Page 1

Numru 13,433

€0.55

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

Il-PN se jkun Oppo]izzjoni b’sa[[itha u kostruttiva Simon Busuttil se jie[u l-;urament ta’ Kap tal-Oppo]izzjoni nhar it-Tnejn minn Matthew Bonett

Il-Kap il-;did tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, iddikjara f’laqg[a mal-Prim Ministru u mexxej Laburista, Joseph Muscat, li lOppo]izzjoni se tkun wa[da b’sa[[itha u kostruttiva. Fit-tieni ;urnata b[ala l-Kap il-;did tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, li se jkun qieg[ed jie[u l;urament ta’ Kap tal-Oppo]izzjoni nhar it-Tnejn li ;ej fil-5.15pm, ilbiera[ tard wara nofsinhar, g[amel ]jara lillPrim Minsitru u mexxej Laburista, Joseph Muscat, fil-bini ta/-?entru Nazzjonali Laburista fil-{amrun, fejn iltaqa’ wkoll mal-og[la uffi/jali talPartit Laburista. F’kummenti ma’ IN-NAZZJON fi tmiem i]-]jara li g[amel fi/-?entru Nazzjonali Laburista, Simon Busuttil qal li l-Oppo]izzjoni se tkun wa[da b’sa[[itha u kostruttiva. Filwaqt li

rrikonoxxa li hemm differenza sostanzjali fin-numru ta’ Membri Parlamentari ta]-]ew; na[at tal-Kamra, Simon Busuttil qal li l-Oppo]izzjoni se tkun qed tag[mel skrutinju kontinwu tax-xog[ol li jwettaq il-Gvern, u fejn ikun hemm b]onn, se tkun qed issemma’ l-kritika tag[ha. Min-na[a l-o[ra, jekk ikun hemm affarijiet li jitwettqu mill-Gvern b’mod tajjeb, l-Oppo]izzjoni se tkun qed tirrikonoxxi dan. Meta wie;eb il-mistoqsijiet tal;urnalisti, Simon Busuttil qal li hu ppropona bidla fl-istatut biex il-Partit Nazzjonalista jkollu ]ew; Vi/i Kapijiet, g[aliex b’mod spe/jali filperijodu li partit politiku jkun filGvern, ir-responsabbiltà tal-partit taqa’ biss fuq is-Segretarju :enerali, li jkollu j;orr pi] kbir wa[du. g[al pa;na 2

Il-Kap il-;did tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, estenda l-id tal-kooperazzjoni u l-[biberija tieg[u ma’ Joseph Muscat, anki b[ala Kap tal-Oppo]izzjoni, filwaqt li awgura lill-Prim Ministru l-[idma t-tajba fil-Gvern (Ritratt. John Paul Bonanno)

Tkompli t-tfittxija

Futbol

}ew; [elikopters tal-Forzi Armati ta’ Malta g[adhom g[addejjin bit-tfittxija g[al ra;el u tifel ta’ 14-il sena

Illum jintreba[ il-kampjonat BOV Premier bid-decider bejn B’Kara u Hibs

Ara pa;na 3

Ara pa;na 30


IN-NAZZJON Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

2 Lokali

Spi]eriji li se jift[u g[ada FLORIANA: Chemimart Ltd. 14, Triq Sant’Anna; IL-{AMRUN: Thomas’ Pharmacy, 796, Triq ilKbira San :u]epp; SANTA VENERA: Lantern Pharmacy, Misra[ ilKebbies; BIRKIRKARA: Herba Pharmacy, 183 Triq il-Kbira; L-IMSIDA: Regional Pharmacy, Triq E.H. Furse; PEMBROKE: Pembroke Pharmacy, 87 Triq Giuseppe Malfeggiani; TAS-SLIEMA: Chemimart Ltd. 4, 5, 6, il-Pjazzetta, Triq it-Torri; L-IKLIN: Iklin Pharmacy, Triq Geronimo Abos; ILMOSTA: Tat-Tar;a Pharmacy, Plot no. 2, Triq il-Kostituzzjoni; ILQAWRA: El Medina Chemist, Triq il-Maskli; PAOLA: Brown’s Paola Square Pharmacy, 64#65 Pjazza Antoine De Paule; IL-BIRGU: Milia’s Pharmacy, Triq ilKottonera; MARSASKALA: San :wakkin Pharmacy, 1 Triq Sant’Anna; BIR}EBBU:A: Blossoms Pharmacy, Triq il-Gurgier; L-IMQABBA: Mqabba Central Pharmacy, 5 Triq Santa Katerina; ISSI::IEWI: Menelo Pharmacy, Triq it-Tabib Nikol Zammit; ILBA{RIJA: Ba[rija Pharmacy, Triq Raddet irRoti, k#m Triq l-Iskola; VICTORIA: Ta/-?awla Pharmacy, Triq 7 ta’ :unju 1919; IN-NADUR: Vella Pharmacy, 15 Triq it-13 ta’ Di/embru.

Wara laqg[a li saret bejn l-og[la uffi/jali tal-Partit Nazzjonalista u tal-Partit Laburista fi/-?entru Nazzjonali Laburista, Simon Busuttil u Joseph Muscat kellhom laqg[a privata (Ritratt> John Paul Bonanno)

Skrutinju kontinwu tax-xog[ol tal-Gvern minn pa;na 1

G[alhekk, fisser Simon Busuttil, bil-kariga ta’ Vi/i Kap li jkun responsabbli millaffarijiet tal-Partit, il-[idma fuq il-livell tal-partit tkun tista’ tinqasam. Ra;uni o[ra wara din ilproposta, li issa se tkun diskussa f’Kunsill :enerali Straordinarju g[ada filg[odu, hi li Simon Busuttil xtaq li t-

It-Temp

UV INDEX

9

IT-TEMP> ftit imsa[[ab, li jsir sabi[ VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: ftit qawwi g[al qawwi mill-Punent Majjistru, kultant moderat g[al ftit qawwi BA{AR> qawwi IMBATT> ftit li xejn TEMPERATURA: l-og[la 25˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0mm Xita mill-1 ta’ Settembru 426.4mm IX-XEMX> titla’ fis-06.01 u tin]el fit-19.56

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tkun aktar miftu[a u wiesg[a. Din hi sistema li ;iet adottata minn diversi partiti politi/i Ewropej, inklu] fil-Parlament Ewropew, sostna l-Kap talPartit Nazzjonalista. G[al dawn i]-]ew; karigi, spjega Simon Busuttil, jista’ jitfa’ n-nomini, li jift[u nhar it-Tnejn li ;ej, kull min hu eli;ibbli, u mhux se jkun hemm restrizzjonijiet. Simon Busuttil qal li bilproponiment ta’ ]ew; Vi/i Kapijiet, it-tmexxija tal-Partit se tkun aktar b’sa[[itha u effi/jenti. Fi/-?entru Nazzjonali Laburista, Simon Busuttil, akkumpanjat mis-Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista, Paul Borg Olivier, mill-President talKunsill :enerali, Paula Mifsud Bonnici, mill-

President tal-Kunsill Amministrattiv Karol Aquilina, u mill-Assistent Segretarju :enerali Jean Pierre Debono, kellu laqg[a mal-og[la uffi/jali tal-Partit Laburista mmexxijin millPrim Ministru u mexxej Laburista, Joseph Muscat. F’kummenti fil-bidu tallaqg[a, Simon Busuttil qal li se jkun qed jestendi l-id talkooperazzjoni u l-[biberija tieg[u ma’ Joseph Muscat, anki b[ala Kap talOppo]izzjoni, filwaqt li awgura lill-Prim Ministru l[idma t-tajba fil-Gvern. Simon Busuttil sellem ukoll lill-Vi/i Prim Ministru Louis Grech li flimkien g[amlu g[axar snin iservu b[ala Membri tal-Parlament Ewropew. Min-na[a tieg[u, Joseph Muscat qal li huwa vanta;; li hu u Simon Busuttil [admu

flimkien b[ala MEPs g[al erba’ snin, bejn l-2004 u l2008, filwaqt li sa[aq li se jkun qed ifittex relazzjoni personali e//ellenti ma’ Simon Busuttil, kif kellu ma’ Lawrence Gonzi. Hu tkellem ukoll dwar lisfidi le;i]lattivi li g[andu quddiemu l-Parlament, kif ukoll il-programm ambizzju] li g[andu l-Gvern. Joseph Muscat irringrazzja wkoll lil Paul Borg Olivier g[all-[idma tieg[u b[ala Segretarju :enerali, kif ukoll g[ar-relazzjoni tajba li kellu mal-eks President tal-Partit Laburista, Stefan Zrinzo Azzopardi. Aktar tard, Simon Busuttil kellu wkoll laqg[a privata ma’ Joseph Muscat, li minna[a tieg[u a//etta stedina li g[amillu Simon Busuttil biex jag[mel ]jara fid-Dar ?entrali tal-Partit Nazzjonalista.

B[al-lum 25 sena IS-SIBT L-og[la 25˚C L-inqas 16˚C

IL-{ADD L-og[la 25˚C L-inqas 16˚C

IT-TNEJN L-og[la 22˚C L-inqas 16˚C

IT-TLIETA L-og[la 23˚C L-inqas 15˚C

L-ERBG{A L-og[la 25˚C L-inqas 15˚C

UV

UV

UV

UV

UV

10

9

8

9

9

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) ilbiera[ kienet> Malta 23˚C sabi[, Al;eri 26˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 16˚C imsa[[ab, Ateni 23˚C imsa[[ab, Li]bona 22˚C sabi[, Berlin 17˚C bil-[albiet tax-xita, Brussell 14˚C imsa[[ab, ilKajr 34˚C xemxi, Dublin 12˚C imsa[[ab, Kopen[agen 13˚C imsa[[ab, Frankfurt 18˚C imsa[[ab, Milan 19˚C imsa[[ab, Istanbul 18˚C imsa[[ab, Londra 15˚C imsa[[ab, Madrid 23˚C ftit imsa[[ab, Moska 28˚C sabi[ bin-nhar, Pari;i 13˚C imsa[[ab, Bar/ellona 19˚C imsa[[ab, Ruma 20˚C imsa[[ab, Tel Aviv 27˚C ftit imsa[[ab, Tripli 28˚C sabi[, Tune] 30˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 23˚C imsa[[ab, Zurich 12˚C bil-[albiet tax-xita, Munich 12˚C bixxita, Stokkolma 19˚C ftit imsa[[ab, San Pietruburgu 17˚C imsa[[ab.

I

l-Gvern Malti /a[ad dwar [idma f’Malta mis-servizz sigriet I]raeljan. IlMinistru tal-Affarijiet Barranin ?ensu Tabone iddikjara li jekk hawn xi [add li jaf li f’Malta qed joperaw klandestinament membri tas-servizz sigriet I]raeljan u ma jinfurmax lill-Gvern b’dak kollu li jafu, jew mhux sin/ier jew irid jittradixxi lil Malta. Ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Libja kienu diskussi f’laqg[a li kellu l-Prim Ministru Eddie Fenech Adami malAmbaxxatur Libjan f’Malta. Il-Prim Minsitru fisser ir-relazzjonijiet e]istenti b[ala sodisfa/enti. Il-Gvern Awstrijak fi ]mien qasir kien se jibg[at espert biex jg[in fl-isforzi talGvern Malti [alli jer;a’ jpo;;i fuq saqajh i/-?entru g[ar-Ri/erka dwar lEner;ija Solari.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

Lokali 3

Il-jott El Pirata sor;ut fil-port tal-Im;arr

Il-katavri tal-Fran/i]i aktarx g[erqu u jistg[u ma jinstabux Ritratt ta’ Elias Chmouni, li nstab mejjet nhar l-Erbgha qrib Kemmuna, u ibnu Dan Eli Chmouni, li g[adu ma nstabx

minn Neil Camilleri

Sal-biera[ filg[axija, ]ew; [elikopters tal-Forzi Armati ta’ Malta kienu g[adhom g[addejin bit-tfittxija g[al ra;el u tifel ta’ 14-il sena (ritratt) li g[adhom ma nstabux, u li kienu parti minn grupp ta’ [ames turisti Fran/i]i li g[ebu nhar il{add li g[adda. Sorsi qrib l-armata li tkellmu ma’ IN-NAZZJON qalu li t-tfittxija qed tiffoka mal-kosta tal-Punent ta’ Malta u G[awdex, anki min[abba li “s-simulations li g[amlet il-FAM jindikaw li l-katavri jinsabu f’din izzona”. Dan, minkejja li, filwaqt li l-katavri tan-nisa nstabu nhar it-Tlieta f’Fomm ir-Ri[, ilkatavru li nstab l-Erbg[a filg[odu kien bejn Kemmuna u Malta, madwar 11-il kilometru f’direzzjoni

differenti. Jirri]ulta li t-tfittxija se tibqa’ g[addeja b’mod indefinit sakemm ti;i ordni biex din tieqaf. Mistoqsi jekk ja[sbux li l-katavri se jinstabu, is-sorsi fl-armata qalu li “il-[addiema tasSearch and Rescue se jibqg[u g[addejin b’xog[olhom g[ax ja[dmu bit-tama li dejjem se jsibu lil min ikunu qed ifittxu”. Madankollu, qalu l-istess sorsi, aktarx li mill-{add ’l hawn, il-katavri g[erqu, spe/jalment jekk ma kinux libsin life-jackets. I]-]ew; nisa kienu libsin lifejacket, i]da Elias Chmouni, li nstab qrib Kemmuna, ma kienx liebes wa[da. “Ladarba katavru jeg[req, normalment jitla’ lura filwi// wara tlieta jew erbat ijiem, i]da jekk il-;isem, li

jimtela bil-gassijiet, jinfaqa’ ta[t l-ilma, te]isti lpossibbiltà li dan ma jidhirx aktar,” sostnew is-sorsi. Il-kamra tal-a[barijiet talMedia.Link Communications, ilbiera[ ]velat ritratt ta’ Dan Eli Chmouni, ta’ 14-il sena, li hu wie[ed mi]-]ew; Fran/i]i li g[adu ma nstabx. It-tifel ;ie Malta fuq il-jott El Pirata flimkien ma’ missieru Elias, ommu tarrispett Sandrine Godet, u koppja o[ra, Philippe u Marie Grimaud. Godet u Marie Grimaud instabu t-Tlieta, u missier ittifel, Elias, instab l-Erbg[a. L-awtopsji kkonfermaw li ttliet persuni mietu mg[arrqa. Nhar il-{add li g[adda, il[ames persuni telqu minn fuq il-jott El Pirata, ankrat idDwejra, u da[lu x-Xlendi,

fejn i//elebraw g[eluq snin Elias Chmouni f’ristorant popolari. Dakinhar, ir-ra;el Lebani] li kien emigra lejn Franza, g[alaq 49 sena. I]da l-[ames persuni ntilfu fi triqthom lura lejn idDwejra, fejn kollox jindika li d-dinghy ta’ erba’ metri li vvja;;aw fuqu, inqaleb filba[ar imqalleb. IN-NAZZJON jista’ jikkonferma li l-booking firristorant kien g[amlu aktar kmieni l-{add stess Elias Chmouni. Dan, hekk kif ftit sig[at qabel l-ikla, Chmouni da[al fir-ristorant u bbukkja mejda g[al sitt persuni, g[aliex hu xtaq li jattendi g[all-ikla wkoll l-Ispanjol Juan Carlos Montes, il-kaptan tal-jott ta’ Chmouni. Li, i]da, g[al xi ra;uni dde/ieda li jibqa’ fuq il-jott El Pirata, fid-Dwejra.

Minn informazzjoni li g[andu IN-NAZZJON jirri]ulta li l-Fran/i]i, jew almenu xi membri tal-grupp, setg[u di;à kienu G[awdex ix-xahar li g[adda. Jidher li huma kienu familjari malpost. Chmouni, li kien qed isuq id-dg[ajsa lura fid-direzzjoni tad-Dwejra meta se[[et ittra;edja, hu sid ta’ kumpanija li tispe/jalizza f’software talarkitettura. Hu g[andu [amest itfal minn ]ew; ]wi;ijiet, u flimkien mat-tieni mara tieg[u, Sandrine Gaudet, li nstabet mejta tTlieta, kellu tifla ta’ tliet snin u tifel ta’ [ames xhur. Dwar din it-tra;edja nfet[et inkjesta ordnata mill-Gvern b’konformità mal-li;i tattba[[ir, filwaqt li l-ka] qed ji;i investigat anki minn Transport Malta.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

4 Lokali

}ew; barranin arrestati dwar droga Ra;el ta’ 31 sena ta’ nazzjonalità Amerikana u ra;el ie[or ta’ 30 sena millPanama kienu arrestati hekk kif waslu Malta fuq titjira minn Madrid wara sejba ta’ madwar nofs kilo droga kokaina. Il-ka] se[[ fil-lejl bejn il{amis u lbiera[ wara investigazzjonijiet intensivi li saru mill-Pulizija u millmembri mid-Dipartiment

tad-Dwana fl-a[[ar xhur. Il-Pulzija kien ilha ssegwi l-passi ta’ persuni li kienu jiffurmaw parti minn dan i/-/irku kriminali u sabet id-droga mo[bija f’appartament f’San :iljan. Il-Ma;istrat Consuelo Scerri Herrera kienet infurmata bis-sejba taddroga u [atret diversi esperti biex jg[inuha flinkjesta.

Fuel bil-kuntrabandu abbord dg[ajsa Membri tal-Forzi Armati ta’ Malta, nhar il-{amis wara nofsinhar inter/ettaw dg[ajsa tas-sajd li fuqha, waqt tfittxija, instab ammont kbir ta’ fuel, aktarx bil-kuntrabandu. Ilfuel kien ma[]un ukoll

b’mod perikolu]. Id-dg[ajsa Dimitra, li hi rre;istrata Malta, u li fuqha kien hemm erba’ E;izzjani, ;iet skortata lejn il-Marsa, fejn il-ka] ing[adda f’idejn il-Pulizija, li kompliet linvestigazzjonijiet.

Stocks tal-Gvern T[abbar il-[ru; ta’ €100 miljun fi stocks tal-Gvern ta’ Malta, su;;ett g[al dritt li ji]died l-ammont li g[andu jin;abar b’massimu ta’ €70 miljun. Dan il-[ru; hu fi 3% stocks tal-Gvern ta’ Malta 2019 (III) (Fungibility Issue) u 4.5% stocks tal-Gvern ta’ Malta 2028 (II) (Fungibility Issue), jew ammonti mi]]ew; stocks b’valur nominali flimkien ta’ €100 miljun. L-applikazzjonijiet jift[u

nhar it-Tnejn 20 ta’ Mejju fit8.30am u jag[lqu l-Erbg[a 22 ta’ Mejju fil-5pm, g[allapplikazzjonijiet li ma je//edux il-€100,000 kull persuna, u t-Tnejn 27 ta’ Mejju f’nofsinhar g[allapplikazzjonijiet li jkunu mag[mulin f’offerti b’irkant. Il-prezz g[al kull stock imsemmi li qeg[din ji;u offruti g[as-sottoskrizzjoni lill-membri tal-pubbliku g[andu ji;i stabbilit nhar il{amis 16 ta’ Mejju.

Mhux [atja li rriversjat fuq karozza u baqg[et sejra minn Ray Abdilla

L-artikolista Daphne Caruana Galizia ma nstabitx [atja mill-Ma;istrat Claire Stafrace Zammit li fis-27 ta’ Settembru li g[adda, filparke;; tal-Isptar Mater Dei, irriversjat fuq karozza Mini Pajero, li s-sid tag[ha hu Keith Grima, u baqg[et sejra. Il-Qorti qalet li ma kien hemm l-ebda prova li Caruana Galizia g[amlet bi ftit aktar minn €240 [sara fuq ilkarozza ta’ Grima u li ma waqfitx fuq il-post biex tag[mel rapport lill-Pulizija wara li wettqet din il-[sara. Lanqas ma nstabet [atja li in;urjat jew li qalet kliem ta’ theddid fil-konfront ta’ Grima. Akku]a o[ra kontriha, u li twaqqg[et mill-Pulizija stess, kienet li hi kellha kliem ta’ theddid fil-konfront talIspettur Jason Sultana. Daphne Caruana Galizia kienet immultat €15 wara li nstabet [atja li naqqset li tobdi l-ordnijiet le;ittimi talPulizija, meta dawn qalulha biex tmur l-G[assa talPulizija tal-Imsida, tal-Mosta jew tan-Naxxar biex ikellmuha. Il-Qorti qalet li l-isku]a li hi kienet g[ajjiena wara ;urnata xog[ol u wara li marret tara lil ommha l-isptar u damet g[al [afna [in, ma kinitx kredibbli min[abba lfatt li filg[axija, Caruana Galizia [ar;et ma’ ]ew;ha tiekol barra. Fix-xhieda tag[ha, Daphne Caruana Galizia qalet li mhux minnu dak li qal Keith Grima fix-xhieda tieg[u li l-parke;; tal-Mater Dei kien mimli, anzi kellu aktar minn nofsu

Dakinhar tal-in/ident, il-Partit Laburista kien [are; billboard fejn inkluda lilha, lil Austin Gatt u lill-Prim Ministru ta’ dak i]-]mien vojt, min[abba li l-[in talvi]itaturi kien g[adda. Hija /a[det ukoll li [abtet ma’ Grima jew li offendietu. Anzi, hi qalet li kienet hi li be]g[et mill-atte;;ament ta’ Grima, li kif raha, mal-ewwel beda joffendiha u qalilha kliem b[al “tkunx aktar kies[a milli int” u “[adra”. Daphne Caruana Galizia qalet li dan it-tip ta’ diskors ilha tisimg[u ’il fuq minn 20 sena, l-aktar minn nies Laburisti, fosthom tas-Super One u ta’ l-orizzont. Hi qalet li meta ratu jg[ajjat mag[ha, l-ewwel [sieb li ;ieha kien li ta[rab minn fuq il-post, kif fil-fatt g[amlet. {a;a tal-iskantament, qalet Caruana Galizia, kienet li dakinhar tal-in/ident, il-Partit Laburista kien [are; billboard fejn inkluda lilha, lil Austin Gatt u lill-Prim Ministru ta’ dak i]-]mien. Daphne Caruana Galizia qalet ukoll li meta l-Pulizija marru g[andha biex jispezzjonaw il-karozza, ma sabu l-ebda daqqiet kompattibbli mal-[abta li kienet qed ti;i akku]ata biha. Il-Qorti, fis-sentenza tag[ha qalet li fil-Qorti lanqas biss kien ippre]entat il-kont tal[sara fuq il-Mini-Pajero. Daphne Caruana Galizia qalet li hi ma tafdax lillPulizija, li baqg[u j/emplulha g[al tlett ijiem s[a[, qisha

wettqet xi omi/idju, u dan fuq allegata daqqa jew barxa fuq karozza. Hija qalet li temmen li kieku kien [addie[or, ma kinux jag[mlu dan l-g[a;eb. Xehdu wkoll Keith Grima u martu Andrea Grima, li qalu li Daphne Caruana Galizia g[ajret lil Keith Grima, ‘[amallu’. Ir-ra;el ta’ Daphne Caruana Galizia, l-Avukat Peter Caruana Galizia, qal li lill-Pulizija hu kien qalilhom u tahom data biex imorru jaraw il-karozza tal-mara tieg[u d-dar, fejn huma kienu [allewha wara l-[abta. Qalilhom ukoll li fit-30 ta’ Settembru, meta hu u martu kienu sejrin G[awdex, ilPulizija kienu /emplu fuq ilmobile phone u we;ibhom hu, u dak il-[in ]gur li ma setax imur lura biex ikellimhom meta kien tiela’ lejn G[awdex bil-vapur. Imma l-g[ada, il-Pulizija kienu marru u ma sabu l-ebda daqqiet. Xehdu diversi pulizija, li qalu li Keith Grima kien g[amel rapport lill-Pulizija filg[axija wara li kien [a lillmara tieg[u l-Mater Dei g[al xi testijiet tat-tqala. Firrapport kien qalilhom li Daphne Caruana Galizia irriversjat fih u baqg[et sejra, u anki offendietu. G[al Daphne Caruana Galizia deher l-Avukat Roberto Montalto.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

Lokali 5

Appell g[al pjan ;did g[all-pa/i fil-Palestina m[ejji minn Malta Il-membru tal-Kunsill Legi]lattiv Palestinjan Ashraf Gomaa qed jappella lill-Gvern Malti biex jie[u inizjattiva ;dida dwar ilpossibbiltà ta’ paci bejn ilPalestina u l-I]rael, u qed jinsisti li Malta tfassal pjan ;did ta’ pa/i li jkun diskuss mal-Lega G[arbija u ma’ diversi pajji]i G[arab o[ra. L-appell ta’ Gomaa sar f’konferenza tal-a[barijiet fi/-?entru dwar ilLingwa G[arbija f’San :wann, fl-okkazjoni tanNakba, il-65 anniversarju minn meta madwar 700,000 Palestinjan tke//ew minn arthom u mijiet ta’ villa;;i Palestinjani kienu meqrudin. In-Nakba tkun imfakkra kull sena fil-15 ta’ Mejju. Ashraf Gomaa qal li Malta dejjem tat appo;; lill-kaw]a Palestinjana u g[alhekk issa Malta tista’ ter;a’ tkun promotur biex isse[[ il-pa/i bejn ilPalestina u l-I]rael. Dan il-pjan g[andu jinkludi t-twaqqif ta’ Stat Palestinjan u ie[or talI]rael, li :erusalemm tkun ikkunsidrata b[ala l-kapitali u li tkun solvuta lproblema tal-bini ta’ djar ;odda mill-I]rael fl-artijiet okkupati. Wara li jkun diskuss bejn il-pajji]i G[arab u lLega G[arbija, dan il-pjan g[andu jikseb ukoll lappo;; ta’ pajji]i o[rajn minn barra l-UE, b[arRussja. Je[tie;, sostna Gomaa, li din il-pa/i tinkiseb kemm jista’ jkun malajar g[aliex fil-Palestina b[alissa hemm mexxejja u ;enerazzjoni li jemmnu fil-pa/i. Filwaqt li kkritika l-fatt li l-Palestinjani m’g[andhomx appo;; mill-Istati Uniti, Gomaa spjega li lUnjoni Ewropea g[andha tappo;;a iktar il-kaw]a Palestinjana g[all-pa/i. L-aktar proposta vijabbli hi li l-pa/i tinkiseb billi lIstat Palestinjan u dak talI]rael jg[ixu [dejn xulxin. Fost l-attivitajiet li se jsiru f’Malta biex ifakkru lokka]joni tan-Nakba, se jkun hemm wiri ta’ dokumentarju dwar il-kaw]a Palestinaja u qari ta’ poe]iji fi skola primarja. Dawn se jsiru fis-17 ta’ Mejju.

