Page 1

€0.55

Numru 13,517

Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

Talba biex l-Awditur :enerali jinvestiga nd[il fl-g[oti ta’ kuntratti

Ir-rappre]entanti talOppo]izzjoni fi [dan ilKumitat g[all-Kontijiet Pubbli/i ilbiera[ g[amlu talba lill-Awditur :enerali biex jinvestiga l-pro/ess tal-g[a]la ta’ ditta ta’ avukati biex tag[ti pariri legali lillPrivatisation Unit filpro/ess tas-sej[a g[allEspressjonijiet ta’ Interess fl-g[oti ta’ ]ew; li/enzji ta’ casinos. L-Oppo]izzjoni qed tag[mel din is-sej[a wara li l - Ministru g[all Ekonomija , Investiment u Intrapri]i ]g[ar Chris Cardona ammetta li intervjena b ’ mod dirett u ordna tibdil fir - ri]ultat finali ta ’ dan il - pro/ess . Fil - ;img[at li g[addew , ;ie rrapportat li l - Privatisation Unit g[amlet sej[a g[all offerti g[as - servizzi professjonali ta ’ ditta ta ’ avukati biex tag[ti pariri legali fil - pro/ess tas sej[a g[all Espressjonijiet ta ’ Interess fl - g[oti ta ’ ]ew; li/enzji ta ’ casinos , wa[da f’ Malta u l - o[ra f ’ G[awdex . Wara li ;ie konklu] il pro/ess tal - g[a]la tad ditta ta ’ avukati , il Ministru g[all Ekonomija , Investiment

u Intrapri]i ]g[ar [a de/i]joni wa[du li jbiddel il - kriterji tal g[a]la . B ’ ri]ultat ta ’ din id de/i]joni , issostitwixxa d - ditta mag[]ula mill Privatisation Unit skont il - kriterji stabbiliti qabel ma beda l-pro/ess, ma’ ditta o[ra tal-preferenza tieg[u. Jidher ukoll li lMinistru nduna li ma kellux il-poter biex iwettaq dan it-tibdil, u g[alhekk talab lillMinistru tal-Finanzi biex jissanzjona d-de/i]joni tieg[u billi injora g[al kollox il-pro/ess li kien sar u talab lapprovazzjoni g[al direct order lillkumpanija tal-g[a]la tieg[u. Ir-rappre]entanti talOppo]izzjoni fi [dan ilKumitat g[all-Kontijiet Pubbli/i Tonio Fenech, Claudio Grech u Kristy Debono talbu lillAwditur :enerali biex jinvestiga dan l-ind[il dirett fl-g[oti ta’ kuntratti pubbli/i minn Ministru tal-Gvern. Min-na[a tag[homilmembri ta-Gvern f’dan il-kumitat sa[qu li din linvestigazzjoni g[andha ti;i esti]a g[allAmministrazzjoni pre/edenti.

Il-karozzi ma[ruqa li nstabu fil-Qawra. Il-Pulizija qed tinvestiga karozza li setg[et intlaqtet mill-karozza li u]aw il-[allelin wara li taw in-nar lill-karrozzi (Ritratt> Michael Ellul)

Jinsterqu aktar minn £10,000 f’hold-up }ew;t ir;iel armati u b’wi//hom mg[otti lbiera[ filg[odu serqu aktar minn £10,000 waqt hold-up f’nofs ta’ triq fil-Qawra. Is-serqa se[[et f’Dawret ilQawra g[all-[abta tal-g[axra nieqes kwart meta l-ir;iel waqfu bil-karozza f’nofs ta’ triq u mblukkaw ilVolkswagen Jetta, li kienet misjuqa minn ra;el Malti ta’ 54 sena minn Bir]ebbuga. Huma fet[ulu l-bieba,

[adulu l-basket bil-flus kif ukoll i/-/wievet tal-karozza u [arbu mill-post bil-karozza tag[hom. L-istess karozza, li kellha pjan/i ta’ re;istrazzjoni li kienu rappurtati misruqa fil;img[at li g[addew millMosta, ng[atat in-nar ftit tal[in wara [dejn il-knisja talQawra. {ames karozzi o[ra wkoll ;arrbu [sarat konsiderevoli fin-nirien. Sorsi qalulna li aktarx i]-

L-E;ittu

Futbol

Il-pajji] f’xifer gwerra /ivili bi ;lied vjolenti fit-toroq tal-Kajr u bliet o[ra

Illum jibda l-kampjonat BOV Premier u /-champions Birkirkara jibdew jiddefendu t-titlu kontra Rabat Ajax

Ara pa;na 12

Ara pa;na 30

]ew;t ir;iel kellhom karozza o[ra fil-post sabiex ja[arbu. Fil-fatt huma laqtu karozza BMW blu li kienet ipparkajta fil-post fejn ing[atat in-nar il-karozza lo[ra. Il-karozza tal-vittma t[alliet f’nofs ta’ triq, bilkonsegwenza li n[oloq traffiku qawwi. Il-Pulizija g[addeja b’rondi u tfittxijiet g[a]-]ew;t ir;iel li wettqu dan il-hold-up.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

2 Lokali

Fil-periklu tal-mewt wara [abta ma’ xarabank f’{al G[axaq

Ra;el imtajjar fil-Fgura

Ra;el ta’ 38 sena qed ji;;ieled g[al [ajtu fl-Isptar Mater Dei wara li l-{amis filg[axija ttajjar minn karozza fil-Fgura. Ir-ra;el, li huwa minn Hal Tarxien ittajjar minn karozza tattip Hyundai Excel li kienet qed tinsaq minn ;uvni ta’ 21 sena minn {a]-}abbar. L-in/ident se[[ g[all-[abta tat-tmienja u nofs ta’ filg[axija fi Triq {a]-}abbar, it-triq prin/ipali talFgura. Ir-ra;el ittie[ed l-isptar b’ambulanza fejn ;ie //ertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt.

Spi]eriji li jift[u g[ada VALLETTA: Royal Pharmacy, 271 Triq ir-Repubblika; IL-{AMRUN: Lister Pharmacy, 678 Triq il-Kbira San :u]epp; {AL QORMI: Anici Pharmacy, Triq Anici; BIRKIRKARA: Fleur-de-Lys Pharmacy, 32 Triq Fleur-deLys; L-IMSIDA: Regional Pharmacy, Triq E.H. Furse; SAN :WANN: Lourdes Pharmacy, Triq in-Naxxar; TASSLIEMA: Drug Store: Anglo Maltese Dispensary Ltd., 382 Triq Manwel Dimech; {’ATTARD: M4 Pharmacy, Triq ilLinja; IN-NAXXAR: Naxxar Pharmacy, Vjal il-21 ta’ Settembru; BU:IBBA: Promenade Pharmacy, Triq il-Korp tal-Pijunieri; {AL TARXIEN: Theresa Jo Pharmacy, 3A Triq Xintill; IL-FGURA: Alpha Pharmacy, Triq Bormla k#m Vjal il-Kottoner; MARSASKALA: San Tumas Pharmacy, Triq il-Qaliet k#m Triq il-Lampuka; {AL G{AXAQ: Beta Pharmacy, 50#52 Triq Santa Marija; L-IMQABBA: Mqabba Central Pharmacy, 5 Triq Santa Katerina; {A}-}EBBU:: Santa Marija Pharmacy, 40 Triq l-G[asfura; RABAT: Ideal Pharmacy, 63 Triq il-Kbira; VICTORIA: Ta/-?awla Pharmacy, Triq is-7 ta’ :unju 1919; XEWKIJA: Gozo Chemists, Triq l-Im;arr.

It-Temp

UV INDEX

9

IT-TEMP> Xemxi VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: {afif g[al moderat mill-Majjistral li jsir [afif BA{AR> {afif g[al moderat li jsir [afif IMBATT> Baxx mill-Grigal li jsir ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 32˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 428.3 mm IX-XEMX> Titla’ fis-06.21 u tin]el fis-19.51

:uvni ta’ 21 sena mill-Gudja jinsab filperiklu tal-mewt wara li l-{amis filg[axija kien involut f’in/ident tat-traffiku fil-Bypass ta’ {al G[axaq. Il-;uvni kien riekeb f’karozza Peugeot 205 misjuqa minn ;uvni ta’ 22 sena mi]-}ejtun. Waqt li l-karozza kienet qed tinstaq fid-

direzzjoni ta’ Bir id-Deheb [abtet ma’ karozza tal-linja, li kienet qed tinstaq minn mara ta’ 55 sena min-Naxxar. Mal-[abta li se[[et g[all-[abta tal-5.45 p.m., i]-]ew; ;uvintur sofrew ;rie[i gravi, b’dak mill-Gudja jinsab fil-periklu li jitlef [ajtu.

:lieda bejn [bieb t[alli wie[ed b’feriti gravi f’rasu Ra;el ta’ 38 sena minn San Pawl il-Ba[ar sofra ;rie[i gravi f’rasu waqt argument ja[raq ma’ [abib tieg[u, li nqala’ waqt li dawn kienu qed ida[[lu l-karozzi tag[hom filgaraxx wara li kienu qattg[u

nofs ta’ nhar flimkien. Il-;lieda se[[et g[all-[abta tat-8.15 p.m. fi Triq San Pawl il-Ba[ar, fl-istess lokalità. Jidher li hekk kif l-ir;iel kienu qed ida[[lu l-karozzi fil-garaxx inqala’ argument u

dawn spi//aw fl-idejn. Irra;el l-ie[or, ta’ 48 sena li joqg[od {a]-}ebbu; ma sofra l-ebda ;rie[i. Il-Pulizija qalet li din linformazzjoni tawha l-ir;iel stess meta ;ew interrogati.

Tfajla tinqabad tisraq basktijiet tal-g[awwiema minn sur;ent ‘off-duty’ Sur;ent ma;;ur off-duty ma baqg[etx lura milli tie[u lpassi ne/essarji biex tfajla ;iet arrestata f’Jum Santa Marija wara li din kienet qed tisraq basktijiet ta’ xi g[awwiema fil-Bajja ta’ San Tumas. Kien g[all-[abta tal-5.30 ta’ waranofsinhar li s-Sur;ent Ma;;ur rat lit-tfajla tisraq u

kien biss ftit tal-[in wara li din tat deskrizzjoni tat-tfajla lill-Control Room talKwartieri :enerali tal-Pulizija bir-ri]ultat li uffi/jali talPulizija tal-Rapid Intervention Unit li kienu qeg[din fuq ronda fl-in[awi, arrestawha fi Triq il-Gardiel f’Marsaskala.

Dan kien it-tieni ka] ta’ din ix-xorta f’jumejn wara li sur;ent li wkoll ma kienx xog[ol, arresta ra;el li kien qed jisraq mill-basket tieg[u waqt li kien qed jg[um filBajja ta’ Tas-Sliema jum biss qabel, fl-14 ta’ Awissu g[all[abta tas-sag[tejn ta’ waranofsinhar.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena IS-SIBT L-og[la 32˚C L-inqas 23˚C

IL-{ADD L-og[la 33˚C L-inqas 23˚C

IT-TNEJN L-og[la 33˚C L-inqas 23˚C

IT-TLIETA L-og[la 33˚C L-inqas 23˚C

L-ERBG{A L-og[la 32˚C L-inqas 22˚C

UV

UV

UV

UV

UV

9

9

8

8

8

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 31˚C xemxi, Frankfurt 27˚C xemxi, Tel Aviv 31˚C xemxi, Amsterdam 23˚C ftit imsa[[ab, Milan 27˚C ftit imsa[[ab, Tripli 31˚C xemxi, Istanbul 31˚C ftit imsa[[ab, Ateni 34˚C xemxi, Lisbona 27˚C xemxi, Londra 20˚C imsa[[ab, Vjenna 25˚C xemxi, Berlin 25˚C xemxi, Madrid 33˚C ftit imsa[[ab, Zurich 26˚C ftit imsa[[ab, Brussell 17˚C ftit imsa[[ab, Moska 22˚C imsa[[ab, Munich 24˚C xemxi, il-Kajr 35˚C xemxi, Pari;i 29˚C ftit imsa[[ab, Dublin 18˚C imsa[[ab, Bar/ellona 30˚C ftit imsa[[ab, Tune] 30˚C ftit imsa[[ab, St. Petersburg 20˚C xemxi, Al;eri 31˚C xemxi, Ruma 30˚C xemxi, Kopen[agen 18˚C imsa[[ab, Stokkolma 21˚C ftit imsa[[ab.

Il-Gvern beda [idma biex iwettaq ]ew; mi]uri so/jali kbar li wieg[ed fil-programm elettorali. Permezz ta’ din il-[idma l-Gvern ried li kul[add ikollu jedd li jie[u [sieb sa[[tu bl-g[ajnuna tat-tabib li jag[]el hu. Ilmira tal-Gvern kienet li g[al dan is-servizz i[allas l-istat. Mi]ura o[ra kienet it-twaqqif ta’ sistema li permezz tag[ha l-medi/ini essenzjali ordnati mit-tobba jkunu jistg[u jin;abru mill-ispi]erija li jag[]el il-pazjent. Dwar dawn i]-]ew; inizjattivi bdew jiltaqqg[u ]ew; working committees bissehem tal-Ministru Louis Galea u sSegretarji Parlamentari George Hyzler u John Rizzo Naudi. Kemm min[abba l-klima sabi[a kif ukoll min[abba s-sitwazzjoni politika kwieta li bdiet tgawdi minnha Malta, pajji]na beda jattira aktar operaturi talvja;;i mir-Renju Unit li raw il-potenzjal ta’ dawn il-g]ejjer biex turisti Ingli]i jag[]lu lil pajji]na g[all-btajjel tag[hom.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

Lokali 3

Ing[ata l-isem ta’ Pjazza Teatru Rjal g[ax kien se jkun spazju g[all-poplu imma bil-kundizzjonijiet imposti qed juru mod ie[or

Prezz g[oli u kundizzjonijiet ibsin g[all-bands lokali biex ju]aw Pjazza Teatru Rjal Il-grupp Brikkuni se jkollu j[assar kun/ert ippjanat g[al Settembru

Brikkuni huwa grupp mu]ikali Malti li jdoqq mu]ika Folk u Indie – grupp li ji;bed numru kbir ta’ segwa/i. Sassena li g[addiet, il-grupp kien jorganizza kun/ert fis-sajf – i]da jidher li din is-sena dan se jkollu jit[assar, bil-grupp jakku]a lillMinisteru tal-Kultura li qed juri li lkultura hija xi [a;a tal-privile;;jati biss. “B’dispja/ir ikolli n[abbar li lkun/ert li kellna ppjanat g[al Settembru ;ewwa t-Teatru Rjal kellu ji;i m[assar frott in-nuqqas ta’ volontà

mill-Bord Amministrattiv” kiteb Mario Vella, wie[ed mill-membri talgrupp, fuq Facebook. Kien biss ftit tal-jiem ilu li l-pro;ett tat-Teatru Rjal ;ie inawgurat uffi/jalment, fejn ing[ata wkoll isem ;did: “Pjazza Teatru Rjal” – birra;uni tkun li t-teatru jservi b[ala spazju g[all-poplu, jew inkella pjazza. Fuq Facebook, l-istess Mario Vella ta lista ta’ kundizzjonijiet li lgrupp ir/ieva – fosthom kirja ta’ € 2,000, assikurazzjoni obbligatorja

u pagi tal-[addiema tas-Security dakinhar tal-avveniment. Dawn il-kundizzjonijiet obbligatorji ;abu reazzjoni negattiva, bl-istess Mario Vella jikteb li dawn huma termini li mhux biss m’huma affordabbli g[al [add [lief g[al xi nies tal-qalba, i]da ;ew wara “[afna fta[ir li dan it-teatru kellu jkun l-ispazju tal-poplu.” Mario Vella temm jg[id: “Grazzi tassew Ministeru tal-Kultura. G[al darb’o[ra komplejtu turu kemm ilkultura hija d-dominju tal-elite u l-

privile;;jati.” Mal-grupp Brikkuni ing[aqdu wkoll numru kbir ta’ persuni li qed isej[u g[al soluzzjoni biex it-Teatru Rjal tabil[aqq ikun /entru artistiku a//essibbli g[al kul[add. Il-kundizzjonijiet waslu g[and ilgrupp wara ]mien twil jistennew konferma li jistg[u ju]aw is-sit tatTeatru Rjal – ji;ifieri hekk kif ilkun/ert kien qed joqrob – u issa jidher li l-grupp qed jag[mel minn kollox biex isiru l-arran;amenti biex il-kun/ert isir f’post alternattiv.

Sfre;ju f’bajja o[ra G[awdxija Wara l-isfre;ju fir-Ramla l-{amra issa kien imiss lill-bajja pittoreska ta’ San Blas li ssofri l-effetti ta’ gafef u in;enji o[ra fuq ir-ramel, g[al dak li qed jissejja[ tindif tal-bajja. Ritratti li gew f’idejn IN-NAZZJON juru kif fl-a[[ar jiem, pre/i]ament nhar l-Erbgha li g[adda, numru ta’ gafef tni]]lu fuq ir-ramel biex ine[[u l-alka. U jidher li fil-pro/ess bdew jitne[[ew anke blat li jiffurmaw parti millambjent naturali tal-istess bajja. IN-NAZZJON hu infurmat li t-tindif tal-alka jsir kull sajf, i]da sas-sajf li g[adda kien isir bl-idejn, b’rispett s[i[ lejn l-ambjent tal-post. Mhux l-istess din id-darba, fejn ming[ajr ma l-kunsill tan-Nadur ma ;ie infurmat tni]]lu numru ta’ in;enji fuq ir-ramel f’dak li jidher li hu tentattiv biex jit[affef ix-xog[ol. Dan il-;urnal hu infurmat li fl-a[[ar jiem diversi persuni lmentaw mal-

kunsill lokali tan-Nadur dwar dawn ixxog[lijiet bil-gafef b’din il-bajja ]g[ira. I]da x-xog[lijiet ma ;ewx kummissjonati mill-kunsill. Jidher infatti li x-xog[ol sar minn [addiema tal-Ministeru g[al G[awdex. Madankollu ma stajniex naqbdu lillkelliem tal-Ministeru g[al kumment. Jidher ukoll li malli [ar;et l-a[bar fil-media l-Ministeru g[al G[awdex bag[at il-beach cleaners tieg[u biex jippruvaw jg[attu dak li kien sar. Jidher ukoll li fl-a[[ar sig[at marru uffi/jali tal-MEPA biex je]aminaw il-[sara li setg[et saret. Iktar kmieni din is-sena diversi g[aqdiet mhux governattivi kienu pprotestaw g[all-fatt li numru ta’ gafef kienu tni]]lu fuq ir-ramel fir-Ramla l{amra fejn kienu ne[[ew [afna mill;ebel u /-/ag[aq minn din il-bajja. Dan minkejja li r-Ramla l-{amra hi klassifikata b[ala sit Natura2000.

Parti mill-makkinarju li ntu]a fl-isfre;ju f’din il-bajja


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

4 Lokali

Kumpaniji tal-assikurazzjoni se jintlaqtu minn ]ieda fil-li/enzji tal-MFSA L-Awtorità Maltija g[asServizzi Finanzjarji, l-MFSA, mistennija tg[olli b’mod qawwi l-li/enzji li j[allsu lkumpaniji, a;enziji u salesmen tal-assikurazzjoni. B’dawn tal-a[[ar, se jkunu laktar li jintlaqtu minn din i]]ieda qawwija fl-ispejje]. Persuna li ta[dem fil-qasam tal-assikurazzjoni fuq ba]i

individwali, li b[alha hawn iktar minn [ames mitt persuna o[ra, qalet lil dan il-;urnal kif il-;img[a li g[addiet saret pre]entazzjoni mill-MFSA fejn kien spjegat li, min[abba ]ieda fl-ispejje] tag[ha, lawtorità se jkollha tg[olli lli/enzji tal-kumpaniji, li kienu ilhom fissi g[al dawn l-a[[ar [ames snin. U jidher li d-

G[andu jkun hemm Ma;istrati u M[allfin spe/jalizzati Numru ta’ proposti ;ew imressqa lbiera[ mis-sottokumitat tal-G[aqda Studenti tal-Li;i (l-G[.S.L.) g[arriforma tal-:ustizzja lisSegretarju Parlamentari responsabbli mill-:ustizzja Owen Bonnici. L-istudenti tal-Li;i ffukaw fuq erba’ setturi partikulari: Il-[atra tal-:udikatura, iddewmien fil-pro/eduri, limmodernizzar fl-operat talQorti u l-opportunitajiet g[all-istudenti tal-Li;i floperat tal-Qorti. Fost o[rajn l-G[aqda Studenti tal-Li;i qed tirrakkomanda li jkun hemm Ma;istrati u M[allfin spe/jalizzati f’/erti oqsma b[all-Kriminal, il-Familja u l-Li;i Marittima. Barra minn hekk, saret enfasi kbira fuq l-importanza li jonqos iddewmien billi nsa[[u l-

medjazzjoni. L-istudenti sa[qu li rigward il-prattika talistudenti tal-Li;i, li b[alissa din issir biss ma’ xi avukat jew kumpanija ta’ avukati, il-prattika g[andha tag[tihom l-opportunità wkoll li ssir ma’ Assistenti :udizzjarji u M[allfin. G[all-kritika [arxa li saret mill-Prim Im[allef Silvio Camilleri, g[all-fatt li l:udikatura ma kinitx konsultata fid-dokument dwar ir-riformi fil-Qrati u saret taf bil-proposti talGvern mill-gazzetti, Owen Bonni/i qal li l-:udikatura taqbel ma’ [afna millproposti mressqa. G[aldaqstant la hemm qbil fil-prin/ipju, wie[ed jistenna li se jinstab qbil malajr, temm jg[id isSegretarju Parlamentari.

de/i]joni kienet li dan il-pi] jintefa’ fuq il-kumpaniji talassikurazzjoni. Din il-persuna qaltilna kif il-[ames kumpaniji kbar talassikurazzjoni ftit li xejn se jintlaqtu. Imma se tkun storja kompletament differenti g[al dawk is-self-employed li ja[dmu fuq skala i]g[ar. Infatti din se tkun daqqa kbira

}idiet li se j;orrhom il-konsumatur fuq in-negozju tag[hom. L-istess persuna qaltilna li ma tistax tifhem kif il-Gvern, qed jitfa’ dan il-pi] qawwi fuq l-SME’s minflok jg[inhom, meta dawn dejjem ;ew deskritti, g[ax fil-verità huma,

is-sinsla tal-ekonomija Maltija. Apparti minn hekk, hemm /ans qawwi li dawn i]]idiet fl-ispejje] irid i;orrhom il-konsumatur, li jara sservizzi tieg[u jog[lew filprezz.

