Page 1

Nru 13,612

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013 €0.80 www.maltarightnow.com

Il-Kap tal-Oppo]izzjoni jibqa’ jappella g[all-kunsens Il-Gvern ilu aktar minn ;img[a ma’ jsejja[ g[al-laqg[a mal-Oppo]izzjoni b[ala parti mil-laqg[at ta’ diskussjoni li kienu qed isiru dwar l-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza. Saru tlett laqg[at, i]da wara dawk, ilGvern ma re;ax sejja[ g[al laqg[a o[ra. Dan qalu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt li kien qed jipparte/ipa f’dak li kellu jkun dibattitu fuq listazzjon tar-radju RTK bejn ilKap tal-Oppo]izzjoni u l-Prim Ministru – li madanakollu spi//a f’mistoqsija u twe;iba bejn ilpre]entatur u l-Kap talOppo]izzjoni peress li l-Prim Ministru Muscat ma setax jattendi g[ad-dibattitu min[abba impenji o[rajn, minkejja li kien ilu mistieden g[al [afna ;img[at. Il-programm tratta bi prominenza d-diskussjoni dwar l-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza, fejn il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li d-diskussjonijiet bejn ilGvern u l-Oppo]izzjoni dwar din l-iskema g[adhom lura. Kien hawnekk li Simon Busuttil innota b’dispja/ir li g[alkemm kienu saru tlett laqg[at, il-Gvern u lOppo]izzjoni ilhom aktar minn ;img[a ma jpo;;u madwar ilmejda tad-diskussjoni biex din liskema tkompli ti;i diskussa. Il-Kap tal-Oppo]izzjoni baqa’ jappella biex jintla[aq qbil dwar din l-iskema, biex minn wa[da ta’ bejg[ ta’ /ittadinanza issir wa[da ta’ investiment – u qal li fl-Ewropa, il-Ministru talFinanzi Edward Scicluna ta lillGvern i/-/avetta ta’ kif g[andha tkun l-affari. Qal li jistenna li l-Gvern jg[addi mill-kliem g[all-fatti u jerfa’ r-responsabbilta’ ta’ dak li qal il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna – li fl-Ewropa

qal kelma b’kelma ta’ dak li qalet l-Oppo]izzjoni Nazzjonalista. Simon Busuttil kompla jg[id li Scicluna mar barra minn Malta fejn [aseb li [add m’hu qed jisimg[u u hemm ammetta dak li l-Prim Ministru Joseph Muscat ma jridx jammetti. Infatti, l-ispjegazzjoni li ta lGvern hawn Malta dwar dak li

qal Edward Scicluna kienet spjegazzjoni mben;la ta’ dak li l-Ministru tal-Finanzi verament qal meta kien qed jitkellem flEwropa. Il-Kap tal-Oppo]izzjoni qal li b’din l-iskema il-Gvern Laburista [ammar wi// Malta mad-dinja kollha – u m’g[andiex te[el lOppo]izzjoni Nazzjonalista

g[all-kritika negattiva li l-midja internazzjonali qed tag[mel dwar din l-iskema. }ied jg[id li aktar minn hekk, il-[sara g[al pajji]na kompliet issir meta l-Ministru tal-Finanzi kien qed jitkellem fl-Ewropa u qal li pajji]na huwa nieqes minn nies ta’ kalibru. g[al pa;na 3

Xandir

Jg[atti xtur il-Gvern

G[all-istazzjon nazzjonali, li l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna jiddikjara quddiem lewro parlamentari fi Brussell li l-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza kienet ]ball li wassal g[al [afna misunderstanding ma fiha l-ebda ‘valur ta’ a[bar’ u ma kienx jimmerita li ti;i rappurtata fil-bullettin tal-a[barijiet ta’ TVM. Ara pa;na 32

Politika

Nuqqas ta’ xog[ol Diversi setturi ekonomi/i f’pajji]na g[addejjin minn perjodu diffi/li bi tnaqqis ta’ attività, bejg[ u li qed iwassal g[al tnaqqis fil-postijiet tax-xog[ol. L-appell tal-Partit Nazzjonalista lill-Gvern jibqa’ wie[ed /ar: il-familji jixraqilhom pjan g[ax-xog[ol li tassew jag[raf kif se jattira lejn Malta investiment sostenibbli li jo[loq aktar postijiet tax-xog[ol ta’ kwalità. Ara pa;na 3

Champions League

Iridu biss punt

L-UKRAJNA> Mument mit-tensjoni li kien hemm ilbiera[ fi Kiev, il-kapitali tal-Ukrajna, hekk kif madwar Pjazza Indipendenza, i/-/entru tal-protesti, in;abru ammont kbir ta’ Pulizija ta’ kontra l-irvellijiet li kkonfrontaw lid-dimostranti li ilhom ;img[at jipprotestaw kontra l-President Viktor Yanukovych.(ritratt EPA) Ara wkoll Pa;na 16

Illum tibda tintlag[ab l-a[[ar ;urnata mill-fa]i tal-gruppi ta/Champions League bil-partiti minn Gruppi A sa D fejn jispikka l-konfront fit-Turkija bejn Juventus u Galatasaray. Il-liders Taljani jridu biss punt biex javvanzaw mal-a[[ar 16. Ara Pa;na 30


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

2

LOKALI

Is-Sindku Laburista ta’ {al Luqa g[a]el l-Ambaxxatri/i ta]-]g[a]ag[ ming[ajr konsultazzjoni L-Ambaxxatri/i ta]-]g[a]ag[ tal-Kunsill Lokali ta’ {aLuqa ntg[a]let bla konsultazzjoni mis-Sindku Laburista John Schembri, li ji;i missier idDeputat Laburista Silvio Schembri. Dan ikkonfermah John Schembri nnifsu fi twe;ibiet g[all-mistoqsijiet ta’ In-Nazzjon meta kien mistoqsi b’mod /ar biex jg[id min g[a]el lil Trischia Falzon b[ala Ambaxxatri/i ta]-]g[a]ag[ talKunsill Lokali ta’ {al Luqa. Jirri]ulta li l-ewwel de/i]joni li [a l-Kunsill ittie[det fis-6 ta’ Novembru li g[adda meta lKunsill Lokali g[a]el lil Raoul Briffa b[ala l-Ambaxxatur ta]]g[a]ag[ tal-Kunsill Lokali ta’ {al Luqa. F’din il-laqg[a, nnomina ta’ Raoul Briffa kienet ;iet approvata b’mod unanimu. Madanakollu, kif spjegalna sSindku fit-twe;ibiet tieg[u, dde/i]joni li [a l-Kunsill dwar in-

Mhux se tkun tista’ ]]omm il-kariga ta’ Ambaxxatrici ta]-]g[a]ag[ tal-Kunsill Lokali ta’ {al Luqa nomina ta’ Raoul Briffa ma kenitx wa[da valida peress li Raoul Briffa ma kellux 16-il sena. Kien is-Sindku stess John Schembri li nnomina lil Raoul Briffa, u g[alhekk jirri]ulta li qabel ressaq in-nomina ma kienx [are; lejn ir-rekwi]iti li g[andhom b]onn l-Ambaxxaturi ta]-]g[a]ag[ tal-Kunsilli Lokali. John Schembri qalilna li mbag[ad, min[abba l-ur;enza biex ikun hemm persuna li tirrapre]enta li]-]g[a]ag[ ta’ {al Luqa fi/-/erimonja li saret fl-20 ta’ Novembru, d-Dipartiment tal-Gvern Lokali talbu biex jinnomina lil xi [add, imbag[ad jiddiskuti din in-nomina wara li

tkun di;a’ [adet il-[atra tag[ha b[ala Ambaxxatri/i. Fil-fatt, isSindku Laburista qabad u g[a]el lil Trischia Falzon ming[ajr ma kkonsulta mal-kollegi tieg[u filKunsill Lokali ta’ [al Luqa. Jirri]ulta issa li Trischia Falzon mhux se tkun tista’ ]]omm il-kariga ta’ Ambaxxatrici ta]-]g[a]ag[ talKunsill Lokali ta’ {al Luqa, u dan peress li daqt tag[laq 18-il sena. G[alhekk minkejja li marret g[a/-/erimonja u [adet il-[atra b[ala Ambaxxatri/i, wara li g[a]ilha minn jeddu s-Sindku, Trischia Falzon xorta wa[da mhux se tkun tista’ tirrapre]enta li]-]g[a]ag[ Luqin.

Mo[bija informazzjoni dwar is-salarju tal-Kap E]ekuttiv tal-MIP Il-Gvern qed jibqa’ sieket dwar informazzjoni fuq issalarju ta’ Joshua Zammit b[ala Kap E]ekuttiv tal-Malta Industrial Parks. Joshua Zammit, li kien jokkupa l-kariga ta’ President tal-Asso/jazzjoni ta’ Min I[addem, l-MEA, kien ;ie rrapurtat li sab ru[u f’kontroversja interna li nqalg[et fi [dan l-MEA waqt il-kampanja elettorali hekk kif kien ta r-reazzjoni tieg[u dwar il-proposti talener;ija tal-Partit Laburista, f’isem l-Asso/jazzjoni ming[ajr l-approvazzjoni tal-Kunsill. Ilkummenti tieg[u fuq l-istazzjon Laburista One fl-eqqel tal-kampanja elettorali kienu ;ew interpretati b[ala kummenti li jag[tu vanta;; lill-Partit Laburista hekk kif [are; ifa[[ar il-pjan tal-Partit Laburista biex ira[[as it-tariffi tad-dawl u tal-ilma. Dan il-pjan kien qed ji;i ppre]entat minn Konrad Mizzi u f’dak iz-zmien missier Konrad Mizzi, Lawrence Mizzi, kien konsulent ta’ Joshua Zammit flMEA. Joshua Zammit stess, aktar tard, kien /a[ad li kien hemm xi kwistjoni interna fl-MEA dwar dak li kien qal fuq l-istazzjon Laburista One u kkjarifika lkummenti li kien g[adda g[alkemm sorsi kienu qalu li lkwistjoni kienet diskussa f’laqg[a ta[raq tal-Kunsill talMEA, li fiha bosta membri

o;;ezzjonaw g[all-kummenti li kien g[adda l-President ming[ajr ma kkonsulta minn qabel mal-membri tal-Kunsill. Issa Joshua Zammit in[atar b[ala Kap E]ekuttiv tal-Malta Industrial Parks. Il-Ministru Chris Cardona qal lil dan l;urnal li Joshua Zammit in[atar f’po]izzjoni ta’ fidu/ja li jfisser li ma saritx sej[a g[all-applikazzjonijiet. Il-Ministru qalilna li Zammit in[atar f’din il-kariga fit-22 ta’ Mejju 2013. I]da lMinistru Chris Cardona qed jibqa’ sieket dwar x’salarju u kundizzjonijiet ta’ xog[ol g[andu Joshua Zammit. Dan il-;urnal bag[at mistoqsijiet lill-Ministru g[allEkonomija, l-Investiment u lIntrapri]i ]-]ghar, Chris Cardona u staqsejnieh kif in[atar fil-kariga Joshua Zammit ji;ifieri jekk saritx sej[a g[allapplikazzjonijiet g[al din ilkariga kif ukoll dwar is-salarju u l-kundizzjonijiet tax-xog[ol tieg[u. B[al fil-ka] tal-[atra ta’ Jimmy Magro b[ala Chairman tal-A;enzija fi [dan il-Malta Enterprise li tmexxi pro;etti magguri b[al Life Sciences Centre, il-Gvern qed i]omm mo[bija informazzjoni dwar issalarji li qed jit[allsu dawn ilpersuni minn fondi pubbli/i. I]]ew; karigi jaqg[u ta[t irresponsabbiltà politika talMinistru Chris Cardona.

Jibqa’ konxju wara li jittajjar minn karozza Anzjan ta’ 69 sena minn [al Qormi sofra xi ;rie[i i]da ma jidhirx li jinsab fil-periklu talmewt wara li g[all-[abta tas7.30 ta’ filg[odu ttajjar minn vettura tat-tip Kia Avella filbypass tal-Imrie[el – fid-direzzjoni lejn il-Marsa. Fuq il-post issejj[u l-Pulizija kif ukoll ambulanza li [adet lirra;el l-isptar. Minn informazzjoni kkonfermata minn kelliem g[allPulizija, ir-ra;el kien konxju wara li se[[ l-in/ident tant li kellem lill-Pulizija, g[alkemm jidher li bl-impatt tad-daqqa, lanzjan ittajjar g[al fuq karozza o[ra tat-tip Toyota Tercel. B’konsegwenza tal-in/ident, it-triq minn fejn il-bini talAwtorita’ Maltija tas-Servizzi

Finanzjarji, l-MFSA, ing[alqet g[at-traffiku bil-karozzi bdew ji;u devjati lejn Fleur de Lys sakemm il-Pulizija telqu minn fuq il-post. U f’in/ident separat fil-Mosta li se[[ g[all-habta tas-6 ta’ filg[odu, sewwieq ta’ mutur ta’ 31 sena we;;a’ gravi meta [abat ma’ karozza Hyundai hekk kif dawn iltaqg[u hekk kif il-karozza kienet qed iddur minn triq o[ra. Inzerta li bi//iet mill-mutur li taru mal-impatt, laqtu karozza o[ra li kienet ;ejja mill-istess direzzjoni tal-Hyundai. Is-sewwieq tal-mutur ing[ata l-ewwel g[ajnuna minn impjegati ta’ dar tal-anzjani filvi/inanzi, i]da mbg[ad ittie[ed l-isptar permezz ta’ ambulanza.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

3

LOKALI

Il-Gvern Laburista [ammar wi// Malta mad-dinja kollha minn pa;na 1

Mistoqsi dwar il-punt tas-segretezza fl-iskema tal-bejg[ ta//ittadinanza, Simon Busuttil qal li fortunatament, wara li g[addiet il-li;i, il-Gvern re;a’ bdielu u qal li l-klawsola tas-segretezza se jne[[ieha. Kien hawnekk li lKap tal-Oppo]izzjoni ]ied jg[id li mill-kliem, il-Gvern irid jg[addi g[all-fatti u tabil[aqq jer;/a’ jbiddel il-li;i biex ilklawsola tas-segretezza titne[[a. Meta mistoqsi dwar jekk ilPartit Nazzjonalista hux se ja[dem sabiex isir referendum dwar din l-iskema tal-bejg[ ta//ittadinanza, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista qieg[ed filpro/ess li j[oss is-sentiment tan-nies u jrid jara mhux biss x’qed tg[id is-So/jeta’ /ivili, i]da mag[hom trid issir ukoll diskussjoni dwar jekk il-Partit Nazzjonalista g[andux jing[aqad mag[hom f’kampanja ta’ ;bir ta’ firem bil-g[an li jsir referendum abrogattiv – ji;ifieri referendum li fih il-poplu jg[id jekk iridx din l-iskema jew le. Kien hawnekk li l-Kap Nazzjonalista qal li jekk isir dan, il-Partit Nazzjonalista ikun qed jirrispetta ir-ri]ultat tar-referendum.

