Page 1

€0.55

Numru 13,442

L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

Il-Gvern ja[fer €9 miljun lill-BWSC

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fera[ personalment li]-]ag[]ug[ Gianluca Bezzina u lit-tim tieg[u g[all-prestazzjoni li ta b[ala r-rappre]entant Malti fil-Festival tal-Eurovision u rringrazzjah g[all-entu]ja]mu li qajjem bil-fidi li wera u li tkellem dwarha waqt din l-esperjenza. Simon Busuttil ]ar lil Gianluca u lit-tim tieg[u fl-istudio tal-{amrun fejn kienu jqattg[u l-[in jippratikaw il-kanzunetta ‘Tomorrow’ qabel ma telg[u g[all-finali tal-Eurovision fejn Malta kienet ikklassifkata fit-tmien post. Gianluca lbiera[ ukoll iltaqa’ mal-Prim Ministru Joseph Muscat. (Ritratt> Michael Ellul)

Tibda l-[idma g[ar-revi]joni tal-Istatut tal-PN minn Kenneth Xuereb

Il-Pro/ess ta’ a;;ornament tal-Istatut u l-istrutturi interni tal-Partit Nazzjonalista g[andu jitlesta sa Settembru.

Dan [abbru l-Kap il-:did tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta ppresieda l-ewwel laqg[a talKummissjoni g[ar-Revi]joni tal-Istatut

Jer;a’ jirrifjuta

G[at-tieni darba f’jumejn, membru tal-Kabinett tal-Gvern irrifjuta jag[ti informazzjoni mitluba fil-Parlament u evita milli jkun pre/i] fir-risposta tieg[u. Ara pa;na 4

wa[da mill-inizjattivi m[abbra millistess Simon Busuttil wara li kien elett Kap tal-Partit Nazzjonalista.

g[al pa;na 2

Champions League

Bayern Munich iridu jne[[u t-tikketta ta’ finalisti telliefa, hekk kif Borussia Dortmund lura minn kri]i finanzjarja u lesti biex jirb[u Ara pa;ni 16 u 17

Il-Gvern Laburista [afer lill-BWSC is-somma ta’ €9 miljun li lKorporazzjoni Enemalta setg[et reb[et kieku baqg[et issostni t-talbiet tag[ha min[abba nuqqasijiet tal-kumpanija li kkummissjonat l-impjant tal-estensjoni tal-power station f’Delimara. Il-Ministru Konrad Mizzi naqas li jpo;;i fuq il-Mejda tal-Kamra rrapporti tekni/i li wassluh g[ad-de/i]joni tal-Gvern u filwaqt li qal li kien se jfittex parir legali jekk jistax ipo;;i l-kuntratt li g[amel mal-BWSC, naqas li jg[id min kienu l-esperti legali u tekni/i li wassluh g[al din id-de/i]joni. Fi stqarrija filParlament, il-Ministru Konrad Mizzi qal li lGvern kien qed i/edi ttalbiet li kellha lKorporazzjoni Enemalta fil-konfront tal-BWSC. Hu sostna li l-Gvern kien qed i/edi dawn ittalbiet g[aliex il-pariri li g[al pa;na 9


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

2 Lokali

Strutturi a;;ornati Nazzjonalista Francis Zammit Dimech u l membri l - o[ra huma Therese Comodini Cachia , John Bonello , Valentina Cassar , Christabelle Ebejer , Angelo Micallef , Gejtu Vella , Kevin Cutajar , David Zahra , Noel Galea u Josianne Cardona Gatt . Min - na[a tieg[u , i/ Chairman tal Kummissjoni Francis Zammit Dimech irringrazzja lil Simon Busuttil g[all - fidu/ja li wera fih f ’ dan l - inkarigu importanti li g[andu jwassal biex il - PN ja[dem a[jar , bi strutturi a;;ornati li jirriflettu esi;enzi ;odda . Tul il - laqg[at b[ala parti mill - kampanja g[all elezzjoni tal - Kap tal - PN , kemm Simon Busuttil kif ukoll Francis Zammit Dimech , semg[u diversi su;;erimenti u ideat kemm mill - kunsillieri kif ukoll minn tesserati u attivisti tal - PN dwar it triq ‘ il quddiem .

minn pa;na 1

Simon Busuttil qal li lKummissjoni li g[andha lid - Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech b[ala Chairman , g[andha tippre]enta r - rapport finali tag[ha flimkien ma ’ abbozz tal - Istatut a;;ornat sal - a[[ar ta ’ Lulju . Il - Kap tal - PN qal li dan il - pro/ess ta ’ a;;ornament hu me[tie; sabiex il - PN ikun da[al sew fis - seklu 2 1 b[ala organizzazzjoni effi/jenti , effettiva u li tirrifletti tajjeb il - [ti;iet tas - so/jetà tal - lum . Simon Busuttil qal li l - Istatut tal - PN hu wie[ed tajjeb i]da jkun tajjeb li l - istrutturi jkunu riveduti . Simon Busuttil tenna li filwaqt li l - [idma tal Kummissjoni hi wa[da interna , il - [idma tal membri g[andha tkun b ’ widnejhom mal - art u b ’ konsultazzjoni kemm jista ’ jkun wiesa ’. Il - Kummissjoni hi mmexxija mid - Deputat

It-Temp

UV INDEX

10

IT-TEMP il-bi//a l-kbira xemxi imma xi ftit im/ajpar g[al xi [in li jsir ftit jew wisq imsa[[ab filg[axija VI}IBBILTÀ moderata g[al tajba li ssir tajba IR-RI{ [afif g[al moderat mil-Lvant g[ax-Xlokk li jsir qawwi lokalment qawwi [afna mill-Punent il-Lbi/ wara nofsinhar u qawwi [afna lokalment riefnu millPunent filg[axija BA{AR ;eneralment qawwi li jsir qawwi [afna IMBATT baxx g[al moderat mix-Xlokk TEMPERATURA l-og[la 24˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.9 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 427.4 mm IX-XEMX titla’ fil-05.52 u tin]el fit-20.05

Il-Kap tal-PN Simon Busuttil qal li dan il-Grupp se jkun wie[ed ta’ azzjoni biex jindirizza d-defi/it qawwi li sofra l-PN fl-a[[ar elezzjoni ;enerali

Grupp Parlamentari tal-PN ta’ azzjoni g[an-Nofsinhar ta’ Malta Il-Kap tal-Oppo]izzjoni u Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil mexxa lewwel laqg[a tal-Grupp Parlamentari tan-Nofsinhar ta’ Malta. Din hi inizjattiva o[ra m[abbra minn Simon Busuttil fl-ewwel diskors tieg[u meta n[atar Kap tal-PN. Simon Busuttil qal li dan ilGrupp se jkun wie[ed ta’ azzjoni biex jindirizza ddefi/it qawwi li sofra l-PN fla[[ar elezzjoni ;enerali. Bi]]ejjed wie[ed isemmi li bejn it-Tieni u l-{ames distrett elettorali, il-PN tella’ erba’ deputati fil-Parlament – li eventwalment saru sitta blelezzjoni ka]wali u l-emenda kostituzzjonali – filwaqt li lPartit Laburista tella’ 16-il deputat. Ma;;oranza ikbar f’dan ir-re;jun meta mqabbel

Kummissjoni ta’ esperti se tag[ti stampa tas-so/jetà Maltija b’enfasi fuq ir-realtajiet so/jali tan-Nofsinhar ta’ Malta mal-bqija tal-pajji]. Il-Grupp, ippresedut midDeputat Stephen Spiteri u mag[mul mid-Deputati Jason Azzopardi, Toni Bezzina, Mario Galea u Carm Mifsud Bonnici, se jistudja dan irri]ultat, jag[mel anali]i, jo[ro; rakkomandazzjonijiet u jie[u azzjoni. Il-mira ewlenija hi li dan iddefi/it qawwi jkun indirizzat sal-elezzjoni ;enerali li jmiss. Id-Deputat Nazzjonalista Stephen Spiteri rringrazzja lil Simon Busuttil ta’ din linizjattiva li hi rikonoxximent

dwar is-sitwazzjoni finNofsinhar ta’ Malta. Hu qal li b[ala element /entrali tal[idma ta’ dan il-grupp hi li jkunu eqreb lejn in-nies u jirrikonoxxu iktar ir-realtajiet f’dan ir-re;jun li b[ala deputati u kandidati di;à kienu qed jag[mluh imma jridu jintensifikaw il-[idma. Il-Kap tal-PN [abbar ukoll li se jwaqqaf kummissjoni ta’ esperti biex jag[ti stampa tasso/jetà Maltija b’enfasi partikolari fuq ir-realtajiet so/jali tan-Nofsinhar ta’ Malta.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena

L-ERBG{A L-og[la 24˚C L-inqas 18˚C

IL-{AMIS L-og[la 21˚C L-inqas 16˚C

IL-:IMG{A L-og[la 24˚C L-inqas 16˚C

IS-SIBT L-og[la 26˚C L-inqas 17˚C

IL-{ADD L-og[la 23˚C L-inqas 16˚C

UV

UV

UV

UV

UV

10

10

8

8

8

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 21˚C imsa[[ab, Al;eri 17˚C imsa[[ab, Amsterdam 10˚C xita, Ateni 29˚C xemxi, Li]bona 20˚C xemxi, Berlin 17˚C imsa[[ab, Brussell 10˚C xita, il-Kajr 33˚C xemxi, Dublin 15˚C xemxi, Kopen[agen 12˚C imsa[[ab, Frankfurt 13˚C imsa[[ab, Milan 18˚C imsa[[ab, Istanbul 26˚C xemxi, Londra 13˚C imsa[[ab, Madrid 17˚C imsa[[ab, Moska 19˚C imsa[[ab, Pari;i 11˚C imsa[[ab, Bar/ellona 18˚C xemxi, Ruma 19˚C imsa[[ab, Tel Aviv 28˚C xemxi, Tripli 32˚C imsa[[ab, Tune] 26˚C imsa[[ab, Vjenna 18˚C imsa[[ab, Zurich 11˚C imsa[[ab, Munich 14˚C imsa[[ab, St. Petersburg 21˚C xemxi

T

bassir dwar is-settur turistiku f’pajji]na kif ukoll dak fil-pajji]i tal-Mediterran wera li Malta kellha l-kapa/ità li ]]id fin-numru ta’ turisti minkejja li destinazzjonijiet o[ra kienu qed ibassru tnaqqis. Sydney Perez, Chairman tat-Tour Operators Study Group tar-Renju Unit, sostna li huma jqisu lil Malta b[ala destinazzjoni rebbie[a mhux biss fissajf i]da anke fix-xhur tax-xitwa. Bejn il-Gvern Malti u l-Ordni talKavallieri ta’ San :wann saru diversi laqg[at li matulhom kienet diskussa koperazzjoni akbar bejn i]-]ew; na[at. Il-Gran Mastru tal-Ordni, Fra Andrew Bertie u l-Prim Ministru ltaqg[u fil-kwartieri tal-Ordni f’Ruma waqt ]jara uffi/jali li saret minn delegazzjoni Maltija mmexxija mill-Prim Ministru.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

Lokali 3

Il-Kap il-:did tal-PN Simon Busuttil jintlaqa’ mill-Ar/isqof Pawlu Cremona u l-Isqof Aw]iljarju Charles Scicluna (Ritratt> Michael Ellul)

Il-PN jirrikonoxxi s-sehem po]ittiv tal-Knisja f’Malta minn Jesmar Baldacchino

Il-Partit Nazzjonalista jirrikonoxxi s-sehem po]ittiv li l-Knisja qed tag[ti f’Malta spe/jalment fil-qasam so/jali. Dan sostnieh il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fi tmiem ]jara ta’ korte]ija li g[amel lill-Ar/isqof Pawlu Cremona fil-Kurja, ]jara li g[aliha kien pre]enti wkoll lIsqof Aw]iljarju Charles Scicluna. Fi tmiem din il-laqg[a, Simon Busuttil spjega kif ;ew diskussi r-relazzjonijiet bejn il-Partit Nazzjonalista u lKnisja. :ie diskuss ukoll irrwol tal-Oppo]izzjoni, b’Simon Busuttil jg[id li lPartit Nazzjonalista se jkun Oppo]izzjoni b’sa[[itha imma wkoll kostruttiva. Dan biex ilkisbiet li saru mill-Gvernijiet Nazzjonalisti fuq livell ekonomiku u so/jali ma jintilfux. Simon Busuttil qal li ming[ajr ma jkun partit konfessjonali, il-Partit Nazzjonalista g[andu b[ala sisien il-valuri nsara. Qal ukoll li l-Knisja g[andha sehem importanti f’pajji]na spe/jalment fil-qasam so/jali, fejn kienet prijuniera qabel ma

;ie introdott il-welfare state’. Dwar ir-rwol tal-Knisja, lAr/isqof Pawlu Cremona sostna li l-Knisja ta[dem direttament fil-qasam so/jali u g[all-familji, spe/jalment biex tonqos it-tbatija talfamilji mkissra.

Il-PN kburi bil-valuri sodi nsara li g[andu L-Ar/isqof tkellem ukoll dwar l-i]vilupp tal-bniedem. Sa[aq li l-Knisja t[ares lejn li]vilupp [olistiku tal-persuna fosthom il-valuri g[aliex dawn jg[ollu lill-bniedem. IlKnisja g[andha tag[ti kontribut spe/jalment fl-edukazzjoni u fejn hemm it-tbatija bil-faqar u dan fejn tista’ tg[in bir-ri]orsi tag[ha. Ghall-mistoqsijiet tal;urnalisti dwar it-talba talGvern Laburista g[as-seperazzjoni tal-Istat mill-Knisja, i]-]ew; kelliema qablu li lftehim li kien sar dwar it-

Tribunal Ekkle]jastiku bejn is-Santa Sede fil-Vatikan u Malta g[andu jinbidel biex jirrifletti ]-]minijiet tal-lum. Monsinjur Cremona qal li lKnisja ma ssibx o;;ezzjoni g[al dan sakemm tissa[[a[ ilvalidità tas-sentenzi tatTribunal fil-Qorti. Dwar l-unjoni /ivili bejn persuni omosesswali, lAr/isqof sostna li filwaqt li “Alla j[obb lil kul[add”, i]]wie; huwa sagrament u g[alhekk id-definizzjoni ta]]wie; m’g[andhiex titwessa’. Filwaqt li l-Knisja ma’ taqbilx ma]-]wie; bejn persuni talistess sess, qed ta[dem biex id-drittijiet u l-interessi tag[hom ikunu im[arsa. L-Ar/isqof tkellem ukoll dwar id-djalogu bejn il-Knisja u l-partiti politi/i u spjega li fid-dawl tal-konklu]jonijiet tal-Kon/ilju Vatikan it-Tieni, il-Knisja trid i]]onn id-djalogu ma’ kull partit politiku. Monsinjur Ar/isqof fakkar kif politi/i nsara kellhom rwol ferm importanti fil-formazzjoni politika tal-Ewropa fosthom Robert Schuman u De Gasperi.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

4 Lokali

Is-settur marittimu jimpjega 2.5 miljun fl-UE Il-Kummissarju Ewropew g[all-Affarijiet Marittimi u sSajd, Maria Damanaki, qalet meta lbiera[ tkellmet f’konferenza dwar il-Jum Marittimu li tfakkar ilbiera[ f’pajji]na, li l-impjiegi relatati mas-settur marittimu fl-UE jla[[qu g[al ]ew; miljun u nofs. Hi spjegat kif is-settur turistiku qed jinbidel kontinwament u kif il-pajji]i jridu jad-

dattaw g[al dawn il-bidliet biex jiibqg[u kompetittivi u sostenibbli. Jirri]ulta li 60 fil-mija talEwropej jippreferu btala f’pajji]i bil-ba[ar waqt li sebg[a minn g[axra jippreferu btala bejn :unju u Settembru. Fil-konferenza li tlaqqg[et f’Dar il-Mediterran tkellmu wkoll il-Ministru tat-Turi]mu Karmenu Vella u l-Ministru Chris Cardona.

Niket B’niket in[abbru l-mewt ta’ Maria Carmela Chircop, mag[rufa b[ala Marlene, xebba Testa, li mietet ilbiera[ fl-etá ta’ 61 sena. {alliet jibku t-telfa tag[ha lil ]ew;ha Anthony, ittfal Joseph u l-mara Nadia, Antoine u l-mara Charmaine, lg[e]ie] neputijiet Jacob, Katia, Ryan u Mariah, [utha Michael u Paul, lill-omm ir-ra;el Dolores, neputijiet, qraba u [bieb. Il-funeral se jsir illum l-Erbg[a fis-Santwarju ta’ Fatima, fi Gwardamangia b’quddiesa preasente cadavere li tibda fis-2pm u wara ssir id-difna fi/-?imiterju ta’ Santa Marija Addolorata. Hu apprezzat li donazzjonijiet jintbag[tu lill-Moviment Hospice. Ag[tiha O Mulej il-mistrie[ ta’ dejjem.

Il-Gvern jer;a’ jirrifjuta jag[ti informazzjoni fil-Parlament minn Hermann Micallef

G[at-tieni darba f’jumejn filParlament, membru talKabinett tal-Gvern irrifjuta li jag[ti informazzjoni mitluba f’Mistoqsija Parlamentari u evita milli jkun pre/i] firrisposta tieg[u. Wara li nhar it-Tnejn kien ilMinistru Manuel Mallia li evita li jwie;eb mistoqsijiet dwar il[atra ta’ Kummissarju ;did talPulizija, fis-seduta tal-biera[ kien is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia li u]a l-istess tattika li naqas milli jwie;eb domandi ta’ membri talOppo]izzjoni. Michael Farrugia kien qed jirrispondi g[al mistoqsija dwar kemm kienu u min kienu s-Segretarji Permanenti li ma baqg[ux jokkupaw il-kariga mill-1992. Din il-lista tpo;;iet fuq il-Mejda tal-Kamra. Minnha jirri]ulta li, fost dawk li n[atru, bejn l-1992 sal-elezzjoni li g[addiet kien hemm ]ew; ri]enji biss. Wara l-elezzjoni kien hemm ir-ri]enja tasSegretarji Permanenti li kienu fis-servizz f’dak il-mument. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia, li kien qed iwie;eb f’isem il-Prim Ministru, ;ie mitlub jg[id x’kienet ir-ra;uni g[aliex irri]enjaw is-Segretarji Permanenti wara l-elezzjoni. Michael Farrugia, li dan ixxahar ukoll kien irrifjuta jag[ti informazzjoni mitluba millOppo]izzjoni dwar l-ismijiet ta’ persuni fil-MEPA li [adu sehem f’e]er/izzju biex kien determinat tnaqqis fit-tariffi tal-applikazzonijiet, qal li kien se jfittex ir-ra;uni fil-file. Wara li qalleb il-files qal li ma kienx qed jara r-ra;uni u qal lillMembru Parlamenatri Mario de Marco, li g[amel il-mistoqsija ori;inali, biex jag[mel mistoqsija bil-miktub u jing[ata riposta f’seduta o[ra. Id-Deputat Nazzjonalista George Pullicino staqsa biex is-Segretarju Parlamentari jg[id /ar u tond jekk isSegretarji Permanenti ;ewx

Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia ntalab jg[id /ar u tond jekk is-Segretarji Permanenti ;ewx ordnati jirri]enjaw u x’kienu l-kriterji li fuqhom u[ud mis-Segretarji Permanenti n]ammu u o[rajn kellhom jirri]enjaw ordnati jirri]enjaw u x’kienu lkriterji li fuqhom u[ud misSegretarji Permanenti n]ammu u o[rajn kellhom jirri]enjaw. Kontinwament is-Segretarju Parlamentari Farrugia baqa’ jirrifjuta li jwie;eb u jsostni li aktar informazzjoni kienet ting[ata f’seduta o[ra meta ssir mistoqsija apposta. Saru diversi interventi minn Membri Parlamentari o[rajn tal-Oppo]izzjoni, fosthom ilKap tal-Oppo]izzjoni Simon Busuttil, Jason Azzopardi, David Agius u Charló Bonnici. Kull darba, is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia baqa’ ja[rab milli jikkonferma li s-Segretarji Permanenti kienu ordnati jirri]enjaw kif anke rappurtat fil-media filjiem ta’ wara li t[abbar irri]ultat tal-elezzjoni. Qal ukoll lill-interpellanti mill-Oppo]izzjoni biex jag[mlu l-mistoqsijiet tag[hom bil-miktub. Hawnhekk membri parlamenatri mill-Oppo]izzjoni wrew id-di]approvazzjoni tag[hom bil-kliem “tal-mist[ija”. Id-Deputat Nazzjonalista Mario de Marco qal li hemm differenza bejn wie[ed joffri rri]enja tieg[u jew ikunx im;ieg[el jirri]enja. Hu ilu jag[mel din il-mistoqsija g[al dawn l-a[[ar xahrejn u sa[aq li mhux a//ettabbli li lOppo]izzjoni tit[alla fl-g[ama. Id-Deputat Nazzjonalista Charló Bonnici staqsa g[aliex kien hemm min, fost is-Segretarji Permanenti, t[alla fil-limbu. L-Ispeaker An;lu Farrugia qal li s-Sedja ma kellha ebda poter tinda[al fuq il-mod kif

iwie;eb Ministru g[al mistoqsijiet parlamentari. Hu qal li kien se jg[addi t-traskrizzjoni tad-diskussjoni li saret filParlament lill-Ministru kon/ernat, f’dan il-ka] lillPrim Ministru. Il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius re;a’ staqsa jekk il-Prim Ministru hux imsiefer u jekk le messu kien pre]enti fil-plenarja meta jaf li kellu jwie;eb l-ewwel mistoqsija fis-seduta talbiera[. Id-Deputat Nazzjonalista George Pullicino staqsa wkoll jekk hux skont il-Kostituzzjoni li Segretarji Permanenti jintalbu jirri]enjaw. Fi tmiem il-[in tal-mistoqsijiet, David Agius staqsa jekk il-Ministru Manuel Mallia kienx lest jag[ti l-informazzjoni mitluba minnu fis-seduta ta’ nhar it-Tnejn. Peress li kien g[adda l-[in tal-mistoqsijiet, l-Ispeaker sejja[ lill-Ministru Mallia biex ipo;;i l-informazzjoni fuq ilMejda tal-Kamra. Il-Ministru Mallia qal li hu xtaq jag[ti spjegazzjoni u kien lest jippre]enta linformazzjoni fis-seduta ta’ nhar it-Tnejn. L-Ispeaker qal li allura seta’ jsir hekk. David Agius qal li l-Ministru seta’ jpo;;i l-informazzjoni fuq il-Mejda tal-Kamra fisseduta lbiera[ u tkun diskussa nhar it-Tnejn. Il-Ministru Mallia qal li jrid ipo;;i l-informazzjoni meta jkun jista’ jag[ti spjegazzjoni. L-Ispeaker idde/ieda li lMinistru kien se jippre]enta linformazjoni nhar it-Tnejn.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

Lokali 5

Pazjenti rilaxxati malajr biex ma jidhirx l-iffullar Hekk kif fil-;ranet u l-;img[at wara d-dikjarazzjoni trijonfalistika tal-Ministru tas-Sa[[a Godfrey Farrugia li l-iffullar fl-Isptar Mater Dei spi//a, bdew jidhru x-xquq tarrealtà, b’rapporti li jaslu lil INNAZZJON li ng[atat direttiva biex pazjenti jintbag[tu d-dar malajr kemm jista’ jkun. Pazjenta li kienet fl-Isptar Mater Dei li tkellmet ma’ IN-NAZZJON stqarret li hi ntbag[tet id-dar qabel i]-]mien. Il-pazjenta, li xtaqet tibqa’ anonima imma li l-istorja tag[ha kienet ivverifikat, kienet infurmata minn infermieri li hemm direttiva ;dida. Din id-direttiva hi li pazjenti jintbag[tu d-dar malajr sabiex ma jidhrux pazjenti fil-kurituri u jin[eba

Imut wara li waqa’ fi spiera Kristinu Borg ta’ 72 sena tilef [ajtu tra;ikament wara li waqa’ ;o spiera f’g[alqa fil-limiti talMarfa nhar it-Tlieta filg[odu. Kienu g[alxejn it-tentattivi talmembri tal-Protezzjoni ?ivili biex isalvawlu [ajtu g[ax ir-ra;el miet fil-post. Jidher li l-anzjan, li kien ma’ martu flg[alqa, fl-akkwati tatTorri l-A[mar, kien se jag[mel xi xog[ol flispiera meta tilef ilbilan/ u spi//a rasu ‘l isfel fl-ilma. Hu waqa’ g[oli ta’ madwar tliet sulari. Hekk kif martu ndunat, marret tittawwal u rat lil ]ew;ha flispiera, u /emplet g[allg[ajnuna. Fuq il-post waslu mill-ewwel membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni ?ivili mill-istazzjon taxXemxija, flimkien ma’ tim mediku, li ppruvaw jag[tuh l-g[ajnuna imma l-anzjan, li huwa mill-Mellie[a, ittella’ mill-ispiera mejjet. Dwar dan l-in/ident g[addejja inkjesta mmexxija millMa;istrat tal-G[assa Natasha Galea Sciberras.