Toni Abela sejja[ g[al Quinton Scerri fi/-?NL Is-Sindku Laburista jibqa’ ma jwe;ibx dwar x’sar mill-flus li n;abru minn Matthew Bonett

Wara li ;ew ]velati dettalji ta’ kif in;abru flus g[all-attività L-Itwal Mejda tad-Dinja, id-Deputy Leader Laburista responsabbli millAffarijiet tal-Partit Toni Abela bag[at g[al Quinton Scerri. Hu mifhum li f’din illaqg[a, Toni Abela wissa lis-Sindku Laburista biex fittmexxija tal-Kunsill jimxi kif suppost. Madankollu, Toni Abela b[al donnu qed jib]a’ jikkonfermalna din illaqg[a u dan peress li wara li bg[atnielu email nistaqsuh biex jikkonferma jekk hu sejja[x g[al Quinton Scerri, it-twe;iba tieg[u kienet sempli/iment “B’risposta g[all-mistoqsijiet li g[amiltuli, nirreferikom g[al dawk il-fatti li di;à jinsabu fid-dominju pubbliku. Mir-ri/erka li g[amilna ma rri]ultax dan, u g[alhekk din il-gazzetta re;g[et bag[tet il-mistoqsijiet lil Toni Abela biex jispe/ifika dwar dan, i]da g[al darb’o[ra, t-twe;iba tieg[u kienet simili g[all-ewwel wa[da. Kien g[alhekk li dan il-;urnal ipprova jag[mel din il-mistoqsija lid-Deputat Mexxej Laburista permezz tat-telefon, i]da g[al darb’o[ra, qalilna li xog[ol il-;urnalisti hu li jindagaw. Meta ;bidnielu lattenzjoni li xog[ol il;urnalisti hu li jag[mlu lmistoqsijiet u jikkonfermaw il-fatti, qalilna li m’g[andux x’jikkummenta. Mhux mag[ruf x’inhi rra;uni g[alfejn Toni Abela

ma jridx jikkonferma li sejja[ g[al Quinton Scerri fi/-?entru Nazzjonali Laburista biex ikellmu dwar dan il-ka], i]da li hu ]gur hu li s-serjetà ta’ dan il-ka] qajmet diskussjoni ta[raq mhux biss f’{a] }abbar, i]da anke fil-kurituri ta/?entru Nazzjonali Laburista.

{afna }abbarin jinsabu m[assbin dwar kif Quinton Scerri qed imexxi l-Kunsill Sadattant, b’rabta ma’ dan l-istess ka], erba’ kunsillieri tal-Partit Laburista filkunsill ta’ {a]-}abbar sej[u laqg[a ur;enti tal-kunsill, li saret nhar il-{amis li g[adda. Matul din il-laqg[a, il-kunsillieri, [afna minnhom tal-Partit Laburista stess, g[amlu sensiela ta’ mistoqsijiet lis-Sindku tag[hom stess dwar liffinanzjar ta’ din l-attività. Madankollu, jidher li sSindku [asiblu minn qabel u g[al-laqg[a [e;;e; lil numru ta’ canvassers tieg[u fil-lokalità biex jattendu, xi [a;a li min attenda qalilna li saret biex il-kunsillieri talPartit Laburista, li qed jinsistu li l-affarijiet g[andhom jimxu kif suppost, i[ossuhom skomdi u ma jag[mlux [afna mistoqsijiet.

Wa[da minn dawn ilmistoqsijiet li hija fuq fomm [afna }abbarin li jinsabu m[assbin dwar kif Quinton Scerri qed imexxi l-kunsill, hija fejn marru l-flus li n;abru fi flus kontanti mill[wienet tal-lokalità, ji;ifieri s-€77 li s-Sindku sej[ilhom b[ala ‘sponsorhip’. G[al darba darbtejn fla[[ar ;imag[tejn, dan listazzjon bag[at jistaqsi lisSindku x’sar minn dawn ilflus, u min ibbenefika minnhom, i]da bqajna bla risposta. Mistoqsija o[ra li qed jistaqsu bosta }abbarin hija dwar x’kienet ir-ra;uni li lbiljetti g[al din l-attività organizzata mill-kunsill ta’ {a]-}abbar ma nbig[ux mill-bini tal-kunsill ta’ din il-lokalità fin-nofsinhar ta’ Malta, i]da minn kunsilli o[rajn, fosthom ta’ {al Qormi.

Kun parti mis-su//ess ta’ operazzjoni... ag[ti d-demm


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

Lokali 5

Reazzjonijiet negattivi g[ad-de/i]joni tal-Gvern Laburista dwar l-iskema tal-parke;;i Wara li t[abbret idde/i]joni tal-Gvern Laburista li se ji;u aboliti l-iskemi ta’ parke;; riservat g[arresidenti f’diversi lokalitajiet, [ar;u reazzjonijiet negattivi minn tliet kunsilli lokali li se jkunu qed jintlaqtu minn din id-de/i]joni. Is-Sindku tal-Belt Alexiei Dingli sej[il[a ‘dikjarazzjoni mhix a//ettabbli’. Fost izzoni residenzjali milquta, apparti tal-Belt Valletta, hemm ukoll Tas-Sliema, inNaxxar u San Pawl il-Ba[ar. Fir-reazzjoni tieg[u ma’ dan il-;urnal, is-Sindku talBelt Valletta, barra milli qal li din id-dikjarazzjoni mhux a//ettabbli, qal li din idde/i]joni hi kumment li ma tarax l-interessi tar-residenti tal-Belt g[ax anki bl-iskemi li g[andhom, ir-residenti mhumiex moqdijin. Hu qal ukoll li di;à kien hemm diskussjonijiet mal-Ministru u anke ma’ Transport Malta u d-diskussjonijiet dwar dan ma [ar;u qatt. Intant, stqarrija mibg[uta mill-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta tg[id li dan ilkunsill jinsab inkwetat g[ax id-diskors tal-Ministru jikkuntrasta mat-ta[didiet po]ittivi li l-kunsill kellu kemm mal-Ministru stess u anke mal-og[la uffi/jali ta’ Transport Malta fejn kien hemm qbil li se jkun hemm kollaborazzjoni biex is-

sitwazzjoni tat-trasport u lparke;; tmur g[all-a[jar. L-istqarrija tg[id li f’dawn il-laqg[at kien hemm qbil u assigurazzjoni li l-kunsill se jikkollabora biex isiru kemm studji kif ukoll id-diskussjonijiet u lkonsultazzjonijiet me[tie;a biex is-sitwazzjoni tmur g[all-a[jar. Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta se jara li tinstab la[jar soluzzjoni ming[ajr ma jittie[ed id-dritt li rresidenti jkollhom ilparke;; riservat g[alihom. Kumment negattiv ie[or dwar din id-de/i]joni [are; mis-Sindku ta’ Tas-Sliema Anthony Chircop li qal li [ass li din l-attitudni mhix sew però hija de/i]joni talGvern u tal-Ministru. Hu qal li l-Kunsill ta’ TasSliema kellu l-permessi kollha biex japplika g[al din is-sistema u allura f’dan il-ka], il-kunsill g[adu ma jafx g[alxiex kellha titwaqqaf. Anthony Chircop ]ied jg[id li is-sitwazzjoni ta’ parke;; f’Tas-Sliema hi wa[da prekarja u din liskema ta’ parke;; g[arresidenti ma kienet tiffavorixxi xejn lirresidenti, [lief li kienet tag[ti aktar /ans lirresidenti li jsibu parke;;. Min-na[a tieg[u l-Kunsill Lokali tan-Naxxar ma kellu l-ebda reazzjoni g[al dak li

De/i]jonijiet deskritti minn bosta b[ala mhux a//ettabbli

[abbar il-Ministru Joe Mizzi, wara l-kwistjoni li nqalg[et fuq l-iskema talparke;; fil-lokalità. IsSindku u l-Vi/i Sindku tanNaxxar sostnew li l-uni/i kummenti li g[andhom huma dawk espressi fi stqarrija li [ar;et wara li nqalg[et il-kwistjoni. Fl-istqarrija ng[ad li lkunsill hu preokkupat [afna g[all-mod kif saru l-

affarijiet u ma kien mistenni qatt li Transport Malta twaqqaf il-permessi ming[ajr l-ebda konsultazzjoni jew diskussjoni mal-Kunsill. B ’ hekk, Transport Malta re;;g[et lura l - arlo;; g[all - meta kien hemm il problemi b ’ inkonvenjenzi kbar g[ar - residenti . Meta dan il - ;urnal talab ir - reazzjoni tal - Kunsill

Lokali ta ’ San Pawl il Ba[ar, zona residenzjali o[ra affettwata minn din id - de/i]joni tal - Gvern, is Sindku Mario Salerno baqa ’ ma we;ibx, minkejja li wara li kien ikkuntattjat minn dan l - istazzjon talabna nibag[tulu email biex ikun jista ’ jwe;ibna . I]da lanqas l - email ma wie;eb sal - [in li tajnieh /ans jag[mel dan .

L-Air Malta mhux se ta//etta theddid ming[and l-ALPA L-Asso/jazzjoni tal-Piloti, l-ALPA, qed thedded li tordna azzjonijiet industrijali fil-konfront ta’ nuqqas ta’ qbil mal-Air Malta. Fi stqarrija b[ala risposta, il-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta qalet li tinsab miftu[a g[al diskussjonijiet

mal- ALPA fuq livell mani;erjali u b’mod kostruttiv. Fl-istqarrija, lAirMalta qalet li l-linja tal-ajru di;à offriet li ]-]ew; na[at jiltaqg[u lejn l-a[[ar ta’ Awissu. L-Air Malta qalet li b[alissa mhux ]mien li l-ALPA thedded li tordna

azzjonijiet industrijali, spe/jalment fis-sajf – xi [a;a li tista’ tirrovina rreputazzjoni tal-Air Malta u lindustrija tat-turi]mu tal-g]ejjer Maltin. Il-Kap E]ekuttiv tal-Air Malta, Peter Davies, min-na[a tieg[u

kkummenta li mhux se ja//etta li xxog[ol kollu li sar mill-impjegati talji;i rovinat mill-e]ekuttiv tal-ALPA. Il-linja tal-ajru, il-pajji] u l-industrija tat-turi]mu ma jixraqilhomx dan ittheddid, temm jg[id il-Kap E]ekuttiv.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

Lokali 7

APS Funds SICAV tg[in lill-inizjattiva LifeCycle G[at-tieni sena konsekuttiva, APS Funds SICAV plc qed tisponsorja wie[ed mi/-/iklisti li qed jipparte/ipaw fil-LifeCycle Challenge ta’ din is-sena. Din l-inizjattiva qed tqajjem kuxjenza fost ilpubbliku dwar iddiffikultajiet li qed i[abbtu wi//hom mag[hom /ertu persuni fil-komunità kif ukoll tag[ti sehem attiv g[al titjib fil-kwalità tal-[ajja ta’ kuljum ta’ dawn in-nies. Il-kumpanija APS Funds SICAV tag[mel dak kollu possibbli biex tinkludi filprodotti u investimenti finanzjarji tag[ha, elementi li jikkontribwixxu lejn aktar responsabbiltà so/jali. Il-LifeCycle Challenge twaqqfet fl-1999 bl-iskop li ti;bor fondi g[al xiri ta’ makkinarju mediku biex jintu]a mir-Renal Unit talIsptar Mater Dei u biex ittejjeb il-kwalità tal-[ajja

ta’ pazjenti li qed ibatu minn din il-kundizzjoni u tag[tihom a//ess g[al kura ta’ kwalità og[la. L-edizzjoni ta’ din is-sena tal-LifeCycle Challenge, li hi l-15-il wa[da, se tikkonsisti f’avventura firrepubbliki Balti/i b’distanza ta’ aktar minn 2,000 kilometru minn Minsk filBelarus g[al San Pietruburgu fir-Russja. ?iklisti b’abbiltajiet differenti u membri o[rajn tas-support team, li jinkludu tobba, offrew is-servizzi tag[hom biex jag[tu appo;; lo;istiku u lg[ajnuna medika ;enerali li l-parte/ipanti jista’ jkollhom b]onn matul din l-isfida iebsa ta’ g[axart ijiem. L-iskop tal-LifeCycle Challenge ta’ din is-sena se jkun biex titwaqqaf taqsima spe/jalizzata g[all-e]ami tad-demm ta’ qabel ittrapjanti fl-Isptar Mater Dei.

Il-[in hu dejjem essenzjali g[ar-RMGC Ir-Royal Malta Golf Club qed ji//elebra l-125 anniversarju u g[a]el lillmanifatturi tal-arlo;;i }vizzeri lussu]i Omega b[ala timekeeper uffi/jali. Mibnija apposta minn Omega, arlo;;i tal-[ajt tpo;;ew madwar il-klabb f’postijiet strate;i/i biex ilgolfisti jolqtu l-ballun ming[ajr xkiel u bla ma jinterrompu lil xulxin. Dawn l-arlo;;i kbar tpo;;ew fuq strutturi kbar [omor fejn jintlem[u minn kul[add. Omega ]ammew il-[in flaqwa avvenimenti sportivi madwar id-dinja li jinkludu l25 edizzjoni tal-Olimpjadi. Ilkonnessjoni bejn dan l-arlo;; presti;ju] u d-dinja tal-golf tmur lura fi]-]mien u dejjem ippromwoviet il-log[ba tal-golf madwar id-dinja. Il-manifatturi tal-arlo;;i }vizzeri kienu involuti fi sponsorship, f’tours u tournaments matul is-snin u kienu responsabbli g[attimekeeping fl-avvenimenti flAmerika tal-Asso/jazzjoni talProfessional Golfers li jinkludu l-famu] PGA Championship u r-Ryder Cup meta din tkun organizzata fl-Istati Uniti. L-RMGC torganizza l-orarju tal-[injiet matul il-;urnata u lmembru jirri]erva l-[in tieg[u

g[all-ewwel battuta mill-ba]i tal-ewwel toqba tal-golf course. Il-plejers jift[u l-log[ob f’intervalli ta’ g[axar minuti fis-sajf u tnax-il minuta fixxitwa. B’dan il-[in limitat, wie[ed jifhem li hemm b]onn ta’ arlo;;i pre/i]i biex ikun ]gurat li l-plejers jibdew fil-[in u ma ja[btux mal-[inijiet ta’ o[rajn. John Montanaro, id-Division Manager ta’ Diamonds International, qal li “Diamonds International, permezz ta’ Omega, huma kburin li jasso/jaw ru[hom mal-Royal Malta Golf Club, li g[andu storja sinjura ta’ avvenimenti sportivi presti;ju]i li g[alihom attendew personalitajiet sportivi internazzjonali. L-asso/jazzjoni mal-RMGC tifforma parti millimpenn tag[na u ta’ Omega li tippromwovi l-attivitajiet sportivi li jipprovdu sfida u stil ta’ [ajja bilan/jata lill-membri kollha.” Joshua Farrugia, il-Business Development Manager talRMGC qal: “L-RMGC hu kburi li kumpanija presti;ju]a b[al Omega hi t-timekeeper uffi/jali. A[na nittamaw li lmembri tal-klabb tag[na jag[mlu u]u minn dawn larlo;;i pre/i]i g[all-benefi//ju li tin]amm l-iskeda ta’ log[ob.”

Studenti fl-Università ta’ Malta jiksbu tag[rif dwar il-pakketti finanzjarji tal-HSBC YES 4 students

HSBC Yes 4 Students jindirizza li]-]g[a]ag[ f’Malta u f’G[awdex Wara ;img[a ta’ attività flUniversità ta’ Malta, l-istands tal-HSBC Malta Yes 4 Students se jibdew joperaw mill-MCAST, il-Higher Secondary, u l-ITS. L-istands joffru mod divertenti u so/jali biex l-istudenti jisiru jafu aktar dwar il-pakketti finanzjarji tal-HSBC imfasslin apposta g[allistudenti tal-istituzzjonijiet sekondarji u dawk terzjarji. “{adna rispons tajjeb [afna ming[and studenti li g[a]lu lpakketti finanzjarji tal-HSBC Yes 4 Student g[al futur iktar si;ur u ta’ su//ess,” qal Brian Tortell, il-Kap tal-Marketing tal-HSBC Malta. “Meta tirre;istra g[all-HSBC YES 4 Students tkun qed tie[u pass importanti li j;ib mieg[u firxa ta’ servizzi uni/i, rati preferenzjali, u assistenza spe/jalizzata biex tg[in lillistudenti j]ommu aktar kontroll fuq il-finanzi

tag[hom fit-tul.” HSBC Malta, flimkien ma’ Scan Malta, qed joffru rigali e//ezzjonali li jikkumplimentaw il-pakketti finanzjarji tal-HSBC Yes 4 Students. L-istudenti kollha li jift[u kont mal-HSBC Yes 4 Students qabel il-31 ta’ Ottubru 2013 awtomatikament jir/ievu 4GB USB 2.0 pendrive, filwaqt li l-istudenti li jag[]lu li jqieg[du listipendji tag[hom direttament fil-kont YES 4 ikunu eli;ibbli wkoll g[al g[a]la kbira ta’ premjijiet, u[ud minnhom kompletament bla [las. Fost l-g[a]la ta’ rigali b’xejn hemm cases g[attablets tal-Apple jew Samsung, bluetooth headset g[all-mowbajl, par headphones professjonali Sennheiser, iPod#iPhone#iPad speakers, u laptop cooler

stand. Fost l-offerti spe/jali ta’ ro[s sostanzjali hemm Dual Core 7” Android 4.1 Tablet g[al €95, 500GB mini external hard drive g[al €30, iPad keyboard tal-aqwa kwalità g[al €70, eBook reader g[al €60, u Fuji Finepix Bridge Digital Camera (14MP#x24 Opt) g[al €120. Barra minn hekk, matul il-perjodu talkampanja, l-istudenti li japplikaw g[all-kont talistudenti mal-HSBC permezz tal-internet se jir/ievu universal battery charger USB g[al smartphones. Iktar tag[rif dwar ilpakketti tal-HSBC Yes 4 Students jistg[u jinkisbu missit elettroniku www.hsbc.com.mt#Yes2013, jew billi //emplu lillCustomer Service fuq 2380 2380, jew minn kull ferg[a tal-HSBC f’Malta u G[awdex.

L-Ambaxxata Amerikana tappo;;ja x-xog[ol tal-MGRM L-Ambaxxata Amerikana f’Malta ppre]entat g[otja ta’ $26,000 lill-organizzazzjoni Malta Gay Rights Movement (MGRM). Bis-sa[[a tal-fondi MGRM se ssa[[a[ l-i]vilupp professjonali u tniedi l-Pro;ett Rainbow li se jipprovdi servizzi ta’ appo;; psikolo;iku u legali lillpersuni LGBT u se torganizza programmi edukattivi filkomunità. Fir-ritratt jidhru lAmbaxxatri/i Amerikana Gina Abercrombie-Winstanley u

Gabi Calleja, koordinatri/i talMGRM. L-g[an tal-Pro;ett Rainbow hu li jtejjeb il-kwalità tal-[ajja tal-individwi LGBTIQ, talfamilji u tal-[bieb tag[hom permezz ta’ numru ta’ servizzi psikoso/jali, legali, ta’ informazzjoni u ta’ konsultazzjoni. Il-Pro;ett Rainbow hu mistenni li jipprovdi wkoll servizzi ta’ ta[ri; g[all-professjonisti u entitajiet o[ra li ja[dmu ma’ nies LGBTIQ fis-settur so/jali.

L-Ambaxxatri/i Amerikana Gina Abercrombie-Winstanley qalet li l-politika tal-Istati Uniti hi bba]ata fuq ittwemmin li d-drittijiet talLGBTIQ huma drittijiet talbniedem. Hi esprimiet lappo;; tag[ha g[all-Malta Gay Rights Movement, g[al We Are u g[al Drachma flisforzi tag[hom biex javvanzaw id-drittijiet talbniedem u, b’mod partikulari, id-drittijiet ta’ persuni omosesswali f’Malta.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

8 Tmiem il-;img[a

Il-parke;; tal-Belt li ma je]istix Kmieni filg[odu jibdew de[lin il - karozzi fil - Belt biex jassiguraw il - parke;; . Tarahom ilaqtu dak il - ftit spazju li jin[oloq meta xi Beltin jitilqu g[ax - xog[ol barra , u mbag[ad jibdew jokkupaw il - parke;; bi [las , madwar Kastilja u l Barrakka ta ’ Fuq , lejn Marsamxett u ta[t il Baviera vi/in tal - ba[ar . Imbag[ad stop . Jibqg[ulek im/appsin hemm . U g[ala le , la jkunu tefg[u l - flus fil - beritta ? Il - verità hi – l - ewwel wa[da – li hawn wisq karozzi f ’ roqg[a art . It tieni verità hi li qatt ma [sibna bis - serjetà g[all parke;; . It - tielet fil - Belt hemm [afna pur/issjonijiet , reli;ju]i u statali li spiss jaqilg[ulek g[exieren ta ’ karozzi , forsi anke biex jip parkjaw il - mistidnin . Is - servizzi u uffi/ini talgvern kollha g[andhom il parke;; tag[hom . Funerali u krejnijiet galore

U xi ng[idu g[all - funer ali kontinwi , krejnijiet , [addiema li ji[dulek tlieta erba ’ postijiet g[ax mhux kuntenti b ’ post wie[ed ? Imbag[ad hemm tal - lottu , il - morda , tas - servizzi u [afna o[rajn . Dawn kollha jnaqqsu mill - ftit spazju li je]isti. Imbag[ad , fejn tmur – il Furjana , il - Pietà , G ’ Man;a , il - {amrun ? Ipprova t - triq tax - xatt u ara jekk hux kull pulzier ikun me[ud il ;urnata kollha . Il - verità hi – in]iduha ma ’ tal - ewwel – li qatt ma [sibna bis - serjetà . Tg[id

minn Norbert Ellul-Vincenti nibit2@gmail.com

Min[abba l-u]u importanti li g[andha l-Belt Valletta, spe/jalment fl-ekonomija Maltija, wie[ed g[andu jsib soluzzjoni biex is-sistema tal-parke;; titjieb permezz ta’ aktar spazji

wasal i] - ]mien li na[sbu ? Almenu wasal i] - ]mien li no[olmu , skont kif smajna fl - a[barijiet dan l - a[[ar . }mien li no[olmu b’mod kreattiv

Smajna li m ’ a[niex se nbiddlu i]jed il - pjanijiet ta ’

kellhom ji;u l - ;onna ;odda . Din l - a[bar tog[;obni , g[ax di;à f ’ postijiet o[ra u snin o[ra ssu;;erejt il - foss g[all parke;; . S ’ issa [add ma ta kasi . Issa fid - dinja kull fejn hemm il - bniedem i[alli l -

xulxin mill - azzjoni . Is-swar sagri tag[na

Is - swar tag[na sagri . Dari kien hemm min jibni kmamar , irziezet u jg[ix hemm ukoll . Illum innaddfuhom u nie[du pja/ir narawhom sbie[ , u

Wie[ed jista’ ju]a foss g[all-multi-parking tal-karozzi, billi jinbena qafas tal-azzar, miftu[, ta’ [ames jew sitt sulari jew i]jed. G[all-ewwel isir wie[ed ]g[ir u mbag[ad dan jista’ ji;i esti] litteralment skont il-[tie;a. B’hekk is-swar ma jintmessux, u jibqg[u jidhru, bil-karozzi tag[na mdendlin fl-ajru quddiemhom Piano . Imma mhux se nag[mlu l - ;onna fil - foss . Nag[mlu l - ilqug[ g[all ilma iva , g[ax tkun [asra nitilfu dak l - ilma kollu li jista ’ jin;abar minn fuq il bini kollu ;did . Imma ;onna le . Minflok dawn , se na[sbu g[al parke;; fl - istess post fejn

marki ta ’ saqajh ji;ifieri se jg[affe; fuq xi dud bla ma jrid , u jg[atti xi ftit id dawl tax - xemx b ’ persuntu . L - ambjent i[allas prezz biex il - bniedem ikun jista ’ jg[ix u jimxi u jie[u n - nifs . L - ambjent u l - bniedem iridu jimxu id f ’ id – imma jimxu , mhux iwaqqfu lil

hawn min jib]a ’ anke j[awwel arbuxell vi/in tag[hom . Imma s - swar ifornuna bi spazju fil - foss , li nistg[u nag[mlu u]u tajjeb minnhom ming[ajr ma ng[attu s - swar . :onna g[andna bi]]ejjed il - Belt u l - Furjana . ( Li

m ’ hemmx hija rieda biex nirran;aw il - ;ebel li hemm fil - ;onna ]dingati , g[ax anke l - pjanti ;eneralment mi]muma tajjeb [afna) . Wie[ed jista ’ ju]a l - foss g[all - multi - parke;; tal karozzi , billi jinbena qafas tal - azzar , miftu[ , ta ’ [ames jew sitt sulari jew i]jed . G[all - ewwel isir wie[ed ]g[ir u mbag[ad dan jista ’ ji;i esti] litteralment skont il - [tie;a . B ’ hekk is - swar ma jintmessux , u jibqg[u jidhru , bil - karozzi tag[na mdendlin fl - ajru qud diemhom . Hemm modi o[ra kif wie[ed jista ’ j]id il parke;; fil - Belt , spe/jal ment ta[t l - art fejn hu di;à m[affer . Imma ejjew nag[mlu l ewwel pass , li nittama li jkun fuq livelli multi , u mhux sempli/iment livell wie[ed mal - art .