Simon Busuttil qal li mhux biss fuq il-kwistjoni tal-bejg[ ta/-/ittadinanza, i]da anke’ fuq numru ta’ su;;etti o[rajn, ilPartit Laburista f’Malta jg[id mod u meta jkun barra minn Malta jag[mel u jg[id bil-kontra.

Malta ]gur mhijiex aktar b’sa[[itha meta l-lista ta’ medi/ini ‘out of stock’ qed tkompli titwal Matul l-intervista li tmexxiet mill-;urnalist tal-RTK Jesmar Baldacchino, il-Kap talOppo]izzjoni tkellem fuq numru ta’ su;;etti, fosthom fuq il-mod kif il-Gvern Laburista qed imeri l-istess ‘slogan’ ta’ “Malta aktar b’sa[[itha u Malta aktar ;usta.” Simon Busuttil qal li Malta ]gur li ma tkunx ;usta jekk ilmara tal-Ministru tibqa’ ting[ata paga ta’ 13,000 ewro fix-xahar biex ing[atat kariga ekwivalenti g[al ambaxxatri/i ta’ Malta. Semma wkoll l-ex-Segretarju

Il-Gvern qed jonqos milli jattira x-xog[ol Diversi setturi ekonomi/i f’pajji]na g[addejjin minn perjodu diffi/li bi tnaqqis ta’ attività, bejg[ u li qed iwassal g[al tnaqqis fil-postijiet tax-xog[ol. Dan re;a’ kien ikkonfermat mill-Uffi//ju Nazzjonali talIstatistika li turi li, g[alkemm globalment l-attività ekonomika f’pajji]nà f’termini reali rre;istrat tkabbir modest ta’ 1.9% matul it-tielet kwart ta’ din is-sena fuq l-istess perjodu tassena li g[addiet, l-istess statistika tkompli tikkonferma t-t[assib espress ri/entement mill-Partit Nazzjonalista fuq diversi setturi ekonomi/i u s-sitwazzjoni pre]enti fis-suq tax-xog[ol. Sa[aq dan il-Kelliem talOppo]izzjoni g[all-Finanzi Tonio Fenech. Fi stqarrija qal li l-istatistika ppubblikata dwar ilProdott Gross Domestiku tag[ti stampa differenti minn dik li qed jipprova jpin;i l-Gvern. Filfatt, din turi attività dg[ajfa – u tnaqqis sostanzjali – f’diversi

oqsma, inklu] il-manifattura, ilkostruzzjoni, is-settur tal-proprjetà, attivitajiet kummer/jali blingross u bl-imnut kif ukoll servizzi o[ra, fosthom tiswijiet ta’ vetturi. Dawn l-indikaturi huma ta’ t[assib serju g[allkwa]i 60,000 persuna u l-familji tag[hom li ja[dmu f’dawn issetturi. Filwaqt li l-Gvern Laburista [are; jifta[ar b’dan it-“tkabbir”, ma qalx li parti mhux ]g[ira mit-tkabbir irre;istrat flekonomija ;ej mill-amministrazzjoni pubblika, li ma jfisser xejn [lief ri]ultat ta’ [atriet ta’ nies vi/in il-Partit Laburista mad-dipartimenti, awtoritajiet u a;enziji. L-appell tal-Partit Nazzjonalista lill-Gvern jibqa’ wie[ed /ar: il-familji jixraqilhom pjan g[ax-xog[ol li tassew jag[raf kif se jattira lejn Malta investiment sostenibbli li jo[loq aktar postijiet tax-xog[ol ta’ kwalità.

Simon Busuttil qal li Malta ]gur li ma tkunx ;usta jekk il-mara tal-Ministru tibqa’ ting[ata paga ta’ 13,000 ewro fix-xahar biex ing[atat kariga ekwivalenti g[al ambaxxatri/i ta’ Malta

;enerali tal-Malta Labour Party Jimmy Magro li qed jiekol minn aktar minn [alq wie[ed meta kien l-istess Partit Laburista li qabel l-elezzjoni kien jippriedka li [add m’g[andu jiekol minn aktar minn [alq wie[ed. Dwar Malta aktar b’sa[[itha, il-Kap tal-Oppo]izzjoni qal li Malta ]gur mhijiex aktar b’sa[[itha meta l-lista ta’ medi/ini ‘out of stock’ qed

tkompli titwal. Simon Busuttil qal li jifhem li f’disa’ xhur, ilGvern Laburista mhux se jsolvi l-problema kollha, u ]ied jg[id li madanakollu l-anqas jistenna li l-problema tikber meta kien ilPartit Laburista stess li qabel lelezzjoni wieg[ed li Gvern Laburista se jkun qed iwassal ilmedi/ini fid-djar tan-nies. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar il-Presidenza ta’ George

Abela li dalwaqt tasal fi tmiemha. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-esperiment li l-Gvern Nazzjonalista kien g[amel, ji;ifieri li [atar President millkamp politiku oppost kien esperiment li [adem. Kien hawnekk li l-Kap Nazzjonalista appella lillPrim Ministru biex dan l-esperiment idawwru f’tradizzjoni billi ja[tar President mill-kamp Nazzjonalista.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

4

LOKALI

Taljan jammetti li kien qed jaqsam id-droga ma’ s[abu

Fl-appell tieg[u Caruana qal li d-drittijiet fundamentali tieg[u kienu nkisru u lanqas ma kien ing[ata smig[ xieraq min[abba li l-pro/eduri kienu [adu wisq fi-tul

Mhux [ati ta’ traffikar ta’ droga ecstasy min[abba nuqqas ta’ provi Ra;el ta’ 30 sena ;ie lliberat min[abba li l-Prosekuzzjoni ma ppre]entatx provi suffi//jenti li juri li pilloli ecstacy li nstabu filpusses tieg[u kien g[at-traffikar. Noel Caruana ;ie lliberat millQorti tal-Appell preseduta millIm[allef Tonio Mizzi, wara li f’April tas-sena l-o[ra kien kundannat sitt xhur [abs u mmultat 466 ewro. Il-ka] kien instema’ tmien snin wara li kien arrestat waqt tfittxija g[ad-droga f’ka]in. Fl-appell tieg[u Caruana qal li d-drittijiet fundamentali tieg[u kienu nkisru u lanqas ma kien ing[ata smig[ xieraq min[abba li l-pro/eduri kienu [adu wisq fi-tul. L-Avukat tieg[u, Roberto

Montalto qal li l-Pulizija ma ppre]entawx provi bi]]ejjed biex juru li l-klijent tieg[u kien qed ibieg[ id-droga. Huwa qal li l-unika prova mog[tija millPulizija kienet li sempli/iment kienu sabu sitt pilloli fil-but ta’ Caruana. Ma kien hemm l-ebda dettalji o[ra li ng[ataw, l-aktar meta Caruana kien arrestat. L-Avukat Montalto qal li l-ewwel Qorti kienet applikat il-li;i u interpretat il-fatti skorrettement. Iddifi]a qalet li n-numru ]g[ir ta’ pilloli li nstabu kienu g[al u]u personali, u l-Pulizija ma rnexxielhomx jippruvaw mod ie[or. L-aktar li seta’ jitressaq fuq

ka] b[al dan huwa dwar pusses sempli/i, li ma jfissirx [abs effettiv. Il-Qorti qablet ma’ Caruana li l-ka[ ma nstemax fi ]mien ra;onevoli, u dan min[abba dewmien ta’ tmien snin. Aktar minn hekk l-istqarrija tal-Pulizija ma kienitx wa[da valida min[abba li l-akku]at ma ng[atax a//ess g[all-avukat. Il-Qorti tal-Appell qalet ukoll li l-Pulzija naqqset milli tag[mel testijiet forensic/i biex tara x’kienu l-pilloli, u li dawn il-pilloli lanqas kienu esebiti l-Qorti b[ala prova. Ing[ad ukoll li ma kien hemm l-ebda prova li Caruana kien qed ibieg[ id-drogi u allura ma kienx hemm g[a]la o[ra [lief li ji;i lliberat

Taljan ta’ 31 sena kien ikkundannat disa’ xhur [abs, sospi]i g[al sentejn u mmultat 500 ewro wara li ammetta fil-Qorti li ttraffika d-droga kokaina meta qasamha ma’ s[abu. Giuseppe Unniemi minn Palermo li tressaq mill-Ispettur Gabriel Micallef, quddiem ilMa;istrat Charmaine Galea, ammetta l-akku]i mi;jubin kontrih, dik li forna d-droga kokaina lil s[abu u li kellu din id-droga fil-pussess tieg[u. Meta ;iet biex tikkonsidra l-

piena, il-M;istrat Galea ikkunsidrat n-natura tal-ka], l-ammissjoni bikrija tieg[u u anke l-kondotta nadifa tieg[u minn kemm ilu f’Malta. Qalet ukoll li lammont ta’ droga li ssemmiet f’dan il-ka] kien wie[ed ]g[ir. G[aldaqstant, il-Qorti filwaqt li spjegat lit-Taljan li jekk jer;a’ jag[mel reat ie[or fi ]mien sena jkollu jqatta’ lpiena fil-[abs. Ordnat ukoll li d-droga li nqabdet g[andha tinqered skont il-pro/eduri f’ka]ijiet b[al dawn.

Protest ;udizzjarju kontra d-direttur tal-VAT Il-kumpanija San Pedro International fi protest ;udizzjarju li ppre]entat kontra dDirettur tal-VAT, qalet li lazzjoni tieg[u fil-konfront tag[ha hija abbu]iva u skorretta. Dan min[abba li hija ntalbet minnu biex tippre]enta d-dokumenti tat-taxxa fuq il-valur mi]jud im[allsin minnha f’kaw]a li g[andha l-kumpanija kompetitri/i tag[ha, Castle Hill Ltd kontra l-Prim Ministru ta’ Malta. Skont il-protest, id-Direttur tal-VAT /empel lill-kumpanija San Pedro International biex titla ’ tixhed fis -1 6 ta ’ Di/embru 20 1 3 i]da l -

kumpanija argumentat li l informazzjoni mitluba kienet xi [a;a kummer/jalment sensittiva u li l-kumpanija Castle Hill Ltd kienet kompetitri/i diretta tag[ha. Il-kumpanija qalet ukoll li biex jo[ro; din it-ta[rika dDirettur tal-VAT u]a u ppro/essa nformazzjoni kunfidenzjali tal-kumpanija. Spjegat li din it-ta[rika sservi biss lg[anijiet tad-Dipartiment biex jag[mel prova, li minflok ma ressaq prova hu (li ma setax g[ax tikkostitwixxi ksur ta’ li;i), u]a d-‘database’ tieg[u biex jidentifika lil din ilkumpanija.

