Page 1

Nru 13,557

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013 €0.80 www.maltarightnow.com

{addiem [aruf tas-sagrifi//ju biex jitg[atta xtur Ministru Dubji dwar il-ver]joni tal-Gozo Channel li wasslet biex ikun sospi] Duty Manager tal-kumpanija Is-sospensjoni tad-Duty Manager tal-Gozo Channel li lbiera[ ing[ata struzzjonijiet mill-kumpanija biex ma jattendix g[ax-xog[ol sakemm jo[ro; avvi] ie[or, tfissret mill-Partit Nazzjonalista b[ala azzjoni kontra [addiem li ntu]a b[ala l[aruf tas-sagrifi//ju biex ilMinistru g[al G[awdex Anton Refalo jg[atti xturu. Id-Duty Manager tal-Gozo Channel li kien xog[ol nhar il{add li g[adda filg[axija u li ;ie sospi] mill-kumpanija, jidher li se jkun qed jiffa//ja passi dixxiplinarji li se jkun qed jie[u lmanagement kontrih. Kif [afna kienu qed janti/ipaw, il-[tija ta’ dak li ;ara meta vapur tal-Gozo Channel ;ie msejja[ lura /-?irkewwa meta kien di;á wasal nofs triq lejn il-port tal-Im;arr, biex fost l-o[rajn ji;bor lill-Ministru g[al G[awdex Anton Refalo, spi//at biex intefg[et fuq [addiem talkumpanija. g[al pa;na 2

Edukazzjoni

Iwa[[al f’[addie[or

I/-Chairman tal-Bord talMaintenance Grants Tonio Briguglio jidher li se jkun l-impjegat li jmiss ta/-?ivil li se je[el g[ad-de/i]jonijiet ]baljati talMinistru Evarist Bartolo. Ara pa;na 2

Armata

Takeover tal-Labour

It-tielet promozzjoni fi tliet ;img[at g[al Jeffrey Curmi. IlGvern ta’ Muscat dawwar lArmata f’g[odda parti;jana minflok strument biex iservi l-istat Ara pa;na 3

G[awdex

L-ewwel sitt xhur tal-Gvern Il-Papa Fran;isku jiltaqa’ ma’ nies b’di]abbiltà jew li huma morda serjament waqt ]jara li g[amel ilbiera[ fl-Istitut Serafico f’Assis. Dan b[ala parti minn ]jara li g[amel g[all-festa ta’ San Fran;isk. }jara fejn tenna kliem il-qaddis li l-Knisja Kattolika trid tkun knisja tal-fqar. (ritratt EPA)

Anali]i dwar l-ewwel de/i]jonijiet u x’se[[ f’G[awdex flewwel sitt xhur tal-gvern Laburista. Ara pa;na 7


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

2

LOKALI

Il-Ministru Evarist Bartolo wkoll iwa[[al f’[addie[or Simon Cassar

I/-Chairman tal-Bord talMaintenance Grants Tonio Briguglio jidher li se jkun limpjegat li jmiss ta/-?ivil li se je[el g[ad-de/i]jonijiet ]baljati tal-Gvern Laburista. F’kummenti lil In-Nazzjon, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo sa[aq li Tonio Briguglio hu l-persuna responsabbli mid-direttiva biex studenti li qed jie[du kors talO’Levels f’istituzzjonijiet post-sekondarji ma jing[atawx stipendju u smart card. Dan minkejja li, kif ]vela dan il-;urnal fil-jiem li g[addew, id-direttiva [ar;et bil-barka tal-Ministru Bartolo stess.

Ma nistax ng[addi kummenti. G[addi kollox lill-Ministru Il-fatt li Evarist Bartolo qed iwa[[al f’[addie[or g[al ]ball li g[amel hu, jixbah dak li g[amel il-Ministru g[al G[awdex Anton Refalo meta we[[el fi Duty Manager talGozo Channel. Il-Ministru Bartolo sostna li l-ordni [ar;et ming[ajr lapprovazzjoni tieg[u. Hu qal li l-investigazzjoni ntalbet biex min [are; bid-direttiva jerfa’ r-responsabbiltà personali ta’ dak li ;ara. Kien hawn li l-Ministru Bartolo wa[[al fi/-Chairman tal-Bord tal-Maintenance

Grants Tonio Briguglio. Il-Ministru Bartolo sostna li dan mhux a//ettabbli, i]da ma g[amel l-ebda referenza g[allfatt li Briguglio hu political appointee, ji;ifieri mag[]ul spe/ifikament mill-Gvern Laburista u g[andu l-fidu/ja tal-Ministru stess. Lanqas ma g[amel referenza g[al x’passi jistg[u jittie[du fil-konfront ta’ Briguglio. Il-Ministru Bartolo spjega li d-direttiva [ar;et min[abba Legal Notice li ;iet emendata s-sena li g[addiet. Madankollu, hu kkonferma li fil-le;i]latura li g[addiet din il-Legal Notice qatt ma ;iet attwata minn Gvern Nazzjonalista. Il-Ministru Bartolo kkonferma wkoll dak li ]vela InNazzjon dwar il-laqg[a ur;enti li saret fil-Ber;a ta’ Kastilja. Din il-laqg[a ssej[et min[abba l-paniku li nqabad fih il-Gvern ta’ Muscat u biex tkun ikkontrollata l-[sara politika li [alliet warajha din id-direttiva. Mistoqsi dwar din il-laqg[a, Evarist Bartolo qal li fiha ;ie de/i] x’passi se jittie[du, g[alkemm baqa’ ma qalx dawn x’jistg[u jkunu. In-Nazzjon ilbiera[ ipprova jie[u l-kummenti ta’ Tonio Briguglio, l-uffi/jal mag[]ul mill-Ministru Bartolo f’Lulju li g[adda u li l - Ministru Bartolo wa[[al fih . Mitlub jag[ti r - reazzjoni tieg[u g[all - fatt li l - Gvern qed iwa[[al fih hu qal biss li “ma nistax ng[addi kummenti . G[addi kollox lill-Ministru. Ma nistax nag[ti l-kummenti jiena”.

}ew; ka]i ta’ m;iba [a]ina minn Ministri ta’ Muscat> Anton Refalo jwa[[al fi Duty Manager u Evarist Bartolo jwa[[al f’impjegat ta/-/ivil

It-tieni ka] f’;img[a ta’ m;iba [a]ina minn Ministri ta’ Muscat minn pa;na 1

Kien il-;urnal The Times of Malta li nhar it-Tnejn ]vela dan il-ka] li se[[ illejl ta’ qabel, meta l-vapur ‘MV Gaudos’, li skont ir-rapport kien di;á wasal [dejn Kemmuna, kien ordnat imur lura wara telefonata millMinistru Refalo. Wara li nkixef dan il-ka], ilMinistru Refalo qed jg[id li hu m’ordnax il-vapur idur lura, imma /empel jilmenta li l-bastiment kien telaq vojt. U qal li din kienet sitwazzjoni ina//ettabbli u li se jitlob li min ordna lill-vapur jitlaq, ji;i sospi] – kif fil-fatt ;ara. Il-Gozo Channel fi stqarrija kienet [adet it-tort ta’ dak li ;ara fuqha, u spjegat kif id-duty manager ir/ieva telefonata minn passi;;ier, li identifika ru[u b[ala l-Ministru g[al G[awdex, jilmenta li xi passi;;ieri t[allew l-art. Ilkumpanija qalet li fl-ebda

mument il-Ministru Refalo ma ordna jew talab lill-vapur biex idawwar ir-rotta. Kien id-Duty Manager, skont il-Gozo Channel, li rrealizza l-i]ball u ordna li l-vapur idur lura lejn i/-?irkewwa.

Union u Avukat se jiddefendu l-interessi tal-[addiem Minkejja f’dan, informazzjoni li g[andu In-Nazzjon tpo;;i f’dubju l-ver]joni talkumpanija, u kemm verament id-Duty Manager li qed ji;i akku]at b’dan il-ka], kien hu li r/ieva t-telefonata. Hemm ukoll min qed jistaqsi xi rwol kellu lKaptan tal-vapur kon/ernat,

f’dan kollu, u jekk hux se jaqbel ma’ dak li qed jing[ad millkumpanija. F’dawn l-a[[ar ]viluppi filkwistjoni tas-sospensjoni ta’ dan il-[addiem, da[let il-union li tirrappre]enta lill-[addiema tal-Gozo Channel, u li anke tqabbad avukat biex jiddeffendi l-interessi tal-[addiem partikolari. Dan hu t-tieni ka] fl-istess ;img[a, ta’ m;iba min-na[a tal-Gvern ta’ Muscat fejn g[alli]balji tieg[u, qed jitfa’ l-[tija fuq [addie[or. Fil-ka] ta//irkulari li [ar;et lill-iskejjel biex jieqfu stipendji lil studenti fil-post sekondarja, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo tefa’ l-[tija fuq [addie[or g[addirettiva tal-Gvern li kienet ikkomunikata fl-iskejjel, u ta ver]joni li din [ar;et minn wara dahar il-Ministeru talEdukazzjoni u bla approvazzjoni.

Muscat qed jitlef il-kontroll tal-kabinett tieg[u Wara l-i]vilupp li se[[ ilbiera[ fil-Gozo Channel li ssospendiet [addiem wara dak li se[[ nhar il-{add meta kellu jirritorna vapur lura /?irkewwa meta kien fi triqtulejn G[awdex, il-Partit Nazzjonalsita qal li kull ;urnata li tg[addi, qed jidher /ar li l-Prim Ministru Muscat

qed jitlef il-kontroll tal-membri tal-Kabinett tieg[u. Il-PN qal fi stqarrija, li filferne]ija tieg[u biex jipprova jg[atti xturu wara li ordna vapur tal-Gozo Channel jirritorna l-port ta/-?irkewwa biex ji;bru, il-Ministru g[al G[awdex Anton Refalo issa ordna s-sospensjoni tad-

Duty Manager tal-Gozo Channel. Il-ministri tal-Gvern ta’ Muscat, qal il-PN, qed je[duha drawwa li jg[attu li]balji u l-abbu] sfa//at tag[hom billi jduru fuq isservizz pubbliku u jag[]lu [aruf tas-sagrifi//ju. Hekk ;ara di;à fil-ka] tal-

ispettur tal-Pulizija li ;ie ddixxiplinat talli ressaq persuna li ammettiet reat il-Qorti u solviet ka] ta’ persuna inno/enti. Qed ji;ri hekk ukoll issa li l-Ministru talEdukazzjoni nqabad ibag[bas l-istipendji. Il-PN ikkundanna dan l-a;ir deplorabbli u jisfida lill-

Ministru g[al G[awdex jg[id b’;urament jekk kellux xi forma ta’ kuntatt mad-Duty Manager tal-Gozo Channel dakinhar li sejja[ il-vapur ‘ MV Gaudos ’ jer;a ’ lura Malta, kif intqal fl-istqarrija tal-Gozo Channel, liema Duty Manager issa ;ie sospi] millkumpanija intortament.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