Inawgurata fil-kampus tal-Università espressjoni artisika tal-artist Victor Agius, li saret fuq xewqa tal-istudenti stess u turi l-UE bi 11-il stilla flok 12 (Ritratt> Michael Ellul)

Impenn g[ar-rikonoxximent tal-kisbiet universitarji fl-Ewropa G[all-istudenti u ]]g[a]ag[ Ewropej hu vitali li l-kisbiet u /-/ertifikati edukattivi tag[hom ikunu rikonoxxuti mill-pajji]i kollha tal-UE ming[ajr [afna burokrazija jew dewmien. L-importanza ta’ dan irrikonoxximent kien diskuss waqt laqg[a fuq il-kampus tal-Università bit-tema Meet your MEPs on Campus, li fiha [adu sehem l-ewro-parlamentari Roberta Metsola u Joseph Cuschieri. Minbarra dwar il-kisbiet universitarji, dan ir-rikonoxximent jolqot ukoll lill-istudenti ta’ entitajiet edukattivi o[rajn, b[all-MCAST. Dan, sostnew i]-]ew;

ewro-parlamentari, ikun ta’ benefi//ju kbir g[all-istudenti g[aliex inaqqas bil-kbir ilburokrazija. Su;;ett ie[or ittrattat fiddiskussjoni kienu l-opportunitajiet li toffri l-UE g[all-istudenti u ]-]g[a]ag[ Malttn u lmod kif dawn g[andhom jitressqu iktar vi/in i]]g[a]ag[. Dwar l-isfidi quddiem lUE, l-ewro-parlamentari Maltin qalu li l-UE se tkun qed tiffa//ja sfida biex tidentifika l-valuri tag[ha. Sfida o[ra quddiem l-UE hi li ting[eleb il-kri]i ekonomika. I]-]ew; MEPs tkellmu dwar il-kooperazzjoni li hemm bejn is-sitt membri

Maltin fil-Parlament Ewropew, u Roberta Metsola enfasizzat l-importanza talparte/ipazzjoni f’diversi kumitati tal-Parlament Ewropew. G[all-mistoqsija dwar limmigrazzjoni, l-ewro-parlamentari Joseph Cuschieri sostna li minn ftehim volontarju bejn il-pajji]i, l-UE g[andha timxi g[al ftehim obbligatorju g[aliex ftit kienu l-pajji]i li wrew solidarjetà effettiva ma’ Malta quddiem il-problema tal-immigrazzjoni irregolari. Fi tmiem id-diskussjoni,

fuq il-kampus stess u flimkien mal-Kap tal-Uffi//ju tal-Parlament Ewropew f’Malta, Peter Agius, i]-]ew; ewro-parlamentari kixfu espressjoni artisika tal-artist Victor Agius. Din lespressjoni saret fuq ixxewqa tal-istudenti stess u turi l-UE bi 11-il stilla flok bi 12. L-istilla l-o[ra tinsab aktar ’l isfel. Dan, biex tissinjifika l-impenn ta/-/ittadini Ewropej biex jirnexxu u jwettqu, u li l-pro;ett Ewropew irid l-impenn ta/-/ittadini biex jitwettaq.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

6 Lokali

I/-Chairman tal-HSBC Malta Albert Mizzi jirtira Jin[atar Sonny Portelli

Albert Mizzi

Sonny Portelli

L-HSBC Bank Malta p.l.c [abbar li Albert Mizzi se jirtira mill-kariga ta’ Chairman u Direttur tal-Bank b’effett mill31 ta’ Mejju 2013, u [abbar il[atra ta’ Sonny Portelli b[ala Chairman Mhux-E]ekuttiv talHSBC Malta.

Albert Mizzi qal li hu b’dispja/ir li wara 14-il sena se j[alli l-kariga ta’ Chairman tal-Bank g[ax jemmen li l-[ajja g[andha lprijoritajiet tag[ha u filpre]ent il-prijorità tieg[u hi martu u “issa hu ]-]mien li nie[u [siebha u nag[tiha lappo;; kollu tieg[i”. Fisser li kien ta’ unur u privile;; kbir li [adem malGrupp HSBC, fejn l-HSBC Malta g[andu parti importanti fl-operazzjonijiet Ewropej tieg[u. Elenka wkoll li l-introduzzjoni talHSBC fl-1999 g[enet biex biddlet il-qasam bankarju f’Malta. “Li kont parti minn dan ilpro/ess hu wie[ed millaspetti ewlenin tal-karriera tieg[i”, qal Albert Mizzi. Mark Watkinson, Direttur u Kap E]ekuttiv tal-Bank, qal li l-HSBC Bank Malta hu grat [afna lejn Albert Mizzi g[ad-dedikazzjoni u s-servizz leali tieg[u b[ala Chairman tal-Bank. Fisser li lamministrazzjoni straordinarja ta’ Albert Mizzi kienet strumentali filbini tan-negozju biex ilBank f’Malta sar dak li hu llum. “Kemm jien kif ukoll lerba’ Kapijiet E]ekuttivi talBank pre/edenti bbenefikaw [afna mill-pariri g[aqlin u lappo;; tieg[u tul is-snin. F’isem it-tim kollu talHSBC, nestendi l-isba[ xewqat lil Albert Mizzi u lill-mara tieg[u Elda”, qal Mark Watkinson. Wara l-irtirar ta’ Albert Mizzi, il-Bank [abbar il[atra ta’ Sonny Portelli b[ala Chairman MhuxE]ekuttiv tal-HSBC Malta. Sonny Portelli b[alissa hu Direttur Mhux-E]ekuttiv talBank u Chairman talKumitat tal-Verifika u Riskju. Il-[atra ta’ Sonny Portelli tid[ol fis-se[[ fil-31 ta’ Mejju 2013. Jim Leng, Chairman talHSBC Bank p.l.c, irringrazzja lil Albert Mizzi g[at-tmexxija soda tieg[u matul l-a[[ar 14-il sena. “Dawn kienu ]minijiet ta’ sfida g[all-industrija bankarja fl-Ewropa u Albert Mizzi ta kontribut straordinarju lin-negozju tag[na. Jien konvint li se na[dmu tajjeb [afna mas-su//essur tieg[u Sonny Portelli, filwaqt li nag[ti l-isba[ xewqat lil Albert u lil martu Elda”, qal i/-Chairman talHSBC Bank plc.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

Lokali 7

Marokkina titlob lill-Qorti li ting[ata lura d-dritt tal-moviment [ieles minn Ray Abdilla

Mara Marokkina li ilha mi]]ew;a ra;el Malti g[al dawn l-a[[ar 11-il sena, ippre]entat rikors Kostituzzjonali fejn qed tappella minn de/i]joni mog[tija mill-Prim’Awla tal-Qorti ?ivili, li ne[[itilha d-dritt talmoviment [ieles min[abba li ]-]wie; tag[ha kien aktar ta’ konvenjenza. Saadia Chabab ippre]entat ir-rikors kontra l-Avukat :enerali, il-Kummissarju talPulizija u d-Direttur tadDipartiment ta/-?ittadinanza u l-Expatriates, fejn qalet li peress li ilha mi]]ew;a g[al iktar minn [ames snin, applikat g[a/-/ittadinanza Maltija, i]da f’daqqa wa[da din it-talba ma nlaqg[etx, anzi, aktar minn hekk, in[ar;itilha ordni ta’ deportazzjoni. Chabab qed tg[id li din idde/i]joni tmur kontra d-drittijiet g[all-[ajja privata u familjari tag[ha, skont lArtiklu 32 tal-Kostituzzjoni ta’ Malta, u tal-Artiklu 8 talKonvenzjoni Ewropea tad-

Drittijiet tal-Bniedem. Hi qalet ukoll li t[oss li dan la;ir qed jesponiha g[al trattament inuman u degradanti. Il-mara Marokkina qed titlob lill-Qorti tal-Appell biex tirrevoka l-ordni ta’ deportazzjoni fil-konfront tag[ha u biex tag[ti dawk il-provvedimenti kollha opportuni sabiex tissalvagwardja ddrittijiet fundamentali tag[ha. Fis-sentenza tag[ha, ilPrim’Awla tal-Qorti ?ivili kienet qalet li hi ma baqg[etx tg[ix ma’ ]ew;ha u dan ifisser li rrendiet ru[ha b[ala immigrant illegali. Kien ing[ad ukoll li ]ew;ha stess, Mario Farrugia, kien qal lill-awtoritajiet li hu ma kienx g[adu jg[ix ma’ martu. Meta fis-16 ta’ Lulju tal2010, il-Pulizija marru g[and dak li kien ]ew;ha, dan qalilhom li din kienet ilha li telqet mid-dar tliet xhur. Kien anki ffirma dikjarazzjoni f’dan is-sens. Mix-xhieda [are; ukoll li

Applikat g[a/-/ittadinanza Maltija, i]da f’daqqa wa[da din it-talba ma nlaqg[etx, u aktar minn hekk, in[ar;itilha ordni ta’ deportazzjoni l-koppja ]]ew;u biss wara li kien ilhom jafu lil xulxin xahar u ma kellhomx tfal. Minkejja li l-Qorti ma tid[olx f’dan il-kamp, qalet li Chabab kienet abbandunat id-dar matrimonjali u nstabu diversi o;;etti personali tag[ha g[and o[tha, u ma nstab xejn personali d-dar. G[alhekk il-koppja ma kellhiex aktar [ajja familjari. Mill-provi rri]ulta li l-koppja ]]ew;et fis-sena 2002, bil-mara Marokkina tg[id li l-Prim’Awla tal-Qorti ?ivili g[amlet ]ball meta millprovi mressqa kkonkludiet li bejnha u ]ew;ha qatt ma kien hemm [ajja familjari.

Anki l-fatt li ssemma li huma kellhom argument rigward kelba, li wassalha biex titlaq mid-dar. Qalet li kienet telqet mid-dar g[ax ]ew;ha ;ieli kien jixrob u min[abba f’hekk kien idejjaqha g[aliex imur id-dar imwe;;a’ b’ri]ultat tax-xorb. Hi qalet li ]ew;ha kien jie[u l-flus mill-g[ajnuna so/jali g[ax ma setax ikompli ja[dem min[abba li kellu a//ident u we;;a’, filwaqt li meta hi kienet tag[mel xog[ol u taqla’ l-flus, ma kinitx i]]ommhom g[aliha i]da kienet tutilizzahom g[al dak li kien ikollhom b]onn fid-dar.

Fit-talba tag[ha lill-Qorti tal-Appell Kostituzzjonali, il-Marokkina qalet li jekk hija ti;i ddeportata minn Malta, se ti;i m/a[[da totalment milli tg[ix ma’ ]ew;ha, u dan g[aliex ikun prattikament impossibbli li rra;el tag[ha jmur jg[ix ilMarokk, peress li hu persuna b’di]abbiltà, u anki jkollu b]onn trattament mediku. Il-mara qalet li b[ala mi]]ew;a li telqet minn pajji]ha u li wara ]]ew;et Malti li [adet [sieb g[al tant ]mien, u li se tibqa’ mieg[u fi]-]wie;, ti;i m/a[[da minn din il-[ajja, ma jista’ jfisser xejn [lief li jwassal g[al vjolazzjoni tal-artikolu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-artikolu 36 talKostituzzjoni ta’ Malta. Ir-rikors ;ie ffirmat millAvukati Yanika Bugeja, Annalisa Debono u Joseph Gatt.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

8 Fit-triq tal-[ajja G[ada, is-solennità tat-Tlug[ tal-Mulej fis-Sema, il-Knisja Kattolika ti//elebra wkoll il-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni So/jali. It-tema ta’ din is-sena tittratta s-social networks b[ala postijiet g[all-verità u l-fidi, u spazji ;odda g[all-evan;elizzazzjoni. Dan l-a[[ar inzertajt f’okka]joni fejn grupp ]g[ir ta’ ]g[a]ag[ kienu qed jiddiskutu l-operat tal-media

stampata, tax-xandir, l-internet u l-fatt li n-nis;iet so/jali qed isiru dejjem i]jed parti mit-tessut tas-so/jetà. Interessajt ru[i. Indunajt, fost [wejje; o[rajn, li b’differenza g[al dak li forsi kien ji;ri fl-img[oddi, fejn aktarx kienu relattivament ‘[afna’ n-nies li dak li jaqraw fil-gazzetti jew jisimg[u mix-xandir g[alihom kien kwa]i qisu van;elu, i]-]g[a]ag[

tad-diskussjoni kon/ernata kellhom [afna mistoqsijiet u dubji. Wie[ed mill-punti li laqtuni fid-diskussjoni li ]viluppat kien dwar kemm sar diffi/li – fil-ge;wi;ija ta’ tag[rif differenti fl-a[barijiet, kuntrasti fl-interpretazzjonijiet, u fehmiet im[alltin jew opposti – li dak li jkun jislet id-dritt mill-img[awwe;, is-safi mill-imni;;es, il-korrett mill-imbag[bas, e//.

Il-manuvri fil-komunikazzjoni so/jali Fost i]-]g[a]ag[ li [adu sehem fid-diskussjoni dwar il-media tradizzjonali, l-internet u s-social networks ma kien hemm [add li semma spe/ifikament il-kelma ‘manipulazzjoni’. I]da fissugu tal-istess djalogu [assejt li kien hemm linja ta’ t[assib dwar ka]i fejn dak li ji;i offert jew mitmug[ lill-opinjoni pubblika jkun misjuq millmanuvri ta’ xi jdejn mo[bijin. Ma ssorprendejtx ru[i. G[aliex l-individwi u lklikek li jag[mlu kull ma jistg[u biex jekk jista’ jkun in-nies i[addnu per/ezzjonijiet, fuq dik il[a;a jew l-o[ra, skont l-a;enda tag[hom, kienu je]istu minn dejjem. Bosta drabi, dawn ikunu nies ta’ wi// b’ie[or. Fosthom taf issib min fil-bera[ ikun jippre]enta ru[u, b’/erta arja ta’ perswa]joni, b[ala persuna g[at-tajjeb, sensittiva g[all-b]onnijiet tal-o[rajn, u [abrieka g[all-verità, il-;ustizzja u l-;id ta’ g[ajrha, mentri minn wara l-kwinti jkun ;eneratur jew promotur jew apolo;ista ta’ skemi ta’ mani;;i u intri//i. Infiltrazzjoni Ji;uni f’mo[[i dawk li l-iskemi li ju]aw biex i;ieg[lu n-nies jifhmu l-;rajjiet u jifformaw ilfehma tag[hom skont kif iriduhom huma, i[abirku biex jinfiltraw xi kamra jew kmamar tal-a[barijiet u jins;u [biberiji partikulari ma’ kittieba, opinjonisti jew, fil-lingwa;; tal-lum, bloggers, li jkunu lesti ji]fnu g[all-mu]ika tag[hom. Din ix-xorta ta’ manipulazzjoni ma ssirx biss billi dak li jkun jg[id lil xi [add x’jikteb jew xi jg[id. Dawn [wejje; li ji;ru, g[alkemm [afna drabi kull ma jkollu b]onn jag[mel dak ilmanipulatur mal-a;enti tieg[u jkun biss li

jg[idilhom jekk operat jew operatur ikunux jog[;buh jew le. Madankollu, l-istrate;ija ta’ manipulatur tasseng[a taf tkun ferm i]jed in/i]iva minn hekk. Nistaqsi, “tg[id qatt ma kien je]isti xi [add, ng[idu a[na, li min ikun po;;ieh f’xi si;;u filqasam tal-komunikazzjoni so/jali kien jilg[ab bih iktar milli tifel ]g[ir jilg[ab b’]ugraga jew ballun? “Tg[id qatt ma ;ara li kien hemm xi [add li hu stess, jew bl-g[ajnuna tal-[bieb, xerred qlajjiet, nefa[ sitwazzjonijiet, jew g[asar kemm fela[ xi /irkustanzi partikulari, fi sforz biex ji;bed it-tapit minn ta[t saqajn xi [add li ma jdoqqlux u jitfg[u mal-art?” Fl-g[eruq tal-istrate;ija manipulattiva jaf ikun hemm e]er/izzju ta’ ;bid ta’ [bula minn wara lkwinti, sefsif fil-widnejn, strumentalizzazzjoni, pariri makakki dwar kif trid timxi biex tidher sabi[ f’g[ajnejn min ikun jidde/iedi l-promozzjonijiet jew min jie[u xi safra, su;;erimenti dwar x’mistoqsijiet tista’ tag[mel lil xi [add u#jew kif tirrapporta u tikkummenta xi [a;a etc. Il-lista hija twila ferm, iktar milli forsi ji;ih f’mo[[u l-bniedem fit-triq. Kollox isir b’mod astut. B’mod li [add ma jkun jista’ jipprova li xi [a;a tkun inkitbet jew intqalet g[ax tkun su;;erita, ispirata, jew dettata millmanipulatur jew l-a;enti tieg[u. It-tir jista’ jkun ukoll, mill-banda l-o[ra, li ma jinkiteb jew jixxandar xejn dwar xi [a;a partikulari.

minn Charles Buttigieg kb@erremme.com.mt

ittebba’ jew t[amme; irreputazzjoni tajba ta’ xi [add jew xi w[ud, forsi bi qlajjiet jew nofs veritajiet. Hemm ukoll ilmanipulazzjoni psikolo;ika jew emozzjonali. L-g[a;na ta’ manipulazzjoni b[al din Il-media so/jali b[al kollox tista’ tintu]a fit-tajjeb u fil-[a]in, i]da dan tkun ma[suba biex jiddependi mir-responsabbiltà tag[na li naraw li kliemna ma jkunx fih tipperswadi jew i;;ieg[el lil qerq, [a]en jew mibeg[da dak li jkun ja//etta li ja;ixxi skont il-pjan tal-manipulatur, Ikun hemm min jog[tor quddiem il-figura jew li spiss ikun differenti jekk mhux il-maqlub ta’ il-pressjoni tal-manipulatur. I]da dan ma jfissirx li dak li l-individwu jkun jemmen li g[andu jsir. ma je]istux nies ta’ karattru li ma j/edux g[allFin-natura tag[ha, g[a;na b[al din taf tkun mani;;i u l-intri//i, ikun bully kemm ikun bully limsawra fi skema ta’ bullying immirat g[alla;ent tal-manipulazzjoni. [asil jew il-kontroll tal-im[u[. Iva, nies tal-media li ma jinxtrawx bil-flus, birIl-bnedmin misjuqin mil-lo;ika tal-interessi rigali, bil-promozzjonijiet u min jaf x’i]jed, je]istu jew pro;etti jew aspirazzjonijiet personali jew wkoll. Jalla jkunu dejjem il-ma;;oranza. ta’ xi xirka li jkunu jag[mlu parti minnha f’xi sfera jew o[ra tal-[ajja, kienu, g[adhom u Teknika varja jibqg[u realtà. It-teknika tal-manipulazzjoni, fost o[rajn, tinkludi wkoll l-u]u ta’ siltiet minn intervisti jew Responsabbiltà kbira kwotazzjonijiet mag[]ulin u ppre]entati b’seng[a Kull min tassew jemmen fis-sewwa u ji/[ad lu ripetuti bosta drabi, bil-[sieb li jibbumbardjaw ingann ma jistax jag[laq g[ajnejh g[al [sarat mo[[ dak li jkun bit-tama li jibda ja[seb u b[al dawn . jemmen kif ikun iridu l-manipulatur. Responsabbiltà kbira, f’dan ir-rigward, taqa’ Hemm ukoll l-istrate;ija tad-distrazzjoni. Jekk fuq il-komunikaturi li f’g[ajnejn in-nies ikunu ikun hemm, pere]empju, min ma jridx li n-nies jirrappre]entaw xi istituzzjoni, b[alma hi ljitkellmu jew ja[sbu daqstant fuq xi [a;a li ma Knisja, li tkun tis[aq b’qawwa g[ar-rispett lejn tkunx iddoqq tajjeb g[al widnejh, jonfo[ u jxerred il -verità u tikkundanna kull xorta ta’ tbag[bis xi storja, aktarx wa[da fejn tkun ta[kem [afna ljew ingann fil-;bir u fl-g[oti tal-informazzjoni, emozzjoni, biex in-nies jitkellmu fuqha. kif ukoll fil-mod kif ti;i komunikata u Hemm ukoll l-g[odda tal-assassinju talinterpretata. karattru b’xi kampanja orkestrata ma[suba biex Komunikatur b[al dan ma jistax jirriskja li jtebba ’ lilu nnifsu, jew i[alli lil min ini;;su Komunikatur ma jistax jirriskja b’involviment f’xi intri//i ma[subin biex lli jtebba’ lilu nnifsu, jew i[alli opinjoni pubblika jmexxuha mhux skont issewwa, i]da skont ma jkun jaqbel g[al xi klikka lil min ini;;su b’involviment jew a;enda settarja. f’xi intri//i ma[subin biex Komunikatur kattoliku, i]jed u i]jed jekk ikun l-opinjoni pubblika jmexxuha sa/erdot, irid ikun dejjem u bla heda, bil-kelma u bl -e]empju, xhud kredibbli u konvin/enti talmhux skont is-sewwa, i]da onestà, il-verità, il-fraternità, il-;ustizzja, isskont ma jkun jaqbel g[al xi solidarjetà, il-;id komuni u l-valuri l-o[rajn kollha li nsibu fl-Even;elju tal-Img[allem Divin. klikka jew a;enda settarja


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Diskors li jag[ti karattru lit-tmexxija L - ewwel diskors ta ’ kap ;did ta ’ partit ikun mistenni li jag[ti karattru lit - tmexxija tieg[u . U l - ewwel diskors li g[amel Simon Busuttil hekk kif ;ie ddikjarat elett il - Kap ;did tal - Partit Nazzjonalista, la naqas u lanqas iddi]appunta milli jag[mel dan . Partit li jisma’ u jistma lin-nies It - timbru li Simon Busuttil evidentement irid jag[ti lit - tmexxija tieg[u ssibu /ar [afna f ’ partijiet importanti tad - diskors tieg[u nhar l - Erbg[a . Simon Busuttil irid imexxi partit li jiddjaloga man - nies, jismag[hom u jistmahom . L - akbar pro;ett politiku tieg[u fil - [ames snin li ;ejjin, Simon Busuttil spjegah /ar – li l - Partit Nazzjonalista jkun partit g[an nies, partit man - nies, partit tan - nies . U dan, billi jkun proattiv u jmur hu g[and in - nies, mhux jistenniehom imorru g[andu huma . Partit li jkun hemm g[all - poplu kollu u li kul[add i[ossu komdu mieg[u . Jekk mhux l-appo;;, jikseb ir-rispett Simon Busuttil, fil - Kunsill :enerali tal -

Partit Nazzjonalista li [atru Kap, ma tkellimx biss ma ’ dawk li jidentifikaw irwie[hom mal - Partit Nazzjonalista, imma wkoll ma ’ dawk li jidentifikaw irwie[hom

ma ’ partiti o[rajn jew ma ’ [add . “ Je[tieg li ner;g[u nirb[u r - rispett tag[kom, ” iddikjara ming[ajr tlaqliq Simon Busuttil . U din hi dikjarazzjoni importanti ta ’ politiku li tul il - [ajja pubblika tieg[u fil fatt ra li anki jekk ma jiksibx il - fidu/ja bil vot ta ’ xi [add, xorta jikseb ir - rispett ta ’ min ma jivvutalux . G[alhekk, il - karriera li kellu sa issa Simon Busuttil b[ala Membru Parlamentari Ewropew kienet wa[da ta ’ su//ess . Su//ess li kiseb ukoll ir - rispett ta ’ kul[add, inklu] ta ’ dawk li ma jaqblux mal - politika li jemmen u j[addan b ’ [afna passjoni, kif wera dwar il - vi]joni politika ta ’ pajji]na lejn l - Unjoni Ewropea . Opportunitajiet, drittijiet, inklu]joni F ’ parti importanti tad - diskors tieg[u, hu fisser il - vi]joni tieg[u g[as - so/jetà li jaspira li jmexxi, dik li hu fisser b[ala l [olma tal - Partit Nazzjonalista : • li “ ng[ixu f ’ pajji] li jifta[ lejk il - bibien tal - opportunitajiet ” , qal Simon Busuttil, pajji] li joffrilek livell tal - g[ajxien a[jar u l - aqwa drittijiet ; u • li “ ng[ixu f ’ so/jetà li tkun ;usta u li kul[add ikun jista ’ j[ossu parti minnha ”.

