Page 1

Numru 13,403

€0.55

Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

Erba’ nomini g[all-kariga ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista

Ray Bugeja jindirizza l-midja wara li ppre]enta n-nomina tieg[u (Ritratti> Martin Agius)

Mario de Marco li kien l-a[[ar kandidat li ppre]enta n-nomina tieg[u g[all-kariga ta’ Kap tal-PN

Partit li l-poplu kapa/i jidentifika ru[u mieg[u

Inkunu bennejja ta’ pontijiet g[al so/jetà li dejjem tinbidel

G[all-[abta tal-10.30 talbiera[ filg[odu, Raymond Bugeja ppre]enta n-nomina tieg[u g[all-kariga ta’ Kap ;did tal-Partit Nazzjonalista lis-Segretarju :enerali talPartit Nazzjonalista Paul Borg Olivier. Mas-sottomissjoni ta’ din in-nomina, Raymond Bugeja qal li ilu josserva lmessa;; qawwi tal-Partit Nazzjonalista, wie[ed mi]]ew; partiti l-kbar li joffru l-g[a]la lill-poplu, u fil;img[at li ;ejjin hu se

Ir-raba’ u l-a[[ar nomina li ;iet milqug[a g[all-kariga ta’ Kap ;did tal-Partit Nazzjonalista kienet dik tad-Deputat Parlamentari Mario de Marco. Din in-nomina ;iet milqug[a mis-Segretarju :enerali talPartit Nazzjonalista Paul Borg Olivier li qal li din in-nomina ;iet ippre]entata f’mument importanti g[at-ti;did tal-Partit Nazzjonalista li qed i[ares ’il quddiem sabiex ikun partit validu fix-xhur u s-snin li ;ejjin. Mal-pre]entazzjoni tan-

jkompli jwassal il-messa;;i tieg[u. Hu sa[aq li hu jkun Kap ta’ Partit li l-poplu kapa/i jidentifika ru[u mieg[u g[aliex hu se jkun il-mekkani]mu biex il-Partit ji;i trasformat min-nies tieg[u stess. Bugeja qal li hu jemmen ukoll li g[andu l-kwalitajiet u l-profil me[tie; g[al Kap ;did talPN. Wa[da mir-ra;unijiet li kkontesta g[al din il-kariga hi li hu wi// ;did, xi [a;a li l-poplu jixtieq.

g[al pa;na 2

nomina tieg[u, Mario de Marco qal li l-Kunsilliera se jkollhom l-a[jar g[a]la f’dan il-mument importanti g[all-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li qal li din ma kinitx de/i]joni fa/li min[abba l-fatt li hu missier ta’ familja ]ag[]ug[a, hu qal ukoll li g[ex il-Partit f’kull livell tieg[u. Fil-fatt, hu semma kif matul is-snin, kien rappre]entant fl-E]ekuttiv u li fl-2003 ;ie elett g[allewwel darba fil-Parlament. g[al pa;na 2

Ilbiera[ f’nofsinhar g[alaq il-perjodu li wie[ed seta’ jippre]enta n-nomina tieg[u g[all-kariga ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista. Din l-elezzjoni g[all-[atra ta’ Kap ;did tal-Partit Nazzjonalista se ssir nhar is-Sibt 4 ta’ Mejju fejn ilkunsilliera se jkunu jistg[u jag[mlu l-g[a]la tag[hom bejn l-erba’ kandidati li ppre]entaw in-nomina tag[hom g[al din il-kariga. In-nomini g[al din ilkariga fet[u t-Tlieta 2 t’April u l-ewwel nomina li ;iet milqug[a misSegretarju :enerali talPartit Nazzjonalista kienet dik ta’ Simon Busuttil u lg[ada ;iet ippre]entata nnomina ta’ Francis Zammit Dimech. Fl-a[[ar ;urnata li setg[u ji;u ppre]entati nnominazzjonijiet, ;ew milqug[a tnejn o[ra, blewwel wa[da tkun dik ta’ Raymond Bugeja u l-o[ra ta’ Mario de Marco. G[alhekk, fl-4 ta’ Mejju, il-kunsilliera li g[andhom vot fil-Kunsill :enerali jkunu jistg[u jag[mlu lg[a]la tag[hom bejn dawn l-erba’ kandidati. Jekk ilKap ma jintg[a]ilx dakinhar, ikun hemm me[tie; li ssir votazzjoni o[ra, b’din it-tieni votazzjoni ssir fit-8 ta’ Mejju u o[ra f’ka] li jkun hemm b]onn votazzjoni o[ra b’din issir fl-10 ta’ Mejju.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

2 Lokali

Partit li joffri opportunitajiet lil kul[add minn pa;na 1

Il-vi]joni ta’ Raymond Bugeja g[al dan il-Partit hi li dan jer;a’ ji;;edded jew anke jibni mill-;did l-g[eruq tieg[u sabiex jil[aq l-og[la livelli. Fil-kummenti tieg[u lillmidja pre]enti waqt li ppre]enta din in-nomina, Bugeja qal li hu mhux se jkun qed jag[mel u]u minn xi slogans jew programmi ta’ kif se jkun qed imexxi g[aliex jemmen li dan mhux prodott li jrid ibig[, tant li anke mhux se jkun qed ju]a l-midja b’mod regolari. Min-na[a tieg[u, is-

Ray Bugeja waqt li ppre]enta n-nomina tieg[u

Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista qal li Raymond Bugeja li ilu tesserat ma’ dan il-partit g[al numru ta’ snin, ippre]enta n-nomina tieg[u f’mument sinifikanti g[allPartit Nazzjonalista li qed ji;;edded. Paul Borg Olivier ]ied jg[id li Raymond Bugeja huwa e]empju ta’ kif il-Partit Nazzjonalista joffri opportunitajiet u g[andu l-bibien miftu[in bera[ u mifruxa g[al kull tesserat. Dan g[aliex kull min hu tesserat mal-Partit Nazzjonalista seta’ jippre]enta n-nomina tieg[u g[al din il-kariga.

Spi]eriji li se jift[u g[ada VALLETTA: Collis Williams Pharmacy, 15 Triq irRepubblika; {AMRUN: St. Gaetan Pharmacy, Triq il-Kappillan Mifsud; {AL QORMI: Drugshop Dispensary, Vjal De La Cruz; SANTA VENERA: St. Bartholomew Pharmacy, 30 Triq Fleur-De-Lys; IL-G}IRA: O’Hea Pharmacy, 128 Triq Manoel; SAN :WANN: San :wann Pharmacy, 11 Triq Feli/ Borg; TAS-SLIEMA: Wales Pharmacy, 183 Triq Manwel Dimech; {AL BALZAN: Medica Pharmacy, Triq in-Naxxar; ILMOSTA: St. Louis Pharmacy, Triq Cali; IL-MELLIE{A: Karizia Drugstore, 69 Triq George Borg Olivier; PAOLA: Distinction Pharmacy, 32 Pjazza Antoine De Paule; BORMLA: White Cross Pharmacy, Shop A, Block 1, Fuq San Pawl; {A}}ABBAR: May Day Pharmacy, Triq il-Vittorja; MARSAXLOKK: Pompei Pharmacy, Xatt is-Sajjieda; }URRIEQ: }urrieq Dispensary, 68 Triq il-Kbira; {A}}EBBU:: Plaza Pharmacy, 86 Triq il-Kbira; RABAT: Ideal Pharmacy, 63 Triq il-Kbira; VICTORIA: Castle Pharmacy, 2 Misra[ l-Indipendenza; IN-NADUR: Nadur Pharmacy, Pjazza it-28 ta’ April 1688.

Mario de Marco jindirizza l-midja wara li ppre]enta n-nomina tieg[u

It-Temp

UV INDEX

7

IT-TEMP> ftit imsa[[ab u xi ftit im/ajpar f’xi n[awi mas-seb[, li jsir ftit jew wisq imsa[[ab VI}IBBILTÀ> tajba lokalment moderata g[al tajba g[all-ewwel IR-RI{: [afif g[al moderat mil-Lvant, li jsir ftit qawwi mill-Grieg il-Lvant BA{AR> moderat IMBATT> baxx mix-Xlokk TEMPERATURA: l-og[la 21˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 409.5 mm IX-XEMX> titla’ fis-06.43 u tin]el fis-19.27

Partit li j[addan politika inklussiva minn pa;na 1

G[alhekk din il-le;i]latura, hi t-tielet wa[da konsekuttiva li ;ie elett fiha. Matul dawn is-snin b[ala membru Parlamentari, Mario de Marco serva kemm b[ala backbencher, kemm filKumitat tal-Parlament u anke b[ala membru talKabinett tal-Gvern. Semma wkoll kif g[ex lesperjenza tax-xog[ol fil-qasam tat-turi]mu. Matul il-kummenti tieg[u, Mario de Marco sa[aq li l-politika m’g[andhiex tkun biss tan-

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

nies, i]da g[andha tkun ukoll politika g[annies. Fost o[rajn, hu qal li l-politika g[andha tkun aktar inklussiva u inqas divi]iva, u g[andha tkun ukoll aktar effettiva. Fi kliem Mario de Marco, din l-elezzjoni li se ssir fl-4 ta’ Mejju, mhix se tkun biss elezzjoni ta’ Kap ;did ta’ dan il-Partit Nazzjonalista, i]da anke wkoll elezzjoni ta’ bniedem li jg[aqqad in-nies ta’ madwaru u jifta[ bera[ il-bibien g[al kul[add.

B[al-lum 25 sena

IS-SIBT L-og[la 21˚C L-inqas 13˚C

IL-{ADD L-og[la 16˚C L-inqas 12˚C

IT-TNEJN L-og[la 17˚C L-inqas 13˚C

IT-TLIETA L-og[la 19˚C L-inqas 12˚C

L-ERBG{A L-og[la 20˚C L-inqas 13˚C

UV

UV

UV

UV

UV

7

7

7

7

7

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 20˚C xemxi, Al;eri 19˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 07˚C xemxi, Ateni 20˚C xemxi,, Li]bona 13˚C ftit imsa[[ab, Berlin 03˚C borra, Brussell 03˚C imsa[[ab, il-Kajr 23˚C xemxi, Dublin 05˚C imsa[[ab, Kopen[agen 07˚C imsa[[ab, Frankfurt 04˚C imsa[[ab, Milan 10˚C imsa[[ab, Istanbul 18˚C xemxi, Londra 06˚C xemxi, Madrid 08˚C imsa[[ab, Moska 05˚C xita, Pari;i 07˚C imsa[[ab, Bar/ellona 11˚C xita, Ruma 14˚C imsa[[ab, Tel Aviv 20˚C imsa[[ab, Tripli 25˚C xemxi, Tune] 22˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 07˚C imsa[[ab,, Zurich 04˚C im/ajpar, Munich 02˚C imsa[[ab, Stokkolma 05˚C xemxi, San Pietruburgu 03˚C imsa[[ab.

T

ing[ata aktar informazzjoni dwar il-pjani tal-Gvern So/jalista biex jeqred Marsaxlokk. Biex ifixkel il-pjani tal-Gvern Malti g[all-bini tal-power station f’Delimara, ilPartit So/jalista bena kampanja s[i[a ta’ attakki bi sku]i dwar l-ambjent u t-t[assir tad-dehra pittoreska tar-ra[al tas-sajjieda. Dokument fil-Ministeru tal-I]vilupp, Ener;ija, Port u Telekomunikazzjoni f’Awwissu tal-1979, wera li l-Gvern So/jalista approva pro;ett biex parti sostanzjali mill-bajja ta’ Marsaxlokk tinbidel fi scrap yard g[allvapuri. Il-pro;ett kellu jie[u 270,000 metru kwadru ta’ art bi qtug[ fil-blat u te[id tal-ba[ar. Ilmoll kien se jie[u kwa]i l-port kollu ta’ Marsaxlokk u minbarra li kien se j[amme; lambjent bid-dehra tieg[u kien se jimtela bi kwantità kbira ta’ partijiet ta’ bastimenti, magni, makkinarju, ]jut, sadid u storbju kontinwu.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

Lokali 3

John Bencini kontra l-politika JobsPlus proposta mill-U{M minn Neil Camilleri

Il-;img[a li g[addiet ilPrim Ministru Joseph Muscat [atar lil John Bencini b[ala Chairman talKunsill Malti g[all-I]vilupp Ekonomiku u So/jali. Lg[ada, IN-NAZZJON [a lkummenti tal-membri kollha tal-MCESD u ]vela kif Muscat [atar lil Bencini f’din il-kariga, minkejja li sitta minn tmien membri ma qablux ma’ din l-g[a]la. Minkejja li Muscat kellu quddiemu g[a]la s[i[a ta’ nies li ressqulu l-istess membri tal-MCESD, injora dawn is-su;;erimenti u [atar lil Bencini, li fil-kampanja elettorali indirizza lkonferenza ;enerali laburista u l-mass meeting fl-Imqabba. Is-sitt membri li ma qablux mal-[atra ta’ Bencini qalu li dan “m’g[andux il-kredenzjali me[tie;a.” I]da g[allUnion {addiema Maqg[udin hemm ]ew; ra;unijiet o[ra g[ax ma kellux jintg[a]el John Bencini, li fil-fehma tag[ha huma daqstant importanti. L-ewwel wa[da minnhom - il-fatt li John Bencini huwa l-uniku membru flMCESD li huwa kontra lpolitika tal-JobsPlus im[ejjija mill-U{M u ffirmata mill-partiti politi/i kollha, inklu] il-Labour Party. Politika li timmira li to[loq eluf ta’ impjiegi minn issa sal-2020. Fil-kummenti li tana fla[[ar jiem, Josef Vella, isSegretarju :enerali talU{M, qal li jinkwieta li din il-politika, li jittama li tin]amm fuq nett tal-a;enda tal-MCESD, se ti;i fdata f’idejn bniedem li lanqas biss jemmen fiha. Vella qal li kien hemm anke okka]jonijiet fejn “mar g[and Bencini biex jitkellem fuq din il-politika u dan sa[ansitra ppretenda li Vella jitlaqha minn idu.” “Irridu naraw kif se

nkomplu fuqha”, kompla Josef Vella, li qal li ma jafx kif Bencini se jag[mel din il-u-turn. Is-Segretarju :enerali talU{M jg[id ukoll li l-problema l-o[ra hi l-fatt li Bencini huwa pre;udikat kontra l-U{M, u dejjem isemmi kemm huwa mwe;;a’ minn din il-union. Sosnta li fid-dawl ta’ dan ma jafx kemm Bencini se jkun newtrali lejn il-U{M.

Kontra dan id-dokument anke minkejja li kien hemm qbil dwar u bejn i]-]ew; partiti politi/i Sentiment simili qasam mag[na anke l-President tal-GRTU Paul Abela, li sostna li Bencini kellu xi jg[id, tista’ tg[id, mal-entitajiet kollha rappre]entati fl-MCESD. Semma kif darba minnhom Bencini mar laqg[a tal-GWU u beda ju]a kliem ta’ tg[ajjir fil-konfront tieg[u u tadDirettur :enerali Vince Farrugia. “Dan meta Chairman tal-MCESD irid ikun imparzjali, u jkollu responsabbiltà li jg[aqqad lill-entitajiet differenti anke meta dawn ikollhom opinjonijiet differenti.” Il-membri tal-MCESD esprimew di]appunt kbir li l-Gvern ma tax widen talproposti tag[hom, u minflok Muscat g[amel ta’ rasu u [atar lill-persuna li ried hu. U din hija wa[da biss minn lista twila ta’ [atriet li ng[ataw persuni li g[enu lill-Partit Laburista jirba[ lelezzjoni ;enerali. U li issa, jridu jing[ataw il-premju li ;ew imwieg[da.

I/-Chairman tal-MCESD John Bencini li hu mdawwar b’kontroversja

L-MCESD jiltaqa’ fl-isfond tal-kontroversja tal-[atra ta/-Chairman Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qal li l-kontroversja dwar il-[atra ta’ John Bencini b[ala Chairman tal-MCESD ma qamitx flewwel laqg[a tal-MCESD. Il-Professur Scicluna qal dan f’kumment lill-;urnalisti fi tmiem laqg[a mal-imsie[ba so/jali fejn matulha informahom dwar il-ba;it g[al din issena li se jkun ippre]entat itTnejn. Il-[atra ta’ John Bencini ma ntlaqg[etx tajjeb minn sitta minn tmien korpi kostitwiti. Fi stqarrija lbiera[ waranofsinhar, l-Asso/jazzjoni ta’ Min I[addem qalet li se tattendi llaqg[a ta[t protest. L-MEA qalet li l-mod kif in[atar John Bencini mhux konformi malli;i tal-Kunsill Malti g[allI]vilupp Ekonomiku u So/jali li tistipula b’mod /ar li /-

chairperson jin[atar millGvern b’konsultazzjoni malmembri. L-MEA qalet li filwaqt li kienu infurmati, limsie[ba so/jali ]gur li ma jistg[ux jg[idu li ;ew konsultati, anzi din il-[atra ;iet imposta fuqhom. L-MEA qalet li messu sar sforz biex jintg[a]el xi [add li jkollu l-appo;; tal-membri kollha tal-Kunsill u bil-kredenzjali ;usti g[al din il-kariga, u mhux veru li kif intqal mill-Gvern, Bencini ntg[a]el biex g[all-ewwel darba filkariga jkun hemm trejdjunjonista. Id-Direttur Generali talGRTU Vince Farrugia qal li din hi l-ewwel darba li din il[atra saret ming[ajr konsensus mal-imsie[ba so/jali. Mitluba jikkummentaw dwar il-[atra ta’ Bencini,

korpi kostitwiti o[rajn qalu li l-po]izzjoni tag[hom di;à g[amluha u issa jridu j[arsu ’l quddiem b’li hemm u jittamaw li l-Kunsill jibqa’ ja[dem b’mod tajjeb g[all-;id tal-persuni kollha rappre]entati minnhom u lpajji] b’mod ;enerali. Minkejja li ]ew; korpi kostitwiti biss laqg[u l-[atra tieg[u, min-na[a tieg[u, i/chairman il-;did tal-MCESD John Bencini qal li wara lewwel laqg[a issa j[ossu “komdu u kuntent”. Sadanittant fi stqarrija o[ra, il-Ministru g[ad-Djalogu So/jali, Affarijiet talKonsumatur u Drittijiet ?ivili Helen Dalli qalet li l-[sieb tal-Gvern hu li t-tmexxija talMCESD tibda tkun wa[da ta’ rotazzjoni bejn il-unions, min i[addem u s-so/jetà /ivili.

Id-defi/it ta’ Malta hu bejn 3% u 3.5% L-i]bilan/ ta’ Malta qabe] it-3% u jinsab bejn 3% u 3.5%. I]da minkejja dan, ilGvern se j]omm mal-ba;it kif propost u se jer;a’ jni]]el li]bilan/ ta[t it-3% sal-a[[ar ta’ din is-sena. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt konferenza tal-a[barijiet li matulha ta dettalji dwar l-a[[ar t[ejjijiet g[all-ba;it ta’ din is-sena li se jitressaq nhar it-Tnejn. Joseph Muscat qal li kien hemm tnaqqis fid-d[ul u ]ieda fin-nefqa tal-Gvern, fosthom fis-servizzi so/jali u tas-

sa[[a. Hu qal li t-Tnejn li ;ej il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna se j[abbar mi]uri inti]i biex i]idu l-attività ekonomika u jkun hemm infiq iktar g[aqli. Joseph Muscat ikkonferma li mhux se jkun hemm tibdil fil-Ba;it [lief dak li wieg[ed li titne[[a t-taxxa tad-d[ul g[al persuni single bil-paga minima. Mistoqsi g[aldaqstant jekk il-Kummissjoni Ewropea hix se ter;a’ tifta[ il-pro/eduri ta’ defi/it e//essiv kontra Malta, Muscat ma eskludiex li dan jista’ jsir.

Mistoqsi dwar l-estimi talMinisteri, il-Prim Ministru qal li l-estimi jridu naturalment jinbidlu g[aliex il-ministeri m’g[adhomx l-istess i]da skont hu n-nefqa totali se tibqa’ l-istess. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar il-[atra ta’ John Bencini b[ala Chairman tal-MCESD u l-fatt li sitta minn tmien membri ma qablux ma’ din in-nomina. Joseph Muscat ddefenda lg[a]la ta’ Bencini u qal li kien il-waqt li l-MCESD jitmexxa minn trejdjunjonista.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

4 Lokali

Il-pubbliku mistieden Il-GWU tordna jibg[at l-ideat tieg[u azzjonijiet lill-Kummissjoni industrijali mwaqqfa mill-PN Il-Kummissjoni li twaqqfet fi [dan il-Partit Nazzjonalista biex tanalizza r-ri]ultat talElezzjoni :enerali 2013, [ar;et avvi] li fih saret stedina ;enerali fejn kull membru talpubbliku qed ji;i mistieden sabiex jag[ti l-opinjoni tieg[u dwar ir-ri]ultat elettorali. Dan hekk kif ilKummissjoni kompliet tiltaqa’ t-Tnejn filg[axija, fejn ;ew diskussi numru ta’ azzjonijiet li g[andhom jittie[du, u x’tip ta’

metodolo;ija g[andha tintu]a fil-pro/ess tal-anali]i. Il-kummissjoni dde/idiet li l-metodolo;ija g[andha tkun kemm kwantitattiva kif ukoll kwalitattiva u se jkunu qed isiru surveys xjentifi/i, intervisti individwali u focus groups. Il-Kummissjoni qalet li lpubbliku jista’ jibg[at l-ideat u l-[sibijiet tieg[u permezz ta’ email fuq kummissjoni@pn.org.mt, permezz ta’ ittra lill-

“Kummissjoni Analizi Elezzjoni 2013, Kaxxa Postali 366, Triq l-Ifran, il-Belt Valletta, VLT 1456”, jew billi wiehed jid[ol fuq il-pa;na uffi//jali tal-Partit Nazzjonalista fuq Facebook. Il-kummenti g[andhom jaslu sat-30 t’April, u g[andhom jinkludu l-isem, il-kunjom, in-numru tal-identità, issess, l-età, ix-xog[ol tieg[u u l-belt jew ra[al fejn joqg[od min ikun qed jibg[at il-kumment.

Mixli b’serq ta’ gradenza antika Ra;el ta’ 40 sena minn {a]-}ebbu; ;ie mixli quddiem il-Ma;istrat Consuelo Scerri Herrera li seba’ xhur ilu seraq gradenza antika li g[andha mal-250 sena minn dar fi]-}ejtun u li l-valur tag[ha je//edi l-€14,000. L-Ispettur Tony Cachia ressaq lil Derrin Fenech fejn xlieh li flimkien ma’ persuni o[rajn seraq il-gradenza minn dar li tinsab fi Triq San Girgor. {add ma jg[ix f’din id-dar li g[andha diversi b/ejje/ ta’ g[amara antika. Il-gradenza li g[andha wkoll valur sentimentali, hija ta’ Alfredo Vella u Enriquez Catania Enriquez. Qed ji;i allegat li s-serqa saret fit 3 ta’ Settembru tas-sena l-o[ra u li kien hemm xi

[add li g[araf lil Fenech b[ala l-persuna li wettaq is-serqa, u li kien fil-kumpanija ta’ [addie[or. L-akku]at qal li huwa ma ja[dimx u jie[u [sieb missieru li huwa anzjan. L-Avukat li deher g[alih, Arthur Azzopardi qal li l-klijent tieg[u g[andu kondotta nadifa u qatt ma /appas difru mal-;ustizzja. Skont il-Pulizija, il-gradenza nstabet u ng[atat lura lis-sidien tag[ha. Il-persuna li g[andu nstabet il-gradenza u rritornaha lura, qed jg[in ukoll lill-Pulizija dwar din is-serqa. Aktar persuni mistennija jitressqu b’rabta ma’ dan il-ka].

ELEZZJONI KAP PARTIT NAZZJONALISTA Il-Kummissjoni Elettorali, ma[tura mill-Kumitat E]ekuttiv biex tmexxi l-elezzjoni ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista, tav]a li g[all-Elezzjoni ta’ Kap tal-Partit ir/eviet in-nomini ta’>

BUGEJA Raymond BUSUTTIL Simon DE MARCO Mario ZAMMIT DIMECH Francis Il-Kummissjoni Elettorali tav]a li l-Elezzjoni ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista se ssir nhar is-Sibt, 4 ta’ Mejju, 2013.

?ensu Galea Chairman tal-Kummissjoni Elettorali

kontra l-Arriva Wara li fallew it-ta[ditiet bejn il-GWU u l-Arriva, dwar il-[las tal-festi pubbli/i lill-[addiema talKumpanija, minn nhar itTlieta li ;ej, it-Taqsima Marittima u Avjazzjoni tal-Union se dda[[al azzjonijiet industrijali kontra Arriva. Din il-kwistjoni nqag[let wara li Arriva dde/idiet li ma t[allasx daqs qabel lill[addiema tag[ha li ja[dmu festa pubblika. Dan [abbritu l-GWU li fi stqarrija baqg[et tinsisti li tasal fi ftehim b’danakollu, l-management tal-Arriva baqa’ ma jridx jaf anke wara laqg[ha li saret g[and idDirettur tal-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali u min[abba f’hekk ilkwistjoni eskalat. Il-GWU kompliet tg[id li l-qofol tal-argument li ressqet il-GWU huwa li lprovvedimenti dwar ilfesti pubbli/i dejjem kienu ugwali g[all-[addiema kollha, u dawn il-provvedimenti stabbiliti g[andhom ikunu osservati minn kul[add. Il-GWU se tag[mel /ert li f’dan l-istadju, l-azzjoni-

jiet industrijali li se tordna ma jolqtux lil min ju]a ttrasport provdut millArriva. G[aldaqstant, lazzjonijiet jinkludu li f’[inijiet stabbiliti filg[odu u waranofsinhar, il-[addiema ta’ Arriva la jbig[u biljetti tan-nol u lanqas jie[du [lasijiet ming[and il-passi;;ieri.