3

LOKALI

It-takeover tal-Labour fl-Armata f’estrem ;did Il-Gvern ta’ Muscat dawwar l-Armata f’g[odda parti;jana Il-Partit Nazzjonalista qal firreazzjoni tieg[u g[all-[atra ta’ Deputat Kmandant ;did talForzi Armati ta’ Malta, li t’takeover’ tal-Partit Laburista fl-Armata issa tinsab f’estrem ;did. Fi stqarrija, il-Kelliem talOppo]izzjoni g[all-Intern u sSigurtá Nazzjonali, Jason Azzopardi, qal li l-[atra m[abbra llum mill-Gvern ta’ Jeffrey Curmi b[ala Deputat Kmandant tal-Forzi Armati ta’ Malta tistabbilixxi rekord ta’ tliet promotions lill-istess persuna fi ]mien tliet ;img[at. Dan hekk kif il-[atra turi kemm kien intellettwalment di]onest il-Ministru Manwel Mallia nhar il-{amis, li meta mistoqsi mill-media dwar l-istess individwu, ma kellux iddi/enza jammetti li l-g[ada stess, il-:img[a, kien se jo[ro; avvi] tal-Gvern i[abbar din il[atra, u minflok wie;eb lillmedia b’mod sarkastiku li kienu qed jitkellmu b[allOppo]izzjoni. Jason Azzopardi staqsa jekk din hiex it-trasparenza talGvern li kellu jmexxi bi stil ;did ta’ politika. Il-PN fisser li l-[atra turi li l-Gvern ta’ Muscat hu pampalun ma’ talqalba u x[i[ mal-kumplament. Jason Azzopardi kompla li hu fatt mag[ruf li Jeffrey Curmi hu [abib sew tal-familja tal-Prim Ministru Muscat min[abba x-xog[ol tieg[u flisplussivi. Bl-g[oti ta’ tliet promoz-

zjonijiet fi ]mien tliet ;img[at lil Jeffrey Curmi, il-Gvern ta’ Muscat re;a’ ta majnata o[ra lill-meritokrazija dan hekk kif Jeffrey Curmi ;ie ma[tur Deputat Kmandant meta g[andu mill-inqas g[axar snin esperjenza inqas minn Kurunelli o[rajn. Din il-[atra tikkonferma wkoll dak li ilha tg[id lOppo]izzjoni u issa anke Martin Scicluna, li kien konsulent tal-Prim Ministri Eddie Fenech Adami u Alfred Sant dwar il-Forzi Armati ta’ Malta, li x-xog[ol kollu li sar biex lArmati ti;i professjonalizzata fl-a[[ar 17-il sena issa jinsab f’riskju kbir min[abba l-mod kif qed jitmexxa l-Armata llum b[ala ka]in politiku. Jason Azzopardi qal li wara r-rekords ta’ promozzjonijiet kollha li ;ew stabbiliti f’dawn l-a[[ar tliet ;img[at, fejn ilGvern g[awwe; ir-regoli u sa[ansitra kiser il-li;i fit-twettieq tat-takeover tal-Armata, kull ma jonqos hu l-a[[ar pass biex issir il-[atra tal-Brigadier il-;did. B’dawn id-de/i]jonijiet kollha, il-Gvern ta’ Muscat dawwar l-Armata f’g[odda tal-Partit Laburista minflok strument biex iservi l-istat. Fid-dawl ta’ dan kollu, ilPartit Nazzjonalista jistenna lill-Prim Ministru Muscat jg[id jekk i[ossux komdu quddiem dan l-a;ir abbu]iv u g[alkollox kontra l-weg[da tieg[u ta’ meritokrazija.

Il-promozzjonijiet fl-Armata qanqlu kritika qawwija hekk kif Jeffrey Curmi (ritratt) u tliet Ma;;uri o[ra qab]u numru kbir ta’ uffi/jali tal-Armata

It-tielet promozzjoni fi tliet ;img[at g[al Jeffrey Curmi Il-Kurunell Jeffrey Curmi – meqjus qrib [afna tal-Gvern Laburista – kif kien mistenni fla[[ar sig[at g[amel pass eqreb fit-tmexxija tal-Armata hekk kif in[atar Deputat Kmandant talForzi Armati Maltin. Sa mill-bidu nett kollox kien qed jindika li Curmi hu destinat li jkun il-Kmandant il-;did talArmata Maltija u l-[atra tieg[u b[ala Deputat Kmandant jidher li hi pass f’dan is-sens. Il-[atra tieg[u t[abbret b’sempli/i avvi] fil-gazzetta tal-Gvern, u din hi t-tielet promozzjoni g[al Jeffrey Curmi li f’temp ta’ tliet ;img[at, minn Ma;;ur la[aq Logutinent Kurunell; minn Logutenent Kurunell g[al Kurunell; u issa Deputat Kmandant tal-Armata – it-tieni log[la kariga tal-Forzi Armati. Il-promozzjonijiet fl-Armata qanqlu kritika qawwija hekk kif Curmi u tliet Ma;;uri o[ra qab]u numru kbir ta’ uffi/jali talArmata u telg[u fil-gradi f’temp ta’ ftit ;img[at. L-uffi/jali l-o[ra

huma Mark Mallia, Mark Said u Pierre Vassallo. Jeffrey Curmi qed jie[u post David Attard, li rri]enja fil;img[at li g[addew. Fil-jiem li g[addew t[abbar ukoll li anke lKmandant attwali, il-Brigadier Martin Xuereb, se jispi//a millkariga u se jing[ata impjieg fi Brussell.

Minn Ma;;ur g[al Logutinent Kurunell, g[al Kurunell, u issa Deputat Kmandant tal-Armata Dwar dawn il-promozzjonijiet skandalu]i, [adet azzjoni wkoll l-Oppo]izzjoni li din il-;img[a ppre]entat protest ;udizzjarju fil-Qorti. Jason Azzopardi, kel-

liem tal-Oppo]izzjoni g[allIntern u s-Sigurtá Nazzjonali, sostna li dawn il-promozzjonijiet huma abu]ivi, illegali u g[alhekk nulli. Skandlu ie[or kien dak marbut mal-Bord tal-promozzjonijiet tal-Armata li appunta lGvern Laburista li fih jinkludi ]ew; persuni ta’ fidu/ja talMinistru li tpo;;ew f’dan ilBord direttament minnu – ilpersuna responsabbli millKomunikazzjoni tal-Ministeru g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Ramona Attard, u lUffi/jal tal-Customer Care Clint Cutajar. Din l-a[[ar promozzjoni g[al Curmi kienet m[abbra f’sentenza wa[da fil-gazzetta tal-Gvern tal-4 t’Ottubru li tg[id li “lMinistru tal-Affarijiet Interni u s-Sigurtá Nazzjonali g[andu lpja/ir japprova l-appuntament tal-Kulunell Jeffrey Curmi b[ala Deputat Kmandant tal-Forzi Armati ta’ Malta b’se[[ mill-4 t’Ottubru.”


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

4

LOKALI

Twie;eb il-Pulizija F’ittra li bag[at bil-li;i talistampa l-Kummissarju talPulizija Peter Paul Zammit b’rabta ma’ rapport ippubblikat fil-;urnal In-Nazzjon li g[adda dwar il-pulizija f’G[awdex, qal li l-ka] ;ie investigat mitTaqsima tal-Affarijiet Interni u mill-investigazzjoni li saret fuq ]ew; barbeques li kienu organizzati dan is-sajf f’Kemmuna, ma jirri]ultax li kien u]at id-dinghy tal-pulizija ta’ G[awdex. Lanqas jirri]ulta, skont l-ittra, li dan instaq mill-Ma;;ur tal-istess g[assa. Skont il-pulizija [add qatt ma ra lis-Sur;ent Ma;;ur isuq xi dinghy. Lanqas ma jirri]ulta, skont ilpulizija, li n-nies li kienu mistiedna g[al dawn il-BBQs kienu nies mag[]ula g[all-kulur politiku tag[hom. L-ittra tispjega li kienu orgabarbeques nizzati ]ew; f’Kemmuna g[all-pulizija

G[awdxin, wie[ed f’Lulju u lie[or f’Awwissu, u dawn saru wara l-[in tax-xog[ol u kien u]at luzzu privat, kemm fit-tra;itt lejn Kemmuna kif ukoll wara. G[aldaqstant il-pulizija qed tg[id li ma jirri]ultax li saret xi [abta b’dan id-dinghy ma’ lan/a u d-dinghy baqa’ jintu]a fuq xog[ol relatat mad-distrett tul issajf kollu. Il-pulizija qalet li l-[sara li kellu d-dinghy kienet tikkonsisti f’fetqa ]g[ira wara li nqalg[et ilkolla fuq in-na[a ta’ wara talfender, [sara li hi attribwita g[al wear and tear min[abba li ddinghy kellu di;á problema simili fil-passat fl-istess post fejn kienu saru t-tiswijiet me[tie;a. Dan, skont l-ittra talKummissarju tal-Pulizija, kien konfermat tul l-investigazzjoni li saret, minn persuna paj]ana li g[amlet it-tiswijiet u e]aminat ukoll il-[sara li saret dan l-a[[ar.

L-MUBE takku]a lill-GWU b’di]onestá Il-Union tal-{addiema talbanek, l-MUBE, ikkundannat id-di]onestá u l-a;ir ming[ajr etika ta’ uffi/jali tal-GWU li kontinwament qeg[din jg[addu mi]informazzjoni lill-membri tag[hom fis-settur bankarju – informazzjoni li l-MUBE sej[itilha falza u qarrieqa. L-MUBE qalet fi stqarrija li din l-attitudni tal-GWU eskalat immedjatament wara l-elezzjoni ;enerali ta’ Marzu. Rigward irrimarki li g[adda is-Segretarju :enerali tal-GWU Tony Zarb waqt il-Kungress tal-union, li lGWU issa hi l-akbar trade union fil-Bank of Valletta, l-MUBE qed tirribatti dan ukoll. L-MUBE qalet li hi di;á talbet lid-Direttur tax-Xog[ol u rRelazzjonijiet Industrijali biex iniedi pro/ess trasparenti ta’ verifika biex ikun determinat liema union g[andha l-ma;;oranza tal-membri msie[ba mag[ha filBOV. L-MUBE qalet li dak li qed ji;ri fil-BOV hu li uffi/jali talGWU qed ixerrdu bi]g[a fost il[addiema billi jwieg[du “l;enna fl-art” lil dawk li jirri]enjaw mill-MUBE u jid[lu fil-GWU. L-MUBE qed tistaqsi jekk din hix it-tip ta’ solidarjetá li trid il-GWU. Dan, sostniet l-MUBE, mhu xejn [lief a;ir kontra l-etika li hu ta’ theddida g[attrejdunjoni]mu f’pajji]na fejn il-

L-MUBE qed tirribatti dak li qal is-Segretarju :enerali tal-GWU, Tony Zarb, li l-GWU hi l-akbar trade union fil-Bank of Valletta

[addiema qed i[ossuhom ta[t theddida kontinwa u qeg[din jing[ataw l-impressjoni li ri]enja mill-MUBE u s[ubija filGWU tfisser l-uniku mod kif wie[ed jista’ javvanza fil-bank. Id-di]onestá tal-GWU, qalet lMUBE, qed tirredikola lillunions u lit-trejdunjoni]mu

;enerali g[ad-dannu tal[addiema u l-familji tag[hom filwaqt li qed tkisser l-iskop kollu ta’ solidarjetá bejn it-trade unions. Dan kollu qed jo[loq ukoll problemi f’dak li g[andu x’jaqsam ma’ ftehim kollettivi u n-negozjar tag[hom.