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Insa[[u n-ni/e/ tat-turi]mu spe/jalizzat Li mit-turi]mu jiekol kul[add hu fatt a//ettat minn kul[add. It-turi]mu ji;;enera ;id b’mod dirett u indirett lil eluf ta’ familji, negozji u industriji Maltin u G[awdxin. Il-fatt li l-istatistiki tat-turi]mu qed juruna xejra po]ittiva hu r-ri]ultat ta’ politika g[aqlija u investiment kontinwu li t[addem minn Gvern Nazzjonalista f’dan is-settur u li hu kru/jali li jitkompla mill-Gvern pre]enti biex pajji]na jkun jista’ jo[loq aktar impjiegi. Investiment dirett

Fl-a[[ar snin sar investiment dirett kemm fis-settur turistiku kif ukoll investiment importanti u strate;iku fit-titjib tad-dehra ta’ pajji]na. Minbarra investiment dejjem jikber g[all-Awtorità Maltija g[at-Turi]mu kif ukoll g[all-promozzjoni ta’ pajji]na, kienet g[addejja wkoll [idma fuq livell strate;iku li wasslet biex pajji]na llum g[andu Politika Nazzjonali dwar itTuri]mu. Din ti]gura ppjanar u kontinwità f’settur tant sensittiv u importanti g[all-ekonomija tag[na. Fuq livell strate;iku saret ukoll [idma importanti biex ]diedu aktar rotot lejn pajji]na minn linji talajru tradizzjonali kif ukoll linji ‘low cost’. Dan qed iwassal biex in-numru ta’ turisti li j]uruna qieg[ed dejjem ji]died. Fl-istess waqt ittie[du l-passi me[tie;a biex il-linja tal-ajru nazzjonali bdiet pro/ess ta’ tis[i[ f’suq kompetittiv [afna. L-investiment fid-dehra ta’ pajji]na hu wkoll investiment dirett fil-qasam tat-turi]mu g[ax kif jg[id ilMalti – l-ewwel ma tiekol l-g[ajn. Fl-a[[ar snin

inbdew u twettqu numru ta’ pro;etti ma;;uri ta’ tisbi[ kemm minn fondi nazzjonali kif ukoll minn fondi Ewropej. Dawn jinkludu pro;etti ta’ restawr fuq il-wirt storiku ta’ pajji]na, [olqien ta’ spazji ;odda, investiment massi// f’impjanti tat-tisfija tad-drena;; u tal-immani;;jar tal-iskart biex illum pajji]na g[andu ib[ra iktar nodfa u kwalità ta’ arja a[jar. Ni/e/ ta’ turi]mu spe/jalizzat

Sfida ewlenija li g[andu quddiemu pajji]na hi li jkompli jisfrutta l-potenzjal offrut minn /erti ni/e/ partikulari li ji;;eneraw turi]mu lejn pajji]na. Settur partikulari hu dak tat-tag[lim tal-Ingli] f’pajji]na. B’popolazzjoni li fil-ma;;or parti titkellem l-Ingli], b’livell ta’ sigurtà g[oli, kif ukoll bi klima u fa/ilitajiet ta’ divertiment mill-aqwa, pajji]na kiseb isem g[alih f’dan is-settur. Bi]]ejjed wie[ed jag[ti [arsa [afifa lejn ftit numri biex nifhmu kemm dan hu settur importanti. Mat-82,000 student ;ew Malta biex jistudjaw lIngli] is-sena l-o[ra, ]ieda ta’ 18% fuq is-sena ta’ qabel. Turist li j]ur Malta, normalment iqatta’ kwa]i disat ijiem f’Malta, filwaqt li studenti li ji;u biex jistudjaw l-Ingli] idumu ftit aktar minn 19-il ;urnata. Minn studju li ppubblikat il-FELTOM, jirri]ulta li fl2012, l-istudenti li ;ew Malta kkontribwew g[al 12% tal-iljieli li t-turisti qattg[u f’Malta u nefqu €135 miljun. Minbarra n-nefqa diretta tal-istudenti, din l-industrija to[loq diversi impjiegi u hi sors ta’ d[ul g[all-

familji li j]ommu l-istudenti, Fil-fatt, aktar minn 1,200 familja j]ommu l-istudenti d-dar tag[hom. Il[lasijiet f’pagi tal-iskejjel li jg[allmu l-Ingli] is-sena li g[addiet kienu ta’ aktar minn €12-il miljun, ]ieda ta’ kwa]i €2 miljun fuq l-2011. Fl-2012 l-g[alliema t[allsu €5.5 miljun filwaqt li kwa]i €7 miljun t[allsu fuq pagi o[ra. B’din l-industrija tat-tag[lim tal-Ingli] f’Malta ji;u ;;enerati impjiegi b[al ta’ group leaders li jie[du lill-istudenti f’postijiet stori/i u kulturali, xufiera ta’ coaches, impjegati f’postijiet ta’ divertiment, impjegati fi skejjel, u [addiema tal-id li jag[mlu xog[ol f’bini u manutenzjoni tal-iskejjel fejn ji;i mg[allem l-Ingli]. Titjib tal-istandards

L-iskejjel tal-Ingli] qed jinvestu aktar biex ikomplu jtejbu s-servizzi li joffru. Il-Federazzjoni tal-G[aqdiet li jg[allmu l-Ingli] f’Malta, il-FELTOM tassigura li listandards li huma me[tie;a jintla[qu u jittejbu. Dan isir permezz ta’ [idma strate;ika fosthom dwar quality assurance li ssir permezz ta’ sistema ta’ akkreditazzjoni skont standards stabbiliti. Il-fatt li numru ta’ g[aqdiet jing[aqdu ta[t kappa wa[da wkoll joffri vanta;;i kemm lill-g[aqdiet infushom kif ukoll lill-awtoritajiet li jitkellmu ma’ interlokutur wie[ed bil-vanta;;i kollha li dan i;ib mieg[u. Dan settur li g[andna nindukrawh. Is-sa[[a li joffri pajji]na f’/erti oqsma partikulari g[andna nimmassimizzawha. Dan isir bil-kontribut ta’ kul[add.

Id-dawl tal-festa Ninsabu fl-eqqel tas-sajf Malti u allura fl-eqqel talista;un tal-festi. Dil-;img[a dde/idejt li nag[ti break lillPapa u minflok niffoka fuq su;;ett eqreb lejna, il-festi. Mhux se naqbad kontroversji, se nipprova nkun iktar po]ittiv, il-festi b[ala duwa kontra l-kultura tal-mewt. F’liema sens? Duwa kontra l-kultura tal-mewt

Qed ninnota fis-social media it-t[assib ta’ xi [bieb tieg[i, ]g[a]ag[ moderni, /ajtiera, sbie[, jafu jg[ixu u jafu jiddevertu; ]gur ma ssej[ilhomx skruplu]i! I]da madankollu huma nies ta’ valuri, u g[andhom /erta formazzjoni spiritwali u umana. F’kummenti re/enti li

tellg[u fuq facebook dehru inkwetati dwar kurrent li dejjem jitqawwa fil-kultura popolari. Diski li jbig[u lmiljuni u li tismag[hom spiss fuq ir-radjijiet tag[na, i]da li meta tifli l-lirika tag[hom jew il-videos li jakkumpanjawhom tara trend negattiva, mudlama, okkulta. Mhux qed nitkellem dwar diski death metal, i]da diski normali, dance jew pop. Ma rridx inkun allarmist, m’iniex xi wie[ed nisma’ biss l-RTK jew Radju Marija… diska tajba n[obb nismag[ha daqs [addie[or. Imma t-t[assib ta’ [biebi ;eg[elni nag[ti ftit kas. Diska partikolari tal-kantanta Ke$ha, pere]empju, kienet mimlija xbihat ta’ rjus ta’ mewt, xeni vjolenti ta’ tkissir

F’kummenti re/enti li tellg[u fuq facebook dehru inkwetati dwar kurrent li dejjem jitqawwa fil-kultura popolari. Diski li jbig[u lmiljuni u li tismag[hom spiss fuq ir-radjijiet tag[na, i]da li meta tifli l-lirika tag[hom jew il-videos li jakkumpanjawhom tara trend negattiva, mudlama, okkulta

u xeni o[ra li jissu;;erixxu xi or;ja sesswali mlibbsa b’ikonografija reli;ju]a, trijangoli bl-addo// (kultant akkumpanjati minn xi salib rasu ’l isfel). Ma’ dawn ]id diversi ;esti u simboli o[ra b[all-g[ajn marbutin mas-setta talIlluminati, grupp ta’ nies li – skont ma jemmnu xi w[ud – jippruvaw jinfiltraw gvernijiet u strutturi o[ra ta’ poter b[all-mass media u istituzzjonijiet kulturali u finanzjarji, sabiex jo[olqu ordni dinji ;did ibba]at biss fuq il-bniedem imqanqal u mmexxi mill-istinti l-iktar baxxi tieg[u. Jekk din is-setta te]istix verament jew jekk dawn iddiski jag[mlux referenza g[aliha b’mod ironiku jew sensazzjonalistiku mhuwiex /ar. Ir-rwol tal-festi tag[na

I]da ]gur jibqa’ l-fatt li lmessa;; negattiv u distruttiv ta’ ni[ili]mu (fejn xejn m’g[andu valur u sens, lanqas il-[ajja stess) li jo[ro; minn dawn id-diski huwa evidenti. U g[al im[u[ li m’g[andhomx maturità bi]]ejjed jista’ jkun messa;; li jimmarkahom

g[al [ajjithom u jwaqqag[hom f’]ur]ieqa ta’ sess bla ra]an, drogi, alko[ol, vjolenza u mewt. Biex ma nsemmux ir-relazzjonijiet li jkunu tfarrku g[al g[onq din it-triq tal-bi]a’. Fiex jid[lu l-festi? Jid[lu b[alma dejjem da[lu fil-kultura nisranija, bl-e]empju talqaddisin li a[na ni//elebraw. Jekk in[arsu lejn l-e]empji ta’ :esù, Marija u l-qaddisin lo[ra naraw it-trijonf tal-[ajja fuq il-mewt, id-dawl fuq iddlam, is-sbu[ija fuq il-kruha. Naraw u ni//elebraw il-fatt li xi w[ud fostna ([afna iktar milli nistg[u nimma;inaw jew ng[oddu) kienu kapa/i jeg[lbu l-istinti annimaleski u jittraxxendu lilhom infushom, temmew it-taqbida, lestew il;irja u bil-[ajja u l-mewt tag[hom taw glorja lil Alla u [allew lil Kristu Rxoxt jirrenja fihom. Ovvjament dan mhux awtomatiku. Jekk a[na rridu li l-festi tassew ikunu duwa kontra l-kultura tal-mewt u tad-dlam, je[tie; li anki //elebrazzjoni tag[hom tirrifletti dan it-twemmin. U hawnekk jid[lu l-kontroversji; kif nistg[u nifir[u u ni//elebraw ming[ajr ma naqg[u fl-istess e//essi li

minn Dun Brendan M. Gatt brendissimo@gmail.com

nikkritikaw fil-‘kultura talmewt’ stess; sokor, vjolenza, intolleranza, tg[ajjir, mibeg[da, tkissir! Naf li l-fra]i “insalvaw ilfesti tag[na” qdiemet u saret klixe’, i]da tassew g[andna b]onn insalvaw dak li huwa sabi[ fihom. Mhux qed nitkellem biss dwar i/-/erimonji litur;i/i g[ax kultant anki dawk je[tie;u ]abra tajba! I]da jekk a[na jirnexxilna nsalvaw il-festi, ilfesti jkomplu jkunu g[odda f’idejn Alla biex Hu jsalva lilna.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

10 Ittri

Mela [a t[allina Father^! B[alma [afna jafu wara [dax-il sena f’[idma pastorali fil-parro//a ta’ San :wann is-superjuri tieg[i, imnebb[in mill-Ispirtu sSantu, talbuni mmur fil-kunvent ta’ G[ajn Dwieli. Kienu diversi l-persuni li sabuni u staqsewni l-mistoqsija lkbira: “Mela [a t[allina Father?” Mument b[al dan joffri opportunità tad-deheb biex nitg[allmu xi [a;a tassew importanti fil-[ajja Fran;iskana Kapu//ina. Ilvalur tal-itineranza. Ji;ifieri li l-Patri, b[all-Img[allem tieg[u :esù, hu msejja[ li “idur l-ibliet u r-r[ula, jippriedka u jxandar lEvan;elju tas-Saltna ta’

Alla” (Luqa 8:1). G[allFran;iskan Kapu//in din irrealtà hi l-[ob]na ta’ kuljum tieg[u! Ma ninsewx li :esù, l-Iben ta’ Alla mag[mul bniedem g[alina, g[amel l-ikbar /aqliqa li l-istorja qatt semg[et b’a[barha: minn Alla sar bniedem! U meta g[amel din i//aqliqa :esù g[allimna tag[lima mill-kbar nett: li meta ni//aqalqu minn post g[all-ie[or qatt ma nitilfu lilna nfusna! L-istil ta’ [ajja itineranti tant kemm kien importanti g[al :esù li sa ftit xhur wara li twieled ittie[ed bil-;iri lejn l-E;ittu. Anki l[idma tieg[u kienet wa[da itineranti. Hu qal: “Il-volpi

g[andhom l-g[erien tag[hom, u l-g[asafar tassema l-bejtiet, i]da Bin ilBniedem ma g[andux fejn imidd rasu” (Mt 8:20). Lil :esù wkoll kien hemm min qallu: “Ibqa’ mag[na u ippriedkalna. Ti//aqlaqx minn hawn!” Isimg[u xi twe;iba jag[tina l-van;elu ta’ Luqa: “In-nies bdew ifittxuh u marru [dejh, u riedu j]ommuh biex ma jitlaqx minn [dejhom. I]da hu qalilhom: ‘Ji[tie;li nxandar ilBxara t-tajba tas-Saltna ta’ Alla lill-ibliet l-o[ra wkoll, g[ax g[alhekk kont mibg[ut’” (Lq 4:42-43). Tajjeb infakkru li a[na, b[ala Fran;iskani Kapu//ini, xog[lna hu li ni;u mqieg[da

f’sitwazzjoni ;dida, inwettqu l-missjoni li g[aliha ;ejna mqabbdin u mbag[ad nitilqu [a nwettqu bi//a xog[ol o[ra li l-Mulej, permezz talubbidjenza, jitlob minna li nag[mlu. G[alkemm fiha l-iebes tag[ha stil ta’ [ajja b[al din tag[milna evan;eli/i g[aliex twa[[adna iktar ma’ :esù Kristu u l-messa;; tieg[u. Filwaqt li nirringrazzja linnies ta’ San :wann insellem ukoll lin-nies ta’ G[ajn Dwieli u tal-madwar bit-tislima Fran;iskana: “Il-Mulej jag[tikom is-sliem!”

Patri Mario Attard OFM Cap

Spettaklu ta’ log[ob tan-nar Nhar l-Erbg[a lejlet Santa Marija, fettieli tlaqt lejn i]-}urrieq biex minn hemm ingawdi ftit log[ob tan-nar ta’ lejlet Santa Marija. Tlajt fl-in[awi tal;ibjun u minn hemm gawdejt spettaklu millisba[ ta’ log[ob tan-nar. Rajt in-nar tal-Qrendi, lImqabba u ftit ta’ {al G[axaq. Kien spettaklu millaqwa u ng[id id-dritt [assejtni kburi bit-talent li g[andna f’pajji]na. Nittama biss li din l-arti nib]g[u g[aliha u mhux nag[mlulha l-bsaten firroti, g[ax bla dubju ta’ xejn hi parti integrali millidentità Maltija.

S. Xuereb {al Luqa

I;ri jer;a’ jibda l-isport Is-sajf sabi[ u ngawdieh u kif! Imma issa qed in[oss nostal;ija g[allisport, f’dawn il-jiem jer;a’ jibda l-football u g[alina d-dilettanti tkun ta’ soljiev u n[ossu s-sajf komplut. Mhux biss issa li dalwaqt tibda tonqos xi ftit it-temperatura jkun sabi[ ukoll li ner;g[u nipprattikaw xi ftit. Min jie[u gost imur xi ;irja, jew inkella xi log[ba futbol 5a side, insomma attivitá fi]ika li ma tag[mel xejn [a]in. Tajjeb li nag[mlu u]u tal-fa/ilitajiet li g[andna madwarna u tajjeb li ne]er/itaw lilna nfusna u n]ommu stil ta’ [ajja b’sa[[tu. Infa[[ar ukoll l-inizjattiva tal-Partit Nazzjonalista li [oloq ferg[a biex ikompli jkun ta’ sostenn lillisport. Nafu li l-PN filGvern kien strumentali g[al dan is-settur u jidher li se jkompli jkun hekk anke issa minkejja li flOppo]izzjoni.

F. Cassar {‘Attard


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

Opinjoni 11

Nift[u l-fruntieri g[al /ittadinanza effettiva tal-Unjoni Ewropea 2013 hija s-Sena Ewropea ta/-?ittadini

Fl-1 ta’ Novembru 1993, itTrattat ta’ Maastricht dwar lUnjoni Ewropea da[al fisse[[ u [oloq il-kun/ett ta’ /ittadinanza tal-Unjoni Ewropea, flimkien ma’ sett ta’ drittijiet konkreti. Illum 8 minn kull 10 /ittadin tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jafu li huma wkoll /ittadini tal-Unjoni Ewropea. I]da madankollu biss terz huma konxji mid-drittijiet spe/ifi/i marbuta ma/-/ittadinanza tag[hom tal-Unjoni Ewropea. G[alhekk l-g[an tas-Sena Ewropea huwa li titqajjem kuxjenza ta’ dawk id-drittijiet. Is-Sena Ewropea timmira wkoll g[all-;lieda kontra lostakoli li fadal fejn jimpedixxu li/-/ittadini talUnjoni Ewropea milli je]er/itaw dawn id-drittijiet, kwistjoni li r/eviet attenzjoni partikolari fl-edizzjoni 2013 tar-Rapport /ittadinanza talUnjoni Ewropea, li ;ie ppubblikat mill-Kummissjoni Ewropea fid-9 ta’ Mejju 2013. U t-tielet g[an tas-Sena Ewropea hu li tid[ol f’dibattitu dirett bejn il-Kummissarji Ewropej u /-/ittadini dwar fejn i/-/ittadini jixtiequ li jaraw l-Unjoni Ewropea flg[axar snin li ;ejjin. IlKummissjoni g[alhekk bdiet dibattitu fuq skala kbir, miftu[ u dibattitu miftu[ fuq firxa Ewropea dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea u dwar dak li nkiseb s’issa. Djalogi ta/-?ittadini

Dan irri]ulta f’serje ta’ Djalogi ta/-?ittadini – dibattiti ta’ profil g[oli fl-ibliet u lir[ula – se jkomplu fl-2014 fis-sena tal-elezzjoni talParlament Ewropew fejn ikopru l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Sie[eb ewlieni g[allKummissjoni hija l-Alleanza tas-Sena Ewropea ta/-?ittadin (European Year of Citizens Alliance - EYCA), grupp ta’ madwar 60 netwerk Ewropew ta’ Organizzazzjonijiet NonGovernattivi (NGOs) interessati fi kwistjonijiet ta/-/ittadinanza Ewropej. Huma stess jirrappre]entaw mijiet ta’ organizzazzjonijiet tas-so/jetà /ivili madwar lUnjoni Ewropea. Il-ferg[at nazzjonali ta’ din l-Alleanza tiltaqa’ regolarment malUffi//ji tar-Rappre]entanza tal-Kummissjoni Ewropea, lawtoritajiet nazzjonali u lUffi//ji Informazzjoni talParlament Ewropew f’kull pajji] tal-Unjoni Ewropea, biex jorganizzaw workshops,

minn Maria Portelli marpor2489@gmail.com

Il-pro/edura mal-wasla fil-pajji] il-;did Meta tfittex g[al xog[ol barra g[andek l-istess drittijiet b[a/-/ittadini tal-pajji] ospitant tieg[ek rigward l-a//ess g[ax-xog[ol, appo;; minn servizzi t’impjieg u dak finanzjarju biex jg[inek issib ix-xog[ol

seminars, avvenimenti festivi u attivitajiet so/jali g[as-Sena Ewropea. L-Alleanza EYCA se tippre]enta l-istituzzjonijiet talUnjoni Ewropea b’pariri dwar politika mill-perspettiva tasso/jetà /ivili fuq tliet kwistjonijiet, partikolarment; djalogi u parte/ipazzjoni /ivika ta/-/ittadini, /ittadinanza so/jali, ekonomika u politika u /-/ittadinanza inklussiva g[al kul[add. Unjoni monetarja u ekonomija ;enwina

Minbarra /-/ittadinanza talUnjoni Ewropea, it-Trattat ta’ Maastricht witta wkoll it-triq

tas-sena 2014, ilKummissjoni Ewropea ser tipprodu/i rapport politiku bba]at fuq ir-ri]ultati talattivitajiet tas-Sena Ewropea sabiex tg[in lil dan il-pro/ess. Tfittxija ta’ xog[ol ‘il barra minn xtutna, dritt tal-Unjoni Ewropea

B’mod ;enerali, sabiex tir/ievi l-benefi//ji tal-qg[ad, hemm b]onn toqg[od filpajji] li j[allas il-benefi//ji tieg[ek. Madankollu, ta[t /erti kundizzjonijiet wiehed jista’ jmur f’pajji] ie[or talUnjoni Ewropea - f’dan il-ka] it-28 Stati Membri tal-Unjoni

Qabel ma titlaq, trid tkun irre;istrat b[ala persuna qieg[da li qed tfittex impjieg mas-servizzi tax-xog[ol filpajji] fejn inti sfajt qieg[ed g[al mill-inqas erba’ ;img[at (e//ezzjonijiet jistg[u jsiru). G[andek tapplika wkoll g[all-permess g[all-esportazzjoni tal-benefi//ji tal-qg[ad tieg[ek misservizzi nazzjonali ta’ impjieg tieg[ek. Din l-awtorizzazzjoni hija valida g[all-pajji] wie[ed biss. Jekk tixtieq tesporta lbenefi//ji tal-qg[ad tieg[ek lejn pajji] ie[or, g[andek b]onn li tapplika g[al forma o[ra tal-U2. Staqsi fi/-/entru

L-Alleanza EYCA se tippre]enta l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea b’pariri dwar politika mill-perspettiva tas-so/jetà /ivili fuq tliet kwistjonijiet, partikolarment djalogi u parte/ipazzjoni /ivika ta/-/ittadini, /ittadinanza so/jali, ekonomika u politika, u /-/ittadinanza inklussiva g[al kul[add g[al Unjoni Ekonomika u Monetarja Ewropea (EMU) u l-munita unika tag[ha, l-Euro. I]da l-kri]i pre]enti wriet li lEMU te[tie; li ti;i riformata. Fl-2012, il-Kummissjoni Ewropea pprodu/iet blUnjoni Ewropeaprint g[allbidla fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Il-presidenti talKunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea, Eurogroup u l-Bank ?entrali Ewropew imbag[ad ipprodu/ew rapport intitolat “Lejn Ekonomija ;enwina u Unjoni Monetarja”. Il-Kummissjoni se ssegwi bil-proposti tag[ha g[all-bidla fit-Trattat. Fl-ewwel kwart

Ewropea flimkien malI]landa, Liechtenstein, inNorve;ja u l-I]vizzera - biex tfittex xog[ol u tkompli tir/ievi l-benefi//ji tal-qg[ad tieg[ek mill-pajji] fejn wie[ed jisfa ming[ajr xog[ol. Wie[ed jista’ joqg[od f’pajji] ie[or sa tliet xhur i]da s-servizzi tal-impjieg talpajji] li j[allsu l-benefi//ji jistg[u jav]awk biex tissospendi sa sitt xhur, dejjem jekk issaqsi. Jista’ jse[[ dan jekk inti kompletament qieg[ed (mhux parzjalment jew b’mod intermittenti) u intitolat li tir/ievi benefi//ji tal-qg[ad fil-pajji] fejn inti sfajt qieg[ed.

tax-xog[ol f’pajji]ek biex ti//ekkja jkollokx b]onn tmur lura d-dar biex tapplika g[al din l-awtorizzazzjoni ;dida jew jekk tistax tag[mel dan minn liema pajji] tkun.

