Page 1

Nru 13,594

It-Tlieta, 19 ta‘ Novembru, 2013 €0.80 www.maltarightnow.com

L-Oppo]izzjoni b’mozzjoni g[al Kumitat Permanenti g[as-Sa[[a

Sptarijiet

L-Oppo]izzjoni qed tfittex politika ta’ kunsens dwar il-qasam importanti tas-sa[[a

Direttiva mill-MUMN lill-infermiera u qwiebel kollha fl-isptarijiet wara li jitne[[a benefi//ju li l-infermiera u l-qwiebel kien ilhom igawdu snin twal

Charles Muscat

L-Oppo]izzjoni Nazzjonalista ppre]entat mozzjoni lill-iSpeaker tal-Kamra tar-Rappre]entanti An;lu Farrugia li fiha qed tipproponi t-twaqqif ta’ Kumitat Permanenti g[as-Sa[[a bl-g[an ewlieni tal-mozzjoni hu li lOpo]izzjoni tfittex politika ta’ kunsens dwar dan il-qasam importanti. Il-mozzjoni kienet ippre]entata minn Claudio Grech, il-kelliem ewlieni tal-Oppo]izzjoni dwar is-sa[[a flimkien ma’ David Agius, il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Caludio Grech qal li permezz tal-mozzjoni, l-Oppo]izzjoni qed tfittex politika ta’ kunsens u jemmen li Kumitat Parlamentari g[as-Sa[[a jkun g[odda importanti [afna fil-Parlament g[ax ikun jista’ jag[mel diskussjoni aktar fid-dettall. Hu spjega li s-settur tas-sa[[a g[andu quddiemu sfidi u opportunitajiet, u l-mozzjoni tipproponi li l-Kumitat Permanenti ikompli f’pa;na 3

Direttiva

Ara pa;na 2

?ittadinanza

Tkompli l-umiljazzjoni Tkompli l-umiljazzjoni ta’ pajji]na mill-;urnali u siti tala[barijiet barranin li jirredikolaw id-de/i]joni tal-Gvern Malti li jbig[ i/-/ittadinanza Maltija Ara pa;na 7 Tazza tad-Dinja

Illum il-Play-offs

Pulizija g[assa mad-d[ul tal-kwartieri ;enerali tal-Bank Societe General f’La Defense fil-qalba ta’ Pari;i. Dan wara li aktar qabel ra;el feta[ in-nar fuq il-bini u wara li ftit qabel da[al fil-bini tal-;urnal Liberation u spara u darab serjament fotografu. (ritratt EPA)

Illum se jkunu mag[rufa l-a[[ar erba’ timijiet Ewropej li fadal g[all-finali tat-Tazza tad-Dinja fil-Bra]il meta jintlag[bu t-tieni legs tal-play-offs. Ara pa;na 29


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

2

LOKALI

Direttiva mill-MUMN lill-infermiera u qwiebel kollha fl-isptarijiet Jitne[[a benefi//ju li l-infermiera u l-qwiebel kien ilhom igawdu snin twal Il-Union tal-Infermeira u lQwiebel (MUMN) [ar;et direttiva lil infermiera u lil qwiebel kollha fl-isptarijiet, inklu] flIsptar Mater Dei biex b’effett immedjat huma jmorru ji;bru lmedi/ini tag[hom u ta’ qrabathom mill-ispi]erija tal-g[a]la tag[hom (POYC) waqt il-[inijiet tax-xog[ol. Fi stqarrija, l-MUMN qalet li b’sempli/i e-mail, il-managetal-Isptar waqqaf ment benefi//ju ta’ servizz li l-infermiera u l-qwiebel kien ilhom igawdu minnu snin twal.

L-infermiera u l-qwiebel qishom saru irrelevanti g[all-management tal-Isptar u dan ]gur li mhux progress fil-qasam tas-sa[[a L-MUMN fakkret li l-infermiera u l-qwiebel kellhom permess ji;bru l-medi/ini tag[hom u ta’ qrabathom mill-ispi]erija tal-isptar fejn ikunu ja[dmu. Issa, filjiem li g[addew, dan is-servizz twaqqaf b’sempli/i e-mail

akkumpanjat b’memo u dan sar bla ebda konsultazzjoni u bla ebda konsiderazzjoni tal-importanza ta’ servizz b[al dan g[allinfermieri u l-qwiebel. Huma kienu ordnati mill-management tal-Isptar biex issa jib-

dew imorru ji;bru dawn ilmedi/ini mill-POYC. G[alhekk, l-MUMN [ar;et direttiva biex huma jag[mlu dan waqt il-[in tax-xog[ol. L-MUMN qalet li min qed ine[[i l-benfi//ji li l-MUMN kisbet matul is-snin b’sempli/i memo, ikollu jiffa//ja d-direttivi tag[ha. B’ri]ultat tad-direttiva, l-MUMN qalet li l-kumplament tal-infermiera u l-qwiebel fis-swali g[andhom jaraw x’inhuma l-prijoritajiet tad-dmirijiet tag[hom u jag[tu biss kura essenzjali waqt li l-infermiera l-o[ra jkollhom

Aktar taqlib fil-Ministeru ta’ Coleiro Preca John Camlleri huwa /-Chief of Staff il - ;did tal - Ministru Marie Louise Coleiro Preca. Dan il - ;urnal jinsab f’po]izzjoni li jikkonferma li Camilleri huwa t-tielet persuna fi ftit ;img[at illi qed jid[ol f’din il-kariga. Lill - eks - Chief of Staff, George Azzopardi, issa po;;ewh b[ala konsulent filMinisteru ta’ Marie Louise. U lil Joseph Cachia, il-persuna li kien imexxi l-Ministeru qabel Camilleri, ukoll po;;ewh filkariga ta’ konsulent. Mhux mag[ruf e]att x’qed jag[mlu dawn il - konsulenti kollha mal - Ministru tal Familja u s-Solidarjetà So/jali. U mhux mag[ruf lanqas g[aliex inbidel Joseph Cachia biex minfloku g[amlu lil John Camilleri. I]da t-taqlib fil-Ministeru ta’ Coleiro Preca ma jiqafx hawnhekk. Dan g[aliex ;img[a wara l-o[ra qed ji;u inga;;ati diversi persuni ;odda mal Ministeru, u l-istaff qed ji]died b’mod konsiderevoli. Dan ix-xahar, per e]empju, idda[[al mal - Ministeru l Kunsillier Laburista Sean Meli li qed ja[dem fl - Uffi//ju Legali b[ala rappre]entant tadDipartiment tas-Sigurtà So/jali u li fta[ar fuq il-Facebook personali tieg[u kemm hu kburi

b’dan ix-xog[ol ;did li qed jag[mel. Jirri]ulta li Meli huwa persuna qrib [afna tal-Ministru Marie Louise Coleiro Preca, u huwa kunsillier fil - Kunsill Lokali ta’ {al Qormi – l-istess Distrett tal - Ministru Coleiro Preca.

I/-Chief of Staff fil-Ministeru ta’ Marie Louise Coleiro Preca nbidel tliet darbiet fi ftit ;img[at Apparti l - inga;; ta ’ Sean Meli, diversi persuni kkuntattjawna biex iwasslulna tag[rif dwar /ertu Grazio Barbara. Dan ir-ra;el, skont is-sorsi tag[na, kien ICT Officer li jaqa’ fi Skala 7. U issa, ;abuh Direttur :enerali fid Dipartiment tas - Servizzi So/jali, daqs li kieku tawh tliet promotions f’daqqa – minn ICT Officer g[al Assistent Direttur, g[al Direttur, g[al Direttur

:img[a wara o[ra qed ji;u impjegati diversi persuni ;odda mal-Ministeru ta’ Marie Louise Coleiro Preca u l-istaff qed ji]died b’mod konsiderevoli

imorru ji;bru l-medi/ini millPOYC waqt il-[in tax-xog[ol. LMUMN qalet li l-mobilizzazzjoni u r-rounds fis-swali m’humiex prijorità. L-MUMN qalet li din id-direttiva titne[[a biss meta s-servizz li kienu jgawdu minnu l-infermiera u l-qwiebel jer;a’ jibda jing[atalhom. Il-Union qalet li sfortunatament l-infermiera u l-qwiebel qishom saru irrelevanti g[all-management tal-Isptar u dan ]gur li mhux progress fil-qasam tassa[[a.

:enerali. Il-Ministeru ta’ Coleiro Preca kien kontinwament fl-a[barijiet fl - a[[ar jiem min[abba l inga;; ta’ numru kbir ta’ persuni meqjusa “tal-qalba”, fosthom Alexandra Zammit. Din i] - ]ag[]ug[a qed ta[dem b[ala Segretarja talBords tas - Sigurtà So/jali li jfisser illi ta[tha jg[addu l-ka]i ta’ assistenza so/jali, invalidità, assistenza medika, persuni b’di]abbiltà u allowances g[attfal b’di]abbiltà. Dan il-;urnal kien ikkuntattjat minn diversi persuni rrabjati ferm g[al dan l-inga;;, g[aliex fi kliemhom Zammit m ’ g[andha l - ebda kwalifiki g[al dan ix-xog[ol. I]da l-istorja ma tiqafx hawn. Missierha wkoll ja[dem fil Ministeru. U l-ku;in tal-g[arus tag[ha, anke hu ja[dem ma’ Marie Louise Coleiro Preca. Kien fil-fatt il-programm .net fuq Net TV li f’Ottubru ]vela wkoll il-;lieda kbira li nqalg[et fil-Ministeru li tmexxi Marie Louise Coleiro Preca. L-argument inqala’ wara li da[al ra;el fil - bini tal Ministeru fi Triq ir-Repubblika u qal lill-istaff li ried ikellem lil /ertu Generoso Seychell. Dan Seychell jie[u [sieb il - cus tomer care tal-Ministeru tasSigurtà So/jali.

Webportal ;did g[al Life Sciences Park Malta Hekk kif ix-xog[lijiet fuq ilLife Sciences Park mexjin skont i]-]mien stipulat, l-a;enzija li tikkordina pro;etti ma;;uri, [abbret it-tnedija tal-webportal

g[al dan il-Park - www.lifesciencespark.com. Dan il-portal juri kif mexjin ixxog[lijiet u tinkludi ritratti talpassat u tal-pre]ent. B’hekk, dan

il-portal se jkun punt ta’ riferenza u ta’ informazzjoni g[al dawk kollha interessati li jiffurmaw parti minn dan il-pro;ett. L-g[an tal-Life Sciences Park

hu li jintensifika l-koperazzjoni fl-edukazzjoni, ir-ri/erka u linnovazzjoni billi jipprovdi nfrastruttura state-of-the-art li to[loq a//ess g[al esperti u ]]id

l-a//ess g[al fondi u g[otjiet. Il-Life Sciences Park hu pro;ett ta’ 35 miljun ewro kofinanzjat mill-Fond Ewropew ta’ }vilupp Re;jonali.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

3

LOKALI

Il-Gvern ta’ Muscat qed iwarrab lill-kunsilli lokali

Id-Deputati Nzzjonalisti Claudio Grech u David Agius fissru li l-Oppo]izjoni mhux biss qed tag[mel skrutinju fuq il-[idma tal-Gvern imma qed tkun proattiva u qed to[rog b’ideat ;odda g[ax trid tikkontribwixxi favur l-a[jar ;id g[all-poplu kollu anke matul il-le;i]latura fl-Oppo]izzjoni

Oppo]izzjoni proattiva u b’ideat ;odda minn pa;na 1

jkun iffurmat minn [ames membri, tlieta min-na[a tal-Gvern u tlieta mill-Oppo]izzjoni bi/Chairman jintag[]el min-na[a tal-Gvern. L-iSpaeaker qal li issa l-mozzjoni se tkun re;istrata u tkun diskussa fil-Kumitat tax-Xog[ol tal-Kamra u se ting[ata l-attenzjoni me[tie;a biex wara jsir dibattitu dwarha fil-Parlament. Claudio Grech u David Agius taw aktar dettalji dwar il-mozzjoni waqt konferenza tal-a[barijiet fil-kuridur tal-Parlament. David Agius qal li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qabel mal-mozzjoni li jitwaqqaf Kumitat Parlamentari g[asSa[[a. Claudio Grech qal li dwar issettur tas-sa[[a wie[ed irid i[ares fit-tul u dan min[abba li lpopolazzjoni Maltija qed tg[ix aktar u dan se jo[oloq aktar pressjoni fuq is-settur tas-sa[[a. Irid isir aktar investiment fis-

Forum ewlieni fejn ji;u diskussi s-servizzi tas-sa[[a servizzi ta’ riabilitazzjoni u biex aktar nies jibqg[u jg[ixu filkomunità. Problemi o[ra li hemm fil-qasam tas-sa[[a b[alissa huma l-obe]ità, ilmedi/ini out of stock, il-waiting lists u l-iffullar fl-isptarijiet. Claudio Grech qal li jrid isir aktar investiment fil-kura tassa[[a primarja spe/jalment g[all-fatt li f’Malta 10% talpopolazzjoni g[andhom il-kundizzjoni tad-dijabete. L-Oppo]izjoni mhux biss qed tag[mel skrutinju fuq il-[idma tal-Gvern imma qed tkun proattiva u qed to[rog b’ideat ;odda g[ax trid tikkontribwixxi favur la[jar ;id g[all-poplu kollu anke matul il-le;i]latura fl-

Oppo]izzjoni. Hu qal li ]-]ew; partit politi/i fil-Parlament xorta jibqg[u bil-perspettiva tag[hom imma jkun hemm kompetizzjoni bejniethom min se j;ib l-a[jar strate;iji anke fil-qasam tassa[[a. Claudio Grech qal li lOppo]izzjoni se t[ares lejn irrapport dwar is-sa[[a li qed isir mill-eksministru John Dalli b’mod miftu[. Dwar il-[las li qed jintalab lil koppji li se jag[mlu l-IVF flIsptar Mater Dei, Claudio Grech fakkar li ]-]ew; partiti politi/i fil-programmi elettorali tag[hom weg[du li s-sa[[a kienet se tibqa b’xejn g[al kul[add u g[alhekk hu importanti li j]ommu malweg[da li g[amlu. Hu sa[aq li ma tridx issir distinzjoni bejn is-servizzi tas-sa[[a u l-medi/ini li wie[ed ikollu b]onn. Claudio Grech qal li jidher li nna[a tal-Gvern taqbel mattwaqqif tal-Kumitat Parlamentari g[as-Sa[[a.

Il-Kulle;; Kunsilliera Partit Nazzjonalista esprima ddi]appunt tieg[u g[all-mod kif il-Gvern ta’ Muscat qed jittratta lill-kunsilli lokali. Il-ba;it g[as-sena d-die[la, u d-dibattitu li sar dwaru filParlament, juri d-differenza bejn il-mod kif il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista jittrattaw lill-kunsilli lokali. Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fil-kunsilli lokali u dejjem ra kif sa[[a[ l-istess kunsilli lokali, illum g[andna sitwazzjoni fejn minkejja li l-kunsilli lokali jixtiequ jkomplu j]idu l[idma tag[hom fil-lokalitajiet, dan mhuwiex possibli min[abba nuqqas ta’ ri]orsi u finanzi. Filwaqt li sa ftit xhur ilu lPartit Laburista kien jistqarr li l-kunsilli lokali m’g[andhomx bi]]ejjed fondi sabiex ja[dmu, fil-ba;it g[as-sena d-die[la mhux talli ma ]didux il-fondi allokati i]da talli tnaqqas lammont mog[ti meta mqabbel mal-ba;it tas-sena li g[addiet. B’kollox il-fondi diretti talKunsilli Lokali ;ew imnaqqsa b’nofs miljun ewro. Tnaqqas ukoll il-fond g[all-iskemi u diversi inizjattivi li kienu jiddependu fuqhom tant il-kunsilli lokali. Dawn jinkludu tnaqqis f’fondi g[al inizjattivi spe/jali, fondi allokati g[attoroq, fondi b[ala [lasijiet lillWasteServ u fondi g[al pro;etti Ewropej. Dan ifisser li b’kollox il-kunsilli lokali se jkollhom tnaqqis ta’ madwar 1.7 miljun ewro.