Fost is-servizzi li se jkunu su;;etti g[al test tal-mezzi hemm il-Home Help, Meals on Wheels u Telecare l-iffullar. Il-pazjenta qalet ukoll li kien hemm /aqliq s[i[ fis-swali sabiex jiddeffsu iktar sodod jew stretchers sabiex ma jidhrux nies filkurituri. Din id-direttiva ting[aqad ma’ o[rajn f’tentattiv min-na[a talMinisteru tas-Sa[[a li jipprova jirrapporta titjib meta r-realtà hi xort’o[ra. Fost il-mi]uri li ttie[du fla[[ar ;img[at, ing[ad li s-sodod flobservation ward ]diedu meta firrealtà dawn m’huma sodod xejn i]da

stretchers li dda[[lu fis-swali. Sadanittant, filwaqt li fissegretarjati privati tal-Ministeri qed ti]died l-ispi]a bin-numru rekord ta’ persuni impjegati minbarra /-/ivil, ilMinistru tal-Familja u l-{arsien So/jali Marie Louise Coleiro Preca m’eskluditx means test fuq servizzi li qed jing[ataw lill-anzjani. Meta kienet qed twiegeb mistoqsija Parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Mario Galea, Marie Louise Coleiro Preca qalet li fost is-

servizzi li se jkunu su;;etti g[al test tal-mezzi hemm il-Home Help, Meals on Wheels u Telecare. Dan hekk kif il-qasam tas-sa[[a qed jipprova jnaqqas in-nefqa wkoll minn oqsma o[rajn bi spejje] tal[addiema. Informazzjoni li g[andu INNAZZJON turi li l-iskrivani li ja[dmu fl-Isptar Monte Carmeli, m’g[adhomx jit[allew jag[mlu u]u mill-canteen tal-infermieri wara direttiva li n[ar;et fl-a[[ar ;ranet li tipprojbixxi dan. Fi ]vilupp ie[or, qed ikunu rappurtati aktar medicini out of stock. Issa kien imiss ilmedi/ina Omeprazole, pillola li tg[in persuni li jbatu bl-a/tu fl-istonku. Kaxxa minn dawn il-pilloli tinbieg[ €12.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

Lokali 7

Mario de Marco qal li l-PN g[andu sfidi kbar quddiemu imma dan m’g[andu jaqta’ qalb [add

Beppe Fenech Adami qal li issa hu l-mument li ninvolvu ru[na f’dan il-partit f’dan i]-]mien ta’ diffikultà

G[aqda u ti;did Ener;ija biex il-PN jer;a’ fil-Partit Nazzjonalista jkun il-partit rebbie[ Il-kandidat g[al kariga ta’ Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista g[al {idma filParlament, Mario de Marco, qal li hu [are; g[al din il-kariga biex jg[in filpro/ess ta’ g[aqda u ti;did tal-Partit. Mario de Marco kien qed jitkellem mal-Kunsillieri tas-Sitta u s-Seba’ Distrett Elettorali fl-Uffi//ju tal-PN, f’{al Qormi. Hu qal li waqt il-kampanja elettorali g[al kariga ta’ Kap tal-Partit hu kellu l-okka]joni jiltaqa’ ma’ [afna u [afna Kunsillieri u dan mhux biss kien pro/ess ta’ g[a]la imma kien ukoll pro/ess ta’ g[aqda fil-Partit. Hu qal li l-Kunsillieri g[a]lu lil Simon Busuttil b[ala Kap u issa Simon g[andu lappo;; kollu tieg[u u tal-Kunsilleri. Mario de Marco qal li l-PN g[andu

sfidi kbar quddiemu fosthom iddistakk ta’ 36,000 vot imma qal li dan m’g[andu jaqta’ qalb [add. Dan jista’ jer;a’ jse[[ jekk na[dmu mil-lum. Hemm ukoll l-isfida ta’ disa’ Deputati Parlamentari inqas fil-Parlament u lisfida ta’ Kabinett bi 23 ru[ flimkien mas-Segretarjati tag[hom u dDipartimenti u l-Awtoritajiet talGvern. Hu qal li sfida o[ra hi dik talfinanzi tal-Partit u qal li din l-isfida wkoll trid tkun indirizzata b’rispett lejn il-[addiema tal-Partit li ja[dmu g[ax i[obbu l-Partit u g[alhekk hi responsabbiltà li ng[inuhom. Mario de Marco qal li fi ]mien sena l-Partit ikun g[addej bil-kampanja g[all-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-isfida hi li l-PN ikollu tliet MEPs.

:img[a Ewkaristika f’g[eluq il-100 sena mill-Kungress Ewkaristiku

Fl-okka]joni tal-100 sena mill-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali li sar f’Malta fl-1913, il-Knisja f’Malta se torganizza :img[a Ewkaristika bejn nhar il{amis 30 ta’ Mejju u l:img[a 7 ta’ :unju. Matul dik il-;img[a se jkunu /elebrati ]ew; festi litur;i/i marbutin mal-Ewkaristija. Se jkun hemm apprezzament tal-pre]enza [ajja ta’ :esù fl-Ewkaristija b’talb u adorazzjoni filparro//i kollha u filKonkatidral ta’ San :wann se jsir Oratorju fil-31 ta’ Mejju. Fl-4 ta’ :unju fil-Kurja talAr/isqof se ssir konferenza dwar il-fidi fl-i]vilupp talkultura fis-so/jetà Maltija. Fil-5 ta’ :unju se ssir konferenza o[ra li matulha jsir apprezzament lejn il-qima tal-:isem ta’ Kristu, il-Knisja u l-Ewkaristija. L-attività prin/ipali tal:img[a Ewkaristika se ssir il-

:img[a 7 ta’ :unju fit-8 p.m. fi Pjazza San :or; il-Belt. Se tkun /elebrata quddiesa millIsqfijiet Maltin u wara ssir pur/issjoni bis-Sagrament li tispi//a quddiem il-Konkatidral ta’ San :wann fejn ting[ata lBarka Ewkaristika. Il-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali li sar f’Malta kien feta[ fit-23 ta’ April 1913 u ;ie fi tmiemu fis-27 ta’ April b’pur/issjoni li bdiet mill-Konkaridral ta’ San :wann g[al fejn illum hemm il-Monument ta’ Kristu Re filFurjana fejn ing[atat il-Barka Ewkaristika. F’din i/-/elebrazzjoni [adu sehem madwar 7,000 ru[. IlMonument ta’ Kristu Re li kien inawgurat fit-30 ta’ Di/embru 1917 sar b’tifikra ta’ dan il-Kungress. IlKungressi Ewkaristi/i jlaqqg[u Kardinali, Isqfijiet, sa/erdoti, laj/i u studju]i biex jikbru d-devozzjoni u lg[arfien lejn l-Ewkaristija.

Ma ni;ix bi dritt li nsir Vi/i Kap, imma ni;i quddiemkom g[ax umilment nista’ nkun ta’ servizz. Dan qalu Beppe Fenech Adami, kandidat g[all-kariga ta’ Vi/i Kap talPartit Nazzjonalista g[all-[idma filPartit waqt laqg[a ta’ diskussjoni malkunsillieri tat-Tieni Distrett, li saret flUffi//ju tal-PN f’{a]-}abbar. Beppe Fenech Adami qal li minkejja li twieled fil-politika, g[a]el li jkun attiv u parte/ipi fil-Partit Nazzjonalista, fejn [adem f’diversi livelli matul is-snin, minn membru fuq kumitat sezzjonali, g[al membru flE]ekuttiv tal-M}PN, kandidat u eventwalment deputat fil-Parlament. “G[aldaqstant, naf kif kien jiffunzjona qabel il-Partit Nazzjonalista, g[ax kont direttament

involut. Nippre]enta ru[i g[alhekk b’sens ta’ m[abba lejn il-Partit,” sostna Beppe Fenech Adami. Sostna li b’sens ta’ determinazzjoni se jag[ti l-ener;ija kollha fi [dan ilPartit sabiex in[arsu ’l quddiem, biex il-Partit Nazzjonalista jer;a’ jkun ilpartit rebbie[. Hu qal li issa hu l-mument li ninvolvu ru[na f’dan il-partit f’dan i]]mien ta’ diffikultà. Il-partit li mhux biss mexxa imma bidel il-pajji]. Kien il-Partit Nazzjonalista li tana ddemokrazija, l-Ewropa, u l-libertà talespressjoni. Filwaqt li tenna li l-Partit Nazzjonalista g[andu jkun il-Partit tanNies, qal ukoll li l-bieb g[andu jkun miftu[ b’mo[[na u bi qlubna. Pass biex in-nies jersqu iktar lejn il-Partit Nazzjonalista.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

8 Parlament

Aktar tis[i[ fid-dritt tal-libertà tal-espressjoni Fl-a;;ornament ta’ nhar it-Tnejn, id-Deputat Nazzjonalista Charlò Bonnici tkellem dwar iddritt tal-libertà talesperessjoni u l-libertà talmedia. Hu rrefera g[allkliem li ng[ad millMinistru George Vella dwar il-kontroll fuq ilmedia filwaqt li rrikonoxxa wkoll l-ispjega li ta lMinistru fil-Parlament. Charlò Bonnici qal li filwaqt li hu dritt talMinistru li jag[mel ilkritika tieg[u, ma jistax ma jistenniex kritika g[al dak li jag[mel u dak li jg[id. Hu stqarr li l-media g[andha d-dmir li tag[mel kritika i]da din g[andha ssir skont il-li;i. Charlò Bonnici qal li jaqbel li lmedia g[andha tikkontrolla lilha nfisha i]da ma jaqbilx li g[andu jkun hemm kontroll anke fuq min jesprimi opinjoni permezz tal-blogs. Id-Deputat Nazzjonalista qal li ma jaqbilx li l-media tkun mi]muma milli tikkritika l-operat talUffi//ju tal-President. Jaqbel ukoll li kritika b[al din g[andha tkun o;;ettiva u kkundanna lil min ja[seb f’sens li min[abba dak li ;ara g[andu jsir bojkott lillCommunity Chest Fund. Id-Deputat Nazzjonalista Toni Bezzina rringrazzja lil Lawrence Gonzi g[all[idma tieg[u fil-[ajja politika matul snin li kienu ta’ sfida kbira. Hu esprima kliem ta’ tif[ir fil-konfront

ta’ Simon Busuttil li n[atar b[ala Kap tal-PN u talOppo]izzjoni. Toni Bezzina qal li filkariga tieg[u ta’ shadow minister g[at-Trasport u lKomunikazzjoni blesperjenza tal-professjoni tieg[u se jkun jista’ jag[ti kontribut g[all-;id tali]vilupp tal-pajji]. Hu rrefera g[all-pro;etti li saru matul l-amministrazzjoni Nazzjonalista bl-iskop li jg[ollu l-livell ta’ g[ajxien tal-poplu. Irrefera g[al numru ta’ ;onna u zoni rikreattivi li minflok spazji mitlufa nbnew spazji rikreattivi biex jitgawdew min-nies. Pro;etti o[ra kienu jinkludu g[add ta’ promenades, znieter ta’ knejjes, funtani u restawr ta’ siti stori/i u kilometri ta’ swar. Bdiet ukoll [idma biex xi mi]bliet ikunu konvertiti f’;onna, inbnew toroq ;odda, il-bini tal-Parlament il-;did u l-pro;ett kontra lg[arg[ar. Id-Deputat Nazzjonalista kkritika l-mod kif mexa lGvern pre]enti f’diversi aspetti b[alma hi t-tne[[ija tas-Segretarji Permanenti minkejja l-g[ajta tieg[u li lest ja[dem anke ma’ min ma jaqbilx mieg[u. Toni Bezzina rrefera wkoll g[all-inizjattivi li ttie[du fil-qasam tattrasport u g[an-nuqqas talGvern pre]enti li jwie;eb g[all-kritika li kien jag[mel mill-bankijiet talOppo]izzjoni.

1,515-il /ittadinanza Maltija fi tliet snin Bejn l-2007 u l-2010 kien hemm 1,538 persuna li applikaw ma’ rappre]entanti diplomati/i jew konsulari Maltin barra minn Malta biex persuni jsiru /ittadini Maltin fuq ba]i ta’ dixxendenza. Dan qalu Emanuel Mallia, il-Ministru g[allIntern u s-Sigurtà Nazzjonali bi twe;iba g[al

mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli. Mill-informazzjoni li tqieg[det fuq il-Mejda talKamra tar-Rappre]entanti, irri]ulta li minn 1,538 applikazzjoni ntlaqg[u 1,515-il applikazzjoni. Ilma;;oranza talapplikazzjonijiet li ntlaqg[u, ji;ifieri 1,175, ;ew mill-Awstralja.

Is-servizz lill-pazjent g[andu jkun dejjem prerogattiva

Il-Gvern jag[ti aktar importanza lill-aspett finanzjarju milli lis-servizz lill-pazjent Bid-de/i]jonijiet li [a flewwel jiem talamministrazzjoni tieg[u, ilMinistru tas-Sa[[a qed juri li l-Gvern qed jag[ti aktar importanza lill-aspett finanzjarju milli lis-servizz lejn il-pazjent. Meta nhar it-Tnejn kompla d-dibattitu bi twe;iba g[addiskors tal-President dwar ilftu[ ta’ din il-le;i]latura, idDeputat Nazzjonalista Joe Cassar qal li f’dan id-diskors kien qed jistenna li l-Gvern jag[ti [jiel b’/ertu dettall dwar pjani g[ad-diversi setturi li huma importanti g[asso/jetà Maltija. Min stenna din il-vi]joni spi//a mqarraq. Joe Cassar stqarr li l-Gvern qal li spi//a ]-]mien talarroganza. Fl-istess waqt, f’dawn il-jiem se[[ [afna /aqliq li, konsegwenza tieg[u, l-Isptar Monte Carmeli spi//a ming[ajr Departimental Nurse Manager. Minkejja dak kollu li qal il-Gvern, ma jistax ma jitqiesx arroganti l-mod kif ;ew impjegati nies ming[ajr kuntratt jew il-mod kif tne[[ew is-Segretarji Permanenti. Id-Deputat Nazzjonalista qal li l-weg[da tal-Partit Laburista, li mhu se jintilef xejn misservizzi medi/i li kienu

jing[ataw, bdiet tinkiser g[ax il-Gvern waqqaf is-servizz talemer;enza fi klini/i privati li kien jing[ata fi tmiem il;img[a. De/i]jonijiet li ttie[du laqtu wkoll il-medi/ini. Hu staqsa wkoll jekk hux se jitwaqqaf is-servizz ta’ operazzjonijiet tal-irkoppa filprivat. Filwaqt li qabel lelezzjoni kien jg[id li g[andu l-pjani kollha lesti, il-Gvern illum qed juri li ma kellu xejn lest. Id-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea tkellem, fost affarijiet o[rajn, dwar l-effett ta’ barranin li qed ji;u jg[ixu f’pajji]na. Illum ma g[adhomx ji;u biss barranin biex jg[ixu f’pajji]na wara li jirtiraw, i]da ji;u bl-effett tas-s[ubija fl-UE kif ukoll min[abba dak li qed ji;ri f’pajji]i tal-Afrika. Dan hu effett li wie[ed g[andu jag[ti kasu. ?ensu Galea rrefera wkoll g[as-settur agrikolu u qal li dan hu settur li jist[oqqlu importanza fl-interess tal-bidwi Malti. Id-Deputat Nazzjonalista sa[aq ukoll fuq l-importanza ta’ g[ajnuna lillkoperattivi u lill-produtturi marbutin mas-settur agrikolu. Id-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech qal li l-Oppo]izzjoni tistenna li l-

Gvern jaqbel ma’ punti mressqa fl-emenda g[allmozzjoni tad-diskors talPresident. Tistenna li l-Gvern jaqbel li d-diskors b’kummenti dispre;jativi u parti;jani po;;a f’po]izzjoni imbarazzanti lillPresident kif iddikjara pubblikament l-istess Kap talIstat. Francis Zammit Dimech staqsa jekk il-Gvern hux lest jilqa’ xi partijiet mill-emenda tal-Oppo]izzjoni biex finalment ikun hemm vot unanimu favur id-diskors talPresident. Id-Deputat Nazzjonalista staqsa jekk ilMembri tal-Gvern humiex disposti jaqblu mal-parti flemenda tal-Oppo]izzjoni fejn tg[id li l-Gvern g[andu jag[ti importanza lill-[olqien ta’ mill-inqas 25,000 impjieg. Staqsa wkoll jekk il-Gvern hux lest ja//etta li l-Ministri u s-Segretarji Parlamentari jsegwu l-Kodi/i ta’ Etika. Mhux korrett li l-Prim Ministru jawtorizza ksur talKodi/i g[alkemm hu a//ettabbli li jsiru diskussjonijiet biex dan ikun emendat. Kien hemm regoli stretti wkoll dwar in-numru ta’ impjiegi li jistg[u jimpjegaw nies barra misServizz ?ivili.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

Parlament 9

Il-PN se jag[ti sehmu biex il-presidenza ta’ Malta tal-UE tkun su//ess Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien konvint millaspirazzjonijiet Ewropej u mid-destin Ewropew ta’ pajji]na. U g[aliex jemmen fil-vi]joni Ewropea, il-PN se jkun qed jikkollabora biex ilPresidenza Maltija tal-UE tkun su//ess. Dan qalu d-Deputat Nazzjonalista Ryan Callus meta lbiera[ tkellem fiddiskussjoni dwar il-mozzjoni g[all-approvazzjoni taddiskors tal-President. Ryan Callus qal li d-diskors tal-President iwitti t-triq talpjan tal-Gvern. Id-diskors ippre]entat din is-sena po;;a lill-Uffi//ju tal-President f’sitwazzjoni imbarazzanti mill-Prim Ministru u millGvern. Il-kariga ta’ President ;iet im]ebil[a b’ton parti;jan divi]iv. Id-Deputat Nazzjonalista qal li d-diskors tal-President jista’ ji;i mxebbah ma’ diskors ta’ imperatur li jista’ kollox fuq kul[add u [add ma jista’ g[alih. Meta lanqas g[addew 100 jum ta’ din il-le;i]latura, di;à deher ba[ar jaqsam bejn

dak li ng[ad fil-kampanja elettorali, dak li nkiteb fiddiskors tal-President u dak li effettivament ;ara u l-mod kif ;ab ru[u l-Gvern Laburista. Ryan Callus kkwota ddiskors tal-President fejn ng[ad li l-parti;jani]mu jrid isir parti mill-passat. Intqal ukoll li dan il-Gvern se j[ares li jibni l-futur mhux jikkopja l-passat. I]da meta wie[ed i[ares lejn dak li ;ara s’issa jsib passi ta’ kontroll fuq il-poplu bil-Ministru tal-Affarijiet Barranin i]omm it-telefons /ellulari ta’ nies li jmorru jkellmuh fil-ministeru tieg[u. Dan hu atte;;jament li jfakkar fil-passat u jixbh latte;;jament ta’ pajji]i tattielet dinja fejn iddemkorazija hi [olma. Ryan Callus sellem lil Simon Busuttil li b[ala Kap tal-Oppo]izzjoni afdalu rresponsabbiltà ta’ Shadow Minister g[all-Fondi Ewropej u l-Presidenza tal-UE fl-2017. Id-Deputat Nazzjonalista qal li fil-ka] tal-Fondi Ewropej kien hemm riferenza

insinifikanti fid-diskors talPresident u l-unika sentenza li dda[let ma tag[milx ;ustizzja mal-fatt li pajji]na g[andu wa[da mill-og[la rati ta’ u]u tal-fondi tal-UE minn fost l-istati Membri. Fissentenza ng[ad li trid ti]died l-effi/jenza fil-mod kif ji;u w]ati l-fondi li pajji]na jir/ievi mill-UE. Is-sentenza tpo;;iet fid-diskors b’nuqqas ta’ responsabbiltà u ming[ajr ma sar l-ebda studju dwar ilfatti veri. Kien ta’ disrispett kbir lejn il-poplu l-fatt li fid-diskors tal-President ma ssemma mkien il-€l biljun li nkisbu g[all-poplu fil-le;i]latura li g[adha kemm intemmet. Dwar il-Presidenza tal-UE fl-2017, Ryan Callus qal li dan hu dritt li nkiseb b[ala poplu grazzi g[all-g[a]la li saret biex Malta ssir membru tal-UE. Malta se jkollha lopportunità li tkun hi li tfassal l-a;enda politika talUE. Dan juri li minkejja //okon tieg[u, pajji]na mhux makku, kif kien ittimbrat mill-politi/i Laburisti.

Ra[[ala re;istrati fil-g]ejjer Maltin F’Malta u G[awdex hawn 1 47 produttur re;istrat li jrabbu l-majjali, 112-il produttur re;istrat li jrabbu t-ti;ie;, 119-il produttur re;istrat tal-[alib tal-baqar u 1,843 persuna re;istrati g[all-produzzjoni tal-[alib min-nag[a; u l-mog[o]. Leo Brincat, il-Ministru g[all-I]vilupp Sostenibbli, l-ambjent u Tibdil filKlima qal dan bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-

Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea. Bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari o[ra li saret mill-istess interpellant, il-Ministru Brincat qal li ta[t idDirettorat tal-Agrikoltura hemm 19-il kooperattiva u hemm ]ew; kooperattivi ta[t id-Direttorat talKontroll tal-Pixkeriji. Id-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea staqsa wkoll jekk hemmx il-[sieb li l-

inizjattiva tas-suq talbdiewa f’Ta’ Qali jitwessa. ?ensu Galea ried ikun jaf kemm hu n-numru ta’ bdiewa li qed ja[dmu minn Ta’ Qali b[alissa. Il-Ministru Brincat stqarr li pre]entament hemm 31 bidwi li qed ibieg[u lprodotti agrikoli tag[hom mis-Suq tal-Bdiewa f’Ta’ Qali. Leo Brincat [abbar li hemm il-[sieb li jinfeta[ Suq tal-Bdiewa ie[or finna[a t’isfel ta’ Malta.

