Page 1

Nru 13,577

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013 €0.80 www.maltarightnow.com

Jitlob lill-Qorti tordna r-rilaxx tal-mowbajl u t-tablet tieg[u F’rikors Norman Vella jg[id li l-pulizija ]ammet dawn l-o;;etti b’mod illegali u abbu]iv Norman Vella, eks ;urnalist u pre]entatur tax-xandir talistat, PBS, talab lill-Qorti tordna r-rilaxx tal-mowbajl u ttablet proprjetà tieg[u u li ;ew konfiskata b’mod abbu]iv u illegali mill-Pulizija meta nhar il-{add filg[axija kien arrestat u investigat fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta waqt li kien xog[ol. F’rikors li ppre]enta lbiera[ Norman Vella, g[al darb’o[ra /a[ad bl-aktar mod kategoriku li hu [a ritratt ta’ Kurt Farrugia, Kap tal-Komunikazzjoni talGvern; u ta’ Ramona Attard, Kap tal-Komunikazzjoni u Deputat Chief of Staff talMinisteru tal-Intern u s-Sigurtá Nazzjonali, fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta u jispjega kif il-Pulizija ma sabet lebda ritratt fil-mowbajl jew fittablet tieg[u. Fir-rikors li kien iffirmat mill-Avukati Therese Comodini Cachia u Karol Aquilina, Norman Vella qal lill-Qorti li hu ma [a l-ebda

ritratt ta’ Kurt Farrugia u Ramona Attard, u li malli ntalab jag[ti l-mowbajl tieg[u lillpulizija, ikkollabora u ta a//ess

immedjat lill-pulizija biex ifittex l-allegati ritratti, liema tfittxija rri]ultat fin-negattiv u g[alhekk o;;ezzjona bil-

qawwa kollha li ji;u kkonfiskati l-mowbajl u t-tablet proprjetá tieg[u. g[al pa;na 3

Qorti

‘L-artist’ jin]amm arrestat

Godwin Scicluna, mag[ruf b[ala ‘l-artist’, li g[andu 53 sena, tressaq il-Qorti lbiera[ tard filg[axija mixli bil-qtil ta’ Joseph Caruana ta’ 61 sena u attentat ta’ qtil ta’ tnejn minn uliedu bniet u ommhom Simone Caruana ta’ 27 sena. Ara pa;na 2

Parlament

Bejg[ ta/-/ittadinanza L-Oppo]izzjoni titlob lillGvern jippubblika l-kuntratt mal-kumpanija nkarigata milliskrutinju ta/-/ittadinanza Ara pa;na 5

Stipendji

Politikament responsabbli

L-OLANDA> Xena fi triq f'Amsterdam, il-kapitali tal-Olanda, wara l-maltempata kbira li [akmet it-Tramuntana tal-Ewropa matul il-;urnata tat-Tnejn. Maltemp li [alla tliet persuni mejta fl-Ingilterra u l-Olanda. Ara wkoll Pa;na 15

Jirri]enja /-Chairman tal-Bord tal-Istipendji biex il-Ministru jin[eles minn kull responsabbiltà. Il-PN jsostni li l-Ministru Bartolo hu politikament responsabbli g[at-tg[affi;a talistipendji Ara pa;na 7


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

2

QORTI

Ix-xena ftit wara lil se[[ id-delitt fil-Kalkara li dwaru Godwin Scicluna ;ie mixli bi qtil u attentat ta’ qtil ta’ ]ew; uliedu u l-eks sie[ba tieg[u (Ritratt> Joseph Galea)

‘L-artist’ jin]amm arrestat Bint l-akku]at se tigi operata aktar tard din il-;img[a wara li fl-isparatura intlaqtet vi/in il-kustilji Godwin Scicluna, mag[ruf b[ala ‘l-artist’, ir-ra;el li ilu mi]mum mill-Pulizija, minn nofsinhar ta’ nhar il-{add li g[adda u li g[andu 53 sena, tressaq il-Qorti lbiera[ tard filg[axija mixli bil-qtil ta’ Joseph Caruana ta’ 61 sena u attentat ta’ qtil ta’ tnejn minn uliedu bniet u ommhom Simone Caruana ta’ 27 sena. Huwa ;ie mixli wkoll li kka;una feriti gravi fuq l-eks sie[ba tieg[u u bintu ta’ tliet snin; li ;arr arma tan-nar f’post pubbliku ming[ajr li/enzja; li fl-2003 wettaq serqa minn garaxx; u li laqa’ g[andu [wejje; misruqa. L-in/ident se[[ g[all-[abta tal-

11am tal-{add li g[adda fi Triq San Leonardu, fil-Kalkara, wara argu-

ment bejn Godwin Scicluna u Joseph Caruana. Il-koppja Godwin Scicluna u Simone Caruana isseparaw ftit tax-xhur ilu, u g[andhom erbat itfal. Scicluna, wie;eb li mhux [ati tal-akku]i mi;juba kontrih u tressaq mill-Kap ta’ l-Iskwadra kontra l-omi/idji, l-Ispettur Chris Pullicino, u mill-Ispettur Michael Mallia. G[alih deher lAvukat tal-G[ajnuna Legali Joe Ellis. Kollox jindika li l-mara marret bit-tfal biex jarhom missierhom. Hi kienet akkumpanjata minn missierha, li ji;i n-nannu tat-tfal. Kien hawn li qam argu-

18-il sena ilu l-akku]at instab [ati f’;uri ta’ attentat ta’ qtil ment u hu allegat li r-ra;el, missier it-tfal, [are; arma tannar, x’aktarx senter tal-ka//a, u spara fid-direzzjoni tal-kunjatu tieg[u. Jidher li bil-porvli li [ar;u mill-iskrata/, intlaqtet l-omm kif ukoll il-bint. It-tifla se tigi operata aktar tard din il-;img[a g[ax intlaqtet vi/in il-kustilji. Joseph Caruana, ntlaqat minn tiri f’sidru u miet ftit wara li ;iet sparata l-arma tan-nar. Lomm, intlaqtet fi spallejha u f’saqajha, u t-tifla ta’ tliet snin ukoll intlaqtet [afif. Kemm l-

omm kif ukoll it-tifla qeg[din jing[ataw il-kura fl-Isptar Mater Dei u mhumiex fil-periklu tal-mewt. Godwin Scicluna ;ie mixli quddiem il-Ma;istrat Marseanne Farrugia bi qtil u ]ew; attentati ta’ qtil, u li hu re/ediv fuq ka] li se[[ numru ta’ snin ilu. Scicluna, di;à kellu ka]ijiet o[ra mal-pulizija meta 18-il sena ilu kien g[adda ;uri u nstab [ati ta’ attentat ta’ qtil. Dan dwar ka] li jmur lura 30 sena. Kien fit-28 ta’ Lulju 1983, meta Godwin Scicluna kien investigat u wara g[adda

;uri flimkien ma’ /erta Joyce Calleja, li dakinhar kellha 32 sena, u li hi mill-Gudja. Dan dwar attentat ta’ qtil tar-ra;el ta’ Joyce – Mario Calleja. Joyce Calleja kienet qalet lillPulizija li meta ]ew;ha kien fis-sodda jistrie[ waranofsinhar, kienet da[let persuna mhux mag[rufa u sparatlu darbtetjn. Mill-investigazzjonijiet talPulizija kien [are; li fil-fatt kienet martu stess li sparat ]ew; tiri meta ]ew;ha kien rieqed u li l-kompli/i tag[ha kien Godwin Scicluna li forna l-arma. F’;uri li kien instema’ filmag[luq f’Awwissu tal-1995 Calleja u Scicluna kienu nstabu [atja u ;ew kundannati [ames snin [abs.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

3

LOKALI

Eddie Fenech Adami jidda[[al l-isptar Il-President Emeritus u eks Prim Ministru u eks Kap talPartit Nazzjonalista Eddie Fenech Adami dda[[al l-Isptar Mater Dei g[all-osservazzjoni. Eddie Fenech Adami, fl-età ta’ 79 sena, idda[[al l-isptar matul tmiem il-;img[a, bit-tobba jikkonkludu li m’hemmx b]onn

Il-kumment fuq il-media so/jali tad-Deputat Laburista Marlene Farrugia dwar il-ka] ta’ Norman Vella

Jer;a’ ji/[ad b’mod kategoriku li [a xi ritratti kif allegat il-pulizija minn pa;na 1

Fisser ukoll li minn dak li ntqal lilu u minn dak li jidher anke fl-istqarrija tal-interrogazzjoni, l-investigazzjoni tal-pulizija kienet iffukata fuq allegat te[id ta’ ritratti permezz tal-mowbajl, liema allegazzjoni ma nstabitx veritiera hekk kif luffi/jali tal-pulizija li investigawh ing[ataw a//ess g[addata fotografika li kienet flapparat u li minnha jidher /ar li l-allegati ritratti ma tti[dux. Norman Vella sostna li filwaqt li n[eles ming[ajr kundizzjoni, il-pulizija xorta kkonfiskat il-mowbajl u t-tablet tieg[u u dan meta hu /ar li lPulizija ma kellha l-ebda setg[a taqbad u ]]omm ilmowbajl u t-tablet tieg[u g[allfatt li ma kellhiex suspett ra;jonevoli jew li g[amel reat bl-apparat li kien fil-pussess tieg[u. Irrimarka wkoll li ming[ajr pre;udizzju g[as-suspett, lallegat te[id ta’ ritratti ma jammontax g[al reat penali li dwaru tista’ ssir investigazzjoni li tinkludi arrest, interrogazzjoni, konfiska ta’ o;;etti

Filwaqt li n[eles ming[ajr kundizzjoni, il-pulizija xorta kkonfiskat il-mowbajl u t-tablet meta hu /ar li l-Pulizija ma kellha l-ebda setg[a taqbad u ]]ommhom g[all-fatt li ma kellhiex suspett ra;jonevoli jew li g[amel reat u a//ess g[al data personali u g[aldaqstant il-pulizija ]ammet dawn l-o;;etti b’mod illegali u abbu]iv. Norman Vella sostna wkoll li l-pulizija m’g[andha f’idejha ebda ritratt li seta’ allegatament ;ie me[ud minnu permezz talmowbajl u t-tablet tieg[u, u g[alhekk il-konfiska tal-o;;etti hi abbu]iva u illegali wkoll g[aliex mhix imsejsa fuq xi suspett ra;jonevoli ta’ g[emil penali. Wara l-arrest u l-interrogazzjoni twil ta’ madwar erba’ sig[at mill-Pulizija tard il-{add filg[axija, Norman Vella da[al lura g[ax-xog[ol b’mod regolari wara li s-sospensjoni li kienet ikkomunikata lilu fil-bidu tal-

interrogazzjoni l-{add stess, kienet irtirata ftit tal-[in wara. F’kummenti li lbiera[ g[amel lill-midja dwar dan ilkla], il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Norman Vella “ma kienx arrestat, kien biss investigat”. U g[al Muscat dan hu ka] li jiddeskrivih b[ala “personali”, u li g[alhekk hu ma jikkummentax fuqu. Dwar dan il-ka] kien hemm g[add ta’ kummenti fuq ilmidja so/jali, fosthom dik tadDeputat Laburista Marlene Farrugia li kkummentat li “ abbu]i b[al dawn kienu []iena, g[adhom []iena u jibqg[u []iena... m’g[andhom qatt isiru fuq [add... Malta jixirqilha a[jar”.

Iktar /aqliq fil-ministeri tal-Gvern Glenn Bedingfield, il-Kordinatur tal-Komunikazzjoni talMinistru tal-Affarijiet Barranin George Vella, m’g[adux jokkupa din il-kariga u [a kariga o[ra flUffi//ju tal-Prim Ministru. L-Uffi//ju tal-Kommunikazzjoni tal-Gvern, ikkonferma li Glenn Bedingfield ing[ata kariga fl-Uffi//ju tal-Prim Ministru. Wara li dan il-;urnal bag[at mistqosijiet lill-Kap tal-

Kommunikazzjoni tal-Gvern, Kurt Farrugia dwar jekk Glenn Bedingfield ing[atax kariga flUffi//ju tal-Prim Ministru, x’kienet din il-kariga u dwar x’kienet r-ra;uni li wasslet biex ma jibqax fil-kariga li kellu filMinisteru tal-Affarijiet Barranin, Kurt Farrugia qal li “l-Gvern [ass li Glenn Bedingfield jista’ jservi a[jar fi [dan l-Uffi//ju tal-Prim

Ministru fejn jg[in fil-kordinazzjoni bejn l-OPM u Ministeri differenti.” I/-/aqlieqa ta’ Glenn Bedingfield hi l-a[[ar minn sensiela ta’ /aqliq u ri]enji li [akmu diversi ministeri fil-Gvern Laburista fosthom ri]enji ta’ chiefs of staff, kapijiet ta’ segretarjati u /aqliq ta’ Kordinaturi talKomunikazzjoni minn Ministeru g[al ie[or.

ta’ intervent mediku u li jinsab lisptar g[all-osservazzjoni. Aktar kmieni dan ix-xahar, Eddie Fenech Adami n]amm lisptar g[al madwar 24 sieg[a wara li [ass u;ig[ f’sidru. Fis-snin l-img[oddija, kien sarlu l-intervent mediku ta’ bypass f’qalbu.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

4

LOKALI

Tabiba mhux [atja li /artet spalla ta’ tarbija fi twelid

Il-Kunsill Lokali tal-Mellie[a jir/ievi l-premju fil-qasam ambjentali mill-kumpanija GreenMT

Su//ess ambjentali fil-Mellie[a ri]ultat ta’ [idma ta’ kunsill b’ma;;oranza Nazzjonalista G[at-tieni sena konsekuttiva, il-Kunsill Lokali tal-Mellie[a kiseb su//ess fil-qasam ambjentali, hekk kif ;ie l-ewwel post fil-Green Council Awards, organizzati mill-kumpanija GreenMT. F’kumment lil In-Nazzjon wara dan ir-ri]ultat, id-Deputat Nazzjonalista u eks Sindku talMellie[a Robert Cutajar qal li dan ir-ri]ultat ikompli jikkonferma kemm Kunsill immexxi minn ma;;oranza Nazzjonalista fil-Mellie[a po;;a l-ambjent fuq quddiem fl-a;enda tieg[u, bis-serjetà. Robert Cutajar qal li dan lunur hu [olqa minn katina ta’

Po;;a l-ambjent fuq quddiem tal-a;enda tal-lokalità unuri li reb[et il-Mellie[a bejn l-2008 u l-2013 b’rabta ma’ inizjattivi ambjentali. Dawn kienu mertu tal-komunità kollha tal-Mellie[a u tal-Manikata g[ax dejjem g[arfet tkun dixxiplinata u parte/ipattiva fuq linizjattiva tal-Kunsill Lokali. Hu awgura li l-kunsill lokali pre]enti jkompli ja[dem fuq listess linji biex din il-lokalità

tibqa’ wa[da nadifa u li tirrispondi g[all-isfidi li joffri llum il-qasam ambjentali. Matul din is-sena, il-Kunsill Lokali kompla joffri s-servizz tal-;bir tal-iskart ri/iklabbli. Jirri]ulta li bi 93%, il-Mellie[a kklassifikat b[ala l-aktar lokalità li minnha jin;abar skart ri/iklat per capita matul l-2012. Barra minn hekk, il-Kunsill Lokali kompla jmantni numru kbir ta’ bring-in sites imqassmin madwar il-lokalità kollha u anke jqassam materjal ta’ promozzjoni fid-djar kollha tal-Mellie[a u l-Manikata. Dan kollu jawgura b’mod tajjeb g[all-futur tal-ambjent fil-Mellie[a.

Il-Prim Awla tal-Qorti ?ivili ma sabitx tabiba [atja li /arrtet lispalla ta’ tarbija waqt li kienet qed twellidha 13-il sena ilu. Ilka] imur lura g[all-14 ta’ Jannar 1999 meta fl-Isptar St. Philip’s ittabiba Astrid Camilleri welldet lil Carla, bint Albert u Astrid Gambina. Waqt it-twelid, it-tarbija sofriet ti/rita fl-ispalla tal-lemin u l;enituri tag[ha bdew pro/eduri fil-Prim Awla tal-Qorti ?ivili kontra l-istess tabiba u l-Golden Shepherd Group Limited b[ala ssid tal-imsemmi sptar. Il-koppja qalet li binthom sofriet di]abbilià permanenti min[abba t-traskura;ni tat-tabiba u tal-istess sptar u g[alhekk talbithom i[allsu d-danni g[all-a;ir tag[hom. Mill-provi li tressqu quddiem l-Im[allef Mark Chetcuti, irri]ulta li waqt it-twelid kien hemm pre]enti l-istess tabiba, ilqabla Catherine Sammut, il-pedjatra Mark Bailey u l-matron Helen Muscat. Waqt il-[las deher li ras it-tarbija ma kinitx [ar;et kompletament u ma kinitx imdawra kif suppost biex it-tarbija tkun tista’ to[ro; bla problemi. Kien g[alhekk li t-tabiba intervjeniet biex tkun tista’ twelled lit-tarbija. Mistoqsija jekk kinitx qed ti;bed [afna lit-tarbija u jekk kinitx ippanikkjata, Camilleri qalet li kien hemm problema u riedet issolviha. Hi qalet li dak il-[in [asset li kellha tintervjeni biex issalva [ajja it-tarbija u minkejja li ammettiet li dak li ;ara lit-tarbija se[[ min[abba t-ti;bid, sa[qet li kieku m’g[amlitx hekk it-tarbija ma kinietx titwieled [ajja g[ax kienet tifga.

Camilleri qalet ukoll li kellha ka]i o[rajn simili g[al dan, imma fihom jew it-tarbija twieldet b’mod normali inkella kellha b]onn ftit fi]joterapija. Wara li sema l-provi, lIm[allef Chetcuti qal li minkejja li sfortunatament it-tarbija sofriet dannu fi]iku fil-[las, ma n;ibitx prova li t-tabiba kienet responsabbli g[al dan.

Intervent li salva t-tarbija waqt it-twelid “Hi l-fehma tal-Qorti li dak li se[[ ma tefa ebda responsabbiltá g[al xi nuqqas tal-isptar billi Camilleri kienet persuna kwalifikata fil-kamp tag[ha, kienet assistita minn midwife u pedjatra, u ma jirri]ultax li kien hemm xi obblgu fuq l-isptar li jkun hemm xi persuni o[ra waqt il[las bi kwalifika li lanqas l-istess ;enituri ma jispe/ifikaw xi grad jew spe/jalizzazzjoni kellu jkollu”. L-Im[allef Chetcuti semma li l-post fejn sar il-[las kien attrezzat b’dak kollu ne/essarju u ma rax li kien hemm xi nuqqas minna[a tal-isptar jew l-amministrazzjoni tieg[u. Huwa qal ukoll li ma jidhirx li l-isptar kellu obbligu li jkollu Special Care Baby Unit g[al ka]i b[al twelid b’/esarja jew komplikazzjonijiet li jistg[u jinqalg[u waqt operazzjonijiet b[al dawn. Kien g[alhekk li illibera littabiba u lill-isptar mir-responsabbiltà g[al dak li se[[ lit-tifla 13-il sena ilu.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

5

PARLAMENT

Il-Gvern mitlub jippubblika l-kuntratt mal-kumpanija nkarigata mill-iskrutinju ta/-/ittadinanza L-Oppo]izzjoni sfidat lillGvern jippubblika l-kuntratt li g[amel mal-kumpanija Henley and Partners dwar id-drittijiet tag[ha dwar i/-/ittadinanza Maltija bi [las. Il-kelliem tal-Oppo]izzjoni dwar l-Intern u s-Sigurtà Jason Azzopardi, qal li din il-kumpanija se tkun qed tie[u s-somma ta’ 140,000 ewro minn total ta’ 650,000 ewro li kull applikant se jkun qed i[allas g[all-ksib ta//ittadinanza. Jason Azzopardi kien qed iwie;eb fil-Parlament g[all-introduzzjoni tal-Ministru g[allAbbozz ta’ Li;i li jemenda l-Att dwar i/-/ittadinanza. Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi qal li dan l-abbozz ifisser il-privatizzazzjoni ta//ittadinanza, u jibg[at il-messa;; li /-/ittadinanza tinsab g[allprezz. Dan qieg[ed ipo;;i lkun/ett so/jali bil-maqlub. IlGvern jaf il-prezz ta’ kollox imma l-valur ta’ xejn. Malta hi l-uniku pajji] flEwropa li g[andha distinzjoni dubju]a. Ebda pajji] ma joffri //ittadinanza b’donazzjoni; ma ta lil kumpanija barranija biex tidde/iedi hi u tir/ievi hi l-applikazzjonijiet ta’ min irid isir /ittadin; u ma ta lill-istess kumpannija l-esklussività li tag[mel l-iskrutinju. Jason Azzopardi qal li lkumpanija se tkun qed tie[u [las li se t[alli ftit d[ul lill-Gvern minn kull applikazzjoni. LOppo]izzjoni hi kontra l-bejg[ ta/-/ittadinanza b’donazzjoni i]da hi favur skema jew programm marbut ma’ investiment fit-tul. Jason Azzopardi qal li s-somma ta’ 650,000 ewro m’hi somma kbira xejn meta wie[ed iqis li din trid tattira investituri kbar, u meta wie[ed iqis li hawn min i]omm nofs miljun fi flus kontanti d-dar. Il-kelliem tal-Oppo]izzjoni qal li din il-li;i se ;;ib il-Karibew filMediterran. Ix-xahar id-die[el, il-

Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi qal li s-somma ta’ €650,000 m’hi somma kbira xejn meta wie[ed iqis li din trid tattira investituri kbar, u meta wie[ed iqis li hawn min i]omm nofs miljun fi flus kontanti d-dar kif iddikjara li g[andu l-Ministru Manwel Mallia

Prim Ministru se jmur Miami biex jippromwovi din il-li;i u se jkun ma’ pajji]i mag[rufa g[all-bejg[ ta/-/ittadinanza lil nies li jridu ja[bu l-flus tag[hom jew jevadu ttaxxa. Jason Azzopardi qal li b’dan ilprogramm il-Gvern qed jipperikola l-;id tal-pajji]. Hu di]onest ilGvern meta jg[id li lOppo]izzjoni qed tikkritika din illi;i g[aliex ma tridx li jonqsu ttaxxi fuq il-poplu. Din iddi]onestà to[ro; mill-fatt li minkejja d-diffikultà kkaw]ata mill-kri]i internazzjonali, Gvern Nazzjonalista naqqas sena wara o[ra l-pi] tat-taxxi. Dan il-pi] jonqos billi l-Gvern ja[dem bilg[aqal u jo[loq ix-xog[ol u mhux billi jbig[ i/-/ittadinanza. Jason Azzopardi qal li ried jitkellem ming[ajr il-privile;; parlamentari. Hu ta rendikont dwar il-kuntatti li g[amel mieg[u l-Ministru Mallia biex jitkellmu dwar dan l-abbozz. Meta kellmu lMinistru l-ewwel darba, din il-li;i kienet g[adha qed ti;i ppjanata u mhux veru li l-Ministru kellmu fuq l-abbozz. Jason Azzopardi qal li g[al xhur s[a[ l-Oppo]izzjoni ma kinitx ikkonsultata qabel ;ie ppubblikat l-abbozz ta’ li;i. Kopja tal-abbozz ;iet mg[oddija lill-Oppo]izzjoni

lejlet il-jum li fih ;iet ippubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern. F’laqg[a li saret fuq talba talOppo]izzjoni mal-esperti mqabbda mill-Gvern, saret il-mistoqsija g[aliex din i/-/ittadinanza qed issir ming[ajr rabta mal-investiment. Ir-risposta g[al din il-mistoqsija kienet li l-Gvern irid jg[a;;el il-li;i.

hu blacklisted mill-Bank Dinji. Il-pre]entazzjoni Russa turi li lkumpanija di;à jidher li g[andha kuntatti ma’ xi [add fil-Gvern biex jit[affu /erti applikazzjonijiet. Jason Azzopardi qal li f’laqg[a li saret dan l-a[[ar mill-a;enzija Identity Malta, persuni li ja[dmu fis-servizzi finanzjarji ;ew indirizzati b’mod arroganti. Meta qanqlu diffikultajiet li se tkun qed to[olqilhom il-li;i, qalulhom biex min ma jog[;bux dak li kien qed jing[ad, seta’ jitlaq ‘il barra. Skont ir-regolamenti li l-Gvern g[adda lill-Oppo]izzjoni, liskrutinju biex ting[ata /-/ittadinanza mhi stretta xejn u wie[ed jista’ jikseb /ertifikat ta’ kondotta anke b’sempli/i ;urament quddiem nutar jew avukat minn kwalunkwe pajji]. Min jikseb i/-/ittadinanza jista’ lanqas jirfes pajji]na u jista’ lanqas ikun investitur. Jason Azzopardi qal li l-Gvern ma wie;eb qatt g[al kummenti li saru li din il-li;i mhix inklu]a filprogramm elettorali tal-Partit

