Page 1

Numru 13,523

€0.55

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

Arrestata persuna b’rabta mal-ka] tat-tne[[ija tal-blat mill-Bajja ta’ San Blas Ikomplu l-intri//i fl-istorja dwar l-isfre;ju fil-Bajja ta’ San Blas fil-g]ira ta’ G[awdex. Dan hekk kif issa jidher li lPulizija qed i]]omm persuna arrestata b’rabta mal-intervent li sar fil-Bajja ta’ San Blas fillejl ta’ bejn l-Erbg[a u l{amis li fih xi [add ne[[a madwar 29 blata li kienu jiffurmaw parti minn din il-bajja f’G[awdex – in/ident li lMinisteru g[al G[awdex irrefera g[alih b[ala ka] ta’ ‘g[ajbien ta’ blat’ minn din ilbajja. Minn informazzjoni li g[andu dan il-;urnal jidher li l-persuna li qed tg[in lillPulizija fl-investigazzjonijiet tag[ha hija wa[da mill-persuni li g[andhom attività ta’ negozju fil-Bajja ta’ San Blas. F’din il-bajja, kif hemm f’numru ta’ bajjiet madwar Malta u G[awdex, numru ta’ persuni g[andhom negozju li jvarja minn stabbilimenti talikel u x-xorb g[al kiri ta’ deckchairs u umbrelel. Dan il-;urnal nhar il{amis filg[axija bag[at mistoqsija bil-miktub lillUffi//ju talKomunikazzjoni tal-Pulizija u staqsejnieh jekk sarux xi arresti b’rabta ma’ dan ilka]. Fi twe;iba li r/evejna l-:imgha filg[odu l-Pulizija kkonfermat li persuna qed

tg[in lill-Pulizija fl-investigazzjonijiet tag[ha. Il-Pulizija bdiet l-investigazzjoni wara li r/eviet rapport mill-Ministeru g[al G[awdiex dwar dak li lMinisteru ddeskrivieh b[ala l‘g[ajbien’ ta’ blat minn fuq din il-bajja. Id-Direttur responsabbli mill-Pro;etti u lI]vilupp fi [dan il-Ministeru g[al G[awdex informa lillKunsill Lokali tan-Nadur li lMinisteru g[amel rapport uffi/jali lill-Pulizija dwar dan il-blat li wara li jidher li tne[[a minn postu meta sar lisfre;ju tal-bajja ftit qabel, issa sparixxa. Fl-ewwel intervent kienet tne[[iet l-alka biex fi kliem il-Ministeru titnaddaf il-bajja – tindif li s-soltu kien isir blidejn b’rispett s[i[ lejn l-ambjent tal-post imma li din iddarba sar bl-u]u ta’ in;enji b[al bulldozers u gafef. Kien wara li sar dan l-isfre;ju li lMinisteru, wara li ;;ustifika l-intervent li sar, qal li beda jikkordina mal-MEPA biex jara kif se jippro/edi dan ittindif. Sadattant fi ]vilupp ie[or li jista’ jkollu rabta’ ma dan ilka], il-Perit tal-Uffi//ju talOmbudsman David Pace se jkun qed i]ur din il-bajja nhar l-Erbg[a li ;ej flimkien ma’ rappre]entanza tal-Kunsill Lokali.

Jaqleb g[all-a[jar l-anzjan ferut waqt l-attentat ta’ hold-up

Il-blat kien i//aqlaq minn postu meta sar l-isfre;ju tal-bajja imma issa g[osfor

L-Indja

BOV Premier

G[adab dwar l-istupru ta’ ;urnalista fil-belt ta’ Mumbaj

Tispikka l-log[ba bejn Valletta u Hiberninas

Ara pa;na 15

Ara pa;na 30

Qaleb g[all-a[jar l-anzjan li safa ferut f’wi//u waqt attentat ta’ serqa lbiera[ g[all-[abta tal-11 a.m. flAjruport Internazzjonali ta’ Malta e]attament quddiem il-Kumpless Skyparks. Stqarrija tal-Pulizija tg[id li issa l-anzjan ma g[adux filperiklu tal-mewt. Ir-ra;el li g[andu 77 sena u joqg[od {al Qormi g[allewwel kien i//ertifikat li kien f’qag[da kritika wara li ntlaqat f’wi//u minn tir sparat fid-direzzjoni tieg[u minn wie[ed minn ]ew; [allelin. L-istess tir li laqat lillanzjan li kien qed isuq ilkarozza laqat ukoll lillpassi;;ier ta’ 68 sena millMarsa li jidher li rre]ista lill-[allelin tant li dawn kellhom ja[arbu idhom f’idhom. Rapporti qed jg[idu li ssomma li kien qed i]omm il-passi;;ier kienet tvarja bejn 60 elf u 80 elf ewro. Dan l-in/ident se[[ ftit passi ’l bog[od minn ferg[a tal-Bank of Valletta filkumpless Skyparks. Jidher li l-vittmi kienu sejrin jiddepo]itaw flus li j[allsu turisti mal-wasla tag[hom f’Malta meta jixtru tickets biex ju]aw servizz ta’ taxi kemm idumu Malta. Il-vittmi kellhom ammont kbir ta’ flus min[abba li din kienet is-somma totali mi;bura f’;img[a. Wara l-hold-up fil-Qawra, dan kien it-tieni hold-up fi ]mien ;img[a li twettaq fiddawl tax-xemx u fuq persuni li kienu qed i;orru kwantità ta’ flus kontanti. Fil-hold-up tal-Qawra kienu nsterqu 10,000 lira sterlina.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

2 Lokali

Sentenza sospi]a wara li seraq tablet Ra;el ta’ 50 sena millQawra li qal li g[andu tliet impiegi, tnejn ta’ deliveryman u post tax-xog[ol ie[or li joqtol it-ti;ie; ;ie kundannat sentejn [abs sospi]i g[al erba’ snin wara li ammetta quddiem il-Ma;istrat Claire Stafrace Zammit li nhar itTnejn, 29 ta’ Lulju li g[adda g[all-[abta tat-8 a.m. minn Triq it-Turisti, fil-Qawra seraq tablet. Carmelo Gauci, li m’ammettiex meta tressaq l-g[ada

tas-serqa, ammetta li seraq Samsung Galaxy Tablet 2 minn karozza Toyota Vitz g[ad-dannu ta’ Maria Ebejer. Huwa kien ng[ata llibertà provi]orja fuq depo]itu ta’ €500 u €5,000 o[ra b[ala garanzija personali. G[alih dehru l-Avukati Mark Mifsud Cutajar u Vincienne Vella filwaqt li lProsekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Sandra Zammit.

Spi]eriji li se jift[u g[ada FLORIANA: Waterfront Dispensary, Forni 2l, Pinto Wharf; ILMARSA: Trinity Pharmacy, 32 Triq il-Marsa; {AL QORMI: Drugshop Dispensary, Vjal De La Cruz; BIRKIRKARA: Marrit Pharmacy, Triq l-1 ta’ Mejju, Fleur-de-Lys; IL-G}IRA: St. Matthew’s Pharmacy, Triq ix-Xatt; PEMBROKE: Pembroke Pharmacy, 87 Triq Giuseppe Malfeggiani; TAS-SLIEMA: Norman’s Pharmacy, 133 High Street; {AL BALZAN: Medica Pharmacy, Triq in-Naxxar; IL-MOSTA: Rotunda Pharmacy, 7 Triq il-Kungress Ewkaristiku; IL-MELLIE{A: Karizia Drugstore, 69 Triq George Borg Olivier; {AL TARXIEN: Tarxien Pharmacy, 59 Triq {al Tarxien; L-ISLA: San Filippi Pharmacy, 155 Triq il-Vitorja; XAG{JRA: St. Elias Pharmacy, Triq San Elija; BIR}EBBU:A: Martin’s Pharmacy, 182 Bir]ebbu;a; {AL KIRKOPP: Prestige Pharmacy, 16 Triq San :u]epp; {A}}EBBU:: Spi]erija {al Mula, Triq Dun Salv Ciappara; {ADDINGLI: Santa Marija Pharmacy, Misra[ Fren/ Abela; FONTANA: Fontana Pharmacy, Triq il-G[ajn; XAG{RA: Xag[ra Pharmacy, 55, Triq il-Knisja.

It-Temp

UV INDEX

8

IT-TEMP> Ftit imsa[[ab b’waqtiet twal xemxin VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: {afif mil-Lbi/, kultant ikun [afif g[al moderat li jdur min-Nofsinhar BA{AR> {afif IMBATT> Ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 30˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 436.5 mm IX-XEMX> Titla’ fis-06.27 u tin]el fis-19.43

}ew; MEPs Laburisti mhux fil-lista tal-kandidati Joseph Cuschieri jg[id li ma jridx itina sodisfazzjon L-Erbg[a filg[axija, ilPartit Laburista [abbar seba’ kandidati li se jikkontestaw f’ismu l-elezzjoni talParlament Ewropew ta’ Mejju li ;ej. I]da fil-lista ta’ kandidati prospettivi li kienu approvati mill-E]ekuttiv Nazzjonali talPartit Laburista jispikka nnuqqas ta’ Joseph Cuschieri u Marlene Mizzi, li llum qed iservu b[ala Membri Parlamentari Ewropej f’isem il-Partit Laburista. Fid-dawl tax-xnig[at li hawn li Cuschieri u Mizzi mhux se jer;g[u jikkontestaw mal-Partit Laburista g[al Ewroparlamentari, IN-NAZZJON ipprova jikkuntattjahom g[ar-reazzjoni tag[hom. Staqsejna lil Cuschieri u lil Mizzi jekk g[adhomx bi [siebhom jikkontestaw g[all-

elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, u jekk iva, g[aliex ma kinux fost l-ismijiet approvati mill-E]ekuttiv Laburista din il-;img[a. Irnexxielna nag[mlu kuntatt mal-MEP Marlene Mizzi li kkonfermat l-intenzjoni tag[ha li tikkontesta lelezzjoni. Mistoqsija g[aldaqstant g[aliex isimha mhux fost l-ewwel lista ta’ kandidati approvati millPartit Laburista, Marlene Mizzi qaltilna li “g[adha ma tefg[etx in-nomina tag[ha.” Imma filwaqt li Marlene Mizzi kienet disposta li titkellem ma’ dan il-;urnal, mhux l-istess jista’ jing[ad g[al Joseph Cuschieri. Il{amis, IN-NAZZJON g[amel kuntatt ma’ Cuschieri u dan wie;eb li ma riedx

jitkellem g[ax kien jinsab waqt laqg[a. Wara li ma we;ibx mistoqsija le;ittima li ghamilnielu, il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew fuq il-pa;na tieg[u fuq Facebook kiteb hekk. “Meta tan-NET TV jiddisturbawk wara nofsinhar u waqt li tkun f’nofs laqg[a. Pja/ir tieg[i ma nwe;ibhomx u n[allihom jispekulaw sabiex ikollhom biex jimlew l-a[barijiet li ma jsegwi [add”. Ilbiera[ er;ajna ppruvajna nag[mlu kuntatt ma’ Joseph Cuschieri, din id-darba filg[odu biex, fi kliemu, “ma jkunx disturbat wara nofsinhar.” G[al darb’o[ra Cuschieri ma riedx iwie;eb u qalilna biss li “lilna ma jag[tiniex sodisfazzjon.”

Lawrence Gonzi se jmexxi delegazzjoni tal-Commonwealth fil-Maldives L-eks Prim Ministru u eks Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi se jkun qed imexxi grupp ta’ osservaturi millCommonwealth waqt l-elezzjonijiet Presidenzjali li se jsiru fis-7 ta’ Settembru. Is-Segretarju :enerali Kamalesh Sharma kien mistieden mill-Maldives biex jifforma dan il-grupp li Lawrence Gonzi se jkun chairman tieg[u.

L-iskop ta’ dan il-grupp hu li josserva lpro/ess elettorali u jara li jkunu qed ji;u osservati l-pratti/i ta’ elezzjonijiet demokrati/i. IlGrupp jista’ wkoll jag[mel rakkomandazzjonijiet g[at-tis[i[ tal-qafas elettorali. La darba titlesta din i]-]jara il-Grupp i[ejji rapport li mbag[ad il-Commonwealth tg[addih lura g[and l-awtoritajiet tal-Maldives biex tkun tista’ tanalizzah.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena IS-SIBT L-og[la 30˚C L-inqas 22˚C

IL-{ADD L-og[la 31˚C L-inqas 23˚C

IT-TNEJN L-og[la 32˚C L-inqas 23˚C

IT-TLIETA L-og[la 32˚C L-inqas 22˚C

L-ERBG{A L-og[la 31˚C L-inqas 22˚C

UV

UV

UV

UV

UV

8

8

8

8

8

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 30˚C xemxi, Frankfurt 21˚C imsa[[ab, Tel Aviv 31˚C xemxi, Amsterdam 24˚C xemxi, Milan 28˚C xemxi, Tripli 31˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 29˚C ftit imsa[[ab, Ateni 34˚C xemxi, Lisbona 27˚C ftit imsa[[ab, Londra 26˚C xemxi, Vjenna 24˚C imsa[[ab, Berlin 22˚C ftit imsa[[ab, Madrid 33˚C xemxi, Zurich 24˚C ftit imsa[[ab, Brussell 25˚C xemxi, Moska 25˚C imsa[[ab, Munich 20˚C imsa[[ab, il-Kajr 35˚C xemxi, Pari;i 27˚C xemxi, Dublin 16˚C xita, Bar/ellona 29˚C ftit imsa[[ab, Tune] 32˚C ftit imsa[[ab, St. Petersburg 19˚C ftit imsa[[ab, Al;eri 33˚C imsa[[ab, Ruma 29˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 21˚C xemxi, Stokkolma 19˚C xemxi.

L

-anzjani kienu minn dejjem fil-qalba talpolitika tal-Partit Nazzjonalista. Parti mill[idma li bdiet titwettaq mill-ewwel jiem wara l-elezzjoni tal-1987, kienet immirata biex ittejjeb il-livell ta’ g[ajxien tal-anzjani f’pajji]na. B[ala parti minn din il-[idma beda jsir xog[ol biex l-Isptar mag[ruf b[ala tal-Blue Sisters, jinbidel fi sptar g[all-klura spe/ifika tal-anzjani. Wara li l-Gvern So/jalista kien ke//a lill-Blue Sisters minn pajji]na fil-;lieda tieg[u kontra lisptarijiet privati, il-bini li kien jintu]a b[ala sptar minn dawn is-sorijiet t[alla abbandunat. Il-Gvern Malti [a [sieb dan il-bini jer;a’ jkun utilizzat fl-a[jar interess tal-komunità Maltija. Fi stqarrija tal-Gvern dwar il-qag[da ekonomika tal-pajji] sar mag[ruf li filwaqt li fil-bidu tal-1987, (is-sena tal-elezzjoni), iddejn tal-pajji] kien jammonta g[al Lm62.9 miljun, Gvern So/jalista [alla dejn ta’ Lm86.6 miljun min[abba l-infiq sfrenat li wettaq qabel l-elezzjoni ming[ajr ma kellu d[ul ie[or g[alih.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

Lokali 3

G[as-seba’ sena konsekuttiva, Circle Events qed t[ejji ;enna tal-art g[ad-dilettanti tal-ba[ar f’Boilers’Wharf fl-Isla. Waqt li l-BOV Valletta Boat Show li se jittella’ bejn is-26 u d-29 ta’ Settembru, il-pubbliku se jkollu l-opportunità jifli mill-qrib id-dinja marittima. Fil-BOV Boat Show, wie[ed se jsib l-a[[ar mudelli ta’ powerboats, sail boats, u magni, l-a[jar rigali nawti/i, servizzi u lbies li se jkunu esebiti fil-BOV Valletta Boatshow. L-avveniment huwa mifrux fuq erbat ijiem. Dan l-avveniment joffri lill-pubbliku opportunità ta’ darba fis-sena biex iqabbel mudelli u marki differenti, waqt li j]omm ru[u a;;ornat mal-a[[ar a//essorji – kollox f’avveniment ta’ darba. Il-pubbliku se jkollu /-/ans li jitla’ fuq numru ta’sailing boats u power boats. Dg[ajjes kbar tal-Forzi Armati u numru ta’ NGOs, b/ejje/ tal-ba[ar u privati se jkunu fost l-attrazzjonijiet ta’ din is-sena fil-BOV Valletta Boat Show.

Se jorganizzaw protesta biex jing[ataw aktar g[ajnuna 100 persuna g[amlu rapport lill-Pulizija wara li ngidmu minn Fantasy Tours G[al [afna s-sajf huwa ]-]mien tant mistenni g[al vaganzi barra minn pajji]na bil-pjanijiet u l-entu]ja]mu li dan kollu j;ib mieg[u. Imma mhux listess jista’ jing[ad g[al mijiet ta’ persuni li dan is-sajf kellhom il-btala tag[hom im[assra bla ebda ra;uni b’notifika ta’ SMS. Sa[ansitra o[rajn saru jafu biss permezz tal-mezzi tala[barijiet. Il-ka] tal-Fantasy Tours li ;ara ftit tal-;img[at ilu g[adu fuq fomm kul[add l-iktar fost dawk milquta, li qed jag[mlu minn kollox biex b’xi mod isibu rimedju g[ad-danni li huma sofrew u jwasslu l-vu/i tag[hom.

}ew; pa;ni li ;ew ma[luqa apposta fuq Facebook saru l-post fejn b’xi mod wie[ed jista’ jg[in lil ie[or anki permezz ta’ kuntatti fejn wie[ed jista’ jirreferi l-ilmenti tieg[u. Fl-a[[ar jiem IN-NAZZJON tkellem ma’ w[ud minn dawk li baqg[u ming[ajr il-vaganza tant mistennija u li kif mistenni qed jistennew li ssir ;ustizzja mist[oqqa. Vaganzi li kif stqarrew mag[na involvew eluf ta’ ewro. Fost dawk migduma hemm koppja partikulari. G[alihom din kienet se tkun il- vaganza unika g[alihom, dik tal-honeymoon!

Dan il-;urnal hu infurmat li kien hemm madwar 100 persuna li g[amlu rapport lill-Pulizija dwar dan il-ka] li fih da[let ukoll l-Awtorità talKompetizzjoni u l-Affarijiet talKonsumatur. Fl-ewwel ka], i]da, jidher li lPulizija g[adha qed tinvestiga u s’issa g[al xi ra;uni g[adha mhix f’po]izzjoni li tie[u passi jew tressaq lil xi [add il-Qorti, xi [a;a li qed turta lil [afna minn dawk migduma li qed jit[allew fl-g[ama x’qed ji;ri u g[adhom qed jistennew li ji;u akku]ati s-sidien tal-kumpanija. Kull tentattiv biex naqbdu lill-

Awtorità li suppost t[ares l-interessi tal-konsumatur ma wasslu mkien. Dan kollu qed iwassal biex dawk li ntlaqtu minn din is-saga qed jippjanaw protesta li fiha se jitolbu lill-Gvern aktar g[ajnuna. Huma qed isostnu li lMCCAA mhi qed tag[mel prattikament xejn dwar dan il-ka]. Barra minn hekk, dejjem skont dawk li tkellmu mag[na, jidher li l-Pulizija qed tittratta dan il-ka] b[ala wie[ed /ivili u mhux kriminali. Dan minkejja li kif ;raw l-affarijiet qabel il-Fantasy Tours g[alqu l-bibien tag[hom juri bi/-/ar li kien hemm [sieb kriminali, komplew dawn l-istess sorsi.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

4 Lokali

Jer;a’ jispi//a l-[abs wara li ;ie mixli li [arab lill-Pulizija f’Mater Dei Ir-ra;el li nhar il-{amis li g[adda [arab mill-kustodja tal-Pulizija nhar il-{amis li g[adda meta kien g[all-kura fl-isptar Mater Dei tressaq ilQorti mixli bil-[arab u wie;eb mhux [ati li wettaq dan ir-reat. Kif kien mistenni ming[ajr ebda e]itazzjoni l-Ma;istrat Marseanne Farrugia ordnat li l-akku]at, Julian Genovese jer;a’ jintbag[at il-[abs. Huwa wie;eb mhux [ati li filg[odu [arab mill-kustodja tal-gwardjani tal-[abs li kienu g[assa mieg[u l-isptar wara li huwa kien irrapporta li kien qed i[oss u;ig[ f’sidru. Genovese, li kien qed

jin]amm fuq arrest preventiv wara li tressaq il-Qorti mixli li kien wettaq vjolenza domestika fuq mara, kien inqabad ftit aktar minn sieg[a wara f’San :wann fid-dar tassie[ba tieg[u. Julian Genovese, ta’ 53 sena nqabad fl-in[awi mag[rufa Ta]-}wejt fejn hemm il-Qasam Industrijali ta’ San :wann ftit wara d9.00 a.m. Kmieni din il-;img[a huwa kien tressaq il-Qorti fuq vjolenza domestika u anke li wettaq feriti gravi fuq ilvittma. L-Ispettur Michael Mallia mexxa lProsekuzzjoni.

Ma marritx tiffirma l-G[assa tal-Pulizija biex ma ter;ax taqa’ g[ad-droga Filwaqt li ammettiet quddiem il-Ma;istrat Claire Stafrace Zammit li kienet ilha ma tiffirma f’G[assa talPulizija, kif ordnata tag[mel mill-Qorti, sa minn Jannar ’l hawn, hija qalet li kienet kisret din l-ordni biex ma ter;ax taqa’ fil-vizzju taddroga. Philianne Ceci, ta’ 30 sena mill-Belt ammettiet li kienet ilha sa mit-23 ta’ Jannar li g[adda ming[ajr ma tiffirma f’G[assa tal-Pulizija. Hi kellha diversi lokalitajiet fejn tiffirma min[abba bdil ta’ residenzi, imma minn Jannar ’l hawn kollox waqaf. Kien f’Jannar li g[adda li hi ng[atat il-libertà provi]orja wara li kienet mixlija b’pussess ta’ droga u kienet ing[atat ordni li tiffirma flG[assa tal-Pulizija kuljum. F’dak i]-]mien hi kienet toqg[od il-Belt Valletta. L-Ispettur Pierre Grech li f’dan il-ka] qed imexxi lProsekuzzjoni qal li l-Pulizija ma setg[et issib lil Ceci b’xejn u wara rri]ulta li din kienet

qed tissakkar id-dar, dejjem skont ma qalet hi. Madankollu, skont l-Ispettur Grech, hi kienet arrestata filMarsa dan l-a[[ar g[all-[abta tas-sag[tejn ta’ filg[odu, xi [a;a li Ceci /a[det. Hi qalet li minn Jannar li g[adda hi bdiet tag[mel dak kollu li tista’ biex teg[leb ilproblema fejn anke bdiet tattendi programm ta’ riabilitazzjoni fejn kienet tattendi s-Sedqa u l-Appo;; fejn hemm kienet ukoll tara lil uliedha. Hi fil-fatt qalet li bdiet tissakkar id-dar biex ma taqax fil-vizzju u kien issie[eb tag[ha li jo[dilha likel. Il-Qorti ma laqg[etx it-talba tal-Avukat Difensur tag[ha Simon Micallef Stafrace biex din titpo;;a ta[t house arrest i]da bag[titha l-Isptar Monte Carmeli fejn se ti;i meg[juna mill-problema tad-droga. IlQorti qalet ukoll li se titlob rapport dwar il-progress tag[ha u timxi minn hemm. Il-ka] ikompli fit-2 ta’ Settembru li ;ej.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

Lokali 5

Ivan Grixti jqabbel Il-Ministru Mizzi jg[id li qed issir il-Kabinett mal-irfig[ konsultazzjoni u tal-vari l-kunsilli lokali jg[idu l-kontra Id-de/i]joni li jkunu aboliti l-iskemi ta’ parke;; g[ar-residenti f’numru ta’ lokalitajiet qanqlet reazzjonijiet negattivi minn [afna. Fost dawk li esprimew id-di]appunt tag[hom g[al din id-de/i]joni kien hemm il-Kelliem talOppo]izzjoni g[atTrasport u l-Infrsatruttura Toni Bezzina li ma’ InNazzjon qal li mhux sew li de/i]joni b[al din tittie[ed b’daqqa ta’ pinna ming[ajr konsultazzjoni. Wara dawn il-kummenti, il-Ministeru g[at-Trasport u l-Infrastruttura [ass li kellu jo[ro; stqarrija li fiha sa[aq li qed issir konsultazzjoni. Madankollu kummenti li kien ta sSindku ta’ Tas-Sliema jixhdu li l-attitudni talMinisteru hija [afna ’l bog[od mill-konsultazzjoni – dakinhar kien sa[aq li ma kien hemm l-ebda kuntatt bejn il-Ministeru u lKunsill Lokali. Fil-fatt is-Sindku ta’ Tas-Sliema Anthony Chircop kien sa[aq li minn wara din id-de/i]joni ma kien hemm l-ebda kuntatt bejn il-Kunsill u lMinisteru. Stqarrija ma[ru;a millKunsill Lokali tal-Belt

Valletta wara li t[abbar li l-iskemi ta’ parke;; se ji;u aboliti tmeri wkoll dak li qed jg[id il-Ministru Mizzi. Fl-istqarrija tieg[u l-Kunsill jg[id li din idde/i]joni tmur kontra tta[ditiet po]ittivi bejn ilKunsill u l-Ministru fejn kien hemm qbil li se jkun hemm kollaborazzjoni biex is-sitwazzjoni tat-trasport u l-parke;; tmur a[jar. Mhux biss. Stqarrija li n[ar;et mill-Kunsill Lokali tan-Naxxar wara li ttie[det id-de/i]joni wkoll tg[id ilkontra ta’ dak li qed jis[aq Mizzi tant li l-Kunsill Lokali tan-Naxxar sa[aq li Transport Malta waqqfet liskema fin-Naxxar ming[ajr konsultazzjoni mal-kunsill. Fl-istqarrija tieg[u lMinistru Mizzi jg[id li wara l-konsultazzjoni malesperti se tittie[ed decizjoni g[aqlija. Madankollu jidher li dde/i]joni di;à kwa]i ttie[det. Tant hu hekk li iktar qabel fl-istess stqarrija l-Ministeru jg[id li “lindikazzjonijiet huma li dawn l-iskemi g[andhom jitne[[ew”. Aktar kmieni dan ix-xahar f’attività fi Triq Melita l-Belt Joe Mizzi nnifsu kien qal li liskemi se ji;u aboliti.

