Page 1

Numru 13,457

€0.55

Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

Jitmieg[el b’[oss qawwi

{oss qawwi li lbiera[ wara nofsinhar dewa mal-in[awi tal-Kottonera u tal-Port il-Kbir re;a’ [asad lil [afna u nissel memorji tat-tra;edja tal-Um El Faroud, meta oil rig fit-tarzna ]bilan/ja wara li waqa’ scaffolding ta’ tank ta’ oil rig. (Ritratt> Joseph Galea) Ara wkoll pa;na 4

Kirja temporanja ta’ €60,000

Wara li g[al ;img[at s[a[ konna smajna lill-Prim Ministru jg[id li jrid inaqqas il-[ela, li skont hu kien hemm, issa qed naraw kif fil-pre]ent qed jag[mel bil-kontra ta’ dak li kien jg[id. IN-NAZZJON hu infurmat li tliet dipartimenti fi [dan il-Ministeru g[allI]vilupp Sostenibbli, l-Ambjent u tTibdil fil-Klima ta’ Leo Brincat, li jikkonsistu f’madwar 40 impjegat tal-

gvern, ;ew im;ieg[la ji//aqalqu g[al ]mien temporanju ta’ sitt xhur minn Belt is-Seb[, il-Furjana, g[all-bini talMillennia, fi Triq Aldo Moro, il-Marsa. Ftit tal-;ranet ilu, il-[addiema ta’ dan il-Ministeru kienu ntalbu biex jag[tu nnumru tal-karta tal-identità tag[hom. Hu mifhum li dan kien b]onju] biex ikun jista’ jsir filtering tal-[addiema biex jintg[a]lu dawk li kellhom ji;u ttrasferiti

lejn din il-binja fi Triq Aldo Moro, ilMarsa. Issa jidher li waslet il-;urnata meta saru dawn it-trasferimenti, li kollox jidher li huma transfers temporanji ‘tag[na lkoll’, hekk kif il-gvern Laburista kera dan il-post fil-Marsa g[al sitt xhur.

g[al pa;na 4

Jin[elsu l-pri;unieri

Tazza tad-Dinja 2014

Jibdew jin[elsu l-ewwel pri;unieri bl-amnestija li ta l-Gvern Laburista biex skont hu, il-pri;unieri jifir[u wkoll bil-bidla fil-gvern

Malta tikseb l-ewwel punti fi Grupp B b’reb[a ta’ 1-0 barra minn darha kontra l-Armenja

Ara pa;na 5

Ara pa;na 30

Iktar [atriet g[all-persuni qrib il-Partit Laburista Is-Sindku Laburista tax-Xg[ajra jing[ata kariga o[ra

Iktar persuni qrib ilPartit Laburista ing[ataw karigi mill-Gvern Laburista fuq bordijiet u kumpaniji pubbli/i. IN-NAZZJON jista’ ji]vela li Anthony Valvo, Jesmond Mugliett u David Farrugia Sacco huma fost il-persuni ma[turin fuq ilbord tal-Mimcol. Din hi la;enzija responsabbli millinvestimenti tal-Gvern. IN-NAZZJON jista’ jikkonferma li l-[atra talbord il-;did saret madwar [mistax ilu. Din l-a[bar ma kinitx ikkomunikata lill-media, tant li xi membri tal-bord il-;did di;à kellhom xi laqg[at mal-impjegati f’dawn la[[ar jiem. Adrian Said in[atar b[ala Chairman mhux-E]ekuttiv, filwaqt li l-kariga ta’ Deputy Chairman ing[atat lil Anthony Valvo. Valvo hu s-Sindku Laburista taxXg[ajra, u ftit tal-;img[at ilu n[atar anki b[ala Kap E]ekuttiv tal-Arms. g[al pa;na 2


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

2 Lokali

Il-media ma ti;ix infurmata minn pa;na 1

Min-na[a l-o[ra, l-eks Deputat Nazzjonalista Jesmond Mugliett u l-eks kandidat Laburista David Farrugia Sacco huma diretturi fuq il-bord. Sadattant, [atra o[ra li ma kinitx infurmata biha lmedia kienet dik ta’ Kap E]ekuttiv tal-MEPA – kariga li, kif kien qed ji;i spekulat, ing[atat lil Johann Buttigieg, li hu persuna qrib [afna tasSegretarju Parlamentari responsabbli mill-MEPA, Michael Farrugia.

Spi]eriji li se jift[u g[ada FLORIANA: Waterfront Dispensary, Forni 2I, Pinto Wharf; IL-{AMRUN: The Cross Pharmacy, 859, Triq il-Kbira San :u]epp; {AL QORMI: Anici Pharmacy, Triq Anici BIRKIRKARA: St. Anne Pharmacy, 24, Misra[ Sant’Elena; IL-G}IRA: D’Argen’s Pharmacy, 330, Triq D’Argens; TA’ GIORNI: Spi]erija Mer?a, Shop 2, Triq Lapsi; TASSLIEMA: Victor’s Pharmacy, 9, Triq it-Torri; {’ATTARD: M4 Pharmacy, Triq il-Linja; L-IM:ARR: St. Mary Pharmacy, M;arr Dispensing Chemists, 71, Triq Sir Harry Luke; BU:IBBA: Promenade Pharmacy, Triq il-Korp talPijunieri; {AL TARXIEN: Tarxien Pharmacy, 59, Triq {al Tarxien; BIRGU: Vittoriosa Pharmacy, 9, Triq il-Mina lKbira; {A}-}ABBAR: St. Peter Pharmacy, Triq is-Sebbelika; I}-}EJTUN: John J. Borg Pharmacy, Triq il-Kostituzzjoni; LIMQABBA: Kristianne Pharmacy, Triq ic-Cavi; {A}}EBBU:: Plaza Pharmacy, 86, Triq il-Kbira; {AD-DINGLI: Santa Marija Pharmacy, Misra[ Fren/ Abela; VICTORIA: Palm Pharmacy, 2, Triq il-Palma; G{AJNSIELEM: It-Temp

UV INDEX

9

IT-TEMP> xemxi VI}IBBILTÀ> ;eneralment tajba IR-RI{: [afif u varjabbli, l-aktar mill-Punent g[al-Lbi/, li jdur mix-Xlokk filg[axija BA{AR> moderat, li jsir [afif g[al moderat IMBATT> baxx, lokalment baxx g[al moderat mill-Grieg il-Lvant, li jsir ftit li xejn mal-lejl TEMPERATURA: l-og[la 27˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.01mm Xita mill-1 ta’ Settembru 427.9mm IX-XEMX> titla’ fis-05.46 u tin]el fit-20.16

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

Fl-istess ;urnata li numru ta’ pri;unieri kienu qed igawdu minn amnestija li ta l-Gvern Laburista, numru ta’ pri;unieri li mhux se jgawdu mill-amnestija [adu sehem f’log[ba futbol mal-membri parlamentari b[ala pro/ess ta’ riabilitazzjoni tal-pri;unieri. L-attività fil-ground ta’ San :wann kienet organizzata mill-G[aqda Rise, u g[aliha attenda wkoll id-Direttur tal-{abs, Emanuel Camilleri. Fr Franzo Zammit mill-G[aqda Rise, qal li din il-log[ba u attivitajiet simili huma parti importanti mill-pro/ess li permezz tieg[u l-pri;unieri jer;g[u jibnu l-karattru tag[hom biex jer;g[u jkunu integrati fis-socjetà. Id-deputati li [adu sehem kienu David Agius, Charlò Bonnici, Ryan Callus u Deo Debattista, waqt li attendiet ukoll Kristy Debono. (Ritratt> Joseph Galea)

?erfitikat g[all-politika ekonomika tal-PN Il-Partit Nazzjonalista innota b’sodisfazzjoni l-a[bar li fl-ewwel tliet xhur tassena, l-ekonomija Maltija kibret b’rata ta’ 1.6%. Din kienet l-og[la rata ta’ tkabbir irre;istrata fl-Unjoni Ewropea. L-istess statistika wriet li bejn Jannar u Marzu, ilProdott Domestiku Gross kien jammonta g[al kwa]i €1,655 miljun. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-fatt li l-ekonomija Maltija

baqg[et tikber meta [afna pajji]i Ewropej g[adhom f’ri/essjoni, juri kemm kienet g[aqlija l-politika ekonomika tal-Gvern Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista qal li bil-politika ekonomika m[addna mill-a[[ar Gvern, kibru t-turi]mu u s-settur talavjazzjoni, ]died linvestiment lokali u barrani, ]died it-ta[ri;, u n[olqu limpjiegi. Dan kien kontra limpressjoni li ried jag[ti lPartit Laburista.

Ir-ri/essjoni ekonomika flEwropa tidher li se tkompli u g[alhekk il-PN appella lillGvern biex jie[u inizjattivi ;odda u jinvesti biex Malta ma titlifx il-kompetittività tag[ha. Il-Partit Nazzjonalista spjega li hu tajjeb li l-Gvern qed ikompli fuq ilprogrammi li beda Gvern Nazzjonalista, i]da b[allGvern ta’ qablu jrid ifittex ukoll programmi u inizjattivi ;odda.

B[al-lum 25 sena IS-SIBT L-og[la 27˚C L-inqas 18˚C

IL-{ADD L-og[la 28˚C L-inqas 18˚C

IT-TNEJN L-og[la 27˚C L-inqas 19˚C

IT-TLIETA L-og[la 26˚C L-inqas 18˚C

L-ERBG{A L-og[la 26˚C L-inqas 17˚C

UV

UV

UV

UV

UV

9

10

10

8

8

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN -temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) ilbiera[ kienet> Malta 24˚C xemxi, Al;eri 24˚C imsa[[ab, Amsterdam 22˚C xemxi, Ateni 24˚C imsa[[ab, Li]bona 17˚C ftit imsa[[ab, Berlin 24˚C ftit imsa[[ab, Brussell 24˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 34˚C xemxi, Dublin 19˚C xemxi, Kopen[agen 20˚C ftit imsa[[ab, Frankfurt 24˚C ftit imsa[[ab, Milan 25˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 24˚C ftit imsa[[ab, Londra 20˚C sabi[ bin-nhar, Madrid 20˚C imsa[[ab, Moska 19˚C imsa[[ab, Pari;i 26˚C sabi[ bin-nhar, Bar/ellona 22˚C ftit imsa[[ab, Ruma 24˚C xemxi, Tel Aviv 28˚C xemxi, Tripli 25˚C ftit imsa[[ab, Tune] 26˚C xemxi, Vjenna 20˚C imsa[[ab, Zurich 24˚C xemxi, Munich 19˚C imsa[[ab, Stokkolma 22˚C xemxi, San Pietruburgu 21˚C imsa[[ab.

L

-og[la ]ew; uffi/jali tal-{abs ;ew irtirati mis-Servizz Pubbliku. Din idde/i]joni ttie[det mill-Gvern wara li Bord ta’ Inkjesta sab li fil-{abs kienu twettqu atti ta’ brutalità, swat u trattament degradanti u inuman. Fid-dawl ta’ dan irrapport, kien irrikmandat lill-Kummissjoni g[as-Servizz Pubbliku biex Ronald Theuma u Albert Mulvaney, Direttur u Chief Officer rispettivament tal-{abs ?ivili ta’ Kordin, ikunu irtirati mis-Servizz ?ivili. Fost atti o[ra rri]ulta li l-pri;unieri kienu ji;u msawta u maqfula g[arwenin. Matul il-;img[a, diversi Ministri talKabinett taw rendikont tal-ewwel sena ta’ [idma tag[hom. Dan kien e]er/izzju ie[or introdott mill-Gvern Malti biex jing[ata aktar tag[rif dwar ix-xog[ol, irri]ultati u l-miri li kellhom il-Ministri fil-[idma tag[hom.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

4 Lokali

Kommozzjoni u bi]g[a mill-[addiema li kienu fuq l-oil rig fit-tarzna hekk kif se[[ l-in/ident li kkaw]a [oss qawwii u da[na kbira (Ritratt> Joseph Galea)

{add ma jwe;;a’ f’in/ident fuq oil rig minn Rebecca Borg

{oss qawwi, da[na kbira, g[ajjat mill-[addiema u sireni, kienet ixxena tal-biera[ wara nofsinhar vi/in it-Tarzna ta’ Palumbo meta waqa’ liscaffolding ta’ tank ta’ oil rig li b[alissa jinsab g[at-tiswija. B’xorti tajba, minkejja li fuqu kien hemm numru ta’ [addiema, inklu]i dawk Maltin, [add ma

we;;a’ f’dan l-in/ident. Persuna mill-Isla li kienet fuq ilpost meta wasalna hemm, spjegat ma’ dan il-;urnal li qamet bi]g[a min[abba l-[oss qawwi li nstema’. Ilmemorja mill-ewwel [adet lil xi w[ud g[all-akbar tra;edja tat-tarzna flisplu]joni tat-3 ta’ Frar tal-1995, fuq il-vapur Libjan ‘Um El Faroud’ –

meta kienu tilfu [ajjithom disa’ [addiema. Fuq il-post waslu minnufih ilPulizija kif ukoll ]ew; ambulanzi, Patrol Boat tal-Forzi Armati ta’ Malta, kif ukoll assistenza min-na[a talProtezzjoni ?ivili. L-oil rig kien jidher ]bilan/jat, i]da minnufih bdiet [idma sabiex ji;i stabbilizzat ir-rig u ma

jibqax ]bilancjat. Kien hemm sforzi sabiex l-ammont ta’ ilma li kien die[el fir-rig ma jwassalx biex dan jeg[req. Jidher li l-in/ident ma se[[x min[abba x-xog[lijiet li kienu g[addejjin fuq l-oil rig, i]da min[abba li l-membri tal-ekwipa;; kienu g[addejjin b’manuvra biex dan ji;i stabbli.

Sistema xejn prattika g[all-[addiema minn pa;na 1

Jirri]ulta li l-kirja ta’ din hi l-binja hi ta’ €10,000 fix-xahar. Dan ifisser li l-gvern Laburista ta’ Muscat se jkun qed i[allas madwar €60,000 g[as-sitt xhur li ;ejjin g[al sistema ta’ xog[ol li xejn mhi prattika biex wie[ed ja[dem minnha. Bosta minn dawn il-[addiema

ilmentaw fuq l-istat tal-post li huma sabu jistenniehom. Il post fih nuqqas ta’ ventilazzjoni, dawl u rwejja[ ta’ umdità, kif ukoll [afna trab. Hu mag[ruf li l-kmamar fejn intefg[u ja[dmu dawn il-[addiema huma ]g[ar wisq b’nuqqas ta’ spazju, u l[addiema ddeskrivew il-post b[ala “ostili, soffokanti u kaotiku, li ma jixraqx lill-[addiem tas-sena 2013”.

Hu fatt mag[ruf li f’dawn iddipartimenti hemm bosta [addiema li ma j[addnux it-twemmin tal-gvern pre]enti. F’dan is-sular hemm ukoll luffi//ju tas-Segretarju Permanenti Brain Montebello u l-istaff tieg[u talqalba, li g[ad-differenza tal-[addiema l-o[ra, g[andhom [afna spazju u aktar ventilazzjoni. Dan ikompli jikkuntrasta bil-kbir

mad-de/i]joni li l-gvern Laburista jitfi l-fjamma eterna biex jiffranka ftit mijiet ta’ ewro meta mbag[ad ma jiskrupla xejn li jberbaq €60,000 g[al sitt xhur biss; u dan, g[aliex fi [dan ilgvern Laburista ta’ Muscat hemm nuqqas ta’ ippjanar serju, a[seb u ara kemm te]isti r-roadmap li kien jg[ajjat biha qabel l-elezzjoni ;enerali li g[addiet.

Tit[assar il-festa f’San Pawl il-Ba[ar

Il-Knisja u l-g[aqdiet tal-lokalità ta’ San Pawl il-Ba[ar qablu li tit[assar il-festa tallokalità wara l-mewt ta’ Patri Joseph Cilia, il-Kappillan tal-parro//a ta’ San Pawl ilBa[ar. Id-de/i]joni ttie[det wara li Patri Arthur Cutajar OFM Conv, b[ala Amministratur Parrokkjali u President tal-Kumitat Festa Marija Addolorata, ikkonsulta mal-

Komunità tal-Patrijiet, mal-Kumitat tal-Festa Marija Addolorata Sultana tal-Martri, u masSo/jetà Mu]ikali San Pawl, dwar i//elebrazzjoni tal-Festa Titulari ta’ Marija Addolorata f’San Pawl il-Ba[ar. Patri Arthur Cutajar u l-entitajiet kollha waslu g[all-qbil unanimu li tit[assar il-festa g[al din is-sena, kemm g[a//elebrazzjonijiet fil-knisja kif ukoll fit-toroq.

Kun parti mis-su//ess ta’ operazzjoni... ag[ti d-demm


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

Lokali 3

Il-pro;ett li kien ippjanat u tlesta fil-le;i]latura li g[addiet ikopri 16-il-tomna art, restawr ta’ parti sostanzjali mis-swar tal-Imdina u tisbi[ tal-foss b’si;ar u arbuxelli, funtani u dwal mill-isba[ (Ritratt> Joseph Galea)

Il-pro;ett tal-Foss tal-Imdina finalist f’kompetizzjoni internazzjonali Bidel zona mitluqa f’post mill-isba[ g[ar-rikreazzjoni tal-familji Maltin minn Charles Muscat

Il-pro;ett tal-Foss tal-Imdina li sar mill-Gvern Nazzjonalista matul ille;i]latura li g[addiet hu wie[ed minn tliet finalisti fil-kompetizzjoni internazzjonali Jury for the European Garden Heritage Network European Garden Award. Dan il-pro;ett hu finalist fil-kategorija tal-Kun/ett Kontemporarju Innovattiv jew Disinn ta’ Park jew :nien. Il-finalisti l-o[ra huma l-Floor Work Park fl-I]vizzera u l-Queen Elizabeth Olympic Park fir-Renju Unit. Il-European Garden Heritage Network European Garden Award hi organizzazzjoni li twaqqfet biex

tippromovi l-koperazzjoni fl-i]vilupp re;jonali u fil-wirt kulturali. Tinkludi esperti dwar il-;onna, fondazzjonijiet, a;enziji tat-turi]mu u anki entitajiet governattivi biex tippromovi ;onna ta’ interess storiku fl-Ewropea tal-Punent. Il-pro;ett tal-Foss tal-Imdina sar millMinisteru g[ar-Ri]orsi u l-Affarijiet Rurali, immexxi fil-le;i]latura li g[addiet mill-Ministru George Pullicino. Il-pro;ett ikopri 16-il-tomna art jew 16,000 metru kwadru, u matulu sar ir-restawr ta’ parti sostanzjali misswar tal-Imdina, li kienu fi stat [a]in, kif ukoll it-tisbi[ tal-foss b’si;ar u arbuxelli, funtani u dwal mill-isba[.

F’dan il-pro;ett sar investiment ta’ €1.2 miljun mill-fondi tal-Unjoni Ewropea b[ala parti mill-fond ta’ €36 miljun mill-UE g[ar-restawr f’pajji]na. F’dan il-pro;ett [admu madwar 800 [addiem u kien hemm is-sehem ta’ 50 kuntrattur. Il-;nien jibda minn Bieb il-Griegi sa ta[t il-Palazz Vilhena u din iz-zona

kienet fi stat [a]in, imma llum tinsab aktar a//essibbli g[al kul[add anki filg[axija. F’kummenti lil IN-NAZZJON, George Pullicino qal li permezz ta’ dan il-pro;ett, il-Gvern pre/edenti ried li ssbu[ija tas-swar tal-Imdina to[ro;

aktar, u g[alhekk is-si;ar t[awlu ’l barra mis-swar. Iz-zoni miftu[a saru bit-turf li jissaqqa minn ]ew; ;wiebi li nbnew fil-post. Hu qal li dan il-pro;ett bidel zona m[arbta u mitluqa f’post mill-isba[ li jista’ jitgawda mill-familji Maltin. Il-pro;ett tal-Foss tal-Imdina hu wie[ed minn sensiela ta’ pro;etti ta’ ;onna li saru mill-amministrazzjoni li g[addiet, immexxija mill-Partit Nazzjonalista, u jinkludu wkoll :nien George Bonello du Puis f’Tas-Sliema, il-:nien ta’ Ba[ar i/-?ag[aq, :nien f’Pembroke, it-tisbi[ tal-:onna Villa Rundle f’G[awdex u o[rajn.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

Lokali 5

Jibdew jin[elsu l-54 pri;unier bl-amnestija minn Charles Muscat

Bis-sa[[a tal-amnestija li ta l-Gvern Laburista lill-[absin wara r-reb[a elettorali tad-9 ta’ Marzu, madwar 54 pri;unier li suppost kien baqg[alhom inqas minn 100 ;urnata pri;unerija qed jin[elsu mill-[abs f’dawn iljiem. Dan l-e]er/izzju li [abbar il-Gvern Laburista fil-jiem li g[addew beda lbiera[ filg[odu, hekk kif g[all-[abta tat-8.15am wara li ndaqqet ilqanpiena g[all-fall-in, idDirettur tal-{abs, Manwel Camilleri, beda jg[ajjat lismijiet tal-[absin li kienu se jin[elsu permezz tal-amnestija. Dan kollu ntlaqa’ b’kommozzjoni ta’ fer[ millpri;unieri li ssemma isimhom, u ftit wara bdew [ergin wie[ed wie[ed mill-[abs b’bor]a f’idejhom li fiha kellhom l-affarijiet personali tag[hom. Fuq barra kien hemm diversi qraba tag[hom jistennewhom u dehru jitg[annqu mag[hom. Xi pri;unieri anki dehru jitg[annqu mal-gwardjani tal-[abs. Min-na[a l-o[ra, kien hemm di]appunt fost xi pri;unieri li ppretendew li huma kienu se jkunu fost dawk li se jin[elsu b’mod immedjat, u jidher li anki kien hemm xi di]gwid mal-amministrazzjoni tal-[abs.

Permezz tal-amnestija, sala[[ar ta’ din is-sena se jkunu n[elsu 143 pri;unier minn fost 614-il pri;unier li b[alissa qed jiskontaw sentenza ta’ pri;unerija fil-Fa/ilitá Korrettiva ta’ Kordin, u li se jgawdu mill-amnestija. L-a[bar tal-amnestija ng[atat lill-pri;unieri millMinistru g[all-Intern u sSigurtà Nazzjonali, Manwel Mallia, waqt ]jara li dan g[amel fil-[abs nhar lErbg[a. Il-pri;unieri laqg[u la[bar bl-g[ajta ta’ ‘Tag[na Lkoll’, li hi l-istess g[ajta talkampanja elettorali Laburista. L-amnestija lill-pri;unieri ntlaqg[et b’di]appunt minn diversi vittmi tar-reati u lg[aqdiet tag[hom, kif ukoll mill-pubbliku, li sostnew li lamnestija qed tostakola lpro/ess tal-;ustizzja. Jason Azzopardi, il-kelliem tal-Oppo]izzjoni g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, ukoll ikkritika l-fatt li anki lpri;unieri li jinsabu l-[abs fuq ka]i serji [afna se jo[or;u mill-[abs qabel i]-]mien min[abba l-amnestija. Hu qal li filwaqt li jaqbel ma’ kull tip ta’ riabilitazzjoni tal-pri;unieri, l-amnestija mog[tija mill-Gvern Laburista qed tibg[at messa;; [a]in lill-pubbliku. Hu qal li lamnestija hi messa;; ta’ dimotivazzjoni g[all-membri tal-forzi tas-sigurtà.

