Page 1

Nru 13,556

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013 €0.80 www.maltarightnow.com

L-Oppo]izzjoni e]er/itat id-dritt tal-libertà tal-espressjoni F’mozzjoni titlob revi]joni tar-ruling tal-iSpeaker Fil-mozzjoni, l-Oppo]izzjoni ttenni li l-konklu]joni politika li wasal g[aliha l-Kap talOppo]izzjoni hija e]er/izzju fiddritt fundamentali tal-libertà tal-

espressjoni, f’dan il-ka] lespressjoni politika fil-kuntest tal-og[la istituzzjoni ta’ pajji]na – il-Parlament. Il-mozzjoni tis[aq li kull atten-

Kundanna

Il-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (PPE) ikkundanna la;ir tal-Gvern Laburista li pprova jo[noq il-vu/i talOppo]izzjoni fil-Parlament Ara pa;na 2

Parlament

Claire Mifsud

L-Oppo]izzjoni Nazzjonalista ippre]entat fil-Parlament mozzjoni biex titlob li r-ruling taliSpeaker li ng[ata fis-seduta ta’ nhar it-Tlieta filg[axija filParlament, ji;i rivedut u jsir rapport fuqu mill-Kamra u li dan irrapport jitni]]el fil-minuti talpro/eduri tal-Kamra. Ir-ruling li ng[ata millIspeaker tal-Kamra kien jg[id li l-mistoqsija li g[amel il-Kap talOppozizzjoni kienet prima facie ksur ta’ privile;;. Il-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni tag[mel referenza g[all-mistoqsija li l-Kap tal-Oppo]izzjoni g[amel lill-Prim Ministru dwar l-ind[il politiku lillKummissarju tal-Pulizija. Ilmistoqsija li g[amel il-Kap talOppi]izzjoni kienet din: “Qalulekx, Sur Prim Ministru, dawn il-mexxejja li [add minnhom ma qallek li Malta hija l-ag[ar fl-Ewropa, li f’pajji]hom jinda[lu politikament malKummissarju tal-Pulizija sabiex ma ji;ux azzjoni kontra nies wara nd[il politiku kif g[amiltu intom bil-Kummissarju tal-Pulizija fuq il-ka] ta’ John Dalli?”

PPE

tat tal-Prim Ministru sabiex wie[ed jipprova jxekkel deputat, f’dan il-ka] il-Kap talOppo]izzjoni, milli jesprimi g[al pa;na 2

Assenti fil-[in tal-mistoqsijiet Il-Prim Ministru Muscat u lMinistru Konrad Mizzi kienu assenti fil-Parlament biex iwie;bu l-mistoqsijiet talOppo]izzjoni dwar il-korrettezza politika Ara pa;na 5

L-Italja

Jivvutaw favur il-Gvern

Konfu]joni u di]appunt fost l-istudenti meta lbiera[ [ar;et direttiva biex ma jing[atawx stipendji u smart cards lil studenti li jattendu kors post sekondarju g[all-O levels fil-Higher Secondary u s-Sixth Form ta’ G[awdex. Ara pa;na 3

Il-Prim Ministru Enrico Letta reba[ il-vot ta’ fidu/ja fis-Senat wara l-’u-turn’ ta’ Berlusconi Ara pa;na 14

Champions League

Fa/li g[al Bayern, Real Madrid u Paris SG Ara pa;na 31


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

2

LOKALI

Il-Grupp tal-PPE jikkundanna l-a;ir tal-Gvern Laburista Il-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (PPE), ikkundanna la;ir tal-Gvern Laburista Malti li ppropva jo[noq il-vu/i talOppo]izzjoni fil-Parlament nhar it-Tlieta li g[addew. Il-Grupp akku]a lill-Gvern Laburista li qed jipprova jnaqqar l-istrutturi fundamentali demokrati/i tal-pajji], u spjega kif f’April 2013 tne[[a lKummissarju tal-Pulizija u minfloku tpo;;a uffi/jal ie[or. Il-Vi/i-President tal-Grupp, Manfred Weber, semma wkoll kif f’Settembru rri]enja wkoll il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati Maltin fl-istess ;urnata li erba’ uffi/jali tal-Armata ng[ataw ]ew; promozzjonijiet fuq xulxin biex la[qu l-og[la livelli tal-Forzi Armati fi ftit ;ranet. Il-Grupp qal li nhar it-Tlieta,

l-Oppo]izzjoni Nazzjonalista kienet kostretta li to[ro; millParlament wara li l-iSpeaker ta ruling li fih qal li l-Kap talOppo]izzjoni ma jistax jitkellem bil-libertá filParlament dwar allegazzjonijiet ta’ nd[il politiku fl-investigazzjonijiet tal-pulizija wara l-bidla fil-Gvern. Fl-istqarrija l-PPE sostna li l-

Il-gazzetta tal-PL [atja ta’ malafama

libertá tal-espressjoni hi essenzjali f’demokazija u li l-parlament nazzjonali, l-og[la istituzzjoni, g[andu jit[alla jwettaq din il-funzjoni. Jekk isir il-kontra ta’ dan, sostna l-PPE, ikunu qed jixxekklu l-pedamenti ta’ sistema ta’ kontrolli li je]istu f’kull stat membru tal-UE u titnaqqar is-saltna tal-li;i.

Attentat biex il-Gvern imajna d-demokrazija parlamentari minn pa;na 1

;udizzju jew opinjoni politika hu attentat sabiex wie[ed ji//ensura l-e]ercizzju tad-dritt tal-espressjoni politika u konsegwentament hu attentat sabiex wie[ed imajna ddemokrazija parlamentari f’pajji]na.

Il-mozzjoni tirrimarka li lPrim Ministru Joseph Muscat mar kontra l-prassi tal-Ordni Permanenti tal-Kamra meta talab ir-ruling min[abba li ma g[amilx referenza skont liema Ordni Permanenti tal-Kamra kien qed jintalab ir-ruling. Il-mozzjoni tressqet skont

dak li jipprovdi l-Ordni Permanenti 62 li kull Membru Parlamentari jista’ jressaq mozzjoni biex ti;i riveduta dde/i]joni tal-iSpeaker u jsir rapport fuqha mill-Kamra, u li dan ir-rapport g[andu jitni]]el fil-minuti tal-pro/eduri talKamra.

Il-gazzetta tal-Partit Laburista Kull[add ;iet ikkundannata t[allas is-somma ta’ 5,000 ewro wara li nstabet [atja lill-eks Ministru g[al G[awdex Giovanna Debono fuq storja ppubblikata fis-6 ta’ April 2008. Il-gazzetta kienet allegat li “f’manuvra qawwija ta’ abbu] ta’ poter, il-Ministru g[al G[awdex Giovanna Debono approvat b’mod xokkanti lespropriazzjoni ta’ bi//a art finNadur, G[awdex, li tinsab e]att quddiem id-djar tax-xufier u lqraba tag[ha, meta assumiet iddmirijiet ta’ A;ent Prim Ministr. Il-Qorti preseduta millMa;istrat Franceso Depasquale, qalet li ma tistax ma tikkummentax u tg[id li l-konklu]joni mil[uqa mill-editur tal-gazzetta kienet kon;untura tal-fatti u kienet mill-aktar “inkredibbli jekk mhux oxxena.” Il-Qorti qalet ukoll li l-Qorti

L-allegazzjoni fil-konfront tal-eks Ministru Giovanna Debono tfissret b[ala ;urnali]mu vendikattiv g[andha tipprote;i l-libertá talespressjoni, peress li hija l-ba]i ta’ demokrazija [ajja u b’sa[[ita, i]da g[andha tikkastiga min jabbu]a min tali libertá tal-espressjoni g[al skopijiet ulterjuri mill;urnali]mu investigattiv. F’dan il-ka], i]da, il-Qorti qalet li da[al fil-kamp ta’ ;urnali]mu vendikattiv, li tant jag[mel [sara kemm lill-istituzzjoni tal-;urnali]mu, kif ukoll il-pajji] in;enerali.

Muscat jg[id li kollox jibqa’ kif inhu dwar John Dalli Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddikjara li m’hemmx ka] kontra l-eks Kummissarju Ewropew John Dalli u ma nbidel xejn. Din id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru tigi wara li l-ka] John Dalli re;a’ kien fl-a[barijiet wara xhieda tal-eks Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo li fil-Qorti ddikjara li kien hemm provi bi]]ejjed biex Joihn Dalli jitressaq il-qorti b’rabta mal-ka] li dwaru tne[[a minn Kummissarju Ewropew. Il-po]izzjoni tal-eks Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo hi totalment l-oppost ta’ dik me[uda mill-Kummissarju tal-Pulizija ma[tur mill-Gvern Laburista, Peter Paul Zammit, li mill-ewwel iddikjara li m’hemmx provi dwar il-ka] John Dalli. Meta kien qed iwie;eb mistoqsijiet tal-;urnlaisti lbiera[ fl-Universitá, il-Prim Ministru kkrritika l-po]izzjoni talOppo]izzjoni fil-Parlament u sostna li hemm regoli

demokrati/i li l-Oppo]izzjoni setg[et irrikorriet g[alihom. Dwar il-pozizzjoni talOppo]izzjoni, li [ar;et millParlament u ddikjarat li lGvern irid ixekklilha d-dritt tal-espressjoni dwar dan il-ka] gravi, il-Prim Ministru qal li hu jemmen li ta[t l-ebda /irkostanza l-Oppo]izzjoni m ‘ ghandha to[rog millParlament. Il-Prim Ministru Joseph Muscat baqa’ ji/[ad li hu nda[al lill-Kummissarju talPulizija Peter Paul Zammit filmod kif inbidlet il-po]izzjoni tal-pulizija. Mistoqsi jekk hux komdu bilpo]izzjoni ta’ John Dalli li kien appuntat mill-Gvern b[ala konsulent fir-riforma fis-settur tassa[[a fl-Isptar Mater Dei, ilPrim Ministru qal li m’hemmx differnza bejn is-sitwazzjoni ta’ John Dalli llum u dik li kienet qabel. Jospeh Muscat sostna li jekk ikun hemm ka], allura kollox jer;a’ jkun ikkunsidraat mill-;did.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

3

LOKALI

Konfu]joni u di]appunt fost l-istudenti Direttiva biex ma jing[atawx stipendji u smart cards lil studenti li jattendu kors post sekondarju g[all-O levels Simon Cassar

Studenti li qed jattendu kors post sekondarju g[all-O Levels kienu ma[suda, konfu]i u di]appuntati b’direttiva li [ar;et u li av]at li ma kinux se jing[ataw stipendju u smart card lil studenti li jattendu kors post sekondarju g[all-O Levels. Wara li lbiera[ diversi studenti esprimew it-t[assib tag[hom g[al din id-direttiva ma[ru;a mis-Sezzjoni tal-Maintenance Grants fil-Ministeru talEdukazzjoni, kellha tkun laqg[a li ssej[et b’ur;enza f’Kastilja biex din id-direttiva ti;i rrevokata. In-Nazzjon jista’ ji]vela li wara li l-istorja ;iet ]velata filportal MaltaRightNow.com, kienu [afna l-istudenti li /emplu lill-iskejjel li rre;istraw mag[hom, biex jitolbu spjegazzjoni g[al dak li t[abbar. Jirri]ulta li dan il-fatt wasal salUffi//ju tal-Prim Ministru. Kien hawnhekk li l-Prim Ministru nnifsu talab laqg[a b’ur;enza mal-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo. Il-laqg[a n]ammet fit-3.30pm, fil-Ber;a ta’ Kastilja.

Id-direttiva kienet ;iet approvata, tqassmet fl-iskejjel u wara revokata L-informazzjoni li g[andu dan il-;urnal tg[id li l-laqg[a bejn ilPrim Ministru u l-Ministru Bartolo kienet wa[da mqanqla. Wara din il-laqg[a, ;ie miftiehem mi]-]ew; na[at li din id-direttiva ti;i revokata billi tin[are; stqarrija mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Tard waranofsinhar, il-Gvern [are; stqarrija li ddikjarat li ddirettiva n[ar;et minn wara dahar il-Ministeru, ;iet irtirata u nfet[et investigazzjoni. Madankollu, dan il-;urnal jista’ jikkonferma li dan mhux il-ka], g[aliex filwaqt li d-direttiva kienet ;iet approvata, kellha tkun l-istorja ]velata f’MaltaRightNow.com li twassal g[al din ir-revoka. Wara li l-istudenti kienu applikaw biex jing[ataw l-istipendju u l-ismart card u wara wkoll li

Wara l-konfu]joni li n[olqot fost l-istudenti u l-;enituri, issej[et laqg[a b’ur;enza f’Kastilja biex tkun revokata direttiva li kienet tolqot [a]in lil studenti post-sekondarji

bdiet is-sena akkademika, email bid-direttiva li tne[[a l-istipendju u l-ismart card g[al dawn listudenti, waslet g[and ilKapijiet tal-Iskejjel ta’ numru ta’ istituzzjonijiet post-sekondarji nhar it-Tlieta fil-11.30am. Lemail in[ar;et f’isem i/Chairman tal-Bord talMaintenance Grants, Tony Briguglio, li infurmahom bidde/i]joni. Dan kien ifisser li madwar 300 student mill-Higher Secondary fin-Naxxar u s-Sixth Form ta’ G[awdex kienu se jintlaqtu direttament mid-direttiva. Madwar 600 student ie[or li jattendu foundation course flMCAST ma kinux se jintlaqtu minn din id-direttiva – diskriminazzjoni kontra l-istudenti talHigher Secondary u s-Sixth Form meta dawk tal-MCAST ikunu da[lu jsegwu l-kors bl-istess kwalifi/i.

Wara li r/evew l-email, ilKapijiet tal-Iskejjel milquta wa[[lu avvi]i man-notice boards tal-iskejjel rispettivi, bilkonsegwenza li f’dawn il-jiem kien hemm konfu]joni u di]appunt s[i[ fost l-istudenti milquta.

L-G[aqda tal-istudenti Pulse kkundannat dak li se[[ filMinisteru tal-Edukazzjoni. Fi stqarrija u f’kumment lil InNazzjon, Pulse qalet li listipendji m’g[andhom qatt jitnaqqsu, a[seb u ara jitne[[ew.

Beda l-log[ob bl-istipendji Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Ministru talEdukazzjoni Evarist Bartolo llum inqabad fil-fatt jipprova jwaqqaf l-istipendji talistudenti li qed jag[mlu korsijiet ta’ O-Levels filkulle;;i postsekondarji. Iffa//jat bir-reazzjoni negattiva tal-istudenti nfushom u tal-pubbliku in ;enerali, il-Ministru Evarist Bartolo ma kellux g[a]la o[ra [lief li jirtira din idde/i]joni, li tikser ilweg[da elettorali tal-Partit Laburista qabel l-a[[ar elezzjoni. Din hi t-tieni d-darba filkarriera politika tieg[u li lMinistru Evarist Bartolo nqabad jipprova jnaqqas listipendji. Il-PN qal fi stqarrija ma[ru;a mill-kelliem dwar l-edukazzjoni, Joe Cassar, li b[alma ;ara f’ka]ijiet o[ra din il-;img[a, issa li nqabad fi ]ball, il-Ministru Bartolo qieg[ed jipprova jg[atti xturu billi jwa[[al fil[addiema ta/-/ivil. Dan b’mod partikolari meta l-persuna li jidher li awtorizzat i/-/irkolari mhi [add [lief i/-Chairman talMaintenance Grants Board, li huwa political appointee u persuna mag[]ula minn u tal-fidu/ja tal-Ministru Bartolo stess. Il-Partit Nazzjonalista fakkar li aktar kmieni din il;img[a, il-Ministru g[al G[awdex ipprova jg[atti xturu meta wa[[al fil[addiema tal-Gozo Channel wara li ordna l-vapur talGozo Channel jirritorna lura /-?irkewwa. Il-PN fisser kif kull ma jmur, qed isir sintomatiku ta’ dan il-Gvern li l-ewwel jinqabad jimmanuvra minn wara dahar il-poplu, imbag[ad wara li jinqabad, jipprova jwa[[al fil[addiema fis-servizz pubbliku stess. Dan, sostna l-PN, mhuwiex a//ettabbli u lOppo]izzjoni fakkret lillPrim Ministru Muscat li lmandat elettorali li ng[ata dwar l-istipendji hu /ar, u li Joseph Muscat innifsu qabel l-elezzjoni ;enerali wieg[ed lill-istudenti li mhux se jintmessu l-istipendji.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

4

PARLAMENT

Il-walk-out tal-Oppo]izzjoni se Seta’ ja//etta rigali titni]]el fil-minuti tal-Parlament sta;jonali Il-Whip tal-Oppo]izzjoni David Agius ilbiera[ filParlament ressaq talba g[al emenda fil-minuti tas-seduta tatTlieta g[all-fatt li fihom ma saritx riferenza g[all-walk-out talOppo]izzjoni mill-Parlament flistess seduta. L-Ispeaker An;lu Farrugia kkwota diversi rulings li ng[ataw fil-Parlament fil-passat, u li fihom il-walk-out ma kinux re;istrati fil-minuti u sostna li kien hemm biss ruling wie[ed mill-Ispeaker Lawrence Gonzi li kien irre;istra walk-out wara li kien hemm dikjarazzjoni millOppo]izzjoni. An;lu Farrugia sostna li jekk issir dikjarazzjoni, allura din titni]]el il-minuti. Il-Whip Nazzjonalista David Agius qal li fil-passat kien

Il-whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius u l-whip tal-Gvern Carmelo Abela qablu dwar talba li saret mill-Oppo]izzjoni

hemm minuti u rulings li fihom kien hemm riferenza g[al walkout. Dan sar fil-perjodu talIspeaker Michael Frendo. L-Ispeaker An;lu Farrugia wie;eb li hu jrid ikun prattiku i]da jekk il-Whip talOppo]izzjoni David Agius qed jag[mel dikjarazzjoni, allura din tkun re;istrata fil-minuti. Il-Whip tal-Oppo]izzjoni David Agius qal li kien qed

jag[mel dikjarazzjonji biex ilwalk-out titni]]el fil-minuti. Il-Whip Laburista Carmelo Abela qal li l-Gvern m’g[andux o;;ezzjoni li l-walk-out titni]]el i]da l-Gvern irid jara l-kliem tad-dikjarazzjoni. Hu ppropona li g[andu jkun hemm qbil dwar il-kliem li g[andu jkun ‘il-membri talOppo]izzjoni [ar;u ‘l barra missala’.

L-eks Chief Financial Officer tal-Enemalta, Pippo Pandolfino, qal ilbiera[ quddiem il-Kumitat Parlamentari dwar il-Kontijiet Pubbli/i, li l-kuntratt li kellu hu seta’ ja//etta rigali sta;jonali, rigali li ma jinvolvux flus kbar jew xi favuri kbar. Din kienet it-tieni darba li Pandolfino kien imsejja[ biex jixhed quddiem il-Kumitat Parlamentari fejn sarulu g[add kbir ta’ mistoqsijiet l-aktar midDeputat Nazzjonalista Jason Azzopardi u s-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici, fejn hu qal ukoll li kemm-il darba ltaqa’ ma’ George Farrugia. Pandolfino qal li hu kien jiltaqa’ ma’ dawn in-nies b[ala parti mix-xog[ol tieg[u u f’[ames snin kien hemm diversi laqg[at ma’ Farrugia. Hu tkellem dwar ir-rwol importanti li kellu Farrugia g[all-kumpanija Totsa, li kienet tirba[ [afna mill-kuntratti talEnemalta. Filwaqt li ma setax jikkummenta dwar kemm kien jiltaqa’ mieg[u fix-xahar, qal li kien jiltaqa’ skont l-esi;enzi. :ieli dam ma jarah u kien okka]jonijiet fejn f’xahar iltaqa’ mieg[u tliet darbiet. Mitlub jikkummenta midDeputat Nazzjonalista Jason Azzopardi, dwar jekk ir/evix rigali ming[and Farrugia, Pandolfino qal: “Jekk tg[idli qattx offrili rigali jew flus… le. Jekk tg[idli [adtx seasonal gifts, [adt. Qal li mhux ming[and George Farrugia biss kien jie[u.” Pandolfino qal li dan kien kollu permess mill-kuntratt. Huwa qal li meta kien lEnemalta [adem biss ta[t il-

Ministru Austin Gatt u qal li kien jafu, imma qatt ma mar jiekol mieg[u u r-relazzjoni ma kinitx wa[da li kienu jiltaqg[u so/jalment. Qal li ;ieli nzertah meta mar sa G[awdex, ikellmu, i]da daqshekk. Pandolfino qal li millEnemalta hu mar ja[dem malIsland Oil Bunkering Limited. Din hija kumpanija li kienet tirba[ kuntratti tal-Enemalta. Mag[ha Pippo Pandolfino mar ja[dem ftit tal-jiem wara li telaq mill-Enemalta. Mar ja[dem ma’ din il-kumpanija wara li talbu jag[mel dan Tancred Tabone, li kien Chairman tal-Enemalta u llum hu wie[ed mill-persuni mixlija b’rabta mal-iskandlu ta]]ejt.

Laqg[at ma’ George Farrugia skont l-esi;enzi Dwar ir-relazzjoni li kellu ma’ Tancred Tabone, Pandolfino fisser li ma kienx jaf personalment lil Tabone qabel da[al lEnemalta. Hu qal li o[t il-mara tieg[u kienet Segretarja ta’ Tancred Tabone qabel hu da[al ja[dem mal-Enemalta, imma qatt ma kien jinteressah li lilha jistaqsiha dwar x’kien g[addej. Pandolfino qal li l-Island Bunkers Oil Limited ma tikkompetix mal-Enemalta u din fil-fatt ma tbig[x gas oil. Din tag[mel xog[ol totalment differenti. Qal ukoll li l-MOBC u IBOL mhumiex kompetituri. Tenna li filkariga tieg[u fl-Enemalta qatt ma kellu x’jaqsam mal-MOBC.

Finanzi g[al tal-qalba i]da mhux g[as-sa[[a Il-Kelliem tal-Oppo]izzjoni dwar il-Finanzi Tonio Fenech qal fil-Parlament li l-Gvern Laburista g[andu flus g[allimpjieg ta’ nies tal-qalba i]da m’g[andux flus bi]]ejjed biex jinvesti fis-sa[[a. Meta l-Parlament ilbiera[ iddiskuta l-Li;i dwar is-Sa[[a, tkellem id-Deputat Nazzjonalista Tonio Fenech, li qal li hemm differenza bejn ilkontenut ta’ din il-li;i u dak li

verament qed ise[[ fis-settur tas-sa[[a. Tonio Fenech semma d-diversi weg[diet li g[amel il-PL qabel l-a[[ar elezzjoni u qal li lGvern Laburista llum mhux i]omm il-weg[di tieg[u lillpoplu. Il-gvern hu obbligat li g[allinqas i]omm il-livell li kien [oloq il-Gvern Nazzjonalista, sostna Tonio Fenech, li kompla g[al pa;na 5


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

5

PARLAMENT

Il-PM u l-Ministru Konrad Mizzi assenti Ma kinux pre]enti fil-Parlament biex iwie;bu l-mistoqsijiet tal-Oppo]izzjoni dwar il-korrettezza politika

Mhux korrett li tintalab ir-ri]enja tal-Gvernatur u tad-Deputat Gvernatur tal-Bank ?entrali

Appell lill-gvern biex ma jda[[alx il-parti;jani]mu fis-settur finanzjarju minn pa;na 4

li llum anki l-appuntamenti g[all-pazjenti qed idumu iktar minn qabel. Hu spjega li mhux a//ettabbli li l-gvern i;ib lisku]i u jg[id li m’hemmx flus g[aliex fil-fatt dawn is-servizz qabel kienu jing[ataw. Il-prijoritajiet ta’ Gvern Nazzjonalista kienu dejjem jinkludu s-sa[[a i]da llum dan il-Gvern m’g[adx g[andu s-sa[[a b[ala prijoritá. Tonio Fenech qal li l-gvern illum mhux jimpjega infermiera ;odda min[abba li impjega malGvern numru kbir ta’ nies minn tal-qalba fil-ministeri. Fisser kif il-Gvern g[andu flus g[all-mara tal-Ministru Konrad Mizzi u g[al tal-qalba, i]da g[all-pazjenti u g[as-settur tas-sa[[a m’g[andux. Il-Kelliem tal-Oppo]izzjoni dwar il-Finanzi qal li se jin[olqu ]ew; karigi o[ra g[al tal-qalba fil-Bank ?entrali biex b’hekk ilgvern ikollu n-nies tieg[u. Appella biex il-gvern ma jda[[alx il-parti;jani]mu fissettur finanzajrju, kif sar flArmata u fil-Pulizija. Je[tie; li nibqg[u mexjin b’kunsens, sostna Tonio Fenech, li sostna li mhux korrett li tintalab ir-ri]enja tal-Gvenatur u tadDeputat Gvernatur tal-Bank ?entrali. Din l-isitituzzjoni dej-

jem gawdiet rispett, sostna Tonio Fenech, li kompla li fittmexxija tal-Bank ?entrali hemm nies ta’ kulur politiku differenti. Id-Deputat Laburista Chirs Fearne tkellem war l-Isptar Mater Dei u qal li l-Gvern sab sptar ]g[ir li mhux bi]]ejjed. Din l-istess sitwazzjoni f’San Vin/enz fejn hemm eluf ta’ anzjani li jixtiequ jid[lu f’San Vin/enz, sostna Fearne, li qal li fl-Isptar Mater Dei hemm 80 anzjan li qed jokkupaw is-sodod min[abba li m’hemmx spazju g[alihom fir-residenzi tal-anzjani. Chris Fearne qal li l-gvern g[andu soluzzjonijiet g[al dawn il-problemi u ddikjara li mhux a//ettabbli jkollna medi/ini out of stock. Hu qal li fl-a[[ar ;ranet ta’ Gvern Nazzjonalista kien hemm 63 medi/ina out of stock, fosthom u[ud essenzjali. Id-Deputat Laburista semma l-Isptar ta’ G[awdex u qal li sezzjonijiet minn dan l-isptar t[allew fi stat [a]in. Hu qal li mhux bi]]ejjed li se jidda[[lu numru ta’ infermiera u ppropona li hemm numru ta’ infermiera li m’g[adhomx ja[dmu u li jistg[u jer;g[u jag[tu l-kontribut tag[hom.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru Konrad Mizzi lbiera[ ma kinux pre]enti fil-Parlament biex iwie;bu lmistoqsijiet parlamentari li trattaw il-korrettezza politika – mistoqsijiet li tressqu millOppo]izzjoni fil-[in iddedikat g[all-mistoqsijiet lill-Gvern. Kien is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici li wie;eb g[al [afna mill-mistoqsijiet tal-Oppo]izzjoni u qal li l-ministri u s-segretarji parlamentari huma obbligati li jippre]entaw dikjarazzjonijiet korretti tal-assi. Owen Bonnici wie;eb mistoqsijiet parlamentari tal-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami u tadDeputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Kien id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li staqsa dwar id-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-ministri filkuntest tal-fidu/ja li l-poplu g[andu jkollu fil-politi/i. Fit-twe;iba tieg[u, isSegretarju Parlamentari Owen Bonnici qal li kull deputat g[andu ja;ixxi b’mod li jag[mel ;ie[ lill-Parlament biex b’hekk titkabbar il-fidu/ja fil-klassi politika. Hu kompla li l-gvern qed jipprova jag[mel dan b’diversi inizjattivi, u semma l-li;ijiet tat-tne[[ija tal-

preskrizzjoni fuq il-politi/i u lli;i dwar il-Whistle Blower. Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi staqsa jekk ministru li jiddikjara d[ul minimu i]da g[andu self ta’ 11-il miljun ewro jg[ix fl-im;iba politika tal-ministri u s-segretarji parlamentari.