F’xi [inijiet il-[addiema tal-Arriva la jbig[u biljetti tan-nol u lanqas jie[du [lasijiet ming[and il-passi;;ieri Il-GWU temmet tg[id li ter;a’ ttenni li g[adha disposta tkompli bit-ta[ditiet biex ji;i evitat aktar inkwiet bla b]onn. Qalet ukoll li min-na[a l-o[ra tiddikjara li mhux se //edi g[at-tnaqqis ta’ kundizzjonijiet tal-[addiema u li se tkun qed tiddefendi b’[ilitha lil dawk kollha li se jobdu d-direttivi


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

Lokali 5

Is-suq mir-Renju Unit kellu ]ieda konsiderevoli ta’ 9.9% fuq l-2012 Il-President il-;did tal-Kamra tal-Kummer/, l-Intrapri]a u l-Industrija David G. Curmi

}ieda ta’ 8.6% fil-passi;;ieri David G. Curmi jin[atar li g[addew mill-MIA President ;did fl-ewwel tliet xhur tal-Kamra tal-Kummer/, In numru tal passi;;ieri li g[addew mill numru ta passi;;ieri fl istess perjodu s sena l -

l-Intrapri]a u l-Industrija David G. Curmi n[atar unanimament b[ala lPresident l-;did tal-Kamra tal-Kummer/, l-Intrapri]a u lIndustrija g[as-sentejn li ;ejjin. Curmi ma kienx kontestat u ;ie elett matul laqg[a tal-kunsill li saret fl-4 ta’ April.Il-Kunsill se jiltaqa’ fil-;ranet li ;ejjin sabiex jele;i Bord ta’ Management. Curmi huwa l-Kap E]ekuttiv tal-MSV Life plc, Kap E]ekuttiv u Direttur ta’ Growth Investments Ltd., Direttur ta’ Middlesea Assist (kumpanija ta’ Mapfre), Direttur ta’ Plaza Centres plc, Direttur ta’ Midi plc, Membru tal-kunsill tal-Malta Insurance Assocation, Direttur tal-fond talProtezzjoni u Kumpens kif ukoll Chairman tal-L.B Factors. Hu huwa membru talChartered Insurance Institute tar-Renju Unit u Chartered Insurer. Curmi huwa lek/erer fl-Università ta’ Malta kif ukoll fi/-?entru Malti talAssigurazzjoni. Hu ssie[eb mal-Kamra tal-Kummer/ fl1988 u aktar kmieni serva filkariga b[ala Vi/i President fl-2002 u fl-2003 kif ukoll f’numru ta’ po]izzjonijiet mani;erjali f’bords o[ra. Hu kien ukoll parti mill-pro/ess ta’ tis[i[ tal-Kamra talKummer/ mal-Industrija u lFederazzjoni Maltija g[allIndustrija, partikolarment filformazzjoni tal-istatut ta’ dan it-tis[i[. Fil-kumment tieg[u wara li ;ie elett, Curmi rrefera g[allmod kif il-Kamra dejjem [admet b’mod li t[ares ’il quddiem minkejja l-istorja twila tag[ha ta’ 165 sena.

Hu fisser l-impenn tieg[u sabiex il-Kamra tkompli t[ares ’il quddiem b’mod partikolari fis-servizzi li toffri kif ukoll fil-mod li dawn jing[ataw. Hawnhekk huwa a//ena fuq is-servizz li jing[ataw lill-komunità tan-negozju, il[idma li ssir g[allinternazzjonalizzazzjoni tannegozju Maltin, l-edukazzjoni dwar in-negozju kif ukoll filmod kif il-Kamra tinfluwenza l-politika nazzjonali. Hu qal li se ja[dem sabiex jikkonsolida l-kisbiet ri/enti kif ukoll sabiex jassigura transizzjoni bla problemi. B’referenza g[all-isfidi ekonomi/i li baqa’ j[abbat wi//u mag[hom pajji]na, hu esprima kunfidenza li filkundizzjonijiet xierqa, issettur privat se jkompli ji;;enera l-i]vilupp u lprosperità li tant jixraqlu pajji]na u l-poplu Malti. Huwa wkoll jinsab [erqan li ja[dem mal-amministrazzjoni ;dida biex jimplimenta programm ekonomiku li jservi ta’ benefi//ju g[allpajji] u l-komunità tannegozju ta’ Malta. Curmi ddikjara kif ilKamra tal-Kummer/ se tkompli tkun professjonali u kostruttiva u li se t[addan attitudni mhux konfrontazzjonali. Din l-attitudni u l-mod ta’ kif g[amlet l-affarijiet filKamra dejjem [admet sew fil-passat, u ta[t t-tmexxija tieg[u, il-kamra tal-kummer/ se tkompli ta[dem sabiex tikkonvin/i l-awtoritajiet permezz tal-po]izzjonijiet li tie[u li jsiru b’ra;uni u ri/erka.

-

-

Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fl-ewwel tliet xhur tal-2013 irre;istra ]ieda ta’ 8.6% meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2012. Din i]-]ieda hija ekwivalenti g[al 47,721 passi;;ier. ?ifri uffi/jali ma[ru;a mill-MIA juru li sseat capacity fl-ewwel tliet xhur tal-2013 ]diedet b’4.1%, minn 806,899 seat fl-2012 g[al 839,683 seat din is-sena. Is-seat load factor medju g[all-ewwel kwart tas-sena kien aktar minn dak miksub fl-istess perjodu s-sena l-o[ra u kiber bi tliet punti per/entwali. {arsa lejn is-swieq ewlenin turi li r-Renju Unit kellu ]ieda konsiderevoli ta’ 9.9% fuq l2012. Is-suq Taljan ukoll kellu prestazzjoni tajba b’]ieda ta’ 16.7%, filwaqt li s-suq :ermani] ]amm it-tielet post bi kwa]i l-istess

-

-

-

o[ra, b’]ieda negli;ibbli ta’ 0.3%. Is-suq Fran/i] ukoll irre;istra ]ieda kbira ta’ 22.8%, filwaqt li s-suq Libjan kellu ]ieda fenomenali ta’ 52.5% fuq in-numru tal-passi;;ieri li kellu bejn Jannar u Marzu tal-2012. Sadattant, in-numru ta’ passi;;ieri flAjruport f’Marzu 2013 la[aq 249,360. Meta mqabbel mal-istess xahar s-sena l-o[ra, i]]ieda fil-passi;;ieri hi ekwivalenti g[al 12.3%. is-seat capacity g[ax-xahar kienet ta’ 4.3% aktar minn Marzu s-sena li g[addiet, filwaqt li s-seat load factor medju ]died b’5.6 punti per/entwali fuq Marzu 2012. Meta wie[ed janalizza r-ri]ultati f’Marzu, wie[ed g[andu jqis il-fatt li dawn jinkludu xi vvja;;ar relatat mal-perjodu tal-G[id - li ssena l-o[ra se[[ f’April.

Il-Port il-Kbir home port g[al Costa Favolosa Il-Ministru g[at-Turi]mu Karmenu Vella rrikonoxxa l-fatt li sena wara l-o[ra pajji]na ra ]ieda fl-ammont ta’ turisti li waslu Malta abbord il-Cruise Liners. Fil-fatt is-sena l-o[ra, kienet sena rekord f’din inni//a tat-turi]mu lejn Malta b’aktar minn 600,000 turist jaslu Malta abbord cruise liners, 52 elf turist aktar mis-sena ta’ qabel – skont i/-/ifri uffi/jali tal-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika, lNSO. Il-Ministru Karmenu Vella sa ftit ilu kien i/?ermen tal-kumpanija Orange Travel Group li hi lkumpanija li bi ftehim li g[amlet mal-Costa Cruises, il-vapur Costa Favolosa issa se jibda jid[ol fil-Port ilKbir kull ;img[a. L-Orange Travel, li hija lAgent tal-Costa Cruises

f’Malta, twaqqfet fl-2011 wara li ng[aqdu flimkien ilGrupp SMS u l-kumpanija Mondial u li Karmenu Vella kien n[atar /ermen talkumpanija. F’Settembru li g[adda leks Ministru responsabbli mit-Turi]mu, Mario de Marco kien [abbar li l-Port il-Kbir se jkun il-home port tal-Costa Favolosa. Dakinhar Mario de Marco kien [abbar wkoll li anke lCruise Liner Costa Classica kien se jibda ju]a l-Port ilKbir ta’ Malta b[ala l-home port tieg[u. Dan ifisser li lvja;;i fl-intinerarju ta’ dawn i]-]ew; bastimenti jibdew u jispi//aw f’Malta. Waqt konferenza tala[barijiet abbord dan ilCruise Liner, Karmenu Vella qal li s-sena 2013 se tkun sena li se toffri aktar sfidi fis-settur tal-cruise

liners f’Malta g[aliex kien hemm vapuri li g[azlu li ma jibqg[ux jid[lu fil-Port ilKbir. I]da l-Awtoritajiet kkon/ernati se jibqg[u jag[mlu dak kollu possibbli sabiex i]ommu i/-/ifri po]ittivi li rnexxielu jikseb pajji]na l-aktar matul la[[ar sena, is-sena 2012, g[aliex wara kollox kull gvern jag[ti l-importanza lil dan is-settur li joffri vetrina lil pajji]na, kompla jg[id ilMinistru Vella. Il-Costa Favolosa tag[mel parti mill-14-il vapur li g[andha l-Costa Cruises u f’Ottubru tas-sena d-die[la l-flotta se tikber ghal 15-il vapur, g[aliex qed jinbena vapur ie[or il-Costa Diadema, biex b’hekk ilCosta Cruises se tkun qed i;;orr madwar 45 elf passi;;ier fuq il-vapuri tag[ha.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

6 Intervista minn Hermann Micallef

“Irridu nuru maturità li nsemmg[u le[inna fil-laqg[at li jkollna flimkien biex imbag[ad ning[aqdu wara d-direzzjoni li nidde/iedu dwarha g[all-;id tal-partit u tal-pajji]”

Oppo]izzjoni kostruttiva fil-Parlament g[all-;id ta’ pajji]na Il-Partit Nazzjonalista fl-Oppo]izzjoni se jkun qed iwie;eb g[al din is-sej[a nazzjonali biex pajji]na jkompli jg[olli l-livell ta’ g[ajxien tal-poplu tieg[u. “L-Oppo]izzjoni Nazzjonalista se tkun differenti minn oppo]izzjonijiet o[rajn talpassat g[ax se tkun qed ta[dem u tistinka biex, mhux biss tkun kostruttiva, i]da timpenja ru[ha biex tressaq il-proposti tag[ha g[all-;id tal-poplu u l-pajji].” Dan qalu David Agius, ilWhip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista f’intervista lil IN-NAZZJON dwar il-ftu[ tat-Tnax-il Parlament Malti mill-Indipendenza ‘l hawn. David Agius stqarr li lOppo]izzjoni trid tara li dak li nbena tul i]-]mien ma jisfumax fix-xejn; anzi tara li pajji]na jibqa’ miexi ‘l quddiem permezz ta’ Parlament li jiffunzjona u jiffunzjona tajjeb. L-intervista s[i[a ma’ David Agius hi kif ;ej:-

X’inhi s-sej[a li qed jag[mel pajji]na lill-Partit Nazzjonalista fil-le;i]latura l-;dida tal-Parlament^

Nhar is-Sibt jifta[ mill-;did il-Parlament wara l-Elezzjoni :enerali li saret xahar ilu. Dan se jkun it-12-il Parlament mill-Indipendenza ’l hawn. Din hi le;i]latura li, b[allo[rajn ta’ qabilha, il-Partit Nazzjonalista qed ji;i msejja[ minn pajji]na biex jag[ti sehmu g[all-;id talkomunitajiet u l-familji tag[na. B[alma dejjem g[amel, il-Partit Nazzjonalista se jwie;eb g[al din is-sej[a nazzjonali biex pajji]na jkompli jg[olli l-livell ta’ g[ajxien tal-poplu tieg[u.

X’[idma preparatorja saret jew g[adha qed issir mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qabel il-ftu[ tal-Parlament nhar is-Sibt filg[odu^

Il-Grupp Parlamentari ltaqa’ u ddiskuta l-istrate;ija li se ju]a biex, flimkien malGvern, fl-ewwel jiem talParlament jg[addi l-ba;it li fil-qafas kwa]i totali tieg[u se jkun dak li ppre]enta l-a[[ar

Gvern Nazzjonalista. Kien hemm ukoll diskussjoni dwar il-[atriet relatati ma’ Speaker u Deputat Speaker u mozzjonijiet relatati mal[idma parlamentari.

Issa li l-Partit Nazzjonalista g[andu rwol ;did fl-Oppo]izzjoni x’differenzi hemm^

Irridu naqblu ma’ dak li jkun qed ji;i propost u jkun tajjeb u nkunu Oppo]izzjoni qawwija fejn ma naqblux g[ax inkunu nemmnu li mhux ta’ ;id g[al pajji]na.

Xi rwoli qeda b[ala Oppo]izzjoni l-Partit Nazzjonalista fl-istorja ta’ pajji]na^

L-Oppo]izzjoni Nazzjonalista trid tkun dik li tissalvagwardja l-qag[da tajba ekonomika u l-qasam tal-impjiegi ta’ pajji]n Issa, l-Oppo]izzjoni Nazzjonalista trid tkun dik li tissalvagwardja l-qag[da tajba ekonomika u l-qasam talimpjiegi ta’ pajji]na. {allejna lil Malta ma’ ta’ quddiem u sa[ansitra a[jar minn bosta pajji]i akbar minna li filpassat kienu miti g[alina. Irridu nkunu Oppo]izzjoni kemm kostruttiva kif ukoll proposittiva.

Il-Partit Nazzjonalista issa qed jissejja[ biex jaqdi millbankijiet tal-Oppo]izzjoni. Dan hu rwol li qdieh tant tajjeb fis-snin Sebg[in u lbidu tat-Tmenin kif ukoll fit22 xahar ta’ Gvern Laburista bejn l-1996 u l-1998. Fis-snin Sebg[in u Tmenin kellna nkunu Oppo]izzjoni li tissalvagwardja ddemokrazija f’pajji]na.

Imbag[ad fl-a[[ar tadDisg[inijiet kellna nkunu Oppo]izzjoni li tara li li]vilupp fil-livell ta’ g[ajxien kif ukoll il-politika barranija ta’ pajji]na ma jintilifx fi ftit xhur.

Xi jfisser li tkun

‘Oppo]izzjoni kostruttiva’^

Se nkunu Oppo]izzjoni kostruttiva. Rajna f’liema livell waqqa’ lill-Parlament ilPartit Laburista meta ma qediex ir-rwol ta’ Oppo]izzjoni kostruttiva. A[na ma rridux inkunu hekk. Meta ng[idu li se nkunu Oppo]izzjoni kostruttiva, dan irridu ng[iduh imma nwettquh ukoll bil-fatti. M’a[niex se nippruvaw niggranfaw ma’ kull sku]a biex nimminaw ix-xog[ol talgvern. Nafu minn xiex batejna meta konna fil-Gvern. Issa dan ]gur m’a[niex se nag[mluh a[na li qeg[din flOppo]izzjoni. g[al pa;na 7


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

Intervista 7

Malta trid tibqa’ miexja ‘l quddiem permezz ta’ Parlament li jiffunzjona tajjeb minn pa;na 6

Irridu nkunu Oppo]izzjoni li tissalvagwardja dak li bnejna flimkien mill-Gvern f’dawn l-a[[ar snin. A[na li n[obbu lil pajji]na u g[andna l-fatti x’nuru g[al dan, kif nistg[u issa nie[du gost naraw dawk l-istess affarijiet li mexxejna a[na jisfaxxaw fix-xejn? A[na nie[du pja/ir narawhom ikomplu jisseddqu u nkunu kburin li konna a[na li wellidna jew issudajna dik l-inizjattiva biex issa tkompli timxi ’l quddiem u tag[ti lfrott.

Kif se tkun ir-relazzjoni tal-Oppo]izzjoni mal-Gvern fil-Parlament^

Se jkollna relazzjoni tajba imma dan ma jfissirx li se nkunu Oppo]izzjoni tapit. M’a[niex se n[allu lill-Gvern jg[addi romblu minn fuqna. ?erti de/i]jonijiet li ttie[du fl-ewwel jiem ta’ Gvern Laburista ;did ma tantx jawguraw tajjeb. LOppo]izzjoni ma ;ietx ikkonsultata, imma saret taf mill-media dwar idde/i]jonijiet li kien ittie[du. Minkejja dan, xorta rridu nkunu Oppo]izzjoni kostruttiva. Nemmen li lpoplu qed jistenna minna dan kollu u r-riga li biha jkejjel lg[emil tal-Partit Nazzjonalista hi mill-aktar fina. Il-poplu jistenna [afna minna u a[na rridu nil[qu l-aspettattivi g[oljin tal-poplu.

X’tg[idilna dwar il-persuni ;odda eletti g[all-ewwel darba^

Nilqg[u fostna b’fer[ liddeputati li kienu eletti g[allewwel darba. Fil-Grupp Parlamentari g[andna firxa li tmur minn deputati li kienu ministri tal-Gvern g[al deputati eletti g[all-ewwel darba. Nilqa’ b’mod spe/jali fostna lid-deputati nisa u dawk ]g[a]ag[. G[adna b]onn din it-ta[lita biex flimkien nibnu tim mag[qud.

Xi jfisser li deputat ikollu l-libertà imma fl-istess [in ikun parti minn grupp^

Ilkoll nafu minn xiex g[addejna meta fl-a[[ar le;i]latura kien hemm min kellu diffikultajiet kbar biex ja[dem f’tim. Irridu nuru maturità li nsemmg[u le[inna

fil-laqg[at li jkollna flimkien biex imbag[ad ning[aqdu wara d-direzzjoni li nidde/iedu dwarha g[all-;id tal-partit u tal-pajji]. Kull deputat g[andu jibqag[lu llibertà li jesprimi ru[u; biss il-kollettiv fostna jrid ji;i bilbosta qabel l-individwalità tad-deputati.

Il-Partit Nazzjonalista g[andu minoranza ta’ disa’ deputati. Dan se jkun ta’ xkiel^

G[andna disa’ deputati inqas mill-gvern. Dan ifisser li d-deputati eletti jridu jpattu g[al dan in-nuqqas permezz tal-impenn u l-ener;ija tag[hom. ?ert li dan se nag[mluh b’lealtà lejn ilpartit, lejn il-pajji] u lejn ilpoplu li vvutalna. Id-disa’ deputati inqas fuq livell ta’ numru se npattu g[alih fuq livell ta’ [idma. Se nkunu qed nu]aw l-g[erf, il-[iliet u lkompetenzi ta’ kull deputat fil-kumitati u rwoli differenti. Irridu naraw ukoll x’qed jifhem il-gvern meta jg[id li se jkun hemm rwol ukoll g[ad-deputati talOppo]izzjoni fit-tmexxija.

Int se tkun g[al darb’o[ra Whip. Wassal messa;; lid-deputati eletti tal-Partit Nazzjonalista.

Ni]]i [ajr lil Kap tal-Partit Lawrence Gonzi u lil s[abi tal-Grupp Parlamentari li g[al darb’o[ra re;g[u g[a]luni biex inkun il-Whip. Inwieg[ed li se naqdi dan ir-rwol b’impenn u ener;ija b[alma dejjem g[amilt. Nirringrazzjahom minn issa tal-kooperazzjoni li se juru biex na[dmu tajjeb flimkien. Nistedinhom na[dmu flimkien b’serenità biex ilpartit u l-pajji] ikun kburi bix-xog[ol tag[na.

X’de/i]joni ttie[det dwar ix-shadow ministers u [atriet o[rajn relatati maxxog[ol tal-Parlament^

Il-Grupp Parlamentari, fuq su;;eriment tal-Kap talOppo]izzjoni Lawrence Gonzi, qabel li dawn il-[atriet isiru wara li l-Partit Nazzjonalista jele;;i l-Kap il;did. Sadattant id-deputati jkunu qed jag[mlu x-xog[ol li jkunu delegat lilhom minn ;urnata g[al o[ra.

Disa’ deputati inqas mill-gvern ifisser li d-deputati eletti fl-Oppo]izzjoni jridu jpattu g[al dan in-nuqqas permezz tal-impenn u l-ener;ija tag[hom


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

8 Fit-triq tal-[ajja Nhar il-{amis li ;ej, il-Knisja Kattolika tikkommemora l-[amsin anniversarju minn meta, fil-11 ta’ April 1963, il-Papa :wanni XXIII nieda l-Ittra En/iklika grandju]a tieg[u Pacem in Terris. :wanni XXIII ;abar il-messa;; tieg[u ta’ “pa/i fl-art” fl-ewwel sentenza tal-En/iklika> “Il-pa/i fl-art, li l-bnedmin kollha ta’ kull ]mien xtaqu bl-akbar [erqa, tista’ tinkiseb u tin]amm fis-sod biss jekk ti;i osservata kif imiss l-ordni stabbilita minn Alla.” Kienet En/iklika li ;;enerat [afna interess. Mhux fa/li tg[id fis-sod

g[aliex. Biss wie[ed ma jistax ma jsemmix il-personalità unika tal-Papa :wanni XXIII b[ala [abib tad-djalogu u ta’ qalb ;eneru]a, li kien iktar interessat fil-bniedem milli fl-i]balji li jista’ jwettaq. Kien hemm ukoll ]ew; fatti o[rajn. Lappell tieg[u :wanni XXIII ma llimita[x g[ad-dinja Kattolika jew iddinja Nisranija, imma indirizza ru[u lejn “il-bnedmin kollha ta’ rieda tajba”. Barra minn hekk, l-En/iklika ;iet meqjusa mad-dinja kollha b[ala ttestment ta’ :wanni XXIII. Dan g[aliex

hu miet fit-3 ta’ :unju 1963, xahrejn biss wara l-pubblikazzjoni tal-En/iklika. Meta tqis il-kontest storiku tal-Pacem in Terris, tinduna li l-element li influwenza l-iktar lill-opinjoni pubblika dwarha kienet id-difi]a [erqana ta’ :wanni XXIII g[al pa/i mibnija fuq vi]joni naturali tal-[olqien, ji;ifieri li lbnedmin u d-dinja tqishom kif inhuma. Fil-fatt, l-En/iklika tiddefendi ddrittijiet naturali tal-bniedem u tesprimi x-xewqat profondi talbnedmin kollha, ming[ajr distinzjoni ta’ fidi jew konvinzjoni.

Il-pa/i fil-vi]joni ta’ :wanni XXIII Id-dinja li fiha u lilha :wanni XXIII kiteb lEn/iklika Pacem in Terris kienet fi stat ta’ di]ordni qawwija. Is-seklu l-ie[or, l-G[oxrin wie[ed, kien beda bi stennijiet kbar g[all-progress. Madankollu, fi ]mien sittin sena, dak is-seklu pprodu/a ]ew; Gwerer Mondjali, sistemi totalitarji devastanti, tbatijiet umani li ma jitwemmnux, u persekuzzjoni kbira tal-Knisja. Sentejn biss qabel il-mi;ja tal-Pecem in Terris, fl-1961, kien ittella’ il-[ajt ta’ Berlin biex jaqsam u jqieg[ed kontra xulxin mhux biss ]ew; partijiet tal-Belt :ermani]a i]da wkoll ]ew; modi ta’ kif wie[ed jifhem, japprow/ja u jibni l-[ajja tan-nies. Fuq i]-]ew; na[at tal-[ajt, il-[ajja kellha ssegwi disinji differenti, dettati minn regoli li jikkonfrontaw lil xulxin, fi klima ta’ suspetti u sfidu/ja minn kull na[a. Kien [ajt li laqat fil-la[am il-[aj l-umanità kollha. {ajt li nifed il-qlub u l-im[u[ tan-nies. Kemm fil-mod kif kien qed jidher f’g[ajnejn iddinja, kif ukoll fil-[ajja reali. Bil-konsegwenza li bejjet u welled firdiet li kienu jidhru li se jibqg[u hemm g[al dejjem.

minn

Charles Buttigieg kb@erremme.com.mt

mad-dinjità tal-membri individwali tag[ha, li, biddon tar-ra;uni, jassumu responsabbiltà g[allazzjonijiet tag[hom.

Il-kri]i Kubana

Barra minn hekk, sitt xhur biss qabel l-En/iklika, u waqt li f’Ruma kien g[adu qed jifta[ il-Kon/ilju Vatikan II, id-dinja kienet waslet fix-xifer ta’ gwerra nukleari ka;un tal-kri]i tal-missili f’Kuba, li kienet inkwetat qatig[ lil :wanni XXIII. Il-Papa ma qag[adx b’idejh fuq ]aqqu. Fittex li jitfa’ l-ilma fuq in-nar. {adem [afna minn wara lkwinti. Tkellem ukoll minn fuq ir-Radju talVatikan. F’diskors bil-Fran/iz, nhar il-25 ta’ Ottubru 1962, hu sa[aq fuq ir-responsabbiltà li kellhom il-mexxejja tad-dinja li jevitaw gwerra. Wissihom li gwerra simili kienet destinata li jkollha effetti orribbli li d-dinja qatt ma kienet rat b[alhom. Appellalhom jisimg[u l-karba g[all-pa/i li kienet qed issirilhom mill-erbat irjie[ tad-dinja. Dik il-gwerra ;iet evitata. I]da t-triq lejn il-pa/i, il-;ustizzja u l-libertà fid-dinja kienet tidher imblukkata. {afna bdew jib]g[u li l-umanità kienet se tkun ikkundannata li tg[ix g[al dejjem fil-kundizzjonijiet prekarji tal-hekk imsej[a ‘gwerra bierda’ li tnisslet u tla[[met. Dawk kollha li j[obbu l-pa/i bdew jippruvaw jirb[u t-taqtig[ il-qalb bit-tama li ma jkunx hemm xi att ta’ aggressjoni jew a//ident li jixg[el ilmi//a tal-ag[ar gwerra fil-;rajja umana. Kul[add kien jaf li l-g[odod atomi/i tal-gwerra li kien hemm fl-idejn kienu jfissru li gwerra b[al din kienet tqieg[ed fil-periklu l-istess ;ejjieni tarrazza umana.

Dawk kollha li j[obbu l-pa/i bdew jippruvaw jirb[u t-taqtig[ il-qalb bit-tama li ma jkunx hemm xi att ta’ aggressjoni jew a//ident li jixg[el il-mi//a tal-ag[ar gwerra fil-;rajja umana

Realtà spiritwali L-iskop ta’ :wanni XXIII

Il-Papa :wanni XXIII

Sisien essenzjali Min-na[a tieg[u, :wanni XXIII ma qabilx ma dawk li bdew ja[sbu jew jib]g[u li l-pa/i kienet saret impossibbli. Bl-En/iklika tieg[u, il-valur tal-pa/i, bil-verità li jesi;i, beda j[abbat b’qawwa kbira fuq il-bibien ta]-]ew; na[at tal-[ajt ta’ Berlin u tal-[itan lo[rajn kollha ta’ firda li kienu je]istu. L-En/iklika kellmet lil kul[add dwar li lkoll a[na membri ta’ familja umana wa[da. Hi tefg[et dawl qawwi fuq l-aspirazzjoni komuni tan-nies, kullimkien fiddinja, li jg[ixu l-;ejjieni fis-sigurtà, il-;ustizzja u ttama. Bl-intuwizzjoni profonda karatteristika tieg[u, :wanni XXIII identifika l-kundizzjonijiet essenzjali g[all-pa/i f’erba’ sisien pre/i]i talispirtu uman: verità, ;ustizzja, im[abba u libertà. Il-Papa spjega li biex so/jetà tkun tista’ titqies b[ala ordinata tajjeb, kreattiva u miexja skont iddinjità umana, qabel xejn trid tinbena fuq il-verità.

