Page 10

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

10

KALENDARJU LULJU 2013

Il-Gvern kien lest li jiddeporta l-immigranti illegali lura l-Libja u j[ammar wi// Malta It-Tnejn 1 ta’ Lulju Fi/-?entru tal-I]vilupp Ri/erka u l-Agrikultura

tarflG[ammieri ;ie inawgurat ittisbi[ taz-zona fis-sezzjoni fejn id-Dipartiment tal-Animal Welfare j]omm il-qtates abbandunati. L-Asso/jazzjoni tal-Kunsilli Lokali spi//at bla uffi//ju wara li r/eviet Eviction Order millAwtorità tad-Djar. It-Tlieta 2 ta’ Lulju Fuq talba tal-Kap

talOppo]izzjoni Simon Busuttil saret laqg[a ur;enti tal-Kumitat tas-Sigurtà biex ji;u e]aminati lamministrazzjoni u l-politika tas-Servizz Sigriet matul il;img[at li g[addew, meta kien hemm rappre]entanza millMinisteru ta’ Manwel Mallia fuq il-bord tal-g[a]la taluffi/jali. Jason Azzopardi ]vela li lMinistru Manwel Mallia [eba lfatt li l-;img[a ta’ qabel instabet droga fil-[abs wara li persuna mhux awtorizzata li tid[ol il[abs inqabdet li kellha d-droga fuqha. Fil-Qorti ta’ G[awdex bdiet il-kumpilazzjoni ta’ Gerald Galea – mixli bil-qtil ta’ John Spiteri fil-Qbajjar. L-Erbg[a 3 ta’ Lulju Sar l-ewwel salvata;; ta’ immigranti illegali mill-ib[ra tat-territorju Malti, fejn idda[[lu mat-300 immigrant u[ud minnhom feruti. F’mozzjoni Parlamentari li ressqet, l-Oppozizzjoni qed titlob li l-Bord li waqqaf il-Gvern, apposta biex jisma’ l-appelli filprocess ta’ tendering g[ax-xiri tal-ener;ija g[all-Power Station ta’ Delimara, ji;i abolit. Il-{amis 4 ta’ Lulju Il-Ministru Godfrey Farru;ia kkonferma fil-Parlament li ng[ata direct order lil kumpani-

ja privata biex tipprovdi servizzi ta’ awditjar u accounting flIsptar Mater Dei bi spi]a ta’ 30,000 ewro. Frances Anastasi, in-Nursing Officer li xi ;img[at ilu ng[atat transfer mill-Mater Dei g[allIsptar Boffa, fet[et protest ;udizzjarju fil-Qorti kontra lMinistru Godfrey Farrugia. Il-:img[a 5 ta’ Lulju Anzjan ta’ 83 sena kien filperiklu tal-mewt wara li kien involut f’in/ident tat-traffiku fix-Xlendi, G[awdex.

Ambulanza fi triqitha lejn l-Isptar Mater Dei b’immigranti irregolari feruti serjament

170 student infermier temmew il-kors b’su//ess b’futur in/ert wara li l-Ministru Godfrey Farrugia biddel pro/eduri talapplikazzjoni, b’deterrent g[asservizz tas-sa[[a. Il-{add 7 ta’ Lulju Il-Pulizija qed tinvestiga ka] ta’ sejba ta’ xitla tal-kannabis li nstabet fil-;nien mal-bit[a li tinsab qrib it-Taqsima Forensika tal-Isptar Monte Carmeli. It-Tnejn 8 ta’ Lulju T[abbar li l-Gvern irid iwaqqaf ix-xandriet parlamentari minn fuq ir-radju filwaqt li

Beppe Fenech Adami [abbar li l-Oppo]izzjoni se tivvota favur il-Whistleblower’s Act.