L-Oppo]izzjoni hi kontra l-bejg[ ta/-/ittadinanza b’donazzjoni i]da hi favur skema jew programm marbut ma’ investiment fit-tul Id-Deputat Nazzjonalista ]vela korrispondenza dwar kif ilkumapnnija kienet qed tirreklama din il-li;i. Hu po;;a fuq il-mejda tal-Kamra pre]entazzjoni li qed tag[mel il-kumpannija fir-Russja. Fiha qed tirreklama li Malta toffri vja;;ar ming[ajr vi]a lejn l-Istati Uniti. Dan kollu meta l-Gvern irid li l-lista ta’ min jing[ata /-/ittadinanza tibqa’ sigrieta. Dan kollu qed jipperikola l-ftehim dwar ilvi]a bejn Malta u l-Istati Uniti. Jason Azzopardi qal li l-istess kumpanija li se tkun inkarigata bid-due diligence se jkollha sehem minn kull applikazzjoni. Din lanqas kienet kapa/i tinforma lillGvern min kien Shiv Nair u li dan

Laburista u g[andha ri[a ta’ kumpens lil dawk li g[enu finanzjarjament lill-Partit Laburista finnefqa tieg[u matul il-kampanja elettorali. Id-Deputat Nazzjonalista qal li l-li;i qed t[alli diskrezzjoni wiesg[a [afna f’idejn il-Ministru. Hu ]ied li meta l-li;i t[alli [afna fet[iet fiha, jing[ata lok g[allabbu]. Il-li;i li qed jipproponi lGvern qed tpo;;i lil Malta malpajji]i li kellhom b]onn lg[ajnuna tal-UE biex isalvaw lekonomija tag[hom. Dan kollu hu umiljanti g[al Malta u mhux jg[olli isem pajji]na. Fl-introduzzjoni g[al-li;i, ilMinistru Manwel Mallia qal li

kien informa lill-Oppo]izzjoni dwar dan l-abbozz. Hu qal li rregolamenti dwar i/-/ittadinanza se jkunu ppubblikati wara li tg[addi l-li;i mill-Parlament i]da g[adda kopja tag[hom lillOppo]izzjoni. Hu sostna li hemm nuqqas ta’ qbil fost il-membri talOppo]izzjoni. Manwel Mallia qal fil-ka] ta//ittadinanza, l-Oppo]izjoni qamet issa u akku]a li hemm fost ilmembri tal-Oppo]izzjoni li qed jostakolaw il-progress. Il-Ministru Mallia attakka lillPN li ma kienx kapa/i jin/entiva linvestiment fil-pajji] u li llum tant qed jib]a’ mis-su//ess ta’ din illi;i li jrid jo[loq id-dubju. Il-Ministru /a[ad li /-/ittadinanza se ting[ata b’mod fa/li u qal li se jkun hemm skrutinju iebes. Din il-li;i se to[loq ;id kbir li minnu se jgawdi l-poplu kollu. Manwel Mallia kkonferma li mhux se tkun ippubblikata l-lista ta’ persuni li jing[ataw i/-/ittadinanza i]da lest li jkun hemm diskussjoni dwar dan il-punt. Il-Gvern irid li jag[ti /-/ittadinanza g[al [las li jsir u ‘l quddiem ikun jista’ jistudja jekk dan g[andux isir lil persuni li jag[mlu investiment fit-tul f’pajji]na. Is-sistema se tipprovdi t-twaqqif ta’ regolatur biex jirregola jew lOmbudsman f’ka] li r-regolatur ikun g[adu mhux ma[tur. Dan se jkun indipendenti u ja;ixxi filfunzjoni tieg[u ming[ajr ind[il. Il-Ministru Mallia qal li hemm diversi ra;unijiet g[aliex persuni jistg[u jfittxu /ittadinanza ta’ pajji] ie[or, fosthom mobilità a[jar ming[ajr [tie;a ta’ vi]a; min qed ja[rab minn sitwazzjonijiet diffi/li f’pajji]u; min g[al ra;unijiet ta’ taxxa jkun jaqblilhom li jmur jg[ix f’pajji] ie[or; u o[rajn li jkunu jridu jgawdu l-ambjent tal-pajji]. Manwel Mallia qal li d-d[ul ta’ miljuni ta’ ewro minn din il-li;i se jmorru g[all-investiment me[tie; fil-pajji].


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

6

LOKALI

Saru numru ta’ riformi biex jittejjeb il-pro/ess tax-xiri ta]-]ejt Matul l-a[[ar snin saru numru kbir ta’ sforzi u inizjattivi biex issir riforma fil-hedging u filpro/ess tax-xiri ta]-]ejt. Fost irriformi li saru kienu saru arran;amenti biex il-kompetizzjoni tinfeta[ g[al kumpaniji ;odda. Dwar dawn ir-riformi tkellem lUffi/jal Finanzjarju Ewlieni talEnemalta, Antoine Galea, waqt li kien qed jag[ti x-xhieda tieg[u fil-bini tal-Parlament hekk kif ilbiera[ kien hemm seduta o[ra tal-Kumitat g[all-Kontijiet Pubbli/i li matulha kompliet iddiskussjoni dwar ir-rapport talAwditur :enerali dwar ix-xiri ta]-]ejt. Fuq mistoqsija tad-Deputat Laburista Luciano Busutil, Antoine Galea qal li wara lin/ident li fih offerta tat-Totsa ma kinitx ;iet ikkunsidrata, idda[[let sistema ta’ emails b’password mill-MITA bl-offerti jkunu pprintjati quddiem il-membri talFuel Procurement Committee. Xehed li jidhirlu li t-telefonata biex tintalab password qabel ma jinfet[u l-offerti u t-telefonata biex il-password tkun issettjata mill-;did, kienet issir quddiem ilmembri tal-Fuel Procurement Committe. Id-Deputat Laburista Luciano Busuttil g[amel numru ta’ mistoqsijiet dwar ir-referenza li ssir firrapport g[all-erba’ istanzi meta lpassword ma kinitx mibdula. Mid-diskussjoni [are; li kien hemm okka]jonijiet meta mhux dejjem kienet segwita l-pro/edura li ting[alaq il-password fi tmiem il-laqg[a u tintalab password ;dida fil-bidu tal-laqg[a ta’ wara. Min-na[a tieg[u, Antoine Galea qal li l-logs tal-MITA ma jag[tux ser[an il-mo[[. G[amel referenza g[all-fatt li f’ka] minnhom, il-log tal-MITA, kienet

saret talba b’rabta ta’ disabling account u mhux ma’ password related issue u sa[aq li dawn huma ]ew; affarijiet differenti. Id-Deputat Luciano Busuttil oppona g[al din id-distinzjoni u sa[aq li dawn ifissru l-istess [a;a. Il-mistoqsijiet iffukaw ukoll fuq l-in/ident ta’ meta nxtara ]ejt b’ammont og[la ta’ sulphur minn dak mitlub, b’Antoine Galea jfakkar li l-kumpanija Trafigura kienet immultata nofs miljun ewro u fakkar ukoll li huwa hedded li jke//i lil din il-kumpanija mill-pro/ess tal-offerti ta]-]ejt jekk i]-]ejt ma jkunx skont lispe/ifikazzjonijiet. Hu qal li g[amel din id-dikjarazzjonijiet anki quddiem George Farrugia – l-a;ent tat-Trafigura. Id-Deputat Laburista Justyne Caruana qalet li kien hemm okka]jonijiet o[ra, anki wara li tTrafigura kienet immultata, meta ]-]ejt li nxtara minn din ilkumpanija ma kienx skont isspe/ifikazzjonijiet anki jekk mhux fl-ammont ta’ sulphur. Antoine Galea qal li dawn ilmistoqsijiet ma g[andhomx ikunu indirizzati lilu imma lillKap E]ekuttiv Ewlieni u l-Head of Petroleum g[ax huma kienu responsabbli minn dan il-qasam. Antoine Galea kien mistoqsi wkoll dwar il-laqg[at li kellu mar-rappre]entanti tat-Trafigura wara li ]-]ejt ta’ din il-kumpanija ma kienx skont l-ispe/ifijkazzjonijiet, u kkjarifika li George Farrugia ma kellux xi rwol partikolari f’dawn il-laqg[at. Hu qal ukoll li ma jiftakarx li kellu laqg[at individwali ma’ a;ent tal-kumpanija wa[du. Fuq mistoqsija tad-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenech Adami, qal li qatt ma ;ie offrut flus biex jag[mel g[a]la jew o[ra fil-Fuel Procurement Committee.

Familja fet[et kaw]a kontra familja o[ra wara li emfitewsi ta’ dar ;iet mibdula f’kera

Emfitewsi li nbidlet f’kirja dikjarata ksur tad-drittijiet tal-bniedem Il-Qorti Kostituzzjonali ddikjarat li l-li;i li permezz tag[ha emfitewsi temporanja tinbidel f’kirja meta tintemm, tmur kontra d-drittijiet fundamentali talbniedem. Id-de/i]joni ttie[det b’rabta ma’ kaw]a li familja fet[et kontra o[ra proprju wara li din tala[[ar kellha l-emfitewsi mibdula f’kera. Nazzareno Bezzina, Joseph Bezzina, Miriam Bezzina, Catherine Avero u George Bezzina rrikorrew g[allPrim Awla tal-Qorti ?ivili biex jilmentaw li d-dar tal-;enituri tag[hom Bartolomeo u Giuseppa Bezzina, li tinsab filG[arg[ur, kienet itte[ditilhom mill-familja Azzopardi. Huma qalu li l-post kien

ing[ata lill-familja Azzopardi b’emfitewsi temporanja imma g[alkemm din g[alqet fid-9 ta’ Awwissu 1991 l-artikolu 12(2) tal-Ordinanza li Tne[[i lKontroll tad-Djar g[amilha possibbli li l-emfitewsi tinbidel f’kera. Il-membri tal-familja Bezzina qalu fil-Qorti li ta[t dan lartikolu l-familja Azzopardi g[andha dritt tkompli tu]a lpost, u waqt li lmentaw li kienu qed ji;u m/a[[da minn xi [a;a li hi tag[hom, talbu g[al kumpens. Fit-18 ta’ Settembru li g[adda l-Prim Awla tal-Qorti ?ivili tat ra;un lill-familja Bezzina u ordnat lill-Avukat :enerali biex jag[tiha kumpens ta’ €30,000.

L-Avukat :enerali appella u l - ka] mar quddiem il - Qorti Kostituzzjonali preseduta millPrim Im[allef Silvio Camilleri u l - Im[allfin Giannino Caruana Demajo u Noel Cuschieri. It-tliet Im[allfin taw ra;un lill-Prim Awla tal-Qorti ?ivili g[ad-de/i]joni li din [adet, madankollu wara li qieset l-istima ta’ perit dwar l-imsemmi post, naqqset il-kumpens li g[andu jing[ata lill-familja Bezzina, b[ala kumpens g[allksur tad-drittijiet fundamentali tag[hom, bin-nofs ji;ifieri g[al €15,000. Il-kaw]a f’isem ilfamilja Bezzina saret millAvukati Cedric Mifsud u Michael Camilleri.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

7

LOKALI

Il-Ministru Bartolo politikament responsabbli g[at-tg[affi;a tal-istipendji Jirri]enja /-Chairman tal-Bord tal-Istipendji biex il-Ministru jin[eles minn kull responsabbiltà Ir-rapport li ;ie ppubblikat ilbiera[ dwar l-istorja talistipendji g[al studenti li jsegwu kors ta’ revi]joni fil-livell ordinarju f’istituzzjonijiet postsekondarji, tfisser mill-Partit Nazzjonalista b[ala konferma dak li kien ilu mag[ruf, ji;ifieri li /-Chairman tal-Bord talIstipendji, Tonio Briguglio, intg[a]el b[ala l-[aruf tassagrif//ju u kellu jirri]enja biex il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo jin[eles minn kull responsabilità. Il-Partit Nazzjonalista qal dan fi stqarrija li fiha fakkar li dde/i]joni li ttie[det ;iet reveduta biss wara investigazzjoni li saret mill-kamra tal-a[barijiet tal-Partit Nazzjonalista. L-istqarrija tg[id li minflok saret inkjesta indipendenti dwar dan il-ka], ir-rapport li wassal g[ar-ri]enja tac-Chairman talBord tal-Istipendji sar minn Bord kompost minn individwi appuntati politkament millMinistru Evarist Bartolo. Dawn jinkludu ]ew; konsulenti appuntati politikament mill-Ministru Evarist Bartolo stess u missier id-Deputat Laburista, Chris Fearne. Il-Partit Nazzjonalista ]ied li minbarra l-kredenzjali dubju]i tal-Bord ta’ Investigazzjoni li kiteb dan ir-rapport, ir-rapport innifsu jag[mel kummenti politi/i li mhumiex posthom f’rapport li suppost hu tekniku u imparzjali u hu /ar li r-rapport sar b’a;enda politika partikolari. Il-Partit Nazzjonalista qal li rrapport tal-Bord ta’ Investigazzjoni jag[mel referenza wkoll g[all-programm elettorali tal-Partit Laburista u b’hekk jikxef in-nuqqas ta’ ser-

jetà u l-a;enda politika ta’ dan il-bord. Fl-istess waqt, il-Partit Nazzjonalista jilqa’ l-proposta li ji;i //arat it-test tal-Li;i Sussidjarja biex jirrifletti l-bidliet li saru fl-2012 biex b’hekk pajji]na jkollu li;i li ma t[alli lebda lok g[all-interpretazzjoni. Il-PN qal li dan g[andu jsir fuq ir-rakkomandazzjonijiet talKummissjoni Nazzjonali g[allEdukazzjoni Avvanzata u Og[la. Il-Partit Nazzjonalista innota wkoll li /-Chairman tal-Bord tal-Istipendji ;ie appuntat politikament mill-Ministru Bartolo u dan g[alhekk ifisser li lMinistru hu politikament responsabbli g[ad-de/i]jonijiet li ttie[du mill-persuni li [atar hu stess. B’dan il-rapport, sa[aq ilPartit Nazzjonalista, il-Ministru Evarist Bartolo ng[aqad ma’ sensiela ta’ ministri li n[bew wara rapporti biex jg[attu xturhom minn ]balji li saru ta[t imne[irhom, liema ]balji huma politikament responsabbli g[alihom. Il-Bord li [ejja dan ir-rapport kien immexxi minn Paul Bonello b[ala Chairman talBord u li n[atar minn Gvern Laburista b[ala Chairman talMalita Investments plc wara li kien indirizza mass meeting talPartit Laburista li sar f’{a]}abbar waqt il-kampanja elettorali. Il-bord kien jinkludi wkoll lil Charmaine Cristiano Grech, eksvi/i Sindku Laburista ta]}urrieq; u lil Frederick Fearne li hu missier id-Deputat Laburista Chris Fearne. In-Nazzjon fit-2 ta’ Ottubru

Rapport li suppost hu tekniku u imparzjali sar b’a;enda politika 2013, ]velat din l-istorja li qabdet lill-Gvern f’paniku, bil-Prim Ministru Joseph Muscat jibg[at g[all-Ministru Evarist Bartolo g[al laqg[a ur;enti fil-Ber;a ta’ Kastilja u fi stqarrija jg[id li //irkulari [ar;et minn wara dahar il-Ministeru u li ordna investigazzjoni.

Il-Ministru Evarist Bartolo ng[aqad ma’ sensiela ta’ ministri li n[bew wara rapporti biex jg[attu xturhom minn ]balji li saru ta[t imne[irhom


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

8

LOKALI

‘Save A Life’ tniedi l-ewwel pro;ett

Madwar 500 /iklist ikkonkorrew g[al attività li l-iskop prin/ipali tag[ha hu li jin;abru flus b’risq il-Malta Community Chest Fund. Tfal, ]g[a]ag[, adulti u anzjani bdew l-avventura tag[hom mill-Palazz ta’ San Anton f’{‘Attard sal-Palazz tal-President, il-Belt. Matul ir-rotta, i/-/iklisti kienu eskortati mill-Pulizija, minn membri mill-Klabb ta/-?ikli]mu tal-Mosta kif ukoll minn rappre]entanti mis-St. John Ambulance Brigade u minn membri tal-ferg[a Maltija tas-So/jetà tas-Salib l-A[mar. Wara waqfa qasira g[al xarba friska, i/-/iklisti re;g[u qadfu lura sa {‘Attard. B’kollox, ir-rotta kienet twila 17-il kilometru. Minn kull parte/ipant intalbet donazzjoni ta’ €10 u allura minn din l-attività n;abru minn tal-inqas €5,000. Dan l-avveniment, li nieda l-attivitajiet tal-kampanja ‘Sports mill-Qalb’ tal-Malta Community Chest Fund, kien appo;;jat minn diversi kumpaniji u Kunsilli Lokali.

Din l-Art {elwa ssostni l-argumenti kontra l-i]vilupp mill-;did tal-Mistra Village L-g[aqda Din l-Art {elwa mistennija ]]omm mal-argumenti tag[ha dwar l-outline permit g[all-i]vilupp mill-;did talMistra Village fix-Xemxija, pro;ett li din l-organizzazzjoni ddeskrivietu b[ala ‘mostru’. Din l-Art {elwa kitbet lillBord tal-MEPA u stqarret li lapprovazzjoni tal-outline development permit, mog[ti fl-2008, saret fin-nuqqas ta’ informazzjoni importanti u rilevanti u

allura g[andha tkun annullata. L-organizzazzjoni qed tirreferi g[al artiklu fi [dan l-Att dwar lAmbjent u l-Ippjanar fejn qed tis[aq dwar pro/ess irregolari. Din l-Art {elwa wkoll qed titlob lil David Pace, ilKummissarju g[all-Ambjent u lIppjanar fl-Uffi//ju talOmbudsman, biex jag[mel investigazzjoni dwar il-pro/ess li l-organizzazzjoni qed tg[id li hu ‘dubju]’ u li ‘jqarraq’.

Id-de/i]joni dwar id-destin taz-zona pittoreska fix-Xemxija, li qabel kienet tilqa’ l-kumpless turistiku tal-Mistra Village, mistennija ting[ata mill-MEPA nhar il-{amis li ;ej. Jekk l-applikazzjoni tkun approvata, ikunu jistg[u jinbnew sitt blokok kbar ta’ 12-il sular ilwie[ed. Il-permess ikun jista’ jitlob g[al 1,200 spazju g[allparke;;. Din l-Art {elwa qalet li kien

hemm diversi sottomissjonijiet mhux mitmuma, tag[rif ]bilan/jat u irregolaritajiet li wasslu g[at-tfassil ta’ Development Permit Application Report, ippre]entat lill-Bord talMEPA. Dan irri]ulta biex ilBord ta l-approvazzjoni tieg[u lill-pro;ett. L-organizzazzjoni qalet li hi talbet g[al investigazzjoni li ntbag[tet lill-Uffi/jal talAwditjar tal-MEPA i]da ma r/eviet l-ebda twe;iba.

Diversi g[aqdiet volontarji, so/jetajiet u klabbs sportivi talEwwel Distrett se jkunu qed jibbenefikaw minn inizjattivi mwettqa mill-Fondazzjoni Save A Life; fondazzjoni iffinanzjata mid-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech. L-ewwel inizjattiva ta’ dan ilpro;ett bdiet titwettaq fil{amrun Spartans FC Nursery fejn qed jinbnew fa/ilitajiet li g[andhom iservu kemm l-iskopijiet sportivi kif ukoll dawk edukattivi tat-tfal li jattendu finnursery. Il-pro;ett fil-{amrun jinkludi /entru amministrattiv, fa/ilitajiet g[at-tag[lim, fa/ilitajiet g[attimijiet tan-nisa tal-{amrun FC u gym. F’diskors fin-nursery tal{amrun, Claudio Grech qal li hu se jkun qed jag[ti l-paga kollha tieg[u mill-Parlament g[al din ilFondazzjoni biex b’hekk jitwettqu pro;etti fl-Ewwel Distrett. Claudio Grech qal li l-pro;etti li se jitwettqu jridu jkunu intenzjonati lejn it-tfal, iridu jkunu sostenibbli u jkabbru l-opportunitajiet fil-lokal. Id-Deputat Nazzjonalista rabat l-iskop tal-Fondazzjoni Save a Life mal-[tie;a ta’ inizjattivi so/jali fl-Ewwel Distrett u qal li l-Fondazzjoni se tkun qed torbot l-edukazzjoni mal-isport g[allbenefi//ju tat-tfal. I/-Chairman tal-{amrun Nursery FC Noel Attard qal li nnursery tal-{amurn tirrikonoxxi l-impenn tad-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech u qal li din l-g[ajnuna se ttejjeb ilkundizzjonijiet tan-nursery, li fiha jattendu 260 tifel. Dan il-pro;ett, sostna /Chairman tal-{amrun Nursery, hu vitali g[all-i]vilupp tan-nursery, li jirrifletti wkoll fuq li]vilupp tat-tfal li jilag[bu mal{amrun.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

9

LOKALI

L-MUMN lesta tordna biex l-infermieri jibqg[u jag[tu s-servizzi tag[hom mill-Isptar Boffa

{ru; ta’ munita kommemorattiva ta]-€2 Fit-28 ta’ Ottubru 2013, il-Bank ?entrali ta’ Malta se jo[ro; ittielet munita minn serje ta’ muniti kommemorattivi ta]-€2 li jfakkru avvenimenti importanti fl-istorja kostituzzjonali ta’ Malta. It-tema ta’ din il-munita hi ‘Tmexxija awtonoma – 1921’. Inna[a ta’ wara tal-munita turi nna[a komuni ta]-€2, filwaqt li nna[a ta’ quddiem (in-na[a nazzjonali) turi mappa tal-g]ejjer Maltin u rappre]entazzjoni talpopolazzjoni Maltija ddisinjati mill-artist Malti :anni Bonnici. Malta kienet mog[tija forma ta’ tmexxija awtonoma mill-gvern Ingli] fl-1921, wara l-Ewwel Gwerra Dinjija u t-tbatija so/joekonomika li [alliet warajha. G[alkemm l-Ingilterra ]ammet kontroll dirett fuq diversi funzjonijiet amministrattivi ewlenin, ilkostituzzjoni l-;dida tat lil Malta setg[at akbar ta’ tmexxija awtonoma, inklu] Kabinett ta’ Ministri

eletti li g[all-ewwel darba sar responsabbli g[all-amministrazzjoni tal-affarijiet lokali. Il-munita kommemorattiva se to[ro; f’ver]joni g[a/-/irkolazzjoni fi sto//ijiet ta’ 25 munita kull wie[ed, u ammont limitat ta’ din il-munita se jo[ro; ukoll f’ver]joni proof. Il-muniti n[admu fir-Royal Dutch Mint. Il-Bank se jikkuntattja ’l dawk il-persuni li di;à g[amlu l-ordni biex jinfurmahom bl-allokazzjoni tag[hom, kif se j[allsu u l-;ranet meta jkunu jistg[u ji;bru l-muniti tag[hom ming[and il-Malta Coins Distribution Centre fil-bini prin/ipali tal-Bank ?entrali ta’ Malta. G[al aktar tag[rif, il-pubbliku hu ;entilment mitlub jikkuntattja lill-Malta Coins Distribution Centre billi jibg[at email lil mcdc@centralbankmalta.org jew billi j/empel (+356) 2550 6006/6007.

Il-Union Maltija tal-Infermieri u l-Qwiebel (MUMN) sa[qet fi stqarrija li jekk ma jkunx provdut ebda spazju g[al parke;; lillinfermieri u lill-pazjenti, liema parke;;i jridu jkunu qrib l-isptar il-;did tal-onkolo;ija, l-infermieri mhu se jkollhom ebda g[a]la [lief li jibqg[u jag[tu sservizzi tag[hom mill-Isptar Boffa fil-Furjana. L-MUMN argumentat li filwaqt li l-Awtorità Maltija g[allAmbjent u l-Ippjanar (MEPA) timponi /itazzjonijiet kbar fuq dar li ma jkollhiex spazji g[allparke;;, imbag[ad t[alli bini b[al sptar akut b’ebda spazju g[all-parke;;. Mill-a[[ar korrispondenza li saret bejn l-MUMN u l-

Fondazzjoni g[as-Servizzi Medi/i u l-Ministeru tas-Sa[[a, jirri]ulta li dak li qed ikun propost mhux a//ettabbli g[allinfermieri u l-MUMN. Paul Pace, il-President talMUMN fisser kif il-union kienet infurmata li g[alqa fa//ata talbypass ta’ Birkirkara tista’ tintu]a b[ala parke;;. Hu staqsa kif l-infermieri se jkunu qed jaqsmu l-bypass bit-traffiku enormi matul ir-rush hour. Su;;eriment ie[or li sar lillMUMN kien li wa[da millg[elieqi madwar l-Isptar Mater Dei tista’ tkun ikkunsidrata millMEPA s-sena d-die[la. IlPresident tal-MUMN staqsa jekk l-infermieri u l-pazjenti humiex se jaqb]u l-[itan tas-sejjie[

filg[odu biex imorru g[axxog[ol jew g[all-kura. Skont l-MUMN, l-aktar su;;eriment divertenti hu li linfermieri g[andhom ju]aw ittrasport pubbliku biex titnaqqas il-kon;estjoni tat-traffiku madwar l-Isptar Mater Dei u biex jg[inu fi kwalità tal-arja a[jar madwar l-Isptar. G[all-MUMN, de/i]jonijiet politi/i []iena li saru fil-passat u issa mill-ministru pre]enti mhux se jkunu ta’ detriment g[allinfermieri li fuq kollox jag[tu servizz mitqlu deheb lill-pazjenti. G[aldaqstant, temm jg[id Paul Pace, il-Ministru g[asSa[[a g[andu jittratta lill-infermieri, kif ukoll lill-pazjenti, b’rispett u b’dinjità.

