Page 1

€0.75

Numru 2,152

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

K. Vella

Id-dibattitu reb[u Gonzi

G. Vella

■ Il-fehma ;enerali ta’ E. Bartolo

E. Scicluna

L-istess nies… l-istess ideat

 Minkejja l-fta[ir talLabour li t-tim tieg[u jinkludi nies ;odda, f’ka] ta’ reb[a laburista hu mistenni li l-Kabinett ikun mi]g[ud b’nies li immilitaw fil-Labour flaktar ]minijiet koroh. il-mument illum qed ifakkar u[ud mill;rajjiet politi/i ta’ numru ta’ protagonisti ewlenin fil-Labour li b[al-lum ;img[a jistg[u

jkunu qed jer;g[u jmexxu lil dan il-pajji]. Dan l-e]er/izzju hu ma[sub biex ifakkar x’wettqu u x’qalu u[ud minn dawn il-protagonisti ewlenin bit-twissija li ‘min g[amilhielek darba… jag[milhielek it-tieni darba’. Jekk illum dawn innies qed jidhru moderati dan hu biss min[abba lkampanja elettorali. Tkun taf aktar x’kapa/i jwettqu meta, x’aktarx, ikun tard wisq. Id-dettalji f’pa;na 10 u 11

L-a[[ar Sibt ta’ din il-kampanja elettorali kien im]ewwaq sew g[al Lawrence Gonzi, il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista, li beda bis-sehem tieg[u fil-programm ‘Il-Fatti Kollha’ fuq Radio 101. Minn hemm baqa’ sejjer fil-limiti ta’ Selmun biex inawgura l-Mellie[a Family Park (ritratt fuq). Filg[axija, l-ewwel tkellem fl-attività ‘Bil-Fatti F’Idejna’ ta[t it-tinda fir-Rabat – fejn ing[ata mer[ba entu]ja]manti – u g[alaq il-;urnata bil-parte/ipazzjoni tieg[u u tas-Sinjura Gonzi fil-programm ‘Mezè’, fuq NET Television. Id-dettalji f’pa;ni 3, 5, 6 u 7

L-aktar ;img[a importanti Il-;img[a d-die[la, li se twassalna g[all-Elezzjoni :enerali ta’ nhar is-Sibt li ;ej, qed tkun meqjusa b[ala l-aktar wa[da importanti tal-kampanja elettorali mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Waqt li lbiera[ kien qed jitkellem fil-programm Il-Fatti Kollha, fuq Radio 101, il-Kap Nazzjonalisa qal li din hi l-;img[a li matulha, eluf kbar ta’ eletturi jkunu qed jaslu g[ad-de/i]joni tag[hom dwar lil min se jafdaw bit-tmexxija tal-pajji]. Fost dawk li jkunu qed jaslu g[al din idde/i]joni kru/jali g[al pajji]na hemm eluf ta’ ]g[a]ag[ li [afna minnhom se jivvutaw g[allewwel darba. Lil dawn il-first-time voters, il-Prim Ministru qed jissu;;erilhom li jistaqsu mistoqsija ta’ rilevanza

kbira g[alihom: Wara li jispi//a l-g[ajat talkampanja elettorali, u wara li jkun intefa’ l-vot, min se jassigura l-[olqien tax-xog[ol f’pajji]na^

Biex i]-]g[a]ag[ jaslu g[ad-de/i]joni t-tajba, Lawrence Gonzi ssu;;erilhom i]ommu f’mo[[hom ir-rekord tal-Gvern Nazzjonalista fla[[ar [ames snin, li, matulhom, in[olqu 20,000 job ;did waqt li fl-istess ]mien kienu salvati 5,000 job ie[or – li [afna minnhom kienu ta’ ]g[a]ag[ – minn kumpaniji li kienu g[addejjin minn kri]i serja. Muscat u l-Labour huma sogru kbir wisq g[allaspirazzjonijiet ta]-]g[a]ag[ Maltin u G[awdxin.

F’il-mument tal-lum...

Rapport dettaljat f’pa;na 3

opinjonisti u nies o[rajn li kienu mistoqsija minn din il-gazzetta qablu li ddibattitu ta’ nhar il:img[a li g[adda filprogramm Xarabank bejn il-mexxejja politi/i ntreba[ mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. L-opinjonisti qalulna li mhux biss il-Prim Ministru kien l-aktar konvin/enti i]da l-Mexxej Laburista ma kellux twe;iba g[all-mistoqsija kru/jali li g[amillu kontinwament il-Mexxej Nazzjonalista g[aliex kien tah parir jimxi fuq le]empju ta’ ?ipru. Fuq kollox, Lawrence Gonzi wera [e;;a u [erqa kbira biex ikompli xxog[ol tajjeb li wettaq ilGvern tieg[u fl-a[[ar [ames snin fl-oqsma laktar siewja g[all-poplu. Hekk kif resqin lejn tmiem il-kampanja elettorali, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi deher mimli ener;ija u determinat li jkompli jispjega lbenefi//ji tal-Programm Elettorali tal-Partit Nazzjonalista li fih direzzjoni u soluzzjonijiet kredibbli g[aliex mibnijin fuq irrealtà tas-sitwazzjoni.

Giddibin jew ipokriti  B[al dan i]-]mien [ames snin ilu, il-Malta Labour Party

KOMPETIZZJONI

Irba[ €200 voucher PA:NA 2

Il-kandidati kollha tal-PN f’LIFE & STYLE

Suppliment politiku

I}-}G{A}AG{ G{AWDXIN

kien g[amel kampanja qarrieqa u ma[mu;a kontra ]ew; deputati nazzjonalisti: Jesmond Mugliett u Jeffrey Pullicino Orlando. Illum, g[all-konvenjenza politika, il-Mexxej Laburista qed jifta[ar kemm [adem tajjeb mag[hom fil-[ames snin li g[addew u, lil wie[ed minnhom, sa[ansitra, di;à wieg[du li jekk jirba[ l-elezzjoni jikkonfermah fil-kariga tieg[u ta’ b[alissa li ntg[a]el fiha mill-Gvern Nazzjonalista. Muscat u l-Labour jew gidbu [ames snin ilu jew huma ipokriti llum. Id-dettalji f’pa;ni 8 u 9


2 Attwalità politika

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

Min imaqdar irid jixtri Altru li n-night tariff hi ta’ benefi//ju g[all-familji Maltin u G[awdxin! Ftit ;img[at ilu, din ilgazzetta ppubblikat rapport b’dan l-istess titlu b’referenza g[all-fatt li Muscat l-ewwel kien tkellem fil-Parlament biex ifa[[ar ilbenefi//ji tan-night tariff g[all-prezz tad-dawl u, imbag[ad, appena [are; ilProgramm Elettorali talPartit Nazzjonalista li jinkludi din il-mi]ura, ipprova jirridikolaha. Ftit konna na[sbu li lassurdità u l-artifi/jalità ta’ Muscat f’dan il-ka] setg[u jkunu minxurin fil-bera[ mill-persuna l-aktar qrib tieg[u. Biex infakkru sew kif ]vol;ew l-affarijiet, se n;ibu hawn is-sekwenza kif ]vol;a dan il-ka] fl-a[[ar snin.

21 TA’ NOVEMBRU, 2011 — Muscat filParlament: “Qed nipproponu li tkun introdotta n-‘night tariff’, ji;ifieri r-rata spe/jali g[al bil-lejl, li tg[in biex tistabilizza d-domanda, tag[mel l-industrija iktar kompetittiva u tg[in lillfamilji jiffrankaw il-flus fuq l-u]u tal-elettriku.” 25 TA’ JANNAR, 2013 — Il-Partit Nazzjonalista ippubblika l-Programm

Elettorali u fih jiddikjara hekk: “Mill-bidu tal-2014, flimkien mal-iSmart Meters, l-interconnector ma’ Sqallija se jifta[ it-triq biex matul illejl tkun introdotta night tariff… din se tnaqqas ir-rati

pre]enti bejn 7% u 26% fil[inijiet ta’ bejn l-10pm u s6am skont il-[in tal-lejl.”

29 TA’ JANNAR, 2013 — Muscat f’attività politika f’{al Luqa, b’ton sarkastiku: “Il-Gvern se jqassam l-alarm

clocks biex kul[add jibda ju]a l-affarijiet wara l-10pm.” 30 TA’ JANNAR, 2013 — Muscat fil-programm TX fuq is-Super One: “Il-Gvern se jqassam l-‘alarm clocks’…” 1 TA’ MARZU, 2013 — F’Xarabank ta’ nhar il:img[a li g[adda Muscat re;a’ ipprova jirridikola lidea tan-night tariff. }ew;t I[dud ilu din listorja [adet ]volta o[ra hekk kif kienet pubblikata intervista mas-Sinjura Michelle Muscat, mart ilMexxej Laburista, f’The Sunday Times. F’din l-intervista, isSinjura Muscat, kienet ikkwotata hekk:

“I do the laundry during the night and time things so I get it in the drier and then hang it or whatever.”

Dan ifisser li minkejja li Muscat jaf personalment bilbenefi//ji tan-night tariff, g[al g[anijiet purament parti;;jani, issa qed jattakkaha u jipprova jirridikolaha. Ka] /ar ta’ opportuni]mu tipikament tal-Mexxej Laburista… pinnur politiku per e//ellenza.

L-allegati irregolaritajiet tas-Sindku Laburista Mario Salerno

L-investigazzjoni tg[addi g[and l-awdituri interni Ftit tal-;img[at ilu, NET News kien ]vela kif is-Sindku Laburista ta’ San Pawl ilBa[ar, Mario Salerno, jinsab investigat mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’rabta ma’ allegati irregolaritajiet finanzjarji fi pro;etti b’fondi Ewropej u tal-Kunsill Lokali meta kien g[adu Sindku ta’ {al Kirkop. Minn informazzjoni li g[andha din il-gazzetta jidher li d-Dipartiment tal-Gvern Lokali temm l-investigazzjonijiet tieg[u b’rabta ma’ diversi pro;etti li fihom kien involut il-Kunsill Lokali ta’ {al Kirkop ta[t it-tmexxija tas-Sindku Mario Salerno u rrakkomanda li linformazzjoni tkun mg[oddija lid-Dipartiment tal-Awditjar Intern tal-Gvern (IAID) g[al iktar investigazzjoni fuq millinqas ]ew; pro;etti. Wie[ed minn dawn ilpro;etti hu propju dak li kien ]vela NET News li j;ib l-isem Litus Go — li kien pro;ett ta’ ri/erka fuq l-immani;;jar talkosta. F’dan il-ka], Mario Salerno [atar lilu nnifsu ri/erkatur u lill-eks Segretarju E]ekuttiv Ranier Busuttil [atru b[ala project manager. Xi [a;a li kellha ssir b’sej[a g[allofferti li, i]da, ma saritx. Dan minbarra li kemm Salerno kif ukoll Busuttil jidher li t[allsu darbtejn g[al

Is-Sindku Laburista Mario Salerno

vja;;i u spejje] o[rajn. Dawn il-flus ila[[qu t-30,000 ewro. F’dan il-ka], id-Dipartiment tal-Gvern Lokali rrakkomanda li l-ka] jg[addi g[and l-IAID min[abba irregolaritajiet b’mod partikulari fil-mod kif t[allsu s-Sindku Mario Salerno u membri o[rajn tal-istaff talKunsill Lokali ta’ {al Kirkop. Il-pro;ett l-ie[or li fih jidher li hemm nuqqasijiet u irregolaritajiet hu dak intitolat Empowering Pyrotechnicians li kellu b[ala g[an li jkun ta[ri; f’mi]uri ta’ sigurtà g[al min ja[dem fil-piroteknika. Anki hawnhekk, id-Dipartiment tal-Gvern Lokali qal li mill-investigazzjonijiet li saru, qamu diversi mistoqsijiet dwar trasparenza u kontabbiltà fl-immani;;jar ta’ fondi pubbli/i sew talpro;ett, tal-imsie[ba filpro;ett u anke tal-Kunsill Lokali Kirkop. G[aldaqstant, anki f’dan il-ka], l-IAID kien mitlub jinvestiga.

U propju b’rabta mal-operat ta’ Mario Salerno meta kien Sindku ta’ {al Kirkop, il-mument bag[at numru ta’ mistoqsijiet b’email lidDeputat Mexxej tal-Malta Labour Party Toni Abela. L-ewwel darba li bag[tnielu l-mistoqsijiet kien fid-29 ta’ Jannar li g[adda u, wara dan, ]ew; reminders – wa[da fit-8 ta’ Frar u l-o[rr fil-15 ta’ Frar. S’issa, bqajna ming[ajr twe;iba dwar jekk il-Labour hux se jie[u azzjoni fuq dan la;ir ta’ Sindku Laburista li llum il-;urnata qed imexxi likbar kunsill lokali b’ma;;oranza Laburista filg]ejjer Maltin. Anki l-Mexxej Laburista Joseph Muscat kien mistoqsi dwar dan il-ka] i]da Muscat qal li jie[u azzjoni biss jekk jo[or;u akku]i fil-konfront ta’ Salerno. Minn informazzjoni li g[andna, Muscat kien ilu infurmat dwar dan il-ka] ferm qabel ma staqsejnih a[na i]da d-de/i]joni jidher li hi li jippruvaw jevitaw milli jie[du azzjoni drastika imma jiddistanzjaw ru[hom misSindku tag[hom stess. Tant hu hekk li meta f’din il-kampanja elettorali kien hemm konferenza tala[barijiet ta’ Muscat filQawra, Salerno kien pre]enti i]da Muscat ]amm ’il bog[od minnu.


Attwalità politika 3

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

{loqna ambjent li jin/entiva x-xog[ol – Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi Muscat ta pariri []iena fuq temi importanti, b[ad-d[ul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, lewro, u issa anki meta qal li kien ]ball li g[alaqna t-tarzna, li kienet qed tag[mel telf ta’ 35 miljun ewro fis-sena. Dwar ?ipru, il-pajji] li riedna nimitaw Joseph Muscat, il-Prim Ministru qal li llum f’dak il-pajji] hemm rata ta’ 14% ta’ nies bla xog[ol. Sa[aq li Muscat kellu l‘lussu’ li ji]balja g[aliex kien fl-Oppo]izzjoni, i]da ]ball min-na[a tal-Prim Ministru f’dawn l-a[[ar [ames snin kien jissarraf f’telf ta’ eluf ta’ impjiegi. Min-na[a l-o[ra, illum g[andna pajji] bil-finanzi fis-sod g[ax kellna gvern li [a de/i]jonijiet g[aqlija. Wa[da mill-iktar de/i]jonijiet ]baljati ta’ Muscat, sostna l-Prim Ministru, kienet il-mod kif mexa fil-ka] tad-droga filka]in tal-MLP f’{al Safi meta kien jaf b’dan il-ka] u ma rrappurtahx lill-Pulizija kif inhu dmiru. B’referenza g[as-slogan talMLP ‘Malta Tag[na Lkoll’, ilPrim Ministru staqsa x’wi// g[andu l-MLP li jo[ro; b’dan is-slogan meta kien il-MLP stess li kien il-kaw]a taddiskriminazzjoni f’pajji]na. G[all-kuntrarju, Gvern Nazzjonalista wera kemm Malta hi ‘tag[na lkoll’ meta [oloq ix-xog[ol g[al kul[add u bl-investimenti li g[amel fledukazzjoni u fis-sa[[a, li minnhom igawdu kemm innazzjonalisti kif ukoll illaburisti. Il-Prim Ministru temm lintervista b’messa;; ta’ fidu/ja f’dawk li huma msej[a biex jag[tu l-vot tag[hom, u tenna li, jekk jikseb il-fidu/ja talpoplu, hu lest li jibqa’ jservi lil dan il-pajji] wara li kiseb irri]ultati minkejja l-maltemp li konna g[addejjin minnu.

Silta mill-magazin tal-Kunsill Lokali ta’ {al G[axaq fejn jifta[ar li rnexxielu jwaqqaf il-bini ta’ tankijiet g[all-[a]na tal-‘fuel’ f’territorju tieg[u!

:img[a qabel ma l-poplu hu msejja[ biex jidde/iedi f’idejn min se jafda t-tmexxija ta’ pajji]na, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi tenna li l-iktar messa;; importanti jibqa’ dak dwar kemm pajji]na se jkun kapa/i jo[loq ix-xog[ol. Intervistat minn Trevor Degiorgio fil-programm Il-Fatti Kollha fuq Radio 101, il-Prim Ministru appella lil dawk li se jivvutaw g[allewwel darba biex ja[sbu filfutur tag[hom, filwaqt li sa[aq li issa mhux ]mien li wie[ed jissogra l-futur tieg[u. Hu fakkar li matul l-a[[ar [ames snin, il-Gvern Nazzjonalista [oloq 20,000 impjieg u salva 5,000 job ie[or, li [afna minnhom kienu impjiegi ta’ dawk li nhar isSibt se jkunu qed jivvutaw g[all-ewwel darba. Il-Kap Nazzjonalista tenna limpenn ta’ Gvern immexxi minnu li jsostni dak li bena u li jkompli ji]viluppa setturi ;odda. Matul l-intervista, il-Prim Ministru elenka f’liema setturi n[olqu l-20,000 impjieg, u semma g[add ta’ in/entivi li se jkomplu jsostnu l-impjiegi f’pajji]na. Fost dawn hu semma ttnaqqis tat-taxxi, it-tax credits u skemi b[all-MicroInvest u MicroGuarantee, li minnhom gawdew g[add kbir ta’ investituri f’pajji]na. Semma wkoll il-proposti talPN li jkomplu jg[inu lill-mara tid[ol fid-dinja tax-xog[ol, b[all-e]enzjoni mill-income tax u l-vouchers g[al child care tal-g[a]la tal-;enituri. Waqt li rrefera g[ar-rapport tal-Kummissjoni Ewropea li jbassar li pajji]na se jkollu ttieni l-ikbar tkabbir ekonomiku din is-sena, staqsa x’inhi ddirezzjoni l-;dida li jridna naqbdu l-MLP. Lawrence Gonzi fakkar li

Kif jimxu l-kunsilli lokali mmexxijin mil-Labour…

Il-partit qabel ir-residenti Il-Labour, li g[al snin twal ma kienx jie[u sehem fl-elezzjonijiet lokali g[aliex kien isostni li dawn mg[andhomx iservu g[al g[anijiet parti;;jani — g[alkemm xorta wa[da kienu jipparte/ipaw bil-maskra ta’ ‘indipendenti — illum il-;urnata qed ju]ahom prin/ipalment b[ala g[odda politika. Ka] /ar hu kif qed jimxu l-kunsilli lokali b’ma;;oranza laburista f’Marsaxlokk, i]}ejtun u Bir]ebbu;a fir-rigward tal-‘pro;ett’ li l-Labour qed iwieg[ed f’Delimara li, fost l-o[rajn, je[tie; ]ew; tankijiet tal-gass kull wie[ed kbir daqs il-knisja tal-Mosta! Dawn it-tliet kunsilli mhux biss ma tniffsux i]da meta ntalbu jikkummentaw qalu li g[andhom fidu/ja fil-partit tag[hm. Mhux l-istess kien g[amel il-Kunsill Lokali ta’ {al G[axaq li wkoll g[andu ma;;oranza laburista. Dan il-kunsill, f’[ar;a

tal-magazin tieg[u fta[ar li “irnexxielu

jwaqqaf pro;ett propost ta’ bini ta’ tankijiet ta’ [a]na tal-fuel fil-limiti ta’ Santu Kristu”.