It-Tlieta 9 ta’ Lulju Il-Gvern kellu kollox lest biex

l-immigranti li kienu se jid[lu Malta jintbag[tu lura fuq ]ew; titjiriet tal-Air Malta lejn ilLibja. Il-{add 14 ta’ Lulju

Chris Cardona fl-a[[ar ;img[at kien allegatament involut fi nd[il biex jing[ata tender. L-Erbg[a 17 ta’ Lulju L-eks Prim Ministru u eks Kap tal-Partit Nazzjonalista

Lawrence Gonzi rtira mix-xena politika wara l-a[[ar diskors tieg[u fil-Parlament. Il-{amis 18 ta’ Lulju

Isabella Aquilina n[atret Direttri/i tan-Nursing u lMidwifery fl-Isptar Mater Dei ming[ajr sej[a g[all-applikazzjonijiet u minkejja li hi kkwalifikata fir-Ri]orsi Umani. Ise[[ delitt doppju ta’ Mario Camilleri mag[ruf b[ala lImnie[ru u ibnu Mario Junior, u sar mag[ruf x’jista’ jwassal biex ikun solvut delitt ie[or min[abba li nstabu g[adam ta’ persuna o[ra. Il-:img[a 19 ta’ Lulju Il-Park tal-Familja f’Wied il-

G[ajn ing[alaq g[al ]mien indefinit min[abba dak li ssejja[ periklu li qed jo[ro; mill-impjant ta’ Sant’Antnin. Il-Pulizija ressqet lill-akku]ati bil-qtil doppju ta’ Mario Camilleri ta’ 51 sena mag[ruf b[ala l-Imnie[ru u ta’ ibnu Mario Junior ta’ 21 sena. Il-Pulizija qed tinvestiga sparatura li tidher li se[[et f’xi [in fl-a[[ar jiem f’{al Qormi. Kollox beda meta xi persuni rrappurtaw li [ajt li jinsab f’bit[a tal-garaxxijiet kien mimli tiri ta’ arma tan-nar, u

b’kollox jidher li ;ew sparati madwar 14-il tir. Is-Sibt 20 ta’ Lulju Il-Ministru Conrad Mizzi talab lill-Kummissarju tal-

Pulizija jifta[ investigazzjoni b’rabta mal-konklu]jonijiet talAwditur :enerali fir-rapport dwar il-pro/ess tax-xiri ta]-]ejt mill-Enemalta. Ikomplu ji]diedu l-mistoqsijiet g[ad-dikjarazzjonijiet li lMinistri ta’ Joseph Muscat g[amlu erba’ xhur tard bi ksur tal-li;i tal-etika. Mistoqsijiet relatati ma’ d[ul ferm baxx. L-Erbg[a 24 ta’ Lulju 22 suldat tal-Forzi Armati

ta’ Malta telqu fuq missjoni ta’ iktar minn xahrejn kontra l-piraterija ’l barra mill-kosta tasSomalja. It-tliet fizzjali u 19-il suldat huma parti mis-C Special Duties Company tal-AFM. Il-Ministeru tas-Sa[[a jinsab ming[ajr Chief of Staff hekk kif skont rapporti mill-qalba talMinisteru ta’ Godfrey Farrugia, Claudio Tonna tne[[a minn din il-kariga. Il-:img[a 26 ta’ Lulju Il-Kunsill Lokali

ta’ Marsaskala o;;ezzjona g[allpjan tal-Gvern li fiz-zona qrib il-

Batterija tar-Rihana fil-Bajja ta’ San Tumas, issir caravan site. G[alqu n-nomini g[al post battal li [alla Lawrence Gonzi fil-Parlament, u b’kollox da[lu seba’ nomini. Is-Sibt 27 ta’ Lulju :uvni ta’ 15-il sena we;;a’ dahru b’mod gravi meta kien qieg[ed jg[um f’Kemmuna, meta g[al xi ra;uni qabe] millg[oli g[al ;ol-ba[ar. Il-{add 28 ta’ Lulju

Ting[ata ordni fl-Isptar :enerali ta’ G[awdex biex pazjenti anzjani ma jkunux ma[sulin min[abba nuqqas ta’ staff. It- Tnejn 29 ta’ Lulju Il-Ministru tal-Edukazzjoni

Evarist Bartolo kien kostrett jer;a’ lura mid-de/i]joni li kien [a ftit tal-jiem qabel – ji;ifieri li jne[[i lil Mary Rose Mercieca mit-tmexxija tal-Iskola Primarja tal-Mellie[a. It-Tlieta 30 ta’ Lulju Ra;el ta’ 48 sena minn San Pawl il-Ba[ar kien rikoverat l-

Isptar Mater Dei wara li nqaleb bil-gaffa li kien qed isuq waqt li kien qed jag[mel xi xog[ol filbajja tar-Riviera.

2014 01 09  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you