Aktar reazzjonijiet g[ad-dokument ta’ qabel il-ba;it F’reazzjoni g[all-publikazzjoni tad-dokument ta’ qabel ilba;it, il-Kunsill tal-Caritas Malta [e;;e; biex ting[ata aktar g[ajnuna lil persuni li jinsabu f’diffikultà. Il-Caritas Malta qalet li hu importanti li dan ise[[ biex ji;i stimulat l-i]vilupp komuni u personali ta’ kull bniedem, filwaqt li fakkret fil-[ti;iet li persuni u familji vulnerabbli fis-

so/jetà g[andhom jing[ataw opportunitajiet indaqs biex jil[qu l-livell tal-g[ajxien talpajji], u b’hekk jipparte/ipaw bis-s[i[ fl-i]vilupp tieg[u. Il-Caritas Malta sa[qet ukoll fuq l-importanza tal-[olqien tax-xog[ol, filwaqt li appellat li l-[addiema g[andhom jing[ataw pagi ;usti u jkunu protetti minn kull tip ta’ diskriminazzjoni.

Min-na[a l-o[ra, il-Partit Komunista Malti appella biex fil-budget ma jidda[[lux taxxi indiretti li jista’ jkollhom effett negattiv fuq familji u persuni bi d[ul medju. Hu appella wkoll biex terga’ tidda[[al taxxa ta’ 35% fuq d[ul bejn 20,000 u 60,000 ewro, filwaqt li sa[qu li l-Gvern g[andu jikkunsidra li jda[[al taxxa fuq il-proprjetà vojta.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

10

OPINJONI

Reg[ba bla ra]an 1. Jekk hemm xi [a;a /ara [afna fl-g[a;la bla g[aqal li lGvern g[andu biex jibda jbig[ i/-/ittadinanza hi din: ir-reg[ba bla ra]an li g[andu biex ida[[al ftit flus malajr kemm jista’ jkun g[ax qata’ qalbu li jo[loq il-;id. Anke jekk g[alija u g[alik somma ta’ 30 miljun ewro jew 50 miljun ewro huma ovvjament somma kbira immens, meta tqis dak li jipprodu/i l-pajji] f’sena wa[da u tqis in-nefqa tal-Gvern f’sena wa[da, tara li tali somma mhi xejn. Ag[ar minn hekk, anzi [afna ag[ar minn hekk, hu l-fatt li largument mhux biss li se nda[[lu tant miljuni mill-bejg[ ta’ xi [a;a li qatt m’g[andha tinbieg[, i]da li se nkunu qed nitilfu [afna iktar milli qed inda[[lu f’telf ta’ reputazzjoni u f’telfien ta’ impjiegi. Iz-zalza ti;i [afna og[la mill-[uta. 2. Ejjew inkunu /ari: Malta llum tgawdi, jew a[jar, sal-lum, g[adha tgawdi minn reputazzjoni e//ellenti ta’ standards

g[oljin, ta’ integrità u ta’ /entru ta’ servizzi finanzjarji ta’ dixxiplina frott snin ta’ xog[ol iebes minn bosta. Is-servizzi finanzjarji llum jimpjegaw iktar minn 12,000 persuna u jikkontribwixxu per/enta;; qawwi mill-;id li no[olqu. Il-mument li Malta, grazzi u mertu tal-Gvern irresponsabbli li g[andna, tie[u rreputazzjoni li se ti;bed lejha rramba;; tad-dinja li jsiru /ittadini Maltin g[ax i[allsu somma ridikola b[ala donazzjoni, ji;ifieri nies li g[andhom warajhom il-kriminalità organizzata, addio reputazzjoni tajba. Appena dak ji;ri, ilebbtu ’l barra lkumpaniji tas-servizzi finanzjarji. 3. B’diqa ninnotaw li f’pajji]na f’dawn l-a[[ar erba’ xhur wara xulxin, il-qg[ad kompla jog[la. L-ironija ma tistax tkun ikbar: fl-a[[ar [ames snin, fejn spe/jalment fl-2008 sal2010 kien hawn l-ag[ar ri/essjoni fl-istorja u l-og[la

Il-Gvern immexxi minn Joseph Muscat mo[[u biex jag[ti l-konsulenzi lil tal-qalba u lill-ba]u]li, filwaqt li /-/ifra tal-qg[ad qed ti]died minn xahar g[al ie[or

Jason Azzopardi jason.azzopardi@gov.mt

prezzijiet ta]-]ejt, meta rajna pajji]i kbar immens jin]lu g[arkupptejhom u kullimkien jisplodi l-qg[ad, f’pajji]na sena wara sena kellna rekord ta’ nies ja[dmu u l-qg[ad fl-inqas livelli tieg[u. Mhux talli hekk, talli rapport wara l-ie[or minn barra minn Malta tawna /ertifikati millaqwa, fl-istess livell tal-:ermanja. Irnexxielna nnaqqsu l-income tax g[al tliet darbiet, anke fla[[ar Ba;it, u qatt ma kellna

g[alfejn inbig[u passaporti Maltin. G[alhekk hu di]onest l-argument ta’ Muscat li g[ax a[na kontra l-bejg[ ta/-/ittadinanza allura jfisser li a[na rridu li ma jonqosx il-pi] tat-taxxi. Jekk konna a[na stess, il-PN, li naqqasna dak il-pi] tat-taxxi, naqqasna l-qg[ad u wasalna g[al rekord fin-numru ta’ dawk li ja[dmu bi qlig[ u qatt ma waqajna g[ar-redikolu li nbig[u //ittadinanza. 4. Dan il-Gvern mo[[u biex isiefer u jiddeverti u ji;i lura idu f’idu. Mo[[u biex jidher pompu] u bombastiku u jitkellem g[all-gallarija, imma

meta tag[sar ma ssib xejn. Iddur kemm iddur, insibu li l-qg[ad qed jog[la u l-Gvern mo[[u biex jag[ti l-konsulenzi lil tal-qalba, lill-ba]u]li tieg[u. Kemm kienu jibku kontra l-konsulenzi fla[[ar [ames snin. Issa hekk u iktar qed jag[mlu biex jiffangaw. 5. B[al-lum int u jien inkunu nafu x’fih il-Ba;it. Tinsiex tistaqsi x’sar mill-weg[da tattablets b’xejn, ta/-child care centres b’xejn, tal-medi/ini wara l-bieb, tal-arretrati lill-Pulizija, tar-refund tal-VAT tal-vetturi u tant weg[di ohra. U ftakar li xorta wa[da se jbig[u /-/ittadinanza tieg[ek bir-ribass.

Paroli, paroli, paroli G[adha tidwi f’widnejna ttheddida tal - Prim Ministru Joseph Muscat li ma kienx lest jo[ro; mis - Summit tal Mexxejja tal-Unjoni Ewropea li sar fi tmiem il - ;img[a li g[addiet, jekk ma jkunx hemm ri]ultati konkreti dwar il kwistjoni tal - immigrazzjoni irregolari (hu jsej[ilha illegali biex ikun aktar drammatiku). {afna inkwetaw li l - Prim Ministru kien se jag[mel xi wa[da a la Duminku Mintoff meta kien waqqaf g[al jiem s[a[ konferenza internazzjonali jekk fid-dikjarazzjoni finali ma tid[olx klawsola dwar il Mediterran. O[rajn, li g[alihom kulma jg[id u jag[mel Joseph Muscat hu tajjeb, stennew bil-[erqa li lPrim Ministru kien se jirnexxilu jikseb ri]ultati konkreti u jie[u dak li ried jew g[all-inqas parti minn dak li ried. Lura Malta idu f’idu Is-Summit ;ie u mar.

Joseph Muscat mar Brussell u ;ie . Anqas minuta aktar tard milli kien ippjanat li jirritorna. Imma ;ie idu f’idu. Ma kiseb xejn minn dak li mar determinat li ji;;ieled g[alih . U kellu jikkuntenta bil - weg[da li xahrejn o[ra , il - mexxejja Ewropej jiddiskutu l-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari u

suppost jadottaw “mi]uri operattivi” dwar dan il-fenomenu.

Is-Summit ;ie u mar. Joseph Muscat mar Brussell u ;ie. Anqas minuta aktar tard milli kien ippjanat li jirritorna. Imma ;ie idu f’idu. Ma kiseb xejn minn dak li mar determinat li ji;;ieled g[alih

Soluzzjoni g[all-Mediterran

{add mhu kuntent li g[adu ma jidhirx id-dawl f’tarf ilmina mudlama tal-immigrazzjoni irregolari. Ilkoll nixtiequ li tinstab soluzzjoni biex ilMediterran ma jibqax ji]viluppa f’/imiterju. Jista’ jkun li ma naqblux mat-tip ta’ soluzzjoni, i]da li hemm b]onn issir xi [a;a naqblu lkoll. Li ma naqblux ]gur hu malmod kif tasal biex tikseb irri]ultati mixtieqa . Joseph Muscat jidhrilu li jista’ jasal bit-theddid u t-tisbit tar-ri;lejn. Issa jaf a spejje] tieg[u li dan il-metodu ma ja[dimx. A[na nemmnu li s-soluzzjoni tista’ tinstab bil-perswa]joni. L-Italja li g[andha problema ta ’ immigrazzjoni irregolari daqsna jekk mhux akbar minn tag[na, ukoll trid soluzzjoni ur;enti. I]da mhux bit-tisbit tar-ri;lejn u t-theddid. Jalla s-soluzzjonijiet jaslu. U jkunu soluzzjonijiet ;usti kemm g[all - pajji]i li qed jiffa//jaw din il - problema , b[alma huma Malta u l-Italja, kif ukoll g[all-eluf ta’ persuni, fosthom nisa u tfal li qed jissugraw [ajjithom u ja[arbu minn sitwazzjonijiet diffi/li biex ifittxu futur a[jar.

Mario Schiavone mario.p.schiavone@gmail.com

Jurik i]-]iemel u jqabbe] id-debba Il-Partit Laburista qabel l-

a[[ar elezzjoni wieg[ed li;i li tirregolarizza s-sitwazzjoni ta’ persuni b ’ orjentazzjonijiet sesswali differenti biex dawn jing[ataw l-istess drittijiet daqs /ittadini o[ra. Qal li se jintrodu/i l-kun/ett ta’ unjoni /ivili. Li r-relazzjonijiet bejn ra;el u ra;el jew mara u mara jkunu regolarizzati u dawn jing[ataw id-drittijiet /ivili li jixirqilhom hu po]ittiv u jaqbel mieg[u kul[add. Fil-fatt il-Parlament di;à kellu quddiem abbozz ta’ din ix-xorta biex ikun kunsidrat. Il-Gvern ta’ Joseph Muscat dehrlu li kellu jag[mel xi [a;a differenti. Wieg[ed li se jippubblika White Paper dwar issu;;ett li ma ;iet pubblikata qatt. Minflok ippubblika abbozz

ta’ li;i li jmur lil hinn minn dak li wieg[ed u li dwaru kien hawn kunsens. L-Abbozz pre]entat millGvern li se jkun diskuss, i[alli bosta domandi mhux imwie;ba. L-aktar dawk fejn jid[lu l-interessi tat-tfal. Imma fuq kollox hu abbozz li se jda[[al i]-]wie; bejn persuni tal-istess sess bla ma g[andu l-kura;; jg[id li se jag[mel hekk. Jekk l-abbozz jg[addi kif propost ikun qed jintrodu/i ]-]wie; bejn koppji talistess sess. G[aliex din l-g[a;la kollha^ Il-Gvern irid jibda

jbig[ i//ittadinanza Maltija lill-barranin malajr kemm jista’ jkun. G[andu g[a;la kbira biex jibda jag[mel dan. Lublieba li mhix ;ustifikata. Imma fil-fatt di;à po;;a skadenza sa meta jrid li din il-li;i tg[addi millParlament. Din hi li;i tal-mist[ija. Hi li;i

mge]wra f’pezza drapp sewda biex a[na /-/ittadini Maltin ma jkunux nistg[u naraw x’hemm mo[bi ta[t dak id-drapp skur. A[na /-/ittadini onesti Maltin g[andna dritt inkunu nafu lil min se jkollna ma’ djulna bl-istess drittijiet b[alna? Irridu nkunu nafu x’[ob] jieklu dawn it-talin li l-unika [a;a li nafu dwarhom hi li g[andhom 680,000 ewro biex jing[ataw l-istess drittijiet tag[na anke ma jkunux jist[oqqulhom. Anke jkunu nies ta’ karattru dubju]. Anke jekk ikunu frodisti u jipprattikaw metodi mhux le/ti. Anke jekk ikunu skwalifikati mill-og[la istitutzzjoni finanzjarja internazzjonali min[abba l-mod xejn dinjitu] li joperaw bih. Il-poplu g[andu dritt ikun jaf g[aliex din l-g[a;la u dan il[abi kollu minn Gvern suppost trasparenti, fuq xi [a;a li tolqot lil kull wie[ed u wa[da minna.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

11

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

Bejn summit u summit Il-Prim Ministru Joseph Muscat mar g[as-summit tal-Unjoni Ewropea fi Brussell wara li qal bi kliem estrem biex jistieden irrappurta;;, li mhux se jo[ro; mis-summit jekk ma ji;ix bis-soluzzjonijiet f’idejh g[all-problema tiggrava tal-immigrazzjoni. Xejn dwar Malta fis-summit Ewropew Is-summit sar, imma r-ri]ultati tieg[u huma li fil-konklu]jonijiet ma ssemmiet xejn il-qag[da partikolari ta’ Malta fl-immigrazzjoni kif kien isir qabel, u lanqas ma ssemma l-programm li bih pajji]i tal-Unjoni Ewropea kienu bdew jie[du mijiet ta’ immigranti minn Malta. Muscat b’idu f’idu u b’diskussjoni regolari fil-Milied Ji;ifieri l-Prim Ministru Muscat mhux biss ;ie b’idu f’idu, imma wkoll ;ie b’ri]ultati li tefg[u lil Malta lura, flok ‘il quddiem. Kulma g[amlu l-konklu]jonijiet hu li qalu li fil-Milied ilmexxejja Ewropej se jiddiskutu l-problema kif jag[mlu kull Milied. Muscat u l-media tieg[u i]olati dwar l-immigrazzjoni Waqt li f’Malta Muscat u l-media tieg[u kienu wa[edhom f’dawn il-;ranet jg[idu li l-Prim Ministru Muscat g[amel xi kisba, il-media indipendenti f’Malta, il-media kollha barranija u anke

mexxejja So/jalisti s[abu kienu qed jg[idu kemm ma sar xejn g[all-immigrazzjoni.

L-ebda roadmap, lanqas fuq l-immigrazzjoni U m’hemmx biex tistag[;eb. G[ax minkejja l-fta[ir birroadmap li bih Muscat qabel l-elezzjoni kellu xi pjan kif imexxi, illum hu /ar g[al kul[add li Muscat m’g[andu l-ebda pjan ta’ sustanza, anzi g[addej jipprova tattiki li ma jikkonvin/ux. L-ewwel i]er]aq il-kliem u t-twissijiet b’[afna tisbit tas-saqajn, u mbag[ad u wara li ma jkunx kiseb ir-ri]ultati jipprova jba]war il-kiem biex jag[ti l-impressjoni li g[addiet tieg[u meta r-realtà tkun turi iswed fuq l-abjad bil-kontra. L-estremi]mu, it-tg[ajjir, it-theddid u l-ultimata ma jikkonvin/ux Muscat ma setax jikkonvin/i bl-estrem

tal-pushbacks lura ta’ immigranti li qed ja[arbu minn gwerra /ivili fis-Sirja. Muscat ma setax jikkonvin/i meta dawwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni li fuqha jag[tina ra;un kul[add, f’wa[da ta’ ksur tad-drittijiet talbniedem li fuqha ma jag[tina ra;un [add. Muscat ma setax jikkonvin/i bit-tg[ajjir lill-Ewropej biex jitg[allmu jxommu lkafè. U lanqas ma seta’ jikkonvin/i bit-theddid u l-ultimata. Suppost g[adu Brussell, imma issa g[al Miami B’dak li qal Muscat, suppost g[adu fis-sala tas-summit fi Brussell. U issa minn summit bla ri]ultati g[al Malta, Muscat sejjer g[al ie[or f’Miami fejn hu /ar li se jwaqqa’ isem Malta jag[mel i/-/ittadinanza tag[na wa[da mixtrija b[al ta’ pajji]i talKaribew b’reputazzjoni [a]ina dwar [asil tal-flus. Il-problema tas-summits ta’ Muscat hi s-sustanza Fis-summits jidher li Muscat jie[u pja/ir [afna jippo]a quddiem il-kameras. Imma wara li s-summits jintemmu, meta d-dwal talkameras jintfew u l-intervisti telegrafi/i jintesew, jibqa’ biss issustanza. U s-sustanza jidher li hi l-problema tas-summits ta’ Muscat.

Reed kellu mu]ika li kienet pjuttost to[loq atmosfera mudlama imma hemm [afna x’tixtarr. Wie[ed jittama li lwirt tieg[u, issa li [alliena jibqa’ jin[ass u jixpruna bosta talenti o[ra, inklu] hawn Malta, fejn illum hawn tant talenti li b’xi mod jew ie[or, bil-mu]ika b’xifer jaqta’, tag[raf l-influwenzi tal-mibki Lou Reed. Eric Montfort Il-Marsa

Artist prolifiku u kapa/i Lou Reed kien wie[ed milliktar artisti prolifi/i, kapa/i, imma wkoll inkonsistenti fixxena mu]ikali. Xorta wa[da ilu snin twal li naqqax in-ni//a tieg[u fix-xena mu]ikali. Dan se[[ minn meta waqqaf il-grupp seminali tieg[u, Il-Velvet Underground. {add ma kien jobsor li fl-era tal-hippies u m[abba u pa/i, dan ilgrupp irnexxielu jo[ro; b’mu]ika mimlija dissonanza u b’temi marbutin ma’ su;;etti perversi b[all-abbu] bid-droga fis-silta Heroin, u s sadomaso/i]mu fis-silta Venus in Furs. Lou Reed kien ja[dem tajjeb [afna mal-kapa/issimu John Cale, li kienidoqq il-viola u anke permezz ta’ Maureen Tucker perkussjonista u d-daqqaq talbass, il-mibki Sterling Morrison. Kien hemm ukoll il-kantanta Nico, li [admet tajjeb [afna flewwel album tal-Velvet Underground, mag[ruf b[ala The Velvet Underground and Nico. Fis-snin ta’ wara l-Velvet Underground, Lou Reed [areg ukoll bl-albums u singles tajbin, l-iktar popolari kienu Walk on

Lou Reed

The Wild Side, li kienet tittratta t-transvestiti, su;;ett ie[or taboo, kif ukoll albums b[al Transformer, li minnu kien hemm ukoll is-silta Perfect Day. 24 sena wara, din is-silta spi//at b[ala kanzunetta g[allkaritá u spi//at biex tellg[et lil Lou Reed u bosta artisti li g[enuh fil-qu//ata tal-klassifika Brittanika. Jien kont ixxurtjat li rajt lil Lou Reed waqt it-tour li serva b[ala promozzjoni g[all-album Ecstacy, fis-sena 2000. Kien kun/ert mill-aqwa g[ax l-istess album kien wie[ed mill-aqwa li qatt [areg Lou Reed. Dan l-artist pjuttost temperamentali influwenza lill-bosta artisti b[al David Bowie, irRoxy Music, il-Joy Division, Japan, u [afna o[rajn.

Servizz limitat Veru li hu po]ittiv li massodod tal-pazjenti f’Mater Dei hi [aga sabi[a li wie[ed jista’ jixtri sieg[at g[al u]u tal-internet I]da s-servizz provdut hu limitat. Per e]empju jekk miniex sejjer ]ball il-keyboard ma tippermettix lil dak li jkun li jda[[al b[ala password il-figuri kollha li keyboard normali fuq PC jew laptop tippermetti. Dan hu ta’ ]vanta;;. G. Bonett Marsalforn

L-ittri f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta jew fl-indirizz elettroniku alex.attard@media.link.com.mt

25 sena ilu f’In-Nazzjon Fi tmiem ]jara tal-Prim Ministru Libjan f’Malta, intla[aq ftehim importanti g[allekonomija ta’ Malta. Il-ftehim kien iffirmat mill-Prim Ministru Malti u dak Libjan. F’xandira ministerjali, il-Vi/i Prim Ministru Guido de Marco g[amel enfasi li lpoplu u l-gvern flimkien g[andhom jag[mlu ;lieda lill-korruzzjoni. Guido de Marco spjega fid-dettall kif se ta[dem il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzzjoni u apella lill-poplu g[all-akbar koperazzjoni f’dan ilqasam delikat u importanti. Fl-isplu]joni kbira li se[[et fi Triq Birkirkara, f’San :iljan, riedu joqtlu lillAvukat George Cutajar. L-isplu]joni se[[et fil-karozza tal-Avukat Cutajar.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrum {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

12

INTERVISTA

Il-U{M tirba[ pro/ess ;udizzjarju kontra l-GWU u l-Arriva Malta Limited Kull persuna g[andha d drittijiet u dmirijiet tag[ha lejn u mill-post tax-xog[ol. I]da meta l-[addiem i[ossu li

mhux jing[ata dak li jist[oqqlu , tid[ol taqbe] g[alih il - union li hu jkun imsie[eb mag[ha.

Dan l - a[[ar , u[ud mill [addiema tal-Arriva g[addew minn esperjenza mhux pja/evoli tant li l-U{M fet[et

pro/ess ;udizzjarju Tkellimna ma ’ Caruana, il-persuna abbli mis - sezzjoni

l - Qorti . Martin responsPort u

Trasport fi [dan il-U{M, biex nifhmu a[jar x ’ wassal g[al din l-azzjoni fil-konfront talGWU u entitajiet o[rajn.

Clinton Sammut

X’inhu r-rwol tal-U{M filqasam tat-trade union^

qatg[alhom il-mi]ata dovuta lillGWU b’mod immedjat. Il-[addiema bil-miktub infurmaw ukoll lill-Arriva li b’effett immedjat g[andha titnaqqas biss il-mi]ata mill-paga tag[hom u ting[ata direttament lill-U{M. Dan irri]ulta biex il-GWU ma ta//ettax dawn ir-ri]enji tant li bdiet tibg[at g[all-[addiema biex ir-ri]enja ;;ibuha personali luffi//ju tag[hom.

Ir-rwol tal-Union {addiema Mag[qudin (U{M) fil-qasam tattrade union kien dejjem dak li tipprote;i d-drittijiet tal-[addiema membri tag[ha u tipprovdilhom la[jar kundizzjonijiet possibbli tul l-impjieg tag[hom.

F’liema oqsma hi involuta lU{M^

Ba]ikament l-U{M hi involuta f’kull settur li wie[ed jista’ jimma;ina. Fil-ka] tas-sezzjoni ‘Port u Trasport’ tal-U{M li jien responsabbli minnha, g[andha numru ta’ rikonoxximenti f’diversi postijiet tax-xog[ol b[al [addiema li ja[dmu fil-;arr talmerkanzija, importazzjoni u esportazzjoni, trasport tal-passi;;ieri b[al Gozo Channel, lirmi;; tal-vapur u l-piloti tag[hom. Barra dan nirrappre]entaw tliet kooperattivi fis-settur marittimu li huma membri tag[na.

Tista’ union ma ta//ettax ri]enja^ L-ebda union ma g[andha d-

dritt ma ta//ettax ri]enja ta’ [addiem mill-union tag[ha. Dan hu illegali li jsir u jmur kontra ddrittijiet fundamentali tal[addiem. Kull [addiem g[andu d-dritt li wara li jitlef il-fidu/ja fil-union tieg[u jsib union o[ra alternattiva li tista’ u kapa/i tipprote;i d-drittijiet fundamentali tieg[u tul l-impjieg tieg[u.

G[aliex [assejtu li tfittxu lkummissarju tad-data f’dan ilpro/ess ;udizzjarju^

G[aliex il-U{M [asset ilb]onn li tirrappre]enta l[addiema tal-Arriva meta dawn di;à kellhom union o[ra rikonoxxuta^

Il-U{M kienet involuta fittrasport pubbliku qabel ma lArriva ;iet f’Malta tant li a[na konna nirrappre]entaw lill-[addiema tal-Asso/jazzjoni Trasport Pubbliku (ATP) u kien bis-sa[[a tal-U{M li l-[addiema tal-ATP ;ew trasferiti mal-Arriva. B’dan il-mod il-U{M irnexxielha tipprote;i l-impjieg tal-[addiema kollha li kienu involuti. Meta ;ara dan kollu u bdew de[lin [addiema o[ra, issentiment tal-ma;;oranza kien dak li dawn jing[aqdu ma’ trade union o[ra kif ba]ikament sar meta l-Arriva da[let f’Malta. Ftit tal-;img[at ilu numru konsiderevoli ta’ [addiema li kienu msie[ba f’din il-union bdew javvi/inaw lilna biex jer;g[u jsiru membri mag[na.

