Page 1

Nru 13,554

It-Tnejn, 1 ta’ Ottubru, 2013 €0.80 www.maltarightnow.com

Muscat jonqos li jag[ti d-dettalji dwar il-ftehim ma/-?ina

Gvern

Il-Kap tal-Oppo]izzjoni jag[mel lista twila ta’ mistoqsijiet lill-PM dwar il-privatizzazzjoni tal-Enemalta

Il-PN iddeplora l-a;ir b’abbu] tal-poter tal-Ministru Anton Refalo meta sejja[ lura vapur tal-Gozo Channel u g[amel xenata quddiem il-passi;;ieri fil-port ta/-?irkewwa

Il-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil fil-Parlament ilbiera[ g[amel lista twila ta’ mistoqsijiet lill-Prim Ministru Joseph Muscat wara li fi stqarrija ministerjali li g[amel naqas milli jag[ti dettalji tal-ftehim li Muscat iffirma mal-gvern ?ini] g[all-privatizzazzjoni talEnemalta. Filwaqt li qal li se jkun qieg[ed iwie;eb g[all-mistoqsijiet li se jsirulu, meta re;a’ ltaqa’ l-Parlament wara l-vaganzi tassajf, Muscat ilbiera[ naqas li jinforma lill-Kamra b’dak li ffirma f’isem pajji]na mal-Gvern ?ini] biex ibieg[ u jipprivatizza lKorporazzjoni Enemalta. Minflok, il-Prim Ministru ta lista ta’ laqg[at u ]jarat li kellu barra l-pajji] fl-a[[ar ;img[at. Wara l-istqarrija li g[amel ilPrim Ministru nieqsa minn kull dettal u nieqsa minn dak li lpoplu ried jisma’ b’rabta ma’ dak li kien wieg[ed li se jkun qieg[ed jag[ti l-informazzjoni dwar il-ftehim iffirmat ma/?ina meta kellu jer;a’ jiltaqa’ lParlament, Simon Busuttil g[amel sensiela ta’ mistoqsijiet dwar kif u meta bdew it-ta[ditiet tal-Gvern Malti ma/-?ina. Staqsa wkoll kif il-Gvern Malti informa lil kul[add dwar dan ilftehim i]da mhux lillOppo]izzjoni. Il-Kap tal-Oppo]izzjoni staqsa kemm mill-ishma talKorporazzjoni Enemalta se jg[addu g[and i/-?ina g[all€200 miljun. Staqsa wkoll jekk fil-valutazzjoni, hux qed jivvaluta biss dak li se jag[ti lill-Gvern ?ini] u jekk hux jikkalkula ssieq li se ting[ata /-?ina biex tid[ol fl-Ewropa. Staqsa g[aliex ma saritx sej[a g[all-offerti, g[aliex ma rax jekk hemmx

interess minn gvernijiet o[ra minbarra mi/-?ina u g[aliex ma saritx ukoll sej[a g[all-interess mis-settur privat biex il-Gvern jassigura li jkun kiseb l-a[jar offerta. Simon Busuttil staqsa kif se jkunu affettwati l-intrapri]i li hawn f’pajji]na fis-settur tassolar panels u jekk saritx konsultazzjoni ma’ dan is-settur. Il-Kap tal-Oppo]izzjoni kkowta l-programm elettorali tal-Partit Laburista fejn jg[id li l-Enemalta mhix se ti;i privatizzata. Minkejja din il-weg[da, il-

Prim Ministru se jipprivatizza lEnemalta bi ksur tal-mandat elettorali. Staqsa wkoll jekk il-[addiema kinux ikkonsultati dwar il-possibbiltá li jintbag[tu ja[dmu flimpjanti tas-solar panels li g[andha /-?ina. Staqsa jekk isir hekk, liema kundizzjonijiet se jkollhom il-[addiema, ji;ifieri jekk hux il-kundizzjonijiet li jgawdu f’pajji]na jew il-kundizzjonijiet tal-[addiema fi/-?ina. Simon Busuttil qal li l-Prim Ministru pprova jserra[ ras ilpoplu dwar il-prezz u l-

provvista tad-dawl u l-ilma. Dak li qed jg[id li se jwettaq ilGvern ftit li xejn iserra[ ras lOppo]izzjoni g[aliex filwaqt li qed jg[id li se jg[addi nofs ilprovvista tal-ener;ija lill-privat, se jg[addi 30 fil-mija min-nofs li jibqa’ lill-Gvern ?ini]. Dan ifisser li l-Gvern ikun qed jitlef il-kontroll tal-ma;;oranza talprovvista tal-ener;ija. Id-dawl u l-ilma huma oqsma sensittivi u l-Gvern Malti g[andu j]omm il-kontroll s[i[ fuqhom. g[al pa;na 5

Abbu] tal-poter

Ara pa;na 3 Parlament

Mozzjoni L-Oppo]izzjoni Nazzjonalista ressqet mozzjoni fil-Parlament biex tipproponi l-[atra ta’ Kummissarju g[all-Im;iba Xierqa fil-{ajja Pubblika Ara pa;na 7 }ieda fil-prezz

Il-gass jog[la b’ewro

Il-prezz ta’ /ilindru tal-gass mil-lum se jog[la b’ewro g[allprezz ta’ 18.30 ewro. Dan ilprezz se jibqa’ g[oli sal-a[[ar tas-sena. Ara pa;na 8 Il-Vatikan

Lejn qdusija

Membru ta’ skwadra tal-esperti dwar l-armi kimi/i man-Nazzjonijiet Uniti jitlaq minn lukanda f’Damasku. Dan ir-ra;el u l-ispetturi kollegi l-o[ra lbiera[ ikkonkludew it-tieni missjoni f’xahrejn fejn investigaw allegazzjonijiet dwar u]u ta’ armamenti kimi/i u biolo;i/i fuq in-nies waqt il-konflitt /ivili bejn il-qawwiet tal-President Sirjan Bashar al-Assad u r-ribelli li jridu jwaqqg[uh mill-poter. Ara wkoll pa;na 16

Il-Papa :wanni Pawlu t-Tieni u l-Papa :wanni XXIII f’April li ;ej ikunu ddikjarati qaddisin u b’din il-kanoni]]a]]joni doppja g[andha tkun l-ewwel tat-tip tag[ha fl-istorja tal-Knisja Kattolika Ara pa;na 15


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

2

LOKALI

Il-PL u l-orizzont [atja ta’ malafama

L-eks Kap tas-Servizz Sigriet mhux [ati li fera anzjan

Il-Qorti kkundannat lill-;urnal tal-General Workers’ Union (GWU), l-orizzont, flimkien mal-Partit Laburista j[allsu ssomma ta’ €5,000 wara li nstabu [atja li mmalafamaw lillKummissarju Ewropew g[asSa[[a u l-Affarijiet talKonsumatur, Tonio Borg, wara li riklam tal-Partit Labrista li kien deher fil-;urnal tal-GWU kien wie[ed libellu]. Ir-riklam tal-Partit Laburista kien deher fit-22 ta’ Awwissu fl2007, u kien intitolat ‘Kumpens ta’ kwa]i Lm70,000’. Ir-riklam kien ippubblikat fuq fa//ata s[i[a tal-pa;na 12 tal-gazzetta lorizzont.

{atja flimkien ta’ malafama fil-konfront ta’ Tonio Borg Ir-riklam kien jinkludi, fuq na[a wa[da ritratt ta’ Tonio Borg jid[aq u ta[tu ritratt ta’ Ninu Zammit, b[al Tonio Borg, dak i]-]mien Ministru tal-Gvern Nazzjonalista. Ir-riklam kien jg[id li lMinistru Ninu Zammit kien ing[ata kumpens ta[t pro/edura li ma kinitx tapplika g[alih. Il-Ma;istrat Francesco Depasquale qal li f’dan il-ka] jidher /ar li tali kumment la kien onest u lanqas kien ;ust fil-konfront ta’ Tonio Borg, u g[alhekk g[andu jigi penalizzat millQorti. Ing[ad ukoll li kemm l-editur ta’ l-orizzont u l-Partit Laburista kienu flimkien responsabbli g[al din il-malafama, u li flimkien iridu j[allsu d-danni bl-img[ax mid-data tas-sentenza.

Id-Deputat Nazzjonalista Antoine Borg ilbiera[ [a l-;urament tal-[atra b[ala membru ;did tal-Kamra tar-Rappre]entanti. Qabel da[al g[all-ewwel darba fil-Parlament u [a l-;urament ta’ deputat, Antoine Borg u l-familja tieg[u kellhom laqg[a mal-Ispeaker tal-Parlament An;lu Farrugia li fiha l-Ispeaker tkellem dwar l-appo;; li l-Uffi//ju tal-Ispeaker jag[ti lid-deputati kolha. G[al-laqg[a mal-Ispeaker attendew ukoll il-whips ta]-]ew; gruppi parlamentari, David Agius u Carmelo Abela. (Ritratt> Brian Grech)

Jammetti li rrikkatta u hedded lill-eks ministru Jason Azzopardi Dennis Catania ta’ 32 sena minn {a]-}abbar ;ie lliberat bilkundizzjoni li ma jag[milx reat ie[or fi ]mien tliet snin wara li ammetta akku]i ta’ rikatt u theddid fil-konfront tal-eks ministru Nazzjonalista Jason Azzopardi. Dennis Catania, li ja[dem b[ala assistant electrician, kellu xi problemi mal-Joint Office fuq xi bi//a g[alqa fejn hu ried li ttitlu tag[ha jg[addi f’ismu. Hu kien iltaqa’ mal-Avukat Jason Azzopardi u kiteb kemm il-darba lil joint office u ppretenda li jir-

ran;a kollox. Catania ammetta li fil-11 ta’ Frar li g[adda, ftit tal-;img[at qabel l-elezzjoni, meta kien irrabjat [afna, hedded ukoll li se jqassam recordings ta’ Jason Azzopardi. L-eks Ministru millewwel kiteb lill-Kummissarju tal-Pulizija dwar dan. L-eks Ministru Azzopardi kkonferma fil-Qorti li Catania wara infurmah li kien qed jibblaffja, u li hu ma kellu ebda recrordings fuqu. Hu sku]a wkoll ru[u g[all-komporament

tieg[u. Il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Chris Pullicino, ikkonferma li Catania kkopera mal-Pulziija. Il-Ma;istrat Claire Stafrace Zammit minbarra li lliberat lil Catania b’diversi kundizzjonijiet, ordnatlu li j]omm il-pa/i. Ordnat ukoll protezzjoni ta’ sena lill-Avukat Jason Azzopardi. L-Avukati Stephen Tonna Lowell u Kris Busietta rrappre]entaw lill-Avukat Azzopardi.

Godfrey Scicluna, ta’ 61 sena minn Ra[al :did, l-eks Kap tas-Servizz tas-Sigurtà, ma nstabx [ati li kkaw]a feriti gravi fuq anzjan bil-Qorti tg[id li l-Prosekuzzjoni ma rnexxiliex tipprova l-ka]. Punt important f’dan il-ka] kien ukoll li ma kienx hemm persuni li raw kif se[[ l in/ident. Meta se[[ l-in/ident, ilPulizija, fil-pre]enza tal-infermiera, staqsiet lin-nies li kienu fl-akkwati jekk rawx kif se[[ lin/ident. Madankollu kul[add wie;eb fin-negattiv. Il-karozza involuta fil-ka] hi tal-Gvern. Mill-atti tal-pro/ess [are; li l-persuna li kienet se t[alli lparke;;, kienet Louis Gatt, i]da dan stqarr fil-Qorti li ma ra xejn. L-anzjan sofra ksur, tben;il u hematoma, filwaqt li Scicluna dejjem qal li hu kien wieqaf u ma setax tajjar lillanzjan. Il-Qorti qalet li mill-fatturi kollha ma tistax issib ra;uni g[aliex g[andha tiddubita xi ver]joni mog[tija mill-eks Kap tas-Servizzi Sigrieti. Il-Qorti lliberat lil Scicluna minn kull akku]a. Il-ka] kien se[[ fit-2 ta’ :unju tal-2012 f’Ra[al :did. F’dan l-in/ident, Raffaele Lughermo ta’ 90 sena kien sofra ;rie[i ta’ natura gravi konsegwenza ta’ in/ident stradali meta ntlaqat minn karozza misjuqa minn Scicluna. Lughermo kien miet disa ’ xhur wara li kien se[[ l in/ident i]da mhux kaw]a ta’ dan l-in/ident. G[al Godfrey Scicluna dehru l-Avukati Michael Sciriha u Giannella de Marco.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

3

LOKALI

Ka] ie[or ta’ abbu] tal-poter Vapur tal-Gozo Channel ordnat idur biex ji;bor lill-Ministru Anton Refalo Il-Partit Nazzjonalista sejja[ la[bar li [ar;et fil-media li lMinistru g[al G[awdex Anton Refalo sejja[ il-vapur tal-Gozo Channel, l-MV Gaudos, lura lejn il-port ta/-?irkewwa meta dan kien di;à wasal [dejn Kemmuna, b[ala abbu] talpoter. Fi stqarrija ma[ru;a mill-kelliema g[al G[awdex Giovanna Debono, il-Partit Nazzjonalista qal li din l-im;iba mill-Ministru Anton Refalo saret sempli/ement g[aliex l-istess Ministru wasal il-port wara li kien telaq il-vapur. F’a[bar li [ar;et ilbiera[ minn The Times of Malta, kien ]velat li vapur tal-Gozo Channel li kien fi triqtu lejn l-Im;arr nhar il{add filg[axija kien ordnat imur lura biex ji;bor passi;;ier partikolari. Dan il-passi;;ier ma kien [add [lief il-Ministru g[al G[awdex Anton Refalo. Il-vapur MV Gaudos kien qed ja[dem fuq shuttle service u telaq mi/ -?irkewwa vojt . Hekk kif kien qrib il-fish farm qrib Kemmuna, il-vapur kien ordnat biex idur lura lejn i/?irkewwa biex ji;bor lill Ministru, u dan minkejja li ]]ew; bastimenti l -o[ra Ta’ Pinu u Malita kienu fi triqithom lejn i/-?irkewwa. Sorsi fi [dan il-Gozo Channel li tkellmu mat-Times of Malta spjegaw li shuttle service ja[dem skont il-konkorrenza u hekk kif deher li din naqset, ilvapur Gaudos kien ordnat jitlaq vojt mi/-?irkewwa g[all-[abta tat-8.35pm. tal-{add u jsor;i lIm;arr g[al-lejl. Il-vapur wasal i/-?irkewwa g[all-[abta tad9.05pm u eventwalment lura lIm;arr g[ad-9.25pm. Il-vapur ta’ wara, l-MV Malita, wasal lIm;arr kwarta biss wara. Ikkuntattjat mit-Times of Malta, il-Ministru Refalo qal li hu ma ordnax li l-vapur idur lura i]da /empel lill-Gozo Channel biex jilmenta li l-vapur telaq vojt. Qal ukoll li din hi sitwazzjoni ina//ettabbli u se jitlob li min ordna lil vapur jitlaq ji;i sospi]. Anton Refalo qal ukoll li lMV Gaudos kien g[adu kemm [alla /-?irkewwa u mhux veru kien di;á wasal qrib Kemmuna. Fi stqarrija b’reazzjoni g[al din l-a[bar, il-kumpanija Gozo Channel [adet it-tort fuqha ta’ dak li ;ara.

Il-PN iddeplora l-a;ir tal-Ministru Anton Refalo (ritratt) li a;ixxa b’mod skorret billi sejja[ lura vapur tal-Gozo Channel u g[amel xenata quddiem il-passi;;ieri fil-port ta/-?irkewwa

Il-Gozo Channel qalet li dduty manager ir/ieva telefonata minn passi;;ier, li identifika ru[u b[ala l-Ministru g[al G[awdex jilmenta li xi passi;;ieri t[allew l-art. Il-Gozo Channel qalet li fl-ebda mument il-Ministru ma ordna jew talab lill-vapur biex idawwar ir-rotta.

Ministru tal-Gvern ta’ Muscat jag[ti l-ag[ar e]empju possibbli Il-kumpanija fissret ukoll li kien id-duty manager li irrealizza l-i]ball u ordna biex il-vapur idur lura lejn i/-?irkewwa. B’rabta ma’ dak li kien ]velat dwar l-a;ir tal-Ministru g[al G[awdex Anton Refalo, il-PN qal li kull ma jmur qieg[ed jidher aktar /ar kemm il-poter

telg[alhom g[al rashom lillministri ta’ dan il-Gvern. Fil-le;i]latura li g[addiet, ilPartit Nazzjonalista fil-Gvern kien [a azzjoni kontra min ipprova jabbu]a mill-poter b’dan il-mod, billi jitlob vapur tal-Gozo Channel jirritorna lura fil-port. I]da g[all-Gvern ta’ Muscat, mhux talli ji;i ttollerat dan labbu], i]da talli hu l-ministru stess li jag[ti l-ag[ar e]empju possibbli lil kul[add. Issa, sostna l-PN, il-Ministru g[al G[awdex qed jipprova jo[loq storja biex il-[tija jitfag[ha fuq [addie[or. Hu /ar li kien il-Ministru Refalo li a;ixxa b’mod skorret billi sejja[ lura l-vapur u g[amel xenata quddiem il-passi;;ieri fil-port ta/-?irkewwa. Il-PN iddeplora l-a;ir talMinistru g[al G[awdex u sa[aq li l-Prim Ministru Muscat g[andu jirrispondi jekk japprovax jew le din l-attitudni abbu]iva.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

4

PARLAMENT

Muscat ma jag[tix dettalji fil-Parlament dwar il-ftehim ma/-?ina Il-Prim Ministru Joseph Muscat ilbiera[ fil-Parlament, fi stqarrija Ministerjali twila li g[amel meta re;a ltaqa’ lParlament wara l-vaganzi tassajf, ma tax dettalji dwar il-ftehim li l-Gvern Malti iffirma ma/-?ina dwar il-privatizzazzjoni tal-Korporazzjoni Enemalta. B’rabta mal-ftehim li kien iffirmat fi/-?ina mal-Gvern ?ini] g[all-privatizzazzjoni talKorporazzjoni Enemalta, Muscat qal li s’issa sar il-konvenju, u l-Gvern se jressaq quddiem il-Parlament il-ftehim g[all-approvazzjoni. Filwaqt li wieg[ed li jimxi blakbar trasparenza, il-Prim Ministru kkritika dak li sab ilGvern fil-Korporazzjoni Enemalta, u qal l-Gvern [a [sieb li jsa[[a[ il-Korporazzjoni biex tassigura l-impjiegi tal[addiema u to[loq impjiegi green jobs ;odda. Fl-istqarrija Ministerjali Joseph Muscat qal li l-pjan li g[andu l-Gvern g[all-ener;ija g[adu on track u sa Marzu li ;ej se jra[[as it-tariffi tad-dawl u tal-ilma, l-ewwel g[all familji. Il-Gvern qed jara wkoll li lprezz tal-petrol u d-diesel ikun wie[ed stabbli u mhux jiddependi minn xahar g[al xahar skont il-prezz internazzjonali. Qed jara wkoll li jkun hemm ukoll stabbilitá fil-prezz ta/-/ilindri tal-gass, u filwaqt li se ji]died b’ewro, se jibqa’ l-istess sala[[ar tas-sena. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li anke r-Russja trid ta[dem ma’ Malta, u fil-;img[at li ;ejjin se j]uru Malta rappre]entanti tal-Gvern Russu

biex isiru ta[ditiet dwar tis[i[ fir-relazzjonijiet. Il-Prim Ministru qal li r-relazzjoni mal-Libja hi wa[da stabbli u li wasslet g[al ftehim biex ikun hawn prezzijiet vanta;ju]i g[al Malta li jserr[u ras ilfamilji u n-negozji. Dan il-ftehim g[ad irid ji;i negozjat fiddettal u jwassal biex Malta mhux tixtri ener;ija millEwropa, i]da tkun f’po]izzjoni li tbieg[ ener;ija lill-Ewropa. Tkellem ukoll dwar kif Malta se toffri s-servizzi tat-tag[lim tal-Ingli] g[al-Libjani u kif se jsir u]u mill-iskola f’Ta’ :iorni. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-indirizz li g[amel lillAssemblea :enerali tal-:nus Mag[quda. Matul i]-]jara flIstati Uniti, Joseph Muscat qal li kellu l-okka]joni jitkellem masSomalja, il-pajji] li minnu jori;inaw il-parti kbira tal-immigranti irregolari. F’ta[ditiet malPrim Ministru tas-Somalja, sar qbil li ssir laqg[a bejn delegazzjonijiet ta]-]ew; pajji]i [alli flimkien jibdew ja[dmu dwar ilproblema tal-immigrazzjoni. Dwar dan saru ta[ditiet ukoll mas-Segretarju :enerali tal:nus Mag[quda li mieg[u sar enfasi li Malta ma tistax tibqa’ ta//etta s-sitwazzjoni li te]isti llum. Saru laqg[at ukoll malAl;erija fejn kienu diskussi titjib fir-relazzjonijiet inklu] fitturi]mu u fil-qasam tal-kummer/. Saru ta[ditiet ukoll malAwtoritá tal-Palestina, malQatar, mal-Kuwajt, il-Bahrain u l-Emirati G[arab Mag[quda. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-laqg[a li kellu malPresident Barak Obama u talmara tieg[u Michelle ma’ Michelle Obama. Saru ta[ditiet

Il-Prim Ministru Joseph Muscat g[amel stqarrija fil-Parlament ilbiera[ dwar i]-]jarat u l-laqg[at li kellu barra l-pajji] fix-xhur tas-sajf, fejn iffirma fost l-o[rajn ftehim ma/-?ina g[all-privatizzazzjoni tal-Enemalta

ukoll mal-eks President Amerikan Bill Clinton u ma’ Hilary Clinton. Il-Prim Ministru semma wkoll il-laqg[at li kellu mal-komunitajiet Maltin fl-Istati Uniti u filKanada. }jara o[ra li semma lPrim Ministru kienet dik li saret fl-Ukrajna li matulha sar ftehim

inizjali dwar it-tne[[ija tat-taxxa doppja. Joseph Muscat qal li l-Gvern ma j[arisx lejn in-negattivitá, i]da jg[id lill-familji li “Malta tag[na lkoll”. Il-Gvern g[andu pjan /ar li jmur fejn imur, ji;i lura biex jirrapporta dak li jkun kiseb.

Mistoqsijiet lill-Prim Ministru Diversi deputati mi]-]ew; na[at tal-Kamra lbiera[ ressqu diversi mistoqsijiet dwar listqarrija ministerjali li g[amel ilbiera[ filg[axija stess il-Prim Ministru Joseph Muscat dwar illaqg[at u ]-]jarat li kellu barra lpajji], b’mod partikluari dwar ilftehim ma/-?ina g[all-privatizzazzjoni tal-Enemalta. Id-Deputat Nazzjonalista Robert Cutajar g[amel diversi mistoqsijiet dwar il-ftehim li semma l-Prim Ministru u kif dak li semma se jo[loq impjiegi. Staqsa wkoll jekk mas Segretarju :enerali tal -:nus Mag[quda tkellimx dwar il push back tal-immigranti li kien lest jag[mel il -Prim Ministru kieku ma ;iex imwaqqaf mill -Qorti tadDrittijiet tal-Bniedem. Id - Deputat Laburista Anthony Agius Decelis ukoll staqsa jekk kienx hemm negozjati mal-Gvern ?iniz qabel lelezzjoni. Hu qal li ma jara xejn [a]in jekk kien hemm kuntatti qabel, i]da jkun tajjeb li l-Prim Ministru jg[id meta bdew in-negozjati mal-Gvern ?ini]. George Pullicino staqsa jekk fis-sitt xhur li g[addew kellux kuntatti jew negozjati ma’ gvernijiet o[ra dwar il-privatizzazzjoni tal-Enemalta. Fi twe;iba g[al mistoqsija Parlamentari, il-Ministru Konrad Mizzi qal li l-ftehim ma/-?ina beda ji;i diskuss f’April li g[adda. Il-Ministru ma we;ibx mistoqsija dwar min kienu l-persuni li [adu sehem fin-negozjati. Id-Deputat Nazzjonalista qal li f’;ieh it-trasparenza, il-Prim Ministru g[andu jg[id min kienu l-persuni li [adu sehem fin-negozjati f’isem il-Ministeru u f’isem l-Enemalta. George Pullicino staqsa g[aliex il-Gvern g[adu ma ppubblikax il-memorandum of understanding li [abbar li la[aq ma/-?ina. Dwar il-ftehim mal-Libja, George Pullicino staqsa xi tra[[is mistenni jkun hemm filprezzijiet tal-prodotti tal-fuel fuq il-ba]i ta’ dan il-ftehim. Staqsa wkoll f’liema zoni li fihom hemm kunflitt bejn ilGvern Malti u l-Gvern Libjan li qed isiru diskussjonijeit g[al tiftix kon;unt. Id-Deputat Nazzjonalista qal li hemm zoni li dwarhom hemm kunflitt wkoll mal-Gvern Taljan. g[al pa;na 5


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

5

PARLAMENT

Il-Gvern mitlub ipo;;i fil-Parlament il-ftehim marbut mal-impjieg tal-mara tal-Ministru Mizzi minn pa;na 1

Simon Busuttil staqsa x’se tkun il-po]izzjoni tal-Gvern Malti jekk tinqala’ kwistjoni bejn l-UE u /-?ina. Il-Kap tal-Oppo]izzjoni qal li l-ftehim ma/-?ina ;ie ffirmat mill-Ministru Konrad Mizzi. Wara sar mag[ruf li mart ilMinistru Mizzi ;iet inga;;ata b[ala ambaxxatri/i biex tattira investiment mi/-?ina. Staqsa kif saret din il-[atra ming[ajr sej[a pubblika. Staqsa wkoll jekk din il-[atra saritx qabel jew wara lftehim ma/-?ina. Talab ukoll li jitpo;;a fuq ilMejda tal-Kamra l-ftehim li sar li b’ri]ultat tieg[u mart ilMinistru Konrad Mizzi se tkun qed tir/ievi [las ta’ ¤2,000 fil;img[a. Simon Busuttil qal li filwaqt li l-Prim Ministru [abbar li ra[[as il-prezz tal-pterol f’sitt /ente]mi, fl-istess waqt mart ilMinistru Mizzi se tkun qed ting[ata €2,000 fil-;img[a. Fisser ukoll li l-Gvern Laburista m’g[andux mandat elettorali biex jipprivatizza lKorporazzjoni Enemalta. Filprogramm elettorali g[andu miktub iswed fuq l-abjad li lPartit Laburista fil-Gvern mhux se jipprivatizza l-Korporazzjoni Enemalta. Bil-ftehim li [abbar li la[aq ma/-?ina, il-Prim Ministru Joseph Muscat se jkun qed imur kontra din il-weg[da elettorali. Simon Busuttil qal ukoll li mhux minnu li l-Oppo]izzjoni hi kontra l-ftehim iffirmat malLibja. L-Oppo]izzjoni [ar;et stqarrija li fiha fa[[ret il-ftehim, i]da g[andha kull dritt titlob aktar dettalji dwar dan il-ftehim u kif se jaffettwa l-prezz talprodotti ta]-]ejt f’pajji]na. Simon Busuttil qal li jaqbel li kull fejn mar kul[add kellu kliem ta’ tif[ir dwar Malta. Dan jikkonferma l-livell tajjeb li lGvern Nazzjonalista [alla lillpajji]. Simon Busuttil staqsa jekk pajji]i o[ra ja//ettawx li mart Ministru tidda[[al ta[dem malGvern ming[ajr sej[a kif regolarment isir. Staqsa jekk qalulux ukoll li jekk isir hekk, ilMinistru in kwistjoni jirri]enja minnufih. I]da fil-ka] ta’ dak li ;ara f’pajji]na, qisu xejn m’hu xejn.