Fil-magazin tieg[u, il-Kunsill Lokali ta’ {al G[axaq qal li “fi front wie[ed li g[aqqad ra[al, saret o;;ezzjoni kostanti u kontinwa kontra dan l-i]vilupp” u li “il-kunsill kien isegwi mill-qrib din l-applikazzjoni u intervjena minnufih fejn kien il-ka]”. Il-kunsill irringrazzja lill-G[axqin kollha g[as-sens /iviku li wera dan il-ka]. “E]empju /ar”, qal, “li fejn hemm l-g[aqda hemm is-sa[[a”. I]da l-kunsilli ta’ Marsaxlokk, ta]-}ejtun u ta’ Bir]ebbu;a, li jafu bil-periklu li ]ew; tankijiet b[al dawk jistg[u jo[olqu, jibqg[u b’idejhom marbuta g[aliex hekk ordna lpartit. Tassew li, g[alihom, il-partit ji;i qabel ir-residenti… bil-provi u bil-fatti.


4 A[barijiet Lokali

tag˙rif

Buffet Brunch g[al Jum ilMara. Hospice Malta qed

jorganizzaw Buffet Brunch il:img[a 8 ta’ Marzu, fid-9am, filBlue Creek Restaurant, G[ar Lapsi. Kelliemi mistieden u premjijiet sbie[. Il-flus mi;bura fl-attività jmorru g[all-Moviment biex ikompli joffri l-kura paljattiva b’xejn lill-persuni bilkan/er u b’mard ie[or terminali, u s-support lill-familjari u l-qraba tag[hom. Booking b’donazzjoni ta’ €10 lil Hospice Malta, 39, Vjal il-Bon Pastur, {al Balzan. ?empel 21 440085, email: fr@hospicemalta.org /www.hospicemalta.org.

:urnata talb. Nhar il-{amis 7 ta’ Marzu ssir ;urnata talb g[allvokazzjonijiet sa/erdotali u reli;ju]i quddiem :esù Ewkaristija fil-kappella tasSeminarju, Tal-Virtù, ir-Rabat. Qudddiesa fid-9.30am u adorazzjoni tul il-;urnata kollha. Fis-6.30pm l-adorazzjoni u lQuddiesa bis-sehem tasSeminaristi. Kul[add mistieden jattendi f’xi [in matul il-;urnata. Mid-Dinja tat-Teatru. G[ada t-Tnejn 4 ta’ Marzu fit-8pm Karmenu Aquilina u Tony Cassar Darien se jkunu intervistati minn Albert Marshall fit-Teatru Manoel fis-sensiela ta’ intervisti, bl-isem Mid-Dinja tat-Teatru, li qed issir mit-Teatru Manoel b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti g[all-Arti u l-Kultura. Jista’ jattendi kul[add.

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

Ra[al :did. Il-Kumitat

Organizzattiv fi [dan ilKummissjoni Festa Kristu Re, flokka]joni tal-25 anniversarju, se jorganizza l-wirja annwali ta’ mudelli ta’ knejjes, statwi u o;;etti sagri bejn is-6 u t-12 ta’ Marzu. Il-[inijiet tal-ftu[ ikunu bejn id-9.30am u nofsinhar, u bejn l-4.30 u t-8pm. Il-wirja se tittella’ fis-sala parrokkjali fi Triq il-Knisja, Ra[al :did. Kul[add mistieden jattendi.

E]er/izzi g[all-mi]]ew;in.

Minn g[ada t-Tnejn sal-Erbg[a 6 ta’ Marzu, fi/-?entru Parrokkjali Titu Brandsma, il-Balluta, fis7pm se jsiru l-e]er/izzi tarRandan g[all-mi]]ew;in minn Patri Richard Stanley Grech OFM. Fl-istess post u [in isiru le]er/izzi g[at-tfal.

E]er/izzi g[a]-]g[a]ag[.

Fis-sala parrokkjali ta’ Triq :u]è D’Amato, g[al dawk minn 16-il sena ’l fuq, bit-tema F’Idejn Min Qieg[ed? Jipprietka Fr Adrian Cassar Pulis O.Carm. minn g[ada t-Tnejn sas-6 ta’ Marzu fit-8pm. Organizzati millGrupp G7.30 tal-parro//a ta’ Kristu Re.

Donazzjoni ta’ demm. Illum il-{add ikun hemm il-Mobile Blood Donation Unit [dejn il-

knisja parrokkjali ta]-}urrieq, mit-8.30am sas-1pm. Jekk t[ossok f’sa[[tek u tixtieq tag[ti d-demm, ;entilment mitlub tie[u mieg[ek il-karta tal-identità.

it-temp illum It-Temp> Ftit jew wisq imsa[[ab. Il-Vi]ibbiltà> Tajba. Ir-Ri[: Ftit qawwi g[al qawwi mill-Punent. Il-Ba[ar> Qawwi. L-Imbatt> Moderat mix-Xlokk, li jsir baxx sa filg[axija. L-Og[la Temperatura: 15˚C. Ix-Xita> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0mm. Ix-Xita> Mill-1 ta’ Settembru 387.3mm. Ix-Xemx> Titla’ fis-06.31 u tin]el fis-17.57.

In-numri tal-lottu li telg˙u lbiera˙ 81 - 15 - 82 - 16 - 02 - 14 - 85 - 09

spiΩeriji li jift˙u llum

VALLETTA: Collis Williams Pharmacy, 15 Triq ir-Repubblika; IL{AMRUN: The Cross Pharmacy, 859 Triq il-Kbira San :u]epp; {AL QORMI: St. George’s Pharmacy, 21 Triq il-Kbira; BIRKIRKARA: St. Anne Pharmacy, 24 Misra[ Sant’Elena; TA’ XBIEX: Pharmaland Dispensers, 5 Tagliaferro Mansions, Triq il-Prin/ipessa Margerita; TALIBRA::: St. Andrew’s Pharmacy, Triq il-Qasam; TAS-SLIEMA: Norman’s Pharmacy, 133 High Street; {AL LIJA: St. Joseph Pharmacy, 164 Triq Annibale Preca; NAXXAR: Brown’s Chemists, Triq San Pawl; SAN PAWL IL-BA{AR: Parkes Pharmacy, 582 Triq San Pawl; PAOLA: Fleming Pharmacy, 61 Triq {a]-}abbar; L-ISLA: San Filippi Pharmacy, 155 Triq il-Vitorja; {A}}ABBAR: Mediatrix Plus Pharmacy, 7 Triq is-Santwarju; BIR}EBBU:A: Martin’s Pharmacy, 182 Triq Bir]ebbu;a; QRENDI: Qrendi Pharmacy, 6 Triq il-Kbira; SI::IEWI: Menelo Pharmacy, Triq it-Tabib Nikola Zammit; LIMTARFA: Make Over Pharmacy, Blk A, Town Centre HOS; VICTORIA: Batu Pharmacy, 38 Triq il-Palma; IX-XAG{RA: Xag[ra Pharmacy, 55 Triq il-Knisja.

Servizz ta’ tobba fi/-?entri tas-Sa[[a fil-{dud u l-Festi Pubbli/i I/-?entri tas-Sa[[a tal-Mosta, Ra[al :did u l-Furjana huma miftu[in 24 sieg[a g[al emer;enzi biss sat-8 tal-g[ada filg[odu. Il-pubbliku jrid jattendi /-/entru tas-sa[[a tad-distrett tieg[u. Persuni ming[ajr karta ta’ identità ma ji;ux moqdija.

Miljunarju Laburist fil-Libja jidher g[al Muscat ■ In-negozjant Malti kien arrestat fl-1995 f’Benghazi wara tfittxijiet fir-residenza tieg[u ■ Fl-2012 kien imfisser b[ala “[abib antik” minn Alex Sceberras Trigona u kien fdat mil-Labour biex i[ejji lo;istika ta]-]jara ta’ Muscat fil-Libja Miljunarju Malti qrib [afna tal-Labour Party li jinsab filLibja u li kien arrestat f’nofs is-snin disg[in f’Benghazi wara tfittxijiet li saru flappartament tieg[u, ilu ]mien ji;i fdat mill-Mexxej talLabour Party Joseph Muscat u minn esponenti g[olja talLabour Party. Dan tikkonfermah korrispondenza miktuba minn Alex Sceberras Trigona, isSegretarju Internazzjonali talLabour Party u eks Ministru So/jalista tas-snin 80. Din il-korrispondenza ntbag[tet is-sena li g[addiet lil Abdurraheem el-Keib li kien Prim Ministru Libjan b’Sceberras Trigona jiffirma l-ittra fil-kariga ta’ Segretarju Internazzjonali u ta’ eks Ministru tal-Affarijiet Barranin. L-investitur Malti fil-Libja hu Paul Cauchi, direttur talkumpanija General Engineering & Construction (GEOCON) Limited ba]ata f’Benghazi b’uffi/ini fi Tripli u fl-Imsida. Din il-kumpanija mmexxija minn Paul Cauchi hi attiva sew fis-suq Libjan. Paul Cauchi, eks impjegat tal-AirMalta, kien Station Officer f’Benghazi u kien arrestat f’Mejju tal-1995. L-arrest tieg[u ma kellu x’jaqsam xejn max-xog[ol tieg[u fl-AirMalta imma kien sar wara tfittxijiet flappartament tieg[u. G[al xi ra;uni qatt ma kien mag[ruf x’wassal g[al dan larrest. Hu kien in]amm f’[abs qrib il-fruntiera li tifred il-Libja mill-E;ittu. Dwar dan il-ka] kienu intervjenew l-eks ]ew; Prim Ministri So/jalisti Dom Mintoff u Karmenu Mifsud Bonnici, u l-General Workers’ Union li kienu wkoll g[amlu kuntatti mal-Ministeru talAffarijiet Barranin Malti min[abba allegazzjonijiet li Pawlu Cauchi kien qed ikun trattat [a]in. Fi Frar tal-2012, isSegretarju Internazzjonali talLabour Party, Alex Sceberras Trigona fl-ittra lil el-Keib kien fisser lil Pawlu Cauchi b[ala “[abib antik” u li “qed ji;i fdat personalment” f’isem il-Labour Party. Sceberras Trigona kien bag[at l-ittra lil Abdurraheem el-Keib “biex Joseph Muscat, b[ala Kap tal-Oppo]izzjoni u

Joseph Muscat jiltaqa’ ma’ Abdul Mustafa Jalil, il-President tal-Kunsill Nazzjonali Tran]itorju Libjan, waqt i]-]jara tieg[u fi Tripli, f’April tas-sena l-o[ra — ]jara organizzata g[all-MLP minn Paul Cauchi

Mexxej tal-Partit Laburista, imexxi delegazzjoni fil-Libja u jiltaqa’ mieg[u”. L-ittra tkompli ssemmi li “ikun tassew apprezzat li ddata u l-[in tal-appuntament ikunu de/i]i malajr. Is-Sur Pawlu Cauchi, [abib antik li ilu ja[dem fil-Libja g[al aktar minn 25 sena, qed ji;i fdat personalment biex jikkoordina d-dati u l-lo;istika maluffi/jali tieg[ek biex ikun assigurat su//ess minn din illaqg[a b’risq i]-]ew; popli”. I]-]jara ta’ Joseph Muscat fil-Libja kienet saret f’April tal-2012 u kienet ]velata millmedia tal-Partit Nazzjonalista wara li l-Labour Party g[amel kull tentattiv biex i]ommha mistura. Wara li kienet ]velata din la[bar, il-Labour Party fi stqarrija kien qal li Joseph Muscat kien jinsab il-Libja g[al ]jara wara li saritlu stedina mill-Kunsill Tran]itorju Nazzjonali Libjan u li kellu xi laqg[at.

Il-Labour Party, i]da, qatt ma ]vela l-laqg[at kollha li kellu Muscat, ma’ min iltaqa’ u x’kien diskuss. Qatt ma kien irri]ulta li kien il-Kunsill Tran]itorju Libjan li g[amel listedina imma, kif turi l-ittra ta’ Sceberras Trigona, kien ilLabour Party stess li talab lillKunsill Tran]itorju Libjan biex jorganizza din il-laqg[a. Fi ]jara o[ra li Muscat kien g[amel fil-Libja ftit wara li kien in[atar leader tal-Labour, hu kien [a mieg[u negozjant ie[or, Keith Schembri ‘talKasco’, li wkoll g[andu interessi ta’ negozju fil-Libja. Dik i]-]jara wkoll ma kinitx t[abbret mill-ewwel milLabour u matulha Muscat kien iltaqa’, fost l-o[rajn, ma’ Muammar Gaddafi u uffi/jali o[rajn tal-Gvern Libjan ta’ dak i]-]mien. Keith Schembri g[andu lkontroll assolut tal-kampanja elettorali tal-Labour li titmexxa mir-raba’ sular ta/?entru Nazzjonali Laburista.

NIKET

B’niket in[abbru l-mewt tas-Surmast John Ciantar, ex Surmast ta’ Chorus Philippus tal-Ka]in Banda San Filep, {a]-}ebbu;, li ;rat ilbiera[ is-Sibt, 2 ta’ Marzu, fl-Isptar Sir Paul Boffa, ikkonfortat bis-Sagramenti Mqaddsa, fl-età ta’ 64 sena. {alla jibku t-telfa tieg[u lill-ma[buba martu Rita née Camilleri, l-g[e]ie] uliedu Noelle u ]ew;ha Joseph Borg, Maisie u ]ew;ha Paul Ayling, o[tu May Ciantar, Rita Ciantar armla ta’ [uh Philip, [ut il-mara, neputijiet, bosta qraba u [bieb, fosthom il-Kumitat u membri tal-Ka]in Banda San Filep. Il-funeral se jsir nhar it-Tlieta, 5 ta’ Marzu, fis-1.15 p.m. mill-Isptar Mater Dei g[al [dejn il-Kappella talAbbandunati, {a]-}ebbu;, fejn fis-1.45 p.m. jibda korteo, akkumpanjat mill-Banda Ka]in San Filep, g[all-knisja ar/ipretali ta’ San Filep, fejn issirlu Quddiesa praesente cadavere fis-2.30 p.m. u wara jkun akkumpanjat mill-Banda Ka]in San Filep g[a/-/imiterju tal-Qalb ta’ :esù, {a]-}abbu;, fejn issir id-difna fil-qabar tal-familja. Ikunu apprezzati g[otjiet ta’ karità lill-Hospice Movement. Ag[tih, Mulej, il-mistrie[ ta’ dejjem.


Attwalità politika 5

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

Bdiet il-votazzjoni tal-Elezzjoni :enerali Bdiet il-votazzjoni tal-elezzjoni ;enerali, hekk kif matul il-gurnata tal-biera[, fi/?entru tal-G[add tal-Voti fin-Naxxar bdew jivvutaw numru ta’ persuni li mhux se jkunu jistg[u jivvutaw is-Sibt li ;ej. Din il-votazzjoni kmieni kienet miftu[a g[all-Assistenti Kummissjonarji Elettorali li nhar il-:img[a se jservu fir-residenza San Vin/enz de Paul, fl-Isptar Mater Dei, fl-Isptar Karin Grech, fl-Isptar :enerali ta’ G[awdex u fl-Isptar Monte Carmeli. Kienet miftu[a wkoll g[ar-Ri]ervi, li se jkunu xog[ol fit-8 ta’ Marzu. Dan, minbarra dawk li [adu ;urament,

sal-:imgha f’nofsinhar, li f’jum id-9 ta’ Marzu se jkunu msefrin. Il-votazzjoni tal-biera[ bdiet fis-7 ta’ filg[odu u baqg[et g[addejja sal-10 ta’ filg[axija. Jiem qabel l-elezzjoni tad-9 ta’ Marzu – il-:img[a 8 ta’ Marzu – jivvutaw dawk lAssistenti Kummissjonarji li kienu qed ja[dmu fil-votazzjoni tat-2 ta’ Marzu, kif ukoll dawk li se jservu l-:img[a stess fi/?entru tal-G[add fin-Naxxar, flimkien malAssistenti Kummissjonarji Elettorali u rRi]ervi li se jservu l-g[ada, is-Sibt 9 ta’ Marzu.

Waqt il-votazzjoni, ilbiera[, fi/-?entru tal-G[add tal-Voti fin-Naxxar

Il-PN garanzija tal-[olqien tax-xog[ol Il-Partit Nazzjonalista hu lpartit tax-xog[ol u l-uniku partit li qed jag[ti garanzija tal[olqien tax-xog[ol. Din kienet it-tema tal-konferenza tala[barijiet ilbiera[ fid-Dar ?entrali tal-Partit Nazzjonalista, u li fiha [adu sehem ilkandidati Gejtu Vella, David Casa, Joe Falzon u Karl Gouder. Gejtu Vella enfasizza li xxog[ol hu essenzjali g[aliex ming[ajru la jkollna edukazzjoni b’sa[[itha u lanqas sa[[a b’xejn tal-aqwa kwalità. B’kuntrast ma’ pajji]i ;irien tag[na, matul din il-le;i]latura, pajji]na [oloq 20,000 post taxxog[ol ;did u salva 5,000 impjieg. Dan ifisser li l-Gvern

KWIZZ ELETTORALI It-twe;ibiet tal-;img[a l-o[ra Ir-raba’ edizzjoni ta’ dan il-

kwizz ukoll kellha rispons qawwi. It-twe;ibiet tajbin kellhom ikunu dawn:

XANDIR OPINJONI G{AWDEX {OLMA ONORIFI?ENZA LAPIDA :EJJIENI IRLANDA DRITT SPORT EFFI?JENZA RIFORMI JAPPROVA ETIKA TURI}MU A::ORNAMENT Fost dawk li wie;bu tajjeb tela’ bix-xorti l-isem ta’

GRAZIELLA SCERRI minn San :wann li tir/ievi

ming[andna biex tiritira lpremju tag[ha, is-souvenirs kollha tal-PN — b’valur ta’ 150 ewro. IL-KWIZZ ELETTORALI TA’ DIN IL-:IMG{A F’PA:NI 46 u 47

Gejtu Vella waqt il-konferenza tal-a[bariijet. Jidhru wkoll Joe Falzon, Karl Gouder u David Casa

immexxi mill-PN ma be]ax jid[ol g[al dawn il-[addiema u l-familji tag[hom. Gejtu Vella g[amel referenza g[a]-]ieda fil-pagi tal[addiema fis-settur pubbliku f’pajji]na, filwaqt li pajji]i o[rajn qed jag[tu s-sensji, jaqtg[u l-benefi//ji so/jali u j]idu l-mi]uri ta’ awsterità. Fil-fatt, bejn l-2011 u 12016, l-i]g[ar grad fi/-?ivil ing[ata ]ieda ta’ €2,425 li tibqa’ tiela’ skont irresponsabbiltà tal-grad li j;orr dak li jkun fis-servizz pubbliku. Il-PN g[andu l-kredenzjali favur il-[olqien tax-xog[ol u lProgramm Elettorali tieg[u hu /ar dwar dan. Hu semma l-

proposta ta/-child-care centres u qal li biex jg[in aktar nisa jid[lu fid-dinja tax-xog[ol, ilGvern jag[mel pass ie[or ’il quddiem billi s-servizz ta/-child care ikun finanzjat mill-gvern b’sistema ta’ vouchers li wie[ed ikun jista’ ju]a f’childcare centres tal-g[a]la tieg[u. G[al din l-iskema qed ikunu allokati €5 miljun fis-sena u jgawdu minn dawn il-fondi mhux biss dawk li ja[dmu fulltime, i]da anki dawk li ja[dmu part-time jew b’[inijiet flessibbli. Il-mi]ura tkopri lispi]a ta/-child care, anki g[al dawk li qeg[din jitrabbew f’familja b’;enitur wie[ed, anki meta l-;enitur ikun il-missier.