}ieda ta’ 10% fil-passi;;ieri L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta irre;istra rekord i[eor ixxahar li g[adda b’]ieda ta’ 10% fil-passi;;ieri fuq l-istess xahar ta’ sena ilu. Markus Klaushofer, il-Kap E]ekuttiv tal-MIA, qal li din hi a[bar tajba o[ra g[as-settur tur-

istiku; kif inhi l-a[bar li l-British Airways se jer;g[u jibdew joperaw minn Malta. F’Settembru, mill-ajruport g[addew 452,294 passi;;ier. Listatistika turi wkoll li fl-ewwel disa’ xhur ta’ din is-sena kien hemm titjib ta’ 9% fil-passi;;ieri

fuq l-istess perjodu tas-sena li g[addiet. Fl-ewwel disa’ xhur ta’ din is-sena, 3.2 miljun passi;;ier g[addew mill-ajruport. L-akbar kontributri g[al dan is-su//essi kienu l-:ermanja u lItalja, b’]idiet ta’ 33.7% u 19.1% rispettivament.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

5

LOKALI

L-g[alliema g[andhom ikunu stmati a[jar mill-pubbliku I//elebrat il-Jum Dinji tal-G[alliema Il-Malta Union of Teachers (MUT) appellat biex lg[alliema u l-edukaturi jkunu stmati a[jar mill-pubbliku. F’konferenza tal-a[barijiet flokka]joni tal-Jum Dinji talG[alliema, fil-pre]enza talMinistru tal-Edukazzjoni Evarist Barrolo, il-President tal-MUT Kevin Bonello enfasizza l-importanza tat-tag[lim informali u qal li l-familja

g[andha rwol importanti x’tikkontribwixxi. L-MUT temmen ukoll li m’g[andux ikun hemm sistemi ;enerali ta’ tag[lim g[al kulhadd l-istess. Il-President tal-MUT kompla li mhux a//ettabbli li l-edukazzjoni g[ad mhix dritt fundamentali tal-bniedem, u li fid-

dinja g[ad hawn tfal m’g[andhomx a//ess g[all-edukazzjoni. G[all-Union tal-G[alliema Maltin, id-dritt tal-edukazzjoni g[all-istudenti u t-tfal kollha g[andu jkun rikonoxxut b[ala dritt fundamentali tal-bniedem.

L-edukazzjoni g[ad mhix dritt fundamentali tal-bniedem Il-Ministru Bartolo tkellem dwar ir-rwol tal-edukaturi u dwar l-importanza li s-settur edukattiv jitbieg[ed mill-kontroversja parti;jana. Hu semma r-ri]ultati miksuba mill-istudenti fl-e]amijiet tas-

SEC fejn 45% mhux jiksbu ssitt ezamijiet ne/essarji. Evarist Bartolo semma l-ligi l-;dida tal-edukazzjoni u qal li l-iskop wara din il-li;i g[andha tkun li ti]died id-demokrazija u li jissa[[u l-kunsilli skolasti/i bl-iskop li l-familji tal-istudenti jkollhom iktar le[en u anki kontribut x’jag[tu fl-edukazzjoni ta’ wliedhom. Dwar l-e]amijiet tas-SEC, ilMinistru Bartolo qal li l-gvern jemmen f’e]amijiet imfassla b’mod differnti g[all-istudenti li jitg[allmu b’mod differenti inqas mhux b’mod inqas minn [addie[or. Il-Gvern, sostna lMinistru Bartolo, jemmen f’tag[lim prattiku g[all-istudenti li j[ossuhom a[jar jitg[allmu b’dan il-mod.

Apprezzament g[all-[idma tal-g[alliema u l-edukaturi Il-Partit Nazzjonalista sellem lill-g[alliema u lill-edukaturi kollha fl-okka]joni talJum Dinji tal-G[alliema. Fi stqarrija, il-Kelliem g[all-Edukazzjoni, Joseph Cassar, qal fl-okka]joni talJum Dinji tal-G[alliema, li lg[alliema Maltin u G[awdxin jis[oqqilhom apprezzament tal-[idma kbira u s-servizz professjonali li jwettqu f’kull livell u qasam, kemm fl-iskej-

jel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti, kif ukoll fuq livell volontarju. Il-PN sostna li l-[idma talg[alliema hi wa[da krucjali g[all-i]vilupp so/jali, kulturali u ekonomiku tal-pajji]. Matul is-snin, il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern dejjem irrikonoxxa l-impenn taledukaturi Maltin u G[awdxin. Dan ir-rikonoxximent kien rifless b’mod konkret fid-

diversi ftehim kollettiv li ntla[qu mal-unions, li tejbu b’mod sostanzjali l-kundizzjonijiet tax-xog[ol u r-remunerazzjoni finanzjarja, kif ukoll bl-inizjattivi li ttie[du biex jog[la l-istatus ul-istima tal-edukaturi u tkun rikonoxxuta legalment il-professjonalità tag[hom. Appella g[al aktar apprezzament u rispett g[all-[idma tal-edukaturi.

Is-Sindku tal-Belt Alexei Dingli ta dettalji dwar l-avveniment tal-lejla tan-Notte Bianca

Arran;amenti lo;isti/i g[an-Notte Bianca L-organizzaturi ta’ Notte Bianca qeg[din jistennew edizzjoni o[ra ta’ su//ess hekk kif rappre]entanti tal-forzi tal-ordni lejlet dan l-avveniment [abbru ddettalji dwar l-arran;amenti lo;isti/i g[al din il-lejla fil-belt kapitali. Is-Sindku tal-Belt Alexei Dingli u s-Supretendent talPulizija Sandra Mamo, fost kelliema o[ra, taw id-dettalji ta’ x’qed isir biex kollox imur sew u bla in/identi. Se jkun hemm g[add ta’ ambulanzi f’postijiet differenti u /-?entru tas-Sa[[a tal-Furjana se jkun ukoll g[al lest fil-ka] li jinqala’ xi [a;a. Is-Sindku tal-Belt qal li hu importanti li l-karozzi jitne[[ew mill-parke;; fil-Belt sas-1pm. Dan ma jg[oddx g[ar-residenti tal-Belt. Karozzi ta’ persuni mhux mill-Belt ma jit[allewx jid[lu fil-kapitali mill-5.30pm ‘il quddiem. G[al dawk li sejrin il-Belt bittfal sar appell biex il-;enituri jik-

tbu n-numru tat-telefon fuq idejn uliedhom min[abba li jekk dawn jintilfu, kif ;ieli ;ara, iqum kjass s[i[. Kull min ikollu din il-problema jista’ wkoll imur l-G[assa tal-Pulizija tal-Belt stess minn fejn se jkun kordinat kollox. II-Gozo Channel se tkun qed torganizza vja;; ukoll apposta g[an-Notte Bianca. L-G[awdxin li jixtiequ jattendu n-Notte Bianca jistg[u jirkbu vapur spe/jali li se jitlaq minn G[awdex fis-6pm u jwassalhom dirett sa ta[t il-Barrakka ta’ Fuq. Wara s-su//essi tas-snin li g[addew, il-kumpanija Arriva Malta wkoll se tkun qed ter;a’ toffri servizz dirett tal-linja g[al dawk li jridu jattendu n-Notte Bianca. Is-servizz tal-linja se jkun jiswa biss €3 g[al kull biljett spe/jali li jista’ jintuza tul il;urnata kollha u fuq is-servizzi kollha tas-Sibt 5 ta’ Ottubru u wkoll fuq is-servizzi diretti spe/jali lejn id-dar wara l-avveniment.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

6

LOKALI

€11.6-il miljun addizzjonali f’self mill-estensjoni tal-JEREMIE Il-Bank of Valletta qed jer;a’ ji;i appuntat b[ala l-uniku intermedjarju finanzjarju Malti li qed joffri l-inizjattiva JEREMIE. Il-Fond Ewropew talInvestiment (EIF) u l-Bank of Valletta ffirmaw ftehim g[allgaranzija addizzjonali biex ilBank jipprovdi €11.6-il miljun addizzjonali f’self lill-intrapri]a ]g[ira u ta’ daqs medju. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg, Maria Leander, isSegretarju :enerali tal- Fond talInvestiment Ewropew; u John Cassar White, Chairman tal-Bank of Valletta, iffirmaw il-ftehim filBer;a t’Aragona fil-pre]enza tadDeputat Prim Ministru Louis Grech u Charles Borg, Kap E]ekuttiv tal-Bank of Valletta. Il-JEREMIE hu strument finanzjarju li qed jer;a’ joffri opportunità g[al firxa wiesg[a ta’ SMEs f’Malta u G[awdex li

Il-Fond tal-Investiment Ewropew u l-Bank of Valletta ffirmaw estensjoni tal-JEREMIE biex jipprovdi €11.6 miljun addizzjonali f’self

jkunu qed ifittxu finanzjament biex jinvestu jew jespandu nnegozju tag[hom. Il-Bank of Valletta qed joffri

kundizzjonijiet imtejba g[al self billi naqsu l-b]onnijiet kollaterali u permezz ta’ rata ta’ interessi vanta;;u]a li tiffa/ilita l-a//ess

g[all-finanzi tal-SMEs. Il-garanzija hi implimentata ta[t l-inizjattiva tal-JEREMIE (Joint European Resources for

Micro to Medium Enterprise), finanzjata mill-fondi strutturali tal-EU g[all-perjodu 20072013.

G[eluq parzjali ta’ partijiet minn Triq Aldo Moro Il - pro;ett nazzjonali kontra l - g[arg[ar jinsab f ’ fa]i o[ra li se teffettwa Triq Aldo Moro fil - Marsa , hekk kif bdew xog[lijiet li jinkludu l bini ta ’ erba ’ culverts ta[t l art . Linja wa[da fil karre;;jata lejn it Tramuntana u linja o[ra fil karre;;jata lejn in - Nofsinhar fi Triq Aldo Moro se jkunu mag[luqa g[at - traffiku . Il - karre;;jati se jkunu bi tliet linji minflok b ’ erbg[a .

F ’ dan il - perjodu l - bus lanes se jkunu sospi]i temporanja ment . Tansport Malta g[amlet arran;amenti spe/jali tat - traf fiku g[al bejn is - 6 a . m . u t - 8 p . m . g[ax - xufiera li jkunu sejrin lejn il - Belt Valletta jew il - Furjana ; u g[al dawk li jkunu [er;in mill - Belt u l Furjana lejn il - Kottonera u l in[awi ta ’ madwar . Trakkijiet kbar ma jistg[ux jg[addu minn dawn ir - rotot .


