Page 1

€0.55

Numru 13,489

It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

Ind[il f’awtoritajiet li n[atru biex ikunu indipendenti minn Matthew Bonett

Il-Ministru Chris Cardona jrid li hu u l-Ministri s[abu jkollhom aktar sa[[a fuq lAwtoritajiet li suppost twaqqfu biex ikunu indipendenti midDipartimenti tal-Gvern. Kien waqt konferenza tala[barijiet ilbiera[ filg[odu li l-Ministru Chris Cardona kien asseddjat mill;urnalisti biex jitkellem dwar il-ka] li ]velat The Sunday Times, fejn Chris Cardona inda[al biex tintg[a]el kumpanija biex tipprovdi s-servizzi legali g[at-tfassil tat-tender g[all[ru; ta’ ]ew; li/enzji talCasino. Il-Ministru Chris Cardona kkonferma li hu nda[al f’dan il-pro/ess, tant li lkumpanija li g[a]el hu ma kenitx l-istess li ntg[a]let mill-Privatisation Unit. Chris Cardona qal li hu ma kienx jaqbel fuq il-mertu li ntg[a]let il-kumpanija millPrivatisation Unit, u g[alhekk qabad u [a dde/i]joni hu ta’ liema kumpanija tintg[a]el. Fil-konferenza tala[barijiet, il-Ministru kien mistoqsi minn diversi ;urnalisti dwar dan l-att tieg[u, i]da hu baqa’ jiddefendi dak li g[amel u “assigura li kien hemm prattika trasparenti”. F’[in minnhom, ilMinistru Cardona deher li tilef kull tip ta’ argument meta beda jattakka lil wie[ed mill-;urnalisti b’[uh, u sa[ansitra g[ajru li qed jaqa’ g[ar-redikolu bilmistoqsijiet li qed jag[mel.

Fl-istess [in beda jhedded lill-;urnalist li ]vela l-istorja u beda jag[mel riferenza indiretta g[all-mod kif il;urnalist sar jaf b’din listorja. Kif qal fi stqarrija li [are; il-{add, Chris Cardona baqa’ jinsisti li dde/i]joni li [a kienet wa[da “politika”, u f’[in minnhom iddeskriviha b[ala “g[a]la kwalitattiva u kwantitattiva”.

Chris Cardona baqa’ jinsisti li d-de/i]joni li [a kienet wa[da “politika” Chris Cardona ;ie mistoqsi wkoll jekk din ilprassi hix qed tintu]a biss minnu jew millkumplament tal-Ministri filKabinett. Madanakollu, minkejja li qal li din hi prassi ;dida, Cardona qal li ma kienx jaf jekk Ministri o[rajn hux qed jag[mlu listess. Mistoqsi jekk din ittema kenitx diskussa filKabinett, Chris Cardona qal li dak li ji;i diskuss filKabinett m’g[andux ikun pubbliku. Hu kompla jg[id li dak li g[amel hu hu lprassi fil-kumplament talpajji]i fl-Unjoni Ewropea. Madanakollu, meta dan il-;urnal staqsa lil Cardona biex jg[id f’liema pajji]i te]isti din il-prassi, Chris Cardona qal li kullimkien, ming[ajr ma kien spe/ifiku

Mument ta’ sodisfazzjon g[al Lawrence Gonzi meta radd lura ajruplani li kienu waslu Malta fi ]mien il-kri]i Libjana u li bid-de/i]joni tieg[u mhux talli salva [ajjet il-bdoti imma ma sarux attakki li setg[u qatlu mijiet ta’ persuni Libjani li kienu qed jipprotestaw. (Ritratt> Michael Ellul)

Lawrence Gonzi g[ada se jkun qed jirtira mix-xena politika L-eks Prim Ministru u eks Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi se jkun qed jirtira mix-xena politika lokali g[ada l-Erbg[a bla[[ar diskors tieg[u filParlament. Dan id-diskors ta’ Lawrence Gonzi se jkun qed i;ib fit-tmiem karriera politika li bdiet fis-snin tmenin meta hu kkontesta g[all-ewwel darba lelezzjoni ;enerali tal-1987 mal-PN. Minn dak iz-zmien ‘l hawn Lawrence Gonzi dejjem baqa’ attiv politikament u okkupa karigi ta’ responsabbiltà kbira fosthom Ministru g[all-Politika Socjali, Speaker talParlament u Prim Ministru ta’ Malta.

Fuq livell ta’ Partit, Lawrence Gonzi okkupa lkariga ta’ Segretarju :enerali tal-PN fil-perjodu bejn l1996 u l-1998 u f’Marzu 2004 kien elett Kap tal-PN. Kien fl-1998 li Lawrence Gonzi kien appuntat Speaker tal-Parlament biex fl-1992 hu ksieb l-appo;; unanimu tal-Parlament Malti biex re;a’ kien ma[tura Speaker ghat-tieni le;i]latura. B[ala Speaker tal-Parlament, Lawrence Gonzi kien strumentali biex twaqqfu lKumitati tal-Kamra, struttura li llum saret tifforma wie[ed mill-pilastri tas-sistema parlamentari Maltija. Kien fl-elezzjoni generali tal-1996 li Lawrence Gonzi kien elett fil-parlament b[ala Deputat u appuntat Whip tal-

Qorti

L-Istati Uniti

Ka] jinqata’ wara li kien ilu g[addej sa mis-sena 1931

Jipprotestaw dwar verdett konness mal-qtil ta’ adolexxenti fi Florida

Ara pa;na 4

Ara Pa;na 14

Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Wara l-bidla fil-Gvern fl-1998, Lawrence Gonzi n[atar Ministru g[allPolitika So/jali u Deputat Prim Ministru bejn l-1994 u l-2004. Wara r-ri]enja ta’ Eddie Fenech Adami minn Kap talPN, il-kunsilliera tal-PN approvaw b’ma;;oranza qawwija lil Lawrence Gonzi b[ala Kap tal-Partit u Prim Ministru. B’hekk Lawrence Gonzi n[atar Prim Ministru u f’Mejju 2004 kien il-Prim Ministru Malti li rrappre]enta lill-pajji] fiss[ubija ta’ Malta fl-UE. Bhala Prim Ministru, Lawrence Gonzi kien ukoll responsabbli g[as-settur finanzjarju tal-pajji]. g[al pa;na 5


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

Lokali 5

G[ada filg[axija l-a[[ar diskors fil-Parlament minn pa;na 1

Il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt konferenza tal-a[barijiet mal-Prim Ministru Taljan Enrico Letta

Skont il-Prim Ministru it-tisbit tas-saqajn qed jirnexxi L-Immigrazzjoni u lpolitika migratorja flEwropa, il-Presidenza Taljana tas-sena d-die[la u kwistjonijiet ta’ natura bilaterali fosthom lesplorazzjoni g[a]-]ejt u lgass kienu fost it-temi li kienu diskussi waqt laqgha bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Prim Ministru Taljan Enrico Letta f’Palazzo Chigi f’Ruma. Kemm il-Prim Ministru Letta kif ukoll il-Prim Ministru Malti tennew limportanza li l-Libja tkompli ting[ata l-g[ajnuna fuq livell Ewropew biex tkompli tibni l-istituzzjonijiet tag[ha f’ta[ri; g[al forzi tal-ordni fuq il-fruntieri Libjani. Mistoqsi x’ja[seb dwar ilpolitika tal-pushback, il-Prim Ministru Taljan ma tax opinjoni spe/ifika dwarha i]da tenna li l-Libja trid tkun f’po]izzjoni li tosserva ilkonvenzjonijiet internazzjonali u g[andha ting[ata l-g[ajnuna millEwropa f’dan is-sens. Hu qal li fid-29 ta’ dan ix-

xahar, il-Prim Ministru Taljan Enrico Letta se jiltaqa’ mal-Prim Ministru Grieg Antonis Samaras dwar il-politika migratorja Ewropea u qal li Malta – li g[all-Italja hi sie[eb ewlieni – se tkun integrata f’dan ilpro/ess. I]-]ew; Prim Ministri tennew ukoll ir-rieda tag[hom u taw struzzjonijiet biex fuq livell tekniku ikunu jitkomplew id-diskussjonijiet dwar il-blata kontinentali u tkun mist[arr;a l-possibbiltà li jsir tiftix g[a]-]ejt u l-gass b’mod kon;unt. Sadattant, f’konferenza tala[barijiet fil-kwartieri talAssocjazzjoni tal-Istampa Internazzjonali fil-kapitali Taljana, il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li ]]jara tal-Papa Frangisku f’Lampedusa u l-azzjoni talGvern Malti li kien se jibg[at immigranti lura lejn il-Libja po;;ew limmigrazzjoni fuq l-a;enda Ewropea. Anki hawnhekk, limmigrazzjoni kien is-

su;;ett ewlieni li fuqu staqsew il-;urnalisti internazzjonali. B’Muscat iwie;eb li sabbatna saqajna u l-Ewropa semg[et. G[al mistoqsija o[ra dwar kif jara pajji] ]g[ir fl-UE, il-Prim Ministru qal li rridu nevitaw li nkunu bullied u kultant dan ifisser li jkollna nadottaw a;ir deskritt minnu stess b[ala bullish, imma li tisma’ mhux bizzejjed. Hemm b]onn soluzzjoni li tinvolvi lilLibja, kompla l-Prim Ministru, li sa ftit ilu kienet meqjusa b[ala parti millproblema minflok parti missoluzzjoni. Mistoqsi wkoll dwar ilbi]a’ ta’ effetti fuq il-kultura u l-identità tas-so/jetà Maltija, Joseph Muscat wie;eb li mhux kwistjoni ta’ ta[lit tal-kulturi i]da kwistjoni ta’ numri li Malta ma tifla[x g[alihom. I]da mistoqsi x’inhu n-numru ta’ immigranti li jqis b[ala mhux sostenibbli g[al Malta, il-Prim Ministru ma riedx jag[ti numri spe/ifi/i.

Tul it-tmexxija tieg[u l-pajji] iffa//ja w[ud mill-ikbar riformi fosthom l-introduzzjoni tal-munita ewro. Dan filperjodu meta l-Ewropa u d-dinja kienet qed tiffa//ja l-ikbar kri]i finanzarji. Minkejja din il-kri]i, it-tmexxija ta’ Lawrence Gonzi tibqa’ sinonima mal-istabbiltà ekonomika li, kontrarjament g[al dak li ;ara f’pajji]i barranin li kkrollaw ekonomikament, f’Malta komplew jin[olqu l-impjiegi u jitkattar ix-xog[ol

b’ekonomija stabbli. B[ala Prim Ministru Malti, Lawrence Gonzi kien vitali biex bidde/i]jonijiet tieg[u lpajji] affronta l-kri]i talLibja billi Malta serviet b[ala /entru ta’ [idma umanitarja. [idma li kisbet ir-rispett tad-dinja u po;;iet lil Malta fuq quddiem fost il-pajji]i li esprimew solidarjetà malpopli fil-b]onn. Lawrence Gonzi irri]enja minn Kap tal-PN wara l-elezzjoni ;enerali tal-2013 biex g[ada jkun l-a[[ar kapitlu ta’ din ilkarriera.

Jonqsu l-Maltin li siefru f’Mejju Statistika tal-Uffi/ju Nazzjonali tal-istatistika turi li kien hemm tnaqqis fin-numru ta’ Maltin li siefru matul ixxahar ta’ Mejju. I/-/ifri juru li f’Mejju li g[adda siefru ftit inqas minn 23 elf persuna, li jfisser tnaqqis ta’ 3.4% fuq listess xahar is-sena ta’ qabel. F’Jannar, Frar, Marzu u April kienu re;istrati ]idiet flammont ta’ Maltin li siefru, i]da fil-[ames xhar kien re;istrat l-ewwel tnaqqis. Issafar tal-Maltin kien ilu dejjem ji]died g[al numru

twil ta’ xhur. Fl-ewwel [ames xhur tassena s-safar tal-Maltin ammonta g[al 121 elf vja;; li jfisser ]ieda ta’ 11% fuq listess perjodu s-sena ta’ qabel. L-istess statistika g[al dan ix-xahar turi li l-persuni li siefru f’pajji]i fl-Unjoni Ewropea kienu 19,960, filwaqt li 2,978 vja;; kienu lejn pajji]i mhux fl-Unjoni Ewropea, bl-Italja u r-Renju Unit jibqg[u ddestinazzjonijiet l-iktar popolari mal-Maltin


IN-NAZZJON It-Tlieta 16 ta’ Lulju, 2013

2 Lokali

Ma[tura l-Kummissjoni tal-PN dwar is-so/jetà Maltija Il-Partit Nazzjonalista waqqaf Kummissjoni biex tag[mel st[arri; u studju xjentifiku u anke so/jolo;iku dwar is-so/jetà Maltija. Dan apparti milli tfassal rakkomandazzjonijiet dwar x’bidliet g[andu jag[mel ilPartit Nazzjonalista filpolitika u fl-organizzazzjoni tieg[u biex ikun aktar rappre]entattiv u jwie;eb g[all-b]onnijiet u laspirazzjonijiet tas-so/jetà Maltija. It-twaqqif ta’ din ilKummissjoni t[abbar millKap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li qal li din se titmexxa minn Joe Cassar. Il-membri l-o[ra ta’ din il-Kummissjoni huma Edward Curmi, Marisa Vella, Reuben Balzan, Roberta Lepre, Peppi Azzopardi, Stephania Dimech Sant u Simon Mercieca. Fost o[rajn, irresponsabbiltajiet talKummissjoni huma li tist[arre; dwar kif is-

so/jetà Maltija u gruppi differenti fi [danha j[arsu lejn il-Partit Nazzjonalista u partiti o[ra. B’hekk, se ji;u identifikati gruppi fi [dan is-so/jetà Maltija li l-Partit Nazzjonalista g[andu jag[tihom importanza partikulari. Dan g[aliex, kif stqarr Simon Busuttil stess, “ilPartit Nazzjonalista qieg[ed ifittex li jkun aktar rappre]entattiv tas-so/jetà Maltija u g[alhekk din ilKummissjoni se tkun g[odda importanti biex ilPartit i]omm ru[u a;;ornat u jirrispondi g[allb]onnijiet u laspirazzjonijiet ta’ kull Malti u G[awdxi.” Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li l-politika u l[idma tal-Partit trid issir mill-;did, wa[da li tkun mibnija fuq is-so/jetà Maltija. Dan filwaqt li t[e;;e; aktar persuni jersqu ’l quddiem biex jag[tu sehemhom fil-Partit Nazzjonalista g[all-;id ta’ pajji]na.

It-Temp

UV INDEX

9

IT-TEMP> Ftit imsa[[ab u lokalment ftit im/ajpar b’xi n[awi mas-seb[ li jsir il-bi//a lkbira xemxi VI}IBBILTÀ> ;eneralment tajba IR-RI{: {afif l-aktar mil-Lvant g[al Grigal li jsir varjabbli BA{AR> [afif IMBATT> ftit li xejn TEMPERATURA: l-og[la 31˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 428.2 mm IX-XEMX> titla’ fis-05.57 u tin]el fis-20.19

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IT-TLIETA L-og[la 31˚C L-inqas 22˚C

L-ERBG{A L-og[la 32˚C L-inqas 22˚C

IL-{AMIS L-og[la 31˚C L-inqas 22˚C

IL-:IMG{A L-og[la 31˚C L-inqas 22˚C

IS-SIBT L-og[la 32˚C L-inqas 22˚C

UV

UV

UV

UV

UV

10

9

9

9

9

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 29˚C xemxi, Frankfurt 24˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 30˚C xemxi, Amsterdam 24˚C xemxi, Milan 29˚C xemxi, Tripli 35˚C xemxi, Istanbul 29˚C ftit imsa[[ab, Ateni 32˚C ftit imsa[[ab, Lisbona 24˚C xemxi, Londra 28˚C xemxi, Vjenna 25˚C imsa[[ab, Berlin 21˚C ftit imsa[[ab, Madrid 32˚C xemxi, Zurich 25˚C xemxi, Brussell 24˚C ftit imsa[[ab, Moska 20˚C imsa[[ab, Munich 23˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 34˚C xemxi, Pari;i 28˚C ftit imsa[[ab, Dublin 18˚C imsa[[ab, Bar/ellona 30˚C xemxi, Tune] 31˚C xemxi, St. Petersburg 23˚C ftit imsa[[ab, Al;eri 30˚C xemxi, Ruma 28˚C xemxi, Kopen[agen 19˚C imsa[[ab, Stokkolma 21˚C xemxi.

Il-komunità Musulmana fil-laqg[a mal-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista (Ritratt> Michael Ellul)

Il-komunità Musulmana f’Malta b’relazzjonijiet tajbin mal-PN minn Charles Muscat Il-komunità Musulmana f’Malta minn dejjem kellha relazzjonijiet tajbin malPartit Nazzjonalista, kemm meta kien fil-Gvern, kif ukoll issa li jinsab fl-Oppo]izzjoni. L-Imam Mohammed El

Sadi qal dan ilbiera[ waqt laqg[a li kellu mal-Kap talPartit Nazzjonalista Simon Busuttil fid-Dar ?entrali talPartit. L-Imam kien qed imexxi delegazzjoni talkomunità Musulmana f’Malta li ltaqg[et ma’ delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Id-delegazzjoni tal-PN kienet tinkludi wkoll lil Mario de Marco, il-Vi/i Kap g[all-{idma tal-Parlament; Chris Said, is-Segretarju :enerali; Claudette Buttigieg, il-Kelliema tal-PN g[ad-Djalogu So/jali u lLibertajiet ?ivili; Jason Azzopardi, il-Kelliem g[allIntern u s-Sigurtà Nazzjonali; u Robert Arrigo, il-Kelliem g[at-Turi]mu. L-Imam irringrazzja lillGvern Nazzjonalista pre/edenti li appo;;ja lillkomunità Musulmana u li

Il-Gvern pre/edenti kien strumentali biex l-Iskola Musulmana Mariam al-Batool kienet salvata, g[ax kieku llum tinsab mag[luqa [adem favur il-libertà u l;ustizzja. Hu qal li l-Gvern pre/edenti kien strumentali biex l-Iskola Musulmana Mariam al-Batool, kienet salvata, g[aliex kieku llum mag[luqa. L-Imam irringrazzja b’mod partikulari lill-eks Prim Ministru u eks Kap tal-PN Lawrence Gonzi g[all-g[ajnuna tieg[u. Mohammed El Sadi qal li huma akkwistaw bi//a art

ma;enb l-iskola pre]enti bliskop li l-iskola titkabbar min[abba s-su//ess li kisbet u ]-]ieda fin-numru ta’ studenti li qed jattendu. Hu awgura kull su//ess lil Simon Busuttil fil-kariga ;dida tieg[u b[ala Kap talPartit Nazzjonalista, kemm g[all-Partit kif ukoll g[allpajji]. Min-na[a tieg[u, Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen filkontribut tal-komunità Musulmana li ta[dem favur il-valuri tal-g[aqda u talfamilja li huma wkoll valuri tal-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil fakkar fi]]jara li kien g[amel lillkomunità Musulmana f’Malta l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi qabel lelezzjoni ;enerali li g[addiet. Din i]-]jara wasslet biex liskola Musulmana baqg[et miftu[a. Hu qal li g[alkemm ilPartit Nazzjonalista llum hu fl-Oppo]izzjoni, xorta g[adu interessat fil-komunità Musulmana u lest jag[tiha lappo;; tieg[u.