G[aliex ta[seb li ;ara dan^

Il-[addiema tal-Arriva li ssie[bu mag[na lmentaw li g[alkemm taw /ans g[al darba tnejn il-problemi baqg[u hemm.

Martin Caruana, il-persuna responsabbli mis-sezzjoni Port u Trasport fi [dan it-trade union U{M

Barra minn hekk dawn il[addiema lmentaw li tilfu lfidu/ja li tant hi importanti firrelazzjoni trejdunjonistika. Ilment ie[or li smajna minn [afna [addiema kien fuq l-fatt li mhux il-[addiema kollha kienu qed ji;u trattati l-istess. Dan qaluh il-[addiema u mhux a[na b[ala U{M, meta dawn re;g[u ;ew lura biex jissie[bu mag[na. Illum il-;urnata g[andna 320 [addiem millkumpanija Arriva li a[na nirrappre]entaw.

G[aliex il-U{M [asset li g[andha tifta[ protest ;udizzjarju kontra l-GWU flimkien ma’ diversi entitajiet o[ra^ Fuq liema ba]i sar dan^ Il-U{M flimkien ma’ Joseph

Is-su//ess tal-U{M fil-qasam tat-trade union kien possibbli min[abba l-fatt li l-union dejjem kienet leali lejn il-[addiem u dejjem ]ammet ’il bog[od mill-politika parti;jana Sghendo fet[et protest ;udizzjarju kontra l-GWU, ilKummissarju tal-Protezzjoni tadData, l-editur tal-;urnal ta’ kuljum l-Orizzont, l-editur tas-sit elettroniku inewsmalta.com u kontra d-direttur tax-xog[ol u rrelazzjonijiet industrijali u finalment kontra Arriva Malta Limited. Dan sar min[abba l-fatt li

numru ta’ [addiema malkumpanija Arriva Malta Limited fil-;img[at li g[addew irri]enjaw minn mal-GWU u ssie[bu malU{M. Il-[addiema g[amlu dan billi b’mod individwali ffirmaw ittra ta’ ri]enja lill-GWU u taw kopja tag[ha wkoll lill-kumpanija Arriva fejn g[arrfuha li huma se jissie[bu mal-U{M u tieqaf tin-

Meta persuna tirri]enja minn ma’ union partikulari, dik il-persuna bil-miktub tkun qieg[da titlob lill-union li mag[ha tkun se tieqaf, biex t[assar kull informazzjoni li din g[andha dwar l-individwu. L-informazzjoni li qieg[ed insemmi tkun dik relatata ma’ informazzjoni ba]ika fosthom numru ta’ telefon, indirizzi u karta tal-identità fost o[rajn. Issa meta union ma ta//ettax ir-ri]enja tieg[ek b’mod awtomatiku tkun qieg[da wkoll tikser id-dritt talprotezzjoni tad-data.

Fl-ittra tar-ri]enja mog[tija lill-GWU, ]gur li l-[addiema talbu biex id-data tag[hom tkun im[assra^

Iva /ert li sar dan. Fil-fatt se nikkwota dak li ;ie ffirmat f’ittra partikulari li kull [addiem iffirma u bag[at lill-GWU. “The undersigned, employed with Arriva is tendering my resignation from the GWU with immediate affect. All data related to my particulars are to be deleted from my records.” g[al pa;na 13


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

13

INTERVISTA

{addiema membri tal-U{M beda jkollhom ]ew; mi]ati flok wa[da maqtug[in mill-paga mill-Arriva U{M aktar kien tentattiv biex ilGWU u l-Arriva jibqg[u ja[dmu id f’id g[ax i[ossuhom komdi flimkien. U li l-GWU ppruvat i]]omm il-[addiema mag[ha g[ax fl-a[[ar mill-a[[ar union tg[ix u tkompli te]isti permezz ta’ dawn il-mi]ati li l-membri jag[tu lill-istess union.

minn pa;na 12

Hemm provi li d-data ma ;ietx im[assra^

Iva min[abba l-fatt li wara li dawn taw ir-ri]enja re;g[u ;ew imsej[a biex imorru l-uffi//ju talGWU, allura ]gur li d-data ma ;ietx im[assra mill-ewwel.

Ta[seb dak li ;ara bejn ilGWU u l-Arriva fil-konfront tal-U{M qatt seta’ kien i;;ustifikat^ Ta[seb li kien hemm xi a;enda mo[bija wara dan kollu^

Il-U{M qieg[da tkun konsultata fil-ftehim li qieg[ed isir bejn l-Arriva u l-Gvern /entrali^

Li jkun ;ustifikat tali konfront, ]gur li le. I]da l-U{M konvinta li l-[addiem intelli;enti bi]]ejjed biex jag[raf jag[mel l-g[a]la tieg[u. Il-[addiem kapa/i jag[raf minn qed jag[tih servizz u a[na nemmnu li f’dan ix-xog[ol likbar apprezzament hu lejn issens ta’ servizz veritier. A[na g[anda politika u kultura differenti, fil-fatt il-Collective Agreement li sar lura fl-2012 ;ie mqassam lill-[addiema millU{M ftit jiem ilu. G[ax qabel mhux kul[add kellu kopja tieg[u.

Liema [addiema ma ;ewx notifikati^ Dawk membri tag[kom jew anke [addiema affiljati mal-GWU^

Mi]-]ew; na[at. Meta ftit tal;ranet ilu ;ew [addiema u staqsewni fuq dan il-Collective Agreeement, jien ksibt kopja tieg[u u kull min staqsieni tajtu kopja mal-ewwel. Dan hu dritt fundamentali tal[addiem li jkun jaf il-kundizzjonijiet tieg[u. Fosthom li jkun jaf is-salarju, il-[inijiet tax-xog[ol, in-numru ta’ ;ranet tal-leave u tas-sick leave u kundizzjonijiet taxxog[ol o[ra.

Meta inti b[ala union tir/ievi karta ta’ ri]enja, il-prassi x’inhi^ Dik li ta//etta jew li ssejja[ il-[addiem l-uffi//ju u tkellmu^

Inti trid ta//etta mill-ewwel u ma ssejja[x lill-[addiem biex i;ib il-karta b’mod personali. Hemm differenza bejn ta[dem fuq ir-ri]enji li jkollok u ma ta//ettax ir-ri]enji u sa[ansitra tibqa’ taqta’ l-mi]ata lill-individwu.

Dwar il-mi]ati, x’se ji;ri^ Hu minnu li l-[addiema spi//aw i[allsu ]ew; mi]ati bla b]onn^ Suppost meta l-[addiema jissie[bu mal-U{M, il-mi]ata li j[allsu g[all-union kellha tieqaf

Tony Zarb, is-Segretarju :enerali tal-GWU. Ftit tal-jiem ilu l-GWU tilfet pro/ess ;udizzjarju fil-Qrati Maltin

ting[ata lill-union l-o[ra u din tibda ting[ata lilna. Issa hemm de/i]joni me[uda mill-protest ;udizzjarju fejn il-mi]ata li [allsu ]ejda l-[addiema u li bdiet tmur g[and il-union l-o[ra, minkejja lfatt li dawn irri]enjaw minn mag[ha, trid ting[ata lura lill[addiema. Barra minn hekk, id-de/i]joni tg[id ukoll li l-Arriva g[andha ta//etta x-xewqa tal-[addiema li jing[aqdu fil-U{M u fil-fatt ilprotest jg[id u nikkwota “li lArriva Malta Limited a//ettat li tieqaf taqta’ l-mi]ata a favur talGWU mill-paga ta’ w[ud millimpjegati li talbu li din il-mi]ata ma tibqax tinqata’ a favur talGWU kif ukoll trodd lura dawk il-mi]ati maqtug[a ]ejda.”

Sodisfatti bid-de/i]joni me[uda dwar il-pro/ess ;udizzjarju^

Iva a[na sodisfatti kemm min[abba l-fatt li l-[addiema membri tag[na issa huma rikonoxxuti u kif ukoll min[abba l-fatt li l-[addiema mhux se jibqg[u kollhom mi]ata ]ejda maqtug[a g[alxejn li ting[ata lil union li huma ma jridux ikunu aktar imsie[ba mag[ha.

Media partikulari stqarrew li

Il-[addiema li bag[tu r-ri]enji tag[hom lill-GWU, ;ew infurmati li jridu jag[mlu dan personalment billi jmorru l-uffi//ju tal-GWU meta din mhix il-prassi kien hemm individwu li kien qieg[ed idur mal-[addiema talArriva biex dawn jitilqu millGWU. Dan hu minnu^

Li dehru tali artikli b’din ixxnieg[a, nista’ nikkonfermah u li dehru kemm fuq inewsmalta.com kif ukoll fuq il-;urnal ta’ kuljum l-Orrizont. I]da fl-istess [in ni/[ad il-kontenut li kien fihom. Nag[mel referenza g[all-artiklu li kien ippubblikat fuq is-sit elettroniku inewsmalta.com ta[t l-isem ‘Impjegat ta’ TM i[e;;e; [addiema tal-Arriva biex jitilqu mill-GWU’ fl-20 ta’ Awwissu 2013 u g[all e[or pubblikat mill;urnal l-Orizzont bl-istess titlu, lg[ada t-22 ta’ Awwissu 2013.

Tista’ telabora dwar il-ka]^

F’dawn l-artikli kien implikat li Joseph Sghendo, impjegat ma’ Transport Malta b[ala senior enforcement officer li ba]ikament xog[lu hu jitlob li hu jdur u jara li s-servizz tat-trasport qieg[ed

jing[ata kif suppost. Ba]ikament min[abba l-fatt li hu ta’ kulur politiku u li hu shopsteward tal-U{M qabdu u ppruvaw i[amm;uh. Dan l-artiklu kien fattwalment skorrett u tlabna li dan ikun ikkore;ut skont il-li;i tal-istampa. Joe Sghendo /a[ad numru ta’ allegazzjonijiet fosthom li mhux minnu li hu kien qieg[ed jabbu]a mill-kundizzjonijiet tal-impjieg tieg[u fosthom billi ju]a l-karozza tieg[u biex jil[aq numru ta’ [addiema f’postijiet varji biex jikkonvin/ihom jitilqu l-GWU. U li dan kollu kien qieg[ed isir waqt il-[in tax-xog[ol u billi jag[mel pressjoni fuq il-[addiema. U t-tielet akku]a li ;iet mi/[uda, kienet dik relatata li Joe Sghendo kellu membru qrib il-Partit Nazzjonalista, li qeg[din jg[inuh.

Meta t[ares lura ta[seb li dan kien attakk dirett fuq il-U{M^ Aktar milli attakk kontra l-

A[na ma a[na konsultati xejn. Jiena nhar l-Erbg[a 23 ta’ Ottubru 2013 ktibt lill-kumpanija Arriva biex tag[mel laqg[a mag[na biex naraw x’qieg[ed isir bejn ilGvern u l-Arriva u kif dan se jeffettwa lill-[addiema tag[na. Minkejja l-fatt li g[andna 320 membru mag[na, huma xorta wa[da qeg[din jag[]lu li ma jikkonsultawna f’xejn. A[na b[ala union attivi [afna malmembri tag[na tant li nkunu pre]enti f’kull intopp li dawn ikollhom. Tista’ timma;ina li tant ju]aw is-servizzi li noffru l-membri tag[na, li l-avukati tag[na l-[in kollu jkunu pre]enti g[al ka]ijiet tag[hom u jiddefenduhom bla[jar mod possibbli.

Se tie[du passi f’ka] li ma jkunx hemm komunikat millArriva^

Dik hi de/i]joni li g[ad irridu nie[du b[ala uffi/jali tal-U{M. F’kull de/i]joni li nie[du dejjem jibqa’ l-fatt quddiem g[ajnejna li nag[mlu dak li hu ne/essarju g[all-interess tal-[addiema u mhux biex inpo;;ulhom xog[olhom f’riskju.

G[andek xi appell g[allkumplament tal-[addiema talArriva^

L-appell tieg[i lejn il-[addiema tal-Arriva hu li ju]aw lintelli;enza tag[hom u jifhmu li ttrejdunjoni]mu g[andu jkun [ieles mill-politika parti;jana. {addiem imur jivvota darba kull [ames snin i]da jrid jie[u [sieb il[ob]a tieg[u ta’ kuljum. Tajjeb li b’g[aqal tag[mel lg[a]la tieg[ek. Jiena nemmen li l[addiem kapa/i jag[]el dak li hu servizz ta’ kwalità.

X’wassal g[al dan is-su//ess^

Il-fidu/ja u l-lealtà tag[na lejn kull [addiem li g[andna mag[na. Li kull meta kien hemm b]onn ilU{M dejjem kienet pre]enti irrispettivament minn min kien qed imexxi l-pajji].


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

14

OPINJONI

Fidu/ja u aktar spazju g[a]-]g[a]ag[ li g[andhom inqas minn tmintax-il sena Nemmen bis-s[i[ li a[na ]]g[a]ag[ g[andna [afna x’nikkontribwixxu u x’nofru fisso/jetà li ng[ixu fiha. I]]g[a]ag[ g[andu jkollhom sehem dirett fil-[idma politika ta’ pajji]na g[aliex a[na l-futur fit-tmexxija tan-nazzjon tag[na. G[aldaqstant jien minn dejjem esprimejt l-appo;; tieg[i lejn il[sieb u l-proposta li ]g[a]ag[ minn 16-il sena jing[ataw iddritt li jivvutaw f’elezzjoni talKunsill Lokali. B’dan il-mod inkunu qed in[ajru aktar ]g[a]ag[ jipparte/ipaw u juru interess lejn il-[idma politika li fl-a[[ar milla[[ar tolqotna lkoll. Nixtieq nara aktar ]g[a]ag[ li jippromettu filpolitika u li jikkontribwixxu direttament fil-[idma amministrattiva tal-lokal tag[hom. I]]g[a]ag[ huma l-futur ta’ kull pajji] u kien g[alhekk li fis-snin li g[addew, il-Moviment }g[a]ag[ tal-Partit Nazzjonalista ssu;;erixxa proposta li permezz tag[ha ]g[a]ag[ minn 16-il sena ’l fuq jing[ataw id-dritt tal-vot fl-elezzjonijiet lokali. Jien li ffurmajt parti minn dak l-e]ekuttiv tal-M}PN, in[ossni kburi aktar minn qatt qabel li llum din il-proposta qed ting[ata l-appo;; tal-partiti politi/i f’Malta u eventwalment se tid[ol fis-se[[ fl-ewwel elezzjonijiet lokali li se jkollu pajji]na fl2016. Fid-dawl ta’ dan, nhar isSibt li g[adda [adt gost nipparte/ipa f’seminar fuq Vot 16 li kien organizzat fil-Palazz ta’ Verdala u li l-iskop tieg[u kien biex i]-]g[a]ag[ jag[rfu iktar ilvaluri importanti tal-politika, irresponsabbiltà li jistennew minn dawk li jivvutaw g[alihom u li jag[rfu jag[]lu xi tfisser g[alihom politika responsabbli. Kelli l-opportunità nitkellem ma’ diversi ]g[a]ag[, u[ud minnhom li g[ad g[andhom inqas minn 18-il sena, u li kollha g[andhom l-entu]ja]mu li jag[tu daqqa t’id fil-[idma tal-lokal tag[hom. Dawn kollha g[andhom ideat differenti u tajbin biex jaraw il-lokal tag[hom jimxi ’l quddiem. Fuq kollox, il-[sibijiet tag[hom jikkontribwixxu biex [add ma jibqa’ lura fis-so/jetà u fil-lokalità li ng[ixu fiha. B[ala kunsillier ]ag[]ug[ nemmen bis-s[i[ li hemm b]onn nag[tu aktar spazju lit-tfal u li]]g[a]ag[ biex jesprmiu l-fehmiet tag[hom fil-[idma amministrattiva tal-Kunsill Lokali tag[hom. Je[tie; li nkunu a[na

Hemm b]onn nag[tu aktar spazju li]-]g[a]ag[

stess li no[olqu l-inizjattiva g[a]-]g[a]ag[ biex ng[inuhom jesprimu l-ideat, il-[sibijiet u lproposti tag[hom waqt li jg[ixu f’ambjent li jkun komdu g[alihom u fi spirtu edukattiv. Fil-laqg[at li kelli ma’ dawn i]-]g[a]ag[, komplejt nikkonferma kemm hawn min tassew g[andu ideat tajbin u li [afna drabi ma jsibx ma’ min jaqsamhom biex dawn ikunu kkunsidrati. G[alhekk kienet de/i]joni tajba li g[al dan isseminar jattendu erba’ Sindki u Vi/i Sindki mi]-]ew; partiti politi/i biex nirrakkuntaw lesperjenza tag[na b[ala kunsilliera fil-Kunsill Lokali tallokalità tag[na. I]-]g[a]ag[ li pparte/ipaw f’dan is-seminar kienu interessati [afna jisimg[u dak li a[na kellna xi ng[idu waqt li [ar;u punti ta’ diskussjoni li [allewni na[seb mhux ftit dwar ir-rwol ta]-]g[a]ag[ li g[andhom inqas minn 18-il sena fil-[idma u l-prijoritajiet tal-Kunsilli Lokali

Nie[u gost ninnota li [afna mi]-]g[a]ag[ ma j[arsux lejn il-politika b’mod passjonali kif kien ji;ri qabel

Christian Micallef micallef_christian@yahoo.co.uk

tag[na. Bla dubju, dan is-seminar serva ta’ opportunità tajba biex mhux biss i]-]g[a]ag[ li se jkunu qed jivvutaw g[all-ewwel darba f’dawn l-elezzjonijiet lokali jifhmu l-importanza u lvalur tal-vot tag[hom, i]da biex a[na l-kunsilliera nag[tu widen g[all-proposti tag[hom u nkomplu ni;u konxji tal-aspirazzjonijiet tag[hom. Nie[u gost ninnota li [afna mi]-]g[a]ag[ ma j[arsux lejn il-

politika b’mod passjonali kif kien ji;ri qabel. Dawn huma listess ]g[a]ag[ li qed jag[mlu lg[a]liet tag[hom u ming[ajr [add ma jag[fas fuqhom qed jidde/iedu liema valuri politi/i g[andhom i[addnu. Dan hu s-sabi[ tal-libertà tal[sieb u tal-espressjoni li jg[in biex ikollna so/jetà aktar b’sa[[itha u demokratika. G[alhekk dawn huma l-istess ]g[a]ag[ li se jkomplu jbiddlu d-dehra politika ta’ pajji]na fi]]mien li ;ej bl-g[an li nkomplu ni]viluppaw it-talenti tag[na biex tassew [add ma jibqa’ lura fis-so/jetà li qed ng[ixu fiha. Fl-istess waqt nemmen li lballun issa hu f’saqajn dawn i]]g[a]ag[ biex quddiem din l-

opportunità jag[tu prova [ajja tal-[iliet u l-maturità tag[hom biex fil-futur qarib il-partiti politi/i jkunu lesti jikkonsidraw proposti o[ra simili u aktar b’sa[[ithom bl-g[an li nkomplu nag[tu l-importanza mixtieqa li]-]g[a]ag[ tag[na li g[andhom inqas minn 18-il sena. Ninsab konvint li dawn i]]g[a]ag[ se ja[ftu din l-opportunità u jirb[u din l-isfida waqt li jag[tu prova tal-kapa/itajiet li g[andhom. Il-politika lokali g[andha b]onn [afna ]g[a]ag[ biex flimkien nikkontribwixxu g[al so/jetà aktar moderna u b’sa[[itha.

Christian Micallef hu l-Vi/i Sindku tal-Belt Valletta.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

Maltempata qawwija tolqot lill-Ingilterra u lill-Olanda L-EWROPA

Tal-anqas tliet persuni nqatlu min[abba maltempata kbira li tTnejn matul il-;urnata [akmet partijiet tal-Ewropa, b’mod partikulari l-Ingilterra u l-Olanda. Il-maltempata kkaw]at ukoll [afna [sara materjali u wasslet biex jit[assru mijiet ta’ titjiriet u vja;;i bil-ferrovija. Ri[, li f’xi mumenti la[aq ilqawwa ta’ 160 kilometru fissieg[a, ilbiera[ matul il-;urnata [akem in-Nofsinhar talIngilterra u Wales u kien parti mill-ag[ar maltempata li laqtet lill-pajji] f’dawn l-a[[ar 26 sena. Tifla ta’ 17-il sena tilfet [ajjitha meta si;ra waqg[et fuq ir-residenza tag[ha f’Kent filwaqt li ra;el ta’ 50 sena miet meta f’Watford tqa//tet si;ra bir-ri[ u ni]let g[al fuq il-karozza tieg[u. F’Londra kien hemm crane li ni]el fuq l-Uffi//ju tal-Kabinett qrib 10 Downing Street u dDeputat Prim Minsitru Nick Clegg kellu j[assar konferenza tal-a[barijiet li kien se jag[ti. Ir-ri[ qawwi laqat ukoll lillOlanda. Dan wassal biex livvja;;ar kollu f’Amsterdam jitwaqqaf u [afna si;ar tqa//tu minn posthom hekk kif ir-ri[ la[aq il-130 kilometru fissieg[a. F’Amsterdam kien hemm mara li nqatlet minn si;ra li waqg[et fuqha filwaqt li tnejn o[ra ndarbu serjament fl-istess /irkustanzi. Fl-istess [in ferry boat li kienet qed i;;orr 1,000 persuna, u li telqet minn

Jott li tkaxkar mill-maltemp g[al fuq bajja fi Brighton waqt il-maltempata qawwija li [akmet lill-Ingilterra lbiera[ (ritratt> EPA)

Newcastle fl-Ingilterra lejn ilport Olandi] ta’ Ijumuiden, ma setg[etx tittrakka min[abba lmew; li kien hemm. Fil-port ta’ Rotterdam, kien hemm dewmien fit-trasport kollu bil-ba[ar filwaqt li fl-ajruport internazzjonali ta’ Schiphol t[assru madwar

50 titjira. Fi Franza ri[ mill-istess maltempata la[aq qawwa ta’ 100 kilometru fis-sieg[a u [akem laktar it-Tramuntana u lMajjistral tal-pajji]. Min[abba larbli li tqa//tu, madwar 75,000 residenza spi//aw ming[ajr

provvista tal-elettriku. L-ag[ar tal-maltempata g[addiet sa waranofsinhar ilbiera[ minkejja li sa tard ilbiera[ ri[ qawwi kien g[adu qed ja[kem il-kosta fil-Lvant tal-Ingilterra. Il-maltemp issa kien qed jivvja;;a lejn l-Olanda.

Fl-Ingilterra, madwar 180,000 residenza spi//aw ming[ajr elettriku. L-ajruport ta’ Heathrow [abbar li lbiera[ 130 titjira t[assru filwaqt li s-servizz bil-ferrovija fil-belt kapitali twaqqaf sakemm tg[addi l-maltempata.

In/ident misterju] fi Pjazza Tienanmen I?-?INA

Tal-anqas [ames persuni nqatlu u 38 o[ra ndarbu f’Beijing meta vettura baqg[et die[la fi Pjazza Tienanmen u splodiet f’vampa nar. Tlieta minn dawk li nqatlu kienu fil-karozza filwaqt li t-

tnejn l-o[ra kienu mixjin filpjazza. Fil-pront, il-forzi tas-sigurtà battlu l-pjazza u l-awtoritajiet ma taw ebda spjegazzjoni g[al dak li ;ara [lief li t-tnejn li nqatlu waqt li kienu mixjin

kienu turista mill-Filippini u ra;el minn Guangdong, fi/?ina. :urnalisti barranin li marru fuq il-post biex jaraw x’;ara kienu mi]muma g[al xi [in mill-Pulizija u xi fotografi kell-

hom ir-ritratti li [adu m[assra mill-Pulizija ?ini]a. Barra minn hekk, xi ritratti ta’ dak li ;ara li tpo;;ew fuq siti elettroni/i ?ini]i, tne[[ew wara ftit. Fi Pjazza Tienanmen, minn

mindu fl-1989 kienu saru ddimostrazzjonijiet kbar favur id-demokrazija li mbag[ad tra]]nu fid-dmija wara l-intervent tal-Armata ?ini]a, issi;urtà fil-post dejjem in]ammet g[olja.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

L-AWSTRIJA> Parti mit-t[ejjijiet li qed isiru fiz-zoo ta’ Schonenbrunn fi Vjenna g[all-festa Amerikana ta’ Halloween li issa saret popolari madwar l-Ewropa. Il-festa ta’ Halloween tkun /elebrata fil-31 ta’ Ottubru (ritratt> EPA)

Titlob spjegazzjoni SPANJA

Il-Gvern Spanjol talab g[al spjegazzjoni mill-Istati Uniti wara li kien ]velat li n-National Security Agency (NSA), la;enzija sigrieta inkarigata millispjuna;; tat-telekomunikazzjonijiet, f’xahar biss kienet g[asset 60 miljun telefonata li saru fi Spanja. Ir-rapporti qalu li din l-a[[ar allegazzjoni saret minn dokumenti li pprovda Edward Snowden, l-eks impjegat talNSA, li [arab minn pajji]u. Jirri]ulta li l-NSA ;abret innumri u l-post lejn fejn saru ttelefonati imma mhux il-kontenut. Dan kien ]velat wara li f’dawn l-a[[ar ;ranet [are; li

kienet qed issir xi [a;a simili fl-Italja, Franza u l-:ermanja u li kien hemm tal-anqas 30 mexxej madwar id-dinja li kien qed ikollhom it-telekomunikazzjoni tag[hom mg[assa millNSA. B’reazzjoni g[al dawn li]viluppi, delegazzjoni talParlament Ewropew qed tlesti biex tmur l-Istati Uniti g[al sensiela ta’ laqg[at ma’ uffi/jali Amerikani dwar dak li qed ikun ]velat. Il-;img[a li g[addiet tqanqlet rabja fil-:ermanja wara li kien ]velat li s-servizzi sigrieti Amerikani kienu qed jg[assu lkomunikazzjonijiet.

