Page 1

Nru 13,573

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013 €0.80 www.maltarightnow.com

Jing[ata ultimatum f’laqg[a ta[raq bejn il-Gvern u l-Arriva F’laqg[a importanti u ta[raq li saret ilbiera[ bejn il-kumpanija Arriva u Transport Malta dwar il-futur tas-servizz tat-trasport pubbliku u l-in/ertezza li n[olqot f’dan is-settur b’de/i]jonijiet li [a dan il-gvern fl-a[[ar ;img[at, ma rri]ulta ebda ]vilupp tant li nnegozjati waslu f’punt delikat u in/ert g[all-a[[ar b’uffi/jali g[olja tal-kumpanija Arriva mistennija jaslu Malta f’dak li qed jitqies b[ala l-a[[ar tenttattiv biex ikun hemm xi ]blokk fitta[ditiet. In-Nazzjon hu infurmat li matul it-ta[ditiet tal-biera[, ing[ata wkoll ultimatum wara li ]-]ew; na[at dehru li mhux se jaslu u mhux se jaqblu fuq ftehim b’rabta mat-tibdil li jrid ida[[al fis-se[[ il-Gvern fl-operat tattrasport pubbliku m[addem millArriva. Kollox jindika li n-nuqqas ta’ qbil hu kaw]a ta]-]ieda fil-kilometri u b’rabta ma’ dan, i]-]ieda fis-sussidju li l-Gvern irid jg[addi b’kumpens g[al dan it-tibdil. Hemm intopp ie[or li qed jirri]ulta – dak li l-Arriva mhix qed taqbel mal-Gvern li g[andhom jitne[[ew il-bendy buses kollha. F’dawn l-a[[ar ]viluppi, ilGeneral Workers’ Union kienet f’kuntatt max-xufiera li tirrappre]enta, u lbiera[ iddikjarat li b[ala l-unika union rikonoxxuta fl-Arriva, g[andha tkun infurmata spe/jalment dwar dak kollu li jirrigwarda l-[addiema. Il-GWU sostniet ukoll li mhix se ta//etta xejn jekk mhux b’konsultazzjoni u qbil mag[ha. Il-GWU talbet ukoll lillMinistru Joe Mizzi, responsabbli mit-trasport pubbliku, g[al laqg[a ur;enti biex ikunu diskussi l-a[[ar ]viluppi dwar is-sitwazzjoni pre]enti. Il-GWU kienet qed tappella wkoll lillmembri tag[ha biex isegwu biss id-direzzjoni li tag[tihom hi. Dan il-;urnal prova jag[mel

kuntatt kemm ma’ kelliem talArriva, mal-GWU kif ukoll maluffi/jal tal-komunikazzjoni talMinisteru ta’ Trasport. Madanakollu, it-telefonati baqg[u mhux imwie;ba.

Ir-relazzjonijiet bejn dan ilGvern u l-kumpanija Arriva [adu daqqa ta’ [arta wara l-in/identi fi ftit jiem li fihom in[arqu numru ta’ bendy buses, li wassal lillGvern biex jidde/iedi li

jitne[[ew il-bendy buses kollha mit-toroq Maltin. Dan wassal ukoll biex numru ta’ karozzi tallinja antiki jer;g[u jid[lu lura fis-servizz biex jag[mlu tajjeb g[an-nuqqas tal-bendy buses.

Gvern Laburista

{atra o[ra L-eks Ministru Laburista filgvern ta’ Mintoff Alex Sciberras Trigona, in[atar b[ala rRappre]entant Permanenti Malti l-;did g[all-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummer/, f’:inevra, wara li l-Prim Ministru kien di;á [atru mibg[ut spe/jali tieg[u Ara pa;na 2

Parlament

L-aqwa avvanz g[all-persuni LGBT Id-Deputata Nazzjonalista Claudette Buttigieg ilbiera[ spjegat li l-emenda Kostituzzjonali li ressqet hi f’isem l-Oppo]izzjoni [alli titne[[a kull diskriminazzjoni li tista’ te]isti kontra persuni LGBT f’Malta, b[ala l-aqwa avvanz possibbli g[all-persuni LGBT Ara pa;na 5

Renju Unit

Jitg[ammed il-Prin/ep George

Waqt /erimonja privata, ilbiera[ f’Londra tg[ammed il-Prin/ep George, iben ilPrin/ep William u martu Catherine. Ara pa;na 14

Ibburdjar

Jirba[ jott Taljan I]-]ag[]ug[ G[awdxi Luke Azzopardi fir-ritratt jidher mal-mudelli li [adu sehem fil-wirja ta’ sfilata b’ilbies li ddisinja hu f’serata ta’ su//ess g[al dan i]-]g[a]ug[ li fiha beda l-vja;; tieg[u b[ala stilist tal-moda b’talent mill-aqwa. Serata fis-Sala Robert Samut li fiha bba]a wirja ta’ [wejje; li fiha spikka l-element E;izzjan mat-tema Mediterranja u dik Maltija. Ara pa;ni 8 u 9.

Il-maxi-jott Taljan B2 ta’ Michele Galli jirba[ l-34 edizzjoni tal-Rolex Middle Sea Race Ara pa;na 31


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

2

LOKALI

{atra o[ra g[al Alex Sciberras Trigona

L-eks Assistent Kummissarju Alfred Abela, li fir-ritratt jidher wara l-leader Laburista Joseph Muscat, kien mag[]ul minn Muscat biex jorganizza s-sigurtà ta/-?entru Nazzjonali Laburista

Il-Kap tas-Sigurtà ta/-?NL jin[atar Chairman tal-Bord tal-Akkademja tal-Pulizija Matthew Bonett

Il-Gvern immexxi minn Joseph Muscat [atar lillKavallier Alfred Abela u eks Assistent Kummissarju talPulizija, li kien mag[]ul minn Muscat innifsu biex jorganizza ssigurtà ta/-?entru Nazzjonali Laburista meta Muscat la[aq Mexxej tal-Partit Laburista, b[ala Chairman tal-Bord talAkkademja tal-Pulizija. Fl-2009, Muscat kien impjega lil Alfred Abela b’impjieg permanenti b[ala Kap tas-Sigurtà fi/-?entru Nazzjonali Laburista. Wie[ed mir-rwoli li ng[ata Alfred Abela minn Muscat kien

biex jag[mel dak kollu possibbli biex jelimina darba g[al dejjem il-leakages mill-Partit Laburista. F’wa[da mil-laqg[at li kien kellu Abela mal-[atra tieg[u, hu kien informa lil dawk pre]enti li kien il-Leader Joseph Muscat li tah dik il-kariga, u jrid jag[mel minn kollox biex jo[or;u ta’ ra;el. Wara r-ri]ultat elettorali tad-9 ta’ Marzu li g[adda, b[ala ringrazzjament tax-xog[ol li wettaq fl-a[[ar erba’ snin filPartit Laburista, Muscat inkariga lil Alfred Abela biex imexxi lBord tal-Akkademja tal-Pulizija.

L-eks Ministru Laburista filgvern ta’ Mintoff u li sa ftit taxxhur ilu kien Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista, Alex Sciberras Trigona, in[atar b[ala rRappre]entant Permanenti Malti l-;did g[all-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummer/, id-WTO, f’:inevra. Il-kariga t[abbret b’mod uffi/jali mill-Gvern Malti wara laqg[a li Sciberras Trigona kellu mad-Direttur il-;did g[ad-WTO. Din hi t-tieni [atra li Alex Sciberras Trigona li ng[ata millelezzjoni ‘l hawn, wara li ftit jiem biss wara l-elezzjoni n[atar ukoll b[ala l-mibg[ut spe/jali g[all-Prim Ministru Joseph Muscat. Sciberras Trigona kien ukoll Ministru Laburista fi gvernijiet ta’ Dom Mintoff u sas-snin ri/enti kien g[adu fi/-/entru ta’ kontroversja dwar it-tmexxija tieg[u f’dawk i]-]minijiet. Fosthom fl-2011 meta dokument tas-CIA kien wera b’mod /ar kif, tal-inqas f’okka]joni wa[da, ilPartit Laburista kien iffinanzjat mir-re;im ta’ Gaddafi. B[ala Ministru tal-Affarijiet Barranin ta[t it-tmexxija ta’ Mintoff, Sciberras Trigona kien

It-tieni [atra li Alex Sciberras Trigona ng[ata mill-elezzjoni ‘l hawn wara li ftit jiem biss wara l-elezzjoni n[atar ukoll b[ala l-mibg[ut spe/jali g[all-Prim Ministru Muscat

responsabbli mir-relazzjonijiet internazzjonali ta’ pajji]na. B’mod spe/jali fis-snin li Malta kellha relazzjoni tajba ma’ dittaturi b[al Ceausescu, Kim il Sung u Gaddafi. Fl-1982, Sciberras Trigona, dakinhar Ministru tal-Affarijiet Barranin, kien iffirma ftehim sigriet mal-Korea ta’ Fuq u li permezz tieg[u l-istat komunista kien intrabat li jforni munizzjoni u armi lil pajji]na. Minbarra l-armi u l-munizzjon, il-Gvern ta’ Pyongyang kien

intrabat ukoll li jibg[at f’pajji]na instructors biex jag[tu ta[ri; lillPulizija u lill-Armata Maltija. Wara numru ta’ snin lil hinn mill-Partit Laburista ta[t ittmexxija ta’ Alfred Sant, Joseph Muscat re;a’ da[[al lil Sciberras Trigona fil-Partit Laburista u kien il-mag[]ul tieg[u g[allkariga ta’ Segretarju Internazzjonali. Tant li kemm-il darba, Sciberras Trigona qabbel lil Muscat ma’ Mintoff, u sostna li kien Muscat innifsu li riedu jer;a’ jid[ol fil-Partit Laburista.

Eks ;urnalista tal-media Laburista b’kuntratt ta’ konsulenza ta’ €42,500

ir-responsabbiltà so/jali korpoIl-kandidata Laburista g[allrattiva, u l-immani;;jar talelezzjonijiet tal-Parlament istakeholders. Ewropew, Miriam Dalli, in[atret Din hi tal-inqas it-tieni kandib[ala konsulenta tal-Ministeru data tal-Partit Laburista g[alltal-Ener;ija u l-Konservazzjoni Parlament Ewropew li n[atret tal-Ilma, immexxi minn Konrad b[ala konsulenta ta’ xi Ministeru Mizzi. jew ie[or. Dan wara li Cyrus L-eks ;urnalista tal-istazzjon Engerer, wara li rri]enja mistal-media tal-Partit Laburista, li lSegretarjat ta’ Ian Borg, in[atar Ministru Karmenu Vella ji;i lkonsulent tal-Ministru Manwel kunjatu tag[ha, ing[atat kuntratt Mallia u konsulent tal-Ministru ta’ sena li matulu se tkun qed Helena Dalli. tit[allas is-somma ta’ 42,500 Miriam Dalli konsulenta Kemm Cyrus Engerer kif ukoll ewro. Miriam Dalli di;à bdew bil-kamTas-servizzi tal-konsulenza, tal-Ministru Konrad Mizzi Miriam Dalli se tit[allas 33,600 Dalli se tkun qed toffri l-kon- panja elettorali tag[hom g[allewro, u g[andha 9,000 ewro o[ra sulenza tag[ha f’dak li g[andu elezzjoni tal-Parlament Ewropew f’allowances – 1,500 ewro x’jaqsam mal-komunikazzjoni, ta’ Mejju li ;ej. minnhom g[all-ispejje], 4,600 ewro allowance g[all-karozza kif It-tieni kandidata tal-Partit ukoll somma o[ra g[as-servizz Laburista g[all-Parlament tal-internet – dan kollu waqt li se tkun g[addejja bil-kampanja Ewropew li n[atret b[ala tag[ha g[all-elezzjonijiet talkonsulenta ta’ xi Ministeru Parlament Ewropew. jew ie[or F’din il-kariga ;dida, Miriam


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

3

LOKALI

Il-PN jilqa’ l-iskema g[at-tiswija tal-bjar Jistaqsi meta se jitqassmu l-water saving kits Il - Partit Nazzjonalista jilqa’ l-a[bar li l-Gvern se jintrodu/i skema g[at-tiswija tal - bjar fid - djar , liema skema kienet di;à ssemmiet fil-ba;it kwa]i sena ilu. Din l-inizjattiva g[andha tg[in biex familji Maltin ikunu jistg[u jirran;aw ilbjar tag[hom jekk dawn g[andhom [sarat , inkella jinstallaw sistema ta’ pajpijiet biex ja//edu a[jar g[allilma li llum di;à jin[a]en fil-bjar tag[hom.

€100,000 hi somma ]g[ira wisq biex l-iskema tkun effettiva Il-Partit Nazzjonalista, fi stqarrija ma[ru;a mill Kelliem g[all-Ener;ija u lKonservazzjoni tal - Ilma George Pullicino, qal li jemmen li s - somma ta ’ ¤1 00 , 000 hi ]g[ira wisq biex skema b[al din tkun verament effettiva. Dan aktar u aktar meta wie[ed jikkunsidra li fissnin pre/edenti , kien ;ie

de/i] li jit[arr;u [addiema tal-Gvern permezz ta’ kors mal-ETC biex skema b[al din tkun tista’ tinfirex anki fi propjetajiet bi skopijiet filantropi/i, b[al djar taxxju[, djar tat-tfal u istituti o[ra. Filwaqt li l-implimentazzjoni ta ’ din l - iskema hi a[bar po]ittiva, il-PN jistaqsi x’se ji;ri mill-iskemi l-o[ra li ;ew im[abbra filba;it g[as-sena li g[addiet, fosthom l - g[oti ta ’ water saving kits fid-djar biex ji;i ffrankat il-konsum tal-ilma, de/i]joni li sal-lum g[ad ma ;ietx implimentata. Il-Partit Nazzjonalista jinnota wkoll li meta l Ministru Konrad Mizzi ;ie mistoqsi fil-Parlament meta din l - inizjattiva se ti;i implimentata , il - Ministru Mizzi kien wie;eb li l Gvern pre]enti se jibda “ pro/ess ta ’ tfassil ta ’ national water policy . Permezz ta’ dan il-pro/ess it-timeframes se ji;u determinati.” Din m’hi xejn, sa[aq ilPN, g[ajr sku]a banali biex ji;;ustifika d-dewmien flimplimentazzjoni ta’ skema b[al din, li di;à kienet ;iet implimentata b’su//ess filg]ira ta’ G[awdex ta[t ilprogramm Eko-G[awdex.

Dwar il-futur tal-Kunsill Malti g[all-iSport li dwaru issa qed isir rapport mill-Management Efficiency Unit, id-Deputat Nazzjonalista Robert Cutajar staqsa jekk l-A;ent Kap tas-Segretarjat ta’ Stefan Buontempo, Paul Debattista, hux l-istess Paul Debattista li ja[dem fil-Management Efficiency Unit

Il-Gvern naqqas il-ba;it tal-isport b’€250,000 Quddiem il-weg[da tal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni li jag[ti importanza lill-isport, anke billi jinvesti fit-turi]mu sportiv, illum li hu fil-gvern naqqas ilba;it bi kwart ta’ miljun ewro, u parti minn dan it-tnaqqis se jsir minn dak allokat g[at-turi]mu sportiv stess. Din il-kritika saret mill-Kelliem tal-Partit Nazzjonalista g[a]}g[a]ag[ u Sport, Robert Cutajar, waqt konferenza tal-a[barijiet quddiem l-uffi//ji tal-Kunsill Malti g[all-iSport (KMS), fil-pre]enza tal-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, David Agius. Robert Cutajar qal ukoll li madwar 100 g[aqda sportiva, fosthom il-Kumitat Olimpiku Malti, g[adhom qed jistennew il-fondi mill-gvern, fondi li huma b]onnju]i biex huma jwettqu l[idma tag[hom. Filwaqt li rrefera g[all-[atra ta’ Luciano Busuttil b[ala /-Chairman il-;did tal-KMS, it-tielet chairman minn Marzu ‘l hawn, Robert Cutajar staqsa fejn hi l-meritokraz-

Jin[atar it-tielet Chairman g[all-KMS mill-elezzjoni ‘l hawn ija li tant g[ajjat biha l-Partit Laburista qabel l-elezzjoni. Robert Cutajar semma li wie[ed mi/-Chairpersons mag[]ula kien Jonathan Barbara, li l-Oppo]izzjoni qatt ma kkritikat g[ax, g[alkemm hu persuna talfidu/ja tal-Gvern, g[andu kompetenza f’dan is-settur. Fakkar li hu g[amel diversi mistoqsijiet parlamentari anke dwar il-futur tal-KMS, li dwaru issa qed isir rapport millManagement Efficiency Unit. Robert Cutajar staqsa jekk lA;ent Kap tas-Segretarjat ta’ Stefan Buontempo, Paul Debattista, hux l-istess Paul Debattista li ja[dem filManagement Efficiency Unit u allura, f’dak il-ka], staqsa jekk hemmx kunflitt ta’ interess. Semma wkoll il-kwistjoni talg[eluq tal-parke;; tal-pixxina nazzjonali fuq ordni tas-

Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo. Qal li kaw]a ta’ din id-de/i]joni mg[a;;la, ming[ajr ebda [sieb dwar xi soluzzjonijiet li setg[u jinstabu, qed ibatu lisportivi, it-tfal u l-;enituri tag[hom imma wkoll ir-residenti min[abba ]-]ieda qawwija filproblema tal-parke;; fiz-zona. Dwar il-pixxina nazzjonali, Robert Cutajar semma’ wkoll ilkritika tal-Gvern fuq din il-fa/ilità ewlenija f’pajji]a, kritika li rrefera g[aliha b[ala wa[da [arxa u n;usta anke meta wie[ed iqis li fla[[ar ;img[at f’pajji]na kien hawn ]ew; tournaments internazzjonali tal-waterpolo waqt li ntu]at ukoll minn tims internazzjonali li fa[[ru l-fa/ilitajiet li toffri. Robert Cutajar appella lillgvern biex iwaqqaf il-pika li g[addejja b[alissa g[aliex b’dan qed isofru l-asso/jazzjonijiet sportivi.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

4

LOKALI

Fil-ka]i kollha t-tender ing[ata lill-ir[as offerta skont l-ispe/ifikazzjonijiet mitluba L-uffi/jali finanzjarju ewlieni tal-Enemalta, Antoine Galea, ikkonferma li fil-[ames istanti kollha fejn ir-rapport talAwditur jg[id li t-tender tax-xiri ta]-]ejt ma ng[atax lill-ir[as offerta, l-Enemalta tat spjegazzjonijiet li fil-ka]i kollha t-tender ing[ata lill-ir[as offerta li kienet skont l-ispe/ifikazzjonijiet mitluba. Antoine Galea g[amel din iddikjarazzjoni meta kien qed jixhed hekk kif ilbiera[ filg[axija kompla jiltaqa’ l-Kumitat g[allKontijiet Pubbli/i biex ikompli jiskrutinja r-rapport tal-Awditur dwar ix-xiri ta]-]ejt. Antoine Galea ilu mill-2009 jokkupa l-kariga fl-Enemalta u g[aldaqstant kien jattendi l-Fuel Procurement Committe u r-Risk Management Committee. Hu qal li n-noti ta’ qabel kienu msakkrin u ma kellux idea ta’ x’kien ji;ri qabel. Hu qal li

kien jis[aq fuq il-[tie;a li lpro/ess ja;;orna ma]-]minijiet u qal li tfassal pjan biex jibdew isiru t-tibdiliet biex il-pro/ess tax-xiri ta]-]ejt isir kif inhu llum. B’referenza g[all-hedging, Galea qal li wara t-telf li sofriet l-Enemalta saret [idma biex jitbiddel il-mod kif isir il-hedging li wassal biex ikunu ffrankati [afna flus. Fis-sentejn li g[amel fil-kariga tieg[u, saret [idma kbira biex isir titjib fil-pro/ess tax-xiri ta]-]ejt partikolamrent wara l-in/ident li fih offerta tatTotsa ma kinitx ;iet ikkunsidrata. Hu rrefera g[all-email mibg[uta mill-Ministru Austin Gatt b[ala “direzzjoni politika” li saret min[abba li l-Ministru ta’ dak i]-]mien ma riedx jie[u riskju, u saret biex tkun immitigata l-volatilità tal-prezzijiet ta]-]ejt. Fisser li din id-direz-

Trafigura kienet immultata nofs miljun ewro u mhedda li titke//a mill-pro/ess tal-offerti jekk i]-]ejt ma jkunx skont l-ispe/ifikazzjonijiet zjoni kienet tajba g[all-ippjanar biex il-pajji] ma jibqax skjav tal-volatilità tal-prezz ta]-]ejt. Bi twe;iba g[all-mistoqsijiet tad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi dwar x’policy kienet tiggwida l-[idma tal-kumitati, Antoine Galea qal li l-pro/ess tal-hedging kien iggwidat minn sett ta’ rakkomandazzjonijiet li sar fl-2006 b’rabta mal-hedging. Hu u jwie;eb mistoqsija tadDeputat Kristy Debono, Antoine Galea //ara li, minkejja li r-rapport tal-Awditur ikkummenta dwar in-nuqqas ta’ minu-

ti, l-offerti kollha kienu nstabu. Id-diskussjoni mbag[ad iffukat fuq il-kwistjoni tat-Totsa li l-offerta tag[ha ma kinitx ikkunsidrata, b’Galea jg[id li hekk kif sar jaf issej[et laqg[a ur;enti li matulha re;g[u nfet[u l-offerti kollha u nstab li l-offerta tat-Totsa ma kinitx skont lispe/ifikazzjonijiet mitluba. Galea /a[ad ukoll numru ta’ allegazzjonijiet li g[amel lin;inier Karl Camilleri fixxhieda tieg[u b’rabta ma’ dan. Matul il-laqg[a d-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenech

Adami staqsa lil Antoine Galea dwar l-allegazzjoni li nxtara ]ejt b’ammont og[la ta’ sulphur minn dak mitlub. Antoine Galea qal li hu mmulta lit-Trafigura nofs miljun ewro u hedded li jke//i lill-kumpanija millpro/ess tal-offerti jekk i]-]ejt ma jkunx skont l-ispe/ifikazzjonijiet. Meta kien mistoqsi dwar ikliet li seta’ kellu ma’ rappre]entanti ta’ kumpaniji li George Farrugia kien l-a;ent tag[hom, Antoine Galea qal li kull meta attenda g[al ikliet b[al dawn qatt ma ltaqa’ ma’ George Farrugia wa[du u //ara li matul dawn l-ikliet qatt ma sar diskors dwar ix-xiri ta]-]ejt. Hu tenna li l-ka] tat-Totsa indika li kien hemm [tie;a ta’ bidla fil-pro/ess tax-xiri ta]-]ejt u llum l-Enemalta mxiet ‘il quddiem u dan il-pro/ess inbidel totalment.

Liquigas tinsisti fuq id-dritt tal-g[a]la Liquigas Malta qalet ilbiera[ li t-23 distributur tal-gass irrappre]entati mill-GRTU qed joperaw f’forma ta’ cartel bejnithom u qed jirre]istu lkompetizzjoni g[ad-detriment tal-konsumatur. Fi stqarrija Liquigas Malta qalet li temmen fil-kompetizzjoni g[ax hu mill-kompetizzjoni li l-konsumaturi Maltin jistg[u jibbenefikaw mhux biss f’termini ta’ prezz, i]da wkoll fir-rigward ta’ kwalità tasservizz. Fakkret li t-23 distributur talgass irrappre]entati mill-GRTU kellhom ftehim dwar it-territorju mal-Korporazzjoni Enemalta

li jmur lura g[all-1992, liema ftehim ma g[adux validu g[ax kien iddikjarat null u bla effett mill-Uffi//ju g[allKompetizzjoni :usta (OFC). Fissret ukoll li mhuwiex legalment possibbli g[al dawn id-distributuri li j]ommu lesklussività ;eografika g[ax din tmur kontra kemm il-li;i Maltija g[all-kompetizzjoni u tTrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Filwaqtli qalet li rrispettat lobbligi kollha tag[ha kif huma elenkati fil-ftehim iffirmat malGvern Malti fl-2008, g[adha qed tistenna d-dritt tag[ha li jkollha s-sistema tag[ha ta’ dis-

tribuzzjoni biex b’hekk ta//erta ru[ha li toffri l-aqwa livell u kwalità ta’ servizz lill-klijenti tag[ha. Il-Kap E]ekuttiv ta’ Liquigas Malta, Roberto Capelluto, qal li l-konsumaturi f’Malta llum iridu li jkunu jistg[u jag[]lu minn fejn u ming[and min jistg[u jiksbu l-aqwa servizz. Ikkritika l-attitudni ta’ monopolju li hi sostnuta millGRTU, u li qeg[da tipprojbixxi lil distributuri o[ra li huma lesti li joffru servizz a[jar lill-komunità, u tmur kontra d-dritt talg[a]la tal-konsumaturi minn fejn jistg[u jiksbu l-a[jar servizz ta’ distribuzzjoni possibbli.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

5

LOKALI

L-aqwa avvanz g[all-persuni LGBT Il-Parlament jibda jiddiskuti l-emenda Kostituzzjonali mressqa mill-Oppo]izzjoni biex titne[[a kwalunkwe diskriminazzjoni kontra persuni LGBT Id-Deputata Nazzjonalista Claudette Buttigieg ilbiera[ filParlament spjegat fit-Tieni Qari l-emenda Kostituzzjonali li ressqet hi f’isem l-Oppo]izzjoni [alli titne[[a kull diskriminazzjoni li tista’ te]isti kontra persuni LGBT f’Malta u kif dan hu l-aqwa avvanz possibbli g[allpersuni LGBT. Dan hu l-aqwa avvanz g[allkommunità gay f’Malta, qalet Claudette Buttigieg, g[ax log[la li;i tal-pajji], ilKostituzzjoni, b’din il-proposta tal-Partit Nazzjonalista u bil-vot ta’ aktar minn ]ew; terzi talParlament, se tkun qed tiddikjara li ma jista’ jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni fuq il-ba]i talorjentament sesswali ta’ dak li jkun u, b’hekk, kwalunkwe li;i jew att li jiddiskrimina kontra persuni omosesswali jaqa’ u jkun null u bla effett. Claudette Buttigieg spjegat kif

L-emenda Kostituzzjonali kienet proposta mill-PN sa mill-programm elettorali tieg[u din l-emenda kienet proposta mill-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tieg[u, g[ax dan hu l-a[jar mod kif titne[[a minn fuq s’isfel id-diskriminazzjoni li sfortunatament g[ad hawn kontra persuni gay. Din l-emenda kienet proposta mill-Partit Nazzjonalista fuq listess mudell ta’ meta l-Gvern Nazzjonalista fl-1991 ippropona emenda kostituzzjonali biex tne[[iet id-diskriminazzjoni bba]ata fuq is-sess. Meta g[addiet dik l-emenda bil-vot unanimu tal-Parlament Malti, kellhom imbag[ad jinbidlu l-

li;ijiet kollha - u kienu g[adhom [afna dak i]-]mien - li kienu jiddiskriminaw spe/jalment kontra n-nisa. Dan kien l-aktar mod effettiv kif pajji]na seta’ jkompli j;ib ugwaljanza bejn in-nisa u lir;iel. Fuq l-istess mudell issa, sa[qet Claudette Buttigieg, blinizjattiva tal-Partit Nazzjonalista u bil-vot massi// tal-Parlament Malti, se tkun qed titne[[a kwalunkwe diskriminazzjoni kontra persuni li lPartit Nazzjonalista jqishom b[ala parti integrali mis-so/jetà Maltija kif di;à ddikjara l-Kap

Id-Deputata Nazzjonalista Claudette Buttigieg

tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil meta nhar it-Tnejn il-Partit Nazzjonalista fl-istess spirtu adotta l-po]izzjoni tieg[u fuq labbozz ta’ li;i dwar l-unjonijiet /ivili.

