Page 1

Numru 13,400

€0.55

L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

Irtirata l-li/enzja tal-Casinò di Venezia 85 [addiem jitilfu x-xog[ol

G[oxrin pellegrin ilbiera[ waslu lura Malta minn Santiago de Compostela fi Spanja wara li temmew b’su//ess mixja ta’ madwar 120 kilometru b[ala parti mill-Camino de Santiago biex jin;abru fondi b’risq l-Inspire. Il-mixja taqsam il-wisa’ tal-peni]ola Spanjola kollha, mill-muntanji Pirenej sal-belt ta’ Santiago fir-re;jun tal-Galicia fil-Punent ta’ Spanja. Fost dawn il-pellegrini kien hemm ukoll erba’ persuni bi b]onnijiet spe/jali, li wkoll imxew id-distanza kollha f’dan il-pellegrina;; iddedikat lil San :akbu. Dan kien it-tielet grupp li pparte/ipa f’din il-mixja, wara li ]ew; gruppi o[rajn [adu sehem is-sena li g[addiet. (Ritratt> Martin Agius)

Muscat b’komma wiesg[a biex ma jiksirha ma [add minn Matthew Bonett

L-a[bar li d-Deputata Laburista Marlene Farrugia kienet ippreferuta minn deputati o[rajn li ma ng[atawx kariga uffi/jali fil-Kabinett tal-Gvern ta’ Muscat meta ng[atat kariga uffi/jali filMinisteru tas-Sa[[a mmexxi mis-sie[eb tag[ha l-Ministru Godfrey Farrugia, qajmet

mhux biss g[add ta’ mistoqsijiet u kur]itajiet, i]da wkoll tikkonferma kemm Muscat qed ju]a komma wiesg[a biex ma jiksirha ma’ [add. L-attitudni tal-Prim Ministru Joseph Muscat li f’kull de/i]jon li jie[u, lewwel u qabel kollox jassigu-

ra li hu li ma jiksirha ma [add minn tal-qalba jew minn ma ta’ madwaru, qed tidher evidenti u bl-aktar modd fil-wi// fl-ewwel de/i]jonijiet li qieg[ed jag[mel biex jifforma t-tmexxija tieg[u tal-Gvern Laburista. {afna mill-mistoqsijiet huma ;ustifikati g[aliex

iqajmu dubji kbar u serji dwar il-mod kif in[atret idDeputata Laburista Marlene Farrugia f’din il-kariga, x’inhi l-kariga li hi unika fil-kabinett il-;did ta’ Muscat, u fuq liema kriterji ntg[a]let hi, u mhux [addie[or. g[al pa;na 5

L-Awtorità dwar ilLog[ob (LGA) irtirat illi/enzja tal-Casinò di Venezia wara li dan listabbiliment ma [allasx is-sehem g[at-ti;did talli/enzja. Dan il-pass fisser li madwar 85 impjegat fl-istabbiliment issa spi//aw bla xog[ol. Casinò di Venezia ilu jirre;istra diffikultajiet finanzjarji u [afna drabi baqa’ jopera b’telf. FilQorti ;ew ppre]entati diversi mandati g[al sekwestru ta’ proprjetà minn kredituri li baqg[u ma t[allsux ammonti dovuti lilhom. Fid-dawl li l-li/enzja baqg[et ma t[allsetx, uffi/jali u spetturi millAwtorità dwar il-Log[ob, ilbiera[ marru fil-Casinò di Venezia, li jinsab filPalazz tal-Kaptan fixXatt tal-Birgu, u filwaqt li g[amlu stock take tal-affarijiet li kien hemm, g[alqu l-istab-biliment.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

2 Lokali

L-Actavis ma tistax tag[ti garanzija lill-impjegati kollha 58 [addiem li ja[dmu filferg[a tar-Ri/erka u lI]vilupp tal-kumpanija Actavis f’Malta qed jirriskjaw li jitilfu l-post taxxog[ol tag[hom u lkumpanija ddikjarat ilbiera[ li ma tistax tag[ti garanzija lill-impjegati kollha li huma f’riskju. Dan kien ikkonfermat mill-kumpanija waqt ]jara li l-Ministru tal-Ekonomija, lInvestiment u l-Intrapri]i }g[ar Chris Cardona g[amel fil-kumpanija Actavis Malta fl-impjant tag[ha f’Bulebel, fejn iltaqa’ mal-management biex jitkomplew iddiskussjonijiet fuq kemm minn dawn il-[addiema se ji;u ssensjati jew ji;u assorbiti f’operati o[ra talActavis stess jew kumpaniji o[ra. Chris Cardona qal li ddecizjoni a[[arija trid tit-

tie[ed mill-kumpanija u meta mistoqsi mill-;urnalisti, qal li ma jistax jag[ti data e]atta sa meta dan ilpro/ess iwassal g[al de/i]joni finali dwar il-futur ta’ dawn il-[addiema. Sergio Vella, General Manager tal-Actavis qal li lActavis g[addejja minn pro/ess ta’ konsultazzjoni bejn il-management u l[addiema li huma potenzjalment affettwati minn din idde/i]joni. Fisser li qed isiru attentati biex ti;i mitigata u jitnaqqas l-impatt tadde/i]joni li t[abbret ankè billi w[ud minn dawn il[addiema ji;u assorbiti mill-kumpanija fi rwoli o[ra li jkunu vakanti filkumpanija. Madankollu Sergio Vella wissa li l-kumpanija ma tistax tag[ti garanzija li l-impjegati kollha ji;u assorbiti mill-kumpanija.

Niket

Jikkuntenta bil-kariga ta’ Whip tal-Grupp Parlamentari Laburista Id-Deputat Laburista Carmelo Abela kellu jikkuntenta bil-kariga ta’ Whip talGrupp Parlamentari Laburista wara li b’sorpri]a ta’ [afna Laburisti t[alla barra millKabinett mag[]ul mill-Prim Ministru Joseph Muscat u anke mill-kariga ta’ Speaker, liema kariga hu kellu esperjenza tag[ha b[ala Deputy Speaker g[al diversi snin. L-g[a]la ta’ Carmelo Abela kwa]i kenet awtomatika u ra;unata b[ala Speaker wara li t[alla barra mill-Kabinett minn Muscat, kemm min[abba li kien im;ieg[el mill-Partit Laburista jirri]enja mill-kariga ta’ Deputat Speaker fil-le;i]latura li g[addiet minn Muscat innifsu b[ala mossa politika, kif ukoll min[abba l-ma;;oranza ta’ si;;ijiet li jgawdi fil-Kamra tad-Deputati. Dan hekk kif ilbiera[ ilGrupp Parlamentari tal-Partit Laburista [atar lid-Deputat

Id-Deputat Laburista Carmelo Abela

Carmelo Abela b[ala Segretarju u Whip tal-Grupp Parlamentari. Ta’ min ifakkar li Carmelo Abela kien wie[ed mit-tliet Deputati Laburisti li kien iddikjara bil-miftu[ li hu kontra d-d[ul tad-divorzju f’pajji]na. Fl-a[[ar g[axar snin hu kien il-kelliem tal-

Oppo]izzjoni u Shadow Minister dwar l-Edukazzjoni u l-Kultura, l-Industrija, lInvestiment Barrani u lPolitika So/jali. L-Uffi//ju Komunikazzjoni tal-Partit Laburista qal li waqt il-laqgha tal-Grupp Parlamentari li saret ilbiera[, id-Deputat Laburista Deborah Schembri n[atret Assistent Whip u Kaxxiera tal-Grupp Parlamentari. T[abbru wkoll is-sitt Deputati li se jirrappre]entaw lill-Grupp Parlamentari flE]ekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista u dawn huma Owen Bonnici, Joe Debono Grech, Michael Falzon, Chris Fearne u Silvio Parnis li wkoll t[allew barra mill-g[a]la talKabinett ta’ Muscat; u Silvio Schembri. Il-Grupp Parlamentari rringrazzja lill-Ministru Joe Mizzi g[as-servizz twil b[ala Whip tal-Grupp Parlamentari fis-snin li g[addew.

Elezzjoni ka]wali fil-Furjana Il-Kummissjonarji Elettorali [abbret li ;iet ippre]entata nomina wa[da g[all-elezzjoni ka]wali g[all-Kunsill Lokali tal-Furjana, dik ta’ Edward Torpiano, li di;à kien kunsillier tal-Partit Nazzjonalista f’din il-lokalità. L-elezzjoni ka]wali biex jimtela l-post ta’ kunsillier g[allKunsill Lokali tal-Furjana ;iet wara l-mewt tal-Kunsillier Anthony Brincat. L-g[add tal-voti se jsir g[ada l-{amis, 4 ta’ April, 2013, f’nofsinhar, fl-Uffi//ju Elettorali, f’Evans Building, f’Misra[ Sant’Iermu, fil-Belt Valletta.

It-Temp

UV INDEX

7

IT-TEMP ftit imsa[[ab b’waqtiet xemxin VI}IBBILTÀ tajba IR-RI{ ftit qawwi g[al qawwi mill-Punent Majjistru li jsir mil-Lbi/ g[an-nofsinhar moderat BA{AR qawwi matul il-jum li jsir moderat g[al qawwi filg[axija IMBATT ftit li xejn li jsir baxx g[al moderat filg[axija TEMPERATURA l-og[la 19˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.2 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 405.9 mm IX-XEMX titla’ fis-06.47 u tin]el fid-19.24

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

L-ERBG{A L-og[la 19˚C L-inqas 12˚C

IL-{AMIS L-og[la 21˚C L-inqas 13˚C

IL-:IMG{A L-og[la 20˚C L-inqas 14˚C

IS-SIBT L-og[la 20˚C L-inqas 14˚C

IL-{ADD L-og[la 18˚C L-inqas 15˚C

UV

UV

UV

UV

UV

7

8

8

8

6

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 19˚C imsa[[ab, Al;eri 19˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 7˚C ftit imsa[[ab, Ateni 20˚C ftit imsa[[ab, Li]bona 17˚C ftit imsa[[ab, Berlin 2˚C imsa[[ab, Brussell 5˚C xemxi, il-Kajr 28˚C xemxi, Dublin 5˚C imsa[[ab, Kopen[agen 7˚C xemxi, Frankfurt 7˚C xemxi, Milan 13˚C xemxi, Istanbul 19˚C xemxi, Londra 7˚C ftit imsa[[ab, Madrid 12˚C imsa[[ab, Moska 5˚C imsa[[ab, Pari;i 8˚C xemxi, Bar/ellona 18˚C imsa[[ab, Ruma 14˚C imsa[[ab, Tel Aviv 22˚C xemxi, Tripli 24˚C xemxi, Tune] 17˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 4˚C imsa[[ab, Zurich 4˚C imsa[[ab, Munich 2˚C imsa[[ab, St. Petersburg 2˚C imsa[[ab

B[al-lum 25 sena

I

l-gazzetta tag[ti prominenza lill-istat li t[alla fih il-Buskett, zona mfittxija [afna g[ar-rikreazzjoni mill-familji Maltin, partikolarment matul tmiem il-;img[a kif ukoll /entru ta’ attivitajiet kulturali fil-festa tradizzjonali tal-Imnarja. Dawra ma’ dan il-lokal uriet li tul 16-il sena ta’ tmexxija minn Gvern So/jalista, dan il-post t[alla abbandunat prattikament g[alkollox. Kien ikkalkulat li kien hemm tul ta’ erba’ mili ta’ [itan tas-sejjie[ li kienu jin[tie;u prattikament jinbnew mill;did. Diversi binjiet li kien hemm, t[allew ]dingati tant li lanqas seta’ jsir u]u minnhom. Fil-partijiet tal-Buskett riservati g[all-pubbliku wkoll kienu fi stat ta’ abbandun b’bankijiet imkissra jew misruqa minbarra g[add ta’ xtiebi tal-[adid maqlug[in minn posthom, imkissrin jew kollha sadid.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

Lokali 3

Mhux se ji;i intimidat mill-Ministru Mallia minn Jerome Caruana Cilia

L-ewwel ji;i mhedded b’[abs u wara attentat falz biex il-Ministru Mallia taparsi juri [niena Is-Segretarju :enerali talPartit Nazzjonalista Paul Borg Olivier qal li m’g[andu l-ebda apolo;ija x’jag[mel lillMinistru tal-Intern Manuel Mallia u sostna li hu mhux se ji;i intimidat minn dak li sejja[lu “school-yard bullying”. F’kummenti li ta lill-;urnal The Times, Paul Borg Olivier wie;eb g[al dak li qal ilMinistru Mallia meta sostna li mhux se jinsisti biex Paul Borg Olivier jintbag[at il-[abs jekk jinstab [ati ta’ libell dwar allegazzjonijiet li Mallia kien imda[[al fl-iskandlu tax-xiri ta]-]ejt mill-Enemalta. Mandanakollu, il-Ministru Mallia qal li kien qed jistenna apolo;ija ming[and Borg Olivier. Is-Segretarju :enerali talPartit Nazzjonalista ddeskriva t-talba g[al sentenza ta’ [abs minn Manuel Mallia b[ala ‘gimmick elettorali’. Kelliem g[all-PN qal li l-Ministru Mallia jrid jag[milha ta’ m[allef u ;urat fl-istess [in flilment li ressaq. Is-Segretarju :enerali talPN mhux se ji;i intimidat bittattika li l-ewwel ji;i mhedded b’[abs, imbag[ad din it-theddida ti;i rtirata f’dak li jidher /ar li hu attentat falz biex Mallia taparsi juri [niena filkonfront tieg[u. Il-kelliem kompla jg[id li Manuel Mallia kien ]baljat kemm legalment kif ukoll filfatti, meta fittex sentenza ta’ [abs g[al Paul Borg Olivier. Dan g[aliex bidliet li kienu saru fil-Kodi/i Kriminali u filLi;i tal-Istampa minn Gvern Nazzjonalista fl-2006, wasslu biex ir-referenza g[al [abs f’ka] ta’ libell tne[[iet. L-editorjal ta’ The Times tal-biera[, it-Tlieta 2 ta’ April, ukoll iddeskriva dan il-ka] b[ala xempju ta’ kif il-Partit Laburista kien qed jg[id laffarijiet kollha tajbin sabiex ji;i elett, filwaqt li issa qed jag[mel bil-kontra. Paul Borg Olivier se jkollu jag[ti x-xhieda tieg[u f’dan ilka] li l-ewwel smig[ tieg[u se jibda nhar it-Tnejn li ;ej, filwaqt li l-Ministru Manuel Mallia se jkollu jitla’ jixhed fil-kontroe]ami rigward linvolviment tieg[u fl-iskandlu ta]-]ejt.

Jg[id li mhux se jkun hemm theddid fuq il-[addiema tal-Arriva F’laqg[a kordjali bejn il-Ministru g[at-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi u r-rappre]entanti tal-GWU b’riferenza g[all-Arriva, il-Ministru Mizzi qal li dment li kul[add i]omm mal-ftehim u jekk is-servizz ikun wie[ed tajjeb, ma jarax li g[andu jkun hemm diffikultajiet.

Mizzi sostna li mhux se jkun hemm theddid fuq il-[addiema u jinsab perswa] li s-sitwazzjoni se titjieb. Is-Segretarju :enerali Tony Zarb attakka l-Gvern pre/edenti u qal li mn’Alla kienet il-GWU sabiex tejbet il-kundizzjoni tal-[addiema talArriva. Hu sostna li l-GWU tinsab

kommessa li tara li l-kundizzjonijiet tal-[addiema jibqg[u ji;u salvagwardjati. Il-Ministru Mizzi qal ukoll li mn’Alla kien hu biex ma jintilfux ilfondi mill-Unjoni Ewropea g[al diversi pro;etti u semma’ kif applika g[al fondi ;odda.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

4 Lokali

Ajruplan tal-Air Malta jag[mel in]ul ta’ emer;enza Ajruplan Airbus A319 tal-Air Malta li kien qed jag[mel it-titjira KM328 minn Malta g[al Frankfurt, ilbiera[ kellu jag[mel in]ul ta’ emer;enza fl-ajruport ta’ Katanja wara li deher du[[an [iere; mill-forn minn fejn l-istewards isa[[nu l-ikel fil-parti ta’ wara tal-ajruplan. Dan se[[ meta l-ajruplan kien jinsab madwar 10 minuti fit-Tramuntana ta’ Sqallija u d-d[a[en kienu kkontrollati millmembri tal-ekwipa;; Il-passi;;ieri kollha u anke l-membri talekwipa;; ni]lu mill-ajruplan b’mod normali. It-titjira kompliet minn Katania lejn il-:ermanja wara waqfa ta’ erba’ sig[at.

Il-PN ne[[a l-billboards kollha mit-toroq Il-Partit Nazzjonalista ne[[a l-billboards kollha mit-toroq li ntu]aw waqt ilkampanja elettorali u dan skont il-ftehim bejn i]]ew; partiti politi/i u li kien intla[aq ukoll malKummissarju tal-Pulizija u qabel i]-]mien stipulat mill-MEPA. Fit-toroq ta’ pajji]na baqa’ numru ta’ billboards tal-Partit Laburista li matul il-kampanja elettorali li g[addiet kien po;;a [afna billboards b’messa;;i ta’ propaganda fit-toroq f’Malta u f’G[awdex. {afna mill-billboards talPartit Laburista issa qed jintu]aw g[ar-reklamar minn kumpaniji privati.

Ebda garanzija li x-xog[ol fuq il-power station isir mill-Maltin Il-Gvern Laburista mhux qed jikkommetti ru[u li xxog[ol g[all-bini ta’power station ;dida f’Delimara jing[ata lill-[addiema Maltin, biex jin[oloq ix-xog[ol jekk it-tender jinreba[ mill-barranin. Il-Gvern se jkun qieg[ed biss i[e;;e; li jintu]aw [addiema Maltin. Dan ikkonfermah ilMinistru g[all-Ener;ija u lKonservazzjoni tal-Ilma, Konrad Mizzi, waqt ]jara filpower station ta’ Delimara. Il-Ministru Mizzi [abbar li l-espressjoni ta’ interess g[all-bini tal-power station ;dida li ta[dem bil-gass f’Delimara se ti;i ppubblikata fil-11 ta’ April li ;ej. Il-kuntratt mistenni li ji;i

Il-Gvern Laburista se jo[loq karigi ta’ Chairpersons mhux e]ekuttivi ffirmat sal-a[[ar ta’ Settembru biex jibda wkoll ix-xog[ol relatat mal-bini talpower station, li tant enfasizza dwarha l-Prim Ministru Joseph Muscat matul il-kampanja elettorali. Il-Ministru Mizzi kkonferma li g[alkemm se tinbena din il-power station xorta wa[da se jintu]a l-interconnector biex wie[ed jag[]el la[jar soluzzjoni g[all-ener;ija mill-energy mix. Fl-impjant f’Delimara, Konrad Mizzi qal li din lespressjoni ta’ interess se tkun miftu[a anke g[al pajji]i barranin. Mistoqsi jekk

Singapore hux fost il-pajji]i li g[andhom interess, ilMinistru Mizzi ma /a[adx. Qal ukoll li se jin;iebu ri]orsi minn barra. Sorsi li tkellmu mal-;urnal IN-NAZZJON qalu li Konrad Mizzi g[andu rabtiet mill-qrib mal-Awtorità tal-Ener;ija ta’ Singapore. Mistoqsi jekk jikkommettix ru[u li x-xog[ol g[all-bini tal-power station jing[ata lill[addiema Maltin, biex jin[oloq ix-xog[ol jekk it-tender jinreba[ mill-barranin, ilMinistru Mizzi ma kkomettiex ru[u i]da qal biss li lGvern se j[e;;e; li jintu]aw [addiema Maltin. Il-Ministru

Konrad Mizzi naqas ukoll milli jikkonferma li /Chairman il-;did talKorporazzjoni Enemalta se jkun l-eks Deputy Leader talPartit Laburista, Charles Mangion. Minflok qal li f’dan l-istadju ma jistax jikkummenta meta kien is-sit elettroniku tal-GWU li [are; b’din l-a[bar. Dwar it-tmexxija talKorporazzjoni Enemalta, ilMinistru Konrad Mizzi qal li apparti /-Chairman u l-Kap E]ekuttiv, se jkun hemm ukoll karigi o[ra ta’ Chairpersons mhux e]ekuttivi. Fi kliemu stess, din idde/i]joni g[al aktar karigi ;odda, hi mi]ura ta’ “good governance”.

Karti tal-flus tal-ewro ;odda mit-2 ta’ Mejju Sensiela ;dida tal-karti talflus tal-ewro se ti;i mnedija fit-2 ta’ Mejju 2013, permezz ta/-/irkolazzjoni tal-karta tal€5 li tinkorpora karatteristi/i ta’ sigurtà ;odda li jirriflettu l-progress li sar fis-sigurtà u fit-teknolo;ija tal-produzzjoni tal-karta tal-flus. Din is-sensiela ;;ib l-isem ta’ ‘Europa’ u turi l-wi// mitolo;ika Griega Europa. Dan il-wi// intg[a]el min[abba li g[andu rabta /ara mal-kontinent tal-Ewropa u wkoll jag[ti laqta umana lillkarti tal-flus. Id-d[ul ta’ din is-sensiela l-;dida hu parti mill-i]vilupp kontinwu sabiex il-karti tal-flus tal-ewro jsiru aktar siguri.

Il-Bank ?entrali Ewropew u l-banek /entrali nazzjonali jag[mlu kull sforz sabiex i[arsu l-integrità tal-karti talflus tal-ewro billi ja;;ornaw u jtejbu l-karatteristi/i ta’ sigurtà tag[hom regolarment. Is-sensiela ‘Europa’ g[andha l-istess disinn,

]minijiet u stili u l-istess kuluri dominanti b[al talewwel sensiela. Il-karti talflus il-;odda se jid[lu b’mod gradwali fis-snin li ;ejjin u jibdew mill-i]g[ar denominazzjoni, bl-ewwel wa[da tkun il-karta l-;dida ta’ €5 li se tkun imnedija fit-2 ta’

Mejju 2013. Id-denominazzjonijiet jibqg[u l-istess, €5, €10, €20, €50, €100, €200 u €500. Il-karta l-;dida tal-€5 tinkludi xi karatteristi/i ;odda ta’ sigurtà. Kemm il-watermark u kemm l-ologramma juru l-wi// ta’ Europa. Innumru ]merald ileqq jibdel il-kulur minn a[dar ]merald g[al blu skur u juri effett tad-dawl li jidher miexi ‘l fuq u ‘l isfel. Sensiela ta’ linji qosra mqabb]in fit-truf tax-xellug u tal-lemin talkarta tal-flus, jag[mluha e[fef biex wie[ed jag[raf ilkarta tal-flus, spe/jalment g[al persuni neqsin middawl.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

Lokali 5

Jin;abru l-formoli {atra f’Ministeru bl-approvazzjoni g[an-nomina ta’ tal-Prim Ministru Kap tal-PN Muscat minn pa;na 1

Din id-de/i]joni g[all[atra tas-sie[ba tal-Ministru Farrugia biex tg[in fittmexxija tal-istess Ministru responsabbli mis-sa[[a, tistona fid-dawl tal-Kodi/i talEtika tal-Ministri u lMembri fil-Kabinett, li blaktar mod /ar jg[id li “lMinistri g[andhom jevitaw li jappuntaw qraba fisSegretarjat Privat”. L-a[bar li l-Prim Ministru Muscat ta l-barka biex issie[ba tal-Ministru Farrugia ting[ata kariga uffi/jali flisteess Ministeru li jmexxi s-sie[eb tag[ha, id-deputata Laburista Marlene Farrugia, iddominat il-;urnali u s-siti elettroni/i. Il-;urnalisti, fosthom ta’ IN-NAZZJON li bag[at immedjatament diversi mistoqsijiet lill-Ministeru, ]velaw u kkonfermaw din la[bar wara t-tieni konferenza tal-a[barijiet f’;urnata li indirizza l-Ministru tasSa[[a Godfrey Farrugia nhar it-Tnejn, wara li filg[odu ke//a l-;urnalisti ‘l barra minn laqg[a li lMinistru kellu mal-amministrazzjoni tal-General Workers’ Union. It-Tnejn stess, Farrugia kien kostrett li jer;a’ jsejja[ lill-;urnalisti biex jispjega x’kien ;ara u kien hemm li qamu l-ewwel mistoqsijiet dwar il-pre]enza tadDeputata Laburista Marlene Farrugia, kemm waqt illaqg[a mal-GWU kif ukoll waqt il-konferenza tala[barijiet. Waqt dik il-konferenza tal-a[barijiet intqal li ssie[ba tal-Ministru, ;iet ma[tura uffi/jalment biex tg[in fl-andament talMinisteru ta’ Godfrey Farrugia. F’dik l-istess konferenza tal-a[barijiet, idDeputata Laburista Marlene Farrugia qalet li se tkun qed tg[in fl-andament talMinisteru b’mod volontarju, u skont hi, dan sar blapprovazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Ilbiera[ filg[odu, dan il;urnal bag[at sensiela ta’

mistoqsijiet lill-Uffi//ju talPrim Ministru b’rabta ma’ din il-[atra, fejn fost lo[rajn, staqsejna min [a dde/i]joni li Marlene Farrugia ting[ata rwol filMinisteru tas-sie[eb tag[ha. Staqsejna wkoll meta ttie[det din id-de/i]joni. Dan g[aliex Marlene Farrugia stess qalet li qabel l-elezzjoni, Joseph Muscat kien offrielhom li jekk ji;u eletti huma t-tnejn, wie[ed biss minnhom seta’ jing[ata Ministeru. Mistoqsija o[ra li g[amilna lill-Uffi//ju tal-Prim Ministru hi jekk Joseph Muscat ja[sibx li je]isti xi tip ta’ kunflitt ta’ interess, anke fid-dawl ta’ dak li jg[idu l-Kodi/i tal-Etika, bil-[atra ta’ Marlene Farrugia fl-istess Ministeru mmexxi mis-sie[eb tag[ha. G[amilna l-mistoqsija wkoll dwar il-kariga kif inhi definita ta’ Marlene Farrugia, u jekk hux se tkun qed ta[dem minn uffi//ju fil-bini tal-Ministeru, jew inkella minn uffi//ju privat. Fl-ewwel laqg[a talKabinett tal-Gvern Laburista, il-Prim Ministru qal li kien qed isejja[ biex issir revi]joni tal-Kodi/i talEtika tal-Ministri, i]da sallum, g[adha ma t[abbret lebda notifika li saru xi emendi. G[alhekk, wie[ed jifhem li sa dan il-punt, g[adhom jg[oddu l-Kodi/i ta’ Etika li saru f’Jannar tal1994. Fl-ewwel tliet ;img[at ta’ Gvern ;did, il-Ministru Godfrey Farrugia kien laktar Ministru fl-a[barijiet hekk kif qabel il-ka] tal[atra tas-sie[ba tieg[u filMinisteru tieg[u, issemma wkoll g[all-fatt li minkejja li hu Ministru, xorta wa[da kien qed jara pazjenti b’mod privat. Anke hawn il-Kodi/i tal-Etika jg[id b’mod /ar li ladarba persuna tin[atar Ministru, hu mistenni li dan ma jkomplix bil-[idma tieg[u privata, i]da g[andu jiddedika l-[in kollu g[al xog[ol uffi/jali tal-Gvern.

