Page 1

Nru 13,630

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014 €0.80 www.maltarightnow.com

31 persuna arrestati dwar droga f’lejliet l-ewwel tas-sena }ag[]ug[ fil-periklu tal-mewt...u tinstab ukoll aktar droga fil-[abs 31 persuna kienu arrestati mill-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra id-Droga u mistennija jitressqu l-Qorti fil-jiem li ;ejjin wara li nstabu fil-pussess ta’ pilloli tal-ecstasy (MDMA), kokaina, kannabis, amphetamin u mephedrone. L-arrest sar f’Paceville fil-lejl ta’ bejn itTlieta u s-sig[at bikrin tal-biera[ filg[odu. L-eta’ tal-persuni arrestati tvarja bejn is-17-il sena u t-38 sena u joqog[du s-Si;;iewi, Santa Venera, {al Qormi, i]]ejtun, [al Luqa, i]-]urrieq, Bir]ebbu;ia, il-Mosta, inNaxxar, Marsaskala, l-Isla, [a]]abbar, San ;wann, [a]-]ebbug, [al Tarxien u l-Belt Valletta. Fost dawn il-persuni kien hemm tfajla ta’ 20 sena. {amsa mill-persuni arrestati qed ji;u investigati dwar traffikar ta’ kokaina, amphetamin u ecstasy. L-ist[arri; tal-Pulizija dwar dawn l-arresti g[adu g[addej. F’ka] separat, ]ag[]ug[ ta’ 27 sena minn {al Tarxien jinsab filperiklu tal-mewt wara li kien involut f’in/ident tat-traffiku fi Triq il-Wied l-Imsida fis-1.15 a.m. I]-]ag[]ug[ tilef il-kontroll tal-vettura tieg[u u baqa’ die[el f’bieb ta’ garaxx. Minkejja li ]]ag[]ug[ ma ;arrabx ;rie[i gravi kaw]a tal-in/ident tat-traffiku, aktar fl-Isptar Mater Dei hu qaleb g[all-ag[ar wara li kien [a xi tip ta’ sustanza llegali u li po;;ietlu [ajtu fil-periklu. L-investigazzjonijiet talPulizja dwar dan il-ka] g[adhom g[addejjin. Madankollu wara li f’dawn la[[ar xhur kompliet ti]died issigurtà fil-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin, kif ukoll saru aktar spezzjonijiet g[all-g[arrieda,

Ener;ija

}ieda fil-prezz tal-petrol u l-gass

Ilbiera[ t[abbret ]ieda filprezzijiet tal-petrol, talpitrolju, tal-gasoil u tal-gass Pa;na 32 L-Unjoni Ewropea

}viluppi sinifikanti

{addiema tar-Rumanija u lBulgarija, minn issa ‘l quddiem, jistg[u jsibu x-xog[ol ming[ajr problemi fl-istati membri Ewropej, bil-Latvja ssir ittmintax-il pajji] tal-UE li ssie[eb fl-ewro Ara pa;na 18

Gwardjani tal-[abs qabdu droga li twaddbet minn barra t-triq direttament g[all-grawnd tal-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin

gwardjani tal-[abs qabdu droga li twaddbet minn barra t-triq direttament g[all-grawnd talFa/ilità Korrettiva ta’ Kordin. Dan minflok li twasslet permezz tal-vi]itaturi jew persuni li jkunu qed i;orru xi servizzi filFa/ilità kif normalment kien qed ji;ri. Stqarrija mid-Dipartiment talInformazzjoni qalet li waqt ronda fil-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin ilbiera[ g[all-[abta tal10.45 a.m. instab pakkett droga imwa[[al ma’ ;ebla permezz ta’ tape fil-grawnd tal-Fa/ilità. Lewwel indikazzjonijiet urew li fil-pakkett kien hemm mal-

[ames grammi ta’ droga, x’aktarx eroina. Fil-post marru l-pulizija tadDistrett, immexxija mill-Ispettur Spiridione Zammit, filwaqt li ;iet ordnata inkjesta millMa;istrat Miriam Hayman. B[ala parti mill-investigazzjonijiet qed ikunu e]aminati filmati tal-cameras li jdawru l-Fa/ilità. Intant pulizija mit-Taqsima tat-Traffiku, millAdministrative Law Enforcement (ALE) u misSezzjoni tal-Klieb, wettqu rondi fit-toroq ta’ zoni prin/ipali g[ad-divertiment bejn lejlet lewwel tas-sena u fis-sig[at

bikrin tal-biera[ filg[odu. Saru spezzjonijiet g[allg[arrieda skont il-Li;i u test wie[ed tal-breathalyzer irri]ulta po]ittiv. Membri mit-Taqsima tat-Traffiku [arrket numru ta’ sewwieqa talli ma kinux lebsin /inturini tas-sigurta’, talli ma kellhomx polza tal-assikurazzjoni u li/enzja, tallu w]aw ittelefoni /ellulari waqt li kienu qed isuqu u talli baqg[u jsuqu fuq id-dawl a[mar. Diversi sewwieqa o[rajn twaqqfu millPulizija, saret spezzjoni fuq ilpersuna jew fil-vettura tag[hom i]da ma kienet irrappurtata lebda irregolaritá.

PREMIERSHIP

It-timijiet ta’ fuq ikomplu jirb[u

Arsenal ]ammew punt vanta;; fuq Manchester City b’reb[a drammatika kontra Cardiff City Ara pa;na 31


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

2

LOKALI

Il-Papa Fran;isku jir/ievi l-offerti minn tlett itfal lebsin ta’ slaten fl-okka]joni tal-festa ta’ Maria Omm Alla (Ritratt> EPA)

Appell g[all;ustizzja u l-pa/i mill-Papa Fran;isku Sa[[a, kura;; u tama: dawn huma t-tliet kwalitajiet li l-Papa Fran;isku sa[aq fuqhom flewwel awguri tieg[u f’din issena l-;dida. Omelija li saret filquddies immexxija mill-Papa nnifsu fil-Ba]ilika ta’ San Pietru, ilbiera[ filg[odu. Fi kliem il-Papa, m’hemm lebda ]mien li hu tajjeb daqs dan biex nir/ievu l-barka t’Alla. Huwa g[alhekk importanti li f’dan i]-]mien tas-sena napprezzaw dawn it-tliet kwalitajiet li Alla se jkun qed jag[tina matul din is-sena l-;dida. Il-Papa rabat dan il-messa;; ukoll mal-irwol ta’ Marija b[ala Omm Alla, hekk kif fil-kalendarju litur;iku tal-Knisja, ilbiera[ tfakkret ukoll is-solennita’ talImqaddsa Marija Omm Alla. Hu qal li s-sa[[a li jag[tina Alla matul is-sena jidher bi/-/ar fis-sura ta’ Marija. Il-Papa ddeskriva d-de/i]joni tal-Kunsill ta’ Efesu, li [abbar b’mod definit li Marija hija Omm Alla, b[ala wa[da li mmarkat l-istorja talKnisja g[al dejjem. Marija hija wkoll il-bnedmin kollha, qal il-Papa, li fakkar fl-

irwol importanti tag[ha fit-trobbija ta’ binha ;esu’ u fil-bidu talKnisja. Dan l-irwol tag[ha g[adu jse[[ sal-;urnata tal-lum u jimxi id f’id mal-messa;; tal-Knisja flewwel tas-sena, meta g[as-47 darba, qed ti//elebra l-Jum Dinji tal-Pa/i. Il-Papa Fran;isku fl-omelija tieg[u qal li dan il-jum ifakkru wkoll fl-g[atx li d-dinja g[andha g[al ;ustizzja u l-pa/i li jsibu lqofol taghhom f’Alla. Hu kompla mal-messa;; tieg[u, li bag[at g[al Jum il-Pa/i, fejn fakkar filfraternita’ li te]isti bejn il-bnedmin. Din il-fraternita’ g[andha tg[in lil kull bniedem biex jg[ix f’pa/i mal-o[rajn. Kliem simili qabel it-talba talAngelus, g[al [abta ta’ nofsinhar, fejn il-Papa saqsa lil folla numeru]a: x’hemm f’qalb ilbniedem? Hu appella biex nibdew din is-sena bil-;ustizzja u lpa/i, fid-dar, mal-familji tag[na, mal-qraba u l-[bieb tag[na. Dan, skont il-Papa Fran;isku, huwa dak li se jag[ti sens lil bidu ta’ din is-sena l-;dida, li l-Papa awgura li tkun mimlija pa/i u ;id.

Bnadar tas-Sirja, pajji] mifni bil-gwerra, waqt it-talba tal-Angelus propju fil-jum ukoll li qed ifakkar l-importanza tal-pa/i


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

3

LOKALI

L-attivitá fid-Dar tal-Providenza ma qatg[et xejn bil-voluntiera ji;bru d-donazzjonijiet b’risq din id-dar li tant tag[mel ;id

Festa ta’ ;enero]ità tissarraf f’su//ess b’risq Id-Dar tal-Providenza Matul il-;urnata tal-biera[ kienet organizzata Festa ta’ Generozita’, imtella’ minn Radju RTK, b’risq id-Dar talProvidenza fis-Si;;iewi. Lattivita’ bdiet ilbiera[ filg[odu permezz ta’ quddiesa li saret fidDar tal-Providenza stess. Waqt din l-attivita’, spikkaw il-messa;;i tal-og[la awtoritajiet tal-pajji] u saru appelli lillpoplu Malti u G[awdxi biex ikun ;eneru] ma’ din id-Dar li ta[dem bla waqfien b’risq persuni bi b]onnijiet specjali. Il-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil stqarr li d-Dar tal-Providenza hi e]empju [aj ta’ kif is-so/jeta’ trid tkun responsabbli u tg[in lil min hu batut. Simon Busuttil qal li permezz ta’ Id-Dar tal-Providenza qed ting[ata ghajnuna lil persuni li huma parti mis-socjeta’ u li ssocjeta’ trid tie[u [siebhom. Matul i]-]jara tieg[u f’din listituzzjoni, il-Kap talOppo]izzjoni - li kien akkumpanjat mid-Deputati

Jason Azzopardi u Joe Cassar apprezza wirja ta’ l-arti, liema xog[olijiet artisti/i kienu rkantati biex ]iedu mal-fondi mi;bura. Fil-messagg tieg[u, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l[sieb tal-Gvern hu li persuni b’di]abbilta’ jg[ixu b’mod indipendenti u fil-komunita’. I]da hu stqarr li hemm ka]i ta’ dipendenza fejn hemm b]onn ta’ g[ajnuna kontinwa lejl u nhar. Hu qal li l-pajji] hu fortunat li g[andu lid-Dar tal-Providenza u li tie[u [afna mill-pi] finanzjarju biex jing[ataw kenn u [arsien lil persuni b’di]abbilta’. Li kieku ma te]istix din l-istituzzjoni, sostna l-Prim Ministru, kieku jkollu j[allas il-poplu mit-taxxi sabiex id-Dar tibqa’ fuq saqajha. Godfrey Farrugia, il-Ministru g[as-Sa[[a, li akkumpanja lillPrim Ministru, fa[[ar lid-Dar tal-Providenza li hi ;awhra fisso/jeta’ Maltija. L-Isqof Aw]iljarju Charles Scicluna qal li g[alih hu ta’ priv-

ile;; li beda s-sena 2014 bi ]jara fid-Dar tal-Providenza fejn irresidenti huma l-protagonisti f’kulma jsir f’din l-istituzzjoni. Monsinjur Scicluna fa[[ar isservizzi e//ellenti mog[tija fidDar u ]ied li s-solidarjeta’ talpoplu Malti lejn din l-istituzzjoni turi wkoll protagoni]mu. Dan g[ax il-ftit li jin;abar ming[and in-nies, jg[in biex ji]diedu lfondi g[al din id-dar li twettaq xog[ol imprezzabbli lejn min hu vulnerabbli. Intant matul il-jum ixxandar messa;; rekordjat mill-Isqof ta’ G[awdex Mario Grech u aktar tard ilbiera[ filg[axija, ilPresident ta’ Malta George Abela u l-Ar/isqof ta’ Malta Pawl Cremona wkoll ]aru IdDar tal-Providenza fejn kellhom kliem ta’ appo;; lejn din l-istituzzjoni li [idmietha jiswa mitqlu deheb. Hu stmat li madwar 500 persuna taw is-sehem tag[hom b’mod volontarju f’din l-attivita’ fl-ewwel jum tas-sena.

Il-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil stqarr li d-Dar tal-Providenza hi e]empju [aj ta’ kif is-so/jeta’ trid tkun responsabbli u tg[in lil min hu batut


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

4

LOKALI

Il-Maltemp ma j[arbatx i/-/elebrazzjonijiet tal-Ewwel tas-Sena Minkejja l-maltemp, fil-lejl tal-Ewwel tas-Sena eluf ta’ nies n;abru fil-Belt Valletta g[a//elebrazzjonijiet li jfakkru lbidu ta’ sena ;dida. L-attività prin/ipali kienet fi Pjazza San ;or; fejn kien hemm spettaklu minn kantanti Maltin u DJ’s lokali. Fi Pjazza Teatru Rjal ittella’ spettaklu umoristiku minn George u Pawlu kif ukoll minn Sander u Daniel u fi Pjazza La Vallette kien hemm attivitajiet g[at-tfal. Quddiem il-Qorti u quddiem il-Kon Katridral ta’ San ;wann kien hemm ]ew; screens bl-attivitajiet li kienu qed isiru fil-Belt Valletta. Il-count down mat-tokki ta’ nofsillejl sar bi spettaklu ta’ projezzjonijiet 3D fuq il-bini talPalazz tal-President – spettaklu li ttella’ mill-istudenti tal-

MCAST. I/-/elebrazzjonijiet li sellmu s-sena 2013 u laqg[u s-sena 2014 g[alqu bi spettaklu tallog[ob tan-nar. Fost l-attivitajiet fl-lejliet lewwel tas-sena kien hemm ukoll l-attivita’ fi Triq Sant Anna organizzata mill-Kunsill Lokali tal-Floriana. Din it-triq li ta’ kuljum jg[addu minnha [afna karrozzi, fl-a[[ar lejl tas-sena nbidlet fi triq pedonali fejn kien hemm palk ghall-ispettaklu, attivitajiet g[at-tfal kif ukoll restaurant ta[t tined armati ghall-okka]joni. Fir-Rabat G[awdex ukoll sar spettaklu b’xejn g[all-familja kollha, bis-sehem ta’ mu]i/isti b[al Gianluca Bezzina u l-band tieg[u, il-band Fakawi u The Travellers.

L-attività prin/ipali kienet fi Pjazza San ;or; fejn kien hemm spettaklu minn kantanti Maltin u DJ’s lokali

Tliet trabi ;odda fl-ewwel jum tal-2014 Sena ;dida – Wild ;did. Issena 2014 bdiet fuq nota po]ittiva g[al tliet familji hekk kif flewwel jum tas-sena laqg[u filfamilja tag[hom tarbija ;dida. L-ewwel wild tas-sena 2014 kienet tifla li twieldet g[all[abta tal-1.40 pm wara lejl kwiet fis-Sala tal-Maternità flIsptar Mater Dei. Iktar tard, matul l-ewwel jum tas-sena, twieldu tifla u tifel ie[or. F’dan l-ewwel jum tas-sena ma kienx hemm twelid la f’wie[ed mill-isptarijiet privati u lanqas fl-Isptar ;enerali ta’ G[awdex. U nhar l-Erbg[a filg[odu ]ar il-wards tal-maternità l-Ministru tas-Sa[[a Godfrey Farrugia. Min[abba li sa dak il-[in ma kinux g[adhom twieldu trabi flewwel jum tas-sena, il-Ministru ltaqa’ mal-ommijiet li kienu g[adhom kemm kellhom tarbija ftit ;ranet qabel u kienu qed jis-

tennew li jmorru lura d-dar bilwild tag[hom. Fost dawn omm l-a[[ar wild tas-sena 2013 – tifel li twieled nhar lejlet l-ewwel tas-sena fl4.00 pm. In-Nazzjon tkellem ma’ omm li welldet tifel nhar il-[add li g[adda u li kienet fuq ix-xwiek biex fl-ewwel jum tas-sena tmur lura d-dar flimkien ma’ Liam li kien qed jie[u gost jitfissed f’idejn ommu libes libsa ta’ Father Christmas. Hija qaltilna li dan hu rigal kbir u li l-familja tinsab fer[ana [afna b’dan ilwild li huwa l-ewwel wie[ed g[all-familja. L-omm qaltilna li l-ewwel jum tas-sena se jkun lewwel jum li fih il-familja se tkun qed tgawdi lil binha d-dar. Il-Ministru ]ar ukoll it-taqsima tal-ITU tat-trabi fejn jing[ataw kura trabi li jkunu jin[tie;u iktar attenzjoni medika.

Il-lejl tal-ewwel tas-sena din id-darba kien pjuttost kwiet meta kkomparat ma’ snin o[ra


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

5

LOKALI

Ilmenti kontra t-tmexxija ta’ Dar il-Mediterran g[all-Konferenzi Numru kbir ta’ nies li nhar isSibt li g[adda attendew g[al Christmas Gala Ballet f’Dar ilMediterran g[all-Konferenzi, fil-Belt, ressqu bosta ilmenti kontra t-tmexxija l-;dida ta’ Dar il-Mediterran min[abba di]organizzazzjoni kbira li nqalg[et. Nies li kienu hemm u li tkellmu ma In-Nazzjon spjegaw kif g[al din l-attivita` kien hemm overbookings tant li xi nies li waslu ftit qabel ma kellha tibda l-attivita` g[al [abta tat 8 p.m, ma sabux post bil-qeg[da. Dan wassal biex [afna nies bdew jargumentaw mal-management talMCC u anke mal-organizzaturi ta’ din l-attivita`. Jidher li l-management il-;did ta’ Dar il-Mediterran g[all-

Konferenzi, immexxi mill-kandidat Laburista Kenneth Scicluna b[ala Chairman, ipprova jda[[al sistemi ;odda ta’ bookings, i]da jider li dawn fallew. Jirri]ulta wkoll li kien hemm ]ew; intervalli li wie[ed minnhom minflok dam 20 minuta, dam madwar 45 minuta. Jidher li ma kienx hemm staff bi]]ejjed biex iservi linnies u dan wassal g[al [afna tgergir. Dawk li tkellmu mag[na qalulna li dan wassal biex dik li kellha tkun serata ta’ divertiment g[all-familja kollha, spi//at b’di]appunt kbir tort talineffi/jenza u n-nuqqas ta’ professjonalita` tal-management tal-MCC.

}ieda fil-li/enzji g[all-vetturi kummer/jali Mil-biera[ da[lu fis-se[[ ]idiet fil-li/enzji g[all-vetturi kummer/jali. Dan se jwassal g[al ]ieda filmi]ati m[allsa minn /ertu kategoriji ta’ vetturi g[all-;arr u vetturi li jintu]aw fl-g[elieqi. Il-bi//a l-kbira tal-bdil filprezz tal-li/enzja se jaffetwaw vetturi tal-merkanzija li kienu

rre;istrati qabel l-1 ta’ Jannar 2010, li ji]nu aktar minn 12,500 kilo u li g[andhom ‘il fuq minn disa’ snin. Il-li/enzja applikabbli g[allvetturi li/enzjati g[all-kiri ukoll se ti]died. Din tinkludi wkoll vetturi li jaqg[u ta[t kategorija M1 u muturi tal-kiri.

Titwaqqaf taxi u tinsteraq fil-G]ira Il-Pulizija qed tinvestiga ka] mhux tas-soltu hekk kif ilbiera[ filg[odu taxi twaqqfet biex insterqet. L-in/ident se[[ g[all[abta tas-7 a.m. meta taxi, li fiha kien hemm is-sewwieq ta’ 45 sena ma’ ibnu ta’ 16-il sena, twaqqfet fil-G]ira minn grupp ta’ persuni li kienu f’nofs ta’ triq. Taxi o[ra, li kienet misjuqa

minn [u s-sewwieq tal-ewwel taxi, waslet fil-post. Meta ssewwieq tat-tieni taxi [are; mill-vettura biex jara x’;ara, ilkarozza tieg[u nsterqet filpront. Il-Pulizija rnexxielha ssib ilvettura fin-Naxxar. Ra;el millEritrea, u li joqg[od il-{amrun, qed jg[in lill-Pulizija b’rabta ma’ din is-serqa.

}ieda qawwija fir-rati tal-posta Mil-biera[ da[lu fis-se[[ ]idiet qawwija fir-rati talMaltaPost wara li t[abbret irrevi]joni tar-rati tal-pusta;;. Fi stqarrija MaltaPost qalet li lbidla fl-istruttura tat-tariffa kif stabbilita’ mill-Unjoni Postali Universali li tirregola t-tarriffi tal-operaturi tal-posta internaz-

zjonali [alliet impatt negattiv fuq il-MaltaPost fejn numru ta’ servizzi operaw bit-telf. Malta Post qalet li biex il-livell u s-servizz universali jin]amm, je[tieg li s-servizz ji;i kkumpensat kif jixraq. G[alhekk, MaltaPost resqet proposta lill-Awtorita’ Maltija

g[all-Komunikazzjoni g[allrevi]joni fit-tariffi. Fidde/i]joni ppublikata fl-24 ta’ Di/embru 2013, l-Awtorita’ Maltija g[all-Komunikazzjoni approvat parzjalment din irrevi]joni li da[let fis-se[[ mill1 ta’ Jannar 2014. Ir-rati ntrodotti huma kif ;ej:


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

6

LOKALI

Is-sena 2014 - sena mimlija anniversarji importanti Is-sena 2014 se tkun sena importanti g[al pajji]na li se jkun qed ifakkar l-anniversarju ta’ numru ta’ avvenimenti li sawru l-istorja ta’ pajji]na – mill-kisba tal-Indipendenza fl1964 sad-d[ul ta’ Malta flUnjoni Ewropa f’Mejju tal2004. F’Settembru pajji]na se jkun qed ifakkar il-50 sena mill-kisba tal-Indipendenza. Kien il-Prim Ministru Malti ta’ dak i]-]mien ;or; Borg Olivier li kien g[amel talba formali biex pajji]na jsir Stat Indipendenti. Permezz ta’ dan il-pass importanti, Malta mbag[ad setg[et issir Repubblika u iktar tard tid[ol flUnjoni Ewropea. Matul din is-sena, fit-13 ta’ Di/embru, se jkun imfakkar ukoll l-40 sena mir-Repubblika. Fit-13 ta’ Di/embru 1974 ilKap tal-Istat ma baqg[etx irRe;ina tal-Ingliterra u minflokha Sir Anthony Mamo n[atar b[ala l-Ewwel President ta’ Malta. F’Marzu tal-2014, pajji]na jfakkar il-35 sena minn Jum il-

{elsien – il-;urnata li fiha Malta saret responsabbli g[ad-difi]a tag[ha. F’Mejju pajji]na jfakkar l-10 anniversarju mid-d[ul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Kien fl-1 ta’ Mejju 2004 meta pajji]na ing[aqad mal-Istati Membri o[ra fi [dan l-Unjoni Ewropea. Kien Lawrence Gonzi, b[ala lPrim Ministru Malti ta’ dak i]]mien, li attenda g[a/-/erimonja uffi/jali tat-tkabbir tal-Unjoni Ewropa li kienet saret f’Dublin l-Irlanda. Ta’ min jg[id li, sabiex jitfakkru dawn l-anniversarji stori/i, se jsiru monumenti f’;ie[ l-eks President /ensu Tabone, l-eks Prim Ministru Dom Mintoff u l-eks President Guido de Marco. L-abbozzi mag[]ula g[all-monument ta’ /ensu Tabone u Dom Mintoff huma ta’ Alfred Camilleri Cauchi filwaqt li l-monument ta’ Guido de Marco huwa ta’ Aaron Camilleri Cauchi. Ilmonument ta’ Guido de Marco se jsir quddiem il-Qorti, il-monument tal-Perit Mintoff se jsir

