Page 1

Numru 13,340

€0.55

www.mychoice.pn

It-Tlieta 22 ta’ Jannar, 2013

Il-Prim Ministru wissa li “dak li rba[na fis-snin li g[addew bit-tmexxija g[aqlija tal-Partit Nazzjonalista jista’ jintilef u ma rridu nie[du xejn for granted (Ritratti> Joseph Galea)

Inkomplu no[olqu aktar xog[ol fil-[ames snin li ;ejjin minn Charles Muscat

A[na tal-Partit Nazzjonalista ma naqtg[ux qalbna mill-[olqien tax-xog[ol u fl-a[[ar [ames snin [loqna 20,000 post tax-xog[ol ;did, salvajna 5,000 impjieg u fil-[ames snin li ;ejjin irridu nkomplu no[olqu aktar xog[ol tant li se jkun hemm b]onn no[olqu 25,000 post taxxog[ol ;did. Imma Muscat di;à qed jaqta’ qalbu milli jo[loq dawn il-postijiet tax-xog[ol. Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi qal dan ilbiera[ waqt id-diskussjoni ‘Int u l-

Kandidati - Futur fis-Sod’ li saret f’{al Balzan. Mal-wasla tieg[u l-Prim Ministru ng[ata mer[ba mill-isba[ mill-folla kbira pre]enti li mliet it-tinda u kien hemm folla wkoll barra. Lawrence Gonzi qal li l-pre]enza tannies f’{al Balzan u fil-mass meeting ta’ nhar il-{add f’{a]-Zabbar jag[tina kura;; u qal li l-PN die[el g[at-tellieqa u jrid jirba[ha. Hu qal li fil-poltika huma lvaluri li jiggwidawna. Fakkar li [ames snin ilu g[edna li flimkien kollox possibbli u dak li g[amilna fil-[ames snin li g[addew u s-

su//ess li kiseb pajji]na wasal g[ax [dimna flimkien u bil-g[aqal u g[ax konna iggwidati mill-valuri. Il-Prim Ministru fakkar li fil-kwistjoni tal-Libja kellna l-kura;; tal-konvinzjoni g[ax nemmnu verament li s-sewwa jirba[ ]gur u pajji]na kien fuq in-na[a tassewwa favur il-poplu Libjan. Hu qal li b[alissa f’pajji]na g[andna sitwazzjoni ta’ Partit Nazzjonalista ;enwin u ta’ min qed jipprova jikkopja lil-Partit Nazzjonalista g[ax ne[[a l-kulur a[mar u issa qed ju]a l-kulur blu. g[al pa;na 5

Int f’din l-elezzjoni Suppliment spe/jali fil-pa;ni tan-nofs ta’ dan il-;urnal. Illum dwar il-[addiema Maltin.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

5

Mal-wasla tieg[u il-Prim Ministru ng[ata mer[ba mill-isba[ mill-folla kbira pre]enti li mliet it-tinda u kien hemm folla wkoll barra

Il-PN fil-Gvern [adem fid-direzzjoni biex ikollna xog[ol li jag[ti dinjità minn pa;na 1

G[andna min f’pajji]na jist[i juri l-bandiera tal-Labour g[ax il-bandiera ta’ Malta tag[mel sens u g[alhekk il-Partit Nazzonalista, g[ax hu l-partit tan-nazzjon kollu. Hawn partit li l-politika tieg[u hi mibnija fuq ix-xinxilli u l-gimmicks u partit li g[andu politika serja. Il-Prim Ministu wissa li “dak li rba[na fis-snin li g[addew bit-tmexxija g[aqlija tal-Partit Nazzjonalista jista’ jintilef u ma rridu nie[du xejn for granted. Kollox jista’ jintilef jekk ma jkunx hemm l-g[aqal u l-kura;; fit-tmexxija ta’ pajji]na. “Irridu n[arsu lejn il-futur li rridu nag[tu lit-tfal u li]]g[a]ag[, lill-istudenti flUniversità, fl-MCAST, fl-ITS u studenti o[ra. Xi [add jaf xi jsir jekk ikun hemm Muscat filgvern wara d-9 ta’ Marzu li ;ej u x’futur se jkun hemm g[alihom?” staqsa l-Prim Ministru. “Il-Partit Nazzjonalista filGvern [adem fid-direzzjoni biex ikollna xog[ol li jag[ti dinjità lill-bniedem. Fil-[ames snin li g[addew [loqna 20,000 post tax-xog[ol ;did u fadal 6,000 ru[ ifittxu x-xog[ol u

rridu nkomplu na[dmu biex inkomplu no[olqu aktar xog[ol” qal il-Prim Ministru. Hu qal li Joseph Muscat jib]a’ mill-[olqien tax-xog[ol u ja[seb li hu impossibbli li to[loq ix-xog[ol. Il-Prim Ministru spjega li fil-[ames snin li ;ejjin nafu kemm se jiggradwaw studenti millUniversità, mill-MCAST, millITS u dawn se jkomplu ji]diedu g[ax se nkabbru innumru ta’ studenti li jkomplu jistudjaw. “Tal-inqas kull sena fil[ames snin li ;ejjin se jkollna 4,000 gradwat ;did u dan ifisser li se jkollna 20,000 gradwat ;did. Kieku ma [laqniex 20,000 post taxxog[ol fil-[ames snin li g[addew kieku l-gradwati ma kinux isibu x-xog[ol. Muscat qata’ qalbu li jsib ix-xog[ol. A[na ma naqtg[ux qalbna mill-[olqien tal-xog[ol” qal ilPrim Ministru fost i/-/ap/ip tal-folla. Hu qal li “meta wie[ed jg[odd l-20,000 gradwat fil[ames snin li ;ejjin, in-nisa li jridu jid[lu fid-dinja tax-xog[ol li jistg[u ikunu madwar 2,000 u l-pensjonanti li se jibqg[u ja[dmu u jie[du pensjoni s[i[a li jistg[u jkunu madwar 3,000

o[ra, ifisser li fil-[ames snin li ;ejjin irridu no[olqu 25,000 post tax-xog[ol g[al dawn innies kollha. Pajji]na jrid ikompli jo[loq aktar postijiet tax-xog[ol” qal il-Prim Ministru. Dwar is-sa[[a, Lawrence Gonzi qal li l-Gvern qed jinvesti €1 miljun kuljum g[as-sa[[a, g[all-medi/ini b’xejn, g[all-iskema l-Ispi]erija tal-G[a]la Tieg[ek, g[alloperazzjonijiet tal-qalb fejn qabel konna nibag[tu 100 pazjent kull sena barra minn Malta imma llum mijiet ta’ pazjenti jag[mlu operazzjonijiet tal-qalb f’Malta stess. “Minkejja li [ames snin ilu qabel l-elezzjoni, tal-Labour kienu jbe]]g[u li jekk ikun hemm il-PN fil-Gvern is-sa[[a se jsir bi [las, g[addew [ames snin bil-PN fil-Gvern u sa[[a baqg[et b’xejn” qal il-Prim Ministru fost i/-/ap/ip tal-folla. Il-Prim Ministru qal li xxog[ol f’pajji]na ji;i u rrefera g[al ]jara li g[amel lil kumpanija tal-assigurazzjoni li tag[ti servizzi anke barra minn Malta. Din g[a]let lil Malta g[ax sabet professjonisti Maltin gradwati millUniversità u mill-MCAST.

Muscat jib]a’ mill-[olqien tax-xog[ol u ja[seb li hu impossibbli li to[loq ix-xog[ol “Ix-xog[ol f’pajji]na jkompli jin[oloq jekk nag[tu nies kapa/i u m[arr;a lil dawk li jridu jinvestu f’pajji]na” qal ilPrim Ministru. Hu fakkar li pajji]na kellu rekord fit-turi]mu g[ax investa u fil-[ames snin li ;ejjin se jkompli jinvesti biex ikompli jattira aktar turisti. Pajji]na attira kumpaniji fis-settur talavjazzjoni fosthom Lufthansa Technik, SR Technic u fissettur tal-manifattura. Il-Prim Ministru fakkar li fleqqel tal-kri]i internazzjonali f’pajji]na kien hawn fabbriki li kienu se jag[lu min[abba li ntlaqtu mill-kri]i internazzjonali. Il-Gvern intervjena u [allas g[at-ta[ri; tal-[addiema ta’ dawn ilfabbriki u 5,000 [addiema ma tilfux ix-xog[ol imma baqg[u ja[dmu u jit[arr;u u malli pajji]na [are; mir-ri/essjoni, il-fabbriki Maltin setg[u jikkompetu u jipprodu/u u reb[u l-kompetizzjoni minn pajji]i o[ra. Dawn il-kumpaniji baqg[u

leali u baqg[u i;ibu investiment u ]iedu l[addiema. Il-Prim Ministru qal li nafu f’liema direzzjoni sejrin fis-settur tal-manifattura. Lawrence Gonzi qal li fil[ames snin li g[addew f’pajji]na n[olqu oqsma ;odda fosthom il-caring professions, il-careworkers u s-social workers mal-privat g[ax f’pajji]na n[olqot industrija ;dida fil-kura tal-anzjani. Hu qal li rridu nistimulaw aktar dan ix-xog[ol fis-settur talanzjani. Il-Prim Ministru temm li f’Malta fl-a[[ar snin saret qab]a ta’ kwalità fit-tip ta’ [ajja li jg[ixu l-Maltin u G[awdxin. Hu qal li dan hu frott tal-prodott ;enwin li hu lPartit Nazzjonalista u mhux talprodott ikkupjat. “Se nkomplu no[olqu xxog[ol fil-[ames snin li ;ejjin u l-vot tag[kom se jkun g[allpartit li se jo[loq ix-xog[ol g[alina, g[al uliedna u g[al pajjizna” temm il-Prim Ministru fost i/-/ap/ip tal-folla.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

2 Lokali

L-ebda attività politika mill-PN fil-festa ta’ San Pawl Il-Partit Nazzjonalista lbiera[ [abbar li nhar il{add li ;ej mhux se jsir mass meeting u lanqas attivitajiet politi/i o[ra min-na[a tieg[u. Dan min[abba li l-festa ta’ San Pawl Nawfragu se ti;i /elebrata nhar il-{add li ;ej min[abba li l-Karnival, din is-sena, ;ej kmieni. Il-

Karnival se jsir bejn it-8 u t12 ta’ Frar. Il-festa ta’ San Pawl Nawfragu se tkun qed tintwera b’mod dirett fuq NET Television fil-programm For/ina. Filg[odu jitwassal il-Pontifikal filwaqt li filg[axija tixxandar ilpur/issjoni bil-vara u rrelikwa ta’ San Pawl.

Niket

It-Temp

UV INDEX

3

IT-TEMP> Ftit imsa[[ab b’waqtiet xemxin VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: Ftit qawwi mill-Punent Majjistru, lokalment ftit qawwi g[al qawwi, li jsir moderat mill-Punent aktar tard BA{AR> Qawwi li jsir moderat g[al qawwi IMBATT> Baxx mix-Xlokk li jsir baxx g[al moderat mill-Majjistral TEMPERATURA: L-og[la 16˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 2.2 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 313.0 mm IX-XEMX> Titla’ fis-07.09 u tin]el fis-17.17

Ma kien hemm l-ebda offerta g[al pipeline tal-gass b’xejn L-Enemalta qatt ma kellha ebda offerta li tippermettilha tinvesti f’pipeline tal-gass b’xejn jew li [addie[or kien se jag[mel investiment b’xejn g[all-Enemalta jew g[al pajji]na. Dan jo[ro; minn stqarrija tal-Korporazzjoni Enemalta b’referenza g[all-kummenti pubbli/i li saru mill-Kap talOppo]izzjoni fir-Rabat. B’referenza g[al dan u rapport fl-2002 u l-2003 talkumpanija ENI dwar il-possibbiltà ta’ pipeline minn Sqallija sa Malta, lEnemalta qalet li g[andhom ikunu //arati numru ta’ punti. Ir-rapport tal-ENI kien studju kkummissjonat millEnemalta f’Jannar 2001 g[al pipeline minn Sqallija sa Malta, u dan kien konklu] fl-2003. Kien hemm talba minn Malta g[al possibbiltà li Malta taqbad mal-Green Stream pipeline (li hu pipeline li jg[aqqad Sqallija mal-Libja) i]da din il-proposta kienet skartata g[al ra;unijiet tekni/i minn ENI stess, proprjetarja ta’ 50% tal-Green Stream Pipeline. L-hekk imsej[a proposta finanzjarja g[all-pipeline bejn Gela u Delimara kienet biss referenza fl-annex tar-

rapport li ma stipulatx ilprezzijiet tal-gass u tat biss formula indikattiva, marbuta mal-prezz ta]-]ejt, ming[ajr dettalji kriti/i b’mod partikulari kif kien se jit[addem dan l-istess indi/i. Madankollu, punt kritiku li kien i//arat f’dan l-anness kien dak ta’ obbligu fuq lEnemalta ta’ dak li jissejja[ take or pay. B’hekk firrealtà, pajji]na kien jispi//a j[allas anke dak il-gass li mhux qed jikkonsma.

Pajji]na kien jispi//a j[allas anke dak il-gass li mhux qed jikkonsma F’dan id-dokument kien indikat b’mod /ar li kien g[al skopijiet ta’ diskussjoni biss u ma kien hemm ebda proposta formalizzata. Fir-rapport kien hemm ukoll nota li l-u]u tal-gass ma kienx se jwassal g[al tnaqqis ta’ spejje] u allura tal-kontijiet. Fil-fatt, dan irrapport jg[id li “The Market Value of Natural Gas in Malta … generates the same total expenditure that would

be incurred by using fuel oil and gas oil for power generation”. Ir-rapport spe/ifikament jeskludi gas sales agreement u jg[id b’mod /ar li tali termini jridu ji;u negozjati separatament. Fl-annex tar-rapport stess jirreferi g[al ]ew; rati separati, il-comodity charge (irrata tal-prezz tal-gass), u lcapacity charge, li hija charge li biha ji;i rkuprat lispi]a tal-kapital fuq 25 sena. L-Enemalta kellha wkoll tikkunsidra l-ispi]a ta’ power station ;dida minflok dik tal-Marsa li kienet tkun ne/essarja mal-qalba g[allgass. L-istudju tal-ENI kien analizzat kemm millEnemalta u mill-Gvern u lkonklu]joni /ara kienet li b’konsiderazzjoni tal-ispejje] prospettivi tal-provvista tal-gass, il-kundizzjonijiet marbuta (t[allas anke dak li ma tu]ax) u l-investiment me[tie;, dan il-pro;ett, f’dak il-mument, ma kienx meqjus b[ala favorevoli. G[al dawn ir-ra;unijiet spjegat l-Enemalta, dan ilpro;ett ma kienx meqjus b[ala fattibbli g[allKorporazzjoni u g[al pajji]na.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena

IT-TLIETA L-og[la 16˚C L-inqas 11˚C

L-ERBG{A L-og[la 16˚C L-inqas 10˚C

IL-{AMIS L-og[la 24˚C L-inqas 9˚C

IL-:IMG{A L-og[la 23˚C L-inqas 11˚C

IS-SIBT L-og[la 13˚C L-inqas 11˚C

UV

UV

UV

UV

UV

3

3

2

2

2

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 15˚C sabi[ binhar, Frankfurt -1˚C borra, Tel Aviv 22˚C xemxi, Amsterdam -2˚C borra, Milan 5˚C xita, Tripli 16˚C xemxi, Istanbul 16˚C sabi[ binhar, Ateni 17˚C imsa[[ab, Lisbona 12˚C imsa[[ab, Londra 0˚C sabi[ binhar, Vjenna 1˚C imsa[[ab, Berlin -4˚C borra, Madrid 8˚C xemxi, Zurich 1˚C imsa[[ab, Brussell 1˚C imsa[[ab, Moska -12˚C sabi[ binhar, Munich -1˚C borra, il-Kajr 27˚C xemxi, Pari;i 1˚C borra, Dublin 1˚C [albiet tax-xita, Bar/ellona 12˚C sabi[ binhar, Tune] 16˚C sabi[ binhar, St. Petersburg -5˚C borra, Al;eri 13˚C xita, Ruma 12˚C sabi[ binhar, Kopen[agen -3˚C xemxi, Stokkolma -4˚C imsa[[ab.

I

l-Prim Ministru ta’ Malta Eddie Fenech Adami, f’diskussjoni mal-Kamra talKummer/ kien qal li kien se jitwaqqaf Kunsill Nazzjonali dwar ix-Xjenza u tTeknolo;ija. Hu kien qal li Malta kienet interessata li tattira l-investiment u mhux tippretendi karità. Issoktat ukoll ix-xhieda tas-Supretendent Gejtu Pace fil-kumpilazzjoni tal-eks Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Pullicino, li kien jinsab mixli bil-qtil ta’ Nardu Debono. Fix-xhieda tieg[u Gejtu Pace kien qal li l-eks Kummissarju kien [oloq ambjent ta’ bi]a fil-Korp talPulizija. F’rapporti o[ra kien rapportat li l-Prim Ministru kien liberat mill-Qorti fejn ma kien kiser l-ebda dritt kostituzzjonali.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

3

Il-Prim Ministru fa[[ar il-[idma ta’ istituzzjonijiet b[all-Università, l-MCAST u o[rajn privati li qed jipprodu/u persuni kwalifikati [afna f’dan is-settur (Ritratt> Martin Agius)

Is-servizzi finanzjarji huma storja ta’ su//ess Is-settur tas-servizzi finanzjarji huwa storja ta’ su//ess. Kliem ilPrim Ministru Lawrence Gonzi waqt ]jara fl-uffi/ini tal-kumpanija PSA li toffri servizzi ta’ assikurazzjoni fost o[rajn. Hu kellu l-opportunità li jiltaqa’ mal-impjegati ta’ din ilkumpanija, fejn spjegawlu l-irwoli tag[hom. Din il-kumpanija li t[addem 32 persuna, se tkompli tinvesti u n-numru mistenni jitla’ g[al 38. Il-Prim Ministru qal li s-settur tasservizzi finanzjarji kompla jikber f’pajji]na grazzi wkoll g[all-in/entivi tal-Gvern. Hu semma kif ilkumpanija PSA hi xhieda tar-rata g[olja tal-parte/ipazzjoni tan-nisa f’dan il-qasam. Il-Kap E]ekuttiv tal-kumpanija, Edouard de Lamarzelle qal li l-

kumpanija g[a]let lil Malta b[ala lba]i tag[ha g[aliex f’pajji]na sabet ambjent versatili u flessibbli. B’dan il-mod din il-kumpanija tista’ tkompli tikber u tissa[[a[ u t[addem aktar nies. Fattur ie[or li [ajjar lil din ilkumpanija tinvesti f’Malta, hu l-fatt li f’pajji]na hawn ambjent u klima ekonomika po]ittiva [afna. Il-Prim Ministru fa[[ar il-[idma ta’ istituzzjonijiet b[all-Università, lMCAST u o[rajn privati li qed jipprodu/u persuni kwalifikati [afna f’dan is-settur. Hu semma kif f’din ilkumpanija hemm ta[lita ta’ [addiema minn sitt pajji]i differenti. Pajji]na kiseb dan is-su//ess minkejja l-kri]i finanzjarja u so/jali li bosta pajji]i g[addew minnha matul dawn l-a[[ar snin. Il-Prim Ministru

semma l-iskema tal-Get Qualified li qed t[e;;e; lil bosta [addiema u studenti jkompli jistudjaw. Wara s-su//ess li kisbet l-iskema Get Qualified amministrata minn Malta Enterprise li assistiet aktar minn 2,000 student b’aktar minn €7.7miljun fi krediti ta’ taxxa, din liskema ;iet esti]a biex tappo;;ja studenti u individwi o[ra jakkwistaw kwalifiki li huma me[tiega minn firxa usa’ ta’ industriji. Wara li jtemmu b’su//ess il-kors tag[hom, l-istudenti appo;;jati jing[ataw kreditu ta’ taxxa li jistg[u jg[inuhom jirkupraw sa 80% talispejje] tag[hom relatati mal-ispejje] tal-[las tar-re;istrazzjoni, spejje] tale]amijiet kif ukoll spejje] im[allsa lill-Università, instituzzjoni jew entità edukattiva rikonoxxuta.

B’dan il-mod, pajji]na se jkollu ri]orsa umana aktar avvanzati fil[iliet u l-kwalifiki tag[hom fissetturi tal-assikurazzjoni u o[rajn finanzjarji. B’dan il-mod, bir-ri]ultat talkwalifiki miksuba, l-istudenti jkunu attrezzati aktar sabiex ja[tfu kull opportunità ta’ karriera u jinvestu f’aktar ]viluppi f’dawk l-industriji li juru potenzjal ta’ tkabbir ekonomiku. Hu sostna li fost l-20,000 post taxxog[ol li n[olqu matul din ille;i]latura, [afna minnhom ;ejjin ukoll mis-settur tas-servizzi finanzjarji. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru tal-Finanzi, lEkonomija u l-Investiment Tonio Fenech, kif ukoll l-Ambaxxatur Fran/i] g[al Malta.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

4

Evarist Bartolo u Manuel Mallia ma jg[idux meta l-MLP sar jaf bil-ka] Frank Sammut in[atar Direttur Mani;erjali tal-MOBC ta[t Gvern Laburista minn Matthew Bonett

Ilbiera[ waranofsinhar, il-Malta Labour Party sejja[ lill-;urnalisti b’ur;enza g[al konferenza tala[barijiet li matulha ;iet diskussa listorja tal-Malta Today li tallega li Frank Sammut ir/ieva xi flus minn kumpanija privata b’rabta max-xiri ta]-]ejt mill-Enemalta. Il-kelliema waqt din il-konferenza tal-a[barijiet kienu l-kelliem Laburista Evarist Bartolo u l-kandidat Manuel Mallia. Madankollu, minkejja li kien il-Malta Labour Party li sejja[ lill;urnalisti g[all-konferenza tala[barijiet, biex ovvjament kemm Bartolo kif ukoll Mallia jitkellmu f’isem il-partit, kemm Bartolo kif ukoll Mallia kienu vi]ibbilment skomdi meta ;ew mistoqsija biex jg[idu meta saru jafu bil-ka] li [ar;et il-Malta Today fil-[ar;a tal-{add. Huma qalu li personalment saru jafu b’dan il-ka] il-{add, meta kien pubblikat fil-gazzetta, i]da mistoqsija jikkonfermaw jekk il-Malta Labour Party sarx jaf b’dan il-ka] il-{add ukoll, huma ma we;bux. Sadattant, ilbiera[ waranofsinhar, ilMinisteru tal-Finanzi, l-Ekonomija u lInvestiment kompla jo[ro; aktar dettalji dwar dan il-ka], u fi stqarrija

qal li Frank Sammut, il-persuna li tissemma fir-rapport tal-Malta Today, intemmilha l-kuntratt tag[ha malMediterranean Offshore Bunkering Company f’Lulju tal-2004, ji;ifieri disa’ snin ilu, u kien in[atar Direttur Mani;erjali tal-MOBC fl-1997. Waqt il-konferenza tal-a[barijiet, Evarist Bartolo kkonferma li Sammut in[atar Direttur Mani;erjali tal-MOBC fl-1997, i]da d-data ta’ meta ng[ata lkariga m’g[andhiex x’taqsam malka]. Il-Ministeru tal-Finanzi qal ukoll li Frank Sammut qatt ma kien impjegat tal-Korporazzjoni Enemalta, u kien membru tal-Bord tal-Korporazzjoni sal-1990 u konsulent sal-1994. Il-gazzetta Malta Today g[amlet allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni filpro/ess tax-xiri ta]-]ejt mill-Enemalta. Il-{add filg[odu stess, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi talab lillKummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga u jie[u l-passi kollha li huma me[tie;a fl-iqsar ]mien possibli. War, il-Mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar dan il-ka], filmass meeting li sar fir-Rabat il-{add waranofsinhar. Fl-istess konferenza tal-a[barijiet, ilkelliema Laburisti talbu biex ilPulizija, fl-investigazzjoni li tag[mel,

tintervista wkoll lill-Ministru Austin Gatt. Fi stqarrija, il-Ministru qal li m’g[andu l-ebda problema jekk ilPulizija tixtieq li tintervistah, u se jkun qed jikkollabora bl-aktar mod s[i[ mal-investigazzjoni li qed issir millPulizija. Fl-istqarrija, Austin Gatt qal li l-fatt li jmur il-Kwartieri tal-Pulizija jfakkru fl-48 sieg[a li n]amm arrestat fl-1982 meta kien interrogat g[aliex organizza t-team tas-sala tal-g[add tal-voti talPartit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal1981, u fl-erba’ snin li ma setax isiefer g[aliex il-[abib ta’ Evarist Bartolo, leks Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Pullicino akku]a lillMinistru u 13-il counting agent ie[or li ppruvaw jie[du l-poter mill-gvern So/jalista. Fl-istqarrija, il-Ministru Gatt qal ukoll li dan il-fatt ifakkru fit-tieni darba li kien arrestat fl-1983 meta wkoll qatta’ 48 sieg[a b[ala ‘mistieden tal-Pulizija tal-Malta Labour Party’, u dakinhar tliet persuni mg[ammda da[lu fi/-/ella tieg[u kmieni filg[odu u g[amlu g[axar minuti joffendu lil Eddie Fenech Adami u lill-familja tieg[u. F’dawk i]-]minijiet, sostna lMinistru Austin Gatt, Evarist Bartolo kien ipo;;i b’mod seren mal-Malta

Labour Party u qatt ma /aqlaq subg[u. Jidher, tkompli tg[id l-istqarrija, li Evarist Bartolo ma tantx inbidel missnin tmenin, g[aliex anke issa qed jippretendi li jordna lill-Kummissarju tal-Pulizija x’jag[mel u ma jag[milx. Fi stqarrija aktar tard, il-Ministru Austin Gatt qal li mhux minnu li lFuel Procurement Committee filKorporazzjoni n[atar g[all-ewwel darba fl-2004 imma kien ilu je]isti fissnin tmenin, u mhux minnu wkoll li lmembri tal-Fuel Procurement Committee fil-Korporazzjoni Enemalta fi]-]mien li fih il-Ministru Austin Gatt kien responsabbli millKorporazzjoni kienu nominati, mag[]ula jew ma[tura mill-Ministru jew mill-Gvern jew li b’xi mod intg[a]lu min[abba xi fidu/ja jew kredenzjali politi/i li g[andhom. Il-Ministru Gatt kompla jistqarr li lfatti huma li l-Fuel Procurement Committee kien kumitat intern filKorporazzjoni Enemalta li kien ilu je]isti sew qabel l-2003 meta lMinistru Austin Gatt ing[ata rresponsabbiltà g[all-Korporazzjoni. Tant hu hekk li Frank Sammut kien membru tal-istess Fuel Procurement Committee mis-snin tmenin meta kien ukoll Direttur tal-Korporazzjoni Enemalta.

Muscat jer;a’ jikkontradixxi lilu nnifsu F’Santa Venera, meta kien qed jie[u sehem fil-programm ‘Fis-Sustanza’, il-Mexxej Laburista Joseph Muscat g[amel dikjarazzjoni li xxukkjat lil [afna u li kompliet tikkonferma l-politika ta’ konvenjenza u l-mod ta’ kif Muscat ibiddel id-diskors skont kif jaqbillu. Ta[t it-tinda, Muscat qal li “il-milja ta’ Eddie Fenech Adami ;iet bid-d[ul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea.” Muscat dak i]-]mien kien qrib [afna ta’ Alfred Sant u [adem kemm fela[ biex Malta ma tid[olx fl-Unjoni Ewropea. Muscat kien jag[mel propaganda fuq is-Super One f’kampanja ta’ bi]a’ biex innies jew jivvutaw kontra ss[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea jew ma jmorrux jivvutaw jew inkella j[assru lvot. Il-Malta Labour Party dak i]-]mien kien iddeskriva ss[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea b[ala ‘s-salib talmillenju’. Issa, i]da jidher li Muscat qed jer;a’ jikkontradixxi lilu nnifsu u lbiera[ ixxukkja lil [afna b’dikjarazzjoni li qed ti;i

deskritta b[ala ‘dikjarazzjoni ta’ konvenjenza u mhux ta’ konvinzjoni’. Fl-istess programm, Muscat g[amel elo;ju g[all-Perit Duminku Mintoff u qal li kien b]onju] wisq g[all-pajji]. Muscat qal ukoll li Mintoff kellu vi]joni /ara g[al pajji]na. Muscat, i]da, feta[ attakk fuq il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Gvern pre]enti, b’mod spe/jali fit-tmexxija ekonomika tal-Gvern pre]enti. Simone Cini staqsiet ukoll lil Joseph Muscat biex jitkellem aktar dwar id-dikjarazzjoni li qal fuq The Sunday Times li lest li jke//i nies minn malGvern, g[aliex skont hu, jkunu n[atru f’dawk il-po]izzjonijiet min[abba r-relazzjoni tag[hom mal-Gvern. Ilbiera[, Muscat kompla ji]viluppa l-argument tieg[u u qal li l-Malta Labour Party se jkun qed jag[]el min jibqa’ u min ma jibqax mal-Gvern skont “is-sens komun, irreputazzjoni, u l-fatt li nemmnu li nafu nag[]lu”. Muscat kompla jg[id li “jrid ikun hemm diskussjoni ma’ persuni li lesti ja[dmu mieg[u u li jemmnu fit-triq tieg[u”.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

6

Folla sabi[a n;emg[et ukoll barra t-tinda fejn semg[et il-messa;;i tal-kandidati u tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi

Il-PN i;ib il-bidla g[all-a[jar I]-]ew; partiti politi/i f’pajji]na j;ibu l-bidla, imma filwaqt li l-Partit Nazzjonalista j;ib bidla g[all-a[jar, il-Partit Laburista j;ib bidla g[allag[ar. Il-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista u Kandidat tal11-il-Distrett Elettorali, Simon Busuttil qal dan il-biera[ waqt id-diskussjoni bit-tema ‘Int u l-Kandidati - Futur fis-Sod’ li saret f’{al Balzan. Hu ng[ata mer[ba mill-isba[ mill-folla kbira pre]enti. Hu spjega li l-aktar bidliet importanti g[al pajji]na b[alma huma l-Indipendenza, id- demokrazija, il-liberizzazzjoni tas-suq, il-liberalizzazzjoni tax-xandir, is-s[ubija flUnjoni Ewropea u bidliet o[ra, kollha ;abhom il-Partit Nazzjonalista. Hu qal li fl-aktar bidliet importanti li ;ab il-Partit Nazzjonalista il-po]izzjoni tal-

Partit Labursita kienet dejjem kontra u l-Labour irre]ista lbidliet kollha li [adem g[alihom u li ;ab il-Partit Nazzjonalsita. Simon Busuttil qal li meta lLabour kienu fil-Gvern bejn l1996 u l-1998, g[alkemm qed jippruvaw inessu lin-nies li kienu fil-gvern g[al sentejn matul il-25 sena li g[addew kienu ne[[ew il-VAT u da[[lu CET li kienet taxxa [afna aktar g[olja mill-VAT, g[amlu 33 taxxa ;dida u ffri]aw l-applikazzjoni tass[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Meta kienu fl-Oppo]izzjoni irre]istew kull bidla g[alla[jar ta’ pajji]na li g[aliha kien qed ja[dem il-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil qal li kieku fil-[ames snin li g[addew kellna lil Muscat fit-tmexxija ta’ pajji]na kieku fl-ekonomija

segwejna lil ?ipru u d[alna gas down gol-[ajt b[al ?ipru g[ax Muscat ried jikkopja lekonomija ta’ ?ipru. Kieku flUnjoni Ewropea i]olawna u tlifna r-rispett li llum pajji]na jgawdi b[ala membru tal-UE. Il-Vi/i Kap tal-PN qal li kellu jmut Gaddafi biex Muscat jg[id li hu favur ilpoplu Libjan imma waqt ilkonflitt ma [ax po]izzjoni u stenna [a jara min jirba[. Simon Busuttil temm li f’Malta kellha u g[ad g[andha bniedem kura;;u] li hu rispettat fl-Unjoni Ewropea, li [a po]izzjoni favur il-poplu talLibja sa mill-bidu tal-konflitt u ma [alliex li l-ekonomija ta’ pajji]na ji;rilha b[al dik ta’ ?ipru. Hu appella lin-nies biex fid9 ta’ Marzu li ;ej jivvutaw g[al bidla li tiggarantilek futur fis-sod li kapa/ji jag[ti biss ilPartit Nazzjonalista.

