Page 1

Nru 13,605

It-Tnejn, 2 ta‘ Di/embru, 2013 €0.80 www.maltarightnow.com

Spettur li nstab [ati mill-Qorti mistenni jin[atar supretendent L-Ispettur Mario Tonna, li fis6 ta’ Lulju 2011 kien instab [ati mill-Ma;istrat Joseph Apap Bologna li hedded u ta fastidju lill-supretendent tal-Korp talPulizija, qed jissemma li fil;img[at li ;ejjin se ji;i promoss ta’ supretendent. L-Ispettur Tonna mag[ruf sew g[as-sentimenti tieg[u politi/i favur il-Partit Laburista kien instab [ati li fid-9 ta’ Novembru tal-2008 fin-Naxxar u f’in[awi o[ra f’Malta, permezz tal-mobajl tieg[u g[amel u]u mhux xieraq bih u li ta fastidju lis-superjur tieg[u,li hu s-supretendent talpulizija. Huwa kien instab [ati wkoll li [are; barra l-limiti tal-provokazzjoni u li b[ala uffi/jal jew impjegat pubbliku, kellu d-dmir li jissorvelja biex ir-reat ma jsirx min[abba l-kariga tieg[u. F’Ottubru tas-sena 2012 lIspettur Mario Tonna ma setax japplika biex minn spettur ji;i promoss g[al supretendent talPulizija u dan min[abba li fuq spalltu kien spettur b’]ew; “pips” u mhux tlieta. Il-fatt li nstab [ati mill-Qorti setg[u wkoll jittie[du passi dixxiplinarji kontrieh, i]da ma kienu ttie[du l-ebda passi.

Li ;ara issa hu li l-Ispettur Tonna ing[ata t-tielet “pip” mill Kummissarju tal-Pulizija, Peter Paul Zammit, biex ikun jista’ japplika g[al supretendent. Dan

wara li twaqqg[u l-applikazzjonijiet li kien hemm g[allkariga ta’ supretendent. Ilpro/ess re;a’ nfeta[ mill-;did biex fost l-o[rajn ikun jista’ jap-

L-Ukrajna

Jikber il-moviment kontra Yanukovich

plika l-ispettur Tonna. Xi [a;a li xeg[let il-kwartieri talPulizija. ikompli f’pa;na 5

Se[[ew aktar konfronti bejn il-pulizija fi Kjev u l-folol kbar li sfidaw il-projbizzjoni imposta g[ad-dimostrazzjonijiet, fost sej[a popolari biex Viktor Yanukovich iwarrab millPresidenza Ara pa;na 14 Premier Ingli]

Chelsea t-tieni

Numru rekord ta’ parte/ipanti [adu sehem fil-Fun Run tal-President b’risq l-Istrina 2013. Din l-inizjattiva b[as-snin pre/edenti kienet maqsuma fi tnejn, il-;irja li telqet mill-Palazz tal-President u l-mixja li bdiet minn quddiem Casa Leoni f’Santa Venera. Ara storja u ritratti f’pa;ni 2 u 3.

Chelsea telg[u fit-tienI post talPremier Ingli] wara li g[elbu lil Southampton u approfittaw mittelfa li kellhom Liverpool g[and Hull. Man City ]ammew il-pass u Tottenham u Man Utd spi//aw draw. Ara pa;na 30


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

2

LOKALI

Mixja li tesponi l-qalb kbira tal-poplu Malti

Pjazza San :or; mimlija bin-nies li [adu f’sehem f’din il-;irja bil-g[an li jin;abru fondi g[all-Istrina 2013. It-temp ippermetta li din l-attivita annwali ssir minkejja li fi tmiem bdiet nie]la x-xita. B’kollox din is-sena [adu sehem numru rekord ta’ parte/ipanti li ma be]g[ux mit-temp li [akem il-g]ejjer Maltin f’dawn l-a[[ar ;ranet u g[amlu kura;; u wrew solidarjeta’ ma min hu fil-b]onn. (ritratti> John Paul Bonanno)

Il-President tar-Repubblika George Abela jitkellem mal-midja qabel bdiet il-fun run. Din kienet l-a[[ar edizzjoni g[al dan il-President li kien hu li beda din l-inizjattiva li kompliet tikber matul is-snin.

Fil-;irja ta’ din is-sena kienu bosta dawk li [adu sehem fosthom anzjani, ]g[a]ag[ u tfal, i]da spikkaw ukoll annimali li flimkien mas-sid tag[hom [adu sehem ukoll. Ka] partikolari hu dan il-kelb li flimkien ma sidu wasal Pjazza San :or; fil-belt Valletta g[at-tmiem tal-;irja.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

3

LOKALI

Rekord ta’ parte/ipanti fil-President’s Fun Run 2013 Il-biera[ filg[odu kienet organizzata il-[ames edizzjoni talPresident’s Fun Run b’;irja li bdiet mid-da[la tal-Palazz ta’ San Anton, f’[‘Attard u b’mixja li bdiet minn quddiem Casa Leone f’Santa Venera. Matul din l-attività jin;abru fondi g[all-Istrina li jing[ataw lill-Malta Community Chest Fund. Din is-sena l-attività kellha it-tema Believe, Achieve, Succeed attivitá appo;jata minn Banif Bank. Minkejja l-maltemp matul illejl ta’ bejn is-Sibt u l-[add, eluf ta’ persuni attendew g[al din lattivita’ bil-President ta’ Malta, George Abela i[abbar fi tmiemha li l-attività li [ames snin ilu bdiet bil-partceipazzjoni ta’ 5,000 ru[, din is-sena saret b’numru rekord ta’ 14,500 parte/ipant. Dan il;urnal tkellem ma xi parte/ipanti li esprimew s-sodisfazzjon li kienu qed jag[tu sehemhom f’attività li g[andha g[an filantropiku. Ma’ dan il-;urnal tkellem ukoll ;uvni b’di]abilità li [e;;e; lill-persuni b’di]abilità biex jie[du sehem f’attivitajiet filantropi/i u minbarra li jfittxu g[ajnuna, jag[tu huma wkoll g[ajnuna u kontribut lis-so/jetà Maltija. F’messa;; lill-media qabel lgirja, il-President George Abela qal li minkejja l-maltemp matul il-lejl ta’ qabel il-poplu Malti ma jaqtax qalbu u attenda b’numru rekord g[al din l-attività li g[andha l-g[an li tg[in persuni fil-b]onn. Hu qal li din kienet la[[ar ;irja organizzata minnu b[ala President ta’ Malta. I]-]ew; gruppi li telqu minn [‘Attard u Santa Venera ltaqg[u fi Pjazza San ;or; fil-Belt Valletta fejn ilPresident [abbar li kienu [adu sehem numru rekord ta’ parte/ipanti qabel ing[alqet lattività hekk kif bdiet ni]la ix-

xita. Fi Pjazza San ;or; tkellmu wkoll il-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista, Beppe Fenech Adami li ddeskriva l-attività b[ala /elebrazzjoni ta’ poplu li jing[aqad f’solidarjetà u l-Prim Ministru Joseph Muscat li fa[[ar l-inizjattiva tal-President biex jg[in lil persuni fil-b]onn. Fost il-parte/ipanti fl-attivita’ kien hemm ukoll il-Vi/i Kap talPartit Nazzjonalista, Mario de Marco, id-deputati David Agius u Robert Cutajar, il-President talE]ekuttiv Ann Fenech, l-kandidat g[all-Parlament Ewropew, Jonathan Shaw u l-kandidat fla[[ar elezzjoni ;enerali, Mark Anthony Sammut.

Din is-sena [adu sehem ta’ 14,500 parte/ipant {adu sehem ukoll i/-Chairman ta’ Banif Bank, Michael Frendo u l-Kap E]ekuttiv Joaquim F. Silva Pinto kif ukoll grupp ta’ impjegati ta’ dan il-bank li huwa lisponsor ewlieni ta’ din l-attivita’ filantropika. Il-Bank ta’ mijiet ta’ eluf f’dawn l-a[[ar [ames snin lejn din il-kaw]a ;usta u l-Fun Run hi l-akbar impenn so/jali tal-Banif. Id-donazzjoni ta’ din is-sena ting[ata waqt l-Istrina. “Il-;irja tal-President qatt ma tiddi]appuntana!” qal Silva Pinto. “Kull sena tag[tina [afna emozzjonijiet meta naraw folla altruista ta’ nies li jin;abru f’atmosfera ferri[ijja ta’ [biberija u solidarjetà.” L-attività kienet organizzata wkoll bil-kollaborazzjoni talMalta Amateur Athletics Association.

Banif Bank ta mijiet ta’ eluf f’dawn l-a[[ar [ames snin lejn din il-kaw]a ;usta u l-Fun Run hi l-akbar impenn so/jali tal-Banif


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

4

LOKALI

Mi/[uda talba g[al-libertá provi]orja Thomas Spagnol , ta ’ 39 sena, tressaq il-qorti akku]at li we;;a’ lill-eks tfajla tieg[u u li seraq u g[amel [sara f ’ o;;etti fl - appartament tag[ha , inklu] il - bieb ta ’ barra. L - in/ident jidher li se[[ waqt argument li ]viluppa fi ;lieda fis - sig[at bikrin tal ;img[a li g[adda. It-tnejn li huma marru b’mod separat jir-

rapurtaw l-in/ident g[and ilpulizija. L - avukat ta ’ Spagnol , Franco Debono, talab il-liberta ’ provi]orja g[all - klijent tieg[u u fakkar li Spagnol ikkopra mal - pulizija . Qal ukoll li wi// Spagnol kien mimli grif. Minkejja dan il - qorti /a[det it - talba ta ’ liberta ’ provi]orja .

Il-pri;unieri nfushom b’entu]ja]mu da[lu g[al din il-bi//a xog[ol b’impenn kbir u b’messa;; biex is-so/jetá tapprezza il-kapa/itajiet tag[hom

Maratona bil-g[an li jin;abru fondi g[ar-riabilitazzjoni tal-pri;unieri Il-parke;; quddiem il-Fa/ilita’ korrettiva ta’Kordin kien i//entru ta’ attivitajiet matul il;urnata tal-{add waqt maratona ta’ 13 -il sieg[a mtella’ millpri;unieri b’risq il-fondazzjoni RISE. Minn pjanti u ponsjetti, g[al[ob] tal-Malti u g[a]la sabi[a ta’ [elu u pasti mag[mulin millingredjent tal-coconut. Kollha xog[lijiet tal-pri;unieri nfushom li b’entu]ja]mu da[lu

g[al din il-bi//a xog[ol b’impenn kbir, b’messa;; li s-so/jetá tapprezza il-kapa/itajiet tag[hom, g[aldaqstant tbiddel ilperspettiva lejn il-pri;unieri u tg[inhom biex jintegraw iktar fis-so/jeta. Ta[t tined armati apposta f’;urnata ta’ temp ikrah, in-nies li attendew setg[u jgawdu minn divertiment permezz ta’ kant minn diversi kantanti stabiliti u talent ie[or lokali, dan fl-istess

[in sabiex jag[tu d-donazzjoni tag[hom g[al dan l-iskop a[[ari tal-maratona ta’ tlettax -il sieg[a. L-g[an kien li jin;abru fondi sabiex fost l-o[rajn l-fondazzjoni Rise tkompli ta[dem biex tg[in fir-rijabilitazzjoni tal-pri;unieri qabel dawn jo[or;u mill-[abs, fosthom permezz tal-pro;ett ta’ Half way house, li tkun tista tilqa’ fiha madwar 15-il pri;unier sena qabel ma jiskontaw is-sentenza taghhom.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

5

LOKALI

Ing[ata t-tielet ‘pip’ biex ikun jista’ jing[ata din il-kariga Quddiem il-PSC jibda jinstema’ l-ka] tal-Ispettur Elton Taliana minn pa;na 1

Ta’ min jg[id ukoll li minkejja li l-ispettur Tonna kien instab [ati mill Qorti dan kien misjub [ati wkoll mill Public Service Commission. Dan ifisser li t-trattament bejn Pulizija u ie[or qed ikun [afna differenti g[aliex spettur ie[or, Elton Taliana, li ressaq persuna li kien [aqqha ting[ata piena mill-Qorti fuq serq mhux talli mhux se ji;i ppremjat, i]da talli qed isir minn kollox u kull manuvra possibbli biex dan jitke//a mill-Korp tal-Pulizija, g[ax g[amel xog[olu. Min[abba li kien ikkunsidrat b[ala “a first offender”, lIspettur Tonna kien ;ie lliberat bil-kundizzjoni li ma jag[milx reat ie[or fi ]mien sena. Millprovi rri]ulta li l-Ispettur Tonna beda ju]a kliem di]pre;;ativ fil-konfront tas-supretendent in kwestjoni, meta huwa talbu biex jg[addilu l-mobajl, l-Ispettur Tonna iffero/ja u beda’ jg[ajru. Fost affarijiet o[ra qallu, “int g[adek imqabbad mieg[i, ;ib is-search warrant”. Is-superjur ta’ l-Ispettur Tonna kien qal fil-

Qorti li minbarra kliem di]pre;;attiv li kien ji;i attakkat bih minn fuq il-mobajl, l-Ispettur Tonna kien meta j/empillu joqg[od jag[millu [sejjes tal-annimali. {are; ukoll li t-telefonati kienu jsiru minn ]ew; mobajls differenti. Dan il-ka] kien sab ukoll ilkonferma tal-Qorti tal-Appell preseduta mill-Im[allef David Scicluna li kienet ikkonfermat il-[tija tal-Ispettur Mario Tonna. Intant In-Nazzjon jinsab infurmat li nhar il-;img[a li g[adda saret l-ewwel seduta talPublic Service Commission, dwar il-ka] tal-Ispettur Elton Taliana. Sorsi spjegaw ma InNazzjon li l-ewwel seduta ma [aditx fit-tul min[abba li ddifi]a o;;ezzjonat g[all-mod kif in[atar il-bord li ta’ inkjestá li skont dan il-bord Taliana a;ixxa b’mod skorrett. Is-sorsi tag[na sa[qu li minkejja li l-ewwel seduta kienet mistennija li tie[u fit-tul din intemmet ftit tal-minuti wara u ;iet posposta.

Liberta’ provi]orja g[al ra;el li fera’ ie[or b’sikkina Bjorn Grech ta’ 28 sena minn San Pawl il-Ba[ar tressaq ilQorti akku]at li s-Sibt wara nofsinhar attakka u pprova jferi serjament lill-bejjieg[ tal-monti barra Bieb il-Belt, fil-belt Valletta. Hu ;ie akku]at ukoll li kien fil-pussess ta’ arma u li ddisturba l-pa/i pubblika. Grech ta ru[u b’idejh ilbiera[ stess wara l-argument li allegatament inqala’ fuq arlo;;.. Id-difi]a ta’ Grech argumentat

li l-;rie[i li sofra l-vittma ma kinux serji. L-Ispettur Kylie Borg qabblet li l-;rie[i kienu [fief imma fakkret li l-vittma safa’ attakkat b’sikkina. Grech, li hu wkoll bejjieg[ talmonti, ng[ata l-liberta’ provi]jorja fuq depo]itu ta’ 1,000 ewro u garanzija personali ta’ 5,000 ewro. Il-Qorti av]at lil Grech biex ma jersaqx lejn il-vittma jew ilfamilja tieg[u.