B[al-lum 25 sena

F

i tmiem i]-]jara uffi/jali tieg[u flIstati Uniti, il-Prim Ministru Malti Eddie Fenech Adami qal li kellu stqarrijiet espli/iti mill-President Ronald Reagan, mill-Vi/i President George Bush u mid-Deputat Segretarju tal-Istat John Whitehead. L-og[la awtoritajiet Amerikani wieg[du li jaraw li dak kollu li g[andu jsir g[al Malta jsir. Huma wieg[du wkoll appo;; g[all-politika li g[a]el il-poplu Malti. F’kummenti li ta lill-;urnalisti, il-Prim Ministru qal li l-ewwel skop ta]-]jara flIstati Uniti kien li jne[[i d-dehra [a]ina li ng[atat Malta mill-amministrazzjoni So/jalista. Skop ie[or kien dak li jkabbar linteress tal-industrijalisti Amerikani biex jinvestu f’Malta. Il-Prim Ministru esprima sodisfazzjon g[all-fatt li [afna minn dawk li ltaqa’mag[hom dehru li kienu infurmati sew dwar Malta u issa li kienu semg[u aktar dwar il-politika ;dida tal-Gvern Malti, kienu se jag[mlu dak kollu possibbli biex Malta ting[ata l-g[ajnuna li kellha b]onn.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

Lokali 3

Ritratt me[ud mil-bajja sabi[a ta G[ajn Tuffie[a mi;bud minn George Falzon bil-metodu ta’ “long exposure”. Fejn kif wie[ed jista’ jinnota l-mew;a tal-ba[ar qalb il-blat saret qisha tajjar. Dan hu ritratt li qed jie[u sehem fil-kompetizzjoni tal-fotografija ta’ IN-NAZZJON u il-mument. Fil-;ranet li ;ejjin se nkomplu nippubblikaw aktar ritratti. Dawk interessati li jie[du sehem f’din il-kompetizzjoni jistg[u jibg[atu fuq ritratti@media.link.com.mt

Pulizija tat-traffiku je[les tarbija minn karozza msakkra Pulizija tat-traffiku rnexxielu jsalva tifla ta’ madwar sentejn millperiklu wara li bi ]ball issakkret f’karozza u kien hemm il-periklu min[abba s-s[ana qawwija filkarozza. L-in/ident se[[ ilbiera[ ftit wara l-10 a.m fi Triq San Publju, fil-Furjana meta l-Pulizija tat-Traffiku li kien g[addej mill-in[awi innota grupp ta’ nies imdawwrin ma’ karozza Hyundai Atos. Mara li kienet fil-post u li dehret fi stat ta’ paniku

spjegat li kienet sakkret i//wievet ;ewwa flimkien mat-tarbija li kienet marbuta fis-seat ta’ wara u li kienet qed tibki, x’aktarx min[abba s-s[ana qawwija. Ra;el li kien hemm ;ab martell u l-Pulizija kisser wa[da mit-twieqi talkarozza filwaqt li l-mara aljenat lit-tarbija. B’hekk setg[u jift[u l-bieba u ttarbija kienet salvata millperiklu. Aktar qabel xi nies li kienu fil-post ippruvaw jift[u l-karozza imma ma rnexxielhomx.

Strajk ie[or tal-;u[ fil-[abs Numru ta’ pri;unieri barranin li qed jin]ammu fil[abs ta’ Kordin ilbiera[ re;ghu bdew strajk tal-;u[. Dan min[abba li ma kinux sodisfatti bit-ta[didiet li kellhom mal-Ministeru talIntern u s-Sigurtà Nazzjonali. B’kollox kienu 31 pri;unier li kienu se jibdew listrajk tal-;u[ i]da kienu tnax-il pri;unier li nhar itTnejn filg[odu ma a//ettawx l-ikel. Jirri]ulta li sa wara nofsinhar dawn kienu ni]lu g[al tnejn. L-istess sitwazzjoni kienet ;rat fis-17 ta’ :unju, meta dakinhar 18-il pri;unier kienu ppjanaw strajk ta’ 24 sieg[a,

li madankollu twaqqfu meta bdew it-ta[didiet malMinisteru. Dawn il-[absin kienu qed jinsistu li ma r/evew l-ebda rispons mill-Ministeru ta’ Manuel Mallia wara l-laqg[a li kellhom ix-xahar li g[adda. Qalu wkoll li qed jin]ammu fil-[abs ming[ajr lanqas biss inqatg[et sentenza kontrihom – f’/ertu ka]i anke minkejja li ammettew il-[tija. Ilmentaw ukoll li ttraffikanti tad-droga f’Malta jing[ataw l-itwal sentenzi flUE, u jing[ataw anke multa li, skont huma, ma te]isti mkien aktar. Huma insistew ukoll li l-interogazzjoni

g[andha ssir biss fil-pre]enza ta’ avukat, u li l-avukat jag[mel xog[lu tajjeb, billi skont huma jattendu g[alka]ijiet kon/ernati fil-Qorti u jg[inu lil-akku]ati, mhux jir/ievu l-flus biss imbag[ad jinjorawhom. Huma qalu wkoll li lma;;oranza tal-pri;unieri barranin, minbarra limmigranti, jixtiequ li jkunu deportati lura f’pajji]hom. Huma qed jitolbu li ji;u trattati u m[arsa b[ala nies umani u qalu wkoll li f’pajji]i o[ra Ewropej [afna mill-pri;unieri barranin ikunu di;à skontaw issentenza tag[hom.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

4 lokali

Jinqata’ ka] li kien ilu jinstema’ mill-1931

Il-Prim Awla tal-Qorti ?ivili lbiera[ ikkonkludiet ka] tal-1931 bit-Taljan peress li dak i]-]mien itTaljan kien il-lingwa uffi/jali tal-Qorti. Il-ka] ;ie konklu] wara li l-partijiet involuti la[qu kompromess. L-Im[allef Silvio Meli qal li dan il-ka] li kien beda fuq libell, jaf l-ori;ini tieg[u minn testment ta’ Arcangelo Calleja fl-1761. Kien mistenni li dan it-testment jistabbilixxi s-su//essjoni tal-proprjetà ta’ Calleja fost in-nobbiltà f’Malta. Il-Qorti sostniet li dan ilka] kien wie[ed

ikkumplikat u li kompla jikkomplika ru[u minn partijiet differenti hekk kif il-persuni involuti kienu mietu u g[alhekk, il-wirt kompla jinqasam bejn numru ikbar ta’ eredi. Filfatt, 15 minn 30 pa;na talka], ji;ifieri nofs il-pa;ni, kienu jikkonsistu l-ismijiet tal-persuni. L-Im[allef qal li l-partijiet kon/ernati dde/idew li jil[qu qbil bejniethom dwar kif il-proprjetà tista’ tinqasam bejniethom kollha. Ta’ dan, l-Im[allef fa[[ar kemm lilhom u anke lillavukati rispettivi tag[hom.

Sentenza sospi]a fuq serq Constantin Cornel Joitescu ta’ 35 sena, Rumen li joqg[od f’appartament fis-Swieqi ;ie kundannat sentejn [abs sospi]i g[al erba’ snin mill-Ma;istrat Giovanni Griscti wara li ammetta li matul il-lejl bejn il-;img[a, 12 ta’ Lulju u sSibt 13 ta’ Lulju li g[adda wettaq diversi serqiet minn Paceville g[ad-dannu ta’diversi persuni. Il-Pulizija kienet qed tissorvelja l-in[awi ta’ Paceville fejn ta’ spiss tid[lilha informazzjoni li /irku ta’ persuni Rumeni qeg[din iwettqu reati kriminali permezz tal-pickpocketing. Joitescu ammetta li g[all-

[abta tas-2.30 a.m. fi Triq San :or; u l-in[awi seraq mobile blackberry, ]ew; flokkijiet mill-istabbiliment Hugo Boss, kamera tarritratti Nokia Coolpix, portmoni li fih kien hemm €90 fi flus kontanti u g[add ta’ dokumenti u PC Tablet. G[al dawn l-a[[ar xhur lPulizija qed tag[mel sorveljanza kostanti flin[awi ta’ Paceville fejn hemm jg[ixu numru ta’ Rumeni li xog[olhom hu ta’ pick-pocketers professjonali. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Trevor Micallef. G[ar-Rumen dehret l-Avukat Charmaine Cherrett.

Tlett itfal u ommhom mixlijin b’serq Involut ukoll [uhom ta’ [ames snin Normalment f’ka]ijiet kriminali, jekk ma jkunux ka]ijiet fil-Qorti tal-familja, it-tfal ma jit[allewx jid[lu filQorti u wisq anqas fl-awli. Madankollu nhar it-Tnejn wa[da mill-awli rat xena mhux tas-soltu bi tlett itfal ma’ ommhom fuq il-bank talakku]ati. }ew;t ibniet, wa[da ta’ 14il sena u l-o[ra ta’ 12-il sena, u [uhom ta’ 11-il sena ;ew mixlijin li flimkien ma’ ommhom ta’ 36 sena wettqu diversi serqiet ta’ o;;etti b’dannu g[al turisti li kienu qeg[din iqattg[u [in ta’ divertiment fl-“Splash & Fun” f’Ba[ar i/-?ag[aq. Normalment tfal ta’ din letà jitressqu fil-Qorti talMinorenni imma f’dan il-ka] spi//aw quddiem il-Qorti talMa;istrati g[ax imda[[la filka] mag[hom kien hemm persuna adulta. Mag[hom involut fis-serq kien hemm tifel ie[or talomm, li g[adu g[andu biss [ames snin, imma dan ma tressaqx peress li l-li;i ma tippermettix li jitressqu tfal ta[t l-10 snin. Fl-awla kien hemm pre]enti wkoll ir-ra;el tal-omm, u allura missier it-tfal, fejn dan qag[ad bilqieg[da jara tlieta minn uliedu akku]ati bis-serq. L-omm u t-tliet uliedha ;ew mixlijin li fit-13 ta’ Lulju li g[adda, g[all-[abta tas-1 p.m. milli “Splash & Fun”, serqu kamera tar-ritratti b’dannu g[al Lara Elena Strurzi, Taljana, u ppruvaw jisirqu lil

Anna Maria Felicia Nyberget. Huma kienu mixlijin ukoll li fil-11 ta’ Lulju, f’xi [in bejn is-2.30 p.m. u l-4 p.m. mill-istess post, serqu kamera tar-ritratti u telefon /ellulari b’dannu g[al Can Murat Kilickiran kif ukoll telefon /ellulari b’dannu g[al Hazar Ege Budakova. L-omm u wliedha kienu akku]ati wkoll li fid-9 ta’ Lulju li g[adda, dejjem mili“Splash & Fun”, f’xi [in bejn is-2.00 p.m. u s-6 p.m., serqu telefon /ellulari b’dannu g[al Tyrone Curmi kif ukoll ie[or b’dannu g[al Alberto Luigi Nespoli. Huma kienu mixlijin ukoll li fit-30 ta’ :unju li g[adda serqu /ekk ma[ru; f’isem ilkumpanija MZ Investment Services Limited b’dannu ta’ Peter u Agnes Borg. L-omm wie;bet li kienet [atja tal-akku]i u l-Ma;istrat Myriam Hayman talbet lillA;enzija Appo;; biex tid[ol f’dan il-ka] u tag[mel presentencing report qabel tag[ti s-sentenza tag[ha. Wara li staqsithom fejn imorru skola, il-Ma;istrat Hayman staqsiet ukoll lit-tfal jekk i[obbux jistudjaw u kienet it-tifla l-kbira biss li xenglet ftit rasha li ftit. Hi staqsiet ukoll lit-tifla lkbira jekk kenitx t[obb tixtri l-[wejje; u wara li din wie;bet li iva, il-Ma;istrat Hayman qaltilha li biex tixtri l-[wejje; trid ta[dem g[allflus, kif jag[mlu [afna nies, u mhux tisraq.

Il-Ma;istrat Hayman [e;;ithom ukoll biex ikomplu jistudjaw [alli jaqbdu karriera tajba u qaltilhom li post it-tfal kien l-iskola jew igawdu lvaganzi fis-sajf u mhux f’xi awla jew fil-[abs. Wara daret fuq l-omm fejn waqt li qaltilha li rresponsabbiltà tal-omm hi li tie[u [sieb lil uliedha u mhux tibg[athom jisirqu, wissitha li jekk l-affarijiet ma jitran;awx kien hemm il-possibbiltà li ttfal ma jibqg[ux g[andha g[all-;id tag[hom. Hi sej[et ukoll lill-missier biex jersaq lejha u staqsietu x’ja[dem fejn hu we;ibha li hu ka[[al u qalilha li ja[dem sig[at twal. Il-Ma;istrat Hayman qaltlu /ar u tond li ssitwazzjoni fil-familja ma kenitx tidher li sejra tajjeb. Waqt li qalet lill-;enituri li t-tfal “jittie[du” mill-e]empju tal-;enituri, hi qaltilhom li l;enituri je[tie; li jie[du [sieb lill-uliedhom b’im[abba u dixxiplina. Sakemm l-Appo;; tlesti lpre-sentencing report dwar lomm u t-tliet uliedha, ilMa;istrat Hayman tat il[elsien mill-arrest kemm littfal kif ukoll lil ommhom anke konxja tal-fatt li hemm il-wild l-ie[or ta’ [ames snin li hemm b]onn min jie[u [siebu. Il-prosekuzzjoni f’dan ilka] qed titmexxa mill-Ispettur Josric Mifsud waqt li lAvukat Roberto Montalto qed jidher g[all-omm u t-tliet uliedha.

Sentenza mnaqqsa g[al Norman Lowell Il-Qorti tal-Appell Krimninali filwaqt li kkonfermat il-[tija fi tliet reati g[al Norman Lowell fejn ikkonfermet tliet akku]i dwar mibg[eda razzjali u li dan kien inizjat minnu, il-Qorti i]da bidlet sentenza tal-ewwel Qorti fuq insult fil-konfront tal-President Emeritus Eddie Fenech Adami, li mill-Appell ;ie illiberat minn dan ir-reat. Il-ka]ijiet imorru lura g[al dan l-attivist ultra lemini fuq diskorsi li hu kien g[amel bejn l-2003 u l-2006. Lowell kien ;ie kundannat sentejn [abs sospi]i g[al erba’ snin u mmultat €500. Issa l-Qorti tal-Appell preseduta mill-Im[allef

Lawrence Quintano, naqqset il-piena ta’ [abs g[al wa[da ta’ 13-il xahar u baqg[et sospi]a g[al terminu ta’ sentejn. Fil-ka] ori;inali lProsekuzzjoni kienet tmexxiet mis-Supretendent (illum Kummissarju) Peter Paul Zammit u l-Ispettur George Cremona. Lowell kien ukoll feta[ pro/eduri fil-Qorti dwar ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem filkonfront tieg[u. Il-Prim Awla tal-Qorti ?ivili preseduta mill-Im[allef Anthony Ellul f’de/i]joni li kienet tag[at qalet li ma kien hemm l-ebda ksur taddrittijiet fundamentali tal-

attivist lemini ta’ Imperium Europa Norman Lowell meta hu kien ;ie interrogat ming[ajr il-pre]enza talavukat tal-fidu/ja tieg[u. Il-Qorti qalet li s-sentenza ta’ [tija li kien ikkundannat g[aliha Lowell fuq mibg[eda razjali ma kenitx ibba]ata fuq l-istqarrijiet li hu kien ta lillPulizija. Il-Qorti tag[at din id-de/i]joni wara referenza Kostituzzjonali li saret millQorti tal-Appell dwar il-ka] tieg[u. `Lowell kien instab [ati ta’ mibg[eda razzjali wara li kien tressaq il-Qorti fis-26 ta’ Mejju tal-2006 u ng[ata sentenza f’Marzu tal-2008 u dan fuq artiklu li kien kiteb.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

6 lokali

Malta dejjem issellfet mill-Maltin stess

Fuq l-istazzjon tar-radju BBC, il-Gvernatur tal-Bank ?entrali ta’ Malta, Josef Bonnici kellu l-opportunità li jesprimi ru[u dwar issitwazzjoni finanzjarja ta’ Malta fejn stqarr li matul irri/essjoni internazzjonali, lekonomija Maltija baqg[at b’sa[[itha. Dan minkejja li l-ekonomija Maltija hi li]g[ar ekonomija fiz-zona ewro. Josef Bonnici qal li meta pajji]na ji;i mqabbel ma’ pajji]i o[ra, ma tantx kellu diffikultajiet peress li kellu munita b’sa[[itha qabel ma ssie[eb fiz-zona ewro. Dan jikkuntrasta ma’ pajji]i o[ra b[all-Italja, Spanja u lGre/ja li ma tantx kellhom munita b’sa[[itha, tant li lvalur tag[ha kien dejjem jonqos. B’kuntrast ma’ dan, il-valur tal-lira Maltija kien

ji]died. Il-Gvernatur tal-Bank ?entrali jg[id ukoll li millassessjar ta’ Malta millBank ?entrali Ewropew, jidher li l-aspett finanzjarju ta’ Malta g[andu ba]i soda u g[andu likwidità kbira. Jg[id ukoll li Malta ssellfet minn Maltin biss, u dan hu ta’ vanta;; g[all-ekonomija Maltija. Hu semma’ wkoll kif g[ad hemm x’isir fissettur bankarju g[ax hemm b]onn li dan i]id l-ekwità tieg[u. G[alhekk, Josef Bonnici temm jg[id li peress li Malta ma sselfitx millbarranin, ir-rati ta’ interessi Maltin baqg[u stabbli u lekonomija Maltija ma esperjenzatx di]appunti li esperjenzaw pajji]i o[ra li kellhom ekonomija simili g[al ta’ Malta.

{addiema ta’ Caremark jing[ataw ta[rig Madwar erbg[in Care u Support Worker ta’ kumpanija lokali se jkollhom l-opportunità ta’ xog[ol fir-Renju Unit wara ta[ri; li segwew dan l-a[[ar. Ta[ri; li g[andu lapprovazzjoni mill-Institute of Risk and Safety Management u se jkompli isa[[a[ il-livell fisservizz ta’ kwalità e//ellenti li di;à toffri l-kumpanija. Il-pre]entazzjoni ta//ertifikati lil u[ud mill-care and support workers saret nhar it-Tnejn filg[odu, fil-pre]enza tas-Segretarju Parlamentari Franco Mercieca. Caremark li hi stabbilita fir-

Renju Unit u l-Irlanda, ;iet inawgurata f’pajji]na f’Ottubru tas-sena li g[addiet bil-ghan li tipprovdi l-aqwa servizzi ta’ kura u appo;; lil kull min g[andu b]onn f’kull belt jew ra[al. Waqt din l-okka]joni tkellem ukoll il-fundatur u kap E]ekuttiv ta’ Caremark Kevin Lewis li tkellem dwar issu//ess u s-servizz ta’ kwalità li l-kumpanija toffri lill-kljienti – dejjem bil-g[an li l-anzjani u dawk fil-b]onn, jibqg[u jg[ixu fi djarhom u fil-komunità tag[hom, bl-a[jar kumdità g[alihom.

Fi ]mien ;imag[tejn b’kollox in[elsu sitt ifkieren

Tlett ifkieren me[lusa f’{ondoq ir-Rummien Tlett ifkieren li g[al diversi xhur kienu qed jing[ataw kura fit-Torri San Lu/jan minn Nature Trust (Malta), ilbiera[ kienu me[lusa filba[ar f’{ondoq ir-Rummien f’G[awdex. Il-fkieren ing[ataw l-isem ta’ Moon, Robin u Tiny Tim. Robin kien ilu g[arrijabilitazzjoni l-aktar wara li kien instab konz imdawwar mal-pala ta’ quddiem. Il-konz kien g[amel ;er[a kbira fuq Robin tant li kienet fonda salg[adam. Wara xhur ta’ terapija u kura medika minn

Dr Anthony Gruppetta, ilferita g[alqet. Tiny Tim kienet l-i]g[ar fekruna li kienet qed tin]amm g[ar-rijabilitazzjoni u flimkien mal-fekruna Moon kienet me[lusa minn voluntiera ta’ BirdLife Malta wara li dawn il-fkieren kienu belg[u xi plastik. L-Iskwadra Marittima talForzi Armati ta’ Malta wasslu lit-tliet ifkieren minn Malta sa {ondoq irRummien. Fi ]mien ;imag[tejn b’kollox in[elsu sitt ifkieren.

