Page 1

Numru 13,373

€0.55

www.mychoice.pn

Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

L-MLP jer;a’ ja[bi lid-Deputy Leaders tieg[u

Mal-PN g[andek garanzija ta’ aktar xog[ol

Ma jitfa//a l-ebda deputat mexxej tal-MLP f’dibattitu fl-Università

minn Robert Cremona

minn Mario Frendo

G[al darb’o[ra l-leader Laburista Joseph Muscat re;a’ [eba lid-Deputati Mexxejja tieg[u u insulta l-intelli;enza tal-istudenti meta lbiera[ ma bag[at lil [add mi]-]ew;t Deputy Leaders tieg[u f’dibattitu fl-Università organizzat bejn id-deputati kapijiet tal-partiti politi/i. Id-dibattitu organizzat mill-Kunsill Studenti Universitarji kellu jara lparte/ipazzjoni tal-Vi/i Kapijiet tal-partiti. I]da lMLP re;a’ be]a’ minn konfront dirett mal-Vi/i Kap Nazzjonalista Simon Busuttil, u ma bag[atx deputy leader, minkejja li g[andu tnejn minn fejn jag[]el. Diversi studenti Universitarji tkellmu ma’ dan il-;urnal u esprimew di]appunt g[all-fatt li [add mid-Deputy Leaders tal-MLP ma tfa//a g[addibattitu. Minflok, il-Labour bag[at lil Owen Bonnici. {a sehem ukoll Carmel Cacopardo g[allAlternattiva Demokratika. U[ud qalu li b’din ilmossa, il-Labour Party injora l-aspettattivi talistudenti, u ma tahomx importanza, daqslikieku lLabour ma jinteressahx li g[ad-dibattitu marru studenti li riedu jsegwu diskussjonijiet bejn il-vi/i kapijiet. g[al pa;na 6

Il-Gvern ]amm il-weg[da li jibni skola ;dida kull sena fil-[ames snin li g[addew (Ritratt> Michael Ellul)

Bl-edukazzjoni nibnu futur sabi[ g[al uliedna u g[al pajji]na Inawgurata l-Iskola Sekondarja ;dida tal-Bniet f’Tal-{andaq minn Charles Muscat

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qaln meta lbiera[ filg[odu inawgura l-Iskola Sekondarja l-;dida tal-Bniet f’Tal-{andaq, Kulle;; San Injajzju, li saret b’investiment ta’ aktar minn €8 miljun, li

bil-ftuh ta’ din l-iskola lGvern qed i]omm il-weg[da li tul il-[ames snin li g[addew bena skola ;dida kull sena u qed nibnu futur sabi[ g[al uliedna u g[al pajji]na.

Il-[ames skejjel ;odda huma l-Iskola Sekondarja tasSubien f’Bormla, l-Iskola Primarja ta’ Pembroke, lIskola Sekondarja tas-Subien fir-Rabat, G[awdex, l-Iskola g[al pa;na 3

Il-Belt tal-Vatikan

Int f’din l-elezzjoni

Benedittu XVI spi//a minn Papa b[alma kien mistenni lbiera[ mat-tokki tat-8.00 p.m. Papa ;did mistenni lejn nofs dan ix-xahar.

Suppliment spe/jali fil-pa;ni tan-nofs ta’ dan il-;urnal. Illum dwar l-istipendji li]-]g[a]ag[.

Ara pa;ni 16 u 40

“Il-prijorità tal-[ames snin li ;ejjin g[andha tkun li nibqg[u noffru jobs tajbin g[a]-]g[a]ag[ tag[na. Muscat qed jipprova jkun cool , imma li tkun cool mhux se jwassal biex il-Gvern itik xog[ol”. Hekk stqarr ilPrim Ministru u Kap talPN Lawrence Gonzi meta lbiera[ filg[axija [a sehem fil-programm Bondi+ fuq listazzjon nazzjonali, fejn g[al darb’o[ra elenka lprijoritajiet tal-PN f’din ilkampanja. Tul il-programm, Lawrence Gonzi tkellem dwar l-importanza taxxog[ol, u l-b]onn li listudenti li se jigradwaw fil-[ames snin li ;ejjin ikollhom jobs b’pagi tajbin. Hawnhekk il-Prim Ministru u]a fra]i bl-Ingli] fejn stqarr ‘it’s about jobs, not about being cool’. Lawrence Gonzi fakkar fi]-]minijiet ta’ sfidi li g[addejna minnhom fla[[ar [ames snin, fejn ilGvern kien kapa/i jsalva 5,000 post tax-xog[ol. Hawnhekk, il-Prim Ministru fakkar kif il-MLP qed ja[bi l-akbar ri/essjoni li qatt iffa/jat id-dinja fla[[ar snin. “Il-Partit Laburista qed ja[bi lverità”, sostna Lawrence Gonzi. Dwar il-mira ta’ Ba;it bilan/jat, il-Prim Ministru fakkar li din ma setg[etx tintla[aq propju g[aliex ilGvern kien aktar jinteressah li jsalva xxog[ol milli li jibbilan/ja lfinanzi tieghu. g[al pa;na 2


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

2

Joseph Muscat mill-Oppo]izzjoni di;à qed ji]balja domandi li sarulu, inklu] dwar is-servizz tal-Arriva fejn sostna li verament saru xi ]balji. Tul il-programm il-Prim Ministru qal li l-fidu/ja ting[atalek, u mhux ti;i imponuta fuq il-pajji]. Hu sa[aq li d-de/i]joni a[[arija hi f’idejn il-poplu, li fi kliem il-Prim Ministru, jaf jag[]el. B’referenza g[al dak li ntqal minnu fid-dibattitu tatTimes dwar it-tmexxija talPN, Lawrence Gonzi qal li meta ikun hemm messa;; /ar li m’hemmx fidu/ja fih, ikun l-ewwel wie[ed li jwarrab. Lawrence Gonzi tkellem dwar il-ka] ta]-]ejt, fejn ;ie mistoqsi ukoll dwar Tancred Tabone. Hu sostna li meta tbiddel Tabone mill-kariga tieg[u ta’ Chairman talEnemalta, dak i]-]mien ma kienx jaf b’dan il-ka]. Dwar il-korruzzjoni, Lawrence Gonzi fakkar li hu dejjem g[adda rapporti lillKummissrju tal-Pulizija biex jinvestiga. Fakkar anke filproklama li ng[atat bil-g[an li to[ro; il-verità s[i[a dwar il-kwistjoni tal-commissions. “Ir-responsabbiltà politika hi li tag[mel minn kollox biex min hu [ati ta’ xi nuqqas, jinqabad”, sostna Lawrence Gonzi. F’Bondi+ Lawrence Gonzi

minn pa;na 1

Meta kien qed iwie;eb ilmistoqsijiet ta’ Lou Bondi, Lawrence Gonzi g[amel referenza g[all-ka] xokkanti fejn il-MLP [eba li kien hemm traffikar ta’ droga f’ka]in Laburista. Hu sa[aq li dan il-ka] juri bi/-/ar kif Joseph Muscat millOppozizzjoni di;à qed ji]balja, a[seb u ara jekk ikun fil-gvern. U kompla, “Jien ma [bejt xejn kif g[amel Muscat dwar ittraffikar ta’ droga”. Lawrence Gonzi tenna g[al aktar minn darba li Muscat kien jaf bil-ka] taddroga. “Mhux hekk biss, imma issa spi//ajna f’/irkustanza fejn anke inixef il-wi// talwhistleblower f’dan il-ka]”. Sostna wkoll li dak li qal Muscat dwar it-Tarzna fiddibattitu tat-Times hu konferma o[ra tadde/i]jonijiet []iena tieg[u, li jkomplu mas-sensiela ta’ pariri []iena li ta dwar l-UE, dwar l-ewro, dwar il-Libja u l-parir biex nimitaw lil ?ipru. Lou Bondi ffacja lill-Prim Ministru b’diversi sitwazzjonijiet li fl-a[[ar [ames snin fejn jista’ jkun li l-PN deher li ]balja. Hawnhekk Lawrence Gonzi ma ddejjaq xejn iwie;eb id-

It-Temp

UV INDEX

5

IT-TEMP> Ftit jew wisq imsa[[ab b’waqtiet xemxin VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: Qawwi mix-Xlokk il-Lvant lokalment [afna BA{AR> Qawwi IMBATT> Baxx mix-Xlokk TEMPERATURA: L-og[la 14˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 387.3 mm IX-XEMX> Titla’ fis-06.34 u tin]el fis-17.55

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, waqt l-intervista li saritlu l-biera[ filg[axija fil-programm Bondi+ (Ritratt> Martin Agius)

tkellem ukoll dwar l-ener;ija, fejn fakkar kif l-esperti talLejber stess qalu li l-a[jar soluzzjoni hi dik li qed jg[id il-PN, dik tal-pipeline talgass. Anke KPMG min-na[a tag[hom ikkonfermaw li bilproposta tal-Lejber il-kontijiet tad-dawl se ji]diedu, u mhux jor[su. B’kuntrast, blinterconnector tidda[[al night tariff u l-kontijiet jor[su bejn 7% u 26%. Dwar l-edukazzjoni, Lawrence Gonzi sa[aq li hu importanti li nkomplu ninvestu fit-tfal tag[na. U g[alhekk il-PN irid li jinvesti f’tablets g[at-tfal kollha, b’materjal edukattiv u kotba f’ver]joni elettronika.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

Lawrence Gonzi fakkar li hu dejjem g[adda suspetti dwar irregolaritajiet, lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga Tkellem ukoll dwar ilkunflitt fil-Libja fejn fakkar kif il-Lejber, f’mument tant kritiku, baqa’ gallarija u b’dak li g[amel ;eg[ilna nist[u, sostna Lawrence Gonzi. Il-Prim Ministru kkonferma li jekk jer;a’ jing[ata l-fidu/ja talelettorat, ja[dem mal-ewwel biex ji;;ieled il-prekarjat fost il-[addiema, partikularment fejn jidhlu

tenders tal-Gvern. Sa[aq li jekk ikun qed imexxi fil-le;i]latura li jmiss, il-Kabinett ikun wie[ed akbar, b’u/u[ ;odda u b’Ministeri iffukati. Fl-a[[ar tal-programm ilPM sostna li hekk kif issa fadal ftit ;ranet g[allelezzjoni hu jibqa’ fidu/ju], u g[alhekk “irridu nibqg[u nispjegaw sal-a[[ar dwar lg[a]la importanti li trid issir fl-elezzjoni tad-9 ta’ Marzu”.

B[al-lum 25 sena

IL-:IMG{A L-og[la 17˚C L-inqas 10˚C

IS-SIBT L-og[la 15˚C L-inqas 12˚C

IL-{ADD L-og[la 16˚C L-inqas 10˚C

IT-TNEJN L-og[la 16˚C L-inqas 9˚C

IT-TLIETA L-og[la 16˚C L-inqas 9˚C

UV

UV

UV

UV

UV

5

4

5

4

5

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 15˚C ftit imsa[[ab, Frankfurt 5˚C imsa[[ab, Tel Aviv 18˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 2˚C imsa[[ab, Milan 9˚C imsa[[ab, Tripli 29˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 6˚C imsa[[ab, Ateni 20˚C ftit imsa[[ab, Lisbona 10˚C ftit imsa[[ab, Londra 6˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 6˚C xemxi, Berlin 5˚C imsa[[ab, Madrid 4˚C imsa[[ab, Zurich 3˚C imsa[[ab, Brussell 1˚C imsa[[ab, Moska 3˚C imsa[[ab, Munich 2˚C imsa[[ab, il-Kajr 21˚C ftit imsa[[ab, Pari;i 3˚C imsa[[ab, Dublin 5˚C imsa[[ab, Bar/ellona 9˚C imsa[[ab, Tune] 14˚C imsa[[ab, St. Petersburg 2˚C imsa[[ab, Al;eri 19˚C ftit imsa[[ab, Ruma 13˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 2˚C imsa[[ab, Stokkolma 3˚C ftit imsa[[ab.

I

nteress fl-iskemi m[abbra mill-Gvern dwar akkomodazzjoni alternattiva. Is-Segretarju Parlamentari Joe Cassar [abbar li g[at-tmien skemi m[abbra mid-Dipartiment tad-Djar u lAwtorità tad-Djar kienu di;à ntefg[u 250 applikazzjoni. Is-Segreatrju Parlamentari [abbar ukoll li kienu [ar;u sej[iet g[allofferti g[all-bini ta’ appartamenti ;odda f’Santa Venera. F’dan il-lokal t[ejjew pjani biex jinbnew 200 unit filwaqt li fil-Belt kellhom ji;u riabilitati 46 unit ie[or. Joe Cassar [abbar li l-Gvern kien qed jippjana biex fl-Imtarfa tinbena belt ;dida ]g[ira. 15-il ra;el Rumen u ie[or Bulgaru, talbu kenn politiku fl-Istati Uniti waqt li kienu fuq vapur hawn Malta. Dawn l-ir;iel kienu refu;jati fit-Turkija u mbarkaw fuq vapur li mar il-Gre/ja. Huma ma t[allewx jin]lu lart wara l-awtoritajiet Griegi rrifjutawhom. Bi protesta, l-ir;iel baqg[u fuq il-vapur li salpa lejn Malta. F’pajji]na g[amlu talba biex jing[ataw kenn politiku fl-Istati Uniti.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

3

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, isegwi esperiment li l-istudenti kienu qed jag[mlu f’wie[ed mil-laboratorji tal-iskola l-;dida (Ritratt> Michael Ellul)

83 fil-mija tal-istudenti qed ikomplu jistudjaw wara s-sekondarja

minn pa;na 1

Sekondarja tas-Subien fi]-}okrija filMosta u issa l-Iskola Sekondarja talBniet f’Tal-{andaq. Din l-iskola l-;dida hi wa[da millisba[ skejjel li g[andna f’pajji]na u tinkludi klassijiet, laboratorji taxxjenza u tal-kompjuters, workshops, librerija, staff rooms kif ukoll g[andha sistema ta’ pannelli fotovoltaji/i, solar water heaters u ;ibjuni g[al ilma taxxita. L-iskola bdiet tilqa’ l-ewwel studenti bniet ta’ Form 1 u 2 f’Settembru li g[adda minn {al Qormi, {al Luqa u s-Si;;iewi u ssena d-die[la se tkompli tilqa’ aktar studenti minn Form 1 sa Form 3 millKulle;; San Benedittu. L-iskola tinsab e]att ma;enb lIskola Sekondarja tas-Subien tal{andaq, Kullle;; San Injazju li kienet inawgurata ftit snin ilu. Mal-wasla tieg[u il-Prim Ministru u s-Sinjura Kate Gonzi ntlaqg[u minn Horace Caruana, il-Prin/ipal talKulle;; San Injazju u mill-Kap talIskola Maria Montebello kif ukoll mill-Kunsill tal-Istudenti.

Pre]enti wkoll kien hemm ilMinistru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina, is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli u l-Assistent Parlamentari Stephen Spiteri. Wara, il-Prim Ministru u s-Sinjura tieg[u iddawru mal-Iskola minn ]ew; studenti u ]aru l-laboratorji u lklassijiet fejn iltaqg[u mal-istudenti li kienu g[addejjin bil-lezzjonijiet tag[hom. Huma ]aru wkoll il-librerija li hi fost l-isba[ libreriji fl-iskejjel kollha ta’ pajji]na u anke ltaqa’ malg[alliema fl-istaff rooms. Il-Prim Ministru qal li l-iskola hi mg[ammra bl-a[jar teknolo;ija u ri]orsi li jistimulaw lill-istudenti jitg[allmu aktar u b’hekk huma jkunu ispirati biex jemmnu fihom infushom u biex ji;ru wara l-aspirazzjonijiet tag[hom. Bl-edukazzjoni qed nixprunaw l-opportunitajiet ta’ xog[ol u l-karrieri ta’ g[ada u qed inwelldu lideat li minnhom jo[or;u l-industrija, l-arti u l-kreattività u l-invenzjonijiet ta’ g[ada. Dwar l-iskejjel il-;odda li nbnew fil[ames snin li g[addew, il-Prim

Ministru spjega li dawn huma parti minn programm infrastrutturali li se jwassal biex nibnu skola ;dida kull sena sas-sena 2020 u fl-istess waqt ilGvern qed iwettaq programm estensiv ta’ tisbi[ f’kull skola e]istenti. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern investa fil-laboratorji tax-xjenza u tatteknolo;ija u d-disinn biex aktar studenti minn età ]g[ira j]idu l-interess fl-oqsma tax-xejnza. Fl-2010 il-Gvern investa €1.5 miljun mill-fondi tal-UE biex xtara apparat xjentifiku li jtejjeb l-esperjenza edukattiva permezz ta’ esperimenti. Fakkar ukoll li l-g[alliema kollha ng[ataw laptop u qed joffru attivitajiet aktar interattivi u qed jintegraw metodu ;odda ta’ tag[lim g[allistudenti. L-investiment tal-Gvern fitteknolo;ija jinkludi €2.8 miljun biex jipprovdi programmi di;itali fl-Ingli], fil-Malti, fil-Matematika u fix-Xjenza u g[add ta’ su;;etti o[rajn kemm filPrimarja kif ukoll fis-Sekondarja. Lawrence Gonzi qal li fil-le;i]latura li jmiss l-istudenti kollha fil-Primarja u

fis-Sekondarja fl-iskejjel tal-Gvern, talKnisja u Indipendenti se jing[ataw tablet mg[ammar bi programmi edukattivi u tag[lim personalizzat skont il-livell akkademiku tag[hom. Anke lg[alliema u l-LSA’s se jing[ataw tablet biex huma wkoll jimxu id f’id mali]vilupp edukattiv tal-istudenti. Hu fakkar li llum 3,800 tifel u tifla qed jing[ataw g[ajnuna spe/jalizzata permezz tal-LSA u Malta hi l-aktar pajji] inklussiv fl-UE fejn huma biss 0.15 fil-mija tat-tfal li ma jistudjawx fliskejjel mainstream. Lawrence Gonzi irrefera wkoll g[arriforma li permezz tag[hom it-tfal ikollhom transizzjonijiet aktar serena mill-primarja g[as-sekondarja. Fittransizzjoni bejn is-sekondarja u l-post sekondarja, kien introdott il-Walk in Service fejn il-Career Advisors filKulle;;i jiltaqg[u b’mod individwali ma]-]g[a]ag[ u jfasslu pjan g[allkarrieri tal-futur li jibda mill-postsekondarja. Hu qal li mhux ta’ b’xejn li llum 83 fil-mija tal-istudenti qed ikomplu jistudjaw wara s-sekondarja.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

6

Attivitajiet mill-Knisja g[all-elezzjoni ta’ Papa ;did Il-Knisja Kattolika f’Malta [abbret programm ta’ attivitajiet biex ifakkru r-ri]enja ta’ Papa Benedittu XVI u l-elezzjoni ta’ Papa ;did biex imexxi l-Knisja Kattolika Universali. Il-Kurja Ar/iveskovili [abbret li l-Isqfijiet Maltin se jmexxu quddiesa ta’ radd il-[ajr g[as-servizz li ta lPapa Benedittu XVI, nhar lErbg[a fil-Konkatidral ta’ San :wann fil-Belt Valletta, segwita minn adorazzjoni. Matul din il-;img[a, ilparro//i u l-knejjes kollha f’Malta se ssir quddiesa ta’ radd il-[ajr g[all-Papa Benedittu XVI. Ilbiera[

g[all-[abta ta’ nofsinhar, indaqqet mota ta’ kwarta mill-knejjes kollha b’sinjal ta’ radd il-[ajr lil Alla. Qabel jibdew il-konklavi, fil-knejjes kollha taddjo/esi Maltija, se ti;i //elebrata quddiesa g[allg[a]la tal-Papa, li tkompli b’nofs sieg[a adorazzjoni. Il-bidu tal-konklavi jit[abbar mill-knejjes kollha billi fil-jum tal-ftu[ tindaqq mota ta’ kwarta fit-8 a.m. Malli tit[abbar l-g[a]la tal-Papa u jit[abbar ismu, il-Knisja f’Malta ting[aqad mal-Ba]ilika ta’ San Pietru fil-Belt tal-Vatikan u tag[ti din l-a[bar ta’ fer[ bid-daqq ta’ mota ta’ kwarta.

Muscat jer;a’ ma jwe;ibx I]ur ]ew; investimenti kbar tal-PN fil-Gvern minn Jesmar Baldacchino

Meta re;a’ ;ie mistoqsi, f’okka]joni o[ra, jekk [allasx ittaxxa tal-VAT meta kien jag[mel il-programm fuq isSuper One ‘Made in Brussels’, il-Mexxej Laburista Joseph Muscat ma we;ibx iva jew le, u minflok qal lill-;urnalist ta’ INNAZZJON biex jivverifika hu stess. Muscat ;ie mistoqsi g[al darb’o[ra jekk, flimkien maleks amministratur tal-finanzi talMLP Joe Cordina, kienx [are; l-ir/evuti tal-VAT g[al xog[ol li ammetta li g[amel hu stess. Dawn il-mistoqsijiet saru lil Muscat fit-tmiem ta]-]jara li g[amel lill-kumpanija talavjazzjoni SR Technics, li timpjega aktar minn 150 [addiema u li tinsab fil-Park talAvjazzjoni f’{al Safi. Pro;ett ta’ su//ess kbir tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Is-settur tal-avjazzjoni, li kiber permezz tal-investiment kbir li g[amel il-Gvern Nazzjonalista, joffri jobs b’mod partikulari lill-istudenti li

ggradwaw mill-MCAST kif ukoll lill-eks [addiema taxShipbuilding. Fit-tmiem ta’ din i]-]jara, Muscat ;ie mistoqsi wkoll dwar il-ka] tad-droga fil-ka]in Laburista ta’ {al Safi, ka] li fih Muscat ammetta li ]balja u fejn mir-recordings jinstema /ar idDeputy Leader tal-MLP, Toni Abela, jg[id li ma rrappurtax dan il-ka] lill-Pulizija. Il-;urnalisti staqsew dwar lintervista li Muscat g[amel lill;urnal The Sunday Times, fejn qal li jekk Toni Abela jg[addilu r-ri]enja, hu ja//ettaha u li kieku kien kandidat kien ikollu jirri]enja. Matul il-jum tal-biera[, Muscat ]ar ukoll l-Istitut g[allIstudji Turisti/i (ITS), pro;ett ie[or importanti tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, investiment fl-edukazzjoni ta’ wliedna li jridu jispe/jalizzaw fl-industrija tat-turi]mu. Fl-ITS jattendu aktar minn 700 student full-time u aktar minn 500 student part-time.

G[al din i]-]jara kien hemm pre]enti wkoll il-Ministru g[all-Kompetizzjoni :usta, inNegozji }g[ar u Medji u lKonsumatur, Jason Azzopardi. Fid-diskorsi fit-tmiem ta’ din i]-]jara, i/-Chairman tal-ITS, Adrian Mamo, spjega kif f’dan l-istitut l-istudenti jing[ataw ta[ri; qawwi fit-teorija u lprattika. Tkellem dwar ir-rwol importanti fil-preparazzjoni talistudenti fl-industrija tatturi]mu, u dwar l-importanza tal-investiment f’kampus ;did g[all-ITS u sa[aq li aktar malITS jikber aktar tikber lindustrija tat-turi]mu f’pajji]na. Il-Ministru Jason Azzopardi qal li matul dawn l-a[[ar snin ;ie re;istrat rekord wara l-ie[or fin-numru tal-wasliet, tal-iljieli u fin-nefqa tat-turisti f’pajji]na. 94% tal-istudenti li jo[or;u mill-ITS isibu job tajjeb fitturi]mu – settur li g[andu importanza fit-tkabbir ekonomiku ta’ pajji]na.

L-MLP jib]a’ minnEwropea, konfronti diretti xi [a;a li Joseph Muscat kien kontra

minn pa;na 1

Dan ikompli jo[ro; b’mod /ar li l-Malta Labour Party jib]a’ minn konfront dirett malVi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, u dejjem ra kif g[amel u [arab, kif kien ipprova jag[mel l-MLP b’An;lu Farrugia – qabel ma, kif iddikjara l-eks Deputy Leader stess, qatg[ulu rasu. Nhar l-Erbg[a filg[axija l-KSU [abbar fuq ilpa;na tieg[u tal-Facebook, li d-Deputat Laburista Owen Bonnici kellu jattendi g[ad-dibattitu minflok wie[ed mi]-]ew; deputy leaders Laburisti. Ir-risposta waslet wara li l-KSU kien di;à bag[at l-invit lill-MLP u bag[atlu wkoll numru ta’ reminders biex iwie;bu lura b’min kien se jirrappre]enta lill-MLP. Apparti minn dan, lattività kienet qed ti;i reklamata b[ala dibattitu bejn il-mexxejja. Il-President tal-KSU, Mario Cachia, li qal li lKunsill ukoll jinsab di]appuntat g[all-mod kif ]vol;ew l-affarijiet, madanakollu a//ettaw ilparte/ipazzjoni ta’ Owen Bonnici, bil-g[an li ddibattitu jsir xorta. Wara li ntemm id-dibattitu kienu [afna li qalu li Simon Busuttil reba[ b’argumenti ffukati fuq il[olqien tax-xog[ol. Matul id-dibattitu, Simon Busuttil fakkar kif ilPN [adem bla heda biex Malta tid[ol fl-Unjoni

.