Mal-wasla fil-pajji] il-;did, ikollok b]onn tirre;istra biex turi li qed tfittex xog[ol masservizzi nazzjonali tal-impjieg fi ]mien sebat ijiem mid-data li fiha inti waqaft milli tkun disponibbli g[as-servizzi t’impjieg mill-pajji] li [allejt. Wie[ed jit[allas l-istess ammont b[al qabel, direttament fil-kont bankarju tieg[ek fil-pajji] fejn sfajt filqg[ad. Jekk tixtieq li ]]omm iddritt tieg[ek g[all-benefi//ji tal-qg[ad, kun ]gur li tirritorna lura f’pajji]ek billi t[allas il-benefi//ji tal-qg[ad tieg[ek qabel jew fil-jum li jiskadilek. Jekk inti ;ej mir-Rumanija jew il-Bulgarija, jista’ jkun hemm regoli temporanji fejn jillimitawlek id-dritt li ta[dem f’pajji]i o[ra tal-Unjoni Ewropea. Meta tfittex g[al xog[ol barra g[andek l-istess drittijiet b[a/-/ittadini tal-pajji] ospitant tieg[ek rigward la//ess g[ax-xog[ol, appo;; minn servizzi t’impjieg u dak finanzjarju biex jg[inek issib ix-xog[ol. Il-pajji] ;did tieg[ek g[andu mnejn jistenniek sakemm tistabbilixxi rabta reali mas-suq tax-xog[ol lokali qabel ma tag[ti xi tipi ta’ appo;; finanzjarju biex jg[inek issib ix-xog[ol - b[al self b’interess baxx g[al nies bla xog[ol li jixtiequ jibdew negozju.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

12 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

L-E:ITTU

Il-pajji] f’xifer gwerra /ivili

Vetturi armati tal-Armata E;izzjana g[assa tul id-d[ul lejn Pjazza Tahrir fil-Kajr (ritratt DPA)

Tul il-;urnata tal-biera[ kompliet il-vjolenza filkapitali E;izzjana l-Kajr kif ukoll bliet o[ra madwar ilpajji] bejn partitarji talFratellanza Musulmana u lforzi tas-sigurtà. Kemm fil-Kajr kif ukoll Lixandra u bliet o[ra kien hemm rapporti ta’ aktar vittmi u qed ikun stmat li l-vittmi tal-;lied ta’din il-;img[a issa qab]u sew l-1,000 persuna b’rapporti mhux konfermati sa[ansitra jg[idu li qab]u l2,000 persuna. Is-sitwazzjoni fil-pajji] eskalat wara li nhar l-Erbg[a, l-Armata ordnat it-truppi fittoroq biex ibattlu l-partitarji tal-Fratellanza Musulmana u tal-eks President Mohamed Mursi barra mill-pjazez. Pjazez li kienu ilhom jokkupaw minn mindu Mursi tne[[a mill-poter millArmata. Tul it-toroq tal-kapitali kien hemm pre]enza qawwija ta’ truppi appo;;jati minn vetturi armati wara li l-Fratellanza ordnat Jum ta’ Rabja g[all;urnata tal-:img[a. IlPulizija wissiet li kienet se

tispara fuq kull min ikun ta’ theddida g[al bini pubbliku. Tul il-;urnata tal-biera[ fi//entru tal-Kajr kienu qed jinstemg[u tiri ta’ armi tannar kontinwament minn bandi differenti tal-belt u setg[u jintlem[u d[a[en fosthom talgass tad-dmug[. Kien hemm rapporti ta’ ;lied fatali anki f’Damietta, Tanta u Ismailia. B[alissa qed isiru diversi appelli kemm minNazzjonijiet Uniti, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti g[allkalma fil-E;ittu u hemm t[assib serju li dan il-pajji] G[arbi bl-akbar popolazzjoni se jispi//a fi gwerra /ivili. Il-{amis, il-President Amerikan Barack Obama qal li minn issa ’l quddiem illivell ta’ kooperazzjoni malE;ittu, l-akbar alleat Amerikan fid-dinja G[arbija, mhux se tibqa’ fuq livell normali. Apparti minn dan, a;enziji tal-ivvja;;ar ewlenin b[all:ermani] TUI u Thomas Cook [abbru li kienu qed i[assru l-vja;;i kollha lejn lE;ittu.

IL-LIBANU

Luttu wara l-istra;i ta’ Bejrut

Fil-Libanu kien osservat jum ta’ luttu wara l-isplu]joni ta’ nhar il{amis li [alliet 24 persuna mejta filkapitali Bejrut Din l-isplu]joni se[[et f’zona meqjusa fortizza tal-grupp militanti

tal-Hezbollah u aktarx g[andha x’taqsam mal-appo;; li qed jag[ti dan il-grupp fil-gwerra /ivili Sirjana lirre;im tal-President Bashar al-Assad. L-isplu]joni se[[et ukoll xahar wara li karozza bomba ferit aktar minn 50

persuna fl-istess distrett ta’ Bejrut. Marwan Charbel, il-Ministru talIntern Libani] qal li hemm suspetti li l-attakk kien wie[ed suwi/ida. Lattakk tal-{amis kien l-ag[ar wie[ed f’Bejrut g[al [afna snin. Apparti dawk

li nqatlu, il-bomba kkaw]at ukoll ilferiment ta’ 335 persuna. Fost il-vittmi kien hemm familja ta’ [ames persuni – missier, omm u tlett itfal bniet – li nqatlu waqt li kienu qed jivvja;;aw f’karozza.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

A[barijiet ta’ Barra 13 Fil-qosor Tmut l-aktar Spanjola sinjura SPANJA: T[abbret ilmewt ta’ Rosalia Mera, wa[da mill-fundatri/i talkumpanija tal-[wejje; Inditex li tinkludi d-ditta Zara, fl-eta ta’ 69 sena. Hi kienet meqjusa l-aktar

mara sinjura fi Spanja b’fortuna ta’ 4.6 biljun ewro. Hi mietet wara emora;ija f’mo[[ha waqt li kienet fuq btala f’Menorca. Terremot fi New Zealand

NEW ZEALAND: Terremot tal-qawwa ta’ 6.8 fuq l-Iskala Richter he]]e] in-nofsinhar tal-kapitali Wellington. Minkejja lqawwa, il-[sara li saret kienet wa[da superfi/jali i]da kien hemm [afna qtug[ fil-provista talelettriku u paniku fost irresidenti. Nirien f’Madeira IL-PORTUGALL: Nirien kbar fil-kampanja waslu qrib [afna tassubborgi ta’ Funchal, ilkapitali fil-g]ira ta’

Madeira u kien hemm tmien persuni li ndarbu. Anki fil-bqija tal-Portugall hemm diversi nirien kbar u f’Covilha kien hemm pulizija tat-tifi tan-nar li tilef [ajtu. Simbolu tal-pajji] IL-GRE?JA: Thanassis

Kanaoutis, student Grieg ta’ 19-il sena li miet waqt tilwima ma’ spettur fuq karozza tal-linja sar simbolu ta’ dak li g[addej minnu l-pajji]. Hu miet wara li [abat rasu hekk kif qabe] mill-karozza tal-linja f’Ateni. Qed jintqal li hu miet waqt li kien qed jipprova ja[rab g[aliex ma kellux biljett ta’ €1.20 u hu xhieda tas-sitwazzjoni ddisprata li hemm filpajji].

IL-BRA}IL> Passi;;ier ;ewwa taxi jillitika ma’ grupp dimostranti li mblukkaw triq f’Rio de Janeiro

L-ITALJA

G[awwiema jing[aqdu f’Siracusa biex jg[inu l-immigranti Fil-bajja ta’ Monachella a Pachino f’Siracusa, g[awwiema ng[aqdu flimkien biex jg[inu grupp ta’ 160 immigrant ji]barkaw. Il-forzi tas-sigurtà Taljani kienu infurmati bil-wasla tal-lan/a u marru fil-post imma waqt li kienu hemm, din inkaljat u [afna mill-immigranti

ppruvaw jg[umu sal-art. Kien hawn li l-g[awwiema li kien hemm fil-bajja ffurmaw katina umana biex jibdew issalvaw l-immigranti li bdew jaqb]u fil-ba[ar. It-tfal min-na[a l-o[ra, li filma;;oranza tag[hom kellhom anqas minn tliet snin, twasslu l-art b’dinghy

tal-Gwardja tal-Kosta. Sadattant il-Kmandant tal-Pulizija f’Reggio Calabria miet waqt li kien qed jikkordina l-[idma ta’ salvata;; ta’ grupp ta’ immigranti li da[lu fil-port. Cosimo Fazio kien ilu biss g[axart ijiem fil-kariga meta ta[ attakk talqalb.

The]]i]a f’Messina Kien hemm ]ew; skossi ta’ terremot ilbiera[ filg[odu f’Messina. Iz-zoni effettwati kienu dik ta’ Gioiosa Marea, Montagnareale u Piraino. It-the]]i] kellhom il-qawwa ta’ 4.1 u 4.2 fuq l-Iskala Richter u [olqu paniku fil-postijiet fejn l-aktar in[assu

i]da ma kkaw]awx vittmi. Matul il-;urnata tal-biera[ imbag[ad kien hemm madwar 15-il thezziza o[ra ta’ intensità baxxa [afna fl-istess zona. Kien hemm ukoll terremoti [fief f’zoni o[ra fin-Nofsinhar tal-Italja.

Skoss ta’ terremot tal-qawwa ta’ 2.6 fuq l-Iskala Richter kien re;istrat bejn Campania u Basilicata. L-iskoss lie[or se[[ f’Ciociaria fl-Abruzzo u kellu qawwa ta’ 2 fuq l-Iskala Richter. Fi]-]ew; ka]i ma kinux re;istrati la vittmi u lanqas [sara.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

14 A[barijiet ta’ Barra

Ix-xena fil-Moskea ta’ Rabaa Adawija fil-Kajr – /entru ta’ [afna ;lied bejn partitarji tal-Fratellanza Musulmana u l-forzi tas-sigurtà E;izzjani matul din il-;img[a

Il-vjolenza fl-E;ittu

Ra;el iferrex l-air freshener fuq il-katavri ta’ nies li nqatlu waqt il-;lied li kien hemm madwar il-moskea ta’ El Ejman fil-Kajr

Membri tal-Fratellanza Musulmana u partitarji tal-eks President Mohamed Mursi waqt ;lied mal-forzi tas-sigurtà madwar l-Università tal-Kajr


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15 IL-KOREA TA’ FUQ

Appell g[al fondi Ban Ki-moon, is-Segretarju :enerali tan-Nazzjonijiet Uniti, g[amel appell ur;enti g[al fondi biex inNazzjonijiet Uniti tkun tista’ tibg[at ikel u medi/ini lil miljuni fil-Korea ta’ Fuq. Hu qal li hemm b]onn ta’ kwa]i 100 miljun dollaru g[all-bqija ta’ din is-sena biex tkun tista’ ting[ata g[ajnuna lill-poplu tal-Korea ta’ Fuq. Is-Segretarju :enerali tanNU qal li hemm 2.4 miljun persuna fil-b]onn ta’ ikel u hemm kwa]i terz tat-tfal ta[t il-[ames snin fil-Korea ta’ Fuq li qed ibatu minn nuqqas kbir ta’ ikel. Fl-appell tieg[u hu insista li m’g[andux ikun hemm rabta bejn l-g[oti talg[ajnuna u l-problemi marre;im Korean. Fil-passat saru [afna ilmenti li l-g[ajnuna li ting[ata mill-komunità internazzjonali lill-Korea ta’ Fuq titgawda mill-militar.

I?-?INA> Ra;el iwaddab l-ilma lejn pulizija waqt festival tradizzjonali f’Baoting Li fil-provin/ja ta’ Hainan

L-ISTATI UNITI

FRANZA

T[assib g[at-tifla ta’ Michael Jackson F’qorti f’Los Angeles, Debbie Rowe, li g[andha 54 sena u

Miet ‘l-avukat tax-xitan’

hi l-eks mara tal-kantant Michael Jackson , qalet li binthom, Paris, kienet imkissra min[abba l-mewt ta’ missierha. Ri/entement Paris, li g[andha 15-il sena, ippruvat twettaq suwi/idju f’:unju. Rowe kienet qed tixhed f’kaw]a g[addanni mill-familja tal-kantant mejjet kontra l-AEG Live, li kienet qed torganizza sensiela ta’ kun/erti f’Londra b’Jackson. Rowe tant emozzjonat ru[ha meta kienet qed titkellem dwar dak li g[addejja minnu bintha li l-qorti a;;ornat g[al xi [in. Hi qalet li Paris Jackson kienet qed t[oss li ma kienx hemm skop li tkompli tg[ix. Rowe m’g[andhiex il-kustodja tat-tfal li kellha ma’ Jackson – Paris u Prince, li g[andu 16-il sena. Dawn jg[ixu ma’ nannithom, omm Michael Jackson, Katherine. It-tifel lie[or tal-kantant, Prince Michael II mag[ruf ukoll b[ala Blanket, ukoll jg[ix ma’ nanntu. Rowe kienet mi]]ew;a lil Jackson bejn l-1996 u l-1999.

F’Pari;i t[abbret il-mewt ta’ Jacques Verges, avukat Fran/i] li kien tlaqqam ‘l-avukat taxxitan’ g[aliex kien jiddefendi laktar ka]i kontroversjali. Fost il-ka]i li kien a//etta tul is-snin kien hemm ta’ Klaus Barbie, kriminal tal-gwerra Nazista, Saddam Hussein, l-eks mexxej tal-Iraq u Slobodan Milosevic, l-eks President talJugoslavja kif ukoll Carlos Ilich Sanchez, it-terrorista mag[ruf b[ala Carlos the Jackal. Hu kellu 88 sena u miet min[abba attakk tal-qalb firresidenza tieg[u fil-kapitali Fran/i]a. residenza li darba

kienet tal-kittieb u filosofu Fran/i] tas-Seklu 18, Voltaire. Verges dejjem kien isostni li hu kien qed jag[mel xog[lu b[ala avukat. Il-laqam tieg[u kien fe;; minn dokumentarju li kien sar dwaru fl-2007 fejn hu kien isejja[ ‘l-avukat tax-xitan.’ Il-klijentela tieg[u kienu mexxejja ta’ gruppi ribelli madwar id-dinja, terroristi kif ukoll dittaturi. Wa[da millklijenti tieg[u kienet Djamila Bouhired, militanta millAl;erija, u Verges kien spi//a ]]ewwi;ha. Fl-1970, hu kien g[eb misterjo]ament g[al tmien snin u [alla lil martu u t-tfal warajh.

Jacques Verges

Meta re;a’ tfa//a, kull ma kien jg[id dwar dak i]-]mien hu li kien mar g[al btala twila filLvant ta’ Franza.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

16 Kultura

Waqt il-festival tal-inbid li ta’ kull sena jittella’ f’{al Qormi jkunu organizzati diversi attivitajiet li b’xi mod jew ie[or huma relatati mal-inbid u l-g[asir tal-g[eneb

Edizzjoni o[ra tal-festival tal-inbid f’{al Qormi minn Mark Cremona

Il-konsum tal-inbid ilu mijiet ta’ snin. Jintiret minn ;enerazzjoni g[all-o[ra

Il-festival annwali tal-inbid f’{al Qormi se jer;a’ jsir g[ad-disa’ edizzjoni konsekuttiva, b’g[a]la wiesg[a ta’ nbejjed [omor, bojod u rosé mag[mula minn varjetajiet ta’ g[eneb, kollha prodotti talkumpanija lokali Marsovin. {al Qormi g[andu tradizzjoni antika li tmur lura diversi sekli marbuta mal-inbid, g[aliex minbarra g[all-[ob], il-belt ta’ Pinto hi wkoll mag[rufa g[at-tag[sir talinbid. Permezz ta’ dan il-festival, ir-ra[al qieg[ed jo[loq attrazzjoni unika g[at-turisti li j]uru xtutna u g[all-poplu Malti, filwaqt li jer;a’ jqajjem tradizzjonijiet antiki marbuta mal-lokal.

Triq il-Kbira f’{al Qormi se tkun armata b’diversi stalls tal-inbid u ikel tradizzjonali Malti, f’atmosfera tipika ta’ festa lokali bil-Knisja Ar/imatri/i ta’ San :or; flisfond. Il-festival qieg[ed jistabbilixxi ru[u b[ala attività annwali u qieg[ed isir dejjem iktar popolari. Is-sena l-o[ra attendew ’il fuq 10,000 ru[ g[al dan l-avveniment uniku. Kumment li jg[addu [afna mit-turisti li j]uru {al Qormi g[all-festival tal-inbid hu dak ta’ apprezzament g[all-atmosfera mill-isba[ li wie[ed jista’ jgawdi filwaqt li jara mill-qrib aspett ie[or tat-tradizzjonijiet Maltin.

Libsa festiva

Tazza tal-inbid

Anke l-edizzjoni ta’ din issena tal-Qormi Wine Festival se ssir fil-qalba antika tar-ra[al, li g[al din l-okka]joni se tkun qed ixxidd libsa festiva partikolari. Il-festival se jsir fl-a[[ar tmiem il-;img[a t’Awwissu; il:img[a 30 t’Awwissu u s-Sibt 31 t’Awwissu u jibda mittmienja ta’ filg[axija u jibqa’ sejjer sa nofsillejl.

Dawk pre]enti jistg[u jakkwistaw tazza tal-inbid billogo tal-Qormi Wine Festival ghall-prezz ta’ €12, liema tazza se tkun qed ti]]an]an fledizzjoni ta’ din is-sena. Biha jkunu jistg[u jduqu l-inbejjed kollha offruti. It-tazza tista’ mbag[ad tin]amm minn min ikun xtraha.

g[al pa;na 17


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

Kultura 17

Festival li g[alih jattendu eluf ta’ Maltin u barranin minn pa;na 16

L-ikel kollu b[all-majjal bil-patata l-forn, spagetti talfniek, il-platt bil-ftira Maltija, fniek, ti;ie; u la[am ta]]iemel - jista’ jinxtara g[allprezz ta’ €7. Se jkun hemm ukoll mejda bl-imqaret. Id-d[ul g[al dan il-festival tal-inbid hu b’xejn. L-inbid jibqa’ jing[ata sal-11.30pm. Mhu se jing[ata ebda nbid lil dawk ta’ ta[t is-sbatax-il sena, g[alkemm kul[add huwa m[e;;e; biex i]ur din l-attività.

Inbid u ikel

Minbarra l-ikel u l-inbid, ilfestival g[andu wkoll b[ala protagonisti diversi artisti lokali. G[all-edizzjoni ta’ din is-sena hemm di;à konfermati l-band ta’ Mro. Mark Spiteri Lucas li flimkien ma’ kantanti stabbiliti, fil-lejla tal-:img[a, ser ikunu qed joffru atmosfera allegru]a fosthom Chiara, J. Anvil, Tiziana u Neville Refalo. Ftit qabel fuq l-istess stage ser ikun hemm il-kantanta Rebecca Bonnici unplugged u fuq il-palk l-ie[or f’dik li nirreferu g[aliha b[ala /-Chill Out Area, ser ikun hemm ilGrupp Maltin Biss li ser ikun qed idoqq repertorju ta’ diski Maltin. Il-:img[a wkoll fuq izzuntier tal-Knisja ta’ San :or; ser ikun hemm il-kompetizzjoni tal-inbid, fejn diversi produtturi Maltin li jipprodu/u nbejjed ta’ kwalità superjuri ser ikunu qed jikkompettu u l-;urija esperta ser tkun qed tag[mel l-g[a]la tag[ha hekk kif proprju dduq l-inbejjed.

Is-serata tas-Sibt ser tifta[ bil-kantanta Rebecca Bonnici li se t[ejji mu]ika varja u wara ser jag[lqu l-lejla lgrupp rinomat Fakawi, mag[rufin g[all-interpretazzjonijiet u g[as-satira tag[hom im]ewqa b’mu]ika anke Maltija. Fi/-Chill out Area ser ikun hemm id-DJ Malti, DJ Ruby, li bla dubju ser jikkrea atmosfera indimentikabbli. TalFuklar Folklor Group ser ikunu qed jallegraw u jinvolvu l-pubbliku f’atmosfera tradizzjonali fuq iz-zuntier tal-knisja fil-lejla tas-Sibt. Kompetizzjonijiet

Waqt il-jumejn tal-festival tal-inbid se jsiru wkoll diversi wirjiet u kompetizzjonijiet fosthom kompetizzjoni talinbid li semmejna ftit qabel u o[ra ta’ fjuri fil-Knisja Ar/imatri/i. Se jkun hemm numru ta’ attivitajiet o[ra li se jibdew xi jiem qabel il-festival, blewwel attività tkun wirja marbuta mal-inbid li ssir filma[]en tal-armar biswit ilknisja mtella’ mill-Kumitat Festi Esterni bl-g[ajnuna tasSezzjoni ]g[a]ag[. Fi triq il-Kbira, ser jkun hemm ukoll wirja talfotografija mtella’ millfotografu Christopher Azzopardi u sqaq fl-istess triq ser ikun m]ejjen b’pitturi mill-isba[ mill-pittur Daniel Scerri. Il-mu]ew tal-Knisja ser ikun miftu[ g[all-pubbliku matul i]-]ew; serati u wie[ed jista’ jid[ol jag[ti titwila u jara ir-rikkezzi li g[andna fil-parro//a :or;jana.