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

7

ANALI}I

L-aktar li spikkat fil-pjan g[al G[awdex biex ikunu a;evolati tal-qalba fl-ewwel xhur ta’ gvern Laburista kienet il-[atra ta]-]ew; kandidati Laburisti Joseph Cordina u Christian Zammit b[ala Chairman u Deputy Chairman rispettivament tal-Gozo Channel

G[awdex fl-ewwel sitt xhur ta’ gvern Laburista Le[en G[awdex ➤ Kif jg[id il-qawl

Malti, ixxemx minn filg[odu turik. U dan ]gur jg[odd meta wie[ed i[ares lejn kif qed isiru l-affarijiet f’G[awdex f’dawn l-ewwel sitt xhur ta’ gvern Laburista. Lewwel azzjoni ta’ gvern ;did Laburista mmexxi minn Joseph Muscat kienet proprju dik li jdg[ajjef is-setg[a tal-Ministru g[al G[awdex Anton Refalo u dan billi jitne[[ew minn ta[t iddekasteru tieg[u l-oqsma tassa[[a u l-edukazzjoni. Dawn i]-]ew; pilastri tant importanti g[all-poplu G[awdxi, re;g[u spi//aw ta[t il-kontroll dirett tal-Ministeri f’Malta. Mossa li mill-bidu nett uriet innuqqas ta’ fidu/ja fil-kapa/ità tal-G[awdxin li jmexxu huma stess l-affarijiet l-aktar vitali li jeffettwaw il-[ajja tag[na ta’ kuljum. Wie[ed jista’ jqis dan latt b[ala wie[ed li prattikament re;a’ g[amel lil G[awdex kolonja ta’ Malta. ➤ Fl-ewwel xhur rajna kif anke f’G[awdex beda pjan sistematiku biex dawk l-aktar tal-qalba ji;u a;evolati billi jing[ataw [atriet ma’ kumpaniji parastatali jew promozzjonijiet fi/-/ivil. L-aktar li spikkat kienet il-[atra ta]-]ew;

kandidati Laburisti Joseph Cordina u Christian Zammit b[ala Chairman u Deputy Chairman rispettivament talGozo Channel, b’dan tal-a[[ar ji;i wara promoss g[al Chief of Staff tal-Ministeru tas-Sa[[a. ➤ Tispikka wkoll il-promozzjoni ta’ Joyce Dimech minn Direttur g[al Segretarju Permanenti fi [dan il-Ministeru g[al G[awdex. Din minn dejjem kienet mag[rufa g[all-attività tag[ha favur il-Partit Laburista u sa[ansitra bosta jsostnu f’G[awdex li din u]at ilpo]izzjoni tag[ha qabel l-a[[ar elezzjoni ;enerali sabiex ta;evola l-kostitwenti talMinistru Refalo u g[alhekk immedjatament ing[atat il-promozzjoni! Il-veru ka] ta’ meritokrazija. ➤ Rajna wkoll kif il-ku;ina tal-Ministru Refalo, Renata Formosa, mill-ewwel sabet postha b[ala segretarja tal-Bord tal-Gozo Channel, kariga li kellha tirri]enja minnha wara pressjoni mill-midja lokali. Ø Fil-ba;it Muscat fta[ar bilbosta li G[awdex ma kienx se jkun is-Cindirella ta’ Malta u tg[idx kemm ippoppa sidru li se jo[ro; sej[a sabiex ting[ata

li/enzja g[al ftu[ ta’ casino f’G[awdex, li ma indunax li din il-mossa kienet di;à saret millamministrazzjoni Nazzjonalista ta’ qablu meta s-sidien talLukanda ta’ [ames stilel San Lawrenz kienu ng[ataw tali li/enzja, i]da meta dawn studjaw is-suq raw li ma kienx hemm potenzjal g[al dan it-tip ta’ negozju! Veru ori;inali l-Prim Ministru tag[na lkoll. S’issa transfers ta’ g[alliema lejn Malta rajna, u mhux [olqien ta’ impjiegi f’G[awdex ➤ Fid-diskors tal-ewwel ba;it tieg[u, Muscat fta[ar ukoll li se jag[mel pro;ett sabiex tinbena yacht marina f’G[awdex biex jattira aktar turi]mu lejn G[awdex. Aktar tard kien ]velat li din il-marina kienet se ssir filbajja pittoreska u ferm popolari ta’ Marsalforn. Bil-bosta kienet il-kritika g[al dan il-pro;ett f’din iz-zona kemm minn g[aqdiet ambjentali kif ukoll minn diversi sidien ta’ entitajiet kummer/jali fil-bajja. Pro;ett ta’ din ix-xorta

]gur li ji]natura u j[assar l-ambjent tal-bajja. Ta’ din il-fehma kien ukoll l-eks Deputat Laburista G[awdxi Lino Debono li f’wa[da mill-kontribuzzjonijiet tieg[u fuq il-gazzetta The Times of Malta, wissa lil Muscat li yacht marina f’Marsalforn tista’ twassal biex tinqered darba g[al dejjem din il-bajja minn kif nafuha llum. ➤ Idea brillanti o[ra g[al G[awdex li [are; biha dan ilgvern ;did kienet il-bini ta’ pont minn Malta g[al Ghawdex. G[al dan l-iskop il-kumpanija ?ini]a China Communications Construction Company (CCCC), ;iet inkarigata biex tag[mel studju dwar jekk il-bini ta’ dan ilpont bejn i]-]ew; g]ejjer hux vijabbli ekonomikament. Li nesa jg[idilna l-Gvern Laburista kien li din l-istess kumpanija kienet ;iet black listed mill-Bank Dinji sas-sena 2017, u dan peress li ;iet misjuba [atja ta’ frodi b’konnesjoni mal-g[oti ta’ tenders g[all-bini ta’ toroq fil-Filippini. Wie[ed jistaqsi wkoll x’sar millistudji tal-kumpanija Mac Donald dwar il-bini ta’ mina ta[t il-ba[ar bejn l-istess g]ejjer Maltin? Pro;ett li jikkwalifika g[al kofinanzjament mill-fondi

tal-UE. Forsi dan il-Gvern anke fejn jid[ol G[awdex qed jib]a’ jibni fuq dak li [allielu l-Gvern ta’ qablu u Muscat forsi jrid jurina li hu kapa/i aktar billi minflok mal-Ewropa jiftiehem ma/-?ina. In[allu l-popli ja[seb u jidde/iedi fuq dan il-punt. Flebda mument il-Gvern ma ta xi tip ta’ indikazzjoni meta se jkun lest dan l-istudju, u f’kemm ]mien dan il-pont jista’ jitwettaq. Dan il-pro;ett ]gur li jista’ jsolvi [afna mill-problemi li ja[btu mag[hom mijiet jekk mhux eluf ta’ G[awdxin sabiex jaqilg[u l[ob]a ta’ kuljum. ➤ G[al din il-;img[a se nieqaf hawn, però se ner;a’ nitkeb il;img[a d-die[la sabiex inkompli nwassal g[arfien dwar il-[idma progressiva u moderata tal-gvern il-;did Laburista fil-g]ira tat-tliet g[oljiet. }gur li wara [afna slogans dwar xog[ol g[allG[awdxin f’G[awdex stess, issa rridu naraw x’se jse[[ fil-veritá! Li hu ]gur hu li sa issa transfers ta’ g[alliema lejn Malta rajna, u mhux [olqien ta’ impjiegi f’G[awdex. Dwar dan nitkellmu aktar fid-detall fil-kontribuzzjoni li jmiss. Sa dakinhar, insellmilkom. lehenghawdex@gmail.com


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

13

A{BARIJIET TA’ BARRA

Fuq ix-xellug jidher ritratt ma[ru; mill-Gwardja tal-Kosta Taljana li turi l-immigranti qed ji;u salvati mill-ba[ar barra Lampedusa filwaqt li fir-ritratt l-ie[or jidhru l-katavri ta’ dawk li mietu fl-istess tra;edja f’hangar fil-g]ira Taljana. (ritratti EPA)

Ifittxu g[al aktar katavri ta’ immigranti L-ITALJA

G[adassa mill-forzi tas-sigurtà Taljani ilbiera[ matul il-;urnata fittxew fl-ib[ra barra l-kosta ta’ Lampedusa g[al vittmi o[ra millan/a li g[erqet il-{amis. Il-[idma kellha tkun sospi]a g[al xi [in min[abba l-ba[ar imqalleb. S’issa hu stmat li f’din ittra;edja tilfu [ajjithom aktar minn 300 persuna. Filma;;oranza l-katavri li nstabu kienu ta’ nisa u kien hemm erbg[a ta’ tfal. Il-lan/a li kienu fuqha l-immigranti g[erqet anqas minn kilometru ’l barra mill-kosta ta’ Lampedusa wara li qabad nar abbord. Sa tard ilbiera[ kienu nstabu 111-il katavru imma hemm 200 minn dawk li kien hemm abbord il-lan/a ta’ 20 metru li g[adhom ma nstabux. Is-suspett hu li [afna minnhom jinsabu maqbudin fil-lan/a f’qieg[ ilba[ar. Uffi/jali Taljani qalu li hu stmat li jista’ jkun hemm 100

katavru maqbudin fil-lan/a li tinsab f’fond ta’ 40 metru. Abbord kien hemm madwar 500 immigrant, fil-ma;;oranza mis-Somalja u l-Eritrea. Il-forzi tas-sigurtà Taljani rnexxielhom isalvaw 155 minn dawk li kien hemm abbord. Ilbiera[, matul il-;urnata, fliskejjel Taljani kienet osservata minuta silenzju g[all-vittmi ta’ din it-tra;edja u l-bnadar kienu mezz’asta. Fil-knisja ewlenija ta’ Lampedusa, ilbiera[ saret quddiesa spe/jali g[all-vittmi. Il-lan/a kienet qed tinstaq minn Tune]in ta’ 35 sena u li issa jinsab arrestat. Angelino Alfano, il-Ministru tal-Intern Taljan, qal li dan it-Tune]in kien deportat mill-Italja f’April. Alfano qal li din kinitx tra;edja g[all-Italja imma g[allEwropa kollha u li Lampedusa kienet il-fruntiera tal-Ewropa kollha u mhux tal-Italja. Jidher li l-lan/a telqet minn Misurata fil-Libja u hekk kif qor-

bot lejn Lampedusa, kien hemm [sara fil-magni tag[ha. Hu suspettat li xi w[ud minn dawk abbord taw in-nar lil xi /raret li kien hemm abbord biex jattiraw l-attenzjoni ta’ dawk f’Lampedusa imma dan wassal beix ]viluppa nar abbord bilkonsegwenza li nqalg[at g[ag[a u l-lan/a nqalbet. Il-{amis ukoll, il-forzi tas-sigurtà Taljani eskortaw lan/a b’200 immigrant abbord lejn ilport ta’ Siraku]a. Dan wara li llan/a ]viluppawlha xi problemi ftit kilometri ’l barra mill-kosta ta’ Sqallija. Aktar kmieni din il-;img[a 13-il immigrant mietu waqt li kienu qed jivvja;;aw lejn Sqallija. Dwar it-tra;edji, minn Assisi tkellem il-Papa Fran;isku li qal li din kienet “;urnata ta’ dmug[” min[abba dak li ;ara fl-ib[ra madwar Lampedusa – l-ewwel post barra mill-Vatikan li ]ar wara li la[aq Papa.