Qal ukoll li fl-a[[ar [ames snin, dan il-Gvern irnexxielu j;ib il-finanzi fis-sod biex b’hekk, issa[[a u l-edukazzjoni baqg[u jing[ataw b’xejn u lil kul[add. Il-Vi/i Kap Nazzjonalista semma kif Gvern immexxi mill-PN irnexxielu jo[loq 20,000 post tax-xog[ol f’setturi differenti bil-g[an li tissa[[a[ l-ekonomija, u sa[aq kif il-Partit Nazzjonalista hu kommess li fil-[ames snin li ;ejjin jo[loq 25,000 post tax-xog[ol g[a]-]g[a]ag[ li se jiggradwaw – weg[da li l-Labour Party mhux qed jag[mel. Owen Bonnici tkellem dwar l-edukazzjoni, fejn qal li l-MLP fil-Gvern ikompli jibni fuq dak li sar. Semma wkoll il-proposta tal-ener;ija, dik li jibni power station bla b]onn li se tiswa lill-pajji] €600 miljun. Bonnici qal li wa[da mir-ra;unijiet g[aliex hemm b]onn li tinbena din il-power station hi “biex titne[[a /-/umnija li tkerrah il-lokalitajiet ta’ madwar Delimara,” madankollu, id-Deputat Laburista ma semma mkien il-bini ta’ ]ew; tankijiet tal-gass kbar daqs ir-rotunda tal-Mosta. Simon Busuttil temm jg[id li g[all-kuntrarju ta’ dak li qed jg[id il-Labour Party, il-pajji] m’g[andux b]onn bidla fid-direzzjoni, i]da g[andu b]onn lill-Partit Nazzjonalista biex ikompli jibni fuq dak li l-pajji] irnexxielu jikseb s’issa – b’finanzi fis-sod, aktar jobs u futur fis-sod.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

4

Iggradwat u sabet xog[ol Massimiliana Demartino, g[alliema, qalet li t[ossha xxurtjata li [adet l-aqwa edukazzjoni fl-iskejjel talGvern u llum hi la[qet g[alliema. F’intervent waqt iddiskussjoni Int u l-Prim Ministru li saret f’{al G[arg[ur, hi qalet li ledukazzjoni hi wie[ed millpilasti tal-politika tal-PN u rringrazzjat lill-Prim Ministru g[at-tmexxija g[aqlija. Qalet li t[ossha xxurtjara li [adet ledukazzjoni fi skejjel tal-Istat u llum hi g[alliema. Hi semmiet l-i]viluppi li se[[ew fosthom li issa kienu introdotti l-Interactive

Massimiliana Demartino

Whiteboards fil-klassijiet li jag[mlu l-mirakli fit-tag[lim. Hi qalet li fl-iskejjel tal-Gvern l-istudenti ma j[allsux g[allkotba. Massimiliana Demartino qalet li llum il-Gvern qed jibni

skejjel mill-isba[ u fakkret ukoll li b[ala studenta gawdiet mill-istipendju u mill-iSmart Cards u dawk li ;ejjin minn familji bi d[ul baxx ikollhom stipendju og[la. Hi qalet li ftit xhur biss wara li ggradwat sabet ixxog[ol, u hi wa[da minn dawk l-20,000 ru[ li sabu impjieg fil-[ames snin li g[addew. Hi qalet li fid-9 ta’ Marzu meta tmur tivvota, trid i]]omm f’mo[[ha wkoll lillistudenti u dan billi fil-[ames snin li ;ejjin jer;a’ jkun hemm Gvern immexxi millPrim Ministru Lawrence Gonzi li dejjem investa fledukazzjoni.

Livell ta’ edukazzjoni mill-aqwa Adriana Magro, studenta tal-li;i, qalet li f’pajji]na g[andna verament biex nifta[ru bil-livell ta’ edukazzjoni li qed jing[ataw l-istudenti li mhux talli ma j[allsux biex jitg[allmu, imma qed jit[allsu biex jitg[allmu. Hi kienet qed titkellem waqt id-diskussjoni Int u lPrim Ministru li saret f’{al G[arg[ur. Hi qalet li kellha esperjenza fl-Ingilterra meta ]aret [abib tag[ha li qed jistudja fl-Università fejn irrealizzat kemm listudenti Maltin mhux talli m’g[andhomx spejje] u mi]ati g[oljin biex imorru l-Università, imma qed jing[ataw l-istipendju u liSmart Card.

Adriana Magro

Adriana Magro fa[[ret ukoll il-proposta filProgramm Elettorali talPN biex ]g[a]ag[ li jag[lqu 21 sena jing[ataw grant ta’ €500 mill-Gvern biex jesperjenzaw pajji] barrani. Dawk li jridu jitg[allmu lingwa barranija u jsiefru, il-grant titla’ g[al €1,000.


IN-NAZZJON Il-:img[a 1 ta’ Marzu 2013

Lokali 5

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li jekk il-finanzi ta’ pajji]na ma jibqg[ux fis-sod ikun ifisser li jonqos ix-xog[ol, jispi//a l-investiment fl-edukazzjoni u fis-sa[[a (Ritratt> Joseph Gaela)

Ma nissugrawx dak li ksibna minn Charles Muscat

Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi qal li kul[add irid joqg[od attent u ma jissugrax dak li kiseb pajji]na u b[alma fil-[ames snin li g[addew [loqna 20,000 post tax-xog[ol ;did, issa fil[ames snin li ;ejjin, Gvern ;did Nazzjonalista se jo[loq tal-inqas 25,000 post tax-xog[ol ;did. Dawk li fl-elezzjoni ;enerali li ;ejja se jkunu qed jivvutaw g[all-ewwel darba, iridu jidde/iedu f’idejn min se jafdaw il-futur tag[hom, tal-karriera tag[hom g[all-[ames snin li ;ejjin u lg[a]la g[andha tkun il-Partit Nazzjonalista. Lawrence Gonzi qal dan ilbiera[ waqt id-diskussjoni ‘Int u l-Prim Ministru’, li saret f’{al G[arg[ur. Iddiskussjoni kienet animata minn Jean Claude Micallef, u Celine Paris, stilista u attri/i, g[amlet il-mistoqsijiet lill-Prim Ministru. Lawrence Gonzi qal li fid-9 ta’ Marzu l-poplu se jag[mel g[a]la f’idejn min se nafdaw lil pajji] fil-[ames snin li ;ejjin. Hu qal li qed jiddedika [afna mill-[in biex jispjega lin-nies l-importanza tal-

g[a]la li trid issir u qal li anke martu Kate qed tiddedika [afna [in biex tispjega lin-nies. Dwar l-Impjant ta’ Ri/ikla;; ta’ Wied il-G[ajn, il-Prim Ministru qal li dan issa beda ji;;enera l-elettriku li fost l-o[rajn se jintu]a biex tissa[[an il-pixxina talInspire kif ukoll qed jing[ata benefi//ju lil familji li joqog[du fil-qrib li qed jir/ievu /ekk id-dar. Fakkar ukoll li issa kien inawgurat ilPark il-;did tal-Familja f’Wied il-G[ajn li qed jattira eluf ta’ nies u eluf ta’ familji. Il-Prim Ministru fakkar li dak l-ispazju kien jintu]a b[ala mi]bla u f’[ames snin, spazju sabi[ tista’ tag[mlu mi]bla imma l-Gvern Nazzjonalista f’[ames snin bidel dan l-ispazju f’park sabi[ g[all-familja. Lawrence Gonzi qal li s-self-employed huma s-sinsla tal-ekonomija ta’ pajji]na u hemm u[ud li jimpjegaw persuna jew tnejn. Fakkar li l-Gvern introdu/a liskema MicroInvest u MicroCredit biex in-negozji ]-]g[ar jinvestu aktar finnegozju tag[hom. Dwar l-ener;ija, il-Prim Ministru qal li l-PN qed ja[dem fuq l-istrete;ija li jinvesti fl-Interconnector ma’ Sqallija u

b’hekk se ting[alaq il-power station talMarsa. L-Interconnector se jwassal ukoll biex matul il-lejl il-kontijiet jonqsu bejn 7 u 26 fil-mija g[all-familji, g[an-negozji u g[all-industrija. Dawk b’negozju se jgawdu wkoll b’rati vanta;;ju]i [afna matul il-lejl. Fis-Sajf id-domanda tal-elettriku tikber min[abba li matul il-lejl [afna jixeg[lu l-arja kundizzjonata, u g[alhekk [afna familji se jgawdu minn ro[s sostanzjali. Il-Prim Ministru qal li l-Kap talOppo]i]]joni jrid bidla fid-direzzjoni, imma ma jg[idx f’liema direzzjoni jrid jie[u lil pajji]na. Fakkar li sentejn ilu Muscat kien ta parir lill-Gvern Malti biex Malta timxi fuq l-ekonomija ta’ ?ipru li llum hu pajji] fallut. Issa Muscat qed jg[id li l-Gvern g[amel ]ball li pprivatizza t-tarzna u dan juri li Muscat irid li pajji]na jmur lura lejn ilpolitika tal-passat. Hu qal li kul[add irid joqg[od attent u ma jissugrax dak li kiseb pajji]na, u fisser li b[alma fil-[ames snin li g[addew [loqna 20,000 post tax-xog[ol ;did, fil-[ames snin li ;ejjin Gvern ;did Nazzjonalista jo[loq tal-inqas 25,000

post tax-xog[ol ;did. Mistoqsi dwar li;i li g[ad trid tg[addi mill-Parlament dwar l-istat ta’ persuni LGBT, il-Prim Ministru qal li f’pajji]na m’g[andniex li;i biex persuna li tibdel is-sess tag[ha tkun rikonoxxuta b’li;i. Hu qal li fil-le;i]latura li ;ejja hemm limpenn tal-PN biex ikun hemm po]izzjoni /ara biex persuni LGBT jkunu rikonoxxuti b’li;i. Il-Prim Ministru qal li s-selfemployed gawdew mill-fondi tal-UE fis-seba’ snin li g[addew meta pajji]na [a €1,000 miljun u fis-seba’ snin li ;ejjin se jkollna €1,128 miljun li fost lo[rajn se jintu]aw biex jg[inu linnegozji ]-]g[ar jo[olqu aktar xog[ol. Qal li l-Employmet Aid Programme kien su//ess kbir u minnu gawdew [afna negozji li impjegaw nies mag[hom. Il-Prim Ministru qal li hu qed jag[mel [iltu biex il-PN jirba[ lelezzjoni u g[andu fidu/ja g[ax filmaltemp qawwi li [akem fil-[ames snin li g[addew, pajji]na kien kapa/i jeg[leb il-maltemp u jkompli jikseb su//ess u jo[loq ix-xog[ol.


IN-NAZZJON Il-:img[a 1 ta’ Marzu 2013

Lokali 7

Spalla ma]-]g[a]ag[ li jift[u negozju minn Claire Mifsud

Wara numru ta’ inizjattivi li jin/entivaw in-negozju, illum f’Malta hawn iktar minn 1,000 imprenditur ]ag[]ug[ li bdew in-negozju tag[hom. Dan jixhed il-fidu/ja talimprendituri ]g[a]ag[ fittmexxija tal-pajji] u jkompli jin/entiva lill-Gvern Nazzjonalista biex jie[u aktar inizjattivi biex ikun ta’ spalla g[a]-]g[a]ag[ li jift[u nnegozju tag[hom. L-in/entivi g[a]-]g[a]ag[ biex jid[lu fid-dinja tannegozju kienet it-tema ta’ konferenza stampa indirizzata mill-Ministru g[allKompetizzjoni :usta, Negozji }g[ar u l-Konsumaturi. Ilkonferenza tmexxiet millkandidat Robert Cutajar u pre]enti g[aliha kien hemm ukoll id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo u l-kandidat Giorgio Schembri. Il-Ministru Jason Azzopardi elenka g[add ta’ proposti talPartit Nazzjonalista li huma ma[suba biex jin/entivaw innegozju f’pajji]na. Fost dawn semma t-tnaqqis tat-taxxa tadd[ul li jkompli jin/entiva li]]g[a]ag[ jibnu n-negozju tag[hom. Irrefera wkoll g[allinvestiment ta’ miljun ewro fissena li se jkunu qed jing[ataw fi start-up grants g[al dawk il[addiema li jid[lu fid-dinja tannegozju. Skemi o[ra ta’ appo;; finanzjarju huma l-crowd funding li jiffa/ilita l-a//ess g[all-kapital mill-privat stess u l-Bank ta’ }vilupp li jassigura li l-imprendituri ]g[a]ag[ isibu lkapital me[tie; biex jift[u nnegozju tag[hom. Inizjattivi o[ra huma lYouth Entrepreneurship Act li se jkun qed jirregola l-qasam tal-intraprenditorija fost i]]g[a]ag[ u l-programm Entrepreneurship through Education li jg[in biex studenti jinnamraw mal-idea talintraprenditorija sa minn età bikrija. Jason Azzopardi fakkar ukoll li l-Gvern hu impenjat li jwaqqaf entità ddedikata g[as-

Tul din il-le;i]latura n-numru tal-[addiema self-employed ]died b’4,000 (Ritratt> Joseph Galea)

settur tal-online gaming – settur ;did imwelled minn Gvern Nazzjonalista li llum jimpjega fih iktar minn 7,000 [addiem. B’rabta ma’ G[awdex, Jason Azzopardi rrefera g[all-iskemi ta’ e]enzjonijiet ta’ taxxa g[al min jifta[ negozju ;did f’G[awdex. F’[arsa lejn l-a[[ar le;i]latura l-Ministru Azzopardi fakkar li fl-a[[ar [ames snin Gvern Nazzjonalista ta iktar minn €200 miljun f’tax credits li stimulaw investiment ta’ iktar minn €500 miljun fl-industrija Maltija. Filwaqt li fakkar fil-[idma tal-Gvern biex kienu salvati 5,000 impjeg, tenna l-impenn tal-Gvern li fil-[ames snin li ;ejjin jo[loq 25,000 impjieg ;did. Dwar ir-rabta bejn ledukazzjoni u d-dinja taxxog[ol, Jason Azzopardi tkellem dwar is-su//ess tal-ITS li llum jospita iktar minn 700 student full-time u 500 o[ra part-time. Fakkar li 94% talistudenti li jiggradwaw millITS isibu xog[ol mill-ewwel u b’pagi tajbin u tenna l-impenn tal-Gvern Nazzjonalista li jibni kampus ;did tal-ITS. Jason Azzopardi fakkar ukoll fl-investimet ta’ €120 miljun f’kampus ;did fl-

MCAST u fl-investiment filbini l-;did tal-fakultà tal-ICT li kien inawgurat ftit jiem ilu. Dan kollu kien ri]ultat talfinanzi fis-sod li kellu pajji]na li kien immexxi minn Gvern li g[araf ju]a l-flus bil-g[aqal. G[all-kuntrarju, sa[aq Jason Azzopardi, Muscat qal li kien jippreferi li j[alli lit-tarzna tixrob €35 miljun f’sussidji kull sena. Dan meta Gvern Nazzjonalsita g[araf ju]a dawn il-flus biex jin/entiva xxog[ol u jinvesti fis-sa[[a u fledukazzjoni.

€1 miljun fis-sena fi start-up grants g[al dawk li jid[lu fid-dinja tan-negozju Fakkar li Spanja llum tinsab g[arkupptejha min[abba ttmexxija ta’ Zapatero li kien mudell g[al Joseph Muscat. Hu silet il-kuntrast bejn issitwazzjoni fi Spanja fejn hemm iktar min-nofs i]]g[a]ag[ bla xog[ol, u Malta li kif jixhed rapport tal-UE hi l-iktar pajji] fejn i]-]g[a]ag[

isibu x-xog[ol wara li jtemmu l-istudji tag[hom. Il-Ministru Azzopardi fakkar li fis-sentejn ta’ tmexxija ta’ Gvern Laburista l-qg[ad ]died b’4,000, u s-self-employed naqsu b’400. G[all-kuntrarju fl-a[[ar le;i]latura, minkejja lmaltemp, in-numru tal[addiema self-employed ]died b’4,000. Filwaqt li rrefera g[al statistika li tindika li Malta g[andha l-[ames l-inqas rata ta’ qg[ad fl-UE, hu tenna limpenn ta’ Gvern Nazzjonalista li jkun ta’ appo;; g[al dawk li qed ifittxu xog[ol permezz ta’ skemi ta’ g[ajnuna u programmi ta’ ta[ri;. Il-Ministru Azzopardi g[amel referenza g[ar-rapport tal-Kummissjoni Ewropea li jbassar li Malta se jkollha ttieni l-ikbar tkabbir ekonomiku fiz-zona ewro, u li f’Malta se jkun hawn ]ieda fl-impjiegi. Dawn ir-ri]ultati nkisbu biss bil-b]ulija tal-poplu Malti u lg[aqal tat-tmexxija ta’ Lawrence Gonzi li, permezz tal-vi]joni fit-tul, g[en lil pajji]na jikseb kredibbiltà minkejja l-ag[ar maltempata finanzjarja li qatt rat id-dinja f’dawn l-a[[ar mitt sena, temm jg[id il-Ministru Jason Azzopardi.

Il-PN ji/[ad allegazzjonijiet dwar storja fuq Muscat Il-Partit Nazzjonalista /a[ad u ddissasso/ja ru[u bl-iktar mod kategoriku ma’ allegazzjonijiet li qed jixxerrdu fuq is-sit Facebook. Fi stqarrija, il-PN ca[ad bl-iktar mod kategoriku listejjer ivvintati li qed jidhru fuq Facebook li qed jallegaw li l-PN se jo[ro; storja fuq il-[ajja personali tal-Mexxej tal-MLP Joseph Muscat fl-a[[ar ;img[a tal-kampanja elettorali. Il-PN qal li ma jqisx li dan hu l-mod ta’ kif tag[mel il-politika.

Favur ka//a u nsib sostenibbli Il-Partit Nazzjonalista /a[ad l-allegazzjoni falza ppubblikata millFederazzjoni Ka//aturi, Nassaba u Konservazzjonisti u lKa//aturi San Umbertu li l-PN irid jabolixxi l-ka//a u l-insib billi jag[mel referendum. Il-PN ikkjarifika li lPrim Ministru qal biss li hu jirrispetta l-li;i ta’ pajji]na li f’Artiklu 14 talAtt dwar ir-Referendi (Kap 237 tal-Li;ijiet ta’ Malta), li tistipula li jekk ikun hemm talba minn talanqas 10 fil-mija talpersuni intitolati li jivvutaw li jitolbu li jsir referendum abrogattiv, dan ir-refrendum ikollu jin]amm. Dan hu stat ta’ fatt, ikun min ikun Prim Ministru, sakemm ma jkunx hemm gvern li jbiddel il-li;i u jne[[i d-dritt li l-poplu jitlob referendum. Il-fatti jixhdu kif il-Prim Ministru nnifsu u l-Gvern immexxi mill-PN i;;ieled u mar il-Qorti Ewropea tal-:ustizzja biex i[ares it-tradizzjoni tal-ka//a firrebbieg[a kif ukoll applika derogi g[all-insib.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

8 Lokali

L-aqwa Jannar fl-istorja tat-turi]mu minn Matthew Mamo

Jannar ta’ din is-sena kien la[jar Jannar fl-istorja tatturi]mu ta’ Malta wara ]idiet fl-ammont ta’ turisti li ]aru pajji]na, l-iljieli li qattg[u f’Malta u n-nefqa tag[hom. Dan ikompli mar-rekord fitturi]mu lejn Malta matul l2012, li kienet ir-raba’ sena rekord fl-a[[ar [ames snin. Dan jirri]ulta minn statistika tal-Uffi//ju Nazzjonali talIstatistika li turi li f’Jannar waslu Malta 65,00 turist, ]ieda ta’ 3,500 turist jew 6 fil-mija fuq l-istess xahar is-sena li g[addiet. Is-suq Ingli] baqa’ laktar suq b’sa[[tu g[atturi]mu lejn Malta. Kien hemm ]ieda konsiderevoli wkoll fl-iljieli li dawn it-turisti qattg[u f’Malta, ]ieda

ta’ 85,000 lejl jew 17 fil-mija, g[al total ta’ 593,000 lejl. Dan wassal biex il-medja ta’ ljieli li t-turisti qattg[u f’Malta telg[et g[al ftit aktar minn disat iljieli. Qab]a kbira wkoll f’dak li [allew it-turisti fl-ekonomija Maltija matul Jannar 2013. F’Jannar li g[adda t-turisti nefqu f’Malta kwa]i €53 miljun – iktar minn €4 miljun i]jed fuq Jannar 2012, ]ieda ta’ 8 fil-mija. Il-President tal-MHRA, Tony Zahra, qal waqt pre]entazzjoni li matulha ;ew ippre]entati r-ri]ultati talist[arri; tal-MHRA mag[mul mill-BOV u Deloitte, li din ilprevi]joni po]ittiva mistennija tkompli matul is-sena 2013.

Dan l-istudju juri li ]-]ieda tas-seat capacity tal-linji talajru lejn Malta fix-xhur tassajf se ]]id l-a//essibbiltà li se twassal g[al rekord ie[or filwasliet tat-turisti f’pajji]na. L-istess studju juri li wara li l-ewwel kwart, kellu numri negattivi, it-tliet kwarti ta’ wara rre;istraw titjib li wassal biex ;ew irkuprati n-numri talewwel kwart. Dan wara ]ieda ta’ 2.1 fil-mija fil-wasliet tatturisti u 7.8 fil-mija ]ieda fliljieli li qattg[u f’Malta. }ieda wkoll fin-nefqa tatturisti g[al €1,345 miljun, ]ieda impressjonanti ta’ 9 filmija. Mir-ri]ultati jo[ro; li lsettur turistiku f’Malta rkupra l-livelli tal-2008 qabel faqqg[et il-kri]i ekonomika. Ri]ultati pozittivi wkoll g[al-lukandi ta’ 3, 4 u 5 stilel li kisbu rati og[la ta’ okkupanza tal-kmamar tag[hom minn dawk tal-2008. Tony Zahra fa[[ar lillMinistru Mario de Marco, lAwtorità tat-Turi]mu Maltija,

u l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta li bl-isforzi kollettivi tag[hom pajji]na kiseb dawn ir-rekords. Fa[[ar ukoll lill-Gvern li minkejja li Malta [ar;et millObjective 1, pajji]na xorta akkwista €1,128 miljun millfondi tal-Unjoni Ewropea. Matul l-istess pre]entazzjoni, Philip Saunders [abbar li l-Air Malta rat 10 fil-mija iktar passi;;ieri mill-2012 u lbookings g[ax-xahar ta’ Marzu jidhru po]ittivi wkoll. Tkellem ukoll dwar iddisinn il-;did tas-sit elettroniku airmalta.com li issa tinkludi wkoll sezzjoni ta’ tag[rif dwar Malta b’seba’ lingwi differenti u ;iet ukoll amalgamata mas-sit tal-MTA, visitmalta.com biex il-vi]itaturi jkunu jistg[u jaraw ukoll l-attivitajiet li jkunu qed jin]ammu f’Malta. T[abbar ukoll sponsorship ;did bejn il-Bank of Valletta u l-MHRA g[at-tliet snin li ;ejjin.

Approvata fa]i o[ra tal-pro;ett Smart City

Il - Bord tal - Awtorità tal - Ambjent u l - Ippjanar ( MEPA) approva fa]i o[ra tal - pro;ett ta ’ Smart City . Waqt laqg[a tal - Bord ilbiera[ , il - MEPA approvat il - permess g[al landscaping fl - in[awi ta ’ Smart City li jinklu di fost o[rajn il - bini ta ’ laguna bl - ilma ba[ar , kif ukoll i] - ]rieg[ mill - ;did ta ’ pjanti indi;eni u si;ar e]isten ti . Matul il - laqg[a , saret pre]entazzjoni mill - case officer tal - pro;ett li rakkomanda l - approvaz zjoni tal - permess . Din il - parti tal - pro;ett tkopri l - post fejn qabel kien hemm iz - zona industrijali tar - Rika] li li kienet tne[[iet fi stadju bikri tal pro;ett .

Ro[s fil-prezz ta/-/ilindri tal-gass Mil-lum il-prezz tal-gass se jor[os. Il-kumpanija Liquigas [abbret fi stqarrija l-bidliet filprezzijiet ta/-/ilindri tal-gass. ?ilindri ta’ 12-il kilogramma se jiswew €18.15, li jfisser ro[s ta’ 15-il /entezmu fuq il-prezz li bih kien g[adu jinbieg[ sal-lum. Waqt li /ilindri ta’ 15-il kilogramma mil-lum se jibdew jinbieg[u g[all-prezz ta’ €22.70, li jfisser ro[s ta’ 20 /entezmu fuq il-prezz attwali.

Revi]joni fil-prezzijiet tal-fuels L-Enemalta [abbret irrevi]joni fil-prezzijiet tal-fuels li jid[lu fis-se[[ mil-lum, l-1 ta’ Marzu. Il-prezz tad-diesel u talpitrolju baqg[u l-istess dak ta’ €1.38 g[al kull litru filwaqt li l-prezz tal-petrol unleaded g[ola minn €1.47 g[al €1.48, ]ieda ta’ /ente]mu g[al kull litru.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

Lokali 9

Ripetizzjoni tax-xhieda li saret fil-ka] ta’ Tancred Tabone

Protest mill-familja ta’ Nicholas Azzopardi

Il-familja ta’ Nicholas Azzopardi ressqet protest ;udizzjarju fil-Prim Awla tal-Qorti ?ivili filkonfront tal-Pulizija u leks-mara ta’ Nicholas Azzopardi u dawk li huma jemmnu li allegatament setg[u kienu responsabbli g[all-mewt tieg[u. Minbarra l-eks mara tieg[u, hemm ukoll social worker, diversi pulizija, leks Ministru tal-:ustizzja u tabib fl-Isptar Mater Dei. Fit-8 ta’ April 2008, Azzopardi kien arresat fuq allegazzjoni ta’ molestija fuq bintu minuri. Il-potest jg[id li din kienet allegazzjoni falza u sostnew li kif kien mi]mum fil-Kwartieri :enerali tal-Pulizija, hu sofra ;rie[i ta’ natura gravi, u b’konsegwenza ta’ dan ;ie rikoverat l-Isptar Mater Dei, fejn miet fit-22 t’April. Il-protest jg[id li l-arrest ta’ Nicholas Azzopardi kien ibba]at fuq allegazzjoni inveritiera, arkitettata minn Claudette Azzopardi, mart il-vittma, u ommha Antonia Patiniott, u dan jew negli;enza kbira tas-social worker inkarigata mill-A;enzija Appo;;, u membri tal-Korp talPulizija. Intqal ukoll li l-mewt ta’ Nicholas Azopardi ma kinitx a//identali i]da min[abba nuqqas serjissimu ta’ dover minn membri talKorp tal-Pulizija fil-[arsien tal-arrestat.

minn Ray Abdilla

Raymond Ferris waqt li kien [iere; mill-Qorti lbiera[

Jitressaq il-Qorti eks Chief Projects Officer tal-Enemalta

Raymond Ferris ta’ 51 sena minn Tas-Sliema, eks Chief Projects Officer fl-Enemalta, u li llum ma ja[dimx, ;ie mixli b’korruzzjoni, frodi u li pprova jinfluwenza uffi/jal pubbliku. Huwa wie;eb mhux [ati talakku]i mi;jubin kontrih. IlPulizija qalet millinvestigazzjoni li g[amlet, li allegatament hu r/ieva o;;ett kompatibbli ma’ platt tal-fidda, o;;ett li qatt ma messu laqa’ g[andu. Ir-reat allegatament se[[ f’Novembru tal-2008 u fix-xhur ta’ qabel. Il-Prosekuzzjoni xliet lil Ferris li huwa talab /ifra sostanzjali lil George Farrugia, li ng[ata l-proklama Presidenzjali fuq arran;ament ta’ negozju li g[andu x’jaqsam max-xiri ta]-]ejt. L-Avukat Kenneth Grima li flimkien mal-Avukat Veronique Dalli deher g[al Ferris, qal li l-akku]at kien ja[dem mal-Enemalta sa ftit aktar minn sena ilu, u spi//a mill-kumpanija g[ax il-post tax-xog[ol tieg[u ;ie abbolit u b[alissa qed jg[ix fuq is-

servizzi so/jali. Il-Prosekuzzjoni qalet li ssena l-o[ra hu [a €64,000 b[ala redundancy money. L-Avukat Grima qal li dawn il-flus hu qed ju]ahom g[al tifla li g[andu tistudja lIngilterra fejn hemm ir-rata talmi]ata kull sena hija ta’ bejn il€25,000 u t-€30,000 fis-sena. Ing[ad mill-Avukat Veronique Dalli li l-ammont ta’ frodi jew rigal li qed jissemma mhuwiex ta’ valur kbir. L-allegati reati se[[ew fissena 2004 u fis-snin ta’ qabel. Hu ng[ata l-libertà provi]orja fuq depo]itu ta’ €3,000 u garanzija personali ta’ €50,000. Hu ;ie ordnat ukoll jiffirma kull nhar ta’ Tnejn flG[assa tal-Pulizija ta’ TasSliema. Wara li tressaq Ferris, ilpersuni li tressqu b’arrest ilQorti b’rabta max-xiri tal-fuel mill-Enemalta, issa telg[u g[al sebg[a. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mis-Supretendent Paul Vassallo u l-Ispettur Angelo Gafà.