Bord ta’ inkjesta dwar ix-xiri tal-post tal-Kunsill Lokali ta’ San :wann Sal-a[[ar tax-xahar iddie[el, il-bord ta’ inkjesta li n[atar dwar ix-xiri tal-post tal-Kunsill Lokali ta’ San :wann fis-sena 2000, g[andu jippre]enta rapport preliminari tal-inkjesta. Dan t[abbar fi stqarrija li fiha t[abbru l-ismijiet talmembri li se jpo;;u fuq ilbord ta’ inkjesta li se jkun qed jinvestiga wkoll it-ti;rif tas-saqaf tal-binja li /eda ftit tal-jiem ilu. Is-Segretarju Parlamentari

g[all-Kultura u l-Gvern Lokali José Herrera [abbar li l-bord hu kompost mi/?ermen Dr Joe Mifsud, Chris Galea, is-Senior Monitoring Officer mid-Dipartiment g[all-Gvern u l-kumpanija tal-awdituri Grant Thorton. Din il-kumpanija hi l-istess wa[da mqabbda mill-Uffi//ju tal-Awditur :enerali biex tag[mel audit fuq il-kotba finanzjarji ta’ numru ta’ Kunsilli Lokali fosthom dak ta’ San :wann.

Wie[ed mis-seba’ kandidati li approva l-Partit Laburista biex jikkontestaw mieg[u lelezzjoni tal-Parlament Ewropew is-sena d-die[la, lg[ada li ;ie approvat millE]ekuttiv Nazzjonali kiteb fil;urnal l-Orizzont u qabbel lirfig[ tal-vari fil-festi malKabinett tal-Gvern. Dan filwaqt li u]a dan is-su;;ett biex jag[mel twissija lillGvern ta’ Joseph Muscat. Il-kandidat Laburista Ivan Grixti, f’artiklu fil-;urnal talGeneral Workers’ Union (GWU) fil-[ar;a ta’ nhar il{amis, iddeskriva lilu nnifsu b[ala dilettant tal-irfig[ talvari u fl-artiklu bit-titlu San Gejtanu u l-Gvern, qabbel illegi]latura tal-Gvern ma’ vara, bil-Prim Ministru u lKabinett ikunu ir-reffieg[a. Ivan Grixti u]a dan ix-xebh biex ikompli jwissi lill-Gvern dwar kif g[andu jwettaq ilpolitika interna tieg[u. Hu jg[id li “Il-Prim Ministru hu dak li jrid jassigura li l-g[a]la tar-reffieg[a hi wa[da adekwata u li tul dawn il-[ames snin irid irawwem nies ;odda. Hekk ikun qieg[ed jara min mhux kapa/i u ming[ajr [add ma jie[u g[alih, ibiddel fejn hemm b]onn.....” Ivan Grixti kompla “….Jaf forsi jbiddel il-postijiet, /ioè d-dekasteri. Kultant jekk xi

reffieg[ mhux tajjeb g[ar-ras, jigifieri g[attarf, tara kif tmur jekk tpo;;ih fuq ;ewwa, ma;enb xi [add li hu sod aktar. Jekk jibqa’ l-istess u tisma’ [afna tgergir mill-o[rajn, mela [bieb konna u mija nibqg[u, taqilg[u barra trid.....” “U hekk irid jag[mel il-Prim Ministru jekk irridu li nwettqu l-weg[da li saret mal-poplu Malti u G[awdxi, li Malta tag[na lkoll. Ma nistg[ux noffru xi [a;a li tmur kontra dak li ;ie mwieg[ed” jikteb Grixti li jigi hu s-Sindku Laburista ta’ Il-kandidat g[all-elezzjonijiet {a]-}ebbu; u tal-Parlament Ewropew Ivan Grixti Chairman tal-ETC Alfred Grixti. Ministru Leo Brincat li aktar Il-kandidat Laburista g[allkmieni din il-gimgha f’artiklu Parlament Ewropew jag[laq f’ l-Orizzont ukoll wissa li lbilli jqabbel ukoll ma’ dak li Partit Laburista fil-Gvern irid ;ara fid-dhul tal-pur/issjoni ikun kawt dwar in-nies li jidta’ San Gejtanu din is-sena u dawru bihom il-Ministri [alli jikteb hekk: “Jekk ni]garraw [add minnhom ma jitlag[lu inkunu qeg[din nissugraw li g[al rasu. b[al San Gejtanu ni;ru ;irja Fid-dawl ta’ dawn i]-]ew; biex nitilg[u t-telg[a u xi [add mir-reffieg[a jie[u tar;a artikli, hemm min qed jistaqsi lejn min huma indirizzati b’o[ra u kif ;ara, ji;bed lil dawn it-twissijiet? Lil dawn lkul[add mieg[u.” esponenti Laburisti x’qed ideIt-twissijiet ta’ Grixti lilljjaqhom fil-[idma tal-Gvern Gvern ta’ Muscat jing[aqdu ta’ Muscat? ma’ dawk li ghamel il-


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

Lokali 7

Jil[qu l-qu//ata tal-Kilimanjaro g[all-karità It-tabib Pierre Vassallo u Kathleen Schembri, mill-Isptar Da Vinci, irnexxielhom jil[qu l-qu//ata tal-muntanja Kilimanjaro fit-Tan]anija, l-og[la muntanja fl-Afrika u l-[ames l-og[la muntanja wieqfa fid-dinja. Dan wara spedizzjoni li bdiet fit-2 ta’ Awwissu u li ntemmet sebat ijiem wara, fid-9 ta’ Awwissu 2013. L-iskop wara din lavventura kien biex jin;abru fondi g[allbini ta’ dar li tilqa’ tfal bi b]onnijiet spe/jali. Il-Kilimanjaro hi g[olja kwa]i 6,000 metru u l-avventura biex til[aq il-qu//ata mhix wa[da fa/li. Nies li rnexxielhom jixxabbtu ma’ din il-muntanja jikkonfermaw li t-telg[a hi wa[da estremament iebsa, partikularment l-a[[ar elf metru peress li hi wieqfa [afna, u min[abba nnuqqas ta’ ossi;nu. Il-livell ta’ ossi;nu matul din is-sezzjoni tat-telg[a hu inqas minn 50 fil-mija meta mqabbel ma’ dik tal-livell tal-ba[ar. Pierre Vassallo u Kathleen Schembri [ejjew ru[hom g[al din l-avventura permezz ta’ dieta u ta[ri; fi]iku biex itejbu /-/ansijiet tag[hom. Atleti famu]i, fosthom Martina Navratilova, ma rnexxilhomx fl-attentati tag[hom, filwaqt li persuni mhux sportivi u li [abbtuha mal-altitudni, irnexxielhom. Kienet rappurtata rata ta’ falliment ta’ 40 fil-mija fl-attentati. Fit-8 ta’ Awwissu, g[all-[abta tas-7.30 a.m., Pierre Vassallo u Kathleen

Schembri la[qu Uhuru, l-og[la qu//ata ta’ Kilimanjaro. Il-bard kbir u n-nuqqas ta’ ossi;nu wkoll wasslu g[al diffikultajiet kbar, mhux biss tul it-tlug[ u filqu//ata, i]da wkoll fl-in]ul, li fl-g[oli ta’ 2,500 metru hu perikolu] [afna biex wie[ed jin]el wara lejl s[i[ ming[ajr irqad. Pierre Vassallo u Kathleen Schembri g[a]lu li jmorru g[al din l-isfida biex jiksbu fondi g[al tfal b’di]abbiltà flEtjopja. Dawn it-tfal m’g[andhom xejn u jkunu xxurtjati jekk ma jinqatlux mill-;enituri tag[hom. Tfal bi b]onnijiet spe/jali huma kkunsidrati b[ala sa[ta u lanqas ikunu mg[annqa mill-;enituri tag[hom malli jitwieldu. Il-;enituri xi kultant iqeg[duhom quddiem xi bieb ta’ razzett biex jitg[aff;u mill-baqar malli dawn jo[or;u biex jirg[u. Jekk je[ilsuha millmewt, dawn it-tfal jintrabtu bil-ktajjen u jit[allew hekk ming[ajr [wejje; g[al g[omorhom. Jing[ataw bi//iet ]g[ar ta’ ikel u jintelqu g[all-[niena ta’ annimali slava;, partikularment il-hyenas. Pierre Vassallo u Kathleen Schembri ffinanzjaw dan il-vja;; wa[edhom, u dde/idew li ju]aw l-okka]joni biex ji;bru fondi u jibnu dar g[al tfal b’di]abbiltà – Dar il-Kardinal Van Thuan – fil-provin/ja ta’ Jimma, l-Etjopja. Il-fondi kollha li n;abru g[al dan lisforz se jmorru g[all-bini ta’ din id-dar permezz ta’ NGO VO#0140.

Pierre Vassallo u Kathleen Schembri g[a]lu li jmorru g[al din l-isfida biex jiksbu fondi g[al tfal b’di]abbiltà fl-Etjopja

Lidl se torganizza ;urnata ta’ rekluta;; g[all-istabbiliment il-;did f’G[awdex Il-kumpanija Lidl Malta qed torganizza ;urnata ta’ rekluta;; fil-Grand Hotel fl-Im;arr, G[awdex, nhar itTnejn li ;ej. Lidl Malta qed tfittex impjegati dedikati g[all-istabbiliment il-;did tal-Lidl f’G[awdex. Kandidati ideali huma dawk li lesti ja[dmu f’tim fil-

waqt li jag[tu importanza lill-klijent. G[andhom ikunu ppreparati g[al sfidi filwaqt li jkollhom ixxewqa li jitg[allmu bl-iskop li jirnexxu. L-applikanti huma mitluba j;ibu mag[hom curriculum vitae re/enti. Lapplikanti se jkunu intervistati dakin-

har waqt tliet sessjonijiet li se jkunu organizzati fid-9 a.m., fil-11.30 a.m. u fis-2.30 p.m. L-applikanti huma m[e;;aj]uru s-sit www.lidl.com.mt g[al aktar informazzjoni. Kull xog[ol offrut minn Lidl hu pubblikat fis-sit ta’ Lidl Malta (www.lidl.com.mt), fejn il-kandidati

jistg[u japplikaw online billi jimlew lapplikazzjoni. Intant, il-kumpanija Lidl Malta xtaqet tikkore;i xi nuqqas ta’ ftehim li kien hemm fil-media rigward ilpro/ess ta’ rekluta;; tag[ha. Lidl Malta t[addan il-prin/ipju ta’ opportunitajiet ugwali g[al kul[add.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

8 Tmiem il-;img[a

Fis-s[ana tas-sajf tg[id uff Fix-xhur tas-sajf, il-[ajja ta’ Malta donnha tieqaf. Liskejjel ixolju, il-Parlament ma jiltaqax, il-;enituri jkollhom it-tfal mag[hom il-;urnata kollha, l-ilma filbir jisparixxi, it-toroq jibdew ja[arqu anke billejl, it-tarmak idub, l-irjus jis[nu, it-traffiku je[el, itturisti jimlew ir-ristoranti u l-[wienet, l-g[araq ma nla[[qux mieg[u, ix-xemx titla’ qabel ma nqumu u tin]el wara li nkunu ilna li xbajna minnha. Kul[add g[all-ba[ar Fis-sajf il-Maltin kollha jmorru l-ba[ar, nittama li jmorru l-ba[ar fi]ikament u mhux moralment. Imma ftit jew wisq, ir-roti tal[ajja jduru aktar bil-mod, meta mhux ukoll b’xi ]aq]iqa, u l-ener;ija li konna nifta[ru biha fixxitwa, issa ti]vinta malg[araq ta’ xbina. Anke lg[awm, li g[all-ewwel jin]el g[asel, ftit ftit isir nojju] u battikata, u

nispi//aw li minflok kuljum, immorru ng[umu darba fil-;img[a biss. “O frisk tax-xitwa, kemm int a[jar minn dan linfern tas-sajf,” forsi hemm min jg[id. Il-Big Bang Skont il-Big Bang

Is-s[ana ]ejda tas-sajf to[ro; fil-bera[ dik il-;lieda li hemm ;o fina, bejn dak li jixraq u dak li ma jixraqx, dak li hu sewwa u dak li mhuwiex. G[ax is-s[ana te[dilna sa[[itna, u t[eddilna, tant li g[andna tendenza nintelqu, naqtg[u qalbna, jonqosna n-nifs morali, u naqg[u f’telqa

jekk m’a[niex ilkoll xjenzjati. Nifhmu l-qawwa tass[ana meta naraw ajruplan jet itir, exhaust ida[[an, il[ob] ji[mar fil-forn, il[;ie; jintefa[ f’bu]]ieqa, u l-azzar u l-bron] ji;ru b[al ilma fil-forom.

aptit, il-[ajja tibqa’ g[addejja, g[ax il-[ajja mhix tal-aptit. Hemm iddover, hemm l-obbligi, hemm in-ne/essitajiet.... Kollox irid ikun, s[ana u mhux s[ana.

Das-sajf qatilna Imma [ej, hawn Malta ss[ana tas-sajf qatlitna. Dan kien sajf kiefer. G[amilna

a[na nag[mlu biss dak li g[andna aptit, imma ddinja twaqqfet fuq kriterji o[ra – g[ax a[na tg[allimna nag[mlu anke dak li m’g[andniex aptit nag[mlu imma li huwa obbligu, jew is-sewwa, jew jixraq, jew g[ax hekk g[andu jkun. U min fejn ji;i dan issens ta’ dover, ta’ rbit, jekk mhux minn barra? Mhux minn ;o fina, imma minn barra - li jifforma l-kuxjenza tag[na fuq x’inhu li jixraq u x’inhu li ma jixraqx. Is-s[ana ]ejda tas-sajf to[ro; fil-bera[ dik il;lieda li hemm ;o fina, bejn dak li jixraq u dak li ma jixraqx, dak li hu sewwa u dak li mhuwiex. G[ax is-s[ana te[dilna sa[[itna, u t[eddilna tant li g[andna tendenza nintelqu, naqtg[u qalbna, jonqosna n-nifs morali, u naqg[u f’telqa li tog[;obna u ma tog[;obniex fl-istess [in.

Theory a[na twelidna malBig Bang, splu]joni tremenda li tat bidu g[allminn univers kollu b’kulma fih. Norbert Ellul-Vincenti nibi2@gmail.com Kienet l-idea tal-qassis Kattoliku Bel;jan, Georges Lemaitre, li g[allimna dwar l-univers li jespandi xi ]mien na[sbu li mhux se kontinwament. jkollna sajf, u pattejna tadLemaitre hu biss wie[ed minn numru kbir ta’ xjenz- dag[wa tag[na kontra nnatura, g[ax kellna fuq li jati kbar, Kattoli/i jew kellna. almenu nies ta’ fidi. IrMhux [lief tisma’, “uff reli;jon u x-xjenza mhuxi s[ana”, “ma nifla[hiex miex kontra xulxin, i]jed”, “din is-s[ana qatlitb[alma jridu jg[idu xi ni” u “m’g[andi [e;;a w[ud. Is-s[ana ]]ommna [ajjin. nag[mel xejn”. Nisimg[u li “l-pajji] donnu raqad Alla[ares ma kinitx israqda anestetika”. s[ana g[alina, nistg[u G[andek u m’g[andekx ng[idu a[na lkoll anke G[andek u m’g[andekx aptit, il-[ajja tibqa’ g[addejja, g[ax il-[ajja mhix tal-aptit. Hemm id-dover, hemm l-obbligi, hemm in-ne/essitajiet.... Kollox irid ikun, s[ana u mhux s[ana

Bl-aptit jew ming[ajru Da[let wisq l-idea li

Tog[;obna u ma tog[;obniex Tog[;obna, g[ax jin]el

g[asel li ma nag[mlu xejn, imma ma tog[;obniex g[ax nafu li rridu nistudjaw, jew na[dmu, jew immorru n]uru l-morda jew lix-xju[ tag[na, innaddfu, nin[aslu u [afna [wejje; o[ra. Ma nistg[ux nintelqu,

g[ax inkella nintilfu. Mhux biss nitilfu ]-]mien li jg[addi u ma jer;ax ji;i, imma nintilfu a[na, g[ax jikber f’mo[[na ssens li g[andna [afna affarijiet x’nag[mlu u mhux qed nag[mluhom, u li xi darba jew o[ra se n[allsu qares, biex ner;g[u nil[qu ma]]mien li g[adda.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Il-komma wiesg[a tal-Prim Ministru Muscat Il-ka] ta]-]ag[]ug[ imressaq u maqful fuq reat li l-Korp tal-Pulizija kien jaf li ma wettaqx, qed ikompli ji]viluppa u jqanqal t[assib dwar il-ka] innifsu, li hu di;à gravi [afna. T[assib akbar qed ikompli ji]died dwar il-Gvern Laburista ta’ Joseph Muscat li [iere; /ar kemm g[andu komma wiesg[a f’ka]i ta’ m;iba [a]ina ta’ uffi/jali g[oljin tieg[u. Muscat jiddefendi Lill-Prim Ministru Muscat staqsewh fuq dan il-ka] u flok sabbat saqajh – kif sar i[obb jag[mel – kontra l-ind[il politiku fl-inkjesta indipendenti fuq dan il-ka], Muscat iddefenda lill-og[la uffi/jal tal-ministeru li ltaqa’ malvittma u ma’ bniedem li nstab [ati ta’ reati kbar.

Ma tridx tkun g[aref [afna biex ji;uk suspetti fondati dwar ir-ra;uni g[ala uffi/jal g[oli b’[atra politika fil-ministeru [a sehem f’laqg[a li qatt ma messu [a sehem fiha ma’ xhud ewlieni f’inkjesta indipendenti u ma’ xi

[add mag[ruf sew fil-pro/ess tal-;ustizzja. Imma l-Prim Ministru Muscat li fil-passat kien g[aref [afna fit-tfig[ tal-[mie;, issa qed jiddefendi kull kif lill-uffi/jal tal-Gvern tieg[u li nda[al fejn ma jesg[ux u g[al ra;unijiet li Muscat mhux jiddefendihom imissu, imma jinvestigahom bis-serjetà. Mistoqsijiet /ari li je[tie; ikunu mwe;bin Il-g[ala l-og[la uffi/jal fil-Ministeru talIntern kellu din il-laqg[a^ X’ried minnha^ Dan hu li messu jistaqsi l-Prim Ministru Muscat li dan l-a;ir gravi g[addielu mla[la[ [afna mill-komma wiesg[a li jidher li g[andu g[al kull min fl-amministrazzjoni tieg[u j;ib ru[u [a]in anke b’mod mill-aktar /ar, b[al f’dan il-ka]. U l-im;iba [a]ina tkompli tikber meta l-ka] issa qed ji]viluppa aktar bil-media Laburista

instigata minn xi [add biex tipprova //appas lill-uffi/jal tal-Pulizija li ressaq lill-[ati veru

f’dan il-ka]. Di;à gravi li ]ag[]ug[ inno/enti ressquh u ]ammewh maqful fuq xi [a;a li m’g[amilx. Imma issa l-Labour dar g[alluffi/jal tal-Pulizija li investiga u ressaq lil [addie[or, il-[ati veru, il-[ati li sa[ansitra ammetta l-[tija. Hemm aktar milli deher {a;a li turi li dan il-ka] fih aktar milli jidher. L-ewwel daqqa t’g[ajn – ta’ ka] li

fih xi [add inno/enti tressaq fuq reat li m’g[amilx – kienet biss daqqa t’g[ajn lejn iceberg li jidher biss ftit minnha f’wi// ilba[ar. Issa g[andna aktar: ind[il politiku f’inkjesta indipendenti u laqg[a li l-og[la uffi/jal tal-Ministeru tal-Intern qatt ma messu g[amel. X’ried veru minn din il-laqg[a dan l-og[la uffi/jal tal-Ministeru tal-Intern ma’ bniedem li we[el u skonta sentenza twila ta’ [abs fuq reat gravi fil-passat^ Din hi l-bqija tal-iceberg li nafu li hemm ta[t il-wi//.