L-ITALJA> Il-Papa Fran;isku hekk kif ilbiera[ mar jitlob fuq ilqabar ta’ San Fran;isk f’Assisi. Il-Papa kien akkumpanjat minn tmien Kardinali li mag[hom qatta’ dawn l-a[[ar ;ranet jiddiskuti programm radikali ta’ riforma tal-Knisja Kattolika. Il-Papa lbiera[ qal li ried li l-Knisja tkun tixbah lil dak li kien jg[id San Fran;isk – “Knisja tal-fqar”. (ritratt EPA)


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

14

A{BARIJIET TA’ BARRA

Jistqarr li jaf min qatel lil Meredith L-ITALJA

Membru tal-Camorra li jinsab il-[abs, waqt xhieda quddiem qorti f’Firenze, sostna li kien [uh li qatel lil Meredith Kercher, studenta Ingli]a f’Novembru tal-2007. Luciano Aviello qal dan filpro/ess ;did li qed isir kontra listudenta Amerikana Amanda Knox u l-eks [abib tag[ha tTaljan Raffaele Sollecito li huma akku]ati bil-qtil tag[ha. It-tnejn li huma ma kinux ilqorti u Knox, li tinsab fl-Istati Uniti, insistiet li ma kinitx se tirritorna l-Italja. Aviello, li kien il-[abs flimkien ma’ Sollecito, qal fil-

qorti li [uh Antonio kien da[al fid-dar fejn kienu jg[ixu Kercher u Knox bl-intenzjoni li jisraq i]da l-istudenta Ingli]a indunat bih u attakkaha b’sikkina. Hu kien di;à sostna dan flewwel appell f’Perugia fl-2011 u t-tnejn ;ew me[lusa millakku]i ta’ qtil. Fil-ka] kien instab [ati tal-qtil fi pro/ess differenti Rudy Guede biss, li hu mill-Kosta talAvorju imma trabba f’Perugia, fejn se[[ il-qtil, u qed iservi piena ta’ 16-il sena [abs. Imma Aviello qal li anki Guede hu inno/enti. Fir-ritratt fuq ix-xellug tidher il-karozza sewda wara li l-mara li kien hemm fiha ppruvat tifqa’ l-barrikati ta’ madwar il-White House. (ritratt EPA)

Sparatura fatali [dejn il-White House L-ISTATI UNITI

L-ewwel indikazzjonijiet huma li l-persuna li nqatlet barra l-White House l-{amis filg[axija mill-Pulizija, wara li ppruvat issuq lejn il-White House, kienet mara li kienet qed tbati minn post-natal depression. Fil-karozza ma’ Miriam Carey meta nqatlet kien hemm ukoll ittarbija tag[ha, Erica, ta’ sena, li ma ndarbitx minkejja li kienu sparati 15-il tir mill-forzi tas-sigurtà madwar il-White House. It-tifla issa tinsab fil-kustodja tas-servizzi so/jali Amerikani. Omm il-vittma, Idella Carey, qalet li bintha kienet qed tbati minn post-natal depression wara t-twelid ta’ Erica f’Awwissu tassena li g[addiet. L-awtoritajiet Amerikani qalu li l-vittma kellha passat ta’ problemi mentali i]da ma elaborawx.

Fil-karozza tag[ha ma nstabux armi. Hi kienet ta[dem b[ala assistenta ta’ dentist g[al dawn la[[ar tmien snin. Id-dentist ma’ min kienet ta[dem qal li hi kienet persuna ferri[ija u ma kinitx interessata fil-politika. Carey il-{amis saqet lejn izzona tal-Capitol Amerikan u hekk kif il-forzi tas-sigurtà ppruvaw iwaqqfuha, hi saqet fiddirezzjoni tal-White House li tinsab vi/in u ppruvat tisfronda bil-karozza l-barrikati li hemm fit-triq. Dan wassal biex jindaqq lallert kemm fil-Kungress kif ukoll fil-White House u kien hemm pandemonju s[i[. Hi ppruvat tg[addi minn zona ristretta fiz-zona tal-Capitol, saqet g[al fuq membru tas-

Servizzi Sigrieti Amerikani li ndarab [afif u hekk kif infeta[ in-nar fuqha, hi saqet lejn direzzjoni o[ra u fil-pront bdew isuqu warajha l-forzi tas-sigurtà, bilkarozza tag[ha taqbe] il-velo/ità tal-100 kilometru fis-sieg[a fittoroq tal-kapitali Amerikana. F’[in minnhom il-karozza tag[ha kienet imblukkata imma anki hawn hi rnexxielha ddawwar il-karozza u da[let fuq karozza tal-pulizija u [arbet. Ftit wara hi nqatlet mill-forzi tas-sigurtà. Madwar 1,800 membru talforzi tas-sigurtà li jinsabu g[assa f’Washington b[alissa qed ja[dmu ming[ajr [las min[abba x-shut down tal-Gvern – ilpolemika li hemm fil-Kungress dwar il-finanzjament tal-ispejje] tal-Gvern li ma kinux approvati.


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

25

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF Mimdudin> 1. Tne[[ilu l-g[atu (6) 4. RAT SITTA (Anagramma) — li jinsabu biss fil-mo[[ (8) 9. Dubbiena, nemla, na[la jew nemusa (6) 10. Jekk ming[ajrha, bla parzjalità u b’mod newtrali (8) 12. Qawwi (4) 13. Dik ta’ lapes malajr tinkiser (5) 14. Sar qalil u wera snienu (4) 17. Hekk huma ladarba bla [ajja (6) 18. u 20. Tippressaw ma’ xulxin (6) 20. Ara 18. 21. Rigal ta’ flus tal-Ewwel tasSena (6) 27. Mhux komuni (4) 28. Qa]qu] (5) 29. Tal-la[am mieg[u jdendel xi robbu (4) 32. Akkompanjajtu sad-dar (8) 33. Att fa[xi ta’ delinkwent (6) 34. Turufnat. Maqtug[ millbqija tan-nies (8) 35. Mara minn Ruma (6)

1

3

4

9

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

Weqfin> 1. Bexxaq

xofftejh biex isellem jew biex juri li hu kuntent (7) 2. Kull wa[da mill-g[admiet twal u mqawsa li jag[mlu qafas g[as-sider (8) 3. {a;a li saret jew ;rat (4) 5. Baqa’ b’[alqu miftu[ (6) 6. Skont il-qawl dan jittiekel bi/-/appa u mhux bil-labra (4) 7. Tindarab (6) 8. Ix-xini minn wara j[alli b[al likwidu warajh? (6) 11. u 26. Li jda[[ak (6) 15. Ma tiftakarx (5) 16. Tigra tinbidel g[al dawk li jibqg[u jafuhulek? (5) 19. Bini tal-[a;ar monumentali, ta’ daqs kbir b’ba]i trijangulari li l-E;izzjani kienu jibnu b[ala qabar g[al Farag[un (8) 22. Laqa’ g[andu ladarba lbuttuna tid[ol fiha! (7) 23. Frott tajjeb [afna mal-;elat (6) 24. Tilfet il-benna u marret fittog[ma (6) 25. Mhux favur (6) 26. Ara 11. 30. Il-belt kapitali tal-E;ittu (4) 31. Wild i]-]iemel (4)

2

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Spi]eriji li jift[u g[ada VALLETTA: New British Dispensary, 109#110 Triq San :wann; IL-{AMRUN: Brown’s Pharmacy, 706 Triq il-Kbira San :u]epp; SANTA VENERA: Lantern Pharmacy, Misra[ il-Kebbies; BIRKIRKARA: Pharmaplus, Triq Ganu; TA’ XBIEX: Remedies Chemists, Marina Court 49A Triq l-Abate Rigord; TA’ GIORNI: Spi]erija Mer[ba, Shop 2 Triq Lapsi; TAS-Sliema: Rudolph Pharmacy, 133 Triq Rudolfu; {AL-LIJA: Iklin Pharmacy, Triq :eronimo abos; L-IM:ARR: Sta. Mary Pharmacy, -M;arr Dispensing Chemists, 71, Triq Sir Harry Luke; IL-QAWRA: El Medina Chemist, Triq il-Maskli; PAOLA: De Paola Pharmacy, 36, Pjazza Antoine De Paule; Il-BIRGU: Vittoriosa Pharmacy, 9, Triq il-Mina l-Kbira; {A}-}ABBAR: St. James Pharmacy, Misra[ San :akbu; I}-}EJTUN: Green Cross Pharmacy, 8, Misra[ Gregorio Bonnici; {AL-KIRKOP: Kirkop Pharmacy, 9 Triq il-Parro//a; IS-SI::IEWI: The Bypass Pharmacy, Triq Mikiel Azzopardi; IRRABAT: Ba[rija Pharmacy, Triq Raddet ir-Roti k#m Triq l-Iskola; VICTORIA: Azzoppardi Pharmacy, Triq il-Kapu//ini; MARSALFORN: Tony’s Pharmacy, “Egret Court”, Triq il-Wied. Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt Mimdudin> 1. Bakkru; 4. :ardinar; 9. Atleti; 10. Ivvintat; 12. Demm; 13. Sku]a; 14. Forn; 17. Nittef; 18. u 20. Bombli; 21. Kuluri; 27. Bjar; 28. Lussu; 29. Stil; 32. Ti;;erra; 33. Bennen; 34. Insalata; 35. Tvarja. Weqfin> 1. Blandun; 2. Kalamita; 3. Rett; 5. Avvi]i; 6. Dmir; 7. Nitlob; 8. Rutina; 11. u 26. Skossi; 15. Felli; 16. Bonus; 19. Purtinar; 22. Irlanda; 23. Tbatti; 24. Lan;as; 25. Kubrit; 30. Kejl; 31. ?erv. Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, In-Nazzjon, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. L-a[[ar premju ntreba[ minn Charlene Mifsud, 167-Charljos, Triq ilFerrovija, Santa Venera SVR 9016.

Rapport tat-temp

UV INDEX

6

IT-TEMP Pjuttost imsa[[ab bil-possibbilta ta’ xi [albiet tax-xita VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ {afif BA{AR Moderat IMBATT Ftit li xejn TEMPERATURA L-og[la 27˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 40.5mm IX-XEMX titla’ fis-07.00 u tin]el fit-18.41

Il-[amest ijiem li ;ejjin

IS-SIBT L-og[la 27˚C L-inqas 21˚C

IL-{ADD L-og[la 27˚C L-inqas 22˚C

IT-TNEJN L-og[la 27˚C L-inqas 21˚C

IT-TLIETA L-og[la 27C L-inqas 20˚C

L-ERBG{A L-og[la 28˚C L-inqas 22˚C

UV

UV

UV

UV

UV

6

6

6

5

5

Temperaturi fi bliet barranin Malta 25˚C imsa[[ab, Al;eri 30˚C imsa[[ab, Amsterdam 21˚C imsa[[ab, Ateni 16˚C imsa[[ab, Li]bona 23˚C ftit imsa[[ab, Berlin 13˚ xemxi, Brussell 20˚C imsa[[ab, il-Kajr 27˚C xemxi, Dublin 16˚C [albiet tax-xita, Kopen[agen 12˚C imsa[[ab, Frankfurt 11˚C imsa[[ab, Milan 15˚C imsa[[ab, Istanbul 11˚C imsa[[ab, Londra 20˚C imsa[[ab, Madrid 21˚C ftit imsa[[ab, Moska 6˚C imsa[[ab, Pari;i 20˚C imsa[[ab, Bar/ellona 25˚C im/ajpar, Ruma 23˚C imsa[[ab, Tel Aviv 26˚C ftit imsa[[ab, Tripli 34˚C xemxi, Tune] 33˚C sabi[ bi nhar, Vjenna 12˚C xemxi, Zurich 16˚C im/ajpar, Munich 11˚C imsa[[ab, St. Petersburg 12˚C imsa[[ab