Vince Attard, il-President E]ekuttiv ta’ Nature Trust (Malta) irringrazzja lil membri tal-Wildlife Rescue Team li jkunu mitluba jsalvaw annimali protetti b[al qniefed, friefet il-lejl u rettili. Nature Trust (Malta) appellat lil pubbliku biex jirrapporta meta jara xi fkieren feruti jew xi annimali slava; feruti billi j/empel lil Wildlife Rescue Section fuq 9942 2085 jew 9942 2086 jew i/emplu lil MEPA fuq innumru ta’ emer;enza 9921 0404.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

Lokali 7

Proposta konkreta mill-U{M kontra x-xog[ol prekarju Inizjattiva li qed ter;a’ tag[ti l-[ajja lill-kaxxi tat-telefon tradizzjonali [omor billi titrasfurmahom f’librerija

Imnedija t-tieni book box f’Malta Fl-a[[ar jiem ;iet inawgurata t-tieni book box f’pajji]na, inizjattiva li qed ter;a’ tag[ti l-[ajja lill-kaxxi tat-telefon tradizzjonali [omor billi tittrasfurmahom f’librerija fejn kul[add hu mistieden li jbiddel il-kotba hemmhekk. Din il-book box li tinsab f’lukanda f’TasSliema hi t-tieni wa[da ta’ din ix-xorta f’Malta wara l-

ewwel wa[da li tqieg[det {al Qormi. Din l-idea nibtet millg[alliema tal-Ingli] Roberta Genovese li spjegat li dan kollu beda minn grupp li g[andu g[al qalbu l-qari. Ittieni book box saret possibbli grazzi g[al-lukanda The Palace u 202 Jewellery blg[an li jkompli jinfirex ilqari f’lokalitajiet differenti

madwar Malta u G[awdex. Kevin Callus, il-Manager tal-lukanda spjega kif din ilbook box jistg[u ja//essawha kemm residenti tal-lukanda u anke r-residenti Slimi]i. Pre]enti g[al din it-tnedija kien hemm ukoll Kirk Galea, Managing Director ta’ 202 Jewellery li fisser l-importanza ta’ din l-inizjattiva.

Laqg[at tal-Kunsilli Lokali fuq l-internet Fil-bini tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ;ie imniedi servizz ;did fuq l-internet li permezz tieg[u il-laqg[at tal-Kunsilli Lokali u l-Kumitati tarRe;joni se jkunu imxandra live fuq l-internet. Dan se jwassal biex ixxog[ol ta’ dawn il-kumitati jersaq aktar vi/in il-kostitwenti u jkun hemm aktar

komunikazzjoni bejn il-kunsilli u r-residenti. Is-Segretarju Parlamentari g[all-Kultura u l-Kunsilli Lokali fi [dan il-Ministeru g[at-Turi]mu Josè Herrera qal li dan hu parti minn g[add ta’ inizjattivi li se jkunu qed ji;u mnedija fil;ejjieni bl-g[an li l-[idma tal-Kunsilli Lokali tersaq

L-ewwel ;nien tal-iskultura Fir-Residenza tas-Sajf talPresident fil-Palazz Verdala t[abbru d-dettalji tal-pro;ett ta’ ;nien dedikat g[all-iskultura. Dan il-;nien se jkun lewwel ;nien tax-xorta tieg[u f’Malta u se jkun qed joffri vetrina g[at-talent mhux biss lokali i]da wkoll internazzjonali. Fost l-artisti stabbiliti li se jkunu qed jikkontribwixxu opri tal-arti g[al dan il-;nien hemm Richard England, Gabriel Caruana, John Grima, Paul Haber, George Muscat,

Angelo Agius, Mario Galea, Norbert Attard, Joe Xuereb, Dolores Lungaro Mifsud u lmibki Neville Ferry. Dan ilpro;ett sar bl-g[ajnuna talistudenti tal-Arti u id-Disinn fl-MCAST. Mudell tal-iskulturi li se jittellg[u fil-;nien ;ew esebiti wkoll f’sala tal-Palazz. Dan il-;nien se jkollu wkoll rokna spe/jali g[at-tfal, fejn se jkun hemm bi//iet kbar tal;ebel biex jin]ebg[u mit-tfal, li jistg[u b’hekk jo[olqu lopera artistika tag[hom.

aktar vi/in i/-/ittadin. Hu tkellem ukoll fuq g[add ta’ servizzi li se ji;u offruti lillKunsilli Lokali biex dawn jag[mlu u]u minnhom, fosthom dawk marbuta mal-applikazzjoni ta’ permessi permezz tal-internet. Dawn isservizzi di;à huma offruti filpajji]i membri fl-Unjoni Ewropea.

minn Charles Muscat

Waqt it-tieni laqg[a talKunsill Malti g[allI]vilupp Ekonomiku u So/jali (MCESD) dwar ixxog[ol prekarju li saret ilbiera[, il-U{M ressqet proposta konkreta biex tkun mi;;ielda l-problema tax-xog[ol prekarju. F’kummenti lil IN-NAZZJON, Josef Vella, isSegretarju :enerali talU{M qal li l-Union ipproponiet li fil-pajji] tin[oloq sistema li meta [addiem ikun se jibda impjieg, ilkuntratt tax-xog[ol ikun re;istrat f’xi awtorità li tista’ tkun il-Korporazzjoni tax-Xog[ol u t-Ta[ri; (ETC). Il-kundizzjonijiet tal-kuntratt jistg[u jkunu f’forma ta’ template li jinkludu l-kundizzjonijiet ba]i/i stabbiliti mil-li;i. Il-[addiema li jkollhom ftehim verbali jkollhom dritt li jing[ataw statement minn min i[addimhom u dan l-istatement ukoll ikun re;istrat. Josef Vella qal li [afna minn dawk li g[andhom xog[ol prekarju ma jkollhomx kuntratt u g[alhekk jekk ikun hemm sistema nazzjonali, titnaqqas parti mill-problema.

{afna minn dawk li g[andhom xog[ol prekarju ma jkollhomx kuntratt Is-Segretarju :enerali talU{M qal li waqt il-laqg[a tal-MCESD ma kienx hemm re]istenza g[al din il-proposta mill-imsie[ba so/jali, g[alkemm ma ttie[ed l-ebda vot dwar dan. Josef Vella qal li l-U{M se tkompli ta[dem fuq din il-proposta u se tressaqha quddiem l-Employment Regulations Board. Skont rapport u studju li g[amlet il-GWU, 12 filmija tal-[addiema f’Malta huma impjegati f’xog[ol prekarju u dan ifisser li hemm madwar 18,500 [addiem li ja[dmu b’xog[ol prekarju. L-aktar tliet kategoriji li fihom hemm problema ta’ prekarjat huma l-cleaners, is-securities u l-care workers, li b’kollox jammontaw g[al madwar 10,000 mill[addiema kollha Maltin.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

8 Parlament

229 medi/ina ro[su f’[ames snin Kien hemm 229 medi/ina li l-prezz tag[hom ro[os fla[[ar [ames snin. Dan qalitu Helena Dalli, ilMinistru g[ad-Djalogu So/jali, Affarijiet tal-

Konsumatur u Libertajiet ?ivili bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi

€204,976 f’[idma kontra t-tipjip Id-Dipartiment tas-Sa[[a nefaq €204,976 filkampanja edukattiva u f’g[ajnuna ta’ klini/i biex jitwaqqaf it-tipjip mill-2008 sa din is-sena. Dan qalu Godfrey Farrugia, il-Ministru g[asSa[[a bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech.

Il-ma;;oranza ta’ din innefqa, li kkonsistiet fi spejje] marbutin ma’ reklami, stampar u servizzi, la[qet il-€81,121 fl-2012. Hu jinsab infurmat ukoll li l-ispejje] relatati malkura tal-pazjenti b’kundizzjonijiet li jirri]ultaw minn [sara li j;ib it-tipjip, qatt ma n]ammet

Intefqu €11.2 miljun f’kura jew servizzi lil persuni dipendenti mid-droga Bejn l-2008 u l-2012, lA;enzija Sedqa nefqet €11.2 miljun f’kura u\jew servizzi o[ra tas-sa[[a mog[tija lill-persuni li huma dipendenti middroga. Dan qalitu il-Ministru Marie Louise Coleiro Preca bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret midDeputat Nazzjonalista

Claudio Grech. Hi fissret li gvern pre/edenti nefaq €1.2 miljun f’inizjattivi edukattivi u ta’ prevenzjoni mill-abbu] tad-droga. Il-Ministru Coleiro Preca ]iedet li dawn l-ammonti ma jinkludux lallokazzjonijiet mog[tija mill-Gvern lill-NGOs li ja[dmu f’dan il-qasam.

L-outdoor gym ta’ Ta’ Qali hu wie[ed mill-fa/ilitajiet sportivi li jkunu miftu[in wara nofsinhar

51 ftehim mal-KMS g[al u]u ta’ fa/ilitajiet sportivi Id-Direttorat g[al Servizzi Edukattivi g[andu 51 ftehim mal-Kunsill Malti g[allIsport (KMS) g[all-u]u ta’ fa/ilitajiet sportivi wara l[in tal-iskola. Bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret midDeputat Nazzjonalista Chris Said, il-Ministru Evarist Bartolo qal li l-KMS imexxi l-Kumpless Sportiv tal-

Kottonera, il-Kumpless Sportiv ta’ {al Kirkop, ilKumpless Sportiv tal-Marsa, il-Kumpless Sportiv f’TalQroqq, l-Outdoor Gym f’Ta’ Qali, il-High Ropes f’Ta’ Qali, il-Qormi Sports and Fitness Park u l-Imsida Skating Park. Il-Ministru Bartolo ]ied li l-Kumpless Sportiv f’G[awdex hu ta[t ir-

responsabbiltà tal-Ministeru g[al G[awdex. Hu jinsab infurmat li b[alissa 129 bi//a art talGvern qeg[din g[and 119-il g[aqda sportiva biex jintu]aw jew ji;u ]viluppati f’fa/ilitajiet sportivi g[atta[ri; tal-atleti u\jew biex iservu ta’ bini amministrattiv tal-istess g[aqdiet.

217-il [absi qed jistudjaw su;;etti akkademi/i B[alissa hemm 217-il-persuna fil-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin li qed jag[mlu xi forma ta’ studju akkademiku. Dan qalu l-Ministru Manuel Mallia bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li

saret mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Dsatax-il [absi qed jistudjaw l-Ingli] u dsatax-il persuna o[ra qed jag[mlu kors flEwwel G[ajnuna.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

Parlament 9

Emendi li se j]idu l-ind[il politiku fuq bordijiet u awtoritajiet L-emendi li qed jipproponi lGvern fl-Abbozz ta’ Li;i li jemenda diversi li;ijiet dwar ilfunzjonijiet tal-Membri Parlamentari, se jnaqqsu minflok se jsa[[u l-indipendenza li g[andu jkollhom bordijiet u awtoritajiet imwaqqfa millGvern. L-emendi se j]idu lind[il politiku minflok se jnaqqsuh. Dan qalu d-Deputat Nazzjonalista Mario de Marco li fit-twe;iba g[ad-diskors li g[amel is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici. Mario de Marco qal li l-ewwel lezzjoni li wie[ed jitg[allem fuq id-dritt kostituzzjonali hu li jkun hemm separazzjoni talpoteri tal-E]ekuttiv, tal-Amministrattiv u tal-:udikatura. Mario de Marco qal li ma jaqbilx mal-emendi mressqa flabbozz g[aliex dan il-prin/ipju qed jintu]a [a]in. Dak li qed jipproponi l-Gvern m’hux tis[i[ tal-awtonomija talParlament u se jwarrab millprin/ipju li l-Parlament jiskrutinja lill-E]ekuttiv. Hu d-dmir ta’ kull Membru tal-Kamra, inklu] dawk fuq in-na[a tal-Gvern, jag[mlu skrutinju fuq il-[idma tal-Gvern. Je]istu g[odod biex isir skrutinju u dawn huma lmistoqsijiet parlamentari kif ukoll it-twaqqif tal-Kumitati Permanenti tal-Kamra. Hemm ukoll l-istituzzjonijiet b[allAwditur :enerali u lOmbudsman. Mario de Marco qal li minn Gvern li jifta[ar li hu progressiv kien jistenna li ti]died illista ta’ bordijiet li fihom ma jistax ikun hemm Membri Parlamentari. Dwar l-g[a]la tal-Kap talKamra, Mario de Marco qal li min jokkupa din il-kariga jrid imexxi ’l quddiem il-programm le;islattiv tal-Gvern. G[alhekk jag[mel sens li min jokkupa din il-kariga jkun Membru talKabinett. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici qal li minn sistema li fiha Membru

Parlamentari ma setax ikun uffi/jal pubbliku, l-affarijiet ]viluppaw f’sitwazzjoni u min ja[dem mal-Gvern u jkun elett Membru Parlamentari, ma jitlifx l-impjieg. Owen Bonnici qal li l-abbozz ja[seb biex Membri Parlamentari jkunu jistg[u jiffurmaw parti minn bordijiet. Ilbordijiet li jistg[u jkunu fihom il-Membri Parlamentari, huma bordijiet li ma g[andhomx natura kostituzzjonali jew ta’ natura finanzjarja.

Il-Partit fil-Gvern qed juri li hu be]]ieg[ u jafda biss lil min g[enu jikseb ir-reb[a Emenda o[ra ta[seb biex ilKap tal-Kamra jkun jista’ jintg[a]el fost il-Membri li mhumiex fl-E]ekuttiv. Din se tag[ti possibbiltà biex ikun hemm skrutinju akbar fuq lE]ekuttiv. Id-Deputat Nazzjonalista Charlo Bonnici qal li minkejja rreb[a kbira elettorali, il-Partit filGvern qed juri li hu be]]ieg[, mhux /ert fih innifsu u jafda biss lil min g[enu jikseb ir-reb[a. Hu Gvern li hu midjun ma’ [afna nies li g[enuh fil-kampanja elettorali. Dan id-dejn issa qed jit[allas b’[atriet f’bordijiet u awtoritajiet. L-emendi qed isiru biex ma jkunx hemm xi Membru Parlamentari fi [danu li jilmenta mill-fatt li ma ng[atax kariga fl-E]ekuttiv. Il-proposta li jkun hemm ukoll Membri Parlamentari mill-Oppo]izzjoni qed issir g[aliex il-Gvern qed jib]a’ mill-Oppo]izzjoni u qed jipprova jsikkitha bil-[atriet kif proposti fl-abbozz. Id-Deputat Nazzjonalista Tonio Fenech qal li l-abbozz qed isir g[ar-ra;uni sempli/i li l-Prim Ministru jrid i[allas lura

lil kull min weg[du xi [a;a. Wara l-akbar kabinett fl-istorja politika, wara l-[olqien ta’ kummissarji ta’ oqsma differenti, il-Gvern issa qed jo[loq po]izzjonijiet o[ra biex jag[ti lill-Membri Parlamentari kollha xi d[ul ie[or. Tonio Fenech qal li dak li qed isir qed inaqqas l-importanza tal-kontribut tal-Membru Parlamentari u donnu li biex Membru Parlamentari jqis ru[u importanti jrid jing[ata xi responsabbiltà o[ra. Id-Deputat Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici qalet li ssistema demokratik titfa’ fuq ilParlament id-dover li jiskrutinja l-[idma tal-Gvern. Dan iddover qed ji;i mminat bil-proposti tal-Gvern g[aliex qed itellfu l-bilan/ li g[andu jkun hemm bejn il-poter u l-iskrutinju ta’ dan il-poter. L-impenn tal-Gvern ma g[andux ikun dak li jassigura d[ul akbar lillMembri Parlamentari i]da li jo[loq aktar postijiet taxxog[ol g[all-[addiema Maltin u G[awdxin. Id-Deputat Laburista Deborah Schembri qalet li labbozz mhux jo[loq post g[allMembri Parlamentari i]da qed ine[[i s-sitwazzjoni li dan ikun esklu]. Id-Deputat Nazzjonalista Carm Mifsud Bonnici qal li lur;enza li biha qed iressaq dan l-abbozz il-Gvern tag[ti limpressjoni li hemnm xi theddida g[ad-demokrazija. Irra;uni vera hi li l-Gvern irid jakkomoda lill-Membri Parlamentari li ma ng[atawx kariga ministerjali. Fil-Kabinett tieg[u, il-Prim Ministru [oloq il-kariga ta’ Ministru g[at-twettiq tal-programm elettorali u dan [ass li fost l-aktar li;ijiet importanti u ur;enti hi din illi;i bil-[sieb li tg[olli l-kwalità tal-[idma tal-Gvern u tbiddel il-vi]joni kostituzzjonali Maltija u internazzjonali. Carm Mifsud Bonnici qal li l-Kap talKamra jrid bilfors ikollu pre]enza fil-Kabinett.

Il-Prim Ministru jitkellem b’mod f’Malta u b’mod differenti barra Il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jitkellem b’toni differenti skont fejn ikun. Jitkellem mod meta jkun hawn Malta u jitkellem b’mod differenti meta jkun barra. L-a;ir tieg[u dg[ajjef il-po]izzjoni talimmigrazzjoni u g[amel [sara lill-pajji]. Is-sistema tat-theddid twassal biex Malta titlef ir-rispett talpajji]i l-o[ra. Dan sostnietu d-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg waqt l-a;;ornament tas-seduta parlamentari lbiera[. Hi qalet li b[ala Kelliema talOppo]izzjoni dwar idDjalogu So/jali u dDrittijiet ?ivili, ma tistax ma titkellimx fuq dak li se[[ fil-jiem li g[addew u ma setg[etx ma tinnutax li hawn [afna li g[ad g[andhom mentalità razzista. Claudette Buttigieg qalet li, fil-ka] tal-immigranti, ilPrim Ministru u l-Ministru Manwel Mallia ;;ustifikaw l-azzjoni tag[hom fuq ba]i ta’ g[a]liet. Qalu li kienu qed jag[mlu distinzjoni bejn persuna u o[ra biex jidde/iedu lil min jibg[atu lura. Kul[add jaqbel li limmigrazzjoni hi problema. Dak li m’hemmx qbil dwaru hi s-soluzzjoni. Id-Deputat Nazzjonalista rriferiet g[al kwotazzjonijiet ta’ Martin Luther King fejn qal li l-mibg[eda tkun meg[luba bl-im[abba u ddlam ikun meg[lub biddawl. Ikun hemm mumenti fejn de/i]jonijiet li jittie[du, anke jekk iebsa, huma dde/i]jonijiet ;usti. Idde/i]joni li l-immigranti ma jintbag[tux lura hi de/i]joni iebsa i]da hi d-de/i]joni li kellha tittie[ed ming[ajr ma l-Gvern ikun sfurzat.