Hu sew li ministru jiddikjara li jaqla’ ftit iktar mill-paga minima meta kul[add jaf li hu avukat prattikanti [afna, kompla staqsa Beppe Fenech Adami. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bugeja wie;eb li dawn id-domandi jitwieldu meta l-

L-Oppo]izzjoni g[amlet att ta’ mistoqsijiet dwar l-im;iba tal-Kabinett tal-Gvern fid-dikjarazzjonijiet tal-assi Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici qal li kull deputat kul[add hu responsabbli g[ad-dikjarazzjonijiet li jag[mel, u kompla li d-deputati kollha g[andhom obbligu li jippre]entaw dikjarazzjonijiet korretti mija fil-mija. Il-Vi/i Kap Nazzjonalista Beppe Fenech Adami staqsa jekk hux sew li Ministru jiddikjara li g[andu nofs miljun ewro fi flus kontanti d-dar u jinqabAd li ma qalx il-veritá meta qal li dawn ;ejjin millpropjeta. Hu sew li ministru talgvern g[andu kont ta’ 120,000 ewro fi Brusssell i]da ma ddikjarahom? Hu sew li ministru jiddikjara li g[andu self ta’ 800,000 ewro u jiddikjara li jaqla’ inqas mill-paga minima?

ministri jiddikjaraw. Id-domanda tqum meta jkun hemm membri tal-Kabinett li ma jiddikjarawx il-kontijiet jew li jinsew li g[andhom kontijiet lI]vizzera. Dawn huma mistoqsijiet importanti i]da l-aktar importanti hu meta ministri ma jiddikjarawx il-kontijiet u l-assi tag[hom, sostna Owen Bonnici. Id-Deputat Laburista Chris Fearne staqsa dwar ir-revi]joni tal-Kodi/i ta’ Etika u f’ liema stat waslet ir-revi]joni. IsSegretarju Parlamentari Owen Bonnici qal li l-Kodi/i ta’ Etika hu dokumenti importanti g[aliex din ti;bor fiha lprin/ipji ewlenn li jiggwidaw lid-deputati. Il-Kodi/i l-;did kien diskuss u fil-;ranet li ;ejjin dan se jkun ippubblikat.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

6

LOKALI

G[aqdiet edukattivi jressqu proposti g[all-ba;it

Xog[ol fl-Armata ]armat b’ind[il politiku goff “Hu ta’ importanza vitali li lForzi Armati ta’ Malta jkunu mmexxija tajjeb minn nies professjonali u m[arrgin, ming[ajr kontaminazzjoni politika u b’mod mhux parti;jan. Ix-xog[ol kollu tajjeb li sar f’dawn l-a[[ar 17-il sena biex lArmata ssir forza professjonali jista’ jispi//a ]armat min[abba nd[il politiku goff.” Hekk sostna Martin Scicluna, li g[al numru ta’ snin kien konsulent ta’ diversi gvernijiet fuq id-difi]a u li jmexxi t-Think Tank Today Public Policy Institute. Fost o[rajn, Scicluna kien jag[ti pariri lill-Prim Ministru Alfred Sant fuq l-Armata. F ’ artiklu ppubblikat fil ;urnal The Malta Independent dwar is-sitwazzjoni fl-Armata llum ta[t dan il - Gvern Laburista , Martin Scicluna wissa li x - xog[ol kollu ta ’ riorganizzazzjoni tal - Armata li nbeda mill-Prim Ministru Sant fl-1996 u tkompla millPrim Ministri Eddie Fenech Adami u Lawrence Gonzi issa jinsab f’riskju li jisfaxxa fixxejn. Martin Scicluna kellu kliem iebes g[all-mod kif ing[ataw ilpromozzjonijiet fl-Armata f’dawn l-a[[ar jiem. Hu qal li ma jistax jitwemmen kif membri fis-servizz pubbliku li m’g[andhom l-ebda g[arfien dwar affarijiet militari, tpo;;ew f’po]izzjoni li ja[tru fizzjali f’karigi g[oljin fl-Armata. Hu kompla li meta kien Prim Ministru, Alfred Sant beda programm ta’ riorganizzazzjoni biex l-Armata titpo;;a fuq sisien iktar professjonali, b’diversi fizzjali jintbag[tu jistudjaw f’kulle;;i barranin biex meta eventwalment jil[qu flog[la karigi, l-Armata tkun immexxija mill-iktar fizzjali kwalifikati fl-istorja tal-Forzi Armati. Din ir-riforma, kompla

Ix-xog[ol kollu tajjeb li sar f’dawn l-a[[ar 17-il sena biex l-Armata ssir forza professjonali jista’ jispi//a ]armat min[abba nd[il politiku goff

Ix-xog[ol kollu ta’ riorganizzazzjoni tal-Armata issa jinsab f’riskju li jisfaxxa fix-xejn – Martin Scicluna

Martin Scicluna, tkompliet mill-Prim Ministru Eddie Fenech Adami u warajh millPrim Ministru Lawrence Gonzi. U l-frott tag[ha beda jidher bittmexxija tal-Brigadier Carmel Vassallo u warajh millBrigadier Martin Xuereb, appo;;jati minn fizzjali deskritti minn Scicluna b[ala

“e//ezzjonali”, thom id-Deputat

ewlieni fosKmandant ilKurunell Manwel Mallia. Martin Scicluna qal li hu ta’ dieqa li d-Deputat Kmandant ilKurunell David Attard, “wie[ed mill-iktar fizzjali kwalifikati tal;enerazzjoni tieg[u u Kmandant tal-futur,” kellu jirri]enja min[abba nd[il politiku goff,

daqskemm kien ta’ dieqa, kompla Scicluna, li kellu jassisti g[all-bu]ullotti mill-bord li ta lpromozzjonijiet lil numru ta’ ma;;uri g[al logutenenti kurunelli. Qal ukoll li kien b’dispja/ir li issa anki l-Brigadier Martin Xuereb sab ru[u f’sitwazzjoni li ma setax ikompli jmexxi lArmata u postu se jittie[ed minn wie[ed li sa ;imag[tejn ilu kien biss ma;;ur u li konsegwentement m’g[andux il-[ila u lesperjenza biex imexxi l-Forzi Armati.

L-g[aqda studenteska Pulse li hija mifruxa f’numru ta’ organizzazzjonijiet edukattivi b[all-Università, il-Junior College u l-MCAST, waqqfet Economic Affairs Review Board biex ikun jista’ jag[ti opportunità lill-istudenti sabiex jiksbu iktar informazzjoni dwar kwistjonijiet ekonomici li jolqtu kemm lilhom fuq livell personali kif ukoll lill-pajji]. Jean Karl Grech, li se jkun qed imexxi dan il-bord, qal li lewwel [idma tal-bord kienet li j[ejji dokument bil-proposti talPulse g[ad-Dokument ta’ Qabel il-Bagit. L-g[aqda g[addiet il-proposti tag[ha waqt laqg[a li kellha mal-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna. Anke l-Federazzjoni talOrganizzazzjonijiet tat-Tag[lim tal-Ingli] f’Malta, il-FELTOM, qalet li l-ba;it g[all-2014 g[andu jkun pass ie[or li jsa[[a[ l-oqsma tat-turi]mu u tal-edukazzjoni f’pajji]na. L - g[aqda qalet li s - settur tat-tag[lim tal-lingwi barranin kiber b ’ mod konsiderevoli matul l-a[[ar snin tant li ssena l - o[ra kkontribwixxa g[al iktar minn 135 miljun ewro g[all-ekonomija Maltija. Il-FELTOM qed tipproponi li fil-qasam tal-edukazzjoni lGvern g[andu jsa[[a[ il-programmi ta’ litteri]mu fl-iskejjel, jiffoka fuq il-bilingwi]mu fl-iskejjel u jniedi kors post graduate fit-tag[lim tal-Ingli].


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

7

LOKALI

FITCH jikkonfermaw ir-rating tal-BOV

It-Torri ta’ Santa Marija nbena fil-bidu tas-seklu 18 sabiex jg[asses il-bajjiet tal-Qbajjar u x-Xwejni

Vandali]mu fuq it-torri tal-Qbajjar It-Torri ta’ Santa Marija filQbajjar G[awdex f’dawn l-a[[ar jiem safa fil-mira ta’ atti ta’ vandali]mu. Persuni mhux mag[rufa sprejjaw kliem u graffiti ie[or malfa//ata tat-torri. Il-Ministeru g[al G[awdex fi

stqarrija kkundanna dan l-att vandalu u qal li beda jikkordina l[idma sabiex il-[sara li saret ti;i irran;ata mill-iktar fis possibbli. L-Asso/jazzjoni tat-Turi]mu f’G[awdex, il-GTA, ukoll ikkundannat dan l-att vandalu li jag[ti isem [a]in lill-g[ira ta’ G[awdex

u jxejjen l-isforzi biex ikunu attirati iktar turisti lejn il-g]ira tattliet g[oljiet. L-g[aqda mhux governattiva Wirt G[awdex esprimiet il-kundanna tag[ha g[al dak li ;ara. LG[aqda qalet li ilha ssejja[ biex isir [arsien a[jar ta’ dan is-sit ta’

wirt storiku, fejn matul ix-xhur tas-sajf isiru diversi BBQ’s li jqabbdu nirien fil-miftu[ qrib jew sa[ansitra mal-[itan tat-torri. It-Torri ta’ Santa Marija nbena fil-bidu tas-seklu 18 sabiex jg[asses il-bajjiet tal-Qbajjar u xXwejni.

Tefag[lu d-dawl f’g[ajnejh meta kien se jillandja Pilota qed jg[id li kif kien qed jillandja l-ajruplan, xi [add tefag[lu dawl a[dar f’g[ajnejh. James Fenech kien qed jixhed fil-ka] ta’ David Camilleri mir-Rabat li qed ji;i mixli li kien ta’ periklu g[al ajruplan wara li allegatament tefa’ llaser fuqu waqt li dan kien qed jillandja. L-in/ident se[[ fis-16 ta’ :unju li g[adda fid-9.30pm. James Fenech fisser kif huma kienu ne]lin lejn l-ajruport u kif waslu fuq il-Mellie[a beda

;ej dawl f’g[ajnejh. Dawl ta’ lewn a[dar. Qal li d-dawl deher [ames darbiet f’g[ajnejh u darba minnhom kien qawwi b’mod partikolari. Spjega li dan g[amillu ‘black spot’ f’g[ajnejh. Fi kliem ie[or ma [allihx jara g[al madwar 10 minuti. Dan meta kienu 2,500 pied g[oli. Qal li dak il-[in l-ajruplan kien fuq l-autopilot u li mieg[u kien hemm first officer li ma ntlaqatx mil-laser.

Meta mistoqsi x’kien ji;ri kieku ntlaqtu t-tnejn li huma, qal li f’dawk il-ka]i jew iddur sa x’[in jg[addilek, jew tin]el f’ajruport ie[or jew tista’ tin]el bl-autopilot. I]da, l-first officer Mario Bezzina spjega kif l-ajruport ta’ Malta mhux ikkunsidrat b[ala wie[ed sigur g[allautopilot. Fl-istess [in kien i//arat li f’ka] hekk, mhux lajruplan ikun milqut i]da lpilota. Hu ri]ultat ta’ dan li jkun hemm periklu g[all-

ajruplan. L-avukat Cilia qal fil-Qorti: “Noqog[du attenti kemm inkabbru din il-[a;a. G[ax limputat kulma hu semi professional fl-astronomija u g[amel dan kollu bla fini ta’ xejn. Peró hawn il-;urnalisti u kif tinxtered din l-istorja se jkun hawn nies li jit[ajru jag[mluha bi skop [a]in.” Cilia qal li l-laser inxtara €35 mill-ebay u wissa kontra li ting[ata l-impressjoni li b’€35 tista’ twaqqa’ ajruplan.

Petizzjoni biex titnaqqas it-taxxa tal-karozzi Il-Malta Automobile Club se jniedi petizzjoni biex titnaqqas ittaxxa fuq il-karozzi. Il-pro/ess tal-;bir tal-firem se jinbeda llejla fl-ewwel Laqg[a ;enerali Annwali tal-Malta Automobile Club. Id-data personali ta’ dawk li se jiffirmaw il-petizzjoni se tkun listess data mitluba millParlament Ewropew meta tkun se titressaq il-petizzjoni. Dan jag[milha iktar fa/li g[all-klabb biex jissottometti l-petizzjoni lillParlament Ewropew jekk ma jkunx hemm progress fi ]mien

ra;jonevoli. Il-klabb jittama li ma jasalx biex jie[u dan il-pass. Fi stqarrija, il-Malta Automobile Club qal li t-taxxa fuq il-karozza f’Malta b[ala persenta;; mit-taxxa totali hi log[la fost is-27 Stat Membru talUnjoni Ewropea. Il-klabb jemmen li m’hemm lebda ;ustifikazzjoni g[al dan ilpi] fuq is-sidien tal-karozzi u ssewwieqa. Fil-petizzjoni l-Klabb qed jitlob li t-taxxa tar-re;istrazzjoni fuq il-karozzi titnaqqas g[al 10% tal-prezz tal-karozza qabel it-

taxxa jekk ma tkunx abolita kompletament – kif kien propost middokumenti tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Klabb qed jitlob ukoll li lAnnual Circulation Tax (ACT), jew il-li/enzja tal-karozzi, titnaqqas b’mod konsiderevoli meta huma g[olja wisq. Hemm ka]ijiet fejn il-li/enzja tal-karozza hi 10 darbiet iktar minn dak li jit[allas barra minn Malta, u din qed tibqa’ ti]died filwaqt li l-[las mitlub f’pajji]i barranin huwa kostanti. Minbarra l-petizzjoni biex tit-

naqqas it-taxxa fuq il-karozzi, ilMalta Automobile Club se jkun qed jiddiskuti wkoll il-pjani tieg[u biex jintrodu/i programm edukattiv g[al sewwieqa ta’ età ]g[ira u kif l-anzjani jistg[u jing[ataw g[ajnuna biex isuqu b’mod iktar sigur u g[al ]mien iktar fit-tul. Dawk li huma interessati li jiffirmaw il-petizzjoni biex titnaqqas it-taxxa fuq il-karozzi huma mistiedna li jie[du sehem fil-Laqg[a ;enerali Annwali tallum fil-Lukanda Corinthia Palace Hotel & Spa, fis-6.30 pm.

L-a;enzja internazzjonali talkreditu Fitch ikkonfermat ir-rating tal-Bank of Valletta fil-livelli ta’ BBB+ u esprimiet [arsa ‘l quddiem ta’ stabbilità. Il-Bank Support Rating Floor (SRF) irreveda ‘l isfel ir-rating tal-Gvern Malti bi grad wie[ed g[al BBB-. Il-Bank qal fi stqarrija li l-SRF ma je]aminax il-kwalitajiet ta’ kreditu tal-Bank i]da jikkomunika l-opinjoni ta’ Fitch fuq labbilitá tal-Gvern Malti li jag[ti appo;; lill-Bank jekk dan isir ne/essarju. Ir-rati l-o[ra baqg[u l-istess. Ic-Chairman tal-Bank of Valletta, John Cassar White, esprima s-sodisfazzjoni g[arrikonferma tar-rating Fitch g[all-Bank. Fisser li n-negozju ewlieni tal-Bank baqa’ b’sa[[tu b’ balance sheet b’sa[[tiha u po]izzjoni tal-kapital tajba. Dan se ji]gura li l-BOV jibqa’ kommess li jag[ti l-appo;; tieg[u lill-ekonomija Maltija.”

Azzjoni biex il-Kunsill Laburista f’{a]-}abbar jimxi mal-li;i Is-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali, qed isegwi dak kollu li qed ji;ri fil-ka] tal-Kunsill Laburista ta’ {a]-}abbar, hu infurmat b’kollox, u talab lidDirettur tal-Gvern Lokali biex jie[u l-azzjoni li hemm b]onn biex il-kunsill jimxi mal-li;i. Dan jirri]ulta minn twe;iba li bag[at lil In-Nazzjon isSegretarju Parlamentari José Herrera, g[al mistoqsijiet li dwar il-kunsill Laburista f’{a]}abbar li qed jikser il-li;i g[ax ilu ma jiltaqa’ aktar minn xahar, min[abba di]gwid bejn il-kunsillieri Laburisti u s-Sindku Quinton Scerri. Fit-twegiba tieg[u s-Segretarju Parlamentari kompla li jekk l-istess kunsill jinjora dawn l-ordnijiet, il-Gvern jie[u l-passi l-o[ra skont il-li;i, ming[ajr ma qal dawn x’jistg[u jkunu. Il-li;i tal-Kunsilli Lokali tg[id bl-aktar mod /ar li kull Kunsill f’Malta u f’G[awdex irid jiltaqa’ minn tal-inqas darba kull xahar – b’kull laqg[a ssir mhux aktar tard minn [ames ;img[at wara llaqg[a pre/edenti.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

8

LOKALI

Ro[s fuq titjiriet tal-Air Malta L-Air Malta g[adha kemm nediet kampanja li toffri skont ta’ 25% fuq aktar minn miljun post fuq in-netwerk ta’ titjiriet skedati tag[ha lejn u minn Malta. Fil-kummenti tieg[u, Philip Saunders , il - Kap Uffi/jal Kummer/jali tal-Air Malta qal li din hi opportunità kbira g[all-Maltin kif ukoll g[allbarranin biex jixtru titjira blir[is mal-Air Malta bl-opportunità li jag[]lu d-dati fuq medda ta’ perjodu ta’ disa’ xhur sattmiem :unju 2014. L-offerta hi g[al 23 destinazzjoni fuq 1.17 miljun post, u tag[laq f’nofsillejl neqsin minuta ta’ filg[axija tal-{add 6 ta’ Ottubru. Ix - xitwa li g[addiet , bejn Ottubru sa Marzu 20 1 3 ; 680,000 passi;;ier ivvja;;aw fuq it-titjiriet tag[na, ]ieda ta’ 40,000 meta mqabbla mas-sena ta’ qabel. Permezz ta’ din lofferta l-Air Malta qed tistenna li tirre;istra ]idiet simili u tkompli tkun il - kontributur ewlieni g[an-numru rekord ta’ vi]itaturi lejn il-g]ejjer Maltin. Il-biljetti mixtrija permezz ta’ din l-offerta huma validi g[all - ivvja;;ar bejn l -1 ta ’ Novembru 20 1 3 u t - 30 ta ’ :unju 2014. Din l-offerta hi disponibbli fuq titjiriet minn u lejn Londra ( Heathrow u Gatwick) ; Manchester ; Munich ; Frankfurt ; Dusseldorf ; Hamburg; Berlin; Amsterdam; Brussell ; Pari;i ( Orly u Charles De Gaulle); Zurich; Vjenna; Moska (Domodedovo u Sheremetyevo) ; St . Petersburg ; Ruma ; Milan ; Katanja ; Ateni ; Sofia u Istanbul.

L-ikbar funtana f’Malta animata minn koreografija ta’ jets tal-ilma li jissimbolizzaw d-dinami/ità u d-divertiment fi Smart City Malta

Il-funtana tal-laguna fi Smart City Malta tg[addi mill-ewwel testijiet Smart City Malta bdiet testijiet ta’ kordinazzjoni mu]ikali filfuntana tal-laguna li tinsab filqalba tal-Laguna Walk. IlLaguna Walk flimkien ma’ erba’ binjiet o[rajn, jag[mlu parti mit-tieni fa]i tal-pro;ett ta’ Smart City. Tnejn mill-binjiet, SCM04 u SCM05; se jkunu ddedikati g[all-istabbilimenti tal-ikel u xorb. Il-Laguna li nbniet fuq il-post hi spazju ;eometriku tal-ilma u tinsab fi/-/entru tal-Laguna Walk, imdawra minn passa;; imdelli li g[andu arkitettura kontemporanja mill-aqwa. Ilpunt /entrali tal-laguna hi likbar funtana f’Malta animata minn koreografija ta’ jets talilma li jissimbolizzaw d-dina-

€76 miljun ;ew investiti sal-lum fi Smart City li €30 miljun minnhom intefqu fiz-zoni ta’ divertiment miftu[in biex jitgawdew minn kul[add

mi/ità u d-divertiment fi Smart City Malta, u li se titgawda millfamilji u individwi ta’ kull età. Fost il-komponenti mekkani/i u elettroni/i li jag[mlu l-effett tal-ilma hemm ]ennuna tal-arja u disinn ta’ dawl LED flimkien ma’ sistema tal-mu]ika. Ilmoviment tal-ilma hu sinkronizzat skont il-mu]ika biex jo[loq ambjent pja/evoli li jistimula s-sensi u jo[loq esperjenza unika g[al dawk li jkunu qed isegwu. Fil-;img[at li g[addew, saru

testijiet fuq din is-sistema ta’ dawl sinkronizzat bil-jets talilma. Iktar testijiet mistennija fil-;img[at li ;ejjin hekk kif issistema tal-mu]ika tkun lesta. Il-promenade se jintu]a b[ala passa;; intermedjarju bejn ilba[ar u l-kumplament talpro;ett biex jo[loqu ambjent naturali. Il-promenade jifforma parti mill-passa;; naturali ta’ belt li hi [ielsa minn [afna traffiku fejn kul[add jista’ jgawdi minn attivitajiet rekreattivi b[al jogging, mixi jew ;irja bir-rota.

Se jkun hemm ukoll kaskata biswit il-laguna biex to[loq effett ta’ infinitá mat-tarf ta’ Laguna Walk. Fuq il-laguna hemm l-Grand Steps li huma mmudellati b’mod li j[allu l-vi]itaturi j[arsu lejn illaguna u lil hinn sal-ba[ar. Ittara; huma spirat mit-tarag li jinsab fi Pjazza di Spania gewwa Ruma u mit-tur;ien li jinsabu fil-Belt Valletta. Il-Laguna Walk /ertament se ssa[[a[ i/-/entru tal-attività fi Smart City u se tittrasforma lpro;ett f’/entru ta’ attività so/jali. Total ta’ €76 miljun ;ew investiti sal-lum fi Smart City li €30 miljun minnhom intefqu fiz-zoni ta’ divertiment miftu[in biex jitgawdew minn kul[add.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

9

LOKALI

HSBC Malta b’offerti g[al self fuq djar u karozzzi HSBC Malta [are; ]ew; offerti ;odda li huma l-a[jar fissuq. Dawn jinkludu offerta ta’ self fuq djar b’rata ta’ mg[ax fissa, u offerta attraenti o[ra ta’ self g[al karozzi. I]-]ew; offerti jag[lqu fil-31 ta’ Di/embru 2013. L-offerti tal-HSBC fuq self g[al djar huma 1.99% fissi sal31 ta’ Di/embru 2014, u 2.7% fissi sat-30 ta’ :unju 2015. I]]ew; offerti japplikaw fuq self ;did li jammonta sa miljun ewro. Talbiet g[al ammonti ta’ ’l fuq minn miljun ewro jkunu kkunsidrati skont il-ka]. L-offerta fuq self g[al karozzi tipprovdi rata ta’ mg[ax fissa ta’ 4.99% g[at-tul tal-perjodu kollu ta’ self, li jista’ jkun ta’ sentejn, tliet snin, [ames snin jew seba’ snin. Fil-ka] ta’ seba’ snin, dan japplika biss fuq self li jammonta g[al 10,000 ewro jew aktar. Ma jkun hemm l-ebda [las mill-klijent jekk il-pagamenti jit[allsu

Ir-rati tal-img[ax ta’ self fuq djar jibdew minn 1.99%

qabel i]-]mien jew isiru iktar pagamenti minn dawk maqbula. Klijenti tal-HSBC Premier u HSBC Advance jibbenefikaw minn skont fuq il-[las talippro/essar tas-self. Paul Steel, il-Kap tar-Retail Banking and Wealth Management ta’ HSBC Malta, qal li dawn l-offerti ;odda li huma g[al ]mien limitat joffru lill-klijenti tal-HSBC l-iktar rati ta’ mg[ax kompetittivi fuq self li b[alissa hawn fis-suq, kif ukoll dak is-ser[an il-mo[[ li rata fissa biss tista’ tag[ti.

Indoor BMX u Skateboarding Skatepark Il-Malta BMX Association iffirmat il-kuntratt biex a//ettat l-g[otja tal-art mid-Dipartiment tal-Artijiet filwaqt li di;à bdiet xog[ol strutturali g[all-bini talewwel Indoor BMX u Skateboarding Skatepark f’Pembroke. L-iffirmar sar minn John Zammit, il-President talAsso/jazzjoni, fil-pre]enza tasSegretarju Parlamentari Michael Farrugia.

Wara l-iffirmar, l-Asso/jazzjoni ng[atat ukoll i/-/wievet tal-ma[]en li jinsab ftit ’il bog[od mit-track li g[andha f’Pembroke. Is-sit li ’l quddiem se jilqa’ [afna sewwieqa tar-roti u anke dawk tal-iskateboards, hu twil 80 metru u wiesa’ 45 metru. John Zammit, il-President talAsso/jazzjoni, qal li b’dan ilpro;ett, Malta se titpo;;a fuq ilmappa ta’ dan l-isport.