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

27

SPORT

In-Nofs Maratona ta’ }urrieq W issir f’Novembru Express Trailers Ltd huma lisponsors tas-16-il Edizzjoni tan-Nofs Maratona Internazzjonali organizzata minn }urrieq Wolves Athletics Club (ZWAC) b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta]}urrieq. L-attività ta’ din issena, se ssir il-{add 3 ta’ Novembru. It-tellieqa ta’ 21 km li tibda u tintemm fil-pjazza ewlenija ta]-}urrieq se tg[addi lill-atleti minn u[ud millvilla;;i madwar i]-}urrieq fosthom il-Qrendi, l-Imqabba, {al Safi u {al Kirkop u qed titqies b[ala wa[da mill-i]jed pittoreski f’Malta. L-isponsorship ta’ Express Trailers permezz tas-servizz online ShipLowCost.com kien ippre]entat waqt li t[abbru ddettalji ta’ din it-tellieqa. “Din hija l-ewwel darba li Express Trailers qed torbot isimha ma’ avveniment talatletika u l-kollaborazzjoni tag[na ma’ ]urrieq Wolves Athletic Club bdiet mill-fatt li lkulur uffi/jali tag[na inzerta loran;jo,” qal Franco Azzopardi, Chairman ta’ Express Group waqt il-konferenza tal-a[barijiet. “Qed ng[inu f’din l-attività

permezz tas-servizz tag[na www.ShipLowCost.com, servizz li permezz tieg[u, kull min jinsab f’Malta jista’ jixtri prodotti minn madwar l-Ewropa u jir/evihom direttament iddar.” “Kburin li kumpanija ewlenija ta’ trasport b[alma hi Express Trailers a//ettat li torbot isimha mal-klabb tag[na u ma’ dan lavveniment sportiv biex tg[inna nag[mlu din in-nofs maratona ikbar u i]jed popolari, spe/jalment hekk kif din is-sena, ilklabb qed ifakkar il-25 anniversarju,” qal Mauro Pace Parascandalo, Segretarju ta’ ]urrieq Wolves Athletic Club. S’issa hemm konfermati madwar 300 atleta g[all-attivitajiet kollha. Ir-rotot kollha, b[al kull avveniment sportiv ie[or organizzat mill-Kumitat Organizzattiv tal-Maratona ta’ Malta, se jkunu marshalled minn wardens u pulizija u se jitpo;;ew cones tat-traffiku mar-rotta kollha. Il-Malta Red Cross se tkun pre]enti wkoll. Applikazzjonijiet on-line g[all-Express Trailers Half Marathon, it-tellieqa ta’ 10 kilometri u l-mixja jinstabu fuq is-sit

Franco Azzopardi Chairman u CEO ta’ Express Group jippre]enta l-isponsorship lil Wilfred Sammut, President ta’ }urrieq Wolves Athletic Club fil-pre]enza ta’ Johann Vella, Head of Business Support and Administration ta’ Express Group (xellug) u Mauro Pace Parascandalo, Segretarju ta’ }urrieq Wolves Athletic Club.

tal-Malta Marathon www.maltamarathon.com Dawn jag[lqu fl20 ta’ Ottubru jew qabel, skont kif jimtlew l-attivitajiet.

BADMINTON

Go & Fun sponsors ta’ Birkirkara BC Waqt l-ikla annwali ta’ Birkirkara Badminton Club li saret dan l-a[[ar fil-Birgu, Joe Seychell, il-vi/i-president talklabb, kien ippre]entat bi/-/ekk ta’ sponsorship ta’ Go & Fun minn Nicky Scerri, Mani;er ;enerali ta’ S Trek Logistics & Distributons. Go & Fun, l-unika xarba naturali ta’ ener;ija fis-suq, kienet introdotta fis-suq lokali dan la[[ar. Waqt li kien qed jindirizza lil dawk pre]enti Scerri qal li

kien il-pja/ir tal-kumpannija li tasso/ja ru[ha ma’ Birkirkara, wie[ed mill-klabbs ewlenin talbadminton u Champions g[al dawn l-a[[ar 5 snin. Hu qal li lklabb isostni l-istess valuri ta’ Go & Fun, mimli ener;ija, dejjem g[addej u l-ewwel fix-xena lokali tal-Badminton. Joe Seychell irringrazzja lil S Trek Logistics & Distributions li g[a]let lil Birkirkara Badminton Club biex jg[in fl-introduzzjoni tax-xarba tag[ha. Qal li dan l-

isponsorship ikun ta’ g[ajnuna kbira g[all-klabb u wieg[ed li lklabb jag[mel dak kollu li jista’, biex jikseb aktar su//essi. Go & Fun jista’ jkun il-motto tal-klabb - Go (Mur ilg[ab) and (u) have Fun ([u gost). Il-vi/i-president tal-klabb g[alaq id-diskors tieg[u billi rringrazzja lil Sergio Sciberras (Direttur ta’ S Trek Logistics & Distributions) u lil Karen Ferrante li ming[ajr lg[ajnuna tag[hom dan il-ftehim ma’ kienx ikun mil[uq.

Sport lokali g[al tmiem il-;img[a MFA Stadium Nazzjonali – Prem.

4.00 pm Vittoriosa S. v Tarxien R., 6.00 pm B’Kara vs Qormi Victor Tedesco St – Prem 4.00 pm Balzan v Floriana, 6.15 pm Mosta v Hibernians Centenary St - I Div. - 4 p.m. Pieta` H. v {amrun S., 6 p.m. Melita v }ejtun C. Mosta Grd – II Div. 4 p.m. Marsaskala v San :wann, 6.15 p.m. Senglea A. v Marsa Luxol St – II Div. 4 p.m. Zabbar SP v Si;;iewi, 6.15 p.m. Fgura Utd v G[arg[ur Sirens St – II Div. 4 p.m. Dingli S. v Kirkop Utd, 6.15 p.m. Mellie[a v Pembroke A.

SWAN Qormi Grd – I Div. 1.45 p.m.

Tal-Qroqq V v Lija-Iklin, 3.15 p.m. Senglea G. v Valletta SP Tarxien Grd – II Div. 1.45 p.m. Fleur de Lys v Mrie[el CB, 3.15 p.m. Mqabba v Ba[rija Sta Lu/ija Grd – II Div. 1.45 p.m. Cospicua D. v Ta’ :iorni W., I Div. 3.15 p.m. }ejtun v San :wann

GFA Gozo St – I Div. 2 p.m. SK

Victoria W. v Xewkija T., 4 p.m. Nadur Y. v Munxar F.

G[ada MFA Stadium Nazzjonali – Prem. 4.00 pm Rabat A. v Naxxar L.,

6.00 pm Sliema W. v Valletta

Luxol St. - I Div. 4 p.m.

B’Bu;a SP v G]ira Utd, 6.15 p.m. St. Andrews v Lija A. Victor Tedesco St. - I Div. }urrieq v St. George’s, 6.15 p.m. }ebbu; R. v Gudja Utd Centenary St – III Div. 4 p.m. G[axaq v Sirens, 6 p.m. M;arr Utd v Attard Mosta Grd – III Div. 4 p.m. Swieqi Utd v Marsaxlokk, 6 p.m.Sta Lucija v Kalkara Sirens St – III Div. 4 p.m. Mtarfa v Qrendi, 6.15 p.m. St. Venera L. v Luqa SA G[arg[ur Grd – U16 (N) 9 a.m. Tarxien R. v Raiders, 10 a.m }ebbu; v B’Kara, 11 a.m {amrun S. v M;arr Utd Ker/em Grd – I Div (N) 11 a.m. Gozo v Kirkop Utd

GFA Gozo St. - I Div. 2 p.m.

Oratory Y. v Ker/em A., 4 p.m. Xag[ra Utd v Victoria H.

IASC Tarxien Grd. - I Div. 8.30 a.m.

{amrun L. v Burmarrad AFC, 9.45 a.m. Marsa T. v M;arr F., 11 a.m. Mosta G. v }urrieq W.

MAFA Sta Margerita Grd – 9.30 a.m. Marsa WS v }ejtun RS, 11.15 a.m. Marsa SM v Valletta SP

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL Marsa – 1.30 p.m. Programm

s[i[ ta’ 10 ti;rijiet wa[d aminnhom tal-Galopp


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

28

SPORT

FORMULA 1

Hamilton bl-a[jar [in fil-Korea Is - sewwieq tal - Mercedes Lewis Hamilton g[eleb lil Sebastien Vettel tar-Red Bull biex irre;istra l - a[jar [in waqt it-tieni sessjoni ta’ provi liberi g[all - Grand Prix tal Korea. Hamilton kien 0.108 sek quddiem i/-Champion tad-Dinja, bis-sewwieq l-ie[or talMercedes Nico Rosberg it-tielet quddiem it-tieni Red Bull ta’ Mark Webber. Il-Bra]iljan tal-Ferrari Felipe Massa kiseb il-[ames l-a[jar [in u bejnu u s-sewwieq l-ie[or tal-Ferrari Fernando Alonso hemm il-Lotus ta’ Romain Grosjean. Il-Finlandi] tal-Lotus Kimi Raiokkonen qed jokkupa ttmien post quddiem Jenson Button tal-McLaren. Raikkonen ma deherx li sofra mill-effett tal-[abta li kellu lejn tmiem l-ewwel sessjoni meta tilef il-kontroll tal-karozza filkantuniera ta’ qabel l-a[[ar u [abat fil-[ajt qabel il-[ru; g[all-a[[ar kantuniera. “Kienet ;urnata mill-aqwa. Ninsab kuntent [afna bil-mod kif imxejna tul is-sessjoni. G[andna xi titjib li g[ad irridu nag[mlu imma b’mod ;enerali kuntent. Din hi l-ewwel dawra

Lewis Hamilton quddiem Raikkonen waqt it-tieni sessjoni ta’ provi liberi

li verament [assejt li l-P2 marret tajjeb, almenu milli niftakar jien. Il-karozza tin[ass tajjeb u nidhru kompetittivi,” qal Hamilton. L-erba’ karozzi fuq quddiem, i]-]ew; Mercedes u ]-]ew; Red Bull kienu mifruda biss b’0.171 sek waqt li d-distakk kien akbar bejn Massa u lkumplament.

OLIMPJADI 2000

Armstrong jirritorna l-medalja I/ - /iklist Amerikan Lance Armstrong irritorna l-medalja tal-bron] li kien reba[ waqt lOlimpjadi ta’ Sydney fis-sena 2000 . Il - Kumitat Olimpiku Internazzjonali ( IC) kien [abbar li irtira l-medalja wara li f’Jannar Armstrong ammetta li matul il - karriera tieg[u

g[amel u]u minn sustanzi ipprojbiti. Il - medalja tpo;;iet fil Kwartieri :enerali tal-KOI flI]vizzera u mhux se ting[ata lil Abraham Olano Manzano, i//iklist li dakinhar spi//a rraba’ wara Armstrong. Armstrong kien spi//a fit-

tielet post fit - time trial li kienet mirbu[a mir - Russu Vyacheslav Ekimov filwaqt li fit-tieni post kien spi//a l :ermani] Jan Ullrich. Ta’ min jiftakar li anke s-seba’ titli tatTour de France li reba[ Armstrong bejn l-1999 u l2005 ;ew irtirati.