Claudette Buttigieg qalet li t[ossha xxukjata missilenzju tal-Gvern dwar labbozz ta’ li;i li ppre]entat hi biex fil-Kostituzzjoni titne[[a kull forma ta’ diskriminazzjoni. Id-Deputat Nazzjonalista qalet li g[adha tistenna risposta g[all-mistoqsijiet li saru lill-Prim Ministru dwar x’arran;amenti kien hemm mal-Libja biex idde/ieda li jibg[at u[ud mill-immigranti lura. Staqsiet ukoll g[aliex idde/ieda li jibg[at u[ud biss ladarba kellu arran;amenti mal-Libja. Mistoqsijiet o[rajn li lPrim Ministru g[adu ma we;ibx huma g[aliex lorganizzazzjonijiet mhux governattivi ma t[allewx ikellmu lill-immigranti, g[aliex ma tpo;;ewx fuq il-Mejda tal-Kamra l-pariri bil-miktub tal-Avukat :enerali, tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Air Malta. Claudette Buttigieg qalet li jidher /ar li dak li se[[ fil-ka] tal-klandestini kienet de/i]joni tal-Prim Ministru u tal-Ministru talIntern. Dak li sar f’Malta u lkummenti tal-Prim Ministru, anke jekk qal li kienu british humour, ji;ru mal-erbat irjie[ tad-dinja. G[alhekk ma jag[milx sens li f’Malta jg[id mod u barra minn Malta jg[id loppost. Ma jistax jitwemmen meta jmur l-Italja u jg[id li jrid li l-immigranti jintegraw ru[hom fisso/jetà Maltija mbag[ad f’Malta ja;ixxi kif a;ixxa l-;img[a li g[addiet. Claudette Buttigieg qalet li l-Partit Nazzjonalista ma jaqbilx mar-razzi]mu i]da hu assolutament kontra.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Kif tkissret ir-reputazzjoni ta’ Malta mal-UE! G[addiet kwa]i ;img[a minn meta faqqa’ l-ka] tal-immigranti irregolari u l-mod kif Joseph Muscat kien se jibg[at lura lejn il-Libja lill-mitt immigrant li kienu g[adhom kemm waslu Malta. G[addiet ;img[a li [ammret wi// pajji]na, u li fiha, fil-fehma ta’ bosta tkissret ir-reputazzjoni tajba li kiseb pajji]na f’dawn l-a[[ar snin malUnjoni Ewropea. Twiddiba serja Dak li sar b[al-lum ;img[a kien ka] li ;ab twiddib serju [afna minn diversi NGOs, l-istampa lokali imma wkoll mill-Unjoni Ewropea, b’mod partikulari mill-Kummissarju Ewropew Malmstrom. Dak li kien se jag[mel Joseph Muscat kien ovvju li se jikser il-li;i internazzjonali, u hu g[alhekk li ;ab dik ir-reazzjoni mill-Unjoni Ewropea. Xi [a;a li qatt ma rajna qabel. Imma aktar b’sa[[itha minn ta’ Malmstrom, kienet it-twiddiba ta’ Martin Schulz, il-President tal-Parlament Ewropew. Hi twiddiba aktar b’sa[[itha g[ar-ra;uni li Martin Schulz meta kien President tal-Partit So/jalista Ewropew, kien ta l-

appo;; kollu tieg[u lil Joseph Muscat biex isir hu l-Kap tal-Partit Laburista.

Illum Joseph Muscat jinsab imwiddeb minn din l-istess persuna li tant appo;;jatu.

protesti li fihom kien hemm ukoll element razzist, i]da fortunatament dawn t[assru.

Xhieda ta’ nuqqas ta’ ppjanar fit-tmexxija tal-pajji] Kif qal il-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil f’intervent fuq Radio 101, l-a;ir ta’ Joseph Muscat juri kif minkejja l-[afna weg[di u kliem sabi[ qabel l-elezzjoni tad-9 ta’ Marzu li g[adda, illum li jinsab fit-tmexxija ta’ pajji]na, g[adu

Trattament inuman

Kexkxu wkoll dawk ir-ritratti li kienu ppubblikati fil-;urnali, li fihom spikka t-trattament inuman ta’ nies li kienu g[adhom kemm waslu Malta. Xi [a;a li [asdet lill-poplu Malti u nittamaw li f’ka]i simili ma jer;ax jintu]a dak it-trattament.

Bi]a’ li ji]died ir-razzi]mu Din id-de/i]joni nisslet ukoll il-bi]a’ li fost ilpoplu jinbet element ta’ razzi]mu li qatt ma rajna b[alu qabel. Sfortunatament f’dawn l-a[[ar ;ranet smajna b’in/ident razzist fuq vettura tat-trasport pubbliku, rajna u qrajna attitudni razzista fuq is-sit facebook.com kif ukoll kienu qed ji;u ppreparati

Soluzzjonijiet mhux bit-tisbit tas-saqajn Is-soluzzjonijiet g[al din il-problema jkollna nammettu li mhumiex fa/li. Hemm b]onn azzjonijiet biex il-kwistjoni tissolva g[all-;id ta’ kul[add imma min-na[a l-o[ra bit-tisbit tas-saqajn ma tasal imkien. Is-soluzzjonijiet g[andhom jaslu b’aktar djalogu bejn il-partijiet involuti biex ikun hemm soluzzjoni f’terminu qasir, filwaqt li g[andhom ikunu meg[juna l-pajji]i li minnhom qed tibda din il-problema biex iqumu fuq saqajhom kemm jista’ jkun malajr. }gur imma, li jekk nag[]lu soluzzjonijiet b[al dawk li konna se nag[]lu l-;img[a li g[addiet, pajji]na se jkun qed jitfa’ t-tort fuqu u jisfa i]olat b’azzjonijiet legali kontrih.

mhux ippreparat biex imexxi u jsib soluzzjoni g[all-problemi li g[andu dan il-pajji]. Joseph Muscat g[a]el l-ag[ar soluzzjoni biex isemma’ le[nu. G[a]el it-triq li [ammret isem Malta, de/i]joni li tat l-impressjoni li pajji]na hu pajji] razzist li mhux lest li jg[in lil min hu filb]onn... li mhux il-ka].

Prim Ministru Imperatur 1. Dak li ried jag[mel ilPrim Ministru l-;img[a li g[addiet fir-rigward limmigrazzjoni irregolari, u l-kliem li hu lissen filParlament u lil hinn minnu, jitolbu riflessjoni fil-fond u anali]i li tmur lil hinn millkwistjoni.

Kliem u a;ir

Kliem u a;ir ta’ min jemmen li hu ’l fuq mil-li;i u li g[alih il-fini ji;;ustifika lmezz, li g[alih jekk hemm b]onn se ji;u u]ati n-nies b[ala rikatt daqslikieku log[ba /ess, ta’ min jara lNGOs b[ala xkiel u li misshom jist[u jittantaw iwaqqfuh milli jg[addi romblu minn fuq id-drittijiet tal-bniedem. Kliem u a;ir ta’ min [ammel il-qieg[ tal-politika u qabe] kull linja ta’ m;iba le;ittima basta jirba[ ilvoti. 2. Nistqarr li meta ;ejt

infurmat kmieni waranofsinhar ta’ b[al-lum ;img[a, li l-Gvern kien di;à talab lill-Airmalta biex billejl ajruplan jie[u lura lejn ilLibja l-102 persuni li kienu g[adhom kemm waslu hawn, g[ajjenin, imfarrkin, bil-;u[ u bil-g[atx, m’emmintx. M’emmintx g[ax kemm il-li;i, kemm is-sentenzi tal-Qorti Ewropea, il-morali u wkoll l-g[aqal politiku ta’ pajji] membru tal-Unjoni Ewropea, ilkoll ma jippermettux dan. G[amilt ftit telefonati biex nivverifika u ksa[t meta ntba[t li tassew dan kien il-pjan. Indunajt li g[al dan ilGvern m’hemmx linji [omor li m’g[andhomx jinqab]u, m’hemmx [niena, m’hemmx umanità. Limportanti g[al dan ilGvern hu x’se jrebbhu lvoti. Muscat jaf li fl-a[[ar xhur tilef [afna mill-fidu/ja

L-ewwel ]ball li g[amel Muscat kien li dardar l-g[ajn li minnha jrid jixrob meta irrita lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kummissarju Malmstrom

tal-elettorat u ried bilfors isib xi [a;a biex biha jitla’ ’l fuq , akkost ta ’ kollox . Akkost li jintbag[tu f’[alq il-mewt 102 persuni. Dardar l-g[ajn li jixrob minnha

3. L-ewwel ]ball li g[amel Muscat kien li dardar l-g[ajn li minnha jrid jixrob meta irrita lillKummissjoni Ewropea u lill-Kummissarju Malmstrom. Hi dejjem imxiet ta’ nies mag[na, spe/jalment fleqqel tal-kri]i Libjana, u ma nistax nifhem x’razza ta’ ra;unar hu dan li jipprova jirredikolaha. Imma g[al dan il-Prim Ministru limportanti li jidher macho, li jidher cowboy u jrewwa[ is-sentimenti l-iktar abjetti fil-Lemin estrem. Irnexxielu f’inqas minn ;urnata j;ib kontrih u kontrina l-Qorti Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea, l-awturi u lakkademi/i Maltin, entitajiet Maltin differenti b[allKummissjoni Nazzjonali g[all-Ugwaljanza u lKunsill Nazzjonali talLGBT, opinjonisti u kittie-

ba li qabel Marzu kienu warajh. Wera li kien lest ikun legalment arroganti. 4. Tant i[ossu imperatur dan il-Prim Ministru li g[all-ewwel darba fl-a[[ar 25 sena hedded lill-NGOs li jridu jerfg[u r-responsabbiltà tal-konsegwenzi ta’ g[emilhom, sempli/ement g[ax marru l-Qorti Ewropea u waqqfuh milli jikkalpesta d-drittijiet umani.

minn Jason Azzopardi jason.azzopardi@gov.mt

Azzjonijiet kundannabbli

5. Mur ara kieku kien Prim Ministru Nazzjonalist li hedded lill-NGOs, kemm kienu jg[ajruna, bir-ra;un, bl-arroganza. Bi kliemu u b’g[emilu, il-Prim Ministru lag[ab b’ideat tal-Lemin estrem u ta’ min ma jemminx fid-demokrazija biex ming[alih l-Ewropa xxomm il-kafè. Il-Prim Ministru imperatur wera, kif kiteb sew Carm Mifsud Bonnici l{add li g[adda, li a[na pajji] li lest jara d-drittijiet fundamentali jinkisru g[ax hekk jaqbel. Tellfilna lkredibbiltà tag[na, u da[[al

allarmi]mu ]ejjed fost ilpoplu, qabbad in-nar ta’ xenofobija u razzi]mu, u ag[ar minn hekk, qabbad mew;a ta’ tg[ajjir li jfakkrek fi ]mien Martin Luther King. 6. Hu kundannabbli [afna li l-Prim Ministru Muscat hu b’sa[[tu mad-dg[ajjef u dg[ajjef ma’ min hu b’sa[[tu b[alma kien filKunsill Ewropew [mistax ilu. Hemm g[axar Prim Ministri So/jalisti flEwropa b[alissa. Lil min offra kafè s’issa?


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

14 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

FIL-QOSOR It-taxxi tal-Prin/ep Karlu jing[ataw attenzjoni rari IR-RENJU UNIT: Is-sitwazzjoni tat-taxxa tal-Prin/ep Karlu, li hu l-eredi g[at-tron, qeg[din ikunu e]aminati minn kumitat ta’ deputati parlamentari influwenti bid-dmir li jikkunsidra jekk Karlu hux i[allas it-taxxa dovuta minnu. Listess kumitat se jinvestiga wkoll g[alfejn id-Duchy ta’ Cornwall (li tipprovdi lil Karlu bi d[ul privat) ma t[allasx ittaxxa korporattiva inkella t-taxxa fuq il-kapital (capital gains). Din hi biss it-tieni darba li l-finanzi ta’ membru talFamilja Rjali ;ew investigati b’dan il-mod u meta William Nye, l-aktar uffi/jal imla[[aq li jirrappre]enta lill-Prin/ep, issejja[ biex iwie;eb g[ad-domandi tal-Public Accounts Committee li g[adu kemm ]vela n-nuqqasijiet fl-affarijiet tat-taxxa tal-kumpanniji Google, Starbucks u Amazon. L-E:ITTU> In-nies tispezzjona xarabank li intlaqat bi grenades fil-belt ta’ El Arish fit-Tramuntana tas-Sinaj. Talanqas tlett persuni mietu u bi sbatax o[ra jisfaw midruba meta suspettati militanti sparaw il-grenades lejn ix-xarabank li kien qed i;orr il-[addiema u waqt dak li kellu jkun vja;; komuni skont ir-rotta (Reuters)

L-ISTATI UNITI

Protesti g[al verdett kontroversjali Id-de/i]joni ta’ qorti biex tillibera ra;el mill-akku]i ta’ omi/idju u fejn il-vittma fil-ka] inzerta adolexxenti iswed li ma kienx armat i;;enerat protesti – filparti kbira pa/ifi/i – madwar l-Istati Uniti biddimostranti jinsistu li ssir il-;ustizzja mal-familja talmejjet. :uri fl-Istat ta’ Florida, fi tmiem il-;img[a, ddikjarat lil George Zimmerman, voluntier manneighbourhood watch, mhux

[ati dwar il-qtil ta’ Trayvon Martin, ta’ sbatax-il sena, u wara li l-istess Zimmerman kien qed jiffa//ja akku]i ta’ omi/idju involontarju u dwar qtil mhux premeditat. Wara l-verdett saru lprotesti fi bliet b[al San Francisco, Philadelphia, Chicago, Washington, Boston u Atlanta – bl-akbar attività sse[[ fi New York fejn rally ]g[ir ]viluppa f’folla ta’ eluf u bilPresident tal-Istati Uniti Barack Obama jappella [alli

n-nies jirriflettu fuq laffarijiet bil-kalma. Id-Dipartiment tal:ustizzja issa qed jinvestiga jekk George Zimmerman jistax ikun su;;ett g[al kaw]a /ivili, bi gruppi Amerikani favur id-drittijiet /ivili wkoll i[e;;u g[allkalma minkejja d-dispja/ir g[all-verdett. Dan waqt li lqraba ta’ Zimmerman qeg[din jinkwetaw dwar ilpossibbiltà li l-eks-akku]at ‘il quddiem jispi//a vittma ta’ xi attakk ta’ tpattija.

IR-RENJU UNIT

Il-kiri tad-djar isir aktar diffi/li g[all-familji bi d[ul baxx Rapport tar-Resolution Foundation li tmexxi kampanji b’ri]q familji bi d[ul baxx jew medju qal li madwar terz tar-Renju Unit sar effettivament ina//essibbli g[al dawn il-familji ta’ [addiema li ma jaffordjawx il-kera privata. L-istess rapport g[aldaqstant jindika li lfamilji anqas sinjuri m’g[andhomx il-mezzi

finanzjarji g[al residenzi filparti kbira taz-zoni lejn inNofsinhar tal-Ingilterra, bilMinistru responsabbli g[adDjar, Mark Prisk, jis[aq li rrapport hu inti] biex jallarma lin-nies. Fl-istess [in, Prisk qal li r-rapport jippre]enta lfatti ]baljati u ma ji[ux kont tal-benefi//ji tal-housing. Intant, fir-Renju Unit hemm numru kbir ta’ ka]i fejn ilmembri partikulari tas-so/jetà

ma jikkwalifikawx g[allakkommodazzjoni skont issistema ta’ social housing u meta [afna nies o[ra, ;eneralment il-koppji ]g[a]ag[, ma jaffordjawx li jixtru l-ewwel dar tag[hom. Dan ifisser ukoll li l-kiri ta’ proprjetà ming[and il-privat ta’ spiss qed tispi//a b[ala lunika g[a]la g[al dawk ilfamilji bi d[ul baxx jew medju.

Jag[lqu servizz wara 162 sena L-INDJA: Eluf ta’ Indjani imlew uffi/ini tat-telegrammi biex jibg[atu l-messa;;i b[ala ‘souvenirs’ u fost konkorrenza qawwija tala[[ar qabel l-g[eluq ta’ dan isservizz wara 162 sena. Kien proprju tard fil-lejl tal-{add li l-a[[ar messa;;i b’dan l-istil ta’ komunikazzjoni kienu a//ettati mill-a[[ar entità tat-telegrammi kummer/jali fiddinja u biex issa spi//a servizz (mag[ruf b[ala Taar) li kien jipprovdi l-miljuni tal-Indjani b’mod effi/jenti ta’ kuntatt. Intant, is-servizz inkwistjoni kellu jag[laq min[abba telf finanzjarju konsistenti f’din l-era tal-emails u t-telefon /ellulari. Bil-bibien mag[luqa min[abba s-serq IL-LIBJA: Il-banek kummer/jali fil-belt ta’ Sirte idde/idew li jag[lqu l-bibien g[all-klijenti bi protesta kontra s-serq armat kontinwu fl-in[awi. Il-kunsill lokali tal-belt [abbar li l-banek waqqfu l-attivitajiet b[ala pass biex ji;bdu l-attenzjoni tal-awtoritajiet g[all-kundizzjonijiet tas-sigurtà g[all-istituzzjonijiet finanzjarji li m’humiex a//ettabbli. Idde/i]joni g[all-g[eluq tal-bibien ittie[det f’laqg[a bejn ilkapijiet tal-banek u l-kunsill lokali ta’ Sirte u wara li fla[[ar jiem, ]ew; ferg[at ta’ banek distinti (f’Sirte) sfaw attakkati minn persuni armati li mbag[ad [arbu b’somom kbar ta’ flus. Mietet minn xokk ‘tal-iPhone’ SINGAPORE: Il-kumpannija Apple Inc qed tinvestiga in/ident fejn mara ?ini]a tilfet [ajjitha b’xokk tal-elettriku u wara li wie;bet g[al telefonata fuq il-mobile tag[ha tat-tip iPhone 5 u meta dan kien qed ji//ar;ja. Il-mara, Ma Ailun ta’ 23 sena u residenti fir-re;jun ta’ Xinjiang, kienet ta[dem b[ala flight attendant mal-linja tal-ajru China Southern u b’kelliema g[al Apple jesprimu niket dwar it-tra;edja u fejn wieg[du investigazzjoni s[i[a. L-istess kumpanija anki impenjat ru[ha li tikkopera mal-awtoritajiet rigward lin/ident i]da l-kelliema tag[ha naqsu milli jikkummentaw dwar dettalji jew jikkonfermaw jekk il-ka] ta’ Ma Ailun hux wie[ed i]olat. Intant, o[t il-vittma bag[tet messa;; fuq

twitter fejn qalet li Ma Ailun waqg[et u mietet wara li u]at it-telefon inkwistjoni waqt li wissiet kulmin g[andu dan ittip ta’ mobile biex joqg[od attent – bi/-/irkulazzjoni talmessa;; spe/ifiku jaqbad malajr fuq il-mezzi online u salpunt fejn sar viral.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15

L-E:ITTU

Ir-Russja t[e;;e; dibattitu dwar impenn umanitarju Il-Vi/i-Ministru Russu g[all-Agrikultura qal li rRussja u pajji]i o[ra g[andhom jid[lu g[al diskussjonijiet dwar ilkunsinni potenzjali ta’ qam[, b’impenn umanitarju, lejn lE;ittu li hu l-akbar importatur ta’ qmu[ fid-dinja. Fil-pre]ent l-E;ittu qed jiffa//ja nuqqas serju f’dan il-qasam meta fadallu anqas minn xahrejn provista ta’ qam[ impurtat u b’dan il-fatt jikkonfermah l-eks-Ministru inkarigat mill-provisti ta[t Mohamed Mursi – sa ftit ilu l-President I]lamiku tal-E;ittu u li spi//a mwarrab millArmata. Intant, u skont il-Vi/iMinistru Russu Ilya Shestakov, hemm il-[tie;a li Moska u l-komunità internazzjonali jiddiskutu domandi relattati g[allkunsinni tal-g[ajnuna umanitarja lejn l-E;ittu – u meta g[alissa, ma kien hemm l-ebda talbiet min-na[a ta’ dan il-pajji] G[arbi. Ir-rimarki ta’ Shestakov

jidhru b[ala bidla ta’ politika mindu r-Russja, f’April, kienet /a[det g[al domanda ta’ Mursi rigward g[ajnuna g[all-kisba ta’ prodotti kru/jali u g[al termini li jirrikjedu [las anqas. Dan kien se[[ waqt ]jara tal-eks-President E;izzjan f’Moska u meta negozjanti bba]ati l-Kajr qalu li l-E;ittu, fil-pre]ent, jinsab f’po]izzjoni ekonomika a[jar milli kien fiha ;imag[tejn ilu. Sa mill-;img[a l-o[ra, lE;ittu – li s-soltu jimporta mal-g[axar miljun tunnellata qam[ fis-sena (bir-Russja b[ala entità ewlenija li tissupplixxih) – kien fadallu 500,000 tunnellata biss ta’ qam[ impurtat. Intant, aktar kmieni fixxahar, l-E;ittu g[amel xirja addizzjonali’ ta’ 180,000 tunnellata qam[ mir-Rumanija u l-Ukrajna permezz tas-suq internazzjonali u bix-xiri jsir b’termini kummer/jali – bilqam[ se jitwassal lillE;izzjani fil-bidu tax-xahar id-die[el.