L-Ispettur Mario Tonna bi tliet ‘pips’ li g[amluh ele;ibbli biex japplika g[all-kariga ta’ supretendent


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

6

LOKALI

Mixja ta’ g[arfien dwar l-HIV mill-MMSA Matthew Mamo

L-Asso/jazzjoni tal-Istudenti tal-Medi/ina organizzat mixja bix-xemg[at li bdiet minn bieb il-Belt tul Triq ir-Repubblika b[ala /elebrazzjoni tal-Jum Dinji tal-AIDS li ji;i //elebrat flewwel ta’ Di/embru bl-g[an li tippromwovi l-g[arfien dwar din il-kundizzjoni fost il-poplu Malti. Din il-mixja mmarkat il-qofol ta’ serje ta’ attivitajiet minn din lAsso/jazzjoni li nediet ukoll kampanja fuq il-kampus talUniversita bil-g[an li twassal tag[rif lill-istudenti fuq l-HIV u r-riskji li wie[ed jibda jsofri millHIV u metodi kif wie[ed jista’ jipprevjeni. Madwar id-dinja hawn madwar 35.3 miljun persuna jsofru mill-HIV – virus li jwassal g[allAIDS, il-kaw]a tal-mewt ta’ iktar minn 25 miljun persuna sa mindu ;ie skopert l-ewwel darba l-AIDS fil-bidu tas-snin 80. Intant, fil-messa;; tieg[u filJum Dinji tal-AIDS, isSegretarju Internazzjonali tanNazzjonijiet Uniti rrimarka li jinsab ottimist hekk kif madwar id-dinja qed ji;i rre;istrat progress bi tnaqqis sinjifikanti f’ka]i ;odda tal-HIV u l-imwiet u sar progress biex tintla[aq ilmira li sal-2015, 15-il miljun per-

35.3 miljun persuna jsofru mill-HIV suna jkollha a//ess g[at-trattament. Hu appella biex tieqaf ilvjolenza u diskriminazzjoni kontra n-nisa li jikkaw]aw u;ieg[ u ]ieda fir-riskju ta’ infezzjoni talHIV u mewt kaw]a tal-AIDS. Appella wkoll g[al investiment kontinwu, impenn u nnovazzjoni biex tintla[aq il-vi]joni ta’ dinja ming[ajr infezzjonijiet ;odda, ming[ajr diskriminazzjoni u ming[ajr imwiet kaw]a talAIDS. U mix-xena internazzjonali [ar;et l-a[bar li xjentisti }vedi]i skoprew forma ;dida tal-virus tal-HIV li hu iktar b’sa[[tu u agressiv mill-forom iktar komuni u jwassal g[all-AIDS f’temp ta’ [ames snin – sentejn u nofs qabel il-virus tal-HIV komuni. Dan it-tip ;did tal-virus ;ie skopert fil-Guinea-Bissau u s’issa jirri]ulta li jinsab biss f’dan ilpajji]. Il-virus jifforma meta ]ew; tipi iktar komuni tal-HIV jing[aqdu flimkien.

Il-Konsumaturi g[andhom ji//ekkjaw is-si;ill ta/-/ilindri Wara li [abbret li xi /ilindri tal-gass LPG imtlew b’mod illegali u mhux regolat fi propjetà ta’ terzi persuni, Liquigas Malta qed t[e;;e; lill-konsumaturi biex ji//ekkjaw is-si;ill ta//ilindri qabel ma ju]awhom. Is-si;illi ;enwini ta’ Liquigas Malta g[andhom marka ]ghira fin-na[a ta’ fuq bejn il-kliem ‘Liquigas’ u ‘Malta’ u g[andhom ukoll il-profil tas-si;ill kwadru. Liquigas qed toffri li ti;bor i/-

/ilindri [odor u sofor tag[ha li g[adhom mhux u]ati u li g[andhom si;ill falz mid-djar u n-negozji u tbiddilhom ma’ /ilindri regolari u mimlija kif suppost ta’ Liquigas ming[ajr [las addizzjonali. G[al aktar dettalji u assistenza wie[ed jista’ j/empel lill-Call Centre tal-Liquigas, li hu disponibbli 24 sieg[a kuljum fuq in-numru tat-telefon 2165 1661 jew lill-MCCAA fuq in-numru 2395 2000.

Il-Kap E]ekuttiv tal-HSBC Bank Malta Mark Watkinson jir/ievi l-premju presti;ju] g[al Bank tas-Sena f’Malta 2013 matul i/-/erimonja tal-premjazzjoni tal-FT f’Londra

HSBC Malta jirba[ The Banker Awards g[at-tielet sena konsekuttiva G[at-tielet sena konsekuttiva, l-HSBC Bank Malta reba[ ilpremju Bank tas-Sena f’Malta minn The Banker, il-pubblikazzjoni tal-Financial Times. Dan ilpremju presti;ju] jirikonoxxi ssa[[a finanzjarja tal-HSBC Malta, l-investiment kontinwu fin-negozju tieg[u u l-impenn tal-bank g[all-kommunità. Id-Direttur u Kap E]ekuttiv tal-HSBC Bank Malta, Mark Watkinson qal: “HSBC Malta jibqa wie[ed mill-banek l-iktar b’sa[[ithom fil-pajji] u kompla

HSBC Malta jibqa’ wie[ed mill-banek l-iktar b’sa[[ithom fil-pajji] jinvesti fin-negozju tieg[u g[allbenefi//ju tal-klijenti u l-azzjonisti tieg[u. Il-Premju ‘The Banker Award’ hu unur g[all-irwol li l-HSBC jaqdi f’Malta. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha involuti g[allappo;; qawwi u kontinwu tag[hom fin-negozju.” B[ala r-rebbie[ ta’ The Banker

Awards 2013, l-HSBC Bank Malta r/ieva l-unur presti;ju] ilBracken Award, meqjus b[ala l‘Oscar’ tal-industrija internazzjonali tal-banek. Brendan Bracken kien l-editur fondatur ta’ The Banker fl-1926 u iktar tard in[atar i/-/ermen talFinancial Times mill-1945 sal1958.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

7

LOKALI

Ix-xog[ol ser jiffoka fuq il-pittura titulari li tirrapre]enta lil Madonna bil-Bambin :esù f’idejha

Ikompli r-restawr tas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieha Il-Bank of Valletta qed tag[ti l-appo;; lill-pro;ett estensiv tar - restawr fis - santwarju tal Mellie[a ddedikat lil Madonna tal-Mellie[a. Il-pro;ett jinkludi r-restawr tal-pittura titular tal-Madonna li tinsab fuq il-[ajt Ix-xog[ol tar-restawr ;ie fdat f’idejn Atelier del Restauro. Il - partijiet ori;inali tas Santwarju huwa fost l-eqdem f’Malta. Ori;inarjament, din ilknisja kienet g[ar naturali li tkabbar u tqatta’ fil-blat f’forma ovali. Ix-xog[ol ta’ restawr sar f’]ew; fa]ijiet. L-ewwel fa]i li tlestiet kienet tiffoka fuq pitturi originali tas-saqaf talg[ar. Dawn il-pitturi jmorru lura g[all-a[[ar tas-seklu sittax. Fis-saqaf hemm il-Missier Etern fi/-/entru bil-[itan fl-

g[oli juru numru kbir ta’ isqfijiet. It-tieni parti tar-restawr tnieda waqt konferenza tal-a[barijiet. Ix-xog[ol ser jiffoka fuq ilpittura titulari li tirrapre]enta lil-Madonna bil-Bambin :esù f’idejha u probabilment hija pittura tas-seklu erbatax. I]da dan ma jeskludix il-fatt li jista’ jkun hemm l - pittura eqdem ta[t. S’issa li nafu hu li kien hemm ]ew; pitturi fuq xulxin qabel dik pre]enti. Huwa interessanti wie[ed jara x’tip ta’ skoperti ser isiru fir - ri/erka pre]enti u x-xog[ol ta’ restawr. Ix-xog[ol li sar fuq il-pittura tas-saqaf juri serje ta’ isqfijiet. Huwa mifhum li dan jista’ jirrappre]enta kunsill Melivetan li sar fis-seklu 5 fl-Afrika ta’ Fuq.

Jing[ad li dawn l - isqfijiet waqfu Malta u fost dawn kien hemm Sylvanus l - isqof ta ’ Malta ta’ dak i]-]mien u Santu Wistin. Is - santwarju kien popolari b[ala parti mir - rotta tal pelle;rini. ;ies esti] u modifikat diveris drabi bejn is-Seklu 17 u 19 permezz ta’ fondi minn diversi benefatturi fosthom ilGran Mastri Wignacourt , Rafael Cottoner u Pinto. L-isfond tal-pitturi ori;inali tal-isqfijiet huwa ndurat biddeheb minn artist mhux mag[ruf . Is - saqaf tad - deheb kien miksi f ’ sema blu bl missier etern fin-nofs. Din ilpittura tmur lura lejn is-seklu 18 u hija replika perfetta talpittura li tinsab fil-knisja par-

rokjali ta ’ Santa Elena f’Birkirkara u hija attribwita g[all - artist Malti Rocco Buhagiar. Il-pitturi kellhom diversi interventi ta’ restawr primarjament mill-artist Malti Francesco Zahra (1710-1773) u l-a[[ar intervent ta’ restawr dokumentat sar mir-restawratur Samuel Bugeja fil-bidu tas-snin 70. Il-konservazzjoni u l-pro;ett tar-restawr ;ie fdat lil Atelier del Restauro u huwa mmexxi minn restawraturi Maria Grazia Zenzani u Valentina Lupo. Ilpro;ett beda f’Novembru 2012. Qabel jibda x-xog[ol ta’ konservazzjoni, saret kampanja dijanjostika xjentifika biex ji[i identifikat il-materjal li g[andu jintu]a’ t-teknika u x’qed

jikkaw]a d-deterjorazzjoni. B’konsegwenza t’hekk, ;ie stabilit li l-ewwel iridu jsiru xog[ol ta’ emer;enza biex ji;u stabilizzati l-partijiet li kienu f’periklu li jaqg[u. Il-Kap E]ekuttiv tal-Bank of Valletta, Charles Borg qal li dan huwa pro;ett ie[or ta’ restawr li l-Bank of Valletta huwa kburi li jkun assocjat mieg[u. F’dan ilpro;ett il-Bank qed jag[ti ssbu[ija lura possibbilment lilleqdem knisja f’ Malta li hija g[eliem importanti fil-patrimonju Malti. Pro;etti simili mill Bank jinkludu ir-restawr tal-koppla ta’ Santa Katerina tal-knsija talItalja fil-Belt, s-soqfa tal-palazz Verdala u r-restawr tal- Alof de Wignacourt Armour.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

9

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

B]onn li to[ro; il-veritá Nhar il-:img[a li g[addiet l-Oppo]izzjoni talbet lillKumitat Parlamentari g[all-Kontijiet Pubbli/i biex jinvestiga l-ftehim bejn il-Gvern Laburista u l-Partit Laburista dwar proprjetà f’Pembroke, l-Australia Hall. Partit li ja;evola lilu nnifsu

Din id-de/i]joni tal-Gvern ta’ Muscat li jirtira kaw]a filQorti kontra l-Partit Laburista dwar proprjetà li t[alliet mitluqa f’Pembroke hu ka] ie[or ta’ abbu] ta’ poter. Wie[ed minn sensiela li ltqajna mag[hom f’dawn l-a[[ar xhur, minn Gvern li telg[a bl-g[ajta li se jiggverna b’trasparenza u li Malta se tkun tag[na lkoll. Il-Partit Nazzjonalista sa[aq li dan l-abbu] g[andu ji;i investigat. Il-ka] ta’ Pembroke hu ka] ie[or fejn il-Partit Laburista qed ja;evola lilu nnifsu b’de/i]jonijiet li j[allsu g[alihom it-taxpayers Maltin u G[awdxin. U mhux somma ]g[ira tafhux! Permezz tat-taxxi tag[na il-Partit Laburista qed jag[ti rigal lilu nnifsu ta’ xejn anqas minn 10 miljun ewro. Il-Partit Laburista ma rrispettax ftehim tieg[u stess

Din l-art spi//at f’idejn il-Partit Laburista fi tmiem issebg[inijiet, dakinhar l-MLP kien ing[ata rigal ta’ tliet artijiet kbar f’Pembroke mill-Gvern Laburista ta’ dak i]]mien, bl-isku]a li hu kumpens g[al bi//a art ta’ valur [afna inqas. L-art ing[atat bil-kundizzjoni prin/ipali li lproprjetà tin]amm fi stat tajjeb ta’ manutenzjoni. Madankollu, tul is-snin il-Partit Laburista [alla l-binja tintelaq u ti;;arraf, bil-konsegwenza li l-Kummissarju talArtijiet idde/ieda li jifta[ pro/eduri kontra l-Partit Laburista biex i]omm mal-ftehim mil[uq, jew tittie[ed l-art lura. Tawwal il-pro/ess bil-g[an li kollox jibqa’ g[andu

Matul il-[ames snin li g[addew, il-Partit Laburista tellef u tawwal il-pro/eduri tal-Qorti kemm fela[ bil-g[an li j/edi lkaw]a kontrih stess wara l-elezzjoni ;enerali. Fil-fatt hekk ;ara f’Ottubru li g[adda. De/i]joni li to[loq pre/edent ikrah fuq il-kaw]i pendenti l-o[ra li g[andu l-Partit Laburista mal-privat, fejn issa nfet[u l-bibien biex jintla[aq ftehim b’mod abbu]iv. De/i]joni li kienet ilha qed tin[ema, skandlu kbir li kien pjanat biex il-partit Laburista jistag[na minn fuq dahar il-poplu. De/i]joni li tqajjem dubju

L-Australia Hall tinsab f’Pembroke, f’post fejn il-;img[a li g[addiet ukoll il-MEPA [abbret li f’din il-lokalitá mhux [a jkun hemm restrizzjonijiet fl-g[oli tal-bini, allura iddubju jqum awtomatikament. Jista’ jkun li hemm relazzjoni bejn l-Australia Hall u din id-de/i]joni? Irridu nistennew u naraw imma minn dan il-Gvern ma nie[du xejn bi kbir, g[aliex dak li rajna ji;ru fl-ewwel xhur ta’ din il-le;i]latura jirri]ulta li hu Gvern bla skrupli li qarraq bl-elettorat u qed jikser il-weg[di tieg[u stess.

Jispjega g[alfejn ma attendiet Kunsill tal-Ministri Nirreferi g[all-artiklu “Bla triq u bla mappa (5): Mil-lenti ta’ analista”, ippubblikat fil-[ar;a ta’ “In-Nazzjon” tat-Tnejn, 21 ta’ Ottubru, 2013. Ni;bed l-attenzjoni li meta flartiklu saret riferenza g[allMinistru George Vella li ma marx jirrappre]enta lil Malta f’laqg[a straordinarja talMinistri tal-Affarijiet Barranin Ewropej dwar il-qag[da flE;ittu, l-analista ma kellux ikun selettiv meta jikkwota dikjarazzjoni li [are; il-Ministeru g[allAffarijiet Barranin fid-29 ta’ Awwissu 2013, b’mod li jag[ti x’jifhem li l-Ministru Vella iktar kien jimpurtah mill-vaganza mal-familja milli mill-qag[da flE;ittu. L-analista kien ikun aktar ;ust kieku semma’ li l-Ministru kien qieg[ed il-[in kollu j]omm ru[u a;;ornat dwar dak li kien g[addej; li pprova jsib kull mezz possibbli biex ikun jista’ jattendi l-laqg[a u jirritorna biex ikompli l-vaganza tieg[u i]da minkejja kull sforz ma setg[ax jinstab mezz kif dan ikun possibbli; li meta ra li l-konklu]jonijiet li kienu se ji;u adottati kienu qrib [afna fis-sustanza lejn l-opinjoni li kien di;a’ esprima l-Gvern Malti, idde/ieda, wara li kkon-

Il-Ministru George Vella

sulta mal-Prim Ministru, li jitlob lir-Rappre]entanta Permanenti Maltija fi Brussels biex tkun hija li tirrappre]enta lill-Ministru f’din il-laqg[a, u li l-Ministru Vella permezz tat-telefon ikkonsulta u ddiskuta fit-tul malAmbaxxatri/i dwar liema linji politi/i kellhom jittie[du fiddiskussjonijiet, u ]amm kuntatt kontinwu sakemm waslet biex ti;i adottata l-verzjoni finali talkonklu]jonijiet. Nirrimarka wkoll li fl-istess laqg[a kien hemm ukoll erba’ ministri o[ra li ma kinux fi]ikament pre]enti ghal din il-laqg[a u li anke ta[t l-Amministrazzjoni Nazzjonalista kien hemm okka]jonijiet li fihom irRappre]entant Permanenti Malti

fi Brussels attenda laqg[at talKunsill tal-Ministri minflok ilMinistru g[all-Affarijiert Barranin. Leonard Sacco

Chief of Staff Ministeru g[all-Affarijiet Barranin

L-ittri f’din il-pa;na

L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, InNazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450) jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@ media.link.com.mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u l-indirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma.