Triatleti Maltin jibbrillaw anke f’Catania Erba’ triatleti Maltin komplew juru l-qawwa tag[hom u jiksbu ri]ultati po]ittivi fi tlielaq ta’ distanzi twal b[alma hi t-triathlon tradizzjonali ta’ 1.5 km g[awma, 40 km fuq irrota u ;irja ta’ 10 km anke f’Catania. David Galea, Jude Zammit, Gaetano Catania ta’ Agones SFC , u Graham Borg ta ’ Athleta Pembroke [adu sehem fiit - Triathlon Olimpika Vulcano , ti;rija re;jonali organizzata mill-Federazione Italiana Trathlon (FITRI). F’kundizzjonijiet mill-aktar idejali, imtappna biss b’g[add kbir ta’ bram li mlew il-ba[ar tal - madwar , l - ewwel Malti barra mill-ilma kien Graham Borg li ]amm il-konsistenza fl-g[awm tieg[u wara sta;un e//ellenti . Huwa temm l g[awma f’25 minuta minkejja li din kienet madwar 300m itwal minn dik li mdorri jag[um fiha hu. Borg li g[amel [in twil imexxi quddiem bir - rota ,

temm il-parti tieg[u f’sag[tejn 15-il minuta u 48 sek. Biex kiseb it-tielet post fil-kategorija tieg[u. Galea li kien ;ej minn sta;un e//ellenti fejn f’April reba[ l-age group fuq distanzi medji tat-triathlon fi Trapani u dan l-a[[ar it-tieni post filkategorija fuq triathlon twila f’Henley, temm il-kompetizzjoni b’;irja e//ellenti meta g[eleb li/-Champion re;jonali Sqalli u spi//a fit-tmien post overall u l-ewwel fil-kategorija f’[in ta’ 2:09.59 min. Jude Zammit u Gaetano Catania li kienu qed jie[du sehem fl - istess kategorija , wkoll kellhom ri]ultati tajbin meta temmew l-ewwel u ttielet rispettivament. Zammit kellu [in ta’ 2:15.40 u Catania li kellu jg[um ming[ajr wetsuit, kellu [in ta’ 2:21.46 min. Dawn l-istess atleti g[ada se jkunu qed jie[du sehem filBBB-Buff Triathlon nazzjonali fil-Kosta tas-Salina f’Ba[ar i/-?ag[aq.

L-erba’ Maltin fi Sqallija (mix-xellug) Gaetano Catania, Jude Zammit, Graham Borg u David Galea


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

30

SPORT TENNIS

Nadal u Djokovic fis-semi-finali f’Beijing

Il-President tal-FIFA, Sepp Blatter qal li sena o[ra se tittie[ed de/i]joni finali dwar f’liema xhur se tintlag[ab it-Tazza tad-Dinja fil-Qatar

TAZZA TAD-DINJA 2022

De/i]joni dwar il-Qatar se tittie[ed sena o[ra

Il-FIFA [abbret li sena o[ra se tittie[ed de/i]joni finali dwar f’liema xhur se tintlag[ab itTazza tad-Dinja fil-Qatar. Ilbiera[ il-FIFA kellha t[abbar jekk l-edizzjoni tal-2022 hux se ssir fil-Qatar u l-President talFIFA, Sepp Blatter qal li l-edizzjoni se ssir kif pjanat, ji;ifieri fil-Qatar imma g[adu mhux de/i] meta se jintlag[bu l-partiti. Blatter spjega li se titwaqqaf task force mag[mula minn diversi persuni li huma relatati b’mod dirett mal-edizzjoni u dawn flimkien se jidde/iedu liem ikunu l-a[jar xhur li fihom issir it-Tazza tad-Dinja. Minn meta l-Qatar reba[ id-dritt li jorganizza t-Tazza tad-Dinja kien hemm kontroversji kbar min[abba li f’dan il-pajji], fisSajf it-temperaturi jkunu g[oljin u ma jkunx g[aqli li wie[ed jilg[ab il-futbol fihom. Issa hu kwa]i fatt mag[ruf li t-Tazza tad-Dinja se ssir fix-Xitwa u l-

a[[ar [a;a li g[ad trid ti;i de/i]a hu f’liem xhur se jintlag[bu dawn il-log[ob. Idde/i]joni finali tat-task force se titt[abbar wara t-Tazza tadDinja tas-sena li ;ejja li se ssir fil-Bra]il. Din it-task force se tkun mag[mula minn esperti medi/i, sponsors uffi/jali tal-edizzjoni u kapijiet tal-FA’s tal-aktar kampjonti importanti fid-dinja. Blatter ikkonferma li l-President tal-Konfederazzjoni tal-Futbol fl-Asja, Sheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa se jkun il-kap ta’ din it-task force. Il-FIFA tippreferi li t-Tazza tad-Dinja tintlag[ab fix-xhur ta’ Novembru u Di/embru tal-2022 filwaqt li l-President tal-UEFA, Michel Platini minn dejjem stqarr li jippreferi li l-edizzjoni ssir f’Jannar biex b’hekk il-partiti ta/-Champions League ma jkunux affetwati. Ri/entament kien hemm

laqg[a bejn il-Kap tal-Premier League Ingli] Richard Scudamore u s-Segretarju :enerali tal-FIFA, Jerome Valcke u dawn it-tnejn qablu li l-a[jar xhur li fihom issir itTazza tad-Dinja jkunu dawk ta’ Novembru u Di/embru. Jekk isir hekk it-Tazza tad-Dinja tintemm f’nofs Di/embru u b’hekk ilKampjonati li fi ]mien il-Milied ikomplu bil-log[ob, b[al ma hi l-Ingitlerra, ma jkunux affetwati. Barra minn hekk, jekk itTazza tad-Dinja issir f’Novembru u Di/embru, ilwaqfa tal-Milied li jkun hemm f’pajji]i b[al ma huma l-Italja u l-:ermanja xorta ssir. Hekk kif [ar;et din l-a[bar, Sheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, il-Kap talKumitat li se jorganizza t-Tazza tad-Dinja qal li l-pajji] hu lest biex jorganizza l-edizzjoni fixXitwa u din m’hijiex problema g[all-Kumitat Ogranizzattiv.

Rafael Nadal irkupra minn dik li dehret telfa biex g[adda g[assemi-finali tal-Open ta/-?ina f’Beijing. L-Ispanjol kien set u 4-1 minn ta[t imma g[eleb litTaljan Fabio Fognini 2-6, 6-4, 6-1. Nadal li g[andu 27 sena u reba[ l-Open tal-Istati Uniti xxahar l-ie[or, se jkun qed jirritorna jokkupa l-ewwel post tarranking mondjali sa minn Lulju tal-2011 jekk jasal sal-finali. Mal-a[[ar erbg[a issa jilg[ab kontra Tomas Berdych li minn na[a tieg[u reba[ 7-5, 6-2 kontra John Isner. In-numru 1 pre]enti Novak

Djokovic sabha ferm fa/li biex reba[ 6-1, 6-2 kontra Samm Querrey. Fil-katgorija tan-nisa is-seed nru 8, is-Serba Jelena Jankovic g[elbet li/-?eka Lucie Safarova 6-7, 6-4, 6-4. Aktar kmieni nnumru wie[ed fid-dinja Serena Williams [adet ftit [in biex [ar;et rebbie[a bi skor ta’ 6-1, 6-4 kontra Caroline Wozniacki. Agnieszka Radwanska g[addiet g[ar-rawnd li jmiss b’reb[a ta’ 7-6, 6-4 kontra Angelique Kerber u Petra Kvitova kellha tit[abat kemmxejn biex reb[et kontra Na Li bi skor ta’ 4-6, 6-2, 6-4.

FRANZA

Deschamps jiddefendi lil Benzema Didier Deschamps iddefenda l-g[a]la tal-attakkant ta’ Real Madrid Karim Benzema fliskwadra nazzjonali g[a]-]ew; partiti li jmisshom f’darhom. Benzema kien inklu] fliskwadra ta’ 23 plejer g[all-partita ta’ [biberija kontra lAwstralja fil-11 ta’ Ottubru u dik ta’ kwalifikazzjoni kontra lFinlandja erbat’ijiem wara. Plejer ie[or ta’ Real Madrid li re;a’ ssejja[ man-nazzjonal fuq Raphael Varane. Deschamps appo;;ja l-g[a]la tal-plejer ta’ 25 sena li ilu 15-il xahar ma jiskorja gowl internazzjonali u xejn ma kellu sta;un po]ittiv f’La Liga.

“Benzema? Mhux ka] tag[kom jekk insejja[lux jew le,” qal Deschamps. Varane ilu ma jilg[ab log[ba kompetittiva sa minn meta lag[ab ma’ Real Madrid kontra Espanyol f’Mejju u d-difensur /entrali ta’ 20 sena g[amel operazzjoni f’rikobbtu matul issajf. Imma Deschamps qed isostni li l-inklu]joni ta’ Varane hi importanti g[aliex se jippermetti li Franza jkunu aktar flessibbli fid-difi]a. “Varane ukoll jinsab lura – G[andi b]onn tliet plejers xellugin fid-difi]a /entrali b’Sakho u Abidal,” qal Deschamps.

INGILTERRA

18-il xahar [abs g[al plejer ta’ Sheffield Wednesday Plejer li attakka ]ew; partitarji f’in/identi separati f’nightclubs, intbag[at 18-il xahar [abs. L-attakkant ta’ Sheffield Wednesday Gary Madine kien akku]at li attakka ]ew; ir;iel fi club fil-belt stess. Qorti ta’ Leeds semg[et kif Madine, li g[andu 23 sena, ta daqqa lil Daniel Beresford filParis Bar fi Frar tal-2012 u erba’ ;img[at wara attakka lil Reece Hall fil-Viper Rooms. Huwa

nstab [ati li g[amel feriti fuq i]]ew; persuni. Il-Qorti semg[et kif Madine li g[andu wkoll akku]i simili filpassat, attakka lil Beresford, partitarju ta’ Sheffield Wednesday, kisirlu mnie[ru u telqu mitluf minn sensih fl-art. Beresford qal li Madine kien qed ji//assa lejh fil-bar u meta staqsih g[alfejn qed jag[mel hekk, dan attakkah mill-ewwel. “Kien wie[ed mill-plejers favoriti tieg[i, xi [add li kelli

stima lejh,” qal il-vittma. Il-Qorti semg[et ukoll li Hall, partitarju ta’ Sheffield United t[alla bix-xedaq imkisser u ksur f’wi//u wara li Madine staqsih ma min kien i]omm. Hall li ja[dem b[ala bennej qal li kien g[araf lill-plejer u wie;bu “United” u mumenti wara qala’ daqqa f’g[ejnejg[ u f’wi//u. Sheffield Wednesday qalu li g[alissa ma kellhom l-ebda kumment x’jag[mlu.

Gary Madine


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

31

SPORT KAMPJONAT BOV PREMIER

Konfront dirett bejn Sliema u Valletta Fi tmiem il-;img[a jkompli lKampjonat BOV Premier u lakbar interess se jkun bla dubju fuq il-log[ba ta’ g[ada f’Ta’ Qali bejn Sliema Wanderers u Valletta. Sliema jinsabu erba’ punti ta[t il-leaders Hibernians filwaqt li Valletta g[andhom 12, tnejn inqas minn Sliema. It-tim ta’ Mark Miller ma jistax ifalli f’din il-log[ba biex i]omm kuntatt ma’ Hibs, Sliema u B’Kara. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom Valletta tilfu 1-0 kontra Birkirkara. Kienet it-tieni telfa f’sitt log[biet. Sliema reb[u 1-0 kontra Floriana u g[al darba o[ra re;a’ kien l-attakkant Stanley Ohawuchi li ta r-reb[a lil Sliema. Bil-gowl kontra Floriana, Ohawuchi kompla sa[[a[ postu f’ras il-klassifika tal-aqwa skorers fejn issa g[andu tmien gowls. Plejer ta’ klassi kbira li qed juri lkapa/itajiet tie[gu f’gowls g[alkemm hemm ukoll il-bi]g[a dwar hekk Sliema hux qed ikunu wisq dipendenti fuq dan il-plejer u f’ka] li jkun nieqes hu, wie[ed g[ad irid jara x’se ja[gmel it-tim. Illum il-leaders Hibernians jiltaqg[u kontra Mosta, tim li ;ej minn reb[a 4-2 fid-derby kontra Naxxar. B[al Mosta, Hibs ukoll skurjaw erba’ gowls fl-a[[ar [ar;a tagh[om meta reb[u 4-1 kontra Qormi. L-akbar theddida g[al Mosta se jkun bla dubju lattakkant Edison Luis dos Santos li jinsab fit-tieni post f’dik li hi klassifika tal-aqwa skorers talkampjonat b’sitt gowls. Jean Paul Farrugia ta’ Hibernians u Ryan Grech ta’ Mosta se jkunu sospi]i g[al dan il-konfront. Illum ukoll i/-champions B’Kara, jaffrontaw lil Qormi bittasma li jkomplu jibnu fuq irreb[a kontra Valletta. It-tim ta’ Pawlu Zammit g[andu ji;bor ittliet punti kontra Qormi, tim li minn sitt partiti tilef [amsa u jinsab f’inkwiet kbir. Jekk illum B’Kara jie[du t-tliet punti jitilg[u momentanjament