Is-so/jetà umana, kif kien qed jaraha hu, trid li lbnedmin ikunu gwidati mill-;ustizzja, ir-rispett lejn id-drittijiet tal-o[rajn, u li jwettqu d-doveri tag[hom. Trid ukoll li l-bnedmin ikunu animati minn im[abba tali li ;;ieg[lhom i[ossu l-[ti;iet talo[rajn b[allikieku kienu l-[ti;iet tag[hom stess. Im[abba li t[e;;i;hom jaqsmu ;idhom mal-o[rajn. Im[abba li ;;ieg[lom jistinkaw biex il-bnedmin ikunu kollha werrieta komuni tal-iktar valuri intellettwali u spiritwali nobbli. Mhux biss, i]da s-so/jetà umana trid ukoll tg[ix fil-libertà, ji;ifieri fit-t[addim ta’ mezzi li jaqblu

kien li j[e;;e; lil kul[add ja[seb f’so/jetà umana li tkun l-ewwel nett realtà spiritwali fejn bnedmin miftu[in g[ad-dawl (i) jaqsmu ma’ xulxin lg[arfien tag[hom tal-verità, (ii) jis[qu g[al drittijiethom u jaqdu dmirijiethom., (iii) ikunu inkura;;uti fl-aspirazzjonijiet tag[hom g[all[wejje; tajbin tal-ispirtu, (iv) jaqsmu ma’ xulxin it-tgawdija ta’ dak kollu li hu sabi[ fid-dinja, u (v) jistinkaw bla heda biex jg[addu lill-o[rajn dak kollu li hu l-a[jar fihom waqt li jag[mlu tag[hom l-g[ana spiritwali tal-o[rajn. Il-Papa qal li huma dawn il-valuri spiritwali li jinfluwenzaw u jiggwidaw il-kultura, l-ekonomiji, istituzzjonijiet so/jali, movimenti u forom politi/i, li;ijiet, u l-komponenti l-o[rajn kollha li jiffurmaw l-komunità esterna tal-bniedem u l-i]vilupp kontinwu tag[ha. Fil-[amsin sena li g[addew, sar progress sinifikanti fit-twettiq tal-vi]joni nobbli tal-Papa :wanni XXIII. Madankollu, ma jistax jing[ad li ma g[adx fadal sitwazzjonijiet drammati/i. Bi]]ejjed in[arsu lejn il-;rajjiet fil-Lvant Nofsani. Minkejja kollox, tibqa’ t-tama li l-mexxejja taddinja, spe/jalment dawk l-iktar b’sa[[ithom, jifhmu sew il-b]onn li jistinkaw ;enwinament g[all-pa/i f’darhom stess u kullimkien fuq ilpilastri tal-verità, l-im[abba, il-;ustizzja u l-libertà. Fi :wanni XXIII g[andhom isibu e]empju ta’ bniedem li ma kienx jib]a’ mill-;ejjieni. Biss iridu jifhmu li ssostnieh f’dan l-ottimi]mu hu kellu lfidu/ja profonda tieg[u f’Alla u fil-bniedem. Kienet din il-fidu/ja li, ukoll meta kollox kien juri li l-umanità kienet da[let f’sitwazzjoni ta’ konflitt permanenti, hu ma be]ax isejja[ lill-kbarat, mexxejja u popli ta’ ]mienu g[all-vi]joni ;dida tad-dinja.


IN-NAZZJON ls-Sibt, 6 ta’ April, 2013

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Jum importanti g[ad-demokrazija parlamentari tag[na Dalg[odu jifta[ it-tnax-il Parlament ta’ Malta mill-Indipendenza. Din hi okka]joni importanti fid-demokrazija parlamentari tag[na u fiha numru ta’ tifsiriet. L-ewwel nett, li l-Parlament hu istituzzjoni wa[da li tirrappre]enta lill-poplu kollu. Hu istituzzjoni li fiha l-ma;;oranza trid tag[mel li;ijiet li jolqtu lil kul[add u li jkunu ffinanzjati mit-taxxi ta’ kul[add. Wara li jie[du l-;urament il-membri kollha, ilPresident ta’ Malta jaqra l-programm tal-Gvern. Fil-;img[at li ;ejjin, ikun hemm dibattitu fuq mozzjoni li tirringrazzja lill-President g[all-indirizz tieg[u. Dan ikun ifisser l-approvazzjoni tal-programm tal-Gvern mill-Parlament. G[odda ewlenija tad-demokrazija tag[na U hawn il-Parlament isir l-g[odda ewlenija taddemokrazija tag[na ta’ Gvern li jiggverna skont ilprogramm tieg[u, g[ax hekk imqabbad millma;;oranza tal-poplu, u ta’ Oppo]izzjoni li toffri l-alternattivi, l-g[a]liet tag[ha. Oppo]izzjoni li se tkun qed tag[mel l-almu tag[ha biex dan il-Gvern jie[u de/i]jonijiet fl-interess tal-poplu Malti u G[awdxi kollu.

U din hi wkoll tifsira importanti fiddemokrazija parlamentari tag[na. Il-Gvern g[andu d-dmir jiggverna u jrid i;orr ir-responsabbiltà kollha g[ad-de/i]jonijiet li jie[u hu u dawk kollha li ja[tar f’karigi ta’ tmexxija filqasam pubbliku. G[a]liet /ari g[a/-/ittadini

A[na g[andna sistema vibranti ta’ demokrazija parlamentari li tat alternanza tal-gvern kemmil darba. Din tfisser li a[na /-/ittadini nafu sew min hu l-Gvern u nafu /ar x’irridu nag[mlu jekk ma nibqg[ux naqblu ma’ dak li jkun qed jag[mel il-Gvern: nivvutaw f’elezzjoni ;enerali g[al min ikun fl-oppo]izzjoni. Dan hu li g[amel il-poplu Malti erba’ ;img[at ilu. Min hemm fil-gvern issa importanti jifhem li l-poplu jrid lilu jiggverna u – aktar – irid lilu jerfa’ r-responsabbiltajiet kollha tal-iggvernar tieg[u u ma jin[eba wara l-ebda kliem b[al ‘karigi e]ekuttivi g[al deputati talOppo]izzjoni’ biex jipprova ja[rab milli jag[ti kont s[i[ g[ad-de/i]jonijiet tieg[u u g[arri]ultati kollha tag[hom. Il-Gvern irid ikun hemm lest biex b’mod serju ja[dem biex jikseb ir-ri]ultati g[al kul[add.

Responsabbiltà u alternattivi L-Oppo]izzjoni mhix qieg[da hemm biex tiggverna imma biex tikkontribwixxi l-ideat differenti tag[ha. Hu l-Gvern li jrid jerfa’ r-responsabbiltajiet kollha tieg[u. Din hi wkoll tifsira tal-jum sabi[ tal-lum meta nikkonfermaw it-twemmin tag[na fid-demokrazija parlamentari. Demokrazija li tkompli tissa[[a[ u sta g[al dan il-grupp ta’ parlamentari li jkompli jsa[[a[ha fix-xhur u ssnin li ;ejjin. L-ewwel [idma tal-Parlament il-;did Wara llum, il-Parlament il-;did se jkun qed jiltaqa’ nhar it-Tnejn fejn mistenni li jkun diskuss ilBa;it g[al din is-sena. Nafu li dan il-Ba;it kien tressaq aktar kmieni is-sena li g[addiet u ma kienx ;ie approvat. Dakinhar l-Oppo]izzjoni, illum filgvern, kienet ivvutat kontrieh, i]da llum se tkun qed tressaq ver]joni ta’ dak il-Ba;it g[allapprovazzjoni.

Nittamaw li dak li kien ippropona Gvern Nazzjonalista f’dak il-Ba;it ji;i attwat g[ax kien sar bl-iskop li jkompli jimbotta ekonomija b’sa[[itha li [oloq gvern immexxi minn Lawrence Gonzi. Ekonomija li [olqot ix-xog[ol, salvat eluf ta’ impjiegi u [alliet aktar flus f’idejn il-poplu.

Ir-reb[a fuq il-mewt “Reba[ il-mewt u fet[ilna t-triq g[all-[ajja ta’ dejjem”. Din hija t-talba li propju filbidu tal-quddies tfakkarna x’g[amel g[alina Kristu. Hu kru/jali biex nimpenjaw ru[na u n]ommu [aj ilkun/ett li Kristu hu x-xempju fir-reb[a tal-[ajja u bilqawwa setg[ana tieg[u jg[addina mill-mewt taddnub g[all-passa;; tal-[ajja fil-grazzja tieg[u. }mien ir-riflessjoni Il-Knisja tilbes kulur skur tul ir-Randan u dan biex tirrifletti li wasal i]-]mien ta’ riflessjoni biex a[na l-kredenti

nid[lu fina nfusna u naraw in-nuqqasijiet tag[na. Ma rridux nieqfu fuq il-qoxra ta’ barra. Dan i]-]mien litur;iku li fih fra[na li l-[aruf tag[na li ;ie maqtul, issa qam rebbie[ fuq il-mewt se jkun g[allkomunità kollha ]mien ta’ approfondiment fil-fidi Nisranija li fl-a[[ar milla[[ar hi mibnija fuq dan ilmisteru tal-fidwa tag[na. Anzi ntennu li l-bxara ttajba tal-qawmien mill-mewt ta’ Kristu hija verità kru/jali spe/jalment g[ar-reli;jon ta’ Kristu fejn ;ie mfakkar millAppostlu Missierna San Pawl: “Jekk intom irxuxtajtu ma’ Kristu, fittxu l-[wejje; tas-sema, fejn Kristu qieg[ed fuq il-lemin ta’ Alla”.

Xejn ma kienu jkunu [wejje; tassew kbar li kieku Kristu ma reba[x il-mewt, li kieku ma qamx mill-mewt kien ikun bil-wisq iktar bla ba]i t-tag[lim nisrani sa[ansitra anke l-fidi tisfaxxa g[ax tiddg[ajjef. Bil-qawmien tieg[u rnexxielu jirba[ lil kul[add anke lill-g[edewwa. It-t[ejjija g[al din l-ikbar festa tal-Knisja tibda’ minn Ras ir-Randan. L-irmied jissimbolizza pro/ess fejn [ajjitna fi tmiemha tasal g[al qawmien ta’ [ajja o[ra fejn la taf bi mrar u wisq iktar b’in;ustizzji so/jali. Anali]i ta’ qofol qawwi Fil-fehma tieg[i hawnhekk nanalizza qofol qawwi talKristjane]mu. Kul[add, irrelevanti mit-twemmin reli;ju]

li wie[ed i[addan permezz ta’ [idma g[aqlija u ;eneruza f’imitazzjoni wa[danija ma’ :esù nkunu nitwa[[du massinjifikat tal-G[id tieg[u. Fil-;img[a l-Kbira naraw lil :esù ji;i msawwat bla kefrija, im/a[[ad mid-dinja f’]g[o]itu, abbandunat minn niesu, imsallab in;ustamet, u fuq salib [a l-a[[ar nifs ta’ [ajtu. Wara tlett ijiem [are; rebbie[ u glorju] fuq il-mewt b’ri]ultat li g[adu [aj mag[na sal-lum pre]enti permezz tas-sagrifi//ju tal-qud-

dies u fis-sa/erdoti tag[na. Il-:imgha l-Kbira u l-G[id huma ‘]ew; ;ranet’ kbar g[all-Knisja. Ftit [afna huma dawk li jibqg[u passivi flattendenza g[all-funzjonijiet i]da l-parte/ipazzjoni filpur/issjonijiet u sa[ansitra lpageants li jittellg[u millparro//i jew g[aqdiet taddilettanti ssib rikorrenza po]ittiva miz-]g[a]ag[. Il-parte/ipazzjoni tal-komunità Fil-Belt Victoria billi nsibu ]ew; parro//i kbar, il-

pur/issjoni tant mistennija tal-:imgha ttellg[et millparro//a tal-Katidral filwaqt li dik ta’ San :or; se[[et nhar {amis ix-Xirka. Tfal, ]g[a]ag[ u anke adulti taw sehem attiv b’rappre]entazzjonijiet ta’ figuri Bibli/i, suldati Rumani armati bl-ifjen armaturi, f’for/ina, penitenzi permezz tat-tkaxkir tal-ktajjen u sa[ansitra bis-salib ukoll. Nifhmu s-sinjifikat tassalib ta’ Kristu li fuqu kien imsallab u li kien mag[mul minn ]ewg linji wa[da vertikali u o[ra orizzontali. Kul[add i;orr xi salib ta’ kuljum i]da f’diversi forom. Nixtieq naqsam mag[kom tliet punti li Dun Mikiel Attard sa[aq fuqhom biex nifhmu iktar is-sinjifikat tassalib.

L-ewwel punt fejn wie[ed irid ji/had l-aptiti []iena biex jg[ix tajjeb filwaqt li jaqdi dmiri fuq xog[lu u jkun ta’ g[ajnuna g[all-proxxmu. Ittieni punt biex jien immieri lil qalbi kull meta l-li;i talMulej titlob dan minni, rifless sew l-obbligu ta’ qadi tajjeb fix-xog[ol filwaqt li nwettaq dawk is-sagrifi//ji li l-kuxjenza tkun tistenna minni. It-tielet, in[alli ’l bog[od kull tip ta’ korla u suppervja u minflok na[fer lil g[ajri anke meta l-persuna hija ferm g[a]i]a g[alija. Is-salib ta’ Kristu jag[tini u jwassalni kuljum g[all-fer[ ta’ :esù Rxoxt. It-tliet punti msemmija meta mwettqa b’mod g[aqli jirrenja fl-individwu sens ta’ pa/i fil-kuxjenza li rrid inkun jien stess li no[olqu g[ax l-ebda [a;a fid-dinja mhi se tipprovdihieli. Il-komunità hi parti mi//irku ta’ individwi li jsebb[u g[axqa li bniedem jista’ jkollu tul [ajtu. Mo[[na u qalbna jkunu f’serenità u mhux imtertqin minn piki u kapri//i li ma j;ibux [lief firda. Li jg[odd fil-[ajja ta’ kuljum ma jirrikjedix li te]isti biss i]da li tg[ix tajjeb. }errieg[a li rriduha tinbet

Kull ;urnata hi mislufa lilna u rridu ntuha sinjifikat

minn Maria Portelli

billi ng[ixuha g[al [a;a li tibqa’ lil hinn mill-[ajja nnifisha. Mhux sewwa li narmu bi//a mill-e]istenza tag[na g[ax waqt li n[abbtu wi//na ma’ diversi provi, hemm ukoll wisa’ biex niskopru li ]-]errieg[a li rriduha tinbet minnha to[ro; tama li kapa/i ddawwal lil triqatna. G[al [ajja hienja hemm b]onn li l-;urnata tal-:imgha l-Kbira ng[ixuha kuljum spe/jalment nie[du sehem filparte/ipazzjoni tal-quddies (dik tal-{add b’mod spe/jali). Min-na[a l-o[ra l-qari talVan;elu jservi b[ala l-aqwa gwida g[an-nisrani meta j]omm [aj fih ir-rakkont talqawmien mill-mewt ta’ Sidna :esù.

Maria Portelli hi kunsilliera eletta f’isem il-PN fil-Kunsill Lokali tar-Rabat G[awdex


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

10 Opinjoni

Ri[a ta’ nag[a; }mien ir-Randan u l-festi tal-G[id il-Kbir huma kkaratteri]]ati minn riti, simboli u xbihat qawwija, festa g[assensi kollha. Niftakar fil-fra]i li Lord Byron kien u]a biex jiddeskrivi lil Malta ta’ ]mienu “Smells, bells and yells.” Missejna, l-irmied ta’ Ras ir-Randan, il-palm u ]-]ebbu; ta’ {add il-Palm, ix-xemg[a fil-lejl tal-G[id bil-fjamma ;dida li tirrappre]enta l-fidi.

minn Dun Brendan Gatt

Is-sensi

Rajna s-Salib offrut g[allqima tag[na fil-funzjoni tal:img[a l-Kbira, u l-blandun, simbolu ta’ Kristu Rxoxt, merfug[ fil-g[oli waqt ilV;ili tal-G[id. Smajna /-/uqlajta tfaqqa’ wara li siktu l-qniepen nhar {amis ix-Xirka, il-kantaliena tan-nies jitolbu l-vi]ti, il-ktajjen jitkaxkru fil-pur/issjoni u d-daqq ferrie[i tal-qniepen mal-Glorja. Smajna wkoll ]ew; g[ajtiet kbar: ‘Araw lG[uda tas-Salib’, u ‘Id-Dawl ta’ Kristu!’. Xammejna, l-‘borma’ ri[a ta’ balzmu u [wawar o[ra, irri[a bnina tal-qag[aq talappostli, u l-in/ens li dejjem jakkumpanja l-festi tag[na. I]da nhar {amis ix-Xirka lPapa Fran;isku ]idilna ri[a ;dida fir-repertorju tal-Knisja, ri[a ;dida u fl-istess [in antika – ‘ir-ri[a tan-nag[a;!’ Il-Papa dakinhar stieden lirrg[ajja tal-Knisja biex ikunu qrib il-poplu fdat f’idejhom, tant qrib li jispi//aw ‘jintnu’ b[an-nag[a; tag[hom. U]ajt apposta kelma goffa (jintnu) biex nenfasizza l-punt li r-ri[a tan-nag[a; mhijiex ri[a pja/evoli b[al tal-in/ens jew tal-‘borma’ li bosta jippruvaw jiskopru x’waddab fiha ssagristan! Sfida ;dida Il-Papa stess wera dan meta dakinhar filg[axija, g[arkupptejh, [asel ri;lejn xi ]g[a]ag[ imwarrba misso/jetà, ;est li darras anki lil [afna Kattoli/i. Gammarelli, Barbiconi, Serpone u l-[wienet l-o[ra tat-ti]jin litur;iku li hemm f’Ruma mhumiex se jfittxu jo[olqu xi ‘essenza tanng[a;’ g[all-bejg[ biex ilqassisin ikunu jistg[u jisprej-

Nies tag[na G[ax a[na l-qassisin imdorrijin ikollna fuqna l-aroma tal-in/ens. U sewwa u xieraq li jkun hekk, g[ax l-in/ens hu simbolu importanti tal-qima li l-qassis joffri lil Alla f’isem il-poplu tieg[u. Imma ma nistg[ux nikkuntentaw ru[na biss b’din ilfwie[a ta’ in/ens. Mag[ha rridu n]idu r-ri[a tan-nag[a;, li nqattg[u [in man-nies tag[na, li nkunu nafu l-fer[ u t-tamiet tag[hom, it-tbatija u n-niket tag[hom, b[al dik ixxbieha [elwa mis-Salmi li turina lil Alla ji;bor iddmug[ tag[na fi flixkun. Wara kollox, dan hu d-dmir tas-sa/erdot, li jirrappre]enta lill-poplu quddiem Alla, u li jirrappre]enta lil Alla quddiem il-poplu tieg[u. Ir-rag[aj it-tajjeb hu dak il-persuna li ma jiddejjaqx jerfa’ n-nag[;a l-mitlufa filwaqt li jaf li se jie[u fuqu ri[itha

jawha qisha fwie[a jew ixappuha qisha xi aftershave! Dik ir-ri[a qatt ma’ tista’ tkun wa[da artifi/jali i]da pjuttost trid ti;i minn qlubija ta’ veru mal-poplu t’Alla. Dak li San Pawl qal fl-Ittra lir-Rumani, “Ifir[u ma’ min jifra[, ibku ma’ min jibki.” U jkompli fit-tieni Ittra lillKorintin jiddeskrivi l-inkwiet tieg[u b[ala rag[aj “dak il[afna ;ej u sejjer tan-nies ta’ kuljum g[andi, u l-[sieb talKnejjes kollha! Min hu marid u m’iniex marid mieg[u jien?” Minn hawn trid titlaq irriforma tal-kleru li [afna di;à qed jasso/jaw mal-Papa l-;did. I]da dan li jidher b[ala messa;; ;did hu fil-fatt wie[ed li minn dejjem kien pre]enti fil-Knisja. Wara kol-

Nhar {amis ix-Xirka l-Papa Fran;isku ]idilna ri[a ;dida fir-repertorju tal-Knisja, ri[a ;dida u fl-istess [in antika – ir-ri[a tan-nag[a;!

lox Kristu stess jitkellem dwar ir-rag[aj li jerfa’ nnag[;a l-mitlufa (u misjuba) fuq spallejh... Ma tistax terfa’ nag[;a fuq spallejk ming[ajr ma tie[u fuqek ir-

ri[a tag[ha! Din hi sfida friska li l-Papa qed jag[mel lill-Knisja, fuq quddiem lis-sa/erdoti li g[andhom rwol partikulari b[ala rg[ajja.

U dan jag[mlu mhux billi jintrefa’ ’l fuq u jitkabbar (u ja[seb li sar xi alla), imma proprju bil-maqlub, billi b[al :esù jinkarna ru[u fil-qalba ta’ niesu, u b[alma jag[mel is-sa/erdot b’mod ritwali (imma li jrid ikun reali [afna) f’{amis ix-Xirka, meta jin]a’ l-pjaneta u jilbes il-fardal.

Bl-azzjoni tieg[u ta’ nhar il-{amis ix-Xirka, il-Papa tefg[alna sfida quddiemna – dik li nie[du [sieb dawk l-individwi li ;ew ermar;inati mis-so/jetà


IN-NAZZJON ls-Sibt, 6 ta’ April, 2013

Ittri 11

L-esperti Maltin u Berlusconi

Sur Editur, Inzertajt mumenti millprogramm ta’ filg[odu TVAM (tat-3 ta’April) fejn il-pre]entaturi Joe Mifsud u Pierre Portelli kellhom mistednin esperti fil-politika barranija, partikularment dik Taljana. Is-su;;ett kien is-sitwazzjoni politika ;;amjata flItalja, wara l-elezzjoni li saret ;img[a qabel dik tag[na f’Malta. B[alma ma domtx ma ndunajt dawn lesperti kienu pre;udikati kontra l-eks Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi – l-istess, jiddispja/ini ninnota, b[a]-]ew; pre]entaturi. G[alhekk, aktar milli anali]i serja u imparzjali, assistejna g[al litanija antiBerlusconiana tax-xellug, b’disprezz totali tal-verdett u l-vot [ieles u demokratiku tal-elettorat Taljan. Litanija antiBerlusconiana li f’kull elezzjoni dejjem twassal biex ikollha l-effett kuntrarju: kull darba jkun proprju Berlusconi li jissa[[a[, b[alma ;ara appuntu din iddarba, minkejja li kienu [asbu li hu “miet” …politikament. Imma dawn l-esperti anki Maltin tajjeb li jifhmu li, ladarba l-elettorat jivvota bil-kbir lil Berlusconi, sinjal li mhux qed jemminhom blattakki u l-qlajjiet li kull darba jivvintaw kontrieh.

Nistaqsi jekk jafux li la[[ar opinion polls qed jag[tu appuntu reb[a lillPopolo della Libertà, jekk, kif jidher, ter;à issir elezzjoni dalwaqt? Semmew il-li;i elettorali li qalu saret apposta biex ixxellug ma jkollu qatt /ans jiggverna. Dik il-li;i saret biex il-pajji] ma jibqax ikollu elezzjoni kull sena b[al qabel, g[ax tiffavorixxi l-bipolarismo - li lformazzjoni ta’ ]ew; koalizzjonijiet kbar ta’ partiti (li wa[edhom qatt ma jistg[u jiggvernaw) biex wa[da tkun tista’ tiggverna. Din kien riedha l-President tarRepubblika ta’ dak i]]mien, i/-/entru-xellugi Ciampi. Imma din l-li;i kellha tkun parti mir-Riforma Costitituzionale li kellha twassal biex jispi//a lbicameralismo perfetto – li s-Senat jitnaqqaslu l-poter li jwaqqa’ l-gvern, imma //entru-xellug kien ivvota kontra r-riforma filParlament, u wara [e;;e; lill-elettorat biex jivvota kontriha wkoll f’referendum, u din m’g[additx. Din hi l-verità storika, u g[alhekk nistieden lil TVM biex ikun aktar attent g[al bilan/ fl-g[a]la tal-opinjonisti li jistieden fil-programmi. Joe Bugeja

Tas-Sliema

Kura;; g[all-quddiem Sur Editur, B’din l-amministrazzjoni l;dida ta[t il-Labour qed naraw kif /erti nies, imqabbdin mill-Prim Ministru Muscat, qed jittrattaw in-nies. Minflok i[alluhom ja[dmu kif suppost se jibdew ju]aw mo[[hom stil Gestapo – wi//ek fuq ix-xog[ol u titkellimx. Dan intwera mill-ewwel bil-[atra ta’ Mario Cutajar ilKap ta/-?ivil meta ta ordni biex jirri]enjaw is-segretarji permanenti. Dan juri wkoll bi/-/ar kemm kien ilu jsegwi lil s[abu kif kienu qed ja[dmu fejn issa ;ie[ i/-/ans li jag[mel dak li ilu jipprepara g[alih. Fejn b[alu jista’ jkun hemm [addie[or g[all-quddiem. Dan juri kemm ilpreparamenti, li kien ilu jipprepara minn ta[t, fl-a[[ar tawh is-sodisfazzjon. Rajna wkoll il-[atra ta’ James Piscopo li, mill-e]ekuttiv tal-partit sar e]ekuttiv kap tat-trasport pubbliku. Bil-

barka diretta tal-Prim Ministru, ming[ajr ma [alla lil [add biex jikkontesta mieg[u affarijiet li b[al dawn qatt ma saru fil-passat. Ministri o[ra qed jit[ajru biex jag[mlu uffi/ini filpostijiet tag[hom kif g[amel il-Ministru tas-Sa[[a Godfrey Farrugia [alli jkollhom g[ajnejhom fuq in-nies kif qed ja[dmu. Fattur ie[or li sar fejn ;ie mg[ajjat Franco Debono mill-Prim Ministru biex [atru kummissarju tal-li;ijiet. Sfida diretta g[al PN biex jurihom li xorta akkost ta’ kollox akkwista li ;;ieled g[alih, b’paga ta’ €24,000: mieg[u in[atru wkoll ]ew; Im[allfin b[ala kummissjonanti g[arriforma tal-:ustizzja Giovanni Bonello, President bil-paga ta’ €2,500 fix-xahar u Philip Sciberras li qabel kien jo[ro; mal-Labour b[ala kandidat bil-paga ta’ €1,500 fix-xahar. Dawn flejjes ]ejda li se jit[allsu minn fuq dahar

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pieta’ PTA 1450) jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u

il-poplu qabel kien jitka]a bil-PN fuq il-flejjes ]ejda u issa waqa’ fuq dar il-poplu g[ax qed jag[ti flus bladdo//. Fl-a[[ar nixtieq nag[ti parir lil dawk kollha li qed jikkontestaw, kemm g[allpost ta’ kap u anki dawk li se jikkontestaw g[al Segretarju :enerali biex ja[sbuha u jirriflettu sewwa, ne[[u xi differenzi bejniethom – jitkellmu flimkien g[all-;id tal-partit – u li min hu lest u kapa/i, b[alma kien Lawrence Gonzi, jibqa’ determinat fih innifsu jilqa’ l-isfida. Inkella jekk ma jkunx hemm ftehim, il-partit ma jkunx jista’ jer;a’ jie[u r-ru[. Nawgura kull su//ess lil dawk il-persuni li lesti b’[e;;a kbira u sagrifi//ju g[al xi post minn dawn biex ’il quddiem ner;g[u naraw ilpartit tal-PN fil-poter. G

. Busuttil

In-Naxxar

l-indirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri binnome-de-plume ma ji;ux ippubblikati. L-Editur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm il-punt tag[ha.