Meta lbiera[ bdiet ilkumpilazzjoni fil-konfront ta’ Frank Sammut, mixli b’[asil ta’ flus, korruzzjoni u li [a kummissjonijiet minn kuntatti ta]-]ejt ta’ kumpaniji barranin, lAssistent Kummissarju Michael Cassar irrepeta xxhieda tieg[u li ta filkumpilazzjoni ta’ Tancred Tabone, li iktar dwarha mistenni jo[ro; dalg[odu meta jkompli jinstema’ lka] quddiem il-Ma;istrat Claire Stafrace Zammit. Ix-xhud tenna li l-eks konsulent tal-Enemalta u eks Kap E]ekuttiv talMOBC, Frank Sammut, qal lill-Pulizija li /-Chairman tal-Enemalta kien issu;;erixxa li jinfeta[ bank fl-I]vizzera biex fih jitqieg[du l-[lasijiet talcommissions li kellhom jir/ievu g[al xiri ta’ ]ejt mill-Enemalta. Re;a’ [are; ukoll li Frank Sammut kien iltaqa’ f’Londra, waqt fiera internazzjonali, ma’ uffi/jal g[oli ta’ Trafigura. Frank Sammut kien ftiehem mieg[u li se jirran;alu biex il-kumpanija tissottometti la[jar offerti lill-Enemalta biex l-Enemalta tkun tista’ tibda tixtri ]-]ejt ming[andha. Irri]ulta, i]da, li kien Tancred Tabone li kien iltaqa’ mal-uffi/jali ta’ Trafigura biex jiffirma lkuntratti. Ta’ dan, Frank Sammut kien jir/ievi lcommissions minn Trafigura u minnhom kien

i[allas lil Tancred Tabone bi flus cash jew permezz ta’ transazzjonijiet bankarji. Skont Sammut, dan ammetta li kellu kont ie[or f’:ibiltà, li issa hu mag[luq, fejn kien ir/ieva wkoll $159,000 minn Trafigura, liema flus kien qasam ma’ Tabone, minbarra t-$80,000 li kien t[allas fil-kont bankarju }vizzeru tal-HSBC. Frank Sammut ;ie arrestat fit-22 ta’ Jannar li g[adda u mg[ajjat biex jag[mel stqarrija filKwartieri :enerali talPulizija. Saru diversi tfittxijiet, kemm filkumpaniji tieg[u u anke fid-dar tieg[u, minn g[add ta’ pulizija mqabbdin millIspettur Angelo Gafà u sSupretendent Paul Vassallo. Michael Cassar qal li Sammut kien ammetta malPulizija li kellu kunflitt ta’ interess meta kien iservi b[ala Kap E]ekuttiv talMOBC, u mbag[ad b[ala konsulent ta/-Chairman tal-Enemalta, meta kellu kumpanija privata li fiha kien silent partner. Sadattant fil-ka] ta’ Ray Ferris li tressaq il-Qorti lbiera[, il-Pulizija qed tg[id li George Farrugia qal li Ferris talbu ammont sostanzjali ta’ flus biex jag[millu pja/ir. Ferris dejjem /a[ad li talbu ammont sostanzjali ta’ flus, i]da r-rigal finalment kien platt tal-fidda, li a//ettah f’Novembru 2008.


Il-protest jallega li kien hemm nuqqasijiet kbar fil-kors tal-investigazzjonijiet u cover up fis-sens li l-verità dwar dak li ta lok g[all-mewt ta’ Nicholas Azzopardi ;iet oskurata, kif ukoll li provi essenzjali ;ew imwarrba.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

10 Opinjoni

Nhar is-Sibt li ;ej il-poplu ta’ Malta u G[awdex jivvota fl-elezzjoni ;enerali. Din hi l-11-il elezzjoni mill-kisba tal-Indipendenza f’Settembru 1964. 11-il elezzjoni li minnhom sitta ntreb[u mill-Partit Nazzjonalista u l-bqija mill-

Malta Labour Party. Anke jekk ma nistg[ux ma nfakkrux li l-elezzjoni tal-1981 reba[ha l-Partit Laburista b’ma;;oranza ta’ si;;ijiet i]da b’minoranza ta’ voti. F’dik l-elezzjoni l-Partit Nazzjonalista kiseb iktar minn 50 fil-mija tal-voti li ntefg[u,

i]da min[abba tbag[bis fid-distretti elettorali, il-Malta Labour Party reba[ xorta. Il-Laburisti ggvernaw, anke jekk Duminku Mintoff kien wieg[ed li ming[ajr il-ma;;oranza tal-Maltin warajh ma kienx jiggverna!

Resqin lejn il-jum tal-g[a]la L-ikbar kisbiet tal-pajji] g[amilhom Gvern Nazzjonalista

Gvernijiet Nazzjonalisti li matulhom pajji]na kiber demokratikament, politikament u ekonomikament: Kiber demokratikament g[aliex, kull meta kien hemm Gvern Nazzjonalista li t-tran]izzjoni kienet wa[da bla skossi. Sew meta fl-elezzjioni tal-1971 il-Partit Nazzjonalista tilef u Borg Olivier ammetta t-telfa u appella biex il-poplu ja[dem mal-gvern il-;did. Hekk ukoll meta l-Partit Nazzjonalista tilef fl1996. Irrid ng[id li anke meta Alfred Sant spi//a mill-gvern fl-1998, it-transizzjoni kienet wa[da bla inkwiet. Biss ma jistax jing[ad g[all-1987. U anke g[all-mod kif tmexxew l-elezzjonijiet tal1976, 1981 u 1987. Kiber politikament g[aliex r-riformi kbar politi/i li twettqu f’pajji]na wettquhom Gvernijiet Nazzjonalisti. Mill-Indipendenza, g[as-s[ubija flUnjoni Ewropea u s-s[ubija fiz-zona ewro. Mir-referendum g[all-Indipendenza, g[ar-referendum dwar is-s[ubija fl-Unjoni Ewropea. Kiber ekonomikament. U hawn irridu iktar minn paragrafu biex ng[idu xi twettaq biex l-ekonomija tag[na nbidlet minn wa[da fejn konna niddependu fuq l-infiq mill-Militar Ingli] g[al wa[da dipendenti fuq l-u]u ta’ pajji]na g[al skopijiet ta’ pa/i: l-industrja, it-turii]mu u s-servizzi finanzjarji.

minn Joe M. Zahra minn joe.zahra@live.co.uk

Nazzjonalisti ta’ qablu, i]da sa[[a[ u [a mi]uri li komplew po;;ewna fuq quddiem f’kollox. Id-dinja fl-a[[ar [ames snin g[addiet millag[ar kri]i ekonomika f’100 sena. [afna pajji]i madwarna Tg[iduli g[aliex qed tg[id dan kollu! Din mhix storja! Iva storja. Storja li tg[allimna li mill-Indipendenza ’l hawn il-Partit Nazzjonalista ggverna ftaqru u faqqru lill-popli lil dawn il-g]ejjer g[al 31 sena minn 49 sena. tag[hom. Min, skont Joseph Muscat kellu jkun ix-xempju Qab]a ta’ kwalità fl-edukazzjoni g[al pajji]na, ?ipru, jinsab f’inkwiet ekonomiku Ma waqafx. F’dawn l-a[[ar [ames snin kompla kbir u qed jitlob bailout ta’ madwar €18,000 jkabbar l-Università biex tla[[aq mal-eluf ta’ miljun. Filwaqt li g[al-Laburisti Maltin il-kri]i ]g[a]ag[ li qed jag[]lu li jissuktaw bl-istudji ekonomika u finanzjarja internazzjonali ma tag[hom; qed jibni campus ;did g[all-MCAST te]istix l-eks President ta’ ?ipru Demetris b’investiment ta’ €120 miljun; feta[ l-Istitut Christofias – g[aliex minn nhar il-{add li g[adda g[all-Istudji Turisti/i, fejn se jinbena campus g[andhom President ;did – wa[[al g[all-kri]i ;did, qed jibni skola ;dida fis-sena, introdu/a lf’?ipru fuq il-banek u l-kri]i ekonomika dinjija. Pjan g[aqli u responsabbli whiteboards u l-kompjuters fl-iskejjel g[allL-eks President ?iprijott hu xellugi b[al Laburisti ta’ Gvern Nazzjonalista g[alliema u l-istudenti. Maltin. I]da biex stajna nag[mlu din il-qab]a Gvernijiet Dan hu gvern li jonfoq €4,000 fis-sena fuq kull Minkejja l-kri]i, Gvern Nazzjonalista rnexxielu Nazzjonalisti kellhom jibnu l-infrastruttura talstudent. fl -a[[ar [ames snin jibni ekonomija b’sa[[itha, elettriku, l-ilma u t-telekomunikazzjonijiet. Fil-qasam tas-sa[[a Gvernijiet Nazzjonalisti b’industrji ;odda u esportazzjoni li aktar minn Ming[ajr l-infrastruttura ma setg[ux jinbnew isdejjem kienu protagonisti. Nistg[u ng[idu li kull irduppjat; b’rekord fuq ie[or fit-turi]mu; bi tkabsetturi ekonomi/i tal-industrja u t-turi]mu. sptar li hawn f’pajji]na g[andu l-marka tal-Partit bir kontiwu tas-settur tas-servizzi finanzjarji. Ma setax jin[oloq settur ekonomiku ;did, dak Nazzjonalista fil-gvern. {a l-Isptar Boffa u It-tkabbir ekonomiku wassal biex l-finanzi ta’ tas-servizzi finanzjarji li kiber u kiber u qed g[amlu sptar g[all-Maltin; [a Zammit Clapp u pajji]na n]ammew fis-sod. G[alhekk komplew jo[loq eluf ta’ impjiegi. Ma kenux jin[olqu lbidlu fi sptar mill-aqwa g[all-Maltin. Kabbar u jin[olqu l-impjiegi; 20,000 impjieg ;did f’[ames impjiegi. Gvernijiet Nazzjonalisti wa[idhom mmodernizza l-Isptar San Vin/enz de Paul; bena snin . Wassal biex kemm il-qasam edukattiv u l[olqu qrib id-90,000 impjieg, l-iktar fis-settur l-Isptar :enerali ta’ G[awdex li kabbar u mmodqasam tas-sa[[a komplew jissa[[u. Wassal biex privat. ernizza; bena l-Isptar Mater Dei li hu ;ojjell filtnaqqsu jew tne[[ew g[al kollox 25 taxxa. Wassal Il-Gvern tal-Labour [arbat il-mi]rug[ u kull qasam tas-sa[[a. biex pajji]na hu l-inqas pajji] fl-UE fejn ix-xog[ol meta kien fil-gvern flok [oloq l-impjiegi, u Qed jinbena /entru tal-Onkolo;ija li b’investihu intaxxat , fejn l-istudenti universitarji tag[na impjiegi produttivi, naqqas dak li sab. ment qawwi ta’ aktar minn €50 miljun se jsibu xog[ol malajr; biex g[andna fost l-inqas rata Il-Partit Nazzjonalista kien dejjem sinonimu jag[tina /entru mill-aqwa u modern fil-qasam talta ’ qg[ad u l-og[la rata ta’ [olqien ta’ impjiegi. mal-edukazzjoni u s-sa[[a. Filwaqt li Gvern ;lieda kontra l-kan/er. Dejjem sa[aq biex il-kura Dawn huma kollha ri]ultati po]ittivi li jag[mlu Laburista tefa’ lill-ulied il-poplu fi kmamar taltas-sa[[a tkun b’xejn g[al kul[add u dejjem ]ied unur lil kull gvern. U lill-poplu. landi li [allew warajhom is-Servizzi Militari il-lista tal-medi/ini li jing[taw b’xejn. Issa nhar is-Sibt se nivvutaw. Se nivvutaw fuq Ingli]i f’Kalafrana, Verdala u Pembroke, fejn fixir -ri]ultati u fuq dak li hemm propost g[all-[ames xita kienu jid[lu jitg[allmu fit-tajn, filwaqt li lSa[[a bla [las mill-bidu snin li ;ejjin. Se nivvutaw favur aktar impjiegi, Gvern Laburista g[alaq l-MCAST u l-Iskola taltal-[ajja sal-mewt aktar titjib fl-edukazzjoni, aktar titjib fis-sa[[a. Se Catering fl-Imsida, irristrin;a l-Università u bieg[ G[andna sistema tas-sa[[a bla [las li tie[u nivvutaw biex il-bidla tkompli sse[[. il-Kulle;; g[at-Ta[ri; tal-G[alliema f’Ta’ :iorni [siebna mit-twelid sal-mewt. Sistema li aktar min {addie[or qed iwieg[ed kollox lil kul[add. lil-Libjani, Gvern Nazzjonalista fis-snin ta’ wara 85 fil-mija tal-poplu jsostni li hu kuntent biha. Biss il-passat ta’ dan il-[addie[or ma jag[ti ebda l-Indipendenza bena l-Università f’Tal-Qroqq, Ma’ dan kollu ma nistg[ux ma ng[oddux id-djar garanzija g[all-futur. kabbaraha u g[amilha b’xejn g[al kul[add, bena moderni li nbnew g[all-anzjani. Il -passat tal-Partit Nazzjonalista, b’sitt l-MCAST fl-Imsida; wettaq l-ikbar programm ta’ Il-Gvern Nazzjonalista fl-a[[ar [ames snin Gvernijiet Nazzjonalisti b’31 sena esperjenza bini ta’ skejjel ta’ kull tip. mhux biss kompla fuq li wettqu Gvernijiet warajhom mill-Indipendenza ’l hawn u bil-kisbiet ewlenin kollha g[al pajji]na, mhux biss jag[ti Ir-riformi kbar politi/i li twettqu f’pajji]na wettquhom garanzija g[all-futur i]da g[andu jserra[ mo[[ gvernijiet Nazzjonalisti. Mill-Indipendenza, g[as-s[ubija kul[add li bil-PN fil-Gvern nistg[u nag[mlu qab]a o[ra ta ’ kwalità . fl-Unjoni Ewropea u s-s[ubija fiz-zona ewro biss


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Ibellg[alna l-passat b[ala l-futur tag[na Il-kampanja elettorali kixfet [afna veritajiet li konna ilna nitkellmu dwarhom b’rabta mal-libsa hekk imsej[a ;dida li qieg[ed jipprova jbellg[alna l-leader Laburista Joseph Muscat. Meta ninsabu tmint ijiem bog[od mill-vot tad-9 ta’ Marzu, u prattikament anqas minn ;img[a ta’ kampanja qabel mal-poplu jkollu l-jum ta’ riflessjoni qabel il-;urnata tal-vot, nirrealizzaw aktar min qatt qabel kemm Muscat biddel sufu iva, i]da mhux g[emilu.

}elqitlu g[aliex g[adu jemmen bis-s[i[ li l-Gvern u l-poplu Malti kellu jibqa’ miexi bil-politika ta’ sussidju ta’ miljuni kbar ta’ ewro f’a]jenda falluta. Illum nafu x’fissret l-g[a]la li g[amel il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi, li b’g[aqal u b’pass wara pass, wassal g[all-privatizzazzjoni ta’ din l-azjenda li hi importanti wkoll g[all-ekonomija u g[as-settur marittimu ta’ pajji]na. Dan g[amlu filwaqt li [ares l-interess kollha tal-[addiema.

Ma bag[atx il-programm elettorali fid-djar

Ja[bi u jigdeb dwar ka]i serji

Muscat g[amel diversi dikjarazzjonijiet forsi wkoll g[ax ]elqulu, li jikxfu kif, jekk ikun Prim Ministru wara d-9 ta’ Marzu, ibellg[alna l-passat tieg[u u tal-Labour Party b[ala l-futur tag[na. L-ewwel konferma /ara ta’ kemm Muscat ma jridx jintrabat max-xinxilli ta’ din il-kampanja elettorali li qieg[ed jag[mel hu stess, kienet l-g[a]la konxja li g[amel li ma jibg[atx il-programm elettorali tieg[u fid-djar – lill-familji, lill-[addiema, li]-]g[a]ag[, u lill-anzjani tag[na. Muscat kontra l-privatizzazzjoni tat-tarzna Muscat jib]a’ jag[mel dan g[aliex ikun qed jinqabad b’[afna affarijiet li llum, grazzi g[all-politika ta’ dan il-gvern, inqtajna minnhom. Illum [add m’g[adu ja[seb li l-Gvern irid ikollu kontroll ta’ kollox u fuq kollox. }elqitlu meta qal li g[adu sallum ma jaqbilx li t-tarzna kienet privatizzata.

Irid ibellg[alna wkoll li hu partit mibdul, meta fil-verità g[adu l-istess partit li mhux kapa/i jikkontrolla [wej;u u n-nies tieg[u. Il-mod kif Muscat g[a]el li ja[bi ka] marbut ma’ blokka droga fil-Ka]in Laburista ta’ {al Safi, u l-ka] lie[or fejn ma a;ixxiex meta d-Deputy Leader Toni Abela sab pulizija Labursta u qallu biex ma jmexxix ka] dwar attività illegali fil-Ka]in Laburista ta’ {‘Attard, juru kemm Muscat, jekk ikun Prim Ministru, se jag[ti l-passat ukoll talLabour b[ala l-futur tag[na fil-[ames snin li ;ejjin. Irid ibellg[alna wkoll li l-Labour Party hu mibdul u differenti mis-snin l-img[oddija u mill-aktar tal-mist[ija. I]da Muscat, hawnhekk inkixef ukoll. Kixfu An;lu Farrugia, li sa ftit tal-;img[at ilu kien in-numru 2 fil-Labour Party. Muscat kien akku]at minn An;lu Farrugia li qatlu politikament, li lLabour Party hu vi/in ta’ kuntratturi kbar, u li lLabour tilef ru[u.

Muscat irid ukoll ibiddel id-direzzjoni tal-pajji] – b[alma g[amel ukoll il-mexxej Laburista ta’ qablu, Alfred Sant, li wara li reba[ l-elezzjoni tal-1996 iffri]a s-s[ubija ta’ Malta fl-UE, biddel is-sistema ta’ tassazzjoni u da[[al 33 taxxa. Jimxi fuq is-So/jalisti Ewropej li fallew lil pajji]hom

Muscat qieg[ed jifta[ar li se jbiddel id-direzzjoni tal-pajji] – direzzjoni u triq li wasslet g[al 20,000 post tax-xog[ol fil-[ames snin li g[addew, kabbret l-ekonomija, u l-industrija tat-turi]mu kisbet rekord wara ie[or. Din it-triq ukoll irid ibiddilha Muscat. Muscat irid je[odna fit-toroq li s-So/jalisti flEwropa da[[lu lil pajji]hom f’[ajt. Muscat fta[ar b’?ipru. Jammira lis-So/jalisti fi Franza li bellg[u lill-elettorat triq ;dida li kienu qed jg[idu se tibda timxi fiha Franza, meta llum qed naraw li lekonomija ma kibritx fl-ewwel sena ta’ Gvern So/jalista, u lanqas se tikber matul din is-sena. Muscat nafu fejn irid je[odna – irid ibiddel it-triq ta’ pajji]na. Kif qal hu stess, ma jridx jg[ix f’Malta li qed jg[ix fiha llum. Jesperimenta u jo[loq in/ertezzi Mal-ewwel bidla li jag[mel Muscat, ida[[al lil pajji]na f’xenarju ie[or differenti minn dak li qed ingawdu llum – pajji] li qed jo[loq ix-xog[ol, li qed jattira l-investiment u pajji] bl-anqas rata ta’ qg[ad. Il-bidla ta’ Muscat, tfisser in/ertezzi kbar g[aliex ikun qed jesperimenta bil-futur tag[na lkoll.

Muscat – L-ewwel hu u l-partit B[al lum ;img[a nid[lu f’jum is-silenzju li bil-midja elettronika sar ma jag[milx sens. L-artiklu tieg[i dak innhar se jirrispetta dak li hu mistenni mill-gazzetti, allura dan hu l-a[[ar artiklu tieg[i qabel l-elezzjoni. L-g[a]la hi wa[da u naturali L-g[a]la li jrid jag[mel ilpoplu hi wa[da sempli/i – nafu xi jsarraf il-Partit Nazzjonalista fil-gvern, nafu x’qed joffri g[all-[ames snin li ;ejjin, nafu bil-kapi/itajiet tal-mexxej Lawrence Gonzi spe/jalment f’sitwazzjonijiet diffi/li [afna. U allura x’inhi din li hemm

min irid jikkonvin/ina li hemm b]onn il-bidla fiddirezzjoni? Li kieku x-xog[ol naqas

f’dawn l-a[[ar [ames snin, li kieku l-edukazzjoni sta;nat, li kieku sa[[itna ma ng[atatx lattenzjoni li jixirqilha – kieku jkun hemm b]onn u b]onn ur;enti ta’ bidla fid-direzzjoni. Hekk kif qed nikteb waslet il-posta. Mag[ha kien hemm il-ktejjeb tal-Partit Nazzjonalista bl-isem ‘Irri]ultati ta’ 5 snin [idma pro;etti u inizjattivi g[alik’. Aqrawh u araw jekk [ames snin wara r-reb[a storika tal2008 pajji]na hux a[jar. G[andna [afna aktar x’ng[atu lill-pajji]na u allura lilek. Jekk saru xi ]balji, dawn ma laqtux id-direzzjoni li ng[ata pajji]na ta[t ittmexxija ta’ Lawrence Gonzi. Irridu niftakru li r-ri]ultati tajbin li nkisbu, dawn inkisbu f’ambjent ta’ kri]i mondjali fl-ekonomiji ta’ pajji]i kemm

Muscat g[amel alleanzi perikolu]i tul it-tmexxija tieg[u, kif stqarr An;lu Farrugia. Po;;a lilu nnifsu l-ewwel u [alla l-interess tal-partit jag[mih anke quddiem il-ka] tas-sejba tad-droga f’ka]in Laburista

fl-Ewropa kif ukoll f’pajji]i o[rajn u [alli ng[idha wkoll, bi bsaten fir-roti minn min kien fid-dover li ji;bed l-istess [abel mag[na. Il-Partit Nazzjonalista – g[all-;id tal-pajji] Kif qal il-Prim Ministru Lawrence Gonzi nhar il-{add fin-Naxxar, “Il-Partit

Nazzjonalista mexxa tajjeb u se jkompli jmexxi tajjeb g[all-;id ta’ pajji]na”. Il-partit tag[na ;;edded b’kandidati ;odda, b’Simon Busuttil fil-kariga ta’ Vi/i Kap, b’ideat ;odda u b’kampanja elettorali li ji;ri x’ji;ri nhar id-9 ta’Marzu di;à tat ilprova li dan hu partit politiku kbir u se jibqa’ hekk. I]da ma nilludux ru[na. Irridu ni;;ieldu sal-a[[ar minuta g[al kull vot possibbli. Inkomplu nipperswadu. Iltqajt ma’ Laburisti ;enwini u dawn ma jaqblux ma kif Muscat biddel il-partit. Wie[ed minnhom qalli bilmiftu[. Irrid nara l-Gonzi Prim Ministru g[al darb’o[ra. Muscat wera sa mill-bidu tat-tmexxija tieg[u b[ala Kap tal-MLP li hu ried jil[aq Prim Ministru fl-età ta’ 39 sena.

Kien kisirha ma’ s[abu meta minn wara darhom kien ;ab barrani biex jag[tih palata. Alleanzi perikolu]i ta’ Muscat

G[amel alleanzi perikolu]i tul it-tmexxija tieg[u, kif stqarr An;lu Farrugia. Po;;a lilu nnifsu l-ewwel u [alla linteress tal-partit jag[mih anke quddiem il-ka] tas-sejba tad-droga f’ka]in Laburista. Ma ninsewx il-kampanji li kienu jag[mlu tal-Labour kontra s-suppost barunijiet taddroga. Issa Muscat nesa dan kollu, jammetti li kien g[amel ]ball meta ma kienx [a passi, jg[id li Toni Abela kien ikollu jirtira l-kandidatura tieg[u li kieku kien kandidat f’din lelezzjoni, i]da hu le. Muscat po;;a lilu u l-interessi tal-partit l-ewwel u [alla d-droga ti;i ttraffikata, min jaf b’liema konsegwenzi. Muscat malajr jitlob irri]enji ta’ [addie[or, i]da hu donnu g[andu l-immunità. Dan hu politiku perikolu] g[ax jifta[ possibbiltajiet ta’ rikatt minn s[abu u minn individwi u gruppi b’a;endi perikolu]i. Nafu x’kien ;ara meta Prim

minn Salvu Felice Pace sfelicep@go.net.mt

Ministru Laburista kien irrikattat minn Lorry Sant. Araw l-inkonsistenza ta’ Muscat. Ifa[[ar lil Toni Abela g[ax kien waqaf lil Mintoff, imma j[alli l-kandidati veterani b[al Karmenu Vella u Leo Brincat, li almenu fil-pubbliku [allew lil Mintoff jag[mel dak li kien g[amel, jer;g[u ikunu in fila biex isiru Ministri. Il-poplu tag[na g[andu jifta[ g[ajnejh. Min juri rresponsabbiltà quddiem ittraffikar tad-droga m’g[andux jie[u l-vot tag[na. Kura;; u [idma.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

12 Finanzi

Middlesea p.l.c. t[ares b’ottimi]mu ’l quddiem wara profitt ta’ €17.9 miljun Il-Bord tal-Middlesea Insurance qed i[ares ’il quddiem b’ottimi]mu lejn sena o[ra mimlija sfidi g[all-Grupp wara r-ri]ultati li kisbet is-sena li g[addiet bi profitt ta’ €17.98 miljun qabel it-taxxa ghall-Grupp g[as-sena li waslet fi tmiemha f’Di/embru 2012. Il-Bord esprima sodisfazzjon g[arri]ultati e//ellenti miksuba matul din is-sena spe/jalment meta mqabbla mal-profitt ta’ €3.11 miljun fis-sena ta’ qabel. It-tnedija ta’ numru ta’ prodotti mtejba u innovattivi, flimkien mas-servizz offrut, sa[[u r-reputazzjoni ta’ Middlesea Insurance p.l.c. u l-isem ta’ MAPFRE. Middlesea Insurance p.l.c. kisbet kontroll de-facto fuq MSV Life p.l.c. (MSV), il-kumpanija fi [dan il-Grupp li tispe/jalizza fin-negozju tal-assigurazzjoni fuq il-[ajja, mid-29 ta’ Lulju 2011. MSV saret kumpanija sussidjarja f’dik il-;urnata. Is-sena li waslet fi tmiemha f’Di/embru 2012, kienet l-ewwel sena s[i[a ta’ konsolidazzjoni tal-MSV Life p.l.c. fi [dan ir-rizultati tal-Grupp ta’ Middlesea Insurance p.l.c. MSV, qabel kienet rikonoxxuta b[ala

kumpanija asso/jata, u fil-konsolidazzjoni kienet titqies permezz tal-metodu equity tal-kontabbiltà. Fil-balance sheet kienet tkun imkejla bl-ammont li jirrifletti s-sehem talassi netti fil-kumpanija asso/jata. G[aldaqstant, d[ul, spejje] u tibdil firriservi huma totalment konsolidati fuq bazi line by line mid-29 ta’ Lulju, 2011. L-operat tal-kumpanija standalone irre;istra ri]ultat tekniku a[jar b’]ieda ta’ 10.7% fil-primjums gross sottoskritti, imsa[[a permezz ta’ titjib fid-d[ul mill-investiment u ]ieda fiddividends mill-kumpaniji tal-Grupp, li jammontaw g[al €1.22 miljun meta mqabbla ma’ €0.72 miljun fl-2011. Il-profitt qabel it-taxxa ;enerat minn MSI g[as-sena finanzjarja 2012 ammonta g[al €3.26 miljun meta

mqabbel ma’ profitt ta’ €1.75 miljun fis-sena finanzjarja 2011. Ir-ri]ultati tal-Grupp jinkludu irri]ultati konsolidati tal- MSV ta’ ¤15.98 miljun (2011: €1.64 miljun b[ala kumpanija asso/jata, sad-29 ta’ Lulju, 2011; u r-ri]ultati konsolidati qabel it-taxxa ta’ €0.4 miljun) MSV rrappurtat tnaqqis fid-d[ul ta’ €87.3 miljun meta mqabbla ma’ €1,28.0 miljun fl-2011, ri]ultat tat-tnaqqis ta’ domanda g[all-prodotti single premium. Minkejja tnaqqis fil-kunfidenza tal-konsumaturi, il-bejg[ ta’ prodotti ta’ protezzjoni u tfaddil regolari kkompara tajjeb ma/-/ifri tas-sena ta’ qabel. It-titjib fl-ekwità u fis-suq talbonds ippermetta biex ji]died sostanzjalment id-d[ul mill-investiment nett minn €8.1 miljun fl-2011 g[al €95.4 miljun fl-2012.