Matul id-diskors tag[ha, Claudette Buttigieg ikkwotat rapporti li juru li 51% tal-persuni LGBT j[ossuhom diskriminati min[abba l-orjentazzjoni sesswali tag[hom. Il-medja Ewropea hi ta’ 47% bl-inqas rata tkun dik tal-Olanda bi 30%. L-istess rapporti juru li fl-Ewropa te]isti stampa /ara li d-diskriminazzjoni lejn il-persuni gay hi akbar fl-iskejjel milli fil-qasam taxxog[ol. Id-Deputat Nazzjonalista qalet li l-akbar g[adu tal-persuni LGBT hu n-nuqqas ta’ informazzjoni, u wie[ed jista’ jikklassifika din l-attitudni marrazzi]mu u ma diskriminazzjoni min[abba twemmin reli;ju]. Claudette Buttigieg qalet li din il-li;i se tag[ti l-poter lil min kien kostrett ja[bi s-sentimenti biex jo[ro; fil-bera[ ming[ajr bi]a’ u bil-protezzjoni tal-og[la li;i fil-pajji].

Il-[arsien tad-drittijiet tal-persuna hu kisba tal-Parlament s[i[ Il-Vi/i Kap tal-PN g[all{idma fil-Parlament, Mario de Marco, qal li l-[arsien tad-drittijiet fundamentali tal-persuna g[andhom ikunu kisbiet talParlament s[i[. Mario de Marco qal wara ddiskors li g[amlet fil-Parlament il-Ministru Helena Dalli dwar lemenda Kostituzzjonali mressqa mill-Oppo?izzjoni biex titne??a kwalunkwe diskriminazzjoni kontra persuni LGBT, li l-interess tal-Parlament mhux li xi na[a jew o[ra tie[u l-mertu fuq inna[a l-o[ra i]da li minn dak li jsir tgawdi s-so/jetà. Il-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni mhix biex il-PN jirba[ xi punti politi/i i]da g[aliex jemmen li hekk hu sewwa. Il-mozzjoni mressqa midDeputat Nazzjonalista Claudette

Il-PL jipprova jo[loq di]gwid anke meta jkun hemm qbil B’riferenza g[ad-diskors talMinsitru Dalli, Mario de Marco Il-Vi/i Kap tal-PN g[all-{idma qal li l-Partit Laburista dejjem fil-Parlament Mario de Marco jipprova jo[loq di]gwid anke Buttigieg, qal Mario de Marco, meta jkun hemm qbil u dejjem uriet li anke Membru jipprova jie[u l-kredtu g[al kull Parlamentari individwalment inizjattiva li jie[u [addie[or. jista’ jag[ti l-kontribut tieg[u Fisser li l-kisbiet li jsiru biex billi jipproponi li;ijiet. Dan id- jissa[[u d-drittijiet tal-persuna dritt mhux ristrett biss g[all-min- huma kisbiet tal-Parlament s[i[ u istri. mhux ta’ xi na[a jew o[ra. Fejn

jid[ol l-interess tas-so/jetà, ebda na[a ma g[andha tippretendi li tie[u l-mertu fuq in-na[a l-o[ra i]da g[andu jsir dak kollu possibbli biex id-drittijiet ikunu m[arsa bl-a[jar mod possibbli. Il-Ministru Helena Dalli, f’diskors b’diversi battuti politi/i, qalet li l-Gvern kien se jressaq emenda g[all-emenda talOppo]izzjoni biex ikun inklu] ukoll il-kliem dwar l-indentità tal-;eneru. Hi ffukat l-ewwel parti taddiskors tag[ha aktar fuq l-abbozz li beda jkun diskuss fil-Parlament nhar it-Tlieta, ji;ifieri l-abbozz dwar l-unjonijiet /ivili kif ukoll diskussjonijiet li kellha ma’ Franco Debono, il-Kummissarju tal-Li;ijiet, biex fil-li;ijiet ikunu nklu]i provvedimenti li jeliminaw kull forma ta’ diskriminaz-

zjoni, milli fuq l-emenda g[allKostituzzjoni. Il-Ministru sostniet li l-proposta tal-Oppo?izzjoni ma tkoprix il-ka]i kollha. Id-Deputat Laburista Etienne Grech qal li l-Gvern ma jridx jiskorja punti politi/i, tant li ressaq il-mozzjoni talOppo]izzjoni ming[ajr dewmien anke jekk kien di;à qed jiddiskuti l-istess proposta malKummissarju tal-Li;ijiet. Id-Deputat Nazzjonalista Charló Bonnici qal li mhux minnu li l-Partit Nazzjonalista ;ie mistieden biex ikun parti mill-Kunsill dwar id-drittijiet talpersuni LGBT. Hu qal li kienet sku]a minna[a tal-Gvern li l-PN ma ;iex mistieden f’dan il-Kunsill g[aliex ma kellux sezzjoni ta’ dawn il-persuni fi [danu.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

6

QORTI

Ji/[ad li bieg[ revolver lill-akku]at ftit jiem qabel ma g[eb ibnu L-eks Sur;ent tal-Pulizija Vincent Zahra u missier Matthew Zahra li nqatel f’Awwissu tas-sena l-o[ra f’Bir]ebbu;a, /a[ad li ftit qabel li g[eb ibnu kien bieg[ revolver lil Jason Galea. Fuq diversi mistoqsijiet tal-Kap Prosekutur l-Ispettur Chris Pullicino, Vincent Zahra qal li hu kien arrestat u ttie[ed id-Depot u lPulizija akku]aw li bieg[ arma tannar lil Jason Galea. Vincent Zahra qal li hu kien arrestat peress li Jason Galea qal lill-Pulizija li kien xtara revolver ming[andu. Din ix-xhieda ng[atat quddiem il-Ma;istrat Edwina Grima meta lbiera[ kompliet il-kumpilazzjoni ta’ Jason Galea ta’ 39 sena minn Bir]ebbu;,a u Ronald Urry ta’ 49 sena minn Ra[al :did, akku]ati bil-qtil ta’ Matthew Zahra. Fil-Qorti skont ix-xhud, isSur;ent Paul Bezzina kien semma kif Urry inniffsu qal lill-Pulizija li kien hu li ta ]ew; tiri lil Zahra, ma kienx jafu, u li qatlu g[aliex kien hemm ftehim ta’ flus bejnu u Jason Galea. Vincent Zahra li kien l-ewwel xhud tal-kumpilazzjoni qal li sar jaf bl-g[ibien ta’ ibnu f’jum Santa Marija tal-2012 wara li /emplet issie[ba tat-tifel tieg[u, u din qalet li kien [are; kmieni filg[odu u baqa’ ma rritornax. Kien g[all-[abta tas7.30pm li hu kien informa lillPulizija li ibnu kien [are; u ma marx lura. Zahra qalet li kien ra lil ibnu xi jumejn qabel meta kien mar filgaraxx tieg[u. Dwar l-g[ibien tattifel, qal li meta l-Pulizija kienu sabu xi g[adam qalulu li 99 filmija hu ibnu, i]da s’issa l-ebda DNA ma pprova dan kollu. Ixxhud qal ukoll li fi tliet okka]joni-

jiet kien mar hu g[al pagament ta’ ibnu li kien jislef il-flus lil Jason Galea. Missier il-vittma qal li jidhirlu li ibnu kien sellef lill-akku]at xi ftit aktar minn ¤30,000. Qal li kien mar jiltaqa’ ma’ Jason Galea biex jag[tih il-flus fil-garaxx, darba o[ra Bir]ebbu;a u darba l{amrun. Qal ukoll li l-Pulizija kienu sabu ;i]irana li ibnu kien xtraha ming[and wie[ed millFurjana u li joqg[od {al Luqa, Ix-xhud qal li hu kien sema’ g[idut li Jason Galea kien tah 10,000 ewro fuq il-;i]irana b[ala parti mill-[las biex it-tifel ja[rab.

Is-Sur;ent Bezzina xehed fil-Qorti li Ronald Urry (ritratt) qallu li kienu waddbu lil Matthew Zahra fil-[ofra, u li kien hemm ftehim ma’ Jason Galea biex dan jinqatel

Jason Galea wasal b’Matthew Zahra, saq e]att kexxun mal-[ajt tas-sejjieg[ biex Zahra ma jkunx jista’ jo[ro; mill-karozza, u Urry tah ]ew; tiri b’Matthew imut fil-pront Qal ukoll li ibnu kien jislef flus lil [addie[or. Tenna li ibnu kien jiddejjaq li jmur jiltaqa’ ma’ Jason Galea min[abba li kull darba li kien imur wa[du, kien jg[idlu biex jaqla’ l-batterija tal-mobile. Qal ukoll li ibnu kien xtara garaxx ming[and Gaetano Fenech, dealer tal-karozzi, u kien sar ftehim li l-flus li kellu jag[ti Jason lillvittma, minnhom i[allas g[al garaxx. Kollox kien isir bil-kambjali u dan id-dejn ;ie trasferit minn fuq Matthew Zahra g[al fuq Fenech. Vincent Zahra qal li kien ilu jaf lil Jason Galea sentejn, u meta kien imur hu biex ji;bir il-flus, l-appuntament kien jag[mlu ibnu billi j/empillu. Ix-xhud qal li mieg[u Jason, ma kienx jag[mel hekk,

ji;ifieri ma joqg[odx jg[idlu biex jitfi l-mobile. Dwar il-karozza qal li l-karozza ta’ ibnu nstabet l-g[ada Marsaxlokk, fejn il-Koperattiva tas-Sajjieda. Mistoqsi mid-difi]a mmexxija mill-Avukat Joseph Giglio dwar kif it-tifel kien jg[ix, hu qal li bittaxi tieg[u kien ja[dem it-tifel, qal li hu g[andu ]ew; taxis, u ta’ spiss ikun hemm xi xog[ol li jag[tih lilu, u g[andu tliet ulied. Dwar kif kien ikollu daqshekk flus, missieru qal li meta kien jislef kien jie[u l-flus ming[and dawk li ssellfu u g[alhekk dejjem kien ikollu l-flus kontanti f’idejh. Wara xehed is-Sur;ent Paul Bezzina li qal li meta kienu kellmu lil Ronald Urry dan qalilhom li dakinhar tal-omi/idju, Jason Galea

kien mar g[all-vittma fejn kollox kien ippreparat. Kienet di;à tlestiet [ofra ma’ ;emb ]ew; pali tal-bajtar u kien hemm [ajt tas-sejjie[. Urry kellu jista[ba bejn i]-]ew; pali tal-bajtar, u kif verament se[[, Jason Galea wasal b’Matthew Zahra u dan saq e]att kexxun mal[ajt tas-sejjieg[ biex Zahra ma jkunx jista’ jo[ro; mill-karozza, u hu Urry li tah ]ew; tiri b’Matthew imut fil-pront. Skont is-Sur;ent Bezzina, Urry qallu li meta lestew minn dan le]er/izzju, waddbu lil Zahra fil[ofra. Ix-xhud qal li Urry qalilhom li hu ma kienx jaf lil Zahra, imma kien hemm ftehim ma’ Jason Galea biex dan jinqatel. Wara xehdet Christine Grixti, li kienet is-sie[ba tal-vittma u qalet li g[andha minnu tlett itfal. Hi qalet li f’jum Santa Marija [are; g[all-[abta tal-5.30am. Kif beda jsir il-[in bdiet i/empillu i]da ma bediex iwie;eb u bdiet tissuspetta li ;ralu xi [a;a. Qalet li dakinhar marret fil-kexxun, u sabet li l;i]irina li kien xtara hu kienet nieqsa Dwar il-karozza tieg[u qalet

li sabitha hi Marsaxlokk l-g[ada li Zahra ma rritornax lura. Fissret li dakinhar ippanikkjat, u fil-pre]enza tal-Pulizija riedet tifta[ il-luggage booth tal-karozza u anke kissret il-[;ie;a. Grixti qalet li hi kienet ukoll ma’ wliedha li g[arfu wkoll mill-ewwel ilkarozza. Qalet ukoll li ma kinitx rat lil Matthew Zahra nkwetat u ma qallhiex fejn kien sejjer dakinhar. Lanqas taf jekk Matthew Zahra marx biex ji;bor xi pagamanet. Hi qalet ukoll li fil-luggage booth talkarozza kien hemm apparat tasCCTV recording, li kien g[and ilvittma, biex skont ix-xhud isewwih. Dwar il-;i]irana, ix-xhud qalet li kien xtraha ming[and Renald, anzi qalet li kien xtara tnejn g[all-prezz ta’ 5,000 ewro. Dwar il-pagamenti hi qalet li ming[and Jason kien jie[u 1,500 ewro kull tliet xhur. Flokka]jonijiet li hija kienet marret ma’ Zahra biex ji;bru l-pagament ming[and Jason Galea, qalet li darba ltaqg[u mieg[u fejn i//imiterju, darba o[ra {al Far qalb it-ti;ie;, darba minnhom Bir]ebbu;a, u darba o[ra nsiet fejn. Qalet li marret mieg[u xi erba’ darbiet. Fissret li Zahra ;ieli kien jg[idilha li sa jmur ji;bor il-flus, i]da daqshekk u jidhrilha li Jason kien tah xi 9,000 ewro. Taf li kien jislef lil xi tnejn minn nies o[ra, imma ma tafx min huma. Hi /a[det li hu kellu xi konnessjoni ma’ Mario lImnie[ru jew ma’ martu. Taf biss min huma g[ax g[amlu ]mien joqog[du [dejha l-Belt. Aktar tard hi qalet ukoll li darba meta kien il[abs is-sie[eb tag[ha, /ertu persuna mlaqqam “Is-Sloj” kien iltaqa’ mag[ha u taha pagament.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

7

LOKALI

Cassar u Portelli ma Il-Parlament Ewropew kellhomx x’jaqsmu jirrikonoxxi l-isforzi ta’ Malta max-xiri ta]-]ejt u l-Italja fl-immigrazzjoni Anthony Cassar u Francis Portelli ma kellhom x’jaqsmu xejn max-xiri ta]-]ejt. Kienu George Farrugia u Frank Sammut li kellhom x’jaqsmu max-xiri ta]-]ejt u li l-;urnal Malta Today kellu l-informazzjoni dwarhom. Dan [are; mix-xhieda talEditur tal-Malta Today, Saviour Balzan, hekk kif kompliet tinstema l-kumpilazzjoni fil-konfront ta’ Portelli u Cassar li huma mixlijin b’[asil ta’ flus u trading in influence permezz tal-involviment tag[hom f’Island Bunker Oils Limited (IBOL). Portelli u Cassar i]da mhumiex qeg[din ji;u akku]ati b[al o[rajn li r/evew xi kummissjonijiet b’rabta max-xiri ta]-]ejt. Saviour Balzan qal li dan ilka] partikolari [are; meta kien hemm storja o[ra dwar bejg[ ta’ ]ejt lil Enemalta, fejn din l-istorja m’g[andhiex x’taqsam ma’ dak li kien irrapporta hu. “Meta kont qed ninvestiga dan il-ka] kien kellimni John Rizzo”, qal Savior Balzan li kompla kif fil-fatt il-Pulizija kienu /emplulu biex imorru sal-uffi//ju teg[u. “Dan kien f’Jannar li g[adda.

Kont iddiskutejt fit-tul fuq ix-xiri ta]-]ejt, u l-meeting li sar malPulizija kien off the record, ma kien ;ie ffirmat xejn”, qal ixxhud. Saviour Balzan qal li kien qed jag[milha /ara li la qatt ma ltaqa’ mal-akku]ati, u qal li hu jemmen li l-Pulizija kienu qeg[din jiffukaw [a]in. Tenna li hemm ba[ar jaqsam dwar nies li joperaw mill-bunkering, u l-istorja tieg[u kienet fuq kummissjonijiet dwar xiri ta’ ]ejt fosthom ming[and it-Total, u li hu dejjem kien qed jirreferi g[al George Farrugia u Frank Sammut. Ix-xhud qal li din l-informazzjoni kien ilu jaf biha minn madwar Awwissu tal- 2011, u ma setax jifhem kif qatt ma ttie[du passi. Dan meta kienu jafu b’kollox il-Kap tas-Servizz Sigriet Godfrey Scicluna, minn na[a tal-Avukat :enerali u anke mitTax Compliance Unit. Qal li hu ma setax jifhem kif f’sentejn ma ;ara xejn u kien g[alhekk li dde/ieda li jippubblika din l-informazzjoni. Balzan qal li huwa kien jaf li l-Pulizija kienet qed t[ares lejn persuni o[rajn fosthom l-akku]ati, i]da

Il-Parlament Ewropew f’ri]oluzzjoni kon;unta, fiddawl tat-tra;edja li se[[et qrib Lampedusa, irrikonoxxa lisforzi kbar li qed jag[mlu lpoplu Malti u Taljan fejn tid[ol l-immigrazzjoni. Il-mozzjoni li tressqet millgruppi politi/i kollha – il-Partit Popolari Ewropew, is-So/jalisti, il-{odor u l-Liberali – ;iet approvata lbiera[. Il-membru parlamentari Ewropew Roberta Metsola qalet li din ir-ri]oluzzjoni saret wara ;img[at s[a[ ta’ negozjati iebsa. Hi qalet li din hi pass fid-direzzjoni t-tajba g[ax finalment lisforzi u s-sagrifi//ji li qed jag[mlu l-Maltin u t-Taljani qed ji;u rikonoxxuti minn kull grupp politiku. Roberta Metsola qalet li b’sodisfazzjon tinnota li din irri]oluzzjoni tirrikonoxxi dawk il-proposti u s-sej[iet li saru biex ikun hemm solidarjetà u responsabbiltà kollettiva bis-serjetà, biex ikun hemm pieni aktar [orox g[al min jittraffika linnies, biex ji]diedu l-fondi g[allEASO u l-FRONTEX. Il-membru parlamentari

L-Ewro Parlamentari David Casa u Roberta Metsola

Ewropew David Casa qal li “dan hu pass importanti li jenfasizza l-impenn tal-Parlament biex jipproponi azzjonijiet konkreti sabiex l-UE tindirizza l-immigrazzjoni irregolari u jafferma mill-;did li r-rilokazzjoni ta’ dawk li jgawdu minn protezzjoni internazzjonali kif ukoll dawk li qeg[din ifittxu l-a]il, hu wie[ed mill-iktar forom konkreti ta’ solidarjetà u tattqassim tar-responsabbiltà, u li jer;a’ jenfasizza l-importanza ta’ pro;etti b[all-Pilot Project for Intra-EU Relocation from Malta”. Ir-ri]oluzzjoni tinkludi wkoll l-importanza li fejn jid[ol l-a]il

ikun hemm responsabbiltà li tintrefa’ minn kul[add. Tirrikkomanda wkoll li jin[oloq mekkani]mu bba]at fuq kriterji o;;ettivi biex jitnaqqas il-pi] minn fuq il-pajji]i li g[andhom numru kbir ta’ nies ifittxu l-a]il jew li ng[ataw protezzjoni internazzjonali. “Din hi kru/jali g[al Malta u turi li l-Parlament Ewropew ing[aqad biex jag[ti appo;; lil Malta u lill-Italja. Issa l-ballun qieg[ed f’saqajn il-Gvern biex jikkonvin/i lill-pajji]i l-o[ra biex it-triq li witta l-Parlament Ewropew u jag[ti ri]ultati effettivi u konkreti.” qalet Roberta Metsola.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

8

MODA

Is-sala Robert Sammut fil-Furjana nhar it-Tlieta li g[addew kienet ippakkjata nies fosthom nies spe/jalizzati fil-qasam tal-moda u d-disinn – sinjal qawwi ta’ appo;; u inkora;;iment g[al dan it-talent ]ag[]ug[ (Ritratt> Roberto Runza)

Talent kbir minn g]ira /kejkna I]-]ag[]ug[ Luke Azzopardi jniedi l-ewwel kollezzjoni ta’ [wejje; iddisinjati minnu Claire Mifsud

Mal-ewwel daqqa ta’ g[ajn Luke Azzopardi jidher b[ala ;uvni normali. }ag[]ug[ G[awdxi. Qed jistudja l-Istorja tal-Arti fl-Università ta’ Malta. Imma forsi ftit jafu li Luke Azzopardi g[andu talent kbir fiddisinn tal-[wejje;. Talent li sa[ansitra wasslu biex nhar itTlieta ta’ din il-;img[a jniedi lewwel kollezzjoni tieg[u kif ukoll il-brand tal-[wejje; iddisinjati minnu. In-Nazzjon tkellem ma’ dan i]]ag[]ug[ biex jiskopri ftit kif twieled dan it-talent f’Luke u x’kienu l-passi li wasslu g[al dan il-mument daqshekk importanti

fil-karriera tieg[u. Luke spjegalna li beda j[it ta’ 16-il sena anki biex ikompli fuq is-seng[a ta’ ommu li hi [ajjata. Minn hemm baqa’ jitg[allem u jsegwi numru ta’ korsijiet anki barra minn Malta. Luke segwa kors spe/jalizzat fuq il-kostumi u d-disinn tas-sett fis-Central Saint Martins College of Art and Design, f’Londra. Luke kellu l-opportunità li jag[mel l-aqwa u]u tat-talent tieg[u fid-disinn tal-kostumi meta lura fl-2011 ing[aqad manNaupaca Dance Factory b[ala Disinjatur tal-Produzzjoni u lKostumi.

Dejjem kien imdawwar b’nies li jifhmuh u jafu e]attament x’irid jo[loq L-udjenza waqt il-produzzjonijiet ta]-]fin kontemporanju setg[et tgawdi t-talent tieg[u waqt il-produzzjonijiet The Dream (2010), Alice’s Adventures Under Ground (2011), The Death of Snow White (2012) u Immaculate (2013). B[alissa, Luke hu student flUniversità ta’ Malta jistudja l-

istorja tal-arti. Waqt li qed jitkellem ma’ In-Nazzjon, Luke stqarr li kien proprju dan il-kors universitarju li ispirah fir-ri/erka u d-disinn tal-kollezzjoni ta’ [wejje; li kienet esebita lill-pubbliku. Is-sala Robert Sammut filFurjana, nhar it-Tlieta li g[addew kienet ippakkjata nies – sinjal qawwi ta’ appo;; u inko-

ra;;iment g[al dan it-talent ]ag[]ug[. Isegwu l-isfilata ma kienx hemm biss familjari u [bieb ta’ Luke, i]da wkoll numru ta’ nies li huma spe/jalizzati filqasam tal-moda u d-disinn. In-Nazzjon kellem lil Luke proprju ftit minuti biss qabel ma bdiet l-isfilata. Minkejja li, kif wie[ed jistenna, fil-kamra fejn kienu qed isiru l-a[[ar t[ejjijiet g[all-isfilata kien hemm xi ftit tat-tensjoni tala[[ar minuti, Luke xorta kien kordjali bi]]ejjed biex isib ftit [in jiltaqa’ mag[na. g[al pa;na 9


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

9

MODA

Ilaqqa’ l-element E;izzjana mat-tema Mediterranja u dik Maltija minn pa;na 8

Wie[ed ma setax ma jinnutax id-dawl f’g[ajnejn Luke hu u jitkellem mag[na fuq il kollezzjoni tal-[wejje; li ddisinja u li kienet se tintwera f’din l-ewwel sfilata tieg[u li matulha kien se jniedi wkoll il-brand tieg[u. Spjega qalb in-numru kbir ta’ mudelli li kienu se jie[du sehem fl - isfilata bil - kollez zjoni ta ’ [wejje; iddisinjati minnu , li l - brand tieg[u hi sinonima mat - teatrilità u l kulur. Madankollu deher /ar li g[al Luke l - iktar mument importanti ma kienx issa li l[wejje; kienu mlibbsa fuq ilmudelli.

