Page 1

Numru 13,468

€0.55

Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

Muscat ma ]ammx kelmtu Kien wieg[ed li kumpaniji blacklisted ikunu skwalifikati minn kuntratti tal-Gvern minn Kenneth Xuereb

Id-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg u Kelliema tal-Oppo]izzjoni g[ad-Drittijiet ?ivili, tippre]enta lill-Ispeaker An;lu Farrugia Abbozz privat b’emenda Kostituzzjonali fil-pre]enza tal-Vi/i Kap tal-PN g[all-{idma fil-Parlament, Mario de Marco, u tal-Whip tal-Grupp Parlamentari David Agius. (Ritratt> Michael Ellul)

Emenda Kostituzzjonali mill-PN favur id-drittijiet tal-LGBT Il-Partit Nazzjonalista ressaq fil-Parlament emenda Kostituzzjonali bl-iskop li ddrittijiet fundamentali tal-persuni LGBT ikollhom il-protezzjoni massima offruta millKostituzzjoni ta’ Malta.

Din l-emenda favur il-persuni LGBT tressqet permezz ta’ Abbozz privat mill-Kelliema talOppo]izzjoni g[ad-Drittijiet ?ivili, Claudette Buttigieg, lillIspeaker tal-Kamra tad-Deputati An;lu Farrugia u l-Iskrivan tal-

Kamra, flimkien mal-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista g[all{idma fil-Parlament, Mario de Marco; u mal-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, David Agius.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat mar lura mill-kelma li kien ta tliet snin ilu meta nkixef din il-;img[a li ftiehem ma’ kumpanija blacklisted biex tag[mel studju dwar pont bejn Malta u G[awdex. Tliet snin ilu, Muscat wieg[ed li kumpaniji blacklisted ikunu skwalifikati minn kuntratti tal-Gvern – weg[da li b[ala Prim Ministru ma ]ammhiex u g[amel e]att l-oppost ta’ dak li wieg[ed. Fl-istqarrija ministerjali li g[amel din il;img[a fil-Parlament dwar il-ftehim iffirmat ftit jiem qabel bejn il-Gvern u l-kumpanija China Communications Construction Company, li se tag[mel studju dwar ilfattibbiltà ta’ pont bejn Malta u G[awdex, ilPrim Ministru Joseph Muscat naqas milli jsemmi li din il-kumpanija ?ini]a hi blacklisted mill-Bank Dinji. Anki meta kien mistoqsi mill-membri talOppo]izzjoni, Joseph Muscat naqas milli jwie;eb u jirreferi g[all-blacklisting ta’ din ilkumpanija.

g[al pa;na 2

L-Istati Uniti

Heatwave L-ista;un tas-sajf jibda b’heatwave li se tibqa’ fuq il-g]ejjer Maltin ]gur sa g[ada Ara pa;na 3

L-attur Amerikan James Gandolfini jmut g[al g[arrieda waqt btajjel fl-Italja Ara pa;na 19

g[al pa;na 5


IN-NAZZJON II-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

2 Lokali

Il-PN kburi bl-uffi//ju Ewropew f’Malta g[all-Appo;; u l-A]il

Il-Partit Nazzjonalista jinsab kburi bit-tieni anniversarju tal-Uffi//ju Ewropew g[all-Appo;; tal-A]il, li kien akkwist importanti g[ax-xog[ol li saret fil-le;i]latura li g[addiet f’dan is-settur tant importanti. Fi stqarrija, il-PN fakkar li kien waqt il-Kunsill Ewropew ta’ Di/embru 2009 li stabbilixxa li din la;enzija kellha titwaqqaf f’Malta, wara kompetizzjoni iebsa ma’ ?ipru u l-Bulgarija. Luffi//ju ;ie ffinanzjat millUnjoni Ewropea, u llum i[addem mas-70 [addiem. L-g[an ta’ din l-a;enzija hu li tiffa/ilita u ssa[[a[ ilkoperazzjoni bejn l-istati membri tal-UE fl-isfera tala]il, biex b’hekk hu vanta;; g[al Malta li luffi//ju jinsab stabbilit f’pajji]na. Il-PN qal li l-fatt li dan luffi//ju, li g[andu ba;it ta’ €12-il miljun fis-sena, hu stabbilit f’Malta hu ta’ importanza ekonomika u strate;ika.

Oppo]izzjoni kostruttiva u propo]ittiva minn pa;na 1

F’konferenza tal-a[barijiet e]att wara l-pre]entazzjoni tal-Abbozz, il-Vi/i Kap g[all{idma fil-Parlament, Mario de Marco, qal li l-[sieb wara din l-emenda hu li flimkien mar-razza, il-kulur tal-;ilda, ir-reli;jon, it-twemmin politiku u s-sess, ilKostituzzjoni tag[ti protezzjoni wkoll kontra diskriminazzjoni fuq ba]i ta’ orjentazzjoni sesswali. Din l-inizjattiva, kompla Mario de Marco, g[andha lappo;; s[i[ tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Dan l-abbozz hu xhieda tal-impenn talOppo]izzjoni li tkun kostruttiva u propo]ittiva. Mario de Marco ]ied li din il-proposta tkompli mannumru ta’ mi]uri li g[amel ilGvern pre/edenti f’dan irrigward, fosthom li wessa’ lkriterji tal-Kummissjoni dwar l-Ugwaljanza biex tkopri

It-Temp

UV INDEX

10

IT-TEMP> xemxi VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: [afif u varjabbli li jsir [afif g[al moderat mill-Punent g[all-Majjistral BA{AR> [afif IMBATT> ftit li xejn TEMPERATURA: l-og[la 35˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 428.1 mm IX-XEMX> titla’ fis-05.46 u tin]el fit-20.21

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IL-:IMG{A L-og[la 35˚C L-inqas 22˚C

IS-SIBT L-og[la 34˚C L-inqas 22˚C

IL-{ADD L-og[la 31˚C L-inqas 21˚C

IT-TNEJN L-og[la 29˚C L-inqas 21˚C

IT-TLIETA L-og[la 28˚C L-inqas 19˚C

UV

UV

10

10

UV

UV

UV

9

10

9

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) ilbiera[ kienet> Malta 34˚C xemxi, Al;eri 26˚C xemxi, Amsterdam 22˚C imsa[[ab, Ateni 36˚C xemxi, Li]bona 21˚C xemxi, Berlin 31˚C xemxi, Brussell 22˚C xita, il-Kajr 37˚C xemxi, Dublin 18˚C imsa[[ab, Kopen[agen 23˚C xemxi, Frankfurt 24˚C xemxi, Milan 29˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 28˚C xemxi, Londra 19˚C imsa[[ab, Madrid 24˚C xemxi, Moska 22˚C imsa[[ab, Pari;i 22˚C imsa[[ab, Bar/ellona 23˚C imsa[[ab, Ruma 30˚C xemxi, Tel Aviv 32˚C xemxi, Tripli 37˚C xemxi, Tune] 27˚C xemxi, Vjenna 32˚C xemxi, Zurich 24˚C imsa[[ab, Munich 31˚C xemxi, Stokkolma 22˚C xemxi, San Pietruburgu 19˚C ftit imsa[[ab

L-Oppo]izzjoni ma ;ietx mistiedna tinnomina rappre]entant fil-Kumitat Konsultattiv tal-Gvern dwar il-persuni LGBT wkoll diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBT, emendi filli;i biex ’l hekk imsej[a hate crimes kontra dawn il-persuni dda[[lu fil-Kodi/i Kriminali, u kien [ejja wkoll abbozzi dwar l-identità tal-;eneru u civil partnership. Fil-kummenti tag[ha, idDeputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg qalet li skont l-a[[ar st[arri; talUnjoni Ewropea s-sena li g[addiet, 51% talpopolazzjoni LGBT f’Malta j[ossu li qed ji;u diskriminati jew vittimizzati. Dan hu ftit aktar og[la mill-medja tal-UE li hi ta’ 47%. Claudette Buttigieg fakkret li din il-proposta kienet inklu]a wkoll fil-programm elettorali tal-PN. Il-kelliema talOppo]izzjoni dwar iddrittijiet /ivili kkritikat ukoll il-fatt li l-PN ma ;iex mistieden jinnomina rappre]entant tieg[u fuq ilKumitat Konsultattiv talGvern dwar il-persuni LGBT. Il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, David Agius, spjega x’se ji;ri fil-Parlament wara lpre]entazzjoni ta’ dan labbozz. Fisser li l-;img[a d-die[la

g[andu jiltaqa’ l-Kumitat dwar ix-Xog[ol tal-Kamra li fih ikun de/i] meta dan lAbbozz jid[ol fl-a;enda talParlament. Hu qal li jittama li dan l-abbozz ikun diskuss malajr kemm jista’ jkun. Peress li dan l-Abbozz qed jitlob g[al emenda filKostituzzjoni, dan je[tie; ma;;oranza ta’ ]ew; terzi biex ikun approvat millParlament. Ir-reazzjoni tal-Malta Gay Rights Movement u Aditus g[all-po]izzjoni u linizjattiva li [adet lOppo]izzjoni fil-Parlament kienet immedjata u po]ittiva. Huma laqg[u l-emenda proposta mill-Oppo]izzjoni biex il-[arsien kontra ddiskriminazzjoni millKostituzzjoni ji;i esti] ukoll fuq ba]i ta’ orjentazzjoni sesswali. Fi stqarrija, l-MGRM u Aditus qalu li din l-emenda se jkollha impatt legali importanti fuq li;ijiet pre]enti u fil-;ejjieni talpajji]. L-g[aqdiet i[e;;u biex ilParlament jinkorpora wkoll emendi kostituzzjonali biex listess livell ta’ protezzjoni jing[ata wkoll lil persuni transgender.

F’Mejju ]diedu l-prezzijiet Ix-xahar li g[adda, f’Mejju, l-indi/i talprezzijiet ]died b’0.49% primarjament min[abba ]]ieda ta’ 1.91% fl-indi/i tat-trasport u lkomunikazzjoni, riflessi minn ]ieda fit-tariffi talajru. Statistika ppubblikata mill-Uffi//ju Nazzjonli tal-Istatistika turi wkoll kif kien hemm prezzijiet og[la tas-sigaretti li rri]ultaw f’]ieda ta’ 1.33% fl-indi/i tax-xorb u t-tabakk. Minna[a l-o[ra, l-indi/i talikel ]died b’0.20% min[abba ]ieda filprezzijiet tal-[axix. :iet irre;istrata wkoll ]ieda flindi/i tal-kura personali u s-sa[[a, ]ieda ta’ 0.05% min[abba ]ieda filprezzijiet tas-servizzi medi/i. Min-na[a l-o[ra kien hemm tnaqqis fl-indi/i talprezzijiet tas-servizzi – tnaqqis ta’ 0.33% min[abba tnaqqis filprezzijiet tal-;ojjellerija. Naqas ukoll l-indi/i talmanutenzjoni tad-dar b’0.29% min[abba ro[s fil-prezzijiet tal-prodotti. Tnaqqis ie[or li turi listatistika hu dak fl-indi/i tar-rikreazzjoni u l-kultura min[abba ;ugarelli or[os. Dan wassal g[al tnaqqis ta’ 0.12%. Tnaqqis ie[or kien fl-indi/i ta]-]raben u l-[wejje;, bi tnaqqis ta’ 0.11%. F’Mejju, ir-rata medja tal-inflazzjoni fuq 12-il xahar kienet ta’ 2.31%. Dan filwaqt li r-rata annwali ta’ inflazzjoni kienet ta’ 1.88%.

B[al-lum 25 sena

I

l-qerq minn dejjem kien l-arma favorita tas-So/jalisti Maltin. L-istorja ta]-]jajjar tal-bastimenti Ingli]i f’pajji]na kienu kapitli o[ra fi storja twila ta’ ;rajjiet li jikkonfermaw dan l-istat ta’ fatt. Malli sar mag[ruf li l-Gvern Malti kien awtorizza ]-]jara ta’ ]ew; bastimenti u ]ew; frejgati tan-Navy Ingli]a, is-So/jalisti qanqlu l-irwiefen kollha bl-isku]a tal-periklu talarmi nukleari, bi ksur tad-drittijiet talbniedem u bi ksur tan-newtralità. F’din il-kritika, is-So/jalisti ppruvaw inessu li madwar sentejn qabel, Gvern So/jalista f’Awwissu 1986 ippermetta lbastiment HMS Brazen, bastiment b’kapa/ità li j;orr armamenti nukleari jid[ol fil-Port il-Kbir. Dakinhar isSo/jalisti mhux talli ma wrew l-ebda t[assib dwar periklu jew ksur talKostituzzjoni, talli l-Prim Ministru Karmenu Mifsud Bonnici u l-Ministru talAffarijiet Barranin Alex Sceberras Trigona kienu fost il-mistednin li telg[u abbord.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

Lokali 5

Muscat kien iddikjara li b[ala PM ma jag[tix kuntratti lil kumpaniji blacklisted minn pa;na 1

Il-;urnalisti wkoll baqg[u ming[ajr twe;iba meta lbiera[ staqsew lill-Prim Ministru dwar dan il-ka]. Joseph Muscat qal biss li “meta l-Gvern ?ini] joffri sservizzi ta’ kumpanija ewlenija tieg[u b’xejn, din l-offerta g[andha ti;i a//ettata. Fl-ebda [in ma rrefera g[all-blacklisting ta’ din il-kumpanija. Dan is-silenzju jikkuntrasta ma’ dak li kien jg[id meta kien Kap talOppo]izzjoni. F’konferenza tal-a[barijiet fit-13 ta’ Mejju 2010 li fiha elenka proposti g[al dik li sej[ilha “tmexxija a[jar,” Joseph Muscat kien qal li “Persuni u kumpaniji li jkunu blacklisted min[abba korruzzjoni minn organizzazzjonijiet internazzjonali b[all-Bank Dinji, l-Unjoni Ewropea u lBank g[all-Investiment Ewropew, ji;u skwalifikati awtomatikament milli jie[du kuntratti tal-Gvern”. Dan ifisser li waqt li lGvern qabbad kumpanija li issa qed jirri]ulta li hi

Ir-rapport fil-midja ta’ dak li kien qal Joseph Muscat fit-13 ta’ Mejju 2010

blacklisted, biex tag[millu dan l-istudju, fl-eqqel talkritika fil-ka] tal-kuntratt tal-BWSC, Muscat kien iddikjara li jekk ikun elett Prim Ministru, ma jag[tix kuntratti lil kumpaniji blacklisted.

Il-Gvern qed jg[id li lkumpanija CCCC, li hija blacklisted mill-World Bank fuq frodi, offriet li tag[mel dan l-istudju – li hu stmat li jiswa mal-€ 4 miljun – ming[ajr [las. Il-Gvern ma qalx jekk

hux se jeskludi lil din ilkumpanija mill-bini ta’ dan il-pont kemm-il darba jsir. Dan iqanqal t[assib dwar diversi kunflitti ta’ interess. Il-kumpanija blacklisted tista’ tinfluwenza lkundizzjonijiet b’mod li

tkun vanta;;jata meta u jekk dan il-pro;ett isir, u qatt ma jaqblilha tag[ti parir biex dan il-pro;ett ma jsirx ladarba xog[olha hu proprju li tibni pro;etti b[al dawn. Fis-seduta Parlamentari ta’ nhar it-Tlieta, diversi Deputati tal-Oppo]izzjoni esprimew it-t[assib tag[hom dwar il-fatt li minbarra li din il-kumpanija hi blacklisted, il-ftehim ma jeskludihiex milli titfa’ offerta fil-pro/ess ta’ tendering jekk tittie[ed de/i]joni li dan il-pont isir. Biex ikun hemm trasparenza u ndafa, ilprattika hi li kumpaniji li jag[mlu l-istudju jekk pro;ett g[andux isir jew le, ma jit[allewx jikkompetu g[all-kuntratt tal-pro;ett innifsu min[abba kunflitt ta’ interess. Il-Gvern Nazzjonalista kien di;à beda studju dwar il-possibbiltà ta’ link permanenti bejn Malta u G[awdex – sew jekk ikun pont kif ukoll jekk ikun mina, iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea.

Di]appunt dwar [atriet fil-Kunsill tal-Università

Hemm di]appunt u t[assib fost l-akkademi/i flUniversità ta’ Malta dwar ilmembri ma[tura mill-Gvern biex jirrappre]entawh filKunsill tal-Università. Il-Membri tal-Kunsill talUniversità ma[tura mill-Prim Ministru biex “jirrappre]entaw l-interess ;enerali tal-pajji]”, hemm leks Ministru Laburista Reno Calleja. Persuna o[ra li tispikka f’dawn il-[atriet hu l-;urnalist Godfrey Grima li hu qrib [afna ta’ Joseph Muscat u ji;i [u l-eks Ministru Laburista Joe Grima. {atra o[ra hi dik ta’ Michael Vella Haber, li kien l-eks direttur mani;erjali talmidja Laburista. Persuni li tkellmu ma’ IN-

Godfrey Grima

Michael Vella Haber

Reno Calleja

NAZZJON esprimew iddi]appunt li hemm fil-kampus g[al dawn il-[atriet, kemm mill-istaff akkademiku kif ukoll mill-amministrazzjoni. Minbarra li dawn il-[atriet huma purament politi/i,[afna esprimew il-fehma tag[hom li dawn il-membri ;odda tal-

Kunsill m’g[andhomx kredenzjali u lanqas

esperjenza fl-edukazzjoni biex jag[tu kontribut fit-

T[assib kemm mill-istaff akkademiku kif ukoll mill-amministrazzjoni g[al [atriet purament politi/i

tmexxija tal-og[la istituzzjoni edukattiva tal-pajji]. Il-Kunsill tal-Università hu l-og[la organu li hu responsabbli millamministrazzjoni ;enerali talUniversità. Dan il-kunsill hu wkoll responsabbli biex jinga;;a staff ;did, kemm Maltin kif ukoll barranin, g[al diversi karigi akkademi/i. Dan minbarra li l-Kunsill jag[ti d-direzzjoni ;enerali li g[andha tie[u l-Università fejn tid[ol policy, il-vi]joni u l-miri tal-istess Università. Persuni li tkellmu ma’ dan il-;urnal qalu li persuni ma[tura f’dan il-Kunsill g[andhom jirriflettu u jag[tu l-kontribut tag[hom fittmexxija tal-Università. Ilmistoqsijiet ji;u wa[edhom.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

Lokali 3

Attrazzjoni o[ra g[all-industrija tad-diving

Fiz-zona popolari tal-Exiles f’Tas-Sliema, ftit biss bog[od mix-xatt, ilbiera[ tni]]let f’qieg[ il-ba[ar it-‘Tug 2’ b[ala attrazzjoni o[ra g[all-industrija tad-diving fil-g]ejjer Maltin (Ritratt> Jeremy Wonnacott)

B[all-‘MV Ro]i’ u l-’Um el Faroud’, l-g[arqa tat-’Tug 2’ fizzona tal-Exiles f’Tas-Sliem hi opportunità o[ra g[al dawk li j[obbu jipprattikaw il-passatemp tad-diving u jiskopru dinja o[ra ta[t il-ba[ar. L-industrija tad-diving ti;bed [afna turi]mu ta’ kwalità lejn pajji]na. L-g[arqa tat-‘Tug 2’ kienet mistennija [afna lbiera[ filg[odu mill-Asso/jazzjoni tal-G[aqdiet tad-

Diving Professjonali li kienu promoturi ta’ din l-inzijattiva. Nies dilettanti u o[rajn li inzertaw kienu g[addejin minn hemm, stennew g[al madwar sieg[a u nofs biex isegwu lg[arqa ta’ din it-tugboat li sar [afna xog[ol ta’ tindif biex tin[eles minn kull periklu qabel ma tni]]let f’fond ta’ madwar 20 metru. Kien il-[oss tas-sirena li ta lindikazzjoni li l-operazzjoni kienet wasslet fi tmiemha. U fil-fatt hekk

kien...ftit sekondi u t-‘Tug 2’ g[ebet minn wi// il-ba[ar. Din hi zona popolari ta’ TasSliema li tattira madwar 27% ta’ dawk li ji;u jipprattikaw dan ilpassatemp proprju f’din iz-zona. L-operazzjoni tal-g[arqa tat-‘Tug 2’ saret fil-pre]enza tal-Ministru g[at-Turi]mu Karmenu Vella, li kien akkumpanjat mill-Kap E]ekuttiv talAwtorità Maltija g[at-Turi]mu Josef Formosa Gauci, u /-Chairman tal-

istess Awtorità Gavin Gulia. It-‘Tug 2’ kienet ilha ma tintu]a g[al dawn l-a[[ar snin, u nbniet fitTarzna lejn is-snin sebg[in flimkien mat-‘Tug 1’, li g[adha tintu]a sallum. Il-pro/ess wara l-g[arqa hu wie[ed ta’ rutina fejn g[addasa jin]lu ji//ertifikaw li din tkun tni]]let fil-po]izzjoni skont ilpermessi u li s-sit ma jkunx ta’ periklu g[al dawk li se jg[oddsu.

Is-sajf jibda llum b’heatwave Hekk kif illum qed nag[tu bidu g[all-ista;un tas-sajf, hu mistenni li l-g]ejjer Maltin jesperjenzaw heatwave, wara li lbiera[ ittemperatura la[qet il-35 grad Celsius. Din is-s[ana mistennija tkompli llum

i]da tbatti fl-a[[ar ;img[a ta’ dan ixxahar. L-og[la temperatura tal-biera[, la[[ar jum qabel ma jibda l-ista;un tas-sajf, kienet ta’ 35 grad Celsius – kif mistennija tkun ukoll l-og[la

temperatura g[al-lum u g[al g[ada sSibt. L-Uffi//ju Meteorolo;iku flAjruport Internazzjonali ta’ Malta qed jistenna li t-temperatturi se jonqsu g[an-normal fl-a[[ar ;img[a ta’

:unju, b’medja ta’ madwar 30 grad Celsius. Meta t-temperatura tkun ta’ medja ta’ 5 gradi Celsius og[la min-normal g[al [amest ijiem konsekuttivi, din titqies b[ala heatwave.


IN-NAZZJON II-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

4 Lokali

Tliet tfajliet akku]ati b’serq minn [anut tal-[wejje; Tliet tfajliet kienu mixlijin b’serq mill-[anut tal-[wejje; Terranova f’Ra[al :did, b’wa[da minnhom tammetti u ttnejn l-o[rajn ma ammettewx l-akku]i mi;jubin kontrihom. It-tfajla Noella Agius ammettiet u ;iet illiberata bil-kundizzjoni li ma tag[milx reat ie[or fi ]mien sitt xhur. Ilbiera[ filg[odu nstema’ l-ka] ta’ Sabrina Chetcuti minn Marsascala ta’ 24 sena, fejn millprovi [are;, skont ilProsekuzzjoni, li s-serq mill-[anut fi [wejje; la[[aq is-somma ta’ madwar €11,000. Ori;inarjament Chetcuti kienet mixlija li serqet b’kemm jiswew b’madwar €2,333. It-tfajliet kollha /a[du li kien hemm dawn lammonti ta’ serq, fejn Chetcuti li kienet mixlija

li serqet mill-[anut 10 darbiet. Fl-istqarrija li Noella Agius tat lill-Ispettur Alexander Grech, hi qalet li kull darba li serqet il[wejje;, il-valur tag[hom kien bejn €1.99 u €7.99, u g[alhekk is-serqa ma qab]itx is-€70. It-tfajla l-o[ra akku]ata b’serq mill-istess [anut hi Maria Victoria Agius, ta’ 21 sena minn Ra[al :did, fejn ukoll b[all-o[rajn hija mixlija li serqet ammont ta’ [wejje; li ma jaqbi]x l-€2,333 u dawret bi profit g[aliha xi [a;a fdata lilha g[ad-dannu talkumpanija Terranova. B[all-o[rajn hija kienet mixlija li serqet lis-sid ta’ din il-katina tad-ditta tal[wejje;, li hija Diane Rizzo. Il-ka] ta’ Rizzo se jibda jinstema’ fil-;img[at li ;ejjin.

