Page 1

€0.55

Numru 13,510

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

Cleaners iqassmu l-[alib fl-Isptar Mater Dei

Il-Prim Ministru jibqa’ fommu sieket Minkejja numru ta’ mistoqsijiet minn In-NAZZJON Il-Prim Ministru Joseph Muscat m’g[andu xejn xi jg[id dwar in-nuqqas kbir ta’ fidu/ja li qed juri l-poplu Malti u G[awdxi fiddikjarazzjonijiet tal-assi li g[amlu l-Ministri u sSegretarji Parlamentari tieg[u. Quddiem dan innuqqas ta’ fidu/ja, spikka is-skiet totali minn Muscat. Fil-fatt, fl-a[[ar jiem bg[atna serje ta’ mistoqsijiet bl-email lillPrim Ministru fejn saqsejnieh fost l-o[rajn dwar l-ist[arri; tal-Malta Today illi wera kif 17 filmija biss jemmnu ddikjarazzjonijiet li saru.

A[na xtaqna nkunu nafu r-reazzjoni tal-Prim Ministru g[al dan in-nuqqas ta’ fidu/ja – b’wie[ed biss minn kull sitt Maltin jemmnu lill-Kabinett tieg[u f’dak li ddikjara. U xtaqna naraw ukoll jekk ilkorrezzjonijiet li saru minn tliet Ministri komplewx inaqqsu din il-fidu/ja f’dak li ;ie dikjarat mill-Kabinett Laburista. I]da g[al dan kollu bqajna ming[ajr risposta. Sa ftit qabel [ar;u lkorrezzjonijiet meta kien mistoqsi dwar dak li ddikjara l-Ministru Manwel g[al pa;na 2

Madwar 220 bidwi f’Malta u f’G[awdex jikkultivaw it-tadam g[all-ippro/essar u huma organizzati f’[ames g[aqdiet tal-produtturi. B[alissa f’Malta u f’G[awdex dawn il-bdiewa li jkabbru t-tadam qed jaqtg[u l-frott ta’ [idmiethom wara xhur ta’ [idma. (Ritratt> Michael Ellul) Ara pa;na 5

Nar

Il-Jemen

Nirien qawwija ja[kmu uffi/ini fl-Imrie[el, fortunatament [add ma ndarab

L-Olanda tie[u l-mi]uri ne/essarja ta[t id-dell tat-terrur

Ara pa;na 3

Ara pa;na 13

Jidher li fil-qasam tassa[[a s-sitwazzjon qed tkompli te[]ien. Dan il;urnal hu infurmat li ]ew; cleaners fl-Isptar Mater Dei talbu transfer biex imorru ja[dmu mal-Provisions li fost ix-xog[ol li jag[mlu hu li jqassmu l-[alib. Min[abba li ma kienx hemm replacement g[alihom, dawn il[addiema issa baqg[u jag[mlu x-xog[ol ta’ cleaners matul il-;urnata u wara jmorru ja[dmu malProvisions bi [las b’overtime. Dan mhux biss ifisser [ela u sparpaljar ta’ flus ilpoplu, imma wkoll nuqqas ta’ i;jene u nuqqas ta’ etika professjonali min[abba li jidher li dawn il-cleaners mhumiex re;istrati b[ala food handlers. Sadattant, wara n-numru kbir ta’ transfers vendikattivi li ng[ataw mill-Gvern Laburista - li kif qal Paul Pace, il-President tal-MUMN wasslu biex g[al pa;na 3


IN-NAZZJON Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

2 Lokali

Wie[ed minn kull sitt Maltin jemmnu dak li ddikjaraw il-Ministri li fid-dikjarazzjoni ori;inali tieg[u qal li g[andu nofs miljun ewro fi flus kontanti, issa qed jg[id li g[andu dejn ta’ €1,300. Hu qal li nesa wkoll ini]]el numru ta’ shares li g[andu f’]ew; kumpaniji. Ma’ Manwel Mallia ng[aqdu Marie Louise Coleiro Preca u Chris Cardona. Liema korrezzjonijiet kienu kostretti li jsiru wara li kien dan l-istazzjon li ;ibed lattenzjoni tal-Ministri nfushom li d-dikjarazzjoni tal-assi tag[hom ma kenitx wa[da korretta. Fil-fatt, Marie Louise Coleiro Preca u Chris Cardona qalu li kienu nesew jiddikjaraw lonorarja, u fil-korrezzjoni li ppre]entaw fl-1 t’Awwissu, ]iduha.

minn pa;na 1

Mallia, il-Prim Ministru kien qal li jemmen dak li ;ie ddikjarat, u pprova jdawwar id-diskors meta ]effen “il-kontijiet flI]vizzera”. E]att ftit tal-minuti wara li lissen dan il-kliem, t[abbar li l-Ministru Manwel Mallia, ippre]enta korrezzjoni tal-ewwel dikjarazzjoni tal-assi tieg[u. Xi [a;a li qajmet dubji dwar liema dikjarazzjoni jemmen il-Prim Ministru jekk hux dik ori;inali, jew inkella dik li ppre]enta b[ala kkore;uta l-Ministru Mallia. Fid-dikjarazzjoni originali tieg[u, il-Ministru Manwel Mallia [alla barra l-fatt li s-sena li g[addiet, da[[al aktar minn €137,000. Manuel Mallia, It-temp

UV INDEX

9

IT-TEMP xemxi li jsir ftit imsa[[ab VI}IBBILTÀ tajba IR-RI{ [afif mill-Punent li jsir qawwi millMajjistral BA{AR [afif li jsir qawwi IMBATT ftit li xejn TEMPERATURA l-og[la 33˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 428.1 mm IX-XEMX titla’ fil-06.15 u tin]el fit-20.00

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

Is-sit tal-in/ident li ng[ata prominenza fuq il-media Taljana

}ew; Sqallin imutu f’in/ident li fih kienu involuti turisti Maltin }ew;t ir;iel Sqallin li kienu fuq mutur tilfu [ajjithom f’[abta ma’ karozza li kienet qed tinstaq minn ]ew; turisti Maltin. L-in/ident se[[ nhar it-Tlieta fit-Triq li tg[aqqad lil Trapani ma’ Marsala, fi Sqallija. L-Isqallin, Elio Barbera u Davide Sanna, ta’ 30 u 23 sena rispettivament, kienu rekbin fuq mutur tat-tip Yamaha 600. Huma [abtu mal-karozza Honda Accord li kienet qed

tinstaq mill-Maltin. Skont rapporti l-[abta se[[et hekk kif il-Maltin kienu qed jippreparaw biex iduru biex jid[lu fi stabbiliment kummer/jali. Jidher li maddaqqa l-mutur tfarrak f’bi//iet. Is-sit elettroniku Marsala Oggi rrapporta li ]-]ew; vittmi ma kinux lebsin crash helmet u kienu qed isuqu l-mutur b’velo/ità e//essiva. Fatturi li wasslu g[all-mewt tag[hom.

B[al-lum 25 sena

IL-:IMG{A L-og[la 32˚C L-inqas 24˚C

IS-SIBT L-og[la 30˚C L-inqas 24˚C

IL-{ADD L-og[la 31˚C L-inqas 24˚C

IT-TNEJN L-og[la 31˚C L-inqas 24˚C

IT-TLIETA L-og[la 31˚C L-inqas 24˚C

UV

UV

UV

UV

UV

9

9

8

8

9

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 32˚C xemxi, Al;eri 33˚C xemxi, Amsterdam 20˚C ftit imsa[[ab, Ateni 35˚C xemxi, Li]bona 27˚C xemxi, Berlin 24˚C imsa[[ab, Brussell 20˚C imsa[[ab, il-Kajr 34˚C xemxi, Dublin 21˚C imsa[[ab, Kopen[agen 22˚C imsa[[ab, Frankfurt 22˚C imsa[[ab, Milan 22˚C imsa[[ab, Istanbul 30˚C xemxi, Londra 23˚C xemxi, Madrid 27˚C xemxi, Moska 26˚C ftit imsa[[ab, Pari;i 22˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 26˚C xemxi, Ruma 35˚C xemxi, Tel Aviv 32˚C xemxi, Tripli 37˚C xemxi, Tune] 41˚C xemxi, Vjenna 37˚C ftit imsa[[ab, Zurich 18˚C xita, Munich 22˚C imsa[[ab, St. Petersburg 28˚C imsa[[ab

L-isforzi tal-Partit So/jalista biex jipprova jiltaqa’ mal-President Amerikan Ronald Reagan ma kinux ;ejjin biss fuq l-livell ta’ Mexxej tal-Partit jew fuq livell ta’ Prim Ministru i]da kien hemm sforzi wkoll minn Agatha Barbara meta din kienet tokkupa lkariga ta’ President tar-Repubblika. B[al filka] ta’ Karmenu Mifsud Bonnici, it-talba jew talbiet li saru kienu rifjutati. F’ittra lill-President Amerikan, Agatha Barbara kienet esprimiet il-[sibijiet tag[ha bi kliem /ar ta’ di]appunt. F’ittra kienet qaltlu “nemmen li ma kinitx tkun daqshekk diffi/li g[alik li ssib sieg[a biex tiltaqa’mieg[i.” Il-President tal-International Trade Promotion Limited ta’ New York kellu kliem ta’ tif[ir u ;ie[ g[all-mod kif f’nofs ix-xahar li g[adda saret promozzjoni g[al Malta fi New York. John J. McCabe fera[ lill-Korporazzjoni Maltija tal-I]vilupp u lill-Ministeru tal-Industrija g[allpre]entazzjoni li g[amlu matul i]-]jara tad-delegazzjoni Maltija fi New York.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

Lokali 3

Nirien ja[kmu uffi/ini fl-Imrie[el

Membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni ?ivili kkontrollaw nirien li [akmu uffi/ini li jinsabu fiz-Zona Industrijali tal-Imrie[el, g[all-[abta tat-tmienja neqsin kwart tal-{amis filg[odu. Fuq il-post waslu wkoll membri tal-Korp tal-Pulizija kif ukoll [addiema tal-Enemalta li qatg[u l-provvista tal-elettriku biex inaqqsu kull periklu. Madwar sieg[a wara, g[all-[abta tad-disg[a, il-membri tal-Protezzjoni ?ivili installaw thermal camera - biex jinstab i/-/entru minn fejn beda n-nar. :ew installati wkoll extractors biex jitne[[a d-du[[an mill-uffi/ini. Fil-post kien hemm xi [addiema li evakwaw l-uffi/ini malli ndunaw bid-du[[an. Jidher li [add ma we;;a’ f’dan l-in/ident. Il-post qabel kien jintu]a mill-a;ent lokali tal-karozzi Honda b[ala showroom u fl-a[[ar xhur kien qed ji;i rinovat biex jinbidel f’uffi/ini g[all-kumpanija tal-IT li ti]viluppa s-software, GFI Software

Ji]diedu l-medi/ini Nuqqas ta’ out of stock lbies protettiv minn pa;na 1

naqas is-servizz u batew il-pazjenti u listess [addiema, fl-a[[ar xhur tfa//at ukoll il-problema tal-medi/ini out of stock. Jirri]ulta li [afna nies fosthom anzjani u pazjenti li huma intitolati g[al medi/ini b’xejn mhux jing[ataw il-medi/ini kollha min[abba li jg[idulhom li huma out of stock. Ka] partikulari se[[ dan l-a[[ar meta anzjan ta’ 74 sena mar l-Isptar Boffa biex ji;bor sitt kwalitajiet ta’ medi/ini u l-ingwent Acqeus Cream, g[alih u g[al martu, anzjana ta’ 73 sena. Minn dawn is-sitt kwalitajiet ta’ medi/ini, fl-ispi]erija tal-Isptar Boffa qalulu li ma kellhom xejn. Anzi qalulu li a[jar jixtrihom. Dan l-anzjan qalilna li sa ftit xhur ilu hu dejjem

ing[ata l-medi/ini li hu intitolat g[alihom, imma issa qed jintalab jixtrihom meta hu u martu jg[ixu biss bil-pensjoni. Dan hu biss ka] wie[ed g[ax kuljum dan il-;urnal jir/ievi telefonati ming[and nies li mhux jing[ataw ilmedi/ini b’xejn li huma intitolati g[alihom g[ax jg[idulhom li huma out of stock. Medi/ina o[ra hi Remprazole li ma ting[atax mar-ri/etta tal-medi/ini b’xejn mill-Ispi]erija tal-G[a]la Tieg[ek imma wie[ed jista jixtriha u j[allas g[aliha. Dan jikkuntrasta bil-kbir ma dak li kien jg[id il-Partit Laburista qabel lelezzjoni li lil anzjani se jibda jwasslilhom il-medi/ini wara l-bieb ta’ darhom.

minn Charles Muscat

Aktar problemi fil-qasam tas-sa[[a partikolarment fl-Isptar Mater Dei. Dan il-;urnal g[andu informazzjoni li fin-Neonatal Paediatric Intensive Care Unit (NPICU), fejn jing[ataw il-kura trabi tat-twelid li jkollhom problemi, fosthom trabi li jitwieldu qabel i]-]mien, b[alissa m’hemmx ilbies protettiv. Dan hu post mill-iktar sensittiv min[abba li l-inqas infezzjoni jista’ jkollha konsegwenzi fatali fuq it-trabi li jkunu tant vulnerabbli. In-nuqqas ta’ lbies protettiv g[al membri tal-istaff ta’ din it-taqsima ta’ kura intensiva beda jin[ass fl-a[[ar jiem u l-membri tal-istaff kif ukoll il-

;enituri li g[andhom trabi li qed jing[ataw kura f’din it-taqsima, jinsabu m[assbin u nkwetati. Mhux mag[ruf x’wassal g[al dan in-nuqqas ta’ lbies protettiv li f’taqsima tant sensittiva hu xi [a;a ba]ika u me[tie;a. Dan biex tkun assigurata s-sa[[a tat-trabi pazjenti u anke ta’ kull min ja[dem f’din ittaqsima ta’ kura intensiva. Wa[da mir-ra;unijiet tista’ tkun in-nuqqas ta’ ppjanar min-na[a tadDipartiment tas-Sa[[a kif ukoll ittaqlib li sar fl-amminstrazzjoni talIsptar Mater Dei mill-Gvern pre]enti fl-a[[ar xhur bl-g[oti ta’ transfers vendikattivi kemm fost l-infermieri u anke fost il-management tal-Isptar.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

4 Lokali

Id-de/i]joni tal-MEPA ;iet differita

It-tim ta’ voluntiera f’laqg[a mal-President ta’ Malta George Abela

2,000km f’g[axart ijiem fl-isfida tal-LifeCycle minn Jerome Caruana Cilia

2000 Km - Minn Minsk fil-Belarus g[al San Pietruburgu fir-Russja. Dan kollu jrid isir f’g[axart ijiem – bejn 19 u 29 ta’ Awwissu. Mhux fa/li tivvja;;a 2,000km f’10 t’ijiem permezz tar-rota. I]da g[al numru ta’ /iklisti, din l-isfida hija realtà li sse[[ kull sena fixxhur tas-sajf – sfida li rat il-bidu tag[ha fl1999 u llum hija mag[rufa sew b[ala lLifeCycle Challenge. Il-President ta’ Malta George Abela, ilbiera[ ir/ieva ]jara ta’ korte]ija millparte/ipanti ta’ din l-isfida. Din is-sena mistenni li jin;abru madwar €120,000 biex titjieb il-[ajja tal-pazjenti firRenal Unit. Pazjenti li jkollhom imorru lisptar aktar minn 3 darbiet fil-;img[a. Tkellimna mal-fundatur u l-organizzatur Tony Bugeja, li qalilna kif kull sena din i;;ib mag[ha sfidi ;odda u opportunitajiet ;odda. Hu semma kif fost o[rajn, ilkundizzjonijiet tat-temp mhux se jkunu fa/li. Barra minn hekk, il-parte/ipanti sabu problema kbira bil-visa u l-permessi biex jg[addu minn pajji] g[al ie[or f’din iz-zona tal-Balkani.

F’kummenti ma’ IN-NAZZJON, Bugeja semma x’tip ta’ sagrifi//ji jag[mlu dawn i//iklisti anke waqt l-isfida stess barra minn xtutna. Fost l-o[rajn, li l-parte/ipanti se jkollhom jorqdu mal-art fi swali u gymnasium sabiex jiffrankaw il-flus.

Kull sena Lifecycle i;;ib mag[ha sfidi u opportunitajiet ;odda Tony Bugeja appella lil kull min huwa b’sa[[tu u m[ajjar biex jipparte/ipa f’din lisfida biex ma jaqtax qalbu. “Dan hu ;est kbir ta’ altruwi]mu,” temm jg[id Bugeja. Id-donazzjonijiet jistg[u jsiru permezz tannumri 5160 2020 g[al donazzjoni ta’ €10, 5170 2005 g[al donazzjoni ta’ €15 u 5180 2006 g[al donazzjoni ta’ €25. Tista’ ssir ukoll donazzjoni ta’ €11.65 permezz ta’ sms fuq 5061 9229. Jistg[u wkoll jintbag[tu /ekkijiet lillOrganizzazzjoni Lifecycle, Renal Unit, flIsptar Mater Dei jew billi ]]ur is-sit www.lifecyclechallenge.com.

Il-kontroversja li nqalg[et fuq Sqaq }bibu, fin-na[a ta’ barra ta’ San :wann, fejn hemm il-pjan li jsir ]vilupp waslet biex f’laqg[a pubblika dwar l-applikazzjoni g[al dan il-pro;ett ti;i differita. Illaqg[a li jmiss ser issir fil-5 ta’ Settembru. Waqt din il-laqg[a li saret fluffi/ini tal-MEPA l-biera[ waranofsinhar, l-NGO Flimkien g[al Ambjent A[jar u r-residenti tal-in[awi qed jinsistu li l-i]vilupp ta’ kumpless residenzjali ta’ 50 appartament mifrux fuq sitt sulari, flimkien ma’ parke;; ta[t l-art g[al 150 karozza u 77 garaxx, se jimblokka d-dawl tax-xemx g[ad-detriment ta’ dawk li ilhom joqog[du f’din in-na[a ta’ San :wann g[al aktar minn 30 sena. L-g[aqda Flimkien g[al Ambjent A[jar iddeskriviet dan il-pro;ett b[ala wie[ed li se j]id il-kon;estjoni f’zona di;à ma[nuqa bit-traffiku. Barra minn hekk, isSegretarju tal-NGO Antonio Anastasi qal li l-applikazzjoni g[al dan l-i]vilupp tfisser li se jin[onoq wie[ed mill-ftit spazji miftu[a li g[ad fadal f’din izzona. Dan apparti li fl-in[awi hemm ukoll fdalijiet ta]-]mien Puniku, razzett li g[andu mat300 sena, u sit li fih possibilment tpo;;iet wa[da mill-ewwel gun posts ta’ ]mien l-Ingli]i. Carmel Cacopardo qal li

jekk din id-de/i]joni tkun approvata ming[ajr ma tittie[ed inkonsiderazzjoni lproblema tat-trasport, il-MEPA tkun qed tippre;udika lkwisjtoni tal-immani;;jar tattraffiku f’din iz-zona. Hu qal li l-kwistjoni tatTrasport hi wa[da serja [afna u allura qabel ma l-MEPA jkollha quddiemha s-soluzzjoni ;usta rigward l-immani;;jar tat-traffiku, ma tistax tidde/iedi dwar dan il-pro;ett, temm jg[id Cacopardo. Ir-residenti tal-madwar g[amlu studju dwar kif ser ikun affetwat il-vi]wal. Filfatt bejn is-6am u s-1pm il-vi]wal jonqos b’50% min[abba d-dell li se jin[oloq bil-bini l-;did. Numru ta’ residenti lmentaw dwar is-sigurtà tal-i]vilupp ta’ dan il-kumpless. Filfatt, residenta li ilha 3 snin issuq lambulanzi qalet li kif lproposta kif inhi ser to[loq diffikultà kbira g[all-a//ess talambulanza fil-post. Min-na[a tieg[u l-applikant qal li hu g[amel l-istudju ne/essarju u sab li dan ilpro;ett mhu ser jo[loq l-ebda problemi. F’Lulju tas-sena l-o[ra Transport Malta kienet di;à indikat li l-pro;ett se j]id ilproblemi tat-traffiku fl-in[awi, tant li l-i]viluppaturi ntalbu jag[mlu kontribuzzjoni ta’ €25,000 li se jmorru g[al sistema li suppost issolvi lproblema.

Sej[a g[al inga;; ta’ staff nurses

Matul din il-;img[a [ar;et sej[a g[al inga;; ta’ staff nurses mill-Ministeru tas-Sa[[a biex jimtlew 140 post minn studenti li se jkunu qed jiggradwaw f’din il-professjoni fil;img[at li ;ejjin. {ames xhur ilu kienet [ar;et sej[a o[ra biex jimtlew 20 post g[al infermiera li huma di;à kwalifikati u li g[andhom l-esperjenza biex jag[tu s-servizz tag[hom fl-istituzzjonijiet tas-sa[[a pubblika.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

Lokali 5

B[alissa f’diversi n[awi partikulari ta’ Malta u G[awdex tkun g[addejja attività qawwija bil-bdiewa u familji s[a[ jaqtg[u t-tadam bl-idejn jew bil-makkinarju (Ritratti> Michael Ellul)

Madwar 220 bidwi jkabbru t-tadam g[al g[asir Industrija li ti;;enera qlig[ ta’ €16-il miljun u esportazzjoni ta’ €3.5 miljun minn Charles Muscat

B[alissa f’Malta u f’G[awdex numru kbir ta’ bdiewa li jkabbru t-tadam g[al g[asir qed jaqtg[u l-frott ta’ [idmiethom hekk kif l-ista;un talippro/essar tat-tadam jil[aq il-qofol tieg[u. Madwar 220 bidwi f’Malta u f’G[awdex jikkultivaw it-tadam g[allippro/essar u huma organizzati f’[ames g[aqdiet tal-produtturi. Dawn l-g[aqdiet ji;bru t-tadam tal-bdiewa u jag[sruh biex wara jmur f’fabbriki tat-tadam g[all-ippro/essar kemm f’Malta kif ukoll f’G[awdex. Il-prodott ikunu ippro/essat f’inqas minn 24 sieg[a minn x[in jinqata’.

Il-produzzjoni kollha f’pajji]na hi ta’ madwar 8,000 tunnellata Il-produzzjoni kollha f’pajji]na hi ta’ madwar 8,000 tunnellata u hawn tliet pro/essuri, tnejn f’G[awdex u wie[ed f’Malta. Din l-industrija g[andha qlig[ ta’ madwar €16-il miljun u lesportazzjon hi ta’ madwar €3.5 miljun. Fost il-prodotti mag[mula mit-tadam hemm kunserva, zalza, polpa u caponata u dawn huma kollha prodotti ta’ kwalità mag[mulin minn prodott frisk lokali.