Il-Partit Nazzjonalista innota wkoll li mhux talli tnaqqas il-vot dwar il-kunsilli lokali, talli wkoll waqt id-diskors tieg[u dwar il-ba;it isSegretarju Parlamentari naqas milli jag[ti l-importanza me[tie;a lill-kunsilli lokali. L-g[an tat-twaqqif tal-kunsilli lokali 20 sena ilu kien li listess kunsilli lokali jkunu ta’ servizz u [idma g[ar-residenti fuq livell lokali. Huwa evidenti li l-Partit Laburista ma ja[sibhiex l-istess u mhuwiex jag[ti l-importanza ne/essarja lill-kunsilli lokali. Il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fil-pro;ett talkunsilli lokali, u dan mhux bil-kliem i]da bil-fatti. Matul l-20 sena li g[addew, il-kunsilli lokali mhux biss ]didulhom ir-responsabbiltajiet, i]da ]diedu wkoll ilfondi biex il-kunsilli lokali setg[u verament iwettqu rresponsabbiltajiet li ng[atawlhom. Il-Kulle;; Kunsilliera Partit Nazzjonalista juri t-t[assib tieg[u dwar kif jistg[u l-kunsilli lokali jkomplu joperaw sew ming[ajr ma jkun hemm ]ieda fil-fondi. Ikun inutli li lkunsilli lokali jkollhom iktar doveri jekk ma jkollhomx fondi bi]]ejjed sabiex ikunu jistg[u jag[mlu dan. Minbarra dan il-Kulle;; Kunsilliera Partit Nazzjonalista jinnota wkoll kif l-Asso/jazzjoni talKunsilli Lokali baqg[et siekta dwar dan kollu u ma esprimiet ru[ha bl-ebda mod dwar ittnaqqis tal-fondi msemmija.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

4

LOKALI

Tnax-il sena [abs g[all-Pinzell talli spara fuq il-Pulizija Marco Pace ta’ 43 sena minn {al Qormi mag[ruf b[ala lPinzell, ;ie kkundannat 12-il sena [abs mill-Im[allef Michael Mallia wara li ammetta flok g[adda ;uri fuq diversi akku]i mi;jubin kontrih fosthom li po;;a l-[ajja ta’ numru ta’ Pulizija fil-periklu wara li spara lejhom. Li kieku l-;uri sar, dan kien isir bla ;urati, quddiem l-istess Im[allef, li wa[du kien jidde/edi l-ka]. Pace kien g[a]el hekk, skont il-li;i li tg[id li kull akku]at f’;uri g[andu dritt jag[]el li jidher quddiem ;urija jew inkella quddiem Im[allef sedenti biss. Il-ka] kien se[[ fi Frar tal2005 fi Triq il-Mit[na f’{al Qormi, meta Pace li kien di;à mag[ruf sew mal-Pulizija spara tiri ta’ pistola lejn id-dar ta’ ommu u wara ssakkar fir-residenza tieg[u u spara tiri lejn ilPulizija. Il-pulizija f’dan il-ka] kellha tispara l-gass tad-dmug[ biex to[ro; lil Pace u lil tliet persuni o[rajn mid-dar tieg[u. Ilpulizija kienet imsej[a fuq il-post wara li huwa spara tiri lejn il-bieb ta’ ommu. Dwar dan il-ka] kien g[adda ;uri Mario Vella ta’ 30 sena minn Santa Venera, mag[ruf b[ala n-Nanak. Dan kien ikkundannat seba’ snin [abs wara li nstab [ati li kien kompli/i malPinzell fuq l-istess ka]. Fil-;uri ta’ Vella kien [are; li dan kien g[en lill-Pinzell je[odha kontra l-Pulizija f’ka] li jixbah film ta’ Starsky and Hutch. Dan g[aliex Marco Pace mar lejn ir-residenza ta’ ommu u spara ]ew; tiri. Wara da[al firresidenza tieg[u li hija fil-qrib u ng[alaq hemm ;ew. Ftit tal-[in wara marru l-Pulizija tal-SAG wara li kienu infurmati li kienu ;ew sparati t-tiri u ppruvaw

Is-sit fejn kien se[[ dan l-in/ident li fortunatament ma kienx inbidel fi tra;edja

jikkonvin/u lil Marco Pace biex jo[ro; bil-kwiet. Dan spara lura lejn il-Pulizija diversi tiri anke minn fuq il-bejt u kien meg[jun minn sie[bu Mario Vella, li minkejja li ma sparax, g[en lil Pace fl-aggressjoni tieg[u lejn il-Pulizija, li minna[a tag[hom kellhom jisparaw il-gass tad-dmug[ biex jo[or;u lil Marco Pace, Mario Vella u ]ew; tfajliet o[ra li kien fir-residenza ta’ Pace. Il-Pinzell ammetta li fis-16 ta’ Frar ta’ tmien snin ilu sar [ati flattentat ta’ omi/idju tas-Sur;ent tal-Pulizija George Farrugia u membri o[ra tal-Korp tal-Pulizija fi Triq il-Mit[na {al Qormi. Huwa nstab [ati wkoll fuq theddid fil-konfront ta’ g[add ta’ Pulizija, u li ma obdiex l-ordnijiet le;ittimi tag[hom. Pace, kien mar jispara ]ew; tiri

Il-Pulizija tal-SAG kienet kostretta tispara 34 tir ta’ gass tad-dmug[ u damu sitt sig[at biex Pace /eda u ;ie arrestat lejn ir-residenza ta’ ommu wara li din qaltlu li ma riditx i]]omm id-dg[ajsa ta’ sie[bu fir-residenza tag[ha. Ma’ Marco Pace ammetta li fir-residenza tieg[u kien hemm Mario Vella u ]ew; tfajliet, Yanika Abdilla li kienet it-tfajla tieg[u u Kelly Micallef, li ftit tassnin ilu kienet mietet permezz ta’ overdose. Fil-;uri ta’ Mario Vella kien [are; li dan kellu x’jaqsam ma’ dan il-ka] meta Marco Pace talbu biex ja[raq u jifflaxxja l-iskrata/

fit-toilet, u obdieh. L-Ispettur Cilia kien qal li Marco Pace kien spara b’senter isserrat u machine gun ta’ I]rael u dan fil-konfront li kellu mal-Pulizija. Kien qal li Kelly Micallef kienet qalet lillPulizija li bil-machine gun kien irnexxielu jispara tir wie[ed min[abba li meta re;a’ pprova jispara, dan we[illu. Kif ma setax ikompli jispara, Pace beda jidg[i dag[a fa[xi u jgerger g[all-arma li kienu tawh. Dawn i]-]ew; armi kienu baqg[u ma nstabux. Kien [are;

ukoll Mario Vella kien offenda wkoll lill-Pulizija, b[alma g[amel Marco Pace. Waqt il-;uri ta’ Vella kien nstema’ wkoll recording tad-diskussjoni li kien hemm bil-mobile bejn l-Ispettur Jeffrey Cilia u Marco Pace fittentattiv tal-Pulizija biex dan jo[ro; mir-residenza tieg[u u g[alhekk ti;i evitata tra;edja. Ittelefonata kienet karatterizzata minn kliem [a]in u rifjut kontinwu min-na[a ta’ Marco Pace biex jo[ro; mir-residenza tieg[u. Dan ta’ spiss beda joffendi lillIspettur Cilia u anke lisSupretendent Martin Bayliss, li dak i]-]mien kien Spettur malSAG. Pace beda jinforma lill-Pulizija li b’kollox kienu tmienja fir-residenza tieg[u fejn qal li kien hemm it-tfal, qallhom ukoll li g[andu l-marda tal-AIDS u li g[alih [aj jew mejjet xorta. Huwa qal ukoll lill-Ispettur Jeffrey Cilia li kien se jifta[ i//ilindru tal-gass u jg[olli kulma hemm. Finalment kien [are; li fid-dar ta’ Marco Pace kienu biss erba’ persuni. Ir-residenza ta’ Pace tinsab f’numru 83, Triq il-Mit[na f’{al Qormi u finalment il-Pulizija ta’ l-SAG kienet kostretta tispara 34 tir ta’ gass tad-dmug[. L-g[ada tal-in/ident ma setax isir l-a//ess fuq il-post min[abba r-ri[a qawwija tal-gass. L-Ispettur Cilia kien qal li meta saret tfittxija firresidenza ta’ Marco Pace nstabu xi armi li jinkludi skieken, stallett u numru ta’ pistoli. Il-Pulizija kienet damet madwar sitt sig[at biex tarresta lil Marco Pace u Mario Vella. IlProsekuzzjoni tmexxiet millAvukati Lara Lanfranco u Philip Galea Farrugia filwaqt li g[al Pace dehru l-avukati Giannella de Marco u Stefan Tonna Lowell.

L-AD titlob lill-Gvern jirtira l-istedina g[a/-CHOGM L-Alternattiva Demokratika qed titlob lill-Gvern Malti jer;a’ jikkunsidra u jirtira l-istedina biex Malta tilqa’ l-laqg[a talKapijiet tal-Gvern tal-Pajji]i talCommonwealth (CHOGM) fissena 2015. Dan fid-dawl talabbu]i tad-drittijiet tal-bniedem fi Sri Lanka. Arnold Cassola, i/Chairperson tal-AD, qal li fiddawl tal-offerta ta’ Malta li tospita l-laqg[a ta/-CHOGM li jmiss, mill-istampa internaz-

zjonali kul[add qed jara li lMauritius, wara li bbojkottja llaqg[a fis-Sri Lanka ta’ din issena, flimkien mal-Kanada u lIndja, issa qed jirrifjuta li jospita l-laqg[a tal-2015 min[abba rrekord di]astru] fid-drittijiet umani tas-Sri Lanka. Hu talab lill-Prim Ministru Joseph Muscat biex jinforma lill-poplu Malti dwar l-attitudni tal-Gvern Malti fid-dawl ta’ dawn l-akku]i serjissimi ta’ vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bnie-

dem min-na[a tal-Gvern ta’ Sri Lanka. Carmel Cacopardo, id-Deputat Chairperson tal-AD, qal li filkuntest, l-istedina ta’ Malta li tospità /-CHOGM 2015 tista’ ti;i interpretata b[ala a//ettazzjoni tal-abbu] tad-drittijiet talbniedem fi Sri Lanka. L-AD temmen li tkun [aga xierqa li l-istedina ter;a’ ti;i kkunsidrata u rtirata b[ala turija ta’ solidarjetà mal-vittmi tarripressjoni fi Sri Lanka.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

5

LOKALI

Koppja tmur sitt snin [abs fuq traffikar ta’ droga ecstacy Koppja residenti l-Qrendi ;ew ikkundannati sitt snin [abs u 23,000 ewro multa kull wie[ed wara li ammettew flok g[addew ;uri li kienu nvoluti fit-traffikar ta’ madwar elf pillola ecstasy. Kien fil-25 ta’ Mejju 2008 meta Robert u Pauline Ruth Cilia, li llum g[andhom 36 sena u 43 sena rispettivament, ;ew arrestati fin-Naxxar flimkien ma’ Jeffrey Zammit, li llum g[andu 41 sena u huwa minn {a]-}abbar, b’rabta mas-sejba ta’ elf pillola ecstasy. Meta t-Tnejn filg[odu kellhom jibdew g[addejjin ;uri quddiem l-Im[allef Michael Mallia, il-koppja g[a]lu li jammettu lakku]i mi;jubin kontrihom. Il-koppja Cilia ammettiet li xi jiem qabel il-jum Robert Cilia akkwista ming[and wie[ed Olandi] ammont ta’ pilloli MCCP, mag[rufin a[jar b[ala ecstasy, u g[arraf lil martu u lil Zammit b’dan. It-tlieta li huma dde/idew li jittraffikawhom u fil-jum imsemmi l-koppja ftehmet ma’ Zammit biex jiltaqg[u l-Marsa u permezz ta’ karozza Fiat Uno tal-mara marru n-Naxxar blintenzjoni li jittraffikawha hemm. Kienu l-Pulizija li waqqfu l-

pjan hekk kif marru fuq il-karozza li kienet ipparkjata finNaxxar u waqt tfittxija fiha sabu l-elf pillola ecstasy. Wara lPulizija marru jag[mlu tfittxija fid-dar tal-koppja li tinsab fi Triq Francesco Buhagiar, ilQrendi, u hemmhekk sabu 38 pillola o[ra ecstasy kif ukoll 0.07 grammi kokaina. L-1,038 pillola ecstasy kellhom valur fissuq ta’ 9,990 ewro.

L-1,038 pillola ecstasy kellhom valur fis-suq ta’ €9,990 Il-koppja ammettiet li kellha fil-pussess tag[ha l-ecstasy u lkokaina kif ukoll li ftehmet ma’ persuni o[ra bi skop ta’ traffikar u g[alhekk kienet ikkundannata sitt snin [abs u multa ta’ 23,000 ewro. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Avukati Lara Lanfranco u Philip Galea Farrugia millUffi//ju tal-Avukat :enerali filwaqt li g[all-koppja dehru lAvukati Giannella de Marco u Stephen Tonna Lowell.

Dun Karm bejn nazzjon u fidi L-istudju] Patri Charlò-Carmel Camilleri O.Carm, se jag[ti ta[dita pubblika bit-tema ‘Dun Karm: Tamietu bejn Nazzjon u Fidi’, nhar l-Erbg[a 27 ta’ Novembru 2013 fi/-?entru g[all-Konferenzi Mikiel Anton Vassalli, flUniversità, fis-6.30pm.

Din it-ta[dita qed issir bl-inizjattiva tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università u l-Fondazzjoni Karmen Mikallef Bu[a;ar li kull sentejn torganizza konferenza bil-g[an li ;;edded l-istudji dwar il-kitbiet u l-personalità letterarja tal-poeta nazzjonali.