Anzjan mhux [ati ta’ mo[qrija ta’ annimali minn Ray Abdilla

:anni Bajada ta’ 73 sena mill-{amrun ma nstabx [ati fuq mo[qrija ta’ annimali kif ukoll li kien qed joqtol annimali f’bi//erija illegali nieqsa minn kull i;ene. Il-Qorti preseduta millMa;istrat Claire Stafrace Zammit, qalet li wara li e]aminat ix-xhieda kollha, inklu] id-dokumenti mi;juba fosthom ir-ritratti tal-post inkwistjoni, qalet li t[oss li minkejja li l-istat ta’ i;ene diskutibbli, xorta wa[da lProsekuzzjoni ma rnexxilhiex tipprova l-ka] tag[ha. Uffi/jali mid-Dipartiment g[all-{arsien tal-Annimali wara perjodu ta’ madwar 15-il ;urnata ta’ osservazzjoni fuq Bajada, li skont huma kien qed jopera bi//erija illegali, kienu qeg[din jistennew lillanzjan biex jifta[ garaxx li g[andu fi Triq Tal-Bajjada f’{al Qormi. Kif wasal u feta[ stennew ftit ie[or u kif da[lu marru biex jispezzjonaw il-post. Bajada qalilhom li hemmhekk kien garaxx ta’ mekkanik, fejn fil-fatt kien hemm karozzi g[at-tiswija. L-anzjan qal ukoll li parti o[ra tintu]a minn qarib tieg[u g[al xog[ol ta’ mastrudaxxa. I]da luffi/jali baqg[u jinsistu li xtaqu jispezzjonaw il-post kollu. Fuq wara nstab ukoll razzett, u sabu bi//erija, li

skont huma kienet illegali. Fil-post instabu disa’ tankijiet kbar mimlijin b’irjus ta’ majjali u partijiet o[ra tal-majjal, erba’ freezers li fihom kien hemm bi//iet tal-la[am u partijiet mill-intern tal-majjali. Dawn qalu li dan kien lest g[all-konsum u li minnhom kien jag[mel iz-zalzett. Dawn instabu mo[bijin fil-parti fejn kienet tintu]a b[ala workshop tal-mastrudaxxa. L-uffi/jali qalu wkoll li kienu sabu wkoll g[odda li bihom allegatament Bajada kien joqtol l-annimali b[alma huma skieken, gan/ijiet kbar biex idendel il-karkassi u o;;etti o[rajn. F’parti o[ra nstab freezer ie[or kbir bil-gan/ijiet fih u bank fejn allegatament kien joqtol u jqatta’ l-annimali. Meta komplew iduru l-post instabu madwar 50 nag[;a kbar b’[afna minnhom li kienu ming[ajr it-timbru ma’ widnejhom u li rri]ulta li mhumiex irre;istrati madDirettur tal-Veterinarji. Instabu wkoll 20 gidi, numru kbir ta’ ti;ie; u tmien papri. Wara aktar tiftix l-uffi/ajli qalu li sabu mo[bijin bejn ilbini, fdalijiet tan-nag[a; kif ukoll bi//iet tal-la[am frisk fuq il-bank fejn sar it-tqattig[ tal-la[am tant li kien g[adu bid-demm frisk. Fuq il-post kienu marru uffi/jali mid-Divi]joni tas-

Sa[[a mmexxija mit-tabib Duncan Borg, kif ukoll ilPulizija tad-Distrett immexxija mill-Ispettur Anthony Cauchi u l-uffi/jali tax-xena tar-reat li ffotografaw il-post u dak kollu li nstab. Il-Qorti qalet ukoll li rigward l-g[odda li nstabet fuq il-post, Bajada qal li dawk li kienu mdendlin kienu antiki, ta’ missieru, u ma riedx jarmihom; u l-g[odda li nstabu f’kaxxa bid-demm kien u]ahom fil-bi//erija u kien g[adu ma naddafhomx, g[ax hu kien inaddafhom id-dar. Biex isostni l-provi tieg[u, Bajada esebixxa numru ta’ dokumenti fosthom ir/evuti ta’ meta xtara l-irjus tal-majjali u ta’ ri/evuti tal-bi//erija. Xhud importanti kien Philip Borg li kien ja[dem ilbi//erija tal-Gvern, li kkonferma li Bajada kien ikun ta’ spiss il-bi//erija, kwa]i kuljum u li qatt ma kellu problemi mieg[u. Xhud importantia ie[or kien Alfred Briffa li hu bi//ier filbi//erija tal-Gvern fejn qal li fis-6 ta’ Awwissu 2010, kien ma’ Giovanni Bajada lbi//erija u meta dan (l-anzjan) ir/ieva telefonata, kellu jitlaq malajr u [a l-g[odda tieg[u kif kienu mimlijin bid-demm. Xehed ukoll Farrag Abouddhab, li hu l-persuna li kien jissupplixxi lil Bajada u li kkonferma kollox.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

6 Lokali

Attivitajiet f’Bir]ebbu;a li j;eddu l-memorji tat-tfulija F’Jum l-Imnarja u lg[ada, f’Bir]ebbu;a se jkunu organizzati attivitajiet ta’ arti;janat, folklor, kultura, tradizzjonijiet, ikel u xorb li se jkunu qed i;eddu ]-]minijiet tat-tfulija talimg[oddi. Fil-Qajjenza, fil-festa talImnarja, is-Sibt 29 ta’ :unju, bl-g[ajnuna talKumitat g[al Qajjenza A[jar, se ssir serata ta’ g[ana kif kien isir regolari fi tfulitna. L-attrazzjoni ewlenija se jkunu l-g[annejja ‘Ta’ Garawwa’, stands bi platti u [elu tipikament Malti, tombla u fiera bir-raddiena b[alma kien isir dari. Dan kollu se jkun im]ewwaq b’talent lokali fosthom CCK Dancers u Dancing Angels, Joe id-Dulli u Veronica, Ishmael Grech u o[rajn. Se jkun hemm ukoll log[ob g[at-tfal, bouncy castle, wirjiet ta’ arti;janat u wirja ta’ Taekwondo. Interessanti se tkun ukoll mixeg[la b’risq g[aqda filantropika. Se tinxteg[el il-kelma ‘il-Qajjenza’ bixxemg[at u l-flus li jid[lu mill-bejg[ ta’ dawn ix-

xemg[at imorru b’risq dan l-g[an nobbli. L-g[ada l-{add, 30 ta’ :unju, fil-Bajja s-sabi[a ta’ Bir]ebbu;a, bil-kollaborazzjoni tal-G[aqda Mu]ikali San Pietru fil-Ktajjen A.D. 1957, se tkun organizzata attività bis-sehem ta’ madwar 40 bottegin ta’ arti;janat Malti. Se jkun hemm ukoll g[ana ta’ makjetti Maltin minn Vince il-Bukku, ommu u l-kunjata tieg[u. Waqt li tkun g[addejja din l-attività se jkun hemm daqq ta’ marci brijuzi millBanda San Pietru filKtajjen. Jikkumplimentaw dawn lartisti se jkun hemm kant minn Benny u Tonia, ]fin u daqq mill-grupp folkloristiku Ta’ Verna ta’ G[awdex, u l-Greenfields, li ]gur se jqanqlu l-memorji ta’ tfulitna. Attrazzjoni o[ra se tkun il-ferrovija li ddur madwar Bir]ebbu;a u diversi log[ob g[at-tfal. Mhux se jonqos l-ikel u [elu tipiku Malti jew ikla f’wie[ed mill-[afna ristoranti f’Bir]ebbu;a.

Siti mmexxija mill-FWA fost l-aqwa f’Malta

L-annimali li jistg[u ji;u assigurati ta[t din il-polza jinkludu klieb u qtates domesti/i li g[andhom bejn tliet xhur u disa’ snin

Middlesea tniedi assigurazzjoni g[all-annimali Middlesea Insurance nediet prodott ;did u innovattiv ta’ assigurazzjoni g[all-annimali domesti/i u g[as-sidien tag[hom. Konxja li l-annimali domesti/i spiss ji;u meqjusa b[ala membru ie[or tal-familja, il-kopertura ba]ika toffri kumpens g[all-valur tal-annimal f’ka] ta’ mewt a//identali jew ta’ telf, [las lura ta’ spejje] ta’ kura veterinarja kkaw]ata minn in/ident, spejje] ta’ kennel u cattery meta sid l-annimal ikun pazjent lisptar, spejje] relatati marreklamar tat-telf tal-annimal fil-midja u l-[las tal-kumpens f’ka] li l-annimal jinstab, kif ukoll spejje] legali u responsabilità ta’ persuni terzi. Il-polza toffri wkoll koperturi o[ra mhux obbligatorji. Il-klijent jista’ j]id il-kopertura sabiex tinkludi spejje] ikkaw]ati minn mard. Permezz tal-kopertura, Middlesea t[allas spejje] veterinarji ra;onevoli b[al testijiet, operazzjonijiet, loppju u

rikoverar ;ewwa klinika veterinarja sa €1,000 g[al kull perjodu tal-polza. Wie[ed jista’ wkoll i]id il-livell ta’ kopertura sabiex l-annimal ikun kopert ukoll waqt vja;;i barra minn Malta. L-annimali li jistg[u ji;u assigurati ta[t din il-polza jinkludu klieb u qtates domesti/i li g[andhom bejn tliet xhur u disa’ snin, li huma re;istrati u g[andhom il-microchip. G[al kopertura f’ka] ta’ mard, lannimal irid ikun jikkonforma ma’ skeda ta’ tilqim. Stephen Gauci, i/-Chief Officer responsabbli g[alli]vilupp tal-prodotti talMiddlesea, qal li dan ilprodott jg[in sabiex ji;u assigurati dawn l-annimali domesti/i, bl-istess mod daqs li kieku kienu membru ie[or tal-familja. L-ispejje] veterinarji jafu jkunu sinifikanti u g[alhekk il-kumpanija hi kuntenta li tista’ tkun s[ab massidien tal-annimali domesti/i sabiex l-annimali jin]ammu fer[anin u b’sa[[ithom.

Il-websajt internazzjonali tal-ivvja;;ar, TripAdvisor.Com iddikjarat tliet siti mmexxija mill-Fondazzjoni Wirt Artna fost l-aqwa g[axar attrazzjonijiet kulturali f’Malta. Skont il-konklu]jonijiet ta’ din il-websajt popolari mad-dinja kollha, u li j]uruha miljuni kuljum, ilForti Rinella fil-Kalkara tqies b[ala t-tielet l-iktar attrazzjoni li wie[ed g[andu jmur i]ur meta jkun f’Malta wara lImdina u l-Konkatidral ta’ San :wann. }jara f’dan il-post ;iet deskritta minn u[ud li kkummentaw fuq dan issit b[ala “l-aqwa mu]ew [aj li qatt ]ort”, “valur inkredibbli g[al flusek” u “sempli/iment brillanti”, filwaqt li l-impjegati u lvoluntiera li ja[dmu hemm kienu deskritti b[ala inkredibbilment infurmati, dedikati u mimlijin b’entu]ja]mu. Barra l-Forti Rinella, ;ew ivvutati wkoll fost laqwa g[axra s-Saluting Battery fil-Belt fejn ikun sparat il-kanun ta’ nofsinhar, u l-Lascaris War Rooms li tqiesu b[ala ttieni l-iktar attrazzjoni importanti fil-Belt Valletta. Ri]ultati miksuba b[al dawn jag[tu sodisfazzjon kbir lill-FWA li ilha sa mill-1987 ta[dem bla waqfien favur il-[arsien talwirt nazzjonali f’pajji]na. Il-FWA hi organizzazzjoni mhux governattiva u llum hi responsabbli g[al madwar 34 sit jew bini ta’ importanza storiku-kulturali madwar Malta. Hi timpjega xejn anqas minn 34 [addiem u tospita eluf ta’ turisti lokali u barranin kull sena. TripAdvisor.Com hi sit elettroniku ddedikat g[allivvja;;ar turistiku madwar id-dinja. Kien in[oloq biex joffri informazzjoni u g[ajnuna lil min ikun qed jippjana li j]ur xi pajji] fuq ;ita jew xog[ol. Dan isir billi wie[ed jaqra l-esperjenzi ppustjati fuqu minn vja;;aturi li jkunu ]aru dawn il-postijiet qabel. Illum dan is-sit hu meqjus b[ala l-iktar wie[ed influwenti fid-dinja tax-xorta tieg[u.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

Lokali 7

Messa;; qawwi ta’ tama u kura;; Inizjattiva mill-Ambaxxata Amerikana favur persuni LGBT minn Charles Muscat

L - Ambaxxatri/i tal - Istati Uniti tal - Amerika g[al Malta , Gina Abercrombie Winstanley nediet video bit - titlu ‘ It Gets Better ’, u li hu produzzjoni tal Ambaxxata Amerikana . Il video sar bl - appo;; g[ad drittijiet tal - persuni b ’ orjentazzjoni sesswali differenti LGBT . It - tnedija saret f ’ Monaliza Lounge , il - Belt , mill - Ambaxxatri/i Abercrombie - Winstanley bil - kollaborazzjoni tal Malta Gay Rights

jesprimu l - orjentazzjoni sesswali tag[hom . Hi qalet li [add m ’ g[andu jaqta ’ qalbu g[ax is - sitwazzjoni llum qed titjieb . Gaby Calleja , il koordinatur tal - Malta Gay Rights Movement , qalet li l - LGBT f ’ Malta qed isib appo;; qawwi mill Ambaxxata Amerika u l video jibg[at messa;; qawwi ta ’ kura;; u tama . Fissret ukoll kif fl - a[[ar snin f ’ pajji]na sar progress qawwi fid - drittijiet tal libertajiet /ivili .

Video li juri l-esperjenzi, l-isfidi li qed jiffa//jaw u l-appo;; li sabu biex juru l-orjentazzjoni sesswali tag[hom Movement b[ala parti mill attivitajiet tal - Pride Week , u fil - pre]enza tad - Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg , kelliema tal Oppo]izzjoni dwar il Libertajiet ?ivili . L - Ambaxxata Amerikana [admet mal - membri tal komunità tal - LGBT f ’ Malta biex jirrekordjaw l - esperjenzi , l - isfidi li qed jiffa//jaw u l - appo;; li sabu biex juru l orjentazzjoni sesswali tag[hom . Dan il - video hu parti mill - pro;ett dinji ‘ It Gets Better ’ li l - missjoni tieg[u hi li jikkomunika ma ’ ]g[a]ag[ lesbjani , gays , ma ’ dawk bi - sexual u transesswali madwar id dinja , u biex jaspira t - tibdil me[tie; biex is - sitwazzjoni tag[hom tkun a[jar . L - Ambaxxatri/i Abercrombie - Winstanley qalet li dan il - pro;ett beda fl - 20 1 0 fi ]mien meta [afna ]g[a]ag[ kienu qed jikkommettu suwi/idju min[abba li sabuha diffi/li

F ’ kummenti lil IN NAZZJON dwar din l inizjattiva , id - Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg qalet li l - video hu importanti g[ax fis so/jetà g[andna nies li mhux dejjem jifhmu t tbatija li jridu jg[addu minnha , u din hi realtà li g[andna l - obbligu li na//ettawha . Hi qalet li g[andha [bieb li meta qalulha l - ewwel darba dwar l - orjentazzjoni sesswali tag[hom , ir reazzjoni tag[ha kienet li kienet ilha tistenna li se jg[idulha b ’ dan . Huma b ’ hekk ikollhom sens ta ’ sodisfazzjon li issa huma a//ettati kif inhuma . Fil - bidu tkun diffi/li imma kif jg[id il video , “ it gets better ”. Sadattant , l Ambaxxatri/i Amerikana [abbret li se jo[ro; it - tieni video li fih jag[tu testimonjanza l - familji u l qraba ta ’ dawn in - nies b ’ orjentazzjoni sesswali differenti .

It-tnedija tal-video ‘It Gets Better’ saret f’Monaliza Lounge, il-Belt, mill-Ambaxxatri/i Abercrombie-Winstanley bil-kollaborazzjoni tal-Malta Gay Rights Movement b[ala parti mill-attivitajiet tal-Pride Week, u fil-pre]enza tad-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg (Ritratti> Martin Agius)


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

8 Parlament

954,389 ktieb mislufin mil-libreriji fl-2012 Kien hemm 848,167 ktieb mislufin minn libreriji f’Malta u 106,222 f’G[awdex matul is-sena li g[addiet. Dan qalu Evarist Bartolo,

il-Ministru g[allEdukazzjoni u x-Xog[ol bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret midDeputat Nazzjonalista Chris Said.

143 talba g[al trasferiment Hemm 143 talba g[al trasferiment minn impjegati tal-Ministeru tas-Sa[[a u minn entitajiet jew dipartimenti li jaqg[u ta[tu. Dan qalu Godfrey Farrugia, ilMinistru tas-Sa[[a bi twe;iba g[al mistoqsija par-

lamentari li saret midDeputat Nazzjonalista Joe Cassar. Il-ma;;oranza ta’ dawn it-talbiet ;ejjin minn staff nurses, segwiti minn nursing aides u minn Health Assistants.

3,579 depo]itu ta’ deheb Hemm 3,579 depo]itu ta’ deheb ta[t l-iskema ta’ rahan f’idejn il-Gvern filMonte di Pietà. Dan qalu Edward Scicluna, ilMinistru g[all-Finanzi bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-

Deputat Nazzjonalista Carmelo Mifsud Bonnici. Il-Ministru Scicluna stqarr li d-depo]itu ta’ rahan li ilu l-aktar li ng[ata u li g[adu veljanti u ma n;abarx ilu mill1981.

Igawdu minn ]ieda fil-leave tal-maternità Kien hemm 1,326 omm li matul is-sena li g[addiet applikaw biex jibbenefikaw mill-estensjoni ta’ ;imag[tejn mi]juda g[al benefi//ju tal-leave talmaternità. Dan qalitu Marie Louise Coleiro Preca, il-Ministru

g[all-Familja u sSolidarjetà So/jali bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret midDeputat Nazzjonalista Chris Said. Minn dan in-numru ta’ ommijiet, 1,239 t[allsu bi spi]a ta’ €412,800.

Impressjoni artistika ta’ kif il-wind farm fil-Mellie[a jista’ jidher minn fuq l-art

Revi]joni ta’ studji dwar ener;ija li ti;;edded L-istudji dwar l-ener;ija li ti;;edded u li ;ejja mir-ri[, flimkien ma’ ri]orsi o[rajn, jinsabu fil-pro/ess li jkunu riveduti biex to[ro; l-a[jar ta[lita ta’ sorsi li tkun aktar sostenibbli. Dan qalu Konrad Mizzi, il-Ministru g[allEner;ija u l-Konservazzjoni tal-Ilma bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista George Pullicino.

L-interpellant fil-fatt staqsa fiex waslu listudji ambjentali g[all-pro;etti tat-turbini tarri[ f’Wied Rini, f’{al Far u fis-Sikka l-Bajda. Staqsa wkoll lill-Ministru biex jelenka wkoll dwar x’inhuma l-passi li jmiss biex dawn lapplikazzjonijiet jitwasslu g[al de/i]joni. Il-Ministru Mizzi ]ied li l-a[jar ta[lita ta’ sorsi g[andha toffri l-iprem soluzzjonijiet ambjentali, tekni/i u finanzjarji.

G[axar programmi sportivi f’[ames snin Il-Kunsill Malti g[all-Isport (KMS) mexxa g[axar programmi sportivi fl-a[[ar [ames snin. Dan qalu Evarist Bartolo, il-Ministru g[allEdukazzjoni u x-Xog[ol bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli. Dawn il-programmi sportivi kienu Skolasport, Summer on the Move, Sports Buzz,

Sports Fun, Girls on the Move, Akkademji, Walking and Jogging Clubs, Senior Citizens on the Move, MUSEUMS u Arti Sport. Dawn minbarra l-programmi sportivi mtellg[in mill-iSport Promotion Unit qabel, waqt u wara l-[inijiet tal-iskola kif ukoll il-programmi sportivi ta[t l-iskema tal-Kunsilli Lokali.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

Parlament 9

Il-mistoqsijiet Parlamentari X’innutajna

Mill-ftu[ tat-Tnax-il Le;i]latura sas-seduta ta’ nhar l-Erbg[a 19 ta’ :unju, in-numru ta’ mistoqsijiet li saru mid-deputati talOppo]izzjoni u li g[adhom ma twe;bux ammonta g[al 167.

Ministeru Uffi//ju tal-Prim Ministru

Il-ma;;oranza ta’ mistoqsijiet mhux imwie;ba sat-33 seduta – ji;ifieri 45 – saru lil Godfrey Farrugia, il-Ministru g[as-Sa[[a. Matul din il-;img[a kellna 228 mistoqsija parlamentari li saru mill-bankijiet tal-

Mistoqsijiet mill-Oppo]izzjoni mwie;ba din il-;img[a

Oppo]izzjoni u l-ma;;oranza ta’ dawn il-mistoqsijiet saru lil Leo Brincat, il-Ministru g[all-I]vilupp Sostenibbli, lAmbjent u t-Tibdil fil-Klima. It-tabella t’hawn ta[t tispjega dan kollu, b’/ifri maqsumin skont il-Ministeri kollha:-

Mistoqsijiet mill-Oppo]izzjoni mhux imwie;ba sat-33 seduta

17

27

Ministeru g[all-Affarijiet Ewropej u t-Twettiq tal-Manifest Elettorali

8

1

Ministeru g[all-Affarijiet Barranin

12

1

Ministeru g[at-Turi]mu

17

2

Ministeru g[all-Edukazzjoni u x-Xog[ol

33

6

Ministeru g[all-I]vilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima

38

1

Ministeru g[at-Trasport u l-Infrastruttura

21

5

Ministeru g[al G[awdex

6

6

Ministeru g[ad-Djalogu So/jali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet ?ivili

5

0

5

13

Ministeru g[all-Ekonomija, l-Investiment u Intrapri]i }g[ar Ministeru g[all-Familja u Solidarjetà So/jali

28

33

Ministeru g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali

12

6

Ministeru g[all-Finanzi

5

10

Ministeru g[all-Ener;ija u l-Konservazzjoni tal-Ilma

2

11

19

45

228

167

Ministeru g[as-Sa[[a

TOTAL

■ Waqt li s-seduta ta’ nhar it-Tnejn kienet sospi]a biex lIspeaker tal-Kamra tar-Rappre]entanti jkun jista’ jag[ti ]ew; rulings mitluba mill-Kap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil u mill-Ministru Joe Mizzi, baqg[et tirrenja lkonfu]joni u saru kummenti mi]-]ew; na[at tal-Kamra. F’[in minnhom, il-Ministru Marie-Louise Coleiro Preca qasmet il-Kamra fid-direzzjoni tad-Deputat Nazzjonalista

Mario Galea li kien bilqieg[da u bdiet ixxejjirlu jdejha f’wi//u, targumenta u tg[ajru “xewwiexi, xewwiexi”. Mitlub jikkummenta dwar dan l-in/ident, id-Deputat Nazzjonalista Mario Galea qal li kemm ilu fil-Parlament qatt ma qasam il-Kamra u g[ajjar lil xi deputat tan-na[a lo[ra. “Na[seb li dawn l-affarijiet juru stil ta’ tmexxija [a]ina u jfakkruna fix-xenati li kienu jsiru fil-Parlament fil-passat.” Il-kollegi tad-Deputat Nazzjonalista Mario Galea baqg[u skantati u kien hemm diversi deputati Nazzjonalisti li raw dan l-in/ident. Id-Deputat Nazzjonalista Lawrence Gonzi deher ikellem lil Mario Galea u qallu li jkun a[jar g[alih jo[ro; mill-Plenarja qabel ma l-affari teskala. Jekk wie[ed jikkritika u jaqdi dmiru b[ala deputat tal-Oppo]izzjoni hu kkunsidrat b[ala tixwix, mela veru g[andna problema!