L-amnestija li ta l-Gvern lill-pri;unieri [olqot reazzjonijiet diversi fil-pubbliku, b’ma;;oranza kontra, hekk kif ilbiera[ bdew jin[elsu l-54 pri;unier li gawdew mid-de/i]joni tal-Gvern Laburista (Ritratti> Joseph Galea)


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

6 Parlament

G[ajnuna finanzjarja lill-kunsilli lokali Din is-sena 157 kunsill lokali bbenefikaw minn [ames skemi ta’ g[ajnuna finanzjarja li ammontaw g[al €345,000. Dan qalu Karmenu Vella, il-Ministru g[atTuri]mu bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Chris Said. Il-Ministru Vella fisser li, fost o[rajn, kien hemm 56 kunsill lokali li bejni-

ethom [adu 169,000 g[al pro;etti kulturali u 36 kunsill lokali ng[ataw lg[ajnuna ta’ 29,842 g[al attivitajiet sportivi. Karmenu Vella qal li liskop ta’ kull wa[da minn dawn l-iskemi hu li ting[ata g[ajnuna diretta lill-kunsilli lokali bl-iskop li jing[ata stimolu lill-attivitajiet kulturali, edukattivi u sportivi fil-lokalitajiet rispettivi.

M’hemmx studenti li jie[du l-antidepressanti fl-iskejjel M’hemmx studenti li jie[du l-antidepressanti fliskejjel pubbli/i, fl-iskejjel tal-Knisja u fl-iskejjel indipendenti waqt il-[in tal-iskola. U dan skont irrekords mi;bura misServizzi Medi/i flEdukazzjoni fi [dan idDirettorat g[al Servizzi Edukattivi. Dan qalu Evarist Bartolo, il-Ministru g[allEdukazzjoni u x-Xog[ol bi twe;iba g[al mistoqsija par-

lamentari li saret midDeputat Nazzjonalista Charlò Bonnici. Hu qal li ma saret l-ebda ]jara g[al dan l-iskop minn infermieri tal-MMDNA matul is-sena li g[addiet. Il-Ministru Bartolo stqarr li ;ie rappurtat ka] wie[ed fi skola indipendenti li jikkon/erna studenta tal[ames sena sekondarja. F’dan il-ka] partikulari linfermieri tal-MMDNA ma kinux involuti.

€1.5 miljun g[all-Iskema Sid ta’ Darek Skont l-estimi g[al din is-sena, ;ew ivvotati €1.5 miljun g[all-Iskema Sid ta’ Darek tad-Divi]joni dwar il-Proprjetà talGvern. Meta kien qed iwie;eb mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li minn dan l-ammont,

is-somma ta’ 626,632 di;à ntefqu qabel l-elezzjoni biex inxtrat art fiz-Zona tad-Djar tal-Imqabba. Il-Prim Ministru stqarr li dan il-pro/ess mistenni jkompli, i]da peress li di;à intefaq ammont sostanzjali mill-flus allokati fil-bidu tas-sena, g[adu ma ;iex de/i] liema artijiet filHousing Estates se jinxtraw bil-fondi li baqg[u.

Il-medi/ina Ritalin ting[ata l-aktar biex tikkura l-kundizzjonijiet Attention Deficit Disorder (ADD) u Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

G[oti tal-medi/ina Ritalin lil studenti fl-iskejjel 143 student fi skejjel talGvern [adu l-medi/ina ;enerika methylphenidate hydrochloride (li jinkludu Ritalin u Equasym) bejn l-1 ta’ Ottubru 2012 u l-a[[ar ta’ April ta’ din is-sena. Dawn listudenti kollha, bejniethom kellhom 11,657 ]jara minn infermieri tal-MMDNA waqt il-[in tal-iskola. Dan qalu Evarist Bartolo, il-Ministru g[all-Edukazzjoni u x-Xog[ol bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Charlò Bonnici. Il-medi/ina Ritalin ting[ata biex tikkura l-kundizzjonijiet

Attention Deficit Disorder (ADD) u Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Ting[ata wkoll g[all-kura ta’ persuni li g[andhom xewqa inkontrollabbli ta’ rqad. Meta r-Ritalin tkun amministrata g[al Attention Deficit Disorders, il-medi/ina g[andha tkun parti integrali ta’ programm s[i[ ta’ kura li tista’ tinkludi counseling jew terapiji o[rajn. Il-Ministru Bartolo fisser li kien hemm disa’ studenti li [adu medi/ina anti-psikotika b[al Risperidone, Sulpride u Fluanxol u li bejniethom kellhom 315-il ]jara minn infer-

mieri tal-MMDNA fl-istess perijodu waqt il-[in tal-iskola. Barra minn hekk kien hemm 19-il student li huma rappurtati li qed jag[mlu u]u mir-Ritalin fl-iskejjel talKnisja. Fl-ebda ka] ma kien rappurtat u]u mis-servizz mog[ti minn infermieri talMMDNA. Il-Ministru Bartolo ]ied li ;ew rappurtati sitt ka]ijiet ta’ u]u ta’ Ritalin fl-iskejjel indipendenti. Kien biss fi skola wa[da li ;ie rappurtat li infermiera ]aret l-iskola darba kuljum bejn Ottubru tas-sena l-o[ra u l-a[[ar ta’ April ta’ din is-sena.

3,064 applikazzjoni g[al akkomodazzjoni alternattiva L-Awtorità tad-Djar b[alissa g[andha 3,064 applikazzjoni g[al akkomodazzjoni alternattiva. Dan qalitu Marie Louise Coleiro Preca, il-

Ministru g[all-Familja u s-Solidarjetà So/jali bi twe;iba g[al mistoqsija parlamenrtari li saret mid-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

Parlament 7

X’innutajna Matul il-[in g[all-mistoqsijiet fis-seduta ta’ nhar itTnejn, id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi filmistoqsijiet supplimentari u wera kemm kien ippreparat. Ori;inarjament id-Deputat Nazzjonalista staqsa kemm saru transfers fil-Korp tal-Pulizija millElezzjoni :enerali ‘l hawn. Il-Ministru Mallia stqarr li kienu saru 108 trasferiment u li dawn saru skont lesi;enzi tal-Korp. Jason Azzopardi g[amel i]jed mistoqsijiet, fosthom, dwar it-tnaqqis fin-numru ta’ pulizija fl-G[assa ta’ San :iljan, dwar it-tne[[ija ta’ Spettur mill-SAG, dwar jekk hemmx 70 trasferiment ie[or u jekk hux se jissa[[a[ in-numru ta’ pulizija fid-distretti. Il-Ministru Mallia lanqas wie;eb mistoqsija diretta dwar jekk it-transfers humiex qed ikunu ordnati direttament mi/-Chief-of-Staff tieg[u Silvio Scerri. It-twe;iba tal-Ministru Mallia kienet li t-transfers jittie[du millKummissarju, waqt li ]ied li rakkomandazzjonijiet mhumiex de/i]jonijiet. Kollox ma’ kollox, l-interventi tad-Deputat Nazzjonalista wrew b’mod /ar kemm lOppo]izzjoni hi serja, preparata tajjeb u lesta biex tiskrutinja dak kollu li qed isir mill-Gvern. ■ Fis-seduta ta’ nhar it-Tlieta, id-Deputat Nazzjonalista Albert Fenech da[al fil-Plenarja liebes ;lekk u ta[tu dehru l-ilbies blu skur ta’ kirurgu. Hekk kif kien [iere; mill-Plenarja, il-Vi/i Kap dwar il-{idma fil-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami ma naqasx milli jitbissem u biex ji//ajta dar fuqna l-;urnalisti u staqsiena jekk id-Deputat Nazzjonalista g[andux jid[ol liebes hekk fil-Parlament! ■

L-Imgieba[ fl-in[awi tal-G[adira huma wa[da mis-siti ta’ Natura 2000

39 sit ta’ Natura 2000 Fil-g]ejjer Maltin hawn 39 sit ta’ Natura 2000 li huma ta’ ]ewg tipi. Bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea, il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser li hemm dawk dikjarati b[ala Siti ta’ Importanza g[all-Komunità permezz tad-Direttiva talKunsill 92\43\KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-

Konservazzjoni tal-Ambjenti Naturali u tal-Fawna u l-Flora Selva;;a (il-Habitats Directive). B’kollox hemm 32 sit Natura 2000 ta’ dan ittip. Il-Prim Ministru stqarr li hemm ukoll dawk iddikjarati b[ala Siti ta’ Protezzjoni Specjali (Special Protection Areas, SPAs) permezz tadDirettiva tal-Kunsill 2009\147\KEE dwar il-

Konservazzjoni tal-G[asafar Slava;. B’kollox hemm 13-il sit Natura 2000 ta’ dan it-tip. Hemm sitt siti li huma kemm Siti ta’ Importanza g[all-Komunità kif ukoll Siti ta’ Protezzjoni Spe/jali. Issiti Natura 2000 jinkludu siti fuq l-art kif ukoll fil-ba[ar. Fil-fatt, g[al Malta s-siti li jissej[u bir-riferenza Marine Conservation Areas huma ssiti Natura 2000 fil-ba[ar.

Allokati 380,000 g[all-Fond {ajja Indipendenti fil-Komunità G[al din is-sena, il-Gvern qed jalloka €380,000 g[all-Fond {ajja Indipendenti filKomunità. Dan qalitu Marie Louise Coleiro Preca, il-Ministru g[all-Familja u s-

Solidarjetà So/jali bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Chris Said. Il-Ministru Coleiro Preca fissret li sa April ta’ din is-sena kien hemm 13-il persuna b’di]abbiltà li qed jibbenefikaw minn dan ilFond. Minn dawn hemm tmien persuni li

ng[ataw g[ajnuna finanzjarja g[al live-in assistant, filwaqt li l-[ames klijenti l-o[ra qed jibbenefikaw mis-servizz mog[ti fil-komunità. Barra minn hekk, hemm ]ew; persuni o[rajn li ;ew allokati l-fondi, imma s’issa kienu g[adhom ma bdewx jibbenefikaw minnhom peress li l-pro/ess li j[addmu live-in assistant kien g[adu ma ;iex finalizzat. Il-Ministru Coleiro Preca tinsab infurmata li ladarba dan il-pro/ess ikun konklu], huma wkoll jibdew igawdu minn dan il-Fond.

U fuq nota daqsxejn umoristika...id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi jkun minn ta’ l-ewwel fil-Plenarja tal-Parlament. Nhar it-Tnejn kien pre]enti g[all-[abta tal-5.30 p.m. Ftit minuti wara ng[aqad mieg[u d-Deputat Nazzjonalista Chris Said segwit biddeputati kollegi Claudette Buttigieg u Robert Cutajar. Jason Azzopardi mar jag[mel espresso f’zona li tinsab mal-;enb tal-Istrangers’ Gallery. I]da s[abu ma damux hemm g[ax malajr [ar;u biex attendew (g[al ftit minuti) protesta li kienet qed issir mill-[addiema so/jali barra l-Palazz. Hekk kif Jason Azzopardi mar f’postu bl-espresso f’idejh, staqsa lill-;urnalisti pre]enti fejn kienu marru s[abu. “Ara kif jag[mlu, [allewni wa[di!”. I]da ma damx wisq solitarju g[ax dlonk tfa//aw David Agius, il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u Mario de Marco, il-Vi/i Kap tal-PN g[all-{idma fil-Parlament li dehru jibag[tu messa;;i fuq il-mowbajl.

11,071 kirja jew /ens rikonoxxuti mill-Gvern Id-Dipartiment tal-Proprjeta’ tal-Gvern irrikonoxxa 11,071 kirja jew /ens bejn l-2008 u l-2012. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat bi twe;iba g[al mistoqsija parlamenrtari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

8 Fit-triq tal-[ajja Wie[ed mill-iktar karattri li ;ew impin;ijin koroh fl-istorja tal-Ingilterra hu r-Re Rikardu III, l-a[[ar renjant mid-Dar ta’ York u mid-Dinastija Plantegenet, li dam imexxi sentejn biss. William Shakespeare, il-kittieb ta’ fama internazzjonali, pin;ieh b[ala ra;el [otbi kattiv, li qatel lin-neputijiet tieg[u stess. Ovvjament, l-awtur bena l-istorja fuq it-tag[rif li ltaqa’ mieg[u jew sab

dwaru. Ix-xog[ol ta’ Shakespeare ma]-]mien ispira film (1955) dwar l-istess re, fejn l-attur prin/ipali kien Lawrence Olivier. Fl-a[[ar snin, però, l-istampa dwar Rikardu III bdiet tie[u xejra differenti. Fe;;ew stori/i li bdew juru dubji dwar kemm ix-xbieha li kienet ;iet minsu;a dwar Rikardu III kienet korretta u ma kenitx mbag[bsa jew minfu[a minn min kellu interess li jurih f’dawl ikrah.

G[al aktar minn 500 sena, [add ma kien jaf fejn Rikardu III ;ie midfun wara li, fl-1485, fl-età ta’ 32 sena, hu ;ie maqtul fl-hekk imsej[a Battalja ta’ Bosworth. I]da fis-sajf tas-sena l-o[ra l-iskeletru tieg[u nstab f’post f’Leicester li kien jintu]a g[all-ipparkjar tal-karozzi. Ma g[andniex xi ng[idu, l-iskoperta qanqlet diskussjonijiet u mistoqsijiet ;odda dwaru.

Kien tirann jew bniedem tajjeb^ Ir-ra;unijiet li wassluni biex ninteressa ru[i fli]viluppi dwar ir-Re Rikardu III huma, essenzjalment, tlieta. L-ewwel ra;uni hi li fi ]mien l-iskola sekondarja jiena studjajt il-parti tal-istorja Ingli]a mag[rufa b[ala t-Tudor Period. It-tieni hi li dak li ltqajt mieg[u fil-kotba li studjajt jew qrajt dwar dan i]-]mien partikulari talistorja Ingli]a wassalni biex nibda n[oss li, aktar iva milli le, l-istori/i ma jirnexxilhomx jiskopru u#jew jag[tu l-bi//iet kollha tal-mu]ajk tal-;rajjiet kon/ernati. Alla biss ikun jaf It-tielet hi li l-esperjenza tal-[ajja g[allmitni n]omm dejjem quddiem g[ajnejja li, tfittex kemm tfittex dwar il-;rajjiet umani mg[oddija, hu biss Alla li jkun jaf il-verità proprja, fid-dimensjoni s[i[a tag[ha. Il-;did li qed jing[ad dwar Rikardu III wara ssejba tal-iskeletru tieg[u jkompli jsa[[a[ni f’dawn is-sentimenti u fil-konvinzjoni li, taqra x’taqra fuq x’kien jew ma kienx dak jew l-ie[or fil-medda ta]]mien, trid tibqa’ mo[[ok miftu[. Il-magni tal-propaganda kienu minn dejjem u kullimkien. B[al [afna o[rajn qabilhom u warajhom, dawk li [adu s-setg[a f’idejhom wara lmewt ta’ Rikardu III kellhom l-operat tag[hom. U

mhux g[alkemm tkun taf kif u kemm magni simili jkun irnexxielhom igerfxu l-fatti u l-verità biex innies u l-istorja jixorbu u jemmnu dak li jridu huma. Testijiet xjentifi/i Kien bis-sa[[a tat-teknika tad-DNA li ;ie stabbilit fi]-]gur li l-iskeletru li nstab f’Awwissu li g[adda f’Leicester hu tar-Re Rikardu III. Testijiet li saru fuq il-fdalijiet tal-iskeletru, fosthom dawk fuq id-dras u s-snien, urew li dawn jaqblu ma’ dawk ta’ persuna dixxendenti ta’ o[t Rikardu III, li g[adha [ajja. Instab ukoll li l-g[adam kien ta’ ra;el ta’ xi 30 sena, li x-xewka ta’ dahru kienet mg[aw;a min[abba xi problema li bdiet meta kellu mat-12-il sena. Fuq l-g[adam instabu wkoll sinjali ta’ korrimenti f’battalji, inklu]a qasma kbira fir-ras li, probabbilment, kienet dik li qatlitu. Skont l-esperti, ma hemm ebda dubju li liskeletru hu tieg[u. Dan wera li x-xnieg[a li kienet bdiet tixtered sa minn ftit ]mien wara mewtu, fejn kien qed jing[ad li l-katavru tieg[u kien inqala’ minn fejn kien midfun u mitfug[ fix-xmara, kienet di/erija falza. Issa kollox juri li, ftit wara li miet, ir-re ;ie midfun fi knisja Fran;iskana f’Leicester – il-knisja li kien hemm fuq il-post fejn instab u li kienet ;iet im;arrfa madwar [amsin sena wara mewtu, fi ]mien ir-Riforma. Mid-dehra, ma kienx kumbinazzjoni li Rikardu III ;ie midfun hemmhekk. Hemm x’juri li lFran;iskani li kienu jg[ixu fil-kunvent fejn kien hemm il-knisja, kienu qrib il-familja tieg[u. Barra minn hekk, il-kappillan tar-re kien patri Fran;iskan. Is-sejba fakkret lill-istudju]i li o[t Rikardu, li kien jisimha Margaret, Dukessa ta’ Burgundy, g[a]let li ti;i midfuna fil-knisja tal-Kunvent Fran;iskan li hemm f’Michelin, fil-Bel;ju. Mhux biss, i]da l-istruzzjonijiet li [alliet kienu li ti;i

minn Charles Buttigieg kb@erremme.com.mt

Ir-Re Rikardu III

midfuna ta[t it-tur;ien li jwasslu g[all-kor ta’ dik il-knisja. Dan kien e]attament l-istess post fejn instab ilkatavru ta’ Rikardu – ta[t it-tur;ien li jwasslu g[all-kor tal-knisja m;arrfa. Rikardu u martu Anne kienu Kattoli/i. Il-ktieb tat-talb ta’ Rikardu, li jinsab f’Lambeth Palace, Londra, li hu l-kwartier prin/ipali tal-Ar/isqof ta’ Canterbury, juri li kien ju]ah. Fih instabu talbiet ]g[ar u noti o[ra miktubin minnu. Hemm min jg[id li l-ktieb instab fit-tinda tieg[u fil-Battalja ta’ Bosworth.

L-esperjenza tal-[ajja g[allmitni n]omm dejjem quddiem g[ajnejja li, tfittex kemm tfittex dwar il-;rajjiet umani mg[oddija, hu biss Alla li jkun jaf il-verità proprja, fid-dimensjoni s[i[a tag[ha Tebbg[ulu ismu

?erti studju]i g[andhom dubju dwar kemm kien minnu li Rikardu III qatel lin-neputijiet tieg[u, lhekk mag[rufa Prin/pijiet tat-Torri ta’ Londra. Il-Prin/pijiet li kien hemm fit-Torri dak i]]mien kienu Dwardu V tal-Ingilterra u Rikardu ta’ Shrewsbury, Duka ta’ York. Huma kellhom 12-il sena u disa’ snin rispettivament. Tqeg[du hemmhekk minn Rikardu III stess, li f’dak ilperjodu kellu l-kariga ta’ Lord Protector u kien idDuka ta’ Gloucester. Suppost li dan kien bi t[ejjija g[allinkurunazzjoni futura ta’ Edward b[ala re. Meta Rikardu la[aq re, fl-1483, beda jing[ad li huma

kienu maqtulin b’ordni tieg[u. Li hu ]gur hu li g[ebu. Hemm min ja[seb li kienu bosta n-nies li dak i]-]mien kellhom x’jirb[u mill-mewt tag[hom. Hemm min jg[id ukoll li l-allegazzjoni li huma fil-fatt ;ew maqtulin xejn mhi soda. Kien hemm min irrakkonta storja ta’ tabib li g[amel ]jara fit-Torri. Hemm ukoll dokumentazzjoni medjevali li tindika li Edward, l-ikbar fost il-prin/pijiet, miet ka;un ta’ mard. Storiku minnhom g[amel ukoll osservazzjoni o[ra. Qal li waqt li isem Rikardu III ;ie mtebba’, [afna jinsew kompletament li r-ra;el li [a lkuruna ming[andu, Enriku VII, kien sistematikament joqtol lil dawk li jopponuh. Replika ta’ rasu B[alissa, replika ta’ ras Rikardu III, mibnija bis-sa[[a ta’ rikostruzzjoni ta’ wi//u bit-teknika 3D, qed iddur diversi postijiet fl-Ingilterra. Lewwel ma tqieg[det g[all-wiri kien fil-Guildhall ta’ Leicester (18 ta’ Mejju – 9 ta’ :unju). Fil-;img[at li ;ejjin (11 ta’ :unju – 16 ta’ Lulju) se tkun f’Bosworth Battlefield, fejn tilef [ajtu.

Dawk li qed imorru jarawh jistg[u jag[mlu lilhom infushom il-mistoqsija jekk wi//u hux wie[ed ta’ tirann jew ta’ bniedem ;ust. Jekk barra milli j[arsu lejn wi//u jfittxu ftit x’g[amel Rikardu III fir-renju qasir tieg[u, ’il hemm mill-allegazzjoni dubju]a li qatel lil neputijietu, fost [wejje; o[rajn isibu li fl-1483 hu ta bidu g[al dik li ma]-]mien saret mag[rufa b[ala l-Court of Request. Din hi qorti li quddiemha setg[u jressqu l-ka]i tag[hom nies fqar li ma kinux jifil[u j[allsu g[al rappre]entanza legali. Isibu wkoll li fis-sena ta’ wara hu introdu/a ssistema tal-ple;;. G[amel dan biex jipprote;i mill-[abs nies li jkunu g[adhom ta[t suspett u li jkunu g[ad iridu jg[addu ;uri, kif ukoll biex i[arsilhom il-proprjetà tag[hom. Isibu wkoll li kien ne[[a g[add ta’ restrizzjonijiet li kienu je]istu dwar l-istampar u l-bejg[ tal-kotba.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

G[aqal, umiltà u entu]ja]mu Din il-;img[a kienet wa[da meta fi [dan ilPartit Nazzjonalista se[[ew [afna avvenimenti u ]viluppi. Ing[alaq il-pro/ess tal-[atriet fi [dan listrutturi tal-Partit Nazzjonalista, u fl-istess ;ranet bdiet tkun analizzata u diskussa t-telfa elettorali wara li [are; ukoll fil-pubbliku sommarju ddettaljat tar-rapport li Kummissjoni mwaqqfa mill-Partit Nazzjonalista ikkonkludiet l-anali]i tag[ha b’[afna rikmandazzjonijiet wara t-telfa elettorali ta’ Marzu li g[adda. Dawn l-a[[ar ;img[at, li fihom [admet bla heda l-Kummissjoni li analizzat u [ejjiet rapport dwar it-telfa elettorali tal-Partit Nazzjonalista, kienu kkaratterizzati minn g[aqal, umiltà u entu]ja]mu. {idma li tirba[ kuljum il-fidu/ja Il-pro/ess hekk imsejja[ ta’ fejqan mit-telfa elettorali, issa qieg[ed jg[addi mad-diskussjoni miftu[a li g[addejja b[alissa fi [dan il-Kunsill :enerali, li qieg[ed jitlaqqa’ b[alissa u li jasal fi tmiemu g[ada l-{add. Pro/ess importanti li fih ilkunsilliera qed i[arsu lejn dan ir-rapport ta’ [idma b[ala t-triq li minnha jridu jitilqu biex il-PN jer;a’ jibda jikseb u jirba[ kuljum il-fidu/ja talelettorat. Il-fidu/ja ta’ dawk li g[al xi ra;uni jew o[ra fl-a[[ar elezzjoni ;enerali tad-9 ta’ Marzu, ma vvutawx g[all-ewwel darba lill-Partit Nazzjonalista.