Ir-ri/erka hi l-punt tat-tluq g[ad-disinn innifsu tal-[wejje; Hu u jitkellem Luke qal li liktar punt importanti g[alih hu appuntu l-punt tat-tluq – irri/erka li permezz tag[ha Luke jasal g[al kun/ett li jwassal g[ad - disinn innifsu tal [wejje;. G[al Luke, il-vja;; ta ’ ri/erka hu [afna iktar importanti mill - [wejje; infushom kif imlibbsa mill mudelli. Ir-ri/erka ta’ Luke qabel din l-isfilata ffukat fuq l-element E;izzjan u l-Egyptian Revival fl-1920. Irrefera wkoll g[allfatt li matul is-snin kien hemm

interess kbir fuq o;;etti , ;ojjellerija u drappijiet li huma tipikament ispirati mill-E;ittu. Luke g[a]el li fil-kollezzjoni jlaqqa’ din it-tema E;izzjana mat-tema Mediterranja u dik Maltija – idea li, kif spjegalna Luke, hi idea kontemporanja [afna. Stqasejna lil Luke x’inhu lparir tieg[u g[al ]g[a]ag[ o[ra li g[andhom xi talent u jixtiequ li jimxu ‘l quddiem filkarriera tieg[u. Ikkummenta li wie[ed mill - elementi li g[enitu jag[mel kura;; kien il-fatt li dejjem kien imdawwar b’nies li jifhmuh u jafu e]attament x’irid jo[loq. Fost dawn kien hemm [utu, s[abu u lfamilja. Appella lil dawk li jixtiequ ji]viluppaw it-talenti tag[hom biex i]ommu vi/in tag[hom nies li jkunu lesti jifhmuhom. Hawnhekk hu rringrazzja lil dawk kollha li kienu vi/in tieg[u waqt dan il-vja;; kollu. Luke Azzopardi temm l intervista tieg[u mag[na b’appell lill-kumpaniji u lill-entitajiet kummer/jali Maltin biex ikomplu jappo;;jaw u jsostnu finanzjarjament inizjattivi b[al dawn li jag[tu spazju lit-talent Malti. Hu sa[aq li l-appo;; finanzjarju jg[inek biex dak li tkun kapa/i tag[mel , tkun tista’ twasslu lill-pubbliku. Dan hu biss l-ewwel pass filvja;; ta’ Luke Azzopardi filqasam tal-moda. Nawguraw lil Luke li jkompli jikseb su//ess fl - istudji tieg[u , li jsib l appo;; biex ji]viluppa t-talent tieg[u u li jkollu l-opportunità li jesebixxi dan it-talent kemm f ’ pajji]na kif ukoll lil hinn minn Malta.

Ir-ri/erka ta’ Luke g[all-ewwel sfilata li ppre]enta ffukat fuq l-element E;izzjan u l-Egyptian Revival tal-1920, u li wasslitu g[al idea kontemporanja [afna kif dehret evidenti fil-[wejjeg iddisinjati u ppre]entati lill-pubbliku fis-Sala Robert Samut fil-Furjana (Ritratt> Rioberto Runza)


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

10

OPINJONI

Iswed fuq l-Abjad Il-PN u l-Unjoni ?ivili Il-Partit Nazzjonalista

[abbar li huwa favur li;i li permezz tag[ha persuni tal-istess sess ikollhom ir-relazzjoni tag[hom legalizzata u rikonoxxuta. G[alhekk li l-Grupp Parlamentari dde/ieda li lOppo]izzjoni lesta tivvota favur li;i dwar l-Unjonijiet ?ivili meta din ti;i diskussa fil-Parlament. Dan hu, fl-opinjoni tieg[i, pass fid-direzzjoni t-tajba u jawgura tajjeb g[all-;ejjieni talPartit Nazzjonalista. L-emendi g[al din il-li;i Fl-istess waqt, l-istqarrija talPN tg[id ukoll li “l-Partit se jipproponi emendi fejn il-ligi ta]-

]wie; ma tistax tapplika g[al unjonijiet /ivil min[abba d-differenzi bejn it-tnejn”. G[ad irridu naraw x’emendi se jressaq il-Partit Nazzjonalista. Nittama li dawn l-emendi ma jbiddlux b’mod drastiku n-natura ta’ dan l-abbozz – li jfittex li

jag[ti drittijiet u dmirijiet mist[oqqa lill-koppji tal-istess sess.

Din il-legi]lazzjoni g[andha tkun pass ie[or biex ng[inu u mhux inxekklu lil min irid jaqsam [ajtu m[abbtu ma’ [addiehor

Mama, papa, jew tnejn l-istess... X’aktarx li l-akbar kontroversja se tkun dwar l-addozzjoni tattfal minn koppji tal-istess sess.

Se jkun hemm [afna li jinsistu li t-tfal g[andhom b]onn omm u missier u mhux missier u missier, jew omm u omm. Ikun aktar g[aqli li ninkwetaw kemm hawn tfal li ma g[andhomx trobbija xierqa minkejja li suppost g[andhom omm u missier. Hemm opinjonijiet, u studji konfli;;enti dwar it-trobbija ta’ tfal minn koppji gay – imma ma jidhirlix li hemm studju li jg[id li t-tfal ta’ koppji gay ma jitrabbewx kif inhu xieraq. Forsi jag[mel aktar sens li jg[in lill-Membri Parlamentari f’din id-diskussjoni jkun hemm nies esperti fis-su;;ett.

Frank Psaila frankpsaila.blogspot.com

Nippremjaw, u mhux inxekklu, l-im[abba Hemm riskju – kbir –

li ddiskussjoni tittappan u l-li;i tg[addi b’g[a;;la ]ejda min[abba l-kwestjoni tal-addozzjoni. Issir [sara kbira jekk ji;ri hekk. Il-punt tat-tluq f’din iddiskussjoni g[andu jkun wie[ed u /ar: L-im[abba hi l-qofol tal[ajja u sors ewlieni biex bnie-

dem jg[ix b’sa[[tu u kuntent – din il-legi]lazzjoni g[andha tkun pass ie[or biex ng[inu u mhux inxekklu lil min irid jaqsam [ajtu, u m[abbtu ma’ [addiehor. Pass kura;;ju], i]da me[tie; minn Simon Busuttil M’hemmx dubbju

li lpo]izzjoni li qed jie[u l-PN dwar l-unjoni /ivili mhix se tin]el tajjeb ma’ kul[add – mhux l-inqas ma’ faxxa tal-elettorat li tradizzjonalment tivvota PN. G[alhekk li dan hu pass kura;;ju] imma me[tie;. IlPartit Nazzjonalista feta[ il-bieb tal-Partit lil eluf ta’ persuni li

min[abba l-orjentazzjonali sesswali [assewhom esklu]i millPartit. Nittama li dan il-bieb, issa li nfeta[, jibqa’ miftu[, u ma jkun hemm ebda attentat, jew de/i]joni ]baljata, biex jing[alaq. Il-[tie;a li l-PN ikun po]ittiv

Irid jintbag[at messa;; /ar li l-PN qed ikompli jifta[ il-bibien tieg[u g[al kull min hu ta ried tajba. Irid jittrasmetti aktar ilmessa;; po]ittiv tieg[u. Partit fl-Oppo]izzjoni ikollu ttentazzjoni li jqatta’ l-[in kollu tieg[u jikkritika lill-Gvern. Biex il-PN jer;a’ jirba[ il-fidu/ja tannies ma jistax jaqa’ g[al din ittentazzjoni.

Ir-repubblika tat-teleshopping Fuq l - istazzjonijiet lokali spiss issib spot ta’ teleshopping. Min ibieg[ xi fann, min xi sett ta’ lo]or, min xi pendent ta’ costume jewellery u min xi appliance g[ad-dar. Spiss issib li dawn il-prodotti jkunu alla//jati ma ’ xi offerta spe/jali biex t[ajjar aktar lit - telespettatur isir xerrej tal - prodott in kwist joni. Min jg[idlek li qed itik xi prezz bargain, min joffrilek xi buy one, get one free deal u min jag[tik xi rigal ma’ kull prodott li tixtri. Xejn [a]in f’dan kollu. Anzi huwa metodu mill - aktar le;ittimu ta’ kif isir il-kummer/ f ’ dinja fejn l - g[a]la ta ’ xi prodotti nikkonsmaw hija wa[da [ielsa. I]da donnu Kastilja t[ajru wkoll ituha g[at-teleshopping. [ar;u offerta spe/jali : pass aport Malti, passport tal-Unjoni Ewropea, g[all-prezz bargain meta mqabbel mal-benefi//ju li x-xerrej ser jie[u.

}valutar tal-identità Il-fatt li l-Gvern tefa’

fuq ilpassaport Malti prezz numeriku u ebda kundizzjoni o[ra turi li g[all-Partit Laburista l-identità Maltija hija biss bi//a g[odda f’idejn il-Gvern. Il-fatt li l-proposta tal-Gvern ma titfa’ ebda obligazzjonijiet long term fuq ix-xerrej, turi li g[all- Partit Laburista din hija biss metodu [afif kif ida[[al lira ta’ malajr. Ming[ajr dubju ta’ xejn xi [a;a prezzju]a b[alma hi //ittadinanza Maltija jixraqilha ferm aktar rispett min hekk. Ma hemm xejn [a]in li nattiraw linvestiment lejn pajji]na, anke permezz ta ’ programmi li eventwalment iwasslu sabiex linvestitur jakkwista passaport Malti. I]da naraw li tali akkwist ji;i wara li tali xerrej ikun wera konsistenza u dedikazzjoni lejn l - investiment in kwistjoni . Irridu naraw li ma nsirux passaport tal - konvenjenza aktar komuni mill-;ugarelli tal-Made in China!

Il-fatt li l-Gvern tefa’ fuq il-passaport Malti prezz numeriku u ebda kundizzjoni o[ra turi li g[all-Partit Laburista l-identità Maltija hija biss bi//a g[odda f’idejn il-Gvern

Angelo Micallef angelo.micallef@gmail.com

Kien g[alhekk pass mill aktar g[aqli u responsabbli dak tal-Partit Nazzjonalista li filwaqt li ressaq l-ideat tieg[u dwar kif tali proposta tista’ tit[addem qieg[ed jopponi lproposta tal-Gvern Laburista fil-format pre]enti. Argument matur! Spikkat l - immaturità tal argumenti fi [dan il - kamp Laburista din il-;img[a dwar dan is-su;;ett f’editorjal tal;urnal alleat numru wie[ed talPartit Laburista l - orizzont , ippublikkat mill - General Workers Union. Fl - editorjal , l - editur wisq newtrali ta ’ dan il - ;urnal indipendenti ta’ kuljum kiteb, “ Il - furja ta ’ “ patrijotti/i]mu ” tal - mexxejja tal- PN illum, su//essuri ta’ min kien bieg[ ru[u lill-Faxxisti ta’ Mussolini,

Dwar it-tema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza Maltija l-Partit Nazzjonalista kien tassew g[aqli u responsabbli fl-argumenti tieg[u u filwaqt li ressaq l-ideat tieg[u dwar kif tali proposta tista’ tit[addem, oppona l-proposta tal-Gvern Laburista fil-format kif ippre]entaha qies il- Malti b[ala l- lingwa “tal-k/ina” u ried li t-Taljan ikun obbligatorju filPrimarji tag[na, fost o[rajn, mhi xejn altru minn okka]joni o[ra ta ’ opportuni]mu grass”. Argument profond [afna u li dwaru wie[ed jista ’ jressaq bosta argumenti kostruttivi . Tg[id riflessiv [afna fuq l-attitudni in ;enerali tal-General Workers Union u l - modus operandi tag[ha? Mist[ija! L-I]landa hu pajji] b’popolazzjoni ta’ 298,618 persuna. Il-

futbol domestiku I]landi] mhuwiex fost l - aqwa kam pjonati fl-Ewropa. I]da l-I]landa f’dan l-a[[ar rawnd ta’ log[ob ta’ kwalifikazzjoni waslet bieb u g[atba mal-possibbilità li tikkwalifika

g[al - log[ob tat - Tazza tad Dinja. G[aliex din id - differenza grassa bejn il - progress tal I]landa u l - progress tat - tim nazzjonali Malti? G[aliex Malta g[al darb’o[ra tinstab f’qieg[ il-bir u b[al donnu b ’ daqshekk ma ’ ;ara xejn? G[aliex g[andna nikkonslaw bir - ri]ultati tal - Leichtenstein flok in[arsu lejn is-su//ess talI]landa? Din mhux kwistjoni ta’ tort ta ’ dak jew l - ie[or . Din kwistjoni ta’ impenn kollettiv li rridu n[arsu lejn l-futur b’lenti kemm xejn aktar ambizzjuza minn dik li nilbsu b[alissa!

(Angelo Micallef hu Kunsillier f ’ isem il - Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta’ Marsaxlokk.)


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

11

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR EDITORJAL

Messa;; ie[or /ar fil-bidla tal-PN Il-Partit Nazzjonalista nhar it-Tnejn [a de/i]joni importanti li fil-fatt tkompli ma’ numru ta’ de/i]jonijiet li kien [a fis-snin li g[addew u anke din is-sena stess biex il-kommunità gay f’Malta tgawdi d-drittijiet li jixirqilha u li jist[oqqilha. Bil-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, drittijiet usa’ lill-persuni gay Kien il-Partit Nazzjonalista li g[amel il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem parti mil-li;i ta’ Malta, u din ilKonvenzjoni tat drittijiet akbar lil nies omosesswali. {afna de/i]jonijiet tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem wessg[u d-drittijiet li jgawdu persuni gay fil-mod kif jg[ixu [ajjithom kif jixtiequ. Is-s[ubija fl-UE tat drittjiet akbar lill-omosesswali u biddlet il-mentalità Kien il-Partit Nazzjonalista li [adem biex da[[al lil Malta flUnjoni Ewropea fejn mhi a//ettabbli l-ebda diskriminazzjoni fuq il-ba]i tal-orjentament sesswali. Bis-sa[[a ta’ dan, inbidlu li;ijiet

biex ikun /ar li ma tistax issir diskriminazzjoni kontra persuni LGBT, fuq ix-xog[ol, per e]empju. Bis-s[ubija fl-Unjoni, inbidlet fuq kollox il-mentalità ;enerali dwar il-persuni li huma mi;budin lejn nies tal-istess sess. Rikonoxximent tar-relazzjoni li jid[lu fiha persuni tal-istess sess Il-Partit Nazzjonalista wieg[ed – u forsi dam ma wettaq, imma beda s-sena l-o[ra jwettaq – rikonoxximent g[ar-relazzjoni li ]ew; persuni tal-istess sess jid[lu fiha. Fil-programm elettorali tieg[u din is-sena wieg[ed s[ubija /ivili lil koppji omosesswali. Emenda kostituzzjonali biex tne[[i kull diskriminazzjoni kontra persuni LGBT Il-Partit Nazzjonalista wieg[ed ukoll li jda[[al klawsola filKostituzzjoni ta’ Malta li tne[[i kwalunkwe diskriminazzjoni kontra persuni gay. U wara l-elezzjoni, l-Oppo]izzjoni Nazzjonalista ressqet fil-fatt abbozz ta’ li;i, u li beda ji;i diskuss ilbiera[ filg[axija fil-Parlament, biex jemenda l-Kostituzzjoni [alli titwettaq din il-weg[da importanti tag[ha u b’hekk, b[alma ma tistax issir diskriminazzjoni kontra mara g[ax tkun mara, ma tkunx tista’ ssir diskriminazzjoni kontra persuna omosesswali g[ax tkun gay. Il-pass naturali li kien imiss> favur l-unjonijiet /ivili U allura, kien pass naturali g[all-Partit Nazzjonalist, u pass ie[or fil-bidla tal-PN, meta nhar it-Tnejn kompla bil-lista ta’ de/i]jonijiet importanti tieg[u favur it-twessig[ tad-drittijiet talkomunità gay billi jidde/iedi li jivvota favur il-prin/ipju talabbozz ta’ li;i li l-g[an tieg[u hu li jda[[al dik li se tissejja[ unjoni /ivili g[all-koppji kollha, anke dawk tal-istess sess. Mhux biss esprima po]izzjoni favur, i]da l-Partit Nazzjonalista se jkun qieg[ed iressaq fil-Parlament emendi biex il-li;i li se tirregola lunjonijiet /ivili tkun a[jar u aktar /ara. Ilkoll indaqs anke jekk mhux kollha l-istess G[ax, kif qal il-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil f’intervista immedjatament wara, il-Partit Nazzjonalista g[andu l-bieb miftu[ g[al persuni omosesswali li l-im[abba tag[hom jixraq li tkun rikonoxxuta, mill-Partit Nazzjonalista stess u mill-istat. Biex, fit-twemmin tal-Partit Nazzjonalista, inkunu ilkoll indaqs anke jekk m’a[niex kollha l-istess.

Tarka g[all-interessi ta’ G[awdex u l-G[awdxin Kollox juri li l-pa;na ‘Le[en G[awdex, li bdiet tkun ippubblikata kull nhar ta’ Sibt f’InNazzjon, se tkun it-tarka tal-interessi ta’ G[awdex u l-G[awdxin, tal-[addiema li fuq ix-xog[ol qed ji;u ntimidati u mhedda bilvendikazzjonijiet li l-Partit Laburista hu tant mag[ruf g[alihom. It-tarka wkoll tal-[addiema li jitilfu xog[olhom, ta’ dawk li jridu ja[dmu u ma jistg[ux g[ax m’g[andhomx fejn ja[dmu, talanzjani li min[abba x-xe[[a u tta[wid tal-gvern Laburista qed ji;u mic[uda mill-medi/ini li huma ntitolati g[alihom b’xejn minkejja li ;ew mwieg[da li se jitwasslulhom id-dar, ta’ dawk kollha li b’xi mod jew ie[or ji;u diskriminati, tal-istudenti G[awdxin li di;à kien hemm tentattivi sabiex inaqqsulhom millbenefi//ji li tahom il-gvern Nazzjonalista, tan-Nazzjonalisti li min[abba t-twemmin politiku tag[hom di;à qed narawhom ivvittimizzati, u diskriminati; u tal-wirt kbir li [allew f’G[awdex ilgvernijiet Nazzjonalisti minn l1987 ‘l hawn.

A. Borg Victoria

Professjonisti fil-qasam tas-sa[[a m’g[andhomx jidhru bis-sigaretti fil-but waqt li jkunu qed jag[tu servizz fil-qasam tas-sa[[a. L-e]empju jkaxkar.

Bis-sigaretti fil-but f’?entru tas-Sa[[a

pakkett tas-sigaretti. Dan ]gur mhux messa;; po]ittiv jew ta’ edukazzjoni filkampanja nazzjonali kontra ttipjip.

Ni;bed l-attenzjoni tal-awtoritajiet tas-sa[[a biex i]ommu dixxiplina fil-messa;;i ta’ edukazzjoni g[al sa[[a aktar b’sa[[itha. Dan g[all-fatt li persuna li kienet qed tag[ti servizz ta’ kura f’?entru tas-Sa[[a kien jidher fil-but ta’ qmis ta’ din il-persuna

San :wann

A Azzopardi

L-ittri f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu fl-indirizza elettroniku alex.attard@media.link.com.mt jew fl-indirizz ta’ Media.Link Communications li jidher aktar ‘l isfel fil-pa;na

25 sena ilu f’In-Nazzjon L-Ar/isqof jitkellem dwar i]-]jara talPapa f’Malta u qal li l-Isqfijiet Maltin g[adhom ma ffinalizzawx i]-]mien meta l-Papa :wanni Pawlu II se ji;i j]ur Malta u li jkun ta’ pja/ir g[alihom li meta jkun il-waqt i[abbru d-dati ta]-]jara tal-Papa lill-poplu Malti u G[awdxi. Il-Vi/i Prim Ministru Guido de Matrco ddikjara li l-Gvern hu de/i] li jmexxi lill-pajji] bl-aktar mod serju kif jixraqlu, u ma j[alli lil [add jabbu]a jew iwettaq xi forma ta’ korruzzjoni, u li dak li ppriedka u ;;ieled g[alih iwettqu issa li jinsab fittmexxija tal-gvern fl-interess tal-poplui kollu. Il-Parlament illum kien se jibda jiddiskuti t-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Li;i dwar Attiviajiet Kummer/jali.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrum {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

12

ANALI}I

Id-dilemma tal-Maltin u s-soluzzjoni It-tra;edji orribbli li se[[ew fla[[ar jiem fil-Mediterran fejn mietu mg[arrqa [afna immigranti irregolari li kienu qed jaqsmu lejn l-Ewropa u l-kummenti m[allta li smajt ming[and in-nies, komplew sa[[ew ilfehma tieg[i li quddiem dawn il;rajjiet, il-poplu Malti jinsab f’dilemma. Minn banda, il-Maltin iridu li l-immigrazzjoni irregolari lejn xtutna tieqaf, i]da mill-banda lo[ra, jidher li hemm ix-xewqa li lil dawn l-immigranti ng[inuhom, anke jekk dan mhux dejjem jidher ovvju. In[arsu lejn l-g[eruq

Biex nifhmu mnejn ;ejjin lg[eruq ta’ din id-dilemma, na[seb li g[andna b]onn in[affru fil-fond fl-istorja tag[na. Jekk in[arsu lura fi]-]mien, naraw li fl-a[[ar tletin sena, Malta rat progress straordinarju. Dan wassal g[all-[olqien ta’ [afna ;id li permezz tieg[u bdejna ng[ixu [ajja ta’ kwalità relattivament a[jar. Issa r-riskju g[al min ikollu l-;id hu li jinsa’ mnejn ;ej u b’sens ta’ awtokritika lejn is-so/jetà tag[na, in[oss li quddiem dak ir-riskju, waqajna ftit lura. Dan jidher fil-mod kif [afna Maltin i[arsu lejn l-immigranti

moviment kien wie[ed li ji;i innotat anqas. Naturalment, illum, bli]vilupp kollu li se[[ fil-komunikazzjoni u l-ivvja;;ar, sirna aktar konxji mill-moviment talpersuni minn u lejn artna u dan ]gur li ma g[enx biex nippriservaw is-sens ta’ospitalità li kellna. Kemm Maltin marru jfittxu futur lil hinn minna Imbag[ad, insejna wkoll li g[al snin twal, a[na l-Maltin konna wkoll fis-sitwazzjoni talbarrani l-batut. Min jaf kemm Maltin emigraw b’ta’ fuqhom

{add ma jista’ jibqa’ indifferenti quddiem it-tra;edji li qed ise[[u fil-ba[ar Mediterran meta tant nies qed imutu waqt it-tentattiv tag[hom li jaqsmu lejn l-Ewropa bit-tama li jg[ixu [ajja a[jar

irregolari. Difatti, nisma’ kummenti li jing[adu b’sens ta’ superjorità u kultant b’disprezz. X’insejna b[ala poplu^ Allura hawn, wie[ed isaqsi, x’insejna b[ala poplu? Insejna sa /ertu punt kif nilqg[u fostna lillbarrani batut. Din il-karatteristi-

ka kienet ;ejja prin/ipalment mill-fatt li l-poplu tag[na kien dejjem ftit jew wisq fqir. Dan ilfatt ]ammu dejjem b’saqajh malart, g[ax kif kul[add jaf, meta ma jkollox ;id, inti tibqa’ umli.