10 snin mis-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea

50 sena mill-kisba tal-Indipendenza

fil-Pjazza ta’ kastilja filwaqt li dak ta’ ?ensu Tabone se jsir f’San :iljan. Minkejja li mhux marbut malebda festa nazzjonali ta’ min ifakkar ukoll li matul is-sena 2014, e]attament fit-12 ta’ Lulju, f’pajji]na jitfakkar ukoll il-200 sena mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija. Sadanittant anke fix-xena internazzjonali matul l-2014 se jkunu mfakkra numru ta’ anniversarji ta’ avvenimenti stori/i li fasslu l-istorja dinjija. Ewlenin fost dawn fit-28 ta’ Lulju se jkun imfakkar il-100 anniversarju mill-bidu talEwwel Gwerra Dinjija fl-1914 filwaqt li fl-1 ta’ Settembru 2014 se jkun imfakkar il-75 anniversarju minn meta l:ermanja invadiet il-Polonja li wassal g[all-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija. Anniversarju ie[or se jkun dak tal-25 sena minn meta twaqqa’ l-[ajt ta’ Berlin fl-1989 li kien ifissser ukoll it-tmiem tal-Komuni]mu. Fl-ewwel jum ta’ April ikun

imfakkar il-75 anniversarju mittmiem tal-Gwerra /ivili fi Spanja. Anniversarji o[ra jfakkru ttwaqqif ta’ organizzazzjonijiet li kellhom u g[ad g[andhom sehem kbir fl-istorja dinjija. Fost dawn il-65 anniversarju mittwaqqif tan-NATO li se ji;i mfakkar fl-4 ta’ April u l-50 anniversarju mit-twaqqif talOrganizzazzjoni g[allLiberazzjoni tal-Palestina (PLO) li se ji;i mfakkar fit-28 ta’ Mejju. Matul is-sena 2014 se jkunu mfakkra wkoll numru ta’ personalitajiet li [allew impatt fuq l-i]vilupp storiku, so/jali u kulturali ta’ pajji]na. Is-sena 2014 se tfakkar il-125 sena mit-twelid ta’ Adolph Hitler li twieled fl-20 ta’ April 1889. Se jkun imfakkar ukoll l40 anniversarju mill-mewt taleks President tal-Ar;entina Juan Peron li miet fl-1 ta’ Lulju 1974. Fit-12 ta’ :unju se jitfakkar il50 anniversarju minn meta Nelson Mandela, li miet fil-5 ta’ Di/embru, kien ikkundannat

g[al 27 sena [abs wara l-[idma tieg[u kontra l-apartheid. Mill-qasam ekkle]jastiku fi Frar tal-1939 id-dinja bkiet ittelfa tal-Papa Piju XI - avveniment li se jitfakkar fl-10 ta’ Frar f’g[eluq is-75 sena mill-mewt tieg[u. Mix-xena letterarja matul l2014 id-dinja tfakkar l-450 sena mit-twelid tad-drammaturgu William Shakespeare. William Shakespeare kien tg[ammed fis26 ta’ April 1564. Mill-qasam artistiku fit-23 ta’ Jannar iddinja tfakkar il-25 anniversarju mill-mewt tal-artist u skultur Spanjol Salvator Dali li kien miet fl-1989. L-attur komiku Charles Chaplin ji;i mfakkar fis-16 ta’ April f’g[eluq il-125 sena mit-twelid tieg[u. Dawn huma biss u[ud millavvenimenti li wie[ed jista’ jistenna matul is-sena d-die[la. I]da s-sena 2014 tibqa’ kaxxa mag[luqa b’numru ta’ avvenimenti li g[ad iridu jse[[u u personalitajiet li g[ad iridu j[allu l-impatt tag[hom fuq l-istorja dinjija.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

7

LOKALI

U[ud mill-avvenimenti li se jkunu mfakkra din is-sena

25 sena minn meta twaqqa’ l-[ajt ta’ Berlin fl-1989

65 sena mit-twaqqif tan-NATO

Ritratt li juri wa[da mill-ag[ar gwerer li qatt rat id-dinja

200 sena mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija

125 sena mit-twelid ta’ Charlie Chaplin


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

8

OPINJONI

Fl-istorja tat-trasport pubbliku fil-g]ejjer Maltin fil-bidu ta’ din is-sena ;dida 2014 qed naraw kif is-servizz tat-trasport pubbliku mar minn idejn il-kumpanija Arriva g[al idejn l-istat fil-forma ta’ Transport Malta

Arriva-derci! L-ewwel sig[at tas-sena 2014 bdew bi dramm politiku grazzi g[all-Gvern Laburista. L-ewwel sig[at tas-sena 2014 kienu l-a[[ar sig[at tal-kumpanija Arriva fostna. Mil-lum f’pajji]na s-servizz tat-trasport pubbliku mar minn idejn il-kumpanija Arriva g[al idejn l-istat fil-forma ta’ Transport Malta. Riforma à la Labour! Li s-servizz tal-Arriva ma kienx il-;enna tal-art li [afna stennew huwa fatt. Li r-riforma tat-trasport pubbliku kellha [afna aktar mumenti diffi/li millwie[ed seta’ janti/ipa huwa fatt. Li forsi wie[ed jista’ jargumenta li r-riforma setg[et saret a[jar

huwa wkoll punt li diffi/li [afna ti/[ad. }gur i]da li tul i]-]mien li kienet ilha fostna l-Arriva progress kien sar u s-servizz

gradwalment kien qieg[ed ji;i f’siktu. Kien g[alhekk lo;ikament inspjegabbli meta l-Gvern Laburista minflok kompla bilpro/ess ta’ fine tuning malkumpanija Arriva g[a]el minflok li jinfexx l-antipatija li l-Partit Laburista kellu lejn l-Arriva f’ostilità /ara da parti tal-Gvern lejn l-operatur tat-trasport pubbliku. Kien /ar li l-unika interess li kellu l-Gvern Laburista kien li lArriva titlaq illum qabel g[ada, irrelevanti minn x’livell ta’ servizz seta’ jintla[aq b’naqra rieda tajba mi]-]ew; na[at. Gvern Laburista li bl-aktar mod /ar mexa bil-passjoni minflok bil-lo;ika u li b’ri]ultat ta’ hekk re;a’ issa mill-;did xe[et f’limbu totali s-servizz ta’ trasport pubbliku f’pajji]na.

s-Sur Carachi nesa’ li b[ala membri fl-Unjoni Ewropea g[andna l-obbligu li n[arsu l-interess Ewropew, xi [a;a li l-Gvern ewro-xettiku Laburista qieg[ed ukoll jinjora. {asra li d-demokrazija moderna idejjqu daqshekk lis-Sur Carachi. {asra i]da mhux sorpri]a l-attitudni miskina tal-General Workers Union

Kien /ar li l-unika interess li kellu l-Gvern Laburista kien li l-Arriva titlaq illum qabel g[ada, irrelevanti minn x’livell ta’ servizz seta’ jintla[aq b’naqra rieda tajba mi]-]ew; na[at

Angelo Micallef angelo.micallef@gmail.com

It-triq il quddiem! Issa li l-[addiema tal-kumpanija tal-Arriva ng[ataw l-aqwa rigal tal-Milied possibbli filforma ta’ futur im/ajpar, fejn lg[ajxien tal-familja tag[hom jinstab mhedded bl-in/ertezza, je[tie; li l-Ministru Joe Mizzi jieqaf bix-xene;;ati tieg[u u sa fl-a[[ar jibda jerfa’ r-responsabbiltà li g[a]el li jid[ol g[aliha. Is-servizz tat-trasport pubbliku je[tie; li jitlaq minn idejn l-istat

illum qabel g[ada u llum qabel g[ada je[tie; li jinstab operatur li jista’ jil[aq il-kriterji me[tie;a. Alla [ares is-sitwazzjoni fejn r-regolatur huwa wkoll l-operatur idum fit-tul. Il-Gvern Laburista jrid ja//erta li ;a la darba jinstab operatur ;did dan ma jirripettix l-i]balji li saru ma’ l-Arriva u b’hekk ner;g[u mmorru back to square one.

Jalla li sa fl-a[[ar il-poplu Malti jkollu trasport pubbliku li jista’ jorbot fuqu. S’issa lindikazzjonijiet ftit li xejn huma nkora;anti i]da nistennew u naraw. Lis-Sur Victor Carachi... F’messa;; g[all-bidu tas-sena l-;dida, il-President tal-General Workers Union, l-alleat numru wie[ed tal-Partit Laburista, Victor Carachi sa[aq li l-kritika

internazzjonali li ffa//jat Malta dwar l-iskema tal-bejg[ ta//ittadinanza setg[et kienet ri]ultat ta’ instigar lokali u li kull Malti kien obbligat li ma jressaqx kritika kontra po]izzjoni li l-pajji], permezz tal-Gvern, ikun qieg[ed iressaq. B[al donnu s-Sur Carachi nesa’ li f’demokrazija l-[idma tal-Oppo]izzjoni g[andha dejjem tkun fl-a[jar interess nazzjonali, liema [idma mhux bilfors ser idoqq [elu g[all-Gvern tal;urnata meta dan jag[]el li jinjora l-istess interess nazzjonali.

B[al donnu s-Sur Carachi nesa’ li b[ala membri fl-Unjoni Ewropea g[andna l-obbligu li n[arsu l-interess Ewropew, xi [a;a li l-gvern Ewro-xettiku Laburista qieg[ed ukoll jinjora. {asra li d-demokrazija moderna idejjqu daqshekk lis-Sur Carachi. {asra i]da mhux sorpri]a l-attitudni miskina tal-General Workers Union. Festa ta’ solidarjeta! Prosit kbira tmur lill-organizzaturi tal-maratona li ttelg[et ilbiera[ mir-radju RTK b’risq idDar tal-Providenza. Maratona

fejn in;abru fondi g[al wa[da mill-aktar kaw]i ;enwini f’pajji]na u li ]gur kull Malti g[andu juri solidarjetà mag[ha. Il-[idma tad-Dar talProvidenza hija imprezzabbli u g[alhekk huwa sabi[ meta tara lill-poplu Malti jirrikkonoxxi dan il-fatt permezz tal-;enero]ità tieg[u, ;enero]ità li l-poplu tant huwa mag[ruf g[aliha.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

9

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

{tie;a ta’ pjan serju g[all-[olqien tax-xog[ol matul din is-sena Kif uriet l - a[[ar statistika , is - sitwazzjoni tal - qg[ad f ’ pajji]na qed tkompli tmur g[all - ag[ar b ’ ]ieda ta ’ aktar minn [ames mitt persuna jfittxu xog[ol matul Novembru . Dan ifisser li hemm b]onn ur;enti li l - Gvern ifassal pjan serju , pjan li jattira investiment ta ’ kwalitá li jo[loq posti jiet tax - xog[ol b ’ pagi tajbin biex ila[[qu mad - domanda tal - pajji] . Il-Kap tal-PN b’appell g[al pjan serju

Kif qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil filmessa;; tieg[u g[as-sena l-;dida illum l-ekonomija globali qeg[da tirkupra u b[ala pajji] konna kapa/i no[olqu x-xog[ol meta kien hemm maltemp internazzjonali, imma issa li g[andna lbnazzi nistennew li jin[oloq aktar xog[ol. Il-Kap talOppo]izzjoni appella u sa[aq li pajji]na g[andu b]onn pjan dwar il-[olqien tax-xog[ol f’setturi ;odda biex l-istudenti u ]-]g[a]ag[ ikunu jafu x’toroq jistg[u jag[]lu hekk kif itemmu l-istudji jew itta[ri; tag[hom. Attivitá ekonomika baxxa li tirrifletti dak li g[addej minnu l-poplu

Fir-realtá diversi setturi ekonomi/i f’pajji]na g[addejjin minn perjodu diffi/li bi tnaqqis ta’ attività, bejg[ u li qed iwassal g[al tnaqqis fil-postijiet tax-xog[ol. Tant hu hekk li statistika ippublikata fil-;img[at li g[addew uriet attività ekonomika dg[ajfa – u tnaqqis sostanzjali – f’diversi oqsma, inklu] ilmanifattura, il-kostruzzjoni, is-settur tal-proprjetà, attivitajiet kummer/jali bl-ingross u bl-imnut kif ukoll servizzi o[ra, fosthom tiswijiet ta’ vetturi. Dawn l-indikaturi huma ta’ t[assib serju g[all-kwa]i 60,000 persuna u l-familji tag[hom li ja[dmu f’dawn is-setturi. Xahar wara xahar ]ieda fil-qg[ad

Kif urew in-numri ppublikati mill-NSO, il-qg[ad minn xahar g[al xahar qed ji]died, dan ifisser li aktar persuni g[addejin minn ]minijiet diffi/li, aktar inkwiet g[al bosta familji hekk kif ilproblema ta’ nuqqas ta’ xog[ol ifisser pi] akbar fuqhom. Nittamaw biss li din is-sena l-;dida taqbad xejra differenti u tkun sena li fiha jin[olqu l-postijiet tax-xog[ol g[aliex minnhom igawdi kul[add. Appell [alli jer;a jfe;; il-bnazzi

Hu g[alhekk li l-familji Maltin u G[awdxin jixraqilhom pjan g[ax-xog[ol li tassew jag[raf kif se jattira lejn Malta investiment sostenibbli li jo[loq aktar postijiet tax-xog[ol ta’ kwalità – hekk biss nistg[u ni]guraw li kif pajji]na m’g[eriqx fl-ag[ar maltemp, jibqa’ g[addej anke issa li madwarna qed jer;a’ jfe;; il-bnazzi.

I/-?ittadinanza u l-Immigrazzjoni Jekk hemm ]ew; su;;etti li ]gur se jibqg[u jfakkruna fissena li g[dha kif intemmet huma ]gur dawk tal-Immigrazzjoni Irregolari u /-?ittadinanza. ]ew; su;;etti li dwarhom Joseph Muscat u l-Gvern tieg[u [oloq kontroversja s[i[a. Jekk nag[tu [arsa lejn limmigrazzjoni naraw kif ilGvern fis-sajf li g[adda spi//a [ammar isem pajji]na meta kien

se ju]a l-push back policy biex jibg[at lura l-immigranti li kienu wasslu Malta. Azzjoni li qajmet kjass s[i[ kemm f’pajji]na kif ukoll l-Unjoni Ewropea irrea;ixxiet. Rajna ilKumissaru Malmstrom twissi lill-Gvern li dak li kien se jag[mel kienet illegali. Imma Joseph Muscat kien qal li g[amel hekk biex iwiddeb lillUE u li kien se jsib soluzzjoni. I]da fl-a[[ar summit li sar f’Di/embru er;ajna rajna li ma kienx hemm soluzzjoni... bqajna b’xejn minkejja l-weg[di kollha ta’ Joseph. I]da jekk qabel ma kontx naf

il-valur ta/-/ittadinanza issa nafu sew... issa naf kemm hi prezzju]a... meta l-eg[]e] [a;a li g[andu nazzjon il-Gvern qed jipprova jbieg[ha biex ida[[al kemxa flus [a jag[mel tajjeb g[all-weg[di li g[amel kemm qabel l-elezzjoni ;enerali u anke fil-ba;it. Ma baxxiex rasu g[al dak li qalulu l-Kap tal-Oppo]izzjoni, il-korpi kostitwiti u anke l-kritika li ;ibed mill-media internazzjonali baqa’ g[addej qisu romblu minn fuq il-poplu. A. Bonnici Sliema

25 sena ilu f’In-Nazzjon Fil-[ar;a ta' In-Nazzjon tag[na tat-2 ta' Jannar tal-1989 kien irrappurtat l-iskambju tal-awguri li kien ing[ata fl-ewwel tas-sena. Bit-titlu Eluf kbar ta' Maltin taw l-awguri tag[hom lill-Prim Ministru, il-;urnal kien ta' [arsa lejn l-ewwel ju ta' dik is-sena u l-awguri li kiienu ing[ataw. Kien hemm ukoll storja dwar il-kun/ert talIstrina li kien sar fis-Sala tal-Kunsill filPalazz. Din kienet it-tieni darba li sar dan ilkun/ert li kien imtella' mill-Kumitat ta/-/elebrazzjonijiet. Storja o[ra fil-;urnal kienet kif il-gvern wie[eb lill-GWU g[all-messa;; li l-President g[amel lill-[addiema membri tal-Union. IlGvern kien g[amilha /ara li ma kienx se j[alli li jing[ad gideb ming[and [add.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrum {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

KALENDARJU FRAR 2013

10

It-tenur Joseph Calleja, l-Ambaxxatur Kulturali ta’ Malta, sar l-ambaxxatur uffi/jali tal-linja nazzjonali tal-ajru, l-Air Malta

Ji;i inawgurat uffi/jalment il-Park tal-Familja f’Marsaskala Il-Karnival 2013... ma ssirx il-Gran Final min[abba x-xita qalila Clinton Sammut Il-:img[a 1 ta’ Frar Im[abbar li l-investiment ta’ 5 miljun ewro f’xog[lijiet fuq Approach Radar f’{al Far, li se jkun it-tieni wie[ed g[all-Malta

Air Traffic Services g[addej kif skedat. Ra;el ta’ 42 sena residenti San Lawrenz G[awdex instab filperiklu tal-mewt wara li waqa’ g[oli ta’ madwar 14-il filata f’sit ta’ kostruzzjoni fil-Munxar f’G[awdex stess. Jing[ata bidu g[as-Semifinali tal-Malta Eurovision Song Contest li sar fl-MFCC f’Ta’ Qali. I]-}ag[]ug[ John Paul Cefai mill-Qala G[awdex intag[]el b[ala ]-}ag[]ug[ tas-Sena g[all2012. John Paul Cefai hu attiv [afna fl-g[aqdiet tal-lokalità talQala u jie[u [sieb ukoll ir-radju tal-lokal. Is-Sibt 2 ta’ Frar Pubblikata l-ittra pastorali

fejn l-isqfijiet jispjegaw kif lElezzjonijiet :enerali huma mument ta’ importanza kbira fil[ajja ta’ kull so/jetà demokratika. Kull /ittadin g[andu j[ossu fid-dmir li jipparte/ipa b’mod [ieles u responsabbli, billi jag[]lu ll-kandidati li jkunu ta’ servizz g[al kulhadd u l-elettorat billi jesprimi l-vot tieg[u. Il-Prim Ministru Lawrence

Gonzi inawgura /-/entru talvi]itaturi f’Selmun li se jkun lewwel pass biex din i]-]ona tibda ti;bed aktar agri-turi]mu. Gianluca Bezzina, jirba[ ilFinali tal-Eurovision Song Contest bid-diska ‘Tomorrow’. Partitarji Laburisti u]aw post tas-Sindku Laburista ta’ {al Qormi, Rosianne Cutajar biex imaqdru lill-PM Lawrence Gonzi, il-Vi/i Kap tal-PN Simon Busuttil u Ministri o[ra talGvern. Il-{add 3 ta’ Frar Il-dritt g[all-[ajja

kien enfasi]]at waqt quddiesa u Manifestazzjoni favur il-{ajja organizzati mill-Moviment Malti dwar it-Tarbija li se Titwieled. }ew; persuni fil-periklu talmewt wara li waqg[u minn g[oli f’]ew; in/identi separati. Fl-ewwel ka] ra;el ?vizzeru ta’ 33 sena residenti San :iljan li waqa’ g[oli ta’ madwar ]ew; sulari u nofs. Il-ka] l-ie[or se[[ fi Triq il-Blajjiet f’Marsaskala, meta ra;el ta’ 51 sena mill-Belt waqa g[oli ta’ madwar sular minn fuq sellum. It-Tnejn 4 ta’ Frar Tkompli s-saga bejn

An;lu Farru;ia u Muscat fejn fost lo[rajn qal li hemm kuntratturi kbar vi/in il-finanzjament talLabour u li Muscat g[amillu assassinju politiku. Membri mill-Bird Life Malta

n;abru quddiem il-kwartieri ta]]ew; partiti politi/i, bil-g[an li jqassmu personalment kwestjonarji lill-kandidati ta]-]ew; partiti b’rabta mal-ka//a, il-protezzjoni tas-selva;; u la//essibiltà sigura tan-nies filkampanja. L-Erbg[a 6 ta’ Frar L-Eks Mexxej Laburista Alfred Sant [are; jattakka l-

Malta Eurovision Song Contest u ]effen il-politika parti;;jana finnofs. Delegazzjoni mill-PN immexxija mill-Vi/i-Kap Simon Busuttil ]aret it-t[ejjijiet li qed isiru g[all-Karnival qrib il-Forti Sant Iermu fil-Belt Valletta. Kien inawgurat l-investiment ta’ 3 miljun ewro li sar f’PET Scanner fl-isptar Mater Dei, li se jag[mlu u]u minnu l-pazjenti li g[andhom b]onn il-kura g[allmarda tal-kan/er. Investiment li sar realta’ grazzi g[al ftehim iffirmat mal-Gvern }vizzeru lura fl-2010, li [are; finanzjament ta’ aktar minn ]ew; terzi tal-ispi]a. Fl-isptar :enerali, ir-Rabat G[awdex, ;ew inawgurati tliet swali ;odda b’investiment ta’ 4 miljun ewro, fondi tal-UE, swali li ;ew inawgurati mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi filpre]enza tal-Ministri Chris Said u Giovanna Debono. }ew; g[addasa ;ew salvati minn membri tal-Forzi Armati ta’ Malta wara li sarbu ru[hom

f’diffikultà f’ba[ar imqalleb fidDwejra, G[awdex. Il-{amis 7 ta’ Frar

Eddie Fenech Adami g[alaq 79 sena. Hu twieled f’Birkirkara fl-1934, iben Luigi Fenech Adami u Josephine née Pace. It-tenur Joseph Calleja, lAmbaxxatur Kulturali ta’ Malta, sar l-ambaxxatur uffi/jali tallinja nazzjonali tal-ajru, l-Air Malta. Jifta[ fi Brussels is-Summit tal-UE fuq il-Ba;it Ewropew ghas-seba’ snin li ;ejjin. Im[abbar ftheim fejn l-istudenti tal-Istitut g[all-Istudji Turistici se jkollhom l-opportunità li jag[mlu apprendistat ta’ sitt xhur f’lukanda f’Seychelles filwaqt li studenti mis-Seychelles Tourism Academy se jkunu qed jistudjaw fl-ITS f’Malta. Il-:img[a 8 ta’ Frar Jifta[ uffi/jalment l-ista;un talKarnival bi programm interessanti fosthom ta’ karrijiet u ]fin. Id-Deputy Leader tal-MLP

Toni Abela qed ji/[ad li hu g[amel xi pressjoni fuq xi [add. Dan wara li f’xhieda li ta filQorti, Richard Vella, li kien barman f’ka]in Laburista, sostna li Abela kien g[amel pressjoni mal-Pulizija biex ma jitti[dux passi f’ka] ta’ ;lieda li kienet inqalg[et. Tancred Tabone [abbar li rrezenja [abba ra;unijiet person-

ali minn President tal-Kamra talKummer/, l-Industrija u lIntrapri]a. Il-President [are; proklama ta’ ma[fra presidenzjali fil-konfront ta’ persuna li qed ti;i investigata b’rabta ma’ allegata korruzzjoni fix-xiri ta]-]ejt. Is-Sibt 9 ta’ Frar Fid-Dar ?entrali tal-PN titella’ Maratona ta’ Gbir ta’ Fondi, bilg[an li jin;abru fondi b’risq ilkampanja elettorali. L-Ordni tal-Kavallieri ta’ Malta ti//elebra d-900 anniversarju mit-twaqqif tag[ha. L-

Ordni kienet ;iet rikonoxxuta mill-Papa Paschal II fi Frar tassena 1113.

Il-{add 10 ta’ Frar Tifel ta’ 12-il sena residenti nNaxxar sofra minn ;rie[i ta’ natura gravi i]da ma kienx filperiklu tal-mewt wara li g[al xi ra;uni t-tifel intlaqat minn mutur ta’ tip Honda li kien qed ji;i misjuq minn ra;el ta’ 42 sena residenti San Pawl il-Ba[ar. Il-gazzetta il-Mument ti]vela kif matul ix-xhur tas-sajf f’Villa ta’ kuntrattur kienu qed isiru

laqg[at bejn kuntratturi kbar u uffi/jali tal-MLP. Fit-tielet jum tal-Karnival spikka l-isforz tal-parte/ipanti talKarnival li minkejja temp mhux daqstant sabi[, xorta taw spettaklu fuq il-Fossos tal-Furjana i]da min[abba t-temp, l-isfilata


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

11

KALENDARJU FRAR 2013

Gianluca Bezzina it-tabib kantant li bit-tbissima tieg[u u t-talent tieg[u seraq il-qlub tal-Maltin u l-barranin

Gianluca Bezzina jirba[ il-Malta Eurovision Song Contest bil-karrijiet fil-Belt Valletta giet ikkan/ellata. Il-President ta’ Malta [are; proklama ta’ ma[fra presidenzjali kundizzjonata lil George Farrugia b’rabta max-xiri ta’ fuel mill-Enemalta u entitajiet sussidjarji u asso/jati.

g[al Settembru 2012 juru li nnumru ta’ persuni ja[dmu bi qlig[ fil-g]ejjer Maltin ]died b’1,700 jew 1.1 fil-mija g[al ftit inqas minn 152 elf u 500 persuna. Dan meta mqabbel ma’ Settembru 2011.