Sawtet lil bintha Rabtija ta’ 58 sena ng[atat il-libertà, bil-kundizzjoni li ma tag[milx reat ie[or fi ]mien sena, wara li fil-Qorti bintha tatha ra;un talli tatha xebg[a g[ax ma qablitx mag[ha li tibda f’relazzjoni ma’ kriminal mag[ruf. Giuseppa Camilleri [ebbet g[al bintha Connie Camilleri u kka;unatilha feriti gravi. Ammettiet ukoll li n;urjata, hedditha u anke be]]g[etha li setg[et tu]a’ aktar vjolenza filkonfront tag[ha. It-tifla Connie Camilleri xehdet quddiem il-Ma;istrat Neville Camilleri li ommha kellha ra;un biex tag[mel dak li g[amlet hekk kif kienet qieg[da tipprova tevitalha li hi tid[ol f’relazzjoni malkriminal mag[ruf.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

5

LOKALI

It-tliet abbozzi kif ma[duma minn Alfred u Aaron Camilleri Cauchi

Alfred u Aaron Camilleri Cauchi mag[]ula biex ja[dmu tliet monument nazzjonali Intag[]lu t-tliet abbozzi li se jsiru monumenti f’;ie[ l-eksPresidenti Prof. Guido De Marco u t-Tabib /ensu Tabone u l-eks Prim Ministru Dom Mintoff. Dan se[[ wara sej[a li [ar;et minn Heritage Malta, ta[t ilpatruna;; tal-OPM u bil-kollaborazzjoni tal-Ministeru tatTrasport u Infrastruttura u lFondazzjoni g[a/-/elebrazzjonijiet Nazzjonali Maltin, g[amlu sej[a g[all-proposti ta’ abbozzi biex matul is-sena ddie[la jsiru dawn il-monumenti. G[al din is-sej[a da[lu 16-il abbozz li minnhom intg[a]lu tlieta minn ;urija komposta minn periti, artisti, persuni inti]i flisfera kulturali, uffi/jali minn Heritage Malta u mill-Uffi//ju tal-Prim Ministru. L-g[a]la saret b’konsultazzjoni ma’

membri tal-familja tat-tliet personalitajiet li [allew impatt fisso/jetà Maltija matul l-a[[ar 50 sena. Aaron Camilleri Cauchi intg[a]el biex ja[dem il-monument tal-Professur Guido de Marco. F’dan l-abbozz l-artist ippre]enta l-[ajja mimlija u attiva li kellu dan il-President permezz ta’ figura wieqfa sinonima mal-qag[da tal-Prof. De Marco. Rasu merfug[a ’l fuq tindika lperswa]joni u d-determinazzjoni li dejjem kellu dan il-persona;;. Sabiex ifakkar li lPresident Guido De Marco kien strumentali g[ad-d[ul talG]ejjer Maltin fl-UE fis-sena 2004, l-artist qieg[ed is-sieq ixxellugija tax-xbieha b’pass mitfug[ aktar ’il quddiem. Dan sabiex jimmarka li dan kien avveniment tassew importanti

fl-istorja ta’ pajji]na. L-artist sawwar il-figura ta’ De Marco bi ktieb mi]mum ma;enbu bl-id ix-xellugija. Dan jissimbolizza l-awtobijografija tal-President bl-istem ta’The Politics of Persuasion. Il-monument tal-Perit Duminku Mintoff se jkun qed jin[adem minn Alfred Cammilleri Cauchi. F’dan labbozz f’;ie[ il-Prim Ministru Dom Mintoff tidher unikament il-figura tal-Perit f’qag[da imponenti. Dan ifakkarna f’dan il-politiku Malti li serva b[ala Prim Ministru ta’ Malta g[al erba’ le;i]laturi. F’dan l-abbozz naraw lil Mintoff liebes qalziet, qmis u ;lekk, i]da ming[ajr ingravata. Dan huwa stil sininomu malPerit li bih kien juri li g[alkemm kien Prim Ministru, xorta wa[da

kien kapa/i jin]el g[al-livell talpoplu. L-id ix-xellugija taxxbieha tidher tistrie[ fuq sidru. Huwa b[al donnu qieg[ed i[addan idu ma’ qalbu, l-istess b[alma [addem l-aspett so/jali ta’ Malta. Alfred Camilleri Cauchi se jkun responsabbli wkoll millmonument tal-eks President ?ensu Tabone. F’dan l-abbozz g[all-monument f’;ie[ ilPresident /ensu Tabone tidher il-figura tal-persona;; filqag[da li fiha jiftakru[ [afna nies. Dan g[ax l-artist g[a]el li jippre]enta lil /ensu Tabone b’rasu nklinata lejn il-lemin, bi tbissima fuq fommu u b’idu lleminija mg[ollija ’l fuq. Din il-po]izzjoni turi l-umiltà ta’ dan il-President li f’G[awdex kien mag[ruf b[ala /ensinu. Idu l-leminija merfug[a

’l fuq tissimbolizza l-professjoni tieg[u b[ala professur tal-

g[ajnejn kif ukoll tfakkar kif kien strumentali biex Dun ;or; Preca jkun kanonizzat b[ala lewwel qaddis Malti. L-artist po;;a s-sieq il-leminija tal-figura ta’ Tabone b’pass ’il quddiem biex turi l-milja ta’ [ajjet /ensu Tabone. Dan g[aliex huwa [addem b[ala tabib u anke professur tal-g[ajnejn, serva b[ala Membru Parlamentari, Ministru u President ta’ Malta. Issa jmiss li tibda konsultazzjoni bejn il-Gvern, l-artist u lfamilja dwar kif se jidher finalment il-monument. Kif t[abbar di;à l-monument tal-Prof. De Marco se jsir filBelt Valletta quddiem il-Qorti, tal-Perit Mintoff fil-Pjazza ta’ Kastilja fil-Belt Valletta u tatTabib Tabone f’San :iljan.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

6

LOKALI

Louis Galea f’laqg[at mal-Kap tal-Oppo]izzjoni u l-Ispeaker Il-membru Malti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri Louis Galea, fil-;ranet li g[addew kellu ]ew; ]jarat li matulhom kompla jispjega l-[idma tieg[u fil-Lussemburgu. Huwa ]ar lillIspeaker tal-Parlament An;lu Farrugia, waqt li kellu wkoll laqg[a fid-Dar ?entrali tal-Partit Nazzjonalista mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Matul i]-]ew; laqg[at, Louis Galea spjega li l-[idma tieg[u matul l-a[[ar tliet snin kienet iffukata fuq l-effetti li [alliet ilkri]i finanzjarja fuq il-pajji]a Ewropej.

Louis Galea g[amel referenzi g[all-mekkani]mi ;odda ta’ kontroll u sorveljana fuq l-infiq ta’ kull stat membru tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li spjega li kemm ilu li da[al fis-se[[ itTrattat ta’ Li]bona, ]diedu [afna l-ftehim bejn il-Gvernijiet li jippermettu lill-pajji]i biex ja[sbu g[al rashom. Kemm lill-Ispeaker kif ukoll lill-Kap tal-Oppo]izzjoni, Louis Galea spjegalhom il-funzjoni tal-Bank ?entrali Ewropew li fla[[ar snin sar aktar b’sa[[tu spe/jalment fl-implimentazzjoni tal-patt fiskali.

Ipokrezija mill-Gvern fil-qasam tal-immigrazzjoni irregolari Il-Gvern Malti g[andu j[ares id-drittijiet tal-bniedem b’konvinzjoni u mhux g[ax ji;i kostrett jag[mel dan minn xi awtorità internazzjonali. F’dan id-dawl, diskors tal-Ministru Helena Dalli hu ka] ie[or /ar ta’doublespeak, fejn il-Gvern jg[id [a;a meta fil-fatt ikun g[amel o[ra. Il-Kelliema tal-Oppo]izzjoni Claudette Buttigieg, fi stqarrija, fissret li waqt konferenza organizzata mill-People for Change Foundation, li fiha ;ie diskuss il-prin/ipju tan-nonrefoulement, ji;ifieri d-dmir ta’ kull pajji] li ma jibg[atx immigranti lura f’pajji]i fejn ma jistax ikun assigurat li d-drittijiet umani tag[hom ikunu m[arsa, il-Ministru Helena Dalli stqarret li l-Gvern Laburista hu impenjat li jipprote;i d-drittijiet umani tal-immigranti irregolari.

Il-Gvern Malti llum qed ibati l-konsegwenzi tad-de/i]joni li jipprova jimplimenta l-politika tal-pushbacks I]da bejn il-kliem u l-fatti hemm ba[ar jikkumbatti. IlPartit Nazzjonalista fakkar li ddiskors sabi[ [afna talMinistru Helena Dalli jistona ferm mal-attentat tal-Prim Ministru Joseph Muscat li jimplimenta politika ta’pushbacks f’Lulju li g[adda. Dakinhar, ilGvern Laburista ma t[alliex iwettaq din il-politika ]baljata, billi jibg[at grupp ta’ immigranti irregolari lura l-Libja fis-satra tal-lejl, g[aliex lg[aqdiet mhux governattivi involuti f’dan is-settur g[amlu talba formali lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet talBniedem. Kienet l-istess Qorti

li ]ammet lill-Prim Ministru Muscat milli jimplimenta lpushback. Il-PN ]ied li l-Gvern Malti llum qed ibati l-konsegwenzi tad-de/i]joni li jipprova jimplimenta l-politika tal-pushbacks. Dan jo[ro; /ar mill-falliment totali tieg[u li jikkonvin/i lillpajji]i membri tal-Unjoni Ewropea biex jag[tu aktar g[ajnuna konkreta fil-qasam tal-politika dwar l-immigrazzjoni irregolari fuq livell Ewropew, inklu] billi ji;i introdott il-burden sharing mandatorju li kien tant tkellem dwaru Joseph Muscat qabel lelezzjoni ;enerali.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

7

LOKALI

Il-partijiet differenti ta’ dan l-akwarju huma imsemmijin g[al postijiet differenti ta’ Malta, fosthom Dingli Cliffs u Selmun u b’kollox hemm 26 tank differenti

Il-Milied fl-Akkwarju Nazzjonali Kulma jmur qed ti]died latmosfera tal-festi madwar ilpajji] – issa anke fil-Qawra flin[awi li jdawru l-Akkwarju Nazzjonali u fl-Akwarju nnifsu. Il-President ta’ Malta George Abela g[amel l-ewwel ]jara tieg[u fl-Akkwarju Nazzjonali fil-Qawra, fejn barra dawra malpost u laqg[a mal-impjegati li ja[dmu hemm, xeg[el id-dawl tal-Milied. Mal-wasla tieg[u huwa kien milqug[ mid-diretturi Saviour Ellul u Adrian Buttigieg. IlPresident iltaqa mal-impjegati, fosthom tour leaders, dawk li jie[du [sieb il-post, u dawk li ja[dmu fil-k/ina. Membri tal-istaff spjegaw lil

George Abela l-ispe/i differenti ta’ [ut li hemm fl-akwarju. Ilpartijiet differenti ta’ dan lakwarju huma imsemmijin g[al postijiet differenti ta’ Malta, fosthom Dingli Cliffs u Selmun u b’kollox hemm 26 tank differenti. Fl-Akkwarju hemm ukoll bajd ta’ klieb il-ba[ar, li jin;abru minn volontiera li jmorru jduru fish markets kuljum. Dawn jin]ammu fl-akkwarju sakemm jikbru, meta mbg[ad ji;u ritornati lura l-ba[ar. Hemm ukoll replika ta’ parti minn ajruplan li kien waqa’, li jinsab ta[t il-ba[ar ftit il barra minn Delimara. Fi tmiem l-attivitá l-President xeg[el it-ti]jin tal-Milied. IlPresident fa[[ar il-livell tal-post

u x-xog[ol tal-[addiema, u qal li g[alkhemm il-pro;ett [a ]]mien biex jitlesta, huwa ta’ livell g[oli. Imbg[ad kien ippre]entat b’donazzjoni g[allMalta Community Chest Fund b’risq l-Istrina ta’ din is-sena. Dan il-pro;ett, li feta[ is-sajf li g[adda kien finanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Mis-6 ta’ Di/embru sas-6 ta’ Jannar, barra l-Akwarju se jkun miftu[ Christmas Village g[all-pubbliku, li se jkun jinkludi ikel tradizzjonali tal-milied u Artisian Fair. F’dan il-villa;; hemm ukoll si;ra tal-Milied twila [ames metri f’forma ta’ korall ;antesk.

Fi tmiem l-attivitá l-President George Abela xeg[el it-ti]jin tal-Milied


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

11

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

Appo;; fil-mixja g[at-tis[i[ tal-PN b[ala Oppo]izzjoni b’sa[[itha Il-maratona su//ess li organizza l-Partit Nazzjonalista l-{add li g[adda kienet pass ie[or fil-mixja tat-tis[i[ tal-PN b[ala Oppo]izzjoni serja u b’sa[[itha. Il-familji, i]-]g[a]ag[, l-anzjani, u individwi li ]aru d-Dar ?entrali tal-PN fil-jum tal-maratona, esprimew l-appo;; f’din il-mixja li qed jag[mel il-Partit Nazzjonalista llum fl-Oppo]izzjoni. Partit li g[addej minn ti;did qawwi kif di;à wera fl-a[[ar xhur bit-tmexxija l-;dida mmexxija minn Simon Busuttil u ]-]ew; Vi/i Kapijiet li flimkien mas-Segretarju :enerali u l-uffi/jali kollha tal-PN, fl-a[[ar xhur kienu strumentali biex il-PN jissa[[a[ b[ala partit fl-Oppo]izzjoni. G[ajnuna finanzjarja f’maratona ta’ ;bir ta’ fondi li ;iet minn kullimkien Kif spjega l-Kap tal-PN Simon Busuttil tul is-sig[at tal-maratona, il-PN g[andu b]onn l-appo;; tal-elettorat. Appo;; li l-poplu qieg[ed juri. G[ajnuna finanzjarja li ;iet minn kull rokna ta’ Malta u G[awdex u minn setturi differenti tas-so/jetà. Il-maratona kienet su//ess g[aliex il-poplu qieg[ed jifhem it-triq li qed jie[u l-Partit Nazzjonalista li re;a’ qieg[ed jibda jibni u jikseb ilfidu/ja tal-poplu bil-mod ta’ kif qieg[ed jippre]enta l-politika – politika li tissarraf f’;id g[as-so/jetà. Il-PN hu determinat li jkun Oppo]izzjoni mhux biss li titkellem b’messa;; /ar biex turi fejn mhix qed taqbel ma’ de/i]jonijiet li qed jie[u l-gvern tal-;urnata, i]da wkoll qed tkun proattiva u tippre]enta hi ideat u proposti li jkunu ta’ ;id g[as-so/jetà tag[na. Dan di;à wrietu b’]ew; abbozzi li ressqu ]ew; Deputati Nazzjonalista permezz ta’ mozzjoni privata g[all-approvazzjoni tal-Parlament. L-Oppo]izzjoni qed turi li hi b’sa[[itha u determinata L-Oppo]izzjoni wriet ukoll li hi b’sa[[itha u determinata filpo]izzjoni li [adet dwar id-de/i]joni li [a l-Gvern, u li [asdet lillpoplu Malti u G[awdxi, b’rabta mal-li;i dwar il-bejg[ ta/-/ittadinanza Maltija – liema li;i l-Gvern g[adda fil-Parlament b’mod li ma semax mill-appelli tal-Oppo]izzjoni waqt id-dibattitu fil-Parlament. I]da wara l-po]izzjoni iebsa li [adet l-Oppo]izzjoni, il-Gvern g[amel pass lura, /eda u feta[ mill-;did id-diskussjonijiet mal-Oppo]izzjoni bit-tama li l-li;i tkun emendata. }minijiet ta’ sfidi