Fl-ewwel ;urnata li fet[u n-nominazzjonijiet g[all[atra ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista n;abru diversi formoli mis-Segretarjat talPartit minn kandidati prospettivi. Dan hu l-bidu tal-pro/ess li g[andu jwassal g[al ti;did fl-og[la karigi fil-Partit Nazzjonalista. Matul l-ewwel ;urnata ma ntefg[et l-ebda nomina i]da n-nominazzjonijiet se jibqg[u jintlaqg[u sa nhar il-:imgha 5 ta’ April, f’nofsinhar. In-nominazzjonijiet iridu jkunu proposti minn g[axar tesserati regolari li almenu tlieta minnhom iridu jkunu membri tal-Kumitat E]ekuttiv u jew tal-Grupp Parlamentari. Kull nomina trid tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni ffirmata tal-kandidat li ja//etta n-nomina u trid tkun ippre]entata lis-Segretarju

:enerali. L-elezzjoni g[al [atra ta’ Kap se ssir is-Sibt 4 ta’ Mejju. F’ka] li jkun hemm il-[tie;a tat-tieni votazzjoni din issir l-Erbg[a 8 ta’ Mejju bit-tielet votazzjoni skedata g[al nhar il-:img[a 10 ta’ Mejju. L-elezzjoni se ssir f’Kunsill :enerali straordinarju li fih jivvutaw il-kunsillieri tal-PN li jammontaw g[al madwar 900. Fil-media lokali f’dawn iljiem issemmew diversi ismijiet ta’ persuni li jistg[u jitfg[u n-nomina tag[hom g[al din il-kariga. Il-Kumitat E]ekuttiv talPartit Nazzjonalista [atar Kummissjoni Elettorali biex tmexxi l-pro/ess tal-elezzjoni tal-og[la karigi li hi ffurmata minn ?ensu Galea b[ala Chairman, u tinkludi wkoll lil David Casa, Boris Xerri, Joe Pace Asciak, Margaret Mercieca, Ben Pulè

u Herbert Messina Ferrante b[ala membri. Minbarra l-elezzjoni ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista, il-Kummissjoni se tkun responsabbli mit-tmexxija tal-elezzjoni g[all-kariga ta’ Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista. G[al din ilkariga n-nominazzjonijiet se jift[u s-Sibt 11 ta’ Mejju u jag[lqu t-Tlieta 14 ta’ Mejju bl-elezzjoni ssir nhar is-Sibt 25 ta’ Mejju. Jekk ikun hemm il-[tie;a tat-tieni u ttielet votazzjoni dawn isiru nhar l-Erbg[a 29 ta’ Mejju u s-Sibt l-1 ta’ :unju rispettivament. L-a[[ar elezzjoni li se ssir hi dik biex jimtlew karigi o[rajn fil-Partit Nazzjonalista fosthom g[allkariga ta’ Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista li se ssir nhar l-Erbg[a 5 ta’ :unju fil-Kumitat E]ekuttiv.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

6 Lokali

Fi Frar Malta baqg[et bil-[ames l-inqas rata ta’ qg[ad fl-UE Statistika ma[ru;a mill-Eurostat, lA;enzija tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, turi li matul Frar li g[adda Malta baqg[et bil-[ames l-inqas rata ta’ qg[ad fost il-pajji]i membri talUnjoni Ewropea b’rata ta’ 6.6%. Dan ifisser ukoll tnaqqis mar;inali fir-rata ta’ qg[ad meta mqabbel ma’ Jannar li g[adda meta r-rata ta’ qg[ad kienet ta’ 6.7%. Dawn ir-ri]ultati huma mill-aktar po]ittivi g[al Malta meta wie[ed jie[u l-medja ta’ qg[ad kemm fl-Unjoni Ewropea li fi Frar kienet ta’ 10.9%,

ji;ifieri ]ieda mar;inali fuq Jannar u anke meta mqabbel mal-medja ta’ qg[ad fiz-zona Ewro li fi Frar kienet ta’ 12%, l-istess livell ta’ Jannar. L-istatistika tal Eurostat turi wkoll li l-medja ta’ qg[ad fl-UE u anke fizzona Ewro fi Frar li g[adda ]died fuq l-istess xahar is-sena li g[addiet. F’Malta r-rata ta’ qg[ad fi Frar 2012 kienet ta’ 6.1% u g[alhekk kien hemm ]ieda ta’ 0.5% fi Frar ta’ din is-sena. F’dik li hi r-rata tal-qg[ad g[al ]g[a]ag[ ta[t il-25 sena, jirri]ulta li fi Frar li g[adda Malta kellha rata ta’

14.8% ji;ifieri l-istess b[al Jannar. Meta mqabbel ma’ Frar 2012, ifisser li kien hemm ]ieda ta’ 1%. Meta wie[ed iqabbel ir-rata talqg[ad fost i]-]g[a]ag[ f’Malta ma’ dik medja fl-UE u fiz-zona Ewro, jirri]ulta li fi Frar li g[adda filwaqt li f’Malta kienet ta’ 14.8%, il-medja flUE kienet ta’ 23.5% filwaqt li fizzona Ewro kienet 23.9%. Fuq sena ilu, ir-rata medja tal-qg[ad fost i]]g[a]ag[ fl-UE ]diedet b’1% filwaqt li fiz-zona Ewro ]diedet b’1.6%. Fi Frar li g[adda, fl-UE kien hemm

Jing[ata l-[elsien mill-arrest wara erba’ snin Il-Qorti Kostituzzjonali preseduta mill-Im[allef Anthony Ellul qalet li Jonathan Attard ta’ 33 sena li mistenni jg[addi ;uri fuq traffikar ta’ kokaina, kellu d-drittijiet tieg[u miksura skont ilKonvenzjoni Ewropea. Dan g[aliex hu baqa’ arrestat g[al erba’ snin s[a[ u li l-libertà tieg[u baqg[et ti;i mi/[uda fuq depo]itu li hu ma seta’ qatt i[allas. Dwar dan il-punt il-Qorti qalet li g[andha ssir tibdila s[i[a tas-sistema – jew a[jar tibdila sew fil-mod kif jinstemg[u ka]ijiet b[al dawn. Fl-4 ta’ Novembru 2008, Jonathan Attard kien tressaq fil-Qorti tal-Ma;istrati flimkien ma’ tliet barranin u lkoll kemm huma ;ew mixlijin b’asso/jazzjoni fit-traffikar tad-droga kokaina. Dan wara li fil-31 ta’ Ottubru, fl-ajruport inqabdet persuna b’70 kapsola ta’ kokaina. Skont il-Pulizija, aktar investigazzjonijiet kienu juru li d-droga fost o[rajn kienet destinata g[al Jonathan Attard, li wkoll kien jag[mel u]u mid-droga. Attard, missier ta’ ]ew;t itfal minn San Pawl il-Ba[ar, baqa’ mi]mum ta[t arrest u kellu l-ewwel tliet talbiet g[all-[elsien mill-arrest mi/[udin mill-Qorti talMa;istrati. Hu kien akku]at b’asso/jazzjoni g[at-traffikar ta’ kokaina. Meta talab il-[elsien millarrest g[ar-raba’ darba, hu kellu t-talba tieg[u milqug[a bil-kundizzjoni li jiddepo]ita s-somma ta’ €23,300 u ta[t garanzija personali ta’ €47,000. Wara diversi rikorsi, ilQorti tal-Ma;istrati l-ewwel naqqsitlu d-depo]itu g[al €15,000, wara g[al €12,000 u fl-a[[ar €10,000. Madankollu Attard baqa’ jinsisti li hu ma kienx

f’po]izzjoni li j[allas dan iddepo]itu biex jing[ata l[elsien mill-arrest. Hu rrikorra g[all-Qorti Kostituzzjonali fejn f’rikors fil-konfront tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat :enerali, talab biex tiddikjara li l-a;ir tag[hom fil-konfront tieg[u kien ksur taddrittijiet tieg[u anke f’dak li tiddikjara l-Konvenzjoni Ewropea.

tibqa’ li g[al min m’g[andux mezzi finanzjarji biex i[allas dan l-ammont, hu impossibbli g[alih li jonorah. Ing[ad ukoll li Attard ilu erba’ snin il-[abs u matul dan il-perjodu d-d[ul tieg[u kien limitat g[all-ammont mi]eru li kull detenut jir/ievi barra d[ul ]g[ir mix-xog[ol li jag[mel u €30 fix-xahar li tag[tih nanntu, liema flus ju]a g[ax-xiri ta’ ftit b]onnijiet.

Il-Qorti Kostituzzjonali tg[id li nkissru d-drittijiet tal-akku]at li kien qed jistenna jg[addi ;uri dwar traffikar ta’ kokaina L-Im[allef Anthony Ellul qal li dan hu ka] “ie[or li jkompli juri kemm hemm [tie;a ta’ ‘overhaul’ fil-mod kif jinstemg[u ka]ijiet ta’ din ix-xorta fejn sfortunatament g[al ra;uni jew o[ra jkun hemm kwantità konsiderevoli ta’ rinviji milluffi//ju tal-Avukat :enerali li jdumu g[addejjin is-snin u fejn jista’ jing[ad li l-kontroll talQorti hu ftit li xejn”. L-Im[allef Ellul qal li din il-kumpilazzjoni ilha pendenti g[al iktar minn erba’ snin u lprosekuzzjoni g[adha m’g[alqitx il-provi. “Kif inhuma l-affarijiet filpre]ent, ukoll jekk Attard ma jibqax ta[t arrest preventiv, hu diffi/li [afna g[alih li jippjana l-futur tieg[u u ta’ wliedu peress li g[adu ma jafx x’se jkun id-destin tieg[u. L-ironija hi li persuna o[ra li ;iet akku]ata fi pro/eduri separati u b’rabta mal-ka], fil-bidu ta’ din issena ng[atat sentenza finali fil-konfront tag[ha”. L-Im[allef Ellul qal li wara s-smig[ tax-xhieda m’g[andu l-ebda dubju li Attard mhux f’qag[da finanzjarja li j[allas depo]itu ta’ flus u g[alkemm is-somma ta’ €10,000 mhix xi somma g[olja, ir-realtà

L-Im[allef Ellul qal li millmistoqsijiet li staqsa lil Attard, m’g[andux dubju li dan qed jg[id il-verità u hu evidenti li malli jo[ro; mill[abs se jo[ro; “b’ta’ fuqu senduqu”. Semma li Attard g[andu favurih il-fatt li kemm ilu l[abs studja biex kiseb /ertu kwalifiki u g[amel diversi korsijiet mal-ETC, kif ukoll kors b’korrispondenza ma’ barra l-pajji]. Kien f’dan ix-xenarju li lIm[allef Ellul semma li hu mhux talli m’g[andux dubju li m’hemmx il-[tie;a li Attard jibqa’ arrestat, imma li dan kellu d-drittijiet tieg[u skont l-Artikolu 5(3)(c) talKonvenzjoni Ewropea miksura meta kien ordnat jiddepo]ita somma flus. Waqt li ordna li Jonathan Attard jin[eles mill-arrest, lIm[allef Ellul ordna wkoll li titne[[a l-ordni li permezz tag[ha ried jag[mel iddepo]itu ta’ €10,000 bil-kundizzjoni li qabel jo[ro; mill[abs jg[id fejn se jkun qieg[ed jg[ix u jirrapporta flg[assa tal-Pulizija tal-lokal skont id-digriet tal-Qorti talMa;istrati.

5.69 miljun ]g[a]ag[ bla xog[ol li 3.58 miljun minnhom kienu fiz-zona Ewro. Meta mqabbel ma’ Frar tal-2012, jirri]ulta li l-qg[ad fost i]-]g[a]ag[ ta[t il-25 sena ]died b’196,000 fl-UE u b’188,000 fiz-zona Ewro. L-inqas rati ta’ qg[ad fost dawk ta[t il-25 sena kienu fil-:ermanja b’7.7%, fl-Awstrija bi 8.9% u fl-Olanda b’10.4%. L-og[la rati ta’ qg[ad fost i]]g[a]ag[ kienu fil-Gre/ja b’58.4%, fi Spanja b’55.7%, fil-Portugall bi 38.2% u fl-Italja b’37.8%.

Vince Cassar i/-Chairman ;did tal-MEPA Il-Perit Vincent Cassar in[atar i/-Chairman il-;did tal-MEPA. Huwa kien jokkupa l-kariga ta’ President tal-Kamra talPeriti. Vincent Cassar serva fis-Servizz Pubbliku, fost lo[rajn, b[ala Segretarju Permanenti tal-Ministeru tax-Xog[lijiet bejn l-2004 u l-2008. Cassar se jkun ukoll involut fil-pro/ess li jwassal biex l-ippjanar u l-ambjent jinfirdu. I]-]ew; Vi/i Chairmen, il-Perit Franco Montesin u l-Perit Sandra Magro, li g[andhom kuntratt definit stabilit mil-li;i, se jkomplu bil-mandat tag[hom. Ilmembri l-o[ra tal-bord talMEPA huma Veronique Dalli, Joe Sammut, Paul Apap Bologna, Charlò Camilleri, il-Professur Victor Axiaq, Ray Camilleri, Matthew Pace, Timothy Gambin, Alex

Il-Perit Vince Cassar

Vella, Angele Zammit u Ivan Tabone. Il-;urnal IN-NAZZJON huwa infurmat li apparti Veronique Dalli u Joe Sammut li g[andhom konnessjoni mal-Partit Laburista, Ray Camilleri hu membru tal-Kumitat ta’ San :iljan. L-Oppo]izzjoni se tkun qed tikkomunika lisem tar-rappre]entant tag[ha wara l-elezzjonijiet ka]wali tal-lum.

18-il refu;jat jibdew [ajja ;dida l-Istati Uniti 18-il refi;jat mis-Somalja, l-Eritreja u s-Sudan, li jinkludu tliet familji, mara u disat ir;iel, [allew Malta kmieni lbiera[ filg[odu biex jibdew [ajja ;dida fl-Istati Uniti permezz tal-US Refugee Admissions Program (USRAP). B ’ hekk , ta[t dan il programm l - Istati Uniti [adu minn pajji]na 1, 207 persuna mill - 2007 ‘ l hawn , 89 minnhom matul l - 20 1 3 .

Mindu beda l-US Refugee Admissions Program fl2008, 1,179 refu;jat ibbenefikaw minnu biex marru lAmerka. Biex dan il-pro/ess ikun possibbli hemm il-[idma tal-Uffi//ju talKummissarju G[oli tanNazzjonijiet Uniti g[arRefu;jati f’Malta, lOrganizzazzjoni Internazzjonali g[allMigrazzjoni, u l-uffi/jali talGvern Amerikan.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

Lokali 7

Tirri]enja l-eks Sindku ta’ Ta’ Xbiex Antoinette Vassallo wara allegati manuvri kontriha mill-PL M’attendietx g[a/-/erimonja tal-;urament tal[atra Il-Kunsill Lokali ta’ Ta’ Xbiex beda l-le;i]latura l;dida b’erba’ kunsillieri. Dan wara li l-eks Sindku Laburista ta’ din illokalità Antoinette Vassallo irri]enjat hekk kif [are; ir-ri]ultat elettorali f’din il-lokalità fis16 ta’ Marzu li g[adda . Minn sorsi li tkellmu ma’ IN-NAZZJON jirri]ulta li Antoinette Vassallo [aditha bi kbira li l-istess Partit Laburista [adem kontriha biex hi ma tibqax Sindku tal-lokalità. Fil-fatt, Vassallo kisbet 279 vot fl-ewwel g[add u nqab]et mill-kandidat apparentement preferut tal-Partit Laburista, Maximillian Zammit li kiseb 311-il vot.

Antoinette Vassallo [abbret uffi/jalment li mhux se tibqa’ fil-Kunsill waqt l-a[[ar laqg[a talKunsill l-antik it-Tlieta li g[adda. I]da minn informazzjoni li g[andu INNAZZJON, Vassallo rri]enjat mill-Kunsill u anki mill-Partit Laburista e]att wara li kien mag[ruf ir-ri]ultat elettorali g[al din il-lokalità. Dan hu kkonfermat ukoll mill-fatt li Antoinette Vassallo m’attendietx g[a/-/erimonja tal-g[oti tal-;urament tal[atra fis-27 ta’ Marzu li g[adda meta dakinhar kellha tie[u l-;urament ta’ [atra b[ala vi/i-sindku. L-istess sorsi qalulna li s-sitwazzjoni taf tikkomplika ru[ha hekk kif jidher li l-uniku kandidat li jista’ jie[u post Antoinette

Vassallo fil-Kunsill – leks Kunsillier Frank Roe – apparentement kien ukoll fil-mira ta’ manuvri kontrih mill-Partit Laburista tant li din iddarba ma kienx elett. Antoinette Vassallo kienet eletta l-ewwel darba fil-Kunsill Lokali ta’ Ta’ Xbiex fl-1999 u kienet Sindku fl-a[[ar le;i]latura ta’ dan il-kunsill. Il-ka] ta’ Vassallo jixbah [afna dak li ;ara f’{al Qormi s-sena li g[addiet meta s-Sindku attwali Rosianne Cutajar – li kienet il-preferuta ta’ Joseph Muscat – qalbitha lis-Sindku pre/edenti Jesmond Aquilina tant li dakinhar tal-g[add tal-voti kienet qamet kommozzjoni s[i[a fi/-?entru talg[add tal-voti fin-Naxxar.

L-eks Sindku ta’ Ta Xbiex Antoinette Vassallo


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

8 Opinjoni

Il-kliem ]ejjed u l-prudenza Marì u Peppa [ar;u millquddiesa, ni]lu z-zuntier, ir[ewlha lejn id-dar. B[ala ;irien imxew flimkien, waqfu f’kantuniera qrib id-dwejra tag[hom jg[idu erba’ kelmiet qabel ma jid[lu biex jibdew il-[idma ta’ tindif u tisjir. Il-qdusija tal-kappillan Il-kliem b[a/-/irasa, [a lewwel post il-papa l-;did, wara, il-[a]en ta’ din id-dinja, it-tielet ;ew uliedhom u ulied uliedhom. Marì ]elqitilha kelma dwar bint Peppa, :anna, li skont hi kienet ftit fuq ru[ha ]]ejjed, tifta[ar bi sbu[itha. Peppa nfansta, semmiet irra;el ta’ Marì. Bnew arblu tar-razza tal-familja ta’ xulxin. Kliemhom ma baqax ji]loq, beda [iere; biex inigge]. B’xorti tajba f’dan il-[in ta’ tg[ajjir kien g[addej ilkappillan li talabhom li b[assoltu jag[tuh daqqa t’ id fitti]jin tal-knisja g[all-G[id ilKbir g[ax il-[sad kien kbir imma l-[assada ftit. Semma s-sikrana, inteba[ minn wi// i]-]ew; nisa li da[al xi saram. Fa[[arhom ittnejn, nisa mi]]ew;in, ommijiet, xhieda g[allparru//ani. Qabel ma tahom is-sliem, lissen li xi darba ixxitan ida[[al denbu qalb ilpoplu f’dan il-wied ta’ dmug[ u dlam. In-nisa, [arsu lejn xulxin fil-hemda. Peppa f’daqqa

minn Joe Cassar stcassar@maltanet.net

Dorothy Parker (1893-1967)

g[amlet il-kura;; u qalet li lkappillan kien ra;el qaddis, ‘il quddiem seta’ jsir papa, tant kien qed jag[mel ;id

f’dik il-parro//a. It-tnejn fehmu li r-ri[ kien donnu wassal kliemhom f’widnejn il-kappillan. {arsu lejn xulxin, ftehmu x’[in imorru l-knisja biex jg[inu g[all-G[id il-Kbir. }mien ta’ ma[fra. {afru, ne[[ew kull [sieb [a]in xtaqu jaqtg[u bi//a minn ilsienhom Mi]-]g[ir g[al kbir Il-kliem ]ejjed. Hawn tid[ol il-kittieba Dorothy Parker (1893-1967) li llum

g[a]ilt xi ftit novelli tag[ha g[all-qarrejja. }ag[]ug[ u ]ag[]ug[a ltaqg[u biex flimkien imorru t-teatru. Hu offrilha sigarett, hi qaltlu li ma riditx tpejjep. Qalilha li s-sigarretti tieg[u ma kinux fini u staqsiha jekk kelliex hi fuqha. Jekk ma kelliex kien imur jixtrilha hu. Hi qaltlu li ma riditx t[abbtu. U hekk baqg[u sejrin, bdew bi/-/kejken, resqu lejn il-kbir. Fl-a[[ar i]-]ag[]ug[ [ar;itlu

Il-qoxra tal-ktieb ‘The Sexies’ miktub minn Dorothy Parker

kelma mhux xierqa, u ]]ag[]ug[a stg[a;bet li hu kellimha [a]in. Ftakru ’l hinn mill-kliem ]ejjed (is-Sessi). Pilota waqt il-gwerra, i/empel lil martu d-dar biex jg[arrafha li l-iskwadra tieg[u kienet se ti//aqlaq, g[alhekk hu u s[abu kienu ng[ataw erbgha u g[oxrin sieg[a btala. Il-mara t[oss li t-telefonata hi qasira, thewden fuqha u fuq telefonata ta’ ]mien qabel. Ma tridx li l-laqg[a tmur [a]in g[ax “din il-btala l;dida, kienet il-wa[da li kellha tibqa’ tiftakar, il-wa[da li hu u hi kien se jkollhom, biex jg[o]]uha g[al dejjem. Kien se jkollha.... erbg[a u g[oxrin sieg[a mieg[u. Wara kollox dan ma kienx se jkun [in qasir..... ji;ifieri li ma toqg[odx ta[seb fuqu b[ala ringiela rqiqa u ]g[ira ta’ sig[at li jaqg[u b[al ]ibe; minn kullana li nqatg[et. Btala iqsar

Kellha ta[seb dwarha b[ala

jum s[i[ u twil, tiddi u sabi[a, u kellha kwa]i tistag[;eb b’xortiha g[aliex kemm hawn nies li g[andhom tifkira ta’ jum s[i[ u twil u ta’ lejl s[i[ u twil...”. To[ro; tixtri libsa sabi[a li tixirqilha u ikel bnin. I]]ejjen id-dar. }ew;ha jasal, jg[arrafha li l-btala tqassret g[al ftit sig[at. Il-laqg[a fiddeher ma tmurx tajjeb (IlBtala Sabi[a). Is-sinjura Murdock, li ma ti;ix minn Rupert Murdock tal-gazzetti, t[obb it-teatru. }ew;ha bil-maqlub. Jaqra lgazzetti g[al tag[rif dwar innegozju u ma jridx jaf b’xog[lijiet tal-palk. Is-sinjura ti;i mistiedna minn [abibitha g[at-tè fejn tiltaqa’ wkoll ma’ artista msemmija. Din hi [a;a kbira g[aliha. L-aqwa mument f’[ajjtiha. Titkellem ma ]ew;ha fuq listedina, tistaqsieh kif g[andha ;;ib ru[ha. Bi kliemu jne[[ilha l-fer[ kollu. Tmur g[at-tè, tiltaqa’ malartista li qed tixjie[, tbati bil[ruq ta’ stonku u biex tne[[ieh tlegleg kemm tista’ brandy. Minkejja kollox qieg[da fis-seba’ sema, tixtri ikel tajjeb biex hi u ]ew;ha ji//elebraw il-laqg[a li kellha. Tag[der lil ]ew;ha li “kien jaf il-bluha li jfittex filbog[od is-se[er u sbu[ija u rromanti/i]mu tal-[ajja.” Tasal id-dar, tfisser lil ]ew;ha il-fer[ tag[ha. Kliemu hu sarkastiku, taqbad u tmur torqod. {asra. Li kieku mqar qalilha kelma sabi[a g[ax kienet martu. Kelma nieqsa. (Glorja Waqt il-Jum) {ajr lil Agenda Book Shop.

Il-mara tal-pilota ma tridx li l-laqg[a tmur [a]in g[ax din il-btala l-;dida, kienet il-wa[da li kellha tibqa’ tiftakar, il-wa[da li hu u hi kien se jkollhom, biex jg[o]]uha g[al dejjem


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

L-aktar ekonomija li to[loq xog[ol fl-Ewropa Dan l-a[[ar, l-uffi//ju tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea [are; /ifri interessanti dwar ir-rata ta’ postijiet tax-xog[ol vojti fil-pajji]i kollha talEwropa fl-a[[ar tas-sena li g[addiet. Din ir-rata turi kemm kien hemm postijiet tax-xog[ol li [olqu d-ditti li jimpjegaw in-nies u li riedu jimlewhom b’[addiema ;odda. Ir-rata ta’ postijiet tax-xog[ol x’jimtlew fl-a[[ar tal-2012

Madwar l-Ewropa, ir-rata ta’ postijiet tax-xog[ol vojti fl-a[[ar tas-sena l-o[ra kienet baxxa u f’/erti pajji]i fejn kien hemm qg[ad g[oli din ir-rata kienet baxxa [afna. Imma kien hemm ftit pajji]i Ewropej sejrin tajjeb ekonomikament li kellhom rata tajba ta’ postijiet vojti tax-xog[ol li l-kumpaniji riedu jimlew, u li allura l-[addiema setg[u japplikaw g[alihom u jsibu xog[ol fihom. Malta mhux biss kienet fost dawn il-pajji]i li laktar kellhom postijiet tax-xog[ol x’jimtlew, imma wkoll kienet l-ewwel pajji].

Malta l-ewwel fl-Ewropa g[all-[olqien tax-xog[ol

Minn madwar l-Ewropa kollha, il-pajji] li l-aktar kellu postijiet tax-xog[ol li l-impjegaturi riedu jimlew fl-a[[ar tas-sena l-o[ra kien Malta. Warajna, fit-tieni post kien hemm il-:ermanja, u ttielet kienet in-Norve;ja. Dan hu /ertifikat internazzjonali ie[or tajjeb g[al

Malta li jixhed kemm il-Gvern Nazzjonalista [alla ekonomija b’sa[[itha, miexja tajjeb u to[loq ixxog[ol. ?ertifikati internazzjonali g[all-Gvern Nazzjonalista

Ma’ dawn i/-/ifri dwar postijiet tax-xog[ol x’jimtlew, is-sena l-o[ra l-Kummissjoni Ewropea nnifisha kienet qalet li Malta kienet fit-tieni post minn madwar l-Ewropa kollha g[alkemm kienet mistennija tkabbar l-ekonomija tag[ha. U grupp ta’ ekonomisti Ewropej rinomati bba]ati fl-Università ta’ Munich, il-:ermanja, fa[[ru lekonomija Maltija b[ala wa[da li gawdiet rankatura ekonomika robusta fl-a[[ar ftit snin, li tgawdi finanzi pubbli/i u privati sodi, u g[andha ekonomija li kapa/i tikkompeti.

L-ebda sku]a ekonomika g[all-Gvern Laburista

Il-Gvern Laburista l-;did g[adu kemm [a t-tmun ta’ vapur miexi tajjeb [afna u issa g[andu rresponsabbiltà li jo[loq ix-xog[ol u jkabbar lekonomija, imqar daqskemm g[amel hekk il-Gvern Nazzjonalista fl-a[[ar [ames snin. }gur li m’hemm l-ebda sku]a ekonomika g[all-Gvern Laburista. Appelli lill-gvern biex il-pajji] ikompli jo[loq ix-xog[ol

Tul il-kampanja elettorali, korpi kostitwiti appellaw biex il-pajji] ikompli miexi fid-direzzjoni

tal-[olqien tax-xog[ol, tat-tkabbir ekonomiku u tattis[i[ tal-finanzi tal-pajji] billi pajji]na jkompli miexi fid-direzzjoni li jnaqqas id-defi/it ta’ pajji]na. Kif wara kollox se[[ fl-a[[ar snin ta[t lamministrazzjoni pre/edenti u kif ukoll kien qieg[ed ji;i mfassal g[al din is-sena li ninsabu fiha. L-Opo]izzjoni Nazzjonalista wkoll qed twassal appelli lill-Gvern biex il-pajji] jibqa’ ffukat fuq il[olqien tax-xog[ol, fuq il-b]onn li l-pajji] jibqa’ kompetittiv u li l-[addiema jibqg[u jgawdu millopportunitajiet tax-xog[ol li jag[mlu tajjeb g[al dawk li jistg[u jintilfu. Il-mistoqsija li qed tberren f’[afna m[u[ hi wa[da – kif il-Gvern Laburista se jwettaq il-weg[di li g[amel u jag[ti prijorità li l-finanzi tal-pajji] jibqg[u fis-sod, li l-pajji] jibqa’ kompetittiv u jo[loq ix-xog[ol. Il-Gvern Laburista m’g[andux mandat li jda[[alna f’diffikultajiet finanzjarji

Il-Gvern Laburista g[andu l-mandat kollu li jwettaq il-weg[di li g[amel lill-elettorat. I]da m’g[andux il-mandat li jda[[al lill-poplu f’diffikultajiet finanzjarji. Ir-realtà ta’ madwarna, tal-pajji]i fl-istess re;jun tag[na tal-Mediterran u tal-Ewropa, hi e]empju li minnu rridu nibqg[u nie[du t-tag[limiet.