Ir-rapport tat-telfa jitkellem /ar, u mhux biss, jelenka numru kbir ta’ rikmandazzjonijiet. Il-Partit Nazzjonalista, mil-lum, irid jibda biss i[ares ’ il quddiem . Il - passat hu dak li hu . Il - PN g[amel di;à dikjarazzjonijiet /ari, u jekk hemm b]onn, tajjeb jibqa ’ jispjega u jfisser dwar l - i]balji li wettaq tul is - snin twal li fihom iggverna lill - pajji] . I]da issa hu ] ]mien li l - PN i[ares ’ il quddiem . Il - PN qieg[ed jifhem li l - poplu talbu biex ji;;edded . Biex ibiddel u ja;;orna l - politika li til[aq l-aspirazzjonijiet tal-b]onnijiet tasso/jetà tag[na u tad-diversi sezzjonijiet tal-poplu li huma emar;inati. Il-pajji] irid jibqa’ b’sa[[tu Issa li l-Partit Nazzjonalista g[andu t-tim ;did tat-tmexxija iggwidat u mmexxi minn Simon

Busuttil, meg[jun minn ]ew; Vi/i Kapijiet u minn Segretarju :enerali ;did, il-[idma bdiet di;à. {idma kemm fil-livell ta’ partit li jrid jer;a’ jorganizza u jag[ti strutturi ;odda biex jil[aq lillpoplu u lin-nies, kif ukoll fil-livell ta’ [idma parlamentari biex ikun Oppo]izzjoni kostruttiva i]da b’sa[[itha fil-kritika tag[ha g[all-operat talGvern fejn ikun me[tie;. It-triq mhix fa/li. I]da hemm determinazzjoni u entu]ja]mu fil-livelli kollha tal-istrutturi tal-Partit biex il-Partit Nazzjonalista jer;a’ jibda jkun vi/in

in-nies u jisma’ l-vu/ijiet tas-setturi diversi tasso/jetà. Dan hu me[tie;. Hi [idma importanti biex b[ala partit fl-Oppo]izzjoni ja[dem biex il-poplu jkompli jtejjeb il-kwalità tal-[ajja tieg[u u j]omm fuq l-allert lill-gvern tal-;urnata biex dan ma ji[ux de/i]jonijiet li jistg[u jissarrfu f’inkwiet g[al pajji]na. I]-]mien li fih g[addej minnu pajji]na fl-isfond ta’ dak li qed ji;ri madwarna mhux fa/li. F’anqas minn tliet xhur, il-Gvern Laburista [a de/i]jonijiet li di;à qed jistunaw mal-g[ajta li tela’ biha dan ilgvern ta’ ‘Malta Tag[na Lkoll’. F’inqas minn mitt jum, dan il-Gvern [a de/i]jonijiet li wasslu biex il-Kummissjoni Ewropea tie[u pro/eduri kontra Malta b’rabta mad-defi/it tal-pajji], bil-Gvern jing[ata /ans sal1 ta’ Ottubru biex ifassal pjan ta’ mi]uri li jissodisfa lill-Kummissjoni li Malta ma taqbadx ittriq li fiha mxew pajji]i o[rajn Ewropej. Il-PN se jibqa’ jwelled l-ideat u l-vi]joni Il-Partit Nazzjonalista g[andu rwol importanti biex pajji]na ma jg[addix mill-kalvarju li g[addew pajji]i o[rajn qrib tag[na. Hu g[alhekk li qieg[ed mhux biss jissa[[a[ fl-organizzazzjoni tieg[u, i]da daqstant importanti li jibqa’ jwelled lideat u l-vi]joni biex lill-poplu tag[na jibqa’ joffrilu politika li tmexxih ’il quddiem.

Karozza b’]ew; roti Protesti re/enti, imma b’ton ferrie[i u mhux ta’ mibeg[da, kienu marbuta mal-protesti li qanqlu mijiet ta’ eluf ta’ nies fi Franza dawn l-a[[ar xhur, mag[rufin b[ala Manif Pour Tous (manifestazzjoni g[al kul[add), b’kuntrast ma]‘]wie; g[al kul[add’ (ji;ifieri anki g[al koppji talistess sess) li qed jimbotta lPrim Ministru Hollande. Dawn il-laqg[at, fi Franza u f’xi bliet Ewropej fejn hemm popolazzjoni Fran/i]a, kellhom atmosfera ta’ festa: b]ie]aq ta’ lewn ik[al jew ro]a, jissimbolizzaw il-fatt li t-tfal g[andhom dritt jitrabbew minn koppja mag[mula minn ra;el u mara, omm u missier. Kant ferrie[i, u koppji ]g[a]ag[ bi tfal ji;ru u jilag[bu.

Moviment li g[aqqad [afna nies

Li hemm interessanti hu li dan il-moviment ma ;iex minn [dan il-Knisja Kattolika (g[alkemm il-Kattoli/i ]gur taw l-appo;; tag[hom) i]da g[aqqad nies ta’ kull reli;jon u ta’ ebda reli;jon, nies ta’ kull livell u professjoni fisso/jetà. Kien hemm sa[ansitra diversi persuni omosesswali li pparte/ipaw, b’sorpri]a g[al [afna. L-organizzaturi g[amluha /ara li l-oppo]izzjoni tag[hom g[all-bdil taddefinizzjoni ta’ ]wie; mhix imqanqla minn mibeg[da lejn l-omosesswali (b[alma prova jpin;ihom il-gvern ta’ Hollande) i]da minn g[arfien li ma tistax tibdel iddefinizzjoni tal-kelma ‘]wie;’

L-organizzaturi g[amluha /ara li l-oppo]izzjoni tag[hom g[all-bdil tad-definizzjoni ta’ ]wie; mhix imqanqla minn mibeg[da lejn l-omosesswali i]da minn g[arfien li ma tistax tibdel id-definizzjoni tal-kelma ‘]wie;’

(li g[al eluf ta’ snin u f’kull kultura fissret dejjem u biss rabta bejn persuni ta’ sess differenti) ming[ajr ma tikkaw]a [sara lis-so/jetà. Dan ]gur hu ka] fejn ma nistg[ux ng[idu “mhux xorta^”. Imbilli jien ikolli mutur u nibda’ nsejja[lu ‘karozza’, xorta wa[da mutur inkun qed insuq. Inutli nsejja[lu ‘karozza b’]ew; roti’ u ng[id li m’hemmx differenza bejn wie[ed u l-ie[or. Inutli nilg[abha li min ma jridx isejja[lu ‘karozza’ jkun qed jiddiskrimina kontrija. Inutli nsib xi erba’ politi/i opportunisti li biex jiddobbaw il-vot tieg[i jo[olqu xi li;i biex mutur ilaqqmuh ‘karozza’. Iddur kemm iddur bid-diskors, mutur u karozza mhumiex l-istess, u mhix diskriminazzjoni li ttihom isem differenti. Analo;ija sempli/i

Ovvjament, nifhem li din hi analo;ija sempli/i wisq, kwa]i banali. I]da l-bdil tad-definizzjoni ta]-]wie; i;ib ferm iktar konfu]joni milli kieku g[ada l-gvern

jidde/iedi li m’hemmx distinzjoni bejn karozza u mutur. U biex ma ta[sbux li dan hu xi argument ‘Kattoliku’ insemmi lill-kap talAnglikani, l-Ar/isqof Justin Welby. Fil-ftu[ tad-dibattitu fil-House of Lords qal hekk: “Dan mhuwiex argument ta’ fidi, i]da tal-;id so/jali ;enerali.” Skont hu, l-abbozz ta’ li;i li qed ji;i dibattut fir-Renju Unit se j;ib konfu]joni, bilkonsegwenza li ]-]wie; jinqered u ji;i definit mill;did g[ax ma jibqax il-post fejn tin[oloq u titrabba [ajja ;dida. Hu sa[aq li l-li;i proposta, flok i]]id istituzzjoni li ssa[[a[ isso/jetà, fil-fatt se ddg[ajjef dak li je]isti u tpartu ma’ xi [a;a inqas tajba li la hi ugwali u wisq anqas effettiva. Jew kif qal il-kittieb ateu Brendan O’Neill, i]-‘]wie;’ g[al persuni tal-istess sess mhuwiex mezz biex titnaqqas iddiskriminazzjoni. Pjuttost hu mod ie[or kif

minn

Dun Brendan M. Gatt brendissimo@gmail.com

l-istat (meg[jun mis-sinjuri u l-elite tas-so/jetà) ikompli jinda[al f’affarijiet privati b[alma huma rrelazzjonijiet u ]-]wie;, u jdawwarhom kif jaqbel lilu, biex hu jidher eman/ipat u mdawwal, u min hu kontra jidher injorant u bigotta. U allura ma ja//ettax dibattitu dwar is-su;;ett, i]da minflok sempli/iment jittimbra lil min hu kontrih b[ala “g[adu lura”. U safrattant, karozza erba’ roti g[andha.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

10 Ittri APPREZZAMENT

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din ilpa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, InNazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link. com.mt.

Michael Saliba Nhar it-3 ta’ Gunju g[adda g[all-[ajja ta’ dejjem Michael Saliba, mag[ruf b[ala Kelinu l-Parrukkier tal-Marsa. Kemm ili noqg[od ilMarsa dejjem konna [bieb g[ax kien bniedem li jkompli ma’ kul[add, imma kien tassew i[obb kull [idma filMarsa. Bniedem li xieraq ikun imfakkar g[ax naf kemm [adem g[all-Marsa u wkoll g[all-knisja parrokkjali tat-Trinità, li tag[ha g[ad kemm g[addiet ilfesta.

Hu kien l-ewwel president tal-G[aqda storika kulturali tal-Marsa – jiena kont spiss in[e;;u dwar il-[tiega li anki l-Marsa jkollha g[aqda b[al din g[ax il-Marsa g[andha wkoll ;rajjietha mill-qedem, u minkejja li]viluppi fil-port titlef mittifkiriet qodma tag[ha. Jalla l-[idma tieg[u titkompla biex hekk il-Marsa jkollha Marsin li j[arsu lpatrimonju tag[ha. Nag[tu ssimpatija tag[na lill-familjari tieg[u.

Lorenzo Zahra

Stonatura o[ra mill-Gvern Sur Editur , Kienet tassew stonatura o[ra b ’ dak li [abbar il Gvern Laburista ;dida meta kkonferma dak li kien wieg[ed lill - istess pri;unieri , li jag[ti amnestija g[aliex il pajji] g[andu gvern ;did . Nirrimarka lill - Gvern tal - ;urnata li l - fatt li l pajji] ikollu gvern ;did u jkun hemm bidla fit tmexxija tal - gvern hu parti mill - pro/ess demokratiku tal - istess pajji] . Hu parti mill - [ajja

ta ’ poplu u pajji] demokratiku li l - g[a]liet tieg[u jkunu rrispettati . G[aldaqstant ma nifhimx ir - ra;uni g[aliex irid jag[ti amnestija , biex skont kliem dan il Gvern stess , il - pri;unieri jifir[u bil - bidla tal gvern ! Stonatura o[ra minn dan il - Gvern li qed ja[seb li kollox idur mieg[u u li kul[add jaq bel mal - politika tieg[u .

A Bezzina

In - Naxxar

Twie;eb il-Public Broadcasting Services Limited Sur Editur, Il-PBS tag[mel referenza g[allartikolu ppubblikat fl-edizzoni ta’ dan il;urnal tal-5 ta’ Gunju, 2013, liema artikolu kien intitolat ‘Il-PN iressaq ]ew; ilmenti kontra l-PBS’. Il-PBS tinnota b’dispja/ir illi g[alkemm l-artikolista g[o;bu j;ib siltiet mir-risposti mg[oddija mill-Kap tatTaqsima tal-A[barijiet, Reno Bugeja, t[allew barra partijiet mir-risposti li kienu importanti ferm biex jirriflettu lpo]izzjoni tal-PBS fir-rigward ta’ dak li qed jallega l-Partit Nazzjonalista. G[andu jing[ad li fir-rigward talistqarrija tal-U{M tas-27 ta’ Mejju,

2013, kienet il-U{M stess li intitolat limsemmija stqarrija bit-test ‘Numru ta’ transfers’. Imkien fl-istqarrija tal-U{M ma jissemma n-numru ta’ 80 transfer. Inoltre, fl-istess storja ta’ TVM kien hemm inklu] ukoll l-istqarrija tal-PN, li wkoll imkien ma spe/ifikat in-numru ta’ transfers. Fir-rigward tal-istatistika tal-qg[ad, jing[ad li /-/ifra tal-qg[ad ilha li qab]et is-sebat elef, u anki hawnhekk TVM irrapporta /ifri pubbli/i li fost l-o[rajn urew tnaqqis mix-xahar ta’ qabel i]da ]ied ukoll paragun mal-istess xahar tassena l-o[ra. Fir-rigward tal-laqg[a tal-Ministru

George Vella, jing[ad li r-rappurta;; ta’ TVM kien korrett fis-sens li din kienet laqg[a minn sensiela, bit-tema ‘Gvern li Jisma’’. Hija prassi kostanti ta’ TVM li jispe/ifika t-tema tal-laqg[at, talKunsilli :enerali u avvenimenti talistess portata. Fir-rigward tal-istedina ta’ Kurt Farrugia fuq il-programm TVAM, jing[ad li Reno Bugeja ma illimitax ru[u g[all-fatt li mhemmx lok g[al risposta fuq din l-istedina i]da kompla jispjega li dwar il-fatt li s-Sur Farrugia kien mistieden wa[du, tajjeb wie[ed jikkunsidra li fl-a[[ar jiem kien hemm tliet slots fl-istess programm fejn ;ew

mistiedna wa[edhom Mario de Marco, Beppe Fenech Adami u Claudette Buttigieg. Ilkoll g[amlu punti politi/i fuq temi ta’ attwalità politika. Lartikolista ta’ IN-NAZZJON idde/ieda li din il-parti tar-risposta ma kellux jinkludiha fl-artiklu. Il-PBS ittenni li temmen bis-s[i[ f’bilan/ bejn il-valur tal-a[bar u r-rispett lejn l-obbligi kostituzzjonali tal-imparzjalità u l-bilan/, u l-a[barijiet ta’ TVM se jibqg[u jitmexxew fuq dawn ilprin/ipji.

Avukat Mark Vassallo

F’isem il-Public Broadcasting Services Limited


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

Opinjoni 11

Martin Schulz> ‘Il-Politika Ewropea l-ewwel u qabel kollox Politika Lokali’ L-Ewropa hi f’evoluzzjoni kostanti u fi fluss drammatiku. L-Unjoni Ewropea qed tevolvi f’ambjent globali b’mod kumpless fejn fiha t[addan sfidi politi/i, kummer/jali u anke b]onnijiet so/jali. Il-kri]i finanzjarja sservi biex tikkatalizza bidla, hi me[tie; politika innovattiva u forom ;odda ta’ governanza li jistg[u jirrikon/iljaw diversi interessi ta’ atturi li jirrappre]entaw diversi gruppi ;eografi/i u so/jali.

minn Maria Portelli

Ftit [sibijiet

Se nwasslilkom [sibijiet li [ar;u minn intervista li saret lil Martin Schulz, President tal-Parlament Ewropew mirrivista Regions and Cities of Europe ta’ April 2013 fejn ;ew diskussi l-isfidi u l-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea biex tindirizza l-kri]i. Il-President tal-Parlament Ewropew tkellem dwar politika industrijali ;dida, ]ieda filpopoli]mu u tentazzjoni f’tg[awwi; fuq pro/essi demokrati/i “Dan ilpopoli]mu, ikkaratterizzat minn sentiment antiEwropew, anti-immigrazzjoni u anti-politika hu prodott sekondarju tal-kri]i u l-g[an tal-populisti politi/i irresponsabbli biex jakkwistaw gwadann elettorali”. Schulz iddefenda l-vi]joni u l-interessi strate;i/i talUnjoni Ewropea u ta/-/ittadini tag[ha, fejn sa[aq li lUnjoni u l-ba;it tag[ha g[andu j]omm appo;; g[allpolitika futuristika “Fi ]mien ta’ kri]i huwa me[tie; stimolu akbar minn qatt qabel biex jippromwovu tkabbir flimpjiegi”. L-awtoritajiet lokali u re;jonali huma plejers kru/jali waqt l-irkuprar talEwropa – l-Politika Ewropea l-ewwel u qabel kollox Politika Lokali. Biex intaffu daqsxejn millpiz tal-kri]i finanzjarju minn fuq i/-/ittadini Ewropej u titnaqqas ir-rata g[olja ta’ qg[ad f’diversi stati membri, Schulz enfasizza li je[tie; li jirran;aw il-ftehim dwar ilba;it tal-Unjoni Ewropea miftiehem mill-Kummissjoni Ewropea (KE) fit-8 ta’ Frar 2013.

maria.portelli2013@gmail.com

Forom ;odda ta’ popoli]mu Is-sostenibbiltà fl-impjiegi g[andha tkun fi/-/entru talisforzi tal-Kummissjoni. S’issa l-Ewropa hi esklussivament iffukata fuq sostenibbiltà tal-finanzi pubbli/i. Kif a//ennajt fil-bidu, f’di-

Martin Schulz L-akbar qafas finanzjarju Il-proposta tirrappre]enta l-aktar qafas finanzjarju multiannwali (MFF- Multiannual Financial Framework) b’lura li qatt ;ie ppre]entat tul listorja kollha tal-Unjoni

min[abba li ma jipprovdix lill-Unjoni Ewropea b’ba;it xieraq g[ad-dinja globalizzata li ninsabu fiha. L-Unjoni Ewropea g[andha ]]omm appo;; g[all-politi/i futuristi/i fejn i[arsu li jag[tu spinta lillkompetittività u r-ri/erka. Iva, kien hemm bidla lejn irri/erka u l-i]vilupp u mi]uri g[at-tkabbir fil-proposta attwali meta mqabbla malMFF pre/edenti. L-ammonti proposti huma [afna inqas millKummissjoni Ewropea u lParlament Ewropew ra li kien me[tie; li l-Unjoni Ewropea tirrealizza l-potenzjal tag[ha. Hu ]baljat jekk ma n[arrkux investimenti f’oqsma tar-ri/erka lejn ]vilupp, edukazzjoni, ta[ri;, relazzjonijiet internazzjonali li konsegwentament i]idu valur kabbari lill-Ewropa.

G[oxrin sena wara l-kisba ta’ /ittadinanza tal-Unjoni Ewropea stabbilita fit-Trattat ta’ Maastricht, nistg[u nsostnu li dak li fil-bidu kien jitqies b[ala sempli/i xi [a;a ulterjuri g[a/-/ittadinanza nazzjonali, gradwalment akkwista sa[[a, tifsira u le;ittimità

G[andna d-dover li nkunu grati lejn i/-/ittadini Ewropej li komplew jemmnu li l-Ewropa hi parti missoluzzjoni i]da mhux ilproblema biex ting[eleb ilkri]i, sa[aq Sculz. Sej[iet mill-istati membri ghal tnaqqis fil-ba;it jistg[u jkunu popolari i]da mhux vijabbli ekonomikament. Wara kollox, jekk taqta’ l-ba;it tal-Unjoni Ewropea – aktar minn 90 fil-mija investit fl-istati membri – ifisser tne[[i l-iktar forma potenti ta’ ekonomija disponibbli fl-Unjoni Ewropea fejn l-istimolu jse[[ iktar fit-tkabbir u limpjiegi. Fl-Ewropa diversi fabbriki qed jag[lqu l-bibien tag[hom, filwaqt li s-settur finanzjarju kulma jag[mel qed jonqos. Schulz jg[id li rridu mmorru lejn prin/ipji fundamentali fejn jippermettu l-ekonomija tikber b’mod sigur u sostenibbli. Dawn jift[u fuq tliet punti ewlenin: Tliet punti L-ewwel, li

jag[mlu industriji finanzjarji mutur tal-vera tkabbir ekonomiku li tissarraf f’]ieda ta’ self lin-negozji, spe/jalment dawk ]g[ar u medji li huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea li l-g[an ewlieni li jistimula iktar milli jwaqqa’ l-konsum domestiku.

L-attitudni traskurata filka] tal-Irlanda u Spanja li kkaw]aw kri]ijiet kbar m’g[andhomx ise[[u iktar. It-tieni, je[tie; politika industrijali ;enwina g[allUnjoni Ewropea. Lura fl2010 l-Parlament Ewropew sejja[ revi]joni tal-politika industrijali Ewropea fis-setturi l-iktar milquta mill-kri]i i]da ukoll biex jisfruttaw zoni b’potenzjal ta’ tkabbir b[atteknolo;ija. Il-komunikat ma[ru; millKummissjoni jmur fid-direzzjoni t-tajba u l-Parlament Ewropew jiskrutinja dan kollu. Il-flessibbiltà hu kun/ett li je[tie; jidher b’mod prominenti mill-mod kif ta;ixxi lKummissjoni. Meta industrija ewlenija flEwropa, fosthom dik talazzar, tkun taffa//ja kri]i lUnjoni Ewropea g[andha minnufih twie;eb biex ti]gura li l-investimenti huma suffi/jenti u jsiru b’mod li jissalvagwardjaw l-impjiegi waqt li j[arsu l-ambjent u jikkonformu ma’ politika kompetittiva. It-tielet, hemm b]onn ta’ investiment sostanzjali fledukazzjoni, ir-ri/erka u li]vilupp u aktar importanti li ninvestu fil-bniedem. Fid-dinja globalizzata li kulma tag[mel dejjem tinbidel b’rata dejjem akbar, huwa fid-dmir tal-intrapri]i u l-istituzzjonijiet pubbli/i biex i]idu l-impjiegi tal-[addiema hekk li l-[iliet tag[hom huma rikjesti.

versi stati membri qed jixirfu forom ;odda ta’ popoli]mu u estremi]mu. L-Unjoni Ewropea g[andha dmir li tirrea;ixxi b’unità ikbar, solidarjetà u kura;;. Schulz jis[aq li l-Kummissjoni ti;i ggwidata mit-trattati u jmorru lil hinn mill-interessi nazzjonali meta xi waqtiet il-gravità tirrikjedi hekk. Is-Sena Ewropea ta/-?ittadini hi opportunità e//ellenti biex jitnaqqas dak l-imsejja[ distakk bejn l-Ewropej u listituzzjonijiet Ewropej. G[oxrin sena wara l-kisba ta’ /ittadinanza tal-Unjoni Ewropea stabbilita fit-Trattat ta’ Maastricht, nistg[u nsostnu li dak li fil-bidu kien jitqies b[ala sempli/i xi [a;a ulterjuri g[a/-/ittadinanza nazzjonali, gradwalment akkwista sa[[a, tifsira u le;ittimità. Is-sena 2013 se tkun lewwel sena ta’ inizjattiva ta//ittadini Ewropej. Però i//ittadinanza Ewropea qieg[da tavvanza permezz ta’ politika kompetittiva. Il-PE jikkontribwixxi g[all-[olqien ta’ unjoni pan-Ewropea permezz tal-konfrontazzjoni bejn ilpolitici. Dan hu dejjem skont affiljazzjoni politika aktar milli kwistjoni ta’ identità. Madanakollu, l-isfidi li niffa//jaw, bil-kri]i ekonomika u finanzjarja u l-qg[ad li g[andhom impatt qawwi fuq i/-/ittadini jheddu l-i]vilupp ta’ unjoni politika vera. Maria Portelli hi kunsillier f’isem il-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali Rabat G[awdex


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

12 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

Zona residenzjali f’Deggendorf, il-Bavarja fil-:ermanja, tidher ta[t l-ilmijiet tax-Xmara Danubju (Ritratt> Reuters)

L-UNGERIJA

Tlesti g[all-ilmijiet tal-g[arg[ar L-Ungeri]i kienu mwissija biex ilestu g[all-ag[ar g[arg[ar fl-istorja tal-pajji] hekk kif ix-Xmara Danubju mistennija, fi tmiem il;img[a, til[aq l-og[la livell qatt irre;istrat ta’ ilma. Il-Prim Ministru Viktor Orban qal li l-pajji] qed i[abbat wi//u mal-ag[ar sitwazzjoni simili sa fejn hu mag[ruf fl-istorja tal-pajji]. L-g[arg[ar di;à g[amel

[erba fil-:ermanja, l-Awstrja u r-Repubblika ?eka. Id-Danubju, it-tieni l-itwal xmara fl-Ewropa, bejn is-Sibt u l-{add mistennija til[aq livelli bla pre/denti filkapitali Ungeri]a, Budapest, u kien iddikjarat stat ta’ emer;enza. Tul ix-xmara, is-suldati u lvoluntiera qed isa[[u d-difi]i g[al kontra l-g[arg[ar, bittama li l-[sara tkun limitata.