Il-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil talab lill-Gvern ipo;;i fuq il-Mejda tal-Kamra l-ftehim li b’ri]ultat tieg[u mart il-Ministru Konrad Mizzi se tkun qed tir/ievi [las ta’ €2,000 fil-;img[a

Il-Prim Ministru talab lilliSpeaker biex jag[ti ruling dwar dak li qal il-Kap talOppo]izzjoni li hu (il-Prim Ministru) inda[al lillKummissarju tal-Pulizija fil-ka] li kien qed isemmi. Simon Busuttil qal li hu qed jag[mel mistoqsijiet u g[andu dritt ji;bed konklu]jonijiet politi/i dwar dak li sar. Simon Busuttil staqsa jekk pajji]i jippermettux li jkun hemm ind[il politiku malKummissarju tal-Pulizija dwar investigazzjonijiet li jkunu qed isiru. Jew jekk isirx ind[il flg[a]la tal-Kap Kmandant talArmata. Staqsa wkoll jekk vapur ji;ix ordnat lura lejn il-port g[aliex ma jkunx la[qu Ministru.

Il-Ministru Anton Refalo ppre]enta ]ew; affidavit biex juri li ma kien hemm l-ebda nd[il min -na[a tieg[u . Fi skambju ta’ kummenti li saru mi]-]ew; na[at, Anton Refalo rtira wkoll kliem ta ’ “ma[mu;in” li indirizza lejn lOppo]izzjoni meta qajjem lilment tieg[u. Meta re;a’ rrefera g[all-ftehim ma/-?ina, Simon Busuttil qal li l-Oppo]izzjoni hi favur li jkun hemm relazzjonijiet tajbin, u hi favur ukoll il-privatizzazzjoni. Dak li ma taqbilx dwaru lOppo]izzjoni hi li ma jkunx hemm trasparenza fir-relazzjonijiet li jsiru u li ma jkunx hemm privatizzazzjoni f’oqsma importanti b[all-qasam talener;ija.

Mistoqsijiet li je[tie;u twe;ibiet minn pa;na 4

Id - Deputat Nazzjonalista Carm Mifsud Bonnici staqsa jekk il-Gvern g[andux jikkunsidra li joffri g[ajnuna akbar lis - Somalja fid - dawl tat ta[ditiet li saru u fid-dawl talimpenn tal-Gvern Somalu biex i;ib il - pajji] ‘ il quddiem . Staqsa wkoll x ’ ta[ditiet konkreti kien hemm mal Al;erija u t - Tune]ija u x ’ kienu l - kummenti tas Segretarju :enerali tal-:nus Mag[quda. Id-Deputat Nazzjonalista staqsa wkoll x’inhi l-po]izzjoni dwar it-tne[[ija tal-iffri]ar tal-

assi tal-Libja. Kompla jistaqsi dwar x’ta[ditiet li qed isiru u kif is-settur privat Malti se jkun jista’ jibbenefika minn investimenti u opportunitajiet ta’ xog[ol fil-Libja, fil-Qatar u filKuwajt. Staqsa wkoll fuq liema livell se jsiru t-ta[ditiet bejn Malta u r-Russja. Karm Mifsud Bonnici staqsa wkoll x’inhi l-konoxxenza inizjali fuq livell personali malPresident Barak Obama. Id-Deputat Nazzjonalista Robert Arrigo staqsa fejn filprogramm elettorali Laburista hemm indikat li ti;i privatizzata l-Enemalta.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

6

LOKALI

Jin;abru kwa]i €40,000 fil-maratona Sfida 51 €39,680 kienet i/-/ifra finali li n;abret fil-maratona ‘Sfida 51’, li matulha numru ta’ personalitajiet qattg[u 51 sieg[a, bejn il-:img[a u l-{add, ta[t saqaf wie[ed fis-sala ewlenija tad-Dar ?entrali tal-PN li ;iet trasformata f’appartament mg[ammar b’kollox biex fl-isfida jin;abru fondi b’risq Net TV u Radio 101. }gur li dak li g[amlu l-personalitajiet li pparte/ipaw – Ron Briffa, Louise Tedesco, Matthew Bonett, Clarissa Ellul, Charles Saliba, Sue Rossi, Charles Camenzuli, Sarah Agius u Matthew Calleja – ni]el g[asel mat-telespettaturi ta’ NET Television, li setg[u jsegwuhom f’xandira diretta sa x[in spi//at il-maratona, il-{add bil-lejl g[all-[abta tal-10pm.

Maratona ta’ 51 sieg[a b’risq l-iskeda l-;dida ta’ Net TV u Radio 101 b’diversi programmi ;odda F’kompetizzjoni li organizza l-istazzjon fil-jiem ta’ qabel ‘Sfida 51’, xi [add mit-telespettaturi kellu l-opportunità jing[aqad mal-personalitajiet. Din ix-xorti messet lil Sebastian Mifsud. Il-personalitajiet kienu ta[t l-iskrutinju kontinwu talOraklu, li wkoll kien parti essenzjali minn din il-maratona. Il-parte/ipanti tqassmu

Il-maratona Sfida 51 kienet su//ess tant li nqab]et il-mira ma[suba g[al din il-maratona

f’]ew; timijiet – Alpha u Omega – i]da ftit taw ka] dan ilfatt, tant li flimkien raw li jg[inu lil xulxin u jwie;bu t-telefonati tat-telespettaturi, li ma qatg[u xejn anke matul il-lejl. Fi tmiem il-51 sieg[a, il-{add fl-10pm il-parte/ipanti ng[ataw sorpri]a mill-Oraklu – il-membri tal-familji tag[hom ing[ataw l-a//ess g[all-appartament. Dan intlaqa’ b’fer[ mill-parte/ipanti, li minkejja l-g[ejja baqg[u g[addejjin bil-briju sal-a[[ar [inijiet. Fi tmiem il-maratona, meta spi//at ix-xandira, il-parte/ipanti ntlaqg[u mill-g[exieren ta’

persuni li kienu fil-foyer tad-Dar ?entrali, b’/ap/ip u anke [adu ritratti mag[hom. In-Nazzjon tkellem ma’ Louiselle Vassallo, il-Media Manager ta’ Media.Link Communications, dwar issu//ess ta’ din il-maratona b’risq Net TV u Radio 101. Louiselle Vassallo qalet li lmaratona kienet su//ess tant li nqab]et il-mira ma[suba g[al din il-maratona. Hi spjegat li g[alkemm dan kien weekend ta’ [idma kbira, tant li t-Tnejn kul[add qam g[ajjien, kien weekend li ssarraf f’[afna mumenti sbie[.

Tkellmet dwar mumenti sbie[ kemm g[all-parte/ipanti, g[annies li [admu minn wara l-kwinti, u g[al dawk kollha li /emplu jew ]aru d-Dar ?entrali tal-PN u taw il-kontribuzzjoni tag[hom. Kellha wkoll kliem ta’ tif[ir g[all-crew ta’ NET TV li [adem tul din il-maratona. U proprju lbiera[, bdiet l-iskeda l-;dida ta’ Net Television u Radio 101 b’diversi programmi ;odda g[all-iskeda tal-[arifa u x-xitwa. Mill-iskeda l-;dida Net News se jkun qed jixxandar fis7.30pm, u se jkun parti mill-programm ‘.net’ li qed jibda fis-

6.30pm. Net News qed ji;i ppre]entat b’dehra differenti bi grafika ;dida u aktar friska. L-appuntamenti mal-a[barijiet fuq Net TV matul il-jum huma diversi. Net News jibda minn filg[odu kmieni bejn is7am u t-8am, imbag[ad jixxandru a;;ornamenti fis-2pm u fis6pm, filwaqt li l-bullettin live jixxandar fil-[in il-;did tas7.30pm. Wara, ikompli ‘.net’ sat8.30pm. B[as-soltu fid-9.30pm jkun hemm [arsa lejn il-punti ewlenin tal-;urnata, waqt li la[[ar bulettin tal-a[barijiet jixxandar fil-11pm.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

7

LOKALI

Mozzjoni mill-Oppo]izzjoni g[al tis[i[ tal-im;iba pubblika Ka]i gravi ta’ dikjarazzjonijiet foloz tal-assi minn Ministri u Segretarji Parlamentari u l-[atra tal-mara tal-Ministru Konrad Mizzi b[ala konsulent spe/jali bla sej[a pubblika L-Oppo]izzjoni Nazzjonalista ressqet mozzjoni Parlamentari biex permezz tag[ha tissa[[a[ lim;iba pubblika. Il-mozzjoni kienet ppre]entata lbiera[ lill-Ispeaker talParlament An;lu Farrugia, millKap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil fil-pe]enza tal-Vi/iKap tal-PN g[all-{idma Parlamentari, Mario de Marco, u tal-whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius. Wara l-pe]entazzjoni tal-mozzjoni, Simon Busuttil indiriza konferenza tal-a[barijiet fil-bini tal-Parlament. Simon Busuttil tkellem dwar l-iskop wara l-mozzjoni u qal li l-Oppo]izzjoni hi impenjata favur it-tis[i[ tat-trasparenza flim;iba pubblika. Hu kompla li l-Oppo]izzjoni ppre]entat din il-mozzjoni wara l-ka]i ta’ dikjarazzjonijiet foloz minn ministri u segretarji parlamentari dwar l-assi tag[hom u wara l-ka] li fih Sai Mizzi, ilmara tal-Ministru Konrad Mizzi, in[atret konsulent spe/jali talMalta Enterprise ming[ajr ma n[ar;et sej[a pubblika. Simon Busuttil qal li lOppo]izzjoni qed turi li mhix Oppo]izzjoni li tikkritika biss i]da hi Oppo]izzjoni li tipproponi. Hu sostna li l-proposti talOppo]izzjoni jinkludu t-twaqqif ta’ Kumitat Parlamentari li permezz tieg[u ssir anali]i u skrutinju dwar l-im;iba talParlamentari u uffi/jali pubbli/i o[ra. Proposta o[ra talOppo]izzjoni hi li jin[atar Kummissarju g[all-Im;iba Pubblika. Il-Kumitat

Il-mozzjoni ppre]entata lbiera[ lill-iSpeaker An;lu Farrugia mill-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil, tipproponi l-[atra ta’ Kummissarju g[all-Im;iba Xierqa fil-{ajja Pubblika b[ala uffi/jal tal-Parlament li jkun jopera b’mod awtonomu u indipendenti

Parlamentari g[andu jkun ippresedut mill-Ispeaker talParlament u jkun kompost minnumru indaqs ta’ deputati talGvern u tal-Oppo]izzjoni. Wara li ppre]enta l-mozzjoni lill-Ispeaker An;lu Fararugia, ilKap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil indirizza konferenza tal-a[barijiet fil-Parlament u qal li l-ka]i li qed ise[[u ta[t dan ilgvern huma ka]i inwketanti. Hu sostna li l-Oppo]izzjoni tistenna li l-Gvern jappo;;ja l-mozzjoni mressqa minnu u l-Parlament, b’mod unanimu jivvota favur

L-Oppo]izzjoni qed tkun kostruttiva billi tipproponi alternattivi din il-mozzjoni. Simon Busuttil rrifera g[addikjarazzjonijiet tal-assi talMinistri u semma l-ka] ta’ dikjarazzjoni li fiha ministru ddikjara li g[andu nofs miljun ewro fi l-flus kontanti li qal li kisib-

hom mill-propjetá, u li wara rri]ulta li din ma kinitx veru. Iddeputati g[andu jkollhom im;iba onorabbli, sostna Simon Busuttil. Il-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni tipproponi l-[atra ta’ Kummissarju g[all-Im;iba Xierqa fil-{ajja Pubblika b[ala uffi/jal tal-Parlament li jkun jopera b’mod awtonomu u indipendenti. Il-funzjoni ta’ dan ilKummissarju g[andha tkun li ja;;orna l-Kodi/i ta’ Etika g[arrigward ta’ persuni li jservu fil-

[ajja pubblika, inklu] deputati, ministri u segretarji parlamentari, kunsilliera lokali, impjegati fis-settur pubbliku u diretturi ta’ bordijiet fis-settur pubbliku. L-Oppo]izzjoni Nazzjonalita qed tipproponi wkoll li jin[atar kumitat li jkun presedut millIspeaker biex sal-15 ta’ Di/embru j[ejji rapport dwar ittwaqqif tal-Uffi//ju talKummissarju g[all-Im;iba Xierqa fil-{ajja Pubblika u talKumitat Permanenti tal-Kamra g[all-Im;iba Xierqa fil-{ajja Publbika.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

8

Imut mad-daqqa f’in/ident tat-traffiku }ag[]ug[ minn San Pawl ilBa[ar tilef [ajtu matul il-lejl ta’ bejn il-[add u t-Tnejn f’in/ident tat-traffiku li se[[ fl-Im;arr. L-in/ident se[[ g[all-[abta tas-1.30am meta ]-]ag[]ug[ li kien qed isuq karozza tat-tip BMW Series 3, tilef il-kontroll u baqa’ die[el f’garaxx. Mad-daqqa, parti mill-karozza [adet in-nar. Il-Pulizija rnexxielha titfi n-nirien fuq in-na[a ta’ wara tal-karozza. Issej[u l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni ?ivili biex il-vittma ta’ 27 sena seta’ jin[are; mill-karozza. Fuq il-post issejja[ tim mediku, i]da sfortunatament i]]ag[]ug[ kien i//ertifkat mejjet fuq il-post.

LOKALI

L-anzjani fost l-aktar li qed jintlaqtu mill-medi/ini out-of-stock Il-Partit Nazzjonalista esprima t[assib serju fl-okka]joni ta’ Jum l-Anzjani li qed ikun i//elebrat illum, dwar il-fatt li l-anzjani huma fost l-aktar li qed jintlaqtu bin-numru allarmanti ta’ medi/ini out-ofstock. Dan qed jo[loq tbatija kbira lill-anzjani g[ax meta jkunu kostretti li jixtru l-medi/ini, ikun qed jitnaqqrilhom il-livell tal-g[ajxien tag[hom. Fl-okka]joni ta’ Jum lAnzjani li qed jitfakkar illum, il-kelliem tal-Oppo]izzjoni g[all-anzjani, id-Deputat Nazzjonalista Mario Galea, fisser ukoll li l-anzjani qed jintlaqtu minn realtá o[ra ta’ g[oli sostanzjali fil-prezzijiet tal-ikel

li qed ji]diedu b’rata li taqbe] is-7%. Dan jolqot l-aktar lill-familji bi d[ul baxx, fosthom l-anzjani, li parti aktar tan-nefqa tag[hom tmur fuq l-ikel. L-Oppo]izzjoni tit[asseb li fl-ewwel sitt xhur tieg[u, ilGvern pre]enti g[adu ma [asibx biex i]id in-numru ta’ sodod g[all-kura fit-tul g[allanzjani. Pajji]na g[andu popolazzjoni li qed tixjie[ u l-Gvern irid jo[loq minn tal-anqas 150 sodda ;dida fis-sena. Jidher li dan il-Gvern sa issa mhux biss ma [ax passi biex din is-sena j]id dan in-numru ta’ sodod, imma ma jidhirx li g[andu pjani biex dan isir fil-;ejjieni.

Il-PN fakkar li fil-[ames snin li g[addew, Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista ]ied in-numru ta’ sodod g[all-anzjani b’aktar minn elf sodda. IlGvern ta’ Muscat ma jistax jonqos milli j]id sodod ;odda g[all-anzjani, g[aliex anke jekk jonqos g[al sena wa[da biss, il-Gvern se jkollu riperkussjonijiet serji, sa[ansitra fuq Mater Dei fix-xitwa li ;ejja. Daqstant ie[or, il-Gvern g[adu ma [abbarx xi pjanit g[andu biex ikomplu ji]diedu u jinfirxu s-servizzi g[all-anzjani fil-komunità, fosthom idday centres jew in-night shelters. Il-PN sellem lill-anzjani

kollha u rringrazzjahom g[all[afna li taw u g[adhom qeg[din jag[tu lil pajji]na. Sellem ukoll lil dawk li jie[du [sieb l-anzjani kemm fl-isptarijiet, fid-djar tal-anzjani jew fil-komunità, kif ukoll lil dawk il-familjari li jie[du [sieb qraba anzjani. Il-Partit Nazzjonalista sellem lill-anzjani ta’ Malta u G[awdex u rrikonoxxa rri]orsa importanti ta’ pajji]na li hi l-esperjenza tal-anzjani. Fisser lill-anzjani b[ala l-aqwa g[assiesa tal-valuri li jiddistingwuwna b[ala poplu. Huma rabta importanti bejn ilbiera[ u llum, qed jag[tu [afna lil pajji]na u huma forza qawwija ta’ volontarjat.

{ati ta’ pussess ta’ ecstasy u kafeina Il-Qorti preseduta millMa;istrat Miriam Hayman, ikkundannat ra;el ta’ 39 sena mill-Marsa, erba’ xhur [abs [abs sospi]i g[al 18-il xahar wara li rri]ulta li 12,254 pillola ma[suba li kienu ecstacy, fil-fatt kienu kafeina. Fis-26 ta’ April tal-2010, Joseph Buttigieg, kien inqabad b’pusses ta’ pilloli fir-residenza ta’ missier Joseph Buttigieg, fejn hu jg[ix ukoll. Fl-istqarrijiet talPulizija, Buttigieg qal li kien ilu jie[u l-kokaina g[al dawn la[[ar 10 snin u ecstasy g[al dawn l-a[[ar tliet snin. Il-Qorti ma sabitux [ati ta’ traffikar ta’ droga. Wara li ammetta l-akku]i ta’ pusses ta’ ecstacy u kokaina u li ma tg[allimx wara li kien instab [ati darba o[ra, ing[atatlu sentenza sospi]a, bil-Qorti tg[id ukoll li g[andu b]onn l-g[ajnuna.

Il-gass jog[la b’ewro sal-a[[ar tas-sena Il-prezz ta’ /ilindru tal-gass li sal-biera[ kien jinbieg[ 17.30 ewro, mil-lum se jog[la b’ewro g[all-prezz ta’ 18.30 ewro. Dan il-prezz se jibqa’ g[oli sal-a[[ar

tas-sena. Liquigas Malta [abbret ilbiera[ prezz fiss g[a/-/ilindri tal-gass sal-a[[ar ta’ din is-sena, wara talba mill-Awtoritá Maltija

g[ar-Ri]orsi (MRA) biex ikun hemm stabbiltá fil-prezz. Il-prezz ta’ /ilindru tal-gass ta’ 12kg, mil-lum g[ola g[al €18.30, u dak ta’ 15kg g[al

€22.90. Il-prezzijiet il-;odda qed jid[lu fis-se[[ mil-lum it-Tlieta, l-1 ta’ Ottubru, sat-Tlieta 31 ta’ Di/embru 2013.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

9

LOKALI

Gvern li wieg[ed mod u qed jimxi mod ie[or Fid-djalogu tal-Partit Nazzjonalista li fih kienu trattati diversi oqsma, b’mod partikolari l-abbu]i skandalu]i tal-Gvern Laburista, kien hemm ukoll numru ta’ interventi minn diversi persuni. Dawn tkellmu dwar iddiversi ]balji li qed iwettaq dan il-Gvern immexxi minn Joseph Muscat.

Denise Ellul

qed ti]died u dan jixhduh kemm l-ispi]jara kif ukoll ilpazjenti li huma intitolati g[allmedi/ini. Denise Ellul qalet li qabel lelezzjoni d-Deputat Laburista Chris Fearne kien qassam fuljett li fih iddikjara li bi Gvern Laburista jispi//a ]-]mien li jkun hemm medi/ini out of stock. Hi qalet li b[ala spi]jara qed tara l-problema tal-medi/ini out of stock kuljum tant li minn medi/ina partikulari ng[atat biss ]ew; kaxxi biex jinqasmu bejn 900 pazjent. Hi qalet li din il-kwistjoni qed twassal biex ]died ix-xog[ol tal-ispi]jara. Denise Ellul staqsiet jekk hux minnu li l-Ministru tas-Sa[[a Godfrey Farrugia ltaqa’ malKamra tal-Ispi]jara dwar din ilproblema g[ax l - ispi]jara membri mhumiex infurmati.

Il-medi/ini out of stock jipperikolaw is-sa[[a Jekk pazjent li qed jie[u l-pilloli tal-pressjoni ma ji[ux pillola wa[da meta jmissu jie[u, forsi min[abba li tkun out of stock, ikun qed i]id il-periklu li jag[tih attakk tal-qalb bi 30 fil-mija. Denise Ellul, spi]jara li tmexxi spi]erija li qieg[da fl-iskema talIspi]erija tal-G[a]la Tieg[ek (POYC) qalet dan waqt id-djalogu fil - Ka]in tal - Partit Nazzjonalista fil-Mosta. Hi tat ukoll lista twila ta’ medicini li b[alissa huma out of stock u li ma waslux g[and lispi]jara fis - sistema tal Ispi]erija tal-G[a]la Tieg[ek li ng[ataw il-{amis li g[adda. Hi qalet li l-iskema POYC li nbdiet mill - Gvern Nazzjonalista sena u tmien xhur ilu ma kinitx perfetta u kellha xi problemi imma fis-sitt xhur tal-Gvern Laburista, illista ta’ medi/ini out of stock

Hi qalet li llum medi/ini li huma essenzjali g[al xi pazjenti huma out of stock. Helga Ellul qalet li dan il-Gvern sab pedamenti sodi fil-qasam tassa[[a imma minflok bena fuqhom, qed ikissirhom. Illum ]diedu l - kjuwijiet fil - qasam tas - sa[[a u dak li l - poplu g[andu b]onn, mhux isibu. Hi appellat lill-Gvern li issa li ilu sitt xhur fil-poter, irid jibda jiggverna.

Konrad Mizzi ng[atat impjieg mill - Malta Enterprise b[ala envoy g[all-Asja. Kevin Plumpton qal li dan ilGvern qed ikisser il-prin/ipju li biex til[aq trid tistudja , ta[dem u tistika kif kienet ilkultura fi ]mien il-gvernijiet Nazzjonalisti. Hu wissa li rrata tal-qg[ad qed ti]died u appella lill-Gvern biex jo[loq impjiegi g[al kul[add.

Joe Cassar

Il-PN emmen u se jibqa’ jemmen fl-edukazzjoni

Robert Arrigo Kevin Plumpton

Helga Ellul

Problema bla kontroll Helga Ellul, kandidat tal-PN g[all - elezzjonijiet tal Parlament Ewropew waqt iddjalogu qalet li l-PN dejjem ta prijorità lis-sa[[a u lill-kwalità tal - [ajja tal - poplu Malti . Hi qalet li g[alkemm l-iskema talPOYC ma kinitx perfetta , kienet la[qet livell tajjeb, u llum is-sitwazzjoni tal-medi/ini out of stock hi bla kontroll.

irid ja[dem biex din l-industrija tkompli tissa[[a[.