Dawn huma ]minijiet ta’ sfidi g[all-Partit Nazzjonalista li kif [abbar nhar il-{add ukoll il-Kap tal-PN, dalwaqt il-PN se jibda pro/ess ta’ ti;did fl-istrutturi tal-partit. Il-Partit Nazzjonalista qieg[ed jersaq vi/in in-nies, jisma’ u janalizza l-vu/ijiet tas-so/jetà. Fehem l-importanza u l-prijorità li g[andu li wara t-telfa elettorali ta’ Marzu li g[adda, hu fid-dmir li jer;a’ jinbena f’partit b’sa[[tu. Partit li jer;a’ jkseb il-fidu/ja g[aliex fih jara politika ta’ vi]joni ming[ajr xenxilli jew kliem fierag[. Oppo]izzjoni li qed tag[mel id-differenza Dan il-messa;;, il-Kap tal-PN Simon Busuttil u t-tim tal-PN qeg[din iwassluh kuljum kemm bil-[idma fil-Parlament, kif ukoll fil[idma biex ikompli jissa[[a[ dejjem aktar il-PN b[ala Oppo]izzjoni serja li tkun qrib in-nies, man-nies u g[an-nies. U l-maratona tal{add li g[adda kienet konferma o[ra ta’ kif il-PN qieg[ed jissa[[a[, jinbena f’Oppo]izzjoni kredibbli, serja u li tag[mel id-differenza.

Transport Malta tisku]a ru[ha g[ad-dewmien biex titlesta Triq Melqart, Marsaxlokk B’referenza g[all-artiklu li deher f’In-Nazzjon datat 29 ta’ Novembru intitolat ‘Bi ftit pacenzja’, Transport Malta tixtieq tinforma lill-qarrejja, kif ukoll lir-residenti ta’ Marsaxlokk li d-dewmien sabiex titlesta din it-triq ;ie kkaw]at minn[abba li fil-bidu tax-xog[lijiet instab li kien hemm problemi strutturali fit-triq innifisha. Dan kien ifisser li x-xog[lijiet pjanati kellhom ikunu [afna aktar estensivi millpjanijiet ori;inali. Ta’ min jg[id li l-problemi li nstabu ma setg[ux kienu preveduti g[aliex normalment dawn ilfallimenti ma jinstabux f’toroq li jkunu di;à asfaltati. Din kienet ir-ra;uni g[aliex Transport Malta ma g[amlitx testijiet aktar estensivi qabel ma bdew ix-xog[lijiet. Biex tipprova tnaqqas l-inkonvenjenza g[ar-residenti, u sabiex ma ji;ux ikkan/ellati x-xog[lijiet, Transport Malta dde/idiet li ;;ib awtorizzazzjoni biex il-kuntratt e]istenti ji;i rrevedut.

G[alkemm dan il-process huwa sostanzjalment iqsar milli kieku n[are; tender ;did, xorta wa[da jkunu jridu jsiru negozjati ;odda mal-kuntrattur, kif ukoll skrutinju estensiv mill-public procurement system sabiex finalment Transport Malta jkollha lapprovazzjonijiet ne/essarji sabiex jin;iebu aktar fondi u jsir tibdil fil-kuntratt e]istenti. Ta’ min jg[id ukoll li nhar itTnejn 2 ta’ Di/embru x-xog[lijiet tkomplew u mistennija jitlestew fil-jiem li ;ejjin. Charles Axisa Marketing & Communications Manager Transport Malta

:enna ta’ :onna fil-Furjana Nixtieq ng[id grazzi lill-pubbliku Malti li ;ie bi [;aru g[alledizzjoni o[ra li ;;ib l-isem ta’ ‘:enna ta’ :onna ...u {afna Aktar!’, l-attività li ;iet organizzata mill-Kunsill Lokali Floriana nhar il-{add 20 ta’ Ottubru, 2013. Bil-kollaborazzjoni ta’ bosta entitajiet, bosta ;onna, mu]ewijiet u binjiet ta’ valur storiku kienu miftu[a g[al ]jara mill-poplu, fejn wie[ed kien f’po]izzjoni li japprezza, fost l-o[rajn

Il-Furjana sinjura f’dik li hi storja, kultura, ambjent u arti

manuskritti antiki fil-Kunvent tal-Kapu//ini, patrijiet ibbalzmati fil-Kunvent tal-Kapu//ini, il-Knisja tal-Metodisti u lKappella ta’ Sarria b’wirja ta’ pitturi ta’ Mattia Preti. In-nies setg[et titla’ fuq il-kampnar talKnisja San Publju Martri, setg[et tg[addi mill-;onna g[al ;ewwa s-swar, i]]ur l-istazzjon sotterran tal-ferrovija, tara l-pitturi ta’ Edward Caruana Dingli u, ukoll, tara wa[da mill-fosos tal-qam[ miftu[a. Din kienet ir-raba’ darba li din l-attività ;iet organizzata b’su//ess kbir u dan hu awgurju g[all-futur fejn tista’ tapprezza mhux biss kemm il-Furjana hi sabi[a i]da, ukoll, kemm hi sinjura f’dik li hi storja, kultura, ambjent u arti. Edward Torpiano Il-Furjana

25 sena ilu f’In-Nazzjon Rapport dettaljat li ppubblikat il-gazzetta ]vela u kixef kif ma kienx veru li l-Pulizija kienu ng[ataw parir mill-Avukat tarRepubblika biex jakku]aw lil Pietru Pawl Busuttil bil-qtil ta’ Raymond Caruana li kien inqatel b’tiri sparati mit-triq fid-direzzjoni tal-Ka]in Nazzjonalista tal-Gudja u li kienu qatlu li]-]ag[]ug[ mill-Gudja. It-tempesta fil-;urnata tal-Kun/izzjoni bi rjie[ qawwija, g[amlet [erba lill-ambjent. Wara l-maltempata ta’ ftit tal-;img[at qabel, il-;urnal irrapporta f’dettall it-tempesta kbira li mhux biss [alliet [sara finanzjarja, i]da wkoll [alliet ferita kbira lill-ambjent b’eluf ta’ si;ar kbar u ]g[ar maqlug[in mill-eg[ruq, [itan tas-sejjie[ im;arrfa, g[elieqi m[arbta u ;onna mne]]g[in minn sbu[ithom.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrum {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

Il-[ajja tal-Papa kienet salvata minn soru IL-VATIKAN

Fi ktieb ;did li g[adu kemm [are; dwar il-[ajja tal-Papa Fran;isku, kien svelat li meta kellu 21 sena, [ajtu kienet salvata minn soru. Fil-ktieb I Fioretti di Papa Francesco (Il-Fjuri }g[ar ta’ Papa Frangisku), Andrea Tornielli, ;urnalist veteran spe/jali]at dwar il-Vatikan, jirrakkonta l-gratitudni kbira li g[andu l-Papa g[as-sorijiet li kienu kuraw[ meta kien ]g[a]ug[ fl-Ar;entina. Il-Papa dejjem ig[id, qal Tornielli li hu g[adu [aj grazzi g[all-kura li kien ing[ata missorijiet meta kellu problema serja bil-pulmun. Hu jirrakkonta kif tabib kien ta[ doza ta’

medi/ina imma soru fl-isptar kienet ]iedet id-doza tal-kura g[aliex kienet tkun dejjem mieg[u u bekk hu salva millmewt. Hu rapportat li parti mill-pulmun tal-Papa kien tne[[a u kienu tqanqlu mistoqsijiet dwar sa[tu meta l-Kardinal Jorge Mario Bergolglio ta’ 76 sena kien elett Papa f’Marzu ta’ din is-sena. Skont Tornielli, is-sa[[a talPapa illum il-;urnata hi wa[da tajba g[all-eta tieg[u. Fil-ktieb l-awtur jirrakkonta lim[abba kbira li g[andu g[allfqar kif ukoll il-[e;;a li g[andu biex ig[in lil dawk li g[andhom il-vizzju tad-droga.

Mara, li hi fost dawk li qed jipprotestaw f’Kiev, tqassam fjuri lill-Pulizija ta’ kontra l-Irvellijiet li lbiera[ /irkundaw id-dimostranti mi;bura fi Pjazza Indipendenza fil-kapitali tal-Ukrajna. (ritratt EPA)

Konfrontazzjoni bejn id-dimostranti u l-Pulizija L-UKRAJNA

Il-President tal-Ukrajna Viktor Yanukovych ilbiera[ qabel li jibda ta[ditiet malOppo]izzjoni i]da fl-istess [in, Pulizija ta’ Kontra l-Irvellijiet /irkundaw Pjazza Indipendenza fil-kapitali Kiev. Pjazza li tinsab ta[t il-kontroll ta’ dawk li ni]lu fit-toroq jipprotestaw kotnra d-de/i]joni [esrem ta’ Yanukovych biex ma jiffirmax ftehim g[al rabtiet aktar mill-qrib mal-Unjoni Ewropea. Matul il-;urnata tal-biera[ bdew jin;emg[u aktar Pulizija ta’ Kontra l-Irvellijiet mis-soltu u de[ru anki stakkamenti ta’ forzi tas-sigurta ;ejjin minn barra l-kapitali. Hekk kif bdew jaslu l-forzi tas-sigurta, id-dimostranti bdew issa[[u l-barrikati madwar ilpjazza kif ukoll f’]ew; blokkijiet bini tal-Gvern li qed jokkupaw fil-qrib min[abba bi]a ta’ intervent mill-Pulizija. Dan hekk kif inxterdet ixxnieg[a li Yanukovych kien ta lordni biex il-forzi tas-sigurta jbattlu l-pjazza mid-dimostranti. Vitali Klitschko, l-eks champion tal-boxing u li tul dawn il;img[at ta’ protesti [are; b[ala l-mexxej ewlieni tal-forzi ta’ kontra Yanukovych, matul il;urnata tal-biera[ g[amel diversi appelli biex il-Pulizija ta’

Kontra l-Irvellijiet i]omm pass lura. Appell simili sar minn Jose Manuel Barroso, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, li tkellem personalment ma’ Yanukovych dwar dan. Il-wasla tl-Pulizija lbiera[ se[[ wara li nhar il-{add kien hemm wa[da mill-akbar protesti li qatt kien hemm flistorja re/enti ta’ Kiev u matulha, grupp dimostranti kisru statwa li kien hemm f’Kiev ta’ Valdimir Lenin, il-fundatur talUnjoni Sovjetika. Illum f’Kiev se tasal Catherine Ashton, il-kap talpolitika barranija tal-UE, biex tipprova ssib kompromess. Osservaturi qalu li mhux esklu] li Yanukovych bag[at ammont kbir ta’ forzi tas-sigurta madwar id-dimostranti biex jintimda d-dimostranti qabel ma jibdew in-negozjati maddimostranti, li fost il-mexxejja tag[hom hemm ukoll Ruslana, li fl-2004 reb[et l-Eurovision u llum Membru tal-Parlament talUkrajna. Il-protesti splodew f’Novembru wara li sar mag[ruf li Yanukovych ma kienx se jiffirma ftehim g[al rabtiet aktar mill-qrib malUnjoni Ewropea min[abba pressjoni li kienet qed isir mirRussja.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

17

A{BARIJIET TA’ BARRA

Mexxej ;did g[a/-/entru xellug L-ITALJA

I/-/entru xellug fl-Italja g[andu mexxej ;did wara li Matteo Renzi, is-Sindku ta’ Firenze, nhar il-{add reba[ lelezzjoni g[all-kariga. Fil-votazzjoni setg[u jie[du sehem it-Taljani kollha u mhux biss it-tesserati mal-Partit Demokratiku. Renzi jitqies b[ala ;enerazzjoni ;dida tal-klassi politika Taljana u spiss jikkritika bilmiftu[ il-partit, l-istess wie[ed tal-Prim Ministru Enrico Letta.