Miet l-ewwel PM elett demokratikament IL-POLONJA

F’Varsavja t[abbret il-mewt tal-ewwel Prim Ministru Polakk li kien elett wara li spi//a r-re;im Komunista. Hu miet ta’ 86 sena L-elezzjoni ta’ Mazowiecki f’isem it-trade union [ielsa Solidarnosc, kienet il-bidu tattmiem ta’ 40 sena ta’ [akma Komunista fl-Ewropa tal-Lvant. Hu kien wie[ed mill-im[u[ wara t-ta[ditiet bejn l-Oppo]izzjoni u l-awtoritajiet Komunisti biex titwitta t-triq lejn tmexxija demokratika fl-1989. Mazowiecki kien imfa[[ar kemm minn dawk li

appo;;jawh, b[al Lech Walesa, li kien [atru Prim Ministru, kif ukoll minn dawk li kienu avversarji tieg[u, fosthom Wojceich Jaruzelski, l-a[[ar mexxej Komunsita Polakk, li l-biera[ stqarr li dejjem kien jammira lil Mazowiecki g[an-natura kalma tieg[u kif ukoll g[as-sens ta’ kuxjenza li kellu. Hu kien ukoll il-mo[[ wara dde/i]joni li dawk li ma kinux uffi/jali g[olja fir-re;im Komunista setg[u jkomplu ja[dmu fil-Gvern demokratiku ta’ wara.

Tadeusz Mazowiecki


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

17

A{BARIJIET TA’ BARRA

Tfittxija g[all-immigranti li g[ebu fid-de]ert IL-LIBJA

Il-forzi tas-sigurtà Libjani qed jag[mlu tfittxija intensiva g[al madwar 100 immigrant E;izzjan li g[ebu fid-de]ert bejn i]-]ew; pajji]i. Il-forzi tas-sigurtà Libjani l{add ing[ataw informazzjoni li grupp ta’ immigranti li kienu qed jippruvaw jid[lu fil-pajji] bil-mo[bi aktarx kienu ntilfu flin[awi bejn Tabrak u Ajdabija. Fil-pront madwar 25 vettura tal-forzi tas-sigurtà Libjani nfirxu fiz-zona biex ifittxu lgrupp u sabu katavru ta’ ra;el fid-de]ert imma xejn aktar dwar il-kumplament tal-grupp. {afna jaqsmu l-fruntiera E;izzjana mal-Libja fil-vja;;

tag[hom biex isibu [ajja a[jar. Il-Libja hi lok fejn [afna E;izzjani jmorru jfittxu x-xog[ol, b’xi w[ud minnhom imbag[ad jippruvaw jag[mlu l-vja;; daqstant perikolu] mill-kosta talLibja lejn l-Ewropa. Imma minn mindu nbidlu rre;imi kemm fl-E;ittu kif ukoll fil-Libja, ir-relazzjonijiet bejn i]-]ew; pajji]i mhumiex daqstant tajbin. :img[a ilu grupp ta’ aktar minn 70 xufier E;izzjan tattrakkijiet in[elsu wara li kienu arrestati minn ir;iel armati Libjani f’Ajdabija. Huma kienu qed i;orru l-merkanzija millE;ittu lejn il-Libja.

IR-RUSSJA> L-attur Amerikan Sylvester Stallone jsellem lin-nies waqt il-ftu[ ta’ wirja ta’ pitturi tieg[u fil-Mu]ew Russu f’San Pietruburgu. Il-wirja bl-isem ‘Paintings – From 1975 Until Today’ tinkludi aktar minn 36 pittura tal-attur veteran Amerikan (ritratt> EPA)

Arrestati talli [adu r-ritratti I?-?INA

IL-:ERMANJA> Trakk tal-Pulizija tat-Tifi tan-Nar jg[addi minn [dejn turbina tar-ri[ li [adet in-nar f’Magdeburg (ritratt> EPA)

Tliet attivisti kontra l-korruzzjoni tressqu l-qorti wara li kienu arrestati jie[du r-ritratti tag[hom infushom. Ir-ritratti li [adu kienu tag[hom infushom b’banners jitolbu li uffi/jali tal-Gvern ji]velaw kemm kellhom assi. Liu Ping, wei Zhongping u Li Sihua kienu arrestati f’April. Filbidu huma n]ammu g[aliex kienu qed jirribellaw kontra lawtoritajiet imma wara l-akku]a nbidlet g[al dik ta’ ;bir ta’ folla ming[ajr permess. Ilbiera[ kien ]velat li wie[ed mill-avukati tat-tlieta kien ilu mi]mum arrestat mill-Pulizija

minn nhar il-{add filwaqt li avukat ie[or qal li min[abba lmod kif tressqu l-pro/eduri, hu ma tantx kien ottimist. Il-pro/ess ilbiera[ kien a;;ornat min[abba dik li wie[ed mill-avukati difensuri qal li kienet /a[da tal-qorti li ta//etta difi]a legali kif suppost tat-tliet akku]ati. Madwar il-qorti f’Xinyu filprovin/ja ta’ Jiangxi, kien hemm sigurtà kbira madwar ilbini. Numru ta’ diplomati/i barranin li ppruvaw jid[lu biex josservaw il-pro/ess, ma t[allewx jid[lu fil-bini millforzi tas-sigurtà ?ini]i {afna jqisu dan l-arrest b[ala

parti mill-kampanja talPresident Xi Jinping biex ira]]an id-dissens fil-pajji], minkejja li minn mindu n[atar, kien qal li se jie[u passi konkreti kontra l-korruzzjoni fil-pajji]. Ta[t Xi, fi/-?ina qed jitwettaq lakbar tra]]in ta’ dissens kontra t-tmexxija Komunista g[al [afna snin. It-tlieta li tressqu l-qorti huma membri tal-Moviment ta/-?ittadini :odda li qed imexxi kampanja g[ad-demokrazija u trasparenza fit-tmexxija talpajji]. Tul din l-a[[ar sena [afna membri tal-moviment kienu arrestati.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

18

A{BARIJIET TA’ BARRA

Il-militar inkwetat dwar i]-]ieda fir-rapporti dwar il-UFOs IL-PERÙ Il-Qawwa tal-Ajru tal-Perù se tifta[ uffi//ju li se jkun responsabbli biex jinvestiga rrapport ta ’ UFOs fil - pajji] . Dan min[abba dak li kien deskritt b[ala ]ieda allarmanti ta’ rapporti fil-pajji]. Fl - 200 1, il - militar tal- Perù kien di;à feta[ uffi//ju simili, mag[ruf bl - inizjali DIFAA , imma [ames snin ilu ng[alaq. Skont il - Kurunell Julio Vucetich , dan l - uffi//ju se jer;a’ jinfeta[ u fih se jkun hemm ja[dmu so/jologi, arkeologi, astronomi, esperti tattemp kif ukoll uffi/jali militari biex jinvestigaw ir-rapporti. Vucetich qal li hemm [afna nies li jaraw xi [a;a stramba flajru imma g[aliex jib]g[u li nnies iwaqqg[uhom g[a/-/ajt, i]ommu pass lura milli jmorru jag[mlu rapport. Imma hu ]ied li bit-tekonolo;ija moderna tallum , rapporti simili jistg[u jsiru ferm aktar fa/li. Hu qal li kien hemm [afna rapporti dan l-a[[ar, li xi w[ud minnhom kienu meteoriti jew bi//iet ta’ vetturi spazjali li lbniedem kien tella’ fl-ispazju fil-passat. Hu ]ied li meta jkun

hemm ka] misterju], wie[ed irid joqg[od attent kif i[abbar il - ka] min[abba l - allarm li jista’ jo[loq. :imag[tejn ilu f’Marabamba fir-re;jun /entrali ta’ Huanuco, xi residenti qalu li g[al diversi ;ranet raw dwal misterju]i fissema filwaqt li fuq bajja f’Chica, 60 kilometru bog[od mill-belt kapitali Lima, saru diversi rapporti ta’ UFOs. Barra minn hekk , fil - Perù ilhom is - snin isiru rapporti mir - residenti dwar affarijiet misterju]i fis - sema u f ’ /erti postijiet dawn qishom saru xi [a;a normali g[an - nies tal lokal. Vucetich qal li l-problema bir - rapporti tal - passat hi li [add qatt ma investigahom birreqqa biex ikun mag[ruf x’qed ji;ri e]attament. Hu qal li anki hu stess kien ra avveniment simili li ma setax jispjegah. L - uffi/ju ;did tal - DIFAA g[andu sit elettroniku u linja telefonika apposta. Hemm a;enziji simili fl Amerika Latina wkoll , fl Urugwaj, i/-?ili, il-Bra]il, lEkwador u l-Ar;entina.

IL-KIRGIZSTAN> Farfett tar-razza ‘Kaligo Memnon’ jieqaf fuq tifel matul wirja ta’ friefet f’Bishkek. Dan it-tip ta’ farfett jg[ix fil-;ungla tal-Messiku (ritratt> EPA)

Id-dinja tal-mu]ika rock issellem lil Lou Reed L-ISTATI UNITI Hemm luttu fid-dinja talmu]ika rock wara li t[abbret ilmewt ta’ Lou Reed, kantant Amerikan li tul is-snin [alla impatt kbir f’din x-xena. Reed miet ta’ 71 sena, ka;un

ta’ kumplikazzjonijiet fil-fwied, fir-residenza tieg[u f’Long Island fi New York. Hu kien mag[ruf fost l-o[rajn g[all-kanzunetta ‘Walk on the Wild Side’ kif ukoll g[al ‘Perfect Day’.

Hu beda jsir mag[ruf bil-grupp Velvet Underground fis-snin sittin, li g[alkemm ma kellux su//ess kummer/jali, jitqies b[ala grupp li influwenza kantanti u gruppi ewlenin madwar id-dinja.

Reed kien mag[ruf g[aliex jixrob [afna u g[al [afna snin kellu l-vizzju tad-droga. F’Mejju sarlu trapjant tal-fwied wara li waqaf ja[dem. Reed [are; aktar minn 20

album u l-a[[ar wie[ed bl-isem ‘Hudson River Wind Meditations’ [ar;u fl-2007. Hu [alla warajh lil martu Laurie Anderson, li wkoll kienet mu]i/ista mag[rufa fix-xena internazzjonali.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

19

KULTURA

Kun/ert u ikla tradizzjonali

L-ewwel rappre]entazzjoni ta]-]fin tal-ista;un fit-Teatru Manoel It-Teatru Manoel, f’kollaborazzjoni ma’ Athanasia Kanellopoulou, se jippre]enta lewwel spettaklu ta]-]fin ta’ dan lista;un illum it-Tlieta, 29 u g[ada l-Erbg[a, 30 ta’ Ottubru fit-8pm fil-Manoel. “In lo(e)verland” huwa xog[ol tal-artista internazzjonali Athanasia Kanellopoulou. Hi studjat i]-]fin fir-Rambert School of Ballet and Contemporary Dance, Londra bejn l-1996 u l-1999. Fl-2000 kisbet Scholarship for Artistic Excellence fil-Martha Graham School, New York fejn kompliet l-istudji tag[ha qabel ma

bdiet il-karriera professjonali b[ala ]effiena, koreografa u g[alliema f’diversi skejjel u kumpaniji filGre/ja, l-Ingilterra, il-:ermanja, Malta, l-Awstrija, il-Bel;ju u lPalestina. Xi ftit mill-kumpaniji ta]-]fin kontemporanju li kkollaborat mag[hom jinkludu t-Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, il-Jasmin Vardimon Company (2006-2008), Les Ballets C de la B – Koen Augustihn (2008-2010), irRafaelle Giovanola-Cocoondance (2010-2012) u Alexandra Waierstall (2012-2013). Athanasia [admet ma’ koreografi I]raelani

b[al Lior Lev, Guy Weissman, Roni Haver, Rami Levi, Jossi Berg kif ukoll ma’ Iker Gomez, In jung Jun u Zeynep Tanbay. Ix-xog[ol tag[ha ttella’ f’diveri festivals internazzjonali b[all-International Festival NRW of Pina Bausch, Arc for Dance Festival Athens, 3rd Bonn Dance Solo Festival ,14th Solo Tanz Festival Stuttgart, 3rd Athens Video Dance Project, Lucky Trimmer Berlin, Ramallah Contemporary Dance Festival, Palestine, Idans Istanbul u Grandsk Festival Poland.

Il-koreografija ta’ Athanasia tiffoka fuq it-tfittxija personali biex insibu x’a[na minn ;ewwa b[ala bnedmin. Hija tfittxija f’kull rokna ta’ ru[na biex insibu l-poe]ija mitlufa ta’ [ajjitna. “In lo(e)verland” hija wie[ed mill-aktar spettakli ta]-]fin kontemporanju innovattivi u e//itanti li se jidher dan l-ista;un. Wara kull rappre]entazzjoni ludjenza tista’ tistaqsi xi mistoqsijiet lil Athanasia. G[all-biljetti: www.teatrumanoel.com.mt - bookings@teatrumanoel.com.mt jew /emplu 21246389.

Wirja ta’ talent Malti minn erba’ artisti Matul dawn il-jiem sal-ewwel ;img[a ta’ Di/embru, kull min i]ur il-Bank APS fis-Swatar, Birkirkara, jista’ j]ur ukoll wirja ta’ arti xog[ol erba’ artisti Maltin. G[at-tielet sena konsekuttiva lbank APS qieg[ed itella’ wirja tal-arti fejn artisti Maltin jing[ataw l-opportunità li jesibixxu x-xog[lijiet tag[hom b’mod professjonali. L-iskop tal wirja huwa wkoll dak li l-pubbliku jkollu l-okka]joni li japprezza aktar mill-vi/in ix-xog[lijiet tal-artisti. L-artisti Gilbert Calleja, Jeni Caruana, Mario Sammut u Charmaine Zammit qed jesibixxu arti differenti dwar il-figu-

ra umana. E.P. Delia, i/-Chairman talAPS Bank, qal li l-bank jie[u [sieb li jo[ro; ukoll pubblikazzjoni professjonali li permezz tag[ha titwassal informazzjoni dwar l-artisti nfushom kif ukoll dwar il-bi//iet tal-arti varji li qed ji;u ppre]entanti. Aktar minn hekk din il-pubblikazzjoni toffri kitbiet studjati dwar l-arti moderna u kontemporanja. “Huwa tassew unur g[alina li nikkontribwixxu b’dan il-mod biex it-talent tal-artisti, u l-arti nnifisha tkompli til[aq aktar nies,” qal E.P. Delia. Il-kitbiet akkademi/i inklu]i fil-pubblikazzjoni huma miktuba mill-kuratur tal-wirja, Louis

Wie[ed mix-xog[lijiet esibiti fil-wirja ta’ talent Malti organizzata fil-Bank APS, is-Swatar

Lagana u Romina Delia. Il-wirja hija miftu[a g[all-pubbliku bejn it-Tnejn u l-:img[a

(8.15am – 3.30pm) u s-Sibtijiet bejn it-8.15am u l-11.30am, sal-5 ta’ Di/embru 2013.

Din l-Art {elwa se ter;a’ torganizza l-kun/erti u l-ikliet tradizzjonali tal-[arifa, filKavallier San :wann, fil-Belt Valletta mis-Sibt 16 ta’ Novembru. Dan is-sit storiku qed ji;i msellef b’kortesija millAmbaxxadur tal-Ordni ta’ San :wann ta’ :erusalemm, Rodi u Malta, Umberto Di Capua. Is-sopran Lydia Caruana se tkanta siltiet mill-mu]ika ta’ Handel, Mozart, Haydn, Gounod, Bizet u Verdi. Fuq ilpjanu, Yvette-Maria Galea. Ilkun/ert hu ;entilment offrut mill-HSBC Malta Foundation. Wara l-kun/ert ikun hemm likla m[ejjija minn Osbourne Caterers. Biljetti jinbieg[u 55 ewro u jinkisbu minn Din l-Art {elwa, 133, Triq Melita, il-Belt Valletta, 21225952, info@dinlarthelwa.org. Postijiet limitati.

“Twieled g[alihom ukoll” Il-pageant tal-Milied f’San Lawrenz “Twieled g[alihom ukoll” hi t-tema ewlenija li madwarha se ti]vol;i l - 45 edizzjoni tal pageant tal - Milied 20 1 3 . Dan il - p ageant li jsir ta ’ kull sena f ’ San Lawrenz se jittella ’ nhar il - {add , 22 ta ’ Di/embru 20 1 3 . Intg[a]let din it - tema biex fid - dawl ta ’ dak li qed ji;ri madwarna l - umanità tiftakar li Alla bag[at lil Ibnu fid dinja g[al kul[add . Dan il - pageant jirrakkonta l - istorja tas - salvazzjoni b ’ mod innovattiv u parte/ipattiv . Is - sena li g[addiet ir - resi denti ta ’ San Lawrenz fet[u djarhom biex ix - xeni ji;u ppre]entati fid - djar tag[hom u din is - sena se ji;ri l - istess . Mhux hekk biss , imma l kumitat qed ja[dem biex jo[loq spettaklu fil - pjazza ewlenija fl - a[[ar tar rappre]entazzjoni li ti]vol;i fit - toroq u d - djar Lawrenzjani . Aktar informazzjoni dwar dan l - ispettaklu li hu ma[sub li g[andu jkun wie[ed innovattiv ting[ata aktar ’il quddiem.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

20

AVVI}I PN

Il-Kelliema Ewlenin tal-PN Simon Busuttil simon.busuttil@teampn.org

Kap tal-Oppo]izzjoni

Mario de Marco mario.demarco@teampn.org

Kelliem g[all-Ekonomija, l-Investiment u l-Intrapri]i ]-}g[ar

Beppe Fenech Adami Kelliem g[all-:ustizzja beppe.fenechadami@teampn.org

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN IL-MARSA. Kull nhar ta ’

Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN.

Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista

?ensu Galea /ensu.galea@teampn.org

Deputat Speaker u Kelliem g[all-Agrikultura u s-Sajd

{amis bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament /emplu 79990757.

David Agius david.agius@teampn.org

Whip tal-Grupp Parlamentari u Kelliem g[all-Gvern Lokali

{AL TARXIEN. Kull nhar

Giovanna Debono Kelliema g[al G[awdex giovanna.debono@teampn.org

ta’ Tnejn u :img[a bejn il-5 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament /emplu 7777 1 529, 7970449 1 jew 99262634.

George Pullicino Kelliem g[all-Ener;ija george.pullicino@teampn.org u l-Konservazzjoni tal-Ilma

AVVI}I SO?JALI

Tonio Fenech tonio.fenech@teampn.org

Kelliem g[all-Finanzi

DAVID CASA. Il-{bieb ta’

Joe Cassar joe.cassar@teampn.org

Kelliem dwar l-Edukazzjoni

Jason Azzopardi jason.azzopardi@teampn.org

Kelliem g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali

Francis Zammit Dimech francis.zammitdimech @teampn.org

Kelliem g[all-Kultura u l-Komunikazzjoni

u l-Edukazzjoni f’G[awdex

Carm Mifsud Bonnici Kelliem g[all-Affarijiet Barranin carm.mifsudbonnici@teampn.org Clyde Puli clyde.puli@teampn.org

Kelliem g[all-Familja u s-Solidarjetà So/jali

Mario Galea mario.galea@teampn.org

Kelliem g[all-Anzjani

Robert Arrigo robert.arrigo@teampn.org

Kelliem g[at-Turi]mu

Charlò Bonnici charlo.bonnici@teampn.org

Kelliem g[all-I]vilupp So/jali, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima

Stephen Spiteri stephen.spiteri@teampn.org

Kelliem g[all-Impjiegi u l-Persuni b’Di]abbiltà

Michael Gonzi michael.gonzi@teampn.org

Kelliem g[ad-Drittijiet tal-Annimali

Tony Bezzina tony.bezzina@teampn.org

Kelliem g[at-Trasport u l-Infrastruttura

Antoine Borg antoine.borg@teampn.org

Kelliem g[all-Presidenza tal-Unjoni Ewropea 2017 u l-Fondi Ewropej

Claudette Buttigieg Kelliema g[ad-Djalogu So/jali claudette.buttigieg@teampn.org u l-Libertajiet ?ivili Ryan Callus ryan.callus@teampn.org

Kelliem g[all-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni tal-Pro/essi Amministrattivi

Robert Cutajar robert.cutajar@teampn.org

Kelliem g[a]-}g[a]ag[ u l-Isport

Kristy Debono kristy.debono@teampn.org

Kelliema g[all-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku

Albert Fenech albert.fenech@teampn.org

Kelliem g[ar-Ri/erka u l-Innovazzjoni

Claudio Grech claudio.grech@teampn.org

Kelliem g[as-Sa[[a

Paula Mifsud Bonnici Kelliema g[all-Kompetizzjoni paula.mifsudbonnici@teampn.org u d-Drittijiet tal-Konsumatur Marthese Portelli Kelliema g[all-Affarijiet Ewropej marthese.portelli@teampn.org

RYAN CALLUS. Il-{bieb ta’ Ryan Callus se jorganizzaw

IL-MELLIE{A. Kull nhar ta’ Coffee Morning, il-:img[a,

Chris Said chris.said@teampn.org

Frederick Azzopardi Deputat Whip u Kelliem frederick.azzopardi@teampn.org g[as-Servizzi tas-Sa[[a

Nazzjonali, il-Qawra u Pasta Lunch nhar il-{amis, 31 ta’ Ottubru. Trasport fid-9.30am. Prezz 20 ewro. G[all-biljetti /emplu fuq 23285000.

David Casa se jorganizzaw Coffee Morning , illum itTlieta, 29 ta ’ Ottubru fil Lukanda Waterfront, il-G]ira. Prezz 6 ewro. Trasport provdut. G[all-biljetti /emplu fuq 25965316, 99408199 jew 99839958.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw ]jara fl-Akkwarju

1

ta’ Novembru fil-Lukanda Soreda, il-Qawra. Trasport provdut. G[all-biljetti /emplu 99594197, 79461207 jew 21461002.

BIR}EBBU:A. Il-Kumitat Sezzjonali se jorganizza Fenkata fl-Uffi//ju tal-Partit nhar il-:img[a, 1 ta’ Novembru fit-8pm. Prezz 12-il ewro. G[all-biljetti /emplu lill-membri tal-Kumitat jew lill-helpers fuq 99822292 jew 79420956. {AL TARXIEN. Il-Kumitat

Sezzjonali se jorganizza [ar;a g[al G[awdex nhar il-{add, 3 ta’ Novembru. It-trasport jitlaq fit - 7 . 45am u jirritorna mal vapur tal - 5 .1 5pm . Prezz 20 ewro . G[all - booking /emplu 99237700 jew 99409549.

PAULA MIFSUD BONNICI.

Il - {bieb ta ’ Paula Mifsud

Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 6 ta ’ Novembru fil - Buskett Road House. Prezz 5 ewro bittrasport provdut. G[all-biljetti /emplu 21239210, 79797178 jew 9924294.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 1 2 ta ’ Novembru f ’ Villa Arrigo, in - Naxxar . Prezz 4 ewro u g[all-biljetti /emplu 23285000 jew mill-uffi/ini.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw ikla f’g[eluq sninu, il-:img[a, 6 ta’ Di/embru fit-8 p.m. fil-Lukanda Dolmen, il-Qawra. Prezz 22 ewro g[all-kbar u 12 ewro g[at-tfal. G[all-bookings /emplu 23285000. TONY BEZZINA. Il-{bieb ta’

Tony Bezzina se jorganizzaw Get Together is-Sibt, 7 ta’ Di/embru mit-8.30pm ’il quddiem fil-Garden of Eden, fi]-}urrieq. Prezz 10 ewro kbar u 5 ewro g[at-tfal ta[t it-tnaxil sena, bit-trasport inklu]. Jattendi l-Kap tal-PN Simon Busuttil. G[all-biljetti /emplu 21490826 jew 99430012.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

21

AVVI}I PN CHARLO BONNICI. Il-[bieb ta’ Charlo’ Bonnici se jorganizzaw Christmas Buffet nhar il-:img[a 13 ta’ Di/embru fil-Lukanda Cavalieri, f’San :iljan. Il-biljetti jistg[u jinkisbu ming[and il-helpers tassoltu jew /emplu 21430752 jew 79796667. Trasport provdut. AVVI}I O{RA L-ISLA. Il-Kumitat Sezzjonali PN jav]a li l-Bar tal-Uffi//ju PN qed jitmexxa minn Management ;did. Qed ikun miftu[ kuljum sa tard filg[axija, u s-Sibt u l{add jifta[ fid-9 a.m. Qed ikunu servuti wkoll appetizers.