Messa;; negattiv li]-]g[a]ag[

Il-PN qed jisma’ ming[and in-nies

Kevin Plumpton, kandidat talPN g[all-elezzjonijiet talParlament Ewropew waqt id-djalogu tal-PN fil-Mosta qal li lGvern Laburista qed jibg[at messa;; negattiv li]-]g[a]ag[ meta jimpjega biss nies skont il-kulur politiku tag[hom. Hu fakkar li Aaron Farrugia n[atar Kap E]ekuttiv tal Freeport minkejja li m’g[andu ebda esperjenza u kwalifika fis-settur. L-unika kwalifika li g[andu hi li hu [abib tal-Prim Ministru Joseph Muscat . Hemm ukoll il - kandidat Laburista Clifton Grima li qed jissemma li se jin[atar Kap E]ekuttiv fl - Isptar Monte Carmeli filwaqt li l-mara tadDeputat Laburista Silvio Schembri n[atret fil-Bord talPulizija. Il-mara tal-Ministru

Ix - Shadow Minister g[at Turi]mu Robert Arrigo qal li lPN qed jifta[ il-bibien tieg[u biex jisma’ ming[and in-nies. Hu rrefera g[all-policy seminar dwar it - turi]mu li l - PN organizza nhar is - Sibt fejn sema’ ming[ad dawk involuti fl-industrija. Hu qal li madwar 50 ru[ qalulu li ma setg[ux jattendu g[ax kienu qed jib]g[u minn xi vendikazzjoni politika mill-Gvern Laburista. Robert Arrigo qal li l-Gvern Laburista m’g[andux roadmap dwar it-turi]mu u r-rekord ta’ turisti li se jkunu ;ew f’pajj]na din is - sena huma frott tal [idma tal - gvern pre/edenti , Nazzjonalista. Hu spjega li t-turi]mu hu settur importanti li qed jag[ti xog[ol lil eluf ta’ nies u g[alhekk kul[aded

Ix-Shadow Minister g[allEdukazzjoni Joe Cassar qal li lPN dejjem emmen u se jibqa’ jemmen fl-edukazzjoni. Hu qal li f’sena wa[da qed jiggradwaw 2,700 student u studenta mill-Università. Dan hu l-istess numru ta’ studenti li ggradwaw f’16-il sena ta’ Gvern Laburista qabel l-1987. Hu qal li l-g[alliema jag[;nu lfutur tal-istudenti u g[alhekk dawn g[andhom vokazzjoni importanti g[ax fuqhom jiddependi l-futur ta’ kull persuna f’pajji]na. Joe Cassar qal li lprin/ipju tal-koedukazzjoni kien inbeda mill-Gvern Nazzjonalista fl-iskola tal-isport filwaqt li liskejjel indipendenti ilhom snin twal i[addmu l-koedukazzjoni. Ix-Shadow Minister g[allEdukazzjoni qal li hu tal-mist[ija li t-transfer li kienet ing[atat ilKap tal-Iskola Primarja talMellie[a kien rivedut millMinistru tal-Edukazzjoni permezz ta’ artiklu fuq Facebook. Hu qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat g[andu jag[mel apolo;ija pubblika talli da[aq bilpoplu meta qal li kellu r-roadmap meta fil-fatt ma kellux, tant li mhux kapa/i jmexxi Gvern.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

10

OPINJONI

Il-li;i mhijiex xkiel 1. Kull so/jetà li tqis lilha nnifisha serja u moderna hija mibnija fuq id-dritt. Il-li;i hi lba]i u s-sinsla tag[ha g[ax b’hekk ti;i ]gurata l-ordni. Ovvjament il-li;i trid istituzzjonijiet li jaraw li ti;i m[addma b’;ustizzja, imma jibqa’ l-fatt li l-;ustizzja trid issir skont il-li;i. Meta ma jsirx hekk, ma jkunx hemm demokrazija i]da, anarkija fejn kul[add jag[mel li jrid, jew tmexxija dittatorjali fejn min imexxi jordna u ta’ ta[tu jridu jobdu, jog[;obhom jew ma jog[;obhomx. F’Ruma klassika kien hemm avukat mag[ruf, ?i/erun, li kien jg[id li a[na servi tal-li;i g[ax b’hekk biss nistg[u nkunu [ielsa. Tidher kontradizzjoni i]da hekk hu: meta ma t[allix illi;i (li;i li trid tkun ;usta)

tmexxi l-[ajja so/jali, tistieden lg[aw;. }omm l-ordni u l-ordni j]ommok. Min il-poter jarah b[ala fini fih innifsu u jemmen li hu u l-Istat huma [a;a wa[da, kif kien stqarr ir-Re Fran/i] Lwi;i XIV, ikun dittatur u despotiku. Ma jkunx amministratur ;ust u [anin, i]da arroganti u moralment korrott. 2. Matul l-a[[ar ftit ;img[at f’pajji]na kien hemm numru ta’ e]empji fejn diversi Ministri talGvern Malti qed juru li jemmnu li g[ax huma Ministri mela allura jg[idu xi jg[idu trid tobdihom u trid temminhom. Sin/erament ma stennejtx din l-arroganza tant kmieni f’din ille;i]latura, iktar u iktar meta filftu[ tal-Parlament, il-Prim Ministru ;ieg[el lill-Kap tal-

Il-poplu, iva, jistenna u jrid effi/jenza fit-te[id tad-de/i]jonijiet, i]da dan m’g[andux ikun paraventu g[al de/i]jonijiet illegali, b’abbu] serju tal-li;i u bi tka]bir tal-prin/ipju tal-meritokrazija

Filwaqt li fis-snin tmenin is-swat kien bil-ponn, fil-ver]joni moderna l-vjolenza taf tkun mo[bija ta[t ;lekk u ingravata puliti g[ax ti;i manipulata l-informazzjoni dwarek

Jason Azzopardi jason.azzopardi@gov.mt

Istat jaqra diskors fejn qal li lGvern ried jimxi b’umiltà u daqslikieku reba[ b’vot wie[ed. Il-poplu, iva, jistenna u jrid effi/jenza fit-te[id tadde/i]jonijiet, i]da dan m’g[andux ikun paraventu g[al de/i]jonijiet illegali, b’abbu] serju tal-li;i u bi tka]bir talprin/ipju tal-meritokrazija. G[ax il-li;i hi l-istess g[al kul[add, kif hemm miktub f’kull awla f’kull Qorti fl-Italja. 3. Il-;img[a li g[addiet kellna numru ta’ e]empji ta’ inkwiet serju g[ad-demokrazija. Min g[ex sew is-snin tmenin tisimg[u jg[idlek li jara l-istess sintomi tal-mentalità tal-Gvern

tas-snin tmenin li kien ka]bar iddrittijiet umani. It-twaqqif bil-mo[bi ta’ a;enzija tal-Gvern li se tkun f’idejn il-Ministru g[all-Intern u li se tikkontrolla l-informazzjoni kollha fuq il-proprjetà tieg[ek, fuq il-permess tax-xog[ol tieg[ek, fuq x’kuntratti jew testmenti saru, fuq il-passaport tieg[ek u tant iktar, taf tag[ti lok g[al abbu]i li qatt ma rajna b[alhom. Filwaqt li fis-snin tmenin isswat kien bil-ponn, fil-ver]joni moderna l-vjolenza taf tkun mo[bija ta[t ;lekk u ingravata puliti g[ax ti;i manipulata linformazzjoni dwarek. U dan minn Ministeru li ma waqafx jabbu]a mill-poteri tieg[u u fejn uffi/jal g[oli fis-segretarjat talMinistru jordna t-transfers fiddiversi entitatjiet li jaqg[u ta[tu. Jekk l-iskop hu nobbli u tajjeb, g[aliex il-Gvern [eba u ma

informa lil [add mill-impjegati jew unions? 4. Il-;img[a li g[addiet ukoll smajna dak li qal l-eks Kummissarju tal-Pulizija filQorti. Dwar dan tkellem tajjeb ferm il-Kap tal-Oppo]izzjoni fejn wera kif g[al dan il-Gvern mhux kul[add l-istess quddiem il-li;i, u fejn min hu l-aqwa j[awwel. Il-:img[a kien jum iswed g[all-Armata fejn fi spazju ta’ ;imag[tejn min hu preferut minn dan il-Gvern ing[ata ]ew; promotions li ma kienx [aqqu bl-iskop biss li ja;evolaw ilPartit fil-Gvern. {a;a li mkien ma ti;ri, f’ebda pajji] serju. Rajna wkoll l-inga;; bla mist[ija ta’ xejn tal-mara talMinistru biex tie[u elfejn ewro fil-;img[a. 5. Il-Gvern mhux il-fibra morali tilef, i]da l-istess sens ta’ mist[ija.

L-Armata Tag[na Lkoll Il - Forzi Armati Maltin huma hemm g[ad - difi]a tal pajji] . Il - pajji] la hu tal Laburisti u lanqas tan Nazzjonalisti . Hu tal - Maltin kollha anke dawk li ma jis simpatizzaw mal - ebda partit politiku . G[alhekk l - Armata g[andha tkun tag[na lkoll . U hekk kienet sa ftit tal ;img[at ilu . Illum , sfortu natament m ’ g[adhiex hekk . Dan g[aliex g[andna Gvern li ne]]a ’ lill - Armata mid - din jità tag[ha u beda jqisha b[allikieku kienet il - Brigata Laburista li biex timxi ’ l qud diem fiha kulma trid tag[mel hu li turi li int simpatizzant tal - Partit Laburista . Nhar il - :img[a , 27 ta ’ Settembru kienet ;urnata kerha g[all - Armata Maltija. Il-Brigadier Martin Xuereb, ilKap Kmandant tal-Armata, li kien igawdi r-rispett ta’ kul[add, irri]enja minn din ilkariga.

L-aktar bniedem kwalifikat Il-Brigadier Xuereb, bla dubju l-aktar bniedem kwalifikat flArmata, g[alkemm kellu bi]]ejjed snin ta’ servizz biex seta’ jirtira mix-xog[ol, kien

g[ad g[andu [afna [e;;a u ener;ija u ]gur li ma kienx jie[u dan il-pass drastiku, kieku ma ;eg[luhx jag[mel hekk, /irkostanzi li se[[ew fl-Armata fl-a[[ar ;img[at, provokati millGvern Laburista stess. F’temp ta’ xahrejn, l-Armata Maltija tilfet l-og[la ]ew; uffi/jali tag[ha. Ftit ;img[at biss qabel ir-ri]enja tal-Brigadier, irri]enja wkoll it-tieni l-og[la uffi/jal tal-Armata, David Attard, ukoll uffi/jal kwalifikat u fdat, wara li l-Gvern, biex ikun jista’ jwettaq il-[sieb li issa sar /ar [afna g[al kul[add, ittrasferieh mill-Armata g[asServizzi tad-Detenzjoni. Bit-twarrib ta’ dawn l-og[la ]ew; karigi fl-Armata, il-Gvern Laburista witta t-triq biex jimpli-

Il-Brigadier Xuereb hu l-aktar bniedem kwalifikat fl-Armata u kien g[ad g[andu [afna [e;;a u ener;ija

Bil-mod kif saru l-affarijiet, bil-mod goff u xejn trasparenti kif saru l-affarijiet mill-Gvern Laburista, l-Armata Maltija ng[atat bixra parti;jana li ma tixirqilhiex

Mario Schiavone mario.p.schiavone@gmail.com

menta l-pjan tieg[u li jippoliti/izza l-Armata Maltija. U minn Armata Tag[na Lkoll g[amilha Armata Tag[na (Laburisti) Biss. U dan g[amlu bl-aktar mod sfa//at. {atriet skandalu]i Erba’ Uffi/jali tal-Armata fi ]mien [mistax-il ;urnata ng[ataw ]ew; promozzjonijiet, biex issa wara ]-]ew; ri]enji li semmejna saru huma l-og[la uffi/jali fl-Armata u wie[ed minnhom fil-jiem li ;ejjin se jsir il-Brigadier u l-Kap Kmandant tal-Armata, ie[or isir it-tieni log[la uffi/jal fl-Armata u t-tnejn l-o[ra ji;u immedjatament warajhom. Mhux se nid[ol fil-mertu dwar

il-kwalifiki ta’ dawn l-erba’ uffi/jali. }gur li mhumiex kwalifikati daqs Martin Xuereb u David Attard li rri]enjaw. Anke kieku dawn l-erba’ uffi/jali kienu l-aktar kwalifikati wara dawk li rri]enjaw (li mhux ilka]) hu l-mod kif saret il-[atra tag[hom li jistona u g[andu j[ammar wi// il-Gvern. Il-Ministru responsabbli millArmata [atar Bord biex jag[]el lil min g[andu jie[u l-[atriet. Qal li fil-[atra ta’ dan il-Bord mexa bl-istess mod li bih mexa lGvern pre/edenti. I]da dan mhux veru. G[aliex filwaqt li lMinistru kellu dritt, kif kellu lMinistru li kien responsabbli mill-Armata fil-Gvern Nazzjonalista, li ja[tar ]ew; membri tal-fidu/ja tieg[u, dan ma setax ja[tar minn fost ilmembri tas-Segretarjat Privat tieg[u. Lawrence Gonzi kien [atar ]ew; konsulenti tieg[u li ma jiffurmawx membri mis-Segretarjat

Privat. Manwel Mallia [atar ]ew; membri tas-Segretarjat Privat tieg[u li ma g[andhom ebda esperjenza ta’ kif ta[dem lArmata. Ir-ri]ultat ta’ dan le]er/izzju ta’ g[a]la kien di;à ilu mag[ruf u min ippronostikah ma ]baljax. {sara kbira lill-Armata Din hi [asra kbira. Kieku

sar e]er/izzju di/enti u trasparenti u ’l fuq mill-politika parti;jana, jista’ jkun li dawn l-erba’ uffi/jali jew xi [add minnhom kien jikkwalifika g[all-promozzjoni li [adu u [add ma kien ikun jista’ jg[id xejn. I]da bil-mod kif saru l-affarijiet, bil-mod goff u xejn trasparenti kif saru l-affarijiet mill-Gvern Laburista, l-Armata Maltija ng[atat bixra parti;jana li ma tixirqilhiex. Dan hu ta’ g[ajb g[ax istituzzjoni li qieg[da hemm biex tkun tag[na lkoll, issa ;iet sfidu/jata mill-Gvern tag[na stess.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

11

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

Sinjal ta’ gvern awtokratiku X’inhu l-istat? {afna staqsew din il-mistoqsija tul is-sekli u hemm [afna definizzjonijiet jikkompetu bejniethom dwar l-istat li ]viluppa matul [afna ]mien. L-iqsar definizzjoni tal-istat u a//ettata llum b[ala l-aktar essenzjali, hi dik li kien ta s-so/jologu, fundatur fil-fatt tas-so/jolo;ija fil-bidu tas-seklu l-ie[or, Max Weber, li ddefinixxa l-istat b[ala listituzzjoni jew is-sett ta’ istituzzjonijiet li jippretendu li g[andhom – u li fil-fatt nag[tuhom – il-monopolju tal-forza le;ittima. Il-monopolju tal-forza le;ittima G[ax essenzjalment l-istat hu dak biss li jista’ ju]a l-armi biex jiddefendi t-territorju tag[na kontra attakk, ji;;ieled anke bilforza tan-nies u l-armi kontra l-kriminalità, u j;eg[ilna bil-li;ijiet nag[mlu affarijiet li kieku l-istat m’g[andux is-sa[[a le;ittima li jitfag[na l-[abs, kieku aktarx ma nag[mluhomx. G[ax l-istat g[andu l-monopolju tal-forza le;ittima, l-istituzzjonijiet tal-istat li l-aktar je]er/itaw dik il-forza – ji;ifieri l-armata, il-pulizija, u wkoll il-qrati u l-kors kollu tal-;ustizzja – iridu jkunu g[alkollox ‘il fuq minn kwalunkwe politika parti;jana. Fl-interess kollettiv, mhux ta’ Muscat

Biex kull wie[ed u wa[da minna n[ossu li pajji]na hu tag[na wkoll u g[alhekk na//ettaw li l-forzi tal-ordni u l-kors tal-;ustizzja, sa fejn t[allihom il-li;i, ju]aw il-forza fuqna, irridu n[ossu li dawn qed ja[dmu mhux fl-interess ta’ xi politikant partikolari imma fl-interess kollettiv, fl-interess tag[na lkoll. Dan hu dak li esperjenza fl-a[[ar snin il-pajji]. E]empju /ar kien il-ka]i li tressqu l-Qorti kontra, sa[ansitra membri tal;udikatura wara li fil-pro/ess ta’ investigazzjonijiet irri]ulta li kien hemm irregolaritajiet u ka]i fejn il-pulizija setg[et tkompli tippro/edi. Minkejja li l-ka]i xxokkjaw il-pjaji], twassal messa;; /ar li dan kien fl-interess tag[na lkoll. Li l-;ustizzja u l-Korp talPuliizja ma j[arsu lejn wi// [add, kif smajna wkoll fix-xhieda li ng[atat il-;img[a li g[addiet mill-eks Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo fejn iddikjara fil-Qorti li ma kellux ind[il mill-politi/i f’investigazzjonijiet sensittivi u serji [afna marbuta mal-allegazzjonijiet fil-konfront ta’ John Dalli. :rajjiet gravi fl-armata u fil-pulizija

U dan hu g[aliex dak li qed jag[mel il-gvern ta’ Muscat filqasam tal-intern b[alissa hu gravi [afna. Lill-mexxej tal-armata, rispettat u superkwalifikat, il-gvern ta’ Muscat ke//ieh bil-pulit b’a[bar li xxandret fuq il-PBS ikkontrollat mill-istess ministeru. Nies ta’ Muscat ing[ataw promozzjonijiet doppji biex qab]u salog[la karigi fl-armata. Fil-pulizija, sar /aqliq li bih mexxejja ta’ mertu ng[ataw il-;enb u Muscat [atar kummissarju ;did b’mod parti;jan g[ax qribu. Dan wassal biex ka] kbir, dak ta’ John Dalli, li fih l-investigaturi u l-avukat ;enerali dde/idew li l-ka] kellha taqtg[u l-qorti, ma jasalx il-qorti, u dde/ieda l-kummissarju l-;did parti;jan flok ilqorti. Il-forzi tal-ordni tieg[u biss Illum, il-gvern ta’ Muscat mhux biss g[amel lil pajji]na tieg[u biss, imma ag[ar, qed ja[taf politikament u jag[mel tieg[u biss anke l-forzi tal-ordni, dawk l-istituzzjonijiet li kull gvern awtokratiku jara li ja[taf malajr f’idejh. G[alhekk dak li qed ji;ri gravi [afna, g[ax dak li qed ji;ri mhu xejn g[ajr sinjal ta’ gvern awtokratiku.

L-a;enzija Identity Malta Sewwa qed jag[mel il-PN li jissikka l-gvern dwar it-twaqqif, fis-silenzju, tal-a;enzija ‘Identity Malta’. Simon Busuttil g[andu jqabbad persuna jew tnejn li jg[assu fuq din l-a;enzija lejl u nhar g[ax fi ]mien l-elezzjoni taf tag[tina [afna inkwiet, spe/jalment bilpassaporti u l-karti ta’ identità f’idejha; u fuq kollox meta hi mmexxija mill-ikbar ministrufjask ta’ dan il-gvern: Manwel Mallia. G. L. Camilleri Il-Furjana

Nifra[ lil Sfida 51 Nixtieq nifra[ lill-parte/ipanti kollha ta’ Sfida 51, u lil kull min kien wara din l-inizjattiva. Minbarra d-divertiment bi stil ;did li ppre]enta NET TV bi Sfida 51, serviet ukoll ta’ promozzjoni innovattiva g[all-iskeda li bdiet, u li fiha tinkludi g[add ta’ programmi ta’ interess bi pre]entaturi u personalitajiet li w[ud huma ;odda u o[rajn li huma stabbiliti. Nawgura kull su//ess g[alliskeda l-;dida ta’ Net TV fi

Fl-Isfida 51 in;abret is-somma ta’ 239,681

]minijiet meta l-mezzi tax-xandir tal-PN g[andhom rwol importanti xi jwettqu fid-dawl tal-fatt li xxandir tal-istat qieg[ed juri li mhux kapa/i j]omm bilan/ fejn jid[ol rappurta;; ;ust l-aktar b’rabta mal-avvenimenti politi/i li jkunu qed ise[[u. Niftakar fla[[ar sentejn tal-le;i]latura li g[addiet, ta[t gvern Nazzjonalista, ix-xandir tal-istat kien [ieles biex ixandar u jirrapporta l-aktar avvenimenti politi/i ja[arqu li kienu g[addejjin kemm fil-Parlament kif ukoll f’dak li kien jing[ad u ji;i diskuss barra lParlament fil-konfront ta’ deputati tal-gvern li ma kinux qeg[din ji;bdu l-istess [abel tal-grupp parlamentari tal-gvern. F’dak i]-]mien rajna ;urnali]mu serju. Illum, quddiem kritika qawwija li di;à qed jiffa//ja dan il-gvern wara sitt

xhur biss fil-gvern, ix-xandir talistat qed jimmanipulawh di;à u ma nafux sa liema livell g[ad jistg[u jaslu. G[alhekk, importanti aktar minn qatt qabel li l-media kollha tal-Partit Nazzjonalista tkun b’sa[[itha biex twassal ilmessa;; tal-PN li fuq ix-xandir tal-istat qieg[ed jitg[awwe; jew ma jing[adx. A. Farrugia Is-Si;;iewi

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, InNazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt.

25 sena ilu fin-Nazzjon Is-So/jalisti ammettew bl-abjad fuq l-iswed dak li kien isostni l-Partit Nazzjonalista li fi ]mien gvern So/jalista Malta kienet ma[kuma mill-korruzzjoni. Din l-ammissjoni saret fl-editorjal tal-gazzetta tal-GWU, l-orizzont. ?ifri ppubblikati mir-Re;istru tat-Trade Unions juru li l-GWU tilfet 557 membru[addiem f’sena. T[abbar ukoll li meta l-Bord il-;did talMetalfond ing[ata t-tmexxija f’idejh f’Ottubru ta’ qabel, il-funderija li kienet twaqqfet b’investiment ta’ Lm3 miljun, kien di;à kellha telf ta’ Lm3.1 miljun. Fi ]vilupp ie[or biex jitjieb l-ambjent f’pajji]na, il-Ministru Louis Galea [abbar il-[sieb ta’ twaqqif ta’ Awtorità li tie[u [sieb u tkun responsabbli mit-tindif tal-g]ejjer Maltin. Mill-a[barijiet sportivi t[abbar it-trasferiment tal-plejer Malti John Buttigieg minn Sliema Wanders g[all-klabb ta’ Brentford flIngilterra.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrum {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

12

KUMMENTI # REAZZJONIJIET

In-nuqqas ta’ medi/ini Clinton Sammut

In-nuqqas ta’ medi/ini qieg[ed fuq fomm kul[add. Anzjani u familji li jbatu minn kundizzjonijiet ta’ sa[[a li je[tie;u medi/ini regolari u li huma intitolati g[al medi/ini b’xejn, qeg[din isibu li s-sitwazzjoni tal-medi/ini out-of-

stock qed tiggrava minn jum g[al ie[or. Hu fatt li s-sitwazzjoni qatt ma kienet gravi daqs illum. Is-sistema talIspi]erija tal-G[a]la Tieg[ek li beda jintrodu/i gvern Nazzjonalista fl-a[[ar le;i]latura, kienet qed tin-

li jwassallek il-medi/ina sa wara l-bieb. Illum, i]da, is-sitwazzjoni qed tin[ass li qed tiggrava u ssir dejjem aktar allarmanti u inkwetanti. In-Nazzjon staqsa opinjonisti, korpi u g[aqdiet, flimkien ma’ persuni li kienu g[adhom

[er;in minn spi]erija talgvern, x’ja[sbu dwar is-sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ medi/ini u dwar il-lista dejjem ti]died ta’ medi/ini li issa huma out-of-stock g[al diversi ;img[at, bi w[ud mill-medi/ini neqsin g[al diversi xhur.

Andrew Azzopardi

Mary Ann Sant Fournier Nuqqas ta’ medi/ini jeffettwa lill-pazjenti, u[ud aktar minn o[rajn, skont it-trattament li jkunu qeg[din jie[du. Fl-POYC il -pazjenti re;istrati jbatu minn mard kroniku u g[alhekk g[andhom jie[du lmedi/ini tag[hom regolarment. Kif qal tajjeb il-Ministru tasSa[[a dan l-a[[ar, is-sistema ta’ xiri u distribuzzjoni ta’ medi/ini tal- Gvern hi wa[da antikwata u mhux effettiva biex tissupplixxi lill-POYC li hu t-tieni l-akbar klijent ta’ CPSU (Central Procurement and Supplies Unit) tal-Gvern. Hawnhekk kien hemm b]onn ta’ riforma drastika li ilha nieqsa g[al ]mien twil. Il-Kamra b[alissa tinsab impenjata f’diversi Kumitati istitwiti mill-

dera u kompliet die[la f’aktar lokalitajiet. U fejn idda[[let, il-kumdità tasservizz in[asset. Min-na[a lo[ra, il-qasam tat-tqassim tal-medi/ini b’xejn kien fuq nett tal-a;enda tad-dibattitu fl-a[[ar kampanja elettorali, bil-Partit Laburista jwieg[ed

Mary Ann Sant Fournier, President tal-Kamra tal-Ispi]jara

Ministru tas-Sa[[a fejn qieg[da tag[ti s-sehem tag[ha biex aspetti diversi dwar din is-sistema ji;u ]viluppati biex ir-ri]ultat a[[ari jkun dak mixtieq mill-pazjenti, lispi]jara u professjonisti o[rajn tassa[[a, u l-Gvern.