Gejtu Vella semma lproposta tas-sick leave li se jkun jista’ jintu]a mill-;enituri anki jekk jimirdu t-tfal tag[hom. B’hekk, wie[ed ikun jista’ jserra[ rasu li jekk jinqala’ xi [a;a lit-tfal, ikun jista’ jie[u [siebhom. L-implimentazzjoni ssir f’diskussjoni ma’ min i[addem biex jonqos l-u]u tassick leave irregolari, ti]died illealtà fl-impjieg, u biex tinkora;;ixxi lin-nisa u l-ir;iel li qed irabbu jkomplu jid[lu fiddinja tax-xog[ol. Illum g[andna 11,500 pensjonant li baqg[u fid-dinja tax-xog[ol. Grazzi g[all-PN, dawn mhux biss jie[du lpensjoni s[i[a, imma jekk

jer;a’ jing[ata l-fidu/ja, il-PN qed jg[id li s-sigurtà so/jali jra[[asha bin-nofs g[allpensjonant u g[al min i[addmu. Gejtu Vella temm billi qal li l-PN jitkellem fuq it-tkabbir ekonomiku u jsemmi [afna /ifri u numri, i]da dejjem i]omm fi/-/entru tal-politika tieg[u lill-bniedem u lillindividwu. Il-MLP jitkellmu dwarek biss... il-PN ja[dem f’ismek. Fl-intervent tieg[u, David Casa qal li bid-dikjarar, il-PN jista’ jg[id li se jo[loq ixxog[ol matul il-[ames snin li ;ejjin. Il-qg[ad hu l-[ames linqas minn fost il-pajji]i kollha tal-UE, il-paga minima ]diedet b’€1,200 filwaqt li l-paga medja ]diedet b’€2,000. Dan, minbarra li l-[addiema tag[na g[andhom fost l-a[jar kundizzjonijiet fost il-pajji]i kollha tal-UE. David Casa qal li kemm fi Spanja ta[t Zapatero u Franza ta[t is-so/jalista Hollande – li Muscat ifa[[arhom [afna – ilqg[ad sploda, filwaqt li pajji]na bit-tmexxija ta’ Lawrence Gonzi, kompla jo[loq ix-xog[ol.

Kliem baxx, theddid u tag[jir minn favorit ta’ Muscat Dak li sal-biera[ kien il-wi// tal-billboards tal-Malta Labour Party, u li l-Mexxej Laburista Joseph Muscat g[a]lu biex jitkellem waqt il-Konferenza :enerali Straordinarja tal-MLP u waqt attività ta]]g[a]ag[ fil-Valletta Waterfront, Albert Gauci Cunningham, infexx f’tg[ajir, theddid u kliem baxx fuq Facebook biex jesprimi lopinjoni tieg[u. F’post partikulari, dan i]-]ag[]ug[ Laburist u]a l-fra]i li kien i[obb ju]a l-eks Leader

Laburista Alfred Sant, “mieg[i g[ajn g[al g[ajn, sinna g[al sinna”, filwaqt li kompla jg[id li hu jinsab lest g[al min jikkritikah u lest li jitfag[lu wkoll /erti affarijiet. Hu stqarr li mhuwiex xi Mother Theresa u lest li jasal. F’post o[ra, Albert Gauci Cunningham jg[ajjar lin-nies “]ibel”, “mandra”, u “mafja”. Hu kompla jitkellem dwar l-orjentazzjoni sesswali tieg[u f’sensiela ta’ tg[ajir b’mod estrem fuq [addie[or.

Ironikament, Muscat jitkellem dwar lg[aqda u dwar is-slogan ‘Malta Tag[na Lkoll’, i]da Gauci Cunningham, li da[al filMLP ta[t Muscat – tant li hu favorit kbir ta’ Muscat – jag[mel bil-kontra ta’ dak li bilfomm jipprietka dwaru l-Leader tieg[u. Fuq il-billboard Laburista, li tne[[a mittoroq Maltin ilbiera[ wara nofsinhar, Albert Gauci Cunningham jg[id li se jivvota Labour g[aliex “Joseph se j;ib il-bidla li hawn b]onn.”


6

Attwalità politika

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

Inawgurat il-Park tal-Familja fil-Mellie[a Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, ilbiera[ inawgura lPark tal-Familja fil-Mellie[a, li hu park uniku g[al pajji]na, li mhux biss jinkludi outdoor gym imma wkoll ta[lita ta’ fa/ilitajiet sportivi o[rajn, fosthom zona g[ar-roti, track tal-atletika u tal-mixi, kif ukoll multi-purpose court. Dan il-Park sar b’kollaborazzjoni bejn ilGvern u l-Kunsill Lokali talMellie[a, b’investiment ta’ aktar minn €1 miljun. G[al din i/-/erimonja attendew ukoll George Pullicino, il-Ministru g[arRi]orsi u l-Affartijiet Rurali, is-Sindku tal-Mellie[a, Robert Cutajar, kunsillieri, kandidati u mistedin o[rajn. Pre]enti wkoll kien hemm numru ta’ familji u ]g[a]ag[ li kienu qed ju]aw ilfa/ilitajiet mill-isba[ li joffri dan il-Park, li jinsab e]att fittriq li tag[ti lejn Selmun. Il-Prim Ministru qal li dan il-pro;ett hu [olqa o[ra f’katina s[i[a ta’ pro;etti li saru biex ji]diedu l-ispazji miftu[in g[all-familji Maltin u G[awdxin. Fost dawn hemm il-Park tal-Familja f’Sant’Antnin f’Marsaskala, i/-?entru ?iviku fis-Swieqi (u g[addej ix-xog[ol fuq ?entru ie[or f’San :wann), Pjazza San :or; fil-Belt, Pjazza Sant’Anna f’Tas-Sleima, lAdventure Park f’Ta’ Qali, :nien George Bonello Du Puis fi Qui-Si-Sana, kien esti] il-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali u f’Kennedy Grove, g[addej il-pro;ett ta’ riabilitazzjoni tas-Salini u tal-Mag[tab. Il-Gvern kompla jinvesti

Il-Prim Ministru u Robert Cutajar, is-Sindku tal-Mellie[a, waqt l-inawgurazzjoni tal-Park tal-Familja fil-Mellie[a

Attività g[at-tfal fil-ftu[ tal-Park tal-Familja fil-Mellie[a

f’outdoor gyms kif ukoll f’numru ta’ playing fields u ;onna fil-lokalitajiet. Lawrence Gonzi qal li dawn il-pro;etti mhux biss qed isebb[u lil Malta u G[awdex imma wkoll [olqu x-xog[ol g[al [afna [addiema Maltin u G[awdxin u kkontribwew biex fil-[ames snin li g[addew in[olqu 20,000 post

Il-Prim Ministru fil-programm Mezè fuq NET Television Il-;urnata impenjattiva tal-Prim Ministru, ilbiera[ is-Sibt intemmet bil-parte/ipazzjoni tieg[u u tas-Sinjura Gonzi filprogramm Mezè, fuq NET Television. Filwaqt li tkellem dwar il-punti saljenti tal-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru kellu /-/ans jitkellem ukoll dwar mumenti aktar trankwilli u, f’ambjent rilassanti, sinonimu ma’ minn dan il-programm, li jixxandar kull nhar ta’ Sibt filg[axija. Il-programm li, b[ala mistiedna kellu wkoll lis-sopran Lydia Caruana, kien pre]entat minn Josef Bonello u Ronald Briffa.

tax-xog[ol ;did, u Malta g[andha wa[da mill-inqas rati ta’ qg[ad. Hu qal li jinsab konvint li permezz talprogramm ta’ [idma, fil[ames snin li ;ejjin jin[olqu 25,000 post tax-xog[ol ;did. Il-Prim Ministru fa[[ar ukoll lill-kunsilli lokali li l-Gvern ]ied l-allokazzjoni tag[hom, u l-Gvern waqqaf fond spe/jali

biex il-kunsilli jibbenefikaw mis-s[ubija ta’ Malta fl-UE. Permezz ta’ fondi mill-UE qed isiru 75 pro;ett b’investiment ta’ aktar minn €11-il miljun mill-fondi tal-UE. Fil-[ames snin li g[addew, il-Gvern nieda numru ta’ fondi u skemi biex jg[in lillkunsilli lokali jwettqu pro;etti fil-lokalità tag[hom.

B’kollox, il-Gvern nieda 36 skema b’valur ta’ €6 miljun, li kienu jinkludu skemi g[al attivitajiet spe/jali, restawr, a//essibbiltà, kif ukoll tis[i[ tal-libreriji pubbli/i. Issa l-Gvern qed iniedi lpro;ett tal-Book Box fejn seba’ kunsilli lokali ibbenefikaw biex jistallaw g[axar Book Boxex fillokalitajiet tag[hom biex aktar residenti jaqraw u j[obbu l-ktieb. Il-Prim Ministru anki qassam l-g[ajnuna lil dawn il-kunsilli lokali. Il-Ministru George Pullicino qal li dan kien is-sitt Park tal-Familja li kien inawgurat fil-[ames snin li g[addew. B[alissa g[addej ilpro;ett tar-riabilitazzjoni tasSalini, li qed isir b’investiment ta’ €7 miljun, bil-g[ajnuna tal-fondi tal-UE. Dan mhux biss se jkun attrazzjoni g[all-Maltin imma wkoll g[at-turisti. George Pullicino qal li g[alkemm il-pro;etti fillokalitajiet ]diedu, l-atti ta’ vandali]mu naqsu, u dan, grazzi g[all-bidla filmentalità tat-tfal u ta]]g[a]ag[. Is-Sindku Robert Cutajar fakkar li dan il-post kien abbandunat, imma wara [idma ta’ tliet snin intradd lura lin-nies u lill-familji talMellie[a, u llum diversi clubs sportivi tal-Mellie[a jistg[u jipprattikaw l-attivitajiet tag[hom. Il-Park tal-Familja hu a//essibbli g[all-persuni b’di]abbiltà u jipprovdi valur mi]jud anki g[at-turi]mu sportiv.


Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

Attwalità politika

7

Parti mill-udjenza tisma’ lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi jitkellem ilbiera[ filg[axija fir-Rabat

Il-PN hu garanzija tal-[olqien tax-xog[ol minn Charles Muscat

L-g[a]la fid-9 ta’ Marzu hi bejn il-Partit Nazzjonalista li hu garanzija ta’ [olqien tax-xog[ol u l-Labour li j;ib il-qg[ad f’pajji]na. Fil-[ames snin li g[addew il-Gvern Nazzjonalista [oloq 20,000 post tax-xog[ol u li fil-[ames snin li ;ejjin se jo[loq 25,000 post tax-xog[ol ie[or u dan mhux billi jkunu impjegati nnies mal-Gvern, imma billi jo[loq klima biex il-privat jing[ata spazju biex jinvesti. Il-Prim Ministru u Kap talPartit Nazzjonalista Lawrence Gonzi qal dan ilbiera[ waqt iddiskussjoni Bil-Fatti f’Idejna li saret fir-Rabat li kellha t-tema Futur fis-Sod u li trattat IxXog[ol. Id-diskussjoni tmexxiet minn Charmaine Parnis u fiha [adu sehem ukoll Doris Sammut li hi self employed u James Ellul, student tal-Junior College. Lawrence Gonzi qal li fid-9 ta’ Marzu li ;ej irridu niftakru li pajji]na rnexxielu jeg[leb iddiffikultajiet kbar tal-kri]i ekonomika u finanzjarja

internazzjonali li qed i;;ib inkwiet g[all-familji f’pajji]i madwarna. Hu qal li a[na [adna de/i]jonijiet ibsin u ;ibna r-ri]ultati u skont ilKummissjoni Ewropea, Malta hi t-tieni l-aktar pajji] li se jkollu tkabbir ekonomiku u dan ifisser aktar [olqien tax-xog[ol. Hu qal li Malta kellha su//ess fil-[olqien tax-xog[ol u l-Gvern investa fi skola ;dida kull sena fosthom din il-;img[a stess kienet inawgurata l-Iskola Sekondarja tal-Bniet f’Tal{andaq. Hu qal li l-PN qed ibiddel lil pajjizna g[all-a[jar. Doris Sammut, li ta[dem f’negozju ta’ waste management, qalet li hi g[arfet l-opportunità biex tid[ol finnegozju. Hi qalet li wa[da millisfidi hi li t-tfal ikunu inkora;;iti jid[lu fin-negozju billi jkunu kreattivi u innovattivi. Tkellmet ukoll dwar il-b]onn li aktar nisa jid[lu fid-dinja tax-xog[ol u dan billi jkun hemm aktar mi]uri favur il-familja. Il-Prim Ministru qal li aktar

]g[a]ag[ qed jidde/iedu li jift[u negozju u dan permezz tal-iskemi li qed jo[ro; ilGvern. Fakkar li l-Gvern Nazzjonalista [oloq 20,000 post tax-xog[ol u li fil-[ames snin li ;ejjin se jo[loq 25,000 post tax-xog[ol ie[or u dan mhux billi jkunu impjegati nnies mal-Gvern, imma billi jo[loq klima biex il-privat jing[ata spazju biex jinvesti. James Ellul, li hu student filJunior College, qal li r-riforma li qed jag[mel il-Gvern fledukazzjoni qed tg[in biex tnaqqas l-istress fuq l-istudenti. Hu qal li l-Gvern qed jinvesti bis-s[i[ fl-edukazzjoni fosthom fil-bini tal-kampus il-;did talMCAST. Il-PN investa flistipendju u dan wassal biex aktar ]g[a]ag[ qed ikomplu jistudjaw fl-Università, flMCAST u fl-ITS. Hu qal li l-PN dejjem investa fl-edukazzjoni u llum listudenti g[andhom [afna opportunitajiet biex jitg[allmu u jsibu x-xog[ol. L-istipendju qed jg[inhom biex huma

jkomplu jistudjaw u llum i]]g[a]ag[ g[andhom ukoll opportunitajiet bis-sa[[a tass[ubija ta’ Malta fl-UE. Lawrence Gonzi irrefera wkoll g[all-programm Xarabank mal-Kap talOppo]izzjoni Joseph Muscat u fakkar li hu kien staqsa lil Muscat x’ried jg[id biha meta ppropona lill-Gvern jimxi fuq il-politika ekonomika ta’ ?ipru. Imma Muscat ma tax twe;iba g[ax l-anali]i tieg[u hi wa[da ]baljata. Hu qal li kieku Muscat kien Prim Ministru u kien jag[mel b[al ?ipru, kieku Malta b[alissa tinsab fl-istess kri]i ta’ ?ipru. Il-Prim Ministru qal li fid-9 ta’ Marzu rridu nag[]lu fittmexxija tal-pajji] lil dak ilPartit li kapa/i jag[mel lg[a]liet it-tajbin. Hu qal li issa l-Labour qed jag[]el pulizija Laburist biex ma

jmexxix ka] ta’ droga. Hu qal li dawk li g[adhom mhux de/i]i jridu jag[]lu bejn dak il-Partit li dejjem [a de/i]jonijiet []iena u l-Partit Nazzjonalista li [a de/i]jonijiet bil-g[aqal u [oloq ix-xog[ol. Illum g[andna rekord ta’ 44 fil-mija ta’ nisa li qed ja[dmu bi qlig[ u fil-[ames snin li ;ejjin il-Gvern se jkompli j]id il-mi]uri favur il-familja biex ikun hemm bilan/ bejn ixxog[ol u l-familja. Fakkar li 55,000 ;enitur li ja[dmu t-tnejn qed igawdu minn rata ta’ taxxa favorevoli. Lawrence Gonzi qal li jekk pajji]na jibdel id-direzzjoni jista’ jintilef kollox. Hu appella biex id-de/i]joni fid-9 ta’ Marzu tkun l-a[jar wa[da g[alina u g[al pajji]na u l-PN lest li jag[mel minn kollox biex ikompli jo[loq ix-xog[ol.


14 Lokali

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

APPREZZAMENT

Joyce Grech

Nhar it-Tlieta li g[adda mietet Joyce Grech – pijuniera tal-Moviment Nisa tal-Partit Nazzjonalista (MNPN). Firritratt (lemin), Joyce Grech tidher finnofs [dejn is-Sinjura Fenech Adami – omm Eddie Fenech Adami – meta flimkien ma’ delegazzjoni tal-MNPN kienet marret i]]urha fid-dar tag[ha f’Birkirkara wara l-in/identi gravi tal15 ta’ Ottubru, 1979 (Black Monday)

Qamet bilwieqfa fl-ag[ar ]minijiet minn Liliana Risiott

X’a[bar ta’ diqa dik li smajt bil-mewt ta’ Joyce Grech, eks Presidenta tal-Moviment Nisa tal-Partit Nazzjonalista.