Il-Ministru Mizzi jonqos li jippre]enta r-rapport tekniku minn pa;na 1

ng[ata jindikaw li t-talbiet tal-BWSC fil-konfront talEnemalta huma akbar minn dawk tal-Korporazzjoni filkonfront tal-BWSC. Meta saru l-mistoqsijiet lill-Ministru Mizzi, idDeputat Nazzjonalista Tonio Fenech qal li listqarrija tal-Ministru Mizzi kienet stqarrija tal-mist[ija g[aliex biha qed jipprova ji;;ustifika de/i]joni li se ttellef lill-Korporazzjoni Enemalta d-dritt g[al €9 miljun. Tonio Fenech qal li filwaqt li t-talbiet talEnemalta jammontaw g[al madwar €13-il miljun, ittalbiet tal-BWSC

jammontaw g[al €4 miljun. Aktar mistoqsijiet mhux imwie;ba mill-Ministru Konrad Mizzi saru midDeputati Nazzjonalisti George Pullicino u Claudio Grech, li talbu lill-Ministru jg[id jekk idde/i]joni tal-kuntratt ;ietx approvata millKabinett u jag[ti informazzjoni dwar illivelli tal-emissjonijiet. Il-Ministru Mizzi baqa’ jsostni li t-talbiet talBWSC kienu akbar minn dawk tal-Enemalta u g[alhekk hu g[amel pja/ir lill-poplu Malti billi /eda t-talbiet li kienu qed isiru minflok mar arbita;;.

2,028 bor]a ta’ studju f’seba’ snin

F’dawn l-a[[ar seba’ snin, ing[ataw 2,028 bor]a ta’ studju li kienu amministrati mid-Direttorat g[at-Tag[lim Tul il-{ajja. Dan ikkonfermah Evarist Bartolo, il-Ministru g[allEdukazzjoni u x-Xog[ol bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret midDeputat Nazzjonalista Clyde Puli. Il-Ministru Bartolo qal li mill-iskemi amministrati mill-Korporazzjoni taxxog[ol u t-Ta[ri; ibbenefikaw 540 persuna filwaqt li mill-iskemi talMCAST ibbenefikaw 182 persuna matul dawn l-a[[ar seba’ snin. Dawn il-boro] ta’ studju ng[ataw grazzi g[al fondi li Gvern pre/edenti kien kiseb permezz tal-ewwel pakkett

finanzjarju mindu Malta ssie[bet fl-Unjoni Ewropea. Id-Deputat Nazzjonalista talab lill-Ministru Bartolo biex jag[ti rendikont ta’ kemm-il skema ta’ boro] ta’ studji tnediet mill-Gvern, inklu] dawk b’finanzjament mill-UE. Staqsa wkoll liema kienu dawn l-iskemi. Il-Ministru Bartolo wie;eb li l-Gvern, f’dawn ixxahrejn, nieda skema ta’ boro] ta’ studju jisimha Master it. L-iskema hi kofinanzjata hekk: 85 filmija permezz ta’ fondi millUE u 15 fil-mija minn fondi lokali. Il-Gvern nieda ]ew; skemi o[rajn: il-Malta Government Scholarships Scheme (Post Graduate) u l-Malta Sports Scholarships. Dawn i]-]ew; skemi huma b’fondi lokali.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

10 Opinjoni

Les Miserables - L-Imsejkna “Il-ktieb li l-qarrej issa g[andu quddiemu, hu minn tarf sa tarf kemm b[ala xog[ol s[i[ kemm fl-irqaqat tieg[u kollha: mixja mill-[a]en g[attjubija, min-nuqqas ta’ [aqq g[all-[aqq, mill-gidba g[assewwa, mil-lejl g[an-nhar, mix-xewqa g[all-kuxjenza, mit-ta[sir g[all-[ajja, millistint g[ad-dmir, mill-infern g[all-;enna, mix-xejn g[al Alla. “Il-bidu, il-la[am, l-g[an, irru[. L-idra fil-bidu, l-an;lu fla[[ar.”

minn Joe Cassar stcassar@maltanet.net

Les Miserables

Les Miserables, li minnu [adt din is-silta hu wie[ed mill-aqwa rumanzi li qatt inkitbu, xog[ol ta’ Victor Hugo, kapulavur tarRomati/i]mu. Il-;rajja te[odna fi Franza ta’ wara t-telfa ta’ Napuljun f’Waterloo (18 ta’ :unju 1815) sar-rewwixti ta’ :unju 1832 f’Pari;i. Il-;rajja saret popolari [afna, mifruxa bil-films. Rajtha fuq it-televi]joni Taljan ]mien ilu fejn Gerard Depardieu, li issa ma jridx i[allas taxxi, [adem il-parti ta’ Jean Valjean li jqassam il-;id kollu li g[andu. Xi snin ilu [abib kien silifni l-ktieb, bdejt naqrah, waqaft, raddejtu lura. Issa sibt traduzzjoni g[all-Ingli] ir[isa ma[ru;a mill-Vintage, u qrajtu. Rumanz mi]g[ud b’karattri. Fuq quddiem Jean Valjean li jisraq [ob]a g[all-familja ta’ o[tu biex ikollha x’tiekol. Isib ru[u [absi qaddief fuq ixxwieni, jipprova ja[rab kemmil darba, jinqabad u ti]diedlu lpiena. Meta ]-]mien jg[addi, jintelaq imma kul[add jibqa’ jwarrbu g[aliex hu ttimbrat b[ala kriminal. F’lejla minnhom isib kenn f’dar ta’ isqof fqir u umli li jg[inu. Jisraq lill-isqof, dan jinteba[, jag[tih ukoll ]ew; gandlieri tal-fidda li jibqg[u g[and Jean Valjean sa mewtu. Jg[id li g[andu ju]a l[wejje; misruqa biex isir bniedem onest. Jisraq munita ming[and tifel. Il-pulizija tfittxu. Jean Valjean jag[ti x-xhieda tieg[u quddiem qorti biex je[les bniedem bla [tija. Jag[ti ismu veru g[ax kien bidlu, kien sar g[ani bil-[idma, jg[in lillfqar. Hekk jinqabad, tinqatag[lu g[all-mewt, ti;i l-grazzja – kundanna g[al g[omru fuq ixxwieni. Isalva ba[ri u jirnexxilu ja[rab. Jg[ix dejjem ta[t id-dell tal[aqq, f’g[amajjar li ma jag[tux fil-g[ajn, ta[t ismijiet foloz. Il-pulizija, fil-persuna tal-ispettur Javert, tibqa’ tfittxu, ti;ri warajh. Me[lusa mill-jasar

Il-qarrej jiltaqa’ ma nies o[ra, is-sbej[a Cosette bint

Victor Hugo

Fantine, li Jean Valjean je[les minn idejn il-familja Thenardir li kienet g[amlitha lsira, Marius bin kurunell li safa mwe;;a’ f’Waterloo, li j[obbha, in-nannu ta’ Marius missier ommu, Gillenormand, it-tfajjel Gavroche u [utu li nebb[u lill-iskultur Malti Antonio Scortino, [allelin, prostituti, rivoluzzjonarji. Il-mo[[ en/iklopediku ta’

kien seraq u wrieh kif jibdel [ajtu, qed jarah qrib. Jikteb Victor Hugo: “Il-lejl kien bla kwiekeb u iswed daqs i]-]ejt. }gur li fid-dlam xi an;lu ta’ kobor kien qed jistenna bi ;wiena[ miftu[in, jistenna lil ru[u.” Barra l-im[abba u t-tbatija Victor Hugo jfisser x’inhi lkuxjenza g[ax “il-qawmien (tag[ha) hu l-kobor tar-ru[.” “Il-kuxjenza tfisser ta[bila ta’

Kul[add bin Kajjin

“Dak li jimxi wara ssewwa hu Abel, dak li jimxi wara l-[a]in hu Kajjin... X’kien dan il-bniedem taddalma li l-[sieb wa[dani tieg[u kien li j[ares kewkba li tielg[a mid-dell u mis-s[ab kollu...” Fl-a[[ar meta jsir jaf li missier martu salvalu [ajtu

meta s-suldati [abtu g[all-barrikata, jinfexx jibki u joqg[od g[arkupptejh quddiem dak li darba kien [absi. U a[na wkoll ulied Kajjin g[ax Abel maqtul f’]g[o]itu ma nissilx. Il-kittieb je[odha kontra sistema legali bla [niena, in-nies tal-qrati li kliemhom ma jurix im[abba u mog[drija, il-piena tal-mewt, l-iskjavitù. Jg[id lillqarrejja li “dan il-ktieb hu tra;edja fejn l-infinità [adet ittmexxija f’idejha.” Dwar l-isem li ta lil kitbietu j[a]]e]: “Hemm waqt meta dawk li ;iethom [a]ina u dawk miksija bl-g[ajb jit[alltu u jsiru [a;a wa[da, bg[ula msejkna, f’kelma wa[da, kelma li toqtol, l-imwarrba, les miserables, u ta’ min hi l[tija? “U g[aliex ukoll ma g[andhiex tkun akbar l-im[abba meta l-waqg[a fid-dag[bien tkun aktar fil-fond?”

{ajr lil Agenda Book Shop

“Il-lejl kien bla kwiekeb u iswed daqs i]-]ejt. }gur li fid-dlam xi an;lu ta’ kobor kien qed jistenna bi ;wiena[ miftu[in, jistenna lil ru[u.” – Victor Hugo Hugo jfisser il-;rajja ta’ Franza, bl-arkitettura ta’ Pari;i, il-politika ta’ dawk i]]minijiet u [afna o[rajn, kif kien g[amel fir-rumanz Il{otbi ta’ Notre Dame. F’]g[o]itu Victor Hugo kien Nisrani prattikanti. Wara bidel u sar Deist b[al Voltaire u antiklerikali. Minkejja dan, fittiswir tar-rumanz ifisser ilfidwa tal-bniedem f’din iddinja lejn l-o[ra, mibnija fuq lim[abba tal-proxxmu, l-g[oti ta’ kollox lil [addie[or, hu min hu. Jean Valjean imur il-knisja, i]omm kuruna tar-ru]arju filbut, i]omm Kristu msallab f’kamartu, Kristu l-akbar martri. Fuq is-sodda tal-mewt jg[id lil dawk ta’ madwaru li ma hemmx g[alfejn i;ibulu qassis g[ax l-isqof li darba

[olm mhewden, ta’ ti;rib, forn ta’ [olm, g[orma ta’ ideat li nist[u minnhom, hi ta[bila ta’ ra;unar qarrieqi, l-g[alqa tattaqtig[a. Ta’ ;ibdiet bla ra]an.” Il-kuxjenza [aqqha Malti safi li jinsab flimkielem. Jean Valjean ma jridx vjolenza, sab it-tajjeb li jg[o]]. Ma jne[[ix [ajtu b’idejh b[al Javert li ma kienx uman u l-anqas kbir. Marius idum u jdum biex jifhem kif bniedem b[al Jean Valjean li g[al Cosette g[amel kollox, minn [a]in isir tajjeb g[ax “Is-simboli tal-:enesi huma dejjiema, fis-so/jetà talbnedmin kif nafuha sakemm ma jisba[x jum li dawl kbir jibdilha, hemm u dejjem se jkun hemm, wie[ed fuq, u lie[or ta[t l-art.”

Il-qoxra tal-ktieb ‘Les Miserables’ miktub minn Victor Hugo


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Paranojja Laburista mill-media u t-teknolo;ija Imma;ina pajji] fejn il-Ministru tal-Affarijiet Barranin jistieden rappre]entanti ta’ pajji]i o[rajn biex ikellimhom, imma huma u de[lin ir-receptionist tal-Ministeru titlobhom i[allu l-mobile mag[ha sakemm idumu hemm ;ew. F’dan l-istess pajji], l-istess ministru jag[mel sej[a biex il-media tkun kontrollata. U meta ;urnalist jid[ol biex jintervista lill-ministru, il;urnalist ukoll ikollu j[alli l-mobile mar-receptionist. Dikjarazzjoni xokkanti Id-dikjarazzjoni tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin li jappella g[all-kontroll tal-media f’pajji]na, dikjarazzjoni li g[amilha fil-Parlament, hi xokkanti, irrispettivament f’liema kuntest ilMinistru Vella qieg[ed jinsisti li qalha. M’hemm lok g[al ebda difi]a. Jekk il-Ministru Vella jrid jikkore;i jew jikkjarifika dak li qal fil-Parlament, g[andu llum qabel g[ada jirtira dak li qal. G[al kull ;urnalist, dikjarazzjoni b’appell g[al kontroll tal-media, hi xokkanti. Mhix a//ettata f’so/jetà demokratika. Tifta[ ba[ar ta’ spekulazzjonijiet dwar x’hemm wara din id-dikjarazzjoni. Malta ta[t Joseph Muscat Dan il-pajji] mhux is-Sirja ta’ Bashar al Assad u lanqas i]-}imbabwe ta’ Robert Mugabe, imma

Malta ta[t il-Gvern tal-Labour ta’ Joseph Muscat. G[ax il-Labour ta’ Muscat, xempju ta’ partit suppost progressiv u liberali, f’xahrejn fil-gvern, di;à waqa’ g[all-paranojja li kellu qabel l-1987 mit-teknolo;ija u mill-;urnalisti. Il-Ministru li fil-fatt f’Malta qed jitlob lin-nies u lid-dinjitarji barranin jid[lu g[andu bla mobile u li g[amel sej[a g[all-kontroll tal-media, hu George Vella li l-Prim Ministru Muscat g[andu ammirazzjoni kbira lejh tant li jqisu b[ala mentor, dak li ]ammlu jdejh fl-ewwel passi tieg[u fil-politika. L-ewwel passi ta’ Vella u Muscat

George Vella mhux xi wie[ed li da[al ilbiera[ fil-politika. L-ewwel darba li tela’ fil-Parlament f’elezzjoni ;enerali kien proprju fil-Parlament antidemokratiku tal-1981. F’dak il-Parlament, George Vella appo;;ja biss[i[ Gvern Laburista li kien jikkontrolla jekk tixtrix kompjuter; ma kienx i[alli mezzi ;odda ta’ kif tikkomunika ma’ [addie[or; kont trid tittallab lil xi ministru biex ikollok imqar linja fissa tattelephone; il-;urnalisti kriti/i g[all-gvern kienu ppersegwitati u mressqin quddiem il-Parlament fi pro/essi fejn il-Gvern Laburista kien prosekutur, ;uri u m[allef; u attakki vjolenti fuq stamperiji kriti/i g[all-Gvern Laburista kienu [a;a normali.

Im;iba xejn e]emplari L - a;ir tal - Ministru George Vella llum filKabinett ta ’ Muscat , ikompli jikkonferma l im;iba xejn e]emplari ta ’ gvern li ppre]enta lilu nnifsu b[ala l - partit li se joffri politika ;dida u differenti . F ’ dawn l - ewwel ;img[at ta ’ Gvern Laburista , di;à assistejna g[al numru ta ’ sit wazzjonijiet li xejn ma jawguraw li din il le;i]latura se tkun xi forma ta ’ xi stil ;did fil politika . Esperjenzajna l - a;ir tal - Prim Ministru Joseph Muscat li po;;a lilu nnifsu ’ l fuq mir - regoli meta dde/ieda li j[alli membri tal- Kabinett jibqg[u jipprattikaw il - professjoni tag[hom bi ksur tal - Kodi/i tal - Etika . Kien hemm ukoll [atriet mill - aktar parti;jani f ’ bordijiet u a;enz iji jew korporazzjonijiet tal - Gvern . Paranojja Laburista dejjiema Minkejja d - dehra taparsi differenti u progres siva fl - a[[ar ftit snin fil - ka//a g[all - voti , il paranojja Laburista dejjiema mill- i]vilupp tat teknolo;ija , mill - informazzjoni [ielsa u mill ;urnali]mu indipendenti g[adha fil - Labour qawwija u s[i[a [afna kif jixhed l - a;ir tal Ministru Laburista tal - Affarijiet Barranin , George Vella .

Na[dmu id f’id mal-Kap il-;did Simon Busuttil B[al-lum ;imag[tejn Simon Busuttil kien elett Kap tal-Partit Nazzjonalista biex sar it-tmien Kap ta’ dan ilpartit glorju] fl-istorja politika ta’ pajji]na. Nistqarr li dan kien jum sinifikanti g[al diversi ra;unijiet. L-ewwel nett b[ala partitarju tal-Partit Nazzjonalista dejjem tifra[ u tie[u pja/ir meta jil[aq kap ;did fi [dan il-partit tag[na. Kap ;did dejjem i;ib mieg[u entu]ja]mu ;did flimkien ma’ ideat ;odda li jag[mlu l-futur aktar e//itanti g[all-partit li na[dmu fih. {idma li [alliet il-frott

It-tieni nett jien kont l-aktar politiku Malti li f’dawn la[[ar disa’ snin, u anke aktar, [adem mill-qrib ma’ Simon Busutill hekk kif [dimna b[ala kollegi ta’ xulxin filParlament Ewropew. Dawn

is-snin kienu bi]]ejjed biex flimkien bnejna relazzjoni tajba li tat ri]ultati po]ittivi g[all-Partit Nazzjonalista u lPartit Popolari Ewropew fi [dan il-Parlament Ewropew. Aktar minn hekk dawn issnin kienu importanti biex napprezzaw aktar il-[idma ta’ xulxin u flimkien konna kapa/i bi]]ejjed li no[or;u la[jar ta’ xulxin biex ng[inu lil pajji]na jikseb l-a[jar millewwel snin ta’ s[ubija flUnjoni Ewropea. Lil hinn minn dan nemmen li l-[atra ta’ Simon Busuttil b[ala Kap tal-Partit Nazzjonalista u sussegwentement Kap tal-Oppo]izzjoni se tkun qed tg[in biex il-Partit Nazzjonalista jer;a’ jikseb ilfidu/ja tal-elettorat u ji;;edded biex flimkien ner;g[u nkunu partit rebbie[ kif dejjem konna.

Nemmen li l-[atra ta’ Simon Busuttil b[ala Kap tal-Partit Nazzjonalista u sussegwentement Kap tal-Oppo]izzjoni se tkun qed tg[in biex il-Partit Nazzjonalista jer;a’ jikseb il-fidu/ja tal-elettorat u ji;;edded biex flimkien ner;g[u nkunu partit rebbie[ kif dejjem konna

Wie[ed irid jifhem ukoll li l-partit m’g[andux ikun iffukat fuq persuna wa[da i]da fuq tmexxija serja li flimkien ti;bed [abel wie[ed biex niksbu r-ri]ultati u nil[qu t-tragwardi li kul[add jixtieq. Mhux mexxej i]da tmexxija

Matul il-kampanja tieg[u, Simon Busuttil u anke t-tliet kontestanti l-o[ra, tkellmu kemm-il darba dwar tmexxija kolletiva u mhux dwar mexxej li jmexxi l-partit wa[du. Ikun ]ball kbir jekk ikun hemm mexxej li jag[]el li jitkellem fis-singular u jinjora r-ri]orsi li g[andu madwaru fi [dan partit u jelimina l-kollettiv u l-plural tal-partit. Jien li naf lil Simon Busutill sew ninsab /ert li se jkun qed jimxi u jmexxi b[ala tim biex flimkien ner;g[u nibdew nirb[u. Irid insellem lit-tliet kontestanti l-o[ra li kellhom sehem importanti f’dan il-pro/ess ta’ ti;did fi [dan il-partit. Bla dubju s-sehem tag[hom g[andu jkun apprezzat minn kull min g[andu g[al qalbu lpartit tag[na. Nhar is-Sibt se jer;a’ jkollna aktar elezzjonijiet fi [dan il-partit, fosthom ta]-]ew;

vi/i kapijiet tal-partit, talPresident tal-Kunsill :enerali kif ukoll tat-tlettax-il membru tal-E]ekuttiv. Ladarba dan il-pro/ess ta’ kontestazzjoni g[al dawn ilkarigi jintemm u ladarba jkun elett is-Segretarju :enrali l;did tal-Partit Nazzjonalista, allura je[tie; li kul[add ixammar il-kmiem u na[dmu flimkien biex inwasslu lmessa;; tag[na bl-g[an li nkunu tassew partit serju flOppo]izzjoni u gvern alternattiv g[al dak li hemm pre]entement.

minn David Casa david.casa@europarl. europa.eu

Oxxenitajiet li di;à qed isiru

G[adu kmieni biex wie[ed jikkummenta dwar dan ilGvern, avolja di;à qed isiru oxxenitajiet kbar li kieku saru mill-Partit Nazzjonalista min jaf kemm kien idum jitkellem dwarhom l-istazzjon televi]iv tal-Partit Laburista. Iridu nkunu u se nkunu organizzati bi]]ejjed li ma n[allux lill-Gvern jag[mel li jrid u kif jaqbel lilu. Pajji]na mhuwiex u ma sarx talLaburisti biss i]da tal-Maltin u l-G[awdxin kollha inklu] ta’ dawk l-eluf ta’ Nazzjonalisti li fid-9 ta’ Marzu li g[adda vvutaw lillPartit Nazzjonalista.

Il-qamar il-g[asel ta’ Joseph Muscat fil-Gvern dalwaqt jispi//a u ladarba jispi//a se jinteba[ tassew xi tfisser Oppo]izzjoni serja mmexxija mill-Partit Nazzjonalista, mibnija fuq valuri u prin/ipji sodi. Jekk Muscat tela’ bl-g[ajta ta’ ‘Malta Tag[na Lkoll’ allura jrid tassew jimplimenta kif wieg[ed u mhux ‘Malta talLaburisti Biss’. Flimkien mal-amministrazzjoni l-;dida u flimkien malKap Simon Busutill, se nkun qed na[dem biex dan isir kif suppost.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

12 Ittri

Tbatija mhux mistennija Sur Editur, Qed nifli u nsegwi l-[sibijiet tal-erba’ kandidati qalbiena u kura;;u]i li [ar;u g[all-kariga ta’ Kap ;did tal-Partit Nazzjonalista. Kollha g[andhom [sibijiet differenti, sodi u ;enwini biex il-partit jer;a’ jie[u rru[. Kollha kienu lesti u determinati li jag[mlu dak kollu g[all-;id tal-partit. Lil dawn nawguralhom kull su//ess g[ax-xog[ol siewi u delikat li wettqu. G[aldaqstant nawgura li lkoll ja[dmu flimkien f’g[aqda wa[da, ma jkunx hemm differenzi bejniethom g[ax inkella l-partit ma ji[ux ru[ u jintilef kollox. Nixtiequ li l-Kap il-;did jibda jistudja minn issa lil /erti nies li jkunu kapa/i jmexxu biex meta jkollu b]onnhom, isibhom lesti. Il-gvern miexi b’g[ajnejh mag[luqin billi qed jurina kif qed ila[[aq in-nies tieg[u kunsilliera, u jag[milhom chairmen. Qed nisimg[u kif ministri jda[[lu lil tal-familja ja[dmu mag[hom. Bordijiet mimlija b’nies li [admu g[al Muscat, fejn ma nafx jekk humiex adattati, g[alfejn xe[ithom, jew jekk

g[andhomx l-esperjenza. IlPartit Laburista qabel ma tela’ fil-gvern kien jg[id li ‘Malta tag[na lkoll’, imma ng[idlu li Malta tag[na imma g[al-Laburisti biss, kif qed ji;ri u naraw ise[[ quddiem g[ajnejna. Edward Scicluna fil-kampanja elettorali dejjem kien jg[id u sa[aq li jekk ikun Ministru tal-Finanzi se jmiss il-paga minima, l-istipendju ta]-]g[a]ag[ u li ma j[allix ]ieda g[all-g[oli tal-[ajja kemm lill-[addiema u lillpensjonanti. Issa wasal fejn ried biex jag[mel dak kollu li qal biex jaqta’ xewqtu. Dan hu ka] in;ust g[ax b’dan se jbatu kemm il-[addiema kif ukoll il-pensjonanti. Ta[t Lawrence Gonzi kien jg[addi kollox lil kul[add, imma issa ta[t il-Labour se jkollna nitqannew b’li jag[tina, [alli issa /erti nies li jippretendu [afna, ilLabour qed jurihom irringrazzjament ta’ kif se jimxi mag[hom. B[alma g[adu kemm g[amel billi ne[[a s-servizz talemer;enza b’xejn fi tmiem il-;img[a mill-privat. Nistennew u naraw.