Gvern li kompla jinvesti fis-sa[[a Il-Ministru Joe Cassar, li huwa wie[ed millkandidati fuq il-{dax-il Distrett, f’{al Balzan iffoka d-diskors tieg[u fuq is-su//ess tal-Gvern Nazzjonalista fil-qasam tas-sa[[a. Huwa fakkar li l-Gvern qed jonfoq miljun ewro kuljum fis-sa[[a. Dan fi]-]mien meta pajji]i o[rajn naqqsu l-ispi]a tag[hom fissa[[a, numru ta’ professjonisti fil-qasam tassa[[a tilfu xog[olhom u g[alqu l-isptarijiet. Huwa fakkar ukoll li l-Gvern qed jag[ti 4,000 servizz tas-sa[[a b’xejn, ]ied in-numru ta’ operazzjonijiet li jsiru fl-isptar, ]ied innumru ta’ medi/ini b’xejn, ]ied il-kundizzjonijiet tas-sa[[a li huma intitolati g[al medi/ini

b’xejn, waqqaf u sa[[a[ l-iskema tal-Ispi]erija tal-G[a]la Tieg[ek, ]ied il-professjonisti Maltin li ja[dmu fil-qasam mediku f’Malta u nieda ]ew; screening programmes g[all-kan/er tas-sider u l-kan/er tal-musrana l-kbira. Dan kollu, sa[aq Joe Cassar, kien bis-sa[[a tat-tmexxija ta’ Lawrence Gonzi. Huwa fakkar li minkejja li l-MLP g[adda [ames snin jikkritika l-qasam tas-sa[[a, il-Gvern Malti kiseb /ertifikati mill-G[aqda Dinjija tas-Sa[[a li qalet li s-sistema tas-sa[[a hija ta’ e]empju g[ad-dinja, u mill-ist[arri; Eurobarometer li juri li 80% tal-Maltin huma sodisfatti bil-qasam tas-sa[[a f’pajji]na.

Tmexxija tajba wasslet biex jitkattar l-investiment Id-Deputat u Kandidat fuq il-11-il Distrett David Agius waqt l-attività ta[t ittinda f’{al Balzan qal li kien grazzi g[at-tmexxija tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi li kompla ji]died linvestiment f’pajji]na minkejja l-kri]i internazzjonali. Huwa qal li matul dawn il-[ames snin il-Gvern [a diversi inizjattivi u g[adda numru ta’ li;ijiet li komplew kattru x-xog[ol f’pajji]na. Il-fatt li l-Prim Ministru mexxa lill-pajji] fid-direzzjoni t-tajba wassal biex f’pajji]na jkun hawn l-istabbiltà li kompliet i]]id il-

fidu/ja tal-investituri f’pajji]na. David Agius qal li fattur ie[or li wassal biex ikompli ji]died l-investiment kien il-kredibbiltà li [a pajji]na wara li wera serjetà partikolarment fil-kri]i tal-Libja u f’numru ta’ summits ma’ mexxejja ta’ pajji]i barranin. Fil-bidu tad-diskors tieg[u, wara li laqa’ lillPrim Ministru f’{al Balzan, id-Deputat David Agius fakkar fil-Kummissarju Ewropew Tonio Borg li kien jirrappre]enta lil dan id-Distrett Elettorali li issa qed jilqa’ fih ukoll lill-Vi/i Kap Nazzjonalista Simon Busuttil.

Gvern impjenjat li jo[loq ix-xog[ol Id-Deputat Charlò Bonnici, li huwa wkoll kandidat fuq il-{dax-il Distrett waqt l-attività f’{al Balzan qal li ssu//essi tal-Gvern Nazzjonalista fil-qasam tax-xog[ol matul din il-le;i]latura jistg[u jservu ta’ mera g[all-futur. Huwa fakkar li matul dawn l-a[[ar [ames snin il-Gvern Nazzjonalista [oloq 20,000 impjieg f’diversi setturi minkejja l-maltempati finanzjarji u ekonomi/i li kienu qed jheddu pajji]i o[rajn. Huwa rrefera wkoll g[all-5,000 impjieg ie[or li ;ew salvati wara [idma s[i[a min-na[a tal-Gvern. Id-Deputat Charlò Bonnici fakkar li l-Gvern [oloq u sa[[a[ setturi ;odda b[alma huma dawk tal-avjazzjoni, ilfarma/ewtika u s-settur finanzjarju li j[addmu diversi [addiema. Fakkar ukoll fir-riforma tat-Tarzna li matulha lGvern g[en lill-[addiema biex isibu impjieg ie[or anke wara ta[ri; li sar b’fondi mill-Unjoni Ewropea. Charlò Bonnici qal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jo[loq iktar impjiegi matul il-[ames snin li ;ejjin.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

Lokali 7

Il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fi]-]g[a]ag[ Fid-diskors tieg[u fil-laqg[a ‘Int u l-Kandidati’ li saret Ta[t it-Tinda f’{al Balzan, Ian Castaldi Paris, kandidat g[all-{dax-il Distrett, sa[aq li d-diversi inizjattivi li [a lGvern Nazzjonalista jixhdu li l-Partit Nazzjonalista jemmen fi]-]g[a]ag[. G[all-kuntrarju, l-ewwel [a;a li g[amel Gvern Laburista kienet li jnaqqas l-istipendji li]-]g[a]ag[ u dan wassal biex g[add ta’ ]g[a]ag[ kellhom iwaqqfu l-istudji tag[hom flUniversità. Ian Castaldi Paris qal li Malta g[ad g[andha b]onn it-tmexxija ta’ Lawrence Gonzi. Huwa rringrazzja lill-Prim Ministru g[all-inizjattivi kollha li [a favur i]-]g[a]ag[ Maltin u G[awdxin. Huwa sa[aq li wara li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi emmen fi]-]g[a]ag[ Maltin, dawn issa se juru li jemmnu f’Lawrence Gonzi u fl-elezzjoni li ;ejja se jag[tu l-fidu/ja tag[hom lill-Gvern Nazzjonalista.

Futur fis-sod bl-edukazzjoni F’diskors li g[amlet flattività ‘Inti u l-Kandidati’ li saret Ta[t it-Tinda f’{al Balzan, Shirley Farrugia tkellmet dwar l-impenn talGvern biex jiggarantixxi futur fis-sod g[at-tfal. Hija sa[qet li l-investiment li g[amel il-Gvern fil-qasam tal-edukazzjoni jixhed limpenn tal-Gvern li jiggarantixxi [ajja a[jar g[at-tfal tag[na. Hija qalet li l-Gvern Nazzjonalista dejjem qies l-edukazzjoni b[ala /avetta li tifta[lek il-bibien talopportunitajiet. Shirley Farrugia fakkret fl-investiment li g[amel ilGvern biex jifta[ skola

;dida fis-sena u ]-]ieda fil-korsijiet fl-Univeristà li llum ila[[qu seba’ mija. Irreferiet ukoll g[allg[ajnuna li l-Gvern qed jag[ti permezz ta’ servizzi varji lill-istudenti li jiltaqg[u ma’ diffikultajiet fit-tag[lim tag[hom. Shirley Farrugia sostniet li l-investiment tal-Gvern fil-qasam edukattiv kien dejjem ispirat millprin/ipji tas-solidarjetà. Dan kollu, sa[qet Farrugia, iwassal biex il-;enituri g[andhom jafdaw fittmexxija tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi li tiggarantixxi futur sigur g[al uliedna.

Is-su//ess fl-edukazzjoni iwassal lill-poplu biex jag[]el lill-PN Kandidat ie[or fuq il-{dax-il Distrett li tkellem waqt lattività ‘Inti u l-Kandidati’ li saret f’{al Balzan kien Ian Spiteri. Fid-diskors tieg[u, Spiteri qabbel l-esperjenza edukattiva li kellhom hu u bintu. Huwa qal li t-tifla tieg[u, li g[andha seba’ snin, illum tmur l-iskola fer[ana u g[al qalbha. G[all-kuntrarju, meta hu kellu seba’ snin, kien ja[rab minn dar g[all-o[ra biex jie[u l-edukazzjoni tieg[u wara li Gvern Laburista g[a]el li jag[laq l-iskejjel tal-Knisja. Huwa tkellem dwar fallimenti o[rajn tal-Partit Laburista fil-qasam edukattiv u rrefera g[all-weg[da li g[amel Gvern Laburista li jsa[[a[ l-istipendji biex wara naqqashom u lweg[da l-o[ra tar-Repeater Class. Dan kollu, sa[aq Ian Spiteri, iwassal biex il-poplu jer;a’ jag[]el lill-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni li jmiss g[ax dan il-partit biss jiggarantixxi futur sod fil-qasam edukattiv.

L-g[ajnuna tal-Gvern wasslet biex ikunu salvati 5,000 impjieg Fi]-]mien ta’ kri]i finanzjarja, it-tmexxija talPrim Ministru Lawrence Gonzi wriet li huwa kaptan li ma jib]ax mill-maltemp. Anzi, minkejja dawn iddiffikultajiet, Lawrence Gonzi rnexxielu jevita lmaltemp u jda[[al il-vapur fil-port. Dan qalu Michael Gonzi, Deputat fuq il-{dax-il Distrett waqt l-attività ‘Inti u

l-Kandidati’ li saret Ta[t itTinda f’{al Balzan meta kien qed jirreferi g[all-[idma talGvern fil-qasam tal-impjiegi fi]-]mien li d-dinja kienet qed tiffa//ja kri]i finanzjarja. Michael Gonzi tkellem dwar kif il-Gvern Nazzjonalista da[al biex jg[in lill-fabbriki li kienu qed jiffa//jaw diffikultajiet finanzjarji u dan wassal biex ikunu salvati 5,000 impjieg.

Minbarra din l-g[ajnuna finanzjarja, il-Gvern kompla jappo;;ja lil dawn il-fabbriki biex jirran;aw l-operat tag[hom biex isiru iktar kompetittivi. Huwa rrefera wkoll g[al inizjattivi o[ra ta’ appo;; lin-negozji ta’ daqs ]g[ir u medju b[al tax credits u in/entivi o[ra li g[enu lil dan is-settur isir iktar kompetittiv.

Gvern li jemmen fin-negozji Fid-diskors tieg[u fl-attività ‘Inti u lKandidati’ li saret Ta[t it-Tinda f’{al Balzan, id-Deputat Edwin Vassallo rrefera g[al numru ta’ inizjattivi li [a l-Gvern Nazzjonalista biex jg[in lin-negozji ]g[ar u medji jkampaw f’mument diffi/li. Dan wassal biex ikunu salvati 5,000 impjieg. Dan minbarra li b[ala ri]ultat tal[idma bla waqfien tal-Gvern Nazzjonalista fi ]mien meta l-pajji]i kienu qed jiffa//jaw kri]i internazzjonali, in[olqu 20,000 impjieg ie[or. Edwin Vassallo staqsa x’tip ta’ kampanja elettorali kien ikollna kieku dan ilGvern ma [ax dawn l-inizjattivi li [olqu xxog[ol f’pajji]na. Huwa qal li minkejja li l-Partit Laburista l[in kollu jippriedka li se j[alli lill-kumpaniji ja[dmu, Gvern Nazzjonalista [a diversi

inizjattivi biex i[alli lill-kumpaniji ja[dmu bil-fatti u mhux bil-paroli. Vassallo fakkar li fis-snin li ;ejjin, ilgvern li jing[ata l-fidu/ja tal-poplu irid jo[loq mal-25,000 impjieg g[all-istudenti li se jiggradwaw mill-Università u millMCAST u minn istituzzjonijiet edukattivi o[rajn. Edwin Vassallo staqsa min se jkun il-gvern li jista’ jiggarantixxi li jo[loq dawn limpjiegi. Huwa staqsa lin-nies pre]enti ta[t it-tinda f’min jixtiequ li jafdaw il-futur ta’ wliedhom. B’referenza g[al g[ajta o[ra tal-Partit Laburista li jrid lil Malta l-aqwa fl-Ewropa, Edwin Vassallo sa[aq li bil-[idma tal-Gvern Nazzjonalista, Malta di;à hija meqjusa b[ala l-aqwa pajji] fl-Ewropa.

Il-kunsilli lokali kienu su//ess ie[or g[all-Gvern Nazzjonalista Fid-diskors tieg[u fl-attività ‘Inti u l-Kandidati’ li saret Ta[t it-Tinda f’{al Balzan, John Zammit Montebello ffoka dwar is-su//ess talGvern Nazzjonalista filqasam tal-kunsilli lokali. Zammit Montebello qal li lpro;ett tal-kunsilli lokali kien esperiment li tnieda 20 sena ilu li rnexxa biex illum ilpoter tressaq eqreb lejn il-

poplu. Huwa rrefera wkoll g[allfondi li jir/ievu l-kunsilli lokali. Dan wassal biex ilkunsilli lokali jag[mlu bidla infrastrutturali f’kull lokalità. Zammit Montebello semma wkoll l-inizjattiva li [adu numru ta’ kunsilli lokali li jiksbu fondi mill-Unjoni Ewropea. Huwa qal li l-lokalità ta’

{al Balzan, li laqg[et fiha lattività ‘Inti u l-Kandidati’, ibbenefikat minn fondi ta’ nofs miljun ewro mill-Unjoni Ewropea li se jkunu investiti fil-lokalità. Huwa qal li l-g[aqal tal-PN li [a l-inizjattiva li jwaqqaf ilkunsilli lokali juri li l-Partit Nazzjonalista huwa l-uniku partit li jiggarantixxi futur fissod.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

8 Lokali

Jirritorna wara sitt minuti b’magna wa[da Ajruplan tal-linja tal-ajru low-cost Easyjet ilbiera[ filg[odu kellu jirritorna Malta wara li ]viluppawlu [sarat f’wa[da mill-magni. L-ajruplan, tat-tip Airbus A320, kien g[adu kif [alla Malta u kien sejjer lejn l-ajruport ta’ Gatwick f’Londra. Dan esperjenza dik li tissejja[ engine failure fil-magna tax-xellug sitt minuti wara li telaq. Fuq l-ajruplan kien hemm 150 passi;;ier. Jidher li l-uffi/jali tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta [adu l-prekawzjonijiet kollha, tant li jistennew lill-ajruplan fuq ir-runway kien hemm numru ta’ fire engines. Wara li saru xi spezzjonijet fuq l-ajruplan dan ;ie rmunkat minn fuq ir-runway, li mbag[ad setg[et tinfeta[ mill-;did. Skont rapporti, dan l-ajruplan huwa wie[ed mill-aktar ;odda li g[andha l-Easyjet u qatt ma sar xog[ol ta’ manutenzjoni fuqu f’Malta.

Mario Salerno jwie;eb Il-[atriet tal-eks Sindku Laburista ta’ {al Kirkop Mario Salerno – illum Sindku ta’ San Pawl il-Ba[ar – u leks Segretarju E]ekuttiv ta’ {al Kirkop Ranier Busuttil fi pro;ett tal-Unjoni Ewropea kienu regolari. U anki l-[lasijiet li r/evew huma regolari. Dan skont Mario Salerno stess, f’ittra li bag[at lil INNAZZJON bi dritt g[arrisposta skont il-li;i talistampa u x-xandir. Dan b’rabta ma’ artiklu ippubblikat is-Sibt li g[adda – imsa[[a[ minn statements u korrispondenza uffi/jali – li Salerno u l-eks Segretarju E]ekuttiv qed ji;u investigati

mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar irregolaritajiet finanzjarji li jla[[qu €18,400 fi pro;ett b’fondi Ewropej. Fl-ittra tieg[u, Mario Salerno da[al ukoll fil-kredenzjali tieg[u b[ala ri/erkatur, ta’ Ranier Busuttil b[ala Manager tal-Progett u tal-Amministratur li kienu kif mitluba mill-pro;ett. Is-Sindku Laburista ta’ San Pawl il-Ba[ar qal li kuntrarju g[al dak li ppublika INNAZZJON, il-pro;ett huwa konklu]. Salerno ]ied ukoll li huma g[amlu wkoll it-traduzzjonijiet mill-Ingli] g[allMalti tad-dokumentazzjoni tal-pro;ett ming[ajr [las.

Tliet snin [abs wara sejba ta’ kokaina Ni;erjan ta’ 34 sena residenti ]-}ejtun ;ie kundannat tliet snin [abs mill-Ma;istrat Marseann Farrugia wara li nstab [ati li fir-residenza tieg[u nstabet droga kokaina. Din instabet f’kapsoli u boro]. B’kollox id-droga kienet ti]en 20.29 gramma bil-purità tkun dik ta’ 30%. Fir-residenza ta’ Ugo Marius Nwankwo instab ukoll mi]ien elettroniku li fuqu kien hemm tra//i ta’ kokaina u eroina. Huwa ma kienx qed jikkontesta l-fatt li ma kellux din id-droga filpussess tieg[u, i]da huwa dejjem ikkontenda li din kienet biss g[al u]u personali

tieg[u. Hu qal li kien beda jabbu]a mid-droga kokaina tliet snin qabel ma se[[ il-ka], ji;ifieri tliet snin qabel Marzu tal2009, i]da kien waqaf wara xahar. Qal li, i]da, re;a’ beda jabbu]a lejn l-a[[ar ta’ Frar tal-2009 u fid-19 ta’ Marzu kien spi//a arrestat mill-Pulizija. Hu kien qal li kien jabbu]a mill-kokaina darbtejn fil;img[a. Huwa qal ukoll li kien xtara l-kapsoli misjuba g[andu g[al €80. Il-Qorti qalet li mix-xhieda li semg[et jirri]ulta li d-droga kokaina li kellu n-Ni;erjan ma kinitx g[all-u]u esklussiv

tieg[u biss. Fix-xhieda tieg[u huwa ammetta li meta kien f’[anut tax-xorb, qabel ma g[amlu tfittxija l-Pulizija, huwa kien di;à kkonsma pakkett kokaina u li kellu filpusses tieg[u ]ew; pakketti o[ra ta’ 1.43g u 1.59g. Il-Qorti qalet wkoll li g[alkemm hu abbu]a millkokaina dakinhar, ma kien hemm l-ebda ra;uni li kellu j]omm fuqu ]ew; pakketti o[ra. Aktar minn hekk dakinhar instabu ]ew; pakketti o[ra fil-karozza tieg[u, b’kollox 6.22 gramma. IlProsekuzzjoni tmexxiet millIspettur Victor Aquilina.

Mhux [ati li sawwat Ukrena u kka;unalha ;rie[i gravi Ludvic Camilleri ta’ 36 sena minn San Pawl il-Ba[ar ma nstabx [ati li fera gravi lit-tfajla tieg[u ta’ nazzjonalità Ukrena billi sawwatha. Huwa lanqas ma nstab [ati li serqilha xi flus u li sar re/idiv. Il-Qorti preseduta millMa;istrat Audrey Demicoli qalet li mix-xhieda anke ta’ Svetlana Datsyuk, il-;rie[i li ;arrbet setg[u waslu billi waqg[et meta kienet fissakra, fatt li hija stess ammettiet. Il-ka] se[[ fit-22 ta’ Awwissu 2010 f’San Pawl il-Ba[ar. Dakinhar ilPulizija tal-G[assa talQawra r/evew rapport ming[and Svetlana Datsyuk, fejn hi sostniet li dakinhar stess fis-sig[at bikrin ta’ filg[odu is-sie[eb tag[ha, Ludvic Camilleri kien sawwatha waqt li huma

kienu qeg[din jie[du drink fil-Flamingo Bar, Bu;ibba g[all-[abta tal-5.00 a.m. Hija qalet ukoll li hu kien [adilha madwar €55 millhandbag tag[ha. Hi infurmat lill-Pulizija li kienet tg[ix ma’ Camilleri u mal-;enituri tieg[u u li huma kellhom tarbija flimkien. Hija kienet ttiehdet l-Isptar fejn ;iet /ertifikata li kellha tben;il f’idejha u qatg[a fuq mo[[a. Hi fil-Qorti qalet li ma kienet tiftakar xejn dwar dak li rrappurtat lill-Pulizija g[ax dakinhar kienet xorbot [afna u kienet fis-sakra. Hija ftakret biss li Camilleri u hi kellhom argument waqt li kienu f’bar u li marru d-dar separatament i]da qalet li ma tiftakarx e]att kif ;ew ka;unati lgrie[i li kellha f’wi//ha u ma eskludietx li setg[et waqg[et u we;;g[et

min[abba li kienet fis-sakra. L-Ukrena lanqas ma ftakret li kienet qalet lillPulizija li l-imputat [adilha xi flus mill-handbag. Hija qalet ukoll li fil-pre]ent hi u Ludvic Camilleri’ g[andhom relazzjoni tajba u huma kuntenti flimkien. Il-Qorti kkunsidrat il-fatt li Camilleri u Svetlana kellhom argument g[aliex hija kienet qed tixrob [afna u kienet fis-sakra u huwa riedha tmur id-dar. Huwa qal fil-fatt qal li ;ibidha minn idejha sabiex jitilqu mill-bar u tenna li hija setg[et we;;g[et g[aliex ]elqet min[abba li kienet fissakra, i]da jeskludi li kien hu li kka;unalha xi ;rie[i. Huwa nnega wkoll li kien [a l-flus mill-basket tag[ha. L-Ispettur Therese Sciberras mexxiet ilProsekuzzjoni.

Anzjan isofri grie[i gravi f’in/ident tat-traffiku Anzjan ta’ 82 sena millMosta intlaqat minn vettura misjuqa minn ra;el ta’ 39 sena minn San Pawl ilBa[ar. L-in/ident se[[ fi Triq il-

Kostituzzjoni fil-Mosta. Fil-post waslet il-Pulizija li sej[et l-g[ajnuna medika u lambulanza. L-anzjan ittie[ed lejn lIsptar Mater Dei g[all-kura

fejn ;ie /ertifikat li qieg[ed isofri minn grie[i ta’ natura gravi i]da mhux fil-periklu tal-mewt. Il-Pulizija qed tinvestiga dan il-ka].


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

Lokali 9

Jonqsu l-imwiet f’in/identi tat-traffiku fl-2012

Villa Psaigon hi l-post addattat g[al dan il-pro;ett g[aliex hi /entru ta’ edukazzjoni b’differenza

Pro;ett li jippromwovi d-diversità tal-kulturi L-istudenti tal-Form 2 u Form 3 tal-iskejjel sekondarji ta’ Malta u G[awdex huma kollha mistiedna sabiex ikunu parti mill-pro;ett Youth Upbeat, pro;ett mifrux fuq sena kofinanzjat mill-Fond Ewropew g[ar-refu;jati. Dan il-pro;ett hu inizjattiva ta’ SOS Malta flimkien malA;enzija }g[a]ag[ u g[andu lg[an li t-tfal u ]-]g[a]ag[ Maltin jitg[allmu dwar il-[ajja u l-kultura Afrikana, kultura totalment differenti minn ta’ pajji]na.

Is-Segretarju Parlamentari g[a]-]g[a]ag[ u l-Isport Clyde Puli ]ar Villa Psaigon f’{adDingli, fejn qed jittellg[u diversi workshops minn numru ta’ refu;jati li ng[ataw ta[ri; minn SOS Malta sabiex ikunu parti minn dan il-pro;ett. Clyde Puli spjega kif Villa Psaigon hi l-post addattat g[al dan il-pro;ett g[aliex hi /entru ta’ edukazzjoni, post fejn listudenti jinqatg[u millambjent formali tal-iskola u flistess hin xorta qed jir/ievu edukazzjoni, edukazzjoni aktar

interattiva. Miriam Theuma, ilKap E]ekuttiv tal-A;enzija }g[a]ag[ spjegat kif irrefu;jati mag[]ula, b’kollox erbg[a, kollha g[andhom stat ta’ refu;jat jew Subsidiary Protection Status. Huma ng[ataw ta[ri; u fl-istess [in opportunità ta’ impjieg. S’issa aktar minn 400 student u studenta minn diversi skejjel ta’ Malta u G[awdex ]aru dan i/-/entru, Youth Activity, fejn qattg[u nofs ta’ nhar jitg[allmu dwar il-kultura Afrikana.

Postijiet komdi g[all-wens matul il-lejl In-night shelters joffru kenn u wens g[al matul il-lejl g[all-anzjani tag[na. Wara ssu//ess tan-night shelters ta]-}ejtun u lMellie[a, il-Gvern feta[ it-tielet night shelter fir-Residenza San Vincenz de Paul, f’{al Luqa. Is-servizz fil-ka] tar-Residenza San Vin/enz de Paul kompla jitjieb g[ax ir-residenti tannight shift qed ikollhom ukoll it-trasport minn darhom g[an-night shelter u lura. Carer qed jag[ti l-assistenza tieg[u lill-anzjani li ju]aw dan is-servizz.

L-anzjani li ju]aw dawn il-postijiet g[andhom kamra tas-sodda g[alihom, kamra tal-banju, k/ina, living room u fil-ka] ta’ San Vin/enz de Paul hemm ukoll terrazzin. Kull anzjan li ju]a dawn in-night shelters jie[u l-kolazzjon hemm. Filg[axija, l-anzjani jistg[u jin;abru u joqog[du jitkellmu ftit bejniethom jew jaraw it-televixin flimkien. F’kull [in ta’ matul il-lejl fin-night shelter ikun hemm membru tal-istaff. Kull sodda fiha nurse call button.

26 ka]in tal-banda jtemmu pro;ett su//ess F’/erimonja f’Sir Temi Zammit Hall fl-Università ;ie fi tmiemu pro;ett tal-A;enzija }g[a]ag[ li kien beda bil-g[an li jinkora;;ixxi aktar ]g[a]ag[ jid[lu fil-qasam mu]ikali, b’mod partikulari f’dak marbut mal-ka]ini tal-banda. Matul l-2012, il-pro;ett ‘ItTag[lim Mu]ikali ta]}g[a]ag[ fil-Ka]ini talBanda’ [a l-forma ta’ skema

finanzjarja ta’ madwar sebg[in elf ewro, li permezz tieg[u, madwar 26 ka]in tal-banda bbenefikaw biex jin[olqu pro;etti u inizjattivi bl-iskop li aktar ]g[a]ag[ jing[aqdu mag[hom. Il-pro;ett sar bilkollaborazzjoni tal-G[aqda Ka]ini tal-Banda u kien parti mill-programm aktar wiesg[a ta’ empowerment fi [dan l-

A;enzija }g[a]ag[. Is-Segretarju Parlamentari g[a]-}g[a]ag[ u l-Isports Clyde Puli attenda /-/erimonja u f’diskors tal-okka]joni awgura li dan il-pro;ett ikompli jsir fis-snin li ;ejjin u qal li g[andha tkompli ssir [idma sabiex i]-]g[a]ag[ jing[ataw l-opportunità biex jirnexxu f’dak li kapa/i jag[mlu.