Telfa kbira mhux biss g[allfamilja tag[ha i]da wkoll g[all-Partit Nazzjonalista u g[all-pajji]. Joyce kienet wa[da min-nisa pijunieri filPartit Nazzjonalista fi ]mien meta s-sitwazzjoni fil-pajji] xejn ma kienet fa/li. Kien ]mien it-terrur meta Joyce Grech bla bi]a’ qamet bilwieqfa u ssieltet mhux biss g[ad-drittijiet tan-nisa i]da fuq kollox g[ad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Mhux g[ax kienet xi mara tal-konfront i]da g[aliex dejjem emmnet fil-kaw]a li uliedna g[andhom dritt jir/ievu l-edukazzjoni sew fi skejjel tal-istat kif ukoll fi skejjel privati u tal-Knisja. Kienet mara li emmnet li lMaltin, nisa u r;iel g[andhom id-dritt tal-libertà talespressjoni [ielsa, ta’ xandir pluralistiku u [ieles. Emmnet fid-dritt talasso/jazzjoni [ielsa u qatt ma be]g[et mis-swat, mit-tg[ajjir, mill-intimidazzjoni. Qamet bilwieqfa u mmilitat kontra lvjolenza mhux bil-vjolenza i]da bl-arma tal-perswa]joni. Bis-sa[[a tas-sehem tag[ha flimkien ma’ ta’ o[rajn, Joyce [alliet warajha wirt ta’ [elsien, livell ta’ g[ajxien a[jar u fuq kollox aktar g[arfien g[an-nisa Maltin g[all-kisba ta’ drittijiethom b[ala /ittadini s[a[. Kienet wa[da minn tal-bidu li firxet it-tapit g[an-nisa Maltin biex itejbu l-istil ta’ [ajja tag[hom, li jkomplu jistudjaw u jid[lu fid-dinja tax-xog[ol u li bil-kapa/ità tag[hom jil[qu l-og[la livelli fil-karrieri rispettivi tag[hom. Joyce m’g[amlet xejn minn dan g[all-gwadann personali tag[ha, anzi ssagrifikat [afna. Minkejja x-xog[ol impenjattiv li kellha filpolitika Joyce qatt ma naqset mid-dedikazzjoni tag[ha b[ala mara tal-familja. {afna forsi ma jiftakrux lil Joyce; kienet dejjem fuq quddiem ta’ kull kaw]a li emmnet fiha i]da ma kinitx wa[da li t[obb tidher. Bilprogress kbir li sar f’pajji]na, forsi jkun hawn min lanqas jg[addilu minn mo[[u kemm kienu ]minijiet diffi/li g[al Malta dawk li [admu f’dawk is-snin koroh. O[rajn jaqblilhom ma jiftakrux. Lil Joyce insellmilha. Nirringrazzjaha tal-e]empju u nibqa’ niftakarha mhux biss fit-talb tieg[i i]da b[ala mudell ta’ kif bniedem, /ittadin tal-affari tieg[u, g[andu ja;ixxi quddiem sitwazzjonijiet li jistg[u ifissru t-ti;did jew it-tifrik talfutur tieg[u. Grazzi Joyce. Insellimlek waqt li nag[ti l-kondoljanzi lill-familja g[a]i]a tag[ha.


16

Lokali#Opinjoni

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

Il-politika tas-sewwa Wasalna fl-a[[ar ta’ kampanja elettorali li kienet u g[adha minnha nnifisha barra mis-soltu. Kien hemm u g[ad hemm konfront ta’ ideat g[addej. Il-poplu kien bumbardjat b’messa;;i varji u b’metodi differenti. }gur mhux forsi, il-Partit Nazzjonalista baqa’ wie[ed rilevanti, progressiv u kapa/i jwassal ’il quddiem dak li jemmen fih. Dak li jrid biex dan il-pajji] jibqa’ jimxi verament ’il quddiem. Ilvanta;;i prin/ipali tal-partit huma varji, i]da l-aktar tnejn evidenti huma, l-ewwel lesperjenza li nbniet f’dawn is-snin, u t-tieni l-abbiltà talPrim Ministru, li zamm irriedni tal-istat. Id-dg[ajsa ta’ dan ilpajji] g[addiet u g[adha f’diffikultajiet kbar. Ilmaltemp fih konna, imma g[adna ma [ri;niex minnu. Id-diffikultajiet finanzjarji li [akmu lid-dinja u b’mod dirett lill-;irien Ewropej tag[na ma telqux. Jidhru li telqu, i]da qed ikunu kontrollati, u r-realtà hi li kif wie[ed jitlaq mill-attenzjoni li hemm b]onn, allura jer;g[u j[abbtuna sew. Min ja[seb li dawn l-a[[ar snin kienu fa/li, ma jafx x’in[u jg[id. Minkejja lkumplikazzjonijiet varji li g[addejna minnhom, xorta wa[da l-ekonomija baqg[et [ajja u t-tessut tas-servizzi so/jali ma ttikilx, anzi xorta kien mi]jud. Il-kaxxa ta’ Malta baqg[et hi wkoll soda. G[all-kuntrarju ta’ diversi stati Ewropej o[rajn, pajji]na hu fost il-ftit li baqa’ jitfa[[ar g[al [idmietu. Imfa[[ar fir-rata tal-progress, tal-avvanz, u li ]amm mal-mar;ni li s1.

Herbert Messina Ferrante jippre]enta ktieb dwar personalitajiet ewlenin Maltin lill-Kan/illier Angela Merkel.

Il-Kan/illier :ermani] tibg[at l-isba[ xewqat lill-Prim Ministru Angela Merkel, il-Kan/illier :ermani] u l-Kap tal-Partit Demokristjan tal-:ermanja (CDU) bag[tet l-isba[ tislijiet lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi u awguratlu g[allElezzjoni :enerali tas-Sibt li ;ej. Dawn it-tislijiet bag[tithom permezz ta’ Dr Herbert Messina Ferrante, il-President tal-Asso/jazzjoni Pensjonanti u Anzjani Nazzjonalisti (APAN) li kien qed jattendi konferenza Ewropea f’Konrad Adenauer House f’Berlin. Din il-konferenza kienet organizzata mill-Partit Popolari Ewropew bl-appo;; tas-CDU. It-Tabib Messina Ferrante ltaqa’ mal-Kan/illier Merkel fi tmiem din il-konferenza u ippre]entalha l-ktieb The Maltese (2) li jitratta l-karriera ta’ personalitajiet prominenti Maltin. Angela Merkel, waqt li irringrazzjat lil Messina Ferrante, kellmitu wkoll dwar i]-]jara li g[amlet f’pajji]na

Herbert Messina Ferrante, flimkien ma’ delegati o[rajn, li [adu sehem fil-konferenza f’Berlin

s-sena li g[addiet li matulha kellha laqg[at mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Il-Kan/illier :ermani] kienet fost dawk li tkellmu filkonferenza li iddiskutiet itt[ejjija g[all-elezzjonijiet ewropej tal-2014. Herbert Messina Ferrante hu r-rappre]entant Malti filkumitat e]ekuttiv talEuropean Senior Citizens’ Union.

2.

3.

Titlob attenzjoni f’dak li wie[ed qed jonfoq u fuq xiex ikun qed jag[mel dan. F’[afna sens dan il-Gvern hu vittma tas-su//ess tieg[u, proprju g[aliex irnexxielu javvanza fejn [addie[or ma rnexxilux. F’kuntrast, kull min siefer barra minn xtutna jaf g[aliex ra u sema’ dak li pajji]i o[rajn g[addew minnu. Kemm persuni tilfu l-impjieg, kemm lekonomija marret lura, kemm [wienet g[alqu, kemm tnaqqsu l-pensjonijiet u s-servizzi so/jali, hu fatt li a[na nag[rfu. Pajji]na ma g[addiex, fortunatament, minn dan, propju g[ax [addanna g[al [afna [in ilpolitika tas-sewwa. Dik li t[ares li l-ekonomija tkun g[as-servizz tal-bniedem u mhux il-kontra. Dik li t[ares lejn kif tipprote;i d-dinjità tal-[addiem fil-post taxxog[ol u fl-istess [in tiggarantihielu. Ma huwiex bil-fors li dan il-pajji] jitmexxa millPartit Nazzjonalista g[allle;i]latura li ;ejja. I]da g[al min jag[raf dak li g[addejjin minnu, allura jaf li hu kien kapa/i jmexxi ’l quddiem bil-politika tassewwa tieg[u. Il-pajji] jista’ jibqa’ fit-triq it-tajba, jista’ jibqa’ jvin/i dak li g[adu ;ej jekk ikollu par idejn sodi u mimlija b’esperjenza b[al ma g[andu Lawrence Gonzi. Li wie[ed jissogra u jesperimenta j;ib f’riskju dan kollu. Illum nafu fejn a[na, g[ada le. Proprju g[alhekk li n[e;;e; biex wara riflessjoni tajba tikkonvin/u ru[kom li vot g[all-partit tag[na hu wie[ed g[as-sewwa tag[na. 5.

minn Carmelo Mifsud Bonnici carmelomifsudbonnici@gov.mt

serjetà finanzjarja trid. Fortunatament g[alina, rajna s-suq tax-xog[ol jikber u lfidu/ja tal-investituri fina ma naqsitx. Mill-Unjoni Ewropea komplejna nie[du iktar gwadann. Komplejna nimxu ’l quddiem biex akkwistajna fondi varji li assiguraw tkabbir f’setturi varji u fl-istess [in komplew iggarantewlna l-g[ajxien tag[na. Bil-fondi Ewropej li dan il-Gvern kien fost l-iktar kapa/i fl-istess Unjoni li jonfoq u ju]a tajjeb stajna niddedikaw flus g[al setturi li konna ilna nixtiequ li nkabbru. Is-setturi li [adu gwadann prin/ipali kienu dawk tal-edukazzjoni u ssa[[a. Hawn stajna nkomplu nag[mlu qab]iet fil-kwalità li qatt qabel ma kien irnexxielna nwettqu. Lapparat modern mixtri u kien kontinwament u]at g[all-;id tal-poplu tag[na, kif ukoll il-kwantità kbira ta’ medi/ini li baqg[u jkunu servuti ming[ajr [las, huma kollha mertu ta’ dan lg[aqal. G[aliex it-tmexxija ta’ pajji] titlob [afna g[aqal. 4.

6.


36

A[barijiet Lokali

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

Modernizzat id-Dipartiment tal-Psikolo;ija fl-Isptar Monte Carmeli

Incident tat-traffiku f’{al Tarxien

Ilbiera[ filg[odu se[[ in/ident tat-traffiku fi Triq {al Tarxien, f’{al Tarxien, limiti Tal-Barrani, meta sewwieq ta’ karozza tattip Toyota Glanza tilef il-kontroll tal-karozza u baqa’ die[el fi trakk. Jidher li s-sewwieq tal-Glanza, li g[andu 20 sena u joqg[od Ra[al :did, ma rax it-trakk tal-ELC li kien wieqaf [dejn irroundabout, bil-konsegwenza li baqa’ die[el fih. Fil-post issej[et ambulanza, li [adet lir-ra;el l-Isptar Mater Dei g[all-kura, fejn instab li ma kienx fil-periklu tal-mewt. It-triq kellha ting[alaq g[al ftit [in.

Mario Galea, is-Segretarju Parlamentari g[all-Anzjani u l-Kura fil-Komunità, ilbiera[ feta[ mill-;did id-Dipartiment talPsikolo;ija fl-Isptar Monte Carmeli, li fla[[ar ;img[at g[adda minn pro/ess ta’ modernizzar. F’diskors tal-okka]joni, Mario Galea qal li l-G[aqda Dinjija tas-Sa[[a qed tg[id li lmard mentali se jkun qed jaqbe] fin-numru lill-mard komuni sas-sena 2050, u qal li g[andu jkun hawn terapija u kura effettiva g[all-mard mentali, li mhux mard esklusiv biss g[all-foqra. Mario Galea semma numru ta’ nies kbar fl-istorja li kellhom esperjenza ta’ problemi relatati mas-sa[[a mentali, fosthom ilPresident Amerikan Abraham Lincoln u xXjentist Charles Darwin. Id-Dipartiment tal-Psikolo;ija fl-Isptar Monte Carmeli g[andu tim ta’ 17-il psikologu u 23 trainee, li joffru l-g[ajnuna lill-pazjenti. Is-Segretarju Parlamentari Mario Galea qal li l-li;i l-;dida dwar is-sa[[a mentali tkun implimentata b’mod li permezz tag[ha jittejjeb is-servizz.

Gradwati ;odda fil-management Mario de Marco, il-Ministru g[at-Turi]mu u l-Ambjent, qassam /ertifikati lil madwar 400 persuna li temmew b’su//ess Diploma filManagement. Il-gradwati l-;odda kienu lparte/ipanti fil-programm ADVANCE, li hu kofinanzjat mill-Fond So/jali Ewropew. Din kienet it-tielet darba li saret i/-/erimonja talgradwazzjoni ta’ dan il-kors. Dan il-programm kien ma[sub l-aktar biex jg[in persuni li ja[dmu b[ala managers u supervisors flindustrija tat-turi]mu. Huma t[arr;u f’numru ta’ komponenti differenti, li wasslu g[all-g[oti ta’ Diploma fl-Immani;jar ta’ Livell 5 talQafas Malti u Ewropew talKwalifiki g[at-Tag[lim Tul il{ajja. Il-Ministru Mario de Marco awgura lil dawn il-gradwati l;odda, filwaqt li tkellem fuq ir-rwol importanti ta’ dawn ilgradwati fl-industrija tatturi]mu.

Mario Galea qal ukoll li qed issir [idma biex il-pazjenti li jkollhom b]onn is-servizzi tal-Isptar Monte Carmeli, ma jdumux biex jer;g[u jing[aqdu mal-bqija tal-komunità, fejn jibqg[u jing[ataw is-servizzi ne/essarji. Fil-ftu[ tad-dipartiment modernizzat saret l-inawgurazzjoni ta’ pittura ta’ Marco Cremona, li tissimbolizza /-/elebrazzjoni tal[ajja, u li ng[aqdet ma’ numru ta’ pitturi o[rajn fl-istess dipartiment, kollha xog[ol ilpazjenti tal-isptar. Fil-ftu[ tkellmet ukoll Flora Tanti ta’ 23 sena mill-Imtarfa, pazjenta tad-Dipartiment tal-Psikolo;ija, u qalet li jekk wie[ed ikollu l-istress jew problemi psikolo;i/i o[rajn, m’g[andux jiddejjaq imur ifittex l-g[ajnuna. Qalet li mill-esperjenza tag[ha tie[u sservizzi f’Monte Carmeli, hi tikkonferma li lpsikolo;i jg[inu lill-pazjent b’im[abba u [biberija kbira, u qalet li dawn jag[mlu [ilithom biex il-futur tal-pazjenti jkun wie[ed sabi[. Ix-xog[ol fid-Dipartiment tal-Psikolo;ija fl-Isptar Monte Carmeli m’huwiex l-uniku xog[ol ta’ modernizzar li qed isir, infatti g[addej xog[ol ie[or madwar l-isptar kollu.


Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

Internazzjonali

37

L-ISTATI UNITI IR-RENJU UNIT

Ir-Re;ina t[assar Qtug[ fil-ba;it li jista’ jtellef mijiet ta’ eluf ta’ impjiegi ]jara fi Swansea IlObama President Amerikan Barack Amerikan naqsu milli jil[qu da[[al fis se[[ ftehim biex dan ma jsirx -

Ir-Re;ina Eli]abetta II kellha t[assar ]jara fi Swansea b[ala parti mi/-/elebrazzjonijiet ta’ Jum San David, il-qaddis patrun ta’ Wales, peress li qieg[da ssofri l-effetti ta’ infezzjoni fl-istonku. Intant, i/-/erimonji – li kienu jinkludu parata sa Guildhall (fi Swansea) – saru xorta fl-assenza tar-

Re;ina, li kellha tag[mel pre]entazzjoni lit-Tielet Battaljun tar-Ri;ment tarRoyal Welsh Guards u li minflok kienet kostretta tqatta’ tmiem il-;img[a filKastell ta’ Windsor. Skont l-a[[ar rapporti, ilkundizzjoni tar-Re;ina se tkun evalwata fil-jiem li ;ejjin.

L-ISTATI UNITI

Ra;el jinbela’ mill-art L-awtoritajiet fi Florida m’g[andhomx wisq tamiet li seta’ salva ra;el li litteralment ‘sparixxa bil-kamra tas-sodda tieg[u’ wara li nfet[et l-art ta[t ir-residenza tieg[u u spi//a ;o [ofra fonda xi sitt metri. Il-fenomenu, mag[ruf b[ala sinkhole, se[[ f’in[awi qrib Tampa, u qed ja[sbu li r-ra;el, Jeffrey Bush, tilef [ajtu wara li l-iskwadri tal-emer;enza ma irnexxilhomx jag[mlu kuntatt mieg[u. L-isforzi tas-salvata;; intant ;ew posposti min[abba l-inkwiet dwar kemm l-art fiz-

zona kienet stabbli. Is-sinkholes huma komuni f’/erti partijiet ta’ Florida, li ]viluppat fuq sistema ta’ g[erien, u fejn l-art ‘ta’ fuq’ ;ieli titmermer b’ka;un talumdità akkumulata u fejn jirri]ultaw l-ikkrollar u l-[ofor sussegwenti fil-wi// tal-art. L-awtoritajiet lanqas ma jafu kemm il-kumplament taddar tal-vittma g[adu stabbli u fl-istess [in iddikjaraw zona ‘ta’ esklu]joni’ ta’ xi tletin metru, fost l-inkwiet li l-[ofra inkwistjoni qieg[da ‘tikber u tinfirex’.

IL-MALI

‘Eliminat’ militanti ewlieni Il-President ta/-Chad, Idriss Deby, qal li militanti ewlieni tal-grupp terroristiku AlQaida spi//a maqtul fitTramuntana tal-Mali, wara sensiela ta’ battalji fir-re;jun remot. Il-militanti inkwistjoni, Abdelhamid Abou Zeid ta’ nazzjonalità Al;erina, jing[ad li kien it-tieni ‘laktar terrorista influwenti’ fir-re;jun tal-Maghreb I]lamiku, u meta l-Al-Qaida b[alissa qed tikkumbatti lill-

qawwiet barranin fit-territorji tal-Mali. Abu Zeid hu akku]at bil-qtil ta’ ]ew; osta;;i tal-Punent, fosthom ra;el Britanniku; u jekk mewtu tkun ikkonfermata, is-sitwazzjoni ta’ diversi osta;;i Fran/i]i li ja[sbu li qed jin]ammu millkollegi tat-terrorista g[andha ssir aktar in/erta. L-Istati Uniti ta[seb li rrapporti dwar l-eliminazzjoni ta’ Abou Zeid huma ‘kredibbli [afna’.