25 sena ilu f’In-Nazzjon Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Ba;it li ressaq il-Gvern se jkompli jsa[[a[ il-pedamenti sodi ta’ Malta ;dida u juri bi/-/ar irrotta ;dida li qabad il-Gvern u li trid tbiddel il-mentalitá tal-poplu - dik li l-gvern irid jikkontrolla b’mod assolut il-[ajja talpoplu. Mentalita wkoll li tbieg[ed lill-pajji] mill-fallimenti u l-itsra;i li [alla warajh isSo/jali]mu f’Malta. Il-ba;it hu nefqa rekord b’risq il-poplu u qed jag[ti lill-qasam socjali Lm139 miljun, b’Lm5 miljun f’benefi//ji ;odda, u in/entivi g[al xog[ol produttiv li huma passi fid-direzzjoni l-;dida li twassal biex jitkattar il-;id flimkien.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrum {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

14

A{BARIJIET TA’ BARRA

In/ident fatali fi New York L-ISTATI UNITI

Dimostrant i[ejji biex iwaddab /ilindru tal-gass tad-dmug[ lura fid-direzzjoni tal-pulizija waqt il-vjolenza talbiera[ barra l-bini tal-Gvern, f’Bangkok (ritratt> EPA)

Arja ta’ rivoluzzjoni f’Bangkok IT-TAJLANDJA Il-Pulizija f’Bangkok, salbiera[, kienet qed tipprova tikkontrolla mew;a wara l-o[ra ta’ dimostranti li assedjaw ilkwartieri prin/ipali ta’ din il-belt kapitali b[ala parti mill-impenn biex jisfurzaw ir-ri]enja talGvern immexxi minn Yingluck Shinawatra. Itt-Tajlandja, b[alissa, qed tiffa//ja l-akbar protesti mill-

2010, bid-dimostranti, lbiera[, jid[lu fil-bini tal-istazzjonijiet tat-televi]joni biex ja//ertaw li s-sej[a g[al strajk ;enerali (programmat g[allum) jixxandar bi prominenza – u bis-sitwazzjoni tiggrava sal-punt fejn Shinawatra kellha tkun evakwata minn kumpless tal-pulizija. Fl-istess [in, il-qawwiet tassigurta sparaw il-kanuni tal-

ilma, minbarra l-gass taddmug[, biex iferrxu liddimostranti li n;abru madwar isSede tal-Gvern f’Bangkok. Dan meta l-istess qawwiet kienu anki kostretti li jiddefendu lkwartieri-;enerali tal-Pulizija flin[awi. Dan kien it-tmien jum konsekuttiv ta’ protesti kontra lGvern ta’ Shinwatra u fejn mietu

tal-anqas erba persuni – b’g[exieren o[ra jisfaw midruba. Sadanittant, id-dimostranti huma determinati li jinsistu b’dan il-’kolp ta’ stat tal-poplu’ kontra amministrazzjoni li skont huma spi//at ‘ikkontrollata minn Thaksin Shinawatra’ – [u Yingluck u l-eks Prim Ministru Tajlandi] li kien tke//a millpoter ftit tas-snin ilu.

Jinsistu g[ar-ri]enja ta’ Yanukovich L-UKRAJNA Il-follol tan-nies fi Kjev qeg[din jinsistu g[ar-ri]enja tal-President Ukrajn Viktor Yanukovich u fejn ilbiera[ assedjaw il-bini tal-kunsill filkapitali, fost aktar dimostrazzjonijiet ta’ rabja g[adde/i]joni tal-Gvern biex ma jiffirmax il-ftehim g[al asso/jazzjoni eqreb mal-Unjoni Ewropea. Fl-istess [in, g[exieren ta’

eluf ta’ nies immar/jaw lejn ilPjazza tal-Indipendenza (fi Kjev) biex jisfidaw id-direttiva tal-awtoritajiet li tipprojbixxi dimostrazzjonijiet fl-in[awi – bil-follol jag[jtu biex ‘il-Gvern iwarrab’ filwaqt li jsiru l-elezzjonijiet ;odda fil-pajji]. Il-President Yanukovich, min-na[a tieg[u, qal li dde/i]joni biex ma jiffirmax ilftehim mal-UE kienet dovuta

g[all-pressjoni tar-Russja, i]da g[amilha /ara wkoll li ‘jinsab urtat bil-kbir’ dwar kif ]vol;ew il-protesti tal-Oppo]izzjoni fi Kjev. Ir-rapporti minn Kjev qalu, lbiera[, li d-dimostranti kissru ttwieqi tal-bini tal-kunsill biex jid[lu ;ewwa u fejn imbag[ad dendlu bandiera tal-Ukrajna minn tieqa prominenti. Fl-istess [in, id-dimostranti ppruvaw

jassedjaw il-kwartieri-;enerali ta’ Yanukovich fil-vi/inanzi u fejn u]aw bulldozer f’tentattiv biex iferrxu lill-pulizija li kienu skjerati fiz-zona. Min-na[a tag[hom, il-pulizija, salbiera[, kienu qed jin;emg[u madwar il-bini tal-kunsill u fejn dehru j[ejju biex jer;g[u jie[du l-kontroll tal-in[awi, fost lisparar tal-gass tad-dmug[ g[al fuq id-dimostranti.

Talanqas [ames persuni tilfu [ajjithom, b’g[exieren o[ra jisfaw midruba – w[ud minnhom kritikament – meta ferrovija talpassi;;ieri tal-Metro-North qab]et il-linji fl-in[awi talBronx, fil-belt ta’ New York. It-tra;edja se[[et waqt li l-ferrovija kienet qed iddur ma’ kurva b’’aktar velo/ita min-normal’ hi u tavvi/ina Grand Central Station. Intant, numru ta’ vaguni nqalbu fuq il-;enb u spi//aw imferrxin maz-zona, fejn kwa]i spi//aw fix-xmajjar ta’ Hudson u Harlem, li huma qrib [afna l-linja inkwistjoni. i[addem Il-Metro-North servizzi tal-ferrovija g[al passi;;ieri fis-sobborgi lejn inna[a ta’ fuq ta’ New York, bilGvernatur tal-Istat (ta’ New York), Andrew Cuomo, jkun fost l-ewwel uffi/jali li ]aru lpost tat-tra;edja.

Poter lill-militar L-E:ITTU

Il-Kostituzzjoni ;dida talE;ittu li tie[u post dik sospi]a fl-2011 tipprojbixxi lill-partiti reli;ju]i – minbarra li tafda aktar poter f’idejn il-militar talpajji]. Ta[t din il-Kostituzzjoni, //ittadini se jkollhom id-dritt li jiffurmaw il-partiti politi/i, i]da ma jistg[ux jipprattikaw forma ta’ attivita politika inkella jwaqqfu partit fuq ba]i ta’ reli;jon. Il-kumitat li qed ja[dem fuq il-Kostituzzjoni ;dida approva lkontenut tal-abbozz inkwistjoni u li issa jrid jg[addi g[al referendum li d-data tieg[u tit[abbar ‘il quddiem mill-President E;izzjan provi]orju. Adli Mansour.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

Im[e;;a biex iwarrbu miz-zoni ta]-]ejt IL-LIBJA L - Armata Libjana insistiet biex il-milizzji u d-dimostranti jtemmu l - okkupazzjoni taz zoni fejn jipprodu/u ]-]ejt u lportijiet li jippermettu g[attrasport ta’ dawn il-kunsinni u meta l-pajji] qed jissogra li jeg[req fl-anarkija. Il-kelliema tal-Armata enfasizzaw il-[tie;a li l-Libja – membru tal-OPEC – ter;a’ ‘tit[alla’ tibda tesporta ]-]ejt biex to[ro; mis - sitwazzjoni ddisprata u fejn l-in/ertezza qed ti]died minn jum g[allie[or. Dan meta l - Prim Ministru Libjan , Ali Zeidan , sallum , mar rnexxilux jinnegozja t tmiem ta’ dimostrazzjonijiet u strajks min-na[a ta’ gwardjani tas - sigurta , [addiema ma/ /ivil u gruppi o[rajn li qed jinsistu g[al favuri li jvarjaw minn awtonomija sa introjtu akbar mill-;id i;;enerat mi]]ejt. L-Armata qed issibha diffi/li biex tikkontrolla l-gruppi ta’ milizzji li g[enu jwaqqg[u rre;im tal - eks dittatur Muammar Gaddafi, u meta listess entitajiet armati qed ji;;ieldu ma’ xulxin dwar iddritt fuq territorji kif ukoll g[al ra;unijiet politi/i.

L-analisti ja[sbu li x-xhur ta’ shutdowns fil-portijiet u ]zoni g[all-produzzjoni ta]-]ejt tellfu mat-3.6 biljun ewro lilLibja, i]da l-Armata ma qalitx x’be[siebha tag[mel jekk ilmilizzji ma jag[tux ka] it twissija. Il - kelliema militari , madankollu, g[amluha /ara li l-Libja qed tiffa//ja theddida serja ta’ anarkija u ‘disintegrazzjoni ’, bil - Kap tal - Istaff tal-Armata Libjana jtenni biex l - azzjonijiet industrijali fl in[awi sensittivi jieqfu ming[ajr kundizzjonijiet [alli jippermettu g[at-trasport ta]]ejt mill-portijiet ‘b[ala stimolu g[all-ekonomija u l-Istat tal-Libja’. Min - na[a tieg[u , l - Prim Ministru Zintan jidher qed jiddependi fuq is-sentimenti ta’ rabja fost il-poplu rigward ilgruppi ta’ milizzji u wara li la[[ar konfronti qattiela fi Tripli wasslu g[all-irtirar ta’ diversi gruppi ta’ dawn l-elementi armati mill-belt kapitali. Fl-istess [in, Zintan baqa’ jwissi li l-Gvern tieg[u m’hux se jkun f’po]izzjoni li j[allas lill-[addiema ta/-/ivil f’ka] li jkomplu l-azzjonijiet fil-portijiet tal-Libja.

Paul Walker jippo]a g[al ritratt f’karozza waqt il-promozzjoni g[all-a[[ar film fis-sensiela ‘Fast and Furious’ li kienet saret dan is-sajf f’Madrid, fi Spanja (ritratt> EPA)

Miet l-attur Paul Walker tas-sensiela ‘Fast and Furious’ L-ISTATI UNITI Id-dinja ta/-/inema tbikkmet bl-a[bar tal-mewt ta’ Paul Walker, l-attur protagonista tassensiela tal-films (The) Fast and (the) Furious’, li tilef [ajtu f’in/ident bil-karozza li se[[ lejn it-Tramuntana ta’ Los Angeles. Walker sar isem rinomat madwar id-dinja grazzi g[al din ilfranchise ippakkjata bit-tlielaq u s-stunts spettakolari bil-vetturi – u b’mewtu anki jkollha element ta’ ironija peress li l-attur kien riekeb b[ala passi;;ier ;olkarozza (tat-tip Porsche) fil-[in meta kienet involuta fl-in/ident fatali.

Il-[abib li kien qed isuq ilkarozza wkoll tilef [ajtu u meta Walker, dak il-[in, kien qed jattendi avveniment g[all-;bir ta’ fondi b’ri]q il-karita. Il-pulizija li wie;bet g[assej[a tal-emer;enza dritt wara ttra;edja sabet il-karozza li kien riekeb fiha Walker ma[kuma min-nirien u ddikjaraw lill-attur u sie[bu mejtin fuq il-post’. L-istudjo tal-films Universal Pictures [are; stqarrija fejn qal li l-membri tal-istaff kienu xxukkjati u tassew imnikkta dwar iddestin ta’ kollega u [abib li kien ilu ja[dem mag[hom ‘b[ala parti

mill-familja’ g[al erbatax-il sena. Paul Walker kien jinterpreta lparti tal-a;ent tal-pulizija Brian O’Conner fil-films ta’ Fast and Furious u fejn mieg[u, b[ala protagonisti prin/ipali, hemm ukoll l-atturi famu]i Vin Diesel u Michelle Rodriguez. Fil-fatt, Walker [adem filfilms kollha ta’ Fast and Furious [lief g[al wie[ed, bis-sitt film tas-sensiela jifta[ f’Mejju li g[adda. L-ewwel film tal-franchise imur lura g[al-2001 u bisseba’ wie[ed, fil-pre]ent, jinsab fi stadju ta’ produzzjoni.