G. Busuttil In-Naxxar

Offerta li qatt ma messha saret Sur Editur, Tista’ Darleen Zerafa tg[idilna g[ala ma a//ettatx il-flus offruti lilha mill-fond talMalta Community Chest Fund? Dan mhux sinjal /ar li hi [asset li din l-offerta qatt ma

messha saret? Forsi mhux g[aliex [asset li dik l-offerta kienet att ta’ nepoti]mu sfa//at?

G. L. Camilleri Il-Furjana

Tislima lil Dolores Ancilleri Sur Editur, Tassew li meta tit[abbar mewt ta’ persuni li jkunu offrew kontribut fil-[ajja, tkun l-aktar [a;a denja li wie[ed juri [ajr u apprezzament ;eneru] f’telfiet b[al dawn. Nhar it-12 ta’ Mejju fil-Birgu, t[abbret ilmewt ta’ Dolores Ancilleri, xebba twajba u umli, membru tal-Mu]ew tad-Duttrina. Ix-xbejba Dolores g[exet [ajjitha b’sagrifi//ji ta’ [idma fil-familja u filParro//a. Dan i[e;;e; u jfarra; lil ulied din il-belt biex b[alha joffru l-[idma ;eneru]a tag[hom. G[ax Dolores, [ajjitha g[addietha b[ala so/ja attiva tg[allem id-Duttrina lil ulied din ilbelt. Attività li tirrendi [las biss ming[and il-

Mulej. G[ax jekk il-bniedem jista’ joffri kontribut lil [addie[or, hu proprju dan it-tag[lim reli;ju] li jwassal g[all-[ajja ta’ dejjem. Hekk g[amlet Dolores tul [ajjitha. Imma hi wkoll refg[et il-pi] tal-familja ta’ o[tha li b’di]grazzja [alliet lil uliedha ltiema, fosthom is-Sindku ta’ din il-belt, John Boxall. Fil-funeral tag[ha l-poplu tassew wera lapprezzament tal-[idma ;eneru]a tag[ha li tfakkarna fl-img[oddi meta tant ulied din ilbelt kienu jgawdu l-frott tal-[idma ta’ membri tal-Mu]ew tad-Duttrina Nisranija li kellna f’din il-belt. Noffru simpatija bil-qalb lill-familja Boxall. Lorenzo Zahra

Il-Birgu

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, InNazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), bil-fax (numru 2124 2886 — Attn. Alex Attard) jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

14 A[barijiet ta’ Barra

Bandiera Amerikana tispikka fuq karozza maqluba fost it-tifrik fis-subborg ta’ Moore, fil-Belt ta’ Oklahoma waqt li fir-ritratt tal-lemin jidhru membri tal-iskwadri g[all-emer;enzi waqt tfittxija qalb ir-radam li rri]ulta mit-tornado (Reuters)

L-ISTATI UNITI

Tornado j[alli qerda u vittmi fil-Belt ta’ Oklahoma L-awtoritajiet fil-Belt ta’ Oklahoma jemmnu li tilfu [ajjithom l-g[exieren tan-nies – inklu]i tfal – wara li tornado straxxna s-subborg ta’ Moore fejn numru kbir ta’ vittmi spi//aw ta[t terrapien meta kkrollaw numru ta’ djar, skejjel u anki sptar. Intant, il-President Amerikan Barack Obama ddikjara lin[awi milquta b[ala zona ta’ emer;enza ewlenija u [are; direttivi biex tintbag[at lg[ajnuna fuq livell federali biex tappo;;ja l-impenji talg[ajnuna lokali u fuq il-livell ta’ Stat. It-tornado – bil-potenzjal ta’ qerda tieg[u jibqa’ effettiv tul tal-anqas ]ew; mili ta’ territorju – hu l-ag[ar wie[ed wara dak ta’ sentejn ilu li kien qatel 161 persuna f’Joplin, fl-Istat ta’ Missouri. Intant, l-iskwadri g[allemer;enzi sal-biera[ kienu g[addejjin bi tfittxija ddisprata g[all-[ajjin qalb ir-radam taliskola elementarja ta’ Plaza Towers li ntlaqtet direttament mit-tornado, u meta l-poplu Amerikan qed ju]a kull mezz g[al komunikazzjoni so/jali (inklu]i Facebook u Twitter) biex jesprimu messa;;i ta’ fara; u ta’ niket.

Kien anki kkonfermat li talanqas skola o[ra u sptar – flimkien ma’ bini ie[or — spi//aw f’munzell ta’ ;ebel u terrapien b’konsegwenza tattornado, bir-residenti ta’ Oklahoma g[adhom ma jistg[ux jemmnu l-qilla tal-elementi u ‘x-xita ta’ mewt li ni]let fuqhom mis-sema’. Kelliema g[all-awtoritajiet tennew li tal-anqas 25 katavru kienu rkuprati (sal-biera[) minn ta[t it-tifrik u wara li twarrbu //ifri tal-vittmi pre/edenti li dehru [afna aktar allarmanti fost l-eqqel tal-kaos. Intant kien fadal diversi persuni nieqsa u bl-awtoritajiet ma jeskludux ‘li jtellg[u aktar katavri’. F’dan it-tornado ndarbu wkoll mal-240 persuna – sittin minnhom tfal – b’ammont sostanzjali ta’ karozzi jispi//aw maqluba u fuq xulxin b[ala e]empju tal-qerda inkredibbli li akkumulat waqt l-ag[ar tal-elementi. Dan meta s-subborg ta’ Moore (fejn jg[ixu mal-50,000 ru[) spi//a ridott g[al ‘ba[ar ta’ tifrik’ u bil-perijodu ta’ maltemp attwali (iddominat minn tornados) qieg[ed jhedded fost o[rajn l-in[awi ta’ Great Lakes u artijiet o[ra lejn in-Nofsinhar u li jmissu mal-Istat ta’ Texas.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

16 Sport

Sport 17

NHAR IS-SIBT F’WEMBLEY TINTLAG{AB IL-FINAL TA?-CHAMPIONS LEAGUE

NHAR IS-SIBT F’WEMBLEY TINTLAG{AB IL-FINAL TA?-CHAMPIONS LEAGUE

Dortmund lura minn kri]i finanzjarja u lesti biex jirb[u

Bayern Munich iridu jne[[u t-tikketta ta’ ‘finalisti telliefa’

Il-plejers ta’ Borussia Dortmund li kibru fil-klabb u dawru s-sitwazzjoni finanzarja, jinsabu lesti li je[duha kontra l-favoriti il-;irien Bayern Munich fil-final ta/Champions League f’Wembley is-Sibt. Dan qalu lkow/ Juergen Klopp. “Kellna ba;it ta’ kwa]i ]ero meta ;ejt hawn fl-2008. Ilplejers bdew jilag[bu filBundesliga meta kellhom 19 u llum g[andhom 24 sena. Kollha jinsabu preparati li jag[mlu dak li hemm b]onn biex jag[mlu r-reb[a possibbli f’din il-finali. “Bayern huma fidu/ju]i [afna. G[andhom sens ta’ sigurtà li se jirb[ulna u jirb[u din it-tazza g[aliex ippruvaw u fallew fl-a[[ar okka]jonijiet u min[abba f’hekk kibret fihom il-[tie;a li jridu jirb[u bilfors,” qal Klopp. Ma na[sibx li se nirb[uha daqshekk malajr. Imma n[ossu li g[andna /ans li nag[mluha. Fis-sitwazzjoni tag[na dan g[andu jkun bi]]ejjed.” G[all-plejers, Bayern ma jnisslu l-ebda bi]a’ minkejja sta;un e//ellenti u l-fatt li qed ifittxu t-treble. Dortmund reb[u erba’ partiti konsekuttivi fil-kampjonat u

Bayern Munich iridu jeg[lbu lil Borussia Dortmund biex jirb[u /-Champions League [alli jevitaw li jibqg[u bit-tikketta b[ala ‘lfinalisti telliefa’ wara li tilfu ]ew; finali mill-a[[ar tlieta. Dan [abbru l-attakkant Thomas Mueller. Il-Bavarjani tilfu l-final tal2010 kontra Inter u dik drammatika fl-2012 f’darhom kontra Chelsea bil-penalties u issa jmisshom jiltaqg[u kontra r-rivali millBundesliga fl-ewwel finali kollha :ermani]a talkompetizzjoni fl-istadium ta’ Wembley nhar is-Sibt. Mueller qal li telfa kontra rrivali eterni Dortmund, li reb[u l-kampjonat fl-2011 u l2012, ma kinitx g[a]la din issena g[a/-Champions talBundesliga. “Wasal i]-]mien li nirb[u dan l-unur g[aliex jekk ner;g[u nitilfu tkun it-tielet darba u mbag[ad tispi//a biex tie[u t-timbru ta’ ‘tellief’ li ma rridux,” qal Muller, ta’ 23 sena, li qed jipprepara g[attielet finali tieg[u fi/Champions League. “Jien forsi g[adni ]g[ir [dejn xi plejers o[rajn u forsi g[ad g[andi xi ftit aktar snin fix-xena internazzjonali imma

final tat-Tazza :ermani]a kontra Bayern fi]-]ew; sta;uni pre/edenti qabel ;ew darbtejn draw fil-kampjonat li g[adu kemm intemm u tilfu kontra lBavarjani fit-Tazza :ermani]a. “Na[seb li Bayern g[andhom [afna rispett lejna qabel din il-final,” qal il-captain Sebastian Kehl. “Se mmorru g[al din il-log[ba b’[afna entu]ja]mu imma nemmnu wkoll li nistg[u nirb[u t-trofew. Bayern kienu impressjonanti dan l-ista;un imma anke a[na hekk konna l-ista;un li g[adda. G[andna pjan. Nafu kif nistg[u nirb[u lil Bayern u dan jafuh fi Munich ukoll tant li issa sar bi]a’ fi Munich.” Minn meta kienu f’xifer ilfalliment tmien snin ilu, Dortmund bnew tim li jisfida g[at-titlu madwar Klopp u solvew il-problemi finanzjarji. “Tant konna f’xifer l-irdum li ma stajniex nersqu aktar fixxifer,” qal il-Kap E]ekuttiv Hans-Joachim Watzke. “Issa g[andna l-filosofija li ma nag[mlux imqar ewro ie[or dejn biex niksbu su//ess sportiv.” Dortmund reb[u lBundesliga fl-2011 u g[amlu double domestiku bir-reb[ tatTazza :ermani]a l-ista;un ta’

l-kow/ ta’ Borussia Dortmund, Juergen Klopp li flimkien mal-players tieg[u lesti li je[duha kontra l-qawwa tal-l-;irien tag[hom

Kif waslu sal-finali wara, imma sabu li s-su//ess i;ib problema o[ra – klabbs o[ra jibdew ji;rulhom wara lplejers. L-internazzjonali :appuni] Shinji Kagawa telaq l-ista;un li g[adda biex sie[eb lil Manchester United waqt li linternazzjonali :ermani] ta’ 20 sena Mario Goetze b’mod kontroversjali ffirma marrivali Bayern g[all-ista;un li ;ej fi ftehim li hu stmat li jiswa 37 miljun ewro. Il-midfielder Goetze, wie[ed mill-prodotti tan-nursery ta’ Dortmund, kellu klawsola li

biha seta’ jin[all mill-kuntratt tieg[u. “Ma ridniex it-trasferiment ta’ Mario Goetze imma rridu na//ettawh,” qal id-Direttur Sportiv Michael Zorc. “Dortmund issa la[qu livell fejn irridu nistennew li lplejers jidentifikaw ru[hom mija fil-mija mal-klabb. Filfutur mhux se jkun hemm aktar klawsoli b[al din. G[allinqas din hi l-mira tag[na.” Il-mixja sensazzjonali li kellhom Dortmund lejn il-final ta/-Champons League, g[allewwel darba minn meta reb[u

l-unur fl-1997, ;ibdet linteress ta’ aktar klabbs kbar fl-Ewropa, bl-attakkant Robert Lewandowski, li skorja erba’ gowls kontra Real Madrid firreb[a impressjonanti 4-1 flewwel leg tas-semifinali, ikun il-plejer li jmiss li qed jissemma li se jitlaq. “Issa qed nikkon/entraw biss fuq il-final. Meta tg[addi l-final, allura nkunu nistg[u nibdew nitkellmu dwar dan ukoll,” qal Klopp meta kien mistoqsi dwar il-futur talattakkant Pollakk li l-kuntratt tieg[u jintemm fl-2014.

BAYERN MUNICH Grupp F

B. Munich v Valencia BATE Borisov v B. Munich Lille v B. Munich B. Munich v Lille Valencia v B. Munich B. Munich v BATE Borisov (B. Munich reb[u l-grupp)

2-1 3-1 0-1 6-1 1-1

4-1

Rawnd tal-a[[ar 16

Arsenal v B. Munich 1-3 B. Munich v Arsenal 0-2 (3-3 agg, Bayern bil-gowls away)

Kwarti tal-Finali

B. Munich v Juventus Juventus 0-2 B. Munich (Bayern 4-0 agg)

Semifinali

B. Munich v Barcelona Barcelona v B. Munich (Bayern 7-0 agg)

2-0 0-2 4-0 0-3

BORUSSIA DORTMUND Grupp D

B. Dortmund v Ajax Man City v B. Dortmund B. Dortmund v R. Madrid R. Madrid v B. Dortmund Ajax v B. Dortmund B. Dortmund v Man City (B. Dortmund jirb[u l-grupp b’14-il punt)

1-0 1-1 2-1 2-2 1-4 1-0

Rawnd tal-a[[ar 16

S. Donetsk v B. Dortmund 2-2 B. Dortmund v S. Donetsk 3-0 (B. Dortmund 5-2 agg)

Kwarti tal-Finali

Malaga v B. Dortmund B. Dortmund v Malaga (B. Dortmund 3-2 agg)

Semifinali

B. Dortmund v R. Madrid R. Madrid v B. Dortmund (B. Dortmund 4-3 agg)

0-0 3-2 4-1 2-0

din id-darba veru rridu nirb[u.” Mueller qal li qed jistenna bil[erqa sfida kollha :ermani]a. “Hemm [afna aspetti interessanti f’din il-log[ba u partiti b[al dawn nie[u gost bihom u l-fatt li se nilag[bu kontra Dortmund jog[;obni aktar g[aliex hemm aktar passjoni fil-log[ba. G[all-kow/ Jupp Heynckes, li se jkun qed jag[mel lispazju g[all-eks kow/ ta’ Barcelona Pep Guardiola fi tmiem l-ista;un, m’hemmx sorpri]i kbar meta ji;u g[al Dortmund. “Na[seb li ]-]ew; timijiet jafu lil xulxin tajjeb [afna. M’hemmx sigrieti u l-final hi miftu[a, log[ba li fiha //ansijiet huma ndaqs imma finalment ti;i de/i]a millplejers fil-pitch. “Na[seb li m’hemmx sorpri]i tatti/i imma kull kow/ g[andu l-kun/ett u lpjan tieg[u u sta g[all-plejers li jinterpretawh fil-pitch. Ittim tieg[i kien qed jag[mel dan bl-a[jar mod l-ista;un kollu u spe/jalment kontra Juventus u Barcelona firrounds pre/edenti.” Bayern g[elbu li/Champions Taljani Juventus fil-kwarti tal-finali u mbag[ad

Il-kow/ ta’ Bayern Jupp Heynckes li wara li reba[ il-kampjonat irid jitlaq mill-Bavarja bir-reb[ tal-aqwa unur fl-Ewropa

;abu fix-xejn lil Barcelona 70 aggregate biex kisbu post fil-final. “Waqqafna ba]i g[al sta;un b[al dan matul is-sajf. Kien hemm trasferimenti tajbin [afna. Tejjibna l-fi]ika, irran;ajna l-affarijiet u llog[ba difensiva tag[na u dan jidher mill-ftit gowls li qlajna. Ma konniex perfetti imma [admet tajjeb.” Bayern ;arrbu 18-il gowl f’34 log[ba tal-kampjonat dan l-ista;un u waqqfu wkoll rekord tal-Bundesliga ta’ 91 punt. Heynckes fa[[ar b’mod

spe/jali lill-playmaker Bastian Schweinsteiger li falla penalty kru/jali fil-final kontra Chelsea. “Hu l-istratega u jiddetermina l-pass tal-log[ba tag[na. Ovvjament kien di]appuntat li kellu jibla’ u jiddi;erixxi kollox. Imma kien de/i]iv g[alina fl-a[[ar xhur, u g[alija, b[alissa hu laqwa midfielder fid-dinja. Hu mentalment u fi]ikament b’sa[[tu, b[al [afna mil;enerazzjoni tieg[u, g[andu lg[atx g[ar-reb[ ta/Champions League.”

Schweinsteiger qal li jekk jirba[ l-ewwel titlu internazzjonali ma;;uri jkun sabi[ imma jekk jer;a’ jfalli mhux se tkun l-a[[ar taddinja. “Kull reb[a hi importanti. Mhux kuljum tasal sal-final ta/-Champions League u ]gur mhux tliet darbiet f’erba’ snin. Dan immotivana aktar din iddarba. Imma mhux li se nkun qed ng[ix aktar jekk nirb[uha. Jekk nirb[u nkunu kuntenti, jekk le jkun hemm ra;uni g[aliex ma rba[niex u ner;g[u nippruvaw sena o[ra.”


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra IL-LIBJA

Jer;g[u jift[u l-portijiet ta’ Tobruk u Zueitina Fil-Libja re;g[u fet[u lportijiet ta’ Tobruk Zueitina wara li protesti waslu biex dawn i]-]ew; portijiet minn fejn ji;i esportat kellhom jing[alqu. I]da kien hemm in/identi fl-impjant minn fejn ji;i esportat il-gass f’Mellitah. Dan l-impjant di;à kellu jing[alaq f’Marzu min[abba in/identi vjolenti. Il-protesti li qed jeffettwaw dawn il-portijiet hu dwar limpjegi fejn in-nies lokali qed jitolbu li jing[ataw xog[ol fihom. Sadattant t[abbar li f’Benga]i n[ataf ;urnalist lokali tala;enzija tal-a[barijiet internazzjonali AFP. Il-;urnalista, Ibrhim Hadyya, in[ataf flimkien ma’ [uh minn grupp armat ta’ r;iel imma [uh in[eles ftit wara. Sadattant f’rapporti lil Ban I?-?INA> Parti minn skultura li hi g[olja [ames metri bl-isem “Pentateuque” mill-artist Fran/i] Fabien Merell u li g[adha kemm inkixfet fi pjazza ewlenija f’Hong Kong u li turi ra;el qed jerfa’ iljunfant (Ritratt> Reuters)

Ki-moon, is-Segretarju :enerali tan-Nazzjonijiet Uniti, intqal li gruppi armati fl-Afrika ?entrali qed ju]aw [afna armi qawwija li kisbu wara l-gwerra /ivili fil-Libja. Fost l-o[rajn dawn l-armi qed jintu]aw biex jinqatlu l-iljunfanti biex jittie[dulhom livorju. Fost il-pajji]i effettwati hemm il-Kamerun, irRepubblika ?entrali Afrikana, i/-Chad u l-Gabon. L-ivorju jservi ta’ sors importanti ta’ finanzjament g[al diversi gruppi ta’ ribelli u dawn qed isibu suq tajjeb flAsja. Esperti tan-Nazzjonijeit Uniti qalu li l-armi mil-Libja kienu qed jinfirxu b’rata allarmanti u jintu]aw fil-kunflitti li hemm fil-Mali u s-Sirja kif ukoll jsa[[u kriminali firre;jun.

IL-VATIKAN

T[assib dwar is-serq fost it-turisti F’dawn l-a[[ar ;img[at ]diedu r-rapporti ta’ serq fost it-turisti li jkunu fil-Vatikan fosthom fil-Kappella Sistina. Dan wassal g[al sej[a biex lawtoritajiet inkarigati mis-sigurtà tal-Vatikan i]idu s-sigurtà kif ukoll ikun hemm kontroll akbar fuq in-nies li jid[lu u jo[or;u. Gwidi uffi/jali fil-Vatikan qed jheddu wkoll li jo[or;u fuq strajk jekk ma ssirx xi [a;a. Mira ewlenija tas-serq bilbasktijiet u bwiet tat-turisti qed tkun il-Kappella Sisitna li hu stmat i]uruha 25,000 persuna kull jum jew [ames miljun persuna f’sena u midd[ul il-Vatikan idda[[al madwar 70 miljun ewro kull sena. Il-gwidi li jdawru t-turisti mal-Kappella, u li anki huma

stess dan l-a[[ar qed ikunu vittmi tas-serq, qalu li m’hemmx g[assiesa bi]]ejjed kif ukoll in-numru ta’ nies li jit[allew jid[lu g[andu ji;i ristrett u kontrollat. Anki l-Mu]ewijiet talVatikan, il-Ba]ilika ta’ San Pietru u Pjazza San Pietru qed jirri]ulta li raw qab]a drammatika fil-ka]i ta’ serq mitturisti. Min-na[a l-o[ra Francesca Duimich, il-kap ta’ union talgwidi turisti/i, qalet li l-periklu li wie[ed jinsteraq filVatikan kif daqs ta’ postijiet popolari mat-turisti o[ra madwar id-dinja. Hi qalet li l-vera problema g[all-Kappella Sistina u l-Mu]ewijiet talVatikan kien l-ammont ta’ nies li kienu qed jit[allew jid[lu kuljum.

L-I}VEZJA

Lejl ie[or ta’ nkwiet fi Stokkolma

Re;a’ kien hemm l-inkwiet matul il-lejl bejn it-Tnejn u tTlieta f’Husby fit-Tramuntana ta’ Stokkolma. Skont il-Pulizija fl-inkwiet kienu mda[[la madwar 100 persuna, xi w[ud minnhom anki ta’ 12-il sena, li taw innar lil karrozzi u waddbu ;ebel u o;;etti o[ra lejn ilPulizija g[at-tieni lejl konsekuttiv. Huma bdew jattakkaw kemm il-Pulizija kif ukoll il-Pulizija tat-Tifi tanNar hekk kif ippruvaw jitfu lkarozzi li ng[ataw in-nar.