Il-[idma tal-bdiewa tkun ilha g[addejja g[al xhur s[a[ minn meta lbdiewa jixtru x-xitel tat-tadam jew ikabbruh huma stess. Wara x-xitel jit[awwel fl-g[elieqi tal-bdiewa u g[al xhur s[a[ ikun ikkultivat sakemm jasal is-sajf meta l-ista;un tal-g[asir tat-tadam jil[aq il-qofol tieg[u. G[alhekk b[alissa f’diversi n[awi partikulari ta’ Malta u G[awdex tkun g[addeja attività qawwija bil-bdiewa u familji s[a[ jaqtg[u t-tadam bl-idejn jew bil-makkinarju biex je[duh g[allippro/essar. {afna mill-bdiewa jqisu lkultivazzjoni tat-tadam g[allippro/essar b[ala d[ul finanzjarju importanti tal-familji tag[hom. B’kollox fl-industrija u filkultivazzjoni tat-tadam g[allippro/essar - li tinkludi bdiewa, g[assara u [addiema fil-fabbriki hemm madwar 500 familja li jaqilg[u l-g[ajxien tag[hom minn din lindustrija u [afna minnhom huma G[awdxin. Il-bdiewa li jkabbru tadam g[allippro/essar jir/ievu s-sussidju g[al prodott tag[hom mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Huma jing[ataw ftit aktar minn 9 /ente]mi g[al kull kilo tadam li jipprodu/u g[all-ippro/essar u lkumplament jit[allsu mill-kumpaniji li jippro/essaw it-tadam.

Il-bdiewa li jkabbru tadam g[all-ippro/essar jir/ievu s-sussidju g[al prodott tag[hom mill-fondi tal-Unjoni Ewropea


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

6 Lokali

It-tieni konferenza f’Malta g[allg[alliema tal-Ingli] Wara s-su//ess li nkiseb millkonferenza tat-tag[lim tal-Ingli] is-sena li g[addiet, f’Settembru li ;ej f’pajji]na se tkun qed tittella’ t-tieni konferenza ta’ dan it-tip biex b’hekk issa, ilkonferenza se tibda ssir fuq ba]i annwali. It-tema tal-konferenza ta’ din is-sena hi dik li ji;u ispirati l-g[alliema. Il-konferenza se tkun qed tipprovdi ]vilupp e//ellenti g[all-g[alliema kollha tal-Ingli] fil-mainstream u anke dawk fissettur edukattiv tal-EFL. Ilkonferenza hi opportunità biex wie[ed ikompli ji]viluppa f’dan is-settur li hu parti kru/jali millbord tal-monitera;; tal-vi]joni tal-EFL f’din l-industrija. Kull g[alliem li jipparte/ipa f’din ilkonferenza jing[ata /ertifikat tal-attendenza. Il-programm ta’ din is-sena se jkun jinkludi diskussjonijiet plenarji u workshops minn numru ta’ awturi ta’ ELT fosthom Jeremy Harmer, Adrian Underhill, Ben Goldstein, Nicholas Peachey, Evan Frendo, Ken Wilson u John Huges. Se jkun hemm ukoll ilparte/ipazzjoni ta’ esperti lokali f’dan il-qasam. Il-programm se jkun jinkludi wkoll attivitajiet so/jali li jservu wkoll ta’ pjattaforma g[al networking. I/-Chairperson tal-bord talmonitera;; ta’ EFL, Daniel Xerri, sostna li hu jinkora;ixxi lill-g[alliema kollha tal-Ingli] biex jattendu g[al din ilkonferenza g[ax din hi opportunità li wie[ed jaqsam lg[arfien tieg[i mal-edukaturi minn skejjel differenti li jiltaqg[u flimkien.

Il-moviment tal-passi;;ieri fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena ]died b’aktar minn disg[a fil-mija

L-Ajruport g[amel profitt ta’ € 5.11 miljun fl-ewwel sitt xhur L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fl-ewwel nofs ta’ din is-sena g[amel profitt ta’ iktar minn €5,100,000, ]ieda ta’ iktar minn 14 fil-mija fuq il-profitt li g[amel fl-ewwel sitt xhur tas-sena li g[addiet. Dan t[abbar waqt laqg[a tal-bord tadDiretturi tal-MIA li matulha ;ie approvat ir-rapport finanzjarju talGrupp g[as-sitt xhur li g[alqu fit-30 ta’ :unju, 2013. It-turnover ta’ iktar minn €25 miljun li kellu l-Grupp f’dawn is-sitt xhur ukoll huwa iktar minn dak tas-sena li g[addiet, bejn Jannar u :unju 2012, dan kien jammonta g[al kwa]i €23 miljun.

Dan jirrifletti ]ieda fin-numru ta’ passi;;ieri u fid-d[ul minn kumpaniji sussidarji li mhumiex relatati malavjazzjoni b[alma huma l-Isky Parks u l-Airport Parking Ltd. L-Isky Parks Business Centre kien g[adu ma feta[x fl-ewwel sitt xhur tas-sena 2012. Il-Bord tad-Diretturi nnota b’sodisfazzjon li l-moviment talpassi;;ieri fl-ewwel sitt xhur ta’ din issena ]died b’aktar minn disg[a fil-mija meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li g[addiet, biex qabe] il-miljun u seba’ mitt elf passiggier. Bil-kumpanija MIA qed tbassar li g[al din is-sena s[i[a, innumru ta’ passi;;ieri li jg[addu millajruport se jkun ila[[aq kwa]i l-erba’

In-numru ta’ passi;;ieri li jg[addu mill-ajruport din is-sena se jkun ila[[aq kwa]i l-erba’ miljuni miljuni li jkun ifisser ]ieda fuq ittbassir ori;inali ta’ tliet miljuni u sitt mitt elf passi;;ier u ]ieda ta’ 7% fuq l2012. Matul il-laqg[a [are; ukoll li filpro;ett tal-Isky Parks jonqos isir investiment addizzjonali ta’ madwar €2 miljun o[ra biex dan ikun lest minn kollox sa tmiem l-2013.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

Lokali 7

}ieda fl-ammont ta’ flus foloz bejn Jannar u :unju Fl-ewwel nofs tal-2013, ;ew irrappurtati lill-Bank ?entrali ta’ Malta 877 karta tal-ewro li kienu foloz. G[alhekk, l-ammont totali ta’ karti tal-flus foloz irtirati mi/-/irkolazzjoni minn Jannar sa :unju 2013 kien 23% aktar minn dak irrappurtat sitt xhur qabel (Lulju sa Di/embru 2012), i]da anqas millammont irrappurtat g[allistess perjodu fl-2012. B[ala proporzjon talammont tal-karti tal-flus tal-ewro li huma stmati li qeg[din fi/-/irkolazzjoni f’Malta fl-ewwel sitt xhur tal-2013, l-g[add ta’ karti tal-flus tal-ewro foloz g[adu baxx [afna meta mqabbel mal-flus foloz misjuba fiz-zona tal-ewro fl-istess perjodu, li skont listqarrija g[all-istampa tal:img[a 19 ta’ Lulju ma[ru;a mill-Bank ?entrali Ewropew, kien ta’ 317,000 karta. L-istess kif ;ara fiz-zona tal-ewro kollha kemm hi, il-karta tal-€20, tal-€50 u tal-€100 g[adhom l-iktar karti ffalsifikati li ;ew irrappurtati lokalment u li jammontaw g[al ftit anqas minn 95% tat-total tal-flus foloz irrappurtati matul lewwel nofs tal-2013. Matul l-a[[ar sitt xhur, il-proporzjon tal-€100 ffalsifikati ]died minn 29%

fl-a[[ar sitt xhur tal-2012 g[al kwa]i 58% f’dan ilperjodu. Minkejja dawn il-ftit ka]ijiet ta’ flus foloz, ilBank ?entrali ta’ Malta jibqa’ jwissi lill-pubbliku biex jibqa’ attent meta jag[mel transazzjonijiet bi flus kontanti. Il-karti tal-flus ;enwini jintg[arfu fa/ilment permezz tat-test “feellook-tilt” kif spjegat fuq is-sit elettroniku tal-Bank ?entrali ta’ Malta filpa;na

http://www.centralbankmal ta.org/site/counterfeit.html.

Il-proporzjon tal-€100 ffalsifikati ]died minn 29% g[al kwa]i 58% Il-Bank hu disponibbli biex jipprovdi kull tip ta’ g[ajnuna, inklu] ta[ri; lil kwalunkwe entità lokali li tista’ te[tie; din lassistenza. Kull min jir/ievi jew jissuspetta li g[andu f’idejh karta tal-flus falza g[andu j/empel lillPulizija fuq 2122 4001 jew lill-Bank ?entrali ta’ Malta fuq 2550 6012#13 jew permezz tal-email: csu@centralbankmalta.org.

Il-flus kollha li jin;abru minn din l-attività se jmorru g[all-Malta Community Chest Fund

Attività biex i]]id il-kuxjenza dwar il-perikli tas-sewqan bil-muturi {afna jqisuh b[ala passatemp, o[rajn b[ala luniku mezz ta’ trasport, i]da sfortunatament, g[al xi w[ud, il-mutur huwa wkoll arma tra;ika, u dan peress li kulma jmur, qed ikun ka;un ta’ in/identi varji fit-toroq Maltin u G[awdxin. Hu proprju b’dan il-[sieb li llum, il-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport se tkun qed torganizza attività fil-g[an li tqajjem aktar kuxjenza fost issewwieqa tal-muturi dwar ilperiklu li je]istu. L-attività, bl-isem ta’ “Think Once, Think Twice, Think Bike”, se ssir fil-pjazza ta’ Bu;ibba, u tibda fis-7 ta’ filg[axija. F’kummenti ma’ INNAZZJON, il-President talFederazzjoni Tonio Cini qalilna li t-toroq kollha li

jag[tu g[all-pjazza ta’ Bu;ibba se jkunu mag[luqin biex jospitaw numru kbir ta’ muturi, li hu stmat li jaqbe] l400. Fost l-o[rajn, se jkun varjetà ta’ mu]ika kif ukoll diskussjoni. Il-flus kollha li jin;abru minn din l-attività se jmorru g[all-Malta Community Chest Fund. L-attrazzjoni ewlenija ta’ din l-attività se jkunu Kevin Camilleri u Perry Newton, ]ew; bikers li kull sena jesperjenzaw sfidi differenti bil-mutur. Din is-sena, Kevin & Perry se jkunu qed imorru t-Turkija jipparte/ipaw firrally “Transantatolia” bejn il31 ta’ Awwissu u s-7 ta’ Settembru. Is-sena li g[addiet, Kevin & Perry wettqu b’su//ess it-tellieqa minn Pari;i sa Dakar “Heroes

Legend”. Mistoqsi minn INNAZZJON biex jg[id liema huma r-ra;unijiet wara lin/identi tal-muturi, Tonio Cini qal li [afna missewwieqa jafdaw it-triq, i]da t-tarmak ta’ Malta ma tantx jifla[ sewqan b’velo/ità e//essiva. Hu g[amel appell biex is-sewwieqa ma ju]awx it-toroq ta’ Malta b[ala /irkwit. Ra;uni o[ra li twassal g[all-in/identi hija n-nuqqas ta’ pa/enzja fit-toroq, peress li [afna Maltin ma jissapportux fit-traffiku jew isuqu b’velo/ità e//essiva. Tonio Cini g[amel appell ukoll biex is-sewwieqa talmuturi jilbsu b’mod adegwat biex jiffrankaw il-;rie[i jekk ikun hemm xi tip ta’ in/ident.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

Attwalità 9

L-Assunta fl-ikonografija minn Patri Mark Cauchi osa. markcauchiosa@gmail.com

Fi ]minijietna, hawn [afna dilettanti jew devoti talikoni, i]da forsi ma jag[rfux bi]]ejjed x’inhuma l-ikoni. Il-kelma ‘ikona’ ;ejja mill-kelma Griega ‘eicon’, li tfisser imma;ni, xbieha, i]da fl-istorja tal-arti, anke meta wie[ed komunement jitkellem, il-kelma ‘ikona’ hi pittura, ;eneralment ]g[ira, qaddisa jew reli;ju]a, mag[mula fuq l-injam b’teknika spe/jali skont ittradizzjoni ;ejja ma]]minijiet. L-Orjent Bi]antin hu lpost li [ares il-kapulavuri artisti/i tal-ikoni li g[andhom valur spiritwali. Fuq dawn l-ikoni hemm ixxbihat ta’ :esù, Marija Omm Alla, qaddisin, an;li u su;;etti reli;ju]i o[ra. Il-bidu tal-ikoni

Hu mag[ruf li fir-Rabta lQadima, Alla pprojbixxa li jazzardaw jag[mlu x-xbieha tieg[u. Fil-Ktieb tadDewteronomju jinsab miktub: kien mag[ruf le[en alla, imma ebda figura, xbieha, ma dehret. Hedded lil min jazzarda jiskolpixxi xi imma;ni. Kienet permessa biss ilfigura tal-an;li. Fuq l-arka tal-alleanza kien hemm ilfigura tal-kerubini. Il-mi;ja ta’ Kristu, l-Iben t’Alla mag[mul bniedem fid-dinja, bit-twelid tieg[u mill-Imqaddsa Marija, kienet il-bidu tal-ikona. :esù Kristu mhux biss hu lVerb (Kelma) t’Alla, imma x-xbieha tieg[u. Kristu hu x-

xbieha Eikon t’Alla li ma jidhirx (S.Pawl Kol.1,5). San :wann Damaxxenu fit-trattati li fihom jiddefendi l-ikoni qaddisa, jispjega kif Alla li ma jidhirx, jidher b’dak li [a l-;isem min[abba fik. L-ewwel ikona kienet Kristu. Wara din ix-xbieha kien possibbli wkoll ixxbieha ta’ Ommu Marija kif ukoll tal-qaddisin. Kristu lIben t’Alla [a n-natura ta’ bniedem mhux biss biex i;edded lill-bniedem imma x-xbieha oskura bil-waqg[at tal-ewwel Adam tal-art, likona tag[ti l-imma;ni talbniedem mifdi. L-ikona tar-Raqda ta’ Marija Wa[da mill-festi

prin/ipali Marjani hi dik laktar importanti tal-15 ta’ Awwissu, it-Tlug[ fis-Sema ta’ Marija. Qabel din il-festa kien ikun hemm 14-il jum ta’ sawm u kienet tispi//a fit-23 ta’ Awwissu. Fl-O//ident tissejja[ lAssunzjoni jew it-Tlug[ fisSema ta’ Marija. Fl-Orjent tissejja[ ir-Raqda ta’ Marija Omm Alla. Jing[ad fittradizzjoni li fl-a[[ar mumenti tal-Ver;ni Mqaddsa fuq l-art, lAppostli ng[aqdu madwarha biex jaraw lil Kristu ;ej [alli jie[u r-ru[ ta’ Ommu Marija. Dan hu t-tag[lim talikona. Il-Ver;ni Marija mimduda fuq is-sodda, liebsa l-blu, xbieha tal-

Il-kelma ‘ikona’ ;ejja mill-kelma Griega ‘eicon’ li tfisser imma;ni, xbieha, i]da fl-istorja tal-arti, anke meta wie[ed komunement jitkellem, il-kelma ‘ikona’ hi pittura, ;eneralment ]g[ira, qaddisa jew reli;ju]a, mag[mula fuq l-injam b’teknika spe/jali skont it-tradizzjoni ;ejja ma]-]minijiet

Ikonografija li turi lill-Madonna waqt li qed tittella’ l-;enna bir-ru[ u l-;isem

umanità, melform a[mar lewn i/-/irasa skur, bi jdejha msallbin fuq sidirha. Fil-grupp tal-Appostli li kienu madwar il-Madonna jing[arfu bil-karatteristika tag[hom ikonografika Pietru fuq ix-xellug li qieg[ed jin/ensa, u Pawlu fuq inna[a tal-lemin b’idejh mg[ollijin. Id-dwejjaq tal-Appostli huma mse[bin minn xi nisa

li jidhru fl-arkitettura, xi ftit strambi. Dawn jiffiguraw lill-Knisja. Fi/-/entru tal-ikona hemm Kristu, il-linja vertikali tkompli bix-xemg[a mixg[ula quddiem is-sodda. Hu sinjal tal-misteru, forma ta’ salib bil-Madonna mimduda. Kristu j]omm f’idejh ir-ru[ ta’ Ommu Marija fil-figura ta’ tarbija mge]wra fil-faxex.

Fuq fl-ikona hemm ]ew; an;li mlibbsa reverentement, qishom lesti biex jilqg[u [alli jie[du lillMadonna fis-Sema. Aktar ’il fuq hemm ilfigura tar-ru[ u l-;isem ta’ Marija mibdula f’;isem glorju]. Hemm ukoll kitba billingwa Slava li tg[id ‘IrRaqda tal-Imqaddsa Ver;ni Marija, Omm Alla.’


IN-NAZZJON Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

10 Illum il-:img[a ?ifri pubblikati mill-uffi//ju stampa tal-Eurostat tal-Unjoni Ewropea, juru li filwaqt li f’:unju r-rata tal-qg[ad fiz-zona ewro kienet ta’ 12.1 fil-mija u fost is-27 pajji] tal-Unjoni Ewropea kienet ta’ 10.9 fil-mija, f’Malta kellna rata ta’ qg[ad ta’ 6.1 fil-mija, jew nofs

il-medja tal-UE. Din kienet ukoll ir-raba’ l-inqas rata ta’ qg[ad fl-UE. Fost is-27 pajji] membru tal-Unjoni Ewropea, illum 28 pajji] wara li ssie[bet il-Kroazja, ir-rata medja tal-qg[ad fost dawk ta[t il-25 sena f’:unju kienet ta’ 23.2

fil-mija b’pajji]i anki b’rata ta’ qg[ad fost i]-]g[a]ag[ li taqbe] il-50 fil-mija. Malta, bi 11.2 fil-mija ta]-]g[a]ag[ tag[ha bla xog[ol, kellha r-raba’ l-iktar rata baxxa wara l-:ermanja, l-Awstrija u l-Olanda.

Il-wirt ta’ gvern Nazzjonalista fil-qasam tax-xog[ol Minn ]mien g[all-ie[or nag[]el li nikteb fuq limpjiegi. Jew in-nuqqas tag[hom. Dan g[ax nemmen li x-xog[ol hu l-mutur ewlieni ta’ kull ekonomija. Jekk l-impjiegi f’pajji] ji]diedu – u hawn qed nirreferi g[al impjiegi produttivi – allura hemm lingredjent ewlieni ta’ ekonomija b’sa[[itha.

minn Joe M. Zahra joe.zahra@live.co.uk

Gvernijiet Nazzjonalisti – magni tal-impjiegi Dejjem irreferejt g[all-

gvernijiet Nazzjonalisti b[ala magni tal-impjiegi. U dan jikkonfermawh il-fatti. Hekk, jekk nag[tu [arsa lejn l-a[[ar /ifri ma[ru;a mill-Eurostat insibu li f’:unju, Malta kellha: - rata ta’ qg[ad ta’ 6.1 filmija meta r-rata fiz-zona ewro kienet id-doppju, 12.1 fil-mija. B’pajji]i b[al Spanja u l-Gre/ja li kellhom rata ta’ qg[ad ta’ 26.3 fil-mija u 26.9 fil-mija. - Rata ta’ qg[ad ta’ 11.2 fil-mija fost dawk kollha ta[t il-25 sena meta l-medja tazzona ewro kienet ta’ 23.9 filmija b’pajji]i b[al Spanja fejn i]-]g[a]ag[ qieg[da la[qu 56.1 fil-mija; ilPortugall b’41 fil-mija u sSlovakkja b’36.1 fil-mija. - Rata ta’ qg[ad fost lir;iel ta’ 6.3 fil-mija meta lmedja fiz-zona ewro kienet id-doppju, jew 12 fil-mija filwaqt li r-rata ta’ nisa qieg[da f’pajji]na kienet ta’ 5.7 fil-mija, it-tielet l-inqas fost il-pajji]i kollha tal-UE u inqas minn nofs taz-zona ewro li kienet ta’ 12.3 filmija. Dawn i/-/ifri jirriflettu lekonomija fis-sod li wiret gvern Laburista ming[and gvern Nazzjonalista. Ekonomija li mhux biss kienet qed tag[ti xog[ol lil 154,269 persuna fi Frar li g[adda – l-a[[ar xahar li

Permezz tal-impenn ta’ Lawrence Gonzi u gvernijiet Nazzjonalisti, l-ekonomija kompliet tissa[[a[ u kienu ;;enerati impjiegi ;odda

tieg[u g[andna /-/ifri ta’ dawk impjegati full-time – i]da ppovdiet ukoll 55,545 impjieg part-time, li 31,866 minnhom kienu impjiegi primarji, jew l-uniku impjieg g[al min kien qed ja[dem. }ieda fl-impjiegi full-time

Interessanti wkoll li minn /ifri pubblikati mill-Uffi/ju Nazzjonali tal-Istatistika flewwel xahrejn ta’ din is-sena n-numru ta’ impjiegi full-time ]diedu bi 2.2 fil-mija meta mqabbla mal-istess xahrejn fl-2012. Dawn huma /ifri li jimlewna bl-ottimi]mu u lfidu/ja, basta li l-Gvern jag[raf ikompli jibni fuqhom u ma j[arbatx dak li n]era’ b’tant [idma u sagrifi//ji. Il-Gvern Laburista issa ilu fil-poter g[al [ames xhur. X’inhi l-qag[da tal-impjiegi to[ro; minn /ifri pubblikati. Filwaqt li qed nikteb jirri]ulta li l-a[[ar /ifri li g[andna ta’ dawk impjegati bi qlig[ tmur lura g[all-10 ta’ Lulju meta [ar;et informazzjoni dwar [addiema f’Jannar u Frar. Dawn urew titjib

Interessanti li minn /ifri pubblikati mill-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika fl-ewwel xahrejn ta’ din is-sena n-numru ta’ impjiegi full-time ]diedu bi 2.2 fil-mija meta mqabbla mal-istess xahrejn fl-2012

sostanzjali. Biss fi Frar kien g[ad hemm gvern Nazzjonalista u g[alhekk i//ifri li g[andna jirriflettu l[idma ta’ dak il-gvern. X’;ara f’dawn l-a[[ar [ames xhur ftit li xejn nafu. Nafu fi]-]gur li tqabbdu aktar minn 200 [addiem f’ministeri u segretarjati parlamentari. Li ng[ataw diversi [atriet lill-‘[bieb tal[bieb’. Il-kuntrast ta[t il-Labour Nafu wkoll li l-Kap

Nazzjonalista Simon Busuttil meta nhar il-Erbg[a 31 ta’ Lulju ltaqa’ mal-Kumitat talPartit Nazzjonalista g[anNofsinhar ta’ Malta ;ie rappurtat li qal li “wara [ames xhur ta’ gvern Laburista huwa xi [a;a inkwetanti li l-qg[ad flok naqas qed jog[la, fejn l-aktar nies affettwati huma dawk li jg[ixu fin-na[a t’isfel ta’ Malta.” Darba jibdew jo[or;u //ifri rridu nibdew nag[mlu lanali]i u l-paraguni. Li nista’ ng[id ]gur hu li l-gvern Nazzjonalista m’g[amilx kif kienu jag[mlu gvernijiet talLabour u jaqbad u jda[[al ruxxmata nies lejlet lelezzjoni biex jo[dilhom ilvot. Forsi mhux kul[add g[adu jiftakar li qabel l-elezzjoni tal-1987 gvern Laburista mmexxi minn Karmenu Mifsud Bonnici kien qabbad iktar minn 8,000 persuna mal-

Gvern, korpi parastatali u a]jendi fejn il-Gvern kellu lma;;oranza tal-ishma. Din i]-]ieda qawwija flimpjiegi m’hemmx dubju li g[amlet [sara kbira lillfinanzi tal-pajji]. Jirri]ulta li bejn Frar 2012 u Frar 2013 in-numru ta’ dawk ja[dmu flamministrazzjoni pubblika, difi]a u sigurtà so/jali obbligatorja telg[u b’wie[ed, minn 10,527 fi Frar 2012 g[al 10,528 fi Frar 2013. Iva sewwa qrajtu– b’[addiem wie[ed biss. L-istatistika tikxef kollox Issa meta tibda to[ro; l-

istatistika dwar dawk impjegati bi qlig[ nibdew naraw kemm ikunu ]diedu limpjiegi fis-settur pubbliku. U iktar importanti kemm ji]diedu fis-settur privat. Hawnhekk tajjeb li nfakkar li l-Gvern Laburista beda jamministra l-pajji] f’perijodu tajjeb tas-sena. Perijodu marbut ma’ [idma ekonomika qawwija, l-aktar dik marbuta mas-settur turistiku li s’issa jirri]ulta li kompla jikber fuq is-sena l-o[ra – li kienet wa[da rekord – imbuttat minn ]ieda fin-numru ta’ rotot li, ming[ajr ma bl-ebda mod innaqqas millimportanza strate;ika g[al pajji]na tal-Air Malta, jirriflettu l-linji tal-ajru low cost li llum i;orru qrib erbg[a minn kull g[axar passi;;ieri li jitilg[u u jin]lu f’Malta.