Konna sirna poplu li jilqa’ lillbarrani batut, g[aliex b[ala art ]g[ira li qeg[da f’po]izzjoni ;eografikament strate;ika, dejjem kellna sitwazzjoni ta’ nies ;ejjin u sejrin. Dan kien imsa[[ah mill-fatt li g[al ]minijiet twal, konna kolonja ta’ popli differenti. Hu probabbli li dan il-moviment ta’ nies ;ejjin u sejrin minn artna ma kienx i[asseb daqstant lillMaltin, g[aliex il-komunikazzjoni u l-ivvja;;ar ma kenux daqstant fa/li u allura dan l-istess

senduqhom biex imorru jfittxu [ajja a[jar f’artijiet imbeg[din. Min jaf kemm minnhom waslu f’dawk l-artijiet bla ma jafu x’se ji;ri, bla ma jafu jikkomunikaw man-nies tal-post u bla ma kellhom kuntatti ma’ nieshom f’Malta. Meta noqg[od na[seb dwar ilkundizzjoni li jaslu fiha fuq xtutna l-immigranti irregolari, nara xebh qawwi mas-sitwazzjoni talMaltin li emigraw. Hawn, il-mistoqsija tqum wa[edha - la darba nafu minn xiex jg[addu l-emigranti, g[andna nilqg[uhom b’aktar umanità? Hawn nist[ajjilkom tg[idu li lpoplu Malti mhux di;à qed juri [afna solidarjetà mal-barrani batut. Jien na[seb li dan hu l-ka], i]da bil-progress kollu li g[addejna minnu, is-solidarjetà [adet laqta differenti u saret aktar ristretta. Fejn qabel, konna lesti ng[inu lil [addiehor b’mod kwa]i assolut, illum na[seb li sirna nies li lesti jg[inu b’/ertu modi i]da mhux b’o[rajn. E]empju /ar ta’ dan huma lflejjes kbar li nag[tu g[all-missjoni f’artijiet imbeg[din, i]da mbag[ad mill-banda l-o[ra, irrifjut kwa]i totali lill-emigranti irregolari li f’/erti ka]i jkunu ;ejjin proprju minn dawk l-artijiet. Nag[tu ka] tal-fehmiet madwarna Naturalment il-poplu

Malti g[andu dritt jidde/iedi kif u lil min jilqa’, u jaqblu jew ma jaqblux, il-politi/i li jmexxuh huma obbligati jag[tu ka] u jipprovdu s-soluzzjonijiet. B’dan ma rridx infisser li g[andna naqbdu u nibag[tu lura lejn arthom lill-immigranti irregolari bla assistenza ta’ xejn, jew inkella ag[ar minn hekk, nabbandunawhom f’nofs ta’ ba[ar kif hawn min jissu;;erixxi. L-ewwel dover tag[na jibqa’ li

Kevin Cutajar kcutajar@pn.org.mt

nsalvaw il-[ajja tal-immigranti irregolari li jaslu, u jekk dawn ma rriduhomx jibqg[u f’pajji]na, jew inkella li ma jibqg[ux jaslu fl-ammonti pre]enti, irridu nag[mlu dik il-pressjoni politika kollha ne/essarja, biex min hu fid-dover li jg[inna, jag[mel dan. Issa min hu fid-dover li jg[in lil Malta li hi l-Unjoni Ewropea, g[aliex la darba sse[ibna fiha, ilfruntiera ta’ bejn pajji]na u lAfrika, hi wkoll l-fruntiera tag[ha u allura jekk l-immigranti irregolari li qed jaqsmuha, huma problema g[al Malta, dawn huma wkoll problema g[al Unjoni Ewropea. Madanakollu nemmen li la[jar mod kif l-Unjoni Ewropea tista’ tg[in lilna l-Maltin, hu billi tg[in lill-immigranti irregolari lewwel u qabel kollox. Difatti, jien n[ares lejn dawn limmigranti bhala persuni li qed jaffrontaw sfida so/jali g[aliex la darba jaslu fit-territorju Ewropew, dawn ma jkollhom xejn tag[hom u [afna drabi jkollhom kulturi inkompatibbli ma’ dawk Ewropej. Allura, l-g[ajnuna li idealment l-Unjoni Ewropea tista’ tag[ti hi li tg[inhom jibnu [ajjithom, f’pajji]hom, jew f’pajji]i talUnjoni Ewropea li jifil[u dan. Din hi sfida so/jali enormi u ]gur li te[tie; impenn fit-tul mill-Unjoni Ewropea biex ti;i indirizzata. Kien g[alhekk li inkludejt il-b]onn ta’ aktar attenzjoni lill-persuni li qed jaffa//jaw sfidi so/jali b[ala wa[da mill-miri tal-[idma tieg[i fl-eventwalità li f’Mejju li ;ej ilMaltin jag[]luni b[ala rappre]entant tag[hom filParlament Ewropew. B[ala membru Parlamentari Ewropew prospettiv, nara li jekk ma ssirx [idma immedjata fuq din il-kwistjoni, l-implikazzjonijiet li di;à huma gravi, se jkomplu jiggravaw mhux biss g[allimmigranti irregolari li qed ikomplu jmutu g[alxejn bil-mijiet, i]da wkoll g[all-Maltin u ddilemma tag[hom.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

13

X’NARA U X’NISMA’

X’qalilna l-g[asfur Good governance tabil[aqq! ➤ ?erti nies kibritilhom rashom wa[da sew . Is Supretendent tal - Pulizija Carmelo Bartolo, li sa ftit ilu kien stazzjonat fil - {ames Distrett tal-Pulizija (fin-nofsinhar ta’ Malta), ;ie trasferit g[all-G[assa ta’ San :iljan. L-G[asfur innota li dan ittransfer [are; wara li dan is-

biex ikollu t - trufijiet kollha tal-kontrolli? Tg[id din l-A;enzija se tkun responsabbli wkoll mill-monti li jbig[ i/-/ittadinanza, il-passaporti u li jipprostitwixxi isem pajji]na ? F ’ [anut tal kafé l-Belt l-G[asfur ra

ma li mhux hu! G[ax dak li jaf l-G[asfur kien wie[ed minn tliet uffi/jali fil - Korp tal Pulizija li kienu tke//ew milleks-Kummissarju John Rizzo fuq suspettat involviment f ’ serqa minn bank . Jekk b’kumbinazzjoni dan hu l-istess wie[ed, l-G[asfur jista’ jserra[ ras kul[add li re;g[et intu]at ilmeritokrazija Muscat style! G[ax Ivan Portelli li jaf lG[asfur hu Laburist mag[ruf sew u li tg[idx kemm xerred xampanja biex ji//elebra r-reb[a Labu-rista f’Marzu li g[adda.

Supretendent beda jmexxi pro/eduri kontra Silvio Scerri fuq rapport li g[amlet l-eks mara tal-istess Scerri. Silvio Scerri hu /-Chief of Staff tal - Ministru tal Arti;janat (li ja[dem kollox bizzilla), /ioé Manwel Mallia u li ta[tu jaqa’ l-Korp talPulizija. L-G[asfur skopra wkoll li dan it-transfer [are; erbat ijiem biss wara li sar ir-rapport fuq Silvio Scerri . Tg[id Silvio Scerri ;ibed xi spaga lill Kummissarju tal-Pulizija biex dan it-transfer sar malajr malajr? Dik good governance , trasparenza u accountability Sur Prim! Ji;ifieri l-messa;; li qed jag[ti l-Gvern lill-Pulizija hu li qabel jaqdu dmirhom jaraw jekk ikunux se jirfsu lkallu ta’ xi [add li tkun kibritlu rasu? Good governance tabil[aqq!

ta’ flus li kull student partikulari jkun intitolat g[alih, biex permezz tag[ha jkunu jistg[u jinxtraw kotba u [ti;iet o[ra. Fl-ewwel ;ranet ta’ Ottubru bdiet sena skolastika ;dida ta[t Gvern Laburista b’Ministru tal-Edukazzjoni li jridha ta/ -champion tal- istu denti. L-G[asfur qalilna li sal-15 ta ’ Ottubru s - s mart cards kienu g[adhom ma nfet[ux kollha fl-Università, u dawk li nfet[u [afna minnhom kellhom l - ammont [a]in . Xi studenti , wara t-tielet ;img[a ming[ajr smart card , kien qed ikollhom diffikultà biex jixtru l kotba.

Kollox kif jg[id hu ➤ L - G[asfur sema ’ bit twaqqif tal-A;enzija Identità Malta. A;enzija, li kumbinazzjoni se titmexxa minn kandidat Laburista (li ;ie l-ewwel fil-meritokrazija Muscat style),

se jkollha a//ess kbir g[al data personali tal - Maltin u l G[awdxin. Se tkun ukoll ta[t il-Ministru tal - Arti;janat , /ioé Manwel Mallia. Tg[id erbat ijiem o[ra lit - trabi li jitwieldu jibdew jag[mlulhom /ippa biex il Gvern ikun jaf kul[add marx xog[ol , hux it - toilet , hux jiekol, e//, e//? Dan Gvern tat - trasparenza jew tal - [abi ? Ftehim ma/ ?ina bil-mo[bi, impjieg g[allmara ta’ Ministru bil-mo[bi u konsulenti “black listed” jew “ labour marked ” bil - mo[bi . Ja[bu u jikkontrollaw kollox. Tg[id g[alhekk Manwel Mallia g[andu f ’ idejh il Pulizija, l-Armata u x-Xandir,

]ew; ministri , wie[ed b’xag[ru gri] u l-ie[or bi ftit xag[ar. Kienu jie[du kafé u lG[asfur resaq biex jisma’. Ta ’ xag[ru gri] qal : “ Il Kabinett sar formalità g[ax [afna drabi lanqas hemm ma jissemmew /erti de/i]jonijiet. Kollox kif jg[id hu u ara min imerieh!” Hu min hu tg[id? Il-Prim Joseph tag[na lkoll?

Ma tag[tihx tort ji//elebra g[ax forsi kien qed jara ]mien il-[sad, li milli jidher jinsab filqrib [afna , la Malta Tag[na Lkoll!

Direttur ;did tad-Dwana^ ➤ L - G[asfur g[addielu

jie[du stipendju jkollhom smart card. Sa minn snin ilu, meta n[olqot minn Gvern Nazzjonalista, ilGvern kien jifta[ar billi ;urnata jew l - iktar jumejn wara li tkun bdiet is-sena skolastika jpo;;i ;o fiha ammont

minn g[ala widnejh li /ertu Ivan Portelli qed jissemma’ li se jil[aq id - Direttur il - ;did tad-Dwana. L-G[asfur inzerta jaf lil xi [add bl-istess isem imma jitta-

Il-Ministru li jridha ta’ champion ➤ L - istudenti li

“ Issa nittama ,” qalilna l G[asfur, “li l-Ministru Evarist Bartolo, li normalment isiru laffarijiet minn wara dahru, ma jg[idilniex li din g[amilha xi [add minn wara dahru wkoll!” Jew dan xi mod ie[or kif jitqammlu mal-istudenti, wara li l - ewwel tentattiv biex ibag[bsulhom l-istipendji, fallielhom?

{a;a tal-iskantament, malmedi/ini tal - anzjani u mal istudenti, dal-Gvern Laburista dejjem jivvinta kif jitqammel. Tg[id ‘ money no problem ’ g[all - mara ta ’ xi Ministru biss? Fil-canteen tal-Università, lG[asfur sama’ numru ta’ studenti rrabjati jg[idu: “X’[aseb Evarist Bartolo, li nsejna kif inkantaw: Shame on You! I]da fil-kas did-darba, nindirizzawha lilu g[ax ma [aqqux a[jar ! {a jkollna l - ewwel okka]joni u jara!” L-Akkwist Schembri ➤ L - G[asfur kien qed jara lill - Prim Ministru tal - Gre/ja jiltaqa ’ ma ’ Joseph Muscat fuq it - tara; ta ’ Kastilja u

semg[u iwissieh biex ma joqg[odx ida[[al [afna ba]u]li mal - Gvern kif qed jag[mel , g[ax hekk kienu g[amlu l - Gre/ja u fallew pajji]. X ’ [in da[lu ;ewwa jippu]aw g[ar - ritratti , l G[asfur ried jara l-veduta talbini tal-Parlament il-;did minn wara u ttajjar g[al fuq il-bini tal-Bank ?entrali. Waqt li kien qed jitpaxxa b’monument millisba[ li se jkun ta lil Malta Gvern Nazzjonalista , l G[asfur sama ’ tmas[in ;ej minn fejn l - imp;jegati tal Bank ?entrali jie[du xi kafé. Semag[hom igergru fuq idDeputat Laburista Silvio Schembri li kien ja[dem ilBank ?entrali u li issa qed jiekol b’sitt i[luq, hu u martu, bil-[atriet li qed jie[u u li ta’ wa[da biss qed jit[allas 38,500 ewro fis-sena waqt li f’din il-kariga li kellu l-Bank ?entrali, t[allas ta’ erba’ xhur “ xog[ol ” li m ’ g[amilx . “ Joqg[odlu sewwa l - laqam ta’ L-AKKWIST,” qalu limpjegati b’riferenza g[allaqam li kien ing[ata Silvio Schembri mill-impjegati tal - Bank ?entrali meta kien ja[dem mag[hom. L-G[asfur attent kompla jisma’: “L-ewwel in[atar fil-GAL Xlokk mis-Sindki Laburisti fosthom minn missieru stess, imbag[ad missieru tah ;ie[ {al Luqa, u issa qed jibla’ u ja[taf bil-[atriet li Muscat qed jag[ti lilu u lil martu. Fih AKKWIST tassew Silvio Schembri , jibla ’ minn fuq dahrna.Akkwistajnieh tabil[aqq !” U komplew fuq xog[olhom g[ax dawn iridu ja[dmu biex jit[allsu paga wa[da, mhux b[all-Onorevoli Silvio “ L - AKKWIST ” Schembri.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

14

A{BARIJIET TA’ BARRA

Munita kommemorattiva li n[ar;et mir-Royal Mint g[all-mag[mudija tal-Prin/ep George tal-biera[. (ritratt EPA)

Jitg[ammed il-Prin/ep George IR-RENJU UNIT

Il-Prin/ep William, id-Duka ta’ Cambridge, u martu Catherine, id-Dukessa ta’ Cambridge, ma’ binhom, il-Prin/ep George fil-bidu tal-mag[mudija fi/-Chapel Royal ;ewwa St. James’s Palace. (ritratt EPA)

G[ad-differen]a ta’ dak li sar fil-passat, il-biera[ saret /erimonja privata g[all-mag[mudija ta’ eredi g[at-tron Ingli] – dak tal-Prin/ep George – iben ilPrin/ep William u martu Catherine. Il-prin/ep, li hu t-tielet biex jil[aq, tg[ammed mill-Ar/isqof ta’ Canterbury fi/-Chapel Royal, kappella ]g[ira ;ewwa St. James’s Palace. L-istess post fejn kien tpo;;a t-tebut tal-Prin/ipessa Diana qabel id-difna. S’issa //erimonji ta’ mag[mudija talmembri tal-familja irjali kienu jsiru f’Buckingham Palace. I/-/erimonja kienet wa[da privata fejn attendew biss ftit membri ta]-]ew; familji u ftit [bieb li n]ertaw kienu l-parrini. Minna[a tal-omm, kienu mistiedna biss erba’ membri tal-familja Middleton. Il-Prin/ep kien twieled fit-22 ta’ Lulju f’Londra. I/-/erimonja tal-biera[ damet madwar 45 min-

uta u wara sar re/eviment ]g[ir f’Clarence House fejn ig[ix ilPrin/ep Charles Il-parrini kienu Oliver Baker, Emilia Jardine-Paterson, l-Earl Grosvenor, JamieLowtherPinkerton, Julia Samuel, William van Cutsem u Zara Tindall. Din tal-a[[ar hi l-kur;ina ta’ William, bint il-Prin/ipessa Anne, filwaqt li s-sitta l-o[ra huma [bieb tal-koppja. It-tarbija kient mg[ammda f’kopja tal-libsa li kienet intu]at g[at-tifla l-kbira tar-Re;ina Victoria u li kienet i;;ib l-istess isem ta’ ommha, fl-1841. G[a/-/erimonja, tqabbad fotografu wie[ed biss biex jie[u r-ritratti u dawn in[ar;u wara. Minn mindu twieled tliet xhur ilu, din kienet l-ewwel darba li lPrin/ep George deher fil-pubbliku. L-unika e//ezzjoni kien ritratt tieg[u li kien ittie[ed tieg[u waqt li kien fir-residen]a tal-;enituri tal-omm.

Il-Vatikan jissospendi isqof IL-:ERMANJA

Il-Vatikan sospenda Isqof :ermani] wara li f’dawn l-a[[ar ;ranet fil-media :ermani]a bdew jo[ro;u [afna stejjer dwar l-infieq e//essiv tieg[u. L-Isqof ta’ Limburg, FranzPeter Tebartz van Elst qed ikun akku]at li fost l-o[rajn nefaq aktar minn 31 miljun ewro biex jag[mel xog[ol ta’ renovazzjoni fir-residenza uffi/jali tieg[u. Issa l-Vatikan qal li ja[seb li hi l-a[jar [a;a fi/-/irkustan]i hi li l-Isqof jitbieg[ad g[al xi ]mien mid-dijo/esi tieg[u. Stqarrija tal-Vatikan qalet li fil-

ka] ta’ Tebartz van Elst kienet ]viluppat sitwazzjoni fejn dan ma setg[ax ikompli je]er/ita ddoveri episkopali tieg[u. Is-sospen]joni [ar;et jumejn wara li hu kellu laqg[a mal-Papa dwar ir-rapporti li kienu qed jidhru dwaru. L-istqarrija qalet li issa kummissjoni tal-Vatikan kienet se tie[u de/i]joni finali dwar il-ka] i]da ma ntqalx fejn, fil-frattemp kien se jmur Tebartz van Elst, li g[andu 53 sena. Il-[ajja li kien qed ig[ix lIsqof sospi] kienet qed ting[ata

[afna prominen]a fil-:ermanja fejn [afna nies i[allsu taxxa spe/jali li ting[ata lill-knisja. Minn din it-taxxa, fl-2012, ilKnisja Kattolika da[let 5.2 biljun ewro filwaqt dik talProtestanti da[let 4.6 biljun ewro. Fost l-affarijiet l-o[ra li kien kritikat dwar kien g[aliex kien dejjem jivja;;a First Class meta jtir fosthom meta mar l-Indja biex i]ur il-fqar kif ukoll li fiddar tieg[u, hu ordna banju li jiswa 15,000 ewro u mejda li swiet 25,000 ewro.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

Facebook tirtira de/i]joni kontroversjali L-ISTATI UNITI L-amministrazzjoni ta’ Facebook ammetit li d-de/i]joni li ter;a’ t[alli filmati makabri jitqassmu fost dawk li g[andhom kont fis-sit so/jali kien ]baljat u tne[[a filmat ta’ mara li tispi//a bir-ras tag[ha maqtug[a barra li beda jitqassam f’dawn il -;ranet . Nhar it-Tlieta kien hemm ag[a s[i[ f’diversi pajji]i wara li sar mag[ruf li Facebook kien re;a’ beda jippermetti t-tqassim ta’ ritratti u filmati makabri fosthom ta’ mara li tispi//a maqtula b’mod brutali fil-Messiku. Stqarrija ta’ Facebook kienet qalet li l-filmat b[al dak tal-mara li ti;i maqtulha brutalment filMessiku kien permess sakemm dan jitpo;;a b’mod li dak li qed

jintwera ji;i kundannat u mhux imfa[[ar u li minn issa il-quddiem, is-sidien ta’ Facebook kienu se jie[du atte;jament aktar liberali lejn il-kuntest li fihom ikunu tpo;;ew il-filmati jew ritratti ta’ /erta brutalita. Imma issa Facebook biddel idde/i]joni u qal li kien se jara jekk il-persuna li qed tqassam xi [a;a makabra qed tag[mel dan b’mod responsabbli . F’Mejju, Facebook kien waqqaf it-tqassim ta’ filmati ta’ nies li ji;u dekapitati u filmati brutali o[ra wara [afna ilmenti. F’din l-a[[ar kwistjoni kien anki kummenta kontra d-de/i]joni tal-bidu tal-;img[a ta’ Facebook, il-Prim Ministru Ingli] David Cameron. Ritratt ma[ru; mill-Pulizija Griega li juri lil Maria (/entru) flimkien mal-koppja qalu kienu l-;enituri - Christos Salis (lemin) u Eletheria Dimopoulou (ix-xellug) (ritratt EPA)

Ikompli l-misteru ta’ Maria IL-GRE?JA

IL-POLONJA> L-attri/i Amerikana Sharon Stone waqt il-[ames sessjoni ta’ Solidarity and Reconciliation> No More Wars waqt it13-il edizzjoni tas-Summit Dinji tar-Rebbie[a tal-Premju Nobel g[al Pa/i fit-Teatru tal-Opera Nazzjonali f’Varsavja. Attivita li ntemm ilbiera[. (ritratt EPA)

Skont it-testijiet tad-DNA li saru fuq it-tifla bjondija li nstabet f’kamp ta]-]ingari fil-Gre/ja, nstab li din ma kienitx fuq il-lista ta’ tfal nieqsa tal-Interpol. It-tifla nstabet f’Farsala u lPulizija Griega g[amlet appell internazzjonali g[al informazzjoni dwar ta’ min tista’ tkun din it-tifla. S’issa hu r/evew aktar minn 8,000 telefonata u tmienja minnhom qed jing[ataw [afna atten]joni mill-Pulizija Griega. Minn dawn hemm erba’ millIstati Uniti u l-kumplament millI]vezja, Franza, il-Kanada u lPolonja. Il-media Griega qed tirrapporta wkoll li d-DNA ta’ Maria issa qed jitqabbel ma’ dak ta’ nies f’seba’ pajji]i. Dawk li qed isostnu li huma l-

;enituri, Christos Salis, ta’ 39 sena, u Eletheria Dimopoulou, ta’ 40 sena, qed jin]ammu ta[t arrest wara li tressqu quddiem qorti f’Larissa. Huma qed jissugraw piena ta’ bejn g[axar u 20 sena [abs jekk jinstab [ati ta’ [tif ta’ tfal. Huma issa qed isostnu li t-tifla ng[atat lilhom minn mara Bulgara ftit wara t-twelid. L-avukat ta’ Salis qed isostni li dak li se[[ kienet adozzjoni g[alkemm mhux e]attament legali imma xorta bil-kunsens tal-omm. Il-koppja hi akku]ata wkoll bil-pusses ta’ dokumenti folo] filwaqt li Salis, u nies o[ra mill-kommunita ta’ ]in;ari f’Farsala, huma akku]ati b’pusses ta’ armi tan-nar u droga. It-tifla nstabet il-;img[a li g[addiet f’Farsala waqt rejd tal-

Pulizija g[ad-drogi. Uffi/jali ta’ organi]azzjoni karitatevoli li ta[dem mat-tfal fil-Gre/ja, qalu li t-tifla meta kienet g[and ilkoppja kienet ti;i trattata qiesha annimali biex tag[ti l-wirijiet imma f’dan il-ka] biex tkun taf kif trid titallab g[all-flus. Sadattant e]amijiet medi/i svelaw li t-tifla g[andha bejn [amsa u sitt snin. Fil-bidu kien intqal li din kellha erba’ snin. Il-kap tal-Pulizija Vassilis Halatsis qal li apparti li Dimopoulou kellha ]ew; karti tal-identita folo], mill-14 it-tifel u tifla li kellha mni]]la b[ala tag[ha, erba’ biss instabu u ftit li xejn jix[bu lilha jew ir-ra;el tag[ha. Hu qal li kien ];ur li din il-koppja kienet parti minn grupp kbir ta’ traffikar ta’ tfal.


www.maltarightnow.com

il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

Irid li :ibiltà ting[ata l-George Cross IR-RENJU UNIT Membru Parlamentari talPartit Konservattiv Ingli] li jinsab fil-Gvern propona li :ibilta ting[ata l-George Cross. Dan biex jintbag[at messa;; lil Spanja i]da wkoll min[abba llejalta ta’ dan it-territorju Ingli] u l-importan]a militari li g[andu. Il-Geroge Cross kienet introdotta mir-Re :or; VI fleqqel tat-Tieni Gwerra Dinjija b[ala g[arfien g[al atti te’ eroi]mu kbar jew atti ta’ kura;; kbir f’/irkustan]i ta’ periklu kbir. Apparti bnedmin, dan l-unur ing[ata biss lil Malta, min[abba dak li g[addiet minnu fit-Tieni Gwerra Dinjija u lir-Royal Ulster Constabulary, li tilfet 300 uffi/jalt al-Pulizija matul linkwiet fl-Irlanda ta’ Fuq min[abba t-tilwim bejn Protestanti u Kattoli/i. Issa Oliver Colville, Membru Parlamentari Konservattiv g[al Plymouth Sutton u Devonport, qal li :ibilta minn mindu saret tar-Renju Unit fl-1713 spi//at ta[t assedju 14-il darba u n-nies

dejjem baqg[u lejali. Hu ]ied li dan it-territorju kellu wkoll rwol kru/jali matul ilBattalja ta’ Trafalgar, il-Gwerra tal-Golf u l-kunflitt fil-Falklands. Dan is-Sajf kien hemm tilwim ;did bejn ir-Renju Unit u Spanja min[abba s-sovranita ta’ :ibilta. Il-Gvern Spanjol ilu s-snin jinsisti li jrid li jing[ata lura t-territorju ta’ :ibilta. Colvile qal li jekk :ibilta wkoll ting[ata l-George Cross, dan kien se jibg[at messa;; /ar lill-Gvern Spanjol dwar linten]jonijiet Ingli]i. Uffi/jali Ingli]i qalu li Colvile seta’ jissottometti talba biex :ibilta ting[ata l-George Cross lill-kumitat apposta u d-de/i]joni finali ssir mill-Prim Ministru qabel dik tar-Re;ina. Mark Simmonds, SottoSegreta-rju fil-Foreign Office, b’reazzjoni g[al dak li qed jipproponi Colvile, qal li din il-medalja rarament ting[ata u insista li fil-ka] ta’ Malta, ilpoplu g[adda minn tbatija kbira u straordinarja qabel ma ing[atat dan l-unur fl-1942.

IL-:ERMANJA> Ti;ra Siberjana bl-isem Ahimsa fiz-zoo ta’ Duisburg. It-ti;ri, g[ad-differenza tal-impressjoni li g[andhom [afna, huma piutost annimali g[a]]enin li jqatg[u kwa]i 20 sieg[a kull jum reqdin. (ritratt EPA)

Il-Papa dwar id-dg[ajfin u l-[abs

Kienu qed jisirqu l-pacemakers mill-katavri

Il-VATIKAN

L-ITALJA

Il - Papa Fran;isku kellu kliem iebes g[all - mod kif ta[dem is-sistema legali hekk kif qal li spiss fil-[abs jispi//a ]-]g[ir filwaqt li l-[ut il-kbir jibqa’ [ieles. Hu qal dan waqt laqg[a li kellu ma ’ 1 50 kapillan tal [absijiet Taljani. Hu ]ied li anki Alla [u [absi. {absi qal il-Papa talegoi]mu tas-sistemi li hawn u

tal-[afna in;ustizzja li hawn fejn hu fa/li li wie[ed japplika /erti li;ijiet biex jikkastiga ]]g[ir. Il-Papa qal li ma kienitx xi [a;a impossibbli li tibda ssir verament ;ustizzja mill-qrati u jkun hawn ;ustizzja li tispira tama imma ammetta li t-triq biex dan isir ma kienitx fa/li min[abba t - tentazzjonijiet li g[andu madwar u l-bniedem.