Qabel kellu jg[addi ;uri quddiem l-Im[allef Lawrence Quintano, Justo ammetta l-akku]i ta’ asso/jazzjoni, pussess u importazzjoni tal-eroina

11-il sena [abs wara li nqabad b’kilo eroina fi]-]arbun fl-ajruport Spanjol ta’ 22 sena mar 11-il sena [abs u kien mmultat 23,000 ewro wara li ammetta, flok g[adda ;uri, li tliet snin ilu mporta f’Malta madwar kilo eroina, u li [biehom fi]-]arbun li kien liebes. Justo Ernesto Bellver Bayo kien arrestat fis-17 ta’ :unju 2010 hekk kif g[adu kemm jasal Malta fuq titjira minn Amsterdam. L-uffi/jali tadDwana kienu nfurmati li fuq limsemmija titjira kellu jasal xi [add bid-droga u hekk kif wasal l-Ispanjol u fittxew fuqu sabulu l-eroina fi]-]arbun. Mill-investigazzjonijiet talPulizija [are; li, f’dak i]-]mien Justo kien jinsab bla xog[ol u kien im[ajjar minn [abib tieg[u bl-isem ta’ Carlos biex jinvolvi ru[u fid-droga [alli jaqla’ il-flus bla problemi. Dan Carlos tah numru tat-telefon ta’ wie[ed jismu Daniel u wara xi ]mien Justo /empel lil Daniel u dan qallu li kien se j/empillu lura. Wara xi ;img[a Daniel /empel lil Justo u ftehmu

L-akku]at kellu jit[allas is-somma ta’ €3,000 madankollu l-pjan falla kif kellha ssir il-konsenja taddroga. Il-ftehim kien li Justo jmur minn Spanja lejn Amsterdam u kif jasal hemm jaqbad il-ferrovija numru 9 u minn ;ewwa landa ta]-]ibel [dejn l-istazzjon ji;bor baskett li fih kellu d-droga. Il-passa;; minn Spanja g[al Amsterdam t[allas minn Daniel wara li Justo mar f’kafetterija f’Valencia u f’landa ta]-]ibel o[ra sab il-biljett tal-ajru g[allOlanda flimkien ma’ 200 ewro, telefon /ellulari u ‘sim card’. Is-‘sim card’ kellha tintu]a biss sakemm Justo jasal l-Olanda g[ax hemmhekk kellu jixtri o[ra u jarmi dik li sab f’Valencia. Kif jasal Malta, Justo kellu jaqbad taxi u jmur fil-lukanda “Sea Breeze” f’Bir]ebbu;a u hemmhekk kellu jibg[at messa;; lil Daniel biex dan

jag[tih struzzjonijiet x’kellu jag[mel bid-droga. G[al din il-bi//a xog[ol, Justo kellu jit[allas is-somma ta’ 3,000 ewro madankollu l-pjan falla hekk kif l-awtoritajiet ;ew infurmati li kellha tasal id-droga f’Malta. Fil-fatt l-awtoritajiet ;iehom suspett mid-daqs ta]-]arbun u meta taqbu toqba fih beda [iere; trab kannella li eventwalment kien jammonta g[al 1,127.9 gramma eroina b’purità ta’ 26.7 fil-mija. Qabel kellu jg[addi ;uri quddiem l-Im[allef Lawrence Quintano, Justo ammetta lakku]i ta’ asso/jazzjoni, pussess u importazzjoni tal-eroina u kien ikkundannat 11-il sena [abs u multa ta’ 23,000 ewro li jekk ma tit[allasx fi 15-il ;urnata ti;i konvertita f’sena [abs o[ra.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

6

L-ewwel kotba elettroni/i bil-Malti

Tixtieq taqra e-books bilMalti? Din il-mistoqsija tapplika wkoll g[al numru dejjem jikber ta’ Maltin li jippreferu jaqraw kotba elettroni/i bil-Malti kif ukoll g[al dawk il-Maltin li jg[ixu barra minn pajji]na. Dawn tal-a[[ar issa jistg[u jixtru dawn il-kotba onlajn, ming[ajr ma j[allsu l-ispi]a talposta. NEMO ebooks qed tag[milha daqshekk fa/li, g[aliex issa dan jista’ jsir onlajn fuq is-sit www.ebooksmalta.com jew direttament mill-App. L-ewwel pjattaforma g[allkotba f’Malta ddisinjata g[allApple iPad u g[al Google Android issa bdiet topera. Ilver]joni Android se tkun disponibbli fl-a[[ar ta’ Jannar 2014. Hemm kotba kemm g[al kbar kif ukoll g[a]-]g[ar. L-g[a]la ta’ kotba elettroni/i kemm bil-Malti kif ukoll blIngli] hi wa[da wiesg[a. Dawn jinkludu rumanzi, letteratura g[at-tfal, kotba interattivi, novelli, stejjer ta’ finzjoni u mhux ta’ finzjoni, biografiji, drammi, poe]iji, storja, arti, arkitettura u anki rivisti. Wie[ed jista’ jni]]el l-App b’xejn billi jfittex NEMO ebooks fl-iTunes store. Pubblikaturi, awturi, rappre]entanti tal-iskejjel u kull min jixtieq ikun jaf aktar jista’ j]ur l-istand ta’ NEMO Media jew jibg[at imejl fuq info@maltaebooks.com

LOKALI

MAPFRE b’]ieda ta’ 4.3% fid-d[ul nett fl-ewwel disa’ xhur tas-sena Id-d[ul tal-grupp tal-assigurazzjoni, MAPFRE g[all-ewwel disa’ xhur tas-sena, di;à qab]u dd[ul totali tas-sena 2012. IlGrupp ]ied il-profitt nett g[allewwel disa’ xhur tas-sena g[al 683.9 miljun ewro. Din i]-]ieda fil-profitti kienet dovuta g[all-espansjoni kontinwa tan-negozju internazzjonali li issa ji;;enera madwar 70 fil-mija tad-d[ul tal-Grupp. MAPFRE hi rappre]entata f’Malta millMiddlesea Insurance. Id-d[ul totali ta’ MAPFRE ]died b’0.3 fil-mija, meta mqabbel mal-istess perjodu ssena ta’ qabel g[al 19.5 biljun ewro. Il-primjum gross sottoskritt u l-primjums a//ettati naqsu ftit b’0.1 fil-mija g[al 16.5 miljun ewro, b’enfasi ikbar fuq

is-settur non-life mis-sena l-o[ra. Il-proporzjoni kombinat baqa’ stabbli b’rata ta’ 95.3%, wara titjib fil-propozjon ta’ spejje] flimkien ma’ tnaqqis fir-rata ta’ claims fl-Amerika Latina u fiddivi]joni tan-negozju globali (riassigurazzjoni, riskji globali u assistenza). L-ekwità tal-azzjonisti ]diedet bi 3.1% (237 miljun ewro) u la[qet it-8 biljun ewro filwaqt li t-total tal-assi mani;jati ]died

b’2.4% g[al 58.27 biljun ewro. L-ispejje] operattivi wkoll naqsu bi 3.6%. Id-d[ul nett fi Spanja u lPortugall qabe] il-567.7 miljun ewro, ]ieda ta’ 0.7%. Id-divi]joni tal-assigurazzjoni rrapurtat tnaqqis ta’ 9.3% tal-primjums, li jirrifletti t-tnaqqis fid-domanda g[all-prodotti tal-assigurazzjoni. Il-profitti f’din id-divi]joni ]diedu b’ri]ultat ta’ proporzjoni kombinat impressjonanti u

tnaqqis fl-ispejje] operattivi. Id-divi]joni tal-assigurazzjoni internazzjonali irre;istrat profitt ta’ 642 miljun ewro, ]ieda ta’ 5.5%. Il-primjums fl-Amerika Latina tjiebu b’6.63 biljun ewro, ]ieda ta’ 18.5% meta mqabbla mal-istess perjodu s-sena li g[addiet. Il-proporzjon kombinat flAmerika Latina tjieb bi 3.5 punti per/entwali g[al 96.6%. Fit-territorji l-o[ra tad-Divi]joni, l-Istati Uniti, il-Filippini, Malta, Puerto Rico u t-Turkija, il-primjums ammontaw g[al 1.96 biljun, tkabbir ta’ 17.6%. Id-divi]joni tan-negozju globali kisbet total ta’ primjum ta’ 4.34 biljun ewro, li jirrappre]enta 23.3% tal-volum tal-primjum talgrupp, ]ieda ta’ 13.4%.

}ew; rebbbie[a tal-Quaterno+ Jackpot jirb[u bejniethom €300,000 }ew; biljetti tal-Quaterno li nxtraw mill-belt kapitali, il-Belt Valletta, g[at-tlug[ li sar is-Sibt 5 ta’ Ottubru, ;abu r-risq lil ]ew; rebbie[a li bejniethom reb[u l-premju talQuaterno+Jackpot li ammonta g[as-somma sabi[a ta’ 300,000 ewro. rebbie[a talIl-kategorija Quaterno+ kienet In-numri li telg[u u li ;abu for- [ames tuna li]-]ew; rebbie[a kienu 39, Quaterno+Jackpot li bejnitehom introdotta f’Jannar ta’ din is-sena 85, 20, 64, 40, 34, 30 u 58. Matul reb[u s-somma fenomenali ta’ mill-Maltco Lotteries Limited u tifforma parti mil-log[ob popodin is-sena kien hemm b’kollox 1.8 miljun ewro.

lari li t[addem f’pajji]na lkumpanija. Il-parte/ipazzjoni fil-log[ba hi fa/li [afna fejn kull min jipparte/ipa jista’ jag[]el li jilg[ab Prima, Ambo, Terno, Quaterno+ u Terno-Ambo u jag[]el il-metodu li hu sempli/i. Il-log[ba tal-Quaterno+ tintlag[ab kull ;img[a nhar ta’ Sibt u tixxandar ukoll dirett fuq listazzjonijiet lokali u mill-websajt tal-Maltco.

Aktar minn €400,000 g[al tliet rebbie[a tas-Super 5

In - numri tas - Super 5 li telg[u nhar l - Erbg[a li g[adda , kienu spe/jali u uni/i g[ar - ra;uni li rebb[u tliet persuni li ttantaw xortihom fis - Super 5 u reb[u bejni ethom aktar minn 400 , 000 ewro .

In - numri fortunati g[al dawn it - tliet rebbie[a kienu 27 , 1 7 , 4 1, 37 u 7 u reb[u l premju ta ’ 402 , 509 . 86 li nqasam bejniethom . Il - biljetti rebbie[a nxtraw mis Si;;iewi , Birkirkara u Tas Sliema . Mill - bidu tas - sena

kien hemm b ’ kollox 1 0 biljet ti li permezz tag[hom intreb[et is - Super 5 . G[alkemm it - tliet rebbie[a fissru li kienu jippreferu li jirb[u l - premju wa[edhom , wie[ed mir - rebbie[a irrakkonta kif hi ssegwi xi

jbassar l - oroskopju u li dakin har tas - Super 5 kien jippreve di li s - sitwazzjoni finanzjarja kienet se titjieb , i]da fissret li qatt ma basret li kienet se titjieb b ’ dan il - mod . Spjegat ukoll li waqt li kienet qed issegwi t - tlug[ tas -

Super 5 , wara li tela ’ t - tielet numru ma setg[etx tikkon/entra aktar bl - e//ita ment u wara li telg[u n - numri ma riditx temmen u marret tivverifika mal - websajt tal Maltco biex ta//erta ru[ha li reb[et .


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

7

LOKALI

Tkompli l-umiljazzjoni ta’ pajji]na mill-;urnali u siti tal-a[barijiet barranin Id-de/i]joni tal-Gvern Laburista li jbig[ i/-/ittadinanza ta’ pajji]na bl-ir[is, u allura jag[ti wkoll a//ess g[al min jifla[ i[allas 650,000 ewro g[allEwropa u z-zona Schengen ming[ajr irbit, qed tkompli t[ammrilna wi//na mal-pajji]i madwar id-dinja. Ag[ar minn hekk, huma la[[ar ]viluppi fejn numru ta’ ;urnali u siti tal-a[barijiet online qed jasso/jaw lil pajji]na ma’ attivitajiet kriminali. Tyden fir-Repubblika ?eka tiddeskrivi l-bejg[ ta/-/ittadinanza Maltija b[ala prattika dubju]a. “Int Somalu sinjur u tixtieq li ssir /ittadin tal-Unjoni Ewropea? Issa mhix problema aktar g[ax dalwaqt se jkun sa[ansitra aktar fa/li”, jg[id artiklu fuq dan is-sit tal-a[barijiet.” Fir-Repubblika ?eka wkoll, iktar xokkanti r-rapport fuq is-sit ‘Reflex’ li jg[id li Malta se tag[ti l-libertà, lil terroristi u kriminali biex jivvja;;aw lejn irRepublika ?eka. L-artiklu jg[id li g?al nies sinjuri jew g[al organizzazzjonijiet kriminali u terroristi/i dan hu prezz baxx meta niftakru li b’passaport Malti huma jistg[u jivvja;;aw liberament madwar il-kontinent u jkunu liberi li jag[mlu negozju u jg[ixu flUnjoni Ewropea. ‘eTN Global Travel Industry News’ tirrimarka li bil-programm approvat mill-Gvern Laburista m’hemmx b]onn kwalifi/i imma flus biss, u g[al 650,000 ewro tista’ tg[ix fil-

:urnali u siti tal-a[barijiet qed ikomplu jirrediklaw id-de/i]joni tal-gvern ta’ Muscat li jbig[ i/-/ittadinaza Maltija lil kull min jifla[ i[allas

Il-Gvern ta’ Muscat irnexxielu jtappan ir-reputazzjoni li kien bena pajji]na tul is-snin u jbiddilha f’reputazzjoni tal-mist[ija

:ermanja, fir-Renju Unit – fejn trid ming[ajr il-b]onn li xi [add ikun jaf mnejn akkwistajt il-flus. Fuq l-immigrazzjoni jitkellem ukoll is-sit tal-;urnal Fran/i] ‘Le Quotidien’ li jfakkar li aktar minn 20,000 ru[ fl-a[[ar 20 sena, l-aktar Afrikani, wara li nefqu l-fortuna kollha tag[hom

biex i[allsu kuntrabandisti, tilfu [ajjithom biex jil[qu l-Ewropa. Issa, jg[id dan l-artiklu “huwa ferm aktar sempli/i g[al o[rajn – kemm iqieg[du l-flus, u l-bieb g[all-Ewropa jinfeta[.” Artikli li jixhdu kif mil-lum g[al g[ada, il-Gvern irnexxielu jtappan ir-reputazzjoni li kien

bena pajji]na tul is-snin u jbiddilha f’reputazzjoni marbuta mal-kriminalità. Minkejja li g[addiet ;img[a minn meta liskema tressqet g[all-vot filParlament, din il-promozzjoni negattiva ta’ Malta tort ta’ din liskema g[adha g[addejja. U ma jidhirx li se tieqaf. Din l-iskema qed i;;ib kundanna anke f’pajji]na. L-editorjal tal-;urnal The Times of Malta, bit-titlu ‘Stunning proof of bad planning’, jg[id li dde/i]joni tal-gvern li jwaqqa’ lklaw]ola ta’ kunfidenzjalità hu prova ta’ kemm marret [a]in din il-proposta. Imma dan mhux bi]]ejjed, ikompli l-editorjal li jg[id li minkejja l-[sara kbira li saret lir-reputazzjoni ta’ pajji]na, issa l-Gvern irid ikollu l-kura;; ine[[i iktar aspetti mhux a//ettabbli f’din l-iskema. L-editorjal jg[id li r-ri]ultat tal-elezzjoni donnu ta lill-gvern l-idea li jsita’ jg[addi minn fuq kul[add u jidher li qed jiddistakka ru[u minn dak li ja[sbu nnies. Dan hu rifless mill-kompromess li la[aq mal-Oppo]izzjoni biex taqa’ l-klaw]ola tas-segretezza.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

8

PARLAMENT

Proposti mill-Oppo]izzjoni g[al kunsens fil-politika dwar is-Sa[[a L-Oppo]izzjoni appellat lillGvern g[all-kunsens fil-qasam importanti tas-sa[[a filwaqt li wissiet lill-Gvern biex ma jibqax g[addej b’[atriet politi/i g[aliex ikun hemm ir-riskju li dde/i]jonijiet li jittie[du jkunu motivati politikament.