Matul is-seduta ta’ nhar l-Erbg[a, il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius g[amel mistoqsija g[an-nom tad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li kien indispost. David Agius staqsa lill-Ministru talFinanzi Edward Scicluna biex jg[id g[aliex dak li spi//a minn Chairman tal-Bank of Valletta (BOV) kellu jsir jaf b’dan mill-gazzetti. Il-Ministru tal-Finanzi ma kienx pre]enti fil-Kamra u minfloku qam jitkellem Chris Cardona, il-Ministru g[all-Ekonomija, l-Investiment u lIntrapri]i }g[ar u wie;eb biex l-interpellant jag[mel mistoqsija lill-Ministru kon/ernat. David Agius g[amel mistoqsija supplimentari u staqsa min hu responsabbli millBOV. Il-Ministru Chris Cardona wie;eb li kien hu u ]ied li l-mistoqsija ori;inali mag[mula mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi kienet indirizzata lillMinistru tal-Finanzi u mhux lilu.

Mistoqsija parlamentari o[ra li saret mill-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius g[an-nom tadDeputat Nazzjonalista Jason Azzopardi kellha x’taqsam mal-[in allokat g[all-isport. I]da l-Ministru Evarist Bartolo, responsabbli mill-isport, ma kienx pre]enti filKamra. Minfloku qam jitkellem il-Ministru g[at-Turi]mu Karmenu Vella u qal li l-Ministru Bartolo kien imsiefer fuq xog[ol. David Agius indirizza lis-Sedja u lmenta li ma kien hemm [add biex iwie;eb din il-mistoqsija u lMinistru Vella mhux il-Ministru kompetenti f’dan issu;;ett. Ftit wara, David Agius re;a’ g[amel mistoqsija o[ra g[an-nom tal-kollega tieg[u Jason Azzopardi – din id-darba lill-Ministru g[al G[awdex Anton Refalo li wkoll ma kienx pre]enti u ma kien hemm [add biex iwie;eb floku!


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

10 Illum il-:img[a

Fi ftit jiem il-Partit Nazzjonalista biddel it-tmexxija kollha. Wara li Lawrence Gonzi dde/ieda li ma jer;ax jikkontesta l-kariga ta’ kap tal-PN u wara li Paul Borg Olivier idde/ieda li ma jer;ax jikkontesta l-kariga ta’ Segretarju :enerali tal-PN, il-Partit Nazzjonalista biddel id-direzzjoni kollha. Simon

Busuttil in[atar b[ala l-kap il-;did tal-PN. In[atru ]ew; vi/i kapijiet> Mario de Marco responsabbli millAffarijiet tal-Parlament u Beppe Fenech Adami mill-Affarijiet tal-Partit< Chris Said in[atar Segretarju :enerali< Ann Fenech, President tal-Kumitat E]ekuttiv< Karol Aquilina, President tal-

Kumitat Amministrattiv< Alex Perici Calascione, Te]orier u Trevor Degiorgio, Segretarju Internazzjonali. Baqa’ biss ]ew;t u/u[ mill-antiki. }ew;t u/u[ ta’ uffi/jali ]g[a]ag[> Paola Mifsud Bonnici, President tal-Kunsill :enerali u Jean Pierre Debono, Assistent Segretarju :enerali.

Il-PN f’bidla epokali Il-;urnata minn filg[odu turi. Filwaqt li fl-ewwel 100 jum ta’ dan il-Gvern, Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat in[ela f’]ieda bla pre/edent filministeri u segretarjati parlamentari, transfers u impjiegi g[al ‘tal-qalba’, il-Partit Nazzjonalista ddedika dawn il100 jum ta’ din il-le;i]latura biex i;;edded billi ele;;a luffi/jali kollha tal-Partit Nazzjonalista li g[andhom jaraw li l-PN ikun f’sa[[tu u organizzat bi]]ejjed biex jirba[ l-elezzjoni ;enerali fi ]mien minn [ames snin. Joe M. Zahra Il-bidla li se[[et fil-PN hi joe.zahra@live.co.uk wa[da s[i[a. Bidla mhux biss fl-u/u[, i]da wkoll fid-direzzjoni. Ng[iduha kif inhi: Lawrence Gonzi jin]el fl-istorja Eddie Fenech Adami b[ala l-Prim Ministru li [a jsir Kap tal-PN de/i]jonijiet ibsin u li g[amluh Fid-9 ta’ Jannar 1977 saret itxejn popolari mal-poplu. I]da tieni elezzjoni. Kemm Eddie permezz tad-de/i]jonijiet li [a Fenech Adami kif ukoll Guido Tmexxija ;dida g[all-Partit Nazzjonalista – vi]joni g[all-quddiem. Fl-ewwel mitt jum mit-telfa l-ekonomija u l-finanzi ta’ de Marco ]iedu fil-voti, i]da pajji]na kienu fis-sod. Kif anke elettorali l-Partit Nazzjonalista rnexxielu jag[mel sensiela ta’ tibdiliet mill-aktar importanti Fenech Adami ]ied iktar minn jo[ro; mill-ewwel tliet xhur ta’ de Marco. Hawnhekk Guido de din is-sena meta Malta kellha lMarco rtira biex baqa’ Eddie Dak i]-]mien l-organi kollha tal-PN kienu jitog[la rata ta’ tkabbir ekonomiku fost is-27 pajji] Fenech Adami wa[du li f’elezzjoni su//essiva kiseb mexxew mill-Kap u li allura biex tinbidel is-sistema membru tal-Unjoni Ewropea. Jalla dan il-Gvern aktar minn ]ew; terzi tal-voti u hekk ;ie ddikjarat ried isir tibdil kbir fl istatut biex id diversi organi ikompli fejn [alla l-Gvern Nazzjonalista anki jekk lSu//essur. Guido de Marco n[atar Vi/i Kap flok jkollhom tmexxija diversa min dik tal-Kap. Dan kien Kap ewwel indikazzjonijiet jindikaw li l-qag[da mhix ?ensu Tabone, Louis Galea n[atar Segretarju :enerdiffi/li, i]da mhux impossibbli. Ried isir b’/ertu daqshekk feli/i tant li er;ajna d[alna fl-Excessive ali flok Guido de Marco. ?ensu Tabone n[atar g[aqal biex ma jkunx hemm firdiet fil-Partit Deficit Procedure. Mhux min[abba xi nuqqas talPresident tal-Kunsill E]ekuttiv, filwaqt li Ugo Mifsud Nazzjonalista . Gvern pre/edenti i]da g[aliex il-Gvern pre]enti Bonnici n[atar President tal-Kunsill :enerali u taldde/ieda li ja[fer ammont konsiderevoli ta’ miljuni Kunsill Amministrattiv. Hekk il-Partit Nazzjonalista Titwila lejn l-istorja lill-Korporazzjoni Enemalta, de/i]joni li kellha kellu tmexxija kompletament ;dida. L-ewwel ]vilupp kien il-[atra ta’ Vi/i Kap, kariga impatt fuq l-i]bilan/ tas-sena l-o[ra. li ;iet ikkontestata mit-Tabib ?ensu Tabone u lIl-PN b’ma;;oranza assoluta Avukati Carmelo Caruana, Guido de Marco u Ugo Il-PN g[andu passat mill-aqwa Bil-bidla fit-tmexxija kollha tal-Partit Mifsud Bonnici. {add mill-kontestanti ma’ kiseb i]Il-bidla fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista hi Nazzjonalista bdiet [idma biex il-PN jirba[ l-elez]ew; terzi tal-voti kif kien jitlob l-istatut tal-PN. wa[da epokali. Il-PN, b’passat mill-aqwa u li zjoni . Fl elezzjoni ;enerali tal-1981, it-tmexxija talFl 24 ta ’ :unju ltaqa ’ mill ;did il Kunsill :enerali jag[millu unur, qatt ma be]a’ jbiddel. Biddel dejjem PN ta[t Eddie Fenech Adami kisbet il-ma;;oranza fejn il-Kap tal-Partit :or; Borg Olivier [abbar li u g[all-a[jar. G[aliex kultant ]mien, tag[mel assoluta tal voti i]da mhux il-ma;;oranza tasGuido de Marco u Ugo Mifsud Bonnici kienu rtiraw x’tag[mel, il-poplu jkun irid bidla. Aktar ma jkun ilsi;;ijiet g[aliex id distretti kienu n[admu b’tali mod in-nomina tag[hom. Carmelo Caruana ma kkontes;id fil-pajji], aktar il-poplu jserra[ mo[[u li jista’ li l Partit Laburista jirba[ anki jekk ikollu inqas voti tax . Hekk kien baqa ’ biss ?ensu Tabone li xorta ried jibdel. Iserra[ mo[[u li mhux se jkun hemm mill avversarji tieg[u . i]-]ew; terzi tal-voti tal-kunsillieri, f’vot sigriet. riperkussjonijiet negattivi. Anki jekk dan se[[ Dan kien ri]ultat pervers i]da li ]amm lil-Laburisti Dawk li ma kkontestawx spi//aw f’karigi imporkemm-il darba. fil -gvern g[al [ames snin u ftit kontra r-rieda taltanti o[ra fi [dan il-Partit Nazzjonalista: Guido de Wara l-miraklu ekonomiku tas-snin 1964#1971, poplu . Fl-1987, wara tibdil fil-kostituzzjoni li permeMarco n[atar Segretarju :enerali , kariga li kien meta pajji]na minn kolonja u b’ekonomija li kienet zz tieg[u dawk li jkollhom 50 fil-mija u wie[ed taljokkupa qablu ?ensu Tabone; Ugo Mifsud Bonnici sejra lura b[al gran/, sar nazzjon indipendenti voti jiggvernaw, il-PN reba[ l-elezzjoni u baqa’ jign[atar President tal-Kunsill :enerali. Eddie Fenech b’ekonomija li kienet qed tissa[[a[ minn jum g[allgverna g[al 26 sena s[a[, b’waqfa ta’ inqas minn Adami n[atar President tal-Kunsill Amministrattiv. ie[or u bi problemi biex jinstabu nies [alli ja[dmu sentejn fejn il-PN fl-1998 irnexxielu jibdel telfa bi L elezzjoni tal -1 976 ;iet u ntilfet mill PN . Fit 23 fil-pro;etti kbar li kienu qed jitwettqu, il-poplu Malti 8,000 vot f’reb[a bi 13, 000 vot! ta’ Ottubru 1976 iltaqa’ l-Kunsill :enerali fejn sar g[a]el li jbiddel. :or; Borg Olivier u l-Gvern It-tibdil jag[mel ;id. Anki jekk dan m’g[andux qbil dwar il-[atra tal-Kap Su//essur. Fl-istess waqt immexxi minnu tilfu l-elezzjoni u tela’ Duminku jiftiehem b[ala xi vot ta’ sfidu/ja f’min ikun tilef. t[alla f’idejn :or; Borg Olivier meta jitlaq. Bdew itMintoff. Winston Churchill wara li reba[ il-gwerra tilef lt[ejjijiet g[all elezzjoni tal Kap Su//essur . G[a]lu li Biss din ma kinitx l-unika bidla. Il-PN g[a]el li elezzjoni. Forsi g[ax ma kienx tajjeb? Xejn minn jikkontestaw Guido de Marco, Eddie Fenech Adami jbiddel ukoll anke jekk it-triq ma kinitx daqshekk dan. Tilef g[ax il-poplu Ingli] ried bidla. I]da u ?ensu Tabone. fa/li daqs tal-lum. Dan g[aliex il-mexxej li ried jinmbag[ad re;a’ tellg[u. Il-PN wara li biddel lL-ewwel laqg[a tal-Kunsill biex jele;;i lill-kap bidel kien il-persuna li kiseb l-indipendenza g[al ekonomija ta’ pajji]na tilef l-elezzjoni. Din it-telfa su//essur saret fit 2 ta ’ Jannar 1 977 . Il kunsullieri pajji]na u li ;ab daqshekk ;id fuq dawn il-g]ejjer. g[andha sservi lill-PN biex ji;;edded. Kif fil-fatt vvutaw: Eddie Fenech Adami 274 vot; Guido de Kien il-persuna li mhux biss tana s-sovranità i]da qed jag[mel. U biex jirba[ mill-;did u b’iktar konMarco 213-il vot u ?ensu Tabone 48 vot. ?ensu wkoll il-libertà tal-[sieb u l-espressjoni. Kien hemm vinzjoni. Tabone ;ie eliminat. ukoll fattur ie[or.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Mitt jum bombasti/i ta’ pompo]ità Waqt li qed jo[ro; /ar kif l - opinjoni pubbli ka hi di]appuntata bl - ewwel mitt jum ta ’ Joseph Muscat b[ala Prim Ministru , l - istess Joseph Muscat i//elebra l - mitt jum tieg[u fil gvern b ’ mod mill - aktar pompu] u bombastiku . Wa[du fil-bieb tal-Ber;a ta’ Kastilja Qag[ad fil - bieb tal - Ber;a ta ’ Kastilja wa[du qisu xi vara [ier;a mill - knisja , tefa ’ l - ;urnal isti ’ l bog[od minnu fuq it - tara; tal - Ber;a b[alma j]ommu l - ;urnalisti u l - fotografi mbeg[din huma u jaslu l - istilel ta/ - /inema g[all - Oscars , [eba lill - ministri li g[amel – g[ax kieku kienu jimlew it - tara; kollu – sakkar lill - ;urnalisti f ’ qisha ga;;a fuq pjattaforma apposta , u waqqaf it - traffiku li ma jmurx itellfu hu u jispjega lin - nies li ma jmis -

shomx ikunu di]appuntati bih daqskemm huma . Aktar minn dak li jg[id , Joseph Muscat jinkixef mill - mod kif i;ib ru[u f ’ okka]jonijiet b[al dawn . G[ax il - mod kif i;ib ru[u mhux dak ta ’ politiku umli li jifhem li qieg[ed hemm g[as - servizz tan - nies imma dak ta ’ politikant mimli u mkabbar bih innifsu .

Produzzjoni politika parti;jana fuq PBS L-istess il-produzzjoni politika li g[amel fuq ilPBS, ix-xandir nazzjonali, fl-a[[ar 10 minuti qabel l-a[barijiet ewlenin nhar it-Tnejn filg[axija.

Xandira li ma [abbret xejn u li kienet produzzjoni purament politika li tikser kull regola ta’ bilan/ u imparzjalità fix-xandir pubbliku. Xandira lin-nazzjon li fakkret lil [afna fi]-]minijiet l-img[oddija ta’ gvernijiet So/jalisti. Meta g[al kull [a;a ta’ xejn, il-gvern So/jalista kien jindirizza lin-nazzjon. L-okka]joni tal-mitt jum ma kienet ta’ ebda importanza nazzjonali. Ebda ur;enza. Ta’ ebda ra;uni li timmerita xandira li fiha l-Prim Ministru jinforma lill-poplu permezz ta’ xandira lin-nazzjon fuq ix-xandir tal-istat. Bir-ra;un li [afna kienu kurju]i dwar x’se jikkomunika mag[hom il-Prim Ministru. U hawn ukoll, [afna kienu di]appuntati g[aliex ma sabu ebda skop u sustanza li jimmeritaw xandira lin-nazzjon – g[ajr e]er/izzju ie[or ta’ propaganda sfa//ata u parti;jana. X’g[amel tul il-mitt jum It-timbru tal-mitt jum ta’ Joseph Muscat hu /ar flopinjoni pubblika: • l-akbar kabinett fl-istorja b’nefqa ]ejda ta’ €105

miljun fuq le;i]latura f’pagi sostanzjali u perka//i g[an-nies tal-qalba li qed jidda[[lu ja[dmu firrekord ta’ ministeri u segretarjati; • salarji qawwijin minn flus il-poplu g[all-klikka li [admet g[al Muscat qabel l-elezzjoni bil-mo[bi jew fid-dieher; • ta[wid fis-servizzi tas-sa[[a li minnu l-aktar li qed ibatu huma l-morda fl-ag[ar mumenti ta’ [ajjithom u l-[addiema li jridu jikkurawhom; • in/ertezza fl-ekonomija b’inkwiet fl-opinjoni pubblika fuq l-impjiegi u li [are; /ar fi st[arri; ippubblikat mill-MaltaToday; • t[assib dwar ix-xog[ol g[all-istudenti li qed itemmu l-istudji tag[hom b[alissa; • ksur tal-etika mill-ministri bil-permess /ar ta’ Joseph Muscat innifsu, • [atriet f’karigi pubbli/i g[al skopijiet purament parti;jani biex jaqdu lill-Partit Laburista minn flus il-poplu; u • Prim Ministru li qed ida[[al f’butu s-somma ta’ €70,000 biex jikri l-karozza personali tieg[u lilu nnifsu. Il-politiku umli wara mitt jum ikun man-nies jistaqsihom g[ala huma di]appuntati bih mhux joqg[od fil-bieb tal-Ber;a ta’ Kastilja g[all-vanaglorja pompu]a u bombastika tieg[u nnifsu.

Konfermi u konfermi Dawn l-a[[ar ;img[at u ;ranet kellna diversi konfermi. Konfermi kemm kien g[aqli u serju l-Gvern Nazzjonalista mmexxi millPrim Ministru Lawrence Gonzi. Qabelxejn konferma ta’ importanza kbira kienet li lekonomija tag[na kienet laktar wa[da li kibret fost is27 pajji] tal-Unjoni Ewropea. {add ma jista’ jg[id li ta’ din il-konferma jista’ jie[u xi bi//a mertu Joseph Muscat. Il-Gvern Laburista b’vi]joni fjakka

G[ax jekk anke sal-lum g[adna ma rajniex lil dan ilgvern jibda jiggverna bisserjetà, ]gur li sal-a[[ar ta’ Marzu ma kien sar xejn firrigward tal-ekonomija millgvern Laburista, [lief li binnuqqas ta’ vi]joni, ippjanar u kapa/ità li tipperswadi, Muscat u Edward Scicluna da[[luna fil-Pro/edura tadDefi/it E//essiv li se jkollha

impatt serju fuq il-poplu kollu. Kellna konfermi o[ra. Lib[ra Maltin u G[awdxin tpo;;ew fit-tieni klassifika g[all-indafa tag[hom fost numru kbir ta’ pajji]i. Dan huwa frott tal-investimenti b’miljuni ta’ ewro li kienu g[amlu diversi amministrazzjonijiet Nazzjonalisti li kienu wasslu g[at-tisfija taddrena;;, u allura dak li kien is-soltu jni;;es l-ib[ra tag[na, spi//a g[alkollox. Kellna konferma minn fomm il-Ministru Karmenu Vella li sab turi]mu vibranti u xog[lu kien biss li jibni fuq dak li kien sab. Konferma o[ra kienet dwar il-passi ta’ ;gant li g[amilna fl-edukazzjoni terzjarja. Illum g[andna 83% talistudenti li jibqg[u jistudjaw fl-Univiersità, fl-MCAST jew f’xi istituzzjonijiet vokazzjonali u dan meta sa disa’ snin ilu konna g[adna lura immens. Fil-qasam taledukazzjoni wkoll dak li qed

L-ekonomija tag[na kienet l-aktar wa[da li kibret fost is-27 pajji] tal-Unjoni Ewropea

jag[mel dan il-gvern huwa li jespandi jew jibni fuq dak li sab, pjani g[all-skejjel coeducational g[as-subien u bniet, aktar boro] ta’ studju, numru impressjonanti ta’ Learning Support Assistants bi 350 professjonist li jappo;;jaw ix-xog[ol talg[alliema fil-klassi. Kellna wkoll konferma li fil-qasam tal-e-government dawk li jag[mlu u]u minn dan isservizz jinsabu sodisfatti u dan is-sodisfazzjoni po;;a lil Malta fil-qu//ata tal-istatistika Ewropea. Issa jo[ro; Joseph Muscat quddiem Kastilja biex flokka]joni tal-100 jum minn mindu [a l-gvern f’idejh jokrob li t-transizzjoni millgvern ta’ qabel kienet diffi/li. X’sar minnha r-road map?

kellhomx l-g[odda biex i[addmu dan il-ba;it ming[ajr ma jid[lu f’[ajt. Issa konfermi o[ra li jirrigwardaw lill-Partit Laburista. Fil-kwistjoni talimpieg ta’ Lou Bondi filFundazzjoni l-;dida li se torganizza l-festi nazzjonali, interessanti [afna dak li kiteb l-Ewro-Parlamentari Laburista Joseph Cuschieri, il-kap tal-grupp tal-MEPs tal-PL. Kiteb hekk: “X’inhu j;ib lil /erti nies flimkien u j[okku dahar xulxin? }GUR LI MHUX LG{AJTA TA’ MALTA TAG{NA LKOLL!” U kompla: “Quddiem oxxenitajiet b[al dawn mhux se nibqa’ sieket, ikunu xi jkunu l-konsegwenzi u l-vendikazzjonijiet li [addie[or ikun qed jippjana g[alija.”

Mhux veru li kellhom kollox ippjanat

Gvern Laburista lura g[al ]mien Mintoff

Suppost li kellhom kollox ippjanat dawn. Anke g[a]lu li ma jag[mlux ba;it tag[hom, i]da kienu g[a]lu li jressqu dak l-istess ba;it li huma stess kienu vvutaw kontrih ftit ;img[at qabel. I]da ta’ dilettanti li huma indunaw tard wisq li ma

Min huma dawn i/-/erti nies? U l-[addie[or li qed jippjana kontra Cuschieri? Mela issa g[andna konferma li l-g[aqda fil-PL ta’ qabel lelezzjoni kienet biss paraventu. Il-maskra ftit ftit g[ad trid ti;i mwarrba. Cuschieri jaf x’inhu jg[id.

minn Salvu Felice Pace sfelicep@go.net.mt

U l-vendikazzjonijiet kontrih? Dawn akku]i serji li Muscat g[andu jirrispondi g[alihom. Kellna konferma o[ra li lPL fil-gvern qed imur lura g[al ]mien Mintoff. Issa kellna lil Marie Louise Coleiro Preca tu]a l-kelma ‘tixwix’ fil-konfront ta’ Mario Galea fil-Parlament. Muscat kien g[amel l-istess u qala’ [asla mill-Ispeaker. Konferma li jekk ma naqblux mag[hom, a[na xewwiexa.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

12 ?irasa#Ittri

. .

BHAC-CIRASA... Jien xewwiex

Issa a[jar. Jekk tikkritika lill-Gvern filParlament ifisser li int xewwiex. Din hija t-tieni darba li membru talOppo]izzjoni ;ie mg[ajjar xewwiex. Jekk g[all-Gvern ta’ Joseph Muscat jekk taqbe] g[all-[addiema trasferiti jfisser li int xewwiex, allura jien xewwiex. U kburi.

Min xarrbu kielu l-bakkaljaw

Il-Gvern issa jrid lillOppo]izzjoni tg[idlu lismijiet ta’ min qala’ transfer vendikattiv. G[andhom il-lista. Jafu sew xi transfers ing[ataw. Jafu liema [addiema n[ar;ilhom transfer kontra x-xewqa tag[hom. Jafu fuq liema transfers ilmentaw il-unions tal[addiema. Min ;ie jitkellem mag[na, a[na nipprote;uh. Mhux immorru nikxfuh. Il-Malti jg[id li min xarrbu kielu l-bakkaljaw. It-transfers vendikattivi [ar;u mill-Gvern. Issa jrid jirran;a s-sitwazzjoni lGvern. Mhux lOppo]izzjoni.

Simon Busuttil

Simon u t-tmexxija l;dida qed jag[mlu bi//a xog[ol tajba. :abu entu]ja]mu ;did fil-Partit. B[ala grupp parlemantari qed inkunu ppreparati sew fil-Parlament. U jidher bi/-/ar li qed indejqu lillGvern. G[alhekk dan ittg[ajjir sfrenat minn ministri tal-Gvern. L-Ingli]i jg[idu li old habits die hard. ?erti fares li kienu ji;ru l-Parlament fi ]mien il-Labour l-antik qed jer;g[u ji;ru. Birra;un. G[ax u[ud millministri pre]enti kienu ministri jew uffi/jali talPartit Laburista fl-ag[ar ]minijiet. Kif qalli sie[bi George Pullicino, “Minn dawn innies ma tistenniex a[jar.” U tabil[aqq hekk hu.