Sinjali ta’ tama Fost l-a[barijiet ta’ kaos u vjolenza li qed jaslulna millE;ittu f’dawn il-jiem, kultant tispikka xi storja li tnissillek ftit tama; tama li l-affarijiet mhumiex [a]in daqskemm jidhru. Tama li ta[t ir-rabja u lu;ig[ xorta wa[da hemm ]errieg[a ta’ umanità li – b[all-[axix li jinbet mix-xquq fil-bankini u s-swar – filmument opportun se tfe;; u tfakkarna li ta[t il-kuluri differenti u ta[t il-kredijiet differenti tag[na, a[na lkoll bnedmin, ulied Alla. Hi tama li x-xewqa u lvokazzjoni g[all-pa/i li hemm f’qalb il-bniedem g[ad xi darba tirba[. 50 knisja ma[ruqa Rajt fuq l-internet ftit

jiem ilu tpin;ija mag[mula minn tifla Musulmana fl-E;ittu,

fid-dawl tal-vjolenza bejn ilfazzjonijiet differenti li kienet g[addejja f’dan ilpajji] u li xterdet g[al fuq il-minoranza Nisranija. In[arqu mill-inqas 50 knisja (bejn Kopti, Kattoli/i, Ortodossi u o[rajn) tant li ;ibdu l-attenzjoni anki talmedia sekulari b[all-BBC u s-CNN, imdorrija tag[laq g[ajnejha g[all-vjolenza fuq l-Insara. Din it-tpin;ija [elwa kienet tirraffigura moskea (murija b’fattizzi umani b[al g[ajnejn, [alq u mnie[er) b’wi// ta’ swied il-qalb qed tmelles u tikkonsla lil knisja tibki. Din it-tpin;ija ;iet b[al ]iffa friska. Fakkritni li lpropaganda mhijiex kollox. Fejn in-nies jg[ixu flimkien u jippruvaw jifhmu lil xulxin hemm /ans u tama li

F’ritratt me[ud f’dawn l-a[[ar jiem, grupp ta’ r;iel Musulmani daru /irku madwar knisja biex i]ommu bog[od minnha lil dawk l-elementi vjolenti li kienu qed jeqirdu u ja[arqu l-knejjes f’furja ta’ vjolenza

l-mibeg[da tintreba[. Rajt ukoll ]ew; ritratti jqabblu dak li ;ara ftit snin ilu (waqt l-hekk imsej[a Rebbieg[a G[arbija) meta fil-[in tat-talb talMusulmani l-Insara s[abhom fil-protesti [olqu /irku madwarhom biex i[arsuhom mill-forzi tassigurtà li kienu qed jattakkawhom. Fit-tieni ritratt i]da, me[ud f’dawn l-a[[ar jiem, grupp ta’ r;iel Musulmani daru /irku madwar knisja biex i]ommu bog[od minnha lil dawk l-elementi vjolenti li kienu qed jeqirdu u ja[arqu l-knejjes f’furja ta’ vjolenza. Xbihat b[al dawn jistg[u – u g[andhom – ikunu tifkira g[alina lkoll li ma nistg[ux nitfg[u lil kul[add f’keffa wa[da. U[ud trattati ta’ /ittadini inferjuri

Tassew li fi /rieki I]lami/i hemm xi fundamentalisti li g[andhom tendenza g[allvjolenza, u huwa veru wkoll li fil-pajji]i b’ma;;oranza Musulmana l-Insara (u

minoranzi o[rajn) spiss ikunu ttrattati b[ala /ittadini inferjuri. Tant hu hekk li f’dawn la[[ar g[exieren ta’ snin rajna e]odu s[i[ ta’ Nsara minn pajji]i b[all-Iraq, ilLibanu, is-Sirja u l-Art Imqaddsa min[abba li sofrew intimidazzjoni u theddid. Nafu wkoll b’restrizzjonijiet serji fuq ilprattika reli;ju]a tal-Insara f’/erti pajji]i fejn alla[ares isibulek Bibbja jew kur/ifiss. Biex tkompli tikkomplika ru[ha s-sitwazzjoni, din lim;iba diskriminatorja rari ssib kundanna /ara u bla kundizzjoni mill-mexxejja reli;ju]i tag[hom, g[ax [afna drabi huma stess ma jaqblux dwar kif g[andhom jinterpretaw il-Quran u dduttrina I]lamika fuq dawn is-su;;etti. Ma’ dan bilfors insemmu l-periklu meta r-reli;jon tit[allat mal-interessi politi/i. I]da dan kollu m’g[andux inessina li mhux kul[add hu hekk, u li normalment min i;ib ru[u b’dan il-mod ikun qed ja;ixxi frott l-injoranza

minn

Dun Brendan M. Gatt brendissimo@gmail.com

u l-bi]a’, l-istess ingredjenti li sfortunatament qed inibbtu r-razzi]mu fostna wkoll. U anki li kieku kul[add kien hekk (li mhux il-fatt) xorta wa[da mhix ;ustifikazzjoni g[alina biex in;ibu ru[na b’mod li jxellef l-umanità u l-prin/ipji Nsara tag[na. Il-prin/ipji huma hekk proprju g[ax ma jdurux ma’ kull ri[, g[ax ma jinbidlux skont kif i;ib ru[u l-ie[or, dak ta’ kontrija! It-tpin;ija ta’ dik it-tifla E;izzjana u dawk l-ir;iel jiddefendu knisja g[andhom ikunu g[alina sinjali ta’ tama u stedina biex a[na wkoll intejbu l-im;iba tag[na… Insha’Alla[!


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

10 Ittri

Sajf xott mill-kun/erti Ma nafx hix limpressjoni tieg[i biss, i]da matul dan is-sajf kienu organizzati anqas kun/erti. Fl-a[[ar snin konna drajna b’kun/erti ta’ artisti kbar u ta’ fama li ji;u pajji]na u jag[tu kun/erti tal-aqwa kwalità. Din is-sena n[oss li kienet xotta wisq. Minbarra dak tal-Isle of MTV, il-kun/ert tal-eks membru tad-Dire Straights, u l-kun/ert annwali ta’ Joseph Calleja, ma rajna lil [add ta’ livell. Ma nafx x’inhi r-ra;uni!

M. Borg

{al G[axaq

Gvern sieket Il-Gvern Laburista ta’ Joseph Muscat ]amm is-skiet dwar le]er/izzju li kien mitlub jag[mel fuq it-twissijiet talKummissjoni Ewropea dwar l-excessive deficit procedure li lGvern Malti da[al fiha fil-bidu tas-sajf. Meta l-Kummissjoni [ar;et ir-rapport, Malta kienet imwissija u ng[atat ]mien sal-bidu ta’ Ottubru biex tressaq ilmi]uri tal-Gvern Malti biex ikun ikkore;ut dan id-defi/it. Issa g[addew diversi ;img[at u ]-]mien qieg[ed jag[fas. IlGvern baqa’ fil-muta – li jfisser li jew qed ja[dem fil-kwiet jew inkella qieg[ed jistenna li l-affarijiet jitran;aw wa[edhom. Wisq nib]a’ li l-indifferenza tal-Gvern ta’ Muscat, u ssilenzju tieg[u, se jwassluna g[al ]minijiet meta l-pajji] ikollu jie[u mi]uri ibsin u jkollna niffa//jaw il-konsegwenzi. Dan hu ]mien meta l-Ewropa u d-dinja g[addejjin minn ]minijiet tajbin ta’ rkuprar tal-ekonomija. Jalla ma nkunux a[na li mmorru kontra l-kurrent u filwaqt li naraw lil pajji]i o[rajn sejrin tajjeb, a[na nibdew naqg[u lura u mmorru g[allag[ar.

A. Spiteri

San :wann

Iggranfata mal-Kuruna! Dan l-a[[ar f’funeral li attendejt g[alih bqajt tassew impressjonat b’bint talmejjet. Tul il-quddiesa [afnet f’idha l-leminija lKuruna tar-Ru]arju. Mhux l-ewwel darba li staqsejt dwar it-tifsira u lqawwa tal-Kuruna tarRu]arju. Nixtieq mill-ewwel ng[id li l-Kuruna mhix sempli/i ornament li jintlibes biex insebb[u lil ;isimna. B’xorti [a]ina dan l-a[[ar da[let it-tendenza fostna li w[ud qeg[din jilbsu lKuruna tar-Ru]arju b[ala ti]jin. F’dan ir-rigward nag[mlu tajjeb jekk naraw xi tg[idilna l-li;i tal-Knisja bil-g[an li nedukaw ru[na [alli nag[mlu l-a[jar u]u mill-Kuruna. Fil-kanoni 1171 tad-Dritt Kanoniku nsibu hekk: “O;;etti sagri mwarrba g[all-kult divin permezz ta’ konsagrazzjoni jew barka g[andhom ji;u ttratti b’rispett kbir. M’g[andhomx jing[ataw g[all-u]u [a]in jew sekulari anki jekk jappartjenu lillpersuni privati.” Il-li;i /ara kristall. Ma nistax nilbes il-Kuruna biex nidher sabi[ jew sabi[a. Mhux dak l-u]u proprju tag[ha. L-iskop tal-Kuruna hu li jien in[alli dan issinjal tal-fidi jressaqni iktar lejn it-talba qawwija tarRu]arju. Minnha nnifisha l-Kuruna

L-ittri f’din il-pa;na

tfakkarni fil-pre]enza importanti ta’ Marija f’[ajti. Hi hi li te[odni g[and Binha :esù. U [add ma jista’ jag[mlu dan jekk mhux hi! Hi l-mara mimlija bl-Ispirtu s-Santu. Hi lg[arusa tieg[u li bilkoperazzjoni tag[ha mieg[u ;abet fid-dinja lill-Iben ilwa[dieni ta’ Alla fis-sura ta’ bniedem fostna. Meta n]omm f’idejja lKuruna jien inkun qieg[ed ng[id lil Marija biex tid[ol g[alija bit-talb tag[ha. Inkun qieg[ed ng[idilha biex t[arisni fis-sitwazzjoni li nkun fiha. Inkun qieg[ed nistedinha biex tfarra;ni fin-niket tieg[i jew anki tifra[ mieg[i g[aliex inkun sibt lil Binha! Il-Kuruna lanqas mhi qieg[da biex indendluha mal-karozza jew mas-sodda. Imma l-Kuruna qieg[da biex in]ommuha fi bwietna. Tkun [a;a g[aqlija jekk norqdu biha f’idejna. Ixxitan jib]a’ [afna millKuruna g[aliex fiha jara lim[abba materna ta’ Marija g[alina. Dik li tis[aqlu rasu. Jalla l-Kuruna li g[andek m’g[onqok taqlag[ha minn hemm u tibda titlob biha rRu]arju [alli tara f’[ajtek mirakli kbar ise[[u! Bilfors li ji;ri jekk! G[ax meta Marija titlob g[alik quddiem Binha x’tistenna li jse[[ f’[ajtek?

Patri Mario Attard OFM Cap

L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

Opinjoni 11

Globalizzazzjoni> opportunitajiet g[all-industriji tal-Unjoni Ewropea U[ud iqisu l-globalizzazzjoni b[ala theddida g[allindustriji Ewropej. Minn karozzi g[al turbini tar-ri[, [afna prodotti b’firem Ewropej huma issa parzjalment manifatturati barra. I]da ’l bog[od mit-theddid mortali li l-globalizzazzjoni kienet darba timponi fuq lindustriji tal-Unjoni Ewropea, i]-]mien wera li l-po]ittiv g[eleb in-negattiv. Rapport annwali dwar ilKompetittività Ewropea talKummissjoni Ewropea jenfasizza l-modi varji li l-industriji Ewropej kisbu mill-globalizzazzjoni, kif ukoll il-passi lKE qed tie[u biex i]]id dawn il-benefi//ji.

minn Maria Portelli maria.portelli2013@gmail.com

L-aqwa m[atra u g[all-a[jar Min[abba li l-globalizzazzjoni rawmet l-esportazzjonijiet u tnaqqis fl-ispejje] talproduzzjoni, swieq industrijali ;odda barra mill-Unjoni

Ewropea qed jg[inu u mhux jolqtu [a]in il-kompetittività internazzjonali tal-Ewropa. Minkejja ]-]ieda fil-kompetizzjoni minn parte/ipanti industrijali ;odda, l-Unjoni Ewropea g[adha fuq quddiem fid-dinja kemm fl-esportazzjonij u sa[ansitra fl-investiment dirett barrani (FDI), li jfisser li aktar pajji]i u kumpaniji barranin jinvestu fl-Unjoni Ewropea iktar minn imkejjen o[ra. Bit-tnaqqis ekonomiku globali, l-Unjoni Ewropea ;ibdet $421 biljun f’investiment dirett barrani fl-2011 aktar minn kwart FDI totali tad-dinja.

Permezz tal-globalizzazzjoni, id-dinja saret tixbah lil pajji] wie[ed, b’mod li dak li ji;ri f’parti wa[da tad-dinja, i[alli effett fuq il-bqija tal-pajji]i kollha. Dan kollu j;ib mieg[u vanta;;i kbar f’termini ta’ opportunitajiet u kummer/

Mod ie[or kif il-globalizzazzjoni tippermetti lillUnjoni Ewropea biex timmassimizza qlig[ kompetittiv hu permezz ta’ value chain positioning. Meg[jun millavvanzi fit-trasport transkonfinali, il-value chain positioning jippermetti /erti kompiti u w[ud mill-produzzjonijiet Ewropej biex jitwettqu fi rkejjen o[ra tad-dinja.

F’dinja globalizzata, l-hekk imsej[a ‘value chain performance’ qed issir mi]ura importanti ta’ kompetittività mill-enfasi tradizzjonali ffukat prin/ipalment fuq esportazzjonijiet ta’ prodotti lesti Din hi a[bar tajba g[allEwropa. FDI ji;;enera limpjiegi u mieg[u ti]died ilproduttività, li tippermetti lillUE to[loq iktar prodotti b’mod aktar effi/jenti – dan jag[mel lill-Ewropa post aktar attraenti g[all-investiment. I]da, l-aktar min[abba tnaqqis ta’ influss fl-UE, l-UE qed titlef xi w[ud mill-attrazzjoni tag[ha b[ala destinazzjoni tal-FDI.

B’dan il-mod, bi//a millkarozza tista’ ssir fl-Asja, i]da l-karozza xorta tibqa’ Ewropea – kif inhu l-ka] talmassa tad-d[ul ekonomiku. Il-value chain performance Din il-kollaborazzjoni

globalizzata kkon/ediet g[al potenzjal kbir fi prodotti intermedji u dawk nofshom lesti. Dan jippermetti l-industriji biex jie[du

vanta;; fuq vanta;;i komparattivi ta’ lokalitajiet u swieq esterni. F’dinja globalizzata, lhekk imsej[a value chain performance qed issir mi]ura importanti ta’ kompetittività mill-enfasi tradizzjonali ffukat prin/ipalment fuq esportazzjonijiet ta’ prodotti lesti. Madwar 87% tal-valur talesportazzjonijiet tal-UE ;ie manifatturat domestikament. Evidenza msej[a ‘empirika’ turi l-effettività tal-politika industrijali li hi sostenibbli, tal-UE, u fiha importanza g[all-kompetittività ta’ ditti Ewropej fi ]mien meta d-dinja qed issir dejjem iktar kompetittiva. Globalment l-Unjoni Ewropea hi minn quddiem fil-kisbiet fl-effi/jenza talener;ija fl-esportazzjonijiet u ditti manifatturati flUnjoni Ewropea. Dawn la[[ar tnejn imsemmija huma l-mutur fl-attivitajiet ta’ innovazzjoni, ener;ija effika/i li jwasslu g[allinvestimenti fi prodotti nodfa u aktar effi/jenti flener;ija.

{tie;a tas-suq g[all-kummer/ Jekk l-industriji Ewropej se jisfruttaw kontinwament lopportunitajiet ;ejjin millglobalizzazzjoni, il-fruntieri internazzjonali b’mod partikulari dawk li jfixklu l-internazzjonalizzazzjoni tas-SMEs – kemm bejn in-nazzjonijiet Ewropej u bejn l-Ewropa u lbqija tad-dinja – g[andhom jitne[[ew. Ir-rapport jissu;;erixxi li l-

UE ssegwi politika fejn tifta[ iktar g[all-kummer/ u b’miri li jifirxu fuq il-promozzjoni tar-ri/erka u ]vilupp filpro/ess u l-innovazzjonijiet tas-suq. Dan jg[in kumpaniji lokali jsiru parti mill-katina globali u jippermettilhom jixprunaw benefi//ji ta’ prodotti mag[mulin barra l-pajji]. Ladarba jinkiseb l-a//ess g[al dan kollu hu kru/jali min[abba li aktar minn ]ew; terzi tal-importazzjonijiet talUE jikkonsistu fi prodotti intermedji – dawn isarrfu fi prodotti negozjati fost il-produtturi u l-fornituri. Delokalizzazzjoni – meta kumpaniji jift[u negozju minn pajji] g[al ie[or, je[tie;

li r-regolamenti jevolvu wkoll biex jadattaw g[as-seklu 21. Prodotti lesti esportati millqasam industrijali tal-mument fejn qeg[din iktar ikabbru ssuq tag[hom b[a/-?ina, ilBra]il u l-Indja; g[andhom komponenti li ori;inaw flEwropa. Fuq kollox huma ddisinjati u kkummer/jalizzati bl-appo;; ta’ servizzi. Ir-rapport jitlob g[al politika li ssa[[a[ is-sehem talkomponenti u s-servizzi offruti mill-UE. Ir-rapport jissu;;erixxi wkoll ‘politika tal-vi/inat’ li j[ares lejn it-trawwim filkummer/ fl-Ewropew. L-hekk imsejja[ investiment transkonfinali u kummer/ ma’ pajji]i ;irien huma low-hanging fruit li g[adhom ma ;ewx utilizzati g[all-potenzjal s[i[ tag[hom. Ir-rapport jg[id li r-Russja, l-Ukrajna, l-I]vizzera, inNorve;ja u l-E;ittu huma w[ud mill-imsie[ba ewlenin tal-UE meqjusa b[ala imsie[ba kummer/jali mhux tal-UE. L-Unjoni Ewropea tinsab ;eografikament tajjeb u dan jg[inha biex tibbenefika millglobalizzazzjoni. L-infrastruttura industrijali tal-Ewropa, [addiema edukati u track record ta’ innovazzjoni tiddistingwi ru[ha fuq xejra internazzjonali. B[ala ri]ultat, il-globalizzazzjoni se tkun bil-mod tag[ha tpo;;i l-industrija talUE b[ala mexxejja globali firrivoluzzjoni industrijali ;dida.

Maria Portelli hi kunsilliera eletta f’isem il-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali tar-Rabat, G[awdex


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

12 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

L-ITALJA IS-SIRJA

{arbu mal-miljun tfal ka;un tal-kunflitt It-tfal Sirjani kostretti li ja[arbu mill-kunflitt ta’ pajji]hom sal-biera[ kienu mistennija jil[qu l-miljun. Dawn i/-/kejknin jammontaw g[al kwa]i nofs innumru tar-refu;jati li rri]ultaw minn din ittra;edja umana. Intant, l-a;enzija tarrefu;jati tan-Nazzjonijiet Uniti, UNHCR, u l-Fond tat-Tfal tan-NU (UNICEF) qalu li sa ]ew; miljun minorenni Sirjani o[ra qeg[din jg[ixu ta’ refu;jati f’pajji]hom u ta’ spiss jisfaw attakkati jew reklutati b[ala ;ellieda f’din il-gwerra /ivili b’abbu] tal-li;i umanitarja. “It-tfal u ]-]g[a]ag[ tasSirja qed jitilfu lil familthom, djarhom u lfutur... Anki wara li jaqsmu l-fruntiera u jsibu ftit talkwiet dawn qed jispi//aw trawmatizzati u mkissrin mentalment, waqt li jfittxu g[al xi ra;; ta’ tama,” ikkummenta Antonio Guterres, il-Kummissarju G[oli tan-NU g[arrefu;jati. Dan meta kwa]i ]ew; miljun Sirjani [arbu lejn itTurkija, il-Libanu, l-Iraq, il:ordan u l-Afrika ta’ Fuq (skont il-UNHCR) u jinkludu mal-40,000 Sirjani Kurdi li da[lu fit-territorju Iraqi ta’ Kurdistan fl-a[[ar ;img[a. Id-Direttur-E]ekuttiv ta’ UNICEF Anthony Lake qal li tfal u ]g[a]ag[ Sirjani ;arrbu l-ag[ar tal-gwerra /ivili li ssarrfet f’xi 7,000 tfal mejtin fost xi 100,000 vittma. Lake tenna wkoll li ‘l-miljun tfajjel Sirjan li spi//a refu;jat m’g[andu jitqies qatt b[ala sempli/i numru jew statistika’.

In-Nazzjonijiet Uniti qed tinsisti biex is-Sirja tipprovdi a//ess immedjat lillesperti barranin dwar l-armi kimi/i bil-[sieb li dawn imorru fis-subborgi ta’ Damasku li huma kontrollati mir-ribelli u fejn jidher li nqatlu l-mijiet tan-nies, inklu]i tfal, li setg[u sfaw su;;etti g[al attakki bilgass velenu]. Attivisti Sirjani lbiera[ qalu li qeg[din jo[or;u ‘minn ta[t’ il-kampjuni li ttie[du mill-katavri tal-vittmi li tilfu [ajjithom f’allegat attakk bl-armi kimi/i barra Damasku bil-[sieb li jwassluhom lil spetturi tanNU li huma allo;;jati ;o lukanda ftit ’il bog[od mizzona tal-mewt. I]da xi attivisti jinkwetaw li l-isforzi tag[hom jistg[u jiswew g[alxejn – binnuqqas ta’ tag[mir spe/ifiku u l-bumbardamenti kontinwi fuq l-in[awi jirrendu aktar diffi/li l-impenn tag[hom biex juru li ‘l-provi ma jkunux ;ew imbag[bsin jew affettwati minn [wejje; o[ra’ qabel kull e]ami. Huma anki ftit l-attivisti li esprimew fidu/ja fis-sens li ‘g[andhom il-kuntatti’ li jistg[u jg[addu dawn ilkampjuni lill-ispetturi tanNU. L-Oppo]izzjoni Sirjana akku]at lill-qawwiet talPresident Sirjan Bashar alAssad li sparaw missili bilgass velenu] waqt offensiva qalila fuq is-subborgi ta[t il-kontroll tar-ribelli madwar Damasku. L-Armata tar-re;im ilha l-jiem tibbumbardja z-zona mag[rufa b[ala r-re;jun ta’ Ghouta fejn fost o[rajn setg[et qerdet provi konkreti ta’ delitti kontra l-bniedem.

}bark ie[or f’Siraku]a Madwar 125 immigrant ilbiera[ idda[[lu fil-port ta’ Siraku]a wara li kienu inter/ettati mill-forzi tas-sigurtà Taljani f’ib[ra barra Sqallija. L-immigranti kienu fuq lan/a ta’ 15-il-metru

u jidher li fil-ma;;oranza tag[hom huma Sirjani u fosthom hemm diversi nisa u tfal. F’dawn l-a[[ar ;ranet ]diedu l-i]barki ta’ immigranti li qed ja[arbu mill-;lied fis-Sirja kif ukoll E;izzjani.

IL-LIBANU> Ra;el jidher fi stat ta’ konfu]joni barra wa[da minn ]ew; moskej fil-belt ta’ Tripli li lbiera[ intlaqtu minn splu]jonijiet sussegwenti li [allew tal-anqas erbg[in mejtin u ’l fuq minn [amsin midruba (Reuters)

IR-RENJU UNIT

?entru ta’ spjuna;; fil-Lvant Nofsani Inkixef li r-Renju Unit g[andu /entru g[all-ispjuna;; avvanzat fil-Lvant Nofsani. ?entru li permezz tieg[u jg[asses fuq dak li jkun g[addej fuq l-internet u t-telefown u l-informazzjoni tinqasam ma’ servizzi sigrieti ta’ pajji]i o[ra. Dan inkixef minn ;urnal Ingli] li sostna li dan kien fost id-dokumenti li kellu l-eks impjegat tas-servizzi sigrieti Edward Snowden. Imma

Snowden qal li hu qatt ma ]vela dawn id-dokumenti lill;urnal li kixifhom. Skont rapport f’The Independent ta’ Londra li ma ]velax fejn jinsab i/-/entru, lispjuna;; qed isir permezz ta’ fibre optic cables li hemm ta[t il-ba[ar fir-re;jun. Intqal li b’dan il-mod isir spjuna;; fuq ammont kbir ta’ emails, telefonati kif ukoll affarijiet o[ra li jsiru fuq l-internet. Intqal li dan i/-/entru

n[oloq ta[t il-Gvern pre/edenti Laburista Ingli] b’mandat iffirmat minn David Miliband, li dak i]-]mien kien Segretarju g[all-Affarijiet Barranin. Dan ta lil GCHQ, i/-/entru Ingli] ta’ spjuna;; tal-komunikazzjonijiet, ilmandat biex ji;bor informazzjoni dwar l-intenzjonijiet politi/i ta’ potenzi barranin, terroristi , mer/enarji kif ukoll kumpaniji militari privati u dwar frodi finanzjarja serja.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

A[barijiet ta’ Barra 13 IL-BRA}IL

Devozzjoni bi pjan g[al kenn politiku Madwar erbg[in pellegrin Kattoli/i li marru l-Bra]il biex ikunu pre]enti g[a]-]jara ri/enti fil-pajji] tal-Papa Fran;isku qeg[din jittamaw li jibqg[u jg[ixu hemm g[al dejjem permezz ta’ talba g[al kenn politiku. Il-Kummissjoni G[olja tanNazzjonijiet Uniti g[al Refu;jati (UNHCR) fi Bra]ilja qalet li l-pellegrini li attendew il-Jum Dinji ta]}g[a]ag[ f’Rio de Janeiro sostnew li batew il-persekuzzjoni f’pajji]hom ta’ ori;ini li jinkludu l-Pakistan, il-Kongo u Sierra Leone. Numru minn dawn qalu li spi//aw persegwitati ‘b[ala Kristjani’, b’o[rajn jiffa//jaw il-persekuzzjoni politika u ‘lperiklu ta’ kunflitti’. Mhux /ar kemm g[andu jdum il-Gvern Bra]iljan biex jikkunsidra dawn it-talbiet g[al kenn politiku filwaqt li lUNHCR qed ittenni li g[andha tg[in lill-applikanti.