, sensiela ta’ qtug[ ‘drastiku’ fl-infiq, fost twissija li lekonomija tal-Istati Uniti kapa/i ssofri bil-kbir – tant li (fi kliem Obama) jekk kemmil darba l-qtug[ ikun implimentat bis-s[i[, kapa/i ‘jelimina’ sa 750,000 impjieg. Il-qtug[, mag[ruf b[ala ,

sequester u li tfassal sentejn ilu, g[andu jiffranka [amsa u tmenin biljun dollaru millba;it federali tal-Istati Uniti fl-2013. Din is-sitwazzjoni kienet ikkonfermata wara li ta[ditiet tal-a[[ar fil-White House – li kienu inti]i biex jevitaw ittnaqqis qabel id-deadline –

Barack Obama

kellhom ixolju ming[ajr ftehim. Sadattant, il-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) wissa li l-qtug[ inkwistjoni kapa/i jxekkel li]vilupp ekonomiku globali, ;aladarba Obama u l-kapijiet Repubblikani fil-Kungress

effettiv. Il-Gvern ta’ Obama u rRepubblikani fl-Oppo]izzjoni g[andhom differenzi kbar dwar l-insistenza tal-President rigward ]ieda fit-taxxi b[ala parti minn kwalunkwe pjan li jikkonfronta d-djun ta’ 16.6 triljun dollaru tal-Istati Uniti – u b’Obama jakku]a lirRepubblikani g[al din is‘sitwazzjoni’. Il-qtug[ anki mistenni jnaqqas l-i]vilupp ekonomiku tal-Istati Uniti b’0.5 fil-mija, b’Obama jilmenta dwar ‘ilqtug[ arbitrarju g[all-affarijiet li l-[addiema u n-negozji tant jiddependu fuqhom’.


ELEZZJONI :ENERALI 2008

2008>

Din l-elezzjoni ta’ [ames snin ilu tista’ titqies b[ala l-aktar wa[da e/itanti s’issa fl-istorja politika Maltija. G[al numru ta’ ra;unijiet, il-Malta Labour Party kien kunsidrat b[ala l-favorit i]da b’kampanja elettorali mill-aqwa, u b’kap li kien is-sors ta’ fidu/ja u kura;;, il-Partit Nazzjonalista rnexxielu jirba[ bi ]brixx dik il-battalja politika qalila. Lawrence Gonzi kien wassal lill-PN g[at-tielet reb[a konsekuttiva… rekord assolut.

KWIZZ ELETTORALI Dwar il-kwizz  Dan il-kwizz hu ba]at fuq is-slogans elettorali u]ati mill-Partit Nazzjonalista fl-a[[ar [ames reb[iet elettorali tieg[u: fl-1987, fl-1992, fl-1998, fl-2003 u fl2008. Meta timlew is-soluzzjonijiet kollha, aqta’ din il-pa;na, imla l-kupun li jidher isfel nett fuq ix-xellug, ag[milha f’envelop u indirizzaha lil: il-mument, Kwizz Elettorali, media.link communications, Triq Herbert Ganado, il-{amrun G[andkom ]mien sa nhar il-{amis li ;ej. Is-soluzzjonijiet jistg[u jin;iebu wkoll bl-idejn fl-uffi//ji ta’ ilmumentjew jintbag[tu b’email fuq: mument@media.link.com.mt.

Lil min se jie[u sehem 

 Fl-ebda wa[da mis-soluzzjonijiet ma jitni]]el l-artiklu. E]empju: mhux IL-KOSTITUZZJONI i]da KOSTITUZZJONI Fejn jid[lu ismijiet ta’ persuni hemm indikat jekk hux l-isem biss jew il-kunjom biss Is-soluzzjoni t-tajba tkun dik li jekk taqra l-ewwel ittra tassoluzzjonijiet kollha minn fuq g[al isfel ikollok is-slogan elettorali talPartit Nazzjonalista g[all-Elezzjoni :enerali rispettiva. U[ud mill-clues g[andhom x’jaqsmu direttament mal-perjodu tal-elezzjoni rispettiva u ;rajjiet konnessi waqt li o[rajn huma ta’ natura ;enerali.

2008

■ L-aktar politiku li qatt kiseb voti f’pajji]na. (kunjom biss) ■ F’dan il-post saru l-akbar mass meetings tal-PN fl-2003 u fl-2008 — mhux Fuq il-Fosos tal-Furjana ■ Fl-a[[ar snin din ]diedet [afna f’pajji]na u mag[ha kiber ukoll /ertu ammont ta’ razzi]mu. ■ Dan hu l-Kulle;; tal-Arti, Xjenza u Teknolo;ija li g[alih qed jinbena campus ;did. ■ Dawn kien bdihom il-PN fl-1993 u permezz tag[hom ta gvern lokali lill-bliet u l-ir[ula kollha. ■ Meta l-media tag[mel sett ta’ mistoqsijiet lil xi [add partikulari, fosthom lill-politi/i ■ L-organu tal-PN, li ji;bor fih l-uffi/jali tal-partit, deputati, ferg[at u membri eletti mill-Kunsill :enerali ■ Imda[[la fil-Kostituzzjoni i]da tilfet [afna mis-sinifikat tag[ha meta ma baqax aktar ]ew; super potenzi

■ In-numru legali ta’ membri me[tie;a biex il-Parlament ikun jista’ jibda jiltaqa’. ■ Muscat jinqeda b’kollox u b’kull /irkustanza biex jipprova jirba[ il-voti u jidher [elu ma’ kul[add. Ma jitlifx opportunità ■ Il-Prim Ministru li ffa//ja l-akbar kri]i dinjija fl-a[[ar 100 sena i]da Malta xorta marret ’il quddiem (ismu biss) ■ B[ala ssir kull sena fl-okka]joni tal-Indipendenza — bi premijiet sbie[. ■ Qed jinbena /entru ta’ din l-ispe/jalizzazzjoni biswit l-Isptar Mater Dei biex ikun kumbattut il-kan/er ■ Meta tkun se ssir elezzjoni jsir dan il-pro/ess biex il-Parlament ma jibqax jiltaqa’ u tintemm il-le;i]latura

Premju

 L-ewwel twe;iba tajba li tinfeta[ wara li nir/ievu l-posta tal-{amis li ;ej, jirba[ il-kollezzjoni kollha tassouvenirs li l-Partit Nazzjonalista g[andu g[al din l-Elezzjoni :enerali, b’valur ta’ madwar 150 ewro u b’aktar minn g[oxrin item differenti.

Biex timtela mill-qarrejja

Isem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indirizz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ ................................

Nru. tat-Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indirizz Elettroniku (jekk je]isti): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................

■ Min ju]a lingwa;; jew jag[mel weg[di fierg[a biex jidher sabi[ mal-poplu anki jekk jaf li dawn ma jkunux possibbli ■ Politiku li jaf jitkellem tajjeb [afna u b’mod li l-poplu japprezza d-diskorsi tieg[u ng[idu li hu hekk ■ Il-kunjom tas-Segretarju :enerali tal-PN qabel dak attwali ■ Gvern Nazzjonalista qatt ma xxa[[a[ f’din il-materja g[aliex iridna f’kundizzjoni fi]ika tajba u biex ng[ixu a[jar u aktar fit-tul ■ In;ibu l-affarijiet minn barra g[aliex ma jkunux fatturati f’pajji]na. Tog[la aktar ma jog[la l-livell tal-[ajja ■ Kunjom is-Segretarju :enerali pre]enti tal-PN u ta’ Missier Malta Indipendenti ■ Tal-Labour kienu jg[idu li l-PN kien kontra l-…… so/jali — il-fatti urew li l-PN dejjem ]iedhom u da[[al o[rajn ;odda ■ Mill-Innu tal-PN> “Ta’ kattoli/i, ta’ . . . . . . . . . ., Maltin veru na[ilfuh” ■ Ta[t gvern tal-PN din issa[[et bi pro;etti kbar wara li tal-Labour kien [allew lil Malta b[al pajji] tat-Tielet Dinja

– Il-{add, 3 ta’ Marzu 2013

KAMPANJA ELETTORALI 2013


Attwalità

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

49

IL-FATTI TA’ GVERN NAZZJONALISTA FIL-QASAM SPORTIV (2008-2013)

Gvern li wera bil-fatti kemm g[andu g[al qalbu l-isport minn pa;na 48

F’din il-le;i]latura tnedew diversi skemi li jassistu lillatleti tag[na fit-ta[ri; tag[hom. Il-Youth Development Scheme biex jinvesti fit-talent sportiv ta]-]g[a]ag[, nieda liSports Competition Leave g[all-atleti u uffi/jali sportivi biex dawn ikunu jistg[u jie[du leave bi [las g[all-kompetizzjonijiet internazzjonali. Nieda wkoll it-20#20 Sports Training Scheme g[all[addiema tas-settur pubbliku, u t-20#20 Sports Training Scheme g[all-[addiema fissettur privat, fejn dawn il[addiema jit[arr;u sa 20 sieg[a waqt il-[in tax-xog[ol tag[hom filwaqt li jit[allsu. Kienu inga;;ati l-ewwel suldati#atleti f’unit sportiva filForzi Armati ta’ Malta, li jistg[u jit[arr;u full-time ji;ifieri sa 40 sieg[a fil-;img[a waqt il-[in tax-xog[ol u flistess waqt jibnu karriera flarmata. Dawn kollha huma dik i]]errieg[a li ]era’ l-Gvern biex juri bil-fatti kemm verament g[andu g[al qalbu l-isport g[ax jaf li din g[andha tag[ti l-frott fis-snin li ;ejjin. Ma’ dawn wie[ed ma jistax ma jsemmix il-ftehim storiku li la[aq il-Gvern fejn g[adda numru sostanzjali ta’ artijiet pubbli/i lill-g[aqdiet sportivi biex ikunu mmexxija minnhom. Fost dawn jispikkaw ]ew; pro;etti kbar. L-art fil-Wied ta’ G[ajn Dwieli li ng[atat lill-Unjoni tar-Rugby biex tibni ground spe/ifikament g[al dan l-isport u l-art li hi kwa]i d-doppju ta’ dik li g[andha b[alissa lASMK biex tinbidel f’kumpless tal-og[la livell

Din is-sena g[all-ewwel darba f’Malta fet[et l-iskola nazzjonali tal-isport

g[at-tlielaq tal-autocross u motocross. Dan minbarra art o[ra li fuqha se jsir /irkwit g[at-tlielaq tal-karting u quadbikes fost lo[rajn. Wie[ed ma jistax ma jsemmix ukoll id-diversi outdoor gyms li nfet[u f’diversi lokalitajiet f’postijiet pubbli/i li jistg[u jintu]aw minn kul[add u f’kull [in; id-diversi grounds tal-football u anke l-pixxini temporanji f’lokalitajiet u skejjel bog[od mill-ba[ar li fihom qed isir it-tag[lim talg[awm u diversi attivitajiet o[rajn. M’hemmx dubju li fejn jid[ol interess fl-isport, dan il-Gvern wera bil-provi u g[andu biex jifta[ar li dejjem kien minn ta’ quddiem nett biex a;evola lillisport Malti.

L-art fil-Padiljun tal-Basketball saritilha [sara kbira bix-xita f’Ottubru li g[adda. Imma l-Gvern malajr intervjena bl-g[ajnuna tieg[u biex saret art ;dida u l-log[ob seta’ jkompli.

Huma bosta dawk l-ommijiet u ]-]g[a]ag[ li qed jag[mlu u]u mill-fa/ilitajiet fil-kule;;i u l-iskejjel biex i]ommu ru[hom fi]ikament attivi

L-isport tal-Motorcross b[al dak tal-Autocross se jkun qed igawdi minn /irkwit akbar u aktar modern wara li l-Gvern g[adda bi//a art kbira f’Ta’ Qali lil-ASMK


Attwalità

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

49

IL-FATTI TA’ GVERN NAZZJONALISTA FIL-QASAM SPORTIV (2008-2013)

Gvern li wera bil-fatti kemm g[andu g[al qalbu l-isport minn pa;na 48

F’din il-le;i]latura tnedew diversi skemi li jassistu lillatleti tag[na fit-ta[ri; tag[hom. Il-Youth Development Scheme biex jinvesti fit-talent sportiv ta]-]g[a]ag[, nieda liSports Competition Leave g[all-atleti u uffi/jali sportivi biex dawn ikunu jistg[u jie[du leave bi [las g[all-kompetizzjonijiet internazzjonali. Nieda wkoll it-20#20 Sports Training Scheme g[all[addiema tas-settur pubbliku, u t-20#20 Sports Training Scheme g[all-[addiema fissettur privat, fejn dawn il[addiema jit[arr;u sa 20 sieg[a waqt il-[in tax-xog[ol tag[hom filwaqt li jit[allsu. Kienu inga;;ati l-ewwel suldati#atleti f’unit sportiva filForzi Armati ta’ Malta, li jistg[u jit[arr;u full-time ji;ifieri sa 40 sieg[a fil-;img[a waqt il-[in tax-xog[ol u flistess waqt jibnu karriera flarmata. Dawn kollha huma dik i]]errieg[a li ]era’ l-Gvern biex juri bil-fatti kemm verament g[andu g[al qalbu l-isport g[ax jaf li din g[andha tag[ti l-frott fis-snin li ;ejjin. Ma’ dawn wie[ed ma jistax ma jsemmix il-ftehim storiku li la[aq il-Gvern fejn g[adda numru sostanzjali ta’ artijiet pubbli/i lill-g[aqdiet sportivi biex ikunu mmexxija minnhom. Fost dawn jispikkaw ]ew; pro;etti kbar. L-art fil-Wied ta’ G[ajn Dwieli li ng[atat lill-Unjoni tar-Rugby biex tibni ground spe/ifikament g[al dan l-isport u l-art li hi kwa]i d-doppju ta’ dik li g[andha b[alissa lASMK biex tinbidel f’kumpless tal-og[la livell

Din is-sena g[all-ewwel darba f’Malta fet[et l-iskola nazzjonali tal-isport

g[at-tlielaq tal-autocross u motocross. Dan minbarra art o[ra li fuqha se jsir /irkwit g[at-tlielaq tal-karting u quadbikes fost lo[rajn. Wie[ed ma jistax ma jsemmix ukoll id-diversi outdoor gyms li nfet[u f’diversi lokalitajiet f’postijiet pubbli/i li jistg[u jintu]aw minn kul[add u f’kull [in; id-diversi grounds tal-football u anke l-pixxini temporanji f’lokalitajiet u skejjel bog[od mill-ba[ar li fihom qed isir it-tag[lim talg[awm u diversi attivitajiet o[rajn. M’hemmx dubju li fejn jid[ol interess fl-isport, dan il-Gvern wera bil-provi u g[andu biex jifta[ar li dejjem kien minn ta’ quddiem nett biex a;evola lillisport Malti.

L-art fil-Padiljun tal-Basketball saritilha [sara kbira bix-xita f’Ottubru li g[adda. Imma l-Gvern malajr intervjena bl-g[ajnuna tieg[u biex saret art ;dida u l-log[ob seta’ jkompli.

Huma bosta dawk l-ommijiet u ]-]g[a]ag[ li qed jag[mlu u]u mill-fa/ilitajiet fil-kule;;i u l-iskejjel biex i]ommu ru[hom fi]ikament attivi

L-isport tal-Motorcross b[al dak tal-Autocross se jkun qed igawdi minn /irkwit akbar u aktar modern wara li l-Gvern g[adda bi//a art kbira f’Ta’ Qali lil-ASMK


52 Avvi]i PN

AVVI}I SO?JALI

RYAN CALLUS. Il-{bieb ta’

Ryan Callus se jorganizzaw Coffee Morning g[ada t-Tnejn, 4 ta’ Marzu fid-9 a.m. fl-Eden Lodge, i]-}urrieq. Trasport provdut mis-Si;;iewi, {al Luqa u {al Qormi. G[al iktar informazzjoni /emplu 99847033, 79461207 jew 21461002.

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

KRISTY DEBONO. Il-{bieb ta’ Kristy Debono se jorganizzaw Y4K Youths Pre-Election Party, g[ada t-Tnejn, 4 ta’ Marzu fid-9 p.m. f’Shadow Lounge, Paceville. D[ul, xorb u ikel b’xejn. G[all-bookings /emplu 79692626 jew 77827185. EMANUEL DELIA. Il-{bieb ta’ Emanuel Delia se jorganizzaw Attività So/jali g[ada t-Tnejn, 4 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju

PN ta]-}urrieq. Wara jkun hemm ri/eviment. D[ul b’xejn.

CLYDE PULI. Il-{bieb ta’

Clyde Puli se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu fit-Topaz Hall, {al Qormi. Tluq tat-trasport fid-9 a.m. G[all-biljetti /emplu 21490643.

JASON AZZOPARDI. Il-{bieb

ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning g[al Jum ilMara, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu filMontekristo Estates, {al Farru;. It-trasport jitlaq fit-8.30 a.m. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 22985100 jew 99841333.

CHARLÒ BONNICI. Il-{bieb

ta’ Charlò Bonnici se jorganizzaw Ri/eviment g[ar-residenti tat-tmienja u l-11-il distrett f’g[eluq il-kampanja elettorali, itTlieta, 5 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fl-MFCC, Ta’ Qali. D[ul b’xejn. G[al aktar informazzjoni /emplu 79796667 jew 79992238. Trasport provdut.

PETER MICALLEF. Il-{bieb

ta’ Peter Micallef se jorganizzaw Ri/eviment, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu fil-lukanda Qawra Palace, ilQawra. G[all-biljetti /emplu 21465070 jew 79460054.

CLAUDIO GRECH. Il-{bieb

ta’ Claudio Grech se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu fid-9.30 a.m. filMontekristo Leisure Centre, {al Farru;. Trasport mil-lokalitajiet kollha tal-ewwel distrett. G[allbiljetti /emplu 21233400.

CAROLINE GALEA. Il-{bieb ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Ri/eviment, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN ta’ {al Tarxien. Il-kostitwenti tar-raba’ distrett huma mistiedna jattendu.

NOEL MUSCAT. Il-{bieb ta’

Noel Muscat se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu fid-9.30 a.m. fil-Bird Park, is-Salina limiti ta’ Burmarrad. Prezz €5 u ttrasport hu provdut. G[all-biljetti /emplu 79372220.

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Serata ta’ Divertiment, lErbg[a, 6 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fl-MFCC, Ta’ Qali. Prezz €8 u g[all-biljetti /emplu 79010504 jew 25965286.

MARIO DE MARCO. Il-{bieb ta’ Mario de Marco se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fix-Xara Lodge, limiti tar-Rabat . Tluq bil-privates fit-8.30 a.m. mill-postijiet tas-soltu. Biljetti b’xejn u g[allbiljetti /emplu 21444437, 21247049, 99450902 jew 21223911. MARIO DE MARCO. Il-{bieb ta’ Mario de Marco se jorganiz-

zaw serata ta’ varjetà u divertiment, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fis7.30 p.m. f’Dar il-Mediterran, il-Belt. Wara jkun hemm Ri/eviment. Prezz €2.50 u g[all-biljetti /emplu 99917374, 21236781, 21230781, 21223911 jew ming[and il-helpers.