IL-KALKARA.

Il-Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-Bar talUffi//ju PN. Dawk interessati huma mitluba jibag[tu l-offerti tag[hom lis-Segretarju, Kumitat Sezzjonali PN Kalkara, Ka]in PN, Xatt talKalkara, il - Kalkara . Il Kumitat jirriserva d - dritt li jag[]el kwalunkwe offerta, anke dik l - anqas vanta; ;ju]a.

IL-G}IRA. Il - Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at - tmexxija tal - Bar tal Uffi//ju PN. Dawk interessati huma mitluba jibag[tu l-offerti tag[hom indirizzati lis Segretarju Kumitat Sezzjonali PN G]ira, Ka]in PN, Triq ir - Reb[a, il - G]ira . Il - Kumitat jirriserva d - dritt li jag[]el kwalunkwe offerta, anke dik l - anqas vanta;;ju]a . {A} - }EBBU:. Il - Kumitat Sezzjonali PN {a] - }ebbu; qed jilqa ’ offerti g[at tmexxija tal - bar tal - Uffi//ju PN . Dawk interessati huma mitluba jibg[atu l - offerti tag[hom lill - President jew Segretarju tal - Kumitat PN {a] - }ebbu;, Uffi//ju PN Mikiel Anton Vassalli, 22, Misra[ San Filep, {a] }ebbu; . L - offerti g[andhom jaslu g[and il - Kumitat sal :img[a 25 ta’ Ottubru fis7pm. Il-Kumitat jirriserva ddritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l - aktar vanta;ju]a. G[al aktar dettalji tistg[u //emplu 99892179 jew 79273849.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

22

TV#RADJU

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[al Sports News fis-6>45, A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 0740 Anali]i tal-:urnali< Avvi]i tal-Mejtin u Angelus fit-07>55)

08>00 08>05 09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 14>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show Hitsteria A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>55 18>00 18>30 20>00 22>00 23>00 00>25 01>20

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-Dar Fuzzbox - Eric Montfort Talk Time Newsdesk (r) Wavelength (r) Mu]ika kontinwa

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel

07:00 - Minnie’s Bow-Toons 07:05 - Mickey Mouse Clubhouse 07:30 A.N.T. Farm 08:15 - Jessie 09:05 Good Luck Charlie 09:50 - Gravity Falls 10:15 - Shake It Up! 11:00 Twitches Too 12:20 - PrankStars 12:35 - Shake It Up! 13:00 Wolfblood 13:25 - That’s So Raven 13:50 - Austin & Jessie & Ally All Star New Year 14:10 - Violetta 15:00 - Dog With a Blog 15:15 Minnie and You 15:20 - Austin & Ally 15:45 - Gravity Falls 16:10 Shake It Up! 16:30 - That’s So Raven 16:55 - A.N.T. Farm 17:20 - Violetta 18:05 - Jessie 18:30 - My Babysitter’s a Vampire 18:50 Austin & Ally 19:15 - Shake It Up! 19:40 - That’s So Raven 20:00 Jessie 20:25 - A.N.T. Farm 20:50 Good Luck Charlie 21:10 - Wizards of Waverly Place 22:00 - The Suite Life of Zack & Cody 22:45 Sonny With a Chance 23:30 - The Suite Life on Deck. Nickelodeon

07:05 - Winx Club 07:30 SpongeBob SquarePants 07:55 The Fairly OddParents 08:20 - Go, Diego, Go! 08:45 - Umizoomis 09:10 - Tickety Toc 09:28 - Little Kingdom 09:35 - Dora the Explorer 10:00 - Dora the Explorer 10:25 Little Kingdom 10:35 - Olive the Ostrich 10:50 - Bubble Guppies 11:15 - The Fairly OddParents 11:40 - T.U.F.F. Puppy 12:05 Totally Spies! 12:30 - iCarly 12:55 - Victorious 13:20 - Big Time Rush 13:45 - SpongeBob SquarePants 14:10 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 14:40 - The Penguins of Madagascar 15:30 SpongeBob SquarePants 16:20 Bucket & Skinner’s Epic Adventures 16:45 - iCarly 17:10 Big Time Rush 17:35 - Totally Spies! 18:00 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 18:25 The Penguins of Madagascar 18:50 - The Fairly OddParents 19:15 Robot and Monster 19:40 Victorious 20:05 - iCarly 20:30 SpongeBob SquarePants 20:55 Avatar: The Legend of Aang 21:20 - Avatar: The Legend of Aang 21:45 - Big Time Rush 22:10 - The Penguins of Madagascar 22:35 -

The Penguins of Madagascar 23:00

- iCarly.

Jim Jam

07:00 - Kipper 07:20 - Mio Mao 07:30 - Gazoon 07:40 Wobblyland 07:45 - Igloo-Gloo 08:00 - Heroes of the City 08:15 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 08:40 - Benjamin’s Farm 08:45 - My Animal Family 09:00 Bob the Builder 09:25 - Barney and Friends 09:50 - Oswald 10:00 Lots & Lots Of... 10:15 - Tiny Planets 10:20 - Pingu 10:25 - Tiny Planets 10:30 - Monkey See, Monkey Do 10:40 - Barney and Friends 11:10 - Fluffy Gardens 11:25 - The Mighty Jungle 11:40 Mio Mao 11:50 - Heroes of the City 12:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:30 - Kipper 12:50 - Gazoon 13:00 Wobblyland 13:05 - Igloo-Gloo 13:20 - Benjamin’s Farm 13:25 My Animal Family 13:40 - See the Sea 13:45 - Lots & Lots Of... 14:00 - Fluffy Gardens 14:15 - The Mighty Jungle 14:30 - Angelina Ballerina 14:45 - Monkey See, Monkey Do 14:55 - Barney and Friends 15:25 - Pingu 15:30 - Tiny Planets 15:35 - Pingu 15:40 - Tiny Planets 15:45 - Igloo-Gloo 16:00 Bob the Builder 16:25 - Barney and Friends 16:50 - Slim Pig 17:00 Oswald 17:15 - Wobblyland 17:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 17:45 - Benjamin’s Farm 17:55 - My Animal Family 18:10 See the Sea 18:15 - Lots & Lots Of... 18:30 - Monkey See, Monkey Do 18:40 - Barney and Friends 19:10 - Wobblyland 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 - Slim Pig 19:35 - Connie the Cow 19:45 - Angelina Ballerina 20:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 20:25 - Heroes of the City 20:40 - Pingu 20:45 - Tiny Planets 20:50 - Pingu 20:55 - Tiny Planets 21:00 - Bob the Builder 21:10 - Fireman Sam 21:20 - Thomas and Friends 21:35 Dougie in Disguise 21:45 - Slim Pig 21:55 - Connie the Cow 22:05 - Tork 22:15 - Benjamin’s Farm 22:20 - My Animal Family 22:35 See the Sea 22:40 - Wobblyland 22:50 - Barney and Friends 23:15 Monkey See, Monkey Do 23:25 Kipper.

Solo per vendetta (Seeking Justice)

– Canale 5, 21>10

Film thriller Amerikan li n[adem fl-2011 b’re;ija ta’ Roger Donaldson u li g[andu b[ala protagonist lil Nicolas Cage (fir-ritratt hawn fuq) fil-parti ta’ Will Gerard. Dan Will ikun g[alliem tal-Letteratura Ingli]a u ra;el hieni bi]-]wie; tieg[u ma’ Laura (January Jones). Kollox jinbidel i]da meta martu tisfa aggredita brutalment. Waqt li jkun l-isptar, lil Will ifittxu stran;ier u joffri li jag[mel vendetta fuq min kien il-ka;un tal-istat li spi//at fih Laura. TVM 1

07:00 - TVAM 09:00 - Niskata 11:00 - Click 11:30 - Tuffi[at Migduma 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 - TVPM 15:55 - Waqtiet 16:00 - A[barijiet 16:05 - Teleshopping 16:50 - Labrats 17:20 - Xpla[[mal[ajt 17:40 - Teleshopping 18:00 - A[barijiet 18:10 - Purée 18:55 - Times Talk 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tattemp# rapport finanzjarju 20:45 - I/?aqqufa 21:45 - Headline News 21:50 - The Wedding Battle 22:45 G[awdex Illum (r) 23:15 - A[barijiet 23:30 – Bijografiji. TVM 2

07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:00 - Egypt 11:50 - Twelid il-Kelma 11:55 - Waqtiet 12:00 - Purée 12.45 Starboard 13:15 - Ti;rijiet Biss 13:45 - G[awdex Illum 14:45 - Servizz minn Malta u Lil Hinn Minnha 15:00 Egypt 15:50 - Twelid il-Kelma 16:00 - Niskata (r) 18:00 - Madwarna 18:30 - Starboard 19:00 - Ti;rijiet Biss 19:30 - Waqtiet 19:40 - Egypt 20:30 A[barijiet g[al dawk neqsin missmig[ 20:40 - The Wedding Battle 21:40 - Headline News 21:45 - Paqpaq lifestyle 22:15 - Times Talk 23:00 A[barijiet bl-Ingli] 23:10 – Football. BOV PL. ONE

07:00 - Breakfast News 08:45 Teleshopping 09:00 - Sieg[a }mien 10:30 - Teleshopping 11:15 - Aroma Mattina 12:30 - ONE News 12:40 Kalamita 16:15 - Teleshopping 17:30 - ONE News 17:50 - Dak li Jg[odd 19:00 - Aqrali Storja 19:30 - ONE News 20:15 - Snajja Maltin 20:35 Min-Na[a g[all-O[ra 22:45 - Bin 61 23:30 - ONE News. Smash

07:00 - A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura 08:40 - A[barijiet 09:00 - {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 10:50 - TSN Teleshopping 13:10 - A to Z Teleshopping 14:20 - Ma’ Majsi

16:10 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ Barra 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - A[barijiet 19:30 - Nursery Stars 20:30 - Drama 21:30 - Malta u l-Unjoni Ewropea 22:00 - A[barijiet 22:30 - Poker.

19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:15 - Sconosciuti - La nostra personale ricerca della felicita 20:35 Un posto al sole (soap) 21:05 - Ballaró 23:20 - Gazebo 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 - Rai Educational 01:35 Fuori orario 02:00 - Rai News.

Raiuno

Canale 5

06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis07:00, it-08:00 u d-09:00) 09:30 - Tg1 flash 10:00 - Unomattina storie vere 10:30 - Unomattina verde 11:00 - Tg 1 11:30 - Unomattina Magazine 12:00 La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:20 - La vita in diretta 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Affari tuoi 21.10 - Adriano Olivetti - La forza di un sogno (Fiction) 23:25 Porta a porta (attwalità) 01:00 - Tg 1 notte 01:25 - Che tempo fa 01:35 Sottovoce 02:05 - Real School.

08:00 - Tg 5 - mattina 08:40 - La telefonata di Belpietro (attwalità) 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 Tg 5 13:40 - Beautiful 14:10 Centovetrine 14:40 - Uomini e donne 16:10 - Il segreto (soap) 16:55 Pomeriggio cinque 18:50 - Avanti un altro! 20:00 - Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - Solo per vendetta. Film 2011 23:30 - Matrix (attwalità) 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia.

Raidue

07:20 - Charlie’s Angels (TF) 08:20 Siska (TF) 09:45 - Carabinieri 2 (fiction) 10:50 - Ricette all’italiana 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Hamburg Distretto 21 16:35 - My Life - Segreti e passioni (soap) 16:55 - Passaggio di notte. Film ’57 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (TF) 20:30 - Quinta Colonna il quotidiano 21:10 - Sapori e dissapori. Film 2007 23:30 - Showgirls. Film ’95 01:55 - Tg4 02:20 - Caro Michele. Film ’76.

07:00 - Cartoons 08:15 - Art Attack 08:35 - Heartland (TF) 09:20 - Settimo Cielo (TF) 10:00 - Tg 2 insieme estate - Tg 2 - Storie. I racconti della settimana 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 E…state con costume 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Detto fatto 16:15 - Ghost Whisperer (TF) 17:50 - Tg Sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - NCIS (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:00 - Una mamma imperfetta 21:10 - Criminal Minds (TF) 22:40 - Bates Motel (TF) 23:30 - Tg 2 notizie 23:45 - 2 next economia e futuro 00:40 - Rai Parlamento 00:50 - Il clown Tg 1. Raitre

07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 10:00 - Mi manda Raitre 11:10 - Elisir 12:00 - Tg 3 # meteo 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Pane quotidiano (attwalità) 13:10 - Terra nostra (TN) 14:00 - Tg Regione 14:20 - Tg 3 # meteo 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 Tg 3 L.I.S. 15:05 - Tgr Piazza affari 15:10 - La Signora del West (TF) 16:00 - Aspettando Geo 16:40 - Geo

Rete 4

Italia 1

06:55 - Friends (TF) 07.50 - La vita secondo Jim (sitcom) 08:45 - Provaci ancora Gary (sitcom) 09:45 - Royal Pains (TF) 10:35 - Dr House (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Futurama 14:10 Cartoons 15:30 - Salvi chi può (sitcom) 15:45 - 2 Broke Girls 16:10 - E alla fine arriva mamma! 17:05 Community (sitcom) 18:00 - Mike & Molly (sitcom) 18:30 - Studio aperto 19:20 - CSI Miami (TF) 21:10 - Le iene show 00:30 - Vita smeralda. Film 2005 02:30 - Sport Mediaset.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

23

TV#RADJU F. Living

07.00 - Teleshopping 08:00 – Ipokriti 09:00 Fitness Galore 10:00 – Niltaqg[u 12:00 - Teleshopping 13:00 – F Living Magazine 15:00 Teleshopping 16:00 – {in g[al Kollox 18:00 – Teleshopping 20:30 – Tie; tal{olm 21:30 – Niltqg[u 23:30 – F. Living magazine 01:30 Teleshopping. Xejk

Scratch 08:30 - My Family 09:00 Little Britain 09:30 - Peckham Finishing School for Girls 10:25 EastEnders 10:55 - Doctors 11:25 Outcasts 12:15 - Roger and Val Have Just Got In 12:45 - My Family 13:15 - Peckham Finishing School for Girls 14:10 - Little Britain 14:40 EastEnders 15:10 - Doctors 15:40 The Weakest Link 16:25 - Outcasts 17:15 - Peckham Finishing School for Girls 18:10 - EastEnders 18:40 Doctors 19:10 - The Weakest Link 20:00 - Last of the Summer Wine 20:30 - Roger and Val Have Just Got In 21:00 - South Riding 21:55 - Rev. 22:25 - Dinnerladies 22:55 Mistresses 23:45 - Dead Boss.

07:30 – Just for Laughs 07:45 – Total Request Show 09:50 – Shout Out 10:00 – Love and Romance 10:45 – Teleshopping 11:45 – Just for Laughs 12:00 – Frux (r) 13:30 – The 80s 14:00 – The Local Angle (r) 15:00 – The 90s 15:30 – Teleshopping 16:30 – Hits 16:50 – Shout Out 17:00 – Local Issues 17:45 – Maltese Music 18:00 – Total Requests Show (live) 20:00 – Just for Laughs 20:15 – Shout Out 20:30 – Frux 21:55 – Football 22:00 – Mill-Italia 23:00 – Local Issues (r) 23:45 – The 60s and 70s.

07:30 - Bad Day at Black Rock 08:50 Son of a Gunfighter 10:20 - The Naked Spur 11:50 - Tom Thumb 13:20 - Key Largo 15:00 - Ben-Hur 18:25 - The Four Horsemen of the Apocalypse 21:00 - Dark of the Sun 22:40 - Key Largo.

La 5

MGM Movies

13:10 - Una mamma per amica (TF) 14:00 - Sweet Sardinia (reality) 14:25 - Torte d’autore - Autunno 14:55 Che trucco 15:25 - Sposa Extralarge 15:50 - Extreme Makeover Home Edition 16:45 - Rachel Zoe Project 17:35 - Torte d’autore (reality) 18:10 - Sweet Sardinia (reality) 18:30 Spose extralarge 19:30 - Grey’s Anatomy (TF) 20:25 - Una mamma per amica (TF) 21:10 - Remember me. Film 2010 23:25 - Uomini e donne (talk show) 00:30 - Rachel Zoe project.

08:10 - Italian Movie 09:45 - How to Beat the High Cost of Living 11:30 Dominick and Eugene 13:20 - The Fall of the House of Usher 14:45 - The Night They Raided Minsky’s 16:25 The Cutting Edge 18:05 - Bright Lights, Big City 20:00 - Alphabet City 21:25 - Hoodlum 23:35 - MGM’s Big Screen.

BBC Entertainment

07:15 - Me Too! 07:35 - Teletubbies 08:00 - 3rd & Bird 08:10 - Nuzzle and

TCM -

Diva Universal

07:00 - Quincy, M.E. 07:55 - Agatha Christie’s Poirot 09:50 - Kojak 10:50 - Quincy, M.E. 11:45 - Great Women 12:00 - Agatha Christie’s Poirot 13:50 - Movie 14:00 - Strong Medicine 14:50 - ER 15:45 - Movie 16:00 Quincy, M.E. 17:00 - Agatha

Christie’s Poirot 18:54 - La Prova 19:00 - Strong Medicine 19:50 - JAG 20:50 - Great Women 21:00 - Agatha Christie’s Poirot 22:55 - Great Women 23:05 - Agatha Christie’s Marple. GO Stars

07>00 08>30 10>00 12>00 13>30 15>30 15>45 16>45 17>00 18>00 18>05 18>30 19>30 20.00 20>30 21>30 21>35 23>00

07:20 - The Lost Valentine 09:00 The Heineken Kidnapping 11:00 Monk 11:45 - Two and A Half Men 12:10 - Arthur 14:00 - Million Dollar Murder 15:25 - Argo 17:25 - The Princess and the Frog 19:00 - Haywire 20:30 - Two and A Half Men 21:00 The Odd Life of Timothy Green 22:45 - Sucker Punch 00:35 - For A Good Time…. Call 02:00 - Arthur. Iris

09:50 - Blue metroplitano. Film ’85 11:55 - Due nel mirino. Film ’90 14:05 - Giggi il bullo. Film ’82 15:50 - Le prix a payer. 17:35 - L’allenatore nel pallone. Film ’84 19:30 - Supercar (TF) 20:15 - Hazzard (TF) 21:10 Guerra Indiana. Film ’59 23:10 Airport 80. Film ’79 01.15 - Spasmo. Film ’74. Melita More

09:00 - Grey’s Anatomy 09:45 Private Practice 10:30 - Criminal Minds 11:15 - Dallas 12:00 - SMASH 13:00 - Days of Our Lives 13:45 Grey’s Anatomy 14:30 - GO ON 15:00 - Private Practice 15:45 Criminal Minds 16:30 - The Mentalist 17:15 - Psych 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - SMASH 19:45 - Dallas 20:30 - Suits 21:15 - Chicago Fire 22:00 - Spartacus 23:00 - Boardwalk Empire 00:00 - Person of Interest 00:45 - 30 Rock 01:15 - Gossip Girl.

Sport fuq il-Cable Eurosport 1

08:30 - International Championship Snooker: Day 3 (live) 10:30 Eurogoals 11:15 - FIFA U#17 World Cup Football 12:00 International Championship Snooker: Day 3 (live) 15:00 International Championship Snooker 16:00 - FIFA U#17 World Cup Football 17:00 - FIFA U#17 World Cup Football: Rd of 16 (live) 19:00 - FIFA U#17 World Cup Football 20:00 - Boxing 22:00 - International Championship Snooker 23:00 - GTA Next Level 23:25 - World Series by Renault. Eurosport 2

07:30 - International Championship Snooker: Day 3 (live) 10:30 World Championship Weightlifting 12:00 - International Championship Snooker: Day 3 (live) 14:00 - FIFA U#17 World Cup Football: Rd of 16 (live) 16:00 - FIFA U#17 World Cup Football 17:00 - FIFA U#17 World Cup Football: Rd of 16 (live) 19:00 - FIFA U#17 World Cup Football 20:00 - The Euroleague Basketball Show 20:30 - Euroleague Basketball (live) 22:15 - College Football. GO sports 1

Showgirls

– Rete 4, 23>30

Film drammatiku Amerikan tal-1995 ta’ Paul Verhoeven u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Kyle MacLachlan u lil Elizabeth Berkley (it-tnejn fir-ritratt). Naraw lill-ballerina Nomi Malone, li tkun g[adha kif waslet f’Los Angeles, determinata li akkost ta’ kollox, anki b’metodi mhux daqstant korretti, trid tirnexxi fid-dinja tal-ispettaklu.

NET News .net (r) Eli in the morining Telebejg[ Flimkien Telebejg[ Chit Chat Telebejg[ Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla .net NET News .net Mhux Bondi NET News Mieg[ek NET News

9: Napoli v Torino 16:00 Barclays Premier League: Wk 11: Aston Villa v Everton 18:00 Aviva Premiership: Rd 6: Northampton Saints v Saracens 20:00 - FIFA Futbol Mundial #441 20:30 - ATP World Tour 500: Swiss Indoors Basel: QF. GO sports 8

09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 - PGA European Tour: BMW Masters: Day 2 15:00 Ligue 1: Rd 11: Highlights 16:00 Serie A: Rd 9: Napoli v Torino 18:00 - Barclays Premier League: Wk 11: Aston Villa v Everton 20:00 - Aviva Premiership: Rd 6: Northampton Saints v Saracens 22:00 - FIFA Futbol Mundial #441 22:30 - ATP World Tour 500: Swiss Indoors Basel: QF. Melita Sports 1

07:40 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 09:40 - Bundesliga Highlights (r) 10:30 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 10:55 - Bundesliga (r) 12:45 - European Le Mans Series 2012 (r) 13:45 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 15:45 - FA Cup (r) 24:00 - FIFA Beach Soccer WC Qualifier (r) 01:15 FIFA Beach Soccer WC Qualifier (r).

07:00 - Serie A: Rd 9: Juventus v Genoa 09:00 - Barclays Premier League: Wk 11: Chelsea v Man. C. 11:00 - ATP Masters 1000: BNP Paribas Masters, Paris: Rd 1 # Rd 2 (live) 23:00 - FIFA Futbol Mundial #441 23:30 - Barclays Premier League: Wk 11: Man. Utd v Stoke City 01:30 - ATP World Tour 500: Swiss Indoors Basel – Highlights.

08:00 - Bundesliga (r) 09:50 Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 12:20 - FA Cup (r) 24:00 - America’s Cup: World Series (r) 02:00 - Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings.

GO sports 2

Malta Stars

20:45 - Serie A: Rd 10: Atalanta v Inter (live) 22:45 - Milan Channel.

07:35 - MFA Futsal League (r) 08:50 - Melita GFA 1st Division (r) 10:25 - Football Nurseries 10:55 - MFA Futsal League 12:15 - Malta Rugby Football Union (r) 13:45 - BOV Premier League (r) 24:00 - Malta Basketball Association (r) 01:20 - Malta Rugby Football Union (r).

GO sports 7

07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA European Tour: BMW Masters: Day 2 13:00 - Ligue 1: Rd 11: Highlights 14:00 - Serie A: Rd

Melita Sports 2


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

24

TV # RADJU

Fil-qosor Chit Chat – NET Television, 15>45 Il-programm tal-lum se jkun dwar Halloween. X’inhi l-istorja wara din il-festa? Xi tradizzjonijiet isiru f’pajji]i differenti? U ttfal Maltin, kif ji//elebraw din il-festa li ssir fil-31 ta’ Ottubru.

Nisimg[u stejjer interessanti dwar Halloween minn Julia Balzan, Katya Treeby u Nigel Puli. Valentina Muscat se turi kif issir craft partikulari, filwaqt lil Cesca Vassallo u Conrad Puli

se jkunu qed jg[inu lil Noel d-dul/ier fir-ri/etta li se jag[mel, ukoll adattata g[al din il-festa. Tmexxi l-programm Janice Darmanin.

Malta Llejla – NET Television, 17>00 Fost il-mistednin ta’ Stephanie Spiteri g[allprogramm tal-lum se jkun hemm Luke Caruana (firritratt), nutar li se jkun qed jag[ti dettalji dwar kompetizzjoni li se tniedi d-Dar tal-Providenza. Mistieden ie[or g[allum se jkunu Sandro Lanfranco, li se jag[ti tag[rif ta’ interess relatat mal-botanika. Ma jonqosx il-kontribut regolari dwar ixxag[ar minn Corinne Farrugia. Produzzjoni ta’ NET Television u FMJ Productions.

In-nanniet Mieg[ek – NET Television, 21>35

Sapori e dissapori (No Reservations) – Rete 4, 21>10 Film romantiku, koproduzzjoni Amerikana u Awstraljana li n[admet fl2007 b’re;ija ta’ Scott Hicks. Kate (Catherine ZetaJones, fir-ritratt ma’ Aaron Eckhart) tkun koka li t[obb [afna x-xog[ol tag[ha. {ajjitha i]da tinbidel kompletament wara li tispi//a trid tie[u [sieb lin-neputija tag[ha Zoe (Abigail Breslin) u wkoll ta[dem ma’ Nick, kok ie[or li jkollu metodi kompletament differenti minn tag[ha.