Opportunitajiet g[al kul[add, livell a[jar

‘Lourditis’

Ir-riklam tal-cruises li ftit snin ilu kien jidher fuq ittelevi]joni Taljana^ Kien juri diversi persuni medhija fil-[ajja ta’ kuljum fid-dar jew fuq ixxog[ol li f’daqqa wa[da jaraw xi [a;a li tfakkarhom fi cruise li kienu fuqu ftit jiem qabel. Fil-pront jaqg[u f’nostal;ija kbira, jixtiequ jer;g[u lura fuq dak il-vapur lussu], jg[ixu dik l-esperjenza sabi[a talkro/era. In-nostal;ija Imma din in-nostal;ija ma ti;rix biss fejn jid[ol il-ba[ar u l-vaganzi. Tliet snin ilu kont pellegrina;; f’Lourdes ma’ grupp ta’ talb, fosthom g[axar ]g[a]ag[. Fl-a[[ar jum

organizzajt, apposta g[alihom, sessjoni ta’ talb u sharing. Wa[da minnhom b’sin/erità kbira stqarret mag[na li g[alkemm f’Lourdes t[ossha komda titlob, u titlob bil-qalb, meta tkun Malta g[andha [abta ssib diffikultà. U filwaqt li meta f’pajji]na turi li hi Kattolika prattikanti l-[bieb u l-kollegi j[arsu lejha qisha xi stramba, f’Lourdes t[ossha

home, f’postha. Mill-[arsa ta]-]g[a]ag[ lo[ra ntba[t li din hi lesperjenza tag[hom ukoll. Wa[da minnhom, b’nofs /ajta, sa[ansitra [olqot kelma, Lourditis, biex tispjega nnostal;ija li jkollha g[al Lourdes u l-ispirtu sabi[ li jirrenja hemm, qisha xi marda [elwa li taqbdek l-ewwel darba li ]]ur dan il-post qaddis u li ;;ieg[lek tibqa’ tixxennaq g[alih tul [ajtek kollha. Xi darba ma kontx nifhem kif ikun hemm nies li g[al darba, tnejn, tlieta jer;g[u jmorru Lourdes, jew l-Art Imqaddsa, jew destinazzjonijiet o[ra ta’ pellegrina;;. Kont nirra;una li d-dinja kbira tant u hemm tant postijiet meravilju]i, u allura g[alfejn ter;a’ ]]ur post li di;à rajt^ F’Lourdes t[ossok f’postok Imma llum nifhem: anki lili qabditni l-Lourditis! Li ]]ur dan ir-ra[al fil-Pirenej u t[ossok f’postok, li tg[ix dik is-serenità u titlob bil-qalb, hi

esperjenza li tkun tixtieq

Imma llum nifhem> anki lili qabditni l-Lourditis! Li ]]ur dan ir-ra[al fil-Pirenej u t[ossok f’postok, li tg[ix dik is-serenità u titlob bil-qalb, hi esperjenza li tkun tixtieq i;;eddidha kemm jista’ jkun spiss

i;;eddidha kemm jista’ jkun spiss. Kelli opportunità ner;a’ n]ur Lourdes fil-pellegrina;; li l-Ordni Sovran talKavallieri ta’ Malta jorganizza kull sena fl-ewwel weekend ta’ Mejju. Eluf ta’ kavallieri, dami u voluntiera minn madwar id-dinja jin;abru Lourdes flimkien ma’ pellegrini o[ra u lmalades, il-morda, li huma liskop ta’ dan l-appuntament annwali. Anzi, nikkore;i ru[i, mhux “il-morda” i]da “is-Sinjuri tag[na l-Morda” kif jirreferu g[alihom kontinwament fiddiskorsi u l-kitbiet tag[hom il-membri tal-Ordni. U din mhix xi fra]i sabi[a li tibqa’ biss fuq livell ta’ paroli, imma hi attitudni li ting[ex bil-fatti. G[ax matul dak il-weekend il-morda jkunu tassew issinjuri ta’ Lourdes u lattivitajiet kollha jduru mag[hom. Il-membri talOrdni u l-voluntiera j;ibuhom hemm u jipprovdulhom kull kumdità li je[tie;u biex, b[alma qal Monsinjur Lawrenz Gatt lill-pellegrini Maltin fl-a[[ar quddiesa li kellna flimkien, iduqu “tikka mill-;enna” fost it-tbatija li huma jg[ixu kuljum min[abba l-mard tag[hom jew tal-g[e]ie] tag[hom. U tassew li dan il-post fejn

tal - g[ajxien, drittijiet aqwa, ;ustizzja so/jali u inklu]joni – din hi l - vi]joni ta ’ Simon Busuttil – u s - simbolu ta ’ din il vi]joni jridu li jkun id - Dar ?entrali nnifisha tal - Partit Nazzjonalista . Dar miftu[a g[al kul[add, qal Simon Busuttil ; bejta ta ’ attività, entu]ja]mu u impenn ; dar li tilqg[ek u li ti;bdek ; dar li int min int, ;ej minn fejn inti ;ej, tqisha b[ala darek, fejn t[ossok komdu tid[ol u tag[ti l - kontribut u l - ideat tieg[ek . Eleganza li turi l-karattru tat-tmexxija U l - eleganza li biha indirizza lill - partitarji Nazzjonalisti mi;bura fid - Dar ?entrali tal -

PN wasslet ukoll messa;; anki lil dawk li kienu qeg[din isegwu x - xandira diretta li ta NET TV u Radio 1 0 1. Messa;; li jifta[ mhux biss kapitlu ;did fl - istorja tal - Partit Nazzjonalista, i]da wkoll kapitlu ;did fl istorja politika ta ’ pajji]na . Messa;; ukoll li jg[aqqad biex b[ala l Kap il - ;did tal - PN jibda l - vja;; twil u g[at telg[a, li jwassal biex il - PN jer;a ’ jikseb ir rispett u jsir il - partit g[an - nies, il - partit man - nies u l - partit tan - nies . Diskors, dan l - ewwel wie[ed ta ’ Simon Busuttil b[ala l - Kap il - ;did tal - PN, li juri l karattru tat - tmexxija tieg[u .

Ommna Marija [abbret messa;; ta’ tama, konver]joni u fejqan li//kejkna Bernadette jag[ti ftit tog[ma tal-;enna. Joffri appetizer biex ifakkar lil [utna l-morda (u lilna mag[hom) li b[alma jg[id San Pawl fl-Ittra lir-Rumani, “it-tbatijiet ta’ issa ma g[andhom xejn x’jaqsmu mal-glorja li g[ad trid tidher fina.” Joffru fara; lill-morda B[al [afna Maltin, l-ewwel xbieha li ti;ini f’mo[[i meta niftakar fil-Kavallieri ta’ Malta hi xi xabla f’idejhom waqt lAssedju l-Kbir. Inkella – fi ]mienna – it-tunika twila sewda (jew il-mantell, fil-ka] tad-Dami) bis-salib abjad ta’

Malta, li jilbsu waqt xi /erimonja fil-Konkatidral ta’ San :wann. I]da din lesperjenza ta’ Lourdes fakkritni li l-ewwel u l-aqwa vokazzjoni ta’ dan l-Ordni hi li jkun Ospitalier, li jaqdi u joffri fara; lill-morda. F’Lourdes, ming[ajr distinzjoni ta’ professjoni jew klassi so/jali, il-membri talOrdni u l-voluntiera jwettqu [idma ta’ infermiera, ta[t iddirezzjoni ta’ staff mediku ta’ esperjenza u kompetenza kbira. Ilkoll ixammru kmiemhom u jg[inu f’kulma jkun me[tie;: assistenza lill-

minn

Dun Brendan M. Gatt brendissimo@gmail.com

morda fejn jid[ol [asil, ilbies, ikel, kumpanija, trasport lejn l-attivitajiet u l-quddies u ttindif tas-swali fejn jg[ixu. U dan kollu minbarra [idma ma taqta’ xejn matul is-sena biex jin;abru l-fondi ne/essarji ming[and benefatturi ;eneru]i. G[ax b[alma jg[id il-Malti, “bla flus la tg[annaq u l-anqas tbus.” Dak kien it tg[anniq u lbews li rajna matul ilpellegrina;;: il-[biberija ferrie[a bejn il-membri talOrdni ta’ Malta minn madwar id-dinja, ilkoll mag[qudin f’missjoni wa[da li jaqdu lil Kristu fl-i/ken fost [utu. Jew linno/enza tat-tlett itfal Maltin li r/evew l-Ewwel Tqarbina fil-Grotta ta’ Lourdes. U fuq kollox, il-fer[ u lgratitudni tas-Sinjuri tag[na lMorda li ma xtaqux li tintemm dik it-tog[ma tal-;enna. Dan ukoll hu miraklu ta’ Lourdes.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

10 Ittri

Kungress Nazzjonali fil-parro//a Trinità fil-Marsa

Sur Editur Il-Kungress Nazzjonali rega’ wasal. Mhux l-ewwel wie[ed u lanqas jekk Alla jrid mhu sejjer ikun l-a[[ar wie[ed. Kull Kungress ikollu esperjenza, j[alli tifkira. I]da dan mhux l-ghan tal-Kungress Nazzjonali li kull sena torganizza x-Xirka tal-Isem Imqaddes ta’ Alla. L-g[an tal-Kungress hu li tal-anqas darba fis-sena ssir festa ta’ ;ie[ l-Isem Imqaddes ta’ Alla li kontinwament, kull [in, kuljum u kullimkien ji;i profonat b’]eblie[ u insulti lejn l-Isem Imqaddes Tieghu l-aktar bil-vizzju tad-dag[a. Alla taghna hu m[abba u a[na llkoll nghixu fl-o/ean tal-im[abba tieg[u. Im[abba bla tmiem, im[abba bla kundizzjoni, im[abba eterna. Im[abba li t[allset bi prezz iebes meta Gesù g[ex turmenti insopportabbli fil-passjoni tieg[u biex b’demmu l-g[a]i] u prezzju] [afrilna dnubietna. Quddiem din ir-realtà, li b[ala ma ssib imkien, wie[ed jistaqsi jixraqlu :esù li jkun ikkalpestat b’ilsiena? Jixraqlu :esù li ji;i m]ebla[ bid-dag[a tag[na? Jekk

ir-risposta hi le, kif nittama u nistenna li hekk ghandha tkun, hekk daqshekk ie[or nistenna iva meta nistaqsi allura a[na ma g[adniex tal-anqas nin;abru bi [;arna [alli darba fis-sena nag[mlu festa kbira ta’ ;ie[ lillismu? Jekk id-dag[a hu nuqqas gravi, daqshekk ie[or hu nuqqas gravi li jien fil-jum li fih inkun naf li qeg[da ssir f’xi lokal f’pajji]i, festa lill-Isem Imqaddes ta’ Alla, jiena nonqos milli nkun pre]enti u b’[ilti kollha nag[tih il-;ie[. Hi [asra li dan il-Kungress, g[alkemm nazzjonali ma jqanqalx massa ta’ poplu g[alih. Massa li tifhem l-obbligu tag[ha li g[andha tin;abar [alli tal-anqas tfa[[ar lill-Isem Imqaddes ta’ Alla bi tpattija g[ad-dag[a u b’ringrazzjament g[all-im[abba tieg[u lejna. G[alhekk g[a]i]a o[ti\[ija, nhar il-{add 19 ta’ Mejju 2013 fil-5 p.m. kun mag[na fil-parrocca tatTrinità l-Marsa [alli flimkien ni//elebraw festa ta’ ;ie[ u glorja lil Alla tag[na :esù Kristu. Festa li se tkun preseduta mill-Ar/isqof

Nisimg[ukom u nistmawkom Sur Editur

Patri Pawl Cremona. Festa li se tibda b’pur/issjoni fil-5 p.m. minn [dejn il-Museum fi Triq Balbi, fejn ilkoll nakkumpanjaw l-istatwa ta’ :esù Kristu r-rag[aj it-tajjeb sal-knisja fejn hemm isir ilquddiesa tal-Kungress. Quddiesa, li sejra ;;ib fi tmiem tag[ha ;img[a li tibda llum is-Sibt, 11 ta’ Mejju ta’ missjoni u zjarat f’diversi g[aqdiet, so/jetajiet, [wienet, ka]ini, li wie[ed isib fillokalità tal-Marsa. Int ukoll mistieden tkun mag[na g[al din il-missjoni [alli flimkien, filwaqt li nixtarru fil-fond il-kruha taddag[a, nirriflettu kemm hi kbira lIm[abba ta’ Alla ghalina. G[alhekk, [ija\o[ti, nistiednek ix-xandar b[ala dixxiplu din listedina ma’ [addie[or [alli mieg[ek i;;ib o[rajn. Din hi lfesta mist[oqqa lil :esù Kristu li ma jafx xejn ghajr i[obbna. Tieqaf l-Im[abba tieg[u, tieqaf [ajjitna. Nuri l-[ajr tag[na lejn dan ilMa[bub tag[na :esù Kristu.

Joseph Borg

Segretarju Kumitat Nazzjonali Xirka tal-Isem Imqaddes ta’ Alla.

L-ewwel diskors ta’ Simon Busuttil hekk kif t[abbar li kien elett b[ala l-Kap il-;did tal-PN imlieni b’entu]ja]mu. Imlieni b’[erqa li nara lill-PN jer;a’ jibda jitkellem man-nies, qrib in-nies, u vi/in in-nies. Simon Busuttil kien /ar fid-diskors tieg[u lill-kunsilliera, attivisti u tesserati li marru d-Dar ?entrali biex jisimg[u lmessa;; tal-Kap il-;did. Laqtuni i]da ]ew; kelmiet partikulari: ‘nisimg[ukom’ u ‘nistmawkom’. Ninsab konvint li t-tmexxija l-;dida li se tkun f’idejn Simon Busuttil, se tassigura li lPN jer;a’ jikseb il-fidu/ja tal-elettorat kmieni kemm jista’ jkun biex il-politika tal-PN tibqa’ tkun ta’ servizz u benefi//ju lill-pajji].

A. Cassar In-Naxxar

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din ilpa;na jisg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, IN-NAZZJON, Triq Herbert Ganado, Tal-Pjetà, PTA 1450), bil-fax (numru 21 242886 – Attn: Alex Attard) jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati blisem u l-indirizz s[a[ ta’ min

jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nom-de-plume ma jkunux ippubblikati u l-Editur i]omm id-dritt li jirrifjuta milli jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, sakemm i]omm il-punti tag[ha.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

Opinjoni 11

Unjoni msa[[a fi kri]i finanzjarja (3) I;orr responsabbiltà u g[andu jiddiskuti anke fil-pubbliku jekk ir-rekwiziti humiex tajba jew le. Biex ma jirrepetux l-i]balji ta’ Maastricht hemm b]onn ta’ vi]joni /ara u ambizzju]a g[all-futur tal-kontinent tag[na, g[al Ewropa demokratika b’sa[[itha li tifrex lil hinn minn suq wie[ed kbir u munita stabbli. Il-President talKummissjoni Barroso f’Settembru 2012 sa[aq biex wie[ed ma joqg[odx jib]a’ mid-dibattitu futuristiku talUnjoni.

Kif nistg[u nibqg[u nemmnu li d-dixxiplina tas-suq u rregoli ;uridi/i huma bi]]ejjed biex jiggarantixxu finanzi pubbli/i sodi anke meta g[al g[oxrin sena rajna li la s-suq u lanqas ir-regoli stretti ma jistg[u jipprevjenu b’mod effettiv politika li twassal g[al dejn e//essiv fl-ebda stat membru tal-Unjoni Ewropea? Ta’ e]empju [a]in Il-:ermanja kienet wa[da

minn dawk fejn g[al ]mien twil kienet e]empju negattiv f’dan ir-rigward. Jekk verament irridu politika ba;itarja soda u fit-tul hemm b]onn Ministru tal-Finanzi Ewropew li g[andu setg[a li jintervjeni vis-a-vis l-istati membri. Il-;udizzju arbitrarju tala;enziji li jikklasifikaw ilkreditu ]gur li ma jistax joffri alternattivi o[ra. Kif jista’ wie[ed serjament jemmen li nistg[u nattwaw politika ekonomika Ewropea orjentata lejn tkabbir flEwropa jekk l-Unjoni Ewropea m’g[andhiex ri]orsi ta’ bilan/i suffi/jenti? Fl2012 fl-Ewropa kienu qed jiddiskutu bil-qawwi jekk fi Brussell g[andhomx jimplimentaw b[ala ri]orsi finanzjarji komuni 1 fil-mija millprodott nazzjonali gross jew 1.05 fil-mija mill-prodott nazzjonali gross Ewropew. Allura nistaqsi: g[aliex hu diffi/li li a[na l-Ewropej ikollna diffikultajiet ikkumparat mal-Istati Uniti meta ni;u biex nimmobilizzaw forza fit-tkabbir tal-kontinent tag[na? F’Washington – l-Istati Uniti g[andu ba;it federali li jammonta g[al madwar 35 fil-mija talprodott gross domestiku Amerikan. Hu tassew sorprendenti li m’hemm l-ebda kri]i ta’ fidu/ja fid-dollaru Amerikan anke jekk l-Istati Uniti g[andha dejn pubbliku li jaqbe] il-bi//a l-kbira tal-istati Ewropej. Xi ng[idu g[allbilan/ negattiv globali talba;it ferm og[la mill-pajji]i taz-Zona Ewro, u minkejja lfatt li diversi re;juni fl-Istati Uniti kellhom jiddikjaraw falliment fl-a[[ar snin? Mhuwiex dan il-punt. LIstati Uniti tkompli tkun federazzjoni ta’ stati anki jekk tg[ix b’diffikultajiet ekonomi/i u finanzjarji kollha. Wie[ed mill-istati Amerikani, Minnesota, jipparaguna ftit jew wisq mal-Gre/ja talUnjoni Ewropea. F’Maastricht in-nies riedu li l-politi/i fi [dan l-istituzzjoni ta’ Brussell jistabilixxu munita tal-Unjoni u munita dinjija ;dida b’mod irriversibbli

minn Maria Portelli maria.portelli2013@gmail.com

Il-Kummissjoni Ewropea

Angela Merkel

ming[ajr ma tin[oloq Stati Uniti tal-Ewropa. Dan kien zball u je[tie; li ji;i kkore;ut l-i]ball ta’ Maastricht biex inkomplu ng[ixu f’Ewropa ekonomikament fi stat g[ani. Fortunatament, il-kapijiet u l-gvernijiet tal-istati membri fehmu dan kollu. Il-Kunsill Ewropew stinka fuq numru ta’ proposti g[al integrazzjoni biex isewwu dak li ma se[[x f’Maastricht, fi kliem ie[or titlesta l-Unjoni li fuq livell politiku ma ;ietx kompluta. I]da fl-istess [in hemm periklu li l-politi/i jistg[u jillimitaw ru[hom g[al riformi ekonomi/i u fiskali filwaqt li ji//a[du minn unjoni kredibbli, b’sa[[itha u b’politika demokratika. I]da l-mi]uri huma me[tie;a biex ting[eleb kri]i. Il-Mekkani]mu l-;did ta’ Stabbiltà Ewropew (MSE) jista’ jattiva sa 500 elf miljun Ewro biex jekk me[tie; isa[[a[ il-pajji]i taz-zona ewro. L-istess jg[odd g[allPatt Fiskali Ewropew fejn 25 stat Ewropew g[amlu impenn li j]ommu finanzi pubbli/i sodi fejn ira]]nu d-dejn nazzjonali. Mi]uri me[uda Il-mi]uri me[uda mill-

Bank ?entrali Ewropew huma ta’ valur enormi biex il-munita Ewropea tag[na tibqa’ stabbli. Dawn il-mi]uri jg[inuna nirb[u l-;lieda kontra l-kri]i i]da ]gur ma jissostitwixxux kostruzzjoni zoppa

Fl-2012 il-Kan/illier :ermani]a Angela Merkel talbet lill-Kummissjoni biex ti;i ma[luqa fi gvern Ewropew

li n[olqot mat-trattat ta’ Maastricht bi stabilizzazzjoni dejjiema. Il-periklu ewlieni hu li kemm il-MSE u l-Patt Fiskali huma kostruzzjonijiet improvizzati barra t-Trattati Ewropej. Min[abba l-kri]i, ma kienx hemm mod ie[or, kien me[tie; li tittie[ed azzjoni malajr. Fil-futur iridu jittie[du de/i]jonijiet fundamentali fuq skala Ewropea dwar id-direzzjoni tal-politika ekonomika, finanzjarja u so/jali fil-pajji]i taz-zona ewro. G[al din it-tip ta’ de/i]joni f’livell Ewropew, il-kontroll demokratiku jrid ikun ukoll stabbilit fuq livell Ewropew. Fi ]mien medju g[andu jse[[ integrazzjoni tal-Patt Fiskali u tal-MSE, u g[andhom ji;u inkorporati fitTrattati Ewropej li jaqg[u su;;ett g[al kontroll millParlament Ewropew. Bejn l-1750 u l-1760 ]viluppat ix-xewqa ta’ kolonji Brittani/i mit-Tlettax ilKolonja li kienet wa[da millkaw]i ewlenin tarRivoluzzjoni Amerikana – “No taxation without representation”. Dan il-prin/ipju demokratiku fundamentali g[andu jsawwar il-;ejjieni Ewropew imsejjes fuq integrazzjoni Ewropea aktar b’sa[[itha f’unjoni ekonomika u monetarja ;enwina. Dawn id-de/i]jonijiet m’g[andhomx jit[allew f’idejn Trojka ta’ esperti finanzjarji indipendenti. Dan jg[odd g[ar-rekwiziti ta’ Brussell fuq privatizzazzjoni fil-Gre/ja anke g[al qsim tad-d[ul familjari fil-:ermanja – nemmen li l-Parlament Ewropew

Nag[tikom e]empju konkret – ilkoll konxji li le]ekuttiv fi Brussell hu lKummissjoni Ewropea (KE). I]da kif iddoq g[all-widnejn i/-/ittadin komuni? Il-kummissarji jie[du dde/i]jonijiet – din il-fra]i mill-ewwel tag[ti xejra teknokratika u burokratika u mhux b[ala de/i]joni demokratika. Fl-2012 ilKan/illier :ermani]a Angela Merkel talbet lillKummissjoni biex ti;i ma[luqa fi gvern Ewropew. Il-Kummissjoni ilha mhix korp ta’ esperti mhux eletti u teknokrati. Allura kif tin[atar Kummissjoni? Kull [ames snin il-KE tin[atar b’mod demokratiku u dirett skont irri]ultati tal-elezzjonijiet Ewropej minn membri talParlament Ewropew. Kummissarju qabel jin[atar irid jg[addi minn tliet sig[at ‘grilling’ quddiem kummissjoni kompetenti talParlament Ewropew fejn ji;i e]aminat b’reqqa fuq il-valuri u l-orjentazzjoni politi/i tieg[u. Jekk il-Kummissarju ma jkunx mar tajjeb fil-prestazzjoni, il-Parlament Ewropew ma ja[sibhiex darbtejn biex iwa[[al kandidat. Il-membri tal-KE jg[addu minn pro/edura aktar demokratika biex jiksbu din il-kariga – wa[da ferm demokratika minn kwalunkwe ministru talgvern Federali :ermani]a (ma[tura ming[ajr ebda involviment parlamentari fillivelli kollha). Bosta mill-Kummissarji ;ew eletti membri talParlament Ewropew qabel ma’ jie[du l-kariga fosthom tal-KE g[all-:ustizzja, Drittijiet Fundamentali u ?ittadinanza Viviane Reding li ;iet eletta [ames darbiet in fila mil-Lussemburgi]i filParlament Ewropew. Fil-fatt Reding ta[seb li tkun [a;a siewja li kummissarju jkun di;à elett filParlament Ewropew biex ille;ittimità tal-gvern Ewropew ti;i msa[[a[. In[arsu b’ottimi]mu g[allforma li hi wa[da mag[quda f’politika Ewropea Federali -

fejn tista’ ti;i msej[a b[ala Repubblika Federali talEwropa jew l-Istati Uniti talEwropa. Din tal-a[[ar hi laktar mudell addattat biex tinkiseb a//ettazzjoni wiesg[a. Nifta[ spjegazzjoni fuq dawn i]-]ew; temi msemmija - ‘Repubblika Federali talEwropa’ fejn fil-:ermanja xi individwi huma pjuttost [erqana dwar dan. ?ertament il-futur federali Ewropew g[andu ji;i aspirat missu//ess tal-federali]mu :ermani]. Madanakollu l-impressjoni li l-:ermanja sservi b[ala mudell universali fuq livell tal-li;i pubblika ma tirba[x simpatija mal-istati Ewropej. Stati Uniti tal-Ewropa L-g[an ta’ ‘Stati Uniti talEwropa’ hu ta’ unifikazzjoni riflessa fl-ideal ta’ pa/i espressa minn Victor Hugo,

mira msejsa fuq integrazzjoni Ewropea, b’e]empju /ar ilPremju Nobel g[all-Pa/i flUnjoni Ewropea li qatt ma jnessi l-passat terribbli ta’ gwerer fil-kontinent tag[na. It-terminu pluralistiku tindika li mhuwiex stat unitarju jew superstat i]da entità federali li fl-ambitu tag[ha hemm g[add ta’ stati uni/i li jiffurmaw alleanza li tippreserva d-diversità u l-individwalità ta’ kull stat. Dan il-kuncett jag[milha iktar /ar li g[alkemm qed nimmiraw g[al tip ta’ forma kostituzzjonali federali demokratika b[all-Istati Uniti hemm intenzjoni li dan isir f’kuntest spe/ifiku tal-istorja Ewropea bil-valuri, u d-diversità unika tal-kontinent tag[na. Hu me[tie; sistema bilaterali b[all-Istati Uniti talAmerika. Forsi xi darba g[ad ikollna President talKummissjoni elett direttament, kif il-Ministru talFinanzi Wolfgang Schäuble ssu;;erixxa u l-PPE iddikjara fil-programm tieg[u.