MARIO GALEA. Il-{bieb ta’

Mario Galea se jorganizzaw Ri/eviment, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu f’Villa Overhills, Bir]ebbu;a. G[all-biljetti /emplu 99465295, 99487102, 79369800, 99843063, 79334537 jew 99862141.

DAVID AGIUS. Il-{bieb ta’

David Agius se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fid-9 a.m. fil-Buskett Roadhouse, ir-Rabat. Prezz €5 u t-trasport provdut. G[all-bookings /emplu 79423101 jew 21417507 jew ibag[tu email fuq david.agius@gov.mt.

CARMELO MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Carmelo Mifsud Bonnici se jorganizzaw Laqg[a ma]-}g[a]ag[ tat-3 u r-4 distrett, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fit8.30 p.m. fi Grabiel, Marsaskala. Id-d[ul b’xejn u se jkun hemm inbid u birra b’xejn.

MICHAEL GONZI. Il-{bieb

ta’ Michael Gonzi se jorganizzaw Ri/eviment, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fit-8 p.m. f’Palazzo Promontorio, il-Wardija. G[allbookings /emplu 99447972 jew 99885165.

JEAN PIERRE FARRUGIA.

Il-{bieb ta’ Jean Pierre Farrugia se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fid-9.30 am. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. It-trasport jitlaq fid-9 a.m. Prezz €5 u g[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.facebook.com#jeanpierrefarrugia.mt.

NOEL MUSCAT. Il-{bieb ta’

Noel Muscat se jorganizzaw PreElection Gathering, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fit-8 p.m. fi Three Black Sheep, is-Swieqi.

VICTOR SCERRI. Il-{bieb ta’

Victor Scerri se jorganizzaw Party, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fis7.30 p.m. f’Villa Blanche, {al Far. Prezz €2 bit-trasport inklu] u biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 99239840 jew 21242599.

IN-NAXXAR. Il-Kumitat

Sezzjonali PN se jorganizza Coffee Morning, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fl-10 a.m. fl-Uffi//ju PN tan-Naxxar. Prezz €3 u g[all-biljetti /emplu 79603401.

TONIO FENECH. Il-{bieb ta’

Tonio Fenech se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 7 ta’ Marzu fid-8.45 a.m. G[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.toniofenech.com. AVVI}I O{RA

SANTA VENERA. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li rrefurbishment tal-bar tal-Uffi//ju PN ‘Dar il-{addiem’, fi Triq Fleur de Lys, lest.

{AL TARXIEN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li l-bar fl-Uffi//ju PN tal-lokalità issa hu miftu[ wara li saru xi xog[lijiet ta’ manutenzjoni. Il-[inijiet talftu[ huma l-Erbg[a, il-{amis u l:img[a mis-7 p.m. ’l quddiem u l-{add filg[odu. Ikunu servuti appetizers.

IL-G}IRA. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li qed jilqa’ offerti g[all-kiri tal-Bar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità. L-offerti g[andhom jintbag[tu lis-Segretarju Kumitat Sezzjonali PN G]ira, Uffi//ju PN G]ira, Triq Manoel De Vilhena, il-G]ira. Il-Kumitat jirri]erva ddritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.


Avvi]i PN 53

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013 SAN PAWL IL-BA{AR. Il-

Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-bar flUffi//ju PN tal-lokalità. Dawk interessati g[andhom jibag[tu lofferti tag[hom indirizzati lisSegretarju Kumitat PN San Pawl il-Ba[ar jew i/emplu 99456411 jew 99642765. Il-Kumitat Sezzjonali PN jirriserva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

TAS-SLIEMA. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li qed jilqa’ offerti g[all-kiri tal-Bar talUffi//ju PN tal-lokalità. Kull min hu interessat jista’ jikkuntattja lill-President tal-Kumitat Sezzjonali PN Sliema fuq 99824277. Il-Kumitat jirri]erva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

DAVID AGIUS. Min jixtieq jil-

taqa’ ma’ David Agius jista’ jag[mel dan ming[ajr b]onn ta’ appuntament kull nhar ta’ Tnejn wara l-4 p.m., f’187 Triq Santa Katerina {’Attard jew /emplu 79423101 jew 21417507 g[al appuntament fil-;ranet l-o[ra. David Agius hu Deputat g[as-7 Distrett ({a]-}ebbu;, {adDingli, ir-Rabat, l-Im;arr u lImtarfa) u g[all-11-il Distrett ({’Attard, {al Balzan, il-Mosta u l-Imdina).

ROBERT ARRIGO. Robert

Arrigo jav]a li qed jiltaqa’ ma’ kull min jixtieq jiltaqa’ mieg[u, kuljum fid-9.30 a.m., fil-5 p.m. b’rappre]entant tal-Customer Care u s-Sibt fid-9.30 a.m. fluffi//ju tieg[u, 60 Triq Depiro, Tas-Sliema. ?emplu 21320710.

JASON AZZOPARDI. Jason

Azzopardi qed jiltaqa’ mal-kostitwenti tieg[u, fl-uffi//ju 26, Triq Bormla, Paola. G[al appuntament /emplu 22985100 jew 22985104.

CHARLÒ BONNICI. Charlò

Bonnici jixtieq jav]a li jiltaqa’ ma’ min ikun jixtieq jiltaqa’ mieg[u, bla appuntament, fluffi//ju tieg[u f’20, Triq ilQarsajja, {’Attard, kull nhar ta’ {amis bejn it-3.30 p.m. u l-5.30 p.m. Min jixtieq jikkuntattja lil Charlò, jista’ j/empel 21430752 jew 79796667, jew jibg[at email fuq info@charlobonnici.com.

JOE CASSAR. Joe Cassar jix-

tieq jav]a li qed jiltaqa’ malkostitwenti tas-7 Distrett (irRabat, {a]-}ebbu;, {ad-Dingli, l-Im;arr u l-Imtarfa) u tal-11-il Distrett ({’Attard, {al Balzan, il-Mosta u l-Imdina) kull nhar ta’ Tnejn u {amis bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. G[al appuntament tistg[u //emplu 22992418.

MARIO DE MARCO. Mario

de Marco qed jiltaqa’ mal-pubbliku kull nhar ta’ {amis mill-4 p.m. sal-5.30 p.m. fl-uffi//ju tieg[u, 9 Brittania House, Triq l-Ifran, il-Belt Valletta u bejn il5.30 p.m. u t-8 p.m. fl-uffi//ju tieg[u, 833 Triq il-Kbira San :u]epp, il-{amrun. G[al appuntament /emplu 21255265 jew 22915022.

KRISTY DEBONO. Kristy

Debono tixtieq tav]a li l-Uffi//ji tag[ha qed ikunu miftu[a g[allkostitwenti tad-disa’ distrett f’San :wann, fi 13, Triq San :wann tal-G[arg[ar mit-Tlieta

sal-{amis bejn id-9 a.m. u 12 p.m u bejn il-5.30 p.m. u s-7.30 p.m u s-Sibt bejn l-10 a.m. u n12.30 p.m; fis-Swieqi, f’60, Triq il-Keffa t-Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. u s-Sibt bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m.; fl-Imsida, fi 92, Rue D’Argens mit-Tnejn sal:img[a bejn l-4.30 p.m. u s-6 p.m.; f’{al G[arg[ur, fi 8, Triq l-Oratorju it-Tlieta u l-{amis bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. G[al appuntament /emplu 79692626 jew ibag[tu email fuq info@kristydebono.com.

CAROLINE GALEA. Caroline Galea tixtieq tav]a lill-kostitwenti li qed tilqa’ lin-nies fluffi//ju tag[ha f’25 Tarxien Road, Paola (quddiem ilPalace), kull nhar ta’ Erbg[a mill-5 p.m. ’l quddiem ming[ajr il-b]onn ta’ appuntament.

NOEL GALEA. Noel Galea

jixtieq jav]a li qed jilqa’ linnies fl-uffi//ju tieg[u nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ {amis filg[axija u s-Sibt filg[odu. G[al appuntament /emplu 99458101 jew 21641281. Email: noel.galea@global.net.mt.

CARMELO MIFSUD BONNICI. Carmelo Mifsud Bonnici

qed jiltaqa’ mal-kostitwenti tieg[u kull nhar ta’ {add fl10.30 a.m. fl-Uffi//ju PN i]}ejtun, fil-11 a.m. fl-Uffi//ju PN il-Fgura u fí12 p.m. flUffi//ju PN Marsaskala.

MALCOLM MIFSUD.

Malcolm Mifsud jav]a li qed jiltaqa’ ma’ kull min jixtieq jiltaqa’ mieg[u, kull nhar ta’

Erbg[a fl- 4 p.m. f’123, Triq Melita, il-Belt Valletta u kull nhar ta’ {amis fil-5.30 p.m. u sSibt fid-9.30 a.m. fi 33, Triq San Gejtanu, il-{amrun. ?emplu 21237181.

PHILIP MIFSUD. Philip

Mifsud jav]a li qed jilqa’ lillkostitwenti fl-Uffi//ju ta’ {a]}ebbu;, kull nhar ta’ {amis bejn il-5 p.m. u s-7 p.m.; flUffi//ju tar-Rabat kull l-ewwel u t-tielet Tlieta tax-xahar; u flUffi//ju taí {ad-Dingli kull tieni u raba’ Tlieta tax-xahar. G[al aktar informazzjoni /emplu 21462304 jew 99425403.

CLYDE PULI. Clyde Puli qed

jilqa’ l-pubbliku b’mod regolari fl-uffi//ju tieg[u. G[al appuntament /emplu 23886200.

GEORGE PULLICINO. L-

uffi//ju ta’ George Pullicino fi Triq Depiro, Tas-Sliema se jkun miftu[ kull nhar ta’ Tnejn, itTlieta, l-Erbg[a u l-{amis bejn id-9.15 a.m. u l-11 a.m. George Pullicino jiltaqa’ mal-kostitwenti f’dan l-uffi//ju kull nhar ta’ {amis bejn it-3 p.m. u l-5 p.m. Ikun ukoll g[as-servizz tag[kom f’diversi Uffi//ji tal-PN fid-9 u l-10 Distrett. G[al aktar informazzjoni u biex tag[mlu appuntament /emplu 21344589.


Il-{add, 3 ta’ Marzuu, 2013

54

SPORT

KAMPJONAT PREMIER

Valletta fl-ewwel post minkejja draw :urnata ferm importanti, ilbiera[, mill-Kampjonat Premier, fejn i/-champions, Valletta, issa huma we[idhom fl-ewwel post tal-klassifika minkejja li setg[u jiksbu biss draw ta’ ming[ajr goals kontra Sliema Wanderers. I]da Valletta approfittaw mi]]elqa ta’ Hibernians, li fl-ewwel log[ba kienu meg[lubin minn Birkirkara, grazzi g[all-goal ta’ Jean Pierre Mifsud Triganza. Bis-sa[[a ta’ din ir-reb[a, Birkirkara komplew g[amlu lkampjonat ferm in/ert, fejn issa l-vanta;; ta’ Valletta hu biss ta’ punt fuq Hibernians, u ]ew; punti fuq Birkirkara. Il-Kampjonat Premier ikompli llum b’]ew; log[biet fil-Hibernians Stadium, f’Kordin, fejn fl-ewwel log[ba mir-Relegation Pool, Balzan jilag[bu kontra Floriana, u fittieni log[ba mi/-Championship Pool, Tarxien jilag[bu kontra Mosta. Ara Pa;na 63

Kif Jinsabu L R D T F K Pt Championship Pool Valletta Hibernians Birkirkara Sliema W Tarxien R Mosta

24 24 24 24 23 23

14 14 13 12 11 11

8 3 7 5 5

2 6 4 7 7

1 11

54 50 48 35 39 39

15 27 25 26 20 25 22 23 32 19 38 17

Relegation Pool L R D T F K Pt Qormi Balzan Floriana {amrun S Rabat A Melita

24 23 23 24 24 24

10

8 6 5 2 3

3 11 6 9 9 8 4 15 8 14 5 16

35 37 28 27 19 19

36 18 37 17 32 15 62 11 48 9 60 7

TENNIS

Nadal fil-final tal-Open tal-Messiku Rafael Nadal g[adda g[all-final tal-Open tal-Messiku meta fis-semi-finali g[eleb l-isfida tal-Ispanjol Nicolas Almagro, 7-5, 6-4. Nadal, seed numru 2 ta’ din il-kompetizzjoni, qed jag[mel ritorn lejn l-aqwa forma tieg[u wara nuqqas ta’ seba’ xhur mil-log[ob, bl-a[[ar tournament importanti tieg[u jkun Wimbledon ta’ :unju tas-sena l-o[ra. Fil-final, sfida o[ra kollha Spanjola, fejn l-avversarju ta’ Rafael Nadal se jkun David Ferrer, li fis-semi-finali l-o[ra g[eleb l-isfida tat-Taljan Fabio Fognini fi tliet sets, 6-3, 6-7, 6-1. Fognini issielet sal-ewwel ]ew; sets, fejn ta sfida denja lil Ferrer i]da /eda g[al kollox fit-tielet set de/i]iv, li Ferrer reb[u fa/ilment, 6-1. Nadal qal li minkejja li qed i[ossu li qed jikseb l-a[jar forma tieg[u, g[adu ma jistax jg[id li l-problemi f’irkopptu telqu g[al kollox. Hu qal li kultant l-irkoppa li ]ammitu ’l bog[od mill-courts g[al seba’ xhur, g[adha tinkwetah. Dan hu t-tielet tournament fl-Amerika ta’ Isfel li Nadal qed jie[u sehem fih. Nadal, rebbie[ ta’ 11-il titlu grand slam, din is-sena wasal sal-final tal-Open ta/-?ile u reba[ ukoll lOpen tal-Bra]il, il-;img[a l-o[ra.


Sport 57

Il-{add, 3 ta’ Marzu 2013 FOOTBALL – L-EWWEL DIVI}JONI

Fa/li g[al Pietà H. kontra g[axar plejers minn Christopher Cassar

PIETÀ H. ……………...… 4 BIR}EBBU:A ………….. 0

Pietà kisbu reb[a fa/li kontra Bir]ebbu;a, li lag[bu mill-24 minuta bi plejer inqas, biex telg[u fit-tieni post talklassifika u ]ammew [ajjin ittamiet tag[hom li jiksbu post fil-Premier. G[al Bir]ebbu;a ri]ultat negattiv, li flimkien marreb[a ta’ Dingli, il-:img[a, jag[mel il-po]izzjoni tag[hom wa[da iktar diffi/li. Bir]ebbu;a g[amlu li setg[u u kien g[adhom fil-log[ba sa kmieni fit-tieni taqsima, i]da wara li Vinicius Pereira Dos Santos falla l-penalty li seta’ naqqas l-iskor, it-tim ta’ Patrick Curmi /eda l-armi u fl-a[[ar [inijiet it-telfa saret wa[da umiljanti. Bidu tajjeb minn Pietà, li fl-ewwel minuta resqu qrib il-vanta;; b’xutt angolat ta’ Kooh Sohna imur ftit barra wara azzjoni tajba ta’ Senior David. Wara dan il-bidu promettenti, il-log[ba saret xi ftit monotona, bl-ewwel azzjoni tasal minn ;irja tajba ta’ Vinicius Pereira Dos Santos u xutt li jmur ftit barra. Fl-24 minuta, Raphael Kooh Sohna jid[ol b’;rija tajba fil-kaxxa g[all-pass ta’ Senior David, bil-plejer millCameroon jaqa’ wara kuntatt

Kif Jinsabu Vittoriosa S Naxxar L Pietà H Lija A Marsaxlokk Gudja U St. Andrew’s }ejtun C G]ira U Dingli S Bir]ebbu;a SP Mqabba

L R D T F KPti

16 10 15 9 16 9 16 9 15 7 16 7 16 7 16 4 15 3 16 3 16 2 15 0

3 3 4 2 3 4 2 5 5 3 5 4 3 6 6 6 6 6 3 10 3 11 5 10

27 32 34 29 27 28 29 15 18 13 19 15

20 33 13 31 16 30 25 29 20 26 20 26 26 24 20 18 20 15 35 12 38 9 33 5

ma’ Ryan Mintoff. Ir-referee ordna l-penalty u ke//a lil Mintoff, u mill-11-il metru kien SENIOR DAVID li [alla lil Casha j[ares. Minuta wara, free-kick ta’ Deanov ferm g[oli u fit-32 minuta free-kick g[al Pietà mog[ti minn Frendo, bilballun imur barra. Fil-35 minuta, Bir]ebbu;a fallew /ans fa/li meta minn kross ta’ Kevin Borg, Pereira Dos Santos minn qag[da ideali spara ferm g[oli. Fit-38 minuta free-kick ta’ Mazzitelli kien salvat minn Montfort, u ]ew; minuti wara, kienu Pietà li resqu qrib it-tieni goal b’xutt ta’ Refalo jg[addi j[akkek ma’ sieq il-lasta. Seba’ minuti mill-ftu[ tattieni taqsima, Pietà kabbru liskor meta minn azzjoni ta’ korner mog[ti minn Frendo, kien id-difensur ta’ Bir]ebbu;a, Felix Peplow, li

Rapahael Kooh Sohna ta’ Pietà (xellug) u Martin Hrubsa ta’ Bir]ebbu;a f’azzjoni mil-log[ba tal-biera[ – (Ritratt> Martin Agius)

spara fix-xibka tieg[u stess. Minuta wara, /ans taddeheb g[al Bir]ebbu;a, meta Vinicius Pereira Dos Santos twaqqa’ minn Christian Grech, bir-referee jordna lpenalty, i]da mill-11-il metru, l-istess Pereira Dos Santos spara mal-mimduda. Wara dan i/-/ans, minkejja l-isforzi tag[hom, Bir]ebbu;a ma irnexxilhomx jinkwetaw lil Montfort, u lejn tmiem il-log[ba kienu wkoll ikkastigati b’]ew;

goals o[ra ta’ Pietà. Fis-86 minuta, kien is-sostitut KARL CUTAJAR li skorja l-isba[ goal tal-log[ba meta b’xutt bid-dawra minn madwar 25 metru sammar ilballun fir-rokna ta’ fuq taxxibka. }ew; minuti wara wasal ukoll ir-raba’ goal talHotspurs meta f’azzjoni velo/i ta’ kontrattatk kien JURGEN PISANI li avvanza u g[eleb lil Casha b’xutt filbaxx. Fid-90 minuta, l-istess

Jurgen Pisani seta’ skorja wkoll il-[ames goal, i]da lballun [abat mal-lasta. Pietà H – M. Montfort, C.