Mill-2010, 250 persuna rnexxielhom jiksbu /ertifikat tas-City & Guilds fil-kura tas-sa[[a offrut minn Caremalta

Diplomi fil-qasam tal-kura tas-sa[[a Sebg[in impjegat ta’ CareMalta dan l-a[[ar ;ew ippre]entati b’diplomi tas-City & Guilds fil-livell 3 fil-qasam tal-kura tas-sa[[a wara li segwew b’su//ess kors organizzat mit-taqsima tar-ri]orsi umani u ta[ri; tal-kumpanija. {afna minn dawk li kkwalifikaw [adu l - opportunità offruta mill - kumpanija li jid[lu b[ala apprentisti sakemm lestew it-ta[ri;. Dan ippermettielhom li ja[dmu

waqt li komplew jistudjaw . Dawk kollha li kkwalifikaw kienu offruti wkoll xog[ol mal-kumpanija.

{admu waqt li komplew jistudjaw Mill-2010, 250 persuna rnexxielhom jiksbu /ertifikat tas-City & Guilds fil-kura tas-

sa[[a offrut minn Caremalta. ?ertifikati tqassmu wkoll lil-lead carers u l-housekeeping supervisors impjegati ma’ Caremalta li temmew b’su//ess korsijiet filqasam tal-management. I/-/ertifikati tqassmu misSegretarju Parlamentari g[adDrittijiet tal-Persuna b’Di]abbiltà u l-Anzjanità Attiva, Franco Mercieca; filpre]enza tal-Kap E]ekuttiv ta’ Caremalta, Natalie Briffa Farrugia.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

10

OPINJONI

Iswed fuq l-Abjad L-ekonomija ?iniza se tkompli tikber b’rata mg[a;;la. Mhux ta’ b’xejn li gvernijiet madwar id-dinja qed ifittxu li jistabbilixxu relazzjonijiet a[jar ma/-?ina. Il-Gvern Malti g[amel ftehim mal-Gvern ?ini] biex jinvesti f’pajji]na. Xejn [a]in. Il-problema, madankollu, hi kif sar il-ftehim u dwar xiex. Ilpoplu stenna, u bir-ra;un, li lGvern Malti ma jag[milx ftehim ta’ dan il-kobor g[al g[arrieda. Dan hu ftehim li permezz tieg[u kumpanija tal-Gvern ?iniz se tixtri parti sostanzjali mill-EneMalta li tipprovdi lelettriku lid-djar Maltin. Sa ftit ilu jidher li kien hawn qbil li servizzi essenjzali, b[alma huma d-dawl u l-ilma, ma ji;ux privatizzati. Jidher li lPartit Laburista bidel fehmtu. Stramba din minn gvern ta/?entru-Xellug. Hemm mistoqsijiet u dubji dwar dan il-ftehim – fosthom, x’se ji;ri mill-[addiema talEneMalta? Jeskludi l-Gvern Malti li dawn il-[addiema jintbag[tu ja[dmu f’power stations o[ra li s-sid tag[hom ikun il-

Gvern ?ini]? Il-kundizzjonijiet tax-xog[ol tal-[addiema Maltin se jkunu m[arsa, jew se jkunu mudellati fuq dawk tal-[addiema ?ini]i, li kul[add jaf kemm [afna ?ini]i g[andhom kundizzjonijiet tax-xog[ol prekarji? U fuq kollox, g[ada pitg[ada, min se jidde/iedi l-prezz talelettriku, il-Gvern ?ini] jew dak Malti? Al-Shabaab u Malta Al-Shabaab hi organizzazzjoni militanti Somala b’rabtiet mal-al Qaeda. Ahmed Abdi Godane jmexxi din l-organizzazzjoni terroristika. Ftit tal-;ranet ilu wettaq attakk fa[xi f’Nairobi fil-Kenja li [alla g[exieren ta’ nies inno/enti maqtula. L-organizzazzjoni ta’ Godane, u l-atro/itajiet li hi mag[rufa g[alihom, hi wa[da mir-ra;unijiet ewlenin g[aliex eluf ta’ Somali ta’ kuljum qed

ja[arbu minn pajji]hom u jfittxu kenn fl-Ewropa, inklu] f’Malta. G[alhekk mhux lakemm wie[ed jaqbad u jg[id li jrid jibg[at lil dawn il-persuni lura lejn pajji]hom permezz tal-push backs.

Il-kundizzjonijiet tax-xog[ol tal-[addiema Maltin se jkunu m[arsa, jew se jkunu mudellati fuq dawk tal-[addiema ?ini]i, li kul[add jaf kemm [afna ?ini]i g[andhom kundizzjonijiet tax-xog[ol prekarji^ Frank Psaila frankpsaila@gmail.com

{afna drabi jkun hemm tistenniehom il-mannara ta’ organizzazzjoni b[al ta ’ Godne . Madankollu je[tie; azzjoni aktar konkreta , mhux l - inqas mill - Unjoni Ewropea u l - :nus Mag[quda , biex din l - organiz zazzjoni terrostika tinqered . Is - Somali g[andhom dritt jg[ixu f ’ darhom bla bi]a ’. V. S. Naipaul

Naipaul hu awtur ta ’ letter atura post - kolonjali mwieled it - Trinidad u jg[ix l Ingilterra . Qed naqrah biex dwaru nikteb te]i b[ala parti mill - kors tal - Masters fil Letteratura Ingli]a mal -

Università ta ’ Malta . Il - kitba tieg[u hi mnebbha mill - effeti tal - kolonjali]mu fuq poplu li kien kolonizzat . Il - karattri teg[u jfittxu bidu gdid lil hinn minn pajji]hom . X ’ aktarx jispi//aw iterrqu ming[ajr qatt ma jsibhom posthom . Awtur Malti , li wkoll kiteb dwar il - ;eneru post - kolonjali , hu Alfred Sant . Qrajt dan l a[[ar in - novella tieg[u ‘ L Ewwel Weraq tal - Bajtar ’, l ewwel wa[da li kiteb. Raymond, il-karattru prin/ipali, ifittex bidu ;did firRenju Unit f’attentat mg[a;;el biex jinfatam mis-so/jetà Maltija, post-kolonjali, li trawwem fiha. Interessanti. Illetteratura tag[tik perspettiva o[ra tal-[ajja; tg[inek tg[ix

a[jar. Tkun ba]i tajba li kieku aktar student ji;u m[ajra jistudjawha hu x’inhu l-kors li qed isegwu l-Università. Nhar is-Sibt Nhar is-Sibt, fit-tmienja u nofs ta’ filg[axija, niltaqg[u g[all-programm ‘Iswed fuq lAbjad’ fuq Net. Il-programm se jkollu repetizzjoni l-{add flerbg[a u nofs ta’ waranofsinhar; jixxandar dirett fuq Radio 101 u fuq l-internet.

Qed ikolli reazzjoni tajba g[al dan il-programm. Ir-ri/etta hi sempli/i – nistaqsi l-mistoqsijiet li intom tkunu tridu tistaqsu li kieku tkunu bilqieg[da fl-istudio minfloki – ikun hemm min ikun hemm quddiemi. Hekk titlob is-serjetà – hekk be[siebni nkompli nag[mel.

Demokrazija tal-made in China L-istorja politika tal-Partit Laburista, b[al kull storja politika o[ra, g[andha l-mumenti kkuluriti tag[ha. Storja b’figuri stori/i monumentali b[al Sir Paul Boffa, lewwel Prim Ministru Laburista f’Malta u Dom Mintoff u listorja mill-aktar kulurita tieg[u. Sfortunatament hi storja politika mtappna b’bosta in/identi fejn il-Partit Laburista b’mod /ar immina d-demokrazija ta’ pajji]na. G[amel dan ta[t ittmexxija ta’ Dom Mintoff u Karmenu Mifsud Bonnici meta ma a//ettax ir-rieda tal-poplu li pajji]na jikseb l-Indipendenza mir-Renju Unit, bil-[ruq talbini ta’The Times, it-tkissir ta’ ka]ini Nazzjonalisti u tad-dar ta’ Eddie Fenech Adami u anki tal-Kurja Ar/iveskovili ta’ Malta. G[amel dan ta[t it-tmexxija ta’ Alfred Sant meta [are; jg[ajjat li reba[ il-partnership minkejja l-vot /ar iva tal-poplu Malti g[al s[ubija fl-Unjoni Ewropea. B[alma jg[idu some things never change u l-Partit Laburista hu ka] tipiku ta’ hekk.

Theddida f’forma differenti Ta[t it-tmexxija ta’ Joseph Muscat, il-Partit Laburista re;a’ qed ikun theddida /ara g[addemokrazija f’Malta. Din id-darba ma hemmx tkissir u vjolenza. Ma hemmx

/elebrazzjonijiet barra minn lokhom fit-toroq. Din id-darba tthedida hija ferm aktar sottili i]da ugwalment potenti u perikolu]a. Dak li ;ara nhar it-Tlieta li g[adda fil-Parlament fejn b’ruling tal-Ispeaker u eks Deputat Mexxej Laburista An;lu Farrugia, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ra ruling tinqata’ kontrih wara talba g[al dan mill-Prim Ministru Joseph Muscat u dan talli sempli/iment esprima veduta politika li ma hi xejn g[ajr theddida mill-aktar /ara u gravi kontra ddemokrazija. Bl-aktar mod /ar il-Gvern Laburista qieg[ed jipprova jag[laq [alq il-Partit Nazzjonalista milli jressaq lanali]i politika tieg[u tas-sitwazzjoni pre]enti tal-pajji]. Blaktar mod /ar, il-Gvern Laburista huwa aktar komdu b’Oppo]izzjoni li bl-ebda mod ma’ tista’ titniffes u tg[id

Ta[t it-tmexxija ta’ Joseph Muscat, il-Partit Laburista re;a’ qed ikun theddida /ara g[ad-demokrazija f’Malta

Angelo Micallef angelo.micallef@gmail.com

tag[ha. Bl-aktar mod /ar ilGvern Laburista huwa aktar komdu b’demokrazija tal-made in China. Reazzjoni fqira minn partit fqir fil-politika Anki r-reazzjoni tal-Partit Laburista g[all - kliem mill aktar meqjus tal-Kap tal-Partit

Nazzjonalista Simon Busuttil wara dan l-in/ident gravi kompla jikxef il-faqar assolut talpolitika Laburista. Wara ]mien u g[omor bilPartit Laburista dejjem iwie;eb kull kritika billi jakku]a lillPartit Nazzjonalista li ma tg[allem xejn, issa b[al donnu

[adha drawwa li jg[id li lPartit Nazzjonalista qieg[ed ji]ola ru[u. Reazzjoni fqira u mill - aktar immatura fil - kon front ta’ in/ident ta’ portata hekk serja. Tarka tad-demokrazija G[al darb ’ o[ra l - Partit

Nazzjonalista jrid ikun tarka tad - demokrazija . G[al dar b ’ o[ra l - Partit Nazzjonalista jrid je[odha fuq spallejh li j[ares id - demokrazija s[i[a f’pajji]na. G[al darb ’ o[ra l - Partit Nazzjonalista jrid ja[dem bla waqfien biex pajji]na jibqa’ pajji] [ieles u demokratiku vera fejn id-demokrazija tirrenja f’kull livell u fi [dan kull istituzzjoni politika. Kien g[alhekk ta’ sodisfazzjon kbir il-kliem ta’ Simon Busuttil li l - Partit Nazzjonalista se jie[u din ilkwistjoni bl - importanza li jixirqilha.

‘Mil-Lenti }ag[]ug[a’

Nixtieq nag[laq billi nistieden lill - qarreja kollha ta ’ In - Nazzjon biex nhar is Sibt li ;ej fin -1 2 : 30 jing[aqdu flimkien mieg[i u mal - kollega tieg[i Charlene Valentina Giordimaina g[all ewwel edizzjoni tal - pro gramm ‘ Mil - Lenti }ag[]ug[a ’ li se jibda jixxan dar kull nar ta ’ Sibt fin -1 2 : 30 fuq Radio 1 0 1. ‘ Mil - Lenti }ag[]ug[a ’ se jkun programm ta’ diskussjoni mi]-]g[a]ag[ , g[a] - ]g[a]ag[ u dwar i] - ]g[a]ag[ . Huwa l impenn tieg[i u tal - kollega tieg[i Charlene li tul is - serje niddiskutu su;;etti differenti u li ]gur jinteressaw nies ;ejjin minn oqsma differ enti .

(Angelo Micallef hu Kunsillier tal-Partit Nazzjona lista fil - Kunsill Lokali ta ’ Marsaxlokk.)


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

11

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

Gvern tax-xejn mhu xejn X’ba[ar jikkumbatti hemm bejn dak li kien jg[id Joseph Muscat qabel l-elezzjoni u dak li qed jag[mel issa. G[ax qabel l-elezzjoni, Muscat kien jirrepeti li kien se jmexxi gvern ta’ ndafa politika assoluta, fejn l-arlo;; li wa[da dilettanta li [admitu hi stess u li tatu lil xi ministru ilu [afna, kien sagrile;; ma jin[afirx li Muscat qatt ma kien se jirrepeti. Inga;; mhu xejn Imma issa, g[al Muscat mhu xejn li l-[abib u mentor personali tieg[u Mario Vella, jinga;;a lis-sinjura ta’ ministru fir-rank ta’ ambaxxatri/i bi [las rappurtat f’The Times of Malta g[al mitt elf ewro fis-sena u b’perka//i kbar g[all-ivvja;;ar u l-kiri f’Shanghai.

Di]appunt X’di]appunt g[al kull min stenna li kif jifta[ il-Parlament wara l-vaganzi tas-sajf, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien se jitkellem u jag[ti d-dettalji dwar il-ftehim li kien la[aq ma/-?ina dwar il-privatizzazzjoni talEnemalta. {alliena bil-kur]itá u kibru ssuspetti. L-istqarrija li g[amel fil-Parlament kienet nieqsa missustanza. Hawhekk ukoll il-Prim Ministru ma ]ammx kelmtu meta kien wieg[ed li kif jifta[ ilParlament jag[ti d-dettalji talftehim li ntla[aq ma/-?ina. Dan hu di]appunt ie[or. IlGvern re;a’ ddi]appunta. M Micallef Il-Mosta

Mhu xejn li bla sej[a

Mhu xejn g[al Muscat issa, li g[al din il-[atra ma saret l-ebda sej[a, anke jekk qabel l-elezzjoni kien weg[edna li se nibdew nag[]lu a[na stess lin-nies f’[atriet g[oljin b’votazzjoni fuq linternet. {abi mhu xejn

Mhu xejn g[al Muscat li din il-[atra baqg[et mo[bija sakemm kixfitha The Times of Malta, anke jekk qabel l-elezzjoni wieg[ed li l-kelma ‘trasparenza’ kien se jag[milha parti mil-lingwa;; politiku tal-pajji]. {las mhu xejn

Mhu xejn g[al Muscat il-[las li se jag[ti Mario Vella lis-sinjura ta’ Konrad Mizzi u li Muscat s’issa ma jridx jg[id uffi/jalment kemm hu; u kemm jistma li se n[allsuha a[na t-taxpayers g[attitjiriet g[al Shanghai u l-akkomodazzjoni tag[ha hemmhekk, anke jekk qabel l-elezzjoni Muscat wieg[ed li se jnaqqas l-ispi]a tal-politi/i. L-ispi]a tal-politi/i

Jekk hawn e]empju tal-ispi]a tal-politi/i, hu propju dan linga;; tas-sinjura ta’ Konrad Mizzi. G[ax m’hawn [add f’Malta li ja[seb li kieku s-sinjura ta’ Konrad Mizzi kienet mi]]ew;a lil xi [add ie[or, Mario Vella kien se jag[tiha dan l-inga;;. Ix-xibka

Konrad Mizzi g[adu qed jirrepeti li ma kien jaf xejn fuq linga;; tal-mara. Hawn xi [add f’Malta li jemminha din? Spe/jalment meta nafu min hemm fix-xibka ta’ dan l-inga;; - il-Prim Ministru Muscat, il-[abib personali kbir u t-tutur tieg[u Mario Vella, is-sinjura ta’ Konrad Mizzi li f’Awwissu nga;;awha biex tinnegozja ma/-?ina, u ]ew;ha l-ministru li bieg[ parti millEnemalta li/-?ina f’Settembru. Ma jitwemminx Il-gvern ta’ Muscat sempli/iment ma jitwemminx. Partit Laburista llum fil-gvern li kwa]i ma jintg[arafx minn dak li kien sitt xhur ilu. Partit li mill-kliem issa g[adda biex jibda jiggverna. U l-ewwel xhur tieg[u, di;á wriena mill-aktar mod /ar u b’messa;; qawwi kif se jkun qieg[ed jiggverna. Partit fil-gvern li nesa u warrab g[al kollox dak li wieg[ed b’ritratti u kliem sabi[ fuq ilbillboards ta’ ]mien il-kmapanja elettorali. Gvern ta’ ffangar, [abi u ag[ar; gvern tax-xejn mhu xejn.

Da[qa fil-wi// X’da[qa fil-wi// da[aq bina lGvern ta’ Muscat meta kien jitkellem dwar il-prezzijiet ta]]ejt u l-gass. Din il-;img[a [abbar li lprezz tal-gass se jkun fiss g[attliet xhur li ;ejjin. I]da ma ntqalx li l-prezz se jog[la b’ewro g[at-tliet xhur li ;ejjin. In[eba wara li l-prezz mhux se ji//aqlaq sal-a[[ar tas-sena wara li g[ola b’ewro. Kemm kien jikkritika Muscat dak li llum qed jirri]ulta li huma realtajiet li l-popli tad-dinja

Minn din il-;img[a sal-a[[ar tas-sena l-gass g[ola b’ewro

kollha qed jg[ixu. I]da llum qieg[ed jirra;una b’mod differenti. Il-Gvern pre/edenti kien qieg[ed ja;;usta l-prezz kull xahar, u jekk jonqos, jonqos kull xahar. Issa, dan il-Gvern ta’ Muscat g[ollih u g[ollih g[al tliet xhur, mhux g[al xahar. Dan hu ngann li l-poplu tajjeb li jibda jifhem ftit biex jibda wkoll, minn issa, jag[mel il-;udizzju tieg[u dwar dan il-Gvern li qed jag[mel de/i]jonijiet minn wara dahar ilpoplu. A Caruana {a]-}ebbu;

Mistoqsijiet lil Tony Zarb Ftit tal-;ranet ilu l-Prim Ministru Muscat mar i/-?ina biex jitkellem fuq xi negozju

mag[hom, fosthom fuq il-power station. Tant qabel mag[hom mill-ewwel biex je[duha, li filpront /empel lil Tony Zarb fejn qallu li pprivatizza l-Enemalta li/-?ini]i u li hu mifhum li se jkollhom 35% f’ishma fiha bilftehim iffirmat, fejn dan sar kollox minn wara dahar il-GWU s[abu tal-qalba nett. Tony Zarb kien jg[id li kellu garanzija mil-Labour li din mhux ;ejja privatizzata minn [add fejn hawn jidher kemm ilGvern da[aq bil-GWU. Nistaqsi lil Tony Zarb kif t[ossok fuq din il-qalba ta’ Muscat? Se tie[u xi passi biex turi lill-poplu l-g[erf tieg[ek sa fejn iwassal g[an-nom tal[addiema, jew se tibqa’ lura u qisu qatt ma ;ara xejn biex ma tiksirix ma’ Muscat u l-Partit Laburista? G. Busuttil Naxxar

25 sena ilu fin-Nazzjon Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin /a[ad rapport pubblikat fil-;urnata ta’ qabel fisSunday Chronicle dwar il-Voice of the Mediterranean, u fissru b[ala rapport mimli ta[wid u gideb bil-[sieb li jag[mel [sara lil Malta. T[abbar li l-Gvern Malti beda negozjati mal-Komunitá Ewropea biex id-dazju flesportazzjoni tal-[ut ma jibqax jit[allas. Uffi/jali tal-Komunitá Ewropea kienu se ji;u Malta biex jitkomplew dawn it-ta[ditiet. Il-Gvern Malti ta l-appo;; u s-solidarjetá kollha tieg[u lill-kaw]a Palestinjana u jemmen li kull poplu g[andu l-jedd jissielet g[all[elsien ta’ art twelidu. }ag[]ug[ tilef [ajtu tra;ikament f’in/ident tat-traffiku f’Burmarrad matul il-lejl u li dan kien it-tieni in/ident fatali f’inqas minn seba’ sig[at.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrum {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

12

ANALI}I

Individwi minn fostkom {afna jistaqsu kif tkun il[ajja ta’ kandidat g[all-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew. Naf li s[abi, is-seba’ kandidati l - o[ra tal - Partit Nazzjonalista, kollha kellhom jirrispondu mistoqsijiet dwar x’se jag[mlu fil-kampanja, u jekk din hix differenti minn kampanja g[all - elezzjoni ;enerali , u kif g[adna ma [abbatniex il-bieb f’xi wa[da mit-toroq li fiha jkun jirrisjedi u mistoqsijiet o[ra simili. Nista ’ ng[idilkom li meta tkun kandidat g[all - elezzjoni tal - Membri tal - Parlament Ewropew l - ewwel [a;a li tolqtok hi l - firxa wiesg[a ta ’ lokalitajiet u n - numru ta ’ per suni li inti qieg[ed titlob il vot tag[hom . Imma;ina Malta u G[awdex kollu ! Ftit kilo metri i]da numru konsid erevoli ta ’ nies li kollha jis tennew li inti b ’ xi mod tag[mel kuntatt mag[hom . Kwa]i ]gur li s - s[abi l - kandi dati l - o[ra wkoll [assewhom ftit overwhelmed b ’ dan l aspett . U ng[iduha kif inhi , jag[mlu sew li n - nies jippre tendu li kull wie[ed minnha jikkomunika mag[hom . Hekk g[andu jkun g[aliex wara kollox a[na a//ettajna li nip parte/ipaw f ’ din l - elezzjoni biex nirrappre]entaw lil kull wie[ed u wa[da minnkom fil Parlament Ewropew . Ma a[niex sejrin fil Parlament Ewropew biex nag[mlu li jfettlilna , jew biex inkunu nistg[u ng[idu li a[na MEP. Kull wie[ed minna huwa obbligat li jekk ji;i elett MEP iressaq l-interess ta’ kull Malti fl-Ewropa u jassigura ru[u li lkunsiderazzjoni ta’ kwistjoni Ewropea ti;i solvuta jew regolata b’mod li ja//erta l-a[jar interess tal-Maltin.

It-tmien kandidati tal-Partit Nazzjonalista g[all-elezzjoni ta’ Mejju li se ssir biex ikunu eletti l-membri Maltin g[all-Parlament Ewropew – kandidati validi li se jkunu qed jirrappre]entaw lill-Maltin u lill-G[awdxin f’din l-istituzzjoni Ewropea ferm importanti

Nag[mlu kuntatt mag[kom

I]da xi kultant nistaqsi lili nnifsi kif se jirnexxili niltaqa’ ma’ kull Malti u G[awdxi. Jien nemmen li mhumiex biss dawk li ji;u eletti fil-Parlament Malti jew Ewropew li g[andhom lobbligu li indikajt di;à. Nemmen li kull kandidat approvat g[andu dak l-obbligu. Nista’ biss inservi lil pajji]i b ’ dan il - mod jekk jirnexxili nag[mel kuntatt ma ’ kemm jista’ jkun nies. Almenu llum il - mezzi ta ’ komunikazzjoni ]viluppaw b’tali mod li jippermettuli nikkomunika ma’ [afna f ’ daqqa anke ming[ajr ma nkun fi]ikament pre]enti. Is-social media, it-televi]joni u r - radju huma g[odod e//ellenti biex nag[mel kuntatt mag[kom. Imma jidhirli li l-

Nistqarr mag[kom li wie[ed mill-elementi verament po]ittivi f’din il-kampanja hu l-[biberija li rnexxielna nibnu sa issa bejnietna l-kandidati. }gur li ma ji[dux g[alihom jekk ni]vela li na[dmu flimkien, ni//ajtaw flimkien u ni;bdu [abel wie[ed Therese Comodini Cachia therese@comodinicachia.eu

kuntatt personali hu ne/essarju biex jien nifhem a[jar il kwistjonijiet li intom tiffa//jaw. Tim ta’ kandidati

Minkejja dan minn issa nitlobkom tag[dru lili u lil s[abi lkandidati kollha jekk sal-elezzjoni ma jkunx irnexxielna nag[mlu kuntatt dirett ma’ xi wie[ed jew wa[da minnkom. Nistqarr mag[kom li wie[ed mill - elementi verament po]ittivi f’din il-kampanja hu l[biberija li rnexxielna nibnu sa issa bejnietna l-kandidati. }gur li ma ji[dux g[alihom jekk ni]vela li na[dmu flimkien , ni//ajtaw flimkien u ni;bdu [abel wie[ed. Nistqarr li kull wie[ed minnha jag[ti appo;; lill-ie[or. Ma jonqosx li ni;bdu saqajn xulxin ukoll g[aliex wara kollox , a[na wkoll qeg[din nikkompetu g[all-istess post.