Il-Gvern irid itwettaq il-ftehim mat-tobba –Claudio Grech

Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech qal li l-ba;it fih numru ta’ proposti po]ittivi i]da hemm oqsma o[rajn li jin[tie;u jkunu indirizzati. Hu qal li seta’ g[amel b[allOppo]izzjoni tal-amministrazzjoni pre/edenti u jpin;i kollox ikrah. I]da jekk jag[mel dan ma jkunx kredibbli. Hu fatt li lGvern pre]enti g[adu qatt ma rrikonoxxa dak li sar ta[t lamministrazzjoni pre/edenti donnu dak li sar qabel kien kollox [a]in u llum irid isir kollox mill;did. Meta jsiru kummenti negattivi fuq is-settur tas-sa[[a tkun qed issir [sara lis-servizz. Claudio Grech qal li hu jikkritika l-metodu ta’ kif ji;i appuntat il-management, sempli/iment fuq ba]i ta’ fidu/ja. Irrispettivament mill-kwalitajiet tal-persuni mag[]ula, il-mod kif issir lg[a]la t[alli effett fuq il-manage-

ment. Dan la hu tajjeb g[asservizz tas-sa[[a, la g[all-pazjent u lanqas g[all-Gvern. Claudio Grech qal li l-pazjenti li jibqg[u l-isptar g[aliex ma g[andhomx fejn imorru hi marbuta mal-fatt li dawn ma jistg[ux jie[du [sieb tag[hom infushom. Dawn ma jistg[ux jitqiesu b[ala sodod imblukkati u jitqiesu b[ala numru. G[andha titne[[a l-ispekulazzjoni li Appell g[al servizzi li ma jistg[ux jing[ataw b’xejn, wie[ed ikun kostrett ifitenfasi fuq tixhom bi [las barrra mill-isptar. il-prevenzjoni Claudio Grech qal li aspett –Albert Fenech ie[or hu s-servizz tal-IVF li skont il-weg[da fil-programm elettorali mal-istess opinjoni politika tieg[u. Appella g[al aktar u]u mis-servizzi tat-tabib tal-familja u biex jissa[[a[ ir-rwol talispi]eriji. Il-problema talmedi/ini out of stock taffettwa [afna nies u m’g[andhiex tkun trattata bi kwotazzjonijiet ta’ /ifri. Is-soluzzjoni li ta l-Gvern s’issa hi l-White Paper u lOppo]izzjoni lesta tikkontribwixxi. Id-Deputat Nazzjonalista Frederick Azzopardi qal li kontra L-g[oti dak li sar f’pajji]i o[ra, l-ammintad-demm istrazzjoni pre/edenti ]iedet inf’G[awdex nefqa fis-settur tas-sa[[a. G[awdex ukoll gawda minn din mhux se i]-]ieda b’tag[mir ta’ apparat jibqa’ modern fost mi]uri o[ra. Hu rrefera fost o[rajn g[as-servizz jing[ata tal-chemo therapy fejn ta[t lkuljum amministrazzjoni pre/edenti –Frederick kienu ttie[du l-passi [alli dan isAzzopardi servizzi jibda jing[ata f’G[awdex. Hu ta’ sodifazzjon li tal-Partit Laburista g[andu wara indikazzjonijiet li dan isjitne[[a kull forma ta’ [las fuqu. servizz kien se jitwaqqaf, issa Hu qal li biex tissa[[a[ il-kura hemm l-impenn li jibda jing[ata. primarja, l-ewwel [a;a li jrid Frederick Azzopardi staqsa jag[mel il-Gvern hu li jibda g[aliex is-servizz tal-g[oti tadjitwettaq il-ftehim kollettiv mat- demm mhux se jibqa’ jing[ata tobba i]da fl-istess waqt ma jistax kuljum. iwarrab l-g[ajnuna ta’ nies li Id-Deputat Nazzjonalista forsi l-Gvern ja[seb li ma jaqblux Albert Fenech appella biex isir

enfasi fuq il-prevenzjoni g[aliex din ti;i ir[as mill-kura. Il-problema hi l-frott tal-prevenzjoni jdum is-snin ma jin[ass u jista’ jkun li l-Gvern ma jag[tix daqstant importanza. Hu po]ittiv li filba;it hemm indikat li se jsir enfasi fuq id-dijabete u l-obe]ità. Albert Fenech [e;;e; biex innies jag[mlu check-ups regolari [alli jipprevjenu problemi ta’ mard tal-qalb. Hu spjega l-importanza ta’ Dipartiment ta’ Riabilitazzjoni biex ikunu evitati problemi ta’ nies jirtiraw mixxog[ol min[abba problemi talqalb. Id-Deputat Nazzjonalista Michael Gonzi qal li jrid ikun hemm pjan biex il-kura primarja,

de/i]jonijiet li jittie[du jkunu motivati politikament. Dwar il-kritika tal-Prim Ministru rigward ix-shifts talinfermiera, Michael Gonzi qal li x-xog[ol tal-infermiera f’setturi differenti, hu differenti u

Mhux qed isir xejn biex jor[su l-medi/ini –Paula Mifsud Bonnici

Il-Gvern irid i]omm il-livell g[oli fil-qasam tas-sa[[a –Michael Gonzi

sekondarja u terzjarja ja[dmu flimkien bil-pazjent ikun fi//entru tag[hom. Id-diskussjoni dwar il-ba;it g[andha tkun e]er/izzju ta’ koperazzjoni bejn i]-]ew; na[at. Hu importanti li lGvern i]omm il-livell g[oli filqasam tas-sa[[a u [e;;e; biex /erti [atriet ta’ management ma jkunux appuntamenti politi/i g[aliex ikun hemm ir-riskju li d-

g[alhekk ma jistg[ux jitqiesu lkoll f’keffa wa[da. Id-Deputat Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici semmiet il-problemi li qed jiltaqg[u mag[hom l-anzjani min[abba lg[oli tal-[ajja bir-ri]ultat li qed inaqqsu mill-medi/ini preskritti lilhom. Semmiet ukoll l-iskema talG[a]la tal-Ispi]erija Tieg[ek u esprimiet it-tama li din l-iskema tissa[[a[ ming[ajr dewmien. Hi qalet li te]isti problema ta’ nuqqas ta’ medi/ini bir-ri]ultat li anzjani qed ikollhom jixtruhom kontra l-weg[da tal-Partit Laburista li jwassal il-medi/ini wara l-bieb tad-dar. Dan in-nuqqas enfasizzah ukoll l-eks mexxej Laburista Alfred Sant. Fl-istess waqt, ilGvern m’hu jag[mel xejn biex jor[su l-prezzijiet tal-medi/ini.

{las marbut mas-servizz tal-IVF parti mid-d[ul tal-Gvern fil-qasam tas-Sa[[a Filwaqt li enfasizza kemm-il darba li l-Gvern se jkompli jipprovdi sa[[a b’xejn, il-Ministru tas-Sa[[a Godfrey Farrugia fta[ar li parti mill-flus li l-Gvern qed jg[id li se jda[[al mis-settur tassa[[a ;ejjin minn dawk li jin[tie;u s-servizz tal-IVF. Minflok semma soluzzjonijiet dwar il-lista ta’ stennija, il-Ministru Farrugia lmenta li din il-problema hi l-wirt tal-amministrazzjoni pre/edenti. Fl-istess waqt qal li

ninsabu fil-bidu ta’ era ;dida ta’ kollaborazzjoni u sostna li ma jridx li l-qasam tas-sa[[a jispi//a ballun politiku. Meta lbiera[ kien qed ji;i diskuss il-vot fil-ba;it tal-ministeru tas-sa[[a, il-Ministru Farrugia elenka numru ta’ servizzi li kienu jing[ataw u li issa twaqqfu u permezz ta’ hekk tnaqqsu l-ispejje]. Fost o[rajn semma s-servizz talemer;enza fil-privat u sostna dan ma kienx qed ikollu effett ta’

tnaqqis ta’ pressjoni fuq idDipartiment tal-Emer;enza flIsptar Mater Dei. Id-Deputat Laburista Etienne Grech qal li l-white papers g[andhom l-g[an li jsiru diskussjonijiet mal-partijiet kollha kon/ernati biex ikun jista’ jsir titjib fis-servizz. Id-Deputat Laburista Deo Debattista qal li l-ba;it juri l-pjani tal-Gvern fil-qasam tas-sa[[a li minbarra nefqa akbar se jkun hemm valur akbar g[all-flus min-

fuqa. Tkellem dwar it-titjib li g[andu jsir fis-servizz tas-sa[[a primarju u semma fost proposti o[ra tis[i[ talklini/i u /entri ;odda fil-lokalitajiet bis-sehem tal-kunsilli lokali. F’dawn i/-/entri jkunu jistg[u jing[ataw servizzi ming[ajr il[tie;a li wie[ed jirrikorri l-isptar Mater Dei. Id-Deputat Laburista Chris Fearne lmenta dwar id-dewmien fil-vakanzi fil-qasam tas-sa[[a. Hu

qal li dan hu kollu ri]ultat talburokrazija u g[andhom jinstabu lmezzi kif din il-problema ting[eleb biex ma jbatix is-servizz tas-sa[[a. Chris Fearne qal li l-Isptar San Luqa, anke jekk kwa]i battal, qed jiswa ftit inqas minn ]ew; miljun ewro f’pagi. Qal li n-nuqqas talmedi/ini ;ej ukoll min[abba pro/ess twil f’appelli wara g[oti ta’ offerti. Issu;;erixxa kif dan ilpro/ess jit[affef biex tonqos ilproblema tan-nuqqas ta’ medi/ini.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

9

PARLAMENT

Il-Politika Ewropea m’g[andhiex titpo;;a f’vakum Il-politika Ewropea ta’ Malta m’g[andhiex titpo;;a f’vakum u allura m’g[andhiex tmur ilba[ar. Dan l-appell sar midDeputat Nazzjonalista Marthese Portelli waqt dibattitu dwar lestimi tal-Ba;it g[all-Ministeru g[all-Affarijiet Ewropej u tTwettiq tal-Manifest Elettorali u g[as-Segretarjat Parlamentari g[all-Presidenza tal-UE 2017 u Fondi tal-Unjoni Ewropea.

Il-Gvern g[a;;el [afna fil-li;i li se tbieg[ l-identità – Marthese Portelli

Id-Deputat Nazzjonalista Marthese Portelli, Kelliema talOppo]izzjoni g[all-Affarijiet Ewropej, qalet li m’hemmx pro/ess infallibbli f’postu dwar il-bejg[ ta/-/ittadinanza. Hi sa[qet li manager ta’ Henley & Partners azzardat tg[id li l-Gvern g[a;;el [afna dwar dan kollu. Appellat lill-Gvern biex jag[ti widen dwar dak li qed jing[ad lokalment, f’pajji]i barranin u mill-Ewro Parlamentari. Fid-diskors tag[ha, Marthese Portelli staqsiet jekk il-Gvern g[andux politika Ewropea?! Fakkret kif Malta ng[aqdet fizzona Ewro, fiz-zona Schengen u l-Maltin i[ossuhom Ewropej. Id-

Deputat Nazzjonalista semmiet il-passjoni u l-konvinzjoni meta Gvern pre/edenti ;ie biex innegozja l-pakketti finanzjarji g[al Malta. Marthese Portelli enfasizzat li l-politika Ewropea ta’ Malta m’g[andhiex titpo;;a f’vakum u allura m’g[andhiex tmur ilba[ar. Il-Kelliema talOppo]izzjoni g[all-Affarijiet Ewropej qalet li l-Oppo]izzjoni trid tisma’ affarijiet konkreti u mhux ‘xinxilli’ li n[alluhom biss g[all-Milied!. Id-Deputat Nazzjonalista Antoine Borg, li hu l-Kelliem talOppo]izzjoni g[all-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017 u lFondi Ewropej, stqarr li Malta g[andha tisfrutta s-s[ubija tag[ha fl-UE u hawn appella lill-gvern biex janalizza fejn wasalna fl-UE f’dawn l-a[[ar g[axar snin. Il-Kelliem tal-Oppo]izzjoni g[all-Presidenza tal-UE 2017 u Fondi tal-UE qal li f’dawn la[[ar snin il-Maltin [assewhom i]jed Ewropej u hawn sellem lil dawk kollha li kienu nvoluti biex ilkoll inkunu parte/ipi f’din iss[ubija.

F’dawn l-a[[ar snin il-Maltin [assewhom i]jed Ewropej – Antoine Borg

Antoine Borg tkellem dwar ilpakkett finanzjarju g[as-snin li ;ejjin u rringrazzja lill-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi li nnegozja u rnexxielu j;ib fondi kbar sabiex ikunu w]ati g[al diversi oqsma fil-pajji]. Id-Deputat Nazzjonalista qal li l-Oppo]izzjoni se tkun qed tag[mel [ilitha kollha biex Malta ma titlifx /ente]mu u biex il-fondi jintefqu bl-aktar mod effettiv. Antoine Borg tkellem dwar ilPresidenza ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea u qal li l-Gvern g[andu jag[mel l-a[jar minn din ilPresidenza u jag[ti statura li tkun tista’ titratta mal-investitur. Id-Deputat Nazzjonalista staqsa lill-Gvern kif qed jitratta masSlovakkja u mar-Renju Unit qabel u wara l-Presidenza ta’ Malta fl-2017. Mario de Marco, il-Vi/i Kap tal-PN dwar il-{idma filParlament fakkar li fl-2014 pajji]na se jkun qed ifakkar diversi anniversarji u dawn g[andhom jg[inu biex jing[ata i]jed rispett lir-responsabbiltajiet tal-membri parlamentari. Mario de Marco staqsa x’g[odda qed jing[ataw lillmembri parlamentari u ]ied li wasal i]-]mien li jkun hemm pool ta’ ri/erkaturi g[all-backbenchers jew inkella ri/erkaturi li jkunu g[ad-dispo]izzjoni talmembri parlamentari. Hu qal li wasal i]-]mien li jkun hemm dibattitu serju dwar id-direzzjoni li g[andu jie[u dan il-Parlament; wie[ed g[andu jistaqsi wkoll jekk wasalx i]-]mien li l-membri parlamentari jkunu fulltimers. Hu qal li m’g[andux ikun hemm deputati tal-ewwel jew tat-tieni kategorija filwaqt li sostna li g[andna nirrikonoxxu

fika g[aliex fil-Parlament il;did, il-vot allokat g[at-teknolo;ija tal-informazzjoni se jonqos b’mod sostanzjali. Staqsa wkoll fin-nuqqas ta’ flus allokati g[al outreach programmes biex jin;abru r-rulings parlamentari sa mill-1924. Dwar id-diskors tal-Ba;it, moqri mill-Ministru Edward Scicluna, hu jaqbel li l-membri parlamentari jit[allsu skont lattendenza.