Il-kapital totali tal-grupp u r-riservi attribwibbli g[all-azzjonisti (minbarra non controlling interests) fil-31 ta’ Di/embru 2012 kien ta’ €67.24, meta mqabbel ma’ €56.52 miljun f’Di/embru 2011. Matul is-sena, il-Grupp ikkonsolida l-balance sheet b’sa[[itha tag[ha, ]ied l-ekwità tal-azzjonisti g[al €67.2 miljun minn €56.5 miljun, u lMiddlesea Insurance p.l.c. tejbet ilpo]izzjoni ta’ solvabbiltà regulatorja fin-negozju ;enerali g[al 603% f’Di/embru 2012 (2011:386%), meta mqabbel mar-rekwi]iti minimi regulatorji ta’ 150%. Il-bord tad-diretturi jirrakkomanda, g[all-approvazzjoni tal-Laqg[a :enerali Annwali, il-[las ta’ dividend nett finali ta’ €1,745,000 (2011 €598,000) ekwivalenti g[al dividend gross ta’ €0.025 g[al kull sehem (2011- €0.010) Id-dividend finali, jekk ji;i approvat waqt il-Laqg[a :enerali Annwali, se jit[allas fis-17 ta’ Mejju, 2013 lill-azzjonisti talkumpanija fuq ir-Re;istru tal-Ishma depo]itarji fil-Bor]a ta’ Malta nhar it22 ta’ April, 2013.

Il-Banif Bank sodisfatt [afna bir-ri]ultati Il-pjan strate;iku ta’ Banif Bank (Malta) plc g[al din issena kien ippre]entat waqt il[ames Laqg[a Annwali g[allMani;ers li ttellg[et filKamra tal-Kummer/ u lIndustrija, fil-Belt. Dan l-avveniment hu appuntament ta’ kull sena li lmani;ment e]ekuttiv tal-Bank g[andu mat-tim mani;erjali tieg[u, fil-pre]enza tal-Bord

tad-Diretturi, li jservi b[ala e]er/izzju ta’ evalwazzjoni tal-operat tal-Bank tul is-sena li tkun g[adha kif g[addiet, kif ukoll b[ala opportunità biex ikun ippre]entat il-pjan korporattiv tal-organizzazzjoni g[as-sena finanzjarja li tkun ;ejja. Il-laqg[a nfet[et mi/Chairman Joseph Sammut, li rrefera g[all-[ames snin ta’

kisbiet fejn Banif sar Bank stabbilit u fdat minkejja l-isfidi tax-xenarju ekonomiku u lkompetizzjoni [arxa. Fi ]mien qasir il-Bank esperjenza tkabbir mg[a;;el u ppenetra s-suq b’mod sinifikanti, grazzi, fost ra;unijiet o[ra, g[al tim ta’ impjegati dedikati li jmexxu l-operat tal-Bank. “Ninsabu sodisfatti [afna bir-ri]ultati li ksibna,” qal

Joaquim F. Silva Pinto, Kap E]ekuttiv ta’ Banif Bank (Malta) plc. “Il-pass li jmiss hu li nikbru fuq din ir-rata mg[a;;la ta’ tkabbir bil-g[an li nag[mlu aktar kisbiet, waqt li nu]aw il-vi]joni u valuri tal-Bank b[ala linji gwida,” kompla jg[id Silva Pinto. Il-Kapijiet E]ekuttivi talBank ippre]entaw anali]i talattività kummer/jali tal-Bank

fil-qasam rispettiv tag[hom, flimkien ma’ [arsa lejn inizjattivi strate;i/i ppjanati g[assena li ;ejja. Il-klijenti huma fi/-/entru tal-istrate;ija talBank li hi bba]ata fuq servizz ta’ kwalità g[olja, firxa wiesg[a ta’ prodotti innovattivi u servizzi, u infrastruttura soda, waqt li l-impenn hu li ti]died l-effi/jenza u jin[oloq valur effettiv.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

Opinjoni#Ittri 13

Muscat kontra l-privatizzazzjoni tat-tarzna Sur Editur Ixxukjajt ru[i meta smajt iddikjarazzjoni tal-Mexxej Laburista Joseph Muscat li ma qabilx li t-Tarzna kienet privatizzata. Fost il-[afna su//essi li g[amel il-gvern immexxi minn Lawrence Gonzi bla dubju hemm l-investiment li attirat Malta biex illum g[andna kumpanja li qed tmexxi t-Tarzna ta’ Malta

b’su//ess. Il-gvern ipprivatizza t-Tarzna fi pro/ess mill-aktar trankwill li wassal biex il-[addiema [adu dak kollu li kien [aqqhom, u li lpajji] illum hu [ieles minn miljuni kbar ta’ ewro f’sussidju li kienu jing[ataw lit-tarzna. Muscat jibqa’ bil-politika tal-passat

C .Borg

Santa Venera

Lawrence Gonzi ;enwin Sur Editur Segwejt id-dibattitu kollu li sar din il-;img[a minn The Times bejn Lawrence Gonzi u Joseph Muscat, fejn [a sehem ukoll Michael Briguglio. I]da aktar ma jsiru dibattiti bejn Lawrence Gonzi u Joseph Muscat, aktar to[ro; id-differenza. Muscat ma jista’ qatt ikun ;enwin wara l-mod kif mexa ma]-]ew; Deputati mexxejja tieg[u, u li beda bihom din il-kampanja. Qed nirreferi g[al mod kif mexa Muscat ma’ An;lu Farrugia u Toni Abela. Muscat qatt ma jista’ jkun ;enwin meta [a passi kontra wie[ed u ma [ax passi kontra l-ie[or g[ax hekk kienu jiddettawlu /-/irkustanzi. Hekk kien jaqbel g[alih. X’differenza mal-politika ta’ Lawrence Gonzi! Onest u ;enwin fil-politika li wettaq kemm ilu Prim Ministru. Ittwe;ibiet tieg[u huma onesti u ;enwini. Muscat, g[all-kuntrarju, wie;eb biss kif jaqbillu. Forsi g[alhekk illum ma jridx jie[u sehem fid-dibattitu waqt Xarabank mal-Prim Ministru. G[ax ikun jaqbillu a[jar li ma jidhirx mal-Prim Ministru wi// ma’ wi//.

A .Borg

Birkirkara

. .

Bhac-Cirasa Il-Park ta’ Wied il-G[ajn Nhar il-{add li g[adda fta[na ;nien mill-isba[ f’Wied il-G[ajn. Fil-post e]att fejn il-Labour kien g[amel mi]bla. Marru eluf kbar jaraw dan il-;nien.

Min g[adu ma marx nistiednu jmur. :nien kbir u mill-isba[. Fejn tista’ tmur bit-tfal u tie[u pja/ir. Kif qal sew ilPrim Ministru l-Labour minn bi//a art tajba kien g[amel mi]bla. A[na minn mi]bla g[amilna ;nien millisba[. Mhux hekk biss imma qed nie[du wkoll ener;ija nadifa. Li minnha qed igawdu [afna familji. G[alina tan-na[a t’isfel ta’ Malta l-Labour mhux ;nien g[all-familja qed jipproponi. Imma ]ew; tankijiet kull wiehed daqs ilknisja tal-Mosta, mimlija gass perikolu]. X’differenza! Zammit Dimech u l-krustini Meta niltaqg[u l-kabinett tal-Ministri, Jason

Azzopardi u jien konna insistejna li j;ibu xi ]ew; krustini mal-kafè. Kemm titrejjaq g[odu g[odu. Wara snin s[a[ ta’ stennija, il-krustini fl-a[[ar waslu. U mal-kafè bdew ife;;u xi ftit krustini. Imma x-xitan m’g[andux [alib. Inzerta li mal-krustini re;a’ fe;; fil-kabinett tal-Ministri Francis Zammit Dimech. Li re;a’ n[atar Ministru. Il-krustini fl-a[[ar bdew ji;u mal-kafè. Imma daqstant ie[or bdew jog[sfru malajr. Kif jid[ol il-platt tal-krustini Francis Zammit Dimech ikun pront ji;bdu lejh. U f’kemm ilni ng[idlek i[arbtu. Imbag[ad jimsa[ xufftejh jitbissem. U jnewwlilna platt vojt. Fejn tid[ol ]aqqu s-solidarjetà g[al Francis ma te]istix. Nhar l-Erbgha Nhar l-Erbg[a li ;ejjin g[andi l-a[[ar attività. Hi biss jumejn qabel l-elezzjoni. U allura se tkun l-

a[[ar attività li niltaqg[u flimkien. Se ssir f’Villa Over Hills f’Bir]ebbu;a. L-attendenza tag[kom g[alija tfisser [afna. Tag[milli kura;;. Min jista’ jattendi nie[u gost jekk niltaqa’ mag[kom.

minn Mario Galea

L-a[[ar ?irasa... Din hi l-a[[ar ?irasa qabel l-elezzjoni. :img[a o[ra jkun lejlet l-elezzjoni. U allura jkun jum ta’ riflessjoni. U ma nkunx nista’ nikteb. Tul dawn il-[ames snin li g[amilt membru talKabinett tal-Ministri qsamt din l-esperjenza mag[kom. Kull nhar ta’ :img[a, fittajjeb u l-[a]in, kont mag[kom. Qsamt iddi]appunt u l-mumenti sbie[ li taf tag[ti l-politika. Tbissimna flimkien. Fil-kariga ministerjali tieg[i [dimt. G[amilt [ilti biex il-qasam tal-anzjani

n[allih ferm a[jar milli sibtu. Fta[na postijiet ;odda mill-isba[. Bdejna servizzi ;odda. Fuq kollox ippruvajt inkun qrib in-nies tul il[ames snin kollha. Tkellimt ma’ kull min xtaq ikellimni. Hu min hu. U sa fejn stajt u sa fejn kien jiddependi minni ppruvajt ng[in lil kul[add. In-nies ta]-}ejtun, ilFgura u Wied il-G[ajn jafu li jien ma tfa//ajtx biss meta qorbot l-elezzjoni. Kont mag[hom u qrib tag[hom tul il-[ames snin kollha. Sal-lum dejjem tlajt kull meta tela’ l-partit. Ma tlajtx biss fl-1986. U f’dik l-elezzjoni la tlajt jien u anqas il-partit. Qed nahdem b’[ilti kollha, lejl u nhar biex il-PN jer;a’ jirba[ l-elezzjoni. Jien se nikkontesta fuq distrett wie[ed. Jigifieri biex ni;i elett g[andi b]onn il-vot tar-residenti ta]-}ejtun, tal-Fgura u ta’ Marsaskala. Ming[ajr il-vot tag[kom jien ma nistax ni;i elett. Grazzi minn qalbi talli mxejtu din il-mixja mieg[i. Issa f’idejkom.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

14 Elezzjonijiet Kunsilli Lokali 2013

{AL LIJA Programm Kunsill Lokali Nazzjonalista {al Lija 2013 fit-toroq ta’ {al Lija. Dan iservi biex ir-residenti ikollhom toroq a[jar u aktar siguri kemm g[al dawk pedonali kif ukoll sewwieqa. Kunsill Lokali b’ma;;oranza Nazzjonalista jwieg[ed li se ja[dem u jimpenja ru[u fuq diversi oqsma fil-lokalità ta’ {al Lija fosthom: Tis[i[ postijiet rikreattivi>

Ji;u applikati fondi UIF Funds li dan il-kunsill di;à kiseb biex jinbeda pro;ett fil;nien rikreattiv ta’ {al Lija li jag[ti dehra isba[ u a[jar lil dan il-;nien, biex iservi ta’ post ta’ rikreazzjoni kemm g[at-tfal, ]g[a]ag[ u anzjani. Toroq permezz ta’ Public Private Partnership

Inkomplu diversi toroq f’{al Lija li g[andhom b]onn ji;u resurfaced biex il-kunsill lokali jkompli j]id l-kumdità

Customer Care Il-kunsill lokali

Ian Castaldi Paris, Nutar, 32, Mi]]ewwe; b’]ew;t ibniet. Sindku ta’ {al Lija

Nazzjonalista isa[[a[ l-customer care tal-uffi//ju tal-Kunsill ta’ {al Lija biex ir-residenti jinqdew bl-aktar mod effi/jenti u b’kumdità ikbar.

Stephanie Cutajar 26, Edukazzjoni post-sekondarja (Junior College), Studenta, Xebba.

Kuntatt

Ji]diedu l-[ar;iet kulturali u ji]diedu aktar laqg[at malPulizija biex ji;i assigurat li ]-]g[a]ag[ tal-lokal flimkien mal-anzjani jkollhom ittag[rif kollu li jin[te;ilhom biex fil-lokalità j[ossuhom inklussivi. Pro;etti restawr

Irridu nkomplu napplikaw g[al fondi tal-Unjoni Ewropea biex is-siti stori/i ta’ {al Lija ji;u priservati u g[alhekk il-lokalità tibqa’ aktar u aktar sostenibbli. Sqaqien u attivitajiet kulturali Na[dmu biex l-isqaqien ta’ {al Lija jing[ataw dehra sabi[a i]da fl-istess [in jin]amm il-karatteristika tag[hom u dan bil-g[an

li jin[oloq aktar turi]mu fil-lokalità u anki ntellg[u diversi attivitajiet kulturali li jattiraw kemm il-poplu in ;enerali u kif ukoll it-turisti.

Mary Magdalen Magri 64, Mi]]ew;a, studjat lUniversità ta’ Malta, Health and beauty therapist, assessor, self employed. Fuq livell

nazzjonali Presidenta tal-Malta Association of Beauty Therapist, lettura fil-knisja parrokjali, ilha 16-il sena fil-Kunsill Lokali b’darbtejn sindku u tliet darbiet vi/i sindku. Fuq livell interazzjonali g[andha esperjenza teknika fil-qasam tas-sbu[ija g[all-awtorità tal-istandards.

Massimo Scerri 41, :uvni g[alliem, Kunsillier fil-Kunsill Lokali Lija, Segretarju tal-Kumitat Partit Nazzjonalista Iklin.

Antoinette Vella 68, Armla b’erbat itfal.

Segretarja APAN u Kumitat Lija Partit Nazzjonalista.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

Elezzjonijiet Kunsilli Lokali 15

IL-QRENDI Mill-Programm Kunsill Lokali Nazzjonalista Il-Qrendi 2013

Kunsill Lokali Nazzjonalista jwieg[ed li ja[dem u jimpenja ru[u biex:

Toroq u Infrastrutura L-entrattura fil-Qrendi minna[a tal-Imqabba tkun rino-

vata u jsirilha tisbi[ li tkun tikkumplimenta l-karattru tallokal. • Fi Triq it-Tempesta jsiru ]ew; traffic lights • Jitkompla tisbi[ tal-pavimentar rustiku tal-isqaqin. • Ji;u installati fanali minflok il-bozoz li hemm illum fit-toroq, pjazez u sqaqien li jinsabu fil-qalba tar-ra[al. • In-ni/e/ li jinsabu mal-bini qadim madwar ir-ra[al isirilhom restawr bi skema finanzjarja biex tkun ta’ g[ajnuna lir-residenti g[al dan ir-restawr, filwaqt li jitkompla r-restawr talistatwi li jinsabu madwar ir-ra[al. • Dawk l-istatwi li di;à kien sar restawr fuqhom fi snin li g[addew u li llum min[abba l-elementi re;a’ g[andhom b]onn irrestawr isirilhom intervent ta’ restawr ie[or. • It-toroq rurali li jag[tu g[ar-raba’ tal-bdiewa jkunu asfaltati mill-;did. Fost dawn it-toroq ikun hemm ukoll dawk li jag[tu g[all-postijiet tal-kmamar tan-nar.

f’{a;ar Qim u fl-Imnajdra li sewwa €4.7 miljun mill-Fond Ewropew g[allI]vilupp Re;jonali, il-kunsilliera Nazzjonalisti jkomplu jinsistu li dan il-promenade jitkompla kif inhu po;ettat, jigifieri li jkun esti] li hinn minn wara {a;ar Qim u jitkompla tul Triq Panoramika fuq in-na[a ta’ Lapsi.

Misra[ il-Maqluba • Rigward il-pro;ett ta’ tisbi[ li sar dan l-a[[ar f’Misra[ il-Maqluba u li kien kofinanzjat mill-Malta Tourism

Authority u minn fondi Ewropej, a[na l-Kunsilliera Nazzjonalisti nkomplu nseb[u[. F’din il-pjazza jinbena palk mikxuf fl-irdum li hemm [dejn is-si;ar tal-[arrub bis-servizzi kollha me[tie;a b[al dawl u ilma u servizzi sanitarji biex ikunu jistg[u jittellg[u attivitajiet kulturali, kemm mill-g[aqdiet mil-lokal u barra mir-ra[al.

Heritage Trail • B[alissa g[addej il-pro;ett ta’ Triq li minn Misra[ ilMaqluba tibqa’ sejra sa

{a;ar Qim bi skema bejn il-Kunsill Lokali u l-Public Private Partnership, fejn saret bankina tul it-triq kollha u triq tinag[ta t-tarmac. Din tifforma parti mill-Heritage Trail li lKunsill Lokali tal-Qrendi ilu li ppjana. Il-Kunsill ikompli jsebba[ dawn lin[awi b’bankijiet u t[awwil ta’ si;ar .

Wied i]-}urrieq • Kunsill b’ma;;oranza

Nazzjonalista ja[dem fuq programm ta’ tisbi[ u fa/ilità fiz-zona ta’ Wied i]-}urrieq, anki bi s[ab mal-gvern biex tinbena lCoast Guard Room, jitkabar il-parke;; u jkun restawrat it-Torri Sciutu biex mhux biss ikun ta’ attrazzjoni o[ra g[al kull min i]ur dan il-post i]da jista’ jintu]a b[ala mu]ew abinat mal-istorja ta’ Wied i]-}urrieq. Jer;a’ jsir il-festun taddawl li jkompli jsebba[ dan il-post turistiku matul l-iljieli sajfin.

Il-:nien tal-Kmand • Il-:nien tal-Kmand li xi snin ilu kien ng[ata b’devoluzzjoni lill-Kunsill Lokali tal-Qrendi biex jie[u [siebu kif ukoll biex jitgawda mill-poplu tal-

{agar Qim u l-Imnajdra • Wara tlestija mill-gvern tal-

promenade minn [dejn Wied i]-}urrieq sa [dejn {a;ar Qim u tlestija fl2010 tal-pro;ett tat-tined u ?entru tal-vi]itaturi

Qrendi u kull min i]ur dan ir-ra[al, f’dawn l-a[[ar erba’ snin dan il-;nien ma kienx qieg[ed ikun miftu[ g[all-pubbliku. Kunsill b’ma;;oranza Nazzjonalista jer;a’ jifta[ dan il-;nien biex jitgawda minn kul[add. F’dawn l-in[awi ilu jin[ass il-b]onn li jkun hawn Dar tal-Anzjani. Fin-na[a ta’ wara ta’ dan il-;nien hemm bi//a mdaqqsa ta’ art bil[amrija li a[na nixtiequ li fiha tinbena Dar tal-Anzjani.

Mani;;jar tat-Traffiku • It-traffiku iktar qed ji]died spe/jalment fil-qalba tarra[al meta kull ma jmur il-

bini qadim qieg[ed jimtela b`nies minn barra ra[al, li fih innifsu dawn qed i;;ibu volum ta’ iktar vetturi f`dan ir-ra[al. G[aldaqstant jin[ass ilb]onn li ji]diedu l-parke;;i f`/erti zoni. Rigward ittrasport pubbliku dan jista’ jkun imtejjeb biex jil[aq iz-zoni kollha ta’ madwar ir-ra[al.

Carmelo Farrugia 31, :uvni, Food & Bevarage handler. Din se tkun t-tieni darba li [iere; g[all-Kunsill Lokali fejn l-ewwel darba kien elett u f’dawn l-a[[ar [ames snin. {adem biex r-ra[al tieg[u jimxi ’l quddiem. Involut fil-klabb tal-football fejn hu Vi/i President. I[obb l-attivitajiet so/jali, determinat

Daniel Farrugia 66, Pensjonant, Edukazzjoni Sekondarja, Mi]]ewwe; bi tlett itfal. Involut: President Qrendi FC, Kumitat

Sezzjonali Partit Nazzjonalista Qrendi, Eks Sindku, Eks Membru tal-e]ekuttiv.

u g[al dak li jid[ol g[alih jipprova jag[mel l-almu tieg[u biex ikun tajjeb.

Daniela Farrugia 21, Xebba, Studjat Diploma fil-Beauty Therapy, Ta[dem b[ala Beauty therapist, Sales Person u studenta wkoll. Involuta fil-Kumitat

Sezzjonali Partit Nazzjonalista Qrendi. Kienet attiva fl-g[aqda KNZ Qrendi.

Raymond Psaila 45, Mi]]ewwe; b’tifel u tifla, Senior Operator, Enemalta Delimara Power Station, Kien membru tal-Kumitat PN Qrendi u g[al xi ]mien segretarju. Qabel ma da[al ja[dem l-Enenmalta, [adem malPrivat. Passatemp: football, politika u ambjent.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

16 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IL-BELT TAL-VATIKAN

Jing[alaq kapitlu Benedittu XVI ilbiera[ spi//a minn Papa e]att mattokki tat-8 p.m. b[alma kien mistenni, wara li kien [abbar l-intenzjoni li jirtira fil-11 ta’ Frar. Ftit tas-sig[at qabel, il-Papa kien telaq mill-Vatikan b’[elikopter tal-qawwiet talajru Taljani li wasslu sarresidenza sajfija ta’ Castel Gandolfo, fil-limiti ta’ Ruma fejn se jkun qed jg[ix g[al ]mien temporanju b[ala parti minn kapitlu ;did ibba]at fuq it-talb u r-riflessjoni. Il-kariga ta’ Papa tibqa’ vakanti sakemm il-Mexxej ;did tal-Kattoli/i jintg[a]el mill-Kardinali waqt il-konklavi u d-de/i]joni hi mistennija g[al nofs dan ix-xahar. Intant, il-;urnata ‘finali’ talbiera[ kienet kommoventi g[all-Papa, g[all-kleru u g[allmiljuni ta’ Kattoli/i madwar id-dinja fejn Benedittu wieg[ed ‘reverenza u ubbidjenza bla kundizzjonijiet’ lis-su//essur tieg[u waqt l-a[[ar diskors tieg[u ta’ disa’ sig[at lillKardinali fil-Belt tal-Vatikan. Benedittu sejja[ ukoll biex il-Knisja ting[aqad wara ssu//essur tieg[u ‘u hu se

L-a[[ar dehra ta’ Benedittu b[ala Papa fit-tieqa tar-residenza f’Castel Gandolfo (Reuters)

jkompli jkun qrib tal-Kardinali bit-talb tieg[u waqt li dawn ikunu qeg[din jele;;u lillPapa’. Fid-diskors, Benedittu rrefera g[all-a[[ar tmien snin tieg[u b[ala Papa ‘fejn ilkoll raw u g[exu mis-sabi[ u millikrah waqt li g[amlu l-almu tag[hom biex iservu lil Kristu u l-Knisja tieg[u’. Benedittu jibqa’ mni]]el flistorja g[ad-de/i]joni li jsir lewwel Papa g[al sitt sekli li g[a]el biex jirtira mill-kariga. Dan min[abba li qed i[oss ilpi] ta]-]mien meta sa[[tu

m’g[adhiex b[alma kienet. Flistess [in, u g[all-ewwel darba fl-istorja, se tfe;; sitwazzjoni fejn eks Papa u Papa ;did filkariga jkunu qeg[din jg[ixu ‘ma;enb xulxin’ fil-Vatikan. Meta wasal f’Castel Gandolfo – wara li kien dar bil-[elikopter fuq l-aktar siti stori/i ta’ Ruma fost id-daqq tal-qniepen tal-knejjes – Benedittu [are; mit-tieqa tarresidenza biex ikellem lill-folla ta’ devoti fil-post u qalilhom li qed i[ejji g[all-a[[ar fa]i ta’ [ajtu b[ala ‘sempli/i bniedem li qabad u konkluda pellegrina;; f’din l-art’ . Hu mbag[ad da[al ’il ;ewwa biex jikkonkludi la[[ar dehra pubblika b[ala Papa u fit-8 p.m. il-kariga talPapa spi//at uffi/jalment vakanti bi]-]ew; membri talGwardja }vizzera li t[ares irresidenza sajfija f’Castel Gandolfo jitilqu mill-in[awi. Il-Gwardjani m’g[andhomx jirritornaw fir-residenza qabel ikun ikkonfermat il-Papa ;did. Benedittu jibqa’ jg[ix hemmhekk sakemm jitlesta xxog[ol ta’ renovazzjoni fuq kunvent fil-Vatikan li se jservih b[ala dar ;dida.