It-Tnejn 11 ta’ Frar Tit[abbar b’sorpriza li l-Papa Benedittu Sittax se jirrizenja fla[[ar ta’ Frar 2013. T[abbar li b’investiment ta’ miljun ewro, palazz fir-Rabat li

ilmexxejja politi/i li jsir f’kull kampanja elettorali fuq il-kampus tal-Università, appuntament mistenni mill-istudenti talUniversita’ u kienet [asra li dan ;ie manipulat milLabour. L-MCAST i//elebra s-su//ess ta’ 1,863 student ie[or li temmew korsijiet fil-Livell 1 sa 4 matul is-sena akkademika 2012. Il-Knisja ti//elebra Ras irRandan, jew kif inhu mag[ruf ukoll l-Erbg[a tal-Irmied, ;urnata li tag[ti bidu g[all-40 jum tarRandan li jwassluna sal-G[id ilKbir.

kien mitluq se jigi restawrat u mibdul f’attrazzjoni turistika. Meta jitlesta dan il-pro;ett, se jkunu impjegati madwar 15-il persuna. It-Tlieta 12 ta’ Frar Il-MEPA approvat l-applikazzjoni g[all-bini ta’ supermarket tad-ditta LIDL u fa/ilitajiet o[rajn f’Ta’ }ejta, fil-limiti tarra[al tax-Xewkija f’G[awdex. Dan l-i]vilupp se jsir fuq medda ta’ art kbira 4,800 metru kwadru f’in[awi li jag[mlu parti mi]]ona Industrijali tax-Xewkija. Jintemm il-Karnival g[al din is-sena. Il-Karnival intemm qabel kien mistenni min[abba x-xita li

xarrbet karrijiet li kienu lesti sabiex jkunu parti mill-Gran Final bis-sehem ta]-]effiena li kienu se jag[tu spettaklu fi Triq Sant’Anna fil-Furjana. Konferma o[ra fi]-]ieda o[ra fl-impjiegi full-time f’pajji]na hekk kif /ifri pubblikati millUffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika

L-Erbg[a 13 ta’ Frar Sar id-dibattitu bejn

Il-{amis 14 ta’ Frar T[abbar li g[at-tliet xhur li ;ejjin, fil-Fortifications Interpretation Centre, il-Belt Valletta, wie[ed se jkun jista’ jara l-[ames pjanti ori;inali ta’ Francesco Laparelli g[all-Belt Valletta. :ie mniedi l-qafas talKurrikulu Nazzjonali l-;did li

jinvolvi investiment qawwi f’g[odod biex jintla[qu l-miri g[all-i]vilupp tat-tfal b[ala /ittadini u biex ji]diedu l-livelli ta’ studenti li jkomplu jistudjaw.

Il-:img[a 15 ta’ Frar Clive Butler ta’ 26 sena residenti Marsaskala tressaq il-Qorti mixli li asso/ja ru[u ma’ persuni o[rajn sabiex ibieg[ jew jittraffika d-droga f’Malta. Il-Kunsill Lokali ta’ Tas-

Sliema [abbar li se jimplimenta skema ;dida ta’ parke;; residenzjali, skema li se jgawdu minnha r-residenti kif ukoll in-negozji f’Tas-Sliema. Il-{add 17 ta’ Frar Numru sabi[ ta’ koppji, il-Jum ta’ San Valentinu ;ab mieg[u esperjenza ;dida – titjira ori;inali g[all-a[[ar mill-Air Malta offritielhom l-opportunita’ li jgawdu dan il-jum minn fuq ilkosta ta’ Sqallija u fuq il-vulkan Etna. Kienet l-a[[ar ;urnata li fiha tqassmu l-voti mill-pulizija fiddjar f’Malta u G[awdex. Il-FA Il-Forzi Armati ta’ Malta u l-

pulizija lbierah zammew 39 kaxxa bi 390 elf sigarett tal-kuntrabandu li kienu abbord lanca tas-sajd mal-35 mil nawtiku ‘l barra mil-Lbi/ ta’ Malta. Jidher li d-dg[ajsa kienet qed tinstaq minn ]ew; G[awdxin.Il-Forzi Armati ta’ Malta u l-pulizija lbierah zammew 39 kaxxa bi 390 elf sigarett tal-kuntrabandu li kienu abbord lan/a tas-sajd mal35 mil nawtiku ‘l barra mil-Lbi/ ta’ Malta. Jidher li d-dg[ajsa kienet qed tinstaq minn ]ew; Ghawdxin. Il-FAM u l-pulizija ]ammew

39 kaxxa bi 390 elf sigarett talkuntrabandu li kienu abbord lan/a tas-sajd mal-35 mil nawtiku ‘l barra mil-Lbi/ ta’ Malta. Jidher li d-dg[ajsa kienet qed tinstaq minn ]ew; G[awdxin. :lieda kbira, storbju, karozzi jsuqu b’velo/ità qawwija, demm mal-art, persuni feruti, Pulizija u ambulanzi. Kienet din ix-xena li ddominat Triq San Pawl firRabat, fejn argument ja[raq bejn partitarji Laburisti fil-ka]in talLabour wassal biex ra;el idda[[al l-Isptar u jinsab filperiklu li jitlef [ajtu. It-Tnejn 18 ta’ Frar Ronald Galea, ta’ 65 sena minn Birkirkara nqatel b’minn talinqas 6 tiri ta’ arma tan-nar millvi/in, quddiem fabbrika talla[am, li tinsab fiz-Zona Industrijali ta’ {al Far, qrib ta’ G[ar {asan. Il-{amis 20 ta’ Frar .

Pauline Bartolo reb[et ilPremju tal-President g[allVolotarjat. Pauline ilha sa mill2004 ta[dem f’missjonijiet volontarji fl-E;ittu, il-Perù u lKenja. }ew;t ir;iel barranin li jg[ixu Malta tressqu l-Qorti u ;ew akku]ati bil-qtil ta’ Simon Grech - delitt li kien se[[ f’April tal2005. Il-{add 23 ta’ Frar

:ie inawgurat uffi//jalment ilMu]ew bl-isem “Il-{a;ar - Heart

of Gozo” fil-qalba tar-Rabat G[awdex, pro;ett li sar b’g[ajnuna kbira ta’ flus mill-UE li la[[qu l-miljun ewro. Inawgurat l-park tal-familja f’Marsaskala mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. It-Tlieta 25 ta’ Frar

:ie ffirmat ftehim kollettiv ;did bejn l-ETC u l-Union {addiema Mag[qudin. T[abbar li bl-iskop li jattira lejn Malta kumpaniji privati li jispe/jalizzaw fix-xjenzi tal-[ajja u r-ri/erka, u biex aktar ]g[a]ag[ ikollhom l-opportunità jimirhu fil-Life Sciences, ir-ri/erka u li]vilupp, il-Gvern qed jinvesti 40 miljun ewro bl-g[ajnuna ta’ fondi Ewropej f’Life Sciences Centre f’San :wann. Sar ftehim bejn il-Gvern u lFondazzjoni Inspire, biex din tkun tista’ tkompli twettaq il[idma siewja tag[ha. Il-{amis 27 ta’ Frar Fil-Vatikan saret l-udjenza finali tal-Papa Benedittu XVI qabel ma g[ada jirtira formalment mit-tmun tal-Knisja Kattolika Universali. T[abbret il-mewt ta’ Joyce Grech, li kienet il-fundatri/i u lewwel President tal-Moviment Nisa tal-Partit Nazzjonalista, lMNPN. Il-:img[a 28 ta’ Frar

Jirtira uffi/jalment il-Papa Benedittu XVI b[ala l-Kap talKnisja Kattolika.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

12

OPINJONI

Ir-rigal tal-Milied li qlajt ming[and il-Ministru Anton Refalo B[alissa ninsabu fl-atmosfera tal-Milied fejn [afna nies jag[tu r-rigali lil [addie[or. Il-Ministru Anton Refalo wkoll jidher li da[al f’din latmosfera u dan nista’ nixhdu jien g[ax g[adni kemm qlajt rigal interessanti [afna ming[andu. Qed nirreferi g[al dak li ;ara fil-programm Reporter ta’ Saviour Balzan tatTnejn, 9 ta’ Di/embru 2013 fuq TVM. Dan il-programm kellu G[awdex b[ala su;;ett u ddiskussjoni fih kellha ssir bejn il-Ministru g[al G[awdex Dr. Refalo g[all-Partit Laburista u jiena fil-kapa/ità tieg[i b[ala lkandidat G[awdxi g[allParlament Ewropew f’isem ilPartit Nazzjonalista. G[al xi ra;uni l-pre]enza tieg[i m’intg[o;bitx u dan bdejt nirrealizzah e]attament qabel ma beda l-programm. Attentat biex jinbidel il-format tal-programm Difatti, il-producers tal-pro-

gramm infurmawni li minflok id-diskussjoni kif ippjanat inizjalment, il-format tal-programm kien ser ikun, l-ewwel nofs sieg[a bil-Ministru Refalo jiddiskuti wa[du fl-istudio u t-tieni nofs sieg[a bil-Ministru Refalo jo[ro; mill-istudio u floku nid[lu jien u l-kandidat Laburista g[all-Parlament Ewropew Clint Camilleri biex nag[mlu diskussjoni bejnietna. Peress li dan ma kienx skont il-pjan maqbul, il-Partit Nazzjonalista m’a//ettax il-format il-;did u kien biss wara [afna insistenza mill-istess Partit Nazzjonalista li jien ing[atajt ilpossibbiltà sabiex fit-tieni nofs sieg[a tal-programm , nid[ol flistudio u flok mal-kandidat Clint Camilleri, nag[mel diskussjoni mal-Ministru Refalo. Hekk kif beda l-programm, ikkonfermajt aktar u aktar kemm il-pjan kien wie[ed /ar, ji;ifieri li l-Ministru Refalo jevita diskussjoni diretta mieg[i. Difatti, l-ewwel nofs sieg[a talprogramm, ji;ifieri dik il-parti fejn il-Ministru Refalo kien qed jiddiskuti wa[du, ttie[det sabiex fiha sarulu l-mistoqsijiet l-aktar kontroversjali u li politikament, setg[u jpo;;uh f’diffikultà. Fl-ewwel parti ntmessew l-aktar punti ja[arqu Tant hu veru li f’din in-nofs sieg[a, intmessew il-punti laktar ja[arqu, ji;ifieri d-dik-

Kevin Cutajar kcutajar@pn.org.mt

l-programm, i/-Chief of Staff tieg[u b’[an;ra kbira /a[ad. Jiena naturalment [adt nota tarrisposta tag[hom, imma minn dak li rajt qabel, waqt u wara lprogramm, g[andi suspetti kbar kemm il-verità hija dik. Tif[ir g[all-gallarija

Fil-programm Reporter, il-Ministru Anton Refalo ma kellu ebda pressjoni biex jiddiskuti temi ja[arqu g[alih, b[al meta, per e]empju, allegatament sejja[ lura vapur tal-Gozo Channel wara li kien tilfu

A[na l-persuni b’di]abbiltà m’g[andniex b]onn min i[enn g[alina, la fil-privat u lanqas fil-pubbliku. Meta nkunu pre]enti g[al xi diskussjoni b[al f’Reporter, a[na l-persuni b’di]abbiltà rridu ni;u trattati b[ala persuni intelli;enti li kapa/i nitkellmu u niddibattu daqs kul[add jarazzjoni tal-assi tal-Ministru Refalo li tant [olqot dubbji dwar kemm kienet vera u wkoll listorja ta’ meta l-Ministru Refalo allegatament sejja[ lura vapur tal-Gozo Channel wara li tilfu. Naturalment, peress li lMinistru kien wa[du fl-istudio, hu seta’ jitkellem kif xtaq u bla pressjoni ta’ xejn. Imbag[ad, fittieni nofs sieg[a, meta kont pre]enti jien, intmessew punti o[rajn ta’ natura aktar ;enerali fuq G[awdex u li fuqhom, b[ala G[awdxin, jien u l-Ministru Refalo diffi/ilment stajna ma naqblux. Naturalment, anke hawnhekk, l-iskop kien dak li l-Ministru Refalo, kemm jista’ jkun ma jitpo;;iex f’dawl politiku negattiv. Hawn il-mistoqsija tqum b’mod naturali. Il-g[aliex sar dan l-isforz kollu biex ilMinistru Refalo jevita li jkollu diskussjoni mieg[i? Wara li analizzajt sew dak kollu li ;ara,

na[seb li hemm spjegazzjoni. Dan ;ara mhux g[ax jien kapa/i niddiskuti a[jar millMinistru. Almenu, jien hekk naraha, l-g[aliex il-Ministru tant g[andu esperjenza li f’diskussjoni ma’ xi [add b[ali li g[ad qed jag[mel l-ewwel passi fil-politika, suppost li ma jsib ebda diffikultà. Il-Ministru Refalo juri li jib]a’ Fl-opinjoni tieg[i, il-bi]g[a tal-Ministru Refalo kienet ;ejja mill-fatt li kien ser ikollu jid[ol f’diskussjoni pubblika mieg[i, jien li jien persuna b’di]abbiltà. Ng[id dan il-g[aliex illum, ejn u g[oxrin sena ng[ix b‘di]abbiltà, jiena naf kemm persuni talistatura tal-Ministru j]ommu

lura minn konfront ma persuna b[ali, min[abba d-dannu li tista’ ssofri l-popolarità tag[hom. Fi kliem ie[or, persuni b[allMinistru Refalo ji;u f’dilemma jekk g[all-imma;ni pubblika

tag[hom, ikunx jaqbel li jikkonfrontaw persuna b[ali b’mod dirett u skjett, jew inkella joqog[du jmewtu d-diskussjoni biex jidhru li qed i[ennu g[aliha. Nemmen li dakinhar tal-programm, il-Ministru Refalo kien f’din it-tip ta’ dilemma. Hu kien jaf li jekk jie[u l-ewwel atte;;ament, hu seta’ jidher kattiv ma’ persuna b’di]abbiltà, filwaqt li jekk jie[u tat-tieni, hu seta’ jidher dg[ajjef f’g[ajnejn in-nies. Nemmen ukoll li quddiem dan kollu, l-e[fef soluzzjoni li sab il-Ministru Refalo kienet li ja[rabni. Id-dilemma tal-Ministru dehret ukoll meta fil-programm, jien saqsejtu jekk kienx veru lkliem xejn sabi[ li allegatament kien qal pubblikament dwari /Chief of Staff tieg[u, hekk kif sar jaf li l-Partit Nazzjonalista kien ser jibg[at lili g[addiskussjoni. F’fixla s[i[a, il-Ministru qal li ma kien jaf xejn, filwaqt li wara

Issa dak kollu li ;ara, jikkuntrasta [afna ma’ dak li kien g[amel il-Ministru Refalo aktar kmieni f’dik il-;urnata. Difatti, waqt diskors f’seminar dwar ilpersuni b’di]abbiltà, hu g[a]el li jitkellem b’tif[ir dwari, i]da wara li rajt x’;ara f’Reporter, issuspett tieg[i hu li dan it-tif[ir kien inti] biss g[all-gallarija u mhux g[ax verament jemmen fija. U proprju hawn jinsab il-qofol tat-tag[lima li nixtieq li lMinistru Refalo u l-bqija tannies jie[du minn dak li ;ara. A[na l-persuni b’di]abbiltà m’g[andniex b]onn min i[enn g[alina, la fil-privat u lanqas filpubbliku. Meta nkunu pre]enti g[al xi diskussjoni b[al f’Reporter, a[na l-persuni b’di]abbiltà rridu ni;u trattati b[ala persuni intelli;enti li kapa/i nitkellmu u niddibattu daqs kul[add. Trattament ming[ajr vanta;;i li m’g[andniex b]onn hu dak li nistennew u dak li n[ossu li jag[tina d-dinjita li tixirqilna. L-a[[ar riflessjoni qabel ng[alaq dan l-artiklu, nirriservaha lil min kien qed imexxi l-programm, ji;ifieri Saviour Balzan. Suppost li s-Sur Balzan kellu r-riegni f’idejh ta’ x’kien qed ji;ri, i]da milli rajt, dan ma tantx kien il-ka]. Madanakollu, g[all;id tax-xandir pubbliku f’pajji]na, nixtieq na[seb li bejn il-Ministru Refalo u s-Sur Balzan ma kien hemm ebda kompja/enza, anke jekk il-fatti juru li sabiex seta’ j[ejji r-rigal li g[o;bu jag[tini, il-Ministru r/ieva daqqa t’id minn x’imkien ]gur.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

X’NARA U X’NISMA’

X’Qalilna l-G[asfur ➤ L-Arriva u min kellu l-interess li joqtolha Dan l-a[[ar l-G[asfur kien qieg[ed Putirjal il-Belt Valletta u sab ru[u fuq si;ra jisma’

diskursata s[i[a bejn xi xufiera tal-Arriva. “Is-sena se tispi//a u se tmut mewta naturali u lArriva se tispi//a g[ax kien hawn min kellu u g[ad g[andu l-interess li joqtolha!” Hekk instema’ jg[id wie[ed mix-xufiera. “Issa naraw bil-paroli kollu li sar jekk i]ommuniex kollha na[dmu lilna. A[na familja g[andna u mhux sew nispi//aw bla xog[ol g[ax kien hawn min ried jimpika,” qal xufier ie[or. L-G[asfur kien mg[a;;el i]da ma riedx jitlaq qabel tispi//a d-diskursata. Fuq kollox seta’ jifhem x’Milied ta’ in/ertezza kienu g[addew minnu dawn ix-xufiera bil-job imdendel. Fil-pront qabe] xufier ie[or u b’/erta konvinzjoni qal: “[a ng[idilkom l-a[wa. L-Arriva, b[al kull [a;a o[ra fid-dinja, mhix perfetta u anke a[na ;ieli gergirna g[al xi [a;a, imma m’g[andniex job [a]in tafux. Dejjem puliti u mbiddlin bluniformi, bl-aircondition sajf u xitwa u n-nies kienu jistmawna g[ax a[na konna nistmawhom. Dawn tal-Labour qabdu malArriva minn qabel ma bdiet ta[dem. Issa x’;ara? Fl-a[[ar lArriva se titlaq. U min se jbati? Mhux il-pubbliku li kien ju]a sservizz u a[na li g[andna limpjieg imdendel? Issa naraw kemm se jinba[ fil-Parlament il-Ministru Joe Mizzi biex [add minna ma jitlef [ob]u!!” “Nittama,” qalilna l-G[asfur, “li dawn ix-xufiera ma jibdewx is-sena ming[ajr impjieg!! U nittama wkoll li l-pubbliku li kien ju]a s-servizz tal-Arriva issa jkollu servizz a[jar. Issa //ans ta’ Joe Mizzi u l-Labour tieg[u mhux bit-tg[ajjir millbank tal-Oppo]izzjoni. “Issa huma fil-Gvern u Joe Mizzi hu l-Ministru tat-Trasport mhux Austin Gatt. Nistennew u naraw kemm hu kapa/i.” ➤ }elqa nobis Labour Style Meta xi ;ranet ilu s-Segretarju

Parlamentari Owen Bonnici li kien beda l-le;i]latura ta[t il-

Ministru tal-Arti;janat, dak li jag[mel kollox bizzilla, /ioè Manuel Mallia, u wara ftit spi//a ta[t il-;wiena[ ta’ Joseph tag[na lkoll, kien qed ji;i intervistat mill-Canadian

13 Owen Bonnici li d-due diligence se tag[milha l-istess kumpanija li se tippromwovi biex tbig[ listess skema? B’im[allef u prosekutur fl-istess [in ikun komdu Owen Bonnici?” staqsiena lG[asfur. “U fil-kas g[al Owen Bonnici, li hu daqshekk progressiv u liberali, tag[mel sens li Ministru, f’dan il-kas, Manuel Mallia, ikollu l-a[[ar kelma fuq ir-rakkomandazzjonijiet u d-due diligence tal-kumpanija?

Gvern tal-Labour se jispi//a jbieg[ i/-/ittadinanza tag[na biex ida[[al ftit flus, la m’g[andux [ila jdawwar ir-rota talekonomija!!! ➤ L-Isptar ta’ G[awdex fi stat tal-biki Fil-;img[a bejn il-Milied u lEwwel tas-Sena l-G[asfur mar

sa G[awdex biex jara ftit wirjiet ta’ presepji. Meta kien hemm waqaf ir-Rabat jie[u kafè u tg[idx kemm sema’ tgergir fuq l-istat tal-mi]erja li jinsab fih lIsptar :enerali

il-fehma meta sar jaf li lMUMN, l-union tal-infermiera u l-qwiebel kienet tat direttivi lill-membri tag[ha sakemm jirran;aw l-affarijiet. L-Isptar t’G[awdex sar ilbejta tal-infezzjonijiet kemm g[all-infermiera, g[all-pazjenti u anke g[all-qraba li jmorru j]uruhom. Il-kontenituri talalcohol handwash ma je]istux meta dawn xi [a;a li ssib anke ;o kull post pubbliku. Sa[ansitra fil-wards lanqas hemm bins fejn wie[ed jarmi l-iskart u ttoilets jew ming[ajr sink jew fejn hemm sink, m’hemmx sapun biex ta[sel idejk. Dan hu l-istat tal-biki li l-Gvern Laburista ;ab lill-Isptar :enerali t’G[aw-dex fih. G[ax kif dejjem jg[id l-G[asfur, “il-Gvern tal-Labour champion biex jitqammel mal-G[awdxin. Imissu jist[i, biss bl-G[awdxin darba tid[aq!!” ➤ Carachi u l-farsa tra;ika tal-bejg[ ta/-/ittadinanza Fl-okka]joni tal-festi

Broadcasting Corpora-tion (CBC) Radio, ]elaq wa[da finniexef Labour style. Fost l-o[rajn Owen Bonnici qal li l-iskema ta/-/ittadinanza mhix proprja bejg[ ta/-/ittadinanza g[ax il-Ministru Manuel Mallia jista’ jg[id le lil xi applikant u barra minn hekk min japplika jrid jg[addi mid-due diligence. “Kemm hu tassew bravu dattifel,” qalilna l-G[asfur. “Nesa jg[idilhom lis-CBC Radio

Din hi d-demokrazija progressiva u liberali Ewropea li jemmen fiha Owen Bonnici? G[ax allura bl-istess argument, jekk l-a[[ar kelma se tkun talinfallibbli Manuel Mallia, u lkumpanija tad-due diligence tg[id le lil xi [add g[ax ikun per e]empju frodist, terrorist, baruni tad-droga e//, e//, l-istess Manuel Mallia se jkun f’po]izzjoni li xorta jg[id iva!” irra;una l-G[asfur. Insomma iduru kif iduru ma’ din l-istorja, jibqa’ l-fatt li l-

t’G[awdex. “G[aruka]a,” qalilna lG[asfur, “imma d-dag[a u l;akulatorji li smajt indirizzati lejn il-Ministru [aruf tasSagrifi//ju Anton Refalo, xi [a;a tal-g[a;eb.” “U jista’ jdum jg[id li mhix responsabbiltà tieg[u,” instema’ jg[id wie[ed G[awdxi, “a[ne lilu vvutajna u hiw il-Ministruw g[al G[awdix.” L-G[asfur [aseb li qed jesa;eraw i]da malajr dawwar

li g[adhom kemm g[addew talMilied u l-Ewwel tas-Sena, ilPresident tal-GWU Victor Carachi g[amel messa;; fejn [adha qatta’ bla [abel kontra kull min jag[mel [sara lil pajji]na b’mod partikulari filmedia internazzjonali. Hu kien qed jirreferi g[al dak li qalet u g[adha tg[id il-media internazzjonali fuq il-pantomima klassika kompo]izzjoni ta’ Joseph Muscat u produzzjoni talGvern Laburista bl-isem ILBEJG{ TA?-?ITTADINANZA MALTIJA. “Taf x’naf,” qalilna lG[asfur, “li l-ewwelnett is-Sur Carachi ma qalilniex x’ja[seb hu fuq din l-iskema farsa tra;ika u t-tieni g[aliex qed jistag[;eb is-Sur Carachi? Jekk g[andu jag[mel priedka b[al dik messu kellu l-kura;; u g[amilha lil Joseph Muscat g[ax kien hu li dde/ieda li jitfa’ lil pajji]na fi/-/entru tar-redikola;ni permezz ta’ din l-iskema ba]wija. B[al xejn issa ma jridx ikompli mal-kor tal-pappagalli Laburisti li l-media internazzjonali qeg[dha tikkritika lill-Gvern Malti u lil Malta g[ax qag[du jxewxu n-Nazzjonalisti?” “Jekk ma tirrispettax lilek innifsek,” qalilna l-G[asfur, “ma tistax tippretendi r-rispett ta’ [addie[or. Il-Gvern tal-Labour ta’ Joseph tag[na lkoll lanqas lilLaburisti Maltin m’hu jirrispetta. Kif jista’ jippretendi li ma jaqlax kritika?” temm l-G[asfur.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

14

A{BARIJIET TA’ BARRA

Mi]mum dwar l-attakk fuq l-Ambaxxata Iranjana IL-LIBANU

Kim Jong-un waqt li qed jispezzjona resort g[al-log[ob tax-xitwa qrib ta’ Wonsan, fil-Korea ta’ Fuq (ritratt> EPA)

Ji//elebra l-qtil ta’ zijuh IL-KOREA TA’ FUQ

Il-Mexxej tal-Korea ta’ Fuq komunista, Kim Jong-un, fa[[ar id-de/i]joni ta’ ftit ;img[at ilu biex zijuh jispi//a ;ustizzjat waqt li sostna li ‘din l-azzjoni determinata’ g[enet biex issa[[a[ l-g[aqda fil-pajji]. Kim qal dan id-diskors waqt messa;; g[all-Ewwel tas-Sena li xxandar fuq it-Televi]joni talIstat u meta g[all-ewwel darba rrefera pubblikament g[all-qtil ta’ zijuh, Chang Song-thaek, li kien mi]]ewwe; lil o[t Kim Jong-il; l-eks-President komunista u missier Kim Jong-un, li kien miet fl-2011.