Ottimi]mu dwar il-missjoni g[all-pjaneta Mars L-INDJA Il-Kap tal-Organizzazzjoni Indjana g[ar-Ri/erka Spazjali qal li t-tluq tal-in;enju spazjali ta’ pajji]u mill-orbita mexa skont il-pjan u meta hemm arja ta’ ottimi]mu dwar din il-missjoni lejn il-pjaneta Mars li tin-

volvi vja;; ta’ xejn anqas minn 300 jum. Il-kummenti ta’ K. Radhakrishnan u rapporti o[rajn ikkonfermaw li l-in;enju mag[ruf b[ala Mangalyaan (jew Mars Orbiter Mission) la[aq il-

velo/ita xierqa biex jo[ro; millorbita tad-dinja u fejn irid jivvja;;a distanza ta’ 680 miljun kilometru sakemm javvi/ina ttragward fl-24 ta’ Settembru tal2014. Intant, l-in;enju mistenni juri

l-kapa/ita teknolo;ika tieg[u biex jasal sa Mars u fejn mistenni anki jwettaq sensiela ta’ esperimenti li jinkludu t-tfittxija g[allgass methane fl-atmosfera talhekk-imsej[a Pjaneta l-{amra. L-ewwel messa;; fuq twitter

b’konnessjoni mal-ewwel fa]i tal-missjoni qal li l-Mangalyaan [are; b’su//ess mill-orbita taddinja u bl-in;enju, issa, jinsab fi triqtu lejn Mars u fost tamiet qawwija li jil[aq il-mira tieg[u wara l-vja;; ta’ g[axar xhur.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

Ma ta//ettax ‘xorta’ z-zona tad-difi]a stabbilita mi/-?ina L-ISTATI UNITI

IL-:ERMANJA> Mudell ta’ ferrovija storika li kienet rat is-servizz g[all-ewwel darba wara l-1910 jittella g[all-wiri fi Schlossbergmuseum, fil-belt ta’ Chemnitz. Il-mu]ew partikolari, b[alissa, qed jorganizza l-Esebizzjoni tal-Milied fuq it-tema ‘Eisenbahn trifft Puppenhaus’ (Sistemi tal-ferroviji jiltaqg[u mad-Djar tal-Pupi) u fejn il-mijiet tan-nies qeg[din imorru biex jaraw kollezzjoni impressjonanti ta’ ;ugarelli antiki li jmorru lura g[all-bidu tas-seklu g[oxrin. Din l-esebizzjoni, li fet[et proprju lbiera[, g[andha tkompli g[addejja sat-23 ta’ Frar tal-2014. (ritratt> EPA)

L-Istati Uniti sostniet, fi stqarrija, li ma ta//ettax il-kriterji ta/?ina rigward iz-zona g[al difi]a mill-ajru li twaqqfet fuq il-Ba[ar ?ini] tal-Lvant u minkejja li lawtoritajiet Amerikani ‘qed jistennew li l-ajruplani /ivili ta’ pajji]hom josservaw ir-regoli inkwistjoni’. Din iz-zona – li qed tqajjem aktar polemiki ma’ kull ;urnata li tg[addi – tkopri territorju li jinkludi grupp ta’ g]ejjer; bl-istess territorju ilu ]-]mien su;;ett g[al kwistjonijiet li jinvolvu li/-?ina, l-:appun, it-Tajwan u l-Korea t’Isfel, li lkoll qeg[din jinsistu bid-dritt tas-sovranita fuqu. Intant, i/-?ina trid li l-ajruplani kollha li jg[addu minn din iz-zona tal-ajru jidentifikaw ru[hom u jiddettaljaw il-programmi tat-titjira. Dan meta ftit tal-jiem ilu, telg[u anki l-fighter-jets ?ini]i g[al

titjiriet ta’ rutina u wara li l-Istati Uniti, l-:appun u l-Korea t’Isfel qalu li bag[tu l-ajruplani militari f’dawn l-in[awi ‘ming[ajr ma infurmaw lil Beijing’. L-Istati Uniti, intant, tilmenta li t-twaqqif taz-zona minn Beijing mhux talli jqajjem it-tensjoni firre;jun i]da ‘j]id il-possibbilta tali]balji, minbarra s-sitwazzjonijiet ta’ konfront u in/identi o[ra’. Madankollu, l-Gvern Amerikan jistenna li l-linji talajru tal-Istati Uniti ‘;eneralment’ se jikkooperaw b’mod konsistenti ‘mal-avvi]i u r-regoli’ li jo[or;u pajji]i o[ra u waqt it-titjiriet internazzjonali. Fl-istess [in, i]da, dDipartiment tal-Istat Amerikan insista li dan ma jindikax li Washington qed jaqbel mal-kriterji ta/-?ina rigward it-titjiriet mizzona ddikjarata


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

17

A{BARIJIET TA’ BARRA

L-UNGERIJA> Ra;el jinterpreta l-parti tas-Santa Klaws Fillandi] mag[ruf b[ala ‘Joulupukki’ (u li skont it-tradizzjoni ;ej minn ‘Lappland’) waqt li jqassam il-[elu lit-tfal, fl-ajruport internazzjonali ta’ Liszt Ferenc, f’Budapest. ‘Joulupukki’ g[andu jqatta l-;ranet li ;ejjin fl-Ungerija u g[all-okka]joni ta’ Jum Santa Klaws li se jkun i//elebrat nhar is-Sibt li ;ej (ritatt> EPA)

M’humiex /ittadini ‘tat-tieni klassi’ IR-RUMANIJA Il-Prim Ministru tarRumanija, Victor Ponta, sejja[ biex ir-Renju Unit ma jittrattax lir-Rumeni b[ala ‘/ittadini tattieni klassi’ ladarba jitne[[ew ir-restrizzjonijiet tax-xog[ol g[all-[addiema Rumeni u o[rajn li ;ejjin mill-Bulgarija. Id-diskors isegwi l-wieg[da tal-Prim Ministru Britanniku, David Cameron, biex isa[[a[ ir-regoli g[all-;id so/jali filkonfront tal-immigranti li jitilqu mill-pajji]i tal-Unjoni Ewropea g[al [ajja ;dida firRenju Unit. Intant, kiber it-t[assib li r-

Rumeni u l-Bulgari li jmorru jg[ixu fir-Renju Unit se jisfruttaw is-sistema g[all-;id so/jali Britannika – b’Cameron itenni li llum ir-Renju Unit huwa ddar ta’ xi miljun ru[ li ;ejjin mill-Ewropa ?entrali u talLvant, u bl-immigrazzjoni til[aq livelli simili g[al tatTieni Gwerra Dinjija. Min-na[a tieg[u, Viktor Ponta qed jirreferi g[al ri/erka li, fi kliemu, turi li m’hemm lebda lok g[al t[assib li r-Renju Unit se jikkonfronta ‘xi mew;a ta’ immigranti insostenibbli’ mir-Rumanija.

Trewwa[ l-inkwiet ma’ Londra L-AR:ENTINA L-Ar;entina qed thedded lillkumpanniji ta]-]ejt li jridu ja[dmu ftit ‘il barra mill-G]ejjer Falklands b’termini ta’ [abs ekwivalenti g[al [mistax-il sena, u meta ‘lanqas m’g[andha ]]omm lura’ milli timponi lmulti kbar jew tikkonfiska l-assi ta’ dawn il-kumpanniji. Osservaturi qalu li dan hu la[[ar kapitlu fit-tilwima bejn lAr;entina u r-Renju Unit rigward is-sovranita fuq ilFalklands, bl-Ambaxxata Ar;entina f’Londra t[abbar li lKungress fi Buenos Aires g[adda r-regoli ;odda fil-konfront tal-esplorazzjoni (g[a]]ejt) fiz-zona spe/ifika barra l-

Il-mijiet tar-residenti filFalklands li jg[id qed issir b’abbu] ta’ ri]oluzzjoni tan- G]ejjer Falklands, f’Marzu, kienu vvutaw bi [;arhom biex Nazzjonijiet Uniti. jibqg[u ta[t is-sovranita tarRenju Unit, i]da l-Ar;entina qed Twissijiet tinsisti mill-;did bid-dritt fuq dan legali minn it-territorju u bl-a[[ar mi]uri qed jidhru inti]i biex ireww[u lBuenos inkwiet ma’ Londra. Aires L-awtoritajiet fi Buenos Aires s’issa [ar;u diversi twissijiet Madankollu, l-Foreign Office legali (bil-miktub) lill-kumpannif’Londra jg[id li l-esploraz- ji ta]-]ejt inkwistjoni u fejn zjoni g[a] - ]ejt barra l - jg[idulhom li qed jissugraw Falklands hi ‘totalment le;itti- azzjoni ‘amministrattiva, /ivili u ma u legali’, minbarra li ta[t il- kriminali’ talli qed ja[dmu ‘l kontroll assolut tal-Gvern ta’ hinn mill-Falklands – li ldawn il-g]ejjer li huma territor- Ar;entini g[adhom sallum ju Britanniku. jafuhom b[ala ‘Malvinas’.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

23

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

2

9

10

11

IT-TEMP Ftit jew wisq imsa[[ab b’[albiet tax-xita i]olati, li jsir imsa[[ab b’[albiet tax-xita li jistg[u jkunu birrag[ad u bis-sil; f’xi n[awi VI}IBBILTÀ Tajba minbarra f’xi [albiet tax-xita IR-RI{ Moderat g[al ftit qawwi mil-Lbi/, li jsir [afif g[al moderat BA{AR Qawwi li jsir moderat IMBATT Baxx g[al moderat mill-Majjistral li jsir milLbi/ TEMPERATURA L-og[la 17˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 25.4mm Xita mill-1 ta’ Settembru 244.6mm IX-XEMX titla’ fis-06.54 u tin]el fil-16.48

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

Mimdudin> 5. Kienet ti]en daqs [ames artal (5) 6. Fi/-/imiterju jkunu u ma jkunux imbajda! (5) 7. Xbihat tal-qaddisin (5) 10. Il-kapitali Griega (5) 11. Ti]jin tal-festi (5) 12. Passatur mimli bihom (5) 14. Fis-sajf tkun trid tie[du kuljum! (5) 16. G[adda ji;ri b[al-le[[a ta’ wa[da (5) 17. Jit[alla wara mewt fil-lega tal-ar/ipriet? (5) 18. :nus differenti (5).

18

Weqfin> 1. F’G[awdex, hawn issib fejn toqg[od! (6) 2. Wirjiet kolossali mill-pulizija (6) 3. Mhux favur g[ax ma jaqbilx (6) 4. Issawwat, timmaltratta (6) 8. Art mag[luqa b’[ajt baxx (5) 9. Ordni ta’ min jikkmanda (5) 12. Issibhom meta jing[add kollox (6) 13. Tellajtu post bil-;ebel (6) 14. …… imma mhumiex re/ipjenti g[allfjuri! (6) 15. I]jed minn kostum wie[ed? Iva, drawwiet ta’ hekk (6).

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-:img[a Mimdudin> 5. Tqila; 6. Lew]a; 7. Stima; 10. B]onn; 11. U]ata; 12. ?ella; 14. Pappa; 16. Spaga; 17. }ibel; 18. Ni]el. Weqfin> 1. Stramb; 2. Martin; 3. Plamtu; 4. Mandra; 8. Bolla; 9. Salpa; 12. ?ini]i; 13. Appalt; 14. Paguni; 15. Akille.

Sudoku : qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali talkwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta. Fa/li

Soluzzjoni Sudoku

IT-TNEJN L-og[la 16˚C L-inqas 10˚C

IT-TLIETA L-og[la 17˚C L-inqas 12˚C

L-ERBG{A L-og[la 17˚C L-inqas 12˚C

IL-{AMIS L-og[la 18˚C L-inqas 12˚C

IL-:IMG{A L-og[la 18˚C L-inqas 13˚C

UV

UV

UV

UV

UV

2

2

2

2

2

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: Malta 16˚ xita, Al;eri 15˚C imsa[[ab, Amsterdam 9˚C imsa[[ab, Ateni 17˚C xita, Li]bona 10˚C xemxi, Berlin 7˚ imsa[[ab, Brussell 8˚C xemxi, il-Kajr 28˚C ftit imsa[[ab, Dublin 9˚C imsa[[ab, Kopen[agen 9˚C imsa[[ab, Frankfurt 8˚C xemxi, Milan 10˚C xemxi, Istanbul 15˚C ftit imsa[[ab, Londra 9˚C imsa[[ab, Madrid 12˚C xemxi, Moska 0˚C borra, Pari;i 7˚C imsa[[ab, Bar/ellona 14˚C ftit imsa[[ab, Ruma 13˚C imsa[[ab, Tel Aviv 29˚C ftit imsa[[ab, Tripli 15˚C ftit imsa[[ab, Tune] 12˚C xita, Vjenna 7˚C xemxi, Zurich 2˚C ftit imsa[[ab, Munich 20˚C imsa[[ab, St. Petersburg 1˚C borra

Tag[rif Mid-Dinja tat-Teatru G[ada t-Tlieta, 3 ta’ Di/embru fit-Teatru Manoel fis-19:00, b[ala attività mis-sensiela ‘MidDinja tat-Teatru’ Immanuel

Mifsud se jintervista lil Claire Azzopardi u lil Alfred Buttigieg, it-tnejn li huma awturi ta’ xog[lijiet g[all-palk. Id-d[ul hu bla [las, madankollu importanti li xorta wa[da wie[ed jibbukkja minn qabel jew billi jibg[at email fuq bookings@teatrumanoel.com.mt jew billi j/empel fuq 21246389. Ta[dita pubblika Nhar l-Erbg[a, 4 ta’ Di/embru

fis-18:45 fl-Istituto Italiano di Cultura, f’Misra[ San :or; ilBelt se ssir ta[dita pubblika minn Nicholas de Piro bit-titlu ‘The Characteristics of Maltese Taste and Identity’. Appell mill-Albanija

Missjunarji Dumnikani Maltin li jinsabu jaqdu [idma flAlbanija qed jappellaw g[all;enero]ità tal-pubbliku biex ji;bru fondi g[all-bini ta’ /entru pastorali u kulturali fir-ra[al ta’ Lagjja Mirdita. Wie[ed jista’ jag[mel id-donazzjoni tieg[u permezz tal-kont bankarju talBOV 40010903047.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

24

SPORT

RUGBY LEAGUE

L-Awstralja Champions g[all-10 darba L-Awstralja taw wirja millaqwa biex g[elbu lil-holders New Zealand u reb[u t-Tazza tad-Dinja quddiem ground ippakkjat f’Old Trafford. Kienet wirja kwa]i ming[ajr ]balji g[all-Kangaroos li skorjaw [ames tries ming[ajr rispsota u reb[u t-trofew g[all-g[axar darba. Bill Slater u Cooper Cronk g[amlu toucAh down u Johnathan Thurston skorja ]ew; penalties hekk kif l-Awstraljani bnew vanta;; 16-2 sal-mistrie[. Slater re;a’ skorja sekondi fittieni taqsima u Brett Morris skorja darbtejn biex l-Awstraljani

;abu fix-xejn lill-;irien tag[hom. Il-Kiwis forsi pprodu/ew laktar mument drammatiku tatturnament meta kisbu reb[a fla[[ar minuta kontra l-Ingilterra f’Wembley l-;img[a l-o[ra imma kienu fqar wisq kontra lKangaroos fil-finali. Kulma kellhom x’juru fi tmiem il-log[ba g[all-isforzi tag[hom kienu penalty kmieni ta’ Shaun Johnson li g[amel liskor 2-2 g[al mument qasir imma kien hemm differenza kbira bejn i]-]ew; na[at. Il-folla ta’ 74,468 kienet wa[da rekord g[al partita inter-

L-Awstralja ;abu fix-xejn lil New Zealand fil-final

nazzjonali u [afna minnhom kienu favur New Zealand. B’din ir-reb[a l-Awstraljani pattew g[at-telfa li kienu ;arrbu fl-2008 fi Brisbane. Il-

Kangaroos kienu ilhom jirb[u dan l-unur sa mill-1975 sakemm tilfuh [ames snin ilu imma kienu e//ellenti matul l-2013. Huma skorjaw aktar tries (48)

minn kwalunkwe tim ie[or fitturnament bl-a[jar skorer tattries ikun Jarryd Hayne (9) u ma ;arrbux try wara l-log[ba talftu[ kontra l-Ingilterra.

England Te]orier tal-MMF William England hu tTe]orier il-;did tal-Malta Motorsport Federation. Huwa kien elett waqt il-Laqg[a :enerali Annwali tal-Federazzjoni u [a post Pierre Sammut li dde/ieda li jirri]enja wara tliet snin fil-kariga. William England li hu direttur tal-England Group Ltd, a;enzija tal-assikurazzjoni tal-Ingilterra u WJ England & Sons Ltd, jispe/jalizza fl-IT u l-komunikazzjoni. Sa minn meta kellu 9 snin beda juri interess fil-motorsport, partikolarment fejn jid[ol restawr

ta’ karozzi Amerikani. Ilum hu dilettant kbir tal-Porsche. Matul il-laqg[a ;enerali lPresident Tonio Cini ippre]enta r-rapport tieg[u fejn fost l-o[rajn semma d-diversi pro;etti li lFederazzjoni imbarkat fihom matul din is-sena. Huwa semma wkoll il-pjani u l-pro;etti li g[andha lFederazzjoni g[all-futur fejn qal li din qed tit[abat biex tikseb ilfondi mwieg[da lilha. Fl-a[[ar tad-diskors tieg[u Cini rringrazzja lil Pierre Sammut g[as-servizz tieg[u u ta mer[ba lil William England.