“Kamra tal-banju please” Il-Vi/i Kap Mario de Marco qabel l-elezzjoni

minn Mario Galea

kien qed jag[mel il-house visits il-{add filg[odu. Kull fejn da[al kul[add beda joffrilu x’jixrob. Spi//a xorob tliet litri soft drinks. Meta qorbu l-11 a.m. kellu b]onn li jid[ol it-toilet ur;enti. Da[al f’dar. Sta[a jg[idilhom. Da[al f’dar o[ra. Re;a’ sta[a. Fl-a[[ar da[al id-dar ta’ koppja anzjani. Ma setax jissaporti aktar. Qabdu parlata mieg[u. Inzerta li missieru kien avukat tag[hom. {in minnhom waqqafhom: “{udu pa/enzja bija imma b]onn nid[ol fil-kamra talbanju.” Injorawh. Baqg[u jg[idu. Re;a’ talabhom. Ma tawx kasu. Fl-a[[ar ma fela[x aktar. “Qed nie[u gost nitkellem mag[kom. Imma please...veru g[andi b]onn nid[ol sal-kamra tal-banju.” “Urih fejn Leli,” il-mara tablet lir-ra;el. Leli hekk g[amel. Feta[ bieb. U da[lu fil-kamra tas-sodda. Mario de Marco [ass lg[araq ixoqq g[alih. Quddiemu ra biss sodda, sink ]g[ir, friskatur u barmil. “Dott din hi lkamra tal-banju tag[na. Hawn [a, g[andek xugaman nadif. Dum kemm trid,” qallu xxwejja[. U qabad se jitlaq. Mario waqfu. “{u pa/enzja bija. Toilet m’g[andkomx g[ax hawn… emm… taf int… hawn fejn se nag[mel jien?” beda jlaqlaq Mario de Marco. “U mela int tag[mel ridt? Jien [sibtek trid tin[asel… ;ej bil-kamra tal-banju. Ejja [a nurik fejn.” U Leli b’[anxra daqsiex g[ajjat: “:u]a, :u]a dan ipixxi jrid. Mhux jin[asel.” Mario de Marco kien se jmut.

Il-quddies fl-iskejjel Sur Editur, Fil-kolonna ta’ kull ;img[a ‘Ng[iduha kif Smajnieha’ qrajt li ntbag[tet /irkulari fliskejjel primarji tal-Gvern biex jinqatg[u l-[ar;iet kulturali tat-tfal u l-quddies. Nikteb mill-esperjenza ta’ omm u niftakar kemm kienu jie[du gost it-tfal tieg[i (meta kienu g[adhom imorru l-iskola primarja tal-Knisja) meta l-g[alliema jg[idulhom li sejrin [ar;a kulturali. Listess nista’ ng[id g[anneputijiet. Proprju dan l-a[[ar, lil wa[da minnhom, [aduhom ;urnata Katanja. Jibdew jippreparaw minn meta jkunu jafu. Il-[ar;iet kulturali, barra li jaqtg[ulhom ftit littfal mir-rutina ta’ kuljum, jo[duhom i]uru postijiet stori/i u rikreattivi, li forsi lanqas mal-;enituri ma jmorru. Il-bniedem ma je[tie;x biss dak li hu akkademiku! Issemmiet il-quddiesa. Jekk id-Dipartiment talEdukazzjoni qed jit[ajjar jaqta’ l-quddiesa mill-iskejjel primarji wkoll, (nassumi li din issir darba fix-xahar) ikolli nistqarr li tassew

wasalna biex immissu lqieg[. Jing[ad li /erti tfal jo[or;u mill-iskola bilkemm jafu jiktbu u jaqraw. I]da ma na[sibx li dan [tija ta’ nofs sieg[a tal-quddiesa! Nisimg[u b’]g[a]ag[ (mhux tfal) li fis-sajf imorru jg[inu f’xi pajji] tal-Missjoni; u dan hu sewwa [afna li ]]g[a]ag[ tag[na jimpenjaw ru[hom u jidraw ikunu altruwisti. I]da b’dispja/ir ng[id li daqstant, jekk mhux aktar, hawn ]g[a]ag[ li huma delinkwenti, li minn età ]g[ira jiddilettaw bilbullying, li jisirqu, li jag[mlu vendikazzjonijiet fit-toroq, u tant affarijiet o[rajn. Xi rridu? Li jkollna ;enerazzjonijiet li ma jimpurtahom minn xejn? Li r-reli;jon g[alihom mhi xejn? Mhux bi]]ejjed li tisma’ tfal ]g[ar jidg[u g[ax lil ommhom jew lil missierhom jisimg[uhom jag[mlu hekk ma’ kull tliet kelmiet li jo[or;u minn fommhom? Niltaqa’ ma’ tfal u ]g[a]ag[ kuljum fi triqithom lejn l-iskola, u lmod kif jitkellmu, idarrsek. Jekk ti;i eliminata rreli;jon minn [ajjitna, insiru

L-ittri f’din il-pa;na L - ittri g[all - pubblikazzjoni f ’ din il - pa;na jistg[u jintbag[tu bil - posta ( Ittri lill - Editur , In - Nazzjon , Triq Herbert Ganado , Tal - Pietà PTA 1 450) , jew fl - indirizz elettroniku : alex . attard@media . link . com . mt .

ag[ar mill-annimali. Jew forsi din tat-tne[[ija talquddiesa, hi xi sku]a bilpulit, min[abba t-ta[lit ta’ tfal li hawn fl-iskejjel? B[alma smajna xi xhur ilu meta qamet il-kwistjoni tattne[[ija tal-Kur/ifiss milliskejjel u l-postijiet pubbli/i! B[alissa qed ji;ini wkoll quddiem g[ajnejja l-kliem tal-Innu Malti. G[aliex /erti tfal fl-iskejjel ma jafux ilkliem tal-Innu Malti? Talba lil Alla tant sabi[a biex i[ares lilna u lil Malta tag[na! Semmejt lit-tfal, i]da f’/irkustanzi pubbli/i, innutajt nies, anke membri parlamentari b’[alqhom me[jut waqt il-kant tal-Innu Malti. Forsi dawn i[ossuhom tant kbar li ma je[ti;ux lg[ajnuna ta’ Alla! Jalla dak li ntqal dwar ittne[[ija tal-quddiesa, ma kienx veru. Dejjem tg[allimt li min iwarrab lil Alla, Alla jwarrbu. U kull bniedem, immaterjali min hu jew x’po]izzjoni jokkupa, irid jew ma jridx, jin[tie; lg[ajnuna ta’ Alla.

Emily Barbaro-Sant Il-Mosta

Xenxilli mit-tara; ta’ Kastilja Sur Editur, Ix-xenxilli li u]aw ilPartit Laburista u Joseph Muscat qabel l-elezzjoni, ma waqfux mar-reb[a elettorali. Ma warrabhomx b[ala Prim Ministru. L-g[a]la li l-Prim Ministru jag[ti konferenza tal-a[barijiet minn fuq ittara; ta’ Kastilja flokka]joni tal-100 jum talgvern, hi e]empju ie[or tax-xenxilli li g[adu jemmen fihom Joseph Muscat fil-mod kif iwettaq il-politika. Nistaqsi jekk hux dan listil ta’ tmexxija ;dida li jrid iwettaq b[ala Prim Ministru. Il-Prim Ministru ta’ qablu, kien jag[mel ilkonferenzi tal-a[barijiet fil-bit[a ta’ Kastilja meta /-/irkustanzi jippermettu u jkun jimmerita s-su;;ett ta’ dik il-konferenza, b[alma kien isir waqt ]jarat ta’ mexxejja o[ra ta’ pajji]i. I]da Muscat g[a]el ittara; ta’ Kastilja biex jidher. Biex jimpressjona. Biex jarah kull min ikun g[addej minn quddiem ilBer;a ta’ Kastilja. Jekk mhux xenxilli dawn l-g[a]lilet ta’ Muscat, ma nafx wie[ed x’jista’ jsej[ilhom. Bix-xenxilli ma jitmexxiex pajji]!

A. Borg

Birkirkara


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

Opinjoni 13

Attività artistika qabel id-d[ul tas-sajf L-arlo;; kulturali, b[al dak so/jali, jimxi mat-tmiem taliskejjel u l-bidu tal-ista;un tal-g[awm. M’hemmx x’tag[mel: kollox jinbidel, u r-ritmu jaqbad linji ;odda biex jie[u kont tal-eluf ta’ tfal li “jin[elsu” mill-irbit skolastiku. L-istess ritmu ja[kem l-eluf ta’ turisti li ji;u bi [;arhom, u jinkludi l-wasla tas-s[ana fuqna, b’dik il-[edla li ss[ana soltu tifrex b[al gverta tqila fuq l-ener;ija tag[na. G[alhekk, fl-a[[ar xhur tassena “normali” jkun hawn ferne]ija ta’ attivitajiet kun/ertisti/i u artisti/i b[al biex ma jintesewx matul i]]mien tas-sajf. Hekk jew hekk, il-livel kulturali g[ola [afna dawn l-a[[ar snin, u fis-sajf ikollna mhux biss festival tal-arti imma anke [afna attività kulturali o[ra. Imma xorta jkun hawn dan l-iskoss g[all-[abta ta’ :unju, donnu nib]g[u li fis-sajf ;ejja sawma kulturali kbira. Hekk kellna bosta wirjiet tal-pittura, madwar Preti li qeg[din ni//elebraw il-[ames mitt anniversarju tat-twelid tieg[u – wirjiet u diskorsi u seminars, ma naqsux. Veru kellna [emel ta’ informazzjoni u apprezzament fuq dan il-bniedem kbir. U g[adhom g[addejjin i/-/elebrazzjonijiet.

minn Norbert Ellul-Vincenti nibit2@gmail.com

Il-Kappella ta’ Bir Miftu[ li fiha sar il-kun/ert minn Paolo Tagliamento, li g[ad g[andu 16-il sena

Kien hemm Kun/ert all’Italiana, fil-Manoel, b[ala tribut lil Verdi fil-200 anniversarju tat-twelid tieg[u. Organizzat mill-Fiesole Artistic Productions, impresario Tonio Portughese, bilkollaborazzjoni tal-Istitut Kulturali Taljan u lAmbaxxata Taljana. Fost dak li tkanta kien hemm xi bi//iet mill-opri, li b[all-bqija, ni]lu tajjeb [afna mal-udjenza, li

Kull sena t[ossok li qed tara lil Malta tag[mel passi ta’ ;gant ’il quddiem fil-qasam kulturali. G[adna lura kemm trid, imma g[amilna progress kbir ferm

kienet numeru]a. I]-}ebbu;in tawna premiére tal-Oratorju ‘Il-{olma ta]}ebbu;in” fis-Sala Sir Temi Zammit, l-Università, biex ifakkru l-150 sena mill-wasla tal-istatwa tal-fidda ta’ San Filep. Il-Banda San Filep [ar;et bl-unuri b’dan ixxog[ol ta’ bosta jdejn fit-testi u mu]ika. Jidderie;i kien hemm Mro Richard Bugeja. Matul il-programm, kellna wkoll il-;rajja tal-istatwa unika ta’ San Filep, u kif din waslet {a]-}ebbu;. Kun/ert fil-Konkatidral ta’ San :wann

‘San Paolo Evangelizza i Maltesi’ ta’ Carlo Diacono

ttella’ f’San :wann f’serata splendida organizzata millKurja, li riedet tikkontribwixxi g[as-Sena tal-Fidi b’dan il-mod. Dan kien oratorju fi tliet partijiet, miktub g[al solisti, kor u orkestra. Ilkliem kien ta’ Mons. Giovanni Formosa. Veru kienet serata mill-isba[ u San :wann kien mimli daqs bajda. Is-solisti u l-orkestra kienu mill-a[jar – u kollox kien ta[t id-direzzjoni talbravu Rev. John Galea. Il-Knisja ta’ Bir Miftu[ ilha ssegwi l-;rajja Maltija filGudja g[al aktar minn 500 sena. Kienet hemm qabel ilmi;ja tal-Kavallieri u ;iet iddesagrata mit-Torok waqt l-

Assedju. Din l-Art {elwa ilha tie[u [sieb din il-kappella minn ]mien ilu. Ta’ kull sena jsiru l-kun/erti, kemm biex ilkappella tkun mag[rufa, kif ukoll biex idda[[al fondi g[al aktar restawr u manteniment tal-kappella u postijiet o[ra. Kien hemm erba’ kun/erti li tnejn minnhom stajt nattendi g[alihom. L-ewwel wie[ed kien jag[ti erba’ horn players Spanjoli, li g[arfu jimmansaw [afna l-[oss tal-istrumenti tag[hom, biex jag[tuna serata verament pja/evoli u artistikament brillanti. Kul[add stqarr li ftit kien jistenna su//ess b[al dak li semg[u. Prosit tassew, g[ax dawn il-mu]i/isti ssorprendew lil kul[add bilprofessjonalità tag[hom. IlLucentum Horn Quartet ;ie Malta bis-sapport talAmbaxxata :ermani]a. Kun/ert fil-Kappella ta’ Bir Miftu[

Serata waqt is-’San Paolo Evangelizza i Maltesi’ ta’ Carlo Diacono li ttella’ f’San :wann f’serata splendida organizzata mill-Kurja

Kun/ert ie[or sorpri]a, flatmosfera sabi[a tal-Kappella ta’ Bir Miftu[, ;ie permezz tal-koperazzjoni talAmbaxxata Taljana u l-Istitut Taljan tal-Kultura. Paolo Tagliamento g[andu biss 16-il sena, imma l-maestrija tieg[u tal-vjolin hi xi [a;a li ssa[[rek, spe/jalment meta tqis li hu daqq bi//iet diffi/li [afna: Sonata ta’ Bach, Capricci ta’ Paganini, Sonata ta’ Eugene Ysaye, u Caprice ta’ John Corigliano mill-film Red Violin. Bellah lil kul[add bil-kon/entrazzjoni, klassi, teknika u resolutezza. Kien tmiem ta’ serje ta’ kun/erti f’Bir Miftu[ ta’ Din l-Art {elwa, kif ukoll g[al numru ta’ attivitajiet kulturali fl-a[[ar tal-ista;un, hekk kif qed jifta[ l-ista;un tas-sajf, b’dak kollu li soltu j;ib b’attivitajiet o[ra, anke kulturali, g[all-arja miftu[a. Kull sena t[ossok li qed tara lil Malta tag[mel passi ta’ ;gant ’il quddiem fil-qasam kulturali. G[adna lura kemm trid, imma g[amilna progress kbir ferm.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

14 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

In-nies jistennew biex jid[lu f’nightclub ta’ Singapore fost vi]ibbiltà [a]ina u fejn id-dwal tal-iskyscrapers (fl-isfond) jitilfu [afna mill-intensità qalb l-ismogg kontinwu (Reuters)

SINGAPORE

Periklu g[as-sa[[a minn d[a[en ta’ tni;;is Il-kwalità tal-arja f’Singapore la[qet livelli perikolu]i g[as-sa[[a minbarra li qed t[arbat livvja;;ar fir-re;jun – b’din is-sitwazzjoni tkun dovuta g[al d[a[en ta’ tni;;is li produ/ew nirien fl-art talIndone]ja u li ilhom l-a[[ar jiem ikopru l-in[awi ta’ Singapore bi smogg o[xon.

Il-Prim Ministru ta’ Singapore Lee Hsien Loong wissa li l-hekk imsejja[ haze jista’ jippersisti g[al ;img[at, bil-livell tattni;;is tal-arja jikser irrekords li kienu twaqqfu fl1997, fost tensjoni diplomatika ma’ Jakarta u t[assib kbir dwar l-impatt ekonomiku ta’ dawn i/-

/irkustanzi. Il-[ruq illegali ta’ foresta biex jinfeta[ spazju g[al artijiet fejn jikkultivaw i]]ejt tal-palm fuq il-g]ira Indone]jana ta’ Sumatra jinvolvi problema kronika g[all-perijodu bejn :unju u Settembru li hu mag[ruf g[an-nixfa. Lee sadattant spjega li l-

fenomenu tal-arja mni;;sa jista’ jibqa’ sakemm jintemm ‘l-ista;un tan-nixfa f’Sumatra’ u meta fi//irkustanzi attwali l-arja tinsab tqila bir-ri[a talinjam ma[ruq u bi/-/par kwa]i jg[atti kull vi]ibbiltà tal-iskyscrapers ta’ Singapore, fejn numru akbar ta’ residenti qeg[din jilbsu

l-maskri kirur;i/i g[al meta jo[or;u. Fl-istess [in, it-turi]mu g[al Singapore mistenni jsofri ‘impatt immedjat’ tassitwazzjoni peress li llukandi, ir-ristoranti u entitajiet relatati o[ra jag[mlu tajjeb g[al xi sitta fil-mija tal-ekonomija talistat.

IS-SIRJA

Allarm dwar il-firxa tal-konflitt bil-pressjoni ti]died g[all-Iraq L-Iraq wissa li l-gwerra /ivili tasSirja qed tkisser ir-re;jun tal-Lvant Nofsani , bil-President tal-Libanu Michel Suleiman isejja[ biex ilmoviment Hezbollah, mag[mul minn ;ellieda Lebani]i X’iti, jirtira mis-Sirja wara li intervjena f’dan ilkonflitt fuq in-na[a tal-President Bashar al-Assad. Wara sentejn ta’ ;lied fis-Sirja, listati ;irien qeg[din jissugraw ilkonsegwenzi ta’ konfront qalil potenzjali bejn l-Iran ‘tax-X’iti’ li

jappo;;ja lil Assad u l-pajji]i talGolf G[arbi ta’ nisel Sunni li jappo;;jaw lir-ribelli Sirjani li jridu jwaqqg[u r-re;im ta’ Damasku. Ir-ribelli sofrew sensiela ri/enti ta’ disfatti fuq il-kamp tal-battalja minbarra li jinsabu ta[t assedju qalb zoni mal-limiti ta’ Damasku huma u jiffa//jaw l-avvanzi tal-qawwiet talGvern Sirjan. Intant, il-Ministru Iraqi g[allAffarijiet Barranin Hoshyar Zebari qal li l-Iraq jinsab fl-aktar

po]izzjoni diffi/li meta l-konflitt fis-Sirja sar wie[ed re;jonali filveru sens. Dan meta l-Iraq qed jipprova j]omm po]izzjoni newtrali ta[t pressjoni enormi u bl-i]viluppi tas-Sirja g[andhom jiddeterminaw il-;ejjieni. Il-qerda fis-Sirja kienet anki karatterizzata bi stqarrija talUNESCO, l-a;enzija tanNazzjonijiet Uniti g[all-[arsien talkultura, li po;;iet is-sitt Siti g[al Patrimonju Dinji f’art Sirjana fuq il-

lista ‘tal-monumenti f’periklu’ u waqt li [e;;et g[al sforzi internazzjonali biex dawn jibqg[u protetti. Intant, il-Ministri g[all-Affarijiet Barranin tal-grupp ‘{bieb tas-Sirja’ (l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, Franza, l-G[arabja Sawdita, it-Turkija, lE;ittu u Qatar) jiltaqg[u g[ada filQatar biex jiddiskutu g[ajnuna lirribelli anti-Assad [alli jiddefendu lbelt ta’ Aleppo kontra l-qawwiet tarre;im.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15

L-AFGANISTAN

Tilwima dwar protokoll bejn Kabul u t-Taliban L-a[[ar impenn lejn ittmiem tal-gwerra l-Afganistan qed jiffa//ja l-intoppi wara li tilwima diplomatika dwar lUffi//ju ;did tat-Taliban filQatar tefg[et lura ta[ditiet preliminari bejn l-Istati Uniti u l-militanti I]lami/i. Fil-fatt, ma saritx laqg[a li kienet ipprogrammata (filQatar) bejn Uffi/jali Amerikani u rappre]entanti tat-Taliban wara li r-rabja talGvern tal-Afganistan rigward ‘i/-/irkustanzi’ madwar linawgurazzjoni tal-Uffi//ju tat-Taliban fil-pajji] tal-Golf [arbtet il-preparazzjonijiet. It-tilwima tista’ tirrifletti tton tan-negozjati futuri lejn ittmiem tal-konflitt li ilu jnaqqar mill-istabbilità talAfganistan mindu se[[et linva]joni tal-pajji] millqawwiet Amerikani ftit jiem wara l-attakki tal-11 ta’ Settembru tal-2001 mit-terroristi tal-Al-Qaida fuq l-Istati Uniti. Sorsi f’Doha, l-kapitali tal-

Qatar, li wie;bu g[al mistoqsijiet dwar it-ta[ditiet preliminari, qalu li ‘ma kien hemm l-ebda skeda li jafu biha’. Dan minbarra l-konferma ‘li dan ifisser li t-ta[ditiet ma kellhomx isiru fil-;urnata (ilbiera[)’ L-inawgurazzjoni talUffi//ju inkwistjoni kienet pass prattiku fil-pro/ess lejn ta[ditiet g[all-pa/i i]da l-protokoll ‘ta’ dehra uffi/jali’ konness mal-avveniment qajjem protesti mimlijin rabja f’Kabul fis-sens li l-uffi//ju kapa/i ji]viluppa fi ‘Gvern tat-Taliban fl-e]ilju’. B[alissa g[addejja kampanja ta’ diplomazija biex jonqos it-t[assib u bis-Segretarju talIstat Amerikan John Kerry qed jag[mel l-almu biex itaffi l-kontroversja. Dan wara li tni]]let bandiera tat-Taliban li kienet ittellg[et fl-Uffi//ju (tat-Taliban) nhar it-Tlieta u li lbiera[ kienet ‘mal-art’ anki jekk dehret xorta mwa[[la mal-arblu.

IL-BRA}IL

Il-protesti ma jonqsux minkejja l-‘u-turn’

L-awtoritajiet Bra]iljani ma rnexxilhomx iwaqqfu protesti li ilhom il-jiem g[addejjin fl-ibliet prin/ipali u minkejja li rtiraw i]-]ieda fin-nolijiet tat-trasport pubbliku li qajmet l-a[[ar inkwiet. Minkejja din il-u-turn, ilfolol mill-;did imblukkaw ittoroq ewlenin ta’ Sao Paulo u Bra]ilja u b’dimostranti jikkonfrontaw lill-pulizija flIstati ta’ Rio de Janeiro. Flistess [in l-in/identi bejn ilfolol tan-nies u pulizija spikkaw anki fl-in[awi ta’ Fortaleza, qabel il-log[ba futbol tat-Tazza talKonfederazzjonijiet bejn ilBra]il u l-Messiku li

ntlag[bet fil-lejl tal-Erbg[a. Id-dimostranti huma rrabjati dwar il-korruzzjoni mifruxa fil-Bra]il u l-ispejje] ‘fenomenali’ tal-log[ob (talfutbol) tal-edizzjoni li jmiss tat-Tazza tad-Dinja li l-pajji] g[andu jorganizza matul issajf tas-sena d-die[la. Il-protagonisti wara lprotesti lanqas ma bidlu l[sieb li jorganizzaw ‘l-akbar dimostrazzjonijiet s’issa’ matul il-lejl tal-biera[ u meta t-toroq tal-ibliet mistennija jibqg[u ‘mg[arrqin millfolol’ fil-jiem li jmiss waqt li jissokta l-g[adab dwar l-istat tas-servizzi pubbli/i u l-‘korruzzjoni fost l-awtoritajiet’.