Minkejja dan kollu, din tidher li hi kompetizzjoni bejn il-[bieb. Dan l-element ta’ kolle;;jalità rnexxielna nibnuh g[aliex kull wa[da u wie[ed minna huwa kandidat tajjeb, g[andu x ’ joffri u a[na dan nir rikonoxxuh. Hekk jist[oqqlu lPartit Nazzjonalista - li jkollu kandidati tajbin. Kull wie[ed minna j;ib mieg[u esperjenzi differenti, ;ejjin minn oqsma differenti , g[andna firxa ta ’ opinjonijiet. {idma politika

Darba kont mistiedna fuq ilprogramm ‘Xarabank’ u smajt lil Peppi Azzopardi jg[id li japprezza l-[idma u s-sagrifi//ji li jag[mlu n-nies fil-politika. Dak i]-]mien kont g[adni ma nafx e]attament dawn is-sagrifi//ji kollha x’inhuma u biex ng[id il-verità [sibtu qed jesa;era. Imma kemm kellu ra;un. {a ng[idilkom ftit. Ikollna ;ranet meta lil tal - familja nikkomunikaw mag[hom biss fuq it-telefon filwaqt li f’dik il-

;urnata tkun iltqajt b ’ mod dirett ma’ g[exieren ta’ nies. Ikun hemm ;ranet li minn 24 sieg[a tkun irqadt biss ftit sig[at. Dan mhux g[ax g[andna xi poteri ma;i/i, i]da jekk taf li lg[ada g[andek aktar laqg[at, x ’ tag[mel ? Ma tippreparax ? Ma tantx g[andna sick leave lanqas. Jekk g[andek laqg[a u tista’ bi sforz tag[milha, tmur u tag[milha. Tispi//a [afna drabi tag[mel b[al dak l-iskarpan li dejjem isib [in isewwi ]-]raben talo[rajn u int tibqa’ bi]-]arbun imqatta’. Imma dak hu l - impenn me[tie;. U ara ta[sbu li tajt xi e]empji biex ni;u mit[assra. Tajt l - e]empji biex tibqg[u tarawna b[ala persuni umani bil - limitazzjonijiet umani tag[na. Kull wie[ed mit-tmien kandidati tal - Partit Nazzjonalista g[all-elezzjoni tal-membri talParlament Ewropew hu individwu minn fostkom.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

13

X’NARA U X’NISMA’

X’Qalilna l-G[asfur ➤ Nhar l-Erbg[a, 18 ta’ Settembru l-G[asfur kien lAjruport Internazzjonali ta’ Malta u fis-sala tat-tluq iltaqa’ mal-First Lady is-Sinjura Michelle Muscat u t-tewmin [elwin tag[ha u tal-Prim. Kienu sejrin flimkien Frankfurt, il-:ermanja fuq titjira tal-Lufthansa. Il-{add ta’ wara, 22 ta’ Settembru Joseph Muscat telaq minn Malta fi triqtu lejn lIstati Unit tal-Amerika. G[andi nifhem li xi mkien fittriq kellu jiltaqa’ mas-Sinjura u ttewmin. Il-kur]ità tal-G[asfur hi din. G[al li jista’ jkun xi mkien waqt din is-safra se takkumpanjahom ukoll il-kunjata tal-Prim Ministru? Ji;ifieri, omm il-First Lady Michelle? U jekk hu hekk, se jkun il-poplu Malti u G[awdxi li j[allas mit-taxxi g[al dan issafar tal-mara, it-tfal u l-kunjata? Imissu mhux Malta tag[na lkoll!!!! ➤ L-G[asfur g[adu jiftakar kif fit-30 t’April li g[adda, seba’ ;img[at wara li [adet il-;urament, il-Ministru M’Louise Coleiro Preca f’risposta g[allMistoqsija Parlamentari, qaltilna li kienet appuntat lil Toni Abela u lil Yana Mintoff Bland b[ala konsulenti tal-Ministeru tag[ha. E]empju /ar u [aj tal-meritokrazija. Waqt li kien qed jaqra l-Gazzetta tal-Gvern tad-9 ta’ Settembru, l-G[asfur induna li lapprovazzjoni g[all-[atra ta’ Toni Abela ng[atat fl-20 ta’ :unju. Veru li mo[[ t’g[asfur, i]da l-G[asfur tag[na qed jistaqsi jekk il-pagamenti lil Toni Abela mit-30 t’April sal-20 ta’ :unju (seba’ ;img[at), sarux qabel lapprovazzjoni tal-[atra tieg[u. Fil-ka], staqsa l-G[asfur, dan xi livell iktar profond ta’ meritokrazija? Jew prova /ara ta’ kif jakkwistaw l-eluf il-[bieb tal[bieb, il-ba]u]li u l-ftit mag[]ulin? ➤ Mill-Kwartieri :enerali talPulizija l-G[asfur sema’ li lKummissarju u s-Segretarju Permanenti Prin/ipali (li huma [bieb sew), twebblu li jirran;aw il-karozza li kien ju]a Dom Mintoff meta kien Prim Ministru. L-G[asfur qalilna li skont ma sema’ fl-istess Kwartieri :enerali tal-Pulizija, il-Kummissarju jrid li l-karozza tkun lesta biex b’xi mod tintu]a fi/-/elebrazzjonijiet tal-31 ta’ Marzu li ;ej

biex jitfakkar il-35 anniversarju tal-famu] [elsien. L-G[asfur g[andu kur]ità biex ikun jaf jekk din il-karozza hix se tintu]a fi/-/elebrazzjonijiet talGvern jew tal-Partit Laburista, min[abba li issa kollox sar “tag[na lkoll”. Hu se jibqa’ j[uf fil-kurituri u l-uffi//ji tal- Kwartieri :enerali tal-Pulizija biex ikun jaf ukoll jekk din l-imbierka karozza hux se jirran;awha “xi pulizija” jew “xi [add” ie[or.

S’issa l-G[asfur sema’ li “xi pulizija” offrew li jirran;awha, i]da donnu marilhom l-aptit u l-[erqa meta semg[u li l-istess karozza kien ju]aha wkoll :or; Borg Olivier. L-G[asfur tg[idx x’toppu waqqaf meta sema’ pulizija Laburist mag[ruf jg[id li lil Mintoff l-ewwel tawh bis-sieq kemm fel[u u issa jridu jag[mlu kapital anke minn karozza li kien jirkeb fiha. ➤ Dan l-a[[ar l-G[asfur mar sal-Isptar Monte Carmeli u qalilna li l-affarijiet huma iktar gravi milli smajna s’issa fl-a[barijiet. Skont dak li sema’ l-G[asfur hemm numru ta’ pazjenti li minn ]mien g[al ]mien, fuq parir talkonsulenti, jing[ataw permess biex imorru xi ;urnata d-dar u jirritornaw l-isptar filg[axija. Pazjent partikulari wasal lura lisptar filg[axija wara ;urnata ddar. Dan talab lis-security biex i]ommulu l-basket bl-affarijiet personali tieg[u u f’daqqa wa[da re;a’ telaq ’il barra. Fost il-paniku li nqala’ l-

G[asfur qalilna li s-security ma kellhomx triq o[ra [lief li j/emplu lill-Pulizija biex imorru jfittxuh. Wara [afna, dawn middehra sabuh jixrob ;o bar flin[awi. Qabduh u [aduh lura mag[hom l-isptar i]da ma sar lebda rapport uffi/jali g[ax lG[asfur, fost [afna dag[a u kliem [a]in minn kullhadd, sema’ lil dan il-pazjent jhedded bil-flus tal-familja u ma nafx kemm il-Ministru semma li lest jaqbe] g[alih. Kollox miet fuq ommu u qisu qatt ma ;ara xejn g[ax il-Pulizija bdew iwa[[lu fis-security u ssecurity iwa[[lu fil-Pulizija. Imma meta bdew jissemmew ilMinistri kul[add idde/ieda li jag[laq [alqu. G[ax ng[iduha kif inhi, Malta mhux dej-

jem tag[na lkoll, u malajr isir xi show b’xi [add li l-inqas ikun ja[ti. L-G[asfur [are; minn hemm jistaqsi: Er;ajna bdejna ndeffsu lill-Ministri f’kollox b[al fi ]mien il-Labour tas-snin tmenin? ➤ L-G[asfur tfixkel mhux ftit fuq il-[atra mill-Malta Enterprise tal-mara tal-Ministru Konrad Mizzi, u ma nag[tihx tort. Il-Ministru Chris Cardona, li ta[tu taqa’ l-Malta Enterprise ma jaf b’xejn, i/-Chairman tal-istess Malta Enterprise Mario Vella wkoll ma jaf b’xejn. Sa[ansitra lanqas id-diretturi tal-bord tal-Malta Enterprise ma jafu b’xejn u kkonfermaw li din il-[a;a qatt ma ;iet diskussa filbord. Imma g[all-inqas ir-ra;el tag[ha, il-Ministru Konrad Mizzi, ma qalx li ma jaf b’xejn.

Dan qal li m’g[amel l-ebda pressjoni biex tie[u l-job. G[andek tg[id kul[add xortih. Din, b’dak is-salarju u perka//i kollha qisu qatt ma ;ara xejn, u miskina Marlene Farrugia kellha tirri]enja wara ;urnata meta offriet li tg[in lill-partner tag[ha l-Ministru tas-Sa[[a b’xejn! L-G[asfur tag[na i]da ma twelidx ilbiera[ u jaf jg[odd tnejn u tnejn. Hu qalilna li dan ilka] ifakkru fil-famu] monument ta’ {al Luqa. Dak ukoll sar bilKunsill Lokali ma jaf xejn, ilMEPA ma taf xejn, it-Transport Malta ma taf xejn u [add ma jaf xejn. L-G[asfur pespsilna li waqt li dak il-monument kien kanna li kellna nitqannew biha, din talmara tal-Ministru Konrad Mizzi, kanna [afna ikbar. U x’ma

jit[awwadx l-G[asfur imbag[ad jisma’ lil Monsinjur Ar/isqof jag[mel su;;eriment biex ikollna Segretarju Parlamen-tari responsabbli mill-fibra morali! Baqa’ xi fibra morali, jistaqsi l-G[asfur? ➤ L-appell li Monsinjur Ar/isqof g[amel waqt ilPontifikal tal-Indipendenza dwar il-fibra morali, lill-G[asfur inkwetah [afna. Fil-Qorti l-eks Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo xehed bil;urament li hu kellu provi bi]]ejjed biex iressaq lil John Dalli l-Qorti. Hekk ukoll kien tal-fehma lAvukat :enerali. Sku]a wara lo[ra u ma ;ara xejn. Ara kieku kien l-G[asfur tag[na, kieku ilu minxur. Dik fibra morali....tne[[i malajr malajr lil John Rizzo minn Kummissarju tal-Pulizija biex ma jmurx iressaq il-Qorti li min riedu ja[tru konsulent f’Mater Dei wara li xebg[u jag[jruh korrott fuq l-istess sptar.

M’hemmx x’tag[mel imma lG[asfur fakkarna wkoll li wara li faqqg[et l-istorja tal-miljuni filBahamas, il-Prim Ministru qal li lil John Dalli jemmnu. Din ilfibra morali ta’ [okkli dahri u n[okklok dahrek. Fuq l-istess nota l-G[asfur staqsiena jekk dak li kien [a]in qabel, sarx issa tajjeb. Ma ntihx tort jistaqsi g[ax billi sema’ lillIsqof t’G[awdex jg[id li min japprofitta ru[u mill-medi/ini b’xejn hu dnub, l-G[asfur xtaq ikun jaf jekk din il-prattika kinitx dnub qabel l-elezzjoni ;enerali li g[addiet. G[ax issa saret dir-rivelazzjoni. Qabel fuq dil-[a;a skiet perfett g[ax l-a;enda kienet fuq issues o[ra! Insomma, l-G[asfur sab [ajt u ntefa’ fuqu jg[anni nnoti [elwin ta’ qalbna safja ddedikati lill-fibra morali li ssaltan fuq kull min jippritkaha. ➤ L-G[asfur jinsab /ert u konvint li r-ri]enja tal-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ma kienet bl-ebda mod sfurzata minn [add! Forsi ddejjaq jew xeba’ jew g[ejja imma skont ma sema’ l-G[asfur ]gur li ma kienx im;ieg[el jirri]enja g[ax il-meritokrazija u t-trasparenza ma ta[dimx hekk. Wara kollox il-kelma ta’ Joseph li tista’ ma taqbilx mag[na imma xorta ta[dem mag[na, g[adha tg[odd! Li hu ]gur hu li skont il-meritokrazija tal-Labour, erba’ persuni Laburisti mag[rufa ng[ataw ]ew; promozzjonijiet fi ]mien [mistax, qab]u salt nies li kienu qabilhom biex hekk, kumbinazzjoni, issa li rri]enja min jeddu lKap Kmandant, ;ew qrib il-likk g[al din l-og[la kariga fil-Forzi Armati. L-G[asfur i]da ma jistax jissaporti bil-kur]ità sakemm ikun jaf min minnhom l-erbg[a se jil[aq. Jittama biss li ma jkollniex xi kopja ta’ xi [add li jid[ol jg[ajjat kemm jifla[ filParlament waqt li jkun qed jitkellem il-Kap talOppo]izzjoni. Tg[idx x’toppu waqqaf lG[asfur meta sema’ lill-ministru tal-arti;janat, ji;ifieri lil Manwel Mallia, jag[ti l-kummenti lillistampa fuq min se jil[aq. Ta’ ministru tal-arti;janat li hu re;a’ [adem bi//a bizzilla u tag[na lezzjoni tad-demokrazija. Qalilna li l-poplu g[a]el lilLabour, il-Prim Ministru Muscat g[a]el lilu Ministru u l-li;i lilu tag[tih id-dritt li ja[dem bi//a bizzilla o[ra. Bizzilla bil-pressa u romblu minn fuq il-poplu Malti u G[awdxi. U l-Laburisti li nqab]u vu/i wa[da fil-barracks ikantaw: Tag[na Lkoll, Tag[na Lkoll!


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

14

A{BARIJIET TA’ BARRA

Vot ta’ fidu/ja g[all-Prim Ministru Enrico Letta L-ITALJA

Pulizija g[al kontra t-terrori]mu jmexxu membri tal-Partit ta]-}erniq Dehbi estremista lejn il-qorti f’Ateni u fejn iridu jwie;bu g[al akku]i ta’ s[ubija ma’ entità kriminali

Deputati estremisti ji/[du g[al a;ir kriminali IL-GRE?JA

Il-Kap tal-Partit ta]-}erniq Dehbi estremista u kollegi malistess partit ji/[du li qeg[din ja[dmu b[ala parti minn organizzazzjoni kriminali u meta lIstat [a l-mi]uri drasti/i kontra l-entita tag[hom wara l-qtil, jiem ilu, ta’ mu]i/ista tar-rap li kien mag[ruf b[ala anti-faxxista notevoli. Nikos Mihaloliakos, li jmexxi li]-}erniq Dehbi, kellu jidher il-qorti f’Ateni biex iwie;eb g[all-akku]i b’konnessjoni ‘mal-amministrazzjoni ta’ moviment kriminali’ u meta spi//a fost sitt deputati parlamentari (tal-partit tieg[u) li n;abru mill-pulizija fost lg[adab dwar il-qtil tar-rapper Pavlos Fyssas. Tlieta fost id-deputati arrestati ng[ataw il-liberta provi]orja u sakemm jaslu biex ikunu pro/essati mill-qorti – b’dan li]vilupp iqajjem domandi dwar kemm il-Gvern g[andu ka] sod

kontra l-istess politi/i estremisti tal-lemin.

Akku]i li jinvolvu omi/idju, aggrediment u [asil ta’ flus Pavlos Fyssas inqatel b’daqqiet ta’ sikkina fit-18 ta’ Settembru u l-Partit ta’ Mihaloliakos qed ji/[ad b’mod kategoriku li ra;el arrestat millpulizija b’konnessjoni maddelitt jista’ jkollu xi rabtiet mag[hom. Dan minkejja li rra;el inkwistjoni qed jg[id li hu partitarju ‘qawwi’ ta]-}erniq Dehbi. Min-na[a tieg[u, Nikos Mihaloliakos qed jiffa//ja numru ta’ akku]i li jinvolvu omi/idju, aggrediment ta’ persuni u [asil ta’ flus u lbiera[

kellu jippre]enta argument g[ad-difi]a preliminarju quddiem l-Im[allef. Kellha anki tittie[ed de/i]joni ( fuq ba]i tal-akku]i u l-istqarrija tad-difi]a) dwar jekk Mihaloliakos jing[atax il-liberta provi]orja inkella jin]ammx ta[t arrest u sakemm jg[addi minn pro/ess s[i[ tal-qorti – e]er/izzju li l-awtoritajiet huma [erqanin li jikkonkludu millaktar fis. Il-Vi/i-Kap tal-Partit ta]}erniq Dehbi, Christos Pappas, mistenni li wkoll jitressaq ilqorti fil-jiem li ;ejjin u meta lpoplu Grieg jinsab ansju] [afna biex jara kif l-affarijiet se ji]vol;u. Minkejja li ]-}erniq Dehbi – entita anti-immigranti u lekwivalenti ta’ moviment neoNa]ista – tilef il-popolarita skont l-a[[ar st[arri; ta’ opinjoni, il-partit xorta qed igawdi appo;; sinifikanti tul il-Gre/ja.

Il-Prim Ministru Taljan Enrico Letta reba[ il-vot ta’ fidu/ja talbiera[ fis-Senat ta’ Ruma wara li Silvio Berlusconi, eks-Prim Ministru u Kap talPartit Popolo Della Liberta (PDL), idde/ieda li ma jinsistix bl-impenn biex iwaqqa lill-koalizzjoni attwali – u wara li fi tmiem il-;img[a kien sa[aq biex [ames Ministri tal-istess PDL jirri]enjaw mill-Gvern. Il-vot fis-Senat, fil-fatt, kien dovut g[all-a;ir ta’ Berlusconi li fl-a[[ar jiem wieg[ed li jirtira lappo;; tal-PDL g[all-amministrazzjoni ta’ Letta. Dan meta Berlusconi akku]a lill-Prim Ministru talli ‘permetta g[allassassinar politiku tieg[u bilme]]i ;udizzjarji’ u wara li lqorti, f’Awwissu, kienet ikkundannat lill-eks-Prim Ministru dwar frodi konnessa mat-taxxa. Kumitat tas-Senat, proprju din il-;img[a, se jivvota dwar jekk Berlusconi g[andux jitke//a mill-Parlament min[abba l-kundanna, u bil-Kap tal-PDL ilbiera[ jag[]el li ma jisfidax aktar lil Letta meta deher /ar li w[ud mis-senaturi tal-PDL kienu lesti biex jappo;;jaw ilGvern. Aktar qabel, Enrico Letta kien wissa dwar ‘is-sogru potenzjali g[all-Italja’ li kieku l-vot kellu jmur kontra tieg[u, i]da fil-fatt irnexxielu jikseb reb[a fa/li, bis-Senat jivvota (b’235 vot kontra sebg[in) favur il-Gvern. Intant, numru ta’ sostenituri kbar ta’ Berlusconi telqu millkamra ming[ajr ma vvutaw u minkejja li w[ud mill-eqreb kollegi tal-eks Prim Minsitru kienu di;a g[amluha /ara li kellhom jivvutaw ‘kontra x-xewqa tieg[u’. Il-pjan ta’ Berlusconi biex

Enrico Letta...Mandat biex ikompli jiggverna

iwaqqa’ l-Gvern beda jsib lintoppi min-nhar it-Tlieta, meta numru ta’ Ministri tal-PDL ma dehrux [erqanin li jirri]enjaw ‘skont it-talba’ u meta anki Angelino Alfano, s-Segretarju tal-PDL u kollega kbir ta’ Berlusconi, [e;;e; biex id-deputati tal-partit jappo;;jaw lil Letta. Meta mbag[ad tkellem fisSenat, Berlusconi qal li l-Italja te[tie; Gvern li jista’ jipprodu/i r-riformi strutturali u istituzzjonali u meta fl-a[[ar mill-a[[ar huma (tal-PDL) idde/idew li jappo;;jaw il-vot ta’ fidu/ja’. Min-na[a tieg[u, Letta qal li lvot ta’ fidu/ja kellha tkun ‘flItalja u fit-Taljani kollha’, minbarra li enfasi]]a l-importanza li l-pajji] jit[alla ja[dem ‘skont ilprogramm’.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

Akku]ata dwar abbu]i IT-TURKIJA

Il-grupp g[all-[arsien tad-drittijiet umani Amnesty International akku]a lill-awtoritajiet Torok talli abbu]aw dawn id-drittijiet ‘b’mod konsiderevoli’ waqt li kienu qed jippruvaw ira]]nu l-irvellijiet ta’ kontra l-Gvern, matul is-sajf. Kelliema g[al Amnesty sostnew li filwaqt li d-dimostranti kontra l-Gvern kienu su;;etti g[all-isparaturi (u fejn inqatel wie[ed minnhom) kien hemm ukoll ka]i fejn numru ta’ nisa spi//aw abbu]ati b’mod sesswali. Ir-rapport anki jirreferi g[alliswat kontinwu tad-dimostranti u fejn ka] minnhom irri]ulta fatali. L-inkwiet kien beda f’Mejju b[ala protesta tat-Torok biex iwaqqfu l-i]vilupp mill;did ta’ Pjazza Taksim u l-Park ta’ Gezi f’Istanbul – u meta wara l-ewwel in/identi qamu ddimostrazzjonijiet kontra lGvern madwar il-pajji].

IL-VJETNAM> Ra;el isegwi t-tifrik li [alliet il-maltempata tropikali ‘Wutip’ fil-provin/ja ta’ Quang Binh. Residenti fi/-/entru tal-Vjetnam qed jag[mlu [idma ta’ tindif intesiv wara li l-maltempata kka;unat ba[ar ta’ stra;i u kaos fl-in[awi kif ukoll fil-Kambodja u bnadi o[ra tar-re;jun. L-a[[ar rapporti qalu li naqset il-qilla tal-maltemp i]da mhux qabel irri]ultaw ‘il fuq minn g[oxrin mejtin fil-Vjetnam u b’xi 250,000 residenza jinqerdu inkella jispi//aw fi stat ta’ kollass ;aladarba ;arrbu l-ag[ar impatt tal-elementi.

Ting[alaq skola Musulmana IR-RENJU UNIT

Skola Musulmana f’Derby li hi akku]ata bl-impo]izzjoni stretta tal-kriterji I]lami/i ing[alqet waqt spezzjoni ta’ jumejn mill-Ofsted – ir-regolatur tal-Gvern li jispezzjona l-

livelli edukattivi fl-iskejjel u sakemm jo[ro; rapport. L-iskola Al-Madinah tinsab ta[t investigazzjoni wara rapporti li xi g[alliema nisa spi//aw ta[t pressjoni biex jilb-

su xalla tar-ras (jew hijab) minkejja li m’humiex ta’ twemmin Musulman. Ing[ad ukoll li g[alliema o[ra kellha tirri]enja min[abba pressjoni biex tilbes skont il-kriterji stretti tal-I]lam.

Settembru> xahar ta’ mewt u dmija L-IRAQ

In-Nazzjonijiet Uniti rrappurtat li nqatlu kwa]i elf ru[ – b’aktar minn elfejn jindarbu – waqt vjolenza fl-Iraq matul ixxahar ta’ Settembru. L-ag[ar provin/ja affettwata kienet dik ta’ Bagdad u meta 887 /ivili u qrib il-mitt membru talqawwiet tas-sigurta Iraqin mietu madwar il-pajji]. Minkejja li /-/ifra tal-mewt hi aktar baxxa minn dik ta’ Lulju (1,057), l-istatistika xorta tibqa’ allarmanti u fost il-konferma li lammont tal-maqtula fl-Iraq millbidu tas-sena ‘l hawn issa g[adda l-5,740. Sadanittant, ir-rappre]entanti tan-NU g[all-Iraq qeg[din i[e;;u biex il-poplu Iraqi ‘jsa[[a[ l-isforzi g[all-promozzjoni tar-rikon/iljazzjoni u ddjalogu nazzjonali’ g[all-;id ta’ kul[add.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

Jiem ta’ t[assib....Pulizija waqt ir-ronda fl-in[awi tal-’Capitol’, f’Washington, bil-President Obama qed jag[mel l-almu tieg[u biex itaffi l-kri]i

Jikkonfrontaw il-parali]i fis-settur tas-servizzi L-ISTATI UNITI

Il-President Barack Obama de/ieda li jipposponi ]ew; ]jarat li kellu jag[mel filMalasja u l-Filippini – u b[ala parti minn tour tal-Asja – b’ka;un tal-ewwel shutdown parzjali tas-servizzi fl-Istati Uniti mill-1995-96 ‘il hawn. Din il-kri]i da[let fis-se[[ ladarba skada t-terminu talba;it pre/edenti, bil-Gvern Amerikan qed jiffunzjona b’diffikulta wara li ]-]ew;t ikmamar tal-Kungress ta’ Washington naqsu milli jaqblu dwar ba;it ;did. Obama suppost jibda ]-]jara fl-Asja nhar is-Sibt u fejn g[andu jmur f’Bali g[as-sum-

mit tal-APEC ( g[all-koperazzjoni ekonomika bejn il-Pajji]i tal-Asja u l-Pa/ifiku) u fi Brunei g[as-summit tal-Pajji]i Asjati/i tal-Lvant. Kelliema g[all-White House, intant, qalu li Obama se j]omm l-appuntamenti f’Bali u Brunei i]da ]-]jarat fil-Malasja u lFilippini huma ‘lo;istikament impossibbli’. Min-na[a tieg[u, Obama hu urtat g[ar-Repubblikani flOppo]izzjoni li skont hu ‘qeg[din jibba]aw fuq sistema ta’ rikatt’ li wasslet g[al shutdown ta’ servizzi tal-Gvern u sitwazzjoni fejn ‘il fuq minn 700,000 [addiema federali qed

jiffa//jaw il-leave ming[ajr [las. Spi//aw g[alqu wkoll il-parks nazzjonali u l-mu]ewijiet, b’Obama ja[lef li ma j[allix lirRepubblikani jdg[ajfu lle;islazzjoni tieg[u g[al riforma fil-qasam tas-sa[[a b[ala kundizzjoni biex ‘ine[[u l-morsa fuq il-Gvern tieg[u. Il - Gvern Amerikan kien kostrett li jwaqqaf is-servizzi meqjusa b[ala m ’ humiex essenzjali ladarba spi//a l ba;it ‘antik’ u meta fi/-/irkustanzi, n]ammu /-/ekkijiet talpensjoni u g[all-benefi//ji lillanzjani. Intant, l-ippro/essar tal-applikazzjonijiet g[all-pas-

saporti se jibqa’ ffri]at g[al ]mien indeterminat, g[alkemm se jit[allsu s-salarji tal-militar.

li biha jistg[u ji/[du miljuni ta’ Amerikani minn assikurazzjoni fil-qasam tas-sa[[a li hi g[all-

Kundannata l-‘kru/jata ideolo;ika’ tar-Repubblikani Il-President Obama insista li r-Repubblikani konservattivi filKamra tar-Rappre]entanti ja[tu g[ax-shutdown, fejn spjega li lkri]i hi dovuta ‘g[al grupp ta’ politi/i partikulari li ma tog[;obhomx li;i spe/ifika’. Filwaqt li r-Repubblikani talbu aktar negozjati, Obama jis[aq li dawn riedu jipparali]]aw il-Gvern min[abba ‘kru/jata ideolo;ika’

but ta’ kul[add. St[arri; ta’ opinjoni li [are; ilbiera[ jindika li l-poplu Amerikan ma qabilx malistrate;ija tar-Repubblikani u fejn f’e]er/izzju partikulari xi 72 fil-mija ta’ votanti opponew g[all-a;ir tal-Kungress biex jag[laq il-Gvern federali bliskop li l-li;i tas-sa[[a mag[rufa b[ala Obamacare ma tid[olx fis-se[[.


www.maltarightnow.com

A{BARIJIET TA’ BARRA

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

17

IL-KOREA> Ajruplani mal-iskwadra aerobatika ‘Ajkli Suwed’ tal-qawwiet tal-ajru Koreani jidhru waqt manuvri fuq l-ajruport militari ta’ Seongnam, lejn in-Nofsinhar ta’ Seoul

L-ISTATI UNITI> L-attur famu] Tom Hanks jippo]a waqt il-premiere tal-film ‘Captain Phillips’, fl-Academy of Motion Picture Arts and Sciences ta’ Beverly Hills, f’Kalifornja

L-INDJA> Pulizija jra]]an dimostrant waqt protesta quddiem il-bini tas-segretarjat fil-belt ta’ Guwahati, fl-Istat ta’ Assam. Fil-pre]ent qed isiru d-dimostrazzjonijiet kontinwi f’dawn l-in[awi u bl-iskop li l-popli indi;eni ta’ Assam xi darba jing[ataw residenza permanenti


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

18

A{BARIJIET TA’ BARRA

Favur e]er/izzju ‘ta’ minuti’ L-ISTATI UNITI Xjenzjati fl-Università ta’ Boston qalu li spinta ta’ e]er/izzju ta’ (anki) anqas minn g[axar minuti tag[ti lil persuna l-istess benefi//ji tas-sa[[a daqslikieku din damet ‘is-sig[at’ tistinka fil-gym. Fil-fatt, qed jing[ad li sempli/i ‘mixja sal-venda talkarozzi tal-linja’ jew impenn g[all-fa/endi tad-dar kapa/i jg[inu biex persuna titlef il-pi] minbarra li tnaqqas il-livell ta’ kolesterol.