12 Sa[[a

IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta‘ April, 2013

G[ada> Il-Jum Dinji tas-Sa[[a biex i]id l-g[arfien dwar il-pressjoni g[olja minn Clinton Sammut clinton.sammut@media.link.com.mt

B’kontinwazzjoni malartiklu li deher il-biera[ rigward l-G[aqda Dinjija tasSa[[a u l-Jum Dinji tasSa[[a, illum f’dan l-artiklu se ssir referenza g[at-tema talJum Dinji tas-Sa[[a ta’ din is-sena marbut mal-pressjoni g[olja. Kul[add, xi [in jew ie[or, sema’ bil-kliem pressjoni g[olja. Kwa]i kul[add g[andu xi [abib, membru talfamilja, jekk mhux hu stess, li jbati minn din il-kundizzjoni daqshekk komuni ma’ [afna minna, i]da ftit forsi nafu dwar il-pro/ess ta’ din ilkundizzjoni. Qabel xejn, il-pressjoni g[olja hi kunsidrata b[ala marda jew kundizzjoni kronika fejn il-pressjoni taddemm ti]died aktar minnormal. Bniedem b’sa[[tu b’mod naturali g[andu ammont ta’ pressjoni fl-arterji biex id-demm ikun jista’ ji//irkola ma’ ;ismu u din tkun ;enerata mit-ta[bit talqalb. Din it-tip ta’ pressjoni hi kunsidrata b[ala wa[da primarja u b’hekk essenzjali. Il-qalb hi mag[mula minn muskolu spe/jali, muskolu li j[abbat tul [ajtek kollha ming[ajr waqfien. Il-qalb g[andha ]ew; fa]ijiet dik li t[abbat u tistrie[, f’sekonda kollox. Meta l-qalb t[abbat ilpressjoni ti;i ma[luqa u l-qari normali hu ta’ madwar 100140mm#Hg (mag[rufa b[ala pressjoni ta’ fuq) filwaqt li meta l-qalb tistrie[ ilpressjoni tonqos g[al madwar 60mmHg (mag[rufa b[ala lpressjoni ta’ isfel). Din hi kunsidrata b[ala pressjoni primarja jew a[jar dik essenzjali fejn din ilpressjoni ti]died mal-medda

L-g[awm u e]er/izzju intensiv jg[in biex wie[ed inaqqas il-pi] u zokkor ]ejjed mil-;isem li jirri]ulta g[al [ajja aktar b’sa[[itha u bi pressjoni stabbli

tas-snin u min[abba fatturi ambjentali madwar 90% talka]i ta’ pressjoni g[olja jaqg[u ta[t din il-kategorija. Il-kumplament tal-10 filmija tal-ka]i jaqg[u ta[t pressjoni g[olja sekondarja, ji;ifieri mhux naturali. Dan ifisser li l-pazjent tinstablu pressjoni og[la ta’ qari aktar minn 140#90mmHg g[al diversi drabi waqt testijiet ta’ rutina mat-tabib tal-familja tieg[u. F’ka]ijiet b[al dawn jibdew pro/essi ta’ rutina biex ji;i identifikat minn fejn ;ejja din il-kaw]a ta’ pressjoni g[olja. :eneralment ma hemmx sintomi relatati ma’ pressjoni g[olja [lief g[al xi u;ig[at fuq in-na[a wara tar-ras filg[odu, t[oss rasek [afifa, sturdament jew sa[ansitra t[oss ]ar]ir filwidnejn, tara im/ajpar jew jtik [ass [a]in.

Biex tevita l-pressjoni g[olja wie[ed g[andu jiekol dieta ba]ata aktar fuq frott u [xejjex

Kundizzjonijiet li jistg[u jwasslu g[al pressjoni g[olja Kif g[edna, it-ta[bit u ser[an tal-qalb ji;;enera lpressjoni fil-;isem. Iktar ma t[abbat il-qalb aktar se tkun ;enerata pressjoni biex iddemm ji//irkola malajr fil;isem, b[al meta, ng[idu a[na, waqt ;irja biex iddemm jag[ti l-ossi;nu lill-

muskoli biex dawn jibqg[u ja[dmu u ma jg[ejjewx. Problemi interni fil-;isem li jistg[u jwasslu g[al pressjoni g[olja bla b]onn huma l-mard tal-kliewi, il-mard tal-qalb innifisha, kundizzjonijiet fitthyroid, tiddjieq l-arterja li

twassal id-demm g[all-kliewi u anke tidjieq l-arterja lprin/ipali mag[rufa b[ala laorta, dik li mill-qalb ji;i ppumpjat id-demm mimli ossi;nu mal-;isem kollu. Dawn huma xi w[ud millkundizzjonijiet li jistg[u jwasslu g[al pressjoni g[olja, Ovvjament hemm o[rajn aktar serji jew relatati anke mas-sistema tan-nervituri. Persuna li tkun iffa//jata bi pressjoni ta’ aktar minn 180 (ta’ fuq) # 110 (ta’ isfel)mmHg tkun f’riskju ta’ periklu kbir spe/jalment f’terminu ta’ kumplikazzjonijiet tal-;isem. Din hi kunsidrata b[ala pressjoni g[olja u kritika.

G[alkemm ikun hawn min g[andu daqshekk pressjoni elevata xorta ma j[oss l-ebda sintomu i]da madwar 22 filmija tal-ka]i j[ossu u;ig[at fir-ras u sturdament aktar frekwenti mill-popolazzjoni in;enerali. Din it-tip ta’ pressjoni g[olja twassal g[al emer;enzi b[al pressjoni filmo[[ li twassal g[al [sara fih li tista’ anke twassal g[al puplesija jew emora;ija filmo[[. U;ig[ fis-sider ikun ifisser li l-muskoli tal-qalb ;ew affettwati jew li l-[ajt ta’ ;ewwa tal-arterja ji//arat. Hemm mumenti wkoll fejn il-pressjoni g[olja twassal g[al [sara lil pulmuni u b’hekk wie[ed jibda jisg[ol u jsib tebg[at tad-demm mat-tissue jew maktur. Meta wie[ed isofri pressjonijiet g[olja b[al dawn issir pro/edura biex din titni]]el malajr kemm jista’ jkun, spe/jalment meta ma tkunx g[adha saret [sara fl-organi i]da din mhix pro/edura ming[ajr ebda riskju. Hemm diversi modi kif wie[ed ini]]ilha b’mod spe/jali b’medi/ina li tittie[ed mill-[alq. Pressjoni g[olja fit-tqala

Pressjoni g[olja mhix daqshekk frekwenti fit-tqala i]da biss bejn 8-10 fil-mija tat-tqala.

g[al pa;na 13

Wie[ed g[andu jag[mel testijiet ta’ rutina b’mod regolari mat-tabib fejn f’dan ic-check-up wie[ed titte[idlu l-pressjoni u jara f’liema livell tinsab


Sa[[a 13

IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta‘ April, 2013

Pressjoni g[olja g[andha diversi forom i]da b’attenzjoni u b’g[ajnuna tista’ tnaqqas ir-riskji minn pa;na 12

Pressjoni g[olja tista’ twassal g[al kundizzjoni ta’ pre-eclampsia fejn din tkun identifikata b’testijiet talurina fejn wie[ed isib proteina partikulari. Din ti;ri lil madwar 5 filmija tal-ka]i ta’ nisa tqal li twassal g[all-mewt ta’ 16 filmija tan-nisa tqal madwar iddinja, f’ka]ijiet o[ra tista’ twassal g[al mewt tal-fetu ukoll. Trabi u tfal ]g[ar Is-sintomi fit-trabi u tfal ]g[ar huma varji – nuqqas ta’ ener;ija u g[ejja, irritabbiltà,

ma jkunux jistg[u jie[du nifs sew u diffikultà biex jg[ixu. Pressjoni g[olja f’dan listadju hi wa[da minima tant

li l-persenta;; hu ta’ bejn 0.3-3 fil-mija. Fi tfal aktar imfarfrin sintomi huma komuni g[al dawk tal-adulti b[al u;ig[ ta’ ras, irratibbiltà mhux spjegata, jinfa;ar, vista m/ajpra u parali]i tal-wi//. F’dan l-istadju l-persenta;; ta’ tfal u adolexxenti milquta bi pressjoni g[olja tog[la sa[ansitra sa 9 fil-mija. Il-pressjoni primarja – essenzjali Kif ;ie diskuss b’mod [afif fl-introduzzjoni tal-artiklu, il-

pressjoni primarja hi dik li toqrob lejn dik naturali, wie[ed g[andu b]onn /ertu ammont ta’ pressjoni biex id-demm ji//irkola fis-sistema.

Din it-tip ta’ pressjoni ti]died g[al diversi ra;unijiet fosthom min[abba xju[ija, ilfattur ambjentali, id-dieta talikel, livell ta’ e]er/izzju, konsum ta’ kafeina, obesità u [xuna u vitamini li wie[ed jista’ jie[u. Din il-pressjoni hi fa/li li wie[ed jikkontrollaha billi wie[ed ibiddel l-istil tal-[ajja li jg[ix, jag[mel aktar e]er/izzju fi]iku, jiekol ikel aktar bnin, jie[u /erti vitamini, jag[mel sessjonijiet ta’ rilassament u [afna o[rajn. Studji ri/enti jsostnu li hemm aktar fatturi relatati ma’ din it-tip ta’ pressjoni fosthom it-toqol tat-tarbija meta titwieled, jekk l-omm pejpitx waqt it-tqala u [afna o[rajn.

Medi/ini

Hawn diversi persuni li ttabib tag[hom jag[tihom preskrizzjoni ta’ xi tip ta’ medi/ina biex titnaqqas ilpressjoni g[olja. Ovvjament dan l-artiklu mhux se jkun qieg[ed jg[id x’medi/ini hawn fis-suq biex tnaqqas il-pressjoni g[ax dan jiddependi fuq il-kundizzjoni ta’ sa[[a li wie[ed g[andu, l-età tal-persuna u [afna affarijiet o[ra. Wie[ed g[andu dejjem jikkonsulta mat-tabib tal-fidu/ja tieg[u biex b’hekk jing[ata l-a[jar kura medika biex itaffi jew inqas il-proble-

mi relatati mal-pressjoni u b’hekk ti]died it-tul tal-[ajja li wie[ed jista’ jg[ix. Meta wie[ed ifittex attenzjoni medika jista’ jnaqqas mard ta’ konsegwenza mill-pressjoni g[olja bejn 15 fil-mija u 35 fil-mija, jiddependi l-marda fosthom dik relatata malmard tal-qalb, puplesija u [afna o[rajn F’/erti ka]i wie[ed ikollu jie[u aktar minn medi/ina wa[da u g[alhekk wie[ed ma g[andux jassumi li lmedi/ina li qed jie[u qarib jew [abib tieg[u tg[odd g[alih.

Prevenzjoni B’mod ;enerali hemm numru ta’ mi]uri li bniedem jista’ jie[u biex i]omm il-

Nisa tqal g[andhom riskju meta jkollhom pressjoni g[olja, riskji kemm g[alihom li jistg[u jwasslu sa[ansitra g[allmewt tal-omm, kif ukoll g[all-fetu

pressjoni relattivament qrib in-normal u ta[t kontroll, fosthom: – li ]]omm il-pi] tal-;isem relattivament stabbli u skont l-MBI (mass body index – kif ikun mibni l;isem) tal-individwu, li din tvarja skont it-tul u l-pi] – tnaqqas il-konsum ta’ prodotti li jkun fihom limlu[a (sodium) I]id e]er/izzju fi]iku fosthom billi ;iri, mixi mg[a;;el jew e]er/izzju fi]iku li j;ieg[lek ta[li ener;ija aktar mis-soltu b[al futbol – jitnaqqas il-konsum talalko[ol – 3 units g[allir;iel u sa 2 g[an-nisa – dieta aktar iffukata fuq frott u [xejjex

Pressjoni g[olja tista’ tirri]ulta minn [afna affarijiet fosthom tindika problemi fil-qalb u li dan is-sintomu jekk ma nag[tux kas jista’ jwassal g[all-mewt tal-persuna


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

14 ?inema

Xena mill-film ‘The Croods’ li qed jintwera fi/-/inema lokali

HP b’teknolo;ija avvanzata g[all-produzzjoni tal-film animat ta’ DreamWorks ‘The Croods’ Il-film ‘The Croods’ issa qed jintwera fi/-/inema f’Malta HP [abbret li ntg[a]let minn DreamWorks Animation SKG, Inc biex twassal it-teknolo;ija filproduzzjoni The Croods, biex b’hekk tespandi l-konfini talistampa moderna g[al din lavventura animata bi sfond preistorika li hi kollox minbarra primittiva. F’Malta The Croods qed jintwera fisswali ta/-/inema ewlenin. Il-kumpanija DreamWorks Animation [adet vanta;; mir-ri]orsi tekni/i kollha talHP biex tikkrea l-iktar grafika avvanzata li hawn b[alissa biex [olqot din ilkummiedja g[all-familja kollha. HP Converged Infrastructure, li tinkludi servers, storage, networking, servizzi, l-immani;jar tassoftware u workstations, kif ukoll printers tal-HP u sistemi di;itali, ipprovdew ba]i b’sa[[itha u ming[ajr problemi li kien hemm b]onn biex tla[[aq mad-domanda artistika tal-istudios. “Il-manifattura di;itali avvanzata tirrekjedi ammont kbir ta’ sa[[a f’dawk li huma komputers u kollaborazzjoni orkestrata mal-istudios tag[na,” qal Derek Chan, Kap tal-Operat Teknolo;i/i Globali, g[al DreamWorks Animation. “L-HP Converged Infrastructure assigura li lprodutturi tal-film tag[na g[andhom ir-ri]orsi tekni/i li

hemm b]onn biex jo[olqu vi]joni kreattiva u [ajja, b’hekk iwasslu film spettakulari lill-udjenzi tag[na.” Is- servizzi u s-servers talHP jissodisfaw it-talbiet enormi tekni/i. Biex jag[tu [ajja lillkarattri b[al Grug, il-missier protettiv i]]ejjed, u Eep, bintu ]ag[]ug[a u ribellu]a, DreamWorks Animation kellhom joqog[du fuq is-

servers HP ProLiant u l-HP Enterprise Services f’render farms mifruxin f’erba’ re;juni differenti – Glendale u Redwood City, f’California, Las Vegas, u Bangalore fl-Indja. Permezz tal-prestazzjoni mill-aqwa u kontinwa li twasslet minn HP Solutions, DreamWorks Animation setg[et t[addem ammonti kbar ta’ data ne/essarji biex ikun ma[dum il-film.

The Croods’ issa mwassal b’teknolo;ija grazzi g[al HP

L-HP Workstations tippermetti kollaborazzjoni artistika Biex jin[olqu dawn il-

kreaturi e]oti/i u xenarju dettaljat li l-familja Croods tiltaqa’ mag[hom, l-artisti ta’ DreamWorks Animation u]aw l-aqwa workstations tal-HP – l-HP Z820 u Z800. Mg[ammra b’dual Intel Xeon processors, l-HP Z820 Workstation jg[a;;el

sa 50 fil-mija iktar millprede/essur tieg[u, biex b’hekk jippermetta lillartisti biex ja[dmu fuq xeni kbar u kumplessi tul g[add ta’ shots, karattri u films f’ambjent interattiv. L-HP Z800 Workstations intu]aw ukoll fir-recording studio l-;did ta’ DreamWorks Animation biex jaqbdu l-invenzjonijiet imma;inattivi ta’ Guy u dda[ka simpatika ta’ Gran.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15 IL-KOREA

Il-Korea ta’ Fuq t[e;;e; l-evakwazzjoni tal-Ambaxxati minn Pyongyang

Suldati tal-Korea t’Isfel waqt ronda ta’ g[assa fuq il-g]ira ta’ Yeonpyeong qrib il-fruntiera marittima fil-Punent mal-Korea ta’ Fuq. (ritratt> Reuters)

Ir-re;im fil-Korea ta’ Fuq talab lill-Ambaxxati li hemm fil-kapitali Pyongyang biex jevakwaw id-diplomati/i tag[hom g[aliex mill-10 ta’ April mhux se tkun f’po]izzjoni li ti;;arantixxi ssigurtà tag[hom jekk tfaqqa’ gwerra. Dan se[[ hekk kif kollox qed ikom pli jindika li lKorea ta’ Fuq qed tlesti biex tiddikjara gwerra u l-Korea t’Isfel u l-Istati Uniti jlestu g[al kull eventwalità. Dan partikolarment wara li l-Korea ta’ Fuq insistiet li l-gwerra kienet inevitabbli min[abba ssanzjonijiet li kienu impsoti min-Nazzjonijiet Uniti wara splu]joni nukleari li saret fi Frar. Sorsi diplomati/i Ingli]i qalu li l-Ambaxxati tal-Unjoni Ewropea fi Pyongyang issej[u biex jippre]entaw il-pjani ta’ evakwazzjoni tag[hom. Apparti minn hekk, m’hemm ebda [jiel g[aliex ilKorea ta’ Fuq g[a]let l-10 ta’ April b[ala deadline g[allAmbaxxati. Skont il-Konvenzjoni ta’ :inevra, Gvernijiet huma obbligati li jiffa/ilitaw il-[ru; ta’ impjegati ta’ Ambaxxati f’ka] ta’ gwerra. L-ewwel a[bar dwar l-evakwazjoni talAmbaxxati ;iet mir-Russja li qalet li r-re;im Korean kien qal lil Moska biex tikkunsidra l-evakwazzjoni tal-impjegati min[abba l-mod kif kienu sejrin l-affarijiet fil-peni]ola Koreana. F’sensiela ta’ stqarrijiet tul dan l-a[[ar xahar, il-Korea ta’ Fuq heddiet li twettaq attakk nukleari fuq l-Istati Uniti – xi [a;a li m’g[andhiex it-teknolo;ija biex tag[mel skont ilma;;oranza tal-esperti u ddikjarat gwerra fuq il-Korea t’Isfel. Ilbiera[, il-midja fil-Korea t’Isfel irrapportat li l-Korea ta’ Fuq po;;iet ]ew; sistemi mobbli g[all-isparar ta’ missili tul il-kosta fil-Lvant talpajji]. Xi [a;a li osservaturi qalu li aktarx saret bl-iskop li jsir attakk fuq il-:appun jew ba]ijiet Amerikani fl-in[awi tal-O/ean Pa/ifiku. Ir-rapporti qalu li l-militar [eba dawn il-missili u

g[alhekk ma setg[ux ikunu indentifikati i]da l-possibbiltiajiet huma tnejn – missili tat-tip ‘Musudan’ li tista’ tasal sa distanza ta’ 3,000 kilometru jew il-KN-08 li tista’ tasal sal-Istati Uniti i]da s’issa qatt ma saru provi fuqha. Filwaqt li ftit osservaturi jemmnu li l-Korea ta’ Fuq se twettaq attakk militari, hemm t[assib g[al-livell li la[aq ittheddid mill-Korea ta’ Fuq u l-mexxej tag[ha Kim Jong-un li g[andu madwar 30 sena u wiret il-poter minn missieru.

Jitpo;;ew missili ppuntati lejn il-:appun Dan kollu qed isir hekk kif fil-Korea t’Isfel qed isiru manuvri kbar mal-militar Amerikan li g[andu ba]ijiet fil-pajji]. Filwaqt li fil-passat, ilKorea ta’ Fuq u]at kliem ostili [afna fil-konfront talKorea t’Isfel u l-istati Uniti, [afna jaqblu li din id-darba jidher li nqabe] il-limitu. Osservaturi g[andhom ]ew; teoriji ta’ x’jista’ jkun qed ji;ri. Kom Jong-un – it-tielet membru tal-familja tieg[u biex imexxi l-Korea ta’ Fuq – li wiret il-poter f’Dei/embru tal-2011 wara li miet missieru Kom Jong-il. Hemm minn ja[seb li l-poter telag[lu g[al rasu imma o[rajn ifakkru li hu mdawwar minn ;enerali u konsulenti li g[andhom madwar 70 sena u li g[addew minn dawn l-affarijiet. G[alhekk osservaturi talKorea ta’ Fuq huma m[awda dwar dak li qed ji;ri. Apparti minn hekk, jekk ilKorea ta’ Fuq se tipprovoka lKorea t’Isfel, din id-darba se tirritalja b’mod b[al qatt qabel. S’issa l-Korea t’Isfel dejjem ]ammet pass lura anki meta nqatlu neis u /ivili mill-Korea ta’ Fuq imma din id-darba, ilmiltar tal-Korea t’Isfel g[amilha /ara li dan ma kienx se ji;ri.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

16

A[barijiet ta’ Barra

A[barijiet ta’ Barra 17

I?-?INA

Tibda toqtol it-tajr b[ala prekawzjoni Hekk kif bil-mod il-mod qed ji]diedu lka]i ta’ persuni infettati b’tip ta’ virus ;did tal-influwenza tat-tjur, l-awtoritajiet ?ini]i qatlu aktar minn 20,000 g[asfur b[ala prekawzjoni f’suq tat-tjur f’Shanghai. Dan fl-sitess [in li n-numru ta’ vittmi minn dan il-virus tela’ g[al sitt persuni. Ittajr inqatel wara li kien hemm [jiel talvirus H7N9 f’kampjuni ta’ [amiem missuq ta’ Huhuai f’Shanghai u swieq o[ra fejn jinbieg[u t-tjur f’din il-belt mil-lum se jing[alqu. Il-11-il infezzjoni mag[rufa tal-H7N9 kollha kienu fil-Lvant ta/-?ina u tal-anqas erbg[a mill-vittmi kienu minn Shanghai. Fil-ka]i kollha i]da nies li kienu jg[ixu mal-vittmi mhuma qed juru ebda [jiel li spi//aw infettati u g[adu mhux /ar kif in-

nies qed jispi//aw infettati. G[alkemm xjentisti kienu jafu li dan ilvirus kien je]isti, s’issa dan ma kienx ta’ periklu g[all-bniedem. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Sa[[a (WHO) ilbiera[ qalet li m’hemm ebda indikazzjoni li dan il-vrius qed jinfirex fost in-nies b’rata kontinwa. Il-WHO qalet ukoll li kien importanti li dawk kollha li ;ew f’kuntatt ma’ dawk infettati jsirilhom test u jinstab is-sors tal-infezzjoni. Kelliem g[all-WHO, filwaqt li fa[[ar ilkooperazzjoni tal-awtoritajiet ?ini]i, qal li s’issa ma setg[et tinstab ebda rabta bejn ilvittmi. Il-virus tal-influwenza tat-tjur mag[ruf b[ala l-H5N1 ilu ji//irkola s-snin u jista’ jinfetta l-bniedem minn g[asfur i]da

rarament minn bniedem g[al bniedem. L-awtoritajiet qed i[arsu wkoll b’lenti ;dida lejn il-ka] tas-16,000 [an]ir li ftit ;img[at ilu kienu nstabu mormija fixxmara ewlenija ta’ Shanghai g[alkemm lawtoritajiet qalu li s’issa ma sabu ebda rabta. Skont il-WHO, mill-2003, meta fe;; g[all-ewwel darba fil-bniedem il-virus talN5N1, kien hawn 622 ka] ta’ infezzjoni fil-bniedem li minnhom 371 mietu. L-influwenza tat-tjur rarament tinfetta persuna minn persuna o[ra i]da peress li hemm /ans ta’ 60 fil-mija li persuna jmut , ir-rata hi ferm akbar minn dik tal-H1N1, is-swine flu, li kienet [olqot pandemija fl2009-10 u kkaw]at 200,000 mewt madwar id-dinja.