L-imwiet f’in/identi tattraffiku fl-2012 naqsu bi tmien fatalitajiet fuq is-sena ta’ qabel, l-2011. Fl-2012, fittoroq kien hemm disa‘ persuni li mietu min[abba in/identi tat-traffiku. Dan [are; minn statistika li ppubblikat l-NSO b’rabta ma’ in/identi tat-traffiku matul l2012 u r-raba’ kwart tal-2012. Minn Jannar sa Di/embru tal-2012 kienu re;istrati total ta’ 14,546 in/ident, 724 minnhom f’G[awdex. Dan ifisser ]ieda ta’ 2% fuq ittotal ta’ in/identi fl-2011, meta kienu re;istrati 14,264 in/ident, b’693 minnhom f’G[awdex. B’mod aktar partikulari, irraba’ kwart tal-2012 ukoll irre;istra ]ieda ta’ in/identi meta kienu re;istrati 3,533, 51 in/ident aktar mir-raba’ kwart tal-2011, meta kienu re;istrati 3,482 in/ident. Madankollu, minkejja ]ieda fl-in/identi tat-traffiku, kien re;istrat tnaqqis sostanzjali ta’ fatalitajiet ikkaw]ati minn in/identi tat-traffiku, infatti, fl2012 mietu disa’ persuni, ji;ifieri kwa]i bin-nofs anqas mit-total ta’ fatalitajiet fl-2011, meta mietu 17-il persuna. Minn dawk li tilfu [ajjithom fl-2012, sebg[a minnhom kienu r;iel, filwaqt li tnejn kienu nisa, b’[amsa mit-total ta’ sebg[a kienu anzjani ’l fuq minn sittin sena u 74% tal-fatalitajiet kienu kkaw]ati minn karozzi

filwaqt li 16 fil-mija minn muturi. B’kollox, id-di]grazzji fittoroq fl-2012 ammontaw g[al 1,600, b’950 kienu r;iel u 645 kienu nisa. Minn dawn id-di]grazzji, 1,290 [allew vittmi bi ;rie[i [fief, 300 vittma bi ;rie[i gravi u disa’ fatalitajiet. G[alkemm fl-2012 ]diedu d-di]grazzji li [allew vittmi bi ;rie[i [fief, madankollu, naqsu kemm il-fatalitajiet kif ukoll il-vittmi bi ;rie[i gravi. Vittmi bi ;rie[i gravi naqsu b’65, g[al total ta’ 300 re;istrati fl-2012, meta mqabbel mal-235 re;istrati fl211. Min-na[a l-o[ra ]diedu b’35 dawk li kellhom ;rie[i [fief g[al total ta’ 1,290 re;istrati fl-2012, meta mqabbel mal-1,325 fl-2011. L-aktar xahar matul l-2012 li ra in/identi re;istrati kien ix-xahar ta’ Lulju, b’total ta’ 1,290 in/ident. Intant, kien ukoll ix-xahar ta’ Lulju 2012, flimkien ma’ :unju 2012 li raw l-aktar di]grazzji, b’155 di]grazzja kull wie[ed. U jekk forsi fl-im[u[ ta’ xi w[ud, is-Sunday drive tista’ taffettwa l-mod kif persuna ssuq, infatti jirri]ulta li matul l-2012, l-akbar ammont ta’ di]grazzji se[[ew matul il;ranet tal-{add, b’total ta’ 260 di]grazzji minn 1,600. Filwaqt li l-akbar ammonti ta’ in/identi kienu re;istrati f’Birkirkara, f’{al Qormi u lMarsa rispettivament.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

10 Intermezz

INTERMEZZ MONDJALI Rassenja kulturali internazzjonali

It-ta[lit karnivalesk jippermetti kombinazzjonijiet mhux tas-soltu, is-solenni mal-profan, l-g[oli mal-baxx, il-kbir mal-insinifikanti, l-g[erf mal-istupidità – Mikhail Bakhtin

Il-komiku u l-politiku Mela l-Karnival ;ej f’nofs kampanja elettorali. L-organizzaturi ppruvaw jaraw jistax ji//aqlaq, imma reb[et il-politika. I/-/ini/i jg[idu li mhu se jinbidel xejn billi l-Karnival ji;i f’nofs il-kampanja g[ax hekk jew b’hekk, il-politika hi dejjem karnivalata s[i[a. A/tu intellettwali

Imma ma tridx toqg[od fuq xi jg[idu /-/ini/i g[ax il-pajji] ji;;ammja. I/-/ini/i m’g[andhom xejn x’joffru [lief a/tu “intellettwali” u sarka]mu. Lejn l-a[[ar tas-sena u l-bidu ta’ din li ninsabu fiha kien hemm do]i qawwija ta’ komi/ità u fil-fatt, ilkarnivalata bdiet bil-pantomimi tal-Milied u lEwwel tas-Sena, fejn spikkaw il-miri politi/i kif mistennija, fejn it-tron tas-sultan jidher li okkupah Franco Debono. Kien hemm erba’ pantomimimi li lkoll kellhom l-a;enda politika tag[hom. Anki t-televi]joni ta u qed jag[ti palata, fejn il-protagonisti tal-mument jidhru li huma l-komi/i :or; u Pawlu, alias Engelbert u Herbert, “l-aqwa ]ew; ;urnalisti taddinja.” Xi kultant tajbin u [afna drabi banali (b[al meta dehru fil-ftu[ tal-kampanja elettorali, filg[odu kmieni, meta dehru li kienu g[adhom ma qamux u ma kellhom spark ta’ xejn anzi, kienu monotoni g[alkollox). Drabi o[ra kienu awtenti/i u l-komi/ità kienet effettiva, b[al meta dehru fuq programm ie[or “jintervistaw” lil Louis Grech, il-Vi/i Kap ;did Laburista u [ar;u l-foam u l-blades biex iqaxxrulu d-daqna. Il-[arsa mitlufa (u inkredula) tal-politiku ;did uriet li seta’ kien qed jemminhom. Prerogattiva ta’ gruppi Il-komi/ità “politika” mhijiex il-prerogattiva ta’ gruppi jew individwi partikolari. Wie[ed jista’ jmur lura sa ]mien il-grupp A[na A[na jew m’A[niex ta’ Joe (illum Peppi) Azzopardi fis-snin tmenin u jasal sa Fredu l-Lejburist (Ray Calleja), il-kawboj u l-grupp Zoo, li apparti l-ispettakli satiri/i fis-City Theatre qed jidhru b’sensiela differenti, Ir-Rangers. Li hu interessanti dwar iz-Zoo hu l-mod “ekonomiku” ta’ kif jippre]entaw il-komi/ità: erba’ atturi komi/i, tlett ir;iel u mara, g[andhom ri]orsi versatili kbar. Il-komi/ità jew il-parodija politika mhijiex xi [a;a ta’ ]mienna. Altru. Jekk tqalleb ftit, imqar superfi/jalment l-istorja tat-teatru Ewropew malajr tinduna kemm hu antik dan il-;eneru. Fil-Gre/ja, Aristofani kien il-per/imes talparodija, li kienet issir akkumpanjata mill-e//essi kollha possibbli, anki sesswali. Mhux ta’ b’xejn li Palatun ried je]ilja lill-atturi. Ir-Rumani kellhom lil Plawtu u lil Terenzju u lgruppi Medjevali kienu jiddisturbaw l-istatus quo b’tali mod li l-Knisja kienet [ar;et qatta bla [abel kontra l-ispettakli teatrali. Imbag[ad l-awtoritajiet ekklesjasti/i indunaw li t-teatru hu forma effi/jenti [afna g[allevan;elizzazzjoni u t-tbe]]ig[ bl-infern, u kull xorta ta’ rappre]entazzjonijiet “djaboli/i” bdew jitwasslu g[and il-fidili. Anki l-kunventi bdew jo[olqu l-parodiji “konfinati” tag[hom, sakemm waslet il-Commedia dell’Arte fl-Italja jew ilMasque fi n[awi b[all-Ingilterra, Franza u Spanja. Hawnhekk, dan il-;eneru ta’ teatru kien isir b[ala ;enuflessjoni g[all-monarkija u n-nobbli, sakemm imbag[ad, fl-Ingilterra, Ben Johnson [are; bl-idea tal-“anti-Masque”, fejn il-komi/ità

minn Mario Azzopardi marpardi@maltanet.net

tal-awtorità ekklesjastika fi ]minijiet meta l-korruzzjoni u kull li/enzja sesswali kienu abbundanti. Bi]]ejjed jissemmew Papiet b[al Bonifa/ju VIII jew Alessandu VI. Dante, pere]empju, fl-opra tieg[u tad-Divina Commedia kien xe[et lil Bonifa/ju fl-eqqel abbissi tal-infern. L-artisti letterarji u drammati/i li da[lu biex jipparodizzaw lill-awtorità huma kotrana: Boccacio, Chaucer, Congreve, Defoe, Dryden, Swift u Dickens jing[aqdu mal-kummidjanti tal-Kummiedja Taljana u Mikhail Bakthin> l-aktar studju] in/i]iv tal-Karnival. Kritiku u teorista Russu li kien influwenti [afna biex jinxterdu ideat dwar il-Karnival, Fran/i]a, fejn hemm itil-grottesk u d-djalogi]mu territorji ta’ xi Macchiavelli jew Goldoni, Rabelais, (u l-assurdità) kienet tidda[[al f’nofs l-ispettaklu Voltaire jew Moliere (bl-irreverenzi antiklerikali b[ala intervall sovversiv li kien ji]]uffjetta anki tag[hom). U nibqg[u ;ejjin sa Cekhov, Shaw, bit-tema “serja” tal-Masque infisha. Wilde, Brecht, Twain, Wodehouse, Orwell, Ionesco, Beckett u Dario Fo. Effett karnivalesk Il-komi/ità b[ala o;;ett ta’ riflessjoni ilha li L-effett kien wie[ed karnivalesk u ta’ min interessat lill-kummentaturi sa mill-antikità, [afna jiftakar kemm il-Karnival seta’ jaqla’ inkwiet qabel l-avvent tal-psikanali]i Freudjana. Lserju, kif kien ;ara fil-Karnival Medjevali ta’ ori;inalità fenomenolo;ika tag[ha g[adha qed tkun Romans, fi Franza tas-seklu sittax. Li jwassalni studjata llum, i]da f’Malta, din l-attenzjoni g[adha g[al riflessjoni o[ra dwar il-Karnival Malti, li sal- ’l bog[od [afna. lum baqa’ jirre]isti l-parodija politika, g[alkemm Hemm fatturi o[ra li jkomplu jillimitaw l-interess jidher li din is-sena hemm il-”permess” g[al xi fil-;eneru komiku-politiku. Biex ner;a’ nsemmi le//ezzjonijiet ]g[ar. Il-kelma “permess” hi fiha Karnival, xi ;img[at ilu smajt wie[ed millnfisha kontra l-ispirtu tal-parodija karnivaleska. organizzaturi lokali jargumenta li dawk li ja[dmu lL-aktar studju] in/i]iv tal-Karnival hu Mikhail karrijiet u l-maskeruni, xebg[u jikkuppjaw it-temi Bakthin, il-kritiku u teorista Russu li kien mill-kotba tat-tfal u wasal i]-]mien biex ikun influwenti [afna biex jinxterdu ideat dwar ilhemm ]vilupp matur fil-kontenut, billi jitna[[a tKarnival, il-grottesk u d-djalogi]mu. Bakhtin kien tabù. ukoll il-bniedem li fost l-o[rajn, ta xe[ta serja lillIkun interessanti naraw kif se ti]viluppa tistudju tal-femmini]mu u s-sesswalità. tematika karnivaleska g[al din is-sena. Kontenut Skont Bakhtin, il-parodija karnivaleska hi lpolitiku kellna kemm trid biex jitma’ lill-arti;jani istrument li j;ib mieg[u s-sovver]joni u jo[loq tal-karrijiet u l-maskri, i]da kollox jiddependi mill“finzjoni ;dida”, g[ax jag[ti l-impressjoni li qed ammont ta’ /ensura li l-pajji] g[adu jikkunsidra li “tinqaleb” l-ordni so/jali, u sse[[ mill-;did ithi “g[aqlija”. testwalizzazzjoni tal-formazzjonijiet so/jali. Dan B[as-soltu, dwar dan kollu, l-akkademi/i u lhu wkoll li ji;ri fil-parodija#satira politika, fejn illetterati huma siekta g[alkollox. Tistenna, ng[idu politi/i ji;u sottomessi g[all-kriterji sovversivi tala[na, li jo[ro; xi [add mid-Dipartiment tal-Istorja komi/ità. jew tas-So/jolo;ija fl-Università li Fl-Ewropa kienu bla g[add is-satiristi li jikkontestwalizza l-Karnival, jew xi [add midkkontestaw l-ordni stabbilit, politiku u reli;ju]. Ma Dipartiment tal-Psikolo;ija li jevalwa l-parodija tridx tinsa l-poter assolut u [afna drabi korrott anki f’kuntest politiku.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Id-differenza tidher Id-differenza bejn il-Prim Ministru u Kap talPartit Nazzjonalista Lawrence Gonzi u l-leader Laburista Joseph Muscat kompliet tinkixef u to[ro; aktar fil-bera[ waqt id-dibattitu bejn i]-]ew; mexxejja tal-partiti ewlenin fil-programm ‘Xarabank’ ta’ nhar l-:img[a li g[addiet. Gonzi j;edded il-garanzija ta’ futur fis-sod

Dibattitu bejn il-mexxejja tal-partiti f’kampanja elettorali dejjem hu mistenni. G[alhekk kienet tistona l-g[a]la li g[amel il-mexxej Laburista Muscat li ddikjara anke waqt il-programm li mhux se jattendi g[al dibatttu ie[or mal-Prim Ministru fil-programm skedat g[all-1 ta’ Marzu – disat jiem qabel l-elezzjoni tad-9 ta’Marzu. Muscat jiddi]appunta. Muscat jonqos mir-rispett lejn il-poplu u jabdika mir-responsabbiltà li g[andu. Matul id-dibattitu, Lawrence Gonzi ffoka fuq laffarijiet li jaffettwaw il-kwalità tal-[ajja tan-nies – ix-xog[ol u l-paga tal-[addiema. Tkellem dwar il[tie;a li nkomplu nattiraw aktar investiment biex jin[olqu aktar jobs. Min-na[a l-o[ra, Muscat baqa’ jinsisti fuq ilb]onn ta’ bidla fid-direzzjoni minkejja r-ri]ultati li ksibna flimkien fl-oqsma tax-xog[ol, l-edukazzjoni u s-sa[[a. Ag[ar minn hekk, meta kien mistoqsi jispjega x’inhi l-bidla li qed jipproponi li je[odna fiha, Muscat baqa’ ja[rab li jag[ti risposta. {afna kliem u xejn sustanza. Fid-dibattitu bejn i]-]ew; mexxejja, Lawrence

Gonzi lbiera[ ;edded il-garanzija tal-Partit Nazzjonalista ta’ futur sod g[alik u g[all-familja tieg[ek. Muscat ma jwe;ibx mistoqsija ba]ika

Il-mistoqsija li g[amel il-Prim Ministru lil Muscat hi ba]ika u li hi l-aktar wa[da importanti ta’ din l-elezzjoni. Muscat assolutament ma we;ibx fejn se jie[u lill-poplu bil-bidla li jrid fid-direzzjoni. Muscat ma spjega kwa]i xejn dwar x’se jag[mel il-Labour fl-oqsma importanti tax-xog[ol, is-sa[[a u l-edukazzjoni. Ma naqasx tul id-dibattitu li jkun hemm botta u risposta dwar l-anali]i tar-rapport ta’ Standard & Poor’s li jsemmi spe/ifikament il-fatt li m’g[addiex il-Ba;it, u s-sitwazzjoni tal-Enemalta. Imma Muscat, bil-proposta kumplikata li qed jg[id li biha jra[[as il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, irid ikompli jissogra fuq l-Enemalta. Hi l-Enemalta li bil-proposta ta’ Muscat tkun trid t[allas l-ispejje] kollha kapitali u rikorrenti tal-operatur privat. Il-Prim Ministru tkellem wi// imb wi// ma’ Muscat dwar kif l-esperti qed imieru lil Muscat. I]da Muscat u Konrad Mizzi jibqg[u jinsistu li huma biss g[andhom ra;un. Il-Prim Ministru kien fidu/ju] fil-politika li qed jippre]enta l-PN g[all-[ames snin li ;ejjin, kif wera wara kollox il-Ba;it li ppre]enta g[al din issena u li Muscat qabel mieg[u u jwettqu jekk ikun fil-gvern, u minkejja dan, xorta vvota kontra filParlament.

Lawrence Gonzi spjega l-[afna kisbiet fl-oqsma importanti tax-xog[ol, is-sa[[a u l-edukazzjoni u [abbar li skont statistika Ewropea r-rata ta’ parte/ipazzjoni fix-xog[ol tan-nisa sal-età ta’ 35, hi og[la mill-medja Ewropea. Fid-dibattitu, Muscat kien dg[ajjef [afna meta qal li l-problemi ta’ ?ipru ;ejjin minn meta splodiet [a]na ta’ splussiv li kienet [dejn power station meta kul[add jaf li dan kien parti ]g[ira tal-problemi kbar li da[al fihom ?ipru u, jekk xejn, g[andu x’jitg[allem anke minn din. Sfidat jippubblika r-rapporti dwar il-proposta tieg[u g[all-elettriku, Muscat baqa’ jirrifjuta. Jekk irid lill-poplu jemmnu, il-Labour g[andu jippubblika r-rapporti tieg[u stess u mhux ja[bihom ta[t elf sku]a. Element ie[or negattiv ta’ Muscat waqt id-dibattitu kien il-mod kif baqa’ jinterrompi meta l-Prim Ministru elenkalu l-proposti tal-Ba;it li Muscat qal li jaqbel mieg[u imma vvota kontrih. Muscat ma jridx dibattitu ie[or fuq l-istazzjon nazzjonali

Hi tassew [asra li Muscat ma jridx dibatttu ie[or fuq l-istazzjon nazzjonali fl-1 ta’ Marzu. Muscat irid jibqa’ ja[bi lill-poplu. Ma jrid lil [add min imerih biex jg[id lill-poplu biss dak li jixtieq hu u dak li ja[seb li jista’ jrebb[u l-voti. I]da din mhix serjetà. Din hi biss gimmick o[ra ta’ Muscat ta’ din il-kampanja elettorali.

Il-bidla g[aqlija ma tkunx f’ba[[ 1. L-g[aqal jitlob li meta tbiddel, tbiddel dejjem g[alla[jar. Qatt ma tbiddel biex tispara f’saqajk u tmur ag[ar. G[adni milqut kemm f’din ilkampanja l-Labour irid li lpoplu jibdel id-direzzjoni ming[ajr ma jg[id fejn, kif u g[ala. Hu evidenti li l-Labour g[andu bir bla qieg[ ta’ flus xi jroxx f’din il-kampanja, flus kbar li ]gur ma ;ewx mill-;bir lokali. Il-Labour irid jimpressjona fid-dehra i]da jibqa’ sajjem mis-sustanza interna li g[andha tkun issinsla. Il-karta ta’ barra li qed tge]wer il-messa;; ta’ bidla, hi karta li tlellex u tg[ammex. I]da appena tigref il-wi// tag[ha, issib ba[[. 2. }gur li ]balji g[amilna matul dawn il-[ames snin. Min ma jag[mel xejn ma

ji]baljax. I]da l-keffa l-o[ra hi mimlija b’ri]ultati ta’ su//essi fix-xog[ol, fis-sa[[a pubblika, fl-edukazzjoni u filfinanzi tal-pajji]. Kif jg[id il-Prim Ministru, g[andna storja sabi[a x’nirrakkontaw. I]da waqt li a[na nistg[u nifta[ru, immorru fejn immorru, b’dawn issu//essi, mhux kull pajji] Ewropew madwarna jista’ jg[id dan. Filwaqt li a[na bqajna bilwieqfa, sodi u b’sa[[itna, [addie[or g[otor, tfarrak u spi//a g[arkupptejh. Spi//aw umiljati. Spi//aw bil-barranin li jisilfuhom il-flus g[ax fallew, jiddettawlhom liema benefi//ji jnaqqsu jew iqa//tu. Il-Gre/ja, ?ipru u lPortugall, pere]empju, kellhom ja//ettaw l-umiljazzjoni li l-esperti tal-IMF japprovawlhom il-ba;it nazzjon-

Kellna maltemp kemm trid fl-a[[ar [ames snin, minn ;ewwa u minn barra, in;ust u kattiv. I]da minkejja dan, [loqna numru rekord ta’ impjiegi ;odda

ali qabel ma jpo;;uh quddiem il-popli tag[hom. Dik hi umiljazzjoni li a[na ma rridux li Malta tg[addi minnha. Ri]ultati mill-aqwa 3. Mill-banda l-o[ra, f’Malta bqajna sodi proprju g[ax it-tmexxija kienet soda.

Tkun taf kemm int sod meta ja[kem il-maltemp, mhux meta jkun bnazzi. Kellna maltemp kemm trid fl-a[[ar [ames snin, minn ;ewwa u minn barra, in;ust u kattiv. I]da minkejja dan, [loqna numru rekord ta’ impjiegi ;odda, esportajna iktar milli importajna g[allewwel darba, iggradwaw numru rekord ta’ studenti, saru numru rekord ta’ operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei, u l-Ewropa stess qaltilna li lfinanzi tal-pajji] huma kredibbli u sostenibbli. 4. Dejjem ng[id li fi]-]jarat fid-djar nitg[allem [afna. Niltaqa’ mal-università tal[ajja fejn tara n-nies ju]aw issens komun u lingwa;; tant naturali. Waqt i]-]jarat ta’ jumejn

ilu, persuna li fil-passat kien ivvota g[al-Labour qalli: “kif jien naf, kif [a nkun ma nafx jekk nibdlu.” Irrefera g[al dak li qed ji;ri barra minn Malta u li f’Malta la hawn protesti, la hawn strikes, la hawn banek falluti, i]da hawn ]g[a]ag[ ja[dmu bil-Gvern i[allas stipendji tajbin u anke scholarships u meta jkollu b]onn l-isptar isib servizz tajjeb [afna u b’xejn. Kliem g[aqli tassew. 5. Bid-difetti kollha li g[andna, dan il-Partit jibqa’ laqwa garanzija li Malta ma tg[addix mill-umiljazzjoni li g[addew minnha pajji]i madwarna. Pajji]i li kellhom i/edu ssovranità u l-orgolju nazzjonali tag[hom f’idejn barranin biex setg[u jissellfu u jibqg[u j[allsu l-pagi u l-pensjonijiet. Muscat jibqa’ ma jridx jg[id x’bidla fid-direzzjoni jrid. F’liema setturi u lejn fejn imur. Irid il-vot tieg[ek basta jirba[ u jitla’ t-tara; ta’ Kastilja, anke jekk jafu li bidla fid-direzzjoni tfisser rovina g[al pajji]na u

minn Jason Azzopardi jason.azzopardi@gov.mt

jda[[alna fil-[ajt. 6. Hu g[ajb li g[andna Oppo]izzjoni tant irresponsabbli li tibqa’ ta[bi u ta[rab id-domanda kru/jali li int g[andek dritt tkun taf ittwe;iba tag[ha. Lejn fejn trid tbiddel iddirezzjoni l-Oppo]izzjoni filpolitika tax-xog[ol, fis-sa[[a pubblika u fl-edukazzjoni? Jekk se jbiddlu, g[andek dritt tkun taf fejn. Jekk mhux se jbiddel, allura qed iqarrqu bik jg[idu li se jbiddlu.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

12 Opinjoni

Is-Salm 104 u l-Halleluja Dan l-a[[ar kont qed naqra li xi ]g[a]ag[ :i]witi millUniversità Ateneo de Manila fil-Filippini g[adhom kemm [ar;u l-ewwel numru ta’ The Green Jesuits, rivista di;itali li ;;ib artikli fuq l-ambjent b[ala kamp tal-apostolat tag[hom. Dan sar biex iwie;bu g[ad-dokument ‘Ner;g[u nibnu dinja mfarrka’ ppublikat fis-sena 2011 mis-Segretarjat tal-:ustizzja So/jali u Edukazzjoni. L-istess g[amlu, g[alkemm b’mod differenti, il-:i]witi talprovin/ja tal-Kanada Ingli]a. Meta taqra t-titlu The Green Jesuits forsi tistag[;eb u tg[id: ‘Mela issa l-patrijiet ukoll se jinda[lu fl-

ekolo;ija?’ Imma fl-a[[ar mill-a[[ar mhux dmir ta’ kul[add li jie[u [sieb taddinja ta’ madwarna? Ir-relazzjoni tal-bniedem mal-ambjent

Dik li tfisser ekolo;ija, li tag[mel parti mis-so/jolo;ija: ir-relazzjoni bejn il-bniedem u l-ambjent. Illum il-Knisja qed t[ares lejn evan;elizzazzjoni moderna g[al so/jetà moderna li bil-progress b’kollox kultant tg[arraq flok iddewwi d-dinja ta’ madwarha. U tg[id mhux ukoll hawn Malta g[andna b]onn ta’ evan;elizzazzjoni moderna? Imma mur sibha! L-istess qed

Malta g[andna b]onn ta’ evan;elizzazzjoni moderna^ Imma mur sibha! L-istess qed jag[mlu l-:i]witi fl-Amerika t’Isfel fejn l-evan;elizzazzjoni ;dida sej[ulha Fe y alegria (Fidi u Fer[)

jag[mlu l-:i]witi fl-Amerika t’Isfel fejn l-evan;elizzazzjoni ;dida sej[ulha Fe y alegria (Fidi u Fer[). Dan hu moviment ta’ edukazzjoni popolari u ta’ promozzjoni so/jali fl-Ama]onja, u qed ifissruh permezz tal-‘kultura tat-triq’, xog[lijiet teatrali fuq problemi so/jali li jse[[u ta’ kuljum. F’Ottubru li g[adda l-Papa beda s-Sena tal-Fidi. Dawn tal-Ama]onja mal-Fidi da[[lu l-Fer[. Nixtieqkom taqraw isSalm 104 biex t[ossu l-fer[ li jesprimi s-salmista hu u jmiss il-kobor t’Alla fil-[olqien. Isemmilek mill-ward g[all[axix, g[a]-]ejt u jdurlek il[olqien. Tindunaw li hawn issalmista juri /erta arja, mhux ta’ q]ie], anzi ta’ fer[, entu]ja]mu u qawmien. Da[la fik innifsek

U hawn ma nistax ma niftakarx fl-opra Il Barbiere di Siviglia, l-‘opera buffa’ ta’ Giacomo Rossini, wa[da

mill-akbar kapolavuri ta’ kummiedji mmu]ikati fejn Figaro hu u jaqta’ x-xag[ar tal-parru//ani tieg[u juri lfer[ ta’ qalbu f’sentenzi li jda[[quk imma li jistg[u jda[[luk f’qoxortok. Qtug[ ix-xag[ar, fer[... u jid[ollok fl-ekolo;ija fin fin. Imma hemm ukoll I Pagliacci, l-opra l-o[ra ta’ Leoncavallo. F’din l-opra nnies i[e;;u lil Pagliaccio biex ikompli jda[[aq: “Sforzati!” jg[idulu, “Tu sei Pagliaccio!” trid u ma tridx, trid idda[[aq. Il-poplu jistaqsi g[all-fer[, anzi g[al aktar fer[! Id-da[q hu terapija, jo[or;ok mill-u;ig[, iservi ta’ katarsi, ji;ifieri [elsien middipressjoni u mid-dwejjaq tal[ajja. Il-letteratura tad-dinja mimlija b’ xog[lijiet fuq id-da[q. Nislet biss ]ew; awturi u x’qalu. Byron id-da[q isejja[lu cheap medicine; Victor Hugo ma jonqosx li jara fid-da[q ix-xemx li tke//i x-xitwa mill-wi// uman. Hemm o[rajn li jg[idu li wkoll jekk ma jkollokx g[alfejn tid[aq, itfa’ rasek lura u id[aq g[alxejn. Is-sbu[ija tan-natura Isma’, sie[eb,

hawn fejn wasalna? MillGreen Jesuits g[as-Salm 104 u issa g[ad-da[q? Imma fl-a[[ar mill-a[[ar il[dura tan-natura ma tferr[ikx? Ukoll Emerson ra ssbu[ija u lfer[ fin-natura: “The earth laughs in flowers.” Poeta Fran/i]

minn Karmenu Mallia lavojo@maltanet.net

kiteb poe]ija sabi[a fuq l-att tal-[olqien. Kiteb li meta Alla [alaq id-dinja, taha daqqa ta’ sieq u [allieha tg[um g[al rasha. Imma ng[id jien, [add ma jitlaq ix-xog[ol tieg[u g[al ri[u, bla ma jag[ti kas kif se jkompli fi triqtu. Jien na[seb li – dejjem wara l[sieb ta’ dal-poeta – Alla [aseb f’dil-[a;a. {aseb li l-bniedem kien kapa/i bi]]ejjed jie[u [siebha did-dinja. G[ax hu, il-bniedem, se jkun hemm fiha u mag[ha. G[alhekk il-bniedem hu obbligat li jie[u [sieb iddinja, jemmen u ma jemminx f’Alla. G[ax hu qieg[ed hawn mhux Alla, u g[alhekk jibqa’ obbligu tieg[u li jara li kollox jimxi [arir. G[ax jekk did-dinja tag[na j[alliha teg[req, jeg[req mag[ha, u jibqa’ “Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything,” kif jikkummenta Shakespeare fid-dramm tieg[u As You Like It. The Green Jesuits! L-a[dar hu l-lewn tat-tama! Hemm a[na. U d-dinja ma spi//atx. Intom, politi/i, iva id[qulna ftit tafux, intom u tkellmuna. Te[duhiex bis-serjetà wisq il[ajja. M’iniex qed ng[id g[al kul[add, g[ax hemm min iferra[na hekk kif i[ares lejna. U prosit. Is-Salm 104 jispi//a b’kelma wa[da: Halleluja! U mela hekk.