Programm li jag[mel id-differenza kollha L-INDJA> {addiema tal-Partit Madhya Pradesh isellmu lil Mahatma Gandhi, li hu meqjum mill-Indjani b[ala ‘l-Missier tan-Nazzjon’, fl-okka]joni tal-144 sena minn g[eluq sninu fil-belt ta’ Bhopal. Gandhi, li nqatel fl-1948, hu mfakkar g[all-kontribut kbir tieg[u fil-;lieda g[all-[elsien tal-Indja (eks kolonja Britannika) u l-anniversarju tat-twelid tieg[u hu osservat b[ala jum internazzjonali li jenfasizza /-/a[da tal-vjolenza

Jakku]a lill-President Iranjan li hu ‘lupu liebes ta’ nag[;a’ IN-NAZZJONIJIET UNITI Il-Prim Ministru I]raeljan Benjamin Netanyahu wissa kontra t-tentattivi tal-pajji]i biex ja[dmu id f’id mal-Gvern Iranjan u fisser lill-President Iranjan Hassan Rouhani b[ala ‘lupu liebes ta’ nag[;a’ waqt diskors lill-Assemblea :enerali tan-NU fi New York. Netanyahu qed jag[milha /ara li I]rael m’g[andux jippermetti li l-Iran jasal sal-punt fejn jista’ ji]viluppa l-armi nukleari u blI]raeljani, skont hu, anki huma lesti biex isostnu din ilpo]izzjoni ‘wa[edhom’ f’ka] ta’ b]onn. L-Iran, min-na[a tieg[u, fisser id-diskors ta’ Netanyahu b[ala

wie[ed provokattiv g[all-a[[ar u g[adu qed jinsisti li m’g[andux l-intenzjoni li ji]viluppa arma atomika. Fl-a[[ar jiem dehru li tran;aw xi ftit ir-relazzjonijiet bejn l-Iran u l-Istati Uniti, bil-President Rouhani u l-President Amerikan Barack Obama jitkellmu bejniethom fuq it-telefon g[all-ewwel diskursata ta’ din ix-xorta (bejn Mexxejja ewlenin ta]-]ew; stati rivali) fi tletin sena. Madankollu, Obama, jiem ilu, a//erta lil Netanyahu li l-g[a]la tal-forza ‘g[adha fuq ill-mejda’ fil-kwistjoni tal-programm nukleari li qed jippersisti bih ilGvern fundamentalista f’Teheran

u li g[adu qed i[asseb lid-dinja. Fl-istess [in – u waqt id-diskors lin-NU – Benjamin Netanyahu qal li l-futur ta’ I]rael hu mhedded ‘minn Iran li jkollu lkapa/ità g[an-nukleari’ filwaqt li [e;;e; biex ‘il-pajji]i l-o[ra jsostnu s-sanzjonijiet fuq Teheran’. Sadanittant, Netanyahu qed jg[id li Rouhani g[andu l-istess skop b[all-President (Iranjan) radikali ta’ qablu Mahmoud Ahmadinejad ‘u bid-differenza li filwaqt li wie[ed kien jaf sew li Ahmadinejad huwa lupu, g[andna lil Rouhani li qed jiddiletta b’li jippre]enta ru[u b[ala [aruf’.

Benjamin Netanyahu

Sadattant, attivitajiet b[assajd jistg[u jnaqqsu s-sogru li persuna timrad b’qalbha, u blistudju partikulari jsostni li ‘wie[ed ikun jista’ jara d-differenzi fi]i/i ladarba jsegwi programm ta’ g[axar minuti e]er/izzju kuljum’. Fil-fatt, ix-xjenzjati flUniversità jikkonkludu li daqsxejn e]er/izzju hu bil-wisq a[jar mix-xejn u li ‘ladarba ssegwi programm kontinwu ta’ affarijiet ]g[ar kapa/i ta//erta li limpatt po]ittiv se jkun wie[ed sostanzjali’. E]empji o[ra ta’ attivitajiet li j[allu dan l-effett po]ittiv jinkludu l-log[ob tal-golf u badminton jew sempli/i tindif talgaraxx. Dan meta anki jg[oddu attivitajiet aktar ta’ strapazz b[all-hiking u l-jogging. Madankollu hu pjuttost sinifikattiv li l-benefi//ji li persuna tie[u minn spinta ‘qasira’ ta’ e]er/izzju – g[al anqas minn g[axar minuti kuljum – huma listess daqs ta’ work-outs aktar fit-tul.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

19

MADWARNA

Impenn g[al restawr tal-pajsa;; f’G[awdex Il-Pro;ett (enhancing

SIMBIOTIC SIcily Malta BIOgeographical Transboundary Insular Connectivity) ;ie fi tmiemu uffi/jalment waqt laqg[a tal-iSteering Committee li saret fil-jiem li g[addew. Il-Pro;ett SIMBIOTIC serva b[ala pro;ett pilota ta’ Natura 2000 ta’ Sqallija, biex jirrestawra l-art mistag[dra kostali fixXlokk ta’ Sqallija li hija tal-aqwa importanza nazzjonali u g[allKomunità Ewropea. F’G[awdex, l-g[an prin/ipali kien ir-restawr ta’ pajsaggi flabitat makkja Mediterranja li sofrew abbandun u degradament imma fihom jinkludu abitati ekologici b’valur ambjentali g[oli. Dan g[andu jg[in biex ti;i mtejba l-konnettività ekolo;ika tal-flora u l-fawna lokali, li jinkludu l-ispe/i ta’ g[asafar migratorji tal-in[awi transkonfinali. :ew organizzati numru ta’ attivitajiet an/illari matul ilpro;ett li kienu jinkludu laqg[at g[all-partijiet interessati, Jum SIMBIOTIC g[al kul[add filQasam Esperimentali tal-Gvern, ix-Xewkija G[awdex, fejn tqassmu numru ta’ pjanti tas-si;ar tal[arrub lill-parte/ipanti, u avveni-

Attività annwali tal-g[oti tad-demm tal-ERRC f’G[awdex

Il-pajsa;; fil-g]ira G[awdxija g[andu jkun imsa[[a[

ment ta’ t[awwil ta’ si;ar flin[awi Tal-G[asfura l-Im;arr, Malta.

Il-pro;ett kien ;estit permezz tal-programm operattiv (OP) Italia-Malta 2007-2013 li huwa

programm kooperattiv transkonfinali ffinanzjat parzjalment millUnjoni Ewropea (ERDF).

Il-Port il-Kbir hu mog[ni b’diversi veduti mill-isba[ li jsa[[ru lil kull min ikun die[el jew [iere; Malta bil-ba[ar

Heritage Malta se ter;a’ ssalpa! Heritage Malta se ssalpa nhar it-12 ta’ Ottubru waqt ilBirgufest g[al inizjattiva li g[andha ter;a’ tqajjem l-interess g[al dawk kollha li g[andhom g[al qalbhom il-wirt kulturali u l-ba[ar ta’ Malta, kif ;ara f’Settembru. L-a;enzija qed torganizza dik li qed issejja[ “The Fortifications

Harbour Tour” li se tkun tikkonsisti f’;ita tal-port fuq il-ba[ar b’attenzjoni spe/jali lejn iddiversi qaliet li jdawru l-Port ilKbir, fosthom il-Qala talFran/i]i, il-Qala tal-Marsa u lLazzarett. Il-;ita li se ssalpa minn quddiem l-entratura tal-Forti Sant’An;lu fil-Birgu fl-10am u li

ddum madwar sag[tejn, se tiffoka fuq il-fortifikazzjonijiet mibnija mill-Kavallieri ta’ San ;wann u modifikati mill-Ingli]i, b’attenzjoni spe/jali lejn l-istorja u l-importanza tag[hom g[addifi]a u l-ekonomija tal-g]ejjer Maltin fi ]mien l-Assedju l-Kbir u ]-]ew; gwerrer dinjija. Il-biljetti jistg[u jinkisbu mis-

siti u l-mu]ewijiet kollha ta’ Heritage Malta. Il-postijiet huma limitati. G[al iktar informazzjoni wie[ed jista’ j/empel fuq 23954242, i]ur is-sit elettroniku ta’ Heritage Malta www.heritagemlata.org jew isegwi lpa;na ta’ Heritage Malta fuq Facebook.

Fil-jiem li g[addew, flokka]joni ta’ Jum lIndipendenza, l-Emergency Repsponse and Rescue Corps flimkien mal-Malta Blood Transfusion Service, idDipartiment tal-G[oti tad-Demm tal-Isptar :enerali ta’ G[awdex u l-Kumpless Kummer/jali talArkadia organizzaw attività ta’ g[oti tad-demm fil-Kumpless tal-Arkadia, fir-Rabat, G[awdex. Din l-attività saret bejn it8.30am u s-1pm u attirat 39 ru[, [afna minnhom li taw id-demm g[all-ewwel darba. Din l-attività tal-g[oti taddemm hija organizzata kull sena bl-iskop li tqajjem kuxjenza fuq l-importanza tal-g[oti tad-demm, kif ukoll tattira aktar nies biex isiru donaturi. L-Emergency Response and Rescue Corps tixtieq tirringrazzja lill-Malta Blood Transfusion Service, idDipartiment tal-G[oti tad-Demm tal-Isptar :enerali t’G[awdex u l-Kumpless Kummer/jali talArkadia li g[amluha possibbli biex din l-attività sse[. Li tag[ti d-demm ifisser issalva lil [addie[or. Fil-fatt, kull darba li tag[ti d-demm tkun qed tg[in tlieta min-nies f’daqqa. B[as-soltu, l-Emergency Response and Rescue Corps t[e;;e; lill-pubbliku biex ikun ;eneru] u jibda jag[ti d-demm. Id-donaturi tad-demm huma eroj. I/-?entru tal-G[oti tad-Demm f’Malta jinsab Tal-Pietà u jkun miftu[ kuljum mid-9am sas-7pm filwaqt li d-Dipartiment talG[oti tad-Demm f’G[awdex ikun miftu[ mit-Tnejn sas-Sibt mit-8am sal-11.30am u nhar ta’ {add mit-8am sal-11am. Mieg[ek trid tie[u l-Karta talIdentità u tista’ tag[ti d-demm jekk ikollok minn sbatax-il sena ’l fuq.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

20

?INEKRITIKA

Joe Calleja - jocal@me.com

DIANA

Lady Di skont eks ;urnalista tal-BBC Direzzjoni> Oliver Hirschbiegel< {in> 113-il minuta< ?ert.> PG< KRS Kul[add qal tieg[u dwar ilmewt tal-Prin/ipessa Diana filkarozza li kienet fiha flimkien mal-[abib Dodi Fajed, f’mina f’Pari;i fl-1997. Proprju dan l-a[[ar intqal li lkarozza kkraxxjat g[ax xi [add imqabbad mis-Servizz Sigriet Ingli] xeg[el dawl qawwi li g[ammex lix-xufier. Imma dan ilfilm li beda jintwera lbiera[ ma jwassal xejn minn dan, imma sempli/ement ir-relazzjoni li hi kellha mal-kirurgu Pakistani Hasnat Khan. Tajjeb ng[idilkom mill-ewwel li l-film hu mnebba[ minn ktieb bl-isem ta’ Diana Her Last Love tal-eks ;urnalista tal-BBC, issa producer, re;ista u kittieba kontroversjali Kate Snell, li Khan /a[ad li Snell ikkonsultatu jew li ta l-approvazzjoni tieg[u g[allktieb jew il-film, anzi qal li kollox hu bba]at fuq seksik u g[ajdut, a[seb u ara kemm /ertu djalogu bejn Diana u Khan huwa veru! Imma;inaw lill-Prin/ipessa tg[id xi [a;a hekk lill-kirurgu Pakistani: “I’ve a right to be confused when I’m up against something as gorgeous as you”! Fra]ijiet simili li suppost jimbarazzaw lil min jg[idhom, i]da wkoll lil min jismag[hom. I]da probabbli li Snell, jew min kiteb l-iscript tal-film, da[[luhom apposta biex iwasslu lil Diana (hawn interpretata minn Naomi Watts) dg[ajfa u, appuntu konfu]a, im[awda, li jista’ jkun li kienet veru hekk, g[alkemm mhux daqskemm tintwera jew tin[ass fil-ktieb ta’ Snell, skont kif ikkonfermali min qrah … mhux jien! Idea o[ra, skont din,

Diana (Naomi Watts) mal-ma[bub Khan (Naveen Andrews) f’Diana

hija ta’ bniedma wa[edha, ming[ajr il-konfort ta’ familja u [bieb, g[ajr tnejn: l-akupunturista Tuffolo u /erta “Sonia” (ivvintata?). I]da dawn ma kinux bi]]ejjed biex jo[or;uha mid-disprament. Infatti jekk inti li qed taqra dawn il-kummenti tieg[i, t[obb ir-rumanzi esa;eratament romanti/i jew drammati/i, allura dan ]gur li huwa film li mhux se titilfu. Il-fra]i /elebri li Lady Di kienet lissnet waqt intervista-qrara fuq it-televi]joni, li “there were three of us in our marriage”, [afna [assew li kienet qed tirreferi g[attradiment ta’ ]ew;ha Charles ma’

Fergie, i]da o[rajn dehrilhom li kienet qed tg[id g[all-g[ajbien tal-individwalità u libertà f’familja rjali, u din hija l-aktar [a;a li to[ro; /ara fil-film. Din tal-a[[ar infatti kienet ilkaw]a tat-tilwim spiss bejn Diana u Khan, u li wasslet g[at-tmiem tar-relazzjoni bejnithom … g[allinqas skont il-kitba ta’ Snell. Kemm Naveen Andrews b[ala Khan, kif ukoll Watts huma konvin/enti fl-interpretazzjonijiet tag[hom, imma mhux hekk wi// Watts li ftit li xejn jixbah lil dak ta’ Diana vera. Apparti li wi// din kien aktar ‘mixrub’, g[ajnejn Diana kienu ikbar minn dawk ta’ Watts.

L-aqwa films f’Malta (Bejn il-25 u d-29 ta’ Settembru – KRS) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

(–) (–) (1) (2) (5) (7) (3) (6) (re) (4)

(re = re entry)

White House Down We’re the Millers Percy Jackson: Sea of Monsters 2 Guns Riddick World War Z Grown Ups 2 The Smurfs 2 After Earth One Direction: This Is Us


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

21

?INEKRITIKA R.I.P.D. (Rest In Peace Department) 3D

G[all-effetti spe/jali u spettakolari biss Direzzjoni> Robert Schwenkte< {in> 96 minuta< ?ert.> 12A< KRS Assolutament dan mhuwiex wie[ed minn dawk il-films li tmur tarahom g[all-istorja jew g[all-iscript. Minn dan il-lat huwa ferm fqir, i]da g[al dan ilfaqar ipattu l-effetti spe/jali u spettakolari bil-kompjuter (CGI – computer generated imagery), li nissogra ng[id li din hija kwa]i l-unika ra;uni g[ala tmur tara dan il-film, forsi flimkien mal-element umoristiku. Ir-rakkont hu misluf minn M.I.B. (Men In Black), i]da hawn minflok a;enzija sigrieta li tinvestiga u ti;;ieled kull attività aljena ta’ periklu g[addinja, f’R.I.P.D g[andna eks pulizjotti maqtula li meta jaslu fid-‘dinja l-o[ra’ jing[ataw lopportunità li jmorru lura fiddinja biex ji;;ieldu kriminali mejta wkoll li [arbu mill-;ustizzja u qed jippruvaw imorru lura fid-dinja. Nick (Ryan Reynolds) huwa pulizjott f’Boston li jinqatel minn kollega korrott tieg[u Bobby (Kevin Bacon) wara li ma jkunx qabel mieg[u li

Il-pulizjotti Roy (Jeff Bridges) u Nick (Ryan Reynolds) fl-azzjoni f’R.I.P.D.

j]ommu xi deheb li kienu sabu waqt rejd kontra t-traffikanti tad-drogi.

Imma Walker ‘jistenba[’ fiddinja l-o[ra fejn Proctor (MaryLouise Parker) tikkonvin/ih

jing[aqad mal-iskwadra tarRest In Peace Department (R.I.P.D.). B[ala kollega

mieg[u jitpo;;ielu eks xeriff mill-Wild West, Roy (Jeff Bridges). L-ewwel ka] li jing[atalhom ikollu x’jaqsam mar-ra;uni g[ala Nick inqatel. I]da l-affarijiet ikomplu jmorru g[all-ag[ar hekk kif Nick jirrealizza li Bobby kien qed jippjana jinvolvi lil martu armla Julia filpjan fa[xi tieg[u. Sakemm insiru nafu x’kien dan il-pjan assurd b[ar-rakkont kollu nassistu g[all-;ig;ifogu ta’ effetti spe/jali … effettivi, anki spettakolari, imma anki umoristi/i, l-aktar mill-fatt li meta ji;u lura fid-dinja tag[na Nick u Roy jinbidlu fi xwejja[ ?ini] (James Hong), u Roy fi bjonda mill-isba[ (il-mudella Marisa Miller)! Mhux ta’ b’xejn li t-tnejn li huma jin[assu qed jie[du gost fil-film bi qbil perfett bejniethom, anki g[ax jing[ataw laqwa battuti. Anki intom tstg[u tiddevertu … basta t[allu l-lo;ika u r-realtà barra s-sala ta/-/inema.

RED DAWN 2

Il-Koreani minflok ir-Russi u /-?ini]i Direzzjoni> Dan Bradley< {in> 91 minuta< ?ert.> 12.< KRS L-ewwel Red Dawn ta’ kwa]i tletin sena ilu ma kienx xi klassiku ta’ dawk is-snin, i]da kien serva biex introdu/a g[add ta’ artisti ma]-]g[a]ag[ fosthom Patrick Swayze, Charlie Sheen, C. Thomas Howell, Jennifer Grey (li tlett snin wara [admet il-popolari Dirty Dancing ma’ Swayze) u Lea Thompson. Dak i]-]mien kienet g[adha g[addejja l-Gwerra Bierda, u allura l-g[adu li fil-film jinvadi belt f’nofs l-Istati Uniti kienu Russi. G[alhekk min kiteb liscript ta’ dan li fil-fatt hu remake kellu ja;;orna l-istorja, u minflok Russu l-g[adu kellu jkun ?ini]. Imma wara li tlesta fl-2009, il - film t[alla fuq l - ixkaffa min[abba li l-MGM kellha diffikultajiet finanzjarji, bi/-?ina kompliet saret qawwa ekonomika u relazzjonijiet ekonomi/i finanzjarji jikbru wkoll, u allura l-g[adu re;a’ nbidel u sar mill - Korea Komunista. Intant g[odwa wa[da /-/ittadini ta’ belt ]g[ira jistenb[u u jsibu ru[hom ta[t attakk, b’xita ta’ suldati barranin ne]lin bil-

Matt (Josh Peck) ma’ [uh il-kbir Jed (Chris Hernsworth, lemin) u Robert Josh Hutcherson, (fin-nofs) jibdew ir-re]istenza f’Red Dawn 2

paraxut . {afna mi/ - /ittadini jispi//aw arrestati u mi]muma

f’[abs temporanju fi grawnd sportiv. L-istess grawnd fejn

fil-bidu tal-film rajna lit-tim ta’ Matt (Josh Peck) jitlef log[ba

tal-football Amerikan, hekk kif [uh il - Marine Jed ( Chris Hernsworth) jasal bil-leave. Kemm dan kif ukoll [uh jirnexxilhom ja[arbu u flimkien ma’ ]g[a]ag[ o[ra jmorru jista[bew qalb il muntanji, minn fejn, im[arr;a minn Jed, jibdew jorganizzaw ir-re]istenza kontra l-Koreani. Imma min[abba li fost ilpri;unieri jkun hemm it-tfajla ta’ Matt, dan g[al ftit ma jwassalx biex jinqatlu jew jinqabdu s[abu meta jmur biex je[lisha. Dan ir-remake jag[mel sens, g[alkemm mhuwiex ‘perfett’ u lanqas tajjeb daqs l-ori;inali. B’xorti tajba l-film ma jistri[x ]]ejjed fuq il - karattri biex imexxi l-istorja, u jirnexxi laktar grazzi g[as - sekwenzi e//ellenti tal-azzjoni li jiffurmaw parti kbira mid-disg[in minuta li jtul. Dan hu mertu tarre;ista Bradley, f’dan l-ewwel film tieg[u wara l-kamera, u li jixhed l - esperjenza li kiseb b[ala stunt coordinator. Film, insomma, li jfakkrek f’dawk il-films banali imma divertenti, ta’ azzjoni tas-snin tmenin.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

22

TV#RADJU

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[al Sports News fis-6>45, A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 0740 Anali]i tal-:urnali< Avvi]i tal-Mejtin u Angelus fit-07>55)

08>00 08>05 09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 14>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show Hitsteria A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>55 18>00 18>30 20>00 22>00 23>00 00>25 01>20

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-Dar Fuzzbox - Lito Talk Time Newsdesk (r) Wavelength (r) Mu]ika kontinwa

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel

Jim Jam

07:20 - Sofia the First 07:45 - Doc McStuffins 07:55 - Tales of Friendship with Winnie the Pooh 08:00 - Minnie’s Bow-Toons 08:05 Mickey Mouse Clubhouse 08:30 A.N.T. Farm 09:15 - Jessie 10:05 Good Luck Charlie 10:50 - Gravity Falls 11:15 - Shake It Up! 12:00 Austin & Ally 12:25 - Austin & Ally 12:45 - A.N.T. Farm 13:05 - Minnie and You 13:10 - Shake It Up! 13:30 - Minnie and You 13:35 - My Babysitter’s a Vampire 14:00 - That’s So Raven 14:25 - Gravity Falls 14:50 - Jessie 15:10 - Violetta 16:00 A.N.T. Farm 16:15 - Minnie and You 16:20 - Austin & Ally 16:40 - Minnie and You 16:45 - Gravity Falls 17:10 - Shake It Up! 17:30 - That’s So Raven 17:55 - A.N.T. Farm 18:20 Violetta 19:05 - Jessie 19:30 - My Babysitter’s a Vampire 19:50 - Austin & Ally 20:15 - Shake It Up! 20:40 That’s So Raven 21:00 - Jessie 21:25 - A.N.T. Farm 21:50 - Good Luck Charlie 22:10 - Wizards of Waverly Place 23:00 - The Suite Life of Zack & Cody.

07:00 - Jarmies 07:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 07:40 Benjamin’s Farm 07:45 - My Animal Family 08:00 - See the Sea 08:05 Lots & Lots Of... 08:20 - Bob the Builder 08:30 - Fireman Sam 08:40 Thomas and Friends 08:55 - Baby Antonio’s Circus 09:00 Rubbadubbers 09:10 - Pingu 09:15 Tiny Planets 09:20 - Pingu 09:25 Tiny Planets 09:30 - Monkey See, Monkey Do 09:40 - Barney and Friends 10:10 - Fluffy Gardens 10:25 - The Mighty Jungle 10:40 - Mio Mao 0:50 - Jarmies 11:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 11:30 Kipper 11:50 - Gazoon 12:00 Wobblyland 12:05 - Igloo-Gloo 12:20 - Benjamin’s Farm 12:25 - My Animal Family 12:40 - See the Sea 12:45 - Lots & Lots Of... 13:00 Fluffy Gardens 13:15 - The Mighty Jungle 13:30 - Angelina Ballerina 13:45 - Monkey See, Monkey Do 13:55 - Barney and Friends 14:25 Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 Pingu 14:40 - Tiny Planets 14:45 Igloo-Gloo 15:00 - Bob the Builder 15:10 - Fireman Sam 15:20 - Thomas and Friends 15:35 - Tork 15:45 Dougie in Disguise 15:55 - Slim Pig 16:05 - Jarmies 16:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 16:45 Benjamin’s Farm 16:55 - My Animal Family 17:10 - See the Sea 17:15 Lots & Lots Of... 17:30 - Monkey See, Monkey Do 17:40 - Barney and Friends 18:10 - Wobblyland 18:15 Dougie in Disguise 18:25 - Slim Pig 18:35 - Connie the Cow 18:45 Angelina Ballerina 19:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 19:25 - Jarmies 19:40 - Pingu 19:45 Tiny Planets 19:50 - Pingu 19:55 Tiny Planets 20:00 - Bob the Builder 20:10 - Fireman Sam 20:20 - Thomas and Friends 20:35 - Dougie in Disguise 20:45 - Slim Pig 20:55 Connie the Cow 21:05 - Tork 21:15 Benjamin’s Farm 21:20 - My Animal Family 21:35 - See the Sea 21:40 Wobblyland 21:50 - Barney and Friends 22:15 - Monkey See, Monkey Do 22:25 - Kipper 22:45 - Gazoon 22:55 - Igloo-Gloo 23:10 - Fluffy Gardens 23:25 - The Mighty Jungle.