William England

FORMULA 1

Maldonado mal-Lotus minflok Raikkonen Kif kien mistenni, il-Lotus [abbru li fl-ista;un li ;ej Pastor Maldonado se jkun qed jie[u post Kimi Raikkonen li se jing[aqad mal-Ferrari minflok Felipe Massa. “M’huwiex sigriet il-fatt li ridt inbiddel it-tim u l-Lotus offrewli l-a[jar pakkett. Millista;un se jkun hemm tibdil firregolamenti u b’hekk kollox se jkun ;did g[alija ,” qal Maldonado hekk kif [ar;et la[bar.

Min-na[a tieg[u l-Kap tattim Eric Boullier fa[[ar lil Maldonado u qal li dan hu sewwieq b’potenzjal kbir. Fl-ista;un li g[adda l-Lotus spi//aw fir-raba’ post fil-klassifika tal-Kostrutturi. Ori;inarjament , Nico Hulkenberg kien il-favorit biex jie[u post Raikkonen . Spekulazzjonijiet qed jg[idu li Hulkenberg issa se jing[aqad mal-Force India li mag[hom se jmur ukoll Sergio Perez wara li

naqas milli jsalva postu fl ewwel sena tieg[u mal McLaren. Jekk Hulkenbger jing[aqad mal-Lotus, il-:ermani] Adrian Sutil se jie[u postu mas Sauber. Hu mifhum li s-Sauber se j]ommu lil Esteban Gutierrez b[ala t-tieni sewwieq tag[hom. Scot Paul Di Resta se jitlef postu minn mal-Force India u sena o[ra mhux se jkun qed jikkompeti fl-F1.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

25

SPORT

Moore u Camilleri Atleti tas-Sena tal-MAAA Il - Malta Amateur Athletic Association [abbret ir - reb bie[a tal-unur tal-Atleti tassena. L-2013 re;g[et kienet sena o[ra li matulha l-atleti Maltin g[amlu isem g[al Malta anke fix-xena internazzjonali b’mod partikolari waqt il-Log[ob talPajji]i ] - }g[ar fil Lussemburgu u fil-Kampjonat Ewropew fis-Slovakkja. Kien g[alhekk li l-Kunsill tal-MAAA g[a]el lil Arthur Kevin Moore, atleta ta’ dixxendenza Maltija li jg[ix u jistudja fl-Awstralja b[ala l-Atleta tas-Sena. Moore reba[ midalja tad deheb fl-400m u anke g[en littim tar-relay tal-4x400m waqt il-log[ob fil-Lussemburgu. Moore kien ukoll ir rappre]entant Malti waqt ilkampjonati tad-Dinja f’Moska fejn ukoll ta prestazzjoni millaqwa. Rebecca Camilleri reb[et l-

Kevin Arthur Moore

unur tal-Atleta mara tas-Sena. Hija kisbet it-tieni post filLong Jump waqt il-Kampjonati

Rebecca Camilleri

Ewropej u temmet fis - seba ’ post overall fost il-50 pajji] Ewropew li kienu qed jie[du

sehem. Hija waqqfet ukoll rekord nazzjonali f’din l-event.

ATLETIKA

Kemboi u Sum atleti tas-sena fil-Kenja I/ - Champions tad - Dinja Ezekiel Kemboi u Eunice Sum ing[a]lu b[ala atleti tas sena fil - Kenja . Kemboi , darbtejn champion Olimpiku tas - steeplechase kien mag[]ul b[ala l - a[jar atleta minn panel ta ’ ;urija wara li reba[ it - titlu mondjali f ’ Moska f ’ Awwissu li g[adda . Kienet is - sitt midalja tieg[u fil - kampjonati mond jali . Sum reb[et il - kategorija tan - nisa wara r - reb[a li kell ha ft - 800m fil - Luzhniki Stadium . L - atleta midalja tal fidda fl - Afrika , reb[et ukoll l - a[[ar ti;rija tag[ha fis Diamond League . Kemboi li g[andu 3 1 sena hu wie[ed minn tliet atleti ir;iel li reba[ id - deheb fis -

Steeplechase fl - Olimpjadi u l - Kampjonati Mondjali . “ Kien vja;; twil . Ilni 1 3 - il sena nirrappre]enta lil pajji]i u ma kinex fa/li ,” qal Kemboi li hu wkoll fost il finalisti g[all - Isportiv tas Sena tal - Kenja li r - rebbie[ tag[ha se jit[abbar fl -1 0 ta ’ Di/embru . Sam li ;riet l - a[jar [in tag[ha f ’ Moska ta ’ 1: 57 . 38 sek . Qalet “ Dan hu unur sorprendenti g[alija ,” qalet wara l - prem jazzjoni . L - unur g[all - aktar atleti li ssoprenda kif mistenni mar g[and Julius Yego li mpressjona ferm bir - raba ’ post miksb fil - javelin tal ir;iel waqt il - Kampjonati mondjali .

Ezekiel Kemboi

Issir l-Assembleja tal-FISEC

Fitmiem il-;img[a l-Kunsill tal-Log[ob tal-FISEC f’Malta ta[t it-tmexxija ta/-Chairman Bro Martin Borg fsc kompla bl-assembleja ;enerali talFISEC li din is-sena saret f’Malta. Din l-assembleja saret f’lukanda f’Bu;ibba u g[aliha pparte/ipaw 50 delegat minn 16-il pajji] differenti. Dawn id-delegati kienu ;ejjin mill-Awstrija, l-Bra]il, ilBel;ju, Franza, l-:ermanja, rRenju Unit, l-Ungerija, l-Indja, l-Italja, l-:ordan, il-Palestina, lPortugall, Spanja, l-Olanda, lIstati Uniti u ovvjament Malta. Fost it-temi li ;ew diskussi din is-sena kien hemm il-futur tal-log[ob tal-FISEC li hu log[ob affiljati g[al studenti li jattendu fi skejjel kattoli/i, membri ;odda affiljati u lpajji]i li se jorganizzaw l-edizzjonijiet futuri ta’ dan illog[ob.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

26

SPORT

BASKETBALL- KAMPJONAT BOV

Erba’ timijiet fl-ewwel post Wara r-reb[iet ta’ Si;;iewi Remax u Pavi Depiro fuq Starlites u Bupa Luxol rispettivament u t-telfa ta’ Athleta A to Z Electronics kontra Royce Floriana, l-ewwel tim g[adu mhux meg[lub u issa Si;;iewi, Floriana, Athleta u Depiro kollha jinsabu fl-ewwel post. Difi]a aggressiva Athleta A to Z.......................56 Floriana................................. 61 (15-16, 18-7, 15-19, 8-19) Athleta: M. Naudi 18, H. Soufiasn, D. Bugeja 8, C. Patus 18, W. Spiteri, O. Said 10, S. Pace, B. Bartolo, S. Bischoff, D. Ross , S. Schembri 2. Floriana: O. Shamala, D. Elsron 28, D. Camilleri 10, P. Shoults 3, S. Borg, C. Calleja 4, D. Schembri 12, S. Saakian, D. Agius 4. Referees: E. Mangani, S. Gouder u S. Ferris. Floriana waqqfu l-mixja talAthleta b’wirja qalbiena wara lmistrie[ fejn wara t-telfa kontra Si;;iewi tejbu l-wirja tag[hom u spikka D. Elston li reba[ il-konfront kontra C. Patus. Il-kes[a donnha effettwat lix-shooters li kellhom persenta;; baxx fix-xuttijiet minn barra z-zona. Athleta kellhom l-a[jar bidu meta kisbu l-ewwel sitt punti u Floriana wara li kisbu l-ewwel basket, fl-a[[ar minuti dawru ]vanta;; ta’ seba’ punti g[al punt vanta;; 16-15. Ir-reazzjoni tal-Athleta waslet fil-bidu tat-tieni sessjoni u qabel l-intervall kienu 33-23 minn fuq.

Floriana kienu aktar aggressivi fid-difi]a wara l-mistrie[ u Athleta tfixklu. Floriana rkupraw sitt punti u wara qasmu l-log[ob g[all-kumplament tas-sessjoni u bdew l-a[[ar g[axar minuti 48-42 minn ta[t. L-isforzi ta’ Floriana ;ew ippremjati hekk kif D. Elston po;;ihom minn fuq wara l[ames minuta 54-52. Athleta fallew b’xutt ]baljat u kien biss M. Naudi mi]-]ona li beda jikseb il-punti biex Floriana kienu pre/i]i mil-linja tal-freethrows.

Jer;g[u jirb[u Pavi Depiro ...........................67 Bupa Luxol............................52 (15-9, 19-14, 17-19, 16-10) Depiro: R. Vella 7, B. Zammit, N. Sultana 4, T. Morris 22, A. Aquilina 8, A. Portelli 3, S. Bartolo 6, A. Axiaq 15, E. Lupo, I. Tanti 2. Luxol: CJ Cordina 4, M. Merceica 9, A. Micallef, N.

Andrevic, C. Cassar, JP. Schembri, N. Vasovic 11 M. Myers Keitt 26, J. Willoughby, J.P. Bonnici 2, S. Capello. Referees: AS. Gouder, T. Helenius u S. Ferris. Luxol ma rnexxilhomx ipattu g[at-telfa fil-[in barrani tanK.O. wara li kienu minn fuq g[al-[inijiet twal. Luxol re;g[u sofrew fl-a[[ar sessjoni anki kienu sfortunati li we;;a’ xshooter tag[hom N. Vasovic. It-twil A. Axiaq kellu l-a[jar wirja dan l-ista;un g[ad-Depiro u [a vanta;; minn nuqqas ta[t ilboard tal-Luxol. Depiro kellhom l-a[jar bidu biex marru 11-4 minn fuq. Luxol wara time-out tjiebu u qasmu llog[ob 15-9. Wara li Luxol ]ammew il-pass 27-20, Depiro ]iedu r-ritmu fla[[ar minuti u fl-intervall ilvanta;; kien ta’ 34-23. Il-mistrie[ g[en lil Luxol jirkuppraw , imma Depiro kontrollaw tajjeb il-vanta;; tag[hom biex bdew l-a[[ar g[axar minuti 51-42 minn fuq. Luxol naqqsu l-i]vanta;; kif bdiet l-a[[ar sessjoni. Depiro rkupraw u kkontrollaw u meta Luxol bdew jg[a;;lu Depiro approfittaw u kisbu l-a[[ar seba’ punti u t-tieni reb[a. Fl-a[[ar jirb[u Starlites..................................30 Remax Si;;iewi.....................56 (15-15, 4-14, 2-14, 9-13) Starlites: M. Todorovic 14, R. Loporto, R. Bonnici 1, A. Schembri 2, S. Bonnici 7, J. Curmi 2, A. Cutajar , G. Shkery 4, B. Soler , G. Coleiro, M. Vassallo. Si;;iewi: B. Doublett, A. Debattista, S. Sammut 17, N. Falzon, L. Camilleri 6, A. Borg , L. Ross 10, JP. Antoncich, I. Hoeger 21, M. Mallia 2, M. Matijevic. Referees: E. Mangani, T. Helenius u S. Ferriss. Starlites ma [adux it-tielet

reb[a fuq Si;;iewi wara li reb[ulhom fin-KO u x- Shield. Il-log[ba qatt ma la[qet livell u kien it-tul ta’ I. Hoeger li g[en biex Si;;iewi jo[or;u rebbie[a. Ix - shooters ta ’ Starlites spe/jalment l-a[wa Bonnici ma kienux fil-vena u M. Todorovic wara bidu tajjeb kien imra]]an mid-difi]a ta’ Si;;iewi. Wara li Si;;iewi kisbu l ewwel sitt punti, Starlites talbu time-out u marru 9-8 minn fuq. Si;;iewi fl - a[[ar minuti

Azzjoni mil-log[ba tan-nisa bejn Hibs u Starlites mirbu[a minn tal-ewwel (ritratt> John Paul Bonano)

rkupraw u g[amlu l - iskor 15-15. Il-punti kienu skarsi fl-ewwel [ames minuti tat-tieni sessjoni 19-19. Hawn kellu jid[ol it-twil I. Hoeger wara li M. Matijevic we;;a’ u ta spinta lil Si;;iewi li bdew jiddominaw ta[t ilboards u marru jistrie[u 29-19. Anki wara l-mistrie[ Starlites sabuha diffi/li jiksbu l-punti tant li l-uniku basket tag[hom wasal minn M. Todorovic tlett minuti minn tmiem is-sessjoni. Si;;iewi [adu vanta;; u marru 40-21. Il - log[ba kompliet tonqos mil-livell bis-Si;;iewi jikontrollaw ming[ajr wisq tbatija lvanta;; tag[hom.

NISA

Athleta u Hibs ikomplu jirb[u Meta tkompla l-kampjonat St James Hospital tan-nisa, Hibs u Honey Athleta kisbu reb[iet fuq Starlites Sports Experience u Petrus Phoenix Loyola biex kisbu t-tielet reb[a u l-ewwel post. Caffe Moak Luxol komplew jirkupraw b’reb[a fuq Pavi Depiro. Hibs kellhom jit[abtu biex g[elbu lil Starlites wara li bnew vanta;; tajjeb 34-18 sal-mistrie[. Kien lejn il-[ames minuti wara l-intervall li Starlites [asdu lil Hibs bi break ta’18-2. Hibs irkupraw u bdew l-a[[ar g[axar minuti 46-42 minn fuq. Il-log[ba

kompliet tkun missielta u Hibs [adu vanta;; minn fawl tekniku fuq il-kow/ ta’ Starlites biex reb[u 66-62. Kif kien mistenni Athleta ma kellhomx diffikulta` jg[elbu lil Phoenix 79-20. Luxol komplew i]ommu l-pass ma’ ta’ quddiem b’reb[a fuq Depiro. Wara bidu bilan/jat, Depiro [adu vanta;; ]g[ir li ]ammewh sal-mistrie[ 24-22. Luxol ]iedu fil-log[ob wara lmistrie[ u bdew l-a[[ar g[axar minuti 44-35 minn fuq. Wara li lvanta;; kiber g[al-50-37, Depiro wettqu reazzjoni imma Luxol ]ammew sod sat-tmiem 60-52.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

27

SPORT A-LEAGUE

Draw e//itanti g[al Melbourne Heart Michael Mifsud g[adu bla gowl fl-Awstralja Melbourne Heart u Adelaide United [adu punt kull wie[ed fi draw mill-aktar e//itanti 3-3 flAAMI Park f’log[ba mill-ALeague fl-Awstralja bejn ]ew; timijiet fiz-zona t’isfel tal-klassifika. Heart li jinsabu fl-a[[ar post u mag[hom jilg[ab il-captain Malti Michel Mifsud dehru resqin lejn is-sitt telfa konsekuttiva fil-kampjonat hekk kif Adelaide marru 2-0 minn fuq wara biss kwarta. Steven Lustica feta[ l-iskor wara biss tliet minuti. Michael Mifsud seta’ kiseb iddraw g[al Heart meta n;ieb wa[du minn pass ta’ Williams imma kien im/a[[ad mill-ewwel gowl tieg[u fl-Awstralja millgowlkiper Eugene Galekovic li salva fil-baxx fuq il-captain Malti. Ta’ dan i/-/ans fallut Heart pattew qares meta Sergio Cirio rdoppja fil-15-il minuta war ali t[alla ]markat. Il-problemi ta’ Heart quddiem il-lasta komplew fis-37 minuta meta Mifsud din id-darba qabe] anke lill-gowlkiper Galekovic li [are; fuqu imma dam biex ikkontrolla l-ballun u la[aq ;ie mag[luq minn ]ew; difensuri. Madankollu pprova chip f’lasta vojta imma g[amel l-impossibli u xe[et barra. Heart wettqu reazzjoni u kmieni fit-tieni taqsima kisbu ddraw minn doppjetta tal-midfielder Taljan Andrea Migliorini, it-tnejn b’konklu]jonijiet minn barra qabel David Williams po;;ihom fit-triq lejn l-ewwel reb[a tal-ista;un meta skorja penalty fil-71 minuta wara li rreferee ;;udika li daqqa ta’ ras ta’ Gerhardt [abtet ma’ idejn Tarek Elrich. Madankollu l-kow/ ta’ Heart John Aloisi kellu jikkuntenta b’punt wara li Marcelo Carrusca kiseb id-draw g[al Adelaide 13il minuta mit-tmiem bi freekick

I/-/ans tad-deheb g[all-captain internazzjonali Malti Michael Mifsud li jiskorja l-ewwel gowl tieg[u fl-Awstralja meta qabe] il-gowlkiper ta’ Adelaide imma ta[t pressjoni xe[et barra f’lasta vojta.

imxellef. Fil-[in li kien fadal l-ebda tim ma ried jitlef il-punt li kellu, imma Aloisi issa jista’ j[ares b’aktar ottimi]mu lejn il-futur wara li taffa xi ftit il-pressjoni minn fuqu waqt li sie[bu ta’ Adelaide, Josep Gombau se jiffa//ja aktar mistoqsijiet kif ittim li g[andu mimli talent qed isibha problemi jikkonverti lwirjiet pomettenti f’ri]ultati po]ittivi. Western Sydney fallew i/-/ans li jnaqqsu d-distakk minn ma’ Brisbane Roar f’ras il-klassifika wara draw 0-0 g[and Wellington. Il-Wanderers kienu l-akbar favoriti li jirkupraw mit-telfa fi Brisbane il-;img[a l-o[ra imma Phoenix li g[adhom jistennew lewwel reb[a dan l-ista;un [olqu l-a[jar /ansijiet.