Il-forzi tas-sigurta Taljani arrestaw [ames persuni f’Pesaro b’rabta ma’ frodi u reati o[ra li kien qed isir b’rabta mal-funerali. Hemm ukoll 29 persuna o[ra, fosthom tobba u sidien ta’ kumpanniji li jorganizzaw ilfunerali, li qed ikunu investigati. Fost l-o[rajn, tlieta minn dawk li kienu arrestati qed ikunu akku]ati li kienu jmorru

jisirqu l-pacemaker mill-katavri biex imbag[ad jag[mlu nego]ju bihom. Il-[idma tal-Pulizija kienet ilha sejra sentejn tinvestiga dan il-ka]. Il-[amsa, li kienu impjegati tal-isptar ta’ San Salvatore f’Pesaro, u kienu akku]ati wkoll li kienu jikkonfoffaw flimkien mal-kumpanniji funebri biex jirran;aw id-difna, apparti li kienu jmorru g[and il-qraba tal-mejtin

waqt il-[in tax-xog[ol bi [wejje; u ]raben biex jintlibsu fuq il-katavru biex ibieg[awhom bi prezz g[oli u qatt ma kienu jag[tu l-[las li kienu jir/evu lill-isptar fejn kienu ja[dmu. Xi rapporti qalu li dawn kienu jitolbu sa 500 ewro g[all-[wejje; biex jintlibsu lill-katavri g[ad-difna. Jekk jinstabu [atja, il-piena li jing[ataw hi wa[da ta’ [abs.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

17

A{BARIJIET TA’ BARRA

L-I}RAEL> {elikopter I]raeljan tat-tip Apache jin]el fil-ba]i tal-ajru ta’ Ramon fid-De]ert tan-Negev waqt wirja g[all-media. (ritratt EPA)

Mijiet ta’ klieb imutu }ieda rekord ta’ immigranti L-ISTATI UNITI Kwa]i 600 kelb u qattus mietu u 3,000 o[ra mardu serjament wara li kielu ikel mag[mul fi/?ina. Issa l-US Food and Drug Administration (FDA) [ar;et appell dwar dan u sa[ansitra bag[tet spetturi fl-impjant fejn isir dan l-ikel fi/-?ina imma lkaw]a g[adha ma nstabitx. Kelliem g[all-FDA qal li dawn limwiet huma wa[da mill-ikbar misteri li qatt kellhom imma lklieb u qtates kien [aqqhom li jsir l-akbar sfor] biex ikunu protetti.

Il-FDA qed titlob il-veterinarji madwar l-Istati Uniti biex jag[mlu kuntatti mag[hom jekk ikollhom annimali bl-istess sintomi li bihom mietu dawk l-annimali kollha. Mill - 2007 , il - FDA r/eviet rapporti dwar 3 , 600 kelb u g[axar qtates li spi//aw morda serjament wara li kielu dawk mag[rufa b[ala jerky pet treats mag[mulha fi/-?ina. Is - suspetti huma li fil prodott hemm xi materjal tossiku li fl-Istati Uniti mhux mag[ruf.

IL-:ERMANJA Sa tmiem is-sena li g[addiet, fil-:ermanja kienu qed ig[ixu aktar minn seba’ miljun persuna barranija. Dan hu l-ekwivalenti g[al madwar tmienja fil-mija tal-popolazzjoni totali. Dan jirri]ulta minn statistika li n[ar;et mid-Destatis, l-uffi/ju federali tal-istatistika. I]-]ieda fl-immigranti meta mqabbla mas-sena pre/denti 282,000 persuna aktar - hu log[la f’dawn l-a[[ar 20 sena. Minn dawn, 80 fil-mija kienu minn pajji]i b[all-Polonja, ir-

Rumanija, il-:re/ja, Spanja u lItalja - li huma membri fl-UE u li marru l-:ermanja jfittxu [ajja a[jar. It-Torok i]da baqg[u l-akbar grupp barrani fil-:ermanja b’total ta’ 1.6 miljun persuna g[alkemm ittotal tag[hom naqas bi 30,000 peruna. L-ikbar ]ieda ta’ nies li m’humiex minn pajji]i tal-Unjoni Ewropea kienu nies mis-Sirja 23 fil-mija - u wara mill-Indja, I/-?ina u r-Russja. Sadattant, attivisti g[ad-dritti-

jiet tal-bniedem qed iwissu li lli;ijiet :ermani]i m’humiex ta’ livell mitlub mill-UE g[al kontra t-traffikar ta’ nies. Dan wara li aktar kmieni din is-sena, lOg[la Kamra tal-Parlament :ermani], il-Bundesrat, warbet li;i dwar id-drittijiet ta’ dawk li jkunu vittmi ta’ traffikar ta nies. Fil-:ermanja wkoll qed isir pressjoni biex l-immigrazzjoni ma tkunx aktar ta[t id-dikasteru tal-Ministeru tal-Intern i]da talMinisteru tax-Xog[ol u lAffarijiet So/jali.


il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

18

www.maltarightnow.com

A{BARIJIET TA’ BARRA

SPANJA> Il-matador Spanjol David Galvan jintlaqat minn barri waqt ;lieda fl-arena ta’ La Alameda matul il-festa ta’ San Lucas f’Jaen. (ritratt EPA)

L-I}VIZZERA> Barri tar-razza Highlander jidher fuq il-Muntanji Mythen f’Schwyz. Ir-razza ori;inarjament hi mill-Punent tal-Iskozja imma saret popolari madwar id-dinja. (ritratt EPA)

IT-TAJLANDJA> Buflu Tajlandi] jifriska ru[u qabel tellieqa tradizzjonali f’Chonburi. G[al dawn la[[ar Sekli, f’Ottubru ssir festa fejn jispikkaw il-bufli, biex ikun /elebrat it-tmiem tar-randan Buddista. (ritratt EPA)

L-ISTATI UNITI> Barrini fil-paddock qabel il-Great Bull Run fil-Georgia International Horse Park f’Conyers. Hawn bdew isiru tlielaq mal-barrin simili g[al dawk li jsiru waqt il-festa ta’ San Fermin f’Pamplona fi Spanja. (ritratt EPA)


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

19

MADWARNA

‘Otello’ ta’ Verdi tifta[ il-Festival Mediterranea

Aktar minn 1.2 tunnellata ta’ skart in;abar minn impjegati tal-McDonald’s ta’ Malta waqt l-attività anwali ‘Clean Up the World’ li saret nhr is-Sibt li g[adda. McDonald’s, flimkien ma’ Nature Trust (Malta), din is-sena g[a]lu l-kosta ta’ Xrobb l-G[a;in g[al attività ta’ tindif li hi parti mil-lkalendarju ta’ responsabbilitajiet so/jali. It-tindif beda min-na[a Tas-Sil; quddiem il-forti ‘St Paul’s Battery’ sal-park naturali. Iktar minn tmenin voluntier nadfu z-zona mag[rufa b[ala ‘Deutschwelle’ ;ewwa Marsaxlokk.

Soqfa tal-HSBC mi]bug[a bl-abjad biex jonqos l-u]u tal-ener;ija Iktar minn 77 fil-mija tas-soqfa tal-ferg[at tal-HSBC Malta tbajdu bojod b[ala parti minn inizjattiva sempli/i i]da effettiva biex jitnaqqas l-u]u tal-ener;ija u jkompli jitnaqqas il-karbonju li ji;;enera l-bank. Soqfa bojod inaqqsu l-assorbiment tar-ra;;i tax-xemx millbini, u b’hekk jitnaqqas l-u]u talair conditioning. G[aldaqstant jitnaqqas l-u]u tal-ener;ija u l-emissjonijiet talgassijiet tal-effett serra. Soqfa bojod jg[inu wkoll g[ax jirriflettu r-ra;;i tax-xemx lura lejn lispazju. Esperti ewlenin jispjegaw li dan hu kru/jali min[abba ttnaqqis kontinwu tas-sil; polari riflettiv fil-ba[ar. Hekk kif jitnaqqas is-sil;, ir-ra;;i tax-xemx li qabel kienu riflessi lura lejn lispazju mis-sil; abjad, issa qed ikunu assorbiti mill-ba[ar minflok. Dan isa[[an il-ba[ar, li

ter;a’ jkompli jdewweb iktar sil;. “Permezz ta’ din l-inizjattiva, lHSBC ]ebag[ bl-abjad aktar minn 7,100 metru kwadru ta’ soqfa – ji;ifieri daqs grawnd kbir tal-futbol. Sa /ertu punt, dan jirreplika l-funzjoni importanti tassil; abjad u b’hekk inkunu qed nag[mlu kemmxejn tajjeb g[attelf tar-rifless naturali tas-sil;. B’azzjoni b[al din, id-dinja tkun tista’ tirrifletti lura r-ra;;i taxxemx lura lejn l-ispazju,” qal Ranjit Gokarn, Chief Operating Officer tal-HSBC. Ba[ar li hu mg[otti bis-sil; jirrifletti 85 fil-mija tax-xemx, filwaqt li l-ba[ar jirrifleti biss sebg[a fil-mija. Mill-banda lo[ra, soqfa miksija bil-membrane jassorbu sa disg[in fil-mija tass[ana tax-xemx, filwaqt li testijiet juru li soqfa bojod jirriflettu lura sa disg[in fil-mija tas-s[ana tax-xemx u radjazzjoni perikolu]a.

Farsons tintrodu/i l-kun/ett ta’ Belbin lit-tim tal-IT It-tim tal-IT ta’ Simonds Farsons Cisk plc ipparte/ipa f’kors tal-Belbin Team Role li pprovda lill-parte/ipanti tieg[u bl-g[arfien u [iliet me[tie;a biex i;ibu titjib individwali kif ukoll il-prestazzjoni tat-tim. Il-Belbin Team Roles jag[tu l-opportunità biex infittxu u n]idu aktar l-g[arfien dwar ilqawwa fl-g[aqda u kif wie[ed jista’ ju]ahom bl-a[jar mod. Dan il - workshop kien ta ’ g[ajnuna biex ti]died il-komunikazzjoni u l-effettività mattim u g[en lill-parte/ipanti biex jiffukaw fuq l-isfidi li hemm fil-futur. Il - Belbin Team Role kien ma[luq mir - ri/erkatur u teorista mani;erjali Meredith Belbin.

Fi tmiem il-;img[a f’G[awdex se tifta[ edizzjoni o[ra talFestival Mediterranea fejn flopra ‘Otello’, bejn illum il-[amis u s-Sibt li ;ej, wie[ed jistenna spettaklu kbir mu]ikali kif ukoll meravilja ta’ xenografija. Bit-tenur Badri Maisuradze fir-rwol ta’ ‘Otello’, din il-produzzjoni mistennija tibqa’ mfakkra fl-istorja tal-opra f’G[awdex. Dan jikkumplimenta tajjeb [afna ma’ kulma joffri l-Festival, fost l-o[rajn i]-]jara fil-mu]ew il-;did il-[a;ar, li huwa l-Mu]ew tal-Ba]ilika ta’ San ;or;, nhar il-

;img[a. Hemm ippjanata wkoll l-attività A Genuine Taste of Gozo nhar is-Sibt filg[odu, waqt li wie[ed jista’ jag[]el ukoll li jisma’ l-Kor Laudate Pueri talBa]ilika ta’ San ;or; fil-Quddies tal-11.00am il-[add li ;ej, fejn se ji;u interpretati bi//iet ta’ mu]ika sagra mir-repertorju talKor. Biex wie[ed jibbukkja, jista’ j/empel 21550985 jew 79256897, inkella jibg[at email lil bookings@mediterranea. com.mt. G[al aktar a;;ornamenti tista’ tid[ol fis-sit elettroniku www.mediterranea.com.mt.

It-tenur Badri Maisuradze fir-rwol ta’ ‘Otello’


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

20

?INEKRITIKA

Joe Calleja - jocal@me.com

RUNNER RUNNER

Qajla jitwemmen, i]da xorta j]ommok Direzzjoni> Brad Furman, {in> 91 minuta< ?ert.> 15< KRS

Mument drammatiku bejn Richie (Justin Timberlake) u Block (Ben Affleck) f’Runner Runner

Thriller mhux tas-soltu g[ax huwa ambjentat fil-qasam tallog[ob tal-azzard permezz tal-internet, l-online gambling, li lilna lMaltin g[andu jinteressana b’mod partikulari g[ax f’dawn l-a[[ar snin din saret ‘industrija’ li timpjega mijiet ta’ Maltin. Tie[dux qatg[a, però, mhux se taraw xi sensiela ta’ sekwenzi ta’ dilettanti mka[[la quddiem il-kompjuter jittantaw xortihom, u ;ieli wkoll jitilfu ;idhom. Hekk ji;rilu Richie (Justin Timberlake), espert f’dan il-log[ob

li kien dejjem jittama li jag[mel xi reb[a kbira [alli b’hekk ikun jistà i[allas l-istudji tieg[u fl-università ta’ Princeton fejn kien student jipprometti li jiggradwa. Minbarra dawn il-problemi finanzjarji Richie ikun bag[at g[alih id-Dean tal-università biex iwissih li jew iwaqqaf it-tixrid tallog[ob tal-azzard fil-kampus li Richie kien qed jag[mel biex jag[mel il-flus, jew inkella jitke//a mill-università. Min[abba dan kollu Richie jitlaq lejn Costa Rica minn fejn kien qed jopera sid is-sit tal-online gambling Block (Ben Affleck) g[ax kien konvint li hu tilef dawk il-flus kollha min[abba qerq mill-kumpanija ta’ Block. B’sorpri]a anki g[alih Block mhux biss jammetti dan u jag[tih flusu lura, i]da joffrielu li jimpjegah mieg[u f’kariga g[olja …kollox daqsxejn improbabbli ]]ejjed. Fil-fatt qed na[seb li a[jar ma nkomplix ng[idilkom i]jed dwar ir-rakkont g[ax aktar ma jg[addi l[in aktar isir inkredibbli, imma minkejja dan tiskanta kif xorta wa[da j]ommok. Timberlake g[andu jpaxxi lilludjenza femminili, g[alkemm ilkarattru forsi ma tantx xeraqlu. Liscript suppost jippre]entah b[ala impulsiv u ambizzju]issimu, li xejn ma jiddejjaq jissogra f’xifer il-li;i, imma fil-fatt Richie aktar jirri]ulta b[ala bniedem iffissat fuq il-moda u d-dehra tieg[u. Mill-banda l-o[ra Affleck huwa aktar kredibbli b[ala Block – u g[andu l-a[jar battuti u sekwenzi umoristi/i minkejja li huwa ssuper-viljakk u, g[all-ewwel jin]amm kemmxejn misterju], biex aktar tard jitfa//a akar spiss. Barra minn Malta, l-aktar fl-Istati Uniti, xi kriti/i verament kissruh Runner Runner. G[alkemm mhux xi [a;a spe/jali, personalment sibtu a[jar milli stennejtu.

L-Aqwa Films f’Malta (Bejn is-16 u l-20 ta’ Ottubru – KRS) 1. (–) Captain Phillips 2. (–) Rush 3. (1) Diana 4. (2) We’re the Millers 5. (re) Pacific Rim 6. (8) Romeo and Juliet 7. (3) The Frozen Ground 8. (5) Mortal Instruments: City of Bones 9. (re) Grown Ups 2 10. (10) The Smurfs 2 (re = re entry)


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 25 ta’ Ottubru, 2013

21

?INEKRITIKA THE WORLDS’ END

Kummiedja, fantaxjenza u ‘twissija’ Direzzjoni> Edgar Wright< {in> 109 minuti< ?ert.> 15< KRS Jekk ma tkun smajt jew qrajt xejn dwaru, minn ismu ta[seb li se tara xi wie[ed minn dawk ilfilms apokalitti/i dwar tmiem iddinja li qatt ma jonqsu minn Hollywood. Imma din l-idea ma ddumx ma tg[ib sa mill-bidu talfilm li jie[u direzzjoni umoristika mill-ewwel. {ames eks-studenti fi skola g[olja mill-belt ]g[ira ta’ New Haven fl-Ingilterra jiltaqg[u wara 25 sena, imma din ma tkunx sempli/i reunion, i]da bl-iskop pre/i] li jwettqu dak li ma kienx irnexxilhom jag[mlu meta ggradwaw: /ioè li jippruvaw ilkoll jixorbu pinta birra minn kull wie[ed mit-tnax il-bar tal-belt f’lejl wie[ed. Gary (Simon Pegg) – li kien fost dawk li ma kienx irnexxilhom jaslu sal-a[[ar bar bl-isem “World’s End” – ti;ih l-idea brillanti li jg[aqqad mill-;did ilgrupp u jirnexxielu jikkonvin/i – Oliver (Martin Freeman), Steven (Paddy Considine), Peter (Eddie

Marsman) u Andrew (Nick Frost) – li lkoll issa qed jg[ixu [ajja stabbli mi]]ew;a, biex jirrepetu dik il-‘bravura’ tul dak li jissejja[ il-‘Golden Mile’. Sakemm jag[mel dan però lfilm itawwal ftit ]ejjed, biex imbag[ad jibda t-tieni att ta’ bluha bil-karattri jippruvaw jirrassenjaw ru[hom g[al ver]jonijiet ‘mg[attna’ ta’ dak li kienu f’]g[o]ithom. Imma l-i]vilupp f’daqqa wa[da tar-rakkont ma jing[ata lebda [jiel tieg[u fl-iscript, qabel dan ise[[, biex b’hekk jo[loq aktar mistoqsijiet milli twe;ibiet. Waqt din il-‘missjoni’ nostal;ika ta’ abbu] mix-xorb u rvina, il-[bieb jibdew jirrealizzaw li fil-belt mhux kollox b[alma jidher. Kull bar jidher wisq b[al dak ta’ qablu u /-/ittadini, anki dawk li jafu u jag[rfuhom, jiohdru differenti, strambi… Mhux se nikxef i]jed minn hekk dwar ir-rakkont, i]da ng[id

Steven (Paddy Considine), Andrew (Nick Frost) Peter (Eddie Marsman), Gary (Simon Pegg) jibdew jissuspettaw fi/-/ittadini f’The World’s End

biss li dan l-i]vilupp iwassal g[al g[add ta’ sekwenzi ta’ umori]mu minn dak li bl-Ingli] jissejja[ slapstick. Imma b[alma bdejt ng[id ma’

dan kollu l-film iqajjem [jiel ta’ riflessjoni dwar l-libertà personali, l-qawwiet oskuri li jxekklu lill-bniedem, is-sorveljanza, lpopolazzjoni dejjem ti]died tad-

TURBO

{rafa friska, mg[a;;la u divertenti Direzzjoni> David Soren< {in> 96 minuta< ?ert.> U< KRS Wara Shrek, il-kumpanija DreamWorks Animation naqset li twassal produzzjonijiet frott listess ambizzjoni artistika talbidu u, fuq kollox l-ori;inalità. Imma issa, b’dan Turbo lkumpanija qed tipprova tpatti g[al dan in-nuqqas bi [rafa friska u, bi produzzjoni modesta, meta mqabbla mal-bombasti/ità ta’ produzzjonijiet b[as-sensiela ta’ Madagascar – imma effettiva u divertenti xorta wa[da. Turbo (b’le[en Ryan Reynolds) m’huwa [add g[ajr bebbuxu ffissat fuq it-tlielaq talkarrozzi, b’mod partikulari dik Indianapolis 500 u kampjun Kanadi]/Fran/i] (Bill Hader), u dejjem jo[lom li anki hu, bebbux, itellaq fl-Indy 500 mal-karrozzi tat-tlielaq! Din il-[olma ssir aktar possibbli meta jispi//a jin;ibed f’magna waqt drag race f’Los Angeles u jo[ro; minnha msa[[a[ b’ossidu li jippermettilu ji;ri b’aktar minn 200 mil

fis-sieg[a. Dan il-fenomenu jwassal lil Tito (Michael Peña) bejjieg[ tattaco b’qalb kbira, biex jibda jda[[al lil Turbo f’diversi tlielaq tal-bebbux, hekk kif [uh Chet (Paul Giammati) xejn ma jkun kuntent b’din il-karriera” ;dida tieg[u …a[seb ara meta Tito jibda jirsistilu biex itellaq flIndy 500! B[alma tistg[u tobsru hawn m’g[andna l-ebda sorpri]a, [a;a mhux daqstant [a]ina meta niftakru li dn hu film ma[sub laktar g[al dawk li g[adhom m’g[alqux g[axar snin. B’xorti tajba l-kummiedja u l-krattri huma passabbli bi]]ejjed biex ma jgerrxux lill-kbar li jkollhom jakkumpanjawhom. Ir-re;ista Soren iwassal sekwenzi tat-tlielaq e//itanti, bliscript jo[ro; karattri konvin/enti, dejjem fil-limiti ta’ [rafa b[al din, kollox imwassal b’animazzjoni [ajja u ferm ikkulurita.

Turbo jtellaq mal-karrozzi f’Turbo

dinja u l-konsumeri]mu. L-istampa li l-film iwassal ta’lejn fejn riesaq il-Punent xejn ma hija wa[da sabi[a … kemm-il darba jfettillek tie[du bis-serjetà.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

22

TV#RADJU

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[al Sports News fis-6>45, A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 0740 Anali]i tal-:urnali< Avvi]i tal-Mejtin u Angelus fit-07>55)

08>00 08>05 09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 14>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show Hitsteria A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>55 18>00 18>30 20>00 22>00 23>00 00>25 01>20

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-Dar Fuzzbox - Lito Talk Time Newsdesk (r) Wavelength (r) Mu]ika kontinwa

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel

Jim Jam

08:00 - Minnie’s Bow-Toons 08:05 - Mickey Mouse Clubhouse 08:30 - A.N.T. Farm 09:15 - Jessie 10:05 - Good Luck Charlie 10:50 - Gravity Falls 11:15 - Shake It Up! 12:00 - Austin & Ally 12:45 - A.N.T. Farm 13:10 - Shake It Up! 13:35 - My Babysitter’s a Vampire 14:00 - That’s So Raven 14:25 - Gravity Falls 14:50 Jessie 15:10 - Violetta 16:00 Dog With a Blog 16:15 - Minnie and You 16:20 - Austin & Ally 16:45 - Gravity Falls 17:10 Shake It Up! 17:30 - That’s So Raven 17:55 - A.N.T. Farm 18:20 - Violetta 19:05 - Jessie 19:30 My Babysitter’s a Vampire 19:50 - Austin & Ally 20:15 - Shake It Up! 20:40 - That’s So Raven 21:00 - Jessie 21:25 - A.N.T. Farm 21:50 - Good Luck Charlie 22:10 - Wizards of Waverly Place 23:00 - The Suite Life of Zack & Cody.

07:00 - Jarmies 07:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 07:40 - Benjamin’s Farm 07:45 - My Animal Family 08:00 - See the Sea 08:05 - Lots & Lots Of... 08:20 Bob the Builder 08:30 - Fireman Sam 08:40 - Thomas and Friends 08:55 - Baby Antonio’s Circus 09:00 - Rubbadubbers 09:10 Pingu 09:15 - Tiny Planets 09:20 Pingu 09:25 - Tiny Planets 09:30 Monkey See, Monkey Do 09:40 Barney and Friends 10:10 - Fluffy Gardens 10:25 - The Mighty Jungle 10:40 - Mio Mao 10:50 - Jarmies 11:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 11:30 - Kipper 11:50 - Gazoon 12:00 Wobblyland 12:05 - Igloo-Gloo 12:20 - Benjamin’s Farm 12:25 My Animal Family 12:40 - See the Sea 12:45 - Lots & Lots Of... 13:00 - Fluffy Gardens 13:15 - The Mighty Jungle 13:30 - Angelina Ballerina 13:45 - Monkey See, Monkey Do 13:55 - Barney and Friends 14:25 - Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 - Pingu 14:40 - Tiny Planets 14:45 - Igloo-Gloo 15:00 Bob the Builder 15:10 - Fireman Sam 15:20 - Thomas and Friends 15:35 - Tork 15:45 - Dougie in Disguise 15:55 - Slim Pig 16:05 Jarmies 16:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 16:45 - Benjamin’s Farm 16:55 - My Animal Family 17:10 - See the Sea 17:15 - Lots & Lots Of... 17:30 Monkey See, Monkey Do 17:40 Barney and Friends 18:10 Wobblyland 18:15 - Dougie in Disguise 18:25 - Slim Pig 18:35 Connie the Cow 18:45 - Angelina Ballerina 19:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 19:25 - Jarmies 19:40 - Pingu 19:45 Tiny Planets 19:50 - Pingu 19:55 Tiny Planets 20:00 - Bob the Builder 20:10 - Fireman Sam 20:20 - Thomas and Friends 20:35 Dougie in Disguise 20:45 - Slim Pig 20:55 - Connie the Cow 21:00 - Mio Mao 21:05 - Tork 21:15 Benjamin’s Farm 21:20 - My Animal Family 21:35 - See the Sea 21:40 - Wobblyland 21:50 - Barney and Friends 22:15 - Monkey See, Monkey Do 22:25 - Kipper 22:45 Gazoon 22:55 - Igloo-Gloo 23:10 Fluffy Gardens.