Ra;el jidher bilqieg[da fi ‘protesta siekta’ waqt li jiffa//ja /-?entru Kulturali ta’ Ataturk fi Pjazza Taksim ta’ Istanbul. Ir-reazzjoni ‘esa;erata’ tal-Gvern Tork fil-konfront tal-a[[ar protesti fl-ibliet prin/ipali tat-Turkija xxukkjat numru ta’ pajji]i u b’mod partikulari lill-:ermanja (Reuters)

IT-TURKIJA

Twissi lill-:ermanja biex ma tilg[abx ‘log[ba politika’ It-Turkija wissiet lillKan/illier tal-:ermanja Angela Merkel biex ma tippoliti/izzax l-ambizzjonijiet ta’ Ankara g[al s[ubija flUnjoni Ewropea. Minbarra dan, Ankara wissiet li falliment tal-isforzi biex jinfeta[ kapitlu ;did fitta[ditiet relevanti ma’ Brussell (u li jsiru l-;img[a d-die[la) g[andu jipprodu/i disfatta qawwija fir-relazzjonijiet tat-Torok mal-UE. Diversi pajji]i tal-UE huma favur il-pass li jmiss biex itTurkija tavvi/ina l-is[ubija flUnjoni u fejn jg[idu li lEwropa g[andha tie[u vanta;; mill-influwenza ta’ dan il-pajji] fir-re;jun talLvant Nofsani. Madankollu, l-:ermanja kkritikat il-mod kif it-Turkija, ta[t it-tmexxija tal-Prim Ministru Tayyip Erdogan, wie;bet bil-‘ponn tal-[adid’

fil-konfront tal-protesti kontra l-Gvern minn eluf ta’ dimostranti Torok tul l-a[[ar ;img[at. Fil-fatt Merkel esprimiet xokk dwar kif il-pulizija talGvern Tork ippruvat tra]]an id-dimostranti f’Istanbul, Ankara u bliet o[ra tatTurkija u fejn – lejl wara lejl – il-qawwiet tas-sigurtà sparaw il-gass tad-dmug[ u lilma biex iferrxu l-folol taddimostranti li kienu qed igarawlhom il-;ebel. L-inkwiet beda dwar pro;ett g[all-i]vilupp tal-Park ta’ Gezi fi Pjazza Taksim, f’Istanbul u fejn ]bruffaw dimostrazzjonijiet ta’ sfida ming[ajr pre/edent kontra ‘ttmexxija awtoritarja ta’ Erdogan’ li matulhom irri]ultaw tal-inqas erba’ mejtin u eluf ta’ midruba. Sadattant, u skont l-a[[ar indikazzjonijiet, il-:ermanja

ma qablitx li jinfeta[ kapitlu ;did g[al negozjati matTurkija rigward l-is[ubija ta’ dan il-pajji] fl-UE u li kapa/i jkun l-ewwel pass ta’ dan ittip fi tliet snin. Filwaqt li xejn ma ;ie de/i], il-Gvernijiet tal-UE pposponew de/i]joni dwar bidu ;did g[an-negozjati matTurkija min[abba l-po]izzjoni tal-:ermanja u meta diskussjonjiet ‘tal-a[[ar minuta’ huma mistennija g[al nhar it-Tnejn, Fl-a[[ar snin kibret loppo]izzjoni fil-:ermanja g[all-is[ubija tat-Turkija flUE u lbiera[ Egemen Bagis, il-Ministru Tork g[allAffarijiet tal-UE, qal li ‘jekk il-Kan/illier Merkel qed tfittex materjal politiku domestiku li jista’ jg[inha flelezzjonijiet, dan il-materjal m’g[andux jinvolvi litTurkija’.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

Attwalità 17

16 Attwalità

“...G{AX MALTA TAG{NA LKOLL...” … Jekk Laburist ta’ ;ewwa fil-klikka ta’ Muscat

… Jew dhert f’billboard tal-PL fl-Elezzjoni

G[ax...

G[ax...

G[ax...

G[ax...

G[ax...

G[ax...

Allura parti mill-[atriet tal-qalba fil-Bordijiet u addio l-MERITOKRAZIJA


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra

L-E:ITTU

Il-qorti tidde/iedi favur Nazif

L-INDJA> Dawn i]-]ew; tfajliet u persuni o[ra aktar lil hinn minnhom huma kostretti li jg[addu minn g[arg[ar li qed ila[[aq sa qaddhom u li faqa’ distrett kummer/jali s[i[ ta’ New Delhi. Dan wara li x-xita tal-ista;un tal-monsoon g[olliet il-livelli tax-Xmara Yamuna u bil-konsegwenza li din g[arrqet diversi lokalitajiet lokali. Sadattant, l-in]ul tax-xita attwali fuq l-artijiet Indjani ta/-/entru u lejn il-Majjistral qed jissemma b[ala bil-wisq aktar intensiv minn ta’ sta;uni pre/edenti. (Reuters)

SPANJA

Il-Prin/ipessa Cristina x’aktarx li vittma ta’ ]ball fil-ka] ta’ frodi tat-taxxa Investigazzjoni dwar frodi li allegatament jikkon/erna lill-Prin/ipessa Cristina ta’ Spanja saret aktar ‘in/erta u kumplikata’ wara li lA;enzija tat-Taxxa Spanjola qalet li ‘]baljat’ fir-rapport li l-Prin/ipessa kien il-bejg[ ta’ proprjetà b’valur ta’ 1.4 miljun ewro. Cristina, li hi t-tifla tar-Re Juan Carlos, hi ta[t investigazzjoni g[al allegat frodi tat-taxxa u b[ala parti minn inkjesta akbar dwar korruzzjoni fil-konfront ta’ ]ew;ha, Inaki Urdangarin, li hu akku]at bi tbag[bis ta’ fondi pubbli/i li huma ekwivalenti g[al sitt miljun ewro. Filwaqt li l-iskandlu ‘Urdangarin’ qed ji]viluppa

g[al tul ta’ ]mien, lindikazzjonijiet huma li lpoplu ta’ Spanja – fejn i/-/ifri tal-qg[ad la[qu s-27 fil-mija – qeg[din isiru dejjem anqas favorevolment disposti g[allFamilja Rjali tag[hom li darba kienet tgawdi popolarità kbira fil-pajji]. Intant, l-Uffi//ju tat-Taxxa Spanjola, il-;img[a l-o[ra, ressqet il-qorti rapport li juri li l-Prin/ipessa, fl-2005 u l2006, kienet bieg[et bi//iet ta’ proprjetà li jiswew mal-1.4 miljun ewro u li kienu jinkludu artijiet u rziezet qalb zoni rurali flimkien ma’ residenza f’Bar/ellona. Madankollu l-avukati talPrin/ipessa /a[du li Cristina qatt kellha din il-proprjetà kollha f’isimha u skont ma

jelenka r-rapport. Fl-istess [in, is-sidien talproprjetà inkwistjoni qalu lillistampa lokali li ‘kienu xtrawhom huma minn persuni li kienu jafuhom u mhux ming[and il-Prin/ipessa’. Sadattant l-A;enzija tatTaxxa issa qed tg[id li rrapport inkwistjoni fih li]balji u bir-Re;istratur talGvern fis-settur tal-proprjetà jikkjarifika li Cristina qatt ma kienet ‘is-sidt’ irre;istrata talproprjetà ‘ta[t il-lenti’. Lanqas ma kien spjegat kif ‘l-istess ]ball irrepeta ru[u fi provin/ji differenti’ u bilMa;istrat Inkwerenti issa jsejja[ g[al inkjesta relatata – bil-gazzetta influwenti El Pais tinsisti biex il-Gvern jipprovdi spjegazzjoni s[i[a.

Il-Prin/ipessa Cristina ta’ Spanja

Qorti fil-Kajr ordnat biex jin[eles l-eks Prim Ministru E;izzjan Ahmed Nazif min[abba limitu fuq i]-]mien tad-detenzjoni tieg[u sakemm jg[addi minn pro/ess tal-qorti li hu konness ma’ ka] ta’ korruzzjoni. Nazif kien ilu mi]mum mill-awtoritajiet E;izzjani mi]-]minijiet tarrivoluzzjoni li qalbet irre;im tal-eks President Hosni Mubarak – u bilqorti issa ta//etta l-appell tal-eks PM li dam filkariga mill-2004 sakemm kien biddlu Mubarak, f’Jannar tal-2011, waqt leqqel tar-rivoluzzjoni storika. Intant, Nazif (li bissa[[a tad-direttiva ma jistax jibqa’ mi]mum g[al aktar minn nhar is-Sibt) xorta jrid jiffa//ja pro/ess tal-qorti ie[or dwar l-istess ka]. Nazif hu anki l-aktar uffi/jal ta’ profil g[oli mill-era ta’ Mubarak li ng[ata l-[elsien fix-xhur ri/enti. Dan waqt li lavversarji tal-President E;izzjan Mohamed Mursi qed i[ejju attivitajiet talmassa g[at-30 ta’ :unju biex jimmarkaw l-ewwel anniversarju mindu [a lpoter dan il-Mexxej I]lamiku. L-eks PM Nazif, li g[andu 60 sena, f’Settembru kien issentenzjat g[al tliet snin [abs dwar pussess ta’ proprjetà illegali u talli g[amel qlig[ ‘kontra l-li;i’ minn kumpanija g[allinvestimenti tal-pubbliku. Il-prosekuturi qalu li Nazif i;;enera mal-$10 miljuni minn a;ir korrott i]da lkundanna nqalbet fi Frar u bil-qorti to[ro; direttiva biex hu jg[addi minn pro/ess ;did. Intant, l-eks President Mubarak, li mexxa l-E;ittu g[al tletin sena, g[adu mi]mum il-[abs fejn qed ikun ippro/essat rigward kumplott g[all-qtil ta’ E;izzjani waqt ir-rewwixta tal-2011.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

19

Gandolfini...Qabel mewtu kien qed ja[dem fuq sensiela ;dida g[all-HBO (Reuters)

L-ISTATI UNITI

Imut l-attur James Gandolfini, il-protagonist ta’ ‘The Sopranos’ James Gandolfini, l-attur li kiseb fama dinjija g[all-mod kif qaxxar il-personalità ta’ Tony Soprano, il-kap ta’ grupp kriminali fi New Jersey, fis-sensiela televi]iva The Sopranos, miet fl-età ta’ 51 sena waqt btala fl-Italja. Filwaqt li Gandolfini kellu wkoll partijiet importanti f’numru ta’ films g[a//inema b[al Zero Dark Thirty, Killing Them Softly u The Last Castle m’hemmx dubju li se jibqa’ mfakkar laktar g[all-karattru ta’ Soprano, li ftit jew wisq, feta[ is-siparju g[al era ;dida ta’ drama televi]iva fl-Istati Uniti. Intant, il-mewt hekk g[al g[arrieda ta’ Gandolfini [asdet mhux ftit lid-dinja talfilms u l-ispettaklu u hu ma[sub li sofra attakk tal-qalb fatali proprju meta kien qed i[ejji biex jattendi g[allg[eluq tal-Festival tal-Films ta’ Taormina (fi Sqallija) li se jsir g[ada. Fl-a[[ar ;ranet James Gandolfini – li beda l-karriera tieg[u b[ala attur tal-palk fi New York – kien qed ja[dem fuq sensiela ;dida talkumpanija g[all-produzzjoni tal-films HBO (li tatna The Sopranos) bl-isem ta’ Criminal Justice u kien ukoll involut fi pro;etti g[a//inema. G[as-sensiela The Sopranos, Gandolfini – li fil[ajja reali ‘;gant ;entili u riservat’ – [oloq tip ta’ gangster differenti minn dak li wie[ed jasso/ja ma’ produzzjonijiet o[ra ta’ dan it-tip, u filwaqt li l-karattru tieg[u kien kapa/i joqtol lill-avversarji tieg[u

ming[ajr l-i/ken rimors, kien fl-istess [in bniedem ferm ikkumplikat u dispost g[al attakki ta’ paniku. Il-karattru ta’ Soprano flistess [in g[andu [ajja doppja b[ala kap tal-familja (li mhux nieqes mill-[afna relazzjonijiet barra ]-]wie;) u protagonist tal-kriminalità organizzata fi New Jersey – u tul issensiela jkollu diversi sessjonijiet mat-terapista tieg[u (parti li ta[dem l-attri/i Lorraine Bracco) biex isolvi lproblemi ta’ ansjetà li jbati minnhom. Intant, u mal-bidu tal-a[[ar sta;un ta’ The Sopranos, Gandolfini qal li kien lest g[al pro;etti ;odda i]da sa dak i]-]mien, il-programm – li permezz tieg[u Gandolfini reba[ tliet Emmy Awards g[all-a[jar attur f’parti prin/ipali f’sensiela drammatika – kien di;à kunsidrat b[ala l-aqwa drama li qatt xandret it-televi]joni Amerikana. The Sopranos kien ukoll ilfattur ewlieni fl-i]vilupp ta’ HBO b[ala isem sinonimu ma’ produzzjonijiet ori;inali drammati/i g[at-televi]joni u l-arran;ament ta’ pro;etti sofistikati ta’ livell /inematografiku g[attelevi]joni. The Sopranos reba[ lEmmy b[ala l-Aqwa Sensiela Drammatika fl-2004 u darb’o[ra fl-2007 wara l-a[[ar ista;un tieg[u. Intant, is-sensiela tikkonkludi b’episodju finali li jissu;;erixxi li Tony kien kwa]i se jinqatel u sekondi qabel it-tmiem ixxena taqta’ minn wi//u g[al xena ta’ ba[[ fuq l-iscreen.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

Avvi]i PN 21

Il-Kelliema Ewlenin tal-PN Simon Busuttil Mario de Marco Beppe Fenech Adami ?ensu Galea David Agius Fredrick Azzopardi Giovanna Debono George Pullicino Tonio Fenech Joe Cassar Jason Azzopardi Chris Said Francis Zammit Dimech Carm Mifsud Bonnici Clyde Puli Mario Galea Robert Arrigo Charlò Bonnici Stephen Spiteri Michael Gonzi Tony Bezzina Claudette Buttigieg Ryan Callus Robert Cutajar Kristy Debono Albert Fenech Claudio Grech Paula Mifsud Bonnici Marthese Portelli

Kap tal-Oppo]izzjoni Kelliem g[all-Ekonomija, l-Investiment u l-Intrapri]i ]-}g[ar Kelliem g[all-:ustizzja Deputat Speaker u Kelliem g[all-Agrikultura u s-Sajd Whip tal-Grupp Parlamentari u Kelliem g[all-Gvern Lokali Deputat Whip u Kelliem g[as-Servizzi tas-Sa[[a u l-Edukazzjoni f’G[awdex Kelliema g[al G[awdex Kelliem g[all-Ener;ija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Kelliem g[all-Finanzi Kelliem g[as-Sa[[a Kelliem g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Kelliem g[all-Familja u s-Solidarjetà So/jali Kelliem g[all-Kultura u l-Komunikazzjoni Kelliem g[all-Affarijiet Barranin Kelliem g[all-Edukazzjoni Kelliem g[all-Anzjani Kelliem g[at-Turi]mu Kelliem g[all-I]vilupp So/jali, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Kelliem g[ax-Xog[ol Kelliem g[ad-Drittijiet tal-Annimali Kelliem g[at-Trasport u l-Infrastruttura Kelliema g[ad-Djalogu So/jali u l-Libertajiet ?ivili Kelliem g[all-Presidenza tal-Unjoni fl-2017 u l-Fondi mill-Unjoni Ewropea Kelliem g[ar-Ri/erka, l-Innovazjoni, i]-}g[a]ag[ u l-Isport Kelliema g[all-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku Kelliem g[ad-Drittijiet tal-Persuni b’Di]abbiltà Kelliem g[all-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni tal-Pro/ess Amministrattiv Kelliema g[all-Kompetizzjoni u d-Drittijiet tal-Konsumatur Kelliema g[all-Affarijiet Ewropej

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn

bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN.

IL-MELLIE{A. Kull nhar ta’ {amis bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament /emplu 79990757. AVVI}I SO?JALI {AL LIJA. Il-Kumitat Sezzjonali

PN se jorganizza Ri/eviment flokka]joni tal-anniversarju mill-ftu[ tal-Uffi//ju PN, g[ada s-Sibt, 22 ta’ :unju fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. Mistiedna spe/jali l-Kap tal-Partit Simon Busuttil u lVi/i Kapijiet tal-Partit Beppe Fenech Adami u Mario de Marco.

TAS-SLIEMA. Breakfast#Tombla fil-Lukanda San Antonio Hotel & Spa, Bu;ibba, nhar it-Tlieta, 25 ta’ :unju fid-9 a.m. Prezz: €9.50, trasport inklu]. Biljetti mill-Ka]in jew mill-helpers tas-soltu jew /emplu 99824277. Mistieden spe/jali l-Kap tal-Partit Simon Busuttil.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Dawra mal-Port il-Kbir bilCaptain Morgan, il-{amis, 27 ta’ :unju fis-7.15 p.m. Tluq mix-Xatt ta’ Tas-Sliema. Prezz €3 u g[all-booking /emplu 23285000.

ROBERT CUTAJAR. Il-{bieb

ta’ Robert Cutajar se jorganizzaw Serata u Ri/eviment ad unur Lawrence Gonzi, il-:img[a, 28 ta’ :unju fit-8 p.m. fil-lukanda Dolmen, Bu;ibba. Prezz €7 u biljetti jistg[u jinkisbu millUffi//ji PN tat-12-il distrett jew ibag[tu email lil robertcutajar72@gmail.com. Jattendi wkoll il-Kap tal-PN Simon Busuttil.

{’ATTARD. Il-Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Pasta Night, il-:img[a, 28 ta’ :unju fit-8 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. Prezz €13 u g[allbookings /emplu 99955359. MARIO DE MARCO. Il-{bieb ta’ Mario de Marco se jorganizzaw Barbecue fl-okka]joni tal[atra tieg[u b[ala Vi/i Kap tal-

PN, is-Sibt, 20 ta’ Lulju fit-8.30 p.m. fil-lukanda Seabank, ilMellie[a. Tluq bil-privates fis7.30 p.m. mill-postijiet tas-soltu. Prezz €20 u l-biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 21444437, 21247049 jew 99450902.

JASON AZZOPARDI. Il-

{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Barbecue, il:img[a, 2 ta’ Awwissu fit-8 p.m. fil-Mellie[a Holiday Centre (Danish Village). Biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 99841333 jew 21666736.

{AL TARXIEN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN se jorganizza Attività So/jali g[al G[awdex, is-Sibt, 3 ta’ Awwissu. Ittrasport jitlaq minn {al Tarxien fl-4 p.m. Prezz €20 u €18 g[at-Tesserati tal-Partit, li jinkludi t-trasport u ikla f’Marsalforn. Il-programm jinkludi wkoll mixja g[al [in ta’ n]ul ix-xemx u ]jara g[allFesta tal-Qala. G[al aktar informazzjoni /emplu 99237700 jew ibag[tu email lil pntarxien@gmail.com.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

22 Passatemp

Tisliba

Mimdudin> 5.Qata’ l-kilba tal-;u[ billi kiel xi ftit (5) 6.Wa[da mit-truf inigg]u ta’ xi xtieli (5) 7. I]jed prim minn o[rajn (5) 10. Min i[obbu, joqg[od barra fil-miftu[ (5) 11. G[adda l-ma[lul minn passatur (5) 12. ’Il quddiem fil-[in, fi]]mien (5) 14. Jekk ming[ajru, ma g[andux it-tog[ma mistennija fih (5) 16. Kilt b[al mazzun! (5) 17. Bejn :unju u Awwissu (5)

18. Mqit. Kwa]i pillola g[allu;ig[ ta’ ras! (5) Weqfin> 1.Ta’ gosti g[alih wa[du (5) 2. Semmen i]da rattab illa[am tal-;isem (6) 3. Musmar maqlub fil-;isem (6) 4. Divertita bid-daqq u blikel (6) 8. Kif tista’ tkun g[arqan? (5) 9. G[a;ina tal-pastizzi (5) 12. Kitbu poe]iji bir-rima (6) 13. Lewn isfar jg[ajjat (6) 14. Jekk liebes hekk, mhux bl-uniformi (6) 15. Fallakka kbira (6)

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> 5. Rabta; 6. Rassa; 7. Xolfa; 10. Amart; 11. Sadid; 12. Bdilt; 14 Pakki; 16. Palja; 17. Tajra; 18. Libet. Weqfin> 1. Grotta; 2. Rabott; 3. Krafes; 4. Qabbad; 8. Sabi[; 9. Eduka; 12. Bibita; 13. Trapan; 14. Pajpli; 15. Ingott.

G[at-tfal

Dick Barton jinvestiga Wie[ed li ma juri ebda ndiema safa maqtul mis-sie[ba li kellu mieg[u. Liema wa[da minn dawn il-[ames nisa numerati ta[seb li wisq probabbli kienet hi li qatlitu?

Soluzzjonijiet

Sudoku

3u4

It-tigri ‘tewmin’

Liema huma ]-]ew; tigri li huma xorta f’kollox u li qed insej[ulhom ‘tewmin’?

Bejn fa/li u moderata: Hemm regola wa[da biss biex issolvi llog[ba tas-sudoku: kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta kif ukoll kull ringiela u kull kolonna g[andu jkollhom fiha n-numri kollha mill-1 sad-9.

Barton jinvestiga

It-tigri ‘tewmin’

Ma kien hemm ebda tra//a fuq it-tazza. L-assassina hi 2 jew 4, it-tnejn bla lipstick. L-iktar probabbli hi n-numru 4, g[ax filkamra hemm ir-ritratt imqatta’ ta’ 2 (ting[araf mil-libsa) flimkien malvittma. Kieku l-assassina kienet in-numru 2, minbarra l-wi// kienet tqatta’ kull [a;a li tista’ tikxifha.

Sudoku


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Rockna Radio 101, 19>15 Il-programm tal-lum hu l-150 wie[ed u l-pre]entatur Michael Bugeja [aseb biex, minflok mistiedna, jiddedika l-programm g[al g[a]la ta’ cover versions ta’ diski kemm Maltin kif ukoll barranin, interpretati minn artisti Maltin. 28 settimane dopo (28 Weeks Later) Rete 4, 00>55

Rose Byrne

(fir-ritratt), Robert Carlyle u Cathe-

rine McCormack huma fost l-atturi ewlenin f’dan ilfilm tal-2007 b’re;ija ta’ Juan Carlos Fresnadillo. Virus jinfetta l-poplazzjoni tal-Ingilterra u jibdel lin-nies f’mostri li jixorbu d-demm. Sitt xhur wara, i]da, l-armata jkun ming[aliha li issa kollox ta[t kontroll. Kemm ikun minnu dan?

tal-1992 b’re;ja ta’ David Seltzer. L-istorja hi ambjentata fi ]mien it-Tieni Gwerra Dinjija u naraw segretarja ]ag[]ug[a ta’ ori;ini :ermani]a li tintbag[at proprju fil-:ermanja fuq missjoni ta’ spjuna;;.

Facile preda (Fair Game) Iris, 21>05

Un vero amore per Leah Raiuno, 15>10

Lauren Ambrose u Adam Kaufman (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan ilfilm drammatiku ma[dum apposta g[at-televi]joni fl-2009 b’re;ija ta’ Jeff Bleckner. Leah, li tkun mi]]ew;a rabbi, tisfa armla, u kif titlob il-li;i Lhudija, hi suppost kellha ter;a’ ti]]ewwe; lil [u r-ra;el tag[ha. Dan g[all-ewwel ma jkunx irid, i]da naraw kif u g[aliex jibdel fehmtu. Vu/i Missjunarja Radju Marija, 21>00

Film ta’ azzjoni tal-1995 li g[andu lil Cindy Crawford (fir-ritratt ma’ William Baldwin) fil-parti tal-protagonista Kate, li tkun ta[dem b[ala avukat. Dan hu l-ewwel film ta’ Cindy Crawford g[a/-/inema, b[alma fil-fatt kien ukoll g[ar-re;ista Andrew Sipes. Kate tkun tinsab ta[t il-mira ta’ eks a;enti sigrieti Russi. Max (Baldwin), pulizija fil-korp ta’ Miami, sa[ansitra jmur kontra l-ordnijiet tas-superjuri tieg[u, biex jara li ma ji;rilha xejn. Vite sospese (Shining Through) Rete 4, 16>00 Melanie Griffith u Liam Neeson (it-tnejn fir-ritratt fil-kolonna li jmiss) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film drammatiku

Il-protagonisti fil-programm tal-lum hu James Bernard Agius (fir-ritratt) li f’Awwissu 2011, flimkien ma’ 11-il volontier ie[or, mar it-Tune]ija biex jg[inu lin-nies li kienu g[adhom kemm [ar;u minn rivoluzzjoni filpajji]. Hu mar hemm wara li r/ieva formazzjoni mi/-?AM Youths.

Gianluca Bezzina Mieg[ek - NET Television, 21>00

Il-programm tal-lum se jlaqqa’ lit-telespettaturi ma’ Gianluca Bezzina minn lenti differenti. Insiru nafu lilu u lill-familja tieg[u. Fuq kollox

naraw min hu Gianluca lil hinn mill-kant u d-dinja tal-ispettaklu. Imexxu l-programm Lisa Spiteri u Fr Karm Debattista.