Id-da[k hu terapija, jo[or;ok mill-u;ig[, iservi ta’ katarsi, ji;ifieri [elsien mid-dipressjoni u mid-dwejjaq tal-[ajja

Kemm nie[du gost meta nisimg[u tarbija tfaqqa’ d-da[k u titbissem... madankollu anki a[na l-kbar nistg[u nitbissmu u nid[ku... dan hu ta’ benefi//ju g[alina u g[al dawk ta’ madwarna


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

Opinjoni#Ittri 13

Futur fis-Sod

Fid-9 ta’ Marzu 2013, ilpajji] qieg[ed g[al darba o[ra jsej[ilna biex inwettqu wie[ed mid-dmirijiet sagrosanti tag[na u mmorru nitfg[u l-vot tag[na biex nele;;u gvern ;did g[all[ames snin li ;ejjin. Dan hu dmir ta’ kull /ittadin responsabbli li jipparte/ipa b’mod s[i[ flg[a]la hekk importanti u li jidde/iedi hu lil min imexxih tul il-le;i]latura li ;ejja. L-ebda bniedem serju u ta’ dinjità m’g[andu jibqa’ passiv quddiem g[a]la b[al din li minnha jiddependi l-futur tal-pajji]u u ma je]er/itax dan id-dover g[a]i] u ta’ importanza hekk kbira. G[al darba o[ra, jien ;ejt mitlub mid-Diri;enti tal-Partit Nazzjonalista u mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi, sabiex inkun Kandidat anke g[al din lElezzjoni :enerali. U kif g[edt iva [ames snin ilu, g[ax rajt u [assejt il-b]onn li wie[ed jag[ti ssehem s[i[ tieg[u, anke din iddarba a//ettajt li ner;a’ nag[ti ssehem tieg[i g[al din il-kaw]a ;usta u importanti fuq ba]i nazzjonali u g[al darba o[ra, er;ajt g[edt iva. Kif jafu sew l-G[awdxin, jien ili nimmilita fil-politika aktar minn 19-il sena, li 16 minnhom g[addejthom b[ala Sindku talKunsill Lokali tar-ra[al tieg[i tal-Qala. Hemm [dimt bla heda fuq ba]i lokali u g[andi l-unur u s-sodisfazzjoni ng[id li g[amilt kulma stajt nag[mel biex naqdi lil kull min avvi/inani g[all-g[ajnuna, kienet x’kienet u kien min kien. Hekk nemmen li g[andha tkun il-politika – li tirrispetta lopinjoni ta’ kul[add. U dak li jien dejjem g[amilt.

Veru li mhux dejjem hu possibbli li tag[mel dak li trid jew tixtieq, i]da sa fejn kien possibbli dan g[amiltu u fuq dan jien kburi u onorat. Apparti dan, jien stinkajt u t[abatt biex flimkien ma’ s[abi l-kunsillieri komplejna nsebb[u lir-ra[al tag[na kif kien dmirna. B’intervent personali rnexxieli wkoll nag[mel akkwisti kemm finanzjarji, minn fondi miksuba millUnjoni Ewropea, kif ukoll ta’ natura materjali li permezz tag[hom komplejna sebba[na u kabbarna isem ra[alna. Issa kif di;à g[edt, ;ejt mitlub nag[mel pass ie[or ’il quddiem fejn se noffri sservizzi tieg[i fuq ba]i mhux aktar lokali imma nazzjonali. Dan il-pass jien qed nag[mlu b’dover u b’responsabbiltà, g[ax mill-esperjenza ta’ Sindku jien naf u nifhem kemm verament il-politika, meta m[addma tajjeb, hi strument effika/i li biha tista’ verament tag[mel il;id lill-o[rajn, lill-poplu tieg[ek. G[ax il-politika tlaqqg[ek ma’ [afna nies u meta titkellem man-nies titg[allem [afna ming[andhom. Tibda tinduna bil-b]onnijiet u bit-tbatijiet u n-nuqqasijiet li xi w[ud ikunu qed i;arrbu flg[eluq ta’ djarhom u kultant anke fis-solitudni. Hemm hu l-post fejn il-politiku jista’ jkun ta’ g[ajnuna g[al g[ajru. U dan jista’ jsir bil-kalma u fil-kwiet ming[ajr daqq ta’ trombi u fanfarunati u fta[ir ]ejjed. Jien ukoll na[dem fl-Isptar :enerali ta’ G[awdex, fejn nok-kupa l-po]izzjoni ta’ Nursing Manager. Hemm ikolli

minn Paul Buttigieg

kuntatt mhux biss ma’ numru kbir ta’ [addiema fis-servizz tas-sa[[a li ja[dmu fl-istess sptar, imma wkoll ma’ numru kbir ta’ pazjenti u anke qraba tag[hom, min jistaqsik [a;a u min jitolbok l-g[ajnuna. Fejn stajt, jien dejjem ippruvajt naqdi lil dak li jkun u dan be[siebi nibqa’ nag[mlu f’kull post u kariga li jien inkun fiha. Hawn jien tg[allimt napprezza l-valur kbir tal-[ajja u [dimt bla heda mal-kollegi, biex inkomplu ntejbu s-servizzi tas-sa[[a fl-Isptar tag[na. Grazzi g[all-gvern pre]enti u l-Ministeru g[al G[awdex, matul dawn il-[ames snin komplejna nimmodernizzaw l-Isptar mhux biss ambjentalment, imma aktar minn hekk, b’apparat ;did, modern u ta’ u]u ne/essarju li qabel biex wie[ed jag[mel u]u minnu kien ikollu bilfors imur lejn l-Isptar Mater Dei. G[all-grazzja t’Alla llum bosta mis-servizzi prin/ipali u dawk mag[rufa b[ala anke diffi/li li jirrigwardaw is-sa[[a qed jing[ataw fl-Isptar :enerali ta’ G[awdex stess e]empju, servizzi relatati mas-CCU#ITU, ir-Renal Unit, il-Hyperbaric

Unit, ir-Radiology Unit, Operating Theatres ;odda u moderni li se jkunu inawgurati fi ftit tal-jiem o[ra, servizzi ta’ testijiet tal-Kan/er tas-Sider u tant u tant servizzi o[rajn. B[ala politika ;enerali g[al G[awdex, wie[ed bi]]ejjed idur dawra mal-g]ira u jara b’g[ajnejh il-pro;etti kollha li ;ew implimentati f’G[awdex, sew dawk re/enti kif ukoll dawk mhux tant re/enti. Fuq dawn il-pro;etti wie[ed g[andu jsib it-timbru tal-Partit Nazzjonalista, b’mod partikulari fuq dawk li saru matul dawn il25 sena ta’ Amministrazzjoni Nazzjonalista b’e//ezzjoni ta’ 22 xahar ta’ gvern Laburista bejn l-1996 u l-1998. Dawn ilpro;etti huma mferrxin ma’ G[awdex kollu u huma ta’ kull xorta u g[amla; infrastruttura ta’ bini ta’ toroq arterjali fuq livelli Ewropej, bini ta’ skola ;dida, gymnasium, vapuri ;odda, terminals fl-Im;arr u fi/?irkewwa, l-ITS fil-Qala, i/?entru tal-Università, ;onna pubbli/i, u elf [a;a o[ra. Fid-9 ta’ Marzu, il-poplu se jidde/iedi. Il-garanzija ta’ dan kollu jag[tihielek il-Partit Nazzjonalista. Jekk trid Futur fis-Sod, jekk trid l-aqwa flEdukazzjoni, jekk trid aktar Xog[ol, jekk trid Sa[[a u kura moderna fl-aqwa sptarijiet, jekk trid Finanazi fis-Sod, l-g[a]la hi wa[da – il-Partit Nazzjonalista. G[alhekk hbieb, l-g[a]la fid9 ta’ Marzu issa hi f’idejna … issa jiddependi minn kull wie[ed u wa[da minna. Paul Buttigieg hu kandidat tal-Partit Nazzjonalista g[allElezzjoni :enerali fuq id-distrett ta’ G[awdex

L-g[aqal ma tixtrihx bil-flus

Sur Editur, Il-Prim Ministru Tork stqarr li hu kontra l-abort. Hu kompla jg[id li biex it-Turkija tkompli bit-tkattir ekonomiku, sew l-abort kif ukoll bosta operazzjonijiet ]ejda ?esarji g[andhom jitnaqqsu kemm jista’ jkun. ItTurkija, minkejja li g[andha livell baxx ta’ g[ajxien, meta mqabbel ma’ dak ta’ numru ta’ pajji]i tal-Unjoni Ewropea, g[andha ekonomija li qed tikber. Il-Prim Ministru Tork irid li t-Turkija tkompli bit-tkabbir ekonomiku ta’ [amsa fil-mija. Tkabbir mhux /ajta f’pajji] b’miljuni kbar ta’ nies. I]da l-g[aqal ma tixtrihx bil-flus i]da jissarraf fi flus! It-Turkija g[addejja minn modernizzar ekonomiku, i]da ma jidhirx li l-anqas mexxej sekulari b[all-Prim Ministru Tork mhu se jix[et barra l-valuri fundamentali biex jing[o;ob ma’ xi fazzjonijiet flUnjoni Ewropea li huma mg[arrsa mal-kultura talmewt u tal-qirda. U kemm l-g[aqal tatTorok jissarraf fi flus huma l-fatti li jidhru: irrival ta’ dejjem, il-Gre/ja, kwa]i falluta u t-Torok wasslu biex sa[ansitra jixtru n-National Bank of Greece (li ferg[a tieg[u qieg[da wkoll f’TasSliema!)

. Bonett

G

Marsalforn


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

14 Attwalità

11,470 persuna ja[dmu full-time f’G[awdex - ]ieda ta’ 6% Inawgurati fir-Rabat, G[awdex, l-uffi/ini l-;odda tal-Korporazzjoni tax-Xog[ol u t-Ta[ri; minn Joe Mikallef

Il-politika tal-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista wasslet biex matul dawn il-[ames snin li g[addew in[olqu 20,000 post ;did tax-xog[ol. Minn din il-politika b’vi]joni gawdew il[addiema Maltin u lG[awdxin kif ukoll il-familji tag[hom li allura kellhom d[ul akbar. Anki f’G[awdex xtered u tkattar il-;id tant li bejn l2008 u l-2011, l-attività ekonomika f’G[awdex kibret bi qrib it-12 fil-mija. Dan kollu b’ri]ultat talinvestiment mill-privat u mill-Gvern f’din il-g]ira. Barra minn hekk, il-Gvern investa f’numru ta’ pro;etti kapitali u nieda numru ta’ skemi biex anke l-privat jinvesti. Dan kollu wassal biex jin[olqu aktar opportunitajiet ta’ xog[ol f’G[awdex. Nhar is-Sibt li g[adda l-

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jdur l-uffi/ini l-;odda tal-ETC f’G[awdex u jiltaqa’ mal-[addiema li ta’ kuljum joffru l-g[ajnuna tag[hom lill-G[awdxin li jirrikorru f’dawn l-uffi//ji

Prim Ministru Lawrence Gonzi inawgura uffi/jalment l-uffi/ini l-;odda talKorporazzjoni g[ax-Xog[ol u t-Ta[ri; (ETC). Dawn luffi/ini jinsabu fir-Rabat, G[awdex. F’diskors li g[amel fil-ftu[

Il-Gvern g[andu politika li tpo;;i x-xog[ol u t-ta[ri; fil-qalba tag[ha u li tfassal skemi u inizjattivi g[all-benefi//ju ta]-]g[a]ag[, il-[addiema u l-familji Maltin u G[awdxin

ta’ dawn l-uffi/ini, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi enfasizza li l-[olqien taxxog[ol g[all-G[awdxin f’G[awdex dejjem kien u jibqa’ prijorità g[all-Gvern immexxi minnu. Hu qal li dawn l-uffi//ji l;odda tal-Korporazzjoni taxXog[ol u t-Ta[ri; f’G[awdex jixhdu dan limpenn tal-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista favur il-[addiema G[awdxin. Lawrence Gonzi kompla li g[alhekk hu b’sens ta’ sodisfazzjon li qieg[ed jinawgura dawn l-uffi//ji.

“B’sodisfazzjon g[ax f’kull

wie[ed u wa[da minkom nara l-valur tal-politika. Politika li tpo;;i x-xog[ol u t-ta[ri; fil-qalba tag[ha u li tfassal skemi u inizjattivi g[all-benefi//ju ta]]g[a]ag[, [addiema u familji Maltin u G[awdxin.” Il-Prim Ministru ssokta li l - investiment li sar kemm fl - ekonomija G[awdxija kif ukoll fil - [olqien tax xog[ol hu investiment fil familji tag[na . Bejn l - 2008 u l - 20 11, l attività ekonomika f ’ G[awdex kibret bi qrib

it -1 2 fil - mija frott tal investiment privat u tal Gvern f ’ din il - g]ira . Investejna f ’ numru ta ’ pro;etti kapitali u nedejna numru ta ’ skemi biex anke l - privat jinvesti . Dan kollu wassal biex jin[oloq aktar xog[ol f ’ G[awdex . Hu kompla li l - a[[ar statistika turi li f ’ Lulju tal - 20 1 2 kien hawn aktar minn 11, 470 ja[dmu full time f’G[awdex, ]ieda ta’ sitta fil-mija fuq l-ammont fl2008. g[al pa;na 15

L-investiment li sar, kemm fl-ekonomija G[awdxija kif ukoll fil-[olqien tax-xog[ol, hu investiment fil-familji tag[na – il-Prim Ministru Lawrence Gonzi


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

Attwalità 15

L-impenn tal-Gvern wassal biex l-attività ekonomika f’G[awdex kibret bi 12% minn pa;na 14

Filwaqt li l-Korporazzjoni sabet xog[ol g[al aktar minn 880 persuna f’G[awdex permezz ta’ placements, ;ew re;istrati aktar minn 2,900 vacancy re;istrata mag[ha minn G[awdex. Il-Prim Ministru enfasizza li f’G[awdex ukoll, b[al Malta, il-Gvern irnexxielu jo[loq ix-xog[ol, u dan flimkien mas-settur privat. Dawn ir-ri]ultati, qal ilPrim Ministru, ma ;ewx b’kumbinazzjoni. “Investejna f’min i[addem u fil-[iliet tal[addiema. Fost l-iskemi li nedejna b’su//ess kien hemm l-Employment Aid Programme, fejn il-Gvern permezz tal-fondi millUnjoni Ewropea [allas lil min i[addem nofs il-paga talewwel tnax-il xahar. Minn din l-iskema, ibbenefikaw 264 employer li impjegaw 617-il persuna f’G[awdex b’investiment ta’ 2.5 miljun ewro.” Il-Prim Ministru spjega li l-Gvern investa wkoll filCommunity Work Scheme li wkoll kisbet ri]ultati po]ittivi f’G[awdex. Din l-iskema hi mmirata g[al dawk in-nies li ilhom jirre;istraw u li jie[du l-benefi//ju tal-qg[ad. Min jitqabbad minn xi Kunsill Lokali jew g[aqda non-governattiva u jag[mel xi xog[ol fil-komunità jing[ata benefi//ju ]ejjed sa massimu ta’ 75 fil-mija talminimum wage. F’G[awdex, 77 persuna qeg[din jibbenefikaw minn

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, fost o[rajn, flimkien ma’ Sandra Sladden, i/-Chairperson tal-ETC, meta tkellem mal-impjegati tal-ETC f’G[awdex nhar is-Sibt filg[axija u afferma mill-;did l-impenn tal-Gvern li jibqa’ ja[dem u jistinka biex ikattar l-opportunitajiet tax-xog[ol kemm f’Malta kif ukoll f’G[awdex

din l-iskema. Din l-iskema tixhed li x-xog[ol jibqa’ lqofol tal-politika tal-Gvern immexxi minni. Hu qal li “id f’id mad-dinja tax-xog[ol insibu ledukazzjoni u t-ta[ri; u hawn ukoll investejna [afna f’G[awdex. Tul dawn l-a[[ar [ames snin il-Korporazzjoni organizzat 306 korsijiet. Investejna fil-Work Trial Scheme fejn offrejna opportunità ta’ ta[ri; lil aktar

Investejna f’numru ta’ pro;etti kapitali u nedejna numru ta’ skemi biex anke l-privat jinvesti. Dan kollu wassal biex jin[oloq aktar xog[ol f’G[awdex

minn 470 ]ag[]ug[ li g[amlu esperjenza ta’ xog[ol f’aktar minn 250 intrapri]a.” Lawrence Gonzi ssokta li “investejna u ksibna. Hekk bi[siebna nag[mlu fix-xhur li ;ejjin. Gvern immexxi minni huwa kommess li jkompli jinvesti f’G[awdex u jo[loq aktar opportunitajiet ta’ xog[ol g[alikom lG[awdxin ;ewwa G[awdex.” Hu qal li l-Gvern di;à [abbar diversi proposti g[al din is-sena biex jin[oloq aktar xog[ol f’G[awdex, fosthom skema ;dida li tag[ti opportunità ta’ ta[ri; f’impjieg g[al perjodu definittiv lil 200 persuna G[awdxija li qed

ifittxu x-xog[ol. “Wara li komplejna n;ibu aktar xog[ol tal-Gvern ;ewwa f’trasferiment ta’ xog[ol tal-Gvern. Skema o[ra li [abbarna hi biex 50 persuna b’di]abbiltà f’G[awdex ji;u impjegati ma’ g[aqdiet volontarji u entitajiet governattivi. “{abbarna wkoll biex jid[ol din is-sena tnaqqis flincome tax g[al kull min jimpjega anqas minn 30 persuna u jinvesti jew jimpjega aktar [addiema mieg[u,” qal il-Prim Ministru. Hu ]ied li konxju li s-settur privat jibqa’ s-sinsla talekonomija G[awdxija, ilGvern se ji]viluppa business

centre g[all-kumpaniji fisservizzi finanzjarji, ri/erka u informatika. Fl-istess [in se nkomplu nin/entivaw itturi]mu lejn G[awdex g[ax mit-turi]mu jgawdi kul[add u jin[oloq aktar xog[ol. “Il-Gvern immexxi minni jemmen fil-potenzjal ta’ G[awdex,” qal il-Prim Ministru li ]ied li l-Gvern se jkompli jinvesti biex jin[olqu aktar postijiet tax-xog[ol g[all-G[awdxin f’G[awdex. “Ksibna ri]ultati f’dan issens, i]da mhux bi]]ejjed, irridu nag[mlu aktar. Il-ftu[ ta’ dawn l-uffi/ini jixhed limpenn li nkomplu nkattru aktar xog[ol g[alikom ilkoll,” temm il-Prim Ministru Lawrence Gonzi.

Konxju li s-settur privat jibqa’ s-sinsla tal-ekonomija G[awdxija, il-Gvern se ji]viluppa business centre g[all-kumpaniji – il-Prim Ministru Lawrence Gonzi


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

16 A[barijiet ta’ Barra

L-AL:ERIJA

Fe;;ew aktar mejtin mill-assedju Il-qawwiet spe/jali Al;erini sabu l-katavri ta’ ]ew; militanti I]lami/i Kanadi]i fost vittmi o[ra fil-fa/ilità tal-gass fidde]ert fejn il-militanti sie[ba tal-Al-Qaida l;img[a l-o[ra [atfu numru kbir ta’ osta;;i. Intant, hu mifhum li lg[add ta’ mejtin sal-biera[ qab]u t-tmenin u t-tfittxija fl-in[awi g[andha tkompli ftit tal-jiem wara li t-truppi assedjaw il-kumpless inkwistjoni, qrib il-belt ta’ In Amenas, biex jikkonkludu l-kri]i. Numru sostanzjali ta’ [addiema Amerikani, Britanni/i, Fran/i]i, :appuni]i, Norve;i]i, Filippini u Rumeni tilfu [ajjithom jew ‘g[abu’ millin[awi tul l-assedju, b’rapporti jg[idu li l-I]lami/i Kanadi]i kienu identifikati permezz ta’ dokumenti li kienu elevati mill-katavri tag[hom. Il-;ellied I]lamiku veteran Mokhtar Belmokhtar [a

responsabbiltà g[all-attakk fuq il-fa/ilità g[an-nom tal-Al-Qaida, b’imkejjen f’Al;eri jsostnu li l-militanti li wettqu d-dmija kienu jinkludu ‘persuni minn barra l-kontinent Afrikan’ flimkien ma’ militanti Afrikani u G[arab. Intant, l-Al;erija infurmat lill-Gvern tal-:appun dwar il-qtil ta’ disa :appuni]i fl-assedju; b’dan jinvolvi l-akbar ammont ta’ vittmi barranin minn pajji] partikulari, filwaqt li lFilippini tilfet sitt [addiema. Ir-rejd fl-istess [in kixef l-aspett vulnerabbli talistallazzjonijiet g[all-produzzjoni ta]-]ejt u l-gass (immexxija mill-entitajiet multinazzjonali) fir-re;jun iddominat minn de]ert. Dan meta t-theddida dejjem akbar tal-gruppi militanti I]lami/i fl-in[awi tas-Sahara mistennija ting[ata prominenza fuq la;enda tas-sigurtà talPunent.

L-AFGANISTAN> Suldat mal-qawwiet tan-NATO ji;ri f’Kabul waqt attakk minn militanti. Il-kwartieri tad-dipartiment tat-traffiku lbiera[ kienu fil-mira ta’ aggressuri suwi/ida u karozza-bomba meta qabel kienet se[[et battalja bejn ;ellieda estremisti u qawwiet tas-sigurtà fl-in[awi tal-kapitali. (Reuters)

IR-RENJU UNIT

Jonqsu ka]i tal-a]ma fost it-tfal Il-ka]i fejn it-tfal jidda[[lu l-isptar b’forom serji tal-a]ma naqsu sew ladarba da[let illi;i kontra t-tipip f’postijiet pubbli/i ‘fil-mag[luq’. Studju spe/ifiku fil-fatt juri li l-ka]i naqsu bi tnax fil-mija g[all-ewwel sena wara li kienet introdotta l-li;i, u meta ]diedu l-provi li [afna nies anki qeg[din jinsistu fuq lhekk imsej[a smoke-free zones fid-djar tag[hom.

Ir-ri/erkaturi mal-Imperial College ta’ Londra analizzaw /ifri tas-sa[[a li jmorru lura g[al April tal-2002 u ppre]entaw ir-ri]ultati fil;urnal Paediatrics. Dan meta t-tfal li dda[[lu lisptar bl-attakki tal-a]ma gravi kienu qed ji]diedu b’aktar minn tnejn fil-mija f’kull sena qabel kienu introdotti rrestrizzjonijiet f’Lulju tal2007.

Ir-ri/erkaturi mbag[ad ikkalkulaw li l-ammonti ni]lu bi tnax fil-mija tul it-tnax-il xahar mindu introdu/ew ille;i]lazzjoni u bi tlieta filmija o[ra f’kull wa[da missentejn l-o[ra sussegwenti. Ir-ri]ultati anki kienu ovvji fost is-subien u l-bniet ta’ kull eta u residenti qalb l-ibliet u z-zoni rurali – bl-Asthma UK tfisser l-istudju spe/ifiku b[ala ‘inkora;;anti’.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra L-EWROPA

Il-borra tkompli tin]el fuq diversi pajji]i Ewropej Diversi pajji]i Ewropej matul il-;urnata tal-biera[ komplew ikunu ma[kuma minn kwantità ta’ borra. Fost l-ag[ar milquta kien hemm ir-Renju Unit, Franza u l-:ermanja. Min[abba l-ammont ta’ borra li ni]let, [afna kienu ttitjiriet li kellhom jit[assru kif ukoll vja;;i bil-ferrovija. Fl-ajruport ta’ Heathrow f’Londra lbiera[ t[assru 130 titjira – g[axra fil-mija tattitjiriet ta’ kuljum filwaqt li l{add kellhom jit[assru 20 filmija tat-titjiriet. Barra minn hekk madwar il-pajji], eluf ta’ skejjel kellhom jing[alqu peress li ttoroq kienu mblukkati bilborra. Anki l-ivvja;;ar bilferrovija kien interrott f’xi postijiet. Fil-:ermanja mijiet ta’ titjiriet t[assru fl-ajruport ta’ Frankfurt g[al istess ra;unijiet. Minn Frankfurt, matul il;urnata tal-biera[ kellhom jit[assru 203 titjira min[abba l-borra wara li kien hemm

445 titjira li t[assru l-{add. Fi Munich, bejn il-{add u t-Tnejn ni]lu 13-il /entimetru ta’ borra u mill-ajruport ta’ din il-belt, 200 titjira kellhom jit[assru. F’Berlin, il-borra saret sil; fuq it-toroq u triq ewlenija kellha ting[alaq g[ax il-kundizzjoni li spi//at fiha kien wisq perikolu] g[allivvja;;ar filwaqt li l-ferrovija ta’ velo/ità kbira li tivvja;;a minn Brussell lejn Pari;i imbag[ad il-:ermanja kienet qed tivvja;;a b’dewmien. F’Pari;i, fl-ajruporti ta’ Charles de Gaulle u Orly, 40 fil-mija tat-titjiriet kellhom jit[assru. Fl-ajruport ta’ :inevra flI]vizzera wkoll kienu rappurtati problemi bit-titjiriet filwaqt li fil-Bel;ju vi]ibbiltà batuta u toroq ji]olqu min[abba s-sil; effwttwaw kemm it-trasport mill-art kif ukoll mill-ajru. Fil-kapitali Brussell, issewwieqa kellhom jivvja;;aw b’mhux aktar minn 20 kilo-

metru fis-sieg[a min[abba lkundizzjoni [a]ina tat-toroq Anki Moska, il-kapitali Russa, li hi mdorrija fil-borra, kellha l-problemi wara li ni]lu 50 /entimetru ta’ borra. Dan wassal biex matul il;urnata tal-biera[ kien hemm kaos fit-toroq i]da t-titjiriet lejn il-belt ma kinux effettwati. Il-borra li ni]let f’Moska f’dawn l-a[[ar erbat ijiem kienet ferm aktar mill-medja g[ax-xahar kollu ta’ Jannar skont Pytor Biryukov, idDeputat Sindku ta’ Moska. Hu qal li s’issa f’Jannar kienu ni]lu 65 /entimetru ta’ borra filwaqt li l-medja g[axxahar kollu hi ta’ 42 /entimetru. Hu ]ied li f’dawn l-a[[ar erbat ijiem mit-toroq ta’ Moska tne[[ew 2.5 miljun metru kubu ta’ borra. L-uffi//ju meteorolo;iku Russu wissa li g[al din il;img[a fil-parti Ewropea tarRussja kien se jkun hemm temp kiesa[ [afna.

FRANZA> Nies f’Pari;i [dejn replika tal-Istatwa tal-Libertà li hemm fl-Istati Uniti meta l-kapitali Fran/i]a nksiet bil-borra u li wasslet g[al problemi fit-trasport pubbliku u biex xi skejjel jag[lqu. (ritratt Reuters)


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

A[barijiet ta’ Barra 19 IL-BULGARIJA

Iridu jsibu ‘l-mo[[ politiku’ wara attentat ta’ qtil Il-partit etniku Tork talBulgarija li l-eks Kap tieg[u spi//a aggredit minn ra;el li pponta pistola lejn rasu waqt il-kungress ta’ dan il-partit f’Sofija, qed jag[mel pressjoni fuq il-Pulizija biex issib ‘il-mo[[ politiku’ wara l-attentat. Il-Moviment g[ad-Drittijiet u l-Libertà (MRF) akku]a lillPulizija u lis-servizzi tas-sigurtà li naqsu milli jipprote;u lil Ahmed Dogan mir-ra;el li nhar is-Sibt ipprova jisparalu darbtejn qabel spi//a mra]]an mill-gwardjani tas-sigurtà. Dogan, li kien ilu jmexxi lpartit g[al 23 sena (u li issa n[atar Chairman onorarju talistess entità), ma ;ralu xejn fl-attentat u Lyutvi Mestan, li la[aq kap tal-MRF minflok Dogan, insista li l-Pulizija g[andha fuq kollox tikkon/entra fuq min seta’ kellu ‘l-idea politika’ g[allattentat inkwistjoni. Dan meta, skont Mestan, lawtoritajiet qeg[din ja[dmu fuq it-teorija li l-azzjoni kienet wa[da individwali ta’ persuna kriminali, u li l-ka] qed iservi biex i/appas id-

dehra tal-Bulgarija f’g[ajnejn il-barranin. Intant, l-MRF sejja[ g[al investigazzjoni internazzjonali rigward l-assalt bl-aggressur – Tork etniku ta’ 25 sena – jissemma b[ala Oktay Enimehmedov. Fl-istess [in, il-Pulizija qalet li l-pistola li u]a Enimehmedov g[all-attakk kienet wa[da tal-gass u ‘mhix letali’, i]da l-prosekuturi g[amluha /ara li r-ra;el jista’ je[el sa [ames snin [abs g[all-a;ir aggressiv u sa sitt snin o[ra pri;unerija talli g[amel theddida kontra l[ajja ta’ bniedem. Il-partiti politi/i filBulgarija kkundannaw bla[rax l-attakk fuq Dogan, li hu wie[ed mill-aktar personalitajiet politi/i influwenti filpajji], u anki jqisu l-attakk ta’ fuqu b[ala assalt fuq is-sigurtà nazzjonali. Min-na[a tieg[u, il-Prim Ministru Bulgaru Boiko Borisov qal lill-;urnalisti li lka] bir-ra;un jinkwieta lil kul[add u li affarijiet b[al dawn m’g[andhom isiru qatt fil-Bulgarija tal-lum.