Marija Portelli hi kunsilliera eletta f’isem il-PN fil-Kunsill Lokali tar-Rabat G[awdex


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

12 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

L-AFRIKA TA’ ISFEL> Il-Membri tal-Qawwa tal-Ajru tal-Afrika ta’ Isfel, kif ukoll tal-Armata, waqt wirja f’Roodewal Bombing Range, f’Makhado. Dan, hekk kif il-militar qed ilesti biex jibg[at 1,000 suldat lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo tul il-fruntiera mar-Rwanda u l-Uganda. (Ritratt> Reuters)

IS-SIRJA

IL-BELT TAL-VATIKAN

It-Turkija lesta tappo;;a ‘no-fly zone’ tal-Amerikani

}velat ‘ix-xokk’ g[all-kundizzjoni tal-Papa Emeritu Benedittu

Il-Prim Ministru tat-Turkija, Tayyip Erdogan, qal li pajji]u g[andu jappo;;a no-fly zone li tinforza l-Istati Uniti fuq isSirja, u wissa li r-re;im ta’ Damasku ‘ilu li qabe] il-limiti’ imposti xhur ilu millPresident Amerikan Barack Obama rigward l-u]u tal-armi kimi/i. Id-deputati Amerikani di;à rreferew g[al no-fly zone – inti]a biex ma t[allix ajruplani militari tar-re;im Sirjan jikkon/entraw l-attakki fuq irribelli fit-territorji tas-Sirja – b[ala ‘g[a]la partikulari’ g[all-Istati Uniti biex i]]id ilpressjoni fuq il-President Sirjan, Bashar al-Assad. Min-na[a tieg[u, Erdogan sostna li t-Turkija hi disposta

li tg[id ‘Iva’ meta wie;eb g[all-mistoqsija jekk pajji]u – membru tan-NATO u li jaqsam fruntiera twila masSirja – g[andux jappo;;a din l-azzjoni. Madankollu, l-impo]izzjoni tan-no-fly zone anki tirrikjedi attakki mill-ajru tal-qawwiet Amerikani fuq il-miri tarre;im Sirjan, u [add ma jeskludi intervent militari (Amerikan) fis-Sirja, li kapa/i jirri]ulta f’telf ta’ [ajja. Dan, meta l-Istati Uniti hi ddeterminata biex tevita la[[ar xenarju kwa]i akkost ta’ kollox, u meta mhux mistenni li Washington hu lest li jissogra t-tixrid tad-demm f’dawn i/-/irkustanzi. Madankollu, il-kummenti

ta’ Erdogan jistg[u j]idu pressjoni fuq Washington biex jie[u azzjoni fir-rewwixta tasSirja, li ilha g[al sentejn u li fiha mietu mas-70,000 ru[. L-inkwiet kompla jtellef listabbiltà fil-Lvant Nofsani, b’Erdogan itenni li l-qawwiet ta’ Assad sparaw il-missili ‘bl-armi kimi/i’ lejn l-avversarji, u meta ‘dawn ilhom li qab]u l-linja [amra stabbilita minn (Barack) Obama’. Il-President tal-Istati Uniti, f’Awwissu kien irrefera g[allu]u ta’ armi kimi/i fis-Sirja b[ala ‘linja [amra li m’g[andhiex tinqabe]’. I]da Washington qed jinsisti g[al provi /ari u konkreti ta’ dan, qabel jikkunsidra xi triq ta’ azzjoni.

Rapporti ;odda dwar il-kundizzjoni tal-Papa Emeritu Benedittu qalu li l-problemi tas-sa[[a li g[addej minnhom b[alissa ;eg[luh jonqos ‘sa nofs id-daqs (fi]iku) li kellu’. Il-Kardinal :ermani] Joachim Meisner, l-Ar/isqof ta’ Cologne, kien ]ar lil Benedittu fit-18 ta’ Marzu – u qabel la[aq il-Papa Fran;isku – fir-residenza ta’ Castel Gandolfo barra Ruma, u llum ]vela ‘is-sens ta’ xokk’ li kien [ass meta ra kemm marret lura s-sa[[a ta’ Benedittu, li kien warrab mit-Tmexxija tal-Knisja fit-28 ta’ Frar. Il-Kardinal Meisner, f’kummenti lill-A;enzija :ermani]a tal-A[barijiet Kattoli/i (KNA), qal li baqa’ impressjonat b’kif naqas Benedittu, u filwaqt li g[all-bidu ma kienx qabel mad-de/i]joni (ta’ Benedittu) biex dan iwarrab, ‘issa telqulu r-ri]ervi kollha ladarba ra b’g[ajnejh il-kundizzjoni fi]ika attwali tal-eks Mexxej Kattoliku’. Intant, Benedittu g[adu sal-lum mentalment f’sikktu u meta r-ra;uni uffi/jali g[alfejn hu g[a]el li ma jkomplix imexxi l-Knisja kienet li ‘tilef wisq mis-sa[[a fi]ika u din il[a;a bdiet taffettwalu anki l-ispirtu tieg[u’. Fl-istess [in, Georg Ratzinger, qassis ta’ 88 sena u [u lPapa Benedittu (l-eks Kardinal Joseph Ratzinger) qal li [uh mhux qed ibati minn xi marda partikulari.


IN-NAZZJON Is-Sibt 11 ta’ Mejju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13 AKTAR }VILUPPI DWAR ID-’DAR TAL-WA{X’ FI CLEVELAND

Se jfittex il-piena tal-mewt g[al Ariel Castro Il-Prosekutur f’Ohio se jinsisti biex jitressqu akku]i ta’ omi/idju ‘esti]i’ filkonfront ta’ Ariel Castro – ir-ra;el minn Cleveland li hu mixli bil-[tif u l-aggrediment sesswali ta’ tliet nisa ]g[a]ag[ li n]ammu pri;uniera fid-dar tieg[u g[al g[axar snin – u dawn lakku]i partikulari jistg[u jirri]ultaw fil-piena kapitali g[all-imputat. L-akku]i ta’ omi/idju filkonfront ta’ Castro – ta’ nisel Ispaniku u li g[andu 52 sena – g[andhom ikunu relatati g[all-fatt li l-imputat, g[al diversi drabi, sforza wa[da min-nisa pri;unieri biex twelled trabi mejta u wara li din spi//at tqila aktar minn darba hi u tin]amm fid-‘Dar tal-Wa[x’ fi Cleveland. Castro spi//a arrestat fillejl tat-Tnejn, wara li xi ;irien, li semg[u l-g[ajat g[all-g[ajnuna mid-dar inkwistjoni, ]gassaw bieb u [elsu lil Amanda Berry – li kienet sparixxiet fl-2003 – u lil bintha ta’ sitt snin li twieldet fl-eqqel talpri;unerija sfurzata. Ma’ dawn anki kienu lliberati Gina DeJesus, ta’ 23 sena u li n[atfet meta kien g[ad g[andha erbatax-il sena, u Michelle Knight,

mara ta’ 32 sena li kien ilha mill-2002 ‘vittma ta’ Castro’. Nhar il-{amis, Ariel Castro – li xhur ilu kien imke//i minn xog[lu b[ala xufier ta’ xarabank tal-iskola – tressaq il-qorti biex iwie;eb dwar akku]i ta’ stupru u [tif ta’ persuni, u lIm[allef Lauren Moore ordnatlu jibqa’ mi]mum ta[t arrest f’ka] li ma jonorax pledge ta’ tmien miljun dollaru. Amanda Berry, li llum g[andha 27 sena, DeJesus u Knight kollha qalu lillPulizija li spi//aw ma[tufin minn Castro wara li lkoll – u f’ka]i separati – kienu a//ettaw offerti ming[andu biex iwassalhom bil-karozza lejn in[awi tal-istess neighbourhood ta’ Cleveland. Sadattant, Timothy McGinty, il-Prosekutur ta’ Cuyahoga County li g[andu l-;urisdizzjoni fuq il-ka]i kriminali kollha ta’ Cleveland, be[siebu ‘jespandi fuq l-akku]i kontra Castro’ ladarba l-ka] ikun ittrasferit uffi/jalment g[alluffi//ju tieg[u. Dan, meta Ariel Castro qed jiffa//ja fost o[rajn akku]i dwar ‘omi/idju aggravat’ konness mat-terminazzjoni

Ariel Castro jiffa//ja l-kamera fl-Uffi//ju tax-Xeriff ta’ Cuyahoga County, fi Cleveland, fl-Istat ta’ Ohio (Reuters)

tat-tqala inkwistjoni u li ta[t il-li;i ta’ Ohio tinvolvi att kriminali, li j;orr il-piena kapitali. U filwaqt li l-Uffi//ju talProsekutur g[andu jibda lpro/ess biex jiddetermina jekk il-piena tal-mewt hix xierqa f’dan il-ka], McGinty qal li din trid tkun ri]ervata

g[al delitti li jirriflettu lag[ar im;iba umana’. Skont rapport inizjali talPulizija, Michelle Knight inqabdet tqila [ames darbiet tul il-pri;unerija tag[ha, u ‘dejjem tilfet it-tarbija’ – b’din ti]vela li ‘kollox se[[ bl-a;ir ta’ Castro, li ]ammha bil-;u[ minbarra li kien

isawwatha fuq ]aqqha’. Knight illum qed tin]amm l-isptar fi Cleveland, Hu mifhum li hi, g[alissa, ma tridx tara lil qrabatha – li w[ud minnhom kienu [asbu li din idde/idiet li ta[rab mid-dar meta qabdet u sparixxiet ‘f’daqqa’, fl-età ta’ g[oxrin sena.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

14 A[barijiet ta’ Barra L-AWSTRALJA

}ew; passi;;ieri jg[ibu minn vapur tal-passi;;ieri Ekwipa;;i tal-emer;enza Awstraljani kienu qed ifittxu g[al ]ew; persuni li waqg[u fil-ba[ar minn bastiment tal-passi;;ieri tal-Carnival Corp ’il barra mill-kosta ta’ New South Wales. Il-Pulizija qalet li filmati minn kamera tal-vapur urew li ra;el ta’ 30 sena u mara ta’ 27 sena, it-tnejn Awstraljani, waqg[u millgverta tan-nofs. I]-]ew; persuni kienu rrappurtati nieqsa meta lbastiment sor;a fil-port ta’ Sydney, nhar il-{amis, wara li temm vja;; filPa/ifiku tan-Nofsinhar. L-ajruplani u lane/ tattiftix u s-salvata;; intbag[tu fiz-zona u g[amlu madwar 500 mil nawti/i kwadri ’l barra mill-kosta fil-Lvant talAwstralja. Mark Hutchings, ilKmandant tal-Pulizija ta’ New South Wales, qal lil Sky News Television li “Ittamiet qed jg[ibu min[abba

t-tul ta]-]mien, i]da qed nag[mlu l-almu tag[na biex insibuhom.” Hutchings qal li l-koppja qab]u minn fuq il-vapur, “persuna wara o[ra”, i]da ma kienx /ar jekk g[amlux dan intenzjonalment jew spi//awx fil-ba[ar kaw]a ta’ xi in/ident. Il-kumpanija Carnival Corp ibba]ata f’Miami, lakbar operatur tal-cruises fid-dinja, [abtet wi//ha ma’ sensiela ta’ problemi f’dawn l-a[[ar xhur. Fi Frar, il-vapur tag[ha Carnival Triumph spi//a f’nofs ta’ ba[ar g[al [amest ijiem fil-Golf tal-Messiku wara li l-kamra tal-makna n[akmet min-nar. Aktar minn 3,000 passi;;ier spi//aw bla dawl u ming[ajr il-fa/ilitajiet sanitarji. L-istess kumpanija g[adha qed tirkupra minn riperkussjonijiet wara lg[arqa tal-vapur Costa Concordia fl-Italja, f’Jannar tas-sena li g[addiet, fejn mietu 32 persuna.

I?-?INA> Skultura ta’ Gu Yuan u Sun Yeli, mag[mula minn 13-il karozza, f’park kulturali f’Wuhan, fil-provin/ja ta’ Hubei. (Ritratt> Reuters)

L-ISTATI UNITI

Serqu 45 miljun dollaru minn madwar id-dinja L-awtoritajiet Amerikani xlew tmien persuni b’rabta ma’ wa[da mill-ikbar serqiet minn bank – 45 miljun dollaru ta’ ]ew; banek talLvant Nofsani billi irtiraw ilflus minn ATMs f’27 pajji]. Seba’ minn dawn l-ir;iel kienu arrestati, i]da t-tmien wie[ed, allegatament il-kap, aktarx inqatel fis-27 ta’ April, fir-Repubblika Domenikana. I]da l-im[u[ veri u proprji ta’ dan il-grupp aktarx qed ig[ixu barra l-Istati Uniti, imma l-awtoritajiet naqsu milli jag[tu d-dettalji g[aliex l-investigazzjoni g[adha g[addejja. Dwar dawk arrestati, dawn huma kollha /ittadini Amerikani li ]ammew madwar 20 fil-mija tas-serqa u l-bqija ntbag[tu lill-im[u[ tas-serqa. Jirri]ulta li b’kollox, dawn il-[allelin moderni damu ftit aktar minn g[axar sig[at biex serqu 45 miljun dollaru millATMs f’27 pajji], u g[al dan kellhom b]onn 36,000 transazzjoni. L-uffi/jali Amerikani qalu li dawn il-[allelin, minflok armi u]aw laptops u l-Internet biex serqu din is-somma flus. Il-ka] juri t-theddida kbira li hawn g[all-banek madwar id-dinja mis-serq permezz talInternet, kif ukoll kemm ilgruppi kriminali qed isiru

sofistikati u jinfirxu madwar id-dinja, aktar milli fi]ikament, permezz tatteknolo;ija moderna. Il-prosekuzzjoni qalet li dawn il-hackers kellhom pre/i]joni liema b[alha, kif ukoll koordinazzjoni kbira biex battlu dak l-ammont kbir ta’ flus fl-istess [in f’27 pajji]. Il-grupp kien irnexxielu jid[ol fil-computers fejn kien hemm dettalji tal-credit cards – wie[ed fl-Indja u l-ie[or flIstati Unit,i u ]ied l-ammont ta’ flus li wie[ed seta’ ji;bed bil-card ma[ru;a mill-Bank of Muscat, fl-Oman, u nNational Bank of Ras Al Khaimah PSC, tal-Emirati G[arab Maqg[uda. Huma mbag[ad qassmu cards foloz lill-membri tal-grupp madwar id-dinja biex f’[in stabbilit ji;bdu l-flus f’pajji]i differenti. F’ka] minhom, fi New York, xi membri tal-grupp, f’g[axar sig[at, b’cards li kollha kellhom l-istess numru tal-kont, g[amlu 2,904 transazzjonijiet u ;ibdu total ta’ 2.4 miljun dollaru. L-esperti jemmnu li biex dan il-pjan twettaq kien hemm b]onn il-[idma ta’ mijiet ta’ nies, li xi w[ud minnhom kienu hackers tajbin [afna.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15 IL-BANGLADESH

Mara tinsab [ajja wara 17-il ;urnata midfuna Mara kienet salvata minn ta[t it-terrapien tal-bini li kkrolla 17-il ;urnata ilu f’Dhaka, il-kapitali talBangladesh. Dan, fl-istess ;urnata li t[abbar li l-vittmi minn din it-tra;edja tal-24 ta’ April kienu qab]u l-1,000 persuna. Il-mara nstabet wara li kienet g[ebet g[al kollox ittama li jinstab xi [add [aj u kien qed jitne[[a t-terrapien. Ra;el li kien qed jaqta’ larbli tal-[adid li kien hemm fil-bini, sema’ lill-mara titlob g[all-g[ajnuna minn ta[t it-terrapien u fil-pront ing[ata bidu g[all-[idma biex tin[are;. Dan se[[ hekk kif issa lvittmi qab]u l-1,000 persuna, u b’hekk dan sar l-ag[ar di]astru industrjali fid-dinja mill-ka] ta’ Bhopal, fl-Indja, fl-1984, meta kien [are; gass velenu] minn fabbrika. Mit-terrapien tar-Rana Plaza Complex, f’Dhaka, ;imag[tejn wara t-tra;edja, g[adhom qed jin[ar;u l-

katavri u g[alhekk kien hemm fer[ kbir meta nstabet il-mara. Madwar 2,500 persuna kienu salvati mir-Rana Plaza, i]da mhemmx /ifra ta’ min jorbot fuqha dwar kemm g[ad hemm nies nieqsa.

Il-vittmi minn din it-tra;edja qab]u l-1,000 Fil-kumpless ta’ tmien sulari kien hemm diversi fabbriki tal-[wejje; kif ukoll diversi [wienet. Jidher li lbini kkrolla g[aliex kien mibni [a]in; l-a[[ar qatra se[[et meta fl-24 ta’ April inxteg[lu l-;eneraturi g[aliex kien inqata’ d-dawl, li bit-the]]i] tag[hom waslu biex i;;arraf il-bini. Disa’ persuni kienu arrestati b’rabta mal-ka].

{addiema f’Manila, il-kapitali tal-Filippini, waqt dimostrazzjoni ta’ solidarjetà mal-[addiema li mietu fit-tra;edja ta’ Dhaka (Ritratt> Reuters)

IL-LIBJA

Bombi f’Benga]i Kien hemm l-isplu]joni ta’ ]ew; bombi kmieni lbiera[ filg[odu, quddiem ]ew; g[ases f’Benga]i. Tul dan l-a[[ar xahar kien hemm talanqas erba’ attakki bil-bombi kontra g[ases f’Benga]i, it-tieni l-akbar belt Libjana. Fl-ewwel splu]joni f’g[assa, fi/-/entru,

saret [sara kbira fil-bini, filwaqt li fit-tieni ka], il-[sara kienet minima. Fi]-]ew; ka]i i]da ma kienx hemm vittmi. Ftit wara dawn i]-]ew; attakki, lAmbaxxata Ingli]a fil-Libja [abbret li kienet se tirtira mill-pajji] lil dawk l-impjegati li ma kinux essenzjali sakemm issitwazzjoni fil-pajji] tikkalma xi ftit.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

16 ?inekritika minn Joe Calleja – jocal@me.com

OLYMPUS HAS FALLEN

Thriller tipiku tal-img[oddi ri/enti Direzzjoni> Antoine Fuqua, {in> 120 minuta, ?ert.> 16, KRS Kultant nistaqsu jekk g[adx jibqg[u jin[admu films b[al Die Hard jew Lethal Weapon b[alma kienu jin[admu fis-snin tmenin, imma mbag[ad jitfa//a xi wie[ed b[al dan li beda jintwera din il;img[a li allura dawk nostal;i/i jew i[obbu dawn ittip ta’ films ]gur mhux se jitilfuh. Dawn ;eneralment jittrattaw dwar xi pulizjott li minkejja g[adu barrani malinn u kattiv jispi//a jisfidah wa[du u, naturalment i;ibha ]ew;. Hawnhekk dan hu Banning interpretat minn Gerard Butler li mag[na lMaltin jibqa’ mag[ruf g[allfilm li [adem hawn Malta, Gladiator. F’dan il-film jabbanduna l-partijiet romanti/i-komi/i ta’ dan la[[ar biex jidher b[ala Banning, bodyguard ta’ ftit kliem mal-President Amerikan (Aaron Eckhart).

Wara bidu li matulu jag[ti prova ta’ lealtà kbira lejn ilPresident, imma ma jirnexxilux isalva lill-mart ilPresident, Banning narawh irtirat mis-servizz attiv iwettaq xog[ol wara skrivanija. Imma ma jdumx wisq. F’daqqa wa[da l-istess White House ti;i assedjata minn grupp terroristiku ferm organizzat li f’inqas minn kwarta jirnexxilu ja[taf irresidenza tal-President blistess president u l-og[la karigi tal-pajji], minkejja li dawn ikunu tni]]lu filbunker ta[t l-art. Apparti li dan jintwera b[ala xi [a;a [afifa ]]ejjed fl-armata tasal tard wisq biex tevitah fl-aktar superpotenza qawwija u m[ejjija kontra attakki simili, spe/jalment wara l-attakk fuq it-Twin Towers – m’g[andix dubju li din is-sekwenza hi tassew effettiva u taqtag[lek nifsek … b[all-kumplament talfilm, insomma.

Banning (Gerard Butler) ikun determinat isalva lill-President Amerikan (Aaron Eckhart) f’Olympus Has Fallen

Minn hawn ’il quddiem lartist Banning jibda l-battalja solitarja kontra t-terroristi mmexxija millKorean Khan (l-eks mudell Yune li [adem parti simili fil-film ta’ Bond, Die

Another Day) biex mhux biss jisfratta l-pjan tieg[u, imma jsalva wkoll lillPresident. Biex jag[mel dan, iwettaq [erba s[i[a mit-terroristi li n-numru ta’ dawk li joqtol

ma til[aqx tg[oddhom, ming[ajr ma jsofri girfa, g[allinqas sas-soltu dwell bejnu u bejn Khan. Azzjoni u spettaklu, anki grazzi g[all-grafika bilkompjuter, mill-aqwa.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

?inekritika 17 THE PLACE BEYOND THE PINES

Maqsum fi tliet partijiet u j]ommok Direzzjoni> Derek Cianfrance, {in> 141 minuti, ?ert.>16., KRS Dan il-film drammatiku miktub u dirett mill-istess Cianfrance li kien tana Blue Valentine xi sentejn ilu, u li minbarra li fih kien [adem ukoll Ryan Gosling, kien jixbah ferm lil dan li [are; din il-;img[a g[ax b[alu jinqasam f’perjodi differenti tarrakkont. Dan ise[[ fil-belt ta’ Schenectady (traduzzjoni millIndja li tfisser il-post wara ssi;ar, l-isem tal-film) fejn Gosling ja[dem il-parti ta’ Handsome Luke, li jsir jaf li kellu tifel mill-waitress Romina (Eva Mendes) wara li kellu x’jaqsam mag[ha sena qabel. Minkejja li issa hi qed tg[ix g[and [abib kbir u ommu, Luke jidde/iedi li jirba[ha lura u jg[inha. G[al dan l-iskop jiftiehem ma’ mekkanik kriminali (Ben Mendelsohn) biex jibdew jisirqu l-banek. I]da wara serqa li tmur [a]in, pulizjott ambizzju],

Avery (Bradley Cooper) jibda ji;ri wara Luke b’konsegwenzi devastanti, b’riperkussjonijiet li jwasslu lil Avery (li jkollu mara u tifel tieg[u) jitlewwem ma’ Deluca (Ray Liotta), kap ta’ grupp ta’ pulizjotti korrotti. Jg[addu [mistax-il sena, u lulied, issa ;uvnotti, ta’ Avery u Luke, Jason (Dane DeHaan) u A.J. (Emory Cohen) jispi//aw f’kunflitt ukoll, ming[ajr ma jkunu g[adhom jafu bil-konnessjoni li kien hemm bejn il-;enituri tag[hom. B’iffilmjar mill-isba[ matulu kollu, u r-re;ija ta’ Cianfrance hi impressjonanti, l-aktar fl-ewwel nofs tieg[u, li jibda b’sekwenza tajba kontinwa hekk kif Luke i[ejji biex jag[ti l-wirja bil-mutur mag[luq f’ga;;a tonda ma’ ]ew; moto/iklisti o[ra. Minn hemm ’il quddiem ilfilm jinqasam fi tliet partijiet, hekk kif mill-karattru ta’ Gosling, jg[addi g[al dak ta’

Luke (Ryan Gosling) ma’ Romina (Eva Mendes) u binhom f’The Place Beyond the Pines

Cooper, g[alkemm il-qab]a ta’ 15-il sena li twassal g[attielet parti tin[ass daqsxejn goffa. Gosling iqaxxar il-parti bi qbil perfett ma’ Mendes, fil-

waqt li Cooper g[andu bi//a xog[ol aktar iebsa u inqas simpatika minn Gosling li ba]ikament hi li juri ru[u dispja/ut u ta’ dieqa. Forsi problema tal-film hi li

wara l-ewwel parti mill-aqwa, u t-tieni parti konvin/enti, la[[ar att bil-karattri ta]]g[a]ag[ ma jinvolvikx daqstant, u t-tul ta’ aktar minn sag[tejn u kwart seta’ tqassar.

THE PAPERBOY

G[arqan, baxx u vulgari, imma j]ommok Direzzjoni> Leo Daniels, {in> 101 minuta, ?ert.> 18, KRS Imnalla g[adu ma wasalx issajf g[ax ]gur li sid i/-/inema fejn ikun qed jintwera dan ilfilm kien ikollu jg[olli mhux ftit l-arja kundizzjonata! Dan g[ax l-ambjent li fih isse[[ il;rajja tieg[u f’belt ]g[ira tanNofsinhar tal-Istati Uniti (miktuba minn Peter Dexter li fl-img[oddi tana rakkonti g[all-films mill-aktar drammati/i f’dan l-ambjent, b[al

dan Mulholland Falls, Rush u l-ewwel wie[ed Paris Trout) hu wie[ed ja[raq, ‘s[un’, listess b[al u[ud mill-karattri tar-rakkont: g[arqana, baxxi u vulgari. Kollox ise[[ fi Florida ta’ tmiem is-snin sittin, fejn il;urnalista Ward (Matthew McConaughey) li jmur lura fir-ra[al fejn twieled biex jinvestiga l-ka] ta’ [absi kun-

dannat g[all-mewt dwar qtil ta’ pulizjott, Hilary (John Cusack) g[ax jidher li kien ;ie ffremjat. Mieg[u jasal il-kollega tieg[u iswed Yardley (David Oyelowo), u jkun hemm ukoll [u Ward i]-]g[ir, Jack (Zac Efron) li kien iqassam ilgazzetta lokali, li l-editur tag[ha jkun missieru (Scott Glenn).