Appell lill-Gvern biex jippriserva isem pajji]na – Mario de Marco dejjem i]jed li l-Parlament awtonomu.

hu

Mario de Marco staqsa jekk wasalx i]-]mien li l-Kodi/i talEtika jkun rivedut g[a]-]minijiet tal-lum, ikun aktar strett u mhux i]jed laxk. Staqsa wkoll jekk wasalx i]-]mien li l-membri parlamentari jkunu f’kuntatt mas-so/jeta’ /ivili. Hu appella lill-Gvern biex jippriserva r-reputazzjoni ta’ pajji]na, li nbniet mhux millpoliti/i i]da mill-[addiema, mill-professjonisti u min-negozjanti Maltin biex [ar;u s-sens ta’ serjeta’ ta’ dan il-pajji]. David Agius, il-Whip talGrupp Parlamentari Nazzjonalista qal li trid tkompli ssir [idma biex il-Parlament jimxi ‘l quddiem. Hu sellem lill[addiema kollha ta’ dan ilParlament g[ax-xog[ol siewi u imprezzabbli li jag[mlu fl-og[la istituzzjoni tal-pajji]. Rigward l-estimi marbuta malMinisteru g[all-Affarijiet Ewropej u t-Twettiq talManifest Elettorali, David Agius staqsa dwar il-leasing talParlament il-;did. Hu ried kjari-

Il-Gvern g[andu jikkonsulta g[all-a[jar ;id ta’ pajji]na – David Agius

Rigward l-istanding orders, David Agius qal li wasal i]]mien li jinstab metodu a[jar fuq kif ja[dem il-Parlament. Hu ja[seb li t-tul tad-diskorsi g[andu jonqos u jkunu i]jed kon/i]i. Hu qal li l-private members’ bills g[andhom ikunu i]jed spissi fl-a;enda parlamentari. David Agius appella lisSegretarju Parlamentari Ian Borg biex ju]a l-fondi Ewropej bl-aktar mod tajjeb u [e;;u biex wkoll jikkonsulta lillOppo]izzjoni g[all-a[jar ;id ta’ pajji]na. Fuq kollox hu appella biex jirrenja l-bon sens dwar ilkwistjoni ta/-/ittadinanza u biex ma jo[ro; ebda passaport sigriet.

L-Awditur :enerali se jing[ata aktar poteri investigattivi L-Awditur :enerali se jkun qed jing[ata iktar poteri investigattivi filwaqt li /-/ittadin ikun jista’ jressaq petizzjonijiet permezz tal-internet. Louis Grech, id-Deputat Prim Ministru u Ministru g[allAffarijiet Ewropej u t-Twettiq tal-Manifest Elettorali qal dan waqt li sar id-dibattitu dwar lestimi g[all-Ministeru tieg[u. Louis Grech ta rendikont tal[idma parlamentari b[ala Kap tal-Kamra. Hu [abbar li [afna mill-proposti u mir-rakkomadnazzjonijiet tal-Oppo]izzjoni se jkunu assorbiti mill-Gvern. Louis Grech [abbar li fis-snin li ;ejjin se jkunu qed isiru diversi

riformi, fosthom, sistema ta’ attendenza g[all-membri parlamentari li tid[ol fis-se[[ mhux iktar tard mis-sajf tas-sena ddie[la. Id-Deputat Prim Ministru qal li l-gvern irid jara prijorita’ lillaffarijiet Ewropej u tenna li se jkunu msa[[a l-istrutturi pre]enti g[all-;id ta’ Malta. Louis Grech tkellem dwar ilPresidenza ta’ Malta fl-UE u qal li din se tkun ta’ sfida mhux biss tal-gvern imma tal-pajji] kollu. Hu qal li s-servizz pubbliku se jkollu sehem ewlieni g[al din ilPresidenza u x-xog[ol prin/ipali se jitwettaq f’Dar Malta fi Brussell. Hu stqarr li l-gvern se

jkun qed jikkonsulta malOppo]izzjoni dwar din ilPresidenza. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg wie;eb lill-kelliema talOppo]izzjoni dwar il-kritika li saret fil-konfront tas-Segretarjat immexxi minnu. Hu qal li lGvern irid jara kif se jag[mel la[jar u]u mill-fondi, aktar u aktar meta Malta trid tikkontribwixxi iktar milli takkwista. Hu qal li l-Gvern impenja ru[u biex ja;evola fondi li ma kinux applikati bi]]ejjed ta[t gvern pre/edenti. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg stqarr li l-Gvern se jara li ssetturi tal-edukazzjoni, l-inno-

vazzjoni, l-ener;ija u l-[olqien tax-xog[ol jissa[[u. Ian Borg ]ied li l-finanzjament mill-UE irid ikun segwit u allura trid tkun mi;;ielda l-burokrazija ]ejda biex l-a//ess g[all-fondi jkun ikbar milli hu llum. Dwar il-Presidenza tal-UE, isSegretarju Parlamentari Ian Borg qal li l-gvern qed jiffoka flimkien mal-Olanda u masSlovakkja jkun hemm programm koerenti. Id-Deputat Laburista Chris Fearne qal li l-Gvern Malti jinsab inkwetat min[abba d-deficit demokratiku fl-Unjoni Ewropea. Hu stqarr li l-UE g[andu jkollha struttura i]jed b’sa[[itha kontra

l-frodi. Hu sa[aq li l-UE g[andu tkun i]jed vi/in in-nies. Carmelo Abela, il-Whip talGrupp Parlamentari tal-Gvern qal li din il-le;i]3latura rat titjib fil-[idma parlamentari. Hu jemmen li l-Parlament g[andu jing[ata aktar ri]orsi u fakkar li saru diversi passi fosthom biex ikun hemm titjib dwar l-IT filParlament il-;did. Hu qal li dan l-ewwel ba;it ta’ Gvern Laburista beda jwettaq dak li wieg[ed, bi stil ;did ta’ tmexxija. Carmelo Abela qalli f’dawn la[[ar tmien xhur di;a’ ittie[du inizjattivi, fosthom, l-iskema Master It u skemi marbutin ma’ ener;ija nadifa.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

10

OPINJONI

Requiem lis-serjetà Niddubita qattx kien hemm elezzjoni fejn daqstant ftit ]mien wara l-elezzjoni, daqstant nies qed i[ossuhom daqstant traduti mill-weg[da ta’ serjetà u ndafa fit-tmexxija. Fi tmien xhur dan il-Gvern ta bissieq, g[affe; u difen is-serjetà. G[ax mhix serjetà meta lKummissarju tal-Pulizija jqabbad il-Pulizija jag[mlu xoghol mhux taghhom f’ikla ufficjali jew meta l-Kummissarju talPulizija jmur fuq it-TV u jip-

prova jkisser il-kredibbiltà ta’ Spettur tieg[u stess li ressaq il[ati ta’ hold-up fil-Qorti flok ifa[[ru jew meta t-tajjeb sar [a]in u l-[a]in sar tajjeb. Lanqas meta Ministru jikser il-li;i tal-Armata biex jag[ti promotions illegali lil tal-qalba u meta impjegat ta/-?ivil ji;i offrut [aruf tas-sagrifi//ju flok li l-Ministru jerfa’ r-responabbiltà , jew meta Ministru jbag[bas risposta li jkun tah i/?ivil g[al domanda

Parlamentari biex imewwitha. Lanqas meta d - dikjarazzjoni tal-assi ssir farsa li [add ma jemmen u meta /-Chief of Staff tal-Ministru ju]a s-servizzi ta’ courier ta ’ ekskriminal biex javvi/ina xhud f’inkjesta suppost indipendenti. Meta l - Kummissarju tal Pulizija jwaqqaf pro/eduri fuq allegat ka] ta’ tix[im ta’ 60 miljun ewro u mbaghad jordna l-arrest u li jitressaq il-Qorti impjegat g[ax suppost [a ritratt

bil - mowbajl , jew meta l Kummissarju tal - Pulizija jir referi g[all-Qorti li ddikjarat li arresta persuna inno/enti b[ala “l-inqas fost l-inqas Qrati”, jew meta l-Ministru jmur il-[abs biex jifir[u bih u jg[annquh ilpri;unieri g[ax tahom amnestija mwieg[da qabel l-elezzjoni, Jason Azzopardi jew meta uffi/jal tal-Pulizija jason.azzopardi@gov.mt jing[ata transfer vendikattiv Meta l-Ministru jda[[al do]a g[ax wettaq dmiru u mexa fuq rapport li kien jinvolvi uffi/jal parti;jana li qatt ma rajna b[ala fl - Armata u jqieg[ed ]ew; f’segretarjat ta’ Ministru. akkolti tieg[u li ma jifhmu xejn fuq l - Armata fuq Bord li jidde/iedi l-promotions g[allog[la kariga fl - Armata , jew meta l-Ministeru jgieg[el isServizzi ta ’ Sigurtà jag[tu verdett tajjeb fuq dawk tal qalba [alli jiehdu l-promotions fl-Armata ming[ajr ma jsiru lverifiki ne/essarji. Mhix serjetà meta l - Prim Ministru jordna li titwaqqa’ lkawza mill-Gvern kontrih stess b[ala Mexxej tal-Partit biex ilpartit tieg[u ma jitlifx proprjetà li tiswa l-miljuni u li l-kera taghha ;;ib mijiet ta’ eluf ta’ ewro fis-sena. Dik ukoll hi forma ta’ korruzzjoni: il-korruzzjoni mhix biss meta xi [add ja//etta flus biex ma jag[milx dmiru, jew g[ax g[amel dmiru. Li tivvinta strata;emmi biex l-istat jiffinanzja l-partit tieg[ek hi korruzzjoni tal-valur tal-politika. Hi /a[da tal-prin/ipju tasserjetà u trasparenza u tipika ta’ gvernijiet li huma korrotti minn ;ewwa. Meta l-Gvern jipprattika l - arroganza daqslikieku virtu mhix serjetà. Dal-Gvern tilef il-moral high ground , jekk qatt kellu . Fl a[[ar tmien xhur il - Gvern Laburista irridu/a s-saltna taddritt g[al saltna personalizzata u arbitrarja u irridu/a l-forzi ta’ dixxiplina tal-istat g[al forzi bl - uniformi g[as - servizz tal Partit Laburista. Mhux g[al dan ivvutaw il-Maltin f’Marzu li g[adda. It-triq twila, vera, peró ejja nkomplu nuru li s - serjetà , assenti f’min farrakha, tinsab pre]enti, anzi, qawwija fostna. Ejja nkomplu nuru determinazzjoni determinata li nkunu serji. Li tkun serju jfisser impenn, tbatija , sagrifi//ju u onestà . A[na lesti nitqabdu t-taqbida ttajba g[ax in[obbu tassew lil pajji]na , mhux g[al dak li nistg[u nisol[u minnu kif qed jag[mel [addie[or, imma g[al dak li hu, g[al dak li jixraqlu jkun.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

Serq tal-arti li jiswa l-miljuni IR-RENJU UNIT Twaqqaf taskforce ;did biex jikkonfronta s-serq tal-arti li llum sar ‘it-tieni l-aktar intrapri]a kriminali’ li tirrendi l-flus kbar, wara t-traffikar tad-droga. L-a[[ar rapporti qalu li kull sena qeg[din jinsterqu l-bi//iet tal-arti li l-valur totali tag[hom hu ekwivalenti g[al xi 300 miljun lira Sterlina, u fejn ilkriminali qeg[din jikkon/entraw aktar fuq il-pitturi u l-o;;etti antiki. Il-Pulizija, intant, ikkonfermat li l-introjtu mid-droga biss jissupera l-ammonti tal-flus li qeg[din ida[[lu l-kriminali involuti f’dan is-serq – u fejn il-

[allelin jikkon/entraw fuq xog[lijiet tal-arti li jkunu g[allwiri fil-mu]ewijiet u l-libreriji jew li jiffurmaw parti minn xi kollezzjoni privata. M’hix l-ewwel darba li l[allelin irrikorrew g[all-’vjolenza bla limiti’ u t-taskforce ;did – li twaqqaf mill-Asso/jazzjoni tal-Uffi/jali Ewlenin tal-Pulizija ( u li tinkludi rappre]entanti talEnglish Heritage) – se jkollu lmezzi adatti biex jikkumbattu dan is-serq. Intant, l-asso/jazzjoni se tippubblika anki strate;ija li tinkludi database nazzjonali g[all-informazzjoni sigrieta.

L-E:ITTU> Ix-xena ta’ in/ident fatali f’Dalshour, f’Giza, wara li ferrovija, lbiera[, da[let fuq xarabank u trakk li kienu qeg[din jaqsmu l-linja u fejn tal-anqas 25 persuna spi//aw jitilfu [ajjithom (ritratt EPA)

Il-lukandi jispi//aw b[ala ‘/entri g[all-ispjuna;;’ IR-RENJU UNIT

IL-:APPUN> Impjegata tidher ma;enb si;ra tal-Milied mag[mulha mid-deheb fl-istabbiliment ta Ginza Tanaka, f’Tokjo. Is-si;ra, li hi twila xi 2.4 metru u li ti]en 43 kilogramma, tinsab g[all-bejg[ u tiswa madwar [ames miljun ewro. (ritratt EPA)

L-a;enzija sigrieta Britannika GCHQ u]at sistema g[all-ispjuna;; li semmiet Royal Concierge biex tissorvelja lattivitajiet tad-diplomati/i barranin u l-membri tad-delegazzjonijiet li kienu qed jirrappre]entaw numru ta’ Gvernijiet, f’aktar minn 350 lukanda madwar id-dinja. Il-;urnal :ermani] Der Spiegel irrapporta dwar din issorveljanza sigrieta u fejn ibba]a fuq l-informazzjoni sigrieta li ]vela Edward Snowden, leks kuntrattur man-National Security Agency (NSA) tal-Istati Uniti, u li s’issa, mifhum li kixef il-kontenut ta’ xi 200,000 dokument sigriet lill-istampa. Skont Der Spiegel, il-GCHQ u]at is-sistema Royal Concierge biex tispjuna fuq l-arran;amenti g[all-bookings fil-lukandi inkwistjoni, u bl-iskop li tikseb linformazzjoni dwar ‘il-pjani konnessi mal-ivvja;;ar’ tad-

diplomati/i u r-rappre]entanti barranin. Jidher ukoll li s-sistema g[enet biex ‘t[ejji’ l-kmamar tal-lukandi g[al sorveljanza sigrieta aktar iddettaljata. Ir-rapport fil-;urnal :ermani] kompla li grazzi g[all-informazzjoni li nkisbet mis-sistema, lhekk-imsej[a ‘dipartimenti tekni/i’ tal-GCHQ setg[u jissemmg[u fuq it-telefonati permezz tal-metodi g[all-bugging . Intant, kien anki possibbli biex is-servizzi jsiru jafu dwar ‘kulma jkun g[addej’ kulmeta d-diplomati/i kienu ju]aw il-kompjuter fil-kmamar tal-lukandi. Jing[ad ukoll li l-istess sistema g[all-ispjuna;; g[enet twitti ttriq g[all-hekk-imsej[a ‘Humint Operations’ – jew metodu ta’ sorveljanza li jinvolvi l-istazzjonar tal-a;enti biex jispjunaw fuq id-diplomatai/i. Il-;urnal Der Spiegel ma semmiex il-lukandi li servew g[al din l-attivita sigrieta u meta kelliema

g[all-GCHQ – li kienu kuntattjati dwar din l-istorja – sostnew li ‘la jistg[u jikkonfermaw u lanqas ji/[du’ r-rapport. L-attivitajiet li g[adhom kemm kienu ]velati huma, fil-fatt, la[[ar fost sensiela ta’ stejjer u artikli dwar il-[idma sigrieta talGCHQ u n-NSA Amerikana li qed ji//irkola Edward Snowden. Intant, l-Indone]ja rtirat lambaxxatur tag[ha millAwstralja g[al ‘konsultazzjonijiet’ dwar allegazzjonijiet li sservizzi sigrieti f’Canberra spjunaw fuq it-telefonati talPresident Indone]jan, Susilo Bambang Yudhoyono – u fejn jing[ad li Ani Yudhoyono, ilFirst Lady tal-Indone]ja u l-Vi/iPresident Indone]jan, Boediono, ukoll spi//aw mira tas-servizzi. L-allegazzjonijiet jo[or;u middokumenti li ]vela Snowden u fost il-kumplikazzjonijiet g[arrelazzjonijiet bejn l-Indone]a u lAwstralja.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