In-nanniet huma wie[ed millpilastri tal-familja Maltija. I]da x’inhu e]att ir-rwol tag[hom? F’dinja li kulma jmur, iktar qed issir mg[a;;la, ta[seb li l-[ajja kwieta ta’ dawn il-persuni g[ad g[andha lok fil-[ajja familjari tag[na? Jew inkella n-nanniet

Louise Tedesco Mhux Bondi – NET Television, 20>30 Il-mistiedna ta’ Ronald Briffa g[al-lum se tkun Louise Tedesco (fir-ritratt) li ilha tidher b’mod regolari fuq dan l-istazzjon sa minn meta feta[ fl-1998. T[obb lisport, [a;a li wirtet minn missierha. Mi]]ew;a u g[andha ]ew; subien li huma tewmin.

qeg[din hemm biss biex jie[du [sieb it-tfal fin-nuqqas tal-;enituri tag[hom? Jippre]entaw il-programm Lisa Spiteri u Fr Karm Debattista MSSP. Direzzjoni ta’ Paul Galea, filwaqt li Gabriel Ellul hu l-assistent tal-produzzjoni.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

25

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX 8

9

10

4

IT-TEMP Xemxi li jsir sabi[ VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ {afif mill-Punent BA{AR {afif IMBATT Ftit li xejn TEMPERATURA L-og[la 26˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 52mm IX-XEMX titla’ fis-06.21 u tin]el fit-17.10

11

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin> 5. Kultant titfa’ werqa maz-zalza (5) 6. Li hemm wara ajk, itiru fil-g[oli? (5) 7. Fjamanta (5) 10. Jorqdu fuqu /erti annimali (5) 11. Taljan kollu namur? (5) 12. G[ajjur (5) 14. Issibhom fis-swali ta’ sptar (5) 16. Is-sajjied fuqha jkebbeb ix-xlief (5) 17. Lapida [amra? (5) 18. Fjuri jfu[u (5)

Weqfin> 1. Wara xulxin jag[mlu xahar (6) 2. G[annaq mieg[u (6) 3. Ta ta[lita ta’ a[dar u blu (6) 4. Postu maqful (6) 8. Kul[add jie[du (5) 9. Iqieg[ed fuq sodda (5) 12. Frotta li [add ma jiekol (6) 13. Maqlug[ mill-;ogi u ji//aqlaq (6) 14. {erba s[i[a ta’ tifrik (6) 15. Ta’ kul[add ikun miktub minn qabel (6)

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-biera[ Mimdudin> 5. Tikek; 6. Igorr; 7. Brija; 10. A/idu; 11. Dinja; 12. Forom; 14. Fra]i; 16. Skerz; 17. Tirtu; 18. Tebut. Weqfin> 1. Storja; 2. Skirtu; 3. Mi]jud; 4. Franka; 8. Fifra; 9. Indaf; 12. Frotta; 13. Miknus; 14. Ferita; 15. Insett.

Sudoku Bejn [afifa u moderata:

qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

IT-TLIETA L-og[la 26˚C L-inqas 18˚C

L-ERBG{A L-og[la 26˚C L-inqas 18˚C

IL-{AMIS L-og[la 25˚C L-inqas 19˚C

IL-:IMG{A L-og[la 24˚C L-inqas 19˚C

IS-SIBT L-og[la 24˚C L-inqas 18˚C

UV

UV

UV

UV

UV

4

4

4

4

4

Temperaturi fi bliet barranin Malta 25˚ ftit imsa[[ab, Al;eri 34˚C imsa[[ab, Amsterdam 14˚C [albiet tax-xita, Ateni 22˚C xemxi, Li]bona 17˚C imsa[[ab, Berlin 18˚ imsa[[ab, Brussell 16˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 25˚C xemxi, Dublin 11˚C ftit imsa[[abi, Kopen[agen 13˚C xita, Frankfurt 18˚C imsa[[ab, Milan 19˚C imsa[[ab, Istanbul 17˚C xemxi, Londra 14˚C ftit imsa[[ab, Madrid 19˚C imsa[[ab, Moska 12˚C imsa[[ab, Pari;i 17˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 24˚C xemxi, Ruma 24˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 25˚C xemxi, Tripli 28˚C ftit imsa[[ab, Tune] 29˚C xemxi, Vjenna 20˚C xemxi, Zurich 21˚C xemxi, Munich 21˚C ftit imsa[[ab, St. Petersburg 12˚C imsa[[ab

Tag[rif Restawr ta’ bjar domesti/i Sal-a[[ar tas-sena qed jintlaqg[u applikazzjonijiet ta’ skema ta’ g[ajnuna finanzjarja g[al restawr ta’ bjar domesti/i. F’kull stadju jrid ikun hemm /ertifikazzjoni ta’ perit. Dettalji tal-iskema, li g[aliha ;iet ivvotata s-somma ta’ 100,000 ewro, jinsabu fis-sit talAwtorita Maltija tar-Ri]orsi (www.mra.org.mt). Kalendarju minn Ryanair

Ryanair [ar;et kalendarju g[as-sena 2014 li juri 13-il membru tal-cabin crew bilmalja. Il-qlig[ kollu minn dan ilkalendarju se jmur g[at-Teenage Cancer Trust tal-Ingilterra. Ilkalendarju, li jiswa 10 ewro, jista’ jinxtara minn fuq it-titjiriet tar-Ryanair jew mis-sit ryanair.com.

Soluzzjoni Sudoku Kun/ert bil-pjanu Fit-Teatru Manoel, il-Belt nhar il-:img[a, l-1 ta’ Novembru fit-20:00 se jsir kun/ert a quattro mani mill-

pjanisti Anne Borg u Ivette Kiefer. Qabel il-kun/ert, fis19:15 se jkun hemm ta[dita li sservi ta’ introduzzjoni dwar ixxog[olijiet li se jindaqqu, li [ar;u mill-pinna ta’ Mozart, Bizet, Schubert u Dvorak.

Biljetti 20 ewro, 15-il ewro u 10 ewro. Studenti, dawk li ma g[alqux 25 sena u dawk bil-kartanzjan I[allsu nofs prezz, filwaqt li tfal li jattendu l-iskejjel primarji jid[lu bla [las. Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija Nhar is-Sibt, id-9 ta’ Novembru f’Dar il-Mediterran, se ssir l-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Festival Internazzjonali talKanzunetta Maltija, festival li kien isir fl-img[oddi, i]da li kien ilu ma jsir g[axar snin. Se jkunu qed jipparte/ipaw 14-il

kanzunetta finalista li se jkunu interpretati bil-Maltin minn kantanti Maltin. Se jkun hemm ukoll 14-il kantanti mistiedna barranin li ;ejjin minn 11-il pajji] differenti.

25 sena ta’ ]ew; baned L-G[aqda Mu]ikali Spinola ta’ San :iljan u l-G[aqda So/joMu]ikali Anici ta’ {al Qormi din is-sena qed ifakkru il-25 sena mit-twaqqif tag[hom. G[alhekk is-Sibt, 16 ta’ Novembru, fl-10:00 i]-]ew; baned flimkien se jag[mlu mar/ midda[la ta’ Bieb il-Belt sal-Palazz tal-Presi-dent. Wara fil-bit[a talPalazz jiltaqg[u mal-President u ssir /erimonja tal-okka]joni.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

26 PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{

interna, study room, designer kitchen ;dida fjamanta bl-appliances u air condition, terrazzin I]-}urrieq fuq wara u bejt bl-arja tieg[u, DAR fuq u isfel bi tliet kmamar inklu] fil-prezz hemm garaxx ta’ tas-sodda, tliet kmamar bis- ]ew; karozzi li jinfed mad-dar. sufanijiet, ]ew; kmamar tal- Bla /ens. €320,000. ?emplu banju, bit[a kbira fuq wara u o[ra 99422082.

KLASSIFIKATI G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

G{ALL-KIRI

midifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as Il-{amrun {a]-}ebbu; ’il barra minn prezzijiet. Stima b’xejn minn GARAXX jew store, Triq l-Imdina qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ 115-il pied tul u 24 pied wisa’, GARAXX basement 40 pied x appliances. ?emplu 21371559, bil-bit[a, dawl, ilma u toilet. Bil- 50 pied, jista’ jintu]a g[al gym, 27371559, 21493285, 79884497 permess Class B. ?emplu store, uffi//ju e//. ?emplu jew 99472570. Servizz fil-pront. 77200983. 79211659.

VETTURI/DG{AJJES Dg[ajsa

Maxuim 2200SC 1993 – Sports Cuddy f’kundizzjoni tajba [afna. Fantasy red, mercruises 5.0LX Alpha 1 230 HP (350 hours) magna petrol. Tinda tal-canvas, built-in fuel tank, sun-lounge cockpit seats, cockpit gallery bissink, portable toilet, stereo, re;istrata Valletta. € 20,000 prezz negozjabbli. Biex tarawha /emplu 7930 0356, f’[inijiet taluffi//ju.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

Mario Colours

G{AL kull xog[ol ta’ kisi u tibjid, kisi bil-;ibs, kisi bir-ramel u siment, kisi u tibjid fuq il-pont u ]ebg[a, tik[il fuq il-fil, tik[il fuq l-antik, graffiato, silicato, gypsum boards, madum u katusi. ?emplu 99468622. Esperjenza ta’ 16-il sena u stima b’xejn.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehu-

G{ALL-BEJG{

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Libsa ta’ tie;

:DIDA fjamanta, qatt ma ntu]at, mixtrija ming[and Alamango. Prezz negozjabbli. ?emplu 99200354.

Pushchair

NEONATO Reverso Sport - 3 Wheeler f’kundizzjoni perfetta, kwa]i ;dida. ?emplu 79409398.

Pasturi

TAT-tafal, sett fih 20 pastur, stil antik ta’ ]mien il-MUSEUM. Prezz €20 kull set. Presepji kull daqs ma[dumin kollha g[erien, prezz jibda minn €20. ?emplu 21495253.

Tapit

KULUR cream bil-burdura wine, 90 ins (228cms) x 66 ins (168cms) f’kundizzjoni tajba. Prezz €60. ?emplu 21242180.

Tombla sheets

B’numri kbar u kuluri differenti. Kalendarji kbar tat-2014, 29/m x 42/m. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (bonnici printing press)– 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – min-na[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur e// u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

27

SPORT U*BET FA TROPHY II RAWND

Hotspurs u Ker/em fit-tielet rawnd Oratory Y................................0 Victoria H................................3

Victoria Hotspurs g[addew g[at-tielet rawnd tal-U*Bet FA Trophy meta f’konfront kollu Rabti g[elbu lil Oratory Youth. Fl-24 minuta Hotspurs ing[ataw penalty wara fawl ta’ Martin Cremona fuq Warren Chircop u mill-[dax il-metru JASON PACE ]blokka rri]ultat. G[at-tieni taqsima Hotspurs [ar;u ferm aggressivi fejn wara erba’ minuti rduppjaw meta Nanapere g[adda fuq il-lemin u mill-pass lura tieg[u, WARREN CHIRCOP xe[et il-ballun ;ewwa mill-vi/in. Fit-8 minuta minn korner ta’ Jason Pace daqqa ta’ ras ta’ Nanapere kienet ikklerjata minn fuq il-linja biex WARREN CHIRCOP re;a’ kabbar il-vanta;;. Oratory Y: F. Vella, M. Grech, M.

Tabone, G. Vella, D. Stojanovic, S. Attard, L. Blanco de Castro (K. Farrugia), O. Atzori (A. Debrincat), O. Farrugia, M. Cremona (A. Mifsud), J. Tabone. Victoria H: G. Vella, M. Muscat, D. Camilleri, W. Chircop, J. Farrugia, J. Agius, D. Farrugia, D. Mercieca, J. Pace, S. Nanapere, M. Bezzina (D. Bellotti). Referee: Jules Ngangue

Passa;; meritat Ker/em A.................................2 Luqa SA...................................1 Ker/em Ajax g[addew g[attielet rawnd b’reb[a stretta kontra Luqa St Andrew’s. Luqa wara li [adu l-vanta;; sfaw mil[uqa immedjatment millAjax u mbag[ad sofrew l-offensiva tal-G[awdxin. Fl-14 il-minuta Luqa fet[u liskor meta minn korner ta’ Justin Muscat, approfitta NIKOLAI SLAVTCHEV li xe[et ;ewwa. Reazzjoni mmedjata tal-Ajax li minuta wara kisbu d-draw minn JOHN CAMILLERI li bir-ras g[eleb lil Psaila. 18-il minuta fit-tieni taqsima lisforzi ta’ Ker/em kienu ppremjati meta minn kross ta’ Ian Xuereb, JEAN PAUL MIZZI b’xutt fil-baxx g[eleb lil Psaila.

Ker/em A: L. Camilleri, P. Kyumyurdzhiev, K. Bonello, M. Mifsud, A. Buttigieg, I. Xuereb, J. P. Mizzi, A. Mizzi, J. Camilleri, J. Chetcuti, K. Mifsud (S. Rais). Luqa St. Andrew’s FC: P. Psaila, G. Azzopardi (J. Fenech), C. Gatt, N. Slavtchev, A. Psaila, L. Baldacchino, J. Godd, C. Camilleri (G. Marney), J. Muscat, D. Brincat. Referee: Shaun Calleja

Reb[a minima Xag[ra Utd. …........................0 Mqabba FC..............................1 Mqabba b’gowl fl-ewwel

taqsima ssuperaw lil Xag[ra United u g[addew g[at-tielet rawnd wara li anke kienu sfortu-

nati li laqtu darbtejn il-lasti. Mqabba sfortunati fis-17-il minuta bi frikik ta’ Yusaku Wasaki li stampa l-mimduda u fet[u l-iskor fis-27 minuta b’xutt fil-baxx minn barra l-kaxxa ta’

CLAYTON MICALLEF. G[at-tieni taqsima Mqabba re;g[u fuq l-attakk u fl-14 ilminuta Micallef falla l-mira b’xutt mit-tul. Fis-36 minuta /ans g[ax-Xag[rin meta Sunday

Baala [arab wa[du u kellu xxutt angulat salvat g[al korner minn Jonathan Debono. Xag[ra United FC: D. Galea, A.

Farrugia, I. Borg, J. Buhagiar, J. Bartolo (S. Galea), S. Baala, J. Achokwu, J. Ruiz Perez, M.

Buhagiar, M. Galea (J.Azzopardi). Mqabba FC: J. Debono, M. Abdilla (O. Farrugia), A. cassar, D. Azzopardi, M. Bonnici, R. Schembri (G. Frendo), A. Caligari, Y. Wasaki, D. Tayou, C. Micallef, M.A. Psaila. Referee: Mario Apap


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

28

SPORT

Tmiem il-;img[a ta’ football Malti minn Simon Farrugia

Anali]i u kummenti dwar

il-partiti tal-Kampjonat Premier BOV

Log[ob li jmiss Is-Sibt 2 ta’ Novembru Centenary Stadium

2 p.m. Qormi v Rabat A. 4 p.m. Tarxien R. v Valletta

Victor Tedesco Stadium

2 p.m Hibernians v Balzan 4.15 p.m. Mosta v Sliema W.

Il-{add 3 ta’ Novembru Victor Tedesco Stadium

2 p.m. Naxxar L. vVittoriosa S. 4.15pm Floriana v B’Kara

Kif Jinsabu Hibernians Valletta Birkirkara Sliema W. Naxxar L. Mosta Tarxien R. Vittoriosa S. Balzan Qormi Floriana (-6) Rabat A.

L R D T F K Pt 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

7 7 6 5 4 4 2 2 2 2 3 1

2 0 24 10 23 0 2 18 7 21 2 1 12 6 20 3 1 16 9 18 1 4 13 12 13 0 5 16 14 12 2 5 13 19 8 2 5 10 17 8 2 5 9 15 8 1 6 12 18 7 3 3 12 11 6 0 8 5 22 3

It-tim tal-;img[a

Omar Borg (Mosta) Edward Herrera (B’Kara) Tyrone Farrugia (Mosta) Edmond Agius (Valletta) Roderick Bajada (Qormi) Gilmar da Silva Ribeiro (Naxxar L.) Igor Coronado (Floriana) Trevor Cilia (Sliema W.) Denni Rocha Dos Santos (Valletta) Abubaker Bello Osagie (Sliema W.) Alfred Effiong (Qormi) L-AQWA SKORERS

Ohawuchi jer;a’ jiskorja

Sacha Borg ta’ Floriana jipprova jtajjar il-ballun minn fuq ras Diaz ta’ Hibernians (ritratt> Trevor Sollars)

Innutajna... LI fil-Victor Tedesco Stadium sar trunking fuq il-bank tal;urnalista u fih g[amlu USB ports li ;ew tajbin [afna. Pero’ li ma’ nistax nifhem huwa g[aliex il-power supply ma’ sarx ukoll fit-trunking biex persuna tkun tista’ tqabbad il-laptop minn post wie[ed mhux wires iduru ma’ kullimkien. Mill-bqija ner;a’ ntenni li l-bank huwa wiesg[a wisq u g[andu fejn jidjieq sabiex inkunu nistg[u na[dmu a[jar LI nhar il-{add fil-log[ba bejn Mosta u Qormi kien hemm xi ftit di]gwid min-na[a taddiri;enti ta’ Mosta wara /ertu de/i]jonijiet li ttie[du mir-referee ta’ din il-log[ba. Mhux ilkompitu tieg[i li nikkritika lirreferees imma nemmen li Mosta g[andhom g[aliex i[ossuhom mwe;;g[in wara li kellhom possibilta` ta’ tlett penalties li ebda wie[ed minnhom ma’ ng[ata u Qormi ng[ataw penalty mill-ewwel g[alkemm anki dan fl-opinjoni tieg[i kien wie[ed le;ittimu. Aktar konsistenza jag[mel ;id lil-log[ba

LI r-referee Marco Borg ser ikun qed jikkontrolla log[ba internazzjonali bejn il-Polonja u s-Slovakkja li ser tintlag[ab fid19 ta’ Novembru. L-assistenti tieg[u ser ikunu Edward Spiteri u Mitchell Scerri. Din hija a[bar o[ra tajba g[as-settur tar-referees f’pajji]na fejn l-opportunitajiet illum il-;urnata huma kbar. U huma l-wirjiet tal-istess referees fl-isfera internazzjonali li jkomplu j;ibu aktar log[ob ta’ din ix-xorta g[ar-referees lokali. LI fl-istess ;urnata t-tim nazzjonali Malti ser jilg[ab partita ta’ [biberija kontra l-G]ejjer Faroe dan wara li oroi;inarjament kienu l-I]landa mag[]ula g[al din il-logb[a. Imma dawn tal-a[[ar minkejja li pajji] ta’ popolazzjoni ta’ 300,000 biss jinsabu fil-play offs g[all-kwalifikazzjoni storika fit-Tazza tadDinja meta jridu jilag[bu kontra l-Kroazja. Hawn g[andna ka] /ar li l-popolazzjoni ma’ tag[milx daqstant differenza u la jinsabu vi/in daqstant l-I]landa g[aliex a[na m’g[andniex tal-

anqas inkunu aktar kompetittivi. Forsi g[ad jasal i]-]mien. Na[seb jien u intom ma’ nafx kemm inkunu g[adna f’din iddinja.

Stanley Ohawuchi ( Sliema W.) Oscar Guerrero (Vittoriosa S.) Ronaille Calheira Seara (Tarxien R.) Edison Luis Dos Santos (Hibernians) Denni Rocha Dos Santos (Valletta) Clayton Failla (Hibernians) Igor Coronado (Floriana) Haruna Shola Shodiya (B’Kara) Jorge Santos Silva (Tarxien R.) Cristian Martins Fernandes (Mosta)4 Andrew Cohen (Hibernians) Gilmar da Silva Ribeiro (Naxxar L.) Alfred Effiong (Qormi) Bojan Kaljevic (Mosta) Jackson di Lima Siqueira (Hibernians) Abdelkarim Nafti (Valletta) Daren Falzon (Naxxar L.) Rodolfo Soares (Hibernians)

9 7 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

Il-goalkeeper ta’ Vittoriosa Stars, Jean Mahias Vella we;;a’ fil-log[ba kontra Sliema imma sfortunatament g[alih [add ma nduna u kellu jitkaxkar barra l-ground qabel tpo;;a fuq stretcher (ritratt Joseph Galea)


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

29

SPORT INTERVISTI

Il-kontroll tar-referee kien kontroversjali “Il-kontroll tar-referee f’din il-log[ba kien wie[ed kontroversjali. Ma’nafx g[aliex dejjem qeg[din nispi//aw vittmi ta’ /ertu de/i]jonijiet.” Dawn kienu l-ewwel kummenti talcaptain ta’ Mosta Mano Micallef wara t-telfa li sofrew kontra Qormi bl-iskor ta’ 2-1. Matul din il-partita Mosta appellaw g[al darba darbtjen tlieta g[al penalty imma r-referee Glenn Tonna [alla l-log[ob g[addej. “Wara ;img[a [idma u ta[ri;

— Mano Micallef (Mosta FC)

biexnippreparaw g[al din illog[ba kollox itir mar-ri[ b’de/i]joni jew tnejn. Kellna tlett penalties u ma ng[atajna lebda wie[ed minnhom. B[ala log[ba kien [aqqna xi [a;a a[jar fejn stajna tal-anqas [adna punt. “Nemmen li g[andna skwadra tajba li biha ser inkomplu nisfidaw sabiex niksbu post fi/Championship Pool. Mhux se tkun fa/li imma xorta wa[da ninsabu fit-triq it-tajba,” ikkonkluda Micallef

STILEL TAL-PASSAT

Edwin Schembri (Tarxien R. 1944-46 Hibernians 1946-51 Valletta 1951-63) Edwin Schembri twieled Bormla fit-2 ta’ Novembru 1929. Ing[aqad mal-Little Rainbows u bis-sa[[a tal-amalgamazzjoni li saret bejn Hibs u Tarxien, kien spi//a b[ala plejer ta’ Hibernians. Iddebutta mal-Pawlisti fil-11 t’April 1948 fid-draw 1-1 kontra t-tim ta’ belt twelidu, St. George’s. F’eta` daqstant ]g[ira kien mag[]ul fl-iskwadra talYouths tal-MFA g[al Turnament li kien sar fi Sqallija fis-sena 1949. Ma’ Hibernians Schembri lag[ab 41 log[ba u fis-sena 1951 ;ie trasferit g[al ma’ Valletta min[abba restrizzjonijiet finanzjarji fil-klabb Pawlist. Dan kien ta’ gwadann kbir

Edwin Schembri

g[all-Beltin li bi Schembri fittim kellhom wie[ed mill-a[jar difensuri ta’ dak i]-]mien. Bejn l-1951 u l-1963 Schembri libes il-flokk Belti g[al 149 log[ba mill-Kampjonat u 22 log[ba mill-FA Trophy. Ma’ Valletta reba[ tlett kampjonati: 1958-59, 1959-60 u 1962-63. Fl-ista;un 1959-60 reba[ it-Trophy u dak kien lista;un tad-double. Ma’ Valletta reba[ ukoll il-Cassar Cup u xScicluna Cup. Irtira fl-ista;un 1962-63 fejn l-a[[ar sta;un jibqa’ wie[ed memorabbli g[al Schembri. Minbarra li reba[ il-kampjonat temm karriera brillanti meta ;ie mag[]ul b[ala l-Plejer tas-Sena tal-MFA.

Roderick Bajada fl-azzjoni g[al Qormi kontra Mosta (ritratt> Trevor Sollars)

Qasmu l-log[ob imma qatt ma kienu perikolu]i - Joseph Zerafa (B’Kara FC) ‘Kien gowl importanti g[alija peress li kont bil-faxxa ta’ captain. Imma l-aktar importanti huwa li bih ksibna tlett punti o[ra.’ Dawn kienu l-kummenti ta’ Joseph Zerafa fi tmiem illog[ba ta/-Champions Birkirkara kontra Tarxien Rainbows li l-Istripes g[al darb’o[ra re;g[u t[abtu biex reb[u bl-iskor ta’ 1-0.

“Tarxien qasmu l-log[ob mag[na i]da qatt ma’ kienu ta’ theddida g[alina. Min-na[a tag[na hemm b]onn li ntejbu la[[ar pass u l-konklu]jonijiet g[aliex qeg[din nag[mlu [afna xog[ol li kultant ma’ jiswa g[alxejn.” Mistoqsi dwar jekk kontra ttimijiet i]-]g[ar humiex qed jin]lu b’/ertu kunfidenza

]ejda, Zerafa qal li dan mhux ilka]. “G[al kull log[ba nkunu kon/entrati u dejjem nin]lu g[at-tlett punti. Meta tqis li kellna l-makna ta’ nofs il-grawnd nieqsa fejn Paul Fenech u Gareth Sciberras kienu barra, g[andna nkunu kuntenti li [ri;na rebbi[in minn din illog[ba diffi/li.”


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

30

SPORT

LEAGUE CUP

Man Utd ifittxu post fil-kwarti tal-finali Illum Manchester United se jilqg[u lil Norwich City g[al wie[ed mill-postijiet fil-kwarti tal-finali meta jintlag[bu [ames partiti tal-League Cup. United li reb[u l-kompetizzjoni tliet darbiet fl-a[[ar tmien sta;uni u erba’ darbiet b’kollox, kellhom bidu mill-aktar inkonsistenti dan l-ista;un ta[t il-manager il-;did David Moyes u b[alissa jinsabu fittmien post fil-Premiership. Dan l-a[[ar i/-Champions renjanti wrew sinjali ta’ titjib fejn issa ilhom [ames partiti bla telfa filkompetizzjonijiet kollha. Huma se jid[lu g[al din il-log[ba b’moral g[oli wara reb[a 3-2 kontra Stoke City fejn darbtejn kienu minn ta[t.