Hu fatt rikonoxxut li l-iskema tal-POYC ni]let tajjeb [afna man-nies u allura meta servizz jindara l-aspettattivi, kif inhu xieraq, jog[lew. Filwaqt li din l-iskema kienet ilha ;ejja min[abba ra;unijiet amministrattivi u lo;isti/i, illum in-nies laqg[uha b[alma laqg[u kull servizz ie[or filkomunità. I/-/ittadin dejjem japprezza meta s-servizzi ji;u qrib tieg[u, mhux biss min[abba li huma aktar komdi, f’termini pratti/i, imma wkoll min[abba li sservizz ikun qed jing[ata minn nies ta’ fidu/ja, f’dan il-ka] millispi]jara. Naturalment in-nuqqas ta’ medi/ini jeffettwa din l-armonija. Kemm fil-passat u kemm illum

Andrew Azzopardi, opinjonista

il-;urnata, huma /-/ittadini vulnerabbli li j[ossu l-impatt ta’ nuqqas fil-medi/ini u filwaqt li lbattibekk bejn il-Gvern u lOppo]izzjoni huwa le;ittimu (meta joqog[du jiddiskutu tort ta’ min is-sistema mhix ta[dem to perfection, tort ta’ min hemm nuqqas ta’ medi/ini u l-kumpla-

ment), il-partiti politi/i jridu jirrealizzaw ukoll li mhux qeg[din hemm g[alihom infushom imma g[as-servizz tan-nies, u kull kelma ta’ kritika dwar is-servizz g[andha titqieg[ed f’kuntest fejn nassiguraw ru[na li dak li hu dovut lin-nies, li hu mwieg[ed li/-/ittadin, jasal fejn g[andu jasal. Il-mistoqsijiet li missna nag[mluha huma: A[na konvinti minn dan is-servizz? A[na nemmnu li dan is-servizz iwie]en lil kull min ju]ah? A[na nixtiequ naraw /ittadini aktar trankwilli? Mela kollha kemm a[na g[andna d-dmir u d-dover li naraw li dan is-servizz tal-POYC li jing[ata b’tant dedikazzjoni mill-ispi]jara, inkomplu nseddquh.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

13

KUMMENTI # REAZZJONIJIET

Franklin Barbara Naturalment tisma’ [afna persuni li g[andhom b]onn dawn ilmedi/ini u tismag[hom jikkummentaw u jinkwetaw dwar meta dawn jistg[u jakkwistaw dawn il-medi/ini fl-iqsar ]mien possibbli min[abba l-fatt li hemm sa[[ithom fin-nofs. A[na b[ala federazzjoni mhux biss naqblu li g[andha tkun solvuta din il-problema i]da a[na tal-fehma li din il-problema ma g[andha qatt te]isti mill-bidu nett. Il-preokupazzjoni tag[na b[ala federazzjoni b’mod spe/jali hi l-anzjani, min[abba li dawn mhux kollha g[andhom listess ener;ija biex iduru minn spi]erija g[al o[ra bil-g[an li jsibu jixtru dik il-medi/ina li ma setg[ux jakkwistaw ming[and il-Gvern. Il-problema ilha g[addejja u wasal i]-]mien li din tkun solvuta fl-iqsar ]mien possibbli biex il-pazjenti ma jibqg[ux ibatu. Ikollna diversi kummenti minn persuni individwali li b’mod personali jkellmuna u jispjegaw id-diffikultajiet tag[hom u l-problemi li qed isibu. Ta’ min jinnota li kull min ikollu b]onn medi/ina u ma jsibx u f’ka] li ma jkunx jaffordjaha sfortunatament jispi//a ma jkomplix il-kors tal-medi/ina u

Martin Balzan

Franklin Barbara, Vi/i President tal-Forum Unions Maltin

sfortunatament jirkadi b’effett dirett fuq il-[ajja li mdorri jg[ix jew l-attività ekonomika tieg[u. Li jkollok xi [add ja[seb jekk hux se jing[ata jew hux se jsib ilmedi/ina li g[andu b]onn hu b[al bniedem li hu preokkupat jekk hux se jiekol filg[axija. Ma nistg[ux nibqg[u sejrin hekk g[ax hemm tbatija kbira fost ilpazjenti. Hi xi [a;a essenzjali li jkollok il-medi/ini u li s-servizz tassa[[a jing[ata fuq livell effi/jenti u li mhux wie[ed ikollu jmur jixtriha hu ladarba hu intitolat g[aliha. Fl-isfond li a[na pajji] modern u membru tal-Unjoni Ewropea problemi b[al dawn li semmejt nemmen li ma g[andhomx jibqg[u je]istu.

Clyde Puli

}gur u mhux forsi li jeffettwa lill-familji kollha li huma intitolati g[al medi/ina b’xejn g[ax g[andhom d[ul baxx b[al nies bi qraba u anzjani li qed isofru minn /ertu mard Din is-sitwazzjoni ]gur mhux tg[in lil dawk in-nies li qed jaqg[u ta[t il-livell tal-faqar meta tqis din u meta tqis li l-[ajja f’dawn l-a[[ar xhur g[oliet b’sebg[a fil-mija u l-ekonomija mhix qed to[loq impjiegi daqskemm hawn nies li jridu ja[dmu. Dan kollu flimkien mhux se jg[in biex inaqqas ir-riskju ta’ faqar.

Martin Balzan, President tal-MAM

Joyce Taylor, mill-{amrun

Suppost hemm g[al kul[add

Id-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli

Ma nafx x’se ji;ri d-darba li jmiss G[all-grazzja t’Alla sal-lum sibt, inkun qed nigdeb jekk ng[id le i]da ovvjament sal-lum nista’ ng[id. Ma nafx x’se ji;ri d-darba li ner;a’ ni;i. Ovvjament l-ewwel [sieb imur fuq l-anzjani l-o[ra li huma b’pensjoni minima u li barra li jridu jixtru l-b]onnijiet tag[hom ta’ kuljum u j[allsu xi kontijiet ilftit li jibqa’ ]gur ma tkunx sew li bih ikollhom i[allsu l-medi/ina. I]da mbag[ad ma hemmx g[a]la u jkollhom jixtruha, fuq kollox, lewwel is-sa[[a i]da ]gur ikun hemm tbatijiet li jsofru min[abba dan.

Meta persuna ma ti[ux il-medi/ina, iz-zalza ti;i og[la mill-[ut, kemm g[as-sa[[a tal-pazjent kif ukoll g[all-istat

Biex inkun onesta sa issa ma effettwatnix il-problema ta’ nuqqas ta’ medi/ina forsi min[abba l-fatt li kulma nie[u hi medi/ina wa[da biss u komuni [afna. Minn kummenti li nisma’ minn persuni milqutin na[seb li teffettwahom [afna kemm flaspett finanzjarju g[ax iridu jixtruha huma, i]da wkoll b’effett dirett fuq sa[[ithom. Problema o[ra hi li suppost hemm g[al kul[add u allura f’sitwazzjoni hekk nemmen li g[andu jkun hemm persuna filkariga li tie[u [sieb li dawn linkonvenjenzi ma jinqalg[ux matul ix-xhur. Il-Ministru Marie Louise Coleiro Preca ma we;bitx ilmistoqsija ta’ In-Nazzjon minkejja li ;iet notifikata permezz ta’ telefonata u email mibg[uta lill-koordinatur tal-komunikazzjoni fi [dan il-Ministeru tag[ha.

Pauline Zammit, mill-Belt

Li nista’ ng[idlek hu li fuq medi/ini essenzjali b[al dawk relatati mal-qalb u mard kroniku ie[or ma g[andux ikun hemm medi/ini out of stock. A[na na[sbu li hemm lok fejn isir titjib fis-sistema tassa[[a fejn tid[ol id-distribuzzjoni ta’ medi/ina b’xejn spe/jalment meta meta bil-li;i l-pazjent imur g[al medi/ina u ji;i infurmat li dik il-medi/ina ma hemmx. It-tieni problema u li trid tkun indirizzata hi dik tal-ispejje] involuti biex t[addem tali sistema, fejn minn din is-sistema ta’ medi/ini b’xejn jibbenefikaw mal-112,000 pazjent. Wie[ed g[andu jara li jkun hemm pjan sew biex ma jkunx hemm [ela ]ejda fuq prijoritajiet daqshekk essenzjali. Min-na[a l-o[ra jrid ikun hemm pjan fit-tul g[assostenibbiltà li wie[ed irid jammetti li mhux fa/li li tag[milha i]da trid issir u trid isserra[ fuq il-pedamenti ta’ prijoritajiet. Il-pazjent li ma jsibx ilmedi/ina tal-gvern ikollu quddiemu ]ew; g[a]liet. Jew li

Martin Balzan, President tal-Asso/jazzjoni Medika Maltija (MAM)

jixtriha hu minn butu jew inkella f’ka] li l-pazjent ma jkunx jaffordja min[abba problemi finanzjarji, jag[mel b[al [afna o[rajn li jag[]lu li ma je[dux il-medi/ina. Dan hu ]ball kbir min[abba l-fatt li l-medi/ini qeg[din hemm biex jikkontrollaw ilmard u ming[ajrhom sa[[et ilbniedem tmur lura. Dan qieg[ed iwassal biex meta persuna ma ti[ux il-medi/ina, issitwazzjoni ti;i e]attament kif jg[idu, iz-zalza og[la mill[uta, kemm g[as-sa[[a talpazjent i]da fuq kollox g[allistat g[ax il-pazjent jispi//a jmur l-emer;enza u hawn lispi]a finanzjarja tikber.

Nuqqas kbir ta’ medi/ini Hemm nuqqas kbir ta’ medi/ini mil-listi li wie[ed jista’ jie[u minnhom. Tista’ ta[seb li llum b’mod spe/jali biex ninqeda kelli ni;i hawn il-Furjana minflok {al Qormi spe/jalment meta tiddependi minn [addie[or biex iwasslek. Mhux billi wie[ed ja[seb li tista’ taqbad titlaq l-affarijiet minn idejk u ti;i hawn, personalment insibha ferm diffi/li biex nag[mel dan. Wie[ed irid iqis il-fatt li jekk ilmedi/ina ma tkunx g[alih b[ala pazjent i]da tkun g[al xi membru tal-familja, li jew ma jistax ji;i jew sa[ansitra ma tistax t[allih wa[du min[abba l-kundizzjoni tieg[u, laffari tkun ferm aktar iebsa.

Jane Grima minn {al Qormi

Mhux sew li l-ispi]erija talg[a]la tieg[i tinsab {al Qormi fejn hu l-aktar post konvenjenti g[alija u ma ninqediex. Ifhem, lispi]jara jag[mlu l-almu tag[hom i]da jekk dawn ma jir/evux ilmedi/ina ma g[andhomx tort li jibag[tuni hawn biex forsi ninqeda.

M’inix insib il-medi/ini

Jien se ng[idlek kif jien effettwat b’din is-sitwazzjoni u mhux [addie[or, g[ax jien wie[ed minn dawk il-persuni li qed imorru flispi]eriji u ma jsibux il-medi/ina li g[andhom b]onn. Id-diffikultajiet li g[addej minnhom ovvjament b[ala pensjonant mhumiex fa/li min[abba li mill-pensjoni rrid in[allas ilmedi/ini u mhux dejjem hu possibbli tag[mel dan. L-ag[ar ukoll hu l-fatt li mill-pensjoni qed tinqata’ t-taxxa wkoll u

Chetcuti minn San :wann

xorta m’iniex ninqeda kif suppost.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

14

OPINJONI

Notte Bianca u Miss Malta fil-Belt Valletta Nhar is-Sibt li ;ej se ti;i organizzata t-tmien edizzjoni ta’ Lejl Imdawwal, jew kif nafuha a[jar, Notte Bianca. Dan hu appuntament annwali li [afna jkunu qed jistennew hekk kif il-Belt Valletta tkun im]ejna u mixg[ula g[all-okka]joni b’eluf kbar ta’ nies i]uru l-belt kapitali tag[na f’atmosfera vibranti mis-6pm sas-2am. Din id-darba l-organizzauturi qed jistennew attendenza akbar mill-edizzjonijiet ta’ qabel ladarba, sena wara l-o[ra, Notte Bianca kienet storja ta’ su//ess u mfa[[ra minn [afna g[at-talent ta’ bosta artisti Maltin. Din id-darba se jkun hemm issehem ta’ elf artist li se jkunu qed jesponu t-talenti tag[hom waqt din l-attività annwali.

Christian Micallef micallef_christian@yahoo.co.uk

Miss Valletta tirba[ Miss Malta Nhar is - Sibt li g[adda kienet organizzata s - serata annwali ta ’ Miss Malta u din is - sena r -

Festa ta’ kultura L-edizzjoni ta’ din is-sena se tkun festa o[ra ta’ kultura li b’modi differenti tappella g[al kul[add. Dan se jkun lejl ie[or ta’ spettaklu kbir im]ejjen bi

lwien sbie[ u tradizzjonijiet lokali, ]fin u mu]ika. Nie[u gost nisma’ minn fomm l-organizzaturi stess li din is-sena l-edizzjoni ta’ Notte Bianca se tkun ikbar mis-snin pre/edenti. Kliem b[al dan juri impenn u determinazzjoni minn kul[add biex il-kwalità offruta mill[addiema u l-artisti Maltin tkun dejjem a[jar mis-snin ta’ qabel. Minn kliem is-Segretarju Parlamentari responsabbli millKultura, Josè Herrera, din iddarba hemm vi]joni u ideat ;odda fl-organizzazzjoni ta’ Notte Bianca bl-g[an li jing[ata timbru ;did g[al din il-festa li ti;bor fi [danha mas-60,000 persuna li f’daqqa jattendu l-Belt Valletta. Opportunità tajba

Fuq kollox edizzjoni b[al din hi opportunità tajba g[all-awtoritajiet Maltin u g[all-artisti tag[na biex ikomplu jsa[[u dak li di;à g[andna waqt li ntejbu lorganizzazzjoni g[al meta fl2018 il-Belt Valletta tkun uffi/jalment il-Belt Kapitali talEwropa g[all-Kultura. L-istess Segretarju Parla-mentari tenna li Notte Bianca hi e]empju [aj fejn il-kultura tmur g[and kul[add u g[alhekk nie[u gost nara li f’dan ir-rigward ilGvern pre]enti, flimkien malartisti Maltin, qed ikompli ja[dem fuq it-tajjeb li sar millamministrazzjoni ta’ qabel biex insa[[u organizzazzjoni li fisseba’ edizzjonijiet ta’ qabel kienet su//ess u din id-darba trid tkun aqwa minn qatt qabel.

Jade Cini, Miss Valletta, li nhar is-Sibt li g[adda reb[et l-edizzjoni ta’ din is-sena ta’ Miss Malta

B[ala Vi/i Sindku tal-Belt Valletta, nistieden lil kul[add biex jattendi g[al din l-attività u jipparte/ipa fid-diversi attivitajiet li se ji;u organizzati madwar il-belt kapitali Dan hu l-impenn li kull Gvern g[andu jkollu f’organizzazzjoni daqstant kbira u li te[tie; issehem ta’ kul[add. Nie[u din l-opportunità biex b[ala Vi/i Sindku tal - Belt Valletta, nistieden lil kul[add biex jattendi g[al din l-attività u jipparte/ipa fid-diversi attivitajiet li se ji;u organizzati madwar il-belt kapitali. G[al [afna din hija opportunità tad-deheb biex jaraw postijiet b ’ valur kbir storiku miftu[in g[all-pubbliku waqt li nkomplu nsa[[u l - g[arfien tag[na dwar l-istorja u l-kultura ta’ pajji]na. Fuq kollox ejjew napprezzaw aktar il-Belt Valletta u nkunu kburin bis-sbu[ija ta’ din il-belt kapitali li fl-a[[ar mill-a[[ar hi tal-Maltin u l-G[awdxin kollha u l-wirt sabi[ tag[ha g[andu

jag[mel lil kul[add kburi li a[na Maltin. Ejjew ukoll nib]g[u g[all-Belt Valletta u g[alhekk nappella lil

kul[add biex nhar is-Sibt li ;ej in]ommu l-indafa f’dan il-post biex il-belt kapitali tag[na titgawda minn kul[add.

rebbie[a kienet Jade Cini li rrappre]entat lill - Belt Valletta . Bla dubju dan kien unur sabi[ kemm g[al Jade u l qraba tag[ha , i]da wkoll g[all - Beltin li permezz tag[ha ksibna dan l - unur . Jade mhix biss tfajla sabi[a , i]da tfajla b ’ talent partikolar ment fil - kant u t - teatru . Hi tfajla b ’ kunfidenza kbira i]da fl - istess waqt im]ejna b ’ u miltà . X ’ aktarx dan l - aspett kien determinanti biex Jade kienet il - mag[]ula g[al dan l unur presti;ju] minn fost it tfajliet li [adu sehem fl - ediz zjoni ta ’ din is - sena . Nie[u din l - opportunità biex nifra[ lil Jade u f ’ isem il Beltin kollha nirringrazzjaha g[all - mod ta ’ kif irrappre]entat b ’ su//ess lil lokalità tag[na . M ’ g[andix dubju li dan hu biss il - bidu ta ’ karriera b ’ su//ess g[al Jade mhux biss fil - qasam tal immudellar i]da f ’ oqsma o[rajn li fihom tispikka Jade .

(Christian Micallef hu l-Vi/i Sindku tal-Belt Valletta . )

Fl-aqwa tag[hom it-t[ejjijiet g[all-edizzjoni ta’ din is-sena ta’ Notte Bianca


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

Letta jinsisti g[al appo;; mill-Parlament L-ITALJA It-tensjoni ma battietx bejn ilPartit Demokratiku (PD) talPrim Ministru Enrico Letta u lPartit Popolo Della Liberta (PDL) tal -eks -Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi qabel il-vot ta’ fidu/ja fil-koalizzjoni (ta’ Letta) li g[andu jsir g[ada fil-Parlament. Dan meta Letta qed jag[mel l-almu tieg[u biex isalva l-koalizzjoni wara li [ames Ministri leali g[al Berlusconi rtiraw mill-Kabinett fil-lejl tas-Sibt u fejn infet[et in/ertezza ;dida li fost o[rajn hi riflessa fi]-]ieda tar-rati tal-img[ax fuq is-self tal-Gvern. F ’ din is - sitwazzjoni anki qamu dubji ;odda dwar ir riformi ekonomi/i me[tie;a g[all-pajji], bl-ekonomija talItalja – t-tielet l-akbar fi]-}ona Ewro – qed tbati biex ti]viluppa u meta Letta qed jipprova jixpruna l - mi]uri g[all awsterita li xejn m’huma popolari mal-poplu. Il-koalizzjoni attwali kienet imfassla b’diffikulta wara lelezzjonijiet inkonklussivi ta’ Frar li g[adda u bis-sitwazzjoni politika ssir aktar konfu]a peress li l-imsemmija [ames Ministri qrib ta’ Berlusconi,

issa, qeg[din jag[tu sinjali konfli;;enti dwar jekk tawx darhom tassew lill-amministrazzjoni pre]enti. Wara li ltaqa’ ma’ Letta, lPresident tal-Italja Giorgio Napolitano qal li l-po]izzjoni tar-’ribelli’ (l-Ministri inkwistjoni) wasslet g[al klima ta’ in/ertezza profonda rigward l-i]viluppi politi/i potenzjali. Dan meta Letta kellu javvi/ina lill-Parlament ‘biex jara x’jista’ jsir fid-dawl ta//irkustanzi’ u meta jemmen li lgrupp ta’ politi/i ta/-/entru-xellug ( immexxi mill-PD) filParlament g[ad g[andu l-opportunita biex jikseb bi]]ejjed appo;; [alli jkompli jiggverna. Intant, il-problemi legali ta’ Silvio Berlusconi tefg[u dell tqil fuq il-koalizzjoni, bl-eks Prim Ministru jhedded li jag[mlilha l-bsaten fir-roti f’ka] li hu jisfa mke//i misSenat talli l-qorti sabitu [ati rigward frodi fit-taxxa. Din il-;img[a, kumitat tasSenat g[andu jidde/iedi proprju dwar jekk Berlusconi g[andux jibqa’ jifforma parti minn din lIstituzzjoni u wara li l-Qorti Suprema tal-Italja jiem ilu kienet ikkonfermatlu l-[tija.

Il-Papa :wanni XXIII u l-Papa :wanni Pawlu t-Tieni....Simboli g[all-g[aqda

Konferma ta’ qdusija g[as-27 ta’ April IL-BELT TAL-VATIKAN Il-Papa :wanni Pawlu t-Tieni u l-Papa :wanni XXIII se jkunu ddikjarati qaddisin fis-27 ta’ April tal-2014 u skont ma [abbar il-Papa Fran;isku. Fil-fatt, Fran;isku kien di;a qal, f’Lulju, li kellu jikkanoni]]a li]-]ew; eksMexxejja tal-Knisja wara li approva tieni miraklu attribwit lil :wanni Pawlu; il-Papa Pollakk u ikonu g[all-Kattoli/i bejn l-1978 u l-2005. Il-Papa :wanni XXIII dam mill-1958 sal-1963 u f’liema perijodu kien laqqa’ t-Tieni Kunsill tal-Vatikan li wettaq ilbidliet notevoli fil-Knisja.

Intant, id-de/i]joni biex jikkanoni]]aw lil :wanni Pawlu tTieni u :wanni XXIII fl-istess ]mien tidher li hi inti]a biex tkattar lg[aqda fost il-Kattoli/i. Dan peress li :wanni Pawlu hu ‘l-favorit’ talKattoli/i konservattivi, waqt li :wanni XXIII hu ammirat mill-progressivi fi [dan il-Knisja. Il-Papa :wanni Pawlu, li kien strumentali g[all-ikkrollar talkomuni]mu fl-Ewropa, ilu ssu;;ett ta’ ‘pro/ess mg[a;;el’ lejn il-qdusija minn mewtu firrebbieg[a tal-2005 u meta l-follol fi Pjazza San Pietru (f’Ruma) kienu infexxew fil-kant spontanju ta’ santo subito (g[amluh

qaddis issa). Fl-istess [in, il-Papa :wanni XXIII jibqa’ mfakkar talli introdu/a diskors ta’ kuljum minflok il-Latin g[al waqt il-quddies u talli kattar relazzjonijiet a[jar bejn il-Knisja Kattolika u lLhud. Dan il-Papa g[andu wkoll numru kbir ta’ devoti fl-Italja fejn hu mag[ruf b[ala Il Papa Buono (il-Papa t-Twajjeb). Il-kanoni]]a]]joni doppja ta’ April g[andha tkun l-ewwel tattip tag[ha fl-istorja tal-Knisja u meta minbarra l-Papa Fran;isku mistenni li l-Papa Benedittu, li rtira din is-sena, wkoll jattendi g[a/-/erimonja storika.

I]rael ma jridx li tbatti l-pressjoni fuq l-Iran L-ISTATI UNITI Kollox jindika li l-Istati Uniti se tistenna biex tara jekk ilPresident Iranjan Hassan Rouhani g[andux l-intenzjonijiet ;enwini g[al ‘kapitlu ;did ta’ trasparenza’ rigward l-ambizzjonijiet nukleari tal-Iran.

Dan meta l-President ta’ I]rael Benjamin Netanyahu kien mistenni jinsisti mal-President Amerikan Barack Obama li “ma jistax jafda l-[afna kliem sabi[‘ tal-Iran – bl-I]raeljani ma jridux li tonqos il-pressjoni fuq ir-re;im

I]lamiku ta’ Tehran, dment li jibqg[u reali l-prospetti g[al ‘bomba nukleari f’idejn lIranjani’ Netanyahu u Obama kellhom jiltaqg[u fil-White House ta’ Washington tlett ijiem wara li l-

Mexxej Amerikan u Rouhani tkellmu bit-telefon g[all-aktar kuntatt ta’ livell g[oli (bejn lIstati Uniti u l-Iran) fi tletin sena. It-telefonata xprunat it-tamiet li l-Punent jirrisolvi l-battibekk ‘nukleari’ ma’ Tehran li ilu

g[addej g[al snin, i]da I]rael huwa skomdu dwar l-a[[ar ]viluppi, anki jekk mistenni li Obama se ja//erta lil Netanyahu li m’g[andux jg[a;;el biex ine[[i s-sanzjonijiet imposti fuq l-Iran.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

G[a]liet g[al Merkel IL-:ERMANJA

L-ISTATI UNITI> Dilettant tas-surfing itella’ ]-]ew;t iklieb tieg[u fuq il-bord waqt il-kompetizzjoni ‘(Surf City) surf dog’ fil-Bajja ta’ Huntington, f’Kalifornja

L-ispetturi tan-NU jtemmu missjoni o[ra IS-SIRJA L-ispetturi tan-Nazzjonijiet Uniti li kienu qed jinvestigaw allegazzjonijiet dwar atro/itajiet bl-armamenti kimi/i waqt ilgwerra /ivili tas-Sirja telqu minn Damasku lbiera[ wara ttieni missjoni relevanti f’dawn l-a[[ar xahrejn. Intant, l-ispetturi waslu lLibanu aktar tard fil-;urnata u skwadra o[ra ta’ esperti tan-NU mistennija tmur is-Sirja aktar ’il quddiem din il-;img[a u tibda l-pro/ess g[all-verifikazzjoni u

qerda tal-armi kimi/i fit-territorji partikulari. Il-missjoni – li l-;img[a lo[ra kienet ikkonfermata millKunsill tas-Sigurtà tan-NU – tibba]a fuq ftehim bejn l-Istati Uniti u r-Russja, wara l-attakk tal-21 ta’ Awwissu bl-armi kimi/i fuq subborg ta’ Damasku, li [alla mijiet ta’ /ivili maqtula. L-ispetturi li kienu s-Sirja fi ]mien dan l-attakk ikkonfermaw li ntu]a gass ta’ tip sarin u

l-pajji]i tal-Punent li jopponu rre;im tal-President Sirjan Bashar al-Assad isostnu li rrapport ftit i[alli dubju u li lqawwiet ta’ Assad kienu ja[tu g[al din l-atro/ità. Sadanittant, il-President Assad qal li se jikkopera malpjan biex jispi//aw l-armi kimi/i f’pajji]u waqt intervista, ilbiera[, ma’ Rai News 24 fejn insista li s-Sirjani je[tie; li jirrispettaw kwalunkwe trattat li jiffirmaw.