IL-FILIPPINI> Mara tfittex fost ]raben g[all-bejg[ wara li saritilhom [sara waqt l-g[arg[ar ta’ dawn il-;ranet f’Manila. Hu stmat li ]ew; miljun familja kienu effettwati mill-g[arg[ar ta’ ;img[a ilu li [allew 20 persuna mejta.

L-ISTATI UNITI

L-ISTATI UNITI

Il-‘[olma’ ta’ Luther King g[adha tistenna biex tkun realizzata {amsin sena wara li rReverendu Martin Luther King – l-attivista favur lugwaljanza bejn ir-razez u ddrittijiet tas-suwed – [are; bid-diskors storiku bit-tema I Have a Dream (G[andi [olma li....) qed jidher li x-xewqa tieg[u g[adha proprju ‘[olma’ meta r-realta turi li d-distakk ekonomiku bejn issuwed u l-bojod g[adu ftit jew wisq l-istess b[alma kien xi nofs seklu ilu. Kwa]i nofs in-nies li wie;bu g[al st[arri; ;did qalu li [afna g[ad irid isir sakemm i/-/ittadini fl-Istati Uniti ma jibqg[ux i;;udikati

mill-kulur tal-;ilda i]da millaspetti tal-karattru. Il-Pew Research Center f’Washington fil-fatt sab li 49 fil-mija tar-rispondenti jemmnu li jrid isir bil-wisq aktar biex l-Amerikani jaslu qrib li jirrealizzaw il-vi]joni ta’ King fejn jistg[u jibdew jg[ixu l-messa;; mixtarr permezz tad-diskors storiku tal1963. Madankollu, xi 73 fil-mija tar-rispondenti suwed u tmenin fil-mija tal-bojod ja[sbu li ]-]ew; razez imorru tajjeb flimkien – u wara le]er/izzju popolari li anki jinkludi l-opinjoni tal-Amerikani

ta’ nisel Ispaniku. Fl-istess [in, xi kwart talAmerikani suwed li wie;bu list[arri; qalu li l-[ajja tassuwed fl-Istati Uniti llum hi a[jar milli kienet [ames snin ilu, meta l-pajji] kien ele;;a l-ewwel President iswed (Barack Obama). Intant, kelliema g[al Pew sostnew li l-feel-good factor ta’ wara dik l-elezzjoni storika issa naqas sew fost issuwed u l-bojod u ja[sbu li wa[da mill-akbar ra;unijiet g[al dan hi l-hekk-imsej[a ‘Ri/essjoni Kbira’ li laqtet lill-poplu kollu tal-Istati Uniti u partikularment lis-suwed.

IL-LIBJA

Attakkat il-konvoj tal-Ambaxxatur tal-UE Il-konvoj tal-Ambaxxatur tal-Unjoni Ewropea g[alLibja kien attakkat hekk kif kien qed jitlaq mil-Lukanda Corinthia fil-kapitali Tripli. Jidher li vettura baqg[et die[la f’wa[da mill-vetturi li kienet qed teskorta lil Nataliya Apostolova lejn irresidenza tag[ha f’Palm City. Hekk kif dawk ;ewwa lkarozza tal-iskorta [ar;u biex jaraw x’;ara, dawn kienu mhedda b’arma u

nsterqu xi affarijiet mill-vettura tag[hom. Hekk kif issigurtà da[lu lura fil-karrozza u ppruvaw jitilqu, infeta[ in-nar fuqhom i]da [add ma ndarab. Fil-frattemp, il-vettura blAmbaxxatur kif ukoll ilkarozza l-o[ra ta’ skorta telqu mill-post minnufih. Xhieda qalu li f’xi [in g[addiet karozza tal-Pulizija mill-post i]da ma intervenietx.

Sorsi qalu li f’dawn la[[ar ;ranet kien hemm t[assib li nies mhux mag[rufa kienu qed jg[assu mill-qrib il-vetturi li qed jintu]aw minn uffi/jali talUnjoni Ewropea fi Tripli. Fi ]vilupp ie[or, xufier ta’ diplomatiku tal-Kongo ndarab wara li grupp ta’ nies armati ppruvaw jisirqu l-vettura li kien qed jivvja;;a fiha fiz-zona ta’ Janzour fi Tripli

Ben Affleck b[ala Batman L-attur Amerikan Ben Affleck intg[a]el jag[mel il-parti ta’ Batman fil-film li jmiss mill-Warner Bros. Affleck se ja[dem il-parti fil-film ta[t id-direzzjoni ta’ Zack Snyder. Il-film se jkun kontinwazzjoni tal-film ta’ din is-sena Man of Steel dwar il-karattru ta’ Superman. Il-film g[andu jo[ro; g[all-wiri fl-2015. Affleck se jing[aqad ma’ lista ta’ atturi li g[amlu l-

parti ta’ Batman fosthom Michael Keaton, George Clooney u ri/entament Christian Bale. Kemm il-karattru ta’ Batman u dak ta’ Superman huma propjetà tad-DC Comics. Affleck fil-passat kien protagonist ta’ films b[al Argo li din is-sena reba[ Oscar kif ukoll Armageddon, Pearl Harbour u Daredevil, dwar karattru ie[or tal-komiks.

IL-:APPUN

Jinter/ettaw bombers Russi Ajruplan militari :appuni]i ntbag[tu jinter/ettaw ]ew; bombers Russi wara li da[lu fl-ispazju tal-ajru :appuni] qrib il-g]ira ta’ Kyushu, finNofsinhar. Fi Frar, ]ew; ajruplani militari Russi kienu da[lu flispa]ju tal-ajru :appuni] qrib Hokkaido, il-g]ira ewlenija fit-Tramuntana tal-:appun. L-awtoritajiet :appuni]i qalu li fl-in/ident tal-biera[ kienu ]ew; bombers tat-tip TU-95 li da[lu fl-ispazju talajru g[al madwar ]ew; minuti u b’reazzjoni g[al dawn intbag[tu ajruplani tat-tip F-2 biex jinter/ettawhom. Kien hemm imbag[ad ajruplan ie[or militari Russu tattip IL-20 li ttajjar minn fuq ilg]ejjer Kurill.

L-in/ident se[[ wara li lPrim Ministru :appuni] Shinzo Abe u l-President Russu Vladimir Putin qablu f’April li jer;g[u jag[tu bidu g[al ta[ditiet biex issolvu tilwim antik li g[andhom dwar g]ejjer ]g[ar li t-tnejn isostnu li huma tag[hom. I]-]ew; pajji]i jsostnu li sensiela ta’ g]ejjer mag[rufa b[ala Kurils huma tag[hom u min[abba din il-polemika, huma qatt ma ffirmaw trattat li bih temmew formalment lostilitajiet tat-Tieni Gwerra Dinjija. Ir-Russja qed issostni li ma nkisru ebda li;ijiet internazzjonali b’dak li ;ara lbiera[. Dan se[[ wara li Putin ordna revi]joni ta’ kemm it-truppi Russi fir-re;jun huma lesti.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

14 A[barijiet ta’ Barra

IR-RUSSJA> Il-mument meta hovercraft militari Russu mag[ruf b[ala ‘Zubr’ da[al fuq bajja popolari mal-Ba[ar Baltiku f’Kaliningrad. Mill-hovercraft imbag[ad ni]lu truppi li ke//ew lin-nies mill-bajja. Il-Ministeru tad-Difi]a Russu kkonferma l-in/ident u qal li dan se[[ waqt manuvri ta’ rutina u li l-bajja kienet f’zona militari

L-E:ITTU> Suldati u tobba j;orru lill-eks President E;izzjan Hosni Mubarak hekk kif wasal fi sptar militari f’Maadi, fil-periferiji tal-Kajr. Dan wara li n[eles mill-[abs. Issa hu mistenni jmur jg[ix ta[t arrest fir-residenza tieg[u f’Sharm el-Sheikh

IR-RENJU UNIT> Kokka tar-razza Eurasian Eagle-Owl tidher fuq mi]ien waqt l-inventarju annwali li jsir fil-London Zoo

L-ISTATI UNITI> Mekkanik i/aqlaq mutur tad-ditta Indian f’showroom f’Northern New Jersey, Union. Il-kumpanija Polaris Industries Inc se ter;a’ tibda tbig[ dawn il-muturi li kienu jinbnew bejn l-1901 u l-1953


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15 L-ALLEGAZZJONIJIET DWAR IL-MEWT TAL-PRIN?IPESSA DIANA

Il-Pulizija ssegwi kuntatti mal-Prin/ep Charles u Al Fayed Il-Prin/ep Charles, li hu l-eredi g[at-tron tal-Ingilterra u n-negozjant Mohamed Al Fayed qeg[din ikunu kuntattjati mill-Pulizija li qed jevalwaw l-allegazzjonijiet li l-Prin/ipessa Diana, l-eks mara ta’ Charles, spi//at assassinata mill-iskwadra SAS matul is-sajf tal-2007. Dan meta l-Pulizija ta’ Scotland Yard qalu li g[addejjin b’kuntatti ma’ Lord Justice Scott Baker; l-Im[allef li ppresieda fuq l-inkjesta dwar il-mewt ta’ Diana. Il-Prin/ipessa ta’ Wales u se[ibha Dodi Al Fayed (iben Mohammed)

tilfu [ajjithom meta fit-31 ta’ Awwissu tal-1997 il-karrozza li kienu rekbin fiha kienet involuta f’in/ident ta[t mina, f’Pari;i, f’[in meta l-vettura kienet segwita mill-paparazzi. Fl-in/ident miet anki x-xufier tag[hom Henri Paul. Il-Pulizija filpre]ent qed tie[u [sieb pro/ess ta’ st[arri; dwar l-g[ajdut li dawn it-tlieta, fil-fatt, ‘sfaw maqtula’ minn membru tal-SAS; ferg[a elitista talmilitar Britanniku. Madankollu l-Pulizija g[adha ma fet[itx investigazzjoni kompluta, bi gwardjani mal-Familja Rjali

Britannika u diversi deputati parlamentari jwarrbu l-akku]i li l-mewt talPrin/ipessa Diana setg[et kienet dovuta g[al ‘missjoni’ fdata lill-qawwiet spe/jali tal-pajji] li mbag[ad ippruvaw jitfg[u kollox ta[t it-tapit. L-allegazzjonijiet sensazzjonali faqqg[u waqt it-tieni qorti marzjali tas-Sur;ent Danny Nightingale, sniper tal-SAS li spi//a kundannat talli ]amm illegalment pistola u mijiet ta’ balal fil-kamra tas-sodda. Mifhum li lka] jibba]a fuq ittra li l-;enituri tarrispett tal-eks sie[ba ta’ Nightingale bag[tu f’Settembru tal-2011 u li

kienet indirizzata lill-Kap Kmandant tal-SAS. Intant, kelliema g[al Scotland Yard ikkonfermaw li se jkunu qeg[din jikkuntattjaw membri tal-Familja Rjali biex jinfurmawhom dwar l-i]viluppi ;odda meta jinsabu ‘fil-pro/ess li jinnotifikaw il-qraba tal-Prin/ipessa Diana u l-Familja Al Fayed, minbarra l-Im[allef Baker’. Hi rutina li Scotland Yard jikkuntattja lill-entitajiet relevanti biex i]ommhom infurmati dwar dak li qieg[ed ji;ri kull meta jse[[u li]viluppi ;odda g[al xi ka] storiku.

I?-?INA> Grupp ta’ nies jidhru f’diffikultà waqt li jissieltu mal-mew; enormi li faqg[u l-ilqug[ ta’ ma;enb ix-xatt tax-Xmara Qiantang f’Haining, fil-provin/ja ta’ Zhejiang. Il-livelli ta’ din ix-xmara telg[u g[al kwa]i seba’ metri b’ka;un tal-kurrenti xprunati minn Tifun ‘Trami’ li f’dawn l-a[[ar sig[at laqat l-in[awi lejn il-Lvant tal-pajji] (Reuters)

L-INDJA

L-istupru ta’ ;urnalista f’Mumbaj iqajjem xokk u g[adab kbir Ka] ie[or ta’ stupru fejn mara li ta[dem b[ala foto;urnalista spi//at aggredita minn grupp ta’ r;iel fil-belt ta’ Mumbaj qed iqajjem ferment s[i[ u fost il-paraguni ma’ in/ident simili li se[[ f’Di/embru f’Delhi u li kien wassal g[al protesti nazzjonali u revi]joni talli;ijiet dwar l-istupru. L-attakk fuq il-mara se[[ nhar il-{amis b’[afna nies aktar tard jisfugaw ir-rabja u l-istmerrija g[all-azzjoni fuq il-mezzi tal-medja so/jali. Spikka wkoll sadattant is-sens tax-xokk kollettiv li azzjoni b[al din setg[et issir f’Mumbaj, hub finanzjarju li jikkunsidrawh b[ala l-aktar belt tal-Indja

fejn ma je]istix periklu g[an-nisa. {add ma spi//a arrestat b’konnessjoni ma’ dan listupru wara li l-Pulizija ]ammet numru ta’ nies g[al interrogazzjoni biex jg[inu l-ist[arri; tag[hom. Madankollu qam pandemonju s[i[ fil-kamra ta’ fuq tal-Parlament, fejn lOppo]izzjoni akku]at lillGvern li mhux jag[mel bi]]ejjed biex jipprote;i linnisa minkejja l-li;ijiet aktar iebsa li ;ew introdotti din is-sena g[al delitti li jse[[u bi skop sesswali. Intant, l-a[[ar rapporti qalu li l-vittma ta’ Mumbaj – li g[andha ftit aktar minn g[oxrin sena – kienet ;iet

ammessa l-isptar matul il-lejl tal-{amis, fejn instabet f’kundizzjoni stabbli. Dan meta meta b[alissa qeg[din isiru ddimostrazzjonijiet ta’ rabja pubbli/i dwar l-aggrediment fil-belt partikulari. Is-sigurtà tan-nisa fl-Indja ilha ting[ata attenzjoni spe/jali minn Di/embru li g[adda meta studenta ta’ 23 sena spi//at stuprata blaktar mod brutali minn numru ta’ r;iel fuq xarabank – bil-ka] iqajjem [u;;ie;a ta’ protesti madwar il-pajji]. L-istudenta spi//at mietet mill-;rie[i li ;arrbet proprju ;imag[tejn wara dan il-ka] waqt li kienet qed tin]amm l-isptar f’Singapore.

IL-BEL:JU

Ja[tfu l-ekwivalenti ta’ 1.3 biljun ewro fi droga Il-Pulizija fil-Bel;ju [atfu pilloli tal-ecstasy u kimika li tintu]a g[all-produzzjoni tad-droga – li flimkien g[andhom valur fis-suq ekwivalenti g[al ta’ 1.3 biljun ewro – waqt rejd koordinat li rri]ulta fl-akbar sejba ta’ droga fil-pajji] u wa[da mill-akbar azzjonijiet polizjeski ta’ dan it-tip fl-Ewropa. L-a[[ar rapporti qalu li disa’ r;iel u ]ew; nisa ta’ etajiet li jvarjaw minn tletin g[al [amsin sena, spi//aw arrestati u fejn tressqulhom akku]i dwar il-pussess, ilmanifattura u t-traffikar taddroga. Dawn is-suspettati ;ejjin mill-Bel;ju, it-Turkija u lPolonja u skont il-Pulizija jiffurmaw parti minn grupp kriminali internazzjonali li ilu fi/-/irkulazzjoni g[al diversi snin.

Intant, ir-rejd ma kienx riservat ‘esklussivament’ g[allBel;ju u r-rapporti tal-a[barijiet isostnu li l-Pulizija [adet [sieb it-tfittxija ta’ bini flOlanda kif ukoll fil-Polonja. Kelliema g[all-Pulizija Bel;jana qalu li l-kriminali u]aw ]ew; laboratorji u numru ta’ m[a]en g[allmanifattura tad-droga. It-traffikanti anki bnew [itan foloz f’dawn il-kumplessi biex ma jinqabdux mill-qawwiet talli;i. Qed jing[ad li l-akbar laboratorju jinsab qalb foresta qrib ta’ Chimay, finNofsinhar tal-Bel;ju. IsSindku ta’ din il-belt Francoise Fassiaux esprima sens ta’ xokk dwar is-sejba, fost ilmenti li zoni rurali m’g[adhomx jing[ataw protezzjoni kontra a;ir kriminali serju.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

Kultura 17

16 Kultura

It-tmien edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta

Angela Bonanno

It-talent lokali minn dejjem kien wie[ed tajjeb [afna, spe/jalment fejn jid[lu l-arti, l-kultura, l-arti;janat u l-kitba. Opri ta’ xog[lijiet varji minn dejjem sibna, u[ud forsi huma popolari aktar minn o[rajn, i]da meta tanalizza kull xog[ol b’mod individwali u o;;ettiv tinduna li x-xog[ol g[andu valur minnu nnifsu. Il-valur tax-xog[ol ivarja skont it-tema u fuq il-[sieb tal-awtur, i]da nafu li /erti xog[lijiet jibqg[u relevanti tul is-snin, filwaqt li o[rajn jag[tuna informazzjoni tant importanti li llum narawhom b[ala informazzjoni storika. Biex it-talent lokali u dak Meditteranju jkompli jimra[ ’il quddiem se ssir it-tmien edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta, organizzat minn Inizjamed. Dan il-festival se jsir bejn il-{amis, id-29 u s-Sibt, il-31 ta’ Awwissu 2013 fl-iMsida Bastion Historic Garden (mag[ruf ukoll b[ala :nien il-Mistrie[), il-Furjana fit-8.00pm. Id-d[ul hu b’xejn. Ikun hemm mejda bil-kotba tal-awturi, u ikel u xorb g[all-bejg[. Il-qari jkun b’g[add ta’ lingwi, imma l-iktar bil-Malti u bl-Ingli], fosthom l-intervisti mal-kittieba.

Tsead Bruinja

Maria Grech Ganado

Khaled Khalifa

Mazen Maarouf

Nikola Madzirov

Immanuel Mifsud

Denisa Mirena Piscu

Monique Roffey

Karl Schembri

Fahredin Shehu

Awturi Maltin u barranin

Il-films li se jintwerew... L-ewwel wie[ed, A Palestinian Poet in Beirut, huwa vja;; fil-memorja tal-poeta Palestinjan imwieled u mrobbi l-Libanu Mazen Maarouf, li se jaqra l-:img[a. Fih narrattiva /ara li tista’ tiftiehem tajjeb [afna minn udjenza ]ag[]ug[a li g[adha ma tbeg[ditx wisq mittfulija. Juri ambjent urban qawwi fih, inklu]i spazji intimi u l-fdalijiet abbandunati ta’ dawn l-istess spazji. Però jasal ukoll biex jifta[ il-perspettiva lejn pajsa;; iktar miftu[, inqas ingumbrat bit-toqol tal-memorji, b’mod partikolari fil-ftu[ lejn il-ba[ar minn xifer l-irdum. Il-poe]ija tasal biex tifta[ kemm il-bibien ;ewwinija kif ukoll dawk li jag[tu g[all-bera[, ming[ajr ma ta[rab mill-perikli li hemm fit-tnejn. It-tieni wie[ed, The Confession, huwa wkoll vja;; fil-memorja, iktar kontemplattiv minn ta’ qablu. Fih il-poeta jipprova jiffa//ja l-kwistjonijiet il-kbar tal-[ajja (il-gwerra, il-mewt, il-;ustizzja) billi jikteb dwar l-azzjonijiet kwotidjani u komuni. Fih riflessjonijiet minn min g[ex [ajja twila (itwal minn dik tal-poeta fl-ewwel film) u b’dan il-mod jo[loq bilan/ u kontrapi] poetiku bejn dak muri fl-ewwel film u dak ippre]entat fit-tieni wie[ed. Kemm fil-bidu kif ukoll lejn it-tmiem tat-tieni film hemm referenza filmika g[all-ba[ar u referenza poetika g[all-ilma, ix-xita, il-mew;, u dan huwa punt komuni bejn i]-]ew; films. It-tielet film, Road to Damascus, li se jintwera s-Sibt, qieg[ed ’il barra mid-dinamika lineari jew /iklika tal-[ajja (tfulija, maturità, mewt), u jid[ol fil-pajsa;; subkonxju tal-[olm filwaqt li vi]walment idur madwar il-kun/ett tal-vja;; sotterranju lejn destinazzjoni li ma tidher qatt u li ma tag[ti ebda [jiel jekk hux qed toqrob jew titbieg[ed. Huwa l-iktar film impenjattiv, kemm fil-kun/ett ippre]entat, kemm fir-rabta tieg[u mar-realtà politika u so/jali (b’poeta Sirjan li jitkellem dwar il-[olm tieg[u u juri l-klawstrofobija tal-[olma kerha li wie[ed ma jistax ja[rab minnha u li tie[u post ir-realtà, anki jekk jag[raf li r-realtà tista’ tkun kiefra iktar mill-eqqel [olma), kif ukoll fil-[oss, il-vu/i li tintu]a (pajsa;; mu]ikali elettroniku irqiq li fuqu jinstema’ le[en li forsi qed ikellem lil xi [add, imma forsi huma biss il-[sibijiet ta’ xi [add li min[abba l-fekwenza g[olja u msoffija minn interferenzi esterni li jil[aq il-film, isiru jinstemg[u).