Nickelodeon

07:05 - Winx Club 07:30 SpongeBob SquarePants 07:55 The Fairly Odd Parents 08:20 Go, Diego, Go! 08:45 Umizoomis 09:10 - Tickety Toc 09:28 - Little Kingdom 09:35 Dora the Explorer 10:25 - Little Kingdom 10:35 - Olive the Ostrich 10:50 - Bubble Guppies 11:15 - The Fairly Odd Parents 11:40 - T.U.F.F. Puppy 12:05 Totally Spies! 12:30 - iCarly 12:55 - Victorious 13:20 - Big Time Rush 13:45 - SpongeBob SquarePants 14:10 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 1 4 : 40 - The Penguins of Madagascar 15:30 - SpongeBob SquarePants 16:20 - Bucket & Skinner’s Epic Adventures 16:45 iCarly 17:10 - Big Time Rush 17:35 - Totally Spies! 18:00 Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 1 8 : 25 - The Penguins of Madagascar 18:50 The Fairly Odd Parents 19:15 Robot and Monster 19:40 Victorious 20:05 - iCarly 20:30 SpongeBob SquarePants 20:55 Avatar: The Legend of Aang 21:45 - Big Time Rush 22:10 The Penguins of Madagascar 23:00 - iCarly 23:50 - Victorious

Matrimonio a Parigi

– Canale 5, 21>10

Film komiku Taljan li n[adem fl-2011 b’re;ija ta’ Claudio Risi u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Massimo Boldi, Emanuele Bosi u Diana Del Bufalo. Lorenzo jkun ilu s-snin jevadi t-taxxa. Waqt vja;; fi Franza biex I]ur lil ibnu, isir jaf lil Gennaro, li jkun ja[dem mad-Dipartiment tal-Finanzi. Il-kumbinazzjoni trid li jkunu qwed joqg[odu fl-istess lukanda u li iben Lorenzo jie[u grazzja ma’ bint Gennaro. TVM

07:00 - TVAM 09:00 - Niskata 11:00 - .EU 11:30 - Paqpaq Lifestyle 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 TVPM 16:00 - A[barijiet 16:05 Teleshopping 16.30 - Twelid il-kelma 16.35 - Madwarna 16:50 - Leonardo 17:20 - Xpla[[mal[ajt 17:35 - Waqtiet 17:40 - Teleshopping 18:00 - A[barijiet 18:10 - Purée 18:55 - Dissett 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tattemp# rapport finanzjarju 20:45 Katrina 21:45 - Headline News 21:50 - Rajt ma Rajtx 22:20 - Mixage 22:45 - Venere 23:15 - A[barijiet 23:30 Merlin. TVM 2

07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:00 - Wonder of the Solar System 11:50 - Twelid il-Kelma 11:55 - Waqtiet 12:00 - Pureè 12.45 - 3 Pointer 13:15 - Paqpaq Motor Sports 13:45 - Rajt ma Rajtx 14:15 - Gadgets 14:45 - Servizz minn Malta u Lil Hinn Minnha 15:00 - Wonders of the Solar System 15:50 - Twelid il-Kelma 16:00 - Niskata (r) 18:00 - MEA 18:30 - 3 Pointer 19:00 - Paqpaq Motor Sports 19:30 - Waqtiet 19:40 Wonders of the Solar System 20:30 A[barijiet g[al dawk neqsin missmig[ 20:40 - Madwarna 21:40 Headline News 21:05 - Football. Europa League. Wigan v Rubin Kazan 22:50 - Europa League Highlights 23:20 - News in English 23:30 Dissett 00.30 - MEA(R). ONE

07:00 - Breakfast News 08:45 Teleshopping 09:00 - Sieg[a }mien 10:30 - Teleshopping 11:15 - Aroma Mattina 12:30 - ONE News 12:40 Kalamita 16:15 - Teleshopping 17:30 - ONE News 17:40 - Aroma Kitchen 19:00 - Aqrali Storja 19:30 - ONE News 20:15 - Snajja’ Maltin 20:35 Il-Klikka 21:45 - Ilsien in-Nisa 23:30 - ONE News. Smash 07:00 A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura (r) 08:40 - A[barijiet 09:00 - {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 -

TSN Teleshopping 13:10 - A to Z Teleshopping 14:20 - Ma’ Majsi. Live 16:10 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - A[barijiet 19:30 - Dokumentarju 20:30 - IlParlament tal-poplu 21:30 - CNI 22:00 - A[barijiet 22:30 Motordrome. Raiuno

06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis07:00, it-08:00 u d-09:00) 09:30 - Tg1 flash 10:00 - Unomattina storie vere 10:30 - Unomattina verde 11:00 - Tg 1 11:30 - Unomattina Magazine 12:00 La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:20 - La vita in diretta 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Affari tuoi 21:10 - Una grande famiglia 2 (fiction) 23:20 - Porta a porta 00:55 Tg 1 notte 01:30 - Sottovoce 02:00 Rai Educational- Scrittori per un anno. Raidue

07:00 - Cartoons 08:15 - Art Attack 08:35 - Heartland (TF) 09:20 - Settimo cielo (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 E…state con costume 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:15 - Ghost Whisperer (TF) 17:50 - Tg Sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 19:35 - NCIS (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:00 - Una mamma imperfetta 21:10 - Un minuto per vincere 23:35 - Il grande cocomero 00:35 - Rai Parlamento 00:45 - Il clown (TF). Raitre

08:00 - Agorà 10:00 - Mi manda Raitre 11:10 - Elisir 12:00 - Tg 3 # meteo 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 Pane quotidiano 13:10 - Terra nostra (TN) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 # meteo 14:50 - Tgr Leonardo (attw.) 15:10 - La signora del west (TF) 15:50 - Aspettando Geo 16:40 - Geo 19:00 Tg 3 19:30 - Tg regione#meteo 20:00 - Blob 20:15 - Sconosciuti - la nostra

personale ricerca della felicita 20:35 Un posto al sole (soap) 21.05 Scandal (TF) 21:55 - The Newsroom (TF) 23:00 - Gazebo 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 - Rai Educational 01:35 - La musica di Raitre. Canale 5

08:00 - Tg 5 mattina 08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 - Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 Cenovetrine (soap) 14:40 - Uomini e donne 16:10 - Il segreto (soap) 16:55 - Pomeriggio cinque 18:50 - Avanti un altro! 20:00 - Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - Matrimonio a Parigi. Film 2011 23:15 - Supercinema 24:00 - Tg 5 notte 00:30 - Striscia la notizia 01:00 - Uomini e donne. Rete 4

07:20 - Charlie’s Angels (TF) 08:20 Siska (TF) 09:45 - Carabinieri 2 (fiction) 10:50 - Ricette all’italiana 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Hamburg distretto 21 (TF) 16:35 - Air force - Aquile d’acciaio. Film 18:55 - Tg 4 19.35 Tempesta d’amore (Soap opera) 20:30 - Quinta colonna il Quotidiano 21:10 Life - Uomo e natura 00:05 -|L’isola dell’ingiustizia - Alcatraz. Film ’95 02:20 - Dimenticare Palermo. Film ’89. Italia 1

06:55 - Friends (sitcom) 07:50 - La vita secondo Jim (sitcom) 08:45 Provaci ancora Gary (sitcom) 09:45 Royal Pains (TF) 10:35 - Dr House (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 Sport Mediaset 13:40 - Cartoons 15:45 - 2 Broke Girls (sitcom) 16:10 E alla fine arriva mamma! (sitcom) 17:05 - Community (sitcom) 18:00 Mike & Molly (sitcom) 18:30 - Studio aperto 19:20 - CSI Miami (TF) 21:10 - CSI: New York (TF) 22:05 - The Following (TF) 23.55 - Le iene 01:25 - Sport Mediaset 01:50 - Studio aperto.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

23

TV#RADJU F. Living

07.00 - Teleshopping 08:00 Ipokriti 09:00 - Ftakar 10:00 Bejnietna 12:00 - Teleshopping 13:00 - F Living Magazine 15:00 Teleshopping 16:00 - Jien u Int 18:00 - Teleshopping 20:30 - Tie; tal-{olm 21:30 - Sfera 23:30 - F. Living Magazine 01:30 Teleshopping. Xejk

07:30 – Just for Laughs 07:45 – Total Request Show 09:50 – Shout Out 10:00 – Love and Romance 10:45 – Teleshopping 11:45 – Just for Laughs 12:00 – Frux (r) 13:30 – The 80s 14:00 – Mill-Italia (r) 15:00 – The 90s 15:30 – Teleshopping 16:30 – Hits 16:50 – Shout Out 17:00 – Local Issues 17:45 – Maltese Music 18:00 – Total Requests Show (live) 20:00 – Just for Laughs 20:15 – Shout Out 20:30 – Kontra ir-Ri[ 21:55 – Football 22:00 – Xi {lomt??? 23:00 – Local Issues (r) 23:45 – The 60s and 70s. La 5 12:15 - Grey’s Anatomy (TF) 13:10 - Una mamma per amica (TF) 14:00 - Sweet Sardinia (reality) 14:25 Torte d’autore (reality) 14:55 - Che Trucco 15:50 - Extreme Makeover Home Edition 16:45 - Cambio casa, cambio vita (reality) 17:50 - Torte d’autore - Autunno (reality) 18:10 Sweet Sardinia (reality) 18:30 Spose extralarge 19:30 - Grey’s Anatomy (TF) 20:25 - Una mamma per amica (TF) 21:10 - Sweet Sardinia 22:10 - Extreme Makeover Home Edition 23:00 - Uomini e donne 00:15 - Extreme Makeover Home Edition (reality). BBC Entertainment

07:15 - Mr Bloom’s Nursery 07:35 -

Teletubbies 08:00 - 3rd & Bird 08:10 - Nuzzle and Scratch 08:30 One Foot in the Grave 09:00 - Lead Balloon 09:30 - Twenty Thousand Streets Under the Sky 10:20 EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 Drop Zone 12:10 - The Weakest Link 12:55 - One Foot in the Grave 13:25 - Twenty Thousand Streets Under the Sky 14:20 - Lead Balloon 14:50 - EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - The Weakest Link 16:30 Drop Zone 17:25 - Inside the Royal Wedding 18:10 - EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - The Weakest Link 20:00 - Keeping Up Appearances 20:30 - Alan Partridge’s Mid Morning Matters 21:00 - Bedlam 21:50 - Gavin and Stacey 22:20 Getting On 22:50 - Gates 23:15 The Fat Fighters. TCM

09:15 - The King’s Thief 10:35 House of Wax 12:00 - The Sheepman 13:25 - Forbidden Planet 15:00 - Julius Caesar 17:00 Bachelor in Paradise 18:45 - 2001: A Space Odyssey 21:00 - The Champ 23:05 - Scaramouche. MGM Movies

07:20 - Signs of Life 08:50 - Walk Like a Man 10:15 - MGM’s Big Screen 10:30 - Defiance 12:15 Joey 13:50 - The Playboys 15:40 Hang ’Em High 17:35 - Shag 19:15 - Winter People 21:00 - The Trip 22:20 - Electric Dreams 23:55 Hollywood Air Force. GO Stars

07:15 - Trouble With The Curve 09:05 - The Five-Year Engagement 11:05 - Monk 11:50 - Dancing on the Edge Part 3 of 4 13:20 - Tinker Tailor Soldier Spy 15:25 - Eat Pray Love 17:40 - Two and A Half Men 18:30 - The Five-Year Engagement

20:30 - The Middle 21:00 - Oz The Great and Powerful 23:10 - The Story of Us 00:45 - Dream House. Diva Universal

07:00 - Quincy, M.E. 07:55 - Agatha Christie’s Poirot 09:50 - Kojak 10:50 - Quincy, M.E. 11:45 - Great Women 11:55 - Agatha Christie’s Poirot 13:50 - Movie 14:00 - Strong Medicine 14:50 - ER 15:45 Screwdriver 16:00 - Quincy, M.E. 17:00 - Agatha Christie’s Poirot 18:53 - Great Women 19:00 - Strong Medicine 19:50 - JAG 20:50 - Great Women 21:00 - Agatha Christie’s Marple 22:48 - Great Women 23:00 - Wolff’s Turf.

07>00 08>30 10>00 12>00 13>30 14>00 14>05 15>30 15>45 16>45 17>00 18>00 18>05 18>30 19>30 20.00 20>30 21>30 21>35 22>30 23>00

Iris

09.00 - Lo scugnizzo. Film ’79 11.10 Velluto blu. Film ’86 13:45 L’importante e non farsi notare. Film 1979 15:40 - Mansfield Park. Film ’99 17:45 - Spaghetti a mezzanotte. Film ’81 19:35 - Supercar (TF) 20:20 - Hazzard (TF) 21:10 Elizabeth. Film ’98 23:15 - Adesso cinema! 23:45 - Gli anni dei ricordi. Film ’96 01:55 - Lo schiaffo. Film ’74. -

Melita More

09:00 - Grey’s Anatomy 09:45 Private Practice 10:30 - Criminal Minds 11:15 - Amazing Race 12:00 - SMASH 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - Grey’s Anatomy 14:30 VEEP 15:00 - Private Practice 15:45 - Criminal Minds 16:30 Dallas 17:15 - Psych 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Chicago Fire 19:45 - Glee 20:30 - Suburgatory 21:00 - Supernatural 21:45 - True Blood 22:45 - The Mentalist 23:30 - Chicago Fire 00:15 - Spartacus 01:15 - Suits.

Sport fuq il-Cable Eurosport 1

08:30 - World Championship Weightlifting 09:30 - Football 11:00 FIFA U#17 World Cup Football 12:30 World Championship Weightlifting 14:00 - FIFA U#17 World Cup Football 15:00 - FIFA U#17 World Cup Football: Group Stage (live) 17:00 - FIFA U#17 World Cup Football 18:00 - FIFA U#17 World Cup Football: Group Stage (live) 20:00 - World Championship Weightlifting: Warsaw: Men’s 77kg (live) 22:00 - World Championship Weightlifting 23:00 - Fight Club. Eurosport 2

07:00 - FIFA U#17 World Cup Football 08:30 - FIFA U#17 World Cup Football 09:30 - World Championship Weightlifting 12:30 - FIFA U#17 World Cup Football 14:00 - World Championship Weightlifting 15:00 FIFA U#17 World Cup Football: Group Stage (live) 17:00 - World Championship Weightlifting: Warsaw: Women’s 69kg (live) 19:00 - FIFA U#17 World Cup Football: Group Stage (live) 20:00 - Arm Wrestling 20:30 Night of the Jumps Motocross 21:00 Bowling 22:00 - FIFA U#17 World Cup Football 23:00 - World Championship Weightlifting. GO sports 1 10:30 -

UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 3: Man. Utd v Real Sociedad 12:30 - Trans World Sport #1382 13:30 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 3: Matchnight Review 14:00 - ATP World Tour 500: Swiss Indoors Basel: Last 16 (live) 22:00 - FIFA Futbol Mundial #440 22:30 - Barclays Premier League: Wk 11: Premier League Match Pack 23:00 Ligue 1: Rd 11: The Ligue 1 Show 23:30 - Barclays Premier League: Wk 10: Stoke City v WBA 01:30 - Serie A: Rd 8: Atalanta v Lazio. GO sports 2

Gli anni dei ricordi (How to Make an American Quilt)

– Iris, 23>45

Film Amerikan tal-1996 b’re;ija ta’ Jocelyn Moorhouse u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Winona Ryder, Ann Bancroft u Ellen Burstyn. Studentessa tkun inde/I]a g[andhiex ta//etta proposta g[a]-]wie;. Anki biex forsi jkollha ]mien tirrifletti, tqatta’ sajf fid-dar ta’ nannitha, li mag[ha jkun hemm xi familjari o[rajn. Ilkoll jirrakkontaw dwar il-passat tag[hom.

NET News .net (r) Eli in the morining Telebejg[ Flimkien NET News (ikompli) Flimkien Telebejg[ Teeny Break Telebejg[ Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla .net NET News .net Mitqlu Deheb NET News (ikompli) Mitqlu Deheb Elle (r) NET News

13:00 - ATP World Tour 500: Valencia Open 500: Last 16 (part 1) 19:00 Milan Channel (live) 20:00 - ATP World Tour 500: Valencia Open 500: Last 16 (part 2) (live) 22:00 - Milan Channel. GO sports 7

07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - UEFA Champions League: Group

Stage: Matchday 3: Bayer 04 Leverkusen v Shakhtar Donetsk 11:00 - Barclays Premier League: Wk 10: Arsenal v Norwich City 13:00 UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 3: Anderlecht v Paris Saint-Germain 15:00 - FIFA Futbol Mundial #440 15:30 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 3: Real Madrid v Juventus 17:30 - Ligue 1: Rd 10: Paris SaintGermain v SC Bastia 19:30 Barclays Premier League: Wk 11: Premier League Match Pack 20:00 Ligue 1: Rd 11: The Ligue 1 Show 20:30 - PGA European Tour: BMW Masters: Day 1 00:30 - Heineken Cup: Rd 2: Leinster v Castres Olympique. GO sports 8

09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 3: Bayer 04 Leverkusen v Shakhtar Donetsk 13:00 - Barclays Premier League: Wk 10: Arsenal v Norwich City 15:00 UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 3: Anderlecht v Paris Saint-Germain 17:00 - FIFA Futbol Mundial #440 17:30 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 3: Real Madrid v Juventus 19:30 - Ligue 1: Rd 10: Paris SaintGermain v SC Bastia 21:30 Barclays Premier League: Wk 11: Premier League Match Pack 22:00 Ligue 1: Rd 11: The Ligue 1 Show 22:30 - PGA European Tour: BMW Masters: Day 1. Melita Sports 1

07:40 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 08:05 America’s Cup (r) 09:35 - Bundesliga (r) 11:25 - FA Cup (r) 13:25 - FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 14:40 America’s Cup (r) 16:10 - Bundesliga (r) 24:00 - Bundesliga (r) 01:50 Bundesliga (r). Melita Sports 2

06:50 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 07:15 FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 08:30 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 10:30 - Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 13:00 Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 24:00 - FA Cup (r) 02:00 - Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

24

TV # RADJU

Fil-qosor Newsdesk – Radio 101, 16>30 Il-mistiedna ta’ Marion Pace Asciak g[all-programm tal-lum se tkun Helga Ellul (fir-ritratt), kandidata g[allelezzjoni tal-Parlament Ewropew f’isem il-Partit Nazzjonalista. Imwielda fil-:ermanja fl1947, madankollu ilha snin twal tg[ix hawn Malta u tat kontribut kbir f’pajji]na. Kienet President tal-Kamra tal-Kummer/ u fl-2008 ing[atat il-Midalja g[all-Qadi tar-Repubblika.

Lo scugnizzo – Iris, 09>20 Angela Luce (fir-ritratt), li barra li hi attri/i hi wkoll kantanta Naplitana, f’dan il-film tal-1979 narawha b[ala l-omm adottiva tat-tfajjel orfni :ennarino. Hi tkun eks kantanta li i]da issa tilfet mill-popolarità. Fil-fatt tkun ukoll marida u biex taqla’ xi [a;a tal-flus, tkun tkanta fit-toroq ma’ binha. I]da jasal ]mien meta ma tkunx tifla[ tag[mel dan aktar. Naraw kif Gennarino jaqbad kumpanija [a]ina u eventwalment sa[ansitra jispi//a l-[abs.

Vja;; li jibdlilha [ajjitha Eat Pray Love – GO Stars, 15>25 Film tal-2010 li hu bba]at fuq il-ktieb bi storja vera li j;ib l-istess isem u li [are; mill-pinna ta’ Elizabeth Gilbert. Fil-partijiet tal-protagonisti

naraw lil Julia Roberts, Javiere Bardem u Billy Crudup. Din Elizabeth ikollha kollox mill-[ajja — ra;el, dar u karriera ta’ su//ess. Madankollu

tidde/iedi li trid tag[mel xi [a;a differenti b’[ajjitha. Naraw kif dan ise[[ wara vja;; li tag[mel, u li jo[odha fost o[rajn, fl-Italja, l-Indja u l-Indonesja.

Servizz minn belt fil-Bel;ju Teeny Break – NET Television, 15>45

Mansfield Park – Iris, 15>40 Johnny Lee Miller u Frances O’Connor (it-tnejn fir-ritratt) jinterpretaw il-partijiet ta’ Edmund u Fanny rispettivament f’dan il-

film li n[adem fl-1999 b’re;ija ta’ Patricia Rozema u li hu bba]at fuq rumanz ta’ Jane Austen.

Il-programm tal-lum se jkun kemxejn differenti minn tas-soltu g[all-fatt li se nsegwu filmati li n;ibdu fil-belt ta’ Couvin (firritratt), fil-Bel;ju. Naraw li wa[da mill-industriji ewlenin ta’ din il-belt hi dik li tipprodu/i djar talinjam. Ukoll fil-programm tal-lum, din id-darba i]da mill-istudio, se jkun hemm il-kantanta Sandrina Degabriele, li titkellem dwar l-esperjenzi li g[addiet minnhom dan l-a[[ar.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

25

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX 8

9

10

5

IT-TEMP Ftit imsa[[ab b’waqtiet xemxin VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ {afif mix-Xlokk BA{AR {afif IMBATT Ftit li xejn TEMPERATURA L-og[la 26˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 52mm IX-XEMX titla’ fis-07.17 u tin]el fit-18.16

11

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

Mimdudin> 5. Ne[[a l-g[atu (5) 6. Akku]at (5) 7. Imla l-istonku bl-ilma (5) 10. Mara mg[arrqa fi granita! (5) 11. Ti;i (5) 12. Tajjeb tixrob minnu pinta kuljum (5) 14. Sugu tal-frott (5) 16. Minn fuqha jista’ jistad is-sajjied talqasba (5) 17. Ra;el li jaqra l-futur? (5) 18. Post din it-triq fil-Belt [aditu rRepubblika (5)

18

Weqfin> 1. {arab mix-xog[ol (6) 2. :ie fix-xejn (6) 3. Total (6) 4. G[amel il-bsaten fir-roti (6) 8. Pjanta, imma mhix f’idejn il-perit (5) 9. Issoponejt x’se ji;ri (5) 12. Sta;un (6) 13. Dejjem jaqla’ bis-sieq (6) 14. Ji;ru [afna fuq ]ew; roti (6) 15. Matul is-sena kull wie[ed ikollu l-festa tieg[u (6)

IL-{AMIS L-og[la 26˚C L-inqas 18˚C

IL-:IMG{A L-og[la 25˚C L-inqas 18˚C

IS-SIBT L-og[la 25˚C L-inqas 18˚C

IL-{ADD L-og[la 26˚C L-inqas 18˚C

IT-TNEJN L-og[la 26˚C L-inqas 19˚C

UV

UV

UV

UV

UV

5

4

4

4

4

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 25˚ ftit imsa[[ab, Al;eri 27˚C imsa[[ab, Amsterdam 18˚C imsa[[ab, Ateni 28˚C xemxi, Li]bona 21˚C imsa[[ab, Berlin 18˚ ftit imsa[[ab, Brussell 18˚C imsa[[ab, il-Kajr 27˚C xemxi, Dublin 11˚C ftit imsa[[abi, Kopen[agen 15˚C imsa[[ab, Frankfurt 16˚C imsa[[ab, Milan 16˚C xita, Istanbul 22˚C xemxi, Londra 16˚C xemxi, Madrid 18˚C imsa[[ab, Moska 4˚C imsa[[ab, Pari;i 19˚C imsa[[ab, Bar/ellona 25˚C imsa[[ab, Ruma 24˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 27˚C xemxi, Tripli 29˚C xemxi, Tune] 30˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 18˚C xemxi, Zurich 15˚C xita, Munich 13˚C xita, St. Petersburg 5˚C imsa[[ab

Tag[rif Appuntamenti tal-President Il- President George Abela fl -1 0 : 00 jattendi g[all inawgurazzjoni tal-Pro;ett ta’ Konservazzjoni u }vilupp talPark Arkeolo;iku tal-:gantija fix-Xag[ra, G[awdex. Fis1 9 : 00 fil - Palazz il - Belt jip presiedi / - /erimonja tal Premju Anzjan tas-Sena 2013.

Ta[dita

qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali talkwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Appuntamenti Ar/isqof L - Ar/isqof Mons .

3 ta’ Novembru filCanifor Hotel, il-Qawra fin12:30 se ssir ikla g[all-membri tal-G[aqda Dilettanti Mudelli tal-Knejjes u familja tag[hom. Min jixtieq jattendi, g[andu jikkuntattja lil Joe Bonavia mhux aktar tard mill-a[[ar ta’ Ottubru.

Soluzzjoni Sudoku

Kungress Nazzjonali Nhar il - {add , 27 ta ’ Ottubru fil-Knisja Parrokkjali tal-Mosta mill-16:15 ’il quddiem se jsir il - Kungress Nazzjonali tat - Terz Ordni Karmelitan . Imexxi lkungress P. Michael Farrugia O. Carm li g[adu kif la[aq Prokuratur :enerali tal-Ordni Karmelitan . It - Terzjarji

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-biera[ Mimdudin> 5. Tango; 6. Festa; 7. Buflu; 10. Ajjut; 11. I[oll; 12. Sidri; 14. Labar; 16. {e;;a; 17. Aqbe]; 18. Jasar. Weqfin> 1. Storda; 2. Robust; 3. Tfalli; 4. Bagoll; 8. Bjadu; 9. Kobba; 12. Sawwat; 13. Ibe]]a’; 14. Le;iju; 15. Rimors.