Tama li l-ag[ar g[adda Li ;ara fl-Ewropa ?entrali hu li wara rebbieg[a b’[afna xita, lejn l-a[[ar ta’ Mejju wkoll ni]let [afna xita fl-art li kienet mifquha di;à bl-ilma, li ma kellu mkien fejn imur u fawwar ix-xmajjar. L-ilma tax-Xmara Danubju

f’Budapest mistenni jil[aq it8.85 metri – madwar 25 /entimetru aktar mir-rekord g[al-livell tal-ilma li kien intla[aq fl-2006. Orban qal li n-nuqqas ta’ xita fl-Awstrja u l-:ermanja, kif ukoll it-tbassir li ;ej temp s[un fuq l-Ungerija fil-;ranet li ;ejjin, kien lok ta’ tama li forsi l-ag[ar g[adda. Id-Danubju la[aq l-og[al livell fi Bratislava, il-kapitali

tas-Slovenja, nhar il-{amis, u ma tantx saret [sara peress li d-difi]i li tpo;;ew laqg[u tajjeb. Eluf kbar ta’ nies kellhom ikunu evakwati minn zoni ta’ riskju fil-:ermanja, fejn f’/erti zoni, l-g[arg[ar kien lag[ar g[al diversi sekli. Dan l-g[arg[ar ikkaw]a madwar 20 vittma fl-Awstrja, il-:ermanja u r-Repubblika ?eka.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

A[barijiet ta’ Barra 13 IR-RUSSJA

Il-President Putin iddivorzja Wara xhur ta’ spekulazzjoni dwar i]-]wie; tieg[u, ilPresident Russu, Valdimir Putin, ikkonferma li kien iddivorzja minn ma’ martu Lyudmila. Hu qal dan fuq ittelevi]joni nazzjonali Russa fil-pre]enza ta’ martu, li mag[ha kien ilu mi]]ewwe; g[al dawn l-a[[ar 30 sena. Lyudmila, eks stewardess mal-linja nazzjonali tal-ajru Russa, hi [ames snin i]g[ar minn Putin, li g[andu 60 sena. Il-koppja dehru flimkien ma’ ;urnalist fil-Kremlin f’intervista televi]iva. Ittnejn qalu li d-de/i]joni kienet wa[da li huma [adu flimkien. Hi qalet li ]-]wie; kien spi//a g[aliex huma ftit li xejn kienu g[adhom jaraw lil xulxin. Putin u martu ]]ew;u fl1983 u g[andhom ]ew;t itfal bniet, li g[andhom madwar

20 sena. L-a[bar ing[atat hekk kif Putin jinsab fit-13-il xahar tat-tielet mandat Presidenzjali tieg[u, u hu mhux qed jeskludi li jer;a’ jikkontesta fl-2018. Tul dawn l-a[[ar snin, ilkoppja rarament dehru flimkien, u dan qanqal [afna spekulazzjoni li ]-]wie; tag[hom kien spi//a. Fl-2008, Putin kien qal li ma kien hemm l-ebda verità f’rapport li hu kellu relazzjoni ma’ Alina Kabayeva, atleta tal;innastika u li twieldet flistess sena li hu ]]ewwe; lil Lyudmila. Dakinhar, Putin kien /anfar lill-;urnalisti talli qed jippruvaw jinda[lu fil-[ajja privata tieg[u. Tant martu ma kienet tidher imkien, li kien hemm spekulazzjoni li Lyudmila kienet da[let f’kunvent tassorijiet.

Putin ma’ martu Lyudmila, f’ritratt tal-2001 (Ritratt> Reuter)

IR-RENJU UNIT

Il-Prin/ep Philip g[andu ;imag[tejn l-isptar

Aktarx li l-Prin/ep Philip, ]ew; irRe;ina Eli]abetta, se jkollu jqatta’ l;imag[tejn li ;ejjin l-isptar. Dan, wara li hu dda[[al il-{amis g[al operazzjoni min[abba problemi fl-istonku. Is-sorsi qalu li hemm il-possibbiltà li l-Prin/ep Philip, li nhar it-Tnejn jag[laq 92 sena, se jkollu j[assar l-impenji pubbli/i g[at-tliet xhur li ;ejjin. Kelliem g[al Buckingham Palace qal li d-d[ul ta’ ]ew; ir-Re;ina fl-isptar

kien xi [a;a ppjanata u mhux emer;enza. Hu [e;;e; ukoll lill-media biex ma toqg[odx tispekula dwar x’g[andu u affarijiet o[rajn marbutin mal-kura tieg[u fl-isptar f’Londra. Il-Prin/ep Philip, mill-Milied tal2011, idda[[al l-isptar erba’ darbiet, inklu] sena ilu fl-eqqel ta//elebrazzjonijiet tal-:ublew tadDjamant tar-Re;ina. Ilbiera[, hekk kif ir-Re;ina marret

g[all-inawgurazzjoni tal-bini l-;did talBBC, meta mistoqsija kif kien ir-ra;el tag[ha, qalet li ma kellha assolutament l-ebda idea, imma qabel ma da[al lisptar hu kien f’burdata tajba. F’Marzu, kienet l-istess Re;ina li kellha tidda[[al l-isptar min[abba infezzjoni fl-istonku, u f’Mejju, Buckingham Palace [abbar li hi ma kinitx se tattendi s-summit talCommonwealth aktar tard din is-sena

fis-Sri Lanka – l-ewwel darba li rRe;ina ma attendietx summit simili f’dawn l-a[[ar 40 sena. Dan, peress li qed jitnaqqas l-ivvja;;ar tag[ha min[abba l-età. Iben il-Prin/ep Andrew tal-Gre/ja fle]ilju, Philip, i]]ewwe; lil Prin/iepssa Eli]abetta fl-1947. Huma kienu ltaqg[u meta hi kellha 13-il sena u fi tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija, il-koppja tg[arrset.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

14 A[barijiet ta’ barra

SPANJA

Mistennija bram akbar mis-soltu Ix-xjenzjati Spanjoli qed ibassru li tul il-kosta Spanjola, dan is-sajf mhux biss huma mistennija bram aktar missoltu, imma li dawn se jkunu akbar mill-passat. I]da fl-istess [in, huma insistew li mhemmx lok g[allallarm. Ix-xjentisti f’Valencia di;à lem[u numri kbar ta’ bram tattip Pelagia Noctiluca, tip ta’ brama li tixg[el fid-dlam – Pelagia bil-Latin tfisser ‘talba[ar’, nocti ‘tal-lejl’ u luca tfisser ‘dawl’. Din il-brama blIngli] hi mag[rufa b[ala ‘Mauve Stinger’ u n-nig]a tag[ha twe;;a’ u hi komuni fil-Mediterran. Tul l-ib[ra barra Spanja tul dawn l-a[[ar ;img[at kien hemm ukoll [afna rapporti ta’ irqajja kbar tal-bram tat-tip Velella Velella, li huma ]g[ar [afna u li n-nig]a tag[hom bilkemm tin[ass mill-bniedem. Veronica Fuentes, millInstituto de Ciencias del Mar f’Valencia, qalet li f’dawn la[[ar ;img[at intlem[u rqajja’ ta’ bram twal diversi kilometri,

b’densità ta’ 30 jew 40 brama g[al kull metru kubu. Hi ]iedet li l-bramiet li ntlem[u fir-rebbieg[a kienu akbar mis-soltu; u dan ifisser li issa fix-xhur tas-sajf, dawn se jkunu komplew jikbru. Ix-xjentisti jaqblu li ra;uni ewlenija hi g[aliex kwa]i g[eb g[al kollox il-[ut li jiekol ilbram, u allura dan jista’ jfaqqas u jikber ming[ajr xkiel. Ftit tal-;ranet ilu, lOrganizzazzjoni tal-Ikel u lAgrikoltura (FAO), ferg[a tan-Nazzjonijiet Uniti, [ar;et rapport fejn qalet li hemm ilperiklu li l-Mediterran jispi//a ba[ar mimli bram. Dan, g[aliex il-[ut u [lejjaq o[rajn b[all-fkieren, kwa]i g[ebu min[abba s-sajd ]ejjed tag[hom u g[alhekk ilbram jista’ jfaqqas u jikber ming[ajr problemi. Dan, i]da, qed jo[loq ukoll problema o[ra, dik li l-bram qed jieklu ]-]g[ar tal-[ut ukoll issa, u b’hekk il-popolazzjoni tal-[ut qed tonqos, filwaqt li dik tal-bram qed tkompli ti]died.

IL-PORTUGALL> Ra;el jg[addi ma;enb graffitti fuq [ajt fil-kapitali Portugi]a, Li]bona. (Ritratt> Reuters)

L-ISTATI UNITI

Mietet l-attri/i Esther Williams

Ester Williams, li kienet champion tal-g[awm u spi//at biex saret stilla ta’ Hollywood, mietet f’Beverly Hills, Kalifornja, fl-età ta’ 91 sena. Willams, li kienet wa[da mill-istilel ewlenin ta’ Hollywood fis-snin erbg[in u [amsin, mietet waqt li kienet rieqda u dan l-a[[ar sa[[itha kienet marret lura min[abba letà avvanzata tag[ha. Williams kienet mag[rufa b[ala “Hollywood’s Mermaid” u “The Queen of Surf”. Fl-eqqel tal-karriera

tag[ha b[ala attri/i, hi kienet it-tieni attri/i li l-aktar kienet taqla’ flus wara Betty Grable, u l-films tag[ha spiss kienu jkunu fost l-aqwa g[axra flIstati Uniti. Williams kienet ta[dem laktar dawk li kienu jissej[u “aqua musicals”, fejn kien jispikka l-g[awm tag[ha m[allat ma’ ]fin elaborat u kant. Il-films tag[ha tant kienu popolari li [afna jg[idu li kien bis-sa[[a tag[ha li fitTieni Gwerra Dinjija l-g[awm sar popolari. Williams twieldet f’Los

Angeles fit-8 ta’ Awwissu tal1921. B[ala g[awwiem ]ag[]ug[a hi kienet kisret irrekord dinji tal-100 metru freestyle u l-880 yard relay. Hi kienet ta[dem ukoll b[ala mudella. Qabel ma bdiet il-karriera ta’ attri/i, hi kienet tie[u sehem f’show akwatiku flimkien ma’ Johnny Weissmuller, li aktar tard kiseb popolarità dinjija g[allfilms tieg[u ta’ Tarzan. Kien hawn li hi attirat l-attenzjoni tad-direttur tal-istudio talfilms tal-MGM. I]da hi kienet

g[adha kemm i]]ew;et u g[al sena warrbet kull offerta ta’ films. L-ewwel film tag[ha kien Andy Hardy’s Double Life, fl1942, flimkien mal-le;;enda tal-films Van Johnson. Fost laktar mag[rufa kien hemm Ziegfeld Follies. Imma hekk kif Williams bdiet twarrab il-films talg[awm bil-mu]ika u ]-]fin, ilpopolarità tag[ha battiet. Il-[ajja mi]]ew;a tag[ha kienet wa[da mqanqla u ]]ew;et erba’ darbiet u kellha tlett itfal.

Esther Williams


IN-NAZZJON Is-Sibt 8 ta’ :unju, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15 IS-SIRJA

Putin lest jibg[at truppi Russi Ir Russja lesta tibg[at it -

-

truppi tag[ha biex jie[du post it-truppi g[a]-]amma tal-pa/i Awstrja/i li qed iservu flG[oljiet tal-Golan. Dan, wara li l-Gvern Awstrjak [abbar li kien se jsejja[ lura t-truppi mill-forza tan-Nazzjonijiet Uniti min[abba s-sitwazzjoni li kull ma tmur qed taqleb g[allag[ar fis-Sirja. L-Awstrja, li t-truppi tag[ha jammontaw g[al 380 mill1,000 suldat tan-NU li qed jg[assu l-waqfien mill-;lied ta’ 40 sena bejn is-Sirja u lI]rael, [abbret li kienet se tirtira l-kontin;ent militari wara ;lied qalil bejn ir-ribelli u t-truppi Sirjan qrib fejn huma stazzjonati t-truppi Awstrja/i. Putin, waqt laqg[a lbiera[ ma’ uffi/jali g[olja militari, qal li truppi Russi huma lesti jie[du post dawk Awstrja/i. Hu ]ied li dan i]da seta’ jse[[ biss bil-barka tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-potenzi re;jonali. Ir-Russja hi alleat ewlieni tas-Sirja u qed tistinka biex ikun hemm soluzzjoni g[allkunflitt Sirjan li ilu jkaxkar g[al dawn l-a[[ar sentejn. Sadattant, in-Nazzjonijiet Uniti g[amlet appell g[al 3.7 biljun ewro g[all-b]onnijiet umanitarji fis-Sirja. In-NU qed tikkalkula li sala[[ar tas-sena, aktar minn g[axar miljun Sirjan – nofs ilpopolazzjoni – se jkollhom b]onn l-g[ajnuna. Barra minn hekk, l-UNICEF – il-ferg[a tan-NU li tg[in it-tfal – qalet li sa erba’ miljun tifel u tifla Sirjani huma fi b]onn ur;enti ta’ g[ajnuna umanitarja.

:ellied mar-ribelli Sirjani jitkellem mat-tfal fiz-zona ta’ Marm al-Jabal, f’Aleppo, it-tieni l-akbar belt Sirjana. (Ritratt> Reuters)

Il-VATIKAN

Il-Papa jg[id li qatt ma ried jie[u din il-kariga Il-Papa Fran;isku //ajta dwar id-diffikultà li wie[ed ikun il-kap tal-Knisja Kattolika billi qal li hu qatt ma xtaq ikun Papa. Hu qal ukoll li kien warrab il-lussu ta’ appartament fil-Vatikan g[aliex dan kien ikun tedjanti. Hu qal dan fi twe;iba g[all-mistoqsijiet tat-tfal waqt laqg[a mag[hom filVatikan. Hu qal li dawk li jixtiequ jkunu Papa ma tantx ikunu j[obbu lilhom infushom, u ]ied li hu ma riedx ikun Papa.

Il-prede/essur tieg[u, Benedittu XVI, darba kien qal li kien jitlob lil Alla biex ma jkunx elett Papa. Il-Papa mill-Ar;entina qal ukoll lill-udjenza ]ag[]ug[a tieg[u li dde/i]joni li ma jmurx ig[ix fl-appartament tal-Papa filVatikan kienet g[aliex ried ig[ix man-nies. Hu qal li kieku mar fl-appartament kien i[ossu wa[du u i]olat xi ftit, u dan ma kienx ikun tajjeb g[alih. Il-Papa Fran;isku, li g[andu 76 sena, imbag[ad kompla li professur kien staqsieh dwar dan u bi

tbissima qal lill-udjenza tieg[u li kien wie;eb li g[amel hekk ‘g[al ra;unijiet psikjatri/i’.

Mhux se jmur Castel Gandolfo g[as-sajf Hu wkoll ikkundanna lfaqar fid-dinja, li qal kien skandlu kbir, u [e;;e; littfal biex jirre]istu g[allistrutturi ekonomi/i u so/jali li jxekklu lill-bniedem – xi [a;a li dwarha hu tkellem ukoll din il-;img[a.

Hu qal ukoll li l-Insara g[andhom ikunu involuti filpolitika b[ala ‘dover’ g[all;id komuni tal-bnedmin. Hu ]ied li l-politika kienet ma[mu;a, imma ]ied li forsi kienet ma[mu;a g[aliex lInsara ma kinux involuti. It-tmexxija ta’ dan il-Papa qed tkun ikkaratterizzata minn stil totalment differenti u umli. Infatti, il-{amis, ilPapa [abbar li g[addifferenza tat-tradizzjoni, g[as-sajf ma kienx se jmur joqg[od f’Castel Gandolfo, fejn dejjem imorru l-Papiet g[as-sajf, imma kien se jibqa’ fil-Vatikan.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

Maratona 17

16 Maratona

G[ada Maratona :bir ta’ Fondi Partit Nazzjonalista biex flimkien inkomplu neg[lbu l-isfidi Il-[idma perparatorja ta’ diversi individwi fosthom [addiema u volontiera tal-Partit Nazzjonalista waslet fil-qofol tag[ha, permezz tal-Maratona :bir ta’ Fondi Partit Nazzjonalista. Din il-[idma ilha g[addejja jiem s[a[ u ming[ajr waqfien, [idma preparatorja u li ;ejja mill-qalb ta’ kull individwu. Ilmaratona ;bir ta’ fondi hi wa[da minn dawk l-attivitajiet annwali li jorganizza l-Partit Nazzjonalista u li g[aliha mijiet ta’ nies jag[]lu li jsegwu jew sa[ansitra jattendu b’mod personali. Il-maratona ta’ din is-sena se tibda minn nofsinhar u tibqa’ sejra sal-11 p.m. u hu garantit spettaklu mill-isba[ li jolqot ilfamilja kollha, spettaklu varjat minn diversi artisti popolari Maltin u fl-istess [in se jkun hemm numru ta’ intervisti ma’ persuni li kienu jew g[adhom pre]entaturi flistazzjonijiet televi]ivi jew tar-radju talPartit Nazzjonalista. Barra li wie[ed se jie[u gost jara t-talent Malti fl-aqwa tieg[u, tul il-maratona kollha

se jkollu l-opportunità li jitg[allem dwar lavvenimenti li ;raw fi [dan il-Partit Nazzjonalista permezz tad-diversi intervisti li se jsiru. Kul[add hu mistieden jattendi fid-Dar ?entrali u filwaqt li jiltaqa’ malamministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u deputati tieg[u, ikun jista jsegwi l-ispettaklu televi]iv b’mod live mill-istudios. G[al dawk li jixtiequ jie[du l-opportunità u jitkellmu ma’ xi persuni li forsi ilhom ma jaraw l-organizzaturi tal-maratona [asbu fihom tant li l-foyer tad-Dar ?entrali tul ilmaratona kollha se jkun konvertit f’kafetterija mill-isba[ filwaqt li wie[ed jista’ jsegwi l-ispettaklu televi]iv permezz tad-diversi televixins li se jkunu armati filfoyer. G[al dawk li ma jistg[ux jattendu d-Dar ?entrali, il-maratona kollha se tkun trasmessa live fuq Net Television filwaqt li se jkun hemm in-numri tat-telefown li permezz tag[hom wie[ed jista jag[ti ddonazzjoni tieg[u.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

18 Madwarna

Kun/ert bil-pjanu ta’ mu]ika moderna u kontemporanja Nhar is-Sibt, 22 ta’ :unju fit-8pm ;ewwa l-Kavallier ta’ San :akbu, il-Belt, il-pjanista Tricia Dawn Williams se tippre]enta kun/ert bi programm ta’ mu]ika moderna u kontemporanja minn kompo]ituri millUngerija, Franza, Malta u lAmerika. Il-programm jifta[ b’xog[ol tal-kompo]itur Malti Pawlu Grech, Ideograms Book 1. F’dan ix-xog[ol il-kompo]itur ju]a r-ri/erka fil-[oss b[ala lba]i tal-kompo]izzjoni. Four Dirges ta’ Béla Bartók jinkludi erba’ siltiet qosra li nkitbu meta dan il-kompo]itur Ungeri] skopra l-kant tal-

bikkejja Rumeni fl-1909. Mill-Ungerija ng[addu g[allmu]ika Amerikana fejn ilpjanista ser issemmag[lna xog[ol li nkiteb g[aliha minn Scott McAllister. F’dan ix-xog[ol, Salt of the Earth, the Sea and of Me lkompo]itur ;ie ispirat minn poe]ija li kienet kitbet nanntu. Il-poe]ija tittratta dwar ilmewt tal-iben fl-età ta’ 44 sena, g[alhekk il-mu]ika tirrifletti d-diqa, ir-rabja u ssens ta’ vojt li t-telfa ta’ xi [add g[a]i] i;;ib mag[ha. Xog[ol ie[or li se jindaqq f’dan il-kun/ert huwa Fantasy II minn Four Piano Pieces ta’ Bartók. Dan huwa wie[ed

mill-ewwel xog[lijiet ta’ Bartók fejn fih tinstema’ linfluwenza ta’ kompo]itur ie[or li hu tant kien jammira, Franz Lizst. Il-kun/ert jag[laq bis-Suite Caféinée tal-Fran/i] PierreAdrien Charpy. Bi//a bi [dax-il moviment qasir, kull wie[ed differenti mill-ie[or li mag[qudin flimkien i;ieg[lu lil min idoqqha j[ossu qisu xorob xarba kafè. Dan il-kun/ert qed ji;i mtella’ bil-g[ajnuna tal-Malta Arts Fund. D[ul huwa b’xejn. G[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.facebook.com/TriciaDa wnWilliamsPianist.

Il-pjanista Tricia Dawn Williams

Illum [allini ng[idlek storja jien… Tnedija ta’ ktieb ta’ stejjer u mu]aj/i ma[luq mit-tfal g[at-tfal fl-iskema Kreattiv

Paolo Tagliamento – Vjolinist prodi;ju] g[all-a[[ar kun/ert tal- Bir Miftu[ Festival

Kun/ert bil-vjolin g[all-Festival ta’ Bir Miftu[ L-a[[ar Kun/ert tal- Bir Miftu[ International Music Festival, ta’ dan l-ista;un ser jindaqq fil-Kappella ta’ Bir Miftuh, Gudja, nhar is-Sibt 15 ta’ :unju fit-8 ta’ filg[axija. Din-l-Art [elwa g[andhom pja/ir jippre]entaw li]]ag[]ugh Paolo Tagliamento li hu meqjus b[ala vjolinist prodi;ju]. Tagliamento, li n;ab Malta bl-assistenza tal-Ambaxxata Taljana u l-Istituto Italiano di Cultura ser je]egwixxi siltiet min Johan Sebastian Bach, Ysaye u Paganini. Biljetti € 20 jinkludu xorb u finger food minn Infinitely Xara u huma b’risq il-fondi g[ar-restawr ta’ Din l-Art {elwa. ?emplu 21225952 jew email: info@dinlarthelwa.org

Nhar it-Tlieta 11 ta’ :unju, fid-9.30am, fl-Anfiteatru tal;nien Villa Rundle, il-Belt Victoria, G[awdex, se ji;i inawgurat ktieb mit-tfal g[attfal bl-isem Illum [allini ng[idlek storja jien. Din il-pubblikazzjoni ta’ 28 pa;na kollha bil-kulur ti;bor fiha stejjer u ritratti ta’ kwadri tal-mu]ajk ma[luqa mit-tfal talKinder 2 minn sitt skejjel talPrimarja fil-Kulle;; ta’ G[awdex: il-Belt Victoria, lG[arb, in-Nadur, ix-Xag[ra, ixXewkija u ]-}ebbu;. Il-pro;ett li j;ib l-istess isem twettaq b’fondi ta’ Kreattiv, skema tasSegretarjat Parlamentari g[allKultura u l-Kunsilli Lokali. Fix-xhur li g[addew, l-awtur ]ag[]ug[ Francesco Pio Attard u l-artista tal-mu]ajk Mary Portelli, it-tnejn G[awdxin, iltaqg[u mat-tfal fl-iskejjel fi pro;ett innovattiv li l-g[an

warajh kien li jistimula lkreattività ta’ dawn it-tfal /kejknin f’]ew; forom ta’ arti: in-narrattiva letterarja bil-Malti u l-[olqien ta’ disinni bl-u]u talmu]ajk. It-tfal infushom [ar;u bl-ideat g[al sitt stejjer differenti, li mbag[ad ;ew imla[[ma u m[ejjija g[allistampa minn Attard. Min-na[a l-o[ra, huma ]aru wkoll il-workshop ta’ Portelli fin-Nadur, fejn flimkien mag[ha komplew ix-xog[ol li kienu bdew fil-klassi tal-iskola: kwadru tal-mu]ajk li wkoll jirrakkonta l-istess storja ma[luqa minnhom. Matul din l-esperjenza .kreattiva, it-tfal kellhom ukoll l-opportunità li g[all-ewwel darba f’[ajjithom i]uru stamperija – l-A&M Printing Press fil-Qala – biex jaraw x’jinvolvi l-pro/ess ta’ stampar ta’ ktieb. Issa l-ktieb bl-istejjer u l-

mu]aj/i tat-tfal jinsab lest biex jitqassam! Fit-tnedija tieg[u nhar it-Tlieta, i]-]ew; artisti li [admu mat-tfal fuq dan ilpro;ett sa jaqsmu malpubbliku l-esperjenza sabi[a li kellhom huma u ja[dmu fuq dan il-pro;ett fejn, fi kliemhom stess, tg[allmu [afna huma mill-imma;inazzjoni u lkreattività tat-tfal. Is-sitt kwadri tal-mu]ajk sa jkunu g[all-wiri fil-Librerija Pubblika ?entrali ta’ G[awdex fi Pjazza San Fran;isk, il-Belt Victoria, bejn l-Erbg[a 12 u lErbg[a 19 ta’ :unju, fil[inijiet tal-ftu[. Wie[ed jista’ jakkwista wkoll kopja tal-ktieb, li g[andu disinn ori;inali [afna ta’ Mario Abela, g[all-prezz ta’ €1: dan jista’ jsir mill-istess Librerija jew mill-Iskola Primarja talBelt Victoria (Kulle;; ta’ G[awdex) fi Triq Vajrin;a.