L-inkwiet beda tard il-{add meta madwar 40 ]g[a]ug[ mg[ammad taw in-nar lil diversi karozzi, skola u bini ie[or. Mhux mag[ruf g[aliex qed ikun hemm dan l-inkwiet imma hemm suspetti li dan g[andu x’jaqsam ma’ sparatura mill-pulizija lejn ra;el li beda jhedded il-Pulizija b’sikkina kbira l-;img[a li g[addiet. Husby hi zona fqira tal-kapitali }vedi]a fejn jg[ixu [afna immigranti.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

A[barijiet ta’ Barra 19 IR-RENJU UNIT

L-a[[ar tislima lill-Ark Royal

L-aircraft carrier Ingli], HMS Ark Royal, li fl-2011 tne[[a mis-servizz, jinsab fuq l-a[[ar vja;; tieg[u lejn itTurkija fejn se jkun ]armat. Il-vapur [alla l-port ta’ Portsmouth fejn folla kbira ta’ nies in;abret g[all-a[[ar tislima. Il-vapur, li ji]en 22,000 tunnellata u kien ikona tarRoyal Navy, inbieg[ g[al 2.9 miljun lira sterlina wara revi]joni tal-magna militari Ingli]a fl-2010 u tne[[a misservizz [ames snin qabel i]]mien. L-ajruplan Harrier li kien hemm abbord inbieg[ lill-Istati Uniti Uniti g[all-

ispare parts. Id-de/i]joni li jitne[[a l-Ar Royal [alliet lir-Renju Unit ming[ajr aircraft carrier g[allg[axar snin li ;ejjin sakemm jid[lu fis-servizz l-aircraft carriers ;odda. L-Ark Royal b’kollox kien ilu 31 sena fis-servizz u serva fost l-o[rajn fil-Gwerra talBosnja kif ukoll fl-inva]joni tal-Iraq fl-2003. Il-vapur kien i;orr 22 ajruplan u kellu ekwipa;; ta’ 1,051 ba[ri. L-ewwel vapur li ;arr dan lisem kien fl-1587 u minn dak i]-]mien kien hemm [ames vapuri tal-gwerra Ingli]i li ng[ataw l-isem Ark Royal.

IR-RUSSJA> Ti;ra bajda li g[andha tliet snin tidher fil-ga;;a tag[ha fiz-zoo ta’ Royev Ruchey fis-subborgi tal-belt Russa ta’ Krasnoyarsk (ritratt> Reuters)

IL-:ERMANJA

Miet Ray Manzarek tad-Doors T[abbret il-mewt ta’ Ray Manzarek, wie[ed mill-membri fundaturi tal-grupp le;;endarju Doors. Manzarek miet fi sptar f’Rosenheim fil-:ermanja fl-età ta’ 74 sena wara battalja twila kotnra l-kan/er. Hu kien jg[ix f’Kalifornja imma kien mar il-:ermanja g[all-kura kontra lmarda li kellu. Manzarek, li kien idoqq il-keyboards, kien ifforma The Doors flimkien mal-

kantant Jim Morrison fl-1965 wara li ltaqg[u f’Los Angeles. Il-grupp minn mindu kien iffurmat bieg[ aktar minn 100 miljun diska b’dawk l-aktar mag[rufa jinkludu ‘Light My Fire’ u ‘Riders on the Storm’. The Doors kienu xoljew ftit wara lmewt ta’ Morrison kaw]a ta’ attakk talqalb fl-1971. Wara, Manzarek [are; ]ew; albums bil-band Niter City u sitt albums wa[du, l-a[[ar wie[ed

‘Translucent Blues’ fl-2011 flimkien mal-kitarrista Roy Rogers. Fl-2003 Manzarek u Robby Kreiger, ilkitarrista tad-Doors, kienu mda[[lin f’battalja legali mad-drummer tal-grupp John Densmore wara li t-tnejn ing[aqdu ta[t l-isem ta’ The Doors g[al sensiela ta’ kun/erti li fl-a[[ar kellhom jag[mlu ta[t l-siem Manzarek-Kreiger.

Manzarek [alla warajh lil martu Dorothy u tifel kif ukoll tifla tar-rispett.

Ray Manzarek


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

20 Edukazzjoni#Opinjoni

Arti minn studenti fl-Università minn Matthew Mamo

L-G[aqda tal-Istudenti talArkitettura u l-In;inerija talUniversità ta’ Malta, isSACES organizzat workshop bit-tema Installation Art on Campus – inizjattiva li nvolviet 40 student li tqassmu f’[ames gruppi u li [admu biex jipprodu/u skulturi u bi//iet tal-arti f’diversi partijiet tal-Università. Grupp minn dawn l-istudenti [admu fuq pro;ett quddiem il-Fakultà tal-In;inerija. L-istudenti [arsu lejn iz-zona, raw li hemm si;ar, [amrija u bini imma hemm nieqes lilma. Allura bnew b[al pool u fih g[amlu struttura forma ta’ persuna qed tg[um u sharks jg[umu warajha. L-g[an hu li jo[olqu simbolu tal-[ajja tag[hom fil-kors – iffa//jati mid-diffikultajiet imma jkomplu javvanzaw. }ew; gruppi o[ra [admu fil-quadrangle. Grupp minn dawn [adem fuq ]ew; skulturi li kienu n[admu minn student fil-passat. L-iskulturi, li kienu ftit jew wisq abbandunati fl-a[[ar snin, iddawru minn [abel biex jidhru b[allikieku huma maqbudin f’nassa. Il-grupp l-ie[or li [adem filquadrangle, [oloq struttura talinjam u l-[;ie; forma ta’ cube kbira b’kull fa//ata mag[mula minn tessut differenti.

Grupp li [adem ma;enb illibrerija stalla b[al kwadri kbar tal-injam li fuqhom in[olqu disinji 3D permezz ta’ [bula tas-suf ikkulurit. Lg[an hu li l-istudenti jimxu ma’ din il-pittura f’mixja tridimensjonali, pittura li turi l-g[an ta’ dan il-workshop, li l-istudenti jag[rfu jg[aqqdu l-arkitettura malarti. L-a[[ar grupp [adem ma;enb is-Sala Sir Temi Zammit. Matul dan il-weekend, il-grupp bena ]ew; strutturi mill-[adid, id u ras ta’ persuna, u dawru din l-istruttura b’bi//iet tal-fildiferru. Kull grupp kien assistit minn perit u kellu ba;it allokat g[alih li ried jara kif se jqassmu fuq il-pro;ett tieg[u. Ruth Bianco, installation artist, ispirat lill-istudenti fl-ideat g[all-pro;etti tag[hom. Din l-inizjattiva saret ukoll fis-snin li g[addew, fosthom fil-Fort Rika]li s-sena l-o[ra. L-istudenti li tkellmu mag[na rringrazzjaw lill-Università u l-Kunsill Studenti Universitarji (KSU) g[aliex bl-ispazju pprovdut lilhom fuq il-kampus g[andhom opportunità ikbar li juru lpro;etti tag[hom, bil-pjan hu li jkunu strutturi permanenti fl-Università.

Bla dubju ta’ xejn, inizjattiva b[al din tat lill-istudenti li pparte/ipaw esperjenza importanti li tiswiehom [afna ’l quddiem

Ir-ri[ Malti jvenven – u kif! Ri[ ta’ sieg[a jnaddaf qieg[a. U kif, ukoll. Kultant alla[ares ma jkunx dan ir-ri[ naddafi. Imma lanqas ma tridu mis-suba’ jie[u l-id, [ej. Qed ng[id hekk, g[ax ir-ri[ Malti sar jiddominana f’kollox, u dan mhu tajjeb xejn, g[ax kollox g[andu waqtu. Imma r-ri[ Malti narawh fix-xitwa u narawh fis-sajf. Fix-xitwa jqa//tilna s-si;ar u fis-sajf ma j[alliniex ng[umu fil-kwiet, g[ax i[arbat il-ba[ar. I]-]ejjed kollu ]ejjed. Jien ma n[obbx immaqdar aspetti Maltin, imma r-ri[ ma nistax g[alih; spoilsport, g[ajjur, ;elliedi, rasu iebsa, anzi, ottu]a. Ir-ri[ jinda[al f’kull rokna tal-[ajja tag[na, u g[alxejn tag[laqlu l-kamra tal-banju,

g[ax jag[mel lejl jing[i u jilg[ab bi lsienu ma[mu; mat-trufijiet tal-bibien u ttwieqi. Ir-ri[ ma na[mlux: igib ittrab f’g[ajnejja, jaqla’ lkpiepel tax-xju[, ir;iel u nisa, u jitfag[hom ji;ru ’l bog[od fejn ma jintla[qux. I[arbat ix-xag[ar ta’ min ikun nefaq nofs ;idu u [ela l-isba[ nofstanhar g[and ilparrukkier. Baqag[li. I/arrat il-bnadar minn fuq l-arbli mibnija og[la minn dawk ta’ madwaru, u jdawwar i/-/raret madwar l-arbli g[al darba tnejn. Iqanqal il-qilla tal-ba[ar

Jiknes it-triq mill-weraq u ji;borhom kollha fit-triq ta’ [dejha. Iqanqal il-qilla tal-

Ir-ri[ jinda[al f’kull rokna tal-[ajja tag[na, u g[alxejn tag[laqlu l-kamra tal-banju, g[ax jag[mel lejl jing[i u jilg[ab bi lsienu ma[mu; mat-trufijiet tal-bibien u t-twieqi

ba[ar kontra x-xalettijiet u kampijiet, iqa//at is-sigar mill-g[eruq, u fejn ma jirnexxilux, jaqsamhom tnejn. U biex jissokta firrabja qerrieda tieg[u, jobrom iz-zkuk imkissra f’musta//ih u jitfag[hom fuq il-fa//ati tal-palazzi jew windscreens tal-volvijiet jew mercedijiet. Basta ja[bat u jostakola ttraffiku Malti. Jimla t-toroq bi]-]rar, bottijiet, fliexken imsiemer bil-ponta ’l fuq, u biex ma jonqos minn xejn, i]id xi karkassa ta’ ;urdien mejjet. Le. Ir-ri[ ma rridux, g[ax trid taqfel il-buttuni kollha, i]]omm il-kappel f’rasek, u timla l-bwiet bis-soldi, qisek nie]el tog[dos bi/-/inturin ta/-/omb. Eh, imma r-ri[ poetiku, xi trid tag[mel. Jien m’g[andi u]u xejn g[alih [lief g[allpoe]ija. X’hemm isba[ minn pittura bir-ri[ jilg[ab ma’ si;ra? Ne[[i r-ri[ minn nofs, u titlef l-ener;ija, ilkineti/ità, it-taqtig[a u rreb[a meritata, ta’ si;ra de/i]a li ma ter[ix min ikaxkarha fejn irid.

Imbag[ad hemm il-;rajja ta’ Esopo fejn r-ri[ u xxemx g[amlu m[atra minn ikollu l-[ila jne]]a’ l;akketta lil wie[ed Tizju. Irri[ tilef dakinhar u jien [adt pja/ir. Hekk ukoll meta Elija mar jiltaqa’ ma’ Alla, u sab li dan ma kienx fl-uragan, imma f’]iffa [elwa. Mhux li kien ir-ri[ tag[na jitg[allem jonfo[ f’]iffa biss, spe/jalment fis-sajf. Ir-ri[ min iridu? Lanqas g[alqa ful ma ja[mel, jew si;ra mg[obbija ]g[ar tal-larin;. Minn fejn ji;i^

Minn fejn ji;i dan limbierek ta’ ri[? Kemm se ndumu nissaportu purtelli mkissrin, [wejje; minxura fuq il-bejt ma[rubin, trab jimla djarna nkunu g[adna kemm farfarna jew [allasna l-belli liri biex ifarfrulna, iqattg[alna l-posters u j/arrat il-flyers, jibla l-karti tal-mu]ika waqt xi kun/ert, jg[olli s-staten tal-Kardinali de[lin g[al xi Konklavi, u bil-kemm ma jkaxkarx lil xi Re;ina Eli]abetta tinawgura

minn Norbert Ellul-Vincenti nibit2@gmail.com

xi Monument ta’ Qanpiena ;ganteska. Imma fil-Pentekoste, skont l-Atti tal-Appostli, l-Ispirtu sSantu ni]el fost buffura ri[ li riedet the]]e] l-art. U skont San :wann 3,8, “Ir-ri[ fejn irid jonfo[? Tisma’ [ossu imma ma tafx mnejn hu ;ej u fejn hu sejjer.” Fl-a[[ar mill-a[[ar ir-ri[ ifakkarna li hemm [wejje; li ma nifhmux fihom u lanqas ma nistg[u nispjegaw. Hemm g[erf u qawwa akbar millg[erf u qawwa kollha talbnedmin.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

Letteratura 21

}ew; pubblikazzjonijiet ;odda g[at-tfal u ]-]g[a]ag[ L-awtri/i, kittieba u g[alliema Natasha Turner ter;a’ tag[ti l-kontribut tag[ha fid-dinja tal-kitba b’]ew; pubblikazzjonijiet ;odda, wa[da mmirata g[at-tfal bit-titlu Kollezzjoni ta’ Stejjer Qosra, u l-o[ra g[a]-]g[a]ag[ u ladulti bit-titlu Vampiri t’Ener;ija. Dwar il-vampiri t’ener;ija, Natasha tg[idilna li jekk ilvampiri li jixorbu d-demm huma biss [rafa, ta//ertakom li vampiri tal-ener;ija je]istu u sfortunatament, issib [afna minnhom ji;ru mas-saqajn! Dawn huma nies li jg[ajjuk mentalment u emozzjonalment. Huma nies li min[abba l-insigurtajiet u l-bi]g[at tag[hom, ikissru lil ta’ madwarhom spe/jalment lil dawk li huma twajba mag[hom u li jit[assruhom. Huma nies li m’g[andhomx [ajja u g[alhekk iridu jg[ixu minn fuq dik tal-o[rajn. Jg[iru [afna g[al kul[add imma ma jammettuhiex. Imma l-vampiri t’ener;ija jistg[u jkunu mhux biss nies, imma wkoll il-[sibijiet u lemozzjonijiet tieg[ek stess. Dawn, meta jie[du l-kontroll fuqna, se jo[olqulna [sara kbira mentalment, emozzjonalment, fi]ikament u spiritwalment. G[alhekk dan il-ktieb se jqajjem kuxjenza dwar dak kollu li jista’ jixroblok lener;ija, dak kollu li jista’ jg[ajjik u jkissrek u se jservi ta’ gwida tajba ta x’wie[ed g[andu jag[mel biex jevita li

Ir-rivista ta’ ri/erka ‘Think’ tin[are; b’mod regolari mill-Università ta’ Malta

Edizzjoni o[ra tar-rivista ‘Think’ mill-Università ta’ Malta

Il-qoxra tal-ktieb ‘Vampiri t’Ener;ija’

ji;ri dan kollu. Dawn l-istejjer huma ta[lita ta’ stejjer sbie[ u interessanti, fejn l-awtri/i tu]a l-fantasija biex twassal messa;;i edukattivi g[at-tfal, fosthom biex tg[in lit-tfal issa[[u lkunfidenza u l-istima tag[hom infushom. Insibu wkoll l-element taddiversità li g[andu biss g[an wie[ed, ji;ifieri dak li a[na lkoll differenti imma lkoll indaqs u li [add m’g[andu jib]a’ jew i[ossu inqas minn [addie[or g[ax i[ossu differenti. F’dawn l-istejjer, lawtri/i tinkludi wkoll xi [a;a

li jg[addi minnha kul[add, irrispettivament mill-età ta’ dak li jkun. Din hi t-telfa ta’ persuna li tkun t[obb. L-istejjer huma mmirati g[at-tfal ta’ bejn seba’ snin u tnax-il sena, u huma ta[lita ta’ stejjer bilMalti u bl-Ingli]. G[al aktar informazzjoni dwar dawn i]-]ew; e-books, wie[ed jista’ jag[mel kuntatt dirett mal-awtri/i fuq natashavturner@gmail.com u g[al aktar informazzjoni dwar kotba o[ra li ppubblikat l-istess awtri/i, wie[ed jista’ j]ur is-sit tag[ha www.tashaturner.com.

Ktieb ie[or minn Monsinjur Philip Calleja :ie stampat it-tieni volum ta’ :rajjiet li ma ninsa qatt ;abra ta’ artikli miktubin minn Monsinjur Philip Calleja (101 – 185) - ippubblikati fil-gazzetta Le[en isSewwa. Il-ktieb ;ie stampat blg[ajnuna ta’ APS Bank u kull

d[ul minnu se jing[ata b’donazzjoni lill-Creche mmexxi mis-Sorijiet Orsolini, TasSliema. Il-kotba mhumiex g[allbejg[ i]da kull min jie[u ktieb hu mitlub jag[mel kontribuzzjoni ta’ mhux inqas minn €5 b’risq il-Creche.

Il-ktieb jista’ jinkiseb millIstitut Kattoliku l-Furjana, minn Dar l-Emigrant il-Belt Valletta, mill-Knisja tal:i]witi l-Belt Valletta, minn EMMAUS Birkirkara, milLibrerija tal-MUSEUM Blata l-Bajda, minn Radju Marija rRabat u mill-Qarrej Nisrani.

Manhattan, Chicago u San Francisco jinsabu fuq mapep 3D sbie[ [afna, u issa Malta wkoll ing[aqdet mag[hom. Saviour Formosa kkoordina pro;ett ta’ €4.4 miljun iffinanzjat mill-Fond Ewropew g[all-I]vilupp Re;jonali biex ji]viluppa mappa ta’ Malta b[alma qatt kien hawn qabel, li se tkun a//essibbli f’:unju li ;ej. Il-pro;ett jista’ jg[in lil Malta ti]viluppa pjani a[jar ta’ g[ajnuna f’xi di]astru biex ji;u salvati l-[ajjiet. Din l-istorja tinsab fir-rivista ta’ ri/erka Think talUniversità ta’ Malta, li issa tinsab g[and il-librara kollha. Stejjer o[ra jittrattaw kif gradwati tal-Università qed je//ellaw fil-Bahrain, u kif idea espressa f’mitt kelma tista’ tbiddel lil Malta. Ri/erkaturi qed jippruvaw ukoll iwie;bu l-mistoqsija ‘kif tista’ l-ekonomija tag[milna i]jed f’sa[[itna u i]jed fer[anin?’ Qasam ;did fl-ekonomija, li qed jaqleb l-ipote]i tan-nies ta’ ta[t fuq, qed jipprova jifhem kif in-nies jag[mlu l-g[a]liet tag[hom. Permezz tal-u]u ta’ din l-informazzjoni biex ter;a’ tinbena l-fidu/ja tal-konsumatur, i/-/ittadini g[andhom jonfqu b’mod i]jed responsabbli li jg[in biex jittaffew kri]ijiet finanzjarji futuri u jista’ jkun tissolva l-epidemija tal-[xuna ]ejda. Lokalment, il-bi//a l-kbira tan-nies jitkellmu bil-Malti u bl-Ingli]. Fil-passat kien hemm il-bi]a’ li l-bilingwi]mu seta’ jikkonfondi lit-tfal u li ma jkunux jitkellmu tajjeb. Evidenza enormi qed turi kif il-bilingwi]mu jista’ jkun qed jag[ti vanta;; lit-tfal tag[na g[all-kumplament ta’ [ajjithom. Akkademi/i tal-Università jitkellmu dwar l-isfidi fl-IVF, biex ikomplu d-diskussjoni minn [ar;iet pre/edenti, filwaqt li o[rajn jiddiskutu servizzi ;odda li n-nisa je[tie;u biex jikkompetu b’mod ;ust fid-dinja tal-akkademi/i. Mill-banda l-o[ra, studenti qed jirri/erkaw il-monitora;; tat-terremoti fix-Xemxija, u kif id-djamanti jistg[u jintu]aw fil-kompjuters. Ir-rivista tinkludi wkoll ri/erka lokali dwar l-insetti. U[ud huma ma[bubin filwaqt li o[rajn, b[an-nemusa Asian Tiger, ibe]]g[u. Hu possibbli li ’l fuq minn 6,000 spe/i ta’ insetti jg[ixu f’Malta. Think jista’ jin;abar b’xejn ming[and il-librara madwar Malta u G[awdex u l-[wienet tal-kotba tal-Agenda.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

22 Passatemp

Tisliba

Sudoku Weqfin> 1. {uta tixbah lit-tunna;; (6) 2. L-ajru m’g[adux aktar imsa[[ab (6) 3. Ta[bit tal-idejn (6) 4. Tilef il-kelma, ng[idu (6) 8. u 9. Xort’o[ra (10) 9. Ara 8. 12. Il-kwalità materjali li tag[mel il[a;a g[and in-nutara? (6) 13. Dawn jit[alltu mal-ikel prin/ipali biex itejbu t-tog[ma (6) 14. G[atu ta’ qabar (6) 15. {adem u ;abar fil-pala (6)

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> 5. Kaw]a; 6. }okra; 7. K/ina; 10. Fidil; 11. Ibidu; 12. {ale;; 14. Felli; 16. Fawna; 17. Xalar; 18. Laned. Weqfin> 1. Xkafef; 2. Fa//ol; 3. E]enti; 4. Wa[[lu; 8. Adult; 9. Fixla; 12. {axixa; 13. :bajra; 14. Fanali; 15. Issodd.

Moderata: qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Soluzzjonijiet

Ja[sbu [a]in! Il-mara bdiet t[ossha preokkupata peress li sar [afna [in u rra;el tag[ha kien g[adu ma rritornax id-dar mix-xog[ol. Daret lejn ommha u qaltilha: “Ti;ix tg[idli li m’g[andux xi o[ra, tafx!” U l-omm we;bitha: “Imma g[ax qed ta[seb [a]in? Forsi kellu in/ident bil-karozza!”

Sudoku

Mimdudin> 5. Vapuretti (5) 6. Ag[ti lil kul[add indaqs (5) 7. {afna jimxu warajhom bid-daqq filfesta (5) 10. Wa[danija (5) 11. Multa (5) 12. G[amel hekk bid-dwejjaq jew biex ikabbar il-bu]]ieqa (5) 14. {adu post il-pinet u l-glalen (5) 16. Dlam hekk, hu dlam qawwi (5) 17. Telg[a dejqa u ftit wieqfa, bla tara; (5) 18. G[adda ;ewwa (5)

— Allura, ja mo[[ ta’ ti;ie;a… x’parir tak li tag[mel l-avukat tas-separazzjoni tag[na?


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Chit Chat NET Television, 15>40 Fil-programm tal-lum id-diskussjoni se tkun dwar id-di]abbiltà b’mod ;enerali. B’xi mod jew ie[or, kul[add g[andu xi di]abbiltà jew o[ra. Xi w[ud forsi jkollhom b]onn xi forma ta’ g[ajnuna katar minn o[rajn. Naraw kif g[andha ssir inklu]joni biex kul[add japprezza d-diversità tag[na u fl-istess waqt naraw kif nistg[u nag[mlu l-[ajja aktar fa/li g[al kul[add. Tmexxi l-programm Janice Darmanin. Febbre da fieno La 5, 21>10 Film Taljan tal-2010 u g[andu fost l-atturi ewlenin lil Andrea Bosca u lil Diane Fleri, li t-tnejn jidhru fir-ritratt hawn ta[t. Camilla jkun mo[[ha biex tattira l-attenzjoni ta’ Matteo, biss dan ikun g[adu j[obb lit-tfajla li kellu qabel, u li tkun telqitu. Tg[id Camilla jse[[ilha tikseb dak li tixtieq?