Nickelodeon

07:05 - SpongeBob SquarePants 07:30 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 07:55 - The Fairly OddParents 08:20 - Go, Diego, Go! 08:45 - Umizoomi 09:10 - Tickety Toc 09:35 - Dora the Explorer 10:25 - Little Kingdom 10:35 - Olive the Ostrich 10:50 - Bubble Guppies 11:15 - SpongeBob SquarePants 11:40 - T.U.F.F. Puppy 12:05 Fanboy and Chum Chum 12:30 iCarly 12:55 - Victorious 13:20 - Big Time Rush 13:45 - SpongeBob SquarePants 14:10 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 14:40 - The Penguins of Madagascar 15:30 SpongeBob SquarePants 16:20 Bucket & Skinner’s Epic Adventures 16:45 - Victorious 17:10 - Big Time Rush 17:35 - iCarly 18:00 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 18:25 - The Penguins of Madagascar 18:50 - The Fairly OddParents 19:15 - Victorious 19:40 - iCarly 20:05 Victorious 20:30 - Big Time Rush 20:55 - Fred: The Show 21:20 Avatar: The Legend of Aang 22:10 The Penguins of Madagascar.

Le comiche

– Iris, 17>25

Film Taljan tal-1990 b’re;ija ta’ Neri Parenti li g[andu b[ala atturi protagonisti lil Paolo Villaggio u lil Renato Pozzetto (it-tnejn fir-ritratt). Il-film hu maqsum fi prologu, sitt episodji u epilogu. TVM 1

07:00 - TVAM 09:00 - Niskata 11:00 .EU 11:30 - Paqpaq Lifestyle 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 - TVPM 16:00 - A[barijiet 16:05 - Teleshopping 16:50 - Lab Rats 17:20 - Xpla[[mal[ajt 17:35 - Waqtiet 17:40 - Teleshopping 18:00 - A[barijiet 18:10 - Pureè 18:55 Dissett 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:45 Katrina 21:45 - Headline News 21:50 Rajt ma Rajtx 22:20 - Mixage 22:45 Venere 23:15 - A[barijiet 23:30 Paqpaq lifestyle. TVM 2

07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:00 Treasures of Ancient Rome 11:50 Twelid il-Kelma 11:55 - Waqtiet 12:00 - Pureè 12.45 - 3 Pointer 13:15 Paqpaq Motor Sports 13:45 - Rajt Ma Rajtx 14:15 - Gadgets 14:45 - Servizz minn Malta u Lil Hinn Minnha 15:00 Treasures of Ancient Rome 15:50 Twelid il-Kelma 16:00 - Niskata (r) 18:00 - MEA 18:30 - 3 Pointer 19:00 Paqpaq Motor Sports 19:30 - Waqtiet 19:40 - Treasures of Ancient Rome 20:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin missmig[ 20:40 - Madwarna 21:05 Football. Europa League. Dnipro v ACF Fiorentina 21:50 - Headline News 22:50 - (ikompli) Football 23:30 - A[barijiet bl-Ingli] 23:35 - Dissett. ONE

07:00 - Breakfast News 08:45 Teleshopping 09:00 - Sieg[a }mien 10:30 - Teleshopping 11:15 - Aroma Mattina 12:30 - ONE News 12:40 Kalamita 16:15 – Teleshopping 17:30 ONE News 17:40 - Aroma Kitchen 19:00 - Aqrali Storja 19:30 - ONE News 20:15 - Snajja’ Maltin 20:35 - Il-Klikka 21:45 - Ilsien in-Nisa 23:30 - ONE News. Smash

07:00 - A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura (r) 08:40 - A[barijiet 09:00 - {abbejtek

10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - TSN Teleshopping 13:10 - A to Z Teleshopping 14:20 - 1046 Music 16:10 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 Bingo 75 18:40 - Teleshopping 19:00 A[barijiet 19:30 - Dokumentarju 20:30 - Court TV 21:30 - Front Maltin Inqumu 22:00 - A[barijiet 22:30 - Motordrome. Raiuno

06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis07:00, it-08:00 u d-09:00) 09:30 - Tg1 flash 10:00 - Unomattina storie vere 10:30 - Unomattina verde 11:00 - Tg 1 11:30 - Unomattina Magazine 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:20 - La vita in diretta 18:50 L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Affari tuoi 21:10 - Provaci ancora Prof 5 23:15 - Porta a porta 00:50 - Tg 1 notte 01:25 - Sottovoce 01:55 - Rai EducationalScrittori per un anno - Josè Saramago. Raidue

07:00 - Cartoons 08:15 - Art Attack 08:35 - Heartland (TF) 09:20 - Settimo cielo (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 Tg 2 E…state con costume 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Detto Fatto 16:15 Ghost Whisperer (TF) 17:50 - Tg Sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 19:35 - NCIS (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:00 - Una mamma imperfetta 21:10 - Romea e Gillietta. Ama e cambia il mondo 00:05 - Tg 2 notizie 00:20 - Il clown (TF) 01:05 - Rai Parlamento 01:15 - Il clown (TF). Raitre

08:00 - Agorà 10:00 - Mi manda Raitre 11:10 - Elisir 12:00 - Tg 3 # meteo 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Pane quotidiano 13:10 - Terra nostra (TN) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 # meteo 14:50 - Tgr Piazza affari 15:00 - Le nuove avventure di Flipper (TF) 15:45 - Aspettando Geo 16:40 - Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione#meteo 20:00 - Blob 20:15 - Pane

quotidiano 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Beyond. Film 2012 23:00 - Gazebo 24:00 - Tg 3 linea notte estate 00:10 - Tg regione 01:05 - Rai Educational 01:35 - La musica di Raitre - Concerto inaugrale del 65˚ Prix Italia. Canale 5

08:00 - Tg 5 mattina 08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 - Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful (soap) 14:10 - Cenovetrine (soap) 14:45 - Uomini e donne 16:10 Il segreto (soap) 16:55 - Pomeriggio cinque 18:50 - Avanti un altro! 20:00 Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 Baciato dalla fortuna. Film 20119 23:30 Supercinema 24:00 - Tg 5 notte 00:30 Striscia la notizia 01:05 - Uomini e donne. Rete 4

06:50 - Chips (TF) 07:45 - Charlie’s Angels (TF) 08:40 - Siska (TF) 10:00 Carabinieri 2 (fiction) 10:50 - Ricette all’italiana 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Flikken Coppia in giallo (TF) 16:35 - Per amore… dei soldi. Film 2000 18:30 Tg 4 18.50 Football. Europa League. Trabzonspor v Lazio 21:00 - Quinta colonna il Quotidiano 21:25 - Life - Uomo e natura 00:20 Speciale Europa League 00:50 - Tg 4 01:15 - Il momento della verità. Film ’64. Italia 1

06:55 - Friends (sitcom) 07:50 - La vita secondo Jim (sitcom) 08:45 - Tutto in famiglia (sitcom) 09:45 - Royal Pains (TF) 10:35 - Dr House (TF) 12:25 Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Cartoons 15:30 - 2 Broke Girls (sitcom) 16:00 - E alla fine arriva mamma! (sitcom) 16:55 - Community (sitcom) 17:50 - Mike & Molly (sitcom) 18:15 - Si salvi chi può (sitcom) 18:30 Studio aperto 19:20 - CSI Miami (TF) 21:10 - Hannibal (TF) 24:00 - Le iene 01:20 - Sport Mediaset 01:45 - Studio 02:00 - Terminator: The Sarah Connor Chronicles (TF).


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

23

TV#RADJU Favourite Channel

07.00 - Teleshopping 08:30 - Ziffa 10:30 - Makura 12:30 - F. News 13:00 - Dun Benit 15:00 - Teleshopping 17:30 - {in g[al Kollox 18:15 - F. News 18:30 - {in g[al Kollox 19:30 - Ipokriti 20:30 - F. News 21:00 - Jien u Int 23:00 - F. News. Xejk

07:30 – Just for Laughs 07:45 – Total Request Show 09:50 – Shout Out 10:00 – Love and Romance 10:45 – Teleshopping 11:45 – Just for Laughs 12:00 – Frux (r) 13:30 – The 80s 14:00 – Mill-Italia (r) 15:00 – The 90s 15:30 – Teleshopping 16:30 – Hits 16:50 – Shout Out 17:00 – Local Issues 17:45 – Maltese Music 18:00 – Total Requests Show (live) 20:00 – Just for Laughs 20:15 – Shout Out 20:30 – Kontra ir-Ri[ 21:55 – Football 22:00 – Xi {lomt??? 23:00 – Local Issues (r) 23:45 – The 60s and 70s. La 5 10:30 - Tempesta d’amore (soap) 11:30 Beautiful (soap) 11:55 - Centovetrine 12:15 - Grey’s Anatomy (TF) 13:10 Una mamma per amica (TF) 14:00 Sweet Sardinia (reality) 14:25 - Torte d’autore (reality) 14:55 - Dawson’s Creek (TF) 15:50 - Extreme Makeover Home Edition 16:55 - Cambio casa, cambio vita (reality) 17:50 - Torte d’autore Autunno (reality) 18:15 - Sweet Sardinia (reality) 18:40 - Ugly Betty (TF) 19:30 - Grey’s Anatomy (TF) 20:25 - Una mamma per amica (TF) 21:10 - Sweet Sardinia 22:10 - Extreme Makeover Home Edition 23:00 - Uomini e donne 00:15 - Cambo casa, cambio vita (reality). BBC Entertainment

07:00 - Jackanory Junior 07:15 Tweenies 07:35 - Boogie Beebies 07:50 - The Large Family 08:00 - Nina and the Neurons 08:15 - Jackanory Junior 08:30 - One Foot in the Grave 09:00 Lead Balloon 09:30 - The Weakest Link 10:15 - EastEnders 10:45 - Doctors 11:15 - Dalziel and Pascoe 12:05 - New Tricks 12:55 - One Foot in the Grave 13:25 - The Weakest Link 14:10 - Lead Balloon 14:40 - EastEnders 15:10 Doctors 15:40 - New Tricks 16:30 Dalziel and Pascoe 17:25 - The Weakest

Link 18:10 - EastEnders 18:40 Doctors 19:10 - New Tricks 20:00 Keeping Up Appearances 20:30 - Alan Partridge’s Mid Morning Matters 21:00 - Bedlam 21:50 - Gavin and Stacey 22:20 - Getting On 22:50 - The Stephen K Amos Show 23:20 - The Fat Fighters. TCM

07:40 - The Adventures of Robin Hood. Film ’38 09:20 - Abbott and Costello in Hollywood. Film ’45 10:45 - Young Cassidy. Film ’65 12:40 - North by Northwest. Film ’59 15:00 - The Charge of the Light Brigade. Film ’36 16:55 - Friendly Persuasion. Film ’56 19:10 - Show Boat. Film ’51 21:00 Telefon. Film ’77 22:40 - Logan’s Run. Film ’76. MGM Movies

07:05 - Far North. Film ’88 08:35 Gator. Film ’76 10:30 - Android. Film ’82 11:50 - MGM’s Big Screen 12:05 The Time Guardian. Film ’87 13:30 - It Takes Two. Film ’88 14:50 - Joey. Film ’97 16:25 - Outback. Film ’89 17:55 Robot Jox. Film ’90 19:20 - Cotton Comes to Harlem. Film ’70 21:00 Arena. Film ’89 22:35 - The Abominable Dr Phibes. Film ’71. GO Stars

07:15 - The American 09:00 - Beyond The Blackboard 10:35 - Jurassic Park: The Lost World 12:40 - Two and A Half Men 13:25 - Armageddon 15:50 Quantum of Solace 17:45 - Flashdance 19:25 - Downton Abbey 21:00 - Jurassic Park 3 22:30 - Scent of a Woman 01:00 - A Christmas Carol. Diva Universal

07:00 - Quincy, M.E. 08:00 - Mystery Woman: In the Shadows 09:32 Screwdriver 09:50 - Kojak 10:50 Quincy, M.E. 11:45 - Great Women 12:00 - Jane Doe: Vanishing Act 13:35 - How to Keep Your Day Job 13:50 Rex: A Cop’s Friend 14:50 - ER 15:45 - Great Women 16:00 - Quincy, M.E. 17:00 - Jane Doe: Now You See It, Now You Don’t 18:40 - Great Women 18:50 - Rex: A Cop’s Friend 19:50 - JAG 20:50 - Great Women 21:00 - Agatha Christie’s Marple 22:50 - Movie 23:25 - Wolff’s Turf.

Iris

09:20 - I sette falsari. Film ’66 11:15 L.A. Confidential. Film ’97 13:50 Kakkentruppen. Film ’77 15:40 Maciste alla corte dello zar. Film ’64 17:25 - Le comiche. Film ’90 19:10 Supercvar (TF) 20:05 - Hazzard (TF) 20:55 - La morte ti fa bella. Film ’92 22:45 - Adesso cinema! 23:15 - Prossima fermata: Paradiso. Film ’91 01:15 - Adua e le compagne. Film ’60.

07>00 08>30 10>00 12>00 13>30 14>00 14>05 15>30 15>45 16>45 17>00 18>00 18>05 18>30 19>30 20.00 20>30 21>30 21>35 23>00

Melita More

09:00 - Grey’s Anatomy 09:45 - Private Practice 10:30 - Criminal Minds 11:15 Amazing Race 12:00 - SMASH 13:00 Days of Our Lives 13:45 - Grey’s Anatomy 14:30 - VEEP 15:00 - Private Practice 15:45 - Criminal Minds 16:30 Dallas 17:15 - Psych 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Gossip Girl 19:45 - Glee 20:30 - Suburgatory 21:00 - Supernatural 21:45 - True Blood 22:45 - The Mentalist 23:30 - SMASH 00:15 - Person of Interest 01:15 - Suits.

NET News .net (r) Eli in the morining Telebejg[ Flimkien NET News (ikompli) Flimkien Telebejg[ Teeny Break Telebejg[ Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla .net NET News .net Mitqlu Deheb NET News (ikompli) Mitqlu Deheb NET News

Discovery Channel

07:15 - Dirty Jobs: Cave Digger 08:10 Deadliest Catch: New Beginnings 09:05 Gold Rush: In the Black 09:55 - Yukon Men: Tragic Spring 10:50 - How Do They Do It?: Build and Test a Jet Engine 11:15 - How It’s Made 11:40 - MythBusters: Upside Down Underwater Car 12:35 Extreme Engineering: Saving New Orleans 13:30 - American Chopper: Senior vs. Junior: Drastic Step 14:25 Through the Wormhole with Morgan Freeman: Is There Life After Death? 15:20 - You Have Been Warned: Homemade Heroes 16:15 - What Happened Next? 16:45 - Factory Line 17:10 - Born Survivor: Bear Grylls: Patagonia 18:05 - Auction Kings: Haunted Cabinet 18:35 - Auction Hunters: Half Pipe Dreams 19:00 - How It’s Made: Wood Sculptures, Arc Trainers, Fountain Pens 19:30 - How It’s Made: Clay # Pitted Prunes # Spurs 20:00 - Auction Hunters: Machine Gun Ton 20:30 - Auction Hunters: Always Money in Philadelphia 21:00 - Auction Kings: Clay Walker Visits Gallery 63 21:30 - Auction Kings: Massage-A-Belt; Oversized Haberdashery 22:00 - Naked and Afraid: Breaking Borneo 23:00 - Man, Woman, Wild: The Mangroves of Andros Island.

Sport fuq il-Cable Eurosport 1

08:30 - Archery 09:00 - Judo 09:30 Cycling 10:15 - Football 11:15 Summer GP Ski Jumping 12:15 Cycling 13:30 - Football 14:30 Summer GP Ski Jumping 15:30 Summer GP, Ski Jumping: Klingenthal: HS 140 17:15 - Cycling 18:15 - WATTS 19:15 - Summer GP Ski Jumping 20:00 - Superkombat 21:00 - Total KO 22:00 - Summer GP Ski Jumping 23:00 - Football. Eurosport 2

08:00 - WATTS 09:00 - Cycling 10:00 - Football 11:00 - Champions League Twenty20 Cricket 12:30 Football 13:15 - Summer GP Ski Jumping 14:00 - WATTS 15:00 Cycling 16:00 - European Championship Speedway 17:30 Football 19:00 - The Grid 19:15 GTA Next Level 19:30 - Intimate Surfing 20:00 - WATTS 21:00 - Arm Wrestling 21:30 - Bowling 22:30 Night of the Jumps Motocross 23:30 - Sepaktakraw.

09:00 - PGA European Tour: Alfred Dunhill Links Championship: Day 4 13:00 - Vincennes Horseracing 15:00 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: Paris SaintGermain v SL Benfica 17:00 Barclays PL: PL World #15 17:30 UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: Juventus v Galatasaray A.S. 19:30 - Serie A: Rd 4: Exeter Chiefs v Leicester Tigers 21:30 - Barclays PL: Wk 8: PL Match Pack 22:00 - Ligue 1: Rd 9: The Ligue 1 Show 22:30 - PGA European Tour: Seve Trophy presented by Golf+ : Day 1. Melita Sports 1

06:30 - ATP World Tour 500: China Open, Beijing: Last 16 (live) 15:00 Trans World Sport #1379. UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: 16:00 - Man. C. v Bayern Munchen 18:00 - Matchnight Review. 18:30 - Serie A: Rd 6: Cagliari v Inter. Barclays PL: 20:30 - Wk 7: Sunderland v Liverpool 22:30 - Wk 8: PL Match Pack. Ligue 1: 23:00 Rd 9: The Ligue 1 Show 23:30 - Rd 8: Stade de Reims v AS Monaco. 01:30 - Barclays PL: 02:00 - Ligue 1: Rd 8: Highlights.

07:40 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 08:05 America’s Cup (r) 09:35 - Bundesliga (r) 11:25 - FA Cup (r) 13:25 - FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 14:40 America’s Cup (r) 16:10 - Bundesliga (r) 00:00 - Bundesliga (r) 01:50 Bundesliga (r).

12:00 - Milan Channel 12:30 - PGA European Tour: Seve Trophy presented by Golf+: Day 1 (live +1) 18:30 Milan Channel. GO sports 7

Film Amerikan tal-1992 li g[andu re;ija ta’ Robert Zemeckis u lil Goldie Hawn, Meryl Streep u Bruce Willis b[ala l-atturi ewlenin. Il-film kien su//ess kbir kummer/jalment, tant li g[amel 149 miljun dollaru mill-box office. Reba[ Oscar g[all-a[jar effetti vi]wali.

GO sports 8

GO sports 1

GO sports 2

La morte ti fa bella (Death Becomes Her) – Iris, 20>55

Stage: Matchday 2: Juventus v Galatasaray A.S. 17:30 - Serie A: Rd 4: Exeter Chiefs v Leicester Tigers 19:30 - Barclays PL: Wk 8: PL Match Pack 20:00 - Ligue 1: Rd 9: The Ligue 1 Show 20:30 - PGA European Tour: Seve Trophy presented by Golf+: Day 1.

07:00 - PGA European Tour: Alfred Dunhill Links Championship: Day 4 11:00 - Vincennes Horseracing 13:00 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: Paris SaintGermain v SL Benfica 15:00 Barclays PL: PL World #15 15:30 UEFA Champions League: Group

Melita Sports 2

06:50 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 07:15 FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 08:30 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 10:30 - Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 13:00 Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 00:00 - FA Cup (r) 02:00 - Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings. Malta Stars

06:45 - Football Nurseries (r) 07:15 Malta Handball Association (r) 08:30 - Malta Basketball Association (r) 09:50 - Malta Rugby Football Union (r) 11:25 - Football Nurseries (r) 11:55 - Melita GFA 1st Division 13:35 - BOV Premier League (r) 15:45 - Malta Handball Association (r) 01:15 - Melita GFA 1st Division (r).


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

24

TV # RADJU

Fil-qosor Malta Llejla – NET Television, 17>00 Stephanie Spiteri llum se jkollha numru ta’ mistednin, fosthom il-psikjatra minn G[awdex Anton Grech, li f’edizzjonijiet img[oddija ta’ dan il-programm

kien popolari ferm. Se jkun hemm ukoll Nancy Buhagiar, kif ukoll rappre]entanti tas-Salib l-A[mar dwar l-Ewwel G[ajnuna.

Programm ;did ta’ diskussjoni Talk Time – Radio 101, 22>00 Per amore... dei soldi (Where the Money Is) – Rete 4, 16>35 Paul Newman u Linda Fiorentino huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film tal-2000. Henry Manning ikun spiss iwettaq serqiet armati minn banek, u jkun kapa/i ferm g[al hekk. I]da darba ti;ik [a]ina. Fil-fatt jinqabad u je[el il-[abs.

I[ejji pjan biex forsi jirnexxilu ja[rab. Jag[milha tabirru[u li hu paralizzat. I]da infermiera li tinteba[ li fil-fatt kien qed jirre/ta, tirrikattah u ;;ieg[lu jippjana serqa o[ra. Il-film hu koproduzzjoni Amerikana u :ermani]a.

Mill-iskeda li bdiet din il;img[a, Radio 101 issa g[andu programm ta’ diskussjoni li matulu jistg[u anki j/emplu s-semmieg[a tard filg[axija, biex b’hekk ikunu jistg[u jintla[qu

nies li ma kienx tajjeb g[alihom il-[in li fih jixxandru Wavlength u Newsdesk. Il-programm isir kuljum mitTnejn sal-:img[a u dejjem ikollu ]ew; pre]entaturi. Dawk ta’

nhar ta’ {amis huma Kristy Debono, Membru Parlamentari ;dida u Tonio Fenech it-tnejn fir-ritratt hawn fuq), eks Ministru u llum il-kelliem talOppo]izzjoni dwar il-Finanzi.

Id-darba li ma jilg[abx

Logan’s Run – TCM, 22>40 Film Amerikan tal-1976 li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Jenny Agutter u lil Michael York (ittnejn fir-ritratt). L-istorja hi ambjentata fil-futur, fis-sena 2274. Il-film kien reba[ Oscar g[alla[jar effetti spe/jali. Tul tal-film sag[tejn.

Baciato dalla fortuna – Canale 5, 21>10 Gaetano, li jkun jg[ix f’Parma, ikollu bosta problemi finanzjarji u sentimentali. Biex isolvi tal-ewwel, ikun dejjem jilg[ab il-lottu bin-numri li kienu favoriti ta’ nannuh. Il-[abiba tieg[u Anna tkun inkwetata dwaru u ta[dem biex ma jibqax jonfoq il-ftit flus li kellu fil-log[ob. I]da donnu li jkun veru be]]ul, g[ax id-darba li ma ji[ux in-numri tas-soltu, dawn jitilg[u. Fost l-atturi nsibu lil Vincenzo Salemme u Nicole Grimaudo.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

25

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

6

9

10

IT-TEMP Xemxi bi ftit s[ab VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ {afif BA{AR {afif IMBATT Baxx mill-Majjistral TEMPERATURA L-og[la 28˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.1mm Xita mill-1 ta’ Settembru 40.5mm IX-XEMX titla’ fil-06.58 u tin]el fit-18.44

11

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

Mimdudin> 5. Vu/ijiet (5) 6. Il-kbir tal-Griegi (5) 7. Biha jsir il-knis (5) 10. Iqieg[ed ix-xafra maddawran tal-mola (5) 11. Xorta ta’ negozjant (5) 12. Tubu tal-lipstikk (5) 14. Mitlub, rinunzjat (5) 16. Talba li int temmen f’Alla (5) 17. Art li fiha ma jikber xejn lanqas il-[axix [a]in (5) 18. {a promozzjoni (5)

18

Weqfin> 1. Wi//u ji[mar b’nofs kelma (6) 2. Bank ta’ daqs kbir (6) 3. Rakkont poetiku li jkollu xejra ta’ grandjo]ità (6) 4. Ma[ru; u mqieg[ed fejn jag[ti fil-g[ajn (6) 8. Tg[id dan ir-ra;el ta’ Doris? Forsi (5) 9. Madwarha taf issib mhux inqas minn erba’ si;;ijiet (5) 12. {erba s[i[a (6) 13. Nixxa (6) 14. Biljett ta’ [las ma[ru; minn bank (6) 15. Id-diminuttiv ta’ triq (6)

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-biera[ Mimdudin> 5. Adura; 6. Aroma; 7. Ib[ra; 10. Beraq; 11. Ta;en; 12. Satal; 14. Jarak; 16. Uniti; 17. Lejla; 18. Wa[du. Weqfin> 1. Rattab; 2. Baqbaq; 3. Maqrut; 4. Qatran; 8. Dritt; 9. I;bru; 12. Stalla; 13. Lanqas; 14. Jattwa; 15. Kantun.