Gvern Nazzjonalista, b’[afna sagrifi//ji u [idma, irnexxielu jixxiftja lper/entwali ta’ dawk ja[dmu bi qlig[ mis-settur pubbliku g[al dak privat. Minn numru ta’ impjegati bi qlig[ li f’Mejju 1987 kien kwa]i maqsum indaqs bejn is-settur pubbliku u dak privat, illum is-settur pubbliku tni]]el g[al livelli a//ettabbli b[al dawk li hemm f’pajji]i ]viluppati. Dan b[al dubju naqqas ilpi] minn fuq il-gvern u [eles ammonti kbar ta’ fondi li setg[u jmorru g[al pro;etti infrastrutturali, edukattivi, loqsma tas-sa[[a u l-ambjent. Nisperaw li l-gvern pre]enti jissokta fuq din illinja u ma jer;ax imur lura g[all-politika ta’ qabel Mejju 1987 fejn il-gvern biex jikkuntenta lil dawk ta’ madwaru u jikseb il-voti, jifqa’ lis-settur pubbliku u lill-kaxxa ta’ Malta b’impjiegi ]ejda u bla b]onn. Ir-rapporti talistituzzjonijiet kollha internazzjonali, re;jonali u tal-Unjoni Ewropea jikkonfermaw is-su//ess talGvern Nazzjonalista filqasam tax-xog[ol. Jalla li //ifri li jibdew jo[or;u millUffi//ju Nazzjonali talIstatistika u r-rapporti li jibda jkollna minn a;enziji internazzjonali u re;jonali jkomplu jikkonfermaw ilkisbiet kbar li g[amel pajji]na fil-qasam tax-xog[ol. Huma biss il-kisbiet f’dan il-qasam li jindikaw jekk gvern [ax lill-pajji] ’il quddiem jew lura. Jekk ilpoplu baqax igawdi minn livell tal-g[ajxien li dara jg[ix f’dawn l-a[[ar snin meta l-pajji]i kollha ta’ madwarna qed jg[ixu f’inkwiet kbir ekonomiku u finanzjarju. U qed jg[umu f’ba[ar ta’ qg[ad li, b’mod spe/jali filqasam ta]-]g[a]ag[, hu wie[ed li jwa[[ax.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Vendikazzjoni mal-familji Il-kwistjoni dwar il-Park tal-Familja f’Wied ilG[ajn – li l-Gvern Laburista dde/ieda li jag[lqu – kompliet ti]viluppa f’dawn il-;ranet u kompliet turi kemm il-Ministru Leo Brincat baqa’ parti;jan minkejja li suppost tg[allem xi [a;a minn meta kien ministru ta[t Karmenu Mifsud Bonnici qabel l-1987 u fi ]minijiet politi/i mill-aktar diffi/li meta dak i]-]mien dak il-gvern kien qieg[ed jiggverna kontra r-rieda tal-ma;;oranza; kif ukoll ta[t Alfred Sant bejn l-1986 u l-1998 – fl-iqsar gvern fl-istorja politika ri/enti ta’ pajji]na u li dam biss 22 xahar. {a]in g[all-Park imma mhux g[all-[addiema... Il-Ministru Leo Brincat qed jg[id li f’Mejju li g[adda – ji;ifieri meta di;à kien ilu xahrejn ministru – beda [iere; dak li hu qed jg[id li hu tni;;is minn bi//a makkinarju fl-Impjant tarRi/ikla;; ta’ Sant Antnin u dan it-tni;;is hu ta’ [sara g[all-familji li kienu qed imorru jgawdu lPark tal-Familja – pro;ett ta’ Gvern Nazzjonalista fin-na[a t’isfel ta’ Malta. Pro;ett li biddel zona li kienet fi stat ta’ mi]bla u fi stat ta’ abbandun, g[al zona ta’ rikreazzjoni li fil-ftit xhur li l-Park tal-Familja g[amel miftu[,

]aruh eluf kbar ta’ familji minn Malta kollha, kif ukoll eluf o[ra ta’ studenti fi ]jarat li saru b’inizjattivi li [adu numru kbir ta’ skejjel g[aliex dan il-Park tal-Familja hu wkoll post ta’ edukazzjoni fejn il-persuna t[ossha qrib aktar lambjent, in-natura u l-annimali li kienu jag[mlu parti minn dan il-park. U ng[idu li kienu jag[mlu parti g[aliex fi]-]mien li ilu mag[luq minn dan ilgvern, it-telqa di;á bdiet tidher u t[alli l-effetti tag[ha. ... u lanqas g[ar-Razzett tal-{biberija Imma l-Ministru Leo Brincat deherlu li dan issuppost periklu ma kien ta’ periklu xejn g[all[addiema tal-Impjant ta’ Sant Antnin stess. U issa

[are; kif Leo Brincat qed jassigura anke lil dawk li j]uru r-Razzett tal-{biberija ma;enb il-Park talFamilja, li wkoll m’g[andhom g[ax jinkwetaw assolutament minn xejn. Mela s-suppost periklu li beda xahrejn wara li sar ministru Leo Brincat m’g[andu l-ebda effett la fuq il-[addiema tal-Impjant tar-Ri/ikla;; ta’ Sant’Antnin fejn hemm il-makkinarju, u lanqas fuq dawk li j]uru l-fa/ilitajiet tal-organizzazzjoni Inspire fil-qrib.

Hu l-Park tal-Familja biss li we[el ma’ ras Leo Brincat. {a;a li turi x’parti;jani]mu g[ami janima lil dan il-Gvern u lill-Ministru Brincat. Pro;ett Nazzjonalista we[el ma’ rasu

G[ax ma tridx tkun g[aref wisq biex tinduna li lGvern Laburista qed jag[mel vendikazzjoni milleluf ta’ familji min-na[a t’isfel ta’ Malta li kienu qed jiffullaw igawdu dal-pro;ett ta’ Gvern Nazzjonalista, waqt li qed jag[mel ukoll vendikazzjoni minn impjant ambjentali li l-Labour ilu kontrih sa mill-bidu nett u pprova – immexxi minn Joseph Muscat dak i]-]mien Ewroparlamentari – sa[ansitra jtellef lil Malta lflus Ewropej g[alih. Atte;;jament retrogradu Il-partiti moderni tax-xellug li jmexxu numru ta’ pajji]i Ewropej huma partiti li jemmnu tassew fl-

ambjent u huma impenjati [afna favur mi]uri b[all-impjant tar-ri/ikla;; u l-ispazju pubbliku gawdut minn kul[add. Imma l-Gvern ta’ Joseph Muscat qed i;ib ru[u b[all-Gvern So/jalista retrogradu li kellna meta Leo Brincat l-ewwel li kien ministru 27 sena ilu.

L-e]empju jkaxkar, i]da... Kull min hu f’po]izzjoni ta’ awtorità g[andu d-dover li jag[ti e]empju tajjeb lil dawk li j[arsu lejhom b[ala persuni influwenti. Dan jg[odd g[al kull qasam fil-[ajja. Fid-dinja tar-reli;jon, dik tal-politika, dik tal-edukazzjoni u oqsma o[rajn, b[all-familja, hemm lobbligu li dawk ta’ fuq jag[tu e]empju tajjeb. B[al Papa Fran;isku – e]empju bl-g[emil Jekk dan l-e]empju jing[ata hemm il-probabbiltà li dan jinbidel f’mesa;;. Na[seb li

b[ali [afna minnkom isegwu l-Papa Fran;isku ta’ kuljum, kemm f’dak li jg[id kif ukoll f’dak li jag[mel. Sa mill-bidu tal-pontifikat tieg[u ta e]empju kbir lill-Knisja Kattolika. Dan hu Papa li jippreferi jkun man-nies komuni milli mal-kbarat. Papa li jog[qod fi

flat u mhux fil-kmamar lussu]i talVatikan. Papa li jitkellem bi kliem in-nies u mhux bi kliem tal-intellettwali. Papa li jitlob lill-insara biex jitolbu g[alih. Hu Papa li ma j[ossux komdu jikkundanna. Dawn huma lkoll e]empji li g[andhom ikaxkru. Jiddependi [afna minna lkoll jekk naqrawx fl-e]empji talPapa Fran;isku programm li hu jixtieq li l-Knisja timxi fuqu. Na[seb li l-kbir g[adu ;ej. Il-Kardinali li dan il-Papa g[a]el biex jag[tuh pariri dwar it-tmexxija tal-Knisja Universali, g[a]liet li ;ew imfa[[ra minn kul[add, huma xhieda tal-fidi fil-[ames kontinenti. Minn Ottubru, kittieba dwar il-Vatikan qed jintimaw, se naraw bidliet fundamentali fit-tmexxija talKnisja. Dan hu Papa li qed

Jekk dan l-e]empju jing[ata hemm il-probabbiltà li dan jinbidel f’messa;;. Na[seb li b[ali [afna minnkom isegwu l-Papa Fran;isku ta’ kuljum, kemm f’dak li jg[id kif ukoll f’dak li jag[mel. Sa mill-bidu tal-pontifikat tieg[u ta e]empju kbir lill-Knisja Kattolika

jie[u bis-serjetà t-tag[lim talKon/ilju Vatikan II dwar ilkolle;;jalità. Ji;ifieri li lPapa jmexxi f’g[aqda malIsqfijiet. Qab]a fil-passat

Niftakar meta kont na[dem Londra fejn kont f’po]izzjoni g[olja fi skola Kattolika kien in[atar Ar/isqof ;did fiddjo/esi ta’ Southwark li tag[mel parti minn Londra. Kien jismu Michael Bowen, illum irtirat. Fl-ewwel ]jara tieg[u fliskola waqt il-break da[al fluffi//ju tieg[i u qalli biex ng[idlu jekk hux qed jikkomunika b’mod tajjeb ma]-]g[a]ag[, talabni pariri dwar kif id-djo/esi tieg[u tista tkun aktar qrib i]]g[a]ag[. Lili kien tag[ni e]empju li qatt ma nsejtu. Il-mexxejja /ivili g[andhom [afna x’jitg[allmu mill-Papa Fran;isku. L-awtorità tieg[u qeg[da hemm biex isservi lpoplu t’Alla. Quddiemu m’hemmx differenza bejn razza u o[ra. Dawk li jsofru g[andhom id-dritt tal-akbar attenzjoni tieg[u. L-immigranti irregolari sabu l-im[abba u l-indiema f’isem l-umanità kollha talPapa Fran;isku. Qed insemmi l-indiema g[ax il-Papa staqsa

kemm huma dawk li xi darba bkew g[al xi immigrant li g[ereq. G[andna [afna x’nitg[allmu minn dan ilPapa. La qed nikteb dwar l-e]empju ma nistax ma nsemmix dak li ;ara f’dawn l-a[[ar ;ranet. Jien mhux wie[ed minn dawk li nargumenta li a[na ma g[amilniex ]balji meta konna fil-gvern. I]da certu affarijiet ma jistghux jg[addu b[alli kieku ma ;ara xejn. Qeg[din nesperjenzaw arroganza

Qeg[din naraw arroganza kbira minn dan il-gvern. Din l-arroganza hi tradiment talmandat elettorali ta’ Joseph Muscat. Qed nirreferi g[addikjarazzjonijiet tal-assi li saru mill-Ministru u sSegretarji Parlamentari. X’u[ud minnhom donnhom [adu dan l-obbligu b[ala /ajta. G[aliex^ Jiena ng[id li Joseph Muscat b[ala Prim Ministru ta’ e]empju [a]in [afna meta fl-ewwel ;ranet tat-tmexxija tieg[u stqarr li lKodi/i tal-Etika jrid ji;i rivedut i]da ma qalx li sakemm isir dan, hu se jkun jara li kul[add jimxi mieg[u. Lil x’u[ud tal-qalba [allihom jiksru dan il-kodi/i daqs li kieku ma ;ara xejn Kif

minn Salvu Felice Pace sfelicep@go.net.mt

stenna li l-Ministri u sSegretarji Parlamentari kollha kienu se jie[du ddikjarazzjonijiet tal-assi tag[hom bis-serjetà. U hawn jid[ol l-e]empju. Il-Ministru tal-Finanzi ma jiddikjarax dak li da[[al ssena l-o[ra. U meta staqsewh [awwad bejn ]ew; figuri. Dan hu l-ministru li g[andu jag[ti e]empju fejn jid[lu dikjarazzjonijiet fiskali. IlMinistru tal-Intern li g[andu jkun e]empju g[as-sigurtà fisso/jetà u g[andu jwassal ilmessa;; li [afna flus fid-djar ta[t is-saqqu m’hix idea tajba, stqarr li g[andu madwar nofs miljun ewro fi flus kontanti. L-e]empju hu importanti [afna f’kull qasam tal-[ajja u dak tat-tmexxija politika hu qasam mill-aktar influwenti.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

12 Ittri#Opinjoni

L-arti sonora u l-arti vi]iva L-arti sonora, il-mu]ika u ssbu[ija f’kull arti vi]iva huma ‘duo’ li ma jistg[ux jinfirdu. Huma koppja li jo[olqu armonija li sserra[ il-mo[[. Huma ]ew; kelmiet li jfissru hena. Dan hu l-G[id :or;jan. Tant Maltin jaqsmu l-fliegu biex jitpaxxew bil-mu]ika sagra u dik tradizzjonali li ti;i esegwita tul il-jiem, jew a[jar matul dak i]-]mien, meta G[awdex jitkebbeb ‘f’arja :or;jana’. Jekk Fiammingo, Mons. G. Farrugia (tal-Vers), Giardini Vella, Ciappara u Vella [allew it-timbru indelibbli fit-tqabbil tas-seba’ noti mu]ikali, ]gur li g[andhom sodisfazzjon li lkompo]izzjonijiet tag[hom huma apprezzati mill-bosta. Dwar is-sbu[ija fl-arti vi]iva, bilfors nibda millMaqdes :or;jan. Mattia Preti, Pietru P. Azzopardi, G.B. Conti, D’Arena, G. Calì, Pisi, Dimech u o[rajn, ]ejnu dan ittempju. T[ammar bil-libsa talfesta, flood lights jixeg[lu s-

soqfa u hot spots fuq il-kwadri. X’laqta isba[ issa li tkompla ddawwal bil-brazzi tal-kristall. Il-qari tal-Bandu u l-ikla talQirew nitkellmu dwarhom darb’o[ra. Matul il-;img[a fost attivitajiet o[ra ndaqqet mu]ika ta’ Mons. G. Farrugia (tal-Vers) li kkompona wkoll g[as-So/jetà Fil. La Stella. Fost ix-xog[lijiet insibu l-innu ‘Su Garsoni’ (1894), l-ewwel innu li qatt inkiteb g[all-festa f’G[awdex. Dan ;ie esegwit minn La Stella l-:img[a 19#7. Lejlet il-festa, is-Sibt 20 ta’ Lulju, Pawlu Cassar (Pres. Onor. ad vitam tal-Fil. La Stella) ippre]enta standard lussu] bl-arma tas-so/jetà, qabel ma beda jindaqq l-innu A San Giorgio Martire tasSurmast G. Giardini Vella. Nippre]entalhom ritratti kommemorattivi f’okka]joni o[ra. Lura g[al dak reli;ju]. Din is-sena, barra l-pre]enza talPresident ta’ Malta George

Abela, kellna wkoll lillBeatitudni Tieg[u Mor Ignati us Youssof II Younan, Patriarka tal-Knisja Kattolika Sirjana ta’ Antijokja. Ikkon/elebra mal-E.T. Mons. M. Grech fil-Pontifikal Solenni u mexxa wkoll il-pur/issjoni. Fil-[ru; intasab f’nofsna u x’[in sab ru[u mdawwar b’oasi ta’ frieg[I tal-palm, qalli “meraviglioso, incredibile”. IlBeatitudni tieg[u baqa’ jesprimi l-gratitudni tieg[u matul it-triq kollha u fera[ lil dawk g[all-mod kif bidlu ddehra ta’ beltna, bit-trofej, statwi u dwal. Dawn ta[t sema jixg[el bilmurtali komplew jo[olqu atmosfera grandju]a tal-ikbar festa t’G[awdex, l-G[id :or;jan. U l-motto “we lead… others follow”, jibqa’ intatt. Nipprova niddokumenta dwar episodji interessanti li jsawru din il-festa :or;jana, f’[ar;iet o[ra. George Grech

Santa Venera

Waqa’ s-skiet

Dwar il-pro;ett tad-Da[la tal-belt b[al donnu issa waqa’ s-skiet. Kemm qamu rwiefen u kemm dan il-pro;ett kien fuq fomm kul[add sa[ansitra anke waqt il-kampanja elettorali. I]da issa li g[addew [ames xhur mill-elezzjoni, il-Gvern Laburista b[al donnu qieg[ed jipprova jmewwet dan ilpro;ett. Ilbiera[ saret linawgurazzjoni tarriabilitazzjoni tas-sit tatTeatru Rjal. Sit li llum g[andna g[aliex nifta[ru li ]amm il-fdalijiet ta’ danilmonument storiku, filwaqt li jista’ jintu]a g[al kun/erti filmiftu[. Dan hu frott ta’ vi]joni li kellu l-Partit Nazzjonalista li issa qed ingawdu minnha a[na lkoll. L Grech

L-Imsida

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, IN-NAZZJON, Triq Herbert Ganado, TalPietà PTA 1450), jew flindirizz elettroniku: alex.attard@media.link.co m.mt.

. .

BHAC-CIRASA... Ra;el u Nazzjonalist ta’ vera… Kemm kien g[aqli t-

tabib Jean Pierre Farrugia. Li ma a//etax talba talGvern Laburista biex jin[atar fuq bord. F’ittra lill-Gvern, Jean Pierre qal li ma setax ja//etta din il[atra g[ax ikun qed jittradixxi dawk li vvutawlu. Jean Pierre wera li g[andu xamma politika. IlGvern ta’ Joseph Muscat qed jag[mel [atriet oxxeni fuq bordijiet tal-gvern. Nies tal-qalba qed jitpo;;ew fuq bordijiet pubbli/i. Mhux g[ax huma kapa/i. Imma g[ax huma Laburisti. Sadattant persuni tal-affari tag[hom tne[[ew. Biex minflokom tpo;;ew nies tal-qalba. Fosthom eks kandidati u deputati Labuisti. Biex jipprova jg[atti xturu l-Prim Ministru Joseph Muscat [atar xi erba’ persuni asso/jati malPartit Nazzjonalista fuq bordijiet pubbli/i. Fosthom eks deputati tal-PN. Dawn il-[atriet juru d-di]onestà u l-qerq ta’ dan il-gvern. L-ewwel u qabel kollox in-nies ta’ tendenza Nazzjonalista tant huma ftit li fil-bordijiet se jispi//aw irrelevanti. Dawn jispi//aw wa[edhom fuq bord mimlija Laburisti akkaniti. Xorta mhux se jkollhom vu/i. Xorta mhux se jkollhom poter ta’ xejn. Kien hemm min sfortunatamanet waqa’ g[al din in-nassa talGvern. U [alla li ji;i u]at minn Joseph Muscat u s[abu. Imma l-eks Deputat Nazzjonalista Jean Pierre Farrugia kellu l-g[aqal u lkura;; li jg[id le. Hekk ikunu l-ir;iel. Itajru lil Albert Buttigieg Il-Kap E]ekuttiv talAwtoritá tad-Djar, Albert Buttigieg, tne[[a. Ma

tne[[iex g[ax g[amel xi [a;a [a]ina. Imma g[ax minfloku l-gvern irid ipo;;i lil xi [add tal-qalba. Xi [add li j[alli lil ministru tag[mel li trid.

minn Mario GALEA

E]att wara l-elezzjoni lMinistru Marie Louise Coliero Preca kienet g[amlet xenata quddiem il;urnalisti. Tat tg[ajjira papali lil Albert Buttigieg. Dan kollu fuq sink li kien imxaqqaq. F’San Vincenz li jaqa’ ta[t din il-ministru saru trafsers vedikattivi. Meta jien ikkritikajt dawn ittransfers fil-Parlament, listess Ministru qamet tg[ajjarni xewwiex. U sa[anista qasmet il-kamra. Din l-istess ministru [atret persuna tal-qalba b[ala Kap E]ekuttiv firResidenza San Vicenz de Paule. Ma saritx sej[a pubblika. Jidher li flAwtoritá tad-Djar se ji;ri listess. F’dawn l-a[[ar xhur, fl-Awtoritá tad-Djar in[atret persuna b[ala Deputat Kap E]ekuttiv talAwtoritá tad-Djar. Lil Albert Buttigieg il-Ministru kienet tinjorah totalment. L-g[ajta ta’ “Malta Tag[na Lkoll” illum mietet u ndifnet. Min welled din lg[ajta qatilha. Dan hu gvern tal-klikka. G[al talklikka. “Ministru g[andek xi [a;a ]g[ar^”

Taf li kultant ikollna b]onn xi [a;a ]g[ar. Ng[idu a[na biex nixtru kafé. Jew flixkun ilma. Jekk tiltaqa’ mal-Minsitru Manuel Mallia tiddejjaqx tistaqsih jekk g[andux xi [a;a ]g[ar fuqu! Aktarx iwie;bek “Iva sie[bi g[andi nofs miljun bi]]ejjed?”