IL-FILIPPINI> Il-USS Guardian, vapur tat-tip ‘minesweeper’ tal-qawwiet tal-ba[ar Amerikani, jidher fil-vi/inanzi ta’ g]ira /kejkna fiz-zona ta’ Tubbataha wara li jiem ilu, inkalja fil-Ba[ar ta’ Sulu, lil hinn mill-provin/ja ta’ Palawan. Il-vapur kien qed i;orr ekwipa;; ta’ tmenin ru[ meta se[[ l-in/ident, ftit wara li qatta’ xi ]mien fil-port fil-Bajja ta’ Subic (Reuters)

NEW ZEALAND

‘Il-messa;; jinsab fil-flixkun...’ Ra;el li sab messa;; ;o flixkun li ntbag[at 76 sena ilu, irnexxielu jikkuntattja linneputi tal-persuna proprja li kienet bag[titu. Geoff Flood kien g[amel din is-sejba f’Novembru tal2012 waqt li kien miexi tul in-Ninety Mile Beach fi New Zealand u hekk kif tella’ lflixkun mir-ramel, sab nota

;o fih bid-data tas-17 ta’ Marzu, 1936. Il-messa;; kien jg[id hekk: “Ninsab fuq ilba[ar u nixtieq li min isib dan il-flixkun jg[addi din in-nota lill-indirizz miktub (f’Leederville, fil-Punent talAwstralja).” In-nota kienet iffirmata minn Herbert Ernest Hillbrick li kien miet fis-snin erbg[in,

i]da Flood xorta rnexxielu jsib lin-neputi tieg[u – /ertu Peter Hillbrick li hu residenti f’Perth u li qatt qabel ma kien iltaqa’ ma’ nannuh. Fil-fatt, Hillbrick isostni li dan ilflixkun hu l-unika ‘konnessjoni’ li g[andu ma’ nannuh u li din l-istorja tibqa’ fost l-aktar affaxxinanti ta’ [ajtu.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

20

21

Il-PN l-a[jar g[a]la g[ad-9 ta’ Marzu

Fl-ewwel mass meeting tal-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista li sar fi Triq isSantwarju f’{a]-}abbar, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi appella lill-folla numeru]a li attendiet l-ewwel attività kbira tal-massa biex f’dawn is-seba’ ;img[at li g[ad fadal ilkoll na[dmu biex fid-9 ta’ Marzu ssir l-a[jar g[a]la g[all-poplu Malti u G[awdxi. (Ritratti> Victor Abela u Joseph Galea)


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

22 ?inekritika

Xena mill-film ‘Skyfall’

Xena mill-film ‘Marvel Avengers Assemble’

L-aktar films ta’ azzjoni popolari fl-2012 minn Joe Calleja

Il-films ta’ azzjoni rri]ultaw fost l-aktar popolari mal-Maltin fost il-163 li [ar;u l-KRS Film Distributors matul is-sena li g[addiet, e]attament bejn il-21 ta’ Di/embru 2011 u t-18 ta’ Di/embru 2012. Dawn i]-]ew; dati li l-KRS jikkalkulaw id-d[ul ta’ kull film fil-box office, iwasslu biex fil-lista tag[hom ikunu inklu]i tliet films li fil-fatt ma [ar;ux g[all-wiri matul is-sena li g[addiet, i]da fl-2011, u b’hekk wie[ed minnhom, il-kummiedja animata Puss in Boots sab ru[u fost l-ewwel g[axra tal-KRS g[all-2012. Dan meta tul is-sena l-o[ra dam jintwera seba’ ;img[at ‘biss’, i]da g[amel tnejn o[ra fl-2011; b’kollox disa’ ;img[at. Jidher g[alhekk li tul dawk il-;img[at marru jarawh spettaturi mhux [a]in, ]gur aktar mill-films li hemm warajh fillista. Pere]empju aktar minn Twilight Saga: Breaking Dawn Pt. 2 fl-2012 (li i]da g[adu qed jintwera, u allura ]gur li jispi//a jda[[al i]jed flus din issena), jew Hunger Games li hu l-aktar film li dam jintwera s-sena l-o[ra, 22 ;img[a, u The Dictator (13-il ;img[a). I]-]ew; films l-o[ra li kienu [ar;u fl-2011 huma Mission Impossible: Ghost Patrol u Sherlock

‘Skyfall’ u ‘Marvel Avengers Assemble’ huma fost l-aktar films li kienu popolari matul is-sena 2012

Holmes: A Game of Shadows. Imbag[ad issib l-ewwel The Hobbit li wara biss [amest ijiem sab ru[u fost l-aqwa g[axra, fil-

L-aqwa films tal-2012 mill-KRS

(Mill-21 ta’ Di/embru 2011 sat-18 ta’ Di/embru, 2012) 1. Skyfall (PG) 2. Marvel Avengers Assemble (PG) 3. The Dark Knight Rises (PG) 4. The Amazing Spider-Man (PG) 5. The Hobbit: An Unexpected Journey (PG) 6. Ted (18) 7. Taken 2 (14) 8. Ice Age 4: Continental Drift (U) 9. Puss In Boots (U) 10. The Twilight Saga: Breaking Dawn Pt 2 (12) 11. Brave (U) 12. Mission Impossible-Ghost Patrol (PG) 13. Step Up 4: Miami Heat (PG) 14. The Hunger Games (12) 15. Journey 2: The Mysterious Island (U) 16. Sherlock Holmes: A Game Of Shadows (12) 17. The Dictator (16) 18. Snow White And The Huntsman (12) 19. The Expendables 2 (14) 20. Men In Black 3 (PG) (Innutaw li l-ma;;oranza (12) huma films U u PG)

[ames post. Ji;ifieri g[amel flus aktar minn films li damu jintwerew bejn 10 ;img[at u 22 ;img[a! Mur ifhimha lill-udjenza! Imma apparti dawn l-istramberiji, nie[u gost ninnota li fil-lista tal-aqwa films li marru tajjeb mal-udjenza, hemm tmienja li kienu fost il-favoriti tieg[i (li l-lista dehret f’dan il-;urnal fil-5 ta’ Jannar li g[adda), u [amsa minn dawn jiena kont po;;ejthom fost l-aqwa g[axra, tlieta minnhom fost l-aqwa [amsa tieg[i… u tal-pubbliku! Dawn huma The Dark Knight (it-tieni l-aktar favorit tieg[i wara The Hunger Games), Amazing Spider-Man (3) u Skyfall (4). Il-film l-ie[or fost il-favoriti tieg[i huwa Taken 2, li b’kumbinazzjoni jien po;;ejtu fl-istess po]izzjoni b[all-aqwa talKRS, fis-seba’ post! Dan juri li wara kollox, ilgosti tal-pubbliku mhux dejjem ikunu ’l bog[od minn dawk tag[na l-kriti/i, tieg[i g[all-inqas. Dwar The Hunger Games ma nistax nifhem kif b’rekord ta’ 22 ;img[a dan ma spi//ax g[all-inqas fost l-aqwa g[axra, i]da biss fl-14-il po]izzjoni. Intant, din hi l-lista s[i[a tal-aqwa 20 film f’Malta minn fost dawk li [ar;u l-KRS u li kienu jinkludu 32 bit-3D, u produzzjonijiet ukoll minn Franza, in-Norve;ja, Spanja, l-Indone]ja, lAwstralja, il-Kanada u l-Korea t’Isfel.

Il-parti l-kbira tal-films fil-lista tal-aktar films popolari matul l-2012 huma kklassifikati b[ala ‘U’ jew ‘PG’


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

24 Storja servizz ikkoordinat minn Raymond Miceli

MONUMENTI FIL-G}EJJER MALTIN

(27)

Monsinjur Paolo Pullicino minn Michael Galea

Ta[t l-awspi/ji tal-UNESCO fl-1990 ;iet imnedija u /elebrata Sena Internazzjonali tal-Kitba (International Literary Year). Il-Ministru tal-Edukazzjoni, Ugo Mifsud Bonnici, kien [atar kumitat apposta biex jie[u [sieb l-attivitajiet marbutin ma’ dik is-Sena Letterarja. F’dik is-sena wkoll twaqqaf monument ta’ tifkira dedikat lil Monsinjur Paolo Pullicino, edukatur.

Il-bust ta’ Mons Paolo Pullicino li jinsab fil-bit[a tal-Kumpless tal-Ministeru tal-Edukazzjoni fil-Furjana

Kien jivvja;;a biex jikseb esperjenzi dwar is-sistemi tal-edukazzjoni f’pajji]i barranin biex imbag[ad qieg[ed is-sisien g[all-i]vilupp tal-edukazzjoni moderna f’pajji]na

L-iskultur :anni Bonnici ja[dem fuq il-forma tal-;ibs

Mons. Paolo Pullicino, bin Arcangelo, tabib, u Maria Anna Schembri, twieled il-Belt Valletta fl-1815. Studja ta[t l-a[jar g[alliema ta’ ]mienu. Mill-Università ta’ Malta kiseb idDottorat fil-Filosofija, il-lawrja ta’ Master of Arts u Dottorat fit-Teolo;ija. Issokta l-istudji tieg[u fl-Università ta’ Sorbonne, Franza. :ie ordnat sa/erdot fl-1839. Fl-1850 l-Gvern [atru professur tal-Metodolo;ija fl-Università – kap ta’ skola li kienet toffri ta[ri; lill-g[alliema. Kiteb diversi trattati u rapporti dwar l-edukazzjoni g[aliex hu kellu g[al qalbu t-tag[lim u l-edukazzjoni tal-poplu. In[atar Direttur Ewlieni tal-Iskejjel Primarji tal-Gvern. Kien bniedem ta’ vi]joni u orizzonti wesg[in. Kien jivvja;;a biex jikseb esperjenzi dwar is-sistemi tal-edukazzjoni f’pajji]i barranin biex imbag[ad qieg[ed is-sisien g[all-i]vilupp tal-edukazzjoni moderna f’pajji]na. Barra milli kien edukatur, kien ukoll sa/erdot mag[ruf b[ala predikatur u pane;erista ta’ polz u elokwenti. B[ala bniedem ta’ kultura kien i[obb l-arti spe/jalment il-pittura. Kien Mons. Pullicino li ressaq lejn Malta l-pittur Pietro Gagliardi, li [allielna patrimonju ta’ arti sagra f’pajji]na. Pullicino kien ukoll [abib personali tal-iskultur mag[ruf Luigi Fontana. Mons. Pullicino waqqaf f’Malta s-So/jetà San Vin/enz de Paul, li kellha b[ala

g[an tag[ha [idma qalb il-foqra u fil-qasam so/jali. Kien Rettur tal-Ar/ikonfraternità ta’ San Giuseppe, ir-Rabat. Mons. Paolo Pullicino miet fid-dar tieg[u fil-Belt Valletta, fit-13 ta’ Marzu 1890. :ie midfun fil-Katidral, l-Imdina. Dan hu l-bniedem li g[alih fi tmiem is-Sena Internazzjonali tal-Kitba, fis-27 ta’ Di/embru 1990 twaqqaf monument fil-bit[a tal-kumpless tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Furjana. Il-monument ifakkar ukoll il-100 sena mill-mewt ta’ Monsinjur Pullicino. Il-Ministru Ugo Mifsud Bonnici fi/-/erimonja tal-kxif tal-monument qal: “Il-Kanonku Paolo Pullicino kien bniedem kbir li g[amel ;id lil pajji]u b[ala pijunier tat-tixrid tat-tag[lim. Il-monument li twaqqaf lilu hu g[all-e]empju li dejjem ta f’dan il-qasam li hu wkoll wie[ed attwali, b’messa;; li jibqa’ jiswa anki g[al Malta tal-lum.” F’g[eluq i/-/erimonja nqara messa;; ta’ apprezzament minn Federico Mayor, Direttur :enerali tal-UNESCO. Il-monument jikkonsisti f’bust tal-bron] ta’ Mons. Paolo Pullicino, imqieg[ed fuq kolonna. Il-bust hu xog[ol l-iskultur :anni Bonnici li rnexxielu jag[ti xebh qawwi ta’ Mons. Paolo Pullicino. Sfortunatament il-kitba fuq il-kolonna qajla g[adha tinqara u wie[ed irid imur vi/in [afna biex jara l-ittri m[affra, peress li l-kliem bl-iswed telaq g[alkollox. Tajjeb jekk min hu responsabbli jara li dan isir mill-;did.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

Kultura 25

Il-poster pubblikat dwar il-filmdokumentarju ‘La Voce Del Corpo’

‘La Voce Del Corpo’ – il-;estwalità tal-;isem Ir-Rotary Club La Valette Malta se jippre]enta La Voce del Corpo. Dan hu film#dokumentarju dwar il-;estwalità tal-Isqallin li, kif ng[idu bil-Malti, ‘Jitkellmu b’idejhom’. Il-film se jintwera St James Cavalier fl-24 ta’ Jannar fis-6.45 p.m. b’sub-titles bl-Ingli]. Dan hu vja;; komiku, i]da informattiv, fil-;estwalità tal-;irien tag[na, l-Isqallin. La darba nkunu rajna dan il-film, kwa]i ma jkunx hemm g[alfejn wie[ed jitg[allem id-djalett Sqalli, g[aliex bl-idejn u blespressjonijiet tal-wi// nistg[u niftiehmu! Wara l-film, iddirettur Luca Vullo jag[mel ta[dita li fiha l-pubbliku hu mistieden jie[u sehem. G[al aktar informazzjoni araw www.lavocedelcorpo Biljetti b’ €10 b[ala donazzjoni lil Rotary Club La Valette Malta, jinxtraw minn St James Cavalier www.sjcav.org jew iktbu: bookings@rotarylavalette.org

}jara kulturali fin-na[a ta’ fuq ta’ Malta

It-tielet ]jara minn sensiela ta’ ]jarat kulturali organizzati millKunsill Malti g[all-Kultura u l-Arti se tkun fin-na[a ta’ fuq ta’ Malta, nhar il-{add 27 ta’ Jannar 2013. Din i]-]jara se te[odna fix-Xemxija fejn fost o[rajn se n]uru lfdalijiet Rumani, l-im;ieba[, il-kalati kif ukoll oqbra puni/i u pre-istori/i. Il-parte/ipanti se jkollhom ukoll l-opportunità li flimkien ma’ gwidi professjonali j]uru t-torri ta’ Wignacourt fejn barra spjega dettaljata dwar l-istess torri u dak li kien iservi g[alih, se jkun hemm ukoll rappre]entazzjoni animata b’tag[rif dwar luniformijiet u l-armamenti li kienu jintu]aw fi ]mien ilKavallieri. Dawn i]-]jarat kulturali li jsiru kull xahar huma organizzati mill-Kunsill Malti g[all-Kultura u l-Arti u issa saru parti millkalendarju ta’ attivitajiet li bosta jkunu qed jistennew kull sena biex ikabbru t-tag[rif tag[hom dwar il-patrimonju u dak kollu li hu Malti. It-tluq g[al din i]-]jara jkun minn [dejn lukanda ewlenija filFurjana fid-8.45 ta’ filg[odu u l-prezz tal-biljetti hu €12 g[allkbar u €10 g[al anzjani u tfal. Il- booking jag[laq g[ada f’nofsinhar jew qabel jekk jil[qu jimtlew il-postijiet kollha. L-uffi//ju tal-booking f’230 Triq irRepubblika, il-Belt (ftit ’l isfel minn Pjazza San :or;) ikun miftu[ mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8.30 a.m. u t-3.30 p.m Aktar informazzjoni tista’ ting[ata permezz tat-telefon billi //emplu fuq 21232515 jew 21245168, jew inkella billi tibag[tu e-mail fuq noel.damato@maltaculture.com jew i]]uru s-sit elettroniku www.maltaculture.com.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

A[barijiet ta’ Barra 17

Ftit punti dwar il-;urament

• Obama se jkun [a ]ew; ;uramenti tal-[atra. L-ewwel wie[ed kien priva u sar il-{add. Il-Kostituzzjoni Amerikana titlob li 20 ta’ Jannar tkun id-data meta jittie[ed il-;urament, imma peress li din is-sena d-data kienet il-{add, meta l-qrati u l-uffi/ini tal-Gvern ikunu mag[luqin, i/-/erimonja pubblika kellha ssir ukoll it-Tnjen quddiem il-Capitol – il-bini talKungress Amerikan. • Anki fl-2009, Obama kellu jie[u l-;urament darbtejn imma g[al ra;unijiet differenti. L-Avukat :enerali John Roberts kien [awwad kelma waqt il-;urament pubbliku u g[alhekk il;urnata ta’ wara t-tnejn li huma kellhom jer;g[u jiltaqg[u filWhite House biex jer;a’ jittie[ed il-;urament. Dan biex ikunu evitati polemiki dwar jekk verament Obama [ax il-;urament b[ala President.

WASHINGTON> Il-President Barack Obama jie[u l-;urament tal-[atra ming[and il-Prim Im[allef tal-Qorti Suprema John Roberts (isfel lemin) (Reuters)

L-ISTATI UNITI

Obama jibda tieni mandat Il-President Demokratiku Barack Obama beda t-tieni mandat ta’ Presidenza proprju erba’ snin wara li feta[ pa;na storika b[ala l-ewwel Afrikan-Amerikan fil-kariga fejn, f’diskors inawgurali, wieg[ed li ja[dem biex jirrisolvi lkonflitti b’mezzi pa/ifi/i minbarra li jappo;;ja d-demokrazija ‘mill-Asja sal-Afrika u mirre;jun Latin Amerikan sal-Lvant Nofsani’. L-inawgurazzjoni f’Washington irriflettiet laspettattivi g[all-erba’ snin li jmiss, b’Obama jfassal il-vi]joni li tibni fuq il-kisbiet tal-ewwel mandat – inklu]i r-riformi fis-sa[[a, it-tmiem tal-gwerra fl-Iraq u l-qtil tat-terrorista Osama bin Laden – wara r-reb[a tieg[u fl-elezzjoni tas-6 ta’ Novembru. Madankollu, il-qg[ad g[oli, il-battibekki politi/i u kampanja elettorali li ]erg[et firda fost l-Amerikani naqqsu mill-ottimi]mu li kkaratterizza l-inawgurazzjoni tal-2009 meta Obama kien [a r-riedni g[all-ewwel darba. Qabel l-inawgurazzjoni fejn ing[ata l;urament tal-[atra mill-Prim Im[allef tal-Qorti Suprema John Roberts, Obama kien bag[at

messa;; fuq Twitter fejn tenna li ‘g[andhom /ans li jikkonkludu dak li bdew u li l-[idma tibda llum’. Il-;urament kien it-tieni ta’ Obama f’24 sieg[a, u li din id-darba kien segwit minn miljuni kbar ta’ nies fuq il-mezzi tax-xandir. Intant, il-President xorta jistenna konfronti diffi/li mar-Repubblikani (fl-Oppo]izzjoni) fejn jid[lu l-ba;its, il-kontroll tal-armi u limmigrazzjoni. Fid-diskors inawgurali minn Capitol Hill quddiem mijiet tal-eluf ta’ Amerikani fl-in[awi ta’ The Mall, Obama sejja[ fost o[rajn g[allg[aqda nazzjonali u biex il-poplu jikkon/entra fuq il-prosperità tal-klassi tan-nofs filwaqt li jwarrab g[al sens ta’ rabja parti;jana. Hu [e;;e; ukoll biex il-politi/i jeg[lbu ddifferenzi kbar [alli jindirizzaw b’ur;enza lproblemi ekonomi/i. Dan meta l-Istati Uniti ma tistax twarrab mill-prin/ipji jew tibdel ilpolitika mal-ispettaklu – u fejn is-so/jetà tispi//a tittratta t-tg[ajjir daqslikieku xi dibattitu mrawwem mir-ra;uni.

• Ilbiera[, Obama sar l-ewwel President minn ]mien Franklin D. Roosevelt li [a l-;urament ta’ President erba’ darbiet. Filka] ta’ Roosevelt i]da, hu kien [a l-;urament daqstant drabi g[aliex kien elett fl-1932, 1936, l-1940 u l-1944. Wara kien de/i] li President Amerikan seta’ jservi biss ]ew; mandati. Roosevelt kien miet waqt li kien g[adu President fl-1945. • Fil-;urament tal-biera[, Obama [a l-;urament fuq ]ew; Bibbji b[alma kien g[amel fl-2009. Bibbja minnhom kienet tal-President Abraham Lincoln, li Obama jammira [afna. Din is-sena Obama g[a]el li l-Bibbja l-o[ra tkun il-Bibbja li kien i;orr mieg[u Martin Luther King Jr li kien inqatel fl-1968. • Il-Bibbji n]ammu minn martu Michelle Obama. Il-{add hu u]a Bibbja li g[andhom il-familja ta’ martu. • Il-{add kien Joe Biden li [a l-;urament l-ewwel b[ala Vi/i President. Dan biex jekk ji;ri xi [a;a lil Obama jkun hemm xi [add lest biex imexxi l-pajji] xorta wa[da. Biden il-{add [a l-;urament fuq Bibbja li ilha fil-familja tieg[u g[al dawn la[[ar 120 sena. • Fl-1985, meta [a l-;urament tal-[atra Ronald Reagan, kienet re;istrata l-aktar temperatura kies[a waqt inawgurazzjoni ta’ Presdient Amerikan (-14 grad Celsius) u g[alhekk hu kellu jie[u l-;urament ;ewwa fil-Capitol u l-parata tradizzjonali li ssir tul Penssylvania Avenue kellha tit[assar. • Lydon B. Johnson kien l-uniku President Amerikan li [a l;urament tal-[atra fuq ajruplan fit-22 ta’ Novembru tal-1963. Hu kien abbord l-Air Force One f’Love Field f’Dallas ilesti biex imur lura Washington wara li l-Presdient Kennedy inqatel aktar kmieni matul il-;urnata. It-tebut bil-katavru ta’ Kennedy in;arr fuq l-istess ajruplan b’Johnson abbord.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

Karozzi 23

Prezzijiet or[os g[al mudelli ta’ karozzi Fiat Wara li t[abbru r-revi]jonijiet il-;odda fuq it-taxxa ta’ re;istrazzjoni “ Kuntenti

[afna li qed naraw kif il - mudelli ta ’ karozzi Euro V qed ji;u rikonoxxuti b[ala l - i]jed vetturi favur l - ambjent u li l - awtoritajiet lokali qed jie[du mi]uri biex i[arsu l ambjent . “ Permezz tat - tnaqqis fit taxxa ta ’ re;istrazzjoni li g[adu kemm t[abbar dan l a[[ar , il - Maltin qed jing[ataw l - opportunità li jixtru karozzi i]jed eco friendly , bl - aktar teknolo;ija avvanzata u features ta ’ sigurtà .” Dan qalitu Francesca Mamo , il - Managing Director ta ’ UCIM Co Ltd , importaturi u distributuri ta ’ FIAT f ’ Malta . UCIM Co Ltd [abbret li l - prezzijiet il - ;odda skont it - tnaqqis fit - taxxa ta ’ re;istrazzjoni li t[abbar waqt il - Ba;it ta ’ Novembru li g[adda , huma prezzijiet li jistg[u jibdew jitgawdew b ’ effett immedjat . “ It - tnaqqis fit - taxxa hu bba]at fuq l - emissjonijiet ta ’ CO 2 u g[alhekk , dan jikkon/erna lil ditta b[alma hi FIAT li g[al erba ’ snin konsekuttivi , kienet ivvutata b[ala l - aktar kumpanija ta ’ karozzi bl inqas emissjonijiet ta ’ CO 2 fl - Ewropa . Wara li t[abbar dan it - tnaqqis , il - karozzi Fiat issa re;g[u saru i]jed a//essibbli u nistg[u nikkonfermaw li UCIM Co Ltd issa qd toffri l - i]jed prezz baxx g[al kull segment ,” qalet Francesca Mamo . Flimkien ma ’ dawn il prezzijiet ;odda , UCIM Co qed tistieden lill - pubbliku g[al promozzjoni fejn sal a[[ar ta ’ Jannar , dawk il klijenti li jixtiequ jibdlu l karozza tag[hom ma ’ mudell ;did Fiat mhux biss se jgawdi mit - tnaqqis fit taxxa ta ’ re;istrazzjoni i]da wkoll serje ta ’ skontijiet li qed ikunu offruti sal - a[[ar ta ’ Jannar . “ Mill - mudell ]ag[]ug[ tal - Fiat 500 , tal - mudell sportiv Fiat Punto u l flessibbiltà u d - dinami]mu tal - Fiat Panda u l - Fiat Qubo , kull klijent kapa/i jsib dak il - mudell li l - i]jed jappella g[all - karattru tieg[u , kemm jekk qed jixtri karozza g[all - ewwel darba , dawk li qed ifittxu karozza unika kif ukoll dawk li qed ifittxu utility car ,” temmet Francesca Mamo .

Mudell tal-karozza Fiat Qubo


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

TV#Radju 27 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Dijanjo]i kmieni

Edgar Formosa

Vitalità NET Television 14>05

Malta Llejla - NET Television 16>55

Fost il-mistednin ta’ Marbeck Spiteri g[allum se jkun hemm Miriam Dalmas li se titkellem dwar screening g[all-kan/er li di;à qed isir b[alissa u dwar x’se jsir fil-futur qrib, dejjem bl-intenzjoni li fejn ikun hemm xi tip ta’ kan/er, dan jinqabad fi stadju bikri biex il-probabbiltà ta’ fejqan tkun ferm akbar. Mistednin o[ra g[all-programm tal-lum se jkunu r-radjografa Salvina Zrinzo u Karmen Tedesco, li dejjem tag[ti pariri siewja dwar ikel nutrittiv.

Fir-rokna ta’ kull nhar ta’ Tlieta mtellg[a bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, illum se niltaqg[u malkittieb Edgar Formosa, li fost o[rajn tana lkotba b[al Sena mill{ajja Mistura ta’ Daniel Tusa, Tikk... Tokk.... Is-Sag[tejn u Anastasia. Ikun hemm ukoll ir-rubriki regolari tat-tabib Godfrey Agius u ta’ Fr Karm Debattista MSSP. Tippre]enta Stephanie Spiteri.

Edgar Formosa

Omm li ta[dem tajjeb li jkollha mo[[ha mistrie[ dwar fejn jinsabu wliedha waqt li hi tkun g[ax-xog[ol

Fil-qosor La bella società Canale 5 21>10

Raoul Bova u Maria Grazia Cucinotta (ittnejn fir-ritratt hawn ta[t) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film drammatiku Taljan li n[adem fl-2009 b’re;ija ta’ Gian Paolo Cugno. }ew; a[wa subien ikunu tilfu lil missierhom kmieni, u trabbew minn ommhom wa[idha. Meta wie[ed minnhom jitlef id-dawl, l-ie[or imur mieg[u Torino fejn kellha ssirlu operazzjoni. X’ji;ri meta hemm ikunu qed ise[[u sensiela ta’ atti terroristi/i?

Codice Magnum (Raw Deal) Rete 4 23>45 Film polizjesk tajjeb li n[adem fl-1986 b’re;ija ta’ John Irvin u li g[andu lil Arnold Schwarzenegger, Kathryn Harrold, Sam Wannamaker u Paul Shenar fost l-atturi ewlenin. L-istorja hi dwar eks membru talpulizija, li jkun mag[ruf g[all-metodi brutali tieg[u, li joffri li jg[in [abib tieg[u jiskopri min qatillu lil ibnu. Biex ise[[lu jag[mel dan, isir mid[la sew ta’ familja ta’ mafju]i. Ritrovarsi (Safe Passage) Iris 21>00 Margareth Singer, parti interpretata minn Susan Sarandon, tissuspetta li wie[ed misseba’ wliedha jista’ jkun li nqatel. Tlaqqa’ lil kul[add, inklu] lill-eks ra;el li tkun iddovorzjatu, biex tara x’jista’ jsir. In[adem fl-1995 b’re;ija ta’ Robert Allan Ackerman. Sissignore La 7 14>05

Newsdesk (l-ewwel parti) Radio 101 16>30 Fl-ewwel parti ta’ Newsdesk g[al-lum, b[as-soltu ma’ Simon Cassar, niltaqg[u ma’ ]ew; kandidati tal-Partit Nazzjonalista g[all-Elezzjoni :enerali. Dawk tal-lum se

jkunu Ian Castaldi Paris u Francis Zammit Dimech.

Ugo Tognazzi (fir-ritratt), Maria Grazia Buccella u Gastone Moschin huma l-atturi ewlenin f’dan il-film komiku Taljan tal-1968 li n[adem b’re;ija talistess Ugo Tognazzi. Naraw kif xufier ta’ industrijalist korrott jispi//a je[el il-[abs minflok dak li jkun jimpjegah. X’jag[mel meta jo[ro; mill-[abs tliet snin wara?

Ommijiet li ja[dmu Qalb il-Familja - NET Television 10>00

Xandira diretta minn Villa Arrigo, fin-Naxxar fejn, bi pre]entazzjoni ta’ Charles Camenzuli u Graziella Attard Previ, it-tema g[al-lum se tkun dwar ommijiet li ja[dmu. Il-mistednin spe/jali biex jitkellmu dwar is-su;;ett tal-lum se jkunu Roberta Lepre, omm ta’ ]ew;t itfal bniet, u Mary Anne Lauri, il-Pro-Rettur tal-Università

ta’ Malta, li t-tnejn li huma g[andhom karriera importanti. Ikun hemm pre]enti l-Prim Ministru Lawrence Gonzi u s-Sinjura Kate Gonzi. Matul il-programm insiru nafu wkoll aktar mill-qrib lill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista g[all-Elezzjoni :enerali tad-9 ta’ Marzu Marthese Portelli u Graziella Galea.