Emirates ittir lejn Haneda Emirates i//elebrat il-bidu tas-servizz dirett tag[ha minn Dubaj lejn l-Ajruport Internazzjonali ta’ Tokyo (Haneda) bit-tnedija tat-titjira inawgurali tag[ha. Bit-titjiriet ;odda ta’ kuljum lejn Haneda, Emirates SkyCargo se tkun kapa/i ]]id 23 tunnellata ma’ kull titjira. Dan ifisser 160 tunnellata i]jed ta’ merkanzija fil-;img[a, bl-

g[an li jkun esportat iktar merkanzija mill:appun. Fost l-affarijiet esportati mill-:appun hemm komponimenti mekkani/i, prodotti elettroni/i u partijiet tal-karozzi filwaqt li lpajji] jimporta prodotti tal-gass u ]ejt. Dubaj hi /entru importanti g[all-esportazzjoni mill-;did tal-prodotti manifatturati fil-:appun lejn il-Lvant Nofsani, l-Afrika u l-Asja /entrali.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

Sbu[ija 19

Mument meta l-kontestanti jo[or;u fuq il-palk u jag[mlu l-isfilata liebsa l-aqwa lbies

L-eleganza fl-aqwa tag[ha Il-qofol ta’ kull serata tas-sbu[ija jintla[aq lejn it-tmiem meta l-kontestanti kollha jippre]entaw lilhom infushom fuq il-palk liebsa l-aqwa libsa possibbli Il-qofol tas-serata hu x-xelta ta’ [wejjeg eleganti li jispi//aw fuq ilkontestanti kollha. Kuluri u disinji millisba[ fuq palk im]ejjen u addattat g[allfinal tal-Miss World. E]att kif tit[abbar ir-rebbie[a ta’ kull pajji] jibdew il-preparamenti fuq ittfajla li tkun se tirrappre]enta lill-pajji], u wie[ed mill-preparamenti hu dak tallibsa li tkun ser tidher fil-finali. Din is-sena kif qed naraw filprogramm ;ew appuntati seba’ disinjaturi biex i[ejju l-libsa li donnha se tilbes dakinhar tal-finali fil-Miss World. Dawn id-disinjaturi qed jag[mlu libsa kull wie[ed u b’hekk donnha se

jkollha g[a]la biex tag[]el dik il-libsa li tkun komda fiha. Id-disinjatur li jkun intg[a]el bl-istess libsa jkun ukoll b’/ans li jikkompeti ma’ disinjaturi o[ra ta’ madwar id-dinja biex jing[ata World Fashion Desinger Award u jkun ppre]etant lill-pajji] li jkun reba[ dakinhar tal-finali. Fil-fatt mal-wasla tag[hom ilkontestanti kollha jkunu jridu jippre]entaw il-libsa u tittie[ed biex b’hekk tkun evalwata u ;;udikata minn esperti f’dan il-qasam. Dan it-tip ta’ ;udizzju ma jkollu x’jaqsam xejn mat-tfajla rebbie[a u lebda punti g[al dan it-titlu ma jkunu

Ta[t il-lenti ta’ [afna kameras u ta’ miljuni ta’ g[ajnejn il-parte/ipanti ja//ertaw li jidhru bl-a[jar mod possibbli

mog[tija mill-;urija waqt is-serata. G[al dan it-titlu dan l-a[[ar rajna pajji]i differenti b[at-Turkija li [aduha aktar minn erba’ darbiet, il-Kroazja, fejn ukoll spikkat g[al bosta drabi, Franza, l-Istati Uniti, l-Indja, ilBel;jum, il-Finlandja u [afna pajji]i o[ra. Kull kontestanta tkun trid tidher tajba u tippre]enta l-isba[ libsa, fil-fatt [afna mill- kontestanti j[allu l-libsa li jkunu u]aw biex tinbieg[ b[ala rkant, u l-flus imorru g[as- slogan Beauty with a purpose, biex b’hekk ikun hemm aktar mezzi biex jin;abru aktar flus g[allkarità.

minn Sue Rossi modelle@spikenet.net.mt

Tajjeb li wie[ed japprezza li l-ilbies li jkunu liebsa l-kontestanti waqt is-serata finali jkun ilu jsir xog[ol fuqu g[al diversi ;img[at, jekk mhux xhur. {afna [sieb u impenn minn kull pajji] biex l-ambaxxatri/i li jkun qieg[ed jibg[at biex tirrappre]entah f’din is-serata tkun tidher bl-a[jar mod possibbli u bl-aktar mod eleganti... fuq kollox impenn biex il-;urija tin;ibdilhom l-attenzjoni


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

20 Festi minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

Il-festa ta’ San Filep t’Agira f’{a]-}ebbu; Din is-sena qed jitfakkar il-150 Sena tal-istatwa titulari ta’ San Filep fost i]-}ebbu;in F’{a]-}ebbu; qed tkun /elebrata l-festa ta’ San Filep t’A;ira. G[ada jum il-festa fit-8 a.m. tibda l-quddiesa Kantata Solenni tal-festa u se titmexxa mill-Ar/isqof Emeritus Monsinjur :u]eppi Mercieca. Il-Pane;ierku se jsir minn Fr Philip Cutajar Kapu//in. Fil-5 p.m. jibda l-G[asar Solenni u se jmexxi Dun Louis Farru;ia. Fis-6 p.m. tibda quddiesa letta u fis-7 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ San Filep u se jmexxi Patri Karm Dimech OFM Cap. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-Antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Il-mu]ika se tkun ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Monsinjur Dun :wann Galea. Festi ta’ barra> G[ada jum il-festa fl-10 a.m. jibda mar/ briju] millBanda 12th May ta’ {a]-}ebbu; ta[t id-direzzjoni ta’ Mro Hermann Farrugia Frantz. Fis-6.30 p.m. jibda mar/ mill-Banda tas-So/jetà Filarmonika l-Unjoni ta’ {al Luqa u l-istess banda se doqq programm mu]ikali fuq il-plan/ier. Il-Banda lUnjoni hi l banda mistiedna tal-Ka]in tas-So/jetà Mu]ikali 12th May. G[ada fid-9.30 a.m. jibda mar/ briju] mill-Banda San Filep liema mar/ li se jibda minn fuq iz-zuntier tal-Knisja Ar/ipretali ta[t id-direzzjoni tas-surmast Richard Bugeja. Filg[axija l-Ka]in tal-Banda San Filep se jkollu tlett baned mistiedna li huma l-Banda tas-So/jetà Filarmonika Pinto San Sebastjan ta’ {al Qormi, l-Banda tal-G[aqda Karmelitana Queen Victoria ta]-}urrieq u il-Banda tasSo/jetà Filarmonika San Bartilmew tal-G[arg[ur. Fil-[ru; u d-d[ul tal-pur/issjoni se jin[araq [ruq tanNar tal-Ajru mid-dilettanti tan-Nar San Filep u 12 th May.

B’Kara

Il-festa tal-Madonna G[ajnuna tal-Insara Fl-Oratorju San Domenico Savio f’Birkirkara qed tkun /elebrata l-festa tal-Madonan G[ajnuna tal-Insara. Il-lejla fis-6.30 p.m. tibda quddiesa. G[ada jum il-festa fis-7.30 a.m. tibda quddiesa. Fis-7 p.m. isir il-[ru; tal-pur/issjoni bl-istatwa Madonna G[ajnuna talInsara u wara tibda quddiesa Solenni li se ssir fil-bit[a talOratorju.

San Filep

Il-Mosta

Il-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ :esù G[ada l-{add fil-Mosta se tkun /elebrata l-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ :esù fil-Parro//a Ar/ipretali u Santwarju talMosta. G[ada jum il-festa fil5.30 p.m. tibda quddiesa li tkun bil-kant u bl-Omelija u fis-6.30 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bis-Santissimu Sagrament bis-sehem tat-tfal tal-Pre/ett, Fratelli l-G[aqdiet, Kleru kif ukoll bis-sehem talBaned Nicolò Isouard u Santa Marija. Wara ssir l-Konsagrazzjoni tal-Parro//a lil Qalb ta’ :esù u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Permezz ta’ din il-festa se ji;u fi tmiem tag[hom g[eluq ilMitt Sena mill-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali. Fin-Nadur G[awdex Fin-Nadur G[awdex qed tkun /elebrata l-festa wkoll tal-Qalb Imqaddsa ta’ :esù

fil-Kappella tieg[u f’Ta’ Karkanja fin-Nadur G[awdex. Il-programm ta’ din il-festa se jissokta llum u dalg[odu fis-6 a.m. tibda quddiesa u wara ssir Adorazzjoni fil-privat g[al kul[add. Fil-11.30 a.m. tibda quddiesa. Fil-5.30 p.m. jibda irRu]arju u fis-6 p.m. tibda quddiesa bl-omelija u /elebrazzjoni Ewkaristika. Fit8.30 p.m. jibda Lejl ta’ Adorazzjoni u din tag[laq b’quddiesa u se titmexxa mill-Moviment Ewkaristiku. G[ada jum il-festa fis-6.30 a.m. tibda quddiesa u wara tibda Adorazzjoni fil-privat g[al kul[add. Fil-5.30 p.m. jibda r-Ru]arju u fis-6 p.m. tibda Kon/elebrazzjoni Solenni li se titmexxa minn Monsinjur Isqof Mario Grech u wara tibda [ier;a pur/issjoni bis-Santissimu

Sagramentat. Wara ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. U f’Tal-{awli F’Tal-{awli qed tkun /elebrata l-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesù. Din ilfesta se tkun /elebrata nhar il:img[a li ;ejjin 14 ta’ :unju. Dakinhar hu jum il-festa. Fit8 a.m. tibda Espo]izzjoni li tibqa’ sejra sal-10 a.m. Fil-5 p.m. tibda Sieg[a ta’ Adorazzjoni. Fis-6.30 p.m.

tibda quddiesa Kon/elebrata bl-Omelija u se jmexxi lAr/ipriet il-Kanonku Dun Joe Cilia. Fis-7 p.m. jibda mar/ mill Banda Vittoriosana San Lawrenz li se jibda minn Triq il-Kottonera. Fis-7.30 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bisSantissimu Sagrament u wara ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

Festa 21

Il-festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova F’G[ajnsielem G[awdex Fil-Knisja tal-Patrijiet Fran;iskani f’G[anjnsielem

G[awdex qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. G[ada jum il-festa fit-8.30 a.m. tibda il-Quddiesa Pontifkali tal-festa li se titmexxa minn Monsinjur Isoqf Mario Grech u fiha se jitbierek il-[ob] ta’ Sant’Antnin. Fis-5.45 p.m. jibda il-kant tat t-tieni G[asar Solenni u se jmexxi l-Provin/jal Patri Sandro Overend OFM. Fis6.15 p.m. tibda quddiesa u se titmexxa mill-Kanonku Dun Joe Cardona. Fis-7.30 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova u se jmexxi l-Provin/jal Patri Sandro Overend OFM. Fidd[ul lura fil-Knisja ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Matul il-jiem tal-festa se jie[u sehem il-Kor Sant’ Antnin immexxi minn Tony Galea bis-sehem tal-Orkestra ‘G[ajnsielem Ensemble’ ta[t

id-direzzjoni ta’ Mro Frankie Debono.

Dillion Bugeja. Wara ssir /elebrazzzjoni Ewkaristika.

Festi ta’ barra G[ada jum il-festa se jkun hemm il-parte/ipazzjoni ta’

F’G[ajn Dwieli F’G[ajn Dwieli qed tkun /elebrata l-festa ta’ Sant’ Antnin. Nhar il-{amis li ;ej jum il-festa fis-6.30 p.m. tibda Quddiesa Solenni bl-

tliet baned mistiedna G[awdxin li huma l-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala, ilBanda Mnarja tan-Nadur u lBanda San :u]epp ta’ G[ajnsielem. Il-funzjonijiet kollha marbuta ma’ din il-festa se jixxandru fuq Radju Lauretana fuq il-Frekwenza ta’ 89.3 FM. Fl-Isla Fil-Knisja ta’ San Giljan flIsla qed tkun /elebrata l-festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Nhar il-{amis li ;ej 13 ta’ :unju jum il-festa mit-8 a.m. sa 12 p.m. se jkun hemm Espo]izzjoni ta’ :esù Sagramentat. Fis-6 p.m. jibda ir-Ru]arju u Kurunella lil Sant’ Antnin u wara tibda Quddiesa Kon/ele-

brata li se titmexxa minn Dun

Omelija u din se titmexxa mill-Kappillan Dun Vin/enz Cachia. Se jie[u sehem il-Kor tal-Knisja mmexxi minn Mro Carmelo Vassallo.

U f’G[ajnsielem G[awdex F’G[ajnsielem G[awdex qed tkun /elebrata wkoll il-festa litur;ika ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Nhar il-{amis li ;ej 13 ta’ Gunju hu jum il-festa litur;ika. Fis-6.30 p.m. jibda l-

G[asar u Kurunella filwaqt li fis-7 p.m. tibda Quddiesa Kon/elebrata li se titmexxa mill-Ar/ipriet tal-Parro//a G[ajnselmi]a Dun Frankie Bajada. Wara jitkanta t-Te Deum f’g[eluq tal-festi, innu u ssir ?elebrazzjoni Ewkaristika.

L-Isla

Ta’ Ker/em – G[awdex

Il-festa tal-Madonna tal-Karmnu Fil-Kappella tas Sorijiet Karmelitani f’Ta’ Ker/em Ghawdex illum qed issir il-festa talMadonna tal-Karmnu. Fis-5.45 p.m. jibda lKant tat Tieni Ghasar u se jmexxi Monsinjur Carmelo Borg. Fis-6.10 p.m. Patri Alexander Scerri O.Carm Rettur tas Santwarju talMadonna tal-Karmnu fil-Belt Valeltta u Direttur tat-Terzjarji Karmelitani se jmexxi Talb tat-Terzjarji u jippresiedi i/-/erimonja talprofessjoni ta’ tliet Terzjarji ;odda.

San Antnin ta’ Padova

Fis-6.30 p.m. tibda Kon/elebrazzjoni Solenni illi se titmexxa minn Monsinjur Isqof Mario Grech fejn ukoll se jwassal il-messa;; tieghu g[all-okka]joni tal-festa tal-Madonna talKarmnu. Wara jitkanta l-Innu, Antifona ‘Flos Carmeli’ u ssir ?elebrazzjoni Ewkaristika misSa/erdot Novell Dun Gabriel Gauci. L-orkestra flimkien mal-Kor ‘Stella Maris’ se jkunu ta[t id Direzzjoni tas Surmast Carmel Peter Grech.

Il-festa ta’ :esù Redentur Fil-Knisja Ba]ilika ta’ Marija Bambina fl-Isla qed tkun /elebrata l-festa ta’ :esù Redentur. Illum il-[in tal-quddies ikun fis-6.30 a.m. u fit-7.45 a.m. Fis-6 p.m. tibda Quddiesa g[all-morda u l-Anzjani fil-Ba]ilika. Wara ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. G[ada jum il-festa l-[in tal-quddiesa se jkun fis-7 a.m. fit-8 a.m. fid-9.15 a.m. u fil-11 a.m. Fis-6 p.m. tibda quddiesa Kantata fil-Ba]ilika u se jmexxi Fr Robert Grech. Wara tibda [ier;a l-pur/issjoni bix-xbieha mirakolu]a ta’ :esù Redentur.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

22 Tisliba Mimdudin> 1. Mankament (6) 4. G[alkemm baxxa mal-art, xorta tpo;;i fuqha (8) 9. Folja tal-metall mhix [oxna, watja u /atta (6) 10. Il-pastur jinbidel f’kolonna jew arblu (8) 12. L-isem tal-pjazza prin/ipali fir-Rabat, G[awdex (4) 13. Ferita fonda (5) 14. L-a[[ar ikla tal-jum, dik ta’ qabel l-irqad (4) 17. Kantanti r;iel li nisimg[u le[inhom fl-opri (6) 18. u 20. Ma jaqbilx mannatural tag[na, b’gosti g[alih wa[du (6) 20. Ara 18. 21. ?ajpar, ma [alliex /ar (6) 27. Imprudenti li ma jist[i minn [add (4) 28. {dim bil-labra u bil-[ajt (5) 29. Jing[ata lit-tarbija waqt ilmag[mudija tag[ha (4) 32. Saru illegali dawn in- nases g[al xi qbid ta’ g[asafar (8) 33. Dg[ajsa Venezjana (6) 34. TANT RIGI (Anagramma) — ;ie mqabbad b’bi//a xog[ol ta’ ta[bit u ta’ responsabbiltà (8) 35. Xilja kontra xi [add dwar in-nuqqasijiet tieg[u (6) Weqfin> 1. Membru tal-parlament (7) 2. Sptar ta’ mard il-mo[[ (8) 3. Musmar ]g[ir [afna (4) 5. {uta pprofumata (6) 6. Mhumiex ]g[ar (4) 7. Ma tirba[x (6) 8. Ivveneraw bl-aqwa m[abba (6) 11. u 26. Xitla f’idejn il-perit? (6) 15. Grass tal-[alib li jitla’ filwi// (5) 16. Nefqet il-flus f’[anut (5) 19. Rakkont qasir, separat, imda[[al f’rumanz (8) 22. }ag[]ug[a li t[obb tfajjel u to[ro; mieg[u spiss (7) 23. Vari, monumenti (6) 24. {abta g[al xi [add g[al g[arrieda (6) 25. G[andha nuqqas ta’ sa[[a, forsi [tija ta’ debbulizza (6) 26. Ara 11. 30. Dawk mu]ikali huma sebg[a (4) 31. Foresta (4) Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin> 1. :urati; 4. Sfrattat; 9. Ritorn; 10. Kampnari; 12. Frar; 13. Silla; 14. Blat; 17. Attent; 18. u 20. Destin; 21. Debutt; 27. Kont; 28. Album; 29. Iksi; 32. Presepju; 33. Martek; 34. Attentat; 35. Allarm. Weqfin> 1. :iraffa; 2. Ritratti; 3. Tork; 5. Frawli; 6. Arpa; 7. Tfajla; 8. Twitti; 11. u 26. Sinjur; 15. Invit; 16. Seqer; 19. Furketta; 22. Tbikkem; 23. Skopra; 24. Insett; 25. Qlajja; 30. :enn; 31. Mall.

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Irba[ sett tal-platti m’g[and JB Stores

Tisliba bin-Numri

In-numru 4296, li mhux inklu] fil-lista tan-numri b’erba’ figuri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn il-[ames listi. G[alikom.

Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, ‘In-Nazzjon’, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, TalPietà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. L-a[[ar premju ntreba[ minn Neville Mallia, 2 – The Cobbles, Triq :u]è Azzopardi, San :wann SGN 3120. SOLUZZJONI TA’ TISLIBA BIN-NUMRI


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Un mondo perfetto Rete 4, 23>25

Kevin Costner jispikka sew f’dan il-film drammatiku Amerikan li n[adem fl-1993 b’re;ija ta’ Clint Eastwood, li jidher ukoll b[ala attur. Ra;el ja[rab mill-[abs, jaqbad tifel b[ala osta;;, u ja[rab bih lejn l-Alaska. I]da jkun hemm min qed isegwihom, determinat li lit-tifel jie[du mill-;did mal-familja tieg[u qawwi u s[i[. Beautiful Dreamer Canale 5, 15>10

Brooke Langton u Colin Egglesfield (it-tnejn fir-ritratt) huma l-protagonisti f’dan ilfilm drammatiku Amerikan li n[adem fl-2006. L-istorja hi ambjentata fi ]mien it-Tieni Gwerra Dinjija. Pilota jisfa ferut u jitlef il-memorja. {ames snin wara, martu ssibu, i]da hu ma jag[rafhiex.

Jibda Sas-Sitta Bott Talent

Sas-Sitta – NET Television 14>35

Mil-lum waqt Sas-Sitta se jing[ata bidu g[assensiela umoristika ta’ tliet episodji Sas-Sitt Bott Talent, fejn se nsegwu karattri interpretat millkomiku Toni Busuttil u Ray Attard, li se jikkompetu bejniethom f’festa ta’ talent! Il-mistednin ewlenin tal-lum se jkunu lkorjografi u ]effiena mag[rufa Felix Busuttil u Daron Galea, flimkien ma’ iben il-kantant veteran Edwin Galea, Adrian, li hu kantant u perkussjonista u bintu Michela, attri/i u kantanta ]ag[ug[a li qed tidher fis-sensiela televi]iva Dreams. Lil dawn se narawhom fil-game show Koppja vs Koppja. Ma jonqosx l-ispettaklu live, ir-rubriki ta’ informazzjoni kif ukoll il-kompetizzjonijiet.

Fransina Abela

Reuben Balzan

Joe Giglio

Sharon Mizzi

L-avukati u l-psikjatra 4 B’Wie[ed – NET Television 18>10

Felix Busuttil

L-avukat u l-psikjatra, ]ew; professjonijiet kompletament differenti, i]da li xi drabi ja[dmu flimkien. Din se tkun it-tema tal-programm tal-lum. Kif l-avukati j[arsu lejn ilprofessjoni tag[hom? X’inhuma dawk l-aspetti mill-[ajja professjonali tag[hom li ;;ibhom wi// imb wi// ma’ realtajiet tal-[ajja li b’xi mod ikunu sensittivi g[alihom? U, wara kollox, kemm to[loq pressjoni din il-karriera fuq il-[ajja tag[hom? U kif jid[ol il-psikjatra f’dan kollu? L-avukati mistiedna se jkunu Joe Giglio, Reuben Balzan, Fransina Abela u Sharon Mizzi, filwaqt li l-psikjatra se jkun Mark Xuereb. Imexxi l-programm Tano Vella. Tg[in fil-pre]entazzjoni kif ukoll fil-produzzjoni Carmen Vella.

Mark Xuereb


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

24 TV#Radju

06>00

Bon;u 101 Weekend (b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal-:urnali)

08>00

A[barijiet

08>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12.30

Italomix

14>00

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>30

Skor Extra Time

19>00

Country Music Club

21>00

Fuzzbox Saturday Special

24>00

Rockna (r).