Stennija kbira g[al Benedittu f’Castel Gandolfo Ir-residenti ta’ Castel Gandolfo, il-belt li hi rresidenza tas-sajf tal-Kap tal-Kattoli/i, jinsabu kuntenti li Papa Benedittu irritorna fosthom biex jg[ix g[al ]mien fl-in[awi. “Meta l-Papa jasal se jsib l-appartament tieg[u l-istess b[al kif dejjem kien, i]da wkoll l-im[abba u ddevozzjoni ta’ kul[add,” qal Saverio Petrillo, direttur talvilel pontifikali f’Castel Gandolfo lill-a;enzija tala[barijiet CNA, qabel ilwasla tant mistennija ta’ Benedittu. Il-Papa Benedittu fil-lejl tal-biera[ temm il-ministeru tieg[u uffi/jalment u wara li vvja;;a b’[elikopter millVatikan lejn Castel Gandolfo, intlaqa’ missindku, mill-kappillan talparro//a lokali u residenti tal-belt. Il-Kapijiet tal-Knisja jqattg[u parti mis-sajf f’din il-belt ta’ 9,000 resident, li tinsab 18-il mil lejn ixXlokk ta’ Ruma u li tag[ti

fuq ix-Xmara Albano. Intant, din se tkun lewwel darba li r-residenza se tintu]a minn xi [add li mhux il-Papa. Benedittu se jg[ix hemmhekk g[al tal-anqas xahrejn qabel imur filmonasteru Mater Ecclesiae, fil-Vatikan, li b[alissa g[addej minn renovazzjoni. Mifhum li Benedittu se jkun qed jg[ix fl-istess kamra li ilu ju]a g[al dawn l-a[[ar tmien snin. Qed isir xog[ol ta’ restawr anki fis-sala taludjenzi fis-sular ta’ fuq, li tinsab f’sezzjoni separata tal-appartament ta’ Benedittu. Sadattant, id-direttur Petrillo, ‘li b[al [addie[or jinsab fi stat ta’ konfu]joni waqt dan i]-]mien storiku’, spjega li l-appartament inkwistjoni jinkludi kappella, kamra tas-sodda u kamra tal-ikel u jista’ jakkomoda lil Benedittu, lissegretarji tieg[u u lill-istaff li jg[inu fid-dar.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

A[barijiet ta’ Barra 17 L-ITALJA IS-SLOVENJA

Minn su//ess ekonomiku g[al ta[t id-dell tal-bailout Alenka Bratusek, l-espert tal-finanzi li ntg[a]let biex tie[u r-riedni tal-pajji] wara li l-le;islaturi (fil-lejl talErbg[a) warrbu l-Kabinett tal-eks Prim Ministru Janez Jansa, wieg[det li tevita bailout internazzjonali g[al pajji]ha li l-futur tieg[u spi//a m/ajpar b’ka;un ta’ kri]i fis-settur tal-banek. Is-Slovenja, eks membri tal-federazzjoni antika talJugoslavja, ilha membru talUnjoni Ewropea mill-2004 u membru taz-zona ewro mill2007 u wara s-snin isservi b[ala e]empju ta’ x’g[andu jfisser ‘su//ess ekonomiku’ qieg[da tiffa//ja l-problemi sostanzjali bl-og[la rati ta’ qg[ad g[al erbatax-il sena u bil-banek tag[ha j;orru pi] ta’ self li ma jistax jit[allas lura. Dan fost spekulazzjoni li sSlovenja tista’ ma ssibx ilmezzi ta’ finanzjament li

kapa/i tla[[aq mag[hom u li bihom tista’ t[allas lura xi ]ew; biljun ewro ta’ dejn pendenti sa nofs din is-sena. Intant, Janez Jansa dam Prim Ministru g[al sena wa[da biss u falla milli jindirizza lag[ar kri]i ekonomika tul it22 sena li s-Slovenja ilha b[ala pajji] indipendenti. Sadattant, Bratusek, b[ala l-PM mag[]ulha u li tmexxi l-Partit g[al Slovenja Po]ittiva, ilbiera[ tkellmet b’sens ta’ ottimi]mu dwar ilpassi li se jittie[du biex pajji]ha jsolvi l-kwistjoni talfinanzi pubbli/i ‘wa[du’ u sostniet li l-azzjonijiet li be[siebha tie[u g[andhom jissodisfaw lill-investituri. Il-Parlament x’aktarx jivvota tard dan ix-xahar dwar il-Kabinett propost ta’ Bratusek li anki mistenni jinkludi lis-So/jali Demokrati/i u entitajiet o[ra.

IL-BULGARIJA

Elezzjoni g[al Mejju

Il-President Bulgaru Rosen Plevneliev sejja[ g[al kultura politika ;dida li tevita sitwazzjonijiet fejn i/-/ittadin ikun su;;ett ‘g[all-qerq u l-gideb’ waqt li kkonferma t-12 ta’ Mejju b[ala d-data g[all-elezzjoni bikrija. Dan wara li Boiko Borisov il-;img[a l-o[ra rri]enja minn Prim Ministru fost protesti ;enerali dwar il-kundizzjonijiet talg[ajxien fl-aktar pajji] fqir tal-Unjoni Ewropea fejn il-qg[ad tela’ g[al kwa]i tnax fil-mija. Il-partit li jirba[ l-elezzjoni se jkun ta[t pressjoni konsiderevoli biex jonfoq [alli jg[olli l-livell tal-g[ajxien li hu anqas min-nofs tal-medja fl-UE.

Napolitano ji/[ad g[al theddida lill-istabbilità tal-Ewropa Il-President Taljan Giorgio Napolitano qal li l-Italja ma tistax tg[a;;el biex twaqqaf gvern ;did b’ka;un ta’ dak li fisser b[ala ‘inkwiet infondat’ li pajji]u jista’ jkun ta’ theddida g[all-istabbilità talEwropa. Hu fl-istess [in g[amilha /ara li l-formazzjoni tal-gvern g[andha ssir b’mod li jirrispetta r-rieda tal-votanti Taljani. Napolitano, li kien qed jitkellem waqt ]jara f’Berlin fil-:ermanja, sostna li lKostituzzjoni Taljana tirrikjedi perijodu ta’ g[oxrin jum bejn l-elezzjonijiet ;enerali (li saru nhar il-{add u t-Tnejn) u l-ewwel laqg[a ta’ Parlament ;did u meta hu ma jarax kif jistg[u ja//elleraw il-pro/ess. Intant, il-President Taljan jemmen li hu importanti li jwassal il-messa;; li l-Italja ma spi//atx ming[ajr riedni u se tibqa’ sistema ta’ amministrazzjoni li f’postha

Il-President Taljan Giorgio Napolitano (Reuters)

sakemm il-gvern ;did jie[u l;urament dovut. Napolitano enfasizza li pajji]u ma jimponix sogru g[az-zona ewro meta lavversarji tal-awsterità – millGre/ja sa Franza – qeg[din

isostnu li l-ista;nar politiku fl-Italja jag[ti provi bi]]ejjed li l-votanti tal-Ewropa xebg[u mill-qtug[ fl-infiq u r-riformi diffi/li li l-:ermanja u lalleati Ewropej tatTramuntana qeg[din jimponu g[all-Istati ;irien ‘anqas iffortunati’. Ir-ri]ultati inkonklussivi talelezzjoni fl-Italja kkonfermaw ma;;oranza g[all-Partit Demokratiku (PD) ta’ Pier Luigi Bersani fil-Kamra tadDeputati li ma rnexxilux jikseb fis-Senat – b’din issitwazzjoni in/erta sservi biex i]]id l-img[axijiet fuq id-dejn tal-Italja. Osservaturi jaqblu li ]-]ieda fl-img[axijiet qeg[din jag[tu sinjal /ar li l-investituri jridu jaraw gvern Taljan b’sa[[tu u li hu impenjat g[al riformi flekonomija – bl-img[axijiet inkwistjoni kapa/i jitilg[u aktar f’ka] li l-ista;nar u lin/ertezza fl-Italja jibqg[u jkaxkru g[at-tul ta]-]mien.

?IPRU

Impenjat g[al g[ajnuna ta’ malajr Il-President ;did ta’ ?ipru Nicos Anastasiades ilbiera[ [alef biex ja[dem g[al konklu]joni tal-bailout mill-aktar fis meta pajji]u jinsab f’xifer ta’ kroll finanzjarju li j[alli konsegwenzi negattivi [afna g[az-zona ewro. Fid-diskors inawgurali tieg[u b[ala President lill-Parlament ta’ ?ipru, Anastasiades tenna li pajji]u qed ifittex is-solidarjetà tal-Istati sie[ba fl-Unjoni Ewropa li f’dan il-qafas g[andu jinnegozja g[all-konklu]joni ta’ ftehim dwar

self malajr kemm jista’ jkun. Nicos Anastasiades, li g[andu 66 sena, fl-24 ta’ Frar kiseb reb[a de/i]iva fit-tieni fa]i talelezzjoni g[all-Presidenza u mandat qawwi biex jikkonkludi l-impenji ddisprati g[al self mill-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF). Fil-pre]ent ?ipru jinsab mifni mill-ag[ar kri]i ekonomika g[al dawn l-a[[ar erbg[in sena, u l-qg[ad la[aq rekord ta’ [mistax filmija.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra

IL-KANADA> Mara tisfida l-elementi [orox tax-xitwa waqt li timxi qalb il-borra minn quddiem il-Monument tal-Gwerra Nazzjonali f’Ottawa. (Reuters)

L-AR:ENTINA

I?-?INA

Tinvestiga t-terrori]mu mal-Iran

Tinsisti bl-ambizzjonijiet g[all-ispazju

Il-Kungress tal-Ar;entina approva ftehim mal-Iran biex jinvestiga l-isplu]joni talbomba li fl-1994 qatlet 85 ru[ ;o /entru g[all-komunità tal-Lhud fi Buenos Aires u wara li l-qrati Ar;entini ilhom jakku]aw lill-Iran b[ala sponsor tal-istra;i. Min-na[a tag[hom, ilmexxejja tal-Lhud jg[idu li l-ftehim biex titwaqqaf kummissjoni tal-verità tissogra li tfixkel l-

investigazzjoni ;udizzjarja (li g[adha g[addejja) dwar lattakk, i]da l-President talAr;entina Cristina Fernandez sostniet li l-istess kummissjoni tista’ tix[et dawl ;did fuq il-ka] wara snin ta’ mistoqsijiet li jirrikjedu twe;iba. Fernandez g[andha rabtiet mill-qrib ma’ Mexxejja talAmerika Latina b’relazzjonijiet tajbin ma’ Tehran u s-sostenituri tag[ha

laqg[u il-memorandum talftehim b[ala opportunità storika li kapa/i tifta[ g[allverità tal-fatti. Mistenni li r-ratifika finali tal-ftehim tkun ikkonfermata ming[ajr telf ta’ ]mien, i]da l-Oppo]izzjoni fi Buenos Aires tiddubita l-iskopijiet tal-Gvern Ar;entin, b’u[ud jg[idu li hemm warajhom linteressi kummer/jali relatati g[all-bejg[ tal-qmu[ u ]]ejt.

Il-missjoni tal-ispazju li jmiss mi/-?ina bis-sehem tal-astronawti g[andha ssir f’xi ]mien bejn :unju u Awwissu meta Beijing qed ja[seb biex iwassal ekwipa;; ta’ tlieta g[al module sperimentali b[ala l-fa]i li jmiss fi pjan ambizzju] g[all-bini ta’ stazzjon tal-ispazju. Ir-rapporti qalu li lekwipa;; tal-in;enju

Shenzhou 10 g[andu jitla’ minn in[awi remoti qalb idde]ert ta’ Gobi fejn imbag[ad isir kollegament mal-module spazjali Tiangong. Dawn l-e]er/izzji mag[rufa b[ala docking jg[inu li/-?ina biex tikseb il-kapa/ità teknolo;ika u lo;istika [alli tmexxi laboratorju spazjali li jista’ j]omm lill-astronawti g[al perijodi twal ta]-]mien.


IN-NAZZJON Il-Gimg[a, 1 ta’ Marzu, 2013

A[barijiet ta’ Barra 19 L-ISKANDLU TAL-LA{AM TA}-}IEMEL

Indikazzjonijiet fil-Polonja – bir-Russja tilmenta dwar ikel impurtat mill-Awstrija L-Awtoritajiet fil-Polonja sabu sinjali tad-DNA ta]]wiemel fi prodotti ta/-/anga li kienu mi]muma fi tliet fa/ilitajiet wara li diversi pajji]i ilhom jindikaw lillPolonja b[ala wa[da missorsi tal-la[am kontaminat li hu /entrali g[al skandlu li he]]e] lill-industrija tal-ikel fl-Ewropa. Uffi/jali fl-Irlanda, ir-Renju Unit, il-:ermanja, l-Italja u rRepubblika ?eka rrappurtaw li prodotti b[al burgers u lasagne jinkludu la[am ta]]iemel li ori;ina minn fa/ilitajiet fil-Polonja – blIspettorat :enerali Veterinarju Pollakk issa jo[ro; stqarrija fis-sens li nstabu tliet kampjuni kontaminati fost il-121 li g[addew mill-provi dovuti, u tmenin o[ra jridu jkunu e]aminati. Il-Polonja tesporta mat330,000 tunnellata ta’ prodotti ta/-/anga fis-sena, u fil;img[at pre/edenti l-uffi/jali Pollakki kienu tennew li ma

sabu l-ebda sinjali ta’ la[am ta]-]iemel fost il-bi//eriji kollha li waqg[u ta[t il-lenti. L-iskandlu faqqa’ ;img[at ilu wara li testijiet fl-Irlanda ]velaw li xi prodotti ta/-/anga kien fihom il-la[am ta]]iemel u mal-ewwel ;ew irtirati l-pakketti tar-ready meals f’diversi pajji]i meta lka] qed inaqqar mill-fidu/ja fl-industrija tal-ikel fl-Ewropa. Sadattant uffi/jali fir-Russja rrappurtaw is-sejba ta’ la[am ta]-]iemel f’zalzett li kien irreklamat b[ala tal-majjal u li kien impurtat mill-Awstrija. Fil-fatt, entitajiet ‘osservaturi’ konnessi maloqsma agrikoli fir-Russja qalu li dan iz-zalzett jinkludi dDNA ta]-]wiemel kif ukoll tat-tjur; bil-kumpanija li supplixxiet il-la[am partikulari tinqata’ mil-lista tas-suppliers approvati. Mifhum li l-kunsinna tazzalzett inkwistjoni intbag[tet mill-belt Awstrijaka ta’ Linz, i]da l-kumpanija partikulari ma ssemmietx b’isimha.

L-E:ITTU> Mara tie[u ritratt ta’ o[tha fit-Tempju ta’ Hatshepsut li hu wie[ed mill-akbar attrazzjonijiet turisti/i f’Luxor. It-turisti li qeg[din imorru f’dawn l-in[awi jg[idu li ma j[ossuhomx ta[t theddida u minkejja x-xhur konsekuttivi ta’ taqlib politiku f’dan il-pajji] u l-in/ident ta’ nhar it-Tlieta fejn i;;arrfet bu]]ieqa tal-arja, s[una qrib Luxor, bir-ri]ultat li mietu tal-anqas dsatax-il turist li kienu jinkludu /ittadini mir-Renju Unit, Franza u l-:appun (Reuters)

IS-SIRJA

Impenn akbar b’ri]q ir-ribelli li jridu jwaqqg[u lil Assad Is-Segretarju tal-Istat Amerikan John Kerry ilbiera[ iltaqa’ malMexxejja tal-Oppo]izzjoni Sirjana f’Ruma, il-belt kapitali tal-Italja, meta lIstati Uniti qed t[ejji biex i]]id l-appo;; g[ar-ribelli li qeg[din ji;;ieldu biex iwaqqg[u ir-re;im tal-

President Sirjan Bashar alAssad. F’din il-laqg[a g[allgrupp tal-pajji]i li jappo;;jaw l-Oppo]izzjoni Sirjana u li jismu ‘{bieb tas-Sirja’, Kerry [abbar ]ieda sostanzjali flg[ajnuna (fil-forma ta’ ikel u medi/ini) lir-ribelli i]da

m’hu se jkun hemm l-ebda g[otjiet ta’ armi; bl-Istati Uniti qed ta[seb ukoll [alli ta//ellera t-transizzjoni politika fis-Sirja. Intant, is-Segretarju Britanniku g[all-Affarijiet Barranin William Hague qal li l-grupp ‘{bieb tasSirja’ jibqa’ determinat

biex jistimola l-impenji talg[ajnuna lill-Oppo]izzjoni Sirjana u li r-Renju Unit se jibg[at tag[mir lejn isSirja inti] biex isalva l[ajja, li dwaru g[ad iridu jit[abbru d-dettalji. Il-Koalizzjoni Nazzjonali Sirjana, l-akbar entità ta’ oppo]izzjoni g[al Assad,

kienet heddet li tibbojkottja l-laqg[a f’Ruma min[abba ssilenzju tad-dinja rigward il-vjolenza fl-artijiet tasSirja, i]da r-rappre]entanti tag[ha dde/idew li jmorru Ruma ladarba ng[ataw indikazzjonijiet spe/ifi/i ta’ g[ajnuna.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

21

20

Il-Prim Ministru qalb i]-]g[a]ag[

Matul din il-kampanja elettorali l-Prim Ministru Lawrence kellu diversi okka]jonijiet li f’atmosfera rilassata jiltaqa’ u jisma’ dak li g[andhom xi jg[idu ]-]g[a]ag[. Fost o[rajn b’attivitajiet ta[t tinda armata apposta, b’bands live, kif ukoll iltaqa’ ma]-]g[a]ag[ f’postijiet ta’ divertiment b[alma ;ara nhar l-Erbg[a fejn mar jiltaqa’ ma]-]g[a]ag[ fi stabbiliment ta’ divertiment. (Ritratti> Trevor Sollars u Joseph Galea)


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

22 ?inekritika jocal@me.com

ZERO DARK THIRTY

Kathryn Bigelow ter;a’ tag[milha Direzzjoni> Kathryn Bigelow< {in> 157 minuta< ?ert.> 16< KRS

Wara li erba’ snin ilu ;iet ‘konsagrata’ b[ala wa[da mill-aqwa re;isti u producers ta’ ]mienna bilfilm Hurt Locker li kien rebba[ha ]ew; Oscars b[ala l-A[jar Film u l-A[jar Re;ista, Kathryn Bigelow qed ter;a’ tittanta xortiha b’film ie[or ambjentat fil-militar u fil-gwerra kontra t-terrori]mu. Filwaqt li Hurt Locker kien [adna f’nofs il-gwerra fl-Iraq, dan Zero Dark Thirty je[odna f’diversi pajji]i fit-tfittxija li ttul ’l fuq minn g[axar snin talikbar terrorista, [add inqas minn Osama Bin Laden. Dan ifisser li min qed jara l-film jaf kif se jintemm. Minkejja dan, il-film i]ommok sal-a[[ar grazzi g[al skript tajjeb [afna ta’ Mark Boal (li kien kiteb ukoll dak ta’ Hurt Locker) li jirri]ulta fi thriller provokattiv, b’interpretazzjoni ewlenija e//ellenti minn Jessica Chastain. Aktar milli dwar l-attakk g[al g[arrieda fejn instab Bin Laden fil-Pakistan, dan il-film jurina t-tfittxija dettaljata li [adet is-snin biex instab il-post fejn kien misto[bi, u ]gur li ftit minnha jafu li wara din it-tfittxija u s-su//ess tag[ha kien hemm mara. ?ert g[alhekk li kemm Chastain kif ukoll Bigelow [adu gost ja[dmuh u nista’ ni]gurakom li t-tnejn ma jag[mlux g[ajb lill-atturi u re;isti maskili ta’dan ittip ta’ films. Chastain (li sirna nafu l-aktar biha bil-film differenti g[al kollox Help) tidher b[ala l-a;ent analista tas-CIA Maya, determinata, i]da li xejn ma narawha komda tosserva lill-kollega tag[ha Dan (Jason Clarke) jinterroga u jittortura lil suspettat terrorista, fit-tfittxija, appuntu ta’ Bin Laden. Tul is-snin ta’ wara, it-tim tag[hom jinvestiga g[add ta’ trufijiet li diversi drabi jirri]ultaw foloz, u wkoll perikolu]i, i]da fl-a[[ar rabta li twassalhom g[al ra;el li x’aktarx kien messa;;ier tal-mexxej ta’

L-a;ent tas-CIA Maya (Jessica Chastain) ikollha taffronta t-tfixkil tas-superjuri, fosthom George (Mark Strong) tag[ha f’Zero Dark Thirty

al Qajda. Imma minkejja l-entu]ja]mu ta’ Maya, is-superjuri tag[ha , inklu] d-direttur tas-CIA (James Gandolfini) u n-National Security Advisor (Stephen Dillane) jkunu kemxejn xetti/i, u jiffrustraw mhux ftit lil Maya bil-prokrastinazzjoni tag[hom. B[alma bdejt nikteb, il-bi//a l-kbira tal-[in talfilm (twil fuq is-sag[tejn u nofs), hu me[ud mixxog[ol ta’ ri/erka u spjuna;; bil-mezzi moderni u

tradizzjonali biex tin;abar informazzjoni ta’ min wie[ed jog[qod fuqha, fejn il-politika ta’ Obama kontra l-u]u tat-tortura jfixkel u jtawwal l-investigazzjonijiet. Imma dan kollu hu mwassal minn fotografija millaqwa b’Bigelow tibni t-tensjoni sat-tmiem tat-tgiddim tad-difrejn. Minbarra dak g[all-a[jar film, Chastain kienet nominata g[al Oscar ie[or millerbg[a l-o[ra.

HITCHCOCK

Kbir fil-professjoni u l-[ajja Direzzjoni> Sacha Gervasi< {in> 98 minuta< ?ert.>12, KRS

Nistqarr li meta qrajt xi [a;a dwar li kellu jin[adem film dwar Hitchcock waqt li kien qed jippjana u jipprodu/i l-film klassiku tat-tensjoni Psycho, b]ajt li kien se jkun sempli/i behind the scenes, b[alma ;ieli nsibu f’ver]jonijiet fuq dvd ta’ films li jkunu marru tajjeb fi/-/inema, i]da fil-fatt dan Hithcock hu aktar minn hekk. Ir-re;ista Gervasi, u naturalment J.J. McLaughlin (li bba]a l-iskript fuq il-ktieb ta’ Stephen Rebello Alfred Hitchcock and the Making of Psycho) irnexxielu jag[mel bi//a xog[ol tajba filli jibbilan/ja s-sekwenzi ta’ dak li jse[[ “wara l-palk” mar-relazzjoni, mal-istorja ta’ m[abba tieg[u ma’ martu Alma (Helen Mirren), li fil-fatt kienet il-kollaboratri/i (ming[ajr il-kreditu li [aqqha) tul il-karriera tieg[u. Kienet dik li tissejja[ “kull mara wara r;iel kbar” b[alma kien fil-fatt Hitchcock kemm fil-professjoni kif ukoll fil-[ajja privata tieg[u. Il-film jibda fl-1959 hekk kif Hitchcock (Anthony Hopkins) ikun ossessjonat dwar il-ktieb Psycho ta’ Robert Bloch u l-[ajja vera ta’ qattiel serjali, Ed Gein li ispirat il-ktieb. Meta, però, l-intenzjoni li Psycho ja[dmu film, isib re]istenza kemm mill-boss tal-kumpanija Paramount, kif ukoll mi/-/ensur ewlieni. Minkejja dan kollu hu jidde/iedi li jiffinanzja lfilm hu stess, u g[al dan l-iskop anki jpo;;i d-dar kbira li kellu bil-pixxina wkoll, b[ala garanzija g[al self kbir mill-banek. Jibda l-pro;ett u fil-partijiet ewlenin jag[]el lis-

L-Aqwa films f’Malta (Bejn l-20 u s-24 ta’ Frar – KRS)

Ir-relazzjoni bejn Hitchcock (Anthony Hopkins) u martu Alma (Helen Miller) wara l-kwinti f’Hitchcock

sbej[a Janet Leigh (Scarlett Johansson) u lil Anthony Perkins (James Darcy) li sa dak i]-]mien kien g[adu mhux mag[ruf. G[all-parti ta’ Vera Miles kien g[a]el lil Jessica Biel. Sadattant il-film jurina kif Alma kienet qed tiddejjaq bl-infatwazzjoni tieg[u fuq l-attri/i li ja[dmu mieg[u, u biex tippika mieg[u bi flirting ma’ [abib antik kittieb. 1. Wreck - It Ralph 2. Les Miserable 3. The Impossible 4. The Last Stand 5. Hotel Transylvania

Hopkins hu e//ellenti b[ala Hitch f’persuntu, naqra inqas f’wi//u, f’le[nu (il-film kien nominat g[all-Oscar tal-make-up) u fit-twassil tal-vu/i distintiva tieg[u, u anki b[ala bniedem kbir, i]da wkoll mimli kontradizzjonijiet. Il-film mhux nieqes minn laqtiet intelli;enti b’mumenti li ttie[du minn films ta’ Hitchcock u riferenzi, i]da forsi fuq kollox jispikkaw l-interpretazzjonijiet. 6. Flight 7. Quartet 8. Cirque du Soleil 9. Skyfall 10. Lincoln


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

?inekritika 23 TROUBLE WITH THE CURVE

Eastwood jibqa’ dejjem Eastwood Direzzjoni> Robert Lorenz< {in> 101 minuta< ?ert.> 12< KRS Pete (John Goodman), Mickey (Amy Adams) u Gus (Clint Eastwood) jikkunsidraw talent ;did g[all-baseball fi Trouble with the Curve

Hemm [afna li ma jitilfux film minn Clint Eastwood g[ax, b[ali, jqisuh attur superjuri u dejjem tistenna xi [a;a differenti minnu b[ala attur. Nistqarr li mhux daqstant b[ala re;ista, forsi wkoll g[ax, meta beda jag[milha ta’ re;ista, kien hemm min be]a’ li l-fatt li hu ‘irtira’ wara l-kamera minflok quddiem seta’ ifisser irtirar permanenti. G[alhekk nie[u gost li, minkejja l-età (illum g[andu 82 sena), wara [ames snin qed ner;g[u narawh lura quddiem il-kamera, f’parti o[ra tassew tixraqlu daqslikieku miktuba g[alih, u dan mhux g[ax il-karattru hu anzjan b[alu, imma g[ax hu jidher /ar li da[al fih, kif ng[idu bil-Malti, ‘b’ru[u u b’;ismu’. Din hi dik ta’ Gus baseball scout, ji;ifieri wie[ed li xog[lu u li jfittex players li jippromettu biex jinxtraw mill-klabb. I]da Gus qed jibda jin[akem mill-problemi tax-xju[ija, fosthom li qed jibda jag[ma. Min[abba f’hekk l-amministraturi jibdew jikkunsidraw wasalx i]-]mien li Gus ‘jirtira’. Imma l-ikbar [abib tieg[u Pete (John Goodman b’par musta//i li g[all-ewwel ma tag[rfux) hu konvint li Gus g[adu kapa/i g[axxog[ol li kellu esperjenza kbira fih. G[alhekk jikkuntattja lillbint Gus, Mickey (Amy Adams) biex tqatta’ xi ]mien ma’ missierha biex ti]gura li jag[mel g[a]la tajba dwar player tajjeb [afna li t-tim kien xe[et g[ajnejh fuqu. Dan g[ax meta kienet ]g[ira kienet dejjem tmur ma’ missierha g[al log[ob u g[alhekk kienet tifhem mhux ftit fil-baseball. I]da issa Mickey kien ilha snin mbieg[da minn missierha wara li dan kien abbandunaha u [alliha tg[ix ma’ zijitha, u bilkemm tafu. Hemm ukoll l-interess romantiku mhux daqstant a//entwata bejn Mickey u [abib ta’ tfulitha Johnny (Justin Timberlake). B’interpretazzjonijiet millaqwa, minn ta’ quddiem nett Eastwood, il-film i]ommok minkejja li forsi ma tkunx tifhem fil-baseball. Dan g[ax fil-fatt il-qofol tar-rakkont mhuwiex l-aktar dan l-isport, i]da r-relazzjoni bejn ilmissier u l-iben.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

24 Klassifikati VETTURI

Fiat Punto

MRK 3 (tal-fanali kbar), petrol, 3 door, f’kudizzjoni perfetta, bl-airconditioner, power steering u central locking. Dejjem garaxxjata. Prezz €4,500 jew qrib. ?emplu 99472223.