Nitg[allmu mill-istorja ta’ ?ipru Fl-a[[ar ;img[at smajna fuq li smajna dwar il-kri]i finanzjarja li jinsab fiha pajji] mhux wisq ’il bog[od minn Malta, ?ipru. Dan hu l-istess pajji] li lPrim Ministru Joseph Muscat ried lil Malta timxi fuq ilmudell tieg[u i]da l-vi]joni ta’ Muscat kienet tant qasira li ma ndunax lil dan il-pajji] kien sejjer fid-direzzjoni ]baljata u fl-a[[ar jiem spi//a biex ng[ata bailout tant b]onju] biex ma jfallix. ?ipru qed t[allas qares Filwaqt li l-parti l-kbira tal-

poplu ng[ata garanzija li mhux se jitlef xejn mill-flus li g[andu fil-banek. Din lg[ajnuna Ewropea waslet wara li ?ipru kien kwa]i falla, l-aktar min[abba li lbanek fil-pajji] kienu esposti [afna g[all-kri]i fil-Gre/ja. Il-kri]i ta’ dawn tal-a[[ar [alliet riperkussjonijiet kbar fuq ?ipru u dan wassal biex dawn kienu jitolbu bailout ta’

17-il biljun ewro – li

eventwalment tnaqqas g[al g[axar biljuni. G[al dan il-bailout ?ipru lpoplu tieg[u se jkollhom j[allsu qares hekk kif b[ala garanzija, l-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali talbu l-pajji] sabiex ida[[al [afna mi]uri t’awsterità fosthom ]ieda fittaxxi u tnaqqis fil-pagi u lbenfi//ji. Aktar min hekk skont ilqbil mil[uq, dawk kollha li g[andhom aktar minn €100,000 il-bank se jitilfu parti sostanzjali minnhom i]da dawk li g[andhom inqas mhuma se jitilfu xejn. Din is-sitwazzjoni finanzjarja ekonomika ta’ ?ipru mhux mistennija tkun solvuta daqstant malajr hekk kif bosta ekonomisti qed ibassru li l-pajji] se jkun qed jid[ol f’ri/essjoni twila u rridu jg[addu numru ta’ snin biex kollox jer;a’ ji;i g[annormal.

Issa li g[addiet l-elezzjoni u li l-Partit Laburista reba[ il-Gvern irid jifhem kemm partit politiku fil-Gvern irid ikun aktar g[aqli u prudenti meta ji;i biex jag[mel l-weg[di tieg[u

Ag[ar minn hekk din ilkri]i mistennija to[loq aktar problemi fis-settur talimpjiegi hekk kif hu previst li se jkunu bosta dawk li se jitilfu xog[olhom u se jkun hemm [afna negozji li se jkunu qed jag[lqu. Lawrence Gonzi Fl-isfond ta’ dan kollu,

pajji]na ma jistax ikun indifferenti g[al dak li qed ji;ri f’?ipru. Hu fatt mag[ruf li l-sitwazzjoni finanzjarja tag[na hi wa[da tajba u dan hu mertu tat-tmexxija pre/edenti mmexxija minn Lawrence Gonzi b[ala Prim Ministru. L-a[[ar Gvern li mexxa Gonzi kien g[aqli u responsabbli biex ]amm lekonomija ta’ pajji]na soda minkejja l-g[aw; ekonomiku li kien hemm fid-dinja. Fl-istess waqt li l-pajji]i ta’ madwarna kien qed ikollhom ]ieda fil-qg[ad, il-Gvern imexxi mill-Partit Nazzjonalista salva 5,000 impjieg waqt li [oloq 20,000 impjieg ;did. Dan wassal biex Malta baqg[et b’sa[[itha u kompliet tattira aktar investiment lejn pajji]na.

Nawgura li l-amministrazzjoni l-;dida mmexxija minn Muscat tibqa’ tag[mel l-istess u sabiex l-istess Muscat jifhem kemm kien ]baljat meta g[araf lil ?ipru b[ala lmudell li rridu nimxu fuqu a[na biex naspiraw g[assu//ess mixtieq. Irrid ikun g[aqli u prudenti Issa li g[addiet l-elezzjoni u li l-Partit Laburista reba[ il-

Gvern irid jifhem kemm partit politiku fil-Gvern irid ikun aktar g[aqli u prudenti meta ji;i biex jag[mel lweg[di tieg[u. L-ewwel interess ta’ kull Gvern m’g[andux ikun li nwettqu l-weg[di li saru qabel l-elezzjoni b’konsegwenza li nfarku lekonomija u l-finanzi ta’ pajji]na sabiex hu jidher sabi[ i]da li j[ares l-interess nazzjonali biex jassigura li lpajji] tag[na jibqa’ dejjem b’sa[[tu u qatt ma jkun f’sitwazzjoni b[al dik ta’ ?ipru. Ner;a’ ng[id, illum pajji]na qieg[ed f’sitwazzjoni tajba i]da hu ferm diffi/li li wie[ed jibni ekonominja b’sa[[itha i]da ferm iktar

minn David Casa david.casa@europarl.europa.eu

fa/li biex wie[ed jarmi dak li jkun ilu snin jibni. G[alhekk kull Gvern g[andu jitg[allem mill-istejjer ta’ pajji]i b[al Gre/ja, ?ipru, Spanja, Portugal u o[rajn, jara fejn dawn ]baljaw u jassigura li ma ji;rix l-istess lilu. Konvint li l-g[an ta’ kull Gvern hu li jibqa’ b’sa[[tu u g[alhekk hemm b]onn li lGvern jiddiskuti dejjem ma’ kul[add, anke malOppo]izzjoni, biex jara li qed jittie[du l-a[jar de/i]jonijiet finanzjarji f’settur tant importanti.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

10 Ittri

Nirkupraw u neg[lbu d-distakk mal-Partit Laburista

Appell lit-880 kunsillier

Sur Editur, Hi veru [asra li t-tesserati tal-PN mhux se jkollhom sehem dirett fl-g[a]la talKap ;did, u forsi allura kien jag[mel aktar sens li Lawrence Gonzi jibqa’ filkariga ftit ie[or, sakemm isir t-tibdil me[tie; flistatut, u fi ]mien it-tliet xhur li suppost, xorta jil[aq jin[atar dak ;did. Inkella qabel l-elezzjoni jsiru l-laqg[at sezzjonali biex it-tesserati jivvutaw g[all-kumitati ;odda, [alli dawn xorta wa[da jag[tu lverdett dwar dawk li kienu responsabbli g[all-[idma tal-partit f’dawn l-a[[ar snin, u fil-kampanja elettorali, u d-direzzjoni li jridu lill-partit tag[hom jie[u minn issa ‘l quddiem. Jekk minn dan ma jsir xejn, allura nappella lil ftit aktar mit-880 kunsillieri biex meta, ftit ;img[at o[ra, ji;u biex jix[tu l-karta tal-vot fid-Dar ?entrali, jag[mlu dan skont il-kuxjenza tag[hom, wara li jixtarru u jisimg[u lill-kandidati kollha, li sakemm qed nikteb g[adhom mhumiex

mag[rufa uffi/jalment, u allura ]gur li mhu qed nivvanta;;ja lil [add. Lanqas fuq il-lealtà jew anki s-sempli/i simpatija jew antipatija ta’ kull wie[ed u wa[da lejn kandidat jew ie[or, jew skont ilpariri ta’ min forsi jista’ jkollu interess li ma jibdilx, qisu fl-elezzjoni “ma ;ara xejn”. Dawn iridu jirrealizzaw li huma se jag[]lu min se jmexxi lill-PN flOppo]izzjoni, biex nirb[u lura l-11,000 vot li tlifna, neg[lbu l-i]vanta;; kbir li g[andna mal-MLP, [alli nibdew billi nirb[u l-elezzjoni g[all-Parlament Ewropew f’Mejju li ;ej, kwa]i sena o[ra biss. Fl-a[[ar nett min isir kap irid jintrabat mar-rakkomandazzjonijiet talKummissjoni li twaqqfet biex tanalizza r-ri]ultat talelezzjoni, u ma tkunx idea [a]ina kieku l-Kunsill :enerali jing[ata /ans jiddiskuti l-istess rapport talKummissjoni. .

C

Borg

{al Qormi

Sur Editur, Ippermettili ning[aqad mal[afna li qed jesprimu l-opinjoni tag[hom dwar x’wassal g[at-telfa enormi tal-PN, u x’irridu nag[mlu biex nirkupraw u neg[blu d-differenza ta’ 35,000 vot, billi lewwel nibdew biex nirb[u lura dawk il-11,000 nag[;a l- mitlufa u l-ulied prodi;i, li hu nnumru ta’ voti li naqqas il-partit mill-elezzjoni tal-2008. Ftit kien hemm min semma’ li strate;ija vitali g[andha tkun li hawn nibdew billi nikkonvin/u ji;u lura n-numru kbir ta’ attivisti, voluntieri li abbandunaw il-partit li tant [admu g[alih fl-img[oddi, jew ag[ar tgerrxu, twarrbu jew dejjaqnihom apposta, biex ma [assewhomx aktar komdi u

milqug[a fid-diversi organi talpartit fejn kienu ja[dmu bilqalb. Mhux qed nirreferi biss g[alihom, imma l-aktar li qed ji;u f’mo[[i b[alissa huma lkumitati sezzjonali. Mhux sew li attivisti jitwarrbu biex jag[mlu l-wisa’ lilL-o[rajn ta’ xi kandidat jew ie[or, u dawn b’hekk ikun tilifhom il-partit. Kieku possibbli, l-a[jar li canvassers ta’ kandidati\ministri ma jkunux f’kumitati sezzjonali, jew inkella sena qabel l-elezzjoni jwarrbu, g[ax li qed ji;ri malli tasal l-elezzjoni, ilpartit lil dawn ma jsibhomx, g[ax imorru ja[dmu l-aktar, jekk mhux biss, g[all-kandidat\ministru tag[hom. B’hekk fl-aktar ]mien vitali g[all-partit, dan jispi//a bla

kumitat sezzjonali fl-ir[ula, anki bil-ka]ini mag[luqa waqt il-kampanja elettorali, b[alma rajna. Fuq skala nazzjonali, imbag[ad, nappella biex wara li nag[]lu l-kap ;did, biex ilpartit ma jibqax maqsum, dak il-kandidat li jikseb it-tieni laktar voti jin[atar Vi/i Kap awtomatikament, b[alma konna g[amilna fi ]mien Eddie u Guido. B’hekk il-ma;;oranza ta’ canvassers u attivisti j[ossuhom rappe]entati fittmexxija tal-partit, u l-partit ma jitlifx mill-ikbar ri]ors tieg[u – dak uman, ;aladarba, b[alma rajna, f’dawk finanzjarji a[na inferjuri g[all-avversarju. .

F

Mifsud

Ir-Rabat

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), bil-fax (numru 2124 2886 — Attn. Alex Attard) jew fl-indirizz elet-

troniku: alex.attard@media.link.com. mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u lindirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300

kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u lEditur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm ilpunt tag[ha.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

Opinjoni 11

L-G[id> attitudni ta’ [ajja G[adna kemm i//elebrajna bil-fer[ u s-solennità li jixirqilha l-festa tal-G[id. L-G[id hu l-festa talqawmien g[all-[ajja. Ilfesta tar-reb[a tas-sewwa fuq il-[a]en. L-a[[ar kelma tal-[niena ta’ Alla fuq il[dura u l-g[ira tax-xitan kontra tag[na l-bnedmin, ixxbieha g[a]i]a ta’ Alla. Ma[]una fil-festa tal-G[id jinsabu erba’ verbi li je[tie; li niftakruhom kuljum b[ala Nsara. Ilkoll jafu l-bidu tag[hom fil-pro/ess tal-bidu tal-[ajja Nisranija fil-Knisja bikrija. Huma verbi li jift[una g[all-grazzja [elliesa u qaddisa li :esù ;abilna bil-mewt u lqawmien tieg[u minn bejn l-imwiet. L-erbg[a li huma jafu lori;ini tag[hom millVan;elu. Dawn huma: Ob]oq! In[asel! G[ajjat! Kul! Il-le[en imperattiv tag[hom jixhed l-ur;enza li nibdew ng[ixuhom illum qabel g[ada. T[ejjija g[all-Mag[mudija Ob]oq! Qabel ma kien ibexbex l-Isqof kien i[e;;e; lill-katekumeni, ji;ifieri lil

dawk li kienu qeg[din i[ejju ru[hom g[all-Mag[mudija, biex iduru lejn il-bieb talPunent. Meta l-bieb kien jinfeta[ bera[ il-katekumeni, imse[bin mill-ministri tag[hom, kienu jiffa//jaw id-dlam taqtg[u b’sikkina fil-Punent. Dan id-dlam kien ifisser listil tal-[ajja midinba talimg[oddi. Wara, l-Isqof kien jistaqsihom: “Ti/[du lil Satana?” “Ti/[du s-servizz tieg[u?” “Ti/[du kliemu?” Interessanti li f’/erti riti lkatekumeni kien job]qu liddlam biex juru li issa kienu /a[du kompletament lil Satana, lil xog[lu u anki lil saltnatu. Fi]-]minijiet bikrija talKnisja dawk li kienu se jitg[ammdu kienu jie[du lMag[mudija tag[hom blakbar serjetà. U[ud minnhom li kienu impjegati mal-Istat Ruman b[all-gladjaturi, ir-rikkieba u s-suldati kienu j[allu xog[olhom qabel ma kienu jag[tu bidu g[all-katekumenat. Dan l-g[aliex bl-ebda mod ma setg[u

minn Patri Mario Attard OFM Cap frmarioa@gmail.co

F’dawn il-jiem qed ni//elebraw l-G[id il-Kbir... opportunità g[al bidu ;did dejjiemi f’[ajjitna

jirrikon/iljaw id-de/i]joni tag[hom li jimxu wara :esù Kristu u l-qima li kienu jag[tu lill-allat foloz Rumani fl-istess [in. Mhux ta’ b’xejn li mbag[ad kienu jispi//aw ippersegwitati. Lest li ni/[ad kull forma ta’ idolatrija u immoralità g[al :esù Kristu? Nob]oqlu lid-dnub? Nobog[du minn qalbi? Dawl sabi[ li jiddi In[asel! L-Isqof imbag[ad kien imexxi lill-katekumeni fil-bieb tal-Lvant tal-battisteru. Meta dan kien jinfeta[

kul[add kien jaffaxxina ru[u bid-dawl sabi[ u jiddi tax-xemx. Wara, l-Isqof kien jistaqsi lill-katekumeni tliet mistoqsijiet: “Temmnu f’Alla lMissier, il-[allieq tas-sema u l-art?” “Temmnu f’:esù Kristu, l-Iben Wa[dieni ta’ Alla, li sar bniedem, bata u miet g[alina, qam minn bejn l-imwiet, u qieg[ed in-na[a tal-lemin tal-Missier, u se

Qabel ma kien ibexbex l-Isqof kien i[e;;e; lill-katekumeni, ji;ifieri lil dawk li kienu qeg[din i[ejju ru[hom g[all-Mag[mudija, biex iduru lejn il-bieb tal-Punent

jer;a’ ji;i biex jag[mel [aqq mill-[ajjin u l-mejtin?” “Temmnu fl-Ispirtu s-Santu li jqaddisna fil-Knisja Mqaddsa Kattolika?” Wara li kienu jistqarru lfidi tag[hom il-katekumeni kienu jer[ulha lejn il-fonti tal-Mag[mudija, il-qabar u l-;uf, il-mewt u l-[ajja, u waqt li kienu jin]lu ta[t lilma l-Isqof kien jipproklama l-kelmiet ta’ Kristu: “Jiena ng[ammdek fl-Isem tal-Missier, u tal-Iben, u talIspirtu s-Santu”. Issa l-katekumeni mietu g[ad-dnub u qeg[din jg[ixu g[all-karità. Immut jien g[all-individwali]mu u g[ad-dnub tieg[i biex ng[ix g[al dak li hu sewwa quddiem il-Mulej? Libsa bajda u bil-fwie[a G[ajjat! In-neofiti,

ji;ifieri dawk li jkunu g[adhom kemm ;ew mg[ammda, lebsin il-libsa l-bajda u bil-fwie[a [ier;a minnhom, min[abba d-dilka tal-Ispirtu s-Santu li r/evew, kienu jid[lu fil-mi;emg[a bix-xemg[at mixg[ula f’idejhom. Il-komunità kienet tilqag[hom fi [danha b’g[ajjat ta’ fer[: “Alleluja! Ikun imbierek il-Mulej!” L-

g[ajjat ferrie[i jissimbolizza l-qawmien ta’ Kristu millqabar. Bl-istess mod Kristu jqum fil-qlub tal-ir;iel u nnisa li jemmnu li hu miet u rxoxta g[alihom. Fer[an#a li Kristu qam minn bejn l-imwiet g[alija? Qalbieni#a bi]]ejjed li nxerred dan id-dawl tal-fer[ tal-G[id kull fejn immur? Kul! Wara li n-neofiti kienu jo[or;u mill-battisteru ottagonali u kienu jintlaqg[u b’g[ajjat ta’ fer[ u hena mill-imsie[ba talkomunità Nisranija, huma kienu jsiru [a;a wa[da ma’ :esù Kristu bis-sehem tag[hom fl-Ewkaristija. Kienu jir/ievu l-:isem u d-Demm ta’ Kristu g[allewwel darba. Permezz talEwkaristija n-Nisrani jg[addi g[at-“Tmien Jum”. Bidu ;did u dejjiemi Il-jum ta’ bidu ;did u dejjiemi. Il-jum li fih ilMulej qam minn bejn limwiet. G[alhekk l-

Ewkaristija hija “il-[olqien ;did tal-Grazzja”. Il-[ob] u l-inbid, il-frott tal-art u x-xog[ol tal-bniedem, ma jibqg[ux biss l-ikel u x-xorb tal-;isem. Anzi, bil-qawwa tal-Ispirtu sSantu li jqaddishom filkelma tas-sa/erdot, huma jsiru l-ikel u x-xorb tar-ru[, tal-[ajja vera ma’ Alla. Fil-fatt meta n-Nisrani jiekol u jixrob il-:isem u dDemm tal-uniku Salvatur, :esù Kristu, huwa jid[ol b’mod s[i[ fil-[ajja tieg[u, il-[ajja ta’ dejjem. :esù stess qalu dan: “Min jiekol ;ismi u jixrob demmi g[andu l-[ajja ta’ dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fla[[ar jum. G[ax ;ismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb. Min jiekol ;ismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih. B[alma bag[atni l-Missier, li hu [aj, u jiena ng[ix b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jg[ix bija. Dan huwa l-[ob] li ni]el mis-sema; m’huwiex b[al dak li kielu missirijietkom u mietu; min jiekol dan il[ob] jg[ix g[al dejjem” (:w 6:54-58). Inqis l-Ewkaristija b[ala r-rigal li jag[tini Kristu tieg[u nnifsu bil-g[an li jien ng[ix il-[ajja ta’ dejjem minn din id-dinja stess? L-G[id hu programm ta’ [ajja li jinvolvi l-indiema (Ob]oq!), it-twemmin (G[ajjat!), il-Mag[mudija (In[asel!) u l-ikel tal-[ajja ta’ dejjem (Ewkaristija). Kemm jien g[aqli#ja li dan il-programm nag[mlu tieg[i biex nil[aq il-maturità tal-bniedem il-mag[mul fil-milja tieg[u fi Kristu? (ara Efes 4:13).

L-Isqof imbag[ad kien imexxi lill-katekumeni fil-bieb tal-Lvant tal-battisteru. Meta dan kien jinfeta[, kul[add kien jaffaxxina ru[u bid-dawl sabi[ u jiddi tax-xemx


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

12 Attwalità

Programm ta’ attivitajiet imtella’ mill-Malta Society of Arts Il-Malta Society of Arts ta’ kull sena torganizza ikla bilg[an li jin;abru fondi me[tie;a biex b’hekk tkun tista’ tkompli tiffinanzja /erti attivitajiet tal-g[aqda. Din is-sena lfondi li se jin;abru se jintu]aw biex ji;i ffinanzjat l-iSpecial Project Programme. L-ikla se ssir nhar il-:img[a 3 ta’ Mejju fil-Grand Marqueè f’Villa Arrigo fin-Naxxar fis-7.30 p.m. Dan l-avveniment hu inizjattiva personali tal-Kunsill tasso/jetà.biex b’hekk ikunu jistg[u j[allsu l-korsijiet talistudenti li jsegwu xi kors tal-arti, krafts u mu]ika fil-Palazz de La Salle.

Esebizzjonijiet annwali April 2013 Sas-6 ta’ April se tkun qieg[da ssir il-wirja annwali talarti bit-tema ‘Fire Inside’ ta’ Anthony Lucian Cauchi. Filwaqt li mit-8 ta’ April sat-12 ta’ April 2013 se jitellg[u workshops u esebizzjoni tal-arti mill-istess artist Anthony Lucian Cauchi. Mid-9 sad-29 ta’ April 2013 se titellg[a esebizzjoni ta//eramika mill-artist Godfrey Xuereb. Mejju 2013

Barra minhekk mit-2 sas-16 ta’ Mejju 2013 se titella’ esebizzjoni o[ra bl-isem ta’ ‘Ta[t il-Mijja’ li tikkonsisti minn wirja ta’ kollezzjoni. Mis-7 sat-30 ta’ Mejju 2013, is-so/jetà se tkun qieg[da torganizza wirja o[ra din id-darba marbuta mal-materjal talinjam b[al skulturi tal-artist Martin Bezzina Wettinger. :unju 2013 Mill-14 sas-27 ta’ :unju se titella’ wirja o[ra millkomunità artistika Maltija b’tema varja ta’ esebiti u prodotti. Lulju 2013 Fl-4 ta’ Lulju 2013 se titella’ wirja fotografika millfotografu Alan Cordina. Fid-9 ta’ Lulju se titellg[a esebizzjoni minn Sean Camilleri.

Pre]entazzjoni tal-materjal mixtri li s-suldati Maltin flimkien ma’ dawk Irlandi]i xtraw g[all-iskola

Suldati Maltin flimkien mal-Irlandi]i g[amlu differenza ma’ 525 student Somalu Il-Forzi Armati ta’ Malta flimkien ma Forzi tad-Difi]a Irlandi]a u li kienu qeg[din parte/ipi fil-programm talUnjoni Ewropea fl-ib[ra tasSomalia, taw g[ad ta’ kotba u materjal edukattiv f’villa;;i remoti b[al Lbanda li tinsab fl-Uganda. Dawk li j[ar;u l-infanterija ;ew mag[rfa b’dawn ilb]onnijiet tat-tfal waqt wa[da il-qadi ta’ dmirijiethom fejn waqt li kienu qedin iduru iltaqaw ma grupp ta’ tfal taliskola jilg[abu f’g[alqa filvilla;; Kanyarugiri, madwar seba’ kilometri ‘l bog[od mill-kamp ta’ ta[ri; tal-forzi armati ta’ Bihanga. Aktar mill-qadi ta’ dmirijiethom

}ew; mu]i/isti ]g[a]ag[

Wara li tkellmu massurmast tal-iskola, is-suldati kienu infurmati li l-iskola tg[allem madwar 525 tifel u tifla ta’ etajiet li jvarjaw minn tliet snin sa 15-il sena. Dawn it-tfal li jattendu l-iskola kienu joqg[odu fil-villa;;i tal-madwar. Is-surmast spjega kif u[ud mill-istudenti li jattendu din liskola biex jitg[allmu jridu jimxu aktar minn tmien kilometri kuljum sa l-iskola u lura. Barra minhekk, is-suldati ;ew infurmati li filwaqt li liskola hi parzjarment im[allsa mill-Gvern ?entrali xorta numru ta’ affarijiet ba]i/i huma neqsin fosthom insibu lbankijiet tal-iskola, imwejjed,

kotba tal-qari u [afna o[rajn. Barra dan in-nuqqas wie[ed seta’ jinnota li anke affarijiet relatati mal-i;ene wkoll kienu neqsin fosthom toilets, twieqi u bibien. B[ala turija ta’ apprezzament, is-suldati Maltin u Irlandi]i fuq inizjattiva personali tag[hom qablu li jg[inu lil din l-iskola b’diversi modi fosthom li j[allsu minn buthom xi materjal li l-iskola te[tie; biex tkun tista’ topera a[jar. Fil-fatt is-suldati talbu lisSurmast biex itihom lista ta’ affarijiet ur;enti li l-iskola te[tie; biex tkun tista’ tibqa’ taqdi dmirijietha a[jar. Issuldati involuti talbu permess spe/jali biex ju]aw vettura tal-militar biex imorru jixtru u j;orru l-affarijiet. Dan ilpermess ing[ata u s-suldati vvja;;aw 70 kilometru distanza biex jixtru l-affarijiet me[tie;a. Xtraw il-materjal minn buthom Wara li nxtraw l-affarijiet me[tie;a s-suldati marru lura lejn l-iskola bil-materjal me[tie; u kif dawn waslu isSurmast sejja[ lill-istudenti u l-g[alliema kollha fl-assembly area biex kul[add ikun jista’ jara u japprezza l-att nobbli li sar mag[hom. Fost il-materjal mog[ti lilliskola wie[ed isib kotba talmatematika, kotba talgrammatika Ingli]a, karti,

materjal biex jiktbu u fuq kollox affarijiet relatati malisports. Is-Surmast irringrazzja lissuldati kollha g[an-nom talg[alliema u l-istudenti filwaqt li fa[[arhom tal-kontribut siewi li qeg[din jag[tu lisso/jetà u lill-iskola permezz ta’ [idmiethom u g[emilhom. Is-suldati qattg[u ftit sig[at mal-istudenti jilg[abu ftit futbol, fejn imbag[ad wara kellhom imorru lura biex ikomplu b’[idmiethom i]da jafu li [allew l-istudenti bi tbissima fuq fommhom u li permezz tal-g[emil tag[hom dawn l-istudenti huma kuntenti i]da fuq kollox jafu b’Malta u bl-Irlanda.

. Spedizzjonijiet b’rutina Il-Forzi Armati ta’ Malta ta’ spiss tibg[at numru ta’

persuni jit[ar;u barra minn Malta spe/jalment millKumpanija C fl-Uganda u biex i[ar;u lis-suldati Somali biex ikunu jistg[u jaqdu dmirijiethom ferm a[jar. Sa issa madwar 15-il suldat Malti servew dmirijiethom f’dawn il-pajji]i b’terminu ta’ sitt xhur kull darba. L-a[[ar grupp li tela’ minn Malta mar b[ala appo;; lil EUTM fis-Somalja kienu Warrant Officer Brian Gatt, Staff Sergeant Silvio Grech u Lance Bombardier Saviour Sammut u li ;ew lura ftit tal;ranet ilu.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

Attwalità 13

Djalogu bejn il-fidi u l-arti Djalogu bejn il fidi u l Faith id Dekan tad diparti ‘

-

-

arti’ kienet t-tema ta’ lecture pubbliku li saret g[allmemorja ta’ Fr Peter Serracino Inglott, fi//inema tas-St James Cavalier, Valletta, il-biera[, it-Tlieta 2 ta’ April fis7.30 pm. Din l-attività kienet organizzata mill-:i]witi ta’ Malta bl-g[ajuna u l-kollaborazzjoni tal- Fondation de Malte, b[ala parti millprogramm ta’ arti kontemporanja u l-fidi li qieg[ed jittella’ b[alissa bl-isem ta’ ReVisit - The Contemporary Face of Faith.