Ag[ti d-demm… u tkun qed tag[ti tama lil [addie[or


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

A[barijiet ta’ Barra 13 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IL-JEMEN

L-Ambaxxata Olandi]a mira ta’ terrori]mu Il-Gvern Olandi] se j]omm l-Ambaxxata tieg[u f’Sana’a mag[luqa g[al aktar ]mien u rtira l-impjegati kollha tieg[u millpajji]. Dan wara li rri]ulta li l-Ambaxxata Olandi]a hi mira potenzjali ta’ attakk terroristiku. Dan ]velah il-Ministru g[all-Affarijiet Barranin Olandi] Frans Timmermans. Id-de/i]joni kienet ibba]ata fuq informazzjoni mi;bura minn diversi servizzi sigrieti fosthom talistess Olanda. Kelliem g[all-Ministeru talAffarijiet Barranin Olandi] qal li din l-informazzjoni kienet tindika li diversi pajji]i tal-Punent kienu filmira u fosthom l-Olanda. L-Erbg[a, il-Gvern talJemen qal li kien xejjen kumplott tal-al-Qaeda biex ja[taf il-kontroll ta’ ]ew; terminals kbar ta]-]ejt u gass kif ukoll belt ewlenija fil-Lvant tal-pajji].

:img[a ilu l-Istati Uniti u l-Interpol [ar;u twissija dwar potenzjal ta’ attakki minn terroristi u l-Gvern Amerikan u pajji]i o[ra g[alqu Ambaxxati fil-Lvant Nofsani u l-Afrika temporanjament min[abba ra;unijiet ta’ sigurtà. Sadattant il-media Amerikana qed tistaqsi [afna mistoqsijiet dwar lallarm ta’ dawn l-a[[ar ;ranet partikolament meta g[amlet anali]i talAmbaxxati li kienu effettwati. Filwaqt li [afna attenzjoni ng[atat lillAmbaxxati fil-Lvant Nofsani, ing[alqu lAmbaxxati Amerikani filBurundi u r-Rwanda - ]ew; pajji]i fl-Afrika ?entrali b’komunità ]g[ira Musulmana u fejn ftit li xejn kien hemm in/identi terroristi/i b’rabta internazzjonali g[alkemm din mhi ebda garanzija li ma jistax ikun wie[ed.

L-AFGANISTAN

Tfal u nisa maqtula minn bomba waqt piknik Tal-anqas erbatax-il persuna – nisa u tfal – tilfu [ajjithom fi splu]joni ta’ bomba li se[[et vi/in sit tal-oqbra u meta l-vittmi kienu qeg[din jattendu g[al piknik ma;enb il-qabar ta’ g[a]i] fil-bidu tal-festa Musulmana ta’ Eid al-Fitr. Dan is-sit tal-oqbra jinsab f’distrett rurali tal-provin/ja ta’ Nangarhar, lejn il-Lvant tal-Afganistan, u bl-in[awi partikulari, tul dawn l-a[[ar jiem, jintlaqtu minn sensiela ta’ splu]jonijiet u attakki suwi/ida. Hija drawwa, fl-Afganistan, li fl-ewwel jum ta’ Eid al-Fitr in-nies i]uru l-oqbra tal-g[e]ie] mejtin biex iroddulhom il-;ie[ u mifhum li f’dan il-ka] tra;iku – fejn anki indarbu tliet nisa u tfajjel – il-vittmi talisplu]joni kienu kollha membri ta’ familja wa[da. Sadattant, f’in/ident ie[or qattiel – din id-darba fil-provin/ja ta’ Helmand – tliet Afgani li kienu qed jag[mluha ta’ gwardjani personali g[all-Kap tal-Pulizija lokali spi//aw tilfu [ajjithom b’ka;un ta’ splu]joni suwi/ida.

IL-LIBJA> Nies quddiem il-[anut imfarrak tal-Marks & Spencer li kien mira ta’ splu]joni ta’ bomba f’Benga]i. L-isplu]joni farket il-[;ie; tal-[anut kif ukoll dak ta’ [wienet biswit i]da ma kienx hemm ebda vittmi.

IR-RUSSJA

‘G[andha titlef id-dritt g[all-Olimpjadi’ min[abba l-a;ir anti-omosesswali Ix-xandar Britanniku /elebri Stephen Fry – li hu anki awtur u attur ta’ fama sostanzjali – [e;;e; biex ilPrim Ministru tar-Renju Unit David Cameron jappo;;ja passi inti]i biex ir-Russja ma tit[alliex torganizza lOlimpjadi tax-Xitwa tal-2014 b’ka;un tal-li;ijiet ;odda li da[[let kontra l-omosesswali. Fry tenna – permezz ta’ ittra miftu[a lil Cameron, lillKumitat Olimpiku Internazzjonali (IOC) u lil Lord Sebastian Coe, i/Chairman tal-Kumitat Organizzativ tal-Olimpjadi ta’ Londra tal-2012 – li ‘lomosesswali qeg[din je[lu b[ala mira ta’ ostilità ming[ajr ra;uni fir-Russja’. Intant, il-Gvern Britanniku qal li qed ja[dem mal-organizzaturi biex ja//erta Log[ob [ielsa minn diskriminazzjoni

u meta fir-Russja hu illegali li persuni ta[t it-tmintax-il sena jing[ataw informazzjoni dwar l-omosesswalità. L-ittra ta’ Fry tqabbel is-sitwazzjoni mad-de/i]joni biex l-Olimpjadi tal-1936 isiru fil:ermanja waqt l-era ta’ Adolf Hitler u n-Na]isti u [e;;e; biex Jacques Rogge, ilPresident tal-IOC, u s[abu lmembri tal-kumitat ‘jadottaw po]izzjoni soda favur id-dritt g[all-ugwaljanza li suppost li jirrappre]entaw’. L-ittra tkompli li ‘mhix a//ettabbli li wie[ed jg[id li atleti omosesswali li jie[du sehem fil-Log[ob (tal-2014) jista’ jkollhom u jista’ ma jkollhomx rashom mistrie[a dwar is-sigurtà fil-villa;; olimpiku – u g[aldaqstant hu essenzjali li r-Russja tkun ipprojbita milli torganizza lOlimpjadi tax-Xitwa.’

Ix-xandar jis[aq li fi//irkustanzi l-President Russu Vladimir Putin ‘akkost ta’ kollox’ ma jistax jidher li qed igawdi l-approvazzjoni taddinja /ivilizzata u li lOlimpjadi tax-xitwa jistg[u jsiru ‘f’kull post ie[or barra rRussja’. G[al Fry, l-Olimpjadi tal2012 f’Londra kienu ‘fost laktar mumenti glorju]i g[al pajji]u’ u fejn tenna li ‘Olimpjadi organizzati firRussja g[andhom i[allu tebg[a fuq il-moviment minbarra li jeliminaw kull sens ta’ glorja’. Fl-a[[ar tal-ittra, Stephen Fry jappella direttament lillPM Cameron fejn i[e;;u biex jimxi skont l-istint tieg[u. Dan meta Cameron di;à tenna t[assib dwar ir-restrizzjonijiet akbar fuq il-libertà talomossesswali fir-Russja.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

14 A[barijiet ta’ Barra

FRANZA> {addiema jiddirie;u z-Zeppelin NT hekk kif ilesti biex jitlaq minn g[alqa barra l-ajruport ta’ Cergy-Pointoise qrib Pari;i. Iz-Zeppelin li hu twil 75.1 metru (daqs Airbus A380) u 17.4 metru g[oli u 19.5 metru wiesa’ u jista’ j;orr 12-il passi;;ier f’g[oli ta’ 300 metru. Is-sidien qed joffru titjiriet g[at-turisti fiz-zona ta’ Pari;i.

L-ITALJA

Salvati 103 immigrant barra Lampedusa Bejn l-Erbg[a u l-{amis, ilbastiment tal-gwerra Taljan ‘Libra’ li qed iba[[ar filKanal ta’ Sqallija mar jag[ti lg[ajnuna lil 103 immigrant fosthom 29 nisa li kienu barra l-ib[ra ta’ Lampedusa. Fost dawk salvati hemm ukoll mara tqila filwaqt li kien hemm tnejn mejta fosthom tfajjel. Fil-ma;;oranza tag[hom dawk abbord qalu li

kienu mis-Somalja.L-immigranti kienu abbord dingi li beda jeg[req u lan/a tas-sajd Taljana, l-Atlantide, marret tg[in u ftit wara ng[aqdet anki l-Libra li mbag[ad telg[et abbrod l-immigranti. Il-bastiment tal-gwerra Taljan imbag[ad trasferixxa limmigranti lejn Lampedusa. Il-{add, l-awtoritajiet Taljani salvaw 90 immigrant

li ntlem[u fl-ib[ra bejn ilLibja u Sqallija u meta twasslu Lampedusa, tliet nisa nstabu li kienu mejta u li kienu ilhom fuq il-ba[ar erbat ijiem. Kien hemm ukoll 153 immigrant li twasslu f’Siracusa f’Sqallija wara li kienu inter/ettati mill-forzi tas-sigurtà Taljani. Abbord kien hemm 136 ra;el, 15-il

mara u ]ew;t itfal – wie[ed ta’ sena u l-ie[or ta’ ftit xhur. Kollha kienu mill-Eritrea [lief tlieta li kienu mill-E;ittu u hemm suspetti li dawn kienu qed iwassluhom lejn l-Italja. Fi ]vilupp ie[or, f’Roccella Ionica f’Reggio Calabria twasslu 96 immigrant misSirja. Fosthom hemm 16-il mara u 40 tifel u tifla, l-i]g[ar ta’ xahrejn. Huma rrakkontaw

li telqu minn port fis-Sirja abbord vapur kbir u mbag[ad f’ib[ra internazzjonali tpo;;ew abbord lan/a tas-sajd li bih komplew il-vja;; sakemm intlem[u 50 kilometru mill-kosta ta’ Reggio Calabria minn ajruplan tal-Frontex. Dan hu t-13-il sbark li kien hemm f’Reggio Calabria millbidu tas-sena.

IL-GAMBJA

{idma biex titra]]an l-immigrazzjoni illegali L-awtoritajiet fil-Gambja qed imexxu kampanja biex ira]]nu limmigrazzjoni irregolari mill-pajji]. Skont Malafi Jammieh, midDipartiment tal-Immigrazzjoni talGambja u li hu inkarigat millimmigrazzjoni illegali, il-mira ewlenija tal-kampanja huma l-;enituri g[aliex [afna minn dawk li jiltilqu

mill-pajji], jing[ataw il-flus mill;enituri biex jag[mlu l-vja;; u dawn spiss mhumiex konxji tal-perikli kbar li t-tfal tag[hom ikunu se jg[addu minnhom. Jammieh qal li hemm b]onn li din id-drawwa tinqata’ darba g[al dejjem. Hu fakkar li l-vja;; li jag[mlu [afna ]g[a]ag[ mill-Gambja biex ifittxu

[ajja a[jar fl-Ewropa kien wie[ed perikolu] u [afna jmutu matulu. Hu qal dan waqt attività fil-pajji]. Momodou Jallow, Deputat Gvernatur tar-re;jun ta’ Basse Santa Su, fejn saret l-attività b[ala parti mill-kampanja nazzjonali, [e;;e; i]]g[a]ag[ tal-pajji]i biex ma jiddeludux ru[hom b’opportunitajiet

xejn realisti/i tal-[ajja barra l-pajji]. Uffi/jali o[ra li tkelmu waqt din lattività qalu li dan g[andu jkun sforz kon;unt bil-parte/ipazzjoni ta’ diversi oqsma fil-pajji] u mhux biss il-Gvern biex il-pjaga tal-immigrazzjoni illegali tieqaf min[abba l-prezz qares u fatali li xi kultant i[allsu dawk li jippruvaw isibu [ajja a[jar f’pajji] ie[or.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15

IL-KOREA TA’ FUQ

T[allas prezz qares g[al ‘kummenti ]ejda’ dwar ir-re;im Mara li ttella’ l-programmi komi/i g[ad-divertiment tan-nies u li tispe/jalizza f’satira dwar membri partikulari tas-so/jetà ntbag[tet – fl-eqqel ta’ wie[ed millprogrammi tag[ha – biex tag[mel ix-xog[ol iebes ;o minjiera tal-fa[am wara li ‘]elqitilha kummenti’ dwar ir-re;im komunista fi Pyongyang. Lee Choon Hong, personalità komika popolari, kienet qed ittella’ l-programm g[al [addiema involuti fi pro;ett kbir tal-biedja f’Sep’o, fil-Provin/ja ta’ Kangwondo, u li qed isir fuq id-direttiva tal-Mexxej tal-Korea ta’ Fuq Kim Jongun, meta – skont ir-rapporti ta’ sorsi lokali – hi spi//at tikkummenta dwar ‘kwistjonijiet sensittivi’ li qanqlu reazzjoni immedjata.

Qed jing[ad li Lee bilkemm la[qet lissnet dawn il-kliem li ma ni]]luhiex mill-palk u bag[tuha direttament biex tibda ‘programm’ ta’ xog[ol iebes fil-minjiera u fejn lanqas biss ma kellha /-/ans li ssellem lill-familja tag[ha. Il-Korea ta’ Fuq g[andha fama internazzjonali ta’ pajji] li j]omm kwa]i kollox mistur u [add ma jaf ittul tal-penitenza li te[tie; tiskonta din il-personalità komika. Intant, mhux esklu] li Lee Choon Hong ikollha tg[addi minn hekk-imsejja[ ‘perijodu ta’ evalwazzjoni’ li jdum g[al sitt xhur u fejn lawtoritajiet ikkon/ernati ‘josservaw il-[idma tag[ha fil-minjiera’ qabel jidde/iedu jekk g[andhiex ting[ata l-libertà.

}AN}IBAR

{addiema tal-karità attakkati bl-a/tu }ew; tfajliet adolexxenti Britanni/i li qeg[din ja[dmu f’}an]ibar b’risq il-karità, indarbu wara li spi//aw attakkati bl-a/tu fl-in[awi ta’ Stone Town. Il-Pulizija ta’ din il-g]ira li tinsab fl-O/ean Indjan qeg[din ifittxu g[all-aggressuri responsabbli u bil-Foreign Office ta’ Londra qieg[ed joffri l-appo;; ne/essarju fuq livell ta’ konsulat’ lill-awtoritajiet lokali. Xhieda li kienu fl-in[awi partikulari qalu li raw ]ew;t ir;iel jitfg[u l-a/tu ;o wi// it-tfajliet li kienu mexjin fittoroq tal-belt kapitali ta’ }an]ibar u qabel [arbu minn fuq ilpost permezz ta’ mutur ]g[ir. B’konsegwenza tal-attakk, it-tfajliet – li ttie[du g[al trattament fi sptar ta’ Dar es Salaam, fit-Tan]anija – sofrew il;rie[i f’wi//hom, f’sidirhom u f’idejhom i]da l-ebda wa[da minnhom ma tinsab f’periklu tal-mewt.

IR-RUSSJA> {addiema tilg[ab ma’ volpi tas-sil; (li g[adu fer[ ta’ erba’ xhur) ;ewwa s-sezzjoni riservata g[alih fi]-]oo ta’ Royev Ruchey, fil-belt ta’ Karsnoyarsk (Reuters)

IT-TUNE}IJA

Possibbiltà ta’ ‘E;ittu’ ie[or^ Is-sospensjoni talParlament tran]itorju tatTune]ija jista’ jqarreb lejn kri]i simili g[al tal-E;ittu u fejn l-Oppo]izzjoni sekulari tispi//a taqleb Gvern ‘ie[or’ li huwa mmexxi millI]lami/i. Din hi l-fehma ta’ analisti u politi/i li evalwaw l-i]viluppi fit-Tune]ija li tibqa’ mag[rufa b[ala l-’benniena tarRebbieg[a G[arbija’ li ;abet daqstant taqlib storiku f’numru ta’ pajji]i tar-re;jun u li g[adha qed t[alli riperkussjonijiet u ]viluppi mill-aktar sinifikanti. Intant, l-akbar xokk g[allPartit Ennahda li qed imexxi l-Gvern f’Tunis (u li hu lferg[a Tune]ina talFratellanza Musulmana) jista’ ;ej mill-fatt li kellu jsofri la[[ar daqqa ta’ [arta ming[and wie[ed mill-alleati sekulari tieg[u – b’dan jindi-

ka ]ieda fil-polarizzazzjoni bejn il-qawwiet I]lami/i u sekulari. Fil-fatt, l-analista Nourdine Mbarki qal li ‘din hi reb[a g[all-Oppo]izzjoni Tune]ina, bil-kri]i issa qed timxi fi [dan il-Gvern ta’ koalizzjoni’. Il-President tal-Assemblea (Parlament) Mustafa Ben Jaafar, membru tal-Partit Ettakatol li hu sie[eb ]g[ir fil-koalizzjoni, nhar it-Tlieta ffri]a l-[idma tal-le;islatura u sakemm jibdew ta[ditiet bejn il-Gvern u l-Oppo]izzjoni. Ben Jaafar sostna li [a dan il-pass biex ‘jiggarantixxi lbidla lejn demokrazija’ i]da Najib Mrad, il-Kap talEnnahda u membru talAssemblea, qed ifisser dan la;ir b[ala ‘kolp ta’ stat intern’. Dan meta t-Tune]ija qed tiffa//ja l-akbar kri]i politika u g[as-sigurtà tag[ha mir-

rewwixta tal-2011 fl-istess pajji] li qalbet lill-Mexxej awtokratiku Zine el-Abidine Ben Ali u xprunat is-sensiela ta’ azzjonijiet u movimenti li karatterizzaw ir-’Rebbieg[a G[arbija’ madwar il-Lvant Nofsani. Min-na[a tag[ha, lOppo]izzjoni sekulari – li hi rrabjata g[all-qtil (assassinar) ta’ tnejn mill-membri tag[ha u li rabbiet il-kura;; mittke//ija tal-President I]lamiku (Mohamed Mursi) tal-E;ittu – organizzat il-protesti kuljum f’tentattiv biex taqleb ilGvern tat-Tune]ija u xxolji lAssemblea f’Tunis. Il-Parlament transitorju, flistess [in, irid – fi kwistjoni ta’ ;img[at – jikkonkludi abbozz tal-Kostituzzjoni u li;i elettorali li jippermetti biex it-Tune]ija tid[ol g[al elezzjonijiet ;odda sal-a[[ar tas-sena.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

16 Kompetizzjoni Fotografija#Arti

Dan hu ritratt li juri d-dehra tad-Dwejra f’G[awdex. Il-fotografu Gerard Xuereb semmieh “It-tentazzjoni tad-Dwejra”. Dan ir-ritratt ukoll qed jipparte/ipa filkompetizzjoni tal-fotografija g[ax-xahar ta’ Awwissu

Ta[ri; fil-;ardina;; g[all-grupp ta’ refu;jati Is-sezzjoni tal-Università tal-:onna Botani/i tal-Argotti kellha attività differenti minn tas-soltu g[al din l-a[[ar sena, minn :unju 2012. Ilpro;ett HORTES, li u]a fondi ERF, kellu l-g[an li jg[in lil grupp ta’ refu;jati jiksbu tta[ri; u l-[iliet fil-qasam tal;ardina;; u l-ortikultura. Dan il-kors tqassam fuq tliet livelli, minn dak ba]iku sal-livell avvanzat, b’kull livell jie[u madwar tliet xhur biex jitlesta. L-ewwel ftit xhur ta’ dan il-pro;ett kienu ddedikati g[al preparazzjoni intensiva. L-istudenti li pparte/ipaw huma residenti fi tliet /entri miftu[a, wie[ed ilMarsa u tnejn {al Far. Huma attendew lezzjonijiet ta’ teorija kif ukoll prattika darbtejn fil-;img[a. Ing[a]lu g[al dan il-pro;ett residenti f’/entri miftu[a, min[abba li dawn ikunu qed jippreparaw biex jo[or;u minn dawn i//entri u jibdew [ajja ;dida. Permezz tal-[iliet ;odda li jkunu kisbu, tkun aktar fa/li g[alihom li jakkwistaw xog[ol u b’hekk ji;i ffa/ilitat il-pro/ess ta’ integrazzjoni. Joseph Buhagiar, direttur

tal-;onna, mexxa dan ilpro;ett, flimkien mat-tim tieg[u, li kien involut b’mod attiv fit-tag[lim. L-istudenti li r/evew tag[rif dwar il-bijolo;ija, lidentifikazzjoni u l-u]u talpjanti, sew dawk ornamentali kif ukoll dawk indigeni, t[arr;u wkoll fuq il-[ti;iet ta’ dawn il-pjanti, formazzjoni tal-kompost u kif ukoll ittisqija, fost affarijiet o[ra. Ilqofol tal-lezzjonijiet kien jittratta l-kura tal-pjanti f’ambjent ta’ ;onna lokali, kif ukoll l-u]u ta’ diversi metodi biex ji;u mkattra l-pjanti, i]]bir, u l-identifikazzjoni u lprevenzjoni ta’ mard differenti fil-pjanti. Fi/-/eremonja tal-g[eluq li saret l-Argotti, l-istudenti r/evew /ertifikati ta’ attendenza g[al-livelli ta’ korsijiet li kienu attendew g[alihom. Rappre]entanti tattim tal-Argotti kif ukoll ta//entri miftu[a kienu pre]enti g[al din i/-/eremonja. Bissa[[a ta’ din l-inizjattiva, dan il-grupp ta’ refu;jati ng[ata [iliet ;odda biex ikollhom su//ess fit-tfittxja g[al xog[ol fil-qasam tal-;ardina;;.

Fi tmiem it-ta[ri; fil-;ardina;; g[all-grupp ta’ refu;jati saret /erimonja tal-g[eluq fl-Argotti u matulha, l-istudenti r/evew /ertifikati ta’ attendenza g[al-livelli ta’ korsijiet li kienu attendew g[alihom


IN-NAZZJON il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

Kompetizzjoni Fotografija#Arti 17

Tist[ajjilhom si;ar tal-palm, imma m’ huma xejn [lief parti min-nar sinkronizzat mal-mu]ika, bl-isem ‘Magic In the Sky’ waqt il-festa tal-Madonna tal-Karmnu fi]-}urrieq nhar is-Sibt 20 ta’ Lulju 2013. Dan ir-ritratt ittie[ed minn Angelo Caruana u qed jipparte/ipa fil-Kompetizzjoni tal-Fotografija g[ax-xahar ta’ Awwissu

Monica Beisner f’Malta biex tippre]enta premjijiet lil tfal rebbie[a ta’ kompetizzjoni tal-arti F’Awwissu tas-sena l-o[ra b[ala parti minn ‘Evenings on Campus 2012’, filMu]ew Nazzjonali tal-Arkeolo;ija, filBelt Valletta, kienet organizzata wirja ta’ illustrazzjonijiet ta’ Metamorphoses ta’ Ovidju, minn Monica Beisner. Salvu Mallia, artist u personalità tattelevi]joni, kien spjega dawn il-[rejjef meravilju]i lit-tfal li ]aru l-wirja. Wara, kienet organizzata kompetizzjoni fejn it-tfal kienu mistiedna jpin;u jew jiktbu dwar dak li raw u semg[u. Fi ftit kliem, it-tfal li attendew g[al dawn issessjonijiet dwar dawn il-[rejjef meravilju]i, kienu mistiedna jesprimu lfantasiji tag[hom dwar dak li kienu semg[u. It-tfal rebbie[a ng[ataw sena s[ubija ta’ Heritage Malta, u dan l-a[[ar ing[ataw, minn Monica Beisner nnifisha, kopji ta’ The Heavenly Zoo, illustrati minnha. Michael Zammit, Lettur Anzjan filFilosofija fl-Università ta’ Malta, u Marcia Grima, Koordinatur ma’ Heritage Malta, qassmu /-certifikati lir-rebbie[a. Bla dubju, din kienet esperjenza millaktar partikulari g[al dawn it-tfal, anki g[all-fatt li finalment iltaqg[u personalment mal-awtri/i Monica Beisner li fer[et lit-tfal g[al din l-avventura sabi[a.