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 - G[andi x’Ng[id 11:00 - Mill-G]ira ta’ Calypso 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u lAngelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:15 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Diski Memorabbli 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 22:05 Erre Be 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:40 - Ru]arju. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 L-G[odwa t-Tajba, 08:15 ONE Club Xewqat, 09:00 Mill-:urnali) 10:00 – Sibt il-Punt 11:00 Clint on ONE (jinkludi 11:45 ONE News, 12:00 Angelus 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 13:00 – Minn Banda g[all-O[ra 15:00 - ONE Weekend (jinkludi 15:25 Djarju Kulturali, 15:30 Drive Time 16:30 - ONE Club Xewqat 17:45 - ONE News 18:00 ONE Party Zone 19:45 - ONE News 19:50 - Saturday Fever ONE Clubbing 21:30 – ONE Country 24:00 - Le M’Intix Wa[dek. RTK - 103 FM 06:30 - Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 – Bieb Imbexxaq 10:05 - Newsbook (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Se[er il-Malti 13:00 - RTK Qosor 13:30 - Jgh[idu Tag[hom i]}g[a]ag[ (jinkludi 14:00 BBC News, 15:00 RTK Qosor) 15:05 - Intietef 15:30 Saturday Drive 19:00 - Ru]arju 19:30 - Solid Gold 21:30 Mill-kotba li Wasslulna 22:00 – Il-Qaddis tal-Jum 22:05 Ru]arju 22:25 – Fatti (r) 24:00 - Rakkont (r), Mu]ika. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service 09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – L-Ewropa u l-Imperu 11:00 BBC News Update 11:06 Mhux Kelma bejn Tnejn 12:00

- BBC News Update 12:05 Testment 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Laudate Dominum 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - Nixtarru Kitbet San :or; Preca 11:00 - F’ismi jke//u x-xjaten 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju tal-Erwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Il-Knisja: idDar t’Alla u tal-bnedmin 16:00 - L-Arka ta’ Noe 17:00 Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:45 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - (ikompli) Kuntatt 20:00 - Van;elu {aj 21:00 - Ma’ San Pawl lejn :esù 21:30 -

T[allux qalbkom tit[awwad 22:00 - G[annu lil Ismu 23:00 - Mur sewwi l-Knisja Tieg[i (r) 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta.

Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 - Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 - Music Generation Weekend 18:00 Enchallah 20:00 - All Time Favourites. Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

Showtime - Iris, 17>10

Robert De Niro u Eddie Murphy (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film komiku Amerikan li n[adem fl-2002.

TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 08:00 - Wirt, Arti u Kultura 08:30 Storjografija 09:05 - Sensilhena 09:50 - }ona (r) 11:10 - Paqpaq 12:00 - A[barijiet 12:10 - Aqta’ Kemm 13:00 - Sibtek 14:00 A[barijiet fil-qosor 14:05 (ikompli) Sibtek 16:00 - A[barijiet 16:05 - Luxdesign 17:15 Madwarna 17:40 - Kelma g[all{ajja 18:00 - A[barijiet 18:10 Gadgets 18:55 - G[awdex illum 19:30 - .EU 20:00 - L-A[barijiet 20:40 - The Constant Gardner. Film 2005 22:40 - Paq Paq (r) 24:00 - L-A[barijiet 00:20 Sibtek (r). TVM 2 07:00 - News 09:00 - Starboard 09:30 - Malta u lil Hinn Minnha 11:00 - Madwarna 11:30 Meander 12:00 - Battle Castle 12:50 - Earth the power of the planet 13:45 - Sensilhena 14:25 - Storjografija 15:00 - Gadgets 15:30 - Mixage 16:00 - Battle Castle 17:00 - World endourance championship 17:30 - Starboard 18:00 - Small Nations games 18:30 - Ti;rijiet 19:00 -

Sewwieqa Maltin fi Sqallija 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 - Lenti 20:30 - A[barijiet bl-Ingli] 20:40 - Dissett 21:45 - Angela Gheorghiu Recital 23:15 Mixage. ONE 07:15 - Healthy Living (r) 08:30 - ONE News 09:00 - Sieg[a ]mien 10:00 - Teleshopping 10:30 - {ajja (r) 11:00 - Clint on ONE 12:50 - On D Road (r) 13:30 - ONE News 13:40 Teleshopping 14:00 - Ilsien inNisa (r) 15:30 - Teleshopping 16:00 - Kif Inti? (r) 17:30 - ONE News 17:40 - Pink Panther 18:30 - Fresh & Funky 19:10 Lottu 19:30 - ONE News 20:10 - Ieqaf 20 Minuta 20:35 - Bla A;enda 23:15 - ONE News. 23:45 - Ilsien in-Nisa (r). Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 - FilK/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:30 - Music 16:30 - Mill-Mara g[all-Mara 17:30 CNI (r) 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 18:40 Dokumentarju 19:00 - A[barijiet

19:30 - Miraklu 20:30 - IlParlament tal-Poplu 22:00 A[barijiet. Raiuno 07:00 - Tg1 07:05 - 14˚ Distretto (TF) 08:00 - Tg1 08:20 - Quark Atlante – immagini dal pianeta 09:00 - Tg1 09:10 Dreams Road 2012 Malesia 09:50 - Tg1 L.I.S. 09:55 - Rai Parlamento 10:45 - Aprirai 10:55 - Che tempo fa 11:00 - La casa del guardaboschi (TF) 11:40 - Un ciclone in convento (TF) 13:30 - Tg 1 14:00 - Linea Blu 15:25 - Quark Atlante – Immagini dal pianeta 16:10 - Road Italy 17:00 - Tg 1 17:15 - A Sua Immagine 17:45 - Passaggio a Nord Ovest 18:50 - Reazione a catena 20:00 - Tg 1#Tg sport 20:35 - Techetechetè, vista la rivista 21:10 - Con il cuore – nel nome di Francesco 24:00 Cinematografo speciale 01:05 Tg 1 notte 01:20 - Io sono l’amore. Film 2009. Raidue 06:30 - Real School 09:15 Voyager Factory: Inside the World 10:00 - Sulla via di Damasco 10:30 - Aprirai 10:45 -

Tg 2 Parlamento punto Europa 11:25 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Sereno variabile estate 14:00 - La nave dei sogni – L’estate di San Martino. Film 2009 15:40 - Squadra Speciale Colonia (TF) 16:25 - Squadra Speciale Stoccarda (TF) 17:15 Terre meravigliose 18:05 - GP del Canada di F1 - prove 20:30 Tg 2 21:05 - Frammenti di un omicidio. Film 2011 22:45 NYC 22 (TF) 23:35 - Tg2 23:50 - Tg 2 dossier 00:35 - Tg 2 Storie 01:15 - Tg 2 Mizar 01:45 - Tg 2 Si, viaggiare 01:55 - Tg 2 Eat Parade. Raitre 07:00 - Geo magazine 07:30 - La grande vallata (TF) 08:20 - I quattro monaci. Film ’62 09:55 Angelo bianco. Film ’55 11:30 Tgr prodotto Italia 12:00 - Tg 3 12:25 - Tgr il settimanale 13:00 Kilimangaro album 13:10 Kingdom (TF) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:45 - Tg 3 Pixel 14:55 - TV Talk 16:50 -

Timbuctu: I viaggi di Davide 17:15 - Così parlò bellavista. Film ’84 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg 3 regione 20:00 - Blob 20:15 Italia – Israele Campionato Europeo U#21 22:30 - Highlight Europei 22:45 - Tg 3 23:05 - Un giorno in pretura (dok) 00:10 Tg 3 00:20 - Tg 3 agenda del mondo 00:35 - Tg 3 sabato notte 00:55 - Fuori orario 01:05 - La famiglia del chiasso. Film ’70. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 09:10 Supercinema 10:00 - Melaverde 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Better with you (sitcom) 14:10 - Hart of Dixie (TF) 15:10 - Beautiful dreamer. Film 2006 17:00 - Inga Lindstrom – Giorni d’estate sul Lago Lilja. Film 2007 18:50 - The Money Drop 20:00 Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - Amici – Il meglio 23:30 X-Style 24:00 - Supercinema 00:25 - Tg 5 notte 00:55 Striscia la notizia (r) 01:30 Villa Ada. Film ’99. . Rete 4 07:40 - Avvocato porta (fiction) 09:30 - Carabinieri 7 10:30 Come si cambia (reality) 11:30 Tg 4 12:00 - Renegade (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Poirot: Triangolo a Rodi. Film ’89 16:45 - Perry Mason – Per un antico amore. Film ’87 18:55 - Tg 4 19:35 - Tierra de lobos – L’amore e il coraggio 20:30 - Tempesta d’amore (soap) 21:15 Sorvegliato speciale. Film ’89 23:25 - Un mondo perfetto. Film ’93 02:05 - Tg 4. Italia 1 07:00 - Buona fortuna, Charlie (sitcom) 07:20 - Cartoons 10:50 - National Museum – Scuola di avventura (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Ragazze nel pallone – La rivincita. Film 2004 15:45 - G.P. del Portogallo - prove 17:05 Tom & Jerry e il Mago di Oz. Film 2011 18:30 - Studio aperto 19:00 - Mr. Bean 19:20 - Astro boy. Film 2009 21:10 - Dragonball Evolution. Film 2009 22:50 No ordinary family (TF) 00:35 Poker1mania 01:30 - Sport Mediaset 01:55 - Studio sport.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07:15 - F. News 07:30 - {in g[al Kollox (r) 09:30 -Arkivji tan-Nies (r) 10:30 - Belle Donne 12:30 - Teleshopping 13:00 Sibtkuntatt 16:00 - Entertain Me (r) 18:00 - Teleshopping 18:30 – Madagascar 19:45 - F. News 20:30 - News Point 21:00 - Sejja[tli 22:00 Niltaqg[u. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Music Festival (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 - The 90s 14:30 - The 00s 15:00 - Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Retro Vision 19:00 - The World of Music (r) 19:30 - Cuban Music (r) 20:00 Never Ending Star 20:30 - Pop Concert 21:30 - The Local Angle (r) 22:00 - The Latest Hits (r) 23:30 - Music Videos. La 5 14:00 - Bye Bye Cindirella (sitcom) 14:30 - Suburgatory (sitcom) 14:55 - Cougar Town (TF) 15:25 - Happy Endings (TF) 15:50 - Men in Trees 17:20 Che trucco! 17:40 - Vieni a vivere con me 18:30 - Cambio casa, cambio vita 19:30 -

Extreme Makeover Home Edition 21:10 - Inga Lindstrom Matrimonio a Hardingsholm. Film 2008 23:00 - Pushing Daisies (TF) 00:55 - I Want to be a Hilton (dok.) BBC Entertainment 07:05 - Little Prairie Dogs 07:15 - Bobinogs 07:25 - Me Too! 07:45 - Nina and the Neurons 08:00 - The Large Family 08:10 - 3rd & Bird 08:20 - Little Prairie Dogs 08:30 - The Weakest Link 09:15 - My Family 09:45 - My Family 10:15 - Doctor Who 11:05 Doctor Who Confidential 11:20 - Tribal Wives 12:10 - 2point4 Children 12:40 - After You’ve Gone 13:10 - The Royle Family 13:40 - Walk on the Wild Side 14:05 - Casualty 14:55 EastEnders 15:25 - EastEnders 15:55 - EastEnders 16:25 EastEnders 16:55 - Walk on the Wild Side 17:25 - Tribal Wives 18:20 - The Weakest Link 19:05 - A Farmer’s Life for Me 20:00 Being Erica 20:45 - Alan Carr:

Chatty Man 21:30 - Ashes to Ashes 22:25 - Threesome 22:50 - Jam and Jerusalem 23:20 Getting On 23:50 - A Farmer’s Life for Me. TCM 07:45 - The Biggest Bundle of Them All. Film ’68 (A) 09:30 Clash by Night. Film ’52 (A) 11:20 - Village of the Damned. Film ’60 (12) 12:40 - Rio Bravo. Film ’59 (U) 15:00 - Robin and the 7 Hoods. Film ’64 (U) 17:15 - Gone with the Wind. Film ’39 (PG) 21:00 - Body Heat. Film ’81 (X) 22:50 - Straight Time. Film ’78 (18). MGM Movies 06:55 - What’s New, Pussycat? Film ’65 (X) 08:40 - Follow That Dream. Film ’62 (U) 10:30 - De-Lovely. Film 2004 (PG) 12:35 - Ned Kelly. Film ’70 (AA) 14:20 - Elmer Gantry. Film ’60 (A) 16:45 - Love Streams. Film ’84 (15) 19:05 MGM’s Big Screen 19:20 - Sam Whiskey. Film ’69 (AA) 21:00 The Ambulance. Film ’90 (15) 22:35 - Assassination Tango. Film 2002 (15). GO Stars 07:10 - Pretty Woman 09:05 Young Hercules 09:30 - Evita 11:45 - Winnie The Pooh 12:55 - The Office 13:25 - The Road To El Dorado 15:00 - Saturday Bond Collection: Quantum of Solace 16:50 - Out Of Time 18:35 - The Vow 20:15 - The Office 21:00 - Quantum of Solace 23:00 - Rock of Ages 01:00 - The Raven. Diva Universal 06:58 - Kojak 09:00 - Mystery Woman: Vision of a Murder 10:37 - Kilokalorie 10:55 - JAG 12:55 - Wolff’s Turf 14:55 Rex: A Cop’s Friend 16:50 - Mr Selfridge 18:50 - Great Women 19:00 - Strong Medicine 20:50 Great Women 21:00 - JAG 22:54 - Fede Cieca 23:10 Mystery Woman: Redemption. Iris 12:35 - Catch a Fire. Film 2006 14:55 - Bandits. Film 2001 17:10 - Showtime. Film 2002 19:00 - Febbre dqa cavallo - La Madrakata. Film 2002 21:05 - Il Commissario Lo Gatto. Film ’86 22:55 - La dottorerssa ci sta col colonello. Film ’80 00:25 Storie di cinema 01:00 - La

moglie vergine. Film ’75. Discovery Channel 07:15 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: World’s Biggest Water Park 09:05 - Mighty Ships: Umiak I 09:55 - Auction Kings: Vampire Hunting Kit 10:25 Auction Kings: Hand Cannon#Fabergé Pencil 10:50 Auction Kings 11:15 - Auction Kings: John Hancock’s Book 11:40 - Auction Kings. Auction Kings: 12:10 - Ruby Necklace 12:35 - Iwo Jima Sword#Cathouse Chairs 13:05 -

Love Meter#Knights of the Templar Sword. 13:30 - Extreme Engineering: Constructing Serbia’s Longest Bridge 14:25 World’s Top 5: Mega Ships 15:20 - Dirty Great Machines 16:15 - Fifth Gear 17:10 American Chopper: Troubled Waters 18:05 - Mythbusters: Operation Valkyrie 19:00 - How It’s Made 20:00 - Auction Hunters: The Chi-town Showdown 20:30 - Auction Hunters: Top Gun Ton 21:00 Auction Kings 21:30 - Auction Kings: John Hancock’s Book 22:00 - Track Me if You Can 23:00 - Daredevils: Return of the Human Spider. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Grey's Anatomy 12:30 Amazing Race 13:15 - Glee 19:20 - Films & Stars 19:45 Suits 20:30 - Amazing Race 21:15 - Game of Thrones 22:20 30 Rock 22:45 - Supernatural 23:30 - Enlightened 00:05 Mike & Molly 00:35 - 2 Broke Girls 01:00 - True Blood. Biography Channel Hoarders: 10:00 - Andrew B. and Shania 11:00 - Lloyd and Carol 12:00 - Theresa#Karen 13:00 Andrew B. and Shania 14:00 Lloyd and Carol 15:00 Theresa#Karen. Storage Wars: 16:00 - Enemy of the Enemy 16:30 - Fire In the Hole 17:00 San Burrito 17:30 - Tanks for the Memories 18:00 - Land of the Loss 18:30 - Enemy of the Enemy 19:00 - Fire In the Hole 19:30 - San Burrito 20:00 Tanks for the Memories 20:30 Land of the Loss. 21:00 - Barter Kings: Snakes on a Trade 22:00 - Haunted Encounters: Houghton Mansion: St Mark’s 23:00 - My Ghost Stories: Caught on Camera.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:30 - Gazoon 08:40 - Wobblyland 08:45 - Igloo-Gloo 09:00 Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - Angelina Ballerina 10:50 - Oswald 11:00 - Rubbadubbers 11:10 Pingu 11:15 - Tiny Planets 11:20 - Pingu 11:25 Tiny Planets 11:30 - Monkey See Monkey Do 11:40 - Barney and Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:25 - The Mighty Jungle 12:40 - Mio Mao 12:50 - Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 - Kipper 13:50 - Gazoon 14:00 - Wobblyland 14:05 Igloo-Gloo 14:20 - Benjamin’s Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 - See The Sea 14:45 - Lots & Lots 15:00 - Fluffy Gardens 15:15 - The Mighty Jungle 15:30 - Angelina Ballerina 15:45 Monkey See Monkey Do 15:55 - Barney and Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 - Igloo-Gloo 17:00 - Angelina Ballerina 17:50 - Slim Pig 18:00 - Oswald 18:15 - Wobblyland 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - Benjamin’s Farm 18:50 - Nouky and Friends 18:55 - My Animal Friends 19:10 - See The Sea 19:15 - Lots

& Lots 19:30 - Monkey See Monkey Do 19:40 Barney and Friends 20:10 - Wobblyland 20:15 Dougie in Disguise 20:25 - Slim Pig 20:35 Connie the Cow 20:45 - Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 Heroes of the City 21:40 - Pingu 21:45 - Tiny Planets 21:50 - Pingu 21:55 - Tiny Planets 22:00 - Bob the Builder 22:10 - Fireman Sam 22:20 Thomas and Friends. . Disney Channel 08:05 - Good Luck Charlie 08:30 - Jessie 08:55 Austin and Ally 09:15 - ANT Farm 09:40 - Code 9 10:05 - Bolt (PG) 11:35 - Code 9 12:00 - Shake It Up 12:25 - Jessie 12:45 - ANT Farm 13:10 Good Luck Charlie 13:55 - Austin and Ally 14:15 - Gravity Falls 14:35 - The Suite Life on Deck 14:55 - Shake It Up 15:15 - Jessie 15:40 - ANT Farm 16:00 - Twitches 17:30 - That’s So Raven 17:55 - Gravity Falls 18:20 - Good Luck Charlie 19:05 - Shake It Up 19:30 - Austin and Ally 19:50 - ANT Farm 20:15 - That’s So Raven 20:40 - Good Luck Charlie 21:00 - Shake It Up 21:25 ANT Farm 21:50 - Austin and Ally 22:10 Wizards of Waverly Place.

07>00 08>30 09>00 09>30 12>00 13>00 13>30 14>00 14>05 14>35 15>00 15>05 17>00 17>05 18>00 18>10 19>10 19>15 19>30 19>45 20>30 23>00

NET News Anali]i tal-A[bar (r) Animal Diaries (r) Telebejg[ L-Istampa Kollha (r) Telebejg[ Wheelspin (r) NET News L-Istorja tal-Futbol Malti Sas-Sitta NET News Sas-Sitta NET News Sas-Sitta NET News 4 B’Wie[ed Tlug[ tal-Lottu Servizz mill-programm Newsroom G[alik fl-Ewropa NET News NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - Game, Set and Mats 09:00 - WC Qual. Football 09:45 - WC Qual. Football 10:45 - European Tour Snooker: Sofia, Bulgaria: Day 2 (live) 13:00 - UCI World Tour Cycling: Criterium du Dauphine Libèrè: Stage 6 (live) 15:00 The French Open Tennis: Women’s Final (live) 17:00 Game, Set and Mats 17:15 European Tour Snooker: Sofia, Bulgaria: Day 2 (live) 19:00 -

Eurosport Best Pairs Speedway (live) 22:00 - Horse Racing Time 22:15 - FEI Global Champions Tour Equestrian 23:30 - European Tour Snooker.

Eurosport 2 06:30 - The French Open Tennis 07:30 - Game, Set and Mats 08:00 - UCI World Tour Cycling 08:30 - Australian Rules Football: AFL Rd 11: Adelaide Crows v Sydney Swans (live) 11:30 - The French Open Tennis 13:00 - European Tour Snooker: Sofia, Bulgaria: Day 2 17:30 The French Open Tennis: Men’s Doubles Final (live) 19:30 European Tour Snooker: Sofia, Bulgaria: Day 2 (live) 20:30 Total KO 22:30 - The French Open Tennis. GO Sports 1 07:00 - Barclays PL: Wk 3:

Tottenham H v Norwich City 09:00 - Aviva Premiership: Rd 2: Sale Sharks v Saracens 11:00 Trans World Sport 12:00 - Serie A: Rd 3: Torino v Inter 14:00 F1: Canadian GP: Practice 3 (live) 15:30 - The Championships: Wimbledon: John McEnroe 16:30 - FIFA Futbol Mundial 17:00 - Barclays PL: Wk 5: Arsenal v Southampton 19:00 - F1: Canadian GP: Qual. (live) 20:30 - PGA European Tour: Lyoness Open by Greenfinity: Day 3 00:30 - 2013 France Galop: Prix du Jockey Club 01:30 - Barclays PL: Wk 3: WBA v Everton. GO Sports 2 13:00 - PGA European Tour:

Lyoness Open by Greenfinity: Day 3 (live) 17:00 - Milan Channel. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Racetrack 09:00 - F1: Canadian GP: Practice 1 & 2 12:30 - Barclays PL: Wk 3: Newcastle Utd v Aston Villa 14:30 - Ligue 1: Rd 3: Valenciennes v AC Ajaccio 16:30 - Serie A: Rd 3: Genoa v Juventus 19:00 - The Championships: Wimbledon

2008: Official Film 20:00 Barclays PL: Wk 3: Southampton v Man. Utd 22:00 - F1: Canadian GP: Qual. 23:00 Serie A: Rd 3: Roma v Bologna 01:00 - Ligue 1: Rd 3: Paris Saint-Germain v Girondins de Bordeaux. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Racetrack 11:00 - F1: Canadian GP: Practice 1 & 2 14:30 - Barclays PL: Wk 3: Newcastle Utd v Aston Villa 16:30 - Ligue 1: Rd 3: Valenciennes v AC Ajaccio 18:30 - Serie A: Rd 3: Genoa v Juventus 21:00 - The Championships: Wimbledon 2008: Official Film 22:00 Barclays PL: Wk 3: Southampton v Man. Utd 00:00 - F1: Canadian GP: Qual. 01:00 Serie A: Rd 3: Roma v Bologna. Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga - Preview (r) 08:30 - FA Cup (r) 10:35 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 12:45 - America's Cup: World Series (r) 14:25 - Volleyball

Champions League Magazine The Big Hit (r) 14:55 - Bundesliga - Preview (r) 15:30 Bundesliga (live) 17:35 Bundesliga: Highlights (r) 18:30 - Bundesliga (live) 20:35 Bundesliga: Highlights (r) 21:25 - Bundesliga (r) 23:20 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights (r) 23:40 Bundesliga (r).

Melita Sports 2 12:00 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights (r) 12:55 FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 14:15 - FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 15:35 - Volleyball

Champions League Magazine The Big Hit (r) 16:05 - FA Cup 18:10 - Swedish ATG Horse Racing V75 Race Meetings 22:15 - Bundesliga: Highlights (r) 23:05 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 01:10 America's Cup: World Series (r).

Malta Stars 08:00 - Malta Basketball Association (r) 09:35 - Malta Rugby Football Union (r) 11:10 - Malta Handball Association (r) 12:30 - MFA Futsal League (r) 13:50 - Melita GFA 1st Div. (r) 15:35 - BOV PL (r) 17:50 Malta Basketball Association (r) 19:25 - Malta Rugby Football Union (r) 21:00 - Malta Handball Association (r) 22:20 MFA Futsal League (r) 23:40 Melita GFA 1st Div. (r) 01:25 BOV PL (r).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

26 Klassifikati PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ {al Qormi – Ta’ Farsina

TERRACED house bi tliet kmamar tas-sodda, k/ina filpost, kamra tal-[asil, parapett, area sabi[a. Prezz €193,500. Cemplu lis-sid fuq 79316057.

Marsaxlokk

L - A{{AR appartament fl ewwel sular bi tliet kma mar tas - sodda , wa[da bl ensuite u terrazzin kbir , e// . Highly finished inklu] il - kmamar tal - banju .

Garaxx ta ’ karozza wa[da jew tnejn optional . Prezz €11 2 , 000 ( Lm48 , 000) , ?emplu 7944 1 869 jew 99466988 .