Se jie[du sehem il-kittieba Angela Bonanno (Sqallija), Tsead Bruinja (l-Olanda), Maria Grech Ganado (Malta), Khaled Khalifa (is-Sirja), Mazen Maarouf (il-Palestina#l-I]landa) u Nikola Madzirov (il-Ma/edonja Fyrom). Mag[hom jing[aqdu Immanuel Mifsud (Malta), Denisa Mirena Piscu (ir-Rumanija), Monique Roffey (Trindidad#ir-Renju Unit), Karl Schembri (Malta#Ga]a), u Fahredin Shehu (il-Kosovo). Fit-tielet lejl se jintwerew films qosra minn Reel Festivals li se jkunu ppre]entati minn Caldon Mercieca (ara l-kaxxa fuq ix-xellug). Il-kitarrist Jes Psaila, id-drummer Michael Galea, il-kantant u mu]i/ista Justin Galea, u l-poeta Tsead Bruinja se jdoqqu flimkien il-{amis u l-:img[a, waqt li s-Sibt se jdoqq id-duo ta’ mu]ika jazz mag[mul minn Joe Debono fuq il-pjanu u Manuel Pulis fuq id-drums. }ew; kotba

Fil-festival ta’ din is-sena se jitnieda l-ktieb Klijenti Antipati/i u Kapu//ini Kes[in, ;abra ta’ novelli minn awturi internazzjonali li [adu sehem fil-festival tradotti g[all-Malti minn kittieba ewlenin u mi;burin minn Clare Azzopardi u Albert Gatt, b’disinn tal-artist Pierre Portelli. Se jinbieg[ ukoll ktieb ie[or ippubblikat din is-sena minn Inizjamed, G[araq Xort’O[ra, b’;abra ta’ poe]iji gay ta’ Brane Mozetic u novelli lesbjani ta’ Suzana Tratnik, maqlubin g[all-Malti minn awturi ewlenin. Il-ktieb kien editjat minn Clare Azzopardi u Albert Gatt, u ddisinjat minn Marco Scerri. L-edizzjoni tal-2013 tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta u l-laboratorju tat-traduzzjoni qed jittellg[u minn Inizjamed bl-g[ajnuna ta’ Din l-Art {elwa, il-British Council, Middlesea Insurance, ir-Rappre]entanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta, Reel Festivals, u l-Culture Programme Success Scheme mmexxi mill-Cultural Contact Point ta’ Malta. G[al tag[rif dettaljat ara s-sit www.inizjamed.org, il-pa;na tal-festival fuq Facebook, jew ikteb lil inizjamed@maltaforum.org.

L-iMsida Bastion Historic Garden li hu mag[ruf ukoll b[ala :nien il-Mistrie[ - il-post fejn se jsir il-Festival


IN-NAZZJON Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

18 Madwarna

Xena partikulari mill-edizzjoni li g[addiet li mijiet ta’ Maltin g[a]lu li jattendu g[aliha fil-lokalità pittoreska tas-Si;;iewi

G[ada Festa G[eneb fis-Si;;iewi G[at-tieni sena konsekuttiva, il-Kunsill Lokali tas-Si;;iewi se jorganizza l-attività Festa G[eneb fl-istess lokalità. L-edizzjoni ta’ din is-sena se ssir g[ada l-{add 25 ta’ Awwissu mis-6 p.m. ’l quddiem fi Pjazza San Nikola, is-Si;;iewi.

Varjetà ta’ g[eneb Festa G[eneb fis-Si;;iewi hi attività g[all-familja kollha li g[andha l-g[an ti//elebra lqtug[ tal-g[eneb (vendemmia) mid-dwieli li jinsabu fis-Si;;iewi. B’aktar minn 530,000 metru kwadru ta’ dwieli, isSi;;iewi hu l-lokalità bl-ikbar

Ferg[a g[eneb mill-isba[ li kiber fir-raba’ tas-Si;;iewi

numru ta’ dwieli. Hu stmat li iktar minn 400 familja misSi;;iewi huma involuti direttament fit-t[awwil u ]]amma ta’ varjetà kbira ta’ dwieli. Il-Kunsill Lokali tasSi;;iewi jag[raf l-importanza tal-biedja biex l-ambjent rurali tas-Si;;iewi jit[ares u g[alhekk i[e;;e; u jag[ti appo;; biex is-sidien jie[du [sieb u ju]aw bl-a[jar mod irraba’ tag[hom. Matul dawn l-a[[ar snin, [afna raba’ fil-konfini tallokalità tas-Si;;iewi re;a’ beda jintu]a hekk kif [afna bdiewa u familji Si;;iwin investew fit-t[awwil u ttkabbir tad-dwieli ta’ bosta varjetajiet. Fost l-attrazzjonijiet ta’ din l-attività hemm l-g[asir tradizzjonali tal-g[eneb flikbar vaska tal-;ebel f’Malta li biha l-Kunsill Lokali tasSi;;iewi se jkun qieg[ed jipparte/ipa f’The Malta Records. Din il-vaska nbniet fi Pjazza San Nikola minn numru ta’ voluntieri li jiffurmaw parti mill-grupp talKunsill Lokali li jie[u [sieb jorganizza l-attività Festa G[eneb. Il-vaska hi mag[mula kollha kemm hi minn ;ebla

Maltija u fiha se jintefa’ aktar minn tunnellata g[eneb li tkabbar fis-Si;;iewi u li se jinqata’ ftit sig[at qabel tibda l-attività. Spjegazzjoni tal-pro/ess tradizzjonali Biex il-pubblika jkun jista’ japprezza a[jar kif kien isir lg[asir tradizzjonali tal-g[eneb lura fis-snin, se ssir ukoll rappre]entazzjoni storika bissehem ta’ diversi atturi li se jispjegaw il-pro/ess tradizzjonali tal-g[asir talg[eneb u r-rwol li kien ikollhom il-membri kollha talfamilja.

Attrazzjoni o[ra li ti;bed [afna interess waqt l-attività hi l-kompetizzjoni tal-inbid li fiha jipparte/ipaw persuni li jipprodu/u nbid fi kwantitajiet ]g[ar fid-dar tag[hom. Linbejjed ji;u ;;udikati g[a//arezza, kulur, fwie[a u palat (tog[ma) minn esperti talinbid. L-g[an ta’ din ilkompetizzjoni hu li ddilettanti jkollhom lopportunità li jiltaqg[u flimkien u jitkellmu dwar iddelizzju tag[hom f’atmosfera ta’ [biberija, filwaqt li jaqsmu l-esperjenza miksuba matul issnin. Il-kompetizzjoni g[andha l-g[an ukoll li ]]id l-

g[arfien tal-pubbliku dwar ittjubija tal-prodott Malti. Fi Pjazza San Nikola fisSi;;ieri se jkun hemm ammont kbir ta’ stands b’ikel tradizzjonali Malti u varjetà kbira ta’ g[eneb u nbejjed g[all-bejg[. Waqt l-attività se jkun hemm mu]ika u kant bissehem tal-grupp Ta’ Verna Folk Band minn G[awdex b’mu]ika folkloristika Maltija, il-grupp Greenfields, il-band Bibita b’mu]ika b’ispirazzjoni Medjevali kif ukoll Simon Vella b’mu]ika aktar kontemporanja. L-attività se ti;i ppre]entata minn Ron Briffa u Mireille Bonello. Festa G[eneb fis-Si;;iewi ssir ukoll bis-sehem ta’ Vitimalta li hi l-ikbar organizzazzjoni tal-produtturi tal-g[eneb g[all-inbid f’Malta kif ukoll bl-g[ajnuna tasSegretarjat Parlamentari g[allKultura u Gvern Lokali, lAwtorità ta’ Malta dwar itTuri]mu u Banif Bank li matul :unju li g[adda g[adu kemm feta[ ferg[a ;dida tieg[u fi Pjazza San Nikola, is-Si;;iewi. Aktar informazzjoni dwar Festa G[eneb fis-Si;;iewi tista’ tinkiseb mill-pa;na fuq Facebook fl-indirizz www.facebook.com# festagheneb


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

20 Festi minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

Il-festa ta’ San Bartilmew Appostlu {al Tarxien Fil-Kappella ta’ San Bartilmew f’{al Tarxien illum is-Sibt qed tkun i//celebrata l-festa ad unur San Bartilmew Appostlu. Illum, jum ilfesta, fid-9 a.m. jibda l-kant tat-tif[ir ta’ sbie[ il-jum u wara tibda quddiesa li tkun g[all-anzjani u jmexxi Monsinjur Lawrenz Mifsud. Fis-6.30 p.m. jibda l-G[asar Solenni u fis-7 p.m. tibda /elebrazzjoni solenni u se jmexxi Monsinjur Giovanni Cremona. Il-pane;ierku se jsir minn Monsinjur Pawl Vella. Wara l-quddiesa titkanta l-antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. {al G[arg[ur F’{al G[arg[ur qed tkun i//elebrata l-festa ta’ San Bartilmew Appostlu. G[ada, jum il-

festa, fid-9 a.m. tibda kon/elebrazzjoni solenni u se titmexxa mill-Kappillan il-;did Dun Christopher Galea. Il-pane;ierku jsir minn Monsinjur Dun Pawl Vella. Fil-5 p.m. tibda quddiesa u fis-6.45 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ San Bartilmew Appostlu. Imexxi Dun Darren Pace. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-antifona, kurunella u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. ’ : G[ada fil-11 a.m. jibda mar/ mill-Banda tas-So/jetà Filarmonika San Bartilmew ta’ {al G[arg[ur. Filg[axija se jkun hemm ]ew; baned mistiedna, il-Banda San Filep ta’ {a]-}ebbu; u l-Banda tas-So/jetà Filarmonika Santa Marija tal-Mosta. Fil-11 p.m. jibda mar/ briju] mill-Banda tasSo/jetà Filarmonika San Bartilmew. Festi ta

barra

L-istatwa ta’ San Bartilmew Appostlu f’{al G[arg[ur

I]-}ebbu; - G[awdex

Il-Marsa

Santa Marija

Marija Re;ina

Fil-Parro//a Ar/imatrici u Santwarju ta]-}ebbu;, G[awdex, qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Santa Marija. G[ada fid-9 a.m. tibda quddiesa pontifikali li se titmexxa minn Monsinjur Isqof Mario Grech. Fil-5.30 p.m. tibda quddiesa. Fis-6.15 p.m. tibda quddiesa li se titmexxa minn Monsinjur Ar/ipriet :u]eppi Attard li se tkun bl-orkestra ta[t id-direzzjoni ta’ Mro :u]eppi Mallia. Fis-7.30 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ Santa Marija. Fid-d[ul tal-pur/issjoni jitkanta l-innu popolari lillVer;ni Assunta, issir /elebrazzjoni Ewkaristika u jsir il-bews tarrelikwa. ’ : G[ada fil-11.30 a.m. jibda mar/ briju] millBanda Santa Marija ta]-}ebbu;, G[awdex. Filg[axija jkun hemm il-banda mistiedna, il-Banda ?ittadina Leone tar-Rabat, G[awdex, filwaqt li l-Banda Santa Marija ta]-}ebbu;, G[awdex, takkumpanja l-pur/issjoni.

Fil-Marsa qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Marija Re;ina. G[ada, jum il-festa, il-[in talquddies ikun fis-6.30 a.m. fit-8.30 a.m. fid-9.30 a.m. u fil-11 a.m. Fis-6 p.m. tibda kon/elebrazzjoni solenni talfesta li se titmexxa mill-Provin/jal Patri Martin Micallef OFM Cap. Il-pani;ierku jsir minn Patri Philip Cutajar OFM Cap. Fis-7.15 p.m. tibda

Festi ta

barra

Santa Lu/ija

Il-festa ta’ San Piju X F’Santa Lu/ija qed ti;i //elebrata l-festa ta’ San Piju X. G[ada fid-9 a.m. tibda quddiesa li tkun bis-sehem tal-anzjani u l-morda tal-parro//a animata mill-Kummissjoni Djakonija. Imexxi Dun Adrian Cassar Pulis. Waqt din ilquddiesa se ji;i amministrat is-Sagrament tal-Gri]ma talMorda. Wara l-quddiesa jkun hemm bibita g[all-anzjani fissala parrokkjali. Din il-quddiesa se tixxandar diretta fuq TVM 2. Fis-6.30 p.m. tibda quddiesa kantata li tkun esegwita bilkant tal-G[asar ta’ San Piju X u se jmexxi s-Sa/erdot Novell Patri Joseph Pace OFM Conv. G[al din il-quddiesa huma mistednin il-membri tal-Kunsill Lokali kif ukoll lg[aqdiet so/jali u /ivili.

[ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ Marija Re;ina. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-antifona, linnu popolari u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. ’ : G[ada fil-11.30 a.m. jibda mar/ mill-Banda tas-So/jetà Mu]ikali Marija Re;ina tal-Marsa filwaqt li l-pur/issjoni tkun akkumpanjata mill-Banda tas-So/jetà Mu]ikali Santa Marija ta’ {ad-Dingli. Festi ta

barra

San :iljan

Il-festa ta’ San :iljan G[ada, jum il-festa, fid-9.30 a.m. tibda quddiesa pontifikali li se titmexxa minn Monsinjur Ar/isqof Emeritu :u]eppi Mercieca. Il-pane;ierku jsir minn Monsinjur Ar/ipriet Carmelo Refalo. Se jie[u sehem l-Amadeus Chamber Choir u l-orkestra mmexxija minn Mro Brian Cefai. Fis-6 p.m. tibda quddiesa u jmexxi l-Kanonku Dun Karm Calleja. Fis-7 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ San :iljan, kapulavur tal-istatwarju Karlu Darmanin. Imexxi Patri Victor Paul Farrugia O.Carm. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-antifona ‘Beate Juliane’ tas-Surmast Paolo Nani, issir /elebrazzjoni Ewkaristika u jitkanta l-innu

popolari tas-Surmast Angelo Pullicino. ’ : G[ada fl10.30 a.m. jibda mar/ millBanda San :iljan. Fil-5 p.m. tibda l-:ostra tradizzjonali fuq il-Ponta tal-Qaliet bis-sehem tal-brass band tas-So/jetà Festi ta

San :iljan

barra

Mu]ikali Spinola. Filg[axija se jkun hemm ]ew; baned mistiedna li se jkunu l-Banda tas-So/jetà Filarmonika Stella Maris ta’ Tas-Sliema u lG[aqda Mu]ikali u So/jali Madonna tal-Karmnu, tal-Fgura.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

Festi 21 Il-Manikata

San :u]epp Fil Manikata qed tkun i//elebrata l-festa ta’ San :u]epp, Patrun Universali tal-Knisja Kattolika. G[ada, jum il-festa, fis-7 a.m. tibda quddiesa li se titmexxa mill-Kappillan Dun Reggie Magri. Fis-6 p.m. tibda quddiesa kantata bl-omelija u jmexxi Dun Anthony Fitzgerald.

Fit-8 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ San :u]epp u fid-d[ul issir /elebrazzjoni Ewkaristika. ’ : G[ada mid-9 a.m. ’l quddiem se jkun hemm wirja tal-karozzi quddiem il-knisja u filg[axija jkun hemm banda mistiedna, il-Banda Imperial tal-Mellie[a li takkumpnaja l-pur/issjoni. Festi ta

barra

Il-Birgu

Il-festa ta’ San Duminku Fil-knisja tal-Lunzjata fil-Birgu qed tkun i//elebrata l-festa ta’ San Duminku ta’ Gusman. G[ada, jum il-festa, fid-9.15 a.m. tibda quddiesa solenni pontifikali li se titmexxa mill-Provin/jal Patri Pawl Gatt OP. Il-pani;ierku se jsir minn Monsinjur Giovanni Bosco Cremona. Fis-6 p.m. jibda rru]arju u wara tibda quddiesa bl-omelija minn Patri Llewellyn Muscat OP. Fis-7.15 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni blistatwa ta’ San Duminku ta’ Gusman u se

jmexxi il-Provin/jal Patri Pawl Gatt OP bissehem tal-Komunità Dumnikana. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. ’ : G[ada filg[axija se jkun hemm tliet baned mistiedna. Dawn huma lBanda San :or; ta’ Bormla, il-Banda }ejtun kif ukoll il-Banda ?ittadina Sliema. Il-Banda Prince of Wales tal-Birgu se tag[mel il-mar/ tal-a[[ar li jibda fl-10.45 p.m. Festi ta

barra

Statwa ta’ San Leonardu Abbati

{al Safi

{al Kirkop

Il-Konver]joni ta’ San Pawl F’{al Safi qed tkun i//elebrata l-festa talKonver]joni tal-Appostlu Missierna San Pawl. G[ada, jum il-festa, fit-8.30 a.m. tibda kon/elebrazzjoni solenni li se titmexxa minn Monsinjur Charles J. Scicluna, Vigarju :enerali u jag[mel ukoll il-pani;ierku. Fis-6 p.m. tibda quddiesa u fis-7.15 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa talAppostlu Missierna San Pawl. Imexxi Patri

Il-festa ta’ San Leonardu Abbati

Marius Galea OFM Conv. Fid-d[ul talpur/issjoni titkanta l-antifona, issir /elebrazzjoni Ewkaristika u jsir il-bews tar-relikwa. ’ : G[ada fl-10.30 a.m. jibda mar/ briju] mill-Banda San Pawl ta’ {al Safi. Filg[axija jkun hemm ]ew; baned mistiedna, il-Banda tas-So/jetà Filarmonika Nicolò Isouard tal-Mosta u l-Banda Konti Ru;;ieru tal-Ka]in San Pawl tar-Rabat, Malta. Festi ta

barra

I]-}ejtun

Il-festa tal-Madonna ta/-?intura Fil-knisja parrokkjali ta]}ejtun nhar it-Tnejn li ;ej 26 ta’ Awwissu se tkun i//elebrata l-festa tal-Madonna ta/?intura. Fis-6 p.m. tibda talba u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa solenni li titmexxa minn Patri Pierre Desira OSA bis-sehem tal-kor parrokkjali.

F’{al Kirkop qed tkun i//elebrata l-festa ta’ San Leonardu Abbati. G[ada, jum il-festa, fid-9.30 a.m. tibda quddiesa kantata u din se titmexxa minn Monsinjur Lawrenz Mifsud. Fil-5 p.m. tibda quddiesa bl-omelija, fis-6 p.m. jibda lkant tat-tieni G[asar solenni u titkanta l-antifona. Fis-7 p.m. isir il-[ru; tal-pur/issjoni bl-istatwa ta’ San Leonardu Abbati u se jmexxi l-Kanonku Dun Charles Gauci. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. ’ : G[ada fis-2 p.m. jibda mar/ briju] millBanda San Leonardu ta’ {al Kirkop. Filg[axija jkun hemm ]ew; baned mistiedna, il-Banda tas-So/jetà Filarmonika Pinto San Sebastjan ta’ {al Qormi u l-Banda tas-So/jetà Filarmonika l’Unione ta’ {al Luqa. Se jie[u sehem ukoll il-Coro Bel Canto ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Hermann Farrugia. Festi ta

barra

{al Qormi

Santa Marija tal-Blat F’{al Qormi qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Santa Marija tal-Blat fil-kappella verament [elwa li tinsab fil-lokalità Qormija. G[ada, jum il-festa, fis-6 p.m. jibda r-ru]arju li jkun billitanija u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa li titmexxa minn Dun George Schembri. Wara li tispi//a l-funzjoni mill-kappella ssir fiera b’risq il-festa tal-patrun San :or; Martri.

I]-}urrieq

Il-Kor Parrokkjali Cantate Domino Il-Kor Parrokkjali Cantate Domino ta]}urrieq qed ifakkar is-57 anniversarju mittwaqqif tieg[u permezz ta’ quddiesa ta’ radd il-[ajr li se tkun i//elebrata g[ada l-{add 25 ta’ Awwissu fil-Knisja Matri/i u Ar/ipretali ta]-}urrieq fis-6 p.m. u se jmexxi l-Kanonku Dun Karm Busuttil. Fi tmiem il-quddiesa jitkanta l-innu tal-kor L-istatwa San Pawl f’{al Safi

‘Bil-{lewwa bl-Im[abba’ fuq versi ta’ Dun Frans Camilleri u mu]ika ta’ Dun Mikiel d’Amato. Il-kor se jkun ta[t id-direzzjoni ta’ Mro Paul Portelli filwaqt li l-organista se tkun Fiorella Fenech Vella. Fl-istess jum qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Santa Klementina Martri. Wara jsir il-[ru; tal-istatwa ta’ Santa Katarina Ver;ni u Martri.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

22 Tisliba Mimdudin:

1. }arbun [afif ta/-/arruta ta’ [dejn is-sodda (6) 4. Sinjal ]odjakali bejn ilMi]ien u s-Sa;ittarju (8) 9. Marisa tinbidel f’g[amad g[all-[alq (6) 10. Pajji] fl-Asja, fit-Tramuntana tal-Indja (8) 12. Dik li ssib fl-Imnarja hi me[tie;a g[all-[ajja (4) 13. Daqqa t’g[ajn (5) 14. Wild i]-]iemel (4) 17. Qtil (6) 18. {affef trid! (3) 20. Twe;iba fl-affermattiv (3) 21. Tintlibes fil-karnival (6) 27. Stratford-Upon ———-, il-

post fejn twieled Shakespeare (4) 28. Xahar (5) 29. Xog[ol ta’ skultur: ir-ras u lispallejn sas-sider (4) 32. Wirja ta’ m[abba bla qies (8) 33. Ti/pis (6) 34. B’dahara u b’sidirha kwa]i barra, g[ad li taparsi liebsa (8) 35. :esù kien qajmu mill-mewt (6)

Weqfin:

1. {axix (7) 2. Mhux newtrali, mi;bud lejn na[a aktar milli lejn o[ra (8) 3. G[andna l-petrol ming[ajru (4) 5. Wa[da minn [afna kmamar b[alha fi skola (6) 6. Tajjeb tmur wie[ed: ting[alaq, tin;abar u ta[seb f’ru[ek (4) 7. Ma jirba[x (6) 8. Missier missierek (6) 11. Parti mill-;isem fir-rassa? (3) 15. Ippakkja kollox f’postu u deffes kemm seta’ ’l ;ewwa (5) 16. It-tielet fost is-seba’ lwien tal-qawsalla (5) 19. Attent b’mod esa;erat li ma

jag[milx xi [a;a mhix xierqa jew skont il-kuxjenza (8) 22. Wie[ed interessanti taqrah f’gazzetta (7) 23. Dilek il-[ob] bil-kunserva (6) 24. Rappre]entant ta’ gvern fi stat barrani (6) 25. Li jinsab g[all-wiri fejn jarah kul[add (6) 26. Sparatura fl-irtirata? (3) 30. Triq wiesg[a bis-si;ar fuq i]]ew; na[at (4) 31. Hawn min jixtri tabakk ifuh biex ipejjipha (4)

Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin> 1. Tist[i; 4. Tmexxija; 9. Afrika; 10. Stanjata; 12. Dadi; 13. Falda; 14. Da[k; 17. Maktur; 18. Sur; 20. Dud; 21. Grotta; 27. Twil; 28. Antik; 29. Talb; 32. Qassatat; 33. Ingann; 34. Ta[t nett; 35. Mazzit. Weqfin> 1. T[addem; 2. Stradika; 3. {akk; 5. Metodu; 6. Xini; 7. Ivaraw; 8. Alaska; 11. Far; 15. Futur; 16. Kutra; 19. Strapazz; 22. Abbonat; 23. Xtaqet; 24. Timsa[; 25. Intatt; 26. Bir; 30. Tajn; 31. Anna.

Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores

Tisliba bin-numri

In-numru 43531, li mhux inklu] fil-lista tan-numri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn it-tliet listi. G[alikom.

Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, In-Nazzjon, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, Tal-Pieta PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. L-a[[ar premju ntreba[ minn Maria Pace, 151 – Bonbonella, Triq Qrejtren, Gwardaman;a MSD 1209. SOLUZZJONI TA’ TISLIBA BIN-NUMRI


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor 88 minuti Raiuno, 23>30

Leelee Sobieski u Al Pacino (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film thriller li n[adem fl-2006 b’re;ija ta’ Jon Avent. Serial killer ikun wasal biex jie[u dak li [aqqu filQorti. Ftit minuti biss qabel, il-psikologu forensiku li jkun wassal g[allarrest tieg[u jir/ievi theddida li se jinqatel. American School (Loser) Italia 1, 15>55 Film Amerikan tal-2000 b’re;ija ta’ Amy Heckerling u bl-atturi Jason Biggs u Mena Suvari (ittnejn fir-ritratt) fil-partijiet ewlenin. Il-protagonista hi ]ag[]ug[a li tkun

Lindsay Lohan u Chris Pine

Il-fortuna ma tibqax tid[kilha

;ejja minn villa;; ]g[ir li tkun a//ettata fl-Università ta’ New York u naraw il-pressjonijiet li l-[ajja f’belt kbira u fl-Università jag[mlu fuqha.