Renzi qed jisstinka biex jitbieg[ed mill-politi/i antiki ta//entru xellug u jipprova jappella g[all-elettorat ta/-/entru u dawk li huma di]illu]i mat-tilwim intern kontinwu ta/-/entru xellug. Il-Partit Demokratiku hu lakbar blokk fil-koalizzjoni talGvern fra;li. Letta ma kontestax l-elezzjoni g[at-tmexxija talpartiti u osservaturi qalu li lelezzjoni ta’ Renzi tista’ tfisser problemi ;odda g[all-Prim Ministru Taljan

IL-:ERMANJA> Pulizija tat-tifi tan-nar impenjata f’Oberwiesenthal wara post popolari g[ar-ri/evimenti bl-isem “Kastell” [a n-nar u eventwalment inqered. (ritratt EPA)

Ifa[[ru l-benefi//ji tat-tni;;i] tal-arja I?-?INA

IL-:ERMANJA> Bob Carey liebes tutu ro]a jaqbe] quddiem il-Kan/ell ta’ Brandenburg f’Berlin. Hu flimkien ma’ martu Linda [olqu t-”Tutu Project” fejn jilbsu tutu ro]a u jie[du ritratti quddiem postijiet mag[rufa biex iqajmu kuxjenza dwar il-kan/er tas-sider. Il-koppja kienu [olqu wkoll il-Carey Foundation li tg[in in-nisa li jkunu mardu bil-kan/er tas-sider. (ritratt EPA)

Hekk kif il-Lvant ta/-?ina tinsab f;ata min[abba t-tni;;i] tal-arja, inkiteb atiklu millmedia tal-Istat Komunista li jis[aq il-benefi/ji tat-tni;;i] talarja g[all-poplu ?ini]. Skont l-editorjal, dan ittni;;i] qed ig[in l-ugwaljan]a fi/-?ina kif ukoll biex i/-?ini]i jkunu aktar umoristi/i u intelli;enti. L-artiklu, li kien im]ebla[ [afna fuq l-Internet, kellu t-titlu “{ames benefi/ji mhux mistennija li ;ab it-tni;;i] tal-arja”, ;urnalist mit-televi]joni nazzjonali ?ini]i, is-CCTV, sostna li filwaqt li /-?ini]i g[andhom mnejn jistmerru t-tni;;i] talarja, dan ma kienx fenominu bla benefi/ji. Intqal li filwaqt li l-arja mni;;i]a kienet perikolu]a, dan fl-istess [in kien qed i;ib [afna benefi/ji fosthom li jkabbar l-

ugwaljan]a peress li kien qed jeffettwa l-pulmun ta’ kemm issinjuri kif ukoll il-fqar. L-artiklu qal ukoll li dan kien qed iwassal biex I/-?ini]i jirriflettu fuq il-prezz tal-i]vilupp ekonomiku ?ini] kif ukoll ]ied is-sens ta’ umori]mu ?ini] peress li kien qed iwassal g[al /ajt dwar is-sitwazzjoni. Imma l-aktar sostna ttelevi]joni nazzjonali ?ini]i, ilproblema tat-tni;;i] tal-arja kien qed itejjeb l-intelli;enza ta/-?ini]i. Dan peress li n-nies qed isiru jafu dwar il-kundizzjonijiet tat-temp, il-;eografija, il-fisika u l-kimika u l-livell ta’ Ingli] min[abba f’hekk kien tjieb. Il-;urnalist ?ini]i qal li ming[ajr dan it-tni;;i], [add qatt ma kien se jisma bilparti/ella PM2.5, li qed tid[ol fil-pulmun tan-nies min[abba ttni;;i] li hemm.

Dan l-artiklu kien pubblikat hekk kif il-Lvant ta/-?ina qed tkun mifnija mill-ag[ar tni;;i] tal-arja qatt re;istrata, bil-kwalita tal-arja kwa]i 20 darba aktar milli dak li hu meqjus millOrganizzazzjoni Dinjija tasSa[[a (WHO) b[ala l-aktar li jista’ jkun imni;;i] ming[ajr ma jkun hemm periklu g[allbniedem. F’Shanghai, il-livell ta’ tni;;i] tant hu gravi li skyscrapers jinsabu miksija g[al kollox u titjiriet kienu sospi]i min[abba n-nuqqas ta’ vi]ibilta. Apparti dan l-artiklu, artikli fil-mezzi tax-xandir tal-Istat ?ini]i qed jippruvaw jne[[u ttort minn fuq il-Gvern u jwadbu[ fuq il-poplu. Kien hemm ukoll artiklu ie[or f’gazzetta tal-Gvern li sostna li t-tni;;i] tal-arja kien jag[ti vanta;; militari li/-?ina.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

25

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

2

9

10

IT-TEMP Ftit jew wisq imsa[[ab bil-possibilità ta’ xi [alba xita i]olata iktar tard VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ [afif l-iktar mill-Grigal, li jsir [afif g[al moderat u jdur mit-Tramuntana g[al xi [in BA{AR [afif li jsir [afif g[al moderat IMBATT Ftit li xejn TEMPERATURA L-og[la 18˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0mm Xita mill-1 ta’ Settembru 272.3mm IX-XEMX titla’ fis-07.01 u tin]el fil-16.48

11

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

Mimdudin> 5. :a[;a[ (5) 6. ?angaturi ta’ g[amla kwadra (5) 7. Kunfidenza ]ejda (5) 10. Ida[[al it-tapp f’g[onq ilflixkun (5) 11. I]jed (5) 12. u 14. E]aminat biex tara kienx xieraq li jinqara jew li jintwera (10) 14. Ara 12. 16. {ar;et il-flus biex akkwistat (5) 17. u 18. Impjegati fi knejjes (12) 18. Ara 17.

18

Weqfin> 1. Tisfa ferut (6) 2. :lied bejn xi w[ud (6) 3. Ma tkellimx i]jed (6) 4. Kabini ng[idulhom dawk ta’ fuq vapur (6) 8. Tba[bi[a friska (5) 9. Stenda ru[u (5) 12. G[affi;t ta[t ri;lejja (6) 13. Li hu jew mit-twelid (6) 14. Skarta mill-periklu (6) 15. ?ar/ir ta’ dmija waqt ;lied (6

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-biera[ Mimdudin> 5. Islet; 6. Vella; 7. {akka; 10. {arbu; 11. Armar; 12. {ataf; 14. {are;; 16. Tlajt; 17. Sto//; 18. Indja. Weqfin> 1. Misra[; 2. Ettaru; 3. Evakwa; 4. Fakkar; 8. Grati; 9. {mira; 12. {arist; 13. Feli/i; 14. {ajjin; 15. :arraf.

Sudoku qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali talkwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta. :

Fa/li

Soluzzjoni Sudoku

IT-TLIETA L-og[la 18˚C L-inqas 11˚C

L-ERBG{A L-og[la 17˚C L-inqas 12˚C

IL-{AMIS L-og[la 17˚C L-inqas 10˚C

IL-:IMG{A L-og[la 17˚C L-inqas 9˚C

IS-SIBT L-og[la 17˚C L-inqas 9˚C

UV

UV

UV

UV

UV

2

2

2

2

2

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: Malta 18˚ xemxi, Al;eri 17˚C xemxi, Amsterdam 10˚C imsa[[ab, Ateni 14˚C xemxi, Li]bona 9˚C xemxi, Berlin 9˚ xita, Brussell 9˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 17˚C xemxi, Dublin 11˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 3˚C imsa[[ab, Frankfurt 8˚C imsa[[ab, Milan 5˚C im/ajpar, Istanbul 9˚C ftit imsa[[ab, Londra 10˚C xemxi, Madrid 7˚C xemxi, Moska -3˚C borra, Pari;i 6˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 12˚C imsa[[ab, Ruma 16˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 15˚C ftit imsa[[ab, Tripli 19˚C imsa[[ab, Tune] 18˚C xemxi, Vjenna 7˚C xita, Zurich 4˚C xemxi, Munich 6˚C imsa[[ab, St. Petersburg -8˚C borra

Tag[rif Ambaxxatur ;did g[al Franza L-Ambaxxatur Malti g[al Franza, Vincent Camilleri ppre]enta lkredenzjali lill-President Fran/i] Francois Hollande. L-Ambaxxatur Camilleri wassal lillPresident Fran/i] it-tislijiet talPresident ta’ Malta George Abela. Il-President Hollande tkellem dwar ir-relazzjonijiet tajbin li je]istu bejn Franza u Malta, dwar in-numru ta’ Fran/i]i li jg[ixu

Malta u j]uru Malta b[ala turisti kif ukoll dwar il-problema talimmigrazzjoni irregolari filMediterran. Tqassim ta’ rigali Is-Sezzjoni }g[a]ag[

tasSo/jetà Mu]ikali Madonna tal:ilju tal-Imqabba ser torganizza attività fejn matulha ser jitqassmu rigali mill-Father Christmas littfal kollha tal-Imqabba. Din l-attività ser issir nhar isSibt, 21 ta’ Dicembru 2013 mill16.00. Dawk il-;enituri li huma interessati g[andhom i[allu rrigal tag[hom flimkien mad-dettalji fil-banka tal-lottu biswit ilka]in tas-So/jetà Mu]ikali Madonna tal-:ilju sa mhux aktar tard mill-:img[a, 20 ta’ Di/embru. Fiera tal-Milied L-G[aqda Mu]ikali Sant’Elena se torganizza Fiera tal-Milied

quddiem il-Ka]in tal-G[aqda Mu]ikali Sant’Elena nhar il{add, 15 ta’ Di/embru mill11:00. Se jsir log[ob tradizzjonali tar-reddiena fejn jintreb[u premji b[al-affarijiet tad-djar, ;ugarelli, hampers, deter;enti, fniek u xorb. Ser jkun hemm divertiment u party g[at-tfal flimkien ma’ Donald u Daisy Duck. Coffee Morning Il-Kunsill Lokali {al Qormi se jorganizza Coffee Morning g[arresidenti ta’ {al Qormi filBuskett Rooadhouse, Buskett nhar l-Erbgha, 11 ta’ Dicembru 2013, mid- 09:00 san-12:30. Tluq minn [dejn i/-?entru tas-Sa[[a ta’ {al Qormi, minn [dejn ilParo//a ta’ San Sebastjan, minn [dejn il-Paro//a ta’ San :or; u minn [dejn id-Day Centre fi Triq il-Vitorja. Il-prezz tal-biljett huwa ta’ 5 ewro. Il-biljetti jinkisbu millUffi//ju tal-Kunsill Lokali {al Qormi, 392, Triq il-Vitorja. Laqg[a ta’ Talb Il-Fraternità Sekulari ta’ Charles de Foucauld (G[awdex) se ]]omm il-Laqg[a ta’ talb g[al Di/embru nhar il-{amis 12 ta’ Di/embru. Il-Laqg[a, li tibda fis19.15 tin]amm fi/-/entru Pastorali Rag[aj it-Tajjeb, Ta/-?awla, Victoria, G[awdex. Laj/i Kattoli/i huma mistiena jattendu.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

27

SPORT HOCKEY

Doppjetta ta’ Camilleri g[al Young Stars Hotsticks ............................0 Young Stars .......................3 Umpires: Paul Brincat u

Tony Azzopardi Din kienet log[ba movimentata sa mill-bidu nett u wara 9 minuti Hotsticks ing[ataw penalty corner li i]da ma rri]ulta f’xejn. Fil-15-il minuta Young Stars kellhom penalty corner ie[or imma l-konklu]joni ta’ Mark Camilleri g[addiet barra. Wara perjodu ta’ log[ob filmidfield, fil-25 minuta Luke Borg Costanzi da[al g[al cross mil - lemin u kkonkluda fix xibka g[all-vanta;; ta’ Young Stars. Hotsticks wettqu reazzjoni u fit-32 minuta id-difi]a ta’ Young Stars ikklerjat bi tbatija azzjoni konfu]a fid-D biex da[lu jistrie[u fil vanta;;. Sitt minuti fit-tieni taqsima

Young Stars reb[u penalty corner u Camilleri g[amilhom 20 . Hotsticks re;g[u wettqu reazzjoni tajba u kienu m/a[[da minn ]ew; saves ta’ James Mizzi . Hawnhekk Young Stars iddefendew bi [;arhom u bdew jistennew ilkontra-attakk de/i]iv li wasal minuta mit - tmiem meta ng[ataw penalty corner li minnu Camilleri skorja t-tieni gowl personali g[al skor finali ta’ 3-0. Reb[a minima Rabat ..................................0 Qormi .................................1 Umpires: Luke Busuttil

Leaver u Manuel Imbroll Qormi kisbu reb[a minima fuq Rabat f’partita fqira nieqsa mill - azzjonijiet quddiem il lasta u bil-log[ob kon/entrat g[al [inijiet twal fil-midfield.

L-ewwel /ans wasal fil-21 minuta minn Qormi u sitt minuti wara Rabat [lew okka]joni tajba meta kellhom penalty corner . L - ewwel penalty corner g[all-Qriema wasal e]att qabel il-mistrie[. Fit-tieni taqsima l-andament kien ftit a[jar u fl-40 minuta Rabat fallew /ans fa/li permezz ta’ Shawn Falzon u ]ew; minuti wara naqsu anke milli japprofittaw minn penalty corner ie[or. Qormi wettqu reazzjoni u Keith Calleja falla /ans tajjeb li jpo;;ihom minn fuq sakemm fis-57 minuta wasal il-gowl li dde/ieda din il - log[ba . Callejja kellu hit tajba mid-D li ;iet imxellfa fil - lasta ta ’ Rabat . Hawn Rabat fet[u pressjoni fuq il-lasta avversarja imma d-difi]a ta’ Qormi ]ammet tajjeb sat-tmiem.