17

A{BARIJIET TA’ BARRA

Tkompli t-tensjoni u l-in/ertezza IL-LIBJA Il-grupp ta’ ;ellieda minn Misurata, li huma fost l-aktar b’sa[[ithom fil-Libja, ing[ata tlett ijiem biex i[alli l-kapitali Libjana wara sensiela ta’ in/identi vjolenti fi Tripli. Dan meta l-a[[ar vjolenza fejn inqatlu kwa]i 50 persuna kompliet i]]id ir-rabja talLibjani g[al dawn il-gruppi armati li g[adhom i[ufu massaqajn fi Tripli u bliet o[ra talLibja. Il-frustrazzjoni dwar ilpre]enza ta’ dak il-grupp armat li ilu je]isti minn ]mien irrewwixta tal-2011 li qa//tet leks re;im ta’ Muammar Gaddafi, wasslet anki g[al strajk ;enerali fi Tripli, li lbiera[ ( it-tieni jum ta’ din l-azzjoni) kienet relattivament kwieta. B’reazzjoni g[as-sitwazzjoni fi Tripli, l-Ministeru tad-Difi]a [abbar li kienet se ti]died ilpre]enza tal-Armata fit-toroq u [e;;e; biex il-popolazzjoni tikkoopera mat-truppi. Il-Prim Ministru Libjan, Al Zeidan, fil-passat g[amel diversi appelli biex il-gruppi armati jxolju imma s’issa lappelli jidhru li waqg[u fuq ilwidnejn torox. Sadanittant, matul il-;urnata tat-Tnejn in[eles id-vi/i kap tas-servizzi sigrieti Libjani, Moustafa Nouh, li kien in[ataf fil-jum pre/edenti. Mhux mag[ruf min seta’ kien wara l[tif ta’ Nouh, li hu membru ta’ familja li ;ejja minn Misurata. L - a[[ar rapporti , fl - istess [in , indikaw li tista ’ qed tirnexxi l - pressjoni fuq il ;ellieda u wara li numru tag[hom dehru jirtiraw millin[awi ta’ Tripli – bit-taqsimiet tal-Armata jid[lu fl-istess zoni [alli jikkonsolidaw is-sigurta.

IR-RUSSJA> In-nies fl-ajruport internazzjonali ta’ Kazan ipo;;u l-fjuri quddiem lista bl-ismijiet tal-passi;;ieri li tilfu [ajjithom fit-ti;rif tal-ajruplan Boeing 737 li se[[ fl-istess ajruport, nhar il-{add, wara titjira minn Moska. L-awtoritajiet ikkonfermaw li f’din it-tra;edja mietu l-[amsin persuna li kienu abbord, fosthom is-sitt membri tal-ekwipa;; (ritratt> EPA)

Alert f’Pari;i wara ]ew; sparaturi FRANZA Il-belt ta’ Pari;i, lbiera[, in[akmet minn tensjoni wara li se[[ew l-isparaturi fl-uffi/ini tal-gazzetta Liberation u barra lkwartieri-;enerali tal-bank So/iete Generale – bil-pulizija tiddikjara stat g[oli ta’ alert waqt li insistiet biex in-nies ma jo[or;ux ‘fejn ikun possibbli’. Intant, il-pulizija, lbiera[, kienet g[assa madwar l-uffi/ini ewlenin kollha tal-istampa f’Pari;i u filwaqt li m’hux esklu] li l-in/identi jistg[u g[andhom xi konnessjoni ma [ar;et l-ebda konferma uffi/jali li l-isparaturi kienu jinvolvu listess ‘persuna jew persuni’. Sadanittant, ir-rapporti qalu li fotografu ]g[a]ug[ impjegat

ma’ Liberation spi//a midrub serjament ‘fl-ewwel in/ident’ u li s-sid ta’ karrozza spi//a b[ala l-osta;; ta’ aggressur filvi/inanzi tal-imsemmi bank, fejn kien im;ieg[el isuq salin[awi ta’ Champs Elysees qabel t[alla jitlaq. Il-Pulizija qalet li l-aggressur informa lill-osta;; li kien ‘armat bi grenades’ u bilPresident ta’ Franza, Francois Hollande, ma jitlifx i]-]mien biex jitlob lill-Ministru talIntern Fran/i], Manuel Valls, biex ‘jirrikorri g[all-mezzi kollha’ li jevitaw aktar attakki. Dan meta l-awtoritajiet qed jag[mlu minn kollox possibbli [alli jinqabdu l-persuna jew persuni

responsabbli. Intant, l-investigaturi kellhom iqabblu l-filmati tas-CCTV mill-in[awi tal-attakki biex jaraw jekk je]istux xi aspetti simili li jistabbilixxu ‘konnessjoni’ jew li jistg[u jg[inuhom biex janalizzaw a[jar i/-/irkustanzi. L-ewwel attakk talbiera[ se[[ fl-uffi/ini ta’ Liberation, qrib ilPlace de la Republique, meta ra;el armat b’tip ta’ azzarin li jintu]a g[all-ka//a da[al filkumpless u spara ]ew; tiri qabel [arab mill-post – u fejn [alla warajh il-fotografu ferut, li jing[ad qed ji;;ieled g[al [ajtu. Xi sag[ten wara l-attakk, kelliema g[al Societe Generale

ikkonfermaw li ra;el kien qabad u spara arma barra l-kwartieri;enerali tal-bank, fid-distrett ta’ La Defense, u fejn ma we;;a [add. Sadanittant, il-Ministru Valls ]ar l-in[awi fejn se[[ew lisparaturi u meta l-investigaturi qeg[din jindagaw dwar lin/identi kif ukoll dwar ka] ie[or ‘simili’ li se[[ nhar il:img[a, bl-iskop li jaraw jekk dawn humiex irrelatati. L-in/ident ta’ nhar il-:img[a kien jinvolvi ra;el armat li da[al fl-uffi/ini tal-istazzjon tala[barijiet BFMTV ( ukoll ibba]at f’Pari;i) u fejn – g[al xi ra;uni jew o[ra – naqas milli jispara mqar tir wie[ed.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

25

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

3

9

10

IT-TEMP Il-bi//a l-kbira xemxi VI}IBBILTÀ :eneralment tajba IR-RI{ Ftit qawwi g[al qawwi mil-Lbi/ BA{AR Qawwi IMBATT Moderat mim-Xlokk TEMPERATURA L-og[la 21˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 155.2mm IX-XEMX titla’ fis-06.42 u tin]el fit-16.53

11

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

Mimdudin> 5. Isir minn min ma jfendix fil-log[ba tal-bo//i (5) 6. Fet[a (5) 7. Nar jaqbad bla lsien (5) 10. Issajjar fi]-]ejt (5) 11. Tfaddal fih (5) 12. Kunjom (5) 14. {a;ar, ru]etti (5) 16. Tfittxu fis-sajf (5) 17. Lebbra (5) 18. G[uda tas-si;ar tal-prinjol (5)

18

Weqfin> 1. A//ertat (6) 2. Lesti biex jisparaw (6) 3. Assalt (6) 4. Frott (6) 8. Mara li jkun se jkollha tarbija (5) 9. A/idità u [ruq talistonku (5) 12. Il-belt kapitali ta’ Franza (6) 13. Marbat tal-[alq (6) 14. Mel[ tal-a/idu fosforiku (6) 15. Kaxxa kbira tawwalija bil-g[atu li fiha jintrefg[u xi [wejje; (6)

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-biera[ Mimdudin> 5. Erodi; 6. Tondi; 7. Ftira; 10. Xamma; 11. Trodd; 12. Laned; 14. Mazza; 16. :ew]a; 17. Jasar; 18. Rubin. Weqfin> 1. Ferrex; 2. Fistla; 3. Stirat; 4. Mi]dud; 8. Smina; 9. Forza; 12. Lawrja; 13. Dwejra; 14. Ma]]ra; 15. Almenu.

Sudoku Bejn [afifa u moderata: qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Soluzzjoni Sudoku

IT-TLIETA L-og[la 21˚C L-inqas 17˚C

L-ERBG{A L-og[la 21˚C L-inqas 16˚C

IL-{AMIS L-og[la 22˚C L-inqas 16˚C

IL-:IMG{A L-og[la 20˚C L-inqas 15˚C

IS-SIBT L-og[la 20˚C L-inqas 14˚C

UV

UV

UV

UV

UV

3

2

2

2

2

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 21˚ imsa[[ab, Al;eri 16˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 7˚C imsa[[ab, Ateni 19˚C ftit imsa[[ab, Li]bona 15˚C ftit imsa[[ab, Berlin 6˚ imsa[[ab, Brussell 6˚C imsa[[ab, il-Kajr 22˚C imsa[[ab, Dublin 7˚C ftit imsa[[ab , Kopen[agen 7˚C imsa[[ab, Frankfurt 7˚C imsa[[ab, Milan 9˚C xita, Istanbul 15˚C ftit imsa[[ab, Londra 9˚C imsa[[ab, Madrid 9˚C imsa[[ab, Moska 3˚C xemxi, Pari;i 6˚C xita [afifa, Bar/ellona 15˚C imsa[[ab, Ruma 18˚C imsa[[ab, Tel Aviv 21˚C ftit imsa[[ab, Tripli 25˚C ftit imsa[[ab, Tune] 24˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 8˚C imsa[[ab, Zurich 5˚C imsa[[ab, Munich 4˚C imsa[[ab, St. Petersburg 5˚C sabi[ bi nhar

Tag[rif Laqg[a Annwali Kunsill Lokali San :iljan Nhar il-{amis, 21 ta’ Novembru fis-18:00 fl-Uffi//ju tal-Kunsill Lokali ta’ San :iljan se ssir il-laqg[a annwali tallokalita. Dawk kollha li huma

re;istrati b[ala votanti fuq San :iljan huma m[e;;a jattendu.

Laqg[a Annwali Internazzjonali tal-Historical Fencing It-tielet laqg[a ta’ kull sena tal-g[aqdiet tal-Historical Fencing se ssir f’Malta fit-22, 23 u 24 ta’ Novembru. Minbarra membri Maltin, se jkunu qed jattendu wkoll ’il fuq minn 50 membru minn erba’ pajji]i differenti. Fost o[rajn se ssir ta[dita pubblika mill-kittieb espert ta’ armi u]ati fl-

Imperu Ottoman Manouchehr Moshtagh Khorasani. Issir ukoll ]jara tal-Armerija li nsibu fil-Palazz il-Belt.

Snooker League Fil-Ka]in

tas-So/jeta Mu]ikali Madonna tal-:ilju flImqabba nhar is-6 ta’ Di/embru se jibda League talIsnooker. Min hu interessat li jie[u sehem g[andu jirre;istra billi jew i/empel fuq 99471736 jew jasal sal-bar tal-Ka]in mhux aktar tard mill-{add, 1

ta’ Di/embru. {las 10 ewro. Jing[ataw trofej g[all-ewwel erbg[a klassifikati. Din l-attivita qed tkun sponsorjata millMembru Parlamentari Toni Bezzina. Konferenza Karmen Mikallef Bu[a;ar Nhar l-Erbg[a, 27 ta’ Novembru fi/-?entru g[all-

Konferenzi Mikiel Anton Vassalli (Gateway – Sala A) tal-Università ta’ Malta fis1 8 : 30 se ssir il - Konferenza Karmen Mikallef Bu[a;ar. Din se tkun dwar Dun Karm Psaila. Tne[[ija tal-vi]a Malta u l-Indja ffirmaw ftehm dwar it-tne[[ija tal-vi]a g[al passaporti diplomati/i. Barra minn hekk ir-relazzjonijiet di;à tajbin bejn i]-]ew;

pajji]i mistenni li jkomplu jissa[[u f’kull qasam possibbli.

Ikla tradizzjonali fl-Imqabba Il-:img[a, 6 ta’ Di/embru, fit-20:00 se ssir ikla tradizzjonali tal-Kun/izzjoni organizzata mis-So/jeta Mu]ikali Madonna tal-:ilju tal-Imqabba flokka]joni tal-festa fil-ka]in talimsemmija so/jetà. Ibbukkjaw

billi //emplu fuq 79853044 jew ming[and Bice Farrugia.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

28

SPORT RUGBY

L-Awstralja tissospendi sitt plejers

Sebastian Vettel jikseb it-tmien reb[a konsekuttiva

Vettel kburi bir-rekord li waqqaf Sebastian Vettel jinsab ‘kburi’ li sar l-ewwel sewwieq filFormula 1 li kiseb tmien reb[iet konsekuttivi fi sta;un wie[ed. Is-sewwieq tar-Red Bull kiser ir-rekord ta’ Michael Schumacher u Alberto Ascari bir-reb[ tal-GP tal-Istati Uniti. “In-numri ma j;ieg[lunix naqbe] fil-karozza imma rrealizzajna li g[amilniha u dan

jag[mlek kburi [afna. Tirrealizza xi tfisser meta t[ares lura lejn dawk l-ismijiet. In-nies t[ares lura u titkellem dwar /ertu sewwieqa. Xi darba n-nies g[ad titkellem dwari u ]-]mien tieg[i,” qal Vettel. Il-:ermani] reba[ kull ti;rija sa minn meta l-Formula 1 irritornat mill-waqfa tas-sajf bil-GP tal-Bel;ju f’Awwissu.

Huwa qal li dan l-akkwist li ddeskrivih b[ala ‘inkredibbli’ mhux se jg[addilu malajr. “Dejjem ikun l-g[ada li t[ossok invin/ibbli. Tifmhunix [a]in. Hi sensazzjoni sabi[a u jkollok dik il-[arsa fuq wi//ek, diment li ma tkunx fis-sakra,” qal Vettel li a//erta mir-raba’ titlu mondjali konsekuttiv waqt il-GP tal-Indja tliet ti;rijiet ilu.

“B[ala sportiv irrid in]omm f’mo[[i li mhux kull ;urnata se tkun sabi[a. Se jkolli t-tlajja u lin]ul. U r-rimarki meta tkun isfel iwe;;g[u aktar milli meta tkun fuq. Kellna ti;rijiet e//ellenti fl-a[[ar [ames tlielaq imma nibqa’ ng[id li m’hemm xejn garantit g[at-ti;rija li jmiss jew g[as-sena li ;ejja,” qal Vettel.