B’kuntrast it-tim ta’ Chris Houghton jinsab jit[abat fit-18-il post fejn reba[ biss tnejn minn disa’ partiti fil-kampjonat u fl-a[[ar [ar;a [adu draw 0-0 kontra Cardiff City. Norwich, rebbie[a darbtejn talkompetizzjoni fl-1962 u l-1985 a//erta minn post fir-raba’ round b’reb[a drammatika 3-2 g[and Watford ix-xahar l-ie[or. United eliminaw lil Liverpool 1-0 f’Old Trafford. Konfront li mistenni jitlef [afna hu d-derby ta’ Londra bejn Arsenal u Chelsea. Il-manager ta’ Chelsea Jose Mourinho qal li d-data li fiha se jintlag[bu dawn il-partiti se ttellef lill-

partitarji minn derby klassiku. Waqt li Arsenal g[elbu lil Crystal Palace 2-0 is-Sibt, Chelsea t[abtu biex issuperaw lil Manchester City 2-1 il-{add u g[alhekk Mourinho [abbar li mhux se jilg[ab bl-a[jar plejers. “Se nag[tu lil dawk li g[a]lu llog[ba t-Tlieta, il-log[ba li jridu. Jekk iridu log[ba kbira ma nistg[ux g[aliex il-plejers lag[bu l-{add,” qal Mourinho. Il-Portugi] ma jridx lanqas ju]a li]-]g[a]ag[ li lag[bu s-Sibt u g[alhekk se jilg[ab bi skwadra ta’ plejers li ma kienux impenjati fi tmiem il-;img[a. “Se nag[mlu lalmu tag[na kollu imma rridu nipprote;u l-plejers,” qal Mourinho li

t-tim tieg[u reba[ il-kompetizzjoni erba’ darbiet. Arsenal se jkunu qed ifittxu lewwel reb[a fuq Chelsea f’aktar minn sentejn. Il-Gunners ukoll g[ad g[andhom plejers imwe;;g[in fosthom Podolski, Walcott, Oxlade-Chamberlain u Diaby waqt li Arteta hu sospi]. Wenger qal li se jag[mel u]u minn plejers ]g[ar u li ma tantx lag[bu imma se jkollu tim kompetittiv. F’log[ba o[ra Burnley jittamaw li jkomplu bil-forma e//ellenti li g[andhom f’The Championship meta jilqg[u lil West Ham. It-tim ta’ Sean Dyche kien issorpri]a fl-ewwel xhur tat-tieni divi]joni fl-Ingilterra u s-Sibt

]ammew l-ewwel post bis-seba’ reb[a konsekuttiva, din id-darba fuq QPR. L-attakkanti Danny Ings u Sam Vokes qed ipattu bil-kbir g[an-nuqqas tal-imwe;;a’ Charlie Austin u g[enu lit-tim jasal sa dan l-istadju. L-a[[ar darba li ]-]ew; na[at iltaqg[u, West Ham kienu [ar;u telliefa meta t-tnejn kienu fit-Tieni Divi]joni ]ew; sta;uni ilu. Il-programm League Cup

Arsenal v Chelsea Birmingham C. v Stoke C. Burnley v West Ham Leicester C. v Fulham Man Utd v Norwich C.

PREMIERSHIP

Pellegrini ma ji[ux b’idejn Mourinho

Manuel Pellegrini waqt il-log[ba fi Stamford Bridge

Il-manager ta’ Manchester City Manuel Pellegrini qal “li ma riedx jie[u b’idejn” il-manager ta’ Jose Mourinho wara ttelfa 2-1 kontra l-Blues. Mourinho qabe] fil-folla biex ji//elebra wara li Fernando Torres skorja l-gowl tieg[u fil[in mij]ud kontra City. “Ma stennejtx xi [a;a differenti minnu. Hi normali,” qal Pellegrini. “Jekk i[oss li g[amilt xi [a;a [a]in nitlob sku]a,” qal Mourinho. Il-Portugi] ta’ 50 sena iddefenda l-azzjoni tieg[u billi qal li pprova jil[aq lill-ibnu fil-folla meta //elebra l-gowl rebbie[. “Din hi drama tal-a[[ar minuta. Pellegrini tilef il-log[ba fla[[ar minuta u nissimpatizza mieg[u g[al dan. F’pajji]i o[ra u kulturi o[ra nie[du b’idejn xulxin qabel u wara l-log[ba. Jekk kien dispja/ut min[abba rri]ultat nista’ nifhem u jekk kien dispja/ut g[aliex g[amilt xi [a;a [a]ina, na//etta wkoll dan

il-fatt.” Mourinho kien [a post Pellegrini b[ala kow/ ta’ Real Madrid wara li /-?ilen tke//a fl2010 minkejja li kien kiseb ammont ta’ punti rekord malklabb Spanjol. Fl-2011 Mourinho kien qajjem dubji dwar il-kisbiet talprede/essur tieg[u fil-Bernabeu u l-g[a]la tal-klabb, wara li Pellegrini kien idde/ieda li jsie[eb lil Malaga. “It-tieni post hu l-ewwel tellief. Kieku Madrid kellhom ike//uni ma mmurx ma’ Malaga. Immur ma’ klabb ta’ livell g[oli fl-Italja jew lIngilterra,” kien qal Mourinho qabel l-isfida bejn Malaga u Real. I]-]ew; managers ma riedux jikkummentaw dwar ir-rivalita` bejniethom qabel il-konfront tal{add fil-Premiership. “Il-mod kif tlifna l-log[ba hu inkredibbli. Na[seb li Chelsea, Cardiff u Aston Villa ma kellhomx /ansijiet tul il-partita

imma qlajna gowls banali,” qal i/-?ilen ta’ 60 sena wara t-tielet telfa li ;arrbu City dan l-ista;un. Villas-Boas jilmenta Intant il-manager

ta’ Tottenham Andre Villas-Boas qal li s-support f’White Hart Lane g[amel ir-reb[a 1-0 kontra Hull tidher qisha log[ba barra minn darhom g[at-tim tieg[u. Spurs telg[u fir-raba’ post b’gowl minn penalty ta’ Soldado. “Qisna konna qed nilag[bu barra minn darna. Lg[abna f’atmosfera diffi/li bi kwa]i support ta’ xejn. G[andna grupp ta’ partitarji e//ellenti imma jistg[u jag[mlu a[jar. M’g[andniex b]onn in-negattivita` tal-lum. Ma kellniex l-appo;; li kellu jkollna. Kien hemm wisq anzjeta` fl-istands u l-plejers kellhom jag[mlu kollox wa[edhom. Filmistrie[ ukoll tkellimna u l-plejers qalu li diffi/li tilg[ab f’dan l-istadium meta l-atmosfera tkun hekk,” qal Villas-Boas.

TENNIS

Serena Williams i]]omm it-titlu WTA It-tennista numru 1 fid-dinja Serena Williams wettqet rimonta nkredibbli biex g[elbet lil Li Na 2-6, 6-3, 6-0 u ]ammet it-titlu WTA. I/-?ini]a Li, numru 3 fid-dinja reb[et l-ewwel set f’Istanbul birraba’ set point. Imma Williams li g[andha 32 sena kisbet id-draw u mbag[ad reb[et il-11-il titlu

tag[ha din is-sena f’sag[tejn u 9 minuti. L-Amerikana issa reb[et 78 minn 82 log[ba din is-sena u se tkun qed ittemm is-sena b[ala nnumru 1 g[at-tielet darba fil-karriera tag[ha wara l-2002 u l2009. Dan kien ir-raba’ titlu tag[ha WTA u hi l-ewwel plejer li dde-

fendiet b’su//ess it-titlu sa minn ]mien Justine Henin fl-2007. Serena saret it-tmien plejer li reb[et 11-il titlu jew aktar f’sena u l-ewwel wa[da sa minn meta Martina Hingis reb[et 12 fl-1997. “Kienet sena e//ezzjonali. Li ntemm is-sena bir-reb[ tal-Billie Jean King Trophy wara 40 sena u wara dak kollu li kellna din is-

sena. Ma nafx jekk dan kollu kienx miktub g[alija imma kienet sena e//ellenti,” qalet Williams. Intant Juan Martin Del Potro re;a’ reba[ l-Indoor talI]vizzera meta g[eleb lill-bejnamin u favorit lokali Roger Federer f’Basel 7-6, 2-6, 6-4. Li kieku Federer reba[ dan it-

titlu g[as-sitt darba kien ja//erta g[at-12-il sena konsekuttiva minn post fl-ATP World Tour Finals li se jsir ix-xahar id-die[el. Il-plejer ta’ 32 sena li reba[ titlu wie[ed fl-2013 offra mumenti ta’ tennis mill-aqwa imma ma setax i/a[[ad lil Del Potro milli jirba[ ir-raba’ titlu ATP Tour 500 din is-sena.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

31

SPORT

Platini jrid Tazza tad-Dinja b’40 tim Il-President tal-UEFA Michel Platini jrid li t-Tazza tad-Dinja titkabbar minn 32 g[al 40 tim. Il-Fran/i] ta’ 58 sena ippropona dan wara li l-President talFIFA Sepp Blatter issu;;erixxa li g[andhom jikkwalifikaw aktar timijiet mill-Afrika u l-Asja u jitnaqqsu dawk mill-Ewropa. “Minflok ma nne[[u timijiet ewropej irridu mmorru g[al 40 tim fit-Tazza tad-Dinja,” qal Platini.

“Nistg[u in]idu ]ew; Afrikani, ]ew; Asjati/i u ie[or mill-Ewropa. Nappo;;ja totalment din l-ideja.” Is-su;;eriment ta’ Platini jfisser tmien gruppi ta’ [amsa fil-finali tat-Tazza tad-Dinja minflok kif isir b[alissa bi tmien gruppi ta’ erbg[a. Din l-ideja tista’ ti;i attwata fit-turnament tal-2018 fir-Russja u skont l-eks internazzjonali

Fran/i] dan ikun ifisser li t-turnament jittawwal bi tliet ijiem. “Il-futbol qed jinbidel u llum g[andna 209 asso/jazzjonijiet,” qal Platini li mistenni jkun irrivali ta’ Blatter g[allPresidenza tal-FIFA fl-2015. “Hemm aktar pajji]i, allura g[alfejn innaqqsu? 40 pajji] mhux daqstant [a]in. Ikollok tliet ijiem aktar ta’ kompetizzjoni u tikkuntenta aktar nies.”

Michel Platini (xellug) flimkien ma’ Sepp Blatter

SERIE A

Kuntratt ;did g[al Gnabry

Inter imorru Bergamo Illum tibda tintlag[ab l-10 ;urnata tas-Serie A b’partita wa[da fejn Atalanta jilqg[u lil Inter waqt li l-partiti l-o[ra jintlag[bu g[ada u l-{amis. Ta[t Mazzarri Inter g[adhom g[amlu pass wie[ed falz, dak kontra l-leaders Roma waqt li rmew ]ew; reb[iet kontra Cagliari u Torino meta sofrew gowls fl-a[[ar minuti. Is-Sibt Inter g[elbu lil Verona b’erba’ gowls imma qalg[u tnejn. }ew; gowls meqjusa wisq g[al tim li jrid jisfida ma’ ta’ fuq. Ta’ min jirrimarka b’Compagnaro fl-iskwadra, flewwel [ames partiti Inter qalg[u biss ]ew; gowls waqt li fl-a[[ar erba’ partiti ming[ajr l-Ar;entin qalg[u 9 gowls. Fuq quddiem Inter g[andhom lil Palacio fl-aqwa forma, fejn skorja tmien gowls, bih u forsi bir-ritorn dalwaqt ta’ Milito, Mazzarri jista’ j[ares il-quddiem b’aktar ottimi]mu. G[al din ilpartita mistenni jirritorna wkoll Samuel. Atalanta f’darhom dejjem offrew sfida kbira lil kwalunkwe tim g[ax jilag[bu log[ob aggressiv u kon/entrat waqt li jridu jpattu g[at-telfa 1-0 kontra Sampdoria. Inter ilhom ma jirb[u g[and Atalanta minn Aptil tal-2010. Il-programm

Illum Atalanta v Inter G[ada Cagliari v Bologna Fiorentina v Napoli Genoa v Parma Verona v Sampdoria Juventus v Catania Livorno v Torino Milan v Lazio Sassuolo v Udinese Il-{amis Roma v Chievo

L-attakkant ta’ Arsenal Serge Gnabry ffirma kuntratt ;did ‘g[al perjodu twil’ mal-leaders pre]enti tal-Premier League. Il-plejer ta’ 18-il sena g[amel l-ewwel dehra mill-bidu filPremiership kontra Stoke f’Settembru u skorja l-ewwel gowl fl-og[la divi]joni kontra Swansea fl-istess xahar. “{adna lil Serge Gnabry g[aliex nemmen li se jkun plejer kbir,” qal il-manager ta’ Arsenal Arsene Wenger. “Issa jinsab kwa]i lest u qed jikkompeti g[al post regolari.” Gnabry da[al b[ala sostitut flok Flamini kontra Crystal Palace is-Sibt u fawl li sar fuqu wassal g[all-penalty u l-ewwel gowl fir-reb[a 2-0. BUNDESLIGA

Leverkusen i]ommu r-reb[a

Sebastian Vettel ji//elebra mat-tim ir-raba’ titlu mondjali

FORMULA 1

Vettel m’g[andux difetti I/-Champion tad-Dinja talFormula 1 tant tejjeb il-prestazzjonijiet tieg[u li wasal f’punt fejn m’g[andux difetti fissewqan. Dan qalu l-kap disinjatur tar-Red Bull Adrian Newey. Vettel sar ir-raba’ sewwieq flistorja li reba[ erba’ titli mondjali wara s-su//ess fil-GP talIndja l-{add. Newey ammetta li fl-ista;uni pre/edenti s-sewqan ta’ Vettel ma kienx perfett. Imma qal li wie[ed ma jistax jag[mel aktar din il-kritika. “Diffi/li biex tara xaqq fl-armatura tieg[u,” qal Newey. Vettel ing[aqad ma’ Juan Manuel Fangio, Alain Prost u Michael Schumacher b’erba’ titli u huma biss Fangio u Schumacher li reb[u b[alu erba’

titlti konsekuttivi. Newey li [adem ukoll ma’ Prost, Nigel Mansell, Ayrton Senna u Mika Hakkinen, issa kien repsonsabbli g[al karozzi li reb[u 10 titli mondjali tassewwieqa u 10 titli tal-kostrutturi. Xi [a;a unika fl-isport. Dwar Vettel huwa qal, “Issewqan tieg[u inbidel minn sewqan ta’ talent kbir imma kultant ji]balja g[al sewqan e//ellenti u nkredibbli. Fl-2009 u l-2010 per e]empju stajt tarah jag[mel xi ]ball u xi mossa [a]ina u b’hekk kien ikollu in/identi. Kont tikkritikah talli forsi ma kienx kapa/i jaqbe] karozza. {afna nies [assew li jekk ma jibdiex minn quddiem u jikkontrolla mill-pole, ma kienx tajjeb. Imma issa din il-kritika ma tistax issirlu. Hu fattur li

– Adrian Newey

jitg[allem il-[in kollu.” {afna jsostnu li l-fattur ewlieni ta’ reb[ g[al Vettel hi lkarozza Red Bull u li r-rivali Fernando Alonso u Lewis Hamilton jistg[u jiksbu l-istess li kellhom l-istess karozza. “Din hi biss kwistjoni ipotetika g[aliex fil-F1 kollox jiddependi mis-sewwieq u l-karozza. Mhux daqshekk sempli/i.” Newey qal li hu impossibli li tg[id jekk Vettel, li kiseb is-36 reb[a tieg[u fl-Indja, jistax jibqa’ sejjer u jaqbe] ir-rekord assolut ta’ Schumacher b’91 reb[a. “Diffi/li li nara kif jista’ jkompli ji]viluppa aktar fuq dan l-ista;un imma ]gur mhux se jmur g[all-ag[ar. Jekk inkomplu nibnu karozzi kompetittivi, Sebastian jista’ jkompli jirba[.”

Il-partita mill-Bundesliga li kienet de/i]a b’gowl ine]istenti ta’ Stefan Kiessling g[al Bayer Leverkusen kontra Hoffenheim u li ma ;iex innotat mir-referee, mhux se ter;a’ tintlag[ab. Leverkusen reb[u 2-1 meta minn daqqa ta’ ras ta’ Kiessling il-ballun g[adda minn toqba finna[a ta’ barra tax-xibka u spi//a fil-lasta. Il-Qorti tal-arbitra;; sportiv fil-:ermanja ma laqg[etx ilprotest ta’ Hoffenheim g[aliex ma kienx hemm ksur tar-regolamenti min-na[a tar-referee u filfatt Felix Brych kien ikkonvalida l-gowl wara li kkonsulta malassistenti tieg[u. “Id-de/i]joni tista’ tkun insodisfa/enti mil-lat sportiv imma tirrispetta r-regolamenti u l-li;i u r-referee [a de/i]joni li ma kinitx kontestata,” qal l-Im[allef Han Lorenz.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru, 2013

32

LOKALI

Transfers li m’g[amilx l-A;ent Direttur tal-{abs li rri]enja qed isiru issa

L-Arriva talbet lill-bejjieg[a kollha jirritornaw l-istokk ta’ biljetti li g[andhom sal-{amis li ;ej (Ritratt> Martin Agius)

Il-Gvern ma jeskludi xejn dwar il-futur tat-trasport pubbliku La l-Prim Ministru Joseph Muscat u lanqas il-Ministru Joe Mizzi responsabbli mit-trasport pubbliku, m’eskludew li lArriva tista’ titlaq minn Malta jekk ma jintla[aqx qbil fitta[ditiet li g[addejjin b[alissa bejn il-kumpanija tas-servizz tat-trasport pubbliku u l-Gvern. S’ssa g[ad m’hemm l-ebda ftehim bejn i]-]ew; na[at dwar il-futur tat-trasport pubbliku u dwar l-operat tal-Arriva f’Malta. Fi kliem il-Ministru Joe Mizzi f’attività li kellu lbiera[ filg[odu, xejn mhu esklu] b’Joe Mizzi jg[id li te]isti kull possibbiltà meta mistoqsi jekk ilkumpanija sussidjarja tadDeutsche Bahn g[andhiex futur f’Malta. Fuq l-istess linji tkellem ilPrim Ministru Joseph Muscat ilbiera[ meta sostna li s-servizzi tal-Arriva mhumiex jil[qu laspettattivi tan-nies. Filwaqt li ddeskriva l-laqg[at bejn ilGvern u l-Arriva b[ala kordjali, il-Prim Ministru qal li de/i]joni

L-Arriva ressqet proposta lill-Gvern bid-deci]joni finali se tittie[ed dalwaqt li ttie[det hi li l-bendy buses ma jirritornawx fit-toroq. Hu sostna li dawn kienu qed jo[olqu problemi g[at-traffiku u kompla li l-Gvern qed jir/ievi lmenti minn diversi setturi, fosthom dawk tal-istudenti. Mistqosi jekk hux possibbli li lArriva ma tibqax topera f’Malta, il-Prim Ministru qal li xjen mhu esklu]. Meta lbiera[ filg[odu tkellem dwar id-diskussjonijiet bejn ilGvern Malti u l-Arriva, ilMinistru Joe Mizzi qal li lArriva ressqet proposta lillGvern u ddikjara li d-decizjoni finali se tittie[ed dalwaqt. Filwaqt li kkonferma li lGvern g[andu pjan lest f’ka] li l-Arriva jitilqu, Joe Mizzi qal li dan hu pjan temporanju sakemm tinstab soluzzjoni permanenti.

I]-]ew; na[at qed jiddiskutu l-aktar fuq tibdil fir-rotot li jrid il-Gvern, imma minkejja li ]]ew; na[at qed jg[idu li qed janti/ipaw e]itu po]ittiv, sorsi qalu li hemm differenzi kbar bejniethom fuq l-ispi]a ta’ dawn ir-rotot. Jidher li l-Arriva g[andha ]ew; g[a]liet quddiemha biex tirtira mill-kuntratt ta’ g[axar snin li ffirmat mal-Gvern – jew li tag[mel dan bil-kunsens talGvern stess, inkella li tiddikjara l-likwidazzjoni. L-istess rapporti jg[idu li mill-2011 ‘l hawn l-Arriva dejjem g[amlet it-telf. Jirri]ulta li l-Arriva talbet lillbejjieg[a kollha jirritornaw listokk ta’ biljetti li g[andhom sal-{amis li ;ej – f’dik li jidher li hi theddida /ara millkumpanija li tista’ tirtira minn Malta.

B’rabta mar-ri]enja tal-A;ent Direttur tal-{abs, Emanuel Camilleri, In-Nazzjon hu infurmat minn persuni qrib il-[abs, li Emanuel Camilleri qatt ma kien ma[tur b[ala A;ent Direttur Interim, i]da kien ma[tur b[ala A;ent Direttur u sussegwentement kellu ji;i ma[tur b[ala Dfirettur tal-{abs, wara li ;ie mitlub biex japplika g[al post li kienet [ar;et g[al Direttur tal{abs. Emanuel Camilleri kien ;ie handpicked mi/-Chief of Staff tal-Ministru Manwel Mallia, Silvio Scerri; u mill-Ministru Mallia nfushom, u dan kien abba]i ta’ meritokrazija min[abba li hu kwalifikat filkriminolo;ija, fis-servizzi korrettivi kif ukoll b[ala g[alliem. G[andu wkoll Masters fid-drittijiet umani u d-demokrazija. Kif irrappurtat ukoll dan la[[ar il-gazzetta il-mument, kollox in[adem bizzilla biex Emanuel Camilleri jinqala’ mill[abs. Dan kien jidher /ar, u filfatt kienu jg[iduh kemm ilpri;unieri kif ukoll il-[addiema ta’ rieda tajba fil-[abs. Jirri]ulta wkoll li kienet g[addejja [idma biex Camilleri jinqala’ u li din kienet qed issir blg[ajnuna ta’ sur;ent li kien re;a’ ;ie trasferit il-[abs wara l-elezzjoni, biex skont ma jg[id hu, jissorvelja bl-g[ajnuna wkoll ta’ xi o[rajn. Li ma ssemmiex s’issa kien li fost il-pri;unieri u l-[addiema fil[abs kien hawn u g[ad hawn g[ajdut li flok Emanuel Camilleri, se je[odha Simon Buttigieg jew inkella eks spettur li ilu nieqes mill-korp sentejn. In-Nazzjon hu infurmat li Emanuel Camilleri ;ie mitlub jirri]enja, jekk mhux ordnat, wara laqg[at li saru ma’ Silvio Scerri, i/-Chief of Staff tal-Ministeru ta’ Manwel Mallia. Jirri]ulta wkoll li xi ;ranet wara dawn il-laqg[at, Emanuel Camilleri u Simon Buttigieg ir/evew email, u li din ;iet moqrija lill-ma;;uri tal-[abs f’laqg[a li kellhom ma’ Simon Buttigieg l-g[ada li rri]enja Emanuel Camilleri. L-email kienet tg[id li minn dakinhar ‘il quddiem, Simon Buttigieg kien se jkun A;ent Kap

Kien ji;i ordnat biex jag[mel transfers interni fil-[abs u baqa’ m’g[amel qatt tal-{idma Operattiva tal-{abs waqt li Emanuel Camilleri kien ;ie assenjat ir-rwol ta’ A;ent Kap tal-Care & Reintegration. Sorsi qrib il-[abs qalu lil InNazzjon li fil-[ames xhur u nofs li kien ilu fil-kariga Emanuel Camilleri b[ala A;ent Direttur, ma kien hemm xejn x’wie[ed seta’ jg[id g[aliex g[alkemm dejjem kontra l-kurrent, kien sar [afna xog[ol fir-responsabbiltajiet fdati lilu. Dan kien ukoll innutat f’ittra li kienet ippubblikata fil-;urnal ta’ l-orizzont tatTlieta l-1 ta’ Ottubru ta’ din issena. Is-sorsi ta’ In-Nazzjon fil-[abs irrimarkaw i]da, li l-unika [a;a li seta’ kien hemm hu li Emanuel Camilleri kien ji;i ordnat biex jag[mel transfers interni fil-[abs u baqa’ m’g[amilhomx. Minkejja li fil-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin hemm lAssistent Kummissarju Raymond Zammit b[ala A;ent Direttur Interim, Simon Buttigieg, bl-g[ajnuna ta’ sur;ent qieg[ed imexxi l-[abs u fil-fatt qeg[din isiru transfers politi/i li jista’ jkun li kienu ttransfers li riedu li jag[milhom leks A;ent Direttur tal-{abs, Emanuel Camilleri u li rri]enja fil-;img[at li g[addew, u m’g[amilhomx.

media•link COMMUNICATIONS

In-Nazzjon 29 t'Ottubru 2013  
In-Nazzjon 29 t'Ottubru 2013  

In-Nazzjon 29 t'Ottubru 2013

Advertisement