Sudoku :

Fa/li

tal-

Pawl Cremona jibda ]jara pastorali fil-Parro//a Marija Bambina tal-Isla. Fis-16:30 i]ur lir-residenti tad-Dar Sant’Anna, fit1 8 : 30 jiltaqa ’ mal - membri tal - Kummissjoni Litur;ija u fit-19:30 jiltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Familja.

Karmelitani huma m[e;;a jattendu.

Nhar il-{amis, 31 ta’ Outtbru fis-18:30 f’Palazzo Santa Sofia fl-Imdina (ftit bibien biss bog[od minn Palazzo Falson, li qabel bosta kienu jsibuha b[ala d-Dar Normanna) se ssir ta[dita dwar il-konservazzjoni tal-karta u talkotba minn Theresa Zammit Lupi. Id-d[ul hu bla [las. Ikla Il-{add,


www.maltarightnow.com

il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

26 PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{

ances u air condition, terrazzin fuq wara u bejt bl-arja tieg[u, inklu] fil-prezz hemm garaxx ta’ ]ew; I]-}urrieq karozzi li jinfed mad-dar. Bla /ens. DAR fuq u isfel bi tlett ikmamar €320,000. ?emplu 99422082. tas-sodda, tlett ikmamar bissufanijiet, ]ew;t ikmamar tal- G{ALL-BEJG{ JEW KIRI banju, bit[a kbira fuq wara u o[ra interna, study room, designer Il-{amrun kitchen ;dida fjamanta bl-appliGARAXX jew store, 115-il

KLASSIFIKATI pied tul u 24 pied wisa’, bil-bit[a, store, uffi//ju e//. ?emplu machines, tumble dryers u dehudawl, ilma u toilet. Bil-permess 79211659. midifiers, e//. B’sitt xhur Class B. ?emplu 77200983. garanzija fuq il-parts u labour. NIBDEL Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn G{ALL-KIRI minn qabel. Spare parts g[al Il-{amrun kull tip ta’ appliances. ?emplu {a]-}ebbu; ’il barra minn NIXTIEQ nibdel terran f’nofs 21371559, 27371559, Triq l-Imdina il-{amrun fih tlett ikmamar, 21493285, 79884497 jew GARAXX basement 40 pied x bit[a, kamra tal-banju u bejt 99472570. Servizz fil-pront. 50 pied, jista’ jintu]a g[al gym, ]g[ir ma’ post ie[or f’San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 21236287. G{ALL-BEJG{

VETTURI/DG{AJJES

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza Maxuim 2200SC 1993 – bil-mera u wi// tal-ir[am u Sports Cuddy f’kundizzjoni gwardarobba kbira. Jistg[u jintajba [afna. Fantasy red, mer- bieg[u separati. ?emplu cruises 5.0LX Alpha 1 230 HP 99800607. (350 hours) magna petrol. Tinda tal-canvas, built-in fuel tank, Libsa ta’ Tie; sun-lounge cockpit seats, cock:DIDA fjamanta, qatt ma pit gallery bis-sink, portable toi- intu]at, mixtrija ming[and let, stereo, re;istrata Valletta. ALAMANGO. Prezz negoz€ 20 , 000 prezz negozjabbli . jabbli . ?emplu fuq Biex tarawha /emplu 7930 99200354. 0356, f’[inijiet tal-uffi//ju.

Dg[ajsa

AVVI}I

Tapit

KULUR cream bil-burdura wine, 90 ins (228cms) x 66 ins G[al kull xog[ol (168cms) f’kundizzjoni tajba. TA’ kostruzzjoni ta’ bini, Prezz € 60. ?emplu fuq alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front 21242180. gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u Tombla sheets twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa B’numri kbar u kuluri differtal-konkos u xorok, u nikkavraw enti. Kalendarji kbar tat-2014, travi tal-[adid bl-injam, qlug[ 29/m x 42/m. Free delivery ta’ madum tal-art u tal-[ajt. g[al G[awdex ukoll. Morru Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, g[and PAWLU BONNICI (bonfuq il-fil, bis-sejjie[, bil-qoxra, nici printing press)– 3 Triq xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid Melita, il-Belt Valletta. Kif u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal- issibuna – min-na[a talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Xog[ol b’esperjenza kbira u Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ attenzjoni ta’ xog[ol. digital printing u offset, inviti B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. tat-tie;, invoices, posters u ?emplu 99602436. brochures bil-kulur etc u xog[ol ta’ embossing. ?emplu Mario Colours 21244627 jew 79373700 jew G{AL kull xog[ol ta’ kisi u ibag[tu email fuq tibjid jew ]ebg[a, kisi bil-;ibs, pbonnici@bonniciprinting kisi bir-ramel u siment, kisi u press.com tibjid fuq il-pont, tik[il fuq ilfil, tik[il fuq l-antik, graffiato, JIN{TIE:U silikato, gypsum boards, madum u katusi. ?emplu 99468622. WAITER#waitress u asst cook eta’ bejn 20#40sena biex Tiswijiet fil-pront u fil-post ja[dmu ;o restaurant f’MarsaTA’ fridges, freezers, washing xlokk. ?emplu 79863105.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

27

SPORT TENNIS

Asciak u Genovese konfermati Champions Matthew Asciak u Elaine Genovese ]ammew it - titlu ta ’ Champions fil - kategorija rispettiva tag[hom wara reb[iet konvin/enti fil - finali tal - Kampjonati Gatorade Malta Open li saru fil - Marsa Sports Club fi tmiem il ;img[a . Matthew Asciak u Bradley Callus reb[u wkoll it - titlu nazzjonali tad Doubles . Asciak ]amm it - tilu tal ir;iel g[at - tmien sena kon sekuttiva wara reb[a 6 -1, 6 - 0 fuq i] - ]ag[]ug[ promettenti Raphael Sammut . Il - log[ba offriet tennis mill - aqwa b ’ Asciak jirnexxielu jikseb il - punti fl aktar mumenti kru/jali ta ’ kull log[ba . Din ir - reb[a g[al Asciak waslet wara parte/ipazzjni mill - aktar po]ittiva fit - Tazza Davis kif ukoll wara r - reb[ tal - midalja tal - fidda fil Mixed Doubles waqt iil LTog[ob tal - Pajji]i ] - }g[ar tal - Ewropa flimkien ma ’ Elaine Genovese fil Lussemburgu . Min - na[a tag[ha Genovese wkoll re;g[et kienet inku runata Champion fl - individ wali tan - nisa meta g[elbet li] - ]ag[]ug[a Katrina Sammut 6 -1, 6 - 0 . Genovese kienet qawwija wisq g[al Sammut li hi / - Champion renjanti ta ’ ta[t l -1 4 - il sena , imma l - wirja li offriet tawgu ra tajjeb g[al din it - tfajla promettenti . Dan it - titlu kien il - qofol ta ’

Matthew Asciak u Elaine Genovese

sena su//ess g[al Genovese li [adet sehem f ’ diversi turna ments Ewropej u kellha wkoll ri]ultati tajbin aktar qabel matul is - sena fit - Tazza tal Federazzjonijiet fil - Moldova . Il - finali tad - doubles tal ir;iel intreb[et minn Asciak u

FUTSAL

Hibs u Qormi jer;g[u jirb[u Fl-a[[ar jiem komplew ilkampjonati tal-Futsal b’aktar partiti interessanti. Mill-kampjonat Premier, Hibernians u Qormi akkwistaw it-tieni reb[a tal-ista;un. Hibernians g[elbu lil Vittoriosa Stars 5-2 permezz ta’ doppjetta kull wie[ed minn Melvin Borg u David Bobokhidze u gowl ta’ Xavier Saliba. Qormi g[elbu lil San Gwann 3-2. Kien log[ba bilan/jata [afna i]da kienu Qormi li marru l-a[jar. G[al San Gwann din kienet l-ewwel telfa talista;un.

Mill - Ewwel Divi]joni , is Sibt, Valletta g[elbu lil Naxxar 5-4. Naxxar kienu darbtejn filvanta;; wara t - tke//ija ta ’ Renald Formston g[al Valletta. I]da l - Beltin qamu g[all okka]joni u [adu t-tieni reb[a li tkompli tqarribhom lejn ilqu//ata. Ta’ min isemmi li Naxxar taw kollox f’din il-partita. F’log[biet o[ra mill-Ewwel Divi]joni Msida [adu t-tielet reb[a tal-ista;un meta g[elbu lil Marsaskala 6-3. Konfront ie[or interessanti kien dak bejn Kalkara u Fgura li fih Kalkara reb[u 5-4.

Callus 6 - 2 , 6 - 4 kontra Mark Gatt u Raphael Sammut f ’ fi nali e//itanti .

Fi tmiem il - finali l - Avukat David Farrugia Sacco , President tal - Federazzjoni

Maltija tat - Tennis ippre]enta l - premjijiet lir - rebbie[ fit tliet kategoriji .

SWAN

Lija-Iklin u Valletta SP fil-finali Fi tmiem il-;img[a ntlag[bu ssemi-finali tat-Tazza tal-eks-segretarju, ir-Ray Bartolo Memorial Cup tas-SWAN. Fl-ewwel semifinali Lija-Iklin Mr.Clean g[elbu lil San Gwann Knights 4-3 wara l[in barrani u fil-finali jiltaqg[u kontra l-holders Valletta St. Pauli Mint li fis-semi finali l-o[ra g[elbu fa/ilment lil G[arg[ur Bushwackers 5-1. San Gwann Knights [ar;u tajjeb u wara 19-il minuta fet[u liskor permezz ta’ Ryan Cauchi. Fit-tieni taqsima San Gwann komplew fejn [allew u fl-40 minuta kabbru l-iskor permezz ta’ Stephen Pace Asciak. Imma LijaIklin g[amlu rimonta u f’temp ta’ ]ew; minuti kisbu d-draw permezz ta’ doppjetta ta’ Andre Spiteri. San Gwann re;g[u marru filvanta;; permezz ta’ Carlos Leonardi u meta kul[add kien qed jistenna t-tisfira finali fid-69 minuta Lija-Iklin kisbu d-draw minn

Daniel Cremona u l-log[ba marret fil-[in barrani. Hawnhekk i]-]ew; na[at kellhom il-mumenti tag[hom imma Lija-Iklin skurjaw il-gowl tar-reb[a fis-87 minuta permezz ta’ Dylan Mintoff g[al 43. Referee: Joe Mizzi. Fit-tieni semi finali l-holders Valletta St. Pauli Mint kisbu reb[a fa/li 5-1 fuq G[arg[ur Bushwackers. Il-Beltin marru filvanta;; wara biss tliet minuti permezz ta’ Jonathan Buttigieg. Fit-tieni taqsima Valletta ]iedu l-isforzi u ddominaw meta skurjaw erba’ darbiet o[ra permezz ta’ Kevin Vella u tripletta minn Glenn Barry. Minuta fuq il-[in regolamentari G[arg[ur skurjaw il-gowl tal-bandiera permezz ta’ Andre Schembri g[al 5-1. Referee: Alex Johnson. Mill-Kampjonat tal-Ewwel Divi]joni ntlag[bet partita wa[da fejn Tal-Qroqq Versity Kasco g[elbu lil Dingli Eagles 4-2 u

kisbu l-ewwel reb[a sta;jonali wara ]ew; telfiet. Tal-Qroqq Versity [ar;u fuq loffensiva u fit-12 il-minuta marru fil-vanta;; permezz ta’ Daniel Cassar. Jesmond Bartolo mbag[ad skorja doppjetta personali g[al 3-0 qabel l-Eagles g[amlu reazzjoni u naqqsu l-iskor darbtejn permezz ta’ doppjetta ta’ Paul Azzopardi. Fl-a[[ar [inijiet Tal-Qroqq Versity issi;illaw ir-reb[a b’gowl ie[or ta’ Noel Tabone. Referee: Lorry Sammut. Mill-kampjonat tat-Tieni Divi]joni l-leaders Ta’ Giorni Wolves komplew jikkonsolidaw posthom f’ras il-klassifika meta kisbu r-raba’ reb[a konsekuttiva u g[elbu lil Ba[rija AFC 6-0. Cospicua Dynamos g[elbu lil Fleur-De-Lys 2-1 u kisbu t-tieni reb[a u biex la[qu lil Tarxien Cavalieri Hotel b’sitt punti li g[elbu lil Mrie[el Cuore Bianconero 3-0.


www.maltarightnow.com

il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

28

SPORT IASC – I DIV

BOXING

Dione Galea fi sfida Reb[a drammatika g[al Cospicua tmiem il ;img[a ntlag[bu tag[hom u wara [ames minuti Spiteri irdoppja u tlett minuti mal-Olandi] Habeland tlietFi partiti o[ra mill Kampjonat naqqsu d distakk permezz ta wara Luke Saliba g[amilhom -

Il-boxer veteran Malti ta’ 37 sena, Dione Galea sejie[u sehem fit-turnament Gladiators Fight Night li se jkun fl-1 ta’ Novembru f’Bu;ibba u se jkun qed jiltaqa’ kontra l-veteran Olandi] Barry Habeland li g[andu 44 sena. Din se tkun il21 ;lieda g[al Habeland u l[ames wa[da g[al Galea fil-kick boxing, g[alkemm g[andu 22 ;lieda o[ra boxing. Fl-istess turnament se jie[du sehemm kickboxers mag[rufa fosthom Brandon ‘bogon’ Borg, Kylie Blenes, Ruth Tanti, li se ji;;ieldu kontra avwersarji millOlanda. Qabel dawn se jkun hemm irritorn interessanti ta’ ]ew; Maltin, Brandon Spiteri kontra Christian Schembri. Dawn di’a` kienultaqg[u iktar kmieni din issena, fejn Spiteri kien reba[ b’knock-out fl-ewwel rawnd. L-

-

tal-Ewwel Divi]joni tal-IASC fejn Cospicua St. Thomas kisbu reb[a drammatika fuq {amrun Liberty u Msida ssuperaw lil Floriana Ajax. Burmarrad kisbu l-ewwel reb[a tal-ista;un kontra M;arr.

Cospicua STR.....................3 {amrun L. ….....................2

Barry Habeland

a[[ar ;lieda se tkun bejn Daniel ‘the Jet’ Zahra kontra r-Rumen Adrian Tomescu. L-ewwel konfront jibda fit8.30 p.m. Aktar informazzjoni fuq 79865157.

Il-konfront l-aktar mistenni kien bejn Cospicua St Thomas Rangers u {amrun Liberty u ma ddi]appuntax . Log[ob mill - isba[ tul l - ewwel nofs sieg[a u fil - 3 1 minuta l Bormli]i laqtu il-mimduda u mill - istess azzjoni {amrun fet[u l - iskor f ’ kontra - attakk velo/i permezz ta ’ Gilbert Chircop. Minuta wara {amrun irddupjaw minn Tyron Borg. Fit-tieni taqsima, il-Bormli]i dehru iktar grintu]i u determinati li jdawru ir-ri]ultat fuvur

-

Dunstan Vella. Kien imiss 30 minuta ta ’ attakki fuq i]-]ew; lasti, imma fl-a[[ar minuta Dunstan Vella ;ab id-draw g[all-Bormli]i u fil-[in mi]jud l-istess plejer po;;a lill-Bormli]i fil-vanta;; g[all - ewwel darba biex g[aqqad hat-trick u ta reb[a drammatika lil Cospicua St Thomas Rangers. Referee: Joe Camilleri

Msida RS.............................4 Floriana A...........................0

Msida u Floriana offrew spettaklu ta ’ futbol spe/jal ment fl-ewwel taqsima b’[afna log[ob bilan/jat. Imma l-istorja nqalbet wara l-mistrie[ fejn Msida Red Stars dehru ftit superjuri u wara seba’ minuti fet[u l - iskor permezz tal Bra]iljan Alex Pedrosa . Minuta biss wara Josuel

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Baldacchino ;errej tax-Xahar ta’ Settembru Il-Kunsill tal-Malta Racing Club flimkien marrappre]entanti tas-sidien u ssewwieqa nhar il-{add li se jippremjaw lil Noel Baldacchino b[ala l-;errej tax-xahar ta’ Settembru. Din l-g[a]la ssir wara konsultazzjoni mal-;urnalisti kollha li jirrappurtaw itti;rijiet ta]-]wiemel fil-korsa tal-Marsa. Matul Settembru, Baldacchino saq fi 22 ti;rija li minnhom reba[ 5 u [a 6 pjazzamenti. Laqwa ;urnata tieg[u kienet fl-20 ta’ Settembru fejn waqt il-35 programm ta’ l-ista;un irnexxielu jirba[ 3 ti;rijiet.

B[alissa Noel Baldacchino jinsab jokkupa l-ewwel post filklassifika tal-aqwa ;errej u din is-sena di;a` reba[ 35 ti;rija. Mis-sena 2000 l-hawn Baldacchino reba[ it-titlu ta’ laqwa ;errej 7 darbiet inklu] la[[ar tliet snin konsekuttivi. Issena l-o[ra kien reba[ l-unur tal;errej tax-xahar ta’ Frar. Il-pre]entazzjoni ser issir waqt il-programm ta’ ti;rijiet tal-{add li ;ej u barra plakka kommemorattiva jing[ata wkoll tifkira mill-Kumpanija P & M Farrugia li huma mportaturi ta’ dak kollu li g[andu x’jaqsam mat-ti;rijiet ta]-]wiemel.

Noel Baldacchino

3-0. Floriana dehru ma[suda bittlett gowls f’temp ta’ erba’ minuti u [ames minuti mittmiem Shalon Diacono g[amilhom 4 - 0 favur it - tim Misidjan. Referee: Lorry Sammut

Burmarrad AFC..................2 M;arr F...............................0

F’konfront bejn ]ew; timijiet li kienu g[adhom bla punti dan l-ista;un wassal biex ittnejn [ar;u attenti g[al xulxin. Wara 23 minuta Burmarrad marru fil-vanta;; permezz ta’ Marlon Vella. It-tieni taqsima kienet nieqsa ferm mill azzjonijiet u M;arr resqu vi/in id-draw sakemm fil-61 minuta kienu Burmarrad li irdoppjaw permezz ta’ George Saliba u reb[u 2-0. Referee:R Keith Buhagiar


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

29

SPORT

X’laqatna din il-;img[a ➤ 8 reb[iet konsekuttivi, 22 gowl favur u 1 kontra, u medja ta’ kwa]i 3 gowls f’kull log[ba fl-ewwel tmnien ;ranet tal-kampjonat. Dan huwa r-rekord ta’ Roma fis-Serie A wara r-reb[a 2-0 fuq Napoli. S’issa kienu biss Juventus li reb[u l-ewwel 8 log[biet tal-kampjonat. Dan g[amluh fl-ista;un 1930-31 u fl1985-86, u fl-2005-2006 meta sa[ansitra reb[u l-ewwel 9. Luniku tim li qala’ gowl wie[ed fi tmien log[biet kienu Milan fl1993-94. B’dawn ir-rekords flista;uni imsemmija Juventus u Milan dejjem reb[u l-iscudetto. L-istorja se tirrepeti ru[ha? Roberto Soldado u Tom Carroll waqt it-ta[ri; ma’ Tottenham

EUROPA LEAGUE

Tottenham vi/in il-kwalifikazzjoni Tottenham Hotspur illum jista’ jsir l-ewwel klabb li javvanza g[al mal-a[[ar 32 tal-Europa League hekk kif illum jitkompla l-log[bo bit-tielet ;urnata. It-tim ta’ Villas Boas imissu g[and FC Sheriff fil-Moldova. Sheriff hu wie[ed minn tliet klabbs li ;ew draw fl-ewwel ]ew; konfronti tag[hom fil-kompetizzjoni flimkien ma’ Real Betis u Oympique Lyon imma Tottenham s’issa reb[u l-partiti kollha fl-Ewropa fejn skorjaw 13-il gowl u g[adhom ma ;arrbux gowl. Dan ifisser li jekk Tottenham jiksbu reb[a o[ra u lkonfront l-ie[or minn Grupp K bejn Anzi u Tromso jintemm fi draw, Spurs ikunu awtomatikament fir-round tal-a[[ar 32. Swansea City wkoll se jkunu qed ifittxu t-tielet reb[a konsekuttiva minn daqstant partiti fi Grupp A kontra FC Kuban Krasnodar, li jinsabu l-a[[ar filgrupp. L-ebda klabb Russu g[adu ma reba[ log[ba fl-a[[ar 19-il ]jara fl-Ingilterra sa minn meta Zenit kienu g[elbu 3-0 lil Bradford City fis-sena 2000 u Kuban ftit jidher li g[andhom /ans jibdlu din l-istatistika. Plejer interessanti se jkun Djibril Cisse li lag[ab ma’ diversi klabbs flIngilterra u l-unika konfront tieg[u kontra Swansea kien telfa umiljanti 5-0 meta kien ma’ QPR kontra t-tim ta’ Michael Laudrup l-ista;un li g[adda. Mill-istess Grupp Valencia jibdew favoriti f’darhom kontra l-I]vizzeri ta’ St. Gallen. Wigan Athletic ukoll hu tim ie[or mill-Premier Ingli] li g[adu ma ;arrabx telfa fid-debutt tieg[u fil-kompetizzjoni imma jistg[u

jsibuha diffi/li kontra Rubin Kazan, tim li di;a` skorja disa’ gowls fi grupp D. Wigan kisbu luniku reb[a tag[hom s’issa fittieni ;urnata kontra Maribor wara draw 0-0 kontra Waregem u dan se jkun l-ewwel konfront g[alihom kontra tim Russu li ;ej minn reb[iet kbar 5-2 u 4-0. Fi Grupp B Zoran Mamic se jkun qed jiddebutta fuq il-bank ta’ Dinamo Zagreb minflok Branko Ivankovic li tke//a wara t-tieni telfa fil-grupp. Id-debutt tieg[u i]da se jkun diffi/li kontra l-Olandi]i ta’ PSV Eindhoven Fiorentina kellhom bidu e//ellenti fil-kompetizzjoni meta reb[u l-ewwel ]ew; partiti u issa jmisshom kontra d-debuttanti Rumeni ta’ Pandurii Targu blattakkant Giuseppe Rossi flaqwa forma b[alissa u qed ipatti sewwa g[an-nuqqas ta’ Mario Gomez li jinsab imwe;;a’. It-tim ta’ Montella ;ej minn rimonta u reb[a nkredibbli kontra Juventus fil-kampjonat u jibda favorit g[al reb[a o[ra fi Grupp E. Se jkun lewwel konfront bejn it-tnejn. Team ie[or Taljan fl-azzjoni hu dak ta’ Lazio li xejn m’hu g[addej minn perjodu tajjeb. Huma se jmorru ?ipru g[and Apollon Limassol li fl-unika konfront kontra klabb Talajn kienu evitaw telfa u issa se jippruvaw ifittxu anke r-reb[a. Limassol ;ejjin minn reb[a filPolonja kontra Legia Warsaw u jista’ jsir l-ewwel klabb ?iprijott li qatt reba[ kontra tim Taljan flEwropa wara li kien [a draw 3-3 lil Inter fl-1993-94. L-a[[ar darba li Lazio marru ?ipru kienu reb[u 5-0 kontra Omonia Nicosia.

Il-programm

Grupp A

Swansea C. v Kuban K. Valencia v St. Gallen

Grupp B

Chernomorets v Ludogorets R D. Zagreb v PSV Eindhoven

Grupp C

Elfsborg v Esbjerg Salzburg v S. Liege

Grupp D

Wigan A. v Rubin Kazan Zulte-Waregem v Maribor

Grupp E

Fiorentina v Pandurii P Ferreira v Dnipro

Grupp F

Bordeaux v Apoel Nicosia Eintracht F. v Maccabi TA

Grupp G

D Kiev v Thun Genkk v Rapid Vienna

Grupp H

Freiburg v Estoril Liberec v Sevilla

Grupp I

Oly Lyon v Rijeka R. Betis v V. Guimaraes

Grupp J

A. Limassol v Lazio Trabzonspor v L. Warsaw

Grupp K

A. Makhachkala v Tromso FC Sheriff v Tottenham H.

Grupp L

Shakhtar K v AZ Alkmaar PAOK T. v Maccabi Haifa

➤ Fil-log[ba tas-Sibt kontra Newcastle Steven Gerrard skorja l-100 gowl tieg[u fil-Premier League. I/-/elebrazzjoni!! Lebda ;irja sfrenata jipponta lejn ismu fuq dahru, l-ebda kxif ta’ xi flokk spe/jali bin-numru 100 fuqu, u l-ebda ;irja lejn il-kamera. Gerrard g[olla idejh blaktar mod sempli/i u xammar ilkmiem biex ikompli jipprova jassigura r-ri]ultat g[at-tim ta’ qalbu. Im;ieba tipika ta’ plejer li ma j[arisx lejn il-prestazzjonijiet u rekords individwali; plejer li m’g[andux [in g[ax-xeni ta’ plejers li spi//aw jaduraw iddiva li saru huma stess. Plejer li jilg[ab g[at-tim u j;ib ir-ri]ultat finali qabel kull [a;a o[ra. Ilkummenti tieg[u wara dan ittragward importanti. Di]appuntat li Liverpool ma reb[ux. ➤ Fi Spanja Barcelona u Atletico Madrid waqqg[u lewwel punti fil-Liga dan lista;un. Dan fisser li ]-]ew; klabbs fallew milli jil[qu r-rekord tal-a[jar bidu fil-kampjonat stabbilit minn Real Madrid flista;un 1968-69 b’9 reb[iet konsekuttivi. Barcelona ;ew draw 00 g[and Osasuna, u hekk naqsu li jiskurjaw fil-kampjonat g[allewwel darba wara 65 log[ba. La[[ar log[ba tal-kampjonat li fiha Barcelona ma skurjawx kienet 0-0 g[and Villareal f’Jannar tal-2012. ➤ Din il-;img[a tnediet lawtobiografija tal-eks-mani;er ta’ Manchester United Sir Alex Ferguson. Fost [afna affarijiet o[ra sirna nafu li Roy Keane ikkritika lil Ferguson dwar ilkwistjoni ta’ dan tal-a[[ar ma’ John Magnier dwar i]-]iemel Rock of Gibraltar. :ie konfermat ukoll li Ferguson idde/ieda li jne[[i lil David Beckham meta lplejer g[amel /ert li l-;urnalisti

Gervonho wie[ed mill-plejers li qed jibbrilla ma’ Roma

jaraw ferita fuq g[ajnu kkaw]ata minn ]arbuna ixxuttjata minn Ferguson fid-dressing room. Dakinhar Ferguson [ass li Beckham kien qed isir akbar minnu fil-klabb. Filwaqt li jg[id li Beckham kien imfixkel mill-istatus ta’ /elebrità u mill-fatt li fittex il-popolarità barra mil-log[ba, filkapitlu dedikat lil dan il-plejer Ferguson qatt ma jsemmi lillmara ta’ Beckham, Victoria. Ferguson ;ie offrut ukoll il-post ta’ kow/ tat-tim nazzjonali Ingli] darbtejn. ➤ Hekk kif il-FIFA [abbret li se tu]a sistema :ermaniza g[allgoal line technology fit-Tazza tad-Dinja li ;ejja, propju fil:ermanja Stefan Kiessling ta’ Bayer Leverkusen kellu konklu]joni bir-ras tispi//a mal;enb tax-xibka, bil-ballun jibqa’ die[el ;ewwa minn toqba li kien hemm fix-xibka u r-referee jikkonvalida l-gowl. Fil:ermanja g[ad m’hemmx goal line technology u l-Federazzjoni :ermani]a hija determinata li ma tintrodu/ihiex qabel l-201516 g[ax, skont hi, il-mar;ni tali]ball ta’ 3 /entimetri f’din itteknolo;ija huwa kbir wisq.