Huma jibdew jaqraw il-[afna files li kien hemm dwar ilka], biex tg[inhom imorru g[and Charlotte (Nicole Kidman), is-sie[ba mqarq/a tal-[absi, li però qatt ma ltaqg[et mieg[u, i]da li kienet bdiet korrispondenza ta[raq mieg[u. Imma din minflok tikkomplika aktar l-affarijiet g[ax xejn ma tikkopera mag[hom, filwaqt li Jack ji;;ennen warajha, minkejja li hi ma tag[tihx wi// g[ax kienet ikbar minnu. Sadattant kemm Ward kif ukoll Yardley jidher li jkollhom x’ja[bu dwarhom infushom jew l-img[oddi tag[hom, meta tqis i]-]mien li fih isse[[ il-;rajja. McConaughey ikompli jim-

matura iqaxxar il-parti ta’ Ward li s-sbu[ija tieg[u ta[bi dak li hu verament kien. Kidman li tkompli titjieb, anki wara l-film Stoker li rajna m’ilux, b’interpretazzjoni qawwija differenti g[al kollox mill-partijiet li [admet qabel. ]ew; sekwenzi partikularment ja[arqu g[ax jibqg[u jissemmew. Barra minn hekk Cusack hu perfett fil-parti tal-g[arqan, vulgari u vjolenti Hilary, li ma tkunx taf huwiex [ati jew le. Ir-re;ista Daniels (li kien tana Precious) jo[loq l-istess atmosfera ta[raq ‘g[arqana’ u anki vulgari tal-film ta’ qabel dan Killer Joe, u j]ommok minkejja li jista’ jimbotta lil xi w[ud min[abba f’hekk.

L-aqwa films f’Malta

Jack (Zac Efron), [uh Ward (Matthew McConaughey), Charlotte (Nicole Kidman) u Yardley (David Oyelowo) f’sekwenza ‘ta[raq’ f’The Paperboy

1. 2. 3. 4. 5. 6.

(bejn l-1 u l-5 ta’ Mejju) (–) Iron Man 3 7. (6) Parker (2) Oblivion 8. (5) Oz the Great & the (4) Safe Haven Powerful (3) The Croods 9. (re) Les Miserables 10. (10) Jack the Giant (2) G.I. Joe: Retaliation Slayer (8) Sammy’s Great Escape


IN-NAZZJON Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

18 Madwarna

Kinnie tniedi l-kampanja l-;dida ‘Taste’ Il-marka stabbilita tax-xarba lokali Kinnie, g[ada kemm nediet kampanja ;dida ta’ reklamar bl-isem ‘Taste’ li tiffoka fuq dan l-aspett uniku u partikulari ta’ din ix-xarba. Ir-reklam televi]iv, li n;ibed madwar il-g]ejjer Maltin, juri diversi mudelli lokali. Ir-reklam idur ma]]g[a]ag[, mal-istil tal-[ajja tag[hom u mal-gost li jie[du fil-[ajja ta’ kuljum. Il-kampanja, li tinkludi wkoll mezzi ta’ reklamar fuq barra, stampati u di;itali, toffri metodu b’sa[[tu ta’ promozzjoni u t[alli impatt fuq ilpre]enza tal-marka fis-suq Malti billi tenfasizza l-kulur u l-karatteristi/i tipi/i tal-prodott, kif ukoll ilkonsumaturi ]g[a]ag[. Susan Weenink, Head of Marketing and Communications ta’ Simonds Farsons Cisk plc qalet li, “Minkejja li kulma jmur qed tkompli ti]died la//essibbiltà g[al varjetà ta’ xarbiet o[ra ta’ marki ewlenin madwar iddinja, il-Kinnie toffri alternattiva g[al xarba rifreskanti li g[adha mfittxija [afna mill-klijenti. Bla dubju ta’ xejn, hija marka kbira fis-suq u [assejna li kien hemm b]onn ta’ kampanja b’messa;; b’sa[[tu u konvin/enti.” Il-kampanja kienet ippjanata u ddisinjata minn BPC International u lproduzzjoni tar-reklam televi]iv ;iet fdata f’idejn Monolith Malta. Biex tara r-reklam dan ir-reklam, id[ol fis-sit http:##www.youtube.com#watch?v=pt CaFjbaXK8.

Mument waqt il-;bid ta’ filmati b[ala parti mill-kampanja l-;dida ‘Taste’

Biex ti//elebra din il-kampanja, ilKinnie nediet ukoll kompetizzjoni ;dida. Il-konsumaturi huma mistiedna jibag[tu r-ritratti tag[hom jew ta’ s[abhom bi/-/ans li jidhru filkartelluni di;itali kbar madwar Malta. Matul Lulju u Awwissu, jintg[a]lu l-

a[jar ritratti li se jkunu inklu]i filkampanja ta’ reklamar di;itali. Biex tie[u sehem, id[ol fis-sit uffi/jali talpa;na tal-Kinnie fuq facebook www.facebook.com#kinnie.mt u kklikkja fuq l-applikazzjoni ‘Kinnie Billboard’.

Il-prodotti tal-Kinnie jinkludu wkoll id-Diet Kinnie u l-Kinnie Zest. Dawn isiru, ji;u rreklamati u jitqassmu minn Simonds Farsons Cisk plc. Il-prodotti tal-Kinnie ssibhom ukoll fuq amazon.co.uk.

Il-Fondazzjoni Vodafone Malta ta[dem id f’id mal-Fondazzjoni Arka Il-Fondazzjoni Vodafone Malta [admet id f’id malFondazzjoni Arka biex jinxtara tag[mir mediku ;did g[ar-residenti u l-klijenti talFondazzjoni bil-g[an li jg[inuhom jg[ixu [ajja a[jar. Dan l-investiment g[en lillFondazzjoni tiffinanzja pro;ett ie[or hekk kif ilFondazzjoni tirrikjedi finanzjament kbir biex tkompli g[addejja bil-[idma tag[ha. “Dan il-pro;ett hu inizjattiva o[ra ta’ Vodafone Malta Foundation bil-g[an prin/ipali li jg[in il-komunità li na[dmu fiha,” qalet :emma Mifsud Bonnici, Chairperson ta’ Vodafone Foundation. “IlFondazzjoni kburija li hi parti importanti fit-twettiq ta’ dan il-pro;ett u tfittex dejjem li tag[ti xi [a;a lura lillkomunità u li tag[mel il-[ajja tal-o[rajn ftit a[jar.” Fondazzjoni Arka hi organizzazzjoni G[awdxija li ilha tg[in lin-nies bi b]onnijiet spe/jali g[al dawn l-a[[ar 12-il sena. Matul issnin ipprovdiet [afna servizzi lil numru kbir ta’ nies bi

Il-Fondazzjoni Arka qed tkompli tgawdi mill-impenn tal-Fondazzjoni Vodafone Malta permezz ta’ tag[mir mediku ;did g[ar-residenti u l-klijenti tag[ha

b]onnijiet spe/jali u lillfamilji tag[hom. Ori;inarjament, meta Dar Arka kienet inawgurata l-g[an prin/ipali kien li twassal servizz ta’ respite. B’investiment kbir, permezz ta’ pro;etti sponsorjati minn Vodafone Malta Foundation, ilFondazzjoni Arka issa toffri fa/ilitajiet terapewti/i o[ra b[al multi-sensor studio, gym, darkroom u playing field.

It-tag[mir il-;did, sponsorjat mill-Fondazzjoni Vodafone, jinkludi krozzi, walking frames, wheel chairs u ripple mattresses li mhux biss jintu]aw f’Dar Arka, i]da jistg[u wkoll jing[ataw lil nies li jiffa//jaw di]abbiltà temporanja jew lil dawk li ma jistg[ux jixtru t-tag[mir ne/essarju. “A[na dejjem sibna appo;; minn Vodafone Malta Foundation fil-pro;etti li

[dimna fuqhom qabel,” qal Dun Manwel Curmi, idDirettur tal- Fondazzjoni Arka. “M’ilux idde/idejna li ning[aqdu flimkien fuq pro;ett ie[or u b’hekk nixtru tag[mir g[al persuni filb]onn. Nixtieq nie[u din lopportunità biex nirringrazzjaw lillFondazzjoni Vodafone talli appo;;jatna matul s-snin.”

Emirates i]]id il-kapa/ità ta’ ;arr lejn l-Asja Emirates, wa[da mill-iktar linji tal-ajru li qed tikber b’rata mg[a;;la fid-dinja, [abbret ]ieda fil-kapa/ità ta’ ;arr ta’ passi;;ieri u merkanzija fuq ir-rotot tag[ha lejn Bangkok u Hong Kong. Bangkok, li hi wa[da millewwel destinazzjonijiet talEmirates fil-Lvant Imbieg[ed sa mill-1990, se tilqa’ t-tieni servizz tal-Airbus A380 mis27 ta’ Ottubru. Is-servizz EK372 se jitlaq minn Dubaj fid-09.40 u jasal f’Bangkok fis-18.40. It-titjira EK373 se titlaq minn Bangkok fid-2040 u tasal f’Dubaj l-g[ada fin-0030. Emirates se ssa[[a[ limpenn tag[ha lejn Hong Kong bit-tnedija tar-raba’ servizz ta’ kuljum minn Dubaj u li se topera titjira EK386 diretta li titlaq minn Dubaj fid-2100 u tasal f’Hong Kong l-g[ada filg[odu fit-08.05. It-titjira tar-ritorn EK387 titlaq minn Hong Kong fid-09.40 u tasal f’Dubaj fit-14.55. G[all-bidu s-servizz il-;did se jkun operat minn Airbus A330-200 f’konfigurazzjoni ta’ tliet klassijiet qabel ma jinbidel g[al Boeing 777300ER iktar tard matul issena.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

Sbu[ija 19

Avventura mill-aktar e//itanti g[al Donna Borg Leyland fl-Indone]ja Mi/-?ina g[all-Indone]ja. Il-pajji] mag[]ul g[al din issena mill-organizzaturi ta’ Miss World. Dan il-ftehim sar hekk kif intemmet l-edizzjoni tas-sena l-o[ra fejn kienu offruti diversi pajji]i i]da lIndone]ja kien il-pajji] favorit hekk kif il-gvern talIndone]ja offra din lopportunità g[al pajji]u stess. Bali hu l-post turistiku li [afna nies ja[sbu li hu pajji] g[alih, u g[alhekk se ssir promozzjoni mad-dinja kollha li Bali hu fl-Indone]ja stess, fejn il belt kapitali hi Jakarta. F’Bali se jsiru [afna filmati biex jitlestew g[as-serata finali u jintwerew fuq aktar minn 150 stazzjon televi]iv. F’Jakarta fis-SENTUAL INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE, li jilqa’ madwar 14,000 ru[ se ssir is-serata finali li se tilqa’ madwar 120 pajji] differenti. Dan it-teatru jilqa’ diversi kun/erti u konferenzi u ilu biss jintu]a mill 2009. Fil-fatt is-sena l-o[ra fost il-[mistax-il finalisti kien hemm ukoll Miss Indonesia Iines Putri li kienet qed tie[u sehem fost il-110 kontestanti li [adu sehem u rrappre]entaw pajji]i differenti. Malta kienet rappre]entata minn Daniela Darmanin, tfajla ta’ 22 sena.

minn Sue Rossi modelle@spikenet.net.mt

Donna Borg Leyland flimkien mal-organizzaturi tal-Miss World Malta li din is-sena re;a’ kien su//ess kbir

A[na ltqajna mag[ha f’diversi okka]jonijiet u fakkarna wkoll aktar kmieni meta kienet dikjarata Miss World Malta 2012. Fit-63 edizzjoni ta’ Miss World ta’ din is-sena se jitfakkru [afna memorji sbie[ mill-passat tal-konkors Miss World. Se tkun okka]joni memorabbli mimlija attivitajiet g[all-parte/ipanti kollha meta fit 28 ta’ Settembru tit[abbar irrebbie[a il-;dida tal-2013. Yu Wenxia, ir-rebbie[a renjanti ta’ Miss World se

//edi l-kuruna tag[ha... min jaf liema pajjiz se jkun irrebbie[ g[al din is-sena. G[al din l-okka]joni n[atar bord ta’ nies li se jkollhom sehem importanti f’isem lorganizzaturi ta’ Miss World, biex b’hekk kollox imur kif ikun ippjanat. Ir-rappre]entanti g[al din is-sena mill-Indone]ja se tkun milqug[a minn Vania Larissa, tfajla ta’ 20 sena. Nistennew min se tkun ir-rebbie[a l;dida biex tirrappre]enta lil Malta g[al din is-sena. Niltaqg[u mag[ha l-;img[a die[la.

L-Indone]ja hu pajji] mill-isba[ u mog[ni b’[afna ;miel naturali – g[andu l-ingredjenti kollha biex jorganizza bl-a[jar mod possibbli l-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Miss World

Donna Borg Leyland waqt is-serata finali tal-Miss World Malta 2013


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

20 Festi minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

{a]-}ebbu;

Attivitajiet fl-okka]joni tal-150 Anniversarju tal-istatwa ta’ San Filep G[ada filg[odu fid-9 a.m. se tin[are; ilpur/ssjoni bl-istatwa artistika ta’ San Filep ta’ Agira L-arttivitajiet fl-okka]joni tal-150 Anniversarju mill-mi;ja tal-istatwa ta’ San Filep fil-Parro//a ta’ {a]-}ebbu; qed jissuktaw illum u fid-9.30 a.m. se ssir attività g[at-tfal kollha tal-parro//a fil-knisja ar/ipretali, segwita b’/elebrazzjoni festiva fuq izzuntier tal-knisja. Fi tmiem din l-attività se ting[ata tifkira ]g[ira littfal kollha li se jattendu. G[ada l-{add 12 ta’ Mejju hu l-Jum Litur;iku ta’ San Filep. Fit-8 a.m. tibda l-quddiesa Pontifkali u se jmexxi Monsinjur Ar/isqof Paul Cremona OP bissehem tal-kor tal-parro//a ‘Magnificat’. Fid-9.30 a.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni solenni blistatwa titulari ta’ San Filep bis-sehem tat-Tliet Baned }ebbu;in, il-Banda San Filep, il-Banda 12th May u l-Banda De Rohan tal-Ka]in San :u]epp. Fis-7 p.m. tibda quddies li din se tkun g[alladoloxxenti u ]-]g[a]ag[ kollha tal-parro//a filknisja ar/ipretali. G[ada wkoll filg[axija g[all-[abta tad-8.45 p.m. se jkun hemm il parte/ipazzjoni ta’ ]ew; baned mistiedna fejn il-Banda San Filep se tilqa’ lillG[aqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel ta’ {a] }abbar filwaqt li l-Banda tas So/jeta Mu]ikali 12th May ta’ {a]-}ebbug se tilqa’ lill-Banda talG[aqda Mu]ikali San Gejtanu tal-{amrun. Nhar it-Tnejn li ;ej hu Jum il-Konsagrazzjoni talKnisja Ar/ipretali, fis-7 p.m. tibda quddiesa Kon/elebrata Solenni ta’ ringrazzjament lil Alla u lil San Filep f’g[eluq tal-Festi :ubilari u fl-okkazzjoni tal-mitejn u erbg[a u tmenin anniversarju mill konsagrazzjoni tal-knisja ar/ipretali.

L-istatwa ta’ San Filep li tinsab {a]-}ebbu;

Birkirkara

G[ajnsielem – G[awdex

Il-festa ta’ Santa Rita

Il-festa ta’ San :u]epp

Fil-Knisja ta’ Santu Rokku f’Birkirkara qed tkun /elebrata l-festa ta’ Santa Rita. Din is-sena qed jitfakkar it-48 sena talistatwa ta’ Santa Rita meqjuma fis-Santwarju tag[ha filknisja ta’ Santu Rokku. Nhar il-{amis li ;ej 16 ta’ Mejju il[in tal-quddiesa filg[odu ikun fl-10 a.m. u filg[axija fil-5.30 p.m. fis-6.15 p.m. u fis-7 p.m. Fis-6.15 p.m. tibda quddiesa Pontifikali u se jmexxi Monsinjur Charles J. Scicluna Isqof Aw]iljarju u Vigarju :enerali. Fis-7.30 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ Santa Rita u translazzjoni tar-relikwija tag[ha g[all-Ba]ilika ta’ Sant’ Elena u se jmexxi Monsinjur Lino Grech. Fit-8.15 p.m. jitkanta l-Kant tat-Te Deum u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika u wara isir it-tberik tat-tfal mill-prepostu Dun Anton Cassar.

G[ada f’G[ajnsielem G[awdex qed tkun I//elebrata l-festa ta’ San :u]epp. Fil-5 p.m. tibda quddiesa Kantata u se titmexxa mill-Kanonku Dun Joe Cardona bis-sehem

tal-orkestra u l-Kor ta[t iddirezzjoni tas-Surmast Frankie Mercieca. Wara tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’ San :u]epp bis-sehem tal-Banda

tal-G[aqda Mu]ikali San :u]epp ta’ G[ajnsielem u se jmexxi l-Ar/ipriet Dun Frankie Bajada. Fid-d[ul talpur/issjoni ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.

{al Lija

Il-festa tal-Madonna tal-Mirakli F’{al Lija g[ada se tkun /elebrata l-festa talMadonna tal-Mirakli. G[ada jum il-festa fit-8.15 a.m. tibda qud-

diesa u fid-9.30 a.m. tibda quddiesa o[ra u se titmexxa minn Monsinjur Isqof Aw]iljarju Charles J. Scicluna.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

Festi 21

Id-Dehriet tal-Madonna ta’ Fatima fil-Knisja ta’ {amet

Il-Maltin huma devoti sew lejn il-Madonna ta’ Fatima

Nhar it-Tnejn li gej 13 ta’ Mejju fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu f’ta’ Hamet se jibdew id-Dehriet talMadonna ta’ Fatima. Nhar itTnejn li gej hi l-ewwel Dehra u fis-6.30 p.m. tibda Adorazzjoni Ewkaristika Solenni li se titmexxa millMembri tal-Azzjoni Kattolika ta’ G[awdex. Fis-7 p.m. tibda quddiesa kon/elebrata mmexxija minn Monsinjur Isqof Mario Grech fejn se jinawgura kampanja favur ‘Ambjent Moralment Nadif’ fl-istess knisja organizzata mill-Azzjoni Kattolika f’G[awdex. Fit-7.45 p.m. jibda pellegrina;; ta’ talb bl-Istatwa Djo/esana tal-Madonna ta’ Fatima fit-toroq ta’ madwar il-Knisja. Wara l-pellgrina;; ting[ad talba ta’ affidament lil Qalb Bla Tebg[a ta’ Marija u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Il-kumplament tal-;ranet tad-Dehriet l-o[ra huma l-{amis 13 ta’ :unju fis-7.30 p.m., is Sibt 13 ta’ Lulju fis-7.30 p.m., it-Tnejn 19 ta’ Awwissu fis-7.30 p.m., il-:img[a 13 ta’ Settembru fis-6.30 p.m. u t-Tnejn 14 ta’ Ottubru fis-6 p.m. F’dawn il-;ranet fil-5.30 p.m. issir Adorazzjoni Ewkaristika, Ru]arju, quddiesa u pellegrina;;.

Rabat – G[awdex

G[eluq tal-festi tal-Gwardji fil-Knisja ta’ Savina Illum is Sibt se jsir l-g[eluq tal-festi tal-Gwardji tal-unur fl-ewwel ?entinarju mill-ftu[ tal-Knisja tal-Adorazzjoni ta’

Savina mill-Kardinal Domenico Ferrata. Illejla fl-4.30 p.m. jibda rru]arju u ssir /elebrazzjoni

Ewkaristika. Fil-5 p.m. tibda quddiesa li se titmexxa minn Monsinjur Isqof Mario Grech f’g[eluq tal-festi ?entinarji.

L-G[arb – G[awdex

Il-festa ta]-}jara ta’ Marija lil Santa Elizabetta Fl-G[arb G[awdex fil-Knisja l-Qadima talVi]itazzjoni (Ta]-}ejt) fl-G[arb G[awdex qed tkun /elebrata l-festa ta]-}jara ta’ Marija lil Qariba tag[ha Santa Eli]abetta. Illejla fil-5 p.m. tibda quddiesa li se titmexxa mill-Ar/ipriet Monsinjur Joseph Sultana. Se jie[u sehem il-Kor tal-G[asri bis sehem ukoll tal-

Orkestra ta[t it-tmexxija tal-Kanonku Dun Achille Cauchi. G[ada l-{add fit-8.30 a.m. jibda l-Kant talLawdi mill-Kanon/i tal-Ba]ilika tal-G[arb u fid-9 a.m. tibda quddiesa kantata u se jmexxi Monsinjur Isqof Mario Grech bis-sehem tal-Orkestra li se tkun ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Colin Attard.

Valletta

L-A[[ar Erbg[at tal-Udjenza tal-Madonna tal-Karmnu Fis-Santwarju Ba]ilika tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta nhar l-Erbg[a li ;ejjin 15 ta’ Mejju se jsiru l-a[[ar Erbg[at ta’ Devozzjoni tal-Madonna tal-Karmnu. Insibu fiddevozzjoni tal-Erbg[at tal-Madonna tal-Karmnu jing[aqdu flimkien ]ew; tradizzjonijiet l-ewwel wa[da fl-Erbg[at ta’ ]mien il-G[id jitfakkru s-Sebg[a Ferg[at ta’ Marija b[alma fir-Randan jitfakkru s-Sebg[a Duluri tag[ha. It-tieni wa[da bdiet fis-Seklu 16 f’Napli. Wara l-pellegrina;; li sar lejn Ruma fil-:ublew il-Kbir bl-Ikona msej[a La Bruna li l-Patrijiet Karmelitani ni]]lu mag[hom minn fuq l-g[olja tal-Karmelu fis-seklu 13. Lura lejn Napli din l-Ikona ;ibdet id-devozzjoni ta’ [afna nies u jing[ad li nqalg[u bosta grazzji bl-inter/essjoni ta’ Marija. Dakinhar tal-wasla tal-Ikona lura Napli kien il-jum talErbg[a u dan il-jum baqa’ ddedikat lil Sidtna Marija talKarmelu. Kull nhar ta’ Erbg[a matul is-sena l-Karmelitani ifakkru lil Marija Santissima u fi ]mien il-G[id din it-tifkira tie[u xejra iktar solenni bir-riflessjoni dwar is-sebg[a ferg[at ta’ Marija fil-mixja tag[ha wara Kristu binha. F’Malta dawn l-Erbg[at isiru madwar il-knejjes u l-kunventi Karmelitani kollha kif ukoll fejn hemm devozzjoni lejn ilMadonna tal-Karmnu, imma bla dubju ta’ xejn fis-Santwarju Ba]ilika tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta jsir b’aktar solennità kif ukoll b’devozzjoni. Dawn l-Erbg[at jibdew fl-ewwel Erbg[a wara l-G[id ilKbir. Infatti din is-sena l-a[[ar Erbg[a minn din is-sensiela ta’ sebg[a Erbg[at se jkun proprju nhar l-Erbg[a li ;ejjin 15 ta’ Mejju. F’din il-;urnata g[a]i]a l-programm se jkun kif ;ej. Dakinhar il-[in tal-quddies se jkun fis-7 a.m. fit-8 a.m. u fl10 a.m. u wara kull quddiesa in nies kollha pre]enti se jkunu mistiedna biex jid[lu wara t-Tribuna ta[t ix-Xbieha Inkurunata tal-Madonna tal-Karmnu fejn hemmhekk ting[ad is-supplika. Fil-11.30 a.m. jibda qari ta’ grazzji u wara jsir kant ta’ tif[ir lil Ver;ni Marija tal-Im[abba u l-Protezzjoni tag[ha fuqna. Fl-12 p.m. isir it-talb ta’ nofs il-Jum mill-Komunita tasSantwarju. Fil-5.30 p.m. issir il-pre]entazzjoni ta’ trabi u t-fal lil Madonna tal-Karmnu fejn dawn jinkitbu wkoll fil-Labtu talKarmnu. Fis-6 p.m. jibda r-Ru]arju bil-Litanija Karmelitana Kantata. Fis-6.30 p.m. tibda quddiesa Kon/elebrata tal-A[[ar Erbg[a u se titmexxa mill-Provin/jal u wara ssir /elebrazzjoni Marjana bil-Kant tar-Re;ina Coeli, Flos Carmeli u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Fi]-}urrieq

Fil-Knisja Ar/ipretali ta]-}urrieq nhar l-Erbg[a li ;ejjin se jsiru wkoll l-A[[ar Erbg[at tal-Udjenza. Fis-6 p.m. jing[ad ir-ru]arju u wara tibda quddiesa li matulha Patri Victor Paul Farrugia O.Carm jag[mel il-[sieb dwar il-virtujiet ta’ Marija Santissima. Wara tibda /elebrazzjoni Marjana fuq l-artal tal-Madonna tal-Karmnu u fl-a[[ar issir /elebrazzjoni Ewkaristika. Fit-8.30 p.m. jibda mar/ briju] mill-Banda tal-G[aqda Karmelitana Queen Victoria ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Alfred Farrugia li se jibda minn Triq il-Kbira u jispi//a quddiem il-Ka]in f’Misra[ ir-Repubblika.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

22 Tisliba Mimdudin:

1. Strument tad-daqq, f’g[amla ta’ tanbur kbir (6) 4. Hu injezzjoni u mtela toqob? (8) 9. Sodda f’g[amla ta’ benniena (6) 10. Kull [a;a mhix mistennija jew g[al g[arrieda (8) 12. Il-wirt kollu li ssib f’mazz karti tal-log[ob? (4) 13. Wa[da atomika t[alli warajha [erba s[i[a (5) 14. Ne[[i l-[wejje; minn fuqek (4) 17. Kunjom (6) 18. u 20. Fuq vapur jew fuq ajruplan (6) 20. Ara 18. 21. }arbun [afif ta’ ;ilda ratba jew tad-drapp (6) 27. Jekk ta’ karettun, hawn min i]ejjen biha fid-dar (4) 28. Ta’ kanun tista’ ssibha fuq listonku ta’ xi [add! (5) 29. Bil-pipetta tag[milhom f’g[ajnejk b’ordni tat-tabib (4) 32. Xorta ta’ g[a;in favorit minn [afna (8) 33. B[al verni/, il-mobbli u l-

g[amara ji;u jleqqu [afna bih (6) 34. Dawk li jidhru quddiem qorti biex jinstema’ l-ka] tag[hom (8) 35. Vara (6)

Weqfin:

1. }viluppajt jew ]idt fid-daqs (7) 2. Issuspettajt, imlejt rasi (8) 3. U b’id jista’ jkollok il-ftu[ta’ g[emil jew ta’ [idma? (4) 5. L-iljunfant ju]aha biex jiekol, imma ma jarax minnha! (6) 6. Kunjom mu]ikali? (4) 7. U]ajna l-imqadef u d- dg[ajsa bdiet miexja [elu [elu (6) 8. Tara [afna minnhom iperpru fuq il-bjut (6) 11. u 26. Cospicua (6) 15. Pankrazju g[andu xi [a;a li biha jsor;i l-bastiment? (5) 16. Isem bibliku tal-ewwel mexxej tal-;ens Lhudi (5) 19. Plejer li jid[ol jilg[ab flok ie[or (8) 22. Bi//a tat-tfarfir jew tal-[asil (7) 23. Meta strofa tinbidel, i]-]iemel ikollu minn xiex jib]a’! (6) 24. Assalt mog[ti g[al g[arrieda (6) 25. Bidel milli kellu ma’ xi [a;a li kellu [addie[or (6) 26. Ara 11. 30. Jekk morr, jag[mlu ru;;ata tajba minnu u jekk [elu, jinsa[aq u jsir intrita (4) 31. Meta jkun ba[ar qawwi lvapuri jid[lu fih g[all-kenn (4)

Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin> 1. Tapiti; 4. Sajjetta; 9. Annali; 10. Studenta; 12. }eta; 13. Litru; 14. Bosk; 17. }an]an; 18. u 20. Fero/i; 21. Migdum; 27. Rita; 28. :lekk; 29. Fran; 32. Marsilja; 33. Kattiv; 34. Irre/taw; 35. Parata. Weqfin> 1. Tqa]]e]; 2. Penitent; 3. Telf; 5. Awturi; 6. Jedd; 7. Tonqos; 8. Alakka; 11. u 26. Sindku; 15. Lan/a; 16. Penit; 19. Iddritta; 22. Manuvra; 23. Drammi; 24. Stirar; 25. Plajja; 30. Wi//; 31. {ama.

Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores

Tisliba bin-numri

In-numru 3020, li mhux inklu] fil-lista tan-numri b’erba’ figuri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn il-[ames listi. G[alikom.

Indirizzaw issoluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, ‘In-Nazzjon’, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, TalPietà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. L-a[[ar premju ntreba[ minn Maria Farrugia, 25 Triq San Benedittu, {al Kirkop. SOLUZZJONI TA’ TISLIBA BIN-NUMRI


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Replay - Edizzjoni Spe/jali NET Television, 20>30 Peress li llum, bil-partita bejn il-Hibernians u Birkirkara se jkun mag[ruf min reba[ il-Kampjonat, minflok il-{add Replay se jsir illum biex, fost o[rajn, iwassal ukoll i//elebrazzjonijiet li t-tim rebbie[, kif inhu xieraq, se jkun qed jag[mel. Evolution Italia 1, 22>55

Film Amerikan li n[adem fl-2001 b’re;ija ta’ Ivan Reitman u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil David Duchovny, Julianne Moore (fir-ritratt fuq il-lemin) u Dan Akyroyd. Fuq id-dinja tag[na taqa’ metjorita u b’pass img[a;;el tibda ti]viluppa ekosistema li xejn ma a[na familjari mag[ha... Bagnomaria Iris, 21>00

Diskussjoni ma’ sportivi 4 B’Wie[ed – NET Television 18>10

Dan il-programm popolari joffri diskussjoni kemxejn differenti minn dawk li s-soltu naraw fuq it-televi]joni. Il-konfront tal-lum se jkun bejn erba’ persuni involuti fil-qasam tal-football, filwaqt li l-[ames persuna se tkun ittiratur Malti William Chetcuti. Il-programm jitmexxa minn Tano Vella, li kien hu li [are; bl-idea tieg[u. Tie[u [sieb il-produzzjoni, Carmen Vella, li anki fil-jiem li g[addew tkun marret tistaqsi lill-pubbliku x’ja[seb dwar it-tema mag[]ula.

Edward Aquilina

Pierre Brincat

Manuela Arcuri

(fir-ritratt fuq ix-xellug), Giorgio

Panariello u Andrea Cambi huma l-protagonisti f’dan il-film komiku Taljan li n[adem fl-1998 bi storja li hi ambjentata fis-sajf f’Versilia, post mag[ruf g[all-btajjel. Naraw x’avventuri jg[addu minnhom grupp ta’ ]g[a]ag[.

William Chetcuti

Daniel Carabott

Stefan Sultana

Ir-rebbie[a tal-G[anja tal-Poplu fost il-mistiedna Sas-Sitta – NET Television, 14>35 Fost il-mistiedna g[all-edizzjoni tal-lum se jkun hemm il-kantanta rebbei[a tal-G[anja tal-Poplu li sar ftit tal-;img[at ilu, Cherise Attard, li mhix wi// ;did g[al Sas-Sitta

Cherise Attard

Amanda Friggieri

Tano Vella

Tonio Vella

peress li kienet tie[u sehem fi Passport 2 Indifest, l-attur Tonio Vella li qed narawh fuq NET Television f’Ma Tinbidel Qatt, ilkantanta Amanda Friggieri, ilpre]entatur u attur Chris X. Grech u l-;urnalist Tano Vella, li jippre]enta 4 B’Wie[ed. Il-programm, li hu mtella’ minn Spiteri Lucas Entertainment, g[andu pre]entazzjoni ta’ Ray Attard u Debbie Scerri, u joffri spettaklu ta’ kant, mu]ika u ]fin, kif ukoll rubriki o[ra ta’ interess.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

24 TV#Radju

06>00

Bon;u 101 Weekend (b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal-:urnali)

08>00

A[barijiet

08>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12.30

Italomix

14>00

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>30

Skor Extra Time

19>00

Country Music Club

21>00

Fuzzbox Saturday Special

24>00

Rockna (r).

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 - G[andi x’Ng[id 11:00 - Mill-G]ira ta’ Calypso 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u lAngelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:15 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Diski Memorabbli 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 22:05 Erre Be 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:40 - Ru]arju. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 L-G[odwa t-Tajba, 08:15 ONE Club Xewqat, 09:00 Mill-:urnali) 10:00 – Sibt il-Punt 11:00 Clint on ONE (jinkludi 11:45 ONE News, 12:00 Angelus 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 13:00 – Minn Banda g[all-O[ra 15:00 - ONE Weekend (jinkludi 15:25 Djarju Kulturali, 15:30 Drive Time 16:30 - ONE Club Xewqat 17:45 - ONE News 18:00 ONE Party Zone 19:45 - ONE News 19:50 - Saturday Fever ONE Clubbing 21:30 – ONE Country 24:00 - Le M’Intix Wa[dek. RTK - 103 FM 06:30 - Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 – Bieb Imbexxaq 10:05 - Newsbook (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Se[er il-Malti 13:00 - RTK Qosor 13:30 - Jgh[idu Tag[hom i]}g[a]ag[ (jinkludi 14:00 BBC News, 15:00 RTK Qosor) 15:05 - Intietef 15:30 Saturday Drive 19:00 - Ru]arju 19:30 - Solid Gold 21:30 Mill-kotba li Wasslulna 22:00 – Il-Qaddis tal-Jum 22:05 Ru]arju 22:25 – Fatti (r) 24:00 - Rakkont (r), Mu]ika. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service 09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – L-Ewropa u l-Imperu 11:00 BBC News Update 11:06 Mhux Kelma bejn Tnejn 12:00

- BBC News Update 12:05 Testment 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Laudate Dominum 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - Nixtarru Kitbet San :or; Preca 11:00 - F’ismi jke//u x-xjaten 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju tal-Erwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Il-Knisja: idDar t’Alla u tal-bnedmin 16:00 - L-Arka ta’ Noe 17:00 Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:45 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - (ikompli) Kuntatt 20:00 - Van;elu {aj 21:00 - Ma’ San Pawl lejn :esù 21:30 -

T[allux qalbkom tit[awwad 22:00 - G[annu lil Ismu 23:00 - Mur sewwi l-Knisja Tieg[i (r) 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta.

Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 - Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 - Music Generation Weekend 18:00 Enchallah 20:00 - All Time Favourites. Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

La donna della luna - Iris, 22>40

Greta Scacchi (fir-ritratt hawn fuq), Luca Orlandini u Tim Finn huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film Taljan tal-1987. :uvni ta’sbatax-il sena jaqbad u jid[ol fil-karozza ta’ mara u jitlobha l-g[ajnuna g[ax ig[id li qed ikun segwit minn persuna mibg[uta mill-Mafja. Tag[tih l-g[ajnuna li talab? U jekk iva, xi jkunu l-konesgwenzi? Veru dak li qal? TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 08:00 - Wirt, Arti u Kultura 08:30 Storjografija 09:05 - Sensilhena 09:50 - }ona (r) 11:10 - Paqpaq 12:00 - A[barijiet 12:10 - Aqta’ Kemm 13:00 - Sibtek 14:00 A[barijiet fil-qosor 14:05 (ikompli) Sibtek 16:00 - A[barijiet 16:05 - Luxdesign 17:15 Madwarna 17:40 - Kelma g[all{ajja 18:00 - A[barijiet 18:10 Gadgets 18:55 - G[awdex illum 19:30 - .EU 20:00 - L-A[barijiet 20:40 - The Ninth Gate. Film ’99 22:40 - Seven Ages of Rock 23:30 - L-A[barijiet 24:00 Sibtek (r). TVM 2 07:00 - News

09:00 - UCL Magazine 09:30 - Malta u lil Hinn Minnha 11:00 - Madwarna 11:30 - Meander 12:00 Museum secrets 12:50 - Days that Shook the World 13:45 Sensilhena 14:25 - Storjografija 15:00 - Gadgets 15:30 - Mixage 16:00 - L-Akbar Fenomeni tanNatura 17:00 - GFA Roundup 17:30 - Starboard 18:00 - 3 Pointer 18:30 - Ti;rijiet 19:00 Ruggers 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 Building the impossible 20:30 A[barijiet bl-Ingli] 20:40 Dissett 21:45 - BBC Proms: Oasis 22:45 - Mixage. ONE 07:15 - Healthy Living (r) 08:30 - ONE News 09:00 - Sieg[a ]mien 10:00 - Teleshopping 10:30 - {ajja (r) 11:00 - Clint on ONE 12:50 - On D Road (r) 13:30 - ONE News 13:40 Teleshopping 14:00 - Ilsien inNisa (r) 15:30 - Teleshopping 16:00 - Kif Inti? (r) 17:30 - ONE News 17:40 - Pink Panther 18:30 - Fresh & Funky 19:10 Lottu 19:30 - ONE News 20:10 - Ieqaf 20 Minuta 20:35 - G[anja tal-Poplu 23:15 - ONE News. 23:45 - Ilsien in-Nisa (r) Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 - FilK/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:30 - Music 16:30 - Mill-Mara g[all-Mara 17:30 -

CNI (r) 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 18:40 Dokumentarju 19:00 - A[barijiet 19:30 - Miraklu 20:30 - IlParlament tal-Poplu 22:00 A[barijiet. Raiuno 06:30 - Unomattina in famiglia 10:05 - RAI Parlamento Settegiorni 10:55 - ApriRai 11:05 - Che tempo fa 11:10 - Q Verso il Quirinale 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Easy Driver 14:30 - Le amiche del sabato 17:00 - Tg 1 17:15 - A Sua Immagine 17:45 Passaggio a Nord Ovest 18:50 L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 Rai tg sport 20:35 - Affari tuoi 21:30 - Un amore di scrittore 23:15 - L’altra – La TV d’autore di Renzo Arbore 01:15 - Tg 1 Notte 01:30 - Cinematografo 01:30 - La fortuna di Cookie. Film 1999. Raidue 06:30 - Real School II 09:25 Voyager Factory: Inside the world 10:10 - Sulla via del Damasco 10:40 - ApriRAI 10:55 - Tg 2 Parlamento punto Europa 11:35 - Mezzogiorno in famiglia 13:00 - Tg 2 giorno 13:25 Dribbling 13:45 - Gran Premio di Spagna di F1 - prove 15:30 Squadra Speciale Lipsia (TF) 16:25- Sea Patrol (TF) 17:10 Sereno variabile 18:05 - 90˚ minuto – Serie B 19:35 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 20:30 Tg 2 21:05 - Castle (TF) 22:35 - Tg2 22:50 - Sabato Sprint 23:45 - Tg 2 dossier 00:30 - Tg 2 Storie 01:10 - Tg 2 Mizar 01:40 - Tg 2 Si, viaggiare 01:50 - Tg 2 Eat Parade. Raitre 07:15 - Il cappotto. Film ’52 09:05 - Paese reale 10:10 - Doc Martin (TF) 11:00 - Tgr Bellitalia 11:30 - Tgr Prodotto Italia 12:00 - Tg 3 12:25 - Tgr il settimanale 12:55 - Tgr ambiente italia 14:00 - TG regione 14:20 Tg 3 14:45 - Tg 3 Pixel 14:55 96˚ Giro d’Italia 17:15 Processo alla tappa 17:55 - TV Talk 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg 3

regione 20:00 - Blob 20:10 Che tempo che fa 21:30 - Ulisse: il piacere della scoperta 23:30 Tg 3 23:45 - Tg regione 23:50 Un giorno in pretura 00:55 - Tg 3 01:05 - Tg 3 agenda del mondo 01:20 - Tg 3 sabato notte 01:40 Fuori orario 01:50 - Aka Serial Killer. Film ’69. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 09:10 Superpartes 10:00 - Melaverde 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Better with you (sitcom) 14:10 - Inga Lindstrom – l’eredità di Granlunda. Film 2009 16:00 Verissimo 18:50 - The Money Drop 20:00 - Tg 5 20:40 Striscia la notizia 21:10 - Amici 00:30 - Supercinema 01:00 - Tg 5 notte 01:30 - Stricia la notizia 02:30 - Email to Bill Gates. Film 2007. Rete 4 07:40 - Il principe del deserto (fiction) 09:35 - Carabinieri 6 10:30 - Come si cambia academy (reality) 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 La signora in giallo (TF) 14:00 Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Perry Mason: Va in onda la morte. Film ’91 17:20 - Detective Monk (TF) 18:55 Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 21:15 - Rambo 2 - La vendetta. Film ’85 23:25 Training day. Film 2001 01:50 Tg 4 02:10 - Ieri e oggi in tv.. Italia 1 07:00 - Coppia di Re (sitcom) 07:20 - Cartoons 11:00 National Museum (TF) 12:25 Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - I Simpson 14:35 - Life Bites – Pillole di vita (sitcom) 14:45 - Gran Premio d’Italia 16:05 - Air Buddies Cinque cuccioli alla riscossa. Film 2006 17:50 - Magazine Champions League 18:30 Studio Aperto 19:00 - Life Bites – Pillole di vita (sitcom) 19:15 Zathura. Film 2005 21:10 Alieni in soffitta. Film 2009 22:55 - Evolution. Film 2001 00:50 - Poker1mania 01:50 Sport Mediaset.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07:15 - F. News 07:30 - {in g[al Kollox (r) 09:30 -Arkivji tan-Nies (r) 10:30 - Belle Donne 12:30 - Teleshopping 13:00 Sibtkuntatt 16:00 - Entertain Me (r) 18:00 - Teleshopping 18:30 – Madagascar 19:45 - F. News 20:30 - News Point 21:00 - Sejja[tli 22:00 Niltaqg[u.

TCM 07:20 - Red Dust. Film ’32 (PG) 08:45 - Giant. Film ’56 (A) 12:00 - A Star Is Born. Film ’54 (A) 15:00 - Dark Victory. Film ’39 (PG) 16:45 - The Barretts of Wimpole Street. Film ’57 (U) 18:30 - Ice Station Zebra. Film ’68 (U) 21:00 - Brass Target. Film ’78 (AA) 22:55 - Flareup. Film ’69 (15).

Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Music Festival (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 - The 90s 14:30 - The 00s 15:00 - Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Retro Vision 19:00 - The World of Music (r) 19:30 - Cuban Music (r) 20:00 Never Ending Star 20:30 - Pop Concert 21:30 - The Local Angle (r) 22:00 - The Latest Hits (r) 23:30 - Music Videos.

MGM Movies 08:00 - Bananas. Film ’71 (AA) 09:20 - A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Film ’66 (A) 10:55 - The

La 5 13:15 - Extreme Makeover Home Edition 14:00 - La scimmia (TF) 14:25 - Giudice Amy (TF) 16:00 - Men in Trees (TF) 17:35 Colpo di fulmine. Film 2010 19:30 - Extreme Makoever Home Edition 21:10 - I[nosi d’amore. Film 2008 23:05 - The Tudors 01:00 - Extreme Makeover Home Edition. BBC Entertainment 7:15 - Penelope K, by the way 07:30 - Gigglebiz 07:45 Teletubbies 08:10 - Fimbles 08:30 - The Weakest Link 09:15 - My Family 09:45 - Walk on the Wild Side 10:15 - Doctor Who 11:00 - Incredible Journeys with Steve Leonard 11:50 2point4 Children 12:20 - My Family 12:50 - After You’ve Gone 13:20 - Walk on the Wild Side 13:50 - Casualty 14:40 EastEnders 16:40 - Walk on the Wild Side 17:10 - My Family 17:40 - Incredible Journeys with Steve Leonard 18:30 - The Weakest Link 19:15 - Doctor Who 20:00 - Being Erica 20:45 - Alan Carr: Chatty Man 21:30 Bedlam 22:15 - Stewart Lee’s Comedy Vehicle 22:45 - The

Impressions Show with Culshaw and Stephenson 23:15 - Getting On 23:45 - Doctor Who.

Private Life of Sherlock Holmes. Film ’70 (PG) 13:00 - Lights! Action! Music! Dok. 2007 14:00 - A Dog’s Breakfast. Film 2007 15:30 - What’s New, Pussycat? Film ’65 (X) 17:20 In the Time of the Butterflies. Film 2001 (12) 18:55 - MGM’s Big Screen 19:10 - Number One. Film ’69 (A) 20:55 Big Screen Legends 21:00 The Visitors. Film ’72 (X) 22:25 - The Taking of Pelham One, Two, Three. Film ’74 (AA). GO Stars 06:40 - The Avengers 09:00 Young Hercules 09:25 - Thron: Legacy 11:30 - Cinderella Man 13:50 - Parks & Recreation 15:00 - Saturday Bond Collection: The World is Not Enough 17:15 - Maid In Manhattan 19:05 - Immortals 21:00 - People Like Us 23:00 The World Is Not Enough 01:10 - Best Laid Plans. Diva Universal 06:58 - Kojak 09:00 - Mystery Woman 10:40 - Fede Cieca 10:55 - JAG 12:55 - Wolff’s Turf 14:55 - Rex: A Cop’s Friend 16:55 - Law & Order 18:50 - Great Women 19:05 Blonde 20:50 - Great Women 21:00 - JAG 22:54 - How to Keep Your Day Job 23:05 Mystery Woman. Iris 15:15 - Il guardiano di notte. Film ’94 17:10 - The Lands Girls - Le ragazze di campagna. Film ’98 19:15 - 4 marmittoni alle grandi manovre. Film ’74 21:00 - Bagnomaria. Film ’98 22:40 - La donna della luna. Film ’87 00:25 - Storie di cinema.

Discovery Channel 07:15 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: The Big Lift: Stonecutters Bridge 09:05 Mighty Ships: Norwegian Epic. Deception with Keith Barry: 09:55 - Cops and Robbers 10:50 - Dating and Daring 11:40 Used Car Salesman 12:35 Black Ops. 13:30 - Mighty Ships: Umiak I 14:25 - Strip the City: Ancient City: Rome 15:20 - Jesse James Outlaw Garage 16:15 - Fifth Gear 17:10 Overhaulin’ 18:05 Mythbusters: Upside Down Underwater Car 19:00 - How It’s Made. Auction Hunters: 20:00 - Gangster Whiskey 20:30 - Home on the Gun Range. 21:00 - Baggage Battles 21:30 Baggage Battles: Grand Theft Auto 22:00 - Protecting Washington DC 23:00 - Sport Under Threat. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Grey's Anatomy 12:30 Amazing Race 13:15 - SMASH 19:20 - Films & Stars 19:45 Suits 20:30 - Amazing Race 21:15 - Game of Thrones 22:20 30 Rock 22:45 - Supernatural 23:30 - Enlightened 00:05 Mike & Molly 00:35 - 2 Broke Girls 01:00 - True Blood. Biography Channel Hoarders: 10:00 - Dee # Jan 11:00 - Verna # Joanne 12:00 Anna # Claire and Vance 13:00 Dee # Jan 14:00 - Verna # Joanne 15:00 - Anna # Claire and Vance. Storage Wars Texas: 16:00 Bounty Hunter Bubba Fett 16:30 - Texas Sold ’Em 17:00 - Mo’ Money, Moe Prigoff 17:30 - The Good, the Bad, and the Hungry. 18:00 - Storage Wars: The Yup Stops Here. Storage Wars Texas: 18:30 - Bounty Hunter Bubba Fett 19:00 - Texas Sold ’Em 19:30 - Mo’ Money, Moe Prigoff 20:00 - The Good, the Bad, and the Hungry. 20:30 - Storage Wars: The Yup Stops Here. Hardcore Pawn: 21:00 - Les’ Spending Spree 21:30 - Burmese or Busted?. 22:00 - Haunted Encounters: Lizzie Borden # Silent Movie Theatre 23:00 - My Ghost Stories: Caught on Camera.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:30 - Gazoon 08:40 - Wobblyland 08:45 - Igloo-Gloo 09:00 Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - Bob the Builder 10:50 - Oswald 11:00 - Lots & Lots 11:15 - Tiny Planets 11:20 - Pingu 11:25 - Tiny Planets 11:30 - Monkey See Monkey Do 11:40 - Barney and Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:25 - The Mighty Jungle 12:40 - Mio Mao 12:50 - Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 - Kipper 13:50 - Gazoon 14:00 - Wobblyland 14:05 - Igloo-Gloo 14:20 Benjamin’s Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 - See The Sea 14:45 - Lots & Lots 15:00 Fluffy Gardens 15:15 - The Mighty Jungle 15:30 Angelina Ballerina 15:45 - Monkey See Monkey Do 15:55 - Barney and Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 - Igloo-Gloo 17:00 - Bob the Builder 17:50 - Slim Pig 18:00 - Oswald 18:15 Wobblyland 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - Benjamin’s Farm 18:55 My Animal Friends 19:10 - See The Sea 19:15 Lots & Lots 19:30 - Monkey See Monkey Do

19:40 - Barney and Friends 20:10 - Wobblyland 20:15 - Dougie in Disguise 20:25 - Slim Pig 20:35 - Connie the Cow 20:45 - Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 - Heroes of the City 21:40 Pingu 21:45 - Tiny Planets 21:50 - Pingu 21:55 Tiny Planets 22:00 - Bob the Builder 22:10 Fireman Sam 22:20 - Thomas and Friends. .

Disney Channel 08:10 - Shake It Up 08:35 - Jessie 09:00 - Austin and Ally 09:20 - ANT Farm 09:40 - Code 9 10:05 - The Cheetah Girls 2: What’s What (U) 11:35 - ANT Farm 12:00 - Wizards of Waverly Place 12:25 - Wizards of Waverly Place 12:45 Good Luck Charlie 13:10 - That’s So Raven 13:35 - ANT Farm 13:55 - Code 9 14:20 - Shake It Up 14:45 - Austin and Ally 15:10 - Jessie 15:35 - ANT Farm 16:00 - Go Figure 17:30 Wizards of Waverly Place 17:55 - Code 9 18:20 Jessie 18:40 - Shake It Up 19:05 - Austin and Ally 19:30 - Wizards of Waverly Place 20:15 Jessie 20:40 - Hannah Montana 21:00 - Jonas 21:25 - Sonny with a Chance 22:10 - Wizards of Waverly Place.