Mument partikulari waqt l-e]er/izzju li sar waqt Earth Hour fil-lukanda Le Meridien f’atmosfera imdawla bix-xemg[a

Su//ess g[al-lukanda Le Meridien matul l-Earth Hour Le Méridien San :iljan Hotel & Spa ng[aqded ma’ miljuni o[ra madwar id-dinja fejn tfiet id-dawl tag[ha b[ala parti mill-kampanja Earth Hour 2013 biex twassal messa;; qawwi dwar lg[arfien u l-azzjonijiet favur l-ambjent. L-akbar moviment Earth Hour 2013 saret isSibt 23 ta’ Marzu fit-8.30 p.m. bl-inizjattiva diretta talWorld Wildlife Fund (WWF), Earth Hour u din l-inizjattiva u moviment titqies b[ala l-

akbar wa[da li qatt saret fejn la[qet 7,000 belt, 152 pajji] u ntlaqtu 200 miljun persuna b’mod di;itali. It-tema ta’ din is-sena kienet Uniting People to Protect the Planet – ng[aqqdu n-nies biex nipprote;u lpjaneta. B’dan il-[sieb Le Méridien San :iljan [admet numru ta’ pro/eduri kbar biex tiffranka l-ener;ija matul dik is-sieg[a ta’ Earth Hour. Dan sar billi l-management tfew is-sinjali ta’ barra tallukanda u dwal kollha interni li ma kinux ta’ b]onn g[allukanda f’dak il-[in partikulari. Matul dik is-sieg[a

intu]aw aktar xemg[at f’zoni differenti tal-lukandda fosthom fil-lobby tal-lukanda u fil-KuDéTa Lounge. Sieg[a fid-dawl tax-xemg[a Matul din is-sieg[a saret reception g[al din l-okka]joni

fejn diversi nies fosthom [addiema, turisti u l-media ng[aqdu mag[hom biex ifakkru din is-sieg[a ta’ tant importanza g[al kull persuna fid-dinja filwaqt li kollha kienu libsin kuluri relatati ma’ din it-tema. Din i/-/erimonja bdiet billi l-[addiema xeg[lu x-xemg[at kollha, intefa d-dawl u matul is-serata kien hemm esibizzjoni ta’ kant minn Andy Smith. G[al din l-oka]joni, illukanda kon/ernata, ing[aqdet ma’ GX-1, l-ewwel stabbiliment li nieda l-programm LES MILLS f’Malta. Matul Earth Hour, mit-8.30 p.m. sad-9.30 p.m., Anita Mullen, sid il-GX-1, organizzat Vip Bodybalance flispazji miftu[a tal-lukanda u offriet sessjonijiet ta’ Yoga, Tai Chi, Pilates.

jistg[u jinbieg[u u l fondi li jin;abru ji;u u]ati favur it - tfal ta ’ din l - iskola . G[al aktar informaz -

kien The Father Peter Serracino Inglott Memorial Lecture u se jkun djalogu [aj bejn Vince Briffa, ilkuratur ta’ Re-Visit - The Contemporary Face of

-

-

-

Dawn il-lezzjonijiet jg[inu lill-;isem jirrilassa filwaqt li jibni flessibbiltà u sa[[a li jwassluk t[ossok kalm. Dan hu possibbli billi lparte/ipanti ing[ataw istruzzjonijiet ta’ kif jikkontrollaw in-nifs, jag[mlu e]er/izzju fi]iku kontrollat filwaqt li tindaqq mu]ika apposta. Sessjonijiet ta’ su//ess Fi kliem Anita Mullen “Meta tg[aqqad il-Bodybalance ma’

Earth Hour jippermettilek to[loq kuxjenza u pont bejn il-;isem, il-mo[[ u l-pjaneta.” Fi kliem dawk li attendew, dawn il-lezzjonijiet tale]er/izzju kienu su//ess kbir bl-atmosfera tax-xemg[at. GX-1 tipprovdi numru minn dawn l-lezzjonijiet matul il;img[a kollha b’e]er/izzju effettiv u mill-aqwa g[assa[[a tal-bniedem. Is-sena li g[addiet l-Earth Hour kisret kull rekord stabbilit u ;iet klassifikata b[ala l-akbar g[aqda volontarja favur l-ambjent. Bini ikonu u sinjali o[ra intfew f’diversi pajji]i fosthom fl-Asja, filPa/ifiku, l-Ewropa u sa[ansitra fl-Afrika u l-Amerika.

:bir ta’ kotba ;odda u u]ati Jekk g[andek kotba ;odda jew u]ati u tkun se tne[[ihom , ag[tihom lill - iskola tas - Salesjani ta ’ St Patrick fejn dawn

Lecture pubbliku ta’ interess kbir Dan il-lecture kien miftu[ g[all-pubbliku ;enerali. L-isem tal-lecture

,

ment tad-Digital Arts, Faculty of Media & Knowledge Sciences u lkelliem mistieden Fr. Daniel Le Blond SJ. Vince Briffa spjega kif hu interessanti u fl-istess [in ta’ sfida li ter;a’ ]]ur it-tema tal-fidi fi ]mien meta a[na lkoll sorpri]i u skantati bit-te]ori tal-arti li l-Knisja g[andha fi [danha. I]da dan forsi j;eg[ilna nist[u meta naffa/jaw ilvi]joni kulturali pre]enti tal-Knisja. Salvino Busuttil u ibnu David Raphael Busuttil, Diretturi E]ekuttivi talFondation de Malte, kienu pre]enti biex jintrodu/u llecture pubbliku fi ftit kliem g[all-memorja ta’ Father Peter Serracino Inglott, qassis, filosofu u Rettur Emeritu talUniversità ta’ Malta. Rimarki konklussivi se jkun qieg[ed g[amilhom Ranier Fsadni. Id-d[ul g[al din l-attività kien b’xejn.

zjoni tista ’ //empel lil Fr . Charles Cini SDB fuq numri tel : 2 1 330238 u 2 1 3346 1 4 u mobile 7949 2555 .

Wirja ta’ ;ojjellerija ta’ Malta Aktar minn 550 bi//a Wirja ta ;ojjellerija ’

mi;bura minn madwar ilg]ejjer Maltin hi g[allwiri fil-Casino Maltese fil-Belt Valletta. G[allewwel darba f’Malta, din l-esebizzjoni se ;;ib flimkien bi//iet ta’ ;ojjellerija spettakulari mislufa minn kollezzjonijiet privati u tal-Knisja f’Malta. Esebizzjoni b[al din hi rari u fl-istess [in ftit nies mill-pubbliku qatt kellhom l-opportunità li jarawhom. Din se tkun opportunità unika biex dawk kollha interessati li jaraw dawn it-tip ta’ ;ojjellerija jattendu g[al din il-wirja fejn wie[ed jista’ jammira mhux biss is-sbu[ija i]da wkoll japprezza l-arti li fiha u listorja warajha.

;ojjellerija se jkunu esebiti fejn wie[ed se jara lavvanz tal-pro/ess tal;ojjellerija mill-antik salpre]ent. Il-;ojjellerija titfa’ dawl fuq il-fidi, il-faxxinu u l-moda li n-nies kienu jag[]lu li jilbsu jew jesebixxu fil-passat u b’hekk dan jag[ti indikazzjoni talaspetti so/jali wkoll. L-esebizzjoni hi mtellg[a mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti, NGO Maltija li organizzat numru ta’ attivitajiet simili g[al aktar minn 20 sena. L-attività se tkun miftu[a sas-26 ta’ Mejju mill-10 a.m. sas- 6 p.m. G[al aktar informazzjoni wie[ed jista’ j]ur is-sit elettroniku info@patrimonju.org, www.patrimonju.org.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

Ajruplan tat-tip F-16 jin]el fil-ba]i militari Amerikana f’Osan fin-Nofsinhar ta’ Seoul (Ritratt> Reuters)

Id-dittatur tal-Korea ta’ Fuq Kim Jong-un waqt ]jara lil taqsima militari qrib il-fruntiera mal-Korea t’Isfel (Ritratt> Reuters)

IL-KRI}I TAL-KOREA

Tirranka t-tensjoni fil-peni]ola u r-re;jun L-Istati Uniti bag[tet vapur tal-gwerra f’zona ta’ ba[ar ‘il hinn mill-kosta Koreana u li qed isservi b[ala difi]a g[al kontra xi attakk bil-missili ballisti/i. Dan meta t-tensjoni filpeni]ola Koreana kompliet tirranka wara li l-President tal-Korea t’Isfel Park Geunhye wissa li pajji]u m’g[andux jitlef ]mien biex jirritalja g[al kwalunkwe aggressjoni min-na[a talKorea ta’ Fuq komunista. Sadattant, l-Istati Uniti qalet li ma rat l-ebda mobilizzazzjoni ‘preokkupanti’ ta’ qawwiet armati millKorea ta’ Fuq u minkejja l[afna diskors provokattiv u perikolu] mir-re;im fi Pyongyang li karatterizzaw dawn l-a[[ar ;img[at. Il-Korea ta’ Fuq qed tg[id li r-re;jun jinsab ‘f’xifer ta’ gwerra nukleari’ wara li nNazzjonijiet Uniti imponiet is-sanzjonijiet fuq Pyongyang bi twe;iba g[al prova nukleari li l-pajji]

komunista kien wettaq fi Frar li g[adda. It-tensjoni fil-Peni]ola Koreana anki rrankat birreazzjoni qalila ta’ Pyongyang g[all-a[[ar e]er/izzji militari kon;unti tal-Istati Uniti u l-Korea t’Isfel li inkludew wirja ta’ sa[[a ‘rari’ mill-qawwiet tal-ajru Amerikani. I]da waqt li l-Istati Uniti qed tie[u bis-serjetà t-theddid mill-Korea ta’ Fuq, Jay Carney, kelliem g[all-White House, qal li minkejja la[[ar stqarrijiet ta’ Pyongyang (fosthom dikjarazzjoni li l-Korea ta’ Fuq die[la ‘fi stat ta’ gwerra’ mal-Korea t’Isfel) mhumiex jidhru xi bidliet sinifikanti fl-atte;;jament militari inkella filpo]izzjonijiet tal-qawwiet komunisti. Intant, il-USS McCain, vapur tat-tip destroyer li j;orr il-missili u li jintu]a b[ala ‘tarka’ g[al kontra aggressjoni missilistika,

assuma po]izzjoni lil hinn mill-kosta tal-Peni]ola Koreana lejn il-Lbi/. Filwaqt li mhux mistenni li dan il-vapur jie[u sehem f’xi e]er/izzji, il-pass jitqies b[ala wie[ed ‘prudenti’ u li ‘jipprovdi aktar g[a]liet ta’ difi]a f’ka] ta’ ne/essità.

soluzzjoni g[al din il-problema tinsab biss bin-negozjati. Fi ]viluppi o[ra, il-Korea ta’ Fuq g[andha ter;a’ tibda t[addem ir-reattur nukleari ta’ Yongbyon – li ilu wieqaf g[al ]mien – b[ala pass li jippermetti lill-pajji] komu-

Il-kri]i ilha g[addejja ]]ejjed u s-soluzzjoni tag[ha tinsab biss bin-negozjati Dan meta l-Korea t’Isfel bidlet ir-regoli tag[ha g[allkumbattimenti b’mod li jippermetti g[al taqsimiet militari ‘fil-lokalitajiet’ biex iwie;bu mal-ewwel g[al attakki minflok jistennew g[al permess ming[and itTmexxija f’Seoul. Min-na[a tieg[u, sSegretarju :enerali tan-NU Ban Ki-moon qal, waqt ]jara f’Andorra, li l-kri]i dwar il-Korea ta’ Fuq issa ilha g[addejja ]]ejjed u li s-

nista biex ji;;enera aktar plutonju g[all-[a]na talmaterjal atomiku li kapa/i jintu]a fil-produzzjoni talarmamenti nukleari. L-a[bar [ar;et jumejn biss wara li l-Kap Korean Komunista Kim Jong-un iddikjara li pajji]u g[andu jsa[[a[ is-settur tal-ener;ija nukleari i]da Pyongyang ilbiera[ insista li qed ifittex kapa/ità g[al ‘deterrent’ u ming[ajr ma rrepeta t-theddid li jattakka lill-Istati

Uniti u l-Korea t’Isfel. Intant, mifhum li l-Korea ta’ Fuq se ter;a’ tibni u t[addem mill-;did il-fa/ilitajiet nukleari li jinkludu wa[da g[all-irraffinar taluranju li sal-lum ma bdiet qatt il-produzzjoni. Din ilfa/ilità tinsab f’Yongbyon u fejn il-komunisti anki be[siebhhom jer;g[u jattivaw (almenu) reattur spe/ifiku. Hu kalkulat li Pyongyang g[andu bi]]ejjed materjal biex jipprodu/i sa tmien bombi nukleari g[alkemm hu minnu wkoll li qed to[ro; informazzjoni ‘diversa’ mill-e]er/izzji talkalkolu rispettivi u relattati. Fl-istess [in, mhux /ar kemm il-Korea ta’ Fuq te[tie; ]mien biex ter;a’ tqabbad ir-reattur nukleari ta’ Yongbyon u wara li lcooling tower tieg[u nqered fl-2008 skont pjan ta’ azzjoni li kien jinkwadra fi ftehim biex il-kumpless atomiku jispi//a ‘sospi]’.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

16

A[barijiet ta’ Barra

A[barijiet ta’ Barra 17

?IPRU

IR-RENJU UNIT

Jirri]enja l-Ministru tal-Finanzi Sarris Michael Sarris irri]enja minn Ministru g[all-Finanzi wara li konkluda ta[ditiet malkredituri barranin rigward il-bailout li ;ieg[el lil ?ipru jimponi telf ming[ajr pre/edent fuq id-depo]ituri fil-banek, bi skambju g[al g[ajnuna fiskali ta’ emer;enza. L-a[bar li l-Gvern a//etta din ir-ri]enja ing[atat wara li ?ipru [abbar li se jnaqqas ‘parzjalment’ il-kontrolli fuq il-kambju, fejn g[olla s-ceiling g[al tran]azzjonijiet finanzjarji li ma jirrikjedux l-approvazzjoni tal-bank /entrali. Madankollu se jibqg[u rrestrizzjonijiet diffi/li l-o[ra fis-settur partikulari. Sarris kien intbag[at Moska biex ifittex lg[ajnuna tar-Russja wara li ?ipru /a[ad g[all-proposta tal-levy (taxxa) ‘Ewropea’ fuq il-banek u fejn kellu jirritorna millkapitali Russa b’idejh vojta.

Intant Sarris qal li twettaq l-iskop ewlieni tieg[u biex iwassal g[al patt mal-kredituri u li r-ri]enja tieg[u kienet ‘xierqa’ peress li jinsab fost diversi persuni li waqg[u ‘ta[t liskrutinju’ ta’ investigaturi li qeg[din jindagaw dwar il-kollass tas-sistema bankarja f’?ipru. Aktar qabel, il-Gvern Russu qal li m’g[andux jikkumpensa lir-Russi li tilfu lflus imfaddlin fil-kri]i bankarja ta’ ?ipru u meta mifhum li r-Russi tilfu l-biljuni talewro fil-kontijiet ?iprijotti – bid-depo]iti li jaqb]u l-100,000 ewro fl-akbar ]ew; banek ta’ ?ipru jistg[u jitnaqqsu b’xi sittin filmija. Fil-fatt, l-ewwel Vi/i Prim Ministru Russu Igor Shuvalov qal li filwaqt li dan ittelf hu ‘g[ajb kbir’, il-Gvern tieg[u m’g[andux jie[u azzjoni fis-sitwazzjoni partikulari.

Daqshekk ‘tours’ minn Meat Loaf

Sadattant, il-bailout ta’ g[axar biljun ewro lil ?ipru ming[and l-Unjoni Ewropea u lFond Monetarju Internazzjonali (IMF) – u li hu me[tie; biex l-ekonomija ?iprijotta tibqa’ tirrendi – jing[ata biss f’ka] li l-g]iraStat innifisha ti;;enera mal-5.8 biljun ewro. Jidher ukoll li l-parti kbira ta’ dawn il-5.8 biljun ewro se jkunu ‘finanzjati’ minn depo]ituri li g[andhom ‘il fuq minn €100,000 fil-Bank ta’ ?ipru u fil-Bank Popolari Laiki – it-tieni l-akbar bank u li llum qed ikun inkorporat mal-Bank ta’ ?ipru li hu l-akbar istituzzjoni finanzjarja tal-pajji]. Intant, Igor Shuvalov qal li l-flus tar-Russi f’?ipru jinkludu ammonti li ;ew intaxxati u o[rajn li mhumiex, waqt li kompla li l-Gvern Russu ‘xorta’ g[andu j[ares lejn il-ka]i fejn se[[ ‘telf serju li jinvolvu kumpaniji fejn lIstat (tar-Russja) g[andu l-interessi’ u blanali]i trid isir fir-Russja proprja..

IR-RENJU UNIT> Mument waqt wirja f’Knebworth House f’Hertfordshire fejn g[adu kemm sar l-ewwel tournament tal-ista;un ta’ jousting, il-;lieda antika li kienet issir bejn ]ew; kavallieri fuq ]wiemel armati b’lanza, tal-Knights Of Royal England (Ritratt> Reuters)

Ir-Rocker Amerikan Meat Loaf se jieqaf milli jivvja;;a g[all-kun/erti tul diversi pajji]i wara karriera twila ta’ 35 sena u fejn spikkaw diversi tours memorabbli li jmorru lura g[as-snin sebg[in. Intant, Meat Loaf – li l-album tieg[u Bat Out of Hell (li [are; fl-1977) jibqa’ fost l-aktar albums li qatt ibieg[u – spjega li t-tour bit-tema Last At Bat li jibda fir-Renju Unit din il-;img[a (u li jkompli g[addej tul l-Ewropa) g[andu jkun l-a[[ar wie[ed tieg[u wara li fis-snin ri/enti kellu jg[addi minn diversi problemi tas-sa[[a. Filwaqt li kantanti u gruppi veterani tal-mu]ika Rock – inklu] ir-Rolling Stones – irritornaw fix-xena tal-kun/erti, Meat Loaf (li jismu proprju Marvin Lee Aday) qal li ma jridx jivvja;;a aktar waqt intervista spe/jali li g[amel qabel it-tour finali li se jinkludi kun/erti fil-:ermanja u l-Olanda. Meatloaf dejjem kien mag[ruf g[all-pi] tieg[u u minkejja li hu jtenni li llum jinsab ‘b’sa[[tu’, jemmen ukoll flimportanza li kantant ikun fl-aqwa tieg[u ‘mil-lat fi]iku’ biex juri tassew l-aqwa tat-talenti tieg[u. F’dan l-a[[ar tour, Meat Loaf g[andu jag[ti interpretezzjonijiet live ta’ Dead Ringer for Love u I’d Lie For You li huma fost l-aqwa su//essi tieg[u g[al kull ]mien. Intant, anki mistennija jispikkaw is-seba’ kanzunetti li [ar;u mill-album Bat Out Of Hell u li sal-lum bieg[ mal-45 miljun kopja. Fl-istess [in, ir-Rocker lanqas ma jeskludi li ‘xi darba’ (wara dan it-tour) jer;a’ jdoqq live u fejn huwa possibbli ritorn f’Las Vegas fl-Istati Uniti. Dan anki kapa/i jse[[ ladarba jo[ro; it-tlettax-il album ta’ Meat Loaf bl-isem Brave and Crazy li b[alissa g[adu fi stadju ta’ produzzjoni.

IS-SIRJA

Tag[mir sofistikat g[all-ispjuna;; qrib il-ba]i militari Russa Tag[mir sofistikat g[all-ispjuna;; mo[bija f’;ebel falz instab fuq g]ira li tinsab quddiem il-ba]i militari navali li g[andha r-Russja fis-Sirja. It-tag[mir instab fuq Al-Naml, g]ira li fuqha ma jg[ix [add ta’ 150 metru kwadru u li tinsab fa//ata l-port Sirjan ta’ Tartus, fejn hemm l-unika ba]i militari Russa fil-Mediterran. L-a[bar kienet ]velata mill-istazzjon Al-Manar, li g[andu rabtiet mill-qrib mal-grupp militanti Libani] talHezbollah, li sostna li dawn tpo;;ew minn commanods I]raeljani. Skont il-filmati li xxandru, fuq il-post instabet sistema ta’ dixxijiet tas-satellita

u cameras. Dawn kienu mo[bija fi blat fittizju biex ma jintlem[ux. It-tag[mir instab minn sajjieda Sirjani u jidher li l-apparat kellu l-iskop li j]omm g[assa fuq il-movimenti ta’ bastimenti Russi fil-port ta’ Tartus u jidher li dawn setg[u jibag[tu ritratti permezz tas-satellita ta’ dak li jkun g[addej fil-port Sirjan. Il-ba]i kienet inkriet l-ewwel darba lill-Qawwa tal-Ba[ar Sovjetika millGvern Sirjan fl-1971. Bi tpatija ta’ dan, il-Kremlin kien ta self ta’ biljuni ta’ dollari lill-Gvern Sirjan. Illum, il-ba]i Russa f’Tartus hi l-unika ba]i militari Russa barra mit-territorju

ta’ dik li kienet l-Unjoni Sovjetika, apparti li hi l-unika ba]i navali Russa filMediterran. Xi osservaturi jsostnu li din hi r-ra;uni ewlenija g[aliex Moska qed tappo;;ja rre;im tal-President Sirjan Bashar alAssad. Ma ng[atat ebda indikazzjoni dwar kemm ilu sejjer dan l-ispjuna;;. Fil-bidu ta’ Marzu, media qrib irre;im Sirjan akku]at lill-I]rael li po;;a numru ta’ tag[mir g[all-ispjuna;; f’g[amla ta’ blat li nstabu qrib postijiet importanti fis-Sirja u mir-ritratti li xxandru jixbhu [afna lil dawk li nstabu fuq Al-Naml.

L-ISTATI UNITI> Il-President Amerikan Barack Obama jikkonsla tfajjel ta’ [ames snin li tilef waqt kompetizzjoni li ilha ssir g[al dawn l-a[[ar 135 sena fil-White House mag[rufa b[ala l-Easter Egg Roll fil-White House (Ritratt> Reuters)

L-ISTATI UNITI

L-ISTATI UNITI

Angelina Jolie tbieg[ il-;ojjellerija

L-akbar anzjana Amerikana tmut fl-età ta’ 113-il sena

L-attri/i Amerikana Angelina Jolie g[adha kemm fet[et skola ;dida g[all-bniet fl-Afganistan. Skola li fi [siebha tiffinanzja mid-d[ul ta’ linja ta’ ;ojjellerija li se to[ro; f’isimha fil-;ranet li ;ejjin u li huma disinjati minnha. Jolie, li hi Ambaxxatur g[all-ferg[a tan-Nazzjonijiet Uniti nkarigata mir-refu;jati,

l-UNHCR, qed tiffinanzja skola primarja g[all-bniet barra l-kapitali Afgana Kabul. Fl-iskola hemm madwar 250 tifla u fet[et f’Novembru. Jolie wkoll qed tiffinanzja skola fil-Lvant talAfganistan li fet[et fl-2010. Hi qed tippjana li tiffinanzja l-iskejjel b’linja ta’ ;ojjellerija bl-isem “Style

of Jolie” li g[enet tiddisinja flimkien ma’ Robert Procop, li jiddisinja l-;ojjellerija u kien iddisinja /-/urkett talengagement li kien ta’ Brad Pitt f’April tal-2012. Fost il-;ojjellerija li se jkun hemm g[all-bejg[ se jkun hemm ver]joni tal;i]irana sewda bid-deheb li kienet libset g[all-ewwel wirja tal-film “Salt” fl-2010.

Angelina Jolie

Mara ta’ 113-il sena li kienet re;istrata b[ala l-akbar anzjana fl-Istati Uniti mietet fl-in[awi ta’ Clearwater, fi Florida, ftit tal-;img[at biss qabel g[eluq sninha. Il-Gerontolgy Research Group li ji;bor linformazzjoni dwar l-akbar anzjani ‘mag[rufa’ fid-dinja, anki po;;a lil din il-mara – Elsie Thompson – b[ala ‘r-raba’ l-akbar anzjana fiddinja’ qabel mewtha li se[[et fil-21 ta’ Marzu. Thompson twieldet fil-5 ta’ April tal-1899 f’Beaver Falls, f’Pennsylvania. Fl-1971 hi

kienet marret tg[ix fi Florida flimkien ma’ ]ew;ha, Ron Thompson; eks-senatur tal-Istat (ta’ Pennsylvania) u li miet fl-1986. Sadattant, Thompson saret l-akbar anzjana residenti fl-Istati Uniti wara l-mewt, f’Jannar, ta’ Mamie Rearden; mara ta’ 114-il sena minn South Carolina. Skont il-Gerontology Research Group l-aktar persuna anzjana fid-dinja (b[alissa) hu ra;el :appuni] bl-isem ta’ Jiroemon Kimura u li g[andu 115-il sena.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra

IL-VATIKAN

Il-Papa j]ur il-qabar ta’ San Pietru Nhar it-Tnejn filg[axija, ilPapa Frangisku g[amel dak li kienet deskritta b[ala “]jara ta’ devozzjoni” meta mar i]ur il-qabar ta’ San Pietru filkripta mag[rufa b[ala nNecropoli li hemm ta[t ilBa]ilika ta’ San Pietru. Hawn hu kien akkumpanjat mis-segretarju tieg[u, lG[awdxi Monsinjur Alfred Xuereb. Il-Papa Fran;isku hu lewwel Papa li ni]el finNecropoli tal-Vatikan. Hu mexa it-tul kollu ewlieni li hemm ta[t l-art tal-Ba]ilika ‘spejgazzjoni tal-Kardinal Angelo Comastri, l-Ar/ipriet tal-Ba]ilika ta’ San Pietru u lVigarju tieg[u g[all-belt talVatikan, kif ukoll il-Professur Pietro Zander u Mario Bosco, responsabbli tan-Necropoli. Il-qofol ta]-]jara kienet dik fuq il-qabar ta’ San Pietru, e]attament ta[t l-artal /entrali

u l-kupola tal-Ba]ilika. Hawn waqaf fit-talb u skont kelliem tal-Vatikan kien kommoss [afna. I]-]jara mbag[ad intemmet fil-Grotte Vaticane fejn mar jag[ti qima fuq l-oqbra talPapiet li hemm: il-Papa Benedittu XV, il-Papa Piju XI, il-Papa Piju XII, il-Papa Pawlu VI u l-Papa :wanni Pawlu II. Hekk kif [are; mill-Grotte, il-Papa sellem lil dawk pre]enti li ja[dmu hemm u mar bil-mixi lura lejn irresidenza tieg[u f’Santa Marta, l-istess b[alma g[amel biex mar hemm. Infatti kien hemm ftit misteru dwar il-;urnata taTnejn peress li nhar il-:img[a Patri Federico Lombardi, ilkelliem tal-Vatikan, kien qal li nhar it-Tnejn se jkun hemm xi [a;a ]g[ira mill-Papa li tista’ tkun interessanti

FRANZA

Taxxa ta’ 75% fuq il-plejers tal-futball Kelliem g[all-Gvern Fran/i] ilbiera[ ikkofnerma li anki lplejers tal-futball se jkollhom i[allsu taxxa ta’ 75 fil-mija fuq d[ul ta’ aktar minn miljun ewro. Dan wara li nhar it-Tnejn Noel le Graet, President talFederazzjoni tal-Futball Fran/i]a, qal li dawk il-klabbs talfutball li jimpjegaw players li jaqilg[u l-miljuni se jkunu e]entati g[aliex tapplika biss g[al kumpaniji b’aktar minn 5,000 [addiem. I]da lbiera[ uffi/jal tal-Gvern qal li din ittaxxa se tapplika g[all-kumpanniji kollha li j[allsu pagi ta’ aktar minn miljun ewro lil xi impjegat. Din mistennija tolqot l-aktar il-klabbs ]g[ar li jkollhom player jew tnejn b’paga ta’ aktar minn miljun ewro aktar milli dawk kbar.