Fl-istess [in, il-;irien tasSirja talbu l-appo;; ta’ donaturi biex jindirizzaw l-influss problematiku tar-refu;jati Sirjani waqt laqg[a organizzata min-NU f’:inevra, flI]vizzera. Il-Ministri g[allAffarijiet Barranin talLibanu, il-:ordan, it-Turkija u l-Iraq ippre]entaw rapporti waqt il-laqg[a u hu mifhum li aktar minn ]ew; miljun Sirjan [arbu l-konflitt ta’ pajji]hom.

Konfermata l-pri;unerija ta’ eks Prim Ministru L-E:ITTU Qorti fl-E;ittu lbiera[ ikkonfermat is - sentenza ta ’ sena pri;unerija g[all - eks Prim Ministru E;izzjan Hisham Kandil li kien imexxi l-Gvern tal-President I]lamiku mke//i Mohamed Mursi. Kandil kien ikkundannat il[abs f’April li g[adda (qabel tne[[a Mursi fit-3 ta’ Lulju) talli naqas milli jimplimenta digriet tal-qorti biex kumpani-

ja tat-tessuti tg[addi lura g[al ta[t il-kontroll tal-Istat u wara li din kienet inbieg[et millamministrazzjoni tal - eks President awtokratiku Hosni Mubarak. Hisham Kandil kien in[atar Prim Ministru minn Mursi f’Lulju tal-2012 u l-qorti issa sostniet li s-sentenza tal-[abs tieg[u te[tie; tid[ol fis-se[[. Fi ]viluppi o[ra, fl-E;ittu,

persuni armati qatlu tliet pulizija fil-Peni]ola tas-Sinaj waqt li grupp ta’ militanti I]lami/i [are; filmat ta’ sparatura li fiha nqatel ra;el identifikat b[ala Kurunell tal - Armata . Dan meta s-Sinaj qed jikkostitwixxi problema tas-sigurtà dejjem akbar g[all-awtoritajiet E;izzjani mindu l - Armata ne[[iet lill - eks President Mursi mill-poter.

Hisham Kandil

Il-Kan/illier tal-:ermanja Angela Merkel kellha tipproponi ta[ditiet esploratorji dwar Gvern ta’ koalizzjoni mal-Partit tal{odor, minbarra laqg[at masSo/jal-Demokrati/i (SPD) b[ala l-akbar partit fl-Oppo]izzjoni. Skont kelliema g[all-Partit CDU (Demokristjan) ta’ Merkel, it-ta[ditiet mal-{odor jistg[u jsiru l-;img[a d-die[la, u wara li l-Kan/illier falliet bi ftit minn ma;;oranza assoluta fil-kamra t’isfel tal-Parlament fl-a[[ar elezzjoni. Intant, in-negozjati g[al koalizzjoni qeg[din jidhru diffi/li u jistg[u jie[du fit-tul, b’kelliema g[all-SPD jwissu li kapa/i anki jistennew sa Jannar biex il-Gvern ;did tal-:ermanja jkun iffurmat. L-SPD, li nhar il-:img[a se jkollu ta[ditiet preliminari masCDU, g[amilha /ara wkoll li m’g[andu l-ebda [sieb li jie[u xi de/i]jonijiet mg[a;;lin f’dawn i/-/irkustanzi.

Jeg[rqu barra Sqallija L-ITALJA

Tal-anqas tlettax-il persuna li kienu fuq dg[ajsa mimlija blimmigranti g[erqu fl-ib[ra ta’ Sqallija meta hu mifhum li kienu vi/in [afna x-xatt ta’ Ragusa. Filwaqt li [add ma jaf e]att kif se[[et it-tra;edja, ir-rapporti qalu li l-vittmi kienu qed jippruvaw ji]barkaw minn fuq iddg[ajsa li dak il-[in kienet qed i;;orr mal-250 persuna. Fl-istess [in ma ntqalx minn liema pajji] jew re;juni kienu telqu l-immigranti, g[alkemm ma kienx esklu] li l-vittmi setg[u kienu qed ja[arbu millgwerra /ivili tas-Sirja. Intant, lawtoritajiet Sqallin komplew blinvestigazzjonijiet relevanti biex isiru jafu d-dettalji tat-tra;edja.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

17

A{BARIJIET TA’ BARRA

Mew; enormi ‘jisplodi’ max-xatt u g[al fuq il-vetturi pparkjati fl-in[awi ta’ Lianyungang... Diversi bnadi ta/-?ina fil-pre]ent jinsabu fil-morsa ta’ maltemp li qed javvanza lejn pajji]i o[ra tar-re;jun

G[exieren ta’ neqsin fost t[ejjija g[all-g[arg[ar I?-?INA G[exieren ta’ sajjieda ?ini]i huma rrappurtati nieqsa wara li tal-anqas tliet dg[ajjes g[erqu fil-qilla ta’ tifun fil-Ba[ar tanNofsinhar ta/-?ina. Dan meta tTajlandja u l-Vjetnam qed i[ejju g[al [albiet ta’ xita bla tmiem minbarra in/idenzi ta’ g[arg[ar qawwija. It - tifun inkwistjoni jismu Wutip u fl-a[[ar sig[at kien

qed itella’ l-irwiefen ‘inkredibbli ’ qrib il - g]ejjer ta ’ Paracel, xi 330 kilometru lil hinn mill-provin/ja (g]ira) ta’ Hainan. Id-dg[ajjes kienu telqu millprovin/ja ta’ Guangdong meta spi//aw meg[luba mill - ele menti. Sal-biera[, il-maltemp kien qed javvanza b ’ ritmu mg[a;;el fid - direzzjoni tal -

Vjetnam u t-Tajlandja. L - iskwadri tas - salvata;; sadanittant salvaw erbatax -il persuna mill-ba[ar, li kienu fid-dg[ajjes mg[arrqin . Dan fost twissija li l-[albiet taxxita ;odda jistg[u jg[arrqu zoni ta/-?ina lejn il-Grigal li di;à ntlaqtu mill-g[arg[ar u [allew numru ta’ vittmi. Fl-istess [in, is-suldati kienu

mitluba jg[inu fl - evakwaz zjoni ta’ persuni li nqabdu fizzoni tal-g[arg[ar, bl-awtoritajiet fi/-/entru tal-Vjetnam qed imexxu lit-tfal u persuni anzjani lejn l-iskejjel u postijiet o[rajn g[al aktar sigurtà qabel l - in[awi j;arrbu l - qilla tal maltemp. Stqarrija tal - Gvern tal Vjetnam qalet li aktar minn

80,000 resident jistg[u jkunu evakwati mill - provin/ja ta ’ Quang Tri f’ka] li l-in[awi jintlaqtu direttament mit-tifun Wutip . L - awtoritajiet [ar;u wkoll numru ta ’ twissijiet dwar il-potenzjal qawwi ta ’ g[arg[ar u valangi tal-[amrija aktar ’il quddiem fil-;img[a, li kapa/i jkunu fatali g[an-nies tar-re;jun.

Jer;a’ jinfeta[ il-pro/ess dwar il-qtil ta’ Kercher L-ITALJA L-Amerikana Amanda Knox u l-eks ma[bub tag[ha Raffaele Sollecito qeg[din jg[addu pro/ess tal-qorti ;did dwar lomi/idju tal-istudenta Ingli]a Meredith Kercher, li kien se[[ fl-2007. Dan qed isir fil-belt ta’ Firenze. Knox u Sollecito, fl-2009, kienu nstabu [atja dwar lomi/idju u [ar;u liberati sentejn wara meta ntlaqg[alhom lappell. L-Og[la Qorti tal-Italja, f’Marzu li g[adda, spi//at

annullat il-verdett tal-ma[fra. I]-]ew; suspettati kienu damu l-[abs erba’ snin u dejjem insistew li huma inno/enti b’konnessjoni mal-qtil ta’ Kercher, li nstabet mejta f’g[adira demm f’appartament fil-belt ta’ Perugia, l-appartament li kienet taqsam ma’ Knox, li llum tinsab lura flIstati Uniti. Il-prosekuturi kienu qalu li Kercher, li qalg[et diversi daqqiet ta’ sikkina, mietet ‘wara

li xi [a;a marret ]mer/ waqt log[ba bi skop sesswali’. Fil-fatt, m’hemmx il-[tie;a li Knox tkun pre]enti fil-qorti i]da xi rapporti qalu li Sollecito, li b[alissa hu residenti fir-Repubblika Dominikana, jista’ jirritorna l-Italja biex jattendi g[al partijiet tal-pro/ess. F’ka] li l-qorti tikkonferma lkundanna ori;inali ta’ Knox, kollox jindika li l-Italja g[andha titlob l-estradizzjoni ta’ din l-Amerikana.

Amanda Knox... Ka] ;did g[al estradizzjoni^


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

18

A{BARIJIET TA’ BARRA

L-INDONE}JA> Il-Prim Ministru Awstraljan Tony Abbott jispezzjona gwardja tal-unur li fiha l-membri huma libsin bi stil /erimonjali, fil-bidu ta’ ]jara ta’ jumejn f’dan il-pajji]

FRANZA> Bu]]ieqa forma ta’ baqra tittajjar waqt dimostrazzjoni kontra l-bini ta’ razzett inti] li j]omm madwar elf baqra. Ir-ritratt ittie[ed f’g[alqa qrib Le Plessiel Drucat, vi/in Abbeville

MYANMAR> Mara li tifforma parti minn komunità etnika tbig[ is-souvenirs mid-dg[ajsa tag[ha fix-xmara ta’ Inle, fl-Istat ta’ Shan

IL-PANAMA> Tfal mexjin f’toroq mifqug[in bl-g[arg[ar fil-Belt tal-Panama meta r-residenti tal-in[awi qed ikollhom jissaportu n]ul ta’ xita bla ra]an

L-INDJA> Tfajla liebsa bi stil tradizzjonali tippo]a waqt il-provi g[al ]ifna qabel il-festival ta’ Navratri, f’Ahmedabad


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

19

AVVI}I PN

Il-Kelliema Ewlenin tal-PN Simon Busuttil simon.busuttil@teampn.org

Kap tal-Oppo]izzjoni

Mario de Marco mario.demarco@teampn.org

Kelliem g[all-Ekonomija, l-Investiment u l-Intrapri]i ]-}g[ar

Beppe Fenech Adami Kelliem g[all-:ustizzja beppe.fenechadami@teampn.org Chris Said chris.said@teampn.org

Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista

?ensu Galea /ensu.galea@teampn.org

Deputat Speaker u Kelliem g[all-Agrikultura u s-Sajd

David Agius david.agius@teampn.org

Whip tal-Grupp Parlamentari u Kelliem g[all-Gvern Lokali

Fredrick Azzopardi Deputat Whip u Kelliem fredrick.azzopardi@teampn.org g[as-Servizzi tas-Sa[[a u l-Edukazzjoni f’G[awdex

Giovanna Debono Kelliema g[al G[awdex giovanna.debono@teampn.org George Pullicino Kelliem g[all-Ener;ija george.pullicino@teampn.org u l-Konservazzjoni tal-Ilma Tonio Fenech tonio.fenech@teampn.org

Kelliem g[all-Finanzi

Joe Cassar joe.cassar@teampn.org

Kelliem dwar l-Edukazzjoni

Jason Azzopardi jason.azzopardi@teampn.org

Kelliem g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali

Francis Zammit Dimech francis.zammitdimech @teampn.org

Kelliem g[all-Kultura u l-Komunikazzjoni

Carm Mifsud Bonnici Kelliem g[all-Affarijiet Barranin carm.mifsudbonnici@teampn.org Clyde Puli clyde.puli@teampn.org

Kelliem g[all-Familja u s-Solidarjetà So/jali

Mario Galea mario.galea@teampn.org

Kelliem g[all-Anzjani

Robert Arrigo robert.arrigo@teampn.org

Kelliem g[at-Turi]mu

Charlò Bonnici charlo.bonnici@teampn.org

Kelliem g[all-I]vilupp So/jali, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima

Stephen Spiteri stephen.spiteri@teampn.org

Kelliem g[all-Impjiegi u l-Persuni b’Di]abbiltà

Michael Gonzi michael.gonzi@teampn.org

Kelliem g[ad-Drittijiet tal-Annimali

Tony Bezzina tony.bezzina@teampn.org

Kelliem g[at-Trasport u l-Infrastruttura

Antoine Borg antoine.borg@teampn.org

Kelliem g[all-Presidenza tal-Unjoni Ewropea 2017 u l-Fondi Ewropej

Claudette Buttigieg Kelliema g[ad-Djalogu So/jali claudette.buttigieg@teampn.org u l-Libertajiet ?ivili Ryan Callus ryan.callus@teampn.org

Kelliem g[all-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni tal-Pro/essi Amministrattivi

Robert Cutajar robert.cutajar@teampn.org

Kelliem g[a]-}g[a]ag[ u l-Isport

Kristy Debono kristy.debono@teampn.org

Kelliema g[all-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku

Albert Fenech albert.fenech@teampn.org

Kelliem g[ar-Ri/erka u l-Innovazzjoni

Claudio Grech claudio.grech@teampn.org

Kelliem g[as-Sa[[a

Paula Mifsud Bonnici Kelliema g[all-Kompetizzjoni paula.mifsudbonnici@teampn.org u d-Drittijiet tal-Konsumatur Marthese Portelli Kelliema g[all-Affarijiet Ewropej marthese.portelli@teampn.org

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MELLIE{A. Kull nhar ta’ {amis bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament /emplu 79990757. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’ Tnejn u :img[a bejn il-5 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament /emplu 77771529, 79704491 jew 99262634. AVVI}I SO?JALI MARIO DE MARCO . Il [bieb ta ’ Mario de Marco se jorganizzaw Coffee Morning , illum it - Tlieta , 1 ta ’ Ottubru fil - lukanda Qawra Palace , il - Qawra . Tluq bil - privates fit - 8 . 30 a . m . mill - postijiet tas - soltu . Prezz € 5 u biljetti ming[and il - helpers jew /emplu 2 1 247049 , 99450902 jew 2 1 2239 11. {AL SAFI . Il - Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Attività ta ’ G[ana , Ikel u Varjetà Malti , il - :img[a , 4 ta ’ Ottubru fis - 7 p . m . fl Uffi//ju PN tal - lokalità . Mistiedna spe/jali , l - Kap tal - Partit Simon Busuttil , l Uffi/jali , id - Deputati tad Distrett , il - Kandidati g[all elezzjoni tal - Parlament Ewropew u l - Kunsilliera tal - lokalità . G[al aktar informazzjoni /emplu 7905 1 529 . IN - NADUR . Il - Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Pizza & Tombla Night , it Tnejn , 7 ta ’ Ottubru fis - 7 . 30 p . m . f ’ Ta ’ Kenuna Bar & Restaurant , in - Nadur . Se jkun hemm [afna spot prizes x ’ jintreb[u . THERESE COMODINI CACHIA . Il - {bieb ta ’

Therese Comodini Cachia se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 10 ta’ Ottubru fid9 . 30 a . m . fil - lukanda San Antonio , il - Qawra . Prezz € 7.

ROBERT ARRIGO . Il {bieb ta ’ Robert Arrigo se jorganizzaw Pasta Lunch , Tombla u Te , il - {add , 1 3 ta ’ Ottubru f ’ Villa Arrigo , in Naxxar . Prezz € 7 . 50 u g[all biljetti /emplu 23285000 jew mill - uffi/ini . MARIO DE MARCO. Il{bieb ta’ Mario de Marco se jorganizzaw Dinner Dance flokka]joni ta’ g[eluq sninu, isSibt, 19 ta’ Ottubru fit-8.30 p.m. fil-lukanda Radisson Blue Resort, San :iljan. Tluq bilprivates fis - 7 . 30 p . m . mill postijiet tas-soltu. Prezz €25 u g[all - biljetti /emplu 2 1 247049 , 99450902 jew 21223911. JASON AZZOPARDI. Il{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 22 ta’ Ottubru fillukanda Suncrest, il-Qawra. Prezz €6 u biljetti ming[and ilhelpers jew /emplu 99841333 jew 21666736. JOE CASSAR . Il - {bieb ta ’ Joe Cassar se jorganizzaw Coffee Morning , l - Erbg[a , 23 ta ’ Ottubru fid - 9 a . m . fil lukanda Preluna , Tas - Sliema . Prezz € 5 u g[all - biljetti /emplu 79459227 jew 99468624 . ROBERT ARRIGO . Il {bieb ta ’ Robert Arrigo se jorganizzaw Coffee Morning , it - Tlieta , 1 2 ta ’ Novembru f ’ Villa Arrigo , in Naxxar . Prezz € 4 u g[all biljetti /emplu 23285000 jew mill - uffi/ini . ROBERT ARRIGO . Il {bieb ta ’ Robert Arrigo se jorganizzaw Ikla f ’ g[eluq sninu , il - :img[a , 6 ta ’ Di/embru fit - 8 p . m . fil lukanda Dolmen , il - Qawra . Prezz € 22 g[all - kbar u € 1 2 g[at - tfal . G[all - bookings /emplu 23285000 . AVVI}I O{RA SANTA LU?IJA. IlKumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija talBar tal - Uffi//ju PN . Dawk interessati huma mitluba jibag[tu l-offerti tag[hom lillKumitat Sezzjonali PN Santa Lu/ija. Il-Kumitat jirriserva ddritt li jag[]el kwalunkwe offerta , anke dik l - anqas

vanta;;ju]a.

L - ISLA . Il - Kumitat Sezzjo - nali PN jixtieq jav]a li l - bar tal - Uffi//ju PN qed jit mexxa minn management ;did . Qed ikun miftu[ kuljum sa tard filg[axija , u s - Sibt u l {add jifta[ fid - 9 a . m . Qed ikunu servuti wkoll appe tizers . IL-KALKARA. Il-Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at - tmexxija tal - bar tal Uffi//ju PN. Dawk interessati huma mitluba jibag[tu l-offerti tag[hom lis - Segretarju , Kumitat Sezzjonali PN Kalkara, Ka]in PN, Xatt talKalkara , il - Kalkara . Il Kumitat jirriserva d - dritt li jag[]el kwalunkwe offerta , anke dik l-anqas vanta;;u]a. IL - G}IRA . Il - Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa ’ offerti g[at - tmexxija tal - bar tal - Uffi//ju PN . Dawk inter essati huma mitluba jibag[tu l - offerti tag[hom indirizzati lis - Segretarju Kumitat Sezzjonali PN G]ira , Ka]in PN , Triq ir - Reb[a , il - G]ira . Il - Kumitat jirriserva d - dritt li jag[]el kwalunkwe offerta , anke dik l-anqas vanta;;u]a. L-IM:ARR. Il-Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-bar talUffi//ju PN. Dawk interessati huma mitluba jibag[tu l-offerti tag[hom indirizzati lisSegretarju Kumitat Sezzjonali PN M;arr, Ka]in PN, Triq Sir Harry Luke, l-Im;arr. IlKumitat jirriserva d-dritt li jag[]el kwalunkwe offerta, anke dik l-anqas vanta;;u]a. {AL TARXIEN. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li lbar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità issa hu miftu[ ta[t management ;did. Il-bar qed jifta[ mit-Tnejn sas-Sibt mis-7 p.m. ’l quddiem, kif ukoll il-{add filg[odu. Ji;u servuti appetizers. TA’ XBIEX. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li lBar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità qed jitmexxa minn management ;did u b’esperjenza. B[alissa qed ikun miftu[ kuljum bejn il-5 p.m. u l-10 p.m. mit-Tnejn sasSibt u l-{add bejn id-9 a.m. u t3 p.m. Qed jitqassmu wkoll appetizers. Min jixtieq jorganizza xi fenkata jew ikla, jista’ j/empel 79813505.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

20

AIRSHOW 2013

Il-[dax-il ajruplan tar-Red Arrows skjerati [dejn xulxin f’Park 4 fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta

Su//ess kbir g[all-AirX Malta Inter Joe Mikallef ritratti Joseph Galea u Trevor Sollars

Pilota ta’ wie[ed mill-ajruplani li pparte/ipaw fil-wirja ta’ din is-sena jiggosta ]ew;t itfal ]g[ar li ]aru l-wirja

Ori;inarjament il-mawra tar-Red Arrows f’Malta kellha sse[[ is-sena l-o[ra, i]da din kellha ti;i posposta b’sena u g[alhekk huma ]aru l-g]ejjer Maltin g[at-22 edizzjoni tal-AirX Malta International Airshow

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, akkumpanjat minn Joe Ciliberti, jie[u b’idejn pilota ta’ wie[ed mill-ajruplani parte/ipanti fil-wirja ta’ din is-sena waqt ]jara li g[amel lill-AirX Malta International Airshow

Fi tmiem il-;img[a li g[addiet iddominat l-avvenimenti lokali ledizzjoni ta’ din is-sena tal-AirX Malta International Airshow li grazzi g[at-temp sabi[ u prattikament sajfi u l-livell g[oli ta’ ajruplani parte/ipanti, attirat eluf ta’ Maltin u turisti lejn l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex isewgu l-attivitajiet abbinati mal-Airshow. L-attrazzjoni prin/ipali kienu lwirjiet li ta t-tim aerobatiku Red Arrows li sa[[ar lil dawk kollha li ntasbu fl-a[jar postijiet biex

isegwu l-manuvri stupendi fl-ajru li taw il-[dax-il pilota abbord daqstant ajruplani. Jog[lew, jitbaxxew, jinqalbu ’l isfel jew ’il fuq u jittajru ;o xulxin, l-ajruplani tar-Red Arrows taw wirjiet verament mill-isba[ li sa[[ru u mmeraviljaw lil dawk kollha li segwewhom u li lkoll qablu kemm dawn il-piloti huma bravi. Sadattant waqt li kienu pparkjati [dejn xulxin f’Park 4 talAjruport Internazjonali ta’ Malta, l-ajruplani tar-Red Arrows offrew l-opportunità lil dawk

kollha li ]aru din l-edizzjoni talAirshow biex jammirawhom mill-qrib. Bosta kellhom ukoll lopportunità li jitkellmu malpiloti ta’ dawn l-ajruplani, fosthom mal-Wing Commander Neil Fraser li jmexxi l-iskwadra tar-Red Arrows. Ori;inarjament il-mawra tarRed Arrows f’Malta kellha sse[[ is-sena l-o[ra, i]da din kellha ti;i posposta b’sena u g[alhekk huma ]aru l-g]ejjer Maltin g[at22 edizzjoni tal-AirX Malta International Airshow.

Il-kantanta brava Maltija Ira Losco f’ritrattt ta’ tifkira wara li [adet sehem f’manuvri aerobati/i – esperjenza unika g[aliha – li ddedikatha lis-segwa/i tag[ha


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

21

AIRSHOW 2013

rnational Airshow Fl-edizzjoni ta’ din is-sena talAirshow imtellg[a f’Malta [adu sehem aktar minn erbg[in ajruplan minn diversi pajji]i differenti li a//ettaw l-istedina biex jie[du sehem f’din il-wirja annwali tal-avjazzjoni li tittella’ f’Malta lejn tmiem Settembru. Fost il-pajji]i parte/ipanti kien hemm il-:ermanja, l-Italja, ilPolonja, il-Qatar, ir-Renju Unit, lIstati Uniti, in-Nato u Malta. Simon Busuttil, il-Kap talPartit Nazzjonalista, nhar il-{add ]ar l-AirX Malta International

Airshow u kellu l-opportunità li jiltaqa’ mhux biss man-nies li ]aru din il-wirja, i]da anki ma’ piloti u a;enti o[ra involuti filqasam tal-avjazzjoni. Hu ntlaqa’ minn Joe Ciliberti, il-President tas-So/jetà Maltija tal-Avjazzjoni li matul is-sena ta[dem biex tkun tista’ ttella’ din il-wirja li tattira eluf ta’ nies. Joe Ciliberti kellu kliem ta’ tif[ir g[al din l-edizzjoni u grazzi wkoll g[at-temp sabi[ li [are;, din l-istess wirja tgawdiet minn eluf ta’ Maltin u barranin.