Chang Song-thaek kien bniedem mill-aktar influwenti filKorea ta’ Fuq u filwaqt li, jiem ilu, t[abbar li hu kien spi//a ;ustizzjat wara li nstab [ati dwar ‘atti ta’ tradiment’, il-pass partikolari qajjem inkwiet kbir dwar nuqqas ta’ stabbilita filpajji] komunista imprevedibbli. Il-messa;;i g[as-sena ;dida minn Pyongyang qed ikunu segwiti mill-Korea t’Isfel, b’Kim Jong-un anki jakku]a lil Seoul u l-Istati Uniti ‘b’li qed ja[dmu lejn stat ta’ gwerra u l-pre]enza tal-armi nukleari fil-Penisola Koreana’.

Kim sejja[ ukoll g[al titjib firrelazzjonijiet mal-Korea t’Isfel, i]da naqas milli jindika li lest biex jie[u l-passi konkreti g[al sitwazzjoni aktar stabbli li tifta[ g[all-pa/i. Dan meta l-Korej ilhom teknikament fi stat ta’ gwerra mindu l-ostilitajiet ta’ bejniethom, li damu mill-1950 sal-1953, intemmu b’armistuzju. Intant, Kim Jong-un qal li ‘lg[aqda hi fid-destin tal-Korea’, filwaqt li wissa dwar ‘di]astru’, f’ka] li l-Korea t’Isfel u l-Istati Uniti jaslu biex iwettqu l-atti aggressivi fil-konfront ta’ pajji]u.

Ikomplu bl-evakwazzjoni tan-nies L-EL SALVADOR

L-Awtoritajiet f’El Salvador re;g[u bdew bl-evakwazzjonijiet ta’ residenti mill-in[awi talvulkan ‘Chaparrastique’, filprovin/ja ta’ San Miguel, u meta qed jinkwetaw dwar xi ]broff ;did wara li l-vulkan, nhar il-{add, beda jarmi d-

d[a[en tal-;mied u l-gassijiet fl-ajru. Sorsi mal-Ministeru Salvadoren g[all-Ambjent semmew is-sogru li l-vulkan jispi//a jbewwe; il-lava ‘fl-i]broff li jmiss u li jista’ jkun imminenti’ wara li ‘Chaparrastique’ baqa’

jarmi l-gassijiet f’dawn l-a[[ar jiem. Wie[ed irid imur lura g[all1976 g[all-a[[ar darba li lvulkan spi//a jarmi l-lava, u meta fl-2010 kien anki kka;una t-the]]i] tal-art qawwi firre;jun.

Rapporti minn Bejrut qalu li lawtoritajiet Lebani]i arrestaw ilKap ta’ grupp militanti li qed imexxi gwerra qaddisa u li assuma responsabbilta g[allattakk suwi/ida li kien se[[ f’Novembru kontra lAmbaxxata Iranjana. Kelliema g[all-Gvern qalu li Majid al-Majid, l-’emir’ Sawdi tal-Brigati Abdullah Azzam, li huma affiljati mal-moviment AlQaida, qed jin]amm mill-membri tas-servizzi sigrieti talArmata Lebani]a u li l-istess

Majid spi//a arrestat ‘fil-jiem ri/enti’. Spi//aw tilfu [ajjithom 23 persuna fl-attakk ta’ Novembru fuq l-Ambaxxata, b’wie[ed mill-vittmi jkunu l-attache kulturali Iranjan. Intant, reli;ju] qrib lAbdullah Azzam wissa li lattakki fil-Libanu se jkomplu dment li l-grupp Hezbollah talmilitanti X’iti ma jieqafx millappo;; lill-Gvern tal-President Sirjan Bashar al-Assad fil-gwerra /ivili tas-Sirja.

Jid[lu fis-se[[ ir-riformi ta’ ‘Obamacare’ L-ISTATI UNITI

Miljuni ta’ Amerikani g[andom igawdu mill-assikurazzjoni tas-sa[[a g[all-ewwel darba; bir-riformi ‘stori/i’ li lPresident Amerikan, Barack Obama, kien ilu jinsisti dwarhom, jid[lu fis-se[[ millEwwel ta’ Jannar. Ir-riformi huma parti millvi]joni ta’ Obama biex kul[add jibbenefika minn kura tassa[[a ‘g[all-but ta’ kul[add’, i]da l-politika m’hix nieqsa mill-kontroversji u bl-introduzzjoni tas-sistema tiltaqa’ ma’ [afna intoppi. Ta[t is-sistema mag[rufa b[ala Obamacare, i/-/ittadin Amerikan bilfors irid ikun kopert bl-assikurazzjoni tas-sa[[a u fejn irid jixtri wie[ed millhealth plans privati g[ad-

dispo]izzjoni tieg[u. Intant, la]jendi jistg[u anki ja[sbu biex jipprovdu din il-polza g[allimpjegati tag[hom. Se ting[ata wkoll l-g[ajnuna lill-Amerikani li ma jifil[ux i[allsu g[aliha i]da g[andu je[el multa kulmin jibqa’ ming[ajr assikurazzjoni. Intant, irnexxa l-impenn ta’ xi gruppi reli;ju]i biex ma jkunux sfurzati f’sitwazzjonijiet fejn iridu jipprovdu l-assikurazzjoni fil-ka] ta’ pro/essi ‘li jikkontrollaw it-twelid’. Dan wara li Ma;istrat tal-Qorti Suprema Amerikana ]ammet lill-Gvern milli jisforza lillgruppi spe/ifi/i biex joffru lassikurazzjoni tas-sa[[a li tkopri, fost o[rajn, ilkontra/ezzjoni.

Diplomatiku Palestinjan jinqatel fi splu]joni fi Praga IR-REPUBBLIKA ?EKA

Diplomatiku Palestinjan tilef [ajtu b’ka;un ta’ splu]joni li se[[et fid-dar tieg[u fi Praga, u waqt li hu kien qed jifta[ bagalja. Jamal al-Jamal, li kien il-kap tal-missjoni Palestinjana firRepubblika ?eka, spi//a kritikament midrub u ttie[ed ji;ri l-isptar fejn ;ie ddikjarat mejjet ftit tas-sig[at wara. L-awtoritajiet ?eki li kkummentaw fuq il-ka] qalu li ma

je]istux il-provi li l-attakk kien ippjanat, bl-a[[ar rapporti jtennu li mara li nzertat l-in[awi wkoll ittie[det l-isptar biex jittrattawha g[al xokk. L-isplu]joni se[[et ;o bini fiddistrett ta’ Suchdol, u meta mifhum li dak il-[in kien hemm anki l-qraba ta’ Jamal mieg[u flappartament inkwistjoni. Jidher ukoll li Jamal al-Jamal kien mar jg[ix hemmhekk fil-

;img[at ri/enti u b’sorsi infurmati jtennu li l-isplu]joni se[[et meta hu kien qed jifta[ bagalja antika li kien ;ab mieg[u mid-dar antika. L-Organizzazzjoni g[all{elsien tal-Palestina (PLO), li hi rikonoxxuta min-Nazzjonijiet Uniti b[ala r-rappre]entanta talPalestinjani, g[andha numru sostanzjali ta’ diplomati/i bba]ati f’diversi bliet tal-Ewropa.

Pulizija fl-in[awi tal-isplu]joni fil-kapitali ?eka (ritratt> EPA)


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

SPANJA> Dilettant tal-’kitesurfing’ jisfida l-irwiefen li qed jonf[u fil-bajja ta’ San Juan de Nieva, fil-belt ta’ Castrillon u fost id-dehra spettakolari tal-mew; tal-ba[ar waqt li qed jinkiser fuq il-blat (ritratt> EPA)

Se jfittxu ta[t l-art g[al ri/erka nukleari sigrieta tan-Na]i L-AWSTRIJA L-Awtoritajiet Awstrija/i [ar;u direttivi g[al tfittxija qalb network ta’ mini sigrieti ta[t kumpless li darba serva b[ala kamp tal-kon/entrament tan-Na]i u fejn ja[sbu li x-xjenzati tad-dittatur Adolf Hitler kienu mexxew ir-ri/erka nukleari bl-iskop li jipprodu/u bomba atomika. L-investigazzjoni qed issir wara li dokumentarju g[at-televi]joni ddettaljat arkivji tat-Tieni Gwerra Dinjija li jinkludu dokumenti u ‘’;abra ta’ rakkonti

ming[and ix-xhieda’ rigward lattentati ddisprati tan-Na]isti biex jirb[u ‘t-tellieqa nukleari’ mal-Amerikani fi ]mien millaktar kru/jali. Intant, anali]i fis-sit tal-kamp tal-kon/entrament ta’ Gusen, vi/in iz-zona ta’ St Georgen, ]velat livelli g[olja ta’ uranjum u fejn issemmew ‘indikazzjonijiet’ ta’ splu]jonijiet li saru ta[t l-art, g[exieren tas-snin ilu. In-network tal-mini li qed iserrpu ta[t l-art ta’ Gusen – fa/ilita

li, fit-Tieni Gwerra, kienet konnessa mal-kamp tal-mewt ta’ Mauthausen – i;ebbed g[al kilometri u kien hemmhekk li [adu la[[ar nifs eluf ta’ pri;unieri tanNa]i. F’Jannar tal-1944, gruppi ta’ pri;unieri ttie[du mill-kamp ta’ Mauthausen lejn St Georgen biex jibdew ja[dmu fuq il-mini ‘sigrieti’. Intant, sa Novembru talistess sena, la[qu mietu xejn anqas minn 20,000 fost l-40,000 pri;uniera li kienu kostretti li

ja[dmu b[all-iskjavi f’dawn lin[awi. Illum, jidhru qed jirrankaw limpenji biex jinstabu l-provi tarri/erka atomika, bl-Awstrija/i fil-lokalita jinkwetaw dwar iddokumentarju tal-produttur talfilms Andreas Sulzer li jikxef lambizzjonijiet ta’ Hitler biex jikseb l-armi ‘li qatt qabel ma kienu dehru b[alhom’. L-awtoritajiet lokali di;a nefqu l-eluf tal-ewro fuq it-tfittxijiet preliminarji qalb din is-sistema

tal-mini u llum qed jippruvaw jg[aqqdu skwadra ta’ esperti internazzjonali g[all-fa]i li jmiss tat-tfittxija. Sadanittant, jekk jinstabu tassew il-provi rrifjutabbli li s-sit ta[t il-kamp ta’ Gusen kien jintu]a min-Na]isti g[al ri/erka nukleari, l-awtoritajiet tal-istorja g[ad jistg[u jkollhom jiktbu mill-;did l-a[[ar kapitli tat-Tieni Gwerra Dinjija biex jindikaw kemm Hitler, fil-fatt, kien wasal vi/in ir-reb[a.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

16

TITWILA XENA INTERNAZZJONALI 2013

Qawwiet tad-difi]a Kenjani jidhru wara t-twieqi tal-kumpless kummer/jali ta’ Westgate, f’Najrobi, li fil-21 ta’ Settembru spi//a attakkat minn militanti I]lami/i tal-grupp al-Shabaab. L-attakk irri]ulta f’talanqas 72 mewta, fil-parti kbira tag[hom /ivili, u mijiet ta’ feruti, qabel ilqawwiet Kenjani rnexxielhom jikkontrollaw is-sitwazzjoni wara kwistjoni ta’ jiem (ritratt> EPA)

L-2013 bir-ritratti

Is-Senat tal-Italja, f’Novembru, ke//a lill-eks-Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi mill-Parlament b’se[[ immedjat u wara vot g[all-impeachment tieg[u ladarba Berlusconi kien instab [ati b’konnessjoni ma’ frodi tat-taxxa. Il-mi]ura tfisser li Berlusconi anki tilef l-immunita ta’ deputat parlamentari, i]da fl-istess [in ma timmarkax it-tmiem tal-karriera politika tieg[u (ritratt> EPA)

}ew; nisa jsegwu l-messa;;i ta’ niket li t[allew barra l-barracks tal-Armata fid-distrett ta’ Woolwich, f’Londra, u wara li s-suldat, Lee Rigby, inqatel brutalment minn ]ew; ir;iel li riedu ‘jpattuha lil xi [add’ g[all-gwerrer fil-pajji]i Musulmani. Il-qtil ta’ Rigby se[[ fil-pubbliku fit-23 Mejju li g[adda u ftit tal-jiem ilu, qorti f’Londra g[addiet verdett ta’ [tija fil-konfront ta]-]ew; akku]ati – it-tnejn Britanni/i ta’ nisel Ni;erjan (ritratt> EPA)

Il-Kan/illier tal-:ermanja, Angela Merkel, tivvota f’Berlin waqt l-elezzjoni ;enerali tat-22 ta’ Settembru. Il-Parlament :ermani], jiem ilu, kkonferma t-tielet mandat g[al Merkel b[ala Kan/illier, kwa]i tlett xhur wara l-elezzjoni u fejn hi qed tmexxi koalizzjoni ;dida mag[mulha mill-Partit (tag[ha) CDU u s-So/jal Demokrati/i ta/-/entru-xellug (ritratt> EPA)


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

17

TITWILA XENA INTERNAZZJONALI 2013

Ritratt ta’ Nelson Mandela, l-ewwel President iswed tal-Afrika t’Isfel, jidher bejn ]ew; xemg[at waqt servizz ta’ qima tipiku. Mandela, l-eroj li mexxa l-;lieda kontra l-apartheid f’pajji]u u l-protagonista ewlieni fil-pro/ess biex il-poter jg[addi ming[and ilminoranza tal-bojod lis-suwed, miet fil-5 ta’ Di/embru fl-eta ta’ 95 sena, wara marda twila (ritratt> EPA)

Wa[da mid-dimostrazzjonijiet favur Edward Norton, l-eks-kuntrattur tan-National Security Agency (NSA) tal-Istati Uniti li kien kixef kif l-a;enzija u]at il-mezzi elettroni/i g[all-ispjuna;; fuq eluf kbar ta’ telefonati u l-komunikazzjonijiet privati. Im[allef f’qorti federali ta’ Washington jiem ilu ddikjara dan l-impenn tan-NSA b[ala anti-Kostituzzjonali i]da l-Gvern Amerikan, g[alissa, m’hux ja//etta li Edward Snowden, li qed jing[ata kenn fir-Russja, jista’, ‘l quddiem, igawdi minn forma ta’ amnestija (ritratt> EPA)

Il-Prin/ep William, id-Duka ta’ Cambridge, u Catherine (Kate), id-Dukessa ta’ Cambridge, i[allu l-Isptar ta’ St Mary’s, f’Londra, bi/-/kejken George< l-ewwel tarbija tag[hom u li hu t-tielet eredi g[at-tron tal-Ingilterra. Il-Prin/ep George twieled lil din il-koppja rjali fit-22 ta’ Lulju li g[adda (ritratt> EPA)

Brandon DeJesus, il-ku;in ta’ Gina DeJesus, jerfa’ lin-neputija quddiem ir-residenza ta’ ku;intu fi Cleveland, fl-Istat Amerikan ta’ Ohio. Ir-ritratt ittie[ed wara li Gina rritornat id-dar u ftit wara li hi u ]ew; nisa o[ra nstabu [ajjin minkejja g[axar snin ta’ martirju b[ala l-osta;;i ta’ Ariel Castro< ukoll residenti ta’ Cleveland. Castro kien instab mejjet fi/-/ella tal-[abs tieg[u fit-3 ta’ Settembru u fejn ja[sbu li kkommetta suwi/idju (ritratt> EPA)

Hassan Rouhani reba[ l-elezzjoni ta’ :unju g[all-Presidenza tal-Iran wara li u]a l-kampanja biex jappella lill-konservattivi tradizzjonali u daqstant ie[or lill-votanti li jridu r-riformi fil-pajji]. Rouhani anki wieg[ed lill-elettorat li se jnaqqas it-tensjoni bejn Tehran u d-dinja ta’ barra b’li jindirizza s-sanzjonijiet relattati g[all-programm nukleari tal-Iran (ritratt> EPA)


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

18

A{BARIJIET TA’ BARRA

L-OLANDA> G[exieren kbar ta’ nies f’Scheveningen ji;ru lejn il-ba[ar g[all-ewwel g[awma tradizzjonali tas-sena (ritratt> EPA)

Id-dinja tag[ti mer[ba xierqa lill-2014 Ir-residenti fil-pajji]i kollha tad-dinja ng[aqdu f’/elebrazzjonijiet u programmi ta’ festi biex jilqg[u l-bidu tal-2014 u fejn l-a//enn kien fuq l-awguri, r-ri]oluzzjonijiet g[as-sena l;dida kif ukoll fuq is-sigurta fizzoni spe/ifi/i. In-nies li jg[ixu fi New Zealand u l-Awstralja kienu fost l-ewwel li //elebraw il-ftuh tassena fost programmi ta’ spettaklu – ddominati mil-log[ob tannar – li spikkaw f’pajji] wara lie[or aktar ma beda riesaq nofsil lejl tal-31 ta’ Di/embru, bi/-

/elebrazzjonijiet ikomplu anki lbiera[ fejn eluf sfidaw il-fri]a biex jie[du l-ewwel g[awma tassena. Intant, eluf kbar [onqu lin[awi tax - Xmara Thames , f’Londra, biex jaraw il-programm pirotekniku tradizzjonali , bl - awtoritajiet ta ’ New York, fl-Istati Uniti, jorganizzaw il-famu] countdown ta’ Lejliet is-Sena :dida u fost lin]ul tal-ballun kbir tal-kristall fi/-/entru ta’ Times Square. Ir-residenti f’Moska, firRussja, wkoll gawdew spettaklu tal-log[ob tan-nar i]da s-sigurta

fil-Pjazza l-{amra kienet intensiva wara l-a[[ar splu]jonijiet suwi/ida fil-belt ta’ Volgograd, lejn in-Nofsinar tal-pajji]. Sadanittant, ma kienx mag[ruf jekk l-organizzaturi tal-extravaganza tal-log[ob tan-nar fidDubaj irnexxilhomx jiksbu rekord dinji bi spettaklu li kellu j;ebbed tul [amsin kilometru ta’ art, ma;enb il-ba[ar. Il-pajji]i fin-Nofsinar tal-Asja wkoll laqg[u l-2014 bi/-/elebrazzjonijiet xierqa, u fejn spikkaw il-festi f’Singapore u Hong Kong kif ukoll fl-ibliet prin/ipali ta’ Beijing, fi/-?ina u

Tissie[eb fiz-Zona Ewro IL-LATVJA

Tfajla te]amina l-flus ;odda fil-kapitali Riga (ritratt> EPA)

Il-Latvja bdiet is-sena ;dida b[ala t-tmintax-il pajji] li addotta l-ewro, b’Olli Rehn, b[ala lKummissarju g[all-Affarijiet Finanzjarji u Ekonomi/i tal-UE, jg[id li l-is[ubija ta’ dan il-pajji] fiz-Zona Ewro ‘tikkonkludi vja;; twil lejn il-qalba politika u ekonomika tal-kontinent’. Din l-eks-Repubblika Sovjetika fir-re;jun Baltiku rnexxielha to[ro; mill-kri]i finanzjarja biex saret l-aktar ekonomija tal-UE li ]viluppat b’rata mg[a;;la. Intant, hemm it-tamiet kbar fost il-poplu li l-is[ubija fl-ewro g[andha tnaqqas mid-dipendenza tal-Latvja fuq ir-Russja. Fl-istess [in, il-Gvern u lma;;oranza tan-negozjanti filLatvja //elebraw dan il-pass b[ala impenn li jtejjeb il-credit rating tal-pajji] minbarra li jattira linvestiment barranin.

Jakarta fl-Indone]ja. L-avvenimenti g[all-bidu tassena kienu differenti fi bnadi o[ra, u fejn aktar minn 100,000 ru[ in;abru fi Pjazza lIndipendenza ta’ Kjev, il-kapitali tal-Ukrajna, fejn kantaw l-innu nazzjonali b[ala espressjoni ta’ solidarjeta mal-impenn g[al aktar integrazzjoni mal-Ewropa. Din il-pjazza hi mag[rufa g[all-a[[ar protesti intensivi talUkrajni wara li l-President talUkrajna, Viktor Yanukovich, /a[ad g[all-mistenni ftehim g[all-asso/jazzjoni ta’ pajji]u mal-UE.

Mal-ewwel tokki tas-sena ;dida, fl-Ewropa, ‘splodew’ ilwirjiet pirotekni/i fl-ibliet kapitali ta’ Berlin, Pari;i, Brussell u Ruma waqt li f’Londra, t-tokki tal-Big Ben, l-arlo;; tal-Palazz ta’ Westminster, [abbru l-ewwel programm tal-log[ob tan-nar fid-dinja fuq sistema mag[rufa b[ala multi-sensory. Sadanittant, in-nies fil-belt ta’ Dublin, fl-Irlanda, segwew ‘Pur/issjoni tad-Dawl talPoplu’, li tinvolvi /elebrazzjoni unika bit-tor/i u fejn ilparte/ipanti jduru mat-toroq u lkwartieri ewlenin.

Opportunita ;dida g[ar-Rumeni u l-Bulgari L-UNJONI EWROPEA

L-2014 ;abet arja ta’ opportunita ;dida g[a/-/ittadini tarRumanija u l-Bulgarija li issa jistg[u ja[dmu ming[ajr xkiel fid-diversi pajji]i tal-UE. Dan sar effettiv malli qalbet is-sena u wara li xi pajji]i-membri tal-Unjoni kienu imponew (g[al snin) il-kontrolli ‘ta’ tran]izzjoni’ g[all-[addiema Rumeni u Bulgari li pajji]hom kienu ssie[bu fl-UE, fl-2007. Id-drittijiet tax-xog[ol g[al dawn il-[addiema kienu limitati g[all-ewwel seba’ snin tass[ubija fl-UE, bl-awtoritajiet f’Bucharest u Sofija qed jg[idu li m’g[andux ikun hemm ‘e]odu

qawwi’ mill-pajji]i rispettivi meta [afna min-nies li riedu jfittxu x-xog[ol fl-Istati l-o[ra talUE di;a telqu biex jirrealizzaw it-tragward. Wara li r-Rumanija u lBulgarija ssie[bu fl-UE, sar possibbli biex il-popli rispettivi jivvja;;jaw lejn l-Istati l-o[ra tal-Unjoni ming[ajr il-[tie;a ta’ visa. Madankollu, disa’ fost ilpajji]i-membri imponew restrizzjonijiet temporanji g[at-tipi ta’ xog[ol li setg[u jie[du rRumeni u l-Bulgari, bi Franza, lOlanda u l-Bel;ju jinsistu biex dawn in-nies jiksbu l-permessi tax-xog[ol.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

19

A{BARIJIET TA’ BARRA

IL-BEL:JU> Eluf ta’ nies jippakkjaw is-sit storiku ta’ Mont des Arts, fi/-/entru ta’ Brussell, u waqt li g[addej programm pirotekniku b[ala parti mi/-/elebrazzjonijiet tal-Ewwel tas-Sena (ritratt> EPA)

L-OLANDA> Tfajliet da[kana jilqg[u l-2014 f’wa[da mill-avvenimenti g[all-pubbliku f’Amsterdam (ritratt> EPA)

L-INGILTERRA> Spettaklu bil-log[ob tan-nar f’Londra waqt li l-arlo;; ta’ Big Ben, tal-Palazz ta’ Westminster, jindika l-ewwel minuti wara nofs-il lejl u ]-]erniq ta’ sena ;dida (ritratt> EPA)

IL-:ERMANJA> Is-sema fuq Brandenburger Tor, f’Berlin, waqt splu]joni ta’ lwien fl-eqqel ta’ programm ie[or pirotekniku li sellem lis-sena li g[addiet u feta[ is-siparju fuq l-2014 (ritratt> EPA)


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

20

ATTWALITÅ

Il-Messa;; tal-Papa Fran;isku g[a/-?elebrazzjoni tal-XLVII JUM DINJI TAL-PA?I - 1 TA’ JANNAR 2014

Il-fraternità hi l-pedament u t-triq g[all-pa/i

(2)

Traduzzjoni minn Fr Anton Azzopardi S.J.