Il-Papa Frangisku waqt i]-]jara li g[amel fin-Necropolis tal-Vatikan ta[t il-Ba]ilika ta’ San Pietru fejn hemm midfun San Pietru. (ritratt Reuters)

L-ISTATI UNITI

G[ajdut ta’ sa[ta fuq dawk li qatlu lil bin Laden Dik li qed tissejja[ is-sa[ta fuq dawk il-membri ta’ SEAL Team 6 li qatlu lil Osama bin Laden fl-2011 jidher li qed tkompli. Dan wara li skont rapporti fil-media Amerikana, mill-25 membru ta’ din it-

taqsima spe/jali, g[ad fadal [ajjin biss tnejn. Dan wara li nhar is-Sibt miet Bratt Shadle ta’ 31 sena waqt ta[ri; f’Arizona. Min-na[a l-o[ra hemm min ma jaqbilx ma/-/ifra tal-imwiet. Dan peress

li fiha hemm inklu] 22 membru tasSEAL li kienu mietu sentejn ilu meta kien i;;arraf il-[elikopter tag[hom flAfganistan. Imma ntqal li mhux kollha minn dawn kienu [adu sehem fl-azzjoni li fiha nqatel bin Laden g[alkemm kienu

membri ta’ SEAL Team 6. Barra minn hekk, osservaturi jfakkru li min[abba x-xog[ol perikolu] tag[hom u anki t-ta[ri;, imwiet fosthom hi [a ng[idu hekk xi [a;a mistennija aktar minn ta’ suldat normali.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

Patrimonju 19

Jitlesta b’su//ess restawr fil-Mu]ew Wignacourt Sehem importanti minn Vodafone Malta Foundation u HSBC Malta Foundation Il-Mu]ew Kolle;;jat ta’ Wignacourt fir-Rabat re;a’ nfeta[ g[all-pubbliku wara restawr bir-reqqa tal-bini kollu, grazzi g[all-appo;; kon;unt ta’ €70,000 minn Vodafone Malta Foundation u HSBC Malta Foundation. Ix-xog[ol tar-restawr beda fl-2007 u kien jikkonsisti f’diversi pro/essi biex ilMu]ew jer;a’ lura g[all-istat li kien fih qabel. “Inawgurat mill-Gran Mastru Alof de Wignacourt fil-bidu tas-seklu sbatax, ilmu]ew verament kellu b]onn dan ir-restawr,” qal Fr John Azzopardi, Kuratur talMu]ew. “L-appo;; ta]-]ew; Fondazzjonijiet kien kontribut validissimu lejn l-ispi]a kbira li kien hemm b]onn biex ner;g[u n;ibu dan il-Mu]ew g[all-glorja pre/edenti tieg[u.” Xog[lijiet ta’ restawr kienu jinkludu r-restawr delikat ta’ sitt soqfa tal-injam, ir-restawr tal-koppla tal-kappella lantika tal-mu]ew, il-bdil tasserratizzi tal-injam li jinsabu fil-kuridur prin/ipali ta’ fuq, it-tqeg[id ta’ bosta travi talinjam li joffru appo;; g[allbjut g[all-ixkaffi l-;odda talarkivji u l-librerija, ilkonsolidazzjoni tat-travi talinjam vi/in il-bit[a interna, ittibdil ta’ sitt twieqi kbar filkuritur prin/ipali, kisi ta’ membrane fuq is-saqaf kollu tal-bini u aktar titijib madwar il-bini. “B[ala Vodafone Malta Foundation in[ossu li hi parti mir-responsabbiltà tag[na li nappo;;aw il-wirt kulturali,” qalet Gemma Mifsud Bonnici, Chairperson ta’ Vodafone Malta Foundation. “Hu permezz ta’ dawn l-inizjattivi li ni]guraw li l-wirt kulturali jkun protett g[all;enerazzjonijiet tal-futur.” “Il-bini tal-Mu]ew ;ie restawrat fuq standards e]emplari. L-HSBC Malta Foundation kienet favur dan il-pro;ett kbir li japprezza issinifikat storiku tal-bini u lkollezzjoni unika ta’ artefatti imprezzabbli,” qal Mark Watkinson, Chief Executive Officer ta’ HSBC Malta. “A[na n[e;;u lil kull[add biex i]ur dan il-Mu]ew u jgawdi mill-wirt storiku li hu tant ippreservat tajjeb filbini.” Il-Mu]ew Wignacourt jinsab barra mill-[itan tal-belt Rumana antika ta’ Malta u hu marbut mal-Grotta ta’ San Pawl, il-benniena talKristjane]mu f’Malta. Matul l-istorja ta’ Malta il-Mu]ew Wignacourt kellu rwol importanti [afna. Malli kien inawgurat, serva b[ala residenza g[allKappillani tal-Kavallieri ta’

Malta. Barra minn hekk flistess Mu]ew hemm ukoll kumpless ta’ xelters tat-Tieni Gwerra Dinjija ,b’]ew; passa;;i ewlenin, kif ukoll 50 kamra fil-livell ta’ ta[t l-art tal-bini. Hemm ukoll forn li kien jintu]a biex jipprovdi aktar minn 2,000 [ob]a kuljum g[all-popolazzjoni tar-Rabat fit-Tieni Gwerra Dinjija. Il-Mu]ew g[andu kollezzjonijiet varji ta’ valur, inklu] fidda Spanjola, Taljana u Maltija mis-sekli 17 sad-19, altar uniku tal-injam li kien

jintu]a biex tkun /elebrata lQuddiesa tal-Ordni talKavallieri ta’ Malta, fdalijiet qodma, skulturi fl-injam, alabastru u bron] inklu] medaljun minn Alessandro Algardi, mapep, muniti, stampi u kotba rari li fosthom hemm Sacramants Septem tar-Re Henry VIII miktub g[al Martin Luther. Gallerija impressjonanti b’xog[lijiet minn Mattia Preti, Antoine Favray, Francesco Zahra u Maltin o[ra kif ukoll artisti Ewropej tinsab fil-Mu]ew.

Rappre]entanti ta’ Vodafone Malta u HSBC Malta jgawdu tour tal-Mu]ew Wignacourt fir-Rabat li m’ilux ;ie restawrat


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

20 Kummer/

Mu-Mu u Captain Kal/ jag[tu sorpri]a lit-tfal b’tazza [alib friska

Claudio Farrugia

General Manager ;did g[al Quintano Foods Limited

Simonds Farsons Cisk plc [abbar il-[atra ta’ Claudio Farrugia b[ala General Manager ta’ Quintano Foods Limited, sussidjarja ta’ Simonds Farsons Cisk plc, b’effett mit-12 ta’ Marzu 2013. Claudio Farrugia, gradwat fl-MBA minn Henley Management College, serva filpo]izzjonijiet ta’ senior management u kien involut f’inizjattivi u bidliet f’numru ta’ organizzazzjonijiet. Beda l-karriera tieg[u mal-Marsovin b[ala Brand Manager u wara okkupa lkariga ta’ Direttur Mani;erjali ma’ kumpanija tal-importazzjoni u distribuzzjoni fi [dan ilGrupp ta’ Magro Brothers. Fl-1992, ing[aqad ma’ V.J. Salamone Marketing Limited u okkupa l-kariga ta’ General Manager responsabbli min-negozju tal-Procter & Gamble f’Malta. Fl-2009, ing[aqad malEnemalta g[al perjodu qasir b[ala Business & Strategy Manager u fl2010 in[atar Kap E]ekuttiv talKorporazzjoni g[axXog[ol u Ta[ri; (ETC). Il-kumpanija se tibbenefika mill-esperjenza ta’ Claudio Farrugia flimportazzjoni tal-ikel fi [dan il-Grupp Farsons.

It-tfal tal-iskola Primarja ta’ San Pawl il-Ba[ar, il-Kulle;; ta’ Maria Regina kienu sorpri]i meta Mu-Mu u Captain Kal/ interrompew lill-Kap tal-Iskola waqt l-assembly ta’ filg[odu biex janimaw il-bidu ta’ intervent bil-[sieb li jippromwovi l-benefi//ji tal-[alib b[ala parti minn [ajja b’sa[[itha. Fl-iskejjel tag[na qed isir kull sforz biex titjieb il-kwalità tal-[ajja ta’ kuljum tal-istudenti u l-familji tag[hom u biex ng[inuhom jag[mlu g[a]liet infurmati g[al [ajja aktar b’sa[[itha. Il-[alib hu wie[ed mill-aktar ikel u xorb bnin u naturali g[all-etajiet kollha u b’hekk hu importanti g[ad-dieta ta’ kull tifel u tifla. In-nutrijenti, il-minerali u l-vitamini li jinsabu fil-[alib huma essenzjali g[alli]vilupp u l-manteniment tal-;isem uman. Il-[alib hu importanti [afna g[ad-dieta tal-bniedem u hu wie[ed mill-aktar ikel nutruttiv fis-suq tal-lum. Dawn i]-]jarat fl-iskejjel huma ma[subin biex jg[inu lit-tfal jifhmu limportanza tal-[alib bil-g[an li jbiddlu lattitudni u l-im;iba tag[hom lejh kif ukoll biex jispjegaw lill-;enituri u lillfamilja tag[hom kemm hu importanti g[al [ajja b’sa[[itha. B[ala parti mill-kampanja “Il-[alib hu tajjeb naturalment”, kampanja b’fondi mill-Unjoni Ewropea, mill-Kumitat Kon;unt bejn il-Koperattiva Produtturi tal-[alib u l-Malta Dairy Products u millMinisteru g[ar-Rizorsi u l-Affarijiet Rurali, Mu-Mu u Captain Kal/ se j]uru

Impenn biex tikber il-kultura fost it-tfal li jixorbu l-[alib g[al [ajja aktar b’sa[[itha

numru ta’ skejjel madwar Malta u se jipparte/ipaw f’attivitajiet mat-tfal. Dawn l-attivitajiet, li kienu ma[suba u ]viluppati mill-Home Economics Seminar Centre (HESC), jinkludu llog[ba In]ul u Tlajja’ u Milky Moos. Se jitqassam ukoll ktejjeb b’attivitajiet, stampat kemm bl-Ingli] kif ukoll bilMalti, lill-parte/ipanti kollha. Mu-Mu u Captain Kal/ se jkunu wkoll qed jinkora;ixxu lit-tfal jixorbu tazza [alib friska b’xejn.

Il-Home Economics Seminar Centre hi entità rikonoxxuta li tippromwovi ssa[[a billi toffri servizzi varji lillistudenti biex dawn jadottaw stil ta’ [ajja aktar b’sa[[itha, kemm flim;iba, fl-ambjent kif ukoll fl-g[a]la tal-ikel. Il-Home Economics Seminar Centre jag[mel parti mid-Dipartiment talCurriculum Management and eLearning fid-Direttorat tal-Quality and Standards fl-Edukazzjoni.

SkyCargo ssa[[a[ il-Cool Chain Premium Service SkyCargo, id-divi]joni ta’ ;arr ta’ merkanzija tal-Emirates, wa[da milliktar linji tal-ajru li qed tikber b’rata mg[a;;la, kompliet sa[[et il-Cool Chain Premium Service tag[ha b’]ieda o[ra ta’ cool chain solutions provider. SkyCargo kkontrattat lil CSafe, kumpanija globali li tipprovdi

soluzzjonijiet cool chain, biex tipprovdi u tag[mel is-servizz tal-apparat talmobile refrigeration li jintu]aw g[al Cool Chain Premium Service tag[ha, li jispe/jalizzaw fit-trasport ta’ prodotti sensittivi g[at-temperatura, fosthom farma/ewti/i. Il-kuntratt se jipprovdi tag[mir g[ar-

rotta importanti ta’ SkyCargo minn Dublin g[all-Awstralja, li topera minn Dubaj. Wara li jintemm il-perjodu ta’ prova b’su//ess, SkyCargo se tanalizza linji addizzjonali biex tkompli tferrex ilftehim. G[al aktar tag[rif ]uru s-sit ta’ SkyCargo www.skycargo.com.

Id-ditta Taljana Lazzaroni issa f’Malta wkoll

Quintano Foods Limited g[adha kif introdu/iet ilgallettini Lazzaroni f’Malta, ditta ta’ gallettini ferm rinomati fl-Italja. Ilkumpanija Lazzaroni g[andha

’l fuq minn mitt sena esperjenza fil-produzzjoni ta’ gallettini bl-aqwa ingredjenti biss ji;u mag[]ula g[allproduzzjoni. Il-varjetà ta’ gallettini

Lazzaroni tikkonsisti f’gallettini klassi/i b[al Petit Beurre jew Oswego, gallettini mag[mula mill-malt, kif ukoll gallettini o[ra b[al Aurore mag[mula minn [alib u g[asel, Preziosi, bil-;ellewz, Sinfonie li fihom il-fibra u Rubacuori, gallettini ta//ikkulata. Hemm ukoll varjetà o[ra ta’ gallettini b[al Limonelli, mag[mula mill-lumi u ;ellewz, Nanette wafers, mimlijin bil-krema tal;ellewz u miksija bi/-

/ikkulata, kif ukoll Cabaret, mag[mula minn zokkor ikkaramelizzat, kannella u miksija bi/-/ikkulata. Il-gallettini kollha ji;u f’pakketti konvenjenti biex tikkonsmahom meta trid u fejn trid b[al, perezempju, waqt il-[in tax-xog[ol, id-dar ma’ kikkra te jew waqt picnic mal-familja. G[al dawk li jippreferu snack bnin u tajjeb g[assa[[a, Lazzaroni g[andhom ukoll il-varjetà Zerole bilfibra u bla zokkor mi]jud. Pain Croute huma gallettini b’forma unika li huma ideali bil-jam. Quintano Foods Limited hija membru tal-Grupp Farsons.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

Kultura 21

Kun/ert mill-Istitut Kulturali Malti Is-seba kun/ert mill-Istitut Kulturali Malti g[all-ista;un 2012#2013 se jsir nhar il{add 7 ta’ April 2013 f’Le Meridien f’San :iljan fis7.00 p.m. L-ewwel nofs tal-programm se jdoqq duo pjanistiku mag[mul minn Elaine Mercieca u Maria Elena Farrugia. Huma se jdoqqu programm ta’ mu]ika ta’ Franz Schubert. I]-]ew; pjanisti huma mag[rufin sewwa b[ala solisti u reb[u kompetizzjonijiet internazzjonali, i]da issa ilhom g[al xi ]mien idoqqu b[ala duo. Dawn huma t-tnejn studenti tal-a[[ar sena fil-kors tal-BA Music (Hons.) flUniversità ta’ Malta, u jispe/jalizzaw fid-daqq talpjan It-tieni nofs tal-programm se jdoqq il-Ventil Wind Ensemble – li [are; millVentil Horns Ensemble. Dan se jkun mag[mul minn Charles Abela, Raymond Azzopardi u Aaron Borg fuq il-kornu u Henry Fenech fuq l-klarinett. Huma se jdoqqu mu]ika li

tvarja mill-Barokk g[allModern u mu]ika mill-films. L-arran;amenti mu]ikali tag[hom huma mag[mula minn Charles Abela. Il-wirja artistika ta’ dan ixxahar se tippre]enta xi w[ud mix-xog[lijiet ta’ John E. Grech. Din il-wirja hi intitolata ‘Interzjar b’differenza’ u hi verament interessanti u mhux tas-soltu. John E. Grech reba[ il‘Premju :ie[ l-Arti;janat Malti 2012’. Permezz ta’ snin twal ta’ perseveranza l-artist irnexxielu jo[ro; wirt artna bl-u]u esklussiv ta’ bi//iet ]g[ar tal-injam. Huwa u]a varjetà infinita ta’ tipi ta’ njam, ta’ kuluri u direzzjonijiet differenti. Huwa fforma dettalji kumplessi permezz ta’ sempli/i sikkina kirur;ika. Il-kumitat ta’ l-Istitut Kulturali Malti jixtieq jistieden lil dawk l-artisti li jixtiequ juru x-xog[lijiet tag[hom matul dawn ilkun/erti biex jikkuntattja lidDirettur fuq wie[ed minnnumri tat-telefown ta’ hawn ta[t, jew bl-email. B[as-soltu, fil-kun/erti tal-

Il-Ventil Wind Ensemble

Istitut Kulturali Malti, kul[add hu misieden u d-d[ul hu bla [las, i]da jkunu apprezzati donazzjonijiet lejn il-fond tal-MCI u biex jg[inu biex jit[allsu w[ud mill-ispejje]. Aktar tag[rif jista’ jinkiseb fuq numru tat-Telefon: 21338923 jew Mobile: 99800409, jew billi wie[ed jibg[at email lil maltacultinst@yahoo.com

Il-pjanisti Elaine Mercieca u Maria Elena Farrugia

Wirja ta’ xog[lijiet tal-arti ma[duma minn Martin Gatt B[alissa qed isiru l-a[[ar t[ejjijiet biex aktar tard dan ix-xahar tittella’ wirja ta’ xog[lijiet ta’ arti ma[duma mill-artist Martin Gatt. Din il-wirja qed tkun koordinata mill-G[aqda Filantropika Talent Mosti u l-wirja se tittella’ firRazzett tal-Marki] Mallia Tabone, Triq Wied ilG[asel fil-Mosta. F’din il-wirja l-artist Martin Gatt se jesebixxi

w[ud mix-xog[lijiet artisti/i tieg[u. Il-wirja se tittella’ bejn l-14 u t-28 ta’ April 2013 u se tkun miftu[a mit-Tnejn sas-Sibt mill-5.30 pm sat-8.30 pm u fil-{dud mill-10.00 am sa nofsinhar u bejn il-5.30 pm u t-8.30 pm. Din l-attività g[andha lkollaborazzjoni s[i[a talKunsill Skolastiku talIskola Sekondarja Bniet Mosta fi [dan il-Kulle;; Maria Re;ina.

Banif Bank jag[ti l-appo;; tieg[u li/-Circolo Gozitano Banif Bank (Malta) plc ta lappo;; tieg[u li/-Circolo Gozitano b’donazzjoni li se tg[in lill-asso//jazzjoni torganizza l-avvenimenti tag[ha g[al din is-sena. Kull sena /-Circolo jtella’ numru ta’ avvenimenti importanti fil-kalendarju ta’ G[awdex li jinkludu :ie[ G[awdex u Jum G[awdex. Jum G[awdex ji//elebra lanniversarju tat-telfa talFran/izi wara r-rewwixta tal1789, waqt li :ie[ G[awdex jonora personalitajiet jew

organizzazzjonijiet li taw kontribut g[all-i]vilupp so/jali u ekonomiku ta’ G[awdex u g[all-preservazzjoni u l-promozzjoni tal-identità distinta G[awdxija. “Dan il-ftehim hu ri]ultat tal-investiment tal-Banif filkomunità G[awdxija,” qal Joaquim F. Silva Pinto, CEO, Banif Bank (Malta) plc. “Bissa[[a tal-pre]enza tag[na f’G[awdex g[amilna kollaborazzjonijiet ma’ numru ta’ organizzazzjonijiet kemm flisfera ekonomika kif ukoll

f’dik so/jali. Dawn il-kollaborazzjonijiet qed jikbru malpass tan-negozju tag[na u huma xhieda tal-fidu/ja li lklijenti tag[na, li kull ma jmur in-numru tag[hom dejjem qed jikber, g[andhom fina.” I/-Circolo Gozitano kien stabbilit f’Victoria fl-1913 u g[andu l-impenn li jippromwovi l-kultura, it-tradizzjonijiet u l-identità G[awdxija. G[al dan il-g[an ikunu organizzati attivitajiet kulturali u edukattivi b’mod regolari.

Joaquim F. Silva Pinto, CEO, Banif Bank (Malta) plc (lemin) jippre]enta d-donazzjoni tal-Bank lil Dr Alfred Grech mi/-Circolo Gozitano, waqt i/-/erimonja ta’ :ie[ G[awdex


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

22 Passatemp

Tisliba

1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Mimdudin> 5. Kienu muniti ta’ ftit valur (5) 6. Meta tg[addi minnhom fittex il-bankini (5) 7. Nies hekk ]gur li mhumiex bjondi (5) 10. Inwaddab, kemm kemm? (5) 11. Kunjom il-President ta’ Malta (5) 12. Il-patri jista’ jie[u bi//a biss! (5) 14. Ir-raba’ parti (5) 16. Issa[[an [afna tal-kurat? (5) 17. Ma jg[addix mill-e]ami (5) 18. Ammont ta’ flus (5)

18

Weqfin> 1. Tag[mel ix-xfafar jaqtg[u i]jed (6) 2. Bdot (6) 3. Bi//a minn poe]ija (6) 4. Kien donnu jrid jirri;etta (6) 8. S[una tajba (5) 9. Warajhom tisma’ r-rag[ad (5) 12. {las mist[oqq (6) 13. Kollu g[alxejn (6) 14. F’tikka ross issib il-mantar tal-;ild tal-annimal bil-pil? (6) 15. Wie[ed li jitlob g[ax m’g[andux flus (6)

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> 5. Qabel; 6. Ankra; 7. Zekka; 10. Aroma; 11. Nemus; 12. Bwiet; 14. Bajda; 16. Kwiet; 17. Libra; 18. Jobdi. Weqfin> 1. Tqalla; 2. {lieqa; 3. {axken; 4. Marsus; 8. Doris; 9. Tmajt; 12. Bandla; 13. Tawwal; 14. Bieqja; 15. Amorin.

Ri/etta

Tpin;ija g[at-tfal Sudoku

Soppa ra[lija

— Karmenu ma jixtrix inbid

…i[obb jag[mlu hu…

G[andek b]onn>

200g karfus imqatta’ f’bi//iet ]g[ar, 200g zfunnarija mqattg[a fi /rieki ]g[ar, 200g patata mqattg[a f’dadi ]g[ar, 300g kabo//a mqattg[a fi strixxi rqaq, basla mqattg[a rqiq, ku//arina Bovril, bi//iet tal-[ob] abjad imqattg[in kwadri u msajrin fil-forn, ;obon ma[kuk, ftit ]ejt ta]-]ebbu;a, litru u nofs brodu mag[mul minn dada tal-[axix, b]ar u mel[.

Fa/li: qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Sudoku

Metodu> F’kazzola qalli l-basla fi ftit ]ejt. }id il-kabo//a u [alliha tkompli ttektek. Kull tant [in [awwadha. }id b]ar u mel[. }id il-[axix l-ie[or kollu. }id il-brodu. G[atti l-kazzola b’g[atu u kompli sajjar g[al madwar sieg[a o[ra. Fl-a[[ar ]id il-Bovril, li qabel tkun dewwibt fi ftit brodu jag[li. Lesti sitt skutelli ]g[ar u ferra f’kull wa[da s-soppa tag[li. Serviha mill-ewwel u fil-wi// roxx il-;obon ma[kuk.

Soluzzjonijiet


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Simpati/i NET Television, 20>30

Mariah tixtieq tibda titg[allem il-pjanu. Joe jib]a’ li twebblet g[al ftit ]mien biss u ftit jo[odha bis-serjetà. I]da Katrin takku]ah li jdejh tqila talli ma jridx jixtrilha pjanu [alli titg[allmu. Dora taqbel ma’ Joe, u Katrin tag[mel il-geddum. Anki Charlie jaqbel ma’ Joe, i]da Katrin twa[[alha f’rasha li tixtri pjanu lil Mariah. Tispi//a anki toffri li tixtri wie[ed lil Rut, imbasta din twassalha fejn trid. Fl-uffi/ini tal-ABS tawha g[all-mu]ika wkoll. U min fl-uffi/ini ta’ Dora jit[ajjar g[all-mu]ika wkoll? B’mod jew ie[or, Mariah tibda l-lezzjonijiet tal-pjanu. Jonqas biss il-pjanu.

Foodies NET Television, 14>05

Silvana Callus illum se tag[ti ]ew; ri/etti, dik tal-g[a;ina tat-torti bid-dqiq wholemeal mi]jud u dik ta’ [ob] bil-[afur, g[asel u [alib (ara ritratt fuq il-lemin). Intant se jkun hemm b[ala mistieden Keith Formosa, espert fil-vitikultura. Hu se jitkellem fuq x’inhu xog[ol is-sommelier fl-istabbiliment tal-ikel u l-lukandi, kifl g[andu jisserva l-inbid u l-importanza tad-daqs tat-tazza skont it-tip ta’ nbid li tkun se sservi. Willy Signori e vengo da lontano Iris, 15>35

Film Taljan li n[adem fl1989 b’re;ija ta’ Francesco Nuti li fih ja[dmu l-istess Nuti u Alessandro Haber (it-tnejn fir-ritratt), kif ukoll Isabella Ferrari u Anna Galiena. Willy jkun ;urnalist. Jum minnhom ikun involut f’in/ident tat-traffiku bis-sewwieq l-ie[or, li kien xurban, imut. Ftit jiem wara tfittxu mara grazzju]a li tkun ukoll tqila, li takku]ah li qatlilha lill-partner tag[ha. Minkejja li l-in/ident ma kienx tort ta’ Willy, dan xorta j[oss li jrid jag[mel xi [a;a, u jweg[dha kull g[ajnuna li tista’ te[tie;. Black Book Iris, 21>05

Film drammatiku tal-2006 koproduzzjoni Bel;jana. Ingli]a u :ermani]a li g[andha fost l-atturi ewlenin lil Carice Van Houten u lil Michiel Huisman (it-tnejn fir-ritratt fuq il-lemin). Listorja hi ambjentata fl-1944 u naraw li kantanta Lhudija, wara li jinqatlu l-membri tal-familja tasg[ha, tidde/iedi li tibdel l-identità u tibda ta[dem man-Na]isti.

Maria Gauci

Edward Duca

Inizjattiva g[al xjenzjati u ri/erkaturi ]g[a]ag[ Malta Llejla - NET Television, 17>00

Fl-ewwel parrti tal-programm Stephanie Spiteri se tilqa’ b[ala mistednin lil Maria Gauci u lil Edward Duca li jitkellmu dwar FameLab Malta, inizjattiva li hi immirata lejn xjenzjati u ri/erkaturi ]g[a]ag[. Edward Duca g[andu dottorat fil-;enetika mill-Università ta’

Edinburgh u waqqaf il-Malta Cafe Scientifique li hi parti mill-Kamra Maltija tax-Xjenzjati. Fit-tieni parti, is-su;;ett ittrattat se jkun l-awti]mu, u biex jitkellmu dwar dan fl-istudio se jkun Valerie Brincat u Rita Micallef. Produzzjoni ta’ Paula Fleri Soler.

L-importanza li nitg[allmu kif g[andna na[sbu tajjeb Chit Chat - NET Television, 15>40

Bosta drabi l-[sieb hu xi [a;a li ti;i b’mod naturali. Il-mo[[ il-[in kollu g[addej, anki meta wie[ed ikun rieqed. Madankollu je]istu metodi ta’ kif wie[ed jista’ j[arre; il-mo[[ biex ja[seb a[jar u bl-aktar mod effi/jenti. Minkejja li dan hu programm bissehem tat-tfal u primarjament immirat g[alihom, tajjeb li minn età tenera jitg[allmu metodi ta’ [sieb. Il-[assieb Malti Edward de Bono [are; b’teoriji deifferenti ta’ kif ja[seb il-bniedem u llum hu mag[ruf madwar id-dinja kollha. Is-sabi[ hu li dawn it-teoriji tista’ fa/ilment tapplikahom g[at-tfal biex minn /kunithom jitg[allmu ja[sbu!