Illum il-;urnata aktar minn qatt qabel nistg[u ngawdu nbejjed tal-og[la kwalità – kemm jekk prodotti lokalment kif ukoll jew importati minn barra. Madankollu lkoll naqblu li l-inbid prodott lokalment illum il-;urnata g[amel avvanzi kbar u hu tal-og[la kwalità

Re-enactments

Fix-xelter tat-Tieni Gwerra Dinjija ser ikun hemm reenactment mill-G[aqda Qawmien, fejn il-pubbliku li j]ur dan ix-xelter ser ikun mhux biss qed jid[ol f’atmosfera unika i]da se jkun qed jipparte/ipa u jie[u sehem mal-atturi daqslikieku qieg[ed jg[ix f’dawk i]]minijiet. G[at-tieni sena konsekuttiva l-kumpanija teatrali Anici ser ter;a’ tag[ti s-sehem tag[ha fil-Wine Festival. Konvinti li s-sena l-o[ra lavventuri ta’ Wenzu u s[abu g[and Kurun ni]lu g[asel, [sibna biex dawn il-karattri ma[luqa minn :or; Zammit jer;g[u jkunu mag[kom. Iddirettur Philip Mizzi [aseb biex jadatta wa[da minn

Il-festival tal-inbid f’{al Qormi jkun im]ewwaq ukoll b’attivitajiet folkloristi/i li fihom jie[du sehem g[add ;mielhom ta’ ]g[a]ag[ Qriema

dawn l-istejjer li tant huma mag[rufin mal-Maltin. Ilkumpanija Teatrali Anici tixtieq tirringrazzja lill-atturi kollha li jag[tu sehemhom mill-qalb, kif ukoll lillKumitat tal-Festi Esterni San :or; Martri talli g[at-tieni sena re;a’ wera fidu/ja bilparte/ipazzjoni tal-kumpanija. G[alhekk titilfux dan lappuntament mal-avventuri popolari li ser jo[olqu lKumpanija Teatrali Anici nhar it -30 u l-31 ta’ Awwissu ;ewwa l-ma[]en tal-Armar. In[awi fil-qrib tal-qalba tar-ra[al se jin]ammu apposta g[all-parke;;, b’sinjali direzzjonali mag[mula apposta biex dawk li jattendu jkunu jistg[u jsibu fejn jipparkjaw il-vettura tag[hom

ming[ajr diffikultajiet. Fittoroq prin/ipali se jittellg[u wkoll sinjali tat-traffiku li juru d-direzzjoni tal-in[awi tal-festival g[al min ikun ;ej lejn {al Qormi mill-in[awi ta’ {a]-}ebbug, Santa Venera, il-{amrun u minn Birkirkara. Il-festival tal-inbid ta’ {al Qormi qed ji;i organizzat mill-Kumitat Festi Esterni San :or; Martri, Qormi (AD 1919) bl-g[ajnuna totali tasSezzjoni ]g[a]ag[ fi [dan listess kumitat u bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali Qormi. G[al iktar informazzjoni, wie[ed jista’ jikkuntattja lillorganizzaturi fuq 7906 2455 jew fuq l-indirizz elettroniku: winefestival@festiesterniqormi.org.

Ritratt sabi[ li juri mument waqt li l-inbid qieg[ed ikun servut – proprju l-inbid ikun il-protagonist ta’ dawn l-iljieli fil-festival tal-inbid f’{al Qormi


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

18 Madwarna

Is-Santwarju Ta’ Pinu g[all-;urnata Marjana f’Ruma Il-Kunsill Pontifi/ju g[allPromozzjoni tal-Evan;elizzazzjoni ;dida g[adu kemm [abbar li, fuq xewqa tal-Papa, fit-12 u t-13 ta’ Ottubru 2013 sa tin]amm ;urnata Marjana f’Ruma. Din i/-/elebrazzjoni spe/jali f’;ie[ Marija, Omm il-Knisja, ftit tal-;img[at biss qabel tmiem is-Sena tal-Fidi, g[andha t-tema “Hienja int li emmint”, u g[aliha qed ji;u mistiedna rappre]entanti misSantwarji Marjani tad-dinja, fosthom is-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu f’G[awdex.

G[al din l-okka]joni spe/jali fix-xahar Marjan ta’ Ottubru sa tittie[ed f’Ruma l-istatwa ori;inali talMadonna ta’ Fatima, li ti;i milqug[a fi Pjazza San Pietru nhar is-Sibt filg[axija u iktar tard tittie[ed fisSantwarju Marjan Ruman tad-Divino Amore g[al velja ta’ talb. Il-{add filg[odu l-Papa Fran;isku jmexxi Quddiesa fi Pjazza San Pietru li fi tmiemha ssir it-Talba ta’ Affidament u lKonsagrazzjoni lill-Ver;ni Mbierka.

Is-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu ser ikun pre]enti bl-istandard tieg[u g[al din il-;urnata Marjana, bi grupp ta’ 55 pellegrin immexxi mir-Rettur Dun Gerard Buhagiar. Dan il-pellegrina;; Marjan fi tmiem isSena tal-Fidi sa jinkludi wkoll ]jarat lis-Santwarji Marjani ta’ Pompei u Loreto. Il-pellegrina;; se jsir bejn il-{amis 10 u t-Tlieta 15 ta’ Ottubru. G[al iktar dettalji, ikkuntattjaw lis-Santwarju Ta’ Pinu fuq 21556187 jew 99486151.

L-A;enzija Appo;; te[tie; il-voluntiera A;enzija Appo;; te[tie; voluntiera ;odda sabiex joffru l-[in tag[hom fisservizzi Supportline 179 u Programm Ulied Darna. Id-data tal-g[eluq tal-applikazzjonijiet ;iet esti]a sat2 ta’ Settembru 2013. Persuni interessati li jissie[bu mat-tim e]istenti ta’ voluntiera ta’ Supportline 179 u Programm Ulied Darna jistg[u j/emplu fuq 2295 9000 waqt il-[inijiet taluffi//ju jew i]uru s-sit www.appogg.gov.mt g[al

aktar informazzjoni. L-applikazzjoni tista’ timtela online jew titni]]el mis-sit elettroniku, jew tin;abar mill-A;enzija Appo;;, u tintbg[at lil Svetlana Buttigieg, A;enzija Appo;;, 36, Triq San Luqa, G’Mangia, PTA 1318. Jing[ata ta[ri; professjonali lil kull min jintg[a]el. A;enzija Appo;; tifforma parti mill-Fondazzjoni g[al Servizzi ta’ [arsien So/jali (www.fsws.gov.mt) li tinkorpora wkoll lil A;enzija Sedqa.

It-ti;ie; tal-Kentucky Fried Chicken issa mixwi wkoll Il-kumpanija rinomata maddinja – Kentucky Fried Chicken – g[adha kif nediet menù bit-ti;ie; mixwi g[allewwel darba f’Malta. Il‘Grilled Brazer’ hi l-a[[ar ]ieda fil-menù u din kompliet tkabbar il-portfolju tal-ikel tal-kumpanija. Il-menù tal-‘Grilled Brazer’ hu mag[mul minn sidra tatti;ie;a mixwija, immarinata fil-[xejjex aromati/i u l[wawar tal-KFC. Issibu f’g[a]la ta’ sandwich, twister jew bl-insalata. Il-‘Brazer Sandwich’ hu mag[mul minn ciabatta Taljana tqarme/, [ass, tadam, ;obon u ti;ie; bil-mayonnaise u l-b]ar talKFC. Il-‘Brazer Twister’ jikkonsisti f’bi//iet tat-ti;ie;, [ass, tadam u mayonnaise

kollha mremblin f’tortilla taddqiq. Il-‘Brazer Salad’ tista’ ]]idilha wa[da mit-ta[wiriet tal-KFC – jew it-ta[wira talyogurt jew tal-vinaigrette tal[wawar. Nathalie Xuereb Saydon, ilManager tal-Franchise talKFC qalet li, “Dawn ilprodotti l-;odda huma ]ieda e//ellenti fil-menù tag[na. Bihom, il-KFC qed tkopri suq aktar wiesa’ u qed toffri xi [a;a differenti, imma fl-istess [in mhux qed tmur lil hinn mill-prodott ewlieni tag[ha. Il-menù tax-xiwi tnieda wkoll b’su//ess f’diversi pajji]i madwar l-Ewropa u fir-Renju Unit. Konvinti li se jkollna listess ri]ultati f’Malta.” Kyra Abela, l-Uffi/jal E]ekuttiv tal-marka KFC

f’Malta, qalet li, “Ninsabu sodisfatti li qed nintrodu/u dan il-prodott ;did fis-suq lokali. Nedejna kampanja kbira ta’ reklamar biex nag[mlu lill-klijenti aktar konxji minnu. In[e;;u linnies biex igawdu l-offerti spe/jali tal-bidu u l-inizjattivi li g[andna tal-kampjuni [alli jduqu dal-prodott ;did. Il‘Grilled Brazer’ mhux ta’ min titilfu u konvinti li se jsir prodott favorit ie[or talKFC.” Il-menù tat-ti;ie; ‘Grilled Brazer’ issibu g[all-bejg[ mi]-]ew; restoranti tal-KFC fl-Ajruport ta’ Malta u filG]ira. Biex issir taf aktar dwaru jew jekk tixtieq tg[addi xi kummenti, id[ol fis-sit www.facebook.com#kfcmalta.

Il-Kentucky Fried Chicken, li hi kumpanija rinomata mad-dinja, nediet f’Malta menu bit-ti;ie; mixwi


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

20 Festi minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

Aktar lokalitajiet f’Malta ji//elebraw il-festa ta’ Santa Marija Assunta [elwa ta’ kull sena ti;i organizzata mid-dilettanti tan-Nar ta’ San Nikola fis-Si;;iewi. Illejla fis-7 p.m. tibda quddiesa u wara jsir Barbecue kbir. G[ada jum il-festa fis-7 a.m. tibda quddiesa. Fis-6.30 p.m. jibda ir-Ru]arju u fis-7 p.m. tibda quddiesa. Wara li tintemm il-funzjoni millKnisja jkun hemm ikel, divertiment u fiera tal-fniek. Se tie[u sehem ukoll il-Banda tal-G[aqda Mu]ikali San Nikola tas-Si;;iewi.

{ad-Dingli

F’{ad-Dingli qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Santa Marija, statwa li n[admet flinjam fl-1861 mill-iskultur Rabti Antonio Busuttil. Ta’ min ifakkar li ta’ kull sena lorganizzazzjoni ta’ din il-festa ta’ barra hija kollha kemm hi mill-Kumitat Festa Esterna, li hi l-Organu fi [dan ilParro//a li jie[u [sieb jikkummissjona s-servizzi talbaned, armar u x-xiri tan-nar tal-ajru. Il-Kumitat tal-Festa Esterna ja[dem id f’id mal-Kappillan li huwa responsabbli millfesta ta’ ;ewwa l-Knisja. IlKumitat tal Festa Esterna jixtri wkoll il-log[ob tan-nar ming[and l-g[aqda tan-Nar 23 ta’ April ta’ {al Qormi kif ukoll jistieden erba’ baned g[al [ames servizzi. Sehem ewlieni g[andha wkoll il-Banda tal-post li hi lG[aqda Mu]ikali Santa Marija. G[ada fid-9 a.m. tibda Kon/elebrazzjoni Solennmi li se titmexxa minn Monsinjur Isoqf Aw]iljarju Charles J Scicluna fejn anke se jag[mel il-Pani;ierku. Fil-5 p.m. tibda quddiesa u se jmexxi Dun David Torpiano. Fis-5.45 p.m. jibda l-Kanta tat-tieni g[asar u fis-7 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ Santa Marija u se jmexxi wkoll Dun David Torpiano. Fid-d[ul tal-pur/issjoni ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Festi ta’ barra G[ada fl-10.30 a.m. jibda mar/ briju] mill-Banda tal-

g[aqda Mu]ikali San :or; Martri ta’ {al Qormi. Filg[axija se jkun hemm ilparte/ipazzjoni ta]-]ew; baned mistiedna, il-Banda Peace tan-Naxxar u l-Banda Konti Ru;;ieru tal-Ka]in San Pawl tar-Rabat Malta. Fl-10.15 p.m. isir il-mar/ tal-a[[ar mill-Banda talg[aqda Mu]ikali Santa Marija

Bubaqra fi]-}urrieq G[ada f’Bubaqra se tkun i//elebrata l-festa ta’ Santa Marija. Illejla fis-6 p.m. jibda r-Ru]arju u wara tibda quddiesa Kantata u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Se jie[u sehem il-Kor Parrokkjali ‘Cantate Domino’ mmexxi minn Mro Paul Portelli filwaqt li l-organista se tkun Maria Fiorella Pace. Fis-7.30 p.m. issir serata ta’ varjetà f’Misra[ Santa Marija organizzata mis-

Santa Marija tal-Im;arr

ta’ {ad-Dingli. L-Im;arr

Fl-Im;arr Malta qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Santa Marija. g[ada jum il-festa fis9 a.m. tibda Quddiesa Solenni li se titmexxa min-Nunzju Appostoliku g[al Malta Monsinjur Isqof Aldo Cavalli. Il-Pani;ierku se jsir minn Dun Darren Dimech. Fl-12 p.m. jibda l-Angelus

{AL QORMI

Santa Marija tal-{las F’{al Qormi qed issir il-festa ta’ Santa Marija tal{las. Illejla fis-7 p.m. jibda r-Ru]arju, Kurunella talMadonna tal-{las u wara jibda kanta ta’ Innijiet Marjani. G[ada jum il-festa fid-9 a.m. jibda ir-Ru]arju, Kurunella u wara tibda quddiesa li tkun bl-Omelija fuq il-Madonna u fiha ssir il-pre]entazzjoni tat-trabi. Se jmexxi Dun Alfred Agius. Fis-6 p.m. jibda r-Ru]arju, Kurunella u wara tibda Quddiesa Kantata bl-Omelija fuq il-Madonna u ssir ukoll il-pre]entazzjoni tat-trabi lil Madonna. Fi tmiem il-quddiesa ssir /elebrazzjoni Ewkaristika u jitkanta lInnu tal-Madonna.

imbag[ad peremzz ta’ rkant il-grupp tar-reffieg[a li j;orru l-vara waqt il-pur/issjoni. Tradizzjoni li ilha ssir mill1923. Fil-5 p.m. tibda bis-sehem tal-Grupp tal-kant talParro//a. Fis-7 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ Santa Marija. Fid-d[ul talpur/issjoni titkanta l-Antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.

Festi ta’ barra

G[ada filg[axija se jkun hemm il-parte/ipazzjoni ta’ ]ew; baned, il-Banda talLokal is-So/jetà Filarmonika Marija Mtellg[a s-Sema talIm;arr u l-banda mistiedna lBanda Imperial tal-Mellie[a. {al Xluq fis-Si;;iewi

F’{al Xluq fis-Si;;iewi qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Santa Marija. Din il-festa

So/jetà Mu]ikali Santa Katarina Ver;ni u Martri ta]}urrieq. G[ada fit-8 a.m. tibda quddiesa u fis-6.30 p.m. jibda irRu]arju mbag[ad fis-7 p.m. tibda Quddiesa Kantata blOmelija u /elebrazzjoni Ewkaristika. Il-quddiesa se tkun animata mi]-]g[a]ag[. Fis-6 p.m. is-So/jetà Mu]ikali Santa Katarina Ver;ni u Martri ta]-}urrieq se torganizza Fiera f’Misra[ Santa Marija b’risq il-festa ta’ Santa Katarina ta’ Lixandra. Fid-9 p.m. jindaqqu diversi mar/i briju]i mill-Banda tas-So/jetà Mu]ikali Santa Katarina Ver;ni u Martri ta]-}urrieq ta[t id-direzzjoni tas-surmast Josef Grech madwar diversi toroq ta’ Bubqara. Fi tmiem il-mar/ jindaqq lInnu tal-Ave Maria quddiem l-istatwa ta’ Santa Marija.

IX-XLENDI – G{AWDEX

Il-Madonna tal-Karmnu Fix-Xlendi G[awdex qed tkun i//elebrata il-festa talMadonna tal-Karmnu. G[ada jum il-festa fl-10 a.m. tibda Quddiesa Pontifikali u se jmexxi Monsinjur Isqof Mario Grech u fiha se jwassal ilmessa;; tal-okka]joni. Mit-3.30 p.m. sas-6.30 p.m. ikun hemm log[ob talba[ar u :ostra organizzata mill-Kumitat tal-Log[ob talBa[ar fix-Xlendi. Se jitqass-

mu wkoll trofej lir-rebbie[a. Fis-6.15 p.m. tibda Quddiesa li tkun integrata bil-kant tal-g[asar u se jmexxi Monsinjur Karm Borg. Fis-7.30 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu bis-sehem tal-Banda talG[aqda Mu]ikali Santa Margerita V.M. tas-Sannat. Fil-[ru; tal-istatwa lBanda Santa Margerita se ddoqq l-Innu lil Madonna

tax-Xlendi versi ta’ Gianninu Cremona filwaqt li l-mu]ika hi tas-Surmast John Galea. L-istess banda mbag[ad se takkumpanja lpur/issjoni. Il-pur/issjoni se titmexxa mill-Kanonku Dun John Muscat. X[in l-istatwa tasal fuq iz-zuntier tal-Knisja jin[araq nar tal-art u tal-ajru. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-Antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

Festi 21

Il-festa ta’ Sant’Elena f’Birkirkara Fil-Knisja Kolle;;jata ta’ Sant’ Elena f’Birkirkara qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Sant’Elena Imperatri/i Augusta. G[ada fit-8 a.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni blistatwa ta’ Sant’Elena u din se titmexxa mill-Prepostu Ar/ipriet il-Kanonku Dun Anton Cassar bis-sehem talKanon/i tal-Perininsiji Kolle;;jata Elenjana, Kleru, Reli;ju]i, Kavallieri tas-Santu Sepulkru ta’ :erusalemm u Fratellanzi. Fl-10.30 a.m. isir id-d[ul tal-pur/issjoni fil-Ba]ilika fejn tindaqq l-Antifona u jsir il-bews tar-Relikwa. Immedjatament wara tibda lQuddiesa Solenni Prepo]itali bis-sehem tal-Kapitlu Elenjan. Il-Pani;ierku se jsir minn Dun Jesmond Grech. Fis-6 p.m. tibda quddiesa u fis-7 p.m. jibdew is-Sekondi Vespri minn Ebdomodarju mbag[ad fis-7 p.m. il-Kapitlu jo[ro; mill-Knisja Ba]ilika

sabiex jakkumpanja lil Monsinjur Ar/isoqf Paul Cremona OP sal-Knisja Kolle;;jata fejn isir irRepo]izzjoni tar-Relikwa ta’ Sant’Elena, tindaqq lAntifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Festi ta’ barra G[ada fit-8 a.m. il-Banda Duke of Connaught’s Own ta’ B’Kara se ssellem lill-Patruna u wara l-istess banda se takkumpanja l-pur/issjoni b’daqq ta’ mar/i pro/essjonali reli;ju]i. F’12 p.m. jibda mar/ briju] mill-Banda talG[aqda Mu]ikali Sant’Elena ta’ B’Kara.

Filg[axija se jkun hemm ]ew; baned mistiedna, Sant’Antnin ta’ B’Kara u lBanda tal-G[aqda Karmelitana u Banda Queen Victoria ta]-}urrieq. Fl-10 p.m. jibda mar/ tala[[ar mill-Banda Duke of Connaught’s Own ta’ B’Kara.

Sant’Elena Imperatri/i

RA{AL :DID TAS-SLIEMA

Il-festa ta’ Stella Maris F’Tas-Sliema qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Stella Maris Kewkba talBa[ar. G[ada jum il-festa fid-9 a.m. tibda Quddiesa Kantata bis-sehem tal-Kor Parrokkjali. Fis-6.30 p.m. tibda Quddiesa u se jmexxi Dun Anthony Fitzpatrick. Fis-7.30 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni blistatwa ta’ Stella Maris u se jmexxi l-istess Sa/erdot Dun Anthony Fitzpatrick. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-Antifona ‘Stella Maris Es’ u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.

Il-festa tal-Madonna ta’ Lourdes F’Ra[al :did qed tkun i//elebrata l-festa ad unur ilMadonna ta’ Lourdes. G[ada fit-8.30 a.m. tibda l-Quddiesa Pontifikali tal-festa u se jmexxi Monsinjur Isqof George Frendo, Isqof fl-Albanija. Il-Pani;ierku se jsir minn Patri Raymond Calleja O.Carm. Fil-5.30 p.m. tibda Quddiesa bl-Omelija, fis-6.30 p.m. jibda l-g[asar u fis-7.30 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni blistatwa tal-Madonna ta’ Lourdes u se jmexxi s-Sa/erdot Novell Dun Charlon Muscat. Fid-d[ul tal-pur/issjoni ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.

Festi ta’ barra G[ada fl-10.30 a.m. jibda mar/ briju] mill-Banda Vittoriosana San Lawrenz tal-Birgu filwaqt li l-pur/issjoni se titmexxa mill-Banda Trinità Qaddisa tal-Marsa.

Festi ta’ barra G[ada fil-10.15 a.m. jibda mar/ briju] millBanda Stella Maris ta’ Tas-Sliema. Il-baned mist-

iedna filg[axija se jkunu l-Banda tal-G[aqda Mu]ikali San :u]epp ta’ {al G[axaq u l-Banda San :iljan.

Stella Maris

Statwa tal-Madonna ta’ Lourdes f’Ra[al :did


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

22 Passatemp Mimdudin:

1. T[ammar wi//ek u ]]omm lura (6) 4. Tre;ija jew mani;; ta’ negozju (8) 9. Il-kontinent sewdieni (6) 10. In-nannu fiha kien jg[alli lmis[un! (8) 12. Bihom tilg[ab log[ba ludo (4) 13. Id-dawra /atta ma[ru;a ’l barra f’kappell (5) 14. Warajh ji;i l-biki, skont ilqawl (4) 17. }ommu fil-but g[ax imnie[rek jista’ ji;i b]onnu (6) 18. Bastjun (3) 20. Insetti (3) 21. G[ar ta’ ]mien il-Milied (6) 27. Mhux qasir f’titwila! (4) 28. G[andu minn ]mien il-brodu (5) 29. Isir b’devozzjoni fil-knejjes (4) 32. G[amla ta’ pastizzi tondi talg[a;ina (8) 33. Qerq fil-wi// (6) 34. Fl-aktar fond, fil-qieg[ (4, 4) 35. M’g[adniex narawh g[and tal-la[am mimli demm bi]]bib (6)

Weqfin:

1. Tag[ti x-xog[ol (7) 2. Farrak u qered b’mod li ma jissewwiex (8) 3. Hawn il-;obon tieg[u dan likel fuq il-;isem! (4) 5. Tattika li wie[ed ju]a biex jikseb dejjem l-a[jar g[alih (6) 6. Opra tal-ba[ar li biha kien iba[[ar Kolombu (4) 7. Ini]]lu d-dg[ajsa l-ba[ar (6) 8. Stat Amerikan li fih tag[mel kes[a li xxoqq l-g[adam (6) 11. :urdien kbir (3) 15. Dan g[ad irid ji;i (5) 16. Fix-xitwa tridha fuqek biex issa[[nek (5) 19. {idma kbira b’ta[bit qawwi u li jkidd sew (8) 22. Msie[eb, asso/jat (7) 23. :ietha x-xewqa (6) 24. Tnaddaf b’/arruta (6) 25. Mhux mimsus jew imbag[bas (6) 26. Is-satal jin]el fih jid[ak u jitla’ jibki (3) 30. Trab tat-triq mag[;un bl-ilma tax-xita (4) 31. Sant’…… omm, il-Madonna (4) Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin> 1. Katuba; 4. Twaletta; 9. Spikka; 10. Tripolin; 12. Ross; 13. Xitan; 14. Patt; 17. Tajjeb; 18. Fra; 20. Kok; 21. Bormla; 27. Adam; 28. Grokk; 29. Iris; 32. Turretta; 33. Kullar; 34. Rebekkin; 35. Xalata. Weqfin> 1. Kissret; 2. Twissija; 3. Biki; 5. Warrab; 6. Lupu; 7. Taljan; 8. Annati; 11. Sid; 15. Devot; 16. Orbot; 19. Umbrella; 22. Assurda; 23. Pastur; 24. {arrub; 25. Dritti; 26. Eku; 30. ?ekk; 31. {uta.