AVVI}I

G[al kull tip ta’ xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, plumbing, kisi bil-;ibs u ]ebg[a, gypsum boards etc. ?emplu 79091057.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u

labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{

Bargain

PJANU upright u ironframed, f’kundizzjoni tajba [afna. Ing[ata service regolarment. Prezz €500 jew l-eqreb offerta. ?emplu 21820662 jew 79061034.

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u

gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separat. ?emplu 99800607.

Kamra tal-Pranzu

INJAM tip Messikan: mejda, sitt si;;ijiet u welsh dresser. €1350 jew l-eqreb. ?emplu 99010176.

PRIVAT

Mu]ika

FIT-teorija u prattika. Attenzjoni individwali minn g[alliem spe/jalizzat f’tag[lim tal-pjanu, orgni, strumenti talkorda u l-kant liriku. ?emplu 99098880 jew 21470555.

JIN{TIE:U

Sales Persons

PART-TIME biex ibig[u u jqassmu prodott Taljan ta’ ditta taljana rinomata f’bars, hotels, e//. ?emplu lil FTL Ltd. fuq 79221700.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

28 Passatemp

Tisliba

Mimdudin> 5. Ra;el li g[andu l-banda ;ejja ddoqq? (5) 6. Stallun, mibrum u b’sa[[tu (5) 7. Isem ta’ mara f’ikla rari (5) 10. Qala’ l-imsiemer minn mal-injam tal-kaxxi (5) 11. Tista’ ter;a’ ti]]ewwe; (5) 12. Ittawwal ftit, ara fatat! (5) 14. Issir b’daqqa ta’ xkupa (5) 16. Wa[da tat-tewm ma tigdimx biha (5) 17. Marda tal-;ilda fir-ras tixba[ lill-munita [a]ina? (5) 18. Minnhom tg[addi imma

mhumiex toroq (5) Weqfin> 1. Ng[id is-sigriet x’fih? (6) 2. It-tqal jinbidlu u ddabbar rasek? (6) 3. Timla t-tazzi bix-xorb (6) 4. Pajji] b’metall ir[is wara /irku? (6) 8. Kif dejjem ng[idu, s[una tajba (5) 9. {oxna (5) 12. Fih ra dan l-ista;un? (6) 13. Sat-tin ta’ fehmtu u li ma ddawru b’xejn (6) 14. Kienu jsajru fuqhom fuq il-ba[ar? (6) 15. Fl-Imqabba tista’ ssibu qed jg[in? (6)

Super Sudoku… mill-1 sat-12 Qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sat-12 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ erba’ kaxxi bi tlieta.

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> 5. Ronda; 6. Abbli; 7. Buqar; 10. Mixwi; 11. Indaf; 12. Torok; 14. {adem; 16. Fra]i; 17. Nannu; 18. Nahar. Weqfin> 1. Pronom; 2. Ra;uni; 3. Parati; 4. Tindaf; 8. Ixtri; 9. :dida; 12. Talent; 13. Karkur; 14. {a]ina; 15. M[atra.

Draughts – Pawlinu, Pawlinu qed tisma’ x’qed ng[idlek… Pawlinu … Soluzzjonijiet

Jim hu Nru. 2

Qab]a bil-paraxut

:ib il-bord tad- draughts u qieg[ed id-dammi e]att kif jidhru hawn fuq. Imissu jilg[ab l-abjad. Kif jista’ dan jirba[ il-log[ba f’[ames mossi?

Jirba[ l-abjad

Jirba[ l-abjad

Abjad: 11 – 7, Iswed: 5 – 21: Abjad: 6 – 11, Iswed: 15 – 6: Abjad: 24 – 20, Iswed: 31 – 15; Abjad: 7 - 3, Iswed: 19 – 28; Abjad: 3 - 12 u jirba[.

Dan il-grupp ta’ paraxutisti qed jag[mel e]er/izzju perikolu]. Jim kien bravu [afna, u jidher fir-ritratt hawn fuq in-na[a taxxellug. Liema hu Jim minn dawk l-erbg[a li jidhru ne]lin bilparaxut?

Super Sudoku

Qab]a bil-paraxut


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

TV#Radju 29 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Rockna Radio 101, 19>15

Michael Bugeja jintervista lill-membri tal-grupp No Bling Show (fir-ritratt hawn ta[t), li dan l-a[[ar [are; l-album ?ar Kristall, fejn komplew ji]viluppaw il-hip hop bil-Malti ispirat minn temi so/jo-politi/i u anki attwali. Fil-programm se jkunu ]velati dettalji dwar it-tnedija uffi/jali tal-album li se ssir permezz ta’ kun/ert fit-30 ta’ Marzu.

Alla Alla kiefer kiefer jew jew [anin hanin mal-bnedmin^ mal-bnedmin^

Arthur e il popolo dei minimei Raitre, 21>05 Film Fran/i] tal-2006 b’re;ija ta’ Luc Besson

li fih naraw kemm atturi umani kif ukoll o[rajn cartoon im[allta flimkien. Tifel, biex jittanta jsalva d-dar tal-familja tieg[u li jkunu se jitilfuha min[abba djun li g[andhom, permezz tal-ma;ija jid[ol fid-dinja tal-Minimei, tip ta’ nies ]g[ar [afna li jkunu jg[ixu fil-;nien tal-istess dar.

Vu/i Missjunarja Radju Marija, 21>00 Il-mistiedna ta’ Frank Cassar u Helena Sammut g[al-lum se tkun Sr Josephine Vassallo mill-kongregazzjoni tad-Daughters of St Paul. L-ewwel post li fih wettqet [idma missjunarja kien Lahore fil-Pakistan. Wara [admet ukoll f’g[add ta’ bliet fl-Ingilterra u fl-Iskozja. Peress li l-kongregazzjoni tag[ha mhix pre]enti f’Malta, l-ewwel tag[ti tag[rif fil-qosor dwarha. Twaqqfet fil-bidu tas-seklu g[oxrin minn Fr Alberione, illum din il-kongregazzjoni tu]a t-teknolo;ija tal-informatika biex twassal il-kelma ta’ Alla aktar malajr u kullimkien.

Mieg[ek - NET Television, 21>00

Alla hu kiefer jew [anin mal-bnedmin? Taf tidher b[ala mistoqsija stramba, i]da f’[ajjitna spiss ng[addu minn xi esperjenza li t[assibna dwar ir-relazzjoni li Alla g[andu mal-bnedmin. }gur li kul[add, f’xi [in jew ie[or ta’ [ajtu, g[adda minn esperjenza ta’ niket. L-istess nistg[u ng[idu g[all-esperjenzi ta’ fer[. Allura

Malta Llejla NET Television, 17>00 Kull nhar ta’ ;img[a f’dan il-programm tiddomina l-moda u b[ala mistednin residenti, flimkien mal-pre]entatri/i Stephanie Spiteri,

dejjem ikun hemm Noelene Miggiani u Marisa Grima. Intant g[al-lum se jkun hemm ukoll id-di]injaturi Pippa Toledo (fir-ritratt fuq ix-xellug) u Paul Camilleri. Animal Diaries NET Television, 19>00 Il-programm tal-lum hu kontinwazzjoni ma’ dak ta’ ;img[a ilu dwar il-manifest tal-annimali u fost is-su;;etti li se

nisimg[u dwarhom illum se jkun hemm l-importazzjoni tal-annimali e]oti/i, il-[wienet li jbieg[u il-pets, u n-neutering tal-annimali. Tippre]enta Moira Delia.

Baaria Canale 5, 21>10

Film dramatiku Taljan tal-2009 b’re;ija ta’ Giuseppe Tornatore li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Margareth Madè (fir-ritratt hawn fuq) u Francesco Scianna.

Alla g[aliex ;ieli jippermetti t-tajjeb u ;ieli jippermetti l-[a]in. Il-programm tal-lum se jiddiskuti dan is-su;;ett fil-fond lejn l-im[abba ta’ Alla lejn il-bniedem. Jippre]entaw il-programm Lisa Spiteri u Fr Karm Debattista MSSP. Id-direzzjoni hi ta’ Paul Galea, filwaqt li Gabriel Ellul hu l-assistent tal-produzzjoni.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

30 TV#Radju

06>00

101 Breakfast Club (b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal->urnali, 07>50 Il-Kampanja Elettorali Tieg[ek)

09>00 09>05 10>00 10>05 11>00 11>55 12>00 12>30 13>00 15>00 15>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Magazine 101 Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Futur fis-Sod The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>00 17>55 18>00 18>30 19>15 21>00 23>00 00>30

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 - Familja Wa[da (jinkludu 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 Newsline 12:45 - Qari bilMalti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bullettin tal-A[barijiet 18:15 Intermezz Mu]ikali 18:40 - TV Hemm 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 - Euromix 21:05 - Mu]ika u Sport 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 Ru]arju 24:00 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 Kummentarju 12:30 - Linja Diretta 13:15 - Bla Kantunieri 13:45 - ONE News 14:00 Maltin Biss 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 Tomatate 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:15 - Dirett Parlament 18:45 - Mid-Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone (jinkludi 19:45 ONE News) 20:15 - Collage 20:45 - Xalata Rock 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 VO’s 24:00 - Bla Kantunieri (r) 02:00 - Weekend Party. RTK - 103 FM 06:30 - Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet filQosor) 09:15 - G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 13:30 -

Newsdesk (l-I parti) - Simon Cassar Newsdesk (it-II parti) - Roberta Avellino Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ajk Rockna Fuzzbox - George Galea Newsdesk (r) Night Style

Kaskata Kulturali, 14:00 BBC News) 15:30 – Il-Polz ta/?ittadin 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – Darek, Flusek u Negozju (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:50 Kaskata Kulturali 21:00 – Se[er il-Malti 22:00 – Il-Qaddis tal-Jum 22:05 Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Platea 10:00 Il-Malti llum: ideat ta’ ]mienna 11:00 - Classic FM 13:00 Anali]i tal-:urnali 13:30 – Provokazzjoni u ktieb 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 20:00 – University Matters 20:30 - Biex Hekk Jibqg[u Mag[na 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - Avventura ma’ :esù 09:30 - Kuntatt 11:00 Van;elu {aj 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju tadDuluri 13:00 - Qari tarRumanz 13:30 - Shalom 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Avventura ma’ :esù (r) 16:00 – Il-Kura tal-:nien 16:45 - Naturali 17:00 – Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 - Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 - Quddiesa 19:00 - Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 - Nixxieg[a Dumnikana 20:30 – Qari tar-Rumanz (r) 21:00 - Vu/i Missjunarja 22:00 - Qari millIskrittura Mqaddsa 22:30 Il-Mediterran 23:00 - L-Istorja tal-Knisja u inti (r) 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta 24:00 - Ru]arju. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast with Drew 10:30 - Simon Pisani 13:30 – Ian Lang 15:30 Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 – Dance Top 20 20:00 – Paul Oakenfold 22:00 - Miss Roberta 24:00 – Defected in the House. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il-{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 - 101.8 Favourites 12:00 - A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 - Calypso Drive 19:00 - Let’s Go 21:00 Dak Kien }mien 01:00 Nightshift.

Penelope - Italia 1 21>10

Film li n[adem apposta g[at-televi]joni fl-2006 b’re;ija ta’ Mark Palansky. Penelope Wilhern tkun l-unika wild ta’ familja influwenti li i]da tkun twieldet b’mag[mul li ;abha wi//ha qisu ta’ majjal. Dan il-mag[mul jispi//a dakinhar meta ssib xi [add li veru j[obbha. I]da naturalment mhix [a;a fa/li. Fost l-atturi Christina Ricci (fir-ritratt) u James McAvoy. TVM 06:30 - TVAM 09:00 - TV Hemm (r) 10:20 - Bondi + (r) 11:25 - Extreme Animals 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) TVPM 16:00 A[barijiet 16:05 - (ikompli) TVPM 16.30 - }ona 18:00 A[barijiet 18:10 - Waqtiet 18:15 - Teleshopping 18:30 - TV Hemm 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Xarabank 23:15 A[barijiet 23:35 - Venere 00:20 - TVPM (r). TVM 2 07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:30 - Storjografija 12:00 Madwarna 12:15 - Wirt, Arti u Kultura 12:45 - Extreme Animals 13:15 - Bondi + 14:15 - GFA Roundup 14:45 Venere 15:30 - Extreme Animals (dok.) 16:00 - Days that Shock the World (dok.) 16:50 - Qatra Inka 17:20 - Waqtiet 17:25 Bondi + 18:30 - .EU 19:00 GFA Roudup 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 - Madwarna 20:00 A[barijiet bl-Ingli] 20:05 Waqtiet 20:15 - Football. BOV PL: Rabat v {amrun 22:15 UCL Magazine 22:45 - Kappelli Madwarna 23:15 - Malta u Lil Hinn Minnha. ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Sieg[a }mien 10:00 - Vie 11:30 - Aroma Mattina 13:00 Kalamita (jinkludi ONE News fis-13:30 u fit-15:30) 16:30 Teleshopping 17:30 - ONE News 17:40 - Healthy Living 18:25 X’Ta[seb? 19:30 - ONE News 20:25 - Ir-Rangers 20:40 - Affari Tag[na 22:15 - 9#03 23:15 ONE News 23:50 - Xandiriet politi/i. Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 14:20 - 104.6 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 (live) 18:40 - Teleshopping 19:00 News 19:20 - L-MEP u Int 19:30 - {abbejtek (r) 20:30 -

Qeg[din Sew! 21:30 - Elezzjoni :enerali 2013 (b’waqfa g[alla[barijiet fl-22:00). Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00, fid-09:00 u fil-11:00) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 17:00 Tg 1 18:50 - L’eredità 20:00 Tg 1 20:10 - Red or Black? Tutto o niente 23:35 - TV7 settimanle del Tg 1 00:35 - L’appuntamento 01:05 - Tg 1 notte 01:40 Sottovoce. Raidue 06:40 - Cartoons 08:05 - Le sorelle McLeod (TF) 09:30 - Tgr - montagne 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri (attwalità) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 Eat Parade 13:50 - Tg 2 Sì, viaggiare 14:00 - Seltz 14:45 - Senza traccia (TF) 15:30 - Cold Case 16:15 - Numb3rs (TF) 17:00 Las Vegas (TF) 17:45 - Tg 2 Flash L.I.S. 17:50 - Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 19:35 - Il Commissario Rex (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Rex 22:45 - NYC 22 (TF) 23:30 - Tg 2 notizie 23:45 - L’ultima parola (attwalità) 01:15 - Flashpoint (TF) 02:00 - Sci. Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà (attwalità) 10:00 La storia siamo noi 10:50 Codice a barre 11:30 Buongiorno Elisir 12:00 - Tg 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 Lena, amore della mia vita (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:05 Tgr Piazza affari 15:10 - La casa nella prateria (TF) 15:55 - Cose dell’altro Geo (attwalità) 17:40 Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 Tg regione 20:00 - Blob 20:10 Stanlio e Ollio 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Arthur e il popolo dei minimei. Film 2006 22:55 - Glob - Therapy 24:00 Tg 3 line notte 01:10 - Rai Educational - Art News 01:40 ApriRai 01:55 - Japón. Film 2003.

Canale 5 008:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - Uomini e donne (talk show) 16:15 - Amici 16:55 - Pomeriggio cinque 18:50 - Avanti un altro! (kwi]]) 20:00 Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - Baaria. Film 2009 00:05 - Supercinema 00:30 - Tg 5 notte 01:00 - Striscia la notizia 01:50 Uomini e donne. Rete 4 06:50 - T.J. Hooker (TF) 07:45 Miami Vice (TF) 08:40 - Hunter (TF) 09:50 - Carabinieri 3 (TF) 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 Lo sportello di Forum 15:35 My Life - Segreti e passioni (soap) 15:45 - Tierra de Lobos 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (TF) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 Quarto grado 24:00 - Mai con uno sconsciuto. Film ’95 02:00 Tg 4 night news. Italia 1 06:40 - Cartoons 08:45 Everwood (TF) 10:35 - ER Medici in prima linea (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Cartoons 15:50 - White Collar (TF) 16:45 Chuck (TF) 17:40 - La vita secondo Jim (sitcom) 18:30 - Studio aperto 19:20 - CSI: Scena del crimine (TF) 21:10 - Penelope. Film 2006 23:10 - Le iene 00:45 - Lucignolo. Film ’98. La 7 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 09:55 - Coffee Break 11:00 L’aria che tira 12:30 - I menù di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Tg La 7 cronache 14:40 - Le strade di San Francisco (TF) 15:30 - McBride - doppio omicidio. FIlm 2005 17:10 - Il commissario Cordier (TF) 18:50 - I menù di Benedetta 20:00 Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - Crozza nel paese delle meraviglie 22:20 - Zeta 00:15 Omnibus notte 01:15 - Tg La 7 sport 01:20 - Sotto canestro.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

TV#Radju 31 Favourite Channel 07:00 - Bon;u Muftie[ 07.15 F. News 07:30 - Dawl tal-:urnata 08:00 - News Point 08:30 Sejja[tli (r) 10:00 - Strada Rjali 12:00 - F. News 12:15 - Today News 12:30 - Reporter 13:00 Niskata 15:00 - Teleshopping 17:30 - Madagascar (b’waqfa g[al F. News fis-18:15) 19:45 F. News 20:15 - Today News 20:30 - Reporter 21:00 - Sfera 23:00 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Rock Legend (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 The 90s 14:30 - The 00s 15:00 Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Total Request Show 20:00 The 60s & 70s 20:30 - Versus 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 12:50 - Extreme Makeover Home Edition 14:00 - Gossip Girl (TF) 14:45 - Hellcats (TF) 15:30 Giovani Campionesse (TF) 16:20 - Ninì (TN) 17:05 Friends (sitcom) 17:10 - I maghi di Waverly (sitcom) 18:00 Friends (sitcom) 18:25 -

Extreme Makeover Home Edition 19:20 - Amici 20:25 Gossip Girl (TF) 21:10 - Inga Lindstrom - Estate sull’isola. Film 2005 23:05 - Uomini e donne 00:10 - Amici.

BBC Entertainment 07:15 - Little Robots 07:25 - Me Too! 07:45 - Bobinogs 08:00 The Large Family 08:10 Balamory 08:30 - Keeping up Appearances 09:00 Mastermind 09:30 - The Weakest Link 10:15 EastEnders 10:40 - Doctors 11:10 - New Tricks 12:00 - Last Man Standing 12:50 - Gavin and Stacey 13:20 - Mastermind 13:50 - The Weakest Link 14:35 - EastEnders 15:05 - Doctors 15:35 - New Tricks 16:25 Gavin and Stacey 16:55 Keeping up Appearances 17:25 The Weakest Link 18:10 EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - New Tricks 20:00 - The Old Guys 20:30 - The Stephen K Amos Show 21:00 - Last Man Standing 21:50 - Rock and Chips 23:20 - Luther. TCM 07:30 - Challenge to Lassie. Film ’49 (U) 08:45 - Texas Carnival. Film ’51 (U) 10:00 - The Glass Bottom Boat. Film ’66 (U)

11:50 - The Barretts of Wimpole Street. Film ’57 (U) 13:35 Ben-Hur. Film ’59 (A) 17:10 Green Mansions. Film ’59 (U) 19:05 - Travels with My Aunt. Film ’72 (AA) 21:00 - Splendor in the Grass. Film ’61 (15) 22:45 - The Glass Bottom Boat. Film ’66 (U). MGM Movies 07:40 - Lights! Action! Music! Dok. 2007 08:40 - While Justice Sleeps. Film ’94 (15) 10:15 War Stories. Film 2003 11:45 Vanished Without a Trace. Film ’99 (PG) 13:15 - Shadow of a Stranger. Film ’92 (15) 14:45 Viva Maria! Film ’65 (A) 16:40 - Sleeping with the Devil. Film ’97 18:10 - A Funny Thing

Happened on the Way to the Forum. Film ’66 (A) 19:45 MGM’s Big Screen 20:00 Saved by the Bell: Wedding in Las Vegas. Film ’94 21:35 Cadillac Man. Film ’90 (15) 23:10 - Welcome to Woop Woop. Film ’97 (18). GO Stars 07:55 - Earthbound 09:25 Home Invasion 11:00 - Monk 11:50 - Zookeeper 13:35 -

Tomorrow When The War Begin 15:25 - Up At The Villa 17:25 Robin Hood 19:45 - Two and a Half Men 20:15 - Warehouse 13 21:00 - Dream House 22:30 - A Smile As Big As The Moon 00:10 - Arena 01:40 - Home Invasion. Diva Universal 07:00 - JAG 08:00 - McLeod’s Daughters 08:55 - Agatha Christie’s Poirot 10:55 - Quincy, M.E. 11:55 - JAG 12:55 - ER 13:55 - JAG 15:50 - Kojak 16:50 - Agatha Christie’s Poirot 18:50 - JAG 19:50 - ER 22:00 Rex: A Cop’s Friend 23:00 ER. Iris 13:35 - Assassinio allo specchi. Film ’85 15:25 - L’orizzonte degli eventi. Film 2004 17:35 Sono sartana il vostra becchino. Film ’69 19:30 - A-Team (TF) 20:15 - Hazzard (TF) 21:10 =Virus. Film ’99 23:00 - shadow Prtogram - Programma segreto. Film ’97 01:00 - Nikita (TF). Discovery Channel 07:15 - American Chopper: Senior vs Junior: Lawless Drag Bike Part 1, PJD Bike Part 3 and Geico Bike Part 2 08:10 - Dirty Jobs: Reef Ball Maker 09:05 Deadliest Catch: Caught in the Storm 09:55 - Ultimate Survival: Extreme Desert 10:50 - How Do They Do It? 11:15 - How It’s

Made 11:40 - Extreme Engineering: Rebuilding New York City’s Subway 12:35 Fifth Gear 13:30 - Wheeler Dealers: Mercedes Benz W123 230E 14:25 - American Chopper: NAPA Drag Bike 15:20 - Mythbusters: Flying Guillotine 16:15 - Dirty Jobs: Exotic Animal Keeper 17:10 Deadliest Catch: Crossing the Line 18:05 - Ultimate Survival: Fan vs Wild 19:00 - How It’s Made 20:00 - World’s Toughest Jobs: Avalanche Control 21:00 Stan Lee’s Superhumans: Human Wolf 22:00 - Superhuman Showdown: Brain Power 23:00 Ultimate Cops. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - Mike & Molly 11:30 Person of Interest 12:15 - Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - Fringe 14:30 - Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 Private Practice 16:45 - Mike & Molly 17:10 - Top Gear 18:15 Days of Our Lives 19:00 Criminal Minds 20:00 - Glee 20:45 - Gossip Girl 21:30 - In Time 23:30 - Mike & Molly 23:55 - How I Met Your Mother 00:20 - 2 Broke Girls 00:45 Whitney 01:10 - 30 Rock 01:35 - VEEP. Biography Channel 06:30 - American Restoration: Batter Up. Hardcore Pawn: 10:00 - Family Feud 10:30 - Bad Blood. Celebrity House Hunting: 11:00 - Barry Williams 11:30 Corey Feldman. 12:00 America’s Court with Judge Ross 13:00 - Pawn Stars: Cannons & Klingons 13:30 - American Restoration: Suds and Duds 14:00 - Inside Story: Fatal Attraction. Celebrity House Hunting: 16:00 - Carnie Wilson 16:30 - Shannen Doherty. 17:00 - America’s Court with Judge Ross 18:00 - Vanished with Beth Holloway: Desir # Smart 19:00 Pawn Stars: Cannons & Klingons 19:30 - American Restoration: Suds and Duds. Celebrity House Hunting: 20:00 - Carnie Wilson 20:30 - Shannen Doherty. Hardcore Pawn: 21:00 - Family Feud 21:30 - Bad Blood 22:00 Rich Returns? 22:30 - The Shocker. Duck Dynasty: 23:00 Driving Miss Sadie 23:30 - SiYonara.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Fireman Sam 08:10 - Barney and Friends 08:40 - Pingu 08:45 - Baby Antonio’s Circus 08:50 - My Animal Family 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - Slim Pig 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 - Kipper 09:45 Igloo-Gloo 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 Barney and Friends 10:40 - Wobblyland 10:45 Jarmies 11:00 - Lots & Lots 11:15 - Oswald 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wild Life 12:10 - James the Cat 12:15 Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 Mio Mao 13:05 - Slim Pig 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 Fireman Sam 13:45 - Thomas and Friends 14:10 Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 Angelina Ballerina 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 - Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 - Tiny Planets 15:55 Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Fireman Sam 17:05 Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 - Slim Pig 17:40 - Baby Antonio’s Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Oswald 18:50 -

Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 Thomas and Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 Bob the Builder 22:10 - Thomas and Friends 22:25 - Bob the Builder. Disney Channel 08:00 - Jonas 08:25 - So Random 08:50 - Hannah Montana 09:15 - Sonny with a Chance 09:40 Kim Possible 10:05 - Shake It Up 10:30 Wizards of Waverly Place 10:55 - Phineas and Ferb 11:20 - Austin and Ally 11:45 - Art Attack 12:10 - ANT Farm 12:35 - The Suite Life on Deck 13:00 - My Babysitter’s a Vampire 13:25 - Shake It Up 13:50 - Austin and Ally 14:15 - Jessie 14:40 - ANT Farm 15:00 - Avalon High 16:25 Prank Stars 16:45 - Phineas and Ferb 17:10 ANT Farm 17:35 - Good Luck Charlie 18:00 Jessie 18:30 - That’s So Raven 18:50 - Cory in the House 19:15 - Phil of the Future 19:40 Hannah Montana 20:05 - Good Luck Charlie 20:55 - Wizards of Waverly Place 21:45 - Hannah Montana 22:35 - Brandy and Mr Whiskers.