Alessia Testa, Monica Beisner u Krizia Testa


IN-NAZZJON Il-:img[a, 9 ta‘ Awwissu, 2013

18 Avvi]i PN

Il-Kelliema Ewlenin tal-PN Simon Busuttil Mario de Marco Beppe Fenech Adami ?ensu Galea David Agius Fredrick Azzopardi Giovanna Debono George Pullicino Tonio Fenech Joe Cassar Jason Azzopardi Chris Said Francis Zammit Dimech Carm Mifsud Bonnici Clyde Puli Mario Galea Robert Arrigo Charlò Bonnici Stephen Spiteri Michael Gonzi Tony Bezzina Antoine Borg Claudette Buttigieg Ryan Callus Robert Cutajar Kristy Debono Albert Fenech Claudio Grech Paula Mifsud Bonnici Marthese Portelli

Kap tal-Oppo]izzjoni Kelliem g[all-Ekonomija, l-Investiment u l-Intrapri]i ]-}g[ar Kelliem g[all-:ustizzja Deputat Speaker u Kelliem g[all-Agrikultura u s-Sajd Whip tal-Grupp Parlamentari u Kelliem g[all-Gvern Lokali Deputat Whip u Kelliem g[as-Servizzi tas-Sa[[a u l-Edukazzjoni f’G[awdex Kelliema g[al G[awdex Kelliem g[all-Ener;ija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Kelliem g[all-Finanzi Kelliem dwar l-Edukazzjoni Kelliem g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista Kelliem g[all-Kultura u l-Komunikazzjoni Kelliem g[all-Affarijiet Barranin Kelliem g[all-Familja u s-Solidarjetà So/jali Kelliem g[all-Anzjani Kelliem g[at-Turi]mu Kelliem g[all-I]vilupp So/jali, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Kelliem g[all-Impjiegi u l-Persuni b’Di]abbiltà Kelliem g[ad-Drittijiet tal-Annimali Kelliem g[at-Trasport u l-Infrastruttura Kelliem g[all-Presidenza tal-Unjoni Ewropea 2017 u l-Fondi Ewropej Kelliema g[ad-Djalogu So/jali u l-Libertajiet ?ivili Kelliem g[all-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni tal-Pro/essi Amministrattivi Kelliem g[a]-}g[a]ag[ u l-Isport Kelliema g[all-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku Kelliem g[ar-Ri/erka u l-Innovazzjoni Kelliem g[as-Sa[[a Kelliema g[all-Kompetizzjoni u d-Drittijiet tal-Konsumatur Kelliema g[all-Affarijiet Ewropej

simon.busuttil@teampn.org mario.demarco@teampn.org beppe.fenechadami@teampn.org /ensu.galea@teampn.org david.agius@teampn.org fredrick.azzopardi@teampn.org giovanna.debono@teampn.org george.pullicino@teampn.org tonio.fenech@teampn.org joe.cassar@teampn.org jason.azzopardi@teampn.org chris.said@teampn.org francis.zammitdimech@teampn.org carm.mifsudbonnici@teampn.org clyde.puli@teampn.org mario.galea@teampn.org robert.arrigo@teampn.org charlo.bonnici@teampn.org stephen.spiteri@teampn.org michael.gonzi@teampn.org tony.bezzina@teampn.org antoine.borg@teampn.org claudette.buttigieg@teampn.org ryan.callus@teampn.org robert.cutajar@teampn.org kristy.debono@teampn.org albert.fenech@teampn.org claudio.grech@teampn.org

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN IL-MARSA. Kull nhar ta ’ Tnejn bejn il - 5 p . m . u s - 7 p . m . fl - Uffi//ju PN . IL - MELLIE{A . Kull nhar ta ’ {amis bejn il - 5 p . m . u s - 7 p . m . fl - Uffi//ju PN . G[al appuntament /emplu 79990757 . {AL TARXIEN . Kull nhar ta ’ Tnejn u :img[a bejn il - 5 p . m . u t - 8 p . m . fl Uffi//ju PN . G[al appuntament /emplu 7777 1 529 , 7970449 1 jew 99262634 . AVVI}I SO?JALI { ’ ATTARD . Il - Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Barbecue fl okka]joni tal - festa ta ’ Santa Marija , illum il :img[a , 9 ta ’ Awwissu fit 8 p . m . fl - Uffi//ju PN tal lokalità . Prezz €1 6 u g[all - biljetti /emplu 99955359 , mill - membri tal Kumitat Sezzjonali jew mill - bar tal - Uffi//ju PN . IN - NADUR . Il - Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Barbecue , is Sibt , 24 ta ’ Awwissu fis 7 . 30 p . m . fi :nien il Kunsill , Triq il - Madonna ta ’ Fatima , in - Nadur . Mistiedna spe/jali l - Kap tal - Partit Simon Busuttil u l - Uffi/jali tal - Partit . Prezz €1 0 g[all - kbar u € 5 g[at tfal ta ’ ta[t it -1 2 - il sena . G[all - biljetti /emplu

79284487 jew ibag[tu email lil nadurpn@gmail . com . BIRKIRKARA . Il Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Barbecue , is Sibt , 3 1 ta ’ Awwissu fit - 8 p . m . fil - lukanda Seabank Resort & Spa , l - G[adira . Prezz € 20 g[all - kbar u €1 0 g[at - tfal . Trasport provdut g[all - prezz ta ’ € 2 u g[all - biljetti /emplu 79440036 jew 9989 1 870 . Mistiedna spe/jali l - Kap tal - Partit Simon Busuttil , il - Vi/i Kap Beppe Fenech Adami u l - Membri Parlamentari Tonio Fenech u Claudette Buttigieg .

AVVI}I O{RA {AL TARXIEN . Il Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li l - Bar tal Uffi//ju PN tal - lokalità issa hu miftu[ ta[t management ;did . Il - Bar qed jifta[ mit - Tnejn sas Sibt mis - 7 p . m . ’ l quddiem , kif ukoll il - {add filg[odu . Ji;u servuti appetizers . TA ’ XBIEX . Il - Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li l-Bar tal-Uffi//ju PN tallokalità qed jitmexxa minn management ;did u b’esperjenza. B[alissa qed ikun miftu[ kuljum bejn il5 p.m. u l-10 p.m. mitTnejn sas-Sibt u l-{add bejn id-9 a.m. u t-3 p.m. Qed jitqassmu wkoll appetizers. Min jixtieq jorganizza xi fenkata jew ikla, jista’ j/empel 79813505.

paula.mifsudbonnici@teampn.org marthese.portelli@teampn.org

L-APAN qed torganizza

‘Gozo by Night’

nhar is-Sibt 17 ta’ Awwissu, fil-Lantern Restaurant, Marsalforn. Prezz: €18 g[all-kbar u €12 g[a]-]g[ar. G[all-bookings /emplu 21420513 jew 79040544, jew ming[and il-helpers.

:urnata G[awdex organizzata mill-MNPN Il-{amis 4 ta’ Settembru 2013 Prezz €18 inklu] ikla g[and is-Seashells Restaurant, ix-Xlendi G[al booking /empel 99473932 jew 79603401 Tluq 6.45 a.m.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

20 :rajjiet umani fil-Vatikan

Monsinjur Nunzio Scarano (6) Medjazzjoni stramba u pro;ett fl-ajru Meta, fit-28 ta’ :unju 2013, sar mag[ruf li, fil-kuntest ta’ investigazzjoni dwar korruzzjoni u frodi, il-pulizija fl-Italja kienu arrestaw lil Monsinjur Nunzio Scarano, li kien direttur tas-servizz tal-anali]i tal-kontabbiltà talAmministrazzjoni tal-Patrimonju tas-Santa Sede (APSA), is-Santa Sede kienet pronta [ar;et stqarrija. Il-komunikat fakkar li Monsinjur Scarano kien ilu aktar minn xahar sospi] mill-kariga fl-APSA. Fakkar ukoll li s-sospensjoni ta’ Monsinjur Scarono saret hekk kif is-superjuri tieg[u ;ew mg[arrfin li hu kien qed ji;i investigat. Dan sar skont ir-Regolamenti talKurja Rumana, li jesi;u li persuna li kontriha tkun inbdiet prosekuzzjoni g[andha ti;i sospi]a b[ala prekawzjoni. Fl-istess komunikat, is-Santa Sede ddikjarat li jekk lawtoritajiet kompetenti Taljani jag[mlulha xi talba dwar il-kwistjoni, hi kienet lesta tikkopera bis-s[i[.

Iddikjarat ukoll li, l-Awtorità Kompetenti tal-Vatikan, ji;ifieri l-Awtorità Vatikana g[al Informazzjoni Finanzjarja, kienet qed issegwi l-kwistjoni biex, jekk ikun hemm b]onn, tie[u l-mi]uri li jkunu me[tie;a skont il-kompetenza tag[ha. Fid-9 ta’ Lulju 2013, imbag[ad, b’ordni tal-qorti, ilPromotur tal-:ustizzja tal-Vatikan iffri]a l-fondi fl-Istitut g[al Opri Reli;ju]i (IOR) li huma attribwiti g[al Monsinjur Scarano. Dan sar b[ala parti millinvestigazzjoni li qed issir mill-awtoritajiet ;udizzjarji tal-Vatikan fuq ka] differenti minn dak li dwaru lawtoritajiet Taljani arrestaw lil Monsinjur Scarano. Intqal li din l-investigazzjoni bdiet fil-kuntest ta’ bosta rapporti li saru lill-Awtorità tal-Vatikan g[allInformazzjoni Finanzjarja dwar transazzjonijiet suspettu]i, investigazzjoni li tista’ tinfirex g[al individwi o[rajn.

Monsinjur Nunzio Scarano f’Ruma hu mag[ruf b[ala ‘Il-Monsinjur tal-500’. Dan min[abba l-karti ta’ €500 li kien ikollu qabel ma, lejn tmiem :unju 2013, ;ie arrestat mill-awtoritajiet Taljani fuq suspetti li kien imda[[al fi pjan biex madwar €20 miljun li finanzier Taljan g[andu f’bank }vizzeru jidda[[lu lItalja fuq ajruplan ming[ajr ma jiddikjarawhom lillawtoritajiet fl-ajruport. Ma’ Monsinjur Scarano ;ie arrestat il-finanzier Taljan Giovanni Carenzio. :ie arrestat ukoll Giovanni Zito, li sa ftit ]mien ilu kien membru tal-a;enzija tal-

Il-familja fittxet l-g[ajnuna ta’ Monsinjur Scarano dwar din il-[a;a. Talbuh jikkonvin/i lil Carenzo biex i;ibilhom il-flus. Tfassal pjan biex il-flus jin;arru mill-I]vizzera g[allItalja b’ajruplan. L-istess pjan kien jinkludi l-g[ajnuna ta’ Giovanni Zito, b[ala agent tal-Carabinieri, biex ilflus ikunu jistg[u jg[addu mid-dwana Taljana ming[ajr ma ji;u dikjarati.

Carabinieri Taljani g[assigurtà u l-informazzjoni. Jidher li huma ;ew arrestati wara li ;ew rekordjati g[add ta’ konversazzjonijiet li kellhom bejniethom bittelefown u wara li nstabu /erti messa;;i bl-email. Minn dak li qalu linvestigaturi, jo[ro; dan lallegat xenarju: Il-familja D’Amico, sidien ta’ so/jetà tal-vapuri f’Salerno, l-istess post Taljan minn fejn ;ej Monsinjur Scarano, g[addiet €20 miljun lil Giovanni Carenzo biex jinvestihom. Carenzo [a l-flus f’bank }vizzeru. I]da ;ie mument meta l-familja D’Amico riedet il-flus lura.

Monsinjur Nunzio Scarano f’Ruma hu mag[ruf b[ala ‘Il-Monsinjur tal-500’. Dan min[abba l-karti ta’ €500 li kien ikollu qabel ma, lejn tmiem :unju 2013, ;ie arrestat mill-awtoritajiet Taljani

Ir-rota bdiet iddur, i]da… Skont il-prosekuturi, jum minnhom, f’Lulju 1212, Zito

rrapporta ru[u li kien ma jifla[x. Kera ajruplan privat u, flimkien ma’ Carenzio, marru Lucerne, l-I]vizzera, biex ji;bru l-flus. Il-[sieb kien li Carenzio ji;bed ilflus kontanti mill-kont bankarju u jag[tihom lil Zito biex ida[[alhom l-Italja u jibqa’ g[addej bihom

ming[ajr problemi, peress li Zito kellu po]izzjoni g[olja fil-Carabinieri. Kien sar ukoll arran;ament biex hekk kif il-flus jaslu l-Italja, jaqbdu triqthom lejn irresidenza ta’ Monsinjur Scarano f’Ruma, bl-g[ajnuna ta’ skorta ta’ pulizija armati. Il-flus kienu se jin;ibdu f’karti ta’ €500, ji;ifieri kienu jkunu ji]nu 44 kilo u g[alhekk kien ikun possibbli li jitqieg[du f’bagalja. I]da f’Lucerne kien hemm xi [a;a li marret ]mer/. Carenzio qal li l-bank }vizzeru infurmah li ma setax jag[tih il-flus. Zito re;a’ lura Ruma idu f’idu. I]da hu xorta wa[da ried li Monsinjur Scarano j[allsu €600,000 g[alloperazzjoni. Monsinjur Scarano [ari;lu /ekk ta’ €400,000. Dan i/-/ekk ;ie depo]itat. Imbag[ad tah /ekk ie[or ta’ €200,000. I]da f’attentat biex jevita li /-

minn Charles Buttigieg kb@erremme.com.mt

/ekk ikun jista’ ji;i depo]itat, dejjem skont linvestigaturi, Scarano rrapporta /-/ekk b[ala li kien intilef. Dan wassal biex i/-/ekk ;ie mblukkat. I]da wassal ukoll biex mal-akku]i ta’ korruzzjoni u frodi, Scarano g[andu wkoll l-akku]a ta’ rapport falz g[ax qal li //ekk kien mitluf meta kien jaf li qieg[ed g[and Zito. F’interrogazzjoni ta’ kwa]i tliet sig[at wara li ;ie arrestat, Monsinjur Scarano qal li hu ried biss jag[mel favur lill-ku;ini tieg[u Paolo u Cesare D’Amico, fid-dawl ta’ qrubija antika tieg[u malkap tal-familja Giuseppe D’Amico, ming[ajr ebda interess personali. Qal ukoll li hu ;ie mitlub jag[milha ta’ medjatur ma’ Carenzio. L-Avukat Silverio Sica, li qed jidher g[al Monsinjur Scarano, qal li sa fejn jaf hu,


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

:rajjiet umani fil-Vatikan 21

Il-Belt tal-Vatikan – ftit tal-jiem ilu biss, b’ordni tal-Qorti, il-Promotur tal-:ustizzja tal-Vatikan iffri]a l-fondi fl-Istitut g[al Opri Reli;ju]i (IOR) li huma attribwiti g[al Monsinjur Nunzio Scarano

Monsinjur Scarano kien biss qed jipprova jg[in lil xi [bieb u mbag[ad fe;; mekkani]mu li aktar tard instab li kien perikolu] g[alih ukoll. L-avukat qal li ja[seb li l-Monsinjur ma indunax fiex kien die[el. Inkwiet ie[or L-inkwiet dwar l-allegat pjan biex xi flus fl-I]vizzera jidda[[lu l-Italja baxx baxx mhux l-uniku inkwiet li g[andu Monsinjur Scarano.

Prosekuturi f’Salerno qeg[duh ta[t investigazzjoni o[ra fuq suspett ta’ [asil ta’ flus marbut mal-kont tieg[u mal-IOR, tal-Vatikan. L-investigazzjoni hi dwar transazzjonijiet li Monsinjur Scarano hu allegat li g[amel fl-2009, fejn hu ;ibed €560,000 f’kontanti millkont tieg[u fl-IOR, u millIstat tal-Vatikan [adhom flIstat Taljan biex i[allas dejn li kien g[ad fadallu dwar iddar tieg[u f’Salerno.

L-investigaturi qalu li biex jiddepo]ita l-flus f’kont f’bank Taljan u fl-istess [in ma jurix lill-familja tieg[u li hu kellu somma daqstant kbira ta’ flus, hu talab 56 [abib tieg[u ja//ettaw li hu jag[tihom €10,000 kull wie[ed f’kontanti, waqt li huma jag[tuh /ekk jew jittrasferulu l-flus fl-istess ammont. Monsinjur Scarano b’hekk seta’ jiddepo]ita l-ammonti f’bank Taljan.

L-investigaturi jissuspettaw li l-fondi ori;inali da[lu fil-kont ta’ Monsinjur Scarano, fl-IOR, ming[and donaturi sinjuruni li tawh il-flus g[aliex [asbu li bihom kienu qed jg[inu biex issir dar f’Salerno g[al nies b’mard terminali. Flist[arri; tag[hom huma sabu li d-dar g[all-morda terminali ma nbnietx, g[alkemm il-proprjetà ;iet identifikata. Min-na[a tieg[u, Monsinjur Scarano ddikjara ru[u assolutament inno/enti. L-investigaturi qalu li hu g[addielhom l-ismijiet taddonaturi u insista li l-ori;ini tal-flus kienet nadifa, li ttransazzjonijiet ma kinux jikkostitwixxu [asil ta’ flus, u li l-flus hu [adhom ‘temporanjament’ g[all-u]u personali tieg[u. Ittra lill-Papa L-Avukati ta’ Monsinjur Scarano [abbru li, fid-19 ta’ Lulju 2013, mi/-/ella tieg[u, Monsinjur Scarano bag[at ittra lill-Papa Fran;isku u fiha /a[ad l-

Il-Belt tal-Vatikan – L-Avukati ta’ Monsinjur Scarano [abbru li mi/-/ella tieg[u, Monsinjur Scarano bag[at ittra lill-Papa Fran;isku u fiha /a[ad l-allegazzjonijiet li qed isiru kontrih... “Jien qatt ma kont imda[[al f’[asil ta’ flus ma[mu;in< jiena qatt ma sraqt,” kiteb Monsinjur Scarano lill-Papa

allegazzjonijiet li qed isiru kontrih. “Jien qatt ma kont imda[[al f’[asil ta’ flus ma[mu;in; jiena qatt ma sraqt,” kiteb Monsinjur Scarano lill-Papa. Fl-istess ittra, miktuba b’idejh, Monsinjur Scarano

allega li hu kien ipprova ji;;ieled kontra attivitajiet abbu]ivi minn superjuri laj/i fl-amministrazzjoni finanzjarja tal-Vatikan u kien lest li jg[addi lill-Papa /erti dokumenti li jistg[u jkunu ta’ g[ajnuna biex “ti;i riformata r-realtà kerha.” }ew; ri]enji fil-Vatikan Fil-frattemp, jumejn biss wara l-arrest ta’ Monsinjur Scarano, lejn l-a[[ar ta’ :unju, faqqg[et l-a[bar li

kienu rri]enjaw Paolo Cipriani, id-Direttur talIstitut g[all-Opri tarReli;jon (IOR), u Massimo Tulli, id-Deputat Direttur tal-istess Istitut. Huma qalu li kienu qed jirri]enjaw fla[jar interessi tal-IOR u tasSanta Sede. Wara r-ri]enja tag[hom, sar mag[ruf li investigaturi Taljani qalu li st[arri; li sar dwar Cipriani u Tulli wassal biex ;ew immarkati millinqas 13-il transazzjoni suspettu]a bejn l-2011 u l2012, li jidher li jinvolvu lilhom. L-investigaturi qalu wkoll li je]istu re;istrazzjonijiet ta’ /erti telefonati, fejn Monsinjur Scarano ta parir lil xi [bieb li kellhom b]onn xi [a;a mill-IOR biex jittrattaw direttament ma’ Tulli, li hu fissru b[ala “minn tag[na”.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

22 Passatemp

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin> 5. Iqassamhom tal-posta (5) 6. Dehxa tal-bard (5) 7. Tal-elf turi ferm i]jed minn tal-mija (5) 10. Ra;el m’g[ola hawn, im;issem u b’sa[[tu tg[idx kemm (5) 11. Tusta;ni min[abba dardira bla truf? (5) 12. Ifrixha u id[ol orqod ! (5) 14. Issikkata (5) 16. G[andu l-[ila (5) 17. Tal-……, qasam art bejn

{al G[arg[ur u Birkirkara (5) 18. Farad b’xi mod, innukklatura? (5)

Weqfin> 1. Hekk tag[mel ix-xemx fissajf, tkun ta[raq [afna(6) 2. Dari l-ir;iel kienu jidilku bih it-truf tal-musta//i biex jibqg[u weqfin (6) 3. G[amla ta’ tapit

ornamentali li jiddendel b[al pavaljun fi swali kbar (6) 4. Laqqam si;ra salva;;a minn o[ra biex tkun tista’ tag[ti l-frott (6) 8. In-na[a li ddoqq? (5) 9. Vi/in [afna ta’ xi [add (5) 12. B’salib tifforma l-kunjom qabel l-ewwel ta’ April? (6)

Super Sudoku…mill-1 sat-12 Hemm regola wa[da biss li trid tosserva biex issolvi s-sudoku. Kull kwadru ]g[ir ta’ erba’ kaxxi bi tlieta kif ukoll kull kaxxa f’kull ringiela u f’kull kolonna tal-kwadru l-kbir g[andu jkun hemm innumri mill-1 sat-9.

Soluzzjonijiet

Soluzzjoni tal-biera[

Mimdudin> 5. Da[ka; 6. Ejjew; 7. Bambù; 10. Rawta; 11. Bandu; 12. u 14. Analfabeta; 16. Baklu; 17. ?wani; 18 :lekk. Weqfin> 1. Ndafar; 2. Patata; 3. Kebbeb; 4. Awissu; 8. Awlar; 9. }nied; 12. Addo//; 13. Fta[ir; 14. Arlo;;; 15. Awrika. Super Sudoku

Draughts

Abjad: 15 – 19, Iswed: 22 – 15; Abjad: 31 – 22, Iswed: 18 – 27; Abjad: 24 – 22, Iswed: 9 – 27; Abjad: 20 - 18 u jirba[. Jirba[ l-abjad>

Bejn tnejn Jirba[ l-abjad :ib il-bord tad-draughts u qieg[ed id-dammi e]att kif jidhru hawn fuq. Imissu jilg[ab l-abjad. Kif jista’ dan jirba[ il-log[ba f’erba’ mossi biss?

– Isma’, Pepp, x’inhi dik l-unjoni matrimonjali ta’ ra;el ma’ [afna nisa? – Poligamija – Bravu, u ra;el b’]ew; nisa? – Bigamija – Prosit… u ra;el b’mara wa[da? – Monotonija!

Il-konfront

Dawn i]-]ew; xeni g[andhom seba’ partikularitajiet komuni. E]empju: Il-maduma ta’ fuq imwa[[la mal-[ajt fix-xena ta’ fuq u l-;ebla fl-art fix-xena ta’ ta[t. Baqa’ sitta u dawn g[alik!