Jeremy Bugeja flimkien mal-kow/is Daniela Deguara (xellug) u Davina Mangion

G{AWM

}ew; rekords minn Jeremy Bugeja L-g[awwiem ta’ Sirens ASC Jeremy Bugeja ta[t it-tmexxija tal-kow/is tal-klabb Davina Mangion u Daniela Deguara waqqaf ]ew; rekords tal-age group tieg[u waqt it-time trials tal-ASA li saru fil-pixxina talQroqq nhar is-Sibt. Bugeja kellu [in ta’ 26.93

sek fil-50m freestyle u b’hekk tejjeb ir - rekord pre/edenti b’0.39 sek. Fil-100m freestyle Bugeja g[am id - distanza f ’ 59 . 53 sek li wkoll ifisser titjib ta’ 0.35 sek fuq ir-rekord pre/edenti mwaqqaf minn Neil Muscat f’Di/embru tal-2011 f’Berlin.

FUTBOL TAN-NISA

Hibs jippre]entaw il-kow/ u l-plejers il-;odda

Il-kow/is u l-plejers il-;odda ta’ Hibernians

Il-Klabb ta’ Hibernians la[aq ftehim ma’ Keith Gouder sabiex ikun il-Kow/ il-;did tat-tim waqt li Dylan Gouder se jkun parti mill-istaff tekniku. Lejn nofs l-ista;un l-ie[or Keith di;a` kien impenjat fit-tim tan-nisa b[ala assistent kowc/ ma’ Jose` Borg li kien ilu tmien sta;uni kow/ tat-tim u ta[tu l-klabb reba[ ]ew; Kampjonati, KnockOut u ]ew; Super cups. L-ista;un li g[adda it-tim ta’ Hibernians g[alkemm spi//a fittielet post kellu prestazzjonijiet tajbin. Fil-kompetizzjoni Knock-Out ukoll kellu prestazzjoni tajba u kien sfortunat li tilef fil-kwarti tal-finali kontra Mosta bil-l-penalties. G[all-ista;un 2013-14 il-

Klabb [adem [afna sabiex tissa[[a[ l-iskwadra. Wara diversi negozjati l-Klabb kiseb is-servizzi tal-plejers Anne Marie Muscat u Dorianne Theuma ming[and Mosta, Laura Caruana u Martina Borg b’self ming[and {amrun Spartans u Pembroke Athleta rispettivament waqt li ne[[a b’self lil Rodianne Borg u lil Lorna Cassar li ng[aqdu ma’ Pembroke Athleta, Chantalle Grech li marret ma’ Gozo FC u Shana Debono, Eliana Gialanze u Nicy Farrugua ma’ Fgura United. Teamsport se jkun l-isponsor il-;did g[at-tim tal-kbar u dawk ta’ ta[t is-sittax-il u tnax-il sena rispettivament.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

28

SPORT

Tmiem il-;img[a ta’ football Malti minn Simon Farrugia

Anali]i u kummenti dwar

il-partiti tal-Kampjonat Premier BOV

TIM TAL-:IMG{A Daniel Hanford (Floriana) Alex Muscat (Sliema W.) Jonathon Bondin (Qormi) Dylan Grima (Balzan) Paul Fenech (B’Kara) Christian Martins Fernandes (Mosta) Gilmar da Silva Ribeiro (Naxxar L.) Joao Gabriel (Qormi) Deni Rocha Dos Santos (Valletta) Giammarco Piccioni (Mosta) Edison Luis Dos Santos (Hibernians)

LOG{OB LI JMISS Illum 10 ta’ Di/embru Hibs Stadium 1800 Vittoriosa S v Mosta 2015 Sliema W v B’Kara

Raheem Bakare ta’ Valletta (fin-nofs) segwit minn Steve Pisani u Igor Coronado ta’ Floriana (Ritratt> John Paul Bonanno)

LI l-MFA g[a]let li l-log[biet posposti min[abba l-maltemp tal-;img[a li g[addiet jintlag[bu bejn illum u g[ada. Fost dawn hemm il-log[ba tant mistennija bejn Valletta u Hibernians. Fl-istess jumejn ser ikun hemm la[[ar log[biet mill-fa]i tal-gruppi tal-UEFA Champions League. Nemmen li kieku l-log[ob intlag[ab il-{amis 12 u l-:img[a 13 ta’ Di/embru (li hija Festa Pubblika) kien ikun ferm a[jar g[all-fini ta’ attendenza. Ovvjament il-programm talweekend li ;ej imbag[ad kien jintlag[ab it-Tlieta u l-Erbg[a 17 u 18 ta’ Di/embru rispettivament. LI jidher li l-futur ta’ Jasan Vandelannoitte ma’ Valletta kulma jmur qed ikompli jkun

wie[ed in/ert. Wara li l-klabb issospenda lil dan il-plejer, issa huwa mifhum li l-plejer t[arre; mal-klabb tal-Ewwel Divi]joni Msida SJ. Jekk jibqax ma’ Valletta jew le wie[ed g[ad irid jara, imma ];ur li bil-forma talBeltin b[alissa huwa diffi/li li Vandelannoitte jibqa’ fil-pjani tal-kow/ Mark Miller. LI jidher li nqala’ xi di]gwid fil-klabb ta’ Vittoriosa Stars u hu mifhum li l-Vi/i President u wie[ed mill-isponsors ewlenin tal-Istars mistenni li fi tmiem din is-sena jitfa’ rri]enja tieg[u. Jidher li Joe Scicluna kien qieg[ed ukoll jag[mel tajjeb g[all-ispejje] tal-barranin Ramon Dos Santos li huwa mifhum li kellu salarju tajjeb [afna u Teruel. Fil-fatt

fi/-/irkostanzi pre]enti Vittoriosa ne[[ew lil dawn i]]ew; plejers u mistennija li fil;img[at li ;ejjin ikollhom xi barranin o[ra g[al prova mag[hom. LI l-arlo;; tal-iscoreboard talVictor Tedesco Stadium beda madwar [ames sekondi tard fillog[ba bejn Mosta u Rabat. Jidher li ma’ kien hemm ebda problema teknika i]da kien biss nuqqas ]g[ir minn dik il-persuna li t[addem l-iscoreboard. Ovvjament ]ball ;enwin minn persuna li weekend wara l-ie[or ikun hemm i[addem dan liscoreboard b’tant dedikazzjoni. Verament nies b[al dawn minkejja li ma’ jidhrux huma importanti [afna g[al-log[ba tal-football lokali.

Hibernians Birkirkara Valletta Sliema W. Mosta Naxxar L. Floriana (-6) Balzan Tarxien R. Qormi Vittoriosa S. Rabat A.

L R D T F K Pt

13 10 2 1 13 10 2 1 13 10 1 2 13 7 4 2 13 6 1 6 13 4 3 6 13 5 3 5 13 3 3 7 13 3 3 7 13 3 2 8 13 2 3 8 13 1 1 11

34 23 30 27 25 17 17 13 16 16 13 8

13 10

8

16

Is-Sibt 14 ta’Di/embru Hibs Stadium

1400 Rabat A v Hibernians 1600 Sliema W v Balzan

Centenary Stadium

1400 Tarxien R v Naxxar L. 1600 Vittoriosa S v Floriana

Stadium Nazzjonali

Il-{add 15 ta’ Di/embru Stadium Nazzjonali

1800 2015

Naxxar L. v Qormi Tarxien R v Floriana

1800 pm Rabat A v Balzan

1400 B’Kara v Mosta 1600 Valletta v Qormi

L-AQWA SKORERS

Denni dos Santos bi 11-il gowl Denni Rocha Dos Santos (Valletta) Ronaille Calheira Seara (Tarxien R.) Edison Luis Dos Santos (Hibernians) Stanley Ohawuchi ( Sliema W.) Clayton Failla (Hibernians) Oscar Guerrero (Vittoriosa S.) Igor Coronado (Floriana) Gianmarco Piccioni (Mosta) Cristian Martins Fernandes (Mosta) Jhonnattann Benites da Conceicao (B’Kara) Frank Temile (B’Kara) Haruna Shola Shodiya (B’Kara) Andrew Cohen (Hibernians) Alfred Effiong (Qormi) Jorge Santos Silva (Tarxien R.) Gilmar da Silva Ribeiro (Naxxar L.) Matias Muchardi (Sliema W.) Jackson di Lima Siqueira (Hibernians)

11 10

9 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4

32 32 31 25 19 15 12 12 12

24 20 16 20 27 24 11 27 9 34 4

L-Erbg[a 11 ta’ Di/embru Victor Tedesco Stadium

2000 pm Valletta v Hibernians

Innutajna...

KIF JINSABU


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

29

SPORT KUMMENTI WARA L-PARTITI

‘Ma’ jixirqilnix li nkunu fi/-Championship Pool’ Il-kow/ ta’ Tarxien Rainbows Clive Mizzi ikkritika bl-a[rax ilwirja tat-tim tieg[u wara t-telfa 3-0 kontra Qormi l-{add, liema telfa prattikament teppnet ittamiet li jkunu mal-ewwel sitta. “Wara wirja b[al din ];ur li ma’ jixirqilnix li nkunu malewwel sitta u fi/-Championship Pool. Kul[add kien ottimist li ser nie[du xi [a;a minn din illog[ba. Wara l-a[[ar log[biet b’mod partikolari kontra Hibernians, fejn konna a[na li tajnihom l-ewwel telfa , wirja ta’ din ix-xorta kienet sorpri]a,” qal mistag[;eb Mizzi li t-tim tieg[u lag[ab g[al [inijiet twal

- Clive Mizzi (kow/ Tarxien R)

b’g[axar plejers fit-tieni taqsima. Mizzi kompla, “Jekk irridu li nkunu fi/-Championship Pool ma’ nistg[ux ikollna log[biet b[al din g[ax inkella post wie[ed biss hemm g[alina, irRelegation Pool.” Mizzi qal li b[ala kow/ hu responsabbli g[al dak li ;ara imma [e;;e; lill-plejers biex i[arsu l-qudduem. “Nerfa’ r-responsabilta` ta’ dak li ;ara llum imma rridu n[arsu ‘l quddiem u nuru li a[na tim ferm a[jar minn dak li rajna kontra Qormi,” temm jg[id Mizzi.

Emerson Vella ta’ Qormi (xellug) isegwi lil Jorge Santos Silva ta’ Tarxien (Ritratt> John Paul Bonanno)

“Konna []iena [afna u qatt ma’ bdejna”

– Steve D’Amato (kow/ Rabat A.)

Tyrone Farrugia ta’ Mosta (xellug) jimblokka l-passa;; ta’ Rabat (Ritratt> Alex Degabriele)

STILEL TAL-PASSAT

Carlo Seychell (Valletta 1967 – 1982, 1982-1983) Carlo Seychell twieled fit-12 ta’ Marzu, 1949 u beda l-karriera ta’ 14-il sena ma’ Valletta Vanguards. Minn hemm kompla jimpressjona u kien fl-1 t’Ottubru, 1967 li ddebutta malBeltin kontra Hibernians dakinnhar flok Josie Urpani. I]da kien fl-ista;un 1969-70 li stabilixxa ru[u fl-ewwel tim ta’ Valletta. In/identalment Seychell skurja l-ewwel gowl ma’ Valletta proprju kontra Hibernians. F’dak l-ista;un Valletta waslu sal-finali tat-trophy li i]da tilfu kontra lPawlisti 2-1. Matul il-25 sena li Seychell dam ma’ Valletta kien ifforma koppja formidabbli ma’ Vince ‘Maxi’ Magro li minkejja li ma’ kienx attakkant pur skorja 50 gowl f’177 log[ba. Reba[ tliet kampjonati ma’ Valletta flista;un 1973-74, 1977-78 u

1979-80. Mal-Beltin Seychell reba[ ukoll tliet darbiet l-FA Trophy, darbtejn it-Tazza Indipendenza u s-Sons of Malta Cup u fl-ista;un 1979-80 reba[ it-Tazza Testaferrata. B’mod sorprendenti, fl-1982 Seychell ing[aqad mar-rivali {amrun Spartans u mill-ewwel [alla impatt u g[en lill-Ispartans jirb[u l-kampjonat wara stennija ta’ 38 sena. Il-karriera tieg[u ma’ tantx damet ma’ {amrun min[abba injury li wasslitu jirtira ta’ 34 sena. Seychell lag[ab ukoll 22 darba mat-tim nazzjonali Malti, fost dawn [ames log[biet ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tadDinja u seba’ g[all-Kampjonati tal-Ewropa. Bejn l-1971 u l1980 lag[ab ukoll 22 log[ba ma’ Valletta fil-kompetizzjonijiet Ewropej fuq livell ta’ klabb.

Carlo Seychell

“Hi log[ba li rridu ninsewha kemm jista ’ jkun malajr u n[arsu ‘ l quddiem . Konna ine]istenti fejn Mosta iddominaw mill-bidu sat-tmiem.” Hekk ikkummenta l - kow/ ta’ Rabat Ajax Steve D’Amato wara t-telfa o[ra 4-0 li ;arrbu Rabat kontra Mosta. Minn 13il partita, s’issa Rabat ;abru biss erba ’ punti u baqg[u ankrati fl-a[[ar post. “Ftit li xejn hemm aspetti po]ittivi minn din il-log[ba. Konna nafu li kienet se tkun diffi/li u Mosta riedu jpattu

g[at - telfa kbira li kellhom kontra Valletta. I]da ftit li xejn konna kreattivi u lill - goal keeper avversarju kwa]i ma’ mpenjajnih qatt ,” kompla D’Amato. Dwar il-partiti li jmiss u //ansijiet li Rabat isalvaw posthom fil-Premier, D’Amato qal, “Nemmen li issa la jinqasmu l-punti t-timijiet ikunu aktar vi/in xulxin. Hemm xi dipartimenti li rridu nsa[[u f’Jannar u wara dan fidu/ju] li nibqg[u nissieltu biex insalvaw postna flog[la divi]joni.”