L-UNGERIJA> Ir;iel libsin ta’ suldati Ungeri]i mag[rufa b[ala ‘hussars’ waqt re-enactment tal-battalja li kienet saret f’Tapiobicske f’April tal-1848 kontra t-truppi tal-Imperu tal-Habsburg. (ritratt> Reuters)

IL-VATIKAN

IS-SIRJA

Il-Papa jrid azzjoni de/i]iva dwar l-abbu] sesswali

Lin-NU jispi//awlha l-flus g[ar-refu;jati

Il-Papa Frangisku jrid li l-Knisja Kattolika tie[u azzjoni de/i]iva kontra l-abbu] sesswali tat-tfal minn membri tal-Kurja u li jkun assigurat li dawk responsabbli ji;u kkastigati. Il-Papa qal dan f’laqg[a li kellu lbiera[ malAr/isqof Gerhard Muller, il-kap tad-dutrina tal-Knisja, fejn qal ukoll li l-;lieda kontra labbu] sesswali fil-Knisja kienet importanti g[all-kredibbiltà tal-Knisja Kattolika. Sa fejn hu mag[ruf din hi l-ewwel darba

In-Nazzjonijiet Uniti lbiera[ wissiet li kienu spi//awlha l-flus allokati biex tie[u [sieb ir-refu;jati Sirjani fil-:ordan u l-pajji]i ;irien. Marixie Mercado, kelliem g[all-a;enzija tanNazzjonijiet Uniti inkarigata mit-tfal, il-UNICEF, qalet li kull ma jg[addi ]-]mien ilb]onnijiet qed ji]diedu drammatikament u issa la;enzija kienet spi//at bla flus. In-numru ta’ nies li qed ja[arbu mis-Sirja, l-ag[ar sitwazzjoni g[ar-refu;jati fiddinja b[alissa, g[elbet dak li g[alih kienet preparata n-NU. B’kollox mill-pajji] [arbu 1.25 miljun refu;jat – tliet kwarti minnhom nisa u tfal – u din i/-/ifra hi g[axra filmija aktar minn dak li n-NU bassret li kienet se t[abbat wi//hom mag[ha. Barra minn hekk, ;ewwa s-Sirja stess hemm 3.6 miljun refu;jat u b’ebda [jiel li l;lied se jieqaf, lindikazzjonijiet huma li rrefu;jati se jkomplu jikbru. Mercado qalet li mill-bidu tas-sena madwar 2,000 refu;jat Sirjan qasmu lfruntiera lejn il-:ordan kuljum u skont il-kalkoli sa Lulju /-/ifra se tirdoppja u sa Di/embru se tittrippla. Mercado qalet li sa tmiem l-2013, qed ikun stmat li fil:ordan se jkun hemm 1.2 miljun refu;jat Sirjan – li jkun ifisser li wie[ed minn kull [amsa tan-nies fil:ordan ikunu Sirjani. Dan

minn mindu la[aq li l-Papa Frangisku tkellem dwar l-abbu] sesswali minn membri tal-kleru ma’ uffi/jali tal-Vatikan. Ta[t Muller jaqa’ d-dipartiment tal-Vatikan responsabbli g[all-investigazzjoni ta’ ka]i ta’ abbu] sesswali minn membri tal-kleru u jekk dawn g[andhom jitke//ew mill-Knisja. Skont stqarrija tal-Vatikan, il-Papa qal li jrid li l-Isqfijiet madwar id-dinja jimplimentaw direttivi konkreti kontra l-abbu] sesswali.

L-ISTATI UNITI

Parti mill-paga tas-Segretarju tal-Istat g[all-karità Is-Segretarju tal-Istat Amerikan John Kerry se jibda jag[ti [amsa fil-mija tal-paga annwali tieg[u g[all-karita. Pass li g[amel ukoll il-President Barack Obama, b’turija ta’ solidarjetà mal-[addiema talGvern li qed ikollhom jie[du unpaid leave b[ala ri]ultat ta’ tnaqqis kbir fl-infiq talGvern. B’kollox f’sena Kerry jaqla’ 183,500 dollaru b[ala Segretarju tal-Istat u minnha se jibqa’ jag[ti 9,175 dollaru g[all- karita li minnha jgawdu l-impjegati tadDepartiment tal-Istati. Skont Victoria Nuland, il-kelliem tad-dipartiment tal-istat, qalet li aktarx il-flus se jintu]aw g[all-karità li tg[in diplomati/i Amerikani li jkunu ndarbu waqt il-qadi ta’

Is-Segretarju tal-Istat Amerikan John Kerry

dmirijiethom jew li tg[in ittfal ta’ impjegati. Hi qalet li kien g[adu qed ikun diskuss fejn se jmorru dawn il-flus. Mill-1 ta’ Marzu, missalarju ta’ Obama beda jitnaqqas [amsa fil-mija mill-400,000 li jaqla’ kull

sena b[ala President talIstati Uniti. Din hi d-data meta da[al fis-se[[ il-qtug[ fl-infiq tal-Gvern u se jkompli sa Di/embru. Anki Chuck Hagel, isSegretarju tad-Difi]a, se jag[ti l-ekwivalenti ta’ ;imag[tejn paga lura lillGvern – madwar 10,750 dollaru. Ta’ min jg[id li Kerry, qabel ma la[aq Segretarju tal-Istat aktar kmieni din issena, kien meqjus ilmembru tas-Senat Amerikan l-aktar sinjur bi d[ul ta’ bejn 184 u 288 miljun dollaru fissena. Kerry li g[andu 69 sena, wiret il-flus min-na[a ta’ ommu u hu mi]]ewwe; lilleredi tal-kumpanija multinazzjonali tal-ikel Heinz.

I?-?INA> Bejjieg[ tal-b]ie]aq fuq rota f’zona kummer/jali tal-kapitali ?ini]a Beijing. (ritratt> Reuters)

apparti l-popolazzjoni kbira ta’ refu;jati Palestinjani. L-effett tan-nuqqas ta’ finanzi jfisser li mhux se jkunu jistg[u jitqassmu 3.5 miljun litru ilma kull jum filkamp tar-refu;jati ta’ Za’atari fejn hemm 100,000 refu;jat fil-ma;;oranza tfal. Skont /ifri mill-UNHCR, s’issa l-pajji]i li l-aktar taw flus din is-sena kienu l-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea u l:appun.

Ebda [jiel dwar jekk intu]awx l-armi kimi/i Sadattant fi ]vilupp ie[or, g[ad ma ntla[aqx qbil bejn in-Nazzjonijiet Uniti u sSirja dwar a//ess g[al spetturi internazzjonali biex jinvestigaw rapporti li fil;lied fis-Sirja ntu]aw l-armi kimi/i. Ix-xahar li g[adda, irribelli rrapportaw li t-truppi tar-re;im Sirjan kienu u]aw l-armi kimi/i f’Aleppo u nNU qalet li kienet se tinvestiga r-rapporti. Barra minn hekk, ir-ribelli qalu li kien hemm tliet ka]i o[ra f’postijiet o[ra fejn ir-re;im u]a l-armi kimi/i. Diplomati/i fil-kwartieri ;enerali tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York qalu li sSegretarju :enerali tan-NU, Ban Ki-moon, kien determinat li dawn ir-rapporti ta’ u]u ta’ armi kimi/i fisSirja ji;u investigati.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra

L-ITALJA

Berlusconi j[e;;e; g[al soluzzjoni L-eks Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi lbiera[ qal li lItalja g[andha ]ew; g[a]liet quddiemha b[alissa – jew li tmur lura tivvota kemm jista’ jkun malajr inkella jkun hemm koalizzjoni tal-Gvern ma/-/entru xellug. L-Italja ilha fi sta;nar politiku minn mindu l-elezzjoni ;enerali ta’ Frar tat ri]ultat inkonklussiv fejn ebda partit ma ;ab bi]]ejjed voti biex jifforma Gvern u lanqas b’koalizzjoni. Dan wassal biex ilPrim Ministru Mario Monti jkompli jmexxi sakemm tinstab soluzzjoni. Permezz ta’ Twitter, Berlusconi qal li kien kru/jali li ji;i ffurmat Gvern stabbli kemm jista’ jkun malajr i]da l-Partit Demokratiku ta/-/entru xellug kien g[adu qed jirrifjuta li li jifforma Gvern mieg[u. Berlusconi qal li jekk din is-sitwazzjoni tkompli, lItalja se jkollha ter;a’ tmur tivvota. Il-vot ta’ Frar ipprodu/a tliet blokki fil-parlament – i/-/entru xellug immexxi minn Pier Luigi Bersani, i/-/entru lemin immexxi minn Berlusconi u l-grupp ribelli ta/-5 Stelle, Beppe Grillo. Bersani g[andu l-kontroll talKamra tar-Rappre]entanti i]da mhux tas-Sena g[alhekk il-Gvern ikun imblukkat kieku kellu jifforma wie[ed Bersani. Sadattant, il-President Giorgio Napolitano qed jipprova jara jekk isib soluzzjoni i]da anki hu qed jispi//a mira ta’ kritika [arxa.

L-ISTATI UNITI> Il-President Barack Obama jieqaf g[al ritratt qabel ma tela’ fuq Marine One, il-[elikopter Presidenzjali, biex jattendi attività politika f’San Francisco. Fl-isfond jidher il-pont simbolu ta’ din il-belt, il-Goldern Gate Bridge. (ritratt> Reuters)

I?-?INA

I/-?ini]i l-akbar sors g[at-turi]mu internazzjonali I/-?ini]i saru l-akbar sors ta’ d[ul g[at-turi]mu internazzjonali wara li kien stmat tul l-2012, it-turisti ?ini]i madwar id-dinja nefqu 79 biljun ewro. I/-/ifra hi 40 fil-mija aktar mis-sena ta’ qabel u tpo;;i /-?ini]i ferm qabel dawk li tradizzjonalment kienu jitqiesu b[ala t-turisti li jonfqu l-aktar – il:ermani]i u l-Amerikani. I/-/ifri n[ar;u mill-United Nations World Tourism Organisation (UN WTO).

L-a;enzija qalet li boom ta’ turisti ?ini]i madwar id-dinja kien dovut g[aliex issa d-d[ul ta/-?ini]i ]died kif ukoll tne[[ew [afna restrizzjonijiet fuq livvja;;ar u munita nazzjonali b’sa[[itha. Kien hemm pajji] ie[or li ra /-/ittadini tieg[u j[allu impatt fuq ix-xena turistika internazzjonali. Din hi r-Russja. L-infiq minn turisti Russi madwar iddinja ]died bi 32 fil-mija fl-2012 u b’hekk ir-Russi issa huma klassifikati fil[ames post b[ala dawk li l-aktar jonfqu.

Skont Taleb Rifai, is-Segretarju :enerali tal-UN WTO, qal li l-ekonomiji li qed ji]viluppaw qed ikomplu jmexxu ]-]ieda fil-qasam turistiku. Hu qal li ]-]ieda ta’ turisti ?ini]i u Russi hi min[abba li]vilupp tal-klassi medja f’dawn ilpajji]i. Min-na[a l-o[ra i]da anki l-infiq minn turisti mis-swieq tradizzjonali ]died bil:ermanja u l-Istati Uniti jirre;istraw ]ieda ta’ sitta fil-mija u dak Ingli] ta’ erbg[a fil-mija.

IR-RUSSJA

Mark Knopfler i[assar kun/erti bi protesta Il-kantant rock Mark Knopfler u fundatur tal-grupp “Dire Straits” [abbar li kien [assar ]ew; kun/erti li kien se jag[mel fir-Russja min[abba lmod kif il-Kremlin qed ja;ixxi filkonfront tal-gruppi li jipprote;u ddrittijiet tal-bniedem.

Il-forzi tas-sigurtà Russi f’dawn la[[ar ;ranet g[amlu tfittxijiet fluffi/ini ta’ Human Rights Watch, Amnesty International u memorial, leqdem grupp g[ad-drittijiet talbneidem fir-Russja u gruppi simili f’dak li osservaturi qalu kellhom l-

iskop li jra]]nu l-kritika g[at-tmexxija tal-President Vladimir Putin. Knopfler kellu jag[ti kun/erti f’Moska u San Pietruburgu u hu ta la[bar fuq il-websajt tieg[u. Apparti dawn ir-rejds, Putin ukoll da[[al li;ijiet li kabbru l-kontrolli fuq

organizzazzjonijiet mhux governattivi. Knopfler kien ukoll lissen iddi]approvazzjoni tieg[u fuq l-ka] talgrupp mu]ikali Russu Pussy Riot wara li tliet membri nisa kienu ng[ataw piena ta’ tliet snin [abs min[abba protesta.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

Sbu[ija 19

Fuq l-g[atba tas-sajf Nistg[u ng[idu li r;ajna wasalna g[at-tibdil tat-temp u d[alna fil-[arifa u b’hekk nibdew inxommu s-sajf ;ej. Fil-fatt il-[arifa tag[na hi qasira, u b’hekk ma tantx ingawdu l-mezzutemp. Ilklima malajr tibda tis[on, u jkollna nlestu l-gwardarobba g[al [wejje; tas-sajf. Nibdew naraw aktar kuluri li mhux soltu nilbsu fix-xitwa. Hawn min i[obb il[wejje; tax-xitwa g[ax i[obb temp kiesa[ u hawn min ikun qed istenna s-sajf biex jilbes aktar frisk. }gur mhux forsi li fis-sajf ne[ilsu aktar minn mard u rji[at, u [afna tfal ikunu aktar komdi jgawdi l-ba[ar milli mix[utin fis-sodda, spe/jalment fi]-]mien taliskola fejn ikun hemm [afna rji[at. {wejje; adatti u [fief Dwar il-[wejje; f’dan l-

ista;un nibdew in[arsu lejn il-gwardarobba biex naraw x’se nixtru u nduru mal[wienet u naraw x’hemm imlibbes fuq il-manikini fil vetrini. Kuluri, a//essorji u anke stili ta’ make-up differenti jag[tu dehra differenti minn

minn Sue Rossi modelle@spikenet.net.mt

Stili differenti adatti g[al okka]jonijiet differenti – kull okka]joni titlob l-istil g[aliha

dik tax-xitwa. Il-moda nistg[u ng[idu li dejjem to[ro; xi [a;a differenti avolja ma tkunx mibdula kompletament. Nistg[u ng[idu li nkunu rridu nibnu fuq li nkunu [allejna fil-gwardarobba ssena l-o[ra, i]da kul[add ikun irid i]id xi [a;a aktar

}gur mhux forsi li fis-sajf ne[ilsu aktar minn mard u rji[at, u [afna tfal ikunu aktar komdi jgawdu l-ba[ar milli mix[utin fis-sodda, spe/jalment fi]-]mien tal-iskola fejn ikun hemm [afna rji[at

spe/jalment dawk li jkunu ffissati fuq il-moda. Din is-sena se ner;g[u naraw kuluri b’sa[[ithom, inklu]i ]raben u handbags li mhux bilfors ikunu pari;; jew tal-istess kulur. Inkomplu fuq is-sena li g[addiet. Kuluri jg[ajtu se jer;g[u jkunu in voga. Forsi mhux kul[add ikun jog[;bu, imma hemm trid tqabbel il-karattru talpersuna u taddatta skont listil tieg[ek, u ma ninsewx ukoll l-età tal-persuna. Hu importanti [afna li taddatta g[al li tkun int u mhux dak li tara fuq [addie[or.

{wejje; sbie[ i]da mhux g[all-okka]joni Xi kultant niltaqa’ ma’

[afna nies li ma jkunux libsin addattat g[alkemm ikunu [wejje; sbie[. Forsi ma jkunux jixirqu l-figura ta’ dak li jkun. Hu ferm importanti, kif dejjem ng[idu, li nie[du

parir minn stilisti privati, jew li jkunu fil-[wienet, qabel ma nixtru l-[wejje;. Il-gwadarobba g[andha wkoll tinbidel g[at-tfal u fuq l-istess nota hu tajjeb li wie[ed jadatta l-età tat-tfal qabel ma nixtrulhom il[wejje;. L-g[a]la f’Malta hi varjata [afna u nsibu [wejje; addattati g[al kul[add b’ditti differenti li kul[add ikun jista’ jaddatta skont il-but tieg[u. Is-sajf tag[na hu [afna itwal mix-xitwa u g[alhekk irridu nistokkjaw aktar [wejje;. Flistess [in fis-sajf no[or;u aktar u allura kul[add i[ossu tajjeb meta jbiddel xi [a;a differenti minn tas-soltu.

Din is-sena se ner;g[u naraw kuluri b’sa[[ithom inklu]i ]raben u handbags li mhux bilfors ikunu pari;; u tal-istess kulur. Inkomplu fuq is-sena li g[addiet. Kuluri jg[ajtu se jer;g[u jkunu in voga

Matul dan is-sajf se ner;g[u naraw kuluri viva/i u qawwija – g[alhekk hu tajjeb li meta nkunu qed nibnu l-gwardarobba tag[na g[al matul il-;img[at tas-sajf immorru g[al dawn it-tip ta’ kuluri u stili


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

20 Festi minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

Il-festa tal-Ver;ni Marija Annunzjata Rabat G[awdex Fil-knisja ta’ Wied il-Lunzjata fir-Rabat G[awdex qed tkun /elebrata l-festa ta’ Marija Annunzjata. G[ada l-{add hu lejlet il-festa fl-10 a.m. tibda Quddiesa blomelija. Fl-4.30 p.m. sal 5.30 p.m. tibda adorazzjoni fl-okka]joni tal-festa tal-{niena Divina. Fil-5.30 p.m. tibda translazzjoni solenni tar-relikwija talMadonna u se jmexxi il-Kanonku Dun Carmelo Curmi, kurunella, antifona u /elebrazzjoni Ewkaristika. Nhar it-Tnejn 8 ta’ April, jum il-festa, il-[inijiet tal-quddies filg[odu se jkunu kull sieg[a mis-7.30 a.m.sal-10.30 a.m. u mill11 a.m. sal-5 p.m.kull sieg[a u fis-7.30 p.m. Fil-5 p.m. tibda quddiesa li tkun integrata bil-kant tal-g[asar u jmexxi Dun Danjel Xerri. Fis-6 p.m. tibda Quddiesa kantata solenni bl-omelija dwar il-Ver;ni Marija Annunzjata u se jmexxi Monsinjur Salv Debrincat. Wara, titkanta l-antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Fis-7.30 p.m. tibda Quddiesa bl-omelija li jmexxi Dun Fran;isk Sultana. Il-mu]ika se tkun ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Carmel Peter Grech. F’{al Balzan Fil-parro//a ta’ {al Balzan nhar it-Tnejn li ;ej se tkun /elebrata l-festa ta’ Marija Annunzjata. Fit-8 a.m. tibda quddiesa letta li se ssir fil-kappella (il-knisja il-qadima) tal-Lunzjata li tinsab fi Triq it-Tliet Knejjes f’{al Balzan. Fis-6.30 p.m. tibda Quddiesa solenni bl-orkestra u l-mu]ika fil-

knisja parrokkjali dedikata lil Marija Annunzjata u se jmexxi Monsinjur Isqof Charles J Scicluna. Wara, tikanta l-antifoan. Se jie[u sehem il-kor tal-parro//a ‘Ave Maria’ u anke lorkestra ta[t id-direzzjoni tas-surmast il-;did Josef Bugeja.

F’{al Tarxien F’{al Tarxien nhar it-Tnejn li ;ej se tkun /elebrata l-festa litur;ika ta’ Marija Annunzjata. Fis-6.30 p.m. tibda Quddiesa kantata solenni bil-prietka bis-sehem tal-kor parrokkjali ‘Magnificat’ u se jmexxi l-Ar/ipriet tal Knisja Santwarju ta’ Marija Mtellg[a s-Sema tal-Mosta Dun Albert Buhagiar. Mistiedna l-g[aqdiet kollha tal-parro//a. Fil-Gudja Fil-Gudja wkoll qed tkun /elebrata l-festa ta’ Marija Annunzjata meqjuma fil-;miel ta’ kappella li tinsab f’dak il-lokal. Il-programm qed jitkompla llum is-Sibt fis-6 p.m. b’quddiesa li se tkun organizzata mis-so/i tal-Museum tal-bniet g[all-benefatturi [ajjin u mejtin ta’ din il-knisja. Se jmexxi Dun :u]epp Sultana. G[ada l-{add fl-10 a.m. tibda quddiesa li se tkun organizzata mill-G[aqda R;iel Kultura Nisranija g[al koppji li g[alqu 25, 50 jew 60 sena mi]]ew;in. Se jmexxi il-Kanonku Dun Angelo Vella. Wara se ting[ata tifkira tal-okka]joni. Fis-6.30 p.m. tibda funzjoni Marjana, jing[ad ir-ru]arju u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika organizzata mill-membri tal-Legion of Mary. Nhar it-Tnejn, jum il-festa, mit-8.30 a.m. sa 12 p.m. issir attività mit-tfal tal-iskola St Joan Antide u l-Iskola Primarja William Baker. Fis-6 p.m. jibda r-ru]arju u fis 6.30 p.m. tibda Quddiesa kantata bl-omelija u se jmexxi Dun Dillion Bugeja. Wara, titkanta l-antifona, /elebrazzjoni Ewkaristika u jsir ilbews tar-relikwija. Il-mu]ika se tkun ta[t id-direzzjoni ta’ Mro Jean Paul Gravina. F’{a]-}ebbu; F’{a]-}ebbu; ukoll qed tkun /elebrata l-festa ta’ Marija Annunzjata meqjuma fil-knisja tag[ha. Illum, lejlet il-festa, fis6.30 p.m. jibda r-ru]arju u fis-7 p.m. tibda Quddiesa u se jmexxi Patri Adrian Joseph Cachia OFM. G[ada, jum il-festa, fis-7 a.m. tibda Quddiesa u se jmexxi Dun Alfred Agius. Fid-9.15 a.m. tibda Quddiesa u se jmexxi Patri Adrian Joseph Cachia OFM. Fis-6.30 p.m. jibda r-ru]arju u fis-7 p.m. tibda Quddiesa bil-pane;ierku. Se jmexxi Patri Adrian Joseph Cachia OFM. Wara ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.

L-istatwa tal-Lunzjata li qieg[da f’Wied il-Lunzjata, fil Belt Victoria, G[awdex

Il-Mosta

Statwa ta’ Kristu Rxoxt g[al Sydney Nhar il-{add 31 ta’ Marzu li g[adda, jum l-G[id ilKbir, il-La Valette Social Club ta’ Blacktown f’Sydney l-Awstralia ]an]net statwa ta’ Kristu Rxoxt, xog[ol listatwarju ]ag[]ug[ Malti Shaun Saliba, xog[ol li g[adu kif tlesta ftit tal;img[at ilu. L-istatwa hi xog[ol fil-kartapesta li turi lil :esù [iere; rebbie[ mill-qabar b’idu illeminija merfug[a ’l fuq u fl-o[ra j]omm il-bandiera ta’ San :wann ([amra b’salib abjad). Ix-xog[ol fuqha nbeda f’Settembru li g[adda u tlesta kif di;à g[edt ftit tal-;img[at ilu. Ix-xog[ol tar-ra;;iera u l-lasta tal-bandiera, metal abjad, sar minn Tonio Zammit filwaqt li l-bandiera hi xog[ol Josephine Cassar.

Arnold Cuschieri g[amel l-induratura. L-istatwa ;iet ordnata minn Gejtu Cassar, li hu l-President tas- Social Club flimkien mal-kumitat tal-istess klabb fuq parir ta’ Gregory Caruana. Caruana di;à kien ordna, ming[and listess statwarju, statwa ta’ Santa Marija u statwa o[ra i]g[ar. L-istatwarju Mosti Shaun Saliba twieled fl-1986 u studja fl-iskola Primarja talMosta, l-iskola ta’ St. Michael u fl-iskola tal-Arti fil-Belt Valletta ta[t ittre;ija ta’ Manuel Cardona, Joe Micallef ‘Il-Brun]ar’, Joe Chetcuti u l-mibki Joseph Casha. Hu kien ja[dem g[al xi ]mien mad-ditta li ta[dem xog[lijiet tal-fidda. L-istatwa ta’ Kristu Rxoxt hi

statwa o[ra mal-g[add ta’ statwi li [adem Shaun Saliba. Insemmu fost l-o[rajn idDomma tal-Assunta g[al Parro//a tal-Im;arr fl-2010 kif ukoll statwi o[ra kemm kbar u kemm ]g[ar g[al kollezzjonijiet privati. Hu ta’ sehmu wkoll fixxog[ol ta]-]ew; statwi talbronz ta’ Santa Marija u San :u]epp li jinsabu fuq ilKnisja Santwarju ta’ Marija Assunta Mtellg[a s-Sema filMosta li n[admu fil-funderija Joe Chetcuti flok dawk li kien g[amel Vincent Apap. Din l-istatwa twasslet bilba[ar lejn Sydney. Nawguraw Shaun Saliba biex ikompli jag[tina iktar xog[ol artistiku ta’ kwalità fil-;ejjieni. {ajr lil Kevin Muscat li g[addieli dan it-tag[rif.

Rabat – G[awdex

I]-}urrieq

Il-festa tal-{niena Divina

Jitkomplew is-Seba’ Erbg[at tal-Udjenza tal-Madonna tal-Karmnu

Fil-knejjes kollha f’Malta u f’G[awdex spe/jalment filBa]ilika ta’ San :or; Martri fil-Belt Victoria G[awdex g[ada se tkun /elebrata l-festa tal-{niena Divina. Fid-9 a.m. tibda Kon/elebrazzjoni Konventwali. Fl-12 p.m. tibda Quddiesa f’;ie[ il-{niena Divina li tag[ti bidu g[all espo]izzjoni solenni tas-Sagrament Imqaddes. Fl4.30 p.m. jibda l-Kant tal-G[asar madwar :esù Ewkaristija mmexxi mill-Kapitlu tal-Kolle;;jata u l-Komunità Parrokkjali.

Fil-Knisja Parrokkajli fi]}urrieq nhar l-Erbg[a li ;ejjin 10 ta’ April se jitkomplew is-Seba’ Erbg[at talUdjenza tal-Madonna tal-

Karmnu. Fis-6 p.m. jibda irru]arju u wara tibda Quddiesa li tkun bil-prietka fejn se titmexxa minn Patri Victor Farrugia O.Carm.