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores

Tisliba bin-numri

In-numru 76864, li mhux inklu] fil-lista tan-numri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn it-tliet listi. G[alikom.

Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, In-Nazzjon, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, Tal-Pieta PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. L-a[[ar premju ntreba[ minn Mary Gauci, ‘7 – Maria Fatima’ Triq ilKapu//ini, il-Furjana FRN 1050.

Soluzzjoni ta’ tisliba bin-numri


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Bagnomaria Canale 5, 21>10

Film komiku Taljan li n[adem fl-1998 b’re;ija ta’ Giorgio Panariello li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Manuela Arcuri (fir-ritratt fuq ix-xellug), Giorgio Panariello, Gianna Glachetti u Ugo Pagliai. L-istorja hi ambjentata f’Versilia fi tmien is-sajf. Naraw il[ajja ta’ nies komuni, fosthom Bice, li tkun proprjetarja ta’ lokal popolari ma’ dawk li jmorru g[all-vaganzi hemm, Mario li jara li [add ma jsib ru[u fil-periklu waqt li qed jg[um u Merigo, ra;el li l-passjonijiet tieg[u huma linbid u r-rota u li spiss [biebu jag[mlulu /ajt kemxejn goff. Mamma Detective (Inspector Mom) La 5, 08>30 Danica McKellar (li tidher fuq il-lemin fil-poster ta’ dan il-film) hi fost l-atturi ewlenin f’dan il-film thriller Amerikan li n[adem fl-2006 b’re;ija ta’ Brad Keller. Lil Danica narawha fil-parti ta’ Maddie Monroe. Eks ;urnalista, din Maddie ssib ru[ha trid tipprova l-inno/enza ta’

]ew;ha li jkun qed ji;i akku]at bi qtil brutali. Missjoni NET Television, 09>00

Pawlu jkollu [anut li jbig[ il-[elu. Ikun bniedem rispettat minn bosta. Biss martu Laura u ibnu Clint ftit li xejn ikunu jag[tu ksu. Naraw x’jag[mlu Rodney u Sylvia biex is-sitwazzjoni ma tibqax kif tkun. Verità innaccettabile (Unforgettable) Italia 1, 15>40

Film drammatiku Amerikan li n[adem apposta g[at-televi]joni fl-2007 b’re;ija ta’ Keoni Waxman u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Michelle Forbes (fir-ritratt fuq ix-xelllug). Jamie McDowell ikun investigatur li jkollu tifel ta’19-il sena, Peter, li jkun qed irabbih b’id tal-[adid. Ikun qieg[ed f’relazzjoni ta’ m[abba ma]-]ag[]ug[a Kelly. I]da sse[[ ;lieda bejniethom u l-ommijiet tat-tnejn li huma. Ftit wara Kelly tinsab mejta. Tg[id hemm xi konnessjoni mal-;lieda li kienet saret? Io sono un autarchico Raiuno, 23>30

Nanni Moretti hu kemm ir-re;ista kif ukoll l-attur prin/ipali f’dan il-film Taljan tal-1977. Tkun telqitu l-mara u [allietlu tifel ]g[ir x’jie[u [sieb. Donnu kollox jibda ;ej [a]in g[alih u hu jittama li martu jer;a’ jibdielha u tirritorna d-dar.

Sitwazzjoni antipatika Sotto falso nome – Iris 16>20

Film drammatiku li n[adem fl-2004 b’re;ija ta’ Roberto Andò u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Daniel Auteuil, Anna Mouglalis, Greta Scacchi u Giorgio Lupano. Kitteb mag[ruf, li i]da jkun

ossessjonat li jostor l-identità tieg[u ta[t isem ie[or, jum minnhom ikollu avventura ma’ mara ]ag[]ug[a. L-g[ada jsir jaf li dik il-mara hi fil-fatt l-g[arusa ta’ ibnu, li qatt ma jkun ta wisq kasu.

La clinica dei misteri (Borderline Murder) Raidue, 21>05

Brooke Burns, studenta tal-li;i ]ag[]ug[a, tissuspetta li o[tha nqatlet. Fin-nofs tkun involuta klinika fejn isiru interventi esteti/i bi prezzijiet baxxi [afna. Xi jkun qed isir sewwasew?


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

24 TV#Radju

06>00

Bon;u 101 Weekend (b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal-:urnali)

08>00

A[barijiet

08>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

10>30

Il-Fatti Kollha

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12.30

Italomix

14>00

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>30

Skor Extra Time

19>00

Country Music Club

21>00

Fuzzbox Saturday Special

24>00

Il-Fatti Kollha (r).

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 - BBC 09:05 - Music Lounge (jinkludi 10:00 A[barijiet) 10:30 - Nis;a 11:00 Mill-G]ira ta’ Calypso 11:50 Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:15 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Diski Memorabbli 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 L-A[barijiet 22:05 - Erre Be 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:40 - Ru]arju. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – Bon;u ONE (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 L-G[odwa tTajba, 08:15 ONE Club Xewqat, 09:00 Mill-:urnali) 10:00 – Sibt il-Punt 11:00 Clint on ONE (jinkludi 11:45 ONE News, 12:00 Angelus 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 13:00 – Mill-Brijju tal-Festi 15:00 - ONE Weekend (jinkludi 15:25 Djarju Kulturali, 17:45 - ONE News 18:00 - ONE Party Zone 19:45 - ONE News 20:00 - ONE Clubbing 21:45 - ONE News 22:00 – ONE Country 24:00 Le M’Intix Wa[dek 02:00 Lejn i]-}erniq. RTK - 103 FM 06:30 - Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 – Fittixna... U nghinuk! 10:05 - Newsbook (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – MilLenti tal-Festa 13:00 - RTK Qosor 13:30 - Il=-{ares filFolklor 14:00 - BBC News 14:05 - Mill-Album tas-Safar (r) 15:00 - RTK Qosor 15:05 Stejjer tar-Ronnie (r) 15:30 Saturday Breeze 19:00 - Ru]arju 19:25 - Solid Gold 21:30 Mill-kotba li Wasslulna 22:00 – Il-Qaddis tal-Jum 22:05 Ru]arju 22:25 – G[adu G[addej (r), Esperjenzi mill-{ajja (r), Int x’Ta[seb (r), Health (r). Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service 09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – Bil-Qala

u l-Moqdief 11:00 - BBC News Update 11:06 - Mhux Kelma bejn Tnejn 12:00 - BBC News Update 12:05 Sekwestru 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Allegro ma non troppo 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - F’:ie[ ilQaddisin 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Ift[u l-Bibien (r) 16:00 - L-Arka ta’ Noe 17:00 Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:45 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - (ikompli) Kuntatt 20:00 - Van;elu {aj 21:00 - Tifkiriet ta’ Nostal;ija (r) 22:00 F’Ri;lejn l-Omm 22:00 G[annu lil Ismu 23:00 - Mur sewwi l-Knisja Tieg[i (r) 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 - Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 - Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 - Music Generation Weekend 18:00 Enchallah 20:00 - All Time Favourites. Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

L’amore ritrovato - Canale 5, 23>15

Maya Sansa u Stefano Accordi (fir-ritratt hawn fuq) huma l-atturi ewlenin f’dan il-film drammatiku tal-2004, Giovanni ma jkun jonqsu xejn fil-[ajja. I]da meta jer;a’ jara lil Maria, eks ma[buba tieg[u, jidde/iedi li jid[ol g[all-avventura, bla ma ja[seb wisq dwar il-konsegwenzi.

TVM 07:00 - Morning News loop 09:00 - Int Min Int (prog. 7) 09:30 - Persjani (r) (prog. 4) 10:50 - Teleshopping 12:00 A[barijiet 12:10 - Kids TV 13:30 - Madwarna (prog. 3) 14:00 - A[barijiet fil-qosor 14:05 - Teleshopping 15:05 - Art of Spain (prog. 1) 16:00 - A[barijiet 16:05 - Kids TV 17:25 Teleshopping 18:00 - A[barijiet 18:10 - Mill-Im[a]en tal-Festi (prog. 7) 18:40 - Is-Sajf masSalv (prog. 5) (r) 19:25 G[awdex illum 20:00 - L-A[barijiet 20:40 - The Hulk. Film 2003 23:00 - A[barijiet 23:20 - Merlin (prog. 6). TVM 2 07:40 - Kids TV

08:30 Extraordinary Animals (prog. 7#7) 09:00 - Kenn il-Ba[[ara (prog. 7) 09:30 - Art of Spain (prog. 1) 10:20 - Sa[[tek l-Ewwel (prog. 42) 10:30 - G[addi l-Bieb Miftu[ (prog. 10, 11, 12, 13) # Fredu lFra (ser. 2 prog. 1) # Oops (prog. 1) 14:30 - Harbour Life 15:00 Il-{arsa ta’ Ru]ann (ep. 7) 15:30 - Kappelli (prog. 7) 16:00 - Aqta’ Kemm (prog. 22) 17:00 Sa[[tek l-Ewwel 17:10 Dokumentarju 17:25 Extraordinary Animals (prog. 7#7) 18:00 - Madwarna (prog. 19) 18:30 - BOV PL: Rabat Ajax vs B’Kara 19:15 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:15 Madwarna 20:30 - A[barijiet blIngli] 20:35 - Green Green Grass (ser. 2 prog. 7) 21:05 - Mixage 22:00 - Gwerra, Familti u Ommi 23:00 - Delitti f’Malta (prog. 9). ONE 08:30 - ONE News 08:45 Teleshopping 09:00 - Country Jamboree (r) 10:15 - Sheriff’s Grill (r) 10:45 - Teleshopping 11:30 - Sajf ma’ Gaffiero (r) 12:30 - ONE News 12:40 Teleshopping 13:10 - 10Q (r) 13:45 - Teleshopping 14:45 Arani Issa (r) 17:30 - ONE News 17:40 - Traffic 18:10 - Kbar u }g[ar (r) 19:10 - Lottu 19:30 ONE News 20:15 - Zona sport (r) 20:45 - Issues (r) 23:30 ONE News. Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 - Fil-

K/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:30 - Music 16:30 - Mill-Mara g[all-Mara 17:30 CNI (r) 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 18:40 Dokumentarju 19:00 - A[barijiet 19:30 - Nies b[alna 20:30 Forum 21:30 - Dokumentarju 22:00 - A[barijiet Raiuno 07:00 - Tg 1 07:05 - 14˚ Distretto (TF) 08:00 - Tg 1 08:20 - Quark Atlante – Immagini dal pianeta 09:00 - Tg 1 09:10 Dreams Road 2011 09:55 - Tg 1 L.I.S. # Che tempo fa 10:05 - La casa del guardaboschi (TF) 11:40 - Un ciclone in convento (TF) 13:30 - Tg 1 14:00 - Linea blu 15:25 - Road Italy 16:15 - Quark Atlante – Immagini dal pianeta 17:00 - Tg 1 17:15 - A sua immagine 17:50 - Costantino Imperatore d’Oriente e d’Occidente 18:50 - Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:35 Techetechetè, vista la rivista 21:15 - Superquark 23:30 - Io sono un autarchico. Film ’77 01:10 - Tg 1 notte 01:20 - Che tempo fa 01:25 - Cinematografo estate. Raidue 06:30 - Cartoons

09:25 Voyager Factory: Inside the World 10:10 - Sulla via di Damasco 10:45 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Sereno variabile estate 14:00 - Luna di miele con i fantasmi. Film 2011 15:40 Squadra Speciale Colonia (TF) 16:25 - Squadra Speciale Stoccarda (TF) 17:10 - Squadra Speciale Lipsia (TF) 17:52 - Tg2 L.I.S. # Meteo 2 18:05 - Verità inaccettabile. Film 2007 19:35 Lasko (TF) 20:30 - Tg 2 21:05 La clinica dei misteri. Film 2011 22:35 - Criminal Minds: Suspect Behaviour (TF) 23:25 - Tg 2 23:40 - Tg 2 Dossier 00:25 - Tg 2 Storie 01:10 - Tg 2 Mizar. Raitre 07:15 - Rai Educational 09:10 Cafe chantant. Film ’53 10:25 Il corazziere. Film ’60 12:00 - Tg 3 12:15 - Tgr l’Italia de il settimanale 2013 12:45 - Timbuctu: I viaggi di Davide 13:10 -

Kingdom (TF) 14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:45 Totò, Peppino e i fuorilegge. Film ’56 16:35 - Quell’ultimo ponte. Film ’77 19:00 - Tg 3 19:30 Tg 3 regione 20:00 - Blob 20:25 - Emily Owens (TF) 21:05 - Sole rosso. Film ’71 23:10 Tg 3 23:25 - Tg regione 23:30 Il giallo e il nero 00:30 - Tg 3 00:40 - Tg 3 Agenda del mondo estate 01:00 - Fuori orario 01:10 - Il primo ribelle. Film ’39. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 09:10 - Il Mammo (sitcom) 10:00 Melaverde 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Better With You (sitcom) 14:10 - Hart of Dixie (TF) 15:10 - La Grande Magia – The Illusionist (talent) 18:00 Rosamunde Pilcher: L’amore della sua vita. Film 2006 20:00 Tg 5 20:40 - Paperissima Sprint 21:10 - Bagnomaria. Film ’98 23:15 - L’amore ritrovato. Film 2004 01:15 - Tg 5 notte 01:45 Paperissima sprint. Rete 4 07:40 - Caro maestro (fiction) 09:30 - Benvenuti a tavola – Nord vs Sud (fiction) 10:30 - Ricette all’Italiana 11:30 - Tg 4 12:00 Renegade (TF) 12:55 - Siska (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Ieri e oggi in TV speciale 16:25 - Perry Mason: Poker di streghe. Film ’93 18:55 - Tg 4 19:35 - Tierra de lobos – L’amore e il coraggio (fiction) 20:30 - Tempesta d’amore (soap) 21:20 - The Mentalist (TF) 23:10 Riverworld (fiction) 00:55 Tg 4 night news 01:55 - Ieri e

oggi in TV speciale Zodiaco 1985.

Italia 1 07:00 - Quelli dell’intervallo (sitcom) 07:20 - Cartoons 10:50 Merlin (TF) 12:25 - Studio aperto # Sport Mediaset 13:40 Tandem. Film 2000 15:55 White Lion. Film 2010 17:50 La vita secondo Jim (sitcom) 18:15 - Studio aperto 18:30 - GP Indianapolis - Prove 21:50 Hulk. Film 2003 00:30 - No Ordinary Family (TF) 02:05 Sport Mediaset.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07:00 - Ashram 09:00 - Malja 11:00 - Belle Donne 12:30 Best Deal 13:00 - {in g[al Kollox 15:00 - Jien u Int 17:00 - Nintrefa ’l Fuq 18:00 Teleshopping 18:30 – Allegro con brio 19:30 - Madagascar 21:00 - Entertain Me 23:00 News Point. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Music Festival (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 - The 90s 14:30 - The 00s 15:00 - Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Retro Vision 19:00 - The World of Music (r) 19:30 - Cuban Music (r) 20:00 Never Ending Star 20:30 - Pop Concert 21:30 - The Local Angle (r) 22:00 - The Latest Hits (r) 23:30 - Music Videos. La 5 08:30 - Mamma Detective. Film 2006 10:55 - Mediashopping 11:15 - Love Bugs 2 (sitcom) 12:`10 - Che trucco! 12:35 -

Extreme Makeover Home Edition 14:00 - Suburgatory (sitcom) 14:50 - Cougar Town (TF) 15:45 - Una top model nel mio letto. Film 2006 17:30 - Il gusto dell’amore. Film 2010 19:30 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 - 30 giorni per innamorarsi. Film 2009 23:25 Make Me Perfect 00:15 - Body Work. BBC Entertainment 07:15 - Buzz and Tell 07:20 Bobinogs 07:30 - 3rd & Bird 07:40 - Me Too! 08:00 - Garth and Bev 08:10 - Tweenies 08:30 - The Weakest Link 09:15 - Orangutan Diary 09:45 - Show Me the Funny 10:35 - Doctor Who 11:20 - Last Man Standing 12:10 - Dad’s Army 12:40 Only Fools and Horses... 13:10 2point4 Children 13:40 Orangutan Diary 14:05 - The

Coronation of Queen Elizabeth II 14:55 - EastEnders 15:25 EastEnders 15:55 - EastEnders 16:25 - EastEnders 16:55 - Last Man Standing 17:45 - The Café 18:10 - The Café 18:40 - The Café 19:10 - Doctor Who 19:55 - Show Me the Funny 20:45 Alan Carr: Chatty Man 21:30 The Shadow Line 22:30 - Him & Her 23:00 - The Café 23:25 - Saxondale 23:55 - Doctor Who.

TCM 07:20 - Hotel Paradiso. Film ’66 (A) 08:55 - The Clock. Film ’45 10:25 - Gun Glory. Film ’57 (U) 11:55 - House of Wax. Film ’53 (PG) 13:20 - Dark Victory. Film ’39 (PG) 15:00 - Singin’ in the Rain. Film ’52 (U) 16:45 - Les Girls. Film ’57 (A) 18:40 - Ice Station Zebra. Film ’68 (U) 21:00 - Get Carter. Film ’71 (18) 22:55 - Flareup. Film ’69 (15). MGM Movies 08:15 - Fall of the House of Usher. Film ’60 (X) 09:35 Clifford. Film ’91 (PG) 11:05 Billy Galvin. Film ’87 (PG) 12:35 - Haunted Honeymoon. Film ’86 (PG) 13:55 - Walk Like a Man. Film ’87 (PG) 15:20 - Making Mr Right. Film ’87 (15) 16:55 - Gator. Film ’76 (AA) 18:46 - MGM’s Big Screen 19:00 - Play Dirty. Film ’69 (AA) 21:00 - Laws of Gravity. Film ’92 (18) 22:35 White of the Eye. Film ’88 (18). GO Stars 07:10 - Contagion

09:00 Young Hercules 09:25 Children of a Lesser God 11:25 Quiz Show 13:35 - March of the Penguins 14:55 - The Debt 16:55 - Agora 19:05 - Quantum of Solace 21:00 - Storage 24 22:25 - The Hobbit: An Unexpected Journey 01:10 Wild Bill. Diva Universal 06:52 - Rex: A Cop’s Friend 08:40 - Great Women 09:00 McBride: The Doctor Is Out, Really Out 10:35 - La Prima Legge Di Newton 11:00 - JAG 12:40 - Kilokalorie 12:55 Wolff’s Turf 14:45 - Great Women 15:00 - Law & Order 16:46 - Great Women 17:00 McBride: Tune in for Murder 18:40 - Meglio Se Stai Zitta 19:00 - Strong Medicine 20:50 Great Women 21:00 - JAG 22:40 - Great Women 23:00 Shakespeare Retold. Iris 11:05 - Ti racconto un libro 11:30 - Ciaknews 11:35 Profumao - Storia di un assasino. Film 2006 14:15 - 36 quai des Orfevres. Film 2004 16:20 Sotto falso nome. Film 2003 18:25 - L’impero dei lupi. Film 2005 21:00 - L’amico del cuore. Film ’98v 23:00 - La moglie in bianco... L’amante al pepe. Film ’80 00:45 - Quando gli uomini armarono la clava e... con le donne fecero din don. Film ’71.

Discovery Channel 07:15 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: Peak Power: Toba River, Canada 09:05 - North America: North America: Revealed 09:55 - Shipwreck Men: Wreckers Gold 10:50 Shipwreck Men: Bahama Drama 11:40 - Shipwreck Men: Hurricane Alley 12:35 Shipwreck Men: A Mess in the Marquesas 13:30 - Extreme Engineering: South African Gold Mine 14:25 - X-Machines: Gemini, Black Marlin, Viper 15:20 - Kings of Crash: Her Turn in Evanston 16:15 - Wheeler Dealers: TVR Cerbera 17:10 Worlds Strangest: Inventions 18:05 - Desert Car Kings: Hitchhiker’s Guide to the Galaxie 19:00 - How It’s Made 19:30 - How It’s Made: Dream Cars 20:00 - Auction Hunters: Night of the Digging Dead 20:30 - Auction Hunters 21:00 - Flip Men 22:00 - One Giant Leap: A Neil Armstrong Tribute 23:00 Hijack: El Al Flight 426. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Grey's Anatomy 12:30 - Glee 13:15 - Amazing Race 19:20 Films & Stars 19:45 - Suits 20:30 - Amazing Race 21:15 Game of Thrones 22:20 - 30 Rock 22:45 - Supernatural 23:30 - Enlightened 00:05 Mike & Molly 00:35 - 2 Broke Girls 01:00 - True Blood. Biography Channel Storage Wars: 10:00 - Stairway to Hemet 10:30 - Winner Winner Chicken Dinner 11:00 Fu Dog Day Afternoon 11:30 -

Almost the Greatest Show on Earth 12:00 - Tanks for the Memories 12:30 - Get Him to the Mayan 13:00 - I’m the New Mogul 13:30 - Enemy of the Enemy. Pawn Stars: 14:00 Silence of the Lambo 14:30 Blaze of Glory 15:00 Apocalypse Wow 15:30 - Patriot Games 16:00 - Pony Up 16:30 Corey’s Big Play. Storage Wars: 17:00 - Stairway to Hemet 17:30 - Winner Winner Chicken Dinner 18:00 - Fu Dog Day Afternoon 18:30 - Almost the Greatest Show on Earth 19:00 Tanks for the Memories 19:30 Get Him to the Mayan 20:00 I’m the New Mogul 20:30 Enemy of the Enemy. Shipping Wars: 21:00 - Bullship 21:30 Pain in the Caboose. Celebrity Ghost Stories: 22:00 - UK 23:00 - Most Evil Entities.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Fireman Sam 08:10 - Barney and Friends 08:40 - Pingu 08:45 - Baby Antonio’s Circus 08:50 - My Animal Family 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - Slim Pig 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 - Kipper 09:45 Igloo-Gloo 10:00 - Bob On Site 10:55 - Lots & Lots 11:15 - Oswald 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 - Mio Mao 13:05 - Slim Pig 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 - Fireman Sam 13:45 - Thomas and Friends 14:10 - Pingu 14:15 Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 - Angelina Ballerina 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 - Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 - Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 - Benjamin’s Farm 16:20 See The Sea 16:25 - James the Cat 16:30 Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Wobblyland 17:00 - Bob On Site 18:00 Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Oswald 18:50 - Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 - Thomas and

Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:25 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 Bob the Builder 22:10 - Thomas and Friends. Disney Channel 08:05 - Shake It Up 08:30 - Jessie 08:55 - Austin and Ally 09:15 - A.N.T. Farm 09:40 - Teen Beach Movie 09:45 - Bolt (PG) 11:15 - A.N.T. Farm 11:35 - Good Luck Charlie 12:00 - Dog with a Blog 12:25 - Austin and Ally 12:45 - That’s So Raven 13:10 - That’s So Raven 13:35 - A.N.T. Farm 14:00 - Good Luck Charlie 14:25 - Shake It Up 14:50 - Jessie 15:10 - Teen Beach Movie 15:15 - Jessie 15:35 - A.N.T. Farm 16:00 - Austin and Ally 16:20 - Austin and Ally 16:45 - Austin and Ally 17:10 - That’s So Raven 17:30 - That’s So Raven 17:55 - That’s So Raven 18:20 - Good Luck Charlie 18:40 - Dog with a Blog 19:05 Shake It Up 19:30 - Austin and Ally 19:50 A.N.T. Farm 20:15 - That’s So Raven 20:40 Good Luck Charlie 21:00 - Shake It Up 21:25 A.N.T. Farm 21:50 - Austin and Ally 22:10 Wizards of Waverly Place.