Baciati dalla sfortuna (Just My Luck) – Raidue 14>00

La forza del perdono (Amish Grace) Rete 4, 23>05 Film Amerikan tal-2010 li hu ispirat minn ;rajja li se[[et realment. F’Pennsylvania persuna mentalment instabbli toqtol [amest itfal mill-komunità Amish. Il-familji tat-tfal, skont it-twemmin reli;ju] tag[hom, ja[fru lill-assassin. I]da Ida, omm wa[da mit-tfal, parti interpretata minn Kimberly Williams-Paisley, ma tkunx lesta li tag[mel dan. Ir-re;ija hi ta’ Gregg Champion. Il mio nome è Piper Rose (Possessing Piper Rose) Italia 1, 15>40

Il-koppja Joanna u Ben Maxwell jidde/iedu li jadottaw tifla, Piper (Isabel Cramp, fir-ritratt ma’ Rebecca Romijn). L-omm naturali tat-tifla tkun wettqet suwi/idju. G[and ta’ Maxwell jibdew ise[[u affarijiet strambi.

Film Amerikan tal-2006 b’re;ija ta’ Donald Petrie. Ashley tkun esperta fis-settur tar-relazzjonijiet pubbli/i u li lfortuna donnha dejjem da[kitilha. Waqt festin issir taf lil Jake, li jkun manager ta’ band, li kuntrarju tag[ha, minkejja l-isforzi li

jag[mel, donnu kollox ji;ih [a]in. Huma jitkellmu u anki jag[tu bewsa lil xulxin. Minn dak il-[in l-affarijiet jinqalbu ta’ ta[t fuq u l-isfortuna ta’ wie[ed issir tal-o[ra, filwaqt li l-fortuna tag[ha ssir tieg[u. Il-film hu twil 103 minuti. Paulie Il pappagallo che parlava troppo Italia 1, 19>25

Film [elu Amerikan li n[adem fl-1998 b’re;ija ta’ John Roberts u bi produzzjoni ta’ Steven Spielberg f’isem Dreamworks. Paulie jkun il-pet ta’ tifla ]g[ira, parti interpretata minn Hallie Kate Eisenberg (fir-ritratt). Naraw dan il-pappagall minn xiex jg[addi fuq medda twila ta’ snin.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

24 TV#Radju

06>00

Bon;u 101 Weekend (b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal-:urnali)

08>00

A[barijiet

08>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

10>30

Il-Fatti Kollha

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12.30

Italomix

14>00

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>30

Skor Extra Time

19>00

Country Music Club

21>00

Fuzzbox Saturday Special

24>00

Il-Fatti Kollha (r).

Cosa voglio di più - Canale 5, 23>30

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 - BBC 09:05 - Music Lounge (jinkludi 10:00 A[barijiet) 10:30 - Nis;a 11:00 Mill-G]ira ta’ Calypso 11:50 Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:15 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Diski Memorabbli 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 L-A[barijiet 22:05 - Erre Be 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:40 - Ru]arju. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – Bon;u ONE (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 L-G[odwa tTajba, 08:15 ONE Club Xewqat, 09:00 Mill-:urnali) 10:00 – Sibt il-Punt 11:00 Clint on ONE (jinkludi 11:45 ONE News, 12:00 Angelus 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 13:00 – Mill-Brijju tal-Festi 15:00 - ONE Weekend (jinkludi 15:25 Djarju Kulturali, 17:45 - ONE News 18:00 - ONE Party Zone 19:45 - ONE News 20:00 - ONE Clubbing 21:45 - ONE News 22:00 – ONE Country 24:00 Le M’Intix Wa[dek 02:00 Lejn i]-}erniq. RTK - 103 FM 06:30 - Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 – Fittixna... U nghinuk! 10:05 - Newsbook (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – MilLenti tal-Festa 13:00 - RTK Qosor 13:30 - Il=-{ares filFolklor 14:00 - BBC News 14:05 - Mill-Album tas-Safar (r) 15:00 - RTK Qosor 15:05 Stejjer tar-Ronnie (r) 15:30 Saturday Breeze 19:00 - Ru]arju 19:25 - Solid Gold 21:30 Mill-kotba li Wasslulna 22:00 – Il-Qaddis tal-Jum 22:05 Ru]arju 22:25 – G[adu G[addej (r), Esperjenzi mill-{ajja (r), Int x’Ta[seb (r), Health (r). Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service 09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – Bil-Qala

u l-Moqdief 11:00 - BBC News Update 11:06 - Mhux Kelma bejn Tnejn 12:00 - BBC News Update 12:05 Sekwestru 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Allegro ma non troppo 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - F’:ie[ ilQaddisin 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Ift[u l-Bibien (r) 16:00 - L-Arka ta’ Noe 17:00 Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:45 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - (ikompli) Kuntatt 20:00 - Van;elu {aj 21:00 - Tifkiriet ta’ Nostal;ija (r) 22:00 F’Ri;lejn l-Omm 22:00 G[annu lil Ismu 23:00 - Mur sewwi l-Knisja Tieg[i (r) 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 - Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 - Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 - Music Generation Weekend 18:00 Enchallah 20:00 - All Time Favourites. Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

Pierfrancesco Favino u Alba Rohrwacher (it-tnejn fir-ritratt) jinterpretaw il-partijiet ewlenin ta’ Domenico u Anna f’dan il-film tal-2010. It-tnejn li huma jkunu f’relazzjoni ma’ [addie[or li i]da mhix sejra tajjeb. Forsi g[alhekk meta jiltaqg[u, tant jifhmu lil xulxin. I]da r-realtà taf tikkomplika l-affarijiet. TVM 07:00 - Morning News loop 09:00 - Int Min Int (prog. 8) 09:30 - Persjani (r) (prog. 5) 10:50 - Teleshopping 12:00 A[barijiet 12:10 - KIDS TV 13:30 - Madwarna (prog. 9) 14:00 - A[barijiet fil-qosor 14:05 - Teleshopping 15:05 - Art of Spain (prog. 2) 16:00 - A[barijiet 16:05 - Kids TV 17:25 Teleshopping 18:00 - A[barijiet 18:10 - Mill-Im[a]en tal-Festi (prog. 8) 18:40 - Is-Sajf masSalv (prog. 6) (r) 19:25 G[awdex illum (prog. 47) 20:00 - L-A[barijiet 20:40 - Head Over Heels. Film 2001 22:00 Merlin (prog. 7) 22:50 - A[barijiet. TVM 2 07:40 - Kids TV

08:30 - Great Romances of the 20th Century (ser. 3 prog. 1) 09:00 - Kenn ilBa[[ara (prog. 8) 09:30 - Art of Spain (prog. 2) 10:20 - Sa[[tek l-Ewwel (prog. 48) 10:30 - Fredu l-Fra (ser. 2 prog. 2, 3, 4, 5 u 6) # Oops (prog. 2, 3, 4, 5 u 6) 14:30 - Harbour Life 15:00 - Il-{arsa ta’ Ru]ann (prog. 8) 15:30 Kappelli (prog. 8) 16:00 - Aqta’ Kemm (prog. 24) 17:00 Sa[[tek l-Ewwel (prog. 48) 17:10 - Documentaries 17:25 Great Romances of the 20th Century (ser. 3 prog. 1) 18:00 Madwarna (prog. 22) 18:30 Quddiesa minn Ta’ Pinu (live) 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 - Art of Spain (prog. 2) 20:30 - A[barijiet bl-Ingli] 20:35 - Pjaneta Ffri]ata (prog. 1) 21:05 - Mixage 22:00 Closing Concert – Malta Arts Festival 23:00 - Delitti f’Malta (prog. 11). ONE 08:30 - ONE News 08:45 Teleshopping 09:00 - Country Jamboree (r) 10:15 - Sheriff’s Grill (r) 10:45 - Teleshopping 11:30 - Sajf ma’ Gaffiero (r) 12:30 - ONE News 12:40 Teleshopping 13:10 - 10Q (r) 13:45 - Teleshopping 14:45 Arani Issa (r) 17:30 - ONE News 17:40 - Traffic 18:10 - Kbar u }g[ar (r) 19:10 - Lottu 19:30 ONE News 20:15 - Zona Sport (r) 20:45 - Issues (r) 23:30 ONE News.

Smash 09:30 - A to Z Teleshopping 13:00 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 14:00 - Er;a’ Lura 15:30 - Music 16:30 - Mill-Mara g[all-Mara 17:30 - Front Maltin Inqumu (r) 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 18:40 - Dokumentarju 19:00 - A[barijiet 19:30 - Nies b[alna 20:30 - Ilwien Mu]ikali (r) 21:30 - Dokumentarju 22:00 - A[barijiet 22:30 - Poker. Raiuno 07:00 - Tg 1 07:05 - 14˚ Distretto (TF) 08:00 - Tg 1 08:20 - Quark Atlante 09:00 Tg 1 09:10 - Dreams Road 2011 09:55 - Tg 1 L.I.S. # Che tempo fa 10.05 - La casa del guardaboschi (TF) 11:40 - Un ciclone in convento (TF) 13:30 - Tg 1 14:00 Linea blu 15:25 - Il meglio di Road Italy 16:15 - Quark Atlante – Immagini dal pianeta 17:00 Tg 1 17:15 - A sua immagine 17:50 - Roma – Gerusalemme, le città gemelle di Costantino (dok) 18:50 - Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:35 - Techetechetè, vista la rivista 21:15 Superquark 23:30 - 88 minuti. Film 2006 00:40 - Tg 1 notte 01:30 - Che tempo fa. Raidue 06:30 - Cartoons 09:25 - Voyager Factory: Inside the World 10:10 Sulla via di Damasco 10:45 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 Sereno variabile estate 14:00 Baciati dalla sfortuna. Film 2006 15:40 - Squadra Speciale Colonia (TF) 16:25 - Squadra Speciale Stoccarda (TF) 17:15 - Squadra Speciale Lipsia (TF) 18:00 - Tg2 L.I.S. 18:05 - Pit Lane 19:35 Lasko (TF) 20:30 - Tg 2 21:05 Il mio nome è Piper Rose. Film 2011 22:40 - Tg 2 notizie # Sabato Sprint 23:50 - Tg 2 Dossier 00:40 - Tg 2 Storie 01:20 - Tg 2 Mizar. Raitre 07:05 - Rai Educational 09:05 Addio, mia bella signora. Film ’54 10:30 - Le diciottenni. Film ’55 12:00 - Tg 3 12:15 - Tgr l’Italia de il settimanale 2013 12:45 - Timbuctu: I viaggi di Davide 13:10 - Kingdom (TF)

14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:45 - Ruba al prossimo tuo…. Film ’69 16:45 - Gli eroi di Telemark. Film ’65 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg 3 regione 20:00 Blob 20:25 - Common Law (TF) 21:05 - Una nuvola di polvere…

Un grido di morte… Arriva Sartana. Film ’70 22:55 - Tg 3 23:10 - Tg regione 23:15 - Il giallo e il nero 00:20 - Tg 3 00:30 - Tg 3 Agenda del mondo estate 00:50 - Fuori orario 01:00 - Luna di miele.

Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 09:10 - Il Mammo (sitcom) 10:00 Melaverde 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Better with you (sitcom) 14:10 - Hart of Dixie (TF) 16:15 - Be my baby. Film 2006 18:00 - Rosamunde Pilcher: Il servizio da the. Film 2007 20:00 - Tg 5 20:40 - Paperissima Sprint 21:10 - Rosamunde Pilcher: Un’estate rubata. Film 2011 23:30 - Cosa voglio di più. Film 2010. Rete 4 07:40 - Caro maestro (fiction) 09:30 - Benvenuti a tavola – Nord vs Sud (fiction) 10:30 - Ricette all’Italiana 11:30 - Tg 4 12:00 Renegade (TF) 12:55 - Siska (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Ieri e oggi in TV speciale 16:45 - Perry Mason: La bara di vetro. Film ’91 18:55 - Tg 4 19:35 - Tierra de lobos – L’amore e il coraggio (fiction) 20:30 - Tempesta d’amore (soap) 21:10 - The Mentalist (TF) 23:05 - La forza del perdono. Film 2010 00:50 - Tg 4 night news 01:10 - Ieri e oggi in TV special Ciao gente 1984. Italia 1 07:00 - Quelli dell’intervallo (sitcom) 07:20 - Cartoons 10:50 Merlin (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:30 - G.P. della Repubblica Ceca

Motociclismo Prove MotoGp 15:05 - G.P. della Repubblica Ceca Motociclismo Prove Moto Moto 2 15:55 - American School. Film 2000 17:55 Magazine Champions League 18:30 - Studio aperto 19:00 - Mr Bean (sitcom) 19:25 - Paulie - Il pappagallo che parlava troppo.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07:00 - Ashram 09:00 - Malja 11:00 - Belle Donne 12:30 Best Deal 13:00 - {in g[al Kollox 15:00 - Jien u Int 17:00 - Nintrefa ’l Fuq 18:00 Teleshopping 18:30 – Allegro con brio 19:30 - Madagascar 21:00 - Entertain Me 23:00 News Point. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Music Festival (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 - The 90s 14:30 - The 00s 15:00 - Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Retro Vision 19:00 - The World of Music (r) 19:30 - Cuban Music (r) 20:00 Never Ending Star 20:30 - Pop Concert 21:30 - The Local Angle (r) 22:00 - The Latest Hits (r) 23:30 - Music Videos. La 5 08:30 - Beautiful (soap) 11:15 Love Bugs 2 (sitcom) 12:10 Che trucco! 12:35 - Extreme Makeover Home Edition 14:00 Suburgatory (sitcom) 14:50 Cougar Town (TF) 15:45 - Iago. Film 2008 17:35 - Sliding Doors. Film ’98 19:30 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 Mind the Men! - Nellal mente degli uomini. Film 2010 23:20 Make Me Perfect 00:15 - Body Work 00:45 - Vieni a vivere con me. BBC Entertainment 07:15 - Buzz and Tell 07:20 Nina and the Neurons: In the Lab 07:35 - Green Balloon Club 08:00 - Balamory 08:20 - The Weakest Link 09:05 - Orangutan Diary 09:30 - Show Me the Funny 10:20 - Doctor Who 11:10 - Last Man Standing 12:00 - Dad’s Army 12:30 - Only Fools and Horses... 13:00 -

Roger and Val Have Just Got In 13:30 - Orangutan Diary 13:55 Casualty 14:45 - EastEnders 16:40 - Orangutan Diary 17:10 My Family 18:40 - Doctor Who 19:30 - Show Me the Funny 20:45 - Alan Carr: Chatty Man 21:30 - The Shadow Line 22:30 - Him & Her 23:00 - Lee Evans: Big Live at the 02 23:50 Doctor Who. TCM 07:45 - The Philadelphia Story.

Film ’40 (U) 09:35 - Welcome to Hard Times. Film ’67 (X) 11:15 - Mr Skeffington. Film ’44 (U) 13:20 - Hot Millions. Film ’68 (U) 15:00 - High Society. Film ’56 (U) 16:50 - Show Boat. Film ’51 (U) 18:45 - Some Came Running. Film ’58 (A) 21:00 - Somebody up There Likes Me. Film ’56 (A) 22:50 - The Sandpiper. Film ’65 (A). MGM Movies 06:50 - The Fantasticks. Film 2000 08:15 - Haunted Honeymoon. Film ’86 (PG) 09:35 - A Home of Our Own. Film ’93 (PG) 11:15 Dreamchild. Film ’85 (PG) 12:45 - Alias Jesse James. Film ’59 (U) 14:15 - Full Moon High. Film ’81 (15) 15:50 Race for the Yankee Zephyr. Film ’81 (PG) 17:35 - True Heart. Film ’97 (PG) 19:05 MGM’s Big Screen 19:20 Crusoe. Film ’89 (15) 21:00 - Body of Evidence. Film ’92 (18) 22:40 - Miracle Beach. Film ’92 (15). GO Stars 07:05 - Safe House

09:00 Young Hercules 09:25 - Fun Size 11:05 - Justice 12:50 House 15:05 - Fastest 17:00 The Lost Valentine 18:45 - John Carter 21:00 - Inception 23:25 Wreck-It Ralph 01:10 Paranormal Activity 4. Diva Universal 06:53 - Rex: A Cop’s Friend 08:50 - Agatha Christie’s Poirot 10:45 - Fede Cieca 11:00 - JAG 12:40 - Great Women 12:55 Wolff’s Turf 14:45 - Great Women 15:00 - Law & Order 16:46 - Great Women 17:00 ShakespeaRe-Told 18:40 Meglio Se Stai Zitta 19:00 Strong Medicine 20:50 - Great Women 21:00 - JAG 22:40 Great Women 23:00 - Agatha Christie’s Poirot. Iris 09:30 - Nikita )TF) 11:00 - Ti racconto un libro 11:30 Bangkok Dangerous. Film ’99 13:30 - Ticker. Film 2001 15:10 - We were soldiers. Film 2002 17:40 - La leggenda del pianista sull’oceano. Film ’98 20:55 Abbronzatissimi. Film ’91 22:55 - Bellifreschi. Film ’87 00:45 Bello come un arcangelo. Film ’74.

Discovery Channel 07:15 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: Spanning the Saigon River: Vietnam. North America: 09:05 - North America: Top 10 09:55 - Born to Be Wild 10:50 Nowhere to Hide 11:40 - Learn Young or Die 12:35 - The Savage Edge. 13:30 - Extreme Engineering: Melbourne Stadium 14:25 - X-Machines 15:20 Kings of Crash: A Ghost in the Machine 16:15 - Wheeler Dealers 17:10 - Worlds Strangest: Explosions 18:05 Desert Car Kings: Drive Like a Champion 19:00 - How It’s Made 19:30 - How It’s Made: Dream Cars. Auction Hunters: 20:00 - Auction Hunter Shuffle 20:30 - Ton’s Driller Instinct. 21:00 - Flip Men 22:00 - Cruise Ship Disaster: Inside the Concordia Update 23:00 Daredevils: Return of the Human Spider. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Grey's Anatomy 12:30 Amazing Race 13:15 - 2 Broke Girls 19:20 - Films & Stars 19:45 - Suits 20:30 - Amazing Race 21:15 - Game of Thrones 22:20 - 30 Rock 22:45 Supernatural 23:30 Enlightened 00:05 - Mike & Molly 00:35 - 2 Broke Girls 01:00 - True Blood. Biography Channel Storage Wars: 10:00 - Buyers on the Storm 10:30 - Santa Ana Street Fight 11:00 - Pay the Lady 11:30 - San Burrito 12:00 - Hang ’em High Desert 12:30 Land of the Loss 13:00 SBowling for Dollars 13:30 Unclaimed Baggage. Pawn Stars: 14:00 - Mile High Club 14:30 - Buyer Beware 15:00 Patriot Games 15:30 - Looney Dunes 16:00 - Weird Science 16:30 - Pipe Dreams. Storage Wars: 17:00 - Buyers on the Storm 17:30 - Santa Ana Street Fight 18:00 - Pay the Lady 18:30 - San Burrito 19:00 Hang ’em High Desert 19:30 Land of the Loss 20:00 Bowling for Dollars 20:30 Unclaimed Baggage. Shipping Wars: 21:00 - Camel in Tow 21:30 - Tavern on the Greenbacks 22:00 - Celebrity Ghost Stories UK 23:00 Celebrity Ghost Stories: 10 Scariest Ghost Children.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Fireman Sam 08:10 - Barney and Friends 08:40 - Pingu 08:45 - Baby Antonio’s Circus 08:50 - My Animal Family 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - Slim Pig 09:25 Monkey See Monkey Do 09:35 - Kipper 09:45 Igloo-Gloo 10:00 - Bob On Site 11:00 - Lots & Lots 11:15 - Oswald 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 - Mio Mao 13:05 - Slim Pig 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 - Fireman Sam 13:45 Thomas and Friends 14:10 - Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 - Angelina Ballerina 15:20 Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 - Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 - James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 Wobblyland 17:00 - Bob On Site 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Oswald 18:50 - Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 - Thomas and Friends 19:30 - Bob

the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Bob the Builder 22:10 - Thomas and Friends 22:25 - Bob the Builder. Disney Channel 08:05 - Shake It Up 08:30 - Jessie 08:50 - Teen Beach Movie 08:55 - Austin and Ally 09:15 A.N.T. Farm 09:40 - Beverly Hills Chihuahua (U) 11:10 - Cars Toons 11:15 - A.N.T. Farm 11:35 Good Luck Charlie 12:00 - Dog with a Blog 12:25 - Austin and Ally 12:45 - That’s So Raven 13:10 - That’s So Raven 13:35 - Dog with a Blog 14:00 - Austin and Ally 14:20 - Teen Beach Movie 14:25 - Jessie 14:50 - A.N.T. Farm 15:10 - Shake It Up 15:35 - A.N.T. Farm 16:00 - Shake It Up 16:20 - Shake It Up 16:45 - Shake It Up 17:10 - A.N.T. Farm 18:20 - Good Luck Charlie 18:40 - Dog with a Blog 19:05 - Shake It Up 19:30 - Austin and Ally 19:50 - Teen Beach Movie 19:55 - A.N.T. Farm 20:15 - That’s So Raven 20:40 - Good Luck Charlie 21:00 - Shake It Up 21:25 - A.N.T. Farm 21:50 - Austin and Ally 22:10 - Wizards of Waverly Place.

07>00 08>00 09>00 10>00 13>00 14>00 14>05 15>00 15>05 16>30 18>00 18>10 19>10 19>15 19>45 20>30 21>30 21>35 22>30 23>00

NET News NEToons Missjoni Telebejg[ 4 Given (r) NET News U/u[ NET News Déjà Vu Minn Festa g[al O[ra (r) NET News 4 B’Wie[ed Tlug[ tal-Lottu Trott u Galopp NET News Eklissi NET News (ikompli) Eklissi L-Istorja tal-Futbol Malti NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:00 - Summer GP Ski Jumping: HS 131: Hakuba, Japan (live) 09:45 - European Tour Snooker: Munich, Germany: Day 2 (live) 18:45 - UCI World Tour Cycling: Tour of Spain: Stage 1, Vilanova de Arousa - Sanxenxo (live) 21:00 - USA Pro Challenge Cycling 22:00 - USA Pro Challenge Cycling: Stage 6 (live). Eurosport 2 08:00 - Australian Rules Football: AFL Rd 22 (live) 11:00 Summer GP Ski Jumping 12:15 - ICF World Cup Slalom Canoeing (live) 13:45 Women’s EuroHockey ChampHockey: 3rd Place Play-Off (live) 15:00 - USA Pro Challenge Cycling 16:00 - European Tour Snooker: Munich, Germany: Day 2 (live) 17:30 - Women’s EuroHockey Champ. Hockey 19:00 - Summer GP Ski Jumping 20:00 - USA Pro Challenge Cycling 21:00 - UCI World Tour Cycling 22:00 - European Tour Snooker. GO Sports 1 07:00 - Best of Rugby 2012-13 09:00 - Barclays PL: Wk 1: Swansea City v Man. Utd 11:00 - 2013 F1: Belgian GP – Practice 3 (live) 12:30 - Trans World Sport 13:30 - PL World 14:00 - 2013 F1: Belgian GP – Qualifying (live) 15:30 - FIFA Futbol Mundial 16:00 Barclays PL: Wk 2: Everton v WBA (live) 18:00 - Serie A: Rd 1: Hellas Verona v Milan (live) 20:00 - Ligue 1: Rd 3:

Olympique Lyonnais v Stade de Reims (live) 22:00 - 2013 F1: Belgian GP: Qualifying 23:30 Ligue 1: Rd 3: Valenciennes v Olympique de Marseille 01:30 - The Championships: Wimbledon 2013: SF: Novak Djokovic v Juan Martin del Potro. GO Sports 2 12:45 - PL Match Pack – Wk 2 13:10 - PL Preview – Wk 2. Barclays PL: Wk 2: 13:45 Fulham v Arsenal (live) 16:00 - Newcastle Utd v West Ham Utd (live). 18:00 - UEFA Champions League: Play-Offs 1st Leg: Magazine Programme 01 18:30 - Barclays PL: Wk 2: Aston Villa v Liverpool (live) 20:45 - Serie A: Rd 1: Sampdoria v Juventus (live) 22:45 - Milan Ch. GO Sports 3 14:00 - PGA European Tour:

Johnnie Walker Championship at Gleneagles – Day 3 (live) 18:30 - ATP 250 Series: Winston-Salem Open: Final (live) 21:30 - Inter Ch.