Animal Diaries NET Television, 19>00 Fost il-mistednin ta’ Moira Delia g[all-programm tal-lum se jkun hemm Christina Pace (fir-ritratt hawn fuq), Education Officer mal-Fondazzjoni Dogs Trust li primarjament se tiffoka fuq l-im;iba u r-rispett lejn l-annimali tag[na. Naraw ukoll dwar attivitajiet li se jsiru fil-jiem li ;ejjin mill-Birdlife (Malta), u aktar dwar l-assigurazzjoni tal-annimali.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

24 TV#Radju

06>00

101 Breakfast Club (b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal->urnali)

09>00 09>05 10>00 10>05 11>00 11>55 12>00 12>30 13>00 15>00 15>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Magazine 101 Mu]ika bla kumment Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>55 18>00 18>30 19>15 21>00 23>00 00>20

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 - Familja Wa[da (jinkludu 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 Newsline 12:45 - Qari bilMalti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bullettin tal-A[barijiet 18:15 Intermezz Mu]ikali 18:40 - TV Hemm 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 - Euromix 21:05 - Mu]ika u Sport 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 Ru]arju 24:00 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - Bon;u Bon;u Bon;u (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 One News) 09:00 - Kartolina 10:00 - The Morning Show 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:30 - Linja Diretta 13:15 - Bla Kantunieri 13:45 - ONE News 14:00 Kanzunetti Maltin 15:25 Djarju Kulturali 15:30 - Drive Time 16:00 - Mhux g[at-Tfal Biss 17:00 - Rush Hour (jinkludu 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 A[barijiet Sportivi, 18:15 Parlament) 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:00 - LArgument Ikompli 20:15 Collage 20:30 - Xalata Rock 22:00 - Mu]ika 24:00 - Bla Kantunieri (r) 00:30 Sentimentali G[alik 02:00 Weekend Party. RTK - 103 FM 06:30 - Pierre & Co on RTK (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 - Paperscan 09:15 - G[alina Lkoll (jinkudi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 Bon Voyage 13:00 - RTK Qosor 13:05 - Su//essi u aktar 15:00 - RTK Qosor 15:05 -

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ajk Rockna Fuzzbox - George Galea Newsdesk Night Style

Kaskata Kulturali 15:30 - IlPolz ta/-?ittadin (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 Darek u Flusek 18:00 - RTK Qosor 18:05 - Investi bil-g[aqal 18:57 - Fi {dan ilMulej 19:00 - Ru]arju 19:25 {sibijiet mal-Melodija 21:00 Ejja G[andi 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Platea 10:00 Il-Malti llum: ideat ta’ ]mienna 11:00 - Classic FM 13:00 Anali]i tal-:urnali 13:30 – Provokazzjoni u ktieb 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 20:00 – University Matters 20:30 - Biex Hekk Jibqg[u Mag[na 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - Avventura ma’ :esù 09:30 - Kuntatt 11:00 Van;elu {aj 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju tadDuluri 13:00 - Qari tarRumanz 13:30 - Shalom 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Avventura ma’ :esù (r) 16:00 – Il-Kura tal-:nien 16:45 - Naturali 17:00 – Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 - Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 - Quddiesa 19:00 - Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 - Nixxieg[a Dumnikana 20:30 – Qari tar-Rumanz (r) 21:00 - Vu/i Missjunarja 22:00 - Qari millIskrittura Mqaddsa 22:30 - IlMediterran 23:00 - L-Istorja tal-Knisja u inti (r) 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta 24:00 - Ru]arju. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast with Drew 10:30 - Simon Pisani 13:30 – Ian Lang 15:30 Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 – Dance Top 20 20:00 – Paul Oakenfold 22:00 - Miss Roberta 24:00 – Defected in the House. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 - Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 101.8 Favourites 12:00 - A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 Calypso Drive 19:00 - Let’s Go 21:00 - Dak Kien }mien 01:00 -

Nightshif

Cassandra Crossing - Raitre 15>45

Sophia Loren u Richard Harris f’xena minn dan il-film drammatiku tal-1976.

TVM 07:00 - TVAM 09:00 TVHemm (r) 10:20 - Days that Shook the World 11:25 - Bang Goes the Theory 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) TVPM 16:00 A[barijiet 16:05 - (ikompli) TVPM 16.30 - }ona 18:00 A[barijiet 18:10 - Waqtiet 18:15 - Sa[[tek l-ewwel 18:25 Teleshopping 18:40 - TV Hemm 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Xarabank 23:15 - A[barijiet. TVM 2 07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:00 - Documentaries 11:30 G[awdex Illum 12:00 Madwarna 12:15 - Wirt Arti u Kultura 12:45 - Bang Goes the Theory 13:15 - Earth the Power of the Planet 14:05 - Sa[[tek lewwel 14:15 - Battle Castle 15:00 - Documentaries 15:30 Bang goes the theory 16:00 Days that Shook the World 16:50 - Qatra Inka 17:20 - Meander 18:00 – Football. Confederations Cup: Italja v :appun (r) 19:30 A[barijiet g[al dawk neqsin missmig[ 19:40 - Football. Confederations Cup: Ni;erja v Urugwaj 21:15 - Rockastra 22:45 - Starboard. ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Sieg[a }mien 10:00 Teleshopping 10:30 - Aroma Mattina 12:30 - Teleshopping 12:45 - Kalamita (jinkludi ONE News fis-13:30) 16:20 Teleshopping 17:30 - ONE News 17:35 - Liquorish – daily update 17:45 - Teleshopping 18:00 Healthy Living 19:30 - ONE News 20:15 - Ir-Rangers 20:30 Mad-Daqqa t’G[ajn (r) 21:30 G[a]liet 22:45 - Zona Sport (r) 23:15 - One News 23:45 Kalamita (r). Smash 07:00 - A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura 08:40 - A[barijiet 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 14:20 - 104.6 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura. 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 (live)

18:40 - Teleshopping 19:00 A[barijiet 19:20 - A[barijiet ta’ barra 19:30 - {abbejtek (r) 20:30 - Qeg[din Sew! 21:30 Dokumentarju 22:00 - A[barijiet. Raiuno 06:45 - Unomattina Estate (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00 u fid-09:00) 09:30 - Tg 1 Flash 09:35 - Unomattina Talk 09:55 Che tempo fa # Tg 1 10:20 Unomattina ciao come stai? 11:10 - Road Italy 11:20 - Don Matteo 7 13:30 - Tg 1 14:00 Tg 1 Economia 14:10 - Ho sposato uno sbirro 2 (fiction) 15:10 - Un vero amore per Leah. Film 2009 16:50 - Rai Parlamento 17:00 - Tg 1 17:15 Estate in diretta 18:50 - Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:30 Techetechetè, vista la rivista 21:20 - Il pranzo della Domenica. Film 2002 23:20 - Aspettando Rio 00:25 - L’Appuntamento 00:55 - Tg 1 Notte 01:30 Sottovoce 02:00 - Rai Educational - Rewind visioni private. Raidue 07:30 - Cartoons 09:00 - Le sorelle McLeod (TF) 10:25 - Tg 2 insieme 11:25 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 Eat Parade 13:50 - Tg 2 Sì, viaggiare 14:00 Divieto di sosta 15:25 - Blue bloods (TF) 16:10 - Revenge (TF) 16:55 - Guardia Costiera (TF) 17:50 - Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Senza Traccia (TF) 19:35 - Castle (TF) 20:30 Tg 2 notizie 21:05 - LOL :-) 21:10 - Crossing Lines (fiction) 22:55 - Tg 2 notizie 23:10 Fascino a est 00:05 - Close to home (TF) 00:50 - Tg2 Parlamento 01:00 - Close to home (TF) 01:50 - Fascisti su Marte. Film 2004. Raitre 08:00 - Agorà (attwalità) 10:15 La storia siamo noi (dok.) 11:05 - Tg 3 minuti 11:10 Buongiorno elisir 12:00 - Tg 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 Lena, amore della mia vita (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Piazza affari 15:00 Ponderosa (TF) 15:45 -

Cassandra Crossing. Film ’76 17:55 - Geo magazine 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 Blob 20:15 - Celi, mio marito! 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - La guerra dei mondi 23:15 - Radici: L’altra faccia dell’immigrazione (dok) 24:00 - Tg 3 line notte 01:10 - Rai Educational 01:40 - Fuori orario. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:40 - Il mammo (sitcom) 09:10 - Alisa – Segui il tuo cuore (soap) 11:00 Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - Il segreto (telenovela) 15:40 - Pomeriggio Cinque 18:50 - Avanti un altro! Estate 20:00 - Tg 5 20:40 Paperissima sprint 21:10 - Inga Lindstrom – Un giorno al lago. Film 2012 23:10 - Speciale Tg5 00:40 - Supercinema 01:05 - Tg 5 Notte#Meteo 01:35 Paperissima sprint (r). Rete 4 06:50 - Chips (TF) 07:45 Charlie’s Angels (TF) 08:40 Pacific Blue (TF) 09:50 Carabinieri 7 (TF) 10:50 Ricette all’italiana 11:30 - Tg 4 12:00 - Renegade (TF) 14:00 Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:35 - My Life – Segreti e passioni 16:00 - Vite sospese. Film ’92 18:55 - Tg 4 19:35 Tempesta d’amore (TF) 20:30 -

Quinta colonna il quotidiano 21:10 - Alive – Storie di sopravvissuti 00:55 - 28 settimane dopo. Film 2007 01:35 Tg 4.

Italia 1 07:00 - Tutto in famiglia (sitcom) 07:50 - I maghi di Waverly (sitcom) 08:40 - Kyle XY (TF) 09:35 - Gossip Girl (TF) 11:30 Pretty little liars (TF) 12:25 Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Cartoons 15:30 - The Vampire Diaries (TF) 16:20 - Smallville (TF) 17:15 The Middle (TF) 17:45 - Top One (game show) 18:30 - Studio aperto 19:20 - CSI NY (TF) 21:10 - Submerged – allarme negli abissi. Film 2005 23:10 Person of Interest 01:35 - Sport Mediaset 02:00 - Romanzo criminale (TF).


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07.15 - F. News 07:30 - Dawl tal-:urnata 08:00 - Bejnietna 10:00 -Entertain Me 12:00 - F. News 12:30 - Duggan 13:00 Niskata 15:00 - Teleshopping 17:30 - Madagascar (b’waqfa g[al F. News fis-18:15) 19:45 - F. News 20:30 Il-Madonna ta/-?oqqa 21:00 - Sfera 23:00 - F. News.

TCM 08:45 - Mr Skeffington. Film ’44 (U) 10:50 - Never So Few. Film ’59 (A) 12:50 - The Hanging Tree. Film ’59 (PG) 15:00 Where Eagles Dare. Film ’69 (A) 17:30 - In This Our Life. Film ’42 (PG) 19:05 - Little Women. Film ’49 (U) 21:00 - Point Blank. Film ’67 (X) 22:30 - Pink Floyd: The Wall. Film ’82 (AA).

Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Rock Legend (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 The 90s 14:30 - The 00s 15:00 Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Total Request Show 20:00 - The 60s & 70s 20:30 Versus 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos.

MGM Movies 06:30 - De-Lovely. Film 2004 (PG) 08:35 - Troll. Film ’86 (12) 10:00 - Love Streams. Film ’84 (15) 12:20 - Carry on Columbus. Film ’92 (PG) 13:50 - Solomon and Sheba. Film ’59 (A) 16:10 Love and Death. Film ’75 (A) 17:35 - Pulp. Film ’72 (AA) 19:15 - Johnny Be Good. Film ’88 (15) 20:40 - MGM’s Big Screen 21:00 - Sweet Land. Film 2005 (PG) 22:55 - The Handmaid’s Tale. Film ’90.

La 5 12:40 - Giro Giro Bimbo 12:50 Rachel Zoe Project 13:40 - Che trucco! 14:05 - Vite in Apnea 14:35 - Torte d’autore 15:10 The OC (TF) 16:00 - Rachel Zoe Project 16:50 - Torte d’autore (reality) 17:20 - Vite in Apnea 17:50 - Che trucco! 18:30 - Love Bugs (sitcom) 19:00 - Cosi Fan Tutte (sitcom) 19:30 - Mercy (TF) 20:25 - Dr House (TF) 21:10 - Quello che le ragazze non dicono. Film 2000 22:50 - Vieni a vivere con me 23:50 - Cambio casa, cambio vita 00:45 - Torte d’autore (reality). BBC Entertainment 07:05 - Little Robots 07:15 Green Balloon Club 07:40 Little Human Planet 07:45 Nina and the Neurons 08:00 The Large Family 08:10 - 3rd & Bird 08:20 - Little Robots 08:30 - My Family 09:00 - Keeping up Appearances 09:30 - The Weakest Link 10:15 EastEnders 10:45 - Doctors 11:15 - New Tricks 12:05 - Lark Rise to Candleford 12:55 - My Family 13:25 - The Weakest Link 14:10 - Keeping up Appearances 14:40 - EastEnders 15:10 - Doctors 15:40 - New Tricks 16:30 - A Farmer’s Life for Me 17:25 - The Weakest Link 18:10 - Walk on the Wild Side 18:40 - Doctors 19:10 Casualty 20:00 - My Family 20:30 -2point4 Children 21:00 The World’s Worst Place to Be Gay? 21:50 - Ideal 22:20 Friday Night Dinner 22:45 Alan Carr: Chatty Man 23:30 Ashes to Ashes.

GO Stars 07:25 - Evita 09:40 - Tower Heist 11:25 - The Middle 12:10 - Parks & Recreation 12:35 -

The Count of Monte Cristo 14:45 - United 16:20 - Skyfall 18:40 - Cars 2 20:30 - Parks & Recreation 21:00 - Cheerful Weather For The Wedding 22:30 - A Fantastic Fear of Everything 00:10 - Thunderball. Diva Universal 07:00 - Wolff’s Turf 08:55 Agatha Christie’s Poirot 09:55 Kojak 10:55 - Quincy, M.E. 11:55 - Agatha Christie’s Poirot 12:55 - ER 13:55 - JAG 15:50 Kojak 16:50 - JAG 18:50 Agatha Christie’s Poirot 19:50 ER 20:50 - Great Women 21:00 - Rex: A Cop’s Friend 23:00 ER. Iris 11:30 - Upperseven, l’uomo da uccidere. Film ’67 13:25 -

Specialeti racconto un libro 13:40 - Scacco matto nel Bronx. Film 2005 15:30 - Belli e brutti ridono tutti. Film ’79 17:15 - I miei più cari amici. Film ’98 19:25 - A-Team (TF) 20:10 Hazzard (TF) 21:05 - Facile preda. Film ’95 22:45 - 1997 Fuga da New York. Film ’81 00:35 - Regenesis (TF). Discovery Channel 07:15 - American Chopper: Senior vs Junior: Lawless Drag Bike Part 1, PJD Bike Part 3 and Geico Bike Part 2 08:10 -

Extreme Fishing with Robson Green: China 09:05 - Auction Hunters: The Chi-town Showdown 09:30 - Baggage

Battles 09:55 - Ultimate Survival: Scotland 10:50 - How Do They Do It? 11:15 - How It’s Made 11:40 - Extreme Engineering: Oakland Bay Bridge 12:35 - Fifth Gear 13:30 - FutureCar: Fuel 14:25 Wheeler Dealers: SAAB 9-3 Turbo 15:20 - Mythbusters: Motorcycle Flip 16:15 - Auction Kings 16:45 - Baggage Battles 17:10 - Extreme Fishing with Robson Green: Sri Lanka 18:05 - Ultimate Survival: Sahara 19:00 - How It’s Made 20:00 Derren Brown: Apocalypse 21:00 - Dynamo: Magician Impossible 22:00 - Wheeler Dealers: Trading Up: Japan 23:00 - Crash Course: Tankboy 23:30 - Crash Course: Towing. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - Suburgatory 11:30 Person of Interest 12:15 - Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - Enlightened 14:15 - Hollywood Buzz 14:30 - Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 - Private Practice 16:45 - Mike & Molly 17:10 - Top Gear 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Criminal Minds 20:00 - Glee 20:45 Gossip Girl 21:30 - Rise of The Planet of The Apes 23:30 - Mike & Molly 23:55 - How I Met Your Mother 00:20 - 2 Broke Girls 00:45 - Whitney 01:10 - 30 Rock 01:35 - VEEP. Biography Channel Hardcore Pawn: 10:00 - Melted Gold 10:30 - I Quit. Monster In Laws: 11:00 - Debbie Does Damage 11:30 - The Doomed Groom. 12:00 - Hoarders: Anna # Claire and Vance 13:00 Storage Wars: The Ship Just Hit the Sand 13:30 - Parking Wars. John Edward Cross Country: 14:00 - Keeping the Faith 15:00 - The Process. Hardcore Pawn: 16:00 - Melted Gold 16:30 - I Quit. 17:00 - Hoarders: Anna # Claire and Vance. Monster In Laws: 18:00 - Debbie Does Damage 18:30 - The Doomed Groom. 19:00 - Storage Wars: The Ship Just Hit the Sand 19:30 - Parking Wars. Monster In Laws: 20:00 - The Last Italian Supper 20:30 - High School Rivals. Hardcore Pawn: 21:00 Melted Gold 21:30 - I Quit. Barter Kings: 22:00 - The

Traders Went Down to Georgia 23:00 - Happy Camper 23:30 Bah-Bam.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:30 - Gazoon 08:40 - Wobblyland 08:45 - Igloo-Gloo 09:00 Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - See The Sea 10:05 Lots & Lots 10:20 - Bob the Builder 10:30 Fireman Sam 10:40 - Thomas and Friends 10:55 Nouky and Friends 11:00 - Rubbadubbers 11:10 Pingu 11:15 - Tiny Planets 11:20 - Pingu 11:25 Tiny Planets 11:30 - Monkey See Monkey Do 11:40 - Barney and Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:25 - The Mighty Jungle 12:40 - Mio Mao 12:50 - Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 - Kipper 13:50 - Gazoon 14:00 - Wobblyland 14:05 Igloo-Gloo 14:20 - Benjamin’s Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 - See The Sea 14:45 - Lots & Lots 15:00 - Fluffy Gardens 15:15 - The Mighty Jungle 15:30 - Angelina Ballerina 15:45 Monkey See Monkey Do 15:55 - Barney and Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 - Igloo-Gloo 17:00 - Bob the Builder 17:10 - Fireman Sam 17:20 - Thomas and Friends 17:35 - Tork 17:45 Dougie in Disguise 17:55 - Slim Pig 18:05 Heroes of the City 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - Benjamin’s Farm 18:50 - Nouky and Friends 18:55 - My Animal Friends

19:10 - See The Sea 19:15 - Lots & Lots 19:30 Monkey See Monkey Do 19:40 - Barney and Friends 20:10 - Wobblyland 20:15 - Dougie in Disguise 20:25 - Slim Pig 20:35 - Connie the Cow 20:45 - Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 - Heroes of the City 21:40 - Pingu 21:45 - Tiny Planets 21:50 - Pingu 21:55 - Tiny Planets 22:00 - Bob the Builder 22:10 - Fireman Sam 22:20 - Thomas and Friends. Disney Channel 08:00 - Winnie the Pooh: Tales of Friendship 08:05 - Mickey Mouse Clubhouse 08:30 - A.N.T. Farm 09:15 - Jessie 10:05 - Good Luck Charlie 11:15 - Shake It Up 12:00 - Austin and Ally 12:25 - A.N.T. Farm 12:45 - Jessie 13:10 - Shake It Up 13:35 - The Suite Life on Deck 14:00 Gravity Falls 14:25 - Good Luck Charlie 14:50 Jessie 15:10 - Shake It Up 15:35 - A.N.T. Farm 16:00 - Gotta Kick It Up 17:20 - Prankstars 17:30 - That’s So Raven 17:55 - Austin and Ally 18:20 Jessie 18:40 - Gravity Falls 19:00 - Have a Laugh 19:05 - A.N.T. Farm 19:30 - Good Luck Charlie 19:50 - The Suite Life on Deck 20:15 - Austin and Ally 20:40 - That’s So Raven 21:00 - Shake It Up 21:25 - A.N.T. Farm 21:50 - Austin and Ally 22:10 - Wizards of Waverly Place.

07>00 08.30 10>00 12>00 14>00 14.05

NET News Telebejg[ Strtada Rjali .net NET News Afrodite

15>20 15>50 16>35 17>00

Telebejg[ Crazebook Telebejg[ Malta Llejla

(b’waqfa g[al NET News fit-15>00)

19>00 19>45 20>30 21>00 22>30 23>00

(b’waqfag[al NET News fis-18>00) Animal Diaries NET News Flusek Mieg[ek (b’waqfa g[al NET News fid-21>30) Anali]i tal-A[bar NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - Wuxi Classic Snooker: QF (live) 11:30 - Wuxi Classic Snooker 12:30 - AEGON International Tennis 13:30 Wuxi Classic Snooker: QF (live) 16:30 - AEGON International Tennis: SF (live) 20:00 - FIFA U#20 WC Football: Group Stage: USA v Spain (live) 22:00 Horse Racing Time 22:15 Greene Light in Jamaica 22:30 Le Mans 24 Minutes 23:00 Champions League World’s Strongest Man.

Eurosport 2 07:00 - European Le Mans Series 08:00 - Le Mans 24 Minutes 08:30 - Wuxi Classic Snooker: QF (live) 11:30 - Le Mans 24 Minutes 12:00 - Wuxi Classic Snooker 13:30 - Wuxi Classic Snooker: QF (live) 16:30 Greene Light 16:45 - FIFA U#20 WC Football: Group Stage: France v Ghana (live) 19:00 FIFA U#20 WC Football 20:00 FIFA U#20 WC Football: Group Stage: Nigeria v Portugal (live) 22:00 - Total KO 23:00 AEGON International Tennis.

European Tour: BMW International Open: Day 2 00:00 - Best of Football 2012-13. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Racetrack 12:00 - Best of Football 2012-13 14:00 - The Championships: Wimbledon: Great Wimbledon Rivalries 15:00 - Best of Football 2012-13 21:00 - The Championships: Wimbledon: Pete Sampras 22:00 - PGA European Tour: BMW International Open: Day 2 02:00 - Best of Football 2012-13.

Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga (r) 11:45 FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 13:05 - FA Cup (r) 15:00 - 2012 UIPM Pentathlon (r) 16:05 2012 Alpari World Match Tour (r) 18:10 - FA Cup 20:00 Bundesliga - Preview (r) 20:30 Bundesliga (live) 22:35 - 2012 UIPM Pentathlon (r) 23:40 - FA Cup (r) 01:45 - Bundesliga Preview (r).

Melita Sports 2 12:00 - FA Cup (r) 14:05 -

GO Sports 1 07:00 - Trans World Sport 08:00 - Best of Football 2012-13 12:00 - FIFA Futbol Mundial 12:30 Best of Football 2012-13 14:30 PGA European Tour: BMW International Open: Day 2 (live) 18:30 - Football's Greatest 19:00 - PGA European Tour: Najeti Hotels et Golf Open: Highlights 20:00 - The Championships: Wimbledon 2012: Men's Singles Final 00:05 - FIFA Futbol Mundial 00:30 - Best of Football 2012-13.

GO Sports 7 07:00 - Vincennes Racetrack 10:00 - Best of Football 2012-13 12:00 - The Championships: Wimbledon: Great Wimbledon Rivalries 13:00 - Best of Football 2012-13 19:00 - The Championships: Wimbledon: Pete Sampras 20:00 - PGA

Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:10 Bundesliga (r) 17:05 - America's Cup (r) 19:10 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit 19:40 - FA Cup (r) 21:35 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights 21:55 Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 00:30 Bundesliga (r). Malta Stars 08:00 - Malta Handball Association (r) 09:20 - Melita GFA 1st Div. (r) 11:05 - BOV PL (r) 13:20 - MFA Futsal League (r) 14:45 - Malta Rugby Football Union (r) 16:20 - Malta Basketball Association (r) 17:45 - Malta Handball Association (r) 19:05 - Football Nurseries (r) 19:40 - Melita GFA 1st Div. (r) 21:25 - BOV PL (r) 23:40 MFA Futsal League (r) 01:00 Malta Rugby Football Union (r).