07>00 08>00 09>00 10>00 13>00 14>00 14>05 15>00 15>05 16>30 18>00 18>10 19>10 19>15 19>45 20>30 21>30 21>35 22>30 23>00

NET News NEToons Missjoni Telebejg[ 4 Given (r) NET News U/u[ NET News Déjà Vu Minn Festa g[al O[ra (r) NET News 4 B’Wie[ed Tlug[ tal-Lottu Trott u Galopp NET News Eklissi NET News (ikompli) Eklissi L-Istorja tal-Futbol Malti NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - World Championships Athletics 09:45 - Sports Excellence 10:00 - Women’s

EuroHockey Championships Hockey: Germany v Scotland (live) 11:30 - UCI World Tour Cycling 12:15 - World Championships Athletics 13:15 World Championships Athletics: Day 8 (live) 18:15 - Greene Light 18:30 - Summer GP Ski Jumping: Einsiedeln, Switzerland: HS 117 (live) 19:15 - UCI World Tour Cycling 20:45 - FEI Global Champions Tour Equestrian 22:00 - World Championships Athletics.

Eurosport 2 07:00 - UCI World Tour Cycling 08:00 - Australian Rules Football: AFL Rd 21 (live) 11:00 - World Championships Athletics 12:15 - ICF WC Slalom Canoeing (live) 13:45 Summer GP Ski Jumping 14:45 - UCI World Tour Cycling 15:30 - UCI World Tour Cycling: Eneco Tour of Benelux: Stage 6 (live) 17:30 - Summer GP Ski Jumping: Einsiedeln, Switzerland: HS 117 (live) 19:15 - Cycling 20:00 - EuroHockey Championships Hockey: Spain v Czech Republic (live) 21:30 -

World Championships Athletics 22:30 - WDSF Grand Slam Dancing: Stuttgart: Standard Dances (live) 23:30 - UCI World Tour Cycling. GO Sports 1 07:00 - ATP Masters 1000: Western & Southern Open, Cincinnati: QF 15:00 - Trans World Sport 16:00 - Barclays PL: Wk 1: WBA v Southampton (live) 18:00 - PGA European Tour: WGC Bridgestone Invitational: Highlights 19:00 ATP Masters 1000: Western & Southern Open, Cincinnati: SF (live) 00:00 - Ligue 1: Rd 2: Sochaux-Montbeliard v Olympique Lyonnais 02:00 Barclays PL: Wk 1: Liverpool v Stoke City. GO Sports 2 12:45 - PL Match Pack: Wk 1 13:10 - PL Preview: Wk 1. Barclays PL: Wk 1: 13:45 Liverpool v Stoke City (live) 16:00 - Arsenal v Aston Villa (live) 18:30 - Swansea C. v Man. Utd (live). 20:30 - Milan Channel. GO Sports 3 16:00 - Barclays PL: Wk 1: Norwich City v Everton (live) 18:00 - Inter Channel 20:00 - Ligue 1: Rd 2: OGC Nice v Stade Rennais (live) 22:00 - Inter Channel. GO Sports 4 16:00 - Barclays PL: Wk 1:

Sunderland v Fulham (live) 18:00 - Juve Channel. GO Sports 5 16:00 - Barclays PL: Wk 1: West Ham Utd v Cardiff City (live) 18:00 - LFC TV. GO Sports 6 17:00 - Ligue 1: Rd 2:

Olympique de Marseille v Evian TG (live) 19:00 - MUTV.

GO Sports 7 07:00 - Vincennes Racetrack 09:00 - Ligue 1: Rd 2: Sochaux-

Montbeliard v Olympique Lyonnais 11:00 - The Championships: Wimbledon 2013: Ladies Singles Final: Sabine Lisicki v Marion Bartoli 13:00 - Best of Football 2012-13 15:00 - Best of Rugby 2012-13 17:00 - Best of Football 2012-13 19:00 - Barclays PL: Wk 1: Arsenal v Aston Villa 21:00 Best of Rugby 2012-13 23:00 Best of Football 2012-13 01:00 Ligue 1: Rd 2: Olympique de Marseille v Evian TG. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Racetrack 11:00 - Ligue 1: Rd 2: Sochaux-

Montbeliard v Olympique Lyonnais 13:00 - The Championships: Wimbledon 2013: Ladies Singles Final: Sabine Lisicki v Marion Bartoli 15:00 - Best of Football 2012-13 17:00 - Best of Rugby 2012-13 19:00 - Best of Football 2012-13 21:00 - Barclays PL: Wk 1: Arsenal v Aston Villa 23:00 Best of Rugby 2012-13 01:00 Best of Football 2012-13. Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga: Preview (r) 08:30 - FA Cup (r) 10:35 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 12:45 - America's Cup: World Series (r) 14:25 - Volleyball

Champions League Magazine The Big Hit (r) 14:55 Bundesliga: Preview (r) 15:30 Bundesliga (live) 17:35 Bundesliga: Highlights (r) 18:30 - Bundesliga (live) 20:35 Bundesliga: Highlights (r) 21:25 - Bundesliga (r) 23:20 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights (r) 23:40 Bundesliga (r). Melita Sports 2 12:00 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights (r) 12:55 FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 15:35 - Volleyball

Champions League Magazine The Big Hit (r) 16:05 - FA Cup 18:10 - Swedish ATG Horse Racing V75 Race Meetings 22:15 - Bundesliga: Highlights (r) 23:05 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 01:10 - America's Cup: World Series (r).


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

26 Klassifikati PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

Il-{amrun

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bilbit[a, dawl, ilma u toilet. Bilpermess Class B. ?emplu 77200983.

VETTURI

AVVI}I

Ford Mondeo Mk2

G[al kull xog[ol

TA’ Malta. Mileage baxx f’kundizzjoni tajba [afna. ST200 kit u alloy wheels ori;inali. Dejjem iggaraxxjata. G[andi wkoll [afna parts li jmorru mag[ha. Prezz €3000. ?emplu 99422082.

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum tal-

art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza

bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Pushchair

NEONATO Reverso Sport 3 Wheeler f’kundizzjoni perfetta, kwa]i ;dida. ?emplu 79409398.

Tombla sheets

B’numri kbar u kuluri differenti. Sett ta’ 8 u 10. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur e// u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com


Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

27 ATLETIKA LOKALI

Su//ess g[al Grech u Camilleri Andrew Grech u Doreen Camilleri ta’ Mellie[a AC u }urrieq Wolves AC kienu rrebbie[a assoluti fit-tielet edizzjoni tal-Festina 10k ‘Night Run’. Din l-attività kienet organizzata mill-klabb ta’ }urrieq Wolves u saret fi Mdina Road fil-limiti ta’ {a]}ebbu;. G[al din il-kompetizzjoni [adu sehem total ta’ 120 parte/ipant. Andrew Grech ta’ Mellie[a AC reba[ il-kategorija talir;iel u dan irre;istra [in ta’ 34 minuta u 17-il sekonda. Steve Chetcuti u Jonathan Balzan, it-tnejn li huma ta’ St Patrick’s AC, da[lu fit-tieni u fit-tielet post rispettivament. Doreen Camilleri reb[et ilkategorija tan-nisa u din g[amlet [in ta’ 41 minuta u 27 sekonda. Mona Lisa

Camilleri ta’ AS Libertas da[let fit-tieni post filwaqt li Giannella Bugeja spi//at ittielet. Minbarra li ng[ataw unuri lill-ewwel tlieta ta’ kull kategorija, ing[ataw ukoll l-unuri lill-kategoriji spe/ifi/i. Alex Schembri ta’ St Patrick’s reba[ il-kategorija tal-ir;iel li g[andhom aktar minn 35 sena. Joseph Saliba ta’ }urrieq Wolves reba[ il-kategorija ta’ atleti li kellhom aktar minn 40 sena filwaqt li Jude Zammit reba[ il-kategorija over 45. Abraham Zammit ta’ St Patrick reba[ il-kategorija ta’ atleti li g[andhom aktar minn 50 sena u Frank Muscat ta’ Gozo Running Club spi//a lewwel fil-kategorija over 55. Emmanuel Camilleri reba[

il-kategorija ta’ atleti li g[andhom aktar minn 60 sena filwaqt li Jean Paul Debono ta’ }urrieq Wolves reba[ il-kategorija tal-Juniors ta’ ta[t l-20 sena. Dan g[amel [in ta’ 40 minuta u 34 sekonda. Stefano Parascandalo, ukoll ta’ }urrieq Wolves, reba[ il-kategorija ta’ atleti li g[andhom inqas minn 16-il sena u dan g[amel hekk f’[in ta’ 42 minuta. Amato Karen reb[et il-kategorija tan-nisa li g[andhom ’il fuq minn 35 sena filwaqt li Stephanie Azzopardi reb[et dik tal-over 40. Marian Belsten reb[et il-kategorija ta’ atleti li g[andhom aktar minn 55 sena filwaqt li Monica Piscopo ta’ St Patrick’s reb[et il-kategorija ta’ atleti li g[andhom aktar minn 60 sena.

Andrew Grech ta’ Mellie[a hekk kif reba[ il-kategorija tal-ir;iel

BASKETBALL

Nominazzjoni o[ra g[al Vassallo

Wara prestazzjoni po]ittiva ;imag[tejn ilu fil-Latvja waqt ilKampjonati Ewropej tal-Ir;iel, ir-referee internazzjonali Malti tal-basketball Bernard Vassallo immedjatament ir/ieva nominazzjoni o[ra mill-FIBA biex issa se jer;a’ jkun fl-azzjoni l;img[a d-die[la. Din id-darba Vassallo hu wie[ed mirreferees mag[]ula biex jikkontrollaw log[ob mill-Kampjonati Ewropej tannisa li se jintlag[bu fl-Ungerija bejn il{amis 15 u l-{add 25 ta’ Awwissu. 18-il pajji] se jikkompetu f’dawn ilkampjonati Ewropej u Vassallo, li filLatvja kkontrolla disa’ partiti inklu] ilpartita g[al midalja tal-bron] mirbu[a minn Spanja, se jkunu bba]ati fil-belt Ungeri]a ta’ Miskolc.

Dan l-a[[ar, VJ Salome Ltd, rappre]entanti ta’ NIVEA f’Malta, ikkonfermaw l-isponsor tag[hom mal-klabb ta’ Otters. Dan il-klabb ibba]at f’Marsalforn hu sinonimu mal-promozzjoni tal-log[ba tal-waterpolo u tal-isport tal-g[awm filg]ira G[awdxija. G[al dawn l-a[[ar snin Otters kienu sponsorjati minn NIVEA u f’dan l-istess perjodu huma stabbilew ru[hom b[ala tim kompettitiv ferm fil-kompetizzjonijiet nazzjonali tal-waterpolo. Dan l-istagun Otters akkwistaw plejers barranin ta’ esperjenza u dan sabiex il-plejers ]g[a]ag[ tag[hom jitg[allmu ming[andhom. Andrei Edward, eks captain tat-tim nazzjonali Rumen, in[atar b[ala plejer-kow/ tat-tim tal-kbar u ta’ ta[t l-20 sena filwaqt li Ivan Vuksanovic jikkow/ja lit-tim ta’ ta[t il-15-il sena. Fir-ritratt jidhru (mix-xellug g[al-lemin) Enzo Dimech President ta’ Otters, Adrian Salomone Managing Director ta’ VJ Salomone Ltd rappre]entanti ta’ NIVEA f’Malta, Jean Paul Buttigieg Vi/i President ta’ Otters, Andrei Edward Plejer-Kow/, Nicky Grixti Goalkeeper, u Ivan Vuksanovic.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

28 Sport G{AWM

Ra;; ta’ dawl g[at-tamiet Awstraljani Ri/entement ;ew fi tmiemhom il-kampjonati mondjali tal-g[awm u t-tliet midalji tad-deheb li reb[u lAwstraljani ]gur li huma ra;; ta’ dawl g[at-tamiet ta’ dan il-pajji]. Fl-Olimpjadi ta’ sena ilu l-Awstraljani ddi]appuntaw g[all-a[[ar u barra minn hekk kien hemm [afna kontroversja dwar dawk kollha involuti f’dan lisport. F’dik li hi klassifika ;enerali tal-midalji lAwstralja spi//at fir-raba’ post u minbarra li reb[et tliet midalji tad-deheb reb[et ukoll 10 tal-fidda. It-tim kemm dak tal-ir;iel kif ukoll dak tan-nisa reba[ id-deheb fil-100m freestyle. Meta wie[ed jikkumpara dawn irri]ultati ma’ dawk ta’ sena ilu jara l-progress li sar. Sena ilu l-uniku midalja taddeheb li ntreb[et flOlimpjadi kienet dik firrelay tan-nisa. F’dawn l-a[[ar 20 sena, lAwstralja qatt ma marret daqshekk [a]in waqt ledizzjoni tal-Log[ob Olimpiku. “Dan kien pass ’il quddiem. Wara l-Olimpjadi [ar;u [afna stejjer, u[ud li ma kinux veri dwar l-atleti

tag[na. Illum nistg[u ng[idu li qeg[din fit-triq it-tajba meta fadal tliet snin o[ra g[all-Olimpjadi fil-Bra]il,” qal l-eks champion mondjali tal-Awstralja, Daniel Kowalski. Fost dawk li kisbu su//ess g[all-Awstralja kien hemm Christian Sprenger li reba[ id-deheb fil-100m breaststroke. Din fil-fatt kienet l-ewwel midalja taddeheb li reb[et l-Awstralja waqt il-kampjonati mondjali li saru f’Bar/ellona dan la[[ar. Barra minn hekk James Magnussen irnexxielu jiddefendi t-titlu tal-100m freestyle. Dan tal-a[[ar, wara s-sena li g[addiet kien ikkritikat bl-a[rax min[abba l-wirja fqira li kellu flOlimpjadi fil-kategorija tarrelay. Cate Campbell reb[et il100m freestyle u b’din irreb[a l-Awstralja kellha f’idejha t-titlu mondjali ta’ din il-kategorija kemm talir;iel kif ukoll tan-nisa. Din kienet xi [a;a li kienet ilha ma sse[[ sa mill-Olimpjadi tal-1960 fil-Messiku. L-Awstralja, flimkien ma’ diversi nazzjonijiet o[ra sabet lill-Amerikana Missy Franklin fl-aqwa forma ta’

MOTOGP

Pedrosa qed i[ossu ferm a[jar

Is-sewwieq tal-Honda Dani Pedrosa qal li qed i[ossu ferm a[jar minn meta kien operat min[abba li kien kiser g[adma waqt is-sessjoni ta’ provi liberi. Minkejja li kien operat, Pedrosa, 48 sieg[a wara kien xorta [a sehem fil-Grand Prix talIstati Uniti u spi//a l-[ames. Pedrosa qal li matul il-waqfa tassajf irkupra b’mod tajjeb u issa fi tmiem il-;img[a hu mistenni jie[u sehem fil-Grand Prix ta’ Indianapolis.

Christian Sprenger kien l-ewwel g[awwiem li reba[ l-ewwel midalja tad-deheb g[al pajji]u waqt il-kampjonati mondjali li saru ri/entement

[ajjitha. Franklin fil-fatt saret l-ewwel mara li qatt reb[et sitt midalji tad-deheb waqt dawn il-kampjonati. Wie[ed jista’ jg[id li g[ad fadal biex wie[ed jer;a’ jara dominju min-na[a talAwstralja, pajji] li fil-passat ipprodu/a g[awwiema le;;endarji b[alma huma Ian Thorpe u Grant Hackett. Thorpe, wa[du, reba[ [ames

midalji tad-deheb waqt lOlimpjadi. Il-pass li jmiss g[al dan innazzjon issa hu li ja[tru kow/ li jie[u post Leigh Nugent wara li dan tal-a[[ar irri]enja mill-kariga min[abba kritika qawwija min-na[a tal-midja. Nugent kien attakkat u l-midja sostniet li l-akbar parti tattort ta’ dak li se[[ sena ilu

waqt l-Olimpjadi hu tieg[u. Waqt il-kampjonati mondjali, b’mod temporanju, kienu Michael Bohl u Rohan Taylor li mexxew lit-timijiet Awstraljani. Bla dubju min jie[u post dawn it-tnejn se jkun ta[t pressjoni kbira g[ax se jkun qed imexxi tim ta’ pajji] li fl-istorja talg[awm dejjem kien wie[ed dominanti.

SPARAR

Sciberras jirba[ kompetizzjoni Skeet Dan l-a[[ar Jason Sciberras reba[ kompetizzjoni Skeet, kompetizzjoni li saret firrange tal-isparar fil-Bidnija. It-tiraturi sparaw fuq 125 plattina u l-aqwa sitta g[addew g[as-semi finali fejn hemmhekk sparaw fuq 16-il plattina o[ra. Fil-finali g[allmidalja tad-deheb it-tiraturi sparaw fuq 16-il plattina o[ra. Fl-ewwel rawnd Sciberras laqat 111-il plattina minn 125

filwaqt li Clive Farrugia kien l-aktar tiratur li laqat plattini f’din il-fa]i, total ta’ 116-il plattina. Noel Scicluna laqat 106 plattini u Sergio Borg laqat plattina aktar minnu. Fis-semi finali Sciberras laqat 14-il plattina minn 16 filwaqt li Scicluna, Farrugia u Borg laqtu 12-il plattina kull wie[ed. Noel Scicluna g[adda g[all-finali b’shootoff kontra Farrugia u Borg. Fil-

finali Sciberras laqat 14-il plattina u b’hekk spi//a lewwel f’din il-kompetizzjoni. Waqt il-kompetizzjoni kien hemm tliet straights ta’ 25 plattina minn 25. Tnejn minnhom g[amilhom Clive Farrugia filwaqt li l-istraight l-o[ra g[amilha Noel Scicluna. Klassi A ntreb[et minn Clive Farrugia filwaqt li Ian Grima reba[ klassi B.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

Sport 29 FUTBOL FIR-RENJU UNIT

Man Utd jibdew il-[ajja ming[ajr Ferguson Il-Programm Premiership Ingli] Illum

Liverpool v Stoke Arsenal v Aston Villa Norwich v Everton Sunderland v Fulham West Brom v Southampton West Ham v Cardiff Swansea v Manchester Utd

G[ada

Crystal Palace v Tottenham Chelsea v Hull

It-Tnejn

Manchester City v Newcastle

The Championship Illum Doncaster v Blackburn G[ada

Leeds v Sheffield Wednesday Barnsley v Charlton Birmingham v Brighton Bournemouth v Wigan Burnley v Yeovil Derby v Leicester Middlesbrough v Blackpool Millwall v Huddersfield Nottingham Forest v Bolton QPR v Ipswich Reading v Watford

League One Illum

Bristol City v Wolves Carlisle v Coventry Crawley v Rotherham Crewe v Tranmere Gillingham v Brentford Peterborough v Oldham Port Vale v Bradford Preston v Milton Keynes Dons Sheffield Utd v Colchester Shrewsbury v Swindon Stevenage v Leyton Orient Walsall v Notts Co.

League Two Illum

Bury v Accrington Cheltenham v Plymouth Exeter v Wimbledon Fleetwood v Burton Newport v Bristol Rovers Portsmouth v Morecambe Rochdale v Chesterfield Scunthorpe v Dag and Red Southend v Northampton Torquay v Oxford Wycombe v Mansfield York v Hartlepool

Illum, Man Utd jibdew il[ajja mig[ajr Alex Ferguson, il-manager li kien ilu jmexxihom g[al dawn l-a[[ar 26 sena. Ta[t it-tmexxija ta’ Ferguson Man Utd reb[u kull unur li hemm disponibbli u stabbilew ru[hom b[ala wie[ed mill-akbar klabbs fiddinja. Illum Man Utd jibdew jiddefendu t-titlu li reb[u f’Mejju li g[adda meta jilag[bu log[ba barra minn darhom kontra Swansea. IrRed Devils se jkunu mmexxija minn manager Sko//i] ie[or, David Moyes, eks manager ta’ Everton u dan bla dubju se jkollu bi//a xog[ol iebsa biex ikompli fuq il-passi tal-le;;endarju Ferguson. L-istess Moyes di;à ilmenta mill-programm ta’ log[ob ta’ Man Utd u qal li dan hu litqal wie[ed f’dawn l-a[[ar 20 sena. Wara li jilag[bu kontra Swansea, Man Utd jilqg[u lil Chelsea f’darhom. Fit-tielet log[ba talkampjonat dawn jilag[bu barra minn darhom f’Anfield kontra Liverpool u wara jilag[bu f’Old Trafford kontra Crystal Palace. Fil-[ames partita tal-kampjonat ir-Red Devils jilag[bu fl-Etihad Stadium kontra Man City. Man Utd se jkollhom lillattakkant Wayne Rooney disponibbli g[al log[ob, anke jekk dan ma lag[abx darba mag[hom fil-preseason. Matul il-;img[a Rooney lag[ab man-nazzjonal u minkejja li jista’ jibda llum kontra Swansea din tista’ tkun wa[da mill-a[[ar partiti tieg[u ma’ dan il-klabb min[abba li jidher li jrid jitlaq u jibda avventura ;dida ma’ Chelsea li di;à ppre]entaw ]ew; offerti g[alih. Ftit tal-;img[at ilu Moyes reba[ l-ewwel unur ma’ Man

Utd meta fil-finali talCommunity Shield Man Utd reb[u 2-0 kontra Wigan u ]]ew; gowls skurjahom Van Persie, l-attakkant li sena ilu spi//a b[ala l-aqwa skorer tal-kampjonat. It-tieni esperjenza ma’ Chelsea

Chelsea huma mistennija jisfidaw g[ar-reb[ tat-titlu, spe/jalment min[abba l-fatt li se jkunu mmexxija minn Josè Mourinho, manager li g[alih se tkun it-tieni darba li se jkun qed imexxi lill-Blues. Flista;un 2004-5 Mourinho kien in[atar manager ta’ Chelsea u fl-ewwel sena tieg[u mag[hom Chelsea reb[u l-kampjonat wara nuqqas ta’ 50 sena. Dan ilmanager, anke wara li telaq lill-klabb u ng[aqad ma’ Inter u aktar tard ma’ Real Madrid, baqa` f’qalb il-partitarji ta’ Chelsea li sa[anistra baqg[u jkantaw il-korijiet favurih, anke meta kien ta[t ittmexxija tar-rivali tieg[u Rafa Benitez. Matul l-ista;un li g[adda Chelsea kellhom kampjonat po]ittiv u barra minn hekk reb[u l-Europa League. Dan l-ista;un dawn huma mistennija jkomplu minn fejn [allew matul l-ista;un li g[adda. G[ada Chelsea jibdew l-impenji tag[hom kontra Hull u ]gur li fuq ilkarta g[andhom isibuha fa/li biex ji;bru t-tliet punti kontra t-tim neo-promoss. Pellegrini minflok Mancini Matul l-ista;un li g[adda

Man City iddi]appuntaw u minbarra li ma offrewx sfida denja lil Man Utd dawn sfaw eliminati f’fa]i bikrija ta/Champions League. Kien g[alhekk li l-manager Roberto Mancini ma salvax

David Moyes, eks manager ta’ Everton (lemin) se jkun qed imexxi lil Man Utd wara li [a post Alex Ferguson (xellug) li rtira fi tmiem l-ista;un li g[adda

postu u minfloku kien ma[tur Manuel Pellegrini, eks kow/ ta’ Malaga. Man City nhar itTnejn jibdew kontra Newcatle u din hi log[ba delikata. Matul is-sajf is-Citizens akkwistaw diversi players fosthom Fernandinho ming[and Shakhtar Donetsk, il-koppja ta’ Seville Jesus Navas u Alvaro Negredo kif ukoll il-playmaker ta’ Fiorentina, Stevan Jovetic. Ta’ min jinnota li g[allewwel darba fl-istorja talPremier League se jkun hemm ]ew; timijiet minn Wales, Cardiff u Swansea. Tottenham jibdew ming[ajr Bale Tottenham jibdew l-impenji tag[hom kontra t-tim neopromoss ta’ Crystal Palace. LiSpurs se jkollhom nieqes lill-

winger Gareth Bale li skont

il-manager Villas-Boas hu mwe;;a’ u se jdum barra sa Settembru. Wie[ed irid jara jekk Bale hux se jibqa’ ma’ Tottenham. Il-winger minn Wales hu segwit minn Real Madrid u min-na[a tieg[u dan dejjem stqarr li jrid jitlaq lill-klabb biex jilg[ab ma’ tim fi/Champions League. Matul lista;un li g[adda Tottenham spi//aw il-[ames. Tim ie[or li qed jag[mel minn kollox biex i]omm player strumentali hu dak ta’ Liverpool. Ir-Reds qed jippruvaw jikkonvin/u lil Luis Suarez biex jibqa’ malklabb, anke jekk dan, b[al Bale, irid jilg[ab ma’ klabb li jikkompeti fl-Ewropa. Liverpool illum jibdew lavventura tag[hom filkampjonat bil-log[ba kontra Stoke.