Marsaxlokk

PENTHOUSE kbira bilveduti tal-ba[ar u tal-kampanja, ]ew; kmamar tassodda, wa[da bl-ensuite, highly finished inklu] ilkmamar tal-banju, [;ie; kollu double glazed. Garaxx ta’ karozza wa[da jew tnejn optional. Prezz €116,500 (Lm50,000). ?emplu 77777521.

G{ALL-BEJG{ JEW KIRI Il-{amrun

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bilbit[a, dawl, ilma u toilet. Bilpermess Class B. ?emplu 77200983.

AVVI}I G[al kull tip ta’ xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, plumbing, kisi bil-;ibs u ]ebg[a, gypsum boards e//. Prezzijiet tajbin [afna. ?emplu 79091057.

G[al kull xog[ol

TA’ bini ;did, alterazzjonijiet fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa, xog[ol ta’ membrane, kisi u tibjid, kontrabjut u tqeg[id ta’ katusi. Offerta spe/jali fuq illiquid membrane. ?emplu 79407292.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Water proofing membrane

IL-BEJT tieg[ek jag[mel lilma? G[andek problema ta’ moffa? Kenda Ltd issolvilek il-problema. Nispe/jalizzjaw fuq xog[ol ta’ water proofing u membrane, b’10 snin garanzija, xog[ol professjonali bl-aqwa materjal I S0 9001. G[al stima bla obbligu /emplu 7972 9967 jew ]uru www.kendawaterproofing.com

ZG Computers

G{AL kull problema filkompjuter, inkunu fuq il-post dik il-;urnata stess. Jing[ata anti-virus b’xejn mas-servizz. ?emplu lil Chris fuq 99424703.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Jekk se ssuq ... Tixrobx


Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

27 RUGBY

Wirjiet po]ittivi ta’ Malta fis-Slovakkja Dan l-a[[ar it-tim nazzjonali tan-nisa tas-7’s Rugby [a sehem f’turnament li sar fil-belt ta’ Bratislava fis-Slovakkja u kiseb ri]ultati ferm tajba meta reba[ erba’ mis-seba’ konfronti li kellu. G[al dan it-turnament [adu sehem total ta’ 12-il tim u ttim Malti spi//a fis-sitt post. It-tim Malti kien fi Grupp kompost mit-Turkija, milLitwanja, minn Norve;ja, mill-Finlandja u millBo]nija. Il-Maltin kellhom bidu po]ittiv hekk kif fl-ewwel log[ba reb[u bi skor ta’ 31-5 kontra t-Turkija. It-Torok spi//aw dan it-turnament fisseba’ post u din kienet lewwel darba li dawn kienu qed jie[du sehem f’din ilkompetizzjoni. Fit-tieni partita, dik kontra l-Bo]nija l-Maltin komplew minn fejn [allew u reb[u 59-0 b’wirja e//ellenti. Ta min jinnota li l-ebda tim f’dan it-turnament ma reba[ b’distakk daqshekk kbir. It-tieni jum tat-turnament

kien kemmxejn negattiv g[all-Maltin meta dawn tilfu ]ew; log[biet konsekuttivi kontra l-Finlandja u nNorve;ja rispettivament. Flewwel log[ba l-Finlandja reb[u 22-7 filwaqt li fit-tieni log[ba n-Norve;i]i g[elbu lill-Maltin 24-5. Fl-a[[ar tatturnament il-Finlandja spi//aw reb[uh filwaqt li nNorve;ja spi//aw it-tieni. Fit-tielet jum tat-turnament Malta irritornat g[ar-reb[ meta reb[et 54-0 kontra lLitwanja. B’din ir-reb[a Malta spi//aw it-tielet f’ Pool B u dan fisser li issa kellha tilg[ab kontra t-tim li spi//a r-raba’ f’Pool A, kontra lAndorra. Fis-snin li g[addew Malta u l-Andorra lag[bu kemm -il darba kontra xulxin u din id-darba kienu l-Maltin li [ar;u rebbie[a bi skor ta’ 31-0. B’din ir-reb[a, Malta issa kellha tilg[ab kontra l-Latvja. Sfortunatament l-avversarji tal-Maltin reb[u bi skor ta’ 20-5 u minkejja din it-telfa tajjeb wie[ed jinnota li l-

It-tim tan-nisa waqt il-Kampjonati Ewropej tal-FIRA

Maltin baqg[u juru log[ob tajjeb sal-a[[ar minuta. Malta spi//at fis-sitt post minn 12-il tim. It-tim Malti kellu diversi players ;odda li kienu ;ejjin minn erba’ klabbs lokali. Il-captain tat-

tim kienet Marion Azzopardi u ma’ Azzopardi kien hemm Rodianne Bugeja, Marilyn Grech, Amanda Cassar, Dorien Jager, Beverie Sultana, Vanessa Attard, Marion Pullicino, Myra

Bonello, Lorna Mifsud, Sairita Cassar u Lorraine Cutajar. It-tim Malti kien imexxi mill-kow/ Damian Neill li kien mg[ejjun millmanager Carmelo Londo u lphysio Steven Cilia.

FUTBOL

TENNIS

Laqg[at :enerali ta’ Valletta u St.George’s

Reb[a o[ra g[al Cassar

Il-Laqg[a :enerali Annwali ta’ Valletta g[all-ista;un li ;ej se ssir nhar il-{add 16 ta’ :unju fil-Kulle;; San Albert fil-Belt Valletta. Il-laqg[a tibda fid-9 a.m. u jekk ma jkunx hemm quorum il-laqg[a tibda nofs sieg[a tard. Il-Laqg[a :enerali Annwali ta’ St.George’s

FC se ssir is-Sibt, 15 ta’ :unju. Din se tibda fl10 a.m. u se ssir fi/-?entru 1890, Triq ilPellegrina;;, Bormla. Il-Kumitat i[e;;e; lill-partitarji kollha biex jattendu fejn fost l-o[rajn ser ikun elett Kumitat ;did g[all-ista;un li ;ej.

Skola sajf tat-Table Tennis L-Akkademja TopSpin Table Tennis Academy qed toffri opportunità unika dan is-sajf kemm jekk wie[ed jixtieq jibda jit[arre; fillog[ba tat-table tennis jew inkella jkompli jtejjeb il[iliet tieg[u f’dan l-isport. L-Akkademja issa [asbet fi skola sajf ta’ tliet xhur, bejn l-1 ta’ Lulju u t-30 ta’ Settembru. Biex din l-iskola sajf tkun ta’ aktar su//ess, lAkkademja [asbet biex, g[al 5 ;img[at s[a[, i;;ib il-kow/ ]ag[]ug[ Pollakk Miloscz Przybylik, b’bosta snin esperjenza f’dan lisport u m[arre; ukoll biex jg[allem studenti f’etajiet ]g[ar. Jassistu dan il-kow/ se

jkun hemm it-tim ta’ kow/is ta’ din l-Akkademja, ilHead Coach Edward Baldacchino, Alex Soler, Daniel Bajada, Matthew Micallef u Dorianne Magri. Min hu m[ajjar jista’ jimla l-formola ta’ applikazzjoni li tinstab fuq is-sit http:##www.topspintabletenn isacademy.com# G[alkemm il-postijiet huma limitati, l-akkademja [asbet biex tifta[ g[add ta’ klassijiet matul il-;img[a kemm filg[odu u kif ukoll filg[axija. Wie[ed jista’ jsegwi l;ranet u l-[inijiet tat-ta[ri; minn fuq is-sit. Issezzjonijiet tat-ta[ri; se

jkunu twal sag[tejn u nofs kull wa[da u kull min hu interessat jista’ jag[]el li ji;i minn darba sa tliet darbiet fil-;img[a. B[alma di;à qed tag[mel, lakkademja taqsam issezzjonijiet skont labbiltajiet differenti talparte/ipanti. Fi tmiem din l-esperjenza, kull parte/ipant se jing[ata /ertifikat li jixhed ilparte/ipazzjoni tieg[u. G[al aktar informazzjoni wie[ed jista’ j/empel lil Head Coach Edward Baldacchino fuq 99470278 jew jid[ol fil-pa;na talFacebook www.facebook.com#TopSpi nTableTennisAcademy.

It-tennista Maltija Kim Cassar kompliet turi log[ob mill-aqwa mat-tim Olandi] Thor de Bataaf. G[al dawn la[[ar tliet ;img[at it-tim irnexxielu jirba[ kontra tliet timijiet tal-Ewwel Divi]joni, Heerhugowaard, Cash u Leimonias. B[ala l-plejer femminili numru wie[ed tat-tim Thor de Bataaf, Cassar reb[et illog[ob kollu tag[ha kemm fis-singles, fid-doubles u filmixed doubles u tilfet biss

]ew; sets f’disa’ log[biet. Dawn ir-ri]ultati po]ittivi issa jfissru li flimkien mal-erba’ reb[iet ta’ qabel, it-tim issa ;ie promoss biex is-sena ddie[la t-tim jilg[ab filPremier League Olandi]. Il-livell e//ellenti ta’ log[ob li qed turi Cassar fuq il-courts wassal biex ti;i mistiedna tilg[ab ukoll g[al tim :ermani] tal-Premier League. Fil-fatt minn g[ada Cassar set tkun parti mit-tim ta’ Dtg Dinslaken.

Applikazzjonijiet miftu[in g[al Phoenix S.C Phoenix Sports Club b[alissa qieg[ed jimplimenta kampanja sabiex jixpruna ssettur tan-nursery tal-bniet flisport Olimpiku tal-volleyball. Permezz ta’ din ilkampanja, bniet ta’ bejn id-9 u s-16-il sena qeg[din ji;u mistiedna sabiex jibdew jipprattikaw dan l-isport. Matul dawn l-a[[ar sentejn, il-Phoenix Sports Club, li g[andu wkoll timijiet talhandball, basketball u g[awm, beda jinvesti fittimijiet tal-volleyball, inklu] in-nursery. Dan l-investiment

wassal biex dan l-ista;un ilPhoenix Melita Unipol reba[ it-titlu tat-Tieni Divi]joni talVolleyball, filwaqt lit-timijiet ta’ ta[t l-14 u ta’ ta[t is-16 ’il sena, it-tnejn [adu t-tieni post fil-kategoriji rispettivi tag[hom. Dawk interessati li jipprattikaw dan l-isport f’ambjent fejn ikunu jistg[u jitg[allmu u jie[du gost flistess [in, huma mitluba li jikkuntattjaw lil Orlando Bonnici fuq in-numru 7944 9359 jew jibag[tu email lil orlando@psc.com.mt.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

28 Sport WATERPOLO

Reb[iet g[al Neptunes u Valletta minn Stewart Said

Reb[a tajba Marsaxlokk......................12 Valletta United.................16 (1-5),(5-3),(1-4),(5-4)

Valletta United kisbu lewwel reb[a tal-Kampjonat meta g[elbu lil Marsaxlokk, 16-12 biex komplew bilmument po]ittiv wara rreb[a fit-Tazza G[aqda :urnalisti Sports. G[al Marsaxlokk kienet wirja qalbiena meta wara li dehru maqtug[in mill-partita, wara l-ewwel sessjoni, baqg[u filpartita u d-distakk kien biss ta’ erba’ goals. G[al Valletta spikkaw i]-]ew; barranin, Milos Korolija u Djordje Filipovic, li bejniethom skorjaw g[axar goals. Valletta fet[u tajjeb u reb[u l-ewwel sessjoni, 5-1 wara li kienu Marsaxlokk li marru fil-vanta;;. I]da goals minn Scerri, Filipovic (2), Mock u Korolija po;;ew littim Belti b’vanta;; komdu. I]da Marsaxlokk baqg[u filpartita meta reb[u t-tieni sessjoni u naqqsu d-distakk g[al ]ew; goals. Valletta re;g[u fet[u vanta;; komdu meta reb[u t-

tielet sessjoni u marru [ames goals vanta;;. G[alkemm irri]ultat deher mag[luq, Marsaxlokk xorta baqg[u jippruvaw u irnexxielhom jerb[u l-a[[ar sessjoni biex g[amlu l-iskor rispettabbli; i]da Valletta reb[u xorta 1612. Marsaxlokk: A. Xuereb, A.Bajada, M. Agius (1), E. Meli (1), K. Grech, K. Mock (3), A. Galea, C. Bugeja (1), R. Kovacs (3), P. Kovacs (3), M. Grima, D. Spiteri, G. Zammit Valletta: R. Sciortino, S. Meli, R. Calleja, M. Korolija (5), M. Cordina (1), S. Cachia, R. Mock (3), N. Bonello Ghio, C. Debono, R. Scerri (2), A. Arrigo, D. Filipovic (5), Z. Sciberras Referees: Massimo Angileri, Stefan Licari

Fa/li g[al Neptunes Exiles Ferretti....................6 Neptunes Emirates...........11 (1-5),(0-4),(1-0),(4-2) Neptunes Emirates bdew id - difi]a tat - titlu fuq nota tajba meta fa/ilment g[elbu lil Exiles Ferretti ,

11- 6 .

It - tim tal - Balluta iddomina l - partita u a//erta r - reb[a wara t - tieni sessjoni . Exiles iddi]appuntaw g[aliex qatt ma dehru fil - partita . Neptunes kellhom lil Michele Stellini nieqes . Ironikament kienu Exiles li fet[u l - iskor b ’ goal ta ’ Spiteri Staines . I]da Neptunes bdew ix - xita ta ’ goals , u sa tmiem l - ewwel sessjoni kienu 5 -1 b ’ goals ta ’ J . Camilleri ( 2) , Molnar ( 2) u N . Lanzon . Neptunes komplew jiskorjaw meta skorjaw erba ’ o[ra ming[ajr risposta biex marru 9 -1 minn fuq . Fit - tielet sessjoni , il kow/ Markoch idde/ieda li jag[ti iktar spazju li] ]g[a]ag[ fit - tim . Exiles reb[u din is - sessjoni b ’ goal uniku ta ’ David Pace Lupi . L - a[[ar sessjoni kienet biss formalità biex Neptunes reb[u , 11- 6 . Exiles: I. Bugeja, J. Rizzo Naudi , S . Vassallo , D . Pace Lupi (1 ) , R . Blary , N . Portelli (1 ) , J . Spiteri Staines (1 ) , V . Cupic ( 2) ,

Il-President tal-IOC jibqa’ ma jit[allasx Il-President attwali tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali (IOC0) Jacques Rogge, qal li min se je[odlu postu la darba hu jitlaq millkarig mhux se jit[allas. B[alissa, kull min jokkupa l-kariga ta’ President ma jir/ivix flus, u Rogge, li ilu 12-il sena jokkupa din il-kariga, kemm-il darba ssu;;erixxa li min ikun ilPresident ta’ dan il-Kumitat g[andu jit[allas

g[ax il-kariga tirrikjedi xog[ol kbir. Rogge se jirtira mill-kariga f’Settembru li ;ej u sitt persuni tefg[u l-kandidatura tag[hom biex jikkontestaw g[all-elezzjoni li se ssir fl-10 ta’ Settembru fl-Ar;entina. Thomas Bach, Ng Ser Miang, Rican Richard Carrion, Sergei Bubka, Wu u Denis Oswald huma s-sitta li tefg[u din il-kandidatura.

Niky Lanzon ta’ Neptunes (bin-numru 2) b’tentattiv fuq il-lasti avversarji ta’ San :iljan (Ritartt> Martin Agius)

K . Griscti , P . Borg , S . Galea Pace , D . Borg , K . Lanzon (1 ) Neptunes: A. Borg Cole, N . Lanzon ( 3) , A . Sammut , K . Debattista , T . Agius (1 ) , TRASFERIMENTI

Arsenal iridu j]ommu lil Wenger Il-Kap E]ekuttiv ta’ Arsenal, Ivan Gazidis, qal li se joffri kuntratt ;did lillmanager Arsene Wenger. Il-kuntratt ta’ Wenger jintemm fi tmiem l-ista;un li ;ej, imma Gazidiz qal li jridu jibqa’ ja[dem malklabb, anki jekk il-Gunners issa ilhom tmien snin ma jirb[u tazza. Hu mifhum li sa tmiem din is-sena, id-d[ul finanzjarju ta’ Arsenal se j]id b’70 miljun lira sterlina u b’hekk id-diri;enti se jkunu jistg[u jakkwistaw players ta’ kalibru kbir, li jg[inu lil Arsenal ji;;ieldu g[ar-reb[ tal-unuri. Ferreira lura ma’ Braga

Tard il-{amis filg[axija, l-atleta Amerikan Justin Gatlin g[eleb li/-champion Olimpiku tal-:amajka, Usain Bolt, fil-finali tal-100m, waqt il-Golden Gala Diamond League li sar f’Ruma. Gatlin, rebbie[ tal-midalja tal-bron] waqt l-Olimpjadi ta’ Londra, g[amel [in ta’ 9.94’ u spi//a quddiem Bolt, li jidher li g[adu ma irkuprax sew minn injury fil-hamstring li sofra aktar kmieni din is-sena.

A . Ciric (1 ) , S . Camilleri , J . Camilleri ( 3) , G . Pace , S . Gravina , B . Lanzon , T . Molnar ( 2) , C . Mercieca Referees: Mario Dalli, Alessandro Sgarra

Braga [abbru li Jesualdo Ferreira ;ej b[ala l-kow/ tag[hom, u din g[alih se tkun it-tieni darba li jkun qed imexxi lil dan il-klabb. Seba’ snin ilu, Jesualdo mexxa lil Braga g[allewwel darba fil-karriera tieg[u. Jesualdo se jkun qed jie[u post José Peseiro. Dan tal-a[[ar [alla lil Braga sena wara li kien in[atar kow/ tag[hom. Matul l-ista;un li g[adu kemm intemm, Braga spi//aw fir-raba’ post u b’hekk g[al ftit tilfu /-/ans li jikkwalifikaw g[a/Champions League.

Madankollu, dan l-ista;un, Braga reb[u t-tazza domestika u dan kien lewwel unur tag[hom f’dawn l-a[[ar 50 sena. Fl2011 Braga kienu tilfu lfinali tal-Europa League kontra Porto. Fernandinho ma’ Man City

Manchester City [abbru li akkwistaw lill-midfielder ta’ Shakhtar, Donetsk Fernandinho, g[as-somma ta’ madwar 30 miljun lira sterlina. Fernandinho, li g[andu 28 sena, lag[ab [ames darbiet mat-tim nazzjonali Bra]iljan u kien ilu jilg[ab mat-tim millUkrajna g[al dawn l-a[[ar tmien snin. Man City b[alissa huma bla kow/ wara li temmew il-kuntratt ta’ Roberto Mancini, u kollox jidher li Manuel Pellegrini se je[odlu postu. Inzaghi kow/ ma’ Milan L-eks player ta’ Milan, Pippo Inzaghi, in[atar b[ala l-kow/ tat-tim talPrimavera ta’ Milan. Inzaghi iffirma kuntratt sal2016. Inzaghi beda jilg[ab ma’ Milan fl-2001 u b[ala

player skurja aktar minn 100 goal.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

Sport 29 TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Orcas Bac jirba[ il-finali tas-Sette Giugno Anton u missieru Frencu Cassar l-ewwel u t-tieni fi klassi Silver Minn Kenneth Vella

L-aktar ti;rija importanti li saret il-biera[ fil-korsa talMarsa, festa pubblika, kienet il-finali tal-kampjonat tasSette Giugno g[al ]wiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din g[amlet parti mill-25 programm tas-sena fuq disa’ ti;rijiet u ntreb[et minn Orcas Bac misjuq minn Rodney Gatt. Disg[a kienu ]-]wiemel li [adu sehem fil-finali Premier u kien Argus Hanover (Charles Camilleri) l-aktar b’sa[[tu wara l-karozza tattluq. Fl-ewwel metri, dan feta[ vanta;; ]g[ir minn Simb Mark (Noel Baldacchino) u Lage (Marco Refalo). I]da t-ti;rija [adet svolta o[ra madwar dawra mit-tmiem meta Rodney Gatt pogga lil Orcas Bac quddiem u dan ]amm il-kmand sallinja finali. Orcas Bac [a ttieni reb[a tas-sena u f’Malta minn Nino de Saintho (Cliferty Calleja) u Sultan November (Shawn Portelli). Argus Hanover kellu jikkuntenta bir-raba’ post. Orcas Bac kellu medja tajba ferm ta’ 1.14.7” fil-kilometru u fi tmiem il-finali Dr Matthew Brincat, Chairman tal-MRC ippremja lil Angelo Cassar u Rodney Gatt, sid u sewwieq rispettivament ta]]iemel rebbie[. L-uniku ti;rija tal-klassi Gold kienet ikkaratterizzata minn taqtieg[a missielta bejn erba’ ]wiemel fl-a[[ar metri. Kien Onyx Lucernais (Jason

Cordina) li bi ftit akkwista ttieni reb[a sta;onali minn Hulot (Jason Vassallo). Skip Dimanche (Charlo’ Debono) u Nophenio de Lune (Charles Farrugia) kellhom ukoll pjazzament po]ittiv. Fl-ewwel minn erba’ ti;rijiet tal-klassi Silver, ilfavorit Lucas Ness (Mario Farrugia) ma seta’ jag[mel xejn fid-dritta finali quddiem il-qawwa tal-kwotat Target Player (Carmelo Farrugia) li rre;istra t-tieni reb[a konsekuttiva. Udice Boko (Marvin Cauchi) u Prince November (Carmel Cauchi) da[lu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Il-Bel;jan Verdi du Bosquet (Noel Baldacchino) ikkonferma li hu fost l-aqwa ]wiemel li ;ew importati dan l-a[[ar f’pajji]na. Fit-tieni ti;rija Silver ma naqasx milli jirre;istra t-tielet reb[a minn daqstant [ar;iet f’Malta, wara avvanz fl-a[[ar 700m u quddiem Zandina Boshoeve (David Ellul), Ouragan de Crouay (Larson Mifsud) u Quaid Tejy (Mario Falzon). It-tielet ti;rija Silver zviluppat f’taqtieg[a nteressanti bejn erba’ ]wiemel fl-a[[ar metri tag[ha. Kien Picabia Des Audins (Redent Magro) li akkwista l-ewwel reb[a f’Malta bi ftit minn Pilote de Nganda (James Carabott). Pactolgo (Andrew Farrugia) u Odelvio (Rodney Gatt) kellhom ukoll prestazzjoni tajba.

