinta politika wara li l-Kummissarju tal-Pulizija qal li kellu l-logs tat-telefonati li saru lil Darryl Luke Borg minn uffi/jal ta’ ministeru partikulari. Minkejja l-fatt li l-Kummissarju beda jintalab jikkwota liema li;i tag[tih jedd li jag[mel dan, hu baqa’ ja[rab il-mistoqsijiet kollha. Dan ix-xahar ra wkoll lillMinistru Manwel Mallia jibdel il-ver]joni tieg[u dawr in-nofs miljun ewro li g[andu d-dar. G[all-ewwel il-Ministru qal li lflus ;ew g[aliex iddispona

minn propjetà i]da meta saret irri/erka jidher li din kienet gidba. Hawn il-Ministru biddel il-ver]joni u qal li dawn i;;emmg[u fi snin s[a[ ta’ professjoni. :ie ]velat li s-Segretarju Parlamentari Franco Mercieca naqas milli jiddikjara madwar 390,000 ewro u li l-Ministru Anton Refalo fid-dikjarazzjoni tal-assi tieg[u qal li g[andu mill-inqas 24 propjetà jew art, u s-sena l-o[ra kellu d[ul ta’ inqas minn 6,500 ewro biss. Matul ix-xahar ta’ Awwissu lMinistru Manwel Mallia, ilMinistru Marie Louise Coleiro Preca u l-Ministru Chris Cardona g[amlu korrezzjonijiet g[ad-dikjrazzjonijiet tag[hom. :ie ]velat ukoll li l-Ministeru g[al G[awdex Anton Refalo kien qieg[ed jag[milha ta’ ETC biex i[addem in-nies, g[aliex kien qed jir/ievi ismijiet ming[and dawk il-persuni li jixtiequ jibdew ja[dmu mas-supermarket LIDL fix-Xewkija. F’Awwissu se[[et ilkwistjoni tat-tanker MV Salamis li kien qed jinsisti li jid[ol Malta b’mija u ]ew; immigranti abbord li ;ew salvati f’ib[ra territorjali Libjani. Il-kwistjoni damet g[addejja tlett ijiem, u bdiet meta l-kaptan

tat-tanker m’obdiex struzzjonijiet tal-awtoritajiet Taljani biex jid[ol il-Libja. Dan it-tanker re;istrat filLiberja [alla l-ib[ra territorjali Maltin u ba[[ar lejn Siraku]a wara li l-awtoritajiet Taljani a//ettaw li jilqg[u l-immigranti huma. Awwissu kien rinomat g[addiversi nirien li [akmu lil tliet bendy buses tal-kumpanija Arriva bi Transport Malta ta[tar kummissjoni ta’ esperti biex tinvestiga l-in/identi filwaqt li ng[atat ordni mill-Gvern biex il-bendy buses ji;u rtirati mittoroq Maltin, b’konsegwenzi negattivi fuq is-servizz tattrasport pubbliku. Attivitajiet kulturali Sar il-kun/ert annwali

ta’ Joseph Calleja flimkien ma’ Zucchero, Rebecca Ferguson u Riccardo Cocciante. Kienet inawgurata Pjazza Teatru Rjal, li saret fuq disinn tal-arkitett ta’ fama dinjija Renzo Piano. Bejn il-lejl tat-28 u d-29 ta’ Awwissu persuna jew persuni mhux mag[rufa g[amlu graffiti b’]ew; figuri li bi jdejhom qed jiffurmaw simbolu ta’ qalb fuq [ajt tal-pro;ett tad-Da[la talBelt. San Gejtanu fil-{amrun

je[lisha [afif hekk kif il-vara g[al ftit ma spi//atx fuq in-nies hi u die[la l-knisja. Diversi postijiet madwar Malta u G[awdex i//elebraw ilfesta ta’ Santa Marija. In/identi U fil-qofol tal-vaganzi tassajf, proprju fit-tieni ;img[a ta’ Awwissu, t[abbar li g[exieren ta’ Maltin ingidmu hekk kif ir/ivew messa;; li l-vaganza tag[hom mal-Fanatasy Tours t[assret.

T[abbar li ]ew; Maltin kienu involuti f’in/ident fatali fi Sqallija hekk kif [abtu bilkarozza ma’ mutur misjuq minn ]ew; ]g[a]ag[ Taljani li mietu mad-daqqa. Tfajla Fran/i]a u missier [abiba tag[ha tilfu [ajjithom fix-Xwejni, G[awdex, wara li g[ebu f’ba[ar imqalleb. }ew; persuni ndarbu f’dak li jidher li kien attentat ta’ hold up li se[[ barra l-kumpless Skyparks, fejn jidher li fil-mira kien hemm somma konsiderevoli ta’ flus li mbag[ad ma nsterqitx. }ew; [allelin armati serqu 10,000 lira sterlina f’hold up filQawra. Fil-[arba [arqu l-karozza tag[hom u [ames karozzi o[ra.

Fl-20 ta’ Awwissu ;uvni ta’ 25 sena ndarab b’arma li taqta’ u bil-ponta f’Bormla waqt li ra;el ie[or indarab gravi f’argument li allegatament kellu manneputi tieg[u fl-Imsida. Fl-istess jum, f’ka] separat, /iklista ta’ 13-il sena sofriet ;rie[i gravi meta ntlaqtet minn karozza flIklin. Ambjent F’Awwissu bdiet il-petizzjoni biex titwaqqaf il-ka//a fir-rebbieg[a u lejn l-a[[ar tax-xahar kienu arrestati tlett ir;iel b’rabta mal-qtil ta’ flamingo flin[awi mag[rufa b[ala TalFessej, ix-Xewkija. F’Awwissu sar sfre;ju filBajja ta’ San Blas f’G[awdex li sofriet minn effetti ta’ gafef u in;enji o[ra fuq ir-ramel, g[al

dak li ;ie deskritt b[ala tindif tal-bajja. Filwaqt li ;ie m/aqlaq ukoll blat li hu parti mid-dehra pittoreska tal-bajja. Wara li ng[alaq il-Park talFamilja f’Marsaskala, f’Awwissu t[abbar li l-Kumitat tal-Monitora;; tal-Arja ta’ Marsaskala qatt ma ddiskuta lg[eluq ta’ dan il-park millGvern Laburista. F’Awwissu, fl-Akkwarju Nazzjonali fil-Qawra twieled kelb il-ba[ar.

2014 01 09  
2014 01 09  
Advertisement