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

30

SPORT

CHAMPIONS LEAGUE IS-SITT :URNATA

Juventus iridu biss punt fit-Turkija Bejn illum u g[ada tintemm il - fa]i tal - gruppi ta/ Champions League fejn g[ad fadal diversi timijiet li qed jittamaw li jag[mluha g[al mala[[ar 16. I/ - champions Taljani Juventus jilag[bu kollox barra minn darhom kontra Galatasaray fi Grupp B fejn jafu li draw jkun bi]]ejjed kontra t-tim ta’ Mancini. Ftit tal-;img[at ilu deher li kien se jkun ferm diffi/li g[al Juventus jag[mluha g[all-fa]i li jmiss imma wara draw kontra Real u reb[a kontra Copenhagen dawru kollox. Real Madrid li reb[u l-grupp se jmorru g[and Copenhagen, filwaqt li l-Bianconeri g[andhom sitt punti , tnejn aktar minn Galatasaray . It - Torok mhux g[addejjin minn mument tajjeb u fi tmiem il-;img[a kellhom b]onn il - penalties biex eliminaw tim mit-Tieni Divi]joni fit-tazza domestika. Il - kow/ ta ’ Galatasaray Roberto Mancini li beda lavventura mal-klabb Tork bi draw 2 - 2 proprju kontra Juventus f’Turin qal li l-liders Taljani mhux se j[ossu n nuqqas tal - imwe;;a ’ Pirlo g[aliex g[andhom midfield qawwi bi plejers b[al Vidal, Pogba u Marchisio. “ Dak li jinkwetani hu li Juventus ikunu kuntenti anke bi draw g[aliex javvanzaw. G[andna rispett kbir lejhom g[aliex qed juru titjib minn log[ba g[al o[ra. Imma rridu nkunu kalmi u ma niddubitawx mill-kapa/itajiet tag[na,” qal Mancini. Fi Grupp C Benfica jafu li ddestin mhux kollu hu f’idejhom g[al-log[ba kontra PSG. It - tim ta ’ Jorge Jesus biex

javanza jrid jikseb ri]ultat a[jar minn dak ta’ Olympiacos li se jkunu qed jilqg[u lil Anderlecht . Benfica lag[bu 12-il log[ba f’darhom kontra timijiet Fran/i]i fl-Ewropa u ma tilfux wa[da waqt li r-rekord ta ’ PSG kontra klabbs Portugi]i hu ta’ erba’ telfiet u sitt reb[iet f’14-il partita. Benfica g[andhom nieqsa lil Amorim , Siqueira u Salvio huma neqsin waqt li Cardozo hu duibju]. Il - holders Bayern Munich jilqg[u f ’ darhom lil Manchester City g[al min se jirba[ il-grupp. Bayern waqqfu rekord ta’ 10 reb[iet konsekuttivi u ]gur li t-tim ta’ Pep Guardiola se jipprova jibni fuq dak li kiseb. L-a[[ar telfa li sofrew Bayern fi/-Champions League waslet kontra tim Ingli], Arsenal l-ista;un li g[adda. Il-manager ta’ City Manuel Pellegrini ]vela li se jserra[ diversi plejers min[abba li sSibt jilag[bu kontra l-leaders Arsenal. Bayern g[andhom lil Arjen Robbien nieqes min[abba injury li se ]]ommu barra sas-sena d-die[la. Iridu l-ewwel post

Illejla Man Utd iridu biss punt biex ikunu /erti li jispi//aw fl - ewwel post ta ’ Grupp A meta jilqg[u lil Shakhtar Donetsk. Minkejja li di;a’ g[addew wie[ed jistenna reazzjoni mir - Red Devils li ;ejjin minn ]ew; telfiet konsekuttivi fil-kampjonat. Shakhtar iridu reb[a biex ikunu /erti minn post mal a[[ar 1 6 g[aliex jekk jitilfu kontra t - tim ta ’ David Moyes u Bayer Leverkusen jirb[u kontra Real Sociedad ,

ikunu l - :ermani]i li jg[addu . L-attakkant Wayne Rooney se jkun disponibbli g[al Man Utd wara li skonta log[ba sospensjoni i]da l-midfielder Michael Carrick jinsab imwe;;a’. Lucescu se jibba]a fuq il-Bra]iljan Luiz Adriano li skroja f’kull wa[da milla[a[r tliet partiti. Kollox inde/i]

Fi Grupp F kollox g[adu inde/i] bejn min se jg[addi minn Arsenal , Borussia Dortmund u Napoli. Arsenal huma leaders tal - grupp u Dortmund u Napoli g[andhom disa’ punti kull wie[ed. G[ada Napoli jilqg[u lil Arsenal filwaqt li Dortmund jilag[bu g[and Marseille. Fuq il - karta Dortmund m ’ g[andhomx ifallu kontra tim li g[adu jistenna l-ewwel punt f ’ din il - fa]i . Jekk Dortmund u Napoli jirb[u lkonfronti tag[hom, se jkunu lkonfronti diretti li jidde/iedu min se jg[addi bejn Napoli u Arsenal. Il-Gunners kienu reb[u 2-0 meta lag[bu kontra Napoli flEmirates Stadium. G[ada wkoll Milan iridu jevitaw telfa kontra Ajax f’San Siro. Milan jinsabu t-tieni fi Grupp {, punt fuq Ajax u tnejn ta[t Barcelona . Jekk jirb[u jistg[u sa[anistra anke jirb[u l-grupp, jekk Barcelona jonqsu milli jie[du t-tliet punti kontra Celtic . Dan il - grupp g[adu miftu[ wara li Barcelona, kontra kull mistenni, tilfu 2-1 kontra Ajax. Fit-tieni ;urnata talfa]i tal-gruppi Ajax kienu ferm vi/in li jirb[u kontra Milan li salvaw draw fl-a[[ar sekondi b’penalty ferm dubju].

Il-kow/ ta’ Benfica Jorge Jesus i[ejji g[at-ta[ri; tat-tim g[allisfida kontra PSG

Programm u klassifiki Illum Grupp A

G[ada Grupp E

Man Utd v S. Donetsk R. Sociedad v B. Leverkusen

L 5 Shakhtar D. 5 B. Leverkusen 5 R. Sociedad 5 * Man Utd

R D T F K Pt 3 2 0 11 3 11 2 2 1 7 5 8 2 1 2 8 10 7 0 1 4 1 9 1

Grupp B

Copenhagen v Real Madrid Galatasaray v Juventus

L R D T F 5 4 1 0 18 Juventus 5 1 3 1 9 Galatasaray 5 1 1 3 7 Copenhagen 5 1 1 3 4 * R. Madrid

K 5 8 14 11

R D T F K 4 1 0 15 3 2 1 2 7 7 2 1 2 6 7 0 1 4 3 14

Pt

13

6 4 4

Pt

13

7 7 1

Grupp D

B. Munich v Man City V. Plzen v CSKA Moscow

L 5 5 CSKA Moscow5 Viktoria Plzen 5 * B. Munich * Man City

R D T F 5 0 0 15 4 0 1 15 1 0 4 7 0 0 5 4

R 3 2 2 0

D T F 0 2 11 2 1 5 1 2 4 3 2 2

K 3 4 6 9

Pt 9 8 7 3

Marseille v B. Dortmund Napoli v Arsenal

L Arsenal 5 B. Dortmund 5 Napoli 5 Oly. Marseille 5

R 4 3 3 0

D 0 0 0 0

T F 1 8 2 9 2 8 5 4

K 3 5 9 12

Pt

12

9 9 0

Grupp G

Benfica v PSG Olympiakos v Anderlecht

L 5 Olympiakos 5 Benfica 5 Anderlecht 5

L 5 Basel 5 Schalke 5 S. Bucharest 5 *Chelsea

Grupp F

Grupp C * Paris SG

Chelsea v S. Bucharest Schalke 04 v Basel

A. Madrid v Porto A. Wien v Zenit SP * A. Madrid

Zenit SP FC Porto A Vienna

L R D T 5 4 1 0 5 1 3 1 5 1 2 2 5 0 2 3

F K 3 4 5 4 5 1 9

13

Pt

13

6 5 2

Grupp H K 2 8 15 16

Pt

15 12

3 0

Milan v Ajax Barcelona v Celtic * Barcelona

AC Milan Ajax Celtic

L 5 5 5 5

R D T 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 0 4

F K 4 8 5 5 8 2 8

10

Pt

10

8 7 3

BOV PREMIER

Konfronti diretti bejn l-erbg[a ta’ fuq Bejn illum u g[ada jirritorna lKampjonat BOV Premier bilprogramm ta’ partiti li kien pospos tmin[abba x-xita blerba’ timijiet ta’ fuq jiltaqg[u kontra xulxin. Illum B’Kara, leaders flimkien ma’ Hibs jilag[bu kontra Sliema u g[ada Hibernians kontra Valletta. B’Kara se jippruvaw jift[u vanta;; ta’ disa’ punti fuq Sliema f’partita li fl-ewwel rawnd intemmet 1-1. IlKarkari]i ;ejjin minn reb[a fuq Balzan u Sliema g[amlu pass

falz fi draw 2-2 kontra Naxxar u g[alihom se jkun sospsi] Rapino. Qabilhom Vittoriosa jilag[bu kontra Mosta. Wie[ed jistenna xi forma ta’ reazzjoni minn Vittoriosa wara t-telfa kontra Hibs spe/jalment li Mosta reb[u 4-0 kontra Rabat. Kollox ma’ kollox i]da huma l-Mostin li jibdew favoriti. Valletta se jippruvaw ipattu g[at-telfa 3-2 li sofrew fl-ewwel rawnd meta kienu 2-0 minn fuq sakemm spi//aw b’10 u l-

Pawlisti reb[u 3-2. Hibs ;ejjin minn reb[a fa/li 5-1 kontra Vittoriosa filwaqt li Valletta reb[u 2-0 kontra Floriana. G[al kontra Valletta Hibs jilqg[u lura lil Bjorn Kristensen li kien sospi]. G[ada Qormi jilag[bu kontra Naxxar bit-tama li wara l-wirja po]ittiva kontra Tarxien issa jpattu g[at-telfa fl-ewwel rawnd. Din g[andha tkun partita miftu[a g[al kull ri]ultat b’Qormi jer;g[u jibba]aw fuq Gabriel Da Silva li tant [alla

mpressjoni tajba fid-derbutt tieg[u. Tarxien u Floriana ]ew; timijiet li ;ejjin minn telfiet kontra Qormi u Valletta rispettivament imisshom sfida diretta bit-tnejn li huma bi 12-il punt kull wie[ed. Fl-ewwel rawnd kienu Tarxien li reb[u 2-1 imma Floriana wrew titjib kbir minn dakinhar. G[ada wkoll Balzan jibdew favoriti li jie[du punti massimi kontra Rabat, l-a[[ar tim filklassifika.

Il-Programm

Illum Kordin

6pm Vittoriosa v Mosta (0-2) 8.15pm Sliema v B’Kara (1-1)

G[ada Victor Tedesco Stadium

6pm Naxxar L v Qormi (2-1) 8.15pm Tarxien v Floriana (2-1)

Ta’ Qali

6pm Rabat A v Balzan 8pm Valletta v Hibs

(0-2) (2-3)


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

31

SPORT IL-:LIEDA KONTRA L-KORRUZZJONI F’MALTA

Il-pulizija mhux qed ittina assistenza Franz Tabone, l-Integrity Officer tal-MFA biddel ilpo]izzjoni tieg[u u [are; jikkritika lill-awtoritajiet u lill-pulizija li mhumiex interessati li ji;;ieldu l-korruzzjoni fil-futbol Malti bil-mira li jag[mel pressjoni [alli forsi l-affarijiet jibdew ji//aqilqu u jaslu x’imkien. Hu qal dan waqt il-programm Replay Ikompli fuq Radio 101 ilbiera[ fejn sostna li t-tbag[bis fil-futbol ilu fuq mitt sena u dan l-a[[ar sibniha sku]a li qed isir min[abba l-im[atri. Dan meta ilna snin twal nista[bew wara subg[ajna. Tabone tkellem dwar dak li semma fil-Parlament Ewropew it-Taljan Francesco Bavanca li hu r-rappre]entant tal-Federbet li f’Malta hawn partiti manipulati. Tabone qal li din hi xi [a;a li jafu biha, dik li “fil-futbol Malti jista’ jkun hemm korruzzjoni. Imma meta nfittex filfond u xi [add itini farka ta’ prova, dejjem insib [ajt. Din hi l-problema tag[na. Il-pulizija qed tinteressa ru[ha biex issib soluzzjoni g[al dan? Ma na[sibx.” L-Integrity Officer tal-MFA qal li l-ka]i ta’ korruzzjoni ji;u ]velati meta xi [add jitkellem jew xi plejer ikunu g[amlulu xi [a;a u jisfida lill-klabb tieg[u. “Issa kif jista’ jkun a[na b[ala asso/jazzjoni, nid[lu biex insolvu xi [a;a kriminali. Ma

jag[milx sens. Lill-Unjoni Ewropeja ng[idilha li jekk ma jkollniex l-assistenza tal-pulizija m’a[na se nag[mlu xejn. Billi nag[mlu stqarrija li fil-futbol jista’ jkun hemm korruzzjoni, a[na ma nistg[u nag[mlu xejn.” Huwa rrefera wkoll ka] talEuropol li se[[ is-sena l-o[ra fejn kien hemm aktar minn 680 mbag[bsa u qal li dawn jinvolvu 17,000 persuna bejn plejers, uffi/jali, et/. “Minn dawn tressaq xi [add? Din li npo;;i fuq il-mejda tal-Parlament Ewropew jien. Fa/li nitfa’ t-tajn. Imma lesti li jg[inuna?” Mistoqsi g[aliex meta kien intervistat madwar sitt ;img[at ilu m’g[amilx l-istess stqarrijiet, Tabone wie;eb. “Ilni prudenti g[al kwa]i sentejn. Imma issa li ni;u akku]ati fil-Parlament Ewropew li l-futbol tag[na m’a[na nag[mlu xejn fuqu, irrid nirribatti dan kollu. Issa l[aqna sitwazzjoni li jekk il-pulizija ma jtuniex l-assistenza, ma nistg[u nag[mlu xejn. Ma jistax ikolli nformazzjoni sensittiva li ma nista’ ntiha lil [add g[ax ma n[ossniex komdu. Mhux qed ituni l-assistenza. Ilni g[addej b’laqg[a mal-pulizija mis-sena l-o[ra u mal-Kummissarju pre]enti Peter Paul Zammit kelli laqg[a wa[da u se jkolli o[ra dalwaqt. Tkellimt ukoll malog[la awtoritajiet tal-pajji] biex ninfurmahom bis-sitwazzjoni tag[na u g[adni kif kont.”