Wara, issir /elebrazzjoni Marjana fuq l-artal talMadonna tal-Karmnu u wara ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

Kummer/ 21

Appo;; g[al ri/ikla;; kreattiv

Vodafone Malta flimkien mal-Vodafone Malta Foundation ipparte/ipaw f’inizjattiva biex jappo;;jaw g[aqda volontarja lokali, Recycle Malta, fl-ewwel kompetizzjoni ta’ crafts u DIY bil-g[an li jippromovu ri/ikla;; kreattiv. Fi Frar li g[adda Recycle Malta nehdiet kompetizzjoni online fuq il-pa;na facebook tag[hom fejn il-parte/ipanti kienu mitluba jibag[tu ritratti ta’ pro;etti mag[mula minn affarijiet ri/iklati biex jirb[u numru ta’ rigali. “L-immani;;jar tal-iskart minn dejjem kien ta’ importanza kbira g[al pajji]na,” qalet Miriam Dalli, Corporate Affairs Senior Executive ta’ Vodafone Malta. “Permezz ta’ din l-

inizjattiva, Vodafone u lVodafone Malta Foundation flimkien ma’ Recycle Malta, qed jg[inu biex in-nies jibdew japprezzaw l-affarijiet li g[andhom. “Din l-inizjattiva kompliet tirriaferma l-impenn li g[andna b[ala organizzazzjoni li nie[du [sieb l-ambjent, bl-impjegati tag[na j[e;;u lill-familja u lill-[bieb jing[aqdu fil-grupp u jirri/iklaw u jer;g[u ju]aw affarijiet li ma jkollhomx aktar u]u g[alihom.” Maroushka Zammit, fundatri/i ta’ Recycle Malta qalet, “Il-grupp in[oloq biex ji;bor flimkien lil dawk li jridu jag[tu affarijiet li m’g[adx g[andhom b]onn flimkien ma’ persuni li kapa/i jer;g[u ju]awhom. “B’hekk jiffrankaw il-flus u

Vodafone b’rikonoxximent g[al impenn favur ri/ikla;; kreattiv

jnaqqsu l-iskart. L-ewwel kompetizzjoni tag[na fuq facebook ta’ crafts u DIY ;ibdet 19-il parte/ipant li [adu sehem fil-kompetizzjoni. L-g[an ma kienx biss li n[e;;u r-ri/ikla;; i]da li nippromovu wkoll l-u]u kreattiv tieg[u. “In[ossni sodisfatta meta nara li l-kun/ett ;ie adottat u

E]er/izzju fi]iku g[all-impjegati tal-Atlas B[ala parti mill-programm ta’ Atlas Wellness Atlas Insurance organizzat Circuit Training g[all-impjegati tag[ha. “Dan it-tip ta’ e]er/izzju hu mod tajjeb kif i]]id issa[[a u l-istamina, u jag[ti opportunità lill-istaff biex jipparte/ipaw waqt attività informali wara x-xog[ol,” qalet Jackie Attard Montalto, Mani;er talMarketing, Ri]orsi Umani u Amministrazzjoni. “B[ala kumpanija nemmnu fil-konnessjoni

bejn l-e]er/izzju u t-tnaqqis tal-istress. Nemmnu wkoll li l-e]er/izzju jista’ joffri benefi//ju lil dawk limpjegati li jg[addu [afna [in bilqieg[da.” Hi ]iedet li s-Circuit Training, immexxi millfitness instructor Laurie Pace, intlaqa’ b’mod po]ittiv mill-impjegati u g[andna numru tajjeb ta’ impjegati jipparte/ipaw. Jackie Attard Montalto spjegat li permezz talprogramm Atlas Wellness, Atlas Insurance qed

torganizza wkoll sessjonijiet ta’ joga, kif ukoll pre]entazzjonijiet dwar dieta tajba, l-g[awn, u e]er/izzji o[rajn. L-opportunità li mhux biss ta[dem flimkien imma wkoll tipparte/ipa f’attivitajiet informali tg[in biex issa[[ah l-empatija bejn kollegi minn dipartimenti differenti u ]]id il-motivazzjoni. Finalment, din to[loq ambjent iktar po]ittiv g[allimpjegati kif ukoll g[allklijenti.

qed ikun implimentat minn dawk li ng[aqdu mag[na.” Ing[ataw rigali lil dawk li kklassifikaw fl-ewwel, it-tieni u t-tielet post. Abigail Grech Cassar minn G[awdex reb[et l-ewwel premju, Vodafone Smart II. Abigail ippre]entat si;ra tal-Milied mag[mula minn labar ]g[ar u anta//joli me[uda minn flokk antik.

Recycle Malta hija g[aqda volontarja, favur ir-ri/ikla;; li bdiet fuq facebook f’Mejju 2012 filwaqt li lwebsite www.recyclemalta.org twaqqfet iktar tard f’:unju 2012. G[al aktar informazzjoni ]ur il-pa;na facebook ta’ Recycle Malta.

Yellow Pages tniedi kompetizzjoni ;dida Ftit tal-jiem ilu, il-Yellow Pages (Malta) Ltd niedu kompetizzjoni ;dida fuq il-facebook page tal-kumpanija. Din il-kompetizzjoni hi mmirata lejn il-pubbliku ;enerali. Il-parte/ipanti jistg[u jipparte/ipaw billi jag[fsu fuq ilbuttuna ‘Front Cover Competition’ fejn ji;u mitluba biex jirre;istraw billi jiktbu l-email, biex b’hekk ikunu jistg[u jni]]lu d-dettalji tal-kompetizzjoni. L-iskop ta’ din il-kompetizzjoni hu li jin[oloq kun/ett u disinn ;did g[all-fa//ata tad-direttorju tal-Yellow Pages 2013#2014. Il-parte/ipanti je[tie;u li jibag[atu id-disinji tag[hom sa mhux aktar tard mid-19 ta’ April 2013. Irrebbie[ se jkun ippre]entat bi premju ta’ €500, kif ukoll ji;i msemmi ;ewwa l-edizzjoni li jmiss. Fl-edizzjonijiet pre/edenti, il-Yellow Pages (Malta) Ltd ikkooperat mal-Istitut tal-Arti u Disinn tal-MCAST fejn introdu/iet din il-kompetizzjoni lill-istudenti tag[ha. Ilparte/ipazzjoni ta’ dawn l-istudenti f’dan l-avveniment tathom ukoll l-opportunità li jesperjenzaw id-dinja taxxog[ol matul l-istudji tag[hom. Din id-darba, il-kumpanija dde/idiet li tag[mel din ilkompetizzjoni disponibbli mhux biss g[all-istudenti, i]da wkoll lil pubbliku ;enerali biex tolqot talent lokali.

International House Malta-Gozo tag[laq 10 snin IH Malta-Gozo kburija ti//elebra l-g[axar anniversarju tag[ha. F’dawn l-a[[ar g[axar snin, konna involuti ma’ [afna studenti minn madwar id-dinja li ;ew fi/-/entri tag[na biex jitg[allmu l-Ingli] fil-g]ira Maltija. L-iskola g[andha tliet ferg[at – tnejn minnhom qeg[din f’Malta filwaqt li ttielet wa[da qieg[da f’G[awdex. Dawn it-tliet ferg[at differenti jg[inunha noffru lill-istudenti tag[na attenzjoni individwali u korsijiet addatati g[all-[ti;iet tal-individwu matul is-sena kollha, f’ambjent li jaqdi lb]onnijiet tal-individwi. Kull

ferg[a toffri standard g[oli [afna ta’ tag[lim b’g[alliema li huma kwalifikati bl-IH. International House MaltaGozo hi parti mill-International House World Organisation li g[andha 150 skola f’iktar minn 50 pajji] u ilha tg[allem l-Ingli] madwar id-dinja sa mill-1953 u qieg[da ti//elebra s-60 sena tag[ha! I/-/elebrazzjonijiet tal-g[axar sena tag[na wasslu g[al festin li kien organizzat fl-Adultcentre f’San :iljan, nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu 2013. A[na fer[anin li lqajna lill-[bieb, studenti, a;enti u stakeholders u qsamna mag[hom dan il-mument importanti\storiku!


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

22 Tisliba Mimdudin> 1. Li qishom l-istess (6) 4. Xkiel mhux mistenni (8) 9. Dan il-post ifakkarna f’San Fran;isk (6) 10. Dan Karlu, darba kellu

re/ipjent li fih kien jg[alli l- [wejje;! 12. Intenzjoni fi skoperta? (4) 13. T[allix ma’ xulxin (5) 14. Da[na [afifa jew tqila ta’ s[ab baxx fl-arja (4) 17. Ta[dem b’barraxa (6) 18. u 20. Ikkonkluda (6) 20. Ara 18. 21. Jekk bih, fra]i tal-bejjieg[ li jra[[as il-prezz biex i[ajjar lix-xerrej (6) 27. Grad li wie[ed ikun la[aq fis-servizz b’daqsxejn ta’ rankatura? (4) 28. Fih i]jed minn jarda (5) 29. Jekk tal-Appostli, hu ktieb li jtarraf il-;rajja tal-Knisja minnufih wara l-mewt ta’ Kristu (4) 32. To[ro; iddur f’xi ;nien pubbliku biex tin[abb ma’ [anintek (8) 33. Dak li jsuq i]-]iemel f’ti;rija (6) 34. Nies minn Kontinent iswed (8) 35. Bla telf ta’ ]mien (6) Weqfin> 1. {elset mill-g[aw; (7) 2. Imwarrab minn ta[t g[ajnejn in-nies (8) 3. Spi//a x-xog[ol u m’g[andux x’jag[mel i]jed (4) 5. B/ejje/ tad-drapp

maqtug[a minn b/ejje/ akbar (6) 6. Ag[mel hekk biex tispi//a (4) 7. Il-kontinent li fih ninsabu a[na (6) 8. Dawn jaslu sal-og[la nota fil-kant (6) 11. u 26. Bi//a xog[ol jew negozju (6) 15. Fil-log[ob tag[hom, min igara u min ifendi (5) 16. Xahar (5) 19. Ma tkunx ’il bog[od minn kabo//a g[and tal-[axix (8) 22. Milli jkollu jag[tik, ng[idu (7) 23. Lan;asa, banana, jew tuffie[a (6) 24. Jitg[attew bil-lixka tassajjieda (6) 25. L-appartament ta’ isfel, ta’ mat-triq (6) 26. Ara 11. 30. Imla[la[, mhux marsus (4) 31. Xerred id-dmug[ (4)

Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin> 1. Damask; 4. Skullata; 9. Lellux; 10. Ka//atur; 12. Kemm; 13. Anita; 14. Zkuk; 17. Tirann; 18. u 20. Spissi; 21. Minuta; 27. Fwar; 28. Pezza; 29. Blat; 32. Musta//i; 33. Bezzun; 34. Tinqasmu; 35. Sapuna. Weqfin> 1. Delikat; 2. Malamira; 3. S[un; 5. Kwarta; 6. La//; 7. Attakk; 8. Afrika; 11. u 26. Bnazzi; 15. Knist; 16. Appik; 19. Sulluzzu; 22. Attenda; 23. Sfumat; 24. {absin; 25. Ker/em; 30. ?ana; 31. }eta.

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores

Tisliba bin-numri

In-numru 222, li mhux inklu] fil-lista tan-numri bi tliet figuri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn l-erba’ listi. G[alikom.

Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, ‘In-Nazzjon’, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, TalPietà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. L-a[[ar premju ntreba[ minn :or;ina Grixti, 5 Gorvin, Triq Kan. Vin/enz Balzan, i]-}urrieq, ZRQ 4061. SOLUZZJONI TA’ TISLIBA BIN-NUMRI


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Maratona> {enn G[alija, G[inni Nqum NET Television, 14>05, 18>10, 19>15 u 22>15 Maratona b’risq il-Missjoni fil-Kenja u l-Ghana b’risq il-[idma tal-Istitut Kattoliku g[all-Evan;elizzazzjoni (ICPE) li hi inizjattiva tal-koppja Maltija Mario u Anna Cappello. Fost o[rajn, l-ICPE fet[u sptar fil-Ghana fejn jispe/jalizzaw l-aktar fil-kura tal-g[ajnejn, peress li bosta tfal fil-pajji] kienu jispi//aw jitilfu d-dawl ta’

g[ajnejhom g[ax ma kinux isibu minn jikkurahom.

Today You Die Rete 4, 21>30 Film ta’ azzjoni li n[adem fl-2005 li

g[andu b[ala attur ewlieni lil Steven Seagal. L-eks [alliel Harlan Banks (Seagal) jibdel [ajtu u ja//etta l-inkarigu li jag[milha ta’ skorta ma’ trailer li jkun qed jittrasporta somma kbira [afna ta’ flus. I]da jsir attakk, u l-flus jg[ibu. Harlan ji;i akku]at li kien hu u jispi//a l-[abs. I]da l-fatti jkunu li ;ie ffrejmjat. X’jag[mel ladarba kien verament inno/enti Me]è NET Television 20>30

Ronald Briffa u Joséf Bonello b’edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm b’diskussjoni interessanti, kif ukoll mu]ika pprovduta minn Philip Vella. Il-mistiedna se jkunu l-illu]jonista Daniel Raven li kunjomu proprju hu Attard u lpre]entaturi Moira Delia u Mark Spiteri Lucas, it-tnejn li huma narawhom regolarment fuq dan l-istazzjon. Produzzjoni ta’ FMJ Productions.

Il-ftu[ tat-12-il Parlament Malti NET Television, 8>30 Xandira diretta tal-quddiesa mill-Konkatidral, u wara l-mixja mill-istess Konkatidral sal-Palazz il-Belt u /-/erimonja tal-ftu[ tat-12-il Parlament Malti mill-Indipendenza ’l hawn. F’din i/-/erimonja jsir indirizz mill-President ta’ Malta, kif ukoll il-[atriet tal-Ispiker u tad-Deputat Spiker.

Programm varjat Sas-Sitta - NET Television 14>35

Il-mistednin prin/ipali g[allprogramm tal-lum se jkunu Augusto Cardinali, Manila Bottone, Mark Azzopardi u Massimiliana De Martino. Se jkun hemm ukoll Karen Debattista u Claire Attard Bason li huma l-finalisti tal-Passport 2 Indifest

ta’ din is-sena. Illum se nkunu nistg[u nsiru nafuhom a[jar. Naturalment ma jonqosx il-kontribut komiku ta’ Toni Busuttil (fin-nofs firritratt hawn ta[t) mal-pre]entaturi Ray Attard u Debbie Scerri, mu]ika u ]fin, kif ukoll numru ta’ kompetizzjonijiet.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

24 TV#Radju

06>00

Bon;u 101 Weekend (b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal-:urnali)

08>00

A[barijiet

08>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12.30

Italomix

14>00

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>30

Skor Extra Time

19>00

Country Music Club

21>00

Fuzzbox Saturday Special

24>00

Rockna (r).

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 - G[andi x’Ng[id 11:00 - Mill-G]ira ta’ Calypso 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u lAngelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:15 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Diski Memorabbli 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 22:05 Erre Be 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:40 - Ru]arju. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 ONE News) 10:00 – Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik) 11:45 ONE News 12:00 – Angelus 12:05 - Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem 12:30 – A[na 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 – Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Jack… bini 17:00 - Rush Hour 17:45 - ONE News 19:00 - Sport Action 19:15 – Banana Republic 19:45 - ONE News 20:45 – Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 – Dirett }g[a]ag[. RTK - 103 FM 06:30 - Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 – Bieb Imbexxaq 10:05 - Newsbook (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Se[er il-Malti 13:00 - RTK Qosor 13:30 - Jgh[idu Tag[hom i]}g[a]ag[ (jinkludi 14:00 BBC News, 15:00 RTK Qosor) 15:05 - Intietef 15:30 Saturday Drive 19:00 - Ru]arju 19:30 - Solid Gold 21:30 Mill-kotba li Wasslulna 22:00 – Il-Qaddis tal-Jum 22:05 Ru]arju 22:25 – Fatti (r) 24:00 - Rakkont (r), Mu]ika. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service 09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – L-Ewropa u l-Imperu 11:00 BBC News Update 11:06 -

Mhux Kelma bejn Tnejn 12:00 - BBC News Update 12:05 Testment 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Laudate Dominum 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - Nixtarru Kitbet San :or; Preca 11:00 - F’ismi jke//u x-xjaten 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju tal-Erwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Il-Knisja: idDar t’Alla u tal-bnedmin 16:00 - L-Arka ta’ Noe 17:00 Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:45 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - (ikompli) Kuntatt 20:00 - Van;elu {aj 21:00 - Ma’ San Pawl lejn :esù 21:30 -

T[allux qalbkom tit[awwad 22:00 - G[annu lil Ismu 23:00 - Mur sewwi l-Knisja Tieg[i (r) 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta.

Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 - Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 - Music Generation Weekend 18:00 Enchallah 20:00 - All Time Favourites. Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

The Red Planet - Italia 1, 23>20

Carrie-Anne Moss, Val Kilmer, Tim Sizemore u Benjamin Bratt huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film tal-fantaxjenza li n[adem fl-2000 b’re;ija ta’ Antony Hoffman. L-istorja hi ambjentata qwfl-2050 u naraw x’ji;ri wara li vettura spazjali tillandja fuq il-pjaneta Mars. TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 08:00 - Wirt, Arti u Kultura 08:30 - IlFtu[ tal-Parlament 12:30 Storjografija 13:00 - Sibtek 14:00 - A[barijiet fil-qosor 14:05 - (ikompli) Sibtek 16:00 - A[barijiet 16:05 - Luxdesign 17:15 Madwarna 17:40 - Kelma g[all{ajja 18:00 - A[barijiet 18:10 Gadgets 18:55 - G[awdex illum 19:30 - .EU 20:00 - L-A[barijiet 20:40 - What Dreams May Come. Film ’98 22:30 - Paqpaq (r) 23:15 - L-A[barijiet 23:40 Sibtek (r). TVM 2 07:00 - News 08:10 - Museum secrets 09:00 - UCL Magazine 09:30 - Malta u lil Hinn Minnha 11:00 - Madwarna 11:30 - Wirt arti u kultura 12:00 - Egypt 13:00 - Days that shook the world 13:45 - Venere 14:25 Storjografija 15:00 - Gadgets 15:30 - Mixage 16:00 - Beast Legends 17:00 - GFA Roundup 17:30 - Starboard 18:00 – 3 Pointer 18:30 - Ti;rijiet 19:00 Ruggers 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 Egypt 20:30 - A[barijiet blIngli] 20:40 - Dissett 21:45 – BBC Electric proms – Paul McCartney 22:45 - Mixage. ONE 07:15 - Healthy Living (r) 08:30 - ?erimonja tal-ftu[ tal-Parlament 12:50 - On D Road (r) 13:30 ONE News 13:40 - Teleshopping 14:00 - Clint on ONE 15:30 Teleshopping 16:00 - Maratona b’risq il-Missjoni 17:30 - ONE News 17:40 - Pink Panther 18:30 - Fresh & Funky 19:10 Lottu 19:30 - ONE News 20:10 - Ieqaf 20 Minuta 20:35 - Bla A;enda 23:15 - ONE News. Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 - FilK/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:40 - Music 16:30

- Minn Mara g[al Mara 17:30 CNI (r) 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 18:40 Dokumentarju 19:00 - A[barijiet 19:30 - Miraklu 20:30 - IlParlament tal-Poplu 21:40 Dokumentarju 22:00 - A[barijiet.

Piede di Dio. Film 2009 18:55 Tg 3 19:30 - Tg 3 regione 20:00 - Blob 20:10 - Che tempo che fa 21:30 - Metropoli 23:20 - Tg 3 23:45 - Il giallo e il nero 00:45 Tg 3 00:55 - Tg 3 agenda del mondo 01:10 - Tg 3 sabato notte.

Raiuno 06:30 - Unomattina in famiglia 10:05 - Settegiorni 11:10 - Q: Verso il Quirinale 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Easy Driver 14:30 - Le amiche del sabato 17:00 - Tg 1 17:15 - A Sua Immagine 18:50 L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 Rai tg sport 20:35 - Affari tuoi 21:10 - Altrimenti ci arrabiamo (show) 23:10 - Tg1 24:00 Arbore Story 01:00 Cinematografo 02:00 - La foresta degli pugnali volanti. Film 2004.

Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina

Raidue 07:00 - Cartoon Flakes 10:05 ApriRAI 10:15 - Sulla via del Damasco 10:55 - Territori 11:35 - Mezzogiorno in famiglia 13:00 - Tg 2 giorno 13:25 - Dribbling 14:00 - La Fine della Canzone. Film 2011 15:30 - Squadra Speciale Lipsia 17:05 - Tg 2 17:10 - Sereno variabile 18:00 Tg 2 18:10 - Rai Sport 90˚ minuto 19:35 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 20:30 - Tg 2 21:05 - Castle (TF) 22:35 - Tg2 22:50 - Rai Sport Sabato Sprint 23:45 - Tg 2 dossier 00:25 - Tg 2 Storie 01:05 - Tg 2 Mizar 01:35 - Tg 2 Si, viaggiare 01:45 - Tg 2 Eat Parade. Raitre 07:00 - La grande vallata (TF) 07:50 – I Banditi. Film ’46 09:20 – Doc Martin 10:15 - L’Ispettore Derrick (TF) 11:00 - Tgr Bellitalia 11:30 - Tgr Prodotto Italia 12:00 - Tg 3 12:25 - Tgr il settimanale 12:55 - Tgr ambiente italia 14:00 - TG regione 14:20 Tg 3 14:45 - Tg 3 Pixel 14:55 TV Talk 16:55 - Tg 3 17:00 - Il

09:05 – Finalmente Arriva Kalle (TF) 10:00 - Melaverde 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Cougar Town (TF) 14:10 - Amici 16:00 - Verissimo 18:50 - The Money Drop 20:00 - Tg 5 20:40 Striscia la notizia 21:10 – Amici 23:30 - Mai dire provini 00:30 Tg 5 notte 01:50 – Sacca e Vanzetti. Film 2004. Rete 4 07:10 – Il ritorno di Sandokan 09:05 - Carabinieri 4 10:05 Donnavventura 10:50 - Ricette di Famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Perry Mason: The

Case of the Telltale Talk Show Host. Film ’93 18:00 - Detective Monk (TF) 18:55 - Tg 4 19:35 Tempesta d’amore (soap) 20:40 Walker Texas Ranger (TF) 21:30 - Today you die. Film 2005 23:45 - Life (TF) 01:15 - Tg 4 night news 01:35 – Vota la Voce 1998.

Italia 1 07:50 - Cartoons 10:10 - G.I. Joe Renegades 10:40 - Naruto Shippudden 11:00 - Robin Hood (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby. Film 2006 15:55 Life Bites 16:55 - Motociclismo 17:45 - Studio aperto 17:55 Motociclismo 20:30 - Harry Potter and the Half Blood Prince. Film 2008 23:20 - The Red Planet. Film 2000 .


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07:15 - F. News 07:30 - {in g[al Kollox (r) 09:30 -Arkivji tan-Nies (r) 10:30 - Belle Donne 12:30 - Teleshopping 13:00 Sibtkuntatt 16:00 - Entertain Me (r) 18:00 - Teleshopping 18:30 – Madagascar 19:45 - F. News 20:30 - News Point 21:00 - Sejja[tli 22:00 Niltaqg[u. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Music Festival (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 - The 90s 14:30 - The 00s 15:00 - Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Retro Vision 19:00 - The World of Music (r) 19:30 - Cuban Music (r) 20:00 Never Ending Star 20:30 - Pop Concert 21:30 - The Local Angle (r) 22:00 - The Latest Hits (r) 23:30 - Music Videos. La 5 08:30 - Centovetrine 11:10 - Le due facce dell’amore 13:00 -

Extreme Makeover Home Edition 14:35 - Giudice Amy (TF) 16:05 - The Starter Wife (TF) 17:50 - Principesse 18:40 - Amici 20:25 - Extreme Makoever Home Editions 21:10 - Past Lies. Film 2008 23:05 The Tudors (TF) 01:00 - Il segreto di Miriam. BBC Entertainment 07:15 - 3rd & Bird 07:25 Fimbles 07:45 - Penelope K, by the way 08:00 - Tellytales 08:10 - Me Too! 08:30 - My Family 09:00 - Doctor Who Confidential 09:15 - Doctor Who 10:20 Drop Zone 11:15 - Dinnerladies 11:50 - 2point4 Children 12:20 My Family 12:50 - Casualty 14:30 - EastEnders 17:00 - My Family 17:30 - Incredible

Journeys with Steve Leonard 18:20 - The Weakest Link 19:05 - Drop Zone 20:00 - Live at the Apollo 20:45 - Alan Carr: Chatty Man 21:30 - Mad Dogs 22:15 - Ideal 22:45 - The Impressions Show with Culshaw and Stephenson 23:15 - The Stephen K Amos Show

23:45 - Drop Zone. TCM 07:45 - The Treasure of the Sierra Madre. Film ’48 (PG) 10:00 - Singin’ in the Rain. Film ’52 (U) 11:50 - Lust for Life. Film ’56 (A) 13:50 - The Toast of New Orleans. Film ’50 (U) 15:30 - Torpedo Run. Film ’76 (U) 17:05 - Logan’s Run. Film ’76 (A) 19:00 - Double Trouble. Film ’67 (U) 21:00 - Heaven with a Gun. Film ’69 (PG) 22:40 - Westworld. Film ’73 (AA). MGM Movies 07:15 - Shadows and Fog. Film ’92 (15) 08:40 - Frankie and Johnny. Film ’66 (U) 10:10 Report to the Commissioner. Film ’75 (AA) 12:05 - Sketches. Film ’92 13:45 - Starcrossed. Film ’85 (PG) 15:20 - 12 Angry Men. Film ’97 (U) 17:15 Molly. Film ’99 (15) 19:00 MGM’s Big Screen 19:15 Fled. Film ’96 (18) 20:55 - Big Screen Legends 21:00 - Pascali’s Island. Film ’88 (15) 22:40 Raging Bull. Film ’80 (X). GO Stars 07:00 - Déjà Vu 09:05 - Young Hercules 09:30 - The Count of Monte Cristo 11:40 - Monk 12:25 - Transformers 3 15:00 Saturday Bond Collection: The Living Daylights 17:10 - The Help 19:35 - The Middle 20:05 - Mad Men 21:00 - Klitschko 23:00 - The Living Daylights 01:10 - Sucker Punch. Diva Universal 06:57 - Kojak 08:53 - Great Women 09:00 - Jane Doe: The Harder They Fall 10:35 Kilokalorie 10:55 - JAG 12:55 Rex: A Cop’s Friend 14:55 Agatha Christie’s Poirot 16:55 La Prova 17:00 - Law & Order 18:55 - Bernard and Doris (15) 20:53 - Great Women 21:00 JAG 22:55 - Love at First Sight 23:10 - Jane Doe: Yes, I Remember It Well. Discovery Channel 07:15 - Oddities: The Chair 07:40 - The Gadget Show: World Tour 08:05 - How Tech Works 08:30 - The Kustomizer 09:25 Mighty Ships: MV Beluga