L-ekonomija, ix-xog[ol u l-finanzi L-Istampa Kollha - NET Television 20>30

Nathaniel Attard imexxi edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm li g[al-lum se jittratta l-ekonomija, ix-xog[ol u l-finanzi. Il-mistednin se jkunu Tonio Fenech - il-Ministru tal-Finanzi,

l-Ekonomija u l-Investiment, Claudette Buttigieg - kandidata g[all-Elezzjoni :enerali f’isem il-Partit Nazzjonalista, Karmenu Vella - Shadow Minister tal-MLP dwar il-Finanzi u Michael Briguglio - Chairperson tal-AD.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

28 TV#Radju

06>00

101 Breakfast Club b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal-:urnali, 07>50 Il-Kampanja Elettorali Tieg[ek)

07>55 08>00 08>05 09>00 09>05

Avvi]i tal-Mejtin u Angelus A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13.00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Futur fis-Sod The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>00 17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00 00>30

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i tal-Mewt, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 - Familja Wa[da (jinkludi 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 Newsline 12:45 – Qari bil-Malti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bulettin ta’ l-A[barijiet 18:15 Intermezz Mu]ikali 18:40 - TV Hemm 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 – Music Lounge 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 - Ru]arju 24:00 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Linja Diretta 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Klassika 15:30 - Drive Time 15:45 ONE News 16:00 - Mhux g[atTfal Biss 16:30 - ONE Cocktail 17:00 - Kummentarju 17:05 Rush Hour (jinkludu 17:15 :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - ONE Beat Box 21:45 ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 - Fr Colin u l-{bieb 24:00 - Flimkien 02:00 - Bla Kantunieri (r). RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet filQosor) 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:12 – Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 13:30 Kaskata Kulturali, 14:00 BBC News) 15:30 - Bir-Rispett Kollu (jinkludi 16:00 BBC

Newsdesk (l-I parti) - Simon Cassar Newsdesk (it-II parti) - Roberta Avellino Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-Dar Is-Snin tar-Rock ’n Roll Fuzzbox - Eric Montfort Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

News) 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – Bejn Kliem u Fatti! (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:30 - Intietef 20:53 - Kaskata Kulturali 21:00 Mer]uq - ra;; ta’ a[bar tajba 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Bellavista mill{abs 10:00 - BBC News Update 10:06 - Pri]ma 11:00 Classic FM 13:00 - Anali]i tal;urnali 13:30 - Il-Malti llum: ideat ta’ ]mienna 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Platea 20:00 – Mu]ika u Pittura 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt (jinkludi 09:00 {ajjitna) 11:00 Ara Ommok 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Ti]wiqa Mu]ikali 14:00 - Jiena Hu l-{ob] u l-{ajja 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 – Fil-pjagi tieeg[ek a[bini 16:00 - L-Istorja tal-Knisja u inti 16:30 - Mill-G]ira tat-3 G[oljiet 17:00 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 - Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 Quddiesa 19:00 – Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 - Qari Reli;ju] 20:30 – Mid-Djarju tal-{ajja 20:45 - Fuq :wiena[ i]-}g[o]ija 21:45 {dejn l-ilma fejn nistrie[ 22:00 G[and Min Imorru Mulej? 23:00 - {ajjitna (r) 23:30 – Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 A[barijiet, 08:30 u 09:30 A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Nathan & Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 – Bay Beats 20:00 – Ben Glover 22:00 Carl Bee 24:00 - CR2 records. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il-{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 - 101.8 Favourites 12:00 - A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 - Calypso Drive 19:00 - Classic Gold 21:00 Qabel Jibda l-Mar/ 23:00 Mal-Melodija Maltija 01: 00 Mu]ika tal-passat.

Chiamata da uno sconosciuto (When a Stranger Calls) - La 5 21>10

Film thriller Amerikan li n[adem fl-2006 b’re;ija ta’ Simon West li g[andu b[ala protagonista lill-attri/i Camilla Belle (fir-ritratt fuq il-lemin). Hi tkun studenta li biex taqla’ xi [a;a tal-flus tag[milha ta’ babysitter mat-tfal ta’ familja sinjura [afna. Tibda tir/ievi sensiela ta’ telefonati minn xi [add mhux mag[ruf li jhedded li se joqtol lit-tfal li tkun qed tindokra... TVM 06:30 - TVAM 09:00 - TV Hemm (r) 10:20 - Close Up (r) 11:25 - Bang Goes the Theory 12:00 - A[barijiet# rapport tattemp 12:10 - TVPM 14:00 A[barijiet 14:05 - (ikompli) TVPM 16:00 - A[barijiet 16:05 - (ikompli) TVPM 16.30 - }ona 18:00 - A[barijiet 18:10 Waqtiet 18:15 - Telebejg[ 18:30 - TV Hemm 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - F’Salib itToroq 21:45 - Bondi + 22:45 Venere 23:35 - L-A[barijiet 23:45 - Gadgets (r) 00:20 TVPM. TVM 2 07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:30 - Gadgets 12:00 Madwarna 12:15 - Wirt, Arti u Kultura 12:45 - Bang Goes the Theory 13:15 - Close Up 14:15 Ti;rijiet Biss 14:45 Storjografija 15:15 - Madwarna 15:30 - Bang Goes the Theory 16:00 - The truth about food 16:50 - .EU 17:20 - Waqtiet 17:25 - Close Up 18:30 - Il{arsa ta’ Ru]ann 19:00 - Ti;rijiet Biss 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 The truth about food 20:30 A[barijiet bl-Ingli] 20:40 Bondi + 21:45 - Paqpaq 22:30 BOV Premier match. ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Sieg[a }mien 10:00 - Vie 11:30 - Aroma Mattina 13:00 Kalamita 13:30 - ONE News 13:35 - (ikompli) Kalamita 16:30 - Love Birds 17:30 - ONE News 17:40 - Zona Sport 18:10 Teleshopping 18:25 X’Ta[seb?! 19:30 - ONE News 20:15 - Ir-Rangers 20:30 Attività Politika 21:30 - Business Forum 22:15 - 903 23:15 - ONE News 23:50 - Xandiriet politi/i. Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 14:20 - 1046 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 - Teleshopping 19:00 News 19:30 - Dokumentarju 20:30 - Forum 21:30 Dokumentarju 22:00 - News.

Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00, id-09:00 u l11:00) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 17:00 Tg 1 18:50 - L’eredità 20:00 Tg 1 20:30 - Affari tuoi 21:10 Don Matteo 8 23:30 - Porta a porta 01:05 - Tg 1 notte 01:40 Sottovoce. Raidue 06:40 - Cartoons 08:55 - La signora del west (TF) 09:40 Sabrina, vita da strega (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 Seltz (varietà) 14:40 - Senza traccia (TF) 15:25 - Cold Case (TF) 16:10 - Numb3rs (TF) 17:00 - Rai Parlamento Elezioni 2013 18:00 - Tg 2 sport 18:30 Tg 2 notizie 18:45 - Squadra Speciale Cobra 11 19:35 - Il commissario Rex 20:30 - Tg 2 notizie 20:55 - Football. Coppa Italia. Inter v Bologna 23:00 - Tg 2 notizie 23:15 - Raiboh (attwalità) 00:35 - Anna Winter - in nome della giustizia 01:30 Vento di ponente. Raitre 07:00 - TGR Buongiorno Italia 08:00 - Agorà (attwalità) 10:10 La storia siamo noi 11:00 Codice a barre 11:30 Buongiorno Elisir 12:00 -Tg 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 Lena, amore della mia vita (soap) 14:00 - Tg Regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:05 Tgr piazza affari 15:10 - La casa nella prateria (TF) 16:00 - Cose dell’altro Geo 17:40 - Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:10 Comiche all’italiana 20:35 - Un posto al sole 21:05 - Ballaró 22:50 - Tribune elettorali Interviste 23:30 - Volo in diretta 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 Rai Educational 01:35 - Prima della prima. Canale 5 08:00 - Tg 5 - mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 - Centovetrine

14:45 - Uomini e donne (talk show) 16:15 - Amici 16:55 Pomeriggio cinque 18:50 Avanti un altro! 20:00 - Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 Vi presto i nostri. Film 2010 23:20 - Italia domanda 01:30 Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 07:45 - Miami Vice (TF) 08:40 Hunter (TF) 09:50 - Carabinieri 2 (TF) 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Rescue Special Operations (TF) 16:35 - My Life - Segreti e passioni (soap) 16:50 - Un napoleteano nel far west. Film ’55 18:55 - Tg 4 19:35 Tempesta d’amore (TF) 20:30 Walker Texas Rangers (TF) 21:10 - ...altrimenti ci arrabiamo! Film ’74 23:35 - Commando. Film ’85 01:30 - Tg 4 01:55 Chi dice donna dice donna. Film ’76. Italia 1 06:40 - Cartoons 08:45 Everwood(TF) 10:35 - ER Medici in prima linea (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Cartoons 15:00 - Fringe (TF) 15:55 - White Collar (TF) 16:45 - Chuck (TF) 17:40 - La vita secondo Jim (sitcom) 18:30 - Studio aperto 19:20 - CSI: scena del crimine (TF) 21:10 - Next. Film 2007 23:10 - Amabilie resti. Film 2009 01:35 - Sport Mediaset 02:00 The Shield (TF). La 7 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 09:55 - Coffee Break 11:00 L’aria che tira (attwalità) 12:20 Ti ci porto io... in cucina con Vissani 12:30 - I menù di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 Gambit - Grande furto al semiramis. Film ’66 15:50 - 4 donne e un funerale (TF) 16:50 - Il Commissario Cordier (TF) 18:50 I menù di Benedetta 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 Grey’s Anatomy 23:00 - Saving Hope (TF) 23:55 - Omnibus notte 01:00 - Tg La 7 sport.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

TV#Radju 29 Favourite Channel 07:00 - Bon;u Muftie[ 07.15 F. News 07:30 - Dawl tal:urnata 08:00 - Niltaqg[u (r) 10:00 - Strada Rjali 12:00 -News 12:15 - Today News 12:30 Reporter 13:00 - Niskata 15:00 - Teleshopping 17:30 - {in g[al Kollox 18:15 - News 18:30 (ikompli) {in g[al Kollox 19:45 - F. News 20:15 - Today News 20:30 - Reporter 21:00 - Cross Roads 23:00 - News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 Love and Romance 10:00 - Tele Market Deals 12:00 - Rock around the Click (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 - The 80s 14:00 - The 90s 14:30 - The 00s 15:00 - Love and Romance 16:00 - The 80s 16:30 - I Grandi successi 17:30 - The Local Angle 18:00 - Total Request Show 20:00 - The 60s & 70s 20:30 - Music Documentary 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 12:50 - Extreme Makeover Home Edition 14:00 - Gossip Girl (TF) 14:50 - Ugly Betty (TF) 15:40 Dawson’s Creek (TF) 16:30 Ninì (TN) 17:20 - Le cose che amo di te (sitcom) 17:50 - Non ditelo alla sposa (reality) 18:45 -

Extreme Makeover Home Edition 19:50 - Amici (talent show) 20:25 - Gossip Girl (TF) 21:10 - Chiamata da uno sconosciuto. Film 2006 23:10 Uomini e donne (talk show).

BBC Entertainment 07:15 - 3rd & Bird 07:25 Boogie Beebies 07:40 Gigglebiz 07:55 - The Roly Mo Show 08:10 - Me Too! 08:30 Dinnerladies 09:00 - As Time Goes By 09:30 - The Weakest Link 10:15 - EastEnders 10:45 Doctors 11:15 - Upstairs, Downstairs 12:15 - Sherlock 13:45 - Dinnerladies 14:15 - As Time Goes By 14:45 EastEnders 15:10 - Doctors 15:40 - Coast 16:40 Dinnerladies 17:10 - The Weakest Link 17:55 EastEnders 18:25 - Doctors 18:55 - Coast 19:55 - Fawlty Towers 20:30 - Come Fly with Me 21:00 - Upstairs Downstairs 21:55 - Last of the Summer Wine 22:25 - Twenty Twelve 22:55 Unforgiven 23:45 - Getting On. TCM 08:15 - Bad Day at Black Rock

(A) 09:35 - An American in Paris (U) 11:25 - The Philadelphia Story (U) 13:15 The Year of Living Dangerously (PG) 15:10 - Ride the High Country (PG) 16:45 - The Sandpiper (A) 18:50 - The Wonderful World of the Brothers Grimm (U) 21:00 - Where Eagles Dare (A) 23:30 - Singin’ in the Rain (U). MGM Movies 07:35 - Undercover Blues. Film ’93 (12) 09:05 - Full Circle. Film ’96 (12) 10:35 - Love or Money (12) 12:04 - Extreme Close-Up 13:40 - Sleeper. Film ’89 (A) 15:04 - The Tempest. Film ’98 16:35 - What Did You Do in the War, Daddy? Film ’66 (A) 18:30 - Shadow of a Stranger. Film ’92 (15) 20:00 Implicated. Film ’95 21:30 - Toy Soldiers. Film ’91 (15) 23:20 MGM’s Big Screen 23:35 Enemy Territory. Film ’87 (18). GO Stars 07:45 - Seabiscuit 10:05 - The Hollow Crown: Part 7 of 10 11:00 - Monk 11:45 - Spirit: Stallion of the Cimarron 13:05 Agora 15:10 - Glorious 39 17:15 - Footloose, Film 2011 19:05 - Flushed Away 20:35 The Office 21:00 - Warehouse 13 21:45 - The Green Lantern 23:35 - You Don't Mess With the Zohan 01:30 - Death Race. Diva Universal 07:00 - Quincy, M.E. 08:00 Great Women 08:10 - Jane Doe: Til Death Do Us Part 09:42 Polizia, Femminile, Singolare 09:55 - Ironside 10:55 - Rex: A Cop’s Friend 11:55 - Quincy, M.E. 12:55 - ER 13:55 - The Front (15) 15:47 - Great Women 15:55 - Ironside 16:50 - Quincy, M.E. 17:55 - Jane Doe: The Harder They Fall 19:34 - From the Stars 19:50 - ER 20:50 Great Women 21:00 - Agatha Christie’s Marple 23:00 - ER. Discovery Channel 07:15 - American Chopper: Senior vs Junior: PJD Bike 08:10 - Dirty Jobs: Geoduck Farmer 09:05 - Deadliest Catch: Lady Luck 09:55 - Ultimate Survival: Ireland 10:50 - How Do They Do It? 11:15 - How It’s Made 11:40 - Extreme Engineering: World’s Tallest Skyscraper 12:35 - Overhaulin’ 13:30 - Wheeler Dealers: Mini Moke 14:25 - American Chopper: Senior vs Junior:

Change of Heart 15:20 Mythbusters: Fireball Stun Gun 16:15 - Dirty Jobs: Geoduck Farmer 17:10 - Deadliest Catch: Lady Luck 18:05 - Ultimate Survival: South Dakota 19:00 How It’s Made 20:00 Mythbusters: Revenge of the Myth 21:00 - Outback Truckers 22:00 - Aircrash Confidential: Collisions 23:00 - How We Invented the World: Phones. Iris 15:45 - Finalmente soli. Film ’97 17:35 - Il bello, il brutto, il cretino. Film ’67 19:20 - ATeam (TF) 20:10 - Hazzard (TF) 21:00 - Ritrovarsi. Film ’95 22:50 - Quel certo non so che. Film ’63 01:00 - Sette note in nero. Film ’77. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - Mike & Molly 11:30 The Mentalist 12:15 - Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - Fringe 14:30 - Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 Private Practice 16:45 - Gossip Girl 17:30 - Dallas 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Criminal Minds 19:45 - Glee 20:30 Suits 21:15 - Fringe 22:00 Monte Carlo 23:50 - Person of Interest 00:35 - SMASH 01:25 Suburgatory. Biography Channel 07:00 - Heavy: Tom and Jodi 08:00 - Heir Hunters: Perkins & Routledge 09:00 - Police Women of Cincinnati: I’ll Light You Up. Hardcore Pawn: 10:00 - Return of the Queen? 10:30 Fire Bomb. 11:00 - Heavy: Stacia and Tim 12:00 - ReVamped 13:00 - Storage Wars: Fu Dog Day Afternoon 13:30 Billy the Exterminator: Skunks on a Plane 14:00 - The Real Housewives of New Jersey: An Inconvenient Truce 15:00 Pregnant in Heels: Welcome to Hollywood 16:00 - Heavy: Stacia and Tim 17:00 - ReVamped 18:00 - Police Women of Cincinnati: I’ll Light You Up 19:00 - Storage Wars: Fu Dog Day Afternoon 19:30 - Billy the Exterminator: Skunks on a Plane 20:00 - Heir Hunters: Perkins & Routledge. Hardcore Pawn: 21:00 - Return of the Queen? 21:30 - Fire Bomb. 22:00 - My Big Fat Operation: Julie Wilson and Yvonne Vanhek 23:00 - A Gypsy Life for Me.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Fireman Sam 08:10 - Barney and Friends 08:40 - Pingu 08:45 - Baby Antonio’s Circus 08:50 - Monkey See Monkey Do 09:05 Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 Slim Pig 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 Kipper 09:45 - Igloo-Gloo 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 - Barney and Friends 10:40 Wobblyland 10:45 - Jarmies 11:00 - Lots & Lots 11:15 - The Hoobs 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - Monkey See Monkey Do 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 See The Sea 12:55 - Mio Mao 13:05 - Slim Pig 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 - Fireman Sam 13:45 - Thomas and Friends 14:10 - Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 Kipper 15:05 - Angelina Ballerina 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 - Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 - Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - Monkey See Monkey Do 16:15 - Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 - James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 Fireman Sam 17:05 - Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 - Slim Pig 17:40 - Baby Antonio’s Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 - Slim Pig 18:10 Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 The Hoobs 18:50 - Gazoon 19:00 - Angelina

Ballerina 19:15 - Thomas and Friends 19:30 Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - Monkey See Monkey Do 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Bob the Builder 22:10 - Thomas and Friends 22:25 - Bob the Builder 22:35 - Fireman Sam. Disney Channel 08:00 - Jonas 08:25 - So Random 08:50 - Hannah Montana Forever 09:15 - Sonny with a Chance 09:40 - Kim Possible 10:05 - Shake It Up 10:30 Wizards of Waverly Place 10:55 - Phineas and Ferb 11:20 - Austin and Ally 11:45 - Art Attack 12:10 - ANT Farm 12:35 - Cars Toons 12:40 Have a Laugh 12:45 - Phineas and Ferb 13:25 Shake It Up 13:50 - Austin and Ally 14:15 Jessie 14:40 - ANT Farm 15:00 - Good Luck Charlie 15:30 - Gravity Falls 15:55 - The Suite Life on Deck 16:20 - Austin and Ally 16:45 Phineas and Ferb 17:10 - ANT Farm 17:35 Good Luck Charlie 18:00 - Jessie 18:30 - That’s So Raven 18:50 - Cory in the House 19:15 - Kim Possible 19:40 - Hannah Montana 20:05 - Phineas and Ferb 20:55 - Wizards of Waverly Place 21:45 - Hannah Montana 22:35 - Brandy and Mr Whiskers.

06>45 09>00 10>00 11>30 12>00 12>05 14>00 14.05 15>20 15>30 16>35 16.55

19>00 19>30 19>45 20>30 21>30 21>35 22>30 23>00 23>30

INT fuq NET Futur fis-Sod Qalb il-Familja Telebejg[ NET News .NET (b’waqfa g[al NET News fis-13>00) NET News Vitalità (b’waqfa g[al NET News fit-15>00) Telebejg[ X’Fatt.Art Telebejg[ Malta Llejla (b’waqfiet g[al NET News fil-17>00 u fis-18>00) Bozza tal-Mija Lift NET News L-Istampa Kollha NET News Futur fis-Sod Trott u Galopp NET News Futur fis-Sod

Sport fuq il-Cable Eurosport 07:15 - Australian Open Tennis 09:30 - Australian Open Tennis: Day 9 (live) 14:15 - Australian Open Tennis 15:45 - Africa Cup of Nations Football: Group D: Cote d’Ivoire v Togo (live) 18:00 - Game, Set and Mats 18:30 - Africa Cup of Nations Football: Group D: Tunisia v Algeria (live) 21:00 Australian Open Tennis 23:00 GTA Road to Dubai 23:15 Australian Open Tennis. Eurosport 2 09:00 - Africa Cup of Nations Football 11:00 - Australian Open Tennis 13:00 - Africa Cup of Nations Football 14:00 - World Indoor Championship Bowls: Day 2 (live) 16:00 Australian Open Tennis 17:30 -

The Euroleague Basketball Show 18:00 - Eurocup Basketball: Last 16 (live) 20:00 - Australian Open Tennis 22:30 - Game, Set and Mats 23:00 Africa Cup of Nations Football. GO Sports 1 07:00 - Serie A: Rd 21: Genoa v Catania 09:00 - Barclays PL: Wk 23: Newcastle Utd v Reading 11:00 - PL Review: Wk 23 12:00 - Serie A: Rd 21: Chievo v Parma 14:00 Heineken Cup: Rd 6: Montpellier v Toulon 16:00 ATP 250 Series: APIA International, Sydney: F. 18:30 - Ligue 1: Rd 21 – Highlights 19:30 - Barclays PL: Wk 23:

Liverpool v Norwich City 21:30 - Heineken Cup: Rd 6: Biarritz Olympique v Harlequins 23:30 - PGA Abu Dhabi HSBC Golf Championship: Day 4..

GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA Abu Dhabi HSBC Golf Championship: Day 4 13:00 - Barclays PL: Wk 23: Tottenham H v Man. Utd 15:00 - Samsung Diamond League 2012: Birmingham, England: Highlights 16:00 - Heineken Cup: Rd 6: Castres Olympique v Ulster 18:00 - Ligue 1: Rd 21: Olympique Lyonnais v Evian TG 20:00 - FIFA Futbol Mundial 20:30 - PL Review: Wk 23 21:30 - Barclays PL: Wk 23: Swansea City v Stoke City 23:30 - Ligue 1: Rd 21: Highlights 00:30 - FIFA Futbol Mundial 01:00 - Ligue 1: Rd 21: Girondins de Bordeax v Paris Saint-Germain. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 - PGA Abu Dhabi HSBC

Golf Championship: Day 4 15:00 - Barclays PL: Wk 23: Tottenham H v Man. Utd 17:00 - Samsung Diamond League 2012: Birmingham, England: Highlights 18:00 - Heineken Cup: Rd 6: Castres Olympique v Ulster 20:00 - Ligue 1: Rd 21: Olympique Lyonnais v Evian TG 22:00 - FIFA Futbol Mundial 22:30 - PL Review: Wk 23 23:30 - Barclays PL: Wk 23: Swansea City v Stoke City 01:30 - Ligue 1: Rd 21: Highlights. Melita Sports 1 Bundesliga: 08:00 - FC Bayern Munich vs Greuther Furth (r) 09:55 - Fortuna Dusseldorf vs FC Augsburg (r). 11:50 - FA Cup: Mansfield v Liverpool (r) 13:55 - America's Cup: World Series: Naples: Day 3 (r) 16:00 - 2012 Alpari World Match Tour: France: Day 1 (r) 18:25 Bundesliga: Highlights (r) 19:20 - Volleyball Champions League Magazine: The Big Hit (r) 19:50 - Bundesliga: FC

Bayern Munich vs Greuther Furth (r) 21:45 - Vendee Globe 2012-13: Weekly Highlights (r) 22:40 - Mass Participation Series: AlpsDHuez (r) 23:34 FA Cup: Mansfield v Liverpool (r). Melita Sports 2 12:00 - 2012 Alpari World Match Tour: France: Day 1 (r) 14:00 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 15:05 - FA Cup: Mansfield v Liverpool (r) 17:10 - Mass Participation Series: AlpsDHuez (r) 18:05 America's Cup: World Series: Naples: Day 3 (r) 20:10 Bundesliga: Fortuna Dusseldorf vs FC Augsburg (r) 22:05 Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings 00:40 Bundesliga: FC Bayern Munich vs Greuther Furth (r). Malta Stars 08:00 - Melita GFA 1st Division (r) 09:40 - Malta Handball Association (r) 11:00 - Malta Basketball Association (r) 12:25 - Malta Rugby Football Union: Birkirkara RFC v Kavallieri (r) 14:00 - BOV PL: Birkirkara v Mosta (r) 16:00 - MFA Futsal League (r) 17:20 - Melita GFA 1st Division (r) 19:00 - Football Nurseries (r) 19:35 - MFA Futsal League 21:00 - Malta Rugby Football Union: Birkirkara RFC v Kavallieri (r) 22:35 - BOV PL: Birkirkara v Mosta (r).


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

30 Avvi]i PN

AVVI}I POLITI?I {AL SAFI. Il-Kumitat Sezzjonali

PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew g[al informazzjoni, jista’ j/empel 79051529.

{AL BALZAN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, fil-pjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet tal-ftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem, u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

L-ISLA. Is-Segretarju tal-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor it-tessera li hu mitlub imur fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l-{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m.

{AL QORMI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri tal-Kumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;).

SAN :ILJAN. Il-membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda.

I}-}URRIEQ. Il-membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN se jkunu flUffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ tesseri ;odda.

AVVI}I SO?JALI CHARLÒ BONNICI. Il-{bieb

ta’ Charlò Bonnici se jorganizzaw {ar;a Kulturali g[al Palazz ta’ San Anton, illum it-Tlieta, 22 ta’ Jannar. Wara jkun hemm Coffee Morning fil-kafeterija tal-Palazz. Prezz €4 bit-trasport inklu] u g[all-biljetti /emplu 79992238.

PETER MICALLEF. Il-{bieb ta’ Peter Micallef se jorganizzaw Coffee Morning, illum it-Tlieta, 22 ta’ Jannar fil-Limestone Heritage, is-Si;;iewi. G[all-biljetti /emplu 21465070 jew 79460054. DAVID CASA. Il-{bieb ta’

David Casa se jorganizzaw Coffee Morning, illum it-Tlieta 22 ta’ Jannar fil-Buskett Roadhouse, irRabat. G[all-biljetti /emplu 21232166, 79421071 jew 99462078 jew ibag[tu email lil david@davidcasa.eu.

MARK ANTHONY SAMMUT. Il-{bieb ta’ Mark Anthony Sammut se jorganizaw Coffee Morning, illum it-Tlieta, 22 ta’ Jannar fid-9 a.m. fir-Razzett tal{biberija, Marsaskala. Prezz €5 u biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 79696073.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Cassar se jorganizzaw Breakfast u Tombla, g[ada l-Erbg[a, 23 ta’ Jannar fl-10 a.m. fil-Lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €10 u

g[all-bookings /emplu 79459227 jew 99468624.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb ta’

Robert Arrigo se jorganizzaw Coffee Morning, g[ada l-Erbg[a 23 ta’Jannar fid-9.30 a.m. f’Villa Arrigo, in-Naxxar Prezz €3 u g[all-bookings /emplu 23285000.

INGRID BROWNRIGG. Il-

{bieb ta’ Ingrid Brownrigg se jorganizzaw Coffee Morning, g[ada lErbg[a, 23 ta’ Jannar fid-9.30 a.m. fil-Fanal, Wied il-G[ajn. G[all-biljetti /emplu 79676823 jew 79206790 jew ibag[tu email lil info@ingridbrownrigg.com. G[al aktar informazzjoni ]uru lFacebook fuq www.facebook.com#ingridbrownrigg.pn.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Cassar se jorganizzaw Breakfast u Tombla, g[ada l-Erbg[a, 23 ta’ Jannar fl-10 a.m. fil-Lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €10 u g[all-bookings /emplu 79459227 jew 99468624.

THERESE COMODINI CACHIA. Il-{bieb ta’ Therese

Comodini Cachia se jorganizzaw Coffee Morning, g[ada l-Erbg[a 23 ta’ Jannar fid-9 a.m. f’Popeye’s Village, il-Mellie[a. Prezz €5, li jinkludi t-trasport li jitlaq mill-pjazza tas-Si;;iewi, {al Luqa u {al Qormi fid-8.45 a.m. G[all-biljetti /emplu 21233600 jew 79425907.

IN-NAXXAR. Il-Kumitat

Sezzjonali PN se jorganizza Coffee Morning, g[ada l-Erbg[a, 23 ta’ Jannar fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. Prezz €3 mill-bar tal-Uffi//ju PN jew /emplu 79603401.

TONIO FENECH. Il-{bieb ta’

Tonio Fenech se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 24 ta’ Jannar fil-lukanda Imperial, TasSliema. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 27327302 jew 79927302. Ikun hemm trasport provdut.

?ENSU u GRAZIELLA GALEA. Il-{bieb ta’ ?ensu u

Graziella Galea se jorganizzaw Coffee Morning, il-:img[a, 25 ta’ Jannar fid-9 a.m. fil-lukanda Euro Club, il-Qawra. Prezz €5 bit-trasport inklu]. G[all-biljetti /emplu 99470538, 79046576 jew 99824570. G[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.facebook.com#events#5072 63639325391.

TONIO FENECH. Il-{bieb ta’

Tonio Fenech se jorganizzaw attività g[ar-residenti ta’ Fleur De Lys u Santa Venera, il-:img[a, 25 ta’ Jannar fit-8 p.m. fil-Cortile Farmhouse, Tal-Balal, limiti ta’ San :wann. G[al aktar informazzjoni ]ur is-sit www.toniofenech.com.

JASON AZZOPARDI. Il-{bieb

ta’ Jason Azzopardi se jorgnizzaw attività g[at-tesserati ta’ Marsaxlokk, {al Safi u {al Kirkop, il-:img[a 25 ta’ Jannar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN ta’ Marsaxlokk. G[al aktar informazzjoni /emplu 21663564 jew 99475981.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Serata ta’ Ikel ?ini], il-:img[a,

25 ta’ Jannar fit-8 p.m. fil-Jade Gardens Restaurant, San :iljan. Prezz €17 u g[all-bookings /emplu 23285000.

ANTOINE BORG. Il-{bieb ta’

Antoine Borg se jorganizzaw Pasta Buffet, il-:img[a, 25 ta’ Jannar fit-8 p.m. fil-lukanda San Antonio, Bu;ibba. Prezz €10 g[all-kbar u €7 g[at-tfal. Biljetti ming[and il-helpers tas-soltu jew /emplu 79703644 jew 27450114. Mistieden ewlieni l-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw }jara fil-Park talFamilja Sant’Antnin, Marsaskala, is-Sibt, 26 ta’ Jannar fis-2.15 p.m. L-attività hi bla [las u ttrasport ipprovdut jibda g[all[abta tas-1 p.m. G[al aktar informazzjoni /emplu 79062222 jew 21344589 jew ]uru s-sit www.georgepullicino.pn.

PHILIP MIFSUD. Il-{bieb ta’

Philip Mifsud se jorganizzaw Ri/eviment, is-Sibt, 26 ta’ Jannar fit-8 p.m. f’Villa Maria, ir-Rabat. G[al aktar dettalji /emplu 21462304 jew 98892013.