BOXING

Chisora jwaqqaf lil Pala fit-tielet round Il-boxer Britanniku Dereck Chisora g[eleb lil Ondrej Pala fil-;lieda fil-Copper Box ta’ Londra titwaqqaf fit-tielet round. Ir-referee kellu jintervjeni wara li Chisora sfurza lill-avversarju jtih darhu wara serje ta’ daqqiet qawwija. Din kienet ir-raba’ reb[a ta’ Chisora b’knock-out din is-sena u a//ertatu li j]omm it-titlu internazzjonali WBO waqt li mela wkoll it-titlu vakanti tal-WBA. Pala li g[andu 29 sena ma kienx mistenni li jo[loq proble-

mi lill-avversarju tieg[u tal-istess eta` imma ta daqqa tajba lil Chisora b’daqqa tajba bix-xellug fit-tieni round. Il-Britanniku [a ftit mumenti biex irkupra imma rrisponda tajjeb fit-tielet round b’serje ta’ daqqiet qawwija fir-ras u l-;isem li [allew effett fuq Pala li ma fela[x jirrispondi. Intant Britanniku ie[or, Tony Bellew kien meg[lub fis-sitt round mill-Kanadi] Adonis Stevenson fil-;lieda g[at-titlu WBC tal-light-heavyweight fi

Quebec. Wara li Bellew spi//a fuq ittapit b’daqqa qawwija fix-xedaq, ir-referee temm l-isfida tal-boxer minn Liverpool li sofra serje ta’ daqqiet. Stevenson kien spi//a fl-art fir-raba’ round imma r-referee Michael Griffin i;;udika li dan kien dovut g[aliex ]elaq. Kienet it-tieni telfa ta’ Bellew fi 23 ;lieda fil-karriera wara ttelfa fl-2011 kontra Nathan Cleverly ta’ Wales biex issa tilef i]-]ew; ;lidied g[at-titlu.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

28

SPORT

LA LIGA

Hat-trick ta’ Gareth Bale g[al Real Madrid Gareth Bale skorja l - ewwel hat - trick tieg[u ma ’ Real Madrid fir - reb[a 4 - 0 fuq Real Valladolid waqt li Atletico Madrid g[elbu lil Elche . Bale , l - aktar plejer li sewa flus fid - dinja , po;;a lit - tim ta ’ Ancelotti fil - vanta;; kmieni fil - partita fil Bernabeu b ’ daqqa ta ’ ras u mbag[ad ipprovda t - tieni gowl lil Karim Benzema bi kross perfett . B ’ hekk il Fran/i] issa skorja f ’ [ames partiti konsekuttivi f ’ La Liga . Fit - tieni taqsima Bale ]ied ie[or minn cross fil - baxx ta ’ Marcelo u g[aqqad il - hat trick fid - 89 minuta quddiem g[ajnejn Cristiano Ronaldio li jinsab imwe;;a ’ u segwa l partita mill - istands . Wara l - log[ba l - kow/ Carlo Ancelotti qal li jemmen li

Bale adatta ru[u kompleta ment g[all - [ajja fi Spanja u g[at - tim . “ G[andu [afna kunfidenza u dan importanti [afna g[alina . Na[seb li b[alissa t tim hu bilan/jat [afna ,” qal Ancelotti . Intant ir - rivali ta ’ Real , Atletico ]ammew tliet punti fuqhom wara li wkoll kisbu reb[a importanti . Koke feta[ l - iskor fit - 63 minuta g[at - tim ta ’ Diego Simeone wara ]vball tal - gow likiper Manu Herrera u Diego Costa kompla bl - ista;un bril lanti meta skorja l -1 5 - il gowl tieg[u fil - Kampjonat . Fin - na[a t ’ Isfel Celta Vigo fet[u distakk bejnhom u t - tli eta tal - qieg[ biex reb[u 3 -1 fuq Almeria li baqg[u fit -1 8 il post . Gareth Bale fl-azzjoni mad-difensur Marokkin ta’ Valladolid Zakara Bergdich

Gerrard – United offrewli kuntratt ta’ seba’ snin Il-captain Liverpool Steven Gerrard qal li Sir Alex Ferguson darbtejn offrielu kuntratt twil biex isie[eb lil Manchester United. Ferguson li rtira minn manager ta’ United din is-sena wara 27 sta;un fil-kariga, ikkritika lil Gerrard fl-a[[ar ktieb tieg[u bl-isem ta’ ‘Il-Bijografija tieg[i’ fejn sostna li l-plejer ta’ 33 sena ma’ kienx “wie[ed

mill-aqwa, l-aqwa plejers”. Imma Gerrard li hu meqjus b[ala wie[ed mill-aqwa plejers li qatt [are; mill-Premier League, irrisponda l-kritika ta’ Ferguson billi ]vela li l-Isko//i] kien avvi/inah aktar minn darba biex isie[eb lil United. “Kelli ittra ming[andhom li riedu jiffirmawni fuq seba’ snin meta kien g[ad kelli 13-il sena. Imbag[ad kien re;a’

pprova g[alija kmieni flista;uin 2002-03. Ovvjament irrifjutajt u g[alhekk m’g[andix g[alfejn nag[ti ka] il-kummenti tieg[u. “Biex inkun onest bqajt ftit sorpri] meta qrajt il-kummenti fejn qal li jien ma kontx wie[ed mill-aqwa, l-aqwa plejers. Imma mhux se jjer ma norqodx min[abba f’hekk. Kul[add g[andu dritt g[all-opinjoni. Jien

partitarju kbir ta’ Alex Ferguson u dak li g[amel fil-log[ba hu fantastiku u g[alhekk bieg[ [afna kopji fl-ewwel ;img[at.” Gerrard li lag[ab 453 darba fil-kampjonat ma’ Liverpool sostna li qatt ma kellu [ajra li jsie[eb lil Ferguson f’Old Trafford. Imma l-captain Ingli] u ta’ Liverpool ammetta li kien ikkunsidra li jsie[eb lil Chelsea

wara li kien avvi/inat minn Jose Mourinho meta l-Portugi] kien mar l-ewwel darba fi Stamford Bridge. “Dakinhar iva kont im[ajjar g[aliex f’Chelsea kienu qed ji;ru affarijiet kbar. Bdew jonfqu [afna flus u dak i]-]mien ma’ Liverpool konna qed nit[abtu u r-relazzjoni tieg[i ma’ Rafa Benitez ma kinitx tajba [afna,” qal Gerrard.

MUTURI

Romboni jmut waqt li qed ifakkar lil Simoncelli Ilbiera[ kien jum ie[or ta’ Luttu g[all-isport tal-Muturi flItalja hekk kif l-eks Champion Doriano Romboni ta’ 44 sena tilef [ajtu f’in/ident waqt ilkwalifiki ta’ ti;rija li kellha ssir ad unur l-eks sewwieq Marco Simoncelli. Romboni miet ka;un tal-feriti li ;arrab f’in/ident simili g[al dak li tilef [ajtu Simoncelli meta waqt l-attivita` bil-muturi Motard (offroad) fil-korsa ta’ Sagittario f’Latina, [abat ma’ Gianluca Viziello waqt il-kwalifiki ta’ attivita` mifruxa fuq jumejn imsej[a ‘SicDay’ biex tfakkar i/Champion Taljan li miet sentejn ilu fil-Malasja u ti;bor fondi g[all-fondazzjoni tieg[u. Pre]enti g[al din l-attivita` kienu qed jie[du sehem fost lo[rajn Max Biaggi u anke s-

Doriano Romboni fl-art wara l-in/ident

sewwieq tad-Ducati fil-MotoGP Andrea Dovizioso. Ilbiera[ filg[odu s-sewwieqa g[amlu biss dawra b[ala parata, waqfu quddiem l-istand prin/ipali u tfew il-muturi b’sinjal ta’ rispett. G[al din it-tislima

attendew eluf ta’ dfilettanti. Romboni kien eks Champion Talajn tas-snin 90 u dan l-a[[ar kien qed ja[dem b[ala g[alliem ta]-]g[a]ag[ f’dan l-isport talmuturi.

Is-sewwieq Malti Noel Baldacchino fuq is-serkin ta’ Puy de Sancy li bih is-Sibt kiseb ir-reb[a f’ti;rija fil-korsa ta’ Vincenne f’Pari;i. Puy de Sancy reba[ f’medja ta’ 1>14.9 fil-kilometru. Intant il-programm ta’ ti;rijiet ta]-]wiemel li kellu jsir ilbiera[ fil-Korsa tal-Marsa u li kien jinkludi wkoll is-semi-finali tal-Heats tat-Tazza tal-President, issa se jsir il-{add li ;ej wara li g[al darb’o[ra t-ti;rijiet kellhom jit[assru min[abba l-maltemp. Il-lejla fil-Marsa se jkun qed isir il-programm ta’ ti;rijiet li t[assar mill-:img[a g[as-Sibt min[abba x-xita u li kien re;a’ ;ie pospost is-Sibt g[al-istes ra;uni.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

29

SPORT SERIE A

Juventus u Roma jiskorjaw gowls drammati/i Juventus u Roma skorjaw gowls drammati/i fl-a[[ar battuti tal-konfronti rispettivi tag[hom fis-Serie A. Imma waqt li l-gowl ta’ Juventus sewa tliet punti u l-ewwel post wa[edhom fil-klassifika, dak ta’ Roma serva biss biex evitalhom telfa u b’hekk baqg[u l-uniku tim mhux meg[lub wara 14-il log[ba fisSerie A. Kienet ukoll is-sitt log[ba ta’ Juventus li fiha ma qalg[ux gowl. Inter ukoll fallew milli jie[du punti massimi kontra Atalanta u fil-pre]enza tal-proprjetarju l;did waqt li Cagliari wettqu rimonta mill-aqwa. Illum jintlag[bu l-a[[ar ]ew; partiti meta fis-7 p.m. Fiorentina jilqag[u lil Verona u fis-9 p.m. Il-konfront tant mistenni flOlimpico bejn Lazio u Napoli. TURIN – Gowl skorjat fla[[ar sekondi tal-log[ba minn daqqa ta’ ras ta’ Llorente, ta tliet punti lil Juventus li permezz tag[hom fet[u daqstant punti vanta;; f’ras il-klassifika fuq Roma. Udinese kien jist[oqqilhom xi [a;a o[ra g[al dak li offrew fit-tieni taqsima fejn ;ew im/a[[da tliet darbiet minn Buffon f’vena mill-aqwa. Lakbar di]appunt g[al Juventus kienet l-injury ta’ Pirlo li kellu jinbidel min[abba li lewa rkobbtu. Juventus kellhom i]-]ew; kurvi tal-Juventus Stadium mimlijin bit-tfal tan-nurseries u skejjel primarji b[ala kastig g[al kant razzista fil-log[ba kontra Napoli. BERGAMO – Gowl skorjat fid-90 minuta minn Strootman fuq su;;eriment ta’ Ljajic evita l-ewwel telfa fil-kampjonat lil

Roma imma dan ma kienx bi]]ejjed biex it-tim ta’ Garcia jmur wa[du fl-ewwel post anke jekk g[al ftit minuti g[aliex [adu biss draw 1-1 g[and Atalanta. IlBergamaschi kienu marru filvanta;; fil-51 minuta minn Brivio u dehru resqin anke lejn reb[a sakemm fl-a[[ar sekondi wasal il-gowl tad-draw. CATANIA – Milan urew li lproblemi li kellhom matul din il;img[a barra l-pitch mhux se jaffettwawhom fil-ground hekk kif it-tim ta’ Massimo Allegri kompla jibni fuq ir-reb[a fi/Champions matul il-;img[a u [alla lil Catania f’qieg[ il-klassifika. Kienu Catania li fet[u liskor minn Lucas Castro wara 13-il minuta fuq su;;eriment ta’ Lopez. Imma Milan irrispondew sitt minuti wara meta Emanuelson sab lil Montolivo li kiseb id-draw. Fit-tieni taqsima Mario Balotelli po;;a lil Milan g[all-ewwel darba fil-vanta;; bi freekick qawwi u minuta wara Catania spi//aw b’g[axra meta tke//a Tachtsidis fl-64 minuta g[al fawl fuq Balotelli. Fil-81 minuta kien imiss lil Kaka li minn assist ta’ Montolivo jissi;illa r-reb[a 3-1 g[al Milan. SARDINJA – Fi Stadio Sant’Elia Cagliari wettqu rimonta nkredibbli kontra Sassuolo biex spi//aw 2-2 u ]ammew punt vanta;; fuq l-istess Sassuolo. Marzorati wara azzjoni ta’ Berardi fl-14-il minuta u Zaza [ames minuti wara, mill-;did fuq su;;eriment ta’ Berardi taw vanta;; doppju lil Sassuolo. Imma fit-73 minuta Pisano ]marka lis-sostitut Nene` li naqqas l-iskor u fis-87 minuta

Il-midfielder ta’ Juventus Paul Pogba (nofs) fl-azzjoni kontra Allan ta’ Udinese fil-log[ba tal-biera[

Sau kiseb id-draw g[at-tim ta’ Pulga. VERONA – Fil-Bentegodi ta’ Verona Chievo kisbu reb[a relattivament fa/li 3-0 fuq Livorno li b’hekk baqg[u mal-a[[ar tlieta waqt li Chievo telg[u fis-16-il post. Rigoni po;;a lil Chievo filvanta;; fis-36 minuta u wara lmistrie[ Thereau rdoppja fuq assist ta’ Hetemaj qabel ma’ ssostitut Paloschi a//erta r-reb[a fid-79 minuta, ]ew; minuti biss wara li [a post Estigarribia. MILAN – Quddiem g[ajnejn il-president il-;did Erick Thohir, Inter [adu biss draw 1-1 filMeazza kontra t-tim ta’ Sampdoria mmexxi g[at-tieni log[ba minn Mihajlovic. Kienu Inter li fet[u l-iskor wara 18-il minuta meta Alvarez sab lil Guarin li xe[et fix-xibka. Imma minuta mit-tmiem, b[al do//a kies[a wasal il-gowl tad-draw tad-Dorjani skorjat mis-sostitut Renan li kien g[adu kif da[al fis86 minuta u /a[[ad lil Inter milli jil[qu lil Napoli.