1. Il-parti ta’ fuq nett talblackboard u l-bor]a fejn tid[ol il-pistola. 2. Is-saqaf tal-kamra fuq nett in-na[a tal-lemin u x- xafra tas-sikkina. 3. It-tarf tal-pinzell (fejn hemm il-lan]it) u ras is-serp ming[ajr g[ajnejn. 4. Il-but tar-ra;el fuq illemin u l-g[oqda filparti t’isfel tallembuba. 5. Il-fa//ata tad-dar fuq it- tifla filkwadru fl-art u tarf lingravata. 6. Parti mill-bordura talkutra n-na[a t’isfel u litwal xaqq fil-[ajt.

Il-konfront


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Sajf Flimkien NET Television, 18>15 L-edizzjoni ta’ nhar ta’ :img[a ta’ dan il-

programm ikollha pre]entazzjoni ta’ Graziella Attard Previ. Fost ilmistiedna tag[ha se jkun hemm ilMarki] Nicholas De Piro (fir-ritratt fuq il-lemin), Hu se jkun qed jitkellem dwar il-karriera tieg[u. Rappre]entanti mil-Life Cycle se jag[tu tag[rif dwar l-isfida li se jag[mlu din is-sena, b[as-soltu g[al g[an nobbli. Mistednin o[ra se jkunu Corinne Scicluna u Nikol Falzon. Una donna del destino (Designing Woman) Rete 4, 16>00 Gregory Peck u Laurann Bacall (it-tnejn fir-ritratt hawn ta[t) huma l-protagonisti f’dan

il-film Amerikan tal-1957 b’re;ija ta’ Vincente Minelli. Narawhom fil-parti ta’ ;urnalist sportiv u l-mara sofistikata li tkun di]injatri/i tal-moda u li lilha ji]]ewwe;. Hollywoodland Rete 4, 23>50

Diane Lane (fir-ritratt fuq ixxellug), Ben Affleck u Adrien Body huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film drammatiku Amerikan li n[adem fl-2006 b’re;ija ta’ Allen Coulter. Omm attur tqabbad investigatur privat biex jindaga fuq dak li ntqal li hu s-suwi/idju ta’ binha. Jirri]ulta li l-mejjet kellu relazzjoni ta’ m[abba mal-mara ta’ produttur tal-films influwenti f’Hollywood. Simpati/i NET Television, 13>00 Il-mi;ja ta’ xi tim barrani tal-football dejjem iqajjem interess f’Malta, kemm dawk

li jkunu ammiraturi tieg[u kif ukoll o[rajn li aktar mo[[hom biex ifixklu. Mhux l-ewwel darba li s-sapport lejn Malta ma tkunx taf fejn hu. Jason, Salvu, Walter u tal-uffi//ju ta’ Joe lkoll imorru l-grawnd g[all-partita.

Rockna Radio 101, 19>15

Michael Bugeja se jkollu lill-membri tal-grupp Victims of Creation (fir-ritratt fuq il-lemin) b[ala mistiedna fl-istudio. Dan il-grupp re;a’ fe;; fix-xena lokali wara nuqqas pjuttost twil. Din is-sena, dan il-grupp nieda lalbum debuttanti tieg[u li j;ib l-isem ta’ Symmetry of our Plagued Existence. Mistieden ie[or fil-programm se jkun Jogy Bo, wie[ed mill-organizzaturi tasSinger Songwriter Slam, kompetizzjoni li til[aq il-qofol tag[ha fi tmiem il-;img[a d-die[la.

Laila Robins u Winona Ryder f’xena mill-film

Temmen li mara mag[rufa hi ommha Roxy - Ritorno di una stella - Raitre, 15>40

Dinky Bossetti (Winona Ryder), li issa jkollha 15-il sena, tkun ;iet adottata wara li l-omm naturali tag[ha, g[al xi ra;uni jew o[ra kienet abbandunata ftit wara li twieldet. Minkejja li l-familja li rabbietha ppruvat tara li ma jkun jonqosha xejn, Dinky qatt ma [assitha komda fil[ajja.

Vu/i Missjunarja Radju Marija, 21>00 Il-protagonist fil-programm tal-lum

se jkun Patri Adeodato Schembri (fir-ritratt fuq il-lemin), Patri Agostinjan li g[amel 37 sena jwettaq [idma missjunarja fil-Bra]il. Jirrakkonta mumenti kemm sbie[ kif ukoll o[rajn koroh li kellu f’dan il-pajji] kbir tal-Amerika t’Isfel.

Issa tkun wa[[litha f’rasha li fil-fatt ommha mhi [add g[ajr Roxy Carmichael, attri/i li kellha tarbija bla ma kienet mi]]ew;a, u li g[aldaqstant kienet [alliet il-belt fejn kienet tg[ix biex tevita skandlu. Issa tkun se tirritorna fl-istess belt, u se jag[mlulha festin b[ala persuna mil-lokal li g[amlet isem. X’tag[mel Dinky?


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

24 TV#Radju

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>40 Anali]i tal-:urnali)

07>55 08>00 08>05 09>00 09>05

Avvi]i tal-Mejtin u Angelus A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101

Il nascondiglio - Raiuno 23>25

Laura Morante

(fir-ritratt hawn fuq) hi fost l-atturi ewlenin f’dan il-film thriller

(b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13>00 15>00 15>05

Mu]ika bla kummenrt Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria

koproduzzjoni Taljana u Amerikana li n[adem fl-2007. Wara li tkun qattg[et 15-il sena ta[t kura psikjatrika fi klinika, mara Taljana tidde/iedi li tmur l-Istati Uniti u hemm tibda [ajja ;dida billi tifta[ ristorant. I]da x’ji;ri?

(b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>55 18>00 18>30 19>15 21>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 - Familja Wa[da (jinkludu 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 Newsline 12:45 - Qari bilMalti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bullettin tal-A[barijiet 18:15 Minn Nashville 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 - Euromix 21:05 - Mu]ika u Sport 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 Ru]arju 24:00 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - Bon;u ONE (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 One News) 09:00 - L-G[ajta tal-Pagun 09:45 - ONE News 10:00 Ma’ Pauline 11:00 - Frappe 11:45 - ONE News 12:00 Angelus 13:00 - Linja Diretta 13:45 - Bla Kantunieri 14:15 Minflok Siesta 14:45 - ONE News 15:25 - Djarju Kulturali 15:30 - Drive Time 17:00 Rush Hour (jinkludu 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem, 18:05 A[barijiet Sportivi) 19:00 - In the Zone 20:15 - Fil-Weekend 21:45 - ONE News 22:00 -

The European Dancefloor Show 23:00 - DJ Ruby Presents Vital Grooves 24:00 - My House 02:00 - Weekend Party. RTK - 103 FM 06:30 - Pierre & Co on RTK (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Qari mill-Bibbja, 08:00 BBC News,) 09:00 - A[barijiet filQosor 09:05 - Paperscan 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News) 11:55 - Fi {dan ilMulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Kun Af Pajji]ek! 13:00 - RTK Qosor 13:05 - Su//essi u aktar! 15:00 - RTK Qosor 15:05 - Kaskata Kulturali 15:30 - Il-Polz ta/-?ittadin

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ajk Rockna Fuzzbox - George Galea

(jinkludi 16:00 BBC News) 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – Summer Mix! 19:05 - Ru]arju 19:25 - Iljieli Sajfin 20:30 Ejja G[andi 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Kaskata Kulturali (r), Frott ilKelma (r), Upbringing (r), S[e/jalisti (r), Energy Efficiency (r). Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # News on Campus 09:30 - Aroma 10:00 Il-Ktieb l-Ie[or 10:30 Bioneers 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali 13:30 - Kelma Kelma 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 19:30 - Meta lMo[[ Isir Palk 20:00 - Deheb Fidda u Bron] 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - Avventura ma’ :esù 09:30 - Kuntatt 11:00 Van;elu {aj 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju tadDuluri 13:00 - Qari tarRumanz 13:30 - Shalom 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Mill-G]ira tat-Tliet G[oljiet 16:00 – Il-Kura tal:nien 17:00 – Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 - Quddiesa 19:00 Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 Napli li ma tmut qatt (r) 20:30 – Qari tar-Rumanz (r) 21:00 Vu/i Missjunarja 22:00 Tbissima fil-[emda sajfia 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 - Kompjeta 24:00 Ru]arju. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast with Drew 10:30 - Simon Pisani 13:30 – Ian Lang 15:30 Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 – Dance Top 20 20:00 – Paul Oakenfold 22:00 - Miss Roberta 24:00 – Defected in the House. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 - Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 101.8 Favourites 12:00 - A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 Calypso Drive 19:00 - Let’s Go 21:00 - Dak Kien }mien 01:00 Nightshift.

TVM 07:00 - Morning News Loop 08:30 - Lonely Planet – Best in Asia (prog. 6#13) 09:00 - Ma’ Bundy (r) 10:50 - Teleshopping 12:00 - A[barijiet# rapport tattemp 12:10 - Kids TV 13:30 Madwarna (prog. 35) 14:00 A[barijiet 14:05 - Teleshopping 15:05 - Century of Flight (prog. 12) 16:00 - A[barijiet 16:05 Kids TV 17:25 - Teleshopping 18:00 - A[barijiet 18:10 - Ma’ Bundy 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Atlantis AD (prog. 5) 21:15 - Merlin (ep. 5) 22:00 Only Fools and Horses (ser. 4 ep. 2 & 3) 23:15 - A[barijiet filqosor. TVM 2 07:40 - Kids TV 09:00 - Extreme Animals (prog. 6#10) 09:30 Century of Flight (prog. 12) 10:20 - Sa[[tek l-Ewwel (prog. 35) 10:30 - Storjografija (ser. 2 prog. 5) 11:00 - Madwarna (prog. 18) 11:30 - Malta u lil hinn minnha (prog. 18) 13:00 Sa[[tek l-Ewwel (prog. 35) 13:15 - Ency. Channel doc 13:30 - Paq Paq (prog. 6) 14:15 Sensilhena (prog. 18) 15:00 - Int Min Int (r) (prog. 6) 15:30 - IsSajf ma’ Salv (prog. 4) 16:00 G[addi l-Bieb Miftu[ (ep. 9) 17:00 - Sa[[tek l-Ewwel (prog. 35) 17:10 - Euro News Docs 17:25 - Lonely Planet – Best in Asia (prog. 6#13) 18:00 - Malta u lil hinn minnha (prog. 18) 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-Smig[ 19:40 - Century of Flight (prog. 12) 20:30 - A[barijiet bl-Ingli] 20:35 - Swim Up 21:05 - Malta Short Film Festival (prog. 6) 22:30 - Harbour life 23:00 - G[addi l-Bieb Miftu[ (prog. 9). ONE 08:30 - ONE News 08:45 Teleshopping 09:05 - Indigo (r) 10:45 - Teleshopping 12:05 Kelma bejn tnejn (r) 12:30 ONE News 12:40 - Ergo (r) 13:45 - Teleshopping 14:45 Prima Facie (prog. 12) 15:40 Ieqaf 20 Minuta 16:00 Teleshopping 16:30 - Sajf ma’ Gaffiero 17:30 - ONE News 17:40 - Indigo (ma’ Janice Bartolo) 19:30 - ONE News 20:15 - Kelma bejn tnejn 21:00 Kun/ert Santa Marija - Mosta 23:30 - ONE News. Smash 07:00 - A[barijiet

07:40 - Er;a’

Lura 08:40 - A[barijiet 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - TSN Teleshopping 13:10 - A to Z Teleshopping 14:20 - 104.6 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura. 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 (live) 18:40 - Teleshopping 19:00 A[barijiet 19:20 - A[barijiet ta’ barra 19:30 - {abbejtek (r) 20:30 - Qeg[din Sew! 21:30 Dokumentarju 22:00 - A[barijiet 22:30 - Poker. Raiuno 06:45 - Unomattina Estate (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00 u fid-09:00) 09:30 - Tg 1 Flash 09:35 - Unomattina Talk 09:55 Che tempo fa # Tg 1 10:20 Unomattina ciao come stai? 11:15 - Road Italy 11:25 - Don Matteo 2 13:30 - Tg 1 14:00 Tg 1 Economia 14:10 - Il Commissario Manara (fiction) 15:05 - Rosamunde Pilcher: Quattro stagioni - Primavera. Film 2008 16:50 - Rai Parlamento 17:00 - Tg 1 17:15 Estate in diretta 18:50 - Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:30 Techetechetè, vista la rivista 21:15 - Fuoriclasse (fiction) 23:25 - Il nascondiglio. Film 2007 01:10 - Tg1 notte. Raidue 07:00 - Cartoons 08:25 Heartland (TF) 09:05 - Settimo cielo (TF) 10:30 - Tg 2 insieme estate 10:35 - Tg 2 E…state con costume 10:55 - Tg 2 medicina 33 11:20 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 Eat Parade 13:50 Tg 2 Sì, viaggiare 14:00 - Castle (TF) 14:50 - The Good Wife (TF) 16:15 - Guardia Costiera (TF) 17:50 - Tg 2 Flash L.I.S. 17:55 - Tg Sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Senza traccia (TF) 19:35 - Castle (TF) 20:30 Tg 2 21:05 - Ombrelloni (sitcom) 21:10 - NCIS - Unità anticrimine (TF) 22:45 - Vegas (TF) 23:30 Tg 2 notizie 23:45 - Stracult (a casa) di Marco Giusti 01:15 Tg2 Parlamento 01:35 - Hawaii Five-O (TF). Raitre 008:00 - Agorà Estate (attwalità) 10:30 - Signorinella. Film ’49 (fil-11:10 Tg 3 minuti u f’12:00 Tg 3) 12:15 - New York New York (TF) 13:05 – Comiche all’italiana piatti tipici dello spirito 13:10 - Lena, amore della mia

vita (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:45 - Tgr Piazza affari 14:55 - Le nuove avventure di Flipper (TF) 15:40 - Roxy – Ritorno di una stella. Film ’90 17:15 - Geo magazine 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 Blob 20:10 - Simpatiche Canaglie 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - La grande storia ‘Eugenio Pacelli, il principe di Dio’ 23:25 - Tg 3 regione 23:30 - Tg 3 23:45 - Sfide 01:05 Rai Education 01:35 - Fuori orario 01:45 - Ringo cavalca e spara. Film ’38. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:40 - Il Mammo (sitcom) 09:10 - Festa di fine estate. Film 2008 11:00 Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 Il segreto (telenovela) 15:00 - Al di là del lago (fiction) 16:00 Hanna e il pinguino. Film 2008 18:05 - Ritorno alla natura. Film 2009 20:00 - Tg 5 20:40 Paperissima sprint 21:10 Rosamunde Pilcher – Un mistero dal passato. Film 2012 23:10 Speciale Tg5 00:15 - Tg 5 Notte 00:45 - Paperissima sprint (r). Rete 4 06:50 - Chips (TF) 07:45 Charlie’s Angels (TF) 08:40 Pacific Blue (TF) 09:50 Distretto di Polizia 6 (TF) 10:50 - Ricette all’italiana 11:30 - Tg 4 12:00 - Renegade (TF) 12:55 Siska (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 Lo sportello di Forum 15:35 My Life – Segreti e passioni 16:00 - La donna del destino. Film ’57 18:55 - Tg 4 19:35 Tempesta d’amore (TF) 20:30 Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Mucchio d’ossa (fiction) 23:50 - Hollywoodland. Film 2006. Italia 1 07:00 - Tutto in famiglia (sitcom) 07:50 - I maghi di Waverly (sitcom) 08:40 - Giovani Campionesse (TF) 09:30 - The Vampire Diaries (TF) 10:30 Gossip Girl (TF) 11:30 - Pretty little liars (TF) 12:25 - Studio aperto 13:40 - Cartoons 15:25 Top One 16:25 - Smallville (TF) 18:30 - Studio aperto 19:20 - CSI Miami (TF) 21:10 - Mankind 23:15 - Land of the Lost. Film 2009 01:10 - Sport Mediaset 01:35 - Studio aperto 01:50 Heroes (TF).


IN-NAZZJON Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07.00 - Teleshopping 08:30 - Jien u Int 10:30 - }iffa 12:30 - F. News 12:45 - Best Deal 13:00 Malja 15:00 - Teleshopping 17:30 - Niltaqg[u 18:15 - F. News 18:30 - Niltaqg[u 19:30 - Ipokriti 20:30 - F. News 21:00 - Bejnietna l-{bieb 23:00 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Rock Legend (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 - The 90s 14:30 - The 00s 15:00 - Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Total Request Show 20:00 - The 60s & 70s 20:30 - Versus 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 11:35 - Beautiful (soap) 12:10 Torte d’autore 12:40 - Love Bugs (sitcom) 13:35 - Così Fan Tutte 14:00 - Torte d’autore 14:35 - Che trucco! 15:05 - Dawson’s Creek (TF) 16:00 - Non ditelo alla sposa 17:20 - Torte d’autore 17:50 - Che trucco! 18:20 - Love Bugs 2 (sitcom) 18:40 - Ugly Betty (TF) 19:30 - Torte d’autore (reality) 20:25 - Dr House (TF) 21:10 -

Extreme Makeover Home Edition 23:10 - L’ultima speranza. Film 2011 01:00 - Make Me Perfect 02:00 - Non ditelo alla sposa.

BBC Entertainment 06:55 - Tweenies 07:15 - Buzz and Tell 07:20 - Charlie and Lola 07:30 - 3rd & Bird 07:40 Me Too! 08:00 - Garth and Bev 08:10 - Tweenies 08:30 Keeping up Appearances 09:00 Gavin and Stacey 09:30 - The Weakest Link 10:15 EastEnders 10:45 - Doctors 11:15 - India with Sanjeev Bhaskar 12:05 - Lark Rise to Candleford 12:55 - Keeping up Appearances 13:25 - The Weakest Link 14:10 - Gavin and Stacey 14:40 - EastEnders 15:10 - Doctors 15:40 - Lark Rise to Candleford 16:30 - India with Sanjeev Bhaskar 17:25 The Weakest Link 18:10 Orangutan Diary 18:40 - Doctors 19:10 - Casualty 20:00 - 2point4 Children 20:30 - Saxondale 21:00 - Alone in the Wild 21:50 - Ideal 22:20 - Show Me the Funny 23:10 - Alan Carr: Chatty Man 23:55 - The Shadow Line. TCM 07:55 - Across the Pacific. Film ’42 (PG) 09:30 - Day of the Evil Gun. Film ’68 (A) 11:05 Friendly Persuasion. Film ’56 (U) 13:20 - Key Largo. Film ’48

(A) 15:00 - Ride the High Country. Film ’62 (PG) 16:35 Johnny Eager. Film ’42 (A) 18:25 - Kelly’s Heroes. Film ’70 (A) 21:00 - Straight Time. Film ’78 (18) 22:50 - Splendor in the Grass. Film ’61 (15). MGM Movies 08:15 - Android. Film ’82 (15) 09:35 - 3 Ninjas. Film ’92 (PG) 11:10 - How to Beat the High Cost of Living. Film ’79 (AA) 12:50 - Foxfire Light 14:25 The Idolmaker (A) 16:20 Access Code. Film ’82 17:45 -

Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen. Film ’81 (A) 19:20 - I Love You... Don’t Touch Me! Film ’97 20:45 MGM’s Big Screen 21:00 - The Alamo. Film ’60 (U) 23:50 - Up the Creek. Film ’84 (15). GO Stars 06:20 - The Help 08:50 Battleship 11:00 - House 11:45 Zookeeper 13:30 - The Hobbit: An Unexpected Journey 16:15 Andrew Lloyd Weber’s: By Jeeves 18:40 - Alice in Wonderland 20:30 - Parks & Recreation 21:00 - Leaving Las Vegas 22:55 - Your Highness 00:35 - Happy Feet Two. Diva Universal 07:00 - Jane Doe: Til Death Do Us Part 08:30 - La Prima Legge Di Newton 08:50 - Strong Medicine 09:45 - Great Women 09:55 - Rex: A Cop’s Friend 10:45 - Wallflower Tango 10:55 - Quincy, M.E. 11:55 - Strong Medicine 12:55 - Rex: A Cop’s Friend 13:50 - Great Women 14:00 - JAG 15:40 - How to Keep Your Day Job 15:50 - JAG 16:45 - Great Women 17:00 Jane Doe: The Harder They Fall 18:37 - Great Women 18:50 Strong Medicine 19:50 - JAG 20:50 - Great Women 21:00 ER 22:50 - Great Women 23:00 - Law & Order. Iris 09:45 - Il grande colpo di surcouf. Film ’66 11:45 - Il fantasma dell’Opera. Film ’98 13:40 Amore formula 2. Film ’70 15:50 - Cuando calienta el sol... vamos alla playa. Film ’83 17:40 N’Gopp. Film 2002 19:210 - ATeam (TF) 20:05 - Hazzard (TF) 21:00 - L’ultima missione. Film 2007 23:10 - 36 quai des Orfèvres. Film 2004 01:15 Eloeventh Hour (TF). Discovery Channel 07:15 - American Chopper: Senior vs Junior: Change of Heart 08:10 - Extreme Fishing with Robson Green: The

Philippines 09:05 - Auction Hunters 09:30 - Auction Kings: Civil War Iron Knuckles 09:55 Ultimate Survival: Canadian Rockies 10:50 - How Do They Do It? 11:15 - How It’s Made 11:40 - Extreme Engineering: Rio De Janerio’s Power Island Project 12:35 - Fifth Gear 13:30 - Chop Shop: Angry Frog 14:25 - Wheeler Dealers: Audi Quattro 15:20 - Mythbusters: Hair of the Dog 16:15 - Auction Kings 16:45 - Baggage Battles 17:10 Extreme Fishing with Robson Green: Zimbabwe and Zambia 18:05 - Ultimate Survival: Shooting Survival 19:00 - How It’s Made 20:00 - Worlds Strangest: Vehicles 21:00 World’s Scariest...: Near Misses 22:00 - North America: Outlaws and Skeletons 23:00 - Guns: The Men Who Made Them. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - Suburgatory 11:30 Person of Interest 12:15 - Fringe 13:00 - Days of Our Lives 13:45 Enlightened 14:15 - Hollywood Buzz 14:30 - Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 - Private Practice 16:45 - Mike & Molly 17:10 - Top Gear 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Criminal Minds 20:00 - Glee 20:45 - Gossip Girl 21:30 - In Time 23:30 - Mike & Molly 23:55 - How I Met Your Mother 00:20 - 2 Broke Girls 00:45 - Whitney 01:10 - 30 Rock 01:35 - VEEP. Biography Channel

Billy the Exterminator: 10:00 Donnie Gets Dirty 10:30 Coffin of Deadly Reptiles. 11:00 - Hoarders: Vula # Lisa 12:00 Celebrity House Hunting: Janice Dickinson 12:30 - Monster In Laws: Mama’s Choke Hold 13:00 - Pawn Stars: Evel Genius 13:30 - Barter Kings: No Cash No Problem. Psychic Detectives: 14:00 - Hare Evidence 14:30 - A Voice from Beyond 15:00 - The Grove 15:30 - A Message from the Deep. Billy the Exterminator: 16:00 - Donnie Gets Dirty 16:30 - Coffin of Deadly Reptiles. 17:00 Celebrity House Hunting: Janice Dickinson 17:30 - Monster In Laws: Mama’s Choke Hold 18:00 - Hoarders: Vula # Lisa 19:00 - Pawn Stars: Evel Genius 19:30 - Barter Kings: No Cash No Problem 20:00 - Hoarders: Kathleen # Margree. Hardcore Pawn: 21:00 - Fool’s Gold 21:30 - Cash Kings. Shipping Wars: 22:00 - Double Down and Bean Town 22:30 - Cash for Tanks.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Fireman Sam 08:10 - Barney and Friends 08:40 - Pingu 08:45 - Baby Antonio’s Circus 08:50 - My Animal Family 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - Slim Pig 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 - Kipper 09:45 Igloo-Gloo 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 Barney and Friends 10:40 - Wobblyland 10:45 Jarmies 11:00 - Lots & Lots 11:15 - Oswald 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 Mio Mao 13:05 - Slim Pig 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 Fireman Sam 13:45 - Thomas and Friends 14:10 Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 Angelina Ballerina 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 - Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 - Tiny Planets 15:55 Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Fireman Sam 17:05 Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 - Slim Pig 17:40

- Baby Antonio’s Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Oswald 18:50 Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 Thomas and Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:25 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Bob the Builder 22:10 Thomas and Friends. Disney Channel 08:00 - Minnie’s Bow-Toons 08:05 - Mickey Mouse Clubhouse 08:30 - A.N.T. Farm 09:15 Jessie 10:05 - Good Luck Charlie 11:15 - Shake It Up 12:00 - Austin and Ally 12:45 - A.N.T. Farm 13:10 - Jessie 13:35 - Shake It Up 14:00 - Shake It Up 14:25 - Shake It Up 14:50 - Jessie 16:00 16 Wishes 17:30 - A.N.T. Farm 18:40 - Austin and Ally 19:50 - The Suite Life on Deck 20:15 Austin and Ally 20:40 - That’s So Raven 21:00 Jessie 21:25 - A.N.T. Farm 21:50 - Good Luck Charlie 22:10 - Wizards of Waverly Place.