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

24 TV#Radju

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

Piccolo grande amore - La 5, 21>10

101 Breakfast Club - Ron Briffa u Toni Busuttil A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club

Film Taljan tal-1993 b’re;ija ta’ Carlo Vanzina bi storja li ma tiddejjaqx taraha, anki jekk xejn ma hi ori;inali u konna rajniha f’films ma[dumin qabel dan. Fi stat ]g[ir fl-Ewropa /entrali lprin/ipessa Sofia tkun xebg[ana g[all-a[[ar mill-[ajja ri;ida tal-Palazz b’g[ajnejn kul[add fuqha. G[alhekk tidde/iedi li ta[rab. Fost l-atturi nsibu lil Raoul Bova u Barbara Snellenburg li jidhru fir-ritratt fuq ix-xellug.

(b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13.00 15>00 15>05

Mu]ika bla Kumment Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti - Manuel Cauchi The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria - George Galea (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00 u fil-17>00)

`17>00 17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 Familja Wa[da (jinkludu 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u lAngelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 - Newsline 12:45 - Qari bilMalti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bullettin tal-A[barijiet 18:15 Intermezz Mu]ikali 18:40 - TV Hemm 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari tar-Rumanz (r) 20:30 - Il[na mi/-?par 21:05 Mu]ika u Sport 22:00 L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 - Ru]arju 24:00 Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Kummentarju 12:30 A[na 13:15 - Rumanz 13:45 ONE News 14:00 - Minflok Siesta 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Mhux g[at-Tfal Biss 16:30 Tomatate 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett Lokal 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 Verset il-Lejl 20:45 Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 - Forum 24:00 - Mezza Notte 02:00 - Ta[t Sema Kwiekeb. RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet filQosor) 09:15 - G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bullettin 12.15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-dar RnB Time - William Cauchi Fuzzbox - Christian Azzopardi Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

News) 15:30 - G[and in-Nutar 16:00 -BBC Nes 17:00 - RTK Bulettin 17:15 - Fatti (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 - {sibijiet mal-Melodija 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 Dilemma 22:05 - Ru]arju 22:25 - Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 08:30 - Il-Balomba 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 Bis-Sassla u bil-Brevjar 10:00 BBC News Update 10:06 Mhux Kelma Bejn Tnejn 11:00 Classic FM 13:00 - Anali]i tal;urnali (r) 13:30 - Meta l-Mo[[ Isir Palk 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Il-{rejjef, l-G[erf u l-Ma;ija 20:00 - Ouside Lectures 21:00 BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt (jinkludi fid-09:00 {ajjitna) 11:00 - Katina [elwa li tg[aqqadna mas-sema 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju ta’ San :u]epp 13:00 Qari tar-Rumanz 13:30 - Shalom 14:30 - Qari ta’ Rumanz 15:00 -

Kurunella {niena Divina 15:30 - X’g[adek titftakar millKateki]mu 16:00 - Il-Kura;; Nofs il-Fejqan 17:00 - Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 - Quddiesa 19:00 - Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 - Vexillum 20:30 - Qari tar-Rumanz (r) 21:00 G[ajn ta’ :id 22:00 - Sejja[li u Jien Inwie;bek 23:00 - {ajjitna (r) 23:30 - Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 - Bay Beats with Simon B 20:00 - Ben Glover 22:00 Toby’s Wall of Sound 24:00 Paul van Dyk.

Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il-{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 - 101.8 Favourites 12:00 A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 - Calypso Drive 19:00 Let’s Go 21:00 - Nitbissmu ma’ Calypso 23:00 - Those were the days 01:00 - L-g[a]la tieg[i naqsamha mag[kom.

TVM 06:50 - Sa[[tek l-ewwel 07:00 TVAM 09:00 - TV Hemm (r) 10:20 - Journey from the centre of the earth 11:25 - Human Senses 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) TVPM 16:00 - A[barijiet 16:05 - (ikompli) TVPM 16:30 }ona 18:00 - A[barijiet 18:10 Waqtiet 18:15 - Sa[[tek l-ewwel 18:25 - Teleshoppping 18:40 TV Hemm 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Dreams ep.18 21:45 - Strike Back ep. 3 23:15 A[barijiet fil-qosor 23:30 - Paq Paq (r) 00:15 - TVPM. TVM 2 07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:00 - 3 pointer 11:30 Sensilhena 12:15 - G[awdex illum 12:45 - Human Senses 13:15 - Amazon with Bruce Perry 14:05 - Sa[[tek l-ewwel 14:15 Sensilhena 15:00 - 3 pointer 15:30 - Human Sense 16:00 Oceans 16:50 - Wirt, Arti u Kultura 17:20 - Waqtiet 17:25 Bondi + 18:30 - Il-[arsa ta’ Ru]ann 19:00 - 3 Pointer 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 - Madwarna 19:55 - A[barijiet bl-Ingli] 20:00 - Pre match programme 20:35 Champions League 22:45 Highlights programme. ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Sieg[a }mien 10:00 Teleshopping 11:00 - Aroma Mattina 12:30 - Teleshopping 12:45 - Kalamita (jinkludi ONE News fis-13:30) 16:20 Teleshopping 17:30 - ONE News 17:35 - Liquorish – daily update 17:40 - Sal-Gister 18:10 Teleshopping 18:20 - Looks 19:10 - Super 5 19:30 - ONE News 20:15 - Klassi G[alina 21:00 - TX 22:10 - On D Road (r) 23:15 - ONE News. Smash 08:00 - Er;a’ Lura

09:00 -

{abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 14:20 - 1046 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 - Teleshopping 19:00 News 20:30 - Il-Parlament talPoplu (live) 21:30 - CNI 22:00 News 22:30 - Motordrome.

Geo 17:40 - Geo & Geo 19:00 Tg 3 20:00 - Blob 20:10 Stanlio e Ollio 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Chi l’ha visto 23:15 - Glob Porcellum 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 Rai Educational 02:05 - Fuori orario.

Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00, id-09:00 u l11:00) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta (jinkludi Tg1 fil-17.00) 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Affari tuoi 21:10 - Che dio ci aiuti 2 23:25 Porta a porta 01:00 - Tg 1 notte 01:35 - Sottovoce.

08:40 - La telefonata di Belpietro (attwalità) 08:50 - Mattino cinque 11:00 Forum 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful 14:10 - Centovetrine 14:45 - Uomini e donne (talk show) 16:05 - Amici 16:50 Pomeriggio cinque (attwalità) 18:50 - The Money Drop 20:00 Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - Pirati dei Caraibi – oltre i confini del mare. Film 2011 23:40 - Per incanto o per delizia. Film’99 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia.

Raidue 07:00 - Cartoons 08:15 - Sabrina, vita da strega (TF) 08:35 - Le sorelle McLeod (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Detto Fatto 16:05 - Tutti pazzi per amore (TF) 17:00 - Army Wives (TF) 17:50 - Tg Sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold Case (TF) 19:35 - Squadra Speciale Cobra 11 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 Tuttodante 22:35 - A Gifted Man (TF) 23:25 - Tg 2 notizie 23:40 - Sangue facile. Film 2009 01:10 - Tg 2 Parlamento 01:20 Flashpoint 02:00 - The Others. Film 2001. Raitre 07:00 - Tgr buongiorno Italia 08:00 - Agorà (attwalità) 10:00 La storia siamo noi (dok) 10:50 Codice a barre (attwalità) 11:30 Buongiorno Elisir (attwalità) 12:00 - Tg 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - Diario italiano 13:10 - Lena, amore della mia vita (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:05 - Tgr piazza affari 15:10 - La casa nella prateria (TF) 16:00 - Cose dell’altro

Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina

Rete 4 07:10 - T.J. Hooker (TF) 08:05 Miami Vice (TF) 09:00 - Hunter (TF) 10:10 - Carabinieri 5 (TF) 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Hamburg Distretto 21 (TF) 16:35 - My Life - Segreti e passioni (soap) 17:00 - Le legge del più forte. Film ’58 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:15 - The Closer. (TF) 23:15 - Bones (TF) 01:00 Tg4 01:25 - L’ultima donna. Film ’76 Italia 1 07:00 - Zach e Cody al Grand Hotel (sitcom) 07:50 - Tutto in famiglia (sitcom) 08:40 - Una mamma per amica (TF) 10:30 ER - medici in prima linea 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Cartoons 16:15 - Smallville (TF) 18:00 - The Middle (sitcom) 18:30 - Studio aperto 19:20 - CSI NY: Scena del crimine (TF) 20:20 Football: Champions League.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07.15 - F. News 07:30 - Dawl tal-:urnata 08:00 - {in g[al Kollox (r) 10:00 - Cross Roads 12:00 - News 12:30 - Nies B[alna 13:00 - Niskata 15:00 Teleshopping 17:30 - Nintrefa ’l Fuq 18:15 - News 18:30 (ikompli) Nintrefa ’l Fuq 19:45 F. News 20:30 - Nies B[alna 21:00 - Bejnietna 2 23:00 News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshoping 12:00 – Pop Concert (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 The 90s 14:30 - The 00s 15:00 Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Total Request Show 20:00 The 60s & 70s 20:30 - All That Jazz 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 13:10 - Extreme Makeover Home Edition 14:00 - Gossip Girl 14:45 - The OC (TF) 15:30 Eastwick (TF) 16:20 - Summer Dreams (TF) 17:10 - Sonny tra le stelle (sitcom) 18:00 - Friends (sitcom) 18:25 - Extreme Makeover Home Edition 19:20 Amici (soap) 20:25 - Gossip Girl (TF) 21:10 - Piccolo grande amore. Film ’93 23:05 - Uomini e donne 00:10 - Amici. BBC Entertainment 07:15 - 3rd & Bird 07:25 Fimbles 07:45 - Boogie Beebies 08:00 - Tellytales 08:10 - Me Too! 08:30 - My Family 09:00 Lab Rats 09:30 - The Weakest Link 10:15 - EastEnders 10:45 Doctors 11:15 - Twenty

Thousand Streets Under the Sky 12:05 - Great Ormond Street 12:55 - My Family 13:30 - The Weakest Link 14:15 - The Impressions Show with Culshaw and Stephenson 14:45 EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - Twenty Thousand Streets Under the Sky 16:35 - Great Ormond Street 17:25 - The Weakest Link 18:10 EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Casualty 20:00 - My Family 20:30 - Little Britain 21:00 - Outcasts 21:50 - One Foot in the Grave 22:20 - Alan Carr: Chatty Man 23:20 Spooks.

TCM 07:45 - Seven Days in May. Film ’64 (U) 09:45 - Little Women. Film ’49 (U) 11:35 - Kelly’s Heroes. Film ’70 (A) 14:00 House of Wax. Film ’53 (PG) 15:25 - Casablanca. Film ’42 (U)

17:10 - Mr Skeffington. Film ’44 (U) 19:15 - Key Largo. Film ’48 (A) 21:00 - The Wrath of God. Film ’72 (PG) 22:40 Something of Value. Film ’57 (X). MGM Movies 06:45 - Eddie and the Cruisers II: Eddie Lives! Film ’89 (PG) 08:25 - Hunter: Back in Force. Film 2003 09:50 - Carry on Columbus. Film ’92 (PG) 11:20 - Smile. Film ’75 (A) 13:10 Valdez Is Coming. Film ’71 (AA) 14:40 - Driving Me Crazy. Film ’91 (PG) 16:05 - A Midsummer Night’s Sex Comedy. Film ’82 (15) 17:30 MGM’s Big Screen 17:45 - Ned Kelly. Film ’70 (AA) 19:25 Sweet Dreams. Film ’96 20:55 Big Screen Legends 21:00 - Go Tell the Spartans. Film ’78 (X) 22:50 - Stone Cold. Film ’91 (18). GO Stars 06:30 - Real Steel

08:35 Andrew Lloyd Webber: By Jeeves 11:00 - Monk 11:45 Tangled 13:25 - Pirates of the Caribbean 4 15:35 - J. Edgar 17:50 - Fastest 19:40 - Two and a Half Men 20:10 - Mad Men 21:00 - Big Miracle 22:45 Rosemary's Baby 01:00 Andrew Lloyd Webber: By Jeeves. Diva Universal 07:00 - Wolff’s Turf 08:55 Agatha Christie’s Poirot 09:55 Kojak 10:55 - Quincy, M.E. 11:55 - JAG 12:55 - ER 13:55 Rex: A Cop’s Friend 15:50 Kojak 16:50 - Agatha Christie’s Poirot 18:50 - JAG 19:50 - ER 20:50 - Great Women 21:00 Half the Sky 23:15 - La Prova 23:20 - ER. Discovery Channel Oddities: 06:50 - The Chair 07:15 - The Bulb Cruncher. 07:40 - The Gadget Show: World Tour 08:05 - How Tech Works 08:30 - Scrapheap Mega Challenge: Caber Tossers 09:25 - Science of the Movies: Puppet Meisters - The Team Behind Team America: World Police 10:15 - The Kustomizer 11:05 -

Through the Wormhole with Morgan Freeman: How Did We Get Here? 12:00 - The Xtesters 12:50 - Weird Connections: The Locust That Watched Star Wars 13:20 - The Gadget Show: World Tour 13:45 - How Tech Works 14:10 - Da Vinci’s Machines 15:00 - Smash Lab: Hurricane Proof House 15:55 - Nextworld: Future Superhuman 16:45 Mighty Ships: USNS Robert E. Peary 17:35 - Meteorite Men

18:30 - Space Pioneer: Titan 19:20 - NASA’s Greatest Missions: Ordinary Supermen 20:10 - The Gadget Show: World Tour 20:35 - How Tech Works 21:00 - Space Pioneer: Titan. Stuck with Hackett: 21:50 Hospital of Horror 22:15 - The Suburbs Are for Suckers. 22:40 The Gadget Show: World Tour 23:05 - How Tech Works 23:30 - Weird Connections: The Locust That Watched Star Wars. Iris 13:45 - Due padri di troppo. Film ’97 15:35 - Willy Signori e vengo da lontano. Film ’89 17:35 - Bill il taciturno. Film ’67 19:25 - A-Team (TF) 20:15 Hazzard (TF) 21:05 - Black Book. Film 2006 23:35 - The Ogre - L’orco. Film ’96. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - How I Met Your Mother 11:30 - Gossip Girl 12 :15 Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - Enlightened 14:15 - Hollywood Buzz 14:30 Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 - Private Practice 16:45 - The Mentalist 17:30 - SMASH 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Criminal Minds 20:00 - Mike & Molly 20:30 - How I Met Your Mother 21:00 - 2 Broke Girls 21:30 Whitney 21:55 - 30 Rock 22:30 - VEEP 23:05 - Top Gear 00:10 - Person of Interest 00:55 - True Blood. Biography Channel 07:00 - Channel Close. Barter Kings: 10:00 - Diamond in the Rough 10:30 - Rock and a Hard Place. 11:00 - Jet Li. Eye for an Eye: 12:00 - Homecoming Havoc 12:30 - 14. 13:00 Storage Wars Texas: Remember the Alamo? 13:30 - American Restoration: Rusted and Busted 14:00 - Dance Moms: Stealing the Show 15:00 - Be the Boss: Complete Nutrition. Barter Kings: 16:00 - Diamond in the Rough 16:30 - Rock and a Hard Place. Eye for an Eye: 17:00 Homecoming Havoc 17:30 - 14. 18:00 - Braxton Family Values: I Love LA 19:00 - Storage Wars Texas: Remember the Alamo? 19:30 - American Restoration: Rusted and Busted 20:00 Braxton Family Values: Getting the Band Back Together. Hardcore Pawn: 21:00 - Ashley’s Aftermath 21:30 - Devil in Detroit. 22:00 - Hoarders: Verna # Joanne. Hardcore Pawn: 23:00 - Burmese or Busted? 23:30 Lawyer Up Son.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 07:00 - Jarmies

07:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 07:40 - Benjamin’s Farm 07:45 My Animal Friends 08:00 - See The Sea 08:05 Lots & Lots 08:20 - Bob the Builder 08:30 Fireman Sam 08:40 - Thomas and Friends 08:55 Baby Antonio’s Circus 09:00 - Rubbadubbers 09:10 - Pingu 09:15 - Tiny Planets 09:20 - Pingu 09:25 - Tiny Planets 09:30 - Monkey See Monkey Do 09:40 - Barney and Friends 10:10 - Fluffy Gardens 10:25 - The Mighty Jungle 10:40 - Mio Mao 10:50 - Jarmies 11:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 11:30 - Kipper 11:50 - Gazoon 12:00 - Wobblyland 12:05 Igloo-Gloo 12:20 - Benjamin’s Farm 12:25 - My Animal Friends 12:40 - See The Sea 12:45 - Lots & Lots 13:00 - Fluffy Gardens 13:15 - The Mighty Jungle 13:30 - Angelina Ballerina 13:45 Monkey See Monkey Do 13:55 - Barney and Friends 14:25 - Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 - Pingu 14:40 - Tiny Planets 14:45 - Igloo-Gloo 15:00 - Bob the Builder 15:10 - Fireman Sam 15:20 - Thomas and Friends 15:35 - Tork 15:45 Dougie in Disguise 15:55 - Slim Pig 16:05 Jarmies 16:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 16:45 - Benjamin’s Farm 16:55 - My Animal Friends 17:10 - See The Sea 17:15 - Lots & Lots 17:30 - Monkey See Monkey Do 17:40 -

Barney and Friends 18:10 - Wobblyland 18:15 Dougie in Disguise 18:25 - Slim Pig 18:35 Connie the Cow 18:45 - Angelina Ballerina 19:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 19:25 Jarmies 19:40 - Pingu 19:45 - Tiny Planets 19:50 - Pingu 19:55 - Tiny Planets 20:00 - Bob the Builder 20:10 - Fireman Sam 20:20 - Thomas and Friends 20:35 - Dougie in Disguise 20:45 - Slim Pig 20:55 - Connie the Cow 21:05 - Tork 21:15 Benjamin’s Farm 21:20 - My Animal Friends 21:35 - See The Sea 21:40 - Wobblyland 21:45 Wobblyland 21:50 - Barney and Friends 22:15 Monkey See Monkey Do 22:25 - Kipper. Disney Channel 07:20 - Jessie 07:45 - Good Luck Charlie 08:35 Austin and Ally 09:25 - Shake It Up 10:15 - The Suite Life on Deck 11:05 - Hannah Montana 11:30 - Wizards of Waverly Place 12:20 - Jessie 12:45 - ANT Farm 13:35 - Austin and Ally 14:25 - Good Luck Charlie 14:50 - Jessie 15:15 - Shake It Up 15:40 - ANT Farm 16:00 - Finding Nemo (U) 17:40 - Toy Story Toons 17:45 - That’s So Raven 18:10 - Cory in the House 18:35 - Good Luck Charlie 19:00 - Jessie 19:25 - Wizards of Waverly Place 20:15 - Phil of the Future 20:40 Hannah Montana 21:05 - Jonas 21:30 - Sonny with a Chance 21:55 - Wizards of Waverly Place.

07>00 09>00 10>00 12>00 14>00 14.05 15>25 15>40 16>35 17>00

NET News Telebejg[ Strada Rjali .NET NET News Foodies (b’waqfa g[al NET News fit-15>00) Telebejg[ Chit Chat Telebejg[ Malta Llejla

19>00 19>30 19>45 20>30 21>30 21>35 22>30 23>00

(b’waqfa g[al NET News fis-18>00) Bozza tal-Mija Lift NET News Simpati/i NET News Ma Tinbidel Qatt (r) Anali]i tal-A[bar NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - NextGen Series Football 09:30 - WATTS 10:30 Eurosport Top Ten 11:00 - UCI World Tour Cycling 12:00 NextGen Series Football 13:00 - China Open Snooker 14:15 Greene Light 14:30 - UCI World Tour Cycling 15:30 UCI World Tour Cycling: Tour of the Basque Country: Stage 3 (live) 17:30 - NextGen Series Football 18:30 - European Champ. Sooting 19:00 - World Men’s Champ. Curling: Round Robin: Norway v Scotland (live) 20:50 - Wednesday Selection 20:55 - Riders Club 21:00 - Shell Houston Open, PGA Tour Golf 22:00 - PGA European Tour Golf 22:30 -

Lalla Meryem LPGA Cup Golf 22:45 - Golf Club 22:50 Extreme Series Sailing 23:20 Yacht Club 23:25 - Wednesday Selection 23:30 - World Men’s Championship Curling: Round Robin: Norway v Sweden (live). Eurosport 2 07:00 - UCI World Tour Cycling 08:00 - World Men’s Championship Curling 09:00 UCI World Tour Cycling 10:30 - The Euroleague Basketball Show 11:00 - AEGON Future Cup Football 12:00 - Freeride World Tour 13:00 - UCI World Tour Cycling 14:00 - J League Football 14:30 - NextGen Series Football 16:00 - AFC

Football Champions League 17:30 - AFC Football Champions League: Group Stage, Day 3: Al Ain v Al Rayyan 19:30 - This Week on World Wrestling Entertainment 20:00 - Breaking Weapon Freestyle.

GO Sports 1 07:00 - ATP Masters 1000: Sony Open, Miami: SF 12:00 Barclays PL: Wk 33: Man. C. v Newcastle Utd. UEFA Champ. League: QF: 1st Leg: 14:00 - Paris St-Germain v Barcelona 16:00 - B. Munchen v Juventus 18:00 - Matchnight Review. 18:30 - Serie A: Rd 29: Sampdoria v Inter (live). UEFA Champions League: QF: 1st Leg: 20:45 - Real Madrid v Galatasaray (live) 22:45 - Matchnight Review. 23:15 - Barclays PL: PL World 23:45 Trans World Sport 01:00 - Ligue 1: Rd 30: Olym. Lyonnais v Sochaux-Montbeliard. GO Sports 2 20:45 - UEFA Champions League: QF: 1st Leg: Malaga v Borussia Dortmund (live) 22:45 - Milan Channel.

GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA European Tour: Trophee Hassan II: Day 2 13:00 - Ligue 1: Rd 30: OGN Nice v Olym. de Marseille 15:00 - Serie A: Rd 30: Chievo v Milan 17:00 - Barclays PL: Wk 33: Swansea C. v Tottenham H 19:00 - Trans World Sport 20:00 - Barclays PL: PL World 20:30 - ATP Masters 1000: Sony Open, Miami: SF 01:30 - FIFA Futbol Mundial 02:00 - Aviva Premiership: Rd 19: Gloucester Rugby v Harlequins. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 - PGA European Tour: Trophee Hassan II: Day 2 15:00 - Ligue 1: Rd 30: OGN Nice v Olym. de Marseille 17:00 - Serie A: Rd 30: Chievo v Milan 19:00 - Barclays PL: Wk 33: Swansea C. v Tottenham H 21:00 - Trans World Sport 22:00 - Barclays PL: PL World 22:30 - ATP Masters 1000: Sony Open, Miami: SF. Melita Sports 1 08:00 - FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 10:45 - Volleyball

Champions League Magazine The Big Hit (r) 11:20 Bundesliga (r) 15:10 - FA Cup (r) 17:15 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 19:20 Bundesliga (r) 21:15 - FA Cup (r) 23:20 - FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 00:45 - America's Cup: World Series (r). Melita Sports 2 12:00 - America's Cup: World Series (r) 14:00 - Swedish ATG

Horse Racing V4 Race Meetings 15:05 - FA Cup (r) 17:10 - Bundesliga (r) 19:05 America's Cup: World Series (r) 21:10 - Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 23:45 - Bundesliga (r) 01:40 FA Cup (r).

Malta Stars 08:00 - Malta Basketball Association (r) 09:30 - Malta Rugby Football Union (r) 11:10 - Malta Handball Association (r) 12:35 - MFA Futsal League (r) 14:00 - BOV PL (r) 16:05 Football Nurseries (r) 16:40 Malta Basketball Association (r) 18:10 - MFA Futsal League (r) 19:35 - Malta Rugby Football Union 21:15 - Malta Handball Association 22:35 - Football Nurseries (r) 23:15 - Melita GFA 1st Div. (r) 01:00 - BOV PL (r).


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

26 Klassifikati PROPJETA’ G{ALL-BEJG{ Il-Mosta

DIRETT ming[and is-sid, blokka ;dida ta’ tliet appartamenti, 210sqm u penthouse bi tliet kmamar tas-sodda, ensuite, gallarija kbira u washroom area, bil-lift a//essibli mil-garaxx. Prezz €155,000. ?emplu 99431195.

Marsaxlokk

APPARTAMENT u penthouses bil-veduta tal-ba[ar u tal-kampanja, lesti min kollox

bi tliet ikmamar tas-sodda, ]ew;t tal-banju, k/ina kbir u terrazzin 14-il pied bi 11-il pied. Kollox tal-aqwa kwalita, servuti bil-lift sal-garaxx. Prezz €112,000 (Lm48,000). Garaxx ta’ karozza wa[da €16,000 (Lm7,000) jew ta’ tnejn €28,000 (Lm12,000). ?emplu 79441869.

Marsaxlokk

TERRAN b’bit[a kbira lest minn kollox b’affarijiet ta’ kwalità tajba, kemm tid[ol fih. Tliet ikmamar tas-sodda, ]ewgt kmamar tal-banju, k/ina kbira, boxroom, e//.

Prezz €112,000 (Lm48,000). Tista’ tnifdu ma’ garaxx ta’ karozza wa[da jew tnejn. Garaxx ta’ karozza wa[da €16,000 (Lm7,000) jew ta’ tnejn €28,000 (Lm12,000). ?emplu 77777521 jew 99466988.

Parti min propjetà

INDIVI} - ;ejja minn wirt. ?emplu 79997874.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’

front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet

Tiswijiet fil-pront u fil-post

INJAM tip Messikan: mejda, sitt si;;ijiet u welsh dresser. €1350 jew l-eqreb. ?emplu 99010176.

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separat. ?emplu 99800607.

Kamra tal-Pranzu

Purtieri

PAR purtieri kbar (148ins x 98ins), jistg[u jsiru ]ew; pari, stil klassiku bid-drapp tas-sunblock. Kulur gold, a[mar u a[dar. Prezz €40. ?emplu 21242180.