6. Il-kri]ijiet finanzjarji u ekonomi/i ta’ ]mienna – ;ejjin ori;inarjament mill-fatt li l-bnedmin qed progressivamnet jitbeg[edu minn Alla u mill-proxxmu, fil-kilba tag[hom g[all[wejje; materjali min-na[a, u filfaqar tar-relazzjonijiet interpersonali u kommunitarji minn o[ra – dawn ;ag[alu lil [afna jfittxu ssodisfazzjon, il-fer[ u s-sigurtà fil-konsum u fil-qlig[ ’l fuq milli trid r-ra;uni ta’ ekonomija sana. Sa mill-1979, :wanni Pawlu II wissa li je]isti periklu reali u per/ettibbli li waqt li l-[akma tal-bniedem fuq il-[wejje; materjali qed tkompli tikber b’[effa talg[a;eb, il-bniedem qed jitlef ilfili essen]jali ta’ din il-[akma, hekk li b’manjieri diversi l-umanità tieg[u qed tkun ma[kuma minn dik tad-dinja. Huwa stess isir o;;ett ta’ [afna forom, ukoll jekk spiss mhux direttament per/ettibbli, o;;ett ta’ manipulazzjoni minn l-organizzazzjoni kollha tal-[ajja komunitarja, mis-sistema tal-produzzjoni, u mill-pressjoni talmezzi tal-komunikazzjoni so/jali.” Il-;rajja tal-kri]ijiet ekonomi/i tag[tina okka]joni biex ner;g[u na[sbuha mill-;did dwar ilmudelli tal-i]vilupp ekonomiku u dwar it-tibdil fl-istili ta’ [ajja. Il-kri]i ta’ llum, g[alkemm b’konsegwenzi gravi g[all-[ajjiet tan-nies, tista’ tkun ukoll okka]joni f’waqtha biex ner;g[u nsibu l-virtujiet tal-prudenza, tattemperanza, tal-;ustizzja u talqawwa. Dawn jistg[u jg[inuna biex nerb[u l-mumenti diffi/li u ner;g[u nsibu l-[oloq fraterni li jorbtuna wie[ed mal-ie[or, bilfidu/ja profonda li l-bniedem g[andu b]onn u hu kapa/i ta’ xi [a;a ta’ aktar rispett g[all-milja tal-interess tieg[u proprju. Fuq kollox dawn il-virtujiet huma me[tie;a biex tinbeba u tkun mi]muma tajjeb so/jetà skont id-dinjità umana. Il-fraternità titfi l-gwerra 7. Is-sena l-o[ra, [afna minn [utna, r;iel u nisa, baqg[u g[addejjin mill-esperjenza qarsa tal-;werra, il-gwerra li tinfed ferita gravi u profonda fil-fraternità. Bosta huwa l-;lied li jispi//a fl-indifferenza ;enerali. Lil dawk

Id-dinja g[adha titnikket [afna gwerer f’diversi partijiet madwarha. Matul is-sena li g[addiet dak li kien qed ji;ri fis-Sirja ng[ata [afna importanza b’xeni ta’ qtil ikexkxu lil kul[add. Madankollu hawn bosta popli o[ra li qed isofru minn gwerer u ;lied ie[or

kollha li qeg[din jg[ixu f’artijiet fejn l-armi inisslu terrur u qerda, ni]gurhom li jien personalment u l-Knisja kollha hija qrib tag[hom. Il-Knisja g[andha b[ala missjoni tag[ha li twassal il-karità ta’ Kristu ukoll lil dawk il-vittmi bla armi ta’ gwerer minsija, permezz tat-talb g[all-pa/i, permezz tasservizz lill-midrubin, lil dawk li m’g[andhomx x’jieklu, lirrefu;jati, lil evakwati u lil dawk kollha li jg[ixu fil-bi]a’. Il-Knisja tg[olli ukoll le[enha biex twassal lil dawk li huma responsabbli ittnehida ta’ din l-umanità mu;ug[a u biex barra l-;lied iwaqqfu wkoll kull abbu] ta’ poter u kull ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. G[al dan il-g[an, nixtieq nappella bil-qawwa kollha lil dawk li bl-armi ji]irg[u vjolenza u mewt: er;g[u ag[rfu f’dak li llum qed t[arsu lejh b[ala g[adu biex teqirduh issa hu [ukom, u waqqfu idejkom. I/[du t-triq tal-armi u morru ltaqg[u mal-ie[or bid-djalogu, bil-ma[fra u bir-rikon/iljazzjoni biex ter;g[u tibnu ma’ dwarkom il-;ustizzja, il-fidu/ja u t-tama. Meta n[arsu b’dan il-mod, jid-

her /ar li fil-[ajja tal-popli l-;lied armat dejjem i;ib mieg[u /a[da intenzjonata ta’ kull possibbiltà ta’ ftehim internazzjonali, jo[loq divi]jonijiet profondi u ;rie[i qerrieda li jkunu jridu [afna snin biex jitfejqu. Il-gwerer jeqirdu filprattika l-impenn biex jintla[qu miri ekonomi/i u so/jali kbar li g[alihom twaqqfet il-komunità internazzjonali”. B’danakollu, sakemm ikun hemm kwantità hekk kbira ta’ armament fi/-/irkulazzjoni b[alma hemm illum, dejjem jinstabu sku]i ;odda biex jimbeda l-;lied. G[alhekk, nag[mel tieg[i lappell tal-Prede/essuri tieg[i kontra it-tixrid tal-armi u favur id-di]armam minn kul[add, u jibdew mid-di]arm tal-armi nukleari u kimi/i. B’danakollu ma nistg[ux ma nag[rfux li t-trattati internazzjonali u l-li;ijiet nazzjonali, g[alkemm ne/essarji u mixtieqa [afna, mhumiex bi]]ejjed we[idhom biex jiskansaw lillumanità mill-periklu ta’ glied blarmi. Tin[tie; konverzjoni tal-qlub li t[alli lil kull wie[ed jag[raf lil [uh fl-ie[or u li g[andu jie[u

[siebu, ja[dem mieg[u biex jibnu [ajja fil-milja kollha tag[ha g[al kul[add. Dan hu l-ispirtu li janima [afna inizjattivi tas-so/jetà /ivili, inklu]i l-organizzazzjonijiet reli;ju]i, favur il-pa/i. Nittama li l-impenn ta’ kull jum minn kul[add ikompli jag[ti l-frott u li wkoll id-dritt tal-pa/i jkun appikat effettivament fid-dritt internazzjonali, u jkun pre-kondizzjoni ne/essarja g[ad-drittijiet l-o[ra kollha. Il-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata jopponu l-fraternità 8. L-orizzont tal-fraternità jer;a’ jwassal lil kull ra;el u mara biex jikber bis-s[i[. L-ambizzjonijiet ;usti ta’ kull peruna, spe/jalment jekk ]ag[]ug[a, m’g[andhomx ikunu frustrati jew offi]i, jew tkun misruqa minnhom il-possibbiltà li jkunu mwettqa. I]da, l-ambizzjoni mhix l-istess [a;a b[al abbu]. G[al kuntrarju, tajjeb li jkun hemm kompetizzjoni bi stima ta’ wie[ed lill-ie[or (ara Rm 12, 10). Ukoll fid-debattiti, aspett li ma jistax jitne[[a

mill-[ajja, hemm b]onn li niftakru li a[na a[wa. G[alhekk nedukaw lill-o[rajn u lilna nfusna u ma nqisux lil g[ajrna b[ala g[adu jew b[ala xi avversarju li rridu neqirdu. Il-fraternità tnissel pa/i so/jali g[ax to[loq bilan/ bejn il-libertà u l-;ustizzja, bejn ir-responsabbiltà personali u s-solidarjetà, bejn il-;id tal-individwi u l-;id komuni. Il-komunità politika g[andha g[alhekk ta;ixxi b’mod trasparenti u responsabbli favur dan kollu. I/-cittadini g[andhom i[ossuhom rappre]entati minn dawk fil-poter pubbliku fir-rispett tar-libertà tag[hom. G[all-kuntrarju, spiss ji;i li bejn i/-/ittadini u l-istuzzjonijiet jidda[[lu interessi ta’ na[a li jg[aww;u din ir-relazzjoni, u jkunu kaw]a li tin[oloq klima dejjiema ta’ ;lied. Spirtu awtentiku ta’ fraternità jirba[ l-egoi]mu individwali u huwa kontra l-possibbiltà li persuni jg[ixu fil-libertà u l-armonija bejniethom. Dan l-egoi]mu ji]viluppa so/jalment kemm g[al pa;na 21


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

21

ATTWALITÅ

Il-Messa;; tal-Papa Fran;isku g[a/-?elebrazzjoni tal-XLVII JUM DINJI TAL-PA?I - 1 TA’ JANNAR 2014

Ner;g[u niskopru l-fraternità fl-ekonomija minn pa;na 20

fil-[afna forom ta’ korruzzjoni, illum tant imxerrda, kif ukoll filformazzjoni ta’ organizzazzjonijiet kriminali, minn gruppi ]g[ar g[al dawk organizzati fuq skala globali, u li bla ebda sens talegalità u ta’ ;ustizzja, jattakkaw ilqalb id-dinjità tal-persuna. Dawn l-organizzazzjonijiet joffendu ’l Alla serjament, iwe;;g[u lil [uthom u jag[mlu [sara lill-[olqien, u i]jed u i]jed meta g[andhom konnotazzjonijiet reli;ju]i. Qed na[seb fid-drama taddroga li taqsamlek qalbek; iddroga li bit-tkasbir tal-li;ijiet morali u /ivili hi kaw]a ta’ [afna qlig[ ta’ flus; qed na[seb fil-[erba tar-risorsi naturali u fittin;i] li fil-fatt qed issir; fittra;edja tal-isfruttamenr taxxog[ol; qed na[seb fit-traffiku ille/itu ta’ flus b[al fl-ispekulazzjoni finanzjarja, li spiss tie[u lformor qerrieda u ta’ [sara g[al sistemi s[a[ ekonomi/i u so/jali u j[allu miljunu ta’ r;iel u nisa esposti g[all-faqar; qed na[seb fil-prostituzzjoni li ta’ kull jum ta[sad vittmi inno/enti, spe/jalment minn fost l-aktar ]ag[]ag[ waqt li tisirqilhom il-;ejjieni tag[hom; qed na[seb fil-mistkerrah traffikar ta’ esseri umani, filkriminalità u abbu]i kontra ilminorelli, fil-jasar li g[adu jxerred it-twerrir tieg[u f’[afna pajji]i tad-dinja; fit-tra;edja [afna drabi mo[bija tal-emigranti li huma in;ustament suspettati bi ksur tal-li;i. Dwar dan :wanni XXIII kiteb: “Li wie[ed ikun im;ieg[el jg[ix f’konvivenza mibnija fuq relazzjonijiet furzati biss mhiex umana. Fil-fatt, ma tistax ta[rab minnu li fiha l-persuni jkunu m;eg[lin u mag[fusin minflok ma jkunu mog[tijin l-opportunità u m[ajrin biex ji]viluppaw u jipperfezzjonaw lilhom infuhom”. Imma l-bniedem jista’ jikkonverti u qatt m’g[andu jaqta’ qalbu mill-possibbiltà li jbiddel [ajtu. Nixtieq li dan ikun il-messa;; ta’ fidu/ja g[al kul[add, ukoll g[al dawk li wettqu kriminalità fero/i, g[aliex Alla ma jridx ilmewt tal-midneb, imma li dan jikkonverti u jg[ix (ara EZ. 18, 23). Fil-kuntest wiesg[a tas-so/jalità umana, dwar id-delitt u lpiena, ti;ina wkoll li na[sbu filkundizzjonijiet inumani ta’ [afna

Il-familja tibqa’ fi/-/entru tas-so/jetà u g[alhekk g[andha ssir kull [idma immirata biex il-familja tissa[[a[ skont it-tag[lim tal-Van;elu u hekk timxi ’l quddiem

[absijiet, fejn il-kalzrat huwa spiss mi]mum b[al inuman, ikun vjolat fid-dinjità ta’ bniedem u wkoll fgat minn kull rieda u espressjoni li jkun me[lus. Il-Knisja tag[mel [afna f’dawn l-ambjenti, wisq drabi bis-silenzju. Ne]ortaha u n[e;;i;ha biex tag[mel aktar, bit-tama li dawn lattivitajiet li fihom qed ja[dmu [afna r;iel u nisa kura;;u]i, ikunu sostenuti dejjem a[jar, lealment u onestament ukoll millpotenzi /ivili. Il-fraternità tg[inna n[arsu u nikkoltivawi n-natura 9. Il-familja umana r/eviet ming[and il-Kreatur rigal in komuni: in-natura. Il-vi]joni nisranija tal-kreazzjoni ;;ib mag[ha ;udizzju po]ittiv fuq il-li/eità ta’ interventi fuq in-natura sabiex minnha tie[u benefi//ju, bil-patt li dan isir b’mod responsabbli, ji;ifieri li wie[ed jag[raf dik il“grammatika” li hi miktuba fiha u li ju]a bil-g[aqli ir-ri]orsi b’vanta;; ta’ kul[add, waqt li jirrispetta is-sbu[ija, l-g[an u l-u]u talesseri [ajjin singoli kollha u lfunzjoni tag[hom fil-ko-e]istenza. Fil-qosor, in-natura hija g[addispo]izzjoni tag[na, u a[na

msej[in biex namministrawha b’mod responsabbli. G[all-kuntrarju, a[na spiss nitmexxew mir-reg[ba, mis-supper-

vja tal-poter, mill-possess, millmanipulazzjoni, mill-isfruttar, bla ma nie[du [sieb in-natura, ma nirrispettawhiex, ma nikkunsiderawhiex b[ala rigal mog[ti lilna b’xejn biex nie[du [siebha u biex inqeg[duha g[as-sevizz ta’ [utna inklu]i il-:enerazzjonijiet tal;ejjieni. Partikularment, is-settur agrikolu huwa s-settur produttiv ewlieni li g[andu vokazzjoni [ajja [a jikkultiva u jie[u [sieb ir-risorsi naturali biex imantni l-umanità. Dwar dan, il-;u[ persistenti u vergonju] fid-dinja i;ag[alni naqsam mag[kom il-mistoqsija: kif qed nu]aw ir-ri]orsi tal-art? Isso/jetajiet ta’ llum g[andhom jirriflettu fuq il-;erarkija tal-prijoritajiet g[al min hi ddestinata ilproduzzjoni. Fil-fatt, huwa dmir gravi li rri]orsi tal-art jintu]aw b’mod li kulhadd ma jkollux il-;u[. L-inizjattivi u s-soluzzjonijiet possibbli huma bosta u mhumiex limitati g[a]-]ieda fil-produzzjoni. Hu mag[ruf tajjeb li dik attwali hija bi]]ejjed, u b’dan kollu hemm miljuni ta’ persuni li qed ibatu u jmutu bil-;u[, u dan hu tabil[aqq skandlu. G[alhekk je[tie; jinstabu manjieri sabiex kul[add ikun jista’ jgawdi mill-frott tal-art, mhux biss biex ma jikbirx il-vojt bejn min g[andu i]jed u min ikollu jikkontenta ru[u bil-laqom, i]da

wkoll u spe/jalment min[abba li hekk iridu l-;ustizzja, l-ekwità u r-rispett lejn kull esseri uman. F’dan is-sens nixtieq infakkar lil kul[add dik id-destinazzjoni universali tal-beni ne/essarja li hu wie[ed mill-prin/ipji kardinali tad-duttrina so/jali tal-Knisja. Ir-rispett ta’ dan il-pri/ipju huwa kundizzjoni essenzjali biex wie[ed ikun jista’ ju]a b’mod attiv u ;ust dak il-;id essenzjali u primarju li kull bniedem je[tie; u li g[andu dritt g[alih. G[eluq 10. Il-fraternità je[tie; li nsibuha, in[obbuha, nisperimentawha, in[abbruha u nag[tu xhieda tag[ha. Imma biss lim[abba mog[ija minn Alla li tip-

permettilna li nilqg[u u ng[ixu bis-s[i[ il-fraternità. Ir-realtà me[tie;a tal-politika u talekonomija ma nistg[ux nag[mluha teknolo;ija bla ideal, li ma tag[tix ka] tad-dimensjoni traxxendentali tal-bniedem. Meta m’hemmx il-ftu[ lejn Alla, kull azzjoni tal-bniedem issir i]jed fqira u l-persuni isiru b[al o;;etti biex ikunu sfruttati. Biss jekk ja//ettaw li jimxu flispazju wiesa’ u sgurat minn dan il-ftu[ lejn Dak li j[obb kull ra;el u kull mara, il-politika u lekonomija jirnexxilhom jitwaqqfu fuq ba]i awtentika ta’ karità fraterna u jistg[u isiru g[odda siew-

ja g[all-i]vilupp integrali talbniedem u tal-pa/i. A[na l-insara nemmnu li filKnisja a[na membri wie[ed talie[or, kollha nin[tie;u lil xulxin, g[aliex lil kull wie[ed minna ;iet mog[tija grazzja skont il-qies taddon ta’ Kristu g[all-;id ta’ kul[add (ara Ef 4, 7. 25; 1 Kor.12, 7). Kristu ;ie fid-dinja biex i;ibilna l-grazzja divina, fi kliem ie[or, ilpossibbiltà li nie[du sehem f’[ajtu. Dan i;ib mieg[u tessera ta’ relazzjoni fraterna, stampata g[all-recipro/ità, g[all-ma[fra, g[ad-don totali tieg[u innifsu skont il-wisg[a u l-fond talim[abba t’Alla, din l-im[abba li hija offruta lill-umanità minn Dak li msallab u re;a’ qam ji;bed lil kul[add lejh: “Nag[tikom kmandament ;did: li t[obbu ’l xulxin. B[al ma [abbejtkom jien, hekk ukoll intom [obbu wie[ed lil ie[or. Min dan jg[arfukom li intom dixxipli tieg[i: jekk t[obb wie[ed lil ie[or (:w 13, 35035). U din hi l-a[bar it-tajba li trid minn kull wie[ed jag[mel pass ie[or ’l quddiem, e]er/izzju dejjiemi ta’ empatija, li nisma’ ttbatija u t-tama ta’ [addie[or, ukoll ta’ dawk l-i]jed ’l bog[od minni, mixji fuq it-triq li tesi;i dik l-im[abba li taf tag[ti lilha infisha u tikkonsma ru[ha gratwitamnet g[all-;id ta’ kull [una u o[tna. Kristu jg[annaq kull bniedem u jrid li [add ma jintilef. “Alla ma bag[atx lil Ibnu fid-dinja biex jikkundanna d-dinja, imma biex id-dinja tkun salvata permezz tieg[u” :w 3,17). Dan jag[mlu ming[ajr oppressjoni, ming[ajr ma jisforza lil [add jifta[lu l-bibien ta’ [ajtu u ta’ mo[[u. “Minn fostkom huwa l-akbar [a jsir b[all-i]g[ar u min ja[kem b[al min jaqdi (Lk 22, 2627). G[alhekk kull azzjoni g[andha tkun immarkata b’din issura ta’ qadi lill-persuni, spe/jalment l-aktar fil-boghod u mhux mag[rufa. Il-qadi huwa r-ru[ ta’ dik il-fraternità li tibni l-pa/i. Marija, Omm :esù, g[inna biex nifhmu u ng[ixu il-jiem kollha il-fraternità li to[ro; mill-qalb ta’ Ibnek, biex i;;ib il-pa/i lil kull bniedem fuq din artna ma[buba. (L-ewwel parti tatt-test s[i[ ta’ dan id-diskors tal-Papa Fran;isku fl-okka]joni ta’ Jum il-Pa/i 2014 kien pubblikat fil-[ar;a tal-biera[ ta’ In-Nazzjon.)


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

22

TV#RADJU

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[al Sports News fis-06>45, A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 0740 Anali]i tal-:urnali< Avvi]i tal-Mejtin u Angelus fit-07>55)

08>00 08>05 09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>55 12>00 12>30 14>30 15>00 15>05

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show Hitsteria A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>55 18>00 18>30 20>00 23>00

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-Dar Fuzzbox - Lito Mu]ika kontinwa

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel

07:05 - Dog With a Blog 07:35 Avalon High 09:05 - Jessie 09:25 Wolfblood 09:50 - The Suite Life on Deck 10:15 - A.N.T. Farm 10:35 Austin & Ally 11:00 - Shake It Up! 11:25 - That’s So Raven 11:45 Jessie 12:10 - Good Luck Charlie 12:35 - Dog With a Blog 13:00 Wolfblood 13:25 - Gravity Falls 13:50 - Jessie 14:10 - Violetta 15:05 - Hercules 16:30 - Good Luck Charlie 16:55 - Dog With a Blog 17:20 - Violetta 18:05 - Jessie 18:30 - My Babysitter’s a Vampire 18:50 Wolfblood 19:15 - Gravity Falls 19:40 - Shake It Up! 20:00 - Austin & Ally 20:25 - A.N.T. Farm 20:50 Good Luck Charlie 21:10 - Wizards of Waverly Place 21:35 - Wizards of Waverly Place 22:00 - The Suite Life of Zack & Cody 22:20 - The Suite Life of Zack & Cody 22:45 Sonny With a Chance 23:05 - Sonny With a Chance 23:30 - The Suite Life on Deck 23:50 - The Suite Life on Deck. Nickelodeon

07:05 - Winx Club 07:30 SpongeBob SquarePants 07:55 - The Fairly OddParents 08:20 - Go, Diego, Go! 08:45 - Umizoomis 09:10 - Tickety Toc 09:28 Little Kingdom 09:35 - PAW Patrol 10:00 - Dora the Explorer 10:25 - Little Kingdom 10:35 - Olive the Ostrich 10:50 - Bubble Guppies 11:15 - The Fairly OddParents 11:40 - T.U.F.F. Puppy 12:05 - Totally Spies! 12:30 - iCarly 12:55 - Victorious 13:20 Big Time Rush 13:45 - SpongeBob SquarePants 14:10 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 14:40 The Penguins of Madagascar 15:30 SpongeBob SquarePants 16:20 Victorious 16:45 - iCarly 17:10 Big Time Rush 17:35 - Totally Spies! 18:00 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 18:25 The Penguins of Madagascar 18:50 The Fairly OddParents 19:15 - Robot and Monster 19:40 - Victorious 20:05 - iCarly 20:30 - SpongeBob SquarePants 20:55 - Avatar: The Legend of Aang 21:20 - Avatar: The Legend of Aang 21:45 - Big Time Rush 22:10 - The Penguins of Madagascar. Jim Jam

07:00 - Nouky & Friends 07:05 Rubbadubbers 07:15 - Oswald 07:30 - Fluffy Gardens 07:37 Fluffy Gardens 07:45 - Jarmies 08:00 -

Kipper 08:10 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:25 - What’s The Big Idea? 08:30 - Gazoon 08:35 - Gazoon 08:40 - Wobblyland 08:45 - IglooGloo 09:00 - Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - See the Sea 10:05 - Lots & Lots Of... 10:20 - Bob the Builder 10:30 - Fireman Sam 10:40 - Thomas and Friends 10:50 - See the Sea 10:55 - Nouky & Friends 11:00 Rubbadubbers 11:10 - Pingu 11:15 Tiny Planets 11:20 - Pingu 11:25 Tiny Planets 11:30 - Monkey See, Monkey Do 11:40 - Barney & Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:17 Fluffy Gardens 12:25 Jarmies 12:40 - Mio Mao 12:45 What’s The Big Idea? 12:50 Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 - Kipper 13:40 - Kipper 13:50 - Gazoon 13:55 - Gazoon 14:00 Wobblyland 14:05 - Igloo-Gloo 14:20 - Benjamin’s Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 - See the Sea 14:45 - Lots & Lots Of... 15:00 Fluffy Gardens 15:07 Fluffy Gardens 15:15 - Jarmies 15:30 Angelina Ballerina 15:45 - Monkey See, Monkey Do 15:55 - Barney & Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 - Igloo-Gloo 17:00 Bob the Builder 17:10 - Fireman Sam 17:20 - Thomas and Friends 17:30 - See the Sea 17:35 - Tork 17:45 - Dougie in Disguise 17:55 Slim Pig 18:05 - Heroes of the City 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - What’s The Big Idea? 18:50 - Nouky & Friends 18:55 - My Animal Friends 19:10 See the Sea 19:15 - Lots & Lots Of... 19:30 - Monkey See, Monkey Do 19:40 - Barney & Friends 20:10 Wobblyland 20:15 - Dougie in Disguise 20:25 - Slim Pig 20:35 Connie the Cow 20:45 - Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 - Heroes of the City 21:40 - What’s The Big Idea? 21:45 - Pingu 21:50 Tiny Planets 21:55 - Pingu 22:00 Bob the Builder 22:10 - Fireman Sam 22:20 - Thomas and Friends 22:30 - See the Sea 22:35 - Dougie in Disguise 22:45 - Slim Pig 22:55 Connie the Cow 23:05 - Tork 23:15 - Benjamin’s Farm 23:20 - My Animal Friends 23:35 - Nouky & Friends 23:40 - What’s The Big Idea? 23:45 - Wobblyland 23:50 Barney & Friends.

Jane Eyre

- Raitre, 21>30

Rumanz popolari ta’ Charlotte Bronte bl-isem ta’ Jane Eyre, li sa[ar mijiet ta’ persuni kemm bil-qari tal-ktieb i]da ukoll fis-swali ta/-/inema. Rumanz li hu mdawwar mal-misteri u l-im[abba bejn ]ew; persuni, i]da li kien hemm terzi persuni li g[amlu minn kollox biex din l-im[abba ma tikbirx. X’inhuma l-misteri li jduru mal-ma[bub ta’ Jane Eyre? Kif l-ewwel mara tal-ma[bub tag[ha tibqa’ timmanifesta ru[ha minkejja li hi mejta? TVM 1

Raiuno

07:00 – TVAM 09:00 – Niskata 11:00 – Dot EU 11:30 – Paq Paq Lifestyle 12:00 – News 12:10 – TVPM 14:00 – News 14:05 – TVPM 16:00 – News 16:05 – Teleshopping 16:20 – Madwarna 16:30 – Teleshopping 16:45 - Twelid il-Kelma 16:50 – Monsuno 17:20 – Xpla[[mal[ajt 17:35 – Waqtiet 17:40 – Teleshopping 18:00 – News 18:10 – Puree 18:55 – Disset 20:00 – News 20:45 – Katrina 21:45 – A[barijiet ewlenin 21:50 – Rajt ma Rajtx 22:20 – Mixage 22:45 – Venere 23:15 – News.