Matul l-edizzjoni ta’ din is-sena tal-AirX Malta International Airshow eluf kienu dawk il-Maltin u t-turisti li ]aru din l-attività li issa saret appuntament fiss fil-kalendarju tal-attivitajiet organizzati mis-So/jetà Maltija tal-Avjazzjoni

Mumenti differenti waqt il-wirja aerobatika li taw ir-Red Arrows – wirja mill-aqwa li sa[[ret lil dawk kollha li segwewha u li fuq kollox setg[u jammiraw il-bravuri tal-bdoti tar-Red Arrows li litteralment jilag[bu b’dawn l-ajruplani


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

22

TV#RADJU

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[al Sports News fis-6>45, A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 0740 Anali]i tal-:urnali< Avvi]i tal-Mejtin u Angelus fit-07>55)

08>00 08>05 09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 14>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show Hitsteria A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>55 18>00 18>30 20>00 22>00 23>00 00>25 01>20

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-Dar Fuzzbox - Eric Montfort Talk Time Newsdesk (r) Wavelength (r) Mu]ika kontinwa

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel

07:20 - Sofia the First 07:45 - Doc McStuffins 07:55 - Tales of Friendship with Winnie the Pooh 08:00 - Minnie’s Bow-Toons 08:05 Mickey Mouse Clubhouse 08:30 A.N.T. Farm 09:15 - Jessie 10:05 Good Luck Charlie 10:50 - Gravity Falls 11:15 - Shake It Up! 12:00 Austin & Ally 12:25 - Austin & Ally 12:45 - A.N.T. Farm 13:05 - Minnie and You 13:10 - Shake It Up! 13:30 - Minnie and You 13:35 - My Babysitter’s a Vampire 14:00 - That’s So Raven 14:25 - Gravity Falls 14:50 - Jessie 15:10 - Violetta 16:00 A.N.T. Farm 16:15 - Minnie and You 16:20 - Austin & Ally 16:40 - Minnie and You 16:45 - Gravity Falls 17:10 - Shake It Up! 17:30 - That’s So Raven 17:55 - A.N.T. Farm 18:20 Violetta 19:05 - Jessie 19:30 - My Babysitter’s a Vampire 19:50 - Austin & Ally 20:15 - Shake It Up! 20:40 That’s So Raven 21:00 - Jessie 21:25 - A.N.T. Farm 21:50 - Good Luck Charlie 22:10 - Wizards of Waverly Place 23:00 - The Suite Life of Zack & Cody 23:45 - Sonny With a Chance. Nickelodeon

07:05 - SpongeBob SquarePants 07:30 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 07:55 - The Fairly OddParents 08:20 - Go, Diego, Go! 08:45 - Umizoomi 09:10 - Tickety Toc 09:35 - Dora the Explorer 10:25 - Little Kingdom 10:35 - Olive the Ostrich 10:50 - Bubble Guppies 11:15 - SpongeBob SquarePants 11:40 - T.U.F.F. Puppy 12:05 Fanboy and Chum Chum 12:30 iCarly 12:55 - Victorious 13:20 - Big Time Rush 13:45 - SpongeBob SquarePants 14:10 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 14:40 - The Penguins of Madagascar 15:30 SpongeBob SquarePants 16:20 Bucket & Skinner’s Epic Adventures 16:45 - Victorious 17:10 - Big Time Rush 17:35 - iCarly 18:00 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 18:25 - The Penguins of Madagascar 18:50 - The Fairly OddParents 19:15 - Victorious 19:40 - iCarly 20:05 Victorious 20:30 - Big Time Rush 20:55 - Fred: The Show 21:20 Avatar: The Legend of Aang 22:10 -

The Penguins of Madagascar 23:00 iCarly 23:50 - Victorious. Jim Jam

07:00 - Jarmies 07:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 07:40 Benjamin’s Farm 07:45 - My Animal Family 08:00 - See the Sea 08:05 Lots & Lots Of... 08:20 - Bob the Builder 08:30 - Fireman Sam 08:40 Thomas and Friends 08:55 - Baby Antonio’s Circus 09:00 Rubbadubbers 09:10 - Pingu 09:15 Tiny Planets 09:20 - Pingu 09:25 Tiny Planets 09:30 - Monkey See, Monkey Do 09:40 - Barney and Friends 10:10 - Fluffy Gardens 10:25 - The Mighty Jungle 10:40 - Mio Mao 0:50 - Jarmies 11:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 11:30 Kipper 11:50 - Gazoon 12:00 Wobblyland 12:05 - Igloo-Gloo 12:20 - Benjamin’s Farm 12:25 - My Animal Family 12:40 - See the Sea 12:45 - Lots & Lots Of... 13:00 Fluffy Gardens 13:15 - The Mighty Jungle 13:30 - Angelina Ballerina 13:45 - Monkey See, Monkey Do 13:55 - Barney and Friends 14:25 Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 Pingu 14:40 - Tiny Planets 14:45 Igloo-Gloo 15:00 - Bob the Builder 15:10 - Fireman Sam 15:20 - Thomas and Friends 15:35 - Tork 15:45 Dougie in Disguise 15:55 - Slim Pig 16:05 - Jarmies 16:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 16:45 Benjamin’s Farm 16:55 - My Animal Family 17:10 - See the Sea 17:15 Lots & Lots Of... 17:30 - Monkey See, Monkey Do 17:40 - Barney and Friends 18:10 - Wobblyland 18:15 Dougie in Disguise 18:25 - Slim Pig 18:35 - Connie the Cow 18:45 Angelina Ballerina 19:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 19:25 - Jarmies 19:40 - Pingu 19:45 Tiny Planets 19:50 - Pingu 19:55 Tiny Planets 20:00 - Bob the Builder 20:10 - Fireman Sam 20:20 - Thomas and Friends 20:35 - Dougie in Disguise 20:45 - Slim Pig 20:55 Connie the Cow 21:05 - Tork 21:15 Benjamin’s Farm 21:20 - My Animal Family 21:35 - See the Sea 21:40 Wobblyland 21:50 - Barney and Friends 22:15 - Monkey See, Monkey Do 22:25 - Kipper 22:45 - Gazoon 22:55 - Igloo-Gloo 23:10 - Fluffy Gardens 23:25 - The Mighty Jungle.

Extreme Measures

– Rete 4, 24>00

Thriller Amerikan li n[adem fl-1996 b’re;ija ta’ Michael Apted li fost l-atturi ewlenin g[andu lil Sarah Jessica Parker u lil Hugh Grant (it-tnejn fir-ritratt) u lil Gene Hackman. Fih naraw x’ikun hemm misterju] wara l-mewt ta’ bniedem li g[al numru ta’ snin g[ex fit-toroq.

TVM 1

07:00 - TVAM 09:00 - Niskata 11:00 Click 11:30 - Tuffi[at Migduma 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 - TVPM 16:00 - A[barijiet 16:05 - Teleshopping 16:50 - Monsuno 17:20 - Xpla[[mal[ajt 17:35 - Waqtiet 17:40 - Teleshopping 18:00 - A[barijiet 18:10 - Pureè 18:55 Times Talk 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:45 - I/-?aqqufa 21:45 - Headline News 21:50 - The Wedding Battle 22:45 - G[awdex Illum (r) 23:15 - A[barijiet. TVM 2

07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:00 Egypt 11:50 - Twelid il-Kelma 11:55 Waqtiet 12:00 - Pureè 12.45 - Starboard 13:15 - Ti;rijiet Biss 13:45 - G[awdex Illum 14:45 - Servizz minn Malta u Lil Hinn Minnha 15:00 - Egypt 15:50 Twelid il-Kelma 16:00 - Niskata (r) 18:00 - Madwarna 18:30 - Starboard 19:00 - Ti;rijiet Biss 19:30 - Waqtiet 19:40 - Egypt 20:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:40 - The Wedding Bell 21:40 - Headline News 21:45 - Paqpaq lifestyle 22:15 - Times Talk 23:00 - A[barijiet bl-Ingli] 23:10 Football, BOV PL. One TV

07:00 - Breakfast News 08:45 Teleshopping 09:00 - Sieg[a }mien 10:30 - Teleshopping 11:15 - Aroma Mattina 12:30 - ONE News 12:40 Kalamita 16:15 - Teleshopping 17:30 ONE News 17:50 - Dak li Jg[odd 19:00 - Aqrali Storja 19:30 - ONE News 20:15 - Snajja’ Maltin 20:45 - Min-Na[a G[allO[ra 21:45 - One Night Stand 22:45 Bin 61 23:30 - ONE News. Smash

07:00 - A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura 08:40 - A[barijiet 09:00 - {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 10:50 TSN Teleshopping 13:10 - A to Z Teleshopping 14:20 - 1046 Music 16:10 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’

Lura 18:00 - A[barijiet ta’ Barra 18:15 Bingo 75 18:40 - Teleshopping 19:00 A[barijiet 19:30 - Minn mara g[al mara 20:30 - Nies b[alna 21:30 - Alfred Sant u l-Ewropa 22:00 - A[barijiet 22:30 Poker. Raiuno

16:40 - Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:15 - Pane quotidiano 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Ballaró 23:20 - Gazebo 24:00 Tg linea notte 00:10 - Tg regione 01:05 - Rai Educational 01:35 - Fuori orario 02:00 - Rai News. Canale 5

06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis07:00, it-08:00 u d-09:00) 09:30 - Tg1 flash 10:00 - Unomattina storie vere 10:30 - Unomattina verde 11:00 - Tg 1 11:30 - Unomattina Magazine 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:20 - La vita in diretta 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Affari tuoi 21:10 Paura di amare 2 23:20 - Porta a porta (attwalità) 00:55 - Tg 1 notte 01:25 Che tempo fa 01:30 - Sottovoce 02:00 Real School.

08:00 - Tg 5 - mattina 08:40 - La telefonata di Belpietro (attwalità) 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 Tg 5 13:40 - Beautiful 14:10 Centovetrine 14:45 - Uomini e donne 16:10 - Il segreto (soap) 16:55 Pomeriggio cinque 18:50 - Avanti un altro! 20:00 - Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - La cortigiana. Film 2010 (it-II parti) 23:55 - Matrix (attwalità) 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia.

Raidue

Rete 4

07:00 - Cartoons 08:15 - Art Attack 08:30 - Heartland (TF) 09:20 - Settimo Cielo (TF) 10:00 - Tg 2 insieme estate Tg 2 - Storie. I racconti della settimana 1100 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 E…state con costume 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Detto fatto 16:15 - Ghost Whisperer (TF) 17:50 - Tg Sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 19:35 NCIS (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:00 Una mamma imperfetta 21:10 - Criminal Minds (TF) 22:45 - Bates Motel (TF) 23:30 - Tg 2 notizie 23:45 - 2 next economia e futuro 00:40 - Rai Parlamento 00:50 - Il clown Tg 1 01:45 - Fine secolo (TF).

06:50 - Chips (TF) 07:45 - Charlie’s Angels (TF) 08:40 - Siska (TF) 10:00 Carabinieri 2 (fiction) 10:50 - Ricette all’italiana 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Flikken Coppia in giallo (TF) 16:35 - My Life Segreti e passioni (soap) 16:50 Carovana di fuoco. Film ’67 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (TF) 20:25 Quinta Colonna il quotidiano 21:10 - The Mentalist (TF) 23:05 - The Closer (TF) 24:00 - Extreme Measures. Film ’96.

Raitre

07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 10:00 - Mi manda Raitre 11:10 - Elisir 12:00 - Tg 3 # meteo 3 12:25 - Tg 3 fuori t g 12:45 - Pane quotidiano (attwalità) 13:10 - Terra nostra (TN) 14:00 - Tg Regione 14:20 - Tg 3 # meteo 3 14:50 - Tgr Piazza affari 15:00 - Le nuove avventure di Flipper (TF) 15:45 - Aspettando Geo

Italia 1

06:55 - Friends (TF) 07.50 - La vita secondo Jim (sitcom) 08:45 - Tutto in famiglia (sitcom) 09:45 - Royal Pains (TF) 10:35 - Dr House (TF) 12:25 Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Futurama 14:10 - Cartoons 15:30 - 2 Broke Girls 16:00 - E alla fine arriva mamma! 16:55 - Community (sitcom) 17:50 - Mike & Moly (sitcom) 18:15 - Si salvi chi può (sitcom) 18:30 - Studio Aperto 19:20 - CSI Miami (TF) 21:10 Le iene show 24:00 - Champions League - Speciale 01:50 - Studio aperto.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

23

TV#RADJU Favourite Channel

07:00 - Teleshopping 08:30 - {in g[al Kollox 10:30 - Ashram 12:30 - News 12:45 - Best Deal 13:00 - Entertain Me 15:00 - Teleshopping 17:30 - {in g[al Kollox 18:15 - News 18:30 - (ikompli) {in g[al Kollox 19:30 - Dun Benit 20:30 - F. News 21:00 - Madagascar 23:00 - News. Xejk

07:30 – Just for Laughs 07:45 – Total Request Show 09:50 – Shout Out 10:00 – Love and Romance 10:45 – Teleshopping 11:45 – Just for Laughs 12:00 – Frux (r) 13:30 – The 80s 14:00 – The Local Angle (r) 15:00 – The 90s 15:30 – Teleshopping 16:30 – Hits 16:50 – Shout Out 17:00 – Local Issues 17:45 – Maltese Music 18:00 – Total Requests Show (live) 20:00 – Just for Laughs 20:15 – Shout Out 20:30 – Frux 21:55 – Football 22:00 – Mill-Italia 23:00 – Local Issues  23:45 – The 60s and 70s. La 5 11:55 - Centovetrine (soap) 12:15 Grey’s Anatomy (TF) 13:10 - Una mamma per amica (TF) 14:00 - Sweet Sardinia (reality) 14:25 - Che trucco! 14:55 - Dawson’s Creek (TF) 15:50 Extreme Makeover Home Edition 16:55 Cambiol casa, cambio vita 17:50 - Torte d’autore (reality) 18:15 - Sweet Sardinia (reality) 18:40 - Ugly Betty (TF) 19:30 Grey’s Anatomy (TF) 20:25 - Una mamma per amica (TF) 21:15 - The Chef - Scelgo e creo in cucina 22:20 - The Taste 23:05 - Uomini e donne (talk show) 00:15 - Cambio casa, cambio vita. BBC Entertainment

07:00 - Jackanory Junior 07:15 Tweenies 07:35 - Boogie Beebies 07:50 - The Large Family 08:00 - Nina and the Neurons 08:15 - Jackanory Junior 08:30 - My Family 09:00 - Blackadder II 09:30 - The Weakest Link 10:15 - EastEnders

10:45 - Doctors 11:15 - Outcasts 12:05 New Tricks 12:55 - My Family 13:25 The Weakest Link 14:10 - Blackadder II 14:40 - EastEnders 15:10 - Doctors 15:40 - New Tricks 16:30 - Outcasts 17:25 - The Weakest Link 18:10 EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - New Tricks 20:00 - Last of the Summer Wine 20:30 - Roger and Val Have Just Got In 21:00 - 32 Brinkburn Street 21:45 - Rev. 22:15 - The Old Guys 22:45 - Gracie! TCM

07:55 - Across the Pacific. Film ’42 09:30 - The Train Robbers. Film ’73 11:05 - 2001: A Space Odyssey. Film ’68 13:25 - Take Me Out to the Ball Game. Film ’49 15:00 - Adventures of Don Juan. Film ’48 16:50 - The Barretts of Wimpole Street. Film ’57 19:10 Ziegfeld Follies. Film ’46 21:00 - The Arrangement. Film ’69 23:05 - The Law and Jake Wade. Film ’58. MGM Movies

Discovery Channel

07:15 - Dirty Jobs: Mule Logger 08:10 Deadliest Catch: Bearing Sea Salvation 09:05 - Gold Rush: Bedrock Gold 09:55 - Gold Divers: Captaincy 10:50 - How Do They Do It?: Land Mines; Air Boats; Car Warehouse 11:15 - How It’s Made: Kitchen Accessories; Vacuums; Paper Mache; Hydraulic Cylinders. 11:40 MythBusters: Table Cloth Chaos 12:35 Extreme Engineering: Sakhalin Oil & Ice 13:30 - Fifth Gear 14:25 - Dual Survival: Twin Peaks 15:20 - Bear Grylls: How to Stay Alive 16:15 - River Monsters: Vampires of the Deep 17:10 - Ultimate Survival: Panama 18:05 - Auction Kings: Elvis Cadillac 18:35 - Auction Hunters: The Dallas Mavericks 19:00 - How It’s Made 20:00 - Brew Masters: Ancient Ale 21:00 - US of Bacon: The Jack Back Sammie 21:30 - US of Bacon: Bacon JarB-Que 22:00 - River Monsters: Lair of Giants 23:00 - Deadliest Catch: Goodbye Jake.

07>00 08>30 10>00 12>00 13>30 15>30 15>45 16>45 17>00 18>00 18>05 18>30 19>30 20.00 20>30 21>30 21>35 23>00

NET News .net (r) Eli in the morining Telebejg[ Flimkien Telebejg[ Chit Chat Telebejg[ Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla .net NET News .net Mhux Bondi NET News Mieg[ek NET News

Iris

06:45 - A Family Thing. Film ’96 08:35 - The Alamo. Film ’60 11:15 - The Fall of the House of Usher. Film ’60 12:40 Sibling Rivalry. Film ’90 14:10 Foxfire Light. Film ’82 15:35 - Flight From Ashiya. Film ’64 17:30 - My American Cousin. Film ’85 19:00 - The Believers. Film ’87 21:00 - Angel of Desire. Film ’93 22:35 - Miracle Beach. Film ’92.

11:00 - Ti racconto un libro 11:30 - Vivere fino in fondo. Film ’97 13:25 - Riavanti Marsh. Film ’79 15:40 - Le sette folgori di Assur. Film ’62 17:25 - Rimini Rimini - Un anno dopo. Film ’88 19:10 - A-Team (TF) 20:05 - Hazzard (TF) 20:55 - Gli uomini della terra selvaggia. Film ’58 22:25 Storie di cinema 22:50 - Terremoto. Film ’74 01:05 - Io e dio. Film ’70.

Diva Universal

Melita More

07:00 - Quincy, M.E. 08:00 - Mystery Woman: Wild West Mystery 09:33 Kilokalorie 09:50 - Kojak 10:50 Quincy, M.E. 11:45 - Great Women 12:00 - Mystery Woman: Oh Baby 13:35 - Matilde 13:50 - Rex: A Cop’s Friend 14:50 - ER 15:45 - Great Women 16:00 - Quincy, M.E. 17:00 Mystery Woman: In the Shadows 18:37 - How to Keep Your Day Job 19:50 JAG 20:50 - Great Women 21:00 Wolff’s Turf 22:50 - Movie 23:00 Agatha Christie’s Poirot.

09:00 - Grey’s Anatomy 09:45 - Private Practice 10:30 - Criminal Minds 11:15 Glee 12:00 - SMASH 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - Grey’s Anatomy 14:30 - 2 Broke Girls 15:00 - Private Practice 15:45 - Criminal Minds 16:30 Person of Interest 17:15 - Psych 18:15 Days of Our Lives 19:00 - Suits 19:45 The Mentalist 20:30 - How I Met Your Mother 21:00 - Whitney 21:25 - 2 Broke Girls 22:00 - Mike & Molly 22:30 VEEP 23:00 - 30 Rock 23:30 - Dallas 00:15 - True Blood 01:15 - SMASH.

Sport fuq il-Cable Eurosport 1

GO sports 4

08:30 - WATTS 08:45 - World Cup Beach Soccer 09:45 - WATTS 10:45 - Eurogoals 11:30 - Berlin Marathon 12:45 - European Championship Speedway 14:45 - Football 16:30 Summer GP Ski Jumping 18:15 Eurogoals 19:00 - WATTS 20:00 Boxing 23:05 - GTA Next Level 23:15 - Inside ERC 23:45 - World Series by Renault.

20:45 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: AFC Ajax v Milan (live) 22:45 - Juve Channel. GO sports 5

Eurosport 2

GO sports 6

08:00 - Champions League Twenty20 Cricket 10:00 - WATTS 11:00 European Championship Speedway 13:00 - Australian Rules Football 15:00 - Summer GP Ski Jumping 16:30 - WATTS 17:30 - Champions League Twenty20 Cricket: Group Stage: (live) 20:30 - European Championship Speedway 22:30 Sepaktakraw.

20:45 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: Steaua Bucaresti v Chelsea (live) 22:45 MUTV.

GO sports 1

07:00 - Aviva Premiership: Rd 4: Northampton Saints v Sale Sharks 09:00 - ATP 250 Series: Malaysian Open, Kuala Lampur: SF 13:00 Barclays PL: Wk 7: Everton v Newcastle Utd 15:00 - Serie A: Rd 6: Fiorentina v Parma 17:00 - Ligue 1: Rd 8: Highlights 18:00 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: FC Zenit v FK Austria Wien (live) 20:00 - FIFA Futbol Mundial #437 20:45 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: Borussia Dortmund v Olympique de Marseille (live). UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: 22:45 Matchnight Review 23:15 - FC Basel 1893 v Schalke 04. 01:15 - FIFA Futbol Mundial #437 02:00 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: FC Zenit v FK Austria Wien. GO sports 2

20:45 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: Arsenal v Napoli (live) 22:45 - Milan Channel.

Terremoto (Earthquake) – Iris, 22>50 Genevieve Bujold u Charlton Heston (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atlturi ewlenin f’dan il-film drammatiku Amerikan li n[adem fl-1974 b’re;ija ta’ Mark Robson. In;inier u pulizija j[ufu fost it-tifrik li [alla terremot f’Los Angeles biex jippruvaw isalvaw kemm jistg[u nies li nqabdu qalb it-tifrik.

GO sports 3

20:45 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: Celtic v Barcelona (live) 22:45 - Inter Channel.

20:45 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: FC Porto v Club Atletico de Madrid (live) 22:45 - LFC TV.

GO sports 7

07:00 - Vincennes Horseracing 10:00 - PGA European Tour: Alfred Dunhill Links Championship: Day 2 14:00 Serie A: Round 5: Inter v Fiorentina 16:00 - Football’s Greatest 16:30 Barclays PL: Wk 7: Aston Villa v Man. C. 18:30 - Ligue 1: Rd 8: Stade Rennais v Nantes 20:45 - UEFA Champions League: Group Stage: Matchday 2: FC Basel 1893 v Schalke 04 (live) 22:45 - ATP 250 Series: Malaysian Open, Kuala Lampur: SF. GO sports 8

09:00 - Vincennes Horseracing 12:00 - PGA European Tour: Alfred Dunhill Links Championship: Day 2 16:00 Serie A: Rd 5: Inter v Fiorentina 18:00 - Football’s Greatest 18:30 Ligue 1: Rd 8: Stade Rennais v Nantes 20:30 - Barclays PL: Wk 7: Aston Villa v Man. C. 22:30 - FIFA Futbol Mudial #437 23:00 - Ligue 1: Rd 7: AS Monaco v SC Bastia 01:00 - ATP 250 Series: Malaysian Open, Kuala Lampur: SF. Melita Sports 1

05:40 - America’s Cup: World Series (r) 07:40 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 09:40 - Bundesliga Highlights (r) 10:30 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 10:55 - Bundesliga (r) 12:45 European Le Mans Series 2012 (r) 13:45 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 15:45 - FA Cup (r) 00:00 FIFA Beach Soccer WC Qualifier (r) 01:15 - FIFA Beach Soccer WC Qualifier (r).


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

24

TV # RADJU

Fil-qosor Mhux Bondi – NET Television 20>30

Chit Cht – NET Television 19>15

Ritratt - Patrick Genovese

Ronald Briffa jippre]enta dan il-programm li jikkonsisti f’intervista i]da minn angolu differenti minn tas-soltu. Ilmistieden g[al-lum se jkun Eddie Fenech Adami (firritratt). L-intervista se t[ares lejn dan il-personlità lil hinn mill-politika. Naraw xi avventuri li g[adda minnhom u kif qed jg[ix il-[ajja ta’ kuljum. illum.

Tag[rif u kompetizzjonijiet Malta Llejla – NET Television, 17>00 Stephanie Spiteri llum se jkollha fost il-mistiedna lil Tyrone Grima minn TheatreEncore li se jitkellem dwar il-produzzjoni ;dida Bwani (fir-ritratt hawn fuq)

Dan il-programm issa die[el fir-raba’ sena tieg[u. Tmexxi l-programm Janice Darmanin li dejjem tara li ttfal jing[ataw /ans li jg[idu tag[hom dwar diversi su;;etti differenti. Minbarra t-tfal li di;à kienu residenti f’edizzjonijiet img[oddija, dawn komplew ji]diedu. Il-programm tal-lum se jkun ta’ introduzzjoni g[as-sensiela kollha u mhux se jkollu xi su;;ett partikulari.

li hi xog[ol ta’ Francis Ebejer. Mistieden ie[or se jkun inNutar Luke Caruana, li jag[ti tag[rif interessanti relatat malprofessjoni tieg[u.

Ikun hemm ir-rokna li kienet issir anki s-sena l-op[ra flimkien ma’ fFr Karm Debattista, li anki jitkellem dwar il-programm Mieg[ek tal-lejla.