Orcas Bac misjuq minn Rodney Gatt (quddiem) ftit qabel ma qaqsam il-linja finali

Ir-raba’ ti;rija Silver ]gur li se tibqa wa[da memorabbli g[as-sewwieq ]g[a]ug[ Anton Cassar u missieru, is-sewwieq veteran Frencu Cassar. Dan min[abba li wara li Anton kien il-[in kollu quddiem b’Ogor, irnexxilu jirba[ bi ftit minn Frencu b’Orio De Marancourt. Peasant Gallant (Shawn Portelli) u Ouraki du Drochon (Frans Farrugia) kellhom ukoll wirja tajba. Il-programm inkluda wkoll ]ew; ti;rijiet regolari talklassi Bronze. Fl-ewwel wa[da, Charles Camilleri po;;a lil Zeta Jones A

quddiem f’nofs id-dritta finali biex din l-Olandi]a [adet it-tieni reb[a f’Malta b’tul minn Loulou de la Rose (Carl Caruana) u Vera LH (Wayne Farrugia). Jet Starline (Herman Mc Kay) da[al warajhom f’dik lordni. Obelix Blue (Salvu Vella) ]ied fil-;iri matul l-a[[ar 600m tat-tieni ti;rija Bronze biex fetah vanta;; ta’ ]ew; tulijiet mill-kumplament ta]]wiemel. Obelix Blue qasam il-linja finali l-ewwel minn Magnific As (David Ellul), Major Mitri (Andrew

Ir-Ri]ultati kollha . Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Zeta Jones A (C. Camilleri) {in – 2.46.5” (1.17.8”) 2. Loulou de la Rose (C. Caruana) 3. Vera LH (W. Farrugia) 4. Jet Starline (H. Mc Kay) . Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Obelix Blue (S. Vella) {in – 2.47.5” (1.18.2”) 2. Magnific As (D. Ellul) 3. Major Mitri (A. Farrugia) 4. Rally Simb (J. Briffa) . Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Target Player (C. Farrugia) {in – 2.43” (1.16.2”) 2. Lucas Ness (M. Farrugia) 3. Udice Boko (T. Cauchi) 4. Prince November (C. Cauchi) I . Klassi Bronze. Maiden Race. Dist – 2140m. 1. Quid De Belle Vue (C. Camilleri) {in – 2.45.6” (1.17.4”) 2. Kobber Dust (J. Said) 3. My Gentleman (T. Tanti) 4. Phoenix Des Baux (B. Hili) . Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Verdi du Bosquet (N. Baldacchino) {in – 2.44.5” (1.16.9”) 2. Zandina Boshoeve (D. Ellul) I Ti;rija

II Ti;rija

III Ti;rija

V Ti;rija

V Ti;rija

Angelo Cassar u Rodney Gatt, sid u sewwieq rispettivament ta]-]iemel rebbie[ flimkien mal-familjari wara li saret il-pre]entazzjoni tat-trofew (Ritratti> Martin Agius)

Farrugia) u Rally Simb (James Briffa). Il-laqg[a nkludiet ukoll ti;rija spe/jali mag[rufa b[ala maiden race li laqqg[et flimkien ]wiemel ukoll mill-klassi Bronze u li kienu g[adhom qatt ma [ar;u rebbie[a f’pajji]na. Din intreb[et minn Quid de Belle Vue (Charles Camilleri) li kellu sprint qawwi matul l-a[[ar 500m u temm l-ewwel minn Kobber Dust (Jeffrey Said), My Gentleman (Toni Tanti) u Phoenix Des Baux (Brian Hili). 3. Ouragan de Crouay (L. Mifsud) 4. Quaid Tejy (M. Falzon) . Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Onyx Lucernais (J. Cordina) {in – 2.47.2” (1.18.1”) 2. Hulot (J. Vassallo) 3. Skip Dimanche (C. Debono) 4. Nophenio De Lune (C. Farrugia) . Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Picabia Des Audins (R. Magro) {in – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Pilote de Nganda (J. Carabott) 3. Pactolgo (A. Farrugia) 4. Odelvio (R. Gatt) . Finali Kampjonat Sette Giugno. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Orcas Bac (R. Gatt) {in – 2.43.9” (1.14.7”) 2. Nino de Saintho (C. Calleja) 3. Sultan November (S. Portelli) 4. Argus Hanover (C. Camilleri) . Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Ogor (A. Cassar) {in – 2.46.5” (1.17.8”) 2. Orio de Marancourt (F. Cassar) 3. Peasant Gallant (S. Portelli) 4. Ouraki du Drochon (F. Farrugia) VI Ti;rija

VII Ti;rija

VIII Ti;rija

IX Ti;rija


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’:unju, 2013

30 Sport

Su//ess g[al Malta f’Yerevan

0

TAZZA TAD-DINJA 2014

ARMENJA

R. Berezovski, V. Aleksanyan, T. Voskanyan, R. Arzumanyan, K. Hovhannisyan, D. Manoyan, K. Mkrtchyan, A. Ozbiliz, H. Mkhitaryan, M. Pizzelli, E. Manucharyan Sostituzzjonijiet - Y. Movsisyan flok Manucharyan 46’, A. Sarkisov flok Manoyan 66’

1 MALTA

(1)

J. Haber, J. Caruana, G. Sciberras, R. Camilleri, L. Dimech, C. Failla, R. Briffa, M. Mifsud, E. Herrera, A. Schembri, A. Muscat Sostituzzjonijiet - P. Fenech flok Sciberras 56’, R. Muscat flok Briffa 84’, T. Vella flok Mifsud 92’

Imwissija – R. Briffa (M), A. Muscat (M), J. Caruana (M), L. Dimech (M) Skurjaw – M. Mifsud (M), 8min Referee – Arnold Hunter (IRL) It-tim nazzjonali Malti kiseb l-ewwel punti tieg[u fi Grupp B tal-fa]i tal-kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja meta reba[ 1-0 kontra l-Armenja filbelt kapitali ta’ Yerevan. B’din ir-reb[a, Malta pattiet g[attelfa li kienet sofriet kontra listess Armenja f’Ta’ Qali, f’Settembru li g[adda. Malta issa tinsab fil-[ames post f’dan il-grupp b’punti daqs lArmenja. Il-goal li skurja Mifsud kien it-tieni wie[ed li skurjat Malta f’sitt log[biet wara li kienet skurjat goal kontra r-Repubblika ?eka. Ta’

Michael Mifsud ta’ Malta (xellug) hekk kif feta[ l-iskor kontra l-Armenja (Ritratt> Paul Zammit Cutajar)

min jinnota li din kienet lewwel reb[a f’dawn l-a[[ar g[oxrin sena li Malta kisbet barra minn darha. Din ir-reb[a kienet waslet fit-12 ta’ Mejju tal-1993 kontra l-Estonja meta rba[na 1-0, b’goal ta’ Chris Laferla. Fl-ewwel azzjoni denja ta’ nota, Malta marret fil-vanta;; meta Michael MIFSUD ir/ieva ballun tajjeb ming[and Andrè Schembri, u wara li ra l-ewwel xutt tieg[u jkun salvat millgoalkeeper Berezovski, mirrebound ma ]baljax u tefa’ fixxibka g[al skor ta’ 1-0. G[al

Mifsud dan kien is-37 goal tieg[u mat-tim nazzjonali Malti. Ir-reazzjoni tal-Armeni waslet wara kwarta minn azzjoni ta’ corner, u lgoalkeeper Justin Haber g[amel save tajjeb biex ]amm lill-Maltin fil-partita ,u millkontrattakk li segwa din lazzjoni, Michael Mifsud ma g[arafx japprofitta. Malta tilfet /ans li tirdoppja meta fid-19-il minuta, Clayton Failla ir/ieva cross tajjeb ming[and Edward Herrera, u bir-ras minn ta[t illasta tefa’ g[oli. Fis-26 minuta, Haber re;a’

g[amel save tajjeb meta /a[[ad lil Manoyan, li kellu xutt minn barra l-kaxxa. Ozbiliz kellu xutt fjakk minn barra l-kaxxa [ames minuti qabel tmiem l-ewwel taqsima, xutt li ma impenjax lil Haber u b’hekk it-timijiet marru jistrie[u bl-iskor ta’ 1-0 favur il-Maltin. L-ewwel azzjoni denja fittieni taqsima waslet fil-51 minuta meta Ozbiliz ra x-xutt fjakk tieg[u jkun salvat ming[ajr diffikultà minn Haber. L-Armeni re;g[u impenjaw lil Haber fil-55

minuta meta l-goalkeeper Malti salva free-kick perikolu] ta’ Ozbiliz. Malta [elsitha [afif meta fl-64 minuta, Sarkisov, li da[al b[ala sostitut, fajjar xutt minn ;ewwa l-kaxxa, imma lballun g[adda j[akkek minn mal-wieqfa. Fis-70 minuta, Ozbiliz kellu /ans li j;ib iddraw, imma g[al darba o[ra, Haber, li kien l-a[jar fost ilMaltin, salva f’corner. Fl-a[[ar minuti, l-Armeni komplew jippressaw, i]da l-goal taddraw baqg[u ma sabuhx u liskor finali kien 1-0 favur ilMaltin.

Simon Busuttil jiltaqa’ mal-KOM Il-PN jifra[ lit-tim Ilbiera[ filg[odu, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista u Kap tal-Oppo]izzjoni, Simon Busuttil, kif ukoll ilKelliem tal-Oppo]izzjoni g[ar-Ri/erka, lInnovazzjoni, i]-}g[a]ag[ u l-Isport, Robert Cutajar, iltaqg[u mal-uffi/jali l;odda tal-Kumitat Olimpiku Malti. Din i]-]jara, li saret fil-Pixxina Nazzjonali, kienet wa[da mill-ewwel ]jarat li se tibda tag[mel lOppo]izzjoni ma’ Asso/jazzjonijiet Sportivi Nazzjonali. Minbarra luffi/jali tal-Kumitat Olimpiku Malti kien hemm

ukoll diversi atleti li ;img[a ilu [adu sehem fil-Log[ob tal-Pajji]i ]-}g[ar. Fost dawn l-atleti kien hemm Eleanaor Bezzina, li reb[et midalja tad-deheb storika flisparar il-Lussemburgu. Il-President il-;did talKumitat Olimpiku Malti, Julian Pace Bonello, laqa’ lil Busuttil u lil Cutajar u rringrazzja lil dawn it-tnejn talli a//ettaw l-istedina tieg[u. Min-na[a tieg[u, ilKap tal-Oppo]izzjoni fa[[ar l-impenn tal-atleti favur lisport u awguralhom aktar [idma tajba. Busuttil introdu/a lil Cutajar, li min-

na[a tieg[u qal li hu [erqan biex l-Oppo]izzjoni tkompli ttejjeb ir-relazzjonijiet tajbin li di;à g[andha malasso/jazzjonijiet sportivi. Listess Cutajar ]vela ma’ dan il-;urnal li qed jippjana diversi laqg[at o[ra ma’ aktar asso/jazzjonijiet filfutur qrib, bl-idea li lOppo]izzjoni tkompli tag[ti kontribuzzjoni lill-isport. Cutajar fakkar li meta lPartit Nazzjonalista kien filGvern ta importanza kbira lill-qasam tal-isport u hekk bi[siebu jkompli jag[mel, anki jekk din id-darba qieg[ed fl-Oppo]izzjoni.

Nazzjonali Malti

Fi sqtarrija li [are; ilbiera[ il-Partit Nazzjonalista, fera[ lit-tim nazzjonali tal-Football tal-ir;iel g[ar-reb[a tieg[u ta’ 1-0 fuq it-tim tal-Armenja, barra minn xtutna, f’partita valida mill-kwalifikazzjoni tat-Tazza tad-Dinja 2014. Il-kelliem tal-PN responsabbli mir-Ri/erka, lInnovazzjoni, i]-}g[a]ag[ u l-Isport, Robert Cutajar, fa[[ar l-impenn u s-sagrifi//ji li jag[mlu l-players, li servew biex seta’ jinkiseb dan irri]ultat, li wasal ukoll

pre/i]ament wara l-wirja po]ittiva li t-tim Malti kellu kontra l-Italja f’pajji]na ftit tal-;img[at ilu. Il-PN jawgura lid-diri;enti u l-uffi/jali tal-MFA li jkomplu ja[dmu b’risq il-football f’pajji]na. Il-PN, kif kien vi/in l-isportivi meta kien fil-Gvern, issa mill-Oppo]izzjoni qed iwieg[ed li se jibqa’ ja[dem vi/in l-g[aqdiet sportivi biex flimkien naraw li nkomplu na[dmu sabiex inxerrdu dejjem aktar il-kultura favur lisport f’pajji]na.

TAZZA TAD-DINJA 2022

Infantino lest jibdel id-data tal-edizzjoni finali

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil (fin-nofs) flimkien ma’ Robert Cutajar (xellug) jiltaqg[u mal-President Julian Pace Bonello u s-Segretarju Joe Cassar (lemin)

Is-Segretarju :enerali talUEFA, Gianni Infantino, qal li l-partiti tat-Tazza tad-Dinja tal-2022 g[andhom jintlag[bu fix-xhur li t-temp ikun l-aktar adatt g[al-log[ob. It-Tazza tad-Dinja tal-2022 se ssir filQatar, u fis-sajf, f’dan ilpajji], it-temperaturi jil[qu l50 grad u b’hekk lorganizzaturi ssu;;erew li filgrounds ikun hemm sistema tal-arja kkundizzjonata jew inkella l-Log[ob isir fixxitwa. Fost dawk li huma kontra li l-kompetizzjoni ssir

fix-xitwa, hemm il-kapijiet tal-Bundesliga li qalu li jekk issir fix-xitwa, id-dati talkampjonati domesti/i jkollhom jinbidlu ta’ ta[t fuq. “It-Tazza tad-Dinja g[andha tintlag[ab fl-a[jar perijodu. Meta saret fl-Afrika ta’ Isfel, jien kont tal-istess fehma, u kienet [asra li saret fix-xitwa. Jien naqbel mal-President talUEFA, Michel Platini, li jekk l-edizzjoni tal-Qatar issir fissajf, dan ma jkunx ta’ ;id la g[all-players u lanqas g[allpartitarji,” qal Infantino.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ :unju, 2013

Sport 31

Draw li jiffavorrixxi lill-Italja L-Italja spi//at fi draw ta’ 0-0 barra minn darha kontra r-Repubblika ?eka u wie[ed jista’ jg[id li dan id-draw jiffavorrixxi aktar lit-Taljani milli li/-?eki li qeg[din fit-tielet post filgrupp li fih hemm il-Maltin. Barra minn hekk wie[ed irid jinnota li l-Italja spi//at tilg[ab b’10 meta kien fadal 20 minuta meta tke//a Mario Balotelli li intwera ]ew; karti sofor fi spazju ta’ [ames minuti. I/-?eki laqtu anke il-lasta. B’dan id-draw l-Italja issa tinsab leader b’14-il punt, erbg[a aktar mill-Bulgarija u [amsa aktar mirRepubblika ?eka. Minn Grupp A l-iSkozja kisbet reb[a 1-0 barra minn darha kontra l-Kroazja u lawtur tal-uniku gowl kien Snodgrass li sab ix-xibka fis-26 minuta. Minn Grupp F lA]erbaijan ;ew draw 1-1 kontra l-Lussemburgu. Fil71 minuta Abushev feta[ liskor g[al A]erbaijan imma tmien minuti wara lLussemburgu ;abu d-draw b’gowl ta’ Bensi. Mill-istess grupp kien hemm log[ba interessanti bejn il-Portugall u r-Russja i]da sakemm

Ri]ultati Ewropa Grupp A

Kroazja v Skozja Bel;ju v Serbja

Grupp B Armenja v Malta Rep. ?eka v Italja Grupp ?

Awstrija v }vezja Irlanda v G]ejjer Faroe

Grupp E Albanija v Norve;ja Grupp F A]erbaijan v Lussemburgu Grupp :

0-1 2-1

0-1

0-0 2-1 3-0 1-1 1-1

Latvja v Bosnia 0-5 Liechtenstein v Slovakkja 1-1 Litwanja v Gre/ja 0-1

Grupp {

Moldova v Polonja Montenegro v Ukrajna

Grupp I Finlandja v Belarus Afrika Grupp D Sudan v Ghana Grupp I Libja v Kongo

1-1

0-4 1-0 1-3

0-0

morna g[all-istampa din ma kinitx g[ada intemmet. Minn Grupp I l-Finlandja reb[et bi skor minimu ta’ 10 kontra l-Belarus. L-uniku gowl tal-log[ba skurjah Hämäläinen fis-57 minuta.

TENNIS – OPEN TA’ FRANZA

Fis-semi-finali l-o[ra, lIspanjol David Ferrer g[eleb lill-Fran/i] Jo-Wilfried Tsonga, 6-1, 7-6(3), 6-2, biex b’hekk issa se jkun qed jilg[ab g[all-ewwel darba f’finali ta’ Grand Slam. Ilfinali se tkun bejn ]ew; tennisti Spanjoli filwaqt li Tsonga tilef i/-/ans li jkun lewwel Fran/i] sa mill-1988 fil-finali.

?IKLI}MU

Il-UCI ma pprote;ietx lil Armstrong Il-President tal-Union Internazzjonali ta/-?ikli]mu (UCI), Pat McQuaid, qal li lUnion ma g[enitx lil Lance Armstrong (fir-ritratt). Armstrong ;ie sospi] g[al g[omru u barra minn hekk ;ew irtirati s-seba’ titli tatTour De France li reba[ bejn l-1999 u l-2005 wara li rapport tal-A;enzija Amerikana ta’ Kontra dDoping (USADA) ]vela li dan kien g[amel u]u minn sustanzi ipprojbiti. Min[abba li Armstrong ma /a[adx dan, hu qed jitqies b[ala [ati. F’Jannar li g[adda, l-istess Armstrong, waqt intervista fuq it-televi]joni, ammetta li kien g[amel u]u minn dawn is-sustanzi. “A[na ma pprote;ejniex lil Armstrong. Kemm-il darba

Pass ‘il bog[od minn kwalifikazzjoni storika Il-Bo]nija jinsabu pass ‘il

bog[od minn kwalifikazzjoni storika wara li dawn g[elbu lil Latvja 5-0 biex b’hekk komplew sa[[ew posthom filqu//ata ta’ Grupp G. Ta min jinnota li l-gowls kollha waslu fit-tieni taqsima. Wara 11-il minuta l-Latvja spi//aw jilag[bu b’10 meta tke//a Fertovs u minn dan approfittaw il-Bo]nija.

Dmar Halovskyi tal-Ukrajna (xellug) jissielet g[all-ballun ma’ Milorad Pekovic tal-Montenegro

Lulic feta[ l-iskor tliet minuti wara li bdiet it-tieni taqsima filwaqt li Ibisevic skurja t-tieni gowl [ames minuti wara. G[al Lulic dan kien l-ewwel gowl tieg[u mat-tim nazzjonali. Birreazzjoni tal-Latvja ma tasalx lBo]nija ]iedu mal-iskor u din id-darba kien Medunjanin li skurja t-tielet gowl. Fit-80 minuta Pjanic kompla j]id maliskor filwaqt li l-[ames gowl skurjah l-attakkant ta’ Man City Edin Dzeko. Mhux l-istess jista’ jing[id g[all-Montengro, leader ta’

Grupp H u li tilef 4-0 f’daru kontra l-Ukrajna. Wara li dawn tal-a[[ar spi//aw jilag[bu b’10 skurjaw permezz ta’ Garmash. G[allMontenegro tke//a Volkov u wara wasal it-tieni gowl talUkrajna skurjat minn Konoplyanka. Il-Montenegro tilfu t-tempra u spi//aw b’9 meta tke//a Pavicevic u g[al darba o[ra l-Ukrajna skurjaw ]ew; gowls o[ra permezz ta’ Fedetskyy u Bezus. Mill-istess Grupp il-Moldova u l-Polonja ;ew draw 1-1.

RENJU UNIT

Ferrer u Nadal fil-finali Il-finali tal-Open ta’ Franza tal-ir;iel se tkun ikkontestata bejn Rafael Nadal u David Ferrer. Fl-ewwel semi-finali, Nadal g[eleb lin-numru wie[ed fid-dinja, 6-4, 3-6, 61, 6-7(3), 9-7, u dan [a erba’ sig[at u nofs biex ibbukkja post fil-finali. Nadal se jkun qed jittama li jirba[ it-tmien Open ta’ Franza fil-karriera tieg[u.

Ji//elebra rekord Fi Gurpp ? L-Irlanda reb[et 3-0 kontra l-Faroe Islands u l-eorj tal-log[ba kien l-attakkant Robbie Keane li skurja t-tliet gowls. Ironikament Keane, billog[ba kontra l-Faroe Islands sar l-aktar player li libes ilflokk Irlandi]. L-eks player ta’ Leeds lag[ab 126 darba mal-Irlanda. Fl-Afrika l-Ghana kisbet reb[a konvin/enti ta’ 3-1 barra minn darha kontra sSudan. L-eroj g[all’Iljunfanti’ kien Gyan li skurja doppjetta filwaqt li lgowl l-ie[or skurjah l-eks player ta’ Inter Muntari. Ilgowl tal-bandiera tas-Sudan skurjah El-Tahir minn penalty.

g[idtha jien kif ukoll qaluha lmembri tal-Union. Lil Armstrong ma tajnieh xejn spe/jali,” qal McQuaid. L-istess McQuaid kompla j]id li l-Union qed tag[mel minn kollox biex teqred iddoping minn dan l-isport, anki jekk dan hu ferm diffi/li. McQuaid spjega li /-/iklisti issa g[andhom passaport li fih ikun hemm miktubin iddettalji kollha tad-DNA tag[hom. Ftit ;img[at ilu ;ie fi tmiemu l-Giro d’Italia, u McQuaid tkellem ukoll dwar it-tliet /iklisti li nstabu po]ittivi waqtu. Dan qal li lfatt li r-ri]ultati [ar;u immedjetament u mhux xhur wara l-Giro, juri kemm ilUnion qed tkun stretta u avvanzata f’xog[lha.

Players fil-Premier im[allsin medja ta’ £30 elf fil-;img[a Skont l-isatisti/i ppubblikati mill-kumpanija Deloitte, ilplayers li jilag[bu filPremiership Ingli] g[andhom salarju ta’ madwar 30 elf lira sterlina fil-;img[a. F’dawn la[[ar sitt snin, il-medja tassalarju tal-players irduppjat, filwaqt li g[al dawn l-a[[ar snin, il-paga medja tal[addiema [adet daqqa ta’ [arta. Skont l-Uffi//ju talIstatistika Nazzjonali, il-paga medja ta’ [addiem flIngilterra g[al sena hi 26,500 elf lira sterlina, u dan ifisser li player tal-futbol li jilg[ab filPremier, f’;img[a jir/ievi aktar milli jir/ievi [addiem f’sena.

Fl-ista;un 2011-12, ilklabbs fl-og[la divi]joni Ingli]a nefqu s-somma ta’ 1.66 biljun lira sterlina fuq pagi. L-aktar klabb li kellu pagi xi j[allas kien dak ta’ Man City. Is-Citizens nefqu 202 miljuni lira sterlina f’dawn il-pagi, filwaqt li Swasnea kienu l-inqas klabb li [allas pagi. It-tim minn Wales [allas is-somma ta’ 35 miljun lira sterlina. Intant, il-manager ta’ Swansea, Michael Laudrup, qal li jixtieq jibqa’ mal-klabb imma fl-istess [in talab liddiri;enti biex jakkwistaw players ;odda. Il-{amis, ilKap E]ekuttiv, Huw Jenkins, /a[ad li hemm nuqqas ta’ qbil

ma’ Luadrup, imma dan tala[[ar ikkonferma li jekk laffarijiet jibqg[u kif inhuma, jista’ jag[ti l-ka] li hu jfittex klabb ie[or. Laudrup, li [a post Brendan Rodgers fl-2012, qal, “Xtaqt li kieku s’issa akkwistajna players ;odda. Dan l-ista;un irba[na l-League Cup, u biex inkomplu nibnu fuq dak li ksibna rridu nixtru players ;odda.” Matul l-ista;un li g[adda, Swansea spi//aw fid-disa’ post. L-uni/i player li akkwistaw s’issa Swansea hu José Canas, ming[and Real Betis. Fix-xhur li g[addew kien hemm diversi klabbs li kienu interessati f’Laudrup.

FORMULA 1

Alonso l-aktaer velo/i Is-sewwieq tal-Ferrari, Fernando Alonso, kien laktar velo/i waqt it-tieni sessjoni tal-provi liberi g[all-Grand Prix tal-Kanada. Ta’ min jinnota li Alonso reba[ dan il-Grand Prix fl2006, meta reba[ it-titlu mar-Renault. Min-na[a tag[hom, il-Ferrari ilhom ma

jkollhom sewwieq li reba[ dan il-Grand Prix sa mill2004, meta reba[ Michael Schumacher. Intant, it-tieni l-a[jar [in tat-tieni sessjoni g[amlu Lewis Hamilton talMcLaren, filwaqt li Grosjean tal-Lotus irre;istra t-tielet la[jar [in. I/-champion

renjanti tar-Red Bull, Sebastian Vettel, irre;istra sseba’ l-a[jar [in – dan ma jawgurax tajjeb g[al dan issewwieq li g[adu qatt ma reba[ f’Montreal. Fl-ewwel sessjoni tal-provi liberi, Paul Di Resta talForce India kien l-aktar velo/i.


Nazzjon 8 ta' Ġunju 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you