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

30

SPORT

CHAMPIONS LEAGUE

Real jitfg[u lil Juventus f’aktar inkwiet Real Madrid g[elbu lil Juventus bi skor ta’ 2-1 filBenabeu biex issa /-champions tal-Italja jinsabu f’riskju kbir li ma jg[addux g[all-fa]i li jmiss. GRUPP A

Manchester United g[elbu lil Real Sociedad bi skor ta’ 1-0 f’Old Trafford. B’din ir-reb[a rRed Devils issa qed jokkupaw lewwel post tal-gruppw a[edhom b’seba’ punti. It-tim ta’ David Moyes kien ;ej minn draw 1-1 fil-kampjonat kontra Southampton u l-biera[ kiseb irreb[a bl-uniku gowl ikun skurjat minn Martinez li tefa’ fix-xibka tieg[u stess. Fil-log[ba l-o[ra Bayer Leverkusen umiljaw lil Shakhtar Donetsk meta reb[ulhom 4-0. Leroj tas-serata kien bla dubju KIESSLING li skurja tnejn filwaqt li ROLFES u SAM skurjaw i]-]ew; gowls l-o[ra. GRUPP B

Real Madrid g[elbu lil Juventus 2-1 biex issa g[andhom disa’ punti minn tliet partiti u prattikament g[andhom sieq filfa]i li jmiss. G[al Juventus din ittelfa, li tasal ftit jiem wara t-telfa fis-Serie A kontra Fiorentina, tkompli tikkumplika l-affarijiet. Minkejja li bdew tajjeb Juventus marru minn ta[t meta RONALDO approfitta minn raqda fid-difi]a, qabe] lil Buffon u tefa’ f’xibka vojta wara biss [ames minuti. Minkejja dan il-

gowl il-Bianconeri ma qatgg[ux qalbhom u fit-22 minuta Casillas salva b’mod temporanju tentattiv ta’ Pogba u mir-rebound LLORENTE g[amilhom 1-1. Seba’ minuti wara Real ing[ataw penalty meta Chiellini deher iwaqqa` lil Sergio Ramos filkaxxa u mill-11-il metru RONALDO g[amel l-iskor 2-1. G[al Ronaldo dan kien is-seba’ gowl tieg[u fil-kompetizzjoni dan l-ista;un. Hekk kif bdiet it-tieni taqsima Juventus [adu daqqa ta’ [arta o[ra meta tke//a Chiellini li ]amm lil Ronaldo milli javanza lejn il-kaxxa u minkejja li kienu b’10 Juventus tilfu bi skor rispettabbli ta’ 2-1. Juventus issa jmisshom jilag[bu f’darhom kontra Real Madrid u kontra Copenhagen filwaqt li l-a[[ar impenn tal-grupp tkun il-log[ba barra minn darhom kontra Galatasaray. Minbarra li Juventus iridu ri]ultati po]ittivi fit-tliet log[biet li fadal iridu jiddependu wkoll mir-ri]ultati li j;ibu Galatasaray li g[andhom ]ew; punti aktar minnhom. Fil-log[ba l-o[ra mill-istess grupp Galatasaray reb[u 3-1 kontra Copenhagen. It-tim Tork mar fil-vanta;; wara biss disa’ minuti u kien Felipe MELO li skurja. Bir-reazzjoni tad-Dani]i ma tasalx Galatasaray g[amlu l-iskor 2-0 b’gowl ta’ SNEIJDER u l-eks player ta’ Chelsea, Didier DROGBA issi;illa l-partita.

Ronaldo ta’ Real Madrid jeg[leb lill-goalkeeper ta’ Juventus Buffon mill-11il metru

GRUPP ? Erba’ gowls

ta’ Zlatan Ibrahimovic ispiraw lil PSG f’reb[a ta’ 5-0 li dawn kisbu fuq Anderlecht. Fi tmiem il-;img[a Ibrahimovic skurja ;miel ta’ gowl fil-kampjonat Fran/i] kontra Bastia u l-biera[ kompla minn fejn [alla meta skurja l-ewwel tliet gowls fl-ewwel 36 minuta tal-log[ba fil-Bel;ju. Fit-52 minuta PSG g[amlu l-iskor 4-0 b’gowl ta’ CAVANI u l-istess IBRAHIMOVIC inkuruna serata mill-aqwa b’gowl fit-62 minuta. Benfica salvaw draw ta’ 1-1 f’darhom stess kontra Olympiakos. Dawn tal-a[[ar kienu marru fil-vanta;; b’gowl

ta’ DOMINGUEZ imma CAR- 1 kontra CSKA Moscow u da[lu DOZO ;ab id-draw sitt minuti b’/ans tajjeb li jg[addu g[armit-tmiem. rawnd li jmiss. Qabel il-log[ba l-kow/ ta’ City Manuel Pellegrini kien ilmenta malGRUPP D Il-holders Bayern Munich UEFA g[ax skond hu l-grawnd sabuha fa/li biex reb[u 5-0 kon- ma kienx f’kundizzjoni tajba tra t-tim modest ta’ Viktoria g[al log[ob. Fit-32 minuta rPlzen. Wara 25 minuta RIBERY Russi marru fil-vanta;; b’gowl po;;a lit-tim ta’ Guardiola fil- ta’ Zoran TOSIC imma CSKA vanta;; permezz ta’ penalty u ma damux igawdu dan ilDavid ALABA g[amilhom tnejn vanta;; g[ax AGUERO ;ab idftit minuti wara. L-istess draw wara li r/ieva cross RIBERY skurja gowl ie[or fit- ming[and Silva. Hekk kif kienet tieni taqsima filwaqt li r-raba’ se tintemm l-ewwel taqsima lgowl skurjah il-midfielder Ingli]i skurjaw ie[or u g[al darba o[ra re;a’ kien AGUERO SCHWEINSTEIGER. Man City wettqu rimonta li skurja bir-ras wara li r/ieva barra minn darhom biex reb[u 2- ming[and Negredo.

Ri]ultati u klassifiki Grupp A

B. Leverkusen v Shakhtar D Man Utd v R. Sociedad

4-0 1-0

L R D T F K Pt

Schalke 04 v Chelsea S. Bucharest v Basel

Man Utd 3 2 1 0 6 3 7 B. Leverkusen 3 2 0 1 8 5 6 Shakhtar D. 3 1 1 1 3 5 4 R. Sociedad 3 0 0 3 1 5 0

Chelsea Schalke Basel S. Bucharest

Grupp B

Grupp F

Galatasaray v Copenhagen Real Madrid v Juventus R. Madrid Galatasaray Juventus Copenhagen

3 3 0 0 3 1 1 1 3 0 2 1 3 0 1 2

Anderlecht v Paris SG Benfica v Olympiakos Paris SG Olympiakos Benfica Anderlecht

Grupp D

3-1 2-1

L R D T F K Pt

Grupp C

12

2 9 6 9 4 4 5 2 2 8 1 0-5

1-1

L R D T F K Pt

3 3 0 0 12 1 9 3 1 1 1 5 5 4 3 1 1 1 3 4 4 3 0 0 3 0 10 0

CSKA Moscow v Man City B Munich v Viktoria Plzen

1-2 5-0

L R D T F K Pt

Ibrahimovic ta’ PSG ji//elebra wara li skurja tliet gowls fl-ewwel 36 minuta log[ob kontra Anderlecht. B’kollox Ibrahimovic skurja erbg[a kontra Anderlecht

Grupp E

B. Munich 3 3 0 0 11 1 9 Man City 3 2 0 1 6 4 6 CSKA w 3 1 0 1 4 7 3 Viktoria Plzen 3 0 0 3 2 11 0

0-3 1-1

L R D T F K Pt 3 2 0 1 8 2 6 3 2 0 1 4 3 6 3 1 1 1 3 3 4 3 0 1 2 1 8 1

Arsenal v B. Dortmund Oly. Marseille v Napoli

1-2 1-2

L R D T F K Pt

B. Dortmund 3 Arsenal 3 Napoli 3 Oly. Marseille 3

2 2 2 0

0 1 0 1 0 1 0 3

6 5 4 2

Grupp G

A. Vienna v A. Madrid FC Porto v Zenit SP A. Madrid Zenit SP FC Porto A Vienna

Grupp H

6 6 6 0

0-3 0-1

L R D T F K Pt 3 3 0 0 3 1 1 1 3 1 0 2 3 0 1 2

AC Milan v Barcelona Celtic v Ajax Barcelona AC Milan Celtic Ajax

3 3 4 7

8 2 2 0

2 9 3 4 3 3 4 1

1-1 2-1

L R D T F K Pt 3 2 1 0 6 1 7 3 1 2 0 4 2 5 3 1 0 2 2 4 3 3 0 1 2 2 7 1


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

31

SPORT ROLEX MIDDLE SEA RACE

B2 ta’ Michele Galli jirba[ l-34 edizzjoni Il-maxi-jott Taljan B2 propjeta` ta’ Michele Galli spi//a b[ala r-rebbie[ overall tal-34 edizzjoni tal-Rolex Middle Sea Race. Dan il-jott tal-iskipper Francesco de Angelis sar l-ewwel jott Taljan sa mill-2005 li reba[ din il-kompetizzjoni. Barra minn hekk, il-biera[ mhux biss sar mag[ruf ir-rebbie[ overall imma da[al l-ewwel jott Malti J-133, Oiltanking Juno ta’ David Anastasi u Sonke Stein. Kwarta wara da[al jott ie[or Malti, XP44, X-Pact ta’ Timmy Camilleri u Josef Schultheis. Il-maxi-jott B2 g[amel ir-rotta ta’ 606 mili-nawti/i fi ftit aktar minn tlett ijiem u dan il-jott kien ittmien jott li da[al Malta. Nhar itTlieta l-ewwel jott li da[al Malta kien il-:ermani] Z-86 Morning Glory. Wara li l-[in ;ie ikkore;ut B2 spi//a fil-qu//ata tal-klassifika. Fl-

ewwel kummenti li ta membru ta’ B2, Nacho Postigo dan spjega li fittieni jum B2 tilef is-sistema elettronika min[abba li da[al [afna ilma filjott u baqg[u g[addejin grazzi g[allfatt li kellhom il-mappa fuq l-ismartphone tieg[u. Ta min jiftakar li sena ilu r-rebbie[ overall ta’ din il-kompetizzjoni kien Esmit Europa 2 imma dan il-maxi-jott din is-sena kellu jirtira fl-ewwel jum min[abba [sarat. Sal-biera[ 23 jott kienu lestew it-tellieqa, 75 kienu g[adhom fil-ba[ar u kien biss jott li irtira. Sal-biera[ kien g[ad fadal 10 jottijiet ta’ sidien Maltin. David Anastasi wie[ed mis-sidien tal-ewwel jott Malti li wasal lura pajji]na fa[[ar l-impenn tattim u qal li l-a[[ar sieg[at kienu l-aktar sieg[at diffi/li tat-tellieqa. Il - premjazzjoni ssir nhar isSibt li ;ej f ’ Dar il - Mediterran fil-belt Valletta.

FORMULA 1

Il-Grand Prix Indjan f’riskju li ma jsirx aktar Il-Kap tal-Kumitat li jorganizza l-Grand Prix tal-Indja, Vicky Candhok qal li qed jib]a’ li lGrand Prix ta’ tmiem il-;img[a se jkun l-a[[ar wie[ed li se jsir fil-pajji]. L-ewwel darba li sar ilGrand Prix tal-Indja kien fl-2011 u minkejja li dik is-sena kien ;ie iffirmat kuntratt ta’ [ames snin, il-Grand Prix Indjan ma ;iex inklu] fil-kalendarju tal-ista;un li ;ej. Chandhok qal li jittama li lGrand Prix ta’ tmiem il-;img[a jkun wie[ed ta’ su//ess biex b’hekk l-FIA tikkunsidra ter;a’ tinkludi din it-tellieqa fl-2015. “Konna ilna 10 snin na[dmu biex fl-Indja jkollna Grand Prix

u ma rridux nitilfu dak li ksibna,” qal Candhok. Intant, il-Kap tal-Ferrari Stefano Domenicali ammetta li lkummenti ta’ Fernando Alonso ma tantx ni]lu tajjeb maddiri;enti. Fl-a[[ar xhur kien hemm okka]jonijiet fejn Alonso ikkrtika l-karozza u qal li biha ma setax jisfida lil Sebastian Vettel. “Kull meta jkollna xi problema fit-tim niddiskutuha bejnietna u mhux fil-pubbliku. Nemmen li Alonso ]balja meta ikkritika lkarozza. Kien g[alhekk li meta Alonso g[adda dawk il-kummenti jien u l-President Montezemolo wissejnieh,” qal Domenicali.

Il-crew ta’ B2 wara li ;ie dikjarat rebbie[ overall tal-kompetizzjoni (Ritratt> Kurt Rizzo)

DIXXIPLINA

{amsa tal-Premier sospi]i log[ba Paul Fenech ta’ Birkirkara, Edison Luis Dos Santos ta’ Hibs, Andre Rocha Da Silva ta’ Naxxar Lions, Mark Scerri ta’ Sliema Wanderers u Fernando Lopez Alcantara ta’ Tarxien Rainbows huma l-plejers talPremier li fi tmiem il-;img[a mhux se jilag[bu fid-disa’ ;urnata tal-kampjonat Premier wara li kienu sospi]i log[ba kull wie[ed mill-Kummissarji tadDixxiplina. Mill-Ewwel Divi]joni il-mem-

bru tal-kumitat ta] }ebbu; Rangers Anthony Lee Baldacchino ;ie sospi] ]ew; partiti l-istess b[all-captain Melvin Farrugia u Bruce Genovese tal-istess klabb u Neil Chetcuti ta’ St. Andrews waqt li Martin Hrubsa (Bir]ebbu;ia), Andrew Amato (St. Andrews), Jeffrey Farrugia (}ebbu; R) kienu sospi]i log[ba kull wie[ed. Fit-Tieni Divi]joni l-ag[ar li marru kienu Marsa FC li kellhom

Stephen Grima mag[]ul mill-UEFA biex jag[mel pre]entazzjoni dwar il-kow/ing Stephen Grima, Head of Coach Education fi/-?entru Tekniku tal-MFA, kien mag[]ul mill-UEFA biex jag[mel pre]entazzjoni fil-workshop talEdukazzjoni fil-Kow/ing li sar f’Budapest l-Ungerija bejn is-7 u l-11 ta’ Ottubru 2013. G[al dan il-workshop kien hemm 200 parte/ipant minn kull pajji] membru Ewropew tal-UEFA u anki rappre]entanti mill-FIFA. Grima kien mag[]ul biex jippromwovi l-aqwa prattika tattag[lim filosofiku, flimkien ma’ rappre]entanti mill-Ingilterra u

l-Ungerija, li kienu qed jospitaw dan il-workshop f’pajji]hom. Id-diskors ta’ Grima kien iffukat fuq kif il-kow/is jg[inu lill-plejers biex jo[or;u l-aqwa potenzjal tag[hom. Hu sostna li l-a[[ar studji wrew li l-ikbar problema li sabu l-plejers f’dawn l-a[[ar snin biex jo[or;u l-aqwa tag[hom ma kinitx dik li ;isimhom ma kienx iwassal, i]da l-fatt li kien qed ikollhom problema biex jifhmu, jag[mlu dak li jkunu semg[u, isegwi l-a[jar mod kif teknikament ikunu a[jar u fl-a[[arnett

min[abba l-attitudni tag[hom lejn il-kow/is. Grima g[alaq l-intervent tieg[u billi appella lill-kow/is li hemm b]onn li jemmnu aktar fil-plejers tag[hom. “Hemm b]onn ng[inuhom biex is-sellum jitilg[uh pass pass skont kemm jifil[u, waqt li fl-istess [in inkunu qed niggarantixxu lg[ola livelli possibbli g[all-plejers li jit[arr;u mag[na.” Waqt dan il-workshop, Sir Alex Ferguson kien intervistat minn Ioan Lupescu, i/-Chief Technical Officer tal-UEFA.

Stephen Grima

lil Dylan Agius sospi] tliet partiti u lil Keith Darmanin, Josef Felice u Matthew Borg sospi]i log[ba kull wie[ed. Marsaskala kellhom lil Christopher Zammit sospi] ]ew; partiti. Fit-Tielet Divi]joni Matthew Spiteri (Sta Lu/ija) u Anderson Meyar De Melo (Ta’ Xbiex) ;ew sospi]i ]ew; partiti kull wie[ed u Ryan Caruana (Attard), Andrea Hammett (Kalkara), Paul Psaila (Luqa SA), Giovanni Galea (Sirens).


www.maltarightnow.com

Il-{amis, 24 ta’ Ottubru, 2013

32

LOKALI

In-nuqqas ta’ ppjanar mill-Ministeru tal-Edukazzjoni wassal biex tfal tal-primarja jkollhom jg[addu tant [in f’post li mhux sigur u b’[afna trabijiet li jo[olqu xog[lijiet strutturali b’sogru wkoll g[al sa[[ithom

Xog[lijiet u trabijiet waqt il-[in tal-iskola Fl-iskola primarja Patri Mattew Sultana tax-Xag[ra, f’G[awdex, waqt il-[in tal-iskola b[alissa g[addej xog[ol biex fl-iskola jing[addew is-servizzi tad-dawl u l-ilma, wiring ;did, fa/ilitajiet ;odda u xog[ol strutturali b]onnju] ie[or. Dawn ix-xog[lijiet bdew wara li n[are; tender tal-gvern biex titran;a l-iskola. Imma li jistona f’din l-istorja hi li t-tender ;iet assenjata fl-a[[ar t’Awwissu u l[addiema li reb[u t-tender bdew bix-xog[ol fl-a[[ar t’Awwissu stess. B’hekk ix-xog[ol g[adu g[addej, minkejja li bdiet issena skolastika, u qed isir waqt li

Periklu u trabijiet g[at-tfal li fl-iskola qed ikollhom ji//aqilqu minn post g[al ie[or biex isiru x-xog[lijiet l-istudenti jkunu l-iskola. Dan b’rispett lejn it-tender li ma jistipulax il-[inijiet li fihom irid isir ix-xog[ol. Minkejja dan, ix-xog[lijiet qed jo[olqu inkonvenjent kbir kemm g[all-g[alliema kif ukoll g[all-istudenti, ta’ età bejn il[amsa u l-11-il sena. Dan min[abba li l-istudenti qed ji//aqilqu minn post g[al ie[or, mill-klassi tag[hom g[as-sala

tal-iskola, sakemm isir ixxog[ol li hemm b]onn fil-klassi tag[hom. Wara li l-[addiema jqattg[u t-trinek biex jg[addu sservizzi li hemm b]onn, l-istudenti qed jirritornaw lura filklassijiet mimlija trab. :enituri li tkellmu ma’ InNazzjon esprimew ir-rabja tag[hom li t-tfal qed imorru lura d-dar mimlija trab. Preokkupati min[abba l-periklu fuq is-sa[[a

u s-sigurtà ta’ wliedhom filwaqt li spjegaw ukoll li dawn it-tfal ta’ età ]g[ira hu diffi/li biex tikkontrolla l-azzjonijiet tag[hom u n-nuqqas ta’ [sieb meta dawn imissu t-trab jew ilpartijiet fejn ikun sar ix-xog[ol. :enituri o[ra lmentaw li t-tfal tag[hom qed isofru minn aller;iji u problemi ta’ a]ma kaw]a tat-trab. Kien g[alhekk li l-;enituri tkellmu mas-Surmast Joe Xerri, li spjega li dan it-tender in[are; mill-gvern u ftit li xejn jista’ jag[mel biex tissolva din is-sitwazzjoni ‘l fuq millkontroll tieg[u. Il-;enituri g[alhekk ikkuntatt-

jaw ukoll lill-Ministeru talEdukazzjoni f’Malta u dDivi]joni tal-Edukazzjoni f’G[awdex, li infurmawhom li ladarba t-tender in[are; u l[addiema qed jirrispettawh, ilMinisteru ma jista’ jag[mel xejn [lief jekk l-iskadenza tal-kuntratt tinqabe] u f’dak il-ka] il[addiema je[lu penali ta’ dan. B’hekk, min[abba n-nuqqas ta’ ppjanar mill-Ministeru talEdukazzjoni, it-tfal se jkollhom ikomplu jqattg[u tant [in f’post li mhux sigur, qalb it-trab u l[mie; li jinqala’ meta jsir dan ixxog[ol, b’sogru g[al sa[[ithom, sakemm jitlesta x-xog[ol.

Mi/[uda talba tal-Im[allef Farrugia Sacco Il-Qorti ma tilqax talba biex ]ew; membri tal-Kummissjoni g[all-Amministrazzjoni tal-:ustizzja jastjenu mill-ka] ta’ impeachment Il-Qorti preseduta millIm[allef Anna Felice, /a[det ittalba tal-Im[allef Lino Farrugia Sacco biex ]ew; membri talKummissjoni g[allAmministrazzjoni tal-:ustizzja ma jibqg[ux jew jastjenu milli jkomplu jisimg[u l-ka] dwar impeachment fil-konfront talIm[allef Lino Farrugia Sacco. I]-]ew; membri huma l-eks Im[allef Victor Caruana Colombo u l-President tal-Kamra tal-Avukati, l-Avukat Reuben Balzan. Il-Kummissjoni qed tisma’ l-mozzjoni dwar impeach-

ment kontra l-Im[allef Farrugia Sacco li kienet ippre]entata milleks Prim Ministru Lawrence Gonzi, wara li l-istess Im[allef ma kienx laqa’ diversi talbiet g[ar-ri]enja tieg[u wara li kien issemma fl-allegat skandlu dwar il-bejg[ tal-biljetti tal-log[ob Olimpiku. Il-Qorti qalet li ma n;abet ebda prova li l-Avukat Balzan qatt seta’ wera li kien pre;udikat filmaterja min[abba l-konnessjonijiet tieg[u ma’ politiku li kien di;à wera l-fehmiet tieg[u. Lanqas ma tista’ l-Qorti tag[ti

pi] lill-fatt li l-Avukat Balzan jipprattika l-professjoni legali tieg[u f’uffi//ju ma’ membru parlamentari. Ir-realtà f’Malta hi li ftit huma l-uffi//ji legali li ma jinkludux fihom xi avukat jew aktar b’konnessjonijiet diretti jew indiretti fil-politika f’Malta. {afna mill-;udikanti fil-Qrati tag[na ;ew minn dawn l-uffi//ji legali, qalet l-Im[allef Felice. Kollha, meta msej[a biex ji;;udikaw, [allew warajhom kull konnessjoni anke dik politika. Ma g[andha ebda prova lQorti li l-Avukat Reuben Balzan

qed ja;ixxi diversament. Il-Qorti qalet li qed tinnota wkoll li jekk il-Kummissjoni g[all-Amministrazzjoni tal:ustizzja tasal biex issib li hemm ra;unijiet prima facie biex ilmozzjoni titressaq quddiem ilKamra tad-Deputati, se jkunu listess politi/i li jie[du dde/i]joni finali. Minn dan jirri]ulta, qalet ilQorti, li l-konnessjonijiet politi/i mhumiex minnhom infushom inkompatibbli mal-pro/eduri ta’ tne[[ija ta’ ;udikant. Il-Qorti qalet ukoll li wie[ed ma jista’

qatt jinjora l-fatt li l-Avukat Balzan qieg[ed jipparte/ipa fiddeliberazzjonijiet talKummissjoni flimkien ma g[add kbir ta’ membri o[ra.

media•link COMMUNICATIONS

2013 10 24