L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

27 FOOTBALL F’G{AWDEX FINALI TAZZA JUM IL-{ELSIEN

Nadur Youngsters jirb[uha g[all-[ames darba Ker/em Ajax........................0 Nadur Y. ….........................5

Fil-21 edizzjoni tal-Finali tat-Tazza Jum il-{elsien, i/Champions il-;odda Nadur Youngsters ]iedu unur ie[or meta meritatament g[elbu lisfida ta’ Ker/em Ajax biex b’hekk f’din l-g[axar finali tag[hom f’din it-Tazza, Nadur issa reb[uha g[all-[ames darba fl-istorja tag[hom. Nadur Youngsters kienu dominanti l-iktar fit-tieni fa]i fejn taw wirja o[ra konvin/enti li kkonfermat li pre]entament huma l-aqwa filg]ira G[awdxija. G[al Ker/em kienet it-tielet finali tag[hom fejn b[at-tnejn ta’ qabel spi//aw telliefa. Bla dubju t-tke//ija ta’ Rais [alliet l-effetti tag[ha u biex ti;ihom iktar [a]in spi//aw b’9 players. Bidu bilan/jat bl-ewwel /ans tal-finali jasal minn Ker/em wara g[axar minuti bi freekick ta’ P. Kyumyurdzhiev konklu] ftit g[oli bir-ras minn Sabri Rais. Nadur wiegbu fit-23 minuta bi freekick mit-tul ta’ Alex Simoncic imdawwar g[al korner minn Courtney Mercieca. Ker/em wie;bu man-nofs sieg[a bi kross mil-

lemin ta’ Ian Xuereb konklu] dg[ajjef bir-ras minn Sakaliev u Grima salva bla diffikulta`. Fl-34 minuta Nadur sfortunati meta minn korner ta’ Stojanivic, Joseph Portelli kellu rovexxjata li spi//at ma’ sieq il-lasta. Fit-38 minuta minn korner ie[or ta’ Milos Stojanovic, Claudio Antunes kellu d-daqqa ta’ ras mi]muma minn fuq il-linja b’idejh minn Sabri Rais u wara t-tke//ija ta’ Rais, Anthony Portelli ra lil Courtney Mercieca jsalvalu parzjalment u mbag[ad re;a’ mblokkalu x-xutt dg[ajjef mir-rebound. Nadur approfittaw mill-vanta;; numeriku ]ew; minuti fuq il[in meta ]blukkaw ir-ri]ultat permezz ta’ xutt fil-baxx millvi/in ta’ JOSEPH PORTELLI wara li kien ir/ieva ming[and Charles Hili. G[at-tieni taqsima Ker/em [ar;u jfittxu li jid[lu filpartita fejn wara erba’ minuti Malcolm Vella ]marka lil Sakaliev li falla l-mira. Imbag[ad fl-10 minuta Nadur irduppjaw meta minn cross ta’ Joseph Portelli, CLAUDIO ANTUNES b’xutt mill-vi/in g[eleb lil Mercieca. Fit-22 minuta l-Youngsters a//ertaw

Nadur Youngsters rebbie[a wkoll tat-Tazza Jum il-{elsien

meta kross ta’ Joseph Portelli g[eleb lid-difi]a ta’ Ker/em u MILOS STOJANOVIC ma kellux diffikulta` jitfa’ ;ewwa vi/in. Fis-26 minuta MILOS STOJANOVIC bir-ras kiseb doppjetta personali wara kross ta’ Simoncic wara azzjoni ta’ korner. Fl-34 minuta Ker/em spi//aw b’disa’ plejers meta tke//a Aroon Buttigieg wara li kien muri t-tieni karta safra. Nadur imbag[ad issi;illaw dan is-su//ess minuta fuq il[in meta minn pass tassostitut Josef Buttigieg,

CLAUDIO ANTUNES b’xutt fil-baxx ukoll kiseb doppjetta personali. Fi tmiem il-finali Dr. Anton Refalo, Ministru g[al G[awdex, assistit minn Joe Bajada u George Cini, Segretarju :enerali u Te]orier rispettivament tal-GFA, ppre]enta t-Tazza Jum il{elsien lil Anthony Portelli, kaptin ta’ Nadur Youngsters fost il-fer[ tal-partitarji numeru]i tag[hom g[al dan it-tielet su//ess li kisbu s’issa f’dan l-ista;un.

Ker/em A.: C. Mercieca, A. Buttigieg, M. Tabone (Mi. Vella), J. P. Mizzi, S. Rais, S. Sakaliev, Ma. Vella (A. Mizzi), I. Xuereb, K. Mifsud, P. Kyumyurdzhiev, J. Azzopardi. Nadur Y.: M. Grima, B. Meilaq, F. Camilleri, S. Attard (C. Mercieca), S. Muller, A. Simoncic, C. Hili (C. Debono), M. Stojanovic, A. Portelli (J. Buttigieg), C. Antunes, J. Portelli. Referee: Roderick Sciberras

KAMPJONAT MELITA I DIVI}JONI

Tliet punti prezzju]i g[al Xag[ra Victoria H............................1 Xag[ra Utd. …....................2

F’partita fejn Xag[ra United kienu fil-b]onn kbir tal-punti fit-tentattiv li jibqg[u fl-og[la divi]joni, rnexxielhom jiksbu reb[a drammatika meta anke kienu minn ta[t biex bit-telfa li [adu Sannat evitaw din irrelegazzjoni diretta. Kienet log[ba missielta bl-andament tal-partita jasal fl-20 minuta tat-tieni taqsima meta tke//a l-gowlkeeper ta’ Hotspurs u Xag[ra approfittaw. Victoria Hotspurs ma setax kellhom bidu a[jar fejn wara seba’ minuti fet[u l-iskor meta Nanapere ]marka lil EJOFIR NKWOCHA li [arab wa[du u anti/ipa l-[ar;a talgowlkeeper Matthew Vella bil-ballun ja[bat ma’ sieq illasta u spi//a fir-rokna. Reazzjoni mmedjata minn Xag[ra li tliet minuti wara kisbu d-draw b’xutt minn tarf il-kaxxa ta’ JOSEPH VELLA wara li kien ir/ieva ming[and Jason Portelli. Fit-tieni taqsima re;g[u kienu Hotspurs li bdew a[jar fejn wara 9 minuti Joseph Refalo

wara [arba, kien sfortunat meta hekk kif ra lil Vella [iere; fuqu ra l-ballun jispi//a ma’ sieq il-lasta. Fl20 minuta wasal l-episodju li bidel l-andament tal-partita meta John Camilleri [arab wa[du i]da twaqqa’ barra lkaxxa mill-gowlkeeper George Vella fejn wara li tke//a, Michael Bezzina ra lfrikik tieg[u jispi//a ftit g[oli. Xag[ra komplew fi sforz iddisprat li jiskurjaw fejn wara li xutt ta’ Bezzina kien imblukkat g[al korner, fid-39 minuta daqqa ta’ ras ta’ Joseph Vella wara kross mix-xellug ta’ Camilleri kienet salvata b’titjira spettakulari ta’ Matthew Muscat. Finalment l-isforzi ta’ Xag[ra kienu ppremjati ]ew; minuti mit-tmiem b’daqqa ta’ ras ta’ JOSEPH VELLA wra kross tas-sostitut Josef Galea biex mhux biss ta’ reb[a drammatika b’din id-doppjetta personali tieg[u i]da wkoll tliet punti li probabbilment huma de/i]ivi biex jibqg[u mal-kbar. Victoria H: G. Vella, S.

Nanapere, A. Tramboo, J. Pace (M. Muscat), J. L. Cassar, J. Refalo, J. Ikeokwo, J. Azzopardi (J. Farrugia), D. Farrugia, J. Agius, E. Nkwocha. Xag[ra Utd: M. Vella, S. Sultana, J. Bartolo, S. Kostenski, M. Hongla, M. Buhagiar (J. Galea), J. Portelli, M. Bezzina, J. Vella, J. Camilleri, M. Galea. Referee: Sebastiano Gambuzza Sannat Lions relegati SK Victoria W …...............3 Sannat L. …........................1 F’partita li fiha Sannat kienu fil-b]onn kbir tal-punti fil-

;lieda biex i]ommu posthom mal-kbar, spi//aw telliefa kontra SK Victoria Wanderers u b’hekk issa wkoll tilfu posthom fl-og[la divi]joni wara tmien sta;uni jilag[bu fl-og[la kategorija. Ir-reb[a tal-Wanderers kienet meritata fejn amministraw ilpartita u ftit [allew dubju fejn kienu sejrin il-punti. Bit-tliet punti miksuba qab]u fit-tielet tal-klassifika. Sannat min-

na[a tag[hom mat-tieni gowl Rabti dehru demoralizzati. Ftu[ tajjeb minn SK Victoria Wanderers fejn wara biss [ames minuti fet[u l-iskor minn korner dirett ta’ EMAN BUGEJA. Reazzjoni mmedjata tal-Lions li wara [ames minuti g[amlu l-iskor indaqs bi frikik dirett ta’ BLEDDAR VATA bilballun imxellef mill-barriera qabel spi//a ;ewwa. Fuq innaha l-o[ra fis-17-il minuta Parnis salva x-xutt angulat ta’ Kenneth Mercieca u minuta wara re;g[u kienu lWanderers li [adu l-vanta;; b’xutt ta’ OLIVER FARRUGIA. Man-nofs sieg[a Sannat tilfu /ans li jiksbu d-draw meta Manwel Cordina wa[du fil-kaxxa g[amel l-impossibli u xe[et barra. Fit-tieni taqsima l-Wanderers [adu hames minuti biex kabbru l-vanta;; b’xutt minn tarf il-kaxxa ta’ OLIVER FARRUGIA li kiseb doppjetta personali. Hawn Sannat /edew l-armi birrassenjazzjoni tridher evidenti

Kif jinsabu I Div

L R D T F K Pti

Nadur Y 16 13 2 Ker/em A 17 8 7 SK Victoria 17 6 4 Xewkija T 16 6 2 Victoria H 16 5 3 Xag[ra Utd 17 4 4 Sannat L. 17 2 6 *Nadur Y. Champions ** Sannat L. relegati

1

2 7 8 8 9 9

44 26 28 35 23 22 19

13 16

24 36 26 44 38

41 31 22 20 18 16 12

fuq wi//hom. Mal-kwarta Eric Nwankwo laqat ilminduda mill-vi/inu fl-20 minuta Sannat ipprotestaw g[al penalty wara da[la ta’ Sam Frank Bajada fuq Sunday Baala i]da r-referee [alla l-log[ob g[addej. SK Victoria W: G. Ratto, E. Bugeja, B. Ocholechce, S. F. Bajada, J. P. Grima, C. Sciortino, A. Adesina, K. Mercieca (J. R. Portelli), L. Dimech, O. Farrugia, E. Nwankwo. Sannat L: A. Parnis, M. Muscat, P. Camilleri, A. Debono, P. Buttigieg, B. Vata, D. Mercieca, N. Micallef (R. Meilak), M. Cordina (D. Borg), J. Buttigieg, S. Baala. Referee: Ethienne Mangion


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

28 Sport BOV II DIV.

}ebbu; Rangers promossi b[ala Champions

}EBBU: R........................... 5 KIRKOP U........................... 1

}ebbu; Rangers huma /Champions il-;odda tat-Tieni Divi]joni meta b’wirja millaqwa fit-tieni taqsima kisbu reb[a kbira 5-1 kontra Kirkop. Segwiti minn folla kbira ta’ partitarji armati bil-banda, }ebbu; riedu bilfors ir-reb[a biex ja//ertaw mhux biss millpromozzjoni i]da wkoll mirreb[ tal-kampjonat. Wara taqsima bilan/jata fejn Kirkop ire]istew, fit-tieni taqsima Britto u s[abu kienu fi klassi g[alihom u ;abu fixxejn lit-tim ta’ Kirkop L-ewwel azzjoni tal-log[ba kienet ta’ }ebbu; b’xutt ta’ Camenzuli jmur ftit barra u fl20 minuta risposta ta’ Kirkop b’xutt perikolu] ta’ Pisani jg[addi ftit g[oli. Il-log[ob kien maqsum fl-ewwel battuti u l-goalkeeper ta’ Kirkop [are; tajjeb f’saqajn Lee Galea biex evita l-periklu. Fit-22 minuta xutt perikolu] ta’ Barbara jg[addi ftit barra u fil-25

minuta }ebbu; marru filvanta;; meta minn kross ta’ William Camenzuli kien hemm il-[ar;a difettu]a talgoalkeeper u RODRIGUES BRITTO bir-ras xe[et fixxibka. Tliet minuti wara }ebbu; sfortunati meta freekick ta’ Rodrigues Britto stampa malmimduda. }ebbu; bdew jilag[bu a[jar u l-goalkeeper Caruana [are; f’saqajn Rababah biex evita goal /ert. Fl-a[[ar xutt tal-ewwel taqsima konklu]joni ta’ Lee James Agius marret ftit barra. It-tieni taqsima kienet wirja brillanti ta/-Champions il;odda fejn fil-55 minuta RODRIGUES BRITTO spara xutt sabi[ g[ar-rokna tax-xibka minn tarf il-kaxxa. }ebbu; issa bdew jilag[bu verament tajjeb u fid-69 minuta skorjaw it-tielet goal meta re;a’ kien Britto li g[amel l-azzjoni u qassam lejn SERGIO HILI li minn qag[da angolata spara fix-xibka. Tliet minuti wara Britto

Wa[da mill-iskwadri ta’ }ebbu; Rangers dan l-ista;un li t-Tnejn sar l-ewwel tim f’Malta li reba[ il-promozzjoni g[all-Ewwel Divi]joni kien dikjarat sa[ansitra

qabe] ]ew; plejers u qassam lejn OMAR RABABAH li da[al tajjeb fil-kaxxa u skorja b’xutt pre/i]. Fil-75 minuta goal ta’ konsolazzjoni g[al Kirkop meta ]-]ew; sostituti Carl Cutajar u CACEL VELLA [arbu tajjeb b’tala[[ar jeg[leb fa/ilment lil Reuben Grech. I]da Zebbug g[amluhom [amsa fis-77 minuta b’azzjoni personali tas-sostitut JOHN NWOBA li da[al fil-kaxxa u

minn qag[da kwa]i impossibli spara fis-saqaf tax-xibka. }ebbu; R - R. Grech, L.

Camilleri, W. Camenzuli, J. Xerri, L. Galea, M. Farrugia, R. Spiteri, L.J. Agius (E. Cachia), S. Hili (J. Nwoba), O. Rababah (J. Agius), M. Rodrigues Britto. Kirkop U - C. Caruana, J. Borg, R. Farrugia, A. Busuttil, D. Baldacchino, B. Falzon (R. Darmanin), B. Bugeja, M. Pisani, A. Barabara (C. Cutajar), D. Agius (C. Vella), M. Abdilla Referee - Andre Arciola

Kif Jinsabu

L R D T F K Pti

}ebbu; R. 22 16 5 1 60 20 Msida SJ 22 11 7 4 40 29 St. George’s 22 10 10 2 38 22 }urrieq 22 10 8 4 34 23 San :wann 22 9 8 5 41 31 Fgura U. 22 9 5 8 40 35 Pembroke A. 22 8 7 7 36 26 Mellie[a 22 7 7 8 24 35 Si;;iewi 22 8 4 10 37 38 Kirkop U. 22 6 5 11 22 36 St. Patrick 22 7 2 13 23 35 G[arg[ur 22 4 6 12 29 37 M;arr U. 22 3 8 11 24 44 Sta Venera 22 3 4 15 29 66 * }ebbu; Champions u promossi

51 40 40 38 35 32 31 28 28 23 23 18 17 13

Hat-trick ta’ Agbeoinna g[al St. George’s Reb[a wara tmien partiti SAN GWANN ………… 1 Goswe Pace li kien im/a[[ad 75 minuta b azzjoni personali ....

ST GEORGE’S ……..…... 3

Wara tliet ri]ultati ta’ draw konsekuttivi St George’s irritornaw g[ar-reb[ kontra San Gwann meta dawru telfa f’reb[a bi tliet goals fl-a[[ar [inijiet. Kienu tliet goals skorjati mill-protagonista assolut tal-log[ba Osi Lucky Agbeoinna. Bis-sa[[a ta’ din ir-reb[a St George’s issa jinsabu fit-tieni post talklassifika bl-istess punti daqs Msida SJ, b’vanta;; ta’ tnejn fuq }urrieq li jinsabu fir-raba’ post. G[al San :wann din ittielet telfa konsekuttiva tfisser daqqa ta’ [arta kbira u issa prattikament inqatg[u g[al kollox mill-;irja g[allpromozzjoni. Mal-kwarta azzjoni ta’ Ryan Zammit u kross lejn

b’save mill-aqwa talgoalkeeper Bormli]. St George’s kienu a[jar fl-a[[ar parti tal-ewwel taqsima u resqu qrib b’xutt ta’ Agbeoinna salvat u mirrebound Bregman xe[et banalment barra. Fil-bidu tat-tieni taqsima St George’s mill-;did perikolu]i b’xuttijiet ta’ Agbeoinna u Inguanez salvati minn Carbonaro. Fil-55 minuta San :wann fet[u l-iskor meta minn azzjoni ta’ Ryan Zammit kien RODERICK BRIFFA li skorja b’xutt filbaxx. San :wann setg[u g[alqu llog[ba fis-67 minuta meta James Borg xe[et barra birras minn qag[da ideali. IsSaints attakkaw bla heda fla[[ar parti u kisbu d-draw fil-

ta’ OSI LUCKY AGBEOINNA. }ew; minuti wara b’azzjoni rre]istibbli OSI LUCKY AGBEOINNA spara fir-rokna ta’ fuq taxxibka. Fit-83 minuta Carbonaro g[amel save inkredibbli fuq xutt ta’ Emerson Amaira u minuta wara OSI LUCKY AGBEOINNA g[aqqad il-hat trick b’azzjoni o[ra brillanti tieg[u. San :wann - C. Carbonaro,

R. Briffa, B. Sciberras, M. Vassallo, M. Mercieca, P. Xuereb, C. Cuschieri (A. Borg), S. Vella (J. Borg), G. Pace, R. Zammit, R. Pisani St George’s - R. Marmara, A. Bonello, E. Sevasta, R. Previ (S. Agius), G. Vella, Q. Bregman, G. Inguanez, J. Farrugia, E. Amaira, M. Brincat, O.L. Agbeoinna Referee - Mario Apap

ST VENERA ……………. 3 SI::IEWI ……………… 1 Wara serje negattiva ta’ tmien telfiet konsekuttivi, ttim tal-qieg[ St Venera irritorna g[ar-reb[ u g[eleb lil Si;;iewi 3-1 bil-goals kollha skurjati fit-tieni taqsima. L-ewwel azzjonijiet kienu ta’ St Venera, i]da Si;;iewi kellhom il-mumenti tajbin tag[hom fejn kellhom g[add ta’ /ansijiet fl-a[[ar minuti fosthom fil-41 minuta meta kienu sfortunati meta xutt ta’ Iro Curmi [abat mal-lasta. Kif bdiet it-tieni taqsima Si;;iewi fet[u l-iskor meta minn kross ta’ Mark Camilleri kien JAMES SHEAD li xe[et fix-xibka. Erba’ minuti wara St Venera kisbu d-draw b’daqqa ta’ ras

ta’ RYAN BEZZINA. Il-log[ba kompliet miftu[a u fis-76 minuta St Venera marru fil-vanta;; meta GLENN MICALLEF skorja mill-vi/in. Si;;iewi ippruvaw isalvaw il-log[ba i]da kienu kastigati minuta mit-tmiem meta Wileman qassam lejn is-sostitut ALAN WINGFIELD li mill-vi/in kompla ;ewwa. St Venera – W. Cuschieri, R.

Bezzina, D. Zammit, R. Carbonaro, M. Muscat, V. Petrovic, D. Rapa (A. Hili), G. Micallef, E. Wileman, J. Zammit, J. Taliana (A. Wingfield) Si;;iewi – J. Clia, J. Mercieca, N. Galea (G. Mallia), E. Calleja (E. Ciappara), M. Deguara, R. Ceka, M. Camilleri, I. Curmi, K. Buhagiar, R. Farrugia, J. Shead (J. Camilleri) Referee – Sandro Spiteri

BOV III DIVI}JONI

Telfa o[ra g[al Ta’ Xbiex ]KALKARA ………......… 1

TA’ XBIEX ……………… 0 Ta’ Xbiex sofrew it-tmien telfa konsekuttiva 0-1 kontra Kalkara imma b[alma ;ara flewwel round Kalkara kellhom jit[abtu biex g[elbu lit-tim tal-qieg[ u rnexxielhom jag[mlu dan b’penalty lejn tmiem l-ewwel taqsima. Kalkara spi//aw il-log[ba b’g[axar plejers meta tke//a Jacob Camilleri lejn it-tmiem. Wara tliet minuti freekick ta’ Camilleri u save talgoalkeeper ta’ Ta’ Xbiex li wie;bu b’azzjoni ta’ Dominicus li mpenja lil Carlos Bajada. Kalkara

attakkaw iktar u resqu qrib b’xuttijiet ta’ Glenn Attard, u Jacob Camilleri. Fil-35 minuta Cini salva b’mod brillanti xutt bid-dawra ta’ Musah u fil-41 minuta Kalkara kisbu penalty meta Attard twaqqa’ fil-kaxxa u mill-11-il metru kien JACOB CAMILLERI li skorja l-gowl rebbie[. Fil-bidu tat-tieni taqsima Ta’ Xbiex wie;bu b’tentattiv ta’ Adrian Dominicus li lgoalkeeper ta’ Kalkara salva tajjeb. Fil-kumplament tattaqsima kienu Kalkara li g[amlu l-log[ba u attakkaw biex iserr[u rashom bit-tieni

gowl. Imma spi//aw b’g[axar plejers meta fit-88 minuta tilfu lill-awtur tal-gowl rebbie[ Jacob Camilleri li kien muri karta [amra. Kalkara: C. Bajada, A. Musah, M. Cassar, A. Galea, J. cachia, R. Vella, G. Attard, J.P. Galea, J. Camilleri, H. Andrea, C. Cassar (R. Cassar) Ta’ Xbiex: C. Cini, Jethron Azzopardi, Jeffrey Azzopardi, S. Hyzler, M. Agius, A. Xuereb, D. Stergar, J. Woodhead (M. Sammut), N. Scicluna (F. Grech), R. D’Amato, A. Dominicus Referee: Matthew Degabriele

Jirb[u partita medjokri

SWIEQI U...........................2 G{AXAQ............................0

F’partita medjokri, ming[ajr storja u ming[ajr effett g[allklassifika, Swieqi kisbu tliet punti meta g[elbu lil G[axaq 2-0 u kisbu is-sitt reb[a talista;un. B’din ir-reb[a Swieqi jinsabu punt biss ta[t l-istess G[axaq. Swieqi setg[u marru filvanta;; fil-25 minuta meta Kurtulush wa[du ma’ Fardell, ra l-goalkeeper ta’ G[axaq jag[laq tajjeb. Swieqi marru fil-vanta;; fil75 minuta meta kien FABIEN

DEBONO li mill-vi/in g[eleb lil Fardell. Imbag[ad Swieqi g[alqu l-partita fis-86 minuta meta kien SIMON BORG li g[eleb lil Fardell b’xutt filbaxx. Swieqi: M. Falzon, G. Refalo, R. Zammit, M. Bonnici, B. Buhagiar, C. Dalli, S. Borg, E. Sciberras, I. Scicluna, T. Kurtulush, F. Debono (G. Maione) G[axaq: L. Fardell, J. Meilak (K. Borg), J. Mizzi, C. Gatt, J. Fenech, C. Camilleri, F. Schembri (M. Busuttil), L. Alla, J. Caruana, F. Galea, D. Falzon Referee: Paul Caruana


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

Sport 29 FUTBOL G{AWM

Tmut l-i]g[ar sportiva li qatt kellha rekord tad-dinja L-eks le;;endarja tal-g[awm millAfrika t’Isfel, Karen Muir, l-i]g[ar g[awwiema li qatt kellha rekord taddinja fi kwalunkwe sport, mietet b’kan/er tas-sider fl-età ta’ 60 sena. Muir kienet idda[let fil-Hall of Fame fl-1980 wara li waqqfet xejn anqas minn 15-il rekord tad-dinja filbackstroke fuq distanzi tal-100, 200m l-110 jardi u l-220 jarda. L-ewwel rekord tag[ha kien fil-110 Karen Muir jardi waqt il-kampjonati Nazzjonali tal-Juniors tal-ASA fl-1965 fi Blackpool fl-Ingilterra meta kien g[ad kellha 12-il sena, 10 xhur u 25 ;urnata. Dan jag[milha li]g[ar g[awwiema li qatt waqqfet rekord tad-dinja fi kwalunkwe dixxiplina sportiva. Muir reb[et ukoll 22 kampjonat nazzjonali fl-Afrika t’Isfel u tliet kampjonati nazzjonali tal-Istati Uniti imma qatt ma [adet sehem fl-Olimpjadi min[abba l-bojkott fl-isport imponut fuq pajji]ha. Muir kienet iggradwat b[ala tabiba u marret tg[ix fil-Kanada fejn kienet qed tipprattika l-professjoni tag[ha sakemm mietet.

ATLETIKA

Asafa Powell jirtira mil-laqg[a f’Melbourne L-eks Champion tad-dinja tal-100m u eks holder tarrekord tad-dinja Asafa Powell kien sfurzat jirtira mill-ewwel laqg[a tieg[u sa mill-finali tal-Olimpjadi min[abba injury fil-hamstring. Dan [abbritu Athletics Australia. Il-:amajkan ta’ 30 sena li ;era l-100m f’anqas minn 10 sekondi, aktar min kwalunkwe sprinter ie[or fid-dinja, kellu ji;ri fl-IAAF World Challenge f’Melbourne is-Sibt. Din l-injury sfurzat ukoll lil Powell jirtira mill-final Stawell Gift li saret it-Tnejn, ti;rija bil-handicap li ilha ssir 131 sena fuq il-[axix f’belt ]g[ira fl-istat ta’ Victoria flAwstralja. Powell we;;a’ l-groin fil-final tal-Olimpjadi f’Londra ssena l-o[ra u da[al l-a[[ar hekk kif il-kompatrijotti tieg[u Usain Bolt u Yohan Blake reb[u l-fidda

FUTBOL

Referees Maltin f’partiti internazzjonali Ir-referees Maltin Trustin Farrugia Cann u Albert Borg Cardona, din il-;img[a se jkunu involuti f’partiti mirround preliminari tat-Tazza tad-Dinja tan-Nisa tal-2015. Dan il-mini-turnament se jsir Malta stess u jibda l-{amis 4 ta’ April u jintemm fid-9 ta’ April, bil-parte/ipazzjoni ta’ Malta, l-Albanija, ilLussemburgu u l-Latvja. Farrugia Cann se jkun irraba’ uffi/jal fi tliet partiti, filwaqt li fl-istess tliet log[biet, Borg Cardona se jkun assistent referee fil-partiti Lussemburgu v Latvja, Albanija v Latvja u Lussemburgu v Albanija. Ir-referees se jkunu Petra Chuda mis-Slovakkja, irRumena Floarea Cristina Babadac-Ionescu, u Yuliya Medvedeva mill-Kazakhstan.

Il-programm: 4 ta’ April

Albanija v Malta Lussemburgu v Latvja

6 ta’ April

Albania v Latvja Malta v Lussemburgu

9 ta’ April

Lussemburgu v Albanija Latvja v Malta Intant, ir-referee Esther Azzopardi Farrugia se tkun involuta f’partiti validi minn turnament ta’ timijiet tan-nisa ta’ ta[t id-19-il sena, flIskozja, li wkoll se jintlag[ab bejn l-4 u d-9 ta’ April, bilparte/ipazzjoni tal-Iskozja, idDanimarka, l-Ukrajna u lAwstrija. Azzopardi Farrugia se tkun meg[juna mi/-?iprijiotta Angela Kyriakou minn ?ipru. Fl-4 ta’ April, fil-log[ba Danimarka v Skozja, hi se tkun ir-raba’ uffi/jal, filwaqt li fis-6 ta’ April, Skozja v Ukrajna, Azzopardi Farrugia se tkun irreferee. Fid-9 ta’ April, hi se tikkontrolla wkoll il-log[ba bejn id-Danimarka u l-Ukrajna.