Il-fidi u ]-]g[a]ag[ Mieg[ek – NET Television, 21>35

Lisa Spiteri u Fr Karm Debattista MSSP b’edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm so/joreli;ju] li issa se jibda jkun kull nhar ta’ Tlieta. Is-su;;ett mag[]ul g[al-lum se jkun il-fidi u ]-]g[a]ag[, anki

Le sette folgori di Assuri – Iris, 15>40 Film Tlajan tal-1962 bi storja ambjentata fil-Lvant Nofsani snin Qabel Kristu. Fost id-diversi atturi nsibu lil Jocelyn Lane (li tidher fir-ritratt fuq ix-xellug), Howard Duff, Luciano Marin, Giancarlo Sbragia u Arnoldo Foà.

fid-dawl tal-fatt li ninsabu fissena li l-Knisja ddedikata lill-fidi. Mistiedna spe/jali rappre]entanti mill-MKSU u ]g[a]ag[ lio f’dan is-sajf g[exu esperjenza ta’ fidi fil-Pakistan.

Meqjus mejjet La cortigiana – Canale 5, 21>10 Fit-tieni parti ta’ din il-minisensiela :ermani]a naraw lil Marie (Alexandera Neldel, fir-ritratt) tg[ix kuntenta ma’ ]ew;ha u bintha. I]da ;-Inkwi]itur tal-Papa, li suppost ing[ata l-mewt, jirnexxilu ji]gi//a. Michel, ir-ra;el ta’ Marie, jintbag[at g[al gwerra u jispi//a meqjus b[ala mejjet...


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

25

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

6

9

10

IT-TEMP Ftit jew wisq imsa[[ab bil-possibilta ta’ xi [albiet tax-xita i]olati li jsir ftit imsa[[ab VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ Ftit qawwi mill-Punent Majjistru li jsir ftit qawwi BA{AR Qawwi IMBATT Baxx mill-Punent Majjistru TEMPERATURA L-og[la 26˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 39.8mm

11

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin:

5. {add ma jkun jaf x’se jkun (5) 6. Tqawwa ;mielu (5) 7. Bi//a njama twila (5) 10. Marda tal-;ilda, qabel ir-ri[? (5) 11. Nitfa’ fil-landa tal-iskart (5) 12. Dari bih kienu jag[mlu l-pasturi (5) 14. Ma tarahiex ittir mar-ri[ (5) 16. Massa li tinqaleb fi stat Indjan? (5) 17. Jibqa’ wara li jintefa nnar (5) 18. :ab il-voti u tela’ (5)

Weqfin:

1. B/ejje/ tal-[ut moqlija fil-panura (6) 2. Pinu ra spe/i ta’ kunjom? (6) 3. Ta g[ajnuna g[al min ibati minn saqajh (6) 4. O;;etti hekk, illum i;ibu l-flus (6) 8. Hekk g[amilt u d-dg[ajsa mxiet (5) 9. Jiswa inqas (5) 12. Tpitter, forsi (6) 13. Tista’ ttih bil-pinzell jew bit-tajjara (6) 14. Tu]a g[ajnejk (6) 15. Jg[in lill-qassis fil-quddies (6)

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-biera[

Mimdudin: 5. Kalat; 6. Adura; 7. Sjett; 10. Ankra; 11. Attur; 12. Barax; 14. :miel; 16.

Twist; 17. Linka; 18. Ratek. Weqfin:- 1. Tkanta; 2. Xtajta; 3. ?attra; 4. Bassar; 8. Skart; 9. Attiv; 12. B]allu; 13. Xewqat; 14. :ostra; 15. Lastku.

Sudoku Bejn [afifa u moderata:

qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Soluzzjoni Sudoku

IT-TLIETA L-og[la 28˚C L-inqas 22˚C

L-ERBG{A L-og[la 28˚C L-inqas 20˚C

IL-{AMIS L-og[la 27˚C L-inqas 21˚C

IL-:IMG{A L-og[la 26˚C L-inqas 20˚C

IS-SIBT L-og[la 27˚C L-inqas 19˚C

UV

UV

UV

UV

UV

6

6

6

6

6

Temperaturi fi bliet barranin Malta 28˚C ftit imsa[[ab, Al;eri 30˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 15˚C xemxi, Ateni 27˚C imsa[[ab, Li]bona 21˚C /par, Berlin 13˚ ftit imsa[[ab, Brussell 15˚C xemxi, il-Kajr 29˚C xemxi, Dublin 14˚C xita, Kopen[agen 12˚C imsa[[ab, Frankfurt 15˚C ftit imsa[[ab, Milan 18˚C imsa[[ab, Istanbul 28˚C imsa[[ab, Londra 18˚C xemxi, Madrid 21˚C imsa[[ab, Moska 20˚C imsa[[ab, Pari;i 17˚C imsa[[ab, Bar/ellona 25˚C xemxi, Ruma 24˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 28˚C xemxi, Tripli 31˚C imsa[[ab, Tune] 29˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 13˚C imsa[[ab, Zurich 13˚C imsa[[ab, Munich 11˚C imsa[[ab, St. Petersburg 6˚C imsa[[ab

Tag[rif L-G[aqda tal-Malti waqt in-Notte Bianca L-G[aqda tal-Malti (Università) s-Sibt li ;ej se tkun qed tie[u sehem fin-Notte Bianca b’att performattiv blisem I]-}ifna tal-Poeta, kun/ett li [are; bih Kit Azzopardi. Jie[du sehem l-atturi Debbie Axisa Farrell u Stefan Caruana. Din se tkun qed issir fit-20:00, fid-21:00; fl-22:30 u fil-23.15. ... anki l-G[aqda Mu]ikali Sant’Anna Wied il-G[ajn L-G[aqda Mu]ikali Sant‘Anna Wied il-G[ajn se ddoqq mar/i tradizzjoni quddiem il-Qorti waqt in-Notte Bianca. Ru]arju quddiem monument Fl-okka]joni tax-xahar iddedikat g[ar-ru]arju, il-Kummissjoni Nisa tas-So/jeta Mu]ikal Madonna tal-:ilju tal-Imqabba se jag[mlu ru]arju quddiem ilMonument tal-Madonna tal:ilju li jinsab fil-;nien li hemm fil-bypass tal-Imqabba. Dan se

jkun jkun kuljum matul Ottubru fis-19:00.

Open Day fl-Island Sanctuary Nhar is-Sibt, 6 ta’ Ottubru flIsland Sanctuary, f’Tas-Sil;,

Marsaxlokk se ssir open day biex jin;abru fondi li tant huma

me[tie;a. Din se ssir ukoll flokka]joni tal-festa ta’ San Fran;isk u l-Jum Dinja talAnnimali. L-attività tibda minn filg[odu u se jkun hemm bazaar, bejg[ ta’ kotba, affarijiet g[allpets, pet grooming, face painting, ikel u xorb. Fl-16:30 ikun hemm quddiesa u wara jsir ittberik tal-lannimali. Se jkunu qed jintlag[u donazzjonijiet permezz tal-sms. Festa tal-Madonna tar-Ru]arju fil-Gudja Nhar il-{add li ;ej is-So/jetà

Filarmonika La Stella flimkien mal-fratellanza tal-Madonna tarRu]arju se torganizza l-festa talMadonna ta[t dan it-titlu. Fid9:15 ikun hemm quddiesa kantanta solenni tal-festa immexxija minn Patri Alex Scerri O.Carm. Tkun esegwita l-quddiesa Assumptionis ta’ Maestro Angelo Pace. Fis-19:00 to[ro; il-pur/issjoni bl-istatwa li hi xog[ol il-Gudjan Angelo Dalli. Mad-d[ul tal-pur/issjoni ssir /elebrazzjoni ewkaristika. Appuntamenti tal-Ar/isqof Illum fid-9 a.m. L-Isqof

Charles Scicluna ji//elebra Quddiesa fil-Konkatidral ta’ San :wann fl-okka]joni tal-ftu[ tasSena Forensi. Fl-16:00 Mons Pawl Cremona jie[u sehem fi programm live fuq Radju Marija.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

26 PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

KLASSIFIKATI G{ALL-KIRI

VETTURI

built-in fuel tank, sun-lounge cockpit seats, cockpit gallery bis{a]-}ebbu; ’il barra minn Dg[ajsa sink, portable toilet, stereo, Il-{amrun Triq l-Imdina Maxuim 2200SC 1993 – Sports re;istrata Valletta. €20,000 GARAXX jew store, 115-il GARAXX basement 40 pied x Cuddy f’kundizzjoni tajba [afna. prezz negozjabbli. Biex tarawha pied tul u 24 pied wisa’, bil-bit[a, 50 pied, jista’ jintu]a g[al gym, Fantasy red, mercruises 5.0LX /emplu 7930 0356, f’[inijiet taldawl, ilma u toilet. Bil-permess store, uffi//ju e//. ?emplu Alpha 1 230 HP (350 hours) uffi//ju. Class B. ?emplu 77200983. 79211659. magna petrol. Tinda tal-canvas,

AVVI}I

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 2 1 37 1 559 , 2737 1 559 , 2 1 493285 , 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil mera , lavaman , komodina , gradenza bil-mera u wi// talir[am u gwardarobba kbira . Jistg[u jinbieg[u separati . ?emplu 99800607.

Ktieb So/jali

;did

tal - Istudji

IPPUBBLIKAT mill University Publishing ( Tel : 23408904) . Jinxtara mil librara lokali. Ktieb e//ellenti G[al kull xog[ol ta ’ Dr Maryanne Buhagiar , TA’ madum tal-art u tal-[ajt, awtri/i b’esperjenza twila ta’ qlug[ ta’ kmamar tal-banju, plumb- g[alliema. Essenzjali g[all-istuing, kisi tal-;ibs, ]ebg[a u gypsum denti ta/-?.E.S. tal-Istudji boards, e//. ?emplu 77433390. So/jali.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

27

SPORT

Balzan Futsal jirb[u s-Super Cup BALZAN..................................5 HIBERNIANS.........................1 Balzan: Nicholas Farrugia,

Reuben Grech, Matthew Xerxen, Gabriel Dobre (kow/), Emil Raducu, Christian Wismayer, Nicola Delre, Christian Micallef, Jovica Milijic, Carlos Scicluna (C), Rennie Tanti, Glenn Bonello, Marc Areny Albert, Clint Cope. Hibernians: Christian Cassar, Brian Baldacchino, Frank Ellul, Cedric Sciberras, Darren Agius, Giorgi Gerasimov, David Bobokhidze, Levan Kobaidze, Melvin Borg, Daniel Brincat, Kurt Bartolo, Matthew Attard, Jesmond Micallef, Xavier Saliba (C). Kow/ Keith Jones. Referees: Jude Amin Utulu, Pierre Bonnici Balzan re;g[u fet[u l-vetrina tag[hom anki din is-sena u po;;ew l-ewwel tazza tal-ista;un. F’log[ba e//itanti Balzan reb[u sSuper Cup tal-Futsal kontra Hibernians. Huma mill-ewwel kienu dominanti u skurjaw ]ew; gowls kmieni fil-partita permezz ta’ EMIL RADUCU u NICOLA DELRE. Hibernians skurjaw l-uniku gowl tag[hom permezz ta’ XAVIER SALIBA. Minn hawn

Plejers u partitarji ta’ Balzan ji//elebraw ir-reb[ tas-Super Cup

Hibernians ippruvaw [afna j;ibu l-iskor indaqs imma l-gowl baqa’ ma wasalx. Fit-tieni taqsima Balzan komplew bl-istess ritmu u baqg[u g[addejjin bit-tran]izzjoni po]ittiva tag[hom. JOVICA MILIJIC, MARC ARENY ALBERT u GLENN BONELLO bil-gowls tag[hom issi;illaw din ir-reb[a 5-1. Kellna wkoll diversi waqtiet matul il-log[ba kollha fejn in-

nervo]i]mu kien g[oli. Fil-fatt i]]ew; timijiet spi//aw l-a[[ar ]ew; minuti bi plejer inqas, meta sew Levan Kobaidze ta’ Hibernians u Marc Areny Albert ta’ Balzan ir/evew it-tieni karta safra tag[hom. Wara t-tisfira finali, Balzan ;ew ippremjati bis-Super Cup fost l-g[ajjat ta’ fer[ tal-plejers, kumitat u partitarji Balzani]i li kienu pre]enti fil-Padiljun ta’ Kordin.

Mistiedna biex jipproponu siti g[al ‘jogging tracks’ Fil-;img[at li ;ejjin ilKumitati Re;jonali se ji;u mistiedna jipproponu siti fejn jistg[u jsiru jogging tracks. Dan intqal mis-Segretarju Parlamentari g[ar-Ri/erka, l-Innovazzjoni, i]}g[a]ag[ u l-Isport, Stefan Buontempo meta kien qed jitkellem waqt Sport Fest organizzata mir-Re;jun tanNofsinhar. Huwa qal li l-Kunsilli Lokali

jridu jkunu parte/ipi attivi fil;lieda kontra l-obe]ità. Il-;lieda kontra l-obe]ità trid issir mhux biex pajji]na jiffranka l-flus mill-qasam tas-sa[[a imma g[ax pajji]na jrid ikollu so/jetà b’sa[[itha fi]ikament u mentalment. Ir-Re;jun tan-Nofsinhar organizza Sports Fest g[an-nurseries tal-Futbol tal-14-il lokalità (Bir]ebbu;a, {al G[axaq,

Gudja, {amrun, {al Kirkop, {al Luqa, Mqabba, {al Qormi, Qrendi, {al Safi, Santa Lu/ija, Si;;iewi, {a]-}ebbu;, }urrieq) - li jag[mlu parti minn dan l-istess Re;jun. L-14-il nursery li [adu sehem ipparte/ipaw bi tfal li twieldu bejn l-2003 u l-2004 (tfal ta’ bejn disa’ u [dax-il sena). B’kollox [adu sehem mat-300 tifel.

Ir-ri]ultati kollha ta’ tmiem il-;img[a Premier

Floriana v Sliema W. Valletta v Birkirkara Naxxar L. v Mosta Qormi v Hibernians Vittoriosa S. v Rabat A Tarxien R. v Balzan

I Div

Gudja Utd v B’Bu;a SP Zejtun C. v St. Andrews Lija A. v }ebbu; R. {amrun S. v Melita Msida v Pieta G]ira Utd v }urrieq

II Div.

G[arg[ur v Dingli S. San :wann v Mdina K. Mqabba v Mellie[a Pembroke A. v Senglea A. Kirkop Utd v Zabbar SP Marsa v Fgura Utd. Si;;iewi v Marsaskala

III Div.

Luqa SA v G[axaq Qrendi v Swieqi Utd Kalkara v Mtarfa St Venera L. v M;arr Utd Sirens v Xg[ajra T. Ta’ Xbiex v Sta Lucia

YFA U17

0-1 0-1 2-4 1-4 1-0 3-1

San :wann v {amrun Mosta v Sliema M;arr v Naxxar Mtarfa v Rabat Mellie[a v Attard

2-1 1-2 2-3 0-2 1-3 1-0

MAFA JC Cup

2-1

Valletta SP v Lija-Iklin

0-3

Mrie[el v Mqabba Ta’ :iorni v Tarxien Ba[rija v Cospicua D.

3-1 5-0 0-3

1-1 1-0 2-1 2-5 0-0 1-1 1-0 0-2 0-2 3-0 2-0 2-3

U15

Paola v Pieta Lija-Iklin v Mqabba G]ira v Sirens Dingli v Msida }ejtun RS v Marsa WS

SWAN Super Cup II Div.

IASC II Div.

Mqabba A. v Rovers Utd Luqa J. v B’Kara SJ Senglea Y. v B’Bu;a T.

GFA I Div.

Nadur Y. v Victoria H. Ker/em A. v Xewkija T. Oratory Y. v Munxar F. SK Victoria W. v Xag[ra Utd

0-2 1-4 0-2 0-12 2-1 0-1 2-0 0-4 1-7 1-2

2-3 2-2 0-0 3-1 2-2 4-0 2-1


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

28

SPORT

Tmiem il-;img[a ta’ football Malti minn Simon Farrugia

Anali]i u kummenti dwar

il-partiti tal-Kampjonat Premier BOV

Log[ob li jmiss Is-Sibt 5 ta’ Ottubru Stadium Nazzjonali

4.00 pm Vittoriosa vs Tarxien 6.00 pm B’Kara vs Qormi

Victor Tedesco Stadium

4.00 pm Balzan vs Floriana 6.15 pm Mosta vs Hibernians

Il-{add 6 ta’ Ottubru Stadium Nazzjonali

4.00 pm Rabat A. vs Naxxar L. 6.00 pm Sliema W. Vs Valletta

Kif Jinsabu Hibs Sliema W Birkirkara Valletta Mosta Naxxar L Vittoriosa S Tarxien R. Balzan Qormi Floriana (-6) Rabat A

L R D T F K Pt 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 4 4 4 4 2 2 2

0 0 18 2 0 12 1 1 9 0 2 9 0 2 14 1 3 8 1 3 7 1 3 11 1 1 4 7 1 0 5 8 2 1 3 8 0 0 6 2

Tarxien kisbu t-tieni reb[a meta g[elbu lil Balzan u la[qu lil Vittoriosa u Naxxar b’7 punti (ritratt> John Paul Bonanno)

L-aqwa skorer

Ohawuchi li skorja l-goal de/i]iv g[al Sliema iffa//jat minn Clyde Borg ta’ Floriana (ritratt> Trevor Sollars)

Innutajna... LI qabel l-ewwel log[ba li kellna nhar is-Sibt fil-Victor Tedesco Stadium fil-{amrun, lassistent referee nnota li kien hemm xi toqba fix-xibka tallasta fuq in-na[a tal-fabbrika tal[alib. Min[abba dan, il-log[ba bdiet madwar tlett minuti tard.

keeper ta’ Sliema Wanderers Henry Bonello kien liebes flok isfar u shorts iswed, pre/i]ament b[alm akienu lebsin l-uffi/jali. U bl-assistent referees ta’ mal-linja dan kien aktar evidenti. Iva possibbli affarijiet ba]i/i b[al dawn ukoll in[alluhom g[addejjin!!

LI fil-log[ba bejn Sliema Wanderers u Floriana se[[ fatt interessanti. Mela fuq na[a g[al Sliema b[ala fi]joterapista kien hemm Julian Rizzo Naudi filwaqt li fuq in-na[a l-o[ra g[al Floriana bl-istess funzjoni, kien hemm Karl Rizzo Naudi. Julian u Karl huma a[wa pero g[al din il-log[ba kienu fuq in-na[a opposta b’Julian jo[ro; fuq inna[a rebbie[a.

LI g[al-log[ba Mosta Naxxar kien hemm attendenza ferm numeru]a. L-attendenza totali g[a]-]ew; log[biet fosthom g[al dik ta’ wara bejn Hibs u Qormi kienet ta’ kwa]i elfejn spettatur. Dan id-derby [oloq atmosfera verament sabi[a u kien ilu ma jintlag[ab g[al ]mien twil. {asra li wara din illog[ba inqalg[u xi in/identi finNaxxar bejn partitarji Mostin u Naxxarin.

LI l-istess log[ba bejn Sliema W. u Floriana kienet ikkontrollata minn sitt uffi/jali. Iva [add minnhom ma’ nduna li l-goal-

LI Frank Temile wera nuqqas ta’ maturita` meta f’xi mumenti waqt il-log[ba kontra l-eks tim

tieg[u Valletta, beda jag[mel xi mossi lejn il-partitarji Beltin. Nemmen li plejers ta’ din ixxorta li anki g[andhom esperjenza ta’ football fl-og[la livell jistg[u jkunu aktar dixxiplinati f’dan ir-rigward. Mumenti b[al dawn jistg[u jaqilg[u problemi bejn il-partitarji li nhar il-{add ;abu rwie[om tajjeb. LI Floriana g[amlu sostituzzjoni doppja g[aliex biex ida[[lu barrani ie[or bidlu lillgoalkeeper. F’dak il-[in kellhom lill-goalkeeper Hanford, Ibok Edet, Gary Roberts, Igor Coronado u Gary Muir. Da[[lu Sean Mintoff flok Daniel Hanford biex seta’ jid[ol Diogo Pinheiro de Sousa flok Brooke Farrugia. Pero’ r-raba’ uffi/jal donnu li t[awwad xi ftit fejn immarka n-numri 12 ta’ Mintoff ma’ 20 ta’ Farrugia u 24 ta’ Pinheiro mal-1 ta’ Hanford.

Stanley Ohawuchi ( Sliema W.) Edison Luis Dos Santos (Hibernians) Ronaille Calheira Seara (Tarxien R.) Oscar Guerrero (Vittoriosa S.) Igor Coronardo (Floriana) Cristian Martins Fernandes (Mosta) Jorge Santos Silva (Tarxien R.) Andrew Cohen (Hibernians) Clayton Failla (Hibernians) Bojan Kaljevic (Mosta) Matheus Bissi Da Silva (B’Kara) Frank Temile (B’Kara) Gilmar da Silva Ribeiro (Naxxar L.) Haruna Shola Shodiya (B’Kara) Andrea Navarra ( Sliema W.) Denni Rocha Dos Santos (Valletta) Alfred Effiong (Qormi) Andre Rocha Da Silva (Naxxar L.) Jackson di Lima Siqueira (Hibernians) Daniel Bogdanovic (Floriana) Rodolfo Soares (Hibernians) Thiago Lopes de Souza (Naxxar L.) Ryan Grech (Mosta)

It-tim tal-;img[a Jean Mathias Vella (Vittoriosa S.) Alex Muscat (Sliema W.) Alejandro Mendoza (B’Kara) Stefano Biancardi (Sliema W.) Tyrone Farrugia (Mosta) Jackson Lima (Hibernians) Everton Souza Santos (Tarxien R.) Ronaille Calheira Seara (Tarxien R.) Marcelo Pereira (Vittoriosa S.) Shodiya Haruna Shola (B’Kara) Luis Edison Dos Santos (Hibernians)

8 6 6 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 4 5 5 8 10

18 14 13 12 12

11 15 11 14

7 7 7 4 3

16

0

8

1


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

29

SPORT KUMMENTI WARA VALLETTA 0-1 BIRKIRKARA

Il-plejers urew karattru Din il-;img[a spikkat l-isfida diretta bejn i/-Champions renjanti Birkirkara FC u rrivali kbar tag[hom fl-a[[ar snin, Valletta. Log[ba b[assoltu ferm missielta u e//itanti sat-tmiem li fiha kienu lKarkari]i li [ar;u rebbie[a b’auto goal. {adt g[alhekk ilkummenti ta]-]ew; kow/is. “Prosit lill-grupp ta’ plejers kollu g[aliex konna ;ejjin minn telfa kontra Hibernians u rnexxielna nirkupraw tajjeb.” Dawn kienu l-ewwel kummenti tal-kow/ ta’ B’Kara Paul Zammit fi tmiem il-log[ba kontra Valletta. “Kellna lil Bissi sospi] u lil

— Paul Zammit (kow/ B’Kara FC)

Herrera u Scicluna neqsin u b’hekk bdilna xi po]izzjonijiet. Minkejja dan, il-plejers urew karattru. Konna fil-kontroll tallog[ba f’[afna [inijiet u stajna g[alaqniha qabel.” Mistoqsi dwar il-log[biet li jmiss g[al B’Kara, Zammit ikkonkluda, “Kull partita hija importanti. Li tirba[ ma’ ta’ fuq biss mhux bi]]ejjed. Illum kull tim jag[tik sfida. L-ewwel ]ew; rounds qeg[din hemm biex nistudjaw sew l-iskwadra u jekk ikun hemm b]onn li f’Jannar nag[mlu xi ftit irtokki dawn isiru. Nemmen [afna f’dan il-grupp ta’ plejers li huma e//ezzjonali.”

Inqasna li nkunu ta’ sfida denja — Mark Miller (kow/ Valletta FC) “Inqasna li nikkompetu u li nkunu ta’ sfida.” Daqstant kien kategoriku l-kow/ ta’ Valletta Mark Miller meta tlabtu lkummenti tieg[u wara t-telfa kontra B’Kara. Mistoqsi dwar x’mar [a]in Miller stqarr, “Ma’ nafx x’nista’ nwie;eb. Trid tkun motivat u ta[dem biex dak li tag[mel matul il-;img[a fittraining ji;i trasmess fillog[ba. Ma’ nista’ nag[mel xejn. G[idtilhom fi tmiem lewwel taqsima u g[amilna xi sostituzzjonijiet ukoll biex

ng[in lit-tim. B’Kara bdew jg[ejjew u a[na ma’ [loqnilhom ebda problema. Li kieku [adu dawk i/-/ansijiet malli bdiet it-tieni taqsima stajna konna 3-0 minn ta[t.” Dwar il-futur ta’ Valletta Miller qal, “Trid tirba[ illog[biet biex ter;a’ tid[ol lura fit-taqtieg[a. G[adu kmieni g[ax meta t[ares lejn is-sena lo[ra l-bidu kien wie[ed tajjeb b[alma hu ta’ Hibs din is-sena. Imma mbag[ad x’;ara? Xorta tlifna l-kampjonat. Irridu na[sbu fuq il-log[ba li jmiss.”