KRISTY DEBONO. Il-{bieb

ta’ Kristy Debono se jorganizzaw Ri/eviment g[ar-residenti ta’ {al G[arg[ur, is-Sibt, 26 ta’ Jannar fit-8 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. Ikel u drink b’xejn lil kull min jattendi. Ikkonferma l-attendenza tieg[ek fuq 79692626 jew b’email lil info@kristydebono.com.

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb

ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 30 ta’ Jannar fit-9 a.m. fix-Xara Lodge, limiti tar-Rabat. Prezz €5 bit-trasport inklu]. G[all-biljetti /emplu 79010504 jew 21228585.

RYAN CALLUS. Il-{bieb ta’

Ryan Callus se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 30 ta’ Jannar fid-9.30 a.m. filLimestone Heritage, is-Si;;iewi. G[all-biljetti u aktar informazzjoni /emplu 99847033, 79461207 jew 21461002 jew ibag[tu email lil info@ryancallus.com.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw }jara fil-Park g[allFamilja f’Marsaskala u Coffee Morning, il-{amis, 31 ta’ Jannar fid-9 a.m. fl-Inspire, Marsaskala. Prezz €5.50 bit-trasport inklu]. G[al aktar dettalji /emplu 79062222 jew 21344589 jew ]ur is-sit www.georgepullicino.pn#en#even ts-calendar.

CARMELO MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Carmelo Mifsud

Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 31 ta’ Jannar fid-9.30 a.m. f’Ferretti Restaurant, Bir]ebbu;a. Prezz €5.50 u l-biljetti ming[and ilhelpers jew /emplu 99900434. Ittrasport hu pprovdut u jitlaq milpostijiet tas-soltu.

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI {’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-BELT VALLETTA. G[all-assistenza tistg[u //emplu 99804642. BIRKIRKARA. G[all-assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-

Uffi//ju PN. BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. flUffi//ju PN. G[all-assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[all-assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. Kull nhar ta’ {amis bejn il-5.30 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21806226 jew 99602472. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[all-assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[all-assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[all-assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. flUffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[all-assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[all-assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. Kull nhar ta’ Tlieta u {amis bejn l-10 a.m. u l-11 a.m. u bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[all-assistenza tistg[u //emplu 79290954 jew 77290954. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[all-assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[all-assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[all-assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. SAN :WANN. G[all-assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. flUffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ :img[a bejn it-8.30 a.m. u 12.30 p.m. flUffi//ju ‘Dar il-{addiem’, fi Triq Fleur de Lys. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 21441438 jew 21441682 jew tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. flUffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[all-assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[all-assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[all-assistenza tistg[u //emplu 79273849. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. fl-Uffi//ju PN.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

Avvi]i PN 31 VICTOR SCERRI. Il-{bieb ta’ Victor Scerri se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 31 ta’ Jannar fid-9.30 a.m. fil-Lukanda Golden Tulip Vivaldi, San :iljan. Prezz €4 u biljetti ming[and ilhelpers jew /emplu 99239840 jew 21242599. SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb ta’

Simon Busuttil se jorganizzaw Coffee Morning, il-:img[a, 1 ta’ Frar fid-9 a.m. fix-Xara Lodge, limiti tar-Rabat. Prezz €5 bittrasport inklu] u g[all-biljetti /emplu 79010504 jew 25965286.

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb ta’

Simon Busuttil se jorganizzaw Mediterranean Night, il-:img[a, 1 ta’ Frar fit-8 p.m. fir-Razzett lAbjad, tal-Balal, limiti ta’ San :wann. Prezz €15 bit-trasport u drinks inklu]i. G[all-biljetti /emplu 79010504 jew 21228585.

TONIO FENECH. Il-{bieb ta’

Tonio Fenech se jorganizzaw attività g[ar-residenti ta’ Birkirkara, il:img[a, 1 ta’ Frar fid-9.30 p.m. fil-Lukanda Corinthia, {’Attard. G[al aktar informazzjoni ]ur is-sit www.toniofenech.com.

JOE CASSAR. Diskussjoni Politika ma’ Joe Cassar, il:img[a, 1 ta’ Frar fis-7.30 p.m. flUffi//ju PN tar-Rabat. Kul[add mistieden. EMANUEL DELIA. Il-{bieb ta’ Emanuel Delia se jorganizzaw Ri/eviment, il-:img[a, 1 ta’ Frar fit-8 p.m. f’Villa Blanche, {al Far. Prezz €10 u g[all-biljetti /emplu 79044550. Jattendi l-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi. GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw }jara fi/-?ittadella, isSibt, 2 ta’ Frar fis-2.15 p.m. Lattività hi bla [las u t-trasport

ipprovdut jibda g[all-[abta ta’ 12 p.m. G[al aktar informazzjoni /emplu 79062222 jew 21344589 jew ]uru s-sit www.georgepullicino.pn.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Pasta Lunch, il-{add, 3 ta’ Frar fin-12.30 p.m. f’Villa Arrigo, inNaxxar. Prezz €6 u g[all-bookings /emplu 23285000. JASON AZZOPARDI. Il-{bieb

ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 5 ta’ Frar fil-lukanda Coastline, isSalina. Prezz €5. Biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 22985100 jew 99841333.

MARIO GALEA. Il-{bieb ta’

Mario Galea se jorganizzaw Breakfast, it-Tlieta, 5 ta’ Frar fillukanda Plaza, Tas-Sliema, Prezz €8 u g[all-biljetti /emplu 99465295, 99487102, 79369800, 99843063, 79334537 jew 99862141.

CLYDE PULI. Il-{bieb ta’

Clyde Puli se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 5 ta’ Frar fitTopaz Hall, {al Qormi. Tluq tattrasport fid-9 am. G[all-biljetti /emplu 21490643.

CHARLÒ BONNICI. Il-{bieb

ta’ Charlò Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 5 ta’ Frar fi Splash & Fun Park, Ba[ar i/-?ag[aq. Prezz €5 bittrasport inklu] u g[all-biljetti /emplu 79992238.

FRANCIS ZAMMIT DIMECH. Il-{bieb ta’ Francis

Zammit Dimech se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 6 ta’ Frar fid-9.30 a.m. fil-Lukanda San Antonio, Bu;ibba. Prezz € 5.50. Trasport provdut. G[all-biljetti jew informaz-

zjoni /emplu 99449189.

PAULA MIFSUD BONNICI.

Il-{bieb ta’ Paula Mifsud Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 6 ta’ Frar filBuskett Roadhouse. Prezz €5, bit-trasport inklu], u g[all-biljetti /emplu 21239210, 79797178 jew 99242945.

FRANS AGIUS. Il-{bieb ta’

Frans Agius se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 7 ta’ Frar fid-9.30 a.m. fir-Razzett tal{biberija, Marsaskala. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 99492534 jew 99883314.

DAVID CASA. Il-{bieb ta’

David Casa se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 7 ta’ Frar fir-ristorant Ferretti, Bir]ebbu;a. G[all-biljetti /emplu 21232166, 79421071 jew 99462078, jew ibag[tu email lil david@davidcasa.eu.

TONIO FENECH. Il-{bieb ta’

Tonio Fenech se jorganizzaw attività g[a]-]g[a]ag[, il:img[a, 8 ta’ Frar fid-9.30 p.m. fil-Places, Paceville. G[al aktar informazzjoni ]ur is-sit www.toniofenech.com.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Cassar se jorganizzaw Carnival#Country Night, il:img[a, 8 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fil-Lukanda Vivaldi, Paceville. Prezz €18 g[all-kbar u €9 g[attfal, bit-trasport inklu]. G[allbookings /emplu 99468624, 79459227 jew 21451569.

CHARLÒ BONNICI. Il-{bieb ta’ Charlò Bonnici se jorganizzaw Ri/eviment g[at-tmienja u l11-il distrett, il-:img[a, 8 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fi Splash & Fun Park, Ba[ar i/-?ag[aq. D[ul b’xejn. G[al aktar informazzjoni

/emplu 79796667, 79992238. Trasport provdut.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw Pasta Buffet Lunch & Afternoon Tea, il-{add, 10 ta’ Frar fis-1 p.m. fil-Ball Room tarRadisson Blu Resort & Spa, Golden Sands, G[ajn Tuffie[a. Prezz €18 g[all-kbar u €10 g[at-tfal. Se jkun hemm log[ob organizzat g[at-tfal. G[al aktar dettalji /emplu 79062222 jew 21344589 jew ]ur is-sit www.georgepullicino.pn#en#event s-calendar.

EDWIN VASSALLO. Il-{bieb

ta’ Edwin Vassallo se jorganizzaw Ikla, il-{add, 10 ta’ Frar fis1 p.m. fil-Lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €10 g[at-tfal. Trasport provdut. G[al aktar informazzjoni /emplu 21433869.

PHILIP MIFSUD. Il-{bieb ta’

Philip Mifsud se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 12 ta’ Frar fil-Lukanda San Antonio, Bu;ibba. G[al aktar dettalji /emplu 21462304 jew 98892013.

TONI BEZZINA. Il-{bieb ta’

Toni Bezzina se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 12 ta’ Frar f’Ferretti, il-Qajjenza. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu jew ibag[tu SMS fuq 99995742 jew 99490826.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Kun/ert mill-Pusè u l-band tieg[u, l-Erbg[a, 13 ta’ Frar fis7.30 p.m. fit-Tejatru tasSalezjani, Tas-Sliema. Prezz €6 u g[all-bookings /emplu 23285000. DAVID AGIUS. Il-{bieb ta’ David Agius se jorganizzaw

Coffee Morning, il-{amis, 14 ta’ Frar fid-9 a.m. fil-Buskett Roadhouse, ir-Rabat. Prezz €5 u t-trasport provdut. G[all-bookings /emplu 79423101 jew 21417507 jew ibag[tu email lil david.agius@gov.mt.

CAROLINE GALEA. Il-{bieb

ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Coffee Morning#Tombla, il-{amis, 14 ta’ Frar fid-9.30 a.m. filLukanda Preluna. Prezz €5 bittrasport inklu]. G[al aktar dettalji ]uru l-website www.carolinegalea.com, il-Facebook fuq www.facebook.com#caroline.galea wasmicallef, jew /emplu 99843564, 99491069.

TONIO FENECH. Il-{bieb ta’

Tonio Fenech se jorganizzaw attività g[ar-residenti ta’ {al Lija, lIklin, Fleur De Lys u Santa Venera, il-:img[a, 15 ta’ Frar fit8 p.m. fil-Lukanda Corinthia, {’Attard. G[al aktar informazzjoni ]ur is-sit www.toniofenech.com.

MARIO GALEA. Il-{bieb ta’ Mario Galea se jorganizzaw Disco Party g[a]-]g[a]ag[, il-:img[a, 15 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN ta]-}ejtun. D[ul b’xejn. SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb ta’

Simon Busuttil se jorganizzaw Grand Buffet Dinner, is-Sibt, 16 ta’ Frar fit-8 p.m. fil-Magazino, Valletta Waterfront. Prezz €25 b’ilma u nbid inklu]. G[all-biljetti /emplu 79010504 jew 25965286.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw }jara fl-Irziezet talBuskett, is-Sibt, 16 ta’ Frar fis2.15 p.m. L-attività hi bla [las u ttrasport ipprovdut jibda g[all-[abta tas-1 p.m. G[al aktar informazzjoni /emplu 79062222 jew 21344589 jew ]uru s-sit www.georgepullicino.pn.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

32 Klassifikati PROPRJETÀ Il-Mosta – Il-Blata l-G[olja

APPARTAMENT li jikkonsisti fi tliet kmamar tas-sodda, wa[da ensuite u ]ew; gallariji kbar, designer finished. ?emplu 99200717 jew 99200354.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

{a]-}ebbu;

DAR f’post /entrali u blarja tag[ha. Prezz: €128,000. ?emplu 79769677.

G{ALL-KIRI Ix-Xag[ra, G[awdex

DAR g[all-kiri long-let fi Triq Spera, ix-Xag[ra. ?emplu 21551139 jew 99459439.

VETTURI Pajero 1996

4 seater, f’kundizzjoni tajba. ?emplu 79295595.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu

99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bilmera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// talir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Kamra tal-pranzu

INJAM tip Messikan: mejda, sitt si;;ijiet u Welsh dresser. €1950 jew l-eqreb. ?emplu 99010176.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

Passatemp 33

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin>5. Prelat f’log[ba /ess? (5) 6. Palja (5) 7. Folja minn pitazz jew ktieb (5) 10. Kliem flimkien li ma jag[milx sentenza (5) 11. G[abra (5) 12. Saq dg[ajsa bl-imqadef (5) 14. Mhux g[oljin (5) 16. Irewwa[ bih ir-ra;el (5) 17. Ta[t, fil-baxx (5) 18. Furja, dag[dig[a (5)

Weqfin>1. Jekk raqad hekk, jidher irrabjat g[al xejn b’xejn (6) 2. Bi//a xog[ol jew bi//a negozju (6) 3. Ma j/edix il-fehma li da[[al f’rasu (6) 4. Ju]aha dentist biex jaqla’ darsa (6) 8. Na[at (5) 9. Skor/a fil-wi// tal-[alib img[olli (5) 12. Sa/erdot (6) 13. Li malajr jinkiser (6) 14. Frotta ta’ San :wann (6) 15. Kien hawn g[ajdut li …… (6)

Super Sudoku… mill-1 sad-9 u mill-A sal-ittra C

Qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 u mill-A sal-ittra C f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru u kull ittra g[andhom jidhru darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ erba’ kaxxi bi tlieta.

Soluzzjoni tal-biera[

Mimdudin> 5. Laxka; 6. Panna; 7. I]]ur; 10. Bravu; 11. Ismar; 12. Setet; 14. Iddur; 16. Xawta; 17. u 18. Pandemonju. Weqfin> 1. Slaleb; 2. {an]ru; 3. Spjuni; 4. Pantor; 8. Baqta; 9. Smida; 12. Skappa; 13. Twavel; 14. Intimu; 15. Rifjut. – Spi//awlna l-pilloli tal-irqad…

Draughts

Soluzzjonijiet

Super Sudoku

Abjad: 22 – 26, Iswed: 10 x 1; Abjad: 12 – 7, Iswed: 13 x 22; Abjad: 26 x 28, Iswed: 11 x 18; Abjad: 9 – 5, Iswed: 1 x 10; Abjad: 28 – 24, Iswed: 4 x 11; Abjad: 24 x 22 u jirba[.

Jirba[ l-abjad :ib il-bord tad-draughts u qieg[ed id-dammi e]att kif jidhru hawn fuq. Imissu jilg[ab l-abjad. Kif jista’ dan jirba[ il-log[ba f’sitt mossi?

Jirba[ l-abjad

Kif iddoqqli ni]finlek. Dan ifisser li kif i;;ib ru[ek mieg[i jien in;ib ru[i mieg[ek.

Min hu dilettant tal-log[ba ta/-?ess, jaf x’inhuma dawn li jidhru f’kull xkaffa. G[andkom it-torri, i]-]iemel, ir-re u s-suldat. F’kull xkaffa jidher il-prezz tal-b/ejje/ flimkien. Li trid tag[mel hu li ssib kemm tiswa kull bi//a.

Kemm jiswew^

Il-qawl

It-torri jiswa €6 I]-]iemel €7 Ir-re €10 Suldat €4

Kemm jiswew^


It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

34

L-Akkademja Kick Football tkompli fil-Melita Wara s-su//ess fil-kamp ta’ tlett ijiem tal-Milied, il;img[a l-o[ra l-Akkademja tal-’Kick Football’ bdiet ittieni terminu tas-sena filKumpless Sportiv tal-Melita. G[all-kamp tal-Milied talAkkademja attendew madwar 70 tifel u tifla ta’ etajiet differenti u minn nurseries differenti. Dan il-kamp ta’ ta[ri; tmexxa minn Carmel Busuttil flimkien ma’ w[ud mill-aqwa kow/is Maltin fosthom, John Buttigieg u Josef Mansueto blg[ajnuna ta’ Kelly Busuttil u Julian Bonello li ng[aqdu flimkien u fasslu programm intensiv mibni fuq it-teknika g[al dawn l-plejers ]g[ar. Matul il-kamp it-tfal kellhom l-opportunità jilag[bu flimkien ma’ plejers tat-tim nazzjonali b[al Michael Mifsud, Andrew Cohen u Andrew Hogg li kienu l-mistiedna spe/jali g[al dan ilkamp. Immexxi mil-kow/ Buzu (Carmel Busuttil), il-programm g[at-tieni terminu talAkkademja ‘Kick Football’ beda b’sessjonijiet ta’ ta[ri; ;odda bil-g[an li jtejjeb labbilitajiet u t-teknika ta’ dawn il-plejers. Bl-g[ajnuna ta’ kow/is

Il-kow/is Carmel Busuttil, John Buttigieg, Josef Mansueto flimkien ma]-]g[a]ag[ ta’ Melita YNFC Kick Academy waqt il-kamp tal-Milied.

kwalifikati, l-akkademja qed toffri ta[ri; professjonali li jinkludi su;;etti b[al tattika, nutrizzjoni u l-psikolo;ija talfootball fost l-o[rajn. Aktar informazzjoni dwar lakkademja ‘Kick’ tinkiseb ming[and Carmel Busuttil fuq csrmelbuzu@hotmail.com jew 9983 7001 inkella ming[and Robert Micallef fuq 9942 3639.

SPARAR

Vella jirba[ it-Tazza Franwin Stephen Vella kien ir-rebbie[ overall tal-Franwin Trap Trophy, sparatura li saret fi tmiem il-;img[a fir-range tal-Isparar ta’ {al Qormi. Il-kompetizzjoni kienet fuq 50 plattina Trap u l-a[jar sitt tiraturi g[addew g[as-semifinali skont ir-regolamenti l;odda tal-ISSF. Finalment kien Stephen Vella li [are; rebbie[ wara li kien temm it-tieni fi Klassi A wara George Mifsud li mbag[ad temm it-tieni overall. Brian Galea li kien temm it-tielet fi Klassi A temm ukoll it-tielet overall waqt li fi Klassi B l-ewwel tliet tiraturi kienu Paul Gatt, Emmanuel Attard u Matthew Busuttil u fi Klassi C l-ewwel tlieta kienu Jean Pierre Borg, Romeo Cassar u George Grech.

Suzanne Azzopardi li spi//at it-tielet b’377 minn 400 waqt l-isparatura g[all-Eley-NSRA Benchrest li saret fil-Mag[tab

Jirba[ Azzopardi

Sadattant dan l-a[[ar membri tal-On Target Shooting Club [adu sehem g[all-ewwel darba fi sparatura organizzata mill-Federazzjoni b’rabta malkompetizzjoni Eley-NSRA Benchrest li ssir fl-Ingilterra. Il-kompetizzjoni saret filMag[tab fuq range ta’ 50m u t-tiraturi kellhom 40 tir f’50 minuta fuq bersalji importati apposta. Patrick Azzopardi kien irrebbie[ b’total ta’ 384 minn

massimu ta’ 400 punt. Huwa spi//a quddiem Charles Wallbank li temm it-tieni b’punt wie[ed biss anqas minnu waqt li Suzanne Azzopardi spi//at it-tielet b’377 quddiem John Griscti b’366. Il-kompetizzjoni li jmiss issa se ssir nhar is-Sibt li ;ej fejn l-a[jar punte;;i se jkunu qed jintbag[tu l-Ingilterra g[all-klassifikazzjoni malpunte;; tat-tiraturi l-o[ra kollha fir-Renju Unit.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

Sport 35 TENNIS

IR-RUSSJA

Federer u Serena fil-Kwarti tal-Finali

Capello jsejja[ lil Ivanov u Lebedenko

Roger Federer ta lezzjoni o[ra ta’ tennis lill-;enerazzjoni l-;dida meta elimina lillKanadi] Milos Raonic fl-Open tal-Awstralja 6-4, 7-6, 6-2 biex kif mistenni g[adda g[all-35 kwarti tal-finali konsekuttiva. L-I]vizzeru li jinsab g[addej minn forma brillanti, tilef biss [ames punti fuq l-ewwel service u rre;istra 34 kolp rebbie[ f’log[ba li ddomina imma li [aditlu sag[tejn kontra s-seed nru 13 fir-Rod Laver Arena. Il-Britanniku Andy Murray ilmenta mill-fatt li kellu reb[a fa/li kontra avversarju li deher ferm g[ajjien b[all-Fran/i] Gilles Simon. Dan minkejja li issa Murray jinsab tliet reb[iet bog[od milli jirba[ titli grand slam konsekuttivi. Simon deher fi]ikament imfarrak wara reb[a maratona ta’ erba’ sig[at u 45 minuta fit-tielet round fuq Gael Monfils u Murray ftit i//aqlaq biex reba[ 6-3, 6-1, 6-3. Fir-round li jmiss Murray issa jilg[ab kontra Fran/i] ie[or, Jeremy Chardy bit-tama li g[ar-raba’ sena konsekuttiva ikun fis-semi-finali ta’ Melbourne Park fejn fl-a[[ar sentejn tilef kontra n-numru 1 Novak Djokovic. Chardy di;à kien g[eleb lil Murray fl-ewwel konfront bejniethom f’Cincinnati s-sena l-o[ra. Fir-raba’ round Chardy

Roger Federer (xellug) jie[u b’idejn Milos Raonic wara r-reb[a

elimina lit-Taljan Andreas Seppi f’erba’ sets. Jo-Wilfred Tsonga elimina lil Richard Gasquet f’konfront kollu Fran/i] 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 u g[ar-raba’ darba se jkun fil-kwarti tal-finali ta’ Melbourne. Il-plejer ta’ 27 sena seed nru 7 [are; rebbie[ wara 140 minuta u issa l-konfronti tieg[u huma 4-4 ma’ Gasquet. Fost in-nisa n-Nru 1 fiddinja Victoria Azarenka re;g[et sabet l-aqwa forma

b’reb[a 6-1, 6-1 fuq in-numru 47 fid-dinja r-Russa Elena Vesnina wara battikata li kellha fil-log[ba pre/edenti kontra l-Amerikana, Jamie Hampton. Fir-round li jmiss se jkollha sfida ferm aktar diffi/li kontra Russa o[ra, Svetlana Kuznetsova li eliminat lisseed nru 10 Caroline Wozniacki. B’din it-telfa dDani]a issa se tilef postha fost l-ewwel g[axra tar-ranking meta ji;u pubblikati rranking wara t-turnament.

TRASFERIMENTI

Sneijder jiffirma ma’ Galatasaray Il-playmaker ta’ Inter, lOlandi] Wesley Sneijder iffirma kuntratt ta’ tliet snin u nofs mal-klabb Tork ta’ Galatasaray. Matul dawn la[[ar ;img[at Galatasaray kienu la[qu ftehim ma’ Inter dwar Sneijder i]da dan dam ma dde/ieda min[abba ssalarju. L-Olandi] se jkun qed jir/ievi salarju ta’ [ames miljun ewro fis-sena filwaqt li Inter se jir/ievu 7.5 miljun ewro. F’kummenti li ta Sneijder qal li hu ferm kuntent bid-de/i]joni li [a. “Se nag[ti l-aqwa tieg[i g[al dan il-klabb. L-ewwel pass hu li nitg[allem il-lingwa. Ninsab e//itat biex na[dem mal-kow/ Fatih Terim,” qal Sneijder.

GOURCUFF – Skont rapporti fil-;urnali Ingli]i Lyon qed joffru lill-midfielder offensiv Yoann Gourcuff

b’self lil Arsenal. Dan lista;un Gourcuff ma tantx qed ikollu sta;un tajjeb u g[alhekk li Lyon qed jippruvaw jibag[tuh ma’ tim ie[or. Jekk Arsenal ja//ettaw li jie[du lil Gourcuff b’self iridu j[allsu s-salarju tieg[u li hu ta’ 80 elf lira sterlina fil-;img[a. Minbarra dan Arsenal huma wkoll interessati fil-midfielder ta’ Celtic, Victor Wanyama li g[andu 21 sena. BALOTELLI – Milan jinsabu interessati flattakkant ta’ Man City, Mario Balotelli. Ftit tal;img[at ilu, meta mistoqsi dwar Balotelli, il-President ta’ Milan, Silvio Berlusconi qal li l-klabb mhuwiex interessat f’Balotelli g[ax skont hu dan jirrovina lil ta’ madwaru. Jiem wara talab sku]a u fa[[ar il-kwalitajiet talplayer Taljan. Il-valur ta’ Balotelli hu dak ta’ 30

miljun sterlina u Milan qed jittamaw li l-prezz jin]el g[al dak ta’ 23 miljun lira sterlina. COLE – Il-manager ta’ Chelsea, Rafa Benitez ]vela li l-klabb la[aq ftehim maddifensur Ashley Cole biex i;edded il-kuntratt malklabb. Cole, li g[andu 32 sena ilu jissemma li jista’ jing[aqad ma’ PSG imma jidher li issa Cole se j;edded il-kuntratt b’sena. Rapporti qalu li Cole se jkollu salarju ta’ 200,000 sterlina fil-;img[a u b’hekk se jkun l-aktar difensur im[allas fid-dinja Players ta’ Chelsea li g[andhom ’il fuq minn 30 sena jing[ataw kuntratt ta’ sena. Imma filwaqt li Cole se j;edded ilkuntratt player li mhux se jag[mel dan hu Frank Lampard li g[andu 34 sena u ma ;iex offrut kuntratt ;did.

Serena Williams ;abet fixxejn lil Maria Kirilenko u issa fil-kwarti tal-finali tilg[ab kontra Amerikana o[ra, Sloane Stephens, dik li [afna qed iqisuha b[ala s-su//essur tag[ha. Williams li g[andha 31 sena [adet anqas minn sieg[a biex reb[et 6-2, 6-0. Stephen li g[andha 19-il sena u meqjusa b[ala l-eredi tal-15-il darba Champion ta’ Grand Slam Williams, g[elbet lis-Serba Bojana Jovanovski 6-1, 3-6, 7-5.

Il-kow/ tat-tim nazzjonali tar-Russja, it-Taljan, Fabio Capello sejja[ lill-midfielder Oleg Ivanov u lill-attakkant Lebedenko g[all-partita ta’ [biberija tax-xahar li ;ej kontra l-Irlanda. I]-]ew; players li jilag[bu ma’ Terek Grozny qatt ma lag[bu bil-flokk nazzjonali. Lebedenko, li g[andu 29 sena hu l-aqwa skorer talklabb b’sitt gowls f’19-il log[ba. Ivanov, li g[andu 26 sena ilu ma jkun mg[ajjat mat-tim sa mill-2008 meta kien parti mill-iskwadra li [adet sehem fil-Euro 2008. Minkejja li kien parti mit-tim ma lag[abx log[ba f’dan itturnament. Capello re;a’ sejja[ lillattakkanti Maxim Grigoryev u Fyodor Smolov, ]ew; players li lag[bu g[all-ewwel darba mar-Russja f’Novembru li g[adda f’partita ta’ [biberija kontra l-Istati Uniti. L-attakkant ta’ Arsenal Andrei Arshavin u l-attakkant ta’ QPR Pavel Pogrebnyak re;g[u t[allew barra millkow/ li [a post Dick Advocat. Il-log[ba bejn ir-Russja u lIslanda se tintlag[ab fis-6 ta’ Frar fi Spanja. Ir-Russja kellha bidu millaqwa fir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni tat-Tazza tad-Dinja tal2014.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

36 Sport

Tmiem Kollox l-istess il-;img[a ta’ fin-na[a ta’ fuq football Malti minn Simon Farrugia

Anali]i u kummenti

dwar il-partiti tal-Kampjonat Premier BOV

Jonathan Bajada ta’ Mosta b’tentattiv fuq il-lasta ta’ B’Kara f’partita li l-Karkari]i reb[u 7-1 (ritratt> Joseph Galea)

Innutajna... • LI nhar il-:img[a li g[adda t[assar il-log[ob organizzat mill-MFA min[abba l-qtug[ ta’ dawl li kien hemm f’numru ta’ lokalitajiet f’Malta inklu], ovvjament, il-{amrun. Jidher li l-provvista ;iet lura g[an-normal fis-sitta neqsin g[axar minuti. Filwaqt li dde/i]joni li jit[assar illog[ob kienet wa[da g[aqlija g[ax ma kienx hemm kontroll tas-sitwazzjoni, nixtieq nirrimarka li meta dan ise[[ l-MFA g[andha tinforma lillmezzi tax-xandir mill-ewwel. Il-komunikazzjoni uffi/jali mill-MFA [ar;et fis-7.25pm.

Na[seb huwa ftit tard hux? • LI na[seb li hu importanti li t-timijiet jag[mlu kemm jista’ jkun ix-xog[ol tal;urnalisti aktar fa/li. Pere]empju B’Kara kellhom flokkijiet li fihom kultant innumri mhumiex daqstant le;;ibbli minkejja li huma kulur a[mar u isfar. Personalment, din ma narahiex problema peress li lill-plejer nag[rfu millistatura tieg[u aktar milli min-numru. Imma mhux dejjem dan hu possibbli. • LI

g[at-tieni ;img[a

konsekuttiva l-iscoreboard fil-Victor Tedesco Stadium ma kienx qed ja[dem. Donnu li hawn xi virus tal-iscoreboards f’pajji]na hekk kif tal-Istadium Nazzjonali ilu xhur bil-[sara u issa kien imiss lil dan tal-{amrun. Tal-anqas dak tal-Hibs Stadium kien qed ja[dem b’mod perfett. • LI la qed nitkellmu dwar il-Victor Tedesco Stadium, f’[in minnhom waqt illog[ob tas-Sibt marru xi dwal mill-floodlights u din mhix l-ewwel darba li ;rat f’dan il-ground.