06>45

Int fuq NET

09>00 11>58 14>00 14.05

Futur fis-Sod .NET (b’waqfa g[al NET News f’12>00 u fis-13>00) NET News Afrodite

15>25 15>40 16>35 17>00 17>05

Telebejg[ Crazebook Telebejg[ NET News Malta Llejla

(b’waqfa g[al NET News fis-07>00)

(b’waqfa g[al NET News fit-15>00)

19>00 19>30 19.35 19>45 20>30 21>00 22>30 23>00 23>30

(b’waqfiet g[al NET News fil-17>00 u fis-18>00) Animal Diaries Lift Futur fis-Sod NET News Flusek Mieg[ek (b’waqfa g[al NET News fid-21>30) Anali]i tal-A[bar (r) NET News Futur fis-Sod

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - WATTS 08:45 - FIL WC Luge 09:15 - Pole Vault Stars, Athletics 09:45 - Greene Light 10:00 - European Indoor Championships Athletics: Gothenburg: Day 1 (live) 13:15 FIS WC Nordic Skiing: Val di Fiemme, Italy: Men’s 4x10km Final (live) 15:00 - FIS WC Nordic Ski Jumping 15:15 - IBU WC Biathlon: Oslo, Norway: Women’s Sprint (live) 16:45 -

European Indoor Championships Athletics: Gothenburg: Day 1 (live) 20:00 - Haikou World Open Snooker 22:45 - Horse Racing Time 23:00 - Hong Kong Masters Equestrian. Eurosport 2 07:30 - Haikou World Open Snooker: QF (live) 10:30 -

GO Sports 3 20:45 - RaboDirect Pro12: Rd 17: Connacht v Zebre (live) 22:45 - Inter Channel. GO Sports 4 20:45 - Serie A: Rd 27: Napoli v Juventus (live) 22:45 - Juve Channel. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 09:30 - ATP World Tour 500: Abierto Mexicano Telcel, Acapulco: QF 16:30 - 2012 Samsung Diamond League: Brussels, Belgium: Highlights 17:30 - Serie A: Rd 26: Inter v Milan 19:30 - Barclays PL: Wk 29: PL Preview 20:00 - WGC

Accenture Match Play Championship: Day 5.

Haikou World Open Snooker 11:15 - FIS WC Alpine Skiing: Garmich Partenkirchen, Germany: Women’s Super-G (live) 12:30 - Haikou World Open Snooker: QF (live) 15:30 World Junior Championship Figure Skating: Milan: Ladies’ Short Programme (live) 17:45 Haikou World Open Snooker 19:00 - FIS WC Nordic Skiing 20:00 - World Junior Championship Figure Skating: Milan: Free Dance (live) 22:15 IBU WC Biathlon 23:00 - Total KO.

GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 11:30 - ATP World Tour 500: Abierto Mexicano Telcel, Acapulco: QF 18:30 - 2012 Samsung Diamond League: Brussels, Belgium: Highlights 19:30 - Serie A: Rd 26: Inter v Milan 21:30 - Barclays PL: Wk 29: PL Preview 22:00 - WGC

GO Sports 1 07:00 - Barclays PL: Wk 28:

FIFA Beach Soccer WC WC Qual.: Russia v France (r) 13:05 - FA Cup 5th Rd: Middlesbrough v Chelsea (r) 15:00 - 2012 UIPM Pentathlon: Men's Final: Rome Italy (r) 16:05 - 2012 Alpari World Match Tour: Sweden: Day 2 (r) 18:10 - FA Cup 5th Rd: Arsenal v Blackburn (r). Bundesliga: 20:00 - Preview (r) 20:30 - Eintracht Frankfurt v Borussia Mönchengladbach (live). 22:35 - 2012 UIPM Pentathlon: Women's Final: Rome Italy (r) 00:00 - FA Cup 5th Rd: Middlesbrough v Chelsea (r) 02:05 - Bundesliga: Preview (r).

Newcastle Utd v Southampton 09:00 - ATP World Tour 500: Regions Morgan Keegan Championships, Memphis: Highlights 10:00 - Aviva Premiership: Rd 16: London Irish v London Wasps 12:00 - Ligue 1: Rd 27: The Ligue 1 Show 12:30 - PGA European Tour: Tshwane Open: Day 2 (live). Barclays PL: 16:30 - PL World 17:00 - Wk 28: QPR v Man. Utd. 19:00 - UEFA Champions League: Magazine Programme 19:30 - Trans World Sport 20:30 - Ligue 1: Rd 27: Montpellier Herault SC v Stade Rennais (live) 22:30 - FIFA Futbol Mundial 23:00 - Barclays PL: Wk 29: PL Preview 23:30 2012 Samsung Diamond League: Brussels, Belgium: Highlights 00:30 - Football's Greatest 01:00 - ATP World Tour 500: Abierto Mexicano Telcel, Acapulco: SF (Part 1) (live). GO Sports 2 14:00 - ATP World Tour 500: Dubai Duty Free Tennis: SF (live) 19:00 - Milan Channel 21:00 - Aviva Premiership: Rd 17: Bath Rugby v Gloucester Rugby (live) 23:00 - Milan Channel.

Accenture Match Play Championship: Day 5.

Melita Sports 1 Bundesliga: 08:00 - FC Schalke 04 v Fortuna Dusseldorf (r) 09:50 - FC Bayern Munchen v SV Werder Bremen (r). 11:45 -

Melita Sports 2 12:00 - FA Cup 5th Rd: Arsenal v Blackburn (r) 14:05 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 15:10 - Bundesliga:

FC Schalke 04 v Fortuna Dusseldorf (r) 17:05 - America's Cup: Newport: Day 1 (r) 19:10 Volleyball Champions League Magazine: The Big Hit (r) 19:40 - FA Cup 5th Rd: Man Utd v Reading (r) 21:35 - Vendee Globe 2012-13: Weekly Highlights (r) 21:55 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings 00:30 - Bundesliga: FC Bayern Munchen v SV Werder Bremen (r).


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

32 Avvi]i PN

AVVI}I POLITI?I {AL SAFI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew g[al informazzjoni, jista’ j/empel 79051529.

{AL BALZAN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, fil-pjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet talftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

L-ISLA. Is-Segretarju talKumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. {AL QORMI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri talKumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;).

SAN :ILJAN. Membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda.

VICTOR SCERRI, DAVID CASA, MARTHESE PORTELLI u GRAZIELLA GALEA. Il-{bieb ta’ Victor

Scerri, David Casa, Marthese Portelli u Graziella Galea se jorganizzaw Pre-Election Party g[a]-}g[a]ag[, illum il-:img[a, l-1 ta’ Marzu fl-10 p.m. fi Clique, Paceville.

ROBERT CUTAJAR. Il-{bieb

ta’ Robert Cutajar se jorganizzaw Ri/eviment, illum il-:img[a, l-1 ta’ Marzu fit-8 p.m. fil-lukanda SAS Radisson Golden Sands. Prezz €7, li jinkludi t-trasport mil-lokalitajiet tad-distrett. Biljetti jistg[u jinkisbu millUffi//ju PN tal-Mellie[a, San Pawl il-Ba[ar u n-Naxxar, ibag[tu SMS fuq 79262101, 99824570 jew 99856662, jew email fuq robertcutajar72@gmail.com.

KRISTY DEBONO. Il-{bieb ta’ Kristy Debono se jorganizzaw Attività g[all-Familji tad-disa’ distrett, illum il-:img[a, l-1 ta’ Marzu fit-8 p.m. f’Torre Paulina, il-Madliena. Ikel u Xorb b’xejn. Ibbukja l-attendenza tieg[ek u g[at-trasport fuq 79692626. MARIO RIZZO NAUDI. Il-

{bieb ta’ Mario Rizzo Naudi se jorganizzaw Drinks g[ar-residenti ta’ {al Tarxien, illum il:img[a, l-1 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN ta’ {al Tarxien.

TONIO FENECH. Il-{bieb ta’

AVVI}I SO?JALI

Tonio Fenech se jorganizzaw attività g[ar-residenti tat-tmien u t-12-il distrett g[ada s-Sibt, 2 ta’ Marzu fit-8 p.m. fl-MFCC, Ta’ Qali. Prezz €5 u l-biljetti jistg[u jinkisbu mill-helpers tas-soltu jew /emplu 27327302 jew 79927302. G[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.toniofenech.com.

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb

GEORGE PULLICINO. Il-

I}-}URRIEQ. Membri talKumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l[las ta’ tesseri ;odda.

ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Coffee Morning, illum il:img[a, l-1 ta’ Marzu fid-9 a.m. fix-Xara Lodge, limiti tar-Rabat. Prezz €5 bit-trasport inklu] u g[all-biljetti /emplu 79010504 jew 25965286.

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb

ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Italian Night, il-:img[a, illum il-:img[a l-1 ta’ Marzu fit-8 p.m. fil-lukanda Sea Bank. Prezz €12 u g[all-biljetti /emplu 79010504 jew 25965286.

JASON AZZOPARDI. Il-{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Ri/eviment, illum il:img[a, l-1 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fir-Renassance, Montekristo Estates, {al Farru;. Prezz €2 u g[all-biljetti /emplu 22985100 jew 99841333.

FRANS AGIUS. Il-{bieb ta’

Frans Agius se jorganizzaw Ri/eviment, illum il-:img[a, l-1 ta’ Marzu fit-8.30 p.m. f’Villa Blanche, {al Far.

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw }jara fil-Foss talImdina, g[ada s-Sibt, 2 ta’ Marzu fis-2.15pm. L-attività hi bla [las u t-trasport ipprovdut jibda g[all-[abta tas-1 p.m. G[al aktar informazzjoni /emplu 79062222 jew 21344589 jew ]uru s-sit www.georgepullicino.pn.

FRANCIS ZAMMIT DIMECH. Il-{bieb ta’ Francis

Zammit Dimech se jorganizzaw Attività So/jali g[all-kostitwenti tad-9 u l-10 distrett, g[ada s-Sibt, 2 ta’ Marzu fit8.30 p.m. f’The Palms, San :iljan. Ikun hemm trasport g[a]-]oni kollha tad-distretti. Prezz €10 u g[all-biljetti /emplu 99449189.

CLYDE PULI. Il-{bieb ta’

Clyde Puli se jorganizzaw Get Together, g[ada s-Sibt, 2 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fl-Old Power House, Valletta Waterfront, ilBelt. G[all-biljetti /emplu 21490643.

DAVID AGIUS. Il-{bieb ta’

David Agius se jorganizzaw Attività g[all-Familja, g[ada sSibt, 2 ta’ Marzu fit-3 p.m. fi Splash & Fun Park, Ba[ar i/?ag[aq. D[ul b’xejn u g[all-biljetti /emplu 99265292 jew 21417507 jew ibg[atu email lil david.agius@gov.mt. G[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.davidagius.org.

CARMELO MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Carmelo Mifsud

Bonnici se jorganizzaw Ri/eviment, g[ada s-Sibt, 2 ta’ Marzu fit-8.30 p.m. fl-Olive Gardens, irRabat. Prezz €5 u l-biljetti jistg[u jinkisbu ming[and ilhelpers tas-soltu jew /emplu 99900434.

FREDERICK AZZOPARDI.

Il-{bieb ta’ Frederick Azzopardi se jorganizzaw Ikla, g[ada sSibt, 2 ta’ Marzu fit-8.30 p.m. f’Villa Fiorita, Marsalforn. G[all-biljetti u bookings ibg[atu messa;; fuq Facebook fl-indirizz www.facebook.com#azzopardifrederick jew /emplu 99261236 jew 99210877.

PHILIP MIFSUD. Il-{bieb ta’

Philip Mifsud se jorganizzaw Ri/eviment, g[ada s-Sibt, 2 ta’ Marzu fit-8 p.m. fil-Buskett Roadhouse. G[al aktar dettalji /emplu 21462304 jew 98892013.

MARTHESE PORTELLI. Il-

{bieb ta’ Marthese Portelli se jorganizzaw Ri/eviment g[arresidenti tad-disa’ distrett, g[ada s-Sibt, 2 ta’ Marzu fit-8.30 p.m. f’Torre Paulina, il-Madliena. D[ul u ikel b’xejn. G[all-bookings /emplu 99496382, 99263411 jew 79009143 jew ibg[atu email lil martheseportelli.pn@gmail.com.

TONI BEZZINA. Il-{bieb ta’

Toni Bezzina se jorganizzaw Get Together, g[ada s-Sibt 2 ta’ Marzu fit-8 p.m. fl-Eden Lodge, i]-}urrieq. Prezz €5 u t-tfal b’xejn. Trasport provdut b’xejn. Biljetti ming[and il-helpers, /emplu 99995742 jew 99490826 jew ibag[tu email fuq info@tonibezzina.com.

SHIRLEY FARRUGIA. Il-

{bieb ta’ Shirley Farrugia se jorganizzaw Get Together, g[ada sSibt, 2 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. flMFCC, Ta’ Qali. Prezz €5 u ttrasport jitlaq minn Pjazza Rotunda fis-7.15 p.m. D[ul b’xejn u biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 99845234 jew 99459383. Mistieden spe/jali lVi/i Kap tal-PN Simon Busuttil.

MARIO RIZZO NAUDI. Il-

{bieb ta’ Mario Rizzo Naudi se jorganizzaw Attività So/jali, g[ada s-Sibt 2 ta’ Marzu fillukanda Radisson Blu, San :iljan. Prezz €5 u t-trasport provdut. G[al aktar informazzjoni u biljetti /emplu 99877215.

JEAN PIERRE FARRUGIA.

Il-{bieb ta’ Jean Pierre Farrugia

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI {’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju

PN.

IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99804642. BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-

Uffi//ju PN. BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. Kull nhar ta’ {amis bejn il-5.30 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21806226 jew 99602472. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. flUffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. Kull nhar ta’ Tlieta u {amis bejn l-10 a.m. u l-11 a.m. u bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 79290954 jew 77290954. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. flUffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ :img[a bejn it-8.30 a.m. u 12.30 p.m. flUffi//ju ‘Dar il-{addiem’, fi Triq Fleur de Lys. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 21441438 jew 21441682 jew tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. flUffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273849. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. fl-Uffi//ju PN.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

Avvi]i PN 33 se jorganizzaw Attività So/jali, it-Tnejn, 4 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fil-lukanda Phoenicia, ilFurjana. D[ul b’xejn.

RYAN CALLUS. Il-{bieb ta’ Ryan Callus se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tnejn, 4 ta’ Marzu fid-9 a.m. fl-Eden Lodge, i]-}urrieq. Trasport provdut misSi;;iewi, {al Luqa u {al Qormi. G[al iktar informazzjoni /emplu 99847033, 79461207 jew 21461002. KRISTY DEBONO. Il-{bieb

ta’ Kristy Debono se jorganizzaw Y4K Youths Pre-Election Party, it-Tnejn, 4 ta’ Marzu fid-9 p.m. f’Shadow Lounge, Paceville. D?ul, xorb u ikel b’xejn. G[allbookings /emplu 79692626 jew 77827185.

EMANUEL DELIA. Il-{bieb

ta’ Emanuel Delia se jorganizzaw Attività So/jali, it-Tnejn, 4 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN ta]-}urrieq. Wara jkun hemm ri/eviment. D[ul b’xejn.

CLYDE PULI. Il-{bieb ta’ Clyde Puli se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu fit-Topaz Hall, {al Qormi. Tluq tat-trasport fid-9 a.m. G[all-biljetti /emplu 21490643. JASON AZZOPARDI. Il-{bieb

ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning g[al Jum il-Mara, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu fil-Montekristo Estates, {al Farru;. It-trasport jitlaq fit-8.30 a.m. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 22985100 jew 99841333.

CHARLÒ BONNICI. Il-{bieb

ta’ Charlò Bonnici se jorganizzaw Ri/eviment g[ar-residenti tat-tmienja u l-11-il distrett f’g[eluq il-kampanja elettorali, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fl-MFCC, Ta’ Qali. D[ul b’xejn. G[al aktar informazzjoni /emplu 79796667 jew 79992238. Trasport provdut.

PETER MICALLEF. Il-{bieb

ta’ Peter Micallef se jorganizzaw Ri/eviment, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu fil-lukanda Qawra Palace, il-Qawra. G[all-biljetti /emplu 21465070 jew 79460054.

CLAUDIO GRECH. Il-{bieb

ta’ Claudio Grech se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu fid-9.30 a.m. filMontekristo Leisure Centre, {al Farru;. Trasport mil-lokalitajiet kollha tal-ewwel distrett. G[allbiljetti /emplu 21233400.

CAROLINE GALEA. Il-{bieb

ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Ri/eviment, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN ta’ {al Tarxien. Il-kostitwenti tar-raba’ distrett huma mistiedna jattendu.

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb

ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Serata ta’ Divertiment, lErbg[a, 6 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fl-MFCC, Ta’ Qali. Prezz €8 u g[all-biljetti /emplu 79010504 jew 25965286.

MARIO DE MARCO. Il-{bieb ta’ Mario de Marco se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fix-Xara Lodge, limiti tar-Rabat . Tluq bil-privates fit8.30 a.m. mill-postijiet tas-soltu. Biljetti b’xejn u g[all-biljetti

/emplu 21444437, 21247049, 99450902 jew 21223911.

MARIO DE MARCO. Il-{bieb ta’ Mario de Marco se jorganizzaw serata ta’ varjetà u divertiment, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fis7.30 p.m. f’Dar il-Mediterran, ilBelt. Wara jkun hemm Ri/eviment. Prezz €2.50 u g[all-biljetti /emplu 99917374, 21236781, 21230781, 21223911 jew ming[and il-helpers. MARIO GALEA. Il-{bieb ta’

Mario Galea se jorganizzaw Ri/eviment, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu f’Villa Overhills, Bir]ebbu;a. G[all-biljetti /emplu 99465295, 99487102, 79369800, 99843063, 79334537 jew 99862141.

DAVID AGIUS. Il-{bieb ta’

David Agius se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fid-9 a.m. fil-Buskett Roadhouse, ir-Rabat. Prezz €5 u t-trasport provdut. G[all-bookings /emplu 79423101 jew 21417507 jew ibag[tu email fuq david.agius@gov.mt.

CARMELO MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Carmelo Mifsud

Bonnici se jorganizzaw Laqg[a ma]-}g[a]ag[ tat-3 u r-4 distrett, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fit-8.30 p.m. fi Grabiel, Marsaskala. Idd[ul b’xejn u se jkun hemm inbid u birra b’xejn.

MICHAEL GONZI. Il-{bieb

ta’ Michael Gonzi se jorganizzaw Ri/eviment, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fit-8 p.m. f’Palazzo Promontorio, il-Wardija. G[allbookings /emplu 99447972 jew 99885165.

JEAN PIERRE FARRUGIA.

Il-{bieb ta’ Jean Pierre Farrugia se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fid-9.30 am. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. It-trasport jitlaq fid-9 a.m. Prezz €5 u g[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.facebook.com#jeanpierrefarrugia.mt.

VICTOR SCERRI. Il-{bieb ta’ Victor Scerri se jorganizzaw Party, l-Erbg[a, 6 ta’ Marzu fis7.30 p.m. f’Villa Blanche, {al Far. Prezz €2 bit-trasport inklu] u biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 99239840 jew 21242599. IN-NAXXAR. Il-Kumitat

Sezzjonali PN se jorganizza Coffee Morning, Il-{amis, 7 ta’ Marzu fl-10 a.m. fl-Uffi//ju PN tan-Naxxar. Prezz €3 u g[all-biljetti /emplu 79603401.

TONIO FENECH. Il-{bieb ta’ Tonio Fenech se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 7 ta’ Marzu fid-8.45 a.m. G[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.toniofenech.com. SANTA VENERA. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li rrefurbishment tal-bar tal-Uffi//ju PN “Dar il-{addiem”, fi Triq Fleur de Lys, lest.

{AL TARXIEN. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li lbar fl-Uffi//ju PN tal-lokalità issa hu miftu[ wara li saru xi xog[lijiet ta’ manutenzjoni. Il[inijiet tal-ftu[ huma l-Erbg[a, il-{amis u l-:img[a mis-7 p.m. ’l quddiem u l-{add filg[odu. Ikunu servuti appetizers.

IL-G}IRA. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li qed jilqa’ offerti g[all-kiri tal-Bar talUffi//ju PN tal-lokalità. L-offerti g[andhom jintbag[tu lisSegretarju Kumitat Sezzjonali PN G]ira, Uffi//ju PN G]ira, Triq Manoel De Vilhena, ilG]ira. Il-Kumitat jirri]erva ddritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

SAN PAWL IL-BA{AR. Il-

Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-bar flUffi//ju PN tal-lokalità. Dawk interessati g[andhom jibag[tu lofferti tag[hom indirizzati lisSegretarju Kumitat PN San Pawl il-Ba[ar jew i/emplu 99456411 jew 99642765. Il-Kumitat Sezzjonali PN jirriserva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

TAS-SLIEMA. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li qed jilqa’ offerti g[all-kiri tal-Bar talUffi//ju PN tal-lokalità. Kull min hu interessat jista’ jikkuntattja lillPresident tal-Kumitat Sezzjonali PN Sliema fuq 99824277. IlKumitat jirri]erva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

DAVID AGIUS. Min jixtieq jiltaqa’ ma’ David Agius jista’ jag[mel dan ming[ajr b]onn ta’ appuntament kull nhar ta’ Tnejn wara l-4 p.m., f’187 Triq Santa Katerina {’Attard jew /emplu 79423101 jew 21417507 g[al appuntament fil-;ranet l-o[ra. David Agius hu Deputat g[as-7 Distrett ({a]-}ebbu;, {adDingli, ir-Rabat, l-Im;arr u lImtarfa) u g[all-11-il Distrett ({’Attard, {al Balzan, il-Mosta u l-Imdina).


Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

34 ASMK

Issir l-ewwel ti;rija Enduro tas-sena Fi tmiem il-;img[a lAMSK se tkun qed torganizza g[all-ewwel darba ti;rija Enduro Race barra millPremises tag[ha f’Ta’Qali. Din l-attività hi l-ewwel wa[da li se tkun qed torganizza l-Asso/jazzjoni din is-sena. Dan wara li kisbet il-permessi ne/essarji tal-MEPA. L-a[[ar attività Enduro li saret f’Ta’Qali kienet nhar it8 ta’ Di/embru ta’ sena ilu.

Minn dakinhar l-asso/jazzjoni kompliet ta[dem biex torganizza dawn it-tip ta’ attivitajiet fl-ambjent ideali tag[hom minkejja li llum hemm diversi li;ijiet li wie[ed irid josserva u jirrispetta b’responsabbilità. Dan kollu se jsir blg[ajnuna tal-kumpanija Hardrocks Ltd. li offriet din il-lokalità tag[ha biex tintu]a g[al dan it-tip ta’ sport f’din il-;urnata. L-attività hi spon-

WATERPOLO

Illum jibda l-kampjonat tax-xitwa Illum jing[ata bidu g[allkampjonat tax-xitwa u /champions Sliema se jibdew kontra San :iljan. Sta;un ilu Sliema reb[u s-seba’ titlu taxxitwa fl-istorja tag[hom f’Mejju li g[adda meta kienu reb[u kontra Neptunes u dak it-titlu kien ir-raba’ wie[ed f’erba’ snin. G[al dan l-ista;un se jie[du

sehem tmien timijiet fejn jispikka r-ritorn ta’ Marsasxlokk wara nuqqas ta’ sentejn filwaqt li Marsaskala se jkunu assenti i]da se jilag[bu fil-Kampjonat tasSajf. It-timijiet l-o[ra parte/ipanti se jkunu Neptunes, Exiles, Sirens, Valletta u t-tim talJuniors tal-ASA.

Ta min jinnota li din issena, il-format tal-Kampjonat hu ;did g[aliex se jintlag[ab fuq rawnd wie[ed biss. It-tim li jispi//a l-ewwel fil-klassifika jkun dikjarat BOV Champion tax-Xitwa ming[ajr b]onn ta’ play-offs. Ta min jiftakar li r-ri]ultati li jikseb it-tim tal-ASA ma jg[oddux g[all-klassifika.

Il-programm

Illum

6.45 p.m.Sliema v San Giljan 8.00 p.m. Marsaxlokk v ASA Juniors

sorjata minn Dunlop, KTM, Gordon’s Moto Centre, TORCO u Autologic Performance Centre. Din l-attività se ssir filBarriera tat-‘Torri Falka’ fillimiti tal-Im;arr u mistennija jie[du sehem Muturi u QuadBikes. Fid-9 a.m. issewwieqa jirre;istraw u tti;rija tibda fl-10 a.m. It-tellieqa tikkonsisti f’/irkwit armat apposta minn uffi/jali responsabbli millASMK. Dan ifisser li g[assewwieqa se tkun aktar diffi/li min[abba li dawn mhux se jkunu jafu /-/irkwit blamment b[al ma jafu dak ta’ Ta’ Qali. Ir-rotta hi twila madwar ]ew; kilometri Dawk li se jattendu jistg[u jid[lu fid-9 a.m. filwaqt li rrebbie[a ta’ kull klassi se ji;u ippremjati bi trofej u rigali o[ra.