07>00

NET News

09>00

Chit Chat

10>00

Sajf Flimkien (r)

11>30

Telebejg[ Simpati/i NET News Telebejg[ Simpati/i NET News Simpati/i Telebejg[ U/u[ NET News Sajf Flimkien NET News Flusek L-Istorja tal-Futbol Malti NET News Mitqlu Deheb NET News

13>00

14>00 14.05 14>35 15>00 15>05 16>00 17.00 18>00 18>15 19>45 20>30 21>00 21>30 21>35 23>00

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - World Championship Fencing 09:45 - IAAF World Challenge Athletics 10:45 -

IAAF World Challenge Athletics 11:45 - UEFA Champions League Football 12:15 - WATTS 13:00 - UEFA Europa League Football 13:30 - IAAF World Challenge Athletics 15:30 - WATTS 16:30 - Cycling 17:30 Cycling 18:30 - World Championship Fencing: Budapest, Hungary (live) 21:30 - IAAF World Challenge Athletics 22:30 - Eurosport Best Pairs Speedway. Eurosport 2 07:30 - Athletics 10:30 Armwrestling 11:00 - World

Championship Series Table Soccer 12:30 - WATTS 13:30 - Athletics 17:30 - EAA Meetings Athletics 19:00 Cycling 20:00 - Champions League World’s Strongest Man 21:00 - WATTS 22:00 - Fight Club. GO Sports 1 07:00 - Best of Football 201213 11:00 - PL World 11:30 Best of Football 2012-13 15:30 - Best of Rugby 2012-13 17:30 - Ligue 1 2013-14: Rd 1: The Ligue 1 Show 18:00 - ATP Masters 1000: Rogers Cup, Montreal: QF (live) 22:00 Barclays PL 2013-14: Preview of the Season 23:00 - Trans World Sport 00:00 - ATP Masters 1000: Rogers Cup, Montreal: QF (live). GO Sports 2 20:00 - 2013 PGA Championship: Day 2 (live) 01:00 Milan Channel. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Racetrack 09:00 - 2013 PGA Championship: Day 1 15:00 The Championships: Wimbledon 2013: Sabine Lisicki v Kaia Kanepi 16:30 Best of Football 2012-13 18:30 - Best of Rugby 2012-13 20:30 - Best of Football 2012-13 22:30 - The Championships:

Wimbledon 2013: Sloane Stephens v Marion Bartoli 01:00 - Best of Rugby 2012-13. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Racetrack 11:00 - 2013 PGA Championship: Day 1 17:00 The Championships: Wimbledon 2013: Sabine Lisicki v Kaia Kanepi 18:30 Best of Football 2012-13 20:30 - Best of Rugby 2012-13 22:30 - Best of Football 2012-13 00:30 - The Championships: Wimbledon 2013: Sloane Stephens v Marion Bartoli. Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga (r) 11:45 FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 13:05 - FA Cup (r) 15:00 2012 UIPM Pentathlon (r) 16:05 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 18:10 - FA Cup (r) 20:00 - The FA Community Shield: Preview Show 20:35 Bundesliga (r) 22:40 - 2012 UIPM Pentathlon (r) 23:45 FA Cup (r) 01:50 - Bundesliga: Preview (r). Melita Sports 2 12:00 - FA Cup (r) 14:05 -

Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:10 Bundesliga (r) 17:05 America's Cup (r) 19:10 Volleyball Champions League Magazine The Big Hit 19:40 FA Cup (r) 21:35 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights 21:55 - Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 00:30 - Bundesliga (r). Malta Stars 08:00 - Malta Handball Association (r) 09:20 - Melita GFA 1st Div. (r) 11:05 - BOV PL (r) 13:20 - MFA Futsal League (r) 14:45 - Malta Rugby Football Union (r) 16:20 - Malta Basketball Association (r) 17:45 - Malta Handball Association (r) 19:05 - Football Nurseries (r) 19:40 Melita GFA 1st Div. (r) 21:25 BOV PL (r) 23:40 - MFA Futsal League (r) 01:00 - Malta Rugby Football Union (r).


IN-NAZZJON Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

26 Klassifikati PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI Il-{amrun

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bilbit[a, dawl, ilma u toilet. Bilpermess Class B. ?emplu 77200983.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[

ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Tombla sheets

B’numri kbar u kuluri differenti. Set ta’ 8 u 10. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (bonnici printing press)– 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur etc u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpre ss.com

JIN{TIE:U Driver

BIL-karozza tieg[u biex iwassal mara tag[mel xi qadjiet meta jkollha b]onn. ?emplu 21663029 jew 99237003.

L-g[oti tad-demm m’g[andux vaganzi. Ag[ti d-demm illum


Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

27

Uffi/jali Maltin i[ejju g[all-ista;un li ;ej Matul dawn l-a[[ar jiem, kontin;ent Malti mag[mul minn 46 uffi/jal, attendew sessjonijiet ta’ ta[ri; kif ukoll seminar fil-belt ta’ Telki fl-Ungerija. Ilkontin;ent Malti kien stazzjonat filGlobal Football Park & Sporthotel, lukanda li hu propjetà tal-Federazzjoni tal-Futbol fl-Ungerija. Minn dawn is-46 uffi/jal, 34 minnhom huma uffi/jali talpartiti filwaqt li 12 minnhom huma osservaturi tar-referees. Din hi t-tieni sena konsekuttiva li dDipartiment tar-Referees f’Malta, flimkien mal-Asso/jazzjoni nazzjonali tar-referees Maltin, li qed jibag[tu lillmembri g[al ta[ri; barra minn Malta. Ilkonti;ent kien imexxi mid-Drettur tarreferees fi [dan l-MFA, Adrian Casha u l-Vi/i President tal-MFRA, Alexander Arena. Il-kontin;et Malti dam [amest ijiem f’din il-belt li hi madwar 20km ‘l bog[od mill-kapitali Budapest. Fl-ewwel jum ta’ dan il-kamp ta’ ta[ri; Casha tkellem dwar diversi su;;etti fosthom il-mod li bih i[ejju r-referees g[all-partiti. Aktar milli tkellem dwar l-aspett fi]iku, Casha tkellem dwar l-aspett mentali ta’ kif referee j[ejji g[al log[ba importanti.

Ir-referees li attendew seminar fl-Ungerija

Fis-settur lokali tar-referees sar titjib drastiku u dan kien rifless fin-numru ta’ impenji internazzjonali li kellhom dawn ir-referees matul dawn l-a[[ar 12-il xahar. Fl-a[[ar tad-diskors tieg[u Casha wassal il-messa;; tal-President tal-MFA, Norman Darmanin Demajo u s-CEO Bjorn Vassallo. Dawn tal-a[[ar awguraw li dan is-seminar ikun g[al darba o[ra su//ess b[alma fil-fatt kien

FUTBOL

dak ta’ sena ilu. Pre]enti g[al dan is-seminar kien hemm ukoll instructor tal-FIFA, Steve Bennett, persuna li sena ilu kien di;à ta lezzjonijiet lir-referees Maltin. Barra minn hekk, waqt dan is-seminar kien hemm ukoll Viktor Kassai, referee Ungeri] rinomat madwar id-dinja. Minn na[a tieg[u Bennett wera diversi filmati lil dawk kollha pre]enti, filmati li

spejgaw sew ir-regoli tal-log[ba talfutbol fid-dettall. Fost su;;etti li ;ew diskussi kien hemm ir-regola talhandball, il-mod kif bih ir-referees iridu jippo]izzjonaw ru[hom waqt il-log[ob u l-mod kif bih jikkontrollaw xi in/identi fil-grawnd. Mil-lat fi]iku l-kow/ Ronald Zammit mexxa sessjonijiet ta’ ta[ri; fuq spazju ta’ [amest ijiem fil-lukanda stess.

FUTBOL

Il-Papa tesserat ma’ klabb Ar;entin PSG g[andhom potenzjal Dan l a[[ar ;ie ]velat li Papa Fran;isku j[allas tessera ta biex jirb[u /-Champions League klabb ta San Lorenzo klabb Ar;entin tal futbol F kummenti ’

’ , . ’ li ta l-Vi/i President ta’ dan il-klabb, Marcelo Tinelli qal li minkejja li issa l-Papa g[andu [afna impenji dan xorta wa[da se jibqa’ jsegwi lil dan il-klabb tant g[al qalbu. Jorge Mario Bergoglio, eks Isqof fil-belt ta’ Buenos Aires kien in[atar Papa f’Marzu li g[adda wara Benedittu XVI. “Il-pagament ta’ Jorge dejjem kien wie[ed fil-[in u minkejja li minn Marzu li g[dda l-impenji li g[andu ]diedu bit-tripplu dan baqa’ puntwali fil-[lasijiet tieg[u. A[na onorati li g[andna lilu b[ala partitarju tag[na,” qal Tinelli. Il-klabb ta’ San Lorenzo twaqqaf fl-1908 u ironikament kien qassis li beda dan il-klabb. Ta’ min jiftakar li Papa Fran;isku se jkun pre]enti g[al log[ba ta’ [biberija bejn lItalja u l-Ar;entina, log[ba li se tintlag[ab fl-14 ta’ Awwissu fl-Olimpico ta’ Ruma.

Il-kow/ ta’ PSG Laurent Blanc qal li t-tim tieg[u g[andu potenzjal bi]]ejed biex jirba[ i/Champions League. Blanc in[atar b[ala kow/ xahar ilu meta dan [a post Carlo Ancelotti li ng[aqad ma’ Real Madrid. Sa mill-2011 PSG nefqu madwar 300 miljun ewro fuq players ;odda u dawn, sta;un ilu, saru champions ta’ Franza g[all-ewwel darba sa mill-1994. Filwaqt li sta;un ilu akkwistaw players ta’ kalibru b[alma huma Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva u Ezequiel Lavezzi filwaqt li fla[[ar ;img[at dawn komplew jonfqu u xtraw lil Marquinhos ming[and Roma u fuq kollox lil Edinson Cavani ta’ Napoli. Dan tal-a[[ar,

sta;un ilu spi//a b[ala l-aqwa skorer tas-Serie A. “PSG jistg[u jwettqu sorpri]a b[alma kienu g[amlu Chelsea sena ilu. {add ma kien stenna li Chelsea kienu se jaslu sal-finali, spe/jalment wara li kienu ke//ew lil Villas-Boas. Kompetizzjoni b[alma hi /-Champions League hi kompetizzjoni fejn [afna jiddependi fuq kif titlag[lek il-polza, il-forma tat-tim dak il-[in u anke l-fortuna,” qal Blanc. Illum PSG jibdew jiddefendu t-titlu li reb[u sta;un ilu meta jilag[bu barra minn darhom kontra Montpellier. Hu mifhum li l-attakkant Cavani mhux se jibda mal-ewwel 11 min[abba li mhuwiex f’kundizzjoni tajba g[al log[ob.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

28 Sport LA LIGA

Il-Programm kollu talIs-Sibt 17 ta’ Awwissu

Almería v Villarreal Barcelona v Levante Celta de Vigo v Espanyol Osasuna v Granada Rayo Vallecano v Elche Real Madrid v Real Betis Real Sociedad v Getafe Real Valladolid v Athletic Club Sevilla v Atlético Madrid Valencia v Málaga

Is-Sibt 24 ta’ Awwissu

Athletic Club v Osasuna Atlético Madrid v Rayo Vallecano Elche v Real Sociedad Espanyol v Valencia Getafe v Almería Granada v Real Madrid Levante v Sevilla Málaga v Barcelona Real Betis v Celta de Vigo Villarreal v Real Valladolid

Is-Sibt 31 ta’ Awwissu

Almería v Elche Celta de Vigo v Granada Espanyol v Real Betis Osasuna v Villarreal Rayo Vallecano v Levante Real Madrid v Athletic Club Real Sociedad v Atl. Madrid Real Valladolid v Getafe Sevilla v Málaga Valencia v Barcelona

Is-Sibt 14 ta’ Settembru

Athletic Club v Celta de Vigo Atlético Madrid v Almería Barcelona v Sevilla Elche v Real Valladolid Getafe v Osasuna Granada v Espanyol Levante v Real Sociedad Málaga v Rayo Vallecano Real Betis v Valencia Villarreal v Real Madrid

Is-Sibt 21 ta’ Settembru

Almería v Levante Celta de Vigo v Villarreal Espanyol v Athletic Club Osasuna v Elche Rayo Vallecano v Barcelona

Real Betis v Granada Real Madrid v Getafe Real Sociedad v Málaga Real Valladolid v Atl. Madrid Valencia v Sevilla

It-Tlieta 24 ta’ Awwissu

Athletic Club v Real Betis Atlético Madrid v Osasuna Barcelona v Real Sociedad Elche v Real Madrid Getafe v Celta de Vigo Granada v Valencia Levante v Real Valladolid Málaga v Almería Sevilla v Rayo Vallecano Villarreal v Espanyol

Is-Sibt 28 ta’ Settembru

Almería v Barcelona Celta de Vigo v Elche Espanyol v Getafe Granada v Athletic Club Osasuna v Levante Real Betis v Villarreal Real Madrid v Atlético Madrid Real Sociedad v Sevilla Real Valladolid v Málaga Valencia v Rayo Vallecano

Is-Sibt 5 ta’ Ottubru

Athletic Club v Valencia Atl. Madrid v Celta de Vigo Barcelona v Real Valladolid Elche v Espanyol Getafe v Real Betis Levante v Real Madrid Málaga v Osasuna Rayo Vallecano v R. Sociedad Sevilla v Almería Villarreal v Granada

Is-Sibt 19 ta’ Ottubru

Almería v Rayo Vallecano Athletic Club v Villarreal Celta de Vigo v Levante Espanyol v Atlético Madrid Granada v Getafe Osasuna v Barcelona Real Betis v Elche Real Madrid v Málaga Real Valladolid v Sevilla Valencia v Real Sociedad

Is-Sibt 26 ta’ Ottubru

Atlético Madrid v Real Betis Barcelona v Real Madrid Elche v Granada Getafe v Athletic Club Levante v Espanyol Málaga v Celta de Vigo Rayo Vallecano v Real Valladolid Real Sociedad v Almería Sevilla v Osasuna Villarreal v Valencia

It-Tlieta 29 ta’ Ottubru

Athletic Club v Elche Celta de Vigo v Barcelona Espanyol v Málaga Granada v Atlético Madrid Osasuna v Rayo Vallecano Real Betis v Levante Real Madrid v Sevilla Real Valladolid v R. Sociedad Valencia v Almería Villarreal v Getafe

Is-Sibt 2 ta’ Novembru

Almería v Real Valladolid Atlético Madrid v Athletic Club Barcelona v Espanyol Elche v Villarreal Getafe v Valencia Levante v Granada Málaga v Real Betis Rayo Vallecano v Real Madrid Real Sociedad v Osasuna Sevilla v Celta de Vigo

Il-{add 10 ta’ Novembru

Athletic Club v Levante Celta de Vigo v Rayo Vallecano Espanyol v Sevilla Getafe v Elche Granada v Málaga Osasuna v Almería Real Betis v Barcelona Real Madrid v Real Sociedad Valencia v Real Valladolid Villarreal v Atlético Madrid

Il-{add 24 ta’ Novembru Almería v Real Madrid Atlético Madrid v Getafe Barcelona v Granada Elche v Valencia

Cristiano Ronaldo ta’ Real Madrid hu mistenni jer;a’ jkun wie[ed mill-protagonisti assoluti tal-kampjonat

Levante v Villarreal Málaga v Athletic Club Rayo Vallecano v Espanyol Real Sociedad v Celta de Vigo Real Valladolid v Osasuna Sevilla v Real Betis

Il-{add l-1 ta’ Di/embru

Athletic Club v Barcelona Celta de Vigo v Almería Elche v Atlético Madrid Espanyol v Real Sociedad Getafe v Levante Granada v Sevilla Real Betis v Rayo Vallecano Real Madrid v Real Valladolid Valencia v Osasuna Villarreal v Málaga

Is-Sibt 15 ta’ Di/embru

Almería v Espanyol Atlético Madrid v Valencia Barcelona v Villarreal Levante v Elche Málaga v Getafe Osasuna v Real Madrid Rayo Vallecano v Granada Real Sociedad v Real Betis R. Valladolid v Celta de Vigo Sevilla v Athletic Club

Il-{add 22 ta’ Di/embru

Ath. Club v Rayo Vallecano Atlético Madrid v Levante Celta de Vigo v Osasuna Elche v Málaga Espanyol v Real Valladolid Getafe v Barcelona Granada v Real Sociedad Real Betis v Almería Valencia v Real Madrid Villarreal v Sevilla

Il-{add 5 ta’ Jannar Real se jkunu qed jippruvaw jinsew id-di]appunt ta’ sta;un ilu. Din is-sena dawn se jkunu mmexxija minn Carlo Ancelotti li [a post José Mourinho

Almería v Granada Barcelona v Elche

Málaga v Atlético Madrid Osasuna v Espanyol Rayo Vallecano v Villarreal Real Madrid v Celta de Vigo Real Sociedad v Athletic Club Real Valladolid v Real Betis Sevilla v Getafe Valencia v Levante

Il-{add 12 ta’ Jannar

Athletic Club v Almería Atlético Madrid v Barcelona Celta de Vigo v Valencia Elche v Sevilla Espanyol v Real Madrid Getafe v Rayo Vallecano Granada v Real Valladolid Levante v Málaga Real Betis v Osasuna Villarreal v Real Sociedad

Il-{add 19 ta’ Jannar

Athletic Club v Real Valladolid Atlético Madrid v Sevilla Elche v Rayo Vallecano Espanyol v Celta de Vigo Getafe v Real Sociedad Granada v Osasuna Levante v Barcelona Málaga v Valencia Real Betis v Real Madrid Villarreal v Almería

Il-{add 26 ta’ Jannar

Almería v Getafe Barcelona v Málaga Celta de Vigo v Real Betis Osasuna v Athletic Club Rayo Vallecano v Atl. Madrid Real Madrid v Granada Real Sociedad v Elche Real Valladolid v Villarreal Sevilla v Levante Valencia v Espanyol


IN-NAZZJON Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

Sport 29

kampjonat Spanjol Il-{add 2 ta’ Frar

Athletic Club v Real Madrid Atlético Madrid v R. Sociedad Barcelona v Valencia Elche v Almería Getafe v Real Valladolid Granada v Celta de Vigo Levante v Rayo Vallecano Málaga v Sevilla Real Betis v Espanyol Villarreal v Osasuna

Il-{add 9 ta’ Frar

Almería v Atlético Madrid Celta de Vigo v Athletic Club Espanyol v Granada Osasuna v Getafe Rayo Vallecano v Málaga Real Madrid v Villarreal Real Sociedad v Levante Real Valladolid v Elche Sevilla v Barcelona Valencia v Real Betis

Il-{add 16 ta’ Frar

Athletic Club v Espanyol Atl. Madrid v Real Valladolid Barcelona v Rayo Vallecano Elche v Osasuna Getafe v Real Madrid Granada v Real Betis Levante v Almería Málaga v Real Sociedad Sevilla v Valencia Villarreal v Celta de Vigo

Il-{add 23 ta’ Frar

Almería v Málaga Celta de Vigo v Getafe Espanyol v Villarreal Osasuna v Atlético Madrid Rayo Vallecano v Sevilla Real Betis v Athletic Club Real Madrid v Elche Real Sociedad v Barcelona

Din is-sena Barcelona se jkunu ta[t it-tmexxija tal-kow/ il-;did Gerardo Martino li se jkun qed jie[u post Tito Vilanova

Real Valladolid v Levante Valencia v Granada

Il-{add 2 ta’ Marzu

Athletic Club v Granada Atlético Madrid v Real Madrid Barcelona v Almería Elche v Celta de Vigo Getafe v Espanyol Levante v Osasuna Málaga v Real Valladolid

Rayo Vallecano v Valencia Sevilla v Real Sociedad Villarreal v Real Betis

Rayo Vallecano v Osasuna R. Sociedad v Real Valladolid Sevilla v Real Madrid

Real Valladolid v Real Madrid Sevilla v Granada

Il-{add 9 ta’ Marzu

Il-{add 30 ta’ Marzu

Athletic Club v Sevilla Celta de Vigo v R. Valladolid Elche v Levante Espanyol v Almería Getafe v Málaga Granada v Rayo Vallecano Real Betis v Real Sociedad Real Madrid v Osasuna Valencia v Atlético Madrid Villarreal v Barcelona

Almería v Sevilla Celta de Vigo v Atl. Madrid Espanyol v Elche Granada v Villarreal Osasuna v Málaga Real Betis v Getafe Real Madrid v Levante R. Sociedad v Rayo Vallecano Real Valladolid v Barcelona Valencia v Athletic Club

Il-{add 16 ta’ Marzu

Atlético Madrid v Espanyol Barcelona v Osasuna Elche v Real Betis Getafe v Granada Levante v Celta de Vigo Málaga v Real Madrid Rayo Vallecano v Almería Real Sociedad v Valencia Sevilla v Real Valladolid Villarreal v Athletic Club

Il-{add 23 ta’ Marzu

Almería v Real Sociedad Athletic Club v Getafe Celta de Vigo v Málaga Espanyol v Levante Granada v Elche Osasuna v Sevilla Real Betis v Atlético Madrid Real Madrid v Barcelona Real Valladolid v Rayo Vallecano Valencia v Villarreal