Warnock jitlaq lil Leeds Utd L-eks runners up tat-Tazza ta/-Champions, Leeds United, temmew il-kuntratt li kellhom mal-manager Neil Warnock meta fadal sitt partiti biss g[al tmiem il-Kampjonat The Championship fl-Ingilterra. “Id-de/i]joni ttie[det bilmira li nippreparaw g[allista;un 2013-14 u g[alissa lmanager tal-iskwadra ta’ ]vilupp, Neil Redfearn, se jkun mitlub jie[u t-tmexxija tat-tim sakemm jin[atar manager permanenti,” qal il-klabb fi stqarrija fuq il-websajt tieg[u. Leeds li kienu meg[luba minn Bayern Munich fil-final ta’ dik li kienet it-Tazza ta/Champions (illum Champions League) fl-1975, jinsabu fit12-il post fil-klassifika u ftit g[andhom tama li ji;u promossi g[all-Premier League wara li t-Tnejn tilfu f’darhom 1-2 kontra Derby County. Aktar qabel, il-proprjetarji ta’ Leeds li huma ba]ati f’Dubaj, GFH Capital, [abbru li kienu qed jistudjaw diversi offerti minn investituri li jridu jixtru l-ishma tal-klabb. Hoffenheim ike//u l-kow/ u l-manager Fil-:ermanja Hoffenheim li jinsabu fil-periklu tarrelegation, ke//ew lill-kow/ Marco Kruz u l-manager Andreas Mueller u taw ittmexxija lill-ekx kow/ tar-

reserves Markus Gisdol hekk

Neil Warnock

kif qed jippreparaw g[allpossibilità li sta;un ie[or jilag[bu fit-tieni divi]joni. Hoffenheim jinsabu fis-17-il post minn 18-il tim filBundesliga, erba’ punti wara Augsburg meta fadal seba’ partiti. Gisdol kien ukoll assistent kow/ ma’ Schalke 04 sa Di/embru li g[adda u kien ukoll inkarigat mit-tim tarreserves ta’ Hoffenheim sal2011. Is-Sibt Hoffenheim tilfu 3-0 kontra Schalke. Missjoni diffi/li Sadanittant fil-Gre/ja lkow/ il-;did ta’ Panathinaikos, Giannis

Vonortas qal li jaf li g[andu ‘missjoni diffi/li’ biex isalva l-ista;un tal-klabb imma jemmen li xorta jistg[u jikkwalifikaw g[all-Ewropa. Il-klabb b[alissa jinsab fis-

sitt post fil-kampjonat wara telfa’ f’daru 1-0 kontra Platanias, ri]ultat li sewa lkariga lis-su//essur tieg[u Spaniard Fabri. Panathinaikos jinsabu tliet punti wara l-[ames tim filklassifika PAS Giannena u jridu jispi//aw mal-ewwel [amsa biex ikollhom /ans li jikkontestaw il-mini-league li jidde/iedi min se jilg[ab flEwropa l-ista;un li ;ej. Vonortas hu r-raba’ kow/ tal-klabb dan l-ista;un wara Jesualdo Ferreira, Juan Ramon Rocha u Fabri. Huwa eks plejer ta’ Panathinaikos u qabel [adem b[ala kow/ flakkademja u kien assistent ta’ Rocha. Ir-rivali eterni Olympiakos Pireus di;à a//ertaw mit-titlu u Panathiniakos jinsabu 35 punt warajhom wara li esperjenzaw l-ag[ar sta;un flistorja tag[hom.

U#17

?ipru jirb[u t-turnament tal-G[id ?ipru reb[u t-turnament internazzjonali ta’ {bibierija tal-G[id U#17, li ntlag[ab f’pajji]na, meta fl-a[[ar log[ba g[eleb lit-tim Malti, 4-2, b’goals minn penalty ta’ Kyriakou, fit-13-il minuta, doppjetta ta’ Fragkou fit-33 u fl-40 minuta minn penalty ie[or, u Chrystos fis-36 minuta. G[al Malta, i]-]ew; goals waslu minn

Friggieri fil-55 u t-63 minuta, bl-a[[ar wie[ed jasal minn penalty. Fil-parttia l-o[ra, il-:re/ja g[elbu lill-Irlanda ta’ Fuq, 2-0, b’goals minn Karakoutis fid-9 u Vidalis fis-27 minuta. Fi tmiem il-kompetizzjoni, Alex Manfrè, ilVi/i President tal-MFA, ippre]enta t-trofew littim ?iprijott b[ala r-rebbie[a ta’ dan itturnament b’punti massimi.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

30 Sport CHAMPIONS LEAGUE

Vanta;; doppju g[al Bayern BAYERN MUNICH .................….............. 2 JUVENTUS …............................................. 0

Arjen Robben ta’ Bayern fi dwell ma’ Chiellini ta’ Juventus

Bayern kisbu vanta;; ferm importanti flAllianz Arena meta g[elbu lil Juventus 2-0 b’goal f’kull taqsima. Bayern li ddominaw g[al [inijiet twal din il-log[ba issa jibdew favoriti li jiksbu post mal-a[[ar erbg[a. Bayern reb[u b’goal wara 30 sekonda skorjat minn David Alaba u ie[or ta’ Thomas Mueller fit-tieni taqsima. G[al Juventus din ittelfa kienet l-ewwel wa[da wara serje po]ittiva ta’ 18-il log[ba mifruxa fuq tliet snin. Wara 30 sekonda ]ball ta’ Pirlo bil-ballun jasal g[and Shweinsteiger li qassam lejn Alaba li minn distanza konsiderevoli [asad lil Buffon b’xutt fil-baxx. Juventus dehru ma[suda u Buffon salva tajjeb fuq Arjen Robben li da[al b[ala sostitut flok Kroos u kellu log[ba kbira. Buffon kien protagonista anki fit-tieni taqsima meta salva tentattivi ta’ Ribery u Alaba biex fit-63 minuta Bayern irduppjaw meta Buffon salva freekick ta’ Gustavo bil-ballun jasal g[and Mandzukic li qassam lejn Thomas

Muller li skorja f’lasta vojta. Bayern komplew jattakkaw u Buffon wettaq save ie[or brillanti fuq Muller. Il-coach Conte da[[al lil Giovinco u Vucinic flok Matri u Qugliarella i]da g[ajr g[al ]ew; konklu]jonijiet salvati minn Neuer, Juventus ma kienux perikolu]i u issa jittammaw f’wirja kbira ;img[a o[ra f’Turin. Bayern Munich - 1-Manuel Neuer, 21Philipp Lahm, 5-Daniel Van Buyten, 4-Dante, 27-David Alaba, 30-Luiz Gustavo, 31-Bastian Schweinsteiger, 25-Thomas Mueller, 39-Toni Kroos (10-Arjen Robben 16), 7-Franck Ribery (11-Xherdan Shaqiri 90+3), 9-Mario Mandzukic (33-Mario Gomez 90+1) Juventus - 1-Gianluigi Buffon, 15-Andrea Barzagli, 3-Giorgio Chiellini, 19-Leonardo Bonucci, 21-Andrea Pirlo, 26-Stephan Lichtsteiner, 23-Arturo Vidal, 8-Claudio Marchisio, 13-Federico Peluso (6-Paul Pogba 75), 32-Alessandro Matri (9-Mirko Vucinic 65), 27-Fabio Quagliarella (12-Sebastian Giovinco 65) Referee - Mark Clattenburg (Ingilterra)

CHAMPIONS LEAGUE

Draw tajjeb g[al Barca f’Pari;i PSG …........................ ........................ 2 BARCELONA …...... ........................ 2

Barcelona kisbu draw tajjeb ta’ 2-2 fl-ewwel leg tal-kwarti finali tal-UEFA Champions League f’Pari;i, f’log[ba ferm spettakolari u ri]ultat li jag[mel issa lil Barcelona favoriti li jikkwalifikaw g[as-semifinali ta’ din il-kompetizzjoni. Barcelona kienu anki resqin lejn irreb[a li ma kienx g[ad-draw drammatiku ta’ Blaise Matuidi fil-[in barrani li salva lit-team ta’ Carklo Ancelotti u [alliehom jittamaw, anki jekk issa se tkun bi//a xog[ol iebsa g[alihom. Barcelona fet[u l-iskor fit-38 minuta meta Dani Alves ta pass pre/i] lejn Lionel Messi li b’xutt angolat sab ixxibka. Barcelona ]ammew dan ilvanta;; prezzju] b’[afna pussess ta’ ballun sa [dax-il minuta mit-tmiem meta daqqa ta’ ras stupenda ta’ Thiago Silva stampat mal-lasta u mir-rebound kien l-eks plejer l-ie[or ta’ Milan

Zalatan Ibrahimovic li spara fix-xibka. Fid-89 minuta penalty favur Barcelona meta Axelis Sanchez twaqqa’ mill-goalkeeper ta’ PSG Sirigu u mill11-il metru bil-kalma kollha Xavi xe[et fix-xibka, biex fil-[in mi]jud ix-xutt mill-bog[od ta’ Matuidi qarraq bil-goalkeeper Victor Valdes bil-ballun jispi//a wara l-linja tal-goal. Paris St Germain - 30-Salvatore Sirigu, 26-Christophe Jallet, 13-Alex, 2Thiago Silva, 17-Maxwell, 29-Lucas, 32-David Beckham (24-Marco Verratti 70), 14-Blaise Matuidi, 27-Javier Pastore (19-Kevin Gameiro 76), 18Zlatan Ibrahimovic, 11-Ezequiel Lavezzi (7-Jeremy Menez 66) Barcelona - 1-Victor Valdes, 2Daniel Alves, 3-Gerard Pique, 14-Javier Mascherano (15-Marc Bartra 84), 18Jordi Alba, 6-Xavi, 16-Sergio Busquets, 8-Andres Iniesta, 9-Alexis Sanchez, 10Lionel Messi (4-Cesc Fabregas 46), 7David Villa (37-Cristian Tello 81) Referee - Wolfgang Stark (:ermanja)

FUTBOL

Mihajlovic mistenni li jwarrab Il-kow/ tas-Serbja Sinisa Mihajlovic mistenni li jirri]enja mit-tmexxija tatteam nazzjonali wara serje ta’ ri]ultati deludenti u min[abba pressjoni dejjem iktar tikber mill-medja u mill-partitarji biex hu jwarrab. Mihajlovic wieg[ed ilkwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja fil-Bra]il mal-[atra tieg[u f’Mejju li g[adda, i]da kiseb biss seba’ punti flewwel sitt log[biet u jinsabu disa’ punti wara l-leaders Bel;ju u Kroazja li se jissieltu bejniethom g[all-kwalifikazzjoni u g[al post fil-play offs. Anki l-istess Miahjlovic ammetta li s-Serbja g[andha

biss /ans matematiku li tikkwalifika, i]da li fil-verità hija prattikament eliminata. Sinisa Mihajlovic reba[ itTazza ta/-Champions b[ala plejer ma’ Red Star fl-1991 qabel [alla pajji]u u mar lItalja fejn lag[ab ma’ Roma, Sampdoria, Lazio u Inter u kellu esperjenzi ta’ coach ma’ Bologna, Catania, u Fiorentina. Il-bidu ta’ Mihajlovic masSerbja kien tajjeb bi draw fi Glasgow kontra l-Iskozja u reb[a kbira ta’ 6-1 kontra Wales. I]da wara dan il-bidu promettenti bdiet serje negattiva ta’ tliet telfiet kontra l-Bel;ju, Ma/edonja u r-rivali Kroazja.

Zlatan Ibrahimovic u Mascherano jissieltu g[all-ballun

FUTBOL

Ri]ultati

Champions League

Bayern v Juventus PSG v Barcelona Illejla Real Madrid v Galatasaray Malaga v B. Dortmund

2-0 2-2

Brighton v Charlton Hull v Watford M’boro v Peterborough Bolton v Huddersfield

0-0 0-1 0-0 1-0

Ingilterra Championship

Italja Serie B Crotone v Ascoli Skozja Div I

1-0

Hamilton v Dumbarton Livingston v Falkirk Raith v Partick

2-1 1-2 0-0

Albion v Forfar Brechin v East Fife

1-2 6-0

Queens Park v Sterling A Elgin v Clyde

2-2 4-2

Div II

Div III

Il-FIFA tag[]el kumpanija :ermani]a g[all-Goal Line Technology Il-FIFA approvat il-[atra tal-kumpanija :ermani]a GoalControl biex tipprovdi lapparat teknolo;iku tal-goalline technology li se jintu]a’ fit-Tazza talKonfederazzjonijiet f’:unju li ;ej u fil-fa]i finali tat-Tazza tad-Dinja fil-Bra]il is-sena ddie[la. L-u]u ta’ din it-teknolo;ija fit-tazza tad-Dinja jiddependi minn kemm jirnexxi l-esperiment fit-Tazza talKonfederazzjonaijiet. Il-FIFA a//ettat din l-introduzzjoni li

tiddetermina jekk ballun ikunx qabe] il-linja jew le, wara serje ta’ kontroversji ta’ goals validissimi li ma ng[atawx g[aliex l-uffi/jali ma ndunawx li l-ballun ikun qabe] il-linja. Din il-kumpanija :ermani]a tag[mel u]u minn 14-il kamera sofistikata madwar il-ground kollha u ntag[]let wara kompetizzjoni minn tliet kumpaniji internazzjonali o[ra. L-isem tas-sistema mag[]ula huwa GoalControl-4D.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

Sport 31

Sliema fit-tielet post minn Cristian Antony Muscat

0

Kif Jinsabu

CHAMPIONSHIP POOL

MOSTA

J. Farrugia, F. Apap, T. Farrugia, B. Agius, M. Micallef, D. Mitev, K. Magro, A. Cini, C. Campagnoli, F. Vignaroli, B. Chikwado Mbonu Sostituzzjonijiet - S. Bezzina flok M. Micallef 68 min., J. Bajada flok B. Agius 72 min., R. Grech flok C. Campagnoli 83 min.

SLIEMA W. (0)

1

G. Zammit, A. Muscat, P. Barbetti, J. Mintoff, M. Scerri, I. Zammit, C. Gatt Baldacchino, I. Woods, S. Bajada, M. Muchardi, S. Bianciardi Sostituzzjonijiet - L. Ruggiero flok S. Bajada 60 min., S. Ohawuchi flok M. Muchardi 69 min., B. Muscat flok I. Woods 86 min.

Imwissija - S. Bajada 36 min. (S), B. Chikwado Mbono 72 min. (M) Skurja - I. Woods 70 min. (S) Referee - Alan Mario Sant In-Nazzjon Plejer tal-Log[ba J. Farrugia (M)

Sliema Wanderers g[elbu lillMosta bl-iksor minimu ta’ 1-0 u b’hekk telghu fit-3 post tal-klassifika bi 30 punt, 2 punti ta[t Hibernians u 4 punti ta[t Birkirkara. Sliema Wanderers kellhom fejn jiskorjaw iktar gowls i]da kellu log[ba kbira lgoalkeeper ta’ Mosta Jeffrey Farrugia li /a[[ad g[al diversi drabi lill-Wanderers milli jsibu x-xibka u fil-fatt ;ie vvutat b[ala l-BOV Plejer tal-Log[ba mill-;urnalisti pre]enti. Tajjeb ng[idu li l-istess goalkeeper Farrugia salva penalty fid-90 minuta mog[ti mill-eks plejer ta’ Mosta Ian Zammit. Sliema Wanderers kellhom neqsin lil

Ariel Laudisi, Miguel Ciantar u Andrew Decesare. Min-na[a lo[ra Mosta kellhom nieqes lil Steve Chiemeka. Fil-21 minuta waslet l-ewwel azzjoni tal-log[ba minn azzjoni personali tal-captain Slimi] Alex Muscat li qabe] lid-difi]a ta’ Mosta u kif kien se jikkonkludi la[aq anti/ipa ix-xutt iddifensur ta’ Mosta Tyron Farrugia. Fil-31 minuta l-log[ba nqata’ d-dawl u kaw]a t’hekk illog[ba kellha tieqaf. Il-log[ba kompliet ftit wara min[abba li kien hemm bi]]ejjed dawl flistadium g[alkemm fl-istands ma kienx hemm dawl fosthom fil-press box fejn na[dmu a[na

Championship Pool L R D T F K Pt Birkirkara Hibernians Sliema W Valletta Tarxien R Mosta

27 16 27 16 27 14 27 15 27 13 27 11

7 3 6 8 6

4 7 7 4 8 1 15

58 57 38 58 45 41

21 30 22 24 35 52

34 32 30 27 26 17

Floriana Qormi Balzan Rabat A {amrun S Melita

27 9 10 8 27 11 4 12 27 8 9 10 27 3 9 15 27 5 5 17 27 3 8 16

38 43 42 25 29 23

36 44 45 52 69 64

25 22 20 13 12 10

Relegation Pool L R D T F K Pt

l-;urnalisti. Id-dawl baqa’ ma ;iex sa tmiem il-log[ba. Tliet minuti biss wara kellna azzjoni o[ra g[al Sliema, meta Muchardi g[adda tajjeb lejn Ian Zammit li pprova xutt minn barra il-kaxxa bil-ballun jg[addi ftit ’il bog[od minn mal-lasti. Fis-56 minuta rajna /ans ie[or g[al Sliema Wanderers meta Mark Scerri g[adda lejn Alex Muscat li g[al darb’o[ra wa[du quddiem il-goalkeeper ta’ Mosta Jeffrey Farrugia ra l-ballun ji;i parzjalment salvat bil-ballun jispi//a g[and Ivan Woods li laqat lasti vojta u laqat il-ballun [a]in u tefa’ ’l barra. Fit-62 minuta Alex Muscat g[adda lejn Paltemio Barbetti li minn barra lkaxxa pprova xutt bil-goalkeeper Mosti jdawwar f’korner b’diffikultà. Fis-66 minuta Mathias Muchardi g[adda lejn Ivan

John Mintoff ta’ Sliema u Daniel Mitev ta’ Mosta f’azzjoni mil-log[ba tal-biera[ (Ritratt> Brian Grech)

Woods li dar tajjeb mad-difi]a ta’ Mosta qabel ra x-xutt filbaxx tieg[u jg[addi j[akkek mal-lasti. Fis-70 minuta Sliema Wanderers fet[u l-iskor meta Mark Scerri g[adda tajjeb lejn Ian Zammit dan ra t-tentattiv tieg[u ji;i milqug[ minn Farrugia, il-ballun spi//a g[and IVAN WOODS li tefa’ fixxibka. Fis-76 minuta wara azzjoni personali ta’ Ian Zammit, il-ballun spi//a f’saqajn Luigi Ruggieri li ra t-tentattiv tieg[u ji;i mdawwar f’korner bi bravura minn Farrugia. Il-Wanderers komplew fuq l-offensiva u Alex

Muscat g[adda tajjeb lejn Stranley Ohawuchi li ra x-xutt tieg[u jer;a’ ji;i mdawwar f’korner g[al darb’o[ra bi bravura minn Jeffrey Farrugia. Fid-90 minuta Sliema Wanderers reb[u penalty meta Tyrone Farrugia waqqa’ lil Ian Zammit fil-kaxxa – mill-11 –il metru inkariga ru[u Ian Zammit li ra lil Farrugia jilqag[lu t-tentattiv tieg[u bi bravura, il-ballun spi//a g[and il-captain Alex Muscat li minn fuq il-linja tefa’ fix-xibka i]da rreferee Alan Mario Sant [assar dan il-gowl min[abba offisde biex ftit sekondi wara saffar ittisfira finali.

Floriana jiskorjaw erbg[a fit-tieni taqsima

2

RELEGATION POOL

QORMI (2)

M. Farrugia, R. Sammut, A. Effiong, J. Chetcuti, M. Avila Perez, L. Sciberras, M. Gauci, E. Bilboa Zarate, D. Pisani, J. Bondin, C. Cassar Sostituzzjonujiet - S. Zammit flok C. Cassar 61 min., A. Cassar flok D. Pisani 66 min., M. Bartolo flok M. Gauci 77 min.

4

FLORIANA (0)

T. Warner, S. Borg, O. Bugeja, G. Roberts, K. Farrugia, U. Nwoko, T. Cilia, C. Borg, J. Borg, S. Pisani, I. Coronado Sostitizzjonijiet - M. Spiteri flok U. Nwoko 56 min., L. Casha flok T. Cilia 88 min., I. Galea flok I. Coronado 90 min.

Tke//a - L. Sciberras 69 min. Imwissija - U. Nwoko 28 min., S. Borg 76 min. (F), L. Sciberras

35 min., 69 min. (Q) Skurjaw - A. Effiong 14 min., M. Avila Perez 40 min. pen. (Q), I. Coronado 52 min., S. Pisani 64 min., 85 min., C. Borg 73 min. (F) Referee - Trustin Farrugia Cann In-Nazzjon Plejer tal-Loghba S. Pisani (F)

F’log[ba li offriet spettaklu spe/jalment fit-2 taqsima, Floriana wettqu reazzjoni qawwija fit-2 taqsima u kisbu reb[a ferm importanti ta’ 4-2 kontra Qormi. Permezz ta’ din ir-reb[a huma issa jinsabu 3 punti biss ’il bog[od milli jassiguraw posthom filKampjonat BOV Premier g[all-ista;un li ;ej. Qormi dehru resqin lejn reb[a tajba fi tmiem l-1 taqsima hekk kif kellhom vanta;; ta’ 2 gowls i]da l-istorja nqalbet ta’ ta[t fuq fit-2 taqsima hekk kif Floriana li kellhom lil Steve

Pisnai f’forma e//ellenti skorjaw xejn inqas minn 4 gowls. Qormi kienu ming[ajr il-plejers importanti Kris Tahckray, Leighton Grech, Steve Wellman kif ukoll il-goalkeeper Steve Sultana. Minna[a l-o[ra Floriana kellhom lil Thomas Paris u Carl Tremarco neqsin. Il-Greens setg[u marru filvanta;; wara biss 3 minuti meta minn kross ta’ Steve Pisani mil-lemin, ikkonnettja tajjeb Igor Coronada permezz ta’ daqqa ta’ ras tajba li laqtet il-lasta ta’ fuq b’Matthew

Farrugia meg[lub. {ames minuti biss wara Floriana reb[u penalty meta Igor Coronado twaqqa’ fil-kaxxa. Madankollu t-tentattiv tieg[u mill-11 –il metru ;ie parzjalment milqug[ minn Matthew Farrugia u l-konklu]joni ta’ Steve Pisnai mir-rebound ;iet ikklerjata minn fuq il-linja fatali minn difensur ta’ Qormi. Qormi rnexxielhom jift[u liskor fl-14 –il minuta meta minn kross ta’ Moises Avila Perez, g[ola tajjeb ALFRED EFFIONG li g[eleb lil Tony Warner permezz ta’ daqqa ta’ ras. Qormi rduppjaw l-iskor fl40 minuta meta Sacha Borg mess il-ballun b’idu fil-kaxxa li kaw]a t’hekk ir-referee Trustin Farrugia Cann ordna penalty li minnu l-attakkant Spanjol MOISES AVILA PEREZ ma ]baljax. Fil-[in mog[ti ]ejjed, Pisani u Coronado kellhom tentattivi mill-vi/in li ;ew imblukkati minn difensuri ta’ Qormi. Seba’ minuti mill-ftu[ tat-2 taqsima, IGOR CORONADO naqqas il-mar;ni tal-iskor g[al Floriana permezz ta’ xutt b’sa[[tu minn ;ewwa l-kaxxa li ma ta l-ebda /ans lill-goalkeeper ta’ Qormi Matthew Farrugia. Fis-57 minuta, Coroanado g[al Floriana kkonkluda azzjoni tajba permezz ta’ xutt minn barra l-kaxxa li g[adda

Igor Coronado ta’ Floriana jipprova jg[addi minn bejn plejers ta’ Qormi (Ritratt> Brian Grech)

ftit barra. Floriana ;abu liskor indaqs fl-64 minuta meta minn kross ta’ Clyde Borg, STEVE PISANI g[eleb lil Farrugia permezz ta’ xutt angulat mix-xellug. Qormi qalg[u daqqa ta’ [arta fid-69 minuta meta tke//a g[alihom Luke Sciberras mir-referee Trustin Farrugia Cann wara li r/ieva 2 karti sofor fil-log[ba. Din it-tke//ija [alliet effett ferm negattiv g[al Qormi g[all-kumpalment tal-log[ba fejn fil-fatt sofrew 2 gowls o[ra. Il-Greens marru filvatna;; fit-73 minuta perme-

zz ta’ xutt tajjeb ta’ CLYDE BORG li wara li bidel il-ballun ma’ Steve Pisani li g[eleb lill-goalkeeper ta’ Qormi Matthew Farrugia wara li dar mal-istess goalkeeper. Fil-85 minuta STEVE PISANI rcieva pass pre/i] ming[and Coronado u g[eleb lil Farrugia mill-vi/in. }ew; minuti minn tmiem id-90 minuta freekick ta’ Igor Coronada g[al Floriana g[adda j[akkek mal-lasta biex ftit minuti wara r-referee saffar it-tisfira finali ta’ loghba ferm e//itanti.


L-Erbg[a, 3 ta’ April, 2013

32 Lokali

Widien xotti b’nuqqas ta’ xita li ni]let fuq pajji]na f’Lulju li g[adda (Ritratt> Martin Agius)

Aktar ri[ i]da inqas kes[a u xita f’Marzu Ix-xahar li g[adda kien l-aktar Marzu f’dawn l-a[[ar snin li matulu g[amel ri[ i]da kien ukoll l-aktar Marzu s[un u niexef li fih ni]let anqas xita mis-soltu. Dan skont stqarrija ma[ru;a mill-Uffi//ju Meteorolo;iku fl-Ajruport ta’ Malta li turi kif f’Marzu li g[adda, Malta esperjenzat laktar ri[ qawwi sa mis-sena 1970. Matul dan ix-xahar, il-medja tal-qawwa tar-ri[ kienet ta’ ftit aktar minn 11.6 mil nawtiku li hu 1.4 mil nawtiku og[la millmedja ta’ 10.2 mil nawtiku, meta mqabbel mal-istess xahar f’dawn l-a[[ar snin. L-aktar direzzjoni tar-ri[ li ;iet rre;istrata kienet mill-Majjistral, b’total ta’ 46 sieg[a ta’ ri[ filwaqt li f’51 % tal-[in, ir-ri[ kien qed jonfo[ b’qawwa ta’ iktar minn 10 mili nawti/i. Fil-fatt tul ix-xahar ta’ Marzu, lUffi//ju Meteorologiku [are; 14-il twissija ta’ ri[ filwaqt li [are; tmien twissijiet g[assettur marritimu. Il-15 ta’ Marzu kien il-jum li matulu qam l-aktar ri[ hekk kif ;iet re;istrata velo/ità ta’ 54 mil nawtiku. Kien ukoll il-jum li matulu ni]let l-aktar xita hekk kif ;ew re;istrati total ta’ 5.4 millimetri. Kien f’Marzu tal1925 li l-aktar li ni]let xita b’total ta’ 178 millimetru, waqt li l-aktar Marzu xott kien dak tas-sena 1977 b’total ta’ 0.4 ta’ millimetru.

Matul Marzu li g[adda ni]lu total ta’ 16.4 millimetru ta’ xita, ferm inqas mill-medja li normalment ti;i re;istrata g[al dan ix-xahar li s-soltu tla[[aq il-41 milimetru. B’temperatura medja ta’ 15.1 grad Celcius, Marzu 2013 kien aktar s[un minnormal hekk kif is-soltu t-temperatura medja ma tla[[aqx aktar minn 13.4 grad Celcius. L-aktar ;urnata s[una kienet it-28 ta’ Marzu meta t-temperatura la[qet rekord ta’ 23.5 grad Celcius filwaqt li l-aktar ;urnata friska kienet fis-17 ta’ Marzu meta ;iet irre;istrata temperatura ta’ 5.6 gradi. It-temperatura tal-ba[ar ]ammet il-medja ta’ 15-il grad Celcius. L-umdità medja kienet fil-livell ta’ 76% li huwa ftit inqas min-normal ta’ 79 % G[al [afna minn dawk li j[obbu x-xemx, Marzu kien relattivament pja/evoli hekk kif il-medja ta’ sig[at li matulhom [ar;et ixxemx telg[et g[al 7.4 sig[at. Dan iffiser 0.2 sieg[a aktar mill-medja ta’ Marzu. L-aktar ;urnata xemxija kienet il-;urnata tal-G[id ji;ifieri il-31 ta’ Marzu b’10.8 sig[at ta’ xemx filwaqt li l-aktar jum xitwi li fih ma tantx [ar;et xemx kien fis-6 ta’ Marzu meta x-xemx dehret biss g[al 0.1 sieg[a. Total ta’ 230 sieg[a ta’ xemx ;ew irre;istrati f’Marzu.

Matul ix-xahar ta’ Marzu, l-Uffi//ju Meteorolo;iku [are; 14-il twissija ta’ ri[ qawwi (Ritratt> Brian Grech)

media•link COMMUNICATIONS

2013_04_03  
2013_04_03  

In-Nazzjon 03 April 2013

Advertisement