GO Sports 4 16:00 - Barclays PL: Wk 2: Hull City v Norwich City (live) 18:00 - Juve Ch. GO Sports 5 16:00 - Barclays PL: Wk 2:

Southampton v Sunderland (live) 18:00 - LFC TV.

GO Sports 6 16:00 - Barclays PL: Wk 2: Stoke C. v Crystal Palace (live) 18:00 - MUTV. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Racetrack 09:00 - ATP 250 Series: Winston-Salem Open: SF 13:00 - Barclays PL: Wk 3: Chelsea v Aston Villa. Ligue 1: Rd 3: 15:00 - AS Monaco v Toulouse 17:00 - Valenciennes

v Olympique de Marseille (live). 19:00 - 2013 F1: Belgian GP: Practice 3 20:15 PGA European Tour - Johnnie Walker Championship at Gleneagles: Day 3 00:30 Barclays PL: Wk 2: Hull C. v Norwich C.. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Racetrack 11:00 - ATP 250 Series: Winston-Salem Open: SFs 15:00 - Barclays PL: Wk 3: Chelsea v Aston Villa 17:00 Ligue 1: Rd 3: AS Monaco v Toulouse 19:00 - Best of Rugby 2012-13 21:00 - 2013 F1: Belgian GP: Practice 3 22:15 - PGA European Tour:

Johnnie Walker Championship at Gleneagles: Day 3. Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga: Preview (r) 08:30 - FA Cup (r) 10:35 2012 Alpari World Match Tour (r) 12:45 - America's Cup: World Series (r) 14:25 -

Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 14:55 - Bundesliga: Preview (r) 15:30 - Bundesliga (live) 17:35 - Bundesliga: Highlights (r) 18:30 - Bundesliga (live) 20:35 - Bundesliga: Highlights (r) 21:25 - Bundesliga (r) 23:20 Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights (r) 23:40 Bundesliga (r). Melita Sports 2 12:00 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights (r) 12:55 FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 15:35 - Volleyball Champ.

League Magazine The Big Hit (r) 16:05 - FA Cup 18:10 Swedish ATG Horse Racing V75 Race Meetings 22:15 Bundesliga: Highlights (r) 23:05 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 01:10 America's Cup: World Series (r).


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

26 Klassifikati PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI Il-{amrun

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bilbit[a, dawl, ilma u toilet. Bil-permess Class B. ?emplu 77200983.

VETTURI Ford Mondeo Mk2

TA’ Malta. Mileage baxx f’kundizzjoni tajba [afna. ST200 kit u alloy wheels

ori;inali. Dejjem iggaraxxjata. G[andi wkoll [afna parts li jmorru mag[ha. Prezz €3000. ?emplu 99422082.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal[adid bl-injam, qlug[ ta’

madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

Mara

Tiswijiet

TA’ 40 sena tixtieq tiltaqa’ ma’ mara bi skop serju ta’ relazzjoni. Ibag[tu messa;; fuq 77033777.

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront. MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Pushchair

NEONATO Reverso Sport 3 Wheeler f’kundizzjoni perfetta, kwa]i ;dida. ?emplu 79409398.

Tombla sheets

B’numri kbar u kuluri differenti. Sett ta’ 8 u 10. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI ( bonnici printing press) –

3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna –

min-na[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tattie;, invoices, posters u brochures bil-kulur e// u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com


Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

27 FUTBOL

Agius jer;a’ jit[arre; fl-akkademja ta’ Sunderland Hekk kif il-Justin Haber Academy (JHA) riesqa lejn ilbidu tat-tieni sta;un tag[ha, ix-xog[ol li g[amlet fl-ewwel sena qieg[ed ikompli j[alli lfrott u Leo Agius,wie[ed mill-plejers li jattendu din lAkkademja se jer;a’ jmur g[at-ta[ri; fl-akkademja ta’ Sunderland. Imwaqqfa b’kollaborazzjoni ma’ Sunderland AFC, u b’head coach u programm ta’ ta[ri; provduti mill-klabb Ingli], lg[an tal-akkademja hu li tg[in lil tfal Maltin jie[du //ans tag[hom li jag[mlu karriera fil-futbol professjonali. It-ta[ri; fil-JHA hu wie[ed [olistiku, u minbarra futbol jinkludi sessjonijiet dwar nutrizzjoni sportiva, psikolo;ija sportiva u l-etika tal-media. Dan kollu jsir ta[t tim professjonali mmexxi mill-head coach Steve McClarence.

Grazzi g[al ftehim esklussiv, Sunderland AFC jistg[u jag[]lu plejers biex jing[ataw esperjenza ta’ ta[ri; fl-Academy of Light li hi klassifikata fl-og[la kategorija tal-Elite Players Performance Plan. Wara li matul l-ista;un li g[adda tliet plejers mill-JHA kellhom din l-esperjenza unika, il-kow/is talakkademja Ingli]a talbu biex wie[ed minn dawn il-plejers, Leo Agius, jirritorna g[al aktar ta[ri; ma’ Sunderland AFC. Fl-ewwel esperjenza tieg[u Leo Agius impressjona bilkbir u ntg[a]el biex jilg[ab f’log[ba ta’ [biberija kontra Newcastle United fejn kellu log[ba tajba u skorja gowl. Min[abba l-impressjoni tajba li [alla, Agius;ie mistieden g[al din it-tieni esperjenza. Matul din il-;img[a Agius jinsab fl-Academy of Light fejn qed jit[arre; darbtejn

kuljum u qed ikun involut f’xi log[biet. Fost il-kow/is li qed jit[arre; ta[thom hemm Steve McClarence, li qal li Agius were abbiltà kbira u hu plejer promettenti u determinat [afna. Hu qal ukoll li dan il-plajer g[amel progress kbir kemm ilu jattendi l-JHA. Grazzi g[all-koperazzjoni ma’ Sunderland AFC, il-JHA se tibqa’ ta[dem biex toffri aktar opportunitajiet lil tfal Maltin biex jesperjenzaw iddinja tal-futbol professjonali. L-akkademja se torganizza Open Day g[al kul[add nhar is-Sibt 14 ta’ Settembru matul in-nofstanhar ta’ filg[odu fi :nien ir-Re George V, ilFurjana, fejn kul[add jista’ jattendi u jesperjenza dak li toffri l-Akkademja. G[al aktar dettalji u bookings wie[ed jista’ ju]a info@justinhaberacademy.co m jew 99990978.

Leo Agius


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

28 Sport FUTBOL

Illum jibda l-kampjonat Taljan Illum jing[ata bidu g[allkampjonat Taljan u /champions Taljani Juventus jibdew l-impenji tag[hom billog[ba barra minn darhom kontra Sampdoria. Fi tmiem il-;img[a li g[addiet ilBianconeri reb[u l-ewwel unur tal-ista;un meta b’wirja mill-aqwa ;abu fix-xejn lil Lazio u fil-finali tas-Super Cup Taljana reb[ulhom 4-0. Bla dubju dan kien sinjal qawwi tat-tim ta’ Antonio Conte, tim li qed ifittex li jirba[ il-kampjonat g[at-tielet darba konsekuttiva. Din issena Juventus mhux biss se jkunu qed jippruvaw jirb[u lkampjonat imma anke li javanzaw fi/-Champions League wara li sta;un ilu sfaw eliminati minn Bayern Munich, tim li eventwalment reba[ it-tazza. Matul is-sajf Juventus akkwistaw diversi plejers fosthom lill-attakkant Llorente ming[and Athletic Bilbao, lill-attakkant ta’ Man City Carlos Tevez, liddifensur ta’ Torino Angelo Ogbonna u xtraw ukoll ittieni nofs tal-midfielder ta’ Udinese Asamoah. Tevez di;à wera kemm se jkun importanti g[al dan ittim hekk kif skurja r-raba’ gowl fil-finali tas-Super Cup fl-Olimpico nhar il-{add li g[adda. Filwaqt li llejla Juventus jilag[bu kontra Sampdoria, ilpartita li tifta[ dan ilkampjonat se tkun bejn Verona, tim neo-promoss, u Milan. Ir-Rossoneri, sta;un

Il-Programm

Serie A Illum

Verona v Milan Sampdoria v Juventus

Il-{add

Inter v Genoa Cagliari v Atalanta Lazio v Udinese Livorno v Roma Napoli v Bologna Parma v Chievo Torino v Sassuolo

It-Tnejn

Fiorentina v Catania ilu spi//aw fit-tielet post wara battalja ma’ Fiorentina. Minkejja li fuq il-karta Milan m’g[andhomx ifallu kontra Verona, wie[ed irid jiftakar li dawn kienu impenjati filplay-offs ta/-Champions League matul il-;img[a kontra PSV u dan jaf i[alli effett fuq il-kundizzjoni fi]ika tal-plejers, spe/jalment meta wie[ed iqis li g[adu kemm jibda l-kampjonat. Fiorentina jkunu impenjati nhar it-Tnejn li ;ej kontra Catania u dan l-ista;un ilViola se jkollhom jg[addu ming[ajr Stevan Jovetic li ng[aqad ma’ Man City. Kontra t-tim Sqalli mistenni jiddebutta l-attakkant eks Bayern Munich Mario Gomez. Intant, nhar il-{add Lazio jridu jwettqu reazzjoni wara ttelfa kontra Juventus meta

Walter Mazzarri [alla lil Napoli u ffirma kuntratt ma’ Inter

dawn jilag[bu kontra Udinese. Sena ilu Lazio reb[u l-Coppa Italia u spi//aw fisseba’ post filwaqt li Udinese spi//aw il-[ames. Matul il;img[a t-tim ta’ Gudiolin kien impenjat fil-play-offs talEuropa League kontra Liberec u dan jaf i[alli impatt negattiv fuq il-kundizzjoni tal-plejers. Ir-rivali ta’ Lazio, Roma jilag[bu barra minn darhom kontra t-tim neo-promoss ta’ Livorno. Bla dubju g[al Roma din se tkun log[ba diffi/li fi grawnd fejn hu rinomat li kull tim isibha diffi/li biex jo[ro; bit-tliet punti minnu. Wie[ed irid jara jekk dan l-ista;un hux se jkun l-a[[ar wie[ed tal-captain Francesco Totti ma’ dan ilklabb. G[ada Inter jibdew limpenji tag[hom kontra Genoa u dawn, din is-sena se jkunu mmexxija minn Walter Mazzarri, eks kow/ ta’ Napoli. Matul l-ista;un li g[adda Inter iddeludew bilkbir u spi//aw fid-disa’ post. Konsegwenza ta’ dan Inter ma g[addewx kemm g[a/Champions League kif ukoll g[all-Europa League filwaqt li kellhom jibdew jilag[bu mir-rawnd preliminari talCoppa Italia fejn ;img[a ilu reb[u 4-0 kontra Cittadella. Inter se jibdew dan lista;un ming[ajr il-captain Javier Zanetti u l-attakkant Diego Milito. Dan tal-a[[ar we;;a’ fi Frar li g[adda filwaqt li Zanetti we;;a’ serjament lejn tmiem l-

Rafa Benitez se jkun qed imexxi lil Napoli

ista;un u t-tnejn li huma mistennija jirritornaw flazzjoni f’Ottubru u Di/embru rispettivament. Napoli dan l-ista;un iridu jkampaw ming[ajr l-attakkant Edinson Cavani, plejer li matul is-sajf ing[aqad ma’ PSG. Sena ilu Cavani spi//a b[ala l-aqwa skorer tal-

kampjonat Taljan u bla dubju n-Naplitani se j[ossu nnuqqas ta’ dan il-plejer. Napoli, li g[ada jibdew limpenji tag[hom kontra Bologna, dan l-ista;un huma mmexxija minn Rafa Benitez, eks manager ta’ Chelsea li f’Mejju li g[adda reba[ lEuropa League.

Juventus se jfittxu li jirb[u l-kampjonat g[at-tielet darba kosekuttiva


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

Sport 29

Il-Programm Premiership Ingli] Illum

Fulham v Arsenal Everton v West Brom Hull v Norwich Newcastle v West Ham Southampton v Sunderland Stoke v Crystal Palace Aston Villa v Liverpool

G[ada

Cardiff v Man City Tottenham v Swansea

It-Tnejn

Man Utd v Chelsea

The Championship Illum

Bolton v QPR Blackburn v Barnsley Blackpool v Reading Brighton v Burnley Charlton v Doncaster Huddersfield v Bournemouth Ipswich v Leeds Leicester v Birmingham Sheff Wed v Millwall Yeovil v Derby

G[ada

Watford v Nottm Forest Wigan v Middlesbrough

League One Illum

Bradford v Sheff Utd Brentford v Walsall Leyton Orient v Crewe MK Dons v Bristol City Notts County v Stevenage Oldham v Port vale Rotherham v Shrewsbury Swindon v Gillingham Tranmere v Peterborough

G[ada

Coventry v Preston

League Two Illum

Accrington v Cheltenham Wimbledon v Scunthorpe Bristol Rovers v York Burton v Bury Chesterfield v Southend Dag & Red v Newport Hartlepool v Fleetwood Mansfield v Portsmouth Morecambe v Exeter Northampton v Torquay Oxford Utd v Wycombe Plymouth v Rochdale

Premier Skocci] Illum

Celtic v Inverness CT Dundee Utd v St Johnstone Hearts v Aberdeen Kilmarnock v Hibernian Motherwell v Partick Thistle Ross County v St Mirren

Championship Illum

Alloa v Cowdenbeath Dumbarton v Morton Hamilton v Queen of Sth Livingston v Falkirk Raith Rovers v Dundee

I Div Illum

Brechin v Forfar East Fife v Arbroath Stenhousemuir v Dunfermline Stranraer v Ayr

II Div Illum

Annan Athletic v Albion Clyde v Queen’s Park Montrose v Berwick Peterhead v Elgin Stirling v East Stirling

FUTBOL FIR-RENJU UNIT

Tispikka Man Utd kontra Chelsea Bejn illum u nhar it-Tnejn jitkompla l-Premiership u laktar log[ba mistennija se tkun dik ta’ nhar it-Tnejn li ;ej bejn i/-champions Man Utd u Chelsea, tim li qieg[ed wa[du fil-qu//ata tal-klassifika. Dawn tal-a[[ar g[andhom sitt punti min[abba li matul il;img[a lag[bu t-tieni log[ba tag[hom f’dan il-kampjonat. Il-Blues g[elbu lil Aston Villa 2-1 u din il-partita ntlag[bet matul il-;img[a u mhux kif ori;inarjament skedat, fil-31 ta’ Awwissu min[abba li fit30 ta’ Awwissu Chelsea jridu jilag[bu fil-finali tal-UEFA Super Cup kontra Bayern Munich. Dan ifisser li jekk Chelsea jirb[u f’Old Trafford kontra ttim ta’ David Moyes dawn ikollhom vanta;; ta’ sitt punti u dan jag[ti spinta mill-aqwa lill-moral ta’ Chelsea li din issena hu mmexxi minn Josè Mourinho. :img[a ilu Man Utd bdew l-impenji tag[hom b’reb[a ta’ 4-1 barra minn darhom kontra Swansea u ]ew; gowls minn dawn l-erbg[a skurjahom Robin van Perise, player li ]gur se jkun ta’ theddida g[al Chelsea. It-tnejn l-o[ra skurjahom Dany Welbeck. Nhar it-Tnejn jista’ jag[ti lka] li l-attakkant ta’ Man Utd Wayne Rooney se jkun qed jilg[ab kontra l-klabb talfutur. Chelsea g[amluha pubblika li jridu lil dan l-attakkant li jidher li ma jridx ja[dem ma’ Moyes.

Il-log[ba ta’ nhar it-Tnejn se tkun l-ewwel darba li Moyes se jkun qed imexxi lirRed Devils f’Old Trafford sa minn meta [a post ille;;endarju Alex Ferguson. Filwaqt li wara din il-log[ba Chelsea jilag[bu kontra Bayern, Man Utd ikomplu bilpartiti diffi/li u jilag[bu barra minn darhom kontra Liverpool u wara kontra Man City. Intant illum Arsenal se jkunu qed ifittxu li ji;bru lewwel tliet punti tal-kampjonat meta jilag[bu barra minn darhom kontra Fulham. Il-Gunners bdew l-impenji tag[hom b’telfa xokkanti ta’ 3-1 f’darhom stess kontra Aston Villa. Minbarra li tilfu l-log[ba, diversi players ta’ Arsenal we;;g[u serjament. Wie[ed minn dawn il-players hu lmidfielder Alex OxladeChamberlain li, skont l-ewwel rapporti, se jdum sitt ;img[at barra. Matul il-;img[a it-tim minn Londra [a ftit tan-nifs hekk kif reba[ 3-0 barra minn daru kontra Fenerbahce f’log[ba valida mill-play-offs ta/Champions League. G[ada jid[lu fl-azzjoni Tottenham u Man City, ]ew; timijiet li kellhom bidu millaqwa dan l-ista;un. L-Ispurs, li b[alissa qed jilag[bu ming[ajr l-istilla tag[hom Gareth Bale, reb[u ]ew; log[biet fi spazju ta’ ;img[a. Fl-ewwel log[ba tal-kampjonat reb[u 1-0 barra minn

TRASFERIMENTI LOKALI

Birkirkara jakkwistaw difensur Bra]iljan

Birkirkara FC [abbru li d-difensur /entrali Bra]iljan Matheus Bissi g[adu kif iffirma kuntratt ta’ sena mal-klabb. Matheus g[andu 22 sena u matul l-a[[ar sta;un lag[ab filLitwanja ma’ Banga Gargzdai. Bissi lag[ab mat-tim ta’ ta[t id19-il sena ta’ Sporting Lisbon qabel ing[aqad ma’ Clube de Regatas do Flamengo B u wara ma’ Clube Nautico Marcílio Dias (SC) fil-Bra]il. Fl-a[[ar jiem Birkirkara taw prova lill-Ispanjol Ricardo Jimenez u l-Bra]iljan Marciel li mhux se jkunu qed jilag[bu ma’ Birkirkara wara li ma impressjonawx fil-provi li kellhom mat-tim. G[adu mhux mag[ruf x’de/i]joni se jie[u l-kow/ Paul Zammit dwar iddifensur Spanjol Daniel Achi li g[adu bi prova ma’ Birkirkara. Intant sorsi vi/in il-klabb ta’ Birkirkara ]velaw ma’ dan il-;urnal li qabel tmiem dan ix-xahar, Birkirkara mistennija j[abbru aktar akkwisti imporId-difensur Bra]iljan Matheus Bissi tanti. ffirma ma’ Birkirkara

Robin van Persie (lemin) se jkun ta’ theddida g[al Chelsea. Dan skurja ]ew; gowls fl-ewwel log[ba tal-kampjonat

darhom kontra Crystal Palace filwaqt li matul il-;img[a reb[u 5-0 barra minn darhom kontra Tbilis fil-play-offs talEuropa League. Wie[ed mill-a[jar players f’dawn i]-]ew; partiti kien propjru l-akkwist il-;did Soldado li s’issa skurja tliet gowls f’]ew; log[biet. Man City g[ada m’g[andhomx ifallu milli jie[du t-tliet

punti meta jilag[bu kontra Cardiff, tim neo-promoss minn Wales. Fl-ewwel log[ba tal-kampjonat is-Citizens sabuha fa/li biex reb[u 4-0 kontra Newcastle. Cardiff jittamaw li jilqg[u lura fit-tim l-attakkant Andreas Cornelius, player li tilef l-ewwel log[ba tal-kampjonat kontra West Ham min[abba injury.

FUTBOL – U21

Southgate ma[tur kow/ tal-Ingilterra L-eks manager ta’ Middlesbrough, Gareth Southgate ;ie ma[tur b[ala lkow/ tat-tim nazzjonali Ingli] ta’ ta[t il-21 sena. Southgate, eks player tal-Ingilterra, se jie[u post Stuart Pearce. Dan tal-a[[ar, f’:unju li g[adda [alla lit-tim wara li l-Ingli]i sfaw eliminati millKampjonati Ewropej. L-Ingli]i tilfu kull log[ba fil-fa]i tal-gruppi. F’Lulju ta’ sena ilu Southgate [alla lkariga ta’ Kap tas-Settur talI]vilupp ta]-}g[a]ag[ fi [dan l-FA Ingli]a. “Ninsab ferm e//itat biex nibda na[dem mal-players Ingli]i,” qal Southgate hekk kif [ar;et din l-a[bar. Mattim nazzjonali Ingli] Southgate lag[ab 57 darba filwaqt li fil-karriera tieg[u lag[ab ma’ diversi klabbs fosthom Crystal Palace, Aston Villa u Middlesbrough. Fl-1996 Southgate kien parti mill-iskwadra nazzjonali li [adet sehem fil-Kampjonati

Ewropej u kien hu l-player li falla l-penalty kru/jali fissemi finali kontra l-:ermanja. Dik il-partita kienet intlag[bet prorpju f’Wembley. Barra minn hekk Southgate kien ukoll inklu] fl-iskwadri nazzjonali li lag[bu fil-fa]i finali tat-Tazza tad-Dinja tal-1998 fi Franza u fil-Kampjonati Ewropej tas-sena 2000 li kienu saru fil-Bel;ju u flOlanda. Fl-2011 Southgate kien ukoll parti mill-istaff talkow/ing tat-tim nazzjonali waqt it-Tazza tad-Dinja ta’ timijiet ta’ ta[t l-20 sena. L-ewwel log[ba ta’ Southgate mat-tim nazzjonali Ingli] ta’ ta[t l-20 sena se tkun il-log[ba valida mirrawnd ta’ kwalifikazzjoni g[all-Kampjonati Ewropej tal-2015 kontra l-Moldova. Din il-log[ba tintlag[ab fil-5 ta’ Settembru fil-Madejski Stadium. Ebat ijiem wara lIngli]i jilag[bu kontra lFillandja.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

30 Sport KAMPJONAT BOV PREMIER

Tispikka Valletta kontra Hibernians Bejn illum u g[ada tintlag[ab it-tieni ;urnata talkampjonat BOV Premier u bla dubju l-aktar log[ba li tispikka se tkun dik ta’ g[ada bejn Valletta u Hibernians. Dawn it-tnejn bdew l-impenji tag[hom b’reb[a ;img[a ilu. Il-Beltin, anke jekk lag[bu g[al [in twil b’10 players xorta wa[da reb[u 2-1 kontra Mosta filwaqt li Hibernians kellhom jistennew sal-a[[ar sekondi biex reb[u d-derby kontra Tarxien Rainbows bi skor ta’ 1-0. Fil-log[ba kontra Mosta tke//a Edmond Agius u dan ;ie sospi] ]ew; partiti millKummissarju tad-Dixxiplina tal-MFA. Dan ifisser li Agius, minbarra li se jitlef il-log[ba ta’ g[ada se jitlef dik ta’ ;img[a o[ra kontra r-rivali Floriana. It-team manager ta’ Valletta, Gerald Ellul ukoll ;ie sospi] log[ba. Hibernians reb[u b’gowl fla[[ar sekonda kontra Tarxien u dan il-gowl skurjah Edison Luis dos Santos ‘Tarabai’. IlPawlisti, li din is-sena huma mmexxija minn Branco Nisevic huma bla dubju wie[ed mill-akbar favoriti g[ar-reb[ tat-titlu. Sta;un ilu dawn spi//aw it-tieni filwaqt li l-Beltin spi//aw it-tielet. Intant, illum jintlag[bu total ta’ erba’ partiti. I/-champions Birkirkara jiltaqg[u kontra Sliema f’Ta Qali filwaqt li qabilhom ikun hemm illog[ba bejn Qormi u Naxxxar.