L-Erbg[a 26 ta’ Marzu

Lionel Messi sta;un ilu skurja total ta‘ 46 gowl fil-kampjonat u din is-sena se jer;a’ jkun l-akbar theddida g[all-avversarji

Almería v Valencia Atlético Madrid v Granada Barcelona v Celta de Vigo Elche v Athletic Club Getafe v Villarreal Levante v Real Betis Málaga v Espanyol

Athletic Club v Atl. Madrid Celta de Vigo v Sevilla Espanyol v Barcelona Granada v Levante Osasuna v Real Sociedad Real Betis v Málaga Real Madrid v Rayo Vallecano Real Valladolid v Almería Valencia v Getafe Villarreal v Elche

Il-{add 6 ta’ April

Almería v Osasuna Atlético Madrid v Villarreal Barcelona v Real Betis Elche v Getafe Levante v Athletic Club Málaga v Granada Rayo Vallecano v Celta de Vigo Real Sociedad v Real Madrid Real Valladolid v Valencia Sevilla v Espanyol

Il-{add 13 ta’ April

Athletic Club v Málaga Celta de Vigo v Real Sociedad Espanyol v Rayo Vallecano Getafe v Atlético Madrid Granada v Barcelona Osasuna v Real Valladolid Real Betis v Sevilla Real Madrid v Almería Valencia v Elche Villarreal v Levante

Il-{add 20 ta’ April

Almería v Celta de Vigo Atlético Madrid v Elche Barcelona v Athletic Club Levante v Getafe Málaga v Villarreal Osasuna v Valencia Rayo Vallecano v Real Betis Real Sociedad v Espanyol

Il-{add 27 ta’ April

Il-{add 4 ta’ Mejju

Almería v Real Betis Barcelona v Getafe Levante v Atlético Madrid Málaga v Elche Osasuna v Celta de Vigo Rayo Vallecano v Athletic Club Real Madrid v Valencia Real Sociedad v Granada Real Valladolid v Espanyol Sevilla v Villarreal

Il-{add 11 ta’ Mejju

Athletic Club v Real Sociedad Atlético Madrid v Málaga Celta de Vigo v Real Madrid Elche v Barcelona Espanyol v Osasuna Getafe v Sevilla Granada v Almería Levante v Valencia Real Betis v Real Valladolid Villarreal v Rayo Vallecano

Il-{add 18 ta’ Mejju

Almería v Athletic Club Barcelona v Atlético Madrid Málaga v Levante Osasuna v Real Betis Rayo Vallecano v Getafe Real Madrid v Espanyol Real Sociedad v Villarreal Real Valladolid v Granada Sevilla v Elche Valencia v Celta de Vigo


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

30 Sport TRASFERIMENTI

Suarez ma jridx jitlaq lil Liverpool bi ;lied

FUTBOL

Didier Drogba lura fl-iskwadra nazzjonali L-attakkant tal-Ivory Coast Didier Drogba (fir-ritratt) re;a’ kiseb post fit-tim nazzjonali wara li g[amel ]mien barra mittim. Drogba se jkun qed jifforma parti mit-tim li se jilg[ab partita ta’ [biberija kontra l-Messiku, partita li se tintlag[ab nhar l-Erbg[a li ;ej fl-Istati Uniti. L-a[[ar darba li l-eks player ta’ Chelsea kien f’Jannar li g[adda meta dakinhar l-Ivory Coast [a sehem fit-Tazza tanNazzjonijiet Afrikani. L-Ivory Coast kien eliminat minn Ni;erja, pajji] li eventwalment reba[ il-kompetizzjoni. Drogba ma [ax sehem fil-partiti tar-rawnd ta’ kwalifikazzjoni tat-Tazza tad-Dinja li ntlag[bu f’Marzu u f’:unju li g[adda. Il-kow/ nazzjonali Sabri Lamouchi sejja[ g[allewwel darba fit-tim lil ]ew; players, Zoro Cyriac Gohi Bi ta’ Anderlecht u lil Bobley Anderson ta’ Malaga.

L-attakkant ta’ Liverpool Luis Suarez qal li jrid jitlaq lil Liverpool u jixtieq li jintla[aq ftehim bejn i]]ew; na[at biex dan imur ma’ klabb ie[or. L-Erbg[a Suarez sostna li jrid jitlaq lil Liverpool biex jilg[ab ma’ klabb li jilg[ab fi/Champions League u akku]a lid-diri;enti tarReds li mhux qed jirrispettaw dak li hemm fil-kuntratt. Skont rapporti fil;urnali hemm klawsola filkuntratt li tg[id li jekk Liverpool ma jikkwalifikawx g[a/-Champions League u jkun hemm klabb li joffri aktar minn 40 miljun lira sterlina g[al Suarez dan g[andu dritt jitlaq imma mid-dehra Liverpool, anke jekk kellhom offerta ta’ dan lammont ming[and Arsenal, mhux lesti jbieg[u lillattakkant mill-Urugwaj. F’kummenti li ta Suarez qal li ma jridx jie[u azzjoni legali kontra l-klabb g[ax irid li j[alli lil dan il-klabb fuq nota po]ittiva.

BERNARD - Shakhtar Donetsk [abbru li akkwistaw lill-player offensiv Bra]iljan Bernard. Dan tal-a[[ar iffirma kuntratt ta’ [ames snin u Shakhtar se j[allsu lil Atletico Mineiro s-somma ta’ madwar 25 miljun ewro. Bernard, player li g[andu 21 sena kien parti mit-tim ta’ Atletico li ri/entament reba[ il-Copa Libertadores u barra minn hekk kien jifforma parti mit-tim nazzjonali li reba[ itTazza talKonfederazzjonijiet. LISANDRO – L-attakkant Ar;entin Lisandro Lopez [alla lil Lyon u ng[aqad malklabb mill-Qatar Al Gharafa. Al Gharafa ma ]velawx issomma li nefqu g[al dan leks palyer ta’ Porto. IVANOV – Id-difensur Bulgaru Ivan Ivanov ing[aqad ma/-champions talI]vizzera Basel ming[and Partizan Belgrade. Ivanov iffirma kuntratt ta’ tliet snin u g[andu g[a]la biex fi tmiem dawn it-tilet snin i;edded dan il-kuntratt b’sena o[ra. Ivanov lag[ab total

ta’ 35 partita mat-tim nazzjonali Bulgaru. Ta’ min jinnota li dan il-player mhux se jkun jista’ jilg[ab fil-playoffs ta/-Champions League ma’ Basel min[abba li di;à lag[ab ma’ Partizan. PARK JI-SUNG – Il-midfieldet ta’ QPR Park-Ji-Sung se j[alli lit-tim Ingli] biex jing[aqad b’self ma’ PSV Eindhoven. G[al Ji-Sung din se tkun it-tieni darba fil-karriera tieg[u li dan se jkun qed jilg[ab ma’ PSV. Hu kien [alla lil PSV fl-2005 biex jing[aqad ma’ Man Utd. McCLEAN- Il-winger internazzjonali tal-Irlanda James McLean ing[aqad ma’ Wigan ming[and Sunderland. McLean iffirma kuntratt ta’ tliet snin ma’ Wigan. Dan hu l-10 akkwist li g[andu Wigan minn meta dawn ;ew relegati f’The Championship. Jista’ jag[ti l-ka] li McLean jiddebutta bil-flokk ta’ Wigan proprju nhar il-{add li ;ej meta Qigan jilag[bu kontra /champions Ingli]i Mna Utd f’dik li se tkun il-finali talCommunity Shield.

AR:ENTINA

Boca jibdew b’reb[a kontroversjali Boca Juniors bdew limpenji tag[hom fil-kampjonat b’reb[a kontroversjali ta’ 2-1 fuq Belgrano. Dawn tal-a[[ar kellhom ]ew; gowls m[assra u ;ew m/a[[da minn diversi penalties /ari. Kienu fil-fatt Belgrano li marru fil-vanta;; b’gowl ta’ Sebastian Carrera li sab ix-xibka wara seba’ minuti imma l-eks player internazzjonali tal-Ar;entina Riquelme ;ab id-draw erba’ minuti wara minn penalty. Fis-16-il minuta Belgrano kellhom l-ewwel gowl im[assar u dan kien gowl ta’ Jorge Velasquez. Ironikament, l-istess player kellu gowl ie[or im[assar wara erba’ minuti u dan ;ab mieg[u pretesti kbar. L-awtur tal-ewwel gowl ta’ Belgrano, Carrera deher jitwaqqa’ fil-kaxxa imma minkejja dan ir-referee ordna biex titkompla l-partita. Ftit minuti wara l-istess Belgrano pprotestaw g[al penalty meta avversarju deher imiss il-ballun b’idu fil-kaxxa. Hekk kif kollox beda ;ej [a]in g[al Belgrano Boca skurjaw il-gowl tar-reb[a. Kien Daniel Diaz li skurja lgowl de/i]iv li ta t-tliet punti lit-tim tieg[u.

Din hi xena mhux tas-soltu bejn player, li f’dan il-ka] hu l-winger ta’ Real Madrid Cristiano Ronaldo u partitarju jitg[annqu f’nofs ta’ grawnd. Dan se[[ kmieni l-{amis filg[odu waqt il-partita ta’ [biberija bejn Real Madrid u Chelsea, partita li ntemmet 3-1 favur l-Ispanjoli. L-istess Ronaldo skurja ]ew; gowls mit-tlieta li skurjaw Real. :eneralment, meta partitarju jaqbe] fil-grawnds malajr jin;arr ’il barra mill-membri tas-sigurtà i]da donnhom dawn g[alqu g[ajn wa[da u [allew lil dan il-partitarju jiltaqa` mal-idolu tieg[u (Ritratt> Reuters)


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

Sport 31 FUTBOL LOKALI

Vittoriosa jridu jsalvaw posthom fil-Premier Vittoriosa Stars iridu jsalvaw posthom filkampjonat BOV Premier. Dan qalu l-President Erskine Vella waqt konferenza tala[barijiet li saret il-{amis filg[odu fejn waqtha ;ew ippre]entati l-akkwisti l;odda. Fl-ista;un li g[adda Vittoriosa spi//aw b[ala runners-up tal-Ewwel Divi]joni. Dan l-ista;un it-tim se jkun immexxi g[al darba o[ra minn Olvier Spiteri li se jkun meg[jun minn Jean Pual Desira li hu wkoll kow/ tattim ta’ ta[t id-19-il sena kif ukoll minn Alex Camilleri li hu kow/ tal-goalkeepers. Minbarra li dawn akkwistaw players ;odda rnexxielhom ukoll i]ommu ]ew; players li sta;un ilu kienu importanti ferm g[attim, il-Bra]iljani Ramon dos Santos u Marcelo Periera. Vittoriosa akkwistaw ]ew; players o[ra barranin, il-

midfielder Bra]iljan Marcio Teruel u l-midfielder Kolombjan Oscar Dario Guerrero Alvarado. Teruel lag[ab fit-Tieni u fit-Tielet divi]joni talkampjonat Bra]iljan kif ukoll fl-El Salvador. Sta;un ilu dan lag[ab ma’ Jagodina tasSerbja. Fuq in-na[a l-o[ra Oscar Guerrero lag[ab kemm fil-Kolombja, fl-Ar;entina u anke fl-Armenja u fl-I]real. B[ala players lokali Vittoriosa akkwistaw lil Clive Spiteri ming[and Pietà u lil Ryan Mifsud ta’ Marsaxlokk. Gilbert Martin u Michael Camilleri se jkunu qeg[din ma’ Vittoriosa b’self ming[and Fgura Utd u B’Kara rispettivament. G[al darba o[ra, fl-ista;un li ;ej ittewmin Samir u Siraj Arab se jkunu ma’ Vittoriosa b’self ming[and Valletta. Il-President Vella qal li lpromozzjoni li kiseb it-tim tieg[u waslet sena qabel ma

Ilbiera[ Vittoriosa ppre]entaw l-akkwisti l-;odda g[all-ista;un li ;ej (Ritratt> Charles Callus)

kienet ippjanata u dan jawgura tajjeb g[all-futur. “G[all-kuntrarju ta’ tliet snin ilu dan it-tim hu bba]at fuq tim li kiseb il-promozzjoni,” qal Vella. Dan tal-a[[ar

ATLETIKA

Atleti po]ittiv g[ad-doping sospi]i g[al erba’ snin Fil-jiem li ;ejjin il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Atletika (IAAF) mistennija t[abbar li dawk l-atleti li jinstabu po]ittivi g[ad-doping se jibdew ikunu sospi]i g[al erba’ snin minflok sentejn. Fil-passat dawk l-atleti li kienu jinstabu po]ittivi g[ad-doping kienu jkunu sospi]i g[al erba’ snin imma kien hemm bdil fil-pieni.

B[alissa d-doping hu t-tema prin/ipali wara li spritners ta’ fama mondjali b[alma huma Tyson Gay u Asafa Powell it-tnejn li huma nstabu po]ittiv g[ad-doping. Din kienet a[bar li xxukkjat lil [afna, spe/jalment min[abba li dawn it-tnejn kienu w[ud mill-aqwa atleti li kienu se jikkompetu fil-kampjonati mondjali tal-atletika li jibdew g[ada.

PARTITI TA' {BIBERIJI

Zaha lura fl-iskwadra Ingli]a Il-winger il-;did ta' Man Utd Wilfried Zaha (fir-ritratt) re;a' kiseb post fit-tim nazzjonali Ingli] u dan se jkun qed jifforma parti mit-tim li se jilg[ab partita ta' [biberija kontra l-Iskozja. Din il-log[ba se ssir fl-14 ta' Awwissu u se tiintlag[ab fil-grawnd ta' Wembley. L-uniku darba li Zaha lag[ab mal-Ingli]i kien meta kien da[al b[ala sostitut fl-a[[ar seba' minuta f'log[ba kontra l-i}vezja. Waqt il-preseason ma/champions Ingli]i, l-eks player ta' Crystal Palace impressjona u kien g[alhekk li l-kow/ nazzjonali Roy Hodgson sejja[lu fit-tim. Matul l-ista;un li g[adda Zaha kien wie[ed mill-aktar players strumentali ta' Crystal Palace, tim li ;ie promoss fil-Premier. Player li ;ie msejja[ g[all-ewwel darba fl-iskwadra hu Rickie Lambert, attakkant ta' Southampton. Minkejja li l-attakkant ta' Man Utd, Wayne Rooney ilu ma

jilg[ab minn Mejju li g[adda dan xorta ;ie msejja[ biex jifforma parti mill-iskwadra. La[[ar darba li l-iSkozja lag[bet kontra l-Ingilterra kien fl-1999. Isejja[ skwadra b'sa[[itha Il-kow/ nazzjonali tal-

:ermanja Joachim Low sejja[ skwadra b'sa[[itha g[al log[ba ta' [biberija kontra l-Paragwaj. Ri/entament it-tim nazzjonali :ermani] lag[ab xi partiti flIstati Uniti imma l-iskwadra li kien hemm fl-Istati Uniti kellha numru kbir ta' players titulari nieqsa.

Din id-darba t-tim :ermani] se jkun qed jilqa' lura players ta' Bayern Munich u Borussia Dortmund, players li kienu impenjati fil-finali ta/Champions League f'Mejju li g[adda. Loew qal li minn issa 'l quddiem tibda fa]i importanti g[al dan it-tim li se jkun qed jimmira li sena o[ra jirba[ itTazza tad-Dinja fil-Bra]il. Ta min jinnota li Bastian Schweinsteiger, Mario Goetze u Toni Kroos se jitilfu din illog[ba. L-ewwel tnejn huma imwe;;g[in filwaqt li Kroos qed jistenna li jkollu tifel. Loew sejja[ lil Mario Gomez, player li dan l-a[[ar iffirma ma' Fiorentina u lill-attakkant ta' Lazio Miroslav Klose. Il-:ermanja jinsabu filqu//ata f'dik li hi klassifika talgrupp tar-rawnd ta' kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja. Dawn g[andhom [ames punti vanta;; fuq lAwstrija.

kompla billi qal li l-g[an prin/ipali tat-tim se jkun li jsalva postu fil-Premier. Minn na[a tieg[u l-kow/ Spiteri qal li kemm hu kif ukoll id-diri;enti u l-players

jafu li l-ista;un li ;ej se jkun wie[ed diffi/li imma fl-istess [in hu fidu/ju] li l-g[an se jintla[aq, spe/jalment jekk ilplayers juru l-istess grinta li wrew fl-ista;un li g[adda.

Saha jirtira mill-futbol L-eks player internazzjonali ta’ Franza Louis Saha [abbar li se jirtira mill-futbol. Saha ]vela dan proprju fil-jum li g[alaq 35 sena. Saha beda l-karriera tieg[u ma’ Metz filwaqt li fl-Ingilterra lag[ab ma’ diversi klabbs fosthom Newcastle, Fulham, Man Utd, Everton, Tottenham u Sunderland. Ri/entament Saha kien mal-tim tal-belt kapitali Taljana, Lazio. Intant, id-difensur ta’ Man Utd Nemanja Vidic qal li jinsab fidu/ju] li se jil[aq jirkupra g[all-bidu tal-ista;un. L-a[[ar darba li Vidic lag[ab ma’ Man Utd kien fit-12 ta’ Mejju u dan g[amel ritorn g[al log[ob f’partita ta’ [biberija bejn Man Utd u AIK. Il-log[ba bejn Man Utd u AIK intemmet fi draw ta’ 1-1. Vidic se jitlef il-log[ba ta’ nhar il-{add li ;ej, finali talCommunity Shield kontra Wigan imma qed jittama li jil[aq jirkupra g[al log[ba kontra Swansea fis-17 ta’ Awwissu.

Ri]ultati Europa League Zilina v Rijeka A. Giurgiu v Trencin Dila Gori v H. Split R. Kazan v Randers Met. Donetsk v Kukesi M. Haifa v Ventspils M. Orhei v S. Etienne Gefle v Karabakh H. Gan v Estoril H. Tel Aviv v Pandurii K. Krasnodar v Motherwell L. Poznan v Z. Vilnius Bursaspor v Vojvodina Differdang03 v Tromso Zurich v Liberec Thun v Hacken Malmo v Swansea Stromsgodset v Jablonec Trabzonspor v D. Minsk Vitesse v P. Ploiesti Stuttgart v B. Plovdiv M. Podgorica v Sevilla R. Wien v A. Tripolis Red Star v Chernomorets S. Liege v Xanthi Brugge v S. Wroclaw Udinese v Siroki Brijeg

I Leg

1-2 3-1 1-0 2-1 0-2 0-0 0-3 0-1 0-0 1-1 2-0 0-1 2-2 0-1 1-2 2-1 0-4 1-2 1-0 1-1 1-1 0-3 1-1 1-3 2-1 0-1 3-1

II Leg

Agg

1-1 2-2 1-0 2-0 1-0 3-0 0-3 0-2 0-1 1-2 1-0 2-1 0-3 1-0 1-2 1-0 0-0 1-3 0-0 1-2 0-0 1-6 3-1 0-0 2-1 3-3 4-0

1-1 1-9 4-2 1-3 4-2 3-4 7-1

2-3 5-3 2-0 4-1 1-2 3-0 0-6 0-3 0-1 2-3 3-0 2-2 2-5 3-4 pen 2-4 3-1 0-4 2-5 1-0 2-3


Il-:img[a, 9 ta’ Awwissu, 2013

32 Lokali

Il-Gvern Laburista, meta kien fl-oppo]izzjoni kien kritika dan il-pro;ett, imma issa li hu fil-Gvern dawwar il-ver]joni u a//etta dan il-pro;ett ming[ajr tibdil (Ritratt> Martin Agius)

Il-pro;ett tat-Teatru Rjal hu rikonoxximent lejn il-komunità artistika It-twettiq tal-pro;ett ta’ Teatru Rjal hu rikonoxximent lejn il-komunià artistika li ta[dem u tistinka biex ilkultura u l-arti Maltija tistag[na u tissa[[a[. Dan qalu Francis Zammit Dimech, il-Kelliem tal-Oppo]izzjoni g[allKultura u l-Komunikazzjoni f’intervista b’reazzjoni g[all-inawgurazzjoni ta’ Pjazza Teatru Rjal li saret ilbiera[ filg[axija. Id-Deputat Nazzjonalista sa[aq li hu ta’ sodisfazzjon kbir li dan il-pro;ett bil-firma tal-arkitett famu] Renzo Piano, im[ejji u mwettaq mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, sa fl-a[[ar sar realtà. Hu qal li l-iskop ta’ dan it-teatru

miftu[ hu li joffri spazju ;did g[allperforming arts minn kumpaniji Maltin. Francis Zammit Dimech awgura li dan is-sit, li hu mg[ammar fost o[rajn b’fa/ilitajiet moderni ta’ akustika, jintu]a regolarment mill-artisti Maltin. Il-Kelliem tal-Oppo]izzjoni dwar ilKultura u l-Komunikazzjoni stqarr li dan il-pro;ett jorbot mal-[olqa li kienet im[ejjija bejn it-Teatru Rjal u /-?entru tal-Kreattività Kavallier San :akbu. Jorbot ukoll ma’ dak li jrid jitwettaq u dak li qed ikun ippjanat g[ar-ri;enerazzjoni tal-Belt Valletta, li se tkun il-Belt Kulturali Ewropea fl2018. “Dan hu messa;; ta’ awgurju, ta’

sodisfazzjon u fuq kollox ta’ rikonoxximent lejn il-komunità artistika li ta[dem qatig[ biex to[ro; produzzjonijiet artisti/i ta’ kalibru”, sostna Francis Zammit Dimech. Mistoqsi jirrea;ixxi g[al dak li qal is-Segretarju Parlamentari Josè Herrera fil-jiem li g[addew, li l-Gvern Laburista m’g[andux pjani li jbiddel b’xi mod l-istruttura ta’ Renzo Piano, u dan meta l-Partit Laburista kien ikkritika l-pro;ett tas-sit tat-Teatru Rjal fil-le;i]latura li g[addiet, Francis Zammit Dimech wie;eb li l-Partit Laburista fl-Oppo]izzjoni kien u]a lkritika tieg[u fil-kampanja elettorali li g[addiet u llum g[arbel dan kollu biex spi//a rrikonoxxa s-sit miftu[.

media•link COMMUNICATIONS

“Dan juri kemm l-Oppo]izzjoni Laburista kienet populista g[al gwadann politiku. Issa ‘dar ir-ri[‘ u lPartit Laburista fil-Gvern qed imur lura mill-kritika tieg[u. Is-Segretarju Parlamentari Josè Herrera, waqt konferenza tal-a[barijiet, sa[ansitra stqarr li dan it-teatru mhux se jibqa’ mag[ruf b[ala t-teatru bla saqaf. Is-su//ess miksub bl-inawgurazzjoni tat-Teatru Rjal kien determinat millimpenn tal-artisti kollha, inklu] dawk li ja[dmu wara l-kwinti. Dan hu rikonoxximent g[all-komunità artistika li trid pro;etti b[al dak ta’ Teatru Rjal – teatru miftu[ li b[alu qed ji]diedu b’rata mg[a;;la fi bliet Ewropej.

In-Nazzjon 9 t'Awwissu 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you