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

26 Klassifikati AVVI}I

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-

sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ bini ;did, alterazzjonijiet fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa, xog[ol

ta’ membrane, kisi u tibjid, kontrabjut u tqeg[id ta’ katusi. Offerta spe/jali fuq illiquid membrane. ?emplu 79407292.

Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

Tiswijiet

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel.

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

b’5 xkafef 17” x 25” x 4” fond, €60. ?emplu 21242180.

Mutur outboard

EVINRUDE 15hp, f’kundizzjoni tajba, irre;istrat bilkarti, €750 u rota BMX Haro €150. ?emplu 79245666.

Stainless steel fridge

PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

MINN ;ewwa u minn barra, 6x6 piedi u 2 piedi fond. Prezz ori;inali €4,000, prezz fiss €1,000. ?emplu 99034743.

Il-{amrun

JIN{TIE:U

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bilbit[a, dawl, ilma u toilet. Bilpermess Class B. ?emplu 77200983.

G{ALL-BEJG{

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Magna tal-[jata

ANTIKA, ir-ras biss u bilcover, €60 u vetrina talkawba ]g[ira li tiddendel ,

Chef de partie

FULL TIME u kokijiet, waiters#waitresses u bartenders part time. Kundizzjonijiet tajbin offruti. ?emplu 22899611 ([inijiet taluffi//ju), jew ibag[tu applikazzjoni#CV u ritratt b’email lil personnel@riviera.com.mt jew ittra lir-Riviera Resort & Spa, il-Marfa, L#O Mellie[a MLH9069.

Nies

B’esperjenza fuq xog[ol ta’ dawl u ilma, pagi u kundizzjonijiet tajbin. ?emplu 99492659.


Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

27 ASMK

Cassar u Scicluna inkurunati champions Dan l-a[[ar ;ie organizzat l-a[[ar programm tal-ista;un mill-ASMK fejn Christian Cassar u Mario Scicluna ;ew inkurunati champions talAutocross. Dan il-programm kien jikkonsisti f’ti;rijiet bilkarozzi u bla ma kien mistenni grupp ]g[ir ta’ muturi li kienu qed jag[mlu sessjoni ta’ ta[ri; organizzaw ti;rija g[all-okka]joni. L-a[[ar ;urnata kienet wa[da ferm mistennija min[abba li waqtha kien se jkun de/i] kollox. L-attenzjoni kienet fuq i]]ew; kompetituri Patrick Cassar fuq Opel Corsa u Christian Galea fuq Fiat Ritmo imma kollox kien de/i] qabel bdiet l-attività hekk kif ing[alaq il-[in tar-re;istrazzjoni min[abba li Galea baqa’ ma rre;istrax g[at-ti;rija. B’hekk kien fa/li g[al

Cassar jirba[ dan it-titlu ta’ dan l-ista;un g[ax sa qabel din l-attività Cassar kien di;à qieg[ed igawdi punt vanta;; fuq Galea. Fil-Finali tal-;urnata Klassi A [adu sehem Godwin Martin u Patrick Cassar it-tnejn fuq Opel Corsa, Vince Farrugia fuq VW Polo, Melo Zammit fuq Ford Escort, Andrew Pisani fuq Opel Nova u Josef Grech fuq Ford Fiesta. Mat-tluq ta’ din il-finali Cassar [a t-tmun ta’ din itti;rija u kien segwit minn Pisani. Dawn kienu fl-ewwel ]ew; po]izzjonijiet waqt li kienu segwiti minn Grech u Zammit rispettivament. Zammit ftit qabel tmiem ilfinali kellu jirtira mit-ti;rija min[abba [sara mekkanika bil-finali tispi//a b’Cassar rebbie[ u dan kien segwit minn Pisani u Grech filwaqt li

fir-raba’ post spi//a Farrugia. Fil-Finali B [adu sehem Ryan Scerri, Malcom Borg, Mario Scicluna kollha fuq Opel Corsa, Duncan Delia fuq Ford Fiesta, :u]i Pace fuq Ford Escort u Chris Formosa fuq Ford Fiesta. Mal-bidu ta’ din il-final Scerri u Borg marru fl-ewwel u fit-tieni post b’Scerri fuq quddiem. Borg kien segwit minn Pace u Scicluna, li dan l-a[[ar mill-ewwel beda jag[mel pressjoni fuq Pace sakemm ftit qabel intemmet ir-raba’ dawra, Scicluna rnexxielu jaqbe] lil Pace. Minn hawn ’il quddiem ma kien hemm l-ebda tibdil u Scerri reba[ it-tellieqa segwit minn Borg u Scicluna rispettivament. Fis-Sezzjoni G[awdxija talAutocross saret attività maqsuma fi tnejn, dik tal-Karozzi

diesel u o[ra petrol. Fis-sezzjoni diesel, Richard Axaq fuq Opel Astra reba[ il-finali tal-;urnata u dan kien segwit minn Joseph Agius fuq BMW. Fis-Sezzjoni petrol kien Christian Apap fuq Ford Escort li ddomina l-finali u dan kien segwit minn Domnic Zammit fuq Alfa Sud. Fit-ti;rija Motocross li ;iet organizzata spontanjament minn grupp ]g[ir, Brandon Cassar fuq Yamaha ddomina u reba[ din it-ti;rija u kien segwit minn Brandon Slowe fuq Honda u Shaun Said fuq Kawasaki rispettivament. B’dan il-programm ;ew fi tmiemhom il-Kampjonati kollha tal-ASMK. FlAutocross Klassi A r-rebbie[ kien Patrick Cassar fuq Opel Corsa u r-runner–up hu Christian Galea fuq Fiat

Ritmo. Fl-Autocross Klassi B irrebbie[ kien Mario Scicluna fuq Opel Corsa u dan kien segwit minn Ryan Scerri fuq Opel Corsa. Fl-Autocross ta’ G[awdex ir-rebbie[ kien Dominic Zammit fuq Alfa Sud u runner-up kien Christian Apap fuq Ford Escort. FilMotocross Klassi A Clayton Camilleri fuq KTM reba[ ittitlu filwaqt li r-runner-up kien Paul Muscat fuq KTM. Fil-Motocross Klassi B irrebbie[ kien Trevor Muscat fuq KTM u r-runner up tieg[u hu Brandon Cassar Muscat fuq Yamaha YZF. Fil-jiem li ;ejjin se jkun qed jing[alaq l-a[[ar Kampjonat imtella’ mis-sezzjoni Trials u g[al iktar informazzjoni wie[ed jista’ j]ur is-sit elettroniku www.asmk.org.mt.

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Illejla ssir il-Gran Finali tal-klassi Premier minn Kenneth Vella

L-aktar ti;rija mistennija li se ssir illejla fil-korsa talMarsa se tkun il-Gran Finali g[al ]wiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m, bil-bidu bil-karozza tat-tluq. Din il-finali mag[rufa b[ala dik tal-VOB se tlaqqa’ flimkien l-ewwel [ames ]wiemel Fran/i]i li spi//aw fil-finali tal-Prix de Vincennes u ]wiemel o[rajn li spi//aw fl-ewwel postijiet fil-finali talkampjonat tas-Sette Giugno. Din il-finali se tkun organizzata bl-g[ajnuna tal-bookmakers tal-korsa, se tkun ittmien ti;rija u tibda fid-

9.20pm. Wara l-karozza tattluq se jibdew Olympien Major, Orcas Bac, Mark De Chamant, Orne Des Olivettes, Sultan November, Okiliabo, Nino de Saintho, Ofackevo u Label Chouan. Din g[andha tkun ti;rija interessanti, kumbattuta u bilan/jata b’attenzjonii spe/jali /ertament ting[ata li]-]ew; rebbie[a talfinali ta’ ftit jiem ilu, ji;ifieri Okilaibo (Julian Farrugia) u Orcas Bac (Rodney Gatt). I]da l-finalisti l-o[ra huma kollha ]wiemel ta’ /ertu kalibru u wkoll jistg[u jwettqu xi sorpri]a. Ta’ min wie[ed

ifakkar li s-sena li g[addiet, finali simili kienet intreb[et minn wie[ed mill-finalisti tallum, Label Chouan, li kien misjuq minn David Ellul. Il-kumplament tat-ti;rijiet tal-lejla se jkunu riservati g[al ]wiemel mill-klassi Gold, Silver u Bronze, bl-ewwel ti;rija tal-klassi Bronze tibda wkoll fis-6.30pm. .

Tbassir

I Ti;rija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. Win – Zeta Jones A. Place – Major Mitri, Rally Simb. II Ti;rija. Klassi Silver.

Dist – 2140m. Win – Lutan Villetot. Place – Vasterbo Diego, Bella Notte. III Ti;rija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. Win – Obelix Blue. Place – Kobber Dust, Magnific As. IV Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2140m. Win – Picabia Des Audins. Place – Dacoit, Victory Farming. V Ti;rija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. Win – Koko Loco. Place – Kosai LJ, Nerlo Villetot. VI Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2140m. Win – Ariane A. Place – Orio de

Marancourt, Noli De Marray. VII Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2140m. Win – Xray Hornline. Place – Oolong, Nophenio De Lune. VIII Ti;rija. Gran Final VOB. Klassi Premier. Dist – 2140m. Win – Okilaibo. Place – Orcas Bac, Nino De Saintho. IX Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2140m. Win – Quozak Prior. Place – Partizan de Bouere, Manuel Jet. X Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2140m. Win - Lucas Ness. Place – Pirate d’Urzy, Podium.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

28 Sport

FUTBOL F’G{AWDEX

Stojanovic Plejer tas-Sena tal-GFA

Is-sewwieqa tal-Lotus Kimi Raikkonen (lemin) u Romain Grosjean

FORMULA 1

Boullier fidu/ju] fis-sewwieqa Il-kap tal-Lotus Eric Boullier hu fidu/ju] li ssewwieqa Kimi Raikkonen u Romain Grosjean se jwettqu reazzjoni wara l-wirjiet di]appuntanti li kellhom fla[[ar ]ew; Grand Prix, dawk ta’ Monaco u ta’ Montreal. Il-Lotus bdew l-ista;un tajjeb meta Raikkonen reba[ ilGrand Prix tal-Awstralja kif ukoll spi//a erba’ darbiet o[ra fuq il-podju. Waqt ilGrand Prix tal-Bahrain kemm Raikkonen kif ukoll Grosjean spi//aw fuq il-podju. Madankollu fl-a[[ar ]ew; Grand Prix il-Lotus ;abru biss tliet punti i]da ta’ min jg[id li f’Monaco Raikkonen kien involut f’in/ident ma’ Sergio Perez u rkupra tajjeb biex xorta wa[da ;abar ilpunti. Raikkonen waqqaf rekord fl-a[[ar Grand Prix billi ;abar il-punti g[al 25 tellieqa konsekuttiva. F’dik li hi klassifika talkostrutturi l-Lotus ni]lu firraba’ post wara l-Mercedes. “Tlifna diversi po]izzjonijiet fi]-]ew; klassifiki imma rridu nibqg[u na[dmu g[ax

nafu li g[andna karozza li kapa/i ttina ri]ultati tajba. Flewwel [ames Grand Prix ma kinitx kumbinazzjoni li dejjem spi//ajna fuq il-podju. G[all-Grand Prix li jmiss f’Silverstone se ntejbu xi affarijiet fil-karozza u nittamaw li nie[du l-frott minn dan,” qal Boullier. Hamilton mhux sodisfatt

Is-sewwieq tal-Mercedes Lewis Hamilton qal li hu di]appuntat b’dak li kiseb s’issa fil-karriera tieg[u u qal li kien jistenna li sa dan i]]mien ikun reba[ aktar titli mondjali. F’intervista ma’ ;urnal Ingli] Hamilton qal li qed i[oss i]-]mien jag[fas u wasal i]-]mien li jnaqqax ismu g[al darba o[ra fuq ittrofew tat-titlu mondjali. “I]]mien qed ja[rab. Issa g[addew [ames snin minn meta ;ejt inkurunat champion. “Meta ma kontx g[adni nsuq fl-F1 kont nirba[ aktar ta’ spiss. Minkejja li n[ossni kemxejn di]appuntat bil-fatt li

ma tantx irba[t, in[ares lejn [afna sewwieqa o[ra u ninteba[ li qatt ma reb[u u nikkonsla b’dak il-fatt,” qal is-sewwieq Ingli]. Hamilton kien reba[ it-titlu mondjali mal-McLaren u wara 14-il sena jsuq mag[hom, fis-sajf li g[adda iffirma kuntratt ta’ tliet snin mal-Mercedes. Iridu j;eddu l-kuntratt

Il-promutur tal-Grand Prix tal-Kanada, Francois Dumontier qal li jixtieq jiffirma kuntratt ;did mal-Formula 1 biex b’hekk il-Grand Prix tal-Kanada jibqa’ jsir g[al 10 snin o[ra. Il-kuntratt attwali jintemm fi tmiem l-ista;un li ;ej u hu g[alhekk li di;à bdew diskussjonijiet bejn Dumontier u l-Kap tal-F1 Bernie Ecclestone dwar kuntratt ;did. Il-Grand Prix tal-Kanada din is-sena sar fid-9 ta’ :unju u ntreba[ minn Sebastian Vettel tar-Red Bull. G[al Vettel din kienet l-ewwel darba li reba[ dan il-Grand Prix.

EURO 2013 – U21

Spanja toqrob lejn l-Italja Bir-reb[a li kiseb it-tim nazzjonali Spanjol ta’ ta[t il-21 sena fil-finali tal-Kampjonati Ewriopej kontra l-Italja, it-tim Spanjol qorob lejn l-Italja f’dak li hu numru ta’ drabi ta’ reb[ ta’ dawn il-Kampjonati. Nhar it-Tlieta Spanja g[elbet lill-Italja 4-2 u l-eorj tas-serata kien Alcantara li skurja tlieta mill-erba’ gowls Spanjoli. Din kienet ir-raba’ darba li Spanja reb[et dawn il-Kampjonati filwaqt li l-Italja reb[ithom [ames darbiet. G[al Spanja din kienet ukoll it-tieni darba konsekuttiva li Spanja reb[et dawn ilKampjonati u jekk fi ]mien sentejn o[ra liSpanjoli jer;g[u jiksbu su//ess fil-Kampjonati li se jsiru fir-Repubblika ?eka jsiru l-aktar pajji], flimkien mal-Italja, li reba[ dawn ilKampjonati.

Ironikament, l-ewwel darba li Spanja reb[et dawn il-kampjonati kien fl-1986 u fil-finali kienu reb[u kontra l-Italja bl-g[oti tal-penalties. Tnax-il sena wara Spanja reb[et dan it-titlu g[at-tieni darba filwaqt li sentejn ilu l-iSpanjoli reb[u kontra d-Danimarka u fit-tim rebbie[ kien hemm diversi membri li reb[u t-Tazza tad-Dinja fl-Afrika t’Isfel.

Il-midfielder ta/-champions Nadur Youngsters Milos Stojanovic intag[a]el b[ala l-Player tas-Sena talGFA. Stojanovic flimkien ma’ rebbie[a ta’ diversi kategoriji o[ra se jkun ippremjat illum waqt ilPremjazzjoni Annwali li ta’ kull sena torganizza l-Gozo Football Association fla[[ar ta’ kull sta;un. Fl-istess serata se jkunu ppremjati t-timijiet kollha li kisbu xi su//ess matul dan l-ista;un li g[adu kif intemm. Matul is-serata se jkun hemm ukoll xi diskorsi talokka]joni minn Norman Darmanin Demajo, President MFA, minn Alvin Grech, President tal-GFA u minn Dr Stefan Buontempo, Segretarju Parlamentari g[ar-Ri/erka, Innovazzjoni, }g[a]ag[ u Sport. L-unuri mirbu[a

Johann Attard

L-Aqwa Plejer tas-Sena I Div - Milos Stojanovic (Nadur Youngsters F.C.) L-Aqwa Plejer tas-Sena II Div - Johann Attard (Oratory Youths F.C.) L-Aqwa Plejer tas-Sena U-18 - Shaun Attard (Oratory Youths F.C.) L-Aqwa Plejer tas-Sena U-15 - Joseph Bonnici (Sannat Lions F.C.) L-Aqwa Plejer tas-Sena ta’ Gozo F.C. U-15 - Justin Micallef L-Aqwa Plejer tas-Sena ta’ Gozo F.C. Nisa Moddyann Refalo L-Aqwa Plejer tas-Sena ta’ Gozo F.C. Nisa U-16 Rebecca Grech L-Aqwa Skorer tal-I Divi]joni - Dene Shields (Xewkija Tigers F.C.) L-Aqwa Skorer tat-II Divi]joni - Shaun Attard (Oratory Youths F.C.) L-Aqwa Skorer tal- U-18 - Shaun Attard (Oratory Youths F.C.) L-Aqwa Skorer tal- U-15 - Kersten Grima (Oratory Youths F.C.) Uffi/jal tas-Sena tal-GFA - George Cini (Te]orier GFA)

Youngsters F.C. Finalisti - Ker/em Ajax F.C.

Individwali

Unuri mirbu[a mit-timijiet

Rebbie[a - Nadur Youngsters F.C. Finalisti - SK Victoria Wanderers

Tazza ta’ Jum il-{elsien Rebbie[a - Nadur Youngsters F.C. Finalisti - Ker/em Ajax F.C.

Kampjonat Melita II Div Champions - Oratory Youths F.C. Runners-up - Munxar Falcons F.C.

K.O. II Div

Rebbie[a - G[ajnsielem F.C. Finalisti - St Lawrence Spurs F.C.

Super Cup II Div

Rebbie[a - Oratory Youths F.C. Finalisti - G[ajnsielem F.C.

Kampjonat U-18

Champions - Oratory Youths F.C. Runners-up – Nadur#Qala F.C.

U-18 K.O.

Rebbie[a - Oratory Youths F.C. Finalisti - G[arb-St Lawrence F.N.

Kampjonat U-15

Champions - Sannat Lions F.C. Runners-up - Oratory Youths F.C.

BOV Gozo F.A. Cup

Rebbie[a - Sannat Lions F.C. Finalisti - G[ajnsielem F.C.

Champions- Nadur Youngsters F.C. Runners-up - Ker/em Ajax F.C. Rebbie[a - Ker/em Ajax F.C.. Finalisti - Nadur Youngsters F.C.

Darba - Jugoslavja, Franza, Repubblika

Rebbie[a - Nadur

?eka, :ermanja.

Tazza tal-Indipendenza

Kampjonat Melita I Div

Min reba[ il-Kampjonati 5 darbiet - Italja 4 darbiet - Spanja Darbtejn - Ingilterra, Unjoni Sovjetika,

Olanda

Milos Stojanovic

Super Cup I Div

U15 K.O.

Good Conduct Cup

Rebbie[a - }ebbu; Rovers F.C.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

Sport 29 TRASFERIMENTI

Milan interessati f’Di Natale Rapporti fil-;urnali Taljani qed isostnu li Milan huma interessati fl-attakkant veteran Antonio Di Natale (fir-ritratt) ta’ Udinese. Skont dawn irrapporti Di Natale nnifsu di;à tkellem mad-Direttur Sportiv ta’ Milan Adriano Galliani. Fl-ista;un li g[adu kemm intemm Di Natale spi//a b[ala t-tieni l-aqwa skorer tas-Serie A. Hu mifhum li Milan se jbig[u lil Robinho lil Santo u Di Natale se jkun qed jimla l-post vojt ta’ dan il-plejer. Il-kuntratt ta’ Di Natale li g[andu 35 sena jiskadi f’:unju tal-2014. ASAMOAH – Juventus [abbru li akkwistaw lill-midfielder mill-Ghana Asamoah ming[and Udinese. Asamoah kien di;à plejer ta/-champions Taljani imma Udinese kellhom nofs il-plejer. IlBianconeri se j[allsu ssomma ta’ disa’ miljun ewro fuq spazju ta’ tliet snin g[al dan il-plejer li g[andu 24 sena. Barra minn hekk Juventus [abbru wkoll li se jestendu l-

kuntratti li g[andhom ta’ Isla u Pasquato li huma wkoll nofs ta’ Udinese. CARROLL – West Ham Utd akkwistaw lill-attakkant internazzjonali Ingli] Andy Carroll ming[and Liverpool g[as-somma ta’ 15-il miljun lira sterlina. Carroll, li g[andu 24 sena kien sewa lir-Reds issomma ta’ 35 miljun lira sterlina. Liverpool kienu selfu lil Carroll lil West Ham f’Awwissu li g[adda u matul l-ista;un dan skurja mag[hom seba’ gowls f’24 log[ba. Leks plejer ta’ Newcastle iffirma kuntratt ta’ sitt snin u g[andu kwalsola li tippermettilu li wara dawk is-sitt snin i;edded il-kuntratt b’sentejn o[ra. OBI – Il-midfielder ta’ Chelsea Obi Mikel qal li se j[alli lill-Blues u se jing[aqad ma’ Galatasaray. L-istess Obi qal li fil-;img[at li g[addew tkellem mal-eks plejer ta’ Chelsea Didier Drogba li ng[aqad ma’ Galatasaray sena ilu u dan tal-a[[ar qallu blambjent mill-aqwa li hemm

f’dan il-klabb Tork. Obi, li g[andu 26 sena qal li Chelsea huma lesti jbig[uh u issa kull ma fadal hu li jintla[aq ftehim fuq i/-/ifra li Galatasaray se j[allsu g[alih. Ironikament Josè Mourinho kien akkwista lil Obi Mikel fl-2006 u issa Obi se j[alli lill-Blues proprju meta Mourinho se jkun qed jer;a’ jmexxi lil Chelsea g[attieni darba fil-karriera tieg[u. JUVENTUS – Juventus huma interessati fil-koppja ta’ Man City Carlos Tevez u Aleksandar Kolarov. I/-champions tal-Italja jridu attakkant u b[alissa l-ispekulazzjonijiet qed isostnu li Juventus qeg[din f’battalja ma’ Milan biex jakkwistaw lill-attakkant Ar;entin. Hu mifhum li l-Bianconeri qed joffru s-somma ta’ disa’ miljun ewro g[al Tevez filwaqt li qed joffru sitt miljun ewro g[al Kolarov. Matul lista;un li g[adda Tevez skurja 17-il gowl ma’ Man City filwaqt li Kolarov, fit-32 darba li lag[ab mas-Citizens skurja sitt darbiet. FUTBOL

WATERPOLO

San :iljan jistg[u jitilg[u l-ewwel Illejla San :iljan se jkunu qed ifittxu li jie[du l-punti massimi kontra Exiles biex b’hekk jitilg[u fil-qu//ata talklassifika tal-Premier b’punti daqs Neptunes. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom il:iljani]i reb[u 14-9 kontra Sirens u s’issa jidhru li se jkunu t-tim li jisfida lil Neptunes g[ar-reb[ tal-kampjonat. Min-na[a tag[hom, Exiles, fl-a[[ar log[ba li lag[bu tilfu 14-9 kontra Sliema u g[as-Slimi]i din kienet proprju l-ewwel reb[a tag[hom dan l-ista;un. Illejla wkoll tintlag[ab illog[ba valida mill-Ewwel

Divi]joni bejn Marsaxlokk u Ta’ Xbiex. Ix-Xlukkajri g[adhom bla punt filwaqt li Ta’ Xbiex g[andhom erbg[a. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom Marsaxlokk tilfu 12-9 kontra Marsascala filwaqt li Ta’ Xbiex batew mhux ftit biex reb[u 17-16 kontra s-selezzjoni tal-ASA f’log[ba li ma tg[oddx g[all-klassifika. G[ada, mill-kampjonat Premier Sliema jilag[bu kontra Sirens. Is-Slimi]i se jkunu qed ifittxu t-tieni reb[a tag[hom kontra Sirens, tim li se jkun ;ej minn telfa kontra Neptunes. Mill-Ewwel Divi]joni Marsascala jil-

taqg[u kontra Otters. Filwaqt li M’Sacla se jkunu ;ejjin minn reb[a kontra Marsaxlokk, Otters ;ejjin minn telfa kontra Valletta Utd. Dawn tal-a[[ar g[ada jilag[bu kontra s-selezzjoni tal-ASA.