06:43 – CCIS Viaggare informati 06:45 – Unomattina 06:49 - Che tempo fa 06:50 – Unomattina 07:00 – TG 1 07:10 – Unomattina 07:30 – TG 1 L.I.S. 07:33 – Unomattina 07:50 - Che tempo fa 07:52 – Unomattina 08:00 – TG 1 08:25 - Che tempo fa 08:27 – Unomattina 09:00 – TG 1 09:04 – Unomattina 09:30 – TG 1 Flash 09:35 – Unomattina 10:00 – Unomattina Storie Vere 10:30 – Unomattina Verde 10:55 - Che tempo fa 11:00 – TG 1 11:05 – Unomattina 11:30 – Unomattina Magazine 11:48 – Unomatina 12:00 – La prova del cuoco 13:30 – Telegiornale 14:00 – TG 1 Economia 14:10 – Verdetto Finale 15:20 – La vita in diretta 17:00 – TG 1 17:10 - Che tempo fa 17:12 – La vita in diretta 18:50 – L’eredita 20:00 – Telegiornale 20:30 – Affari 21:10 – Speciale Superquark 23:26 - TG 1 60 secondi 23:30 – Petrolio le mani sulla moda 00:35 - TG 1 Notte 01:05 - Che tempo fa.

TVM 2

07:00 – A[barijiet# Sports# Rapport tattemp 09:00 – TVAM 11:00 – Seven Ages of Britain 11:50 – Twelid ilKelma 11:55 – Waqtiet 12:00 – Malta u lil hinn minnha 12:10 – Madwarna 12:45 – 3 Pointer 13:15 – Paq Paq Motorsport 13:45 – Rajt ma Rajtx 14:15 – Gadgets 15:00 – Seven Ages of Britain 15:50 – Twelid il-Kelma 16:00 – Niskata 18:00 – MEA 18:30 – 3 Pointers 19:00 – Paq Paq 19:30 – Waqtiet 19:40 – Seven Ages of Britain 20:30 – A[barijiet 20:40 – Joseph Calleja Concert 22:25 – Meander 22:55 – A[barijiet bl-Ingli]. ONE

08:45 – Teleshopping 09:00 – Sieg[a }mien 10:15 – Teleshopping 11:15 – Aroma Mattina 12:30 – One News 12:40 – It-Tfal 13:30 – Il-Klikka 16:15 – Telebejg[ 16:30 – Fil-K/ina ma’ Malcolm 17:00 – Fashion Fever 17:30 – One News 17:40 – Aroma Kitchen 19:30 – One News# Sports# Rapport tattemp# Finanzi 20:15 - Snajjar Maltin 20:35 – One News 21:45 – Ilsien inNisa 23:30 - ONE News. Smash

07:00 – News 07:40 – Er;a’ Lura 08:40 – News 09:00 – {abbejtek 10:00 – FilK/ina ma’ Farah 10:50 – Teleshopping 14:20 – Ma’ Majsi 16:10 – K/ina ma’ Farah 17:10 – Er;a’ Lura 17:50 – A[barijiet ta’ Barra 18:15 – Bingo 75 18:40 – Teleshopping 19:00 – News 19:30 – Dokumentarju 20:30 – Il-parlament tal-poplu 21:30 – CNI 22:00 – News 22:30 – Motordome.

Raidue

07:00 – Cartoon Flakes 07:05 – Il piccolo principe 07:28 – Cartoon Flakes 07:30 – La principessa Lillifee e il grande spettacolo dell’amicizia 08:35 – Settimo cielo piccole bugie 10:00 – Meteo 2 10:05 – TG 2 Dossier 10:50 – Medicina 33 11:00 – I fatti vostri 13:00 – TG 2 Giorno 13:30 – TG 2 Costume e societa’ 13:50 – Medicina 33 14:00 – Detto fatto 16:15 – The Good Witch’s Charm 17:45 – TG 2 Flash# Meteo 2# Sport# TG2 18:45 – N.C.I.S. - il bluff# N.C.I.S – Il collezionista 20:30 – TG 2 21:00 - LOL :-) 21:10 – Operazione Spy Sitter (Film) 22:50 – TG 2 23:05 – Shaolin Basket (Film) 00:40 – Mongol (Film) 02:35 – Meteo 2. Raitre

07:00 - TGR Buongiorno – Italia# Regione 08:00 – I leoni scatenati (Film) 09:30 – I figli del leopardo (Film) 11:10 – TG 3 Minuti 11:15 - New York New York 11:58 - Meteo 3 12:00 – TG 3 12:25 – Pane quotidiano 12:50 – Il temp e la Storia 13:35 - Per ridere insieme con Stanlio e Ollio Squadra sequestri 14:00 – TG Regione# Meteo# TG 3 # Meteo 3 14:50 – TGR Leonardi 15:00 – TG 3 LIS 15:05 – TGR Piazza Affari 15:10 Terra nostra 16:00 – Aspettando Geo# Geo 19:00 – TG 3# TG Regione# Meteo

20:00 – Blob 20:15 - Simpatiche canaglie 20:18 – Micropanico 20:35 – Un posto al sole 21:05 – Jane Eyre (Film) 23:15 – TG 3# Meteo 3# Regione 23:30 – Il primo incarico 01:00 – Zettel 3- la filosofia in movimento. Rete 4

07:22 – Quello strano sentimento 09:45 – Carabinieri 10:50 – Ricette all’Italiana 11:30 – TG 4 11:55 -Meteo.It 12:00 – Dectective in corsia 12:55 – La signora in giallo 14:00 – Lo sportello di forum 15:30 – Hamburg distretto 21 16:37 – Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni 18:55 – TG 4 19:31 – Meteo.It 19:35 – Il segreto 20:30 – Tempesta d’amore 21:32 – Downton Abbey 23:52 – Piccole donne 02:10 – TG 4 Night News. Canale 5

07:54 – Traffico 07:56 – Borse e monete 07:58 – Meteo. It 07:59 – TG 5 08:46 – Dottor Clown 11:00 – Forum – Editting Natale 13:00 – TG 5 13:39 – Meteo.It 13:41 – Una proposta per dire si’ 15:46 – L’ultimo Babbo Natale 18:00 – Un cane per due 20:00 – TG 5 20:39 – Meteo.It 20:40 – Striscia la notizia 21:11 – Il conte de montecristo 23:40 – Gabriel Garko speciale ‘Il peccato e la vergogna 2’ 00:00 – Supercinema 00:29 -TG 5 00:48 Rassegna 00:58 – Meteo.It 00:59 – Striscia la notizia – La voce dell’insolvenz. Italia 1

07:00 – Friends 07:35 – The middle 08:25 – Space Chimps- Missione spaziale 10:10 – Il mistero della casa stregata 12:10 – Cotto e mangiato – Il menu del giorno 12:25 – Studio aperto 12:58 – Meteo.It 13:02 – Sport mediaset 13:40 – Futurama 14:10 – I Simpson 14:35 – What’s my destiny Dragon Ball 15:00 – Naruto 15:30 – Santa Clause 17:15 – E alla fine arriva mamma 17:38 – Top One 18:30 – Studio Aperto 18:58 – Meteo.It 19:00 – Arrow 21:10 – C.S.I New York 22:05 – Sherlock – Il Grande Gicco 00:05 – The Final Destination 01:45 – Sport Mediaset.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

23

TV#RADJU F. Living

07.00 - Teleshopping 08:00 - Ipokriti 09:00 - Ftakar 10:00 - Bejnietna 12:00 - Teleshopping 13:00 - F Living Magazine 15:00 - Teleshopping 16:00 - Jien u Int 18:00 - Teleshopping 20:30 - Tie; tal-{olm 21:30 - Sfera 23:30 - F. Living Magazine 01:30 Teleshopping. Xejk

07:30 - Just for Laughs 07:45 - Total Request Show 09:50 - Shout Out 10:00 - Love and Romance 10:45 Teleshopping 11:45 - Just for Laughs 12:00 - Frux (r) 13:30 - The 80s 14:00 - Mill-Italia (r) 15:00 - The 90s 15:30 - Teleshopping 16:30 - Hits 16:50 Shout Out 17:00 - Local Issues 17:45 Maltese Music 18:00 - Total Requests Show (live) 20:00 - Just for Laughs 20:15 - Shout Out 20:30 - Kontra irRi[ 21:55 - Football 22:00 - Xi {lomt??? 23:00 - Local Issues (r) 23:45 - The 60s and 70s.

One Foot in the Grave 12:30 - One Foot in the Grave 13:00 - One Foot in the Grave 13:30 - One Foot in the Grave 14:00 - EastEnders 14:30 - Doctors 15:00 - Absolutely Fabulous 15:30 Absolutely Fabulous 16:00 - Absolutely Fabulous 16:30 - Famous, Rich and in the Slums 17:20 - Famous, Rich and in the Slums 18:15 - EastEnders 18:45 Doctors 19:15 - Born To Royalty 20:30 - The Office 21:00 - The Shadow Line 22:00 - After You’ve Gone 22:40 Keeping Up Appearances 23:10 - Dara O’Briain Live at the Theatre Royal. MGM Movie

08:54 Outback 10:30 - MGM’s Big Screen 10:45 - Sibling Rivalry 12:15 Android 13:35 - Beat Street 15:20 - The Night They Raided Minsky’s 17:00 True Heart 18:30 - Killer Klowns From Outer Space 20:00 - The Program 21:55 - Crimes of Passion 23:40 - Ninja Vengeance. Diva Universal

La 5

06:55 – My Life 07:55 – Vivere 08:30 – Televendita Media Shopping 08:55 – Centovetrines 09:20 – Televendita Media Shopping 09:40 – Centrovetrine 10:10 – Beautiful 10:35 – Tempesta d’amore 12:20 – Una mamma per amica 14:00 – Non ditelo alla sposa 15:10 – Mamma che torta 15:40 – Il cibo si fa bello 16:10 – Bye Bye Cindirella 16:30 – Extreme Makeover Home Edition 17:20 – Tacco 12. Si Nasce 17:55 – Spose extralarge 18:20 – Non ditelo alla sposa 19:30 – Una mamma per amica 21:10 – The Vampires Dairy 23:00 – Find My Family – finalmente insieme 23:50 – Extreme Makeover Home edition 00:40 – Tacco 12. Si nasce 01:10 – Non ditelo alla sposa. BBC Entertainment

07:00 - Nina and the Neurons 07:15 Boogie Beebies 07:30 - Little Human Planet 07:35 - Charlie and Lola 07:50 Green Balloon Club 08:15 - 3rd & Bird 08:25 - The Weakest Link 09:10 - Alone in the Wild 10:00 - EastEnders 10:30 – Doctors 11:00 - One Foot in the Grave 11:30 - One Foot in the Grave 12:00 -

07:00 - Quincy, M.E. 09:35 - Matilde 09:50 - Kojak 10:50 - Quincy, M.E. 11:45 - Rare Books and Manuscripts 12:00 - Movie 13:35 - Screwdriver 13:55 - Great Women 14:00 - Strong Medicine 14:50 - ER 15:45 Kilokalorie 16:00 - Quincy, M.E. 17:00 - Movie 18:40 - Meglio Se Stai Zitta 19:00 - Strong Medicine 19:50 - JAG 20:50 - Great Women 21:00 - Miss Marple 22:48 Great Women 23:00 – Movie. Iris

07:37 – Si[er Car 08:22 Hazzard 09:11 Note di Cinrma 09:25 – Giugna: Sbarcheremo in Normandia 11:16 – Grasso e’ bello 13:05 – E lo chiamarono Santo 14:53 – I dannati non piangono 16:45 – Il viaggio di capitan Fracassa 19:04 – Le stelle di Capri, Hollywood 19:31 -Supercar 20:16 – Hazzard 21:06 – Amarsi 23:21 – Adesso cinema! 23:47 – Amore per sempre 01:25 – Le piacevoli notti 03:26 – Le stelle di Capri, Hollywood. –

Melita More

09:00 - Grey’s Anatomy 09:45 - Private

Practice 10:30 - Criminal Minds 11:15 - Amazing Race 12:00 – Smash 13:00 Days Of Our Lives 13:45 - Grey’s Anatomy 14:30 - Veep 15:00 - Private Practice 15:45 - Criminal Minds 16:30 – Dallas 17:15 - Psych 18:15 - Days Of Our Lives 19:00 - Chicago Fire 19:45 – Glee 20:30 – Suburgatory 21:00 Supernatural 21:45 - True Blood 22:45 - The Mentalist 23:30 - Chicago Fire 00:15 - Spartacus 01:15 – Suits.

07>00 10>00 12>00 13>30 14>00 14>05 15>30 15>45 16>45 17>00 18>00 18>05 18>30 19>30 20.00 20>30 21>30 21>35 22>30 23>00

Discovery Channel

07:15 - Ultimate Survival: Namibia 08:10 - Gold Divers: A Viking Funeral 09:05 - Gold Rush: Alaska: The Pain Barrier 09:55 - Get Out Alive With Bear Grylls: Don’t Look Down 10:50 - Get Out Alive With Bear Grylls: The Tough Get Going 11:40 - Get Out Alive With Bear Grylls: Frozen Planet 12:35 - Get Out Alive With Bear Grylls: No Guts, No Glory 13:30 - Gold Divers: No Snivelin’ 14:25 - Gold Divers: Dirtville 15:20 - You Have Been Warned: The People’s Vote 16:15 - Driven To Extremes: Jungle Road 17:10 - Born Survivor: Bear Grylls: Sumatra, Ring of Fire 18:05 - Auction Kings: Dino Poo; Ancient Head Pipe 18:35 - Auction Hunters: Auction Hunters, Ink. 19:00 How It’s Made: Honey/ Fibre Optics/ Bricks 19:30 - How It’s Made 20:00 Auction Hunters: Ton’s Hot Commodity 20:30 - Auction Hunters: Allen’s Ruff Day 21:00 - Auction Kings: Redneck Chariot; Japanese Antique Daggers 21:30 - Auction Kings: Jackie Robinson Memorabilia; 1875 NYC Map 22:00 Outlaw Empires: South Boston Irish Mob 23:00 - Outlaw Empires: Nuestra Familia. Discovery Science

06:50 - Science of the Movies 07:40 Science of the Movies 08:30 - Science of the Movies 09:25 - Science of the Movies 10:20 - Science of the Movies 11:10 - Science of the Movies 12:00 Science of the Movies 12:50 - Food Factory 13:20 - Science of the Movies 14:10 - Science of the Movies 15:00 X-Machines 17:35 - X-Machines 18:30 - X-Machines 19:20 - X-Machines 20:10 - X-Machines 21:00 - XMachines 21:50 - X-Machines 22:40 Dark Matters: Twisted but True 23:30 Food Factory.

Sport fuq il-Cable Eurosport 1

08:30 - Inside World Touring Cars 09:00 - UEFA Youth League Football 10:30 - FIFA U#17 World Cup Football 11:45 - FIFA Under 17 World Cup Football 13:00 - UEFA Youth League Football 14:00 WATTS 15:00 - FIFA Under 17 World Cup Football 18:00 - UEFA Youth League Football 19:00 Champions League World’s Strongest Man 20:00 - Fight Club 22:00 - Fight Club 23:05 - FIFA Under 17 World Cup Football. Eurosport 2

07:00 - Eurocup Basketball 08:00 Freestyle Skiing 08:45 - WATTS 09:00 - UEFA U#21 International Championship Futsal 10:00 - Live: UEFA U#21 International Championship Futsal 11:30 - UEFA U#21 International Championship Futsal 12:00 - Live: UEFA U#21 International Championship Futsal 13:30 - UEFA U#21 International Championship Futsal 14:00 - UEFA U#21 International Championship Futsal (Live) 15:30 - UEFA U#21 International Championship Futsal 16:00 - UEFA U#21 International Championship Futsal 17:30 – WATTS (Live) 17:45 - GTA Next Level 18:00 - Scottish International Open Bowls 20:00 - Arm Wrestling 20:30 - PBA Bowling 21:30 - World Championship Series Table Soccer 22:00 - Giants Live Series World’s Strongest Man 22:30 - Giants Live Series World’s Strongest Man 23:00 - Scottish International Open Bowls. GO sports 1

The Good Witch’s Charm

- Raidue, 16>15

Cassie hi sa[[ara tajba li timmanifesta ru[ha b’diversi modi i]da li f’dan l-istadju qeg[da tipprova tla[[aq kemm mal-[ajja privata tag[ha, mat-tifla tag[ha, i]da wkoll b[ala sindku tal-belt li tg[ix fiha. Min[abba dankollu kemm hi u r-ra;el tag[ha, li hu l-uffi/jal g[oli tal-Pulizija, mhumiex jorqdu, u g[alhekk Cassie bdiet tippjana vaganza. I]da ji;ru [afna affarijiet li ma kinux ippjanati.

NET News Eli in the morining Telebejg[ Flimkien NET News (ikompli) Flimkien Telebejg[ Teeny Break Telebejg[ Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla .net NET News .net Mitqlu Deheb NET News (ikompli) Mitqlu Deheb Elle (r) NET News

07:00 - Trans World Sport 08:00 Barclays PL: Wk 20 - Stoke City v Everton 10:00 - Barclays PL: PL World 10:30 - Serie A; Rd 17 Atalanta v Juventus 12:30 - Ligue 1; Rd 19 - Olympique de Marseille v Girondins de Bordeaux 14:30 Barclays PL: Wk 20 - Liverpool v Hull City 16:30 - FIFA Futbol Mundial #450 17:00 - Trans World Sport 18:00 - Barclays PL: Wk 20 Arsenal v Cardiff City 20:00 Barclays PL: PL World 20:30 Barclays PL: Wk 20 - Man. Utd v Tottenham H 22:30 - Barclays PL: Wk 20 - PL Midweek Review 23:30 - Vincennes Horseracing 01:30 PGA European Tour - Nelson Mandela Championship presented by ISPS - Day 4 GO sports 7

07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA European Tour Nedbank Golf Challenge - Day 4

16:00 - ATP World Tour Finals 2013- ATP World Tour Finals, London – Highlights 17:00 Barclays PL: Wk 20 - Fulham v West Ham Utd 19:00 - Football’s Greatest 19:30 - Barclays PL: Wk 20 - PL Midweek Review 20:30 - Barclays PL: Wk 20 - Swansea City v Man. C. 22:30 - Serie A; Rd 17 - Sassuolo v Fiorentina 00:30 - Ligue 1; Rd 19 AS Saint-Etienne v Nantes 02:30 Barclays PL: PL World. GO sports 8

09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 - PGA European Tour Nedbank Golf Challenge - Day 4 18:00 - ATP World Tour Finals 2013 - ATP World Tour Finals, London – Highlights 19:00 - Barclays PL: Wk 20 – Fulham v West Ham Utd 21:00 - Football’s Greatest 21:30 Barclays PL: Wk 20 - PL Midweek Review 22:30 - Barclays PL: Wk 20 Swansea City v Man. C. 00:30 Serie A; Rd 17 - Sassuolo v Fiorentina 02:30 - Ligue 1 -Round 19 - AS Saint-Etienne v Nantes. Malta Stars

08:00 - Malta Rugby Football Union (r) 09:35 - FXDD FMA 2013-14 (r) 11:00 - BOV PL 2013-14 (r) 13:15 Melita GFA 1st Division 2013-14 (r) 15:05 - Football Nurseries (r) 15:40 - Men’s MHA Cup 2013-14 (r) 17:00 - Malta Basketball Association (r) 18:25 - Malta Rugby Football Union (r) 20:05 - Football Nurseries (r) 20:40 Melita GFA 1st Division 2013-14 22:25 - BOV PL 2013-14 (r) 00:40 - Men’s MHA Cup 201314 (r). Melita Sports 1

08:00 - Bundesliga (r) 09:55 Bundesliga (r) 11:50 - FA Cup (r) 13:55 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 16:00 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 16:35 - America’s Cup (r) 18:15 - Bundesliga (r) 20:15 - FA Cup (r) 22:20 - FIFA Beach Soccer World Cup Qualifier (r) 23:40 America’s Cup (r) 01:14 Bundesliga (r). Melita Sports 2 12:00 -

America’s Cup (r) 14:05 Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:10 - Bundesliga (r) 17:05 - FA Cup (r) 19:10 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 19:40 - FIFA Beach Soccer World Cup Qualifier (r) 21:00 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 23:05 - Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 01:40 Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r).


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

24

TV#RADJU

Fil-qosor Una proposta per dire si – Canale 5, 13:40 Dan il-film jirrakkonta storja ta’ im[abba ta’ ]ag[]ug[ li jivvja;a l-Irlanda biex jistaqsi lill-;enituri tal-im[abba ta’

[ajtu biex ja//ettaw biex li hu

ji]]ewwi;ha. I]da jkun hemm tradizzjoni stretta li l;enituri jaraw li josservaw bi skruplu kbir. Xi tkun din it-tradizzjoni? Kif se taffettwa l-im[abba ta’ dawn i]-]ew; g[arajjes?

Ja[dmu biex jeg[lbu l-kriminalità CSI New York – Italia 1, 21>30

Teleserje li tag[ti [arsa fiddettal ta’ kif issiru l-investigazzjonijiet kemm fil-post fejn ikun sar il-qtil i]da ukoll fillaboratorji.

Wie[ed jista’ jie[u esperjenza diretta ta’ kif il-pulizija jaslu biex isolvu l-ka] u CSI New York ]gur li ma ddi]appunta lil [add f’dan il-qasam,

spe/jalment meta wie[ed jag[ti [arsa lejn il-kummenti po]ittivi minn madwar id-dinja j[allu regolarment f’siti uffi/jali


www.maltarightnow.com

Il=-{amis, 2ta’Jannar, 2014

25

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

2

9

10

11

IT-TEMP Ftit jew wisq imsa[[ab VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ Punent Majjistru [afif g[al moderat li jsir mill-Punent BA{AR Moderat li jsir [afif g[al moderat IMBATT Baxx mit-Tramuntana li jsir ftit li xejn TEMPERATURA L-og[la 16˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 16mm Xita mill-1 ta’ Settembru 323.5mm IX-XEMX titla’ fis-07.12 u tin]el fil-16.59

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin> Weqfin> 5. Tid[ol f’wie[ed biex forsi tixtri xi [a;a 1. G[al ta[t rasna dawn (6) (5) 2. Il-[in kollu ja[dmu (6) 6. Ag[mel hekk fil-qorti u bies is-salib (5) 3. {a qatg[a b’dak li sema’ (6) 7. Issir biex titnaddaf l-art (5) 4. Ma tmurx g[ax-xog[ol (6) 10. Qisek dan tieg[i, kull fejn immur ti;ri 8. Jilbisha l-infermier fuq xog[lu (5) warajja jew quddiemi! (5) 9. Jinqaleb l-ikel fih (5) 11. Kunjom (5) 12. Hekk g[amel qabel da[al fl-uffi//ju tal12. Minnu g[all-ag[ar, ma tkunx sejjer g[allprin/ipal (6) a[jar (5) 13. Platt g[a;in Taljan mag[ruf (6) 14. Pjanta (5) 14. Tella’ l-kmiem ’il fuq (6) 16. Storja ta’ waqt l-irqad (5) 15. Tal-films dan, tal-palk ukoll (6) 17. Kwa]i sar il-[in biex ji;i, ng[idu (5) 18. }gur li mhux aktar ladarba saqna minn wara! (5) Soluzzjoni tat-Tisliba tal-biera[ Mimdudin> 5. Keffa, 6. }biba, 7. Difna, 10. Fawra, 11. A[rab, 12. Menta, 14. Kupun, 16. Ifta[, 17. Ba[ar, 18. Rassa. Weqfin> 1. Xkafef, 2. {adida, 3. U]anza, 4. Mansab, 8. Dwana, 9. Drapp, 12. Mer[ba, 13. Affari, 14. Kwadru, 15. Naqqar.