Dwell fl-ajru bejn Hamza ta’ Valletta u l-eks Frank Temile ta’ B’Kara (ritratt> Trevor Sollars)

STILEL TAL-PASSAT

Edwin Farrugia > Floriana 1972 -1982 u {amrun Spartans 1982-1987

Edwin Farrugia (kokka fin-nofs) mat-tim nazzjonali qabel l-isfida mal-Polonja

Edwin Farrugia twieled nhar id9 ta’ Lulju, 1952. Iddebutta ma’ Floriana fl-1969 fil-log[ba kontra G]ira United fejn f’dak l-ista;un lag[ab erba’ log[biet biss. Fl-ista;un 1971-72 Farrugia kiseb post regolari fl-iskwadra ta’ Floriana u kien b[ala sostitut ta’ Joe Grima. Meta dan tala[[ar irtira, Farrugia g[amel ilpo]izzjoni ta’ left back tieg[u fejn dam ma’ Floriana g[al xejn anqas minn tlettax il-sena. Mag[hom lag[ab 153 log[ba fejn reba[ sbatax il-unur [ames Kampjonati, tlett darbiet l-FA Trophy, erba’ darbiet lIndependence Cup, tliet darbiet is-Sons of Malta Cup u darba tTestaferrata Cup. Wara l-karriera ma’ Floriana, Farrugia ng[aqad ma’ {amrun Spartans u lag[ab mag[hom

bejn l-1982 u l-1987. Minkejja li issa kien riesaq lejn i]-]mien li jirtira xorta wa[da kien pedina importanti mal-Ispartans u reba[ ukoll mag[hom ]ew; kampjonati u FA Trophies o[ra. Farrugia libes il-flokk tat-tim nazzjonali g[al 40 darba wara li ddebutta fit-12 ta’ Novembru, 1973 kontra l-I]vezja fl-Empire Stadium. L-a[[ar log[ba bil-flokk Malti kienet dik kontra Spanja f’Seville meta f’Di/embru 1983 Malta tilfet bl-iskor storiku ta’ 12-1. Farrugia reba[ ukoll lPremju tal-A[jar Att Sportiv fl1981 wara li kien ta l-flokk tieg[u li kien ser i]omm g[alih peress li kien tal-25 log[ba mattim nazzjonali, lil tifel bi b]onnijiet spe/jali fi tmiem il-log[ba kontra l-Polonja f’Wroclaw.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

30

SPORT

CHAMPIONS LEAGUE

Ajax u Milan i;eddu l-memorji Ajax Amsterdam u AC Milan, li ltaqg[u darbtejn fil-finali talaqwa kompetizzjoni tal-klabbs fl-Ewropa, u bejniethom reb[u lunur 11-il darba, se jiltaqg[u illum f’log[ba mit-tieni round ta/-Champions League li hi ferm distanti mill-isfidi memorabbli tal-passat. Manchester City se jkomplu bit-tentattiv tag[hom li javvanzaw g[all-ewwel darba mill-fa]i tal-gruppi meta jilqg[u li/Champions renjanti Bayern Munich waqt li r-Russi ta’ CSKA Moscow u Zenit St. Petersburg, it-tnejn qed ifittxu lewwel punti tag[hom fl-unika partiti li jibdew fis-6 p.m. I/-Champions }vizzeri FC Basel, li wettqu l-unika sorpi]a fl-ewwel ;urnata meta reb[u g[and Chelsea, jistg[u anke jissorprendu lil Schalke 04 jekk jag[rfu japprofittaw mid-difi]a fjakka tal-:ermani]i u Celtic se jimmiraw li jirrepetu s-sorpri]a tas-sena l-o[ra meta reb[u lil Barcelona f’darhom. Imma g[al din il-;img[a laktar konfront mistenni possibilment hu dak minn Grupp F li hu ferm kompetittiv u fejn Arsenal jilqg[u lil Napoli ta’ Rafa Benitez li bdew b’reb[a 2-1 fuq ir-runners up tas-sena l-o[ra Borussia Dortmund u g[adhom mhux meg[luba fil-kompetizzjonijiet kollha ta[t it-tmexxija tal-Ispanjol. Ajax, erba’ darbiet Champions u umiljati 4-0 minn Barcelona fl-ewwel log[ba fi Grupp H, kienu wie[ed millaqwa klabbs fl-Ewropa imma ma jistg[ux jikkompetu malfinanzi kbar ta’ timijiet mill[ames kampjonati l-kbar flEwropa. I/-Champions Olandi]i li lkow/ tag[hom Frank de Boer kien lag[ab fir-reb[a 1-0 fuq AC Milan fil-final tal-1995, issa ;ew

ridotti g[al klabb li jipprodu/i talenti lokali u jbieg[hom. Fl-a[[ar tliet dehriet tag[hom fil-kompetizzjoni kienu eliminati fil-fa]i tal-gruppi, fejn ;arrbu telfiet 4-1 f’darhom kontra Real Madrid u Borussia Dortmund l-ista;un li g[adda u ilhom ma jaslu fir-round tala[[ar 16 sa mill-2005-06. AC Milan li reb[u l-a[[ar mis-seba’ titli Ewropej tag[hom fl-2007, qed jit[abtu biex jibnu tim qawwi sa minn meta ne[[ew u[ud mill-aqwa plejers li kellhom sena ilu. Dan l-ista;un kellhom bidu terribli u [adu biss ]ew; reb[iet fis-Serie A f’sitt partiti waqt li t[abtu fir-reba 2-0 kontra Celtic fl-ewwel log[ba. L-akkwisti l;odda Riccardo Saponara u Kaka, t-tnejn sofrew injuries. Milan u Barcleona huma ttimijiet li mistennija javvanzaw mill-grupp g[alkemm ilKatalani mhux se jkunu [erqana jmorru g[and Celtic fejn is-sena l-o[ra tilfu 2-1. Sfida diretta

Grupp D jidher fa/li b’Manchester City u Bayern Munich, li t-tnejn reb[u l-ewwel log[ba 3-0 kontra CSKA Moscow u Viktoria Plzen rispettivament, il-favoriti netti li javvanzaw ikun xi jkun ir-ri]ultat bejniethom g[ada. L-ewwel ]ew; dehriet ta’ City fil-kompetizzjoni ntemmu bleliminazzjoni fil-fa]i tal-gruppi imma r-reb[a konvin/enti kontra Plzen u l-esperjenza vasta Ewropeja li g[andu l-kow/ Pellegrini, tindika li din id-darba g[andhom imorru a[jar. CSKA jilqg[u lil Plzen fillogb[a l-o[ra u /-Champions tar-Repubblika ?eka, fit-tieni esperjenza tag[hom fil-kompetizzjoni, di;a` tg[allmu lezzjonijiet iebsa.

Il-manager ta’ Arsenal Arsene Wenger (lemin) flimkien ma’ Per Mertesacker (xellug) u Mesut Ozil sejrin g[at-ta[ri; qabel l-isfida ma’ Napoli. Wenger wissa biex ikunu attenti mill-kontra-attakki ta’ Napoli meta jiltaqg[u fl-Emirates Stadium fi Grupp F illum

“Qed

ni;ru warajhom bliscooter waqt li qed isuqu Ferraris,” qal il-kow/ Pavel Vrba wara t-telfa kontra City. Il-kompatrijotti ta’ CSKA, Zenit, jilqg[u lid-debuttanti talgrupp Austrtia Vienna fi Grupp G fejn i]-]ew; na[at qed jimmiraw li jibdew jie[du l-punti wara telfa fl-ewwel [ar;a, waqt li Porto jilqg[u lil Atletico Madrid ta’ Diego Simeone fi sfida g[allewwel post fil-grupp. Kollox miftu[

Fi Grupp B kollox jisa’ ji;ri fejn Basel, li eliminaw lil Manchester United ]ew; sta;uni ilu, jilqg[u lil Schalke li ;arrbu 16-il gowl f’seba’ partiti filBundesliga u rmew vanta;; 3-1 fid-draw 3-3 kontra Hoffenheim is-Sibt. Intant Chelsea jmorru g[and i/-Champions Rumeni Steua

Buchaerest fejn tilfu 1-0 flEuropa League l-ista;un li g[adda u fejn telfa o[ra tista’ tibda turihom il-bieb ta’ barra. Manchester United, li bdew b’reb[a 4-2 fuq Bayer Leverkusen fi Grupp A, bla dubju se jiffa//jaw l-aktar log[ba diffi/li fil-grupp meta jmorru g[and Shakhtar Donetsk fl-Ukrajna. Shakhtar li huma mmexxija mill-Bra]iljani, xorta g[andhom jitqiesu b[ala theddida minkejja li kellhom jibnu t-tim mill-;did fl-a[[ar xhur. Huma bdew b’reb[a 2-0 g[and Real Sociedad. Juventus imorru g[and Galatasaray u Real Madrid li jilqg[u lil FC Copenhagen, g[andhom jirb[u fa/ilment ilpartiti tag[hom fi Grupp B waqt li Paris St. Germain, jilqg[u liddarbtejn Champions Benfica fi Grupp C.

Il-programm kollu Illum

Grupp E

Basel v Schalke 04 S. Bucharest v Chelsea

Grupp F

B. Dortmund v Oly. Marseille Arsenal v Napoli

Grupp G

Zenit SP v A. Vienna Porto v Atletico Madrid

Grupp H

Ajax A. v AC Milan Celtic v Barcelona

G[ada

Grupp A

Shakhtar D. v Man. Utd B. Leverkusen v R. Sociedad

Grupp B

Juventus v Galatasaray R. Madrid v FC Copenhagen

Grupp C

Paris SG v Benfica Anderlecht v Olympiakos P.

Grupp D

Man City v B. Munich CSKA Moscow v V. Plzen

Kiessling probabbilment lura man-nazzjonal :ermani] L-attakkant :ermani] Stefan Kiessling jista’ b’sorpri]a ji;i nklu] fl-iskwadra nazzjonali g[all-ewwel darba sa mill-2010 bl-attakkant regolari Miroslav Klose u dak ta’ riserva Mario Gomez, it-tnejn imwe;;g[in qabel il-partiti ta’ kwalifikazzjoni x-xahar id-die[el. Kiessling, l-aqwa skorer talBundesliga l-ista;un li g[adda, li di;a` skorja [ames gowls f’seba’ partiti tal-kampjonat ma’ Bayer Leverkusen dan l-ista;un, kien eskluda li jilg[ab mal-

:ermanja ta[t it-tmexxija ta’ Joachim Loew wara li dan kontinwament injorah. Madankollu, Loew jidher li offra l-id tal-[biberija lill-plejer il-{add meta qal li kien se jkellmu. “Stefan Kiessling hu attakkant li wera prestazzjonijiet tajbin filBundesliga. Se nkellmu biex niddiskutu l-affarijiet internament,” qal Loew. Il-plejer ta’ 29 sena l-a[[ar mis-sitt partiti li lag[ab mal:ermanja kien fir-reb[a 3-2 fuq

l-Urugwaj fil-log[ba g[at-tielet post mit-Tazza tad-Dinja tal2010. “Na[seb li hu unur kbir g[al kull plejer li jilbes il-flokk nazzjonali u ma na[sibx li Kiess ja[sibha differenti,” qal il-kow/ ta’ Leverkusen Sami Hyypia. Loew se j[abbar l-iskwadra l:img[a g[all-partiti kontra lIrlanda fil-11 tax-xahar f’Cologne u fl-I]vezja erbat’ijiem wara. “Ma nafx x’tip ta’ impatt ikollu n-nuqqas tieg[u fl-g[a]la

tieg[i g[al dawn il-partit kontra l-Irlanda u l-I]vezja. Se n[abbar l-iskwadra fi tmiem il-;img[a,” qal Loew. B’Kiessling barra mill-istampa, Loew ta /ans lil attakkanti ]g[a]ag[ b[ala Max Kruse ta’ Borussia Moenchengladbach li dan ix-xahar ing[a]el g[al ]ew; partiti ta’ kwalifikazzjoni. Il-:ermanja tinsab fl-ewwel post ta’ Grupp C u trid ]ew; punti mill-a[[ar ]ew; partiti biex ta//erta post fil-finali talBra]il.

Xahar biss ilu, Kiessling tant deher frustrtat li eksluda li jilg[ab man-nazzjonali ta[t Loew. “Darba g[idt u se ner;a’ nirrepeti. Mhux se jkun hemm rwol internazzjonali g[al Kiessling ta[t Loew,” qal il-plejer li skorja 116-il gowl f’285 partita. Madankollu ]ied ]g[id li dejjem lest jg[in lil pajji]u jekk ikun me[tie; u din l-opportunita` tista’ tasal wara li Klose kien operat il-{amis u Gomez we;;a’ l-ligamenti.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

31

SPORT

Jaslu l-ewwel karozzi tal-Mdina Grand Prix Il-biera[ bdew jaslu u[ud mill-karozzi klassi/i li se jie[du sehem fil-[ames edizzjoni talMdina Grand Prix, attivita’ li ilha ssir g[al dawn l-a[[ar tliet snin konsekuttivi fl-Imdina, wara li ori;inat fil-Belt. B’kollox mistenni jkun hawn madwar 70 vettura klassika u 15 minnhom se jkunu karozzi ta’ parte/ipanti li se jkunu ;ejjin minn barra minn Malta, laktar mill-Italja, l-Ingilterra u Malta. L-Imdina Grand Prix 2013 jibda fil-11 ta’ Ottubru meta ssir il-’Concours d’Elegance’ flMdina, wirja ta’ karozzi

klassi/i. Il-wirja ssir quddiem ilKatidral tal-Imdina, u hu mistenni li g[all-wiri se jkun hemm madwar 70 vettura. Panel ta’ ;urija indipendenti ji;;udika dawn il-vetturi li jkunu esebiti. Is-Sibt 12 u l-{add 13 ta’ Ottubru huma l-jiem tal-Grand Prix innifsu. Il-parte/ipanti se jkunu qed isuqu f’/irkwit ta’ 2.2 kilometri madwar is-swar talMdina. Tul dawn l-erbat ijiem, f’Malta se jkun hawn mistiedna l-Ingli] Rupert Keegan, eks sewwieq tal-Formula 1 u Angelo Sticchi Damiani, President talAutomobile Club d’Italia.

It-Tnejn bdew jaslu l-karozzi klassi/i li se jie[du sehem fl-Mdina Grand Prix (Ritratt> Martin Agius)

TRASFERIMENTI

FUTBOL LOKALI

Mancini kow/ ta’ Galatasaray

Balzan ike//u lil Tumiatti

Galatasaray [abbru li [atru litTaljan Roberto Mancini b[ala lkow/ il-;did tag[hom. Mancini iffirma kuntratt ta’ tliet snin malklabb Tork. Mancini kien qed ifittex klabb ;did wara li telaq lill-klabb talPremiership Manchester City f’Mejju u dan se jkun qed jie[u post Fatih Terim. Terim li dan l-a[[ar [a l-kariga ta’ kow/ Nazzjonali tat-Turkija, tke//a minn Galatasaray wara [ames partiti ming[ajr reb[a. Il-kow/ ta’ 48 sena dan l-a[[ar g[amel erba’ snin ma’ City u lesperjenza tieg[u kienet meqjusa b[ala su//ess fost il-partitarji

wara li reba[ l-FA Cup fl-2011 b’reb[a 1-0 fuq Stoke City. It-tim imbag[ad reba[ b’mod drammatiku l-Kampjonat flista;un 2011-12 meta gowl fla[[ar sekondi ta’ Sergio Aguero tahom reb[a 3-2 fuq QPR fla[[ar jum tal-ista;un u rahom jaqb]u lir-rivali Manchester United bid-differenza ta’ gowls. Madankollu Mancini [allas ilprezz talli ta lura t-titlu lil United l-ista;un ta’ wara u talli tilef ilfinal tal-FA Cup 1-0 kontra Wigan Athletic fi sta;un li matulu ma reb[u l-ebda unur. L-ewwel log[ba ta’ Mancini ma’ Galatasaray se tkun g[ada kontra

Juventus fi/-Champions League. – Derby County [atru lill-eks kow/ nazzjonali tal-Ingilterra, Steve McClaren b[ala l-manager tag[hom. McClaren iffirma kuntratt ta’ sentejn u nofs ma’ Derby County, tim li qieg[ed fl-14-il post f’The Championship. McClaren se jkun qed jie[u post Nigel Clough li tke//a wara ttelfa ta’ tmiem il-;img[a kontra Nottingham Forest. – I/-Champions }vedi]i Elfsborg ke//ew il-kow/ Jorgen Lennartsson wara sta;un di]appuntanti li fih naqsu milli jiksbu post fi/-Champions League. DERBY

COUNTY

ELFSBORG

FUTBOL

Jiem ta’ pressjoni g[al Moyes Hekk kif s’issa intlaga[bu sitt partiti mill-Premiership Ingli] il-manager ta/-champions Manchester United David Moyes beda j[oss il-pressjoni li ;;ib mag[ha l-kariga ta’ manager ta’ Man Utd. Il-bidu li kellhom ir-Red Devils dan l-ista;un hu wie[ed ferm negattiv, bidu li hu simili g[al dak li kellu l-eks manager Alex Ferguson fl-1989. B[alissa Man Utd qeg[din fit12-il po]izzjoni b’total ta’ seba’ punti. Minn meta Moyes [a post ille;;endarju Alex Ferguson kul[add kien jaf li dan kien se jkollu bi//a xog[ol iebsa u aktar ma jg[addi ]mien din il-[a;a qed tkun aktar evidenti. Fis-sajf it-timijiet l-o[ra tal-Premier investew bil-kbir fi players ;odda filwaqt li l-uniku akkwist li g[amlu Man Utd kien il-midfielder Marouane Fellaini ming[and Everton. Fellaini

t[alla barra minn mal-ewwel 11 li bdew fit-telfa ta’ 2-1 kontra West Brom u minfloku beda Anderson, player li rari kien jilg[ab meta kien hemm Ferguson fit-tmexxija. Dan lista;un Man Utd di;a’ lag[bu tliet konfronti diretti kontra Chelsea, Man City u Liverpool u ma reb[u l-ebda wa[da. Kontra Chelsea ;ew draw 0-0, kontra Liverpool tilfu 1-0 filwaqt li kontra Man City ;ew umiljati u tilfu 4-1. West Brom kienu ilhom 35 sena ma jirb[u kontra Man Utd f’Old Trafford u issa rRed Devils iridu jwettqu reazzjoni immedjata meta llum jilag[bu kontra Shakhtar Donetsk fi/-Champions League. L-istess Moyes wissa lill-partitarji li biex it-tim jirba[ i/Champions League irid ikollu madwar [ames jew sitt players ta’ klassi mondjali u ]gur li dan m’huwiex il-ka] g[al Man Utd.

“G[ad m’g[andniex tim b’dawk l-ammont ta’ stilel imma g[andna tim mimli esperjenza,” qal Moyes. Man Utd bdew l-impeji tag[hom fi/-Champions League b’reb[a ta’ 4-2 kontra Bayern Leverkusen filwaqt li fil-kampjonat bdew b’reb[a kontra Swansea u wie[ed jista’ jg[id li dawk kienu l-uniku ]ew; wirjiet li fakkru lill-partitarji fi]-]mien ta’ meta t-tim kien ta[t ittmexxija ta’ Ferguson. It-timijiet ta’ Ferguson kienu jinstigaw bi]a’ fit-timijiet avversarji filwaqt li dan l-ista;un kull tim qed jipprova jitfa’ lil Utd ta[t pressjoni. Fi tmiem il;img[a Man Utd jilag[bu kontra Sunderland, tim li qieg[ed fil-qieg[ tal-klassifika u li g[adu kemm ke//a l-kow/. Bla dubju r-Red Devils iridu ]ew; reb[iet fi spazju ta’ ftit jiem biex Moyes jie[u xi ftit tan-nifs.

Wara t-telfa ta’ tmiem il;img[a kontra Tarxien Balzan [abbru li ke//ew lill-kow/ Riccardo Tumiatti. Balzan tilfu 3-1 kontra Tarxien u b[alissa qeg[din fid-disa’ post talKampjonat BOV Premier b’erba’ punti. Tumiatti beda ja[dem ma’ Tarxien f’Jannar li g[adda meta kien ma[tur Direttur Tekniku u fl-istess [in kien qed ja[dem mal-kow/ Ivan Zammit. Tumiatti kien ma[tur b[ala kow/ tat-tim f’April wara li Balzan kienu itterminaw il-kuntratt ta’ Zammit. Skond spekulazzjonijiet l-istess Balzan huma

interessati fl-eks kow/ ta’ Valletta u Qormi, Jesmond Zerafa. Il-log[ba li jmisshom Balzan hi dik ta’ nhar is-Sibt kontra Vittoriosa. Intant, rapporti f’siti Taljani qed jirrapurtaw li [u Mario Baltoelli, Enoch Barwuah hu ferm vi/in li jing[aqad ma’ Ischia Isolaverde, tim li jilg[ab fil-Lega Pro tal-Italja. Enoch kien ing[aqad ma’ Qormi aktar kmieni din is-sena u Qormi kienu immedjatament sellfuh lil Gudja Utd i]da dan kellu xi di]gwid mal-klabb u idde/ieda li j[alli pajji]na.

FUTBOL INGLI}

SERIE A

Reb[a g[al Everton kontra Newcastle

Fiorentina mi]muma

Everton g[elbu lil Newcastle 3-2 f’log[ba mill-Premiership. B’din ir-reb[a Everton telg[u fir-raba’ punt fuq Chelsea u wie[ed ta[t Tottenham. L-eroj tas-serata kien l-attakkant Romelu Lukaku li hu misluf lil Everton ming[and Chelsea. Lukaku skurja tnejn u ipprovda assist. Fil-[ames minuta LUKAKU skurja l-ewwel gowl u t-tieni gowl tieg[u wasal fit-37 minuta. Qabel it-tieni gowl tieg[u, Everton kienu g[amluhom 2-0 b’gowl ta’ BARKLEY. Il-Magpies naqqsu d-distakk b’gowl ta’ CABAYE fil-bidu tat-tieni taqsima u fl-a[[ar minuta g[amluhom 3-2 b’gowl ta’ REMIY imma kien tard wisq g[al draw.

Fiorentina ;ew mi]muma 2-2 kontra Parma f’Firenze. Flewwel taqsima Fiorentina kienu l-aktar tim perikolu] imma minkejja dan ma g[arfux isibu x-xibka. Fit-36 minuta we;;a’ lattakkant Giuseppe Rossi u kellu jkun mibdul u b’hekk mistenni jitlef il-log[ba ta’ tmiem il;img[a barra minn darhom kontra Lazio. Hekk kif kienet se tintemm l-ewwel taqsima Parma skurjaw permezz ta’ GARGANO. Fl-64 minuta l-Viola ;abu ddraw minn azzjoni ta’ corner fejn bir-ras RODRIGUEZ g[amilhom 1-1. Fiorentina komplew jippressaw u 10 minuti mittmiem VARGAS g[amilhom 21 imma kif kienu se jie[du tliet punti Parma salvaw draw b’gowl ta’ GOBBI. Serie B

Avellino v Empoli

1-0


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, 2013

32

LOKALI

B’kollox fl-Università kienu 3,400 l-istudenti li bdew fl-ewwel sena, b’elf minnhom jibdew kors post graduate

Appell g[al finanzjament fit-tul u sostenibbli g[all-Università Il-bidu tal-;img[a mmarka lbidu ta’ sena akkademika ;dida fl-Università ta’ Malta u l-Junior College. B’kollox kienu 3,400 listudenti li bdew fl-ewwel sena, b’elf minnhom jibdew kors post graduate. Fil-Junior College huma 1,406 dawk li da[lu flewwel sena. Waqt i/-/erimonja tal-ftu[ fisSala Sir Temi Zammit. ir-Rettur tal-Università l-Professur Juanito Camilleri, u l-President tal-Kunsill Studenti Universitarji Thomas Bugeja, taw mer[ba lill-istudenti l;odda u nfet[u uffi/jalment l-

attivitajiet marbutin ma’ Freshers’ Week fuq il-Kampus tal-Università. Wara, ;iet i//elebrata l-quddiesa tal-inawgurazzjoni minn Dun Patrick Magro, il-Kappillan tal-Università. It-tema g[as-sena akkademika l-;dida hi “Bejn vi]joni u realtà … hemm int, l-impenn, u lazzjoni”. Fid-diskors ta’ mer[ba, irRettur appella lill-istudenti l;odda biex jo[olmu dwar Malta tal-;ejjieni u l-wirt li xtaqu jg[addu lil uliedhom. Hu stieden lill-istudenti biex jo[olmu dwar

teknolo;iji ;odda, dwar so/jetà aktar im[arr;a u miftu[a, dwar ambjent sostenibbli, dwar valuri umani u dwar ekonomija dinamika. Juanito Camilleri, g[al darb’o[ra, appella biex jinstab mezz ta’ finanzjament fit-tul g[all-Università, biex issostenibbiltà u l-awtonomija tag[ha jkunu protetti u msa[[a. Hu qal li l-fondi investiti flUniversità jitfg[u responsabbiltà kbira fuq l-awtoritajiet tag[ha biex ji]guraw li l-finanzjament ikun im[addem sew. Hu [abbar ukoll li bil-fondi

tal-UE nxtrat bi//a art qrib lentratura prin/ipali li se tintu]a biex tinbena Residenza talUniversità. Min-na[a tieg[u, il-President tal-KSU tkellem dwar l-importanza li l-investiment flUniversità jkun wie[ed sostenibbli. Fl-Università din is-sena hemm diversi studenti internazzjonali minn 84 pajji] differenti. It-total ta’ studenti Universitarji jammonta g[al 11,000, li minnhom 6,400 huma tfajliet. Dawn l-istudenti kollha qed isegwu total ta’ 780 kors differenti.

L-Università qed toffri wkoll korsijiet ;odda minn din is-sena, li jinkludu Masters filKriminolo;ija, Masters finNursing, Ba/ellerat fil-Kura ta’ Tfal }g[ar u Ba/ellerat fl-Arti Di;itali.

media•link COMMUNICATIONS

In-Nazzjon 1 t'Ottubru 2013  

In-Nazzjon 1 t'Ottubru 2013