Il-Programm Illum Ta’ Qali

6.30pm Qormi vs Naxxar Lions 8.30pm Birkirkara vs Sliema Wanderers

Victor Tedesco Stadium 6.30pm Balzan vs Rabat Ajax 8.45pm Floriana vs Tarxien

Il-{add 25 ta’ Awwissu Ta’ Qali

6.30pm Mosta vs Vittoriosa Stars 8.30pm Hibernians vs Valletta

:img[a ilu Birkirkara bdew id-difi]a tat-titlu b’reb[a ta’ 21 kontra Rabat Ajax u l-eroj tal-Karkari]i kien l-akkwist il;did Frank Temile li skurja ]]ew; gowls. Dan, flimkien ma’ Demba Toure hu mistenni jer;a’ jibda fl-attakk kontra Sliema, tim li fl-ewwel log[ba tieg[u reba[ fa/ilment bi skor ta’ 4-0 kontra Qormi. Ta’ min ifakkar li Birkirkara, kontra Sliema se jkollhom lid-difensur Edward Herrera nieqes min[abba li dan ;ie sospi] log[ba g[ax i//ertifikat mediku li ppre]enta lill-MFA ma kienx validu. Bla dubju n-nuqqas taddifensur internazzjonali Malti

Valletta u Hibernians se jkunu qed ifittxu li jkomplu minn fejn [allew ;img[a ilu meta g[ada jilag[bu kontra xulxin

]gur li se jin[ass g[at-tim ta’ Pawlu Zammit.

Konfermata d-de/i]joni

Wie[ed irid jara x’se tkun ir-reazzjoni tal-players ta’ Floriana wara li matul il;img[a [ar;et l-a[bar li s-sitt punti li tnaqqsulhom ;ew konfermati. Il-Bord tal-Li/enzji tal-MFA naqqas sitt punti lil Floriana min[abba li dawn ma [allsux flus dovuti lil Birkirkara fil-[in stipulat lilhom mill-MFA. Illum Floriana jilag[bu kontra Tarxien u b[alissa dawn qeg[din b’-5 wara li ;img[a ilu ;ew draw 1-1 kontra t-tim neo-promoss ta’ Naxxar Lions. Wie[ed jista’ jg[id li

dan kien pass falz min-na[a ta’ Floriana li minkejja li ddominaw kontra Naxxar ma [adux it-tliet punti. Tarxien, b[al Floriana, jistg[u j[ossuhom sfortunati li fl-ewwel log[ba tag[hom ma ;abrux punti wara li tilfu fla[[ar minuta kontra Hibs. Intant, illejla f’Ta Qali, Qormi jilag[bu kontra Naxxar u wie[ed jistenna partit bilan/jata. Naxxar [adu draw ta’ 1-1 kontra Floriana filwaqt li wie[ed jistenna reazzjoni min-na[a ta’ Qormi li ;ew umiljati minn Sliema meta tilfu 4-0. Illejla fil-Victor Tedesco Stadium jilag[bu wkoll Balzan kontra Rabat. Balzan bdew l-

impenji tag[hom bi draw kontra Vittoriosa filwaqt li Rabat tilfu kontra Birkirkara. Ta’ min jinnota li Balzan se jkollhom lil Aaron Agius nieqes min[abba li dan tke//a kontra Vittoriosa u konsegwenza ta’ dan ;ie sospi] ]ew; log[biet. B’hekk, Agius mhux biss se jitlef il-log[ba kontra Rabat imma anke dik kontra Birkirkara. Barra minn hekk dan il-player tne[[a minn captain tat-tim. G[ada Vittoriosa jilag[bu ttieni log[ba tag[hom filPremier meta jaffrontaw lil Mosta. Mosta se jkollhom lil Joel Toe sospi] min[abba li //ertifikat mediku li ppre]enta lill-MFA kien invalidu.

FUTBOL

FUTBOL

Raul jer;a’ jilbes il-flokk ta’ Real

}ew; uffi/jali sospi]i g[al g[omorhom

Tard l-Erbgha filg[axija. l-eks player le;;endarju ta’ Real Madrid, Raul Gonzalez re;a’ libes il-flokk ta’ Real Madrid. Raul, li llum-il ;urnata g[andu 36 sena b[alissa qed jilg[ab mal-klabb tal-Qatar Al-Saad u dawn lag[bu partita ta’ [biberija fil-finali tat-Tazza Santiago Bernabeu. Raul lag[ab taqsima ma’ Real u taqsima ma’ Al-Saad. Ma’ Real libes il-flokk bin-numru 7,

numru li hu marbut mal-karriera tieg[u li kellu mal-klabb Madrilen. Raul sab ix-xibka flewwel taqsima waqt li kien qed jilg[ab mattim ta’ Real u mal-gowl il-grawnd kollu sploda f’ewforija. Fi tmiem it-taqsima Raul g[adda l-flokk binnumru 7 lura lill-winger Cristiano Ronaldo u fi tmiem il-log[ba dan ;ie merfug[ fuq l-idejn mill-players ta’ Real.

Il-UEFA [abbret li l-Bord tal-Kontroll issospendiet ]ew; uffi/jali g[al g[omorhom wara li dawn instabu [atja li ppruvaw jimmanipulaw partiti mirrawnd ta’ kwalifikazzjoni tal-Europa League. Dawn huma r-referee millArmenja Andranik Arsenyan u l-assistent Hovhannes Avagyan. Skont il-UEFA, dawn ippruvaw jimmanipulaw it-tieni leg tal-log[ba bejn FC Inter Turku u Vikingur, log[ba li dawn tal-a[[ar reb[u bi skor ta’ 1-0. Clarke jikkonferma l-a[bar ta’ Anelka Il-manager ta’ West

Bromwich Albion Steve Clarke ikkonferma r-rapporti fil-midja Ingli]a li nhar il{amis qalu li dan il-player se jirtira mill-futbol. Skont dawn ir-rapporti Anelka qabad u [alla sessjoni ta’ ta[ri; fost il-;img[a u av]a Raul (xellug) re;a’ lag[ab ma’ Real

lil s[abu li se jirtira. Clarke /a[ad din l-a[bar u qal li Anelka ma kellux xi argumenti mieg[u jew ma’ xi players waqt is-sessjoni ta’ ta[ri; u qal li r-ra;uni g[aliex dan kien se jirtira hi g[ax dan l-a[[ar miet la;ent tieg[u, Eric Manasse. L-istess Clarke qal li lklabb se j[alli lil Anelka ja[sibha sew qabel ma jirtira b’mod uffi/jali. Coates sta;un barra Id-difensur ta’ Liverpool Sebastian Coates x’aktarx se jitlef kwa]i l-ista;un kollu wara li we;;a’ rkopptu. Dan id-difensur mill-Urugwaj kien qed jilg[ab mat-tim nazzjonali f’partita kontra l-:appun meta we;;a’ serjament. Din l-injury hi wa[da ferm simili

g[al dik li kien sofra Martin Skrtel is-sena li g[addiet. Coates ing[aqad ma’ Liverpool fl-2011 u minn dakinhar ’l hawn lag[ab 12-il darba fil-kampjont.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

Sport 31 WATERPOLO

San :iljan punt bog[od mir-reb[ tat-titlu Minn Stewart Said

Exiles Ferretti.......................9 San :iljan Sir Alex............14 (1-3),(2-6),(2-3),(4-2)

San :iljan jinsabu punt bog[od mill-Kampjonat meta meritatament g[elbu lil Exiles Ferretti 14-9. It-tim ta’ Sergio Afric deher sa minn kmieni f’kontroll tal-partita u qatt ma dehru f’periklu li setg[u jitilfu l-punti. B’hekk jistennew la[[ar partita b’tensjoni kbira bl-g[an li jtemmu l-istennija g[al Kampjonat li ilu nieqes 18-il sena minn San :iljan. G[al Exiles din kienet telfa o[ra u jistennew l-a[[ar konfront forsi jispi//aw il-kampjonat b’xi punti. San :iljan reb[u l-ewwel sessjoni 3-1 meta wara li Julian Rizzo Naudi po;;a lil Exiles fil-vanta;;, gowls minn Biros, Avramovic u Gialanze

dawru l-iskor. San :iljan komplew ikabbru l-vanta;; fit-tieni sessjoni b’doppjetti minn Zammit u Avramovic u Dino Zammit u Biros. San :iljan g[alqu l-partita meta reb[u wkoll it-tielet sessjoni biex fet[u distakk ta’ seba’ gowls. L-a[[ar sessjoni kienet biss formalita’ b’Exiles jag[mlu l-iskor iktar rispettabli biex finalment San :iljan reb[u l-partita u jistennew la[[ar partita b’[erqa li jerb[u l-kampjonat. Exiles: I. Bugeja, J. Rizzo Naudi (2), S.Vassallo, D. Pace Lupi, N. Portelli, A. Radovic (2), J. Spiteri Staines (1), V. Cupic (2), L. Borg, P. Borg, S. Galea Pace, D. Borg, K. Lanzon (1) San :iljan: D. Camilleri, J.C. Cutajar, C. Gialanze (1),

K. Galea (2), K. Dowling, M. Zammit (3), M. Avramovic (3), A. Bianchi, C. Spiteri DeBarro, P. Biros (3), P. Fava, D. Zammit (2), J. Sammut Referees: Domenico Rotondano, Peter Balzan

Ix-Xlukkajri jiksbu l-ewwel reb[a tal-ista;un Marsaxlokk.........................16 Ta’ Xbiex Amigos ..............13 (7-4),(2-3),(4-4),(3-2)

Marsaxlokk ASC kisbu lewwel reb[a tal-ista;un meta f’konfront bilan/jat g[elbu lil Ta’ Xbiex Amigos 16-13. Marsaxlokk kwa]i kienu dejjem minn fuq u l-prestazzjonijiet tal-a[wa Kovacs kienu ta’ g[ajnuna kbira bi]-]ew; plejers jiskorjaw [ames gowls kull wie[ed. Marsaxlokk kellhom lil Kurt Grech nieqes fil-

waqt li neqsin g[al Ta’ Xbiex kien hemm Keith Galea u Yuri Szeles. Marsaxlokk reb[u l-ewwel sessjoni 7-4, b’Peter Kovacs jispikka b’poker. Il-vanta;; ta’ tliet gowls ni]el g[al tnejn b’ Ta’ Xbiex jerb[u t-tieni sessjoni biex sal-mistrie[ ixXlukkajri kienu 9-7 minn fuq. Marsaxlokk baqg[u j]ommu l-vanta;; bit-tielet sessjoni tispi//a f’parita’. Dan wara li Ta’ Xbiex irkupraw bi tliet gowls ming[ajr risposta wara li kienu fi ]vanta;; ta’ [ames gowls. Ta’ Xbiex sa[ansitra g[amlu l-iskor indaqs i]da Marsaxlokk wie;bu bi tliet gowls biex reb[u l-partita 16-13. Marsaxlokk: M. Scerri, L. Friggieri, M. Agius, E. Meli (2), K. Mock (2), A. Galea, C. Bugeja (1), R. Kovacs (5), P.

Kif Jinsabu Premier L R D T F K Pti

San :iljan Neptunes Sliema Sirens Exiles

11 10 11 9 11 6 10 2 11 0

Valletta Marsacala Otters Ta’ Xbiex Marsaxlokk

11 10 0 1 155 86 30 11 7 0 4 129 116 21 10 4 2 4 95 117 14 11 3 1 7 134 148 10 11 1 1 9 111157 4

1 Divi]joni

0 1 159 132 0 2 169 91 0 5 139 118 0 8 97 149 0 11 90 152

30 27 18 6 0

L R D T F K Pti

Kovacs (5), T. Camilleri (1), J. Fenech, G. Zammit Ta’ Xbiex: L. Borg, L. Pace, And. Galea (4), Ant. Galea (1), S. Cini (1), M. Asciak, C. Pace, M. Paris (2), P. Paris, P. Markoch (3), R. Attard (2), O. Zammit, Referees: Massimo Angileri, S. Licari.

FORMULA 1

FUTBOL

Vettel l-iktar velo/i minkejja li sparalu tyre

Mi/[ud l-appell ta’ Lazio

It-tyres Pirelli re;g[u kienu fl-a[barijiet il-biera[ fl-ewwel testijiet ta’ provi g[all-Grand Prix tal-Bel;ju l-{add li ;ej fittrack ta’ Spa Francorchamps. Protagonista kien Sebastien Vettel li kien l-iktar velo/i minkejja li sparalu wie[ed mittyres ta’ wara waqt it-tieni sessjoni ta’ wara nofsinhar. Id-ditta Pirelli li kellhom jinfurzaw it-tyres tag[hom wara s-serje ta’ splu]jonijiet ta’ tyres waqt il-Gran Prix tarRenju Unit, qalet li Sebastien Vettel kellu puncture u se jaraw x’ikkaw]a dan. Fl-a[[ar Grand Prix, dak tal-Ungerija li sar qabel il-waqfa ta’ tliet ;img[at tas-sajf, it-tyres Pirelli dehru li wrew titjib kbir, i]da l-in/ident tal-biera[

re;a’ xe[et dubji serji fuq laffidabilita ta’ dawn it-tyres. Vettel fl-ewwel sessjoni kiseb l-a[jar [in ta’ minuta u 49.331 fejn wara bidu m/ajpar [ar;et xemx ti]re;. It-tieni Red Bull talAwstraljan Mark Webber kienet l-iktar velo/i, bit-tielet post miksub mill-Fran/i] Romain Grosjaen. Fernando Alonso li jinsab fit-tielet post fil-klassifika ;enerali u kien iktar velo/i mi]-]ew; Force India ta’ Paul Di Resta u Adrian Sutil. Fis-sessjonijiet ta’ wara nofsinhar kemm Jenson Button kif ukoll Sergio Perez urew progress. Perez kien firraba’ po]izzjoni wara li kiseb it-tmien post fis-sessjoni ta’

filg[odu. Kimi Raikkonen li jinsab fit-tieni post tal-klassifika b’distakk ta’ 38 punt milleader Sebastien Vettel deher f’sikktu wara li l-{amis [assar il-konferenza tal-a[barijiet g[ax kien ma jifla[x. Hemm [afna spekulazzjonijiet fuq il-futur ta’ Raikkonen fejn qed jissemma li jista’ jing[aqad ma’ Red Bull minflok Mark Webber jew ma’ Ferrari minflok Felipe Massa. Lewis Hamilton rebbie[ tala[[ar Grand Prix fl-Ungerija u li jidher li jista’ jkun l-ikbar theddida g[al Vettel g[allkumplament tal-ista;un, kiseb il-15-il post fis-sessjoni ta’ filg[odu u t-12-il post fissessjoni ta’ wara nofsinhar.

Mekkani/i je]aminaw ir-rota ta’ wara tal-vettura Red Bull ta’ Vettel

Lazio tilfu l-appell tag[hom kontra l-g[eluq tal-Curva Nord, u b’hekk din il-kurva wara l-lasta se tibqa’ mag[luqa nhar il-{add g[allog[ba inawgurali tas-Serie A kontra Udinese. Lazio ng[ataw din issospensjoni wara li l-partitarji tag[hom wettqu abbu]i razzjali kontra plejers ta’ kulur ta’ Juventus waqt il-final tasSuper Cup li ntlag[bet flOlimpico nhar il-{add li g[adda. Matul il-final tas-Super Cup li Juventus reb[u 4-0 bi tliet goals fi spazju ta’ [ames minuti kmieni fit-tieni taqsima, il-partitarji ta’ Lazio kienu mwissija g[add ta’ drabi minn fuq l-ispeakers tal-

istadium biex ma jkomplux jabbu]aw razzjalment, l-iktar fil-konfront ta’ Paul Pogba, Kwadwo Asamoah u d-difensur Taljan Angelo Ogbonna. Dan kien l-a[[ar in/ident mill-partitarji ta’ Lazio li g[andhom reputazzjoni ta’ partitarji tal-lemin estrem. Flista;un li g[adda Lazio kienu kostretti li jilag[bu ]ew; log[biet mill-Europa League fi stadium vojt wara tg[ajjir razzjali fil-konfront ta’ plejers ta’ Borussia Moenchengladbach. Anki qabel il-log[ba millistess kompetizzjoni kontra Tottenham Hotspur, partitarji ta’ Lazio kienu involuti f’tislim faxxista u kant anti-semitiku.

FUTBOL

Boateng se jirritorna g[al Ghana Il-plejer ta’ AC Milan Kevin Prince Boateng [abbar li jixtieq jirritorna jilg[ab g[at-team nazzjonali tal-Ghana, ftit ;img[at qabel log[ba ferm importanti mill-fa]i ta’ kwalifikazzjoni g[atTazza tad-Dinja kontra }ambja. Boateng kiteb lillFederazzjoni tal-Ghana fejn infurmahom bid-de/i]joni li jrid jilg[ab g[all-pajji]u, u lFederazzjoni wie;bet lura li laqg[et bil-fer[a din l-a[bar. Dan minkejja li Kevin Prince Boateng prattikament warrab lit-team nazzjonali wara t-Tazza tad-Dinja 2010. Ghana b[alissa jinsabu jissieltu g[al post fil-fa]i finali tat-Tazza tad-Dinja 2014 filBra]il fejn bi draw kontra }ambja jikkwalifikaw g[allplayoffs li jintlag[bu bejn Ottubru u Novembru. Kevin Prince Boateng twieled il-:ermanja minn missier mill-Ghana u omm

:ermani]a, u wara li kien lag[ab mal-:ermanja fil-kategorija juniors, g[a]el il-Ghana ftit ;img[at qabel it-Tazza tadDinja tal-Afrika t’Isfel. {u Kevin Prince, Jerome g[a]el li jilg[ab mal-:ermanja. Kevin Prince u Jerome huma ulied listess missier i]da minn ommijiet differenti. I]da f’Novembru 2011 kif kienet riesqa t-Tazza tanNazzjonaijiet Afrikana kien kiteb lill-Federazzjoni talGhana fejn kien qalilhom li mhux interessat li jilg[ab iktar mat-team nazzjonali tal-Ghana. Hu tilef ukoll it-Tazza Afrikana ta’ din is-sena, fejn fi]-]ew; edizzjonijiet il-Ghana temmet fil-fa]i tas-semi finali. Kevin Prince Boateng lag[ab disa’ log[biet g[all-Ghana u issa, wara din id-de/i]joni, jista’ jissejja[ g[al-log[ba importanti kontra }ambja fis-6 ta’ Settembru.


Is-Sibt, 24 ta’ Awwissu, 2013

32 Lokali

Fl-okka]joni tal-Festa ta’ San Bartilmew ta’ {al G[arg[ur id-dilettanti tan-nar tal-G[aqda tan-Nar San Bartilmew din is-sena [admu raddiena kbira li d-dijametru tag[ha hu 80 pied waqt li mill-art sal-qu//ata hi g[olja 120 pied. Din ir-raddiena hi akbar minn raddiena o[ra kbira li l-istess g[aqda tan-nar [admet b’su//ess is-sena li g[addiet. L-im[u[ warajha huma Roberto Gauci u s[abu. Fir-ritratt me[ud minn Paul Mamo minn tarf ir-ra[al ta’ {al G[arg[ur ir-raddiena qab]et l-g[oli tal-koppla tal-Knisja tal-istess ra[al. Ir-raddiena se tin[araq il-lejla fil-11.30 p.m. waqt l-ispettaklu tan-nar tal-art Wheels on Fire. G[ada hi l-;urnata tal-festa ta’ San Bartilmew f’{al G[arg[ur.

Kandidat u eks kunsillier Laburista f’attakk kontra Cecilia Malmstrom Ikomplu l-attakki minn esponenti Laburisti fil-konfront tal-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmstrom. Fl-eqqel tal-kri]i tal-vapur Salamis, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien ikkummenta li Malmstrom imissha tie[u lil dawn l-immigranti f’pajji]ha, ji;ifieri l-I]vezja. Kumment li feta[ il-bibien g[al numru ta’ nies li nfexxew jiktbu u jinsulentaw lill-Kummissarju Ewropew bi kliem oxxen fuq il-pa;na tag[ha fuq Facebook. Issa jidher li anki esponenti ewlenin ma qag[dux lura minn dawn it-tip ta’ attakki. L-a[[ar wie[ed kien Alfred Grima, eks kunsillier tal-Partit

Laburista f’San Pawl il-Ba[ar u kandidat f’isem il-Partit Laburista fl-a[[ar elezzjoni ;enerali fuq it-12-il Distrett. Fil-fatt fuq il-pa;na tieg[u fuq Facebook, Grima ippubblika link ma’ storja fuq il-portal timesofmalta.com dwar attakk fuq politiku taloppo]izzjoni }vediza li sfat attakkata u midruba f’attentat ta’ [tif minn ir;iel Somali armati. Bi Grima jikkummenta: “hija [asra li ma kontx int Cecilia Malmstrom.” Il-kumment ta’ Grima kien irrappurtat minn diversi siti fosthom maltarightnow.com u Grima fil-pront iwie;eb li l-gazzetti mhux se jag[lqulu [alqu.

Dak li kiteb Alfred Grima fuq is-sit so/jali facebook.com

I]da iktar tard matul il;urnata, wara li da[lu diversi kummenti jikkundannaw id-

diskors tieg[u, Grima re;a’ kiteb fuq il-pa;na tieg[u fuq Facebook u qal li wara li rri-

fletta, irrealizza li “l-kumment kien wie[ed ]ejjed u pubblikament sku]a ru[u.”

Il-Prim Ministru qed ja[sad dak li ]era’ hu stess Il-kummenti li g[amel il-kandidat tal-Partit Laburista Alfred Grima huma ri]ultat tal-azzjonijiet li [a l-Prim Ministru Joseph Muscat li qed ja[sad dak li ]era’ hu stess wara li pprova jwettaq pushback illegali u l-attakk li kien g[amel hu stess fuq il-Kummissarju Malmstrom. Dan qalu l-Partit Nazzjonalista fi stqarrija b’referenza g[all-kumment tal-kandidat Alfred Grima li

rrefera g[al attentat ta’ [tif li fih politiku }vedi]a sfat il-mira ta’ attentat ta’ [tif u xtaq li minflokha kien hemm il-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmstrom. Il-PN kompla li dawn it-tip ta’ stqarrijiet huma deplorevoli u l-ag[ar tip ta’ politika. Li l-Partit Laburista j[ossu komdu ju]a lingwa;; u attakki oxxeni jkompli jikkonferma li l-mod kif Muscat qed jindirizza din l-isfida qed iwassal biex

media•link COMMUNICATIONS

jin]erg[u i]-]enofobija u r-razzi]mu f’pajji]na. L-istqarrija ttemm li mhux bi]]ejjed li jsiru apolo;iji wara stqarrijiet b[al dawn u l-Prim Ministru hu mistenni jie[u azzjoni konkreta fil-konfront tal-kandidat Alfred Grima u kull min ju]a lingwa;; u azzjonijiet simili. Jekk ma ji[ux azzjoni, il-Prim Ministru Muscat ikun qed jer;a’ jikkonferma li kollox jg[addi.

2013 08 24  
2013 08 24  
Advertisement