Sudoku Bejn fa/li u moderata:

qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Soluzzjoni Sudoku

IL-{AMIS L-og[la 16˚C L-inqas 11˚C

IL-:IMG{A L-og[la 17˚C L-inqas 12˚C

IS-SIBT L-og[la 17˚C L-inqas 13˚C

IL-{ADD L-og[la 16˚C L-inqas 14˚C

IT-TNEJN L-og[la 15˚C L-inqas 11˚C

UV

UV

UV

UV

UV

2

2

2

2

2

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: Malta 15˚ imsa[[ab, Al;eri 17˚C imsa[[ab, Amsterdam 7˚C imsa[[ab, Ateni 9˚C imsa[[ab, Li]bona 15˚C imsa[[ab, Berlin 3˚ imsa[[ab, Brussell 6˚C imsa[[ab, il-Kajr 17˚C xemxi, Dublin 7˚C xita, Kopen[agen 4˚C xita, Frankfurt 8˚C ftit imsa[[ab, Milan 7˚C xemxi, Istanbul 8˚C xemxi, Londra 8˚C xita, Madrid 10˚C imsa[[ab, Moska 10˚C imsa[[ab, Pari;i 9˚C imsa[[ab, Bar/ellona 14˚C xemxi, Ruma 14˚C xemxi, Tel Aviv 17˚C imsa[[ab, Tripli 14˚C xemxi, Tune] 16˚C xemxi, Vjenna 6˚C ftit imsa[[ab, Zurich 6˚C imsa[[ab, Munich 5˚C ftit imsa[[ab, St. Petersburg 1˚C borra

Tag[rif MaltaPost to[ro; is-Sett Treasures of Malta Series II – “Fountains” Fit-3 ta’ Jannar, MaltaPost se to[ro; sett ta’ tlett bolli mis-sensiela ‘Treasures of Malta’. Il-bolli juru funtani li jinsabu f’{’Attard, Floriana u G[awdex, u g[andhom valur ta’ €0.42, €0.59 u €1.25 rispettivament. Il-bolli kienu ddisinjati minn

Cedric Galea Pirotta u se jkunu ma[ru;a f’folji t’g[axar bolli. Il-qies ta’ kull bolla hu ta’ 44 mm x 31 mm, b’perforazzjoni ta’ 13.9 x 14.0 (comb) u b’

watermark tas-Salib ta’ Malta. Se ji;u pprintjati 200,000 talbolla tal-€0.42, 700,000 talbolla tal-€0.59 u 100,000 talbolla tal-€1.25. Il-bolli kienu pprintjati fl2013 u se ji;u ppublikati nhar il;img[a 3 ta’ Jannar 2014. Is-sett se jkun g[all-bejg[ mill-Ferg[at tal-MaltaPost f’Malta u G[awdex. Ordnijiet jistg[u jsiru online fuq maltaphilately.com jew bil-posta mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq [al Qormi, Marsa, MTP 1001 – Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com .


Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

www.maltarightnow.com

26

KLASSIFIKATI

PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

Triq l-Imdina

l-antik, graffiato, silikato, gypGARAXX basement 40 pied x 50 sum boards, madum u katusi. pied, jista’ jintu]a g[al gym, store, ?emplu 99468622. Esperjenza ta’ 16-il sena u stima b’xejn. uffi//ju e//. ?emplu 79211659.

ta’ madum tal-art u tal-kmamar tal-banju. Tindif u tiswijiet ta’ bjar, tik[il u tibjid, gypsum, xog[ol ta’ alterazzjonijiet fuq lIl-{amrun antik, bdil ta’ soqfa, e//. Servizzi GARAXX jew store, 115-il pied Ni]barazzaw – trasport – kull bil-high-up. Xog[ol b’esperjenza tul u 24 pied wisa’, bil-bit[a, AVVI}I xog[ol kbira. ?emplu 79081719 jew dawl, ilma u toilet. Bil-permess Mario Colours ALL CLEARANCE TRANS- 21433352. www.allclearanceClass B. ?emplu 77200983. G{AL kull xog[ol ta’ kisi u tib- PORT innaddfu djar, fabbriki malta.com jid, kisi bil-;ibs, kisi bir-ramel u e// minn kull tip ta’ skart G{ALL-KIRI siment, kisi u tibjid fuq il-pont u anke materjal tal-kostruzzjoni. Tiswijiet fil-pront u fil-post {a]-}ebbu; ’il barra minn ]ebg[a, tik[il fuq il-fil, tik[il fuq Innaddfu ;onna. Nag[mlu qlug[ TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Libsa ta’ Tie;

:DIDA fjamanta, qatt ma intu]at, mixtrija ming[and ALAMANGO. Prezz negozjabbli. ?emplu fuq 99200354.

Sodda Sufan

TAS-suede, 60” bl-istorage. Prezz l-eqreb offerta. 99808356.

Tombla sheets

wiesg[a jew ?emplu

€ 400

B’numri kbar u kuluri differenti. Kalendarji kbar tat-2014, 29/m x 42/m. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici Printing Press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – min-na[a tal-Barrakka ta’ Fuq G{ALL-BEJG{ g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offG[amara antika set, inviti tat-tie;, invoices, TINKLUDI twaletta bil-mera, posters u brochures bil-kulur etc lavaman, komodina, gradenza u xog[ol ta’ embossing. ?emplu bil-mera u wi// tal-ir[am u gwar- 21244627 jew 79373700 darobba kbira. Jistg[u jinbieg[u jew ibag[tu email fuq pbonnici@ separati. ?emplu 99800607. bonniciprintingpress.com


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

27

SPORT FUTBOL LOKALI

B’Kara U#14 jirb[u turnament internazzjonali It-tim ta’ ta[t l-14-il sena ta’ B’Kara FC Youth Nursery, reba[ it-turnament internazzjonali tal-Milied organizzat minn St Andrew’s, li ilu jsir g[al dawn la[[ar erba’ snin. Fil-finali ta’ din il-kategorija lKarkari]i reb[u 5-0 kontra St Andrew’s. Huma kienu marru fil-vanta;; wara disa’ minuti u sa qabel tmiem l-ewwel taqsima skurjaw tliet gowls o[ra. Minkejja li fit-tieni taqsima St Andrew’s dehru a[jar, ma setg[ux isibu x-xibka u B’Kara skurjaw gowl ie[or g[al reb[a 50. Bla dubju s-su//ess li kisbu

B’Kara f’dan it-turnament kien wie[ed meritat g[ax il-wirjiet li kellhom kienu ta’ livell g[oli. Hibernians irnexxielhom jirb[u l-kategorija ta’ ta[t is-16il sena meta fil-finali g[elbu lil Valletta. Il-log[ba intemmet 0-0 u kien biss fil-[in barrani li Hibs skurjaw l-uniku gowl tal-partita. Fit-tieni taqsima tal-[in barrani l-Beltin g[amlu minn kollox biex i;ibu d-draw imma sabu goalkeeper li g[amel diversi saves tajbin. F’dan it-turnament, b’kollox intlag[bu 41 partita li fihom ;ew skorjati 133 gowl.

It-tim ta’ B’Kara li reba[ il-Luxol Challenge Cup

L-akkademja Hi-Impact Table Tennis Academy ti//elebra s-su//ess Il-HiTT Academy se torganizza /-/erimonja tal-unuri wara lewwel seba’ xhur mill-bidu talAkkademja li kienu mimlijin b’avvenimenti. L-ewwel u fuq

nett kien l-investiment li sar flistudenti nfushom. Mario Genovese, Kap Kow/, ;ab lejn Malta bosta kow/is barranin matul dan il-perjodu fos-

Mario Genovese u Katia Mifsud flimkien mal-istudenti tal-akkademja

thom Badre Atimi (Marokk) u Dimitrevic Macek (Serbja) waqt il-preparazzjoni g[all-kompetizzjonijiet nazzjonali ta]-]g[ar u tal-kbar. Wara n;ieb Malta

Edwin Cotter (Awstralja), Carsten Egeholt (Danimarka) u Gabriel Sveden (}vezja), li [adu [sieb il-programm intensiv tassajf li matulu kien hemm anke ]ew; workshops fuq it-trejning mentali u preparazzjoni g[allog[ob kompetittiv. Matul is-sajf ;ew Malta anki numru ta’ plejers barranin li mag[hom setg[u jittrenjaw listudenti tal-HiTT fosthom Sofie Egeholt (U18 Champion talbniet fid-Danimarka), Andrew Yakushev (Russja) u Jimmy Hook u Robert Nystrom (Svezja). Kemm ilu li beda lista;un 2013-14, Gabriel Sveden irritorna b[ala kow/ g[al tliet ;img[at u se jkun qed jirritorna fl-14 ta’ Frar. B[alissa l-lezzjonijiet qed jitmexxew minn Erik Nordlander (}vezja), flimkien mat-tim ta’ kow/is talAkkademja. F’Awwissu disa’ plejers talHiTT marru lejn is-Serbja u

g[amlu ;img[a ta[ri; u kompetizzjonijiet fil-klabb ta’ Pozega mmexxi minn Dimitrevic Macek. F’dan l-avveniment Gabriel Buhagiar u James Camilleri reb[u l-event tat-timijiet filwaqt li Camilleri wkoll reba[ il-kompetizzjoni tal-individwali u Gabriel Grixti temm fit-tielet post. Il-klassi tal-Mini Cadets li hu mmexxi minn Kow/ Katia Mifsud sejjer tajjeb [afna ukoll. Dan il-grupp huwa l-ewwel grupp hawn Malta li huwa dedikat g[al tfal ta’ bejn 6 u 9 snin u g[alhekk huwa pedina importanti fl-i]vilupp talisport tat-table tennis f’Malta. L-Akkademja toffri servizz ta’ kow/ing g[al kull livell u eta` u anki qed torganizza attivitajiet g[al gruppi ta’ adulti. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb fuq info@hittmalta.com jew minn fuq il-websajt www.hittmalta.com


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

SPORT

28

Ross Barkley

Tin-Tin Ho

Anthony Watson

Amber Hill

James Wood

L-aktar atleti promettenti tal-BBC g[all-2014 Amber Hill

Tin-Tin Ho – Din it-tfajla minn Londra bdiet tilg[ab illog[ba tat-Table Tennis fl-eta` ta’ [ames snin u b[alissa hi /Champion tal-Ingilterra talKadetti, Junior u ta[t il-21 sena. Hija wkoll tinsab irrankjata firraba’ post fir-rankings talKadetti fl-Ewropa. Ta’ 15-il sena Tin-Tin qed ti;i klassifikata b[ala ‘kontendenta qawwija’ li tirrappre]enta lill-Ingilterra fil-Log[ob tal-Commonwealth u t-tamiet tant huma kbar li qed tissemma b[ala kontendenta g[all-midalji.

– L-iskater ta’ sena reb[et it-Tazza tadDinja u la[qet ir-rekord f’dak li kien l-ewwel sta;un tag[ha f’kompetizzjoni internazzjonali tas-senior. Wara g[alqet 12-il xahar inkredibbli meta kienet inkurunata l-Personalita` }ag[]ug[a tas-Sena tal-BBC g[all-2013. Amber se tid[ol g[all-2014 b[ala n-numru 1 firRenju Unit u l-[ames fid-dinja. Dan ipo;;iha f’po]izzjoni tajba qabel il-Log[ob talCommonwealth fi Glasgow f2014.

jitkellem dwar il-midfielder ta’ Everton. L-eks attakkant Ingli] Gary Lineker qed isejja[lu ‘talent prodigu’ u ‘stilla ta’ veru’. Il-manager tat-Toffees, Roberto Martinez jemmen li dan hu ‘djamant inkredibbli tal-futbol Ingli]’ imma talab biex kul[add ikun kawt dwar dan il-midfielder. Imma t-twissija tieg[u mhux mistenni li tinstema jekk il-plejer ta’ 20 sena jkun fl-iskwadra Ingli] g[at-Tazza tad-Dinja tal-2014 wara li di;à lag[ab tliet darbiet bil-flokk nazzjonali.

Anthony Watson – Il-fullback tal-Bath Rugby Union li g[andu 19-il sena ssejja[ fliskwadra tal-kbar tal-Ingilterra matul il-{arifa tal-2013 g[al xi tests wara li [alla impatt qawwi fil-log[ba domestika. Sie[bu tal-istess tim Nick Abendanon qal lill-BBC Sport. “G[andu lkwalitajiet kollha li wie[ed g[andu b]onn u jekk ikompli jilg[ab bil-mod kif qed jilg[ab ma’ Bath, ninsab /ert li se jkollu affarijiet sbie[ quddiemu.” Wie[ed g[alhekk g[andu jistenna li Watson ta’ 19-il sena se jkun qed i[alli l-marka tieg[u mal-Ingilterra dalwaqt.

James Wood – Woodsy kif inhu mag[ruf a[jar mal-partitarji hu skier tal-freestyle. Levent li jispe/jalizza fih, slopestyle, se jkun qed jiddebutta fl-Olimpjadi tax-xitwa f’Sochi u mistenni jkun wie[ed mill-ispettakli tal-log[ob. Wara li reba[ il-fidda fil-kampjonati mondjali tal-2013, hemm affarijiet kbar mistennija mill-atleta ta’ 21 sena. Jaf ikun l-ewwel atleta Britanniku li jirba[ midalja Olimpika fuq is-sil;.

Peter Kennaugh

Matthew Tarrant

L-2014 se tkun is-sena fejn minbarra t-Tazza tad-Dinja talFIFA fil-Bra]il, l-Olimpjadi tax-Xitwa f’Sochi u l-Log[ob tal-Commonwealth fi Glasgow, hemm diversi avvenimenti o[ra li fihom il-BBC qed ibassar li atleti mir-Renju Unit se jkunu qed jispikkaw fuq o[rajn. Dan l-artiklu se jag[ti [arsa lejn dawk li l-BBC i[oss huma l-aktar g[axar atleti Britanni/i li wie[ed g[andu j]omm g[ajnejg[ fuqhom matul din issena g[aliex huma atleti li jippromettu.

Ross Barkley – Kul[add qed

16-il

kien pedina importanti fliskwadra ta’ appo;; g[at-tim ta’ Chris Froome, Team Sky waqt it-tlielaq fit-Tour de France tal-2013 u mistenni li jkollu rwol simili fl-2014. Ilplejer ta’ 24 sena se jittama wkoll li jg[in lil Mark Cavendish fil-Log[ob talCommonwealth bil-flokk talIsle of Man.

Matthew Tarrant – L-2013 kienet l-ewwel sena s[i[a g[al Tarrant fl-iskwadra elite talqdif tar-Renju Unit u wera lpotenzjal tieg[u fl-ilma. Waqt li kien qed jikkompeti fl-ista;un tat-Tazza tad-Dinja, l-qaddief ta’ 23 sena reba[ midalja talfidda f’Eton Dorney u temm irraba’ f’Sydney. Bil-kampjonati mondjali tal-qdif f’Awwissu tal-2014, g[ajnejn l-Ingli]i se jkunu fuq Matt u t-tim li kapa/i jirritornaw b’aktar unuri.

/ans jag[mel dan. Min[abba injury kellu j]omm lura imma issa jidher li rkupra kompletament u f’Ottubru kiseb il-31 reb[a konsekuttiva. Sfida kollha Britannika ma/-Champion tad-Dinja Amir Khan mhux esklu]a.

Alex Walmsley – Il-prop ta’ 23 sena ta’ St. Helen qed ji;i kunsidrat mill-istilla ta’ Huddersfield Giants u kummentarju tal-BBC Eorl Crabtree b[ala wie[ed li se jkun qed jing[ata attenzjoni kbira fl2014. “B’[afna mill-aqwa props Ingli]i fis-Super League imorru l-Awstralja, wasal i]]mien g[al dan it-talent ]ag[]ug[ biex jie[u postu,” qal Crabtree.

Peter Kennaugh – Il-membru tat-team pursuit waqt lOlimpjadi ta’ Londra fl-2012

Kell Brook – Il-boxer talwelterweight imwieled f’Sheffield, kien ilu ]mien i[abbat il-bieb biex ikun malaqwa boxers. Veru g[ad irid ji;;ieled g[al titlu mondjali imma fl-2014 ]gur se jkollu

Lizzy Yarnold – L-eks Champion Britanniku tal-juniors tinsab fit-triq li ssir l-ewwel mara li tirba[ midalja Olimpika fis-Skeleton f’log[ob konsekuttiv tax-xitwa. L-atleta minn Kent bdiet l-ista;un il-;did tatTazza tad-Dinja bl-a[jar mod, reb[a u t-tieni post mill-ewwel ]ew; tlielaq u dan ipo;;iha wa[da mill-favoriti g[allmidalji f’Sochi.

Kell Brook

Alex Walmsley

Lizzy Yarnold


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

29

SPORT

Chelsea jirrapportaw telf ta’ £49.4 miljuni Chelsea g[amlu telf ta’ £49.5 miljuni g[as-sena finanzjarja li ntemmet fi-30 ta’ :unju 2013. Il-grupp ing[ad li ;;enera £255.8 miljuni fl-a[[ar 12-il xahar li hu rekord g[all-klabb, imma l-eliminazzjoni mi/Champions League tas-sena lo[ra fil-fa]i tal-gruppi, rat tnaqqis kbir fid-d[ul. Il-klabb qal li dawn il-figuri, kombinati mal-profitt tas-sena ta’ qabel ta’ £1.4 miljun, huma fil-parametri tal-kriterji mitluba mir-regolamenti tal-Financial Fair Play tal-UEFA. Id-d[ul kummer/jali tag[hom tela’ minn £67 miljun g[al £79.6m, ]ieda ta’ 19%. Chelsea temmew l-2013 fittielet post, ]ew; punti ta[t il-liders Arsenal imma mhux

mag[ruf jekk hux se jkollhom fondi g[all-manager Jose Mourinho matul is-suq tattrasferimenti dan ix-xahar. Il-klabb reba[ l-Europa League fl-2013 imma r/ieva somma ferm anqas minn meta reba[ i/-Champions League fl2012 u dan ikkontribwixxa g[al dan it-telf. “G[al Chelsea li kellna livell rekord ta’ flus ;enerat minkejja l-eliminazzjoni fl-ewwel fa]i tal-gruppi ta/-Champions League, turi li n-negozju tag[na hu mibni fuq sisien sodi u qed nikbru kif g[andna nikbru g[al stabilita` twila,” qal Ron Gouraly, kap e]ekuttiv. “Il-filosofija tag[na hi li nibnu fuq is-su//ess fil-pitch u g[alkemm b’dawn ir-ri]ultati

finanzjarji ma rrepetejniex irri?ultati ta’ profitti li kellna sena ilu, nemmnu li l-eta` taliskwadra e]istenti tfisser li se nibbenefikaw minn dan l-investiment g[as-snin li ;ejjin.” Il-profitt li g[amlu Chelsea ssena l-o[ra kien l-ewwel wie[ed sa minn meta Roman Abramovich [a l-klabb fl-2003. Dan il-profitt kien meg[jun minn flus li ;ew mill-bejg[ ta’ plejers flimkien ma d[ul ie[or finanzjarju ta’ darba meta lBSkyB a//etta li j[assar l-is[ma li kellu bi ftehim tal-media di;itali mal-klabb. L-a[[ar ]ew; sta;uni kien lewwel perjodu li fih il-UEFA kienet qed issegwi l-finanzi talklabb g[ar-rergolamenti tal-Fair Play Finanzjarju.

Schumacher jinsab ‘stabbli’ L-istilla tal-Formula 1 Michael Schumacher jinsab f’kundizzjoni “stabbli” fl-isptar qalet il-manager tieg[u. Sabine Kehm qalet li s-seba’ darbiet champion tad-Dinja talFormula 1 kien qed jing[ata attenzjoni massima fl-isptar u li ma kinitx se tikkummenta fuq xnig[at dwar il-kundizzjoni tieg[u. Schumacher sofra injuries f’rasu l-{add ka[un ta’ in/ident li kellu meta kien qed jiskijja flAlpi Fran/i]i u g[adu jin]amm fil-kura intensiva fl-isptar ta’ Grenoble. It-Tlieta t-tobba waqt il-bulettin mediku kienu qalu li l:ermani] wera sinjali ta’ titjib imma ]iedu li “xorta g[adu mhux barra mill-periklu”. Schumacher kien qed jiskijja barra mill-korsa meta’ waqa’ u [abat rasu ma’ blata. “Dan ma jfissirx li Michael kien g[addej b’velo/ita` kbira. Ma kienx velo/i ]]ejjed,” qalet Kehm. Hija qalet li l-eks Champion ma kienx qed jiskijja biss ma ibnu ta’ 14-il sena imma ma’ grupp ta’ [bieb. Kemm ilu l-isptar Schumacher ir/ieva messa;;i ta’ fejqan minn madwar d-dinja kollha. Wie[ed mill-korrispondenti qal li Schumacher hu persuna ma[buba [afna g[aliex hu bniedem ;eneru] u [adem [afna g[all-karita`. L-eks Champion tad-Dinja g[ada jag[laq 45 sena u rtira mill-Formula 1 g[at-tieni darba fl-2012.

Il-physio ta’ Hull jaqta’ troffa minn xag[ar Tom Huddlestone wara li skorja kontra Fulham

X’laqatna din il-;img[a ➤ Il-gowl ta’ Tom Huddlestone ta’ Hull kontra Fulham wassal biex dan il-plejer qata’ xag[ru wara sentejn u nofs. Huddlestone kien qal li mhux se jaqta’ xag[ru sakemm isib ixxibka, u dan g[amlu b’risq Cancer Research UK. Matul dawn is-sentejn u nofs Huddlestone ;abar aktar minn £27,000 g[al din il-karità. Hekk kif skorja kontra Fulham, Huddlestone ;era lejn il-bank tas-sostituti fejn il-physio kien lest b’imqass biex jaqtg[alu troffa xag[ar. Din it-troffa wkoll tinsab g[all-bejg[ fuq ebay bidd[ul imur kollu g[all-karità.

Michael Schumacher is-sil; kien id-delizzju tieg[u

➤ Waqt it-tmien Konferenza Internazzjonali tal-Isport f’Dubaj ;iet proposta l-introduzzjoni tat-time-outs fil-futbol. Ilkow/ ta’ Juventus Antonio Conte jaqbel mal-ideja “g[ax minn fuq il-bank huwa diffi/li tg[addi messa;; tattiku lill-plejers”. Fabio Capello qal li ttime-outs jag[tu /ans lill-plejers jistrie[u u jixorbu biex ikunu f’kundizzjoni a[jar tul id-90 minuta, u jistg[u jissarfu fi d[ul akbar g[all-klabbs. Is-sabi[ talfutbol pero qieg[ed fil-kontinwità tal-log[ba, u wie[ed irid joqg[od attent li l-interess finanzjajru immedjat ma jitpo;;iex qabel dak li jag[mel il-futbol l-attrazzjoni li hu.

Huwa reba[ seba’ titli mondjali u a//erta 91 reb[a matul karriera ta’ 19-il sena. Schumacher reba[ ]ew; titli mal-Benetton fl-1994 u l-1995 qabel sie[eb il-Ferrari fl-1996 u mag[hom reba[ [ames titli konsekuttivi mis-sena 2000.

➤ Is-Seria A jkompli fi tmiem il-;img[a bil-partitissima tal{add Juventus v Roma. Bi preparazzjoni g[al din il-log[ba l-attakkant ta’ Roma Mattia Destro ma [ax il-vaganzi talMilied b[al s[abu u qatta’ sebat ijiem jittrenja fi Trigoria.

Hu rtira fl - 2006 imma rkupra tajjeb minn in/ident bil - mutur u rritorna fil - F 1 mal-Mercedes fl-2010. Wara tliet sta;uni li matulhom spi//a fuq il-podju darba biss, irtira mill-isport fi tmiem l2012.