Sudoku Bejn [afifa u moderata:

qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Soluzzjoni Sudoku

IL-{AMIS L-og[la 28˚C L-inqas 21˚C

IL-:IMG{A L-og[la 26˚C L-inqas 22˚C

IS-SIBT L-og[la 27˚C L-inqas 21˚C

IL-{ADD L-og[la 27˚C L-inqas 22˚C

IT-TNEJN L-og[la 27˚C L-inqas 22˚C

UV

UV

UV

UV

UV

6

6

6

6

6

Temperaturi fi bliet barranin Malta 29˚C xemxi, Al;eri 31˚C xemxi, Amsterdam 14˚C imsa[[ab, Ateni 24˚C ftit imsa[[ab, Li]bona 20˚C imsa[[ab, Berlin 14˚ ftit imsa[[ab, Brussell 17˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 34˚C xemxi, Dublin 16˚C xita, Kopen[agen 13˚C ftit imsa[[ab, Frankfurt 15˚C imsa[[ab, Milan 19˚C imsa[[ab, Istanbul 12˚C [albiet tax-xita, Londra 20˚C ftit imsa[[ab, Madrid 25˚C imsa[[ab, Moska 5˚C imsa[[ab, Pari;i 21˚C imsa[[ab, Bar/ellona 26˚C ftit imsa[[ab, Ruma 25˚C xemxi, Tel Aviv 29˚C xemxi, Tripli 35˚C xemxi, Tune] 30˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 12˚C imsa[[ab, Zurich 12˚C im/ajpar, Munich 12˚C imsa[[ab, St. Petersburg 7˚C ftit imsa[[ab

Tag[rif Appuntamenti tal-Ar/isqof Illum l-Ar/isqof Mons Pawl Cremona fl-10:30 se jkun pre]enti g[all-inawgurazzjoni tal-kwartier tal-Fondazzjoni

RISe msemmija wkoll hawn fuq fl-appuntamenti tal-President fejn se jbierek l-uffi/ini l;odda. Fis-18:30 se ji//elebra quddiesa spe/jali fil-Knisja talImmakulata Kun/izzjoni fil{amrun b[ala ringrazzjament fl-okka]joni tal-50 sena millinawgurazzjoni tal-imsemmija knisja. Mid-Dinja tat-Teatru Nhar it-Tnejn, 7 ta’ Ottubru, fit-20:00 fit-Teatru Manoel, se tibda t - tieni serje ta ’ Mid Dinja tat-Teatru. Matul din l-

attività Immanuel Mifsud se jintervista lil Malcolm Galea u lil Marylu Coppini . Din l attività se ssir b ’ kollaboraz zjoni bejn it - Teatru Manoel u l - Kunsill Malti g[all - Kultura u l - Arti . Id - d[ul ikun ming[ajr [las . Rotot ;odda mill-Emirates L - espanzjoni

tal - Emirates la[qet livelli ;odda bit - tnedi ja tat - titjiriet lejn Clark fil Filippini , l - inawgurazzjoni tar - rotta bejn Milan u New York , u servizz ;did bl - A380

lejn Brisbane – kollha fl - ist ess ;urnata f ’ erba ’ kontinenti differenti . L - ewwel titjira li telqet mill - Ajruport Internazzjonali ta ’ Dubaj fl - 04 . 40am kienet EK 338 , permezz tal - ajruplan Boeing 777 - 200LR , lejn l Ajruport Internazzjonali ta ’ Clark fil - Filippini . Dan kien segwit mit - titjira EK 205, li telqet fid-09.05am lejn Milan, fejn il-Boeing 777300ER g[amel waqfa qabel ma beda l-vja;; transatlantiku l;did lejn New York. Fl-a[[ar kien imiss t-titjira EK 434, li telqet minn Dubaj fl-10.25am lejn Brisbane - iddestinazzjoni l-;dida tal-A380 tal-Emirates.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

26

KLASSIFIKATI

PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{

dawl, ilma u toilet. Bil-permess Cuddy f’kundizzjoni tajba [afna. Class B. ?emplu 77200983. Fantasy red, mercruises 5.0LX Alpha 1 230 HP (350 hours) Birkirkara G{ALL-KIRI magna petrol. Tinda tal-canvas, FLAT imdawwal bi tliet kmabuilt-in fuel tank, sun-lounge mar tas-sodda, salott, k/ina#living, {a]-}ebbu; ’il barra minn cockpit seats, cockpit gallery biskamra tal-banju u spare toilet. Triq l-Imdina sink, portable toilet, stereo, Washroom privata tinfed g[allGARAXX basement 40 pied x re;istrata Valletta. €20,000 bejt. Prezz €128,500. ?emplu 50 pied, jista’ jintu]a g[al gym, prezz negozjabbli. Biex tarawha 77211614. store, uffi//ju e//. ?emplu /emplu 7930 0356, f’[inijiet tal79211659. uffi//ju.

G{ALL-BEJG{ JEW KIRI Il-{amrun

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bil-bit[a,

VETTURI Dg[ajsa

Maxuim 2200SC 1993 – Sports

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alter-

azzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

G{ALL-BEJG{ Bank tal-mastrudaxxi

U g[odda antika, kif ukoll g[odda tal-[addieda. ?emplu 21447914.

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, Ktieb ;did tal-Istudji So/jali IPPUBBLIKAT millplumbing, kisi tal-;ibs, ]ebg[a u gypsum boards, e//. ?emplu University Publishing (Tel: 23408904). Jinxtara mil-librara 77433390. lokali. Ktieb e//ellenti ta’ Dr Mara Maryanne Buhagiar, awtri/i b’esFILIPPINA qed tfittex impjieg perjenza twila ta’ g[alliema. b[ala carer, babysitter jew house- Essenzjali g[all-istudenti ta/?.E.S. tal-Istudji So/jali. keeper. ?emplu 99626075.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’

O;;etti

QODMA u antiki ta’ interess spe/jali g[al min jarma fuq ilmonti jew ibig[ xi antikitajiet. Prezzijiet ir[as ming[and dilettant u kollezzjonist. ?emplu 99428698.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

27

SPORT FOOTBALL F’GHAWDEX MELITA L-EWWEL DIVI}JONI

Nadur jift[u vanta;; f’ras il-klassifika Nadur Y...................................3 Victoria H................................1

Nadur Youngsters b’]ew; gowls kmieni rnexxielhom jissuperaw l-isfidanti ewlenin ta’ Victoria Hotspurs. B’dawn ittliet punti baqg[u l-uni/i b’punti massimi minn tliet [ar;iet. Irreb[a kienet fattur ta’ wirja kollettiva fejn amministraw tajjeb u meta l-avversarji kienu qed iwettqu rimonta, ne[[ew kull tama li r-Rabtin seta’ kellhom. Mac-champions iddebutta

Adrian Pulis (eks-Hibernians) li kellu prestazzjoni tajba fiddifi]a. Ftu[ qawwi ta’ Nadur li wara minuta ing[ataw penalty wara fawl ta’ Alex Tramboo fuq JONATHAN SOARES bl-istess attakkant Bra]iljan jifta[ liskor. Fis-7 minuta Nadur komplew ja[sdu lill-avversarji tag[hom meta rduppjaw wara frikik malajr ta’ Milos Stojanovic li ]marka lil DAVID FENECH. Fit-23 minuta

f’risposta Rabtija frikik dirett ta’ David Camilleri kien salvat /entralment minn Mark Grima. Fl-44 minuta Hotspurs naqqsu liskor meta SATURDAY NANAPERE b’xutt fil-baxx tefa’ ;ewwa wara li g[adda tajjeb mid-difi]a. It-taqsima bdiet b’mod bilan/jat sakemm fit-12-il minuta Hotspurs vi/in id-draw bi frikik insidju] ta’ Nanapere imblukkat b’diffikulta` f’korner minn Grima. Fit-18-il minuta

Milos Stojanovic xe[et lejn ANTHONY PORTELLI li wara li qabe] difensur, kabbar ilvanta;;. Nadur re;g[u resqu vi/in fl-40 minuta permezz tassostitut Brandon Said li da[al wa[du fil-kaxxa fejn ra lillgowlkiper Mercieca jsalvalu mallasta. Nadur Y: M. Grima, J. Buttigieg,

F. Camilleri, A. Pulis, C. Mercieca, C. Hili, C. Debono (F. P. Azzopardi), M. Stojanovic, J. Soares (Z. Meilak), A. Portelli (B.Said), D. Fenech. Victoria H: C. Mercieca, J.

Kif Jinsabu I Div.

Nadur Y Oratory Y SK Victoria W Xewkija T Ker/em A Victoria H Xag[ra U Munxar F

L R D T F K Pti 3 3 3 3 3 3 3 3

3 0 0 8 2 9 2 0 1 7 3 6 2 0 1 5 3 6 1 2 0 7 3 5 1 1 1 10 4 4 1 1 1 3 4 4 0 0 3 2 8 0 0 0 3 1 16 0

Farrugia, A. Tramboo (N. Borg), D. Mercieca, J. Pace, D. Farrugia, D. Camilleri, M. Muscat (A. Bezzina), S. Nanapere, M. Bezzina (D. Bellotti), W. Chircop. Referee: Jude Utulu

Draw e//itanti

Reb[a stretta g[all-Wanderers

Ker/em A. …..........................2 Xewkija T................................2

SK Victoria W. …..................2 Xag[ra Utd FC.......................1

Ker/em Ajax u Xewkija Tigers offrew partita nteressanti fejn [adu punt kull wie[ed. Log[ba li r-ri]ultat baqa’ n/ert sal-a[[ar. Ri]ultat li l-iktar li ssodisfa kien lill-liders Nadur. Ma’ Ker/em iddebutta b[ala sostitut Anatole Debono (eks-Qormi). Partita li kienet ikkaretterizzata minn awtogowl fuq kull na[a. Bidu tajjeb g[al Ker/em fejn wara [ames minuti fet[u l-iskor b’xutt fil-baxx ta’ JEAN PAUL MIZZI. Reazzjoni mmedjata tax-Xewkin li ]ew; minuti wara kisbu d-draw meta kross ta’ Magri kien ikklerjat u CHRISTIAN BUGEJA g[eleb lil Camilleri. Fis-17 il-minuta Xewkija sfortunati meta Shields bir-ras laqat il-mimduda. Fil-21 minuta Xewkija qalbu r-ri]ultat meta frikik ta’ Jason Portelli spi//a ma’ sieq il-lasta u millkonfu]joni li nqalg[et, il-clearance ta’ Jean Paul Mizzi [abtet ma’ sie[bu Keith Bonello bilballun jispi//a ;ewwa.

Ker/em re;g[u [ar;u jattakkaw bit-tama li jiksbu ddraw u wara 25 sekonda mittieni taqsima xutt fuq il-;irja ta’ John Camilleri spi//a f’korner minn Parnis. Ker/em akkwistaw id-draw fid-9 minuta meta fuq frikik mit-tul ta’ Petar Kyumyurdzhiev, id-difensur ta’ Xewkija Josmar Vella kien sfortunat meta f’attentat li jikklerja bir-ras, xe[et wara sie[bu Parnis g[al awtogowl ie[or. }ew; minuti fuq il-[in minn kross ta’ Shield, Kenneth Mercieca bir-ras xe[et barra. {ames minuti wara Ker/em sfortunati meta xutt ta’ Chris Camilleri g[eleb lil Xuereb i]da spi//a ma’ sieq il-lasta. Ker/em A: L. Camilleri, K.

SK Victoria Wanderers irritornaw g[ar-reb[ meta g[elbu lil Xag[ra b’]ew; gowls fl-ewwel taqsima. Imbag[ad wara l-intervall wara li fallew /ans fa/li, raw lill-avversarji jwettqu rimonta. Huma kienu ming[ajr Peter Anizoba u Sam Frank Bajada, madankollu kienet iktar il-kunfidenza ]ejda li [ar;u biha g[at-tieni fa]i li kienet se tkun ta’ detriment g[alihom. Xag[ra wrew progress notevoli fil-log[ob tag[hom u minkejja li spi//aw bi plejer inqas marru vi/in li jakkwistaw l-ewwel punt tag[hom. Fin-

nuqqas ta’ Sunday Baala u Clifford Obinwanne, iddebutta Spanjol ie[or, Juan Manuel Ruiz Perez (eks-Atarfe Industrial CF) li [alla mpressjoni ferm tajba. SK Victoria Wanderers ma setg[ux bdew a[jar u wara biss erba’ minuti fet[u l-iskor meta minn kross ta’ Nwankwo, AJIBADE ADESINA b’xutt filbaxx issorprenda lil Agius. Fl24 minuta FERNANDO GIARRIZZO irdoppja bi frikik sabi[. G[at-tieni taqsima lWanderers bdew tajjeb u wara erba’ minuti fallew /ans tajjeb meta Giarrizzo ]marka lil Eric Nwankwo li wa[du fil-kaxxa

g[amel l-impossibli u xe[et barra. Fis-27 minuta Xag[ra tke//ielhom Joseph Achokwu wara fawl ming[ajr ballun fuq Chris Sciortino u fil-31 minuta ing[ataw penalty wara fawl ta’ Simon Sultana fuq id-debuttant JUAN MANUEL RUIZ PEREZ li minnu, l-istess Spanjol naqqas l-iskor. SK Victoria W: S. Agius, E.

Bugeja, D. Monday, J. P. Grima, S. F. Bajada, E. Nwankwo, A. Adesina, C. Sciortino, F. Garrizzo, J. Vella (M. Zammit), S. Sultana. Xag[ra Utd: V. Agius (D. Galea), M. Buhagiar, M. Scerri, J. Bartolo, J. Achokwu, M. Galea (J. Buhagiar), I. Borg, S. Galea (J. Scerri), A. Farrugia, J. R. Perez, D. Bartolo. Referee: Shaun Calleja

Bonello, M. Tabone, C. Camilleri, J. Camilleri (A. Mizzi), J. P. Mizzi, P. Kyumyurdzhiev, S. Rais (A. Debono), I. Xuereb, M. Mifsud, M. Vella. Xewkija T: A. Parnis (L. Xuereb), M. Xerri, F. Apap, J. Vella, J. Cefai, C. Bugeja, J. Portelli, K. Mercieca, R. Buttigieg (G. Hili), D. Shields, G. Magri (M. Camilleri). Referee: Rodrick Sciberras

It-tieni reb[a g[al Oratory Oratory Y. …..........................4 Munxar F. …..........................0

Oratory Youths kisbu reb[a mportanti kontra avversarji li b[alhom kienu fit-Tieni Divi]joni l-ista;un l-ie[or u telg[u g[al sitt punti. Protagonista kien Shaun Attard li skorja doppjetta u kellu sehem f’gowl ie[or. Fl-20 minuta Munxar naqsu li jisfruttaw in/ertezza fid-difi]a Rabtija fejn l-ewwel Mario Azzopardi laqat [a]in u mbag[ad Joseph Grima laqat dg[ajjef. Fit-22 minuta Oratory sfortunati meta James Tabone bir-ras ikkonkluda mal-lasta. Imma fit-32 minuta Oratory finalment fet[u l-iskor b’daqqa ta’ ras ta’ JAMES TABONE.

G[at-tieni taqsima Oratory wara tliet minuti rduppjaw bi frikik ta’ SHAUN ATTARD. Fil-11-il minuta l-Youths kabbru l-vanta;; b’xutt ta’ OLIVER FARRUGIA u fit-38 minuta Oratory issi;illaw ir-reb[a meta Oliver Farrugia ]marka lil SHAUN ATTARD li wa[du filkaxxa ma falliex milli jikseb doppjetta personali. Oratory Y: E. Fenech, C.

Cardona (A. Debrincat), G. Vella, K. Farrugia, D. Stojanovic, S. Attard, J. Attard (M. Grech), J. Tabone, O. Farrugia, M. Tabone (A. Azzopardi), E. Thorton. Munxar F: D. Spiteri, A. Williams, G. Sillato, C. Bugeja (J. Calleja), K. Borg, M. Azzopardi, P. A. Attard (R. Bugeja), D. Farrugia, J. Grima (O. Curmi), M. Pace, R. Spiteri. Referee: Ethienne Mangion

I]-]ew; timijiet ta’ G[arb Rangers u St. Lawrence flimkien mal-uffi/jali qabel l-ewwel log[ba f’Ker/em

II DIV

L-ewwel log[ba kompetittiva f’Ker/em Fit-Tieni Divi]joni G[awdxija l-konfront bejn G[arb Rangers u St. Lawrence Spurs (ritratt) kien wie[ed storiku g[aliex kienet lewwel log[ba kompetittiva li ntlag[bet fil-pitch sintetiku ;did ta’ Ker/em. G[arb kisbu reb[a drammatika 2-1 wara li Franklin Grima kien po;;a lil Spurs fil-vanta;;. Imma ]ew; gowls tad-debuttant Jerry

Anyankwu, wie[ed minn penalty u ie[or minuta fuq il-[in regolamentari dawru r-ri]ultat u taw reb[a lil G[arb. Fil-partita l-o[ra Qala Saints g[elbu lil Sannat Lions 2-1 u kisbu l-ewwel reb[a tag[hom b’gowls ta’ Christian Portelli u Michael Mumford. Josiah Buttigieg naqqas l-iskor g[al Sannat.

Kif jinsabu II Div

Qala S G[arb R G[ajnsielem }ebbu; R St Lawrence S Sannat L

L R D T F KPti 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 2 2 0 1 2 0 0

0 0 0 0 1

2

4 4 3 4 3 1

3 3 2 4 4 3

4 4 4 2 1

0

Ta’ min jirrimarka li dawn ilpartiti kkonfermaw l-ekwilibriju li hemm bejn is-sitt timijiet li qed jie[du sehem f’din il-kategorija.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

28

SPORT

Il-Kampjonati domesti/i u t-Tazza tad-Dinja fil-Qatar Il-Kumitat E]ekuttiv tal-FIFA din il-;img[a se jkun qed jiddiskuti s-su;;erimenti jekk itTazza tad-Dinja fil-Qatar fl-2022 g[andhiex issir kif dejjem saret bejn :unju u Lulju min[abba ss[ana tremenda fil-pajji]. Jannar, April u Novembru kollha qed jissemmew b[ala x-xhur alternattivi. It-turnament idum 30 ;urnata imma l-FIFA tippermetti xahrejn s[a[ g[alih fil-kalendarju internazzjonali. Il-FIFA tis[aq li plejers li jkunu mag[]ula mat-timijiet nazzjonali, jilag[bu l-a[[ar log[ba tag[hom mal-klabb madwar tliet ;img[at qabel tibda l-kompetizzjoni. Plejers ikollhom ukoll b]onn ;img[a mistrie[ wara t-turnament biex jirkupraw. Il-proposta li l-kompetizzjoni ti//aqlaq mid-data tradizzjonali, twassal biex /ertu kampjonati domesti/i jkollhom jibdlu d-dati tag[hom waqt li o[rajn ma ji;ux affettwati. L-INGILTERRA Il-Premiership Ingli]

jintlag[ab bejn nofs Awwissu sal-bidu ta’ Mejju u hu kwa]i uniku g[all-fatt li ma jieqafx g[all-Milied u lEwwel tas-Sena. G[all-kuntrarju, il-perjodu ta’ festi hu l-aktar perjodu li fih jintlag[bu partiti fl-ista;un u hu kuinsidrat b[ala parti mittradizzjoni tal-futbol Ingli]. Filpajji] ;ar tal-Iskozja wkoll illog[ob jibqa’ g[addej b’dawn ilfesti minkejja t-temp [a]in. IL-:ERMANJA L-ista;un :ermani] jibda filbidu ta’ Awwissu u jintemm f’nofs

Mejju imma jkun hemm waqfa g[ax-xitwa ta’ bejn erba’ jew sitt ;img[at minn nofs Di/embru sa nofs Jannar. FRANZA L-ista;un jintlag[ab kmieni f’Awwissu sa nofs b’waqfa ta’ tliet ;img[at Milied u l-Ewwel tas-Sena.

minn Mejju g[all-

L-ITALJA U SPANJA L-ista;un domesitku fi]-]ew; pajji]i jibda lejn l-a[[ar ta’ Awwissu u jibqa’ sejjer sa nofs Mejju fl-Italja u kultant sal-bidu ta’ :unju fi Spanja. Fi]-]ew; pajji]i jkun hemm waqfa qasira g[allMilied u l-Ewwel tas-Sena. IlPortugall u t-Turkija g[andhom kalendarju simili. Fil-fatt, Spanja fil-passat kienu jinjoraw il-kalendarju internaz-

zjonali u kien ikollhom dati li ja[btu meta plejers minn klabbs Spanjoli jkunu mag[]ula g[allkompetizzjonijiet b[alma huma tTazza tal-Konfederazzjonijiet u lCopa America.

Il-Qatar mhux lest li jibdel id-dati tradizzjonali

L-I}VIZZERA U L-AWSTRIJA I]-]ew; pajji]i jibdew l-ista;un f’nofs Lulju, ikollhom waqfa g[ax-xitwa ta’ madwar xahrejn u jer;g[u jibdew lejn l-a[[ar ta’ Mejju. Fl-I]vizzera l-waqfa taxxitwa kultant hi itwal mill-waqfa tas-sajf bejn ]ew; sta;uni. Id-Danimarka jimxu fuq passi simili u jilag[bu bejn il-bidu ta’ Awwissu u nofs Mejju b’waqfa ta’ xahrejn fix-xitwa. IL-GRE?JA Is-Superleague jintlag[ab bejn l-a[[ar ta’ Awwissu sal-a[[ar ta’

April g[alkemm dan ikun segwit b’mini-league bejn sitt timijiet li jispi//aw bejn it-tieni u l-[ames post biex ji;i determinat min jilg[ab fi/-Champions League u l-Europa League. IR-RUSSJA L-ista;un Russu kien jintlag[ab

bejn Marzu u Di/embru imma dan inbidel fl-2012 biex ji;i konformi mal-Ewropa tal-Punent. Lista;un issa qed ikun bejn Awwissu u Mejju b’waqfa twila minn Di/embru sa Marzu min[abba x-xitwa. L-UKRAJNA

Pajji] ie[or fejn il-waqfa taxxitwa hi itwal mill-waqfa bejn sta;un u ie[or. L-ista;un jibda

f’nofs Lulju u jintemm 10 xhur wara f’nofs Mejju. Il-waqfa taxxitwa tkun fil-bidu ta’ Di/embru g[al tliet xhur sal-bidu ta’ Marzu. IN-NORVE:JA U L-I}VEZJA

Bla dubju ]ew; pajji]i li jixtiequ Tazza tad-Dinja fix-xitwa. L-ista;un fin-Norve;ja hu bejn nofs Marzu sal-bidu ta’ Novembru u fl-I]vezja hu simili g[alkemm jibda ftit aktar tard. IL-BRA}IL Il-Bra]il g[andu wie[ed millitwal sta;uni fid-dinja u hu uniku fit-turnaments re;jonali li jorganizza barra l-kampjonati nazzjonali. L-ista;un ;eneralment hu bejn

nofs Jannar u nofs Di/embru bla waqfien. Il-kampjonati tal-istati (wie[ed g[al kull stat li hemm – 27) jibdew minn nofs Jannar u jintemmu fil-bidu ta’ Mejju bit-timijiet il-kbar jilag[bu madwar 20 partita. Dawn ikunu segwiti bilKampjonati Bra]iljani li jibdew immedjatament wara u jibqg[u sejrin sa Di/embru b’fixtures ta’ 38 round. Minkejja dan il-futbol domestiku Bra]iljan ma jkunx affettwat g[aliex ;eneralment ikompli minkejja l-kalendarju internazzjonali anke jekk kultant jieqaf g[al xahar sakemm iddum it-Tazza tad-Dinja nnifisha. Mill-

bqija hu komuni li jsir pgoramm s[i[ domestiku fl-istess jum li jkun qed jilg[ab anke t-tim nazzjonali. L-AR:ENTINA, L-URUGWAJ U L-VENEZWELA L-Ar;entina u l-Urugwaj isegwu l-ista;un Ewropew, jibdew

minn Awwissu u jispi//aw f’:unju ta’ wara. It-tnejn g[andhom waqfa twila g[as-sajf minn Di/embru sa nofs Frar. L-ista;un fil-Venezwela hu simili. Liskwadra Ar;entina hi ffurmata kwa]i kollha minn plejers ba]ati fl-Ewropa g[alkemm numru ta’ plejers mill-Amerika t’Isfel jilag[bu fl-Ar;entina. IL-BOLIVJA L-ista;un fil-Bolivja kien isegwi s-sena tal-kalendarju sal-2005

li kienet immirata li tara tran]izzjoni g[all-istil Ewropew. Madankollu l-pjani twarrbu f’nofs l-ista;un 2005-06 u l-pajji] ]amm mal-kalendarju annwali. Imma fl2011 kien hemm bidla ta’ su//ess u issa l-ista;un jintlag[ab bejn Lulju u Mejju b’waqfa twila g[assajf. I?-?ILE, IL-PERU, L-KOLOMBJA, L-EKWADOR U L-PARAGWAJ Il-pajji]i l-o[ra mill-Amerika

t’Isfel ju]aw il-kalendarju annwali li normalment jibda lejn l-a[[ar ta’ Frar u jintemm lejn l-a[[ar ta’ Novembru jew il-bidu ta’ Di/embru, kultant b’waqfa g[axxitwa. IL-MESSIKU L-ista;un kumpless tal-Messiku jsir bejn Awwissu u Mejju b’waqfa ta’ xahar lejn l-ewwel tas-sena. Peress li t-tim nazzjonali Messikan g[andu numru kbir ta’ plejers mill-kampjonat lokali u [afna plejers mill-Amerika t’Isfel u ?entrali jilag[bu hemm ukoll, il-

klabbs ikunu m/a[[da serjament jekk il-kampjonat ma josservax lista;un kollu qabel it-Tazza tadDinja.

L-ISTATI UNITI L-ista;un regolari

tal-Major League Soccer jintlag[ab bejn Marzu u Ottubru bil-playoffs f’Novembru u Di/embru. IL-:APPUN Il-J-League

jintlag[ab bejn Marzu u Di/embru IL-KOREA T’ISFEL U ?-?INA Il-kampjonat tal-Korea t’Isfel, il-K-League jintlag[ab bejn Marzu u Novembru u dak ?ini], is-Super League hu simili [afna.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

29

SPORT

L-alternattivi g[at-Tazza tad-Dinja tal-2022 Il-Qatar reba[ id-dritt li jorganizza t-Tazza tad-Dinja tal-2022. L-elezzjoni saret mill-FIFA fl2010 u l-Qatar g[eleb l-isfida talIstati Uniti, l-Korea t’Isfel, il:appun u l-Awstralja. Il-kandidatura tieg[u kienet ba]ata fuq turmament fis-sajf minkejja ss[ana tremenda. Minn dakinhar il-Qatar dejjem sostna li kien se jibni stadiums b’arja kundizzjonata u b’teknolo;ija sostenibbli. Madankollu g[ad hemm t[assib u dubji g[allpartitarji li se jkunu qed jattendu kif ukoll dwar il-fa/ilitajiet ta’ ta[ri; g[at-timijiet Il-kalendarju internazzjonali Id-dati g[all-kompetizzjionijiet

internazzjonali huma ffissati mill-FIFA. Il-kalendarju tal-partiti tag[ha jkopri /iklu ta’ erba’ snin u kull darba jintemm bitTazza tad-Dinja. Il-kalendarju g[a/-/iklu li jmiss minn Settembru 2014 sa Lulju 2018 kien ratifikat mill-istess FIFA f’Marzu wara pro/ess ta’ konslutazzjoni twila li ntemm f’Settembru ta’ qabel. Dan ifisser li l-iskeda g[a/-/ikli 2018-2022 li se jkun jinkludi t-Tazza tadDinja fil-Qatar, irid ikun finalizzat sat-tieni nofs tal-2016. Jannar 2022 L-ewwel ma ssemma millPresident tal-FIFA Sepp Blatter fis-17 ta’ Di/embru tal-2010, 15il jum biss watra li l-Qatar ing[ata l-finali, kien turnament fix-xitwa. Huwa kien qal dan waqt konferenza f’Abu Dhabi. “Nappo;;ja bis-s[i[ l-ideja li nilag[bu fix-xitwa fil-Lvant Nofsani meta l-klima tkun idejali u qed na[seb fuq il-plejers mhux il-partitarji biss,” kien qal Blatter.

Kul[add kien qed jassumi li Jannar u Frar kienu se jkunu laktar dati ovvji b[ala alternattiva g[aliex huma l-aktar xhur friski waqt li dan il-perjodu ja[bat ukoll mal-waqfa g[ax-xitwa f’[afna pajji]i ewropej.