?IKLI}MU

Armstrong jitlob sku]a lil O’Reilly Lance Armstrong iltaqa’ u talab sku]a mal-mara li kienet lewwel wa[da li akku]atu biddoping. L-eks-/iklist ta’ 42 sena tte[dulu seba’ titli tat-Tour de France u f’Jannar kien ammetta li g[amel u]u minn sustanzi projbiti tul il-karriera tieg[u. Sa dakinhar dejjem kien /a[ad li [a sustanzi llegali u sa[ansitra [a azzjoni legali kontra t-tentattiv tal-eks-membru tat-tim Emma O’Reilly li skont

hu ppruvat t[assarlu r-reputazzjoni. Arsmtrong ammetta li dak li g[amel kien ‘imbarazzanti’ u ‘mhux sku]abbli’. O’Reilly li kienet ta[dem ma’ Armstrong kienet tkelmet dwar l-abbu] ta’ Armstrong fl-2004. “Dak i]-mien, meta g[idt dak li g[idt fuqha, kont qed nipprova nipprote;i [afna po]izzjonijiet,” qal Armstrong. F’Awwissu tal-2012 lAmerikan itte[dulu s-seba’ titli

tat-Tour de France u kien akku]at mill-a;enzija kontra ddoping fl-Istati Uniti “bl-aktar programm professjonali u ta’ su//ess fid-doping li qatt ra lisport.” Armstrong ammetta wkoll li g[adda minn fuq [afna nies biex i]omm mistur id-doping tieg[u. “Qatt ma stennejt li se nara lil Emma. Ridt inkellimha. {assejt li kien me[tie; li jkolli konver]azzjoni g[aliex ]gur kien hemm nies li nqabdu f’din l-

istorja u li jimmeritahom sku]a ming[andi,” qal Armstrong li dan l-a[[ar iltaqa’ ma’ O’Reilly fi Florida. Intant Armstrong qal ukoll li l-eks-President tal-UCI, Hein Berbruggen kien g[enu jevita sospensjoni fuq doping fl-1999 billi a//etta li jwa[[al fuq preskrizzjoni datata lura g[al krema ta’ steroid biex jittratta nfafet tas-seat. Verbruggen /a[ad dawn lakku]i.

L - awstralja ssospendiet sitt plejers tar - Rugby g[al partita kull wie[ed talli nqabdu jixorbu f ’ nofs il ;img[a qabel ir - reb[a fuq l Irlanda 32 -1 5 is - Sibt li g[adda waqt li wissiet disg[a o[ra . Il - kow/ Ewan McKenzie qal li l - livell ta ’ etika tat tim nazzjonali kien kompro mess . Huwa qal li l - Wallabies kienu a;ixxew wara li “ grupp ta ’ plejers [adu de/i]joni li jibqg[u barra sa tard u jikkunsmaw livell mhux xieraq ta ’ alkohol ,” nhar l - Erbg[a . Is - sitt plejers sospi]i huma Adam Ashley Cooper , Nick Cummins , Liam Gill , Tatafu Polota - Nau , Benn Robinson u Paddy Ryan . Il - winger Cummins kien fost dawk li g[amlu try kon tra l - Irlanda waqt li Ashley Cooper ukoll kien fost l ewwel 1 5 . Ryan da[al fl a[[ar 1 5 - il minuta waqt li l o[rajn kienu sostituti li ma [adux sehem fil - log[ba . Huma se jitilfu l - log[ba kontra l - Iskozja s - Sibt . Dave Dennis , Kane Douglas , Saia Fainga ’ a , Bernard Foley u Nick Phipps ing[ataw twissija bil - miktub talli g[amlu lejl barra sas sig[at bikrin tal - Erbg[a filg[odu waq tli Scott Fardy , Mike Harris , Ben McCalman u Nic White ing[ataw twissija verbali .


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

29

SPORT TAZZA TAD-DINJA PLAY-OFFS

L-Ukrajna u l-Gre/ja ferm vi/in il-kwalifikazzjoni L-Ukrajna u l-Gre/ja se jkunu qed jibdew favoriti li jkunu huma li javvanzaw g[all-finali tatTazza tad-Dinja meta llum jintlag[bu t-tieni legs mill-play-offs tal-Ewropa wara l-vanta;; miksub fl-ewwel leg. Il-Portugall ukoll se jibda fil-vanta;; imma lI]vezja kapa/i jdawru r-ri]ultat waqt li l-Kroazja mistennija j/a[[du lill-I]landa milli jiktbu listorja hekk kif illum ikunu mag[rufa l-a[ar erba’ pajji]i ewropej li jikkwalifikaw g[allBra]il. Franza v Ukrajna

Franza jridu jag[tu wirja ferm a[jar minn dik li taw il-:img[a fl-Ukrajna biex imorru l-Bra]il. It-tim ta’ Didier Deschamps jinsab f’xifer l-eliminazzjoni wara telfa 2-0 f’Kiev fl-ewwel leg. Franza kienu pre]enti f’kull edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja fla[[ar erba’ turnaments sa minn meta kienu fallew milli jikkwalifikaw g[all-edizzjoni tal-1994 flIstati Uniti u reb[u t-titlu f’darhom fl-1998. Imma issa qed jiffa//jaw ilprospetti li jibqg[u barra u jridu jwettqu rimonta nkredibbli fi Stade de France ming[ajr iddifensur Laurent Koscielny li tke//a fl-ewwel leg. Id-difensur /entrali ta’ Real Madrid, Raphael Varane jista’ jie[u post Koscielny wara li Deschamps ]vela li l-plejer ta’ 20 sena rkupra malajr minn injury flirkobba. Il-fatt li l-Ukrajna ma qalg[ux gowl fl-ewwel leg kienet it-tmien partita konsekuttiva imma Deschamps jinsab fidu/ju] li t-

tim kapa/i jinfed id-difi]a avversarja f’Pari;i waqt li wissa lillplejers mill-kontr-attakki. “It-Tlieta g[andna /ans indawru r-ri]ultat. Irridu nag[mlu pressjoni mill-bidu imma ma rridux in[alluhom ipo;;u g[axar plejers wara l-ballun. Mhux ;ejjin hawn biex jiddefendu. Irridu n]ommu ritmu g[oli mill-bidu sal-a[[ar.” L-Ukrajna g[amluha darba biss sat-Tazza tad-Dinja fl-istorja tag[hom u dan kien fl-2006 fil:ermanja fejn waslu sal-kwarti tal-finali. It-tim ta’ Mikhail Fomenko se jkun ming[ajr id-difensur Oleksandr Kucher wara li tke//a fil-[in mi]jud il-:img[a imma g[andhom ikunu fidu/ju]i li jkunu huma li javvanzaw wara li tilfu biss log[ba wa[da fil-kwalifikazzjoni. Andriy Yarmolenko skorja ttieni gowl tal-Ukrajna minn penalty fl-ewwel leg imma lwinger ta’ Dynamo Kiev wissa lil s[abu biex ikunu kawti. “Il-vanta;; doppju jrid jittie[ed bil-kalma. G[ad fadlilna log[ba s[i[a u se tkun aktar diffi/li. Irridu nkunu fidu/ju]i.” }vezja v Portugall L-istilla }vedi]a

Zlatan Ibrahimovic jemmen li t-tim tieg[u kapa/i jsib mezz kif jissupera lill-Portugall. It-tim ta’ Emrik Hamren deher riesaq lejn draw ming[ajr gowls fl-ewwel leg f’Li]bona imma kellu jbaxxi rasu g[al gowl fit-82 minuta skorjat minn Cristiano Ronaldo. Dan ifisser li l-I]vezja issa g[andhom telg[a biex jiksbu post

Ibrahimovic u Ronaldo. Min minnhom se jmur il-Bra]il^

Il-programm Play-offs II Leg

Franza v Ukrajna }vezja v Portugall Rumanija v Gre/ja Kroazja v I]landa

(0-2) (0-1) (1-3) (0-0)

g[andna missjoni mill-aktar diffi/li.” Il-kow/ tal-Gre/ja Fernando Santos mexxa lit-tim lejn seba’ reb[iet konsekuttivi u ;arrbu telfa wa[da biss fi 15-il log[ba. Santos qed jittama li Mitroglou jkompli bil-forma brillanti fejn ilplejer ta’ 25 sena skorja seba’ darbiet f’daqstant partiti malklabb u pajji]u. L-attakkant ta’ Olympiakos kien l-istilla fl-ewwel leg fejn [arbat id-difi]a Rumena. Victor Piturca jinsab ming[ajr il-captain Vlad Chiriches min[abba ksur f’imnie[ru. I]-]ew; na[at g[andhom plejer sospi] g[alkemm ir-Rumanija Il-Fran/i] Ribery jissielet ma’ Khacheridi tal-Ukrajna fl-ewwel leg jistg[u ma j[ossux il-mifielder Bourceanu daqs kemm il-Griegi fil-Bra]il u jridu ]ew; goals g[at-turnament ikun g[amel dan se j[ossu l-captain Katsouranis. vanta;; fil-Friends Arena g[at-tieni darba konsekuttiva f’Solna biex ja//ertaw li jkunu permezz tal-play-offs wara li kien Kroazja v I]landa huma jdawru r-ri]ultat. reba[ 2-0 aggregate kontra lL-I]landa se jmorru l-Kroazja Madankollu ir-ri]ultat tal-ewwel Bo]nja-Herzegovina fl-2009 biex bit-tama li g[all-ewwel darba flleg jag[ti wkoll il-possibilita` kiseb post fl-Afrika t’Isfel. istorja tag[hom jiksbu post filg[all-[in barrani. L-a[[ar darba li l-Portugall finali. Id-diskors qabel l-ewwel kon- reba[ fl-I]vezja kein f’Ottubru It-tim immexxi minn Lars front bejn i]-]ew; na[at kien tal-2002 b’gowl fid-89 minuta Lagerback ;ie draw 0-0 fl-ewwel dominat dwar minn bejn i]-]ew; minn Rui Costa li a//erta reb[a leg il-:img[a minkejja li kellu dfinalisti tal-Ballon d’Or, 3-2 f’partita ta’ [biberija. difensur Skulason imke//i Ibrahimovic u Ronaldo, kien se kmieni fit-tieni taqsima. jibbrilla l-aktar. Rumanija v Gre/ja L-a[[ar darba l-I]landa marru I]-]ew; plejers kienu mra]]na Ir-Rumanija se jkunu qed ifit- vi/in li jikkwalifikaw g[al turnatajjeb u ftit dehru sakemm wasal txu li j]ommu l-forma ri/enti ment ma;;uri kien g[all-Euro il-gowl ta’ Ronaldo. tag[hom f’darhom meta llum 2004 meta fallew il-play-offs Ta’ 32 sena, it-Tazza tad-Dinja jilqg[u lill-Gr/eja g[at-tieni leg wara li spi//aw punt wara ltal-2014 tista’ tkun l-a[[ar fejn se jibdew bi ]vanta;; ta’ Iskozja fil-grupp. Issa g[andhom pre]enza ta’ Ibrahimovic fil- 3-1. /ans jiktbu isimhom fl-isotrja talkampjonat mondjali u l-plejer ta’ Fl-a[[ar 12-il xahar ir- futbol imma biex jag[mlu dan Paris Saint Germain jinsab Rumanija reb[u [amsa minn iridu jiksbu l-ewwel reb[a flfidu/ju] li l-I]vedi]i se jdawru r- seba’ partiti f’darhom u g[elbu istorja kontra l-Kroazja. ri]ultat. timijiet b[all-Bel;ju u lIl-midfielder ta’ Tottenham “Issa nafu xi jsarrfu u dan hu Awstralja li se jkunu fil-finali fil- Sigurdsson u l-attakkant ta’ Ajax ta’ vanta;;. Hi l-a[[ar log[ba Bra]il is-sajf li ;ej. Sigthorsson mistennija jkunu lqabel it-Tazza tad-Dinja. Kunu }ew; gowls minn Mitroglou u plejers li fuqhom it-tim qed warajna u nag[mluha,” appella ie[or minn Salpingidis f’Ateni jibba]a l-kwalifikazzjoni. LIbrahimovic lill-partitarji. nhar il-:img[a po;;ew lill- attakkant ta’ Heerenveen Hamren mistenni li jibda bl-ist- Griegi fil-kmand tal-log[ba Finnbogason ukoll jaf ikollu ess formazzjoni li beda biha l- imma l-gowl tar-Rumeni minn impatt jekk juri l-forma li qed juri :img[a hekk kif l-I]vezja se jip- Bogdan Stancu g[ad jista’ mal-klabb fejn skorja 14-il gowl. pruvaw jirritornaw fit-Tazza tad- jag[mel id-differenza. G[all-Kroazja se tkun it-tieni Dinja wara li fallew dik fl-Afrika Ir-Rumanija fl-a[[ar [ames log[ba ta[t it-tmexxija ta’ Niko t’Isfel fl-2010. partiti li lag[bu f’Bucharest ma Kovac wara t-tke//ija ta’ Stimac Ir-reb[a tal-Portugall kienet l- qalg[ux gowl fi tlieta minnhom u ix-xahar l-ie[or. ewwel wa[da fuq l-I]vezja f’pa- Salpingidis jinsab konxju minn Imma Kovac se jkollu b]onn li jji]hom u jinsabu fidu/ju]i li se log[ba diffi/li. plejers b[al Luca Modric ta’ Real jkunu qed jag[mluha g[ar-raba’ “Ovvjament fit-teorija g[andna u Mario Mandzukic ta’ Bayern finali konsekuttiva fit-Tazza tad- l-aqwa /ans li nikkwalifikaw ikunu fl-aqwa forma f’Zagreb. Dinja. spe/jalment wara r-reb[a talMandzukic di;a` skorja tmien Il-kow/ Paulo Bento s-Sibt :img[a. Madankollu id-differen- darbiet g[al Bayern dan l-ista;un serra[ lil Ronaldo u lil Pepe mit- za bejn telfa u reb[a hi minima, imma ma kellux l-istess forma ta[ri; b[ala prekawzjoni. spe/jalment fil-partiti l-kbar. fil-kwalifikkazzjoni u skorja biss Jekk il-Portugall jikkwalifika Irridu nkunu attenti g[aliex tlieta fi 11-il log[ba.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

31

SPORT ILLUM MALTA V FAROE ISLANDS

It-tim nazzjonali jrid iwettaq reazzjoni Illum fis-7 p.m. it-tim nazzjonali Malti se jkun qed jilg[ab la[[ar partita tieg[u g[al din issena, log[ba ta’ [biberija kontra Faroe Islands, tim meqjus ]g[ir b[al tag[na u fil-livell ta’ timijiet b[alna u b[al dawk ta’ San Marino, Andorra, l-Lussemburgu u Liechtenstein. Wara li t-tim Malti g[alaq limpenji tieg[u fil-kwalifikazzjoni tat-Tazza tad-Dinja b’]ew; wirjiet mill-aktar deludenti, dan se jkun mument mill-aktar opportun li t-tim nazzjonali, jwettaq reazzjoni jag[laq is-sena fuq nota po]ittiva u b’wirja pja/evoli. Imma l-kow/ nazzjonali Pietro Ghedin beda biex qal li g[at-tim Malti qatt m’hi partita ta’ [biberija g[aliex dejjem irridu nuru li kapa/i nkampaw mas-sitwazzjoni u l-g[an jibqa’ dak li dejjem ng[ollu l-livell tag[na, anke jekk mhux dejjem irnexxielna. “Nispera u ninsab fidu/ju] filplejers li se jag[tu kollox kif dejjem g[amlu. Ir-ri]ultat jibqa’ importanti g[aliex fl-a[[ar milla[[ar dak hu li jg[odd,” qal ilkow/ Nazzjonali. Mistoqsi jekk hux se ju]a’ din il-partita biex jag[mel xi esperimenti jew jintrodu/i plejers ;odda u g[alfejn m’g[a]ilx li jag[ti /ans lil /ertu plejers li fitt kienu qed jilag[bu, Ghedin qal li g[alih l-ewwel u fuq kollox tibqa’ r-reb[a. “Jien hu dak li nag[]el liskwadra u min jilg[ab u mhux dak li nag[ti t-ta[ri; lill-plejers. Xog[ol il-kow/ nazzjonali jrid ikun dejjem li jipprova jda[[al

plejers fil-po]izzjoni t-tajba tag[hom u fil-mument opportun tag[hom,” qal Ghedin. “Gowlkipers g[andi erbg[a u kollha ta’ livell tajjeb u qed juru progress. Henry Bonello g[adu ]g[ir u jil[aq jasal il-mument tieg[u. Tinsewx li dan kien g[amel ]mien twil barra millog[ba. Vella qed juri progress. Imma g[a]ilt lil Hogg g[ax re;a’ beda jilg[ab mat-tim tieg[u barra minn Malta waqt li Haber kellu partiti tajbin ma o[rajn anqas tajbin. Imbag[ad hemm Terence Vella li ilu sitt xhur ma jilg[ab ma’ B’Kara u lag[ab xi partiti min[abba li kien hemm xi injuries. Dan it-tifel nemmen fih g[aliex kieku ma jinsabx mag[na. Lil Rowen Muscat bg[attu lura g[aliex kien ilu 10 t’ijiem ma jittrenja u f’ka]i b[al dawn irridu nuru wkoll rispett lejn il-klabbs. Issa fin-nuqqas tieg[u u peress li hemm nieqes ukoll Gareth Sciberras, g[adni qed na[seb lil min se nilg[ab f’dak ir-rwol jekk hux lil Scerri jew lil Ryan Fenech u g[alhekk g[ad m’g[andix formazzjoni.” Il-kow/ nazzjonali semma wkoll li l-captain Michael Mifsud li mistenni jkun qed jilg[ab il101 partita tieg[u man-nazzjonal, kellu xi problemi biex jing[aqad mal-iskwadra u g[all-bidu ma kienx ;ej. “Jinteressani [afna li Mifsud ikun hawn g[al din il-partita. Hu plejer li g[andu kari]ma u ntelli;enti g[aliex fehem is-sitwazzjoni li b[ala captain u simbolu ta’ dan it-tim kellu jkun hawn.