Il-bullying Malta Llejla - NET Television, 17>00

Il-bullying bosta drabi nasso/jawh mat-tfal tal-iskola, i]da dan ma jfissirx li fost l-adulti, fosthom fuq il-postijiet tax-xog[ol, ma jistax isir ukoll. Dan se jkun fost il-punti li se jitqajmu waqt id-diskussjoni

Cacciatore di teste Iris, 13>05 Film,

koproduzzjoni Fran/i]a, Bel;jana u Spanjola, li n[adem fl-2005 b’re;ija ta’ Constantin Costa-Gavras u li g[andu b[ala protagonist lil José Garcia (fir-ritratt) fil-parti ta’ Bruno li meta fil-mezz’età jitlef ix-xog[ol fejn ikun ja[dem b[ala manager.

Premier NET Television, 20>30 Il-protagonist fl-edizzjoni tal-lum ta’ dan il-programm

ippre]entat minn Karl Bonaci u minn Frida Cauchi se jkun Ivan Spiteri Lucas (fir-ritratt fuq il-lemin). Huwa ;ej minn familja mu]ikali. Iz-ziju ta’ ommu hu l-band leader popolari Oscar Lucas, filwaqt li nannuh Charles kien idoqq mal-istess banda. Illum Ivan ikanta u jdoqq mal-grupp ta’ [uh Mark fi programmi televi]ivi, u dawk li jsegwu regolarment dan l-istazzjon ]gur li jafuh b[ala pedina importanti fil-programm tas-Sibt waranofsinhar Sas-Sitta.

mmexxija minn Stephanie Spiteri fl-edizzjoni kemxejn differenti ta’ kull nhar ta’ Erbg[a ta’ Malta Llejla. Fost il-mistednin fl-istudio se jkun hemm MalcolmTortell u l-Ispettur Kenneth Zammit.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

24 TV#Radju

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club - Ron Briffa u Toni Busuttil A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05 11>55 12>00 12>30 13.00 15>00 15>05

A[barijiet fil-Qosor Mu]ika ma’ Mark Garrett Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti - Manuel Cauchi The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00 u fil-17>00)

17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 Familja Wa[da (jinkludu 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u lAngelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 - Newsline 12:45 - Qari bilMalti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bullettin tal-A[barijiet 18:15 Intermezz Mu]ikali 18:40 - TV Hemm 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari tar-Rumanz (r) 20:30 - Il[na mi/-?par 21:05 Mu]ika u Sport 22:00 L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 - Ru]arju 24:00 Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - Bon;u Bon;u Bon;u (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 One News) 09:00 - Kartolina 10:00 - The Morning Show 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:30 - A[na 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Klassika 15:25 Djarju Kulturali 15:30 - Drive Time 16:00 - Mhux g[at-Tfal Biss 17:00 - Rush Hour (jinkludu 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 A[barijiet Sportivi) 18:15 - Dirett Lokal 18:45 - IdDjarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 ONE News 20:00 - LArgument Ikompli 20:15 Connect Africa 22:00 - Dash Wednesday 24:00 - Ta[t Sema’ Kwiekeb. RTK - 103 FM 06:30 Pierre & Co on RTK (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet filQosor 09:05 - Paperscan 09:15 - G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan ilMulej 12:00 - RTK Bullettin 12.15 - Sehemna fl-Ewropa 13:00 - RTK Qosor 13:05 Su//essi u aktar (jinkludi 14:00 BBC News) 15:00 - RTK Qosor 15:05 - Rumanz 15:30 - G[and

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Eurovision - Mark Azzopardi u Christian Azzopardi RnB Time - William Cauchi Fuzzbox - Christian Azzopardi Night Style - Joe Vella

in-Nutar 16:00 -BBC News 17:00 - RTK Bulettin 17:15 Fatti (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Ru]arju 19:25 - {sibijiet mal-Melodija 21:00 - {add B[alek 22:00 Il-Qaddis tal-Jum 22:05 Ru]arju 22:25 - Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 08:30 - Il-Balomba 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 Bis-Sassla u bil-Brevjar 10:00 BBC News Update 10:06 Mhux Kelma Bejn Tnejn 11:00 Classic FM 13:00 - Anali]i tal;urnali (r) 13:30 - Meta l-Mo[[ Isir Palk 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Il-{rejjef, l-G[erf u lMa;ija 20:00 - Ouside Lectures 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt (jinkludi fid-09:00 {ajjitna) 11:00 - Katina [elwa li tg[aqqadna mas-sema 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju ta’ San :u]epp 13:00 Qari tar-Rumanz 13:30 - Shalom 14:30 - Qari ta’ Rumanz 15:00 -

Kurunella {niena Divina 15:30 - X’g[adek titftakar millKateki]mu 16:00 - Il-Kura;; Nofs il-Fejqan 17:00 - Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 - Quddiesa 19:00 - Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 - Vexillum 20:30 - Qari tar-Rumanz (r) 21:00 G[ajn ta’ :id 22:00 - Sejja[li u Jien Inwie;bek 23:00 - {ajjitna (r) 23:30 - Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 - Bay Beats with Simon B 20:00 - Ben Glover 22:00 Toby’s Wall of Sound 24:00 Paul van Dyk. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il-{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 - 101.8 Favourites 12:00 - A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 - Calypso Drive 19:00 - Let’s Go 21:00 Nitbissmu ma’ Calypso 23:00 Those were the days 01:00 L-g[a]la tieg[i naqsamha mag[kom.

La guerra di Charlie Wilson - Rete 4 00>20 Tom Hanks, Amy Adams u Julia Roberts (it-tlieta fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film drammatiku Amerikan li n[adem fl-2007 b’re;ija ta’ Mike Nicholas. il-film jirrakkonta l-istorja vera ta’ Membru Parlamentari Amerikan li fit-tmeninijiet bag[at armi lir-ribelli Afgani biex jg[inhom jo[duha kontra s-Sovjeti/i. TVM 07:00 - TVAM 09:00 - TV Hemm (r) 10:20 - Adolf Hitler 11:25 - Great escapes of history 12:00 - A[barijiet# rapport tattemp 12:10 - TVPM 14:00 A[barijiet 14:05 - (ikompli) TVPM 16:00 - A[barijiet 16:05 - (ikompli) TVPM 16:30 - }ona 18:00 - A[barijiet 18:10 Waqtiet 18:15 - Sa[[tek l-ewwel 18:25 - Telebejg[ 18:40 - TV Hemm 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Dreams ep.25 21:45 - DCI Banks - Aftermath 23:15 - A[barijiet fil-qosor 23:30 – Paq Paq (r) 00:15 - TVPM. TVM 2 07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:00 - 3 Pointer 11:30 Sensilhena 12:15 - G[awdex illum 12:45 - Greatest Escapes of History 13:15 - Story of India 14:05 - Sa[[tek l-Ewwel 14:15 Sensilhena 15:00 - 3 Pointer 15:30 - Greatest Escapes of History 16:00 - Oceans 16:50 Wirt, Arti u Kultura 17:20 Waqtiet 17:25 - Bondi + 18:30 Il-{arsa ta’ Ru]ann (ep. 8) 19:00 - 3 Pointer 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 - Oceans 20:30 - A[barijiet bl-Ingli] 20:35 - Waqtiet 20:45 - Realtà 21:45 - FA Trophy – final. ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Sieg[a }mien 10:00 Teleshopping 11:00 - Aroma Mattina 12:30 - Teleshopping 12:45 - Kalamita (jinkludi ONE News fis-13:30) 16:20 Teleshopping 17:30 - ONE News 17:35 – Liquorish (daily update) 17:40 - Sal-Gister 18:10 – Teleshopping 18:25 - LOOKS 19:10 - Super 5 19:30 - ONE News 20:15 - Klassi G[alina 21:00 - TX 22:10 - Mad-Daqqa t’G[ajn 23:15 - ONE News 23:45 - Kalamita (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping

14:20 - 1046 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 - Teleshopping 19:00 News 20:30 - Il-Parlament talPoplu (live) 21:30 - CNI 22:00 News 22:30 - Motordrome.22:00 - A[barijiet.

18:05 - Geo & Geo 19:00 - Tg 3 20:00 - Blob 20:10 - Celi, mio marito! 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Chi l’ha visto 23:15 - Le storie di Chi l’ha Visto 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 Rai Educational 01:55 - Fuori orario. .

Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00, d-09:00 u l11:00) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta (jinkludi Tg1 fil-17.00) 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Affari tuoi 21:05 - Carosello Reloaded 21:10 - Giovanni Falcone – l’uomo che sfidò cosa nostra (fiction) 23:35 - Porta a porta 01:10 - Tg 1 notte 01:45 - Cinematografo – Speciale Cannes 02:15 - Rai Educational – Magazini Einstein.

Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina

Raidue 06:40 - Cartoons 08:35 - Le sorelle McLeod (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Detto Fatto 16:10 - Senza Traccia (TF) 17:45 - Tg 2 Flash L.I.S. 17:50 - Tg 2 Sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold Case (TF) 19:35 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Emozioni – Renato Zero 23:10 - Tg 2 notizie 23:25 - Economia & Futuro 00:35 - A Gifted Man (TF) 00:55 - Tg 2 Parlamento 01:05 - Flashpoint (TF) 01:50 L’arte del sogno. Film 2006. Raitre 07:00 - Tgr buongiorno Italia 08:00 - Agorà (attwalità) 10:00 La storia siamo noi (dok) 10:50 Codice a barre (attwalità) 11:30 Buongiorno Elisir (attwalità) 12:00 - Tg 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - Diario italiano 13:10 - Lena, amore della mia vita (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:05 - Tgr piazza affari 15:10 - 96˚ giro d’Italia (fil-17:15 - Processo alla tappa)

08:40 - La telefonata di Belpietro (attwalità) 08:50 - Mattino cinque 11:00 Forum 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful 14:10 - Centovetrine 14:45 - Uomini e donne (talk show) 16:05 - Amici 16:50 Pomeriggio cinque (attwalità) 18:50 - The Money Drop 20:00 Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - Come un delfino (fiction) 23:30 - Tg5puntonotte 00:30 Tg 5 notte 01:00 - Striscia la notizia 01:50 - Uomini e donne. Rete 4 06:50 - T.J. Hooker (TF) 07:45 Miami Vice (TF) 08:40 - Hunter (TF) 09:50 - Carabinieri 6 (TF) 10:50 - Ricette all’italiana 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 Lo sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 (TF) 16:35 - Twister. Film ’96 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Quinta colonna il quotidiano 21:10 - Thirteen days. Film 2000 00:20 - La guerra di Charlie Wilson. Film 2007 02:05 - Tg4 02:30 – Una notte che piove. Film ’96. Italia 1 07:00 - Zeke e Luther 07:50 Tutto in famiglia (sitcom) 08:40 - Una mamma per amica (TF) 10:30 - ER - medici in prima linea 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 Cartoons 15:55 - Smallville (TF) 17:40 - Top One (game show) 18:30 - Studio aperto 19:20 - CSI NY: Scena del crimine (TF) 21:10 - Parto col folle. Film 2010 23:00 - Quel nano infame. Film 2006 00:55 - Romanzo Criminale (TF) 02:05 - Sport Mediaset.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07.15 - F. News 07:30 - Dawl tal-:urnata 08:00 - {in g[al Kollox (r) 10:00 - Cross Roads 12:00 - News 12:30 - Nies B[alna 13:00 - Niskata 15:00 Teleshopping 17:30 - Nintrefa ’l Fuq 18:15 - News 18:30 (ikompli) Nintrefa ’l Fuq 19:45 F. News 20:30 - Nies B[alna 21:00 - Bejnietna 2 23:00 News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshoping 12:00 – Pop Concert (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 The 90s 14:30 - The 00s 15:00 Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Total Request Show 20:00 The 60s & 70s 20:30 - All That Jazz 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 12:40 - Extreme Makeover Home Edition 13:40 - Che turcco! 14:00 - Vite in Apnea 14:25 Gossip Girl (TF) 15:20 - The OC (TF) 16:10 - Samantha chi? (TF) 16:35 - Extreme Makeover Home Edition 17:20 - Vite in Apnea 17:50 - Che trucco! 18:20 - Amici (soap) 19:30 Gossip Girl (TF) 20:25 - Dr House (TF) 21:10 - Febbre da fieno. Film 2010 23:05 - Uomini e donne 00:10 - Amici (talent show). BBC Entertainment 07:15 - Penelope K, by the way 07:25 - Me Too! 07:45 Teletubbies 08:10 - Balamory 08:30 - My Family 09:00 - Little Britain 09:30 - The Weakest Link 10:15 - EastEnders 10:45 Doctors 11:15 - Silk 12:05 Lark Rise to Candleford 12:55 My Family 13:25 - Sahara with Michael Palin 14:15 - The Royle Family 14:45 - EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - The Weakest Link 16:30 - Silk 17:20 - Lark Rise to Candleford 18:10 - EastEnders 18:40 Doctors 19:15 - The Weakest Link 20:00 - My Family 20:30 After You’ve Gone 21:00 - Love Life 21:50 - Jam and Jerusalem 22:20 - Alan Carr: Chatty Man 23:05 - Spooks 23:55 - Getting On. TCM 07:50 - Green Mansions. Film ’59 (U) 09:35 - Friendly

Persuasion. Film ’56 (U) 11:55 Clash by Night. Film ’52 (A) 13:40 - Texas Carnival. Film ’51 (U) 15:00 - Rebel Without a Cause. Film ’55 (X) 16:50 - The Women. Film ’39 (U) 19:00 Robin and the 7 Hoods. Film ’64 (U) 21:00 - Telefon. Film ’77 (PG) 22:40 - 3 Godfathers. Film ’48 (A). MGM Movies 07:15 - Sleeper. Film ’73 (A) 08:40 - In the Heat of the Night: Grow Old Along with Me. Film ’95 10:10 - Fiddler on the Roof. Film ’71 (U) 13:01 - A Funny

Thing Happened on the Way to the Forum. Film ’66 (A) 14:35 Futureworld. Film ’76 (A) 16:20 - Swamp Thing. Film ’82 (15) 17:50 - MGM’s Big Screen 18:05 - Love and Death. Film ’75 (A) 19:30 - Behind Enemy Lines. Film ’97 20:55 - Big Screen Legends 21:00 - The Hunting Party. Film ’71 (X) 22:50 - Consuming Passions. Film ’88 (15). GO Stars 06:45 - War Horse 09:10 Arthur 11:00 - Damages 11:50 Parks & Recreation 12:20 Samsara 14:05 - Pearl Harbor 17:05 - Cars 2 18:55 - The Forgotten 20:30 - Parks & Recreation 21:00 - The Terminal 23:05 - Hall Pass 00:50 Wanted 02:40 - Pearl Harbor. Diva Universal 07:00 - Wolff’s Turf 08:55 Law & Order 09:55 - Kojak 10:55 - Quincy, M.E. 11:55 JAG 12:55 - ER 13:50 - Agatha Christie’s Poirot 15:50 - Parole D’Amore 15:55 - Kojak 16:53 Law & Order 17:50 - Agatha Christie’s Poirot 18:50 - JAG 19:50 - ER 20:50 - Great Women 21:00 - Sherlock Holmes 23:03 - Great Women 23:10 - ER. Discovery Channel 07:15 - American Chopper:

Chesapeake Energy Bike 08:10 Dirty Jobs: Bone Black 09:05 Deadliest Catch: False Pass 09:55 - Ultimate Survival: Borneo Jungle 10:50 - How Do They Do It? 11:15 - How It’s Made 11:40 - Man Made Marvels Asia: Okinawa Aquarium 12:35 - Fast N’ Loud: Awesome Aussies and Olds 13:30 - Wheeler Dealers: Jaguar Mark 2 14:25 - American Chopper: Craftsman # DieHard 15:20 - Mythbusters: Red Rag to

a Bull 16:15 - Dirty Jobs: 200 Jobs Look-Back 17:10 Deadliest Catch: Graduation Day 18:05 - Ultimate Survival: Malaysian Archipelago 19:00 How It’s Made: Bacon # Snowblowers # Luxury Cars 19:30 - How It’s Made 20:00 Gold Rush: The Motherlode 21:00 - Gold Divers 22:00 Coal 23:00 - Deadliest Catch. Iris 13:05 - Cacciatore di teste. Film 2005 15:45 - Lo scatenato. Film ’68 17:35 - Gardenia: il giustiziere della mala. Film ’79 19:20 - A-Team (TF) 20:10 Hazzard (TF) 21:05 Grindhouse - Il prova di morte. Film 2007 23:10 - Grindhouse Planet Terror. Film 2007 01:00 The Faculty. Film ’98. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - How I Met Your Mother 11:30 - Gossip Girl 12:15 Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - Enlightened 14:15 - Hollywood Buzz 14:30 Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 - Private Practice 16:45 - The Mentalist 17:30 - SMASH 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Criminal Minds 20:00 - Mike & Molly 20:30 - How I Met Your Mother 21:00 - 2 Broke Girls 21:30 Whitney 21:55 - 30 Rock 22:30 - VEEP 23:05 - Top Gear 00:10 - Person of Interest 00:55 - True Blood. Biography Channel 10:00 - Hardcore Pawn: Cash Money Moron 10:30 - Hardcore Pawn 11:00 - Elizabeth Taylor 12:00 - Hoarders: Ron # Carol 13:00 - Storage Wars: From Russia with Chucks 13:30 Parking Wars 14:00 - Dance Moms: It All Ends Here 15:00 A Gypsy Life for Me 16:00 Hardcore Pawn: Cash Money Moron 16:30 - Hardcore Pawn 17:00 - Hoarders: Ron # Carol 18:00 - Pregnant in Heels: Dressing the Diva 19:00 Storage Wars: From Russia with Chucks 19:30 - Parking Wars 20:00 - Pregnant in Heels: Welcome to Hollywood 21:00 Hardcore Pawn: Cash Money Moron 21:30 - Hardcore Pawn 22:00 - A Gypsy Life for Me 23:00 - Hardcore Pawn: Lawyer Up Son 23:30 - Hardcore Pawn: Seth’s Big Bet.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:30 - Gazoon 08:40 - Wobblyland 08:45 - Igloo-Gloo 09:00 Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - See The Sea 10:05 Lots & Lots 10:20 - Bob the Builder 10:30 Fireman Sam 10:40 - Thomas and Friends 10:55 Baby Antonio’s Circus 11:00 - Rubbadubbers 11:10 - Pingu 11:15 - Tiny Planets 11:20 - Pingu 11:25 - Tiny Planets 11:30 - Monkey See Monkey Do 11:40 - Barney and Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:25 - The Mighty Jungle 12:40 - Mio Mao 12:50 - Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 - Kipper 13:50 - Gazoon 14:00 - Wobblyland 14:05 Igloo-Gloo 14:20 - Benjamin’s Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 - See The Sea 14:45 - Lots & Lots 15:00 - Fluffy Gardens 15:15 - The Mighty Jungle 15:30 - Angelina Ballerina 15:45 Monkey See Monkey Do 15:55 - Barney and Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 - Igloo-Gloo 17:00 - Bob the Builder 17:10 - Fireman Sam 17:20 - Thomas and Friends 17:35 - Tork 17:45 Dougie in Disguise 17:55 - Slim Pig 18:05 Heroes of the City 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - Benjamin’s Farm 18:55 - My Animal Friends 19:10 - See The Sea 19:15 Lots & Lots 19:30 - Monkey See Monkey Do

19:40 - Barney and Friends 20:10 - Wobblyland 20:15 - Dougie in Disguise 20:25 - Slim Pig 20:35 - Connie the Cow 20:45 - Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 - Heroes of the City 21:40 Pingu 21:45 - Tiny Planets 21:50 - Pingu 21:55 Tiny Planets 22:00 - Bob the Builder 22:10 Fireman Sam 22:20 - Thomas and Friends Disney Channel 08:00 - Winnie the Pooh: Tales of Friendship 08:05 - Mickey Mouse Clubhouse 08:30 - ANT Farm 08:55 - Jonas 09:15 - So Random 09:40 Hannah Montana 10:05 - Sonny with a Chance 10:25 - Kim Possible 10:50 - Shake It Up 11:35 Wizards of Waverly Place 12:45 - Jessie 13:10 ANT Farm 13:35 - The Suite Life on Deck 13:55 - So Random 14:15 - That’s So Raven 14:35 Good Luck Charlie 14:55 - Jessie 15:15 - Shake It Up 15:40 - ANT Farm 16:00 - Austin and Ally 16:15 - Have a Laugh 16:20 - The Suite Life on Deck 16:40 - Minnie and You 16:45 - The Suite Life on Deck 17:10 - Cory in the House 17:25 Minnie and You 17:30 - Wizards of Waverly Place 17:55 - That’s So Raven 18:20 - ANT Farm 18:40 - Good Luck Charlie 19:00 - Have a Laugh 19:05 - Wizards of Waverly Place 20:15 - So Random 20:40 - Hannah Montana 21:00 - Jonas 21:25 Sonny with a Chance 22:10 - The Suite Life on Deck.

07>00 09>00 10>00 11>00 12>00 14>00 14.05 15>25 15>40 16>35 17>00

NET News Telebejg[ Newsroom (r) L-Istampa Kollha (r) .NET NET News Foodies (b’waqfa g[al NET News fit-15>00) Telebejg[ Chit Chat Telebejg[ Malta Llejla

19>00 19.10 19>30 19>45 20>30 21>30 21>35 23>00

(b’waqfa g[al NET News fis-18>00) Bozza tal-Mija Tlug[ tas-Super 5 Lift NET News Premier! NET News Iswed fuq l-Abjad NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - Inside World Touring Cars 09:00 - Sand Marathon 09:30 - UCI World Tour Cycling 10:30 - Get Ready for Roland Garros 10:45 - Power Horse Cup Tennis 12:00 - Power Horse Cup Tennis: Dusseldorf, Germany (live) 14:00 UCI Europe Tour Cycling: Tour of Belgium: Stage 1 (live) 15:30 - Power Horse Cup Tennis: Dusseldorf, Germany (live) 20:00 - Get Ready for Roland Garros 20:20 - Wednesday Selection 20:25 - FEI Nations Cup Equestrian 21:25 - Riders Club 21:30 - Byron Nelson Classic PGA Tour Golf 22:25 -

PGA European Tour Golf 22:50 - Alexia’s Selection 22:55 - Golf Club 23:00 - Yacht Club 23:05 - Wednesday Selection 23:15 - UCI World Tour Cycling.