L-I}RAEL

Il-[oss g[al kontra l-bram Xjentisti mill-Università ta’ Haifa qed jesperimentaw jekk bil-[oss jistg[ux isolvu lproblema li qed tolqot anki lkosta I]raeljana – dik ta’ ammonti kbar ta’ bram. Tamar Lotan mill-Iskola taxXjenza Marittima talUniversità ta’ Haifa, qal li hu u grupp ta’ ri/erkaturi g[adhom kemm temmew l-ewwel studju fuq l-effett tal-[oss kontra lbram. Hu qal li studji pre/edenti li saru juru li dawn il-kreaturi jwie;bu g[all-[oss u issa qed isir ri/erka biex

tinstab frekwenza li ddejjaqhom. Ir-ri/erka msitennija ddum sejra sentejn u qed jing[ata finanzjament millKorporazzjoni I]raeljana talelettriku. Dan g[aliex il-bram spiss jimblukkaw il-pompi tal-ilma tal-impjanti tal-ener;ija I]raeljani fejn jintu]a l-ilma ba[ar kif ukoll l-impjanti li ju]aw l-ilma tal-ba[ar biex jipprodu/i l-ilma tax-xorb. Dan minkejja li hemm protezzjoni g[al kontra l-bram.

IS-SIRJA> Tifel jidher f’nofs triq [erba bil-;lied li kien sar f’Harasta fil-kapitali Damasku. (ritratt Reuters)

L-ITALJA

Polemika ta[raq dwar ir-razzi]mu

Fl-Italja g[al darb’o[ra lMinistru Cecile Kyenge kienet fil-mira ta’ kummenti razzisti. Din id-darba minn Senatur Taljan membru tal-Lega Nord. Fi tmiem il-;img[a, Roberto Calderoli, il-Vi/i President tasSenat Taljan, waqt rally f’Treviso, qal li Kyenge, li hi mwielda fil-Kongo imma hi /ittadina Taljan, kienet tfakkru “f’orangutan” u l-pre]enza tag[ha kienet qed t[ajjar lillimmigranti irregolari beix imorru l-Italja. Hu qal ukoll li Kyenge, li minn mindu n[atret Ministru spiss kienet fil-mira ta’ attakki razzisti, imissha tmur tkun Ministru f’pajji]ha. Il-kummenti ta’ Calderoni qanqlu ba[ar ta’ /anfir g[alih minn kull aspett tal-[ajja Taljana. Il-Prim Ministru Enrico Letta qal li l-kummenti ta’

Calderoli kienu qab]u kull limitu u qal lil Kyenge kellha l-appo;; u solidarjetà kollha tieg[u. Min[abba l-kritika kbira li saritlu, Calderoli [are; ]ew; apolo;iji. G[all-ewwel hu qal li kien qed ji//ajta u l-kliem tieg[u kienu parti minn diskors aktar wiesa’ dwar limmigrazzjoni u talab sku]a i]da wara qal lill-media Taljana li kien /empel personalment lil Kyenge biex japlo;izza. Kyenge hi tabib u ilha tg[ix fl-Italja mill-1983. Dwar il-ka], Kyenge qalet li aktar milli lilha, hu kien g[amel [sara lill-isem l-Italja madwar id-dinja. Di;à kien hemm ]ew; ka]i o[ra ja[arqu minn membri talLega Nord li g[ajru lil Kyenge g[aliex ta’ nisel Afrikan.

Hi l-ewwel persuna ta’ nisel Afrikan li saret membru talKabinett Taljan. Sadattant hemm ukoll polemika o[ra fl-Italja li qed tiddomina min[abba ordni g[ad-deportazzjoni tal-mara u t-tifla ta’ dissident millKazakhistan li saret ming[ajr il-kunsens tal-Ministru talIntern Angelino Alfano. Il-ka] imur lura g[al Mejju meta Anna Shalabayeva u bintha ta’ sitt snin, Aula, tke//ew mill-Italja. Dan minkejja li l-omm g[andha permess ta’ residenza filLatvja li jippermetti li hi tibqa’ fl-UE. Ir-ra;el tag[ha, Mukhtar Ablyazov, hu miljunarju li kisirha mal-President Nursultan Kazarbayev li ilu jmexxi l-pajji] g[al dawn la[[ar 17-il sena.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra

IR-RENJU UNIT

Tintalab l-g[ajnuna dwar i]-]ingari Wie[ed mill-Kunsilli ta’ Londra talab lill-Pulizija tar-Rumanija biex tie[u [sieb hi lill-membri ta’ komunità ta]-]ingari mag[rufa b[ala Roma li waqqfu kamp g[alihom f’in[awi spe/ifi/i tal-belt kapitali Britannika. Dan meta ]-]ingari Rumeni organizzaw sit g[alihom biss f’Marble Arch u fejn qeg[din ikunu akku]ati b[ala influwenza wara komportament antiso/jali fl-in[awi. Ing[ad li g[exieren ta’ dawn ir-Roma qeg[din jittallbu u jorqdu barra f’din iz-zona kif ukoll flin[awi ta’ Hyde Park – bil-membru tal-Kabinett g[all-protezzjoni talkommunita li tirrappre]enta lill-Kunsill ta’ Westminster City tqajjem proprju din ilkwistjoni malAmbaxxatur Rumen g[arRenju Unit. Il-Kunsilliera Nickie Aiken kitbet lillAmbaxxatur Ion Jinga u talbitu jorganizza task force u jibg[atha f’Londra bl-iskop li din tg[in tindirizza l-problema kalkulata li qed tiswa lillkunsill inkwistjoni mal500,000 lira Sterlina fissena. Aiken fl-istess [in talbet biex il-Gvern Britanniku wkoll iwaqqaf task force inti]a biex tindirizza lproblema fuq ba]i Ewropea u meta skont ilgrupp Migration Watch, sa 50,000 aktar Rumeni u Bulgari g[andhom jitilqu lejn ir-Renju Unit malbidu tal-2014, ladarba jitne[[ew irrestrizzjonijiet attwali u f’liema /irkustanzi dawn in-nies jibdew jiggwadanjaw minn drittijiet tax-xog[ol ;odda.

IL-BULGARIJA> Dimostranti lebsin ta’ rivoluzzjonarji Fran/i]i jag[jtu l-islogans waqt rally fi/-/entru ta’ Sofija. Eluf ta’ Bulgari, fil-parti kbira ]g[a]ag[, ilhom jorganizzaw dimostrazzjonijiet f’Sofija u bliet o[ra mill-14 ta’ :unju u fejn qeg[din jinsistu g[ar-ri]enja tal-Kabinett immexxi mis-So/jalisti (Reuters)

FRANZA

Attivisti tal-Greenpeace jid[lu f’impjant nukleari fost domandi dwar is-sigurtà Madwar tletin attivist tal-Greenpeace ixxabbtu mal-fences biex da[lu ;o impjant nukleari tal-EDF fin-Nofsinhar ta’ Franza u fejn qalu li riedu ‘ji]velaw in-nuqqasijiet fis-sigurtà’, filwaqt li nsistew g[all-g[eluq tal-istess fa/ilità. L-attivisti, li kienu lebsin l-a[mar, qalu li la[qu l-[itan ta’ ]ew; reatturi flimpjant ta’ Tricastin (fost l-eqdem fa/ilitajiet) i]da /a[du li rnexxielhom jid[lu f’’in[awi sensittivi’ u sostnew li lproduzzjoni ma kenitx affettwata. Il-Ministru g[all-Intern Fran/i] Manuel Valls intant sejja[ g[al investigazzjoni dwar din l-azzjoni tal-attivisti li qajjmet iddomandi dwar is-sigurtà madwar id-dsataxil impjant nukleari u t-58 reatturi fil-pajji]. L-attivisti tal-Greenpeace dendlu

bandiera fuq [ajt – u fuq ritratt talPresident ta’ Franza Francois Hollande – u bl-istess bandiera ;;orr messa;; li kien jaqra ‘Tricastin, a//ident nukleari – President tal-katastrofi?’ Intant, Yannick Rousselet, li jie[u [sieb il-kwistjonijiet nukleari g[al Greenpeace France, [are; stqarrija fissens li b’din l-azzjoni l-grupp tieg[u qed jitlob lill-President Hollande biex jag[laq l-impjant ta’ Tricastin ‘li hi fost l-aktar impjanti perikolu]i fil-pajji]’. Rousselet anki enfasizza li ‘kieku minflok l-attivisti kien hemm persuni blintenzjonijiet []iena dawn kienu jimponu theddida g[as-sigurtà tar-reattur’. {afna mid-dimostranti involuti f’din lazzjoni spi//aw arrestati u bl-a;enzija

ASN (ta’ Franza) g[as-sigurtà nukleari ssostni aktar tard li ‘l-in/ident talGreenpeace ma [alliex impatt fuq issigurtà tal-fa/ilità. Fl-istess [in, l-azzjoni tal-Greenpeace enfasizzat it-tensjoni bejn il-Gvern So/jalista Fran/i] ta’ Hollande u lekolo;isti li jakku]aw lill-President talli mhux jag[mel bi]]ejjed biex inaqqas iddipendenza ta’ Franza fuq l-ener;ija nukleari u biex i]id l-u]u tas-sorsi (g[allener;ija) li kapa/i ji;;eddu. Dan meta Hollande wasal biex ike//i lill-Ministru g[all-Ener;ija u l-Ambjent Delphine Batho wara li din ikkritikat pubblikament il-qtug[ li kien sar fil-ba;it tal-Ministeru tag[ha, aktar kmieni dan ixxahar.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

A[barijiet ta’ Barra 19

IR-RENJU UNIT

Iwissu kontra l-[ru; mill-UE Diversi politi/i Ingli]i minn partiti politi/i varji wissew li kien ikun “]ball storiku” jekk ir-Renju Unit jo[ro; mill-Unjoni Ewropea. Il-grupp British Influence Group [are; manifest blisem ‘Better Off in a Better Europe’. Fil-grupp fost lo[rajn hemm il-Ministru veteran Konservattiv Ken Clarke kif ukoll Lord Mandelson tal-Partit Laburista, u Danny Alexander tal-LiberalDemokrati/i. F’dokument li [are; ilgrupp, dan [e;;e; lir-Renju Unit biex ju]a mo[[u biex itejjeb l-UE u mhux jie[u azzjonijiet drasti/i. Il-Prim Ministru David Cameron wieg[ed referendum sa tmiem l-2017 dwar jekk il-pajji] g[andux jibqa’ fl-UE, jekk ilKonservattivi jirb[u lelezzjoni ;enerali li jmiss. Fid-dokument ing[atat twissija kontra theddid lillUE g[alkemm jammetti li hemm b]onn li l-

istituzzjonijiet tal-UE jimmodernizzaw ru[hom g[all-b]onnijiet ta’ dan isseklu. Id-dokument jg[id ukoll li hu inevitabbli li jkun hemm bdil fit-trattati. Clarke qal li Cameron di;à wera x’jista’ jinkiseb fl-Ewropa bir-ra;unar u juri li hemm [afna x’wie[ed jiggwadanja jekk jimpenja ru[u fl-UE u jistinka biex titfassal l-a;enda Ewropea. Clarke qal li Londra tista’ tipprote;i l-interess tag[ha billi ssa[[a[ ir-rwol tag[ha fl-UE u mhux iddg[ajfu. Lord Mandelson, li kien is-Segretarju tal-Kummer/ fl-a[[ar Gvern Laburista, qal li kieku r-Renju Unit jo[ro; mill-UE jintilef [afna kummer/ u investiment u jkunu f’periklu l-impjiegi minbarra li l-forzi tassigurtà jispi//aw ming[ajr kooperazzjoni u informazzjoni vitali. Bil-[ru; mill-UE, il-pajji] jikseb “is-sodisfazzjon dubju] li hu wa[du fiddinja.”

I?-?INA> Nies g[addejjin minn tara;, fid-da[la tal-Ocean terminal f’Hong Kong, im]ejjen b’riproduzzjoni ta’ [ames metri tal-pittura ‘Sunflowers’ ta’ Vincent van Gogh. Din saret b[ala reklam g[all-wirja ta’ pitturi ta’ van Gogh f’gallerija tal-arti li hemm mal-bini (ritratt> Reuters)

I}RAEL

Sottomarin I]raeljan fl-azzjoni fis-Sirja Fil-bidu tax-xahar, sottomarin I]raeljan attakka ma[]en tal-armi fil-port Sirjan ta’ Latakia. Fil-bidu tax-xahar fil-media Amerikana kien hemm rapporti li l-attakk twettaq mill-Qawwa tal-Ajru I]raeljana imma issa rapporti fil-media Ingli]a qed isostnu li l-attakk sar minn sottomarin I]raeljan. Jidher li l-attakk sar b’kunsens tal-Istati Uniti u fil-mira kien hemm kunsinna ta’ 50 missila Russa tat-tip Yakhont P-800 – missili g[al

kontra l-vapuri li kienu waslu fil-pajji] aktar kmieni din issena g[ar-re;im tal-President Sirjan Bashar al-Assad. Jidher li aktar minn sottomarin wie[ed I]raeljan sparaw missili cruise lejn il[a]na ta’ armi Russi f’Latakia u ribelli Sirjani kkonfermaw li fil-5 ta’ Lulju fiz-zona militari tal-port kien hemm [afna splu]jonijiet qawwija ftit qabel is-seb[. Ir-ribelli g[amluha /ara li huma ma kinux [adu sehem fl-attakk i]da kien sar b’missili sparati minn

ajruplan jew vapur. Latakia, li tinsab mal-kosta tal-Mediterran, hi meqjusa b[ala fortizza ta’ Assad u tul is-sentejn ta’ kunflitt fis-Sirja, attakki mir-ribelli hemm kienu rari [afna.

Missili Russi g[al kontra l-vapuri fil-mira Jekk hu minnu li dan lattakk sar mill-I]raeljani, dan hu l-ewwel intervent

marittimu I]raeljan fis-Sirja minn mindu splodiet ilgwerra /ivili f’Marzu tal2011. Ftit qabel l-attakk, l-Istati Uniti kienet ilmentat marRussja talli bag[tet dawn ilmissili lis-Sirja. Il-:eneral Martin Dempsey, i/Chairman tal-Joint Chiefs of Staff, f’Mejju kien wissa li lkunsinna ta’ dawn il-missili ma tantx kienet de/i]joni tajba min-na[a tar-Russi g[ax kienet se ssa[[a[ ir-re;im Sirjan u ttawwal it-tbatija fisSirja.

Jidher li I]rael attakka dawn il-missili g[aliex huma ta’ theddida kemm f’idejn irre;im Sirjan u aktar u aktar jekk jispi//aw f’idejn irribelli. Uffi/jali I]raeljani kienu g[amluha /ara li jekk armi avvanzati Sirjani jing[ataw lill-Hezbollah, il-;ellieda appo;;jati mill-Iran filLibanu, dan kien se jinkludi lmissili Yakhonts li bihom il;ellieda Lebani]i mhux biss jistg[u jattakkaw vapuri I]raeljani imma wkoll ir-rigs tal-gass fl-ib[ra I]raeljani.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

24 TV#Radju

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal-:urnali)

07>55 08>00 08>05 09>00 09>05

Avvi]i tal-Mejtin u Angelus A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13>00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00 00>30

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ika al fresco Corazon Latino Fuzzbox - Eric Montfort Newsdesk (r) Wavelength (r)

Avventurosa vacanza di Emma e Daniel - Canale 5 9>10

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i tal-Mewt, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 - Familja Wa[da (jinkludi 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 Newsline 12:45 – Qari bilMalti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 A[barijiet 16:05 - Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 Nitfa Kultura 18:00 - Bulettin ta’ l-A[barijiet 18:15 - Notti magiche 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 – Music Lounge 22:00 - LA[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 - Ru]arju 24:00 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - Bon;u ONE (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 One News) 09:00 - L-G[ajta tal-Pagun 09:45 - ONE News 10:00 - The Morning Show 11:00 - Frappe 11:45 - ONE News 12:00 Angelus 13:00 - It-Tokk 13:45 - In-Novella 14:15 - Minflok Siesta 14:45 - ONE News 15:25 - Djarju Kulturali 15:30 Drive Time 16:00 - Mhux g[at-Tfal Biss 17:00 - Rush Hour (jinkludu 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 A[barijiet Sportivi) 19:00 - In the Zone 20:15 - Banana Republic 22:00 - Music Box 24:00 Flimkien. RTK - 103 FM 06:30 - Pierre & Co on RTK (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Qari mill-Bibbja, 08:00 BBC News,) 09:00 - A[barijiet filQosor 09:05 - Paperscan 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News) 11:55 - Fi {dan ilMulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Mill-Album tas-Safar 13:00 - RTK Qosor 13:05 Su//essi u aktar! 15:00 - RTK Qosor 15:05 - Memorji talGwerra 15:30 - Bir-Rispett Kollu (jinkludi 16:00 BBC News) 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – Summer Mix 20:30 Mer]uq - Ra;; ta’ A[bar Tajba 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum

22:05 - Ru]arju 22:25 Memorji tal-Gwerra (r), Il-Pol] ta/-?ittadin (r), Kuf Af Pajji]ek (r), Ekolo;ija (r), Consumer Affairs (r). Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Il-{rejjef, lG[erf u l-Ma;ija 10:00 BBC News Update 10:06 Pri]ma 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali 13:30 - Deheb, fidda u bron] 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 20:00 – Ikoni Mu]ikali Taljani 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt (jinkludi 09:00 {ajjitna) 11:00 - X’g[adek tiftakar mill-kateki]mu 11:30 - Qari mill-Iskrittura Mqaddsa 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju tal-Erwie[ 12:45 - Biex il-fer[ tag[kom ikun s[i[ 13:00 - Ti]wiqa Mu]ikali 14:00 - Jiena Hu l-{ob] u l{ajja 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 – Mulej ifta[li qalbi g[alik 16:00 - Musbie[ 17:00 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 - Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 - Quddiesa 19:00 – Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 Qari Reli;ju] 20:30 – Symphony of Life 21:00 - Bejn {sieb u Armonija 22:00 - MillG[anja tal-Poplu (r) 22:30 Mill-G]ira tat-03 G[oljiet (r) 23:00 - {ajjitna (r) 23:30 –

Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta.

Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 A[barijiet, 08:30 u 09:30 A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Nathan & Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 – Bay Beats 20:00 – Ben Glover 22:00 Carl Bee 24:00 - CR2 records. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 Caly-pso Breakfast 08:30 Bejn il-{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 - 101.8 Favourites 12:00 - A[barijiet 14:30 After Break 17:00 - Calypso Drive 19:00 - Classic Gold 21:00 - Qabel Jibda l-Mar/ 23:00 - Mal-Melodija Maltija 01: 00 - Mu]ika tal-passat.

Film }vedi] tal-2003 li g[andu b[ala protagonista lil Emma (Maria Gidlof, fir-ritratt ma’ Anastasios Soulis). Hi jkun g[ad g[andha 12-il sena, u qed tg[ix ma’ missierha biss wara li l-omm tkun mietet. Missierha jkun qed jara mara o[ra, li g[andha tifel jismu Daniel. Lil Daniel Emma ftit tkun tni]]lu, i]da jg[addu minn esperjenza li tqarribhom sew lejn xulxin... TVM 07:00 - Morning News Loop 08:30 - Great Romances (ser. 2 prog. 3) 09:00 - Magazine programme (r) 10:50 - Teleshopping 12:00 - A[barijiet# rapport tattemp 12:10 - Kids TV 13:30 Madwarna (prog. 14) 14:00 A[barijiet 14:05 - Teleshopping 15:05 - Museum Secrets (ser. 2 prog. 3) 16:00 - A[barijiet 16:05 - Kids TV 17:25 - Teleshopping 18:00 - A[barijiet 18:10 - Live magazine programme 20:00 A[barijiet# sports# rapport tattemp# rapport finanzjarju 20:40 Spies of Warsaw (prog. 1) 21:30 - International Short Film Festival (prog. 3) 23:00 - A[barijiet filqosor. TVM 2 07:40 - Kids TV 09:00 Vaganza f’{al Bla Ras (ep. 3) 09:30 - Museum Secrets (ser. 2 prog. 3) 10:20 - Sa[[tek l-Ewwel (prog. 14) 10:30 - Wirt Arti u Kultura (ep.5) 11:00 - Gadgets (prog. 5) 11:30 - Luxdesign (prog. 5) 12:45 - Madwarna 13:00 - Sa[[tek l-Ewwel (prog. 14) 13:15 - Ency. Channel doc 2 x 7’ 13:30 - Venere (prog. 5) 14:15 - Lenti (prog. 5) 15:00 Qatra Inka (prog. 5) 15:30 Madwarna (prog. 6) 16:00 - Issa Naraw (ep. 12) 17:00 - Sa[[tek l-Ewwel (prog. 14) 17:10 - Ency. Channel doc 2 x 7’ 17:25 - Great Romances (ser. 2 prog. 3) 18:00 - Paq Paq (prog. 39) 18:30 Atlantis (prog. 3) 19:00 G[awdex illum (prog. 41) 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-Smig[ 19:40 - Museum Secrets (ser. 2 prog. 3) 20:30 A[barijiet bl-Ingli] 20:35 }afira (ep. 6, 7 u 8) 22:45 - Great Romancecs (ser. 2 prog. 3) 23:15 - Issa Naraw (ep. 12). ONE 08:30 - ONE News 08:45 Teleshopping 09:05 - Indigo (r) 10:45 - Teleshopping 12:05 Kelma Bejn Tnejn (r) 12:30 ONE News 12:40 - Mad-Daqqa t’G[ajn (r) 13:45 - Teleshopping 14:45 - Il-Klikka (Ep.6) 15:45 Teleshopping 16:00 - Sheriff’s grill 16:30 - Teleshopping 17:30 - ONE News 17:40 - Indigo (ma’ Tiziana Calleja) 19:30 - ONE News 20:15 - Kelma Bejn Tnejn 20:45 - Fish-on 21:30 - Issues 22:50 - Zona Sport Sajf 23:30 ONE News. Smash 07:00 - A[barijiet

07:40 - Er;a’

Lura 08:40 - A[barijiet 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 10:50 - TSN Teleshopping 13:10 – A to Z Teleshopping 14:20 - 1046 Music 16:10 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ Barra 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - A[barijiet 19:30 - Minn Mara g[al Mara 20:30 - Nies b[alna 21:30 Dokumentarju 22:00 - A[barijiet 22:30 - Poker. Raiuno 06:45 - Unomattina estate (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00 u d09:00) 09:35 - Unomattina Talk 10:00 - Tg 1 10:20 - Unomattina ciao come stai? 11:15 - Road Italy 11:25 - Don Matteo 4 (fiction) 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Ho sposato uno sbirro 2 (fiction) 15:10 - Un caso d’inganni. Film 2011 16:50 - Rai Parlamento 17:00 - Tg 1 17:15 - Estate in diretta 18:50 Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:30 - Techetechetè, vista la rivista 21:15 - P.S. I love you. Film 2007 23:35 - Obiettivo Castrocaro 2013 00:25 - Tg 1 notte 01:00 - Sottovoce 01:30 Rai Educational. Raidue 07:00 - Cartoons 08:25 Heartland (TF) 09:05 - Le Sorelle McLeod (TF) 10:30 - Tg 2 insieme estate 10:40 - Tg 2 storie 11:20 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 E…state con costume 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Divieto di sosta (fiction) 14:45 - Blue bloods (TF) 15:35 - Army Wives (TF) 17:00 - Guardia costiera (TF) 17:55 Tg 2 Sport 18:15 - Tg 2 Notizie 18:45 - Senza traccia 19:35 Castle (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - LOL :-) 21:10 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 21:55 Countdown (TF) 22:50 - Strike back (TF) 23:40 - Tg 2 notizie 23:55 - Supernatural (TF) 00:45 Mode 01:15 - Tg 2 Parlamento 01:25 - Close to home (TF). Raitre 08:00 - Agorà Estate 10:20 Scuola elementare. Film ’54 12:00 - Tg 3 12:15 - New York New York (TF) 13:05 - Piatti tipici dello spirito 13:10 - Lena, amore della mia vita (soap) 14:00 - Tg Regione 14:20 - Tg 3 14:45 - Tgr Piazza affari 14:55 -

Tour de France 17:30 - Tour Replay 18:00 - Geo magazine 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:15 - Simpatiche canaglie 20:35 - Un posto al sole 21:05 - Circo Estate – tutti in vacanza 23:10 - Tg regione 23:15 - Tg 3 linea notte 23:50 Lucarelli racconta 01:10 - Cult book 01:40 - Fuori orario. Canale 5 08:00 - Tg 5 - mattina 08:40 - IlMammo (sitcom). 09:10 -

Avventurosa vacanza di Emma e Daniel. Film 2003 (jinkludi Tg 5 fl-10.00) 11:00 - Forum 13:00 Tg 5 13:40 - Beautiful 14:45 Il Segreto (soap) 15:40 - Le tre rose di Eva (fiction) 16:40 Fairfield Road. Film 2010 18:50 - The Money Drop 20:00 - Tg 5 20:40 - Paperissima Sprint 21:10 - Zelig anthology 23:30 Tg5puntonotte 01:15 - Tg 5 notte 01:45 – Paperissima Sprint (r).

Rete 4 06:50 - Chips (TF) 07:45 Charlie’s Angels (TF) 08:40 Pacific Blue (TF) 09:50 Distretto di Polizia 5 (fiction) 10:50 - Ricette all’Italiana 11:30 - Tg 4 12:00 - Renegade (TF) 12:55 - Siska (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Flikken – Coppia in giallo (TF) 16:35 - My Life – segreti e passioni (soap) 17:05 - Furia del West. Film ’63 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (TF) 20:30 - Quinta Colonna il quotidiano 21:10 - Blood Diamond – Diamanti di sangue. Film 2006 00:05 - Carne tremula. Film ’97 02:00 - Tg 4. Italia 1 07:00 - Tutto in famiglia (sitcom) 07.50 - I maghi di Waverly (sitcom) 08:40 - Kyle XY (TF) 09:30 - Gossip girl (TF) 11:30 Pretty little liars (TF) 12:25 Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Cartoons 15:25 - The Vampire Diaries (TF) 16:20 - Smallville (TF) 17:15 Top One (game show) 18:30 Studio Aperto 19:20 - CSI Miami (TF) 21:10 - CSI: Scena del crimine (TF) 23:00 - Covert Affairs (TF) 00:50 - Knight Rider (TF) 01:40 - Sport Mediaset.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07:00 - Teleshopping 08:30 - {in g[al Kollox 10:30 - Ashram 12:30 - News 12:45 - Best Deal 13:00 - Entertain Me 15:00 Teleshopping 17:30 - {in g[al Kollox 18:15 - News 18:30 (ikompli) {in g[al Kollox 19:30 Dun Benit 20:30 - F. News 21:00 - Madagascar 23:00 - News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 Love and Romance 10:00 - Tele Market Deals 12:00 - Rock around the Click (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 - The 80s 14:00 - The 90s 14:30 - The 00s 15:00 Love and Romance 16:00 - The 80s 16:30 - I grandi successi 17:30 - The Local Angle 18:00 Total Request Show 20:00 - The 60s & 70s 20:30 - Music Documentary 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 12:40 - Love Bugs 2 (sitcom) 13:35 - Cosi Fan Tutte (sitcom) 14:00 - Non aprite qull’armadio 14:35 - Torte d’autore (reality) 15:10 - The OC (TF) 16:00 - Principesse (dok.) 16:50 - Torte d’autore (reality) 17:20 - Non aprite quell’armadio 17:50 - Che trucco! 18:20 - Love Bugs 2 (sitcom) 18:40 - Ugly Betty (TF) 19:30 Torte d’autore 20:25 - Dr House (TF) 21:10 - L’amore e altri luoghi impossibili. Film 2009 23:00 - Calzedonia Summer Collection ’13 23:50 - Vite in Apnea 00:45 - Torte d’autore (real). BBC Entertainment 07:15 - Buzz and Tell 07:20 Nuzzle and Scratch: Frock and Roll 07:40 - Balamory 08:00 The Large Family 08:10 - Fimbles 08:35 - My Family 09:05 - The Café 09:30 - The Weakest Link 10:15 - EastEnders 10:45 Doctors 11:15 - Spooks 12:05 Lark Rise to Candleford 12:55 My Family 13:25 - The Weakest Link 14:10 - The Café 14:40 EastEnders 15:10 - Doctors 15:40 - Spooks 16:30 - Upstairs Downstairs 17:25 - The Weakest Link 18:10 - EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Lark Rise to Candleford 20:00 - My Family 20:30 My Hero 21:00 - Desperate Romantics 21:50 - The Old Guys. TCM 07:40 - Please Don’t Eat the Daisies. Film ’60 (U) 09:30 - The Prize. Film ’63 (A) 11:40 - Boys Town. Film ’38 (A) 13:10 - Now, Voyager. Film ’42 (A) 15:00 The Angry Hills. Film ’59 (A) 17:00 - Agatha. Film ’79 (A) 18:35 - The Dirty Dozen. Film ’67

(15) 21:00 - Our Mother’s House. Film ’67 (AA) 22:45 - Rogue Cop. Film ’54 (A). MGM Movies 06:50 - Johnny Be Good. Film ’88 (15) 08:15 - Sunburn. Film ’79 10:00 - Home Is Where the Hart Is. Film ’87 11:25 - Alias Jesse James. Film ’59 (U) 12:55 - Where Angels Fear to Tread. Film ’91 (PG) 14:45 - 3 Ninjas. Film ’92 (PG) 16:20 - Saved! Film 2004 17:50 - Bio-Dome. Film ’96 (12) 19:25 - Signs of Life. Film ’89 (15) 21:00 - The Ambulance. Film ’90 (15) 22:35 - Cohen and Tate. Film ’88 (18). GO Stars 07:15 - The Spy Who Loved Me 09:25 - The Life Before Her Eyes 11:00 - Peacemakers 11:45 - Dolphin Tale 13:40 - Grown Ups 15:30 - Now Is Good 17:15 Contraband 19:05 - The Hunchback of NotreDame 20:35 - Parks & Recreation 21:00 - Rising Star 22:50 - Ted, 00:30 - Marathon Man. Diva Universal 07:00 - Agatha Christie’s Poirot 08:49 - Downpour 08:55 Agatha Christie’s Poirot 09:55 McLeod’s Daughters 10:48 -

Arlecchino Consonante e Colombina Vocale 10:55 Quincy, M.E. 11:55 - Agatha Christie’s Poirot 12:55 - ER 13:55 - Downton Abbey 15:35 Great Women 15:50 - McLeod’s Daughters 16:45 - Agatha Christie’s Poirot 18:39 - Great Women 18:50 - Agatha Christie’s Poirot 19:50 - JAG 20:50 - Great Women 21:00 Wolff’s Turf 23:00 - Patricia Cornwell’s At Risk (15). Discovery Channel 07:15 - American Chopper: Senior vs Junior: Downsizing 08:10 - Extreme Fishing with Robson Green: USA 09:05 Auction Hunters: Hot Wheels 09:30 - Auction Kings: Ruby Necklace 09:55 - Ultimate Survival: South Dakota 10:50 How Do They Do It? 11:15 How It’s Made: Combination Wrenches 11:40 - Extreme Engineering: Mountain of Steel 12:35 - Overhaulin’: Wiley and the Road Runner 13:30 - Fifth Gear 14:25 - Wheeler Dealers: Suzuki SJ410 14:55 - Wheeler Dealers: Suzuki SJ410 15:20 Mythbusters: Crash and Burn 16:15 - Auction Kings: ‘65 Mustang: Vintage Lunch Boxes 16:45 - Baggage Battles 17:10 Robson’s Extreme Fishing Challenge 18:05 - Ultimate Survival: Yukon 19:00 - How It’s Made 20:00 - River

Monsters: Jungle Killer. Off the Hook: 21:00 - Extreme Catches 21:30 - Extreme Catches. 22:00 - Robson’s Extreme Fishing Challenge: South Australia 23:00 - Extreme Fishing with Robson Green: At the Ends of the Earth. Iris 11:35 - La si8gnora delle camelie 13:55 - Action Jackson. Film ’87 15:40 - Note di cinema (TF) 15:50 - Fuori il malloppo. Film ’71 17:40 - Abbiamo solo fatto l’amore. Film ’98 19:15 - ATeam (TF) 20:05 - Hazzard (TF) 21:00 - Torna ‘El Grinta’. Film ’75 22:55 - Le stelle di Ischia Global 2013 23:15 - In cerca di Amy. Film ’97 01:20 - Borsalino and Co. Film ’74. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - Suburgatory 11:30 - The Mentalist 12:15 - Fringe 13:00 Days of Our Lives 13:45 Enlightened 14:15 - Films & Stars 14:30 - Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 - Private Practice 16:45 - Gossip Girl 17:30 - Dallas 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Criminal Minds 19:45 - Glee 20:30 - Suits 21:15 - Enlightened 21:45 - Win Win 23:35 - Person of Interest 00:20 - SMASH 01:10 Suburgatory. Biography Channel 06:30 - Billy the Exterminator: Hogs Gone Wild!. Hardcore Pawn: 10:00 - Ashley’s Breakdown 10:30 - Ashley’s Aftermath. 11:00 - Hoarders: John # Vivian 12:00 - Celebrity House Hunting: Carnie Wilson 12:30 - Monster In Laws: Mama’s Choke Hold 13:00 Storage Wars Texas: Fandom of the Opera 13:30 - Billy the Exterminator: Battle of the Bees 14:00 - Pregnant in Heels: The Trouble With Twins 15:00 - The Real Housewives of Miami: A Tale of Two Miamis. Hardcore Pawn: 16:00 - Ashley’s Breakdown 16:30 - Ashley’s Aftermath. 17:00 - Celebrity House Hunting: Carnie Wilson 17:30 - Monster In Laws: Mama’s Choke Hold 18:00 Hoarders: John # Vivian 19:00 Storage Wars Texas: Fandom of the Opera 19:30 - Billy the Exterminator: Battle of the Bees 20:00 - Hoarders: Kevin # Mary. Hardcore Pawn: 21:00 Ashley’s Breakdown 21:30 Ashley’s Aftermath. 22:00 Dance Moms: Dying to Dance 23:00 - A Gypsy Life for Me.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - See The Sea 08:05 - Lots & Lots 08:20 Bob the Builder 08:30 - Fireman Sam 08:40 Thomas and Friends 08:55 - Nouky and Friends 09:00 - Rubbadubbers 09:10 - Pingu 09:15 - Tiny Planets 09:20 - Pingu 09:25 - Tiny Planets 09:30 - Monkey See Monkey Do 09:40 - Barney and Friends 10:10 - Fluffy Gardens 10:25 - The Mighty Jungle 10:40 - Mio Mao 10:50 - Heroes of the City 11:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 11:30 - Kipper 11:50 - Gazoon 12:00 - Wobblyland 12:05 - Igloo-Gloo 12:20 Benjamin’s Farm 12:25 - My Animal Family 12:40 - See The Sea 12:45 - Lots & Lots 13:00 Fluffy Gardens 13:15 - The Mighty Jungle 13:30 Angelina Ballerina 13:45 - Monkey See Monkey Do 13:55 - Barney and Friends 14:25 - Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 - Pingu 14:40 - Tiny Planets 14:45 - Igloo-Gloo 15:00 - Bob the Builder 15:10 - Fireman Sam 15:20 - Thomas and Friends 15:35 - Tork 15:45 - Dougie in Disguise 15:55 - Slim Pig 16:05 - Heroes of the City 16:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 16:45 Benjamin’s Farm 16:50 - Nouky and Friends 16:55 - My Animal Family 17:10 - See The Sea 17:15 - Lots & Lots 17:30 - Monkey See Monkey Do 17:40 - Barney and Friends 18:10 Wobblyland 18:15 - Dougie in Disguise 18:25 Slim Pig 18:35 - Connie the Cow 18:45 Angelina Ballerina 19:00 - Jakers: The Adventures

of Piggley Winks 19:25 - Heroes of the City 19:40 - Pingu 19:45 - Tiny Planets 19:50 - Pingu 19:55 - Tiny Planets 20:00 - Bob the Builder 20:10 - Fireman Sam 20:20 - Thomas and Friends 20:35 - Dougie in Disguise 20:45 - Slim Pig 20:55 - Connie the Cow 21:05 - Tork 21:15 Benjamin’s Farm 21:20 - My Animal Family 21:35 - Nouky and Friends 21:40 - Wobblyland 21:45 - Wobblyland 21:50 - Barney and Friends 22:15 - Monkey See Monkey Do 22:25 - Kipper 22:35 - Kipper 22:45 - Gazoon. Disney Channel 08:00 - Minnie’s Bow-Toons 08:05 - Mickey Mouse Clubhouse 08:30 - A.N.T. Farm 09:15 Jessie 10:05 - Good Luck Charlie 11:15 - Shake It Up 12:00 - Austin and Ally 12:25 - Austin and Ally 12:45 - A.N.T. Farm 13:10 - Jessie 13:35 Shake It Up 14:00 - That’s So Raven 14:25 Good Luck Charlie 14:50 - Jessie 15:10 - Shake It Up 15:35 - A.N.T. Farm 16:00 - Austin and Ally 16:20 - That’s So Raven 16:45 - The Suite Life on Deck 17:10 - Good Luck Charlie 17:30 - Shake It Up 17:55 - Austin and Ally 18:20 - Jessie 18:40 A.N.T. Farm 19:30 - Shake It Up 19:50 - The Suite Life on Deck 20:15 - Austin and Ally 20:40 - That’s So Raven 21:00 - Jessie 21:25 - A.N.T. Farm 21:50 - Good Luck Charlie 22:10 - Wizards of Waverly Place.