Bremen 10:20 - Mighty Ships: USNS Robert E. Peary 11:10 Mighty Ships: Skandi Arctic 12:00 - Mighty Ships: MS Stena Britannica 12:50 - Weird Connections: Honey My Frog is Flying 13:20 - The Gadget Show: World Tour 13:45 - How Tech Works 14:10 - XMachines: Blade, Mammoth, Slashbuster 15:00 - Da Vinci’s Machines 15:55 - Space Pioneer: Titan 16:45 - Food Factory 17:35 - Tech Toys 360 18:30 Storm Chasers: Storms Over St. Louis 19:20 - Engineering Thrills 20:10 - The Gadget Show: World Tour 20:35 - How Tech Works 21:00 - Storm Chasers: Storms Over St. Louis 21:50 - Dark Matters: Twisted but True 22:40 - The Gadget Show: World Tour 23:05 - How Tech Works 23:30 - Weird Connections: Honey My Frog is Flying. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Grey's Anatomy 12 :30 - Amazing Race 13:15 - Supernatural 119:20 Films & Stars 19:45 - Suits 20:30 - Amazing Race 21:15 Boardwalk Empire 22:20 - 30 Rock 22:45 - Supernatural 23:30 - Enlightened 00:05 Mike & Molly 00:35 - 2 Broke Girls 01:00 - True Blood. Biography Channel Hoarders: 10:00 - June and Doug 11:00 - Betty, Jill, Jake, Bill & Paul 12:00 - Gail And Warren 13:00 - June and Doug 14:00 Betty, Jill, Jake, Bill & Paul 15:00 - Gail And Warren. Storage Wars: 16:00 - No Bid for the Weary 16:30 - Sheets and Geeks 17:00 - Dr Strangebid 17:30 - There’s Something About Barry 18:00 - San Burritos 18:30 - No Bid for the Weary 19:00 - Sheets and Geeks 19:30 - Dr Strangebid 20:00 - There’s Something About Barry 20:30 San Burritos. Hardcore Pawn: 21:00 - Seth’s Big Bet 21:30 Oh No He Didn’t. 22:00 Haunted Encounters: Lizzie

Borden # Silent Movie Theatre 23:00 - My Ghost Stories: Caught on Camera.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Bob the Builder: Scrambler to the Rescue 08:30 - Bob the Builder: When Bob Became a Builder 09:15 - Tiny Planets 09:20 - Pingu 09:25 - Tiny Planets 09:30 - Monkey See Monkey Do 09:40 - Barney and Friends 10:10 - Fluffy Gardens 10:25 - The Mighty Jungle 10:40 - Mio Mao 10:50 - Jarmies 11:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 11:30 - Kipper 11:50 - Gazoon 12:00 - Wobblyland 12:05 - Igloo-Gloo 12:20 Benjamin’s Farm 12:25 - My Animal Friends 12:40 - See The Sea 12:45 - Lots & Lots 13:00 Fluffy Gardens 13:15 - The Mighty Jungle 13:30 Angelina Ballerina 13:45 - Monkey See Monkey Do 13:55 - Barney and Friends 14:25 - Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 - Pingu 14:40 - Tiny Planets 14:45 - Igloo-Gloo 15:00 - Bob the Builder: Scrambler to the Rescue 15:30 - Bob the Builder: When Bob Became a Builder 16:10 Slim Pig 16:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 16:45 - Benjamin’s Farm 16:55 My Animal Friends 17:10 - See The Sea 17:15 Lots & Lots 17:30 - Monkey See Monkey Do 17:40 - Barney and Friends 18:10 - Wobblyland 18:15 - Dougie in Disguise 18:25 - Slim Pig

18:35 - Connie the Cow 18:45 - Angelina Ballerina 19:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 19:25 - Jarmies 19:40 - Pingu 19:45 - Tiny Planets 19:50 - Pingu 19:55 - Tiny Planets 20:00 - Bob the Builder 20:10 - Fireman Sam 20:20 - Thomas and Friends 20:35 - Dougie in Disguise 20:45 - Slim Pig 20:55 - Connie the Cow 21:05 - Tork 21:15 - Benjamin’s Farm 21:20 - My Animal Friends 21:35 - See The Sea 21:40 - Wobblyland 21:45 - Wobblyland 21:50 Barney and Friends 22:15 - Monkey See Monkey Do. Disney Channel 08:10 - Shake It Up 08:35 - Jessie 09:00 - Austin and Ally 09:25 - ANT Farm 09:50 - That’s So Raven 10:15 - Dadnapped 11:35 - Jessie 11:55 Wizards of Waverly Place 12:45 - Good Luck Charlie 13:35 - Shake It Up 15:15 - ANT Farm 16:00 - The Cheetah Girls: One World (U) 17:25 Wizards of Waverly Place 18:10 - Shake It Up 19:00 - Austin and Ally 19:25 - Wizards of Waverly Place 20:15 - Jessie 21:05 - Jonas 21:30 - Sonny with a Chance 21:55 - Wizards of Waverly Place.

07>00 08>30 13>00 14>00 14>05 14>35 15>00 15>05 17>00 17>05 18>00 18>10 19>10 19>15 19>45 20>30 21>30 21>35 22±>15 23>00

NET News Il-ftu[ tat-12-il Parlament Telebejg[ NET News Maratona - {enn g[alija... G[inni nqum Sas-Sitta NET News Sas-Sitta NET News Sas-Sitta NET News Maratona - {enn g[alija... G[inni nqum Tlug[ tal-Lottu Maratona - {enn g[alija... G[inni nqum NET News Me]è NET News (ikompli) Me]è Maratona - {enn g[alija... G[inni nqum NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - Eurosport Top Ten 09:00 - UCI World Tour Cycling 10:30 - UCI World Tour Cycling 11:45 - Dempsey Races Le Mans 12:00 - Auto GP Motor Racing: World Series, Marrakech, Morocco: Rd 2, Race 1 (live) 13:00 - World Series by Renault: Monza, Italy: Race 1 (live) 14:00 - UCI World Tour Cycling 15:00 - UCI World Tour Cycling 15:45 - UCI World Tour Cycling: Tour of the Basque Country: Stage 6 (live) 17:30 UCI World Tour Cycling 18:30 - WATTS 19:30 - Eurosport Top Ten 20:00 - Total KO 21:00 Superkombat. Eurosport 2 07:00 - UCI World Tour Cycling 08:00 - World Men’s Championship Curling 09:30 WATTS 10:30 - Australian Rules Football: Rd 3: Port

Adelaide v Greater Western Sydney Giants (live) 13:30 - J League Football: Day 5 (live) 15:00 - Dutch Open Darts 16:30 - FIA World Touring Championships: Marrakech, Morocco: Qualifying Rd (live) 17:30 - WATTS 18:30 - UCI World Tour Cycling 20:00 Breaking Weapon Freestyle 23:00 - Australian Rules Football. GO Sports 1 07:00 - Barclays PL: Wk 33: West Ham Utd v WBA 09:00 Serie A: Rd 30: Cagliari v Fiorentina 11:00 - Barclays PL: Wk 33: Fulham v QPR 13:00 Ligue 1: Rd 31: Olym. de

Marseille v Girondins de Bordeaux 15:00 - Trans World Sport 16:00 - Barclays PL: Wk 34: Stoke C. v Aston Villa (live) 18:00 - Serie A: Rd 31: Juventus v Pescara (live) 20:00 - UEFA Champions League: Magazine Programme: Review 20:45 Serie A: Rd 31: Bologna v Torino (live) 23:00 - Heineken Cup: Clermont Auvergne v Montpellier: QF 01:00 - Ligue 1: Rd 31: Stade Rennais v Paris StGermain. GO Sports 2 Barclays PL: Wk 34: 13:00 - PL Preview 13:30 - Football Feast 13:45 - Reading v Southampton (live) 15:45 - Football Feast 16:00 - WBA v Arsenal (live). 18:00 - Milan Channel 20:00 Ligue 1: Rd 31: Toulouse v OGC Nice (live) 22:00 - Milan Channel. GO Sports 3 16:00 - Barclays PL: Wk 34: Norwich C. v Swansea C. (live) 18:00 - Inter Channel 19:30 Heineken Cup: QF: Saracens v Ulster (live) 21:30 - Inter Channel.

GO Sports 4 16:00 - Barclays PL: Wk 34: Stoke C. v Aston Villa (live) 18:00 - Juve Channel. GO Sports 5 16:40 - Heineken Cup: QF:

Clermont Auvergne v Montpellier (live) 18:40 - LFC TV.

GO Sports 6 17:00 - Ligue 1: Rd 31: Stade Rennais v Paris St-Germain (live) 19:00 - MUTV. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 10:00 - Barclays PL: Wk 33: West Ham Utd v WBA 12:00 Ligue 1: Rd 31: Olym. de

Marseille v Girondins de Bordeaux 14:00 - Serie A: Rd 30: Torino v Napoli 16:00 Barclays PL: Wk 34: Reading v Southampton 18:00 - Heineken Cup: QF: Clermont Auvergne v Montpellier 20:00 - Barclays PL: Wk 34: Stoke C. v Aston Villa 22:00 - ATP Masters 1000: Sony Open, Miami: F. 01:00 - Serie A: Rd 31: Bologna v Torino. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 12:00 - Barclays PL: Wk 33: West Ham Utd v WBA 14:00 Ligue 1: Rd 31: Olym. de

Marseille v Girondins de Bordeaux 16:00 - Serie A: Rd 30: Torino v Napoli 18:00 Barclays PL: Wk 34: Reading v Southampton 20:00 - Heineken Cup: QF: Clermont Auvergne v Montpellier 22:00 - Barclays PL: Wk 34: Stoke C. v Aston Villa 00:00 - ATP Masters 1000: Sony Open, Miami: F. Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga: Preview (r) 08:30 - FA Cup (r) 10:35 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 12:45 - America's Cup: World Series (r) 14:25 - Volleyball

Champions League Magazine The Big Hit (r) 14:55 Bundesliga: Preview (r) 15:30 Bundesliga (live) 17:35 Bundesliga: Highlights (r) 18:30 - Bundesliga (live) 20:35 Bundesliga: Highlights (r) 21:25 - Bundesliga (r) 23:20 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights (r) 23:40 Bundesliga (r). Melita Sports 2 12:00 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights (r) 12:55 FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 15:35 - Volleyball

Champions League Magazine The Big Hit (r) 16:05 - FA Cup 18:10 - Swedish ATG Horse Racing V75 Race Meetings 22:15 - Bundesliga: Highlights (r) 23:05 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 01:10 America's Cup: World Series (r).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

26 Klassifikati PROPJETÀ G{ALL - BEJG{ Il - Mosta

DIRETT ming[and is - sid , blokka ;dida ta ’ tlIet appartamenti , 2 1 0sqm u penthouse bi tliet kmamar tas - sodda , ensuite , gallar ija kbira u washroom area , bil - lift a//essibbli mill - garaxx . Prezz €1 55 , 000 . ?emplu 9943 11 95 .

Marsaxlokk

APPARTAMENT u penthouses bil-veduta tal-ba[ar u tal-kampanja, lesti minn kollox bi tliet kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina kbira u terrazzin 14-il pied bi 11-il pied . Kollox tal-aqwa kwalità, servuti bil-lift salgaraxx. Prezz €112,000 (Lm48,000). Garaxx ta’ karozza wa[da €16,000(Lm7,000) jew ta’ tnejn €28,000 (Lm12,000). ?emplu 79441869.

Marsaxlokk

TERRAN b’bit[a kbira lest minn kollox b’affarijiet ta’ kwalità tajba, kemm tid[ol fih. Tliet kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina kbira, boxroom, e//. Prezz €112,000 (Lm48,000). Tista’ tnifdu ma’ garaxx ta’ karozza wa[da jew tnejn. Garaxx ta’ karozza wa[da €16,000 (Lm7,000) jew ta’ tnejn €28,000 (Lm12,000). ?emplu 77777521 jew 99466988.

Parti min propjetà

INDIVI} - ;ejja minn wirt. ?emplu 79997874.

Tiswijiet

AVVI}I

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G[al kull xog[ol

G{ALL-BEJG{

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq ilfil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separat. ?emplu 99800607.

Kamra tal-Pranzu

INJAM tip Messikan: mejda, sitt si;;ijiet u welsh dresser. €1,350 jew l-eqreb. ?emplu 99010176.

Purtieri

PAR purtieri kbar (148ins x 98ins), jistg[u jsiru ]ew; pari, stil klassiku bid-drapp tas-sunblock. Kulur gold, a[mar u a[dar. Prezz €40. ?emplu 21242180.


Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

27 BASKETBALL – KAMPJONAT BOV PLAY-OFFS FINALI

Floriana jridu reb[a o[ra biex jersqu vi/in G[ada fl-4.30 p.m filpadiljun f’Ta’ Qali tintlag[ab it-tieni log[ba fuq l-a[jar minn [amsa bejn Floriana Francesco Fenech u Athleta A to Z Electronics g[ar-reb[ tal-Kampjonat BOV. Floriana reb[u l-ewwel log[ba u b’reb[a o[ra jkunu g[amlu pass importanti li jirb[u lkampjonat. G[ada mistennija rreazzjoni ta/-champions renjanti Athleta wara li tilfu lewwel log[ba. Athleta jittamaw li x-shooters tag[hom O. Said u S. Schembri jkunu aktar konsistenti fix-xuttijiet milli kienu fl-ewwel log[ba bilmira tkun li jag[mlu s-serje 1-1. It-twil Serb M. Todorovic g[amel [afna [sara fl-ewwel

log[ba fejn jidher li Floriana m’g[andhomx plejer b’sa[[tu biex ira]]nu ta[t il-boards. Fl-ewwel log[ba dan reba[ [afna fawls u Floriana spi//aw bi tliet plejers li kellhom [ames fawls. M. Naudi wkoll kellu log[ba tajba g[alkemm fil[in barrani dan deher ferm g[ajjien.

Min-na[a l-o[ra g[al Floriana, l-Amerikan M. Glass da[al l-aktar fil-[in kru/jali tal-log[ba u lplaymaker C. Sammut kien f’burdata a[jar mil-log[biet tas-semi-finali imma jrid ikun aktar konsistenti u jib]a’ aktar g[all-pussess. Floriana jittamaw li lMalti-Awstraljan B. Scott Camilleri jkun f’burdata a[jar minn dik li kien flewwel log[ba. Floriana jridu joqog[du attenti biex ma jwettqux fawls u dan ikun importanti g[alihom biex jersqu vi/in lejn irreb[ tat-titlu. Qabel din jibdew ukoll issemi-finali tal-Kampjonat St. James Hospital tan-nisa fejn fl-ewwel semi-finali, Luxol li spi//aw l-ewwel fl-ewwel fa]i, jibdew favoriti meta jilag[bu kontra Hibs li qed isibuha diffi/li kontra l-aqwa timijiet waqt li Pavi Depiro jibdew favoriti li jaslu filfinali. Biss iridu joqg[odu attenti u jkunu ikkon/entrati meta jilag[bu kontra Alyssa Ashley Loyola.

Azzjoni mill-ewwel log[ba tal-finali bejn Floriana u Athleta. G[ada tintlag[ab it-tieni log[ba fejn min jirba[ tliet konfronti l-ewwel ikun dikjarat rebbie[.

Mill-Promotion Pool, Luxol wara r-reb[a tajba fuq SN Suns, mhux suppost se jsibuha daqshekk diffi/li

kontra Starlites, rebbie[a tal-Kampjonat tat-Tieni Divi]joni waqt li Loyola Tata Motors mistenija

jiksbu t-tieni reb[a meta jilag[bu kontra SN Suns li jidher l-aktar team debboli mill-erbg[a.

Sport lokali g[al tmiem il-;img[a Illum MFA Centenary Stadium – Grp 1 Rd. kwal. Tazza tad-Dinja tan-Nisa: 11 a.m. Albanija v Latvja, 1.30 p.m. Malta v Lussemburgu Ta’ Qali Stadium – 3 p.m. Prem. Qormi v Rabat A., 5 p.m. Prem. Valletta v Mosta V Tedesco Stadium – 3 p.m. I Div. Gudja Utd v Naxxar L., 5.15 p.m. I Div. Lija A. v Zejtun C. Mosta Stadium – 3 p.m. II Div. Fgura Utd v Kirkop Utd, 5.15 p.m. II Div. M;arr Utd v Msida SJ Luxol Stadium – 3 p.m. II Div. St. Venera L. v San :wann, 5.15 p.m. II Div. Pembroke A. v }urrieq Sirens Stadium – 3 p.m. II Div. St. Patrick v }ebbu; R., 5 p.m. II Div. G[arg[ur v Si;;iewi GFA Gozo St. - 1 p.m. II Div. Qala S. v St. Lawrence S., I Div. 3 p.m. Nadur Y. v Xewkija T.

MAFA St. Margerita Grd – 2 p.m.

Luxol, 4.30 p.m. Div 2 Starlites v Loyola

ISA Msida Grd – 2.30 p.m.

g[al Selezzjoni g[all-Buffer Trophy Qormi – 12 p.m. Sparatura Trap g[as-selezzjoni talLog[ob tal-Pajji]i ]-}g[ar

Valletta SP v Vittoriosa L., 3.45 p.m. }ejtun RS v Marsa SM Methode v Actavis, 3.30 p.m. Trelleborg v Multi P.

SWAN Qormi Grd. - KO 1.45 p.m.

Senglea G. v Mqabba, 3.15 p.m. Valletta SP v Dingli E. Sta Lu/ija Grd – KO 1.45 p.m. Ba[rija AFC v }ejtun AFC, 3.15 p.m. B’Kara JRS v Lija-Iklin Tarxien Grd – KO 1.45 p.m. Fleur de Lys v Ta’ :iorni, 3.15 p.m. G[arg[ur B. v San :wann K.

RUGBY Kordin – 2 p.m. Tazza tadDinja: Malta v }vizzera

?IKLI}MU By Pass ta’ San Pawl – 10

a.m. Issir it-tielet tappa tatTour ta’ Malta

BASKETBALL Ta’ Qali – 2.45 p.m.

Promotion Pool SN Suns v

SPARAR Bidnija – 12 p.m. Sparatura

HANDBALL Universita` - 12.30 p.m. II

Div. (I) HMS Eurosport v Kavallieri, 2 p.m. II Div. (I) Phoenix v Luxol, 3.30 p.m. I Div. (N) Luxol v La Salle, 5 p.m. I Div. (N) Aloysians Z. v Phoenix D.

G[ada MFA Ta’ Qali – 3 p.m. Prem. Tarxien R. v Hibernians, 5 p.m. Prem. B’Kara v Sliema W. Luxol Stadium – 3 p.m. I Div. B’Bu;ia SP v Dingli S., 5.15 p.m. I Div. St. Andrews v Marsaxlokk Centenary Stadium – 2 p.m. III Div. Qrendi v Kalkara, 4 p.m. III Div. Luqa SA v

Swieqi Utd., 6 p.m. III Div. Mtarfa v Marsa Mosta Stadium – 3 p.m. III Div. G[axaq v Marsascala, 5.15 p.m. III Div. Xg[ajra T. v Sirens Sirens Stadium – 3 p.m. III Div. Mdina K. v Senglea A., 5.15 p.m. III Div. Attard v Sta Lu/ija. G[arg[ur Grd – U#16 Nisa: 9 a.m. Tarxien R. v Mosta, 10 a.m. B’Kara v Gozo, 11a.m. M;arr Utd v Hibernians

GFA Gozo St. - 1 p.m. I Div.

Victoria H. v SK Victgoria W., 3 p.m. I Div. Xag[ra Utd v Sannat L.

IASC Tarxien Grd – Inter League

8.30 a.m. {amrun L. v Msida RS, 9.45 p.m. M;arr F. v Marsa T., 11 a.m. Luqa J. v }urrieq W.

?IKLI}MU }ebbu; By Pass – 9 a.m.

Tibda l-a[[ar tappa tat-Tour ta’ Malta li se tkun time trial individwali

BASKETBALL Ta’ Qali – St. James Hops.

Lge Nisa: 11.15 a.m. Luxol v Hibs, 1 p.m. Depiro v Loyola 4.30 p.m.BOV I Div. (I) Athleta v Floriana

SPARAR Bidnija – 12 p.m. Sparatura

g[al Selezzjoni g[all-Buffer Trophy Qormi – 12 p.m. Sparatura Trap g[as-selezzjoni talLog[ob tal-Pajji]i ]-}g[ar

HANDBALL Universita` - 9 a.m. U#15 La

Salle T. v Kavallieri, 10.15 a.m. U#17 La Salle CD v Kavallieri RS2, 11.30 a.m. U#17 (B) Aloysius v Phoenix Pavi, 12.45 p.m. U#17 Starmax v Luxol ST Moore

TI:RIJIET TA}}WIEMEL Marsa – Programm s[i[ ta’

ti;rijiet li jinkludi l-finali tatTazza l-Kbira li tibda fl-4.30 p.m.

ASMK Ta’ Qali – 12 p.m. Tibda l-

11-il attivita` tal-ista;un ta’ ti;rijiet tal-Karozzi u l-muturi


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

28 Sport RUGBY - TAD-DINJA

Sfida diffi/li kontra l-I]vizzera

Jorge Lorenzo qabel is-sessjoni ta’ provi fil-Qatar

MUTURI

Lorenzo jkompli fejn [alla I/-Champion renjanti tal-MotoGP Jorge Lorenzo kompla fejn [alla l-ista;un li g[adda meta fl-ewwel sessjoni ta’ provi liberi g[all-Grand Prix tal-Qatar kiseb l-a[jar [in. L-Ispanjol kien l-ewwel fost tliet sewwieqa tal-Yamaha li spi//aw fl-ewwel tliet po]izzjonijiet wara s-sessjoni ta[t iddawl artifi/jali fi/-/irkwit internazzjonali ta’ Losail fejn g[ada se ssir l-ewwel ti;rija tal-ista;un. Sie[eb Lorenzo, it-Taljan Valentino Rossi temm bit-tielet l-a[jar [in u bejniethom kien hemm il-Britanniku Cal Crutchlow tat-tim Monster Yamaha. L-Ispanjol Marc Marquez kiseb ir-raba’ l-a[jar [in fuq Honda quddiem Andrea Dovizioso tad-Ducati. “Li jkollok tliet Yamahas fl-ewwel tliet po]izzjonijiet hu tajjeb [afna kif tibda sta;un g[aliex dan ifisser li /-/irkwit hu tajjeb g[all-muturi tag[na,” qal Lorenzo. Il-:appuni] Takaaki Nakagami fuq Kalex kien l-aktar sewwieq velo/i fil-Moto2 u l-Ispanjol Luis Salom kiseb la[jar [in fil-Moto3 fuq KTM.

Illum fis-2 p.m. fil-grawnd tal-Hibs f’Kordin, it-tim nazzjonali Malti tar-Rugby se jilg[ab log[ba ta’ kwalifikazzjoni mit-Tazza tarRugby kontra l-I]vezja. Fl-2005 Malta kienet kisbet reb[a minima kontra lI]vizzera l-a[[ar darba li dan it-tim kien ;ie jilg[ab f’pajji]na u issa l-I]vizzeri li ;ejjin minn reb[a fuq ilKroazja u telfa minima kontra l-Olanda, se jippruvaw ipattu g[at-telfa tal-2005. G[al din il-partita l-kow/

nazzjonali Damian Neill qal li ma jaf prattikament xejn fuq l-I]vizzera imma l-moral taliskwadra hu tajjeb u m’g[andux problemi ta’ injuries. Hu qal li l-plejers jinsabu determinati li jag[tu wirja tajba quddiem il-pubbliku Malti li l-appo;; kontinwu tieg[u qed ikun ferm apprezzat mit-tim. G[al din il-partita u dik tal;img[a d-die[la f’Amsterdam kontra l-Olanda, Neill g[andu g[ad-dispo]izzjni tieg[u

skwadra ta’ 25 plejer li ilhom jippreparaw flimkien sa minn nhar it-Tnejn. Fosthom hemm Adam Kennedy li qed juri log[ob tajjeb fl-Awstralja u kien strumentali kontra l-Kroazja, l-captain ta’ Stompers Sam Borg, Nick Wright u Rodrick Borg ta’ Overseas u Alligators rispettivament kif ukoll Daniel Holliday, Dragan Cerketa, Chris Schranz, Joseph Cutajar, Clayton Cassar, Matthew Camnilleri u Malcolm Attard.

BASKETBALL - EUROLEAGUE

Olympiakos fil-playoffs bi tbatija I/-Champions tal-Euroleague Olympiakos Piraeus g[addew g[all-fa]i tan-knock-out ta’ din is-sena wara li l-attakkant Kostas Papanikolau g[amel is-sitt three pointers li pprova fir-reb[a 79-70 fuq Kjimki Moscow. Flimkien mal-klabb Grieg ing[aqdu wkoll fil-kwarti tal-finali l-erba’ darbiet champions Maccabi Tel Aviv u l-Ispanjoli ta’ Caja Laboral Vitoria li g[addew minn fuq itTaljani ta’ Montepaschi Siena wara li re[bulhom 64-62. CSKA Moscow, Real Madrid, Panathinaikos Athens, Anadolu Efes Istanbul u Barcelona, aktar qabel kienu a//ertaw minn posthom fl-a[[ar fa]i wara li reb[u l-

konfronti fuq l-a[jar minn [ames partiti, ]ew; partiti mit-tmiem fit-tieni fa]i talkompetizzjoni li kienet mifruxa fuq ]ew; pools ta’ tmienja kull wie[ed. Ir-rebbie[a tal-playoffs, li jibdew nhar itTlieta bi/-Champions tal-2010 Barcelona g[and is-sitt darbiet Champions Panathinaikos, se jg[addu g[as-serje tal-Final Four li se tintlag[ab fl-O2 Arena ta’ Londra bejn l-10 u t-12 ta’ Mejju. Fil-partiti l-o[ra mill-kwarti tal-finali, CSKA jilag[bu g[and Caja Laboral, Real Madrid jilqg[u lil Maccabi u Olympiakos jilag[bu kontra Anadolu Efes fl-ewwel parti nhar l-Erbg[a.

ITALJA

INGILTERRA

Cagliari se jibdew jilag[bu fi Trieste

QPR jitilfu lil Wright-Phillips

Il-klabb Sardinja, Cagliari, se jilg[ab il-kumplament talpartiti tieg[u ‘home’ dan lista;un fl-istadium ta’ Trieste, madwar 1,000 km bog[od. “Cagliari se jispi//aw dan lista;un fi Trieste,” qal iddirettur ;enerali tas-Serie A Francesco Marroccu fil-;urnal La Gazzetta Dello Sport. Il-klabb kellu jippre]enta pjan lis-Serie A li kien se jippermetti d-d[ul ta’ 4,800 persuna fl-istadium imma Marroccu qal li m’g[andhom l-ebda pjan li jag[mlu talba b[al din g[aliex it-talbiet li saru mhumiex a//ettabbli.