Il-programm Illum 6pm – M’Xlokk v Ta’ Xbiex 7.15pm – Exiles v San :iljan G[ada 4.45pm – ASA v Valletta Utd 6pm – M’Scala v Otters 7.15pm – Sliema v Sirens

Balotelli se jilg[ab kontra Man City L-attakkant ta’ Milan Mario Balotelli, f’Lulju li ;ej se jilg[ab kontra l-eks tim tieg[u Manchester City f’turnament kwadrangulari li se jsir fl-Allianz Arena tal-:ermanja. Fis-sajf li g[adda Balotelli ng[aqad ma’ Milan u issa se jilg[ab kontra City fl-Audi Cup li se ssir fil-grawnd ta’ Bayern Munich. Dawn tala[[ar se jilag[bu kontra Sao Paulo tal-Bra]il. It-turnament jibda fil-31 ta’ Lulju u fil-finali jista’ jkun hemm finali bejn Bayern

Munich, rebbie[a tat‘Treble’ u Milan. Ta’ min jinnota li fuq il-bankina ta’ Man City se jkun hemm ilkow/ il-;did Manuel Pellegrini filwaqt li fuq ilbankina ta’ Bayern se jkun hemm l-eks kow/ ta’ Barcelona Pep Guardiola li se jkun qed jie[u post Jupp Heynckes. G[ad mhux mag[ruf jekk fuq il-bankina ta’ Milan hux se jkun hemm Massimiliano Allegri. Milan g[adhom ma kkonfermawx jekk hux se j;eddulu l-kuntratt.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

30 Sport

It-Tahiti umiljati minn Spanja ..............................................10 ..................................................0 It-Tahiti sofrew it-tieni umiljazzjoni tag[hom f’din il-kompetizzjoni meta tilfu bi skor ta’ 10-0 kontra Spanja. Din kienet it-tieni telfa konsekuttiva g[at-Tahiti wara li fl-ewwel log[ba tilfu 6-1 kontra n-Ni;erja filwaqt li lSpanja Tahiti

iSpanjoli issa g[andhom sitt punti wara li reb[u l-ewwel log[ba 2-1 kontra l-Urugwaj. L-iSpanjoli kellhom b]onn biss erba’ minuti biex marru fil-vanta;; u kien l-attakkant ta’ Chelsea TORRES li wara azzjoni orkestrata tajjeb g[eleb lill-goalkeeper Roche. L-istess Torres kellu /ans wara 10 minuti imma dan g[a]el li jixxuttja minflok iqassam lejn David Villa li kien f’qag[da tajba. Wara din l-azzjoni it-Tahiti da[lu ftit fil-log[ba imma dawn kien biss g[al ftit minuti g[ax fil-31 minuta Spanja re;g[u skurjaw u din id-darba kien David SILVA li da[al tajjeb bejn iddifensuri u skurja t-tieni gowl. Minuta wara t-tim ta’ Vicente Del Bosque ]ied mal-iskor meta TORRES g[eleb in-nasba tal-offside, da[al fil-kaxxa, qabe] lill-goalkeeper u tefa’ f’xibka vojta. L-ewwel taqsima intemmet 4-0 favur Spanja meta David VILLA skurja gowl biex b’hekk kompla sa[[a[ l-ewwel post f’dik li hi klassifika tal-aqwa skorers fl-istorja ta’ pajji]u. G[all-attakkant ta’

Barcelona dan kien il-54 gowl tieg[u man-nazzjonal. L-istess VILLA kompla ]ied maliskor tliet minuti mill-bidu tat-tieni taqsima meta g[eleb lill-goalkeeper mill-vi/in wara li kien ir/ieva ming[and Monreal. L-iskor sar 6-0 fit58 minuta meta Navas, li da[al b[ala sostitut g[adda ballun lejn in-nofs u TORRES sab ix-xibka biex g[aqqad hat-trick. Fit-63 minuta VILLA wkoll g[aqqad hat-trick meta approfitta minn ]ball kibr tal-goalkeeper Roche u tefa’ f’xibka vojta. Spanja g[amluhom tmienja tliet minuti wara meta l-ballun ;ie devjat, spi//a g[and MATA li skurja b’mod fa/li. Kwarta mit-tmiem Spanja ing[ataw penalty meta difensur ta’ Haiti mess il-ballun b’idu u TORRES ra x-xutt tieg[u ja[bat mal-lasta u jmur barra imma minuta wara [abar f’kontra attakk, qabe] lil Roche u skurja d-disa’ gowl. Fl-a[[ar minuta SILVA skurja l-10 goal ta’ Spanja. Il-{add issa Spanja tilg[ab kontra nNi;erja u t-Tahiti jilag[bu kontra lUrugwaj. : 23 Pepe Reina, 2 Raul Albiol, 4 Javier Martinez, 5 Cesar Azpilicueta, 7 David Villa, 9 Fernando Torres, 13 Juan Mata, 15 Sergio Ramos, 19 Nacho Monreal, 20 Santi Spanja

Fernando Torres ta’ Spanja jifta[ l-iskor wara biss erba’ minuti (Ritratt> Reuters)

Cazorla, 21 David Silva : 1 Mikael Roche, 2 Alvin Tehau, 3 Marama Vahirua, 4 Teheivarii Ludivion, 6 Henri Caroine, 7 Heimano Bourebare, 10 Nicolas Tahiti

Vallar, 12 Edson Lemaire, 13 Steevy Chong Hue, 16 Ricky Aitamai, 17 Jonathan Tehau : Djamel Haimoudi (Al;erija) Referee

Reb[a drammatika g[all-Italja ................................3 .....................................4

:appun Italja

L-Italja kisbet reb[a drammatika ta’ 4-3 kontra l:appun biex b’hekk ibbukkjat post fis-semifinali tat-Tazza talKonfederazzjonijiet. L-Italja issa nhar is-Sibt tilg[ab kontra l-Bra]il f’log[ba li se tidde/iedi min se jirba[ ilgrupp. Il-kow/ tal-Italja Cesare Prandelli g[amel ]ew; tibdilet mit-tim li g[eleb lill-Messiku blintroduzzjoni ta’ Maggio u Aquilani minflok Abate u Marchisio. Wara 21 minuta l-:appun ing[ataw penalty meta Okazaki approfitta minn back pass qasir ta’ De Sciglio u lgoalkeeper Buffon deher iwaqqa’ lill-plejer :appuni] fil-kaxxa. Mill-11-il metru HONDA feta[ l-iskor. LItalja dehret ta[t pressjoni kbira wara dan il-gowl u Buffon kellu jagmel save tajjeb fuq Nagatomo ta’ Inter ftit minuti wara. Fit-33 minuta t-tim ta’ Alberto Zaccheroni ]ied ilvanta;; meta f’azzjoni ta’ korner Chiellini ma kklirjax sew u KAGAWA ta’ Man Utd skurja b’volley sabi[. Il-:appun komplew jag[fsu u Buffon g[al darba o[ra kellu jag[mel intervent fuq free kick ta’ Endo. Hekk kif kienet se tintemm l-ewwel taqsima t-Taljani da[lu fil-

log[ba meta DE ROSSI skurja b’daqqa ta’ ras wara li r/ieva kross perfett minn korner ta’ Pirlo. Ironikament dan kien l-ewwel tentattiv talItalja fuq il-lasti avversarji f’din l-ewwel taqsima. Ta’ min jinnota wkoll li De Rossi, wara dan il-gowl ;ie ammonit u b’hekk se jitlef il-log[ba tas-Sibt kontra l-Bra]il. Minuta qabel tmiem lewwel taqsima t-Taljani laqtu l-lasta b’xutt ta’ Giaccherini. Fil-bidu tat-tieni taqsima kien hemm xita qawwija filgrawnd u fil-50 minuta wasal il-gowl tad-draw tal-Italja. Dan meta GIACCHERINI tefa’ kross lejn in-nofs lejn Balotelli u meta Uchida mar jikklirja tefa’ l-ballun fixxibka tieg[u stess g[al skor ta’ 2-2. Wara dan id-draw il:appuni]i dehru ma[suda g[all-a[[ar u fil-fatt l-Italja marru fil-vanta;;. Ir-referee ordna penalty meta xutt ta’ Giovinco [abat ma’ id Hasebe u mill-11-il metru, BALOTELLI, awtur tal-gowl rebbie[ fl-ewwel log[ba kontra l-Messiku g[amel liskor 3-2. Dan kien l-10 gowl talplejer ta’ Milan mat-tim nazzjonali Taljan u b’hekk sar it-tieni l-i]g[ar plejer flistorja tal-futbol Taljan li le[aq din i/-/ifra. Wara dan il-gowl it-Taljani naqqsu mirritmu u l-:appun ;abu ddraw. Minn azzjoni ta’ free

kick OKAZAKI anti/ipa lil Montolivo u g[amel l-iskor indaqs. Minuti wara Honda impenja serjament lil Buffon. Il-:appun tilfu /ans kbir ta’ skor meta fil-81 minuta Okazaki laqat il-wieqfa u mirrebound Kagawa laqat ilmimduda. L-Italja [elsitha [afif u fil-fatt skurjat il-gowl tar-reb[a erba’ minuti mittmiem. Marchisio g[adda ballun lejn GIOVINCO li ming[ajr diffikultà skurja lewwel gowl tieg[u mat-tim nazzjonali u r-raba’ gowl talItalja. G[al darba o[ra l:appun re;g[u kienu sfurtunati meta fit-88 minuta Okazaki laqat il-lasta u mirrebound Yoshida skurja imma dan kien f’po]izzjoni ta’ offside. G[all-:appun din hi t-tielet darba minn tlieta li naqsu milli jirb[u kontra l-Italja. Fl1936 kienu tilfu kontrihom flOlimpjadi filwaqt li fl-2002 ;ew draw 1-1. : Buffon, Maggio (Abate 59), Barzagli, Chiellini, De Sciglio, De Rossi, Pirlo, Montolivo; Giaccherini (Marchisio 68), Aquilani (Giovinco 30), Balotelli : Kawashima, Uchida (Sakai 73), Yoshida, Konno, Nagatomo; Hasebe (Nakamura 91), Endo, Okazaki, Honda, Kagawa, Maeda (Havenaar 78) : Abal (Ar;entina) Italja

:appun

Referee

Shinji Okazaki tal-:appun (xellug) jog[la g[all-ballun ma’ Riccardo Montolivo tal-Italja


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

Sport 31

Il-PN ikompli jiltaqa’ mal-g[aqdiet sportivi Ilbiera[ Robert Cutajar, ilKelliem tal-Oppo]izzjoni g[ar-Ri/erka, lInnovazzjoni, i]-}g[a]ag[ u l-isport kellu laqg[a malmembri tal-G[aqda :urnalisti Sports (GGS). Din kienet it-tieni laqg[a minn sensiela ta’ laqg[at li se jag[mel il-PN ma’ numru ta’ g[aqdiet sportivi. F’Mejju l-istess Cutajar flimkien mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista ltaqg[u malmembri l-;odda tal-Kumitat Olimpiku Malti. Fil-laqg[a mal-President tal-GGS, Charles Camenzuli, is-Segretarju Sandro Micallef u membri o[rajn, Cutajar ]vela li fil-jiem li ;ejjin il-Partit Nazzjonalista se j[abbar pro;ett talisports. L-istess Cuatajar qal

b’sodisfazzjon li fix-xhur li ;ejjin, il-kun/ett tal-isports se ji;i trattat f’wa[da middiskussjonijiet tal-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet So/jali. Dan g[aliex il-PN dejjem po;;a lill-isport b[ala prijorità, g[ax minbarra li lisports jibni l-karattru ta’ persuna j[alli impatt po]ittiv fuq l-aspett fi]iku. Sfortunatament f’Malta hawn rata ferm g[olja ta’ obe]ità u l-Oppo]izzjoni se tag[mel minn kollox biex ittfal jikbru f’kultura talisports. Fi tmiem id-diskors tieg[u Cutajar talab lill-midja biex tkun vi/in tal-atleti Maltin u fl-istess [in biex tibqa’ lil hinn mill-politika biex tindirizza l-aspetti po]ittivi tal-isport.

Robert Cutajar, (ir-raba’ mix-xellug) il-Kelliem tal-Oppo]izzjoni g?ar-Ri/erka, l-Innovazzjoni, i]-}g?a]ag? u l-isport kellu laqg[a mal-membri tal-G[aqda :urnalisti Sports

KICKBOXING

Zahra jisfida lil Torres Illejla se ssir attività o[ra ta’ Gladiators Night fejn atleti minn klabbs Maltin se jag[tu spettaklu mill-isba[ f’taqbidiet tal-Kickboxing u tal-K1. Dan kollu se jsir fitTeatru Grieg f’Ta’ Qali u organizzat minn Gladiators Promotions. It-taqbida ewlenija se tkun dik bejn il-Malti Daniel “the Jet”

Zahra u l-Portugi] Bruno Torres g[a/-/inturin tat-Titlu Dinji tal-World Kickboxing Network (WKN). Din se tkun taqbida ta’ [ames rawnds ta’ tliet minuti l-wie[ed fuq livell professjonali bir-regoli tal-K1 u bl-ingwanti biss. Zahra u Torres di;à ltaqg[u kontra xulxin fi Frar imma rreb[a ng[atat lill-Portugi]

b’de/i]joni kontroversjali wara taqbida li xxandret dirett fuq il-Eurosport. Bis-sa[[a ta’ Master Noel Mercieca u Isaac Chetcuti, ilfundaturi ta’ Gladiators Promotions, l-ispettaturi se jaraw wkoll g[axar taqbidiet li se jakkumpanjaw dik ta]]ew; protagonisti.

FUTBOL

Mifsud u Valletta jinfirdu Valletta [abbru li lattakkant u captain internazzjonali Malti Michael Mifsud mhux se jibqa’ mag[hom wara li dan in[all minn mag[hom. Fl2010 Mifsud kien iffirma

kuntratt ta’ [ames snin ma’ Valletta u matul l-ista;un li g[adda dan skurja 18-il gowl. Fi stqarrija uffi/jali ta’ Valletta, kien hemm mitkub li Mifsud esprima x-xewqa li jilg[ab barra minn Malta.

Minkejja li Mifusd jixtieq jilg[ab ma’ klabb barrani matul dan l-a[[ar jiem kien hemm anke spekulazzjonijiet li dan jista’ jer;a’ jilg[ab mal-eks tim tieg[u Sliema Wanderers.

FUTBOL

Messi u missieru se jitressqu l-Qorti L-attakkant ta’ Barcelona Lionel Messi u missieru Jorge se jitressqu l-Qorti nhar is-17 ta’ Settembru b’akku]a li dawn evadew ittaxxa. :img[a ilu lProsekutur Raquel Amado g[amel dawn l-akku]i u lawtoritajiet qalu li hemm bi]]ejjed evidenza biex Messi u missieru jitressqu lQorti. Skont dawn l-akku]i dawn it-tnejn bejn l-2006 u l-2009 ma [allsux is-somma ta’ madwar erba’ miljun ewro. L-attakkant Ar;entin stqarr li hu sorpri] b’dawn l-akku]i.

Intant, g[al sta;un ie[or, il-klabb Russu ta’ Anzhi Makhachkala se jkollu jilg[ab il-log[ob li hu skedat f’daru, barra minn daru f’kompetizzjonijiet Ewropej. Dan min[abba ra;unijiet ta’ sigurtà. Sena ilu lUEFA kienet idde/idiet li fir-re;jun ta’ Dagestan u Caucasus ma jsirux log[ob u din id-de/i]joni re;g[et ;iet ikkonfermata. Anzhi issa jridu jfittxu grawnd validu biex jilag[bu l-log[ob tag[hom fl-Europa League.

LOG{OB TAL-MEDITERRAN

Bezzina ;;orr il-bandiera fi/-/erimonja tal-ftu[

Eleanor Bezzina ;arret il-bandiera ta’ Malta waqt i/-/erimonja tal-ftu[. Bezzina kienet akkumpanjata mill-atleti u minn Lucienne Attard (xellug), Julian Pace Bonello (it-tieni mix-xellug) u minn Joseph Cassar (lemin)

It-tiratri/i Maltija Eleanor Bezzina ;arret il-bandiera Maltija waqt i/-/erimonja talftu[ tas-17-il edizzjoni talLog[ob tal-Mediterran. Dan il-log[ob qed isir fil-belt ta’ Mersin fit-Turkija. Ilkontin;ent Malti hu mag[mul minn 10 atleti u [ames kow/is. Il-log[ob jintemm fit2 ta’Lulju. Il-Kontin;ent Malti hu mmexxi mix-Chef de Mission, Dr.Lucienne Attard bil-President tal-KOM, Julian Pace Bonello u s-Segretarju :enerali Joseph Cassar b[ala uffi/jali ewlenin tal-KOM li f’dawn il-;ranet [adu sehem fl-Assemblea :enerali tal-

Kumitat Internazzjonali talLog[ob immexxija millPresident Amar Addadi. Fil-Kumitat Internazzjonali tal-Log[ob tal-Mediterran hemm b[ala membru l-eks President tal-KOM, l-Im[allef Lino Farrugia Sacco. Bezzina, li ;arret ilbandiera Maltija reb[et ilmedalja tad-deheb filkategorija tal-airpistol fl-a[[ar edizzjoni tal-Log[ob tal-Istati }g[ar li saru filLussemburgu. L-ewwel Malti li se jkun impenjat f’dawn illog[ob se jkun l-g[awwiem Andrew Chetcuti. Nhar is-Sibt Chetcuti se jie[u sehem filheats tal-100m butterfly.


Il-:img[a, 21 ta’ :unju, 2013

32 Lokali

Il-Pulizija b’xhieda dwar l-omi/idju fil-Qbajjar Il-Pulizija qed tistenna G[awdxi ta’ 63 sena jirkupra minn feriti li ;arrab waqt ;lieda ma’ ra;el ie[or biex tinterrogah b[ala l-aggressur fil-qtil li twettaq fil-Qbajjar, Marsalforn ilbiera[. Dan filwaqt li l-Pulizija g[andha wkoll xhieda li kienu fil-post u li raw kollox. Dettalji dwar linvestigazzjonijiet talPuliizja dwar dan il-ka] kif ukoll dwar l-isplu]joni li se[[et fil-Kumpless tanNar 12th May f’{a]}ebbu; ing[ataw waqt konferenza tal-a[barijiet mill-Kummissarju talPulizija Peter Paul Zammit u l-Assistenti Kummissarji Neville Aquilina u Raymond Zammit. Dwar il-ka] tal-omi/idju f’G[awdex jirri]ulta li lka] se[[ meta ]ew;t ir;iel tlewmu fuq tindif u qtug[ ta’ si;ar li hemm fiz-zona. Jirri]ulta li l-aggressur, G[awdxi ta’ 63 sena, o;;ezzjona g[al xi qtug[ ta’ si;ar li l-vittma, John

Spiteri ta’ 54 sena minn Marsalforn, kien qed jag[mel fil-;nien li hemm fil-Qbajjar biex b’mod temporanju jkun jista’ jarma kjosk. Jirri]ulta li t-tilwima spi//at fi ;lieda bl-idejn bejn i]-]ew;t ir;iel li wasslet biex l-aggressur da[al fil-vettura four wheel drive tieg[u, da[al fil;nien, saq g[al fuq ilvittma u dah daqqa ta’ karozza bil-konsegwenza li qatlu. Jirri]ulta wkoll li laggressur g[adda minn fuq il-vittma bil-karozza. Xhieda ta’ dan il-ka] hemm it-tifel tal-vittma li g[andu 20 sena, li ra kollox u digà kien interrogat mill-pulizja. Xhud ie[or tal-pulizija hu Malti li jg[ix barra minn Malta u li jinsab f’Malta fuq btala. Ma jidhrix li l-vittma u laggressur kienu jafu lil xulxin qabel se[[ l-in/ident u t-tnejn li huma m’g[andhomx rekord malpulizija.

:arr fl-istonku 57 kapsola bid-droga g[al €700 minn Ray Abdilla

Ungeri] ta’ 37 sena tressaq il-Qorti quddiem ilMa;istrat Marsanne Farrugia akku]at li nhar itTlieta li g[addew waranofsinhar, importa f’Malta g[al skop ta’ traffikar b’madwar 600 gramma kokaina. Nemeth Arpad instab li kellu fl-istonku tieg[u 57 kapsola ta’ droga kokaina. Huwa nqabad bis-sa[[a ta’ operazzjoni kon;unta bejn l-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga u d-Dwana, malwasla tieg[u fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta minn Madrid. L-Ungeri] ittie[ed l-Isptar

Mater Dei fejn tne[[ewlu mill-istonku tieg[u l-kapsoli kollha bid-droga. Hu kkopera mal-Pulizija fejn qalilhom li hu wassal id-droga f’Malta g[al benefi//ju ta’ €700. Arpad ;ie mixli li asso/ja ru[u ma’ persuna jew persuni biex ida[[al iddroga f’Malta, li importa ddroga u li kien fil-pussess tag[ha f’/irkostanzi li juri li din ma kinitx g[all-u]u esklussiv tieg[u. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Herman Mula filwaqt li g[all-akku]at deher l-Avukat Anthony Cutajar.

Il-kumpless tan-nar ftit wara l-isplu]joni, jidher ukoll Ray Sultana li ndarab b’mod gravi

Ma jidhirx li kien hemm abbu]i waqt l-isplu]joni Fil-[in tal-in/ident fil-kumpless kien hemm [ames persuni li/enzjati L-investigazzjonijiet preliminarri tal-Puliizja qed jindikaw li fil-mument talisplu]joni fil-Kumpless tanNar 12th May f’{a]-}ebbu; nhar l-Erbg[a imma kienx hemm ksur tar-regolamenti, li l-[addiema kienu kollha li/enzjati fil-log[ba tan-nar u li l-kamra li splodiet kienet ’il bog[od mill-ma[]en fejn kien hemm ma[]un log[ob tannar. Dwar il-ka] tal-isplu]joni li se[[et fil-Kumpless tan-Nar 12th May ta’ {a]-}ebbu;, ilKummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit indirizza konferenza tal-a[barijiet ilbiera[ li fiha spjega li fil-[in tal-isplu]joni, fil-kumpless kien hemm [ames persuni, kollha li/enzjati. Jirrri]ulta li l-post kien mi]mum f’kundizzjoni tajba u kienu segwiti r-regolamenti

media•link COMMUNICATIONS

Diskussjonijiet avvanzati dwar il-kamra tan-nar ta’ {al Lija u pro;ett ta’ rikostruzzjoni g[all-kumpless f’{al Luqa kollha, inklu] dawk marbut mal-log[ob tan-nar. Lisplu]joni se[[et f’kamra fejn kien hemm ]ew; persuni, Ray Sultana ta’ 55 sena minn Ta’ Xbiex u Charlton Mifsud ta’ 33 sena mill-Imsida. Ray Sultana g[adu jin]amm fit-Taqsima Intensiva talIsptar Mater Dei u m’g[adux fil-periklu tal-mewt. Sultana ;arrab 40% [ruq fil-parti ta’ fuq ta’ ;ismu. Micallef sofra biss ;rie[i [fief. Fil-konferenza tal-a[barijiet kien spjegat li n-nar li kien qed in[adem kien g[all-festa ta’ San :u]epp fl-Imsida, g[alkemm fil-kumpless kien

hemm [a]na o[ra ta’ 200 murtal g[all-festa ta’ San :or; f’G[awdex. Il-Kummissarju tal-Pulizija qal li l-[a]na kienet wa[da normali u mhux e//essiva. Hu spjega li sakemm jitne[[ew id-dubji dwar is-sigurtà talKumpless, dan il-Kumpless ing[alaq temporanjament. Il-pulizija b[alissa tinsab fi stadju avvanzat ta’ diskussjonijiet mal-kamra tan-nar ta’ {al Lija biex titne[[a s-sospensjoni u ter;a’ tibda topera waqt li filka] ta’ {al Luqa se jsir pro;ett kbir ta’ rikostruzzjoni tal-kumpless.

In-Nazzjon 21 ta' Ġunju 2013  

In-Nazzjon 21 ta' Ġunju 2013

Advertisement