Il-{add

10.45 a.m. Neptunes v Exiles 12. p.m. Sirens v Valletta

CRICKET

Krishna jridu jistennew Il-leaders tal-kampjonat Krishna se jkollhom jistennew biex ja//ertaw ru[hom mirreb[ tat-titlu. Dan wara li fi tmiem il-;img[a tilfu kontra Marsa u issa jridu jistennew sa ;img[a o[ra biex jaraw jekk Melita, kontra Marsa, jkunux kapa/i j;ibu l-11-il punt. Jekk ise[[ hekk, Marsa jirb[u lkampjonat tax-xitwa. Kontra Marsa, Krishna bdew tajjeb grazzi g[allPuneet Gupta li g[amel 20 run, [amsa minnhom fours. Wara dan il-perjodu Krishan naqqsu r-rittmu u Marsa irkupraw.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

36 Sport FOOTBALL TALJAN

Juventus jistg[u jift[u vanta;; ta’ 9 punti Il-leaders tal-kampjonat Taljan Juventus jistg[u jift[u vanta;; ta’ 9 punti f’ras ilklassifika jekk illejla jirb[u kontra Napoli. Dawn tala[[ar b[alissa qeg[din fittieni post, sitt punti ta[t Juventus. Wie[ed jista’ jg[id li jekk il-Bianconeri jirb[u dan ilkonfront ikollhom id fuq ittitlu g[ax fit-tielet post hemm Milan li g[andhom 45 punt, 13-il punt ta[t Juventus. Reb[a g[al Juventus mhux biss tqarribhom lejn it-titlu imma tg[inhom ukoll fi/Champions League. Dan g[aliex it-tim ta’ Conte, jekk jelimina lil Celtic u jg[addi g[all-kwarti tal-final, ikun jista’ jitfa’ l-attenzjoni tieg[u fuq din il-kompetizzjoni presti;ju]a. Juventus, fl-ewwel leg flIskozja kontra Celtic reb[u 30 u m’g[andiex tkun fa/li biex fl-Italja jibbukjaw post fir-rawnd li jmiss. Juventus, dan l-ista;un di;à g[elbu lil Napoli darbtejn. Dawn reb[ulhom fil-finali tas-Super Cup Taljana bi skor ta’ 4-3 wara l-[in barrani u barra minn hekk, fl-ewwel rawnd tal-kampjonat reb[ulhom 2-0 f’Turin. Dakinhar Juventus kellhom jistennew sal-a[[ar 10 minuti biex a//ertaw mir-reb[a meta kienu skurjaw Caceres u Pogba. Min-na[a tag[hom Napoli se jkunu ;ejjin minn draw ta’

Il-Programm Serie A Illum Napoli v Juventus G[ada Milan v Lazio Il-{add

Torino v Palermo Bologna v Cagliari Catania v Inter Fiorentina v Chievo Pescara v Udinese Sampdoria v Parma Siena v Atalanta Roma v Genoa

Serie B

Crotone v Ascoli V. Lanciano v Brescia Sassuolo v Grosseto Spezia v Livorno Cesena v Modena Juve Stabia v Pro Vercelli Novara v Reggina Cittadella v Ternana Empoli v Varese

It-Tnejn

Giovinco ta’ Juventus (lemin) jiskurja kontra Siena. Illum Juventus jilag[bu kontra Napoli

0-0 kontra Udinese u bla dubju qed tkun evidenti lproblema fl-attakk g[al Napoli. Intant, g[ada jintlag[ab konfront dirett bejn Milan u Lazio. Dawn tal-a[[ar b[alissa qeg[din fit-tielet post b’]ew; punti aktar minn Milan u reb[a g[al wie[ed minn dawn it-tnejn tkun importanti biex dawn ikomplu jersqu lejn post fi/Champions League. B[alissa r-Rossoneri g[addejin minn forma tajba u fl-a[[ar [ar;a tag[hom

wie[ed jista’ jg[id li setg[u reb[u kontra r-rivali Inter imma [lew [afna /ansijiet ta’ skor u spi//aw 1-1. Milan se jkollhom lid-difensur Mexes nieqes min[abba li hu sospi]. Lazio se jkunu ;ejjin minn reb[a ta’ 2-0 kontra Pescara. Il-{add Inter jilag[bu barra minn darhom kontra Catania, tim li qed juri log[ob millaqwa, filwaqt li Roma jilqg[u lil Genoa. Inter se jkollhom liddifensuri /entrali Andrea Ranocchia u lil Juan Jesus neqsin min[abba li ;ew sospi]i wara d-derby kontra Milan.

Vicenza v Bari Verona v Padova

Din hi problema g[all-kow/ Andrea Stramaccioni li x’aktarx se jkollu jibda lil Chivu fin-nofs tad-difi]a. Catania ;img[a ilu kisbu ri]ultat mill-aqwa meta reb[u 2-1 barra minn darhom kontra Parma fi grawnd li ftit timijiet [ar;u rebbie[a minnu. Ta’ min jinnota li jekk Catania jirb[u kontra Inter jaqb]uhom fil-klassifika. Roma, il-{add fil-g[axija jilag[bu kontra Genoa, tim li qieg[ed fis-16-il post. Fla[[ar [ar;a Roma reb[u 3-2 barra minn darhom kontra Atalanta filwaqt li Genoa se jkunu ;ejjin minn draw ta’ 0-

0 kontra Palermo. Genoa kellhom aktar mil-log[ba u wie[ed jista’ jg[id li kienu sfortunati li ma [adux tliet punti fi Sqallija. Il-{add Palermo jilag[bu kontra Torino u din il-log[ba se tkun l-ewwel wa[da g[allkow/ ta’ Palermo, Gasperini li re;a’ ;ie mg[ajjat millPresident Zamparini wara li dan ke//a lil Malesani li kien ilu biss 19-il jum fit-tmun. Palermo b[alissa qeg[din fl-a[[ar tal-klassifika. Gasperini kien tke//a wara tliet ;img[at mill-bidu talkampjonat wara li kien [a post Sannini.

ATLETIKA

Bolt i[ejji g[all-kampjonati mondjali L-isprinter mill-:amajka, Usain Bolt se j[ejji g[allkampjonati mondjali billi jie[u sehem fid-Diamond League f’Pari;i. Bolt, li reba[ id-deheb waqt l-Olimpjadi ta’ sena ilu se jkun qed jikkompeti fil-belt kapitali Fran/i]a fis-6 ta’ Lulju. Ta’ dan Bolt se jit[allas issomma kbira ta’ 200 elf lira sterlina. Il-kampjonati mondjali jibdew fl-10 ta’ Awwissu u jintemmu fit-18 ta’ Awwissu u dawn se jsiru fil-belt ta’ Moska fir-Russja. L-organizzaturi tal-Grand Prix ta’ Londra qed jittamaw li Bolt jie[u sehem filkompetizzjoni li se ssir fis-27 ta’ Lulju. Aktar kmieni dan lista;un il-Gvern Ingli] [abbar li persuni li jikkompetu flIngilterra u li g[andhom salarju ta’ aktar minn 100 elf lira sterlina fis-sena mhux se jkollhom i[allsu taxxa. Fil-31 ta’ Marzu Bolt se jkun qed jie[u sehem f’kompetizzjoni fil-Bra]il filwaqt li fit-13 ta’ :unju se jie[u sehem f’League li se jsir f’Oslo fin-Norve;ja. Laurent Boquillet, li hu l-kap

tal-Kumitat li qed jorganizza din il-kompetizzjoni qal li l-flus li l-kumitat se j[allas lil Bolt se jkunu importanti biex jattiraw lattenzjoni tal-pubbliku. Bolt ilu ma jikkompeti fi Franza sa mill-2009 u dan min[abba li fi Franza, hemm regoli ta’ taxxa li huma simili g[al dawk li hemm flIngilterra, u dan ifisser li diversi atleti ta’ fama mondjali ma jkunx jaqblilhom jikkompetu fi Franza g[ax jispi//aw i[allsu kwa]i nofs il-flus li jaqilg[u. S’issa, l-a;ent ta’ Bolt, Ricky Simms g[adu ma kkonfermax jekk Bolt hux se jie[u sehem fil-Grand Prix ta’ Londra imma minkejja li ma g[amilx dan fa[[ar l-inizjattiva tal-Gvern li [abbar li atleti mhux se jkollhom i[allsu t-taxxa. Fis-snin ri/enti fl-Ingilterra saret il-finali ta/-Champions League tal-futbol u l-pajji] kien reba[ id-dritt li jag[mel dan proprju min[abba li l-Gvern ma kienx talab lill-players ta]-]ew; timijiet biex i[allsu t-taxxa. Min[abba din ir-regola qed ikunu [afna atleti li ma ji[dux sehem fil-Grand Prix ta’ Londra.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

Sport 37 KAMPJONAT BOV PREMIER

Ostaklu delikat g[al Hibs

Fi tmiem il-;img[a jitkompla l-kampjonat Premier u Hibernians, li g[andhom punti daqs il-leaders Valletta g[andom ostaklu delikat x’jg[elbu meta jilag[bu kontra B’Kara. Ta min jinnota li dan l-ista;un il-Pawlisti ma reb[ux partita mi]-]ew; rawnds kontra l-Karkari]i. Fl-ewwel rawnd Hibs kienu ;ew draw 0-0 filwaqt li fittieni rawnd B’Kara kienu [ar;u rebbie[a bi skor ta’ 10. Jekk Hibernians jirb[u kontra B’Kara dawn imorru momentarjament g[al ftit sig[at fil-qu//ata wa[edhom min[abba li warajhom ikunu impenaati Valletta kontra Sliema. Hibernians se jkunu ;ejjin minn reb[a ta’ 3-0 kontra l;irien Tarxien filwaqt li B’Kara se jkunu ;ejjin minn telfa minima ta’ 1-0 kontra Sliema. Wie[ed jista’ jg[id li reb[a g[al B’Kara tkun ferm importanti g[alihom biex dawn jer;g[u jid[lu b’/ans tajjeb li jissieltu g[ar-reb[ tat-titlu. B’Kara b[alissa qeg[din erba’ punti ta[t Hibs u ]gur li jekk iridu jissieltu g[all-kampjonat ma jistg[ux jaqg[u aktar lura, anke meta wie[ed jiftakar li b’punti daqshom hemm ukoll Sliema. Intant, it-tieni log[ba ta’ g[ada hi dik bejn Valletta u Sliema u /-champions iridu reb[a biex ikunu /ert li sa nhar it-Tnejn ikunu filqu//atta, irrispettivament mir-ri]ultat ta’ Hibs. Fl-ewwel rawnd tal-kampjonat Valletta kienu ;ew draw 1-1 kontra Sliema filwaqt li fit-tieni rawnd kienu re[bulhom 2-0. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom Valletta sabuha fa/li biex reb[u 5-0 kontra Mosta. L-akbar theddida g[al Sliema se jkun proprju l-eks player tag[hom, Michael Mifsud li kontra Mosta skorja tliet gowls. B’dawn it-tliet gowls Mifsud issa qieg[ed fil-qu//ata tal-

Il-Programm Illum Victor Tedesco Std Relegation Pool

6pm – Qormi v Melita (2-3) (2-1) 8.15pm – Rabat v {amrun S (1-1) (1-3)

G[ada Ta’ Qali Championship Pool

2pm – B’Kara v Hibs (0-0) (1-0) 4pm – Valletta v Sliema (1-1) (2-0)

Il-{add Kordin Relegation Pool

2pm – Floriana v Balzan (3-1) (3-1)

Championship Pool

4pm – Mosta v Tarxien R (0-2) (1-3) klassifika tal-aqwa skorers tal-kampjonat BOV Premier b’total ta’ 16-il gowl. I]-]ew; gowls l-o[ra ta’ Valletta g[amilhom Barbosa. Il-moral ta’ Sliema se jkun g[oli wara li reb[u kontra B’Kara. Konfront dirett

Intant illum hemm konfront dirett bejn Rabat u {amrun, konfront li se j[alli impatt fuq min se jsalva postu fl-og[la divi]joni u fuq min le. B[alissa Rabat qeg[din punt fuq {amrun u ]gur li wie[ed, fil-bidu, talista;un ma kienx jimma;ina li il-konfront bejn l-iSpartans u Rabat se jkun konfront de/i]iv g[al min isalva. Minn wara r-reb[a li kisbu Rabat fit-trophy dawn baqg[u jitjiebu fil-log[ob tag[hom u f’temp ta’ madwar xahar reb[u l-ewwel ]ew; log[biet fil-kampjonat. L-a[[ar reb[a tag[hom waslet proprju ;img[a ilu meta reb[u 2-1 kontra Qormi. {amrun donnhom ma

Azzjoni mill-partita tat-tieni rawnd bejn {amrun u Rabat, log[ba li l-iSpartans kienu reb[u 3-1

jistg[ux jirkupraw mill-perjodu iswed li g[addejjin minnu u fl-a[[ar [ar;a tilfu 3-1 kontra Balzan. Ironikament l-a[[ar reb[a li kisbu {amrun kien fit-13 ta’ Jannar meta reb[u 3-1 kontra l-istess Rabat. Fl-ewwel rawnd tal-kampjonat kienu ;ew draw 1-1. Intant, illum Qormi jilag[bu kontra Melita. Melita, tim li qieg[ed ankrat fil-qieg[ se jkun ;ej minn telfa kontra Floriana. Nhar il-{add Floriana jiltaqg[u kontra Balzan u jittamaw li jkomplu minn fejn [allew kontra Melita. Ir-

reb[a ta’ Floriana kienet lewwel wa[da li kisbu f’dawn l-a[[ar tmien log[biet. Jekk Balzan ji;bru tliet punti kontra l-Greens ikomplu jsa[[u posthom fil-qu//ata tarRelegation Pool. L-a[[ar log[ba tal-programm se tkun dik bejn Mosta u Tarxien. Mosta jridu jwettqu reazzjoni wara li ;ew umiljati minn Valletta. B[al Mosta, Tarxien ukoll se jkunu ;ejjin minn telfa. Melita se jkollhom lil Matthew Borg (II) u lil Andrew Caruana Scicluna neqsin kontra Qormi min[abba li dawn ;ew

sospi]i ]ew; log[biet kull wie[ed. Min-na[a tag[hom Qormi se jkollhom lil Jonathan Bondin sospi]. B’Kara se jkollhom lil Shola Haruna Shodiya sospi] g[al kontra Hibernians filwaqt li Roderick Fenech ta’ {amrun se jkun nieqes g[al log[ba kontra Rabat. Id-difensur ta’ Florian Owen Bugeja se jkun nieqes g[al kontra Balzan filwaqt li Ivan Woods ta’ Sliema se jitlef il-konfront kontra /-champions Valletta. Andre Reinaldo Esposito De Souza ta’ Tarxien Rainbows se jkun sospi] g[al log[ba kontra Mosta.

FORMULA 1

Sutil lura mal-Force India Is-sewwieq Adrian Sutil re;a’ ng[aqad mal-Force India u dan se jkun qed jakkupanja lil Paul Di Resta. Fl-2011 Force India kienu ne[[ew lil Sutil min[abba li dakinhar fil-belt ta’ Shanghai kien spi//a fl-idejn mal-Kap E]ekuttiv tat-tim Eric Lux. Force India kienu ke//ewh u minfloku kien [a postu Nico Hulkenberg.

“Ninsab kuntent li se ner;a’ lura fl-F1, spe/jalment ma’ tim li naf sew kif imorru laffarijiet fih. Irrid nirringrazzja lid-diri;enti talli tawni /ans ie[or,” qal Sutil. Sutil, ;img[a ilu kien test driver tat-tim u Dan l-a[[ar kien hemm spekulazzjoni dwar jekk hux se jkun Sutil jew Jules Bianchi li jirba[ post mal-Force India.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

Sport 39 FUTBOL

El Shaarawy i;edded il-kuntratt Milan [abbru li l-attakkant Stephan El Shaarawy ;edded il-kuntratt u se jkun marbut mar-Rossoneri sa :unju tal2018. Minkejja li Milan ma ]velaw l-ebda dettalji talkuntratt il-;did, rapporti fil;urnali Taljani qed jispekulaw li El Shaarawy se jkollu ]ieda sostanzjali fis-salarju. B[alissa dan ilplayer li g[ad g[andu 20 sena g[andu salarju ta’ 800 elf ewro fis-sena. Il-kuntratt pre/edenti kien jorbot lil El Shaarawy sa :unju tal2017. Milan akkwistaw lil dan lattakkant fl-2011 ming[and Genoa u din is-sena dan hu l-aqwa skorer tat-tim b’total ta’ 16-il gowl minn 25 partita. Dan l-a[[ar El Shaarawy g[adda minn perjodu kemxejn negattiv u fi tmiem il-;img[a irritorna g[all-gowl meta skurja kontra r-rivali Inter. Intant, id-Direttur Sportiv ta’ Milan Adriano Galliani talab lit-tim biex jikkon/entra fuq ilkampjonat u mhux fuq i/Champions League. Milan g[ada jilag[bu kontra Lazio u wara jilag[bu kontra Genoa qabel ma jilag[bu ttieni leg barra minn darhom kontra Barcelona, partita valida mill-fa]i tal-a[[ar 16 ta/-Champions League. Milan reb[u l-ewwel leg 2-0 u Galliani wissa lill players tieg[u li g[alissa jkun tajjeb li jibqg[u mo[[hom fil - kampjonat biex ikomplu jissieltu g[al post fi/ - Champions League . “ G[alissa rridu nie[du sitt punti minn ]ew; log[biet . Il - ;lieda g[at tielet post hi wa[da [arxa u rridu ni;bru kemm jista ’ jkun punti,” qal Galliani. B[alissa Milan qeg[din firraba’ post b’45 punt.

punti fuq Watford li qeg[din it-tieni. L-emblema tal-klabb kienet dik ta’ g[asfur u Tan ordna li dan l-g[afur isir dragun. Wie[ed irid jara kif se jie[du din it-tielet bidla l-partitarji ta’ Cardiff. Meppen-Walter arrestat Courtney Meppen-Walter li hu player fis-settur tal-youths ;ie arrestat g[al 16-il xahar

L-attakkant ta’ Milan Stephan El Shaarawy

Se jibdlu l-isem Is-sid biljunarju ta’ Cardiff City, Vincent Tan qal li

hemm probabbiltà kbira li jekk Cardiff jitilg[u filPremier, l-isem ta’ dan ilklabb jinbidel g[al dak ta’ Cardiff Dragons. Meta Tan, sena ilu, xtara lil dan il-klabb, Cardiff bdew jilag[bu bl-a[mar minflok bilblu u issa jidher li t-tieni bidla se tkun dik tal-isem li ilu Cardiff City sa mill-1908. “G[alissa se naraw hux se jkunu promossi jew le. La darba nitilg[u fil-Premier nidde/iedu,” qal Tan. Cardiff ilhom sa mill-1962 ma jilag[bu fil-Premier Ingli] imma jidher li dan l-ista;un se jing[aqdu fl-og[la divi]joni Ingli]a. B[alissa Cardiff qeg[din fl-ewwel post f’The Championship u g[andhom vanta;; ta’ tmien

wara li qatel ]ew; persuni meta kien qed isuq f’Settembru li g[adda. Meppen-Walter, li g[andu 18-il sena qatel lil Kulwant Singh, li g[andu 32 sena u lil o[tu Ravel Kaur li g[andha 37 sena filwaqt li fl-istess in/ident we;;g[u i]-]ew; itfal ta’ Kaur li kienu qeg[din fuq wara talkarozza. Meppen-Walter ilu ma’ City sa mill-2010 u s’issa g[adu qatt ma lag[ab mattim tal-kbar. Lest biex jirritorna Il-goalkeeper Ingli] Ben

Foster qal li hu lest li jer;a’ jibda mat-tim nazzjonali Ingli]. Il-goalkeeper ta’ West Brom, fl-2011, meta dakinahr kien ma’ Birmingham, qal li kien se jirtira mill-futbol internazzjonali min[abba xi injuries. Din hi a[bar tajba g[allkow/ nazzjonali tal-Ingilterra, Roy Hodgson li minn dejjem kien qed ifittex goalkeeper ta’ riserva denja ta’ Joe Hart. LIngilterra, f’Marzu tilg[ab ]ew; partiti validi mir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja kontra San Marino u l-Montenegro. L-a[[ar darba li Foster libes il-gear nazzjonali kien fl-2010 meta dakinhar lIngli]i tilfu 2-1 kontra Franza. B[alissa Foster g[addej minn forma tajba u ri/entament salva penalty fuq Steven Gerrard kontra Liverpool.

FUTBOL

Draw bejn Malta u l-Ungerija It-tim nazzjonali Malti ta’ ta[t id-19-il sena spi//aw fi draw ta’ 0-0 kontra t-tim nazzjonali Ungeri] ta’ ta[t is-17-il sena. Dan bla dubju hu progress g[at-tim ta’ Nisevic li hu relitivament ;did. Aktar kmieni matul din il-;img[a Malta lag[bet kontra l-istess tim u tilfet 2-0. Dakinhar kienu Tihanyi u Murai li skurjaw il-gowls kontra lMaltin.

- L. Pecorella, D. Fava, J.R.Vella, T. Tabone Desira, N. Chetcuti, G. McKay, J. Falzon, K. Zammit, J. DeGabriele, L. Montebello, L. Cremona – A. Ivancsics, K. Polagar, A. Kercskes, C. Spandler, A. Talabaer, D. Gazdag, K. Korozman, T. Szanto, O. Tihanyi, B. Racz, K. Takacs : Kevin Azzopardi Malta

Ungerija

Referee

TENNIS

Novak Djokovic ikompli jirba[ f’Dubaj

Novak Djokovic kompla tejjeb ir-rekord tieg[u hekk kif reba[ is-16-il partita konsekuttiva meta g[eleb lil Andreas Seppi 6-0, 6-3 f’log[ba valida mill-Kampjonati ta’ Dubaj. Issa, fis-semi finali Djokovic imissu jilg[ab kontra Juan Martin Del Potro. {arsa lejn l-istatistika turi li Djokovic, f’disa’ darbiet li lag[ab kontra Del Potro reba[ seba’ darbiet imma ta’ min jinnota li ssena li g[addiet Del Potro g[eleb lil Djokovic biex reba[ ilbron] fl-Olimpjadi. L-a[[ar tliet log[biet spi//aw favur Djokovic. Djokovic qed jipprova jirba[ dan it-titlu g[ar-raba’ darba f’[ames snin. It-tennista numru tlieta fid-dinja, Tomas Berdych kompla juri log[ob mill-aqwa meta g[eleb ming[ajr diffikultà lil Dmitry Tursunov 6-3, 6-2. Berdych issa jilg[ab kontra Roger Federer. Dan tal-a[[ar iddomina u reba[ 6-2, 6-2 kontra Nikolay Davydenko. G{AWM

Fraser trid pieni [orox L-eks g[awwiema u champion Olimpika Awstraljana, Dawn Fraser talbet biex il-membri tat-tim tar-relay li ammettew li g[amlu u]u minn sustanzi projbiti, ji;u sospi]i g[al g[omorhom. James Magnussen, Matt Targett, Eamon Sullivan, Cameron McEvoy u Tommaso D’Orsogna kollha ammettew li ftit ;img[at qabel l-Olimpjadi ta’ Londra g[amlu u]u minn sustanzi

projbiti. James Roberts, membru tat-tim qal li dan ma g[amilx b[al s[abu. Dawn l-erba’ g[awwiema qalu li qabel l-Olimpjadi [adu sustanza bl-isem ta’ Stilnox. Din is-sustanza mhijiex sustanza projbita mill-WADA imma hi projbita mill-Asso/jazzjoni Nazzjonali tal-G[awm flAwstralja min[abba li persuni li ji[duha g[andhom tendenza li jibdew jaraw doppju.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 1 ta’ Marzu, 2013

40 Lokali

Il-;urnata tal-biera[ kienet wa[da kommoventi g[all-Kattoli/i tad-dinja, bil-Papa Benedittu jirtira uffi/jalment mill-kariga. Ir-ritratt kbir juri l-[elikopter qed iwassal lil Benedittu mill-Vatikan lejn ir-residenza sajfija tal-Papa f’Castelgandolfo u bir-ritratt ]g[ir inkwadrat juri lil Benedittu jxejjer lill-folla f’Castelgandolfo waqt l-a[[ar dehra uffi/jali b[ala Papa. (Reuters)

MaltaPost tkompli tinvesti u to[loq ix-xog[ol minn Charles Muscat

MaltaPost plc qed tkompli tinvesti u to[loq ix-xog[ol kemm fi/-/entru tag[ha f’{al Qormi kif ukoll f’G[awdex. Fl-a[[ar [ames snin minn meta l-MaltaPost kienet privatizzata u kkwotata fuq il-Bor]a ta’ Malta, investiet €11-il miljun u llum t[addem aktar minn 600 [addiem. Dan [are; il-biera[ waqt ]jara li g[amel il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fi/-?entru tal-MaltaPost, f’{al Qormi fejn inawgura l-estensjoni g[allippro/essar tal-pakketti. IlPrim Ministru kien akkumpanjat minn Tonio Fenech, il-Ministru talFinannzi, l-Ekonomija u l-

Investiment. Il-Prim Ministru intlaqa’ minn Joseph Said, i/Chairman u mill-Bord tadDiretturi tal-kumpanija u ]ar diversi taqsimiet fejn iltaqa’ mal-[addiema. Hu ]ar ukoll l-investiment li lMaltaPost g[amlet filpannelli fotovoltaji/i li se jnaqqas b’mod qawwi lkont tal-ener;ija. Jirri]ulta li aktar Maltin u G[awdxin qed jixtru prodotti u servizzi permezz tal-Internet u dan qed jo[loq aktar xog[ol g[al MaltaPost li mhux biss trid twassal dawn il-prodotti fid-djar tal-konsumatur imma trid ukoll tassigura li ma jkunx hemm abbu]i.

G[alhekk b’koperazzjoni mad-Dwana ta’ Malta, ilpakketti jg[addu minn sistemi ta’ sigurtà qabel ma jitwasslu g[and ilkonsumatur.

F’[ames snin MaltaPost investiet €11-il miljun u llum t[addem aktar minn 600 [addiem Joseph Said qal li MaltaPost qed tinvesti madwar € 3 miljun fil-

media•link COMMUNICATIONS

pro;ett Transeana fil-qasam industrijali tax-Xewkija f’G[awdex li se jo[loq madwar 30 impjieg f’G[awdex u l-ewwel preferenza se ting[ata lil [addiema G[awdxin talMaltapost li u[ud minnhom ja[dmu f’Malta. Dan il-pro;ett jinkludi soluzzjonijiet back-office g[all-immani;;jar taddokumenti, hybrid mail, scanning u arkivjar. Il-Prim Ministru qal li minn meta kienet privatizzata, il-MaltaPost hi storja ta’ su//ess u b[ala kumpanija privata rrispondiet g[ar-realtajiet tal-kummer/ elettroniku li llum hu parti integrali tal-ekonomija. Hu

qal li s-su//ess tal-MaltaPost hu frott l-investiment li g[amlet il-kumpanija g[ax g[andha fidu/ja fl-ekonomija ta’ pajji]na. Lawrence Gonzi fa[[ar linvestiment tal-MaltaPost f’G[awdex u qal li dan juri li l-kumpanija g[arfet ilpotenzjal tal-g]ira G[awdxija. Dan se jwassal ukoll biex ikompli jin[oloq aktar xog[ol g[al G[awdxin f’G[awdex. Il-Prim Ministru qal li lekonomija ta’ pajji]na qed to[loq ix-xog[ol u fil-[ames snin li g[addew il-Gvern [oloq 20,000 post tax-xog[ol ;did u hu impenjat li fil[ames snin li ;ejjin jo[loq 25,000 post tax-xog[ol ;did ie[or.

2013_03_01  

In-Nazzjon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you