Cagliari li wkoll lag[bu xi partiti fi Trieste matul lista;un li g[adda, dan lista;un marru fl-Is Arena stadium 5 km barra l-belt wara li abbandunaw Stadio Sant’Elia min[abba nuqqas ta’ ftehim mal-awtoritajiet lokali. Imma l-awtoritajiet qed isostnu li l-Is Arena mhux sikur g[all-ispettaturi g[aliex g[andu biss stand wa[da permanenti u l-klabb g[adu f’tilwima hekk kif l-a[[ar partiti kien qed jilg[abhom bil-bibien mag[luqa. - Il-midfielder ta’ AEK Athens Giorgos Katidis Sospi]

;ie sospi] [ames partiti, immultat elf ewro u projbit milli jid[ol fi kwalunkwe stadium sportiv g[al tliet xhur wara li g[amel salut tan-Nazi biex ji//elebra goal. Peress li l-plejer ta’ 20 sena kien di;a` ;ie sospi] mill-klabb sa tmiem is-Super League fil-Gre/ja, il[ames partiti sospensjoni li ng[ata mill-FA Griega kienu biss simboliki. Fi smieg[ li sar aktar qabel, Katidis ing[ata sospensjoni internazzjonali g[al g[omru mill-FA Griega talli g[amel din il-mossa wara li skorja l-goal tar-reb[a 2-1 kontra Veria x-xahar l-ie[or.

Queen’s Park Rangers li jinsabu mhedda bir-relegation tilfu lill-winger Shaun Wright-Phillips g[all-kumplament talista;un wara li kellu ji;i operat fl-g[aksa lbiera[. L-eks internazzjonali Ingli] kien operat aktar kmieni din il;img[a u l-klabb qal li mhux se jkollu sehem aktar dan lista;un hekk kif it-tim qed jipprova jevita r-relegation. Il-plejer ta’ 31 sena tilef it-telfa 3-2 tat-Tnejn g[and Fulham liema ri]ultat [alla lit-tim mill-Punent ta’ Londra seba’ punti bog[od mis-salvazzjoni u bid-differenza ta’ gowls biss quddiem l-a[[ar tim fil-klassifika Reading meta fadal seba’ partiti. Wright-Phillips li skorja gowl rari g[and Chelsea f’Jannar, l-a[[ar li lag[ab ma’ QPR kien b[ala sostitut fir-reb[a 3-1 fuq Sunderland fid-9 ta’ Marzu u g[ada QPR jilqg[u lil Wigan Athletic, tim ie[or fil-periklu. “Shaun g[amel operazzjoni. Kellu b]onnha. Ippruvajna n]ommuh kemm nistg[u. Kien qed jilg[ab bl-u;ig[ u qatt ma kien mija fil-mija. Ma setax jit[arre; jew jilg[ab. Nittamaw li jkun lura fil-bidu tal-ista;un il-;did,” qal Harry Redknapp.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

Sport 29 FUTBOL INGLI}

Man Utd idawru [arsithom fuq il-kampjonat

Il-programm Premiership

Illum

Reading v Southampton Norwich v Swansea Stoke v Aston Villa West Brom v Arsenal

G[ada

Liverpool v West Ham Tottenham v Everton Chelsea v Sunderland Newcastle v Fulham QPR v Wigan

It-Tnejn

Man Utd v Man City

The Championship

Birmingham v Millwall Bolton v Wolves Brighton v Leicester Burnley v Bristol City Charlton v Leeds United Crystal Palace v Barnsley Derby v Ipswich Huddersfield v Peterborough Hull v Middlesbrough Nottm Forest v Blackpool Sheff Wed v Blackburn Watford v Cardiff

It-Tlieta

Cardiff v Barnsley Millwall v Sheff Wed

League One

Bournemouth v Notts County Colchester v Leyton Orient Coventry v Brentford Doncaster v Tranmere Hartlepool v Bury MK Dons v Crawley Oldham v Carlisle Portsmouth v Stevenage Preston v Scunthorpe Walsall v Sheff Utd Yeovil v Shrewsbury

League Two

Barnet v Chesterfield Bradford v Northampton Bristol Rovers v Wimbledon Exeter v Dag & Red Fleetwood v Rochdale Gillingham v Torquay Morecambe v Rotherham Oxford Utd v Wycombe Plymouth v Cheltenham York v Accrington

Premier Sko//i] Illum

Hearts v Ross County Celtic v Hibernian Dundee Utd v Aberdeen Kilmarnock v Dundee Motherwell v St Mirren

I Div

Dumbarton v Livingston Dunfermline v Hamilton Falkirk v Cowdenbeath Morton v Airdrie Utd

II Div Illum

Arbroath v Albion Ayr v Alloa Forfar v East Fife Stranraer v Brechin

III Div

Annan Athletic v Elgin Clyde v Berwick Montrose v Stirling Peterhead v East Stirling

G[ada

Queen’s Park v Rangers

Wara li nhar it-Tnejn ;ew eliminati mill-FA Cup Man Utd issa jdawru [arsithom fuq il-kampjonat fejn qeg[din b’/ans mhux biss li jirb[uh imma li jag[mlu hekk b’rekord ta’ punti. Bla dubju, g[al kif kienu ;ejjin laffarijiet dan l-ista;un, ir-reb[ tal-20 titlu g[al Man Utd hu lminimu g[al dan il-klabb li xahar ilu ;ie eliminat mi/Champions League kontra Real Madrid. Nhar it-Tnejn it-tim ta’ Alex Ferguson tilef 1-0 barra minn daru kontra Chelsea f’dik li kienet replay talkwarti tal-finali tal-FA Cup u wie[ed jista’ jg[id li Man Utd rmew din l-okka]joni meta flewwel leg kienu ]ew; gowls minn fuq kontra t-tim ta’ Benitez imma Chelsea skurjaw tnejn lejn l-a[[ar fa]i tal-log[ba biex sfuraw replay. Man Utd g[andhom vanta;; ta’ 15-il punt f’ras ilklassifika u nhar it-Tnejn dawn jilag[bu proprju kontra Man City, it-tim li qieg[ed fit-tieni post. Id-difensur ta’ Man City, Vincent Kompany qal li hu veru li City x’aktarx di;à tilfu l-kampjonat imma hu u s[abu jridu jirb[u dderby ta’ Manchester. Fl-ewwel rawnd talkampjonat Man Utd kienu reb[u 3-2 fl-Etihad Stadium u

Man City jridu jpattu g[al din it-telfa, anke jekk f’Mejju li ;ej ikunu Man Utd li jirb[u ttitlu. L-attakkant Van Persie hu mistenni jibda mal-ewwel 11 wara li nhar it-Tnejn kien imserra[. Il-manager Alex Ferguson qal li g[a]el li jserra[ lillOlandi] g[ax dan l-a[[ar lag[ab [afna partiti. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom Man City reb[u 4-0 kontra Newcastle. Hekk kif fadal tmien log[biet wie[ed jista’ jg[id li dan hu l-a[[ar /ans g[at-tim ta’ Mancini biex i]omm [ajjin it-tamiet tat-tieni titlu fi spazju ta’ sena, [ajjin. Intant, g[ada Chelsea jilag[bu kontra Sunderland. Dawn i]-]ew; timijiet, matul il-;img[a kienu fl-a[barijiet wara li Chelsea g[addew g[as-semi finali tal-FA Cup filwaqt li Sunderland ke//ew lill-kow/ Martin O’Neill u minfloku [atru lil Paolo Di Canio. Ironikament, il-kow/ ta’ APR, Harry Redknapp, filpassat xtara lil Di Canio meta dan kien g[adu jilg[ab imma issa jittama li Di Canio jkollu bidu negattiv ma’ Sunderland min[abba li dawn qed jissieltu biex isalvaw u f’din il-;lieda hemm involuti wkoll l-istess QPR. QPR jilag[bu kontra Wigan.

L-attakant ta’ Man Utd Hernandez (lemin) fl-azzjoni kontra Chelsea. Man Utd ;ew eliminati mill-FA Cup matul il-;img[a kontra l-Blues

Fi tmiem il-;img[a Sunderland tilfu kontra llaeders Man Utd u kien biss awto gowl li ta t-tliet punti lil Man Utd. Intant, illum Arsenal jilag[bu barra minn darhom kontra West Brom filwaqt li g[ada Tottenham jilag[bu kontra Everton. Tottenham qeg[din ]ew; punti fuq Chelsea imma b’log[ba aktar u b[alissa huma jinsabu fittielet post filwaqt li l-Gunners qeg[din erba’ punti ta[t liSpurs imma b’log[ba inqas.

Arsenal se jkunu ;ejjin minn reb[a ta’ 4-1 kontra Reading filwaqt li Tottenham reb[u 2-1 barra minn darhom kontra Swansea. Wie[ed irid jara f’liema kundizzjoni se jkunu l-players ta’ Tottenham wara li dawn, nhar il-{amis kienu involuti fl-Europa League. Liverpool jittamaw li jkomplu minn fejn [allew meta g[ada jilag[bu kontra West Ham, ;img[a wara li reb[u 2-1 kontra Aston Villa.

FOOTBALL TALJAN

Juventus m’g[andhomx ifallu ...It-Tnejn id-derby ta’ Ruma Il-leaders Juventus illejla m’g[andhomx ifallu meta jilag[bu f’darhom kontra t-tim neo-promoss ta’ Pescara. Matul il-;img[a /-champions Taljani tilfu l-ewwel leg talkwarti tal-finali ta/Champions League 2-0 barra minn darhom kontra Bayern Munich u wie[ed jista’ jg[id li hi ferm diffi/li g[alihom li ;img[a o[ra jeliminaw lillklabb :ermani]. B’hekk, it-tim immexxi minn Antonio Conte jdawwar [arstu fuq il-kampjonat fejn dawn qed igawdu vanta;; ta’ disa’ punti fuq l-eqreb rivali tag[hom Napoli li g[ada jilag[bu kontra Genoa. :img[a ilu Juventus kisbu reb[a ta’ 2-1 barra minn darhom kontra Inter u l-unika a[bar [a]ina fil-log[ba kontra Inter hi li tilfu lid-difensuri Barzagli u Chiellini min[abba li dawn issa huma sospi]i. Barra minn hekk, jidher li lattakkant Giovinco, li we;;a’ kontra Inter se jer;a’ jkun disponibbli biex jilg[ab malewwel 11 kontra Pescara. Dawn tal-a[[ar se jkunu ;ejjin minn telfa ta’ 3-0 barra minn darhom kontra Parma u hu

ferm diffi/li g[al Pescara biex jie[du xi punt kontra Juventus. Reb[a g[al Juventus tpo;;ihom temporanjament 11-il punt fuq Napoli meta jkun fadal tmien log[biet g[al tmiem il-kampjonat. Napoli jilag[bu g[ada kontra Genoa u t-tim ta’ Mazzarri jittama li jkompli minn fejn [alla ;img[a ilu meta reba[ 5-3 barra minn daru kontra Torino. Genoa se jkunu ;ejjin minn draw ta’ 2-2 kontra Siena. Fil-log[ba kontra Torino lattakkant ta’ Napoli Cavani sab ix-xibka wara diversi ;img[at bla gowl u dan jaf ikun pedina importanti fla[[ar sforzi ta’ Napoli. Milan, li qeg[din ]ew; punti ta[t Napoli jilag[bu barra minn darhom kontra Fiorentina u bla dubju din se tkun l-aktar log[ba delikata g[at-timijiet li qeg[din flewwel tliet po]izzjonijiet talklassifika. Ir-Rossoneri se jkunu ;ejjin minn reb[a minima ta’ 1-0 filgrawnd diffi/li ta’ Chievo filwaqt li l-Viola tilfu 2-1 kontra Cagliari. Fl-a[[ar log[ba ta’ Milan l-awtur talgowl kien il-midfielder Taljan

Montolivo li skurja minn rebound ta’ free kick ta’ Balotelli. Intant, l-aktar log[ba li tispikka fuq dan il-programm li hu mifrux fuq tlett ijiem hu bla dubju d-derby ta’ Ruma bejn Lazio u Roma. Fl-ewwel rawnd Lazio kienu reb[u dderby 3-2 u l-Biancocelesti qed igawdu vanta;; ta’ tliet punti fuq ir-rivali tag[hom. Bla dubju l-akbar theddida g[al Lazio se jkun il-captain ta’ Roma Totti li qed ikompli jipprova jtejjeb ir-rekord ta’ gowls skurjati minnu fis-Serie A. Ta’ min jinnota li Roma huma l-aktar tim li skurja gowls fil-kampjonat. Roma skurjaw 60 gowl, wie[ed inqas mil-leaders Juventus filwaqt li Lazio skurjaw 39. Roma huma l-aktar tim li qala’ gowls filwaqt li Lazio qalg[u tliet gowls inqas milli skurjaw. G[ada Inter jilag[bu f’darhom kontra Atalanta u ttim ta’ Stramaccioni jidher li g[al sta;un ie[or se jibqa’ barra mill-Ewropa. G[al Inter kontra Atalanta se jirritorna lmidfielder Cambiasso wara li dan skonta log[ba ta’

sospensjoni matul il-;img[a kontra Sampdoria. Fil-log[ba kontra Sampdoria, Inter [ar;u rebbie[a bi skor ta’ 2-0 u leroj tas-serata kien Palacio li skurja ]-]ew; gowls. Inter, f’Novembru li g[adda kienu tilfu 3-2 kontra Atalanta. Il-Programm

Serie A Illum

Juventus v Pescara Bologna v Torino

G[ada

Catania v Cagliari Fiorentina v Milan Inter v Atalanta Napoli v Genoa Sampdoria v Palermo Siena v Parma Udinese v Chievo

It-Tnejn Roma v Lazio Serie B Illum

Brescia v Cesena Empoli v Crotone Lanciano v Juve Stabia Livorno v Ascoli Modena v Pro Vercelli Novara v Sassuolo Spezia v Grosseto Verona v Ternana Vicenza v Cittadella

It-Tnejn

Padova v Varese


IN-NAZZJON Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

30 Sport KAMPJONAT BOV PREMIER

B’Kara v Sliema tista’ tifta[ bera[ il-Kampjonat Illum tibda tintlag[ab it-28 ;urnata tal-Kampjonat Premier, prattikament l-a[[ar rawnd li jfisser sprint finali, g[ar-reb[ tal-kampjonat jew post fl-Ewropa fi/Championship Pool u g[al min se j]omm postu sta;un ie[or fir-relegation pool. F’dan ir-rawnd jispikka lkonfront tal-{add bejn il-leaders B’Kara u t-tim li issa jinsab fit-tielet post, Sliema Wanderers. Din g[andha tkun sfida mill-aktar interessanti b’diversi eks plejers u partikolarment issa, li ]-]ew; na[at jidhru g[addejjin minn forma tajba. Punt inkora;;anti g[at-tim ta’ Pawlu Zammit hu li fla[[ar partiti kien kapa/i j]omm ba]ikament l-istess formazzjoni u dan ]gur li g[en lit-tim ikun konsistenti fejn il;iri ta’ Benitez u l-[arbiet ta’ Shodiya g[andhom joffru test iebes lid-difi]a Slimi]a. Madankollu fl-a[[ar partiti Sliema wkoll donnhom sabu lforma u din se tkun partita miftu[a g[al kull ri]ultat fejn reb[a g[al Sliema tista’ tag[mel tmiem il-kampjonat wie[ed mill-aktar interessanti u in/erti fl-a[[ar snin. Derby mistenni

Qabilhom g[ada hemm ilkonfront bejn Tarxien Rainbows u Hibernians. Derby ie[or ferm mistenni li minnu Hibernians jippruvaw ma jitilfux punti biex ikomplu bl-isfida g[ar-reb[ tal-Kampjonat. Wara l-prestazzjoni kontra Valletta, anke jekk se jkollhom lill-goalkeeper Mario Muscat u lillattakkant Jean Paul Farrugia sospi]i, Hibs jibdew favoriti partikolarment wara l-wirja xejn po]ittiva ta’ Tarxien kontra Birkirkara l-;img[a l-o[ra.

Il-programm

Illum Ta’ Qali 3 p.m. Qormi v Rabat A. 5 p.m. Valletta v Mosta G[ada Ta’ Qali 3 p.m. Tarxien R. v Hibs 5 p.m. B’Kara v Sliema W. It-Tnejn V Tedesco St. 6 p.m. Floriana v Melita 8.15 p.m. {amrun v Balzan Kif Jinsabu Championship Pool L R D T F K Pt Birkirkara Hibernians Sliema W Valletta Tarxien R Mosta

27 16 27 16 27 14 27 15 27 13 27 11

7 3 6 8 6

4 7 7 4 8 1 15

58 57 38 58 45 41

21 30 22 24 35 52

34 32 30 27 26 17

Floriana Qormi Balzan Rabat A {amrun S Melita

27 9 10 8 27 11 4 12 27 8 9 10 27 3 9 15 27 5 5 17 27 3 8 16

38 43 42 25 29 23

36 44 45 52 69 64

25 22 20 13 12 10

Relegation Pool L R D T F K Pt

Din id-darba i]da ma’ Tarxien se jirritorna Manuel Cartuana li kien sospi] u possibbilment anke Anonam u Sadowski li fl-a[[ar [ar;a kienu ma jifil[ux. G[al Hibs se jkun qed jirritorna minn sospensjoni Kardeck Dos Santos. Wara r-ri]ultati xejn po]ittivi li kisbu fl-a[[ar [ar;iet tag[hom, Valletta jinsabu jokkupaw ir-raba’ post talklassifika wara li sa ftit ;img[at ilu kienu fil-qu//ata. It-telfa li sofrew fl-a[[ar [ar;a kontra Hibernians wasslet g[al bosta kritika fejn sa[ansitra anke l-President Victor Sciriha kien wasal biex hedded li se jirri]enja. M’hemmx dubju li dan hu lmument opportun g[al Valletta

Ir-ri]ultat tal-partita bejn B’Kara u Sliema jista’ jifta[ il-kampjonat bera[ jew iwitti t-triq g[al B’Kara

biex jag[tu twe;iba lill-partitarji, partikolarment li l-avversarji tag[hom se jkunu Mosta, tim li g[adu ma [ax reb[a fi/Championship Pool. Mark Miller se jkollu jg[addi ming[ajr is-servizzi ta’ Jason Vandelenoitte u Jonathan Caruana li jinsabu sospi]i imma se jkun qed jirritorna ddifensur Luke Dimech u fla[[ar [ar;a l-Beltin reb[u 5-0 Intant fl-ewwel partita tallum Rabat Ajax se jippruvaw ikomplu jibnu fuq ir-ri]ultat e//ellenti li kisbu aktar kmieni din il-;img[a meta g[elbu lil Balzan biex inqalg[u milla[[ar ]ew; postijiet. L-avversarji tag[hom se jkunu Qormi, tim li g[adu ;ej minn telfa 4-2 kontra Floriana wara li kien sa[ansirtra ]ew; gowls minn fuq. Imma l-aktar fattur importanti g[al Qormi hu li dan it-tim g[adu ma serra[x mo[[u mija fil-mija mill-ispettru tar-relegation u g[alhekk ma jistax jaffordja li jitlef punti prezzju]i.

G[al din il-partita Qormi se jkunu ming[ajr Luke Sciberras u Rabat ming[ajr Dylan Falzon li t-tnejn jinsabu sospi]i log[ba. It-28 ;urnata tintemm itTnejn fil-Victor Tedesco Stadium bir-Relegation Pool fejn fl-ewwel log[ba Floriana mistennija jie[du t-tliet punti li g[andhom b]onn biex ikunu matematikament /erti li sta;un ie[or se jkunu Premier. Madankollu kull partita g[al Melita f’din it-tieni fa]i qed titqies b[ala finali u l-plejers qed jissieltu bl-unuri bil-g[an li jirb[u kemm jistg[u punti. Jekk Melita li se jkunu ming[ajr is-sospi] Sierra Camacho, jonqsu milli jie[du mqar punt minn din il-partita, allura r-ritorn tag[hom flEwwel Divi]joni jkun dejjem aktar fil-qrib. Ma jistg[ux jitilfu L-a[[ar konfront ikun bejn {amrun Spartans u Balzan, ]ew; timijiet li t-tnejn ma

jinsabux f’po]izzjoni sabi[a u bi problemi kbar. Balzan ke//ew lill-kow/ Ivan Zammit u l-assistent tieg[u wara t-telfa kontra Rabat biex issa t-tim ;ie fdat lil Riccardo Tumiatti u Silvan Ciscaldi waqt li liSpartans qed jaraw fuq rashom il-mannara tar-relegation. M’hemmx dubju li dan g[andu jkun konfront millaktar missielet bl-ebda na[a ma taffordja li titlef xi punti, g[alkemm ri]ultat ta’ draw wara kollox jista’ ma jiffavorixxi lil [add. Punt negattiv g[all-iSpartans hu li se jkunu ming[ajr Guga u David Camilleri, ]ew; plejers li nnuqqas tag[hom jista’ jkollu effett negattiv ferm fuq irri]ultat finali. Il-fatt li l-iSpartans se jkunu qed jilag[bu l-a[[ar log[ba u sa dak il-[in ikunu jafu kif ;ew Rabat Ajax u anke Melita, jaf jix[et aktar pressjoni fuq il-plejers tag[hom.

TOUR TA’ MALTA 2013

It-Taljan Ballatore jirba[ f’San Martin I/-/iklista veteran Taljan, Filippo Ballatore (Ballatore Team), li [a sehem fit-Tour ta’

Mathilde Matthisse ta’ Bonito Squadra Corse li temmet fit-tielet post u ]ammet l-ewwel post fil-kategorija tan-nisa

Malta aktar minn kull /iklist ie[or Malti jew barrani, reba[ it-tieni tappa tat-Tour ta’ Malta. Din kienet road race ta’ 100 km fuq i/-/irkwit ta’ San Martin wara taqtig[a [arxa bejn [ames /iklisti. Tnejn minn dawn i/-/iklisti kienu l-Malti Awstraljan Daniel Bonello, li qed jie[u sehem fuq ba]i individwali, u Maurice Formosa (The Cyclist). It-tnejn l-o[ra kienu r-rebbie[ tattime-trial tal-{amis, Salvatore Coco (ASD Mister Bianco) u Ben Killitt (Hope Factory Racing CC). Dawn il-[amsa [arbu fuq quddiem fit-tieni dawra u baqg[u flimkien sakemm fl-a[[ar dawra kien Ballatore li reba[ f’sag[tejn 30 minuta u 33 sekonda b’Coco u Bonello jispi//aw fit-tieni u t-tielet post sekonda u tnejn biss warajh. Formosa spi//a r-raba’ u Killitt il-[ames. Salvatore Coco ]amm il-flokk l-a[mar tatTour b[ala l-leader overall. Margherita di Martino (ASD Mister Bianco) reb[et il-kategorija tan-nisa, fuq 60 km,

f’sieg[a 37 minuta u 35 sekonda, segwita fittieni post minn Clare Leaver (Zappi’s Team) u fit-tielet post minn Mathilde Matthisse (Bonito Squadra Corse). Matthisse, li rebhet it-time-trial tal-{amis, baqg[et fl-ewwel post overall f’din il-kategorija. Anke l-kategorija tal-Masters intreb[et minn /iklista Taljan, Daniele Battelli (ASD Fausto Coppi), li ddomina u reba[ f’sag[tejn 32 minuta u 33 sekonda. Sie[bu tal-istess tim Daniele Bellucci spi//a t-tieni, aktar minn erba’ minuti warajh, waqt li l-Malti David Galea (The Cyclist) temm fit-tielet post, 20 sekonda wara Bellucci. B’din ir-reb[a, Battelli huwa l-leader overall il-;did fil-kategorija tal-Masters. Stefan Buontempo, Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Isport, ta bidu g[at-ti;rija f’San Martin, waqt li s-sindku ta’ San Pawl ilBa[ar, Mario Salerno, assistit minn Miss Twistees, Julia Calleja, ippresieda /-/erimonja tal-pre]entazzjoni fi tmiem it-tigrija. It-tielet tappa tat-Tour is-Sibt filg[odu tikkonsisti f’ti;rija o[ra ta’ 88 km fil-By-Pass ta’ San Pawl il-Ba[ar, li tibda fl-10.00 a.m.


Is-Sibt, 6 ta’ April, 2013

32 Lokali

Il-KOREA TA’ FUQ> Suldati tal-Armata tal-Korea ta’ Fuq waqt manuvri g[al kontra inva]joni tal-pajji] tul il-kosta fil-Lvant tal-Korea ta’ Fuq. Ilbiera[, il-Korea ta’ Fuq informat l-Ambaxxati fil-kapitali Pyongyang biex ikunu lesti g[all-evakwazzzjoni f’ka] ta’ gwerra li tista’ tfaqqa’ minn [in g[all-ie[or. (ritratt> Reuters)

?ensu Galea konfermat Deputat Speaker ?ensu Galea se jkun id-Deputat Speaker tat-12-il Parlament Malti mill-Indipendenza ‘l hawn. Dan ;ie konfermat wara laqg[a o[ra talGrupp Parlamentari Nazzjonalista lbiera[ waranofsinhar li segwiet dik tal-Erbg[a. ?ensu Galea kien di;à serva b[ala Deputat Speaker fil-Le;i]latura li g[addiet u kien ukoll ?ermen fuq Kumitati Parlamentari. Matul il-laqg[a tal-biera[ t[abbar ukoll li d-Deputat Ryan Callus intg[a]el b[ala r-rappre]entant talOppo]izzjoni fil-Bord tal-Awtorità Maltija g[all-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA). Barra minn hekk t[abbar ukoll li d-Deputat Frederick Azzopardi n[atar Vi/i Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u allura se jkun qed jassisti lil David Agius

b[ala l-Whip tal-Grupp. Intant l-Oppo]izzjoni se tkun qed tivvota kontra n-nomina ta’ An;lu Farrugia b[ala Speaker tal-Kamra tar-Rappre]entanti g[ax ma kinitx ikkonsultata. Dan mhux se jsir min[abba nuqqas ta’ fidu/ja f’An;lu Farrugia b[ala persuna imma proprju g[ax il-Kap tal-Oppo]izzjoni lanqas ;ie avvi/inat u kkonsultat dwar din in-nomina. Il-PN dejjem kien ikkonsulta fuq in-nomina tal-ispeaker u kien anki offra l-kariga lillbankijiet tal-Oppo]izzjoni. David Agius, il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qal li lintenzjoni tal-Oppo]izzjoni hi li tkun kostruttiva u tikkopera meta tkun ikkonsultata. Ara intervista ma’ David Agius f’pa;ni 6 u 7

Id-deputat Speaker ?ensu Galea

media•link COMMUNICATIONS

In Nazzjon 6 t'April 2013  

In Nazzjon 6 t'April 2013