Cassar, M. Borg, J. Zarate, S. David, R. Kooh Sohna (L. Mallia), C. Grech, J. Pisani, T. Agius (A. Spiteri), Q. Refalo, C. Frendo (K. Cutajar) Bir]ebbu;a – I. Casha, R. Mintoff, M. Hrubsa, K. Borg, F. Peplow, V. Pereira Dos Santos, J. Farrugia, M. Deanov (R. Duca), R. Micallef, M. Mifsud (M. Camilleri), T. Mazzitelli (M. Rizzolo Brisolla) Referee – Philip Farrugia

Auto goal jikkundanna lil Lija VITTORIOSA S. ………... 3 LIJA A. …………..……… 2 Auto-goal sfortunat ta’ Timothy Fleri Soler ikkundanna lil Lija f’konfront dirett kontra Vittoriosa Stars, li bis-sa[[a ta’ din ir-reb[a telg[u momentarjament flewwel post tal-klassifika. Bla dubju t-tke//ija ta’ Erjon Beu fl-64 minuta kellha effett kbir fuq il-prestazzjoni ta’ Lija, anki jekk wie[ed irid jg[id li l-wirja ta’ Vittoriosa, spe/jalment fl-ewwel taqsima, kienet wa[da verament tajba, u Vittoriosa setg[u g[alqu lkonfront. Il-log[ba kellha bidu verament immovimentat, u wara erba’ minuti, Lija marru fil-vanta;; meta minn freekick ta’ Beu, Ige mill-vi/in kellu x-xutt salvat minn Cini, u mir-rebound, l-istess ABDULLAHI IGE skorja minn angolu diffi/li. Ir-reazzjoni ta’ Vittoriosa kienet wa[da immedjata u fil11-il minuta kisbu d-draw b’;irja tajba ta’ Mark Barbara fuq il-lemin u kross lejn GARY MUIR, li b’xutt biddawra minn tarf il-kaxxa g[eleb lil Bonnici. Vittoriosa baqg[u jinsistu

fl-attakk u xutt imxellef ta’ Vella Critien kien salvat b’diffikultà minn Bonnici, u mill-korner id-daqqa tar-ras ta’ Matthew Tabone kienet salvata minn fuq il-linja minn Evano Briffa. Fil-25 minuta, inizjattiva o[ra ta’ Gary Muir u xutt b’sa[[tu li kien salvat b’diffikultà minn Bonnici. Minuta mill-ftu[ tat-tieni taqsima, Vittoriosa marru filvanta;; meta f’azzjoni velo/i, Lyden Micallef qassam lejn MARCELO PEREIRA, li da[al tajjeb fil-kaxxa u minn qag[da angolata g[eleb lil Bonnici.Vittoriosa komplew jamministraw il-vanta;;; i]da Lija bdew i]idu fl-isforzi tag[hom. Fl-64 minuta, daqqa ta’ [arta g[al Lija meta Erjon Beu kien muri t-tieni karta safra g[al simulazzjoni, u lAlbani] [alla lil s[abu bi plejer inqas. Minuta wara, xutt bomba ta’ Gary Muir u save spettakolari ta’ Bonnici. Fis-76 minuta minkejja linferjorità numerika, Lija kisbu l-goal tad-draw meta minn kross mil-lemin ta’ Antignolo, il-ballun wasal g[and KONDA kompletament ]markat, li mill-vi/in ma

falliex. Sittin sekonda wara, Vittoriosa mill-;did filvanta;; meta kross fil-kaxxa ta’ Lija u d-difensur TIMOTHY FLERI SOLER bir-ras anti/ipa lill-goalkeeper tieg[u stess g[al auto goal verament sfortunat. Wara dan il-goal, Lija xorta

ma qatg[ux qalbhom u ppressaw g[ad-draw, i]da lideat issa kienu naqsu u Vittoriosa kkontrollaw sattmiem biex telg[u fl-ewwel post tal-klassifika. Vittoriosa S – S. Cini, R. Dos

Santos, M. Barbara (Samir Arab), M. Pereira, Siraj Arab (A. Spiteri), L. Vella Critien, G.

Muir, M. Tabone, R. Brincat (M. Buttigieg), L. Micallef, J. Camileri Lija A – L. Bonnici, C. Giordemaina, T. Fleri Soler, D. Scerri, E. Beu, D. Vukovic, E. Briffa, D. Mintoff (B. Fenech), B. Antignolo (R. Saverino Goncalves), A. Ige, A. Sacco (L. Konda) Referee – Alan Mario Sant


58

Sport

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

Iffirmati kuntratti mal-Federazzjonijiet tal-bo//i u l-judo

L-iffirmar tal-ftehim li sar ilbiera[

G[all-ewwel darba fl-istorja tal-isport Malti, ilFederazzjoni Maltija tal-Judo u l-Federazzjoni Klabbs talBo//i se jkollhom ilfa/ilitajiet sportivi tag[hom. Dan, wara li ;ew iffirmati lkuntratti mal-Kunsill Malti g[all-Isport. Dawn il-fa/ilitajiet se jkunu g[al Judo f’Pembroke b’mod li tkompli wkoll ti]viluppa lAkkademja tal-Judo, filwaqt li fil-Marsa se ji;i ]viluppat kumpless tal-Bo//i li ji;bor fih ukoll uffi/ini talFederazzjoni. Strutturi moderni biex kemm il-judo kif wkoll ilbo//i jkollhom lok fejn ikomplu ji]viluppaw. Pre]enti g[all-iffirmar, isSegretarju Parlamentari responsabbli mill-isport, Clyde Puli, li mhux biss g[amel riferenza g[al 26 skema differenti b’assistenza ta’ tmien miljun ewro, kif

ukoll g[all-mod kif 115-il g[aqda sportiva ng[ataw xejn anqas minn 129 art pubblika b’valur ta’ 47 miljun ewro. U wara li kemm ilBasketball Association u lAsso/jazzjoni Sport Muturi dan l-a[[ar iffirmaw kuntratti biex ji]viluppaw il-fa/ilitajiet tag[hom, l-iffirmar ta’ kuntratti simili g[al Judo u Bo//i jkompli jkabbar ilkultura sportiva f’pajji]na. Pre]enti g[all-iffirmar ilMinistru tal-Finanzi Tonio Fenech, Bernard Vassallo, i/Chairman tal-Kunsill Malti g[all-Isport, Envic Galea, ilPresident tal-Malta Judo Federation, kif ukoll il-Perit ?ensu Galea u Graziella Galea, flimkien ma’ uffi/jali mill-Federazzjoni Klabbs talBo//i u rappre]entanti talklabbs ta’ Thalassalejn, Bu;ibba, San :wann u {al Qormi, li se ji]viluppaw ukoll il-fa/ilitajiet tag[hom.

SPORT EXTRA

It-tim tal-Pool rebbie[ tal-Ewropa fi SPORT EXTRA Fil-programm numru 21 missensiela SPORT EXTRA mistiedna ewlenin se jkunu lplayers kollha tat-tim nazzjonali Malti tal-Pool li ;img[a ilu reb[u l-Kampjonat tal-Ewropa fi Blackpool. Mag[hom flistudio il-manager tat-tim, Charles Cilia, kif wkoll isSegretarju :enerali talasso/jazzjoni, Vincent Degiorgio. Mistiedna o[ra fil-programm huma ]-]ew; atleti Maltin protagonisti fit-28 edizzjoni talMaratona ta’ Malt, Jonathan

Balzan u Carmen Hili. Fl-istudio se jkun diskuss wkoll ir-record dinji ;did li se jipprova jwettaq fid-9 ta’ Marzu l-g[addas Sean Mcgahern. Fi Sport Extra jixxandru bosta servizzi marbutin ma’ dak li se[[ fi tmiem il-;img[a fixxena tal-isport lokali, fosthom il-finali BOV KO talbasketball tan-nisa, ilKampjonat Nazzjonali talhockey, kif wkoll ilkompetizzjoni ewlenija talweightlifting g[al tmiem il;img[a.


Sport 61

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013 FOOTBALL FIR-RENJU UNIT

Jispikka Kagawa f’reb[a o[ra g[al Man Utd Il-midfielder :appuni], Shinji Kagawa, sar l-ewwel player mill-Asja li skorja hattrick fil-Premier League u li ta wirja mill-aqwa fir-reb[a konvin/enti ta’ Manchester United fuq Norwich City f’Old Trafford. Qabel il-log[ba, id-diskors kien dwar il-vanta;; komdu ta’ United f’ras il-Premiership, li lbiera[ re;a’ ]died minn tnax g[al [mistax peress li Manchester City huma impenjati nhar it-Tnejn g[and Aston Villa. Intant, kellu jkun Kagawa li seraq ix-xena meta skorja lewwel goal tal-log[ba e]att qabel tmiem l-ewwel taqsima g[al vanta;; mist[oqq g[arRed Devils, li kienu damu lewwel 45 minuta jassedjaw illasta tal-Canaries. Norwich ippruvaw jag[mlu reazzjoni fit-tieni taqsima, i]da sabu lid-difi]a ta’ United dejjem attenta, u fil-fatt, wie[ed seta’ jie[u l-impressjoni li r-Red Devils di;à kellhom mo[[hom fuq it-tieni leg tal-konfront kontra Real Madrid fil-fa]i tala[[ar sittax ta/-Champions League, li se tintlag[ab nhar itTlieta f’Manchester. Intant, United xorta wa[da ni]lu g[al-log[ba tal-biera[ b’formazzjoni qawwija u blewwel goal ta’ Kagawa, minn volley, ikun id-900 goal filPremier League g[at-tim immexxi minn Sir Alex Ferguson. Min-na[a tag[hom, ilCanaries qatt ma heddew li jtellfu l-punti lil United, b’Kagawa jag[milhom 2-0 fis76 minuta fuq pass ta’ Wayne Rooney, u bil-hat-trick storiku jasal tliet minuti mit-tmiem, u b’Rooney mill-;did ikun strumentali. Intant, l-a[[ar kelma kellha tkun ta’ Rooney, li fil-[in mi]jud fajjar xutt minn barra l-kaxxa, li [alla lillgoalkeeper Mark Bunn i[ares. Manchester City jistg[u jnaqqsu d-distakk mal-leaders jekk jirnexxilhom jeg[lbu lil Villa li jinsabu f’inkwiet serju lejn in-na[a t’isfel tal-klassifika. I]da fil-verità, xejn anqas minn kollass monumentali ma jista’ ji/[ad lir-Red Devils millg[oxrin titlu fl-istorja u blattenzjoni bil-mod qed iddur fuq it-timijiet li jittamaw li jispi//aw mal-ewwel erba’ – u b’mod partikulari t-taqtig[a [arxa lejn in-na[a t’isfel talklassifika, fejn Queens Park Rangers re;g[u fet[u tamiet ;odda bit-tielet reb[a tal-ista;un g[all-ispejje] ta’ Southampton.

Fil-log[ob tal-biera[: STAMFORD BRIDGE: Chelsea g[elbu lil West Bromwich Albion bl-iskor ta’ 1-0 u bil-goal importanti, skurjat minn Demba BA, ipo;;i lill-Blues fit-tielet post, almenu sakemm Tottenham jospitaw lil Arsenal fid-derby ta[raq ta’ Londra, li tintlag[ab illum wara

Man Utd v Norwich 4-0> Shinji Kagawa jeg[leb lill-goalkeeper Mark Bunn b’chip-shot delikat g[at-tielet goal tar-Red Devils (Reuters)

nofsinhar. Ir-reb[a tat xi ftit sodisfazzjon lill-manager ta’ Chelsea, Rafa Benitez, li qieg[ed ji;i kkuntestat bil-kbir mis-supporters, li assolutament ma jriduhx imexxi lit-tim, u fost rapporti li l-manager Spanjol anki qed ikollu di]gwid ma’ w[ud mill-players stabbiliti, fosthom il-captain, John Terry.

GOODISON PARK:

Everton irritornaw g[ar-reb[ f’darhom fejn skurjaw tliet darbiet kontra Reading u g[al ri]ultat, li jkompli j]id l-inkwiet g[ar-Royals. It-Toffees g[alqu l-ewwel taqsima fil-vanta;; grazzi g[al Marouane FELLAINI u komplew i]idu lgoals fit-tieni taqsima minn Stephen PIENAAR u Kevin MIRALLAS, waqt li s-sostitut Hal ROBSON-KANU kiseb konsolazzjoni g[al Reading.

ST MARY’S STADIUM:

Jay BOTHROYD kien l-eroj ta’ Queens Park Rangers kontra Southampton, bil-goal tieg[u jag[ti spinta ;dida lit-tamiet tattim immexxi minn Harry Redknapp fil-;lieda tag[hom kontra r-relegation. Bothroyd idde/ieda l-log[ba tard (fis-77 minuta) u wara li Gaston RAMIREZ tas-Saints kien wie;eb g[all-vanta;; momentarju ta’ Rangers skurjat min Loic REMY wara kwarta log[ob. Ir-ri]ultat kien anki di]astru] g[al Southampton, li jinsabu tliet punti biss ’il fuq miz-zona l-[amra.

BRITANNIA STADIUM:

West Ham kisbu l-ewwel reb[a barra minn darhom minn Novembru, bil-goal ta’ Jack COLLISON (li da[al b[ala sostitut wara biss g[axar minuti) jasal fil-45 minuta talkonfront ma’ Stoke City, li issa sofrew sitt telfiet mill-a[[ar

tmien log[biet tal-league. IlPotters kienu sfortunati meta Charlie Adam laqat il-mimduda tard fit-tieni taqsima, bilHammers jiddefendu b’g[aqal u bir-ri]ultat ta’ 1-0 ma jinbidilx.

STADIUM OF LIGHT:

Sunderland u Fulham qasmu erba’ goals fi draw ta’ 2-2 u b’tal-ewwel iwettqu rimonta impressjonanti wara li kienu sofrew ]vanta;; doppju bikri. Fulham kellhom bidu qawwi u sal-ewwel 35 minuta kienu 2-0 minn fuq, grazzi g[al penalty skurjat minn Dimitar BERBATOV u l-konklu]joni ta’ Sascha RIETHER wara kontrattakk velo/i. Intant, Craig GARDNER skorja penalty ]ew; minuti wara u li ng[ata g[al foul fuq Danny Graham fil-kaxxa, bi Stephane SESSEGNON jikseb il-parità g[oxrin minuta mit-tmiem.

LIBERTY STADIUM:

Luke MOORE skorja l-ewwel goal tieg[u fil-Premiership dan l-ista;un u li kien bi]]ejjed biex jag[ti reb[a diffi/li lil Swansea City fuq Newcastle. Il-goal ta’ Moore, li da[al b[ala sostitut, wasal fil-85 minuta u wara li lMagpies kienu laqtu l-lasta minn Yohan Cabaye u sfurzaw sensiela ta’ saves millgoalkeeper tas-Swans, Michel Vorm. DW STADIUM: Liverpool g[elbu fa/ilment lil Wigan bliskor ta’ 0-4 u fejn prattikament g[alqu kull diskors fl-ewwel 45 minuta. L-ewwel tliet goals tarReds waslu minn Stewart DOWNING (fit-tieni minuta), b’Luis SUAREZ jiskorja darbtejn o[ra sal-mistrie[, u blattakkant Urugwen jer;a’ jsib ix-xibka mal-ftu[ tat-tieni taqsima g[al hat-trick personali.

Ri]ultati u klassifiki Premiership

Chelsea v West Brom Everton v Reading Man Utd v Norwich Southampton v QPR Stoke v West Ham Sunderland v Fulham Swansea v Newcastle Wigan v Liverpool Illum Tottenham v Arsenal G[ada Aston Villa v Man City KIF JINSABU

L R Man Utd 28 23 Man City 27 16 Chelsea 28 15 Tottenham 27 15 Arsenal 27 13 Everton 28 11 Liverpool 28 11 Swansea 28 10 West Brom 28 12 Fulham 28 8 Stoke 28 7 West ham 28 9 Norwich 28 7 Sunderland 28 7 Newcastle 28 8 Southampton 28 6 Wigan 28 6 A. Villa 27 5 Reading 28 5 QPR 28 3

D 2 8 7 6 8 12 9 10 4 9 12 6

T 3 3 6 6 6 5 8 8 12 11

9

13 11 10 9 12 6 14 9 13 6 16 9 13 8 15 11 14

1-0 3-1 4-0 1-2 0-1 2-2 1-0 0-4

F K 68 31 50 24 56 30 47 32 52 30 44 35 53 34 39 34 38 37 39 44 26 33 32 41 27 45 31 38 38 49 39 51 33 55 26 52 34 54 21 44

Premier Sko//i]

Hearts v Motherwell Ross Co. v Inverness

FA Cup Sko//i]

St.Mirren v Celtic Hamilton v Falkirk

Pt 71 56 52 51 47 45 42 40 40 33 33 33 32 30 30 27 24 24 23 20

1-2 0-0 1-2 1-2

I Div

Dumbarton v Cowdenbeath 2-2 Dunfermline v Partick T. 0-4 Livingston v Airdrie Utd 4-1

II Div

Albion v Alloa Arbroath v Ayr East Fife v Queen of Sth Forfar v Stranraer Stenhousemuir v Brechin

III Div

Rangers v East Stirling Annan Athletic v Berwick Clyde v Peterhead Elgin v Stirling Queen’s Park v Montrose

1-5 1-4 2-3 3-1 3-3

3-1 2-2 2-0 1-2 1-2

The Championship

Leeds United v Millwall Barnsley v Bolton Blackburn v Peterborough Blackpool v Bristol City Brighton v Huddersfield Charlton v Burnley Hull v Birmingham Ipswich v Leicester Middlesbrough v Cardiff Sheff Wed v Nottm Forest KIF JINSABU L R D T F

Cardiff 34 22 Hull 35 20 Watford 35 19 Crystal P 35 17 Leicester 34 17 Brighton 34 14 M’Boro 35 17 N. Forest 35 13 Leeds 34 14 Bolton 35 12 Burnley 35 13 Blackburn 35 11 Derby 35 11 Millwall 34 12 Charlton 35 11 Blackpool 35 10 Birmingham 35 10 Ipswich 35 11 Huddersfield 35 10 Sheffield W 34 11 Barnsley 34 10 Peterborough34 11 Wolves 35 9 Bristol C 35 10

4 5 6 10 6 13 3 12 7 12 8 12 11

8

10 12 12

9

11

8 10 10 8 11

7

15 10 13 11 14 12 13 14 14 13 13 15 14 16 17

7 7 3 20 9 17 5 20

K Pt

56 36 51 39 69 44 61 42 56 29 50 35 54 53 50 46 44 48 53 49 48 48 44 46 50 49 44 50 43 48 50 49 45 57 35 54 36 61 39 48 43 56 51 61 40 50 51 65

League One

Brentford v Scunthorpe Bury v Crawley Coventry v Swindon Crewe v Portsmouth Doncaster v Hartlepool Leyton O. v Bournemouth MK Dons v Preston Notts County v Carlisle Oldham v Sheff Utd Stevenage v Colchester Walsall v Shrewsbury Yeovil v Tranmere

League Two

1-0 2-3 2-3 0-0 4-1 0-1 5-2 1-0 2-1 0-1

Accrington v Torquay Aldershot v Gillingham Bristol R. v Burton A. Cheltenham v Wimbledon Dag & Red v Chesterfield Exeter v Northampton Morecambe v Rochdale Oxford Utd v Port Vale Plymouth v Barnet Southend v Rotherham Wycombe v Fleetwood York v Bradford

70 65 63 61 57 55 54 51 49 48 47 45 44 44 43 42 42 42 41 40 37 36 36 35

1-0 0-2 1-2 1-2 3-0 3-1 1-1 1-0 0-2 0-2 3-1 1-0

0-0 1-1 3-0 2-1 0-1 3-0 3-0 2-1 2-1 1-1 1-0 0-2


62

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

Sport

Il-President tal-MFA, Norman Darmanin Demajo, flimkien mal-Onorevoli ?ensu Galea u Clyde Puli, u l-President tal-KMS, Bernard Vassallo

FOOTBALL

Inawgurat il-Ground ta’ Sirens F’San Pawl il-Ba[ar kien inawgurat uffi/jalment ilground tal-futbol ta’ Sirens FC. Fil-pre]enza ta’ uffi/jali tal-klabb, fosthom ilPresident, il-Perit ?ensu Galea, u l-kandidata g[allPartit Nazzjonalista Graziella Galea, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-isport, Clyde Puli, g[amel riferenza kif matul la[[ar 60 xahar saru aktar minn 60 pro;ett sportiv. Huwa g[amel ukoll riferenza

dwar il-parte/ipazzjoni ta’ aktar minn 11,600 persuna fi programmi m[ejjija millKunsill Malti g[all-Isport, kif ukoll dwar ir-rwol taliskejjel fl-istruttura talisport. Pre]enti wkoll Norman Darmanin Demajo, ilPresident tal-MFA, li g[amel riferenza li l-ground ta’ Sirens huwa pro;ett ie[or b’kollaborazzjoni mal-KMS – issa saru aktar minn 40 ground tal-football.