07>00 09>00 10>00 11<30 13>00 14>00 14.05 15>00 15>05 16>00 17.00 18>00 18>15 19>45 20>30 21>30 21>35 22>00 23>00

NET News X’Fatt.Art Sajf Flimkien (r) Telebejg[ Simpati/i NET News Telebejg[ NET News Simpati/i Telebejg[ Man Up + (r) NET News Sajf Flimkien NET News Minn Festa g[al O[ra NET News (ikompli) Minn Festa g[all-O[ra Ma Tinbidel Qatt NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - Tour de France Cycling 09:00 - Universiade 10:30 UEFA European Women’s Championship Football 13:00 Tour de France Cycling 14:00 Tour de France Cycling: Stage 16: Vaison la Romaine - Gap (live) 17:45 - Universiade: Volleyball: Men’s SF (live) 20:15 - UEFA European Women’s Championship Football: Group A: Sweden v Italy (live) 22:30 - UEFA European Women’s Championship Football 23:30 Inside European Rally Champs. Eurosport 2 07:00 - Universiade: Swimming: Day 6 (live) 10:00 - Adventure 10:30 - UEFA European Women’s Championship Football 12:00 Tour de France Cycling 13:00 -

Australian Goldfields Open Snooker 14:00 - UEFA European Women’s Championship Football 17:00 Universiade: Swimming: Day 6 (live) 19:45 - Tour de France Cycling 20:30 - UEFA European Women’s Championship Football: Group A: Denmark v Finland (live) 22:30 - Arena Football 23:30 Australian Football Magazine.

GO Sports 1 07:00 - The 139th Open Championship 2010: Official Film 08:00 - Best of Football 2012-13 12:00 - Best of Rugby 2012-13 14:00 - Best of Football 2012-13 20:00 - FIFA Futbol Mundial 20:30 - The Open 141st Championship 2012: Official Film 21:30 Best of Rugby 2012-13 23:30 Best of Football 2012-13 01:30 - Football's Greatest 02:00 Best of Football 2012-13. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Racetrack 08:00 - PGA European Tour:

Aberdeen Asset Management Scottish Open: Day 2 16:00 The Championships:

Wimbledon 2013: Day 8 22:30 - FIFA Futbol Mundial 23:00 Best of Football 2012-13 01:00 - Best of Rugby 2012-13. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Racetrack 10:00 - PGA European Tour:

Aberdeen Asset Management Scottish Open: Day 2 18:00 The Championships: Wimbledon 2013: Day 8 00:30 - FIFA Futbol Mundial 01:00 Best of Football 2012-13. Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga (r) 09:55 Bundesliga (r) 11:50 - FA Cup (r) 13:55 - America's Cup: World Series (r) 16:00 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 18:05 - Bundesliga - Highlights (r) 19:00 - Volleyball

Champions League Magazine The Big Hit (r) 19:30 Bundesliga (r) 21:25 European Le Mans Series 2012 (r) 22:30 - 2012 Alpari World Match Tour NXT (r) 00:35 FA Cup (r). Melita Sports 2 12:00 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 14:00 -

Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:05 - FA Cup (r) 17:10 - 2012 UIPM Pentathlon (r) 18:15 America's Cup: World Series (r) 20:20 - Bundesliga (r) 22:15 Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 00:50 - FA Cup (r). Malta Stars 08:00 - Melita GFA 1st Division (r) 09:40 - Malta Handball Association (r) 11:00 - Malta Basketball Association (r) 12:25 - Malta Rugby Football Union (r) 14:00 BOV PL (r) 16:00 - MFA Futsal League (r) 17:20 Melita GFA 1st Division (r) 19:00 - Football Nurseries 19:35 - MFA Futsal League 21:00 - Malta Rugby Football Union (r) 22:35 - BOV PL (r).


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

28 Sport

Serata o[ra ta’ boxing mill-aqwa

Super Steve Martin li reba[ it-titlu internazzjonali WBU f’Di/embru

Attard head coach ta’ G[axaq FCYN Il-Youth Nursery ta’ G[axaq FC g[andha head coach ;did. Dan hu Renzo Attard li g[andu li/enzja UEFA B u esperjenza vasta fis-settur tal-ikkow/jar. B[alissa n-Nurserry ta’ G[axaq FC qed tilqa’ applikazzjonijiet minn kow/is interessanti li g[andhom UEFA C biex jing[aqdu mag[ha g[all-ista;un 2013-14. L-applikazzjonijiet flimkien ma’ CV iridu jaslu g[and inNursery sal-24 ta’ Lulju. Aktar informazzjoni tinkiseb ming[and Johann Zammit fuq 79322299 jew minn ghaxaqfcyn@gmail.com

Nhar il-:img[a 19 ta’ Lulju l-aqwa boxers professjonali u semiprofessjonali f’pajji]na se jkunu fl-azzjoni f’serata o[ra ta’ boxing imsej[a Superman II. L-attività se ssir filground tal-Indipendenza fil-Furjana u l-ewwel konfront ikun fit-8 p.m. Fost dawk li se jie[du sehem hemm i/Champion tad-Dinja Super Scott Dixon kontra l-:ermani] Remo Arns. Dixon hu l-bniedem wara l-qawmien mill;did tal-boxing f’Malta meta seba’ snin ilu kien ;ie jg[ix pajji]na. Super Steve Martin ukoll se jkun fl-azzjoni u hu /-Champion Internazzjonali renjanti WBU u qed jimmira li jag[ti prestazzjoni o[ra po]ittiva. Fil-kategorija semiprofessjonali se jkunu flazzjoni l-a[wa Mads The Man Abela u Abner Mares Abela li se jikkompetu g[at-titli Ewropej fil-kategorija semiprofessjonali talWBU ver]joni super middle u light heavy-

weight. :lieda o[ra se tkun bejn Michael The Hurricane Carter u Colombias Black Death waqt li l-veteran Dione Galea se jkun flazzjoni kontra l-Ingli] James The Hit Man. Din g[andha tkun sfida mill-aktar interessanti bejn ]ew; boxers bi stil simili u t-tnejn determinati. Konfront ie[or heavyweight se jkun dak bejn Malcolm Sciberras u Sean Pasu u Ritchie The Viper Vella se jiltaqa’ kontra l-Ingli] Reece Aldcroft. Fl-istess serata se jiddebutta Jake The Snake Camilleri ta’ 15-il sena, li fi ;lieda semiprofessjonali se jiltaqa’ kontra r-Russu Simon Too Sharp Stovkavic. L-a[[ar ;lieda fis-serata tkun ukoll mill-kategorija heavyweight, bejn Rudy The Ripper Vella u Johnny Martin. Il-biljetti g[al din l-attività jiswew €15, bilqieg[da.

L-MBA tilqa’ lil Deguara

Il-Malta Basketball Association illum se tilqa’ lill-plejer professjonali Malti Samuel Deguara f’Ta’ Qali b[ala l-mistieden spe/jali fil-ftu[ tassummer camp g[at-tfal ta’ SkolaBasket. Deguara jilg[ab il-basketball professjonali mal-klabb Taljan tas-Serie A Pallacanestro Reggiana u t-tim Nazzjonali Malti. Skolabasket hi inizjattiva tal-MBA li tikkonsisti fi 22 lezzjoni g[al subien u bniet bejn it-8 u s-16-il sena. HANDBALL

Esperjenza po]ittiva g[at-tim U#17 ta’ La Salle f‘Teramo It-tim ta’ ta[t is-17-il sena tal-handball ta’ La Salle, Champions nazzjonali, matul l-a[[ar jiem irrappre]enta lil Malta fil-41 edizzjoni tal-Interamnia World Cup f’Teramo, lItalja. It-tim ta’ La Salle [a sehem fil-kategorija ta’ ta[t it-18-il sena. Fl-ewwel log[ba t-tim immexxi mill-kow/ Christian McClean g[eleb lil Police Union SC tal-Libja u mbag[ad tilef il-[ames partiti l-o[ra fit-turnament kontra t-timijiet qawwija mid-Danimarka, Franza, il-Polonja il-:ermanja u l-organizzaturi Teramo. Finalment kien l-a[jar tim fit-turnament, JSG Echaz Erms tal-:ermanja li spi//a rebbie[ tat-turnament meta fil-final g[eleb lil AG Albertstund tad-Danimarka 17-12. “Dejjem tajjeb meta tag[ti /ans lil plejers ]g[a]ag[ jilag[bu f’dawn it-turnaments. Aktar ma jilag[bu, aktar ikollhom opportunitajiet. Dan it-turnament kien esperjenza kbira g[al dawn il-plejers promettenti u g[all-klabb innifsu,” qal il-kow/ ta’ La Salle Christian McClean wara l-esperjenza. Ir-ri]ultati kollha miksuba mit-tim ta’ La Salle kienu dawn: v Police Union SC (Libja) 12-10; v Rudersdal (Danimarka) 717; v Teknoelettronika Teramo (Italja) 8-15; v AG Alberstund (Danimarka) 5-18; v OCG Nice (Franza) 5-12; v JSG Echaz Erms (:ermanja) 8-20; v UKS Sportacus (Polonja) 7-15


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

Sport 29

FORMULA 1

Wolff se ssuq il-Williams

Il-goalkeeper ta’ Martinique Kevin Olimpa qabel salva bla ma ]amm xutt qawwi ta’ Rafael Marquez u Fabian skorja mir-rebound

CONCACAF GOLD CUP

Il-Messiku fil-kwarti tal-finali Il-Messiku g[adda g[all-kwarti talfinali tal-CONCACAF Gold Cup wara reb[a 3-1 fuq Martinique hekk kif kienu l-Panama li spi//aw fl-ewwel post fi Grupp A. It-tim modest ta’ Martinique ssorprenda lill-Panama imma ma kellux risposta g[al-log[ob tal-Messiku. Marco Fabian, Luis Montes u Miguel Ponce skorjaw g[all-Messiku fil-partita li ntlag[bet fis-Sport Authority Field f’Mile High Colorado. Kevin Parsemain naqqas l-iskor g[al Martinique minn penalty lejn tmiem lewwel taqsima imma l-gowl ta’ Ponce lejn it-tmiem issi;illa r-reb[a g[at-tim ta’ Jose de la Torre. Draw kien ikun bi]]ejjed g[all-Messiku imma huma kellhom bidu perfett meta Fabian feta[ l-iskor fil-21 minuta. Imbag[ad kellhom diversi /ansijiet qabel Kevin Olimpa salva bla ma ]amm

xutt qawwi ta’ Rafael Marquez u Fabian kien pront xe[et ;ewwa mir-rebound. Montes irdoppja l-vanta;; fl-34 minuta b’xutt fil-baxx qabel Martinique naqqsu l-iskor meta Parsemain twaqqa’ fil-kaxxa minn Alejandro Castro u mill-11-il metru ma ]baljax. I]-]ew; na[at kellhom i/-/ansijiet tag[hom fit-tieni taqsima qabel Ponce ssi;illa r-reb[a g[all-Messiku meta skorja minn kross ta’ Miguel Layun. Fil-partita l-o[ra l-Panama u l-Kanada spi//aw fi draw ming[ajr gowls. Dan irri]ultat kien bi]]ejjed g[all-Panama biex spi//aw fl-ewwel post fil-grupp waqt li lKanada temmew it-turnament ming[ajr reb[a u ming[ajr ma skorjaw gowl. Intant, il-kow/ tal-Istati Uniti Jurgen Klinsmann fa[[ar lit-tim tieg[u talli rkupra minn gowl minn ta[t u g[eleb lillKuba 4-1 biex g[adda mal-a[[ar tmienja tal-Gold Cup.

Ix-xita qliel f’Utah g[amlet il-partita diffi/li u l-Amerikani sabu ru[hom minn ta[t kmieni wara gowl ta’ Alfonso. Imma gowls minn Donovan, Corona u doppjetta ta’ Wondolowski raw lillAmerikani javvanzaw. “Kienet sitwazzjoni interessanti g[aliex bdiet ix-xita u l-arja saret tqila. {assejnieha a[na minn fuq il-bank. IlKubani [ar;u b’aktar ener;ija minna u kultant ji;ri li meta to[ro; fil-ground t[ossok g[ajjien u jkollok ta[dem iebes, t[ossok ma tistax tie[u nifs u tg[addi minn mumenti diffi/li,” qal Klinsmann li issa t-tim tieg[u jilg[ab l-a[[ar log[ba kontra Costa Rica li jinsabu t-tieni u li di;à avvanzaw ukoll. “Ninsabu konxji mill-qawwa ta’ Costa Rica g[aliex dan se jkun l-ewwel test veru iebes tag[na. Kul[add jaf li g[andi rispett lejn Belize u Kuba imma se nkejlu l-livell tag[na ma’ Costa Rica.”

Susie Wolff se jkollha lewwel test s[i[ tag[ha fuq karozza tal-Formula 1 malWilliams waqt il-young-driver test li se jsir f’Silverstone. L-Isko//i]a ta’ 30 sena se tkun qed issuq nhar il-:img[a flimkien mas-sewwieq Pastor Maldonado waqt li l-Ispanjol Daniel Juncadella se jkollu ttest tieg[u g[ada. It-timijiet qed jit[allew jag[mlu dawn it-testijiet bissewwieqa tat-ti;rija g[al jum wie[ed biss biex jevalwaw ittyres. Wolff b[alissa hi s-sewwieq ta’ ]vilupp tal-Williams. Hi saqet fil-kampjonat DTM fil:ermanja g[al seba’ snin qabel irtirat mis-serje biex ing[aqdet mat-tim Britanniku. S’issa huma biss tnejn ittimijiet li kkonfermaw issewwieqa tag[hom g[al dawn it-testijiet. Il-Lotus se ju]aw lil Kimi Raikkonen fl-a[[ar jum u l-Fran/i] Nicolas Prost, iben l-erba’ darbiet Champions Alain Prost se jsuq g[ada bis-sewwieq riserva Davide Valsecchi l{amis. Is-Sauber [abbru ftehim ma’ tliet entitajiet Russi li se jwasslu biex i]-]ag[]ug[ Russu ta’ 17-il sena Sergey Sirotkin, li b[alissa qed jie[u sehem fis-serje Formula Renault 3.5, jing[aqad mattim l-ista;un li ;ej. Is-Sauber se jkollhom lil Nico Hulkenberg isuq ilkarozza l-{amis u lkumplament tal-programm se jinqasam bejn is-sewwieq riserva Robin Frijns u l:appuni] tal-Formula 3 Kimiya Sato.

TRASFERIMENTI

FUTBOL

ma’ Milan f’Jannar Thiago Silva se jonora Honda Il kow/ ta Milan Masimo Il Kap E]ekuttiv ta AC trasferiment Galliani ]vela li Allegri g[andu bosta miri Milan Adriano Galliani indika jinsab [erqan li jie[du mal o[ra b[alissa fosthom l li l midfielder :appuni] ta klabb l-kuntratt ma’ PSG attakkant ta Fiorentina Adem CSKA Moscow Keisuke Il plejer ta 27 sena [alla Honda se jiffirma mal klabb impressjoni tajba mat tim Ljajic imma Galliani qal li -

-

.

-

-

,

Thiago Silva se jkun qed jonora l-kuntratt tieg[u ma’ Paris Saint-Germain u mhux se jing[aqad ma’ Barcelona. Dan [abbru l-a;ent talplejer Bra]iljan. Id-difensur kellu sehem importanti biex PSG lista;un li g[adda reb[u lewwel kampjonat mill-1994 u g[alkemm bdew jitfa//aw xnig[at li se jsie[eb lil Barcelona, l-a;ent tieg[u Paulo Tonietto malajr i//ara l-po]izzjoni tal-plejer. Silva ffirma kuntratt ta’ [ames snin mal-klabb Fran/i] f’Lulju tal-2012 u mill-ewwel sar parti integrali mit-tim flimkien ma’ Alex fil-qalba taddifi]a. Hu lag[ab 31 darba l-

ista;un li g[adda u skorja gowl fid-debutt tieg[u fi/Champions League kontra Dynamo Kiev. “Thiago Silva hu plejer ta’ Paris Saint-Germain, g[andu kuntratt u se jonorah,” qal Tonietto. “Ix-xnig[at li hawn illum huma l-istess li kien hemm is-sena l-o[ra imma Thiago Silva hu plejer ta’ PSG.” Id-difensur ta’ 28 sena kellu wkoll wirjiet millaktar po]ittivi fit-Tazza talKonfederazzjonijiet mat-tim nazzjonali u g[alkemm ta[t il-kow/ il-;did Laurent Blanc mistenni li jkun hemm tibdl fil-Parc des Princes, jidher li l-captain tat-tim mhux se jkun mittiefes.

,

-

f’Jannar. Il-kuntratt li g[andu Honda jintemm fi ]mien sitt xhur u linternazzjonali :appuni] se jkun disponibbli g[at-

,

.

-

-

-

nazzjonali waqt it-Tazza talKonfederazzjonijiet u attira lattenzjoni ta’ Milan imma lftehim mhux mistenni jse[[ qabel sena o[ra.

dan il-ftehim ma jistax ise[[ g[alissa sakemm ikun hemm spazju g[as-Serb fl-iskwadra. Dan jista’ ji;i biss jekk Milan ibig[u lil Robinho.

ATLETIKA

Chaimbers jikkwalifika g[all-Kampjonati Mondjali Il-Britanniku Dwain Chaimbers ibbukkja post filKampjonati Mondjali talatletika meta reba[ il-finali tal-100m f’[in ta’ 10.04 sekondi waqt it-trials nazzjonali. Il-Kampjonati Mondjali se jsiru f’Moska, irRussja, ix-xahar id-die[el. Ta’ min jinnota li fissemifinali, Chaimbers kien meg[lub minn James Dasaolu, atleta ta’ 25 sena li

g[amel il-100m f’[in ta’ 9.91 sekondi. Din kienet l-ewwel darba mill-1993 li atleta mirRenju Unit g[amel il-100m f’inqas minn 10 sekondi, filwaqt li l-[in li rre;istra Dasaolu kien ir-raba’ l-aqwa [in tas-sena. I/-Champion Olimpiku Usain Bolt din is-sena g[adu qatt ma rnexxielu jirre;istra [in b[al dan. Dasaolu ma [ax sehem fil-finali tal-100m

min[abba li kien mu;ug[ wara s-semifinali. Chaimbers, li g[andu 35 sena, qal li kien kuntent bilfatt li kkwalifika g[allKampjonati Mondjali u flistess [in fa[[ar il-wirja ta’ Dasaolu. Dan tal-a[[ar u Chaimbers se jie[du sehem fil-Kampjonati Mondjali, u issa fadal atleta ie[or x’jintg[a]el biex ikun parti mit-tim tar-Renju Unit.