Destro, li wara waqfa twila min[abba injury skorja tlett gowls fi tlett log[biet, issorprenda lil kul[add meta da[al fi Trigoria fejn ma kienu qed jistennew ebda plejer. “Stri[ajt bi??ejjed” kienu l-kummenti ta’ Destro b’referenza g[a??mien li g[amel imwe;;a’. Fuq in-na[a l-o[ra Andrea Pirlo ta’ Juventus irritorna g[atta[ri; 48 sieg[a qabel s[abu sabiex jirkupra malajr kemm jista’ jkun minn injury f’irkopptu. ➤ L-a;ent ta’ Michael Essien, Fabien Piveteau, qal li dan ilplejer jista’ j[alli lil Chelsea dan ix-xahar i?da eskluda ritorn fi Franza. Huwa qal li Essien se jkun qed jilg[ab ma’ tim li qieg[ed fi/-Champions League. ➤ L-istil ta’ Jose Mourinho li jiddefendi l-plejers tieg[u [are; /ar meta kkummenta dwar idda[la ta’ Samuel Eto’o fuq Jordan Henderson, da[la li kienet timmerita karta [amra g[al kul[add [lief g[ar-referi u g[al Mourinho. Mourinho qal li jekk Eto’o g[amel da[la xi ftit [arxa kien kollu kemm hu tort tieg[u b[ala mani;er g[ax il-[in kollu jtambarlu biex jadatta ru[u g[all-fi?i/ita tal-futbol Ingli?. Dwar l-appelli g[all-penaltis fuq Luis Suarez, Mourinho akku?a lill-Urugwajan b[ala attur u diver tajjeb, i?da Mourinho ma kellux ra;un. L-in/identi ta’ Suarez f’din il-log[ba kienu ka? ie[or tal-fama ti;ri qabel il-plejer, u l-fama ta’ diver se tag[milha ferm diffi/li g[al Suarez biex jie[u penalti, anki meta jkun [aqqu.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

30

SPORT

ITALJA

De Laurentiis jikkritika lil Mazzarri Il-President ta’ Napoli Aurelio De Laurentiis ikkritika lill-eks kow/ Walter Mazzarri u fa[[ar il-progress li sar mit-tim ta[t ilkow/ pre]enti Rafael Benitez. Mazzarri telaq minn Stadio San Paolo f’Mejju biex jie[u lkariga ma’ Inter wara li kien mexxa lil Napoli sat-tieni post fis-Serie A u sussegwentement lejn ritorn fi/-Champions League. Napoli jinsabu t-tielet fil-kampjonat li jkompli l-{add wara waqfa g[all-festi, imma g[andhom tliet punti aktar milli kell-

hom is-sena l-o[ra wara 17-il log[ba, g[andhom differenza ta’ gowls a[jar u fuq kollox jinsabu [ames punti fuq il-klabb il-;did ta’ Mazzarri. It-tim ta’ Benitez kien im/a[[ad ukoll b’mod krudil minn post fil-fa]i tan-knock-out ta/-Champons League din issena meta spi//a barra bid-differenza ta’ gowls wara li kiseb 12-il punt fi grupp li kien jinkludi lil Arsenal u Borussia Dortmund. De Laurentiis jinsab kuntent bil-qab]a li g[amel it-tim tieg[u

A-LEAGUE

TENNIS

Phoenix ja[sdu li/-Champions

Franza jeg[lbu lill-Istati Uniti

Wellington Phoenix irkupraw minn gowl minn ta[t biex kisbu reb[a xokkanti 3-1 g[and i/Champions tal-A-League Western Sydney Wanderers flewwel jum tas-sena. It-tim ta’ Tony Popovic deher se jnaqqas id-distakk minn ma’ Brisbane Roars f’ras il-klassifika g[al punt, meta Mark Bridge po;;hiom fil-vanta;; wara nofs sieg[a fil-Parramatta Stadium. Imma Tyler Boyd kiseb iddraw [ames minuti wara u mbag[ad doppjetta lejn it-tmiem minn Stein Huysegems tat ittielet reb[a konsekuttiva lil Wellington. Ir-reb[a g[at-tim ta’ Ernie Merrick tidher aktar impressjonanti meta wie[ed jikksunsidra l-lista twila ta’ plejers imwe;;[in li g[andhom. Dan ir-ri]ultat kien l-ewwel darba f’27 log[ba fl-A-League li Wellington skorjaw aktar minn ]ew; gowls f’log[ba u telg[u fit-tmien post.

Il-konfront bejn l-Istati Uniti u Franza mit-Tazza Hopman ;ie de/i] bil-mixed doubles meta Alize Cornet u Jo Wilfred Tsonga g[elbu 2-1 lil Sloane Stephens u John Isner 6-1, 5-7, 10-5. Din kienet it-tieni reb[a konsekuttiva g[al Franza wara dik kontra r-Repubblika ?eka u [alliet lill-Amerikani f’xifer leliminazzjoni wara li kienu reb[u lil Spanja 3-0 it-Tnejn. Franza issa jmissha kontra Spanja u l-Istati Uniti kontra rRepubblika ?eka. Stephens kellha l-ewwel test ta’ veru fl-ewwel set qabel qabdet ir-ritmu fil-log[ba kontra lFran/i]a Alize Cornet u reb[et 7-5, 6-0 u po;;iet lill-Istati Uniti fil-vanta;;. Wara kien imiss lil John Isner li jiltaqa’ kontra Jo-Wilfried Tsonga imma l-Fran/i] beda rrimonta u g[amilhom 1-1 meta [are; rebbie[ 7-6, 6-3. Intant Maria Sharapova kellha

ta[t l-Ispanjol u qal li jemmen li klabbs akbar mhux qed jiksbu daqshom. “M’g[andi xejn kontra dawk li taw konribut lil Napoli, imma ridna g[a]la internazzjonali u kow/ kapa/i li jag[ti identita` lfutbol tag[na b[all-aktar klabbs importanti madwar id-dinja b’sistema kumplessa ta’ 4-2-3-1. Tinsewx li g[andna tliet punti aktar mill-ista;un li g[adda anke jekk kellna nilag[bu wkoll fi/-Champions Leaue. Is-sena lo[ra rrinun/jajna g[all-Europa League biex niffukaw fuq il-

kampjonat. “Il-mira tag[na hi li nkomplu nsa[[u lil Napoli b’Benitez u ntuh bi]]ejjed ]mien li jaqta’ lfrott ta’ dak li qed ji]ra. Bl-ebda offi]a, imma m’hu qed nara lebda klabb prestu;ju] jag[mel xog[ol tant tajjeb,” qal De Laurentiis f’intervista fuq Radio Kiss Kiss. Napoli qed jittamaw li jil[qu lil jkunu ma’ Juventus u Roma f’ras il-klassifika meta t-Tnejn ikomplu bl-impenji tag[hom fisSerie A b’log[ba kontra Sampdoria.

Azarenka fl-azzjoni kontra Dellacqua

reb[a relattivament fa/li fit-tieni round tal-Brisbane International turnament li kien dominat minn konfronti li ma sarux jew inkella li kellhom plejers jirtiraw. L-avversarja Awstraljana ta’ Sharapova, Angele Barty rtirat min[abba injury. Anke lI]vizzera Voegele g[addiet g[at-tielet round ming[ajr ma lag[bet meta l-:ermani]a Sabine Lisicki wkoll irtirat.

Angela Kerber eliminat lirRussa Pavlyuchenkova li rtirat fit-tieni set meta kienet qed titlef 6-4, 4-2 waqt li Victoria Azarenka eliminat 6-3, 6-1 lillAwstraljana Casey Dellacqua. Fil-kategorija tal-ir;iel Roger Federer reba[ kontra Jari Nieminen 6-4, 6-2. Mieg[u reb[u wkoll il-:appuni] Nishikori, l-Kroat Cilic u lAwstraljan Matosevic.

Ole Gunnar Solskjaer

Solskjaer g[al manager ma’ Cardiff Cardiff City mistenni ja[tru lill-kow/ ta’ Molde, n-Norve;i] Ole Gunnar Solskjaer b[ala lmanager il-;did tag[hom. Solskjaer mar Londra lbiera[ biex jiffinalizza l-ftehim malprorpjetarju tal-Bluebirds Vincent Tan u /-Chairman Mehmet Dalman qabel il-log[ba kontra Arsenal fl-Emirates Stadium. Cardiff g[amlu minn kollox biex jiffinalizzaw il-ftehim sabiex Solskjaer seta’ jattendi llog[ba fejn it-tim kien immexxi mill-kow/ temporanju David Kerslake. Dalman kien ilu f’negozjati mal-ekx plejer ta’ Manchester United li g[andu 40 sena, sa minn meta ke//a lil Malky Mackay il-:img[a. Tant sa[ansitra bg[at l-ajruplan privat tieg[u biex ji;bor lill-eks internazzjonali Norve;i] Solskjaer u se jkun qed joffrilu somma kbira biex jakkwista plejers ;odda f’Jannar. Solskjaer beda b[ala kow/ ma’ Molde fl-2011 u mexxihom lejn ir-reb[ ta’ ]ew; kampjonati u t-Tazza Norve;i]a.

SPANJA

Ancelotti jrid jirba[ i/-Champions League Il-kow/ ta’ Real Madrid Carlo Ancelotti po;;a g[ajnejg[ fuq l10 su//ess fi/-Champions League g[all-klabb Spanjol. Il-;ganti ta’ La Liga reb[u rekord ta’ disa’ darbiet it-titlu Ewropew , imma ilhom ma jirb[u l-famu]a trofew sa minn meta g[elbu lil Bayer Leverkusen fil - final tal 2002A. Minn dakinhar sal-lum Real komplew jersqu aktar vi/in lejn su//ess ie[or fl-aqwa kompetizzjoni Ewropeja u waslu sassemi-fianli fl-a[[ar tliet edizzjonijiet qabel tilfu kontra

Barcelona, Bayern Munich u Borussia Dortmund rispettivament. Ancelotti, li reba[ darbtejn dan l-unur ma’ Milan, qed jimmira li jkun hu li jtemm l-istennija ta’ Real fl-24 ta’ Mejju f’Lisbona. “Kul[add hawn irid jirba[ lg[axar titlu Ewropew. Din hi motivazzjoni kbira g[al kul[add u se nag[mlu minn kollox biex fl-2014 nirb[u l-10 Champions League. Kienet [olma li ;ejt ma’ Real Madrid u issa hi realta`. Irrid nag[mel l-almu kollux biex nikkuntenta lill-partitarji,”

qal Ancelotti fuq il-websajt talklabb. Il-President Florentino Perez kellu l-istess [sieb tal-kow/ “G[all-partitarji ta’ Real Madrid li rridu hu li nirb[u l-unuri. Forsi ninsabu xi ftit ossessjonati bl-10 titlu Ewropew u dan hu l-aktar li rridu .” Id-difensur Sergio Ramos hu fost l-aktar [erqana g[al su//ess Ewropew li qatt ma reba[. Imma wissa biex ma jkunux ossessjonati bih. “Din hi kompetizzjoni totalment differenti mill-o[rajn. Ilni [afna snin ma’ Real Madrid u

g[andi x-xewqa li ng[olli /Champions League, imma mhux tajjeb li nkunu ossessjonanti.” Iniesta jrid kollox

Sadanittant Andres Iniesta ta’ Barcelona j[oss li jekk jirba[ kull unur dan l-ista;un ikun la[ja rmod idejali g[al Spanja biex tiddefendi t-titlu mondjali fil-Bra]il. It-tim immexxi minn Gerardo Martino jinsabu fl-ewwel post ta’ La Liga wara li tilef darba biss fl-a[[ar 17-il log[ba qabel il-waqfa tal-festi u jinsab mala[[ar 16 ta/-Champions League

u l-Copa Del Rey. U Iniesta li reba[ sitt darbiet il-kampjonat, tliet darbiet i/Champions League u darbtejn il-Copa Del Rey f’karriera brillanti f’Camp Nou irid lil Barcelona jirrepetu t-treble tal2009 hekk kif qed jistenna li jg[uin lil Spanja ]]omm it-titlu mondjali aktar tard din is-sena. “Din hi okka]joni unika u importanti li tmur g[aliha flaqwa kundizzjoni. Il-mira tieg[i hi li nirba[ kull unur possibli mal-klabb [alli nkun fl-aqwa forma possibli g[at-Tazza tadDinja,” qal Iniesta.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

31

SPORT FOOTBALL FIR-RENJU UNIT

Bidu tas-sena tajba g[al Arsenal u Man City }ew; goals ta’ Nicklas Bendtner u Theo Walcott kienu bi]]ejjed g[al Arsenal biex jirb[u lill-qalbiena Cardiff City u j]ommu l-vanta;; fuq Manchester City f’ras ilPremiership, i]da s-Citizens ukoll kisbu reb[a importanti g[and Swansea biex komplew bl-isfida qawwija g[at-titlu. B’hekk il-kampjonat talPremier kompla ji]vol;i b[ala laktar wie[ed interssanti g[al snin, b’Chelsea u Liverpool ittnejn jie[du t-tlett punti mill-konfronti rispettivi ma’ Southampton u Hull City waqt li /-Champions Manchester United re;g[u iddi]appuntaw lill-pubbliku tag[hom b’telfa o[ra f’Old Trafford. Arsenal batew [afna biex jinfdu d-difi]a determinata ta’ Cardiff City li damu jirre]istu sat-88 minuta u sakemm Bendtner sab ix-xibka mill-vi/in wara li l-goalkeeper David Marshall kien salva d-daqqa ta’ ras ta’ Bacary Sagna. Il-goal li ssi;illa r-reb[a wasal ]ew; minuti wara minn Walcott li kkonverta l-pass pre/i] ta’ Jack Wilshire. Intant, Manchester City komplew juru log[ob sabi[ fir-reb[a ta’ 3-2 kontra Swansea filLiberty Stadium u meta ]-]ew; tims fet[u l-impenji tal-league g[all-2014. City marru fil-vanta;; wara kwarta log[ob minn Fernandinho, i]da Wilfried Bony kiseb parita mist[oqqa g[al Swansea qabel Yaya Toure u Aleksander Kolarov skurjaw ]ew; goals o[ra g[as-Citizens sas-sebg[in minuta. Il-log[ba ]ammet l-istess ritmu velo/i, b’Bony jiskorja t-tieni goal tieg[u fl-a[[ar nifs, u li serva biss b[ala konsolazzjoni. Crystal Palace u Norwich City kellhom jikkuntentaw b’punt kull wie[ed f’battalja diretta bejn ]ew; tims lejn inna[at t’isfel tal-Premiership, u g[al ri]ultat li jfisser li l-Eagles issa ni]lu mill-;did fiz-zona l[amra, minkejja li Norwich lag[bu l-a[[ar [inijiet b’ra;el anqas wara t-tke//ija ta’ Leroy Fer. I]-]ew; goals fid-draw ta’ 1-1 waslu t-tnejn fl-ewwel taqsima, bil-Canaries jiksbu l-vanta;; minn Bradley Johnson u b’Jason Puncheon i;ib id-draw min penalty e]att qabel il-mistrie[. Id-derby ta’ Londra bejn Fulham u West Ham United tat ra;un lill-Cottagers, bil-[ames goal ta’ Dimitar Berbatov jidde/iedi l-log[ba li spi//at b’reb[a ta’ 2-1 g[at-tim tieg[u.

Il-konfront kien beda tajjeb g[al West Ham li marru minn fuq permezz ta’ Mohamed Diame, i]da Steve Sidwell g[amilhom 1-1 b’daqqa ta’ ras u b’Fulham ju]aw il-vanta;; numeriku biex jiskorjaw il-goal importanti minn Berbatov wara li tke//a l-captain tal-Hammers, Kevin Nolan, lejn l-a[[ar talewwel taqsima. Liverpool irritornaw g[arreb[ kontra Hull City wara ]ew; telfiet konsekuttivi u fejn re;g[u kisbu posthom mal-ewwel erbg[a fil-klassifika. L-ewwel goal fir-reb[a ta’ 2-0 wasal minn Daniel Agger li sab ix-xibka bir-ras wara l-korner ta’ Philippe Coutinho, b’ Luis Suarez jirdoppja l-iskor minn freekick fit-tieni taqsima. Hull rari kienu fil-log[ba u b’Liverpool jikkontrollaw dan irri]ultat g[ar-raba’ reb[a konsekuttiva f’darhom. Is-sostituti ta’ Chelsea , Willian u Oscar , skurjaw goal kull wie[ed fir-reb[a tal-Blues g[and Southampton, bit-tim immexxi minn Jose Mourinho iwassal messa;; enfatiku li hu wkoll se jkun qed jissielet biss[i[ g[all-kampjonat. Il-goals f’din ir-reb[a ta’ 3-0 waslu kollha fit-tieni taqsima, b’Fernando Torres ji]blokka rri]ultat fuq sieg[a log[ob u bi]]ew; sostituti Bra]iljani, mbag[ad, ini]]lu isimhom maliskorers fil-71 u t-82 minuta. Id-difensur ta’ Everton Leighton Baines skorja penalty li ng[ata fil-[in mi]jud tal-konfront ma’ Stoke biex salva punt g[atToffees, li qabel kienu laqtu llasta darbtejn minn Kevin Mirallas. Kien Oussama Assaidi li po;;a lil Stoke fil-vanta;; mal-bidu tattieni taqsima u kontra x-xejra tallog[ob, i]da Everton baqg[u jag[fsu g[ad-draw u kienu ppremjati meta Baines kiseb parita mill-[dax-il metru wara l-foul ta’ Jermaine Pennant fuq Leon Osman. Intant, Aston Villa kisbu lewwel reb[a f’sitt konfronti fisStadium of Light fejn [ar;u bittlett punti g[all-ispejje] ta’ Sunderland. Il-goal li dde/ieda lkonfront wasal wara biss [mistax-il minuta, meta Gabriel Agbonlahor approfitta mill-i]ball ta’ Lee Cattermole biex qabe] lill-goalkeeper Vito Mannone u tefa’ f’xibka vojta. L-2014 anki kellha ftuh millaqwa g[al West Bromwich Albion li rritornaw g[ar-reb[ ma’ Newcastle, grazzi g[all-penalty skurjat minn Saido Berahino, lejn

Swansea v Man City 2-3> Yaya Toure (lemin) jiskorja t-tieni goal tas-Citizens (ritratt> EPA)

l-a[[ar [inijiet u wara li sie[bu Matej Vydra kien twaqqa’ filkaxxa mill-goalkeeper talGeordies, Tim Krul. Newcastle qasmu l-log[ob malavversarji g[al [inijiet twal, i]da fl-a[[ar nett batew mit-tke//ija ta’ Mathieu Debuchy li ntwera l[amra g[al foul ikrah fuq Claudio Yacob. Manchester United re;g[u tilfu f’darhom, din id-darba kontra Tottenham Hotspur u g[al ri]ultat li jtemm kwa]i g[al kollox it-tamiet tar-Red Devils li jiddefendu t-titlu ta’ Champions. Qabel din il-log[ba, t-tim ta’ David Moyes kien kiseb sitt reb[iet konsekuttivi fil-league u f’kompetizzjonijiet o[ra i]da lbiera[ fallew /ans tad-deheb milli jnaqqar mid-distakk malleaders tal-klassifika u wara li lklabbs fl-ewwel erba’ postijiet kollha reb[u l-konfronti rispettivi. Tottenham kienu dixxiplinati [afna fil-log[ob tag[hom u grazzi g[al din ir-reb[a rnexxielhom jab]u lil United fis-sitt post, meta ninsabu di;a f’nofs lista;un. Man Utd bdew l-ewwel taqsima fuq l-attakk i]da kienu Spurs li ]blukkaw ir-ri]ultat minn Emmanuel Adebayor, bit-tim ta’ Londra j]omm dan il-vanta;; sal-mistrie[. Fit-tieni taqsima United dehru mifxula u Christian Eriksen irdoppja fis-66 minuta fuq kontra-attakk velo/i. Intant, ir-Red Devils wie;bu b’goal immedjat ta’ Danny Welbeck e]att malkick-off i]da minkejja li fet[u assedju fuq il-lasta ta’ Hugo Lloris fallew milli jiksbu d-draw u bis-suffara finali tara lill-players ta’ Tottenham ji//elebraw irreb[a presti;ju]a.

Ri]ultati u klassifiki Premiership

Swansea v Man City Arsenal v Cardiff Crystal Palace v Norwich Fulham v West Ham Liverpool v Hull Southampton v Chelsea Stoke v Everton Sunderland v Aston Villa West Brom v Newcastle Man Utd v Tottenham

Kif jinsabu

1-1 2-1 2-0 0-3 1-1 0-1 1-0 1-2

L R D T F K Pt

Arsenal 20 Man City 20 Chelsea 20 Liverpool 20 Everton 20 Tottenham 20 Man Utd 20 Newcastle 20 Southampton 20 Hull 20 Aston Villa 20 Stoke 20 Swansea 20 West Brom 20 Norwich 20 Fulham 20 Cardiff 20 Crystal P 20 West Ham 20 Sunderland 20

League One

2-3 2-0

14 14 13 12 10 11 10 10

3 2 4 3 8 4 5 3 6 5 5 7 6 9 5

3 4 3 5 2 5 5 7 7 7 6 9 6 9 5 8 5 9 4 7 5 10 6 1 13 4 6 10 5 2 13 3 6 11 3 5 12

39 57 38 46 32 24 33 29 26 22 19 19 26 23 17 21 15 13 19 15

18

23 19 23 19 25 24 25 23 25 25 30 28 27 33 42 32 29 30 33

45 44 43 39 38 37 35 33 27 23 23 22 21 21 20 19 18 17 15 14

Crewe v Carlisle Leyton Orient v Bristol C MK Dons v Colchester Notts County v Bradford Oldham v Shrewsbury Peterborough v Brentford Preston v Port vale Rotherham v Coventry Stevenage v Gillingham Swindon v Crawley Tranmere v Wolves Walsall v Sheff Utd

2-1 posp 0-0 3-0 1-2 1-3 3-2 1-2 posp posp

Bristol R. v Cheltenham Dag & Red v Wimbledon Exeter v Wycombe Fleetwood v Accrington Hartlepool v Bury Mansfield v Burton Newport v Oxford Utd N’ampton v Chesterfield Plymouth v Torquay Scunthorpe v Rochdale Southend v Portsmouth York v Morecambe

posp 1-0 posp 3-1 0-3 0-0 posp posp 2-0 3-0 2-1 1-0

League Two

1-1 2-1

The Championship

Birmingham v Barnsley Bolton v Middlesbrough Brighton v Bournemouth Burnley v Huddersfield Derby v Wigan Ipswich v Charlton Leeds v Blackburn Millwall v Leicester QPR v Doncaster Reading v Nottm Forest Sheff Wed v Blackpool Yeovil v Watford

Kif jinsabu

1-1

2-2 1-1

3-2 0-1

1-1 1-2 1-3 2-1 1-1 2-0

posp

L R D T F K Pt

Leicester 24 Burnley 24 QPR 24 Derby C 24 Nottingham 24 Ipswich 24 Brighton 24 Leeds Utd 24 Reading 24 Blackburn R 24 Wigan A 23 Blackpool 24 Huddersfield 24 Watford 23 M’boro 24 Bournemouth 24 Birmingham 24 Bolton W 24 Charlton A 24 Sheff Wed 23 Millwall 24 Doncaster R 24 Yeovil T 23 Barnsley 24

16 3 13 8 13 7 13 5 10 10

9 9 10 9 9 9 8 8 7 7 8 7 6 5 4 5 5 4 3

9 9 5 8 7 6 8 7 9 9 6 8 9 9 10 7 6 5 8

5 3 4 6 4 6 6 9 7 8 8 8 9 7 8 10 9 9 10 9 12 13 14 13

Premiership Sko//i]

42 36 26 48 34 36 29 35 31 30 25 25 33 35 38 31 30 29 22 25 26 19 18 21

Celtic v Partick T Dundee Utd v Aberdeen Inverness CT v Ross C. Motherwell v St Johnstone

Illum

Kilmarnock v St Mirren Hibernian v Hearts

26 18 14 30 24 27 22 28 29 28 23 29 29 29 33 41 29 34 30 32 49 42 36 42

51 47 46 44 40 36 36 35 35 34 33 32 31 30 30 30 29 27 24 22 22 21 17 17

1-0 1-2 1-2 4-0


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 2 ta’ Jannar, 2014

32

LOKALI

G[awwiem fil-Portugall ji//elebra l-bidu tas-sena l-;dida b’qab]a fl-ilma fil-bajja ta’ Carcavelos f’Cascais, qirb Li]bona fil-Portugall. Dan l-g[awwiem sfida l-kes[a u g[amel din il-manuvra pjuttost stramba. (Ritratt> EPA)

}ieda fil-prezz tal-petrol u l-gass Ilbiera[ t[abbret ]ieda filprezzijiet tal-petrol, talpitrolju, tal-gasoil u tal-gass, permezz ta’ stqarrijiet millKorportazzjoni Enemalta u lkumpanija Liquigas Malta. Fi stqarrija ma[ru;a millEnemalta ilbiera[, il-prezz talpetrol ]died b’/ente]mu kull litru g[al prezz ta’ 1.44 ewro. Il-prezz tal-pitrolju ]died b’/ente]mu ta’ ewro g[al 1.39 ewro, filwaqt li dak tal-gasoil ]died b’]ew; /ente]mi-il litru g[al total ta’ 1.04 ewro. Fl-istqarrija, l-Enemalta [abbret li din il-bidla filprezzijiet kienet t[abbret filba;it li g[adda u l-prezz se jin]amm l-istess sa tmiem Marzu li ;ej. Ir-rata tal-kambju

}idiet li jibqg[u hekk sa Marzu g[ax-xiri ta]-]ejt u d-diesel g[al dawn it-tliet xhur ukoll se tin]amm l-istess, b’kull ewro jg[odd daqs $1.3584. Il-korporazzjoni Enemalta spjegat li din i]-]ieda filprezzijiet tirrifletti ]ieda filprezz internazzjonali ta]-]ejt, min[abba l-kri]i fis-Sudan tanNofsinhar u l-problemi finNi;erja u l-Libja. Intant, fi stqarrija separata, il-kumpanija Liquigas Malta [ar;et prezz fiss g[all-gass

I]-]idiet fil-prezz tal-gass ivarjaw minn 90 /ente]mu g[al /ilindru ta’ 12-il kilo u 1.10 ewro g[al /ilindru ta’ 15-il kilo

LPG. ?ilindru ta’ 12-il kilo sar jiswa 19.20 ewro, ji;ifieri ]ieda ta’ 90 /ente]mu fuq ilprezz ta’ qabel. ?ilindru ta’ 15-il kilo sar jiswa 24 ewro, ji;ifieri ]ieda

ta’ 1.10 ewro fuq il-prezz ta’ dawn l-a[[ar xhur. Dawn ilprezzijiet, fuq sej[a talAwtorita’ Maltija g[ar-Ri]orsi, ukoll se jin]ammu fissi sala[[ar ta’ Marzu li ;ej.

media•link COMMUNICATIONS

In-Nazzjon 2 ta' Jannar 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you