Johann Bezzina ta’ Hibs fl-azzjoni kontra {amrun. Bir-reb[a ta’ 6-1 li kisbu Hibs fuq {amrun, dawn baqg[u t-tieni, punt ta[t il-leaders Valletta (ritratt> Alex Degabriele)

Valletta kisbu t-tielet reb[a konsekuttiva wara li g[elbu lil Sliema Wanderers f’konfront ie[or dirett fin-na[a ta’ fuq tal-klassifika. Dawn huma tliet punti o[ra importanti sabiex huma ]ammew il-punt vanta;; li kellhom fuq Hibernians. Din irri]ultat f’log[ba bilan/jata b’Valletta xi ftit a[jar mill-avversarji u bil-Wanderers joperaw tajjeb bil-kontrattakki i]da jsibuha diffi/li biex jinfdu ddifi]a organizzata Beltija. Valletta kienu ;ejjin minn reb[iet importanti f’konfronti diretti kontra Hibernians u B’Kara rispettivament. Il-plejers li rritornaw, Ryan Fenech u Demba Tourè, kellhom log[ba tajba filwaqt li Miller g[a]el li jibqa b’Cini jiddefendi l-lasta minkejja r-ritorn ta’ Bartolo. In-nuqqas ta’ Deni Rocha Dos Santos ftit kellu effett peress li l-kow/ Belti g[amel xi tibdil po]izzjonali biex ipatti g[al dan il-vojt. Sliema, li tilfu fl-a[[ar dehra tag[hom kontra Hibernians bl-iskor ta’ 2-1, kellhom lil Barbetti u Martinelli sospi]i filwaqt li nieqes g[alihom kien hemm il-goalkeeper Bonello kif ukoll Shaun Bajada li na[seb li kien parti mill-ftehim tat-trasferiment tieg[u bejn Valletta u Sliema. B’Kara kisbu l-akbar reb[a tag[hom dan l-ista;un wara li huma ;abu fix-xejn lil Mosta biex finalment [ar;u rebbie[a bliskor ta’ 7-1. Log[ba li l-Istripes iddominawha mill-bidu sattmiem u li fiha kienu wisq g[all-avversarji tag[hom li rari dehru fil-log[ba. Reb[a li kienet importanti g[all-Istripes wara t-telfa li huma ;arrbu l-;img[a li g[addiet fil-konfront dirett kontra Valletta. Shola Shodiya u Benites kellhom ;urnata brillanti u kienu flaqwa kontra difi]a statika ta’ Mosta. Dawn tal-a[[ar wara ttaqlib li kellhom fl-a[[ar ;ranet riedu wkoll li ma jo[or;ux b’idejhom vojta minn din il-log[ba fit-tentattiv li ja//ertaw post mal-ewwel sitta. G[alihom kien qed jag[mel id-debutt tieg[u lgoalkeeper Jeffrey Farrugia li huma akkwistaw ming[and Dingli wara li huma ne[[ew lil Justin Haber. Debutt li kien wie[ed li jrid jintesa kemm jista’ jkun malajr. Hibernians ]ammew il-pass ma’ Valletta u B’Kara wara li huma g[elbu lil {amrun Spartans bi skor tennistiku ta’ 6-1. Kienet log[ba li l-Pawlisti ddominawha mill-ewwel minuti biex wara li kisbu l-vanta;; b’gowl skurjat minn Failla fis-seba’ minuta, qatt ma [arsu lura sabiex bdew jiskurjaw f’intervalli regolari. G[all-Ispartans dan kien di]appunt ie[or fejn kien biss fil-bidu tat-tieni taqsima li huma dehru ftit fil-log[ba. I]da meta Cohen ikun fl-aqwa forma, diffi/li li Hibernians jing[elbu. {amrun iridu jag[mlu e]ami intern sabiex jaraw fejn sejrin dan l-ista;un. It-tim mhux qie[ed jiffunzjona u wirjiet ta’ din ix-xorta jridu jintesew malajr. }gur li mhix se tkun fa/li g[al {amrun li jsalvaw posthom fil-Kampjonat Premier dan l-ista;un. Qormi dawru telfa f’reb[a wara li huma g[elbu lil Tarxien bliskor ta’ 2-1. Ir-Rainbows kienu l-a[jar matul l-ewwel taqsima fejn urew l-a[jar ideat b’Qormi jirrea;ixxu fit-tieni [amsa u erbg[in minuta. Kellu jkun gowl tal-istampi minn Avila-Perez li b’hekk skorja l-ewwel gowl tieg[u ma’ Qormi li dde/ieda llog[ba fl-a[[ar mumenti tag[ha. Reb[a li biha issa jinsabu sitt punti ta[t Sliema li jinsabu fis-sitt post. Hemm possibbiltà rimota [afna li jiksbu post fi/-Championship Pool. G[al Tarxien dan kien di]appunt wara r-reb[a tal-;img[a ta’ qabel kontra Mosta fejn reb[a kienet prattikament ta//ertahom minn post mal-ewwel sitta. G[al darb’o[ra Anrezinho kien l-a[jar plejer g[ar-Rainbows li kompla jikkonferma l-potenzjal tieg[u. It-tamiet li Balzan jiksbu post fi/-Championship Pool nistg[u ng[idu li issa ntemmu wara li huma naqsu li jeg[lbu lit-tim talqieg[ Rabat.F’log[ba kumbattuta r-ri]ultat ta’ draw jista’ jitqies b[ala l-aktar wie[ed ;ust. G[ar-Rabtin dan kien is-seba’ draw tal-ista;un biex baqg[u l-uniku tim ming[ajr reb[a. Spikkaw g[al darb’o[ra n-nuqqas ta’ plejers regolari g[all-Ajax fosthom Smeir, Micallef u Schembri filwaqt li Patrick Borg kien sospi]. Mill-banda l-o[ra, Balzan, li kienu ;ejjin minn ]ew; reb[iet konsekuttivi kontra Qormi u Melita, iddebutta mag[hom Ryan Darmanin ex-Floriana li beda mal-ewwel [dax i]da kellu partita kwieta. L-akkwist l-ie[or ming[and Mosta Firaz Aboulezz t[alla fuq il-bank. Floriana u Melita [adu punt kull wie[ed fi tmiem log[ba patetika li kkonfermat il-limitazzjoni li g[andhom i]-]ew; na[at. Kienet log[ba nieqsa mill-azzjonijiet kif ukoll mill-ideat bi]]ew; timijiet iwettqu numru ta’ ]balji matul id-disg[in minuta. Dan kien it-tieni draw ta’ bejniethom fil-Kampjonat wara li flewwel round kienu spi//aw fi draw ta’ 2-2. Kemm Floriana kif ukoll Melita jridu juru titjib konsiderevoli jekk iridu li jevitaw aktar problemi fit-tieni parti tal-kampjonat fejn it-tnejn li huma se jkunu qeg[din jiffurmaw parti mir-Relegation Pool.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta’ Jannar, 2013

Sport 37 WARA L-LOG{BA VALLETTA 2-0 SLIEMA

It-tieni gowl serra[na [afna “Konna nafu li se nsibu

oppo]izzjoni iebsa g[aliex Sliema kienu ;ejjin minn wirjiet tajbin u hekk fil-fatt ;ara.” Dawn kienu l-ewwel kelmiet li lissen il-midfielder ta’ Valletta Ryan Fenech li fi tmiem ir-reb[a 2-0 fuq Sliema u kien ukoll ivvutat b[ala l-BOV Plejer talLog[ba. “It-tieni gowl ta’ Jonathan Caruana serra[na [afna g[ax minn hemm ’il quddiem ma [arisniex lura. Ksibna tliet punti o[ra u dak huwa limportanti. Kienet it-tielet reb[a konsekuttiva f’konfron-

– Ryan Fenech (Valletta)

ti diretti wara s-su//essi fuq Hibernians u Birkirkara,” qal Fenech. Mistoqsi dwar il-qawwa ta’ Valletta fid-difi]a fejn f’dawn it-tliet log[biet ;arrbu gowl wie[ed biss Fenech temm jg[id. “Lakkwisti li g[amilna, dawk ta’ Dimech u Vandelannoite, swewna [afna. Id-difi]a ssudat [afna u apparti dan ilgwadann tag[na, na[seb li kien telf g[al Mosta u Hibernians rispettivament. Er;ajna qeg[din nuru l-a[jar log[ob li jikkonferma li a[na l-aqwa tim fil-kampjonat.”

Ryan Fenech ta’ Valletta jimblokka lil Clifford Gatt Baldacchino ta’ Sliema quddiem Stefano Bianchardi (ritratt> Joseph Galea)

It-tim tal-;img[a Y. Cini (Valletta)

Kiseb post regolari fit-tim Belti u lag[ab l-a[[ar tliet log[biet bejn illasti ta’ Valletta. Yenz ;arrab gowl wie[ed biss fi tliet konfronti diretti u wera li huwa goalkeeper li minkejja l-età ]g[ira tieg[u hu kunfidenti [afna u g[andu personalità.

E. Herrera (Birkirkara)

Kif kien il-ka] tat-tim Karkari] li kellu log[ba kbira, anki Edward Herrera [adem [afna u spikkat laggressività tieg[u. Plejer fundamentali fit-tim ta’ Paul Zammit fejn jg[in [afna f’diversi setturi.

J. Caruana (Valletta)

Pedina importanti fid-difi]a ta’ Valletta li minbarra li diffi/li [afna biex tg[addi minn fuqu, isib il-[in li jitla’ g[as-set pieces. Kien f’wa[da minn dawn lazzjonijiet li Jonathan Caruana

skorja t-tieni gowl u ne[[a kull dubju mir-reb[a g[al Valletta.

K. Thackray (Qormi)

Plejer Ingli] ta’ 24 sena li qed jiswa mhux ftit lil Qormi fil-qalba tad-difi]a. Thackray huwa plejer li integra tajjeb g[as-sistema tal-futbol lokali. Plejer li g[andu kwalitajiet tajbin u ftit li xejn ji]balja.

R. Fenech (Valletta)

{adem [afna f’diversi setturi talground. Kien qed jirritorna mat-tim Belti wara li kien sospi]. Ryan kompla jikkonferma li huwa pleyer ta’ kalibru, plejer li g[andu vi]joni tajba tal-log[ba. Utli g[at-tim immexxi minn Mark Miller u kien sfortunat li anke ma skorjax.

P. Fenech (Birkirkara)

Paul Fenech hu l-mutur ta’ Birkirkara f’nofs il-ground. Plejer li ja[dem [afna u awtorevoli f’nofs

il-ground. Apparti li kapa/i joqtol l-attakk avversarju huwa kreattiv fl-azzjoni offensiva tat-tim tieg[u.

M. Muchardi (Sliema W.)

Ma kinetx log[ba fa/li g[allWanderers kontra l-qawwa ta’ Valletta. I]da mmexxija minn wirja tajba ta’ Muchardi Sliema kienu ta’ sfida denja. Plejer li jistinka u g[andu g[arfien tal-log[ba talfootball. Midfielder ta’ talent.

A. Cohen (Hibernians)

Meta Andrew Cohen ikun flaqwa forma Hibernians rari jo[or;u b’idejhom vojta. Hekk ;ara nhar is-Sibt fejn Cohen minbarra li skorja ]ew; gowls mexxa lit-tim tieg[u g[al reb[a kbira kontra {amrun Spartans.

Andrezinho (Tarxien R.)

Mhix sorpri]a li qed insibu mill;did lil dan il-plejer fost l-aqwa

[dax tal-;img[a. Andrezinho huwa indubbjament wie[ed mill-a[jar akkwisti li g[amlu r-Rainbows fla[[ar snin. Kien l-a[jar fost s[abu b’mod partikolari fl-ewwel taqsima.

J. Benites (Birkirkara)

L-eroj tal-Istripes fl-akbar reb[a li kisbu Birkirkara dan l-ista;un. Skorja hat trick personali minbarra li kien involut f’diversi azzjonijiet o[ra li minnhom waslu l-gowls u lassedju kontinwu fuq il-lasta Mostija.

M. Mifsud (Valletta)

Fir-ritorn tieg[u mal-ewwel [dax fit-tim ta’ Valletta, Michael Mifsud minkejja li naqas li jni]]el ismu fost l-iskorers g[en [afna bil-movimenti tieg[u kif ukoll bil-passes pre/i]i. Plejer li g[ad g[andu [afna x’joffri imma forsi nieqes millog[ob.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

38 Sport RALLY DAKAR

Peterhansel u Despres jer;g[u jirb[u r-rally Il-Fran/i] Stephane Peterhansel i//elebra l-11-il su//ess overall tieg[u fir-Rally Dakar u rekord ta’ [ames reb[iet fil-kategorija tal-karozzi meta t-ti;rija massakranti ta’ 15-il jum li bdiet fil-Perù, ntemmet fil-belt kapitali ?ilena. Peterhansel, li g[andu 47 sena, u l-co-driver Jean-Paul Cottret, ir/evew it-trofew tag[hom waqt /erimonja li saret f’Santiago l-{add. Peterhansel, li l-a[[ar ]ew; reb[iet tieg[u waslu b’Mini, wara tliet su//essi bilMitsubishi, reba[ ukoll sitt titli fil-kategorija tal-muturi. Lewwel su//ess tieg[u wasal fl1991 meta r-rally kien g[adu dak ori;inali li kien jibda minn Pari;i fi Franza u jintemm filbelt kapitali tas-Senegal, Dakar. Ir-rebbie[ temm it-ti;rija f’[in totali ta’ 36 sieg[a, 44 minuta u 46 sekonda, kwa]i 45 minuta quddiem Giniel de Vil-liers talAfrika t’Isfel li temm it-tieni birRussu Leonid Novistkiy jispi//a fit-tielet post overall. F’dik li kienet ripetizzjoni tar-ri]ultati tas-sena l-o[ra, il-

Il-Fran/i]i Cyril Despres (lemin) u Stephane Peterhansel ji//elebraw wara li reb[u l-[ames edizzjoni tar-Rally Dakar fl-Amerika t’Isfel

kompatrijott ta’ Peterhansel, Cyril Despres, ukoll i//elebra r-reb[a overall fil-kategorija tal-muturi. Dan kien il-[ames su//ess tieg[u f’dan ir-rally li mill-2009 ;ie trasferit g[allAmerika t’Isfel min[abba ra;unijiet ta’ sigurtà fl-Afrika. Despres, fuq mutur KTM, spi//a ftit aktar minn 10 minuti

quddiem il-Portugi] Ruben Faria bil-Fran/i] Francisco Lopez itemm tmien minuti aktar lura. Fi/-/erimonja talpre]entazzjoni l-{add, ilPresident ?ilen Sebastian Pinera ppo]a ma’ Despres u sie[bu Faria g[al ritratti quddiem il-media.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

Sport 39 U*BET FA TROPHY

Il-holders Hibs m’g[andhomx ifallu kontra Gudja Utd Illejla, fis-7 p.m. fisCentenary Stadium, il-holders tal-U*Bet FA Trophy, Hibernians, jiltaqg[u kontra Gudja Utd tal-Ewwel Divi]joni f’wa[da mis-sitt partiti mir-raba’ round li se jintlag[bu bejn illum u g[ada. Hibernians mhux mistennija jfalli milli jikkwalifikaw g[all-kwarti tal-finali ta’ din il-kompetizzjoni. Fir-rawnd pre/edenti Hibernians eliminaw lit-tim tal-Premier Mosta 2-1 filwaqt li Gudja g[elbu lil Senglea Athletic tat-Tielet Divi]joni 2-0. Fi tmiem il-;img[a Hibernians, fit-tieni post filPremier, reb[u 6-1 kontra {amrun Spartans u bla dubju din ir-reb[a kbira se tkompli tg[olli l-moral tat-tim li qed jipprova jiddefendi t-trophy li reba[ fil-final kontra Qormi lista;un li g[adda. Dan il-konfront jista’ jag[ti wkoll /ans lill-kow/ Michael Woods biex ikompli jintrodu/i u jag[ti esperjenza lil aktar plejers ]g[a]ag[ li qed itella’ l-klabb minnursery tieg[u. Hibs ;ejjin minn reb[a, Gudja se jkunu ;ejjin minn telfa minima ta’ 1-0 kontra Lija. G[ada, imbag[ad, Qormi, finalisti telliefa l-ista;un li g[adda g[andhom sfida ferm aktar diffi/li kontra Birkirkara. Qormi, fir-rawnd li g[adda kellhom b]onn lg[oti tal-penalties biex

eliminaw lit-tim mit-Tieni Divi]joni Pembroke 5-2. G[ada wkoll jilag[bu /Champions Maltin Valletta kontra Nadur Youngsters, wie[ed mi]-]ew; timijiet G[awdxin li fadal filkompetizzjoni. Valletta reb[u kontra {amrun u g[addew g[arraba’ rawnd waqt li Nadur wettqu sorpri]a meta eliminaw lil }ejtun Corinthians tal-Ewwel Fl-istess [in Mark Miller ukoll mistenni li jag[ti aktar spazju lill-plejers li ma tantx qed ikunu regolari filPremier. L-unika log[ba minn dan irrawnd li se tintlag[ab G[awdex se tkun dik ta’ g[ada bejn Sannat Lions u Rabat Ajax. Rabat hu l-uniku tim fil-Premier li s’issa g[adu ma reba[x log[ba dan lista;un u r-reb[iet talMagpies, waslu biss f’din ilkompetizzjoni meta g[elbu lil Pietà Hotspurs 1-0 fir-round pre/edenti. Fi tmiem il-;img[a, filkampjonat ;ew draw 1-1 kontra Balzan filwaqt li Sannat tilfu 4-2 kontra Xag[ra Utd. Sannat ikkwalifikaw g[ar-raba’ rawnd b’reb[a 2-1 kontra St. Patrick tat-Tieni Divi]joni. Floriana, rebbie[a tattrophy sentejn ilu, g[ada wkoll jiltaqg[u kontra Lija Athletic, tim li dan l-ista;un qed jisfida biex jirba[ il-

Il-Programm

U*Bet FA Trophy IV Rd Illum Centenary Std 7 p.m.: Gudja Utd v Hibs

G[ada Centenary Std

6 p.m.: Valletta v Nadur Y 8 p.m.: Qormi v B’Kara

Gozo Std

6 p.m.: Sannat L v Rabat A

Victor Tedesco Std

6 p.m.: Balzan v G]ira Utd 8.15 p.m.: Lija A v Floriana

promozzjoni g[all-Premier. Floriana ;ejjin minn draw di]appuntanti 0-0 filkampjonat kontra Melita u irnonikament kienu eliminaw lill-istess Lija fir-round pre/edenti tat-Trophy waqt li Lija reb[u 1-0 kontra Gudja. Fir-round ta’ qabel Lija kienu eliminaw lil G[arg[ur. Fil-partita l-o[ra li minnha jrid jo[ro; l-a[[ar tim filkwarti tal-finali, G]ira jilag[bu kontra Balzan. G]ira g[andhom moral g[oli wara reb[a 4-0 kontra Marsaxlokk fil-kampjonat tal-Ewwel Divi]joni filwaqt li Balzan iridu jtejbu l-wirja tag[hom wara li ;ew draw kontra Rabat.

Bogdanovic ma’ Valletta Kif ]vela dan il-;urnal ilbiera[, wara dak li [are; millprogramm Replay fuq Net Television, l-internazzjonali Malti ta’ Mosta Daniel Bogdanovic ing[aqad ma’ Valletta wara li iffirma kuntratt ta’ sentejn. Dan hu t-tielet plejer fi spazju ta’ ftit ;img[at li [alla lil Mosta wara li Luke Dimech ukoll sie[eb lil Valletta u Justin Haber mar ma’ Birkirkara. Aktar kmieni dan l-ista;un Bogdanovic ing[ata r-release u g[all-bidu kien hemm xnig[at li dan jista’ jer;a’ jmur jilg[ab fl-Ingilterra f’The Championship sal-a[[ar tal-ista;un. Bogdanovic jista’ jiddebutta bil-flokk ta’ Valletta nhar is-Sibt kontra {amrun Spartans. Dan l-ista;un Bogdanovic li di;à kien ma’Valletta fl-2002 skurja [ames gowls ma’ Mosta. Intant, Mosta [adu b’self sa tmiem l-ista;un lil Kurt Magro ta’ Valletta waqt li l-attakkant Ian Zammit ing[aqad ma’ Sliema ming[and Valletta.

TAZZA AFRIKANA

I/-Champions }ambja mi]muma I/-Champions Afrikani Zambja bdew jiddefendu ttitlu bi draw 1-1 kontra lEtijopja b’g[axar plejers wara li l-goalkeeper tag[hom tke//a g[al da[la kerha. It-tke//ija ta’ Jemal Tassew wasslet g[al 11-il minuta waqfien fil-log[ba minn Grupp C tid[ol f’kaos bil-partitarji rrabjati jwaddbu l-fliexken u lvuvuzelas fil-ground. Dawn kienu di;a` frustrati wara li l-plejer tag[hom Saladin Seid falla penalty fil-25 minuta meta kienu g[adhom kif ;ew im/a[[da minn gowl aktar kmieni bil-ballun jaqbe] fuq il-mimduda wara li f’lasta vojta [abat fl-art u g[ola. Zambja fet[u l-iskor minn Collins Mbesuma li g[eleb lis-sostitut goalkeeper Zerihun Tadelle imma l-Etijopja ;abu ddraw fil-65 minuta b’xutt qawwi tal-captain Adame Girna u ]ammew sod sala[[ar.

Fil-partita l-o[ra Burkina Faso [adu draw 1-1 bla[[ar xutt tal-partita kontra n-Ni;erja biex l-erba’ timijiet fil-grupp g[andhom punt kull wie[ed. In-Ni;erja dehru resqin lejn reb[a wara goal opportunist fit-23 minuta ta’ Emmanuel Emineke li qabbe] fuq Brown Ideye. Madankollu naqasu milli jkabbru l-vanta;; u kellhom lil Afe Ambrose imke//i fit-73 minuta wara argument ma’ Jonathan Pitroipa ta’ Burkina Faso. Fl-a[[ar skeondi tallog[ba bir-referee j[ares lejn l-arlo;; Burkina Faso fet[u bera[ id-difi]a Ni;erjana u Alain Traore kiseb id-draw.

Ri]ultati Tazza Afrikana

Zambja v Etijopja Ni;erja v Burkina Faso

Premier Ingli]

1-1 1-1

Southampton v Everton 0-0

Riccardo Tumiatti jindirizza lil dawk pre]enti waqt il-pre]entazzjoni tieg[u

FUTBOL

Riccardo Tumiatti ma’ Balzan FC Riccardo Tumiatti hu dDirettur Tekniku l-;did talakkademja tan-Nursery ta’ Balzan. Dan t[abbar waqt konferenza tal-a[barijiet millPresident Onorarju ta’ Balzan, Anton Tagliaferro. Tumiatti hu eks plejer ta’ Milan u fil-karriera tieg[u b[ala kow/ mexxa diversi timijiet fosthom timijiet talyouths ta’ Milan, Chievo u Gubbio. F’dawn l-a[[ar snin Tumiatti kien g[alliem flakkademja ta’ Milan, akkademja li mhux biss qieg[da fl-Italja imma mifruxa f’pajji]i madwar id-dinja b[alma huma l-Perù, ilKolombja, l-Istati Uniti u lAwstralja. Il-President Onorarju ta’

Balzan, Tagliaferro qal li sar jaf lill-istess Tumiatti waqt li kien Sydney fl-Awstralja. Tagliaferro kien impressjonat bil-livell u s-serjetà talakkademja ta’ Milan flAwstralja u l-g[an ta’ Balzan hu li fil-futur it-tim tal-kbar ikun mag[mul minn ma;;oranza ta’ plejers millakkademja. Balzan qed ja[dmu id f’id mal-klabb ta’ Prato u fil-fatt, ]ew; plejers tal-akkademja ta’ Balzan dan l-a[[ar marru jilag[bu ma’ Prato. Tagliaferro spjega li f’Marzu se jorganizzaw turnament fejn se jie[u sehem tim ta’ Prato u fis-sajf hu ippjanat li Balzan imorru kamp ta’ ta[ri; fi Prato. Tumiatti qal li meta ;ie

offrut din il-kariga a//etta lisfida b’entu]ja]mu kbir. “Se nu]a l-esperjenza biex intejjeb il-livell tal-plejers. Bla dubju l[olma hi li [afna minnhom jispi//aw jilag[bu mat-tim talkbar.” Is-Segretarju Parlamentari g[all-Isport Clyde Puli, qal li dan kollu mhux biss jag[mel ;id lil Balzan imma anke lillfutbol Malti in;enerali. Huwa fakkar kif fl-a[[ar snin ilGvern g[adda art lil Balzan u minn dakinhar il-klabb kompla ji]viluppa. Min-na[a tieg[u, ilPresident ta’ Prato, Toccafondi qal li l-klabb se jkun dejjem disponibbli biex jg[in lil Balzan u jibg[at timijiet Malta biex jikkompetu kontra timijiet tal-akkademja tal-klabb Malti.


It-Tlieta, 22 ta‘ Jannar, 2013

40 Lokali

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fi]-]jara tieg[u lill-[wienet fil-belt qal li l-Gvern [adem bis-s[i[ u kompla ]ied l-a//ess g[al belt biex minnu jgawdu n-negozji (Ritratt> Michael Ellul)

Il-pipeline tal-gass u l-Interconnector aktar vijabbli u b’sigurtà akbar Il-Prim Ministru j]ur il-[wienet fi Triq il-Merkanti fil-Belt Valletta minn Charles Muscat

Il-kumpanija ta’ esperti dwar lener;ija Lahmeyer International fis-sena 2008 kienet g[amlet studji g[allAwtorità Maltija dwar ir-Ri]orsi (MRA) dwar diversi alternattivi li jippermettu lill-Gvern jag[mel l-g[a]liet. F’mument minnhom din il-kumpanija ipproponiet b[ala wie[ed mix-xenarji, terminal tal-gass, simili g[all-proposta tal-Labour, imma l-Gvern mill-ewwel qal li ma kienx jaqbel ma’ din il-proposta ta’ Lehmayer g[ax il-pipeline tal-gass minn Sqallija g[al Malta hu [afna aktar konvenjenti u inqas ta’ riskju mill-aspetti kollha u l-proposta tal-Interconnector kienet aktar vijabbli u ta’ aktar sigurtà g[al pajji]na. Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi qal dan f’kummenti lill-;urnalisti fi tmiem lattività ‘Qalb is-Suq u l-{wienet’ li matulha ]ar numru ta’ [wienet fi Triq

Merkanti, fil-Belt fejn iltaqa’ mas-sidien tal-[weient u mal-impjegati tag[hom kif ukoll ma’ diversi klijenti u nies o[ra li kienu fl-istess triq. Akkumpanjat mis-Segretarju :enerali tal-PN Paul Borg Olivier, u mill-kandidati kollha tal-PN li se jikkontestaw fuq l-Ewwel Distrett Elettorali, il-Prim Ministru spjega li dak i]-]mien il-Gvern kien [a de/i]joni li l-ewwel prijorità kellha tkun estensjoni tal-power station ta’ Delimara u l-Interconnector li hu laktar investiment prezzju] g[al pajji]na g[ax fl-2014 se jkollna servizz ta’ provvista ta’ elettriku mill-grid Ewropew tal-ener;ija li hu finanzjat mill-Unjoni Ewropea. Hu spjega wkoll li r-rapporti kollha tal-Korporazzjoni Enemalta dwar il;enerazzjoni tal-ener;ija kienu ppubblikati imma hemm rapporti li ma kinux ikkummissjonati mill-Enemalta imma mill-Awtorità ta’ Malta dwar ir-Ri]orsi. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern

e]amina l-aspetti kollha u jibqa’ jasal g[all-istess konklu]joni li l-pipeline talgass hu l-a[jar soluzzjoni. L-esperti li ;ab il-Partit Laburista, DNV Kema wkoll taw parir lil-Labour Party li l-a[jar g[a]la g[al Malta hi lpipeline tal-gass. Jibqa’ l-fatt li terminal tal-gass b’]ew; tankijiet ta’ pi] enormi vi/in il-power station ta’ Delimara jo[olqu periklu u sogru kbir b[alma se[[ f’?ipru, li g[adda mill-esperjenza ta’ xi jfisser meta jinqala’ in/ident li jwassal biex ifarrak parti kbira mill;enerazzjoni tal-elettriku u jirrovina lekonomija tal-pajji]. Il-Prim Ministru rrefera wkoll g[allbidla kbira li saret fi Triq Merkanti matul il-[ames snin li g[addew, u ]]ieda tal-a//essibbiltà anke permezz tallift tal-Barrakka ta’ Fuq. Dan wassal biex ]diedu l-[wienet li qed jattiraw aktar Maltin u turisti. Lawrence Gonzi qal li l-Gvern in/entiva lin-negozji ]-]g[ar bl-iskemi

media•link COMMUNICATIONS

MicroInvest u MicroCredit, u naqqas ittaxxi u dan wassal biex sar aktar investiment u n[olqu impjiegi ;odda. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern qed jimxi bi strate;ija biex filwaqt li jnaqqas it-taxxi, jikber il-kummer/ u jkun hemm sostenibbiltà fid-d[ul tal-Gvern. Hu qal li llum [afna [addiema ma j[allsux income tax u l-[addiem Malti hu l-inqas [addiem intaxxat fl-Unjoni Ewropea. Hu qal li fl-a[[ar [ames snin in[oloq ix-xog[ol u l-20,000 gradwat millUniversità, mill-MCAST u mill-ITS sabu x-xog[ol. L-isfida g[all-[ames snin li ;ejjin hi li jkomplu jin[olqu aktar postijiet tax-xog[ol. Lawrence Gonzi qal li s-sidien tal[wient kellhom kliem ta’ tif[ir g[axxog[ol li l-Gvern qed jag[mel fil-Belt, kif ukoll g[all-iskema li biha huma se jkollhom titolu tal-kera tal-[wienet li huma proprjetà tal-Gvern fuq medda itwal ta’ snin. Dan jinkora;;ixxi aktar investiment u aktar impjiegi ;odda.

2013_01_22  

2013_01_22