April 2022 Ix-xahar l-ie[or il-President talAsso/jazzjoni Ewropeja talKlabbs (ECA), Karl-Heinz Rumenigge issu;;erixxa li t-turnament isir f’April g[aliex qal li anqas i[arbat il-kalendarju internazzjonali. “F’April it-temperatura fil-Qatar hi pja/evoli,” qal Rumenigge li lasso/jazzjoni li jmexxi tirrappre-

]enta aktar minn 200 klabb Ewropew. Novembru 2022 Il-President

tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali (KOI) Thomas Bach, il-{add qal li Blatter kien ippropona Novembru tal-2022 b[ala l-a[jar ]mien. “Tkellimt ma’ Blatter xi ;img[at ilu meta g[amel il-proposta li jkollna Tazza tad-Dinja f’Novembru tal-2022,” qal Bach. Dan jevita kull periklu li t-Tazza tad-Dinja ta[bat mal-Olimpjadi tax-Xitwa li se jsiru fil-bidu tas-sena. Futbol fis-sajf Fl-Ewropa b[alissa hemm appo;; qawwi li l-futbol jibda jintlag[ab fis-sajf u t-Tazza tad-Dinja tal-2022 qed tippre]enta sku]a perfetta biex dan it-tibdil ise[[. “Kullimkien, fil-:ermanja, Franza jew l-Ingilterra, is-sajf hu lisba[ perjodu tas-sena u dan hu lista;un li ma nilag[bux fih,” qal Rumenigge f’Jannar. “Fl-eqqel tax-xitwa meta jkun

hem [afna kes[a u sil; nilag[bu kwa]i l-[in kollu f’kundizzjonijiet mhux tajbin la g[all-plejers u lanqas g[a;l-partitarji. Din mhix lo;ika.” Is-Segretajru :enerali tal-UEFA Gianni Infantino wkoll qal li s-sajf ikun aktar pja/evoli. “Tara nies fl-istadiums bilbrieret u x-xalel. G[alfejn l-Ingli]i li tawna din il-log[ba dde/iedew li l-futbol hu g[ax-xitwa u mhux g[as-sajf? Ix-xahar ta’ :unju li hu l-isba[ ]mien g[all-futbol, rari jintu]a [lief g[all-Euros u t-Tazza tad-Dinja.”

Disinn ta’ wie[ed mill-istadiums b’arja kundizzjonata li qed jipproponi l-Qatar

It-temp fil-Qatar u fl-edizzjonijiet pre/edenti Il-Federazzjonijiet tal-futbol Ewropej ix-xahar l-ie[or qablu li jkun “impossibli” li t-Tazza tadDinja tal-2022 fil-Qatar issir fissajf kif ori;inarjament kien pjanat min[abba s-s[ana tremenda. Dan anke jekk l-organizzaturi weg[du li se jibnu stadiums b’arja kundizzjonata. Il-FIFA se tiddiskuti l-Ka] il:img[a. Intant din hi [arsa lejn it-temperatura medja fil-Qatar matul is-sena fi gradi celsius. Sa minn meta bdiet it-Tazza tadDinja fl-1930, saret fid-dati mni]]la hawn ta[t. {amsa mid-19-il ediz1930 Urugwaj 1934 Italja 1938 Franza 1950 Bra]il 1954 }vizzera 1958 }vezja 1962 ?ile 1966 Ingilterra 1970 Messiku 1974 :ermanja P. 1978 Ar;entina 1982 Spanja 1986 Messiku 1990 Italja 1994 Stati Uniti 1998 Franza 2002 :appun-Korea

2006 :ermanja 2010 Afrika t’Isfel

zjoni li saru s’issa, bdew f’Mejju blaktar bidu kmieni jkun dak tal-1934, fis-27 ta’ Mejju fl-Italja met al-fianli kienet intlag[bet fl-10, ta’ :unju li hi l-aktar finali kmieni fl-istorja talkompetizzjoni. Mil-band al-o[ra laktar darba li t-turnament beda tard kien fit-134The latest date the World Cup has started was Lulju 13 ta’ Lulju fl-1930 fl-Urugwaj waqt li l-aktar finali li saru tard fis-sena kienu dawk tal-1930 u l-1966 li kienu ntlag[bu fit-30 ta’ Lulju. Din il-lista ta’ hawn ta[t turi il-pajji], iddati u kif kien ;eneralment it-temp matul it-turnament kollu fil-pajji].

Lulju 13-Lulju 30 May 27-:unju 10 :unju 4-:unju 19 :unju 24-Lulju 16 :unju 16-Lulju 4 :unju 8-:unju 29 May 30-:unju 17 Lulju 11-Lulju 30 May 31-:unju 21 :unju 13-Lulju 7 :unju 1-:unju 25 :unju 13-Lulju 11 May 31-:unju 29 :unju 8-Lulju 8 :unju 17-Lulju 17 :unju 10-Lulju 12 May 31-:unju 30 :unju 9-Lulju 9 :unju 11-Lulju 11

Xahar

Jan Fra Mar Apr Mej :un Lul Aww Set Ott Nov Di/

Minimu Massimu 12.8 13.7 16.7 20.6 25.0 27.7 29.1 28.9 26.5 23.4 19.5 15.0

21.7 23.0 26.8 31.9 38.2 41.2 41.5 40.7 38.6 35.2 29.5 24.1

Temp s[un imma xitwi S[un u xemxi g[al perjodi twal S[un u xemxi g[al perjodi twal S[un imma xitwi Temp varju Xita bil-finali f’pitch ji]loq Temp frisk li jvarja Temp varju - il-final f’jum xemxi F’altitudni u s[ana Temp varju u [afna xita Temp xitwi S[un u xemxi F’altitudni u s[ana S[un u xemxi S[un. Il-finali ntlag[bet fi 38C Sabi[ u xemxi Temp varju u spiss umdu Pja/evoli, temp sajfi Spiss kiesa[ u xitwi l-aktar fil-partiti bil-lejl


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

30

SPORT

SPARAR

Chetcuti fis-7 post fir-ranking mondjali It-tiratur Malti tad-Double Trap William Chetcuti avvanza sitt postijiet fir-rankings mondjali tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Isparar g[axxahar ta’ Ottubru u mit-13-il post li kien jokkupa qabel, issa tela’ fis-seba’ post. Din is-sena William Chetcuti kiseb 1224 punt bil-[ames post li kiseb waqt it-Tazza tad-Dinja tal-ISSF f’?ipru, il-midalja taddeheb fil-Log[ob tal-Mediterran f’Mersin fit-Turkija u l-[ames post fit-Tazza tad-Dinja tal-ISSF fil-Peru`. Fl-ewwel post hemm ir-Russu Vasily Mosin bi 3,684 punti segwit mill-Amerikan Walton Eller

William Chetcuti kellu sena mill-aqwa

u l-Britanniku Peter Robert Russell Wilson li kien jokkupa lewwel post. Qabel Chetcuti fir-ranking mondjali hemm ukoll i/-?ini] Hao Wang ir-raba’, t-Taljan Davide Gasparini fil-[ames post u /-?ini] Binyuan Hu fis-sitt post wara li kien jokkupa t-42 post fl-a[[ar ranking. It-tiratur l-ie[or Malti taddouble Trap tal - Juniors Nathan Lee Xuereb qed jokkupa t-38 post b’160 punt wara li reba[ il-midalja taddeheb fil - kompetizzjoni tal Juniors waqt il - Kampjonati Ewropej li saru f ’ Suhl fil :ermanja.

DIXXIPLINA

EUROPA LEAGUE

Tlieta tal-Premier sospi]i log[ba

Villas-Boas irid jirba[ l-Europa League

Jean Paul Farrugia ta’ Hibernians u Ryan Grech ta’ Mosta se jitilfu l-konfront dirett bejn i]-]ew; timijiet mill-kampjonat Premier nhar is-Sibt filVictor Tedesco Stadium wara li t-tnejn kienu sospi]i log[ba kull wie[ed mill-Kummissarju tadDixxiplina tal-MFA. Plejer ie[or mill-Premier sospi] log[ba hu Clive Spiteri ta’ Vittoriosa Stars li se jitlef ilpartita kontra Tarxien Rainbows f’Ta’ Qali s-Sibt. Dylan Xuereb (}ejtun C.) ;ie sospi] ]ew; partiti mill-Ewwel Divizjoni waqt li mit-Tieni Divi]joni Abeeb Abiodun Williams (Fgura Utd) u Albert Busuttil (Kirkop Utd) ;ew sospi]i ]ew; partiti kull wie[ed. Jason Cachia (Dingli S) u Jean Pierre Debono (G[arg[ur) huma sospi]i log[ba kull wie[ed.

Zerafa ma’ Balzan Balzan FC [atru lil Jesmond Zerafa b[ala l-kow/ il-;did tag[hom g[all-kumpalment talista;un wara li fil-bidu tal;img[a ke//ew li t-Taljan Riccardo Tumiatti. Zerafa g[andu l-g[a]la li j;edded ilkuntratt fi tmiem l-ista;un jekk l-affarijiet imorru tajjeb. Balzan b’hekk hu t-tielet tim li Zerafa se jkun qed imexxi filPremier wara Qormi (darbtejn) u Valletta li mag[hom reba[ ukoll darbtejn il-Kampjonat. L-ewwel impenn tieg[u ma’ Balzan se jkun is-Sibt kontra Floriana.

Il-manager ta’ Tottenham Hotspur Andre Villas-Boas insista li t-tim tieg[u se jkun qed jie[u l-isfida fl-Europa League bl-akbar serjeta`. Hu qal dan qabel il-konfront kontra Anzhi Makhachkala. Spurs bdew il-kompetizzjoni fuq nota mill-aqwa b’reb[a 3-0 kontra Tromso u issa jinsabu [erqana li barra li jispi//aw fost l-ewwel erbg[a fil-kampjonat Ingli], [alli jiksbu post fi/Champions League sta;un ie[or, jag[mlu wkoll pass akbar f’din il-kompetizzjoni fejn lista;un li g[adda kienu eliminati bil-penalties fil-kwarrti tal-finali minn Basel wara draw 4-4 aggregate. Villas-Boas li reba[ l-Europa League ma’ Porto fl-2011, jinsab [erqan li jirba[ ukoll dan lunur ma’ Spurs. Dan l-ista;un Anzhi g[adhom

ma [adux reb[a fil-kompetizzjonijiet kollha u fl-ewwel log[ba tal-grupp [adu biss draw kontra Sheriff tal-Moldova. G[alhekk Tottenham se jibdew favoriti imma se jkunu ming[ajr numru ta plejers regolari. Il-midfielder Etienne Capoue u l-winger Aaron Lennon huma definittivament barra waqt li Kaboul u Rose huma dubju]i. L-attakkant Adebayor irkupra minn marda li kellu imma mhux mistenni jibda u t[alla jit[arre; mar-riservi. L-attakkant Ivorjan Lacina Traore, Epureanu u Maksimov huma nieqsa g[al Anzhi. Interessanti l-fatt li l-aktar log[ba fl-istorja ri/enti talUEFA li se tkun qed tintlag[ab fil-Lvant estrem tal-Ewropa hi dik li se tlaqqa’ lil Shakhter Karagandy minn Grupp L kontra Maccabi Haifa f’Astana. Se

tkun it-tieni darba li l-klabb I]raeljan se jkun mar ilKazakhstan imma l-aktar darba mbieg[da, 3,600km. Vja;; ie[or twil se jkun dak ta’ Dinamo Kiev g[and Rapid Vienna. Dan se jkun is-seba’ konfront fl-Ewropa bejn it-tnejn u Rapid ;ejjin minn tliet reb[iet kontra t-tim mill-Ukrajna wara li kienu tilfu l-ewwel tliet konfronti. Timijiet o[ra li ltaqg[u qabel huma dawk fi Grupp B, Ludogorets Razgard u Dinamo Zagreb bil-Kroati dejjem eliminaw lill-avversarji Bulgari waqt li Trabzonspor kienu eliminati mill-avversarji tag[hom fi Grupp J, Lazio fit-tielet round tat-tazza UEFA fl-1994-95. Intant Wigan Athletic se jilag[bu l-ewwel log[ba Eropeja f’darhom kontra NK Maribor fi Grupp D.

M’hemmx triq lura g[alija — Alex Ferguson F’intervista ma’ stazzjoni televi]iv Amerikan l-ekx manager Alex Ferguson indirizza l-possibilita` li jirritorna fuq il-bank ta’ Old Trafford f’ka] li David Moyes jitlaq fil-futur qrib. “M’inix interessat li ner;a’ mmexxi tim jew li noqg[od na[seb dwar ir-ri]ultati ta’ Manchester United. Jinsabu f’idejn tajba ta[t Moyes. Se jkun tajjeb g[aliex hu manager tajjeb. Tkunu qed tarmu l-flus jekk tilag[bu fuqi li nirritorna b[ala manager. Id-de/i]joni g[amiltha. I]-]mien kien perfett. M’hemm l-ebda mod li nirritorna. Issa g[andi [ajja

;dida. Irrid immur il-Kentucky Derby u l-US Masters u lMelbourne Cup. Irrid in]ur iddwieli fit-Toscana u Franza,” qal Ferguson li kkonferma wkoll li Chelsea kienu avvi/inawh fl2003 biex je[duh Londra. “U]aw a;ent biex javvi/inani meta Abramovich [a l-klabb g[all-ewwel darba u jien g[idtlu m’g[andekx /ans. Ferguson ikkonfermna wkoll li Wayne Rooney talbu biex jitlaq lil Manchester United fi tmiem lista;un li g[adda u dan minkejja /a[da li l-plejer qatt ma g[amel talba biex ikun trasferit.

EUROPA LEAGUE

Il-Programm Grupp A

K. Krasnodar v Valencia Swansea v St.Gallen

Grupp B

Chornomorets O v PSV L. Razgrad v D. Zagreb

Grupp C

Elfsborg v S. Liege Esbjerg v Salzburg

Grupp D

R.Kazan v Z. Waregem Wigan v Maribor

Grupp E

Dnipro v Fiorentina P.Ferreira v Pandurii

Grupp F

APOEL N. v E. Frankfurt Bordeaux v M. Tel Aviv

Grupp G

Genk v Thun R. Wien v D. Kyiv

Grupp H

Liberec v Estoril Sevilla v Freiburg

Grupp I

Lyon v V. Guimaraes Rijeka v R. Betis

Grupp J

L. Warszawa v A. Limassol Trabzonspor v Lazio

Grupp K

A. Makhachkala v Tottenham Tromso v Sheriff

Grupp L

Alex Ferguson

S. Karagandy v M. Haifa AZ Alkmaar v PAOK


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

31

SPORT

Fa/li g[al Bayern, Real Madrid u Paris SG Bayern Munich taw wirja e//ezzjonali fl-Ettihad Stadium g[and Manchester City biex ]ammew l-ewwel post b’punti massimi waqt li Manchester United jkellhom jit[abtu biex [adu punt fl-Ukrajna. Roberto Mancini iddebutta ma’ Galatasaray bi draw 2-2 g[and Juventus waqt li Real Madrid, Paris Saint Germain u Olympiakos kisbu reb[iet konvin/enti.

Ri]ultati u klassifiki Grupp A

Shakhtar D. v Man. Utd 1-1 B. Leverkusen v R. Sociedad 2-1

Grupp A

Manchester United ma rnexxielhomx jie[du aktar minn draw 1-1 fl-Ukrajna g[and Shakhtar Donetsk biex it-tnejn baqg[u fl-ewwel post. Kienu United li marru fil-vanta;; minn Danny Wellbeck kmieni fl-ewwel taqsima imma kwarta mit-tmiem, Taison kiseb id-draw g[al Shakhtar. F’log[ba e//itanti u kumbattuta Bayer Leverkusen g[elbu lil Real Sociedad 2-1 u [adu l-ewwel punti. Simon Rolfes po;;a lil Leverkusen fil-vanta;; qabel ilmistrie[ imma Carlos Vela kiseb id-draw wara li [a rebound fuq penalty li kien falla. Fil-[in mi]jud kien Jens Helger li ta rreb[a lil Leverkusen. Grupp B Id-debutt fuq il-bank

ta’ Roberto Mancini ta’ Galatasaray kien wie[ed po]ittiv u e//itanti bi draw 2-2 fil-Juventus Stadium. Didier Drogba [asad lil Juventus li i]da fit-78 minuta kisbu d-draw minn penalty ta’ Vidal u g[axar minuti wara marru anke fil-

L

R

D

T

F

K

Pt

Man Utd 2 1 1 0 5 3 4 Shakhtar D. 2 1 1 0 3 1 4 B. Leverkusen 2 1 0 1 4 5 3 R. Sociedad 2 0 0 2 1 4 0 Grupp B

Juventus v Galatasaray R. Madrid v FC Copenhagen

Jesus Navas ta’ Man City mdawwar bejn Schweinsteiger, Mueller u Alaba.

vanta;; minn Quagliarella. Madankollu Umut Bulut [a biss minuta biex ;ab id-draw g[atTorok. Real Madrid ta’ Carlo Ancelotti kif mistenni ]ammew l-ewwel post b’reb[a o[ra kbira 4-0 fuq FC Copenhagen fil-Bernabeau. Is-solitu Cristiano Ronaldo skorja l-ewwel ]ew; gowls, wie[ed f’kull taqsima u Angel Di Maria g[alaq il-log[ba b’doppjetta o[ra. Grupp C

Zlatan Ibrahimovic re;a’ kien leroj ta’ Paris Saint Germain meta feta[ u g[alaq l-iskor u skorja doppjetta kontra Benfica fir-reb[a

3-0. Il-Fran/i]i ddominaw il-partita u a//ertaw mir-ri]ultat bi tliet gowls sal-ewwel nofs sieg[a. Ilgowl l-ie[or skorjah Marquinhos. Wirja impressjonanti millGriegi ta’ Olympiakos li reb[u fil-Bel;ju kontra Anderlecht 3-0 b’hat-trick tal-eroj tas-serata Konstantinos Mitroglou. Anderlecht fallew ukoll penalty minn Mitrovic fl-ewwel taqsima. Grupp D I/-Champions Bayern Munich ;abu fix-xejn l-isfida ta’ Manchester City u reb[u 3-1. Franck Ribery feta[ l-iskor wara seba’ minuti u fit-tieni taqsima

Thomas Mueller u Arjen Robben a//ertaw it-tieni reb[a fil-grupp lit-tim ta’ Guardiola. City naqqsu l-iskor minn Negredo fit-80 minuta waqt li Bayern lag[bu l-a[[ar minuti bi plejer anqas meta tke//a Boateng g[al fowl fuq Toure fis86 minuta u mill-freekick Silva laqat il-lasta. Aktar qabel CSKA Moscow kisbu l-ewwel reb[a kontra Victorias Plzen 3-2. Kienu /-?eki li fet[u l-iskor minn Rajtoral imma Zoran Tosic, Keisuke Honda u auto-gowl ta’ Reznik dawru l-log[ba favur ir-Russi qabel Bakos naqqas l-iskor.

R. Madrid Juventus Copenhagen Galatasaray

L

2 2 2 2

R

D

T

F

Paris SG v Benfica Anderlecht v Olympiakos P. L

R

D

T

2 2 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 2

F

Man City v B. Munich CSKA Moscow v V. Plzen R

D

T

B. Munich 2 2 0 0 Man City 2 1 0 1 CSKA Moscow2 1 0 1 Viktoria Plzen 2 0 0 2

F

R

D

K

Pt

K

Pt

6 1 6 4 3 3 3 5 3 2 6 0

Basel v Schalke 04 S. Bucharest v Chelsea L

3-0 0-3

1-3 3-2

Grupp E

Schalke Chelsea Basel S. Bucharest

Pt

7 1 6 4 4 3 2 3 3 0 5 0

Grupp D

L

K

2 0 0 10 1 6 0 2 0 3 3 2 0 1 1 1 5 1 0 1 1 3 8 1

Grupp C

Paris SG Olympiakos Benfica Anderlecht

2-2 4-0

0-1 0-4 T

2 2 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 2

F

4 5 2 0

K

0 2 2 7

Pt

6 3 3 0

Grupp F

B. Dortmund v Oly. Marseille 3-0 Arsenal v Napoli 2-0 L

R

D

T

F

K

Pt

Arsenal 2 2 0 0 4 1 6 B. Dortmund 2 1 0 1 4 2 3 Napoli 2 1 0 1 2 3 3 Oly. Marseille 2 0 0 2 1 5 0 Grupp G

Zenit SP v A. Vienna Porto v Atletico Madrid A. Madrid FC Porto A Vienna Zenit SP

L

R

D

T

0-0 1-2 F

K

Pt

2 2 0 0 5 2 6 2 1 0 1 2 2 3 2 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 3 1

Grupp H

Ajax A. v AC Milan Celtic v Barcelona Rafael ta’ United jipprova jie[u l-ballun lill-Bra]iljan Taison li skorja l-gowl tad-draw.

Cristiano Ronaldo li skorja doppjetta g[al Real

Barcelona AC Milan Ajax Celtic

L

R

D

1-1 0-1 T

F

K

Pt

2 2 0 0 5 0 6 2 1 1 0 3 1 4 2 0 1 1 1 5 1 2 0 0 2 0 2 0


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 3 ta’ Ottubru, 2013

32

LOKALI

Christian Debono, kelliem g[all-koalizzjoni, qal li huwa ironiku li fl-istess waqt li l-Ministru tal-Ambjent qed jipparte/ipa f’konferenza dwar l-infurzar tal-li;ijiet ambjentali qed jag[]el li jinjora l-kwistjoni tal-ka//a fir-rebbieg[a

Jipprotestaw kontra l-ka//a fir-rebbieg[a Claire Mifsud

Il-Koalizzjoni kontra l-Ka//a fir-Rebbieg[a lbiera[ filg[odu organizzat protesta kontra lka//a fir-rebbieg[a. Il-protesta saret quddiem il-Lukanda Excelsior fil-Furjana fejn b[alissa qed tiltaqa’ konferenza ta’ erbat ijiem dwar l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-li;ijiet ambjentali. Christian Debono, kelliem g[all-koalizzjoni, qal li huwa ironiku li fl-istess waqt li lMinistru tal-Ambjent qed jipparte/ipa f’konferenza dwar linfurzar tal-li;ijiet ambjentali qed jag[]el li jinjora l-kwistjoni tal-ka//a fir-rebbieg[a li tul listess konferenza kienet diskussa biss f’workshop. Il-Ministru Brincat, li kellu jifta[ il-konferenza, da[al kmieni u evita li jiltaqa’ ma’ dawk li kienu qed jipprotestaw. F’kummenti li ta lil InNazzjon, Christian Debono qal li l-koalizzjoni temmen li t-tema tal-ka//a fir-rebbieg[a ;iet diskussa biss f’workshop g[ax il-Gvern qed jist[i jiddiskuti lkwistjoni tal-ka//a illegali qud-

diem imsie[ba Ewropej. Il-koalizzjoni, li ti;bor fiha 13-il NGO jew g[aqda, fosthom il-Birdlife u l-Alternattiva Demokratika, s’issa ;abret 10,000 firma biex issir talba formali [alli jkun organizzat referendum biex il-ka//a fir-rebbieg[a ti;i abolita. Fil-kummenti tieg[u lil InNazzjon, Christian Debono qal li t-13-il organizzazzjoni [admu qatig[ biex ji;bru l-firem. Hu qal li l-koalizzjoni g[addejja bi programm edukattiv biex tinforma lill-pubbliku dwar g[aliex il-ka//a fir-rebbieg[a hija problematika. Minkejja li l-firem mi;bura s ’ issa huma biss terz tal 34,000 firma li huma me[tie;a sabiex jissejja[ referendum , jidher li l - koalizzjoni qed tikkunsidra l-possibilità li dan ir-referendum isir f’Mejju flistess jum tal-elezzjoni g[allg[a]la tal - Membri Parlamentari Ewropej . Fil kummenti tieg[u ma’ dan il;urnal, Debono spjega li jekk dan ir - referendum jg[addi ,

iwaqqaf il-li;i li tippermetti lka//a fir-rebbieg[a. Debono spjega wkoll li lkoalizzjoni se tkun qed tippre]enta r-rapport tag[ha dwar id-deroga fuq il-ka//a firrebbieg[a lid-Direttur :enerali

g[asafar. Matul il-protesta kien hemm battibekki bejn iddimostranti u l-management tallukanda li ma riedx li din ilprotesta ssir [dejn id-da[la tallukanda min[abba li din hi proprjetà privata.

Il-koalizzjoni qed tikkunsidra li r-referendum dwar il-ka//a fir-rebbieg[a jsir mal-elezzjonijiet tal-MEPs g[all-Ambjent fi [dan ilKummissjoni Ewropea li b[alissa jinsab Malta g[al din il-konferenza. Fil-fatt il-konferenza qed tkun organizzata mill-Kummissjoni flimkien ma’ Netwerk Ewropew li ji]gura limplimentazzjoni u l-infurzar tal-li;ijiet ambjentali flEwropa. F’Malta qed tkun koordinata mill-MEPA. Ta’ min jg[id li fost dawk li kienu qed jipprotestaw kien hemm ukoll numru ta’ persuni barranin li b[alissa qed jipparte/ipaw f’e]er/izzju ta’ monitera;; tal-migrazzjoni tal-

Sadanittant waqt id-diskors tieg[u fil-ftu[ tal-konferenza, li qed jie[du sehem fiha mal-mitejn delegat minn diversi pajji]i tal-UE, il-Ministru g[allAmbjent Leo Brincat sa[aq li lprogramm elettorali tal-Gvern Laburista jag[milha /ara li lambjent huwa fi/-/entru talinizjattivi kollha tal-Gvern filwaqt li s-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia li hu responsabbli mill-MEPA qal li l-Gvern Malti hu impenjat li j[ares il-le;i]lazzjoni Ewropea. Sadanittant fi stqarrija, l-

Alternattiva Demokratika qalet li l-Ministru Leo Brincat “irid ikun ta’ stonku” biex jindirizzza konferenza Ewropea dwar linfurzar tal-le;i]lazzjoni ambjentali u l-[arsien tal-bijodiversità meta l-Ministru Brincat innifsu jifforma parti minn Gvern li tawwal l-ista;un talka//a fir-rebbieg[a, estenda l[in tal-ka//a matul Settembru b’erba’ sig[at kuljum u jibqa’ jiddefendi l-ka//a fir-rebbieg[a. Fi stqarrija ta’ ftit linji, ilMinisteru tal-Ambjent [ass li kellu jippre/i]a li l-Ministru Brincat ma g[amel l-ebda attentat biex jevita lid-dimostranti, u wasal kmieni g[ax kellu skedata laqg[a mal-organizzaturi.

media•link COMMUNICATIONS

2013 10 3  
2013 10 3  
Advertisement