- Franz Tabone (Integerity Officer tal-MFA)

Frans Tabone (ritratt> Domenic Aquilina)

Tabone qal li dawn donnhom g[adhom ma rrealizzawx jew ma jistg[ux jemmnu li issa dan “m’g[adux aktar futbol” imma issa sar kriminalita`. Huwa staqsa jekk a[niex preparati ni;;ieldu din il-kriminalita` g[ax jekk le m’g[andniex inwa[[lu fil-futbol, fl-MFA, fil-plejers u fil-klabbs g[ax jekk hi kriminalita` se tattakka lil kul[add u l-futbol hu vulnerabbli. “Biex nipprote;u lfutbol irridu l-pulizija jkunu ttarka tag[na.”

BALLON D’OR

Mag[rufa t-tliet finalisti Lionel Messi, Franck Ribery u Cristiano Ronaldo huma t-tliet finalisti g[ar-reb[ tal-Ballon D’Or. Huma ng[a]lu minn lista ta’ 23 plejer u r-rebbie[ minnhom jit[abbar fit-13 ta’ Jannar. Lionel Messi ta’ Barcelona reba[ dan l-unur g[al dawn la[[ar erba’ snin konsekuttivi imma l-akbar favorit hu l-winger ta’ Real Madrid Ronaldo li mhux

biss skurja numru kbir ta’ gowls fl-2013 imma g[en lill-Portugall jikkwalifika g[at-Tazza tadDinja. Ribery ta’ Bayern Munich kien strumentali fir-reb[ tat’Treble’ tat-tim tieg[u. Ronaldo skurja 32 gowl fi 22 log[ba filwaqt li Messi skurja 14il gowl f’daqstant partiti. Ribery skurja 22 gowl fi 13-il partita. It-tliet finalisti g[all-aqwa

kow/ tas-sena huma l-eks manager ta’ Man Utd Alex Ferguson, leks kow/ ta’ Bayern Munich Jupp Heynckes u l-kow/ ta’ Borussia Dortmund Jurgen Klopp. Intant, it-tliet finalisti g[allBallon D’Or tan-nisa huma l:ermani]a Nadine Angerer, lBra]iljana Marta u Abby Wambach tal-Istati Uniti.

SNOOKER

Robertson jirba[ it-Triple Crown Neil Robertson sar it-tmien plejer fl-istorja tas-snooker li reba[ it-Triple Crown b’reb[a 10-7 fuq Mark Selby fil-final tal-UK Championship u reba[ ukoll is-somma ta’ £150,000. Roberston li g[andu 31 sena, irkupra minn 5-1 minn ta[t biex ]ied mat-titli tal-World

Championship u l-Masters. Selby, Champion tal-UK Championship fl-2012, falla anke /-/ans li jie[u post Robertson b[ala n-numru 1 fiddinja. Robertson reba[ il-World Championship fl-2010 u lMasters – l-aktar avveniment

presti;ju] – is-sena l-o[ra f’Alexandra Palace waqt li ssu//ess tal-UK Championship hu d-disa’ titlu g[alih b[ala ranking turnament. Robertson u Selby ta’ 30 sena kienu ltaqg[u kontra xulxin filfinal tal-Masters fil-bidu tassena u Selby kien reba[ 10-6.

Tabone qal li l-ka]i ta’ korruzzjoni f’Malta li waslu sal-Qorti kienu fuq insistenza tal-MFA g[ax li kien g[al pulizija ma nfurzat xejn. Qal li kellhom ka] ri/enti fejn taw kollox lill-pulizija u ma sar xejn. “Nistaqsihom meta se jmorru l-Qorti u jekk humiex komdi b’li tajnihom u jg[idulek iva komdi imma ma jag[mlu xejn.” Huwa wera wkoll iddi]approvazzjoni tieg[u g[assentenzi li qed jing[ataw

f’Malta u qal li l-li;i trid tinbidel g[aliex qed jing[ataw [afna sentenzi sospi]i biex taparsi jkun sar xi [a;a imma [add ma jmur il-[abs. “Dak li jkun i[alluh komdu ji//irkola fi//irku li kien fih qabel. Tant hu hekk li llum il-plejers aktar jib]g[u mil-;ustizzja sportiva g[aliex ma jilag[bux aktar futbol u ma jimpurtahomx minn dak li ttihom il-Qorti g[ax jibqg[u g[addejjin bil-[ajja tag[hom.” Fl-a[[arnett Tabone semma li b[alissa waslu fl-a[[ar parti talka] li jirrigwarda l-plejers ta’ {amrun Spartans Massimo Grima u Roderick Fenech li jridu jidhru quddiem il-Board g[all-a[[ar darba waqt li hemm ukoll ]ew; ka]ijiet ;odda. Wie[ed minnhom jirrigwarda partita mill-kampjonat Premier dan l-ista;un. Huwa qal i]da, li dawn huma ka]i li qed jiddiskutihom mal-avukat Adrian Camilleri biex jara jekk hemmx ba]i li jippro/edu u indika li kienu Sportradar li nformawhom bil-ka]ijiet, imma g[alissa g[adhom qed ji;bru linformazzjoni. Tabone temm jg[id li b[alissa, huma biss qed jo[or;u wi//hom u ji;;ieldu l-korruzzjoni u l-ebda klabb ie[or. U talli qed jag[mlu dan qed ji;u kritikati. “Ta[seb li dan hu ;ust. Jien ma na[sibx,” ikkonkluda Frans Tabone.

DJ Campbell arrestat .L-eksplejer tal-Premiership, DJ Campbell, hu fost sitt persuni nvestigati in konnessjoni ma’ allegatament manipular ta’ partiti. Campbell jilg[ab mal-klabb ta/-Championship Blackburn, u l-klabb ikkonferma li kien fost sitt plejers li ;ew arrestati l{add. Dawn l-arresti saru wara li eksplejer ta’ Portsmouth, Sam Sodje, qal lil ;urnalista li seta’ jag[mel arran;amenti g[al plejers biex ikunu murija l-karta ssafra jew jitke//ew waqt log[ba bi bdil ma’ flus. Campbell li g[andu 32 sena lag[ab fil-Premier League ma’ Birmingham, Blackpool u QPR. Fi stqarrija Blackburn qalu, “Wara rapporti li dehru filmedia, Blackburn jistg[u jikkonfermaw li l-attakkant DJ Campbell kien arrestat. Il-klabb issa mhux se jg[addi aktar kum-

menti fuq ka] li issa hu wie[ed legali.” L-ismijiet tal-[amsa l-o[ra li qed jin]ammu mill-pulizija, ma kienux konfermati. Sodje kien iffilmjat b’mod sigriet minn Sun on Sunday, jiddeskrivi kif ta daqqa ta’ ponn plejer avversarju f’log[ba minn League One biex dabbar karta [amra u tag[ha da[[al £70,000. Huwa kien tke//a fil-50 minuta tal-log[ba kontra Oldham Athletic fit-23 ta’ Frar, meta kien ma’ Portsmouth. Il-;urnal irrapporta wkoll li plejer ta’ Oldham, Cristiano Montano, talab sku]a ma’ Sodje wara li naqas milli jdabbar karta safra fl-ewwel taqsima ta’ log[ba kontra Wolves fit-22 ta’ Ottubru. L-istess ;urnal qal ukoll li [u Sodje, l-attakkant ta’ Tranmere Rovers Akpo, qal li kien lest ida[[al somma flus biex ikun imwissi waqt log[ba.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 10 ta’ Di/embru, 2013

32

LOKALI

L-AFRIKA T’ISFEL> It-tinda li qed tinbena f’Qunu, ir-ra[al fejn kien trabba Nelson Mandela, g[ad-dinjitarji li nhar il-{add se jattendu g[all-funeral tieg[u. Illum f’Soweto se jsir servizz funebri u g[a]-]ew; /erimonji mistennija jattendu diversi mexxejja, bil-funeral mistenni jkun l-akbar ;abra ta’ mexxejja minn madwar id-dinja li qatt kien hawn. Imma hemm t[assib li l-forzi tas-sigurta tal-Afrika t’Isfel ma jistg[ux ila[qu mal-kobor tal-avveniment. (ritratt EPA)

Il-PBS mo[[u biss biex jg[atti xtur il-Gvern G[all-PBS id-dikjarazzjonijiet tal-Ministru tal-Finanzi ma fihomx ‘valur ta’ a[bar’ G[all-istazzjon nazzjonali, li l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna jiddikjara quddiem lewro parlamentari fi Brussell li l-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza kienet ]ball li wassal g[al [afna misunderstanding ma fiha l-ebda ‘valur ta’ a[bar’ u ma kienx jimmerita li ti;i rappurtata fil-bullettin tal-a[barijiet ta’ TVM. Dan jo[ro; minn twe;iba li lPBS bag[at lill-Partit Nazzjonalista b’risposta g[al ilment li ressaq il-Partit Nazzjonalista wara li l-;img[a l-o[ra l-kamra tal-a[barijiet talistazzjon tal-istat ma [assitx li kellha tirrapporta d-dikjarazzjoni li g[amel Edward Scicluna f’laqg[a tal-kumitat tal-affarijiet ekonomi/i u moneterji talUnjoni Ewropea dwar l-iskema

tal-bejg[ ta/-/ittadinanza. Scicluna mhux biss ammetta li sar ]ball imma kien ammetta wkoll li l-Gvern g[a;;el fl-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza, u issa l-iskema qed ti;i korretta. Il-PBS /a[ad li ma rrappurtax dak li qal Scicluna min[abba dak li qal, u sostna li mhix policy tieg[u li jkun selettiv f’dak li jirrapporta. Waqt li kompla li kieku [a ‘l barra mill-kuntest dak li qal il-Professur Scicluna billi rrappurtah u tah interpretazzjoni, kien ikun [ati ta’ ]bilan/. Il-PBS sostna li hu jsegwi b’mod konsistenti l-linja editorjali li l-istazzjon nazzjonali jsegwi biss il-messa;; politiku meta dan ikun fih valur ta’ a[bar. Il-PBS ma kienx irrapporta lanqas l-istqarrija tal-PN li [ar;et wara li Scicluna g[amel

din id-dikjarazzjoni fi Brussell. Sadanittant b’reazzjoni g[allistqarrija ma[ru;a mill-PBS, ilPartit Nazzjonalista nnota li,

tg[id li skont il-PBS il-bidla filpolitika tal-Gvern li issa qed jg[id li g[andu jkun hemm capping tal-ammont ta’ individwi li

Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jitlob rimedju effettiv mill-Awtorità tax-Xandir kuntrarju g[all-mezzi tax-xandir indipendenti kollha f’pajji]na, il-kamra tal-a[barijiet tal-PBS ma rat l-ebda “valur ta’ a[bar” la f’dak li ntqal u lanqas fl-stqarrija tal-Partit Nazzjonalista dwar il-u-turn straordinarju talMinistru tal-Finanzi. L-istqarrija tg[id li skont ilPBS l-ammissjoni tal-Ministru tal-Finanzi li l-iskema kienet ]baljata ma fiha l-ebda “valur ta’ a[bar”. L-istqarrija tkompli

jsiru /ittadini kull sena ma fiha l-ebda “valur ta’ a[bar”. L - istqarrija tirreferi wkoll g[ad - dikjarazzjoni tal Ministru tal-Finanzi li sostna li g[andu jkun hemm rabta akbar bejn individwu li jixtieq isir /ittadin ta ’ pajji]na u pajji]na – dikjarazzjoni li skont il-PBS ma fiha l-ebda “valur ta’ a[bar”. L-istqarrija ttemm tg[id li bla;ir tieg[u l-Kap tal-Kamra tal-

A[barijiet Reno Bugeja qed ikun selettiv [afna fl-g[a]la tieg[u ta’ dak li qed ji;i rrappurtat mix-xandir tal-istat u minflok iwassal l-a[barijiet b’konsistenza editorjali, qed jag[]el li jg[atti xtur il-Gvern. Peress li l-PBS qed jippersisti fl-i]bilan/ /ar tieg[u, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jitlob rimedju effettiv mill-Awtorità tax-Xandir.

media•link COMMUNICATIONS

2013 12 10  
2013 12 10  
Advertisement