Ri]ultati o[ra Spanja

R. Betis v R. Vallecano Granada v Sevilla

2-2 1-2

Hannover v E. Frankfurt B. M’gladbach v Freiburg

2-0 1-0

Bordeaux v Ajaccio Bastia v Evian

4-0 2-0

Den Haag v Ajax Feyenoord v PSV Vitesse v Cambur Nijmegen v AZ Alkmaar

0-4 3-1 3-0 3-2

Bundesliga Franza

Olanda Il-Bra]iljan Kaka li skorja l-a[[ar gowl ta’ Milan fl-azzjoni ma’ Alexis Rolin ta’ Catania

Ri]ultati u klassifiki Serie A

Atalanta v Roma Cagliari v Sassuolo Catania v Milan Chievo v Livorno Genoa v Torino Inter v Sampdoria Juventus v Udinese Parma v Bologna

1-1 2-2 1-3 3-0 1-1 1-1 1-0 1-1

Fiorentina v Verona Lazio v Napoli

(1900) (2100)

Illum

Kif Jinsabu Juventus Roma Napoli Inter Fiorentina Verona Genoa Lazio Milan Parma Atalanta Udinese Torino Cagliari Sassuolo Chievo Bologna Livorno Sampdoria Catania

L R D T F K Pt

14 12 14 10 13 9 14 7 13 7 13 7 14 5 13 4 14 4 14 4 14 5 14 5 14 3 14 3 14 3 14 3 14 2 14 3 14 2 14 2

1

1

4 0 1 3 6 1 3 3 1 5 4 5 5 4 5 5 5 5 2 7 1 8 7 4 6 5 5 6 3 8 6 6 3 8 5 7 3 9

29 27 24 31 24 22 15 17 21 19 15 12 23 15 17 11 16 13 15 10

10

4 12 14 15 20 16 17 21 21 18 16 23 22 30 18 26 23 24 26

37 34 28 27 24 22 19 17 17 17 17 16 16 15 14 12 12 12 11

9

Log[ob li jmiss Serie A 6-12-13 Bologna v Juventus 7-12-13

Livorno v Milan Napoli v Udinese 8-12-13 Roma v Fiorentina Cagliari v Genoa Verona v Atalanta Sampdoria v Catania Sassuolo v Chievo Torino v Lazio Inter v Parma

L-Aqwa skorers

11-il gowl – G. Rossi (Fiorentina) 8 gowls – A. Cerci (Torino) 7 gowls – D. Berardi (Sassuolo), R. Palacio (Inter), C. Tevez (Juventus) 6 gowls – J. Callejon (Napoli), A. Cassano (Parma), M. Hamsik (Napoli)

Serie B

Avellino v Cesena Empoli v Brescia Latina v Juve Stabia Modena v Siena Padova v Crotone Palermo v Novara Pescara v Carpi Reggina v Spezia Trapani v V Lanciano Varese v Cittadella

0-0 2-2 1-0 1-1

0-0 2-1 4-2 1-2 1-0 2-1

Kif Jinsabu Empoli Palermo Virtus L Avellino Crotone Latina Cesena Varese Spezia Pescara Siena Modena Trapani Carpi Brescia Cittadella Ternana Bari Novara Reggina Padova Juve Stabia

L R D T F K Pt

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 15 15 16 16 15 16

9 4 9 3 8 5 8 4 8 3 6 8 6 7 6 5 6 5 5 7 6 8 5 6 5 6 5 2 2 11 3 7 3 6 4 5 2 8 3 4 3 4 1 4

Lega Pro Grupp A

3 4 3 4 5 2 3 5 5 4 2 5 5 8 3 6 6 6 6 9 8

11

Como v Venezia Cremonese v Carrarese Pro Vercelli v Vicenza Propatria v Entella Reggiana v Lumezzane San Marino v Feralpisalo` Savona v Suditrol Albinoleffe v Pavia

Grupp B

L’Aquila v Gubbio Paganese v Nocerina Ascoli v Prato Barletta v Pontedera Catanzaro v Benevento Lecce v Grosseto Pisa v Salernitana Viareggio v Perugia

27 26 17 20 26 14 20 20 16 25 28 22 20 14 20 13 20 14 15 12

13 13 11 16

24 12 14 18 18 21 19 18 19 22 21 20 19 16 25 24 11 21 14 30

31 30 29 28 27 26 25 23 23 22 21 21 21 17 17 16 15 14 14 13 13 7

2-0 2-2

1-1 1-1 2-2 0-3 3-1

illum 1-2 1-2 1-1

posp posp 1-0 0-0 0-2


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

30

SPORT

PREMIERSHIP

Chelsea fit-tieni post u Man City isegwu Chelasea telg[u fit-tieni post tal-Premier League meta g[elbu lil Southampton u approfittaw mit-telfa sorprendenti li ;arrbu Liverpool. Manchester City ukoll komplew g[addejjin u issa jinsabu t-tielet, ]ew; punti ta[t Chelsea. Chelsea sabu ru[hom minn ta[t wara biss 10 sekondi millftuh tal-log[ba kontra Southampton b’gowl ta’ Rodriguez li [asad g[al kollox lit-tim ta’ Mourinho. Imma wettqu rimonta fit-tieni taqsima u mhux biss ;abu ddraw minn gowl ta’ Cahill fil55 minuta imma seba’ minuti wara sa[ansitra qalbu r-ri]ultat b’gowl ta’ Terry. Fid-90 minuta Demba Ba skorja t-tielet gowl biex issa Chelsea jinsabu biss erba’ punti ta[t Arsenal. Manchester City telghu fittielet post ]ew; punti ta[t l-istess Chelsea meta kisbu reb[a o[ra, 3-0 kontra Swansea City. G[al City skorjaw Negredo minn freekick wara tmien minuti u doppjetta ta’ Nasri fit-tieni taqsima. Tottenham u Manchester United [adu punt kull wie[ed fi draw e//itanti 2-2 f’White Hart Lane liema ri]ultat i]da ma kkuntenta lil [add. Wara telfa 6-0 kontra Manchester City l-;img[a lo[ra, t-tim ta’ Andre` Villas Boas jista’ jag[mel kura;; mill-wirja ferm aktar kompetittiva li ta kontra United u blewwel gowls li skorja sa minn Ottubru, waqt li United issa ilhom 12-il partita ma jitilfu filkompetizzjonijiet kollha.

Madankollu ]-]ew; na[at baqg[u barra mill-ewwel erbg[a u distakkati sew mil-liders Arsenal. Tottenham jinsabu 10 punti u United 9 ta[t ilGunners. Villas Boas g[amel tliet bidliet mit-tim li kien umiljat flEtihad Stadium b’Kaboul, Holtby u Lamela esklu]i sa[ansitra anke minn fuq ilbank. Robin Van Persie g[adu barra g[al United li fit-tim kellhom erba’ bidliet mid-draw 2-2 g[and Cardiff City u b’Ryan Giggs ma jkunx inklu]. United fet[u tajjeb u Rooney kellu xutt imblukkat minn Sandro qabel Kyle Walker feta[ l-iskor fit-18-il minuta minn freekick bil-ballun jg[addi minn ta[t il-barriera. Spurs bdew ikunu perikolu]i bil-kontra-attakki u [lew /ansijiet lejn in-nofs sieg[a minn Soldado, li spara g[oli, u Aaron Lennon li kien im/a[[ad minn De Gea. Ta’ dan pattew qares meta fit32 minuta Walker xellef g[al quddiem Wayne Rooney cross ta’ Phil Jones u l-attakkant Ingli] pront kiseb id-draw millvi/in. Tottenham re;g[u [adu lvanta;; disa’ minuti fit-tieni taqsima minn azzjoni u xutt brillanti ta’ Sandro li [alla lil De Gea j[ares. Imma United ma qatg[ux qalbhom u tliet minuti wara re;g[u kisbu d-draw meta Wellbeck twaqqa’ minn Hugo Lloris u u Rooney mill-11-il metru kiseb id-draw 2-2.

Ri]ultati Premiership

Tottenham v Man Utd Hull v Liverpool Chelsea v Southampton Man City v Swansea

Championship Wigan A. v Derby League 1 Oldham v Bradford C. League 2 Newport C. v Chesterfield Tazza Sko//i]a

Belti se jkun qed issa[[a[ irrelazzjonijiet tieg[u man-negozjant u proprjetarju ta’ Vitesse. Jing[ad li Jordania hu lest li jg[in lil Valletta billi jsellef numru ta’ plejers mill-klabb ta’ Vitesse bil-g[an li dawn jilag[bu futbol regolari u jie[du esperjenza akbar. Matul tmiem il-;img[a, Jordania kellu laqg[a ma’ Norman Darmanin Demajo, President tal-MFA. Vandelannoite sospi] Intant il-kow/ ta’ Valletta

Mark Miller issospenda g[al 28 ;urnata lid-difensur Jason Vandelannoite min[abba im;ieba li kienet deskritta b[ala wa[da [a]ina. Din is-sospensjoni tkompli tbieg[ed il-possibilta` li Vandelannoite jista’ j;edded il-kuntratt tieg[u ma’

1-3 1-1

3-2

Partick T. v Aberdeen 0-1 Hearts v Celtic 0-7 Kif Jinsabu L R D T F K Pt Arsenal 13 Chelsea 13 Man City 13 Liverpool 13 Everton 13 Newcastle 13 Southampton 13 Man Utd 13 Tottenham 13 Hull City 13 Aston Villa 13 Swansea C 13 West Brom 13 Norwich 13 West Ham 13 Stoke City 13 Cardiff City 13 Fulham 13 Sunderland 13 C. Palace 13

Wayne Rooney ta’ Man Utd janti/ipa lil Sandro g[all-ewwel gowl tad-draw kontra Tottenham

Fil-KC Stadium Jake Livermore u David Meyler skorjaw l-ewwel gowls tag[hom dan l-ista;un biex taw l-ewwel reb[a lil Hull City 3-1 fuq Liverpool. L-ewwel gowl ta’ Livermore po;;a lil Hull City fil-vanta;;

wara 20 minuta meta kellu xutt imxellef minn Skrtel, imma freekick stupend ta’ Steven Gerrard, kwa]i 15-il sena mill;urnata li fiha ddebutta g[al Liverpool, g[amel l-iskor 1-1. Madankollu Hull kienu ppremjati g[all-wirja li taw fit-

Il-proprjetarju ta’ Vitesse f’Malta Dan l-a[[ar re;a’ kien hawn Malta Merab Jordania, il-proprjetaru tal-liders attwali Olandi]i, Vitesse Arnhem. Il-pjan kien li Jordania jkun pre]enti g[allpartita bejn Hibernians u Valletta i]da kien di]appuntat li t[assret min[abba l-maltemp. Jordania hu [abib kbir ta’ Michael Surguladze, fundatur tal-kumpanija Insigna, sponsors ta’ Valletta FC. Huwa kien pre]enti waqt serata gala organizzata minn Insigna sabiex iniedu l-a[[ar prodotti tag[hom fis-suq fosthom il-visa card ta’ Valletta FC. Jordania hu eks plejer internazzjonali talGeorgia u fil-passat sa[ansitra serva b[ala President tal-FA ta’ Georgia. Hu mifhum li bissa[[a tal-ftehim kummer/jali bejn Valletta u Insigna, il-klabb

2-2 3-1 3-1 3-0

Valletta ladarba dan jintemm ixxahar li ;ej. Jing[ad li g[al Jason hemm interess minn xi klabbs barranin fosthom flIngilterra. Albani] ma’ Qormi

Qormi FC mistennija jkunu wie[ed mit-timijiet l-aktar attivi fis-suq tat-trasferimenti f’Jannar hekk kif il-President Redino Apap kemm il-darba g[amil[a /ara li jixtieq li jsa[[a[ it-tim. G[ada se jasal f’pajji]na midifielder offensiv mill-Albanija, Enkelejd Cankja. Dan il-plejer g[ad g[andu 21 sena u jilg[ab fir-rwol ta’ playmaker. Cankja hu plejer verstaili li lag[ab ukoll fit-tim nazzjonali ta’ ta[t l-20 sena tal-Albanija. Dan l-ista;un kien re;istrat ma’ KF Tirana f’pajji]u stess.

Intant din il-;img[a mistenni jasal l-eksplejer ta’ Valletta, Joao Gabriel Da Silva . Hu mifhum li Qormi di;a’ la[qu ftehim mieg[u u se jkun qed jasal Malta nhar il - Erbg[a . Qormi u Balzan qed jit[abtu sabiex jakkwistaw ]ew; plejers barranin o[ra li di;a’ kienu f’pajji]na. Dawn huma William Barbosa, li prattikament jista’ jilg[ab f’kull po]izzjoni u /?ilen Edison Bilbao Zarate li kien qed jilg[ab fin - North American Soccer League flIstati Uniti ma ’ New York Cosmos, fl-istess Kampjonat fejn jilg[ab eksplejer ie[or ta’ Qormi, Etienne Barbara. Zarate hu eks plejer ta ’ Qormi u lag[ab mag[hom l-ista;un li g[adda.

10

8 8 7 6 7 6 6 6 5 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2

2 3 2 1 4 3 3 6 1 2 4 4 3 4 3 3 4 2 6 4 5 3 6 6 4 2 7 4 6 4 6 4 6 1 9 2 9 1 10 1

27 24 37 25 21 19 16 22

10 11 12 16 13 18 10 17 11 14 12 16 13 14 17 19 15 17 11 23 12 14 12 18 11 20 11 24

31 27 25 24 24 23 22 22 21 17 16 15 15 14 13 13 13 10 8 24 8 7 22 7

tieni taqsima meta Meyler kien pront jirrea;ixxi fuq loose ball 19-il minuta mit-tmiem qabel Martin Skrtel ikkommetta awtogowl u g[alaq il-log[ba. Dan ir-ri]ultat ipo;;i lil Hull fl-ewwel nofs tal-klassifika u j[alli lil Liverpool seba’ punti wara l-liders Arsenal.