07>00 08>30 09>00 09>30 12>00 13>00 13>30 14>00 14>05 14>35 15>00 15>05 17>00 17>05 18>00 18>10 19>10 19>15 19>45 20>30 21>30 21>35 23>00

NET News Anali]i tal-A[bar (r) Animal Diaries (r) Telebejg[ L-Istampa Kollha (r) Telebejg[ Wheelspin (r) NET News L-Istorja tal-Futbol Malti Sas-Sitta NET News Sas-Sitta NET News Sas-Sitta NET News 4 B’Wie[ed Tlug[ tal-Lottu Servizz mill-programm Newsroom NET News Replay - Edizzjoni Spe/jali NET News (ikompli) Replay NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - The Box 08:45 WATTS 09:00 - UCI World Tour Cycling 10:30 - ICF World Cup Sprint Canoeing: Szeged, Hungary (live) 12:00 - UEFA European U#17 Champ. Football 13:15 - UCI World Tour Cycling 14:30 - UCI World Tour Cycling: Giro d’Italia: Stage 8, Gabicce Mare - Saltara (live) 17:30 - WATTS 18:30 - UEFA European U#17 Champ. Football 19:30 - UEFA European U#17 Champ. Football: Group Stage (live) 21:15 - Superkombat 22:15 - FEI Global Champions Tour Equestrian 23:30 - Horse Racing Time 23:45 - Fight Club. Eurosport 2 07:00 - UCI World Tour Cycling 08:15 - Get Ready for Roland Garros 08:30 - Australian Rules Football: AFL Round 7: Western

Bulldogs v North Melbourne (live) 11:30 - UCI World Tour Cycling 12:00 - J League Football: Day 11 (live) 14:00 WATTS 14:30 - WDSF Grand Slam Dancing (live) 15:30 - ICF World Cup Sprint Canoeing 16:30 - UEFA European U#17 Champ. Football: Group Stage (live) 18:15 - World Superbike Series Motorcycle Racing 19:00 GP3 Motor Racing 19:30 WATTS 20:00 - UCI World Tour Cycling 21:30 - Giants Live Series World’s Strongest Man 22:00 - Total KO. GO Sports 1 07:00 - Serie A: Rd 36: Inter v Lazio 09:00 - Ligue 1: Rd 36:

LOSC Lille v Stade de Reims 11:00 - F1: Spanish GP: Practice 3 (live) 12:30 - Trans World Spor 13:30 - UEFA Champ. League: Magazine Programme 30 14:00 - F1: Spanish GP: Qua. (live) 15:30 - ATP Masters 1000: Mutua Madrid Open: SFs (live) 18:00 - Trans World Sport 19:00 - ATP Masters 1000: Mutua Madrid Open: SFs (live) 21:30 - Barclays PL: Wk 39: Aston Villa v Chelsea 23:30 Serie A: Rd 37: Lazio v Sampdoria 01:30 - Football's Greatest 02:00 - Ligue 1: Rd 36: Olym. de Marseille v Toulouse. GO Sports 2 13:00 - Barclays PL: Wk 39: PL Preview 13:45 - Barclays PL: Wk 39: Aston Villa v Chelsea (live) 16:00 - Aviva Premier-ship: SF (live) 18:00 - Serie A: Rd 37: Lazio v Sampdoria (live) 20:00 Milan Channel 20:45 - Serie A: Rd 37: Juventus v Caglia-ri (live) 22:45 - Milan Channel. GO Sports 3 17:00 - Ligue 1: Rd 36: Olym. de Marseille v Toulouse (live) 19:00 - Inter Ch. 20:00 - Ligue 1: Rd 36: AC Ajaccio v ESTAC

Troyes (live) 22:00 - Inter Ch. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 10:00 - Barclays PL: Wk 38:

Tottenham H v Southampton 12:00 - Serie A: Rd 35: Milan v Torino 14:00 - RaboDirect Pro12: Rd 22: Ulster v Cardiff Blues 16:00 - Serie A: Rd 36: Cagliari v Parma 18:00 - Serie A: Rd 36: Sampdoria v Catania 20:00 - FIFA Futbol Mundial 20:45 - Aviva Premiership: Play Offs: Leinster v Glasgow (live) 22:45 - ATP Masters 1000: Mutua Madrid Open: SF. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 12:00 - Barclays PL: Wk 38:

Tottenham H v Southampton 14:00 - Serie A: Rd 35: Milan v Torino 16:00 - RaboDirect Pro12: Rd 22: Ulster v Cardiff Blues 18:00 - Serie A: Rd 36: Cagliari v Parma 20:00 - F1: Spanish GP: Qual. 21:30 - Serie A: Rd 36: Sampdoria v Catania 23:30 - Aviva Premiership: SF 01:30 - ATP Masters 1000: Mutua Madrid Open: SFs. Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga: Preview (r) 08:30 - FA Cup (r) 10:35 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 12:45 - America's Cup: World Series (r) 14:25 - Volleyball Champ. League Magazine The Big Hit (r) 14:55 - Bundesliga: Preview (r) 15:30 - Bundesliga (live) 17:35 - Bundesliga: Highlights (r) 18:30 - Bundesliga (live) 20:35 - Bundesliga: Highlights (r) 21:25 - Bundesliga (r) 23:20 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights (r) 23:40 - Bundesliga (r). Melita Sports 2 12:00 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights (r) 12:55 FIFA Beach Soccer WC Qual.: (r) 14:15 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: (r) 15:35 - Volleyball Champ. League Magazine The Big Hit (r) 16:05 - FA Cup 18:10 - Swedish ATG Horse

Racing V75 Race Meetings 22:15 - Bundesliga: Highlights (r) 23:05 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 01:10 America's Cup: World Series (r)..

Malta Stars 08:00 - Malta Basketball Association (r) 09:35 - Malta Rugby Football Union (r) 11:10 - Malta Handball Assoc. (r) 12:30 - MFA Futsal League (r) 13:50 - Melita GFA 1st Div. (r) 15:35 - BOV PL (r) 17:50 - Malta Basketball Assoc. (r) 19:25 Malta Rugby Football Union (r) 21:00 - Malta Handball Assoc. (r) 22:20 - MFA Futsal League (r) 23:40 - Melita GFA 1st Div. (r) 01:25 - BOV PL (r).


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

26 Klassifikati PROPJETÀ G{ALL-BEJG{

AVVI}I

Bu;ibba

TA’ bini ;did, alterazzjonijiet fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa, xog[ol ta’ membrane, kisi u tibjid, kontrabjut u tqeg[id ta’ katusi. Offerta spe/jali fuq il-liquid membrane. ?emplu 79407292.

APPARTAMENT l-ewwel sular, b’]ew;t ikmamar tas-sodda doppji, salott, living u k/ina, kamra tal-banju u boxroom, gallarija quddiem u fully furnished. Prezz €80,000 jew l-eqreb offerta. ?emplu 79211466.

G{ALL-BEJG{ JEW KIRI Il-Marsa

GARAXX jew store, 115 pied twil u 24 pied wiesa’, bil-bit[a, dawl, ilma u toilet. Bil-permess Class B. ?emplu 77200983.

G[al kull xog[ol

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa talkonkos u xorok, u nikkavraw

travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bilqoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, plumbing, kisi bil-;ibs, ]ebg[a u gypsum boards, e//. ?emplu 77433390.

Prof Ahmed (Il-medju famu] Afrikan)

KRI}I ta’ m[abba, attrazzjoni ta’ klijenti, g[all-[ajja ta’ kuljum, soluzzjoni immedjata g[alll-problemi tieg[ek. Ri]ultati garantiti g[al dejjem. Su//ess fuq dak kollu li g[andek tag[mel. Spe/jalista tal-im[abba. Sfortuna, disperazzjoni, problemi ta]-]wie; u l-protezzjoni fl-affarijiet tan-negozju ji;u solvuti fi ]mien rekord. Diskrezzjoni assigurata u ri]ultati sorprendenti. 100% SU??ESS GARANTIT. ?emplu g[al appuntament fuq +35699953499 (nitkellem blIngli] u bil-Fran/i]). Ni;i d-dar bl-appuntament. Mis-7 a.m. – 9 p.m. Sliema, Malta.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

ZG Computers

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

JIN{TIE:U Opportunità

BIEX ittejjeb il-po]izzjoni tieg[ek, jin[tie;u mastrudaxxa bl-esperjenza, full-time u overtime kuljum. Paga u kundizzjonijiet tajbin. ?emplu lil Casaform Furniture fuq 21#27447266 jew 79466368.

G{ALL- KIRI I]-}urrieq

{ANUT bil-permess Class 4 fi Vjal l-Indipendenza ]-}urrieq. ?emplu fuq 79306052 jew 79704789.

VETTURI/ DG{AJJES Classic Ford Capri Mk1

SENA 1968 13HP, kundizzjoni perfetta. €6,500. ?emplu lil Mario Muscat fuq 79902212 jew 21444984.

Pajero

FOUR seater tal-1996, kulur blu. €5,300, f’kundizzjoni tajba. ?emplu 79295595.

G[al kull problema fil-kompjuter, inkunu fuq il-post dik il;urnata stess. Jing[ata antivirus b’xejn mas-servizz. ?emplu lil Chris fuq 99424703.

Jekk se ssuq ...Tixrobx


Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

27 SUBBUTEO

Pisani jirba[ il-GP ta’ Birmingham Fi tmiem il-;img[a Jason Pisani li hu player tal-Valletta Subbuteo Club (VSC) [a sehem fil-Grand Prix ta’ Birmingham fil-kategorija talVeterani fejn [adu sehem 30 plejer o[ra. Il-plejer tal-VSC irnexxielu jikkwalifika millfa]i tal-gruppi billi reba[ lil Tony McCann, Brian Kindrade, Allan Cook u ikkwalifika g[all-Kwarti talfinali. Fil-Kwarti tal-finali Jason Pisani lag[ab kontra Dave Russull u reba[ il-log[ba 1-0 biex ikkwalifika g[as-semifinali fejn lag[ab kontra Mike Parnaby u g[adda g[all-finali billi reba[ lil Mike 0-1. Fil-Finali Jason Pisani lag[ab kontra Daniel Sheen u reba[ lil Daniel Sheen 3-2 biex sar Champion tal-

Ti;rija ta’ 10km f’{al Qormi Il-Qormi Athletic Club se jorganizza is-17-il edizzjoni tat-ti;rija fit-triq ta’ 10 km flimkien ma’ 2 km Fun Run. G[all-ewwel darba se ssir ukoll Fun Walk ta’ 4 km. Danw se jsiru l-:img[a 7 ta’ :unju. It-tellieqa ssir ta[t lawspi/i tal-Malta Amateur Athletic Association u bilkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ {al Qormi. It-ti;rija ta’ 10 km tibda fit-8 a.m., il-mixja ta’ 4 km fit-8.15 a.m. u l-Fun Run ta’ 2 km fid-9.30 a.m. Aktar informazzjoni ming[and il-Kunsill Lokali fuq 21440101 jew minn fuq il-websajt www.qormilocalcouncil.com

Jason Pisani fl-azzjoni f’Birmingham

Veterani tal-Gran Prix ta’ Birmingham. }ew; plejers o[ra tal-VSC [adu sehem filkategorija Open ta Grand Prix ta’ Birmingham, dawn huwa Matt Lampitt u Chris Thomas.

Dawn reb[u l-gruppi rispettivi tag[hom. Fil-Kwarti tal-finali Matt Lampitt lag[ab kontra Kasper Bennet u tilef 3 -1 waqt li Chris Thomas g[adda g[all-finali fejn tilef 2-0 kontra Kasper Bennet.

CLIMBING

Uffi/jali Maltin g[al-laqg[a f’Cornwall Il-President tal-Malta Climbing Club Simon Alden u l-membru talkumitat Kyle Bonnici, se jkunu qed jattendu g[allaqg[a internazzjonali tasseacliff climbing organizzata mill-British Mountaineering Council f’Cornwall bejn id-12 u d19 ta’ Mejju. G[al dan l-avveniment se jattendu xabbaturi minn 20 pajji] differenti u se jkun hemm ixxabbar ma’ w[ud mill-aktar irdumijiet spettakulari fl-in[awi. Matul dan l-avveniment it-tim Malti se jkun qed ja[gmel pre]entazzjoni u jinforma l-grupp dwar il-

Sport lokali g[al tmiem il-;img[a Illum MFA Ta’ Qali – 6 p.m. Championship Decider B’Kara v Hibernians YFA Rabat Grd – 1 p.m. U#15 Rabat v Qormi, 2.45 p.m. U#15 B’Kara v }ebbu; R., 4.30 p.m. U#15 Attard v St. Patrick SWAN Qormi Grd – 2.15 p.m. KO Finali Valletta SPP v Lija#Iklin ISA Msida Grd – Anniversary Cup K#F: 2.30 p.m. Methode v Toly P., 3.30 p.m. Trelleborg v Playmobil

HANDBALL Universita` - 12.30 p.m. KO

S#F Nisa Luxol v La Salle ZT, 2 p.m. KO S#F Nisa Aloysians } v Phoenix D. Il-{add

MAFA Sta Margerita – 10 a.m. KO

Finali Zejtun RS v Marsa WS

YFA Si;;iewi Grd – 9 a.m. U#17

}ejtun v Msida, 11 a.m. U#17 Balzan Y. v St. Andrew, 1 p.m. U#15 Tarxien R. v Pembroke Rabat Grd – 9 a.m. U#17 Rabat v Qormi, 11 a.m. U#17 Naxxar v Tarxien R. Vic Tedesco Std. - 1 p.m. U#17 Pieta` H. v Valletta, 3 p.m. U#17 San :wann v Paola H.

Mellie[a Grd – 1 p.m. U#17

Pembroke v Floriana, 3 p.m. U#17 Mellie[a v }ebbu; R., 5 p.m. U#15 Mellie[a v }ejtun Sannat Grd – 11 a.m. U#15 Gozo v Paola H.

IASC Tarxien Grd. - 8.30 a.m. KO

K#F }urrieq W. v Zabbar CB, 9.45a.m. KO K#F Senglea Y. v B’Kara SJ

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL Marsa – 2.30 p.m. id-19-il

laqg[a tal-ista;un

HOCKEY Kordin – 9 a.m. Floriana YS

v White Hart

possibilitajiet li joffru lg]ejjer Maltin f’dan l-isport. Dan hu sport relattivament kbir li qed joffri ni//a ;dida ta’ turi]mu sportiv partikularment fix-xhur taxxitwa f’pajji]na.

Ta[ri; g[all-bniet fil-G[arg[ur Il-Girls Football Skill School se tifta[ fit-3 ta’ Lulju bit-ta[ri; isir kull nhar ta’ Erbg[a mill-5 p.m. l-quddiem fil-ground tal-futbol filG[arg[ur. Din l-iskola se timexxa minn Maria Coppola, eks plejer internazzjonali ta’ Malta u l-unika wa[da li lag[bet barra minn xtutna filfutbol professjonali g[al erba’ snin fl-Istati Uniti u tliet snin fi Franza. It-ta[ri; se jkun g[al bniet bejn il-5 u s-17-il sena u se jkun jispe/jalizza fit-teknika, dribbling, kontroll, shooting e//, e//. Aktar informazzjoni tinkiseb fuq 79937289 jew email Maricopp@live.com.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

28 Sport SPARAR

Patrick Azzopardi jirba[ fi Sqallija Dan l - a[[ar Patrick Azzopardi u Vincent Calleja minn The On Target Shooting Club li hu affiljat mal - Federazzjoni Maltija talIsparar , [adu sehem ful - Kampjonat Sqalli . L - ewwel impenn kien fit - 300m bir - rifle . B ’ kollox kienu 45 it - tiraturi li [adu sehem fil - kompetizzjoni li [afna minnhom kienu champions Taljani fuq distanzi twal u eks tiraturi pre/i]i militari. Il - kompetizzjoni bdiet f ’ ri[ qawwi u xita li g[amlu l - vi]ibilità diffi/li . Madankollu wara nofsinhar it - temp tjieb u t - tiratur Malti Patrick Azzopardi temm fl- ewwel post overall b ’ 93 minn 1 00 quddiem Iacono Rosario bi 92 u Alfio Musumeci b ’ 90 . Azzopardi kkwalifika biex jispara wkoll fl - IOM li hi kompetizzjoni ta ’ tir wie[ed biss fuq bersall ta ’ 2 /entimetri minn 300m u kien l - uniku tiratur li ma falliex il bersall . It - tiratur l - ie[or Malti Vincent Calleja iddebutta fuq range ta ’ 300m u kiseb 83 punt minn 1 00 biex temm fl -1 0 post . It - tiraturi Maltin keinu akkumpanjati minn Louis Deguara u Charlie Cauchi .

19-il pajji] fil-Kampjonati Ewropej f’Malta 12-il koppji u timijiet u 31 membru tal-;urija minn 19-il pajji] se jipparte/ipaw fil-Kampjonati Ewropej Kata tal-Judo bejn it-18 u d-19 ta’ Mejju fil-Kumpless Sportiv tal-Kottonera. Din se tkun l-10 edizzjoni talKampjonati Ewropej tal-Kata, u t-tieni wa[da li organizzata f’Malta. Fl-2008, il-Federazzjoni Maltija tal-Judo ospitat il-[ames edizzjoni fejn [adu sehem 70 koppji. Fl-2009, il-Federazzjoni kienet organizzat lewwel Kampjonati Mondjali tal-Kata. In-Nage No Kata u l-Katame No Kata jintrodu/u serje ta’ tekniki tal-Judo mil-iskola tal-Kodokan f’Tachi waza (tekniki bil-wieqfa) u Katame Waza (teknika ta’ grappling) rispettivament. Dawn fihom iltag[lim kollu ta ‘Prof Jigoro Kano, il-fundatur ta’ Judo.

Patrick Azzopardi

FOOTBALL

Valletta FC jirb[u Sezzjoni A tal-Minors minn Stewart Said

Valletta FC huma /Champions il-;odda talMinors wara li fl-a[[ar partita g[elbu f’konfront dirett lil {amrun Spartans 3-0 u b’hekk spi//aw punt biss fuq l-istess {amrun. Il-partita kienet sabi[a bi]-]ew; settijiet ta’ supporters jattendu bi [;arhom filwaqt li [olqu briju li kompla jsebba[ illog[ba. {amrun [ar;u tajjeb fejn kienu perikolu]i fil-bidu i]da mal-[in Valletta bdew jid[lu fil-partita. Fl-20 minuta marru fil-vanta;; u kien LLYWELYN CREMONA li b’xutt minn barra l-kaxxa qabbe] fuq il-gowlkiper Debattista. Valletta irduppjaw minuta qabel tmiem l-ewwel taqsima meta Isaac McCarthy twaqqa’ fil-kaxxa bir-referee Trustin Farrugia Cann jordna penalty li minnu l-gowlkiper YENZ CINI ma ]baljax.

JUDO KATA

Fit-tieni taqsima {amrun [ar;u iktar fuq l-offensiva biex jippruvaw jiskorjaw u jid[lu fil-partita u Valletta kienu kostretti jiddefendu filwaqt li joperaw bilkontrattakk. Madankollu Valletta g[alqu l-partita fid-79 minuta meta g[al darba o[ra kien LLYWELYN CREMONA li b’xutt ie[or sabi[ bix-xellug minn barra l-kaxxa ma ta lebda /ans lil Debattista. Fi tmiem il-partita Rodney Pisani mid-Dipartiment talKompetizzjoni tal-MFA ppre]enta it-tazza lill-kaptin Yenz Cini fost il-fer[ talplejers u l-partitarji Beltin. F’kummenti li ta lil dan il;urnal il-kaptin Yenz Cini qal “Kien l-a[[ar sta;un wara 14il sena fin-Nursery u rnexxilna nag[lquh bil-kbir u bilkollettività, grinta u determinazzjoni wasalna fejn

xtaqna minkejja l-kurrent kollu kontrina”. Llywelyn Cremona awtur ta’ ]ew; gowls qal “Kien sta;un po]ittiv u tlifna ]ew; log[biet biss i]da bqajna nemmnu fina nfusna anki meta konna [ames punti ta[t il{amrun u wasalna biex ;ibna il-Kampjonat fl-a[[ar partita.” Valletta: Y. Cini, F. Muscat, B. Grech, D. Camilleri, J. Seychell, L. Scicluna, L. Cremona, M. Thorne (K. Coulibaly), I. McCarthy, I. Zammit (T. Nappa Licari), K. Borg (O. Cassar) {amrun: J. Debattista, M. Busuttil, A. Sicali (R. Agius), G. Azzopardi, L. Grech, D. Busuttil, D. Azzopardi (J. Cilia), R. Spiteri, R. Bonello, A. Micallef, R. Refalo (G. Desira) Referee: Trustin Farrugia Cunn

Joseph Muscat u Joseph Bonello se jirrappre]entaw lil Malta fil-Katame no Kata. Il-Ju no Kata (forom ta’ ;entilezza) hi mfassla biex tg[allem il-prin/ipji fundamentali tal-judo, spe/jalment il-prin/ipju ta’ Ju (;entilezza). Il-koppja li qed jirrappre]entaw lil Malta f’din il-Kata huma Ivan Esposito u Tiziana Apap. Dawn Kata se jibdew fid-9.30 a.m. nhar is-Sibt 18 Mejju. Il-2 Kata l-o[ra juru l Judo u Awto-Difi]a. Wara li Prof Kano [oloq il-Judo u ne[[a tekniki li setg[u jag[mlu [sara b’mod dirett lill-avversarju, hu dde/ieda li jda[[al fil-programm tieg[u serje ta’ tekniki ta ‘Jujutsu biex ifakkar l-ori;ini tad-dixxiplina tal-Judo. Il-Kime no Kata tirrappre]enta l-arti tal-attakk u li tirba[ lill-opponent, anke jekk ikun armat b’sikkina jew xabla. Il-Kodokan Goshin Jutsu turi l-u]u tal-Judo meta ji;i applikat b[ala awto-difi]a. Wara [afna snin, min[abba l-bidliet so/jali, kienet me[tie;a sistema ;dida li tirrifletti l-[ti;iet moderni, u l- Kodokan Goshin Jutsu ;iet ma[luqa, li hi kata dinamika [afna meta mqabbla mal-Kime no Kata. Jirrappre]entaw lil Malta f’dan il-grupp ta’ Kata huma Ray Fava u George Fabri fil-Kime no Kata. Dawn Kata se tibda fil 2.15 p.m. nhar is-Sibt 18 Mejju. Apparti mill-Kampjonati Ewropej, il-Federazzjoni talJudo se tkun qed torganizza wkoll il-Euroepan Cup talKoshiki no Kata. L-g[an ta’ din il-Kata hi li tippreserva l-ori;ini stori/i tal-judo. Dan l-avveniment se jibda nhar il-{add 19 Mejju fil-9.30 a.m. Kif jispi//a dan lavveniment, l-a[jar 3 koppji ta’ kull Kata f’kull grupp ta’ età, jer;a’ juri l-Kata tieg[u biex jin[atar i/Champion assolut ta’ kull Kata. Il-{add ukoll il-Federazzjoni se torganizza lEuropean Cup tal-Judo Show. F’din il-prestazzjoni, iljudokas juru l-[iliet tekni/i tag[hom filwaqt li jirrispettaw l-ispirtu tal-judo. Dan l-avveniment se jibda fis-1.30 p.m.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

Sport 29 FUTBOL INGLI}

L-istorja favur Man City Il-Programm

Premiership Illum

Aston Villa v Chelsea

FA Cup – Finali

Wigan v Man City

Premiership G[ada

Stoke v Tottenham Everton v West Ham Fulham v Liverpool Norwich v West Brom QPR v Newcastle Sunderland v Southampton Man Utd v Swansea

The Championship G[ada Play-Off

Watford v Leicester Brighton v Crystal Palace

Premier Sko//i]

Celtic v St Johnstone Dundee v Kilmarnock Inverness CT v Dundee Utd St Mirren v Aberdeen

G[ada

Hearts v Hibernian Motherwell v Ross County

I Div Play-Offs

Alloa v Brechin Dunfermline v Forfar

II Div Illum Play-Off

East Fife v Berwick Peterhead v Queen’s Park

Jekk Wigan iridu jirb[u lFA Cup dawn iridu jeg[lbu ostaklu diffi/li u jirb[u kontra Man City. Dawn tal-a[[ar reb[u din it-tazza fl-2011 filwaqt li sena ilu reb[u lkampjonat. City bla dubju jibdew b[ala favoriti u se tkun diffi/li g[al Wigan, tim li qieg[ed jissielet biex ma jkunx relegat, biex jirba[ kontra t-tim ta’ Mancini. Minkejja li City se jibdew favoriti, dawn iridu joqog[du attenti minn Wigan, tim li fil-kwarti finali issorprenda lil kul[add u elimina lil Everton bi skor ta’ 3-0. Biex waslu s’hawn Man City eliminaw lill-holders Chelsea fis-semi finali filwaqt li Wigan eliminaw lil Milwall. {arsa lejn l-istatistika tkompli tikkonferma kemm se tkun diffi/li g[al Wigan biex jirb[u dan l-unur. Fis-seba’ darbiet li City u Wigan lag[bu kontra xulxin City mhux biss reb[uhom kollha imma lanqas qalg[u gowl. Jekk wie[ed jg[odd liskorijiet tal-partiti li dawn lag[bu kontra xulxin minn Marzu tal-2010 City reb[u b’aggregate ta’ 13-0. L-a[[ar darba li Wigan reb[u kontra Man City kien f’Settembru tal-2008. Dakinhar Wigan kienu reb[u 2-1 u l-awutri tal-gowls kienu Valencia, li issa qieg[ed ma’ Man Utd u Zaki. Ftit ;img[at wara din it-telfa City saru propjeta ta’ Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan u kul[add jaf x’su//ess kisbu dawn minn dakinhar ‘l hawn.