Eurosport 2 07:00 - UCI World Tour Cycling 08:45 - Get Ready for Roland Garros 09:00 - Power Horse Cup Tennis 10:30 - Inside European Rally Champs 11:00 - UCI World Tour Cycling 12:00 -

International American Football 13:30 - UCI World Tour Cycling 14:30 - UCI World Tour Cycling: Giro d’Italia: Stage 17, Caravaggio - Vicenza (live) 17:30 - International American Football 19:00 - UCI Europe Tour Cycling 20:00 - UCI World Tour Cycling 21:00 - This Week on World Wrestling Entertainment 21:30 - Pro Wrestling 22:30 - Boxing. GO Sports 1 07:00 - Barclays PL: Week 40: Liverpool v QPR 09:00 Football's Greatest 09:30 - ATP Masters 1000: Internazionali BNL d’Italia, Rome: SF 14:30 - Heineken Cup: Final:

Clermont Auvergne v Toulon 16:30 - FIFA Futbol Mundial 17:00 - Ligue 1: Rd 37 -Paris St-Germain v Stade Brestois 29 19:00 - Trans World Sport 20:00 - Barclays PL: PL World 20:30 - UEFA Champions League: A Short History 21:00 - Serie A: Rd 38: Pescara v Fiorentina 23:00 - Barclays PL: Week 40: Southampton v Stoke City 01:00 - PGA European Tour: Volvo World Match Play Championship: Day 3. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Racetrack 09:00 - PGA European Tour:

Volvo World Match Play Championship: Day 3 14:00 Serie A: Rd 38: Cagliari v Lazio 16:00 - Barclays PL: Week 40: Man. C. v Norwich City 18:00 - ATP Masters 1000: Internazionali BNL d’Italia, Rome: SF 23:00 - Barclays PL: PL World 23:30 - RaboDirect Pro12: Play-offs: Leinster v Glasgow 01:30 - FIFA Futbol Mundial 02:00 - Barclays PL: Week 39: Reading v Man. C. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Racetrack 11:00 - PGA European Tour:

Volvo World Match Play Championship: Day 3 16:00 Serie A: Rd 38: Cagliari v Lazio 18:00 - Barclays PL: Week 40: Man. C. v Norwich City 20:00 - ATP Masters 1000: Internazionali BNL d’Italia, Rome: SF 01:00 - Barclays PL: PL World 01:30 - RaboDirect Pro12: Play-offs: Leinster v Glasgow. Melita Sports 1 08:00 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: (r) 09:20 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: (r) 10:45 Volleyball Champ. League Magazine The Big Hit (r) 11:20 - Bundesliga (r) 13:15 - Bundesliga (r) 15:10 - FA Cup (r) 17:15 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 19:20 - Bundesliga (r) 21:15 - FA Cup (r) 23:20 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: (r) 00:45 - America's Cup: World Series (r). Melita Sports 2 12:00 - America's Cup: World Series (r) 14:00 - Swedish ATG

Horse Racing V4 Race Meetings 15:05 - FA Cup (r) 17:10 - Bundesliga (r) 19:05 - America's Cup: World Series (r) 21:10 Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 23:45 - Bundesliga (r) 01:40 - FA Cup (r). Malta Stars 08:00 - Malta Basketball Association (r) 09:30 - Malta Rugby Football Union (r) 11:10 - Malta Handball Association (r) 12:35 - MFA Futsal League (r) 14:00 - BOV PL (r) 16:05 Football Nurseries (r) 16:40 Malta Basketball Association (r) 18:10 - MFA Futsal League (r) 19:35 - Malta Rugby Football Union 21:15 - Malta Handball Association 22:35 - Football Nurseries (r) 23:15 - Melita GFA 1st Division (r) 01:00 BOV PL (r).


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

26 Klassifikati PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{

Marsaxlokk

G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

AVVI}I

Il-Marsa

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, plumbing, kisi bil-;ibs u ]ebg[a, gypsum boards e//. Prezzijiet tajbin [afna. ?emplu 79091057.

L-A{{AR appartament flewwel sular bi tliet kmamar tas-sodda, wa[da bl-ensuite u terrazzin kbir, e//. Highly finished inklu] il-kmamar talbanju. Garaxx ta’ karozza wa[da jew tnejn optional. Prezz €112,000 (Lm48,000), ?emplu 79441869 jew 99466988.

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bilbit[a, dawl, ilma u toilet. Bilpermess Class B. ?emplu 77200983.

Marsaxlokk

Classic Ford Capri Mk1

PENTHOUSE kbira bil-veduti tal-ba[ar u tal-kampanja, ]ew; kmamar tas-sodda, wa[da bl-ensuite, highly finished inklu] il-kmamar talbanju, [;ie; kollu double glazed. Garaxx ta’ karozza wa[da jew tnejn optional. Prezz €116,500 (Lm50,000). ?emplu 77777521.

VETTURI# DG{AJJES TAS-SENA 1968 13HP, f’kundizzjoni perfetta. €6,500. ?emplu lil Mario Muscat fuq 79902212 jew 21444984.

Pajero

FOUR seater tal-1996, blu. €5,300, f’kundizzjoni tajba. ?emplu 79295595.

G[al kull tip ta’ xog[ol

G[al kull xog[ol

TA’ bini ;did, alterazzjonijiet fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa, xog[ol ta’ membrane, kisi u tibjid, kontrabjut u tqeg[id ta’ katusi. Offerta spe/jali fuq illiquid membrane. ?emplu 79407292.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

G{ALL-BEJG{

Tiswijiet

Electricians

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Water proofing membrane

IL-BEJT tieg[ek jag[mel lilma? G[andek problema ta’ moffa? Kenda Ltd issolvilek il-problema. Nispe/jalizzjaw fuq xog[ol ta’ water proofing u membrane, b’10 snin garanzija, xog[ol professjonali bl-aqwa materjal I S0 9001. G[al stima bla obbligu /emplu 7972 9967 jew ]uru www.kendawaterproofing.com

ZG Computers

G{AL kull problema filkompjuter, inkunu fuq il-post dik il-;urnata stess. Jing[ata anti-virus b’xejn mas-servizz. ?emplu lil Chris fuq 99424703.

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

JIN{TIE:U G{AL impjieg full time g[al xog[ol fuq dawl u ilma, b’opportunità ta’ xog[ol fuq installazzjonijiet ta’ ener;ija li ti;;edded. ?empel lil Electro Fix, {al Qormi fuq 21675353 g[al appuntament.

Opportunità

BIEX ittejjeb il-po]izzjoni tieg[ek, jin[tie;u mastrudaxxa bl-esperjenza, full-time u overtime kuljum. Paga u kundizzjonijiet tajbin. ?emplu lil Casaform Furniture fuq 21#27447266 jew 79466368.

Persuna

FULL-TIME li taf issajjar fi k/ina ta’ [anut matul il;urnata. ?emplu 21251153 jew 77115577.


L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

27 TABLE TENNIS

Plejers ta’ TopSpin fl-ewwel postijiet tar-rankings Tliet plejers li jag[mlu parti mit-tmexxija tal-akkademja TopSpin Table Tennis qed jokkupaw l-ewwel tliet po]izzjonijiet fir-rankings uffi/jali tal-Malta Table Tennis Association (MTTA). Il-head coach Edward Baldacchino qed jokkupa l-ewwel post, filwaqt li ]-]ew; trainers Matthew Micallef u Daniel Bajada jinsabu fit-tieni u t-tielet post rispettivament. Barra minn hekk, dan l-a[[ar, Edward Baldacchino rrappre]enta lil Malta fl-edizzjoni tal-2013 tal-World Table Tennis Championships li saru f’Pari;i fi Franza. Fla[[ar ta’ Mejju Daniel Bajada wkoll se jkun qed jirrappre]enta lil Malta, din id-darba filLog[ob tal-Pajji]i ]-}g[ar tal-Ewropa li se

jsiru fil-Lussemburgu. Minn meta fet[et il-bibien tag[ha g[all-istudenti, l-Akkademja di;à g[amlet g[add ta’ esibizzjonijiet fl-iskejjel biex tkompli t[ajjar aktar ]g[a]ag[ jibdew jit[arr;u f’dan l-isport. Irrispons s’issa kien po]ittiv [afna u lAkkademja qed tkompli tfittex li tilqa’ aktar studenti. Kull min jixtieq jag[mel parti minn din lakkademja jew jixtieq aktar informazzjoni jista’ jid[ol fis-sit elettroniku www.topspintabletennisacademy.com jew jid[ol fuq ilpa;na tal-Facebook ‘Topspin table tennis academy’. Wie[ed jista’ jag[mel kuntatt malhead coach Edward Baldacchino fuq 99470278.

Il-captain ta’ Nadur Youngsters Anthony Portelli ;ie vvutat il-BOV Plejer tax-Xahar g[al April f’G[awdex. Portelli hu t-tielet plejer ta’ Nadur li reba[ dan l-unur dan lista;un. Hu kellu sehem importanti biex g[en lil Nadur Youngsters jirb[u n-Knock-Out u l-BOV GFA Cup. Ilpre]entazzjoni tal-unur saret minn Jack Theuma, manager tal-ferg[a tal-BOV f’G[awdex waqt li Portelli g[a]el ilFondazzjoni Arka biex tibbenefika mid-donazzjoni marbuta mal-unur.

BOXING

Malta fil-konvenzjoni tal-IBF f’Berlin

Louis Borg, il-President tal-Asso/jazzjoni Nazzjonali tal-Handball (xellug), jippre]enta lill-captain ta’ La Salle Andrew Said it-trofew tan-knockout fil-pre]enza tas-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo

HANDBALL

Sta;un memorabbli g[al La Salle La Salle inkurunaw sta;un mill-aqwa fil-Handball lokali meta t-tim tal-ir;iel kif ukoll tan-nisa reb[u l-unuri kollha li kien hemm g[ad-dispo]izzjoni dan l-ista;un. L-ista;un intemm bil-finali tanKnockout. It-tim tan-nisa g[eleb lil Aloysians }mer/ filwaqt li fil-finali tal-ir;iel La Salle g[elbu lil Luxol Si Mangia. G[at-tim tan-nisa din kienet is-sitt darba li reb[u nKnockout filwaqt li t-tim talir;iel, bis-su//ess kontra Luxol, reba[ r-raba’ Knockout fl-istorja tieg[u. Minbarra dawn l-unuri, La Salle reb[u wkoll is-Super Cup, il-kampjonat u t-tazza tal-MHA. Wara l-finali l-President talAsso/jazzjoni nazzjonali talHandball, Louis Borg ippre]enta t-trofew tanKnockout lill-captain tat-tim tal-ir;iel Andrew Said.

Is-Segretajru :enerali talMalta Boxing Council (MBC), flimkien malPresident Eva Rolle se jmorru Berlin fil-:ermanja g[allKonvenzjoni tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Boxing (IBF). L-IBF hi wa[da minn erba’ organizzazzjonijiet ma;;uri li jmexxu l-boxing flimkien mal-WBA, il-WBC u l-WBO u fost i/-champions tag[ha hemm Vladimir Klitschko talUkrajna (Heavyweight), lAwstraljan Sam Soliman (Middleweight) u l-Ingli] Kell Brook (Welterweight). Diversi boxers b’karriera

e/ellenti madwar id-dinja kienu rrankjati u ;;ieldu g[attitli tal-IBF, inklu] Mike Tyson, Evander Holyfield, Bernard Hopkins, George Foreman, Felix Trinidad, Pernell Whitaker, Julio Cesar Chavez u Oscar de la Hoya. Din se tkun it-30 konvenzjoni tal-IBF u g[aliha se jattendu d-delegati minn madwar id-dinja. Il-President tal-MBC issa tinsab kon/entrata fuq l-attività tal-2014 meta f’Malta se jkun qed isir it-titlu IBF u l-MBC qed jipprova wkoll jimmira li jorganizza l-Konvenzjoni talIBF f’pajji]na fil-futur.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

28 Sport KAROZZI

Xerxen l-aktar velo/i fl-Ewropa Wara s-su//ess enormi miksub is-sena l-o[ra waqt ilKampjonat Ewropew tadDrag Racing tal-FIA (Federazzjoni Internazzjonali tal-Awtomobili]mu), Malta re;g[et kitbet pa;na o[ra storika fl-istorja tal-isport talkarozzi b’wirja o[ra millaqwa u ri]ultat e//ellenti f’kompetizzjoni Ewropea talMotorsport. Il-European Time Attack Challenge 2013 saret f’?ipru fi tmiem il-;img[a u fiha [adu sehem 30 tim li kienu ;ejjin minn diversi pajji]i Ewropej. Malta kienet rappre]entata minn tliet timijiet. Is-sewwieq Nicholas Xerxen fuq Concorde Racing Mitsubishi Evo 7 kien f’forma mill-aqwa u wara tuning perfett talmagna u sewqan mill-aqwa, kiser ir-rekord ta/-/irkwit u rre;istra l-aktar [in velo/i fit-Time Attack Challenge Ewropea. Hu waqqaf l-

arlo;;i f’minuta 04.449 sek. Dan hu ri]ultat e//ellenti meta wie[ed jikkunsidra li kien qed jikkompeti ma’ sewwieqa professjonali talog[la klassi. Xerxen kien segwit millvi/in mill-eroj lokali ta’ ?ipru, Andy Papageorgiou li kellu [in ta’ 1:04.950 u Michael Sofokleous li kellu [in ta’ 1:05.516. Ri]ultat ie[or e//ellenti wasal mid-debuttant Malti Daniel J. Vella li rnexxielu jtemm fuq il-podju fl-ewwel dehra tieg[u f’kompetizzjoni b[al din. Daniel, li ji;i iben il-korrispondent Malti talFormula 1 Pierre Vella, kiseb ir-raba’ post overall f’1:05.739 fuq il-karozza l;dida tieg[u Kyokudo Racing Subaru Impreza. Is-sewwieq l-ie[or Malti kien Josef Calleja li temm fid-19-il post f’1:10.685 fuq GFI Software Subaru Impreza.

Il-Concorde Racing Mitsubishi Evo 7 ta’ Nicholas Xerxen li biha rre;istra l-aqwa [in fl-Ewropa

FUTBOL

Partiti ta’ [biberija bejn it-timijiet nazzjonali

It-tim nazzjonali Malti tal-Kbar kif lag[ab dan l-a[[ar kontra l-Italja

It-tim nazzjonali U#21 immexxi minn Ray Farrugia

It-timijiet nazzjonali Maltin se jkunu qed i[ejju g[allimpenji importanti li jmisshom fil-jiem li ;ejjin b’partiti ta’ [biberiji bejniethom. It-tim nazzjonali tal-kbar se jilg[ab ]ew; partiti ta’ [biberiji biex b’hekk i[ejji g[allog[ba tas-7 ta’ :unju kontra l-Armenja f’Yerevan. Din ilpartita hi valida mir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja tal-2014. Fl-ewwel log[ba t-tim talkbar se jilg[ab kontra dak ta’ ta[t id-19-il sena mmexxi minn Branko Nisevic. Illog[ba se tintlag[ab nhar il:img[a 24 ta’ Mejju fil-5 pm u se ssir fit-training ground ta’ Ta’ Qali. Filwaqt li g[at-tim tal-kbar din se tkun ta’ t[ejjija g[al-log[ba kontra l-Armenja, g[at-tim ta’ ta[t id-19-il sena din il-log[ba se tkun impor-

tanti biex i[ejji g[all-Mini Tournament tal-Kampjonati Ewropej li se jsir f’Settembru. F’dan it-turnament Malta se tilg[ab kontra r-Russja, lUkrajna u kontra l-Estonja. It-tieni log[ba se tkun bejn it-tim tal-kbar u t-tim ta’ ta[t il-21 sena, tim immexxi minn Ray Farrugia. Il-log[ba tintlag[ab l-Erbg[a 29 ta’ Mejju fit-training ground ta’ Ta’ Qali u tibda fis-6.30pm. G[attim ta’ Farrugia din il-log[ba se tkun importanti biex i[ejji g[al log[biet kontra l-Polonja, it-Turkija u l-Gre/ja. Dawn ilpartiti huma validi g[ar-rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[allKampjonati Ewropej ta’ ta[t il-21 sena. Il-log[ba kontra lPolonja se tintlag[ab f’:unju filwaqt li dawk kontra tTurkija u l-Gre/ja se jintlag[bu f’Settembru.

It-tim U#19 se j[ejji g[al-log[ob kompetittiv f’Settembru


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

Sport 29 Fil-qosor Alex Ferguson jirtira b’unur ie[or Il-manager ta’ Manchester United Alex Ferguson g[alaq la[[ar sta;un tieg[u fit-tmexxija ta/-Champions Ingli]i billi reba[ ukoll l-unur tal-A[jar Manager tas-Sena g[ar-raba’ darba fil-karriera. L-Isko//i] ta’ 71 sena temm karriera brillanti mimlija su//essi bi draw 5-5 kontra WBA il-{add. Din kienet l-1,500 log[ba tieg[u fit-tmexxija ta’ United f’26 sena fejn reba[ 38 unur ma;;uri, fosthom 20 darba l-Kampjonat. Tottenham iridu j]ommu lil Bale Il-manager ta’ Tottenham Andre Villas-Boas qal li jekk ilklabb irid jibqa’ kompetittiv ma jridx ibig[ lill-winger Gareth Bale. Tottenham naqsu milli jikkwalifikaw g[a/-Champions League wara li spi//aw fil-[ames post. Dan l-ista;un Bale ;ie vvutat b[ala l-Aqwa Player tas-Sena kemm mill-Asso/jazzjoni tal-:urnalisti kif ukoll mill-Asso/jazzjoni tal-Players Professjonali. Jardim kow/ ta’ Sporting

Sporting Lisbon [atru lil Leonardo Jardim b[ala l-kow/ il;did tag[hom u dan se jkun is-sitt kow/ fi spazju ta’ ftit aktar minn sentejn. Jardim se jkun marbut b’kuntratt ma’ Sporting sa :unju tal-2015. F’Jannar li g[adda Jardim [alla lill-klabb Grieg ta’ Olympiakos anke jekk dak i]-]mien dawn kienu fl-ewwel post fil-kampjonat. Jardim se jkun qed jie[u post Jesualdo Ferreira. Grasshoppers jirb[u t-tazza }vizzera Grasshoppers, l-aktar klabb ta’ su//ess fl-I]vizzera temm litwal stennija fl-istorja tieg[u g[ar-reb[ ta’ unur meta g[eleb lil Basel bil-penalties wara draw 1-1 fil-final tat-tazza }vizzera. Il-klabb ba]at fi Zurich reba[ rekord ta’ 27 kampjonat u kien ilu ma jerfa’ trofew sa minn meta reba[ il-kampjonat g[axar snin ilu. Etar jitke//ew mill-Kampjonat Bulgaru Il-klabb ta’ Etar Veliko Tarnovo tke//a mill-Ewwel Divi]joni Bulgara wara li naqas milli jonora l-a[[ar ]ew; partiti tie[gu fil-Kampjonat. L-FA Bulgara qalet li l-klabb se jkun qed jitlef ukoll l-a[[ar ]ew; partiti dan l-ista;un bl-istess skor ta’ 3-0 kontra Levski Sofia u Botev Plovdiv. Il-klabb li reba[ il-kampjonat fl-1991 u pprovda [ames plejers fl-iskwadra nazzjonali li waslet sas-semifinali tat-Taza tad-Dinja tal-1994 t[alla jilg[ab fil-kmpjonat tad-dilettanti. Rodwell fl-iskwadra Ingli]a Il-midfielder ta’ Manchester City Jack Rodwell issejja[ fliskwadra Ingli]a g[all-partiti ta’ [biberija kontra l-Irlanda u lBra]il minkejja li lag[ab biss 11-il partita dan l-ista;un. Rodwell skorja darbtejn fl-a[[ar log[ba tal-kampjonat fittelfa 3-2 kontra Norwich City il-{add u tilef parti kbira millista;un min[abba injury. Huwa kien preferut flok Tom Cleverley ta’ Manchester United li we;;a’ fid-draw 5-5 kontra WBA. Mourinho u Real jinfirdu

Real Madrid u Jose Mourinho la[qu ftehim biex il-kow/ Portugi] ma jibqax imexxi l-klabb f’La Liga fi tmiem lista;un, tliet snin qabel jintemmlu l-kuntratt. It-tluq ta’ Mourinho se jkompli j]id ix-xnieg[a u l-aspettattiva li mistenni jirritorna jmexxi lil Chelsea fl-Ingilterra waqt li lPresident Florentino Perez ikkonferma li Real ma kinux avvi/inaw lill-kow/ Taljan ta’ Paris St. Germain Carlo Ancelotti.

Il-President Bra]iljan Dilma Rousseff tixxuttja ballun hekk kif qed tinawgura l-Arena Pernambuco stadium fil-pre]enza tal-Ministru tal-Isport Aldo Rebelo u l-Gvernatur Eduardo Campos

FIL-BRA}IL

Jitlesta l-a[[ar stadium g[at-Tazza tal-Konfederazzjonijiet Il-President tal-Bra]il Dilma Rousseff inawgurat issitt stadium li se jintu]a g[atTazza tal-Konfederazzjonijiet li jinsab fil-Grigal tal-belt ta’ Recife. L-Arena Pernambuco jesa 46,000 spettatur u nbena bi spi]a ta’ $260 miljun. L-istadium il-;did se jkun qed jilqa’ fih tliet partiti mittazza tal-Konfederazzjonijiet – Spanja v Urugwaj fis-16 ta’ :unju, Italja v :appun fid-19 ta’ :unju u Urugwaj v Tahiti fit-23 ta’ :unju. Barra dan se jkun ukoll wie[ed minn 12-il stadium li se jintu]a millBra]il g[at-Tazza tad-Dinja tal-2014. L-Arena Pernambuco, b[al [afna stadiums o[ra fil-Bra]il naqas milli jkun lest fid-data stipulata mill-FIFA wara li sofra minn dewmien filkostruzzjoni u waqfien mixxog[ol fuq nuqqas ta’ ftehim dwar il-pagi tal-[addiema. L-istadium kien inawgurat b’partita ta’ [biberija bejn il[addiema li bnew l-istess sta-

ITALJA

Tliet klabbs o[ra involuti fir-razzi]mu AS Roma, u Inter kienu mmultati €50,000 wara li lpartitarji tag[hom kantaw kant razzista fl-a[[ar jum tas-Serie A l-{add, sig[at biss qabel il-partitarji ta’ Fiorentina nfexxew jattakkaw lill-attakkant ta’ Milan Mario Balotelli. It-tliet ka]i ta’ razzi]mu komplew jirrimarkaw kemm hi kbira l-problema fl-Italja b’diskriminazzjoni fil-futbol u m’hemm l-ebda indikazzjoni li din se tinqered minkejja l-isforzi li qed isiru. Is-Serie A qalet fi stqarrija li Roma wkoll se jkollhom

jag[lqu l-Curva Sud tal-istadium g[al log[ba wa[da filbidu tal-ista;un li ;ej wara dan l-abbu] fil-partita kontra Napoli. L-istqarrija tg[id li Inter li kienu di;à mmultati €50,000 g[al kant razzista lejn Balotelli fi Frar, kienu mmultati biss l-istess multa g[all-abbu] tag[hom fil-partita kontra Udinese imma tat twissija lill-klabb dwar lim;iba futura tal-partitarji tieg[u. Balotelli li g[amel isem ma’ Inter b[ala ]ag[]ug[ u hu famu] g[all-im;iba xejn

e]emplari tieg[u kemm filpitch kif ukoll barra, ilu ]mien il-mira ta’ abbu] razzista fl-Italja u kien mar ma’ Manchester City fl-Ingilterra biex jinqata’ mill-mibg[eda. F’Jannar l-attakkant irritorna ma’ AC Milan u kien su//ess kbir tant li g[en littim jikseb post fi/Champions League. Hekk kif ix-xarabank ta’ Milan kienet g[addejja minn Firenzi tard matul il-lejl wara l-logb[a fi Siena, grupp ta’ partitarji ta’ Fiorentina bdew ikantaw kant razzista.

dium. Log[ba o[ra ta’ prova bejn Nautico u Sporting de Portugal se tintlag[ab fih aktar tard din il-;img[a. Bis-sitt stadiums g[at-Tazza tal-Konfederazzjonijiet lesti, il-FIFA u l-Bra]il issa jistg[u jikkon/entraw fuq il-kumplament tal-istadiums li fadal ikunu lesti g[at-Tazza tadDinja, fosthom l-arena l-;dida f’Sao Paulo mag[rufa b[ala ‘Itaquerao’ li fih mistenni tintlag[ab il-log[ba tal-ftu[ tatTazza tad-Dinja tal-2014.