Il-Programm

Is-Sibt Ta’ Qali

4pm Vittoriosa S v Tarxien R 6pm B’Kara v Qormi

Victor Tedesco Stadium

4pm Balzan v Floriana 6.15 pm Mosta v Hibernians

Il-{add Ta’ Qali

4pm Rabat A v Naxxar L 6pm Sliema W v Valletta fit-tieni post u jistennew il-konfront ta’ g[ada bejn Sliema u Valletta. Qormi ;ejjin minn telfa 4-1 kontra Hibernians u millog[ob li wrew s’issa ]-]ew; na[at, jidher impossibbli li jiksbu t-tieni reb[a tal-ista;un kontra lKarkari]i. Log[b ao[ra f’Ta’ Qali llum hi bejn Vittoriosa u Tarxien Rainbows. }ew; timijiet b’seba; punti kull wie[ed u min jirba[ jaqbe] b’mod temporanju lil Naxxar li wkoll g[andhom seba’ punti. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom Vittoriosa kellhom jit[abtu biex reb[u kontra Rabat filwaqt li Tarxien g[elbu lil Balzan 3-1. Vittoriosa se jkollhom lil Clive Spiteri sospi]. Balzan, tim li matul il-;img[a ke//a l-kow/ Riccardo Tumiatti u floku [atar lil Jesmond Zerafa. B’esperjenza fil-Premier fejn anke reba[ il-kampjonat ma’ Valletta, g[ada jilg[ab kontra Floriana. Floriana g[adhom lura fil-klassifika u jridu jiksbu reb[a biex jil[qu lill-istess Balzan. G[ada wkoll Rabat jilag[bu kontra Naxxar li se jibdew favoriti li jie[du t-tliet punti. Rabat hu l-uniku tim li g[adu ma ;abarx punt u aktar ma jg[addu ;img[at aktar qed tikber il-possibilta` li l-Ajax ikunu relegati, anke jekk g[adu kmieni flista;un. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom Naxxar tilfu 4-2 kontra Mosta filwaqt li Rabat tilfu 1-0 kontra Vittoriosa.

Wara r-reb[a kontra Floriana Sliema jridu jkomplu minn fejn [allew kontra Valletta (ritratt> Trevor Sollars)

TAZZA TAD-DINJA 2014

Ghedin i[abbar l-iskwadra provi]orja Il-kow/ ta’ Malta Pietro Ghedin [abbar l-iskwadra provi]orja g[all-a[[ar ]ew; log[biet validi mir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tadDinja. Il-:img[a 11 ta’ Ottubru Malta tilg[ab f’Ta’ Qali kontra rRepubblika ?eka filwaqt li erbat ijiem wara tilg[ab f’Copenhagen kontra d-Danimarka. Il-Maltin ]gur li jridu jpattu g[at-telfa ta’ 3-1 li kienu sifrew aktar kmieni matul is-sena kontra rRepubblika ?eka Ta min jinnota li l-midfielder Andre Schembri hu sospi] g[all-partita kontra rRepubblika ?eka min[abba li hu sospi] log[ba imma jista’ jir-

ritorna g[al log[ob kontra dDanimarka. Il-goalkeeper Andrew Hogg t[alla barra mittim filwaqt li l-captain nazzjonali Michael Mifsud hu mistenni jilbes il-flokk nazzjonali g[all100 darba fil-karriera tieg[u meta jilg[ab kontra rRepubblika ?eka. Ri/entament Mifsud iffirma kuntratt malklabb Awstraljan ta’ Melbourne Hearts.

L-iskwadra: Goalkeepers: Justin Haber

(Birkirkara), Henry Bonello and Glenn Zammit (Sliema), Nicky Vella (Tarxien), Difensuri: Andrei Agius (Torres), Ryan Camilleri and

Clayton Failla (Hibs), Alex Muscat, Clifford Gatt Baldacchino and Jacob Borg (Sliema), Luke Dimech and Jonathan Caruana (Valletta), Justin Grioli (Balzan), Midfielders: Roderick Briffa, Shaun Bajada and Ryan Fenech (Valletta), Mark Scerri and John Mintoff (Sliema), Edward Herrera, Gareth Sciberras, Rowen Muscat and Paul Fenech (Birkirkara), Attakkanti: Andrew Cohen (Hibs), Daniel Bogdanovic (Floriana), Terence Vella (Birkirkara), Michael Mifsud (Melbourne Hearts), Andre Schembri (Omonia Nicosia).


www.maltarightnow.com

Is-Sibt, 5 ta’ Ottubru, 2013

32

LOKALI

Matul din il-;img[a l-Oppo]izzjoni Nazzjonalista fil-Parlament appellat lill-gvern ta’ Muscat biex ma jda[[alx il-parti;jani]mu politiku fil-Bank ?entrali wkoll

Manuvri biex ji;u a;evolati nies tal-qalba ta’ Muscat Apparti t - tibdil fil - li;i li g[amel il-Gvern Laburista ta’ Muscat biex fil-Bank ?entrali jsir Deputat Gvernatur ‘ Tag[na Lkoll ’ u ji]died Direttur ie[or tal-istess kulur, fil - Bank ?entrali b[alissa g[addejjin manuvri biex ji;u a;evolati nies tal-qalba u li g[enu bis - s[i[ lill - Partit

Laburista qabel l - elezzjoni ;enerali ta’ Marzu li g[adda. Numru sabi[ ta’ dawn l-impjegati di;á ;ew ma[tura fuq bordijiet tal-Gvern li jvarjaw minn bordijiet ta’ sports, housing u edukazzjoni. Jirri]ulta minn informaz zjoni li g[andu In-Nazzjon, li hemm min hu wkoll e]entat

milli jaqdi dmiru g[all-;ranet s[a[ fil-Bank ?entrali. Wara dawn il - manuvri li ilhom g[addejjin fil - Bank ?entrali, l-aqwa rigal ing[ata din il-;img[a lil wa[da millimpjegati li ;iet appuntata b[ala Chief of Staff mal Ministru Owen Bonnici, liema arran;ament sar biss fi ftit

;ranet. Sorsi qrib il-Bank ?entrali qalu wkoll lil dan il-;urnal li din l-impjegata f’dawn l-a[[ar ;ranet kienet ukoll mag[]ula biex tmur g[al ]jara pja/evoli fi Frankfurt, fil-:ermanja. {add mill - impjegati ma stag[;eb b’din il-[atra g[ax listess persuna [admet qatig[

g[all - Partit Laburista b ’ kull mod possibbli u tibqa’ tissemma g[all-majjalata li organizzat g[al-Laburisti biss tal-bank wara r-reb[a Laburista, u li g[aliha kien mistieden il Ministru Edward Scicluna . Dan kollu sar bil-mo[bi talmanagement tal - Bank Centrali.

Mhux veru li l-Bank ?entrali Ewropew impona karigi ;odda fil-Bank ?entrali ta’ Malta L-opinjoni uffi/jali tal-Bank ?entrali Ewropew tat-30 ta’ April li g[adda turi b’mod /ar li dak li qed jg[id il-Ministru talFinanzi, li l-Bank ?entrali Ewropew b’xi mod imponiet li l-Bank ?entrali ta’ Malta jintrodu/i xi karigi ;odda, mhuwiex minnu. Fi stqarrija ma[ru;a minn Mario de Marco, Vi/i Kap g[all-[idma tal-Parlament u Kelliem g[all-Ekonomija, lInvestiment u l-Intrapri]i ]]g[ar; Tonio Fenech, Kelliem g[all-Finanzi; u Kristy Debono, Kelliema g[all-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku, tfisser li kuntrarju g[al dak li pprova jag[ti x’jifhem fl-istqarrija tieg[u, il-Ministeru tal-Finanzi bl-ebda mod ma ;ie mitlub jintrodu/i l-po]izzjoni ;dida ta’ Deputat Gvernatur u Direttur ie[or fil-Bank ?entrali ta’ Malta

mill-Bank ?entrali Ewropew. Tant hu hekk, li fl-opinjoni uffi/jali li [are; l-istess Bank ?entrali Ewropew fit-30 ta’ April 2013 bit-titlu ‘Opinion of the European Central Bank on macro-prudential policy’, f’paragrafu 2.2. jintqal li: “...the ECB welcomes the arrangement under which the CBM is the national authority responsible for the conduct of macro-prudential policies, acting in cooperation with other authorities whose actions have material impact on financial stability, in particular, the Malta Financial Services Authority (MFSA). The ECB understands that the relevant arrangements in this respect are implemented through a Memorandum of Understanding.” Il-Memorandum of Understanding imsemmi fl-

Opinjoni Uffi/jali waqqaf Joint Financial Stability Board fil-25 ta’ Jannar 2013 – rapport li jista’ jitni]]el minn fuq is-sit talBank ?entrali Ewropew.

Il-Bord tal-Bank ?entrali ta’ Malta se jkun akbar mill-istess Bord fil-:ermanja Dan il-Memorandum of Understanding il-Ministru talFinanzi issa nkorporah f’li;i ;dida li tressqet g[all-Parlament biex ikollu ra;uni g[aliex jintrodu/i karigi ;odda fil-Bank ?entrali fuq inizjattiva tieg[u.

Dan kollu jkompli juri kemm l-emendi biex jin[olqu karigi ;odda ma [argux mill-b]onnijiet ta’ responsabbiltajiet akbar fuq il-Bank imma minn esi;enzi o[ra li g[andu l-Gvern. L-Oppo]izzjoni tafferma g[al darb’o[ra li l-Gvern qed jipprova jqarraq bl-opinjoni pubblika meta jg[id li l-Bank ?entrali Ewropew approva l-[atra ta’ Deputat Gvernatur ;did. Ir-realtà hi, sa[aq il-PN, li lBank ?entrali Ewropew sempli/iment “ma o;;ezzjonax” g[al din il-[atra. Tajjeb li wie[ed jinnota li b’dawn il[atriet il-Bord tal-Bank ?entrali ta’ Malta issa se jkun akbar millistess Bord fil-:ermanja. Il-Partit Nazzjonalista hu kommess li jag[ti l-appo;; s[i[ tieg[u fl-i]vilupp ta’ pajji]na fis-settur finanzjarju. Hu g[alhekk li qed jinsisti li l-

indipendenza tal-Bank ?entrali ti;i m[arsa fl-aspetti kollha tag[ha. Fl-istqarrija tieg[u, ilMinistru tal-Finanzi assigura lill-poplu Malti li se jinnomina l-aktar nies kwalifikati f’pajji]na g[al dawn il-karigi ;odda li [oloq hu stess. Fl-a[jar interess tal-indipendenza talBank, il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-Gvern g[andu jfittex kunsens fuq in-nominazzjonijiet li jag[mel.

media•link COMMUNICATIONS

2013 10 5