L-attakkant ta’ Man City Edin Dzeko jiskurja kontra West Brom

Matul il-;img[a Man City kisbu reb[a ta’ 1-0 fuq West Brom u b’din ir-reb[a issa dawn huma matematikament /erti li se jispi//aw fit-tieni post. Minn meta City u Wigan lag[bu fis-semi finali ta’ din il-kompetizzjoni, l-wirjiet ta’ City ma tantx kienu daqstant tajbin. Dawn t[abtu biex re[bu 1-0 kontra l-istess Wigan filkampjonat u dakinhar kellu jkun gowl lejn l-a[[ar ta’ Tevez li dde/ieda l-log[ba favur is-Citizens. Min-na[a tag[hom Wigan kienu sfortunati li tilfu diversi players min[abba injury. Matul il-;img[a dawn tilfu 32 kontra Swansea u bla dubju din it-telfa ]gur mhux se tg[inhom fil-morall. Id-difensur Ramis g[adu qed jirkupra minn injury flirkoppa filwaqt li hu kwa]i

/ert il-fatt li dawn fil-finali se jkunu ming[ajr il-midfielder Figueroa. Minbarra dan, Alcaraz hu dubju] wara li tilef il-log[ba kontra Swansea u Stam kiser siequ fl-istess partita. Jekk Martinez jirba[ l-FA Cup ma’ Wigan isir l-ewwel kow/ Spanjol sa mill-2006 li jkun reba[ din it-tazza. La[[ar darba li reba[ha kow/ Spanjol kien Rafa Benitez li dakinhar kien ma’ Liverpool. Fis-sitwazzjoni li qeg[din fiha b[alissa bla dubju ]gur li Wigan jippreferu jsalvaw posthom fil-Premier milli jirb[u din it-tazza, min[abba ra;unijiet finazjarji. Theddida g[al City se jkun l-attakkant ta’ Wigan Kone. Dan tal-a[[ar, fl-ewwel sta;un tieg[u mag[hom skurja 13-il gowl. L-a[bar tajba g[al Wigan hi li dawn, anke jekk

illum jitilfu kontra City xorta wa[da jikkwalifikaw g[allEuropa League. Man City, fil-log[ba kontra West Brom serr[u tmien players titulari. L-uniku gowl tal-log[ba skurjkah Dzeko u b’dan il-gowl Dzeko jista’ jikseb post mal-ewwel 11, anke jekk jidher li t-tnejn li se jibdew fuq quddiem se jkunu Aguero u Tevez. Il-manager ta’ City Roberto Mancini se jkun qed jittama li jsir l-ewwel kow/ Taljan li jirba[ din il-kompetizzjoni darbtejn. L-istess Mancini jittama wkoll li jekk jirba[ lFA Cup isalva postu. G[al dawn l-a[[ar xhur kien hemm spekulazzjonijiet li City mhux se j]ommu lil dan il-kow/ li dan l-ista;un ma rnexxilux jiddefendi t-titlu domestiku li reba[ f’Mejju ta’ sena ilu.

FUTBOL TALJAN

Fiorentina mhux mistennija jfallu Bejn illum u g[ada jitkompla l-kampjonat Taljan u Fiorentina mhux mistennija jfallu meta jiltaqg[u kontra Palermo. Reb[a g[al Fiorentina tkun tfisser li dawn ikunu matematikament /erti mir-raba’ post. Dan min[abba li b[alissa lViola qeg[din erba’ punti fuq Udinese u jekk jirb[u jkun impossibbli g[al Udinese biex jaqb]uhom meta g[al tmiem ilkampjonat ikun fadal biss partita. Fi tmiem il-;img[a Fiorentina tilfu 1-0 fl-a[[ar minuti kontra Roma u li kieku dawn ma tilfux din il-partita dawn, b[alissa, qeg[din b’/ans tajjeb li jissieltu g[at-tielet post ma’ Milan. Matul il-;img[a Fiorentina reb[u d-derby tar-re;jun tatToskana 1-0 kontra Siena. B’din ir-reb[a Fiorentina baqg[u erba’ punti ta[t Milan li qeg[din it-tielet u erbg[a fuq Udinese. Dawn tal-a[[ar g[ada

jilag[bu kontra Atalanta u huma wkoll mhux mistennija jfallu milli jie[du t-tliet punti. Matul il-;img[a Udinese reb[u 3-2 kontra Palermo u dawn tal-a[[ar b’din it-telfa huma f’riskju li jkunu relegati. Pescara, li huma di;à relegati g[andhom 25 punt, Siena li qeg[din qabel tal-a[[ar g[andhom 30 filwaqt li t-tim Sqalli g[andu 32 punt. Intant, illejla Juventus jilag[bu kontra Cagliari u t-tim ta’ Antonio Conte issa qed jimmira li ji;bor 92 punt, punt aktar minn kemm kien ;abar ittim ta’ Fabio Capello fl-ista;un 2005-6. Juventus dik is-sena kienu reb[u l-kampjonat g[at-tieni sena konsekuttiva imma ]-]ew; titli ;ew irtirati min[abba li Juventus kienu nqabdu b’korruzzjoni. Juventus b[alissa g[anhom 86 punt u jwaqqfu rekord ta’ punti jekk jirb[u kontra Cagliari u fl-a[[ar log[ba kontra Atalanta.

Illejla Lazio jilag[bu kontra Sampdoria u din se tkun log[ba bejn ]ew; timijiet li fl-a[[ar [ar;a tag[hom kisbu ri]ultati kuntrastanti. Lazio reb[u 3-1 barra minn darhom kontra Inter filwaqt li Sampdoria ;ew draw 1-1 kontra Catania. It-tim minn Genova kellu b]onn reb[a biex ikun matematikament salvat imma minkejja li din ir-reb[a ma waslitx, jidher li Sampdoria, sta;un ie[or se jer;g[u jilag[bu fl-og[la divi]joni Taljana. Wie[ed jista’ jg[id li hu kemxejn diffi/li g[al Lazio biex jispi//aw mal-ewwel erbg[a u b’hekk issa t-tim ta’ Petkovic jiffoka fuq il-finali tal-Coppa Italia tas-26 ta’ Mejju kontra rrivali Roma. Jekk Lazio jirb[u l-konfront tag[hom dawn jitilg[u fil[ames post imma b’log[ba aktar minn Udinese li jilag[bu nhar il-{add. Milan, wara rreb[a fa/li ta’ 4-0 li kisbu kontra Pescara, jilag[bu kontra

Roma. Roma se jkunu ;ejjin minn telfa ta’ 1-0 kontra Chievo u bla dubju l-akbar theddida g[alihom se jkun l-attakkant Mario Balotelli. Balotelli skurja ]ew; gowls kontra Pescara u b’hekk l-attakkant Taljan skurja 11-il gowl f’daqstant partiti filkampjonat. Napoli, li qeg[din it-tieni jilag[bu kontra Siena u fuq ilkarta t-tim ta’ Mazzarri m’g[andux ifallu milli jie[u ttliet punti. Siena se jkunu ;ejjin minn telfa 1-0 kontra Fiorentina. Napoli g[elbu lil Bologna bi skor ta’ 3-0 u wie[ed mill-gowl skurjah Cavani. Dan tal-a[[ar, b’dan ilgowl kompla sa[[a[ postu filqu//ata tal-klassifika tal-aqwa skorers. Inter li qeg[din fit-tmien post iridu jwettqu reazzjoni meta jilag[bu barra minn darhom kontra Genoa. Dawn tal-a[[ar ;ew draw 0-0 kontra Torino filwaqt li inter tilfu 3-1

f;darhom stess kontra Lazio. Din kienet it-tielet telfa konsekuttiva g[al Inter u sseba’ wa[da f’dawn l-a[[ar 10. Il-Programm

Serie A Illum

Juventus v Cagliari Lazio v Sampdoria

G[ada

Catania v Pescara Chievo v Torino Fiorentina v Palermo Genoa v Inter Milan v Roma Napoli v Siena Parma v Bologna Udinese v Atalanta

Serie B Illum

Bari v Cesena Empoli v Cittadella Reggina v Grosseto Juve Stabia v H. Verona Modena v Vicenza Pro Vercelli v Novara V. Lanciano v Sassuolo Padova v Spezia Ascoli v Ternana


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

30 Sport BOV PREMIER

Hibernians ifittxu l-11-il titlu u Birkirkara r-raba’ wie[ed Illum jintemm il-Kampjonat BOV Premier 2012-13 bl-aktar partita mistennija li se tidde/iedi /-Champions il;odda g[al dan l-ista;un u mistennija tattira l-akbar folla g[all-ista;un domestiku flistadium nazzjonali f’Ta’ Qali. Id-decider bejn Birkirkara u Hibernians se tibda fis-6 p.m. waqt li l-bibien tal-istadium jift[u fl-4.30 p.m. Hibs se jkunu qed jippruvaw jirb[u l-11-il kampjonat flistorja tag[hom waqt li g[al B’Kara dan jista’ jkun ir-raba’ Kampjonat mirbu[ minnhom. Hibs fi 11-il okka]joni o[ra spi//aw runners up, waqt li g[al Birkirkara l-a[[ar unur li reb[u fil-futbol Malti kien proprju l-kampjonat fl-ista;un 2009-10. I]-]ew; timijiet waslu g[al dan il-konfront wara li t-tnejn spi//aw fl-ewwel post b’45 punt kull wie[ed u peress li f’pajji]na ma jg[oddux ilkonfronti diretti jew min skorja l-aktar, allura l-kampjonat irid ji;i de/i] b’decider. Interessanti l-fatt li dan lista;un Hibernians g[adhom qatt ma reb[u lil Birkirkara f’erba’ konfronti pre/edenti bit-tim ta’ Paul Zammit jirba[ ]ew; konfronti minnhom, darbtjen b’goals ta’ Mifsud Triganza u ]-]ew; partiti lo[ra jintemmu fi draw. Se tkun l-ewwel decider f’pajji]na wara dik fl-ista;un 1971-72 meta dakinhar kienu ltaqg[u ir-rivali eterni Sliema u Floriana, liema log[ba marret fil-[in barrani u ntreb[et minn Sliema 2-0. Il-partita tal-lum se tkun g[alhekk il-[ames darba li Birkirkara u Hibs se jkunu qed jiltaqg[u dan l-ista;un. S’issa l-konfronti bejniethom kienu dejjem bilan/jati u dan jindika li din ukoll g[andha tkun log[ba attraenti u bilan/jata.

Meta reb[u l-kampjonat

BIRKIRKARA FC – (3) 1999-2000, 2005-06, 2009-10

Andrew Cohen ta’ Hibs u Karl Pulo ta’ B’Kara fi dwell li mistenni jirepetu ru[u llum

Wie[ed g[adu jiftakar tajjeb l-a[[ar sfida bejn dawn i]]ew; protagonisti f’April li g[adda li kienet intemmet 1-1 b’Hibernians jing[ataw penalty, g[al [afna kontroversjali, fl-a[[ar sekondi tal-log[ba biex il-partita ntemmet b’dak l-iskor. G[al din il-log[ba importanti Hibs probabbilment tilfu lil Marcelo Diaz, min[abba injury fil-hamtsring, plejer li nnuqqas tieg[u jaf ikollu effett negattiv b’mod ;enerali fuq ittim ta’ Michael Woods g[alvolum ta’ xog[ol li jwettaq waqt li Jean Paul Farrugia u Ryan Camilleri huma dubju]i. Paul Zammit kow/ ta’ B’Kara min-na[a tieg[u se jkun ming[ajr Joseph Zerafa li jinsab sospi]. I]-]ew; timijiet ;ejjin minn serje po]ittiva hekk kif ilkarkari]i reb[u tlieta mill-

a[[ar [ames partiti u Hibs reb[u erbg[a. B’Kara g[andhom plejers b[all-goalkeeper Justin Haber, Paul Fenech, Jean Paul Mifsud Triganza u Gareth Sciberras li flimkien ma’ Jhonnattann u Shodiya jafu jag[mlu ddifferenza waqt li g[al Hibernians jispikkaw Mario Muscat, Andrew Cohen u Clayton Failla flimkien ma]]ag[]ug[ Bjorn Kristensen li kellu sta;un mill-aqwa u lattakkanti Tarabai u Obiefule. L-atmosfera mistennija tkun wa[da mill-isba[ hekk kif din il-;img[a t[abbar ukoll li lbiljetti li ng[ataw li]-]ew; klabbs li se jkunu fl-enclosure inbieg[u kollha. REPLAY – Intant il-lejla se tixxandar edizzjoni spe/jali ta’ Replay fuq Net TV li tibda fit8.30 p.m. b’kollegamenti diretti minn Birkirkara u minn Ra[al :did.

HIBERNIANS – (10) 1960-61, 1966-67, 1968-69, 1978-79, 1980-81, 1981-82, 1993-94, 1994-95, 2001-02, 2008-09

Il-konfronti kollha dan l-ista;un B’Kara v Hibs 1-0 (JP Mifsud Triganza) Hibs v B’Kara 0-0 B’Kara v Hibs 1-0 (JP Mifsud Triganza) Hibs v B’Kara 1-1 (C. Failla (H) Shola Shodiya (B))


IN-NAZZJON Is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

Sport 31

Pirlo jattakka lil Schembri fl-awtobijografija Il-midfielder internazzjonali Taljan u ta’ Juventus, Andrea Pirlo, g[amel referenza g[allmidfielder internazzjonali Malti Andrè Schembri flawtobijografija tieg[u, ‘Penso, Quindi Gioco’, filpartita li ntlag[bet f’Modena fil-11 ta’ Settembru tal-2012. Dakinhar, Schembri kien ordnat mill-kow/ nazzjonali Malti, it-Taljan Pietro Ghedin, biex jimmarka lil Andrea Pirlo. Struzzjonijiet li Schembri obda u qeda blaktar mod professjonali, tant li minkejja t-telfa, 2-0, tat-tim Malti, kien hemm kliem ta’ tif[ir mill-media Taljana g[all-prestazzjoni tieg[u wara li irnexxielu jaqta’ millog[ba lill-playmaker Taljan. “Na[seb li sar i[obbni u stajt nara f’g[ajnejg[ qlub ta’ m[abba. Sa mill-ewwel minuta tal-log[ba ;ie mka[[al mieg[i. Na[seb li hu

kamikaze tal-futbol jew talim[abba. Il-ballun ma kienx jinteressah. Kien jinterassah biss minni u li jkun vi/in tieg[i. Kien id-dell tieg[i, u kull darba li ni//aqlaq beda jkun warajja. Li konna f’post wa[edna kont in/empel lillPulizija, u anki sawwatni. Staqsejtu x’inhu jag[mel. G[idtlu, ‘tant ilek tiffissa lejja li issa taf wi//i blamment, qed ittini bis-sieq u g[adek ma missejtx ballun. {u [sieb ilg[ab u mhux ti;ri warajja’,” jg[id Pirlo fil-ktieb tieg[u. Huwa qal li dak il-[in, Andrè Schembri qallu li kien impossibbli jilg[ab il-log[ba tieg[u g[ax il-kow/ tah ordni li jimmarkah u xejn aktar, u hekk kien se jag[mel. Pirlo qal li dak il-[in qallu li l-ballun kien ’il bog[od u biex Schembri ma jibqax daqshekk vi/in tieg[u u j[allih jie[u nifs, imma

MUTURI

FORMULA 1

SERIE A

Vettel u Alonso fuq quddiem

Cellino sospi] erba’ xhur

Barbera arrestat

Is-sewwieq tal-MotoGP Hector Barbera, li g[andu 26 sena, kien arrestat akku]at li sawwat lit-tfajla tieg[u fil-belt ta’ Jerez, kmieni l-{amis wara in/ident li se[[ matul il-lejl ta’ qabel. Il-{add li g[adda, Barbera temm fit-12-il post fil-GP ta’ Jerez u baqa’ fil-belt biex iqatta’ ftit jiem mat-tfajla tieg[u, li hi mill-in[awi. IlPulizija kienet infurmata millisptar fejn it-tfajla marret g[all-kura wara argument li kellhom fil-kamra tal-lukanda.

I DIV.

Cassar ma’ }ejtun C.

Il-klabb tal-Ewwel Divi]joni }ejtun Corinthians [abbar li [atar lil Simon Cassar b[ala lkow/ tal-ewwel tim g[allista;un li ;ej. Sta;un ie[or, }ejtun se jkunu qed jer;g[u jilag[bu filKampjonat tal-Ewwel Divi]joni.

It-tliet darbiet Champion tad-Dinja, Sebastien Vettel, irre;istra l-a[jar [in wara ]ew; sessjonijiet ta’ provi liberi g[all-GP ta’ Spanja, bilfavorit lokali tal-Ferrari, Fernando Alonso, ferm vi/in fit-tieni post b’differenza minima ta’ frazzjoni ta’ sekonda. Bix-xemx tie[u post ix-xita ta’ filg[odu meta l-Ferrari kienu kisbu l-a[jar ]ew; [inijiet b’Alonso quddiem Massa, Vettel kellu [in ta’ minuta 22.808 sekondi. Wara Alonso temm Mark Webber fuq ir-Red Bull l-o[ra. Is-sessjonijiet tal-kwalifiki

Schembri qallu li ma jinteressah xejn [lief li jimmarkah. Pirlo ammetta li l-im;iba ta’ Andrè Schembri g[amlitu ferm nervu] tul il-partita g[aliex Malta kienet qed tilg[ab kontra l-Italja, u Andrè Schembri kien kontra tieg[u. Pirlo qal li dakinhar ma [ax gost jilg[ab u g[araf il-fatt li Schembri g[amillu [ajtu ferm diffi/li, anki jekk finalment bidel il-flokk xorta wa[da mieg[u. Intant, Andrè Schembri f’intervista waqt il-programm .Net fuq Net TV, ilbiera[, qal li fil-verità kienu biss ]ew; sentenzi li qal lil Pirlo dakinhar waqt il-log[ba u mhux il-kliem kollu li tTaljan kiteb flawtobijografija. Madankollu, hu kkonferma li dmiru kien li jimmarka lil Pirlo u g[amel dan bl-a[jar mod possibbli.

kienu kriti/i fi/-/irkwit ta’ Katalunja, bi 18 mill-a[[ar 22 rebbie[ sal-lum jibdew itti;rija mill-pole-position, g[ajr g[al Michael Schumacher, li fl-1996 kien beda mit-tielet post. Jenson Button naqas milli jirre;istra [in fl-ewwel sessjoni fuq McLaren, li sarilha tibdil drastiku, u fittieni sessjoni, bit-tim konxju li m’g[andux g[arfien bi]]ejjed fuq l-aerodinamika l-;dida, kien aktar kawt biex kiseb it-12-il [in. I/-Champion tal-2009 kellu [in ta’ minuta 24.306sek u sie[bu l-Messikan Sergio

Andrea Pirlo baqa’ jiftakar il-markatura ta’ Andrè Schembri

Perez, 1:24.854. Felipe Massa kiseb il-[ames l-a[jar [in tal-;urnata, b’Kimi Raikkonen tal-Lotus, eks rebbie[ f’Bar/ellona fuq McLaren u l-Ferrari, jikseb irraba’ l-a[jar [in. It-timijiet kollha g[amlu a;;ornament g[all-ewwel ti;rija fl-Ewropa dan lista;un, imma /-Champions McLaren u l-Williams – rebbie[a s-sena l-o[ra – bilVene]welan Pastor Maldonado, jidhru li kellhom l-aktar sewqan bil-pakkett il;did wara li t[abtu fl-Asja u l-Lvant Nofsani fl-ewwel parti tal-ista;un.

Il-President tal-klabb tasSerie A Cagliari, Massimo Cellino, ;ie sospi] erba’ xhur mill-futbol mill-FIGC talli ppermetta l-bejg[ ta’ biljetti g[all-partita li suppost kellha tintlag[ab bil-bibien mag[luqa. Cellino kien sospi] xahrejn o[ra talli kiser ir-regolamenti rigward il-pagamenti tala;enti tal-plejers. Il-klabb mis-Serie A kien immultat 10,000 ewro fuq ilbejg[ tal-biljetti, u 15,000 ewro fuq il-pagamenti. Cagliari kienu ordnati biex jilag[bu l-partita kontra Roma f’Settembru bil-bibien mag[luqa, fl-Istadio Arena, li ;ie ;;udikat mhux sigur. Madankollu, il-klabb mar kontra din l-ordni u stieden lill-partitarji biex jattendu qabel il-gvern muni/ipali talab li l-log[ba ti;i sospi]a u Roma ng[ataw reb[a, 3-0.

AMERICA’S CUP

FIL-:ERMANJA

Imut wara li nqaleb il-jott

Draxler ma’ Schalke sal-2018

I/-Champion Olimpiku Britanniku Andrew ‘Bart’ Simpson, li reba[ midalja taddeheb fl-Olimpjadi ta’ Beijing fl-2008, tilef [ajtu l-{amis meta l-jott li kien fuqu nqaleb ftit ’il barra mill-kosta ta’ Kalifornja, waqt it-ta[ri; g[at-ti;rija tal-America’s Cup. Simpson, li kellu 36 sena, kien qed iba[[ar fuq il-jott }vizzeru ta’ 72 pied, Artemis, meta l-katamaran inqaleb skont stqarrija ma[ru;a fuq ilwebsajt tal-Artemis, u miet mg[arraq.

Il-jott inqaleb g[all-[abta tat-3am [in ta’ Malta, filMajjistral ta’ Treasure Island, fil-bajja ta’ San Francisco. Simpson kien ukoll reba[ midalja tal-fidda fl-a[[ar Olimpjadi f’Londra, filklassi Star. Dg[ajsa tas-salvata;; marret immedjetament fuq ilpost, u salvat 12-il membru tal-ekwipa;;. Fil-[in tal-in/ident, il-jott kien qed jipprova jag[mel manuvra mag[rufa b[ala ‘bear away’, biex idur kontra

r-ri[, meta parti millkatamaran ni]let ta[t l-ilma u dan inqaleb, u Simpson, li kien qed ja[dem b[ala tattiku mat-tim, inqabad g[al madwar 10 minuti ta[t lilma, u kien kollu g[alxejn it-tentattiv tal-[addiema tassalvata;; biex jer;g[u j[addmulu qalbu. Dan kien l-ewwel in/ident marbut mal-America’s Cup sa mill-bidu tas-snin 90, meta kien miet membru talekwipa;; Spanjol waqt ta[ri; vi/in Mallorca, filMediterran.

Il-midfielder offensiv ta’ Schalke 04, Julian Draxler, ;edded il-kuntratt tieg[u malklabb tal-Bundesliga b’sentejn o[ra, sal-2018, u temm kull xnieg[a li l-plejer ]ag[]ug[ ta’ talent kien se jitlaq minn Gelsenkirchen. Draxler, li ilu ma’ Schalke mill-2001, kien qed jissemma li seta’ jissie[eb mar-rivali, Borussia Dortmund, wara li Mario Goetze a//etta li jing[aqad ma’ Bayern Munich ix-xahar l-ie[or. Hu kien ukoll fil-mira ta’ bosta klabbs o[rajn Ewropej.

L-internazzjonali :ermani] ta’ 19-il sena, li fl-a[[ar sentejn kellu prestazzjonijiet e//ellenti, hu meqjus b[ala wie[ed mill-aktar plejers ta’ talent fost il-;enerazzjoni il-;dida tal-:ermani]i. Draxler skorja disa’ goals u [adem tlieta o[ra dan lista;un biex g[en lil Schalke jitilg[u fir-raba’ post u b’/ans tajjeb li sta;un ie[or jilag[bu fir-round g[allkwalifikazzjoni ta/Champions League, meta fadal ]ew; partiti.


ls-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2013

32 Lokali

Tkompli l-in/ertezza

Il-Gvern Laburista [oloq in/ertezza dwar il-futur tal-pro;ett tad-Da[la tal-Belt meta ddikjara li beda diskussjonijiet mal-Perit Renzo Piano dwar l-u]u ta’ dan il-bini, li jinkludi l-bini ddisinjat g[all-Parlament il-;did (Ritratt> Michael Ellul) minn Jerome Caruana Cilia

L-in/ertezza qed tkompli dwar l-u]u tal-bini fil-pro;ett tad-Da[la tal-Belt, iddisinjat mill-perit ta’ fama mondjali, Renzo Piano, g[all-Parlament il-;did, hekk kif l-Ispeaker An;lu Farrugia, ilbiera[ ma kkummentax dwar l-u]u ta’ dan il-bini u ta x’jifhem li se jikkummenta fid-diskors li jag[mel hu b[ala Speaker fil;urnata tas-Sette Giugno. Il-Parlament il-;did qed jie[u s-sura tieg[u u x-xog[ol fis-sit tal-kostruzzjoni g[addej b’ritmu tajjeb [afna b’madwar 100 [addiem fuq il-post. Waqt ]jara ta’ aktar minn sieg[a u nofs fis-sit tal-

Parlament il-;did, l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati, An;lu Farrugia, akkumpanjat millmembri tal-Kumitat taxXog[ol tal-Kamra, ma riedx jag[ti kummenti dwar l-u]u ta’ dan il-bini u jekk dan ilpost g[andux jintu]a b[ala Parlament jew le wara lkontroversja li nqalg[et meta l-Prim Ministru Joseph Muscat iddikjara li l-pro;ett jista’ ma jintu]ax b[ala Parlament ;did kif kien il[sieb ori;inarjament, g[ax mhux kbir bi]]ejjed. An;lu Farrugia sostna li qabel jikkummenta se jara lpre]entazzjoni li se ssir lill-

L-Ispeaker jindika li se jikkummenta fid-diskors tas-Sette Giugno hekk kif nhar it-Tlieta ssir pre]entazzjoni lill-Kumitat tax-Xog[ol tal-Kamra membri tal-Kumitat taxXog[ol tal-Kamra nhar itTlieta li ;ej. An;lu Farrugia ta x’wie[ed jifhem li l-kummenti se jkun qieg[ed jag[milhom fis-Sette Giugno, waqt l-indirizz tieg[u b[ala Speaker. Il-Kap E]ekuttiv tal-

media•link COMMUNICATIONS

Korporazzjoni g[arRi;enerazzjoni tal-Port ilKbir, Chris Paris, spjega ddisinji ta]-]ew; binjiet u qal li ]-]ew; binjiet ewlenin – dik tal-uffi//ji amministrattivi, ilkmamar tal-kumitati u luffi//ji tal-Gvern u lOppo]izzjoni, u dik fejn se

jkun hemm il-plenarja – huma marbutin ma’ xulxin. Kien spjegat ukoll kif illivell tat-triq se jkun a//essibbli u miftu[ g[allpubbliku b’tali mod li l-bini mhux se jostakola l-veduti g[at-teatru l-miftu[ u lKavallier ta’ San :akbu. Ftit tal-;img[at ilu, f’laqg[at li kellu mal-perit Renzo Piano f’Pari;i, il-Prim Ministru Joseph Muscat iddiskuta kif l-ispazju fil-bini tal-Parlament il-;did jista’ jintu]a a[jar. Il-Prim Ministru kien qal li l-post g[andu jkun [aj u a//essibbli g[allpubbliku.

2013_05_11  

2013_05_11