IN-NAZZJON It-Tlieta 16 ta’ Lulju, 2013

30 Sport CHAMPIONS LEAGUE I RD TA’ KWALIFIKAZZJONI I LEG

Birkirkara jfittxu ri]ultat li j[allihom jittamaw Illum fis-7.30 p.m. fl-istadium nazzjonali f’Ta’ Qali jmiss li/-Champions lokali Birkirkara li jift[u l-impenji tag[hom fl-Ewropa meta jilag[bu kontra NK Maribor fit-tieni round ta’ kwalifikazzjoni ta/-Champions League. G[a/-Champions misSlovenja din se tkun it-tielet darba li se narawhom jilag[bu f’pajji]na. Huma kienu lag[bu kontra {amrun Spartans fl-1992 meta spi//aw rebbie[a 5-2 aggregate waqt li aktar re/enti, fl2007 lag[bu kontra l-istess Birkirkara fit-Tazza Intertoto u g[addew 5-1 aggregate wara reb[a 3-0 fil-ground talHibs. Maribor hu wkoll wie[ed mit-tliet timijiet fil-pajji] li qatt ma ;ew relegati millog[la divi]joni minn meta twaqqaf fl-1960 u hu wkoll laktar klabb ta’ su//ess fisSlovenja li reba[ ilKampjonat 11-il darba, (sebg[a minnhom konsekuttivi) tmien darbiet it-Tazza tas-Slovenja u tliet Supercups. L-iskwadra hi bba]ata laktar fuq plejers misSlovenja stess g[alkemm g[andhom ]ew; plejers Bra]iljani, id-difensur Arghus u l-attakkant Marcos Tavares li hu wkoll il-captain u lwinger Montenegrin Agim Ibraimi. It-tim hu mmexxi millkow/ Ante Cacic u l-ista;un li g[adda, g[at-tieni darba konsekuttiva wasal sal-fa]i tal-gruppi tal-Europa League wara li kien eliminat mi/Champions League u sussegwentement kien eliminat minn Dinamo Zagreb. Imma dan mhux qabel g[elbu lil Panathinaikos u ;ew draw dabtejn kontra Tottenham. G[al din il-log[ba Birkirkara huma msa[[a blakkwisti ta’ Frank Temile, ilplejer li bena r-reputazzjoni tieg[u ma’ Valletta FC u

Il-Programm Champions League II Rd ta’ Kwal. I Leg Illum

V. Plzen v FK Zeljeznicar BATE v Shakhter D. Tbilisi v EB-Streymur S. Tiraspol v FK Sutjeska FK Ekranas v F. Hafnarfjaroar

Birkirkara v NK Maribor

F. Esch v D. Zagreb S. Bucuresti v V. Skopje

G[ada

Shirak v Partizan Helsinki v N. Kalju N. Baku v S. Korce IF Elfsborg v Daugava S. Rovers v Molde FK S. Bratislava v Ludogorets The New Saints v L. Warsaw Gyor v M. Tel-Aviv Cliftonville v Celtic wara li ng[ata /-/ans li jmur jilg[ab fl-Ukrajna ma’ Dynamo Kiev, irritorna pajji]na u g[a]el li jiffirma ma’ Birkirkara fejn re;a’ sab lill-istess Paul Zammit b[ala kow/ li di;à kellu esperjenza mieg[u ma’ Valletta. Temile, li lbiera[ g[alaq 23 sena, qed jistenna bil-[erqa din il-partita bil-mira li j[alli impatt tajjeb mhux biss fuq it-tim imma wkoll mal-partitarji li bla dubju qed jistennew [afna minnu. Ta’ min jirrimarka li Temile kellu injury serja fi rkopptu li ]ammitu barra g[al perjodu twil u qed ja[dem bis-s[i[ biex jikseb lura l-aqwa kundizzjoni fi]ika. Preparazzjoni tajba Birkirkara ilhom jippreparaw g[al din il-partita u wara l-impenji fil-Euro Challenge Cup li kienet l-

ewwel kompetizzjoni tag[hom fil-bidu tal-pre-season, komplew jibnu fuq ilkundizzjoni fi]ika u anke ttattika. Fl-a[[ar jiem wara d-draw 1-1 ma’ Khazar Lankaran li eliminaw lil Sliema Wanderers mill-Europa

Il-captain ta’ Birkirkara Gareth Sciberras li flimkien ma’ s[abu llum se jaffronta partita diffi/li

League, il-Karkari]i lag[bu wkoll partita ta’ [biberija kontra Vittoriosa Stars, tim li ;ie promoss fil-Premier lista;un li g[adda fejn kisbu reb[a komda 5-1. Matul din il-log[ba Paul Zammit kellu /-/ans jesperimenta diversi formazzjonijiet bil-mira li jsib il-[dax li se jibda bihom illum. L-akkwisti l-;odda ta’ Birkirkara, Temile, id-difensur Bra]iljan Jonathan Marciel u l-Ispanjol Ricardo Jimenez kollha [allew impressjoni mill-aqwa u jidher li integraw tajjeb mat-tim u ma’ plejers b[al Vukanac,

Jean Pierre Mifsud Triganza, Demba Toure, Edward Herrera u l-kumplament taliskwadra. Paul Zammit hu konxju mill-qawwa tal-avversarji imma qed jimmira li t-tim tieg[u jkun tattikament dixxiplinat, partikolarment flewwel fa]ijiet tal-partita u jevita li jikkommetti ]balji li jista’ jkollhom riperkussjonijiet kbar. Il-mira tal-Karkari]i se tkun li jag[tu l-aqwa prestazzjoni possibbli u jimmiraw li forsi j[allu l-partita miftu[a g[at-tieni leg ;img[a o[ra fis-Slovenja.

B[alma g[amlu Valletta meta lag[bu kontra La Fiorita fl-Europa League, g[al din illog[ba Birkirkara wkoll se jkunu qed jag[mlu ;est ta’ karità` u [abbru li nofs idd[ul mill-bejg[ tal-biljetti g[all-partita kontra Nk Maribor, se jmur g[al Dar Pirotta li tinsab f’Birkirkara stess. Din id-Dar tilqa’ fiha u toffri servizz g[al persuni b’di]abbiltà. Il-biljetti se jkunu ta’ €15 g[all-kbar waqt li tfal ta[t it12-il sena j[allsu €1. Il-biljetti se jkunu g[all-bejg[ mill-istadium stess qabel illog[ba.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

Sport 31 {AMRUN SPARTANS

Tliet plejers u ]ew; membri tal-Kumitat akku]ati b’korruzzjoni Tliet plejers li fl-ista;un li g[adda lag[bu ma’ {amrun Spartans u ]ew; membri li kienu jiffurmaw parti mill-Kumitat tal-Ispartans, huma akku]ati b’ka] ta’ korruzzjoni matul l-ista;un li g[adda. Il-ka] kien diskuss fl-E]ekuttiv tal-MFA li ltaqa’ lbiera[ fejn it-tliet plejers u ]-]ew; uffi/jali kienu msemmija b’isimhom u jidher li hemm bi]]ejjed provi biex tinfeta[ investigazzjoni. L-istqarrija pubblikata mill-MFA tg[id hekk: Il-Malta Football Association tav]a li fil-laqg[a tal-Kumitat E]ekuttiv tal-MFA li saret ilbiera[ ;ie de/i] li jin[ar;u akku]i filkonfront tal-plejers Gianluca Calabretta, Roderick Fenech u Massimo Grima g[al allegat involviment tag[hom f’attentat ta’

Tibda t-12-il edizzjoni tal-EYOF Charles Camenzuli minn Utrecht Wara li nhar il-{add saret i/-/erimonja tal-Ftu[ tat-12-il Edizzjoni tal-European Youth Olympic Festival, bdew ilkompetizzjonijiet fid-disa’ dixxiplini fil-programm ta’ log[ob ta’ din l-edizzjoni. Fl-istess waqt, i]da, il-

korruzzjoni fil-konfront ta’ plejers o[ra bl-intenzjoni li jinfluwenzaw jew ibiddlu b’mod anti-sportiv il-perkors naturali jew irri]ultat ta’ partiti tal-futbol domestiku fl-ista;un 201213. Se jin[ar;u wkoll akku]i fil-konfront ta’ Elton Borg u Julian Friggieri, li kienu jservu fil-kumitat ta’ {amrun Spartans FC fi]-]mien meta se[[ew l-allegati fatti, ukoll g[all-involviment tag[hom f’attentat ta’ korruzzjoni fil-konfront ta’ plejers bl-intenzjoni li jinfluwenzaw jew ibiddlu b’mod anti-sportiv ilperkors naturali jew ir-ri]ultat ta’ partiti tal-futbol domestiku fl-ista;un 2012-13. Peress li Elton Borg u Julian

Friggieri, kienu membri tal-kumitat ta’ {amrun Spartans FC fi]-]mien meta se[[ew l-allegati fatti, se tin[are; akku]a fil-konfront ta’ {amrun Spartans FC. Il-plejers Gianluca Calabretta, Roderick Fenech u Massimo Grima, flimkien ma’ Elton Borg u Julian Friggieri, qed ji;u sospi]i temporanjament minn kull attività ta’ futbol b’effett immedjat, skont irregolamenti tal-MFA u dan sakemm il-bordijiet kompetenti tal-MFA jag[tu ;udizzju fuq l-allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni imsemmija. L-MFA b’dan tixtieq tinforma lillpubbliku sportiv, li g[all-fini ta’ etika u biex il-;ustizzja tie[u lperkors tag[ha ming[ajr xkiel, l-

ebda uffi/jal jew impjegat tal-MFA mhu se jikkummenta ulterjorment fuq dan il-ka] sakemm il-pro/ess kollu ji;i terminat.” L-E]ekuttiv idde/ieda li dan il-ka] imur malajr g[all-investigazzjoni [alli jfittex ji;i de/i] u mag[luq qabel jibda l-Kampjonat tal-Ewwel Divi]joni f’Settembru. Dan g[aliex jekk i]-]ew; membri tal-kumitat jinstabu [atja, hemm il-possibbiltà li l-klabb jista’ anke ji;i relegat f’divi]joni inferjuri u g[alhekk ma jit[arbatx il-programm talkampjonat ladarba jkun g[adu ma bediex. {amrun Spartans li kienu relegati l-ista;un li g[adda mill-Premier, huma skedati li jilag[bu l-ewwel log[ba tag[hom fl-Ewwel Divi]joni kontra }ejtun Corinthians fit-13 ta’ Settembru.

WATERPOLO - WARA T-TURNAMENT MILL-KAMPJONAT EWROPEW

It-telfa kontra l-Belarus we;;g[atni – Karl Izzo (kow/ nazzjonali) minn Chris Muscat

“It-telfa kontra l-Belarus kienet l-aktar li we;;g[atni u meta t[ares lejn ir-ri]ultati li kiseb dan il-pajji] kontra ttimijiet l-o[ra, aktar in[ossni dispja/ut g[aliex ma kienu ta’ Kumitati Olimpi/i Ewropej sfida g[al [add u dawn t-tliet organizzaw attività f’;ie[ ilpunti jista’ jkollhom President tal-Kumitat riperkussjonijiet kbar fuqna Olimpiku Internazzjonali jekk navvanzawx jew le Jacques Rogge fl-a[[ar g[all-fa]i o[ra.” attività uffi/jali tieg[u b[ala Dan qalu l-kow/ nazzjonali president u l-bniedem li [oloq Malti tal-Waterpolo Karl Izzo l-EYOF fl-1991. F’din lmeta kuntattjat minn dan ilattività fi/-/entru ta’ Utrecht, ;urnal wara t-tieni turnament il-KOM g[a]el lill-judoka ta’ kwalifkazzjoni g[allFrancesco Aufieri biex Kampjonati Ewropej li sar flimkien ma’ 48 atleta ie[or f’pajji]na bejn il-{amis u lminn daqstant pajji]i jkun {add. Malta spi//a it-tielet bi pre]enti g[al din i/-/erimonja tliet punti daqs l-I]rael u lunika qabel ma Rogge i/edi l- Belarus. Il-Georgia temmew presidenza tal-KOI. b’ptuni massimi 12 u lIt-t-tennista ]ag[]ug[a ta’ Ukrajna t-tieni b’9 punti. 13-il sena Katrina Sammut Izzo qal li ma jistax jg[id li kellha log[ba diffi/li kontra s- j[ossu mija fil-mija sosdisfatt seed numru 1 filg[aliex stenna xi [a;a aktar kompetizzjoni u ranking imma lanqas ma jista’ ji/[ad numru 16 fl-Ewropa it-tennista il-fatt li t-tim Malti kellu ta’ 15 il-sena mill-Ungerija prestazzjonijiet mill-aqwa Galfi. Sammut tilfet 6-1, 6-1. kontra l-I]rael u anke kontra Fl-Atletika fit-tielet heat tal- r-rebbie[a tat-turnament il400 metru kienet fl-azzjoni Georgia li s’issa g[adhom ma Nicole Gatt. Ftu[ mill-aqwa tilfux log[ba f’]ew; ta’ Nicole Gatt li sa aktar minn turnaments. Fakkar ukoll li 200 metru kienet fl-ewwel post kontra l-Belarus kellu lsakemm waslet reazzjoni minn isfortuna li jkun sospi]. Koba Dzhois tal-Ukrajna u dMistoqsi dwar jekk g[adux Dani]a Anne Sofie Fruers jemmen li Malta til[aq il-miri Kirkegaard li spi//aw fltag[ha u tikkwalifika g[allewwel ]ew; postijiet b’ri]ultat fa]i li jmiss meta issa fadal li Nicole Gatt temmet il-[ames turnament wie[ed biss li se post bi 58.43 sekondi li kien jsir f’Novembru, Izzo qal, 0.11 a[jar minn dak ta’ 58.54 “Irridu nifhmu li f’dan itli kienet g[amlet fil-Log[ob turnament kellna timijiet tal-COJI. qawwija [afna g[aliex jien Il-{amis jid[ol fl-azzjoni l- inqis lil Georgia b[ala t-tieni judoka Francesco Aufieri fill-aqwa tim wara r-Russja kategorija 81 kg. minn dawk kollha li qed

Karl Izzo jkellem lill-captain Nicky Lanzon waqt it-turnament (ritratt> Martin Agius)

jie[du sehem. Imma bit-telfa kontra l-Belarus ninsabu fittmien post [ames punti wara r-Renju Unit u jikkwalifikaw biss l-ewwel sitta. Nemmen li jekk inkunu fil-forma massima tag[na nag[mluha.” Izzo tenna li l-fatt li Stevie Camilleri ma kienx fl-aqwa forma tieg[u affettwa [afna lit-tim. Hu qal li Stevie hu ikona g[all-waterpolo Malti u meta ma jkunx fil-forma hu jbag[ti t-tim kollu. Il-ka] John Soler G[al dan it-turnament Izzo

kien inkluda wkoll lil John Soler ta’ Sliema imma dan ilplejer qatt ma deher fliskwadra. Mistoqsi dwar x’;ara Izzo wie;eb hekk. “Jien inqis lil John Soler b[ala plejer mill-aktar importanti fit-tim nazzjonali u

bl-esperjenza li g[andu kapa/i jkun ta’ ;id kbir g[attim. Imma in[oss li rrid nittratta lil kul[add l-istess fliskwadra. L-g[ada tal-log[ba kontra l-All Stars John bg[atli sms u qalli biex ma nikkunsidrahx g[al dan itturnament u anke g[allkumplament tas-sena.” Mistoqsi dwar x’ja[seb li kienet ir-ra;uni li wasslet lillplejer ta’ Sliema jie[u din idde/i]joni, Izzo wie;eb. “B[alissa naf li l-plejer jinsab impenjat g[aliex se jsir missier imma na[seb li listorja kienet ilha ;ejja. John [assu dispja/ut talli fitturnament li sar fidDanimarka f’April, l-ASA ma laqg[etx it-talbiet tieg[u li kienu relatati ma’ mpenji ta’ xog[ol u fost l-o[rajn talab li ji;i fil-;urnata tal-log[ba.

“Na[seb li barra li kien g[adu dispja/ut, [ass ukoll il-fatt li ma kienx se jkun ilcaptain tat-tim. Jien po;;ejt lil Nicki Lanzon u [assejt li kelli n[allih captain anke f’Malta u milli jidher din ma tantx intlaqg[et tajjeb minn Soler. Anke l-fatt li ried ilberitta numru 6 u li ma riedx ji;i mal-grupp erbat’ijiem qabel fil-lukanda imma ji;i biss g[al-log[ba. Dawn huma affarijiet li lili jdejquni,” qal Izzo. Il-kow/ nazzjonali i]da re;a’ tenna li g[alih John Soler jibqa’ plejer importanti fit-tim u lest li jiltaqa’ mieg[u fi kwalunkwe [in biex jippruvaw isolvu l-problemi imma re;a’ sa[aq li j[ossu fl-obbligu li jitratta lil kul[add l-istess.


It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2013

32 Lokali

Pro;ett li se jkun qed qed isir b’fondi mill-UE li l-pro/ess g[alihom beda fl-2010 se jwassal biex is-sit ta’ wirt storiku dinji l-Ipo;ew ta’ {al Saflieni jkun mani;;jat b’mod a[jar. L-Ipo;ew ta’ {al Saflieni imur lura g[all-perjodu bejn l-4,000 sena u t-3,500 sena Qabel Kristu meta kien jintu]a b[ala /imiterju ta[t l-art. Permezz ta’ dawn il-fondi, Heritage Malta issa se tkun tista’ tag[mel studju dwar diversi aspetti tal-Ipo;ew biex il-konservazzjoni tissa[[a[. Il-fondi g[al dan il-pro;ett jammontaw g[al €750,000 u bihom se jsir 85 fil-mija tal-pro;ett. (Ritratt> Michael Ellul)

Aktar [atriet g[al tal-qalba fl-Isptar Mater Dei Mill-informazzjoni li g[andu INNAZZJON jirri]ulta li fl-Isptar Mater Dei b[alissa qed issir re-shuffle tannies fl-og[la karigi tal-Management biex ikunu a;evolati nies tal-qalba. Sorsi qalulna li l-Ministru tasSa[[a, Godfrey Farrugia, [atar b’appuntament dirett b[ala Direttur tar-Ri]orsi Umani lil bint il-Vi/i Sindku Laburista ta’ {a]-}ebbu;, Thomas Agius. Dan sar bla ma [ar;et sej[a g[all-applikazzjonijiet kif isir normalment.

Il-persuna li se tkun id-Direttur tarRi]orsi Umani dda[[let minn barra u ma kinitx ta[dem mad-Dipartiment tas-Sa[[a. Sadattant, numru ta’ persuni li g[addew mill-e]ami ta’ Deputy Nursing Officer li kien sar fl-a[[ar ;img[at tas-sena li g[addiet, ma kinux ing[ataw il-promozzjoni millGvern g[ax skont il-Ministru Godfrey Farrugia, kien qed jindaga g[ax skont hu, seta’ kien hemm xi irregolarità f’dawn l-e]amijiet.

Issa jidher li l-Ministru tas-Sa[[a /eda g[all-pressjoni li saritlu u biddel il-[sieb, tant li dawk kollha li g[addew mill-e]ami issa mistennija jing[ataw il-kariga ta’ Deputy Nursing Officer. Ir-re-shuffle fl-Isptar Mater Dei tinkludi wkoll it-tne[[ija ta’ nies b’esperjenza mit-tmexxija ta’ /erti dipartimenti biex ikunu a;evolati nies tal-qalba. Nies b’esperjenza fi spe/jalizzazzjonijiet partikulari li

media•link COMMUNICATIONS

ilhom is-snin iservu, issa se jintbag[tu f’dipartimenti ;odda g[alihom u b’hekk l-esperjenza tag[hom se tintilef u minn dan ibatu l-pazjenti. Dan il-manuvrar fl-og[la karigi flIsptar Mater Dei jkompli massensiela ta’ transfers politi/i vendikattivi li saru fl-a[[ar ;img[at fil-qasam tas-sa[[a u li wasslu g[al azzjonijiet industrijali mill-U{M u mill-MUMN u wkoll g[al kaw]a filQorti.

2013 07 16  
2013 07 16  
Advertisement