Nirrignrazzjah minn qalbi li jinsab hawn g[aliex il-pre]enza tieg[u mal-iskwadra hi importanti [afna.” It-ta[ri; tal-plejers

Ghedin kien mistoqsi wkoll dwar l-opinjoni tieg[u g[allarran;amenti li saru bejn l-MFA u l-Klabbs li issa mhux se jibqa’ jkollu l-plejers tan-nazzjonal darbtejn fil-;img[a imma g[al xi jiem konsekuttivi qabel kull partita. Huwa qal li fit-18-il xahar li ilu hawn Malta dejjem ipprova j]omm rapport tajjeb mal-kow/is tal-klabbs. “Nifhem il-plejers u l-klabbs li f’sitt xhur tilg[ab biss ]ew; partiti internazzjonali jaf inaqqaslek il-motivazzjoni. Din g[alhekk se tkun esperjenza ;dida anke g[alija u rrid nag[mel ri/erka biex nara kif se jkun il-futur. Sa /ertu punt tajjeb li se jibda jkolli l-plejers g[al g[axart’ijiem s[a[ qabel kull partita g[aliex dan hu sabi[ li nkunu kollha flimkien u nistg[u na[dmu aktar g[aliex filverita` darba u nofs fil-;img[a ma tantx tista’ tag[mel affarijiet kbar. Issa se jkolli aktar /ans inkun pre]enti g[at-ta[ri; talklabbs u niddiskuti mal-kow/is u l-plejers g[aliex jien kurju] u rrid nara x’se ji;ri. Din hi xi [a;a ;dida u g[alhekk irridu nesperjenzawha l-ewwel,” qal Ghedin. Dwar dan il-fattur tkellmu wkoll tnejn mill-plejers fliskwadra, Andrew Cohen u Jonathan Caruana li t-tnejn qablu li ]-]ew; skemi g[andhom ilvanta;;i u l-i]vanta;;i tag[hom.

Andrew Cohen u Jonathan Caruana it-tnejn iridu li t-tim Malti jwettaq reazzjoni wara wirjiet deludenti (ritratt> Domenic Aquilina)

Cohen qal li b[ala plejer mannazzjonal i[oss li g[andu aktar g[ajnuna fejn jid[lu uffi/jali medi/i u fa/ilitajiet u l-plejers minn dan il-lat ma jonqoshom xejn. Mill-banda l-o[ra jifhem li mal-klabb kienu qed jattendu biss ]ew; sessjonijiet ta’ ta[ri; fil;img[a u dan kien qed itellifhom minn preparazzjoni adekwata. “Din hi sikkina li taqta’ mi]]ew; na[at. Issa l-klabb iridi jie[u [sieb il-preparazzjoni fi]ika tag[na u l-kow/ nazzjonali ja[dem biss fuq it-tattika meta nkunu mieg[u,” qal Cohen. Dwar il-partita tal-lum kontra Faroe Islands Caruana qal li dejjem hu ta’ unur li tilg[ab mat-tim nazzjonali g[aliex il-livell hu g[oli [afna u l-plejers kollha jistennew li jilag[bu g[al Malta.

B[al Cohen hu qal li t-tim ;ewj minn ]ew; wirjiet deludenti u dan hu l-mument opportun li jer;g[u jaqbdu r-ritmu li kellhom qabel i]-]ew; telfiet kbar kontra r-Repubblika ?eka f’pajji]na u dDanimarka f’Copenhagen fejn qlajna 10 gowls u niksbu ri]ultat po]ittiv. “Tlifna ftit il-fidu/ja fina nfusna imma se nkunu qed nilag[bu ma’ tim tal-livell tag[na u nemmen li kapa/i n;ibu ri]ultat,” qal Cohen. Caruana li kien skorja fir-reb[a kontra Liechtenstein f’partita o[ra ta’ [biberija qal, “Kul[add qed jistenna ri]ultat po]ittiv g[al din il-partita u rridu nkunu kon/entrati tul id-90 minuta g[aliex g[alina l-ebda log[ba m’hi fa/li.”

Faroe Islands ilhom ma jirb[u mill-2011 Matthew Mamo

Illum it-tim nazzjonali Malti jiltaqa’ kontra l-G]ejjer Faroe flIstadium nazzjonali f’Ta’ Qali. Pajji]na jibda favorit kontra tim li jinsab fil-175 post fir-rankings tal-FIFA. Il-G]ejjer Faroe ilhom ma jirre;istraw reb[a mis-7 ta’ :unju tal-2011 meta dakinhar f’darhom g[elbu lill-Estonja 2-0 fi Grupp C tal-kwalifikazzjonijiet tal-Euro 2012. Minn dakinhar, il-G]ejjer Faroe rre;istraw biss draw u 14-il telfa minn 15-il log[ba, kemm f’partiti ta’ [biberija u anke dawk uffi/jali. Min-na[a l-o[ra Malta, li tinsab fil-140 post tar-rankings talFIFA, fl-istess perjodu rre;istrat reb[a kontra San Marino, lArmenja u l-Lussemburgu, ]ew; reb[iet kontra l-Liechtenstein, draw mal-Irlanda ta’ Fuq u 12-il telfa.

L-Asso/jazzjoni tal-Futbol talG]ejjer Faroe hi wa[da pjuttost ]ag[]ug[a meta wie[ed iqis li ;iet rikonoxxuta mill-FIFA fl1988 u mill-UEFA fl-1990 minkejja li mhix stat sovran, imma g]ira awtonoma fir-Renju tad-Danimarka. Il-G]ejjer jirrappre]entaw popolazzjoni ta’ madwar 50,000 /ittadin – it-tielet li]g[ar pajji] fil-UEFA b[ala popolazzjoni. Minkejja /-/okon, wie[ed xorta jsib madwar 5,000 plejer re;istrat, 2,400 plejer mhux re;istrat u madwar 1,050 uffi/jal. It-tim b[al Malta qatt m’avvanza g[all-finali tat-Tazza tadDinja jew il-Kampjonati Ewropej tal-UEFA imma [a sehem fil-Log[ob tal-G]ejjer, illum mag[rufa b[ala n-NatWest Island Games. Il-G]ejjer Faroe reb[u tliet edizzjonijiet minn dan

it-turnament, it-tielet l-iktar tim b’su//ess wara Jersey u l-G]ejjer Aland. B[al f’pajji]na, il-plejers filG]ejjer Faroe g[andhom xog[ol professjonali barra l-futbol waqt li ]-]g[a]ag[ jattendu l-iskola. Il-plejers tal-og[la divi]joni llum jit[allsu u g[andhom kuntratt semi-professjonali. Fl-a[[ar snin twaqqfu wkoll [ames stituzzjonijiet li jg[allmu l-futbol u li g[alihom jattendu madwar 1,000 tifel u tifla fis-sena. L-iktar talent rinomat li pprodu/ew il-G]ejjer Faroe hu lattakkant Todi Jonsson li kien iffirma ma’ Copenhagen fidDanimarka u spi//a l-aqwa skorer fl-og[la divi]joni tadDanimarka fl-ista;un 2002- 03. Minkejja l-investiment li sar fla[[ar snin, bl-installazzjoni ta’ u/u[ artifi/jali g[all-pitches u

dwal artifi/jali, il-futbol filG]ejjer Faroe g[adu lura tant li numru ta’ klabbs jaqsmu bejniethom il-grounds g[at-ta[ri;. HB u B36, ]ew; timijiet minn Torshvan, belt ta’ 18,000, g[andom biss ]ew; pitches artifi/jali li fihom jit[arr;u u jikkompetu madwar 30 tim matul is-sena. L-Asso/jazzjoni issa qed ta[dem biex issa[[a[ is-sezzjonijiet ta]-]g[ar, twaqqaf timijiet nazzjonali ta’ ta[t il-15, 17, 19 u 21 sena filwaqt li tibg[at kemm jista’ jkun ]g[a]ag[ jilag[bu barra l-pajji]. Il-pitches huma kollha b’turf artifi/jali min[abba li bil-kundizzjonijiet klimati/i mhux possibbli jitkabbar turf ta’ veru. Ilpitches huma rinomati g[alkemm huma pittoreski, spe/jalment dak tat-tim

EB/Steymur li kien ivvutat b[ala l-iktar stadium pittoresk. Il-klabb kien jikri lil xi [add biex idur bid-dg[ajsa u ji;bor ilblalen li jkunu spi//aw fl-O/ean. Illum il-klabb mexa lejn ground ie[or qalb l-g[oljiet. Interessanti li wie[ed jinnota li r-rekord ta’ attendenza ta’ log[ba futbol fil-G]ejjer Faroe kien fl1998 meta g[elbu lil Malta 2-1. Dakinhar kienu attendew kwa]i 6,500 persuna. Interessanti wkoll li l-Prim Minsitru tal-pajji], Kaj Leo Johannesen hu eksgowlkiper li bejn l-1984 u l-2004 lag[ab 299 log[ba mat-tim lokali HB Tórshavn li mag[hom reba[ 7 darbiet il-Kampjonat u lag[ab 4 log[biet man-nazzjonal bejn l1991 u l-1992 ... mhux ta’ b’xejn li l-futbol hu l-iktar sport popolari fil-pajji].


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru, 2013

32

LOKALI

:enituri b’petizzjoni kontra tibdil fil-kulle;;i Il-Ministru m[abbat u ma jistax jiltaqa’ mal-;enituri u minflok se jiltaqa’ mag[hom i/-Chief of Staff tal-Ministeru nhar il-{amis li ;ej Matthew Mamo

Il-;enituri tal-istudenti tal-primarja li jattendu fl-iskejjel A u B ta’ San :wann, li jiffurmaw parti mill-Kulle;; Santa Klara, jinsabu m[assba u qed jopponu l-pjani tal-Gvern li dawn l-istudenti jimxu minn dan il-kulle;; g[allKulle;; Santa Tere]a. Fl-a[[ar jiem il-;enituri talistudenti li jattendu dawn i]]ew; kulle;;i r/ivew kwestjonarju b’numru ta’ mistoqsijiet dwar dan it-tibdil. Jirri]ulta li minn dawn ilkwestjonarju [are; bi/-/ar li lma;;oranza tal-;enituri ma jaqblux ma’ dan it-tibdil u jixtiequ li kollox jibqa’ kif inhu. Fost it-t[assib tal-;enituri li tkellmu ma’ In-Nazzjon hemm ilfatt li [afna [bieb li ilhom jattendu l-istess skola issa se jinfirdu. Hemm ukoll ra;unijiet finanzjarji hekk kif l-istudenti tal-Kulle;; Santa Klara xtraw uniformijiet ;odda tliet snin ilu u issa b’dan ittibdil mhux se jibqg[u ju]aw dawn l-uniformijiet. Huma fa[[ru t-tag[lim mog[ti kemm mill-ghalliema kif ukoll mil-LSAs fl-iskejjel ta’ San :wann, u esprimew it-t[assib tag[hom dwar il-kwalità talKulle;; Santa Tere]a g[ax qed jargumentaw li dan il-Kulle;; mhux tal-istess livell meta l-istudenti jitilg[u g[all-iskola sekondarja. L-oppo]izzjoni tal-;enituri wasslet biex dawn jing[aqdu flimkien u jiffirmaw petizzjoni li fiha qed jitolbu li kemm ilKulle;; kif ukoll l-uniformijiet li jilbsu wliedhom jibqg[u l-istess.

L-oppo]izzjoni tal-;enituri wasslet biex dawn jing[aqdu flimkien u jiffirmaw petizzjoni li fiha qed jitolbu li kemm il-Kulle;; kif ukoll l-uniformijiet li jilbsu wliedhom jibqg[u l-istess

Il-;enituri qed jappellaw biex uliedhom g[as-sekondarja jattendu fl-iskola tal-Kulle;; Santa Klara Huma sa[ansitra bag[tu emails kemm lill-Prim Ministru kif ukoll lill-Ministru responsabbli millEdukazzjoni, Evarist Bartolo, biex jitolbu informazzjoni dwar din is-sitwazzjoni. Dan g[aliex kemm il-;enituri kif ukoll il-kapijiet tal-iskejjel u

l-istaff qed jit[allew fil-g[ama. Qabel il-bidu tas-sena skolastika ;dida, lill-;enituri sa[ansitra qalulhom biex ma jixtrux uniformijiet ;odda sakemm tittie[ed de/i]joni. Fil-komunikazzjoni tal-;enituri mal-kordinatri/i tal-Ministeru

tal-Edukazzjoni u l-Ministru nnifsu, u li dan il-;urnal g[andu kopja tag[ha, jing[ad li l-Gvern g[adu ma [a l-ebda de/i]joni. La[[ar email mill-;enituri ntbag[tet fil-11 ta’ Novembru, u fiha jitolbu laqg[a mal-Ministru Evarist Bartolo biex jippre]entawlu l-petizzjoni ffirmata mill-;enituri. :img[a wara, ir/ivew irrisposta li l-Ministru m[abbat u ma jistax jiltaqa’ mag[hom, g[alhekk se jiltaqa’ mag[hom i/Chief of Staff – laqg[a li hi skedata g[all-{amis li ;ej. Il-;enituri qed jappellaw biex

dan it-tibdil, li qed jib]g[u li di;à hu de/i], ji;i revokat u wliedhom g[as-sekondarja jattendu fl-iskola tal-kulle;; Santa Klara ta’ Pembroke u mhux dik tal-Kulle;; Santa Tere]a f’Ta’ Paris.

media•link COMMUNICATIONS

2013 11 19  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you