Premier Skocci] Illum

Partick T v Hearts G[ada Aberdeen v Celtic Hibernian v Dundee U. Inverness v Motherwell St. Mirren v Kilmarnock St.Johnstone v Ross County

Championship Illum

Cowdenbeath v Raith Rovers Dundee v Alloa Falkirk v Morton Hamilton v Dumbarton Livingston v Queen of South

I Div Illum

Airdrieonians v Stenhousemuir Ayr v Forfar Brechin v East Fife Dunfermline v Arbroath

II Div Illum

Albion R v Clyde Annan Athletic v Montrose Berwick v Queens Park East Stirling v Elgin Stirling A v Peterhead Stranraer v Rangers

Manuel Pellegrini, manager ;did ta’ Man City

Josè Mourinho se jkun qed imexxi lil Chelsea g[at-tieni darba fil-karriera tieg[u


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

30 Sport KAMPJONAT BOV PREMIER

Illum jing[ata bidu g[all-kampjonat Illum jing[ata l-bidu g[allkampjonat BOV Premier u propju fl-ewwel log[ba talista;un se jkunu impenjati /champions Birkirkara. Dawn se jilag[bu kontra Rabat filwaqt li fit-tieni log[ba tallejla t-tim neo-promoss ta’ Vittoriosa jilg[ab kontra dak ta’ Balzan. Matul is-sajf it-tim ta’ Pawlu Zammit g[amel diversi akkwisti fosthom l-attakkanti Frank Temile u Demba Toure. Dawn it-tnejn di;à taw sinjal ta’ kemm se jkunu importanti g[all-Karkari]i hekk kif skurjaw tnejn mit-tliet gowls li skurjaw B’Kara fil-finali tasSuper Cup kontra Hibernians ftit tal-;img[at ilu. IlKarkari]i bdew l-ista;un minn fejn [allew meta reb[u lewwel unur ta’ dan l-ista;un kontra Hibernians, it-tim li g[elbu fid-decider tal-kampjonat fil-11 ta’ Mejju li g[adda. Bla dubju l-ista;un li g[adda ma setax kellu tmiem aktar e//itanti meta kellu jkun decider li jidde/iedi min kien se jkun inkurunat champion tal-futbol Malti wara li Hibs u B’Kara spi//aw b’punti indaqs. Min-na[a tag[hom Hibernians, li jibdew l-impenji tag[hom nhar il-{add kontra Tarxien, din is-sena se jkunu mmexxija minn Branco Nisevic li [a post Michael Woods. Nhar il-{add Valletta, tim li spi//a fit-tielet post se jibda kontra Mosta. It-tim Belti din is-sena mhux se jkollu lillcaptain internazzjonali Malti Michael Mifsud wara li dan in[all minn mal-kuntratt li kellu. Mosta, sena ilu bdew fuq sieq [a]ina u kien biss fittieni fa]i tal-kampjonat li dawn irkupraw kemmxejn. IlMostin spi//aw fis-sitt post fi/-Championship Pool. G[ada Sliema jiltaqg[u kontra Qormi. Matul l-ista;un li g[adda Qormi waslu sal-finali

Il-programm Illum Ta’ Qali

6.30 p.m. Rabat Ajax vs Birkirkara 8.30 p.m. Vittoriosa S. vs Balzan

G[ada Centenary Stadium

6.30 p.m. Naxxar Lions vs Floriana 8.45 p.m. Sliema W. vs Qormi

Ta’ Qali

6.30 p.m. Valletta vs Mosta 8.30 p.m. Tarxien R. vs Hibernians Birkirkara se jibdew jiddefendu t-titlu meta llejla jilag[bu kontra Rabat

tal-U*BET FA Trophy u sfaw meg[luba kontra Hibernians. Min-na[a tag[hom Sliema spi//aw fir-raba’ post u jekk dawn jer;g[u jispi//aw irraba’ wie[ed jista’ jg[id li jkun sta;un ferm po]ittiv. Ta’ min jinnota li minn dan l-ista;un il-programm ta’ tmiem il-;img[a se jkun maqsum biss fuq spazju ta’ jumejn. Dan ifisser li l-partiti se jibdew jintlag[bu kollha bejn is-Sibt u l-{add. Minn sitt log[biet, erbg[a minnhom se jibdew jintlag[bu f’jum filwaqt li fil-jum l-ie[or jintlag[bu t-tnejn l-o[ra. Iridu jsalvaw posthom

Wie[ed mi]-]ew; timijiet neo-promossi hu dak ta’ Vittoriosa. Dawn iridu jsalvaw posthom fil-kampjonat BOV Premier. Dan qalu l-President Erskine Vella waqt konferenza tal-a[barijiet li saret ;img[a ilu. Fl-ista;un li g[adda Vittoriosa spi//aw b[ala runners-up tal-Ewwel Divi]joni u llejla jibdew l-impenji tag[hom kontra Balzan, tim li

Hibernians, runners-up ta’ sena ilu jibdew kontra Tarxien filwaqt li Valletta jridu jpattu g[ad-di]appunt ta’ sta;un ilu u dawn jibdew l-impenji tag[hom kontra Mosta

sta;un ilu spi//a fit-tielet post tar-Relegation Pool. Dan l-ista;un it-tim se jkun immexxi g[al darba o[ra minn Oliver Spiteri li se jkun meg[jun minn Jean Pual Desira li hu wkoll kow/ tattim ta’ ta[t id-19-il sena kif ukoll minn Alex Camilleri li hu kow/ tal-goalkeepers. Minbarra li dawn akkwistaw players ;odda rnexxielhom ukoll i]ommu ]ew; players li sta;un ilu kienu importanti ferm g[attim, il-Bra]iljani Ramon dos Santos u Marcelo Periera.

Vittoriosa akkwistaw ]ew; players o[ra barranin, il-midfielder Bra]iljan Marcio Teruel u l-midfielder Kolombjan Oscar Dario Guerrero Alvarado. Jibdew b’punti mnaqqsa

Floriana se jkollhom bi//a xog[ol iebsa dan l-ista;un min[abba li dawn se jibdew il-kampjonat b’sitt punti mnaqqsa min[abba li ma [allsux flus dovuti lil B’Kara. Matul l-ista;un li g[adda Floriana spi//aw fl-ewwel

post tar-Relegation Pool u wie[ed mill-aktar players importanti kien Igor Coronado. Il-Greens jittamaw li dan tal-a[[ar jer;a’ jkun flistess forma ta’ sta;un ilu biex jg[inhom ji;bru l-punti mill-aktar fis possibbli. Floriana jibdew l-impenji tag[hom nhar il-{add kontra t-tim neo-promoss u champion tal-Ewwel Divi]joni, Naxxar. Il-Furjani]i jridu reb[a kontra Naxxar u kontra Tarxien ;img[a o[ra biex tal-anqas ikunu b’0 punti minflok -6.

Min reba[ il-kampjonat 1909–10: Floriana 1910–11: Ma sarx 1911–12: Floriana 1912–13: Floriana 1913–14: {amrun S 1914–15: Valletta United 1915–16: Ma sarx 1916–17: St. George’s 1917–18: {amrun S 1918–19: King’s Own Malta

Regiment 1919–20: Sliema W 1920–21: Floriana 1921–22: Floriana 1922–23: Sliema W 1923–24: Sliema W 1924–25: Floriana 1925–26: Sliema W 1926–27: Floriana 1927–28: Floriana 1928–29: Floriana 1929–30: Sliema W 1930–31: Floriana 1931–32: Valletta United 1932–33: Sliema W 1933–34: Sliema W 1934–35: Floriana 1935–36: Sliema W 1936–37: Floriana 1937–38: Sliema W 1938–39: Sliema W 1939–40: Sliema W 1940–41: Ma sarx min[abba l-Gwerra 1941–42: Ma sarx min[abba l-Gwerra

1942–43: Ma sarx min[abba l-Gwerra 1943–44: Ma sarx min[abba l-Gwerra 1944–45: Valletta 1945–46: Valletta 1946–47: {amrun S 1947–48: Valletta 1948–49: Sliema W 1949–50: Floriana 1950–51: Floriana 1951–52: Floriana 1952–53: Floriana 1953–54: Sliema W 1954–55: Floriana 1955–56: Sliema W 1956–57: Sliema W 1957–58: Floriana 1958–59: Valletta 1959–60: Valletta 1960–61: Hibernians 1961–62: Floriana 1962–63: Valletta 1963–64: Sliema W 1964–65: Sliema W 1965–66: Sliema W 1966–67: Hibernians 1967–68: Floriana 1968–69: Hibernians 1969–70: Floriana 1970–71: Sliema W 1971–72: Sliema W 1972–73: Floriana 1973–74: Valletta 1974–75: Floriana 1975–76: Sliema W

1976–77: Floriana 1977–78: Valletta 1978–79: Hibernians 1979–80: Valletta 1980–81: Hibernians 1981–82: Hibernians 1982–83: {amrun S 1983–84: Valletta 1984–85: Rabat Ajax 1985–86: Rabat Ajax 1986–87: {amrun S 1987–88: {amrun S 1988–89: Sliema W 1989–90: Valletta 1990–91: {amrun S 1991–92: Valletta 1992–93: Floriana 1993–94: Hibernians 1994–95: Hibernians 1995–96: Sliema W 1996–97: Valletta 1997–98: Valletta 1998–99: Valletta 1999–2000: Birkirkara 2000–01: Valletta 2001–02: Hibernians 2002–03: Sliema W 2003–04: Sliema W 2004–05: Sliema W 2005–06: Birkirkara 2006–07: Marsaxlokk 2007–08: Valletta 2008–09: Hibernians 2009–10: Birkirkara 2010–11: Valletta 2011–12: Valletta 2012–13: Birkirkara


IN-NAZZJON Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

Sport 31 WATERPOLO

Sliema jkomplu bil-mument po]ittiv minn Stewart Said

Sliema Frank Salt.............23 Exiles Ferretti....................11 (6-2),(7-3),(2-4),(8-2)

Sliema Frank Salt komplew bil-mument po]ittiv meta meritatament g[elbu lil Exiles Ferreti 23-11. G[alkemm ilpo]izzjoni tas-Slimi]i filKampjonat mhix ser tinbidel, din kienet preparazzjoni g[al final tan-knock-out b’Sliema jittamaw li jsalvaw l-ista;un. Il-partita kienet f’idejn isSlimi]i meta [adu kontroll talpartita mill-bidu. Nota interessanti kienet li sitt plejers ta’ Sliema skorjaw tripletta xhieda tal-kollettivita’. Kienu Exiles li fet[u l-iskor b’gowl ta’ Radovic. I]da Sliema wie;bu b’[ames gowls liema distakk ]ammewh sattmiem is-sessjoni. Sliema reb[u wkoll it-tieni sessjoni u sa[ansitra kienu 13-3 i]da Radovic skorja doppjetta biex da[lu jistrie[u 13-5. Exiles bdew it-tielet sessjoni fuq nota tajba meta skorjaw tliet darbiet biex g[amlu liskor iktar rispettabli i]da Sliema spi//aw is-sessjoni b’vanta;; ta’ sitt gowls. La[[ar sessjoni kienet formalita b’Sliema jkomplu blinizjattiva biex finalment

reb[u l-partita 23-11. Sliema: R. Coleiro, D. Buric (3), N. Lubrano, T. Sullivan, M. Meli (3), J. Soler (3), G. Kiss (3), E. Aquilina (3), J. Brownrigg (3), J. Gabarretta (4), D. Paolella, M. Spiteri Staines (1), D. Abela Exiles: I. Bugeja, J. Rizzo Naudi, S.Vassallo (1), D. Pace Lupi (1), N. Portelli, A. Radovic (3), J. Spiteri Staines, V. Cupic (3), K. Griscti (1), P. Borg (2), S. Galea Pace, D. Borg, K. Lanzon () Referees: Giuseppe Fusco, Alex DeRaffaele

Ja//ertaw mit-tieni post Marsascala MOR¤............21 Marsaxlokk.......................10 (7-2),(3-3),(6-1),(5-4)

Marsascala MOR¤ kwa]i g[amlu /ert mit-tieni post meta f’konfront bla storja g[elbu lil Marsaxlokk ASC 21-10 biex b’hekk wettqu preparazzjoni tajba g[al final tan-knock-out kontra Valletta. Marsascala iddominaw sa minn kmieni fil-partita tant hu hekk li kwa]i g[amlu /ert mirreb[a fl-ewwel sessjoni. Marsascala reb[u l-ewwel sessjoni 7-2 b’Karl Rizzo Naudi jispikka bi tliet gowls. It-tieni sessjoni ntemmet

Mark Meli ta’ Sliema b’tentattiv fuq il-lasti avversarji ta’ Exiles (Ritratt> John Paul Bonanno)

f’parita’ biex Marsascala komplew igawdu l-vanta;; ta’ [ames gowls. It-tim ta’ Pierre Borg g[alaq definittivament ilpartita fit-tielet sessjoni meta fet[u vanta;; ta’ g[axar gowls biex l-a[[ar sessjoni kienet formalita’ bl-uniku nota ta’

konsolazzjoni g[al Marsaxlokk tkun l-erba’ gowls fis-sessjoni ta’ Edward Meli biex spi//a l-aqwa skorer tattim biex finalment Marsascala reb[u l-partita 21-10. Marsascala: K. Schembri, K. Rizzo Naudi (4), J. Busuttil, B. Muscat, J. Kayes (6), L. Grixti

(2), J. Licari (1), J. Cremona, G. Hegedus (4), A. Sammut (1), D. Cassar (1), C. Mifsud, L. Caruana (2) Marsaxlokk: M. Scerri, L. Friggieri, M. Agius, E. Meli (5), K. Grech (1), K. Mock, A. Galea, R. Kovacs (1), P. Kovacs (2), T. Camilleri (1), J. Fenech Referees: Ronnie Spiteri, Peter Giordano

KAMPJONATI MONDJALI TAL-ATLETIKA

TRASFERIMENTI

:urnata mill-aqwa g[ar-Russi

Wolfsburg jakkwistaw lil Gustavo

...Reb[a o[ra g[al Mo Farah Ilbiera[ kienet ;urnata mill-aqwa g[arRussja, il-pajji] li qed jorganizza dawn ilkampjonati hekk kif dawn reb[u d-deheb kemm fil-Long Jump kif ukoll fil-Hammer Throw. Il-Britanniku Mo Farah kompla minn fejn [alla fl-Olimpjadi hekk kif reba[ it-titlu mondjali tal-5000m. G[al Farah dan kien ittieni su//ess fi spazju ta’ ftit jiem wara li reba[ il-10,000m. Waqt l-Olimpjadi ta’ sena ilu li kienu saru f’Londra Mo Farah kien ukoll reba[ dan id’Double’ ta’ distanzi twal. Mo Farah g[amel id-distanza ta’ 5000m f’[in ta’ 13-il minuta u 26 sekonda biex spi//a quddiem l-Etjopjan Hagos Gebrhiwet li g[amel [in ta’ 13-il minuta u 17-il sekonda u l-Kenjan Isaih Kiplangat Koech li wkoll g[amel [in ta’ 13-il minuta u 26 sekonda. Lejn l-a[[ar fa]i tat-tellieqa Mo Farah g[amel [arba tajba u l-avversarji tieg[u ma setg[u jag[mlu xejn biex i/a[[duh minn din irreb[a. Sentejn ilu Farah kien reba[ it-titlu mondjali tal-5000m fil-Korea t’Isfel. Mo Farah sar ittieni atleta, wara Kenenisa Bekele li qatt kellu f’idu dawn l-erba’ titli f’daqqa. Tatyana Lysenko tar-Russja reb[et il-medalja tad-deheb fil-Hammer Throw hekk kif g[amlet tefag[a ta’ 78.80m. B’din it-tefg[a din reb[et id-deheb u spi//at quddiem il-Pollakka Anita Wlodarczyk u /-?ini]a Wenxiu Zhang. Il-medalja tad-deheb g[ar-Russi komplew ;ejjin hekk kif Aleksandr Menkov reba[ iddeheb fil-Long Jump tal-ir;iel. Menkov reba[ din il-medalja bil-[ames qab]a tieg[u, qab]a ta’ 8.56 metri. Ir-Russu g[eleb l-isfida talOlandi] Ignisious Gaisah u ta’ Luis Rivers tal-

Wolfsburg [abbru li akkwistaw lill-player internazzjonali tal-Bra]il Luiz Gustavo ming[and Bayern Munich. Dan tala[[ar iffirma kuntratt ta’ [ames snin. Gustavo kien ing[aqad ma’ Bayern ming[and Hoffenheim fl2011. Ri/entement Gustavo kellu laqg[a mal-kow/ il;did ta’ Bayern Pep

Guardiola u dan qallu li ma kienx fil-pjanijiet tieg[u u kien g[alhekk li Gustavo [alla lill-klabb mill-Bavarja. Wolfsburg kienu reb[u lkampjonat fl-2009 imma minn dakinhar ‘l hawn qatt ma issieltu g[ar-reb[ tattitlu. :img[a ilu dawn bdew l-impenji tag[hom filkampjonat b’telfa kontra Hanover u llum jilag[bu kontra Schalke.

TENNIS

Mo Farah ji//elebra wara li reba[ il-5000m tal-ir;iel, ftit jiem wara li kien reba[ il-finali tal-10,000m

Messiku li spi//aw fit-tieni u fit-tielet post rispettivament. Il-:amajkana Shelly-Ann Fraser-Pryce reb[et il-200m tan-nisa hekk kif g[elbet l-isfida tan-Ni;erjana Blessing Okagbare u ta’ ChaRonda William tal-Istati Uniti. Intant, illejla ssir il-finali tal-200m tal-ir;iel u f’din il-finali se jie[du sehem Churandy Martina tal-Olanda, Ndure Jaysuma tanNorve;ja, Curtis Mitchell tal-Istati Uniti, ilholder u champion Olimpiku Usain Bolt tal:amajka, Adam Gemili tar-Renju Unit, Nickel Ashmeade tal-:amajka, Anaso Jobodwana talAfrika t’Isfel u Warren Weir tal-:amajka.

Sharapova mhux se tibqa’ ta[dem ma’ Connors It - tennista numru tlieta fid - dinja Maria Sharpova [abbret li mhux se tibqa ’ ta[dem aktar mal - kow/ Jimmy Connors . Din hi a[bar sorprendenti meta wie[ed iqis li Connors kien ilu kow/ tag[ha xahar . Wara t - telfa fl - Open tas - Cincinnati kontra Sloane Stephens, Sharapova [abbret li temmet il - kuntratt ta ’ Connors . Din l - a[bar tfisser li t - tennista Russa mhux se jkollha kow/ waqt l - Open tal - Istati Uniti li jibda fis - 26 ta ’ Awwissu . Min - na[a tieg[u, Connors, fil - passat mexxa lil Andy Roddick . Dawn it - tnejn kienu damu ja[dmu flimkien sena u nofs . Din is - sena Sharapova reb[et l - Indian Wells u Open fi Stuttgart . Barra minn hekk waslet sal - finali tal - Open ta ’ Franza, fejn tilfet kontra Serena Williams .


Is-Sibt, 17 ta’ Awwissu, 2013

32 Lokali

L-Akkwarju fih 26 tank li qed jospitaw aktar minn mitt spe/i ta’ [ut

L-Akkwarju Nazzjonali jifta[ il-bibien tieg[u Il-ftu[ uffi/jali se jsir f’Ottubru, wara li jasal aktar [ut Dak li sa ftit snin ilu kien pro;ett impossibbli, ftit tal-jiem ilu feta[ ilbibien tieg[u g[all-familji Maltin u G[awdxin u t-turisti li j]uru pajji]na. G[alkemm g[adu ma sarx il-ftu[ uffi/jali, mijiet ta’ Maltin u turisti di;à ]aru l-Akkwarju Nazzjonali ta’ Malta, pro;ett ta’ tmintax-il miljun ewro li ftit anqas minn nofshom ;ew iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. L-Akkwarju fih 26 tank li qed jospitaw aktar minn mitt spe/i ta’

[ut. Kull min i]ur l-Akkwarju jista’ jgawdi l-ispe/i marittimi permezz ta’ vja;; li tul l-Akkwarju kollu jie[u lvi]itaturi f’ambjenti differenti madwar il-kosta Maltija, fosthom Blue Grotto, l-irdum ta’ {ad-Dingli, ilG]ejjer ta’ San Pawl, il-Port il-Kbir, Kemuna u G[awdex. L-Akkwarju Nazzjonali ta’ Malta di;à g[amel [oss fl-a[barijiet lokali b’ra;el li u]a l-ambjent tal-Akkwarju sabiex jistaqsi lill-g[arusa tieg[u biex ti]]ew;u. I]da kien biss ftit tal-jiem

ilu li l-Akkwarju re;a’ spi//a fl-a[barijiet lokali b’kelb il-ba[ar li twieled flAkkwarju.

Jitwieled l-ewwel kelb il-ba[ar f’dan l-akkwarju Fost l-attrazzjonijiet ewlenin hemm mina li tg[addi minn nofs l-akbar tank li hemm fl-Akkwarju u li tag[ti esper-

media•link COMMUNICATIONS

jenza a[jar lill-vi]itaturi li japprezzaw is-sbu[ija tad-diversi spe/i li hemm. Attrazzjonijiet o[ra jinkludu repliki ta’ sottomarini u vapuri li jinsabu mg[arrqa madwar il-kosta Maltija. Il-ftu[ uffi/jali tal-Akkwarju Nazzjonali ta’ Malta se jsir fit-3 ta’ Ottubru, b’inawgurazzjoni mill-Prim Ministru u bi spettaklu ta’ log[ob tannar mill-Kamra tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba, li mistennija jag[tu wirja ta’ log[ob tan-nar b’forom sa[ansitra anke’ ta’ [ut.

2013 08 17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you