Seba’ ]wiemel bid-doping Seba’ ]wiemel o[ra m[arr;a minn Mahmood Al Zarooni, inklu] ir-rebbie[ tas-St. Leger fl-2012, Encke, instabu po]ittivi g[al sustanzi anaboli/i. Dan [abbritu l-Awtorità tat-ti;rijiet ta]-]wiemel fir-Renju Unit. Al Zarooni, t-trainer talistalel Godolphin, ing[ata sospensjoni ta’ tmien snin mill-Asso/jazzjoni Britannika x-xahar l-ie[or talli g[amel u]u mid-doping fuq ]wiemel tieg[u wara li 11 fl-istalla tieg[u nstabu po]ittivi.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

30 Sport U* BET FA TROPHY

Qormi v Hibernians fit-tieni finali konsekuttiva Illum fis-7.30 p.m. fl-istadium nazzjonali f’Ta’ Qali jintemm uffi/jalment lista;un tal-futbol lokali hekk kif Qormi u Hibernians se jkunu qed jiltaqg[u g[at-tieni sena konsekuttiva fil-final tal-75 edizzjoni tal-U*Bet FA Trophy. Dan g[alhekk jista’ jitqies b[ala t-tieni att talfinali. Is-sena li g[addiet i]]ew; na[at kienu offrew sfida mill-aktar interessanti li pprodu/iet xejn anqas minn erba’ goals bit-tim ta’ Hibernians jo[ro; rebbie[ 3-1. Kien l-ewwel unur mirbu[ minn Michael Woods b[ala kow/ ta’ Hibernians hekk kif kien g[adu kif [a t-tmexxija tattim wara li Mark Miller kien idde/ieda li jsie[eb lil Valletta u ma kompliex lista;un. Fil-final tas-sena l-o[ra Hibs fet[u l-iskor minn penalty ta’ Failla u kabbruh b’doppjetta ta’ Lima waqt li Joe Farrugia kien skorja g[al Qormi. Qormi g[alkemm fl-a[[ar erba’ sta;uni kienu tliet darbiet fil-finali ta’ din itTrophy, g[adu qatt ma rnexxielhom inaqqxu isimhom fuq dan it-trofew waqt li Hibernians reb[uh xejn anqas minn disa’ darbiet u l-mira tag[hom hi li wara li fallew il-kampjonat kontra B’Kara, ma j[allux dan it-tieni unur ja[rabilhom biex jevitaw li jibqg[u b’xejn dan l-ista;un. Hibs bla dubju se jibdew favoriti li jkunu huma li ji//elebraw, partikolarment meta wie[ed jikkunsidra li waqt li huma kienu qed jissieltu g[all-kampjonat, Qormi g[amlu t-tieni fa]i tal-ista;un rilassati, imma fir-relegation pool. Dan kollu jix[et pressjoni akbar fuq il-plejers ta’ Hibernians li se jkunu nieqsa mill-captain Mario Muscat wara li tke//a fissemi-finali kontra Valletta u floku se jkun qed jilg[ab i]-

]ag[]ug[ Daniel Balzan. Il-Qriema ma jidhirx li g[andhom problemi ta’ formazzjoni imma l-kow/ Jesmond Zerafa jrid jag[raf isib mezz kif se jra]]an ilplaymaker Andrew Cohen li g[all-okka]joni se jkun ilcaptain tat-tim, kif ukoll il[arbiet intelli;enti ta’ Clayton Failla u Marcelo Diaz. Fl-attakk Hibs g[andhom lil Obiefuele, Jackson Lima jew Tarabai li kollha huma perikolu]i meta jkollhom ilballun, partikolarment meta jin]lu ji;bru l-ballun minn tliet kwarti ta’ ground u g[alhekk id-difi]a talQriema trid tkun il-[in kollu allert u fuq kollox dixxiplinata. Imperattiv g[alhekk se jkun li t-tim ta’ Zerafa j]omm id-dixxiplina tattika f’kull [in tal-partita. Min-na[a tieg[u Michael Woods jaf tajjeb li l-periklu tal-Qriema jista’ jibda minn saqajn Avila Perez u Bilbao Zarate waqt li Leighton Grech flimkien ma’ Effiong huma l-plajers li kapa/i jsarrfu x-xog[ol ta’ s[abhom f’goals. Biex waslu sal-finali ]]ew; timijiet kellhom triq differenti u forsi l-mixja ta’ Qormi kienet aktar fa/li g[alkemm wie[ed irid i]omm f’mo[[u wkoll li fi triqthom il-Qriema eliminaw lil Birkirkara, Champions ;odda tal-ista;un li forsi fi]]mien li lag[bu f’Jannar kienu g[adhom ma sabux ilforma li g[alqu biha lista;un. Qormi fil-fatt bdew b’rebha fil-[in barrani 5-2 kontra t-tim modest ta’ Pembroke Athleta u wara li ssuperaw lil B’Kara 2-1, fil-kwarti talfinali kellu jkun auto-goal ta’ Stefan Giglio li g[enhom jissuperaw lil Balzan. Imbag[ad fis-semi-fianli nhar il-:img[a kien goal ta’ Bilboa Zarate fis-67 minuta li g[enhom jissuperaw lil Lija tal-Ewwel Divi]joni u li temmew il-log[ba b’disa’

Hibernians iridu jirb[u t-Trophy g[all-10 darba

plejers. Hibs bdew b’konfront delikat li reb[uh 2-1 kontra Mosta meta l-Mostin kienu g[adhom fl-a[jar forma, imbag[ad kellhom xalata 40 kontra Gudja United qabel issuperaw 3-0 lil tim b’aspirazzjoni g[all-Premier fi ftit sta;uni o[ra, }ebbu; Rangers. Imma l-akbar sfida ta’ Hibernians kienet is-Sibt li g[adda kontra r-rivali Valletta, li Hibs reb[u 3-2 kontra tim li temm il-partita b’disa’ plejers ukoll. Punt li jista’ forsi jista’ jqajjem dibattitu wara l-partita hu l-fatt li jekk ikunu lQriema li jirb[u dan it-tieni l-akbar unur fil-futbol Malti, xorta ma jkunux jistg[u jaqtg[u x-xewqa tag[hom li jikkompetu fl-ewropa peress li l-klabb forsi qatt ma emmen li seta’ jer;a’ jag[milha u qatt ma applika g[all-Ewropa Il-partitarji ta’ Hibernians se jkunu allokati f’West Stand A u Millennium Stand F waqt li dawk ta’ Qormi se jkunu allokati f’West Stand C u Millennium Stand D. L-Istadium Nazzjonali jifta[ fis-6.00pm.

Qormi FC g[adhom qatt ma reb[u t-Trophy u din se tkun it-tielet finali fl-a[a[r erba’ sta;uni

Kif waslu sal-finali

HIBERNIANS

III Rd 01.12.2012 Hibernians v Mosta 2-1 Clayton Failla 2 (H), Daniel Bogdanovic (V) IV Rd 22.01.2013 Hibernians v Gudja U. 4-0 Kardeck Dos Santos, Jackson Lima, Adrian Pulis, Andrew Cohen (H) Kwarti finali 17.02.2013 Hibernians v }ebbug R. 3-0 Andrew Cohen, Clayton Failla, Jean Paul Farrugia (H) Semi Finali 18.05.2013 Hibernians v Valletta 3-2 Clayton Failla 2, Edison Luis Dos Santos (H), Demba Toure, Roderick Briffa (V)

QORMI

III Rd 01.12.2012

Qormi v Pembroke A. 5-2 (wara l-[in barrani) Edison Zarate, Bello-Osagie, Aurelio Siritto, Jonathan Bondin 2 (Q), Daniel Cremona, Kane Micallef (PA)

IV Rd 03.01.2013

Qormi v Birkirkara 2-1 Ryan Camenzuli (B); Roderick Sammut, Kris Thackray (Q)

Kwarti Finali 17.02.2013

Qormi v Balzan Stefan Giglio o.g. (Q)

1-0

Qormi v Lija A. Edison Zarate (Q)

1-0

Semi Finali 17.05.2013

Min reba[ it-Trophy Sena Rebbie[a

1935 Sliema 1936 Sliema 1937 Sliema 1938 Floriana 1939 Melita 1940 Sliema 1941-1944 (Ma saritx) 1945 Floriana 1946 Sliema 1947 Floriana 1948 Sliema 1949 Floriana 1950 Floriana 1951 Sliema 1952 Sliema 1953 Floriana 1954 Floriana 1955 Floriana 1956 Sliema 1957 Floriana 1958 Floriana 1959 Sliema 1960 Valletta 1961 Floriana 1962 Hibernians

Sena Rebbie[a 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Sliema Valletta Sliema Floriana Floriana Sliema Sliema Hibernians Hibernians Floriana G]ira Sliema Valletta Floriana Valletta Valletta Sliema Hibernians Floriana Hibernians {amrun {amrun }urrieq Rabat {amrun

Sena Rebbie[a 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

{amrun {amrun Sliema Valletta {amrun Floriana Floriana Valletta Valletta Valletta Hibernians Valletta Sliema Valletta Birkirkara Birkirkara Sliema Birkirkara Hibernians Hibernians Birkirkara Sliema Valletta Floriana Hibernians


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

Sport 31 CHAMPIONS LEAGUE

Wembley jinsab f’kundizzjoni tajba g[all-finali Il-grounds manager tal-istadium ta’ Wembley a//erta lil kul[add li lpitch se jkun f’kundizzjoni tajba g[all-ewwel finali ta/-Champions League kollha :ermani]a nhar isSibt bejn Bayern Munich u Borussia Dortmund. Dan l-istadium jintu]a g[al [afna attivitajiet sportivi u events o[ra u fil-passat l-art kienet kritikata bosta drabi u mibdula regolarment. B[alissa hi ta[lita ta’ materjal sintetiku u [axix ta’ veru. Is-Sibt li g[adda Yeovil g[elbu lil Brentford fl-istess Wembley biex g[all-ewwel darba ;ew promossi fi/-

Championship u l-{add Bradford City g[elbu lil Northampton Town biex ;ew promossi f’League One. Nhar it-Tnejn 27 ta’ Mejju Watford se jkunu qed jiltaqg[u kontra Crystal Palace g[al post filPremiership u jumejn wara lIngilterra tilg[ab partita ta’ [biberija kontra r-Repubblika Irlandi]a. Madankollu l-ground manager Tony Stones qal li kienet qed tintu]a teknolo;ija tal-og[la kwalità biex ilpitch jin]amm f’kundizzjoni perfetta, inklu] is-sistema Desso li tikkombina flimkien materjal sintetiku ma’ [axix ta’ veru.

Hu qal li l-plejers lanqas biss se jindunaw li g[andhom materjal sintetiku fih u dak li wie[ed jara hu [axix ta’ veru mija fil-mija. Id-Desso hi biss sistema li ]]omm kollox flimkien. Stones qal li l-aktar bi//a xog[ol diffi/li li g[andu hu li j]omm dawk li mhumiex plejers milli jirfsu filpitch. L-istadium il-;did ta’ Wembley kien inawgurat fl-2007 bi spi]a ferm aktar minn dik anti/ipata ta’ millanqas 750 miljun sterlina u li ta[t ilkuntratt fissret telf finanzjarju g[allkuntrattur.

Merkel fil-finali Sadanittant il-Kan/illier :ermani]a Angela Merkel qed tippjana li tattendi l-finali bejn Borussia Dortmund u

Bayern Munich imma rrifjutat li tg[id liema klabb se tkun qed tappo;;ja. “Jien il-kan/illier tal-:ermanja u g[alhekk ng[id ‘il-:ermanja’ li jfisser li se nkun qed in]omm mat-tim ittajjeb,” qalet meta kienet mistoqsija ma’ min se ]]omm. Il-Kan/iller okka]jonalment tattendi wkoll partiti importanti tat-tim nazzjonali imma mhux mag[ruf ma’ liema klabb tissimpatizza.

LOG{OB TAL-G}EJJER

FL-ITALJA

b’kontin;ent ta’ 34 De Laurentiis irid lil Dzeko Malta Il Kumitat Olimpiku Malti din is sena bag[at kontin;ent ta 34 -

Il-President ta’ Napoli Aurelio De Laurentiis ikkonferma li jinsab interessat fl-attakkant ta’ Manchester City, Edin Dzeko. Rapporti qed jg[idu li l-attakkant ta’ Napoli Edinson Cavani jista’ ji;i mibdul u jmur jilg[ab fl-Ettihad Stadium waqt li Dzeko jing[aqad ma’ Napoli. De Laurentiis ikkonferma li bag[at lidDirettur Sportiv Riccardo Bigon biex jitkellem ma’ City dwar i]-]ew; plejers. De Laurentiis qal ukoll li g[alissa mhux se jg[a;;el biex isib kow/ ie[or minflok Walter Mazzarri li l-{add [abbar li kien se jitlaq misSan Paolo. Moratti mhux se jg[a;;el Sadanittant il-President ta’ Inter Massimo

Moratti qal li mhux se jg[a;;el biex jidde/iedi dwar il-futur tal-kow/ Andrea Stramaccioni. Inter dan l-ista;un iddi]appuntaw u spi//aw fid-disa’ post wara li g[alqu l-ista;un b’telfa 52 f’darhom kontra Udinese u Moratti qal li “qed ja[seb dwar l-a[jar g[a]la” fejn ti[dol ilkariga ta’ Stramaccioni. Moratti qal li g[ad fadal ]mien u m’g[andux g[a;la. Kow/ li qed jissemma li jista’ jsie[eb lil Inter jekk jitne[[a Stramaccioni hu l-eks kow/ ta’ Napoli Walter Mazzarri. Ibrahimovic u Silba se jibqg[u Id-direttur Sportiv ta’ Paris St. Germain,

Leonardo [abbar li Zlatan Ibrahimovic u Thiago Silva ma kinux se jitilqu l-klabb jekk ilkow/ Carlo Ancelotti jitlaq wara li talab li jit-

-

atleta fis-17-il edizzjoni tal-Jeux des Iles (Log[ob tal-G]ejjer) li din is-sena qed isir f’Ajaccio f’Korsika. L-atleti Maltin se jkunu qed jie[du sehem f’[ames dixxiplini li huma l-atletika, l-g[awm, il-;innastika, il-judo u l-ibburdjar. Il-log[ob qed isir madwar ir-re;jun ta’ Ajaccio u l-bajja tallokal bejn ilbiera[ u s-Sibt 25 ta’ Mejju. L-atleti Maltin huma akkumpanjati minn 11-il uffi/jal immexxija minn Sue Mercieca, assistent Segretarju :enerali talKOM li hi wkoll ix-Chef de Mission. Mercieca hi assistita minn Josephine Calleja.

Walter Mazzarri qed jissemma li jista’ jsie[eb lil Inter

termina l-kuntratt, de/i]joni li s’issa ma kinitx a//ettata. Leonardo sa[aq li l-klabb g[adu qed jipprova jikkonvin/i lil Ancelotti biex jibqa’ jmexxi li/Champions u ]gur li Thiago Silva u Ibrahimovic mhux se ji//aqilqu matul is-sajf. Fi Franza wkoll Stade Rennes [abbru li [atar lil Philippe Montanier b[ala l-kow/ tag[hom g[all-ista;un li ;ej wara li dan irrifjuta offerta li j;edded il-kuntratt ma’ Real Sociedad fi Spanja.

INGILTERRA

GIRO D’ITALIA

Pulis jitlaq lil Stoke

Nibali jibqa’ leader

Tony Pulis telaq millkariga ta’ manager ta’ Stoke City Dan [abbru lplejer li g[adu kemm irtira Michael Owen. Pulis kien sie[eb il-klabb g[at-tieni darba fl-2006 u mexxiehom lejn il-promozzjoni qabel waslu sal-final tal-FA Cup fl-2011. Owen kiteb fuq Twitter li g[adu kemm sema’ li Pulis telaq u xtaq ifa[[ar ix-xog[ol kbir li g[amel mal-klabb.

It-Taljan Vincenzo Nibali beda l-a[[ar ;img[a tal-Giro d’Italia b[ala leader overall b’vanta;; ta’ minuta u 26 sekonda fuq l-Awstraljan Cadel Evans wara s-16-il tappa li saret ilbiera[ minn Valloire sa Ivrea fuq distanza ta’ 238km. It-tappa ntreb[et millIspanjol ta’ Movistar, Benat Intxausti f’5 sig[at 52.48 min. wara sprint qawwi malEstonjan Tanel Kangert talAstana u l-Pollakk Przemyslaw Niemic tat-tim Lampre. Cadel Evans temm il-[ames.


L-Erbg[a, 22 ta’ Mejju, 2013

32 Lokali

L-ISTATI UNITI> }ew;t itfal fost il-[erba li [alla tornado li laqat is-subborg ta’ Moore f’Oklahoma City. Tornado li kien wiesa’ tliet kilometri u [alla madwar 100 persuna mejta u [afna aktar midruba. Fost il-mejta hemm madwar 20 tifel u tifla wara li skola tkissret mir-ri[ li la[aq it-300 kilometru fis-sieg[a (Ritratt> Reuters)

Jiem il-[sad, [olm u ;iri g[at-tis[i[ Ix-xahar ta’ Mejju jikkonferma r-realtà wara xhur u forsi anki snin ta’ [idma fejn g[al xi w[ud ambizzjonijiet u [olmiet jintla[qu u g[al [afna o[rajn jkunu taru mar-ri[ u birra;un jkollhom [afna di]appunti kbar li ma jkunux la[qu l-g[anijiet li jkunu ppro;ettaw u jkollhom jiffa//jaw problemi serji anki ekonomi/i. Ma ninsew qatt li l-isport f’livell g[oli hu azjenda kummer/jali u li l-futbol jinsab f’post minn ta’ quddiem nett f’dan is-settur ta’ kummer/ kbir. F’dawn il-;img[at jibda l;iri sfrenat biex ji;u akkwistati firem skont issa[[a finanzjarja u sponsorships tas-so/jetajiet bil-g[an li /ertu [olm ma jibqax sempli/iment [olm. L-istruttura tal:ermani]i

Waqt li nistennew b’[erqa il-finali ta/-Champions League f’Wembley is-Sibt li ;ej, ma nistg[ux ma nfa[[rux is-sistema :ermani]a fejn

kuntrarjament g[al dak li ji;ri f’[afna pajji]i, spe/alment Ewropej, il-klabb jew so/jetà tappartjeni lillpartitarji u mhux xi baby ta’ xi multi miljunarju millpajji]i ta]-]ejt. Is-Sibt Bayern Munich jew Borussia Dortmund i]idu titlu ie[or mas-sitta li g[andhom il-:ermani]i (erbg[a Bayern, darba kull wie[ed Hamburg u Borussia Dortmund) i]da li g[adhom ferm ’il bog[od mis-su//essi Spanjoli fejn Real Madrid reb[u t-titlu disa’ darbiet, li jinkludu l-ewwel [ames edizzjonijiet fl-istorja ta’ din il-kompetizzjoni anki jekk kellna format differenti, u ssu//ess ta’ Barcelona b’erba’ titli, tlieta minnhom fl-a[[ar tmien snin. Mis-sena 2000 kellna [ames su//essi minn timijiet Spanjoli u wie[ed biss mill:ermanja. Wie[ed ma jridx jinsa s-su//ess minn timijiet Taljani. AC Milan reb[uha seba’ darbiet, Inter tlieta u Juventus darbtejn. Premjijiet kbar

Ikun di]astru g[al dawk it-

minn Tony Formosa eks kow/ Nazzjonali

timijiet kbar li ma jaslux filkompetizzjoni ta/Champions League. Il-format ta’ din il-kompetizzjoni skont kif kien imfassal fl1992 juri kemm hemm miljuni kbar x’jing[ataw g[al min jirba[ jew imur tajjeb. Normalment jie[du sehem 76 tim minn 51 g[aqda nazzjonali affiljata malUEFA u jikkwalifikaw 32 g[all-gruppi. Il-UEFA tippremjahom b’]ew; miljun ewro u mitt elf kull wie[ed

media•link COMMUNICATIONS

talli kkwalifikaw. Kull reb[a fil-gruppi tfisser miljun ewro ie[or. Meta jaslu mal-a[[ar sittax jing[atawlhom €3.5miljun. Dawn jitilg[u g[al €3.9 miljun jekk jaslu g[al kwarti tal-finali, €4.9miljun jekk jaslu fis-semifinali u premju kbir ta’ €10.5 miljuni jekk jirb[u t-titlu waqt li t-telliefa jie[du €6.5miljun. Wie[ed jifhem li g[andna numru impressjonanti ta’ plejers li g[andhom kuntratti li jfissru miljuni kbar kull sta;un u g[alhekk isso/jetajiet jistinkaw li barra l-isponsorships kbar minn kumpaniji li ji;;eneraw mijiet ta’ miljuni ta’ ewro, jkollhom timijiet b’sa[[ithom biex jikkompetu. Hawn wie[ed jinnota li hemm d[ul impressjonanti ie[or minn drittijiet millistazzjonijiet tat-televi]joni, u wkoll b’riklami fuq ilflokkijiet u l-grawnd stess li jirrendu. Wie[ed allura ma jkunx hemm b]onn li jkun gradwat fl-ekonomija biex jifhem il-post ta’ ‘commercial manager’ u l-

isforzi kbar li jsiru biex jakkwistaw plejers kbar b’metodi mhux dejjem le/iti! :ieli d-diskors mal-a;enti jkun ilu li beda. L-a;enti jirsistu g[all-plejer waqt li ja[sbu g[all-bwiethom b’kummissjonijiet impressjonanti li ;ieli jil[qu xi 30% tal-kuntratt u anki ‘retainer’. Naturalment mhux kull so/jetà jkollha dawk lambizzjonijiet li jistg[u jintla[qu. Timijiet ]g[ar ma jistg[ux jag[mlu sforz biex jattiraw ismijiet kbar b[al Cristiano Ronaldo u Josè Mourinho. Kien g[aqli l-pass li g[amel Michel Platini malli la[aq president tal-UEFA u da[[al dik mag[rufa b[ala ‘Fair Play Finanzjarju’ li bi kliem sempli/i tfisser li sso/jetajiet ma jonfqux aktar milli g[andhom jew milli jda[[lu. Kul[add jipprova, [afna ma jirnexxilhomx. Jasal Di/embru u l-[olm itir mar-ri[. Sadattant tkompli l;irja sfrenata g[at-tis[i[ bilg[an li t-timijiet jkunu aktar kompetittivi, u naturalment jkompli /-/irku vizzju].

In-Nazzjon 22 ta' Mejju 2013  

In-Nazzjon 22 ta' Mejju 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you