Meulensteen flok Jol ma’ Fulham

Fulham ne[[ew lill-manager Martin Jol u [atru floku lil Rene Meulensteen. Jol li [a t-tmexxija fi Craven Cottage f’:unju tal2011 kien ilu ta[t pressjoni kbira wara li l-klabb ni]el fiz-zona relegation tal-Premier League. It-telfa 3-0 tas-Sibt kontra West Ham f’Upton Park li fiha Fulham naqsu milli jag[tu xutt wie[ed fil-lasta, kienet l-a[[ar log[ba g[al Jol hekk kif il-proprjetarju Shahid Khan tilef ilpa/enzja. Meulensteen li n[atar kow/ tal-ewwel tim ta’ Fulham f’Novembru, issa se jie[u ttmexxija s[i[a tat-tim. Jol kien ammetta qabel illog[ba tas-Sibt li telfa kienet se tpo;;i l-kariga tieg[u ta[t periklu serju u wara t-tluq tieg[u ammetta li r-ri]ultati ma kienux tajbin. L-ewwel log[ba ta’ Meulensteen se tkun kontra Tottenham fi Craven Cottage lErbg[a.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 2 ta’ Di/embru, 2013

31

SPORT FOOTBALL – L-EWWEL DIVI}JONI

}ew; gowls ta’ Tabone minn korner Minn Christopher Cassar

}EBBU: R. ………………. 2 Kif Jinsabu {AMRUN S. ……………… 1 L R D T F K Pt H 8 5 3 0 18 8 18 }ebbu; R: J. Farrugia, M. Pieta }ebbu; R 8 4 2 2 15 14 14

Francica, K. Scicluna, R. Mandic, T. Paris, M. Farrugia, A. Tabone, D. Da Silva Silveira (M.O. Rodrigues Britto), A.M. Ribeiro, O. Rababah (S. Hili), J. Nwoba (L. Camilleri). {amrun S: A. Cassar, A. Borg, J.P. Kameni (G. Formosa), M. Busuttil, L. Grech, J. Grech, R. Mangion, D.P. Mariano Cornago, R. Spiteri (M. Busuttil), A. Pignataro, J. Felice (A. Micallef). Referee: Marco Avoni (San Marino) }ebbu; Rangers dawru telfa f’reb[a kontra t-tim tal-qieg[ {amrun Spartans, b’doppjetta ta’ Alan Tabone li g[al darba darbtejn skorja direttament minn korner, f’gowls fotokopja ta’ xulxin. B’din ir-reb[a }ebbu; jinsabu issa fit-tieni post erba’ punti ta[t Pieta, filwaqt li {amrun Spartans baqg[u ankrati fl-a[[ar post tal-klassifika. {amrun Spartans kien jixirqilhom xi [a;a a[jar minn dan ilkonfront u kienu kastigati biss minn ]ew; set pieces, li Alan Tabone dawwar b’mod brillanti fix-xibka. L-ewwel konklu]joni kienet min-na[a ta’ {amrun Spartans permezz ta’ Pignataro li kellu xutt /entrali fil-baxx salvat minn Farrugia. }ebbu; iddominaw flewwel kwarta b’[afna krosses li xe[tu ta[t pressjoni lid-difi]a {amruni]i. Il-gowlkiper Cassar salva xutt angolat ta’ Nwoba fis-17-il minuta u fuq in-na[a l-o[ra lgowlkiper ta’ }ebbu; kellu jippan/ja b’diffikulta` daqqa ta’ ras Kameni. Man-nofs sieg[a azzjoni tajba ta’ Mendes Ribeiro li qabe] iddifi]a kollha ta’ {amrun i]da kien im/a[[ad minn save brillanti tal-gowlkiper Cassar. Fl-34 minuta /ans tajjeb g[al {amrun Spartans meta Ryan Spiteri qassam lejn Pignataro li quddiem ilgowlkiper }ebbu;i ma laqatx tajjeb il-ballun. Ftit minuti wara {amrun mill;did perikolu]i bi kross shot ta’ Cornago bil-ballun imur ftit barra. Fl-a[[ar tal-ewwel taqsima {amrun mill-;did perikolu]i bi freekick ta’ Justin Felice lejn Pignataro li bir-ras xe[et barra. It-tieni taqsima bdiet bi freekick dirett ta’ Da Silva Silveira jmur g[oli. Fl-54 minuta {amrun Spartans fil-vanta;; meta Jake Grech ]marka lil RYAN SPI-

Melita 7 Lija A 8 St. Andrew’s 7 Zejtun C 7 Bir]ebbu;a SP 8 St. George’s 7 G]ira Utd 7 }urrieq 8 Gudja U 7 Msida SJ 7 {amrun S 7

4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1

1 1

3

1 1

3 3 2 1 1

2

2 10 6 3 15 10 1 15 12 3 13 15 4 12 16 2 12 12 2 8 8 4 12 13 4 8 15 5 9 14 4 9 13

13 13 12 10 10

9 9 8 7 4 -3

TERI li qabe] plejer da[al filkaxxa u minn qag[da angolata g[eleb lil Farrugia. Risposta fjakka ta’ }ebbu; li dehru konfu]i anki jekk ippruvaw konklu]joni permezz ta’ Nwoba li spara ferm g[oli minn qag[da tajba. Fl-64 minuta azzjoni ta’ Jake Grech lejn Ryan Spiteri li kellu xutt bid-dawra jg[addi ftit barra. Fis-70 minuta Sergio Hili impenja lill-gowlkiper Cassar li dawwar f’korner b’diffikulta` u mill-istess korner mog[ti minn ALAN TABONE l-ballun spi//a direttament fix-xibka. Minuta wara }ebbu; vi/in li jmorru filvanta;; meta minn freekick ta’ Tabone, daqqa ta’ ras mill-vi/in ta’ Kenneth Scicluna u save brillanti ta’ Cassar. {ames minuti mit-tmiem korner ie[or g[al }ebbu; u g[al darb’o[ra re;a’ kien ALAN TABONE li skorja direttament minn fejn il-bandiera, anki jekk fuq il-linja Kenneth Scicluna deher li seta’ wkoll mess il-ballun qabel spi//a fix-xibka.

Glenn Bonello jsalva lil Zurrieq ST. ANDREW’S …………. 2 ZURRIEQ ………………….2 St. Andrew’s: S. Bartolo, C.

Cumbo, B. Said, D. Gera, E. Lattes, J. Farrugia, A. Amato, J. Parry (W. Camilleri), J. Falzon (L. Busuttil), N. Vella Petroni, T. Grozev. Zurrieq: J. Alden, J. Garnier, S. Giglio, K. Magro, T. D’Amato, D. Darmanin, G. Inguanez (O.L. Agbeobina), Z. Vukovic, M. Schembri, G. Bonello, D. Zammit (M. Cocks) Referee: Kevin Azzopardi Glenn Bonello skorja doppjetta biex salva lil Zurrieq kontra St. Andrew’s. Ir-ri]ultat ta’ draw kien l-iktar wie[ed ;ust g[aliex Zurrieq qatt ma /edew minkejja li lag[bu g[al [inijiet twal bi plejer inqas. Jekk g[al Zurrieq il-protagonista kien Glenn Bonello, l-a[jar plejer ta’ St. Andrew’s u forsi

Melvin Busuttil ta’ {amrun jipprova jwaqqaf lil Nwoba ta’ }ebbu; (Jean Paul Bonano)

wkoll tal-log[ba kien ming[ajr dubju Trayo Grozev li kien determinanti f’kull azzjoni tasSaints. Bidu kwiet bi]-]ew; na[at ma jkunux perikolu]i bil-log[ob f’nofs il-ground. L-ewwel xutt g[al-lasta kien Matthew Schembri li mpenja lil Sam Bartolo b’xutt fil-baxx. Zurrieq baqg[u juru iktar inizjattiva bit-tim ta’ St Andrew’s rari jid[ol fl-azzjoni fejn Grozev kien ferm i]olat. Fit-30 minuta Zurrieq ferm vi/in li jift[u l-iskor meta xutt bid-dawra ta’ Gary Inguanez g[adda j[akkek mal-lasta. Fis36 minuta Trayo Grozev kellu azzjoni tajba fejn da[al filkaxxa fejn kien imwaqqa’ minn Jois Garnie, bir-referee Azzopardi jordna l-penalty u jke//i lil Garnier. Mill-11-il metru kien l-istess TRAYO GROZEV li g[eleb lil Alden b’xutt fir-rokna ta’ fuq taxxibka. Fit-43 minuta St Andrew’s resqu vi/in it-tieni goal meta Trayo Grozev qabe] avversarju u minn tarf il-kaxxa fajjar xutt sabi[ bid-dawra li g[adda ftit barra. Fil-45 xutt ta’ Schembri bil-ballun jidher ja[bat ma’ id Clyde Cumbo bir-referee jordna t-tieni penalty tal-log[ba. Mill11-il metru GLENN BONELLO xe[et il-ballun wara Sam Bartolo. Fil-[in mi]jud St Andrew’s vi/in li jer;g[u jmorru filvanta;; meta f’azzjoni konfu]a

ix-xutt ta’ Grozev kien imblukkat mid-difi]a ta’ Zurrieq. Kif bdiet it-tieni taqsima sSaints ippruvaw jisfruttaw ilvanta;; numeriku u l-qawwa tar-ri[ li issa kienet favurihom. Freekick ta’ Joseph Farrugia kien salvat b’diffikulta` minn Alden. Fit-62 minuta St. Andrew’s marru fil-vanta;; meta Trayo Grozev baqa’ jinsisti g[al ballun li deher mitluf u qassam g[an-nofs fejn EMILIANO LATTES ikkontrolla u spara fix-xibka. St. Andrew’s issa bdew jilag[bu a[jar u Grozev kellu azzjoni o[ra tajba fuq ix-xellug bix-xutt tieg[u jg[addi j[akkek ma’ sieq il-lasta. Fis-70 minuta Joseph Farrugia seraq ballun tajjeb bix-xutt tieg[u ftit g[oli. Fil-75 minuta St Andrew’s ukoll kellhom plejer imke//i meta Nicky Vella Petroni irritalja g[al foul ta’ Matthew Cocks u ntwera l-karta [amra. Minuta wara Joseph Farrugia kellu korner li spi//a fuq il-mimduda. Fit-82 minuta azzjoni ta’ Osi Lucky Agbeobina bix-xutt tieg[u ja[bat man-na[a ta’ barra tax-xibka u sekondfi wara Zurrieq mill-;didi perikolu]i b’azzjoni ta’ Matthew Schembri li wa[du quddiem Bartolo xe[et ftit barra. Fil-91 minuta GLENN BONELLO salva lil Zurrieq meta minn tarf il-kaxxa spara fir-rokna tax-xibka g[al draw meritat.

Ri]ultati lokali I Div.

}ebbu; R. v {amrun S. }urrieq v St Andrews

2-1 2-2

Ta’ Xbiex v Marsaxlokk Mtarfa v Luqa SA Swieqi Utd v Sta Lucia M;arr v Sirens Kalkara v Qrendi St Venera L v G[axaq

2-0 2-1 4-1 2-2 1-4 0-3

Pembroke v {amrun Raiders v Gozo Birkirkara v Hibernians M;arr Utd v Tarxien R.

5-2 2-7 4-0 0-0

III Div.

U16 Nisa

GFA GFA Cup. Rd Preliminari

Xewkija T v SK Victoria W. 3-3 (SK Victoria 6-5 bil-penalties) Munxar F v G[ajnsielem 4-1

IASC I Div.

Cospicua ST v Burmarrad Floriana v M;arr F. {amrun L v Mosta G

3-2

Valletta S v }ejtun RS. Vittoriosa L v Valletta SP

0-6 1-6

MAFA

BASKETBALL Nisa

3-0 1-1

Phoenix v Athleta Hibs v Starlites

20-79 66-62

Depiro v Luxol Si;;iewi v Starlites

67-52 30-56

Ir;iel

HANDBALL II Div.

La Salle C. v Sayitmalta.com 16-25

U15 (S)

Luxol MR v Seminary HMS 13-9 Starmax v Kavallieri 8-18

U17 (B)

Luxol v Starmax La Salle CD v Swieqi P

15-19 10-17


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 2 ta’ Di/embru, 2013

32

LOKALI

Il-kantanta /kejkna Gaia Cauchi ti//elebra r-ri]ultat li kisbet fil-Junior Eurovision Song Contest meta reb[itu b’130 punt. It-tfajla wasslet Malta tard il-biera[ fil-g[axija. Fit-tieni post ta’ dan il-festival spi//at l-Ukrajna fil-waqt li l-Belarus spi//at fit-tielet post. G[alhekk b’din ir-reb[a issa jridu jibdew il-preparamenti biex is-sena d-die[la dan il-festival isir f’pajji]na. (Ritratt> EPA)

Ix-xog[ol hu l-akbar t[assib g[an-nies tan-nofsinhar Ix-xog[ol hu l-akbar t[assib g[ar-residenti tal-lokalitajiet finnofisnhar ta’ Malta. Dawn qed jistennew li l-Gvern jag[ti lattenzjoni me[tie;a biex iwettaq il-weg[diet li g[amel li jag[ti livell ta’ [ajja a[jar. Dan irri]ulta minn diskorsi u interventi li saru waqt it-tielet laqg[a tal-Kumitat tas-South talPN li saret fil-Ka]in Nazzjonalista ta’ Ra[al :did. Kif sar fi]-]ew; laqg[at pre/edenti, minbarra l-interventi tadDeputati tad-Distretti interessati, kien hemm ukoll is-sehem talKunsillieri mid-Distretti Tnejn sa {amsa,u persuni o[ra pre]enti. Fl-introduzzjoni g[al-laqg[a, i/-Chairperson tal-Kumitat Stephen Spiteri qal li dawn il-

laqg[at qed joffru lin-nies isemmg[u le[inhom u l-PN jin]amm a;;ornat b’dak li jkunu g[addejjin minnu. Stephen Spiteri appella lillGvern biex jirrealizza li g[andu d-dover li jie[u passi. G[alhekk jin[tie; li jkollu pjan g[axxog[ol u g[andu r-responsabbilta’ li jo[loq ix-xog[ol. Is-Segretarju :enerali tal-PN Chris Said tkellem dwar l-importanza tal-PN fin-nofisnhar talpajji]. Il-laqg[at tal-Kumitat tasSouth qed ikunu organizzat b’mod regolari u frekwenti proprju biex ting[ata l-importanza li jin]amm il-kuntatt man-nies. B’dan il-mod jin]amm ukoll kuntatt ma’ dak li jkun g[addej. Permezz ta’ dan il-kuntatt il-PN

irid jer;a’ jissa[[a[ biex jer;a’ jkun f’po]izzjoni li jkabbar linteress fl-i]vilupp tan-nofsinhar. Chris Said tkellem ukoll dwar l-identitá ta’ pajji]na li qed ti;i mkasbra mill-Gvern pre]enti, kif ukoll l-importanza tal-elezzjonijiet g[all-Parlament Ewropew. Il-Vi/i Kap g[all-{idma talParlament Mario de Marco tkellem dwar dak li kul[add qed jistenna mill-Gvern fil-qasam tax-xog[ol. Fil-jiem li g[addew sar mag[ruf li [addiema qed ibatu minn in/ertezza min[abba diffikultajiet fil-fabbriki fejn ja[dmu. Il-qg[ad qed ikompli jg[olli rasu u g[alhekk wie[ed ma jistax ma jurix t[assib. Hu appella lill-Gvern biex jirrealizza li issa jinsab fil-po]izzjoni li jrid

jiggverna u g[andu jkollu l-pjan, kif wieg[ed, g[all-[olqien taxxog[ol. Carm Mifsud Bonnici qal li lGvern li g[andu l-poplu llum mhux il-Gvern li jixraqlu. IlGvern qed juri stampa g[al kollox differenti minn dik li qal li se jkun qabel l-elezzjoni. Minflok il-kliem sabi[ tal-kampanja elettorali, illum il-Gvern qed jag[ti aktar importanza lil dak li ma [aqqux il-poplu. Id-deputat Jason Azzopardi qal li l-Gvern pre]enti ]natura l-politika u rrenda l-politika f’pajji]na g[al wa[da ta’ ffangar. F’temp ta’ ftit xhur irnexxielu jkisser lisem tajjeb ta’ pajji]na u tilef ilkontroll biex sar Gvern fis-sakra tal-poter.

Intervent ie[or sar minn Charlo Cassar li hu r-rappre]entant talOppo]izzjoni fuq il-Kumitat Konsultattiv g[an-Nofsinhar ta’ Malta. Hu qal li te]isti per/ezzjoni ]baljata dwar issouth ta’ Malta u l-PN. Spjega wkoll li hi l-politika tal-PN li toffri l-a[jar soluzzjonijiet g[arre;jun tas-south.

media•link COMMUNICATIONS

In-Nazzjon 2 ta' Dicembru 2013  

In-Nazzjon 2 ta' Dicembru 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you