TENNIS

Djokovic jirba[ f’Dubaj Novak Djokovic numru wie[ed tad-dinja kompla bilmixja po]ittiva tieg[u, fejn issa kiseb it-tmintax-il reb[a konsekuttiva, meta fil-final talOpen ta’ Dubaj g[eleb lil Toma Berdych f’]ew; sets, 7-5, 6-3. L-ewwel break tal-log[ba kien min-na[a ta’ Berdych, i]da r-risposta tat-tennista Serb kienet immedjata, u b’]ew; breaks konsekuttivi dawwar landament tal-ewwel set favurih. Fit-tieni set, Novak Djokovic kiseb il-break de/i]iv fit-tmien game meta reba[ is-service ta’

Berdtch u mar 5-3 minn fuq. Fid-disa’ game, Djokovic ]amm is-service biex a//erta minn dan it-titlu. Djokovic ma tilef l-ebda set f’Dubaj u g[adu ming[ajr telfa sa minn Ottubru li g[adda, meta kien tilef il-final tal-US Open kontra l-Isko//i] Andy Murray. Minn Ottubru ’l hawn, Novak Djokovic reba[ l-ATP World Tour f’Londra, kif ukoll lewwel Grand Slam tas-sena, lOpen tal-Awstralja, li Djokovic reb[u g[at-tielet darba konsekuttiva.

Djokovic ibus it-trofew wara r-reb[a f’Dubaj


Sport 63

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

Sliema j]ommu lil Valletta fi draw minn Cristian Antony Muscat

KAMPJONAT PREMIER BOV

0

VALLETTA

M. Bartolo, R. Briffa, I. Azzopardi, L. Dimech, J. Caruana, J. L. Vandelannoite, W. Barbosa, R. Fenech, D. Rocha Dos Santos, M. Mifsud Sostituzzjonijiet – D. Bogdanovic flok D. Rocha Dos Santos 58min, J.J. Ogunuppe flok I. Azzopardi 82min

0

SLIEMA W.

G. Zammit, A. Muscat, L. Martinelli, S. Ohawuchi, P. Barbetti, M. Scerri, I. Zammit, C. Gatt Baldacchino, S. Bajada, M. Muchardi, S. Bianchardi Sostituzzjonijiet – B. Muscat flok S. Bajada 80min, J. Mintoff flok A. Muscat 90min, J. Mifsud flok S. Ohawuchi 90min

CA

Imwissija – M. Scerri 39min (S), W. Barbosa 50min, J.J. Ogunuppe 84min (V) Referee – Clayton Pisani IN-NAZZJON Plejer tal-Log[ba – G. Zammit (S) Sliema Wanderers kisbu ri]ultat po]ittiv ie[or hekk kif ]ammew lil Valletta fi draw ta’ ming[ajr goals biex b’hekk issa jinsabu fir-4 post talkalssifika bi 23 punt. G[al darb’o[ra, Sliema Wanderers kienu ming[ajr il-goalkeeper titolari Henry Bonello, li g[adu qed jirkupra minn injury. Minfloku lag[ab ilgoalkeeper tar-ri]erva Glenn Zammit. Huma kienu wkoll ming[ajr l-attakkant veteran Ivan Woods, li kien sospi] wara li ir/ieva 4 karti sofor matul dan il-kampjonat u postu [adu l-plejer Ian

Zammit, li kien qed jilg[ab kontra t-tim li ming[andu jinsab misluf sa tmiem lista;un. Kif mistenni, Valletta [ar;u fuq l-offensiva u Michael Mifsud g[adda lejn Denni Rocha Dos Santos, i]da x-xutt fil-baxx tieg[u spi//a ftit barra. }ew; minuti biss wara, xutt ta’ Ryan Fenech – dejjem g[all-Valletta – minn barra l-kaxxa impenja lil Glenn Zammit, li salva wara t-tieni tentattiv tieg[u. Fit-23 minuta, minn free-kick talplejer internazzjonali Ryan Fenech ikkonnettja tajjeb id-

Denni Dos santos ta’ Valletta jipprova jg[addi minn bejn g[add ta’ plejers ta’ Sliema – Ritratt Alex Degabriele

difensur Bel;jan Jason Lee Vandelannoite permezz ta’ daqqa tar-ras tajba millvi/in, li i]da ;iet salvata bi bravura mill-goalkeeper talWanderers, Zammit. Fit-28 minuta free-kick ta’ Mifsud sab lil Ryan Fenech, izda xxutt bid-dawra tieg[u ;ie mdawwar f’korner middifi]a Slimi]a. Wara nofs sieg[a log[ob, xutt ta’ Barbetti minn barra l-kaxxa ;ie salvat minn Bartolo f’]ew; tentattivi. Fl-40 minuta, free-kick ta’

William Barbosa; il-ballun waqa’ f’saqajn Michael Mifsud, bix-xutt tieg[u jkun nieqes mis-sa[[a u lpre/i]joni, bi Glenn Zammit jer;a’ jsalva tajjeb. Fit-53 minuta, Sliema Wanderes resqu vi/in li jift[u l-iskor meta Stranley Ohawuchi qabe] lil Jonathan Caruana, i]da spara g[oli. Minuta biss wara, minn kross ta’ Denni ikkonnettja tajjeb Barbosa permez ta’ daqqa tar-ras tajba, i]da t-tentattiv tieg[u g[adda barra. Valletta

komplew jo[olqu l-periklu g[all-avversarji tag[hom, u fis-57 minuta Michael Mifsud ikkrossja lejn innofs, il-ballun spi//a f’saqajn Vandelannoite, li mill-vi/in ra x-xutt tieg[u jg[addi ftit barra. Valletta marru ferm vi/in li jift[u liskor fil-65 minuta meta Vandelannoite ra x-xutt imxellef tieg[u jispi//a f’saqajn Ryan Fenech, li kien sfortunat meta x-xutt tieg[u [abat mal-lasta qabel intemm barra.

Birkirkara j]ommu l-pass mal-leaders KAMPJONAT PREMIER BOV

BIRKIRKARA (1)

1

J. Haber, E. Herrera, N. Vukanac, A. Mendoza, R. Pereira, R. Scicluna, G. Sciberras, P. Fenech, J. Benites, J.P. Mifsud Triganza, J. Zerafa Sostituzzjonijiet – R. Muscat flok J.P. Mifsud Triganza 77min, J. Dos Reis Santos flok J. Benites 79min, R. Camenzuli flok R. Scicluna 85min

0

HIBERNIANS

M. Muscat, A. Pulis, R. Camilleri, R. Soares, M. Dias, A. Cohen, B. Kristensen, J. Lima, C. Failla, J.P. Farrugia, A.K. Dos Santos Sostituzzjonijiet – J. Bezzina flok B. Kristensen 52min, J. Pearson flok A.K. Dos Santos 75min

Imwissija – J.P. Farrugia 32min, M. Dias 33min, R. Camilleri 45min, A.K. Dos Santos 53min, C. Failla 58min (H), R. Pereira 40min, E. Herrera 49min, J. Zerafa 57min, P. Fenech 73min (B) Skurja – J.P. Mifsud Triganza 42min (B) Referee – Andrè Arciola IN-NAZZJON Plejer tal-Log[ba – E. Herrera (B) Birkirkara ]ammew il-pass wara li servew log[ba mal-leaders, Valletta, meta sospensjoni, waqt li Shola kisbu reb[a ferm importanti Shodiya Haruna kien nieqes kontra Hibernians kif min[abba sospensjoni. Ming[elbuhom bl-iskor minimu ta’ na[a l-o[ra, g[al Hibernians 1-0, bil-goal g[alihom jasal irritorna l-attakkant Ni;erjan mill-attakkant Jean Pierre Obinna Obiefule, li kien inklu] Mifsud Triganza fl-1 taqsima, fuq il-bank tas-sostituti, izda e]attament fit-42 minuta. Din ma kienx inklu] fil-log[ba il-log[ba kienet kemxejn wara li rritorna Malta mi/-?ina nervu]a, fejn fil-fatt rajna xejn wara li kellu esperjenza qarsa. inqas minn 9 plejers – 5 ta’ Hibs kellhom nieqes ukoll lidHibernians u 4 ta’ Birkirkara difensur Serb, Zoran Levnajic. murija l-karta s-safra. Hibernians [ar;u fuq lG[al Birkirkra irritornaw offensiva u wara biss 11-il Justin Haber u Ryan Scicluna minuta, minn free-kick ta’

Alan Kardeck Dos Santos ta’ Hibernians jipprova jaqbe] lil Joseph Zerafa ta’ Birkirkara – Ritratt Alex Degabriele

Failla, ikkonnettja tajjeb Allan Kardeck Dos Santos permezz ta’ daqqa tar-ras li minnha salva tajjeb Justin Haber. Fid19-il minuta, Sciberras g[adda lejn Jean Pierre Mifsud Triganza; dan g[adda lejn Jhonnattann, li fajjar xutt ftit g[oli. Fl-40 minuta, l-Istripes re;g[u [olqu l-periklu meta xutt ta’ Paul Fenech mil-lemin ;ie salvat minn mal-art minn Mario Muscat. }ew; minuti biss wara, Birkirkara fet[u liskor meta minn [arba ta’ Herrera mil-lemin, dan tefa’ lejn in-na[a opposta, fejn da[al JEAN PIERRE MIFSUD TRIGANZA u b’xutt b’sa[[tu

tefa’ fix-xibka. Fl-54 minuta, Birkirkara re;g[u [olqu lperiklu meta minn free-kick tal-ispe/jalista Jhonnattann Benites ikkonnettja tajjeb Nikola Vukanac, li i]da ra ddaqqa tar-ras tieg[u tg[addi ftit barra mil-lasti difi]i minn Mario Muscat. Fis-67 minuta kellna ripetizzjoni tal-a[[ar azzjoni perikolu]a ma[luqa mill-Istripes, meta minn freekick ie[or ta’ Jhonnattann Benites re;a’ kkonnettja Jhonnattan, i]da din id-darba salva tajjeb il-goalkeeper veteran ta’ Hibernians, Mario Muscat. Fl-74 minuta Birkirkara

marru ferm vi/in li jirduppjaw l-iskor, i]da xutt tal-plejer internazzjonali Edward Herrera g[adda ftit g[oli. Fit88 minuta Hibernians marru ferm vi/in li j;ibu l-iskor indaqs meta free-kick talispe/jalista Andrew Cohen qabe] il-barriera Karkari]a, i]da laqat il-wieqfa qabel intemm barra. Minuta biss wara, xutt ta’ Ryan Camenzuli g[adda ftit g[oli mil-lasti difi]i minn Muscat. Fid-90 minuta, xutt ta’ Jean Paul Farrugia g[adda g[oli, biex ftit sekondi wara, ir-referee Andrè Arciola saffar it-tisfira finali tallog[ba.


64

Lokali

Il-{add, 3 ta’ Marzu, 2013

INT SE TIVVOTA G{AL FUTUR FIS-SOD

G[al Malta ]ag[]ug[a Nhar il-:img[a li ;ej ni//elebraw g[axar snin mindu a[na l-Maltin g[amilna l-aqwa de/i]joni u l-akbar bidla fl-a[[ar 49 sena meta g[a]ilna n-na[a t-tajba tal-futur. Ni//elebraw ukoll [ames snin mindu r;ajna g[a]ilna biex lil Malta nkomplu nibdluha sewwa f’nazzjon modern Ewropew li ja[dem, jitg[allem u jg[ix tajjeb. L-g[ada, is-Sibt li ;ej, 9 ta’ Marzu, se ner;g[u nag[]lu biex inkomplu nittrasformaw lil Malta, inkella biex nibdlu d-direzzjoni [alli jo[duna x’imkien li g[adna ma nafux. Dawn it-tliet g[a]liet li g[amilna tajjeb, u li se nag[mlu flimkien, huma ttrepied tal-bidla li qed inwettqu u li rridu nkomplu nwettqu f’pajji]na biex nag[mluh pajji] ]ag[]ug[. Pajji] mhux b[all-bniedem li s-snin bilfors ixej[uh. Nazzjon hu n-nies li ng[ixu flimkien f’wirt komuni u ;ejjieni flimkien. U dan ilfutur tag[na l-Maltin irriduh ikun futur vibranti li fih ng[ixu a[jar milli qatt g[amilna.

G[alhekk [dimna f’dawn l-a[[ar [ames snin u se na[dmu fil-[ames snin li ;ejjin. G[al Malta attiva g[ax ta[dem b’ekonomija miexja ’l quddiem birrankatura, waqt li pajji]i o[rajn jog[tru b’ekonomija kajmana u nies qieg[da. A[na t-tieni l-aktar li qed ng[a;;lu ’l quddiem fil[olqien tal-;id fl-Ewropa u rridu no[olqu 25,000 impjieg ;did biex, mal-20,000 li di;à [loqna, inkunu tassew pajji] ja[dem u attiv. Se na[dmu kif [dimna g[al Malta li ta[taf l-opportunitajiet tal-investiment li qed in;ibu minn barra fl-oqsma l-;odda tal-futur, mill-avjazzjoni sal-informatika. Malta li tirkeb il-mew; li ta[tu g[erqu [afna pajji]i g[aliex ma g[arfux jie[du d-de/i]jonijiet li ]-]ag[]ug[ irid jie[u biex iwarrab issuriet il-qodma u ja[fen il;odda. A[na [adniehom u se nkomplu no[duhom dawk idde/i]jonijiet. Mhux idde/i]jonijiet il-fa/li imma dde/i]jonijiet li dan in-nazzjon

jag[mluh ]ag[]ug[ im[arre; sew f’dak li hu g[al qalbu. Malta [ames snin ilu kienet teduka u t[arre; wara s-sittax lil tlieta minn kull [ames ]g[a]ag[, li issa telg[u g[al erbg[a u rriduhom jitilg[u g[al [amsa minn [amsa. G[alhekk l-istipendji garantiti mag[na. G[alhekk il-campus il-;did talMCAST. G[alhekk aktar fakultajiet fl-Università. Din Malta ]ag[]ug[a rriduha wkoll madwarna. Poplu li jo[ro; u jiddeverti f’kull tip ta’ attività, mill-Isle of MTV san-Notte Bianca, mill-attivitajiet tal-kunsilli sal-kun/erti. Poplu li jkollu l-belt kapitali li tixraqlu g[allfutur. Li jgawdi ba[ar nadif, turi]mu rekord, infrastruttura tat-teknolo;ija l-aktar moderna, l-aqwa komunikazzjoni bejnietna u mal-bqija tal-Ewropa u taddinja u fa/ilitajiet sportivi li qed nag[mlu qab]a kbira ’l quddiem fihom biex sa[[itna ntejbuha u ngawduha. Poplu li jg[ix kif qed jg[ix l-aktar b’sa[[tu fit-tul fl-Ewropa.

G[alhekk ;ibna 1,128 miljun ewro g[as-seba’ snin li ;ejjin mill-Ewropa, biex inkomplu ninvestuhom f’din Malta li qed nag[tuha wi// ;did, aktar xog[ol, ta[ri; siewi, g[ajxien ta’ livell, stil ta’ [ajja modern, wi// Ewropew. Irriduh lil dan il-poplu, poplu li jsiefer u j]ur pajji]i madwar id-dinja kollha u lEwropa li hi tag[na. G[ax illum l-Ewropa hi a[na. G[alhekk irridu li ]-]g[a]ag[ ta’ 21 sena nag[tuhom sa 1,000 ewro biex jivvja;;aw u jsiru jafu a[jar pajji] Ewropew. {alli dan pajji]na ]ag[]ug[, mal-edukazzjoni u t-ta[ri;, nag[tuh il-;wiena[ tat-tiftix, il-;miel tal-iskoperta. Dan hu pajji]na li qed na[dem ma’ s[abi g[alih u li di;à bdejna nsawruh. Pajji] ]ag[]ug[. Kburi bl-img[oddi tieg[u imma, aktar minn hekk, [erqan g[all-futur tieg[u. Futur fis-sod g[al Malta ]ag[]ug[a li tit[arre;, titg[allem, ta[dem u tgawdi l-[ajja. Din hi l-g[a]la li n[e;;ek tag[mel nhar is-Sibt li ;ej. Lg[a]la g[al Malta ]ag[]ug[a.

minn Lawrence Gonzi, il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista

Futur fis-sod g[al Malta ]ag[]ug[a li tit[arre;, titg[allem, ta[dem u tgawdi l-[ajja

Il-Mument 3 ta' Marzu 2013  

2013_03_03